Page 1

Strate g i

Teatercentrum 2017-2020 M ĂĽ l, i n d s ats e r & s u c c e s k r ite r i e r


Indhold Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Formidling af forestillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Sæsonkatalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Online søgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Mulighed for at se gratis f­orestillinger . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Dialog om B&U forestillinger i teateravisen.dk og på de sociale medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Anmeldelser af B&U forestillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 10 12 13

2. Katalysator for at børn og unge møder scenekunst . . 2.1 Aprilfestival – teater for små & store . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Frivilligkorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Undervisningsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Kulturpakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 KulturCrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 19 21 22 24 25

©Teatercentrum 2016 •

foto :

15 16

Søren Kløft •

3. Betydningen af mødet med scenekunst for børns og unges trivsel, læring og udvikling . . . . . . . . 28 3.1 Viden og formidling om scenekunstens betydning for børn . 28 3.2 Internationale aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4. Kommunernes udarbejdelse af handlingsplaner for kunst og børn . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Kortlægning af kulturhandlingsplaner på B&U-området . . . . 4.2 Bistand til udarbejdelse af B&U indsatser i kulturhandleplanerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Konferencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 37

5. Udvikling af koncepter for før- og efter-aktiviteter for børn og unge ifm, scenekunst . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Teateroplevelser – at forlænge oplevelsen . . . . . . . . . . . . . 5.2 IRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Formidling af før- og efterkoncepter og tilbud . . . . . . . . . . . 5.4 Teatercentrum som ­‘skoletjeneste’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 AKTØR-samarbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 40 42 44 45 47

layout :

TeR / ddsign.dk •

tryk :

lasertryk.dk

34 34


Indledning Vi skaber samfundsværdi, refleksion og moderne dannelse gennem børns og unges møde med scenekunst Mødet med kunsten er med til at forme den identitet, der gør os til bæredygtige borgere i samfundet. I mere end 50 år har det været kutyme, at danske børn og unge kan opleve scenekunst der, hvor de befinder sig; i skoler, daginstitutioner, på biblioteker og kulturhuse og det uden omkostninger for brugerne. Denne formidling er gennem årene sat i system og gør Danmark til et af de førende lande, når det handler om at sikre børn og unges adgang til kunst. I de

senere år, med stigende instrumentalisering af læringsmål og målstyring af undervisningen, er det dog blevet tydeligt, at tilbuddene om kunstneriske oplevelser til børn og unge gennem de offentlige institutioner er under pres og det kræver nytænkning fortsat at give et ungt publikum mulighed for at møde scenekunst, både som oplevelse og som dannelse. Skolereformen og den såkaldte Åbne skole skaber nye muligheder for at integrere kunsten i læringen og derfor er det vigtigt i den kommende tid, målrettet at fokusere på de kompetencer, som mødet med scenekunst kan bidrage med i forhold til dannelse af hele mennesker i samfundet.

5


Teatercentrum vil, med denne fireårige strategi, give et bud på, hvordan vi kan skabe muligheder og nye veje for scenekunstens placering i et ungt liv. Om Teatercentrum Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge og er en selvejende institution under Kulturministeriet. Teatercentrums formål er: • At sikre de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan møde scenekunst. • At udvikle, opbygge og udbrede strukturer der sikrer, at de scenekunsttilbud der er til børn og unge formidles til indkøbere af forestillinger. • At informere og rådgive offentlige myndigheder om hvordan de kan arbejde for at børn og unge møder scenekunst.

6

Visionen Bestyrelsens vision er at skabe forudsætningerne for, at alle børn og unge over hele landet mindst 6 gange i løbet af deres opvækst oplever scenekunst. Det er ikke en opgave, der løses fra den ene dag til den anden, det kræver en målrettet indsats gennem flere år. Udviklingsproces og hovedindsatsområder Denne redegørelse er bestyrelsens oplæg til en strategi, der er baseret på en 4-årig udviklingsproces, der skal gøre visionen til virkelighed. Udviklingsprocessen vil blive koncentreret om 5 hovedindsatsområder. Teatercentrum vil prioritere at: 1. Skabe rammer for at alle tilbud om professionel scenekunst til børn og unge bliver formidlet både til indkøbere af forestillinger og til børn, unge, forældre og bedsteforældre. 2. Være katalysator for at børn og unge oplever scenekunst.


3. Bidrage til kommunernes udarbejdelse af handlingsplaner for kunst for børn. 4. Understøtte den faglige debat om den betydning det har for børns og unges trivsel, læring og udvikling at de møder scenekunst. 5. Initiere og medvirke til at udvikle koncepter for før-og efteraktiviteter ifm. scenekunst for børn og unge. Teatercentrum vil i strategiperioden fortsat bistå med administrationen af og rådgivning om refusionsordningen for børneteatre ligesom arbejdet med at dokumentere viden om scenekunst for børn og det internationale arbejde vil fortsætte. Målgrupper Hovedindsatserne vil rette sig mod syv målgrupper og en lang række ‘aktører’, hvor nogle aktører optræder i flere målgrupper:

n Publikum Børn, unge, forældre og bedsteforældre. n Indkøbere Teaterforeninger, kommunale kulturforvaltninger, ledere af børneinstitutioner, skoler og relevante kulturinstitutioner1. n Ambassadører Formidlere2, festivalfrivillige og andre frivillige. n Formidlernes faglige organisationer BUPL, LFS, FOA, DLF, og SL n Partnere Kulturforvaltninger, skoleforvaltninger, kulturinstitutioner, interesseorganisationer3, fonde og virksomheder.

