Page 1

FREDSTIDNINGEN

nr 3 | 2019

Medlemspublikation för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

— — VEM TAR ANSVAR FÖR VÅLDET? — — KAMPEN OM UNGAS INTRESSE — — HÅLLBAR FRED OCH KLIMAT


— — VÄLKOMMEN TILL FREDSTIDNINGEN PAX I det här numret fokuserar vi på mekanismerna bakom det militära våldet. Läs intervju med doktoranden och före detta militären Anders Malm som reder ut hur det militära våldet allt mer byråkratiseras, och ta del av reflektioner från Fredrik Ekelund som är aktiv i Svenska Freds och har ett förflutet inom Försvarsmakten. Dessutom analys av Försvarsmaktens

— — VÅLD I KONTORSMILJÖ:

rekryteringskampanjer och krönika på temat klimat och hållbar fred, signerad Svenska Freds ordförande Agnes Hellström. Trevlig läsning!

INGRID HELLER

VEM TAR ANSVAR FÖ

REDAKTÖR

Vem tar ansvar för militärens bruk

ser och rutiner. Man jobbar mycket

av våld när de som planerar och

med administration i IT-miljö och

genomför militära operationer inte

man använder sig av excel, word och

uppfattar att de arbetar med våld?

powerpoint, säger Anders Malm via

Fredstidningen Pax ges ut av Svenska

Ny forskning visar att byråkratise-

telefon från Gotland där han numera

Freds- och Skiljedomsföreningen.

ring av den militära verksamheten

arbetar för Länsstyrelsen.

leder till att de anställda distanseRedaktör: Ingrid Heller

ras från det militära våldet. Därmed

SINNEBILDEN AV PLANERING inom

ingrid.heller@svenskafreds.se

ställs frågan om ansvarstagande på

den militära verksamheten är ett

Ansvarig utgivare: Karin Wall Härdfeldt

sin spets.

gäng kamouflageklädda män som

karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se

står samlade runt en karta uppslagen Doktoranden och före detta militären

på ett bord och diskuterar hur nästa

Adress:

Anders Malm har i sin doktorsav-

anfall bäst ska gå till. De pratar om

Polhemsgatan 4

handling som publicerades i mars i

geografi, terräng, vapensystem och

112 36 STOCKHOLM

år tittat på hur arbetet ser ut för de

vilket motstånd de förväntar sig att

Tryckeri:

anställda inom Försvarsmakten som

möta. Denna bild, som vi ofta möter

Ljungbergs tryckeri, Klippan, 2019

arbetar med planering, genomför-

i moderna krigsfilmer, och som även

ande och utvärdering av militära

speglar hur det militära arbetet såg

operationer. Det han har kunnat se är

ut förr i tiden, stämmer alltså inte.

att det militära arbetet till hög grad

Närmare verkligheten är snarare

är byråkratiserat. Det innebär att de

tjänstemannen som sitter på kontor,

anställda främst arbetar på kontor

vänder papper, går på möten och tar

med rutinärenden, administration,

kaffepauser med sina kollegor.

att fylla i listor och liknande. Trots

- Det som jag ser när jag studerar

att deras arbete handlar om bland

den här operativa verksamheten

annat genomförande av militära

inom militären är att den jobbar med

operationer - alltså en verksamhet

dagliga frågor och byråkrati som

vars kärna är våldsanvändning -

vilken annan institution eller myn-

upplever de flesta att deras arbete

dighet som helst. Men skillnaden är

inte har något med våld att göra.

att effekten längst ut på linan är att

- Stabsarbetet handlar väldigt

man kan använda våld, säger Anders

mycket om att jobba med proces-

Malm.

