Teraz Wilanów listopad 2022

Page 1

króle wski ogród Ś wi atł a jubile usz 70-le ci a XXXviii lo im. s . ko stki - potockiego warszawa szy ku je się na kryzys energetyczny i n v i t r o w c i ą ż z d o f i n a n s o wa n i e m ® ® m i e s i ę c z n i k b e z p ł a t n y t e r a z m i e s i ę c z n i k b e z p ł a t n y t e r a z król ewski ogró d Ś wiat ła jubileus z 70 -l ecia XXXviii lo im. s . kostki - p otockie go warszawa szy ku je się na kryzys energetyczny i n v i t r o w c i ą ż z d o f i n a n s o wa n i e m c reative stor y miejsce kreaty wnych pomysłów i zabawy! c reative stor y miejsce kreaty wnych pomysłów i zabawy!

Nau c z yc ie l e d o c e Ni e Ni

z okazji dnia edukacji narodowej (14 paździer nika) 119 pracowników warszawskich placówek oświatowych otrzymało nagrodę prezydenta m.st. warszawy w yróżnienia przyznano podczas uro czystej gali na zamku królewskim

Dobre warunki pracy, godne płace, ale też to, co zdaje się być w tych trudnych czasach nie mniej ważne, a może i ważniejsze prestiż, godność i uznanie dla zawodu nauczyciela Wiele placówek oświato wych w Polsce i w Warszawie mierzy się z brakiem nauczycieli. Dlatego tym większe uznanie należy się tym, którzy mimo trudnej sytuacji w edukacji, nadal chcą kształcić dzieci i młodzież mówiła podczas uroczystości wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Wśród wyróżnionych osób znalazły się również dwie wila nowskie dyrektorki Nagrody otr zymały Ewelina Jankowska dyrektor Zespołu Szkół nr 79 im Stanisława Kostki Potoc kiego oraz Monika Wiącek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego. Wyróżnienia osobi ście wręczał prezydent Warszawy R afał Tr zaskowski. Warto również pr zypomnieć, że bieżące wydatki na edukację to od lat największa pozycja w stołecznym budżecie Pomimo problemów finansowych, z jakimi mier zą się polskie samo r ządy, w tym roku będzie to około 5,6 mld zł, a w pr zyszłym ponad 6,2 mld zł.

Źródło: https://www facebook com/Wilanow Dzielnica m st Warszawa

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

Redakcja: ul Klimczaka 1, 02-797 Warszawa redakcja@teraz-wilanow pl

Reklama: reklama@teraz-wilanow pl tel 512 084 770

Studio Teraz Wilanów: tel 515 326 951

Współpraca: Agnieszka Lesiak Kraszewska Amina Księżopolska Arkadiusz Obszyński Wojciech Podgórski

NA OKłAdCe T eRAz WiLANóW: KRóLeWSKi OGRód ŚWiATłA fOT iG/fB/ Y T: HOT eLS ANd KidS

Nakład (10 000 egz ) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

Dołącz do nas!

TERAZ WILANóW miesięcznik bezpłatny

www.terazwilanow.com

WYDAWCA : CAAM Sp z o o , 02 757 Warszawa, ul Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

terazwilanow.pl

leus z

a

lo im. s

KostKi

PotocKi eg o

w sobotę, 15 października, w w ilanowie odbył się uroczysty jubileusz oraz zjazd absolwentów XXXviii lo im. s . kostki potockiego.

Uroczystości rozpoczęły się galą w hali sportowej Centr um Sportu Wilanów, w trakcie której wrę czono nagrody nauczycielom, pr zyjaciołom szkoły oraz wyjątkową medal „Pro Masovia” pr zyznany pr zez Marszałka Województwa Mazowieckiego Łu kaszowi Gallasowi, prowadzącemu Wilanowską Or kiestrę Dętą oraz uczącemu muzyki w zespole szkół. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową na dzie dzińcu szkoły. Tuż pr zed spotkaniem absolwentów odbył się pokaz multimedialny.

Foto: Amina Księżopolska

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l
n ó w / n a s z e m i a s t o / f o t o r e l a c j a 4 Jubi
70 lecia XXXV iii
.
L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / n a s z e m i a s t o / f o t o r e l a c j a 5

d zie siątKi tysięc y obywateli uKraiNy

z Nalazło Pracę w warszawie

od wybuchu wojny w ukrainie władze warszawy starają się prowadzić akcję skiero w a n ą d o s t o ł e c z n y c h p r a c o d a w c ó w w t y m c e l u p o w s t a ł y s p e c j a l n e p l a t f o r m y pozwalające cudzoziemcom poszukiwać pracy w polsce, a warszawski urząd pracy podpisał odpowiednie porozumienia z największymi portalami publikującymi oferty pracy.

Działania te pr zełożyły się na konkretne liczby Jak wyliczył stołeczny ratusz, od 15 marca do 13 paź dzier nika do Ur zędu Pracy m st Warszawy wpły nęły 62 193 powiadomienia od pr zedsiębiorców o powier zeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Oznacza to, że już ponad 60 tys. obywateli Ukrainy znalazło w Warszawie legalną pracę

Wciąż działa także punkt obsługi obywateli Ukrainy pr zy ul Marszałkowskiej 77/79 Poszukujący pracy uchodźcy mogą się tu zarejestrować, szukać ofert

pracy, poznać ofertę szkoleniową oraz sytuację na lokalnym r ynku pracy Pracownicy punktu posłu gują się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim

Osoby zarejestrowane mogą korzystać m in ze szkoleń, przede wszystkim z nauki języka polskiego, ale też szkoleń zawodowych, ze staży, subsydiowanego zatrudnienia, re f

jak każda osoba bezrobotna, ubiegać się o pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej pr zypomina war szawski ratusz.

