จดหมายข่าวฉบับ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558

สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาจั ด งานวั น สหกิ จ ศึ ก ษาไทย ครั้ ง ที่ 6 ประจาปี 2558 “มองภาพสหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไร้พรมแดน” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิ ถุ น า ยน พ. ศ. 255 8 ณ โ รงแรม มิ ร าเคิ ล แกร นด์ คอ นเว นชั่ น กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.พินิ ติ รตะนานุ กูล เลขาธิการคณะกรรมการ การอุ ด มศึ ก ษาให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “สหกิจศึกษา : กลไกการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล” หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมการ แสดงนิ ท รรศการผลงานสหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น ระดั บ ชาติ พิ ธี ม อบรางวั ล “สหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น ” ระดั บ ชาติ พศ.2558 การปาฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อ ง “ความท้าทายสหกิจศึกษาไทยสู่สหกิจศึกษาโลก” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ อุปนายก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และการเสวนาเรื่องการแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงาน สหกิจศึกษาจากผู้แทนสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 500 คน


ทิศทางสหกิจศึกษาของประเทศไทย

คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร ในภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วง ขาดแคลนบุคลากรในวัยทางาน ทาให้องค์กรไม่ว่าจะเป็น องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดการแย่งชิงบัณฑิต ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ จ บการศึ ก ษาจากรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย เพื่อรับเข้าทางานกันอย่างเข้มข้น แต่ยังมีความไม่แน่ใจว่า ระบบการศึ ก ษาไทยสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ออกมาได้ มี คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน หรือตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิตหรือไม่ คุณภาพบัณฑิตตกต่าลง ซึ่งมีการ กล่ า วโทษกั น ไปมาว่ า ใครควรเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งผมมีความเชื่อว่า สหกิจศึกษา น่าจะเป็นทางออกที่ดีสาหรับเรื่องนี้ได้ การจั ด ให้ ก ระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุ รกิจ เริ่มมีภ าพชัดเจน มากยิ่ ง ขึ้ น และมี แ นวคิ ด ใหม่ ว่ า การด าเนิ น การ สหกิจ ศึกษาไม่ใช่แค่เป็น การทาเพื่อ CSR หรือเป็นการ ช่วยภาคการศึกษาแต่อย่างไร หากแต่สถานประกอบการ ควรจะต้องมีส่ ว นรั บ ผิ ดชอบในการพัฒ นาบั ณฑิตให้ ไ ด้ คุณภาพตามที่ต้องการ แทนการกล่าวโทษระบบศึกษาว่า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่าลง สถานประกอบการในที่นี้ หมายรวมถึงผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ขององค์กร หากมีความต้องการการใช้กาลังคน ก็ต้องมี ส่วนในการพัฒนากาลังคนตามที่ตนต้องการ สิ่งนี้จะสร้าง มิ ติ ใ หม่ ก ารเป็ น หั ว หน้ า งาน ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ต้ อ งพั ฒ นา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย

ผู้ ใ ต้ บัง คั บบั ญ ชา แต่ ยั งต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการเตรีย มความ พร้อมให้กับบุคลากรก่อนวัยทางานเพื่อเพิ่มความสามารถใน การเข้า ถึ ง ผลงานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เมื่อ นั ก ศึก ษาไปเริ่ ม ต้ น ทางานในฐานะพนักงานใหม่ในองค์กรต่าง ๆ แนวคิดเรื่องกระบวนการสหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการทางธุรกิจมีความเป็น ไปได้สู ง หากสถาน ประกอบการมี ค วามเข้ า ใจและการจั ด การได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ผ ล ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ ก ลั บ มาสู่ อ งค์ ก รมี ม ากมาย นอกจากนั้นองค์กรสามารถใช้กระบวนการนี้ในการคัดเลือก พนั ก งานเข้ า ท างานแล้ ว ซึ่ ง มั่ น ใจได้ ว่ า พนั ก งานที่ ผ่ า น กระบวนการนี้จะมีคุณภาพตามที่ต้องการ พนักงานสามารถ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางานได้เร็ว ส่งผลให้ สามารถลดอัตราการลาออกได้ สามารถเข้าถึงผลงานได้เร็ว กว่าพนักงานที่ รับเข้าทางานตามกระบวนการปกติ อีกทั้ ง โครงงานที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าขึ้ น ร่ ว มกั บ พี่ เ ลี้ ย งยั ง ท าให้ เ กิ ด กระบวนการปรุงงานในองค์กรได้อีก การเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ทางธุรกิจที่อาจไม่เคยมีโอกาสได้ทาอย่างจริงจังของสถาน ประกอบการ เหนื อ สิ่ ง อื่ น ได้ ใ นกระบวนการนี้ ยั ง เป็ น การ พัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เข้าใจถึงความรับผิดชอบและได้ฝึกทักษะในการพัฒนาผู้อื่น อีกด้วย