1 Biblioteker, kulturhuse, musikskoler, museer m.fl. 2 Pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, socialpædagoger, lærere, bibliotekarer, kultur- og skolekonsulenter, KulturCrew m.fl. 3 TIO, DATS, FABUK Foreningen af dramalærere, BUPL, LFS, DLF, SL, ældresagen m.fl.

7


n Politikere Kommunernes kulturudvalg og folketingets kulturudvalg. n Teatre Stationære børneteatre, producenter af børne- og ungdomsforestillinger, almindelige teatre der producerer børne- og/eller familieforestillinger. n Teaterfaglige debattører Forskere, anmeldere, kulturredaktører, kulturpolitiske og børnepolitiske opinionsdannere. Rammerne Dele af udviklingsprocessen kan ske inden for de nuværende økonomiske og personalemæssige rammer. Andre dele kræver medvirken fra

8

kommuner og frivillige ligesom partnerskaber med fonde, private virksomheder og andre kulturinstitutioner er en forudsætning for at kunne implementere alle elementer i strategien. Bestyrelsen og Teatercentrums direktør vil derfor indlede en dialog med de politiske beslutningstagere og potentielle partnere for at implementere strategien. Strategirapportens indhold Rapporten indeholder fem afsnit. De fem afsnit indeholder en gennemgang af de fem hovedindsatsområder med en beskrivelse af de nuværende aktiviteter på områderne og de nye initiativer, der forudsættes tages her.


9


1. Formidling af forestillinger Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, som Teatercentrum vil prioritere i strategiperioden for at skabe rammer for at alle tilbud om professionel scenekunst til børn og unge bliver formidlet til indkøbere af forestillinger samt til børn og unge, forældre og bedsteforældre.

1.1 Sæsonkatalog Den Røde Brochure (DRB) er et gratis sæsonkatalog, som udsendes af Teatercentrum. DRB indeholder beskrivelser af refusionsgodkendte børneteatres aktuelle repertoire. På DRB findes også som bladremodul. Alle kan abonnere på brochuren. Der er p.t. ca. 9.500 abonnenter, som får tilsendt DRB. Oplaget er på i alt 12.000 eksemplarer. Mål • At alle indkøbere og ambassadører får kendskab til DRB.

10


• Omtale af DRB og refusionsordningen på de faglige organisationers hjemmesider og Facebooksider med link til bladremodulet. Målgruppe Indkøbere, ambassadører og interesserede borgere. Indsats • Etablering/køb af database med adresser på alle kommunale indkøbere, dvs. ledere af alle børneinstitutioner, skoler samt kulturinstitutioner. • Etablering af samarbejdsaftaler med relevante organisationer (f.eks. BUPL, LFS, FOA, DLF og SL) • Årlig udsendelse af tilbud om abonnement til alle kommunale indkøbere og alle ambassadører, som ikke måtte være abonnenter. • Opdateringer på Facebook anvendes til at gøre opmærksom på DRB-abonnement.

Finansiering Teatercentrum og annonceindtægter fra teatre. Aktivitetsmål • At 90% af teatrene annoncerer. • At 80% af ambassadører abonnerer. • At 70% af børneinstitutioner og skoler abonnerer. Effekt Større salg af børne- og unge (B&U) forestillinger.

11


1.2 Online søgning Teatercentrum.dk har en søgefunktion på DRBonline, hvor man kan få information om alle refusionsgodkendte teaterforestillinger for børn og unge. Søgningen giver alle relevante informationer om køb af forestillinger. Mål • At publikum får én indgang til alle B&U-forestillinger. • At formidle billetsalg til alle B&U-forestillinger, der udbydes i løssalg. • At give forældre, børn, unge og frivillige et indblik i de muligheder, der er for at skoler og børneinstitutioner kan købe en B&U-forestilling.

12

Målgruppe Publikum, indkøbere, ambassadører, partnere, teaterfaglige opinionsdannere og interesserede borgere. Indsats Online-søgningen udvides: • til at omfatte informationer om ‘voksenteatrenes’ B&U-forestillinger. • med en funktion, der gør det muligt for publikum at købe billetter til de forestillinger, som udbydes i løssalg. Udvidelsen af online-søgemulighederne realiseres ved at lægge DRB-online sammen med scenen.dk’s produktionsside. Opdateringer på Facebook anvendes til at gøre opmærksom på onlinesøgningen.


Finansiering Teatercentrum og Scenit Aktivitetsmål Stigende antal søgninger pr. sæson på scenen.dk via Teatercentrums hjemmeside. Effekt Større løssalg til og større salg af B&U-forestillinger.

1.3 Mulighed for at se gratis ­forestillinger Teatercentrum arrangerer hvert år i april måned Aprilfestival teater for små & store, hvis formål bl.a. er at præsentere den kommende sæsons B&U forestillinger. Festivalen afholdes i en ny kommune hvert år. Se afsnit 2.1. Mål • Alle indkøbere får mulighed for at se sæsonens B&U forestillinger, så de efterfølgende har et godt grundlag for udvælge og købe forestillinger til den kommende sæson. • Alle ambassadører4 får mulighed for at se sæsonens B&U forestillinger, så de lokalt kan advokere for indkøb i institutioner, skoler og kulturinstitutioner. 4 Målgrupperne for Aprilfestivalens bidrag til at børn og unge møder scenekunst er beskrevet i afsnit 2.1.

