PAX nr 1 2021

Page 1

FREDSTIDNINGEN

nr 1 | 2021

Medlemspublikation för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

—   BRITTISKA STATEN DRAS INFÖR RÄTTA

—   UNGAS ENGAGEMANG STÄRKER FREDSARBETET —   UTRIKESDEKLARATIONEN 2021

PAX_2021_1_final.indd 1

2021-03-16 21:15


DEN 21 JANUARI klockan 11.00 svensk

vände opinionen och

tid slog klockan midnatt i Samoa,

stoppade Sveriges

som därmed blev första land där FN:s

planer på att skaffa

konvention om förbud mot kärnvapen

egna kärnvapen på

trädde i kraft. ICAN:s Beatrice Fihn

1960-talet. Tack

kommenterade ögonblicket på

för att ni stod fast

Instagram, med de avslutande orden:

vid er inre kompass

”Det är svårt, det går långsamt, men

och stod emot påhopp

22 januari är en enorm seger och jag

och anklagelser om allt

är redo att fira.”

från att vara naiva till att

Foto: Ingrid Heller

—   AGNES HAR ORDET

vara fosterlandsförrädare. OCH SOM VI FIRADE, världen

Tack till er som tog över

över. Klockan 16.00 dagen därpå

stafettpinnen när energin tröt för

drog firandet igång i Sverige. 150

dem som kämpat innan er, ni som

DEN 22 JANUARI 2021 FIRADE VI.

festklädda och förväntansfulla gäster

gjorde Svenska Freds och hela

Men redan dagen därpå organiserade

med glitter i blicken, av både tårar

fredsrörelsen mångdubbelt starkare

vi oss på nytt. För nu fortsätter

och skratt. Med en känsla av lätthet

under 1980-talet. Arrangerade

kampen mot klockan att förbjuda

blandad med stundens allvar, firade

mördarrobotar, helt autonoma

vi 75 års fredsarbete.

vapensystem, innan de börjar

FESTEN VAR DIGITAL men närvaron total. På plats fanns några av er vars lokalförening uppmärksammat varenda Hiroshimadag sedan 1970-talet. Några av er kände jag igen som aktivister från tiden när Per Anders Fogelström var Svenska Freds ordförande och kämpade mot en svensk atombomb. Medlemmar från Svenska Freds, IKFF, Svenska Läkare

"Tack till alla er som enträget, envist och energiskt fortsatt jobba för det ni tror på."

Mot Kärnvapen, Greenpeace, FN-

tillverkas. Samtidigt har nu kriget i Jemen pågått i sex år och svensk krigsmateriel fortsätter att levereras till de stridande parterna, trots de skärpta regler för svensk vapenexport som trädde i kraft 2018 och som borde omöjliggöra en sådan export. Det är fullständigt oacceptabelt att detta kan pågå. Under 2021 ska vi inte bara göra allt för att få regeringen att stoppa vapenleveranserna. Vi kommer även att trycka på för att det

förbundet, Kristna Freds och många

fredsmarscher, skrev debattartiklar,

utreds om de skärpta reglerna haft

fler. Vi var ett komprimerat myller av

höll torgmöten. Tack till

någon effekt. Det är dags att täppa

det civilsamhälle som jobbat så länge

kärnvapenöverlevarna, hibakushas,

till kryphålen en gång för alla. Det är

för något som till slut blev verklighet.

som aldrig tystnat utan fortsatt

dags att samla kraft ur framgångarna

berätta. Tack vare era historier har

och fortsätta att förändra världen,

OCH TILL ER SOM INTE VAR DÄR

världen aldrig kunnat glömma. Tack

tillsammans.

vill jag upprepa delar av talet jag höll

till alla er som enträget, envist och

under festen: ”Tack! Tack ni som

energiskt fortsatt jobba för det ni

AGNES HELLSTRÖM

redan tidigt 1950-tal organiserade

tror på: En värld utan kärnvapen. En

ORDFÖRANDE SVENSKA FREDS

er mot kärnvapen och för att de

värld där kärnvapen är förbjudna.

aldrig mer skulle användas. Tack

Nu är vi där.”

för att ni aldrig gav upp, för att ni

Fredstidningen Pax ges ut av Svenska

Ansvarig utgivare: Karin Wall Härdfeldt,

Freds- och Skiljedomsföreningen.