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / a k t u a l n o Ś c i 6
u n d a c j i k o s z t ó w o p i e k i n a d d z i e ć m i . M o g ą r ó w n i e ż ,
www portalsamorzadowy pl

JaK ma w yglądać zie loN a warszawa?

p r a c e n a d z i e l o n ą w i z j ą wa r s z a w y rozpoczęły się w grudniu 2020 r do kument ten ma przybliżyć stolicę do o s i ą g n i ę c i a z a k ł a d a n e g o p o z i o m u redukcji emisji gazów cieplarnianych i neutralności klimatycznej w 2050 r. zaplanowane w nich działania stano wią kierunek rozwoju na najbliższe lata

Do tej por y wypracowano zestaw działań dla Warszawy: krótko , średnio i długoter mino wych W sumie zaproponowano 27 inicjatyw w 5 sektorach: infrastr uktura energetyczna, budynki, planowanie pr zestr zenne i błękitno zielona infrastr uktura, transport oraz odpady. Teraz pr zyszła pora na konsultacje społeczne dotyczące Zielonej Wizji Warszawy Miesz kańcy s t o l i c y d o k o ń c a p a ź d z i e r n i k a m o g l i p r z e k a z y w a ć s w o j e u w a g i d o p r o j e k t u . M o ż n a b y ł o t e g o d o k o n a ć o n l i n e l u b z a p o m o c ą p a p i e r o w e g o f o r m u l a r z a , d o s t ę p n e g o w b u d y n k i W i d o k To w e r s p r z y A l Jerozo l i m s k i c h 4 4 D z i ę k u j e m y z a a k t y w n y u d z i a ł i z a p r a s z a m y d o ś l e d z e n i a r o z w o j u d a l s z y c h prac dotyczących Zielonej Wizji Warszawy

Źródło:https://um warszawa pl/ /zielona wizja warszawy czas na konsultacje

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / n a s z e m i a s t o / f o t o r e l a c j a 8 w F z moNi K ą

PyreK w sP 358

M o n i k a P y r e k o r a z Pa w e ł Ko r z e n i o w s k i o d w i e d z i l i s z k o ł ę p o d s t a w o w ą n r 3 5 8 , g d z i e w r a m a c h „ K i n d e r J o y o f M o v i n g A l t e r n a t y w n e l e k c j e W F ” , p o p r o w a d z i l i d l a d z i e c i z a j ę c i a s p o r t o w e . D z i e c i z w i l a n o w s k i c h szkół uczestniczyły w różnych grach i wyzwa n i a c h b y ł a ś c i a n k a w s p i n a c z k o w a , w i o ś l a r s t w o , k o l a r s t w o , p i ł k a n o ż n a , s i a t k ó w k a , i w i e l e i n n y c h A k c j a m a n a c e l u z a c h ę c e n i e d z i e c i d o u p r a w i a n i a s p o r t u i p o k a z a n i e m o ż l i w o ś c i w y k o r z y s t a n i a n o w o c z e s n y c h t e h c n o l o g i i . W p i e r w s z y m s p o t k a n i u u d z i a ł w z i ę l i u c z n i o w i e z t r z e c h w i l a n o w s k i c h s z k ó ł : S P 3 5 8 , S P 3 0 0 i S P 4 0 0

Z a j ę c i a s ą d o f i n a n s o w a n e z b u d ż e t u U r z ę d u D z i e l n i c y W i l a n ó w M i a s t a S t o ł e c z n e g o Wa r s z a w y.

Foto: Amina Księżopolska

moderNizacJa oświetleNia

i Przetarg Na Nową ulicę

przełom września i października przyniósł informacje o ko lejnych planowanych inwestycjach drogowych w wilano wie. jakich zmian możemy się wkrótce spodziewać?

Bardzo ważna zmiana, ze względu bezpieczeństwa, szczególnie uczęszczających do pobliskich szkół dzieci, planowana jest na ul. Resorowej. Władzom Wilanowa udało się podpisać umowę na moder nizację oświetlenia tej ulicy, wraz z doświetleniem pr zejść dla pieszych Zakres prac ma obejmować wymianę dotychczaso wego oświetlenia pr zy Resorowej na nowoczesne słupy z oprawami LED. Zamontowanych zostanie 16 słupów oświetleniowych wzdłuż głów nego ciągu drogi oraz 20 słupów oświetleniowych parkowych wzdłuż ciągu pieszego po zachodniej stronie ulicy infor muje bur mistr z Wi lanowa Ludwik Rakowski. Doświetlone zostaną również pr zejścia na skr zyżowaniach Resorowej z Rutkiewicz, Radosną i Pastewną P r a c e m a j ą z a k o ń c z y ć s i ę w g r u d n i u o b e c n e g o r o k u Nowe oświetlenie mieszkańcy Wilanowa będą mogli ujr zeć również n a o g r o d z e n i u L i c e u m i m . S t a n i s ł a w a Ko s t k i Po t o c k i e g o p r z y

ul Wiertniczej Nowe ogrodzenie zo stanie wyposażone w oświetlenie le dowe, które ma pozwolić na lepszą ekspozycję zawieszonych na ogrodze niu zdjęć, stanowiących pewnego ro dzaju wilanowską galerię

Jeśli chodzi o prace drogowe, w paź dzier niku władze Wilanowa ogłosiły pr zetarg na budowę ul. Mango, na od cinku od ul. Zdrowej do ul. Winogro nowej. Oferty mamy poznać jeszcze w tym samym miesiącu Budowa dal szych odcinków tej ulicy jest w planach na kolejne lata

W paździer niku zakończyła się także p r z e b u d o w a s k r z y ż o w a n i a u l . R u mianej z Obor nicką. Oprócz zmian na samym skr zyżowaniu, w miejscu tym powstał nowy chodnik, po obu stronach ulicy.

