จดหมายข่าวฉบับพิเศษ

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ หลักการและเหตุผลของการจัดงานวัน สหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558 “มองภาพสหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไร้พรมแดน” ในแต่ ล ะปี ที่ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน สหกิ จ ศึ ก ษา ได้ ม าพบปะแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และ ข้อคิดเห็น โดยในแต่ละปีจะมีการเลือกเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่อง ส าคั ญ ในปี นั้ น ๆ รวมทั้ ง เรื่ อ งที่ เ ป็ น แนวโน้ ม ในอนาคต เพื่ อ ที่ จ ะให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาใน ประเทศไทย ไม่ ว่าจะเป็ น สถานศึกษา สถานประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ ที่ป รึ กษา หรื อ ผู้ ส อนงาน จากสถาน ประกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี บ ทบาท สาคัญในการส่งเสริมบทบาทสหกิจศึกษาในประเทศได้มาพบ กัน และมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ เมื่อกาหนดเป็นวันสหกิจศึกษาไทยประจาปี ถือเป็นโอกาสดี ที่พวกเราจะได้มาราลึกถึงวันที่เราทางานร่วมงานกันมา เป็น วันที่เราจะได้มาร่วมกันที่จะดาเนินงานกันต่อไปเพื่อให้ภารกิจ ของสหกิจ ศึกษาเจริ ญก้าวหน้ ายิ่งขึ้น ในส่ว นของสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดต่อเนื่องมาทุกปีถือเป็นโอกาสที่ จะยกย่ อ งหน่ ว ยงาน นั ก ศึ ก ษา บุ ค คล ทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น สถานศึกษา และทั้งส่วนที่มาจากสถานประกอบการว่าในรอบ นี้ ปี ท่ า นทั้ ง หลายมี ผ ลงานดี เ ด่ น ควรแก่ ก ารยกย่ อ ง ทาง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กรุณาให้เกียรติมอบ รางวัล ดีเด่น แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ นั กศึกษา และบุคคลต่างๆ เป็นการประจาปี นอกนั้นเราจะได้มาชื่นชม ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ของสถานประกอบการ ของ นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก และได้รับรางวัล นอกจากนั้น ก็จะได้ดูว่าในรอบปี ได้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สาคัญที่ได้รับการ คัดเลือก ได้นามาแสดงนิทรรศการอะไรกันบ้าง ในแต่ละปีก็ จะมี ก ารรั บ ฟั ง สิ่ ง เป็ น ปาฐกถาพิ เ ศษจากทางฝ่ า ยรั ฐ บาล สมาคมสหกิจศึกษาไทย สถานประกอบการ สถานศึกษา ส่วน เรื่ อ งที่ จ ะเน้ น แต่ ปี ก็ จ ะแตกต่ า งกั น ไปตามพั ฒ นาการของ สหกิจศึกษาในประเทศเรา สาหรับปีที่ 6 อยู่ในช่วงแผนการ ดาเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25562558 เป็ น ฉบั บ ที่ 2 ของส านั ก งานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา โดยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติเป็น พิเศษ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สหกิจศึกษาจึง เป็นกิจการหนึ่งที่อาจจะให้สถานศึกษากับสถานประกอบการ ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายที่จะได้ก้าวไปถึงจุดเดียวกันเมื่อโลก

สัมภาษณ์พิเศษ ในโอกาสวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558 นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

