Page 1

F R E D ST I D N I N G E N

NR 1 | 2013

MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN

FOTO: OPEN NYANMAR PHOTO PROJECT/CREATIVE COMMONS

Chans att agera i Burma Reformerna i Burma har gjort det möjligt för demokratioch fredsaktivister att agera öppet – och för Svenska Freds att flytta in sitt arbete från Thailand till Burma.

2 sida

Även om demokratiprocessen i Burma i mycket kan ses som ett skådespel för omvärlden, innebär de konkreta förändringarna att arbete för demokrati och fred kan bedrivas öppet. Svenska Freds har i flera år arbetat med Burma, men då haft möten vid gränsen i Thailand. I mars hölls ett seminarium i Rangoon med 30 deltagare från olika organisationer och nätverk i det burmesiska samhället. De hade fullt med idéer om hur ett Burma i fred och demokrati kan byggas upp. De menade att det nu var läge att fånga upp löftena om demokratisering, fredsprocesser och mänskliga rättigheter och se till att det leder till verklig förändring.

Oppositionspolitikern, demokratiaktivisten och Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi har kommit att symbolisera det burmeiska folkets kamp för frihet.

FOTO: XANTE HALL

NYSTART FÖR KAMP MOT KÄRNVAPEN

Skådespelaren Martin Sheen är engagerad i kampen mot kärnvapen.

4 sida

I mars höll Norge ett internationellt möte om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. Mötet är till stor del ett resultat av det civila samhällets påverkansarbete. Dagarna innan samlades människor från hela världen i ett forum, bland dem några från Svenska Freds.

SVENSKA FREDS SÄTTER PRESS PÅ KEX

6 sida

Utredningen som ska se över hur krigsmaterielagstiftningen kan skärpas, Kex, har satt igång. Ledamöterna har redan fått besök av Svenska Freds, som vill se till att det blir en skärpning i praktiken, och inte kommer att låta dem glömma orsaken till utredningen.

KRÖNIKA: TRE SEGERROP

8 sida

Ordförande Anna Ek välkomnar till nya utgåvan av Pax och inleder med tre segerrop för de senaste framgångarna i fredsarbetet. Tvärtemot vad många tror ökar intresset för fredsfrågorna och antalet medlemmar blir bara fler. Och så firas en alert och ständigt ung 130-åring.


2

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 1 / 2 0 1 3

Skådespel Aktivisterna som Svenska Freds träffat var överens om att demokratiprocessen i mycket är ett skådespel för omvärlden. Övergreppen finns kvar, väpnade konflikter pågår fortfarande, militären fortsätter styra bakom kulisserna och har makt att komma tillbaka när den själv

Framtidsplanering. Deltagarna har fullt med idéer om hur ett demokratiskt och fredligt Burma ska se ut, och vad som behövs för att göra verklighet av visionerna. vill. Det råder en stor ovisshet kring vilken riktning samhällsförändringen kommer att ta. Samtidigt har det skett vissa konkreta förändringar som gör det möjligt för aktivisterna att agera. Trots ovissheten är det nu läge att fånga upp de politiska löftena om demokratisering, fredsprocesser och mänskliga rättigheter och använda dem till en verklig förändring. Det har ändå blivit tillåtet att demonstrera och censuren har släppts vilket gör det möjligt för journalister att rapportera om allt som händer. Rädslan har släppt något, vil-

ket den glada och öppna stämningen på seminariet visade. Unga, gamla, män, kvinnor, olika etniska grupper, alla skrattade tillsammans och spånade fram strategier inför framtiden. I workshops diskuterades visionen ”En hållbar fred i Burma år 2020”, vilka hinder som fanns för visionen och vilka faktorer och aktioner som kunde möjliggöra den. Bland hindren finns konstitutionen från 2008 som garanterar militären makt, en låg utbildningsnivå och stor fattigdom, och utländska investeringar som inte kommer befolkningen till FOTO: ANNA EK

