Page 1

BUDDHISTISK REFUGIUM

NORD FOR ESBY PÅ HELGENÆS ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE

N O V EMBER 20 1 1


N

Oversigtskort

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 2


INDHOLD Indledning

side 05

Området

side 07

Nuværende faciliteter

side 09

Ønsker til fremtidige faciliteter

side 11

Lov- og plangrundlag

side 15

Det videre forløb

side 21

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 3


N

Sme

deh

alde

n

adgangsvej

Tornbjerggård

sommerhusområde Stødov Bakker

Oversigtskort 1:10.000

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 4


INDLED N I N G

Tornbjerggård er en flere-længet landbrugsejendom nord for Esby på Helgenæs, beliggende på adressen Smedehalden 3, 8420 Knebel. Ejendommens jordtilliggende er på ca. 30 tdr. land. Ejendommen blev bygget i starten af 1900-tallet og i 1955 blev der etableret to større frugtplantager. Efter flere ejerskifter blev ejendommen erhvervet i 1995 af Rangdjung Yeshe Fonden. Denne fond blev stiftet samme år af en forening af danske buddhister, der gennem en årrække havde fulgt og sluderet den buddhistiske trosretning. Siden overtagelsen af ejendommen har fonden og foreningen benyttet stedet til afholdelse af mindre kurser og retreats for sine medlemmer.

I takt med den stigende efterspørgsel på foreningens kurser, er der et ønske om at få en afklaring om hvad der kan etableres, især hvad angår bygninger og faciliteter, ligesom der er et ønske om, at få klarlagt status for de eksisterende faciliteter. Det er ambitionsniveauet, at stedet kunne blive en af lokalområdets attraktioner som et af Nordeuropas mest komplette buddhistiske centre, ligesom foreningen ønsker at opnå en helstøbt og rentabel virksomhed på landet, hvor de fysiske rammer er tilpasset det smukke landskab på Helgenæs. På denne baggrund anmodes om igangsætning af lokalplanlægning

for ejendommen med nære omgivelser. På de følgende sider beskrives de nuværende faciliteter, samt ønsker til ejendommens fremtidige anvendelse og udbygning, ligesom dens forhold til de planmæssige bindinger i området belyses.

Øverst: Udsigt fra Tornbjerg over landskabet mod syd. Nederst: Tempel i den tidligere landbrugsbygning

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 5


N

Kurvekort 1:10.000

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 6


O MRÅ DE T

Gårdbebyggelsen er placeret for foden af Tornbjerg, deraf gårdens navn. Tornbjerg har sit højdepunkt i kote ca. 46. Til sammenligning har Ellemandsbjerget, som er det højeste punkt på Helgenæs, sit højdepunkt i kote ca. 100. Terrænet omkring Tornbjerg falder fra kote 46 til kote 0 over en afstand på omkring 1 kilometer.

bakker med adskillige vandhuller i terrænets lavpunkter og mindre skovarealer, samt beplantning i skel. De omkringliggende bebyggelser ligger, ligesom Tornbjerggård, skjult i bakkerne. De nærmeste 3 naboer ligger i en afstand på ca. 500 meter, hvoraf den ene naboejendom også ejes af foreningen (Strandgaarden, Esby Strandvej 8).

Selve gårdbebyggelsen er beliggende i kote ca. 25, i en lavning i forhold til det omgivende terræn. Tornbjerggård kan således ikke ses fra havet. Landskabet er præget af bløde Udsigt fra Tornbjerg over landskabet mod syd. Strandgaarden, som også ejes af foreningen, ses midt i billedet.

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 7


N

N

3

7 2 4

6

5

1

Nuværende faciliteter 1:1.000

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

Nuværende faciliteter 1:10.000

I

SIDE 8

8


NUVÆR E N D E F A C I L IT E T E R

En del af ejendommen er indrettet med baggrund i en række landzonetilladelser gennem årene. Der er dog uklarhed om, hvorvidt alle faciliteter er indrettet med forudgående tilladelse pga. de mange ejerskifter. Den nuværende bestyrelse ønsker med dette arbejde at klarlægge hvilke tilladelser ,der foreligger, og på denne baggrund at søge om lovliggørelse af de eksisterende faciliteter.

2 Tempel Bygningen er opført til landbrugsformål med forudgående tilladelse. Bygningen er indrettet og anvendes til tempel uden forudgående tilladelse.