2


ÖR MILITÄRENS VÅLD? Anders Malm menar att det som ska

fysiskt och mentalt, och om den som

dock väcka frågan om var ansva-

särskilja de militära organisatio-

ska utsättas för våldet inte längre

ret ligger för den byråkratiserade

nerna från de civila är att de militära

benämns som en människa.

våldsanvändningen och hur an-

organisationerna har en legitim rätt

svarstagande kan ske.

att bruka våld. Det blir problematiskt

- Man kan ställa sig frågande till

när denna distinktion blir otydlig. När den militära yrkesutövningen betraktas som vilket annat myndighetsarbete som helst så upplevs inte konsekvenserna för den våldsanvändning som militären planerar för som lika allvarliga. På så vis distanseras de anställda från den militära verksamhetens våldsanvändning.

” Anställda distanseras från den militära verksamhetens våldsanvändning

hur man tar ansvar för det våld som faktiskt blir resultatet av ens arbete om man jobbar så mycket med processer, rutiner, powerpoints och liknande. Det är det som blir det knepiga, om man inte ser att det blir våld i slutändan, menar Anders Malm. FÖRHOPPNINGEN ÄR att dessa

FORSKNING VISAR ÄVEN på att de

forskningsresultat kan bidra till

anställda inom militären undviker

- Om man har ett arbetssätt som gör

kritisk diskussion och reflektion

att prata om sin motståndare. Om

att man fjärmar sig från våldsan-

inom Försvarsmakten. Anders

motståndaren behöver benämnas

vändningen gör det att det ansvar

Malm önskar att frågan kan disku-

är det ofta i form av koordinaterna

och den etik och moral som följer

teras och bidra till ett brott i de var-

för var den befinner sig, som target

med särställningen som man har av

dagliga rutinerna inom militären.

(mål) eller liknande språkbruk som

att vara legitim våldsutövare ställs

- Det är just militärer som måste

kan få en utomstående att tvivla på

på sin spets. Frågan blir hur man

diskutera de här frågorna. Det är ju

om det faktiskt är en människa som

kommer i kontakt med våldet om det

där som ansvaret finns för våldsan-

åsyftas. Denna utveckling - som

är så distanserat och om det militära

vändningen, avslutar Anders Malm.

även aktualiseras i samband med

arbetet ser ut som vanligt arbete,

användningen av ny teknik, drönare

säger Anders Malm.

INGRID DAHLÉN SKRIBENT

och automatisering av vapensystem - lyfter frågan om det inte finns en

För de militära kontorsarbetarna

risk att trösklarna för våldsanvänd-

upplevs ansvaret för våldsutövning-

ning sänks om den som planerar för

en ligga hos politikerna och hos de

våldet är så pass distanserad, både

som är ute i fält. Anders Malm vill

3


HALLÅ DÄR!

FREDRIK EKELUND... ...forskare i sociologi vid universitetet i Freiburg, Tyskland, och aktiv inom Svenska Freds arbete med att ge stöd till dig som inte vill vara en del av det militära systemet.

Du har en bakgrund inom försvaret – berätta! Jag blev fascinerad av det militära, av

extrema form. Hur organisationen väljer att använda dig är inget du har

i sociologi så jag är inte lika aktiv i

kontroll över. Även om du arbetar

Svenska Freds längre. Men jag ställer

krig och vapen, redan som 12-åring.

med mer administrativa uppgifter

gärna upp om det är någon som

Mina föräldrar var nästan lite oroliga

kan du tvingas in i en situation där

vänder sig till organisationen för att

för mig. Det kändes naturligt att

du måste använda vapen och döda.

få stöd i hur man kan förhålla sig till

göra lumpen som 18-åring – trots

De ambitioner du själv har med din

Försvarsmakten. Jag vet hur många

att det inte var allmän värnplikt på

tjänstgöring – till exempel att ut-

tankar som kan snurra runt i huvu-

den tiden. Jag blev placerad i Skövde,

veckla dig själv eller få erfarenheter

det och vill gärna finnas där för dem

som spaningssoldat, och det blev en

som kan vara bra för ditt CV - är inte

som behöver.

rejäl chock. Det var inte alls som på

värda någonting om säkerhetslä-

film, som jag hade föreställt mig. Jag

get förändras. Den militära logiken

Har du något råd till unga som kal�-

kommer knappt ihåg någonting av de

kräver att du ska utföra saker som du

las till mönstring?

första tre månaderna. Det var väldigt

inte alls känner dig bekväm med.

