__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Październik 2020 / Gazeta bezpłatna Nakład: 10 000 egz. 08/2020 ISSN 2082-3231

Wilanów relacja:

Dni

wilanowa

2020

aktualnoŚci:

nowy wjazd do MiaSteczka wilanów

Dotacje

awaria

oczySzczalni ścieków „czajka” – plan naprawy

do ekoinweStycji w warSzawie

Sprzątanie

Świata


Nowy wjazd do Miasteczka wilaNów ZDM przygotowuje się do inwestycji, która znacznie poprawi możliwości poruszania się po wilanowie. razem z deweloperem i urzędem dzielnicy planowana jest budowa przepustu przez Potok Służewiecki i połączenie ulicy Sarmackiej ze skrzyżowaniem al. wilanowskiej i ul. kosiarzy. Deweloper ma wybudować przejazd nad potokiem,a ZDM przebuduje skrzyżowanie. aktualnie ulica Sarmacka kończy się ślepo, a niedaleko znajduje się używana przez pieszych kładka przez Potok Służewiecki, która została wygrodzona, a teren został przekazany deweloperowi na potrzeby przebudowy. ulica Sarmacka zostanie przedłużona na północ i połączona ze skrzyżowaniem al. wilanowskiej i ul. kosiarzy. Dzięki temu w środku dzielnicy powstanie przejazd, który umożliwi skręcenie z al. wilanowskiej w stronę miasteczka wilanów. Budową przedłużenia ul. Sarmackiej wraz z przepustem na Potoku Służewieckim zajmie się firma robyg. na nadwodne przedłużenie Sarmackiej będzie składać się jezdnia z jednym pasem w każdą stronę, przedzielonych pasem z kostki. Po zachodniej stronie przeprawy będzie przejazd rowerowy, będący przedłużeniem drogi rowerowej na ulicy Sarmackiej. Po obu stronach

jezdni znajdzie się zieleń i chodniki. na południe od przeprawy zostanie wytyczone przejście dla pieszych i przejazd rowerowy wzdłuż potoku. Zarząd Dróg Miejskich przebuduje skrzyżowanie al. wilanowskiej z ul. kosiarzy, tak aby możliwe było podłączenie do niego ul. Sarmackiej. na te prace zostanie ogłoszony przetarg. Skrzyżowanie będzie miało przejścia dla pieszych z sygnalizacją z każdej strony. każde z nich będzie miało pośrodku azyl i płyty z wypustkami dla niedowidzących. Z al. wilanowskiej w Sarmacką będzie można skręcić dodatkowym lewo - i prawoskrętem. Zachodnią stroną skrzyżowania będzie poprowadzona droga rowerowa od ulicy Sarmackiej, która połączy się z trasą po północnej stronie al. wilanowskiej. Źródło: https://zdm.waw.pl/


Nasze miasto

opóźNieNia w budowie połudNiowej obwodNicy warszawy spowodują paraliż koMuNikacyjNy Na ursyNowie? Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951

Fot. GDDKiA

Budowa Południowej obwodnicy warszawy, za którą odpowiedzialna jest GDDkia, ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców warszawy. opóźnienia w realizacji powodują, że wykonawca szuka alternatywnych rozwiązań. niektóre z nich spowodowałyby paraliż ursynowa. nie zgadzają się na to urząd m.st. warszawy oraz urząd Dzielnicy ursynów. Pod koniec sierpnia do stołecznego Biura Polityki Mobilności i transportu wpłynęło pismo od firmy astaldi, wykonawcy Południowej obwodnicy warszawy dotyczące koncepcji czasowej organizacji ruchu, która miałaby zapewnić przejezdność pomiędzy węzłami ursynów wschód i ursynów Zachód.

Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński Marta Wróblewska Tomasz Szediwy NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW:

- dNi WiLANOWA KONCeRT zeSPOłU POPARzeNi KAWą TRzy (FOT. dzieLNiCA WiLANóW) Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

w piśmie jest również informacja o zakładanej dacie przejezdności (31.12.2020) pomiędzy tymi węzłami poprzez drogi miejskie – ulicami Gandhi i rosoła. Przesłana koncepcja nie zawierała żadnych informacji o ruchu, który miałby się tam odbywać, a także nie określa jak długo miałoby obowiązywać takie rozwiązanie. urząd m.st. warszawy oraz Burmistrz ursynowa od samego początku podkreślali, że nie godzą się na wykorzystywanie objazdu do prowadzenia ruchu tranzytowego w przypadku, gdyby w ocenie władz miasta i dzielnicy, zaproponowany przez wykonawcę sposób prowadzenia ruchu przez ursynów, zagraża bezpieczeństwu przede wszystkim pieszych użytkowników ruchu. w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Gandhi i rosoła znajduje się 11 placówek oświatowych, a przejścia dla pieszych w sąsiedztwie 7 z nich nie posiadają sygnalizacji świetlnej.

Źródło: http://ursynow.pl/

Październik Teraz Wilanów 3

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


budowa połudNiowej części obwodNicy warszawy. Nowy Most warszawski oddział GDDkia opublikował zdjęcia z budowy nowego mostu, który stanowi część południowej obwodnicy warszawy. według zapewnień szefa Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad, tomasza Żuchowskiego i potwierdzeniu przez wykonawcę tego odcinka trasy, firmę Gulermak, nowy most w warszawie ma zostać oddany do użytku w grudniu 2020 r. Ma być najbardziej wysuniętą na południe przeprawą przez wisłę. czekają na niego kierowcy przejeżdżający przez warszawę tranzytem oraz mieszkańcy południowych dzielnic stolicy, m.in. ursynowa, wilanowa i wawra. odcinek fragmentu S2, który jest południową obwodnicą warszawy, wraz z mostem przez wisłę, to jeden z trzech elementów realizowanych w ramach

doświetleNia przejść dla pieszych w ciągu ulicy sarMackiej rozpoczęła się realizacja projektu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Sarmackiej w ramach realizacji projektu do budżetu obywatelskiego w m.st. warszawie na rok 2020 „ledy na zebry”. aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Projekt zakłada zainstalowanie inteligentnych systemów doświetlania na 9 przejściach dla pieszych na ul. Sarmackiej od osi królewskiej do ul. Branickiego. na każdym z przejść zostaną zainstalowane lampy leD z białym światłem doświetlające przejście dla pieszych oraz chodnik w okolicy przejścia. oprawa kierunkowa jest tak skonstruowana, aby lampa oświetlała pieszych z boku a nie z góry. Dzięki temu piesi są widoczni w postaci jasnych sylwetek na ciemnym tle jezdni. Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/

4 Teraz Wilanów Październik

tej inwestycji (odcinek B). kontrakt na budowę drogi od węzła Przyczółkowa do węzła wał Miedzeszyński opiewa na około 757,64 mln zł brutto. całość nowej drogi ma mieć 18,6 km długości. oprócz omawianego odcinka z mostem powstaje jeszcze część łącząca trasę z drogą ekspresową S17 do lublina i autostradą a2 do Mińska Mazowieckiego (odcinek c). czyli od węzła wał Miedzeszyński do węzła lubelska (bez węzłów). najwięcej czasu zajmie budowa odcinka a, czyli części od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa (bez węzłów), który obejmuje też budowę tunelu pod dzielnicą ursynów. Dlatego też jest to najdroższa część całej inwestycji, kontrakt podpisany z astaldi ma wartość 1 222,24 mln zł brutto. koniec prac zaplanowano na najbliższą wiosnę, a odbiory techniczne w połowie przyszłego roku. Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


Nasze miasto

dotacje do ekoiNwestycji w warszawie od września mieszkańcy warszawy mogą otrzymać dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii, urządzeń magazynujących tzw. „deszczówkę”, jak również usuwanie azbestu czy podłączenie domu do kanalizacji w 2021r. nabór na dofinansowanie do likwidacji tzw. „kopciuchów” prowadzony jest przez cały rok, a w czasie stanu epidemicznego cały proces odbywa się zdalnie. Miasto cały czas wspiera finansowo likwidację starych pieców, aby polepszyć jakość powietrza. Można uzyskać do 100% dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację złożymy do końca 2020 r. w przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90% kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70%. osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą musiały samodzielnie pokryć koszt wymiany kopciucha w całości. tylko w 2019 r. warszawa przyznała 1364 dotacje na montaż lokalnych źródeł energii odnawialnej na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł. w ramach miejskiego programu mieszkańcy wykonali: 1295 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 11 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię cieplną do produkcji ciepłej wody użytkowej lub/i centralnego ogrzewania oraz 58 instalacji pomp ciepła, będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków. warszawa wspiera finansowo również budowę urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową. warszawiacy, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, mogą otrzymać finansowe wsparcie na:

• urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne), • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych). w ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Ze względu na duże zainteresowanie dotacjami warszawa uruchomiła wiosną i latem dodatkowe nabory. na budowę tego typu urządzeń w 2020 r. do miasta wpłynęły 1222 wnioski, które są na bieżąco rozpatrywane. Dzięki temu do końca sierpnia stolica przygotowała już 890 umów dotacyjnych. warszawiacy mogą skorzystać też z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów, zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100% kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. w warszawskim naborze 2019/2020 na tego typu inwestycje wpłynęło 147 wniosków na kwotę 2,3 mln zł. część z nich jest jeszcze uzupełniana i kompletowana. Mieszkańcy warszawy są wspierani przez stolicę w likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. na realizację takiej inwestycji można otrzymać do 4 000 zł. w ramach ostatniego naboru stolica - do końca sierpnia - przygotowała na ten cel 516 umów dotacyjnych. wnioski na przyszłoroczne inwestycje (odnawialne źródła energii, usuwanie azbestu, przyłącza kanalizacyjne) można składać do 31 marca 2021r. więcej informacji na temat ekoinwestycji dostępne są na stronie: zielona.um.warszawa.pl Źródło: http://www.um.warszawa.pl/

MIEjscE posTojoWE W gARAżu poDZIEMNyM Lokalizacja: Śródmieście Miasteczka Wilanów, ul. gieysztora 6 Sąsiedztwo Royal Wilanów oraz ulicy Branickiego.