Źródło: https://www facebook com/burmistrzwilanowa

n a s z e m i a s t o 9

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / d n i w i l a n o w a / f o t o r e l a c j a 10 K ró lew sKi o gród ś wi atła

królewski ogród Światła w w ilanowie rozpoczął działanie 8 października 2022 r.

W tym roku świetlna wystawa plenerowa zyskała częściowo n o w e o b l i c z e . O d w i e d z a j ą c y c h K r ó l e w s k i O g r ó d Ś w i a t ł a czeka wiele nowych instalacji i interaktywnych elementów. Po zmroku na wystawę prowadzi, znany już z popr zednich l a t , 7 5 m e t r o w y ś w i e t l i s t y t u n e l , w k t ó r y m r o z b r z m i e w a m u z y k a k l a s y c z n a Z o b a c z y ć m o ż n a t a k ż e z n a n e z u b i e g ł o r o c z n y c h e d y c j i : b r a m ę d o o g r o d u n a d z i e d z i ń c u i m u z y c z n o ś w i e t l n e a t r a k c j e n a t a r a s i e d o l n y m b a r o k o w e g o o g r o d u . N o w o ś c i ą j e s t m . i n . p o w r ó t l a b i r y n t u p r z y o r a n ż e r i i

Godziny otwarcia: Wystawa otwarta od 8 paździer nika 2022 r do 26 lutego 2023 r. codziennie oprócz: 13 paździer nika, 1 listopada, 24 i 31 gr udnia 2022 r. 8 paździer nika 31 paździer nika, w godz. 17.00 21.00 (wejście do 20 30), 2 listopada 26 lutego, w godz 16 00 21 00 (wejście do 20 30) Szczegółowe infor macje: https://www wilanow palac pl/krolewski ogrod swiatla html

Foto: Amina Księżopolska, Dzielnica Wilanów

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / d n i w i l a n o w a / f o t o r e l a c j a 11

Jesi eNNe Prace w lesi e K a bacK im

w październiku, na terenach, którymi opiekują się miejscy leśnicy, prowadzone były jesienne prace pielęgnacyjne podobne prace są prowadzone co roku i mają na celu zachowanie trwałości oraz stabilności ekosystemu na przyszłe lata

Z a k r e s p r a c j e s t b a r d z o s z e r o k i o d w y c i n k i d r z e w w r a m a c h t a k z w a n e j „ t r z e b i e ż y ” , p o w p r o w a d z a n i e n o w y c h n a s a d z e ń w z w i ą z k u z pr zebudową dr zewostanów Zniknęły więc nie tylko wyselekcjonowane najmniej stabilne i po datne na uszkodzenia dr zewa, ale również nale żące do gatunków inwazyjnych. Nowa zieleń planowana jest we wszystkich miejscach, gdzie były prowadzone działania.

Jednym z miejsc prowadzania tegorocznych prac pielęgnacyjnych tradycyjnie będzie Las Kabacki.

Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, w obrębie prac wprowadzony zostanie tymczasowy zakaz wstępu Każde z miejsc zostanie odpowiednio oznaczone przez pra cowników L asów Miejskich Warszawa zapewnia sto łeczny ratusz. Prace będą prowadzone pr zez leśni ków do końca roku. Źródło: https://um warszawa pl/ /jesienne prace w warszawskich lasach

dni otwarte miejsc aktywnoŚci lokalnej (mal)

W dniach 15 23 paździer nika 2022 r. zapraszamy na dni otwarte MAL. Miejsca Aktywności Lokalnej to miejsca, w któr ych mieszkańcy War szawy mogą skor zystać z dar mowej oferty oraz pr zestr zeni na wspólne sąsiedzkie aktywności MAL e są miejscem integracji sąsiedzkiej, roz wijania i dzielenia się pasjami Obecnie w Warszawie takich miejsc działa ponad 100 Można je znaleźć w lokalnych domach kultur y, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej. Mapa, lista MAL i, program wydar zeń i więcej in for macji znajduje się na stronie https://um warszawa pl/waw/sasiedzka/lista mal

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / n a s z e m i a s t o 12

warsz awa sz yKuJe si ę Na Kryzys eNergetycz Ny

o tym, że ceny energii w ostatnim czasie drastycznie wzrosły chyba nikogo nie trzeba przekonywać. odczuwają to wszyscy: prywatne osoby, lokalne biznesy i wielkie firmy. z rosnącymi cenami zmagają się także stołeczne władze. jak się okazuje, w przy szłym roku rachunki warszawy za energię elektryczną wzrosną o co najmniej pół mi liarda złotych a kwota ta może jeszcze wzrosnąć po rozstrzygnięciu wszystkich trwających przetargów

O wsparcie i konkretne rozwiązania apelowaliśmy już w grudniu ubiegłego roku Nie otrzymaliśmy nic Po raz ko lejny musimy liczyć sami na siebie mówi prezydent Warszawy R afał Tr zaskowski Zapewnia też, że wła dze stolicy od lat podejmują szereg działań, aby ogra niczyć wydatki na energię Pr zykładem może być instalowanie kolejnych paneli fotowoltaicznych na dachach miejskich budynków czy rozpoczęta pod koniec 2021 r. wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED y na latar niach pr zy drogach Planowane są także kolejne działania, mające zmniej szyć wspomniane wydatki Dzięki nim w perspekty wie 10 lat wydatki miasta na media mają zostać ograniczone o od 3 do 6 mld zł, a docelowo energia elektr yczna w wybranych obszarach miejskich ma być wytwar zana bezpośrednio w odnawialnych źród łach energii Inne planowane działania to m in w s p a r c i e d l a w o d o r u w p o l i t y c e t r a n s p o r t o w e j miasta, moder nizacja około 700 węzłów ciepłowni czych należących do Warszawy, wdrożenie systemów zar ządzania energią w miejskich budynkach, ter mo moder nizacja obiektów czy utwor zenie Zar ządu Energetyki Miejskiej, któr y będzie odpowiadał za za r ządzanie energią w miejskich jednostkach

Jednak w obliczu kr yzysu energetycznego ko nieczne jest również podjęcie natychmiastowych działań. Dlatego wprowadzamy 10 punktowy plan oszczędności, któr y pozwoli nam ograniczyć zużycie energii miejskich jednostek bez uszczerbku dla bezpie czeństwa oraz jakości kluczowych usług miejskich za powiedział R afał Tr zaskowski.