13


• Rekruttering af nye ambassadører fra festivalkommunen og den region festivallen holdes i. Målgruppe Indkøbere og ambassadører med særligt fokus på regionens potentielle indkøbere. Indsats • Etablering/køb af database med adresser på alle kommunale indkøbere dvs. ledere af alle børneinstitutioner, skoler samt kulturinstitutioner. • Udsendelse af invitation til Aprilfestival til alle B&U teatre, der modtager refusion og til alle kommunale indkøbere og alle ambassadører. • Personlige invitationer til institutionsledere om deltagelse i arrangementer, forestillinger og faglige seminarer. • Udarbejdelse af velkomstpakke til nye ambassadører.

14

Finansiering Grundfinansieringen af festivalen er beskrevet i afsnit 2.1 Fonde (databasekøb og udarbejdelse af velkomstpakker) Aktivitetsmål Deltagere på Aprilfestival: • 95% af B&U teatre der modtager refusion • 50% af alle teaterforeninger • 90% af regionens kommunale indkøbere • 70% af kommunale indkøbere fra andre regioner • 80% af regionens frivillige Effekt Større salg af B&U-forestillinger


1.4 Dialog om B&U forestillinger i teateravisen.dk og på de sociale medier En væsentlig del af Teatercentrums aktiviteter er driften af Teateravisen.dk, en internetportal, som flere gange ugentligt opdateres med nyhedsartikler, aktuelle reportager og anmeldelser af B&U forestillinger. Teatercentrum har endvidere en Facebook-side med ca. 1000 følgere, hvor der postes anmeldelser og andet stof fra Teateravisen.dk samt nyheder om Teatercentrums aktiviteter. Mål • teateravisen.dk bliver et vigtigt redskab for endnu flere brugere og målgrupper ift. at indhente nyheder, anmeldelser og informa-

tion om, hvad der sker i teatermiljøet, når det gælder scenekunst for børn og unge. • teateravisen.dk får en markant profil på Facebook, Instagram og YouTube og løbende producerer relevant indhold • Børn, unge og voksne, som har set en B&U forestilling, kommenterer deres oplevelser på Facebook, Instagram og/eller YouTube Målgruppe Børn, unge og voksne fra alle målgrupper, der er aktive på sociale medier. Indsats • Udarbejdelse af en strategi for anvendelse af Teateravisen.dk og sociale medier. Som led i strategien identificeres læreres og pædagogers diskussionsfora på de sociale medier. • Kompetenceudvikling af Teatercentrummedarbejdere.

15


• Årlig mail til alle ambassadører med opfordring til selv at kommentere B&U forestillinger på de sociale medier.

1.5 Anmeldelser af B&U forestillinger

Finansiering Teatercentrum og partnere.

Alle B&U forestillinger der er omfattet af refusionsordningen og hovedparten af øvrige B&U forestillinger anmeldes i Teateravisen.dk, som udgives af Teatercentrum.

Aktivitetsmål • 90-100 % af alle B&U forestillinger er anmeldt på teateravisen.dk. • Antal, der følger Teatercentrums Facebookside, øges til 3.000 • Fastlæggelse af øvrige aktivitetsmål sker i forbindelse med udarbejdelsen af en socialmedie-strategi. Effekt Større efterspørgsel på B&U-forestillinger.

16

Mål • At alle Teatercentrums målgrupper ved, at de kan læse anmeldelser af B&U forestillinger på Facebook eller i Teateravisen. • At samtlige forestillinger, der produceres anmeldes i Teateravisen.dk. • At forældre og bedsteforældre til børn, der skal se en B&U forestilling i regi af deres institution eller skole, kan læse en anmeldelse af forestillingen i deres lokalavis.


Målgruppe Publikum, indkøbere, ambassadører, partnere, teatre og teaterfaglige debattører Indsats • PR indsats over for ambassadører og andre potentielt nye læsere/brugere af Teateravisen.dk og Teatercentrums sider på sociale medier. • Opdateringer på Facebook anvendes til at gøre opmærksom på nye anmeldelser. • Opdateringer på kommunernes Facebook sider anvendes til at gøre opmærksom på anmeldelser af aktuelle forestillinger i kommunen. • Lokalaviser tilbydes løbende relevante anmeldelser fra Teateravisen.

Aktivitetsmål • For 90% af de forestillinger der indkøbes lokalt, kan Teateravisens anmeldelser læses i den/de relevante lokalaviser • 90% af de anmeldelser som bringes postes på Facebook har være liket og/eller kommenteret af mindst 50 personer Effekt Større efterspørgsel efter B&U-forestilling

Finansiering Teatercentrum og annoncer (Teateravisen)

17


18


2. Katalysator for at børn og unge møder scenekunst Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, som Teatercentrum vil prioritere i strategiperioden for at videreudvikle sin funktion som katalysator for at børn og unge møder scenekunst.

2.1 Aprilfestival – teater for små & store Den årlige Aprilfestival – teater for små & store er suverænt den største begivenhed inden for dansk scenekunst for børn og unge. Festivalen organiseres af Teatercentrum i samarbejde med en værtskommune. Festivalen har eksisteret siden 1971 og har turneret siden da. Festivalen varer en uge, og der præsenteres typisk omkring 190 forestillinger og gennemføres omkring 750 opførelser.

