Page 1

Endeligt udkast af 25.04.13

Lokalplan nr. 362b

Sommerhusområde på Egsmarkgårdvej, nord for Ebeltoft GIS 2009 Kommuneplantillæg nr. 23b, til Syddjurs Kommuneplan Målforhold Dato Signaturforklaring

1:10000 8/10-2009


Yderligere information kan fås hos:

HVAD ER EN LOKALPLAN?

SYDDJURS KOMMUNE

Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

TEAM PLAN Plangruppen Postadresse: Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk Plangruppen er lokaliseret på rådhuset i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Tina Degn Rasmussen Planlægger Thomas D. Secher

Denne lokalplan kan ses og hentes på: www.syddjurs.dk www.syddjurskort.dk www.plansystem.dk www.miljoeportal.dk Lokalplanen er udarbejdet af: Syddjurs Kommune Plan & Byg Plangruppen, TDS.

Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: www.syddjurs.dk. Kortgrundlag: © Matrikelkort og topografiskekort: KMS © TK-kort: Kortcenter.dk © Ortofotos: COWI

I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for,

- hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Egsmark, 1816.

Matrikelkort på Nettet

Kortets gyldighedsperiode: 1816 - 1865, Kortets oprindelige målestok: 1:4000, Ejerlav registreret på kortet: 'Egsmark By, Dråby' (0960253) Dato for udskrift: 03-05-2011, Kortet er printet i målestok: 1:4000

Egsmark, 1836. Sogn: Dråby Herred: Mols Amt: Randers Kortets gyldighedsperiode: 1836 Kortets oprindelige målestok: 1:20000 Tegnet/Trykt: Tegnet

3


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

INDHOLD REDEGØRELSE.................................................................................................. 7 Lokalplanens område......................................................................................... 7 Lokalplanens baggrund & Formål.................................................................... 10 Baggrund........................................................................................................ 10 Ændringen af planloven i 2004................................................................... 10 Første ansøgningsrunde i 2004................................................................. 11 Betingelser for ansøgning.......................................................................... 11 Ansøgning fra tidl Ebeltoft Kommune......................................................... 11 Anden ansøgningsrunde............................................................................ 11 Landsplandirektiv for 20 nye sommerhusgrunde ved Egsmark................. 12 Lokalplanens indhold....................................................................................... .14 Illustrationsplan............................................................................................... .15 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning............................... 18 Syddjurs Kommuneplan 2009........................................................................ 18 Landskabsinteresser...................................................................................... 18 Vej- og stiplanlægning.................................................................................... 18 Lokal Agenda 21............................................................................................. 20 Kystnærhedszonen........................................................................................ 20 Nationalpark Mols Bjerge............................................................................... 21 Habitatdirektivet.............................................................................................. 21 Habitatområder........................................................................................... 22 Bilag IV arter............................................................................................... 22 Beskyttede naturområder............................................................................... 23 Bygge- og beskyttelseslinier........................................................................... 23 Arkæologiske forhold...................................................................................... 24 Forsyningsforhold........................................................................................... 24 Varmeplan.................................................................................................. 24 Vandforsyning............................................................................................. 24 Spildevand.................................................................................................. 24 Jordbundsforhold............................................................................................ 25 Landbrugsloven.............................................................................................. 25 Miljøvurdering................................................................................................. 25 Grundejerforening.......................................................................................... 25 Servitutter....................................................................................................... 26 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.................................... 28 Lokalplanens tilvejebringelse........................................................................... 28 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger................................................ 29 Lokalplanens endelige retsvirkninger............................................................... 29

4


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

LOKALPLANBESTEMMELSER......................................................................... 31 § 1 Formål................................................................................................ 31 § 2 Område, Opdeling og zonestatus....................................................... 32 § 3 Områdets anvendelse........................................................................ 32 § 4 Udstykning.......................................................................................... 33 § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold............................................................. 33 § 6 Bebyggelsens omfang og placering................................................... 34 § 7 Bebyggelsens ydre fremtræden......................................................... 35 § 8 Ubebyggede arealer........................................................................... 36 § 9 Tekniske forsyninger m.m................................................................... 36 § 10 Grundejerforening.............................................................................. 37 Vedtagelsespåtegninger................................................................................. 37 KORTBILAG 1, Matrikelkort med lokalplanafgrænsning, 1:4.000...................... 38 KORTBILAG 2, Matrikelkort med lokalplanafgrænsning, 1:2.000...................... 39 KORTBILAG 3, Veje og Stier, 1:4.000................................................................ 40 KORTBILAG 4, Veje og Stier, 1:2.000................................................................ 41 KORTBILAG 5, Arealanvendelse, 1:4.000......................................................... 42 KORTBILAG 6, Arealanvendelse, 1:2.000......................................................... 43 KORTBILAG 7, Luftfoto med udstykning, veje og stier, m.m. 1:2.000................ 44 BILAG 8, Farvepalette, facadefarver på sommerhuse....................................... 45

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 23b REDEGØRELSE............................................................................................... .49 Tillæggets tilvejebringelse................................................................................ 49 Retsvirkninger.................................................................................................. 50 Rammebestemmelser...................................................................................... 50 Vedtagelsespåtegninger................................................................................... 50 RAMMEKORT.................................................................................................... 52

5


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

N Lokalplanområde

Hand

rup S

trand

Egsm

ark S

trand

E B E LTO F T V I G

Oversigtskort over området i målforhold 1:200.000

6


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet er ca. 67.530 m² stort og er beliggende ved Ebeltoft Vig, nord for Ebeltoft by, imellem det eksisterende sommerhusområde ved Egsmark Strand og et større skovområde. Mod syd og vest grænser området op det eksisterende sommerhusområde ved Laksevej, Krebsvej og Tunvej. Nord for området ligger Tinghøjvej og et større sammenhængende skovområde. Mod øst ligger landbrugsarealer, der anvendes til græsning for kreaturer. Lokalplanområdet omfatter et ca. 66.557 m² stort areal af matr. nr. 1 a Egsmark By, Dråby, samt ca. 973 m² af matr. nr. 23 a Egsmark By, Dråby. Området er ved lokalplanens udarbejdelse i privat eje. Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området har hidtil været anvendt til landbrug. Der har ikke tidligere været bebyggelse på området. På lokalplanområdet har der tidligere været to mindre arealer med skov, som senere er fældet. Se herom på luftfotos på næste side. Området skal vejbetjenes fra kommunevejen Tinghøjvej, og der skal etableres et net af stier inden for området, der skal forbindes til naboområderne mod øst og vest. Der er på nuværende tidspunkt en spredt beplantning af enkelte høje fyrtræer på en del af området.

N

1:5.000

Matr. nr. 23 a

LOKALPLANOMRÅDE

Tinghøjvej

Matr. nr. 1 a

Tunvej

Krebsvej

Krebsvej

Krebsvej

Laksevej

7


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Luftfoto af området. 1979. Målforhold: 1:5.000.

Luftfoto af området. 2011. Målforhold: 1:5.000.

8


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Foto af området herunder viser udsigten fra vest mod øst, i foråret 2011.

Helgenæs Ahl Ebeltoft by

Ebeltoft Vig

Lufttotoet herunder viser området, som det så ud i 2008. I baggrunden ses Ebeltoft by, Ahl, Ebeltoft Vig og Helgenæs.

Lokalplanområdets beliggenhed

9


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

LOKALPLANENS BAGGRUND & FORMÅL Lokalplanforslaget er udarbejdet for at realisere en udstykning af 20 nye sommerhusgrunde, som Miljøministeriet har givet mulighed for gennem et landsplandirektiv fra november 2010. Landsplandirektivet udlægger de sidste 20 sommerhusgrunde, af de ialt 8.000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszone (en 3 km bred zone langs alle kyster i Danmark), som der blev givet mulighed for ved en ændring af planloven den 4. juni 2004.

BAGGRUND Folketinget vedtog i 1977 et forbud mod udlæg af nye sommerhusområder i Danmark. Baggrunden for forbuddet var, at der op til 1970 var blevet udlagt mange og meget store arealer til sommerhusbebyggelse langs kysterne, og at disse udlagte arealer skulle udnyttes først, inden der evt. skulle udlægges nye. Forbuddet var gældende uafbrudt i perioden fra 1977 til 2004. Op til folketingsvalget i 2001 blev det en del af VKO-oppositonens politik, at lempe på forbuddet fra 1977, og give mulighed for igen at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszone.

ÆNDRINGEN AF PLANLOVEN I 2004 Efter regeringsskiftet i november 2001 blev politikken om lempelser af kystnærhedszonen omsat til en lovændring, der trådte i kraft den 1. juli 2004. Den nye § 5 b, stk. 2, i planloven gav den nye Miljøminister (Hans Christian Schmidt, V) mulighed for at godkende udvidelser af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszone, med op til i alt 8.000 nye sommerhusgrunde på landsplan. De nye områder kunne udlægges på en række betingelser om placering og udformning m.m. Jf. planlovens § 5 b, stk. 2.

MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN

LANDSPLANAFDELINGEN

Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen - eksempler fra Lolland-Falster og det sydfynske område

Miljøministeriets udgivelser fra 2004 ”Mulighed for flere sommerhuse” og ”Udvidelse af sommerhusområer i kystnærhedszonen - eksempler fra Lolland-Falster og det sydfynske område”, sætter rammerne for hvordan kommunerne skal planlægge for nye sommerhusgrunde.

10


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

FØRSTE ANSØGNINGSRUNDE I 2004 Den 15. juni 2004 inviterede Miljøministeren (Hans Christian Schmidt, V) kommunerne til at søge om andel i de 8.000 sommerhusgrunde inden den 11. oktober 2004. Af de 4 kommuner, som siden kom til at danne den nuværende Syddjurs Kommune, var det kun den tidl. Ebeltoft Kommune, som søgte om andel i de 8.000 grunde.

BETINGELSER FOR ANSØGNING Ifølge Miljøministeriets vejledning og eksempelsamling fra 2004, skulle kommunerne gennem planlægning bl.a. gøre en indsats for at sikre, at kommende ny sommerhusbebyggelser ikke ville få negative konsekvenser for landskabet og naturen i de områder, hvor de skulle opføres. Da de nye sommerhusgrunde skulle placeres op af områder, hvor der allerede var sommerhuse. De nye sområder skulle placeres bagved eksisternde sommerhusområder, i retning væk fra kysten. Endelig skulle kommunens planlægning bl.a. også sikre nye stiforbindelser, og at der blev en god arkitektonisk og landskabelig harmoni, mellem den eksisterende sommerhusbebyggelse og den kommende sommerhusbebyggelse på de nye sommerhusgrunde.

Miljøministre 2001-2011: Svend Auken (A): 25.01.93 - 27.11.01 Hans Chr. Schmidt (V): 27.11.01 - 02.08.04 Connie Hedegaard (C): 02.08.04 - 23.11.07 Troels Lund Poulsen (V): 23.11.07 - 23.02.10 Karen Ellemann (V): 23.02.10 - 03.10.11 Ida Auken (F): 03.10.11 -

ANSØGNING FRA TIDL. EBELTOFT KOMMUNE I 2004 Den tidl. Ebeltoft Kommune igangsatte den 30. juni 2004 en 2 uger lang offentlig høring, indtil den 14. juli 2004, hvor der blev efterspurgt ønsker til udlæg af nye sommerhusgrunde. I løbet af den offentlige høring modtog kommunen forslag til hele 48 nye sommerhusområder, med plads til i alt 1.210 nye sommerhusgrunde. Ud af de 48 ansøgte områder blev 21 områder udvalgt og indstillet af kommunens Planafdeling, til videre ansøgning til Miljøministeriet. På denne baggrund godkendte Byrådet i Ebeltoft Kommune den 16. september 2004 en ansøgning til Miljøministeriet, om at udlægge ialt 21 nye sommerhusområder med tilsammen 358 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszone i Ebeltoft Kommune. Det var den nye Miljøminister (Connie Hedegaard, C), der i juni 2005 skulle tage stilling til ansøgninger fra landets kystkommuner, om samlet set at udlægge næsten 16.000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszone. Ministeren besluttede imidlertid, at der kun skulle godkendes udlæg på alt 5.062 nye sommerhusgrunde på landsplan. De resterende ansøgte grunde, herunder de 358 ansøgte grunde fra Ebeltoft Kommune, blev afslået af Miljøministeren. Begrundelsen for afslaget til Ebeltoft Kommune var, at de nye sommerhusområder primært skulle udlægges i udkantsområder, og at Ebeltoft Kommune ikke var et udkantsområde. Efterfølgende fordelte Miljøministeren (Connie Hedegaard, C) en del af de resterende sommerhusgrunde ud på en række områder i Nordjylland, Sønderjylland og Lolland m.fl. områder.

ANDEN ANSØGNINGSRUNDE Ved starten af september 2009 var der 200 sommerhusgrunde tilbage, af de oprindeligt 8.000. Den nye Miljøminister (Troels Lund Poulsen, V) tog den 14. september 2009 initiativ til, at disse sidste 200 grunde skulle fordeles ud på kommuner i landsdelscentre og deres oplande, herunder den nye Syddjurs Kommune. Ministeren lagde vægt på, at de 200 mulige grunde skulle fordeles ligeligt, sådan at ansøgerkommuner evt. kunne få ca. 20 nye sommerhusgrunde hver. Ansøgningsfristen var godt otte uger, og udløb den 16. november 2009.

Syddjurs Kommune er ikke akut fare for at mangle nye sommerhusgrunde. En analyse fra 2009 (som blev sendt til Miljøministeren i forbindelse med ansøgningen om de 20 nye sommerhusgrunde ved Egsmark) viser, at kommunen har 63 sommerhusområder med tilsammen 8.176 sommerhuse. Inden for de 63 sommerhusområder, som er udlagt i 1970, er stadig der plads til at udstykke yderligere op til 1.500 nye sommerhusgrunde, som altså endnu ikke er udnyttet til sommerhusbebyggelse.

11


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Ved Syddjurs Kommunes ansøgning i 2009, om 20 nye sommerhusgrunde ved Egsmark, var det fortsat de stramme krav fra 2004, som skulle opfyldes som betingelse for at få andel i de sidste sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Den 23. september 2009 besluttede Syddjurs Kommune Udvalg for Plan, udvikling og kultur, at der skulle udarbejdes en ansøgning for 20 nye sommerhusgrunde i Syddjurs. I starten af oktober 2009 blev nærværende lokalplanområde ved Egsmark udvalgt, som det bedst mulige areal, ud af de oprindeligt 21 områder, som den tidl. Ebeltoft Kommune havde udvalgt i 2004. En ansøgning på 20 sommerhusgrunde ved Egsmark blev derefter sendt til Miljøministeriet den 13. november 2009.

LANDSPLANDIREKTIV FOR 20 NYE SOMMERHUSGRUNDE VED EGSMARK

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark

Efterfølgende vedtog den nye Miljøminister (Karen Ellemann, V) den 28. maj 2010 et forslag til Landsplandirektiv, for fordeling af de sidste 200 sommerhusgrunde af de oprindeligt 8.000 sommerhusgrunde, hvor Syddjurs Kommunes ansøgte område ved Egsmark var med.

November 2010

En 13 uger lang offentlig høring om forslaget til Landsplandirektiv løb hen over sommerferien til den 26. august 2010. De bemærkninger, som Miljøministeren modtog i den offentlige høring, blev vurderet af ministeren. Det var Miljøministerens vurdering, at bemærkninger fra den offentlige høring ikke skulle give anledning til ændringer i landsplandirektivet. Derfor blev Landsplandirektivet for de 20 sommerhusgrunde ved Egsmark (som var de sidste 20 grunde af de oprindeligt 8.000 sommerhusgrunde) endeligt vedtaget af Miljøministeren (Karen Ellemann, V) i november 2010.