Ejendommen indeholder i dag følgende faciliteter:

3 Køkkenfaciliteter Det gamle vognly er indrettet til ”primitivt” storkøkken. I forlængelse af vognlyet er indrettet udendørs, primitive badefaciliteter. Der er ikke søgt forudgående tilladelse til den nye indretning og ændrede anvendelse.

1 Ladebygning Bygningen er opført til landbrugsformål med forudgående tilladelse. Bygningens anvendelse er uændret.

4 Spiseområde, lejlighed mv Øst-længen er indrettet til spiseområde og ”administrations-faciliteter” i stueetagen. På 1. sal er indrettet mindre lejlighed, samt møderum.

Der er ikke søgt forudgående tilladelse.

nene er opstillet uden forudgående tilladelse.

5 Overnatningsfaciliteter Det tidligere stuehus er indrettet til opholdsrum, bad- og toiletfaciliteter i stueetagen med forudgående tilladelse. På 1. sal er indrettet overnatningsfaciliteter i form af 18 værelser på baggrund af en forudgående tilladelse til indretning af stuehuset til ”kollektiv beboelse” fra det tidligere Århus Amt.

7 Igangværende hytte-opførelse I den ene af ejendommens frugtplantager er påbegyndt opførelse af en meditationshytte på ca. 50 m2 uden forudgående tilladelse.

6 Primitiv campering Den nærliggende frugtplantage anvendes til primitiv campering (telt) i forbindelse med afholdelse af større kurser. Der er opstillet 4 skurvogne, som anvendes til overnatning af kortere varighed. Vog-

8 Ældre hytte På ejendommens arealer mod nord, er for ca. 15 år siden opført en mindre hytte uden forudgående tilladelse. Hytten anvendes til overnatning for de indbudte præster.

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 9


N

Beboelse/adm. mv Spisesal/ Køk

Parkering Tempel

Gårdrum med Stupa

Foredragssal/ Overnatning

Overnatning/møderum mv Fremtidig bygning overnatning

Parkering

Landbrugsbygning

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 10


ØNSKER T I L F R E M T I D I G E F A C I L I T E T E R

Det er ønsket at bevare og videreudvikle Tornbjerggård som buddhistisk refugium og meditationscenter. Ejendommens beliggenhed synes ideel til denne anvendelse, dels på grund af det smukke omgivende landskab, men også på grund af den lidt afsides placering i stille og rolige omgivelser. I denne videre udvikling har foreningen en række ønsker til indretning af fremtidige faciliteter. Som det fremgår af modstående illustrationsplan, er der arbejdet med en helhedsplanlægning, som omrokerer faciliteter indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer og tilføjer nye bygninger.

Den arkitektoniske hovedidé forfølger et 3-længet gårdmotiv. ”Templet” får ved denne disponering en central placering med indgang via våbenhus fra gårdsplads. Gårdspladsen behandles og indrettes omkring et buddhistisk monument i form af en stupa. Det er ønsket, at en eventuel lokalplan indeholder en vis fleksibilitet, således at faciliteterne kan placeres i takt med at stedet udvikler sig.

Tornbjerggård set fra nord-øst. I front ses østlængen. Den træ-beklædte bygning udgør templet.

Tornbjerggård set fra vest langs med tempel-bygningen.

Øst-længen.

Landbrugsbygning mod syd-vest.

Bebyggelsens arkitektoniske udtryk kunne med materiale og udformning tilpasses den omgivende landskab (se fotos side 20). Sengepladser Tornbjerggård rummer idag ca. 25 sengepladser.

Til venstre: Illustrationsplan; mål 1:1000 BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 11


Administration ca. 100 m2 Teknik, bad/toliet ca. 200 m2 Storkøkken ca. 100 m2

3 mindre beboelser á ca. 75 m2

700 m2 (grundplan) Spisesal ca. 300 m2

550 m2

Tempel ca. 550 m2

24 m2

Overnatning ca. 25 sengepladser

Foredragssal ca. 200 m2 Øvrigt ca. 100 m2

330 m

2

Overnatning ca.10 sengepladser

130 m2

500 m2 (250 m2)