070 284 34 32 pax@svenskafreds.se

Redaktör: Miranda Rudklint

Adress: Polhemsgatan 4 112 36 STOCKHOLM

miranda.rudklint@svenskafreds.se 2

Tryckeri: Ljungbergs tryckeri Klippan, 2020 Omslagsbild: CAAT

PAX_2021_1_final.indd 2

2021-03-16 21:15


—   FREDSAKADEMIN- UNGAS ENGAGEMANG STÄRKER FREDSARBETET I en tid då säkerhetspolitiken

möjligt att förändra. Syftet med

ledarna håller workshops med elever

handlar mer om nationell säkerhet

Fredsakademin är därför att stärka

som berörs av värnplikten. Men

och militär upprustning än

ungas handlingsutrymme genom

detta är bara början. Hur och vad

internationell solidaritet och

att etablera ett forum för samtal,

Fredsakademin blir framöver formas

mänsklig trygghet så behövs

aktivism och kunskapsutbyte.

även till stor del av de unga som är

de fredliga alternativen mer än

Fredsakademin grundas för och

med.

någonsin. Fredsakademin står för

med ungas kompetens och vilja

de alternativen.

till delaktighet i hållbar fred och

Thea Pettersson, projektledare,

säkerhet, inte av plikt.

och Rebecka Lindholm Schulz,

Unga som berörs av att värnplikten

engagemangssamordnare, är

har återaktiverats ställs inför en

Fredsakademin är i uppstart och

de drivande personerna bakom

snäv förståelse av säkerhet och hur

just nu byggs grunden som består

uppbyggandet och utvecklingen av

de kan bidra i säkerhetsarbetet.

av en ledarskapsutbildning. En

Fredsakademin tillsammans med

För ett säkrare samhälle krävs en

digital plattform och en satsning

Svenska Freds ordförande Agnes

bredare horisont för vad vi ser som

för gymnasieskolor där de utbildade

Hellström.

SEXTIOFYRA DELTAGARE

LANSERING I MAJ

I slutet av februari blev det äntligen start för

I maj lanseras första versionen av Fredsakademins

utbildningen som pågår fram till maj. Utbildningens

digitala plattform. Fredsakademin.se är tänkt att

första termin är därmed igång, där unga mellan 18–28

fungera som en samlingspunkt för unga personer som är

år från norr till söder blir ledare inom freds- och

engagerade i fred- och säkerhetsfrågor.

säkerhetsfrågor. Den digitala plattformen kommer att utvecklas under Under utbildningen utvecklar deltagarna sitt praktiska

året men den första versionen kommer redan i april.

ledarskap genom träning i workshopmetodik samt process- och samtalsledning.

Den kommer bland annat att innehålla en utbildningssida för ledarskapsutbildningen och ett metodmaterial för

Redan nu vid första tillfället var antalet sökande fler än

gymnasielärare vars elever berörs av värnplikten.

som kunde erbjudas plats. Nästa utbildning kommer att genomföras i höst och ansökan öppnar i september.

Den digitala plattformen vidareutvecklas sedan i takt med att Fredsakademin växer.

"Det är inspirerande att höra ungas perspektiv på frågor om fred och säkerhet och att få möjlighet att fånga upp deras engagemang genom att visa hur deras arbete kan bidra till en fredligare värld"

REBECKA LINDHOLM ENGAGEMANGSSAMORDNARE

"Det är väldigt kraftfullt att se unga med ett driv lära sig nya metoder som de kan applicera i sin vardag och lära sig ett nytt språk som stärker deras förståelse av hur de bidrar till förändring."