19


Mål Målet for Aprilfestivalen som katalysator5 er: • At præsentere scenekunst for børn & unge i en ny kommune i Danmark hvert år. • At gøre det muligt for alle børn i festivalkommunen at se mindst en forestilling i løbet af festivalen. • At gøre det muligt for børn og voksne at opleve scenekunst sammen. Målgruppe Børn og unge fra festivalregionen. Ledsagende forældre, bedsteforældre, lærere og pædagoger.6 Indsats • Indgåelse af festivalaftaler med kommuner i hele landet. 5 Målet for Aprilfestivalens formidlingsaktiviteter er beskrevet i afsnit 1.3. 6 Målgrupperne for Aprilfestivalens formidlingsaktiviteter er beskrevet i afsnit 1.3.

20

• Øget proaktiv indsats ift. at få flere publikumsgrupper med til de åbne forestillinger på festivalsugens hverdage, herunder særligt udsatte grupper, f.eks. i boligsociale områder og i andre af kommunens institutioner Finansiering Teatercentrum og værtskommunen. Aktivitetsmål • At alle børn og unge i værtskommunen ser mindst én forestilling i løbet af festivalen. • At alle kommunens skoler, institutioner og ungdomsuddannelser opfordres til deltagelse. Effekt Stigende salg af B&U forestillinger i værtskommunen efter Aprilfestivalen.


2.2 Frivilligkorps I forbindelse med Aprilfestival rekrutteres der normalt mellem 150 og 300 frivillige lokalt i værtskommunen. Der rekrutteres både blandt foreninger og enkeltpersoner. Et særligt frivilligkorps, som er knyttet til Teatercentrum, udspringer af ønsket om, at skabe og styrke et netværk af ambassadører med særlig interesse i scenekunst for børn og unge rundt om i hele landet. Mål • At udvikle et Teatercentrum-frivilligkorps bestående af frivillige ’kunst- og kulturambassadører’ i kommuner over hele landet, som kan være med til styrke betingelserne for scenekunst for børn og unge.

Målgruppe Borgere der er interesserede i at børn og unge møder scenekunst. Indsats • Udvikling af koncept for Teatercentrum-frivilligkorps. • Rekruttering af frivillige – i festivalsammenhæng og på landsplan. • Oprettelse af Facebook gruppe til videndeling og inspiration i netværket. • Løbende information og nyhedsformidling via Facebookgruppen. Finansiering Teatercentrum og sponsorer Aktivitetsmål At 90% af kommende l festivalkommuner får et Teatercentrum-frivilligkorps

21


Effekt Stigende salg af B&U forestillinger i kommuner med Teatercentrum-frivillige.

2.3 Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale kan betyde, at man kommer mere i dybden med den enkelte teateroplevelse, har mulighed for at bearbejde oplevelsen og særlige tematikker, ser nye perspektiver, lærer mere om formsproget mv. Derudover kan materialerne være med til at understøtte undervisningsplaner og læringsmål. P.t tilbyder en række teatre egne undervisningsmaterialer ifm. udvalgte forestillinger. Derudover har Teatercentrum med forskellige samarbejdspartnere udviklet forskellige undervisningsmaterialer, herunder IRIS (findes på mitiris.dk), Teateroplevelser – at skabe samtalerum med børn og unge (Teateroplevelser) og Forventnings- og oplevelseskort, som kan benyttes frit af skoler og institutioner.

22


Mål • At øge kendskabet til og brugen af eksisterende tilbud om undervisningsmaterialer i forbindelse med B&U teater i undervisningen, således at scenekunst i højere grad tænkes ind som en vigtig del af børns og unges læring, refleksion og dannelse. Målgruppe Indkøbere Indsats Udvikling af og tydeliggørelse af eksisterende undervisningsmaterialer til børnehaver, indskoling, mellemtrin og udskoling. Bl.a. igennem: • Teatercentrums hjemmeside: Online offentliggørelse af aktuelle tilbud ift. undervisningsmaterialer, workshops mv. knyttet til forestillinger, jf. pkt. 5.3

• Orientering til landets skoler og institutioner om udvikling og tilbud inden for dette område via Skoleintra/ andre relevante platforme • Indlæg på Teatercentrums Facebook, Instagram og YouTube • Indlæg på relevante interessegrupper på Facebook og Linkedin • Nyhedsbreve Finansiering Teatercentrum og sponsorer. Aktivitetsmål At 20% af alle skoler og børneinstitutioner har downloadet materiale Effekt Stigende salg af B&U forestillinger og tilknyttede undervisningsmaterialer og workshopforløb til skoler og institutioner.

23


2.4 Kulturpakker Kulturpakker er et produkt, som tilbydes af Kulturpartner, et partnerskab mellem tre nationale kompetencecentre; Teatercentrum, Dansehallerne og Levende Musik i Skolen – i samarbejde med en kommune. Samarbejdet sigter mod at give alle skolebørn i kommunen mulighed for at møde professionel kunst: skolekoncerter, teater- og danseforestillinger samt workshops. En kulturpakke er en kunstordning lidt i stil med skolens mælke- eller frugtordning. I stedet for 1 stk. frugt eller ¼ mælk om dagen – er det 3 stk. kunst om året pr. elev. Alle skolebørn i Kulturpakke-kommunen fra 0.-10.klasse får hvert år Kulturpakker med en skolekoncert, en teaterforestilling og en danseforestilling samt workshops.

24

Mål • At Kulturpakker med tiden udbredes til alle kommuner i Danmark. • At kulturpakketilbuddet udvides med flere kunstarter så børn får tilbudt et endnu mere varieret udbud af kunstneriske oplevelser Målgruppe Partnere, politikere, indkøbere. Indsats • Udarbejdelse af plan for udbredelse af kulturpakker. • Udarbejdelse af eksempelsamling på, hvordan der kan opstilles læreplansmål der inkluderer Kulturpakker. • Opsøgende arbejde i kommuner. • Identificere kulturtilbud der kan indarbejdes i kulturpakkerne • Udvikle PR- og informationsmateriale.