Na plan składa się m.in. wyłączenie oświetlenia z e w n ę t r z n e g o b u d y n k ó w j e d n o s t e k U r z ę d u m st Warszawy i ur zędów dzielnicowych, week endowe ograniczenie zużycia energii w budyn kach administracyjnych oraz ciepła do niezbęd n e g o m i n i m u m , o g r a n i c z e n i e o p t y m a l n e j t e m p e r a t u r y b u d y n k ó w a d m i n i s t r a c y j n y c h d o 19 stopni Celsjusza, wyłączenie wszystkich zbęd nych odbior ników energii i ograniczenie liczby ur ządzeń AGD w budynkach administracyjnych, wyłączenie podświetlenia mostów (bez wpływu na oświetlenie jezdni) oraz skrócenie czasu dzia łania latar ni ulicznych o 30 minut. Pier wsze działania z planu są już podejmowane. Źródło: https://um warszawa pl/ /warszawa oszczedza plan stolicy na kr y zys energetyczny

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / n a s z e m i a s t o 13

u

w yPrzedaż garażowa w sP 358

W czasie pandemii zapr zestano organizowania w y p r z e d a ż y g a r a ż o w y c h . Te r a z p o w o l i z a c z y namy do nich wracać.

15 paździer nika, Szkoła podstawowa nr 358 im hetmana Jana Zamoyskiego zorganizowała wy pr zedaż garażową Jesień to równie dobr y czas na por ządki, jak wiosna. To dobr y moment na znalezienie nowych właścicieli dla pr zedmiotów, któr ych już nie potr zebujemy.

rusza P leb iscyt Na NaJlePs zego sPo rto wca

l a n

Szkolna wypr zedaż garażowa, to okazja na za s z c z e p i e n i e d z i e c i o m d u c h a p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i , j e d n o cześnie ucząc je idei ZerO WAste. W ramach wypr zedaży uczniowie szkoły wy pr zedali to, co może pr zydać się innym, książki, gazetym zabawki, gr y, ubrania, spr zęt sportowy, spr zęt agd i rtv Dla wszystkich była to okazja na zakupy w kor zystnej cenie

W czasie wypr zedaży działała także kawiarenka z ciastami i słodkościami pr zygotowanymi pr zez rodziców zebrane pieniądze zostaną pr zezna czone na zakup ścianki wspinaczkowej

Foto: Amina Księżopolska

to j u ż X X i i i e d y c j a p l e b i s c y t u n a n a j l e p s z y c h s p o r t o w c ó w w a r s z a w y o d p o ł o w y p a ź d z i e r n i k a m i e s z k a ń c y s t o l i c y mogą zgłaszać kandydatki i kandydatów do tego tytułu. ponownie spośród zgłoszeń ka pituła plebisc y t u w y ł o n i z w y c i ę z c ó w w k a t e g o r i a c h : n a j l e p s z y s p o r t o w i e c r o k u , n a j l e p s z y s p o r t o w i e c n i e p e ł n o s p r a w n y roku oraz trener roku z kolei w powszech n y m g ł o s o w a n i u i n t e r n a u t ó w w y ł o n i o n y z o s t a n i e z w y c i ę z c a w k a t e g o r i i najpo p u l a r n i e j s z y s p o r t o w i e c r o k u j e d n a k t o ostatnie głosowanie odbędzie się dopiero na początku przyszłego roku

K a n d y d a t u r ę m o ż n a z g ł o s i ć p o p r z e z w y s ł a n i e dokumentów tradycyjną pocztą, dostarczyć oso b i ś c i e d o s t o ł e c z n e g o B i u r a S p o r t u i R e k r e a c j i l u b w y s ł a ć s k a n y d o k u m e n t ó w p o c z t ą e l e k t r o niczną For mular ze zgłoszeniowe można znaleźć n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j P l e b i s c y t u n a N a j l e p s z y c h S p o r towców Warszawy. Kandydatur y będą pr zyjmowane do 15 listopada.

W ubiegłorocznej edycji tytuł Najlepszego sportowca r oku otrzymała wioślarka Agnieszka Kobus Zawojska. Najlepszym sportowcem z Niepełnosprawnościami został specjalista w szermierce na wózkach Adrian Castro tre nerem r oku Andrzej Wołkowycki trenujący biegaczy Najpopularniejszym sportowcem został Michał Nalewajek startujący w szermierce na wózkach pr zypomina war szawski ratusz

Źródło: https://um warszawa pl/ /najlepszy sportowiec warszawy

2022 roku rusza plebiscyt L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i
ó w / a k t
a l n o Ś c i 14

i N V i t r o w c i ą ż

z d o F i N a N s o w a N i e m

Warszawski program polityki zdrowotnej wspierający osoby zmagające się z niepłodnością, któr y był jedną z pier wszych takich inicjatyw w Polsce, ma już 5 lat. W pier wszej edycji na dofinansowanie in vitro w Warszawie pr zeznaczono 17,3 mln złotych W dr ugiej, budżet ten podwojono w latach 2020 2022 miasto wsparło nie płodne par y łączną kwotą 33 mln złotych W efekcie dzięki warszawskiemu programowi in vitro od 2017 roku urodziło się blisko 1700 dzieci. to 1700 pięknych historii, 1700 szczęśliwych rodzin 1700 maluchów, które przyszły na świat dzięki programowi in vitro w Warszawie, jestem pewien, że takich historii będzie dużo więcej mówił prezydent Warszawy Rafał Tr zaskowski Prawdopodobnie tak właśnie się stanie, ponieważ w paź dzier niku warszawscy radni pr zyjęli uchwałę o dalszym dofinansowaniu programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojową. W tym celu na kolejny 3 letni okres miasto zabezpieczyło 40,2 mln zł (13,4 mln zł rocznie)

