Page 1

SVENSKA FREDS

ÅRSBERÄTTELSE 2011


Äntligen! I flera år har Svenska Freds uppmanat Nobelkommittén i Oslo att uppmärksamma lokalt fredsarbete, lyfta fram kvinnors roll i fredsprocesser liksom premiera verkligt fredsarbete som leder till konkreta resultat. I år kunde vi äntligen jubla när tre fantastiska kvinnor fick Nobels Fredspris med motiveringen: ”för deras ickevåldskamp för

kvinnors säkerhet och deras rätt till fullt deltagande i fredsbyggande arbete.”

TAWAKKUL KARMAN från Jemen

LEYMAH GBOWEE är en liberi-

ELLEN JOHNSON SIRLEAF blev

är journalist, människorättsaktivist

ansk medborgarrättskämpe som har

när hon valdes 2005 till Liberias

och medlem av islamistpartiet Islah.

arbetat med flera inhemska freds-

president den första direktvalda

Hon ledde demonstrationer som

rörelser. Hon var med och startade

kvinnliga presidenten i ett afrikanskt

bidrog till att dra igång protesterna

Women of Liberia Mass Action for

land.

i landet.

Peace, som bidrog till att inbördeskriget i landet avslutades.


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har varit en del av Nobels Fredspris vid tre tillfällen i historien: 1908 när en av Svenska Freds grundade KP Arnoldson fick priset. 1910 när International Peace Bureau fick priset, en organisation som Svenska Freds var drivande vid bildandet av.

Innehåll

1997 när den internationella kampanjen mot personminor (ICBL) fick priset, där Svenska Freds var den organisation som initierade och ledde kampanjen i Sverige.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Freden 2011 4 2011 i korthet 5 Nedrustning Demokratikampanj 6 Konflikthantering Positivt fredsarbete

10

Demokrati Tjetjeniens Mödrar

12

Information och insamling Mobila fredsfiket

14

Pax

18

Medlemsutveckling

19

ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 20 Organisation 22 Så förvaltar vi pengar 23 Bokslut 26 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Noter 28 Revisionsberättelse

34

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Postadress: Box 2088, 103 12 Stockholm Telefon: 08-558 031 80 E-post: info@svenskafreds.se www.svenskafreds.se Plusgiro 901085-1 och Bankgiro 901-0851 Organisationsnummer: 802001-0602

GRAFISK FORM

Gabriel Holmbom egdesign.gabriel@gmail.com IISN 1103-1573


Freden 2011

omfattande svenska vapenexporten

utgifterna har ökat med 50 procent

till diktaturer. Vi inledde därför en

sedan år 2000 enligt fredsforsk-

kampanj för ett demokratikriterium i

ningsinstitutet Sipri. Arbetet med

vapenexporten. Det väcktes ett stort

att förebygga krig och främja civila

engagemang runt om i landet och på

metoder för konflikthantering har

fredsdagen 21 september överläm-

kommit i skymundan.

Det var med stor förtjusning som vi

nade vi 14 347 namnunderskrifter till

kunde bevittna de fredliga demo-

regeringen. Tack vare vårt opinions-

militära insatser och våldsamma sätt

krati- och frihetsrevolutionerna i

bildande arbete beslutade riksdagen

att lösa konflikter på genomförde

Nordafrika och Mellanöstern under

också att skärpa vapenexporten till

vi därför under året två projekt på

den s k “arabiska våren” 2011.

icke-demokratier.

temat fredlig konflikthantering. Vi

Människor under politiskt förtryck

lanserade ”Peace Monitor” för att

och svåra socioekonomiska förhål-

skärpa exporten till icke-demokra-

lyfta fram lyckade fredsprojekt på

landen reste sig upp och bestämde

tier visade statistiken över svensk

lokal nivå och de fredsinitiativ som

sig för att med fredliga medel

vapenexport under 2011 att expor-

tas runt om i världen. Vi varnade

kräva förändring och demokratiska

ten till diktaturer har ökat drama-

också för eskalerande konflikter i

reformer i sina hemländer. Bilderna

tiskt. 60 procent av vapenexporten

våra utspel om ”Early Warning” och

Trots riksdagsbeslutet om att

För att visa på alternativen till

”Vi har under året sett intresset för fredsfrågor öka i samhället” och berättelserna från exempelvis

förra året gick till länder med grovt

föreslog åtgärder för fredlig konflikt-

Tahrirtorget i Kairo och fredens torg

demokratiskt underskott. Thailand,

hantering. Vi knöt också ytterligare

i Sanaa kommer att vara centrala

Saudiarabien, Pakistan och Förenade

kontakter med fredsorganisationer

delar av historieskrivningarna från

arabemiraten var stora mottagar-

i andra länder och vidareutvecklar

detta år. Det var en glädje att se hur

länder. Vi kunde avslöja att svenskar

samarbetena i Tjetjenien, Burma och

detta uppmärksammades också av

säljer mest vapen i världen räknat

Afghanistan.

den norska Nobelkommittén vid

per person.

årets utnämnande av fredspriset till

för fredsfrågor öka i samhället. En

Tawakkul Karman från Jemen som

sedan terrorattackerna 11 september

nedåtgående trend på medlems-

en av tre pristagare.

inträffade. Det efterföljande kriget

sidan har nu vänt och vi ser en

Tyvärr slogs de fredligt sin-

mot terrorismen har haft katastro-

markant ökning i vårt medlemsantal.

nade upproren ner brutalt i några

fala följder för internationell fred

Fredsfrågorna ligger onekligen i

av länderna och ledde till väpnade

och säkerhet. Tusentals människor

tiden och vi kommer att göra allt för

konflikter i bl a Libyen, Syrien och

har dödats och upp emot åtta miljo-

att fortsätta lyfta våra frågor inom

Jemen och många människor har

ner har drivits på flykt. De militära

nedrustning, konflikthantering och

fått sätta livet till. Konflikter och väpnade strider har även fort-

2011 var det år då det var tio år

Vi har under året sett intresset

demokrati. Tillsammans jobbar vi för en fredligare värld!

satt i många andra delar av världen, t ex i Afghanistan, Irak, Israel/Palestina, Sudan, Kongo, Elfenbenskusten, Thailand, Burma och Colombia.

Generalsekreterare

I samband med den

arabiska våren var det många som fick upp ögonen för den

4

Christoffer Burnett-Cargill

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011

Anna Ek Ordförande


Året i korthet Folk och Försvars rikskonferens i Sälen I januari är Svenska Freds på plats på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Även om det är ett viktigt och delvis unikt forum att delta i för att diskutera de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna i Sverige, blir även det militärindustriella komplexet och vapenlobbyns inflytande väldigt tydligt här. Svenska Freds fredsröst är viktig i sådana sammanhang.

Ris och ros I februari skickar våra runt 300 ”Påtryckare för fred” med ris till statsminister Fredrik Reinfeldt för att han hävdar att vapenexport till diktaturer är ett medel för dialog som skapar jobb i Sverige. Rosen går till ärkebiskop Anders Wejryd för hans kritik av vapenexport till diktaturer och kyrkans engagemang i vapenexportfrågan.

Seminarium om kärnvapen Ett seminarium i riksdagen om kärnvapen arrangeras tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska FNförbundet. Huvudtalare är Hans Blix.

Seminarier på den thai-burmesiska gränsen

Besöker Afghanistan och CPAU

Vi ska inte sälja vapen till gästande saudier

Svenska Freds besöker i maj den lokala fredsorganisationen Cooperation for Peace and Unity (CPAU) i Afghanistan för att etablera ett framtida samarbete och partnerskap.

I oktober arrangerar en svensk myndighet en rundresa för en delegation från Saudiarabien i syfte att köpa vapen. Detta trots riksdagsbeslut och tydliga uttalanden om skärpt politik mot diktaturer gällande vapenexport från alliansledare. Svenska Freds protesterar.

Fredspris till Stina Oscarson I maj får regissören, manusförfattaren och chefen för radioteatern, Stina Oscarson, ta emot Svenska Freds förnämsta utmärkelse, Eldh Ekblads fredspris, för sitt långvariga fredspolitiska engagemang som hon förtjänstfullt spridit med hjälp av teaterns verktyg.

Fika för fred I juni rullar det mobila fredscaféet ut på sommarturné i Sverige. På gågator, småstadstorg och festivaler bjuds det på kaffe och möjlighet att prata fredsfrågor. Namn samlas in till uppropet mot vapenexport till diktaturer, medlemmar rekryteras och Fredscaféet uppmärksammas också på flera ställen i lokalmedia.

Almedalen I juli arrangeras för fjärde gången Säkerhetspolitiskt sommartorg under Almedalsveckan i Visby med välbesökta seminarier och debatter om aktuella säkerhetspolitiska frågor. Under veckan besöker även Fredscaféet Visby. Vi genomför även en aktivitet med utklädda diktatorer.

Outtröttligt fredsarbete i Norra Kaukasus

I mars hålls den första omgången seminarier om säkerhetssektorreform tillsammans med den burmesiska demokratirörelsen på plats i Thailand. Deltagarna diskuterar allt från mänsklig säkerhet till demokratisk kontroll av militären i Burma.

Svenska Freds samarbetsorganisation Tjetjeniens Mödrar fortsätter sitt hårda arbete med att söka efter spårlöst försvunna i de båda krigen och ge stöd åt hjälpsökande. Under året lämnar de in över 40 fall till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Flera seminarier arrangeras för att stärka organisationens arbete.

Vapenhandeln förvärrade kriget i Sri Lanka

Klustervapen en skam för Sverige

I mars släpper Svenska Freds tillsammans med Sri Lankakommittén en rapport som visar vilka effekter den internationella vapenhandeln hade på kriget i Sri Lanka.

I september möts ett stort antal stater i Beirut, Libanon, för att diskutera och utarbeta strategier för det internationella förbudet mot klustervapen. Sverige får endast medverka som observatör eftersom vi, nästan tre år efter att vi skrev under avtalet, ännu inte har ratificerat det. Svenska Freds är på plats i Beirut.

Svenskar säljer mest vapen När statistiken för svensk vapenexport 2010 blir offentlig i mars visar Svenska Freds att Sverige toppar listan över vapenexport per capita under 2010, före Israel och Ryssland.

Kampanjstart vid Hiphop mot vapenexport I april ställer sig hiphopartisten Houman Sebghati på scen på Södra Teatern i Stockholm till förmån för kampen mot svensk vapenexport. Konserten genomförs i samarbete med Svenska Freds som samtidigt lanserar kampanjen för att stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

Kampanjfinal på fredsdagen

Peace Monitor I november lanseras Peace Monitor, en rapport som beskriver en rad olika exempel på fredsinitiativ, fredsavtal och fredsprojekt som genomförs av runt om i världen. Exempel på framgångsrikt lokalt fredsarbete lyfts fram från Colombia, Afghanistan, Israel/Palestina och Indien. Visionen är att bidra till att ändra perspektiven från militära lösningar på konflikter till fredlig konflikthantering.