K

nappt har diskussionsfrågorna formulerats så haglar idéer och visioner om freden i Burma ner på papperslappar. – Vi möter en sådan oerhörd lust och vilja att fortsätta att kämpa för en förändring på fredlig väg såväl från ungdomsaktivister som från tidigare politiska fångar, från kvinnonätverk och tidigare etniska rebellgrupper. Munkar står redo att stödja sin befolkning och vara en del av den politiska förändringskraften, rapporterar Anna Ek från Rangoon i Burma. – Det är en enorm kraftsamling som pågår i det civila samhället. Ordförande Anna Ek, generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill och projekt­ ledaren Kenneth Hotz var i mars i Burma för ett seminarium tillsammans med 30 representanter från tio organisationer och nätverk som arbetar med demokrati- och fredsfrågor över hela landet, samt fyra munkar från det kloster i Rangoon som var mest aktivt under Saffransrevolutionen.

gripande att besöka ett av de kloster som var med och ledde saffransrevolutionen. Och så alla unga aktivister som bara sprudlar av glädje och engagemang och har glasklara visioner för framtiden, berättar Anna Ek. Hon hade trott att hon skulle mötas av mer försiktighet, att många inte ville bli fotograferade och publicerade med namn. I stället är det ofta tvärtom. De flesta vill att Svenska Freds ska berätta om deras arbete och deras erfarenheter. – När jag berättade att vi på Svenska Freds kommer att använda deras berättelser i vårt påverkansarbete kring situationen i Burma började de applådera. Jag har en känsla av att flera av aktivisterna känner att omvärlden håller på att vända dem ryggen, att kritiken mot kränkningarna av mänskliga rättigheter tystnar när handelsrelationer ska byggas upp. Jag upplevde att de var väldigt glada för att vi brydde oss.

FOTO: ANNA EK

Svenska Freds satte i mars igång ett fredsprojekt i Burma och möttes av ett stort och brett engagemang i det civila samhället.

FOTO: ANNA EK

Full fart på fredsarbetet bland aktivister i Burma

Inspirerande Mötet med burmeserna var spännande och inspirerande. Svenska Freds-gruppen imponerades av aktivister som suttit fängslade, ibland med dödsdom hängande över sig, och som så fort de kom ut ur fängelset fortsatte att engagera sig för att förändra samhället. – Det var också väldigt

Sue Sue Swe från Tavoyan Women´s Organisa­ tion förklarar att det behövs fler kvinnor på höga positioner inom rättsväsendet.

Ngwe Kyar Yan, ett av de kloster där Saffrans­ revolutionen startade 2007. Munkar från klostret fortsätter kämpa för fred och demokrati.


3 FOTO: E TOO

F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 1 / 2 0 1 3

Deltagarna på seminariet kom från olika grupper och organisationer i det burmesiska samhället – och från Svenska Freds. del och som hotar de nationella intressena. Bland hindren fanns också misstroende mellan olika etniska och religiösa grupper och mellan befolkning och ledningen av landet (både regering och armén).

Civil regering Seminariedeltagarna hade sedan massor av förslag på vad som behövdes för att förverkliga visionen. Först och främst måste kon-

stitutionen från 2008 förändras så att det blir möjligt med en civilt dominerad ny regering. Fri media ska fungera som en vakthund över fredsprocessen. Tillit måste byggas mellan de olika etniska och religiösa grupperna, och regeringen och de etniska väpnade grupperna måste ha en jämställd och rättvis dialog i syfte att skapa en fungerande federal union. Det civila samhället ska vara starkt och engagerat i ett fritt och fredligt land, en ny genera-

tion ledare behövs, liksom god utbildning och ett bra hälsosystem. Deltagarna pekade också på att burmeserna behöver utbildas i demokrati, hållbar fred, konflikthantering och mänskliga rättigheter. Fredsprocesser, säkerhetssektorreform och försvars- och säkerhetspolitiska frågor har tagits upp, och så har deltagarna diskuterat hur de vill gå vidare. Ett för många känsligt ämne som kom upp var dialog och

samarbete mellan olika religiösa grupper. Det förekommer diskriminering av muslimer. Trots alla problem känner Anna Ek inspiration och tillförsikt inför framtiden. – Det finns så många engagerade människor som enskilt och tillsammans utför ett avgörande förändringsarbete på gräsrotsnivå för den långsiktiga freden, demokratin och ett fritt Burma. Jag hoppas att vi ska kunna samarbeta närmare varandra fram­över. ■

