จดหมายข่าวสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

Page 4

ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education, WACE) ได้เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษทั เวสเทิรน์ ดิจติ อล (ประเทศไทย) จากัด และสมาคมสหกิจ ศึกษาไทยร่ วมเป็น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม สหกิ จ ศึ ก ษาโลก ครั้ ง ที่ 20 (20 th WACE World Conference) ในนามประเทศไทย กอปรกับทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและรับเป็นผู้ ประสานงานในรายละเอี ยดของการด าเนิน การจั ดการประชุมสหกิจศึ กษาโลก ครั้ งที่ 20 (20 th WACE World Conference) ซึง่ ทางสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ประสานและได้รับเชิญสถาบันอื่นๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพอีก 5 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย คริ ส เตี ย น และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ทั้ ง นี้ มี ก าหนดการจั ด ประชุ ม ฯ ระหว่ า ง วันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศและสหกิจศึกษานานาชาติ อั น จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศให้ มี ค วามพร้ อ มในการท างาน ( Employability) และการเป็ น ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) รวมทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไทยในเวทีนานาชาติ

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอแจ้งเปลี่ยน ที่อยู่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์จากเดิมไป เป็น http://.tace.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์เดิม ได้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560

จัดทำโดย สมำคมสหกิจศึกษำไทย 55/33 เมืองทองธำนี โครงกำร 5 ซอย 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสำร 02-5032630 อีเมล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.