จดหมายข่าวสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปี 2 ฉบับ 5

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2558

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . วิ จิ ต ร ศ รี ส อ้ า น น า ย ก ส ม า ค ม สหกิ จ ศึ ก ษาไทย น าคณะเดิ น ทางจ านวน 33 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสถานศึกษาจานวน 15 สถาบัน และสถานประกอบการ จานวน 1 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า โ ล ก World Conference on Cooperative & Work – Integrated Education ครั้งที่ 19 “Towards a New Stage of Cooperative & Work- Integrated Education for Innovative Minds with Global Competency” ณ Kyoto Sangyo University ประเทศญี่ ปุ่ น ระหว่ า งวั น ที่ 18-22 สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 ในการ ประชุ ม วิ ช าการดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมวิ ช าการ อาทิ การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา การนาเสนอผลงานสหกิจศึกษาจาก ทั่วโลก นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมสหกิจศึกษาโลกแล้วสมาคม สหกิ จ ศึ ก ษาไทยยั ง ได้ เ ปิ ด เวที ห ารื อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ประชุมวิชาการชาวไทยและ University of Victoria เพื่อหาแนวทางใน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และพัฒนาการดาเนินงานสหกิจ ศึกษานานาชาติในอนาคต และจัดกิจ กรรมนาเสนอผลสะท้อนกลั บ หลังจากการเข้าร่วมวิชาการในแต่ละวันตลอดช่วงการประชุมวิชาการ เพื่อให้คณะเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการชาวไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยน สาระที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ส มาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยได้ ม อบหมายให้ ผู้ รั บ ทุ น สนับสนุนจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย จานวน 5 คน ทาหน้าที่รวบรวม สาระที่ได้จากการเข้าร่วมวิชาการดังกล่าวจัดรายงานเพื่อเป็นข้อมูลแก่ ผู้ ส นใจได้ ศึ ก ษาและน าไปปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาใน สถาบั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาภายใน ประเทศไทยต่อไป


ความรู้สึกจากผู้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 19 ณ ประเทศญี่ปุ่น ผมได้รับความรู้ และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศต่างๆ มากขึ้น จากที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมประชุมฯ ทาให้ได้เรียนรู้ตัวอย่างการพัฒนาสหกิจ ศึกษาและบริบทการจัดสหกิจศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น ตัวอย่างการพัฒนาสหกิจศึกษาในประเทศ แคนนาดาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบการจัดสหกิจศึกษา หรือตัวอย่างการจัดสหกิจศึกษาของ ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกซ์ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ที่มีการศึกษาต้นแบบการ จัดสหกิจศึกษาในประเทศแคนนาดาและสหรัฐอเมริกาแล้วนามาพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบสหกิจ ศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง ทราบความก้าวหน้าการจัดสหกิจศึกษาในภูมิภาค ต่างๆ ในต่างประเทศ และเห็นแนวทางพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้นามาใช้ใน การกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และพัฒนาสหกิจศึกษาในหน่วยงานที่สังกัดและการพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่ว ยงานอื่นๆ ในการพัฒนาสหกิจศึกษาของ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม ประเทศไทย นอกจากนี้การเดินทางไปพร้อมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศ ไทย ทาได้มีโ อกาสรู้จักและสนิทสนมกับบุคลากรจากสถาบันต่างๆที่ร่ว มคณะเดินทาง ซึ่งเป็น เกล้าพระนครเหนือ ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกันในอนาคต ผมขอขอบพระคุณสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ทุนสนับสนุนในการร่วมประชุมวิชาการสกิจศึกษาโลกในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมศึกษาไทยทุกท่านที่กรุณา อานวยการในการเดินทาง ให้ความรู้ ให้คาแนะนา การร่วมประชุมให้ข้อมูลผลสะท้อนกลับหลังการประชุมเสร็จในแต่ละวัน หากมีภารกิจ ใดที่ผมสามารถช่วยเหลือสนับสนุนงานสมาคม ฯ ที่จะช่วยกันพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทยได้ ผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก หลากหลายประเทศ เช่น การบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา การจัดกระบวนการสหกิจศึกษาใน ประเทศของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย และสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ข องแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย การสร้ า ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา การบริหารจัดการความเสี่ยงสหกิจศึกษานานาชาติ ตลอดจนการนิ เทศที่มี ประสิ ท ธิภ าพของแต่ล ะมหาวิทยาลั ย การอภิป รายกลุ่ มเพื่อ แลกเปลี่ ย น ประสบการณ์การทางานสหกิจศึกษาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างภาคการศึกษากับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ได้รับฟังมุมมองที่เป็นประโยชน์จากภาคธุรกิจในการรับพนักงานเข้าทางาน อีกทั้ง ยังทาให้ทราบความก้าวหน้าในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการ ทางานที่มีรูปแบบหลากหลายและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังมีโอกาส ดร.สุวรรณา เดชาทัย สร้ างเครื อข่ายความร่ว มมือด้านการดาเนินงานสหกิจศึกษากับทั้งมหาวิทยาลั ยในประเทศและ ต่ า งประเทศที่ ม าร่ ว มงานอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า จะน ามาถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นกั บ ผู้ บ ริ ห าร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการและคณาจารย์ผู้ ด าเนิ น งานด้า นสหกิ จ ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย แม่ฟ้ า หลวง เพื่ อ ดาเนินการจัดทาระเบียบ ขั้นตอน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม การติดตาม การวัดและประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีความชัดเจนยิ่ งขึ้น รวมทั้งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ให้แก่คณะทางานสหกิจศึกษาของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มาศึกษาดูงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาและพัฒนาระบบการ ดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนต่อไป ในการนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นอย่างสูงที่พิจารณามอบทุนสนับสนุนแก่ข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุม วิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 19 ณ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นการสร้างโอกาสอันดียิ่งให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้สร้าง เครือข่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและดาเนินงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