Svenska Freds arbete med Burma

Reformer men långt till demokrati

Svenska Freds inledde ett samarbetsprojekt med grupper ur den burmesiska demokratirörelsen 2010. Projektet, som har stöd av Folke Bernadotteakademin, gick ut på att ordna seminarier som handlar om Säkerhetssektorreform, SSR, det vill säga hur säkerhetssektorn i ett framtida demokratiskt Burma ska se ut och hur avväpning, demobilisering och återintegrering ska gå till. Att diskutera dessa frågor var oerhört känsligt, så seminarierna ägde rum i Mae Sot i Thailand, nära den burmesiska gränsen. Under de år som projektet pågått har reformer införts i Burma, och det är nu möjligt att arbeta öppet inne i själva Burma även med dessa frågor. I mars hölls ett tvådagarsseminarium med ett 30-tal deltagare från olika organisationer och nätverk som arbetar med demokrati och fredsfrågor. Det är bland annat fredsnätverk, kvinnoorganisationer och ungdomsorganisationer. SSR-projektet avslutades nu i och med seminariet i Burma. Svenska Freds hoppas att det sista seminariet ska leda till större projekt i framtiden kring fred och demokrati i Burma.

Protesterna under den så kallade Saffransrevolutionen 2007 slogs brutalt ner av militären. Det hårdföra styret under militärjuntan såg ut att fortsätta. Men regimen isolerades från omvärlden och pressades av sanktioner, och började bara ett par år senare att införa reformer. I november 2010 hölls det val i Burma, som en del i militärens ”Seven step road map to a disciplined democracy”. Valet omgavs dock av flera tveksamheter. En stor del av oppositionen förbjöds att delta på grund av de strikta vallagarna. Militären garanterades 25 procent av platserna i parlamentets båda kamrar. Veckan efter valet släpptes oppositionsledaren Aung San Suu Kyi från de senaste åren av husarrest. Vallagarna ändrades och i fyllnadsvalet i april 2012 fick Aung San Suu Kyi plats i parlamentet. Ett stort antal politiska fångar har släppts, fredsförhandlingar pågår och vapenvilor är införda med alla utom en etnisk armé. Censuren har försvunnit och det är tillåtet att demonstrera. Trots allt detta är det långt kvar till fred och demokrati i Burma. Övergrepp från armén mot etniska grupper fortsätter att rapporteras.


F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 1 / 2 0 1 3

FOTO: ALEXANDER HARANG

4

Skådespelaren Martin Sheen (i mitten) har engagerat sig i kampen mot kärnvapen och var med på forumet med ideellt engagerade från hela världen.

Kampen mot kärnvapen fick nystart på Oslomöten Kampen mot kärnvapen har fått nytändning sedan Norge arrangerade en konferens om de humanitära konsekvenserna.

D

agarna innan samlades 500 människor från hela världen i ett forum, bland dem tre deltagare från Svenska Freds kärnvapengrupp. – Det som var mest gripande var två män från Japan som var med i Hiroshima. De berättade om hur de mist familjemedlemmar, om skadorna och hur nya sjukdomar dyker upp, berättar Marianne Freyne-Lindhagen. Hon känner sig inspirerad och engagerad efter Oslomötet, och det gör även Per-Ola Ockell, en annan deltagare från Svenska Freds.

– Det känns inte som om det skulle vara helt otänkbart att lösa frågan om kärnvapen, anser han. Det civila samhället har engagerat sig under paraplyet ICAN, ett internationellt nätverk med förbud av kärnvapen som mål (International campaign to abolish nuclear weapons). Den norska regeringens initiativ till konferensen i mars är ett resultat av det civila samhällets påverkansarbete i Norge, där ICAN har funnits sedan 2010. Sedan ett år tillbaka finns ICAN även i Sverige, och Svenska Freds är partnerorganisation. Konferensen i Oslo samlade representanter från 127 stater, flera FN-organ, Röda korset och Röda halvmånen samt ICAN. Mötet var inriktat på de globala humanitära konsekvenserna av kärnvapendetonationer. Det ses av ICAN som en framgång att mötet avslutades med tillkännagivandet att Mexiko kommer att stå värd för ett uppföljningsmöte. Pernilla Lundmark på ICAN Sverige berättar att fokus på

konferensen var mer utbildande än politiskt. Men det kändes som att det svängde. – Det slogs tidigt fast att det inte finns någon beredskap att hantera de humanitära konsekvenserna, och kommer aldrig att finnas. Därför var det många som efterlyste nya och kraftigare åtgärder för nedrustning, och även en del som talade om ett förbud.