A wsparcie jest potr zebne, bo według szacunków w War szawie problem niepłodności dotyczy około 25 tys par Miejski program składa się z trzech elementów: dofinansowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego; dofinansowania krio konserwacji komórek jajowych kobiet przed leczeniem nowotworów i wykładów dla uczniów liceów i techników. Główne warunki uczestnictwa w programie to wiek (do 40 roku życia), para która bierze w nim udział pozostaje w związku małżeńskim lub part nerskim, a także poddała się wcześniejszemu leczeniu, które za kończyło się niepowodzeniem lub posiada bezpośrednie wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego tłumaczy wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska Rada Warszawy pr zyjęła także program edukacji pr zed porodowej „Szkoła rodzenia”, któr y jest skierowany do ciężar nych mieszkanek stolicy. Program realizowany jest pr zez władze Warszawy od 2005 r. i obejmuje rocznie ok. 10 500 kobiet. Szkoły rodzenia edukują rodziców na temat przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad nowo rodkiem Program realizowany będzie w latach 2023 2025, na każdy rok Warszawa pr zeznaczy 5 mln 250 tys zł

Źródło: https://um warszawa pl/ /warszawa kontynuuje program in vitro i szkoly rodzenia

Nowy Plac zabaw i b oisKo w wilaNowie

od połowy października mieszkańcy w ilanowa mogą korzys tać z nowego projektu, powsta łego w r a m a c h b u d ż e t u o b y w a t e l s k i e g o . i n w e s t y c j a p o d nazwą „miejsce przyjazne miesz k a ń com w ilanowa” składa się z placu zabaw i miejsca spot kań dla mieszkańców na planie „klucza dóbr w ilanowskich” Łączna powier zchnia nowopowstałej pr ze str zeni to 2700 metrów kwadratowych Plac zabaw prezentuje się schludnie: więk szość ur ządzeń wykonano z drewna, dzieci mogą kor zystać m.in. z huśtawek, zjeż dżalni, małej ścianki wspinaczkowej i lin do ćwiczeń W ramach projektu utwor zono również trawiaste boisko piłkarskie (z pił k o c h w y t a m i ) o r a z z a s a d z o n o 1 7 d r z e w i 163 kr zewy. Powstały także ławki i stoliki. Inwestycja została zrealizowana w zachod niej części Wilanowa, bezpośrednio pr zy ul Mango Jest to południowa część miej skiej działki, która znajduje się pomiędzy Potokiem Służewieckim (ul Arbuzową), a wspomnianą ul. Mango.

Źródło: https://www facebook com/Wilanow

Dzielnica m st Warszawa 15 L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / a k t u a l n o Ś c i
L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / c o n o w e g o w c k w 16
L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / c o n o w e g o w c k w 17

e diso N Prim ary sch ool

z ce rty F i K at em a PPl e d i sti Ng u i she d sch o o l

n i e p u b l i c z n a po l s k o a n g i e l s k a s z k o ł a po d s t a w o w a e d i s o n z o s t a ł a w y r ó ż n i o n a prestiżowym certyfikatem apple distinguished school posiada go obecnie tylko 530 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie, które wdrażają programy i projekty z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi cyfrowych.

Edison otr zymał certyfikat na lata 2021 2024 za unikalną implementację nowoczesnych technologii Potwierdza on, że warszawska szkoła stanowi ośrodek postępu i do skonałości w dziedzinie edukacji, realizujący promowaną pr zez Apple wizję nauczania Wilanów jest dzielnicą młodą, rozwijającą się i nowoczesną. Inicjatywa Polsko Angielskiej szkoły Podstawowej edison i jej zaangażowanie w nowe technologie oraz budowanie poten cjału młodych ludzi jako przyszłych liderów, wpisuje się w kie runek, w jakim chcielibyśmy rozwijać edukację w dzielnicy p o d k r e ś l i ł Z a s t ę p c a B u r m i s t r z a D z i e l n i c y W i l a n ó w Artur Buczyński. Innowacyjne technologie szkoła stosuje praktycznie od początku działalności. Pomagają one rozwijać umiejęt ności poznawcze i społeczne, a także wspierają proces uczenia się. W trakcie edukacji uczniowie i nauczyciele wykor zystują m.in. materiały multimedialne (np. filmy, animacje), prezentacje i materiały interaktywne (ćwicze nia, gr y, quizy), aplikacje mobilne na iPad, cyfrowe tek sty, materiały audio, podręczniki cyfrowe i e booki. Tradycyjne lekcje zostały zastąpione interdyscyplinar nymi zajęciami z wykor zystaniem technologii Apple: k a ż d y u c z e ń i n a u c z y c i e l p o s i a d a s w ó j i P a d