Møderum ca. 350 m2 Bad/toliet ca. 150 m2

Fremtidig bebyggelse

Funktionsdiagram grundplan

Eksisterende bebyggelse

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 12

Overnatning ca. 25 sengepladser

Funktionsdiagram 1. sal


Det forudses, at der vil blive behov for en øgning af sengeplads-kapaciteten, således at det samlede antal sengepladser er 70. Denne øgede kapacitet vil kunne rummes dels i en ombygning indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer, og dels i de skitserede bygningsmæssige udvidelser. På længere sigt kunne der blive behov for, at opføre en mindre bygning i forlængelse af det gamle stuehus på ejendommens haveside. Nye spise- og køkkenfaciliteter mv Der forudses et behov for etablering af nye køkken- og spisefaciliteter.

Disse nye spise- og køkkenfaciliteter vil kunne rummes i bygningsmæssig udvidelse og -erstatning, som foreslås placeret som en 3. længe mod nord, der bygges sammen med den tidligere staldlænge mod øst. Det er et ønske, at en eventuel 1. sal vil kunne indrettes med 3 mindre beboelser til personer med tilknytning til stedets drift.

N

Parkering Mindre toiletbygning

Primitiv campering

10 mindre hytter

Mindre indgangsparti til Templet Der er behov for et mindre indgangsparti til Templet, hvor kursisterne kan sætte deres sko. Stupa Det er et ønske, at kunne opføre et klassisk buddhistisk monument i form af en stupa på gårdspladsen. Illustrationsplan - område til primitiv campering; mål 1:2000

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 13


Primitiv campering og mindre hytter og toiletfaciliteter Det er et ønske, fortsat at kunne anvende den nærliggende frugtplantage til primitiv campering. Dertil kommer et ønske om, at etablere 10 mindre, simple hytter til retræte og overnatning, samt en mindre toiletbygning. Der søges om lovliggørelse af følgende: Tempel Der søges om lovliggørelse af ændret anvendelse af ladebygning til buddhistisk tempel. Igangværende hytte-opførelse Der søges om lovliggørelse af

igangværende byggeri af meditationshytte i en af ejendommens frugtplantager (pkt. 7 på oversigtskort på side 8). Hytten ligger lavt i forhold til det omgivende terræn og er delvist skjult af beplantning. Hyttens placering er affødt af den lange tradition indenfor buddhismen for at meditere i skov og afsondrede områder. Hytten spiller en særdeles vigtig rolle for fordybelses-funktionen for det samlede center. Ældre hytte Der søges om lovliggørelse af en

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 14

ca. 15 år gammel hytte nord for ejendommen (pkt. 8 på oversigtskort på side 8). Hytten er indarbejdet terrænmæssigt i landskabet. Yderligere er der græs på taget, ligesom der er klatrende beplantning på facaderne. Hytten er malet i afdæmpede farver. Hyttens højde fra terræn til tagryg er 2,2 meter. Der er ingen store glaspartier. Hytten tjener som overnatningssted for de indbudte præster, som i tråd med gammel buddhistisk tradition bør bo i et roligt og afsidesliggende område.


LOV- OG PLANGRUNDLAG

Syddjurs Kommuneplan 2009 Tornbjerggård er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Der skal således udlægges et nyt rammeområde. I Syddjurs Kommuneplan 2009 henvises til en maksimal grænse på 100 sengepladser for etablering af ”overnatningssteder” indenfor kystnærhedszonen. I nærværende tilfælde er der tale om en placering inden for kystnærhedszonen, men med ønske om etablering af maksimalt 70 sengepladser.

afstand på ca. 1 kilometer fra kystlinjen, og er derfor ligesom næsten hele den øvrige del af Mols og Helgenæs beliggende indenfor kystnærhedszonen. Imidlertid er ingen bygninger synlige fra stranden. Eventuelle nyopførelser af bygninger vil ligeledes ikke kunne ses fra kysten. Der henledes til lempelse af Planloven for hvad angår udvikling af udkantsområderne indenfor kystnærhedszonen.

Kystnærhedszonen Tornbjerggård er beliggende i en Stranden nedenfor Tornbjerggård. Gården kan ikke ses fra kystsiden.