33

22

N

1:4.000 20 nye sommerhusgrunde

55

68 68

66 66

33

71 71

69 69

11 11

44 22

11

22 62

99

77

67 67

32 32 30 30

66

56 56 54 54 65 65 63 63 61 61 59 59

26 26 24 24 22 22 20 20

13 13

57 57 55 55 53 1253 51 51

14 14 14 14 14 14 12 12 12 25 25 25

50 50

40 40

47 47

42 42 44 44 45 45

34 34 26 26 32 32 28 28 30 30 35 35

43 43 49 49

37 37 41 41

33 33 31 31

22 22 20 20 18 18

333

Lokalplangrænse

5 5 55 55

Beskyttet vandhul

11

777

15 15 15

24 24

Landsplandirektivgrænse

111

999

13 13 13

19 19 19

21 21 21

36 38 38 36

46 46

11 11 11 17 17 17

222

444

23 23 23 23

52 52

48 48

6 66 6

888

10 10 10

36 36 38 38

28 28 28

15 17 17 15 13 13

40 40

19 19

16 16

23 23

32 32

34 34

14 14 21 21

19 19 17 17

10 10 12 12

24 24

26 26 11 11

88 66

99

55

77 51 51

49 49 47 47

22 22

53 53

41 43 41 43

77 55

39 39 22

99

20 20 12 12 33 11

18 16 18 16

34 34 11 11

14 14

20 20

13 13

18 18

11 11

36 36 34 34

55

88

59 59 61 61 63 65 63 65

36 36 15 15

45 44 45

99 11 11

33

77

42 42 32 32

67 67 46 46 44 44

88

15 15


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Fra og med november 2010 har Syddjurs Kommune haft lovhjemmel, gennem et landsplandirektiv, til at vedtage kommune- og lokalplanlægning for en realisering af 20 nye sommerhusgrunde ved Egsmark. Siden den korte ansøgningsrunde i efteråret 2009 har det været nødvendigt for Syddjurs Kommune at foretage en række mindre justeringer af den ansøgte bebyggelsesplan. Det skyldes beskyttelsen af et vandhul samt udvidelse af bredden på adgangsvejen ind til området, fra 8 til 10 meter. Dette medfører, at udstykningen er rykket lidt mod nord, hvorved lokalplanen overskrider landsplandirektivets afgrænsning med et mindre grønt areal. Dette areal fastholdes i landzone. Desuden blev det af trafiksikkerhedsmæssige grunde vurderet, at overkørslen til Tinghøjvej skulle flyttes længere mod vest, end først antaget, hvilket medfører, at halvdelen af vejen ligger uden for landsplandirektivets afgrænsning. Hele vejen overføres til sommerhusområde. Som hovedregel følger det af planlovens § 5b, stk. 1, nr. 1, samt § 5b, stk. 2, at der ikke må udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszone, uden for landsplandirektivets området. Det fremgår dog også af lovbemærkningerne til det oprindelige sommerhuscirkulære fra 1977, at der gerne må foretages mindre justeringer af afgrænsningen af sommerhusområder, hvor dette er ubetænkeligt i forhold til landskabs- og naturinteresser og offentlighedens adgang til kysten. På de to kort, nederst på side 12 og 13, ses afgrænsningen af området i landsplandirektivet fra november 2010, markeret som en stiplet rød linje. Inden for denne linjen udlægger lokalplanen 20 nye sommerhusgrunde. Lokalplanen udnytter ikke hele arealet inden for landsplandirektivet, men udlægger så til gengæld et grønt fællesområde med stier uden for landsplandiretkivet. Denne løsning er accepteret af Naturstyrelsen den 3. december 2012.

2B 2B

33

22

N Grønt fællesareal (ca. 5.000 m²) inden for lokalplanen, men uden for landsplandirektivet. Fastholdes i landzone.

1:4.000

77 87

55

68 68 66 66

33

64 64

73 73 71 71

11

22

67 67

32 32

33 55

69 69

30 30

63 63

24 24 22 22 18 18

20 20

57 57 55 55 53 53 51 51

Lokalplangrænse

20 22 22 20 24 24 32 32 34 34 28 28 28 26 26 36 36 36 36 12 12 38 38 24 24 22 22 Gule arealer (til sommerhusbebyggelse) Arelaler inden for landsplandirektivet (ca. 38 38 40 40 11 11 50 og skraverede 50 33 18 18 16 grønne fælles16 14 15 7.000 m²), men uden for lokalplanen. 14 34 34 arealer (til 17 17 15 20 88 20 55 26 99 13 13 26 for landsplandirektivet 77ikke. arealer) ligger inden Området udnyttes 32 32 1 1 42 42 40 40 overfø48 48 og inden for lokalplanen. Det hele 88 49 19 19 10 51 51 59 59 61 18 18 49 28 28 10 61 53 53 res til sommerhusområde. 30 30 63 63 65 67 65 67 16 16 44 44 46 46 14 14 41 66 47 47 43 41 43 12 12 36 36 15 15 42 42 46 46 35 35 45 45 33 33 36 36 47 47 21 21 45 45 23 23 44 13 20 20 13 13 99 44 44 43 43 32 34 34 32 34 34 19 19 39 39 31 31 11 11 37 37 11 11 18 18 49 77 55 49 17 17 22 11 11 41 41 52 52

65 65

Landsplandirektivgrænse

13 13 56 56 54 54

59 59

26 26

77 99

11

66

61 61

11 11

44 16 16

11 11

44

11

62 62

99

77

Vejareal på ca. 330 m² (halvdelen af vejen), som ligger uden for landsplandirektivet, men inden for lokalplanen. Overføres til sommerhusområde.


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

LOKALPLANENS INDHOLD Området udlægges delvist til sommerhusbebyggelse og delvist til grønt rekreativt fællesareal. Området kan bebygges som vist på illustrationsplanen på side 15. Lokalplanområdet er fordelt på to private ejere. Næsten hele arealet på ca. 66.550 m² af matr. nr. 1 a ejes af den ene part, mens restarealet på ca. 980 m² af matr. nr. 23 a ejes af den anden part. En ca. 60.490 m² stor del af lokalplanområdet skal med denne lokalplan overføres til sommerhusområde. Lokalplanområdet grænser op til et større områder mod syd, der også ligger i sommerhusområde. Hovedidéen med denne lokalplan er, at skabe et attraktivt sommerhusområde, hvor veje, udstykninger og bebyggelse er udformet i respekt for landskab, terræn og naturinteresser i området. Herved vil der samlet set kunne skabes et værdifuldt sommerhusområde, som ikke slører landskabets dannelsesformer, eller ødelægger vådområder, og hvor alle kommende nye sommerhusgrunde vil være velbeliggende med god mulighed for udsigt og god adgang til fælles stier og grønne fællesområder. De 20 sommerhusgrunde som kan udstykkes, varierer i størrelse fra ca. 2.000 m² til ca. 1.555 m². De 20 grunde udgør ialt ca. 35.370 m² af lokalplanområdet. Ca. 5.690 m² af lokalplanområdet er vejudlæg. Selve vejbanen, som skal anlægges i grus inden for vejudlægget, udgør en mindre del af de 5.690 m². Af lokalplanområdets samlede areal, udgør de 20 grunde ca. 53 % af arealet. Vejudlæg udgør ca. 8 %, mens de grønne fællesarealer udgør 39%, De ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet, dvs. de ubebyggede dele af sommerhusgrundene, samt de grønne fællesarealer, skal have karakter af grønne ”uplejede” naturgrunde med enkeltstående egnskarakteristiske træer og buske. For at sikre dette udtryk, er der forbud imod etablering af fast eller levende hegn i skel. Faste hegn af træ må kun etableres i maks. 1,2 meters højde i tilknytning til terasser ved hovedhuset. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal have karakter af sommerhusbebyggelse. Det vil først og femmest sige bygninger i 1 etage, som er maks. 5 meter høje og har udvendige facader, som i overvejende grad fremstår i træ. Denne lokalplan sigter derfor også konkret på at forhindre, at der i området vil kunne opføres parcelhusbebyggelse, i form af fuldmurede huse eller pudsede murstenshuse.

Sommerhuset må bestå af ét hovedhus og ét anneks. Derudover må der opføres op til 2 småbygninger (fx garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger og småbygninger under 10 m²) på hver ejendom. Der må således maks være ialt maks. 4 bygninger på tilsammen ialt maks.180 m² på hver sommerhusgrund.

14

For at begrænse antallet af småbygninger, og samtidig sikre, at bebyggelsen på hver grund ligger samlet ved hovedhuset, må der ud over et hovedhus og et anneks opføres maks. 2 småbygninger (fx garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger og småbygninger under 10 m²) på hver grund, som skal ligge maks. 5 meter fra hovedhuset. Farver på facader begrænses til en udvalg af klassiske neutrale jordfarver, som fremgår af Bilag 8. Der er tale om et udvalg af farver, som falder godt ind i landskabet i området, og som vil kunne være medvirkende til at sikre den samlede bebyggelse et harmonisk udseende i forhold til det omgivne landskab. Tage skal udføres i sort tagpap med lister, sorte betonteglsten, sort eternitskiffer, sort eternittag, eller sorte vingetegl, der har et glanstal på maks. 10. Tage på småbygninger skal have samme tagbeklædning som hovedhuset. Byggeriet i området er begrænset til maks. 180 m² bebyggelse i alt på hver sommerhusgrund. Det vil sige totalt 3.600 m² bebyggelse i området ialt, svarende til en bebyggelsesprocent på godt 10 % for de 20 sommerhusgrunde i området som helhed.


N

0

2.500 m²

1:2.000

50 m

100 m

(På baggrund af luftfoto fra 2012)

Målforhold: 1:2.000

Mulig bebyggelse af lokalplanområdet

Illustrationsplan

Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

15


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Eksempler på sommerhuse, som vil passe godt ind i lokalplanområdet ved Egsmark. Der er tale om lave sommerhuse i en etage, som er opført med facader, der i overvejende grad fremstår i træ, og som fremstår i mørke neutrale jordfarver.

16


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

17


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Lokalplanområdet ligger uden for rammerne i Kommuneplan 2009. På denne baggrund er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen (jf. forslag til kommuneplantillæg nr. 23b, som er vedhæftet dette lokalplanforslag).

LANDSKABSINTERESSER Da lokalplanområdet ligger inden for et kommuneplanens landskabelige interesseområder, skal det i lokalplanens bestemmelser sikres, at kommende byggeri inden for lokalplanområdet bliver tilpasset til landskabet i området. Dette sker gennem bestemmelser der skal sikre, at grunde i området ikke terrrænreguleres, eller planeres ud, og at der ikke opbygges plateauer. Det sikres samtidig gennem bestemmelser om, at bygninger i udformning, farve og materialevalg skal tilpasses til landskabet.

Lokalplanområdet er i afsnit 4.2.1 i Kommuneplan 2009 markeret som en del af et større område med landskabelige interesser nord for Egsmark. Temaet med de landskabelige interesser kommer fra en del af den tidligere Regionplan 2005, der i 2009 blev overført uændret til Kommuneplan 2009. Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, side 61, at områder med landskabelige interesser så vidt muligt skal friholdes for ikke-landbrugsmæssig byggeri. Såfremt der undtagelsesvist bygges i disse områder, skal ny bebyggelse og anlæg placeres og udformes under særlige hensyntagen til landskabet. Det konkrete område, som her udlægges som et nyt sommerhusområde, udgør en del af en bakke, der skråner jævnt mod øst, fra ca. 47 m til ca. 23 m over havet. Den højeste del af området udgør et bakkeplateau, der ikke er synlig fra Tinghøjvej mod nord, og som ligger skjult bag eksisterende sommerhusbebyggelse mod syd og vest. Fra øst er der et begrænset udsyn til området fra hovedvejen, Røndevej. Udsynet fra hovedvejen begrænses til dels af eksisterende bebyggelser og beplantning langs Røndevej. Lokalplanområdet ligger bag den eksisterende bebyggelse og beplantning på bakkerne ned til Egsmark Strand. Selv om lokalplanområdet kun ligger ca. 800 m fra kysten, er området således ikke synligt fra kysten, og er således ikke direkte en del af selve kystlandskabet, set fra kysten. I Syddjurs Kommunes Landskabskarakterplan, som er vedtaget af Byrådet i 2009, ligger lokalplanområdet inden for landskabskarakterområde nr. 88B, ”Ebeltoft Randmoræne”. Området beskrives i landskabskarakterplanen som værende en del af det karaktersvage sommerhusområde langs kysten ved Egsmark Strand, Handrup Strand og Lyngsbæk Strand. Målsætningen for dette område er, at det skal styrkes og genoprettes. Lokalplanområdet ligger uden for det område, som ifølge landskabskarakterplanens målsætninger skal bevares og beskyttes. Jf. kopier af landskabskarakterplanens kortbilag på næste side (side 19).

VEJ- OG STIPLANLÆGNING Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tinghøjvej. I forbindelse med anlægget af overkørslen til Tinghøjvej, skal det iagttages, at der langs Tinghøjvejs sydlige side er nedgravet et 60 kV elkabel. Der skal indhentes forudgående tilladelse til etablering af overkørslen hen over el-kablet, fra Midtjyske Net, N1. Placeringen af el-kablet fremgår af en tinglyst servitut af 16.06.2000. (Se videre herom på side 26-27 under afsnittet om servitutter i denne lokalplan). Den nye vej ind i sommerhusområdet, Egsmarkgårdsvej, udlægges som privat fællesvej. Vejudlægget variere i bredde, fra 10 m til 6 m, afhængig af terrænets hældning. Stigningen på den planlagte linjeføring over det eksisterende terræn er flere steder over 50 ‰, som er den maks. tilladte stigning for grusveje.

18


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Lokalplanområde

Ingen visuelle oplevelsesmuligheder

Visuelle oplevelsesmuligheder

Landskabskarakterplan - Oplevelsesmuligheder

Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Målforhold: 1:230000

Dårlig tilstand Lokalplanområde

Målforhold: 1:230000 Middel tilstand

God tilstand Landskabskarakterplan - Tilstand Målforhold: 1:230000

Kontrasterende Lokalplanområde

Målforhold: 1:230000 Karaktersvagt

Karakteristisk

Landskabskarakterplan - Karakter

Særlig karakteristisk

Målforhold: 1:230000

Ændre og nyskabe Lokalplanområde

Genoprette og styrke Målforhold: 1:230000

Vedligeholde og styrke

Landskabskarakterplan - Målsætning

Bevare og beskytte

Målforhold: 1:230000

19


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Ved anlægget af vejen skal terrænet derfor jævnes ud langs vejen, til en stigning på maks. 50 ‰. Dette medfører et behov for skråningsanlæg langs siderne af vejen, på de steder hvor terrænet hælder mest. Derfor er vejlægget 10 meter bredt på den første strækning ind i området, hvor terrænhældningen er størst. Herefter indsnævres vejudlægget til 8 meter ved Egsmarksgårdvej 10, hvilket også gælder for de tre stikveje mod syd til hhv. nr. 7, nr. 15 og nr. 19. En enkelt stikvej i den vestlige ende af lokalplanområdet, op til nr. 14, er udlagt i kun 6 meters bredde, da den løber over forholdsvist jævnt terræn og kun betjener en enkelt grund. Der skal fremsendes konkret et vejprojekt til godkendelse ved Syddjurs Kommune, Veje og Trafik, inden arbejdet med etblering af vejen igangsættes i marken. Vejprojektet skal vise hvordan vejen konkret skal anlægges i marken. Jf. § 5.7 i denne lokalplan.