Uczniowie pracują metodami projektowymi, także w małych gr upach zadaniowych, dzięki aplikacji Classroom Są one stosowane nie tylko w nauce klasycznych pr zedmiotów, ale r ó w n i e ż w p r z y b l i ż a n i u w a ż n y c h z a g a d n i e ń społecznych jak ochrona środowiska, pomoc humanitar na czy oddziaływanie reklam na od biorcę Wprowadzenie technologii iPad umoż liwia kor zystanie z nowoczesnych nar zędzi cyfrowych jak VR czyli rozszer zona r zeczywis tość, rozmaite komunikaty i platfor my. W cza sie lekcji uczniowie pr zekazują efekty swojej pracy za pomocą funkcji AirDrop i AirPlay, w domu uczą się kor zystając z materiałów mul timedialnych opublikowanych za pomocą plat for m Schoolwork i Teams. Dzięki temu mają stały dostęp do treści omawianych podczas lekcji, zapewniając realizację ważnej dla szkoły koncepcji Lear ning Ever ywhere. Sami bardzo chętnie twor zą np. prezentacje na podstawie samodzielnie wyszukanych infor macji, filmiki, własne Kahooty czy programują w Scratch. Edukacja pr zy pomocy

ządzeń

ur
iPad jest L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / e d u k a c j a 18

w Edisonie procesem stale monitorowanym i usprawnianym, m in dzięki regular nym badaniom wśród nauczycieli, uczniów i rodziców W szkole od bywają się również audyty pr zeprowadzane pr zez specjalistów z zewnątr z. Po kilku latach innowacyjnego stosowania iPad, jego wprowadzenie do pro cesu dydaktycznego oceniło pozytywnie aż 82% rodziców i 85% uczniów.

Wybór edisona do grona szkół Apple Distinguished school podkreśla nasz sukces w tworzeniu innowacyjnego i atrakcyjnego środowiska zdobywania wiedzy, które an gażuje uczniów i dostarcza namacalnych sukcesów w nauce stwierdziła Agnieszka Olszewska, założycielka szkoły Edison Primar y School.

Od dawna stawiamy sobie za cel i realizujemy spójny program nauczania przy użyciu technologii Apple Opiera się on na doświadczaniu, eksper ymentowaniu, tworzeniu i testowaniu różnych rozwiązań, a także pomaga młodym ludziom stać się odpowie dzialnymi obywatelami przygotowując ich do wyzwań XXI wieku Wykorzystujemy technologię, aby łączyć uczniów ze światem, pobudzać ich kreatywność, pogłębiać współpracę i nadać uczeniu spersonalizowany charakter E d i s o n Pr i m a r y S c h o o l d z i a ł a o d 2 0 1 3 r o k u Pr z y s z k o l e f u n k c j o n u j e dwujęzyczne pr zedszkole Magic Fish, które powstało w 2009 roku Szkoła realizuje program Cambridge oraz innowacyjne autorskie projekty Ba zując na fundamentalnej zasadzie, mówiącej o tym, że uczeń jest zawsze w centr um, realizujemy model nauczania STEAM oparty na kształceniu kompetencji pr zyszłości Wykor zystując Challenge Based Learning i Interactive&Engaging Class oraz kor zystając z topowych platfor m i nar zędzi zmieniających naukę w interaktywne działanie, twor zymy wa r unki do rozwoju samodzielnego myślenia i kr ytycznego podchodzenia do problemów Głowna siedziba Szkoły Edison mieści się pr zy ulicy Królewicza Jakuba 69, a także w nowym obiekcie pr zy ulicy Wiertniczej. Obecnie uczą się tam uczniowie klas 4 8 a od wr ześnia 2023 w tym miejscu powstanie także li ceum ogólnokształcące

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / e d u k a c j a 19

Ferie zimowe 2023 London Forever

Są takie miejsca, gdzie pogoda nie ma znaczenia. M o ż e b y ć c i e p ł o , m o ż e b y ć z i m n o , m o ż e p a d a ć , a i t a k w y j a z d d o L o n d y n u n a w e t n a k ró t ką wycieczkę to jest zawsze dobry pomysł. To naj większe i najbardziej różnorodne miasto Europy. L e m u r A k i k i m a d o L o n d y n u s p e c j a l n y s e n t ym e n t p r z e c i e ż t o b y ł o p i e r w s z e m i a s t o , k t ó re z o b a c z y ł p o w y j e ź d z i e z M a d a g a s ka r u .

biety II zachwyca z zewnątr z, a kto ma

p

królewskich wnętr z, zapamięta to na całe życie. Niestety Pałac jest dostępny dla

d

a

y

h j e d y n i e s z e ś ć t y g o d n i

roku (sierpień i wr zesień), ale Galeria Królowej z wyjątkową kolekcją obrazów i Królewskie Stajnie (Royal Mews) uka zujące bogato zdobione karoce władców Wielkiej Br ytanii stoją otworem niemal cały rok.

Czer wone budki telefoniczne, charakter ystyczne taksówki oraz dwupoziomowe autobusy, jak również typowa herbatka o godzinie piątej, to tylko niektóre ze skojar zeń związanych ze stolicą Wiel kiej Br ytanii Niezależnie od tego, czy sam szukasz śladów historii, pragniesz poznać kulturalną i artystyczną twar z miasta, czy po prostu odkr yć uroki tutejszego życia Londyn ma wszystko Ko niecznie tr zeba to miasto zobaczyć i to nie jeden raz

Obowiązkowy punkt wycieczki podczas pier wszej wizyty w Lon dynie to oczywiście Buckingham Palace. Siedziba królowej Elż

Inne symbole Londynu to House of Par lament z Big Benem, galeria Tate Mo der n z wieloma dziełami sztuki współ czesnej oraz Tower Bridge. To tylko kilka z tych najbardziej znanych i fotografo wanych miejsc, bez któr ych żadna wy cieczka do Londynu nie może się obejść Tower of London pr zez wieki pełnił funkcję pałacu, więzienia, miejsca egze kucji i skarbca. Tego wpisanego na listę UNES CO miejsca nie powinno zabrak nąć w planie zwiedzania miasta Tr ud czekania w długiej kolejce wynagrodzi ekscytująca opowieść o mrocznych dzie jach twierdzy oraz widok wspaniałych królewskich klejnotów.