Normen mot klustervapen stärks Det internationella förbudet mot klustervapen är ett stort framsteg, men utmanas i november av stormakter som USA som vill urholka konventionen. Sverige ställer sig på USA:s sida i frågan. Genom en snabb mobilisering av det civila samhället, internationella organisationer och ett antal progressiva länder lyckas vi blockera förslaget och stärker därmed kampen om att få en värld fri från dessa grymma vapen.

Kampanj inför Bonn-konferensen Inför Bonn-konferensen i december om Afghanistans framtid, genomför ett internationellt nätverk bestående av över 100 organisationer från det civila samhället, inklusive Svenska Freds, kampanjen ”A new beginning for Afghanistan - time to get it right”.

Early Warning I december lanserar vi en rapport om behovet av att tidigt varna för konflikter som är på väg att utvecklas till väpnade strider, samt gör en utblick och visar exempel på potentiella eskalerande konflikter i världen under 2012. Ett seminarium hålls i samarbete med Utrikespolitiska Institutet.

De försvunnas skuggor Den 11 december, på årsdagen för det första Tjetjenienkriget, visas en fotoutställning i Stockholm av människorättsorganisationen Tjetjeniens Mödrar. Utställningen består av fotografier på personer som försvunnit spårlöst, och deras anhöriga, från krigets Groznyj.

På internationella fredsdagen, den 21 september, delar Svenska Freds tillsammans med Kristna Freds, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa ut 5000 flygblad och fredsknappar i morgonrusningen i Stockholm. Det är slutspurt i kampanjen för ett förbud mot vapenexport till diktaturer och på eftermiddagen överlämnas 14 347 namnunderskrifter till regeringen.

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

5


NEDRUSTNING

Riksdagen beslutade den 19 maj 2011 att ”regeringen ska åter­komma till riksdagen med förslag till ny krigs­materiellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater.”

Demokratikriterie­ kampanj Den 21 september 2011 överlämnades 14 347 namnunderskrifter till regeringen, med kraven att stoppa vapenexporten till diktaturer och att införa ett demokratikriterium i krigsmateriellagstiftningen. Detta blev kulmen på en intensiv påverkans- och opinionsbildande kampanj som Svenska Freds genomförde under året.

6

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011

Svenska Freds har länge drivit frå-

ella hemsidan som hade skapats för

gan om att avveckla den svenska och

kampanjen. Folk samlades hemma

internationella vapenhandeln. Under

hos varandra för att skriva under

2011 genomfördes en kampanj under

listorna och tala om frågorna, skolor

perioden 20 april–21 september för

engagerades och listor spreds i olika

att stoppa den svenska vapenex-

klassrum. Med annonser, Facebook

porten till diktaturer. Kampanjens

och artiklar på nätet och i media

mål var att riksdagen skulle fatta ett

nåddes många bland allmänheten.

beslut om att införa ett demokrati-

Genom fredsfiket har kampanjen

kriterium för vapenexporten.

och vårt arbete spridits runt om i

Opinionsbildning och påverkan

landet. Flera möten hölls med politiska

Runt om i landet engagerades många

partier, för att diskutera frågan och

människor i frågan. Listor för under-

för att påverka beslutfattare. Genom

skrifter skickades ut till medlemmar

vykort, mail, samtal och direkta mö-

och lokalföreningar. Man kunde

ten har alla riksdagsledamöter blivit

också ladda ner listor från den speci-

uppmärksammade flera gånger.


NEDRUSTNING

FINN ETT FEL!

Svar: Alla dessa diktatorer har fått köpa svenska vapen.

www.demokratikriterium.nu

Brev skickades till alla partiledare så att frågan nådde ända upp i toppen inom partierna. Seminarier hölls i Almedalen för att nå opinionsbil-

Artiklar publicerade i media, några exempel:

dare, tjänstemän och politiker.

Debattartikel i SvD av Svenska Freds, FP och MP, ”Vapenexport till diktaturer kan stoppas”, 24/4

Några övriga aktiviteter som genom-

Debattartikel i Sydsvenskan, ”Sverige beväpnar förtryckare”, 5/5

fördes inom kampanjen var: hiphop mot vapenexport, framtagandet av

Debattartikel i Göteborgsposten, av Amnesty, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna och Svenska Freds, ”Sluta sälja svenska

en egen hemsida (www.demokrati-

vapen till diktaturer”, 17/5

kriterium.nu), faktablad med FAQ m

Debattartikel i Dagens Nyheter, av FP, KD, MP, S och V, Amnesty, Diakonia, Svenska Freds, Sveriges Kristna Råd, ”Vi lovar att reglerna om vapenexport ska skärpas”, 21/9

m, arrangemang med lokalföreningar, namninsamlingar på stan, bl a vid kongressen, annonsering och medlemsbrev, fredsfik, aktion i Almedalen, kändisar som uppmärksammade kampanjen via facebook samt flyers, möte och fest på fredsdagen.

Debattartikel på svd.se av SFSF, KRF, IKFF, SMFR, ”Vapenexporten skjuter demokratirörelser i sank”. Utöver detta skickades många pressmeddelanden och skrevs ett flertal mindre debattartiklar.

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

7


NEDRUSTNING

Farshid Ardabili-Farshi, ordförande i Nässjö fredsförening, spelade diktator från Saudiarabien och gick runt på Visbys gator och torg under Almedalsveckan och tackade för vapenexporten.

8

Den arabiska våren och svensk vapen­ export

Sverige har under 2000-talet beviljat

1,3 miljarder kronor), Förenade

krigsmaterielexport till 15 länder

Arabemiraten (804 miljoner),

som samma år klassats som dikta-

Singapore (611 miljoner). Thailand

turer av organisationen Freedom

(498 miljoner), Saudiarabien (246

Det var i samband med den ”arabiska

House. Dessa länder är: Algeriet,

miljoner) och Brunei (157 miljoner).

våren”, då människor reste sig runt

Bahrain, Brunei, Egypten, Förenade

Tillsammans uppgick den svenska

om i Nordafrika och Mellanöstern

Arabemiraten, Jordanien, Kazakstan,

vapenexporten till dessa och andra

i folkliga protester mot diktaturre-

Oman, Pakistan, Qatar (endast utför-

icke-demokratier till 3,7 miljarder

gimerna, som frågan aktualiserades

seltillstånd), Ryssland, Saudiarabien,

kronor år 2010 vilket motsvarar 27

om att även Sverige beväpnar en rad

Thailand, Tunisien och Vietnam.

procent av all svensk krigsmateriel-

diktaturer i världen. Under 2000-ta-

Summan av vapenexporten till dessa

export samma år.

let har Sverige beviljat krigsmate-

länder de aktuella åren uppgår till

Svenska Freds menar att detta är ett

rielexport till 10 av de 20 länder

3,9 miljarder kronor. Under 2010

brott mot regeringens riktlinjer för

som ingår i MENA-regionen, d v s

mottog tio diktaturer krigsmateriel

vapenexport som stadgar att respekt

Mellanöstern och Nordafrika. Dessa

från Sverige för 1,3 miljarder kronor.

för mänskliga rättigheter är ”ett

länder är Algeriet, Bahrain, Egypten,

Dessa länder är: Algeriet, Bahrain,

centralt villkor” för att vapenexport

Förenade Arabemiraten, Jordanien,

Brunei, Jordanien, Förenade Arabe-

ska beviljas. Svenska Freds kräver

Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien

miraten, Kazakstan, Oman, Ryssland,

därför att reglerna för vapenexpor-

och Tunisien. Samtliga har eller har

Saudiarabien och Tunisien.

ten skärps och att de kompletteras

haft ett stort demokratiskt under-

De sex största mottagarna av krigs-

med ett särskilt demokratikriterium

skott. Svensk krigsmaterielexport

materiel från Sverige under 2010

som förhindrar vapenexport till

har alltså godkänts till varannan dik-

som har ett uppenbart demokratiskt

diktaturer.

tatur i Nordafrika och Mellanöstern.

underskott är Pakistan (export för

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


NEDRUSTNING

Några röster från kampanjen: ”Bra att vi engagerade så många med namninsamlingen, att vi erbjöd något konkret. Bra att vi körde allt krut på en grej, intensivt.” ”En mycket mycket bra kampanj, rätt tid, rätt ämne och bra planerat samt genomfört! Bra antal namnunderskrifter, nådde målet med råge.” ”Fler än vad man tror skrev sin e-postadress när de skrev under uppropet. De adresser vi fick in kommer vi att kunna bearbeta mera – kommer att ge mer på sikt.” ”Medlemsbrevet gav betydligt mer än vad vi trott. Sociala medier. Fria tidningar – upprepningseffekt.” ”En halv miljon minst har sett vår logga. Mycket positiva tillrop från folk när vi varit ute. Folk har skrivit kommentarer på namnlistorna. Det ger ett bra intryck att vara så samordnade som vi var.” ”Utmärkt med ett litet kampanj-team på kontoret, som integrerar politik, information, insamling. Kul också att lokalföreningar engagerades.” ”Utmärkt med det mobila fredscaféet. Mycket bra att kombinera projekt och kampanj.”

Diktator på Visbys gator och torg

tresse och tankar hos folk. Det lycka-

men till slut överlämnades 14 347

des väldigt bra, berättar han. Farshid

namnunderskrifter till regeringen.

älskar att ”sätta myror i huvudet på

Kampanjen har även genererat nya

Under Almedalsveckan i Visby blan-

folk”. Han berättar med förtjusning

medlemmar till föreningen - målet

dade Svenska Freds allvar med hu-

hur han gick runt och pratade eng-

var uppsatt till 50 nya medlemmar,

mor och kaffe. På Säkerhetspolitiskt

elska och tackade svenskarna för att

vilket nåddes med råge.

sommartorg hölls de tunga politiska

de sålde vapen till underpris till hans

debatterna, på gatorna gick diktato-

land, mot att få köpa hans olja. Ingen

rerna från Abusistan och Dictatoria

var emot vapenköpen i Dictatoria.

Fortsatt arbete

och tackade svenskarna för att ha

Om de protesterar, tas de om hand,

Vi fortsätter att bevaka frågan med

fått köpa fina vapen. ”Your weapons

förklarade kungen. De flesta förstod

följande tre ingångsvärden:

– our power” stod det på plakaten

tämligen omgående ironin.