Det viktigaste är att vara medveten

jobbigt - jag fick ont i ryggen och

Så när jag kom hem från Afgha-

om sina val redan från början. Att

gick ner tio kilo eftersom vi inte fick

nistan hade jag en helt annan bild

göra värnplikten är första länken i en

ordentligt med mat. Efter den första

av att arbeta inom det militära. Jag

lång kedja av beslut som kan leda till att du till slut tvingas döda en annan

tiden fick jag byta till en tjänst som

visste redan innan jag började min

var mindre krävande rent fysiskt och

anställning i Försvarsmakten att jag

person. För det handlar faktiskt om

där trivdes jag bättre.

ville åka på internationell insats. När

det: att du militariseras och stegvis

Några år efter lumpen började jag

insatsen var avslutad sa jag upp mig

flyttar dina gränser tills du är i stånd

plugga freds- och konfliktkunskap

och började studera igen.

att döda en annan människa av poli-

och inriktade mig på vad som sker

En tid senare fick jag en inkallelse till

tiska eller andra anledningar som du

när ett krig tar slut. Vad händer med

militär repetitionsövning. Trots att

inte alls delar.

alla traumatiserade kombattan-

jag sagt upp mig var jag fortfarande

Försvarsmakten är väldigt bra på att

ter? Efter studierna ville jag gärna

krigsplacerad och blev inkallad till

rekrytera och det är förstås många

jobba vidare med de frågorna men

något jag inte vill göra. Det var en

saker som kan locka: att testa sina

kände att jag behövde ha praktisk

obehaglig insikt, som förstärkte

gränser, att lära sig samarbeta

erfarenhet av en konfliktsituation.

känslan av inte ha kontroll över mina

under extrema situationer och att få

2012 bestämde jag mig för att söka

egna val. Som tur är finns det i Sve-

erfarenheter som är värdefulla för

till Försvarsmakten med målet att

rige möjlighet att ansöka om att bli

karriären. Men det gäller att fråga

tjänstgöra utomlands. Efter ett år i

vapenfri – och det var det jag gjorde.

sig: kan du få de här erfarenheter-

Sverige blev det dags för insats i Afghanistan i rollen som stabsassistent.

4

bor jag i Tyskland där jag doktorerar

na genom andra sammanhang? I Varför har du engagerat dig i Svens-

slutändan är du som individ inte värd

ka Freds?

någonting inom det militära. Du kan

Vad var det som fick dig att sluta?

Efter studier i genusvetenskap sökte

bli skickad utomlands och tvingas

När jag var i Afghanistan insåg jag

jag praktik på Svenska Freds. Att

tjänstgöra i insatser som du inte alls

två saker: det här är på riktigt och du

arbeta på kansliet i Stockholm var

tycker är försvarbara.

som medarbetare i Försvarsmakten

en jättebra erfarenhet och jag fick

blir del av en organisation vars logik

bättre förståelse för de frågor som

INGRID HELLER

bygger på våldsutövning i dess mest

organisationen arbetar med. Numera

SKRIBENT


— — KONST ISTÄLLET FÖR VAPEN Art the Arms Fair är en volontärdriven organisation i London som arbetar med konst i olika former för att uppmärksamma konsekvenserna av vapenmässor. I början av september arrangerade organisationen en tio dagar lång konstbiennal med pop-up-utställningar och programpunkter. Biennalen öppnade en vecka innan världens största vapenmässa, the Defence and Security Equipment International (DSEI), ägde rum i London. Vapenmässan arrangeras vartannat år och det här var andra gången som Art the Arms Fair kontrade med ett eget arrangemang. ”Allt för få människor känner till vapenmässan. Vi vill göra motstånd och exponera den verkliga betydelsen av vapenhandeln och lyfta fram fredliga alternativ till krigsindustrin”, skriver organisationen på sin hemsida. Bilden till vänster är en illustration av Ralph Steadman.