Dette udviklingsarbejde foregår i samarbejde med Kulturpartner Finansiering Teatercentrum, Kulturpartner og kommuner, fonde (PR-og informationsmateriale). Aktivitetsmål • 2 nye kommuner i ordningen • Ny kunstart i pakken i løbet af de næste 5 år • Længerevarende forløb med kunstner tilknyttet, f.eks. gennem Huskunstnerordningen. Effekt • Stigende salg af forestillinger • Opkvalificering af lærere i kommunen • Flere børn og unge er garanteret 1-3 scenekunstoplevelser hvert år

2.5 KulturCrew Teatercentrum har i samarbejde med Levende Musik i Skolen og Dansehallerne udarbejdet konceptet KulturCrew, der handler om elevinddragelse ved afvikling af de kulturelle arrangementer på skolen. Hovedformålet er at give eleverne kompetencer, ansvar og ejerskab, der udvikler dem både som rammesættere ved kulturelle arrangementer og som kulturambassadører. Gennem KulturCrew får eleverne skærpet forståelsen for kunstnerisk kvalitet og derudover skaber KulturCrew muligheder for samarbejde på tværs af klasser/ aldersgrupper, baggrund, køn og andre parametre og er med til at udvikle elevernes sociale kompetencer. Konceptet har stor bevågenhed i andre lande, og der er en oplagt mulighed for at udbrede KulturCrew, særligt i de nordiske lande, hvor

25


KulturCrew kan være med til at udvide elevernes kompetencer i nabosprogforståelse.

Dette udviklingsarbejde foregår i samarbejde med Kulturpartner.

Mål • KulturCrews i alle landets kommuner. • Udbredelse af konceptet til andre lande.

Finansiering Teatercentrum, Kulturpartner, de enkelte kommuner, fonde (PR- og infomateriale)

Målgruppe Indkøbere, partnere og politikere.

Aktivitetsmål Udvidelse af antal deltagende kommuner med 50%, fra 20 til 30

Indsats • Udarbejdelse af plan for udbredelse af KulturCrews. • Udarbejdelse af eksempelsamling på hvordan der kan opstilles læreplansmål der inkluderer KulturCrew. • Opsøgende arbejde i kommuner. • Udvikle PR-og infomationsmateriale i samarbejde med Kulturpartner. • Eksport af konceptet til Norden og andre lande.

26

Effekt • Stigende efterspørgsel på kulturelle aktiviteter i skolen • Større kendskab til scenekunst – også som fag - blandt børn og unge Større ejerskab til (scene-)kunst i skolen • Flere børn og unge som ambassadører for scenekunst • Mere viden /dannelse om kunst hos målgruppen


27


3. Betydningen af mødet med scenekunst for børns og unges trivsel, læring og udvikling Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, som Teatercentrum vil prioritere i strategiperioden for at formidle betydningen af mødet med scenekunst for børns og unges trivsel, læring og udvikling.

28

3.1 Viden og formidling om scenekunstens betydning for børn Omdrejningspunktet for Teatercentrums aktiviteter er børns og unges møde med scenekunst og Teatercentrum initierer, jf. kapitel 2, en række konkrete møder mellem børn og unge og scenekunst.


Mål Det er målet, at der i strategiperioden indsamles og formidles viden om: • betydningen for børns og unges trivsel, læring og udvikling ift. de konkrete møder som initieres af Teatercentrum, dvs. Kulturpakker og kulturpartnerskaber (se 2.4), KulturCrew (se 2.5) og Aprilfestivalen (se 2.1) og • aktiviteternes betydning som løftestang for kunst og kultur på børne- og ungeområdet. Målgruppe Politikere, partnere, ambassadører og formidlernes faglige organisationer Indsats Der søges etableret et partnerskab med et universitet (f.eks. DPU) om ph.d. projekt(er) og studenterprojekter, der kan undersøge betydningen af børns og unges møde med scenekunst i KulturCrew, kulturpakker og på Aprilfestivalen.

De løbende resultater fra partnerskabsprojekterne formidles via formidlernes faglige organisationer, ambassadørernes møderne med kulturforvaltningerne (se 3.2), i Teateravisen.dk og på de sociale medier (se 1.4) og på Teatercentrums konferencer (se 3.3). Finansiering Teatercentrum, partnere og fonde. Aktivitetsmål • Gennemførelse af undersøgelse. • Synliggøre betydningen af børns og unges møde med scenekunst. • Synliggøre KulturCrew, Kulturpakker og Aprilfestivalens betydning som løftestang for børns og unges møde med kunst.

29


Effekt • Større viden om betydningen af mødet med scenekunst for børns og unges trivsel, læring og udvikling. • Større kendskab til scenekunst som fag og udtryksform i skolens kontekst. • Flere kommuner beskriver betydningen børns og unges møde med scenekunst i deres børnekulturpolitik.

3.2 Internationale aktiviteter Teatercentrum er med til at skabe platforme for kunstneriske møder og kunstnerisk udvikling på tværs af internationale grænser. Dette gøres bl.a. gennem følgende aktiviteter: • Aprilfestival – internationalt mødested for kunstnere og fagfolk • Interkulturelle projekter mellem kunstnere i samarbejde med ASSITEJ Danmark • Distribution af danske forestillinger i hele verden • Arrangør af internationale gæstespil Sammen med andre kulturinstitutioner og samarbejdspartnere har Teatercentrum endvidere udviklet – og udvikler fortsat – både koncepter og værktøjer til anvendelse i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Disse projekter rummer både danske, nordiske, europæiske og internationale samarbejder.

