Page 1

Tallinna turism IV kvartal 2008 2008. aasta IV kvartalis peatus Tallinna majutusettevõtetes kokku 262 400 külastajat, mis võrreldes võrreldes 2007. aasta sama perioodiga püsis muutumatuna. Majutatutest 85% moodustasid välisriikide elanikud, kelle arv oli kokku 222 100. Aasta varasemaga võrreldes kasvas välisturistide arv 3% ehk 5 700 ööbimisega külastaja võrra. Sarnaselt eelnenud kahele kvartalile näitas siseturistide arv jätkuvalt langustrendi. Oktoobrist detsembrini majutati Tallinnas kokku 40 300 eestimaalast, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes 14% ehk 6 500 siseturisti võrra. Majutatud külastajad veetsid Tallinnas eelnenud aasta IV kvartalis kokku 440 800 ööd, mis on võrreldes aasta varasemaga 6% võrra väiksem. Nendest väliskülastajate ööbimised moodustasid 376 400 ööd ning need vähenesid 2 % ehk 7 100 öö võrra. Eestimaalased viibisid Tallinnas aga kokku 64 400 ööd, mis on 24% ehk 20 500 ööd vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Neljandas kvartalis oli keskmine Tallinna külastuse pikkus 1,68 ööd ning reisidest olid 72% puhkusreisid, 26% tööreisid (sh 6% konverentsikülastused) ja 2% muudel põhjusel linnakülastused.

Tallinnas majutatud turistide ööbimised, IV kvartal 2003-2008 600000

76 100

84 900

373 800

398 300

383 500

376 400

2005

2006

2007

2008

500000

43 000

400000 300000

45 900

64 400

35 300

200000

264 276

355 100

2003

2004

100000 0

välisturistid

siseturistid

Allikas: Eesti Statistikaamet

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga olid sellel aastal linnakülastused lühemad. Kui eelmise aasta IV kvartalis oli majutatud külastajate keskmiseks reisi pikkuseks 1,77 ööd, siis selle aasta samal perioodil oli see 1,68 ööd. Välisturistide keskmine reisi pikkus oli perioodil oktoober-detsember 1,69 ööd. Pikemaid reise Tallinnasse tegid kaugemate riikide elanikud (nt Hiina 3,19 ööd, Portugali 5,62 ööd, Brasiilia 3,75 ööd, Suurbritannia 2,45 ööd). Sarnaselt eelnenud kahele kvartalile jätkus siseturistide reiside

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

1


lühenemine; eestimaalaste keskmiseks linnakülastuse pikkuseks oli IV kvartalis 1,60 ööd. Muutused prioriteetsetel sihtturgudel 2008. aasta neljandas kvartalis olid saabus Tallinnasse välisturiste enam kui 45 riigist ning kõige rohkem oli külastajaid Soomest (56%), Venemaalt (8%), Rootsist (6%), Norrast (4%), Lätist (4%), Saksamaalt (3%) ja Suurbritanniast (3%). Kuigi enamikest riikidest turistide arv vähenes, saabus suurema turistide osakaaluga riikidest (Soome, Venemaa, Rootsi) rohkem külastajaid ning kokkuvõttes oli majutatute arv võrreldav eelnenud aastaga.

Tallinna välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, IV kvartal 2008

Suurbritannia 3%

Venemaa 8%

teised turud 15%

Läti 4%

Norra 4% Rootsi 6%

2008. aasta IV kvartal prioriteetsetel sihtturgudel (majutatute arv)

Kasvas: Venemaa (+51%), Rootsi (+5%), Soome (+5%) Kahanes: Saksamaa (-8%), Läti (-14%), Norra (-14%), Suurbritannia (-25%)