THEA PETTERSSON PROJEKTLEDARE

PAX_2021_1_final.indd 3

3

2021-03-16 21:15


—   UPP TILL NY KAMP FÖR JEMENS CIVILA -

BRITTISK FREDSORGANISATION TILLBAKA I RÄTTEN Brittiska fredsaktivister fortsätter

exportlicenser till den Saudiledda

har staten sedan 2015 godkänt

sin kamp för att på juridisk väg

koalitionen i Jemen hade lyckats. Högsta

exportlicenser till koalitionen värda över

förbjuda Storbritanniens regering att

domstolen bekräftade riktigheten i

200 miljarder kronor, och detta bara i så

sälja vapen och militära tjänster till

CAATs argument och gav regeringen

kallade ‘standard-licenser’. Dessa skiljer

den Saudiledda koalitionen. Medan

i uppdrag att avbryta alla pågående

sig från de över 344 ”öppna licenser”

Jemen är inne på sitt sjätte år med

exportlicenser till koalitionsparterna, i

som regeringen godkänt, där värdet inte

världens värsta humanitära kris, talar

väntan på att en utredning skulle ta reda

dokumenteras. Öppna licenser tillåter

Storbritanniens ekonomiska intressen

på om licenserna överensstämde med

nämligen producenten att exportera

emot fredsorganisationens chanser

lagen.

ett obegränsat antal av de produkter

att komma åt exportlicenserna via ett domstolsbeslut.

som licensen specificerar, vilket gör I rättsprövningen, som drog igång

det omöjligt att veta hur mycket som

redan 2016, pekar CAAT på att brittisk

totalt har sålts. Saudiarabien förblir

lagstiftning förbjuder försäljning av

Storbritanniens främsta importör av

fredsorganisationen Campaign against

vapen där det finns “en tydlig risk för

krigsmateriel och militära tjänster, och

arms trade (CAAT) besked om att deras

användning i brott mot internationell

är en närstående samarbetspartner i

juridiska prövning av regeringens

humanitär rätt (IHL).” Trots detta

säkerhetsfrågor.

Den 20 juni 2019 fick den brittiska

CAAT kampanjar utanför hovrätten i London, april 2019 Foto: CAAT

4

PAX_2021_1_final.indd 4

2021-03-16 21:15


N Under ett års tid lyckades CAATs

kapacitet att följa IHL”.

kampanj förhindra exportlicenser till koalitionen till ett värde av hundratals

och hem kan avfärdas som ‘isolerade händelser’ men det gör inte vi” säger

Det är detta narrativ som CAAT på

Andrew Smith, CAATs pressansvarige.

miljoner pund. Glädjen byttes dock

nytt går till rätten för att motbevisa.

“Försäljningen av dessa vapen är

mot frustration när den brittiska

Med den nya prövningen befäster

omoralisk, och vi är säkra på att

regeringen förklarade sin utredning

CAAT sitt löfte om att inte ge sig innan

domstolen kommer att bekräfta att

avslutad och upptog licenserna på nytt

licenserna till koalitionen “upphör

beslutet att förnya dem var olagligt.”

under sommaren 2020. Argumentet

en gång för alla.” CAAT vill också

löd att regeringen inte kunnat visa

tydliggöra för det brittiska folket

att koalitionens krigsbrott i Jemen

och världen i stort, det faktum att

regeringen på rättslig väg, handlar

var systematiska. I sitt uttalande

Storbritannien prioriterar ekonomisk

om något mycket större än att avslöja

hävdar Storbritanniens internationella

vinning framför att motverka världens

Storbritanniens roll i Jemenkriget och

handelssekreterare, att trots de

värsta humanitära kris - i kontrast till

bidra till kampen för en varaktig fred

“isolerade” historiska kränkningarna av

vad regeringen själv påstår.

i Jemen. Att Storbritannien, i sällskap

IHL som regeringen kunnat fastställa, så ”har Saudiarabien en verklig avsikt och

“Regeringen kanske tror att den enorma förstörelsen av skolor, sjukhus

CAATs beslut att ta sig an

med många andra europeiska stater, sedan länge inte brytt sig om sitt ansvar forts.

