จดหมายข่าวสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปี 3 ฉบับ 1

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) และ WACEISO@SUT มีกาหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา (ต่อหน้า 2)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” ได้รับเชิญวิทยากรจากทั้งหมด 4 ประเทศ มีผู้เข้าอบรมจานวน 31 คน จาก 6 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ประเทศนามิเบีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย ซึ่งรูปแบบของการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย และกิจกรรม ซึ่งทั้งหมด 5 module ดังนี้ Module 1: Policies and Planning for CWIE to Meet New Global Challenges Module 2: Developing CWIE Standard Frameworks to Implement Policies and Planning Module 3: Exploring International CWIE Modalities and Models Module 4: Developing Engagement Strategies for CWIE Global Success Module 5: Creating Strategies for CWIE Mentoring, Assessment, and Quality Assurance


วันวิจิตรกิตติการ 80

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่า นมา มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี จัดงาน "วันวิจิต รกิต ติการ 80" เพื่ อ เป็ น การขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น นายกสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย และนายกสภา ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี ผู้ มี คุ ณู ป ก า ร กั บ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี และแสดงมุทิตาจิตแด่ท่า น ณ อาคารบรรณสาร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี นอกจากนี้ ได้ มี ก ารเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ วิ จิ ต รวรรณา และวิจิ ต รกิ ต ติก าร หากท่ า นใดสนใจสามารถร่ วมบริจ าค สมทบทุ น มู ล นิ ธิ ศาสตร าจาร ย์ ดร .วิ จิ ต ร ศรี สอ้ า น 500 บาท ขึ้นไป รับหนังสือเป็นที่ระลึก

วิจิตรวรรณา

วิจิตรกิตติการ

ร่ ว มบริ จ าค เข้ า บั ญ ชี เ ลขที่ 328-244856-9 ชื่ อ บั ญ ชี ศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ส า ข า ย่ อ ย เ มื อ ง ท อ ง ธ า นี แ ล ะ ส่ ง ห ลั ก ฐ า น ไ ป ที่ โทรสาร 0 2216 1561 อีเมล์ wnilratt@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม

คุณวัชรีพร นิลรัตน์ โทรศัพท์ 0 2216 5410 อีเมล์ wnilratt@gmail.com


การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริ เ ว อ ร์ จ . พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า โ ด ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . วิ จิ ต ร ศ รี ส อ้ า น นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 175 คน

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจาปี 2558

สมาคมสหกิจ ศึกษาไทยมี การจัดการประชุม ใหญ่สามัญ ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ที่ป ระชุมแสดงความยินดีแก่ ดร.สัม พันธ์ ศิลปนาฏ อุป นายกสมาคมสหกิจ ศึกษาไทยที่ได้รับรางวัลด้านสหกิจศึกษา จานวน 2 รางวัล ซึ่ง ได้แก่รางวัล The Dr.Jack A. Curry Employer Award For Professional Achievement In CWIE จากสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) และรางวัล Leadership Award จากสมาคมสหกิจศึกษาแอฟริกาใต้ (Southern African Society for Cooperative Education หรือ SASCE) และมติที่ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จานวน 25 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. ศ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 16. ดร. เจษฎา ทิพย์มณเฑียร 2. รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม 17. ดร. นฤมล รักษาสุข 3. ศ.ดร. ประสาท สืบค้า 18. ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร 4. ดร. สุเมธ แย้มนุ่น 19. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ 5. ดร. พรชัย มงคลวนิช 20. นางรัชฎา ภิรมย์รัตน์ 6. รศ. ดร. จุฑามาส ศตสุข 21. นายณัชติพงศ์ อูทอง 7. รศ.พิษณุ เจียวคุณ 22. นายณัฎฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ 8. รศ ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 23. นายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ 9. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 24. นายรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล 10. ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร 25. นายเรืองยศ วัชรเกตุ 11. ผศ.ดร. มารุจ ลิมปะวัฒนะ 12. ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ 13. ผศ.ดร. อิศรา ประมูลศุข 14. ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 15. ผศ. พัชนี นนทศักดิ์

ปฏิทินกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 –14 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย สมำคมสหกิจศึกษำไทย 55/33 เมืองทองธำนี โครงกำร 5 ซอย 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสำร 02-5032630 อีเมล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.