1. Ny lagstiftning Regeringen

som de bar med sig. De uppmanade

måste lämna en proposition om att

Framgångsrik kampanj

ändra lagen så att vi får ett tydligt

mot vapenexport till diktaturer. Un-

Vårens kampanj blev en framgång

2. Skyndsam process Riksda-

der dräkten fanns Farshid Ardabili-

för Svenska Freds. En viktig delseger

gens beslut måste leda till en skärpt

Farshi, ordförande för Svenska Freds

nåddes genom riksdagsbeslutet den

lag senast under 2012.

lokalförening i Nässjö och mångårig

19 maj samt det konkreta åtagandet

3. Ändrad praxis Med stöd av

medlem. Han tvekade inte att ställa

från S, V, MP, FP, KD. Regeringen

riksdagens beslut måste ansvariga

upp som diktator när frågan kom.

håller på att tillsätta en utredning

politiker och tjänstemän omgående

– Det är den roligaste aktionen vi

som ska ge förslag på ny lag. Målet

stoppa fortsatta vapenleveranser till

haft. Det är ett bra sätt att väcka in-

var även att samla in 5 000 namn,

diktaturer.

också Visbyflanörerna att inte gå till det fientliga Svenska Freds fredscafé, och att inte skriva under uppropet

och absolut förbud mot vapenexport till ickedemokratier.

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

9


KONFLIKTHANTERING

Positivt fredsarbete Visste ni att det tas en massa olika fredsinitiativ runt om i världen? Visste ni att det sluts många olika fredsavtal, framför allt på lokal nivå, som sällan lyfts fram till allmänhetens kännedom? Visste ni att i många konfliktområden, ibland mitt under brinnande krig, finns det lokala organisationer som genomför fantastiskt fredsarbete och som når konkreta resultat?

I Colombia har många

respekterar deras ställningstagan-

att bygga en fredlig nation. Trots

människor tröttnat på de väpnade

den och håller sig borta från deras

alla krigen har det på många ställen

konflikterna och bestämt sig för att

fredssamhälle. Fredssamhället i San

i landet bildats olika fredsråd. Ett

ta saken i egna händer. En liten stad

José de Apartadó har vunnit olika

exempel finns i distriktet Kalakan

som heter San José de Apartadó har

fredspris och idag finns det över 50

utanför Kabul som under 2011 har

invånarna deklarerat som ett freds-

liknande fredssamhällen i Colombia.

utnämnts till ett fredsdistrikt. De

samhälle. Invånarna har antagit

10

har även inspirerat sju andra distrikt

principer om att de inte bär vapen,

I Afghanistan har en grupp

och vill vara en modell för resten

ammunition eller sprängmedel,

av engagerade afghaner tidigare

av landet. På detta vis hoppas de

samt att de inte får ta del i stridig-

bildat Cooperation for Peace and

kunna bygga freden underifrån och

heterna i landet. De kräver också att

Unity (CPAU). De ville forma en ny

verka för ett starkare fredligt civilt

de stridande parterna i konflikterna

väg för sitt land och hjälpa till med

samhälle i Afghanistan.

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


KONFLIKTHANTERING

I Israel/Palestina är det

har det s k “kriget mot terrorism”

många människor som lider av den

påverkat mycket av händelserna

pågående konflikten. När den s k

och utvecklingen inom det säker-

fredsprocessen inte har lett till några

hetspolitiska området. Krigen i

politiska genombrott och allt färre

framför allt Afghanistan och Irak

människor tror på att freden ens är

har skördat tusentals civila offer,

möjlig, finns det personer som har

men många av de grundläggande

tagit egna beslut och slutit fred med

konfliktorsakerna är inte lösta. Man

motparten. Inom organisationen The

kan ifrågasätta nyttan av de militära

Parents Circle möts israeler och pa-

insatserna. Konfliktlösning inom den

lestinier som har drabbats hårdast av

internationella krishanteringen har

konflikten och förlorat sina närmsta

präglats av framför allt användandet

anhöriga. De har kommit till insikten

av militära lösningar. Det har funnits

att våldet måste få ett stopp och att

en viss oförsonlighet i synsättet att

försoningsvägen är den enda möjliga

vara “antingen för eller emot”; det

vägen framåt. De träffar varandra

har inte funnits mycket utrymme för

över gränserna, åker runt i skolor

kontakter, dialog och förhandlingar.

och berättar om sina erfarenheter

Terroristlagstiftningar har i många

och personliga beslut, liksom påver-

fall omöjliggjort kontakter och möj-

kar beslutsfattare att välja vägen mot

ligheter för fredliga lösningar.

Möte med Cooperation for Peace and Unity (CPAU) i Afghanistan där människor på lokal nivå sluter fred med varandra och löser sina konflikter med fredliga metoder.

fred istället för ökad väpnad konflikt. Det är onekligen dags att igen lyfta

I Manipur i Indien

fram fredlig konflikthantering inom

har folken länge levt med våldet

den internationella krishanteringen.

och laglösheten i sina samhällen.

Svenska Freds har under verksam­

Många längtar efter förändring och

hetsåret 2011 bidragit till detta

flera fredsinitiativ har tagits inom

genom projektet Peace Monitor

regionen. Kvinnor har protesterat

som bl a lyfter fram ovanstående

mot den ökade militariseringen i

exempel, liksom projektet Early

samhället och de ökade brotten mot

Warning som har varnat för konflik-

mänskliga rättigheter. I september

ter som riskerar att leda till väpnade

2011 bildades en ny rörelse “The

strider och gett förslag på insatser

right to life”, vilken har växt snabbt

för fredlig konflikthantering.

The Parents Circle i Israel/Palestina är ett exempel på hur individer kan bryta med gamla mönster och sluta fred sinsemellan på individnivå.

i regionen och som lyfter fram allas rätt till ett liv samt arbetar emot våldet och det patriarkala samhället. Ungdomsrörelser har bildats för att inspirera den kommande generationen mot en fredligare framtid.

Kvinnor har länge protesterat mot den ökade militariseringen i samhället i Manipur i Indien.

Många exempel på fredsarbete når sällan igenom mediebruset, som domineras av krigsrapportering. Beslutsfattare agerar allt för ofta när kriser redan har eskalerat

www.peacemonitor.org

till väpnade strider. Forskningen fokuserar mestadels på konfliktorsaker och krigens historia. Den 11 september 2011 var det 10 år sedan attackerna mot USA. Sedan dess

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

11


DEMOKRATI

Svenska Freds och Tjetjeniens Mödrar fortsatte under året sitt samarbete för fred i Norra Kaukasus. Bland annat hölls seminarier i Istanbul kring kommunikation och organisationsutveckling.

Tjetjeniens Mödrar Under hösten 2011 upplevde MR-organisationen Tjetjeniens Mödrar ett viktigt genombrott i sitt arbete. Tre av deras fall som de har skickat in till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg har gått ett steg vidare i den juridiska processen.

12

en moralisk bekräftelse, men även

Liknande bortföranden var vanliga

ekonomisk ersättning till de drab-

under de två krigen i Tjetjenien och

bade. Genom att fler fall kommer

människor fortsätter att försvinna

upp i Europadomstolen uppmärk-

spårlöst i regionen även idag. Det

sammas också europeiska politiker

kan räcka med att befinna sig på fel

på situationen i Tjetjenien”, säger

plats vid fel tillfälle. Nyligen har Tje-

Madina Magomadova, ordförande i

tjeniens Mödrar lämnat ärendet med

Tjetjeniens Mödrar.

Aminas familj till Europadomstolen. Tjetjeniens Mödrar skickade in de

En av de personer som Tjetjeniens

första fallen till Europadomstolen

Mödrar hjälper är Raisa Utsmieva,

i december 2010; sedan dess har

som levde med sin son, svärdotter

de lämnat in över 40 fall, vilket är

“Det är ovärderligt att fallen tas upp

och två barnbarn i Grozny när ryska

väldigt många för en liten ideell

i Europadomstolen. Varje fall är

soldater stormade in i deras lägenhet

organisation.

som en liten byggsten för fred. Det

en sensommarnatt 1995. Sonen, svär-

innebär att vanliga människors rät-

dottern och en av deras döttrar kid-

Människorna i Tjetjenien lever idag

tigheter uppmärksammas. Om vi får

nappades och Raisa blev kvar med

under diktaturliknande förhållanden

rätt i Europadomstolen innebär det

den andra dottern, tvååriga Amina.

och frustrationen är stor. Rättsyste-

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


DEMOKRATI

met fungerar inte och ovissheten om

framtidens kämpande människor.

gen gick ut på torget i Grozny och

vad som hänt med anhöriga plågar

Vi vill förebygga framtida brott mot

öppet demonstrerade med bilder på

en stor del av befolkningen. Samar-

mänskliga rättigheter och i förläng-

försvunna människor, trots rädslan

betsorganisation Tjetjeniens Mödrar

ningen vill vi påverka det ryska rätts-

om att mötas av arresteringar eller

arbetar för att bringa klarhet i vad

väsendet. Den ryska staten måste

problem med myndigheterna. Även

som hänt med de försvunna och för

kunna skydda sina medborgare”,

om de förhördes av poliser och

att rättvisa ska skipas. Organisa-

säger Madina.

lokala regeringstjänstemän gick allt

”Vi vill förebygga framtida brott mot mänskliga rättigheter” tionen har ett kontor i Grozny dit

I slutet av året visades en utställning

bra och det skrevs till och med om

människor vänder sig för att få hjälp

i Stockholm med fotografier av män-

denna händelse i en rysk tidskrift

med att hitta anhöriga och driva

niskor som försvunnit under krigen

med bilder och berättelser.

rättsprocesser.

i Tjetjenien. Tidigare under året har flera interna kapacitetsuppbyggande

Svenska Freds har med stöd av Sida

seminarier genomförts för Tjetje-

i flera år arbetat med Tjetjeniens

niens Mödrar med fokus på internet,

Mödrar. “Vi försvarar inte bara rät-

säkerhet, fundraising, kommunika-

tigheterna för de människor som

tion mm. En annan viktig händelse

lider och kämpar idag. Vi gör det för

under året var när mödrarna återi-

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

13


ORGANISATION, INFORMATION, INSAMLING

Mobila fredscaféet Ut på gator, torg, badstränder, campingplatser och gågator. Att synas och på ett enkelt sätt väcka intresse för fredsfrågor var idén bakom 2011 års mobila fredscafé. Under två månader besökte husbilen med tillhörande café över tjugo platser i Sverige.

många människor är i rörelse kring

på att sälja vapen? Sverige ligger ju i

Tyresö centrum där fredsfiket gjort

framkant, vi är skickliga på detta.”