W Londynie znajdują się również naj większe i najwspanialsze muzea świata idealne na zwiedzanie Wybier zcie się do British Museum, by odkr yć największe n a ś w i e c i e z b i o r y ś l a d ó w p o s t a r o ż y t nych cywilizacjach Egiptu, Grecji, Rzymu i Azji Środkowej. Dla miłośników histo

20 L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / Ś w i a t n a j ę z y k a c h
m o ż l i w o ś ć z w i e d z e n i a a
a r t a m e n t ó w
z w i e
z
j ą c
c
w

rii sztuki i r zemiosła artystycznego polecamy Muzeum Victorii i Alberta 5000 lat historii Europy, Amer yki Północnej, Azji i Afr yki południowej pr zedstawiona w 4,5 milionach eksponatów. Jeśli zostaniesz w Londy nie na kilka dni, to może zdążysz obejr zeć największą galerię obrazów w National Galler y To zbiór ponad 2000 obrazów malar zy europejskich niemal wszystkich epok Dzieła Cezanne'a, Da Vinci, Moneta, Rembran dta czy Van Gogha.

Dzieci najchętniej wchodzą do Muzeum Historii Na turalnej, gdzie można znaleźć naturalnej wielkości mo dele dinozaurów, dowiedzieć się na jakie znaleziska można natknąć się w żołądku krokodyla oraz pr zeżyć tr zęsienie ziemi Wszystkie te obiekty nie pobierają ża dnej opłaty za wstęp, więc tym bardziej warto zaplano wać sobie w nich czas.

Zwiedzanie Londynu jest takie pasjonujące!

W czasie ferii zimowych w lutym 2023 roku szkoła ję zykowa The Palms poleca wyjazd językowy do Lon dynu dla dzieci 13+ a także dla osób dorosłych (osobna gr upa), któr ych poziom językowy obecnie to B1, B1+ lub B2 Kurs językowy w czasie wyjazdu ma na celu przełamanie barier y mówienia.

Osoby zainteresowane wyjazdem w czasie ferii zachę camy do kontaktu bezpośrednio z Małgorzatą Wrób lewską, współwłaścicielką szkoły The Palms. Zapytania prosimy kierować na adres: m.wroblewska@thepalms.edu.pl

orgaN izac Ja u ro dziN twoJego dziecK a

urodziny to bardzo pozytywne wydarzenie, które warto celebrować wraz ze swoimi przyjaciółmi doskonałą sposobnością do tego jest zorganizowanie imprezy urodzinowej. aby wszystko poszło zgodnie z planem i zabawa się udała, podczas organizacji urodzin należy pa miętać o kilku bardzo ważnych elementach oto przepis na planowa nie urodzin w kliku prostych krokach, dzięki którym z pewnością będzie to udany dzień

Lista gości i zaproszenia na urodziny Najważniejszy punkt to ustalenie, kto ma zostać zaproszony na wspólne świę towanie urodzin. Za pr zygotowanie listy gości warto zabrać się ze spor ym wypr zedzeniem, aby podczas organizacji urodzin wiedzieć, na jaką ilość osób planować pr zyjęcie, a także, co jest bardzo ważne, poinfor mować zaproszo nych gości o pr zyjęciu z odpowiednim wypr zedzeniem Do tego celu posłużą najlepiej specjalne zaproszenia na urodziny Można je wręczyć osobiście bądź wysłać pocztą mailowową. Najważniejsze jest jednak to, aby zaproszenia uro dzinowe zawierały najważniejsze infor macje:

jaka jest okazja, kiedy odbędzie się impreza, w jakim miejscu odbędzie się impreza, o której godzinie planowane jest rozpoczęcie zabawy

Są to infor macje podstawowe, aby było ciekawiej, w treści zaproszenia mogą znaleźć się specjalne zabawne wierszyki, które w or yginalny sposób pr zekażą te infor mację.

Impreza tematyczna czy klasyczna

To bardzo ważna kwestia podczas organizacji urodzin i warto ją pr zemyśleć jeszcze zanim wyślemy zaproszenia urodzinowe Jeśli okaże się, że jednak warto wybrać jakiś motyw pr zewodni, wówczas warto wybrać taki wzór za proszeń, któr y będzie pasował do imprezy tematycznej. Jeśli temat zabawy wymagać będzie od gości jakiegoś specjalnego stroju, można o tym wspom

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / w y d a r z e n i a 22

nieć również w treści zaproszenia Określenie motywu pr zewodniego nie jest konieczne, ale może okazać się str załem w 10 i być bardzo pomocne pr zy wybor ze dekoracji tematycznych. Odpowiedni wystrój, czyli dekoracje urodzinowe Ważną kwestią podczas organizacji urodzin jest pr zygotowanie miejsca imprezy w taki sposób, aby powstał klimat zabawy i świętowania Nie po winno zabraknąć tradycyjnych dekoracji urodzinowych, takich jak balony, serpentyny czy girlandy. W pr zypadku zabawy o określonym motywie pr zewodnim, warto zadbać również o dekoracje tematyczne, które będą nawiązywać do określonego tematu i będą stwar zać klimat związany z wy branym motywem, pr zenosząc gości do zupełnie innej r zeczywistości Przekąski i tort urodzinowy

O wielu r zeczach można zapomnieć, ale nie ma urodzin bez tortu To obowiązkowy punkt celebrowania, a oczywiście na cieście urodzinowym nie może zabraknąć świeczek. Podczas organizacji urodzin warto zasta nowić się chwilę nad tortem. Wybrać jego for mę, smak, a także kształt, gdyż obecnie torty to prawdziwe dzieła sztuki, które potrafią być nie zwykle zachwycające Tort urodzinowy można również dostosować do motywu pr zewodniego imprezy tematycznej, jeśli taki został wcześniej określony. Warto również pr zemyśleć kwestię poczęstunku czy będą to tylko pr zekąski, a może jakiś poczęstunek na ciepło? Ustalając menu, warto wziąć pod uwagę również preferencje zaproszonych gości

Atrakcje i muzyka

W największej mier ze to właśnie ludzie twor zą atmosferę i klimat, warto im jednak trochę pomóc, aby zabawa szybciej się rozkręciła. Dobr ze mieć w zanadr zu pr zygotowane propozycje zabaw, gier i konkurencji, które nie tylko ożywią gości, ale również zintegr ują ich ze sobą Dodatkowo warto stwor zyć własną playlistę z muzyką, dodając do niej energiczne i powszechnie znane utwor y, zarówno hity ostatnich lat, jak i złote pr zeboje.