Saksamaa 3% Soome 57%

Allikas: Eesti Statistikaamet

Tallinna kõige suurema osakaaluga turu, Soome, majutatute arvu kasv jätkus sarnaselt eelnenud kvartalitele. Oktoobrist detsembrini külastas Tallinna 124 700 (+5% ehk 5 500) soomlast, kes viibisid siin kokku 176 400 (+5% ehk 7 800) ööd. Soome turiside arvu kasvule on kaasa aitanud Tallinn-Helsingi liinile lisandunud uued reisilaevad, laevafirmade sooduspakkumised ning novembris-detsembris läbiviidud Tallinnat tutvustavad talvekampaaniad. Olukord maailmamajanduses on mõjutanud soomlaste reisikäitumist – Soome statistikaameti poolt novembris läbiviidud uuringu järgi tegid soomlased vähem välisreise kui eelnenud aastal ja eelistasid lühipuhkust naaberriikides (Rootsis ja Eestis). Soomlaste arv kasvas kümnendiku võrra nii oktoobris kui ka novembris (vastavalt 11% ja 13%), kuid detsembris saabus eelnenud aastaga vähem majutatud külastajaid (8%). Kõrvutades ööbimiste andmeid laevafirmade statistikaga, võib siiski oletada, et paljud soomlased eelistasid detsembris Tallinnas ühepäeva reise või laeval ööbimist. Kõige enam kasvas 2008. aastal Venemaa turg. IV kvartlis suurenes Tallinna külastanud venelaste arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga poole võrra (+51% ehk 6 300). Kokku külastas oktoobrist detsembrini Tallinna 18 600 venelast, kes veetsid siin 34 600 ööd (+42% ehk 10 200 ööd). Peamiselt on kasv seotud viisarežiimi lihtsustumisega (pärast Eesti liitumist Schengeni viisaruumiga, ei ole vaja venelastel Eesti viisat, piisab ükskõik millise Schengeni liikmesriigi viisast), kuid mõju võib olla ka oktoobrist alustatud Tallinna talvekampaanial. Venelaste arv kasvas kvartali kõikidel kuudel (oktoobris 71%, novembris 88% ja detsembris 24%), kuid võrreldes eelnenud aastaga tehti lühemaid reise. Keskmine reisi pikkus vähenes 6%).

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

2


Samuti suurenes Rootsi turistide arv. 2008. aasta viimase kolme kuu jooksul ööbis Tallinnas kokku 13 000 rootslast (+5% ehk 700 turisti), kes veetsid siin kokku 22 500 ööd (+7% ehk 1 400 ööd). Rootsi turistide arv suurenes detsembris, kuid oktoobris ja novembris saabus võrreldes aasta varasemaga mõnevõrra vähem turiste (-2%). 2008. aasta algusest on vähenenud Norra ja Suurbritannia turud. Ka IV kvartalis jätkus Norrast ja Suurbritanniast pärit majutatute ja nende ööbimiste vähenemine. Oktoobrist detsembrini viibis Tallinnas 9 600 norralast, kes kokku ööbisid siin 23 200 ööd. Norrast pärit majutatuid oli võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähem -14% ning nende ööbimised vähenesid -15% võrra. Kõige suurem langus toimus Suurbritannia turul, kus turistide arv vähenes 25% ning nende ööbimiste arv kahanes ligi kolmandiku võrra (-30%). Kokku külastas IV kvartalis Tallinna 7 500 britti, kes veetis siin kokku 18 300 ööd. Erinevalt eelnevatest perioodidest saabus IV kvartalis Tallinnasse vähem sakslasi ja lätlasi. Saksamaa turistide arv vähenes 8% ehk 600 turisti võrra. Kokku külastas IV kvartalis Tallinnat 6 200 sakslast, kes viibisid siin 14 400 ööd (-15% ehk 2 600 ööd). Läti turistide arv kahanes võrreldes eelmise aastaga enam kui kümnendiku (-14%). Kokku käis IV kvartalis Tallinnas 9 600 lätlast, kes ööbisid siin kokku 14 500 ööd (-23% ehk -4 300 ööd vähem). Kui Läti elanike reiside vähenemist võib seletada sealse keerulise majandusolukorraga, siis saksalaste arv vähenes märgatavalt alates novembrist kui suleti talvehooajaks Tallinn-Müncheni lennuliin. Tallinna välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes IV kvartalis 2003-2008

300000 250000 200000

227 700

218 100

220 500

216 400

222 100

2004

2005

2006

2007

2008

174 200

150000 100000 50000 0 2003 muud turud

Läti

Norra

Rootsi

Saksamaa

Soome

Suurbritannia

Venemaa

Allikas: Eesti Statistikaamet

Teisese tähtsusega ja muudelt turgudelt pärit välisturistide arv valdavalt kahanes ning nende reisid lühenesid. Arvuliselt tuli Tallinnasse kõige enam turiste Itaaliast (2 700). Sealt saabus eelnenud aastaga võrreldes rohkem turiste nii oktoobris kui ka detsembris. Itaalia oli ka ainus turg, kus väliskülastajate arv suurenes (+1,3%), kuid ööbimiste arvud võrreldes eelnenud aasta IV kvartaliga langes 13% võrra. IV kvartalis vähenes turistide arv nii Aasiast kui ka USAst. Vaatamata Hiina turistide arvu olulisele kasvule, vähenes Aasia turgudelt pärit majutatute arv (-5%) ja nende ööbimised (-1%). Majutatud hiinlaste arv kasvas 132% (ehk 215 turisti võrra) ning ööbimised suurenesid 50%. Nii