Svalt Sverige Sverige var med på konferensen men hade en ”sval” inställning, som Pernilla Lundmark uttrycker det. Sverige gjorde ett uttalande om att en kärn­ vapendetonation vore en stor katastrof, men talade inte om förbud. – Vi behöver göra tydligt för vår regering att Sverige ska gå i täten för nedrustning igen, menar Pernilla Lundmark. Det har i det civila samhället funnits en frustration över att man enbart talar om kärnvapen som om det handlar om statlig säkerhet, förklarar hon. – Om man tänker på vilken

enorm förödelse en detonation skulle orsaka är det ur ett humanitärt perspektiv väldigt tydligt att det är ett vapen som absolut inte får användas och inte bör innehas av någon. Det är den starkaste argumentation man kan ha, säger hon. Dagarna före den officiella konferensen samlades 500 människor från hela världen på ett forum med allt från vetenskapliga presentationer till kulturella inslag. Marianne gick i demonstrationstågen som protesterade mot planerna på en svensk atombomb under 1950-talet. Hennes fredskollega i kärnvapengruppen, Per-Ola Ockell, 30 år, tillhör en betydligt yngre generation. – Det är synd att kärnvapenkampen missade några generationer. Jag hörde sällan talas om kärnvapen under min uppväxt. Konstigt, så här i efterhand, tycker Per-Ola Ockell. Men nu ser kampen mot kärnvapen ut att ha kommit igång med förnyad styrka. Både i det civila samhället och på mellanstatlig nivå. ■


HALLÅ DÄR:

Elina Förra året var första gången som Svenska Freds satsade på Face to Face (F2F), och du ledde projektet då. I år är det dags igen och du är tillbaka som projektledare. Hur känns det? – Jättebra. Det var väldigt roligt att jobba här, och det är spännande att göra ett större projekt detta år. Vi ska nu värva under längre tid än förra året. Varför satsar Svenska Freds ännu en gång på F2F? – Det var ett så framgångsrikt koncept. Svenska Freds fick massa uppmärksamhet, över tusen nya medlemmar och ökade inkomster. Det är ett bra sätt att synas, sprida varumärket och diskutera våra frågor. Arbetsmetoden är beprövad, och de frågor som Svenska Freds arbetar med engagerar människor. Vilka är de största utmaningarna? – För mig, att anställa bra människor. Det är värvarna som är de viktigaste, de gör jobbet. Jag lägger ner mest energi på det. För värvarna kan det vara

att hålla energin igång även under de dagar då en inte pratat med så många, haft otrevliga samtal, eller om vädret har varit svårt. Men för det mesta brukar de positiva mötena väga över. Det är som med alla jobb, i koncentrerat format. Hur har det blivit bemötta? – Vi har haft väldigt positivt bemötande. En del känner till Svenska Freds, en del inte. Men det förstärker behovet att prata med människor. Folk behöver få upp ögonen för de frågor som Svenska Freds arbetar med. Många av dem som värvades hade aldrig hört talas om Svenska Freds innan. Förvånade det dig? – Nej. Nedrustningsfrågor har uppmärksammats mycket, speciellt i samband med Saudi-affären förra året. Det viktiga tror jag är att det på en moralisk nivå är ganska lätt att engagera människor kring vapen, krig och fred. Många känner fortfarande inte till att Sverige producerar och säljer vapen. Och så hade vi jätteduktiga värvare som gjorde ett fantastiskt jobb. Vilken är din bakgrund? – Jag blev medlemsrekryterare på Amnesty direkt efter studenten, och blev gruppledare ganska snabbt. Jag tyckte

att det var roligt. Jag var redan intresserad av MR-frågor. Jag stötte på Svenska Freds på Urkult-festivalen, blev värvad och tänkte att Svenska Freds måste börja med F2F. Sedan pratade jag med Charlotta (insamlingsansvarig) och styrelsen, och startade sedan F2F här på Svenska Freds. Jag har precis tagit en kandidat i internationella relationer. Varför är det roligt? – Det är väldig roligt att få prata om så här viktiga frågor! Det är dessutom kul att få med sig folk, att engagera andra. Och jag tror att jag är lite av en tävlingsmänniska – jag har försökt förneka det men det är sant. ■

av den ledande fredskämpen, Svenska Freds-medlemmen och socialdemokraten Carl Lindhagen, med orden ”Alla folks frihet, Hela världens fred, Avrustning överallt.”