Selve vejbanen skal anlægges i 5 meters bredde i hele lokalplanområdet (bortset fra det sidste stykke op til nr. 14, hvor vejen kun skal være 4 meter bred). Vejene anlægges og vedligeholde i grus. Vejene må ikke asfalteres. Til renovationsbiler m.m., skal der anlægges vendepladser på min. 20 x 16 meter for enden af de tre sydlige stikveje. (Kravet er at stikveje, som er mere end 40 meter lange, skal forsynes med en vendeplads). De to første vendepladser udformes som hammerhoveder, mens den tredie udformes som en rund vendeplads med en diameter på 30 meter. Den 6 meter brede stikvej i den vestlige del af lokalplanområdet (op til nr. 14) er under 40 meter lang, og kræver derfor ingen vendeplads. Se videre herom på kortbilag 3 og 4. En del af formålet med denne lokalplan er, at forbedre de rekreative muligheder i området, gennem udlæg af et stisystem, der er forbundet med eksisterende veje og stier i området. Arealer til grusstier udlægges i 5 meters bredde, hvor selve grusstien skal anlægges i 2 meters bredde. Herudover er der på kortbilag 3 og 4 angivet principielle forløb af trampestier i græs. Den del af stinettet, som skal fungere som forbindelsesled med det eksisterende vejnet i området, skal anlægges og vedligeholdes i grus. De interne stier i området kan derimod etableres og vedligeholdes som trampestier i græs, der jævnligt slås. For at sikre, at området fremtræder som et fritidsområde med sommerhuse, og ikke et parcelhusområde, er der forbud med asfaltering og vejbelysning.

LOKAL AGENDA 21 I henhold til Syddjurs Kommunes klimastrategi skal de lokale Agenda 21 målsætninger indtænkes i al fremtidig planlægning. Placering af bebyggelsen og beplantningen skal ske under hensyntagen til solen og udnyttelsen af passivsolvarme. Tage bør derfor orienteres mod syd således at der kan etableres solcelleanlæg.

KYSTNÆRHEDSZONEN Ifølge planlovens kapitel 2a, skal kommunen tage særlige hensyn i kystnærhedszonen, som er en 3 km bred zone langs Danmarks kyster. Der skal anføres en særlig planlægningsmæssig begrundelse for byggerier og projekter inden for kystnærhedszonen. Ifølge planlovens § 16, stk. 3, skal der ved bebyggelse og anlæg indenfor kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal gives en begrundelse for bygnings højder der overstiger 8,5 m. I forhold til kysten langs Ebeltoft Vig ligger lokalplanområdet relativt højt, men bag ved et større område med eksisterende sommerhusbebyggelse. Den kommende bebyggelse vil komme til at bestå af lave sommerhuse i én etage, med en maks. totalhøjde på 5,0 m. En bebyggelse af lokalplanområdet med 20 sommerhuse vil derfor ikke medføre nævneværdig påvirkning af kystlandskabet, set fra kysten.

20


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

NATIONALPARK MOLS BJERGE Miljøministeren har gennem vedtagelsen af bekendtgørelse nr. 789 af 21. august 2009, om Nationalpark Mols Bjerge, bl.a. inddraget området omkring Egsmark under nationalparkens område. Nationalpark Mols Bjerge blev indviet den 29. august 2009. Se også Lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker. Lokalplanområdet ligger inden for nationalparkens planlægningszone 3, der omfatter områder med kulturlandskaber, der knytter sig til istidslandskabet, bebyggede områder og områder, som sikrer sammenhængen i nationalparken. Der er ikke i bekendtgørelsen om Nationalpark Mols Bjerge, fastsat retlige bindinger for kommune- eller lokalplanlægning i nationalparkens zone 3.

HABITATDIREKTIVET I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet, ”Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter”. Baggrunden for direktivet er, at EU ønsker at sikre den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for.

21


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

HABITATOMRÅDER Der er ingen habitatområder på, eller i nærheden af lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km fra habitatområdet ”Stubbe Sø”, ca. 3 km fra habitatområdet ”Mols Bjerge med kystvande” og ca. 6 km fra habitatområdet ”Kobberhage kystarealer”. En realisering af denne lokalplans byggemuligheder vil ikke påvirke de tre habitatområder. Strandtudse

BILAG IV ARTER På habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. EUs medlemslande er forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i de udlagte habitatområder, men overalt hvor arterne yngler eller raster.

Markfirben

Der må derfor heller ikke gives tilladelser eller vedtages lokalplaner m.v. der kan medføre, at yngle- eller rasteområder for ”Bilag IV-arter” beskadiges eller ødelægges, jf. habitatbekendtgørelsens § 11. (Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bkg. nr 408 af 1. maj 2007). De bilag IV-arter, som er beskyttet af habitatdirektivet, er bl.a. markfirben, strandtudser, spidssnudet frø, stor vandsalamander, løgfør m.fl.

Spidssnudet frø

Stor vandsalamander

Ved en besigtigelse i marken er lokalplanområdet konstateret helt lysåbent. Området er derfor næppe egnet som levested for markfirben, der kræver skyggende vegetation - i det mindste om sommeren. I et enkelt mindre område var sandet blotlagt af kreaturskrab, og derfor en potentiel solbadeplads for markfirben. Der sås imidlertid hverken huller eller unger under besigtigelsen af arealet. Arten er dog meget udbredt i Ebeltoft-området, og det vil kræve flere besigtigelser hvis det skulle udelukkes, at der er en bestand. En evt. bestand vil dog være så lille, at den kan bevares på mindst samme niveau ved mindre projekttilpasninger, fx etablering af mindre jordvolde, stendynger, skrab eller andre solbadepladser, der sammen med haver og beplantning vil udgøre en mosaik, der tilgodeser arten i højere grad end på nuværende tidspunkt. Der er et mindre vandhul på arealet, der sandsynligvis er født af udsivende grundvand. Vandhullet er under 10 cm dybt, og voldsomt optrampet af kreaturer og var blottet for højere undervandsplanter. Der er tale om et vandhul, hvor der typisk vil findes strandtudser, som dog aldrig er registreret på stedet. Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø kan yngle på stedet, men den er også kun knyttet til vandhuller med mosebræmmer, og vil derfor næppe blive berørt af et eventuelt sommerhusbyggeri. Stor vandsalamander er fundet ynglende i et vandhul få hundrede meter mod øst for lokalplanområdet, men trives sandsynligvis bedre i sommerhushaver end på det nuværende overdrevsareal. Løgfrø er aldrig konstateret på arealet, men kan teoretisk yngle i vandhullet og overvintre på overdrevet, men bestanden må i givet fald være så lille, at der er rigeligt med egnet landhabitat i området, selv hvis der anlægges sommerhuse.

Løgfrø

22

Samlet set er det vurderet, at udstykning og opførelse af 20 sommerhuse som planlagt, ikke vil påvirke bilag IV-arter negativt.


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER

Kortet herunder viser det ansøgte område i målforhold 1:5.000 med den gældende skovbyggelinje (vist med lodret grøn skravering), og det beskyttede vandhul (vist med en blå flade). Jf. naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 17.

Hele lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 17, om 300 m skovbyggelinie, i forhold til et større skovområde nord for Tinghøjvej. Baggrunden for beskyttelsen er at Folketinget ønsker, at skovene sikres som værdifulde landskabselementer, samtidig med at skovbrynene opretholdes som levesteder for plante- og dyreliv. De kommende 20 byggegrunde til sommerhuse ligger mellem 60 m og 280 m fra skovbrynet. Der vil således fortsat være en mindst 60 m bred og ubebygget bufferzone mellem det ansøgte sommerhusområder og skoven. Desuden er skovbrynet og den kommende sommerhusbebyggelse adskilt af den asfalterede kommunevej Tinghøjvej.

Det beskyttede vandhul ligger i et område, som med lokalplanen bliver overført til sommerhusområde. Dette medfører ikke nogen ændring i beskyttelsen af vandhullet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Det vurderes på denne baggrund, at en bebyggelse med 20 lave sommerhuse i ét plan (som er opført med facader, der i overvejende grad fremstår i træ, i neutrale jordfarver) med mørke tage, vil blive så godt indpasset i landskabet, at de ikke vil få væsentlig indflydelse på oplevelsen af skovbrynet langs Tinghøjvej. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, vil Syddjurs Kommune søge Naturstyrelsen, efter naturbeskyttelseslovens § 69, om ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. (Den nuværende praksis på området er, at skovbyggelinjen normalt godt kan ophæves for områder til samlet bebyggelse, så længe et 30 m bredt bælte langs skovbrynet friholdes for bebyggelse).

2B 2B

33 22

N De kommende 20 nye byggegrunde til sommerhuse

1:5.000

87 87

55

68 68 66 66

85 85

77 7 77 22

73 73 71 71

11

44

55

69 69 69 32 32

33

22

67 67

30 30

24 24 22 22 18 18

20 20 77

13 13 56 56 54 54

65 65 63 63 59 59

26 26

77 99

11

66

61 61

11 11

14 14 16 16

11 11

44

11

62 62

De grøn-skravede arealer er omfattet af skovbyggelinje ved lokalplanens udarbejdelse i 2012-2013.

99

77

33

64 64

Tinghøjvej

57 57 55 55 53 53 51 51 38 38

52 52

36 38 38 36

50 50

40 40

48 48

42 42

46 46 47 47

44 44 45 45

24 24 34 34 26 26 32 32 30 30 35 35

43 43 49 49

37 37 41 41 39 39

28 28

33 33 31 31 29 29

22 22 20 20 18 18

36 36 38 38

28 28

15 17 17 15 13 13

40 40

19 19

16 16

23 23

32 32

34 34

14 14 21 21

19 19 17 17

10 10 12 12

88 66

99

55

77 51 51

49 49 47 47

53 53

41 43 43 41

77 55

39 39 22

32 32

20 20 12 12 33 11

18 16 18 16 59 59 61 61

36 36 15 15

45 44 45

99 11 11

11 11

22 22

24 24

26 26

34 34 11 11

20 20

13 13

18 18

11 11

14 14

63 63 65 65

36 36

23

8

42 42

34 34

32 32

28 28

30 30


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

BESKYTTEDE NATUROMRÅDER En del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af naturtyper. Der er tale om et mindre vandhul med omgivne arealer, som kan genfindes på kort der går tilbage til starten af 1800-tallet (se fx. kortet fra 1816 på s. 3, hvor området med vandhullet er markeret med en signatur som et vådområde). Selve vandhullet og området omkring vandhullet, samt en bufferzone på 5,0 m friholdes for bebyggelse og udlægges som grønt rekreativt fællesareal. (Se kortet til højre på side 25 samt Kortbilag 9). Baggrunden for beskyttelsen er at Folketinget ønsker, at naturtyper (som fx. vandhuller) bevares med deres bestand af vilde planter og dyr samt deres levesteder. Der er i denne forbindelse lagt vægt på, at de beskyttede naturtyper bevares som en integreret del af de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Vandhullets udstrækning variere efter årstiden, og er i nogle perioder helt tørlagt. På baggrund af luftfotos over området vurderes den del af vandhullet, som ofte står under vand, til at være ca. 65 m² stort. Resten af det fugtige område omkring vandhullet er ca. 650 m² stort. De to områder (som er benævnt ”1” og ”2” på kortet til højre) udgør tilsammen det ca. 715 m² store areal, som er udpeget af Syddjurs Kommunes Natur- og Miljøafdeling som værende omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er i princippet tale om en dynamisk udpegning, som kan variere med tiden, alt efter hvilke planter der gror i området omrking vandhullet. Ud over den dynamiske beskyttelse, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 3, har Miljøministeriet i § 2.9 i Landsplandirektivet af november 2010 betinget, at §-3-området bliver omfattet af en statisk beskyttelse gennem lokalplanens bestemmelser. Det skal således også fremgå af lokalplanens bestemmelser, at §-3-arealet er beskyttet. Det fremgår videre af § 2.9 i landsplandirektivet, at der i lokalplanen skal fastlægges en bufferzone på mindst 5 m omkring §-3-arealet. Ifølge landsplandirektivet skal det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at både bufferzonen og §-3-arealet ikke må udstykkes til sommerhusgrunde eller på anden måde inddrages til intensiv anvendelse, som medfører, at naturarealer og deres eksisterende økologiske forbindelser forsvinder eller bliver påvirkede. Det skal fremgå af lokalplanen, at intensiv rekreativ anvendelse, afvanding, anlæg af stier, græsslåning, oprensning vil kræve forudgående dispensation. Syddjurs Kommune efterkommer landsplandirektivets § 2.9 gennem denne lokalplans § 8.7 og denne lokalplans Kortbilag 9. På Kortbilag 9 fastlægges der en 5,0 m bred bufferzone rundt om § 3-arealet. (Bufferzonen er også vist som ”3” på kortet til højre). Rundt om den 5,0 m brede bufferzone, er der yderligere et større areal mod øst, syd og vest, som friholdes for udstykning. Hele §-3-arealet og bufferzonen ligger inden i lokalplanens Delområde II, som er udlagt som grønt fællesareal. Selve §-3-arealet er altså beskyttet, både efter naturbeskyttelsesloven § 3 og efter § 8.7 i denne lokalplan. Bufferzonen på 5,0 m er alene beskyttet efter § 8.7. Ud over det ovennævnte vandhul, og det omgivne areal, på ialt 715 m², er der ingen anden arealer inden for lokalplanområdet, som er vurderet af Syddjurs Kommunes Natur- og Miljøafdeling, som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

24


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

1:12.000

1:12.000 De beskyttede

0m

120

arealer med omkringliggende 240vandhul 360 og 480 600 arealer i Delområde II, er her vist på baggrund af et luftfoto fra sommeren 2012.

0m

40

80

120

20

40

60

160

0m

200

10

20

30

40

80

0m

100

20

5

10

40

0m

50

120

240

15

20

25

0m

40

80

1360

480 §-3-vandhul 600 Beskyttet

2

Besskyttet §-3-areal

3

Beskyttet bufferzone

Nr. 11 0 m

40

200

40

80

100

30

40

50

15

20

25

480

600

60

10

20

120

60

5

10

120

240

360

N

1:500 1:4.000

160

0m

200

40

80

120

160

80

0m

100

20

40 2

60

200

3

Areal rundt om vandhullet som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 1:2.000§ 3

1:2.000 20

160

Nr. 9

Nr. 13

0m

120

1:12.000

1:4.000 0m

80

1:500

1:12.000 0m

N

600

1:1.000

1:500 0m

480

1:2.000

1:1.000 0m

360

1:4.000

1:2.000 0m

240

1:500

1:4.000 0m

120

80

100

Beskyttet bufferzone, 5 m rundt om §-3-arealet

1 1:1.000

1:1.000 20

30

40

50

0m

10

20

30

40

50

m

10

5,

0

0m

1:500

Nr. 15 1:500 0m

5

10

15

20

25

0m

5

10

15

20

25

Areal af vandhullet, som ofte står uder vand. Dette areal er også beskyttet efter naturbeskuyttelseslovens § 3

25


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

ARKÆOLOGISKE FORHOLD Museumsloven pålægger kommunen at inddrage det lokale museum i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringsfasen kan gennemføres en forundersøgelse med hensyn til eventuelle bevaringsværdier. For Syddjurs Kommunes område varetages opgavene efter museumsloven af Museum Østjylland, Juulsbakke 1, 8400 Ebeltoft, tlf. 86 34 55 99. Når Museum Østjylland har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der i henhold til Museumslovens § 25 - 27 ske orientering af Museum Østjylland om det påtænkte jordarbejde. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Museum Østjylland. Syddjurs Kommune har den 28. februar 2012 orienteret Museum Østjylland om det evt. forestående anlægsarbejde. Museet har på denne baggrund foreslået ejeren af arealet, at der foretages forudgående arkæologiske undersøgelser af lokalplanområdet. Syddjurs Kommune har konstateret, at Kulturarvsstyrelsen ikke har registreret fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet. De nærmeste gravhøje i området ligger hhv. ca. 600 - 500 m nord og syd for lokalplanområdet. (Jf. Kulturarvsstyrelsens database over fund og fortidsminder, www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/)

FORSYNINGSFORHOLD VARMEPLAN Lokalplanområdet er ikke omfattet af Varmeplan for Syddjurs Kommune, hvorfor der er behov for individuel opvarmning af de kommende sommerhuse.

