จดหมายข่าวฉบับ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558

สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาจั ด งานวั น สหกิ จ ศึ ก ษาไทย ครั้ ง ที่ 6 ประจาปี 2558 “มองภาพสหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไร้พรมแดน” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิ ถุ น า ยน พ. ศ. 255 8 ณ โ รงแรม มิ ร าเคิ ล แกร นด์ คอ นเว นชั่ น กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.พินิ ติ รตะนานุ กูล เลขาธิการคณะกรรมการ การอุ ด มศึ ก ษาให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “สหกิจศึกษา : กลไกการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล” หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมการ แสดงนิ ท รรศการผลงานสหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น ระดั บ ชาติ พิ ธี ม อบรางวั ล “สหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น ” ระดั บ ชาติ พศ.2558 การปาฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อ ง “ความท้าทายสหกิจศึกษาไทยสู่สหกิจศึกษาโลก” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ อุปนายก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และการเสวนาเรื่องการแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงาน สหกิจศึกษาจากผู้แทนสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 500 คน


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.