Widny i wygodny garaż. Możliwość zakupu bądź wynajęcia. Lokalizacja w perspektywie najbliższych kilku lat jest bardzo dobra. Bezpośrednio przed budynkiem Gieysztora 6 powstanie centrum handlowe Galeria Wilanów. Zakup można zatem traktować jako inwestycję. Za kilka lat cena miejsc garażowych w tej lokalizacji będzie prawdopodobnie dwukrotnie wyższa.

Kontakt do właściciela: 608 003 693


sprzątaNie świata akcja „Sprzątanie świata" wywodzi się z australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. już rok później akcja objęła zasięgiem całą australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. w Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira StanisławskaMeysztowicz – działaczka ekologiczna. akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata - Polska", odbywa się co roku, począwszy

odbiór odpadów koMuNalNych w dzielNicy wilaNów na koniec sierpnia w Sali widowiskowej urzędu Dzielnicy wilanów, odbyło się spotkanie dotyczące jakości usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Dzielnicy wilanów. Spotkanie było odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a zainicjował je zastępca burmistrza Bartosz wiśniakowski. urząd Dzielnicy wilanów chce doprowadzić do dialogu między mieszkańcami i

od 1994. krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja nasza Ziemia. urząd Dzielnicy, jak co roku już tradycyjnie przyłączył się do ogólnoświatowej akcji Sprzątania Świata. 19 września sprzątano tereny za wałem przeciwpowodziowym (od strony wisły, na wysokości ul. Zaściankowej). urząd Dzielnicy wilanów zapewnił rękawice oraz worki do zbierania odpadów. Dzięki tej akcji i zaangażowaniu mieszkańców, wspólnie budujemy świadomość i skłaniamy do dbania o naszą planetę. . Źródło: Dzielnica Wilanów, Wikipedia

zarządcami wspólnot mieszkaniowych, a Biurem Gospodarki odpadami (BGo), do którego należy nadzór nad prawidłową realizacją umów z zakresu gospodarki odpadami w warszawie. Mieszkańcy, zarządcy nieruchomości i radni sformułowali uwagi dotyczące funkcjonowania systemu zbiórki odpadów. Biuro Gospodarki odpadami reprezentował dyrektor Paweł lachowicz, obecni byli także przedstawiciele firmy świadczącej usługi z zakresu odbioru odpadów na terenie Dzielnicy wilanów. Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje rozwiązań, które mają za zadanie wpłynąć na poprawienie jakości usługi odbioru odpadów komunalnych. źródło: Dzielnica Wilanów


iNauguracyjNy Mecz 4 ligi kobiet Dziewczyny z kS wilanów, po pięknej grze i straconej bramce z rzutu karnego, przegrały z legią warszawa 0:1 w meczu 4 ligi kobiet. Mimo przegranej było to piękne widowisko, a nasze zawodniczki dały z siebie wszystko. Gratulujemy i zapraszamy na kolejne mecze dziewczyn! . Źródło: fb/KS Wilanów

powszechNy spis rolNy – ochroNa daNych Powszechny Spis rolny 2020 realizowany jest z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne, nie więc obawy o to, że dane trafią w nieodpowiednie miejsce. narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Przypominamy, że powszechny spis rolny trwa od 1 września do 30 listopada, więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl. Źródło: Dzielnica Wilanów

McdoNald’s przy ul. braNickiego? aktualnie w urzędzie Dzielnicy wilanów procedowany jest wniosek na budowę budynku restauracji McDonald's przy ul. Branickiego obok realizowanej właśnie stacji benzynowej. Budynek miałby powstać z całą infrastrukturą techniczną (instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej), ogrodzonego tarasu dla klientów wraz z urządzeniem rekreacyjnym, wiaty śmietnika, szyldów informacyjnych, zadaszonego punktu zamówień dla kierowców, dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, zbiornika retencyjnego na wody opadowe oraz zbiornika na wodę ppoż. Źródło: FB/ Tomasz Kuszłejko Radny Dzielnicy Wilanów

Październik Teraz Wilanów 7

Sejm RP ustanowił 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II podkreślając, że papież zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Widowisko artystyczne w Warszawie, które odbędzie się 18 października 2020 roku, zorganizowane jest z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz 42. rocznicy wyboru Papieża-Polaka na Stolicę Piotrową. Tego, który mówił z wyżyn Mont Blanc w 1986 roku: „Ponawiam mój apel do Europy, by porzuciwszy anachroniczne napięcia i przestarzałe uprzedzenia, odkryła podstawy swojej jedności i odnalazła te wartości, które na przestrzeni dziejów nadawały wielkość jej historii”. Do udziału w koncercie zaproszono artystów związanych z postacią Karola Wojtyły. Takie zaproszenie przyjęła Filarmonica della Scala, jedna z najświetniejszych orkiestr symfonicznych na świecie. Występy tego 100-osobowego zespołu słynnego mediolańskiego teatru, wysoko cenionego przez Jana Pawła II (do historii przeszła wizyta Ojca Świętego w teatrze w 1987 roku i słowa, które wówczas padły o sztuce jako uprzywilejowanym wyrazie wiary, miłości i nadziei: „wywyższa bowiem dusze tego, kto jest zbyt zniechęcony lub znużony, by jeszcze mieć nadzieję”), stanowią zawsze wielkie wydarzenie artystyczne. Orkiestrze towarzyszył będzie Chór Filharmonii Narodowej. Organizatorem wydarzenia jest MT 5,14 | MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO


Nasze miasto

toteMy rowerowe w warszawie Zainstalowano ponad 50 innowacyjnych urządzeń zaprojektowanych specjalnie dla rowerzystów. te urządzenia to totemy - podpowiadają jak jechać, aby na najbliższym skrzyżowaniu płynnie przejechać na zielonym świetle, dzięki czemu kierujący może dostosować styl jazdy, tak aby zdążyć na zielone światło. efektem jest bardziej wydajna jazda, dotarcie do celu szybciej i przyjemniej.

komunikat wyświetlany jest w formie jednego z czterech animowanych znaków w kształcie znanej i lubianej warszawskiej syrenki. obecnie totemy stoją na 6 popularnych trasach rowerowych: czerniakowska, Świętokrzyska, wybrzeże Gdańskie, Powsińska-wiertnicza-Przyczółkowa, okopowa-towarowa oraz Dwernickiego-Szaserów. instalacja totemów jest jednym z elementów rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania ruchem. wprowadzenie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu było dodatkowym kryterium w przetargu na rozwój ZSZr, co oznacza, że warszawa nie dopłaca dodatkowo do tej funkcjonalności. operatorem systemu do roku 2025 jest firma Siemens Polska. źródło: Miasto Stołeczne Warszawa

segregacja odpadów jeśli chcesz pomóc w ochronie środowiska i segregować odpady, a wciąż czasem masz problem jak to robić, na pewno pomogą ci w tym naklejki dostępne na stronie Miejskie centrum kontaktu warszawa 19115 w zakładce „wszystko o odpadach”. Dzięki oklejeniu pojemników na odpady segregacja będzie łatwiejsza! Źródło: Dzielnica Wilanów

8 Teraz Wilanów Październik


Nasze miasto awaria oczyszczalNi ścieków „czajka” – plaN Naprawy trwa budowa awaryjnego systemu, którego celem jest powstrzymanie zrzutu ścieków do wisły po tym, jak 29 sierpnia 2020 doszło do ponownej awarii kolektorów doprowadzających nieczystości do oczyszczalni Ścieków „czajka” w warszawie. w pierwszej kolejności 8 września powstał most pontonowy z rurociągiem, dzięki czemu nieczystości nie będą już wpadać do wisły. jego budowa zajmie ok. 4-5 tygodni. równolegle, w ciągu kilku miesięcy, wykonane zostaną przewierty pod rzeką, a w nich zamontowane zostaną stalowe rury, które przejmą przesyłanie ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. w kolejnym etapie eksperci sprawdzą, jak wykorzystać obecnie istniejący tunel, w którym doszło do awarii rurociągu. Most pontonowy został rozpięty dzięki saperom wojska Polskiego. w ciągu kilkunastu dni MPwik przeciągnie na tym moście awaryjne rurociągi przesyłowe. ich przygotowanie jest bardzo zaawansowane, ekipy pracowały całą dobę. 18 września odbyły się próby obciążeniowe bypassu na moście pontonowym. rurociąg był pod pełnym obciążeniem, sprawdzano jego szczelności pod ciśnieniem. odbyły się również próby uruchomienia pomp. Źródło: https://wody.gov.pl/