Killen som cirkulerar runt fiket ser

Men killen som slår sina lovar runt

i alla fall motfrågor. Är det rätt att

ut att vara någonstans i mitten av

bilen ser något bekymrad ut. Till slut

tjäna pengar på vad som helst? Ska

tonåren. Han vill någonting, det går

tar han mod till sig. Kommer fram

jag sälja varor som på sikt bidrar till

inte att ta miste på, men det tar ett

och hälsar. Plirar lite i det skarpa

en sämre värld, bara för att det på

tag innan han vågar sig fram.

solljuset. ”Om man stoppar vapen-

kort sikt gagnar ekonomin? Om jag

exporten, vad ska då ersätta den

gör något bra, ursäktar det att jag

ekonomiska vinst som Sverige gör

samtidigt bidrar till en mindre fred-

sitt andra stopp på sommarturnén. Volontärer från Tyresö U-lands- och

Frågan är vanlig – och helt logisk.

fredsförening kokar kaffe och går

Svenskar säljer mest vapen i världen

runt med namninsamlingslistorna

räknat per person. Är det inte bra

för att få så många som möjligt att

att företag drar in pengar, sätter fart

skriva under mot Sveriges vapen-

på ekonomin och skapar arbetstill-

export till diktaturer. Det går bra.

fällen? Just den här frågan var nog

Många är villiga att skriva på och

den som ställdes flest gånger under

stämningen är på topp.

sommarturnén. Och vad svarar man? Finns det något ”rätt” svar? Det finns

Det är en varm försommardag och

14

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


ORGANISATION, INFORMATION, INSAMLING

Svenska Freds sommarturné som bjöd på fika och fredsprat blev välbesökt och väldigt uppskattad.

lig värld? Det finns kanske andra om-

stund senare var han borta. Han blev

att det var sant. Andra dagar var det

råden som Sverige kan satsa på och

nog inte medlem i Svenska Freds,

snabbare puckar och så långa köer

utveckla spjutspetskompetens inom.

men ganska säkert påverkades han i

till gratiskaffet (för övrigt utnämnt

Och – inte minst – Sveriges BNP var

sin syn på fredsfrågor efter de långa

till ”bästa kaffet i Visby” under

3 495 miljarder kronor 2011, så i det

samtalen den dagen.

Almedalsveckan) att vi inte ens hann med att låta alla skriva på namnlis-

perspektivet är vapenexporten ändå bara en droppe i havet.

Dagar som denna var det med stolt-

torna.

het och högt huvud som Fredsfiket Ungefär så pratade vi och tonår-

körde genom Sverige. När samhälls-

Att bjuda på något och samtidigt bju-

skillen den där sommardagen vid

frågor blir ett verkligt möte med

da in till fredssamtal är ett oslagbart

fredsfiket. Han fyllde på sitt saftglas

människor växer tron på att vi kan

sätt att nå ut till människor. ”Fika för

gång på gång. Han lät sig inte över-

göra något tillsammans. Alla måste

fred” gjorde att Svenska Freds syntes

tygas. Motfrågor imponerade inte på

inte tycka lika och sällan finns det

på ett sätt som gick utöver den krets

honom och han verkade långt ifrån

glasklara svar på komplexa frågor.

som i vanliga fall engagerar sig för

att skriva under namninsamlingslis-

Men vi kan mötas i samtal och låta

fred och nedrustning.

tan. Vi pratade om annat också. Om

åsikter brytas mot varandra, och

plugget, om framtiden, om att spela

sedan ta varandra i handen och

Husbilen som åkte genom sommar-

fotboll och att bada. Men det här

respektera att vi fortfarande tycker

Sverige var dekorerad med Svenska

med att stoppa vapenexporten till

olika. När man upplever det

diktaturer, det var han tveksam till.

sover man i alla fall gott om natten.

Till slut gav vi upp och pratade med andra, mer välvilligt inställda. Killen

Sommarturnén bjöd

gick tillbaka till sina kompisar som

på många samtal av

hängde på gräsmattan en bit bort.

den här sorten, långa

Någon timme senare var han till-

som korta. Många

baka, nu pratade han med en annan

blev förvånade

av volontärerna. Vi iakttog honom

över att Sverige

i ögonvrån samtidigt som diskus-

faktiskt expor-

sionen fortsatte med en ung tjej som

terar vapen

glatt blev medlem. Tonårskillen

till diktaturer,

pratade länge med volontären. En

trodde nästan inte

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

15


ORGANISATION, INFORMATION, INSAMLING

Svenska Freds växer!

Utåtriktad information 2011

• Under året skickade Svenska Freds 41 pressmeddelanden. (22 st 2010)

Under året fick föreningen 530 nya medlemmar, en ökning med 44% jämfört med året innan.

• Vi hade en rekordstor andel förnyelser av medlemskap. • Vi hade också en rekordstor andel betalande medlemmar vilket ger en bättre framtida medlemsutveckling. • Totalt sett har medlemsut vecklingen inte varit så här bra sedan 1983.

• Vi skrev, själva eller tillsammans med andra organisationer, 23 debattartiklar som publicerades i dagspress och på webbplatser. (14 st 2010) • I genomsnitt besöktes Svenska Freds webbplats varje månad av cirka 5700 unika besökare. • I slutet av 2011 gillade över 2000 personer Svenska Freds sida på Facebook. (ca 1000 st 2010) • Svenska Freds nyhetsbrev nådde i slutet av året ca 7000 personer. (ca 1000 st 2010)

Freds logga, texten ”Fika för fred”

tillsammans med volontärer från

Det var svårt att sova den natten

och en kaffekopp med orden ”Peace,

Göteborgs lokala fredsförening. Mot-

och vi funderade över vad detta

Love and Coffee”. Den var laddad

tagningen på Torekovs camping var

betydde, vilka konsekvenser ett dåd

med kaffe, kakor, en utställning

i princip obefintlig och den lediga

av den här omfattningen kunde få för

om Svenska Freds, blanketter för

dagen ägnades åt bad i havet och en

öppenheten i våra nordiska länder.

medlemskap och namnlistor mot

god bok. Framåt kvällen köptes en

Under de närmaste dagarna märkte

vapenexport till diktaturer.

tidning och lite mat. Plötsligt kom

vi vilken fantastisk möjlighet vi har

statusuppdateringar på Facebook:

att i våra relativt trygga nordiska

Fredagen den 22 juli 2011 var en

”Oslo åh nej!” hade någon skrivit.

samhällen kunna vara ute på gator

mellandag för fredsfiket. Husbilen

Något förfärligt hade inträffat i och

och torg och diskutera frågor om de-

befann sig i Torekov, på väg från

kring Oslo.

mokrati och fred. Att också politiker

Malmö och Helsingborg upp mot

16

kan röra sig fritt. Statsminister Jens

Göteborg där måndagen skulle ägnas

Terrorattentaten på Utøya skakade

Stoltenbergs ord om mer demokrati,

åt namninsamling på Järntorget

hela Norden, kanske hela Europa.

mer öppenhet, mer humanitet gick

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


ORGANISATION, INFORMATION, INSAMLING

”Den stora vinsten med ett projekt som ’Fika för fred’ är enkelheten och närheten.” rakt in i hjärtat på fredsfiket. Plöts-

till något. Att över en kopp kaffe

och som också bidrog till informa-

ligt fick det vi gjorde en ännu tyngre

utbyta några ord och skriva på en

tionsspridning och att göra Svenska

och viktigare symbolisk innebörd.

namnlista är ett enkelt sätt att känna

Freds synligt.

att man faktiskt har bidragit till en När vi öppnade fredsfiket på Järn-

fredligare värld.

torget i Göteborg måndagen efter

Fredsturnén var en av delarna i kampanjen för att stoppa vapenexporten

terrorattentaten var stämningen

Som bäst fungerade fredsfiket på de

till diktaturer samt att marknadsföra

dämpad. Människor ville prata om

orter där många volontärer del-

Svenska Freds. Under hela turnén

det som inträffat, vädra oro, finna

tog. Ju fler ideellt aktiva personer

samlades omkring 1 700 namn in

trygghet i samtal och gemenskap. Vi

som fanns kring bussen, desto fler

och 25 personer blev medlemmar

var ett tiotal personer som tillsam-

intresserade besökte caféet. Lokal-

Svenska Freds. Vi upplevde även ett

mans deltog i den nationella tysta

föreningarna känner folk på orten

ökat inflöde av medlemmar via vår

minuten för att hedra de omkomna

och drar dit människor. Volontärer

hemsida.

och deras familjer. Mitt i det tunga

bidrog med sitt engagemang och

blev det ändå hoppfullt, många goda

sin kunskap och förde över det på

krafter som vill motverka våldet blev

besökarna. Örebro, Nässjö och Borås

synliga de här dagarna.

var välbesökta orter, för att inte tala om Almedalsveckan i Visby och

Den stora vinsten med ett projekt

Urkultfestivalen i Näsåker utanför

som ”Fika för fred” är enkelheten

Sollefteå.

och närheten. De flesta människor har en vilja att bidra till att göra värl-

Det fanns ett stort intresse för freds-

den lite bättre, men det måste vara

fiket i lokal media. Det gjordes till-

lätt att bidra med något, och man

sammans omkring 16 intervjuer som

måste känna att det man gör leder

publicerades i tidningar och radio

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

17


• Når alla Svenska Freds medlemmar och kommer ut med fem nummer per år. • Bevakar bland annat svensk och internationell säkerhetspolitik och fredsrörelsen här hemma och i världen. • Skriver också om fredsprocesser och om försvarsfrågor och vapenhandeln ur ett fredspolitiskt perspektiv. • Bevakar även Svenska Freds arbete och medlemsfrågor. • 2011 hade Pax en upplaga på ca 5200 exemplar per nummer.

Under 2011 skrev Pax bland mycket annat om:

• Bibliotek, skolor och andra institutioner samt privatpersoner prenumererar också på Pax. • Görs av en självständig redaktion och redaktören är ansvarig utgivare.

– De senaste turerna kring Saab och försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika och vilka följder Jas-affären fick för den unga sydafrikanska demokratin. – Den nya gräsrotsrörelsen i Sverige som protesterar mot militärens planer på kraftigt utökade övningar, bland annat på Västkusten. – Hur Sverige satsar mer resurser på militära medel till Libyen än på icke-militära. – Möjliga orsaker till varför upproren i Egypten och Tunisien lyckades, men inte i Syrien. – Unga västsaharier som tröttnat på att vänta på en fredlig lösning av konflikten. – Att det i Syd- och Nordkorea är gräsrötterna som står för försoningsarbetet när tonen skärpts och närmandet på officiell nivå har runnit ut i sanden. – Byn Bil´in på Västbanken där invånarna har nått framgångar med sin ickevåldsliga kamp mot muren och därmed inspirerat fler palestinier till ickevåldskamp. – Gymnasieläraren som protesterar mot försvarets värvningskampanj som riktar sig mot ungdomar. – Hur den svenska regeringen stödjer ett FNprotokoll som skulle försämra förbudet mot klustervapen.

18

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


Medlemsutveckling Medlemsstatistik per 31/12 2011 Vi hade 5373 medlemmar år 2011. Av dessa betalade 4878 sin medlemsavgift för år 2011. Medlemskapet gäller till dess att man begär utträde eller då det har gått mer än två år sedan man betalade medlemsavgiften. Därför redovisar vi såväl antalet betalande medlemmar som det totala antalet medlemmar för år 2011. Av medlemmarna är ca 54% kvinnor och 46% män. Åldersstruktur alla medl nya medl efter 1 jan -11 avslutade medlemskap uppgift saknas 710 13% 168 32% 60 23% födda före 1930 183 3% 2 0% 22 9% födda 1930-39 398 7% 10 2% 17 7% födda 1940-49 793 15% 36 7% 24 9% födda 1950-59 907 17% 50 9% 33 13% födda 1960-69 783 15% 51 10% 27 10% födda 1970-79 946 18% 86 16% 34 13% Vill du bli medlem i födda 1980-89 598 11% 106 20% 36 14% födda 1990 och senare 55 1% 21 4% 6 2% Svenska Freds? 5373 100% 530 100% 259 100% Hör av dig så fixar

vi det!