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

3


Tallinna külastanud jaapanlaste kui ka nende ööbimiste arvud väheneisd (vastavalt 43% ja 39%). Sarnaselt esimesele kolmele kvartalile jätkus langus USA turul; vähenesid nii majutatute (-25%) kui ka nende ööbimiste arvud (-29%). Samuti vähenesid Hispaania ja Prantsusmaa turistide (vastavalt -13% ja -22%) ning nende ööbimiste arvud (vastavalt -9% ja -21%). Muudest turgudest erinesid Leedu ja Poola, kust saabunud turistide arv pisut kasvas. IV kvartalis külastas Tallinna 5 900 (+7%) leedulast ja 1 900 (+1%) poolakat, kes veetsid siin vastavalt 10 300 (8%) ja 3 600 (1%)ööd. Suure suhtelise kasvuga jäi silma ka Luksemburgi turg, kust pärit turistide arv suurenes (+123%) ja nende ööbimised (+32%). Oktoobrist detsembrini majutati 143 Luksemburgi elanikku, kes veetsid siin kokku 257 ööd. Reisi eesmärgid 2008. aasta neljandas kvartalis majutatud turistidest suur osa (72% ehk 188 000) saabus Tallinna puhkama, neljandik (26% ehk 69 200) ärireisile ning ülejäänutel (2% ehk 5 200) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus. Kõigist turistidest, kes kasutasid majutusettevõtete teenuseid, märkis 6% (15 600) reisi eesmärgiks konverentsil või koolitusel osalemise. Kuude lõikes reisi eesmärke analüüsides selgub, et oktoobris-novembris, tehti rohkem ärireise (vastavalt 29% ja 26% kõigist majutatutest) ning detsembris oli jälle puhkusereisidel suurem osakaal (74% kõigist majutatutest viibisid puhkusereisil). Siseturistid veetsid reisi eesmärkide lõikes Tallinnas üle poolte öödest (52%) puhkuse eesmärgil. 44% öödest veedeti seoses tööga, sh. 6% konverentsil või koolitusel osalemise eesmärgil. Muude reisidega (õppimine, tervis, sugulastetuttavate külastamine) seotud ööde arv oli 4%. Kuigi siseturistide ööbimised vähenesid võrreldes eelmise aastaga veerandi võrra (25%), siis keskmisest vähem kahanesid puhkusereisid (-7%). Tööreisid vähenesid kolmandiku (31%) ja muud reisid koguni kahe kolmandiku võrra (-67%).

Välisturistidest ligi kolm neljandikku (72%) ööbis Tallinna majutusettevõtetes puhkuse eesmärgil. Neljandik viibis (26%) ärireisil ning ülejäänutel oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus. 7% kõigist välisturistide ööbimistest, olid seotud konverentsil või koolitusel osalemisega. Võrreldes tulemusi 2007. aasta IV kvartaliga, veetsid eelnenud aastal välisturistid Tallinnas 3% enam öid puhkuse ning 42% konverentsi külastamiste eesmärgil. Tööreiside ja Tallinna majutusettevõtted muudel põhjustel külastustega seotud ööbimiste arvud aga vähenesid.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

Siseturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, IV kv 2008 konverents 6%

muu 4%

töö 38%

puhkus 52%

Välisturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, IV kv 2008 konverents 7%

muu 4%

töö 19%

puhkus 72%

4


Detsembrikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 412 majutusettevõtet, nendest 53 hotelli, 14 külalistemaja, 16 hostelit, 306 külaliskorterit, 18 kodumajutust ning 5 puhkeküla, -maja ja -laagrit. Kokku oli majutusettevõtetes 7 200 tuba ja 14 400 voodikohta. Võrreldes eelmise aastaga kasvas majutusasutuste arv 4%, kuid tubade ja voodikohtade arv jäi enam-vähem samaks. Tubade täitumus neljandas kvartalis oli madalam kui varasemate aastatel samal perioodil. Keskmiselt oli selle perioodi jooksul täidetud alla poole tubadest (43%) ning täitumus jäi 5 % võrra väiksemaks kui eelmise aasta viimases kvartalis. Tubade täitumus oli sarnaselt varasematele aastatele suurem oktoobris (%), kuid seekord oli üllatuslikult kõige madalam detsembris (39%). Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) statistika järgi oli Tallinna hotellide tubade täitumus võrreldes teiste majutusettevõtetega parem, kuid siiski oluliselt madalam kui eelmisel aastal. Kui 2007. aasta neljandas kvartalis oli EHRL liikmetest Tallinna hotellide tubade täitumus 51%, siis eelnenud aastal vaid 45%.