5

PAX_2021_1_final.indd 5

2021-03-16 21:15


som parter till det internationella

Å andra sidan har CAATs juridiska

förnuft det enda som behövs för att

vapenhandelsfördraget från 2013

prövning öppnat upp för nya

förstå att regeringen agerar felaktigt.

(ATT), är inte kärnan i CAATs

ingångar i samhällsdebatten, där

Vårt ärende är starkt och vi hyser

prövning. CAATs ärende handlar om

dubbelmoralen i Storbritanniens

stora förhoppningar om att nå ännu

att en gång för alla belysa att staten

åtaganden och ageranden för

längre med vår prövning denna

fortlöpande bryter mot sina egna

fred och säkerhet blottlagts. Det

gång.”

lagar.

återstår att se hur långt den nya juridiska prövningen kan nå, och

Genom detta fokus stärker CAAT

Efter en dryg månad in i 2021 har

hur CAATs kampanj kan inspirera

vi nu redan sett två signifikanta kliv

sina chanser att bli lyssnade på i

andra organisationer, både i och

i rätt riktning: Italien har valt att

rätten. Bevisen för att den saudiledda

utanför Storbritannien, att ta upp

upphöra alla pågående exportlicenser

koalitionens krigsbrott i Jemen

kampen mot den internationella

för missiler och flygbomber

är regel snarare än undantag, går

vapenhandeln och för icke-militära

till Saudiarabien och Förenade

idag inte att förneka. Hos den

säkerhetsstrategier på rättslig väg.

Arabemiraten, medan USA:s

internationella brottsmålsdomstolen, ICC, ligger nu en färsk mapp med vittnesmål om hur en rad europeiska politiker och representanter för vapenföretag är medskyldiga till krigsbrotten i Jemen. Ju mer den brittiska regeringen går i god för den saudiledda koalitionens respekt för IHL och driver sitt argument att Storbritanniens militära träning av saudiska styrkor ”minskar” risken för krigsbrott - desto mer förlorar regeringen sin trovärdighet, såväl på hemmaplan som internationellt. Regeringens ”whitewash” det föregående domstolsbeslutet - det vill säga, att mörklägga brottsligt beteende genom att vinkla presentationen av fakta - hintar

nytillträdde president Joe Biden

“Regeringen kanske tror att den enorma förstörelsen av skolor, sjukhus och hem kan avfärdas som ‘isolerade händelser’ men det gör inte vi.”

om vilket motstånd den nuvarande rättsprövningen troligtvis står inför. Att regeringen lyckades återuppta exporten på så ihåliga argument, trots att domstolsbeslutet från 2019 avvisade dessa som irrationella gentemot brittiska exportregler, visar på hur lättvindigt en ledande demokrati och förkämpe för den ‘liberala’ världen kan förklä sitt vinstintresse i humanitära narrativ.

just bekräftat att hans regering har stoppat pågående exportlicenser även här till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, i väntan på en ny utvärdering av deras legalitet. Båda dessa initiativ sätter betydande press på Storbritanniens regering att se över sina egna licenser, och ger samtidigt ny kraft åt CAATs pågående prövning. Skulle så samma strategi kunna användas för att stoppa den svenska vapenexporten? Svaret är nej. Den svenska vapenexportprövningen är inte uppbyggd på samma sätt och det är därmed inte möjligt för fredsfrämjare att ta sig an Sveriges bristande respekt för till exempel sitt eget demokratikriterium via

Ännu har prövningen inte tagits upp i rätten, men baserat på CAATs tidigare erfarenhet hoppas Andrew Smith att ett beslut ska komma någon gång under våren 2021. “Regeringen har inte släppt något hållbart underlag för varför det skulle vara lagligt för dem att återuppta vapenexporten till Saudiarabien igen i somras” säger

en domstolsprocess. Ändå finns det stor anledning för det svenska fredsarbetet att lära sig av CAATs kampanj och söka nya vägar för att exponera Sveriges dubbelmoral gentemot Jemen. Inte minst i sviterna av covid-19.