เป็ น โลกที่ ไ ร้ พ รมแดนซึ่ ง มี ก ารรวมกั น เป็ น ประชาคมโลก ประชาคมภูมิภาค เปิดตลาดโลกเสรี เกิดการค้าเสรี เกิดการ เคลื่อนย้ายแรงงานความรู้ และแรงงานระดับอาชีวศึกษา ข้ามพรมแดนกันอย่างเสรีมากขึ้น อีกประการที่สหกิจศึกษา เป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องของการใช้ประสบการณ์การทางาน เป็ น การเสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต การที่ มี ก าร เคลื่ อ นย้ า ยจากงาน ก็ ต้ อ งมี ค วามจ าเป็ น ที่ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต มี ประสบการณ์ในการทาสหกิจศึกษานานาชาติข้ามพรมแดน เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ จึ ง เป็ น ปี ที่ ม าพู ด กั น ถึ ง เรื่ อ ง “มองภาพ สหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไร้พรมแดน” ส่วนใหญ่กิจกรรมใน วั น นี้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การปาฐกถาพิ เ ศษจากเลขาธิ ก าร คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นากลไก สหกิ จ ศึ ก ษาสู่ ส ากล การเสวนาระหว่ า งนายกสมาคม สหกิจศึกษาไทย และผู้แทนสถานประกอบการ จากบริษัท เวสเทิ ร์ น ดิ จิ ต อล (ประเทศไทย) จ ากั ด จะพู ด ถึ ง ความ ท้าทายของสหกิ จศึก ษาไทยสู่ ส หกิจศึ กษาโลก นอกจาก นั้นสหกิจศึกษาเป็นกิจกรรมที่ทาโดยสถาบันต่างๆ จะต้อง ท า ร่ ว ม กั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ความก้าวหน้า ของการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทยขึ้นอยู่ กั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล หน่ ว ยงานของรั ฐ และ ภาคเอกชน เช่น องค์กร สมาคม และที่สาคัญในระหว่างทวี ภาคี ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษา และสถานประกอบการที่ มีนักศึกษาเป็นตัวเชื่อมสาคัญ ปีนี้จึงน่าจะมาพูดกันเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานสหกิจศึกษา โดยเชิญผู้แทน จากสถานประกอบการ 3 ท่าน ผู้แทนสถานศึกษา 3 ท่าน มาน าเสนอผลงาน นวั ต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ก็ ท าให้ ความก้าวหน้าสหกิจศึกษาไปสู่ภาวะของโลกไร้พรมแดนไปสู่ การพัฒนาบัณฑิตของโลก ควรจะทาอย่างไร เพราะฉะนั้น ในปี นี้ จึ ง เป็ น ปี ที่ เ น้ น เด่ น ชั ด ในเรื่ อ งของสหกิ จ ศึ ก ษาที่ มี ลักษณะเป็นนานาชาติ และการเตรียมบัณฑิตหลักสูตรสห กิจศึกษาให้มีประสบการณ์ในการที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษาใน ต่างประเทศเป็นเป้าหมาย เป็นหลักการและกิจกรรมสาคัญ ที่จะทาในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 (อ่านต่อหน้า 3)


กาหนดการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เวลา

กิจกรรม ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษา : กลไกการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ” พิธีมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ

08.00 น. – 08.45 น. 08.45 น. – 09.45 น. 09.45 น. – 10.15 น. 10.15 น. – 10.30 น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ การอภิปราย เรื่อง “ความท้าทายของสหกิจศึกษาไทยก้าวไกลสู่สหกิจศึกษาโลก” โดย ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ การเสวนา “แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานสหกิจศึกษา” โดย คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล บริษัท เบทาโกร, คุณเฉลิมพล ลีลาผาติกุล บริษัท มิชลิน, คุณสิทธิ์พสุ ทองสุข โรงแรมและรีสอร์ท เครือ Fair House, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, รองศาสตราจารย์สุกฤทธิรา รัตนวิไล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คุณศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ดาเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพร โชติพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10.30 น. – 12.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 13.00 น. – 16.00 น.

สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจาปี 2558 ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ : - ไม่มี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทสถานประกอบการดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทผู้ปฏิบัตงิ าน

: บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด (สานักงานใหญ่) : โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : ดร.สุวรรณา เดชาทัย ตาแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นางนิตยา งามสง่า ตาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สานักงานภาคเหนือ สถานประกอบการ : บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ จากัด สมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย

2 ๒


ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ : รางวัลดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชดา จิมขุนทด หลักสูตร/สถาบัน : สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อสถานปฏิบัติงาน : Big M Group Service Co.,Ltd. ประเทศพม่า ชื่อโครงงาน-ผลงาน : การเจริญของพริกหวานในวัสดุปลูกจากทะเลสาบอินเลและดิน อ่องบัน นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ : รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ชื่อ-นามสกุล : นายธนพัฒน์ อิ่มนรัญ หลักสูตร/สถาบัน : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชื่อสถานปฏิบัติงาน : Enclave Danang Software Engineering Center ประเทศเวียดนาม ชื่อโครงงาน-ผลงาน : ระบบสารสนเทศการจัดการเงินเดือน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รางวัลดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ชื่อ-นามสกุล : นายดารงค์พล ชูจันทร์ หลักสูตร/สถาบัน : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อสถานปฏิบัติงาน : บริษัท สยามมิชลิน จากัด ชื่อโครงงาน-ผลงาน : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถชัย เขียวศรี หลักสูตร/สถาบัน : สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อสถานปฏิบัติงาน : บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด ชื่อโครงงาน-ผลงาน : ครัชชิ่งบาร์ทา้ ความตายเพิ่มรายได้ฟาร์มสุกร โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ : รางวัลดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ชื่อ-นามสกุล : นายณฤพล อินทองช่วย หลักสูตร/สถาบัน : สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อสถานปฏิบัติงาน : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน,บริษัท จอลลี่ ทราเวล จากัด ชื่อโครงงาน-ผลงาน : Save LIPE for all โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ : รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริยาภัทร พันธุ หลักสูตร/สถาบัน : สาขาดิจิทลั อาร์ตส์ คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชื่อสถานปฏิบัติงาน : Global Software Enterprise Co.,Ltd. ชื่อโครงงาน-ผลงาน : การออกแบบภาพประกอบการ์ดเกมของบริษัทในญี่ปุ่น

ความสาคัญของการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครัง้ ที่ 6 ประจาปี 2558 “มองภาพสหกิจศึกษา ไทย เมือ่ โลกไร้พรมแดน” สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน ฐานะที่เป็นหน่วยงานระดับชาติแทนรัฐบาลได้ ให้ความส าคัญโดยถือว่ า วั น สหกิจ ศึ กษาไทย ควรเป็ น วั น ที่ จั ด ทุ ก ปี ควรจะให้ มี Theme หรือหัวข้อสาหรับที่จะพูดจากันมุ่งไปสู่อนาคต เมื่อเป็นเช่นนี้ความสาคัญจึงอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาล ต้องการสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไร และต้องการที่ จะเห็นสหกิจศึกษาพัฒนาไปอย่างไรจะมาเน้น กันในวันนี้ผ่านปาฐกถาพิเศษ ทีนี้ความสาคัญ อี ก เ รื่ อ ง ห นึ่ ง ก็ คื อ ว่ า เ นื่ อ ง จ า ก ง า น วั น สหกิจศึกษาจะสาเร็จไปไม่ได้ การที่เราจะมา ให้ ข วั ญ ให้ ก าลั ง ใจกั บ ผู้ ที่ ส ร้ า งผลงานดี เ ด่ น ใ ห้ แ ก่ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่ ส ถ า น ประกอบการ และตัวนักศึกษาเอง อาจารย์เอง และผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงถือว่าเป็นแรงกระตุ้นและแรงจูงใจสาคัญจะ ท าให้ เ ราได้ ตั ว อย่ า งในลั ก ษณะที่ เ ป็ น Best Practice ในการปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ จ ะได้ ใ ช้ เ ป็ น ต้ น แบบและแนวทางของการพั ฒ นาต่ อ ไป ความสาคัญจะอยู่ตรงนี้ครับ บทบาทของสมาคมสหกิจศึกษาไทยในการ จัดงานครั้งนี้ สมาคมสหกิจ ศึกษาไทยได้ รับ เกีย รติ จ าก ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามา ตั้งแต่ต้นให้เป็นผู้ที่มีบทบาทในฐานะเจ้าภาพ ร่ ว มปี นี้ แม้ ส านั ก งานคณะกรรมการการ อุด มศึก ษาจะเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก แต่ ก็ไ ด้ ขอให้ ทางสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นกรรมการเข้า ร่ ว มตั้ ง แต่ ก ารคั ด เลื อ กผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น สถานศึก ษาดี เ ด่ น สถานประกอบการดี เ ด่ น นักศึกษาดีเด่น มาจนถึงเรื่องที่จะคุยกัน เรื่อง บุ ค คลที่ จ ะเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว มพิ จ ารณา เพื่ อ ที่ จ ะได้ ร ายการที่ เ หมาะสมท าให้ ง านนี้ ยืดหยุ่นเน้นที่เด่นชัด อันนี้ถือเป็นบทบาทของ สมาคมสหกิจศึกษาไทยที่เข้าร่วมในการจัดงาน มาตั้งแต่ต้น และเป็นส่วนหนึ่งของงานมาโดย ตลอด สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการจัดงานวัน สหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558 แม้ ว่ างานปี นี้ จะจั ด ลดปริม าณผู้ เข้า ร่ว มงานอาจจะไม่ ไ ด้ ม ากเท่ า กับ ทุ กปี แต่ ว่ า เรื่ อ งของการเน้ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น อนาคตที่ ชั ด เจน เรื่องของการเน้นความดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก ที่ เ ข้ ม ข้ น เรื่ องของการก าหนดเรื่ องที่ จ ะพู ด แล้ ว บุ ค คลที่ จ ะเกี่ ย วข้ อ ง ในลั ก ษณะที่ มี ดุ ล ย ภ า พ อ ย่ า ง ดี ยิ่ ง ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า น ประกอบการ และมหาวิทยาลัย ผมคาดหวังว่า เราจะได้เห็นแนวทางที่ดี และในที่สุดก็จะได้ ร่ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ท าเพื่ อ งานจะได้ ก้า วหน้ า ยิ่งขึ้นในปีต่อไป (อ่านต่อหน้า 4) สมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย

3 ๓


ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับจากงานครั้งนี้ ประโยชน์แรกคือได้มีโอกาสแสดงผลงานไม่ว่า จากผ่ า นการคั ด เลื อ ก การได้ รั บ รางวั ล จาก นิทรรศการ หรือจากการได้รับฟังข้อคิดเห็นจะเป็น ประโยชน์ที่หาได้ยาก เนื่องจากว่าพวกเรามักจะมี ภารกิจประจา ถ้าในรอบปีหนึ่งควรมีสักหนึ่งวันที่มี โอกาสพบกัน ได้ดู ได้ฟัง และนาไปสู่อนาคตที่ดีขนึ้ และที่สาคัญที่สุดคือเนื่องจากสหกิจศึกษาเราต้อง ท าร่ ว มกั น เพราะฉะนั้ น การที่ เ ราได้ ม ารวมพลั ง สร้างสรรค์เพื่อที่เราจะผนึกกาลังให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ได้ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมที่ทุกคนจะได้รับ และ สถาบันที่เกี่ยวข้องจะได้รับ วั น สหกิ จ ศึ ก ษาไทยเป็ น วั น ที่ ทุ ก คนและทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ จั ด สหกิ จ ศึ ก ษาในประเทศ ของเรา อนาคตของเรื่องนี้อยู่ที่พวกเราทุ กคน เมื่อทางรัฐบาลได้ให้เกียรติ ให้โอกาส และให้ ความส าคั ญ เช่ น นี้ จึ ง อยากเชิ ญ ชวนให้ ช าว สหกิจศึกษาไทยทุกคนตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน สถานประกอบการ นิ สิ ต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้ามาร่วมงาน ครั้งนี้ นี่คือเจตนารมณ์ของการจัดงาน

โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา : รางวัลดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ชื่อ-นามสกุล : นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ หลักสูตร/สถาบัน : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชื่อสถานปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ชื่อโครงงาน-ผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมบันทึกและแสดงผลการใช้พลังงาน ไฟฟ้าภายใน เชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้ โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา : รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายภูมิภาค : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณหทัย บุญชืน่ สุข หลักสูตร/สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ชื่อสถานปฏิบัติงาน : บริษัท ซีเท็ค ฟุตแวร์ ไทยแลนด์ จากัด ชื่อโครงงาน-ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา : สติ๊กเกอร์ไลน์

การฝึกอบรม สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22 ระหว่าง วั น ที่ 18 –21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมกรุ ง ศรี ริ เ วอร์ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 162 คน

ปฏิทินกิจกรรม   

การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดการสหกิจศึกษา รุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ World Conference on Cooperative & Work-Integrated Education ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ KYOTO SANGYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ สมาคมสหกิจศึกษาไทยประกาศมอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 19

ประกาศมอบทุน ณ Kyoto Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-21สิงหาคม พ.ศ. 2558 แก่สมาชิกสมาคม เข้าร่วมประชุมวิชาการ สหกิจศึกษาไทย สนใจสามารถติดตามรายละเอียดที่ www.tace.or.th จัดทำโดย สมำคมสหกิจศึกษำไทย 55/33 เมืองทองธำนี โครงกำร 5 ซอย 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.