VANDFORSYNING Området er beliggende indenfor Handrup-Lyngsbæk Vandværks forsyningsområde og forsynes med drikkevand herfra.

SPILDEVAND Regnvand fra befæstede arealer og tage skal nedsives på egen grund, fx via nedsivning i faskiner eller anden form for LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand). Lokalplanområdet skal spildevandskloakeres. Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for området.

JORDBUNDSFORHOLD Jordbunden i området består ifølge jordartskortet fra GEUS af smeltevandssand. Jordarten indeholder ofte grus. Det er ikke i forbindelse med lokalplanlægningen krævet jordbundsprøver. Det er ansøgers eget ansvar at gennemføre evt. jordbundsprøver ifht. kommende byggeri og muligheder for nedsivning af regnvand.

26


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

LANDBRUGSLOVEN Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt efter landbrugslovens § 4. I forbindelse med en kommende udstykning af området, skal Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland give tilladelse til at landbrugspligten ophæves på lokalplanområdet.

MILJØVURDERING I henhold til § 3 stk. 1, nr. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22.10.07) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. Såfremt lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan skal der kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 3. Er planen omfattet af § 3 og 4, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis det antages at planen har væsentlig indvirkning på miljøet i området. Der er i forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan også udarbejdet en screening for miljøpåvirkning. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 20 sommerhusgrunde til opførelse med 20 lave sommerhuse i ét plan, som er opført med facader, der i overvejende grad består af træ, og som fremstår i neutrale jordfarver. Bebyggelsesprocenten for de 20 sommerhusgrunde vil komme til at ligge på godt 10 %. Hertil kommer, at ca. 39 % af lokalplanens område skal bestå af grønne fællesarealer. Det er på baggrund af screeningen vurderet, at de ændringer, som denne lokalplan vil give mulighed for, ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Da lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan og ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og lokalplanen ikke omfatter projekter som er nævnt i lovens bilag 3 og 4, er det Syddjurs Kommunes vurdering at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

I forhold til de første planforslag, Forslag til Lokalplan nr. 362 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, har to naboer til lokalplanområdet i juni 2012 påklaget afgørelsen om, at disse planforslag ikke skulle miljøvurderes efter miljøvurderingsloven. Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet sagen og har den 3. oktober 2012 afvist klagerne. Naturog Miljøklagenævnet er enig med Syddjurs Kommune i, at planforslagene ikke skulle miljøvurderes.

Oplysningerne om afgørelsen om miljøvurdering samt klagevejledning herom offentliggøres sammen med bekendtgørelsen af nærværende lokalplanforslag.

GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanens område. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder og skal etableres når Byrådet kræver det. Grundejerforeningen forpligter sig til at tage skøde på de i lokalplanen angivne fællesarealer og fællesanlæg såsom grønne friarealer, veje og stier, som skal etableres og drives af grundejerforeningen. Jf. § 10 i denne lokalplan.

27


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

SERVITUTTER Der er i følge tingbogen registreret følgende servitutter i området: Matr. nr. 1 a Egsmark By, Dråby: Tinglyste servitutter: 1 12.08.1937 Dok om byggelinier mv, Vedr 7G Omhandler et areal uden for lokalplanens område, mht. til byggelinjer langs hovedvejen, Røndevej.

Aflyses ikke

Uden betydning for lokalplanens indhold. 2 13.11.1962 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1 A, 7 F, 7 G Omhandler et areal uden for lokalplanens område, mht. adgangsbegrænsninger fra matr. nr. 1 a til Røndevej.

Aflyses ikke

Uden betydning for lokalplanens indhold. 3 27.03.1963 Dok om færdselsret mv., branddam, vedr. 1A Omhandler et areal uden for lokalplanens område, mht. ret til etablering af branddam på matr. nr. 1 a samt færdselsret til denne branddam.

Aflyses ikke

Uden betydning for lokalplanens indhold. 4 12.08.1969 Dok om minkfarm, beplantning mm, Vedr 1 A Omhandler et areal uden for lokalplanens område, mht. tilladelse, fra det tidl. Fredningsplanudvalg, til etablering af en minkfarm på matr. nr. 1 a (på det matr. nr., der nu hedder matr. nr. 1 f), på en række vilkår om placering, hegning og beplantning. (Minkfarmen blev nedlagt igen i starten af 1990’erne. Servitutten er derfor forældet).

Aflyses ikke

Uden betydning for lokalplanens indhold. 5 21.11.1994 Dok om byggelinier mv, Vedr 1 A, 7 F, 10 C Omhandler et areal uden for lokalplanens område, mht. byggelinjer langs Røndevej.

Aflyses ikke

Uden betydning for lokalplanens indhold. 6 21.11.1994 Dok om færdselsret mv, Vedr 1 A Omhandler et areal uden for lokalplanens område, mht. færdselsret fra matr. nr. 1 a til Røndevej.

Aflyses ikke

Uden betydning for lokalplanens indhold. 7 05.09.1997 Dok. om spildevandsanlæg, vedligeholdelse mv på 1A Omhandler et areal uden for lokalplanens område, mht. forløbet af en spildevandsledning langs Røndevej.

Aflyses ikke

Uden betydning for lokalplanens indhold. 8 16.06.2000 Dok. om 60 kV jordkabel, bebyggelse, beplantning mm. Vedr. 1 A, 7 G. Omhandler et 60 kV elkabel, som er nedgravet langs Tinghøjvej, langs vejens sydlige side, bl.a. inde på matr. nr. 1 a. (Jf. oversigtskortet på næste side) Adgangen til lokalplanområdet, fra Tinghøjvej, vil skulle findes sted hen over dette kabel. Opmærksomheden henledes på servituttens tekst, der bl.a. omfatter følgende betingelser; - at arbejde inden for 3,00 m fra kablerne f.eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder skal anmeldes til Midtjyske Net, N1, Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V, senest 8 dage før påbegyndelsen, og - at der ikke etableres vejanlæg over kablerne uden forudgående tilladelse fra Midtjyske Net, N1, Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V.

28

Aflyses ikke


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Kopi af oversigtskortet i servitutten af 16.06.2000, der viser forløbet af en 60 kV elledning langs den sydlige side af Tinghøjvej.

EVEJ

RØND

j

ve

j hø

g

n Ti

Placeringen af et 60 kV elkabel

29


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Generelt gælder det, at private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen iht. planlovens § 18.

Virkeliggørelse af lokalplanen er afhængig af følgende forhold:

Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens § 47, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

Desuden skal skovbyggelinjen søges ophæves ved Miljøministeriet, Naturstyrelsen. (Alternativt skal Syddjurs Kommune vurdere, om der kan dispenseres fra skovbyggelinjen i hver enkelt kommende byggesag inden for lokalplanområdet).

At Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten inden for lokalplanområdet. At Midtjyske Net, N1, Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V, giver tilladelse til at etablere en vej henover et 60 kV elkabel, der er nedgravet på matr. nr. 1 a, langs den sydlige side af Tinghøjvej. Jf. tinglyst servitut af 16.06.2000.

Herudover er lokalplanens virkeliggørelse ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Syddjurs Kommune.

LOKALPLANENS TILVEJEBRINGELSE Det fremgår af § 2.5 i Landsplandirektivet af november 2010 følgende: ”Når der foreligger en endeligt vedtaget og offentliggjort lokalplan, som overfører området til sommerhusområde, vil det af lokalplanen omfattende område have zonestatus som sommerhusområde efter planloven, og herefter kan udstykning, anlægsarbejder og bebyggelse finde sted”. I en afgørelse af 3. december 2012 fortolker Naturstyrelsen § 2.5 således, at hele den del af lokalplanområdet, som ligger inden for Landplandirektivets grænser skal overføres fra landzone til sommerhusområde, og at dette også gælder grønne fælles arealer, selv om disse arealer ikke skal bebygges med sommerhuse.

Dette lokalplanforslag, Forslag til Lokalplan nr. 362b, er udarbejdet i december 2012 på baggrund af det tidligere Forslag til Lokalplan nr. 362, som var i offentlig høring i 10 uger i løbet af sommeren 2012. Forslag til Lokalplan nr. 362b er stort set identisk med det tidligere Forslag til Lokalplan nr. 362, bortset fra at der nu overføres et større areal fra landzone til sommerhusområde, end først foreslået i Lokalplan nr. 362. Bagrunden for, at Syddjurs Kommune sender dette Forslag til Lokalplan nr. 362b i offentlig høring er, at Naturstyrelsen den 11. september 2012 nedlagde veto imod Forslag til Lokalplan nr. 362, fordi dette lokalplanforslag ikke overførte de grønne fællesarealer af lokalplanområdet (som samtidig ligger inden for Miljøministeriets landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde af november 2010) fra landzone til sommerhusområde. Ifølge en afgørelse af 3. december 2012 fra Naturstyrelsen skal hele den del af lokalplanområdet, som ligger inden for landsplandirektivet, overføres fra landzone til sommerhusområde. Dette er samtidig i planlovens forstand en så væsentlig ændring af planforslaget, at der skal vedtages et nyt planforslag til en ny offentlig høring. Derfor har Syddjurs Kommune udarbejdet dette Forslag til Lokalplan nr. 362b til en ny offentlig høring. Byrådet har den 30. januar 2013 godkendt Forslag til Lokalplan 362b til otte ugers offentlig høring i perioden fra den 5. februar til den 2. april 2013. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den 5. februar 2013 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen blev planforslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet, samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Da der allerede er blevet afholdt offentligt borgermøde den 14. august 2012, ifht. Forslag til Lokalplan nr. 362, og da den eneste væsentlige ændring i forhold til dette første planforslag er, at størstedelene af lokalplanens grønne fællesarealer nu overføres fra landzone til sommerhusområde, blev der ikke afholdt borgermøde om nærværende Forslag til Lokalplan nr. 362b. I løbet af den otte uger lange offentlige høring modtog kommune ialt tre bemærkninger, som delvist handlede om forløbet af en sti ved Laksevej og delvist handlede

30


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

om bredden på en bræmme rundt om areal ved vandhullet, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Bemærkninger har resulteret i mindre ændringer i den endelige lokalplan, i forhold til planforslaget. Ændringerne består i, at det sydlige skel langs Egsmarkgårdvej 9, 11, 13 og 15 er ændret, sådan at der friholdes en 5,0 m bred bræmme rundt om det areal ved vandhullet, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNINGER Lokalplanen er gældende fra den dag, det er offentliggjort at planen er vedtaget endeligt. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Se herom i planlovens § 19. Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i sagen, skal disse orienteres om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispensationen kan gives. Se herom i planlovens § 19. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter regler eller beslutninger efter § 3 i planloven eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. Se herom i planlovens § 19. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bestemmelser i byggeloven, udstykningsloven og planloven m.fl.

31


Lokalplan nr. 362b April 2013 Redegørelse

Fotos af området, taget den 6. juni 2012. Øverst: Lokalplanområdet set fra Haldkærvej 7. Set fra øst mod vest. Nederst: Det beskyttede vandhul på lokalplanområdet. Set fra nord mod syd, med sommerhusene på Krebsvej i baggrunden.

32


Lokalplan nr. 362b April 2013 Bestemmelser

LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelsen nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende lokalplanbestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens § 2.

§ 1 FORMÅL

Lokalplanens formål er,

1.1

at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer området som et attraktivt sommerhusområde af høj kvalitet,

1.2

at sikre, at placering og udformning af den kommende bebyggelse tilpasses i landskabet i området,

1.3

at sikre, at området fremstår som et fritidsområde med sommerhuse på naturgrunde,

1.4

at sikre udlæg af veje, fælles friarealer samt stier og etablering og vedligeholdelse af fælles friarealer,

1.5

at forbedre de rekreative muligheder i området ved at forbinde nye stier inden for lokalplanområdet med eksisterende veje og stier i området,

1.6

at give mulighed for udstykning af maks. 20 sommerhusgrunde,

1.7

at give mulighed for at bygge maks. 180 m² bebyggelse på hver sommerhusgrund,

1.8

at sikre, at bygninger opføres i maks. 1 etage, i maks. 5 meters højde,

1.9

at sikre, at bebyggelse opføres samlet på hver enkelt grund,

1.10

at sikre, at bygninger fremstår med facader, som i overvejende grad fremstår i træ,

1.11

at sikre, at udvendige bygningssider i træ fremstår i en række bestemte neutrale jordfarver (Jf. bilag 8),

1.12

at forhindre, at der opføres bjælkehuse, eller bygninger med rundtømmerbeklædning, eller med kryds-højrnesamlinger,

1.13

at forhindre, at bygninger fremstår med facader, som udelukkende fremstår som blank eller pudset mur,

1.14

at sikre mulighederne for tilslutning af de kommende sommerhuse til alternative energiformer, som fx. solceller og jordvarme,

1.15

at sikre oprettelsen af en grundejerforening for området,

1.16

at sikre, at der udarbejdes en plejeplan for de grønne fællesarealer.

Bestemmelsen om lokalplanens formål har betydning i relation til mulighederne for at give dispensation fra lokalplanen. Der kan kun meddeles dispensation, hvis dispensationen ikke er i strid medprincipperne i planen, herunder bl.a. planens formål. Intentionen med denne lokalplan er bl.a., at kommende sommerhuse skal have karakter af ”fritidshuse”, og ikke ”parcelhuse” eller ”helårshuse”. Intentionen er også, at områdets sommerhuse skal falde godt ind i landskabet, gennem valg af farver og materialer, som er tilpasset til området. Det er ligeledes intentionen, at grundene holdes som ”naturgrunde”, i henhold til en plejeplan, der skal godkendes af kommunen.

33


Lokalplan nr. 362b April 2013 Bestemmelser

§ 2 OMRÅDE, OPDELING OG ZONESTATUS 2.1

Området er afgrænset som vist på matrikelkortet, Kortbilag nr. 1 og 2 og omfatter et ca. 66.557 m² stort areal af matr. nr. 1 a Egsmark By, Dråby, samt ca. 973 m² af matr. nr. 23 a Egsmark By, Dråby, samt alle parceller, der efter den 5. februar 2013 udstykkes fra lokalplanområdet.

2.2

Området opdeles som vist på Kortbilag nr. 1 og 2 i flg. seks delområder:

Delområde I omfatter ca. 41.055 m², til veje og sommerhusgrunde.

Delområde II omfatter ca. 15.474 m², til fælles grønt område og stier.

Delområde III omfatter ca. 3.961 m², til fælles grønt område og stier.

Delområde IV omfatter ca. 5.029 m², til fælles grønt område og stier.

Delområde V omfatter ca. 973 m², til fælles grus stier.

Delområde VI omfatter ca. 1.038 m², til fælles grus stier.

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af denne lokalplan overføres delområde I, II og II til sommerhusområde, mens delområde IV, V og VI forbliver i landzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

Regler for anvendelse af sommerhuse til beboelse i sommerhalvåret fremgår af planlovens § 40. Særlige regler for pensionisters benyttelse af sommerhuse til helårsbeboelse er fastlagt i planlovens § 41. ”Uplejet” vil sige, at græsset slåes én gang om året. En plejeplan skal sammen med vedtægter for grundejerforeningen godkendes af kommunen. Jf. § 10.3.