Tubade täitumus Tallinna majutusettevõtetes 2003-2008 100 80 60

47

40 20

65 53

48

43

39

34

67

60

61

43

39

2003

2004

2005

2006

r et se

m be

be r D

er

2007

N ov em

kt oo b O

be r

st S

ep te m

A

ug u

li Ju u

un i Ju

M ai

pr ill A

ts M är

r ru a ee b V

Ja an u

ar

0

2008

Allikas: Eesti Statistikaamet

Ööpäev Tallinna majutusettevõttes maksis neljandas kvartalis keskmiselt 596 krooni, mis oli eelmise aastaga võrreldes 14 krooni kallim (+2,4%). EHRL liikmete Tallinna hotellides oli ööpäeva keskmine maksumus oluliselt kõrgem (849 krooni), kuid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli ööpäeva maksumus odavam (-3,3%). 2008. aasta kokkuvõte ja prognoosid 2009. aastaks 2008. aasta oli Tallinna turismis positiivne. Tallinna majutusettevõtetes ööbis kokku 1 189 000 turisti. Reiside arv kasvas aasta esimesel poolel 8% ja teises pooles 2%. Kasv aeglustus aasta teises pooles ka teistes Euroopa linnades. Välisturistid moodustasid 86% kõigist turistidest ning 2008. aastal peatus Tallinnas 1 023 000 väliskülastajat (6% enam kui aasta varem). Eestimaalasi majutati 166 000 ehk 5% vähem kui aasta varem. Tallinna majutusettevõtetes veetsid linnakülastajad kokku 2 097 000 ööd (sama palju kui 2007. aastal). Kokku ööbisid välisturistid majutusettevõtetes 1 811 000 ehk 2% enam ning siseturistid 286 000 ehk 12% vähem öid kui varasemal aastal. Majutusettevõtetes peatunud turistidest käis

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

5


73% puhkusereisil, 24% tööreisil ja ülejäänutel (3%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus. Keskmiseks reisi pikkuseks oli 1,76 ööd, mis võrreldes aasta varasemaga olid reisid 4% võrra lühemad. Tallinna turismi positiivseks mõjutajaks oli Venemaa ning Soome turistide välisreiside kasv, negatiivseks teguriks on olnud siseturismi vähenemine ning reiside lühenemine.

Tallinna turistide jagunemine kvartalite lõikes, 2006-2008 500000 -5%

400000 -3%

3%

6%

300000 6%

200000

0%

0%

2007

2008

11%

100000 0 2006

2007 I kvartal

2008

2006

2007

2008

II kvartal välisturistid

2006

2007

2008

III kvartal

2006

IV kvartal

siseturistid

Allikas: Eesti Statistikaamet

Maailma turismiorganisatsioon 1 prognoosis 2009. aastaks turistide arvu vähenemist ning tõenäoliselt väheneb reisimine Euroopa riikidesse kuni 3%, kusjuures ekspertide hinnangul on turismis esimene poolaasta negatiivsem kui teine poolaasta. Samas nenditi, et turismi arengud on sõltuvuses majanduskasvust; mida suurem on majanduslangus, seda enam väheneb ka välisreiside arv. Vähenevad nii töö- kui ka puhkusereisid, kuid viimased suhteliselt vähem. Puhkusereisidest on eelsitatud eelkõige lühikesed reisid naaberriikidesse ja sisereisid, mida broneeritakse lühikest aega enne reisi. Võrreldes varasemate aastatega lüheneb reiside kestvus ning vähenevad tehtavad kulutused. Tallinna turismiga seotud ettevõtjad prognoosid 2009. aasta esimese kvartali tulemusi negatiivseks. Eksperdid hindasid turismi arengute mõju oma ettevõttele halvemaks kui eelnenud aasta samal perioodil. Olulisemateks mõjutajateks on üldine majanduslangus nii Eestis kui ka naaberriikides, (lennu)ühenduste vähendamine ja liinde sulgemine.