30


Mål Teatercentrum ønsker at udbrede kendskabet til dansk scenekunst og til det danske/skandinaviske børnesyn, blandt andet med henblik på at skabe et større internationalt marked for dansk scenekunst for børn og unge. Mere specifikt ønsker Teatercentrum: • At udbrede kendskabet til redskaber til brug for arbejdet med scenekunst • At udvikle flere metoder i samarbejde med nye, internationale partnere • At præsentere dansk scenekunst for et internationalt publikum og gøre det muligt for professionelle kunstnere fra Danmark og udlandet at mødes.

Indsats • Deltage i internationale aktiviteter om børns og unges møde med kunst. • Iværksættelse af projekter og internationale samarbejder, herunder udvikling af IRIS i samarbejde med Scenekunstbruket (N), Listaleypurin( FO) og Riksteatern (S) (se afsnit 5.2) og udvikling af T.E.E.N, som er et Creative Europe projekt med Scenekunstbruket (N), Universidade de Lisboa (P) og Segni d’Infanzia (I) Finansiering Teatercentrum, partnere og sponsorer

Målgruppe Partnere og politikere

31


Aktivitetsmål • Udbrede kendskab til det danske børnesyn. • Skabe internationale markeder for dansk scenekunst for B&U • Udvikle kendskab til eksisterende scenekunstfaglige metoder til at arbejde med og forstå scenekunst • Udvikle nye metoder til formidling af scenekunst blandt puplikumsgrupper

32

Effekt International og politisk bevågenhed. International udbredelse af dansk scenekunst. Større netværk og viden om scenekunst for børn og unge i norden og internationalt.


33


4. Kommunernes udarbejdelse af handlingsplaner for kunst og børn Dette afsnit indeholder en beskrivelse de aktiviteter, som Teatercentrum vil prioritere i strategiperioden for at medvirke og bidrage til at kommunerne udarbejder handlingsplaner for kunst og børn.

34

4.1 Kortlægning af kulturhandlingsplaner på B&U-området For at sikre, at alle børn og unge i fremtiden får mulighed for at møde scenekunst på lige vilkår, er det nødvendigt at ambitionerne forankres på et kulturpolitisk niveau og udmønter sig i konkrete handlingsplaner i de enkelte kommuner. Der findes i dag ingen oversigt over, hvilke kommuner der har kulturhandlingsplaner og/eller –strategier, som indeholder indsatser for børn og unge.


Mål At kortlægge de indsatser for børn og unge som indgår i kommunernes kulturhandlingsplaner og/eller strategier med det formål: • At identificere god praksis • At udarbejde et inspirationskatalog, som kommuner kan anvende når de udarbejder handlingsplaner og strategier • At benchmarke kommunernes indsats som løftestang for en debat om den politiske prioritering af indsatsen ift. kultur og børn. Målgruppe Alle målgrupper med særligt fokus på politikere, partnere og ambassadører. Indsats • Udarbejde en beskrivelse af kortlægningsprojektet • Fondsansøgning

• • • •

Nedsættelse af styregruppe Kortlægning Regionale konferencer om resultatet Høring på Christiansborg

Finansiering Teatercentrum og fonde Aktivitetsmål • Data fra alle kommuner indgår i kortlægningen • Afholdelse af 5 regionale konferencer med deltagelse af 80% af landets kommuner Effekt • Flere B&U indsatser i kommunernes kulturhandlingsplaner- og strategier. • Større kommunale bevillinger til børnekulturpolitiske aktiviteter.

35


4.2 Bistand til udarbejdelse af B&U indsatser i kulturhandleplanerne Teatercentrum har stor erfaring i hvilke tiltag, der kan skabe afsæt for børns og unges møder med den professionelle kunst. Denne viden kan aktivt stilles til rådighed, når kommuner udarbejder strategier og handlingsplaner for indsatsen på dette område. Med udgangspunkt i denne erfaring kan Teatercentrum udarbejde skabeloner og strukturer, som kommunen kan implementere i egne handlingsplaner. Teatercentrum kan også stille sig til rådighed som sparringspartner ved udarbejdelsen. Mål • At Teatercentrums lokale ambassadører, med afsæt i inspirationskataloget og den udarbejdede benchmark, holder møder med kommunen om B&U indsatserne i kommu-

36

nens kulturhandlingsplaner- og/eller strategi, hvor der sættes fokus på de politiske muligheder. Målgruppe Politikere, partnere og ambassadører Indsats • Rekruttering af lokale ambassadører • Kursus, der klæder ambassadørerne på til mødet med kommunerne • Ambassadørmøder • Årlig opsamling på møderne Finansiering Teatercentrum og fonde Aktivitetsmål At der afholdes møder i: • 10 kommuner i år 2018 • 20 kommuner i år 2020


Effekt • Flere B&U indsatser i kommunernes kulturhandleplaner- og strategier • Større kommunale bevillinger til børnekulturpolitiske aktiviteter

4.3 Konferencer Teatercentrum arrangerer minimum én konference årligt. Den er typisk placeret som et tilbud ifm. Aprilfestivalen, hvor konferencedeltagerene består af formidlere/opkøbere, teatre og internationale gæster samt af andre fagligheder, der har interesse for konferencens tema. Konferencen tager afsæt i en relevant/aktuel dagsorden inden for feltet scenekunst og formidling. Mål • Med ønsket om at øge opmærksomheden på den aktuelle udvikling indenfor det scenekunstfaglige område er det Teatercentrums mål dels at styrke den kulturpolitiske deltagelse i de konferencer, vi udbyder, dels at udvikle flere platforme for møder mellem scenekunstens fagligheder og børnekulturpolitiske aktører.