FRAMTIDA FREDSLEDARE UTBILDAS Johan Büser och Mohamed Hama Ali från SSU firar segern med Anna Ek och Linda Åkerström från Svenska Freds.

S VILL STOPPA EXPORT TILL DIKTATURER Socialdemokraterna beslutade på sin kongress i början av april att stoppa vapenexport till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Det blev en mycket mer

restriktiv skrivning än den som partistyrelsen föreslagit. Svenska Freds har drivit frågan gentemot Socialdemokraterna och ser kongressbeslutet som en seger. Anna Ek och Linda Åkerström från Svenska Freds fanns på plats för att dela ut flyers, stödja kongressledamöter med argument och påminna om Socialdemokraternas historia. De hade med sig en klassisk första maj-skylt från 1945 gjord

5 FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 1 / 2 0 1 3

Under våren startar Freds­ akademin, en utbildning i opinionsbildning, fredsarbete, ledarskap, påverkansarbete och föreningsengagemang. Svenska Freds-utbildningen vänder sig till unga människor, 18-25 år.

130

Namn: Elina Ambjörnsson Ålder: 24 år Bor: Stockholm. Har bott i Kenya 2006-2008 och gick i skolan, sista gymnasie­ året och språkskola året därefter. ”Jag var så nyfiken på världen och ville åka iväg direkt.” Gillar att göra: Yoga, spela brädspel, resa Talang:Talar swahili

Intresserade har fått söka till kursen, omkring åtta antas. Kursen leds av ordförande Anna Ek. Teori kommer att blandas med praktik. Gruppen ska besöka Almedalsveckan och planera ett evenemang till fredsdagen den 21 september. – Vi vet att fred är ett ämne som engagerar många unga. Vi startar därför Fredsakademin för att skapa nya framtida ledare som kan driva fredsfrågorna vidare både inom föreningen och i samhället i stort. Svenska Freds har haft liknande satsningar tidigare med stor uppslutning och gott resultat. Den här gången har vi möjliggjort Fredsakademin genom ett generöst bidrag från vår lokalförening i Lund/ Malmö, berättar Anna Ek.

Världens äldsta ännu existerande fredsförening fyllde 130 år den 2 april – grattis på födelsedagen Svenska Freds!


6

F R E D STI D N I N G E N PA X | N R 1 / 2 0 1 3

S

e till att det blir en skärpning i praktiken också, och glöm inte de andra kriterierna. Det var några av Svenska Freds huvudpoänger när Christoffer Burnett-Cargill och Linda Åkerström fick träffa ledamöterna i kommittén som ska utreda krigsmateriellagstiftningen. Den parlamentariska kommitté som ska se över exportkontrollen av krigsmateriel, förkortad till Kex, har påbörjat sitt arbete och i februari var Svenska Freds inbjudet att träffa den. Utredningen har fått i uppdrag att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater. Svenska Freds har länge drivit en kampanj för att stoppa vapenexport till diktaturer, men frågan blev högaktuell under den arabiska våren. Demokratiaktivister protesterade mot diktaturer som fått köpa krigsmateriel från Sverige. Riksdagen fattade våren 2011 beslut om att riktlinjerna för vapenexport skulle ses över och skärpas, men det dröjde ett år innan den ansvariga ministern Ewa Björling (M) tillsatte utredningen. Att riktlinjerna ska skärpas är redan bestämt, det utredningen ska se över är hur de ska skärpas. En av Svenska Freds farhågor är att man lägger till ett kriterium men att tolkningsmöjligheterna är stora. De