Październik Teraz Wilanów 9


Relacja

dNi wilaNowa

10 Teraz Wilanów Październik


Relacja

dni wilanowa

2020 2020

Za nami trzy weekendy pełne atrakcji, które odbyły się w ramach Dni wilanowa 2020. choć tegoroczne obchody znacznie różniły się od poprzednich edycji święta wilanowa ze względu na panującą pandemię koronawirusa, w programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. „Szekspir w Parku”, którym przywitaliśmy Dni wilanowa 2020 to projekt stworzenia teatru dostępnego dla wszystkich niezależnie od ich wieku, statusu społecznego czy finansowego. Projekt nawiązywał do światowej tradycji spektakli plenerowych Szekspir w High Parku w toronto oraz nowojorskiego Festiwalu Szekspirowskiego w central Parku. Sztuka „romeo i julia” w reżyserii johna weisgerberga zachwyciła niebagatelną formą integracji aktorów z publicznością, a wszystko w wieczornej scenerii Muzeum Pałacu króla jana iii w wilanowie. już nie po raz pierwszy wilanów gościł również „latające psy”. Popisy psich talentów, mimo kapryśnej pogody, zgromadziły liczną publiczność, która wiernie kibicowała swoim psim ulubieńcom podczas dwóch dni zawodów. największym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja „Dog Diving”, w której psiaki oddawały skoki do basenu pełnego wody. choć w tym roku symboliczne, to niezwykle barwnie świętowaliśmy Powsińskie Dożynki 2020.

Październik Teraz Wilanów 11


Relacja

dNi wilaNowa

12 Teraz Wilanów Październik


Relacja

2020

Październik Teraz Wilanów 13


Relacja

dNi wilaNowa

14 Teraz Wilanów Październik


Relacja wystąpiły dla nas zespoły: Powsinianie z kameralnym Zespołem Folklorystycznym, Grupa 30+ z wilanowską orkiestrą Dętą oraz Zespół PolSki Łan. choć na początku trochę padało, korowód był krótszy niż zwykle, a na końcu nie było tradycyjnej potańcówki na dechach, nie przeszkodziło to w dobrej zabawie! wyjątkowe chwile podczas Dni wilanowa przeżyliśmy dzięki muzyce aleksandra Dębicza, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów i kompozytora, który w swoim recitalu fortepianowym upamiętnił odsiecz wiedeńską. właśnie zwycięstwo króla jana iii Sobieskiego w bitwie pod wiedniem, którego 337 rocznicę obchodziliśmy w tym roku, jest fundamentem obchodów Dni wilanowa.

2020

w tym roku nie brakowało również dobrej kuchni, zarówno dla miłośników street food’ów, jak i zwolenników diety wegańskiej i wegetariańskiej, którzy kosztowali smakołyków podczas zlotu food trucków na plaży wilanów i wege targu na terenie royal wilanów. w tych dniach nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. wystąpiła Filharmonia Dziecięca, odbyły się spektakle teatralne, pokaz magii oraz występ chóru dziecięcego artos. Dni wilanowa 2020 to również gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Było nostalgicznie dzięki wyjątkowemu występowi anny Mari jopek, która swoim niezwykłym głosem oczarowała publiczność i wesoło za sprawą niebanalnego poczucia humoru katarzyny Pakosińskiej. „wisienką na torcie” był koncert zespołu Poparzeni kawą trzy, którego energetyczna muzyka niejednego porwała do tańca. Podczas dni wilanowa 2020 było też dużo sportowych atrakcji, które zapewniły campy dla młodych adeptów koszykówki z Marcinem Gortatem. w tym roku odbył się także jeden camp dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, w którym wzięły udział dzieci z całej Polski.

Foto: Dzielnica Wilanów

Październik Teraz Wilanów 15


Co nowego w CKW

JESIEń W CENTRuM KuLTuRy WILANóW „I’m happy to see you” – wystawa edukacyjna Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 1-30.10.2020 – wystawa Planując wystawę na początku 2020 r., nie wiedzieliśmy jeszcze, że staniemy oko w oko z pandemią i zdanie: „I’m happy to see you” nabierze wyjątkowego znaczenia. Celem wystawy jest spojrzenie na edukację jako relację pomiędzy wszystkimi uczestnikami biorącymi udział w procesie nauczania i podkreślenie jej wyjątkowości. Bo kiedy spotyka się grupa ludzi, których celem jest odkrywanie świata w atmosferze przyjaźni, współpracy, poszanowania indywidualności każdej osoby, kreatywności i tworzenia, to wtedy proces nauczania staje się radosną przygodą. Wstęp wolny! Widelcem po mapie – warsztaty podróżniczo-kulinarne Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 3 i 24.10.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 Zapraszamy dzieci od lat 8, młodzież i dorosłych na cykliczne spotkania podróżniczo-kulinarne na Zawadach. 3.10 – „W judodze na rowerze” – Artur Gorzelak opowie o swojej podróży rowerem po Kraju Kwitnącej Wiśni, połączonej z treningami judo w lokalnych klubach sztuk walki. Dowiemy się sporo na temat klimatu, architektury i kultury japońskiej. Odpowie też na pytanie, dlaczego kuchnia japońska jest tak różnorodna i do czego możemy wykorzystać zieloną herbatę w kuchni. 24.10 – „Dookoła Islandii – zimowa podróż drogą numer 1” – dowiemy się, dlaczego wysiadając z samochodu warto wiedzieć, w którą stronę wieje wiatr? Do czego Islandczycy wykorzystują gorącą źródlaną wodę? A także jakim smakołykiem zajadli się Bill Clinton, a także Robert Makłowicz w stolicy Islandii. Wspólnie odwiedźmy krainę 10000 wodospadów. Filharmonia Dziecięca: „Przyjaciele Czerwonego Kapturka” Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 4.10.2020 (niedziela), godz. 12.45 Czerwony Kapturek – wesoła i, przyznajmy, trochę łatwowierna dziewczynka – bez trudu zyskała sobie grono przyjaciół na całym świecie. Zwłaszcza że jej historia dobrze się skończyła, a wszyscy lubimy pomyślne zakończenia. W opowieści, którą napisał Jan Brzechwa, sprawca tego happy endu – gajowy – grał na trąbce, dlatego podczas spotkania z Filharmonią Dziecięcą chcemy sprawdzić jeszcze inne cudowne właściwości tego instrumentu. Czy trąbka dodaje odwagi, czy pozwala zawsze dotrzeć na czas, czy potrafi też obwieścić porę, kiedy należy udać się na odpoczynek? Wsparty dźwiękiem fortepianu oraz znanymi i nowymi piosenkami instrument ten towarzyszyć będzie bohaterom bajki od początku aż do szczęśliwego finału. Jacek Barszcz i Tomasz Barszcz – malarstwo Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 5-30.10.2020 – wystawa W październiku zapraszamy do galerii „Taras Sztuki” na wystawę malarstwa Jacka i Tomasza Barszczów – braci, którzy wybrali dwie różne drogi poszukiwania artystycznej tożsamości. Wstęp wolny! Wernisaż w wersji on-line na facebooku Centrum Kultury Wilanów. „Afrykańskie wspomnienia” – Maria Butkiewicz Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 5.10.2020 (poniedziałek), godz. 17.30 – wernisaż W październiku zapraszamy do Międzypokoleniowego Centrum Edukacji na wystawę malarstwa i gobelinów Marii Butkiewicz. W 1981 r. z mężem i trójką dzieci wyjechaliśmy do Afryki – do Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga), gdzie pracowaliśmy jako wykładowcy w Wyższej Szkole Pedagogiczno Technicznej w Likasi. Na spacerach i wyjazdach w dziewicze okolice

