Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020

Page 72

70  ГРА ДЪТ   БРОЙ 5 | 2020

БЯЛА КНИГА НА БЪЛГАРСКИЯ АРХИТЕКТУРЕН МОДЕРНИЗЪМ

ПРОФ. Д-Р АРХ. ТОДОР БУЛЕВ

e роден през 1944 г. Завършил е Московския архитектурен институт (1969), доктор на архитектурните науки (1973), професор (2007), член на Руската академия за архитектура и строителни науки (1999). Зам.председател на САБ (2004 - 2009). Преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” (2004 – 2014), във ВСУ „Л. Каравелов“ и НХА - София. Участва в разработването на Единния устройствен план на България, регионални устройствени схеми и планове, ОУП на София, Варна, Пловдив, Плевен, Шабла. Автор е на проекти за пешеходни зони в София (бул. „Витоша“), Сандански, Севлиево. Проектант на редица обекти, сред които реставрацията на ансамбъла от сгради на посолството на Св. престол в София, където е автор и на цикъл дърворезби, фрески, архитектурен декор. Над 300 публикации в различни издания. В момента завършва издаването на 5-томен труд „Изкуството архитектура“. Над 20 изложби на свои графики, живописни и монументално-декоративни творби. Гостувал е в САЩ, Мексико, Франция, Швейцария, Русия, Полша, Грузия и др. Участвал е в конгресите на Международния съюз на архитектите. Носител на награди от архитектурни конкурси, Националните прегледи на архитектурата и от Международното трианале на архитектурата в София „Интерарх”. Награден с почетен знак „Златна значка” на САБ (2004) и „Златна значка с циркон“ (2014). Представя свои живописни и графични творби в авторски изложби за Русия, Италия, Мароко. Инициатор на т.нар. „Бяла книга за обектите на българския модернизъм (1930 - 2010 г.)".

Това е инициатива на САБ за проучване, популяризиране, съхраняване и усвояване на архитектурното, урбанистичното и художественото наследство на модернизма от периода 1930 - 1990 г. Чрез БЯЛАТА КНИГА си поставяме задачите: да разберем и преоткрием наследственото и културното значение на сградите, ансамблите и пейзажите, показателни за българския архитектурен модернизъм; да насочим вниманието на професионалната колегия, управляващите и обществеността към тяхното проучване и третиране

с респект към техните качества; да предложим най-характерните за защита като недвижими културни ценности; да развием и предложим решения за техния достоен съвременен и бъдещ живот. Като едно основно средство за постигане на тези цели виждаме издаването на ежегоден алманах Бяла книга, първият том от който е пред нас. Благодаря на всички членове на САБ, които подпомогнаха инициативата БЯЛА КНИГА, и вярвам, че тази подкрепа ще става все поширока и по-последователна.