37


Målgruppe Politikere, partnere og indkøbere. Indsats Arrangere børnekulturpolitiske konferencer med dagsaktuelt indhold. Finansiering Teatercentrum og partnere

38

Aktivitetsmål • Bevidstgøre beslutningstagere • Kvalificere kulturpolitiske beslutninger • Sætte fokus på politiske muligheder Effekt Flere og mere ambitiøse handlingsplaner for børnekulturområdet.


39


5. Udvikling af koncepter for før- og efteraktiviteter for børn og unge ifm, scenekunst Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, som Teatercentrum vil prioritere i strategiperioden for at medvirke og bidrage til udviklingen af koncepter for før- og efteraktiviteter ifm. scenekunst for børn og unge.

5.1 Teateroplevelser – at forlænge oplevelsen Teatercentrum har været medudviklere af forskellige metoder og redskaber, der arbejder med at forlænge scenekunstoplevelsen for at styrke børns og unges sprog og refleksioner før og efter en forestilling. F.eks. Teateroplevelser - at skabe samtalerum med børn og unge er et koncept, der består af forskellige konkrete øvelser, der giver børn og unge en mulighed for at sætte ord og billeder på deres teateroplevelser.

40


Gennem en anerkendende tilgang sættes børnenes egne oplevelser i centrum. Ved at stille spørgsmål, vi ikke kender svaret på i forvejen, skabes der rum til at gå på opdagelse i hinandens erfaringer. Det åbner for en kompleks forståelse af teateroplevelsen og for, at det enkelte barn får mulighed for at reflektere over sig selv i mødet med verden.

Mål At udbrede kendskabet til de redskaber f.eks. Teateroplevelser og ‘Forventningskort’, der kan anvendes i arbejdet med børn og unge til at kvalificere før- og efteraktiviteter ifm. scenekunst. Målgruppe Indkøbere, ambassadører og publikum

Teateroplevelser er udviklet af Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, Randers Egnsteater og Teatercentrum i forbindelse med Festival 2011 og Randers kommunes projekt ‘Børn i Centrum’.

Indsats Udbrede kendskabet til programmet ved at: • lade redskaberne være tilgængelige på hjemmesiden. • stille redskaberne til rådighed for interesserede teatre. • kontakte skoler o.a. med tilbud om introduktion til redskaberne.

41


Finansiering Teatercentrum, partnere og sponsorer Aktivitetsmål • At 25% af alle skoler kender redskaberne og kan tage stilling til brugen af det. • At teatre (også stationære) tilbyder redskaberne til publikum. Effekt • Større og bedre oplevelse af mødet med scenekunst for børn og unge. • Et sprog til at tale om kunstneriske oplevelser • At forlænge og styrke teateroplevelsen • At styrke børn og unges æstetiske erfaring

5.2 IRIS IRIS er et digitalt værktøj til at knytte folkeskolens Fælles Mål og en kunstnerisk oplevelse tættere sammen. Ved at arbejde med IRIS får eleverne mulighed for at bearbejde deres kunstneriske oplevelse samtidig med at de arbejder med nogle af skolens færdigheds- og vidensmål. IRIS kan på den måde forbinde det, som sker i skolen med udefrakommende kulturtilbud. Scenekunst er oftest produceret af voksne, indkøbt og udvalgt af voksne. Det er sjældent målgruppen selv, der vælger eller køber forestillinger. Dette er delvist fordi det ikke altid er lige let at kommunikere om oplevelsen og at der ikke er et sted, hvor unge kan udtrykke sig om scenekunstsoplevelser. Formålet med IRIS er, at børn og unge får rum og redskaber til at udtrykke sig om scene-

42


kunstoplevelser sammen og hver for sig og på den måde styrke deres stemmer om scenekunst i forhold til sig selv og i forhold til omverdenen. Mål • Landsdækkende kendskab til IRIS og aktiv anvendelse af dette digitale værktøj på danske skoler ifm. kulturtilbud. • Et større indblik i hvordan børn og unge kommunikerer om scenekunst i et nordisk perspektiv. Målgruppe Indkøbere, ambassadører og publikum Indsats • Samarbejde med Scenekunstbruket, Listaleypurin og Riksteatern om udvikling og færdiggørelse, • Introducere IRIS til skoler/uddannelsesinstitutioner.

Finansiering Teatercentrum, partnere og sponsorer. Aktivitetsmål • At 25% af alle skoler kender konceptet og kan tage stilling til brug af det. • At gøre redskabet tilgængeligt på hjemmeside til download • At teatre kender og tilbyder konceptet til publikum. Effekt • Større kendskab til scenekunstens ­virkemidler. • Bedre teateroplevelse • Øget refleksion • Nordisk sprogforståelse • Ung til ung formidling • Interesseskabelse i forhold til andre ­forestillinger

43


5.3 Formidling af før- og efterkoncepter og tilbud Teatercentrum har på hjemmesiden www.teatercentrum.dk skabt en platform for scenekunstfaglige tilbud, der rækker ud over forestillinger. På denne finder man både forestillinger med tilknyttede undervisningstilbud/workshopforløb, enkeltstående undervisningsprojekter samt personprofiler, som er en samling af skuespillere, teater- og dramapædagoger, der stiller deres faglighed til rådighed for individuelt tilpassede undervisningsprojekter. Siden er inddelt efter ovenstående kategorier og er endvidere inddelt efter aldersgrupper/ målgrupper. Mål • En samlet oversigt af aktuelle tilbud ift. førog efteraktiviteter ifm. scenekunst.