16 Teraz Wilanów Październik

podziwiałam niezwykłe piękno afrykańskiej przyrody i życie ludzi w egzotycznych warunkach, w małych skupiskach zagubionych w buszu i nad rzekami. Gromadzili się wieczorami przy ogniskach, kobiety wielkimi drągami tłukły ziarno kukurydzy, aby ugotować jedyny posiłek w ciągu dnia. Gromadki dzieci biegały wokół, bawiąc się i hałasując. Mieszkali w ubogich „pajotach” ulepionych z gliny z dachami pokrytymi słomą, z otworem w dachu, aby dym wydobywający się z paleniska uchodził na zewnątrz. Te obrazy zachowałam w pamięci, były natchnieniem do tworzenia prac. Wernisaż odbędzie się 5 października o godz. 17.30. Wstęp wolny! Dama z wiertarką – warsztaty stolarskie dla pań Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 8.10.2020 (czwartek), godz. 19.00-21.00 Zapraszamy wszystkie Panie, które lubią majsterkować, na cykliczne, odbywające się raz w miesiącu warsztaty stolarskie. Powstaną piękne i praktyczne dzieła z drewna, a przy tym rozwijać będziemy abstrakcyjne myślenie, zmysł techniczny i umiejętności manualne! Prowadzenie: Agnieszka Bykowska-Giler. Myślimy i programujemy Warsztaty lego robotyki dla dzieci w wieku 5-6 lat Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 10.10.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 Budując i programując coraz bardziej skomplikowane roboty, uczymy kreatywności i samodzielnego myślenia. Poprzez zabawę dzieci poznają tajniki fizyki, mechaniki, matematyki i informatyki. Na zajęciach wykorzystujemy też roboty edukacyjne DOC i MIND z tabletami, dzieci eksperymentują, poznają nowe środowiska programistyczne. Na zajęciach dzieci pracują w parach, co sprzyja kształceniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych, niezwykle ważnych w przygotowaniu dzieci do szkoły. Program realizowany jest w oparciu o uwielbiane przez dzieci klocki LEGO i komputery z dostosowanym do wieku oprogramowaniem, wprowadzając dzieci w niezwykły świat robotyki i programowania. Warsztaty i wykłady Fundacji Małgosi Braunek „Bądź” Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 10.10.2020 (sobota), godz. 11.00-13.00 Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” i Centrum Kultury Wilanów zapraszają na warsztat / wykład poświęcony zdrowiu. Temat październikowych zajęć: „Jesienny Qigong wspierający płuca”. Qigong to wywodzący się ze starochińskiej tradycji wspierania zdrowia system ćwiczeń oddechowych połączonych z lekką gimnastyką, który jest do dziś niezwykle skutecznym aspektem taoistycznego pielęgnowania długowieczności. Nie istnieją praktycznie żadne przeciwwskazania do rozpoczęcia praktyki Qigong, a same ćwiczenia mogą być z powodzeniem wykonywane przez osoby w każdym wieku czy nawet uskarżające się na drobne niesprawności pourazowe. Zapisy i informacje: warsztaty@fundacjabadz.pl lub telefonicznie – 571 207 720. Rodzinne Warsztaty Stolarskie Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 10.10.2020 (sobota), godz. 15.00-17.00 Zapraszamy dzieci od lat 7, które lubią majsterkować, wraz z opiekunem dorosłym na cykliczne, odbywające się raz w miesiącu warsztaty stolarskie. Powstaną piękne dzieła z drewna, a przy tym rozwijać będziemy abstrakcyjne myślenie, zmysł techniczny i umiejętności manualne! Prowadzenie: Agnieszka Bykowska-Giler.


Co nowego w CKW X Powsiński Dzień Dyni plenery Domu Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3 11.10.2020 (niedziela), godz. 8.00-14.00 Centrum Kultury Wilanów zaprasza na X Powsiński Dzień Dyni. W programie imprezy atrakcje i niespodzianki dla dzieci i dorosłych: spektakl teatralny (godz. 11.30), warsztaty i stoiska z rękodziełem, dyniowe niespodzianki, zbiórka elektroodpadów, gorąca zupa i kawa dla każdego, a o godz. 13.00 koncert Wilanowskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Łukasza Gallasa. W zamian za elektrośmiecie otrzymacie w prezencie dynię! Wstęp wolny! Przedstawienie teatralne: „Baśnie polskie według Oskara Kolberga” plenery Domu Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3 11.10.2020 (niedziela), godz. 11.30 W czasie Powsińskiego Dnia Dyni zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na inscenizację polskich baśni ludowych. Znajdą się wśród nich motywy znane Wam być może z innych baśni, ale także zupełnie nowe, nieprzewidziane zwroty akcji, będzie kara, która zazwyczaj spotyka złoczyńców, wymierzona jednakże w zaskakujący sposób, będzie odrobina magii oraz spora dawka dobrego humoru, dla dzieci pouczający morał, dla dorosłych – dawka miłej niejednoznaczności. A do tego sporo interakcji oraz muzyki i przeróżnych dźwięków. Może i Wy zechcecie opowiedzieć nam jakąś baśń pochodzącą z polskiego folkloru? Wstęp wolny! Powsińska Wieczornica: Kiszenie kapusty plenery Domu Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3 14.10.2020 (środa), godz. 18.30 Centrum Kultury Wilanów zaprasza na Powsińską Wieczornicę, podczas której ożyje staropolski obrzęd kiszenia kapusty. Przywołamy go dla Państwa razem z naszymi zespołami – Grupą 30 + i Powsinianami oraz zaproszonymi gośćmi. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie od 5 października można otrzymać w recepcji CKW przy ul. Kolegiackiej 3. Liczba miejsc ograniczona! „Skarby z jesiennego lasu” Przyroda to przygoda – warsztaty dla dzieci Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 17.10.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 Zapraszamy wszystkich młodych miłośników przyrody w wieku 6-12 lat na warsztaty z cyklu „Przyroda to przygoda”. Wraz z końcem lata i początkiem jesieni dojrzewa większość owoców leśnych drzew i krzewów. To prawdziwy czas obfitości zarówno dla nas, jak i dla zwierząt. Kasztany, żołędzie, orzechy, owoce czarnego bzu, głogu, jarzębiny, grzyby, kolorowe liście – to tylko niektóre ze skarbów, które oferuje nam przyroda. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze przygotował dla Was jesienny las, to ruszajcie z nami w kolejną przyrodniczą podróż. Koszt: 20 zł od osoby (płatność w dniach poprzedzających warsztaty). Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 5 października w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Przedstawienie teatralne: „Podróże profesora Kalafiora – Afryka” Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 18.10.2020 (niedziela), godz. 15.00 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Każdy lubi podróże. Ale profesor Kalafior uwielbia je najbardziej ze wszystkich. Jako wielki badacz przyrody i zwyczajów zwierząt zaprasza Was na wyprawę po krajach afrykańskich. A kiedy dacie ponieść się przygodzie, zobaczycie, że tamtejsze zwierzęta są jak ludzie. Mają swoje troski i radości… Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 12 października w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Liczba miejsc jest ograniczona! Prosimy o zakup biletów w dniach poprzedzających przedstawienie (do piątku włącznie).

XIV Chóralny Koncert Pieśni Maryjnych Sanktuarium MB Tęskniącej, ul. Przyczółkowa 29 18.10.2020 (niedziela), godz. 15.30 Centrum Kultury Wilanów i Parafia św. Elżbiety w Powsinie zapraszają na koncert chórów parafialnych, które wykonają pieśni ku czci Matki Bożej. Wstęp wolny! Zawady podróżują Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 22.10.2020 (czwartek), godz. 19.15 Lubisz podróżować? Byłeś w ciekawym miejscu? Znasz wyjątkowe miejsca, do których warto pojechać? Przeżyłeś niezwykłe przygody? Podróże to Twoja pasja? Opowiedz nam o tym! Zabierz pamiątki, zdjęcia, mapy i wspomnienia! Spotkania prowadzi Anna Jackowska – podróżniczka, kobieta na motocyklu. Zapraszamy do kontaktu i do zapisów: wyprawa@aniajackowska.pl. Udział w spotkaniach jest bezpłatny! Dyniowe szaleństwo na Zawadach Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 25.10.2020 (niedziela), godz. 12.30-15.00 Centrum Kultury Wilanów zaprasza na spotkanie sąsiedzkie na Zawadach. W programie imprezy animacyjno-kulturalnej atrakcje i niespodzianki dla dzieci i dorosłych: spektakl teatralny „Złote jajko” na otwarcie, warsztaty plastyczne i kulinarne, malowanie buziek, gorąca zupa i kawa dla każdego. Wstęp wolny! Przedstawienie teatralne: „Złote jajko” Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 25.10.2020 (niedziela), godz. 12.30 „Dyniowe” spotkanie sąsiedzkie na Zawadach rozpoczniemy spektaklem teatralnym dla dzieci. Wstęp wolny! „Z pasją przez życie” – malarstwo Teresy Zaborowskiej Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 26.10.2020 (poniedziałek), godz. 17.30 – wernisaż 26.10-6.11.2020 – wystawa Na przełomie października i listopada zapraszamy na wystawę malarstwa Teresy Zaborowskiej. Wernisaż odbędzie się 26 października o godz. 17.30. Wstęp wolny! „Wilanów znany i nieznany” wystawa plenerowa prac Jolanty Sokołowskiej ul. Radosna 11 / Gubinowska 28/30 Przy Międzypokoleniowym Centrum Edukacji na ul. Radosnej 11 oraz przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 mogą Państwo podziwiać wystawę plenerową prac pani Jolanty Sokołowskiej. W przedstawionym projekcie „Wilanów znany i nieznany” artystka dzieli się z Państwem swoją pasją rysunkowo – malarską i pokazuje, jak widzi nasz Wilanów w szkicach i akwareli. Opracowanie merytoryczne i graficzne wystawy: Grzegorz Królikowski. Wystawa współfinansowana przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Po więcej informacji zaglądajcie na: WWW…kulturawilanow.pl FB…centrumkulturywilanow Instagram… centrum_kultury_wilanow