— — KICKSTARTA VÄRLDSFREDEN På internationella fredsdagen 21 september drog vi igång en crowdfundingkampanj för att kickstarta världsfreden. 102 miljarder dollar är vad som potentiellt behövs. "Vi får det vi investerar i. Att förebygga väpnad konflikt är både möjligt och – i jämförelse med de enorma kostnaderna för krig – en väldigt bra affär", säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

— — PÅ PLATS PÅ FN-MÖTE I slutet av augusti deltog vi, tillsammans med andra ideella organisationer, i ett internationellt möte om FN:s vapenhandelsavtal Arms Trade Treaty (ATT) i Genève, Schweiz. Så här säger vår generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt som var på plats: "Den här typen av möten har stor påverkan på om stora mängder vapen hamnar i krig och konfliktzoner eller ej de kommande åren. Det handlar bokstavligen om liv eller död för civilbefolkningen i JeFoto: ICAN

men och andra länder där det råder krig".

5


— — KAMPEN OM UNGAS INTRESSE Har du funderat på om värnplik-

sörjningen med frivillighet som bas

Hur framställs de civila i kampan-

ten kan förbättra ditt CV? Eller hur

och 2017 beslutade regeringen att

jerna?

det är att ha mens i fält? I så fall

återinföra den allmänna värnplikten.

I kampanjen “Vi låter Sverige var i

kanske Försvarsmaktens kom-

Trots lagstiftningen har Försvars-

fred” porträtteras, genom ord och i

munikationskampanjer har nått

makten för avsikt att till största del

bild, både Försvarsmakten och de ci-

igenom ditt mediebrus. Men hur

bygga sin personalförsörjning på fri-

vila som ska skyddas. Satta i relation

är kampanjerna uppbyggda för att

villigt sökande. Därför är kommuni-

till varandra är skillnaderna mellan

tilltala målgruppen och vad säger

kationskampanjer än i dag ett viktigt

beskyddaren och de som ska skyddas

de oss om försvaret och de som ska

verktyg för att nå ut till potentiella

som tydligast.

skyddas?

rekryter.

En reklambild från “Vi låter Sverige vara i fred” visar barn och vuxna

Den här artikeln är baserad på

EFTER EN DJUPDYKNING i Försvars-

som leker i ett badhus. Badhuset är

uppsatsen “Den gode beskyddaren -

maktens två kampanjer från 2017 “Vi

ljust och personerna utstrålar glädje.

Krigsförberedelser & genusordning i

låter Sverige vara i fred” och “Hur

Bilden delas i mitten av en mörka-

Försvarsmakten”.

många skäl behöver du?” träder en

re reklambild från Försvarsmak-

År 2010 beslutade riksdagen att slopa

bild av rekryten fram.

ten. Den föreställer en dykare i ett

den allmänna värnplikten till för-

Möjligen känner du igen retoriken

svenskt kustlandskap. Dykaren är

mån för ett yrkesförsvar bestående

från en affisch nära dig. Reklam-

dold under vattnet, sånär som på hu-

av frivilligt sökande. Under åren då

skylten ringar in de egenskaper som

vudet som sticker upp ovanför ytan.

frivilliga förväntades fylla Försvars-

de vill att målgruppen ska besitta.

På den grå himlen står det:

maktens personalbehov ökade sats-

Rekryten drivs av frihet och mänsk-

“VI LÅTER SVERIGE VARA I FRED. Vi

ningarna på marknadsföring. För-

liga rättigheter.

finns där, ibland syns vi, ibland inte.

svarsmaktens primära målgrupper

Samtidigt är personen aktiv, karri-

Men här och nu upptäcker och stop-

beskrevs som “de som vill förbättra

ärsdriven och ser sin tid inom mili-

par vi kränkningar på land, i luften,

världen” och “de äventyrssökande”.

tären som en utmaning och investe-

till havs och på nätet. Allt för att din

Särskilt prioriterat var det att locka

ring i både sig själv som person och

vardag ska fortsätta som vanligt - i

tjejer till Försvarsmakten. Det visade

sin yrkesmässiga framtid.

ett Sverige som aldrig slutar utveck-

sig dock svårt att säkra personalför-

las.