Insyn och ansvar Svenska Freds tog också upp möjligheterna till insyn och ansvar. Kommittén har fått i uppdrag att se över hur öppenheten kan öka. Internationellt sett har Sverige bra information, i efterhand, om vilka affärer som fått tillstånd. Däremot finns det ingen information om varför affärerna fått tillstånd. Bedömningarna är i hög grad politiska, påpekar Linda Åkerström, men det finns ingen demokratisk kontroll över besluten. – Hur mycket grova kränkningar av mänskliga rättigheter kan vi acceptera? Varför kan vi exportera till det landet, men inte till ett annat? Vilka bedömningar har gjorts? Vilket säkerhetsbegrepp har man utgått från? Svenska Freds anser att EKR, det parlamentariskt tillsatta exportkontrollrådet, ska öppnas

FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

Svenska Freds har träffat ledamöterna som ska utreda skärpt vapenexportlag.

förklarade för kommittén att det i dag är stor skillnad mellan hur riktlinjerna ser ut och vad som sedan är praxis. – Hade man följt dagens riktlinjer hade vi inte behövt ett demokratikriterium, konstaterar Linda Åkerström. Hon underströk vikten av att införa ett bindande kriterium som innebär ett verkligt förbud för viss export, med formuleringen ”ska” i stället för dagens ”bör”. – Kommittén måste se till att det blir en konkret påverkan på vapenexporten, att den om tio år ser annorlunda ut än i dag. Svenska Freds påpekade också att de andra kriterierna är lika viktiga som tidigare. Ett demokratikriterium ersätter inte kriterier om att inte exportera till länder i väpnad konflikt, eller länder med stor fattigdom.

FOTO: EVA KELLSTRÖM FROSTE

”Se till att det blir en skärpning på riktigt!”

Under två seminarier i mars uppmärksammade Svenska Freds, tillsammans med andra organisationer och partier från båda blocken, olika aspekter av exportkontrollen. I riksdagens första­ kammarsal (nedre bilden)debatterades öppenhet, på ett annat möte diskuterades vapenexport till diktaturer. I panelen satt då flera ledamöter som också är med i kommittén. Torbjörn Björlund (V) till vänster är inte med i kommittén, men Bodil Ceballos (MP), Ulrik Nilsson (M), Kerstin Lundgren (C) och Urban Ahlin (S) ska lämna förslag på skärpt vapenexportlagstiftning. Anna Ek, till höger, och Svenska Freds kommer att göra allt de kan för att de skärpta reglerna också blir bindande.

för insyn. EKR behandlar de exportaffärer som den ansvariga myndigheten, ISP, anser behöver en politisk prövning. Men allt som avhandlas på EKR:s möten är sekretessbelagt, ledamöterna får inte diskutera frågorna med någon, inte ens i sitt eget parti. Problematiskt, anser bland annat Svenska Freds, som tycker att EKR ska bli mer öppet, att det ska bli möjligt att få veta vilka ärenden som diskuterats och hur ledamöterna röstat.

För mycket makt Svenska Freds tycker också att det är odemokratiskt att ISP, Inspektionen för strategiska produkter, har så stor makt över vilka länder som får köpa vapen. Kommittén ska också titta på vad som ska räknas som följdleveranser, och även här kräver Svenska Freds striktare bedömningar. I dag kan

följdleveranser ske till länder dit Sverige stoppat krigsmaterielexport, till exempel Pakistan som fortfarande är en av de största köparna. – Jag hoppas att ledamöterna är modiga och inte glömmer bort känslan när demonstrationerna i Egypten och Tunisien bröt ut, att de då såg det som en historisk händelse, säger Christoffer Burnett-Cargill. Han påminner om att det också finns demokratirörelser i Saudiarabien och Bahrain som slås ned militärt. Länder som i dag får köpa svensk krigsmateriel. Utredningen ska vara klar senast i december 2014 och Svenska Freds kommer att följa kommitténs arbete, träffa ledamöter och kommittén fler gånger och arrangera olika typer av aktiviteter för att belysa och påverka utredningens arbete. I mars hölls två seminarier i riksdagen. ■