Październik Teraz Wilanów 17


Nasze miasto

Światowa PraPreMiera tekStu jana wilkowSkieGo realiZowana PrZeZ wilanowSką FunDację krea Music, mająca siedzibę w wilanowie i mocno z naszą dzielnicą związana, w ramach programu kultura w sieci prowadzonego przez MkiDn wydaje właśnie audiobook według tekstu jana wilkowskiego Muzyka na cztery drzewa i fletnię pana. ta przeznaczona dla dzieci oraz do słuchania rodzinnego muzyczna opowieść jest o poszukiwaniu inspiracji i odnajdywaniu siebie w muzyce, ale czy tylko? Przeżywający chwilowy kryzys twórczy kompozytor egon alter szuka inspiracji w naturze, a tam znajduje całą symfonię dźwięków. w podróży przez świat dźwięków przewodnikami są sympatyczne postacie Ptaszka i Pisklaków, które pomagają bohaterowi odnaleźć źródła muzyki, muzyczność wpisaną w zjawiska natury (od szumu drzew po perkusję grzmotów), w końcu brakujące natchnienie. w naszej podróży nie zabraknie wspaniałych dźwięków i melodii, które specjalnie do tego utworu skomponował Gabriel collet. ten audiobook to także szansa na odkrycie popularnego za sprawą jednego z producentów telefonów komórkowych, ale niekojarzonego instrumentu – marimby. jego pierwotne, naturalne brzmienie zaciekawi niejednego słuchacza. odlew dłoni chopina, portret Bacha czy popiersie Beethovena – ożywione, komentują akcję, chwaląc lub ganiąc postępy w pracy młodego kompozytora, skrzypcom wyrastają skrzydła, drzewa ujawniają ukryte instrumenty i grają na nich swymi gałęziami, słowem – dzieją się cuda. audiobook będzie dostępny na Premiera słuchowiska na www.audioteka.pl , do ściągnięcia za darmo od 15 października

stypeNdia dla uczNiów Miasto Stołeczne warszawa realizuje projekt wsparcia finansowego dla uczniów potrzebujących pomocy materialnej .co roku ze stypendiów korzysta około 4 tysiące uczniów. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należało skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r. Źródło: http://edukacja.warszawa.pl/

Nowa koNcepcja skateparku w wilaNowie wiadukt Pow przy skarpie ursynowskiej mógłby zostać wykorzystany na budowę skateparku. teren, należący do GDDkia jest duży, zmieści się na nim też boisko do koszykówki czy street workout, jeśli ścieżka rowerowa zostałaby inaczej poprowadzona. realizacja projektu wymaga wielu rozmów i spotkań, ale najważniejsze jest poparcie tego projektu przez społeczność wilanowa.

Źródło: https://www.facebook.com/Skatepark-Wilanow

wrześNiowe rozMowy sąsiedzkie 22 września rozpoczęły się rozmowy Sąsiedzkie, czyli cykl spotkań i dyskusji na temat nowego terenu zieleni w wilanowie, który będzie integralną częścią inwestycji wilanów Park . w gronie mieszkańców, społeczników, radnych, przedstawicieli samorządu oraz wszystkich interesariuszy omówiono i uszczegółowiono oczekiwania dotyczące ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim. Spotkanie podsumowujące odbędzie się 22 października on-line. Źródło: Wilanów Park 18 Teraz Wilanów Październik


Edukacja

ZAPEWNIJ DZIECKu SOLIDNy START W DOROSłE żyCIE PRZEZ DWuJęZyCZNOŚć edukację dwujęzyczną zacznij w przedszkolu lub jeszcze w żłobku! kształcenie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie, jako narzędzia do porozumiewania się i jednocześnie do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim. nasze Przedszkole i Żłobek Magic Fish realizuje dwa programy nauczania: polską podstawę programową rozszerzoną o autorski program Magic Fish* oraz english national curriculum. Dla potrzeb naszej placówki połączyliśmy obie podstawy. wykorzystując alternatywne metody wspierające rozwój dziecka stworzyliśmy autorski program, który umożliwia nam pomoc rodzicom w kształtowaniu człowieka pełnego miłości, odpowiedzialności, troski, empatii. człowieka, który jest śmiały i ma dobry kontakt z otoczeniem. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej. naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. w każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli, w tym jeden anglojęzyczny. Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną zabawę i bez najmniejszych obciążeń mogą przyswajać język obcy. wykorzystujemy metodę wczesnej immersji czyli „zanurzenie” dzieci w języku angielskim. Dzieci uczone tą metodą osiągają do 11. roku życia dwujęzyczność. warunkiem jest rozpoczęcie nauki najpóźniej w wieku 3 lat. Polsko-Angielskie Przedszkole i Żłobek Magic Fish www.magicfish.pl przedszkole@magicfish.pl tel: 728588636

Październik Teraz Wilanów 19


Elegancki, wygodny, piękny: ogród w którym wypoczniesz

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy iż można podziwiać już

ogród pokazowy w Hampton Residence Wilanów. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem sprzedaży:

+48 691 135 136, +48 691 136 136


Z lotu ptaka

22 Teraz Wilanów Październik


Z lotu ptaka

WęZEł NA GRANICy uRSyNOWA I WILANOWA NABIERA KSZTAłTóW. Tomasz Szediwy Urodzony warszawiak, uprawniony architekt, doświadczony fotograf, licencjonowany operator bezzałogowych statków powietrznych, pasjonat nowych technologii, mieszkaniec Wilanowa, mąż i ojciec. Pracuje aktywnie jako architekt oraz fotograf, specjalizując się w fotografii z powietrza. www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

Październik Teraz Wilanów 23


Naszena miasto świat językach

najlepszy sposób na naukę angielskiego dla dorosłych - zaufaj The Palms Osoby dorosłe, które nie mówią płynnie po angielsku często przychodzą do szkoły językowej z pytaniem „czy ja jeszcze mogę się nauczyć języka?”. Są również tacy, którzy uczą się kilka lat, a mimo to, czują barierę w mówieniu po angielsku. Czy należysz do pierwszej grupy czy do drugiej – jest sposób, aby wreszcie odnieść sukces i zacząć mówić po angielsku. Ten sposób to Five Stars Method – skuteczna metoda szkoły językowej The Palms! Wsparcie lektora prowadzącego kurs językowy to konieczność Pierwsza podstawowa sprawa, którą należy rozstrzygnąć to, czy będziesz się uczyć z lektorem czy bez, czy online czy stacjonarnie? obecnie na rynku dostępnych jest wiele aplikacji oraz różnego rodzaju nagranych webinariów, gdzie obecność lektora po drugiej stronie komputera nie jest konieczna. ale czy jest to dobre rozwiązanie? niestety naszym zdaniem nie do końca. Po pierwsze nauka języka online bez wsparcia lektora jest bardzo bierna i jed24 Teraz Wilanów Październik

nostronna. Powtarzasz słówka bądź całe zdania, ale nigdy nie masz pewności czy robisz to prawidłowo. nie masz możliwości zapytania o dodatkowy przykład, aby lepiej zrozumieć gramatykę. nie masz też pewności czy wypowiedź stworzona przez ciebie na podstawie przerobionego materiału zostanie odpowiednio zrozumiana przez twojego rozmówcę, kiedy taki się pojawi. nie mówiąc już o rekcji na nią, która wymusiła by dalszą rozmowę. Dodatkowo ucząc się samodzielnie, zawsze łatwiej jest odłożyć naukę na później. Przecież nikt na ciebie nie czeka o określonej godzinie. warto zatem wybrać kurs stacjonarny dla dorosłych, który jest prowadzony przez kompetentnego lektora z doświadczeniem w nau-


świat na językach czaniu osób dorosłych. Możesz liczyć na wsparcie, dodatkowe przykłady, weryfikację poprawnej wypowiedzi itp. Dobre strony kursu online z lektorem kurs z lektorem może być prowadzony online, ale tylko wtedy jeśli jest to sporadyczna sytuacja. Możesz potrzebować elastycznego podejścia ze strony szkoły językowej, która organizuje twój kurs i zaplanować lekcje stacjonarne, ale od czasu do czasu przejść na online, kiedy potrzebujesz. kiedy jesteś przeziębiony, albo w delegacji służbowej, nie musisz rezygnować z lekcji, jeśli twoja szkoła oferuje elastyczność w tej kwestii. takie podejście oferuje szkoła the Palms na ul. Sarmackiej 22! Po pierwsze twój kurs powinien odbywać się regularnie, o określonej godzinie, w systemie na jaki się zdecydujesz czyli np. dwa razy w tygodniu. lepiej, żeby był na żywo w szkole językowej. uwierz, że takie spotkanie dużo trudniej jest odwołać, kiedy aplikacji możesz po prostu nie włączyć. Skuteczna metoda Five Stars Method – nauka bez wysiłku kiedy decydujesz się już na kurs z lektorem, ważnym aspektem jego wyboru powinna być metoda, która będzie stosowana przy nauce stacjonarnej i online. Musi działać w każdych warunkach! niestety sytuacja wymuszonej zdalnej nauki mocno zweryfikowała, że nie każda szkoła i nie każda metoda daje dobre efekty. Mocno wierzymy, że nauka mówienia daje najlepsze efekty jeśli konwersacje są prowadzone zgodnie z planem, sterowane przez lektora i weryfikują twoje nowe umiejętności z lekcji na lekcję. taką skuteczność daje Five Stars Method. tylko ta metoda gwarantuje ci bardzo zróżnicowaną lekcję, angażującą wszystkie twoje zmysły. „Five stars” to pięć części składowych, które odnajdziesz w swojej lekcji – nauka przez użycie multimediów, teatralizacji, realiów i gier językowych. taki miks zmotywuje cię do coraz dłuższych wypowiedzi w języku obcym. wreszcie zaczniesz mówić! Dowiedz się więcej na temat tej metody od doświadczonego metodyka. umów spotkanie w szkole the Palms już dziś! Szkoła językowa The Palms zaprasza! www.thepalms.edu.pl ul. Sarmacka 22 lokal 135 wilanow@thepalms.edu.pl