ดร.ภัทราพร สร้อยทอง มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมสหกิจศึกษาไทย

จากการที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับสหกิจศึกษากว้างและลึก ลักษณะ องค์ประกอบ ความสาคัญ ประโยชน์ กลยุทธ์ การวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา การบูรณาการการเรียนกับการทางาน สถานการณ์การ ดาเนินงานสหกิจศึกษาทั้งของไทยและทวีปต่าง ๆ ร่วมถึงการประสานงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา สหกิ จ ศึ ก ษา รู้ จั ก องค์ ก ร มหาวิ ท ยาลั ย สถานประกอบการ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ในประเทศไทยและ ต่างประเทศ ความร่วมมือของสมาคมสหกิจประเทศต่าง ๆ ระดับประเทศ ทวีปและโลก แนวโน้ม และการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ต้องขยายการทาวิจัย กลยุทธ์ ความร่วมมือ การประสานสื่อสาร การ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ และได้เปิดวิสัยทัศน์ขยายเพื่อนร่วมโครงข่ายสหกิจ ศึกษาในชาติและต่างประเทศ ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้นาพัฒนาการ ท าสหกิ จ ศึ ก ษาของคณะอย่ า งเป็ น ทางการและประสานคว ามร่ ว มกั บ (ต่ อ หน้ า 3)


สิ่งสาคัญที่ได้จากการร่วมประชุมครั้งนี้ทาให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ทาให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ย วกับรู ปแบบการจัดการสหกิจศึกษาหรือในชื่ออื่นๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีความ หลากหลายแต่ก็มีความเหมาะสมกับระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ยังทาให้ทราบ ความก้าวหน้าในส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา และมีโอกาส ทาความรู้จักและสร้างเครือข่ายกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มาร่วมประชุมทั้งต่างประเทศ และสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทยที่เข้าร่วมประชุมร่วมกัน ซึ่งมีโอกาสในการดาเนินกิจกรรมสห กิ จ ศึ ก ษาต่ า งๆ ร่ ว มกั น ต่ อ ไป และจากตั ว อย่ า งความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการเข้ า ร่ ว มประชุ ม คื อ กระบวนการส่งเสริมการได้งานของนักศึกษาก่อนจะสาเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความ น่าสนใจ โดยการจัดหางานให้แก่นักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดทาเป็น ระบบเดียวกันทั่วประเทศ และจะจัดขึ้นสาหรับนักศึกษาที่เรียนในปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา ดร.อาคม ใสงาม โดยเป็นการทางานร่วมกันของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานจากสถานประกอบการที่เข้ามาจัดหา มหาวิทยาลัยคริสเตียน งานถึงในสถาบันการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่เอื้อต่อการได้งานของนักศึกษาเป็นอย่างดี หากมี การนามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยไทยในรูปแบบที่เหมาะสม น่าจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาไทย เช่นกัน เช่น การผลักดันให้มีหน่วยงานหรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เฉพาะดังกล่าวในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริกา ร ประสาน จัดหางาน ทาหน้าที่ให้แหล่งข้อมูลตาแหน่งงานว่าง การจัดเตรียมเอกสารและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน เป็นสถานที่นักศึกษา พบตัวแทนจากแหล่งงาน รวมทั้งจัดสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ขอขอบคุณสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนทุนทาให้มีโอกาสไปร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ การไปร่วม ประชุมโดยร่วมเดินทางไปกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยแล้วยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ หลายเรื่องมากกว่าการเดินทางไปประชุม โดยลาพัง เช่น มีกิจกรรมศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ การจัดอภิปราย สรุปผลการ เรียนรู้ประจาวันภายหลังการประชุมแต่ละวันร่วมกับสมาชิกในทีม ทาให้เกิดการรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้จากงานประชุมกับ สมาชิกท่านอื่น ช่วยให้เก็บเนื้อหาสาระจากงานประชุมได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากมาประชุมตามลาพัง

จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสดีสาหรับตนเองที่ได้ มีโ อกาสได้รั บ ความรู้ และประสบการณ์ ดีๆ ที่ส ามารถนามาใช้พั ฒ นางานด้านสหกิจ ศึกษาให้ มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชม Shimadzu Foundation Memorial Hall ที่แสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาทักษะการทางานอย่างเป็นระบบ หรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดู งานที่ Ritsumeikan University เกี่ยวกับกระบวนการการดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาและการ พัฒนาอาชีพนักศึกษา ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ Kyoto Sangyo University ที่มีทั้ง ความรู้ด้านสหกิจศึกษา WIL และ CWIE ผ่านการนาเสนอจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่ ร่วมกันดาเนินงานสหกิจศึกษาทั่วโลก ซึ่งสามารถนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย ในหลายๆด้าน เช่น แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในการร่วมกันพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านต่างๆ อย่าง เป็นระบบและสามารถนาไปสู่การพัฒนาหลั กสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้ สามารถ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนทุนในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และที่สาคัญขอชื่นชมการ ทางานของสมาคมฯ ในการบริหารจัดการและการอานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยสามารถ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทางานเป็นทีมของสมาชิกเครือข่ายสหกิจศึกษาทั่วประเทศที่จะร่วมกันพัฒนาระบบสหกิจศึกษาไทยให้ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไป (ต่อจากหน้า 2) คณะที่ทาสหกิจศึกษาอยู่และผู้บ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญของสหกิจศึกษามากขึ้นจึงมี แนวโน้มว่าจะได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นศูนย์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต ซึ่งที่คณะและหลายคณะกาลัง ปรับปรุงหลักสูตรที่นาสหกิจศึกษามาใส่ไว้ในหลักสูตรในปี 2559 บรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรเป็นวิชาบังคับด้วย ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนแก่ข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งข้าพเจ้าได้เชิญชวนคณบดีคณะฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จึงทาให้ท่านได้รับความรู้ความ เข้าใจมากขึ้น โดยข้าพเจ้าและคณบดีจะนามาพัฒนาสหกิจศึกษาของคณะทั้งในหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ จะขยายการ นักศึกษาสหกิจศึกษาไปยังหน่ว ยงานทั้งภาครั ฐ และเอกชน และต่างประเทศที่มีการทาบันทึกความร่ว มมือระหว่างคณะและ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วต่อไป

สมาคมสหกิจศึกษาไทย


การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 2 สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยจั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษา นานาชาติ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 87 คน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” สมาคมสหกิจ ศึก ษาไทย (TACE) ร่ ว มกั บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี สมาคมสหกิ จศึ กษาโลก (WACE) และ WACE-ISO@SUT มี ก าหนดจั ดการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ การ เรื่ อง “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเชิญวิทยากรจากทั้งหมด 4 ประเทศ หากท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และลงทะเบียนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ที่ www.tace.or.th

ปฏิทินกิจกรรม 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุน่ ที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “Planning Institute for High Impact Cooperative And Work-Integrated Education” ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช จังหวัดภูเก็ต

จัดทำโดย สมำคมสหกิจศึกษำไทย 55/33 เมืองทองธำนี โครงกำร 5 ซอย 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสำร 02-5032630 อีเมล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.