F R E D ST I D N I N G E N PA X | N R 1 / 2 0 1 3

FORTSATT EXPORT TILL DIKTATURER

FOTO: CONTROL ARMS

Den svenska vapenexporten uppgick 2012 till 9,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 30 procent jämfört med året innan. Vapenexporten till diktaturer fortsätter dock som tidigare. Bland de största mottagarländerna finns länder som Saudiarabien, Pakistan, Thailand och Förenade Arabemiraten. Även Bahrain fortsätter att få köpa vapen av Sverige. – Det är bra att vapen­ exporten minskat, men man ska komma ihåg att det är från en rekordhög nivå. Minskningen är inte en konsekvens av något åtstramningsbeslut från myndighetens sida. Om det hade varit ett medvetet beslut hade mottagarländer som Saudiarabien och Bahrain inte funnits med, kommenterar Anna Ek, Svenska Freds ordförande. Hon påpekar också att Politiken för global utveckling inte följs. Indien är största köparlandet, ett land som har enorma fattigdomsproblem. Hon är också kritisk till att det inte verkar som om vidareförsäljning av granatgeväret Carl Gustaf från Indien till den burmesiska armén fått några konsekvenser. De fem största mottagarländerna 2012 var Indien (1 438

miljoner kronor), Saudiarabien (922 miljoner kronor), Frankrike (899 miljoner kronor), Pakistan (615 miljoner kronor) och Thailand (600 miljoner kronor).

KINA ALLT STÖRRE EX­PORTÖR Vapenhandeln växte med 17 procent under perioden 20082012, jämfört med femårsperioden innan, visat statistik från fredsforskningsinstitutet Sipri. För första gången sedan Kalla krigets slut är Kina en av de fem största exportörerna. Kina har övertagit Storbritanniens plats och det är den första förändringen i topplaceringen på 20 år. Asien och Oceanien stod för nästan hälften av den globala importen. Världens fem största importörer finns alla i Asien: Indien, Kina, Pakistan, Sydkorea och Singapore. Flera länder i Asien har under senare år beställt eller annonserat att de ska beställa långdistansvapen. Flera länder i Sydostasien försöker också förstärka eller etablera ubåtsflottor samt skaffar krigsfartyg och stridsvapen. Den här utvecklingen kommer samtidigt som territoriella konflikter i Öst- och Sydkinesiska sjöarna har ökat spänningarna i regionen.

7

FREDSLÄGER FÖR UNGA PÅ ÅLAND I sommar har omkring 30 ungdomar chansen att lära sig om fredsfrågor, vad som kan göras – och hur det kan göras. Och allt detta vid havet på Åland. Stockholms Freds, Svenska Freds lokalförening i Stockholm, bjuder in till sommarläger den 25 till 30 juni. Målgruppen är ungdomar ungefär i gymnasieåldern. En rad föreläsare och workshopledare kommer från olika organisationer, bland annat Svenska Freds, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, ICAN (International campaign to abolish nuclera weapons) och Ofog. Men det kommer också att finnas tid för bad och andra utomhusaktiviteter. – Vi valde Åland för att det är symboliskt viktigt. Det är en demilitariserad zon nära oss. Och även för att Åland har en ganska stark demokrati, väldigt nära medborgarna. Dessutom valde vi Åland för närheten till havet – och Stockholm! berättar Pelle Sunvisson från Stockholms Freds. Det kostar 400 kr, inklusive resa från Stockholm, övriga kostnader bjuder Stockholms Freds på. Lägret är öppet också för ungdomar som inte är medlemmar.

Svenska Freds söker medlems­ rekryterare! Vi söker nu engagerade och socialt drivna personer som kan hjälpa Svenska Freds att växa. Arbetet som medlemsrekryterare är både roligt och utmanande, perfekt för dig som behöver ett jobb och samtidigt göra skillnad. Vi rekryterar löpande fram till mitten av juli, och avslutar projektet i mitten av augusti.

Intresserad? Skicka in ditt CV tillsammans med ett personligt brev till elina.ambjornsson@svenskafreds.se, eller läs mer om tjänsten  http://www.svenskafreds. se/lediga-jobb

HANDEL MED VAPEN REGLERAS Den 2 april antogs ett vapenhandelsavtal i FN:s generalförsamling. Det är första gången som världens stater satt upp gemensamma regler för den internationella vapenhandeln. Det civila samhället har verkat för ett Arms Trade Treaty, ATT, de senaste tio åren, bland annat genom den globala kampanjen Control Arms som Svenska Freds är medlemmar i. Trots att avtalet enligt Svenska Freds innehåller en del svagheter ses det ändå som ett historiskt steg.