34

Delområde I

3.1

Området må kun anvendes til adgangsvej, til udstykning af sommerhusgrunde og til sommerhusbebyggelse.

Sommerhusbebyggelse er bebyggelse der kun må bebos i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende.

Delområde II, III og IV

3.2

Området må kun anvendes som grønt rekreativt fællesareal og etablering af stier. Dette gælder ikke for de beskyttede arealer som er markeret på Kortbilag 9.

3.3

Der må ikke udstykkes sommerhusgrunde.

3.4

Området skal henligge som et uplejet naturområde, med enkeltstående buske eller træer.

3.5

Ingen bygninger må opføres inden for området.

3.6

Border, bænke og skraldespande må gerne opstilles, og der må desuden opstilles informationstavler. Dette gælder ikke for de beskyttede arealer som er markeret på Kortbilag 9.

Delområde V og VI

3.7

Delområde V og VI må kun anvendes til anlæg af stier. Der må ikke udstykkes sommerhusgrunde.

Fælles bestemmelser for alle delområder, I, II, III, IV, V og VI

3.8

Der må ikke udøves erhvervsvirksomhed inden for området.


Lokalplan nr. 362b April 2013 Bestemmelser

§ 4 UDSTYKNING 4.1.

Nye ejendomme til sommerhusbebyggelse må kun udstykkes med et areal på min. 1.500 m².

4.2

Udstykning af området skal følge den retningsgivende arealanvendelsesplan i Kortbilag 5 og 6.

4.3

Grunde til sommerhusbebyggelse må ikke sammenlægges.

Da udstykningsplanen er retningsgivende åbner bestemmelsen mulighed for, at der kan foretages mindre korrektioner i forbindelse med den endelige projektering.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1

Området adgangsbetjenes fra Tinghøjvej. Der skal etableres en ny overkørsel fra Tinghøjvej som vist på Kortbilag 3 og 4.

5.2

Vejen inden for lokalplanområdet, Egsmarkgårdvej, udlægges som en privat fællesvej.

5.3

Egsmarkgårdvej skal vedligeholdes som en grusvej, og må ikke asfalteres. Der må ikke etableres vejbelysning langs Egsmarkgårdvej.

Baggrunden for forbuddet imod asfaltering og belysning er, at forhindre, at området får karakter af et helårsboligområde.

Veje 5.4

Vejudlæg skal ske i henhold til Kortbilag 3 og 4. Vejbanen skal være placeret midt i vejudlægget. Vejudlæg og vejbanebredder skal være følgende: (Jf. Kortbilag 4) Vej A-B og B-C: 10 meter vejudlæg, 5 meter kørebane.

Vej C-D, B-E, C-F og D-G: 8 meter vejudlæg, 5 meter kørebane. Vej D-H: 6 meter vejudlæg, 4 meter kørebane.

Ved E og F skal der anlægges en vendeplads som vist på Kortbilag 3 og 4, som et 20 meter x 16 meter stort hammerhoved.

Ved G skal der anlægges en rund vendeplads med en diameter på 30 meter.

5.5

Der må kun etableres 1 overkørsel i 5 meters bredde pr. sommerhus.

5.6

Der skal fremsendes konkret et vejprojekt til godkendelse ved Syddjurs Kommune, Veje og Trafik, inden arbejdet med etablering af vejen igangsættes i marken. Vejprojektet skal vise hvordan vejen konkret skal anlægges i marken.

Stier

5.7

Der udlægges areal til de på Kortbilag 3 og 4 og viste stier:

d-e, c-f, g-h, h-i og i-k udlægges som 5 meter brede grusstier.

a-b, b-c, b-e og jl etableres som 2 meter brede trampestier.

Grusstier skal anlægges i 2 meters bredde, i midten af det 5 meter brede stiudlæg. Grusstier skal vedligeholdes i grus.

Trampestier skal etableres i græs, der løbende skal slås.

35


Lokalplan nr. 362b April 2013 Bestemmelser

Parkering 5.8

På hver enkelt sommerhusgrund skal der reserveres plads til mindst 2 parkeringspladser.

5.9

Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute-, og fragtbiler er ikke tilladt på hverken veje, fællesaraler, eller de enkelte parceller inden for området. Forbuddet gælder dog ikke af- og pålæsning.

Endvidere må langtidsparkering (mere end 1 uge) af campingvogne, større fritidsbåde over 15 fod, tidligere togvogne, lastbilcontainere, beboelsescontainere, uindregistrerede køretøjer o. lign. ikke finde sted på hverken veje, fællesarealer eller på de enkelte parceller inden for området.

Niveauplaner fastlægges individuelt for hver enkelt grund. Det er kommunen som bygningsmyndighed, der fastlægger niveauplaner. Niveauplanet regnes som et gennemsnit af oprindelige terrænkoterne (som terrænet har været i mange år) inden for det aktuelle byggefelt (husets hjørner). Niveauplanet er alene udgangspunktet for måling af udvendige højder, fx kiphøjde (5,0 m) og facadehøjde (3,0 m). Vær opmærksom på at facadehøjden måles fra niveauplanet til skæringen mellem facaden og udvendig side af tagfladen. Indlæggelse af flere niveauplaner vil primært forekomme ved stærkt skrånende terræn og byggeri med forskudte planer. Det er derfor muligt at etablere bebyggelse med forskudte planer og varierende højder. Et anneks er en selvstændig bygning. Det er ikke en selvstændig sommerhusbolig. Der må således maks. opføres 4 bygninger ialt på hver sommerhusgrund.

36

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1

Der må ikke opføres eller indrettes mere end ét enfamiliesommerhus på hver selvstændig matrikuleret ejendom.

6.2

Sommerhuset må bestå af ét hovedhus og ét anneks. Derudover må der opføres op til 2 småbygninger (fx garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger og småbygninger) på hver ejendom. Dette er inkl. småbygninger under 10 m².

6.3

Det totale bruttoetageareal på hver ejendom må ikke overstige 180 m², inkl. garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger og småbygninger under 10 m². Dog må bebyggelsesprocent aldrig overstige 15%.

6.4

Bygninger må kun opføres i maks. 1 etage. Evt. hemse må kun forsynes med vinduer i meget beskedent omfang.

6.5

Færdigt gulv/sokkel må ikke være hævet mere end højst 0,2 meter over, et af kommunen fastlagt niveauplan. Niveauplanet fastlægges af bygningsmyndigheden, ud fra et af bygherren leveret nivellement af terræn med målfast koteplan (før regulering). Der kan for den enkelte grund indlægges flere niveauplaner.

Senest ved færdigmelding af byggeriet skal der fremsendes en landinspektørattest til kommunen, der sikre at denne bestemmelse overholdes.

6.6

Intet punkt af en bygning (bortset fra skorsten), må være højere end 5,0 meter over et af kommunen fastlagt niveauplan. Der kan for den enkelte grund indlægges flere niveauplaner.

6.7

Al bebyggelse på den enkelte sommerhusgrund, inkl alle småbygninger på under 10 m², skal opføres i en afstand af mindst 5,0 meter fra skel.

6.8

Eventuelle fritliggende annekser og småbygninger (fx garage/carport/ udhus/redskabsskur/brændeskur o. lign.) må opføres højst 5,0 meter fra hovedhuset og må ikke tilsammen overstige 50 m² etageareal samt 3,0 meter i facadehøjde og 5,0 meter til kip.


Lokalplan nr. 362b April 2013 Bestemmelser

Bygningers placering i terrænet

6.9

Bygninger skal tilpasses terrænet. Sokkelhøjden må højst være 40 cm.

6.10

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1,0 meter. Inden for lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn.

I forbindelse med byggeansøgning, skal den påtænkte terrænregulering omkring bebyggelsen illustreres på den koteplan, som er nævnt i § 6.5.

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Facader

7.1

Den del af bebyggelsens facader, som ikke er vinduer, skal udføres i træ på mindst 75 % af hver facade af den enkelte bygning. De resterende 25 % af hver facade må udføres i blank eller pudset mur.

7.2

Facader må ikke fremstår udelukkende som blank eller pudset mur.

7.3

Der må ikke opføres bjælkehuse, el. bygninger med rundtømmerbeklædning. Hjørnesamlinger må ikke udføres med kryds (laftekonstruktion).

7.4

De ydre bygningsdele, som er udført i træ, skal fremstå i de klassiske neutrale jordfarver, som fremgår af Bilag 8. Evt. anneks og småbygninger skal fremstå i samme farver som hovedhuset.

7.5

Blanke og reflekterende materialer som f.eks. zink må kun anvendes i begrænset omfang, og må ikke have et glanstal på mere end 10. Der må kun anvendes naturzink.

7.6

Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted, bortset fra husnummer og navneskilt samt evt. navn på hus.

Tage

7.7

Tage skal opføres med hældninger fra 0 til 25 grader.

7.8

Tage der opføres med hældninger fra 15 til 25 grader, skal udføres som symmetrisk saddeltag omkring husets midterlinje.

7.9

Tage skal udføres i sort tagpap med lister, sorte betonteglsten, sort eternitskiffer, sort eternittag, eller sorte vingetegl. Tegltage må ikke have et glanstal på mere end 10.

7.10

Tage på evt. anneksbygning skal have samme tagbeklædning og taghældning som hovedbygningen.

Solfangere og solceller

7.11 Evt. solceller og solfangere og lign. skal etableres direkte på tagflade uden anvendelse af stativer/bærebeslag der vinkler solcellerne fra tagfladen. Ved anvendelse af teglsten skal solfangere nedfældes i tagbelægning.

Solceller og solfangere og lign. skal placeres på en sådan måde at det giver bygningen et roligt og harmonisk udseende.

Solceller og solfangere skal udføres med antireflexbelægning, sådan at glastallet ikke er mere end 10.

Planens intention er bl.a., at sommerhusene ikke skal fremstå som parcelhuse, der typisk opføres som grundmurende huse i blank eller pudset mur, eller at bebyggelsen skal fremstå i former som er fremmeartede for området, som fx.bjælkehuse eller huse med rundtømmerbeklædning eller med kryds-højrnesamlinger. Naturzink er en klassisk blank zink, der efter en periode patinerer og får en ikke-reflekterende lysegrå nuance. Tage må opføres med en maks. taghældning på 25 grader, for at minimere evt. reflektioner fra evt. solcelleanlæg. Tage må udføres i sorte materialer, der vil sikre, at bebyggelsen fremstår harmonisk og afdæmpet i landskabet, og i harmoni med den eksisterende sommerhusbebyggelse i området syd for lokalplanområdet.

37


Lokalplan nr. 362b April 2013 Bestemmelser

Antenner og paraboler

7.12

Der må højst opsættes én TV-parabol, én TV-antenne og højst én modtagerantenne til trådløst Internet på hver enkelt grund.

TV-Paraboler og modtagerantenner til Internet skal placeres diskret inden for bygningsprofilet. TV-Paraboler og modtagerantenner til Internet skal have mørke neutrale farver.

Paraboler må ikke placeres, så overkanten er højere end 1,5 meter over terræn, og de må ikke placeres mod vej og ikke have en større diameter end 90 cm.

TV-Antenner må højst placeret 75 cm over husets tagryg.

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER

Til inspiration vedr. beplantning henvises til Skov- og Naturstyrelsens udgivelse fra 1985, ”40 Danske Træer og Buske”, Plantning og bevaring, ISBN 87-503-7681-0.

Baggrunden for forbuddet imod swimmingpool er, at det ikke harmonere med planens intentioner om at de ubebyggede arealer, skal henligge som uplejede naturgrunde.

38

Terrænreguleringer

8.1

Bortset fra nødvendige terrænreguleringer, som er relateret til vejanlæg eller fornøden placering af byggeplads, må der ikke foretages terrænreguleringer som medfører, at områdets kuperede terræn ændres. Grundene må ikke planeres ud, og der må ikke opbygges plateauer.

Beplantning

8.2

Beplantning inden for området skal ske med enkeltstående egnskarakteristiske danske træer og buske, som fx. røn, alm. hvidtjørn, hassel slåen, hunderose, bærmispel, fyr og gran.

Hegn

8.3

Skel må ikke være synlige. Der må ikke opsættes faste hegn eller levende hegn i skel.

8.4

Der må ikke opføres faste hegn inden for lokalplanens område, bortset fra afskærmning af terrasser.

Terasser og andre anlæg

8.5

Terrasser og lignende skal placeres i kontakt med hovedhuset og eventuel afskærmning må kun foretages med levende hegn eller med maks. 1,2 meter højt fast hegn. Hegnet skal opføres i kontakt til hovedhuset.

8.6

Der må ikke anlægges udendørs swimmingpool.

Beskyttede arealer

8.7

Den naturlige tilstand af det areal, som er markeret på Kortbilag 9, som område 1, 2 og 3 (beskyttet vandhul, beskyttet § 3-areal og beskyttet bufferzone), må ikke ændres. Det vil sige, at arealet ikke må udstykkes, bebygges eller terrænreguleres, fyldes op eller graves ud. Der må ikke etaberes nogen form for anlæg på arealet. Der må heller ikke etableres stier igennem arealer. Der må gerne løbende fjernes buske og træer fra arealet, sådan at arealets karakter af åbent vandhul bevares.


Lokalplan nr. 362b April 2013 Bestemmelser

§ 9 TEKNISKE FORSYNINGER M.M. 9.1

Ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene fremføres som jordkabler.

9.2

Forsynings- og målerskabe til strømforsyning, telefon og kabel TV m.m. skal placeres i vejarealet med bagsiden i vejskel.

§ 10 GRUNDEJERFORENING 10.1

Når Byrådet kræver det, eller når 50% af områdets boliger er bygget, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.

10.2

Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af veje i delområde I og fællesarealer og stier i delområde II, III, IV, V og VI.

10.3

Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle ændringer hertil skal godkendes af Byrådet. Som en del af grundejerforeningens vedtægter skal der udarbejdes en plejeplan, som skal sikre plejen af de ubebyggede fællesarealer.

10.4

Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på arealet til den private fællesvej, Egsmarkgårdvej, når dette areal udgør en selvstændig matrikulær ejendom.

10.5

Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på det rekreative grønne fællesareal i delområde II, III, IV, V og VI, når disse areal udgør selvstændig matrikulær ejendom.

10.6

Grundejerforeningen har pligt til at optage grundejere fra tilstødende områder, eller lade sig indføre i en eksisterende grundejerforening, der grænser op til lokalplanområdet.

VEDTAGELSESPÅTEGNINGER Således vedtaget som Lokalplan nr. 362b af Byrådet i Syddjurs Kommune den 30. maj 2013. På Byrådets vegne Ebeltoft, den 30. maj 2013.