Bilder från kampanjerna “Vi låter Sverige vara i fred” och "Hur många skäl behöver du?”, producerade av reklambyrån Volt åt Försvarsmakten. Foto: Volt

6


Vi lär oss att Försvarsmakten stoppar

En typisk feminint kodad egenskap

ha enligt kampanjerna. Det går dock

och avvisar kränkningar - men

som kopplas samman med civilbe-

inte att bortse från att legitimeringen

metoderna för detta är mindre tyd-

folkningen är passivitet. När kam-

av militärt beskydd bygger på idén

liga. När Försvarsmakten intervjuas

panjerna om och om definierar vad

om att det finns en grupp som ska

i forskningsartikeln Recruiting the

som ska skyddas som “vår vardag”

skyddas och en annan grupp som ska

“enterprising soldier”: military re-

reflekterar det en civilbefolkning som

ge beskydd. För att motivera fort-

cruitment discourses in Sweden and

är nöjd med status quo, utan driv och

satt stöd till det militära och vikten

the United Kingdom av Sanna Strand

agens. Nöjdhet, i kombination med

av att människor ska göra mili-

och Joakim Berndtsson konstaterar

ovetskapen om de hot vi lever under,

tärtjänst behöver Försvarsmakten

de att referenser till våldsutövning

passiviserar civilbefolkningen. Fö-

därför skapa dessa tydliga grupper

tidigare har haft avskräckande effekt

reställ dig att de civila istället hade

och förklara hur den ena är beroende

på deras målgrupp, främst “förbättra

suttit på sina jobb, i full färd med

av den andras beskydd. Genom att

världen”-gruppen.

att agera, tänka eller göra viktiga

studera konstruktionen av “de som

saker, kanske i egna uniformer. Vilka

ska skyddas” och “beskyddaren”

ATT FRAMSTÄLLA BESKYDDAREN

tankar och känslor hade kampanjen

i Försvarsmaktens kampanjer ser

som övervakande, aktiv i det dolda

då väckt?

vi att, vad feministiska teoretiker

och redo att agera - utan att lyfta

kalla, den maskulina beskyddarlo-

våldsmetoder - är ett sätt att und-

Är det så enkelt, att Försvarsmakten

giken återspeglas även i en svensk

vika att avskräcka rekryter. Dyka-

använder gammaldags och traditio-

kontext. Användningen av över- och

ren förmedlar seriositet, lugn och

nella könsroller för att locka Sveri-

underordnade karaktärsdrag, som

professionalitet. Raewyn Connell

ges normkritiska ungdomar till en

aktiv/passiv, professionell/informell

och andra genusforskare menar att

framtid inom militären?

och fysiskt stark/fysiskt utsatt, är

dessa karaktärsdrag är traditionellt

Både ja och nej. Försvarsmakten

starkt kopplade till vår förståelse

maskulint kodade egenskaper.

utmanar förutfattade meningar om

av makt och vilka egenskaper som

I motsats till beskyddaren porträt�-

vilka personer som platsar på vilka

vi historiskt sett förknippar med

teras de som ska skyddas på ett

ställen. Kampanjerna förmedlar att

maskulinitet och femininitet. Därför

personligt sätt. De syns i sina hem,

vårt kön, sexualitet eller hudfärg inte

är den patriarkala genusordningen en

på fritiden, med sin familj eller

spelar någon roll för våra möjlighe-

hörnsten även i 2010-talets militär-

vänner. Ofta i de skeden i livet där vi

ter till en framtid inom militären.

rekrytering.

människor är som mest utsatta - som

Det viktiga är snarare huruvida vi

barn, småbarnsförälder, pensionär

passar in med de personlighetsdrag

TILDA WENDEFORS

eller gravid.

och drivkrafter som beskyddaren ska

SKRIBENT

7


NÄR DETTA SKRIVS har årets

just nu.