KRÖNIKAN: Tre anledningar till segerrop

H

ej fredsvän! Välkommen till nya utgåvan av Fredstidningen Pax! Jag hoppas att du ska uppskatta den, både den nya formen och att innehållet precis som tidigare bjuder på intressant läsning. Mina kollegor har verkligen gjort ett fantastiskt arbete med att färdigställa premiärnumret du nu sitter och läser. Som ett led i detta arbete är det så klart oerhört viktigt för oss att få ta del av dina synpunkter. Det kan handla både om textmässigt innehåll men också om designen. Är tidningen läsvänlig? Enkel att skriva ut?

Vad vill du veta mer om? Vad vill du veta mindre om? Vill du tipsa om en bra bild till nästa nummer? Vi tar väldigt gärna emot era förslag på hur tidningen kan leva upp till era förväntningar. Givetvis har vi ekonomiska ramar som vi måste följa men låt oss för den skull inte låta bli att diskutera vad som förändras och förbättras. Då och då hör jag personer i min omgivning säga att intresset för fredsfrågorna minskat med tiden. Då känns det kul att kunna säga att det som tur är inte stämmer. Förra året slog vi rekord i och med att vi lyckades rekrytera 1 500 nya medlemmar och är nu uppe i 6 700 stycken. Så många medlemmar har Svenska Freds inte haft sedan mitten av 90-talet. Engagemanget för fredsfrågorna pekar alltså uppåt! En stor del av vårt arbete går ut på att lyfta fram felaktigheter, kritisera dåliga politiska beslut och berätta vad vi vill ändra på. Men jag skulle vilja ta

tillfället i akt att inleda det här första numret med tre stycken segerrop, för att också påminna varandra om alla våra framgångar. Det första: det här året fyller Svenska Freds 130 år. Det känns både hisnande och spännande att tänka på hur länge vi har funnits och hur mycket vi har betytt för fred och nedrustning. Som fredsorganisation är vi vana vid att arbeta i motvind och att det kan ta lång tid innan vi kan fira våra segrar. Men att segrarna kommer förr eller senare är en sak som är säker. Det andra segerropet gäller att det nu finns ett globalt vapenhandelsavtal, ett så kallat Arms Trade Treaty, som vi har arbetat för länge tillsammans med civila samhället världen över. Avtalet är långt ifrån perfekt men är ändå ett första steg framåt för att skapa globala normer som syftar till att skydda civilbefolkningar från väpnat våld och försöka förhindra att det sätts fler vapen i händerna på krigsherrar. Nu börjar

arbetet med att få avtalet att träda i kraft och att se till så att staterna efterlever det. Parallellt med detta fortsätter vi självklart kampen för ökad nedrustning både internationellt och i Sverige. Det tredje och sista hurraropet går till beslutet på Social­ demokraternas kongress nu i början av april om att stoppa vapenexporten till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Stort tack till alla Svenska Freds medlemmar och gåvogivare som har gjort det möjligt för oss att bevaka och driva den här frågan, bland annat gentemot (S). Utan ert stöd hade det inte varit möjligt. Det har tagit flera år av kamp och arbete, men framstegen kommer tids nog. Vi har många vinster framför oss att fira. Var så säkra!

ANNA EK Ordförande Svenska Freds

VARMT TACK till alla er som har bidragit till insamlingen för lokalt fredsarbete i Afghanistan. Vi har nu fått in 74579 kr! Insamlingen fortsätter och målet är att samla in 97000 kr. Läs mer, starta en egen insamling eller ge ett bidrag via vår hemsida. Du kan också sätta in ditt bidrag på pg 90 10 85-1. Märk inbetalningen ”Afghanistan” så kommer pengarna rätt.

Fredstidningen Pax ges ut av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Ansvarig utgivare: Christoffer Burnett-Cargill Redaktör: Eva Kellström Froste 08 55 80 31 89, pax@svenskafreds.se Design: Gabriel Holmbom Skribent om inte annat anges: Redaktören Adress: Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm

www.svenskafreds.se

Fredstidningen Pax, nummer 1/2013  

Välkommen till nya utgåvan av Fredstidningen Pax! I första numret kan du läsa om Svenska Freds arbete i Burma, vad kommittén som ska utreda...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you