Lokalföreningar

Nr Namn Bet 09 Bet 10 Bet 11 Tot 11 Bet% 0 SFSF (direktanslutna) 1860 1908 2007 2213 86% 100 Stockholms Fredsförening 1220 1317 1423 1554 85% 135 Tyresö Ulands- o fredsf. 330 325 373 422 77% 220 SFSF Lund/Malmö 290 279 285 323 86% 331 SFSF Värnamo 54 55 51 56 98% 350 SFSF Växjö Futurum 36 35 34 36 97% 414 SFSF i Göteborg - PAX 355 382 419 457 84% 523 Ulricehamns Fredsförening 31 29 27 29 100% 535 SFSF Kvänum 12 13 13 13 100% 571 SFSF Nässjö 75 76 78 85 89% 700 SFSF Örebro 90 90 89 99 91% 951 SFSF Luleå 81 79 79 86 92% Totalt 4434 4588 4878 5373

info@svenskafreds.se Tel 08-558 031 80

Bet 09=antalet betalande medlemmar 2009 Bet 10=antalet betalande medlemmar 2010 Bet 11=antalet betalande medlemmar 2011 Bet%=procentuell andel betalande medlemmar Tot 11= totala antalet medlemmar 2011

262 personer valde att stödja Svenska Freds genom att vara “Fadder för fred” eller “Fadder mot vapenhandel och minor” istället för att vara medlem. 31 december 2011 var totala antalet medlemmar och faddrar 5635. Totalt antal medlemmar 31/12 2011 5373 Antal Faddrar för Fred som ej är medlemmar 247 Antal Faddrar mot Vapenhandel och Minor som ej är medlemmar 15 Totalt antal medlemmar och stödmedlemmar 5635

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

19


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning

Organisationsnummer: 802001-0602

Förvaltningsberättelse Med utgångspunkt i det av kongressen beslutade handlingsprogrammet beslutar centralstyrelsen varje år om en verksamhetsplan med mål för föreningens verksamhet. Svenska Freds prioriterade dessa områden med följande ändamål under 2011: NEDRUSTNING – att bidra till att den svenska och internationella vapenhandeln ska avvecklas, att bidra till en värld fri från minor, klustervapen och kärnvapen, samt en säkerhets- och försvarspolitik med fokus på det vidgade säkerhetsbegreppet som sätter mänsklig säkerhet i första rummet, liksom en radikal nedrustning av det svenska försvaret. KONFLIKTHANTERING – att bidra till att konflikter löses med fredliga medel, att civila insatser prioriteras samt att mer resurser avsätts till förebyggande insatser. DEMOKRATI – att bidra till fred och demokrati i Ryssland och Norra Kaukasus. ORGANISATION OCH INFORMATION – att Svenska Freds ska vara den organisation i Sverige som är bäst på information om fredsfrågor och dit människor vänder sig när de vill engagera sig för fred. VÄRVNING OCH INSAMLING – att öka intäkterna till verksamheten och att vävning och insamling ska vara en central, naturlig och rolig del av Svenska Freds verksamhet. Syftet med värvning och insamling har varit att öka intäkterna till den samlade verksamheten för att kunna uppnå ändamålen. Främjandet av ändamålen och måluppfyllelsen, i förhållande till verksamhetsplanen, var på det stora hela mycket god. Inom området nedrustning har arbetet genomsyrats av kampanjen för att stoppa vapenexporten till diktaturer. Kampanjen var mycket framgångsrik utifrån både ett påverkans- och ett opinionsbildningsperspektiv. Den bidrog även till ökat engagemang, medlemsvärvning och marknadsföring. I maj fattade riksdagen ett blocköverskridande beslut om en skärpt vapenexportpolitik gentemot ickedemokratiska länder. Vi nådde därmed långt i vår måluppfyllelse, samtidigt som det inte ledde till ett faktiskt ”demokratikriterium”, vilket gör att arbetet inom området fortsätter. Vi kan också konstatera att en sammanhållen strategi för att förbättra det långsiktiga lobbyarbetet inom vapenexportområdet behöver tas fram. Inom området säkerhets- och försvarspolitik låg fokus främst på att samordna och genomföra det Säkerhetspolitiska sommartorget under politikerveckan i Almedalen. Samarbetet med flera organisationer och myndigheter, som pågått sedan 2008, blev även detta år mycket lyckat genom många välbesökta seminarier och ansågs vara ett av de mest intressanta arenorna i Almedalen. Målet att Sverige skulle ratificera konventionen mot klustervapen under 2011 uppnåddes inte, men det gedigna arbetet som lades ner under året har förmodligen lagt grunden för ratificering under 2012. Tillsammans med den internationella kampanjen mot klustervapen lyckades vi stoppa det förslag som under hösten kom från ett antal länder, däribland Sverige, om att urholka klustervapenavtalet. Svenska Freds planer på att utveckla det internationella arbetet har fortsatt under året, där nya kontakter har etablerats med en lokal fredsorganisation i Afghanistan, liksom deltagande i en bred internationell kampanj koordinerat av Crisis Action. Förstudieresor har genomförts till Kaukasusregionen, Afghanistan och Thailand/Burma, medan en del andra resor har fått skjutas på framtiden. Vi har även lyft verksamheten inom området konflikthantering och bland annat lanserat rapporten Peace Monitor som lyfter fram positiva och framgångsrika exempel på lokalt fredsarbete runt om i världen. Vårt projekt tillsammans med burmesiska demokratirörelsen om säkerhetssektor­reform, SSR, har genomförts med goda resultat och vi blev även beviljade stöd för att fortsätta detta projekt ett år till. Ett ytterligare projekt tillkom under under året; Early Warning, inom vilket vi gjort flera utspel och en rapport om vikten av att varna i tid kring olika konflikter som är på väg att leda till väpnande strider och uppmana beslutsfattare att finna fredliga vägar till konfliktlösning. En avgörande lärdom för konflikthanteringsområdet är att det behöver tillsättas en specifik tjänst för detta område.

20

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inom området demokrati har vi fortsatt arbetet med att stärka människorättsorganisationerna Tjetjeniens Mödrar och Rysslands Soldatmödrakommitté i deras arbete för fred, samt arbetat för ökat engagemang i Sverige mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland och Norra Kaukasus. Samarbetet med Tjetjeniens Mödrar har fungerat mycket bra och vi har i princip nått alla de uppsatta målen. Samarbetet med Rysslands Soldatmödrakommittén har dock haft problem under året, framför allt på grund av ökade krav från Sida som detta mindre projekt inte klarade av. De huvudsakliga aktiviteterna i projektet har dock genomförts med godtagbara resultat. Projektet med Sida-stöd avslutades i slutet av året, men samarbetet ämnas fortsätta i andra former. Vi har under året utvecklat vårt informationsarbete och utökat våra kommunikationskanaler. Vi började skicka ut ett digitalt nyhetsbrev och ökade antalet prenumeranter från ca 2 000 till 7 000 under året. Vår närvaro och räckvidd i sociala medier har också ökat stort. I projektet med det mobila fredscaféet som turnerade runt Sverige under sommaren uppfyllde vi de uppsatta målen mer än väl, trots att projektets budget blev mindre och turnétiden kortare är planerat. Engagemanget bland lokalföreningar och i våra digitala engagemangsformer tog fart i och med kampanjen för att stoppa vapenexporten till diktaturer och det mobila fredskafét. Vi arbetar med att öka antalet deltagare på kongressen och andra medlemsmöten.

”Vi lyckades nå vårt mål på 500 nya medlemmar under året” Vi lyckades nå vårt mål på 500 nya medlemmar under året. Medlemsutvecklingen vad gäller betalande medlemmar är den bästa sedan 1983. Turnén med det mobila fredsfiket och kampanjen för ett demokratikriterium bidrog båda till att nya medlemmar rekryterades. Vi har under året även inlett en process med att vidareutveckla verksamhetsplaneringen, genom att förtydliga målformuleringar med relaterade resultatmål, aktiviteter och indikatorer. Inför det kommande året har vi även tagit fram en sammansatt verksamhetsplan, för att bättre koordinera och samordna verksamheten utifrån en gemensam vision och målsättning. Internt har vi fortsatt att arbeta med kompetensutveckling genom medel vi fått från Trygghetsrådet, TRS. Vi har nu genomfört den plan som arbetades fram 2009 att identifiera vilket behov föreningen hade för att organisationen skulle kunna utvecklas och växa. Omfattande gemensamma och individuella kompetensutvecklande insatser har genomförts under åren 2009-2011. Många frön har såtts för kompetensarbetet bland personalen, men för att få en genomgående och verklig förändring som märks även i genomförandet av verksamheten krävs det fortsatta och uppföljande aktiviteter. Svenska Freds har 90-konto och följer de regler för insamling som Svensk Insamlingskontroll sätter upp. Vi är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, som arbetar för att insamling hos allmänheten skall bedrivas på ett etiskt sätt. Svenska Freds lämnar varje år in en rapport i enlighet med FRII:s kvalitetskod. Kodrapporten finns att läsa på Svenska Freds hemsida. Vi räknar med att den framtida utvecklingen av föreningen fortsätter i liknande spår de kommande åren. Vi arbetar utifrån en finansieringsplan för att förbättra den finansiella basen, inklusive medlemsvärvning och insamling, större projekt­finansiering samt privata aktörer och stiftelser. Vi genomför också en internationell plan, med sikte på att förstärka våra internationella nätverk och upprätta projekt med lokala samarbetsorganisationer i ett antal konflikt­områden runt om i världen. Vi har en vision för de kommande åren att stärka den totala verksamheten, genom att fortsätta vara en ledande aktör inom vapenexportfrågor men även lyfta profilen och aktiviteterna inom konflikthanteringsområdet. Vi siktar också på att förbättra våra engagemangsformer och kommunikationen med medlemmar, allmänheten, media samt beslutsfattare.