44

• Øget opmærksomhed blandt skoler på eksisterende scenekunstfaglige tilbud og forløb, der kan integreres med folkeskolens Fælles Mål. • Øget interesse for og anvendelse af scenekunstfaglige tilbud og forløb i skoler og institutioner. • Øget salg af forestillinger og scenekunstfaglige forløb blandt teatre og andre udbydere. Målgruppe Indkøbere, ambassadører og teatre Indsats • Opdatere, redigere og udvikle den eksisterende hjemmeside om tilbud fra teatre og andre • Annoncering i undervisningsfagblade, i nyhedsbreve (til opkøbere, ambassadører og teatre) samt digitalt via Skoleintra.


Finansiering Teatercentrum Aktivitetsmål At 50% af teatres og andres tilbud om undervisningsmaterialer o.a. ligger tilgængeligt på Teatercentrums hjemmeside Effekt Udvidet brug af kunstneriske kompetencer i undervisningen

5.4 Teatercentrum som ­‘skoletjeneste’ Skoletjenesten arbejder for at styrke et læringsrum, hvor læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd. Gennem et samarbejde med skoletjenesten på forskellige områder deler vi erfaringer og udvikler idéer. Teatercentrum ønsker at sætte scenekunst på skoleskemaet og at arbejde med den faglighed som scenekunsten tilbyder i samspil med andre af skolens fag. Dette for at styrke kendskab og ejerskab til scenekunst for børn og unge, men også at sætte fokus på kunstens processer og kompetencer. I mødet med en teateroplevelse såvel som i arbejdsprocesser med en egen forestilling og i bearbejdning af en teateroplevelse.

45


Teatercentrum ønsker derfor i en årrække, mens dette felt udvikler sig, at tilbyde sparring i udviklingen af disse tilbud i forhold til scenekunstfeltet, skoler og dagtilbud. Mål • Med dette samarbejde ønsker Teatercentrum at kunne tilbyde både teatre og indkøbere et vidensnetværk og en fælles platform for konceptudvikling. • Derudover ønsker Teatercentrum at kunne tilbyde teatrene en platform for formidling af scenekunstfaglige projekter og undervisningsforløb sammen med andre kunst- og kulturtilbud. • At ansætte kompetencer og indgå et tættere samarbejde med aktører, der kan tilbyde denne ‘mellemrums’-faglighed, forstået som det mellemrum, der opstår mellem teater­ oplevelse og læringsrum.

46

Målgruppe Indkøbere og teatre Indsats • Samarbejde med fagfolk om vidensopsamling på Teatercentrum. • Etablering af tilbud til teatre o.a. om formidling af projekter. FOKUS – Forum for Kunst og Kultur i Skolen er et samarbejde mellem institutioner: • Der har til opgave at formidle kunst og kultur til børn og unge i et samspil med skolen • Der fungerer som kompetencecentre med nationalt eller regionalt ansvar • Der professionelt formidler og faciliterer mødet mellem skole og producenter fra kunstneriske og kulturelle oplevelser, læringsforløb og projekter • Der ikke har kommercielle interesser i området, som offentlige eller halvoffentlige insti-


tutioner er forpligtet på at levere højst mulig kvalitet, kvantitet og samfundsrelevans. Samarbejdspartnere i FOKUS er Station Next, Kulturprinsen, Skoletjenesten, Levende Musik i Skolen, Dansehallerne, Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst Finansiering Teatercentrum, parterne i FOKUS samt fonde Aktivitetsmål • Dialogmøder mellem kultur- og undervisningsminister. • At sætte FOKUS på kunst i skolen Effekt • Udvidet brug af kunstneriske oplevelser og kompetencer i undervisningen • Et styrket samarbejde mellem kompetencecentre og kunstens udbydere

5.5 AKTØR-samarbejdet Scenekunstkoncepter med andre målgrupper. Formålet er • at tilbyde formidling af professionel scenekunst (nye former for undervisningsmaterialer og forløb i og til skoler) • talentudvikling (ungegrupper med daglig gang hos de prof. teatre) • at udvikle nye samarbejdsformer mellem teater og deres publikummer (f.eks. involverende teaterkoncepter med unge, gamle, flygtninge, skoler, lokale museer eller onlinetjenester for lærere) Finansiering Teatercentrum, teatre og sponsorer

47


Aktivitetsmål • Etablering af vidensnetværk for teatre og indkøbere. • Teatercentrum bliver central for formidling af koncepter. • Årlige workshops og seminarer med vidensdeling og gode eksempler

Effekt • Udvidet brug af kunstneriske kompetencer i undervisningen • Kompetenceløft hos branchen i forhold til at udbyde Teateroplevelser samt – før og efterprocesser

Strategien er udarbejdet af Teatercentrums bestyrelse i samarbejde med personalet. ­— december 2016 —

48


Farvergade 10, 5. sal DK1463 København K t. 3530 4400 info@teatercentrum.dk teatercentrum.dk

Profile for Teatercentrum

Strategi Teatercentrum 2017-2020  

Mål, indsatser & succeskriterier

Strategi Teatercentrum 2017-2020  

Mål, indsatser & succeskriterier

Advertisement