mottagare av Nobels fredspris ännu

För parallellt med obe-

inte offentliggjorts. Sällan har en

nägenheten att hantera

förhandsfavorit dominerat såsom

klimatförändringarna

Greta Thunberg och Fridays For

fortsätter världens mili-

Future gjort i år.

tära utgifter att öka. 2018

Det är på tiden att klimatfrågans

var de 1 822 miljarder dollar.

nära koppling till hållbar fred och

Varje timme investerar de

säkerhet uppmärksammas igen

stater som har kärnvapen mer

och vore helt i Nobels anda att ge

pengar i att modernisera befintliga

priset till en global ickevåldsrörelse

arsenaler än vad som årligen ryms

initierad och ledd av unga. Greta

i FNs budget för kärnvapenned-

Thunberg och Fridays For Future

rustning. Kärnvapen som dessutom

har under det senaste året, likt ICAN

skulle få fullständigt förödande

i kampen mot kärnvapen, visat hur

konsekvenser för människor, djur

en stark gräsrotsrörelse kan utmana

och miljö om de användes igen.

världens makthavare. De har agerat helt i enlighet med principerna för

KLIMATRÖRELSENS KAMP har

ickevåld och med fredliga medel

förts länge men det är sällan den når

och utan att kränka eller förnedra

maktens finrum. Miljöaktivisten

sin motståndare, argumenterat för

Severn Cullis-Suzuki blev 1992 känd

övertygelsen att alla kan förändras.

för att ha fått ”världen att tystna” när hon 12 år gammal talade på

ENLIGT NOBELS TESTAMENTE ska

FN-konferensen Earth Summit som

Nobels fredspris tilldelas den som

representant för organisationen

”verkat mest eller best för folkens

ECO. ”Föreställ er vilken fantastisk

förbrödrande och afskaffande eller

värld vi skulle få om de pengar som

minskning af stående arméer samt

investeras i krig istället investera-

bildande och spridande af fredskon-

des i att hitta lösningar för klimatet

gresser”. Fridays For Future är en

och för att stoppa fattigdomen”, sa

global fredsrörelse där miljontals

hon sa hon i sitt tal.

människor satts i rörelse. De sätter

Kopplingen mellan miljöfrågor och

också strålkastarljuset på vilka ab-

hållbar fred och säkerhet har alltid

surda summor som läggs på militär

funnits, men det är på senare år som

upprustning och på de “stående

klimatförändringarna framträtt

arméer” som Nobel syftade till, på

som ett av de största globala hoten

bekostnad av de mest akuta säker-

mot vår säkerhet. Att ta hotet

hetshoten mot människor i världen

på allvar är en helt nödvändig

Fo t o : M i k i A n a g

ri u s

— — FÖR HÅLLBAR FRED KRÄVS HÅLLBART KLIMAT

pusselbit i arbetet för hållbar fred och säkerhet. DE FLESTA ÄR vid det här laget rätt övertygade om att Gretas och Fridays For Futures kamp kommer att fortsätta även när medieflödet tagits över av något annat. Liksom det gjort för Severn Cullis-Suzuki, som snart fyller 40 år men fortsatt som miljöaktivist. För verklig förändring tar ofta väldigt lång tid att uppnå. Men behovet av omställning är akut. FNs tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon sa ofta att världen är överbeväpnad och freden underfinansierad. För att kunna hantera och förebygga de säkerhetshot vi står inför krävs en helt annan inställning och helt andra prioriteringar. Att tilldela Fridays for Future Nobels fredspris vore därför ett både viktigt och nödvändigt ställningstagande.

AGNES HELLSTRÖM ORDFÖRANDE SVENSKA FREDS

STÖD OSS PÅ DITT SÄTT svenskafreds.se/stod-oss/

— — SVENSKA FREDS

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Profile for Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

PAX nr 3 2019  

PAX nr 3 2019. Medlemspublikation för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

PAX nr 3 2019  

PAX nr 3 2019. Medlemspublikation för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.