Kirstine Bille

Nich Bendtsen

Borgmester

Kommunaldirektør

39


3at

vb3

rb3

3am

ub3

sb3

3al

pb3

3ak

ø aø øø ø aø

a aa aa a

3bb 3bb 3bb 3bb 3bb 3bb

xb33bf

3bk tb3

3bl qb3

ob3 3bm

3bn

4bi 4bi 4bi 4bi 4bi

3de 3de 3de 3de 3de

3dd 3dd 3dd 3dd 3dd 3dd

23ae 23ae 23ae 23ae 23ae 23ae

23ad 23ad 23ad 23ad 23ad

3dk 3dk 3dk 3dk 3dk 3dk

23ac 23ac 23ac 23ac 23ac 23ac

1a

3di 3di 3di 3di 3di

3dh 3dh 3dh 3dh 3dh

3z 3z 3z 3z 3z

23ab 23ab 23ab 23ab 23ab

23aa 23aa 23aa 23aa 23aa

23ø 23ø 23ø 23ø 23ø 23ø

23æ 23æ 23æ 23æ 23æ

3ds 3ds 3ds 3ds 3ds

3dt 3dt 3dt 3dt 3dt

1i 1i 3bø 1i 1i 1i

3bx

3bt lb3

3bq mb3

nb3

ma3by 3

la3 3bu

ka3 3bs 3br

ia3 1m 1m 1m 1m 1m 3ce1m

g3bz a3

ha3 3bv

1l 1l 1l 1l 1l 1l

3cm fa3

ea3

3ck

da3

1n 1n 1n 1n 1n

ca3 3cf

23y 23y 23y 23y 23y

3cn æ3

ø3

3cl

aa3

ba3 3cg

2gt 2gt 2gt

h3

3cv

i3

k2gs 3 2gs 2gs 2gs 2gs 3ch

l3

r32

3af 3af 3af 3af 3af

3ae 3ae 3ae 3ae 3ae

3ad 3ad 3ad 3ad 3ad

3ac 3ac 3ac 3ac 3ac

a32

3ag 3ag 3ag 3ag 3ag 3ag

3ah 3ah 3ah 3ah 3ah

3ai 3ai 3ai 3ai 3ai

æ32

III

250

2 ia3

300

3au 3au 3au

3aq 3aq 3aq 3aq 3aq o33aq 2

u3

r3 2ip

s3

3cx t3

3ci

v3

6dc

3cy

rd3

6di

3cz pd3

od3

2hu 2hu 2hu 2hu 2hu

3ct

3av 3av 3av

ca32

3am 3am 3am 3am 3am

3al 3al 3al 3al 3al

3ak 3ak 3ak 3ak7g 3ak 3ak

7e

6dp

ld3

3cæ

3a id3

3cu

dd3

3ax 3ax 3ax 3ax

ea32

3az 3az 3az 3az 3az

da32

3da

4cr

kd3

3cø

3db

1v

1z

fd3

ec4

2gf 2gf 2gf 2gf 2gf

3d

4cs

3bb 3bb 3bb 3bb 3bb

6a

ab

bb3

cb3

5ak

3bæ 3bæ 3bæ 3bæ 3bæ

3bz 3bz 3bz 3bz 3bz

3ba 3ba 3ba 3ba 3ba

2ft 2ft 2ft 2ft 2ft

3aø 3aø 3aø 3aø 3aø

17c 17a 2fz 2fz 2fz 2fz 2fz 2fz db3

5b 12l

2d

z4

37 æ 4

3by 3by 3by 3by 3by 3by

10e

o4

3be 3be 3be 3be 3be

3bd 3bd 3bd 3bd 3bd

2er 2fæ 2fæ 2fæ 2fæ 2fæ

nb4

3bi 3bi 3bi 3bi 3bi

1yfa32 ga32 3bh 3bh 3bh 3bh 3bh 3bh

3bg 3bg 3bg 3bg 3bg

18 3bc 3bc 3bc 3bc 3bc

3bx 3bx 3bx 3bx 3bx

3bu 3bu 3bu 3bu 3bu 3bu

10f ø4

3bv 3bv 3bv 3bv 3bv 3bv

3ce 3ce 3ce 3ce 3ce

3bø 3bø 3bø 3bø 3bø

1a 1a 1a 1a 1a

IV

3bs 3bs 3bs 3bs 3bs 3br 3br 3br 3br m4 3bs 3br

3bp 3bp n3bp a4 3bp 3bp

oa4

3bt 3bt 3bt 3bt 3bt

3bq 3bq 3bq 3bq 3bq

3bo 3bo 3bo 3bo 3bo

1x

II

e5

m32 3bf 3bf 3bf 3bf 3bf

3bk 3bk 3bk 3bk 3bk

3bl 3bl 3bl 3bl 3bl l3bl 3 2

3bm 3bm 3bm 3bm 3bm

I

pa4

3bn 3bn 3bn 3bn 3bn

2gg 2gg ed32gg 2gg 2gg

nov. 2010 hd33dø

y3 3dc x3 Landsplandirektivgrænse , z3 3cs

3cd

3av 3av Eksisterende bygninger3av

3ap 3ap 3ap 3ap 3ap 3ap

z3VI 2 , fælles sti y32 x 32Delområde 3e 3e 3e 3e 3e Fastholdes i landzoneba32

3ar 3ar 3ar 3ar 3ar 3ar

aa32 3ao 3ao 3ao Fastholdes 3ao i landzone 3ao 3au 3au 3au 3au 3au

u32

Delområde V, fælles sti

t32

3an 3an 3at 3an 3as 3as 3at 3an 3an 3at 3at 3as 3as ø32 3at 3as Fastholdes i landzone 3f 3f 3f 3f 3f 3f

q32

3æ 3æ 3æ 3æ 3æ

3ø 3ø 3ø 3ø 3ø

3aa 3aa 3aa 3aa 3aa

3ab 3ab 3ab 3ab 3ab

200

Delområde IV, grønt fællesomr.

3g 3g 3g 3g 3g

3h 3h 3h 3h 3h

3i 3i 3i 3i 3i

3k 3k 3k 3k 3k

3l 3l 3l 3l 3l

23v 23v 23v 23v 23v

23s 23s 23s 23s 23s

23p 23p 23p 23p 23p 23p

m3 3cc2gt 2gt 2gt

3co g3

2gx 2gx 2gx 2gx 2gx 2gx

2gy 2gy 2gy 2gy 2gy 2gy

2gz 2gz 2gz 2gz 2gz 2gz

3m 3m 3m 3m 3m

p32

3n 3n 3n 3nv32 3n 3n

150

Meter 1:4.000

23x 23x 23x 23x 23x

s32

3o 3o 3o 3o 3o

3p 3p 3p 3p 3p 3p

3q 3q 3q 3q 3q

3r 3r 3r 3r 3r

3s 3s 3s 3s 3s

3t 3t 3t 3t 3t

3u 3u 3u 3u 3u

3v 3v 3v 3v 3v

23q 23q 23q 23q 23q

1f 23t 23t 23t 23t 23t

100

3cb

1k Udlagte veje på matrikelkortet 1k 1k 1k 1k 1k

3bp

3ca

1h 1h 1h 1h 1h Ejendomme på matrikelkortet

Overføres til sommerhusområde 1g 1g 1g 1g 1g

Delområde III, grønt fællesomr.

3du 3du 3du 3du 3du

3dv 3dv 3dv 3dv 3dv Overføres til sommerhusområde

3dy 3dy 3dy 3dy 3dy Delområde II, grønt fællesomr. 3dx 3dx 3dx 3dx 3dx

1d 1d 1d

kb3

3dn 3dn 3dn 3dn 3dn

Overføres til sommerhusområde

Delområde I, til bebyggelse

3bo1d 1d 1d

3dz 3dz 3dz 3dz 3dz

3dg 3dg 3dg 3dg 3dg

3dm 3dm 3dm 3dm 3dm 3dm

Lokalplanområde

3dr 3dr 3dr 3dr 3dr 3dr

3dp 3dp 3dp 3dp 3dp

3do 3do 3do 3do 3do 3do

3x 3x 3x 3x 3x 3x

23z 23z 23z 23z 23z 23z

23o 23o 23o 23o 23o

3y 3y 3y 3y 3y 3y

23r 23r 23r 23r 23r

V

23u 23u 23u 23u 23u

50

Signaturforklaring 3dl 3dl 3dl 3dl 3dl

3df 3df 3df 3df 3df

4ce 4ce 4ce 4ce 4ce

23af 23af 23af 23af 23af

4bn 4bn 4bn 4bn 4bn

23ag 23ag 23ag 23ag 23ag

23m 23m 23m 23m 23m 23m

23l 23l 23l 23l 23l

0

23a 23a 23a 23a 23a

1 ha

(10.000 m²)

æ d3

3ag

ec3

3ah

øb3

3ai

a1

3bc 3bc 3bc 3bc 3bc

3bd 3bd 3bd 3bd 3bd

4o 4o 4o 4o 4o

4z 4z 4z 4z 4z

4æ 4æ 4æ 4æ 4æ

4ø 4ø 4ø 4ø 4ø 4ø

4m 4m 4m 4m 4m 4m

4an 4an 4an 4an 4an

3 33 33 3d dd dd dæ æ æ

4ap 4ap 4ap 4ap 4ap 4ap

c 10

4ao 4ao 4ao 4ao 4ao

Lokalplanen kan ses i sammenhæng med anden gældende planlægning på Miljøministeriets portal for planlægning, på www.plansystem.dk. 38

1u 1u 1u 1u 1u 1u

17b

7f

2i 2i 2i

3aæ 3aæ 3aæ 3aæ 3aæ

3cq 3cq 3cq 3cq 3cq

3cp 3cp 3cp 3cp 3cp

3cm 3cm 3cm 3cm 3cm

2ii 2ii 2ii 2ii 2ii

2if 2if 2if 2if 2if 2if

3cr 3cr 3cr 3cr 3cr

3cn 3cn 3cn 3cn 3cn 3cn

3cl 3cl 3cl 3cl 3cl 3cl

3cg 3cg 3cg 3cg 3cg

3cf 3cf 3cf 3cf 3cf

3ck 3ck 3ck 3ck 3ck

3cb 3cb 3cb 3cb 3cb 3ca 3ca 3ca 3ca 3ca

3cv 3cv 3cv 3cv 3cv

3ch 3ch 3ch 3ch 3ch 3ch

3cc 3cc 3cc 3cc 3cc 3cc

6db 6db 6db 6db 6db

6dc 6dc 6dc 6dc 6dc

3cy 3cy 3cy 3cy 3cy

3cs 3cs 3cs 3cs 3cs

6dh 6dh 6dh 6dh 6dh

6di 6di 6di 6di 6di

3cz 3cz 3cz 3cz 3cz

3ct 3ct 3ct 3ct 3ct

6do 6do 6do 6do 6do

6dp 6dp 6dp 6dp 6dp

3cæ 3cæ 3cæ 3cæ 3cæ

3a 3a 3a 3a 3a

3cu 3cu 3cu 3cu 3cu

3cø 3cø 3cø 3cø 3cø

2ig 2ig 2ig 2i 2i 2i

2ik 2ik 2ik 2ik 2ik

2ih 2ih 2ih

2il 2il 2il 2il 2il 2it 2it 2it 2it 2it

6cæ 6cæ 6cæ 6cæ 6cæ 6cæ

6cø 6cø 6cø 6cø 6cø

Målforhold: 1:4.000.

2is 2is 2is 2is 2is

6d 6d 6d

6df 6df 6df 6df 6df

4da 4da 4da 4da 4da 4da

4cr 4cr 4cr 4cr 4cr 4cr

4cm 4cm 4cm 4cm 4cm

4cn 4cn 4cn 4cn 4cn

4cb 4cb 4cb 4 4 4 bbb

4cd 4cd 4cd 4cd 4cd

12m 12m 12m 12m 12m 12m

3d 3d 3d 3d 3d 3d

1z 1z 1z 1z 1z

1y 1y 1y 1y 1y 1y

1v 1v 1v 1v 1v 1v

1æ 1æ 1æ 1æ 1æ

Målforhold: 1:4000 6dl 6dl 6dl 6dl 6dl 6dl

6dm 6dm 6dm 6dm 6dm 6dm

7g 7g 7g 7g 7g 7g

3da 3da 3da 3da 3da 3da

3db 3db 3db 3db 3db

3dø 3dø 3dø 3dø 3dø

6da 6da Matrikelkort2ir m. lokalplanafgrænsning 2ir 6da 2ir 6da 6da 2ir 2ir 2in 2in 2in 2in 2in 2im 2im 2im og 2im områdeopdeling 2im 2im 6dn 6dg 6dn 6dg 6dn 6dg 6dn 6dg 6dn 6dg

2iq 2iq 2iq 2iq 2iq

2ip 2ip 2ip 2ip 2ip

3cx 3cx 3cx 3cx 3cx

3ci 3ci 3ci 3ci 3ci 3ci

3cd 3cd 3cd 3cd 3cd 3cd

VI

2iq 2io 2io 2io 2io 2io KORTBILAG 1

3co 3co 3co 3co 3co

1f 1f 1f 1f 1f

N

7e 7e 7e 7e 7e

4cs 4cs 4cs 4cs 4cs

5b 5b 5b 5b 5b

4aq 4aq 4aq 4aq 4aq 4aq

4cv 4cv 4cv 4cv 4cv

12s 12s 12s 12s 12s

12l 12l 12l 12l 12l 12l

2d 2d 2d 2d 2d

2er 2er 2er 2er 2er 2er

1x 1x 1x 1x 1x 1x

18 18 18 18 18 18

10f 10f 10f 10f 10f

3333333333 333333333337773377733777337777777777777777

7ffffff 777

4c 444cc

4cx 4cx 4cx 4cx 4cx 4cx

12p 12p 12p 12p 12p

6a 6a 6a 6a 6a

5ak 5ak 5ak 5ak 5ak

17a 17a 17a 17a 17a 17a

17c 17c 17c 17c 17c

10e 10e 10e 10e 10e 10e

17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b

40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag


ec3

sb3

rb3

3al

1a

3bl qb3

ob3 3bm

3bø

3ca

3cb

3bt

la3

3br 3bq mb3

3bs

ha3

3ce

3æ 3æ ia3 ka3

3ck

da3

ca3 3cf

aa3

ba3 3cg

3af 3af

Udlagte veje på matrikelkortet

3bp

Ejendomme på matrikelkortet

3ø 3ø

3ae 3ae Overføres til sommerhusområde 3ø 3ø

Delområde III, grønt fællesomr.

Overføres til sommerhusområde

Delområde II, grønt fællesomr.

nb3

3bo

3g 3g

3h 3h

3i 3i

3aa 3aa Overføres til sommerhusområde

Delområde I, til bebyggelse 3ad 3ad

Lokalplanområde

3ac 3ac 3ab 3ab 3k Signaturforklaring 3k

3l 3l

23v 23v

23s 23s

23p 23p

3bn

3m 3m

pb3

3ak

23x 23x

41

3ah

øb3

3ai

a1

tt

3q 3q

q32

t32

u32

Fastholdes i landzone ø32

r32

æ32

i3

3am 3am 3ct

y3

u3

3cx t3

3ci

v3

3cy

3cz

od3

3cæ

3db

e5

1z

ec4

nb4

o4

z4

3br 3br

17c

5ak

17a

æ4

db3

3bx 3bx 2d

2er

3bt 3bt

1x 1yfa32 ga32

1v

37

10e

10f ø4

3by 3by

3bz 3bz

3bv 3bv

3cb 3cb

3cg 3cg

3ca 3ca

3cf 3cf

3cm 3cm

3cv 3cv

3cn 3cnMålforhold: 3co 3co1:2000

3cl 3cl Målforhold: 1:2.000.

3ch 3ch

3cc 3cc

VI

Matrikelkort m. lokalplanafgrænsning og områdeopdeling

3ck 3ck

KORTBILAG 2

3ce 3ce

3bø 3bø

1a 1a

3bs 3bs

3bu 3bu

3bp 3bp

m4

na4

oa4

3bq 3bq 18

m32

3bo 3bo

II

pa4

l32

3bk 3bk ed3 3d

nov. 2010

dd3

ea32

da32

3bl 3bl

hd33dø

3a id3

3cu

7g

I

ca32

3bm 3bm

3dc , x3 Landsplandirektivgrænse z3 3cs

3cd

o32

Eksisterende bygninger

3ag 3ag

k3 3ch

l3

7e

3bn 3bn

2 ia3

3bm 3bm Delområde IV, grønt fællesomr.