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

21


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisation Svenska Freds är en ideell förening där det högsta beslutande organet är kongressen. På kongressen, som hålls en gång per år, har varje medlem en röst. Här väljs centralstyrelsen som mellan kongresserna förvaltar och styr organisationen. Kongressen utser även en valberedning. Centralstyrelsen bestod 2011 av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Arbetet är ideellt och ingen ersättning utgår förutom reseersättning till och från styrelsemötena. Ordföranden är undantaget och har under de senaste åren haft en heltidsarvodering för sitt uppdrag. Befattningen gäller den tid kongressen valt ordföranden. Under verksamhetsåret 2011 hölls tio styrelsemöten, varav ett var ett extrainsatt möte. Efter kongressen i maj 2011 då fyra nya ledamöter valdes in fram till årsskiftet 2011/2012 hölls 6 styrelsemöten. Styrelseledamöterna har olika kompetensområden med kunskaper och erfarenheter inom bl a reklam, kommunikation, kampanj, konflikthantering, IT, internationell rätt, information, internationella projekt och media. CENTRALSTYRELSEN BESTOD UNDER 2011 AV: Anna Ek, ordförande (10/10) Karin Wall Härdfeldt, vice ordförande (8/10) Olle Svahn, vice ordförande (10/10) Adam Reuterskiöld, ledamot (7/10) Anna Widmark, ledamot (6/6)* Malin Greenhill, ledamot (3/6)** Agnes Hellström, ledamot (6/6)* Åsa Carlman, suppleant (7/10) Sebastian Dahlgren, suppelant (4/6)* * valdes in i centralstyrelsen på kongressen i maj 2011. ** avgick 1/4 2012 pga utlandsflytt

TILL VALBEREDNING VALDE 2011 ÅRS KONGRESS FÖLJANDE PERSONER:

TILL REVISORER VALDE 2010 ÅRS KONGRESS FÖLJANDE PERSONER:

Eva Hakami Anna Brittesland Maja Åberg

Till föreningsrevisor valdes Inger Sjösten, Stockholm Till revisorsuppleant Anja Brunberg, Stockholm Till auktoriserad ekonomisk revisor valdes Anders Slättås, J A Revision KB Till auktoriserad revisorsuppleant valdes Jenny Kindvall, J A Revision KB Svenska Freds anlitar en auktoriserad revisor som är fristående från föreningen och som granskar hela Svenska Freds ekonomi.

IDEELLT AKTIVA Svenska Freds har aktivister i fyra nivåer inom organisationen. Lokalföreningar som är helt självständiga inom ramarna för organisationens modellstadgar och idéprogram. Under 2011 hade Svenska Freds tio lokalföreningar runt om i landet, med varierande sammansättning och aktivitet. Centrala arbetsgrupper som utses av centralstyrelsen och arbetar med de frågor som den centrala organisationen fokuserar på. Intressegrupper och tankesmedjor som administrativt och juridiskt är knutna till riksföreningen men som verkar självständigt inom ramen för organisationens idéprogram och utan geografisk begränsning. Enskilda medlemmar som deltar i Svenska Freds kampanjer, på kongressen och andra gemensamma möten eller verkar självständigt inom ramen för organisationens idéprogram. MEDARBETARE Anna Ek har under året varit arvoderad på heltid som ordförande med månadslön på 25 414 kronor. Generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill (f d Sjöholm) har en fast anställning och månadslönen var 30 750 kronor under 2011. Ordförandens och generalsekreterarens löner är reglerade med pension enligt fackliga avtal. Bonus och avgångsvederlag förekommer inte. Båda tjänsterna har tre månaders uppsägningstid. Ordföranden och generalsekreteraren har inte privat tagit emot externa ersättningar för uppdrag som erhållits mot bakgrund av anställningen på Svenska Freds. Rikskansliet har under året i övrigt haft 19 anställda, inklusive timanställda. Medelantal anställda var 9 stycken under 2011, varav 3 män. På kansliet har även praktikanter och volontärer under året gjort en värdefull insats i verksamheten genom att bidra med sin tid, sitt engagemang och sina färdigheter, i vissa fall även med sin direkta yrkeskompetens.

22

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Så förvaltar vi pengar Svenska Freds är en ideell organisation utan vinstsyfte. Vårt mål är att bedriva så mycket bra verksamhet som möjligt för de pengar vi har, inte att gå med vinst. Vi har dock ett ansvar att förvalta vår drygt hundraåriga tradition genom att säkerställa en långsiktighet i vår finansiering och ha medel kvar för att kunna fortsätta fungera även i mindre gynnsamma tider. Svenska Freds har som policy att placera pengar för bästa avkastning, men inte i företag som har verksamhet inom t ex området vapen. I den mån Svenska Freds får en gåva eller ett arv i form av redan placerade pengar görs en översyn om innehavet stämmer överens med Svenska Freds placeringspolicy.

Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2011 slutade med ett överskott på 532 056 kronor. Det positiva resultatet beror framför allt på att vi under året sålt av aktiefonder och därigenom fått en stor vinst. Om man enbart tittar på den ordinarie löpande verksamheten så visade resultatet istället på ett underskott på -43 438 kronor. Detta får anses som ett relativt bra slutresultat, då det planerade underskottet var betydligt högre då budgeten antogs. Föreningen har haft ett ackumulerat underskott från tidigare år på -902 684 kronor. Detta beror i huvudsak på den satsning på insamling och fundraising som påbörjades 2010. Satsningen har möjliggjorts tack vare att föreningen har haft egna avsatta medel att låna ifrån. Med anledning av det stora underskottet beslutade centralstyrelsen 2011 att sälja av innehavet av KPA aktiefonder då börsen visade ett bra resultat. Försäljningen gav en vinst på 761 094 kronor där 185 600 kronor lades in i budgeten för den löpande verksamheten och resten, 575 494 kronor, användes för att betala tillbaka till föreningens egna sparade medel. Med hjälp av vinsten från aktieförsäljningen minskade därför det ackumulerade underskottet till -370 628 kronor. Centralstyrelsen har beslutat att ha som princip att minst en verksamhetsbudget ska finnas i sparade medel. Detta för att det ska finnas en reserv för framtiden samt ge en riktlinje för det årliga budgetplanerandet. Satsningen på fundraising har fortsatt och utvecklats under verksamhetsåret 2011. Trots att vi drog ner på en del kostnader under året uppnåddes ändå nästan de planerade insamlingsmålen. Vi nådde målet med att värva 500 nya medlemmar. Gåvorna från våra medlemmar och faddrar ökade under året med 187 410 kronor. Satsningen på fundraising beräknas ge ännu större avkastning under 2012 då de autogirogåvor som uppgraderades utspritt under året kommer att ge tillskott under ett helt kalenderår. Under 2012 kommer också en stor summa att satsas på en face-to-face-insamling under våren, för att ge ännu större avkastning för kommande år. Under året fick vi två arv som tillsammans var värda 666 056 kronor. Av dessa pengar har 225 706 kronor använts i den löpande verksamheten under året och resten avsatts till 2012 för att främst användas till fortsatt arbete med att söka nya finansieringskällor, framför allt större projektfinansiering. Arven var ett ovärderligt tillskott då Makarna Edhagers fond under året tagit slut. Flera år har denna fond gett ett årligt tillskott på 250 000-300 000 kronor till nedrustningsarbetet. Likadant finns det bara 16 475 kronor kvar av Ivan Martins fond som under året bidrog med 210 522 kronor framför allt i form av lön till den politiska sekreteraren inom nedrustningsområdet.

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

23


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fördelningen av olika typer av intäkter räntor o utdelningar 10%

fr våra fonder medlemsavgifter 4% 9% försäljning, mötesintäkter o. prenumerationer 1%

div. övriga intäkter 9%

övriga statliga projektbidrag 12%

projektbidrag SIDA 27%

gåvor 19%

statligt verksamhetsstöd 9%

Organisationens intäkter Organisationens intäkter, 8 477 642 kronor, kommer från sex håll: medlemsintäkter, gåvor, statligt verksamhetsstöd, olika projektbidrag, övriga intäkter samt räntor och finansiell vinst. Intäkterna ökade totalt med 2 127 502 kronor under 2011. Dessutom har våra egna fonder, framför allts Makarna Edhagers fond och Ivan Martins fond bidragit med 390 356 kronor. Under året har vi alltså satsat stort på både insamling av gåvor och medlemsrekrytering. Medlemsintäkterna har ökat med 50 943 kronor till 795 071 kronor vilket är mycket positivt eftersom det innebär att den tidigare nedåtgående trenden nu definitivt har brutits. Den största satsningen har lagts på att be medlemmar och faddrar att öka sina gåvor och det har gett klart resultat. Under året ökade dessa gåvor med 187 409 kronor ( jämfört med ökningen på 35 503 kronor under 2010). Under året vi fick som sagt också två stora arv. De statliga bidragen utgör i dagsläget den största intäktskällan. Verksamhetsstödet från Folke Bernadotteakademin ökade med 50 000 kronor från föregående år till 800 000 kronor och vi kunde använda 440 635 kronor mer i projektbidrag därifrån, totalt användes 1 096 189 kronor. Men de riktigt stora projektbidragen kommer från Sida vars bidrag till demokratiseringsarbetet tillsammans med de Ryska soldatmödrarna och Tjetjeniens Mödrar utgjorde 2 300 811 kronor vilket ändå var 129 569 kronor mindre än året innan. När det gäller diverse övriga intäkter på totalt 826 530 kronor kan nämnas att vi fick 61 277 kronor från trygghetsrådet TRS för att använda till kompentensutveckling. Även under 2011 var vi samordnare av Säkerhetspolitiskt sommartorg under politikerveckan i Almedalen och fick därigenom intäkter från de medverkande organisationerna (500 742 kronor) för att täcka det projektets gemensamma kostnader.

24

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisationens kostnader Kostnaderna, 7 855 621 kronor, ökade under 2011 med 460 096 kronor och fördelade sig på de olika verksamhetsområdena enligt nedanstående diagram. De så kallade samkostnaderna (d v s gemensamma kostnader i form av hyra, el, ekonomifunktion och liknande) har fördelats ut utifrån hur stor tjänstgöringsgraden har varit inom de olika områdena. Dessutom avsattes 480 322 kronor till våra fonder för att på så sätt spara pengar för att användas framför allt under 2012. Störst kostnader under 2011 ligger under tema ”Demokrati” som nästan helt utgörs av den projektverksamhet i Ryssland och Tjetjenien som bekostas med Sida-medel. Detta överensstämmer med att även föreningens största intäkt ligger under detta verksamhetsområde. En stor satsning har gjorts inom fundraising men trots att intäkterna i form av framför allt gåvor har ökat så minskade kostnaderna i den löpande verksamheten med 6 637 kr och slutade på 1 167 620 kronor. Av dessa kostnader utgör lönekostnaderna (677 629 kronor) en stor del. Denna satsning har genererat ökade intäkter som kommer att ha effekt flera år framöver eftersom vi har arbetat långsiktigt genom att satsa på autogiro både vid medlemsvärvning och insamling. Av föreningens samlade kostnader utgör personalkostnaderna mer än hälften, 4 496 280 kronor (varav 506 221 kronor avser lön eller arvode till anställda utomlands och 96 937 kronor till utbildning till stor del finansierad av TRS). Svenska Freds är en kunskapsbaserad organisation som arbetar med utbildning och opinionsbildning och därför är vi också en personalintensiv organisation. Under 2011, liksom 2010, drog Säkerhetspolitiskt sommartorg upp kostnaderna inom nedrustningsområdet vilket också motsvarar de höga intäkterna där. För mer detaljerad information kring vårt ekonomiska utfall, våra fonder, projektbidrag och liknande hänvisar vi till resultat- och balansräkningen samt tillhörande noter.