NICO EDWARDS SKRIBENT

Smith. “Vid det här laget är sunt

—   VÄLKOMMEN PÅ EXTRAKONGRESS DEN 23 APRIL 2021! Centralstyrelsen kallar härmed Svenska Freds medlemmar till extrakongress för att rösta en andra gång för att föreningens nya stadgar ska träda i kraft. Extrakongressen är digital på Zoom och inleder lördagens stormöte då vi kommer att träffas för att diskutera Svenska Freds idéprogram, dela ut fredspris och mycket mer. Gå in på svenskafreds.se för att läsa mer eller anmäla dig, eller kontakta oss på info@svenskafreds.se eller 070-763 48 52.

6

PAX_2021_1_final.indd 6

2021-03-16 21:15


—   UTRIKESDEKLARATIONEN 2021 Utrikesministern Ann Linde presenterade den 24 februari Sveriges nya utrikesdeklaration. Ann Linde lyfte inledningsvis såväl värdet av demokrati och en världsordning baserad på folkrätten, samt att Sverige drivit på för en rättvis global tillgång till vaccin mot covid-19. Alla mycket viktiga frågor men utrikesdeklarationen i sin helhet präglas av få nyheter och låga ambitioner vad det gäller diplomati, nedrustning, hållbar fred och säkerhet. FRÅNVARO AV DIPLOMATI Diplomatins betydelse som bör vara en självklar del av en utrikesdeklaration, berördes endast en gång med begreppet klimatdiplomati. Vi saknade tidigare års ställningstagande att “diplomati är vår främsta försvarslinje”. SVERIGE FORTSÄTTER ATT EXPORTERA VAPEN TILLSTRIDANDE PARTER I JEMEN Utrikesminister Ann Linde tar i utrikesdeklarationen upp hur hon för ett år sedan besökte Jemen och att det var tydligt för henne hur uppskattat Sveriges engagemang är. Utrikesdeklarationen säger också att Sverige fortsätter att ge ett omfattande humanitärt bistånd till Jemens hårt prövade befolkning, liksom stöd till den FN-ledda processen för fred. Självklart ska Sverige göra allt för att konflikten ska lösas på fredlig väg och att humanitär hjälp når fram till Jemens svältande befolkning. Men Sverige har också ett annat engagemang kopplat till kriget i Jemen. Sverige fortsätter att leverera krigsmateriel till de stridande parterna. Så sent som i slutet på februari levererade Saab återigen krigsmateriel till Förenade Arabemiraten. Den svenska vapenexporten till de stridande parterna i Jemen försvagar Sveriges möjlighet att bidra till fred, samtidigt som vi legitimerar ländernas agerande och bidrar till att den väpnade konflikten förlängs. OROANDE MILITARISERING EU bör vara just vad regeringen uttrycker i utrikesdeklarationen: “en stark röst för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer”. Samtidigt pågår en djupt oroande militarisering av EU och flera initiativ som Sverige är del av. EU går i fel riktning när unionen tar en aktiv roll i att bland annat finansiera forskning och utveckling av nya vapensystem.

Utrikesminister Ann Linde Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

7

PAX_2021_1_final.indd 7

2021-03-16 21:15


POSTER FÖR FRED

225 KR

svenskafreds.se

—   SVENSKA FREDS Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

8

PAX_2021_1_final.indd 8

2021-03-16 21:15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.