3ak 3ak

z3VI 2 , fælles sti y32 x32Delområde Fastholdes i landzoneba32

3cc m3

v32

3ai 3ai

a32

Delområde3al V, fælles sti 3al aa32 3ah 3ah Fastholdes i landzone

p32

s32

1f

III

IV

17b

V

8

c 10

7f

N

3cx 3cx

3ci 3ci

3cd 3cd

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag

æ d3


3aø 3aø 3aø 3aø 3aø

333 iii

3ci 3ci 3ci 3ci 3ci

3ch 3ch 3ch 3ch 3ch

3bd 3bd 3bd 3bd 3bd

3bc 3bc 3bc 3bc 3bc

3bb 3bb 3bb 3bb 3bb

3ba 3ba 3ba 3ba 3ba

3cg 3cg 3cg 3cg 3cg

e e eee

4o 4o 4o 4o 4o

4z 4z 4z 4z 4z 4z

4æ 4æ 4æ 4æ 4æ

4ø 4ø 4ø 4ø 4ø

4m 4m 4m 4m 4m

4an 4an 4an 4an 4an

4ao 4ao 4ao 4ao 4ao 4ao

4bi 4bi 4bi 4bi 4bi

3de 3de 3de 3de 3de 3de

3dd 3dd 3dd 3dd 3dd

23ae 23ae 23ae 23ae 23ae

23ad 23ad 23ad 23ad 23ad

23ac 23ac 23ac 23ac 23ac

23aa 23aa 23aa 23aa 23aa 23aa

23ø 23ø 23ø 23ø 23ø

23æ 23æ 23æ 23æ 23æ

3do 3do 3do 3do 3do

3y 3y 3y 3y 3y 3y

3dx 3dx 3dx

3dv 3dv 3dv 3dv 3dv

1u 1u 1u 1u 1u 1u

3o 3o 3o 3o 3o

3du 3du 3du matrikelkortet 3du 3du 3n 3n 3n 3n 3n

1l 1l 1l 1l 1l

1i 1i 1i 1i 1i

1m 1m 1m 1m 1m

1n 1n 1n 1n 1n

1k 1k 1k 1k 1k

2gx 2gx 2gx 2gx 2gx

2gy 2gy 2gy 2gy 2gy

2gz 2gz 2gz 2gz 2gz

Udlagte veje på 1h matrikelkortet 1h 1h 1h 1h 1h

1g 1g 1g 1g 1g

Ejendomme på

3dy 3dy 3dy 3dy 3dy

3dt 3dt 3dt 3dt 3dt

3p 3p 3p 3p 3p

3q 3q 3q 3q 3q 3q

3r 3r 3r 3r 3r

3s 3s 3s 3s 3s

3t 3t 3t 3t 3t 3t

3u 3u 3u 3u 3u

3v 3v 3v 3v 3v

23q 23q 23q 23q 23q

23t 23t 23t 23t 23t

23y 23y 23y 23y 23y 23y

100

Trampesti

3ds 3ds 3ds 3ds 3ds

Eks. bygninger 3dx 3dx 3dx

3dn 3dn 3dn

3dr 3dr 3dr 3dr 3dr

3dz 3dz 3dz 3dz 3dz

3dm 3dm 3dm 3dm 3dm

Veje

3dl 3dl 3dl 3dl 3dl

Lokalplanområde 3dk 3dk 3dk 3dk 3dk

3dn 3dn Grussti3dn

1d 1d 1d 1d 1d

3x 3x 3x 3x 3x

23z 23z 23z 23z 23z

Signaturforklaring 3dp 3dp 3dp 3dp 3dp

3z 3z 3z 3z 3z

23r 23r 23r 23r 23r

23u 23u 23u 23u 23u

23o 23o 23o 23o 23o

50

(10.000 m²)

23ab 23ab 23ab 23ab 23ab 23ab

3di 3di 3di 3di 3di

3dh 3dh 3dh 3dh 3dh

f

0

23a 23a 23a 23a 23a

1 ha

3dg 3dg 3dg 3dg 3dg 3dg

3df 3df 3df 3df 3df

4ce 4ce 4ce 4ce 4ce

23af 23af 23af 23af 23af 23af

4bn 4bn 4bn 4bn 4bn 4bn

23ag 23ag 23ag 23ag 23ag

23m 23m 23m 23m 23m

23l 23l 23l 23l 23l

3 33 33 3d æ dæ æ dd dd æ

4ap 4ap 4ap 4ap 4ap

3m 3m 3m 3m 3m

3l 3l 3l 3l 3l

23v 23v 23v 23v 23v 23v

3e 3e 3e 3e 3e

3f 3f 3f 3f 3f 3f

3g 3g 3g 3g 3g

3h 3h 3h 3h 3h

3i 3i 3i 3i 3i 3i

3k 3k 3k 3k 3k 3k

2gs 2gs 2gs 2gs 2gs

2gt 2gt 2gt 2gt 2gt

23x 23x 23x 23x 23x

23s 23s 23s 23s 23s

23p 23p 23p 23p 23p 23p

Meter 1:4.000

150

dH

3ap 3ap 3ap 3ap 3ap

3ao 3ao 3ao 3ao 3ao

3an 3an 3an 3an 3an

3æ 3æ 3æ 3æ 3æ

3ø 3ø 3ø 3ø 3ø 3ø

3aa 3aa 3aa 3aa 3aa

3ab 3ab 3ab 3ab 3ab

e

200

2hu 2hu 2hu 2hu 2hu

3aq 3aq 3aq 3aq 3aq

3ar 3ar 3ar 3ar 3ar 3ar

3as 3as 3as 3as 3as

3af 3af 3af 3af 3af 3af

3ae 3ae 3ae 3ae 3ae 3ae

3ad 3ad 3ad 3ad 3ad

3ac 3ac 3ac 3ac 3ac

G g

D

250

3av 3av 3av 3av 3av

3au 3au 3au 3au 3au

3at 3at 3at 3at 3at

3ag 3ag 3ag 3ag 3ag 3ag

3ah 3ah 3ah 3ah 3ah 3ah

3ai 3ai 3ai 3ai 3ai

h

3ax 3ax 3ax 3ax

3az 3az 3az 3az 3az

2gf 2gf 2gf 2gf 2gf

3bi 3bi 3bi 3bi 3bi

3bh 3bh 3bh 3bh 3bh

3bg 3bg 3bg 3bg 3bg

3bf 3bf 3bf 3bf 3bf

3bk 3bk 3bk 3bk 3bk 3bk

3bl 3bl 3bl 3bl 3bl 3bl

3bm 3bm 3bm 3bm 3bm

3bn 3bn 3bn 3bn 3bn

2gg 2gg 2gg 2gg 2gg

c

b

3am 3am 3am 3am 3am 3am

3al 3al 3al 3al 3al

3ak 3ak 3ak 3ak 3ak

F

C

300

2fø 2fø 2fø 2f 2f 2f fff

2fæ 2fæ 2fæ 2fæ 2fæ

3be 3be 3be 3be 3be

3bd 3bd 3bd 3bd 3bd

2fz 2fz 2fz 2fz 2fz

3bb 3bb 3bb 3bb 3bb

3by 3by 3by 3by 3by

3bæ 3bæ 3bæ 3bæ 3bæ

3bz 3bz 3bz 3bz 3bz

3bv 3bv 3bv 3bv 3bv 3bv

2ft 2ft 2ft 2ft 2ft

j

3ce 3ce 3ce 3ce 3ce

3bø 3bø 3bø 3bø 3bø

a

3ba 3ba 3ba 3ba 3ba

3aø 3aø 3aø 3aø 3aø

3bs 3bs 3bs 3bs 3bs

3bu 3bu 3bu 3bu 3bu

3bp 3bp 3bp 3bp 3bp

3br 3br 3br 3br 3br

3bc 3bc 3bc 3bc 3bc

3bx 3bx 3bx 3bx 3bx

3bt 3bt 3bt 3bt 3bt 3bt

3bq 3bq 3bq 3bq 3bq 3bq

3bo 3bo 3bo 3bo 3bo 3bo

i

E

B

1a 1a 1a 1a 1a

3ck 3ck 3ck 3ck 3ck

3cf 3cf 3cf 3cf 3cf 3cf

3ca 3ca 3ca 3ca 3ca

2ie 2ie 2ie 2ie 2ie

3cq 3cq 3cq 3cq 3cq

3cp 3cp 3cp 3cp 3cp

3cm 3cm 3cm 3cm 3cm

l

3aæ 3aæ 3aæ 3aæ 3aæ

A

2ii 2ii 2ii 2ii 2ii

2if 2if 2if 2if 2if

3cr 3cr 3cr 3cr 3cr

3cn 3cn 3cn 3cn 3cn

3cl 3cl 3cl 3cl 3cl

3cg 3cg 3cg 3cg 3cg 3cg

3cb 3cb 3cb 3cb 3cb

2ig 2ig 2ig 2ig 2ig

2ik 2ik 2ik 2ik 2ik

2im 2im 2im 2im 2im

2ip 2ip 2ip 2ip 2ip

3cx 3cx 3cx 3cx 3cx 3cx

3ci 3ci 3ci 3ci 3ci

3cd 3cd 3cd 3cd 3cd

6dc 6dc 6dc 6dc 6dc

3cy 3cy 3cy 3cy 3cy

3cs 3cs 3cs 3cs 3cs

6dp 6dp 6dp 6dp 6dp

3cæ 3cæ 3cæ 3cæ 3cæ 3cæ

3a 3a 3a 3a 3a 3a

3cu 3cu 3cu 3cu 3cu

6da 6da 6da 6da 6da

2ih 2ih 2ih 2ih 2ih

2il 2il 2il 2il 2il 2il 2it 2it 2it 2it 2it

2is 2is 2is 2is 2is

6cæ 6cæ 6cæ 6cæ 6cæ

6cø 6cø 6cø 6cø 6cø

6dg 6dg 6dg

6dm 6dm 6dm 6dm 6dm

6dn 6dn 6dn 6dn 6dn

3da 3da 3da 3da 3da

4cn 4cn 4cn 4cn 4cn

4da 4da 4da 4da 4da

4cr 4cr 4cr 4cr 4cr

4cm 4cm 4cm 4cm 4cm

3cø 3cø 3cø 3cø 3cø

3db 3db 3db 3db 3db

3dø 3dø 3dø 3dø 3dø

k

7g 7g 7g 7g 7g

Målforhold: 1:4000 6dl 6dl 6dl 6dl 6dl 6de 6de 6de 6de 6de 6de 6de 6de

6df 6df 6df 6df 6df

2in 2in Målforhold: 1:4.000.6dg 2in 2in 2in 6dg 6dg

2ir 2ir 2ir 2ir 2ir

2iq 2iq 2iq 2iq 2iq Lokalplanafgrænsning 2io 2io 2io 2io 2io 6dh 6dh 6dh 6dh 6dh 6do 6do 6do 6do 6do med udlæg af veje og stier

6db 6db 6db 6db 6db 6db

6di 6di 6di 6di 6di

3cz 3cz 3cz 3cz 3cz 3cz

3ct 3ct 3ct 3ct 3ct

KORTBILAG 3

3cv 3cv 3cv 3cv 3cv

3ch 3ch 3ch 3ch 3ch

3cc 3cc 3cc 3cc 3cc

3co 3co 3co 3co 3co

1f 1f 1f 1f 1f

N

7e 7e 7e 7e 7e

4cb 4cb 4cb 4cb 4cb

4cd 4cd 4cd 4cd 4cd

12m 12m 12m 12m 12m

3d 3d 3d 3d 3d

1z 1z 1z 1z 1z

1y 1y 1y 1y 1y

1v 1v 1v 1v 1v

1æ 1æ 1æ 1æ 1æ

4cs 4cs 4cs 4cs 4cs

5b 5b 5b 5b 5b

4aq 4aq 4aq 4aq 4aq

4cv 4cv 4cv 4cv 4cv

12s 12s 12s 12s 12s

12l 12l 12l 12l 12l

2d 2d 2d 2d 2d

2er 2er 2er 2er 2er 2er

1x 1x 1x 1x 1x

18 18 18 18 18

10f 10f 10f 10f 10f 10f

3333333 33333333777733777733777733777777777777777

4c 4c 4 4 4c 4c

6 66 66 6

5ak 5ak 5ak 5ak 5ak 5ak

17a 17 17a 17a 17

17 17 1 1 17 17

10e 10e 10e 10e 10e

17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b 17b

42 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag


3r 3r

3s 3s

3t 3t

43

3q 3q

m

3ø 3ø

3aa 3aa

Trampesti

3g 3g

3æ 3æ

Udlagte veje på matrikelkortet

Ejendomme på matrikelkortet

3h 3h

Eks. bygninger

Grussti

3i 3iVeje

Lokalplanområde

g

3af 3af

3ae 3ae

3ad 3ad

3ac 3ac

G

3ag 3ag

3ah 3ah

3ai 3ai

8m

3u 3u

3l 3l

30

6m

D

h

C

F

3am 3am

3al 3al

3ak 3ak

8m

c

3bk 3bk

3bl 3bl

3bm 3bm

3bn 3bn

3bx 3bx

3bt 3bt

3bq 3bq

3bo 3bo

10 m

3ab 3ab 3k 3k Signaturforklaring

3m 3m

23v 23v

H

8m

d

10 m

3v 3v

23x 23x

23s 23s

23p 23p

3br 3br

3bs 3bs

E

3by 3by

3bu 3bu

3bp 3bp

i

B

a

j

A

l

3cf 3cf

3ca 3ca

3bz 3bz

3cm 3cm

3cl 3cl

3cg 3cg

3cv 3cv

3ch 3ch

3cc 3cc

3cn 3cn 1:20003co Målforhold: 3co

Målforhold: 1:2.000.

3bv 3bv

N

3cb 3cb

Lokalplanafgrænsning med udlæg af veje og stier 3ck 3ck 3bv

KORTBILAG 4

3ce 3ce

3bø 3bø

8m

m

23y 23y

23t 23t

23q 23q

e

b

1a 1a

10

22

33

33

33 3c

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag


4 22

16 16

10 10

10 10

88 66

55

44

12 12

24 24

14 14

44

55

11

33

22

10 10

88

66

44

19 19

83 83

89 89

17 17

22

55

33

11

28 28

30 30

69 69

11

11

55

33

Vandhul

11

55

33

77

20 20

22 22

24 24

30 30

Grønt fællesområder

12 12 Sommerhusgrunde 14 14 16 16 18 18

Stier

Veje 77 99

55

33

0

32 32

26 26

73 73 71 71

62 62

66 66 64 64

68 68

33

11 11 Signaturforklaring 88 26 26

10 10

15 15

2B 2B

87 87

44

85 85

81 79 81 77 79 77

44

22

3A 3A

44

66

34 34

36 36

99

100

49 49

47 47

46 46

48 48

50 50

56 56 54 54 52 52

13 13

11 11

13 13

38 38 15 15

51 51

55 55 53 53

59 59 57 57

61 61

63 63

65 65

22

77

50

1 ha

(10.000 m²)

24 24

200

37 37

35 35

29 29

31 31

33 33

34 34 26 26 32 32 28 28 30 30

41 41 39 39

43 43

45 45

44 44

42 42

36 38 38 36 40 40

Meter 1:4.000

150

16 16

40 40

36 36 38 38

300

32 32 28 28

26 26

19 19 10 10 14 14 12 12

66

47 47

88 49 49

11 11 15 17 17 15 13 99 13

34 34

41 43 43 41

51 51

77

24 24

53 53

55

12 12

42 42

59 61 59 61 63 65 63 65

18 18 16 16 14 14

36 36 15 15

11

33

20 22 22 20

88 67 67

99

77

88

33

15 15

55

11

33

44

11 22

19 19

11

13 13 46 46 36 36 21 45 KORTBILAG 23 23 21 44 45 135, Arealanvendelse 20 20 13 99 44 44 32 32 m. veje, stier, 34 34 grønne 34 34 19 19 39 Matrikelkort 39 11 11 11 11sommerhusgrunde 18 18og 20 fællesomr. 77 17 17 55 22 11 11 32 32Målforhold: 1:4.000. 28 30 28 30 67B 67B 67A 67A 99 15 13 13 27 27 15 67 67 11 33 16 16 9 9 30 26 26 24 24 28 28 30 65C 65C 10 10 10 10 47B 47B 66 14 14 77 33 88 33 88 49 Målforhold: 55 22 1:4000 49 20 20 22 65D 65 65 77 12 65D 12 12 55 12 11 33 31 31

18 18

20 20

22 22

250

22

N

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag


7 57

59 59

33

44

66

56 56

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

13 13

11 11

99

36 36

40 40

Vandhul

44 44

Grønt fællesområder

42 42

5 m byggelinjer

Sommerhusgrunde

Stier

Veje

38 38 Signaturforklaring

21 21

23 23

25 25

14 14

30 30

32 32

34 34

19 19

17 17

12 12

28 28

26 26

24 24

10 10

18 18

20 20

22 22

88

15 15

13 13

44

16 16

40 40

38 38

36 36

11 11

34 34

17 17

14 14

19 19

99

15 15

32 32

77

12 12

10 10

22

Egsmarkg årdvej

6 6

13 13

66

88

11 11

26 26

24 24

22 22

47 47

41 41 Målforhold: 43 1:2000 43

Matrikelkort m. veje, stier, grønne fællesomr., 20 sommerhusgrunde, 51 samt 49 byggelinjer51 49 53 53 Målforhold: 1:2.000.