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 15


N

Strandbeskyttelseslinje 1:20.000

N

Geologisk interesseområde 1:20.000

N

Landskabeligt interesseområde 1:20.000

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

N

§3 Beskyttet natur og Muligt naturområde 2. prioritet 1:20.000

I

SIDE 16


Landskabeligt interesseområde Området ved Tornbjerggård er, ligesom hele den øvrige del af Helgenæs, udpeget som et område af særlig landskabelig interesse.

Geologisk interesseområde Området ved Tornbjerggård er, ligesom hele den øvrige del af Helgenæs, udpeget som et område af særlig geologisk interesse.

Inden for de udpegede landskabelige interesseområder skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Inden for de geologiske interesseområder skal hensynet til geologien tillægges særlig stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning m.v., som kan sløre landskabets dannelsesform, skal så vidt muligt undgås i de geologiske interesseområder

De fremtidige udvidelsesønsker i tilknytning til den øvrige bebyggelse anses ikke for at påvirke landskabsoplevelsen.

De fremtidige udvidelsesønsker i tilknytning til den øvrige bebyggelse anses ikke for at sløre landskabets dannelsesform.

Tornbjerggård set fra Tornbjerg

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 17


N

Område med drikkevandsinteresse 1:20.000

N

Beskyttede jord- og stendiger 1:20.000

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 18


Beskyttet natur I ejendommens nord-østligste hjørne er et mindre område med §3 beskyttet natur i form af søer og overdrev. De fremtidige udvidelsesønsker påvirker ikke dette område. Muligt naturområde 2. prioritet Området ved Tornbjerggård er udpeget som et muligt naturområde med prioritering 2. Mulige naturområder er landbrugsområder i omdrift, hvor der er gode muligheder for at genetablere uopdyrkede områder med høj naturværdi.

De fremtidige udvidelsesønsker ved Tornbjerggård er ikke til hinder for at genetablere de omkringliggende arealer til naturområder.

Skovbyggelinje og fredskov Tornbjerggård er ikke omfattet af skovbyggelinjen, ligesom der ikke er registreret fredskov.

Alle ejendommens arealer er idag udlagt til brak og afgræsning.

Bygninger med bevaringsværdi Det oprindelige stuehus er registreret med bevaringsværdi 7, på en skala på 1-9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi.

Område med drikkevandsinteresse Tornbjerggård er beliggende i et område med drikkevandsinteresse. Nærværende aktivitet anses ikke for grundvandstruende. Beskyttede jord- og stendiger Langs dele af Tornbjerggård’s skelafgrænsning mod nord, øst og vest forløber beskyttede sten- og jorddiger. Digerne berøres ikke.

Servitutter Der er vedlagt servitutoversigt. Den ønskede udvidelse strider ikke med gældende servitutter.

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 19


Referencefoto af bebyggelse der er tilpasset landskabet, både hvad angår udformning og materialevalg (Sea Ranch, Californien)

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 20

Referencefotos af en nyfortolkning af en gård-længe i træ (Nørre Vosborg)


D ET VI D E RE FORLØB

Det er vores håb, at nærværende hæfte kan danne baggrund for igangsætning af det videre arbejde frem mod en endelig godkendt lokalplan for Tornbjerggård. Vi står naturlig til rådighed for eventuelt opklarende spørgsmål og drøftelse af de fremsatte ønsker, ligesom vi gerne viser vores sted frem.

Referencefoto af en nyfortolkning af en gård-længe i træ (Nørre Vosborg)

BUDDHISTISK MEDITATIONS- O G RETRÆTECENTER

I

SIDE 21


Dette materiale er udarbejdet af arkitekt- og planlægningsfirmaet i aug - nov 2011 Møller & Grønborg Europaplads Mindegade 13, 3 8000 Århus C St. Kongensgade 1264 København K Tlf.: +45 8620 3200 Fax.: +45 8620 3210 www.mgarkitekter.dk Kontaktperson: Kisa Lindgaard arkitekt maa (direkte 86 20 32 15) i samarbejde med Rangdjung Yeshe Fonden Smedehalden 3 Helgenæs 8420 Knebel Kontaktperson: Andreas Hove Doctor (tlf. nr 40 32 73 60)

Bilagshæfte til ansøgning om lokalplanlægning for et buddhistisk refugium på Helgenæs  

Kopi af bilagshæfte af 04.11.11 fra Møller & Grønborg til ansøgning om igangsætning af lokalplanlægning for et buddhistisk refugium nord for...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you