Październik Teraz Wilanów 25


daria & Maritta MOżESZ Być, KIM ChCESZ... - ZAPROJEKTuJ SWOJą PRZySZłOŚć, SPEłNIAJ SWOJE MARZENIA I ROZWIJAJ PASJE ... Badania pokazują, że dzieci bardzo łatwo sugerują się stereotypami kulturowymi, dlatego rodzą się w nich ograniczające przekonania, które mogą mieć wpływ na ich przyszłość. chcieliśmy pokazać, że dziewczynki mogą wykonywać prestiżowe zawody, że mają wybór…Że mogą być, kim tylko chcą i ubrać się tak, by wyrazić siebie. Żeby pomóc im nabrać tej pewności zorganizowaliśmy wyjątkową sesję zdjęciową w Elektrowni Powiśle, dzięki której dziewczynki pokazały co je pasjonuje. Pierwsza sesja tego cyklu powstała w współpracy teraz wilanów i Mama Mia Magazyn dzięki gościnności, we wnętrzach i terenach zewnętrznych, elektrowni Powiśle. Zdjęcia robiła fanta-

styczna kobieta i fotografka – Żaneta nawrot. Dziewczynki wystąpiły przepięknych stylizacjach roberta kupisza, aQademia oraz Dolly Poland. Pokazaliśmy naszym córkom, że spełnianie marzeń jest możliwe - każda z naszych modelek wystąpiła w trzech odsłonach, wcieliłą się w różne postacie i weszła w wyjątkowe scenariusze. Dzięki temu dziewczynki mogły wyrazić różne emocje. Przez wzrost pewności siebie, rozpalanie ambicji i pokonywanie przeszkód, poprzez realizacje pasji i marzeń, chcieliśmy pokazać, że stereotypy możemy łamać, a jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Realizacja: Magali Gutierrez Carrasco & Aneta Nowakowska Casting: Mama Mia Magazyn, www.mama-mia.com.pl Foto: żaneta Nawrot, www.instagram.com/zaneta_nawrot, www.facebook.com/ZanetaNawrotPhotography, www.zanetanawrot.com Miejsce: Elektrownia Powisle, https://elektrowniapowisle.com/ Sukienki: Dolly Poland - MAMA MIA Concept Store, Klimczaka 1, www.mama-mia.com.pl; aQademia - MAMA MIA Concept Store - Klimczaka 1, https://aqademia.eu/; i Robert Kupisz Kids - https://robertkupisz.com/pl/kids; Buty: Emel Shoes, www.emelshoes.com, Puma, Adidas; Modelki: Eli, Anastazja, Daria, helena, Iga, Maritta, Lena, Natasha, Oliwia, Nadia, Michalina, Pola oraz gościnnie suczka EEvEE - https://www.instagram.com/iwona_the_meme; Dodatki: u Eli: Mała Gitara niebieska - Trends for Kids, https://www.instagram.com/trends.4kids/ Elektrownia Powiśle, u Nataszy: Głowa jednorożca do złożenia - Trends for Kids, https://www.instagram.com/trends.4kids/, u Igi i Poli: Wianki - LAB 07, https://www.instagram.com/lab.07; Rośliny: https://www.instagram.com/wkreconewzielone, Elektrownia Powisle,

26 Teraz Wilanów Październik


anastazja helena

PaĹşdziernik Teraz WilanĂłw 27


helena

iga

28 Teraz Wilanów Październik


Nadia lena Październik Teraz Wilanów 29


Natasza Michalina

30 Teraz WilanĂłw PaĹşdziernik


oliwia

pola

Październik Teraz Wilanów 31


Relacja

„spotkajmy się w wilanowie”

32 Teraz Wilanów Październik


Relacja

„Spotkajmy siÄ™ w wilanowieâ€? Mimo niesprzyjajÄ…cej aury i deszczu w pierwszej poĹ‚owie dnia, impreza „Spotkajmy siÄ™ w Wilanowieâ€? byĹ‚a udana i peĹ‚na niespodzianek! w drugiej jej części, adekwatnie do naszych humorĂłw, zrobiĹ‚o siÄ™ ciepĹ‚o i sĹ‚onecznie. BawiliĹ›my siÄ™ aĹź do 20.00! uwaĹźamy, Ĺźe pierwsza edycja Plenerowych TargĂłw Lifestyle w Royal WilanĂłw byĹ‚a bardzo udana đ&#x;˜Š targi byĹ‚y Ĺ›wietnÄ… okazjÄ… dla mieszkaĹ„cĂłw wilanowa i okolic, by w jednym miejscu zobaczyć wszystko to, co nasi partnerzy szykujÄ… na najbliĹźszy sezon oraz co z letniej kolekcji moĹźe traďŹ Ä‡ do waszych domĂłw – od mody przez urodÄ™ po design, artykuĹ‚y dla dzieci oraz sport w otoczeniu najnowszych luksusowych samochodĂłw. na targach prezentowano najnowsze produkty i usĹ‚ugi. MoĹźna byĹ‚o dokonać zakupu, ale takĹźe bezpoĹ›rednio spotkać siÄ™ i zapoznać z danÄ… markÄ… oraz jej najnowszÄ… ofertÄ…. organizatorem targĂłw byĹ‚a ďŹ rma caaM Sp. z o.o. o oprawÄ™ taneczno-artystycznÄ… zadbaĹ‚a szkoĹ‚a taĹ„ca DANSINN BY MALITOWSKI, ktĂłra jest wyjÄ…tkowym studio taĹ„ca i zarazem klubem pasjonatĂłw. Podczas caĹ‚odniowego wydarzenia, na scenie pojawiĹ‚y siÄ™ prezentacje taneczne róşnych grup wiekowych. Ĺšwiat motoryzacji przybliĹźyĹ‚o nam Porsche Centrum Warszawa, ktĂłre przyjechaĹ‚o do nas wraz ze swoimi piÄ™knymi samochodami. w punkcie PORSCHE moĹźna byĹ‚o zobaczyć pierwsze, w peĹ‚ni elektryczne, Porsche taycan! PodziwialiĹ›my dynamicznego SuV’a Porsche Macan. MoĹźna byĹ‚o poznać oraz zakupić piÄ™kne akcesoria Porsche Driving Selection. En Casa Premium Real Estate podzieliĹ‚a siÄ™ z nami wiedzÄ… na temat nieruchomoĹ›ci. MajÄ… ogromne doĹ›wiadczenie, jak najskuteczniej kupić lub sprzedać nieruchomość. klientom proponujÄ… wyĹ‚Ä…cznie najkorzystniejsze oraz dobrane do ich indywidualnych preferencji oferty. SÄ… precyzyjni i sprawdzajÄ… kaĹźdy szczegół, doceniajÄ…c potencjaĹ‚, lokalizacjÄ™ oraz zagospodarowanie przestrzenne. w przyjaznej atmosferze ten profesjonalny zespół speĹ‚ni oczekiwania najbardziej wymagajÄ…cego klienta. na targach pojawiĹ‚ siÄ™ teĹź nowym partner - NaNowo - Klinika Medycyny Estetycznej i Kosmetologii, ktĂłra ma bardzo prostÄ… misjÄ™ - PiÄ™kno na nowo. klinika zwraca uwagÄ™ na nowe spojrzenie na medycynÄ™ estetycznÄ…. chcÄ…c uwraĹźliwić na indywidualne poczucie piÄ™kna kaĹźdego z nas. Do NaNOWO kaĹźdy moĹźe przyjść na bezpĹ‚atnÄ… konsultacjÄ™ i diagnozÄ™ skĂłry. Zawsze w sposĂłb etyczny dobierajÄ… zabiegi, pamiÄ™tajÄ…c, Ĺźe umiar i indywidualne podejĹ›cie jest zĹ‚otym Ĺ›rodkiem. PozostajÄ…c w tematyce piÄ™kna i zdrowia Artis Wellness Club zaprezentowaĹ‚ wyjÄ…tkowe miejsce stworzone z myĹ›lÄ… o osobach,

PaĹşdziernik Teraz WilanĂłw 33


Relacja

„spotkajmy się w wilanowie”