99 KORTBILAG 776, Arealanvendelse 55

Laksevej

28 28

55

33

11

1: Ca. 1.987 m² 2: Ca. 1.666 m² 3: Ca. 2.009 m² 4: Ca. 1.633 m² 5: Ca. 1.871 m² 6: Ca. 1.563 m² 7: Ca. 1.891 m² 8: Ca. 1.555 m² 9: Ca. 1.624 m² 10: Ca. 1.527 m² 11: Ca. 1.675 m² 12: Ca. 1.632 m² 13: Ca. 1.885 m² 14: Ca. 1.645 m² 15: Ca. 1.829 m² 17: Ca. 1.952 m² 19: Ca. 1.972 m² 21: Ca. 1.959 m² 23: Ca. 1.635 m² 25: Ca. 1.860 m²

N

33

20 20

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag

Krebsevej

45


63 63

55 65

44

66

46

22

77

56 56

50 50

52 52

54 54

13 13

11 11

99

40 40

38 38

21 21

23 23

25 25

14 14

36 36

34 34

19 19

17 17

12 12

26 26

24 24

10 10

20 20

22 22

88

15 15

13 13

38 38

36 36

11 11

66

34 34

17 17

44

99

15 15

32 32

22

77

13 13

28 28

55

33

24 24

99

11 11Målforhold:

77 Målforhold: 1:2000

1:2.000.

Luftfoto fra sommeren 2012 med lokalplangrænse, veje og grunde

KORTBILAG 7 26 26

11

N

22 22

55

20 20

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag


Forslag til lokalplan nr. Lokalplan nr.nr.362b Forslag til lokalplan xxxxxx Forslag til lokalplan xxx [Måned] 200x Aprilnr.2013 [Måned] 200x [Måned] 200x Bilag Kortbilag Bilag Bilag

BILAG 8

Farvepalettetil facadefarverpå påsommerhuse sommerhuse Farvepalette Farvepalette tiltilfacadefarver facadefarver på sommerhuse Følgende farver, deres blanding med hvid / sort anvendes til maling af facader sommerhuse: Følgende farver, og og deres blanding med hvid / sort skalskal anvendes til maling af facader på på sommerhuse: Følgende farver, og deres blanding med hvid / sort skal anvendes til maling af facader på sommerhuse:

Klassisk farvebetegnelse Klassisk Klassisk farvebetegnelse farvebetegnelse

NCS farvekode *), NCS farvekode *), NCS farvekode *), tilnærmet tilnærmet tilnærmet

umbra RåRå umbra Rå umbra

S6020 - Y30R S6020 - Y30R S6020 - Y30R

Brændt umbra Brændt umbra Brændt umbra

S750 - Y80R S750 - Y80R S750 - Y80R

Mørk dodenkopf Mørk dodenkopf Mørk dodenkopf

S8505 - R20B S8505 - R20B S8505 - R20B

dodenkopf LysLys dodenkopf Lys dodenkopf

S8005 - R20B S8005 - R20B S8005 - R20B

Oxydrød Oxydrød Oxydrød

S4550 - Y80R S4550 - Y80R S4550 - Y80R

Gammel oxydrød Gammel oxydrød Gammel oxydrød

S4050 - Y80R S4050 - Y80R S4050 - Y80R

Svenskrød / Falurød Svenskrød / Falurød Svenskrød / Falurød

S5040 - Y80R S5040 - Y80R S5040 - Y80R

Engelsk Engelsk rødrød Engelsk rød

S2070 - Y70R S2070 - Y70R S2070 - Y70R

Rød okker Rød okker Rød okker

S2570 - Y40R S2570 - Y40R S2570 - Y40R

Siena RåRå Siena Rå Siena

S4040 - Y40R S4040 - Y40R S4040 - Y40R

Okker Okker Okker

S2540 - Y20R S2540 - Y20R S2540 - Y20R

Vogngrøn Vogngrøn Vogngrøn

S800 - B70G S800 - B70G S800 - B70G

Vejledende eksempel, Vejledende eksempel, Vejledende eksempel, tilnærmet tilnærmet tilnærmet

*) NCS = Natural Color System, et international farvesystem, anvendes af farvehandlere. *) NCS = Natural Color System, et international farvesystem, derder anvendes af farvehandlere. *) NCS = Natural Color System, et international farvesystem, der anvendes af farvehandlere. Ultramarin anvendes til mindre bygningsdele. **) **) Ultramarin måmå kunkun anvendes til mindre bygningsdele. **) Ultramarin må kun anvendes til mindre bygningsdele. Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfaver. karakteriserer jordfarveskalaen at der Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfaver. DetDet derder karakteriserer jordfarveskalaen er, er, at der Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfaver. Det der karakteriserer jordfarveskalaen er, iat der er tale om afdæmpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne høj grad er tale om afdæmpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad er tale om afdæmpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad i harmoni med naturens egne farve i harmoni med naturens egne farve i harmoni med naturens egne farve

 47  


Lokalplan nr. 362b April 2013 Kortbilag

Signaturforklaring

N 1

Beskyttet vandhul

Kommende ejendomsskel

2

Beskyttet §-3-areal

Afgræsning af byggefelter

3

Beskyttet bufferzone på 5,0 m

Vejudlæg Forløb af udlagte grusstier

Nr. 11

1:12.000

1:12.000 120

240

360

480

0m

600

80

120

Nr. 13

160

0m

200

80

20

30

Nr. 15

0m

100

0

1:1.000 10

40

20

40

50

0m

10

10

80

120

160

200

3 Beskyttet bufferzone, 5 m rundt om §-3-arealet

40

60

80

100

30

40

50

15

20

25

1

20

Areal af vandhullet, som ofte står uder vand. Dette areal er også beskyttet efter naturbeskuyttelseslovens § 3

1:500

1:500 5

600

1:1.000

m

60

Nr. 9 480

2 1:2.000

5,

40

360

Areal rundt om vandhullet som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3

1:2.000 20

240

1:4.000

1:4.000 40

120

15

20

25

0m

5

10

KORTBILAG 9, Beskyttelse Vandhul og omgivne arealer, som er beskyttede imod bebyggelse og imod ændringer i arealets naturlige tilstand. Målforhold: 1:500.

48


1.13.S20b

Kommuneplantillæg nr. 23b til Syddjurs Kommuneplan 2009

Sommerhusområde på Egsmarkgårdvej, nord for Ebeltoft


HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE TEAM PLAN Plangruppen Postadresse: Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk Plangruppen er lokaliseret på rådhuset i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Tina Degn Rasmussen Planlægger Thomas D. Secher

Dette tillæg kan ses og hentes på: www.syddjurs.dk www.syddjurskort.dk www.plansystem.dk www.miljoeportal.dk Tillægget er udarbejdet af: Syddjurs Kommune Plan & Byg Plangruppen, TDS.

Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: www.syddjurs.dk. Kortgrundlag: © Matrikelkort og topografiskekort: KMS © TK-kort: Kortcenter.dk © Ortofotos: COWI

Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan. Tillægget vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udvikling i kommunen. De centrale emner i kommuneplanen er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. Samtidig tager kommuneplanen stilling til en lang række forhold uden for byerne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse. Kommuneplanens rammer angiver de overordnede retningslinier for de bestemmelser som senere kan vedtages i lokalplaner, om anvendelse, bebyggelsens art og tæthed m.m. I landzonen, er rammerne er samtidig retningsgivende for kommunens landzoneadministration. Hvad består kommuneplantillægget af Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med tilægget beskrives, og der fortælles om kommuneplantillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning. Rammebestemmelserne, der er konkrete rammer for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for Byrådet og kommunens administration. Rammekortet, der viser afgrænsningen af det område hvor kommuneplantillægget gælder. Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til Kommuneplanen, hvis byrådet ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. Det skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes hvis byrådet generelt ønsker at fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forslaget til kommuneplantillæg Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommuneplantillægget vedtages endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt kommuneplantillæg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er tilægget en del af kommuneplanens rammedel og er bindende for Byrådet og kommunens administration.


Lokalplan nr. 362b April 2013 Kommuneplantillæg nr. 23b

REDEGØRELSE Dette forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at realisering en udstykning af 20 nye sommerhusgrunde, som Miljøministeriet har givet mulighed for gennem et landsplandirektiv fra november 2010.

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010

KOMMUNEPLAN 2009 Projektområdet ligger uden for rammerne i Kommuneplan 2009. På denne baggrund er der udarbejdet dette tillæg til kommuneplanen.

TILLÆGGETS TILVEJEBRINGELSE Dette Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23b, er udarbejdet i december 2012 på baggrund af det tidligere Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, som var i offentlig høring i 10 uger i løbet af sommeren 2012, sammen med Forslag til Lokalplan nr. 362. Bagrunden for, at Syddjurs Kommune sender dette Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23b i offentlig høring sammen med Forslag til Lokalplan nr. 362b er, at Naturstyrelsen den 11. september 2012 nedlagde veto imod Forslag til Lokalplan nr. 362, fordi dette lokalplanforslag ikke overførte de grønne fællesarealer af lokalplanområdet (som samtidig ligger inden for Miljøministeriets landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde af november 2010) fra landzone til sommerhusområde. Ifølge en afgørelse af 3. december 2012 fra Naturstyrelsen skal hele den del af lokalplanområdet, som ligger inden for landsplandirektivet, overføres fra landzone til sommerhusormåde. Dette medfører ændringer i tekst og kortbilag i lokalplanen, samt en ændring i rammeteksten i kommuneplantillægget, hvor det nu skal fremgå, at alle de grønne fællesarealer inden for landsplandirektivets grænser skal overføres til sommerhusområde. Ændringerne er i planlovens forstand så væsentlige, at der skal vedtages nye planforslag til en ny offentlig høring. Derfor har Syddjurs Kommune udarbejdet dette Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23b til en ny offentlig høring sammen med Forslag til Lokalplan nr. 362b. Byrådet har den 30. januar 2013 godkendt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23b til otte ugers offentlig høring i perioden fra den 5. februar til den 2. april 2013. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den 5. februar 2013 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen bliver planforslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet, samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Da der allerede er blevet afholdt offentligt borgermøde den 14. august 2012, ifht. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Forslag til Lokalplan nr. 362, og da den eneste væsentlige ændring i forhold til disse første planforslag er, at størstedelene af lokalplanens grønne fællesarealer nu overføres fra landzone til sommerhusområde, er der ikke afholdt borgermøde om nærværende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23b. Der kom i løbet af den offentlige høring inden bemærkninger til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23b, som derfor er vedtaget uændret i forhold til forslaget. Planforslaget kan ses på Syddjurs Kommunes borgerservicecentre, på kommunens hjemmeside på www.syddjurs.dk/planforslag, samt på Miljøministeriets portal for planlægning på www.plansystem.dk.

51


Lokalplan nr. 362b April 2013 Kommuneplantillæg nr. 23b

RETSVIRKNINGER I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. § 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg. § 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

RAMMEBESTEMMELSER Til det på rammekortet viste rammeområde 1.13.S20b fastsættes der følgende rammebestemmelser, som vist til højre.

VEDTAGELSESPÅTEGNINGER Således vedtaget som Kommuneplantillæg nr. 23b af Byrådet i Syddjurs Kommune den 30. maj 2013. På Byrådets vegne Ebeltoft, den 30. maj 2013.

52

Kirstine Bille

Nich Bendtsen

Borgmester

Kommunaldirektør


Lokalplan nr. 362b April 2013 Kommuneplantillæg nr. 23b

Plannummer: 1.13.S20b Plannavn: Sommerhusområde på Egsmarkgårdvej Generel anvendelse:

Sommerhusområde

Specifik anvendelse:

Sommerhuseområde

Konkret anvendelse:

Sommerhusbebyggelse

Fremtidig zonestatus:

Delvis sommerhusområde, delvis landzone

Eksisterende zonestatus:

Landzone

Max. bebyggelsesprocent: (%) Beregningsmetode for bebyggelsesprocent Max. andel af grundarealet der må bebygges (%) Max. bebyggelsesrumfang (m³/m²) Max. antal etager:

1

Max højde (m):

5,0

Min. tilladte miljøklasse Max tilladte miljøklasse Notat - Generelle anvendelsesbestemmelser

Området må anvendes til udstykning af maks. 20 sommerhusgrunde, som der er givet mulighed for gennem Miljøministeriets landsplandirektiv fra november 2010.

Notat - Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til sommerhusformål.

Notat - Bebyggelsens omfang og udformning

Der må opføres maks. 180 m² samlet bebyggelse på hver sommerhusgrund. Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelter, som skal fastlægges gennem lokalplanlægning. Bebyggelse skal opføres med udvendige facader som i overvejen grad består af træ.

Notat - Opholds- og friarealer

Friarealer skal udgøre min. 25 % af området. Friarealer er fællesarealer, hvor sommerhusgrunde og de udlagte vejarealer ikke tæller med.

Notat - Miljøforhold

Regnvand skal nedsives på egen grund. Området skal spildevandskloakeres.

Notat - Infrastruktur

Veje skal anlægges som grusveje. Terrænregulering ifbm. anlæg af veje skal begrænses til et minimum. Der skal etableres et internt stinet, der kan forbindes til et gennemgående stinet.

Notat - Zonenotat

Veje, sommerhusegrunde samt de grønne fællesarealer, der ligger inden for afgrænsningen af Landsplandirektiv af november 2010, skal overføres til zonen for sommerhusområde, mens resten af arealet inden for rammen skal forblive i landzone.

Notat - Lokalplaner

Lokalplan nr. 362b.

53


Målforhold: 1: Målforhold: 1:4.000.

Matrikelkort med kommuneplanrammer

1.13.S12

1.13.S20b

Meter 1:4.000 50 0

1 ha

(10.000 m²)

100

150

200

250

300

Nyt rammeområde

RAMMEKORT

N

Lokalplan nr. 362b April 2013 Kommuneplantillæg nr. 23b

Kommuneplantillægget kan ses i sammenhæng med anden gældende planlægning på Miljøministeriets portal for planlægning, på www.plansystem.dk.

54

Lp362b med kpt23b, endeligt udkast, 25 04 13  
Lp362b med kpt23b, endeligt udkast, 25 04 13  
Advertisement