Kostnadernas fördelning på olika verksamhetsområden

centralstyrelse 2%

Pax 7%

organisation o utbildning 9%

konflikthantering 12% avsatt till fonder 6% övrigt 1%

demokrati 28%

insamling och medlemmar 14% nedrustning 17%

kansli 4%

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

25


BOKSLUT

RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter

2011-12-31 2010-12-31 Medlemsavgifter 795 071,00 744 128,30 Försäljning 31 751,01 31 239,05 Gåvor not 2 1 728 231,02 810 743,80 Prenumerationer not 3 42 792,50 43 856,00 Statliga bidrag not 4 4 197 000,40 3 835 934,17 Mötesverksamhetsintäkter 12 250,00 15 200,00 Diverse övriga intäkter not 5 826 530,06 725 622,47 Summa verksamhetsintäkter 7 633 625,99 6 206 723,79 Rörelsens kostnader Direkta kostnader 842 506,46 1 024 778,50 Övriga externa kostnader 2 401 343,00 2 409 352,32 Personalkostnader not 6 4 496 279,81 3 864 052,58 Avskrivningar och nedskrivningar not 7 85 784,34 80 304,00 Summa rörelsens kostnader 7 825 913,61 7 378 487,40 VERKSAMHETSRESULTAT -192 287,62 -1 171 763,61 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter not 8 844 016,44 143 416,35 Räntekostnader och liknande resultatposter -29 707,03 -17 037,36 Summa resultat från finansiella investeringar 814 309,41 126 378,99 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 622 021,79 -1 045 384,62 FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT Årets resultat enligt resultaträkningen 622 021,79 -1 045 384,62 Utnyttjande av öronmärkta medel: 390 356,37 474 317,70 - fonder 390 356,37 474 317,70 Reservering av öronmärkta medel ej utnyttjade: -480 322,45 -58 781,84 - fonder -480 322,45 -58 781,84 Kvarstående belopp för året/balanserat resultat 532 055,71 -629 848,76

26

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


BOKSLUT

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2011-12-31

2010-12-31 Materiella anläggningstillgångar: Maskiner o inventarier 65 418,76 118 683,50 65 418,76 118 683,50 Finansiella anläggningstillgångar: Aktier 187,50 187,50 Aktiefond KPA not 9 315 648,84 2 335 884,81 Räntefond KPA not 9 1 117 833,15 1 111 126,39 KPA Etisk blandfond 1 not 9 1 135 120,47 1 097 645,88 2 568 789,96 4 544 844,58 Summa anläggningstillgångar 2 634 208,72 4 663 528,08 Omsättningstillgångar Varulager 20 738,88 27 289,78 Kortfristiga fordringar 690 410,05 529 095,09 Kassa och bank 6 021 850,15 3 218 337,13 Summa omsättningstillgångar 6 732 999,08 3 774 722,00 SUMMA TILLGÅNGAR 9 367 207,80 8 438 250,08 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat -902 683,69 -272 834,93 Årets resultat 532 055,71 -629 848,76 -370 627,98 -902 683,69 Fonder not 10 5 323 153,10 5 221 238,71 Summa eget kapital not 11 4 952 525,12 4 318 555,02 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 155 877,64 204 030,25 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 1 027 161,84 944 886,36 Övriga kortfristiga skulder not 12 58 495,00 124 787,05 Oförbrukade statliga bidrag not 12 3 144 797,20 2 805 692,10 Reserverade medel not 13 28 351,00 40 299,30 Summa kortfristiga skulder 4 414 682,68 4 119 695,06 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 367 207,80 8 438 250,08

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

27


NOTER

NOTER

not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Samtliga statliga bidrag som vi har fått via Folke Bernadotteakademin,SIDA och liknande myndig- heter intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, dvs när utgifter som ska täcka bidraget uppkommer. Andra bidrag som t ex administrationsbidrag intäktsförs direkt. Aktier och fonder Aktierna och fonderna värderas till anskaffningsvärdet. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde. Anläggningstillgångar Inventarierna skrivs av systematiskt med avskrivningstiden 4 år. Fördelning av samkostnader (gemensamma kostnader) Samkostnaderna har fördelas utifrån arbetstid (även praktikanters) inom respektive verksamhets- område. Våra fonder som bygger på skänkta pengar Fr.o.m 2007 låter vi grundsaldot ligga still och börjar visa ackumulerat värde på räntor och värdet på utdelade priser. 2011-12-31 2010-12-31 not 2 Gåvor uppdelade efter i vilket sammanhang de har skänkts Medlemsvärvning och Fadder för fred 690 188,20 518 945,00 Fadder mot vapenexport och minor 197 107,00 180 941,00 Kampanj för demokratikriterium 41 765,00 0,00 Påtryckare för fred 7 192,00 5 085,00 Sms-gåvor 2 479,10 6 270,00 Arv 666 055,92 10 000,00 Minnesgåvor/födelsedagar 2 050,00 5 980,00 Julgåva 56 774,00 33 450,00 Kampfonden 23 472,00 22 694,00 Skänkt aktieutdelning 12 500,00 0,00 Övriga gåvor 28 647,80 27 378,80 1 728 231,02 810 743,80

not 3 Prenumerationer uppdelade på olika typer Pax 30 912,50 32 456,00 Påtryckare för fred 11 880,00 11 400,00 42 792,50 43 856,00 2011 2010 not 4 Statliga bidrag utnyttjade under året uppdelade på olika ändamål FBA verksamhetsstöd 800 000,00 750 000,00 FBA projektbidrag 1 096 189,10 655 554,28

Early warning Dehli disarmament Kartläggning av vapenexporten till Sri Lanka Burma säkerhetspolitisk situation Burma och SSR 1 Burma och SSR 2 Peace monitor Mobilt fredscafé

SIDA projektbidrag Tjetjeniens mödrar Ryska soldatmödrarna

28

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011

200 000,00 686,62 49 863,01 872,42 256 442,00 33 835,38 254 489,67 300 000,00

2 300 811,30

2 430 379,89

1 712 042,14 588 769,16

4 197 000,40 3 835 934,17


NOTER

2011 2010 not 5 Övriga intäkter - specificering Stockholms lokalförenings bidrag till ordförandens lön 140 000,00 144 290,00 Värnamos lokalförenings bidrag till ordförandens lön 5 000,00 710,00 Göteborgs lokalförenings bidrag till ordförandens lön 20 000,00 20 000,00 Örebros lokalförenings bidrag till ordförandens lön 10 000,00 10 000,00 Stockholms fredsförening bidragit till genomförandet av Peace & Love 14 991,00 Lokalföreningar och andra organisationer ersatt kostnader vid föreläsningar 5 067,00 14 860,50 Trygghetsrådet TRS 61 277,10 6 368,90 Svenska Burmakommittén ersatt del av arbetsplats 42 000,00 31 578,50 Deltagare i Säkerhetspolitiskt sommartorg (Almedalen) 500 742,00 427 278,80 Biljettintäkter och bidrag till vårt arbete med ”En hjälpande hand” 30 934,00 Arvode föreläsningar och texter 25 080,00 11 356,00 Övriga intäkter 17 363,96 13 254,77 826 530,06 725 622,47 not 6 Löner, sociala avgifter och medelantal anställda Löner exkl sociala kostnader Löner generalsekreterare och ordförande 746 527,00 561 408,00 Löner övriga anställda 2 082 882,00 1 831 761,00 Totala löner 2 829 409,00 2 393 169,00 Löner understigande ett halvt prisbasbelopp 47 849,00 78 966,00 Sociala kostnader Sociala kostnader totalt 940 673,00 838 911,00 - varav pension 170 184,00 168 344,00 Av pensionskostnaderna avser 42 071 kr (30 476 kr) organisationens generalsekretare och ordförande. Pga byte av generalsekreterare under 2010 var den tjänsten vakant då under ca 5 månader. Medelantal anställda Totalt antal anställda (i Sverige) 9 8 varav män 3 1 Ett varierande antal personer har under året arbetat ideellt för organisationen t ex med utskick eller i ämnesorienterade arbetsgrupper. not 7 Inventarier och avskrivningar Ingående anskaffningsvärde 1 456 718,51 1 442 448,51 Nyanskaffningar 30 618,60 14 270,00 Avyttrat 0,00 0,00 Utgående anskaffningsvärde 1 487 337,11 1 456 718,51 Ingående avskrivningar 1 338 035,01 1 258 200,01 Årets avskrivningar 83 883,34 79 835,00 Avyttrat 0,00 0,00 Utgående avskrivningar 1 421 918,35 1 338 035,01 Bokfört värde 65 418,76 118 683,50 Avskriven kundfordran 1 901,00 469,00 not 8 Ränteintäkter och utdelningar Räntor 26 363,00 729,00 Utdelningar 817 653,44 142 687,35 844 016,44 143 416,35

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

29


NOTER

2011 2010 not 9 Långfristiga värdepappersinnehav KPA:s Aktiefond bokfört värde, anskaffningsvärde 315 648,84 2 335 884,81 Aktiefondens verkliga värde (marknadsvärde) per den 31/12 387 603,26 3 264 434,36 KPA:s Räntefond bokfört värde, anskaffningsvärde 1 117 833,15 1 111 126,39 Räntefondens verkliga värde (marknadsvärde) per den 31/12 1 175 347,76 1 150 230,50 KPA:s Etisk Blandfond 1, anskaffningsvärde 1 135 120,47 1 097 645,88 Blandfondens verkliga värde (marknadsvärde) per den 31/12 1 159 723,55 1 144 427,44 not 10 Svenska Freds egna fonder Svenska Freds har avsatta medel i egna fonder på tillsammans 5.323.153,10 kr. En del av fonderna har statuter som medger att avkastningen används till fredsarbetet eller för speciella ändamål som t ex fredspris, för andra har CS beslutat att fondera kapitalet och endast använda avkastningen för att även kommande generationer ska ha glädje av stora donationer. Fredsfonden Fredsfonden stiftades 1993. Fondens syfte är att med avkastningen stödja forskning och arbete för att föregripa och förebygga väpnade konflikter. CS utser styrelse. Fonden delade ut medel första gången år 2006. saldo 502 195 kr 502 195 kr gåva 75 kr 75 kr utdelat 2007-2010 -45 000 kr -45 000 kr utdelat 2010 0 kr 0 kr ränta 2007-2010 66 122 kr 66 122 kr ränta 2011 8 471 kr 0 kr 531 863 kr 523 392 kr Petterssonska Donationsfonden Fonden förvaltas av CS och dess avkastning ska användas till föreningens verksamhet utan några särskilda föreskrifter 27 000 kr 27 000 kr E A Lindbloms fond Fonden förvaltas av CS och dess avkastning ska användas till föreningens verksamhet utan några särskilda föreskrifter 13 000 kr 13 000 kr Nanny Johanssons fond Fonden förvaltas av CS. Avkastningen används för ordnande av fredsmöten och föredrag med mera och går direkt till Svenska Freds varje år. 31 000 kr 31 000 kr Arvsfonden till Minne av Harry Johansson, makarna Johnsson, Maja Hellgren och Henning Johansson Fonden består av arv som CS avsatt för att använda avkastningen i föreningens verksamhet. saldo 3 860 031 kr 3 860 031 kr erhållna arv 0 kr 0 kr 3 860 031 kr 3 860 031 kr