1

UNWTO World Tourism Barometer http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom09_1_en_excerpt.pdf

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

6


Tallinnas IV kvartalis 2008 majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik Albaania

Majutatud

Muutus 2007/2008 Arv %

44

41

574

-143

1 114

Bulgaaria

Ööbimised

Muutus 2007/2008 Arv %

Reisi kestvus

104

98

-19,9

1 665

-850

-33,8

2,90

87

8,5

2 451

611

33,2

2,20

194

-9

-4,4

444

-103

-18,8

2,29

Hispaania

1 365

-196

-12,6

3 431

-323

-8,6

2,51

Holland

1 261

-390

-23,6

2 882

-1 081

-27,3

2,29

Horvaatia

120

-13

-9,8

187

-227

-54,8

1,56

Iirimaa

379

-241

-38,9

1 062

-469

-30,6

2,80

Island

313

-101

-24,4

690

-391

-36,2

2,20

Itaalia

2 716

35

1,3

7 046

-1 033

-12,8

2,59

Kreeka

205

-162

-44,1

485

-637

-56,8

2,37

Küpros

34

-1

-2,9

161

53

49,1

4,74

5 960

373

6,7

10 292

790

8,3

1,73

143

79

123,4

257

62

31,8

1,80

9 563

-1 490

-13,5

14 452

-4 324

-23,0

1,51

Malta

35

21

150,0

136

95

231,7

3,89

Norra

9 582

-1576

-14,1

23 173

-4 148

-15,2

2,42

Poola

1 862

15

0,8

3 628

37

1,0

1,95

177

-54

-23,4

995

-9

-0,9

5,62

1 827

-508

-21,8

4 377

-1 167

-21,0

2,40

13 002

657

5,3

22 510

1 419

6,7

1,73

Rumeenia

202

72

55,4

549

128

30,4

2,72

Saksamaa

6 152

-560

-8,3

14 376

-2 591

-15,3

2,34

Šveits

646

19

3,0

1 134

-169

-13,0

1,76

Slovakkia

139

-4

-2,8

409

-14

-3,3

2,94

Sloveenia

118

-8

-6,3

221

-100

-31,2

1,87

124 706

5514

4,6

176 426

7 749

4,6

1,41

1365

-196

-12,6

18311

-8008

-30,4

2,45

Austria Belgia

Leedu Luksemburg Läti

Portugal Prantsusmaa Rootsi

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

2,36

7


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2007/2008 Arv

Ööbimised

%

Muutus 2007/2008 Arv

%

Reisi kestvus

Taani

7489

-2431

-24,5

3959

-1418

-26,4

2,12

Tšehhi

1871

-618

-24,8

1117

-869

-43,8

2,49

448

-286

-39,0

2171

1419

188,7

1,84

1182

941

390,5

2175

-252

-10,4

2,44

Ungari

893

-106

-10,6

655

-128

-16,3

2,27

Venemaa

288

-27

-8,6

34568

10174

41,7

1,86

18608

6268

50,8

7001

1010

16,9

2,06

3392

1422

72,2

485

63

14,9

2,57

189

19

11,2

74

-35

-32,1

1,40

53

4

8,2

4405

-52

-1,2

2,19

2015

-106

-5,0

1204

400

49,8

3,19

sh Jaapan

377

215

132,7

1570

-990

-38,7

1,78

sh Lõuna-Korea

883

-664

-42,9

159

-259

-62,0

1,75

91

-63

-40,9

4741

-1935

-29,0

2,40

1972

-653

-24,9

918

83

9,9

2,52

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

365

-1

-0,3

817

376

85,3

2,87

sh Brasiilia

285

91

46,9

420

233

124,6

3,75

Austraalia, Okeaania

112

24

27,3

1366

-968

-41,5

2,47

sh Austraalia

553

-327

-37,2

1129

-892

-44,1

2,58

99

30

43,5

131

8

6,5

1,32

222 082

5 673

2,6

376 363

-7 091

-1,8

1,69

40 326

-6479

-13,8

64397

-20 510

-24,2

1,60

262 408

-806

-0,3

440 760

-27 601

-5,9

1,68

Türgi Ukraina

Muud Euroopa riigid Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik Aasia riigid sh Hiina

Ameerika Ühendriigid Kanada

Muud riigid Välisturistid kokku Eesti elanikud kokku Kõik kokku

*Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 28.02. 2009

8

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond  

Neljandas kvartalis oli keskmine Tallinna külastuse pikkus 1,68 ööd ning reisidest olid 72% puhkusreisid, 26% tööreisid (sh 6% konverentsikü...

Advertisement