ความรู้สึกจากผู้ผ่านการฝึกอบรม การเอาจริงเอาจังของสถานประกอบการ ในเรื่องสหกิจศึกษา ทาให้มีการทางานใกล้ชิดกับ ภาคการศึกษามากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจในหมู่ บุ ค ลากรในภาคการศึ ก ษาเรื่ อ งการท าธุ ร กิ จ เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน การตระเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ถึ ง วั ย ท างาน ซึ่ ง จะท าให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งถือว่าเป็นความปรารถนาสูงสุดของแต่ละองค์กร ผมหวังเป็นอย่ างยิ่งว่า ในภาคการศึกษา ทุกสถาบัน จะมีนโยบายกากับในเรื่องการจัดการ เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบการศึกษาอย่างชัดเจน รวมถึงมีการบริหาร จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง และพัฒนาประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้ า พเจ้ า ได้ มี โ อกาสเข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รคณาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 นั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ การด าเนิ น โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ถู ก ต้ อ ง รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข อง สหกิจศึกษาที่จะเกิดแก่นักศึกษา รับทราบกฎระเบียบต่างๆ ที่สาคัญ และได้รับรู้ถึงบทบาทของคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ต้องดาเนินการ ทั้ง ก่อน ระหว่า ง และหลัง ที่นักศึกษาเข้าร่ว มโครงการสหกิจศึกษา ซึ่ ง การเป็ น คณาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ดี มิ ใ ช่ ท าตามความคิ ด ความเข้าใจของตนเอง หรือตามความเคยชิน แต่เป็นศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องได้รับการศึกษาอบรมอย่างถูกต้อง ในการอบรมนี้ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับคณาจารย์ที่ เข้ารับการอบรมจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้นาความรู้จากการอบรมมาถ่ายทอดแก่ คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่ อ พั ฒ นาการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดย สนั บ สนุ น การเข้ า รั บ การอบรมคณาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา และ ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลาง ตอนบน เนื่องจากข้าพเจ้าเห็ นว่าการฝึ กอบรมหลั กสูตรคณาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษามี ค วามส าคั ญ และมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การดาเนินงานสหกิจศึกษา และการเตรียมกาลังคนที่มีคุณภาพให้กับ ประเทศต่อไปในอนาคต

สมาคมสหกิจศึกษาไทย


กิจกรรมสมาคมสหกิจศึกษาไทย

การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส ม า ค ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ไ ท ย จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า หลักสู ตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายร่ว มกับทีมวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่ านการ ฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 79 คน

การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 สมาคมสหกิ จ ศึก ษาไทยจั ดการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการ จั ด ส หกิ จ ศึ ก ษา รุ่ น ที่ 2 ร ะหว่ าง วั น ที่ 2 -3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิ ตร ศรี ส อ้า น นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็นประธาน ในพิ ธี เ ปิ ด และเป็ น วิ ท ยากรบรรยายร่ ว มกั บ ที ม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ ผ่านการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจานวน 67 คน

ปฏิทินกิจกรรม 

World Conference on Cooperative & Work-Integrated Education ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ KYOTO SANGYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดทาโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย 55/33 เมืองทองธานี โครงการ 5 ซอย 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสาร 02-5032630 อีเมล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.