30

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


NOTER

2 011 2010 Ivan Martins donation Under 2009 mottog föreningen ett arv från medlemmen Ivan Martin. CS har beslutat att 60% av donationen ska satsas på internationell konflikthantering och regional säkerhetspolitik och 40% för att säkerställa föreningens satsning på fundraising och utveckling av internationellt arbete. C S har ändrat beslutet till att donationen skulle satsas på nedrustning och vapenhandel istället för regional säkerhetspolitik. 199.522 kr har under året satsats på lön inom nedrustningsområdet och 11.000 kr på projektet Burma och SSR 1. erhållet arv 347 375 kr 347 375 kr utdelat 2010 -137 719 kr -137 719 kr utdelat 2011 -210 522 kr 0 kr ränta 2009-2010 17 074 kr 17 074 kr ränta 2011 267 kr 0 kr 16 475 kr 226 730 kr

Antti Hirvonens fond CS beslutade att 440.350 kr skulle överföras till 2012 varav 225.000 kr för att användas i den löpande verksamheten och 215.000 kr tillägnas en speciell satsning på att få större verksamhets- och projektfundraising under jan-jun 2012. En del av dessa pengar kan även användas för varumärkesutveckling. Arv erhållet under året utan förbehåll från testamentatorn 572 291 kr Använt i den löpande verksamheten under 2011 -131 941 kr 440 350 kr

Kampfonden för frigörelse från militarism Insamlingsfond vars avkastning samt kapital (undantaget 30.000 kronor) kan användas för stöd till bl a vapenvägrare och till utåtriktat fredsarbete inom Svenska Freds. I synnerhet avses med det senare sådant arbete som bedrivs inom de nya intressegrupper som kongressen beslutade om 2002. Under 2011 delades bidrag ut till Svenska Freds kärnvapengrupp och till Svenska Freds vapenexportgrupp. Av riksföreningens direktanslutna medlemmars medlemsavgift avsätts 5% till Kampfonden. CS utser styrelse för fonden. saldo 105 375 kr 105 375 kr insamlat 2008-2010 61 077 kr 61 077 kr insamlat 2011 23 472 kr 0 kr utdelning av bidrag 2007-2010 -78 720 kr -78 720 kr utdelning av bidrag 2011 -11 856 kr 0 kr kostn intressegruppsadm 2007-2010 -2 370 kr -2 370 kr kostn intressegruppsadm 2011 -933 kr 0 kr ränta 2007-2010 12 531 kr 12 531 kr ränta 2011 1 792 kr 0 kr 110 368 kr 97 893 kr Holger Erikssons fond och fredspris Insamlade medel som förvaltas av CS. Syftet med fonden är att uppmärksamma föreningsmedlemmar som i många år, i Holger Erikssons anda, verkat för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, företrädesvis på lokal nivå. Priset, bestående av ett förgyllt gevär och ett diplom, tilldelades år 2011 Monica Dickson, Svenska Freds i Göteborg, med motiveringen ”Monica är en varm och ansvarstagande person som alltid ser till att bilda sig sin egen uppfattning. ... arbetat flitigt med fredsfrågorna både i Falköping och i Göteborg. Oavsett om det handlat om att hålla i studiecirklar, samla in pengar till kriget på Balkan eller åka 100 mil utan att blinka för att vara med på ett möte med Kampfonden som pågår i en timme, kan man alltid räkna med Monica.” saldo 4 070 kr 4 070 kr utdelat pris 2007-2010 -442 kr -442 kr utdelat pris 2011 -52 kr 0 kr guldnålar -3 410 kr -1 705 kr ränta 2007-2010 478 kr 478 kr ränta 2011 39 kr 0 kr 683 kr 2 402 kr

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

31


NOTER

2 011 2010 Fond till minne av Holger Eriksson och Fredsmonumentet Gåva till Svenska Freds för att användas till restaurering av Fredsmonumentet i Morokulien eller till annan verksamhet inom Svenska Freds som har koppling till Fredsmonumentet och Fredsplatsen. 25 000 kr 25 000 kr Makarna Nils och Signe Eldh-Ekblads fredspris Stiftelsen förvaltas av CS. Årligen delas fredspris ut på fondens avkastning. Priset tilldelades å r 2011 Stina Oscarsson med motiveringen ”Fredsarbetet har löpt som en röd tråd genom hela Stina O scarsons karriär. Genom att använda sig av teaterns verktyg lyckas hon nå fram med fredspolitiska ställningstaganden utanför den traditionella opinionsbildande arenan …Tron på människans p ositiva kraft är stark i Stina Oscarsons uppsättningar, liksom en vägran att låta våldet stå i centrum för uppmärksamheten. I sina verk söker Stina istället efter de fredliga kampmetoderna och är själv en stark förebild. Stina är ett levande bevis för den kreativa fredsaktivism som pågår i Sverige.” saldo 169 537 kr 169 537 kr utdelat pris mm 2007-2010 -23 239 kr -23 239 kr utdelat pris mm 2011 -4 690 kr 0 kr ränta 2007-2010 21 692 kr 21 692 kr ränta 2011 2 737 kr 0 kr 166 036 kr 167 990 kr Carl Lindhagens Jubileumsfond Fonden förvaltas av CS. CS beslutar om tilldelning av medel till fredsintresserade ungdomar för deltagande i internationella kurser med mera utomlands. CS beslutade 2009 att utdelning sker vart fjärde år. saldo 42 495 kr 42 495 kr kostnader fondadm. 2007-2009 -280 kr -280 kr utdelade stipendier 2009 -5 772 kr -5 772 kr ränta 2007-2010 5 466 kr 5 466 kr ränta 2011 692 kr 0 kr 42 601 kr 41 909 kr Börjes Fredsfond Fonden upprättades i november 1997 i samband med Börje Anderssons 50-årsdag. Syftet med f onden är att av fondens avkastning uppmärksamma fredsaktiva, i första hand ungdomar, som ämnar göra eller gjort utomordentliga insatser för freden. CS har beslutat att börja dela ut stipendier med start år 2007 med större belopp och endast vart fjärde år. Priset delades ut första gången 2008. saldo 50 695 kr 50 695 kr insamlat 2008-2010 5 400 kr 5 400 kr insamlat 2011 1 550 kr 0 kr utdelat pris 2008 -6 549 kr -6 549 kr administration 2008 -17 kr -17 kr ränta 2007-2010 6 713 kr 6 713 kr ränta 2011 954 kr 0 kr 58 746 kr 56 243 kr Makarna Edhagers fredsfond Fonden förvaltas av CS och utgörs av ett arv efter makarna Hillvid och Axel Edhager. Fondens kapital och avkastning kan användas till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens n edrustningsarbete för att, i enlighet med testamentet, bekämpa mordvapenverksamheten i v ärlden, dvs forskning inom krigsindustrin, tillverkning och försäljning av vapen avsedda att användas så att människor skadas och dödas, som utplånar bebyggelse, förorsakar människoflykt och följderna därav. Efter kongressbeslut 2004 upprättades statuter för fonden vilka möjliggör för såväl centralstyrelsen som centrala verksamhetsområden och arbetsgrupper samt lokalföreningar och intressegrupper inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att söka pengar ur fonden. saldo 1 057 759 kr 1 057 759 kr föreningens nedrustningsarbete 2007-2010 -907 000 kr -907 000 kr föreningens nedrustningsarbete 2011 -148 650 kr 0 kr utdelat till projektarbete 2007-2008 -70 723 kr -70 723 kr ränta 2007-2010 68 614 kr 68 613 kr 0 kr 148 650 kr

32

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


NOTER

Not 11 Donations Balanserat Totalt eget kapital kapital kapital Ingående balans 5 221 238,71 -902 683,69 4 318 555,02 Reserveringar 480 322,45 480 322,45 Utnyttjande -378 408,07 -378 408,07 Årets resultat 532 055,71 532 055,71 Utgående balans 5 323 153,09 -370 627,98 4 952 525,11

I posten ”Utnyttjande av öronmärkta pengar” i Resultaträkningen 2011 ingår även en post på 11.948 kr som avser pengar

reserverade för arbete med webbutveckling resp inom klusternätverket.

not 12

Övriga kortfristiga skulder 2011 2010 Ännu ej förbrukade projektbidrag varav några ska betalas tillbaka: FBA: 290 232,95 350 316,55

Peace Monitor

Burma och SSR 1

Burma och SSR 2

SIDA:

Tjeteniens mödrar

20 510,33 33 558,00

236 164,62

2 854 564,25 2 455 375,55 2 027 067,88

827 496,37 Innehållna medlemsavgifter till vilande lokalföreningar 37 624,00 15 134,00 Att överföra till Tjetjeniens mödrar för redovisade kvitton 0,00 103 648,05 Övrigt 20 871,00 6 005,00 3 203 292,20 2 930 479,15 not 13 Reserverade medel 2011 2010 SAMFI 28 351,00 28 351,00 28 351,00 28 351,00 Stockholm den 14 april 2012

Ryska soldatmödrarna

Anna Ek Anna Widmark Olle Svahn

Agnes Hellström

Karin Wall Härdfeldt

Adam Reuterskiöld

Åsa Carlman

Christoffer Burnett-Cargill (generalsekr.)

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har lämnats den 16 april 2012 Anders Slättås auktoriserad revisor

Inger Sjösten föreningsrevisor

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

33


REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse Till kongressen i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, org.nr 802001-0602

Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för år 2011. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

34

SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2011


REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för år 2011. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm 2012-04-16

Anders Slättås

Inger Sjösten

Auktoriserad revisor

Föreningsval revisor

ÅRSBERÄTTELSE 2011 - SVENSKA FREDS

35


SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en organisation som verkar för stabil fred mellan grupper och länder i världen. Svenska Freds ser som sin uppgift att utveckla och sprida kunskap om orsaker till krig och rustningar och om en alternativ freds- och säkerhetspolitik. Vi bildar opinion och påverkar politiker. Vi tror att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred om deras levnads­omständigheter befrämjar det. Föreningen ska verka för att stimulera människors intresse och engagemang för fredsfrågor och för en seriös och allsidig fredsoch säkerhetspolitisk debatt. Svenska Freds bildades 1883, är Sveriges största och världens äldsta fredsförening, och är politiskt och religiöst obunden.

www.svenskafreds.se

Svenska Freds - Årsberättelse 2011  

Svenska Freds - Årsberättelse 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you