34 Teraz Wilanów Październik


Relacja dla których ruch oraz zdrowie są ważnymi elementami życia. wartościami, które reprezentuje ARTIS Wellness Club są witalność, zdrowie i energia. na stoisku można było zapoznać się z ofertą artis wellnes club, poznać trenerów, sprzęt oraz wziąć udział w konkursie. natomiast na młodych zawodników czekał, nasz partner Spotkajmy się w wilanowie! – Szkółka Juventus Academy Warszawa, która przygotowała gry i treningi dla przyszłych talentów i miłośników piłki nożnej. wygrać można było nagrody rzeczowe dla dzieci w odpowiednich kategoriach wiekowych. naszymi partnerami byli też aQademia i Dolly. aQademia to ubranka tworzone z sercem. ich misją jest celebrowanie codziennych momentów z dzieckiem i nauka elegancji od pierwszych kroków. kochają prostotę, szlachetne kroje i subtelne kolory, ale przede wszystkim kochają dzieci. DollY natomiast to linia ekskluzywnych, wysokiej klasy ubrań dla dziewczynek i ich mam. Partnerem Spotkajmy się w wilanowie, była również polska marka MILLEMI, założona w tym roku przez dwie siostry. Projektuje i szyje ubranka dla dzieci dbając bardzo o środowisko - wykorzystuje kokosowe guziki i używa tylko naturalnych materiałów. na targach nie mogło zabraknąć również Cook Story by Samsung – warsztaty kulinarne, porady i triki kulinarne. cook Story nie jest po prostu szkołą gotowania – to miejsce, w którym nietuzinkowi prowadzący i uczestnicy tworzą emocjonujące kulinarne opowieści. Gdy mowa o kuchni, musimy wspomnieć o firmie Chlebownik – która zaprezentowała szeroką gamę produktów takich jak: wykrawacze do ciasteczek w niesamowitych kształtach, ekologiczne formy do pieczenia i przechowywania żywności, szklane butelki i inne – właścicielce przyświeca myśl o dbałość dla naszej planety i szacunek do niej. ARRANT Multiagencja Ubezpieczeniowa to kolejny partner wydarzenia. Szczegółowo odpowiadali na Państwa pytania i przygotowywali odpowiednią do potrzeb ofertę ubezpieczeniową. Partnerem wydarzenia było również przedszkole ALA MA KOTA. to sieć dziewięciu przedszkoli w warszawie – ala Ma kota oraz House of Montessori - przeznaczonych dla dzieci od 1 do 6 roku życia. Stoi za nimi piętnastoletnie doświadczenie, sprawdzone zasady, zaangażowana kadra i zaufanie tysięcy rodziców. niepubliczne PRzEDSzKOLE REKSIO I PRzYJACIELE to również oferta skierowana do najmłodszych. chcą, by ich wychowankowie rozwijali się w przyjaznej atmosferze z dostępem do dogoterapii, pełnej stymulujących bodźców, by mieli do dyspozycji wszechstronne sale, salkę sensoryczną i wiele innych atrakcji. By na każdym kroku towarzyszyło im entuzjastyczne wsparcie wychowawców oraz by czuli się kochani, szanowani i bezpieczni. Dziękujemy wszystkim serdecznie za wzięcie udziału w targach!

Październik Teraz Wilanów 35


Zdrowie zAKWAS z BURAKóW – ELIKSIR MłODOśCI lider na rynku kiszonek i najszersze spektrum witaminowominerałowe występujące naturalnie w naturze. nie ma innego warzywa, które oferowałoby tak kompleksową suplementację. Działa krwiotwórczo (żelazo, kobalt), uspokajająco (kwas foliowy), probiotycznie (kwas mlekowy), przeciwrakowo (polifenole), odżywczo (witaminy B, e, c), reguluje liczne procesy biochemiczne (betaina).

SKLEP zAKWASOWNI W WILANOWIE zNAJDzIESz NA ULICY SARMACKIEJ 1B

AzJATYCKIE WARIACJE kimchi, czyli kiszona kapusta pekińska w stylu koreańskim. w korei robienie domowego kimchi to kultura narodowa, jest tyle przepisów ile rodzin. najprostszy z nich to kiszenie solonej kapusty pekińskiej natartej pastą z imbiru, czosnku i chili. Magia smaku naszego kimchi to zasługa autorskiej pasty do jej doprawiania.

kombucha, czyli fermentowana, lekko kwaśna i musująca herbata ze szczepem specjalnych drożdży fermentacyjnych. DLACzEgO KISzONKI? w procesie jej produkcji powstaje szereg korzystnych dla Produkty fermentowane, takie jak ogórki, kapusta czy buraki są praw- zdrowia kwasów organicznych, które naturalnie wzbogacają dziwą atrakcją dla naszego układu pokarmowego: bogate w witaminy, ten produkt, czyniąc go zdrową alternatywą dla napojów gaw bakterie probiotyczne, zawierają mnóstwo błonnika, a dzięki na- zowanych i alkoholi. turalnym procesom zachodzącym w słoikach po dodaniu solanki, są również częściowo nadtrawione, czyli łatwiej strawne. Produkty fermentowane są przyszłością branży spożywczej na całym świecie. obecnie wg transparency Market research ich zASADNICzO SAMO DOBRO, ALE CzY Są PRzECIWrynek globalny jest warty ok. 30 mld uSD, a tendencja jest WSKAzANIA DO ICH SPOżYWANIA? rosnąca. Problemem może być sól, która w dużych ilościach nie jest wskazana zakwasownia.pl przy wysokim ciśnieniu tętniczym, dlatego zaleca się ograniczanie na Sarmacka 1B, 02-972 warszawa przykład ogórków kiszonych w diecie osób z tym schorzeniem. Poza tym ważna jest jakość produktu - burak burakowi nierówny. niestety agdalena i Mikołaj Batorowie promują rynek jest zalany produktami pochodzenia nieekologicznego. waorganiczną, ekologiczną kuchnię rorzywa z takich upraw mogą być źródłem groźnych dla nas azotanów ślinną. Twórcy projektu Zakwasownia, i fosforanów, mających działanie rakotwórcze, dlatego świadomie wyktóry obejmuje rodzinną manufakturę, bierajmy produkty regionalne i certyfikowane jako ekologiczne. Znak produkującą zdrowe kiszonki, Bistro, Bio to nie tylko marketing, ale i gwarancja jakości. Pamiętajmy, że oferujące dania autorskiej kuchni wegańskiej oraz fundatylko certyfikowane, ekologiczne przetwory spełniają swoją prozdro- cję „Stacja Czułość”, niosąca opiekę emocjonalną pacjenwotną rolę i oczywiście smakują genialnie. tom onkologicznym.

M

36 Teraz Wilanów Październik


Uroda autorskie terapie lecznicze, które przynoszą spektakularne efekty. „Facial Design� to autorski zabieg przebudowy skóry. Skóra uzyskuje blask i młodzieńczy wygląd. „Back to back� to autorska terapia bólów pleców. w efekcie, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa łagodnieją, sztywność oraz ból pleców wyraźnie się zmniejsza. NaNowo to miejsce, gdzie moşemy zadbać o cerę, ciało i umysł. Zabiegi stosowane są w zgodzie z naszą wizją piękna kobiety „less is more�.

odkryj swoje NaturalNe piękNo NaNowo W Wilanowie powstała wyjątkowa Klinika Medycyny Estetycznej NaNowo. Z jej załoşycielką - Agnieszką Gajlewicz rozmawiamy o tym, czemu wybrała Wilanów i co wyróşnia jej Klinikę.

Atrakcyjny wyglÄ…d zmienia Ĺźycie na lepsze? Jaka jest Wasza wizja i misja? tak ale trzeba pamiÄ™tać, Ĺźe atrakcyjność to nie tylko wyglÄ…d to efekt lepszego Ĺźycia w ogĂłle. w holistycznym tego sĹ‚owa znaczeniu. jeĹ›li zaczniemy nanowo, czyli Ĺ›wiadomie bÄ™dziemy wdraĹźać w Ĺźycie przemyĹ›lane zmiany, to zyskamy duĹźo wiÄ™cej niĹź atrakcyjny wyglÄ…d i takÄ…, wielowymiarowÄ…, wizjÄ™ piÄ™kna chcemy upowszechniać w nanowo. nasza misja i wizja oparta jest na trzech ďŹ larach: TEAM NaNOWO to ludzie sÄ… najwaĹźniejsi. team nanowo to zespół profesjonalistĂłw peĹ‚en empatii, zrozumienia i zaangaĹźowania. LIFESTYLE NaNOWO Poczucie piÄ™kna i wĹ‚asnej wartoĹ›ci to poczÄ…tek opowieĹ›ci. jesteĹ›my otwarci na twoje zainteresowania, na to co piÄ™kne. MoĹźesz odkryć piÄ™kno nanowo w niezwykĹ‚ej wystawie prac Magdaleny GĹ‚odek, ktĂłra zwraca uwagÄ™ na to, Ĺźe piÄ™kno ma wiele twarzy. KOBIETY KOBIETOM NaNOWO DopeĹ‚nieniem naszej Misji i wizji jest uwraĹźliwienie na drugiego czĹ‚owieka. wierzymy Ĺźe metodÄ… maĹ‚ych krokĂłw moĹźna doprowadzić do duĹźych zmian. Pracujemy nad autorskim zabiegiem kosmetologicznym, rekomendowanym przez annÄ™ Dec oraz markÄ™ DeccareS, z ktĂłrego caĹ‚y dochĂłd przeznaczony bÄ™dzie na wparcie kobiet w trudnej sytuacji Ĺźyciowej.