Urodziny w domu?

Domowa atmosfera, może ogród, taras, albo duży salon?

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / w y d a r z e n i a 23 + 4 8 5 1 5 3 2 6 9 5 1 Ś w. U r s z u l i L e d ó c h o w s k i e j 1 2 , 0 2 - 9 7 2 Wa r s z a w a C R E AT I V E S T O R Y W i l a n o w c r e a t i v e s t o r y. w i l a n o w @ g m a i l . c o m w i ę c e j s z c z e g ó ł ó w n a : w w w c r e a t i v e s t o r y w i l a n o w c o m
URODZINY TEMATYCZNE W CREATIVE STORY

Prze strz eń Kre atyw Nyc h Pomysłów i zabawy

„creative story” to miejsce stworzone z pasji, założone przez absolwentów asp w warszawie, artystów plastyków, fotografów oraz doświadczonych instruktorów sztuki kuli narnej dedykowane jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, jest pełne twórczej ekspresji i radości

„creative story” jest placówką prywatną, w której odbywają się zajęcia pozalek cyjne dla dzieci w wieku od 6 15 lat podczas warsztatów dzieci poznają i pogłębiają talenty, rozwijają pasje artystyczne i kuli narne przy wspaniałej kreatywnej zabawie i niepowtarzalnej atmosferze!

c o robimy?

F Filmr

FFotograFia dla dzieci poznamy podstawy fotografii i obróbki zdjęć, połączymy teorię z praktyką

kadrowanie, światło, łapanie chwil, utrwalanie emocji nie będą miały przed nami tajemnic będziemy rzucać sobie „fotowyzwania” wykorzystując telefony...

jak się tworzy opowieść filmową? czy bohaterami zawsze muszą być aktorzy? czy hasła takie jak: scenariusz, reżyser, kamera, montaż, akcja! dotyczą t akże filmików z telefonu? będziemy tworzyć scenografię, wymyślać scenariusze, nagrywać, ciąć, montować, dodawać dźwięki, po prostu robić film poznamy także zasady burzy mózgów i pracy zespołowej

rysunek i malarstwo odkrywamy techniki i zasady rysunku oraz malarstwa przez zabawę i projektowanie poznajemy zasady per spektywy, koloru, kompo zycji oraz możliwości jakie dają nam różne narzędzia

L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / w a r s z t a t y k r e a t y w n e d l a d z i e c i 24
p półkolonie zimowe warsztaty kulinarne 2023 zimowe warsztaty kreatywne 2023 lato wawa wake 2023 kulinarne lato w w ilanowie 2023 kreatywne lato w w ilanowie 2023 u urodziny tematyczne artystyczne fotograficzno filmowe kulinarne taneczne L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / w a r s z t a t y k r e a t y w n e d l a d z i e c i 25 najbliższe w yd arzenia warsztaty dla do rosłych z zajęcia plastyczne pełny wachlarz rozwijających zabaw pla stycznych m in kolaże, tworzenie zabawek z różnych przedmiotów, kukiełek teatral nych, projektowanie i szycie ubranek dla lalek, wykonywanie ozdób świątecznych, lepienie z różnych tworzyw, malowanie na różnych podłożach 05-27 l i s t o p a d a (w ee kendy) rodz inno Świątecz ne sesje fotograficzne rezerwacje na stronie: creativestory wilanow com 03 &10 g r u d n i a warsztaty cu ki ernic ze Świąteczne dekorowanie pierniczków oraz spotkanie z mikoła jem rezerwacje na stronie: creativestory wilanow.com CREATIVESTORY.Wilanow creativestory.wilanow@gmail.com więcej szczegółów na: www.creativestory wilanow.com +48 515 326 951 CREATIVE STORY - Miasteczko Wilanów Św. Urszuli Ledóchowskiej 12, 02-972 Warszawa

wydarzeN ia do Ko ńca

2022

w

w

l a n

a z w

l i s t o p a d a rodz inno Świąteczne sesj e f oto graf icz ne rezerwacje na stronie: creativestory wilanow.com

l i s t o p a d a

wydarzeNia

ro dzi nno Św iątec zne sesje fo tografi czne

rezerwacje na stronie: creativestory wilanow.com

l i s t o p a d a rodz inno Świąteczne sesj e f oto graf icz ne rezerwacje na stronie: creativestory wilanow.com

l i s t o p a d a

ro dzi nno Św iątec zne sesje fo tografi czne

rezerwacje na stronie: creativestory wilanow.com

g r u d n i a sesj e f oto graf icz ne z e Św. miko łajem & warsz taty c ukierni cze Świąteczne deko rowanie pierniczkó w rezerwacje na stronie: creativestory wilanow.com

g r u d n i a sesje fo tografi czne ze Św. mi kołajem & warsztaty cu kiernic ze Świąteczne dekoro wanie pierniczków rezerwacje na stronie: creativestory wilanow.com

26
roKu
L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r
i
ó
/
a r s z t a t y d l a r o d z i n 12-13
26-27
10-11
03-04
19-20
05-06
L i s t o p a d 2 0 2 2 t e r a z w i l a n ó w / w a r s z t a t y d l a r o d z i n 27 Zapraszamy na rodzinne sesjeŚwiąteczne oraz na fotograficzne sesje zeSwiętymMikołajem CREATIVESTORY.Wilanow creativestory wilanow@gmail com więcej szczegółów na: www.creativestory wilanow.com +48 515 326 951 CREATIVE STORY - Miasteczko Wilanów Św Urszuli Ledóchowskiej 12, 02-972 Warszawa