Czemu zdecydowaliĹ›cie siÄ™ otworzyć KlinikÄ™? I czemu wĹ‚aĹ›nie w Wilanowie? Zawsze w stu procentach angaĹźowaĹ‚am siÄ™ w to, co robiĹ‚am. SzukaĹ‚am miejsca i ludzi z podobnÄ… energiÄ…. Pragnęłam stworzyć przestrzeĹ„, w ktĂłrej kobiety poczujÄ…, Ĺźe to miejsce ktĂłremu w peĹ‚ni ufajÄ…. Praca z kobietami i dla kobiet jest siĹ‚Ä…, ktĂłra dziaĹ‚a na nie motywujÄ…co i tworzy pasjÄ™, a jak mawia jacek walkiewicz „Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to luksusâ€?. wilanĂłw to miejsce niezwykĹ‚e, mieszajÄ… siÄ™ tutaj kultury, mieszkajÄ… tu bardzo otwarci i wartoĹ›ciowi ludzie. Dlatego wĹ‚aĹ›nie wybraĹ‚am tÄ™ dzielnicÄ™. MieszkaĹ„cy mogÄ… do nas przyjść aby wykonać zabieg, ale rĂłwnieĹź po to, by „spotkać siÄ™â€? ze sztukÄ…. w klinice znajduje siÄ™ galeria prac utalentowanej artystki Magdaleny GĹ‚odek, ktĂłrej twĂłrczość staĹ‚a siÄ™ integralnÄ… częściÄ… nanowo. nanowo jest miejscem, ktĂłre chcÄ™ tworzyć z wyjÄ…tkowymi ludĹşmi. takÄ… osobÄ… jest, wyjÄ…tkowo mi bliska, anna Dec – osobowość telewizyjna i współzaĹ‚oĹźycielka marki DeccareS. ania ma niesamowiÄ… siĹ‚Ä™ i energiÄ™. najwaĹźniejszy jest dla niej drugi czĹ‚owiek. chcemy wspĂłlnie dać kobietom coĹ› wiÄ™cej niĹź tradycyjny zabieg medycyny estetycznej. chcemy nanowo dać siĹ‚Ä™ Co sprawi, Ĺźe pacjenci bÄ™dÄ… do Was wracać? i wierzÄ™, Ĺźe to zrobimy! Prawda, profesjonalizm i ludzie, ktĂłrzy sĹ‚uchajÄ… Czy w Polsce zmienia siÄ™ postrzeganie medycyny estetycznej? potrzeb – ale tak naprawdÄ™. Pacjenci natychmiast Co wyróşnia PaĹ„stwa KlinikÄ™? wyczuwajÄ… nachalność, chęć zysku, naciÄ…ganie. Zdecydowanie tak. ludzie zaczynajÄ… postrzegać medycynÄ™ estetycznÄ…, jako element stylu Ĺźycia. u nas tego nie ma. najwaĹźniejsza jest Prawda. wielu kobietom nie zaleĹźy tylko na poprawianiu urody, ale na zmianie trybu Ĺźycia. PodchodzÄ… Bardzo gĹ‚Ä™boko wierzÄ™ w to, Ĺźe to, co dajesz, do tematu kompleksowo: przestrzegajÄ… diety, dbajÄ… o czas dla siebie, uprawiajÄ… sport. potem dostajesz. jeĹźeli jesteĹ› fair i szanujesz klinikÄ™ nanowo wyróşnia to, Ĺźe wiÄ™kszość zabiegĂłw, opracowana jest tak, aby ich efekt daĹ‚ ludzi to oni ci zaufajÄ…. nie ma innej drogi. kobietom komfort Ĺźycia w zgodzie z naturÄ…. Po zabiegach wiele z nas zacznie chodzić bez makijaĹźu i cieszyć siÄ™ naturalnoĹ›ciÄ…. klientki z uĹ›miechem na twarzy przyznajÄ…, Ĺźe po zabiegach u nas nie uĹźywajÄ… ďŹ ltrĂłw na instagramieđ&#x;˜Š Jakie zabiegi wykonujecie? Co moĹźe być Waszym znakiem rozpoznawczym? Pacjenci mogÄ… zdecydować siÄ™ na nowoczesne zabiegi (laserowe, jak epilacja, leczenie rumienia i zmian pigmentacyjnych, mezoterapia igĹ‚owa czy usuwanie cellulitu). Przeprowadzamy teĹź

PaĹşdziernik Teraz WilanĂłw 37

medycyna estetyczna i kosmetologia ul. Sarmacka 10 02-972 Warszawa Tel: 577 388 299, recepcja@klinikananowo.pl http://moment.pl/klinika-nanowo https://www.facebook.com/klinikananowo


pierwszy iQooNe - NajNowsza techNologia w warszawie

w ot.co cliNic!

Endermologia to zabieg, który polega na podciśnieniowym masażu skóry. Masaż ten w szczególności oddziałuje na tkankę łączną skóry sprawiając, że uaktywnia się metabolizm tkanki tłuszczowej. Ponadto zabieg endermologii stymuluje organizm do produkcji włókiem kolagenowych. Dlatego jest zalecany zarówno w przypadku odchudzania, jak i modelowania sylwetki. Problem z akceptacją własnego ciała dotyka wiele osób. Dlatego jeśli chcesz się pozbyć cellulitu, blizn i wiotkiej skóry, zabieg icoone będzie rewelacyjnym rozwiązaniem. Dzięki icoone twoja skóra będzie gładka i jędrna, OT CO! icoon, jest urządzeniem o najwyższej technologii. w naszej klinice jest jednym z trzech dostępnych w warszawie. ICOONE, A ODMłADzANIE SKóRY Zabieg icoone polega na głębokiej stymulacji skóry za pomocą lasera oraz głowic masujących znajdujących się na końcu długiej rury specjalnego urządzenia. Głowica wyposażona jest w rolki, w których znajdują się liczne mikrootwory. 38 Teraz Wilanów Październik

to właśnie za ich pomocą dokonuje się masażu ciała, a wiązka lasera diodowego działa pobudzająco na produkcję kolagenu. Ponadto urządzenie do zabiegu icoone wykorzystuje w masażu podciśnienie, którym można sterować. Dzięki temu, wartość ciśnienia można rozpraszać lub skupiać na danym obszarze ciała. icoone laser to zabieg bezpieczny, który pozwala na szybkie ujędrnienie skóry oraz poprawę jej wyglądu. WSKAzANIA jeśli chcesz pozbyć się: - cellulitu, - luźnej skóry na całym ciele, - widocznych blizn, - opornej tkanki tłuszczowej, - obrzęków limfatycznych, - nieestetycznego wyglądu skóry,


Uroda Zabieg podzielony jest na dwa etapy. Pierwszym z nich jest masaż podstawowy, który trwa zazwyczaj około 20 minut i przeprowadzany jest na całym ciele pacjenta. natomiast drugi masaż skupia się już na konkretnym i problematycznym obszarze wskazanym przez pacjenta. icoone laser wyposażony jest w liczne programy, które dostosowane są do różnych problemów skóry takich jak cellulit oraz zmniejszenie blizn, dzięki czemu dokładniej i skuteczniej niwelują konkretny problem.

a także zależy ci na wysmukleniu i wymodelowaniu sylwetki lub regeneracji mięśni po dużym wysiłku fizycznym, to icoone laser będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. PRzEBIEg zABIEgU Zabieg icoone nie należy do długich. czas trwania w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może wynosić od 30 do 60 minut. Zabieg przeprowadzany jest zarówno na twarzy, jak i pozostałym obszarze ciała, w szczególności na brzuchu, szyi, udach, pośladkach i ramionach. niezależnie od tego, czy posiadamy cerę naczyniową, delikatną lub bardzo wrażliwą laser icoone jest w pełni bezpieczny, a zabieg można przeprowadzić na każdym typie skóry. Ponadto zabieg jest bezbolesny i należy do przyjemnych. jedynie w przypadku osób z niską tolerancją na ból oraz z głęboko położoną tkanką tłuszczową, może podczas zabiegu pojawić się niewielki dyskomfort. w trakcie zabiegu zazwyczaj odczuwa się lekki chłód oraz zasysanie skóry. w przypadku wykonywania zabiegu na obszarze twarzy, urządzenie jest w bezpośrednim kontakcie ze skórą pacjenta. natomiast masaż ciała wymaga założenia obcisłego kostiumu.

Podczas zabiegu głowica wyposażona w rolki dostarcza skórze ponad 1100 różnych bodźców na jednym decymetrze kwadratowym skóry, które stymulują oraz dogłębnie wnikają w skórę. Zaleca się przeprowadzenie kilku serii zabiegów, aby uzyskać najbardziej zadowalające rezultaty spełniające oczekiwania i cele założone przed przystąpieniem do zabiegu icoone. warszawa to miejsce, gdzie znajduje się wiele gabinetów kosmetycznych oferujących zabieg icoone, jednak, jeśli zależy nam na efektywności zabiegu, warto wybierać tylko sprawdzone i doświadczone kliniki, takie jak nasza klinika OT. CO. EFEKTY zABIEgU icoone i efekty, jakie daje zabieg na twarz, porównywalne są do liftingu. Po zabiegu skóra twarzy jest wyraźnie wygładzona, a zmarszczki spłycone. w dodatku zabieg pozwala na pozbycie się tak zwanego drugiego podbródka oraz wymodelowanie owalu twarzy. natomiast po wykonaniu zabiegu laserem icoone skóra staje się widocznie jędrna i bardziej napięta. już po kilku zabiegach widać znaczną redukcję cellulitu, wyszczuplenie sylwetki oraz redukcję tkanki tłuszczowej. co więcej, zabieg icoone łagodzi problemy sztywnych mięśni oraz stany zapalne, dzięki czemu jest doskonałą terapią leczniczą przynoszącą ulgę w bólu. jeśli szukasz rozwiązania, które jednocześnie pozwoli ci ujędrnić i wyszczuplić ciało, icoone laser w pełni sprosta twoim oczekiwaniom, OT CO.

W październiku

z hasłem OT.CO!

5% rabatu

Więcej informacji w recepcji klinik

OT.CO Clinic: ul. Bartycka 24B/u1, 00-716 Warszawa, Tel: 22 690 03 33, kontakt@klinikaotco.pl, www.klinikaotco.pl www.instagram.com/otcoclinic, https://www.facebook.com/ot.co.clinic/

Październik Teraz Wilanów 39


Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów październik 2020  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded