Page 1

mOy¸KfmJr IJufJm IJuL Khmx Km˜JKrf 45 kOÔJ~

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

SURMA 39th Year, Issue 2027, 05 - 11 May 2017, 09 - 15 vJmJj 1438 Ky\rL, 21 - 27 ‰mvJU 1424, 50p

˝JiLj of k´TJv r∆≠, ‰˝rfPπr KhPT FèPóZ xrTJr

IqJoPjKÓ A≤JrjqJvjJPur KrPkJPat mJÄuJPhvKY©

Km˜JKrf 45 kOÔJ~

ßmgjJu KV´j F§ ßmJ'r KjmtJYjL C•Jk

nJrPfr xPñ ßrJKyñJ r∆vjJrJ IJuL S IJ\oJu oJxr∆Prr ßhPvr ˝JgtKmPrJiL kKrK˙KfPf IJjMÔJKjT k´YJreJ Êr∆ YáKÜ y~Kj - k´iJjoπL CPÆV

xMroJ ßcÛ u§j, 4 ßo - hMA mJXJKu k´JgtLr oiqTJr k´YJreJ~ \Po CPbPZ kNmt u§jÇ ßmgjJu KV´j F§ ßmJ FuJTJr KjmtJYjL IJPuJYjJr ßTªsKmªMPf mftoJj ßumJr huL~ FoKk r∆vjJrJ IJuL FmÄ ˝fπ k´JgtL KoKc~J mqKÜfô S AoJo IJ\oJu oJxr∆Prr jJo CóJKrf yPòÇ CPuäUq, 2010 xJPu GKfyJKxT Km\P~r oJiqPo k´go KmsKav mJXJKu FoKk 47 kOÔJ~

dJTJ, 4 ßo - k´iJjoπL S xÄxh ßjfJ ßvU yJKxjJ mPuPZj, nJrPfr xPñ ßhPvr ˝JgtKmPrJiL ßTJPjJ YáKÜ y~KjÇ @S~JoL uLV xrTJr TUPjJ ßhPvr 46 kOÔJ~

u§j, 3 ßo - Ko~JjoJPr ßrJKyñJ xÄTa KjrxPj TKl @jJj TKovPjr xMkJKrv mJ˜mJ~Pjr fJKVh KhP~PZ AxuJKo xyPpJKVfJ xÄ˙J (S@AKx)Ç 46 kOÔJ~

xπJxmJPhr hJP~ TJKctPl FT mJXJKur 8 mZPrr TJrJh§ u§j, 4 ßo - xπJxmJPh pMÜ gJTJr hJP~ TJKctPlr FT KmsKavmJXJKuPT ß\uh§ k´hJj TrJ yP~PZÇ Cók´pMKÜr ACFxKm TJlKuÄT mqmyJPrr oJiqPo Yrok∫L cJaJ xÄrãe FmÄ @AFx-Fr xhxq yS~Jr hJP~ fJPT ßhJwL xJmq˜ TPr 8 mZPrr TJrJh§ k´hJj TPrPZ 40 kOÔJ~

ßo KhmPxr KmPvw xJoK~TL: 23-26 kOÔJ~


2 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

xπJxmJPhr KmÀP≠ ßhvmJxLPT @PrJ ßxJóJr yS~Jr @ymJj k´iJjoπLr dJTJ, 3 ßo - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mKyKmtPvõ ßhPvr nJmoNKft Cöôu TrPf ßhvmJxLPT xπJx S \ÄKumJPhr KmÀP≠ @PrJ ßxJóJr yS~Jr @ymJj \JKjP~PZjÇ KfKj 2 ßo KmPTPu Venmj ßgPT dJTJ KmnJPVr xTu ßvseL-PkvJr oJjMPwr xPñ KnKcS TjlJPrP¿r oJiqPo ßh~J nJwPe F @ymJj \JjJjÇ KfKj mPuj, pUjA xπJx S \ÄKumJh oJgJYJzJ KhP~ CPb fUjA ßhPvr xMjJo ãMjú y~Ç TJP\A k´PfqTPT \ÄKumJh KjotPN u GTqm≠nJPm TJ\ TrPf yPm Ç FPf ßhPvr nJmoNKft Cöu yPmÇ PvU yJKxjJr \ÄKumJh S xπJx KmPrJiL k´YJPrr IÄv KyPxPm FmÄ KmnJPVr Cjú~joNuT TotTJP¥r kptJPuJYjJ~ FA ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç

k´iJjoπLr rJ\QjKfT CkPhÓJ FAa Ka AoJoxy xÄxh xhxqmíª FmÄ @oKπf IKfKgmíª F xo~ Venmj CkK˙f KZPujÇ dJTJ KmnJPVr 13Ka ß\uJr 1 yJ\Jr ACKj~Pjr k´J~ 20 uJU \jVe KmnJPVr 6 yJ\Jr 166Ka kP~≤ ßgPT xrJxKr xŒ´YJrTíf FA KnKcS TjlJPrP¿ xÄpMÜ KZPujÇ PhPvr Cjú~Pjr \jq vJK∂kNet kKrPmvPT \ÀKr CPuäU TPr ßvU yJKxjJ xÄKväÓPhr xrTJPrr Cjú~j k´T·èPuJr hs∆f mJ˜mJ~Pjr KjPhtv ßhjÇ k´iJjoπL mPuj, È@kjJPhr F KmwP~ xfTt gJTPf yPm ßp, xrTJPrr VíyLf Cjú~j k´T·èPuJ ßpj hs∆f mJ˜mJK~f y~ FmÄ ßTJj KTZMA ßpj FA Cjú~j TJP\ mJiJr xíKÓ TrPf jJ kJPrÇ kJvJkJKv xπJPxr

Zaman Brothers

KmÀP≠ @kjJPhr Im˙JjPT @PrJ xMhí| TrPf yPmÇ ßpj @orJ mJÄuJPhvPT hKãe FKv~Jr FTKa Cjúf xoí≠ vJK∂kNet ßhv KyPxPm VPz fMuPf kJKrÇ ßp ˝kú \JKfr KkfJ ßhPUKZPujÇ xrTJr k´iJj mPuj, \ÄKumJPhr KmÀP≠ K\PrJ auJPr¿ jLKf IgtJ“ @orJ ßTJjnJPmA xπJx S \ÄKumJhPT mrhJvf Trm jJÇ FPT hoj TPr oJjMPwr \LmPjr vJK∂ S KjrJk•J @orJ KjKÁf TrPmJÇ ßxA uãq KjP~A @orJ TJ\ TPr pJKòÇ k´iJjoπL mPuj, @oJPhr ßZPu-PoP~rJ ßoiJmL, nJu-KvKãf Im˙Jkjú WPrr ßZPu-PkPurJ KmkPg YPu pJPòÇ fJrJ xπJx S \ÄKumJPh \KzP~ kzPZÇ fJPhr ßoiJ S ojj, TJ\ TrJr vKÜ S ãofJ ßpaJ ßhPvr TJP\ uJVPf kJrf, ßxaJ ±ÄxJ®T TJP\ ßTj pJPm? KfKj mPuj, @PrTKa Kmw~ yPò- AxuJo vJK∂r iot, AxuJo TUjS xπJPx KmvõJx TPr jJÇ AxuJPo TUjS KjrLy oJjMw yfqJPT xogtj TrJ y~KjÇ FaJ AxuJPo xmPYP~ èeJyr TJ\Ç TJPrJ TJPrJ Foj oj oJjKxTfJ Foj ßp, fJrJ jJKT oJjMw yfqJ TrPf kJrPu \JjúJPf YPu pJPmÇ KT∂á, k´TífkPã pJrJ KjrLy oJjMw yfqJ TPr fJrJ \JjúJPf j~, \JyJjúJPo pJ~Ç FaJ @oJPhr jmL TKro (xJ:) S mPu ßVPZj FmÄ @oJPhr AxuJPoS @PZÇ KfKj mPuj, AxuJo iPot oJjMPwr \LmjaJPT oNuqJ~j TPr FTKa xMªr \Lmj pJkPjr KjPhtvjJ KhP~PZÇ ßxUJPj IjqJ~, Ixfq FmÄ oJjMw yfqJr ßTJj ˙Jj ßjAÇ PvU yJKxjJ mPuj, TKfk~ IxJiM ßuJPTr AxuJo KmPrJiL S oJjmfJKmPrJiL TotTJP¥r TJrPeA @\PT @oJPhr kKm© iot oJjMPwr TJPZ ßy~ k´Kfkjú yPòÇ Ijq iotJmu’LrJ FA vJK∂r iPotr jJPo mhjJo TrJr xMPpJV kJPòÇ k´iJjoπL ßVJP~ªJ xÄ˙J, @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLxy xÄKväÓ xTuPT @∂KrT ijqmJh \JKjP~ mPuj, \ÄKumJPhr KmÀP≠ @oJPhr ßVJP~ªJ xÄ˙J FmÄ @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL xÄ˙J, xTPu KoPu jJjJ irPjr xπJxL WajJr k´˜MKf V´yeTJPu \ÄKu xπJxLPhr ßV´lfJr TrPf xogt yP~PZÇ FPf TPrS @orJ IPjT mz mz Kmkh ßgPT ßhPvr oJjMPwr \joJu rãJ TrPf xão yP~KZÇ xrTJr k´iJj mPuj, TJre kíKgmLr IPjT Cjúf

ßhvS ßpaJ kJPr jJA @orJ ßxaJA TPr pJKòÇ KT∂á, @oJPhr FUJPjA ßgPo gJTPu YuPm jJ, @oJPhrPT @PrJ ßmKv xKâ~ yPf yPmÇ ßx\jq @Ko FaMTM mum- @oJPhr oxK\Phr AoJooM~JKöj mJ pJrJ @oJPhr iotL~ KvãJ ßhj fJÅrJ FmÄ SuJoJ oJvJP~Uxy xTuPT @Ko @ymJj \JjJm, AxuJo vJK∂ iot, kKm© iotÇ AxuJPo oJjMw yfqJ KTÄmJ \ÄKumJPhr ßTJj ˙Jj ßjA FA Kmw~aJ xTPur xJoPj fMPu irPmjÇ k´iJjoπL F xo~ k´PfqT KvãT, ÛMu, TPu\, KmvõKmhqJu~xy xTPur TJPZ, IKnnJmT FmÄ \jk´KfKjKiPhr TJPZ Kj\ Kj\ KvãJ k´KfÔJPj FmÄ FuJTJ~ ZJ© mJ ßZPu-PoP~rJ ßTJgJ~ pJPò, KT TrPZ, TJr xPñ KovPZ F KmwP~ uãq rJUJr @ymJj \JjJjÇ KmhqJu~ mJ KvãJ k´KfÔJPj ßTJj ZJ© hLWt IjMkK˙f gJTPu fJÅr IjMkK˙Kfr TJre ßUJÅ\Jr \jqS k´iJjoπL xÄKväÓ oyuPT KjPhtv ßhjÇ k´iJjoπL mPuj, xTu ßvseL ßkvJr oJjMw GTqm≠ yP~ xv˘ uzJA-xÄV´JPor oiq KhP~A mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ FPxPZÇ TJP\A @Ko YJA, FUJPj xTu iPotr oJjMw fJPhr Kj\ Kj\ iot Tot vJK∂Pf kJuj TrPmj FmÄ xTu iotJmu’LrJ FTKa ÃJfífôkNet kKrPmPv mxmJx TrPmjÇ FaJAPfJ @oJPhr AxuJPor oNu KvãJ FmÄ KjPhtvÇ ßxnJPmA xTuPT KjP~ FTKa xŒ´LKfr mºPj @m≠ ßgPT ßhvPT @orJ VPz fMuPmJÇ PvU yJKxjJ mPuj, @\PT pf Cjú~Pjr TJ\ @orJ TPr pJKò ßxA Cjú~Pjr TJ\PT fôrJKjõf TrJr \jq FTKa vJK∂kNet kKrPmv hrTJrÇ ßhPvr oJjMw ßpj h'MPmuJ ßka nPr nJf ßUPf kJ~ ßx mqm˙J @orJ TrPf YJAÇ VíyyJrJ oJjMwPT Wr KhP~ FTaJ KbTJjJ KhP~ ßpPf YJAÇ ßpj fJrJ nJPuJnJPm mJÅYPf kJPrÇ PvU yJKxjJ mPuj, @oJPhr ßZPu-PoP~rJ ßuUJkzJ KvPU CóKvãJ~ KvKãf yPm FmÄ ßhv S \JKf FKVP~ pJPm, FaJA @oJPhr uãqÇ hKrhs kKrmJPrr ßZPu-PoP~rJ ßoiJmL yPu pJPf fJPhr KvãJaJ YJKuP~ ßpPf kJPr xrTJr ßx KmwP~S khPãk KjPò CPuäU TPr k´iJjoπL F xo~ fJÅr xrTJPrr k´h• míK•, CkmíK•r aJTJ ßoJmJAu ßlJPjr oJiqPo x∂JPjr oJP~r TJPZ ßkRÅPZ ßh~Jr xrTJPrr CPhqJVS fMPu iPrjÇ

CASH & CARRY

Ko. xMAPar KoKÓ IkNmt xOKÓ

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç

Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908


SURMA m 05 - 11 May 2017

ßylJ\Pf AxuJo TUPjJA rJ\jLKfPf \zJPm jJ - @uäJoJ vlL ÈTSKo oJhrJxJ KvãJmqm˙J~ TUPjJ KvãJgtLPhr IPjqr ßVJuJKo TrJr mJ vsPor mJ\JPr x˜J vsKoT KyPxPm KjP\PT ßmYJKmKâ TrJr KvãJ ßh~ jJ' dJTJ, 30 FKk´u - FT ßvseLr KoKc~J S mqKÜKmPvPwr TSKo oJhrJxJ KvJmqm˙Jr KmÀP≠ CP¨vqoNuT KmfTt xíKÓ, KogqJ Ikk´YJr FmÄ IrJ\QjKfT xÄVbj ßylJ\Pf AxuJoPT rJ\jLKfr xJPg \KzP~ KmÃJK∂oNuT xÄmJh k´YJPrr KjªJ \JKjP~ Fr k´KfmJh TPrPZj ßylJ\Pf AxuJPor @Kor @uäJoJ vJy @yoh vlLÇ 29 FKk´u, vKjmJr FT KmmíKfPf KfKj mPuj, TSKo oJhrJxJr ˝fπ ‰mKvÓq m\J~ ßrPU S hJÀu CuMo ßhSmPªr oNujLKfPT KnK• iPr TSKo oJhrJxJr hJSrJP~ yJKhPxr xjhPT oJˆJPxtr (AxuJKoT ˆJKc\ S @rKm) xooJj k´hJj TrJ~ mJo ßxTMquJrk∫L ßVJÔL S AxuJoKmPÆwL KoKc~Jr VJP~ ßpj \ôJuJ iPr ßVPZÇ fJrJ FT KhPT TSKo oJhrJxJ KvãJ k≠Kfr yJxqTr mqJUqJ-KmPväwe TPr KxPumJx KjP~ IoNuT k´vú fMuPZ FmÄ TSKo xjPhr oJjhJj KjP~ fMò-fJKòuq TrPZ; Ijq KhPT ßylJ\Pf AxuJoPT TSKo oJhrJxJr xJPg FTJTJr TPr KmPÆwoNuT jJjJ KogqJ TJKyjL ßlÅPh BoJj-@KThJKnK•T IrJ\QjKfT xÄVbjKaPT rJ\QjKfT „khJPjr mqgt ßYÓJ YJuJPòÇ FojKT ßTJPjJ ßTJPjJ KoKc~J mqKÜVfnJPm @oJr jJPoS KogqJ V· ‰fKr TrPZÇ KfKj mPuj, ÛMu kJbqmA, KV´T ßhmL ßgKox S TSKo oJhrJxJ KvãJ k´xPñ xrTJPrr AKfmJYT Kx≠JP∂ ÀÓ yP~ xrTJrPT KmÃJ∂ TPr \jKmKòjú TrJr ßYÓJ ßgPTA fJrJ Fxm TrPZÇ KmmíKfPf ßylJ\f @Kor mPuj, TSKo oJhrJxJ~ k´P~J\jL~ xJiJre ùJPjr kJvJkJKv Cófr @rKm nJwJùJj S kKm© TMr@j-yJKhPxr xPmtJó ˜Prr ßoRKuT KvãJ ßh~J y~Ç kNmtxNKr Kmù SuJoJP~ ßTrJo mqJkT VPmweJ S krLãJ-KjrLJ TPrA TSKo oJhrJxJr \jq oJPjJ•Let KxPumJx k´e~j TPrPZjÇ KfKj mPuj, TMr@j-yJKhx S AxuJKo ùJPj kJK§fq rJUJ FT\j Kmù @Puo ZJzJ TSKo KvJr oJj KjP~ mJAPrr TJPrJ oNuqJ~j S kptJPuJYjJ TUPjJA pgJgt yPm jJÇ ßpoj ßoKcTqJu KvJr k≠Kf KjP~ FT\j k´PTRvuL mJ @PuPor kptJPuJYjJ pgJgt yS~Jr TgJ j~Ç PylJ\f @Kor mPuj, xJiJre KvJmqm˙Jr jJjJ KmwP~ oJˆJxt KcKV´ I\tPj xo~ FmÄ k≠KfVf fJrfoq gJTJaJ ˝JnJKmTÇ ßTJPjJ ßTJPjJ KmwP~ xPmtJó ùJjJ\tj TrPf Tf mZr uJVPm, ßxaJ xÄKväÓ KmnJPVr Kmù\PjrJA VPmweJ TPr KjitJre TPr gJPTjÇ xm KmnJPV kígT

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

Letting Selling Buying

kígTnJPm xPmtJó ˜r kpt∂ kJbhJPjr xo~ ßfJ FT rTo y~ jJÇ KfKj mPuj, pJrJ TSKo KxPumJx S KvJmqm˙J KjP~ k´vú fMuPZj, oNuf fJrJ iJrJmJKyTnJPm AxuJKo @KThJ-KmvõJPxr jJjJ KhT FmÄ oJhrJxJ KvJr KmÀP≠ KmKnjú xoP~ Ikk´YJr S TaNKÜr \jq @PV ßgPTA kKrKYfÇ fJrJ Ix“ CP¨vq ßgPTA Fxm k´vú fMPu gJTPf kJPrjÇ @uäJoJ vJy @yoh vlL mPuj, ßnJVmJhL KY∂J ßgPT fJrJ oPj TPrj KvJPT yPf yPm aJTJ CkJ\tPjr CkJ~Ç IgtJ“ aJTJ TJoJPjJA yPm KvãJr uq, F ZJzJ KvJr @r ßTJPjJ nNKoTJ gJTPf kJrPm jJÇ Foj ßnJVmJhL KY∂J ßgPTA fJPhr oJjKxT, @K®T KTÄmJ k´ùJr KmTJv WaJPjJr TJrPe fJrJ iotL~ KvJr KmÀP≠ ßWJrfr KmPrJKifJ ÊÀ TPrÇ KfKj mPuj, ßnJVmJhLrJ Foj KvJmqm˙Jr Km˜Jr WaJPf YJ~, pJ KhP~ ßxsl TuTJrUJjJ KTÄmJ fJPhr mqmxJr \jq vsKoT, TotTftJ ‰fKr y~Ç fJrJ fUj @iqJK®T KvãJ fgJ @iqJK®T, ‰jKfT KTÄmJ hJvtKjT KvãJ ∏ pJPT FUPjJ kJÁJPfq ÈKumJPru FcMPTvj' muJ y~ fJr KmÀP≠ hJÅzJ~Ç fJrJ hJKm TPr @oJPhr ßTJPjJ @iqJK®T KvJr hrTJr jJAÇ iot KvJr ßfJ k´vúA @Px jJÇ jLKfKmhqJ kJb TrJ KTÄmJ ‰jKfT KvJrSmJ TL hrTJr? ßylJ\f @Kor mPuj, @orJ ¸Ó TPr muPf YJA, TSKo oJhrJxJ KvãJmqm˙J~ TUPjJ KvãJgtLPhr IPjqr ßVJuJKo TrJr mJ vsPor mJ\JPr x˜J vsKoT KyPxPm KjP\PT ßmYJKmKâ TrJr KvãJ ßh~ jJÇ oJhrJxJ KvãJr KmPrJKifJ TrPf KVP~ F ßnJVmJhLrJ nMPu pJ~ ßp, iotKvãJ S iotYYtJr ˝JiLjfJ KjKÁf TrJ VefJKπT rJPÓsr hJK~fôÇ AxuJo ßpPyfM oJjMwPT È@vrJlMu oJUuMTJf' mJ xíKÓr ßxrJ Veq TPr FmÄ oJjMw @uäJyr UKulJ KyPxPmA AyPuRKTT \VPf yJK\rÇ IfFm k´KfKa oJjMPwr Foj KTZM @iqJK®T èe rP~PZ, pJr KmTJv WaJPjJA KvJr TJ\Ç KfKj mPuj, FaJ Ij˝LTJpt ßp xoJP\ míK•oNuT hfJ I\tPjr k´P~J\j @PZ, pJPT @orJ xJiJrenJPm mKu- xoJP\ KTZM FTaJ TPr YuPf kJrJr Imu’Pjr KvJÇ TSKo oJhrJxJ oJjMPwr F YJKyhJPT ßoJPaS I˝LTJr TPr jJÇ KT∂á oJhrJxJr hJK~fô j~, TuTJrUJjJ IKlx @hJuPfr \jq KvJr jJPo vsKoT, TotTftJ xrmrJy TPr TuTJrUJrUJjJ S mqmxJ~ xYu rJUJÇ IgY @iMKjT mJ kMKÅ \mJhL KvJr FaJA k´iJj uãqÇ KfKj mPuj, AxuJKo fJKuPor oNu CP¨vq yPò, xKbT iotL~ ùJjhJPjr kJvJkJKv x“ S xJóJ oJjMw ‰fKr TrJ, pJr oPiq xPmtJó ‰jKfT èeJmKur xKjúPmv WaPmÇ F ‰jKfTfJr @hvt yPò rJxNuMuäJy xJ:-Fr IjMxíf xMjúJyÇ KmmíKfPf @uäJoJ vlL TP~TKa VeoJiqPo @VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ßylJ\Pf AxuJo IÄv ßjPm FmÄ KjmtJYj TKovPj jJo KjmºPjr @Pmhj TrPZ vLwtT k´TJKvf xÄmJhPT xQmtm KogqJ @UqJ KhP~ mPuj, hJSrJP~ yJKhPxr xjhPT xrTJKrnJPm oJj ßh~Jr kr ßgPT AxuJoKmPÆwL IkvKÜ jfMjnJPm SuJoJP~ ßTrJPor KmÀP≠ KogqJYJPr ßjPoPZÇ fJ ZJzJ TgJ~ TgJ~ AxuJo KmPrJKifJ FmÄ oñu ßvJnJpJ©J S ßgKox k´xñxy xJÄÛíKfT TotTJP§ mJo ßxTMquJrk∫LPhr AxuJoKmPÆw S n§JKor oMPUJv Khj Khj CjìMÜ yP~ kzJaJS @PuoSuJoJr KmÀP≠ fJPhr @PâJv ßmPz pJS~Jr TJre mPu KfKj CPuäU

We have moved

to our Brand

102

Your Wisest Move

New Office at

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA

UmrJUmr 3

TPrjÇ @uäJoJ vlL mPuj, ßylJ\Pf AxuJo k´KfÔJr kr ßgPT @orJ mJrmJr ¸Ó TPr mPu @xKZ ßp, ßylJ\f xŒNet IrJ\QjKfT iotL~ S @hKvtT FTKa xÄVbjÇ KxkJKy KmPhsJPyr (1857) kr HkKjPmKvT @ou ßgPTA ßVJuJKor K\K†r nJXmJr ßp uzJA ÊÀ yP~PZ, oJhrJxJ fJrA iJrJmJKyTfJ oJ©Ç ßylJ\Pf AxuJo BoJj-@KThJ S AxuJo iotL~ Kmw~xy ßhvJ®PmJi S \JfL~ ˝Jgt xoMjúf rJUJr uPãq TJ\ TPr pJPmÇ ßpxm mqKÜ S rJ\QjKfT hu BoJj-@KThJ, xJŒ´hJK~T xŒ´LKfkNet xoJ\ Vbj FmÄ ßhPvr ˝JPgt TJ\ TrPm, fJrJ kPrJnJPm ßylJ\Pfr @PªJuPj CkTíf yPmÇ fPm ßylJ\f TUPjJA rJ\QjKfT TotTJ§ mJ rJ\jLKfPf \zJPm jJÇ ßnJPar rJ\jLKfPf k´fqã mJ kPrJãnJPm TJCPT xogtjS ß\JVJPm jJÇ Fr krS KTZM KoKc~J ßylJ\fPT rJ\QjKfTnJPm KY©J~Pjr ßYÓJ KmÃJK∂ ‰fKrr IkPYÓJ ZJzJ @r TL yPf kJPr? KfKj mPuj, @Ko TP~TKa kK©TJ~ ßhPUKZ, ßylJ\fPT rJ\jLKfxÄKväÓ TPr TJ·KjT Umr ‰fKr TPr k´YJr TrJ yPòÇ ßhUJ pJ~, xÄKväÓ xÄmJh k´KfPmhjèPuJr KvPrJjJPor xJPg ßnfPrr metjJr ßTJPjJ Kou ßjAÇ ßnfPrr metjJr ÊÀ FT rTo, ßvw Ijq rToÇ FT mJPTqr xJPg @PrT mJPTqr ßTJPjJ Kou ßjAÇ ßpPTJPjJ xJiJre oJjMw Fxm xÄmJh k´KfPmhj kzPuA mM^Pf kJrPmj ßp, FèPuJ CP¨vqk´PeJKhf xÄmJh ZJzJ KTZM j~Ç Fxm UmPr ßylJ\Pfr ßpxm ßjfJr jJo C≠íf TrJ yP~PZ, @Ko fJPhr xJPg TgJ mPu ß\PjKZ, CP¨vqoNuTnJPm fJPhr mÜPmq kKrmftj FPj KmTíf TrJ yP~PZÇ @uäJoJ vJy @yoh vlL mPuj, @Ko @mJPrJ ¸Ó TPr muKZ ßylJ\Pf AxuJo xJÄVbKjTnJPm TUPjJA rJ\jLKfPf \zJPm jJ, ßnJPar rJ\jLKfPf TJCPT k´fqã-kPrJã xogtj ß\JVJPm jJÇ xMfrJÄ xÄxhL~ KjmtJYPj k´JgtL ßh~J mJ rJ\QjKfT hu KyPxPm KjmºPjr @Pmhj TrJr Umr xŒNetA CP¨vqoNuT KogqJYJrÇ KfKj mPuj, hJK~fôvLufJr \J~VJ ßgPT VeoJiqPor CKYf, ßylJ\f xÄKväÓ jLKfKjitJreL kptJP~r ßpPTJPjJ KmwP~ Umr k´YJPrr @PV xÄVbPjr vLwt ßjfífô ßgPT xrJxKr mÜmq KjP~ KjKÁf yS~J FmÄ ßpxm ßjfJr mÜmq ßj~J y~, ßTJPjJ kKrmftj jJ TPr ßxaJPT pgJpgnJPm k´TJv TrJÇ ßylJ\f @Kor jJo CPuäU jJ TPr mPuj, TP~T Khj @PV FTKa \JfL~ ‰hKjT kK©TJ~ ßruSP~r \J~VJr xJPg @oJPT \KzP~ FTKa KjªjL~ KogqJ xÄmJh k´YJr TPrPZÇ KfKj mPuj, hJÀu CuMo yJayJ\JrL oJhrJxJr \J~VJ xïPar TJrPe k´vJxKjT xm KmKi S Kj~o ßoPjA ßylJ\Pf AxuJo k´KfÔJr @PV 2009 xJPu kJvõtmftL ßruSP~r KTZM kKrfqÜ \J~VJ oJhrJxJr jJPo KmKixÿf oNuq kKrPvJi xJPPk Ku\ ßkPf @Pmhj TrJ y~Ç k´KfÔJPjr oyJkKrYJuT KyPxPm @PmhjkP© @oJr ˝Jr gJTJaJ ˝JnJKmTÇ KT∂á kK©TJKa xŒNet CP¨vqoNuTnJPm @oJr nJmoptJhJ S xMjJoyJKjr Ix“ CP¨Pvq ßruSP~r \J~VJ @oJPT ßh~J yPò mPu KogqJ xÄmJh kKrPmvj TPrÇ kK©TJKa F xÄmJh ‰fKrr xo~ @oJr xJPg mJ hJÀu CuMo yJayJ\JrL oJhrJxJr ßTJPjJ KvãT-TotTftJr xJPg ßTJPjJ„k ßpJVJPpJV TPrKj FmÄ mÜmq ßj~KjÇ KfKj mPuj, FTKa \JfL~ ‰hKjT kK©TJ oJhrJxJ KvãJ S SuJoJP~ ßTrJPor k´Kf TfaJ KmPÆw ßkJwe ßgPT Foj KogqJ KjC\ k´YJr TrPf kJPr, F ßgPT fJ xyP\A IjMPo~Ç @uäJoJ vlL @PrJ mPuj, kK©TJKa ÈPylJ\f-KmFjKk ßVJkj ßpJVJPpJV myJu' FmÄ ÈPVJkj @PuJYjJ~ ßylJ\Pfr Knjú xMr' vLwtT @PrJ hM'Ka CP¨vqoNuT KogqJ xÄmJh kKrPmvj TPrPZÇ kK©TJKar SuJoJ-oJvJP~U, oJhrJxJ KvãJ S ßylJ\fKmPÆwL nNKoTJr @Ko fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJKòÇ F k´xPñ KfKj mPuj, \JjJ ßVPZ, ßvJjJ ßVPZ, iJreJ TrJ pJPò, ßVJkj xNP© k´TJv C≠íKf KhP~ xÄmJh ‰fKr TUPjJA x“ S hJK~fôvLu xJÄmJKhTfJ j~Ç KfKj mPuj, ßylJ\Pfr ßTJPjJ TJptâPo ßVJkjL~fJ ßjAÇ @oJPhr xm TJptâo ¸Ó S k´TJvqÇ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur xJPg ßpoj @oJPhr KmPvw ßTJPjJ xUq ßjA, ßfoKj v©∆fJS ßjAÇ BoJj-@KThJ FmÄ iotL~ Kmw~ S \JfL~ ˝JPgtr k´P~J\Pj @orJ ßp TJPrJ xJPg TgJ muJr IKiTJr rJKUÇ FPf rJ\QjKfT-xÄKväÓfJ ßUJÅ\Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ KfKj mPuj, SuJoJP~ ßTrJPor ßpPTJPjJ AKfmJYT I\tPj AxuJoKmPÆwL mJo ßxTMquJrk∫LPhr ßpj VJP~ \ôJuJ ÊÀ yP~ pJ~Ç fPm @vJr TgJ yPò, \jVe FPhr n§JKo nJPuJnJPmA iPr ßlPuPZ FmÄ Khj Khj FPhr oMPUJv UPx kzPZÇ YJr KhT ßgPT AxuJoKmPÆwL IkvKÜ @PrJ ßmKv ßTJebJxJ yP~ kzPZÇ


4 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

FoKk o†MÀu yfqJ oJouJ~ IKnPpJVk© hJKUu

cuJPrr xïa ßoaJPf mJÄuJPhv mqJÄPTr y˜Pãk TJojJ mqJÄTJrPhr

@hJuPfr KmYJrT krmftLPf ÊjJKj TrPmjÇ oJouJr fh∂TJrL TotTftJ @mM yJ~hJr ßoJ: @vrJlMöJoJj Kmw~Ka KjKÁf TPr \JjJj, Kuaj yfqJr kr IKiTfr fh∂ ßvPw @a\Pjr \Kzf gJTJr xŒíÜfJ kJS~J pJ~Ç Fr @PV @xJKorJ yfqJr hJ~ ˝LTJr TPr @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmªL KhP~PZjÇ IKnpMÜ @xJKoPhr oPiq FT\j kuJfT gJTJ~ A≤JrPkJPur xyJ~fJr @AKj k´Kâ~Jr oJiqPo fJPT ßV´lfJr TrJ yPmÇ Vf mZPrr 31 KcPx’r xºqJ~ xMªrVP†r mJojcJñJr oJˆJrkJzJ~ Kj\ mJKzPf èKuKm≠ yj oj\MÀu AxuJo KuajÇ kPr fJPT èÀfr @yf Im˙J~ rÄkMr ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu ßj~J yPu ßxUJPj KYKT“xJiLj Im˙J~ rJf xJPz 7aJr KhPT oJrJ pJj KfKjÇ krKhj KuaPjr mzPmJj lJyKohJ mMumMu TJTuL mJKh yP~ xMªrV† gJjJ~ FTKa yfqJ oJouJ hJP~r TPrjÇ Vf 21 ßlms∆~JKr @mhMu TJPhr UJjPT mèzJ vyPrr ryoJj jVPrr VrLm vJy KTKjPTr mJxJ ßgPT ßV´lfJr TPr kMKuvÇ krKhj fJPT 10 KhPjr KroJP¥ ßj~ kMKuvÇ KroJP¥ gJTJ Im˙J~ 25 ßlms∆~JKr xÄxh xhxq KuajPT yfqJr hJ~ ˝LTJr TPr @hJuPf 164 iJrJ~ \mJjmªL ßhj @mhMu TJPhr UJjÇ

dJTJ, 1 ßo - mJ\JroNPuqr ßYP~ ßmKv hJPo cuJr KTPj KmPhvL k´KfÔJPjr ßTJKa ßTJKa aJTJr ‰mPhKvT oMhsJ yJKfP~ ßj~Jr xMPpJV TPr KhPò KTZM mqJÄTÇ Fr oPiq rJÓsJ~• mqJÄTxy TP~TKa mJKeK\qT mqJÄT rP~PZ mPu xÄKväÓ xN© \JKjP~PZÇ FoKj kKrK˙KfPf ‰mPhKvT oMhsJmJ\Jr Kj~πeTJrL xÄVbj mJÄuJPhv lPrj FéPY† KcuJr IqJPxJKxP~vj (mJPlhJ) mJÄuJPhv mqJÄPTr xyPpJKVfJ ßYP~PZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPg FT ‰mbPT 30 FKk´u TotTftJrJ F TgJ \JKjP~PZjÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft ßhPvr k´go k´\Pjìr FTKa mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuT 30 FKk´u \JKjP~PZj, rJÓsJ~• mqJÄTxy TP~TKa mqJÄPTr Foj @Yre, ÊiM KmPhvL k´KfÔJjA Igt yJKfP~ KjPò jJ, FPf oMhsJmJ\Jr IK˙KfvLufJr kJvJkJKv mJÄuJPhv ßkPasJKu~Jo TrPkJPrvj (KmKkKx), KmKx@AKx S KaKxKmr oPfJ \JfL~ k´KfÔJPjr ßuJTxJPjr ßmJ^J mJKzP~ KhPòÇ \JjJ ßVPZ, KmPhPv Im˙Jjrf FéPY† yJC\èPuJr oJiqPo mqJÄTèPuJ ßrKoaJrPhr TJZ ßgPT cuJr xÄV´y TPrÇ FéPY† yJC\èPuJr TJZ ßgPT TL hPr cuJr KTjPm fJ k´KfKhj xTJPuA mqJÄTèPuJ \JKjP~ ßh~Ç mqJÄTèPuJr TJZ ßgPT kJS~J hr FéPY† yJC\èPuJ kptJPuJYjJ TPr FTKa hr KjitJre TPr gJPTÇ

TJPhr UJj k´iJj @xJKo dJTJ, 1 ßo - VJAmJºJ-1 (xMªrV†) @xPjr xJPmT xÄxh xhxq oj\MÀu AxuJo Kuaj yfqJ oJouJ~ xJPmT xÄxh xhxq TPjtu (Im:) cJ: @mhMu TJPhr UJjPT k´iJj @xJKo TPr @a\Pjr KmÀP≠ @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrPZ kMKuvÇ 30 FKk´u xºqJ~ yfqJTJP§r hLWt YJr oJx kr VJAmJºJ KxKj~r \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa (xMªrV†) @hJuPf YJ\tKva hJKUu TPrj oJouJr fh∂TJrL TotTftJ xMªrV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx, fh∂) ßoJ: @mM yJ~hJr ßoJ: @vrJlMöJoJjÇ YJ\tKvanMÜ Ijq @xJKorJ yPuj∏ Kuaj yfqJ~ IÄv ßj~J YJr KTuJr @mhMu yJjúJj, ßoPyhL yJxJj, vJyLj Ko~J, @jJÀu AxuJo rJjJ, k´iJj xyPpJVL Yªj TMoJr xrTJr, vJoxMPöJyJ S xMmu TxJAÇ FPhr oPiq Yªj TMoJr xrTJr kuJfT gJTJ~ fJPT ßV´lfJr TrJ x÷m y~KjÇ Ijq @xJKorJ mftoJPj VJAmJºJ ß\uJ TJrJVJPr rP~PZÇ PoPyhL yJxJj, vJKyj Ko~J S @jJÀu AxuJo rJjJr mJKz xMªrVP†r vsLkMr ACKj~Pjr C•r xox TKmrJ\aJKr V´JPoÇ KxKj~r \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa (xMªrV†) @hJuPfr ßTJat A¿PkÖr (K\@PrJ) Ko\JjMr ryoJj Ko\Jj \JjJj, @a\jPT IKnpMÜ TPr fh∂TJrL TotTftJ @hJuPf YJ\tKva \oJ KhP~PZjÇ YJ\tKvPar KmwP~

xJiJref xmtKjoú hPr cuJr KTPj mqJÄTèPuJPf xrmrJy TrJ y~Ç FUj ßTJPjJ mqJÄT ßmKv hr KhPu Fr k´Tíf xMKmiJPnJVL y~ KmPhvL FéPY†èPuJÇ ßrKoaJPrrJ Fr xMKmiJ kJj jJÇ Vf x¬JPy ßTJPjJ ßTJPjJ mqJÄT 83 aJTJ hPr FéPY† yJC\èPuJr TJZ ßgPT cuJr KTPjPZÇ xmtKjoú hr KZu 82 aJTJÇ xJiJref xmtKjoú hPrA cuJr ßTPj FéPY† yJC\èPuJÇ FPf k´Kf cuJPr IKfKrÜ k´J~ FT aJTJ YPu pJPò FéPY† yJC\èPuJr kPTPaÇ FnJPm ßTJKa ßTJKa aJTJr ‰mPhKvT oMhsJ yJKfP~ KjPò KmPhvL FéPY† yJC\èPuJÇ mJPlhJr FT\j TotTftJ 30 FKk´u \JKjP~PZj, ßp TJrPe @ohJKj kptJP~ cuJPr hJo mJzPZ Fr oPiq CPuäUPpJVq TJre yPuJ FéPY† yJC\èPuJr TJZ ßgPT CóoNPuq cuJr ßTjJÇ Fr lPu CóoNPuq cuJr KTPj ßhPv @ohJKj kptJP~ CóoNPuq cuJr KmKâ TrPZÇ FPf hJ~ ßmPz pJPò rJÓsL~ k´KfÔJPjrÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr FT\j hJK~fôvLu TotTftJ \JKjP~PZj, rJÓsJ~• mqJÄT ßxJjJuL, \jfJ S IV´eL mqJÄPTr ßmKvr nJV ‰mPhKvT mJKe\q y~ ßhPvr \JfL~ k´KfÔJjèPuJrÇ ßpoj KmKkKx \ôJuJKj ßfu @ohJKjr \jq @ohJKj Eek© (FuKx) ˙Jkj TPr rJÓsJ~• mqJÄTèPuJr oJiqPoÇ @mJr KmKx@AKx xJr, KaKxKm KmKnjú ßnJVqkeq, UJhq IKihlfr

ßnJVqkeq @ohJKjr \jq rJÓsJ~• mqJÄTèPuJ mqmyJr TPr gJPTÇ ßmxrTJKr k´KfÔJjèPuJr oPfJ \JfL~ k´KfÔJjèPuJr \mJmKhKy jJ gJTJ~ rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJ APò oJKlT cuJPrr oNuq KjitJre TrPZÇ FPf \JfL~ xŒPhrA IkY~ yPò jJ, Fxm k´KfÔJPjr ßuJTxJPjr ßmJ^JS Khj Khj ßmPzA YuPZÇ fPm IV´eL mqJÄPTr FT\j D±tfj TotTftJ \JKjP~PZj, mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT cuJPrr ßra 82 aJTJ ßmÅPi ßh~J yP~PZÇ lPu ßpxm mqJÄT ßmKv hPr cuJr @jPfJ fJrJ Vf x¬Jy ßgPTA cuJPrr oNuq TKoP~ KhP~PZÇ lPu ßp IK˙rfJ KZu fJ IPjTaJA ßTPa ßVPZÇ 30 FKk´u mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPg ‰mbPT mJPlhJr ßjfJrJ mJÄuJPhv mqJÄPTr TJPZ mJPlhJ S mJÄuJPhv mqJÄT KoPu ßp IKnjú oNuq KjitJre TPr fJ xm mqJÄT kKrkJuj TPr Foj khPãk KjPf muJ yP~PZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr FT\j TotTftJ \JKjP~PZj, mqJÄTèPuJ kptPmãe TrPZj fJrJÇ APfJoPiq xÄKväÓ KmnJV ßgPT cuJPrr oNuq KbT TrPf muJ yP~PZÇ Ikr FT TotTftJ \JKjP~PZj, mqJÄTèPuJPT YuKf x¬JPyr oPiqA mJ\JPrr xJPg cuJPrr oNuq KjitJre TrPf KjPhtv ßh~J yP~PZÇ FaJ IoJjq TrPu mqJÄT ßTJŒJKj @Aj IjMpJ~L mqm˙J V´ye TrPf mJiq yPm ßTªsL~ mqJÄTÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


SURMA m 05 - 11 May 2017

kMPrJPjJ kPg yJÅaPf YJ~ jJ KmFjKk dJTJ, 1 ßo - FmJr KjmtJYj k´KfPrJPir mhPu \JfL~ KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr KY∂J TrPZ KmFjKkÇ FA KY∂J ßgPT @VJoL KjmtJYj xJoPj ßrPU @xjKnK•T x÷Jmq k´JgtL mJZJAP~r k´Kâ~JS ßnfPr-PnfPr ÊÀ TPrPZ huKaÇ pKhS huKa k´TJPvq muPZ, KjrPkã xyJ~T xrTJPrr IiLPjA @VJoL KjmtJYj yPf yPm; KT∂á hPur Có kptJP~r xN©èPuJ muPZ, fJrJ 2014 xJPur oPfJ m\tj S xKyÄx @PªJuPjr kPgS @r yJÅaPf YJ~ jJÇ KmFjKkr jLKfKjitJrPe èÀfôkNet FT\j ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, @VJoL xÄxh KjmtJYPjr \jq ßnfPr-PnfPr k´JgtL mJZJAP~r TJ\ YuPZÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J KjP\ FaJ ßhUnJu TrPZj, ßUJÅ\Umr TrPZjÇ k´TJPvq KTZM jJ muPuS ßTªsL~ ßjfJrJ xJrJ ßhPv xlr ÊÀ TPrPZjÇ Fxm ß\uJ xlPrr Ijqfo CP¨vq KjmtJYPjr k´˜KM fÇ FA xlPr hJK~fôkJ´ ¬ ßjfJrJ xÄKväÓ FuJTJ~ TKotxnJr oJiqPo x÷Jmq k´JgtLPhr KmwP~ FTKa iJreJ ßjPmj FmÄ ˙JjL~ ßjfJPhr ƪô-PTJªu ßoaJPjJr ßYÓJ TrPmjÇ dJTJ~ KlPr k´KfPmhj @TJPr ˙JjL~ ßjfJPhr Im˙J xŒPTt hPur ßY~JrkJrxjPT \JjJPmjÇ SA ßjfJ mPuj, KjrPkã xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKm @hJP~ @PªJuj S KjmtJYj hMPaJr \jqA KmFjKkr k´˜KM f @PZÇ KmFjKk pJPf KkKZP~ jJ kPz, ßx \jq k´JgtL mJZJAP~r TJ\ FKVP~ rJUJ yPòÇ fPm FUjA k´JgtL YNzJ∂ TrJ yPm jJÇ F KmwP~ KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, k´KfKa KjmtJYjL FuJTJ~ KmFjKkr Kfj-YJr\j TPr k´JgtL @PZjÇ KmFjKk KjmtJYPjr huÇ KmFjKk xm xo~ KjmtJYPjr \jq ‰fKrÇ KjmtJYPjr ßã© ‰fKr yPu KmFjKk ImvqA KjmtJYPj pJPmÇ

KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr TJptJuP~r jJo k´TJPv IKjòMT FTKa xN© \JjJ~, 2001 xJPur KjmtJYjPT oNu iPr k´JgtL mJZJAP~r k´JgKoT TJ\ TrJ yPòÇ SA KjmtJYPj pJÅrJ IÄv KjP~KZPuj, fJÅPhr FUj TJr TL Im˙J, fJ kptJPuJYjJ TrJ yPòÇ Fr xPñ mftoJPj FuJTJ~ TJr TL Im˙J, 2008 xJPu TJrJ KjmtJYj TPrKZPuj, jfMj x÷JmjJo~ TJrJ @PZj, @PªJuPj TJr ßToj nNKoTJ∏ Fxm KmwP~S ßUJÅ\Umr ßjS~J yPòÇ F ZJzJ KjmtJYPj k´˜MKfr IÄv KyPxPm xÄÛJrk∫L KyPxPm kKrKYKf kJS~J ßjfJPhr pJÅrJ hPur mJAPr @PZj, KT∂á FuJTJ~ KjP\Phr vÜ Im˙Jj @PZ, fJÅPhr @mJr hPu aJjPf ÊÀ TPrPZ KmFjKkÇ Fr oPiq mKrvJu-1 @xPjr xJPmT xJÄxh \Kyr CK¨j ˝kj, jrKxÄhLr xhtJr xJUJS~Jf ßyJPxj mTMu S xMjJoVP†r jK\r ßyJPxjPT ßcPT hPur TJP\ xKâ~ yPf mPuPZj UJPuhJ K\~JÇ F rTo @rS TP~T\j ßjfJPT hPu xKâ~ TrJ yPmÇ \JjPf YJAPu KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, KjrPkã k´vJxPjr IiLPj KjmtJYPjr kKrPmv xíKÓ yPu KmFjKk ßpPTJPjJ xo~ KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ k´JgtL KbT TrJ @S~JoL uLVKmFjKkr oPfJ hPur FTKa ‰hjKªj Kmw~Ç xm FuJTJ~ k´JgtL @PZj KT jJ, FaJ KjP~ hPur xJmtãKeT f“krfJ gJPTÇ TJPT, ßTJgJ~ oPjJj~j ßhPmj, ßx KmwP~ hPur ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr ¸Ó iJreJ @PZÇ 2011 xJPu Có @hJuPfr rJP~ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J mJKfu yS~Jr kr ßgPT KmFjKk FA mqm˙J kMjmtyJPur hJKmPf @PªJuj TrPZÇ hJKm kNre jJ yS~J~ 2014 xJPur 5 \JjM~JKr hvo xÄxh KjmtJYj m\tj TPr KmFjKk S fJr ß\Ja xñLxy ßmv TP~TKa huÇ FUj KmFjKkr jLKfKjitJrTPhr FTKa mz IÄv oPj TPr, Vf xÄxh KjmtJYPj @S~JoL uLPVr ßTRvPur TJPZ KmFjKk krJK\f yP~KZuÇ @S~JoL uLV ßYP~KZu KmFjKk KjmtJYPj jJ @xMTÇ KmFjKk ßxA ßTRvPu kJ KhP~ KjmtJYj m\tj TPrKZuÇ FUj hPur TJrS TJrS oNuqJ~j yPò, fUj KjmtJYjTJuLj xrTJPr KmFjKkPT oKπfô ßhS~Jr k´˜Jm S @PuJYjJr \jq k´iJjoπLr @øJPj xJzJ KhP~ SA KjmtJYPj IÄv KjPu krmftL rJ\QjKfT ßk´ãJka Knjú yPfJÇ FojKT fUj KmFjKk KjP\r hJKmr ßpRKÜTfJ fMPu irPf ßpxm KmPhKv TNajLKfPTr TJPZ KVP~KZPuj, fJÅrJS KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr krJovt KhP~KZPuj mPu xÄKväÓ FTJKiT xN© ßgPT \JjJ ßVPZÇ KT∂á KmFjKk m\tPjr Kx≠JP∂ Iau ßgPT KjmtJYj k´KfPrJPir cJT ßh~Ç Frkr KjmtJYPjr k´go mwtkNKftPf xrTJr kfPjr uPãq aJjJ yrfJuImPrJPir cJT ßh~Ç \ôJuJS-PkJzJS, jJvTfJ~ mqJkT k´JeyJKj y~Ç jJo k´TJPv IKjòMT KmFjKkr jLKfKjitJreL kptJP~r hM\j ßjfJ mPuj, 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYj k´KfPrJPir @PªJuj FmÄ Fr mwtkKN ftPf @mJr aJjJ @PªJuj mqgt yS~J~ KmFjKk hMA irPjr ãKfr

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Hillside Travels

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

UmrJUmr 05

oMPU kPzPZÇ k´gof, xJÄVbKjT vKÜ ã~ yP~PZ, ßjfJ-TotLPhr IPjPT k´Je yJKrP~PZj, IPjPT oJouJ~ \KzP~PZj, TJrJVJPr ßVPZjÇ FUPjJ Fr ß\r aJjPf yPòÇ KÆfL~f, @PªJuj YuJTJPu jJvTfJr WajJ~ ßhPv-KmPhPv hPur nJmoNKft ãKfV´˜ yP~PZÇ F hMA ßjfJ mPuj, FUj fJÅrJ oPj TrPZj, VefJKπT hu KyPxPm KmFjKkr ßpPTJPjJ irPjr KjmtJYPj pJS~J CKYfÇ KmFjKkr Có kptJP~r xN© \JjJ~, FmJr @r KjmtJYj m\tj TrPf YJ~ jJ KmFjKkÇ hPur vLwt˙JjL~ ßjfJPhr mÜPmqS Fr AKñf @PZÇ 2014-2015 xJPu yrfJu-ImPrJi mqgt yS~Jr kr KmFjKk @PªJuPjr KY∂J hNPr xKrP~ rJPUÇ SA mZPrr 21 KcPx’r UJPuhJ K\~J mPuKZPuj, È@PªJuj j~, KjmtJYPjr oJiqPo xrTJrPT WJP~u TrPf yPmÇ' Vf 22 FKk´u huKar oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, VfmJr FTfrlJ KjmtJYj TrPf kJrPuS FmJr KmFjKkPT mJh KhP~ KjmtJYj xy\ yPm jJÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar FT\j xhxq jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, FTJ∂ mJiq jJ yPu yrfJu-ImPrJPir oPfJ k´gJVf @PªJuPj pJS~Jr AòJS ßjAÇ fJÅrJ FmJr ßnJPar @PV \jVePT FA mJftJ KhPf YJAPmj ßp È@kjJr ßnJa KjP~ @kjJPT xfTt gJTPf yPmÇ ßTC ßpj @kjJr ßnJa KZjfJA TrPf jJ kJPrÇ' KmFjKkr mJAPr ßhPvr KmKvÓ\jPhr IPjPTS oPj TPrj, 2014 xJPu huKar KjmtJYj m\tPjr Kx≠J∂ nMu KZuÇ \JjPf YJAPu xJPmT k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) F Ka Fo vJoxMu ÉhJ mPuj, Vefπ xMxÄyf TrPf xm hPur KjmtJYPj IÄv ßjS~J \ÀKrÇ KjmtJYj m\tj TrJ KmFjKkr nMu KZuÇ FUj y~PfJ fJrJS ßxKa mM^Pf ßkPrPZÇ KfKj @vJ TPrj, KmFjKk @VJoL KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ pf IxMKmiJA ßyJT, fJrJ KjmtJYPjr k´˜MKf ßjPmÇ fPm KmFjKkr hJK~fôvLu FTJKiT xN© \JjJ~, huL~ k´iJj UJPuhJ K\~J FUPjJ huL~ xrTJr, KmPvw TPr ßvU yJKxjJr IiLPj KjmtJYPj pJS~Jr kPã jjÇ F KmwP~ hPur jLKfKjitJreL kptJP~r ßjfJPhr oPiq hMA irPjr of @PZÇ FTKa IÄv ßpPTJPjJ kKrK˙KfPf KjmtJYPj pJS~Jr kPãÇ fPm fJrJ F KjP~ FUPjJ k´TJPvq TgJ muPZ jJÇ @PrT IÄv oPj TPr, KjrPkã xrTJr ZJzJ ßTJPjJnJPmA KjmtJYPj pJS~J KbT yPm jJÇ F KmwP~ KmFjKkr ÊnJjMiqJ~L, dJTJ KmKvõmhqJuP~r xJPmT CkJYJpt IiqJkT FoJ\C¨Lj @yoh mPuj, ÈKmFjKkr YJrkJPv @orJ pJÅrJ @KZ, @orJ YJA KmFjKk KjmtJYj TÀTÇ KjmtJYPj pJS~Jr \jq ßp k´˜MKf, ßxaJ kNet ßyJTÇ xJPg xJPg @PªJujS YuMTÇ' KfKj mPuj, KjmtJYj TUj yPm, ßTJj kKrK˙KfPf yPm, @PV ßxaJ KbT yPf yPmÇ KjmtJYj KjrPkã yPf yPmÇ k´JgtLrJ ßpj ßnJa k´JgtjJ TrPf kJPrj, ßnJaJrrJ ßpj ßnJa KhPf kJPrj, KmFjKk ßpj WPr-mJAPr xoJPmv, KoKZu-KoKaÄ TrPf kJPr, ßxA kKrPmv ‰fKr TrPf yPmÇ


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

05 - 11 May 2017 m SURMA

ßylJ\f KTKuÄ ßgPT ßylJ\f KkäK\Ä KojJr rvLh

FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CONTRIBUTOR : Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR : Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: thufayel@surmanews.com

k´iJj KmYJrkKfr mÜmq IPjT xfqPT xJoPj KjP~ FPxPZ mJÄuJPhPvr Vefπ KjP~ KmPvõr rJ\jLKfKmhrJ IPjT KYK∂fÇ IjqKhPT, mJÄuJPhPvr \jVe fJPhr mÜmq pfnJPmA KoKc~J~ fáPu ir∆j jJ ßTj, rJÓsãofJ~ pJrJ rP~PZj fJrJ ßxxm IKnPpJV oJjPf jJrJ\Ç KT∂á Iº yPuA ßp k´u~ mº y~ jJ rmLªsjJPgr FA jLKfmJTq mJrmJr k´oJKefÇ mJÄuJPhPv KmPrJiL hu mJ Knjú ofJmu’LPhr ßTJebJxJ TPr ßrPUPZ xrTJrL huÇ KmPrJiL hPur mqgtfJr TJrPe xrTJr xlu yP~ pJ~ jJÇ iotPVJÔL mJ mJoPVJÔLPhr UMvL TPr xrTJr fJr xo˜ IkTot ßdPT rJUPf YJ~Ç ÈßhPv kNet IJAPjr vJxj ßjA' ∏ KmYJrkKfr FA CóJre ßhPvr oJjMPwr KY∂JnJmjJr k´Kfluj mPuA IJorJ oPj TKrÇ fÅJr FA muJPT IJorJ IJkJff IPjT ßrPUPdPT muJ KyPxPm iPr ßjPmJÇ TJre, FA ÈkNet' v»mºj KhP~ ÈIkNetfJr' KhPT AKñf TrPZ KbTA, k´Tíf IPgt ßxA ÈIkNet' TPfJ nJPV FPx ßbPTPZ ßx KyxJm ßTC TPr ßhPUKjÇ \jVPer nJwq iPr KjPu fJ FT nJPV KaTPm TL jJ xPªy IJPZÇ Fr TJre yPuJ, èo-yfqJ mº y~Kj, KjptJfj TPoKj, ßmPzPZÇ oJKju§JKrÄ S mqJÄT uMakJa IgtjLKfPT ßmxJoJu TPr fáPuPZÇ ßTmu KmPhvLPhr Ckr Kjntr IgtJ“ nJrPfr Ckr nrxJ TPr xrTJr TPfJKhj KjP\r ßiJÅ~JPv Cjú~Pjr TgJ mPu KaPT gJTPm fJ IJorJ \JKj jJ, fPm jJKnvõJx mPu KhPò ßp ßTJPjJ IjqJP~r kfj IKjmJptÇ ßxaJ TPm TUj yPm ßTC muPf jJ kJrPuS IfLf AKfyJx ßxaJA mPuÇ xJ¨JPor kfj mJ VJ¨JKlr kfj xMUTr jJ yPuS FPhr 30 mZr pJm“ ãofJ~ KaPT gJTJ ßTJPjJ ˝J˙qTr Kmw~ KZu jJÇ IJoJPhr xo~TJPu Fxm FT jJ~TPhr ßvw kKreKf ßhPUKZÇ IjqKhPT, mJÄuJPhPvr KTZá FKÖKnˆ (fJrJ ßp k∫JrA ßyJjjJ ßTj) fJrJ ßTmu KjP\Phr mJT˝JiLjfJr TgJ muPZjÇ fJPhr FA UK§f hJmL FTKa IjJÉf xrTJrPT IJPrJ vKÜvJuL TrPZÇ ßxUJPj mJT˝JiLjfJS ßp k´vúKm≠ yPf kJPr ßx KY∂J fJPhr oJgJ~ ßjAÇ KTZá mäVJr oPj TPrj ßTmu fJPhrA IKiTJr IJPZ IJr TJPrJr ßjAÇ F yPuJ oMÜKY∂Jr jJPo IJm≠ yP~ gJTJÇ Fxm mäVJrrJA mqgt \JVre oPû ßxäJVJj KhP~KZu IKyÄx IJPªJuPjrÇ yJPf V\JKr uJKa IJr k´KfKhj oJUj-KmKr~JKj ßUPf ßUPf ÈoJArJuJ-TJAaJuJ' ßxäJVJj KhP~ ßp IKyÄx nJwJ~ xKyÄx IJPªJuj y~ jJ fJ fJPhr ßmJPir oPiq KZu jJÇ IJmJr fJPhr KmkrLPf vJkuJYfôPr ßylJ\Pfr xoJPmv pUj ßuJTxoJVPor YJPk dJTJ jJTJu fUj xrTJr S fJPhr nJmKvxqPhr ajT jPz CPbÇ fJrJ mM^Pf kJPrj, dJTJr CbKf KvKãf ßv´eLA ßTmu mJÄuJPhv j~, mrÄ 68 yJ\Jr V´JomJÄuJ ßgPT CPb IJxJ ßylJ\fmJKyjL k´JK∂T\jPVJÔL ßgPT Êr∆ TPr rJ\iJjL kptJP~ pJPhr mÉ IjMxJrL rP~PZ FrJA mJÄuJPhPvr jJntÇ FA ßylJ\Pfr IjMxJrLrJ IJiMKjT KvKãfPv´eLr rJ\QjKfT TëaYJu jJ \JjJr TJrPe, fJPhr xrufJ KjP~ KjÔMr IJYre TPrPZj fJrJÇ FA kptJ~ ßgPT oJjMPwr ˝JiLjfJPT fgJTKgf mäVJrrJ TLnJPm ßhPUj? xrTJr ßylJ\Pfr Kj~πe KjP~PZ, \JVreoûPT ßnPX aáTPrJ aáTPrJ TPrPZÇ FaJ IJkJf hOKÓPf xrTJPrr xlufJ yPuS IJAPjr vJxj TJP~o jJ yPu, VefPπr YYtJ mº TPr rJUJ yPu F irPer Kj~Kπf-Vefπ ßTJPjJKhj xMlu mP~ IJPjKj, IJ\S IJjPm jJÇ

Tetul Hujur- Sour with Khaleda and Sweet with Hasina KvPrJjJPo @oJr FTKa ßuUJ xJCg FKv~J \JjtJuxy @PrJ TP~TKa KmPhvL SP~m ßkJatJPu k´TJKvf yP~PZÇ ßxèPuJr KuÄTxy @oJr ßlxmMT ßkP\ È\JKfr kMzPZ Wr, ßTC ßTC ÊKTP~ KjPò KjP\Phr ßn\J TJkz' KvPrJjJo KhP~ FTKa ßkJˆ KhP~KZÇ @V´yL kJbTPhr \jq KuÄT hM'Ka ßh~J yPuJ∏ http://www.eurasiareview.com/210 42017-tetul-hujur-now-sour-withkhaleda-sweet-with-hasina-oped/?

http://foreignpolicynews.org/2017/ 04/21/tetul-hujur-now-sourkhaleda-sweet-hasina/ kJbTPhr ßmKvr nJVA Fr k´vÄxJ TPrPZjÇ ßTC ßTC xoJPuJYjJ TPrS o∂mq TPrPZjÇ @Ko oPj TKr, xPYfj kJbTPhr F irPjr mMK≠míK•T IÄvV´ye @oJPhr FTKa ùJjKnK•T xoJ\ k´KfÔJr KhPT FKVP~ KjP~ pJPmÇ IPjPTr ßuUJr \mJm ßh~J k´P~J\j mPu IjMnm TKrÇ APò gJTPuS xoP~r InJPm xm kJbPTr o∂Pmqr \mJm ßh~J @oJr kPã x÷m y~ jJÇ vf vf o∂Pmqr oPiq hM-FT\jPT \mJm KhPu mJKT mºMrJ oj UJrJk TrPmj mPu AjKcKn\M~JKu \mJm ßh~J ßgPT Kmrf gJKTÇ Fr ßYP~ xmJr oPjr @TMKf, CòôJx @r K\ùJxJ pJ FA käJalroKaPf lMPa SPb, fJ KjP~ kPr @PrTaJ ßkJˆ mJ TuJo KuPU gJKTÇ ùJjKnK•T xoJ\ k´KfÔJr \jq F irPjr cJ~JuV UMmA xyJ~TÇ ÊiM ßuUTPhr ßuUJ ßgPTA kJbPTrJ CkTíf yj jJ, mrÄ kJbTPhr o∂mq ßgPTS ßuUPTrJ CkTíf yPf kJPrjÇ @oJr ßuUJr pJrJ T¢r xoJPuJYT, fJPhr ßmKvr nJVA VJKuVJuJ\ ZJzJ xJiJref ßfoj ßTJPjJ IgtPmJiT o∂mq rJPUj jJÇ KT∂á FmJr TP~T\j xoJPuJYPTr mÜPmqr VnLrfJ S nJwJr xJmuLufJ @oJPT pJrkrjJA oMê TPrPZÇ fJPhr C™JKkf k´Pvúr \mJm KhPf FmÄ Ifq∂ èÀfôkNet F Kmw~KaPf míy•r kJbT xoJ\PT xŒíÜ TrPf j~J KhVP∂ F TuJoKa ßuUJr Kx≠J∂ KjP~KZÇ @vJ TrKZ, FA ßuUJ @PrJ IPjTPT F KmwP~ VPmweJ TrPf C“xJy ß\JVJPmÇ @PVr FTKa TuJPo CPuäU TPrKZuJo, AÄPrK\ Civil Society v» pMVuKar FTKa IÊ≠ IjMmJh @oJPhr oJP^ ZKzP~ kPzPZÇ ÈxMvLuxoJ\' jJPo k´YJr TPr KxKnu ßxJxJAKa v»KaPT xïMKYf TPr ßluJ yP~PZÇ ßlAg-Pm\c ßxJxJAKa mJ iotKnK•T IrJ\QjKfT xÄVbjèPuJS KxKnu ßxJxJAKar IÄvÇ KT∂á F TgJ ÊjPu msJ¯exoJP\r @hPu xíÓ @oJPhr xMvLuxoJP\r oJgJr fJuM Vro yPf kJPrÇ @oJr xoJPuJYT FA mºMrJ IKf xyP\A vKÜvJuL KxKnu ßxJxJAKa KyPxPm KmPmKYf yPf kJPrjÇ xoJPuJYT FA mºMrJ TSKo oJhrJxJ ßgPT kJx TPrPZj mPuA IjMKofÇ TSKo oJhrJxJr mqJTV´JC¥ ßgPTS fJrJ pJ KvPUPZj fJ @oJPhr xJiJre KvJ~ KvKf TKgf xMvLuxoJP\r IPjPTr \jq uöJr TJre yPf kJPrÇ \J~VJr InJPm fJPhr ßuUJKa FUJPj fMPu irJ x÷m yPm jJÇ @\PTr ßuUJ~ fJPhr k´vúèPuJr \mJmxy KTZM Kmw~ KjP~ @PuJYjJ gJTPmÇ oPj rJUJ hrTJr, xoJPuJYjJ hMA irPjrÇ FT irPjr xoJPuJYjJ TrJ y~ xÄPvJiPjr KjKoP•Ç IjqKa TrJ y~ ßTJPjJ KTZMPT KcPoJrJuJA\ mJ ±Äx TrJr CP¨PvqÇ @vJ TKr, xoJPuJYT FA mºMrJ @oJr ßuUJr oNu xMr S CP¨vq irPf kJrPmjÇ FTKa Kmw~ ¸Ó TrJ hrTJr, @Ko ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur k´KfKjKifô TKr jJÇ oJgJr oV\ S ÂhP~r ßmJiKaPT pfaMTM x÷m oMÜ

KmsKav xrTJr pUj @Ku~J oJhrJxJ k´KfÔJ TPrKZu, fUj fJPhr Kj~f mJ CP¨Pvqr k´Kf F ßhPvr IPjT @Puo-SuJoJr xy\Jf xPªy xíKÓ y~Ç oMxuoJjPhr TJZ ßgPT vJxj ofJ YPu pJS~Jr ßmhjJ pJPhr fUj TJmM TPrKZu, Kj”xPªPy xoJP\r FA IÄvaáTá rJ\QjKfTnJPm ßmKv ¸vtTJfr S xPYfj KZu mPu IjMKof y~Ç KmsKavrJ rJ\q \P~r xJPg KmKnjú TNaPTRvu k´P~JV TPr iotJ∂KrfTrPer KovjJKr TJ\S YJKuP~ ßVPZÇ lPu fUjTJr ßk´JkPa IKiTfr xPYfj S ˝JiLjPYfJ IÄvKaA TSKo iJrJr xíKÓ TPrKZuÇ KmsKav vJxTPhr CP¨Pvqr mqJkJPr xPªy TrJ UMm FTaJ IoNuT KZu jJÇ rJUPf ßYÓJ TKrÇ ßuUJ @oJr ßkvJ j~, ßjvJS j~Ç ßnfPrr fJKVh ßgPTA KuPU gJKTÇ TJPrJ ßTJPjJ nMu yPu ßxaJPT nMuA muPf ßYÓJ TKrÇ ßxA nMPur @PV ÈPoJmJrT' v» uJKVP~ YMoM ßhA jJ mJ fJPT KjntMu k´oJPe KjP\r vKÜ ~ TKr jJÇ ÈPfRKyKh \jfJ'r @PV ßTj ÈfgJTKgf ßfRKyKh \jfJ' mPuKZ fJ KjP~S ßTC ßTC @kK• TPrPZjÇ AxuJok∫LPhr FThu xrTJPrr Kmw mJ KkaMKj ßUP~ muPm, 16 ßTJKa ßfRKyKh \jfJ FmÄ Ijq hu xrTJPrr KobJA ßUP~ muPm, 16 ßTJKa ßfRKyKh \jfJÇ TJP\A 16+16=32 ßTJKa ßfRKyKh \jfJ ßhPU oPjr yfJvJ~ ÈfgJTKgf' v»Ka k´P~JV TPrKZÇ KmsKav xrTJr pUj @Ku~J oJhrJxJ k´KfÔJ TPrKZu, fUj fJPhr Kj~f mJ CP¨Pvqr k´Kf F ßhPvr IPjT @Puo-SuJoJr xy\Jf xPªy xíKÓ y~Ç oMxuoJjPhr TJZ ßgPT vJxj ofJ YPu pJS~Jr ßmhjJ pJPhr fUj TJmM TPrKZu, Kj”xPªPy xoJP\r FA IÄvaMTM rJ\QjKfTnJPm ßmKv ¸vtTJfr S xPYfj KZu mPu IjMKof y~Ç KmsKavrJ rJ\q \P~r xJPg KmKnjú TNaPTRvu k´P~JV TPr iotJ∂KrfTrPer KovjJKr TJ\S YJKuP~ ßVPZÇ lPu fUjTJr ßk´JkPa IKiTfr xPYfj S ˝JiLjPYfJ IÄvKaA TSKo iJrJr xíKÓ TPrKZuÇ KmsKav vJxTPhr CP¨Pvqr mqJkJPr xPªy TrJ UMm FTaJ IoNuT KZu jJÇ ßTRvuVf TJrPe fJPhr ßxA Kx≠J∂ FUj nMMu mPu oPj yPuS rJ\QjKfT S ßcPoJV´JKlT híKÓPf fJ xKbT KZuÇ F irPjr FTaJ xfTtfJoNuT Im˙Jj ßj~Jr TJrPeA KmsKavrJ\ @Ku~J oJhrJxJPT KjP~ fJPhr kKrT·jJr kMPrJaJ y~PfJ mJ˜mJ~j TrPf kJPrKjÇ kPr FA kKuKx oMxKuo xŒ´hJP~r \jq ßfoj uJn\jT mPu Veq y~KjÇ Fr krS AxuJKo KvJPT ‰mrL xrTJPrr k´nJm ßgPT oMÜ rJUJr k´PYÓJ jVeq mPu Veq TrJ pJPm jJÇ fPm ùJj-KmùJPjr IjqJjq vJUJ ßgPT KjP\Phr KmpMÜ rJUJr TJrPeA FTxo~TJr rJ\QjKfTnJPm xPYfj IÄvKaA rJ\QjKfTnJPm IxPYfj yP~ kPzÇ xoJP\r ßTJPjJ FTKa IÄvPT ImPyKuf mJ KkKZP~ rJUPu ßxA xoJ\ TUPjJA xJoPj IV´xr yPf kJPr jJÇ ßp xoJP\ FA ßmJi mJ ÉÅv ßmKv KlPrPZ∏ ßxA xoJ\ S rJÓs ßmKv FKVP~ ßVPZÇ PTJPjJ FTKa hu mJ V´∆kPT xJrJ \LmPjr \jq hJKmP~ rJUJ ÊiM IoJjKmT KjÔMrfJ j~∏ kMPrJ oJjmxnqfJr \jqS FKa Ifq∂ Tuï\jTÇ KmKnjú TJrPe KkKZP~ kzJ TSKo oJhrJxJ KjP~ FT irPjr IoJjKmT ßUuJ xoJP\r IV´xr IÄPvr oJP^ IPjT @PV ßgPTA u TrJ ßVPZÇ FaJPT FTaJ ßnJa mqJÄT mJ ßk´xJr V´∆k KyPxPm Veq TrJ yP~PZÇ pUj ßp hPur ÈAxuJoL GTqP\JPar' k´P~J\j kPzPZ, fUjA FA TSKo oJhrJxJèPuJ ßgPT ßxA YJKyhJ kNre TrJ yP~PZÇ mÉ„kL FrvJhxy ßxTMquJr ß\JPa ßfJ @PZjA∏ FojKT iotKmPÆwL jJK˜T V´∆kèPuJr xJPgS AxuJoL GTqP\Ja ßVPZÇ ßTC ßTC AP˜UJrJ TPr ßxJ\J vJymJPVr oPû CkK˙f yP~ ßVPZjÇ AxuJo k´KfÔJ j~,

mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf TJÅaJ KhP~ TJÅaJ ßfJuJr \jq fJrJ FPTT\j Yo“TJr TJÅaJ yP~ kPzPZjÇ kMPrJ \jPVJÔLr ßTJPjJ TuqJPer KY∂J jJ TPr èKaTP~T ßjfJPT xMPpJV-xMKmiJ, kJŒ-kK¢ KhP~ KjP\Phr rJ\QjKfT IKnuJw yJKxPur ßjJÄrJ ßUuJ u TrJ pJPòÇ F ßhPvr oJjMPwr aJTJ S xŒh ßpnJPm uMakJa yPò, fJ KhP~ F rTo uJU ßTJKa oJjMwPT @KgtTnJPm k´KfÔJ TrJ x÷mÇ fJPhr xoJP\r TÀeJr kJ© yP~ gJTJr hrTJr ßjAÇ xfq TgJKa yPuJ∏ F oJjMwèPuJPT KjP~ nJmJr ßTC ßjAÇ FPhr ßaPj ßfJuJr oPfJ ßTJPjJ vKÜ ßjAÇ pJr pUj ßpnJPm hrTJr, ßxnJPmA fJPhr mqmyJr TrJ yP~PZ FmÄ nKmwqPfS TrJ yPmÇ F Im˙J~ TSKo oJhrJxJr xjPhr xrTJKr ˝LTíKf ImvqA UMKvr UmrÇ fJPhr KvJPT oNu iJrJ~ KlKrP~ @jPf FKa FTKa iJk yPf kJPrÇ FKa fJPhr jqJpq IKiTJr; TJPrJ TÀeJr hJj j~Ç F ßãP© mftoJj xrTJr k´Jkq TíKffôaMTM ßkPfA kJPrÇ fJr krS xrTJPrr Kj~f KjP~ k´vú CPbPZÇ TJre AjúJ oJu @'oJuM KmKjú~JfÇ xm KTZM CP¨vq mJ Kj~Pfr Skr Kjntr TPrÇ kMPrJ oJhrJxJ KvJPT VuJ KaPk oJrJr xm k´PYÓJ YJuJPjJ yP~PZÇ xrTJPrr TftJmqKÜrJ TSKo oJhrJxJPT È\KñmJPhr xNKfTJVJr' mPu FpJm“ k´YJr YJKuP~PZj FmÄ FUPjJ fJ mº TPrjKjÇ TSKo xjPhr ˝LTíKf YJrhuL~ ß\Ja xrTJr FTmJr KhP~ ßVPZ, KT∂á \ÀKr xrTJr FmÄ fJPhr kPr mftoJj xrTJr fJ mJ˜mJ~Pjr krmftL iJkèPuJ xŒjú yPf ßh~KjÇ 2008 xJPu Stemming the Rise of Islamic Terrorism in Bangladesh jJPo ßp @KatPTu k´TJv yP~KZu, SA @KatPTPu KTZM kKrxÄUqJj fMPu irJ yP~KZuÇ SA @KatPTPur ßuUTPhr oPf, 2001 xJPu ßpUJPj 5 vfJÄv oJhrJxJ ßgPT ßxjJmJKyjLPf nKft yP~KZu, ßxUJPj 2006 xJPu F xÄUqJ 30 vfJÄPv ßkRÅPZ pJ~Ç fPm ßxjJmJKyjLPf oJhrJxJ ßgPT KrâMPar fgq KZu xŒNet IxfqÇ @KatPTuKaPf @PrJ CPuäU KZu, ßmJrUJr xÄUqJ kJÅY v' vfJÄv míK≠ ßkP~PZ FmÄ KvJk´KfÔJPjr xJPg xJPg mqJÄT, yJxkJfJu xm KTZMA ßoRumJhL yP~ kPzPZÇ oNuf ßxA @KatPTuKa KZu KmvõmJxLr \jq FTKa ßoPx\∏ ÈãofJ~ KVP~ KTZM Stemming-Fr TJ\ TrJ yPmÇ ßfJorJ h~J TPr jLrm gJTPmÇ KjP\Phr oMU rJPgt Kuk xJKntx KhPf kJPrJ, KT∂á Fr ßYP~ ßmKv mJiJ KhPf FPxJ jJÇ' Vf 9Ka mZr ßxA Stemming-Fr TJ\A TrJ yP~PZÇ xrTJr FmÄ fJPhr oMrKærJ @PVr oPjJnJm ßgPT ßmKrP~ FPxPZj, fJ ßTJgJS ßYJPU kPzKjÇ oJhrJxJ KvãJ xŒPTt fJPhr oPjJnJm mhPu ßVPZ mPu ßTJgJS irJ kPzKjÇ ÊiM ßTRvu mhPuPZÇ StemmingFr TJ\Ka Kmw UJAP~S TrJ pJ~Ç @mJr KobJA UJAP~S FTA TJ\ xŒjú TrJ pJ~Ç ßp TJP\ ^MKÅ T To, fJ TrJA KjrJkhÇ xrTJr ßxKhPTA FPVJPòÇ 40 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 05 - 11 May 2017

mjqJr I\MyJPf UJPhqr hJo mJzJPu TPbJr vJK˜ dJTJ, 1 ßo - mjqJr I\MyJPf hMVtf yJSr FuJTJ~ UJhqvPxqr oNuqmíK≠r KmwP~ xÄKväÓ xmJAPT xfTt TPr KhP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, F irPjr TJ§ WaJPu fJPhr KmÀP≠ TPbJr vJK˜oNuT mqm˙J V´ye TrJ yPmÇ ßhPvr C•r-kNmtJûuL~ mjqJhMVtf yJSr FuJTJ kKrhvtjTJPu 30 FKk´u, ßrJmmJr xMjJoVP†r vJuäJ CkP\uJ xhPrr vJKyh @uL kJmKuT oPcu CóKmhqJu~ oJPb @P~JK\f FT xMiL xoJPmPv k´iJjoπL F TgJ mPujÇ ßvU yJKxjJ mPuj, ÈPhPv mftoJPj UJPhqr ßTJPjJ WJaKf ßjA FmÄ yJSr FuJTJ ßgPT ßhPvr UJhq YJKyhJr FTKa ˝· IÄvA kNre yPfJÇ TJP\A UJhqvPxqr xrmrJy ToKfr I\MyJPf ßTJPjJnJPmA UJPhqr hJo mJzJPjJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ' k´iJjoπL mPuj, xrTJr krLãJ TPr ßhUPZ, yJSrJûPu mJÅi KjotJPe TJrS VJKluKf k´oJe yPu mqm˙J ßjS~J yPmÇ mjqJr kJKj ßjPo jfMj lxu SbJr @V kpt∂ TíKwEPer aJTJ ßlrf ßhS~Jr k´Kâ~J mº gJTPm FmÄ Fr k´Ph~ xMPhr aJTJS IPitT TPr ßhS~J yPm mPu ßWJweJ ßhj k´iJjoπLÇ F ZJzJ KfKj hMVtf k´KfKa kKrmJrPT oJPx 500 aJTJ FmÄ TíwTPhr KmjJ oNPuq xJr, mL\, TLajJvTxy IjqJjq TíKw CkTre ßhS~Jr ßWJweJ ßhjÇ vJuäJr vJKyh @uL kJmKuT oPcu CóKmhqJuP~r oJPb ImfrPer @PV k´iJjoπL ßyKuT¡JPr TPr xoV´ hMVtf FuJTJ WMPr ßhPUjÇ Frkr KfKj SA

KmhqJuP~r oJPb xMiL xoJPmPv nJwe ßhjÇ nJwe ßvPw KmhqJu~ YfôPr \jVPer oPiq ©JexJoV´L Kmfre TPrjÇ 1 yJ\Jr oJjMPwr oiq ßgPT KjmtJKYf 20 \Pjr oJP^ k´PfqTPT 38 ßTK\ YJu FmÄ 1 yJ\Jr aJTJ TPr ßhj k´iJjoπLÇ ©Je Kmfre ßvPw k´iJjoπL K¸cPmJPa TPr TP~TKa k´fq∂yJSr S xÄuVú FuJTJ kKrhvtj TPrjÇ SA xm FuJTJ kKrhvtjTJPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mjqJhMVf t 100Ka kKrmJPrr oPiq fJÅr Kj\˝ fyKmu ßgPT jVh Igt S YJu Kmfre TPrjÇ kKrhvtjTJPu k´iJjoπL FuJTJmJxLr xPñ TgJ mPuj FmÄ fJÅPhr ßUJÅ\Umr ßjjÇ KfKj KvÊPhr TJPZ \JjPf YJj fJrJ mZPrr k´go Khj kJbqmA ßkP~PZ KT jJ, KvÊrJ AKfmJYT \mJm KhP~ xo˝Pr FTxPñ mPu, È@orJ mZPrr k´go Khj kJbqmA ßkP~KZÇ' kKrhvtj ßvPw k´iJjoπL ©Je S kMjmtJxj TotTJP§r xPñ xŒíÜ ß\qÔ TotTftJPhr xPñ ‰mbT TPr xmJA ßpj kptJ¬ ©JexMKmiJ kJj, fJ KjKÁf TrJr k´P~J\jL~ KjPhtvjJ ßhjÇ Fr @PV xMiL xoJPmPv nJwPe FA k´JTíKfT hMPptJPV n~ jJ kJS~Jr @øJj \JKjP~ k´iJjoπL mPuj, fJÅr xrTJPrr KjPhtPv xÄKväÓ oπeJu~, TotTftJ, ˙JjL~ k´vJxjxy xm oyu Kj\ Kj\ hJK~fô kJuPj xPYÓ rP~PZÇ TJP\A UJhq xrmrJy FmÄ hMVtf \jVPer xJyJPpqr KmwP~ xÄvP~r ßTJPjJ ImTJv ßjAÇ ßvU yJKxjJ mPuj, È@Ko KjKÁf TPr muPf YJA,

IMRAN TRAVELS 79159

@orJ xm xo~ @kjJPhr kJPv @KZÇ k´iJjoπL KyPxPm j~, mrÄ \JKfr KkfJr TjqJ KyPxPm @kjJPhr kJPv @KZ FmÄ pUj KmPrJiL hPu KZuJo, ßpPTJPjJ hMPptJPV @orJ @kjJPhr kJPv gJTJr ßYÓJ TPrKZÇ' k´iJjoπL fJÅr huL~ ßjfJTotLPhr kKrK˙Kf fhJrKT FmÄ x÷Jmq xm irPjr xyPpJKVfJ ßhS~Jr KjPhtv ßhjÇ k´iJjoπL mPuj, KnãMT \JKfr ßTJPjJ optJhJ gJPT jJÇ F \jq fJÅr xrTJr KmPhv ßgPT ßTJPjJ UJhq xJyJpq ßjPm jJÇ ÈpKh k´P~J\j y~ @orJ UJhq @ohJKj Trm'∏ F TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, FTKa optJhJmJj \JKf KyPxPm mJÄuJPhPvr \jì yP~PZÇ yJSr FuJTJr èÀfô fMPu iPr k´iJjoπL mPuj, FA FuJTJr oJjMPwr \LmjpJ©Jr Cjú~Pj xrTJr kKrT·jJ V´ye TPrPZÇ FA FuJTJ~ ßaTxA mJKz KjotJe FmÄ ßxRrKmhMqPfr oJiqPo KmhMq“ xrmrJPyr kh?Pãk ßjS~J yPòÇ KvÊrJ pJPf ^KÑ-^JPouJ ZJzJ k´KfKhj ÛMPu ßpPf kJPr, ßx \jq yJSr S kJmtfq FuJTJ~ @mJKxT ÛMu ‰fKrr k´P~J\jL~ kh?Pãk ßjS~J yP~PZÇ mjqJ~ ãKfV´˜ ÛMuKvÊPhr k´P~J\jL~ xyJ~fJ ßhS~J yPmÇ @VJoL KhjèPuJ~ mJKeK\qTnJPm o“xq YJPwr Cjú~Pj yJSr FuJTJ~ xrTJr oJPZr ßkJjJ ImoMÜ TrPm \JKjP~ ßvU yJKxjJ mPuj, fJÅr xrTJr yJSr

FuJTJ~ ßTmu iJj C“kJhPjr Skr KjntrvLufJr kKrmPft FUJjTJr \jxJiJrPer mÉoMUL \LKmTJr kKrT·jJ KjP~PZÇ k´iJjoπLr yJSr FuJTJ kKrhvtjTJPu fJÅr xPñ KZPuj TíKwoπL ßmVo oKf~J ßYRiMrL, ©Je S hMPptJV mqm˙JkjJ oπL ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL, UJhqoπL TJoÀu AxuJo, kJKjxŒhoπL @KjxMu AxuJo oJyoMh, kJKjxŒh k´KfoπL j\Àu AxuJo, Igt S kKrT·jJ k´KfoπL Fo F oJjúJj, @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm Cu @uo yJKjl, xJÄVbKjT xŒJhT @yoh ßyJPxj FmÄ ˙JjL~ xJÄxh \~J ßxjè¬Ç hMPptJV S ©Je kMjmtJxj oπeJuP~r fgqoPf, mjqJ~ xMjJoV†, KxPua, ßj©PTJjJ, KTPvJrV†, yKmV† S ßoRunLmJ\JPrr 62Ka CkP\uJr 518Ka ACKj~Pjr 8 uJU 50 yJ\Jr 88Ka kKrmJr ãKfV´˜ yP~PZÇ 2 uJU 49 yJ\Jr 840 ßyÖr \Kor ßmJPrJ lxu jÓ yP~PZ FmÄ 18 yJ\Jr 205Ka mJKzWPrr kMPrJkMKr mJ @ÄKvT ãKf yP~PZÇ Fxm FuJTJ~ ©Je KmfrPer \jq 587Ka ©JePTªs ßUJuJ yP~PZÇ AKfoPiq 4 yJ\Jr 224 ßoKasT aj K\@r YJu FmÄ 2 ßTJKa 25 uJU 97 yJ\Jr aJTJ oJjKmT xJyJpq KyPxPm hMVf t mqKÜPhr oPiq Kmfre TrJ yP~PZÇ FTA xPñ KnK\Fl TotxKN YS YJuM TrJ yP~PZÇ

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

A CALM OASIS

Registered charity: 1164931

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

FTKa xMªr S kKrPmvmJºm oxK\Phr \jq xyPpJKVfJr yJf mJzJj

The Cambridge Mosque Trust is the first purpose-built mosque in Cambridge, UK and is dedicated to the spiritual and social welfare of the city’s estimated six thousand Muslims. A cultural bridge fostering greater understanding between communities with a strong educational component, providing support for learning and research.

Europe’s first eco-mosque ❖ Community Garden ❖ Sustainability

On behalf of Sheikh Abdul Hakim Murad, We would like to invite our brothers and sisters to join us and help build this house of God inshAllah. Building work has already begun.

Donation Information

Bank Transfer HSBC Account Name: The Cambridge Mosque Trust Account No: 54298209 Sort Code: 40-16-08 Address: 63-64 St Andrews Street, Cambridge CB2 3BZ, United Kingdom IBAN: GB31 MIDL 4016 0854 2982 09 Branch Identifier: MIDLGB2103J

Post one-off cash/cheques made payable to: CAMBRIDGE MOSQUE TRUST 14 St Paul’s Road, Cambridge, CB1 2EZ United Kingdom

Or automate a regular donation by downloading, completing and posting a standing order form to your bank. Information on our website.

www.cambridgemosquetrust.org


08 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

@.uLPVr k´vÄxJ, KmFjKkr xPªy \JfL~ KjmtJYPjr xo~ mftoJj ãofJxLj xrTJrA hJK~fô kJuj TrPm

KjmtJYj TKovjPT @PV @˙J I\tj TrPf yPm

dJTJ, 30 FKk´u : 2019 xJPur \JjM~JKrr oPiq krmftL \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr uPãq FTKa kgjTvJ (PrJcoqJk) ‰fKr TrPZ KjmtJYj TKovj (AKx)Ç fJPf KjmtJYjL @Aj xÄPvJij, xÄxhL~ @xPjr xLoJjJ kMjKjtitJre, ßnJaJr fJKuTJ yJujJVJh, hu Kjmºj S @VJoL \JfL~ xÄxh FmÄ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj IjMÔJPjr Kmw~ rP~PZÇ Fxm KmwP~ KjmKºf rJ\QjKfT hu S jJVKrT k´KfKjKiPhr xPñ @PuJYjJ TrPm TKovjÇ kgjTvJ IjMpJ~L, @VJoL \MuJAP~ FA xÄuJk ÊÀ yS~Jr TgJ rP~PZÇ xrTJKr hu @S~JoL uLV S fJPhr xogtT huèPuJ TKovPjr FA CPhqJPVr k´vÄxJ TPrPZÇ fJrJ muPZ, FA CPhqJV xmJr IÄvV´yPe FTKa xMÔM KjmtJYj IjMÔJPj AKfmJYT nNKoTJ rJUPmÇ IjqKhPT, @S~JoL uLPVr k´iJj rJ\QjKfT k´KfƪôL KmFjKk KjmtJYPjr FA xÄuJPkr CP¨vq S xlufJ KjP~ xPªy, xÄv~ k´TJv TPrPZÇ fJrJ muPZ, jfMj KjmtJYj TKovj FUj kpt∂ KjrPkãfJ S hãfJ ßhUJPf kJPrKjÇ rJ\QjKfT huèPuJr xPñ xÄuJPkr CP¨vq pKh ßuJT ßhUJPjJ y~ FmÄ xrTJPrr mÜmq fMPu irJ y~, fJyPu ßxKa ßTJPjJ TJP\ @xPm jJÇ fPm huKa xÄuJPk IÄv ßjS~Jr kPãÇ KjmtJYj TKovj xKYmJuP~r xKYm ßoJyJÿh @mhMuäJy mPuj, kgjTvJKa FUj TKovPjr IjMPoJhPjr IPkãJ~ @PZÇ kgjTvJ~ \MPj TJ\ ÊÀr xo~ irJ yP~PZÇ oNu TJ\èPuJ \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr @V kpt∂ YuPmÇ KfKj mPuj, rJ\QjKfT hu FmÄ jJVKrT xoJP\r k´KfKjKi, KjmtJYjxÄKväÓ mqKÜ S VeoJiqPor k´KfKjKiPhr xPñ @PuJYjJ TrJ yPmÇ ßxaJ ÊÀ yPm \MuJAP~Ç @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq @»Mr rJöJT mPuj, KjmtJYj TKovPjr k´iJj IÄvL\j yPuJ rJ\QjKfT huÇ fJA hPur xPñ xÄuJk yS~J \ÀKrÇ Fr oJiqPo huèPuJr KjmtJYjL nJmjJ S AKxr TJP\r KmwP~ ßTJPjJ xoxqJ gJTPu fJ @PuJYjJr oJiqPo xoJiJj yS~J x÷mÇ KjmtJYj TKovPjr @oπe ßkPu @S~JoL uLV xÄuJPkr @PuJYqxNKY (IqJP\¥J) ‰fKr TrPmÇ KfKj mPuj, KjmtJYjL @Aj xÄPvJij hrTJrÇ KjmtJYPj k´pMKÜr mqmyJPr kKrmftj FPxPZÇ fJA jfMj KY∂J mJ˜mJ~j S xMÔM KjmtJYPjr \jq xÄuJk \ÀKrÇ Imvq KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr k´go

@PuJPT mPuPZj, fJÅr hu xÄTa xoJiJPj @PuJYjJ~ KmvõJx TPrÇ xÄuJk FTKa AKfmJYT CPhqJVÇ F irPjr CPhqJV ßjS~J yPu KmFjKk IÄv ßjPmÇ KfKj mPuj, FTTnJPm KjmtJYj TKovPjr kPã FTKa xMÔM S V´yePpJVq KjmtJYj TrJ x÷m j~Ç F TJrPe KmFjKk KjrPkã xrTJPrr TgJ muPZÇ KmFjKkr oyJxKYm mPuj, mftoJj TKovj fJÅPhr hPur TJPZ FUPjJ KmvõJxPpJVqfJ S V´yePpJVqfJ I\tj TrPf kJPrKjÇ TMKouäJ KxKa KjmtJYPj fJrJ hãfJ ßhUJPf kJPrKjÇ xJiJre oJjMPwr KmvõJx \PjìKjÇ KjmtJYj TKovj xrTJPrr oMUkJ© yP~, jJKT xKfqA xÄTa xoJiJj, rJ\QjKfT hPur @˙J I\tj S xMÔM KjmtJYj IjMÔJPjr \jq xÄuJk TrPZ, ßxaJ ßhUJr Kmw~Ç KfKj mPuj, ßhUJ pJT KjmtJYj TKovj TL CP¨Pvq TL CPhqJV ßj~Ç TKovj xKYmJuP~r TP~T\j TotTftJ S FT\j TKovjJr mPuPZj, KmVf hMKa TKovPjr TJP\r irj KmPväwe TPr kgjTvJ TrJ yP~PZÇ F Ka Fo vJoxMu ÉhJr TKovj hJK~fô ßjS~Jr kr jmo \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr \jq 1 mZr xJPz 10 oJx xo~ ßkP~KZuÇ fJrJ FTKa kgjTvJ TPr TJ\èPuJ ßvw TPrKZuÇ lPu \JfL~ KjmtJYPjr @PV xm TJ\ ßpoj ßvw yP~KZu, ßfoKj KjmtJYj IjMÔJj KjP~ SA TKovjPT ßfoj ^JPouJ~ kzPf y~KjÇ Frkr TJ\L rKTmC¨Lj @yoh TKovPjr xo~ \JfL~ KjmtJYPjr \jq ßTJPjJ kgjTvJ KZu jJÇ YuKf mZPrr 15 ßlms∆~JKr hJK~fô ßj~ ßT Fo jMÀu ÉhJr ßjfífôJiLj kJÅY xhPxqr KjmtJYj TKovjÇ TKovPjr Ikr xhxqrJ yPuj oJymMm fJuMThJr, ßoJ. rKlTMu AxuJo, TKmfJ UJjo S vJyJhJf ßyJPxj ßYRiMrLÇ \JfL~ KjmtJYj TPm kgjTvJ IjMpJ~L FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj yS~Jr TgJ 2018 xJPur KcPx’r mJ 2019 xJPur \JjM~JKrPfÇ ßx ßãP© 2018 xJPur 30 IPÖJmr mJ fJrkPr flKxu ßWJweJr \jq xo~ KjitJre TrJ yP~PZÇ TKovj muPZ, xÄKmiJPj FA xo~ KjitJre TrJ yP~PZÇ IgtJ“ mftoJj xÄxPhr ßo~Jh ßvw yS~Jr 90 Khj @PVr ßpPTJPjJ Khj ßnJa yPf kJPrÇ hvo xÄxPhr ßo~Jh ÊÀ y~ 2014 xJPur 29 \JjM~JKrÇ xÄuJk S @Aj xÄPvJij KjmtJYj TKovPjr TrJ kgjTvJ~ KjmKºf rJ\QjKfT hu, jJVKrT k´KfKjKi, VeoJiqo S KjmtJYjxÄKväÓ IKnù mqKÜPhr xPñ FT hlJ, x÷m yPu hMA hlJ @PuJYjJ mJ xÄuJk TrJr TgJ muJ yP~PZÇ Vek´KfKjKifô @PhPvr (@rKkS) I¸Ó FmÄ Ik´JxKñT iJrJèPuJ mJKfu mJ xÄPvJij TrJr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ TKovj xN© \JjJ~, YuKf mZPrr \Mj ßgPT @Aj xÄPvJijxÄâJ∂ k´˜Jm ‰fKrr oiq KhP~ TJ\ ÊÀ yPmÇ @APjr FTKa UxzJ xÄPvJijL ‰fKr TPr ßxKa KjP~ k´go hlJ~ xÄuJk ÊÀ TrJr kKrT·jJ rP~PZÇ fPm xÄuJPk xÄxhL~ @xPjr xLoJjJ kMjKjtitJre, ßnJaJr fJKuTJ yJujJVJh, \JfL~ S ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj IjMÔJPjr mqJkJPr hu, jJVKrT k´KfKjKi S VeoJiqPor ofJof ßjS~J yPmÇ \Mj ßgPT kgjTvJ IjMpJ~L YuJ ÊÀ yPuS oNuf ßnJa kpt∂

èÀfôkNet TJ\èPuJ IÄvL\jPhr ofJoPfr Skr KnK• TPr TrJ yPmÇ KjmtJYj TKovj xKYm ßoJyJÿh @mhMuäJy mPuj, @APjr KTZM iJrJ @PZ, pJ FUj mJ˜mfJr xPñ xJo†xqkNet j~, ßxèPuJ xÄPvJij TrJ hrTJrÇ nJPuJ KjmtJYPjr \jq @APj jfMj ßTJPjJ iJrJ pMÜ TrPf yPm KT jJ, ßxaJS ßhUPf yPmÇ jJo k´TJPv IKjòMT FT\j KjmtJYj TKovjJr mPuj, AKfoPiq KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J xÄmJh xPÿuj TPr KTZM @Aj kKrmftj, xÄÛJr ßYP~PZjÇ TKovjS oPj TPr, ßTJPjJ ßTJPjJ @APjr xÄÛJr k´P~J\jÇ jfMj iJrJS xÄPpJ\j hrTJrÇ IÄvL\jPhr of yPf yPm xÄKmiJPjr xPñ xJo†xqkNet TKovPjr TotTftJrJ mPuj, @VJoL KjmtJYj yPm mftoJj xÄKmiJj IjMpJ~LÇ IgtJ“ \JfL~ KjmtJYPjr xo~ mftoJj ãofJxLj xrTJrA hJK~fô kJuj TrPmÇ F TJrPe xÄuJPkr xo~ FKa oJgJ~ ßrPU IÄvL\jPhr k´˜Jm V´ye TrJ yPmÇ xÄKmiJjmKyntNf ßTJPjJ k´˜Jm V´ye TrJ yPm jJÇ SA TotTftJrJ @rS mPuj, ImiJKrfnJPmA ßTJPjJ ßTJPjJ rJ\QjKfT hu S mqKÜ xÄuJPk KjhtuL~ mJ f•ôJmiJ~T xrTJr mJ KjmtJYjTJuLj xrTJPrr Kmw~Ka fMuPmjÇ KT∂á F ßãP© TKovPjr mÜmq ßvJjJ ZJzJ @r KTZMA TrJr gJTPm jJÇ fJA oNu TgJ muJr \jq @PV ßgPTA IjMPrJi \JKjP~ rJUJ yPmÇ \JjPf YJAPu xJPmT KjmtJYj TKovjJr Fo xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, FTKa TotkKrT·jJ KjP~ TJ\ TrPu TJ\èPuJ ßVJZJPjJ y~Ç TKovPjr k´iJj IÄvL\j yPuJ rJ\QjKfT huÇ F TJrPe fJPhr xPñ mJrmJr @PuJYjJ UMmA \ÀKrÇ FPf TKovPjr Skr huèPuJr @˙J mJzPmÇ xPªy-hNrfô hNr yPmÇ KfKj mPuj, xÄKmiJj IjMpJ~L @VJoL KjmtJYj ãofJxLj xrTJPrr IiLPj yPmÇ fJA SA KjmtJYj xMÔM-ImJi TrPf k´P~J\Pj KTZM @APj xÄÛJr @jJ ßpPfA kJPrÇ xJPmT FA KjmtJYj TKovjJPrr oPf, KjmtJYj TKovjPT @PV @˙J I\tj TrPf yPmÇ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYjèPuJr oJiqPo fJPhr ßxA ßYÓJ TrJ hrTJrÇ TKovjPT KjP~ huèPuJr xPªy-IKmvõJx gJTPu xÄuJk xlu yPm jJÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 05 - 11 May 2017

ßmkPrJ~J @'uLPVr fíeoNu

oπL, FoKk S huL~ ßjfJPhr m~Ta kJJ m~Ta; Y¢V´Jo S Km.mJKz~Jr WajJ~ Kmmsf yJAToJ§ dJTJ, 30 FKk´u - ßmkPrJ~J yP~ CbPZ ofJxLj @S~JoL uLPVr fíeoNuÇ oJbkptJP~ FUj ßTJªu @r bJ§J uzJAP~r oPiq xLoJm≠ ßjA huKar ßjfJTotLrJÇ oπL, FoKk, \jk´KfKjKi S huL~ ßjfJPhr oPiq YuPZ, m~Ta S kJJm~TPar ßWJweJSÇ k´TJPvq oJrJoJKr, yJjJyJKj, x–WJf S xÄWPwt \KzP~ kzPZj ßjfJTotLrJÇ F TJrPe fíeoNPur rJ\jLKf IPjTaJA jJ\MTÇ ßTªs ßgPT mJrmJr xfTt TrJr krS ƪô-x–WJf mº jJ yS~J~ KYK∂f ãofJxLj huKar jLKfKjitJrPTrJÇ Foj ßk´ãJkPa KmPrJikNet ß\uJ S gJjJ TKoKar ßjfJPhr xJPg kptJ~âPo ‰mbT TrPZ ßTªsÇ Fr oJiqPo YuoJj ƪôx–WJf mº yPm mPu @vJmJhL ßTªsL~ ßjfJrJÇ xÄKväÓ xN©èPuJ \JjJ~, xŒ´Kf I∂f 20Ka ß\uJ~ huL~ ßTJªu k´TJPvq oJrJoJKr-k´JeyJKjr kptJP~ VKzP~PZÇ fPm @PuJYjJr ßTªsKmªMPf ˙Jj TPr ßj~ Y¢V´Jo S msJ¯emJKz~Jr WajJÇ Y¢V´JPor @CaJr ߈Kc~JPo xMAKoÄkMPur KjotJeTJ\ mPºr hJKmPf ßWrJS TotxNKY kJuPjr xo~ kMKuPvr èKuPf @yf yj Y¢V´Jo oyJjVr ZJ©uLPVr 25 ßjfJTotLÇ @r msJ¯emJKz~J~ FT oπLPT ImJKüf ßWJweJ TPr yrfJuS ßcPTPZj ˙JjL~ FoKkr xogtPTrJÇ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ xN©èPuJ \JjJ~, Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvPjr xJPmT ßo~r S jVr @S~JoL uLPVr xnJkKf F Km Fo oKyC¨Lj ßYRiMrL FmÄ mftoJj ßo~r S jVr xJiJre xŒJhT @ \ o jJKZPrr

KmPrJi ßmv kMrPjJÇ xŒ´Kf fJ @PrJ k´TJPvq „k ßj~Ç kígT xoJPmv ßcPT oKyC¨Lj S jJKZr FPT IkPrr TzJ xoJPuJYjJ TPrjÇ Y¢V´Jo @S~JoL uLPV KmnKÜ S x–WJf xÄWPwtr \jq FPT IkrPT hJK~ TPr mÜmq ßhjÇ FrA oPiq xMAKoÄkMu KjotJePT ßTªs TPr kMKuPvr xJPg xÄWPwt \zJ~ ZJ©uLVÇ \JjJ ßVPZ, ßo~r jJKZr xMAKoÄkMu KjotJPer kPÇ Ijq KhPT xJPmT ßo~r F Km Fo oKyC¨Lj ßYRiMrLr Im˙Jj KmkPÇ @r hMA vLwt ßjfJr KmPrJKifJr ß\r iPrA ZJ©uLV S kMKuPvr oPiq F xÄWwt mJPiÇ Kmw~Ka KjP~ ßTªsL~ @S~JoL uLV ßmv KYK∂fÇ @S~JoL uLPVr KjntrPpJVq FTJKiT xN© \JjJ~, Y¢V´JPo huL~ ßjfJPhr KmPrJi KjP~ @PV FTJKiTmJr ‰mbT TPrPZj hPur xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhrxy hJK~fôk´J¬ ßjfJrJÇ huL~ ßjfJPhr ßTJªu KjrxPj xŒ´Kf Y¢V´JPo FTKa k´KfKjKi xPÿuj TrJ y~Ç ßxUJPj FT\Pjr IjMxJKr ßjfJ Ijq\Pjr IjMxJKrPhr KjP~ jJjJ irPjr fLptT mÜmq ßhjÇ kPr hPur xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr xmJAPT xfTt TPr FTxJPg YuJr KjPhtv ßhjÇ fmMS Kmw~Kar xMrJyJ jJ yS~J~ huL~ xnJkKf ßvU yJKxjJ ßmv ãá…Ç hPur FT xnJ~ hJK~fôk´J¬ ßjfJPhr Skr ßãJn k´TJv TPr Y¢V´JPor Kmw~Ka KfKj KjP\A ßhUPmj mPu \JjJjÇ Foj ßk´ãJkPa Vf 29 FKksu, ÊâmJr @mJPrJ jVPrr k´KfKjKi xPÿuj IjMKÔf yP~PZÇ xnJ~ SmJ~hMu TJPhr oKyC¨Lj-jJKZPrr KmPrJPir TgJ CPuäU TPr mPuj, Y¢V´JPo @S~JoL uLPVr oMrKæ muPf @PZj FT\jAÇ KfKj yPòj oKyC¨Lj ßYRiMrLÇ @Ko @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT, oKyC¨Lj nJA @oJrS oMrKæÇ KT∂á xJrJ ßhPv ßhUMj F rTo FT\j oMrKæ @r ßTJgJS ßjAÇ fmMS Y¢V´JPo TJhJ ßZJzJZMKz ßTj? F rTo FT\j oMrKæ gJTPu ßfJ @r TJCPT uJPV jJÇ jJKZrPT ßZPur oPfJ ßhUJr IjMPrJi \JKjP~ oKyC¨LPjr CP¨Pv TJPhr mPuj, jJKZr @kjJr ßZPur m~xLÇ ßx nMu TrPu fJPT WPr ßcPT KjP~ vJxj TrPmjÇ KT∂á @orJ ßfJ WPrr TgJ FnJPm krPT muPf KhPf kJKr jJÇ hM”U\jT yPuJ @kjJrJ ‰ipt irPf kJPrjKjÇ ßp ‰iptaJ irJ CKYf KZuÇ Ijq KhPT ˙JjL~ xÄxh xhxqPT FT IjMÔJPj @oπe jJ TrJ KjP~ msJ¯emJKz~Jr WajJr xN©kJf WPaÇ ß\uJr Km\~jVPr jmKjKotf

oKπxnJ ßgPT ßmKrP~ @xJr Kx≠J∂ \JfL~ kJKatr

dJTJ, 3 ßo - oyJP\Ja xrTJPrr oKπxnJ ßgPT ßmKrP~ @xJr mqJkJPr jLKfVf Kx≠J∂ KjP~PZ \JfL~ xÄxPhr k´iJj KmPrJiL hu \JfL~ kJKatÇ fPm TUj, TPm FmÄ TLnJPm oKπxnJ ßgPT ßmKrP~ @xJ yPm, fJ KjP~ ßTJPjJ Kx≠J∂ y~KjÇ F KmwP~ mMimJr kJKatr ßY~JroqJj ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr ßk´x F¥ kPuKaTqJu ßxPâaJKr FmÄ hPur ßk´KxKc~JPor xhxq xKYm xMjLu ÊnrJ~ \JjJj, oKπxnJ ßgPT ßmKrP~ @xPf oñumJr rJPf \JkJr xÄxhL~ hPur ‰mbPT xmtxÿfnJPm F Kx≠J∂ VíyLf yP~PZÇ fPm ßTC KmPrJKifJ TPrPZ TL TPrKj, fJ muPf kJrPmJ jJÇ CPuäUq, Fr @PVS \JkJ ßjfJPhr oPiq Vf TP~T mZPr oKπxnJ ßgPT ßmKrP~ @xJr mqJkJPr FTJKiTmJr @PuJYjJ yP~PZÇ mJr mJr Kmw~Ka ÊiM @PuJYjJ @r Kx≠J∂ ßj~J kptJP~A xLoJm≠ KZu, KT∂á Kmw~Ka TUPjJA mJ˜m mJ YNzJ∂ „k ßj~KjÇ fPm hPur ßY~JroqJj FrvJh S ßTJ-PY~JroqJj K\Fo TJPhr mrJmrA mPu FPxPZj, xrTJPrr IÄvLhJr ßgPT TUPjJ KmPrJiL hPur hJK~fô kJuj TrJ pJ~ jJÇ F KmwP~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq TJ\L KlPrJ\

rvLh FoKk mPuj, oKπxnJ ßgPT ßmr yPf yPmFKa xmtxÿfnJPm Kx≠J∂ yP~PZÇ KmPrJiL hPur ßjfJ rSvj FrvJh KjP\A k´˜Jm TPrPZj oKπxnJ ßgPT ßmKrP~ @xPf yPmÇ KfKj mPuPZj, pJrJ oKπxnJ~ @PZj TJPhr \jq kg FTaJA ßUJuJÇ hPu gJTPf yPu oπLr hJK~fô ZJzPf yPm, jAPu hu ßZPz oπL gJPTjÇ \JkJr ßTJ-PY~JroqJj K\ Fo TJPhr mPuj, ßk´KxKc~JPo IPjT @PVA FA Kx≠J∂ yP~ @PZÇ FaJPT FfKhj ßbKTP~ rJUJ yP~PZÇ Kmw~Ka KjP~ KxKj~r ßTJ-PY~JroqJj pKh mPu gJTPu fJyPu UMmA nJPuJÇ \JfL~ kJKatr xÄxhL~ hPur FTKa xN© \JjJ~, oñumJPrr ‰mbPT oKπxnJ ßgPT ßmKrP~ @xJr k´˜Jm ßhj hPur KxKj~r ßTJ-PY~JroqJj S xÄxPhr KmPrJiL huL~ ßjfJ rSvj FrvJhÇ fJr k´˜JPm ÉPxAj oMyÿh FrvJh, ˙JjL~ xrTJr k´KfoπL oKvCr ryoJj rJXJ S vso k´KfoπL oMK\mMu yT YMjúM FTof ßkJwe TPrjÇ fPm Kx≠JP∂r KmPrJiLfJ TPrj \JkJr k´mLe ßjfJ, kJKjxŒh oπL mqJKrÓJr @KjxMu AxuJo oJyoMhÇ kPã fJr pMKÜ yPò, FaJ FA oMyNPft j~, xJoPj xo~ TPr ßmr yS~J pJPmÇ

CkP\uJ k´JKexŒh Cjú~j ßTPªsr CPÆJiPjr kNmtKjitJKrf fJKrU KZu 23 FKk´uÇ o“xq S k´JKexŒh oπL ZJP~hMu yPTr Km\~jVr xlrxNKYS ßWJweJ TrJ y~ @PVAÇ KT∂á ˙JjL~ xÄxh xhxq r @ o CmJ~hMu ßoJTfJKhr ßYRiMrLPT @oπe jJ \JjJPjJr IKnPpJV fMPu ˙JjL~ @S~JoL uLV S ZJ©uLV FA xlPrr KmPrJKifJ TPrÇ fJrJ TotxNKY m\tPjr kJvJkJKv oπLPT msJ¯emJKz~J~ ImJKüf ßWJweJ TPr xlr ßbTJPf yrfJPurS cJT ßh~Ç kKrK˙Kf Kj~πe TrPf 144 iJrJ \JKr TPr k´vJxjÇ oπLr xlrxNKY xJoJu KhPf KVP~ ˙JjL~ ßjfJTotLPhr yJouJ~ kMKuPvr SKxxy ßmv TP~T\j èÀfr @yf yjÇ kPr TPbJr kMKuKv KjrJk•J~ Cjú~j ßTªsKa CPÆJij TPrj oπLÇ F WajJ~ hPur ßnfPr ßmv ßfJukJz y~Ç F ZJzJ @S~JoL uLV fíeoNPur ßTJªPu \\tKrf xJÄVbKjT ß\uJèPuJr oPiq rP~PZ, UJVzJZKz, mJªrmJj, TMKouäJ, jJrJ~eV†, oM¿LV†, jrKxÄhL, \JoJukMr, KTPvJrV†, ßvrkMr, lKrhkMr, vrL~fkMr, UMujJ ß\uJ, rJ\vJyL ß\uJ, jJPaJr, jSVJÅ, mKrvJu oyJjVr, ßnJuJ, KkPrJ\kMr, ßoRunLmJ\Jr S xMjJoV†Ç Fxm ß\uJ~ oJP^oPiqA WPa Inq∂rLe x–WJf S xÄWPwtr WajJÇ oJjmJKiTJr xÄ˙J @Aj S xJKux ßTPªsr k´KfPmhPj ßhUJ pJ~, 2016 xJPu rJ\QjKfT x–WJPf ßhPv 177 \Pjr k´JeyJKj WPaPZÇ @r KjyfPhr oPiq 83 \jA @S~JoL uLPVr Inq∂rLe x–WJPfr KvTJrÇ @S~JoL uLPVr jLKfKjitJreLkptJP~r FTJKiT xN© \JjJ~, oJbkptJP~ huL~ ßTJªu KjP~ ßmv KYK∂f hPur yJAToJ¥Ç KmPvw TPr Y¢V´Jo S msJ¯emJKz~Jr WajJ~ Yro KmmsfTr Im˙J~ kPzj huKar jLKfKjitJrPTrJÇ IKmuP’ Fxm ßTJªu KjrxPj mqgt yPu @VJoL KjmtJYPj fJr ßjKfmJYT k´nJm kzPf kJPr mPu @vïJ TrPZj fJrJÇ ßx \jq ßTJªukNet ß\uJèPuJr xJPg iJrJmJKyTnJPm ‰mbPTr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç fJrA IÄv KyPxPm Vf ßrJmmJr ßgPT TMKÓ~J S pPvJrxy Kfj ß\uJr ßjfJPhr KjP~ ‰mbT TPr ßTªsÇ fPm pPvJPrr ßjfJPhr xJPg ‰mbTKa ßfoj luk´xN jJ yS~J~ @mJPrJ SA ß\uJr gJjJ S CkP\uJ ßjfJPhr ßTPªs cJTJ yP~PZÇ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr ßTJªu KjrxPj @vJmJh mqÜ TPr mPuPZj, KjmtJYPjr @PV huL~ ßTJªu KjrxPj iJrJmJKyT ‰mbT TrKZÇ @vJ TKr F ßTJªu Kjrxj TrPf kJrmÇ F mqJkJPr \JjPf YJAPu hPur pMVì xJiJre xŒJhT oJymMmCu @uo yJKjl mPuj, È@oJPhr KTZM KTZM ß\uJ~ UJKjTaJ xoxqJ rP~PZÇ fPm ßTPªsr y˜PãPk fJ IKmuP’ Kjrxj yPm mPu @orJ @vJmJhLÇ' hPur Ijqfo xJÄVbKjT xŒJhT UJKuh oJyoMh ßYRiMrL mPuj, Ff mz hPu KmKòjú KTZM WajJ ßfJ gJTPmAÇ Fxm WajJPT @orJ UMm mz TPr ßhUKZ jJÇ @xPu FèPuJ ßjfíPfôr k´KfPpJKVfJÇ ßTPªsr y˜PãPk fJ IKmuP’ Kjrxj yPmÇ F ZJzJ hPur xmt˜Prr ßjfJTotL mñmºMTjqJ ßvU yJKxjJr ßjfíPfô GTqm≠ @PZÇ KfKj cJT KhPu xm KmPnh nMPu ßjfJTotLrJ @VJoL KjmtJYPj huPT Km\~L TrPf GTqm≠nJPm ^JÅKkP~ kzPmjÇ

yJSPr @xPu Tf oJZ oPrPZ? dJTJ, 1 ßo - YJr KhPjr mqmiJPj yJSPr oJZ oJrJ pJS~Jr KyxJm mhPu ßVPZÇ ÊÀPf xrTJKr KyxJPm oJrJ pJS~J oJPZr kKroJe KZu 1 yJ\Jr 276 ajÇ FUj muJ yPò 213 ajÇ 23 FKk´u xÄmJh xPÿuPj o“xq S k´JKexŒh oπeJu~ mPuKZu, yJSPrr kJKjPf IKéP\j TPo KVP~ S IqJPoJKj~J VqJx ßmPz pJS~J~ 1 yJ\Jr 276 aj oJZ oJrJ ßVPZÇ FTA xPñ ãKfV´˜ o“xqYJKwr xÄUqJS KyxJm TrJ yP~KZuÇ YJr KhPjr oJgJ~ FTA oπeJu~ ßgPT muJ yPò, oJrJ pJS~J oJPZr kKroJe 213 hvKoT 95 ajÇ IgtJ“ oJPZr ãKfr kKroJe 1 yJ\Jr 62 aj TPo ßVPZÇ yJSPr ã~ãKfr SkPr Vf ÊâmJr ©Je S hMPptJV mqm˙JkjJ oπeJu~ ßgPT ‰fKr TrJ FTKa k´KfPmhPj xmtPvw oJPZr ãKfr KyxJmKa pMÜ TrJ yP~PZÇ F KmwP~ o“xq S k´JKexŒh k´KfoπL jJrJ~e Yªs Yª mPuj, È@orJ oJbkptJP~r \Krk TPr FA fgq ßkP~KZÇ FA KyxJm TLnJPm mhPu ßVu, fJ @Ko muPf kJrm jJÇ' dJTJ KmvõKmhqJu~, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~ S mJÄuJPhv TíKw KmvõKmhqJuP~r @a\j IiqJkT S o“xq KmPvwù mPuPZj, ã~ãKfr KyxJm FPTT xo~ FPTT rTo yS~J k´oJe TPr, KyxJPm k≠KfVf xoxqJ @PZÇ xrTJKr S ßmxrTJKr KmPvwùPhr xojõP~ FA KyxJm TrJ hrTJrÇ PTJj k≠KfPf oJPZr ãKfr KyxJm TrJ yP~PZ fJ \JjPf YJAPu o“xq IKih¬Prr oyJkKrYJuT @Krl @\Jh mPuj, È@orJ yJSPrr ãKfV´˜ CkP\uJ~ ‰hmY~Pjr KnK•Pf TL kKroJe oJZ oJrJ ßVPZ, ßxA KyxJm KjP~KZÇ kPr pJYJA-mJZJA ßvPw fJ @orJ KyxJm YNzJ∂ TPrKZÇ' o“xq S k´JKexŒh oπeJuP~r pMVì xKYm FmÄ yJSPr oJPZr ãKf pJYJAKmw~T fh∂ hPur k´iJj ßoPyhL yJxJj mPuj, ãKfV´˜ FPTTKa yJSPrr ßp ˙JjèPuJPf oJZ oJrJ ßVPZ, ßxUJPj @PV TL kKroJPe oJZ kJS~J ßpfÇ mjqJr @PV TL kKroJPe

oJZ KZu ßxA KyxJm KjP~ ã~ãKfr YNzJ∂ KyxJm TrJ yP~PZÇ ßj©PTJjJ ßgPT oJPZr ãKfr KyxJm 1 yJ\Jr 62 aj mJKzP~ muJ yP~KZuÇ fJrJ oíf oJZèPuJ mz yPu Tf aj S\j yPfJ, ßxA KyxJm TPr ßoJa ãKfr kKroJe KbT TPrKZuÇ @orJ xŒ´Kf TL kKroJPe oJZ ßxUJPj KZu FmÄ fJr ãKf iPr KyxJm TPrKZÇ' o“xq S k´JKexŒh oπeJu~ ßgPT @rS muJ yPò, yJSPr @VJo mjqJr TJrPe FmJr oJPZr C“kJhj @PVr ßYP~ mJzPmÇ hMA oJx @PV yJSPr kJKj @xJ~ oJZèPuJ ßmKv Khj kJKj kJPmÇ iJj jÓ FmÄ IjqJjq k´JeLr oífMqr lPu kJKjPf k´JeL S CKØhTeJr kKroJe mJzPm, pJ oJPZr C“TíÓ UJmJrÇ ßmKv UJmJr kJS~J~ oJPZr S\j @PVr ßYP~ mJzPm mPu fJÅrJ oPj TrPZjÇ Vf TP~T KhPjr míKÓPf kJKjPf IKéP\Pjr kKroJe ßmPz ßVPZÇ IqJPoJKj~J VqJPxr kKroJeS TPo ßVPZÇ lPu kJKjr mftoJj Im˙J oJPZr KmYre S UJhq xÄV´Pyr \jq C“TíÓ Im˙J~ @PZÇ fPm o“xq S k´JKexŒh KmPvwùrJ oPj TrPZj, Ff mz FTKa hMPptJPVr kr yJSPrr oJPZr C“kJhj @rS mJzPm∏FaJ KbT j~Ç F mqJkJPr \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r k´JKeKmhqJ KmnJPVr IiqJkT rKlTMj jmL mPuj, yJSPrr oJZèPuJ hLWtKhj kYJ kJKjr oPiq KZuÇ FaJ oJPZr k´\jjPT mJiJV´˜ TrPmÇ IPjT oJZ ßrJVJâJ∂ yP~ ßpPf kJPrÇ lPu yJSPrr oJPZr k´Tíf Im˙J \JjPf @rS nJPuJoPfJ kptPmãe TrJ \ÀKrÇ mJÄuJPhv TíKw KmvõKmhqJuP~r o“xq IjMwPhr Kcj xMnJw Fx YâmftL mPuj, mJÄuJPhPv oJPZr ßp ãKfr KyxJm TrJ y~, fJr k≠Kf ßZJ¢ \uJvP~r \jq k´PpJ\q yPf kJPrÇ yJSPrr oPfJ Ff Km˜íf \uJvP~r ã~ãKfr KyxJm TrPf yPu k´KfKa yJSPrr Skr xoLãJ TrPf yPmÇ FUPjJ yJSPr hMPptJV YuPZÇ Ff hs∆f F irPjr KyxJm TrJ TKbjÇ F irPjr KmkptP~r ã~ãKfr KyxJm @rS xfTtfJr xPñ TrPf yPmÇ


10 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

„kkMr kJroJeKmT KmhMq“ k´TP·r mq~ mJzPZ dJTJ, 30 FKk´u - ßhPvr k´go mJ˜mJ~jJiLj „kkMr kJroJeKmT KmhMq“ k´TP·r mq~ mJzPZÇ ßhPvr kroJeM TotxNKY S „kkMr k´T· mJ˜mJ~Pj nJrPfr TJZ ßgPT ßpxm xyJ~fJ ßjS~J yPm, ßxA UJPf FA mq~ mJzPmÇ nJrPfr k´Kfv´∆f 450 ßTJKa cuJr Ee (uJAj Im ßâKca) ßgPT FA mq~ KjmtJy TrJ yPmÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJŒ´KfT nJrf xlPrr TP~T Khj @PV pMÜrJPÓsr mäMomJVt ßaKuKnvjPT C≠íf TPr nJrPfr IjuJAj ßkJatJu ÈuJAnKo≤' FT k´KfPmhPj mPuPZ, mJzKf mq~ 94 ßTJKa aJTJ (940 KoKu~j) yPf kJPrÇ @∂\tJKfT ßujPhj, Ee S @KgtT UJPfr xÄmJh k´TJPv oMjKv~JjJr \jq mäMomJVt ßaKuKnvPjr UqJKf @PZÇ fPm jJo k´TJPv IKjòMT KmùJj S k´pMKÜ oπeJuP~r xN© k´go @PuJPT mPuPZ, ßhPvr kroJeM TotxNKY FmÄ „kkMr k´TP· nJrPfr xyJ~fJr KmwP~ ßTmu rJÓsL~ kptJP~ YMKÜ (IqJKV´Po≤) yP~PZÇ FUj xÄKväÓ xÄ˙JèPuJr oPiq YMKÜ (T≤sJÖ) yPmÇ nJrPfr TJZ ßgPT „kkMPrr \jq TL TL xyJ~fJ hrTJr FmÄ fJPf mq~ Tf yPm, fJ ßxA YMKÜPf xMKjKhtÓnJPm CPuäU gJTPmÇ fJA SA YMKÜèPuJ jJ yS~J kpt∂ mq~ míK≠r kKroJe muJ pJ~ jJÇ F KmwP~ „kkMr kJroJeKmT KmhMq“ k´TP·r k´T· kKrYJuT ßvRTf @Tmr mPuj, mJÄuJPhv S nJrPfr oPiq rJÓsL~ kptJP~ xA yS~J YMKÜèPuJr (IqJKV´Po≤) @PuJPT hMA ßhPvr xÄKväÓ xÄ˙JèPuJr oPiq ßpxm YMKÜ (T≤sJÖ) yPm, fJÅrJ ßxèPuJ ‰fKrr TJ\ ÊÀ TPrPZjÇ F ZJzJ @VJoL ßxP¡’Pr KmhMq“PTPªsr oNu KjotJeTJ\ (lJˆt TÄKâa) ÊÀr

k´˜MKfoNuT TJ\ YuPZÇ oπeJuP~r xN© mPuPZ, nJrPfr xyJ~fJ~ „kkMr k´TP·r ßp Kmw~Ka Cjú~Pjr TgJ muJ yP~PZ, fJ yPuJ kJroJeKmT ImTJbJPoJÇ ßhPvr kJroJeKmT KmhMq“ TotxNKY FmÄ „kkMr kJroJeKmT KmhMq“ k´T·PT ßTªs TPr FTKa K˙KfvLu kJroJeKmT ImTJbJPoJ ‰fKr TrPf yPmÇ F ZJzJ nJrPfr TJZ ßgPT \jmu k´Kvãe S TJKrVKr xyJ~fJ ßjS~J yPmÇ @∂\tJKfT kroJeM vKÜ xÄ˙Jr (@AFAF) 19 hlJ oJAuPˆJj VJAcuJAj C≠íf TPr ßhPvr TP~T\j kroJeMKmùJjL S k´PTRvuL mPuj, jfMj ßTJPjJ ßhPvr \jq SA oJAuPˆJPjr k´go k´vúA yPò∏kJroJeKmT KmhMq“PTªs KjotJPer \jq k´P~J\jL~ \jmu KT @kjJr @PZ? Fr C•r pKh ÈjJ' y~, fJyPu KjotJPer CPhqJV ˙KVf TPr @PV \jmu ‰fKr TrPf yPmÇ SA kroJeMKmùJjL S k´PTRvuLPhr IKnof, xJiJref ßp ßhPvr kJroJeKmT KmhMq“ TotxNKY rP~PZ FmÄ pJrJ KmhMq“ k´T· mJ˜mJ~PjS yJf KhP~PZ, ImTJbJPoJ ‰fKrPf kJrhvtL \jmu ßxA ßhPvrA gJTJr TgJÇ KmhMq“ k´T· V´yPer @PVA k´KvãPer oJiqPo kptJ~âPo FA \jmu VPz fMuPf y~Ç mJÄuJPhv IPjT KmuP’ ßxA TJ\ ÊÀ TPrPZÇ lPu xm mq~ pMÜ yPò „kkMr k´TP·r KyxJPmÇ k´iJjoπLr xlPrr xo~ (7-10 FKk´u) xA yS~J YMKÜ (IqJKV´Po≤) IjMpJ~L, nJrf xrTJPrr kroJeM vKÜ KmnJPVr IiLj VPmweJ S Cjú~j (@rIqJ¥Kc) ACKja∏PVäJmJu ßx≤Jr lr KjCKTî~Jr FjJK\t kJatjJrKvk (K\KxFjAKk) FmÄ nJrPfr ÈIqJaKoT FjJK\t ßrèPuaKr ßmJct (FA@rKm) FA xyJ~fJ

ßhPmÇ @r vJK∂kNet kJroJeKmT TotxNKY FKVP~ ßjS~Jr \jq hMA ßhv kr¸rPT xyPpJKVfJ TrPmÇ Kmw~Ka xŒPTt \JjPf YJAPu KmKvÓ kroJeMKmùJjL FmÄ @AFAFr xJPmT kKrYJuT c. \xLoCK¨j mPuj, nJrPfr xyJ~fJ ßjS~JaJ nJPuJ Kx≠J∂Ç fJPf k´TP·r mq~ mJzPmAÇ fPm TgJ yPuJ∏kJroJeKmT KmhMq“PTPªsr oPfJ ßhPvr \jq k´P~J\jL~ S èÀfôkNet FTKa k´T· ÊÀA TrJ yP~PZ k´P~J\jL~ k´˜MKf ZJzJÇ KTZMaJ fJzJÉPzJ TPr, IPVJZJPuJnJPmÇ pJÅrJ Kmw~Ka xŒPTt nJPuJ \JPjj, fJÅPhr krJovt ßjS~J xrTJPrr CKYf KZuÇ ßxaJ jJ TrJ~ KmKnjú kptJP~ KTZM xoxqJ xíKÓ yPmÇ mq~S mJzPmÇ @AFAFr VJAcuJAPj kJroJeKmT ImTJbJPoJPT muJ yP~PZ∏FTKa kJroJeKmT TotxNKY ‰mùJKjT k≠KfVfnJPm FKVP~ ßjS~Jr \jq IkKryJpt Kmw~Ç @AFAFr Iñ xÄ˙J ÈAK≤PV´Pac KjCKTî~Jr Ajl∑JˆsJTYJr V´∆k (@AFj@AK\)' 2014 xJPur \JjM~JKrPf kJroJeKmT ImTJbJPoJr Kmw~Ka yJujJVJh TPrPZÇ fJPf muJ yP~PZ, kJroJeKmT KmhMqPfr \VPf jmJVf ßhvèPuJ pJPf KjrJkh, xMrKãf S ßaTxA k≠KfPf fJPhr kJroJeKmT TotxNKY kKrYJujJ TrPf kJPr, ßx \jq ImTJbJPoJ IKf \ÀKr (âMKv~Ju) Kmw~Ç oπeJu~ xN© \JjJ~, mJÄuJPhPv kJroJeKmT ImTJbJPoJr IPjT KTZM rJKv~JA k´TP·r IÄv KyPxPm ‰fKr TrPmÇ nJrPfr xyJ~fJ ßjS~J yPm FA UJPfr \jmu k´Kvãe S k´T·mKyntNf KTZM

KmwP~Ç Fr oPiq mJÄuJPhv kroJeM vKÜ Kj~πe TftíkPãr (KmA@rF) ãofJ~j, @AjVf S Kj~πe TJbJPoJ ‰fKr, xÄTaTJuLj kKrT·jJ mJ˜mJ~j, \jVPer oPiq xPYfjfJ S ßjaS~JTt VPz ßfJuJ, KmhMq“ ßjaS~JTt, kJroJeKmT ßVJP~ªJ xJKntx, xJAmJr KjrJk•Jmqm˙J k´níKf rP~PZÇ Kmw~Ka xŒPTt \JjPf YJAPu mJÄuJPhv kroJeM vKÜ TKovPjr xJPmT k´iJj k´PTRvuL @mhMu oKfj mPuj, ImTJbJPoJ ‰fKr S k´KvKãf \jmu ‰fKrPf nJrPfr xãofJ rP~PZÇ fJPhr TJZ ßgPT F KmwP~ xyPpJKVfJ KjPu mJÄuJPhv CkTíf yPmÇ fJ ZJzJ, nJrfS ßpPyfM rJKv~Jr CØJKmf KnKnA@r k´pMKÜr KrIqJÖr mqmyJr TrPZ, ßxPyfM FA k´pKM Ü xŒPTt fJPhr xPñ IKnùfJ, mq~ k´nKí f KmwP~ fgq @hJják´hJj yPu mJÄuJPhv @rS ßmKv CkTíf yPmÇ „kkMr k´TP·r mq~ KjP~ @PV ßgPTA KTZM k´vú CPbKZuÇ rJKv~Jr xPñ xA yS~J YMKÜ IjMpJ~L k´TP·r mq~ KjitJKrf yP~PZ 1 yJ\Jr 265 ßTJKa oJKTtj cuJrÇ kroJeM k´PTRvuL @mhMu oKfj nJrPfr TMhjTMuo KmhMq“PTPªsr mqP~r xPñ fMujJ TPr ßhKUP~PZj ßp FKa IPjT ßmKv yP~PZÇ „kkMr k´TP·r k´T· kKrYJuT fUj VeoJiqoPT mPuKZPuj, FKa k´TP·r ÈlJot IqJ¥ Kléc Tˆ'Ç FaJ k´T· mJ˜mJ~Pjr ßo~JPh @r mJzPm jJÇ fPm IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf FTkptJP~ mPuKZPuj, FA k´TP·r IPjT ÈKyPcj Tˆ' @PZÇ FUj ßxaJA hívqoJj yPòÇ


SURMA m 05 - 11 May 2017

oNxT @Aj KjP~ @PuJYjJ

jK\rKmyLj ÈÉoKT, kJJ ÉoKT' dJTJ, 1 ßo - oNuq xÄPpJ\j Tr (oNxT) KjP~ hJKm oJjJ jJ yPu @PªJuPj pJPmj mqmxJ~LrJÇ mqmxJ~LrJ @PªJuPj ßVPu fJ hoj TrJ yPm mPu \JjJj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ FnJPmA ÉoKT S kJJ ÉoKT ßhS~Jr WajJ WPaPZ @VJoL mJP\a KjP~ \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r) S mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj FlKmKxKx@AP~r ßpRg krJovtT xnJ~Ç xnJ~ mqmxJ~L GTq ßlJrJPor xJiJre xŒJhT @mM ßoJfJPum mPuj, oNxT KjP~ FA kpt∂ FjKm@r S FlKmKxKx@AP~r oPiq 18Ka xnJ yP~PZÇ KT∂á luJlu vNjqÇ hJKm jJ oJjPu ZJ©Phr oPfJ mqmxJ~LPhr @mJr rJ\kPg jJoPf yPmÇ FA mÜPmqr kKrPk´KãPf IgtoπL @PªJuj hoPjr kJJ ÉoKT ßhjÇ VfTJu ßrJmmJr mñmºM @∂\tJKfT xPÿuj ßTPªs xTJPu FjKm@r S FlKmKxKx@AP~r ßpRg xnJ IjMKÔf y~Ç FKaA mJP\a k´˜Jm KjP~ @PuJYjJ TrJr xmPYP~ mz @jMÔJKjT xnJÇ IgtoπLr FA kJJ ÉoKTr xPñ xPñ SA yuÀPo CkK˙f mqmxJ~LPhr IPjPTA hJÅKzP~ KY“TJr TPr Fr k´KfmJh TPrjÇ IPjPT ÈFjKm@r xrTJrPT nMu ßmJ^JPò' FmÄ È@PªJuj hoPjr ÉoKT ßhPmj jJ'∏ Fxm mPu ßãJn k´TJv TrPf gJPTjÇ fUj kMPrJ IjMÔJj˙Pu y¢PVJuo~ kKrPmv xíKÓ y~Ç FjKm@r ßY~JroqJj xmJAPT vJ∂ yS~Jr mJrmJr IjMPrJi TPrjÇ kKrK˙Kf Kj~πPe jJ @xJ~ FlKmKxKx@AP~r xyxnJkKf xKlCu AxuJo oKyCK¨Pjr IjMPrJPi mqmxJ~LrJ vJ∂ yjÇ kPr xnJr Kj~Kof TJptâo YuPuS F WajJr ßrv rP~ pJ~Ç IjMÔJPjr oJ^UJPjA IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf mÜmq KhP~ YPu ßVPu IPjT mqmxJ~LS YPu pJjÇ mJKT xo~ IPjT ßY~Jr lJÅTJ kPz gJPTÇ F KjP~ mqmxJ~L oyPu xJrJ KhjA KZu jJjJ @PuJYjJÇ krJovtT TKoKar xnJ~ Fr @PV TUPjJ F irPjr WajJ @r WPaKjÇ oNxT @Aj KjP~ mqmxJ~L S xrTJPrr oPiq hMA mZr iPrA ofKmPrJi YuPZÇ @VJoL 1 \MuJA ßgPT FA @AjKa mJ˜mJ~Pjr ßWJweJ rP~PZÇ jfMj @APj @ohJKj KTÄmJ C“kJhj, xrmrJy S KmKâ kptJP~ IKnjú 15 vfJÄv yJPr oNuq xÄPpJ\j Tr (oNxT) KhPf yPmÇ mqmxJ~LrJ YJj FA yJr TKoP~ 7 ßgPT 10 vfJÄPvr oPiq rJUJÇ F ZJzJ KmhqoJj kqJPT\ oNxT mqm˙J mJKfu, aJjtSnJr Tr xLoJ míK≠, oNxT Kjmºj k≠Kf∏ oNuf Fxm KjP~S ofKmPrJi @PZÇ @r Fxm hJKmhJS~J KjP~ Vf ßhz oJPx IgtoπLr xPñ hMA hlJ ‰mbT TPrj mqmxJ~LrJÇ KT∂á jfMj ßTJPjJ Kx≠J∂ fJPfS y~KjÇ VfTJu ßrJmmJr xTJPu ßpRg xnJKa nJPuJnJPmA ÊÀ y~Ç xnJr TJptâPor IÄv KyPxPm mJP\Par hJKmhJS~J KjP~ mqmxJ~LPhr xPñ oMÜ @PuJYjJ kPmtA KmkK• mJPiÇ mqmxJ~L GTq ßlJrJPor xJiJre xŒJhT @mM ßoJfJPuPmr mÜPmqr oJiqPoA WajJr xN©kJf y~Ç @mM ßoJfJPum fJÅr mÜPmqr FTkptJP~ mPuj, È@orJ FUJPj FPxKZ, YJ ßUP~ YPu pJmÇ mJP\Par Khj yfJv ymÇ oNxT KjP~ FA kpt∂ FjKm@r S FlKmKxKx@AP~r oPiq 18Ka xnJ yP~PZxÇ KT∂á luJlu vNjqÇ Fr @PV kqJPT\ oNxT KjP~ rJ\kPg jJoPf yP~PZ, fUj @oJPhr @võ˜ TrJ yP~PZÇ' mÜPmqr FA kptJP~ FjKm@r ßY~JroqJj jK\mMr ryoJj oNu k´˜Jm ßhS~Jr IjMPrJi TPrjÇ fUj @mM ßoJfJPum mPuj, È@kjJPT ÊjPf yPmÇ @kKj mJP\a mJ˜mJ~j TrPmj, @orJ ßxA mJP\a (rJ\˝) KhPf kJrm jJÇ fUj ZJ©Phr oPfJ @mJr rJ\kPg jJoPf yPmÇ' @mM ßoJfJPum @rS mPuj, ÈoNxT @Aj KmwP~ mqmxJ~LPhr k´Kvãe ßhS~Jr \jq @∂\tJKfT oMhsJ fyKmPur (@AFoFl) fyKmu FPxPZÇ F ßhPv 66Ka ßY’Jr S

377Ka mqmxJ~L xKoKf @PZÇ @orJ \JjPf YJA, SA aJTJ KhP~ k´KvãPer mqm˙J TrJ yP~PZ KT jJÇ FlKmKxKx@AP~r xJf-@a\j KjP~ ßuJT ßhUJPjJ Kfj KhPjr TotvJuJ TrJ yP~PZÇ @oJPhr k´Kvãe jJ KhPu TLnJPm oNxT @Aj mJ˜mJ~j TrPmj? YTmJ\JPrr mqmxJ~LrJ TLnJPm mM^Pmj AKx@r ßoKvj TLÇ mqmxJ~LPhr hJKm jJ oJjPu mqmxJ~LrJ @mJr ZJ©Phr oPfJ rJ˜J~ jJoPmjÇ FA @Aj mJ˜mJ~j @mJr oMU gMmPz kzPmÇ' F xo~ CkK˙f mqmxJ~LrJ yJffJKu KhP~ SPbjÇ @mM ßoJfJPum @rS muPf YJAPu IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf fJÅPT gJKoP~ KhP~ KTZMaJ ßrPV KVP~ mPuj, ÈIPjT mPuPZjÇ @a uJU k´KfÔJPjr oNxT Kjmºj @PZ, oJ© 32 yJ\Jr k´KfÔJj oNxT ßh~Ç Fr oPiq @kjJr FxFoA UJPfr Tf\j oNxT ßhj? Tf\j ßhj?' KfKj @rS ßrPV KVP~ mPuj, È@PªJuj TPrj, KTòM yPm jJÇ pKh @kjJrJ @PªJuj TPrj, @orJ @PªJuj hoj TrmÇ' F xo~ Ijq mqmxJ~LrJ IgtoπLr mÜPmqr k´KfmJh TPr yAYA ÊÀ TPr ßhjÇ IPjPT È@PªJuj hoPjr ÉoKT ßhPmj jJ'∏ Foj TgJS CóTP£ muPf gJPTjÇ @mJr ÈFjKm@r xrTJrPT nMu ßmJ^JPò'∏ Foj TgJS ßvJjJ pJ~Ç kMPrJ yuÀPo y¢PVJu ÊÀ y~Ç F xo~ FjKm@r ßY~JroqJj xmJAPT ví⁄uJ m\J~ rJUJr \jq mJrmJr IjMPrJi TrPf gJPTjÇ k´J~ hM-Kfj KoKja Foj yAYA YPuÇ Frkr kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf FlKmKxKx@AP~r xyxnJkKf xKlCu AxuJo oJAPTr ßlîJr ßjjÇ KfKj fJÅPhr vJ∂ yPf IjMPrJi TPrjÇ KfKj mPuj, ÈxrTJr ßTJPjJ KTZM YJKkP~ ßhPm jJÇ FaJ \jPj©L ßvU yJKxjJr xrTJrÇ @vJ TKr mqmxJ~LPhr jqJpq hJKm ßoPj ßjPmjÇ @kjJrJ ‰ipt iPrjÇ FUPjJ @orJ mJP\a ßhKUKjÇ \JKj jJ mJP\Pa TL @PZÇ' kPr FjKm@r ßY~JroqJj mqmxJ~LPhr CP¨Pv mPuj, ÈF irPjr krJovtT xnJ~ @PªJuPjr ÉoKT ßhPmj jJÇ F irPjr ßlJrJPor FTKa @uJhJ nJwJ @PZÇ' Frkr kKrK˙Kf vJ∂ yPu Kj~Kof oMÜ @PuJYjJkmt @mJr ÊÀ y~Ç fPm @PVr ßxA ßrv @r gJPTKjÇ \ÀKr ‰mbT gJTJ~ oMÜ @PuJYjJkPmtr oJP^A mÜmq ßhj IjMÔJPjr k´iJj IKfKg IgtoπLÇ fUj IgtoπL F KmwP~ mPuj, È@mM ßoJfJPum xJPym ßp ÉoKT KhP~PZj, fJ @oJr FPTmJPrA kZª y~KjÇ FnJPm pMP≠r ÉoKT ßhS~J IjqJ~Ç SjJr CKYf mÜmq k´fqJyJr TrJÇ' F xo~ @mM ßoJfJPum IgtoπLr ˝· hNrPfôA FTKa ßY~JPr mPx KZPujÇ IgtoπL IjMÔJj ßgPT YPu pJS~Jr krA IPjT mqmxJ~L ßjfJS YPu pJjÇ mqmxJ~LPhr \jq KbT TrJ ßaKmPur mJÅ IÄPvr IPjT ßY~Jr UJKu yP~ pJ~Ç IjMÔJPjr ßvw kptJP~ FjKm@r ßY~JroqJj jK\mMr ryoJj mÜmq ßhjÇ KfKj mPuj, Èxm irPjr CxTJKj-Kmví⁄uJr oPiq K˙r @KZÇ @Ko pKh ßY~JroqJj gJKT, nKmwqPf FA irPjr xnJ~ TLnJPm TgJ muPf y~, ßxA KmwP~ k´KvãPer mqm˙J TrmÇ xÿJKjf ßuJT KjP~ @xm, @mJr fJÅPhr IxÿJj Trm, FaJ KbT j~Ç ßhPvr \jq pMKÜ KhP~ TgJ mPuj @orJ ÊjmÇ ßT TL TPrj, Fr xm fPgqr jKg @oJr TJPZ @PZÇ' F xo~ FjKm@r ßY~JroqJj mqmxJ~L ßjfJPhr CP¨Pv mPuj, È@kjJPhr oPiq pJÅrJ Kmví⁄uJ xíKÓ TPrj, fJÅPhr S~J\jKxyf TPrjÇ C•¬ ßuJyJPT TLnJPm vLfu TrPf y~, ßxA k´Kvãe @oJr @PZÇ xÿJjL oJjMwPT k´gPo xÿJj KhPf y~Ç hJKmr Kmw~Ka fJÅPT ßmJ^JPf kJrPu AKfmJYT yj KfKjÇ' FjKm@r ßY~JroqJj @rS mPuj, ÈPoW ßYP~PZj, KfKj (IgtoπL) míKÓ KhPf ßYP~PZj, KfKj ßxA oMPc KZPujÇ' 12 kOÔJ~

UmrJUmr 11


12 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

oNxT @Aj

mJTqKmKjo~ yS~J Ifq∂ hM”U\jTÇ F irPjr WajJ WaPu @PuJYjJr IjMTNu kKrPmv gJPT jJÇ

(11 kOÔJr kr) mJP\Par xm TgJ ßUJuJPouJ muJ pJ~ jJ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ mqmxJ~LPhr @xj UJKu yS~J k´xPñ jK\mMr ryoJj mPuj, È@oJr mJo kJPvr @xj UJKu yP~ ßVPZÇ @r cJPj xrTJKr mz TotTftJrJ FUPjJ @PZjÇ FaJA mJP\a KjP~ @oJPhr xŒíÜfJÇ' mqmxJ~LPhr CP¨Pv KfKj mPuj, È@kjJrJ ßpxm hJKm TPrPZj, fJ @oJr xyTotLrJ KuPU ßrPUPZjÇ @r mqmxJ~LPhr vJrLKrT nKñ TqJPorJ~ iJre TrJ @PZÇ Fxm KmPväwe TrJ yPmÇ @orJ xÿJPjr \jq YJTKr TKrÇ @oJPhr IxÿJj jJ TrPuA mJKif ymÇ' IjMÔJPjr xoJkjL mÜmq ßhj FlKmKxKx@AP~r xyxnJkKf xKlCu AxuJoÇ KfKj mPuj, FPT IjqPT k´Kfkã nJmPu FPVJPjJ pJPm jJÇ mqmxJ~LPhr hJKmS KmPmYjJ TrPf yPmÇ fJÅr oPf, FjKm@Pr vLwt TftJrJ xJoK~TnJPm ãofJ (PaPŒJrJKrKu kJS~Jr) KjP~ @PxjÇ mÜPmqr F kptJP~ FjKm@r ßY~JroqJj ÈkJS~Jr' v»Ka ÊiPr KhP~ mPuj, FKa yPm hJK~fô (PrxkjKxKmKuKa)Ç Frkr xKlCu AxuJo fJÅr mÜPmq KlPr pJjÇ mPuj, ÈKoKÓr ßhJTJPjr oNxT lJÅKT KjP~ IjMÔJPj ßp KnKcS KY©Ka ßhUJPjJ yPuJ fJPf oPj yPm, xm KoKÓ KmPâfJA FojnJPm oNxT lJÅKT ßhjÇ FaJS KT∂á CxTJKjoNuTÇ FA KnKcS KYP© CxTJKj gJTJ Ifq∂ IjKnPk´fÇ IjMÔJPj @rS mÜmq ßhj FlKmKxKx@A xnJkKf ßoJyJÿh @mhMu oJfuMm @yoJhxy KmKnjú mqmxJ~L xÄVbPjr ßjfJrJÇ mJP\a KjP~ krJovtT xnJ~ F irPjr WajJ KjP~ F KmwP~ FjKm@Prr xJPmT ßY~JroqJj ßoJyJÿh @mhMu oK\h mPuj, IfLPf krJovtT xnJèPuJ Ifq∂ VbjoNuT yP~PZÇ F irPjr xnJr kKrPmv xMªr gJTJ CKYfÇ mqmxJ~LrJ hJKm TrPmj, pMKÜ ßhPmj @mJr FjKm@rS kJJ pMKÜ ßhPm, kMPrJ @PuJYjJKa Ifq∂ ßxRyJhqtkNet kKrPmPv yPf yPmÇ fTtKmfTt yPuS fJ ßpj VbjoNuT y~Ç fPm @\PTr WajJr kKrPk´KãPf C•¬

ßTj Foj yPuJ oNxT @Aj KjP~ oNu ofKmPrJiKa yPuJ xm ßãP©A 15 vfJÄv yJPr oNxT KhPf yPmÇ kqJPT\ oNxT, KjitJKrf oNPuq KTÄmJ xÄTMKYf KnK•oNPuq (15 vfJÄPvr kKrmPft ßr~JKf yJPr) oNxT mqm˙J CPb pJPm, pJ mqmxJ~LrJ oJjPf rJK\ jjÇ mqmxJ~LPhr hJKm yPuJ oNxT yJr xJPz 7 vfJÄv ßgPT 10 vfJÄPvr oPiq rJUJÇ Fxm xoxqJ xoJiJPj FjKm@r S FlKmKxKx@A ßpRg TKoKa Vbj TrJ y~Ç ßxA TKoKar xMkJKrv KjP~ ßTJPjJ Kx≠J∂ y~KjÇ Foj Im˙J~ Vf 23 oJYt S 17 FKk´u vLwt mqmxJ~L xÄVbPjr ßjfJPhr xPñ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf, mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPohxy FjKm@Prr vLwt˙JjL~ TotTftJPhr hMKa xnJ IjMKÔf y~Ç SA hMA xnJ~ hMA kãA KjP\Phr Im˙JPj Ijz gJTJ~ ßTJPjJ Kx≠JP∂ @xJ x÷m y~KjÇ jfMj @APj ßoRKuT UJhq, KjitJKrf \Lmj rãJTJrL SwMi, VekKrmyj ßxmJ, Ve˝J˙q S KYKT“xJPxmJ, KvãJ S k´Kvãe, TíKw, oJZ YJw, hJfmq k´KfÔJPjr ImJKeK\qT TJptâo, IuJn\jT xJÄÛíKfT ßxmJ∏Fxm ßãP© oNxT ImqJyKf ßhS~J yP~PZÇ mJKT xm ßãP©A @ohJKj, C“kJhj KTÄmJ KmKâ kptJP~ IKnjú 15 vfJÄv yJPr oNxT mxPmÇ jfMj oNxT @Aj yPu aqJKrl uJAPjr 74 hvKoT 4 vfJÄv kPeqr Skr oNxT @PrJk yPmÇ mftoJPj aqJKrl uJAPj 6 yJ\Jr 473 irPjr keq @PZÇ ßxA KyxJPm 4 yJ\Jr 816 irPjr kPeqr Skr 15 vfJÄv yJPr oNxT mxPmÇ F KmwP~ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr Igt CkPhÓJ FKm KoötJ @K\\Mu AxuJo mPuj, ÈjfMj @APj IKnjú yJPr oNxT KhPf yPm, pJ mqmxJ~LrJ KhPf YJj jJÇ @oJr oPf, 15 vfJÄv yJr ßmKvÇ @vkJPvr ßTJPjJ ßhPv ßjAÇ F ZJzJ jfMj @APj oNxT KhPf yPu mqmxJ~LPhr KyxJm rJUPf yPmÇ fJA @AjKa mJ˜mJ~j TrJ \Kau yPmÇ xrTJrS Fr Im˙JPj Ijz @PZÇ FA xJÄWKwtT Im˙J KjrxPj oNxT yJr 10 vfJÄv TrJ CKYfÇ'

UKAY Fish & Meat Bazar

dJTJ, 30 FKk´u - CV´mJhL, xπJx, oJhT S YJÅhJmJ\ KjotPN u VJ\LkMPr 29 FKk´u, vKjmJr KYÀKj IKnpJj ÊÀ TPrPZ ß\uJ kMKuPvr kJÅY vfJKiT xhxqÇ rJ\iJjLr xKjúTPa \~PhmkMr gJjJ FuJTJr 9Ka S~JPct F IKnpJj FTPpJPV ÊÀ yP~PZÇ ˝JnJKmT Im˙J KlPr jJ @xJ kpt∂ F IKnpJj ImqJyf gJTPm mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ xºqJ kpt∂ F IKnpJjTJPu hM'Ka YJkJKf, FTKa TTPau S oJhTxy 20 \jPT @aT TPrPZ kMKuvÇ VJ\LkMr kMKuv xMkJr ßoJyJÿh yJÀjIr-rvLh IKnpJj ÊÀr @PV VfTJu hMkMPr ß\uJ kMKuv uJAPj xJÄmJKhTPhr \JjJj, rJ\iJjLr kJPv gJTJ~ VJ\LkMPrr Kv· vyr \~PhmkMr gJjJ FuJTJ~ CV´mJhL xÄVbPjr ßjfJTotL, oJhT mqmxJ~L S xπJxLxy KmKnjú oJouJr kuJfT @xJKorJ Im˙Jj TrPf kJPr Foj @vïJ~ IKnpJj YJuJPjJ yPòÇ VJ\LkMr KxKa TrPkJPrvPjr \~PhmkMr gJjJ FuJTJr 9Ka S~JctPT 45 nJPV KmnÜ TPr kJÅY vfJKiT kMKuv 29 FKk´u ßmuJ 3aJ~ FTPpJPV IKnpJj ÊÀ TPrPZÇ IKnpJjTJPu kMKuv xhxqrJ FuJTJr k´KfKa mJKzPf pJPmÇ mJKzr oJKuTPhr xyPpJKVfJ~ nJzJKa~JPhr lqJa mJ ßT fuäJKv YJuJPmÇ ßpxm mJKzPf mJKzS~JuJPhr kJS~J pJPm jJ; ßxxm mJKzPf kMKuv xrJxKr k´Pmv TrPmÇ Fxm FuJTJr ßpxm mJxJ~ mJKzr oJKuPTrJ gJPTj jJ, ßxUJPj TJrJ, Tf Khj iPr Im˙Jj TrPZj, fJPhr ßkvJ KT FmÄ TUj mJKzPf pJS~J@xJ TPrj; Fxm Kmw~ oJgJ~ ßrPU FTPpJPV fuäJKv IKnpJj YJuJPjJ yPmÇ FTA xJPg fgq xÄV´y TrJ yPmÇ IKnpJj kptJ~âPo kMPrJ ß\uJ~ ImqJyf gJTPmÇ kMKuv xMkJr yJÀj Ir rvLh @PrJ mPuj, rJ\iJjLxÄuVú VJ\LkMr Kv· FuJTJ yS~J~ F ß\uJr \~PhmkMr

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com

CV´mJhKmPrJiL KYÀKj IKnpJj

VJ\LkMPr WPr WPr fuäJKv

YJkJKf TTPau S oJhTxy 20 \j @aT

gJjJ FuJTJ~ yJ\Jr yJ\Jr mJKzPf uJU uJU oJjMw mxmJx TPrjÇ k´KfKhj FUJj ßgPT IVKef oJjMw rJ\iJjLPf k´Pmv TPrjÇ rJ\iJjLr TJPZr jVrL yS~J~ IkrJiLrJ VJ\LkMPr @vs~ KjP~ gJPT KjrJkhnJPmÇ Af”kNPmt añL ßgPT ÉK\ ßjfJ oMlKf yJjúJjPT KZKjP~ ßj~Jr ßYÓJ yP~KZuÇ F ZJzJ @PrJ KmKnjú IKnpJPj Af”kNPmt añL ßgPT IPjT CV´mJhL ßV´lfJr yP~PZÇ F ß\uJ~ Z~Ka ß\uUJjJ rP~PZÇ CV´mJhL S xπJxLrJ IkrJi TPr Fxm ß\uUJjJr @vkJPv @vs~ KjP~ gJPTÇ KfKj mPuj, @orJ FA IKnpJPjr oJiqPo FA ßoPx\ \jVPer TJPZ KhPf YJA ßp, xoJP\ xπJxL, YJÅhJmJ\, oJhT TJrmJKr S CV´mJhLPhr ßTJPjJ bJÅA ßjA, KmPvw TPr VJ\LkMPrr kMPrJ ß\uJ~Ç @\ (VfTJu) ßgPT \~PhmkMr gJjJ FuJTJ~ ÊÀ yS~J F IKnpJPjr oJiqPo F FuJTJr yJ\Jr yJ\Jr mJxJ mJKzPf ßTJj& irPjr ßuJT\j mxmJx TPrj fJ @orJ xPY krLãJ TPr ßhUmÇ \~PhmkMr gJjJr SKx @KojMu

AxuJo \JjJj, IKnpJPjr xo~ pJPf ßTJPjJ Ik´LKfTr WajJ jJ WPa mJ kMKuv xhxqrJ pJPf ßTJPjJ YqJPuP†r xÿMULj jJ yj ßx \jqA xoJP\r xmt˜Prr ßuJT\jPhr KjP~ F IKnpJj ÊÀ TrJ yP~PZÇ VJ\LkMPrr IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJyJÿh xMuJAoJj S rJPxu ßvU \JjJj, VfTJu vKjmJr kMKuPvr F KYÀKj IKnpJj ÊÀ yP~PZÇ ß\uJr Z~\j IKfKrÜ kMKuv xMkJr, Kfj\jxy xyTJrL kMKuv xMkJPrr ßjfíPfô kJÅY vfJKiT kMKuv VJ\LkMr KxKar 9Ka S~JPctr 45Ka ¸Pa FTPpJPV IKnpJj ÊÀ TPrPZÇ VJ\LkMPrr kMKuv xMkJr ßoJyJÿh yJÀj Ir rvLh kMPrJ IKnpJPjr ßjfífô KhPòj FmÄ oKjaKrÄ TrPZjÇ F IKnpJjTJPu hM'Ka YJkJKf, FTKa TTPau S oJhTxy 20 \jPT xºqJ kpt∂ @aT TPrPZ kMKuvÇ Fr @PV Vf 23 FKk´u VJ\LkMr KxKa TrPkJPrvPjr añL oPcu gJjJ FuJTJ~ KYÀKj IKnpJj YJuJ~ kMKuvÇ SA IKnpJPj añLr mjoJuJ ßrJc S @KrYkMr FuJTJ ßgPT hMA jJrLxy 10 \jPT KfjKa ßhvL~ I˘ S oJhTxy @aT TPr kMKuvÇ

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS Our Services

y Immigration y Family & Children y Employment y Litigation y Benefit y Landlord & Tenant y Lease Transfer y Force Marriage Problem

AKoPV´vPjr IJPmhj S IJKkuxy ßp ßTJj KmwP~ IJorJ IJAjL xyJ~fJ KhP~ gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970

53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT DX Address: DX155249 TOWER HAMLETS 2


UmrQmKY© 13

SURMA m 05 - 11 May 2017

k´KfPpJKVfJ~ KmPvwùrJ mPuPZj ßp, FA \JPfr oKyw ÊiM xMªrA j~ mrÄ FA oKywPhr hMi S ßVJvfS IjqPhr ßYP~ nJPuJÇ

YJÅPh V´Jo ˙JkPjr CPhqJV!

xmPYP~ xMrKf ßlJj ßlJPjr xMrãJ KjP~ mqmyJrTJrLPhr hMKÁ∂J mrJmPrrÇ ßlJj YMKr ßVPu mJ yJKrP~ ßVPu xmJr @PV oJgJ~ ßWJPr mqKÜVf fgq ßUJ~J pJS~Jr KY∂JÇ ßlJPjr fgq xMrKf TrPf kqJaJjt, kJxS~Jct, KlñJr Kk´≤, ßrKajJ ÛqJj FojA jJjJ rTo uT KxPˆo mqmyJr TKr @orJÇ KT∂á KmPvwùrJ mPuj, FA uT KxPˆo nJXJ UMm FTaJ \Kau mqJkJr j~Ç fJ yPu CkJ~? FA xoxqJrA xoJiJj TrPmj \j oqJT@KlÇ @PoKrTJr FA TKŒCaJr ßk´JV´JoJr S mqmxJ~L xŒ´Kf ‰fKr TPrPZj FA ˛JatPlJjÇ ßlJjKar jJoS fJr KjP\r jJPoAÇ FoK\Ka TrPkJPrvPjr yJf iPr mJ\JPr @xPm FA ßlJjÇ \Pjr hJKm, FKaA KmPvõr xmPYP~ xMrKãf ˛JatPlJjÇ TL TL rP~PZ FA ßlJPj? ßlJPjr mqJT TnJPrr ßkZPj rP~PZ IxÄUq ßZJa xMAY, pJr xJyJPpq ßlJPjr mqJaJKr, S~JAlJA IqJP≤jJ, mäMaMg, TqJPorJ, oJAPâJPlJj xmA ßlJPjr ßgPT @uJhJ TPr ßh~J pJPmÇ oqJT@Kl FTKa aMAPa \JKjP~PZj, IqJ¥sP~c nJxtPjA YuPm FA ˛JatPlJjKaÇ ßlJjKar k´JgKoT hJo K˙r yP~PZ 1,100 cuJr (mJÄuJPhvL oMhsJ~ k´J~ 92,000 aJTJ)Ç F mZPrr \Mj oJPxA ßlJPjr k´go nJxtj È@ulJ'r krLãJ xŒjú yPmÇ FrkPr YuKf mZPrr ßvPwr KhPT @ulJ mJ\JPr kJS~J pJPm mPu hJKm TPrPZj KfKjÇ 2018-PfA FA ßlJPjr KÆfL~ nJxtj @xPm mJ\JPrÇ

\uk´kJfKar kJKj ßTj uJu? @≤JTtKaTJr ÈmäJc lux'-Fr ryxq ChWJaj TrPuj KmùJjLrJÇ @≤JTtKaTJr \oJamJÅiJ bJ§Jr oPiqS KTnJPm FA \uk´kJPfr CØm fJ KjP~ hLWt Khj iPr IjMxºJj YJuJKòPuj KmùJjLrJÇ ÊiM fJ-A j~, \uk´kJPfr kJKj uJu yS~Jr TJre TL ßxaJ KjP~S VPmweJ YuKZuÇ ßTC mPuPZj, uJu rPXr vqJSuJr TJrPe kJKjr rX uJu, ßTC mPuPZj IKécJA\c @~rjA Fr \jq hJ~L! @≤JTtKaTJr oqJT oJrPcJ ÊÏ CkfqTJ~ kJÅYfuJ xoJj CÅYM FA \uk´kJfKa 1911-Pf @KmÏJr TPrKZPuj IPˆsKu~Jr nNf•ôKmh KV´Klg ßaurÇ kJKjr rX KjP~ IPjT fTt-KmfTt gJTPuS, mäJc luPxr C“x KjP~ KT∂á ßiJÅ~JvJA ßgPT KVP~KZuÇ xŒ´Kf ACKjnJKxtKa Im @uJÛJ S TPuJrJPcJ TPuP\r FT hu VPmwT mäJc luPxr C“x˙u KjP~ IjMxºJj ÊÀ TPrjÇ KmùJjLPhr hJKm, FA \uk´kJfKar oNu C“x FTKa ßjJjJ kJKjr yshÇ pJ 50 uJU mZr iPr ßaur KyomJPyr KjPY YJkJ kPz rP~PZÇ KjP\Phr mÜPmqr xogtPj KmùJjLrJ ßrKcS-APTJ xJCK¥Ä k´pMKÜr xJyJpq ßjjÇ FA k´pMKÜr xJyJPpq KyomJPyr KjPY ‰mhMqKfT frñ kJbJPjJ y~Ç ßxUJj ßgPT ßp KxVjqJu kJS~J ßVPZ, fJ KmPväwe TPr KmùJjLrJ k´oJe TPrj KyomJPyr KjPY fru Im˙J~ gJTJ FA KmvJu ysPhr IK˜fôÇ k´vú CbPZ KyomJPyr KjPY KTnJPm ysPhr kJKj fru Im˙J~ rP~PZ? KyomJy KmùJjL FKrj ßkKfPfr oPf, \Po pJS~Jr @PV kJKj fJk ZJPzÇ ßxA fJk ßjJjJ kJKjPT \oPf ßh~ jJÇ lPu SA fJkoJ©JPfS kJKj fru Im˙JPfA ßgPT pJPòÇ KmùJjLrJ \JjJj, ßuRy xoí≠ ÂPhr kJKj IKéP\Pjr xĸPvt @xPZ, fUjA ßxaJ uJu rPXr yP~ pJPòÇ lPu ßaur KyomJPyr VJP~ rÜmPetr oPfJ hJV ‰fKr yPòÇ

vfmwtL ACKaCm fJrTJ! k´J~A IPjPT ßlxmMT, AjˆJV´Jo, ACKaCPmr mPhRuPf rJfJrJKf fJrTJ mPj pJjÇ ßxJxqJu KoKc~J ßpUJPj fÀePhr \jKk´~ yS~Jr oJiqo, ßxUJPj F k´YKuf iJreJ ßnPX KhP~PZj nJrPfr Iºsk´PhPvr 106 mZr m~xL FT jJrLÇ 106 mZPrr F mí≠J ACKaCPm fJrTJ yP~ CPbPZjÇ o∂JjJoJ jJPo 106 mZr m~xL SA mí≠J ACKaCPm rJjúJKmw~T KnKcSr TuqJPe @PuJKYf yPòjÇ @TwteL~ xm rJjúJr hfJ~ hs∆f UqJKf ZKzP~ kPz fJrÇ mí≠Jr ACKaCm YqJPjPur jJo ÈTJK≤s lMc'Ç FUJPj k´J~A fJPT jJjJ ˝JPhr ˙JjL~ UJmJr rJjúJr KnKcSPf ßhUJ pJ~Ç fJr ACKaCm YqJPjPur xJmÙJAmJPrr xÄUqJ hMA uJU 56 yJ\JPrr ßmKv! xM˝JhM KcPor ßcJxJ, oJPZr l∑JA ßgPT KYPTj KmKr~JKjxy jJjJ oMUPrJYT UJmJr ‰fKrr KnKcSèPuJ ßhUJ pJPm fJr YqJPjPuÇ KfKj KjP\A UJmJrèPuJ rJjúJ TPr ßhUJjÇ fJr ACKaCm YqJPjuKa jJKf ßT ßT uçe kKrYJujJ TPrjÇ KpKj È@oJr hJKhr rJjúJ TrJ' UJmJPrr metjJ KhP~ gJPTjÇ 106 mZr m~xL F ACKaCm fJrTJr \Lmj S ACKaCm UqJKf KjP~ ßv~Jr TrJ FTKa KnKcS xŒ´Kf ßxJxqJu KoKc~J~ oPjJPpJV @Twte TPrPZÇ fJr YqJPjPur o∂mq KmnJPVr o∂mqèPuJ kzPuA ßmJ^J pJ~, ßoJ∂JjJoJ ÊiM @ûKuT ßxKuPmsKa jj, xJrJ KmPvõr oJjMPwr TJZ ßgPT fJr \jq nJPuJmJxJ rP~PZÇ Iºsk´PhPvr TíÌJ ß\uJr èKzS~JrJ V´JPor F mí≠J KjP\r xm TJ\ KjP\A TPr gJPTjÇ

oKywPhr ßxRªpt k´KfPpJKVfJ kJKT˜JPjr xmPYP~ xMªr @K\PUKu \JPfr oKyw UMÅP\ ßmr TrJr k´KfPpJKVfJ~ IÄv KjP~PZ k´J~ 200Ka k´JeLÇ ßhvKar C•rJûuL~ ßxJ~Jf IûPur rJ\iJjL KojPVJrJPf TíwT FmÄ ßow kJuPTrJ Kfj KhPjr FA k´KfPpJKVfJ~ IÄv ßj~Ç ßoPwr FA \JfKa xŒPTt xPYfjfJ xíKÓr uPãq FA k´KfPpJKVfJr IgtJ~j TPr oJKTtj xrTJPrr ‰mPhKvT xJyJpq xÄ˙J, ACFxF@AcÇ k´go kMrÛJr Km\~LPT 75 yJ\Jr ÀKk ßh~J y~Ç kMrÛJrKa ß\Pfj uJAT mhr, KpKj KjP\r oKyPwr kJu KjP~ ßmv UMKvÇ È@oJr FTA \JPfr 10aJ oKyw @PZÇ F KhP~A @oJr \Lmj YPuÇ @\ @oJr oKyw k´go kMrÛJr ß\fJ~ @Ko UMmA UMKv' kJKT˜JPjr cj kK©TJPT F TgJ mPuj mhrÇ IqJPxJKxP~Pac ßk´x Im kJKT˜JjPT ßh~J FT xJJ“TJPr kÊxŒh oπeJuP~r TotTftJ oKymMuäJ UJj muj, @K\PUKu \JPfr oKyw k´J~ KmuMK¬r kPg rP~PZÇ FmÄ FA k´KfPpJKVfJr oNu CP¨vqA ÈoJjMwPT FA \JfKa FmÄ xMªr F k´JeLKar uJujkJuj xŒPTt xPYfj TPr ßfJuJ'Ç k´gomJPrr oPfJ kJKT˜JPj F irPjr oKyw ßxRªpt k´KfPpJKVfJ IjMKÔf yPuJÇ @K\PUKu oKyw ÊiMoJ© ßxJ~JPfA kJS~J pJ~ FmÄ FToJ© FA \JPfr oKywA SA IûPur bJ§J @myJS~Jr xJPg UJk UJAP~ KjPf ßkPrPZÇ ßp TJrPe IjqJjq \JPfr oKyPwr oPfJ vLfTJu @xJr @PV FA oKywèPuJPT KmKâ mJ \mJA TrPf y~ jJÇ cj kK©TJr nJwq IjMpJ~L, KojPVJrJ ßxRªpt

YJÅPhA FmJr ‰fKr TrJ yPm ßZJ¢ FTKa V´JoÇ Foj IKnjm CPhqJV ßjPm YLjÇ F KmwP~ CPhqJV KjPfA YLj ACPrJKk~Jj ߸x FP\K¿r xJPg pMÜ yPòÇ mMimJr F xÄ˙Jr ßxPâaJKrP~a ß\jJPru Ka~Jj ACuÄ Kmw~Ka xÄmJhoJiqoPT \JjJjÇ fPm F oMj KnPu\r iJreJKa jfMj j~Ç ACPrJKk~Jj ߸x FP\K¿ Kmw~Ka KjP~ Vf mZrA @PuJTkJf TPrPZÇ nKmwqPf pKh TUPjJ oñu V´Py IKnpJj YJuJPjJ y~, ßx ßãP© F ÈoMj KnPu\' ߸x ߈vj KyPxPm mqmyJr yPmÇ ACPrJKk~Jj ߸x FP\K¿r k´iJj mPuj, nKmwqPf oyJTJv IKnpJPjr ßãP© hNrhKvtfJr KmPvw k´P~J\j rP~PZÇ F KmPvw iJreJKa uMjJr FéPkäJPrvPjr KnK•Ç ߸vâJlPar pJ©JKmrKfr \jqA ÈoMj KnPu\' ‰fKrr k´Kf KmPvw j\r ßh~J yP~PZÇ Fr kJvJkJKvA kptaj ß© KyPxPmS V´JoKa VPz ßfJuJr kKrT·jJ TrJ yPòÇ AFxF k´iJj S~JjtJr mPuj, APfJoPiqA FTKa ߸xPˆvj rP~PZÇ FKa FTKa xJiJre @∂\tJKfT k´T·Ç KfKj mPuj, FTKa V´Jo VPz ßfJuJr kKrT·jJ TrJ yP~PZÇ ßpUJPj oJjMw\j \LKmTJ KjmtJPyr \jq TJ\TPotr xJPgS pMÜ gJTPmjÇ F ÈoMj KnPu\'Ka KmPvõr KmKnjú ßãP© @PrJ IjMxºJPj ÈKka-ˆk' KyPxPm mqmÂf yPmÇ A≤JrPjaÇ

@~rj oqJj CzPZj! TJjJcJr nqJjTMnJPr ßac xPÿuPj È@~rj oqJj'irPjr CzPf xo xMa ßhUJPuj KmsKav CØJmT KrYJct msJCKjÄÇ IPjT hvtPTr xJoPj xMa krJ Im˙J~ KTZMe CPz ßhUJj KfKjÇ pMÜrJP\q CzáÑM xMPar FTKa KnKcS ßkJˆ TrJr

kr ßgPT F KjP~ IPjPT @V´y ßhKUP~PZjÇ fPm KfKj mJrmJr mPuPZj, fJr FA k´T·Ka Èo\Jr \jq' FmÄ oNuiJrJr kKrmyj KyPxPm FKa mqmyJr yPm mPu KfKj oPj TPrj jJÇ KrYJct msJCKjÄ mPuj, fJr mJmJr TJZ ßgPTA KfKj IjMPk´reJ ßkP~PZj, fJr mJmJS KZPuj FT\j CØJmT FmÄ k´PTRvuLÇ msJCKjÄP~r KTPvJr m~PxA fJr mJmJ @®yfqJ TPrjÇ msJCKjÄ KmKmKxPT mPuj, KfKj xmxo~A jfMj KTZM ‰fKr TrPf FmÄ YqJPu† KjPf kZª TPrjÇ KfKj mPuj, oJjMPwr SzJr KY∂J fJPT xmxo~A @Twte TPrÇ PZJa Z~Ka ß\a AK†j FmÄ KmPvwnJPm ‰fKr xJrJ vrLPr kKriJjPpJVq FTKa TJbJPoJr xJyJPpq CzPf xo pπKa ‰fKr TPrPZj KfKjÇ KV´T KTÄmhK∂r xMh TJKrVr FmÄ Kv·L, ßccJuMPxr jJPo msJCKjÄP~r @a mZr m~xL ßZPu FA pπKar jJo ßrPUPZ ßccJuMx xMaÇ msJCKjÄ mPuj, T~PT yJ\Jr lMa Skr KhP~ UMm xyP\A WµJ~ 200 oJAu VKfPf YuPf kJPr FA pπÇ fPm KjrJk•J\Kjf TJrPe KfKj UMm ßmKv CófJ~ pJj jJ FmÄ VKfS To rJPUjÇ mftoJPj xMaKa KmrKf ZJzJ aJjJ 10 KoKja CzPf kJPrÇ


14 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

TouVP† ^Pz 2v Wr Km±˜, Kjyf 1 láumJKzPf KvuJmOKÓPf lxuyJKj KxPua, 30 FKk´u - ßoRunLmJ\JPrr TouVP† WNKet^Pz 3 ACKj~Pj hMA vfJKiT TJÅYJ Wr Km±˜ yP~PZÇ @rS ßhz vfJKiT TJÅYJ Wr @ÄKvT Km±˜Ç VJZ ßnPX kzJ~ @fPï FT oKyuJr oífMq yP~PZÇ ÊâmJr xºqJr ^Pzr F WajJ WaPZÇ CkP\uJr AxuJokMr ACKj~Pjr YJŒJrJ~ YJ mJVJj, TMroJ YJ mJVJj, ßTJjJVJÅS, vsLkMr, j~JmJ\Jr, @hokMr ACKj~Pjr ßfÅfAVJÅS, oiqnJV, jBjJrkJr, ßyPrñJmJ\Jr S oJimkMr ACKj~Pjr oJimkMr mJ\Jr FuJTJ, kJ©PUJuJ YJ mJVJj S iuA YJ mJVJj FuJTJ~ hMA vfJKiT TJÅYJ Wr xŒNet ßnPX ßVPZÇ IPjT WPrr YJu

CPz VJPZr CÅYM cJPu KVP~ @aPT rP~PZÇ mz VJZ ßnPX kzPf ßhPU @fPï AxuJokMr ACKj~Pjr vsLkMr V´JPor @ZTj Ko~Jr ˘L xJPyrJ KmKm (50) oJrJ ßVPZjÇ oJimkMr ACKj~Pjr kJ©PUJuJ YJ mJVJPjr kKÁo uJAj vsKoT mK˜r ÊTM~J KrKT~JvPjr WPrr ßh~Ju YJkJ~ fJr FTKa VÀ oJrJ ßVPZÇ KfjKa ACKj~Pj TokPã 15 \j @yf yP~PZjÇ \JjJ pJ~, @hokMr ACKj~j xhPr ßfÅfAVJÅS V´JPor k´J~ @zJAv mZPrr kMrPjJ ßfÅfMuVJZxy ßyPrñJ mJ\Jr FuJTJr ßmv TP~TKa vfmwtL VJZ, oiqnJV V´JPor oU¨Z vJPyr oJ\JPrr mz maVJZ, nJ¥JrLVJÅS Có KmhqJuP~r FTKa mzVJZ

CkPz kPzPZÇ AxuJokMr ACKj~Pjr TMroJ S YJŒJrJ~ YJ mJVJj, oJimkMr ACKj~Pjr kJ©PUJuJ S iuA YJ mJVJPjr käJP≤vj FuJTJr VJZ VJZJKu ßnPX kPzPZÇ 28 FKk´u, ÊâmJr xºqJ ßgPT AxuJokMr, @hokMr S oJimkMr ACKj~Pjr KmhMq“ xrmrJy mºÇ @hokMr ACKj~Pjr jBjJrkJr V´JPo 10Ka S oJimkMr mJ\Jr xÄuVú FuJTJr 5Ka ‰mhMqKfT UMÅKa ßnPX kPzPZÇ ßoRunLmJ\Jr kuäL KmhMq“ xKoKf TouV† ß\JjJu mqm˙JkT ßoJmJrT ßyJPxj WNKet^Pz hMKa ACKj~Pj 15Ka ‰mhMqKfT UMÅKa ßnPX S uJC~JZzJ \JfL~ ChqJj FuJTJ~ VJZ kPz ‰mhMqKfT fJr ßZÅzJxy mqJkT ãKfr xfqfJ KjKÁf TPrjÇ

TMKzV´JPor lMumJzL CkP\uJ~ ÊâmJr rJPf ^PzJ yJS~J S KvuJmíKÓPf AKr-PmJPrJ iJjPãf, WrmJKz, VJZkJuJ, nM¢J, TuJmJVJj, kJaxy KmKnjú lxu S vJT-xKm\r mqJkT ãKf yP~PZÇ \JjJ ßVPZ, CkP\uJr Z~Ka ACKj~Pj AKr-PmJPrJ iJjPãfxy WrmJKz, VJZkJuJ, nM¢J, TuJmJVJj, kJPar mqJkT ãKf yP~PZÇ ãKf yP~PZ vJTxKm\rÇ ßmvKTZM AKr-PmJPrJ ßãf mJfJPx ßyPu kPz kJKjPf cMPm ßVPZÇ ßTJgJS KvuJmíKÓr TJrPe kJTJ iJj ^Pr kPzPZ mqJkTÇ F Im˙J~ TíwTPhr xKbT krJovt KhPf Ck-xyTJrL TíKw TotTftJrJ oJPb rP~PZj mPu CkP\uJ TíKw IKlxJr oJymMmMr rKvh \JKjP~PZjÇ

v´LoñPu YJ-vsKoTPhr oJjPmfr \LmjpJkj

ßo Khmx TL fJrJ \JPj jJ KxPua, 1 ßo - ÈkJÅY TJx kPz (kûo ßvseL) @r ÛMPu pJAPf kJKrKj, ÛMPu pJAPf oj YJ~ KT∂á mJmJ-oJ VKrm oJjMw, InJPmr TJrPe kJPr jJ ÛMPu KhPf'Ç È85 aJTJ yJK\rJ~ jJ ßkJwJAPu KT yAPmJ, UJAPfPfJ yAPmJ, mJVJPjr oJjMw TA pJAoM, mJKz jJA, Wr jJA yJorJPr (@oJPhrPT) ßTC ßhUPmJ-Kj (PhUPm jJ)Ç ÈPo Khmx TL UJmJr KhmKj, yJorJr TL yAPmJ FA KhPj' Foj k´vú ßrPU TgJèPuJ muKZu ßoRunLmJ\JPrr vsLoñPur KljPu Ka ßTJŒJKjr mMrmMKr~J YJ-mJVJPjr KTPvJrL vsKoT oKj KoitJ (14)Ç 30 FKk´u hMkMPr mMrmMKr~J YJ-mJVJPjr ßoKcTqJu uJAPj TgJ y~ oKj KoitJxy KrfJ ßhJwJi, T·jJ KoitJ, oMKjú ßhJwJixy @PrJ IPjT jJrLvsKoPTr xJPgÇ F xo~ jJrLvsKoT KrfJ ßhJwJi ßãJn k´TJv TPr mPuj, ÈKfj ßTK\ ßrvPjr @aJ ßh~ Z~ KhPj, FA Kfj ßTK\ ßrvPj yJorJ (@orJ) T~ ßmuJ UJm, mJòJ-TJòJ KjP~ ßToPj YKu 85 aqJTJ yJK\rJ~Ç 4-5aJ ßZPuPoP~ KjP~ @orJ KTnJPm Yum, fJrJ pKh yJorJPr (@oJPhrPT) jJ ßhPU'Ç ÈxrTJr pKh yJoJPhr vsKoTPhr \jq YJPur hJoaJ @PrTaM ToJAf fJyPu vsKoTPhr \jq nJuJ yAPfJ (nJPuJ y~)'Ç È@orJ vsKoT mJÅYPf YJA, @orJ ßTJŒJKjr \jq \Jj KhPf YJA'Ç ÈmJVJPjr TJ\ jJ gJTPu @orJ aJCPj KV~J Aa nJXPf y~ oJKa TJaPf y~'Ç KrfJ @PrJ mPuj, ÈpJr aqJTJ-k~xJ @PZ, pJr vKÜ @PZ fJrJ mJòJPhr ßuUJkzJ TrJ~, @orJ TqJoPj (KTnJPm) kzJA, mJVJPjr ÀK\ Kh~J KT kJrJ pJ~, kJrJ pJ~ jJ, UJAPfA-PfJ kJKr jJ'Ç @r ßo Khmx Kh~J KT yAPmJ yJK\rJ KT mJzJA Khm'Ç ÈWr-mJKz @oJPhr jJA nJuJ TKr, nJXJ-PaJbJ Wr, ßoW-fMlJPjr oJP^ nJXJ Wr Kj~J @orJ mJòJ-TJòJ Kj~J gJKT, FèPuJS ßTJŒJKj ßhUmJr hrTJrÇ fJ ZJzJ ßnJaPfJ @orJ xrTJrPT KhKZ, KT∂á @orJPr-PfJ @r xrTJr ßhPU jJÇ ßTJPjJ vsKoPTr Wr jJA, ßTJPjJ vsKoT VJZfuJ~ mPx gJPT FèPuJ ßfJ ßTC ßhPU jJÇ @orJ ßfJ ßnJa KbTA KhAÇ pJPhr YJCu @PZ, UJAmJr @PZ, aqJTJ k~xJ @PZ fJPhr m˜J m˜J YJCu ßh~, @orJPr ßfJ ßh~ jJÇ F @orJ Z~ oJx TJ\ TKr @r Z~ oJx mº gJPT TJ\, F xo~ @orJ aJCPj oJKa TJKa, @r Aa nJKñ UJAPf IAPmJ (PUPf yPm)'Ç vsKoPTrJ \JjJj, Kjfqkeq ßgPT ÊÀ TPr xm irPjr hsmqoNPuqr uJVJoyLj D±tVKf xP•ôS YJ-vsKoTPhr o\MKr SA nJPm míK≠ jJ TrJ~ YJ-mJVJPjr vsKoPTrJ Yro oJjPmfr \LmjpJkj TrPZjÇ pKhS FKVP~

pJPò ßhv, ßmPzPZ oJgJKkZM @~Ç KT∂á ÈhM'Ka kJfJ FTKa TMÅKzr FA TJKrVrPhr KjPYr IºTJr ßpj ToPZA jJÇ @r hv\j oJjMPwr oPfJ KjmtJYPj ßnJaS ßhj fJrJ, KT∂á kKrmftj y~ jJ fJPhr nJPVqrÇ nJPVqr kKrmftj hNPrr mqJkJr, ßhPvr xÄKmiJPjr ßoRKuT IKiTJPrr IPjT KTZMA ß\JPa jJ FA YJ-vsKoTPhr TkJPuÇ Fxm vsKoPTr ‰hKjT o\MKr oJ© 85 aJTJ, pJ Ijq ßpPTJPjJ vsKoPTr o\MKrr ßYP~ IPjT ToÇ fJrkrS ßjA Ijq hv\Pjr oPfJ fJPhr ˝J˙qPxmJr mqm˙JÇ ßjA KvÊPhr \jq kptJ¬ KvJr mqm˙JSÇ FojKT mJx˙JPjrS KjÁ~fJ ßjA fJPhrÇ \JjJ ßjA fJPhr ßoRKuT IKiTJPrr KmwP~, ßo Khmx xŒPTtS \JjJ ßjA ßfoj KTZMÇ Fxm vsKoPTr WJPo ^rJ vsPoA YJP~r C“kJhPj AKfyJx xíKÓ TPrKZu 2016 xJPuÇ @PVr xm C“kJhj ZJKzP~ 85.05 KoKu~j ßTK\ YJ C“kJhj yP~KZu, pJ 2015 xJPu YJ C“kJhj KZu 67 KoKu~j ßTK\Ç Fr @PV 2013 xJPu xPmtJó C“kJhj KZu 66 KoKu~j ßTK\Ç xÄKväÓrJ muPZj, 150 mZPrrS ßmKv xo~ iPr mÄv krŒrJ~ YJmJVJPj TJ\ TrPZj Fxm vsKoTÇ KT∂á F xoP~S k´J¬ o\MKr KouPZ jJ fJPhrÇ FojKT x∂JjPhr ÛMPu kzJPvJjJ TrJPjJr oPfJS kptJ¬ xMPpJV-xMKmiJ kJPòj jJ fJrJÇ F rTo xMKmiJmKûf yP~ mJiq yP~A oJ-mJmJr ßkvJPTA ßmPZ ßjj mJVJPjr KvÊrJÇ mJÄuJPhv YJ-vsKoT ACKj~Pjr xJÄVbKjT xŒJhT S mJKuKvrJ nqJKur xnJkKf Km\~ yJ\rJ j~J KhV∂PT mPuj, @oJPhr pJrJ vsKoT @PZj fJPhr kJP~r KjPY oJKa ßjA, FojKT @orJ pJrJ vsKoT ßjfJ @KZ @oJPhrS kJP~r KjPY oJKa ßjAÇ TJre IPjT Kmw~ @PZ FUJPj, YJ-mJVJPjr oJKuPTrJ IPjT ßmKv k´nJmvJuLÇ KTZM ßhvL~ oJKuT @PZj @mJr KTZM KmPhvL oJKuT @PZjÇ ßhPvr oπL-KoKjˆJr xmA fJPhrÇ ßTJPjJ KTZM TrPf YJAPu @oJPhr ßxA xMPpJV ßjAÇ YJvsKoPTrJ IPjT KTZM ßgPT mKûf, @orJ pJrJ fJPhr k´KfKjKi, ßpxm TJ\ @orJ fJPhr \jq TrPf YJA, ßxèPuJ IPjT APò gJTJ xP•ôS IPjT mJiJr TJrPe TrPf kJKr jJÇ TJre @oJPhr CkPrr ßuJTPhr xJPg TgJ muJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ @orJ \JKj F xrTJr vsKoTmJºm xrTJr; KT∂á YJ-mJVJj vsKoTPT fJrJ oPj TPr @uJhJ FTaJ KTZMÇ fJrJ oPj TPr YJ-mJVJj FPhPvr mJAPrÇ KmVf 150 mZr iPr @orJ ßpUJPj mxmJx TPr @xKZ, ßxaJ YJ-mJVJPjr Ku\Tíf \J~VJ, @orJ ßpA oJKar oPiq @KZ, ßxA \KoA @oJPhr jAÇ F ZJzJ ßuUJkzJr KhT KhP~S @oJPhr x∂JjrJ IPjT KkKZP~ @PZÇ

xm mJVJPj FUPjJ k´JAoJKr ÛMu TrJ y~KjÇ @mJr IPjT mJVJPjr KmhqJu~èPuJ FUPjJ FoKknMÜ y~KjÇ ßxèPuJ ßTJŒJKjr 600 ßgPT 1200 aJTJ~ YuPfPZÇ fJyPu y~PfJ YJ-vsKoPTr x∂JjrJ FKVP~ pJPm, @r jJ y~ FaJ KkKZP~ kzJr \JfL~A ßgPT pJPmÇ FmJPrr ßo KhmPx 21Ka hJKm KjP~ KhmxKa kJuj TrJ yPm mPuS FA vsKoT ßjfJ \JjJjÇ mJÄuJPhv YJ-vsKoT ACKj~Pjr CkPhÓJ kÄT\ TM§M j~J KhV∂PT mPuj, ßo Khmx CkuPã @orJ muPf YJA KTZM KTZM vso @Aj @PZ ßpèPuJ YJ-vsKoTPhr \jq oñu\jT j~ FmÄ oJKuPTr kPãr ßxèPuJr xÄPvJij @orJ YJAÇ F ZJzJ vsKoTPhr kPã ßpxm @Aj @PZ ßxèPuJ ßpj xKbTnJPm mJ˜mJ~j TrJ y~, fJyPu vsKoPTrJ CkTíf yPmÇ @orJ pJrJ YJ-mJVJPj @KZ KmsKavKmPrJiL @PªJuj ßgPT oMKÜpMP≠ IÄvV´ye xmKTZMPfA YJ-vsKoTPhr ImhJj @PZÇ KT∂á Ifq∂ hM”PUr Kmw~ @\ kpt∂ YJ-vsKoTPhr KnPaoJKar IKiTJr kpt∂ kJ~KjÇ mJÄuJPhv YJ-vsKoT ACKj~Pjr xnJkKf oJUj uJu TotTJr mPuj, YJvsKoT \jPVJÔL xLoJyLj ßvJwe-mûjJ, hJKrhsq, kMKÓyLjfJ, KvãJ S KYKT“xJyLj Im˙J~ hLWtKhj iPr mxmJx TPr @xPZÇ mftoJj mJ\JPr FT ßTK\ ßoJaJ YJPur hJo ßpUJPj 28 ßgPT 36 aJTJ, ßxUJPj FT\j YJ-vsKoPTr ‰hKjT o\MKr oJ© 85 aJTJÇ YJ-vsKoTPhr k´Kf F rTo jJjJ irPjr ‰mwoq KhPjr kr Khj YPu @xPZÇ YJ-vsKoTPhr ‰hKjT o\MKr ToPk 150 aJTJ KjitJre, ßrvj KyPxPm x¬JPy kJÅY ßTK\ CjúfoJPjr YJu k´hJj S mxfKnaJr ˙J~L oJKuTJjJ k´hJj FUj YJvsKoTPhr xoP~r hJKmÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrQmKY© 15

SURMA m 05 - 11 May 2017

xMjJoVP†r vJuäJ~ k´iJjoπL

mJÅi KjotJPe VJKluKf gJTPu pgJpg mqm˙J ßj~J yPm KxPua, 1 ßo - yJSr IûPur mJÅi KjotJPe TJPrJ ßTJPjJ irPjr VJKluKf gJTPu fJr KmÀP≠ pgJpg mqm˙J ßj~J yPm mPu ÉÅKv~JKr KhP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuj, ÈyJSr IûPu oJjMPwr TÓ uJWm TrJr \jq mJÅi KjotJe TrJ y~Ç Fxm mJÅi KjotJPe ßTJPjJ irPjr ImPyuJ gJTPu fJ ZJz ßh~J yPm jJÇ' 30 FKk´u xMjJoVP†r vJuäJ CkP\uJr yJSr FuJTJ kKrhvtPjr kr CkP\uJr vJyLh @uL oPcu CóKmhqJuP~r oJPb FT ofKmKjo~ xnJ~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ F TgJ mPujÇ xnJ~ k´iJjoπL mPuj, ÈyJSr IûPur oJjMw k´KfKj~f \LmjpMP≠ gJPTÇ yJSr FuJTJ @oJrS FuJTJ, @Ko mMK^ @kjJPhr TÓÇ Fxm FuJTJr oJjMw mjqJ~ ãKfV´˜ y~Ç fJA Fxm FuJTJ~ KmT· \LKmTJr mqm˙J TrJ yPmÇ ÊiM lxPur Skr KjntrvLu jJ ßgPT oJPZr C“kJhj mJzJPf yPmÇ oJZ C“kJhPjr xJPg xJPg oJPZr xÄre, k´Kâ~J\Jf S mJ\Jr\JPfr mqm˙J ßpj ßj~J y~, ßx mqm˙J TrJ yPmÇ' yJSPr oJjMPwr KmT· \LKmTJ k´xPñ k´iJjoπL mPuj, ÈkJKj ßjPo ßVPuA yJSPr mqJkTnJPm oJPZr ßkJjJ ßZPz ßh~J yPmÇ Foj mqm˙J TrPf yPm ßpj oJPZr YJw mJPzÇ ÊiM fJA j~, yJÅPxr YJw TrJ pJ~, UJYJr oPiq oJPZr YJw TrJ pJ~, vJTxmK\r YJw TrJ pJ~, cJu-xKrwJ C“kJhj TrJ pJ~Ç Foj jJjJ irPjr k´Kâ~J @PZÇ FèPuJ mqmyJr TrPf ÊÀ TrPu @r yJSr FuJTJr oJjMw @KgtTnJPm ãKfV´˜ yPmj jJÇ' @VJo mjqJ yPuA yJSr FuJTJr lxu ãKfV´˜ y~Ç F kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ TrPf k´KfTNu kKrPmPvr xJPg xyjL~ iJPjr \Jf ‰fKrPf VPmweJ YuPZ mPu \JKjP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuj, KxPua, 1 ßo - @èj xmKTZM kMKzP~ ßh~, ±Äx TPr ßh~, KmuLj TPr ßh~Ç KxPua xhr xJmPrK\Kˆs IKlPxr xJoPjr FTKa ßhJTJPj uJVJ @èPjS kMPz ßVPZ IPjT KTZMÇ fPm ßxA @èPjr KvUJPfA ¸Ó yP~PZ hMjtLKf @r IKj~Por FTKa TJPuJ KxK¥PTPar ZJ~JÇ pJrJ kMPrJ ßrK\Kˆs IKlPxA ZKz WMKrP~ @xPZÇ ßxA KxK¥PTPar xJoPj IxyJ~ ßrK\Kˆs IKlPxr IPjT mz TftJSÇ Vf 25Pv FKk´u oiqrJPf ryxq\jT FT IKVúTJP§ kMPz pJ~ xhr xJm-PrK\Kˆs IKlPxr kJPv ImK˙f ÈjJK\r ˆqJŒ ßn¥Jr' jJPor FTKa ßhJTJjÇ lJ~Jr xJKntPxr xyJ~fJ~ @èj ßjnJPjJ yPuS ßnfPrr xmKTZM kMPz ZJA yP~ pJ~Ç k´pMKÜr TuqJPe @TJvoJiqPo rJPfA ZKzP~ kPz F IKVúTJP§r xÄmJh, ZKmS ZKzP~ kPz n˛LnNf ßhJTJPjrÇ rJPfr ZKmPf xmKTZM kMPz ßVPZ ßhUJ ßVPuS xTJPu ZKzP~ kzJ FTKa ZKmPf ßhUJ pJ~, jJ xmKTZM kMPz pJ~Kj ßmÅPY ßVPZ FTKa mJuJo (PrK\Kˆs nKuCo) mAÇ @PVr rJPfr ZKmPf mAKa ßhUJ jJ ßVPuS F mJuJo mA-A ^z fMPu ßh~ KxPua ßrK\Kˆs IKlPxÇ PrTct ÀPo xÄrKãf mAKar FnJPm mJAPr @xJr TgJ j~Ç fh∂ TKoKa y~Ç Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ xJm-PrK\ˆsJr ßuJToJj @yoh, KmvõjJg CkP\uJ xJm-PrK\ˆsJr UJPuh ßoJyJÿh Kmj @xJh S ‰\∂JkMr CkP\uJ xJm-PrK\ˆsJr ßoJ. @mMu TJPvPor xojõP~ VKbf fh∂ TKoKa ßTJPjJ TNuKTjJrJ kJ~ jJÇ ryPxqr ßTJPjJ KTjJrJ TrPf jJ ßkPr @PrJ Có kptJP~r fh∂ k´P~J\j mPu of ßhj fJrJÇ mJuJo mAP~r mJAPr @xJr WajJ~ xJmPrK\ˆsJr @mM mTr KxK¨T mJhL yP~ n˛LnNf

ÈFoj iJPjr \Jf KjP~ VPmweJ YuPZ, ßpèPuJ KTZMKhj kJKjr KjPY gJTPuS jÓ yPm jJÇ kJKj ßjPo ßVPuA ßxèPuJ KbTnJPm ßmPz CbPmÇ F ZJzJ IPjT xo~ míKÓ y~ jJÇ IjJmíKÓ mJ UrJPfS ßpj iJjVJZ KaPT gJTPf kJPr, ßfoj iJj KjP~S VPmweJ YuPZÇ' yJSr IûPur Cjú~Pj xrTJPrr kKrT·jJr TgJ CPuäU TPr k´iJjoπL mPuj, ÈyJSr FuJTJr jhLèPuJ ßpj nrJa jJ yP~ pJ~, ßx\jq jhLèPuJ ßcsK\Ä TrJ yPmÇ yJSr FuJTJ~ UJu TJaJ yPm FmÄ Fxm UJu ßpj ßmKv kJKj iJre TrPf kJPr, ßx mqm˙J ßj~J yPmÇ Fxm FuJTJr WrmJKz ßpj hMPptJPV ãKfV´˜ jJ y~, ßx \jqS khPãk ßj~Jr kKrT·jJ rP~PZÇ yJSr Cjú~j ßmJct xrTJPrr Fxm kKrT·jJ mJ˜mJ~j TrPmÇ' k´iJjoπL mPuj, È@oJPhr yJSr mJÅKYP~ rJUPf yPmÇ TJre yJSPr ßp kJKj \oJ y~, FA kJKjA xJrJ mZr jhLPf pJ~Ç FA kJKj FA FuJTJr oJjMPwr \LmjpJ©Jr xJPg xŒíÜÇ' yJSr FuJTJPT hMPptJVk´me CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mPuj, Èk´TíKfr xJPg fJu KoKuP~ YuJ FmÄ k´TíKfPTA TJP\ uJVJPjJr KY∂J TrPf yPmÇ k´JTíKfT hMPptJV @xPm, ßxaJ ßoJTJPmuJ TPrA mJÅYPf yPmÇ KTnJPm ßoJTJPmuJ TPr mJÅYPf kJKr, ßxA kg ßmr TrPf yPmÇ Foj mqm˙J KjPf yPm ßpj ßTJPjJ oJjMPwr \LmPjr ãKf jJ y~Ç ßU~Ju rJUPf yPm, yJSrJûu \LmQmKYP©qr FuJTJÇ FA IûPur IPjT x÷JmjJ rP~PZÇ Fxm x÷JmjJ TJP\ uJVJPf yPmÇ FUJPj kptaPjr xMPpJV @PZ, @KgtT xòufJ @jJr xMPpJV @PZÇ FèPuJPT TJP\ uJKVP~ ßTmu FA Iûu j~, ßhvS ßpj uJnmJj yPf kJPr ßxA mqm˙J @orJ ßjPmJÇ'

KxPua ßrK\Kˆs IKlPx KxK¥PTPar TJPuJ gJmJ ßhJTJPjr oqJPj\Jr Kj\Jo @yoh oJjúJ, ßhJTJj oJKuT jJK\r @yoh UJj, ßrTct TLkJr rLjJ rJ~ S xyTJrL ßrTct TLkJr k´e~ TJK∂ ßWJwPT @xJKo TPr ßTJPfJ~JKu gJjJ~ FTKa oJouJ (jÄ-30) hJP~r TPrjÇ F WajJ~ ßrTct KTkJr rLjJ rJ~ S xyTJrL ßrTct KTkJr k´e~ TJK∂ ßWJwPT xJoK~T mrUJ˜S TrJ y~Ç mJuJo mA mJAPr ßmKrP~ @xJ~ KxPua ßrK\Kˆs IKlPx fMuTJuJo YuPZÇ mJuJo mA KT TPr mJAPr

hMPptJPV ©Je f“krfJ k´xPñ k´iJjoπL mPuj, ÈPTJPjJ irPjr hMPptJV yPuA ©Je oπeJu~ TJ\ ÊÀ TPrÇ @orJ pfaMTM x÷m ©Je KhP~ pJmÇ yJSr FuJTJ~ 10 aJTJ ßTK\Pf SFoFPxr oJiqPo YJu KmKâ TrJ yPòÇ pJrJ hM˙ @PZj, fJPhr \jq rP~PZ KnK\Fl TJPctr mqm˙JÇ FA IûPur oJjMPwr WPr UJmJr @xJr @V kpt∂ Fxm xyJ~fJ ImqJyf gJTPmÇ FT\j oJjMwS jJ ßUP~ TÓ kJPmj jJ, FaJA @oJPhr uãqÇ @orJ YJA, @oJPhr ßhPvr oJjMw, KfKj ßp IûPurA ßyJT jJ ßTj, fJrJ ßpj nJPuJnJPm mJÅYPf kJPrÇ' k´iJjoπL mPuj, È@oJPhr ßhv FUj UJPhq ˝~ÄxŒjúÇ yJSPrr lxPur ãKf yP~PZ; KT∂á fJPf k´nJm kzPm jJÇ pf UJmJr uJVPm, @orJ KhPf kJrmÇ k´P~J\Pj @ohJKj TrmÇ ßVJUJPhqr InJm rP~PZ, ßxaJS ßh~J yPmÇ' kJvJkJKv KfKj KfV´˜ yJSPrr ACKj~j kptJ~ kpt∂ SFoFx KcuJr KjP~JV KhPf UJhq oπeJuP~r k´Kf KjPhtv KhP~PZjÇ xMjJoVP†r ß\uJ k´vJxT ßvU rKlTMu AxuJPor xûJujJ~ ofKmKjo~ xnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj TíKwoπL oKf~J ßYRiMrL, hMPptJV S ©JeoπL ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL oJ~J, kJKjxŒhoπL @KjxMu AxuJo oJyoMh, UJhqoπL IqJcPnJPTa TJoÀu AxuJo, Igt k´KfoπL Fo F oJjúJj, kJKjxŒh k´KfoπL j\Àu AxuJo S ˙JjL~ xÄxh xhxq \~J ßxjè¬JÇ ITJu mjqJ~ ãKfV´˜ yJSr FuJTJ ßhUPf 30 FKk´u vJuäJ~ pJj k´iJjoπLÇ xTJu ßxJ~J 10aJ~ k´iJjoπLPT myjTJrL ßyKuT¡JrKa vJuäJ yJAÛMu oJPb Imfre TPrÇ ßxUJPj ß\uJ S CkP\uJ k´vJxPjr TotTftJrJ k´iJjoπLPT ˝JVf \JjJjÇ hMkMr 12aJ~ k´iJjoπL vJuäJ fqJV TPrjÇ

ßmKrP~ FPuJ ßx k´Pvúr ßpoj C•r KouPZ jJ, ßfoKj ryxq yP~A rP~PZ mJuJo mAP~r ÈPmÅPY' pJS~JaJSÇ @èPj xm KTZM kMPz ßVPuS mJuJo mAKa kMzPuJ jJ ßTPjJ, KTÄmJ @mJr @èPj ßmÅPY ßVPuS lJ~Jr xJKntPxr kJKjr ßfJPzr krS KaPT rAPuJ KT TPr mAKa-Foj k´vú IPjPTrA oJP^Ç Fxm k´Pvúr C•r jJ ßkP~ TJPrJ TJPrJ xPªy IKVúTJP§r xo~ y~PfJ mJuJo mAKa WajJ˙PuA KZu jJÇ IjuJAPj ZKzP~ kzJ IKVúTJP§r rJPfr S kPrr KhPjr hMPaJ ZKm fJPhr ßx xPªyPT mJKzP~ fMuPZÇ fJPhr ßx xPªPyr xMPfJ iPr oJjm\KoPjr xJoPj CPb FPxPZ KfjKa jJoÇ IKnPpJV KxPua ßrK\Kˆs IKlPxr xTu IKj~Por ßyJfJ FrJAÇ xJmPrK\ˆsJrxy xmJA K\Kÿ FPhr yJPfÇ F YâKa aJTJr KmKjoP~ \Kor ßvsKe mhKuP~ xrTJPrr rJ\˝ lJÅKT ßh~J, nKuCo WwJoJ\J, TJaJ-PZÅzJ, hKuPur kJfJ UMPu Ijq kJfJ uJVJPjJxy jJjJ hMjLt Kf-IKj~o TPr @xPZÇ IKVúTJP§r ßkZPjS F KxK¥PTPar ßpJVxJ\v rP~PZ mPu IKnPpJV KoPuPZÇ @PuJKYf F KxK¥PTPar TetiJr KyPxPm CPb FPxPZ ß\uJ ßrK\ˆsJPrr FT CóoJj xyTJrLr jJoÇ 2003 xJPur KhPT KjoúoJj xyTJrL (aJAKkˆ) kPh ‰hKjT yJK\rJ KnK•Pf KxPua xJm-PrK\Kˆs IKlPx ßpJV KhP~KZPuj KfKjÇ KmPvw Èhã'fJ~ FT mZPrr oJgJ~A xTu Kj~ojLKfPT mí≠JñMKu ßhKUP~ YJTKr ˙J~L TPr KjPf xão yj KfKjÇ aJjJ 10 mZr FTA ˙JPj YJTKrr kr 2014 xJPu kPhJjúKf ßkP~ IKlx xyTJrL KyPxPm fJ\kMr xJm-PrK\Kˆs IKlPx mhKu yjÇ hM'mZr kr @mJr KlPr @Pxj KxPuPaÇ FmJr KfKj @Pxj ß\uJ ßrK\ˆsJPrr CóoJj xyTJrL

KyPxPmÇ fJrkrA VPz fMPuj KjP\r KxK¥PTaÇ F KxK¥PTPa rP~PZj xhr xJm- ßrK\ˆsJPrr FT IKlx xyTJrLSÇ @r fJPhr hM'\Pjr yP~ xm TJ\ xJoJu ßhj I˙J~L jTujKmv TJP\r ßãP© yJK\rJr k´oJe jJ gJTPuS rJPfr ÈKmPvw' TJP\ KbTA yJK\rJ ßhj KfKjÇ ßrJ\ rJPf KfKj CkK˙f gJPTj kNft nmPjr KjYfuJr FT YJ ßhJTJPjÇ IKnPpJV, F rJPfr KovPj xJm-PrK\Kˆs IKlPxr xm IQmi TJ\ Kj~πe TPrj KfKjÇ IKnPpJV @PZ, F KxK¥PTPar ßpJVxJ\PvA @èj ßuPVKZPuJ jJK\r ˆqJŒ ßn¥JPrÇ ßTJPfJ~JKu gJjJ~ jJK\r ˆqJŒ ßn¥JPrr oqJPj\Jr Kj\Jo @yoh oJjúJr ßh~J IKnPpJPVS Kmw~KaPT IKVúxÄPpJV KyPxPm KYK¤f TPr muJ yP~PZ kNmt v©MfJr TJrPeA @èj uJVJPjJ yP~PZÇ @r FT KdPu hMA kJKU oJrJr \jq mJuJo mAKa kPr ßrPU ßh~J yP~KZPuJ WajJ˙Pu, Foj IKnPpJVS CPbPZ F KxK¥PTPar KmÀP≠Ç mJuJo mAKa kMPz pJS~J k´xPñ xhr xJm-PrK\ˆsJr @mM mÑr KxK¨T oJjm\KojPT mPuj, @èPj xmKTZM kMPz ßVPuS mJuJo mAKa @ÄKvT kMPzPZÇ hKuPur oNu mÜmq ãKfV´˜ jJ yS~J~ TKk TPr mJuJo jfMj TPr ‰fKr TrJ pJPm, jTu SbJPjJPf ßTJPjJ IxMKmiJ yPm jJÇ KT TPr mJuJo mAKa mJAPr FPuJ F KmwP~ ßTJPjJ iJreJ KhPf jJ kJrPuS KfKj fgq ßhj ßp, ßrTct ÀPor hr\J \JjJuJ pPgÓ xMrKãf jJ gJTJ~ hKuuk© ßnfPr KjrJkh j~Ç KfKj \JjJj, ßrTct ÀPor \JjJuJr VäJx nJXJ, TmMfr dMPT kPz ßnfPrÇ xJm-PrK\ˆsJr muPuj, xÄKväÓ Tftk í ãPT mJrmJr fJVJhJ KhP~S ßTJPjJ lu kJAKjÇ


SURMA m 05 - 11 May 2017

kJKT˜Jj-YLPjr KmÀP≠ pM≠!

nJrfL~ KmoJjmJKyjLPT k´˜Mf gJTJr KjPhtv 1 ßo - kKrmftjvLu xJoKrT YJKyhJr ßk´ãJkPa pMP≠r \jq k´˜Mf gJTPf muJ yP~PZ nJrfL~ KmoJjmJKyjLPTÇ nJrfL~ KmoJjmJKyjLr k´iJj fJr mJKyjLPT KjPhtv KhP~PZj, kJKT˜JPjr xJPg x÷Jmq 10 KhPjr pM≠, @r YLPjr xJPg x÷Jmq 15 KhPjr pMP≠r \jq k´˜Mf gJTPfÇ Vf x¬JPy j~JKhKuäPf IjMKÔf KmoJjmJKyjLr ToJ¥Jrx

TjlJPrP¿ F ßWJweJ TrJ yP~PZÇ F~Jr KYl oJvtJu KmFx iJPjJ~J KmoJjmJKyjLPT k´˜Mf gJTJr KjPhtv KhP~ mPuPZj, To xoP~r yPuS uzJA yPf kJPr oMPUJoMKUÇ KmoJjmJKyjLr FTKa xNP© ßgPT xÄmJhoJiqPor TJPZ F Umr ßkRÅPZPZÇ pMP≠r \jq ßxjJmJKyjL S pM≠KmoJjèPuJ k´˜Mf rJUJr KjPhtv ßh~J yP~PZÇ kJvJkJKv I˘,

KoxJAu, rJcJr xmKTZM xJK\P~ KjPf muJ yP~PZÇ KmoJjmJKyjLr A¿PkTvj mKc UKfP~ ßhUPm pM≠KmoJjèPuJÇ ßxèPuJ SzJr \jq k´˜Mf KTjJ fJ ßhUJ yPmÇ kJvJkJKv KmoJjmJKyjL kJAua S ßÛJ~JcsjS UKfP~ ßhUJ yPmÇ fPm pM≠ ßmKv KhPjr yPm jJ mPu oPj TrJ yPòÇ TJre ßx ßãP© kroJeM pMP≠r @vïJ ‰fKr yPf kJPrÇ F ZJzJ IjqJjq ßhv ßxA pMP≠ \KzP~ mz pMP≠r ßYyJrJ KjPf kJPrÇ nJrfL~ ßxjJmJKyjLr kã ßgPT ßgPT k´TJKvf FTKa KmPvw cTMPoP≤ muJ yP~PZ, @VJoL KhPjr pM≠ yPm To xoP~r, yJouJ yPm @YoTJ @r IKjKÁfÇ ßTJPjJ FTaJ KmPvw k≠Kf ßoPj pM≠ FPVJPm jJÇ lPu KmoJjmJKyjLr nNKoTJ yPf YPuPZ UMm èÀfôkNetÇ ms¯x mqmyJPrr k´P~J\j kzPf kJPrÇ F ZJzJ F~JrâJla KyPxPm mqmyJr TrJ yPm xM30F, KoV-29Fx FmÄ KoPr\-2000FxÇ mftoJPjr nJrPfr KmoJjmJKyjL TJPZ rP~PZ 33Ka lJAaJr ßÛJ~Jcsj, pJPf rP~PZ 600 F~JrâJlaÇ I∂fPk 790Ka F~JrâJla gJTJ k´P~J\j mPu oPj TrPZj KmPvwùrJÇ

@ûKuT KjrJk•Jr ˝JPgt TJKvìr AxMqr xoJiJj \ÀKr

- FrPhJVJj

1 ßo - hKãe FKv~J IûPur vJK∂ S KjrJk•Jr ˝JPgtA TJKvìr xoxqJr xoJiJj \ÀKr mPu oPj TPrj fMrPÛr ßk´KxPc≤ r\m fJAP~m FrPhJVJjÇ k´gomJPrr oPfJ nJrf xlPrr k´JÑJPu F @øJj \JjJPuj KfKjÇ hLWt 70 mZPrr oPfJ xo~ iPr TJKvìr KjP~ nJrf S kJKT˜JPjr oiq x–WJf YuPZÇ KjP\Phr nKmwq“ k´\Pjìr \jq yPuS FA KmwP~ xoJiJPj @xJ k´P~J\j mPu oPj TPrj FrPhJVJjÇ 30 FKk´u, ßrJmmJr ßgPT F xlr ÊÀ yP~PZÇ FrPhJVJj mPuj, F xlPrr xMmJPh nJrf S fMrPÛr oPiq xŒPTtJjú~Pjr kJvJkJKv mJKe\q S IjqJjq jJjJ KÆkL~ AxMqPf luk´xN khPãk V´ye

x÷m yPmÇ fMKTt ßk´KxPc≤ mPuj, TJKvìPrr Cjú~Pj S nKmwqPfr \jq F IûPu vJK∂ S KjrJk•J m\J~ rJUJ k´P~J\jÇ Fr \jq hMA ßhvPTA CjìMÜ @PuJYjJ~ mxJr fJKVh ßhj KfKjÇ fMKTt ßk´KxPc≤ mPuj, @orJ hKãe FKv~JPf vJK∂ ßhUPf YJAÇ KmvõvJK∂ m\J~ rJUJr \jq hKãe FKv~J~ vJK∂ k´KfÔJ \ÀKrÇ FUj kpt∂ TJKvìr KjP~ x–WJPf 70 yJ\JPrrS ßmKv oJjMw Kjyf yP~PZjÇ @r nJrf fJr Kj\ IÄPvr vJK∂ m\J~ rJUJr \jq kJÅY uJPUrS ßmKv ‰xjq ßoJfJP~j TPr ßrPUPZÇ CPuäUq, hMA KhPjr xlPr 30 FKk´u 30 FKk´u nJrf FPxPZj fMrPÛr ßk´KxPc≤ r\m fJAP~m FrPhJVJjÇ fJPT InqgtjJ \JKjP~PZj nJrPfr ßk´KxPc≤ k´em oMUJK\tÇ F xlrTJPu @∂\tJKfT kroJeM k´pMKÜ xrmrJy xÄ˙J mJ KjCKT~Jxt xJkäJ~Jxt V´∆k (FjFxK\)-Pf nJrPfr I∂ntMKÜr mqJkJPr fMrPÛr xogtj YJAPm KhKuäÇ

A˜J’MPu ArJKj KaKn ßoJVuPT èKu TPr yfqJ 1 ßo - ArJKj KaKn ßoJVu KyPxPm kKrKYf xJAK~h TJKrKo~JjPT A˜J’MPur oJxuJT FuJTJ~ èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ SA xo~ fJr TMP~Kf mqmxJK~T IÄvLhJrPTS èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç WajJr TJre IjMxºJPj kMKuv TJ\ ÊÀ TPrPZÇ ArJjKmPrJiL k´YJreJ YJuJPjJr hJP~ ßfyrJPj TJKrKo~JjPT fJr IjMkK˙KfPf Z~ mZPrr TJrJh§ ßh~J yP~KZuÇ KfKj KZPuj ß\o KaKnr KxASÇ lJrKx nJwJ~ kJÁJP•qr IjMÔJjèPuJ ArJPj k´YJr TrPfjÇ ß\o V´o k´gPo k´KfKÔf yP~KZu u¥PjÇ kPr fJ hMmJAPf xŒ´xJre TrJ y~Ç k´KfÔJjKar 17Ka lJrKx nJwJr YqJPju rP~PZÇ F ZJzJ TMKht, @P\Kr S @rKm nJwJPf Fr xŒ´YJr rP~PZÇ

xMmsJ¯Kj~JoPT xÄUqJuWM pMm ßlcJPrvPjr @øJj

oMxKuoPhr TgJ jJ ßnPm KyªM jJrLPhr TÀe hvJr KhPT j\r Khj

1 ßo - nJrPfr kKÁomPñr ÈxJrJ mJÄuJ xÄUqJuWM pMm ßlcJPrvj'-Fr xJiJre xŒJhT oMyJÿh TJoÀ\JoJj KmP\Kk ßjfJ xMmJs ¯Kj~Jo ˝JoLr CP¨Pv mPuPZj, ÈoMxKuo jJrLPhr TgJ jJ ßnPm ˝JoL mrÄ KyªM jJrLPhr TÀe hvJr KhPT j\r KhjÇ' AxuJo iPot jJrLr Im˙Jj xŒPTt xMmJs ¯Kj~Jo Km„k o∂mq TrJ~ 29 FKk´u, vKjmJr TJoÀ\JoJj F @øJj \JjJjÇ ˝JoLr o∂Pmqr xoJPuJYjJ TPr vKjmJr xJrJ mJÄuJ xÄUqJuWM pMm ßlcJPrvPjr xJiJre xŒJhT oMyJÿh TJoÀ\JoJj mPuj, ÈKo. ˝JoL AxuJo iPot xoJPuJYjJ TrJr @PV KjP\r xoJ\aJPT @~jJ~ ßhPU FTmJr KoKuP~ KjjÇ AxuJo iPotr xoJPuJYjJ TrJr @PV fJPhr pgJpgnJPm AxuJoPT \JjJ k´P~J\jÇ AxuJo iotA xmtkg´ o jJrLPhr kMÀwPhr xoJj IKiTJr KhP~PZÇ fJPhr xoJP\ ßp xfLhJy k´gJ FmÄ KmimJKmmJy k´Yuj mº KZu AxuJo iPot IfLPf mJ mftoJPj kíKgmLr ßTJgJS ßjAÇ' KfKj mPuj, ÈKjP\Phr xoJ\ xÄÛJr jJ TPr fJrJ TgJ~ TgJ~ rJ\QjKfT lJ~hJ ßfJuJr \jq AxuJo S oMxKuoPhr KmÀP≠ ßp rajJ YJuJPòj fJ ßTJPjJnJPmA nhsfJr joMjJ j~; mrÄ KyªM mí≠mí≠J mJmJ-oJP~Phr KmÀP≠ ßp \MuoM yPò fJrJ ßxA IfqJYJr mº TrJr \jq rJ\J rJoPoJyPjr oPfJ nNKoTJ kJuj TrPu xoJ\ fJPhr TJPZ TífJgt gJTPmÇ' F k´xPñ KfKj KyªM mí≠ mJmJoJP~Phr mí≠JvsPo kJKbP~ ßh~Jr TgJ CPuäU TPrjÇ KfKj mPuj, ÈAxuJPor KhPT IKnPpJPVr @XMu ßfJuJ oJPj YJÅPhr KhPT oMU TPr gMgM ßluJ, ßp gMgaM J ˝JoLr oMPUr KhPTA kzPm ßxaJ ßnPmA ßpj ˝JoL AxuJPor KhPT IKnPpJPVr @XMu ßfJPujÇ'

IJ∂\tJKfT 16

17 IJ∂\tJKfT

05 - 11 May 2017 m SURMA

‰fKr TPr KhPf asJŒ TfaJ xlu yP~PZj fJ FUPjJ ¸Ó j~Ç FAY-S~Jj-Km KnxJ~ pMÜrJÓs KmPhv ßgPT h TotL KjP~ gJPTÇ APfJoPiq SA KnxJr Kj~o kptJPuJYjJr KjPhtv KhP~PZj asJŒÇ KcKn uaJKrr k´Kâ~JS mhPu ßluJr kKrT·jJ rP~PZ fJrÇ

ßyJ~JAa yJCP\ 100 Khj

k´Kfv´∆Kf mJ˜mJ~Pj hlJ~ hlJ~ mJiJr oMPU asJŒ 1 ßo - Vf 29 FKk´u pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ KyPxPm 100 Khj kNet yPuJ ßcJjJ asJPŒrÇ ßyJ~JAa yJCP\ hJK~Pfôr FA k´go 100 KhPj KfKj fJr KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf kNrPer ßYÓJ TPrPZjÇ fPm fJPT hlJ~ hlJ~ kzPf yP~PZ mJiJr oMPUÇ Imvq ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© KfKj xlu yP~PZjÇ 2017 xJPur 20 \JjM~JKr 45fo oJKTtj ßk´KxPc≤ KyPxPm vkgV´ye TPrj asJŒÇ Vf 100 KhPj ßrTct kKroJe 26Ka KjmtJyL @Phv \JKr TPrPZj KfKjÇ fJr mJ˜mJ~j TrPf YJS~J k´Kfv´∆Kfr Kmw~èPuJr oPiq rP~PZ ˝J˙qPxmJ, Tr xÄÛJr, krrJÓsjLKf, IKnmJxj S ßh~Ju, xMKk´o ßTJPatr k´iJj KmYJrkKf KjP~JV, mJKe\q @Aj xÄÛJr FmÄ ÈmJA @PoKrTJj, yJ~Jr @PoKrTJj' mJ pMÜrJPÓsr C“kJKhf keq KTjMj, oJKTtj jJVKrTPhr KjP~JV Khj TotxKN YÇ ˝J˙qPxmJ-xJPmT ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr ßyugPT~Jr mqm˙J mJKfu TPr jfMj @Aj k´e~j KZu asJPŒr Ijqfo k´Kfv´∆KfÇ fJ kNre TrPf KVP~ k´go 100 KhPj xmPYP~ mz mqgtfJr oMPUJoMKU yPf yP~PZ fJPTÇ Vf oJPYt asJPŒr jfMj @APjr \jq k´KfKjKi kKrwPh Kmu ßfJuJ yPuS fJr KjP\r hu KrkJmKuTJj kJKatPf KmPrJKifJr oPiq ßnJaJnMKaPf krJ\P~r vïJ~ fJ k´fqJyJr TPr ßj~J y~Ç xÄPvJKif FTKa ˝J˙q KmPur k´˜Jm YuKf x¬JPy T¢r KrkJmKuTJjPhr xogtj ßkP~PZÇ fPm fJ ChJr KrkJmKuTJjPhr IjMPoJhj kJPm KT jJ fJ FUPjJ ¸Ó j~Ç KxPjPaS F k´˜JmPT YqJPuP†r oMPU kzPf yPmÇ Tr xÄÛJr asJŒ mPu @xKZPuj, pMÜrJPÓsr Tr TJbJPoJPf @Kvr hvPTr kr xmPYP~ mz xÄÛJr @jPf pJPòj KfKjÇ Vf x¬JPy TrPkJPra aqJé 35 vfJÄv ßgPT 15 vfJÄPv jJKoP~ @jPf jfMj @APjr k´˜Jm TPrPZj ßk´KxPc≤ asJŒÇ KfKj mPuPZj, fJr k´˜JPm mqKÜVf @~TPrr xPmtJó kKroJe yPm 35 vfJÄvÇ fPm Fr oiq KhP~ asJŒ Tr TJbJPoJr ßToj ßYyJrJ KhPf YJAPZj, fJ FUPjJ ¸Ó j~Ç FojKT KxKj~r KrkJmKuTJj ßjfJrJS mPuPZj, asJPŒr k´˜JPm FUj kpt∂ ÊiM @nJxaJA FPxPZÇ

krrJÓsjLKf- asJPŒr 100 KhPj mz kKrmftj FPxPZ fJr krrJÓs jLKfPfÇ KjmtJYPj k´YJPrr xo~ rJKv~Jr xJPg xŒPTtr Cjú~Pjr @V´Pyr TgJ mPuKZPuj asJŒÇ ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfPjr k´vÄxJS TPrKZPujÇ KT∂á KjmtJYPj KrkJmKuTJj k´YJr KvKmPrr xJPg rJKv~Jr x÷Jmq @ÅfJf FmÄ yqJKTÄP~r IKnPpJV KjP~ Vf oJPYt fh∂ ÊÀ y~ pMÜrJPÓsÇ Ijq KhPT pMÜrJÓs FKk´Pu KxKr~Jr FTKa KmoJjWJÅKaPf âM\ ßãkeJ˘ ßZJzJr kr kMKfj Fr xoJPuJYjJ TPrjÇ fPm asJPŒr xJoPj xmPYP~ mz KjrJk•J YqJPu† yP~ FPxPZ C•r ßTJKr~Jr kroJeM IKnuJw FmÄ FPTr kr FT mqJKuKˆT ßãkeJ˘ krLãJÇ C•r ßTJKr~JPT hoJPf TNaQjKfT YJPkr kJvJkJKv @PrJ TPbJr @∂\tJKfT KjPwiJùJr kKrT·jJ TrPZj asJŒ k´vJxPjr TotTftJrJÇ @r F ßãP© C•r ßTJKr~Jr xmPYP~ mz mJKe\q xyPpJVL YLjPT @PrJ CPhqJVL nNKoTJ~ ßhUPf YJAPZj pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤Ç F KhPT jqJPaJPT ÈmJKfu oJu' mPu KjmtJYPj k´YJPrr xo~ Ko© ßhvèPuJPT @fKïf TPr fMPuKZPuj ßcJjJ asJŒÇ fPm F oJPxA CPJ WMPr jqJPaJr k´vÄxJ~ kûoMU yP~PZj KfKjÇ fJ ZJzJ IKlPx mxJr k´go Khj asJŒ mPuKZPuj, KfKj YJj jJ oiqk´JPYqr xÄWJPf pMÜrJÓs @PrJ VnLrnJPm \KzP~ kzMTÇ KT∂á KxKr~J~ KmPhsJyLPhr Kj~πPe gJTJ FTKa vyPr ÈrJxJ~KjT yJouJr' \jq xrTJKr mJKyjLPT hJ~L TPr FKk´Pur ÊÀPf KfKj ßãkeJ˘ ßZJzJr KjPhtv ßhjÇ fJPf rJKv~J ãá… yPuS ACPrJkL~ Ko©Phr k´vÄxJ kJ~ pMÜrJÓsÇ IKnmJxj S ßh~Ju-IQmi IKnmJxPjr KmÀP≠ pM≠ ßWJweJ KZu asJPŒr @PrT @PuJKYf KjmtJYjL IñLTJrÇ ßxA xJPg ßoKéPTJr IPgtA xLoJP∂ ßh~Ju ßfJuJr ßWJweJ KhP~KZPuj KfKjÇ asJPŒr FA TPbJr Im˙JPjr FTKa k´nJm xJŒ´KfT kKrxÄUqJPj ßhUJ pJPòÇ IQminJPm pMÜrJPÓs k´PmPvr ßYÓJr yJr Vf oJPYt 17 mZPrr oPiq xmtKjoú kptJP~ ßjPo FPxPZÇ fPm ßoKéPTJ xLoJP∂ ßh~Ju ßfJuJr kKrT·jJ FUjA KfKj mJ˜mJ~j TrPf kJrPZj jJÇ TJre KmvJu SA UrY mAPf ßVPu rJÓsL~ mq~ ZJPzr k´Kâ~J @aPT ßpPf kJPr, pJPT pMÜrJPÓsr xÄmJhoJiqoèPuJ ÈVnJjtPo≤ vJacJCj' mJ xrTJPrr TJptTuJk ßgPo

x∂JjPhr \jqA ßk´KxPc≤ yPf YJj jJ KoPvu 30 FKk´u - @PoKrTJjPhr mz FTaJ IÄvA xJPmT lJˆtPuKc KoPvu SmJoJPT krmftL ßk´KxPc≤ KyPxPm ßhUPf YJjÇ KT∂á ßhvmJxLr F

pJS~J KyPxPm metjJ TPr gJPTÇ pMÜrJPÓs oMxuoJjPhr k´Pmv TKbj TPr ßfJuJr ßWJweJ KhP~ @xJ asJŒ TP~TKa ßhPvr ßãP© hMA hlJ Ãoe KjPwiJùJ @PrJk TPrjÇ fPm hMAmJrA fJ @hJuPf @aPT pJ~Ç xMKk´o ßTJat-Vf mZr pMÜrJPÓsr xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKf IqJP≤JKjj ÛqJKu~Jr oífqM r kr SA \J~VJ~ xoojJ FT\j KmYJrT KjP~JPVr ßp kKrT·jJ asJPŒr KZu, fJ xlu yP~PZÇ KmYJrkKf Kju ßVJrvJYPT SA kPh KjP~JPVr oPjJj~j APfJoPiq KxPjPar IjMPoJhj ßkP~PZÇ lPu xMKk´o ßTJPat revLuPhr xÄUqJVKrÔfJ ImqJyf gJTPZÇ mJKe\q-hJK~fô ßj~Jr krkrA asJ¿ kqJKxKlT mJKe\q YMKÜ ßgPT pMÜrJÓsPT xKrP~ ßjj asJŒ, pJ KZu fJr Ijqfo KjmtJYjL k´Kfv´∆KfÇ ßk´KxPc≤ asJŒ C•r @PoKrTJ oMÜ mJKe\q YMKÜ ßgPTS xPr pJS~Jr ÉoKT KhP~KZPujÇ fJr pMKÜ KZu, SA YMKÜr TJrPe @PoKrTJjPhr TJ\ KjP~ pJPò ßoKéTJjrJÇ fPm Vf 27 FKk´u, míy¸KfmJr KfKj mPuPZj, ßoKéPTJ S TJjJcJ xrTJr jfMj FTKa YMKÜ KjP~ @PuJYjJ ÊÀ TrJ~ FUjA pMÜrJÓs SA YMKÜ ßgPT xrPZ jJÇ KjmtJYPjr @PV YLPjr KmÀP≠ oMhJs mqm˙JkjJ~ TJrxJK\r IKnPpJV FPjKZPuj asJŒÇ KfKj mPuKZPuj, KfKj KjmtJKYf yPu YLjJ kPeqr Skr jfMj Ê‹ mxPmÇ fPm FKk´Pur oJ^JoJK^ xoP~ KfKj xMr mhPu mPuj, YLj ÈTJrxJK\ TrPZ jJ'Ç @Aj xÄÛJr-IgtjLKfr ÈãKf TrPZ' Foj Kj~o-TJjMj mJKfu TrJr k´Kfv´∆Kf kNrPe jJjJ irPjr CPhqJV asJŒ FA 100 KhPj KjP~PZjÇ KmfKTtf FéFu kJAkuJAj k´T·PT KfKj ZJzk© KhP~PZjÇ xJPmT ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr TPr pJS~J \umJ~M jLKfoJuJS KfKj mJKfu TPr KhP~PZjÇ UKj\ IjMxºJj S CP•JuPjr KmKiKjPwi KvKgPur ßYÓJ~ KmhqoJj jLKfoJuJ kptJPuJYjJr KjPhtv KhP~PZj KfKjÇ fPm Fxm Kmw~ @hJuPf YqJPuP†r oMPU kzPm mPuA iJreJ TrJ yPòÇ ÈmJA @PoKrTJj, yJ~Jr @PoKrTJj'- KjmtJYPj Km\~L yS~Jr kr vkg ßj~Jr @PVA mz ßTJŒJKjèPuJPT KmPhvL TotL ßj~Jr KmwP~ ÉoKTr Skr ßrPUKZPuj asJŒÇ ACjJAPac ßaTPjJuK\x FmÄ ßlJct ßoJarx fJr YJPk KmPhvL TotLPhr Skr KjntrfJ ToJPjJr KTZM CPhqJVS KjP~KZuÇ fPm Fr oiq KhP~ @PoKrTJjPhr TJP\r xMPpJV

AòJ~ KoPvPur mrJmPrr IjLyJÇ ßyJ~JAa yJC\ ZJzJr kPr k´go mÜPmqS KfKj KjP\r IjLyJr TgJ \JjJPujÇ muPuj, hMA x∂JPjr TgJ KY∂J TPrA KfKj ßlr ßyJ~JAa yJCP\ ßpPf YJj jJÇ kKrmJPrr xJPg k´J~ 100 KhPjr ZMKa TJKaP~ KlPr KoPvu IÄv ßjj ˙kKfPhr \JfL~ xPÿuPjÇ IruqJP¥JPf @P~JK\f F xPÿuPj KfKj KjP\r IfLf S nKmwq“ KjP~ ITkPa TgJ mPujÇ FUJPjA KfKj \JjJj, x∂JjPhr TgJ oJgJ~ ßrPUA KfKj 2020 xJPu ßk´KxPc≤ kPh uzPf YJj jJÇ rJ\jLKf xPYfj KoPvu mPuj, È\jVPer ßxmJ TrJ @oJPhr rPÜA @PZÇ KT∂á @kKj pUj ßk´KxPc≤ KyPxPm uzPmj, ßxaJ ÊiM @kjJr FTJr Kmw~ gJPT jJÇ Fr xJPg kKrmJPrr xhxqrJS \KzfÇ @Ko @oJr x∂JjPhr @mJr ßyJ~JAa yJCP\ ßpPf muPf kJKr jJÇ ßxUJjTJr \LmjaJ mzA TKbjÇ'

xÄmJhoJiqPor KmÀP≠ KmPwJhVJr oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ vkg V´yPer vffo KhPj @P~JK\f FT xoJPmPv xÄmJhoJiqPor fLms xoJPuJYjJ TPrPZjÇ ßkjKxunJKj~Jr SA xoJPmPv KfKj xÄmJhoJiqPo k´TJKvf xoJPuJYjJPT ÈnM~J Umr' mPu CPuäU TPrPZjÇ xÄmJhoJiqPor ßyJ~JAa yJC\ k´KfKjKiPhr mJKwtT IjMÔJPjS ßpJV jJ ßh~Jr Kx≠J∂ KjP~PZj asJŒÇ 1981 xJPu xJPmT ßk´KxPc≤ ßrJjJ KrVqJPjr kr KfKjA k´go ßk´KxPc≤ KpKj SA IjMÔJPj CkK˙f jJ yS~Jr ßWJweJ KhPujÇ CPuäUq, KrVqJj fUj èKuKm≠ yP~KZPujÇ ßkjKxunJKj~Jr yqJKrxmJPVt SA xoJPmPv asJŒ IKnPpJV TPrj, xÄmJhoJiqo fJr vkg V´yPer 100 KhPj V´ye TrJ I\tjèPuJ k´TJv TrPf Èmqgt' yP~PZÇ KfKj @PrJ \JjJj, ÈPyJ~JAa yJC\ k´KfKjKiPhr KcjJr kJKatPf yKuCc fJrTJ S S~JKvÄaPjr xJÄmJKhTPhr xoJPmv WPaÇ @r fJ @oJr \jq KmrKÜTrÇ' ÈS~JKvÄaj ßgPT 100 oJAPurS ßmKv hNPr FPx KvyKrf' yP~PZj mPuS CPuäU TPrj asJŒÇ asJŒ vkg V´yPer 100 KhPj fJr TotTJ§PT ÈfLms CP•\jJkNet S TJptTr' mPuS CPuäU TPrjÇ asJPŒr hJKm, k´KfKhj KfKj ÈTotxÄ˙Jj YMKr' mº TrPZjÇ 28 FKk´u, ÊâmJr C•r ßoÀ S @auJK≤T oyJxJVPr ßfu-VqJx CP•JuPj xJPmT oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr KjPwiJùJ xKrP~ KhPf jfMj KjmtJyL @PhPv ˝Jr TPrPZj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒÇ Fr lPu IPjT oJKTtj jJVKrPTr TotxÄ˙Jj yPm mPuS asJŒ hJKm TPrjÇ Vf mZr KcPx’Pr SmJoJ kNm-t k´Kfv´∆Kf IjMpJ~L, C•r ßoÀ IûPu IlPvJr ßfu S VqJx CP•JuPjr Skr ˙J~L KjPwiJùJ \JKr TPrKZPujÇ È@PoKrTJ lJˆt IlPvJr FjJK\t ˆsqJPaK\' vLwtT SA KjmtJyL @Phv ˝JPrr kr asJŒ mPuj, È@oJPhr ßhPv k´JTíKfT xŒPhr FT KmvJu nJ§Jr rP~PZÇ FUJjTJr xJVPr rP~PZ ImJKrf ßfu S k´JTíKfT VqJPxr o\MhÇ KT∂á ßlcJPru xrTJr Fxm IlPvJr ßãP© 94 vfJÄvA CP•JuPjr \jq mº ßrPUPZÇ Fr lPu ßhPvr oJjMw yJ\Jr yJ\Jr TotxÄ˙Jj S ßTJKa ßTJKa cuJPrr xŒh ßgPT mKûf yPòÇ' kKrPmvmJhLPhr KmPãJn oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJPŒr kKrPmvKmw~T jLKfr KmÀP≠ kMPrJ pMÜrJÓs\PM z KmPJPn IÄv KjP~PZj kKrPmvmJhLrJÇ KmPãJn KoKZu yP~PZ S~JKvÄaPj ßyJ~JAa yJCP\r xJoPjSÇ asJPŒr ãofJ ßj~Jr vffo KhjPT ßTªs TPr F KmPãJn @P~J\j TrJ y~Ç ˙JjL~ xo~ 29 FKk´u, vKjmJr ßyJ~JAa yJCP\r xJoPj \PzJ yj vfJKiT kKrPmvmJhLÇ fJrJ asJŒKmPrJiL ßäJVJj ßhjÇ ßyJ~JAa yJC\ ßgPT S~JKvÄaj ojMPo≤ kpt∂ KoKZu TPrjÇ hJKm ßfJPuj jLKf kptJPuJYjJrÇ F KoKZu ÈTJAPoa oJYt' jJPo kKrKYKf ßkP~PZÇ KoKZPu IÄv ßjj kKrPmvmJhL, IKiTJr TotL, ßasc ACKj~j xhxqxy jJjJ ßvseL-PkvJr oJjMwÇ rJ\iJjL S~JKvÄaj ZJzJS KoKZu y~ KjC A~Tt, TqJKuPlJKjt~Jxy ßhvKar mz mz ßmv TP~TKa vyPrÇ Fxm @P~J\PjS IÄv ßjj yJ\JPrJ oJjMwÇ ãofJ~ FPxA \umJ~M kKrmftj S kKrPmvxÄâJ∂ AxMqPf TPbJr Im˙Jj KjP~PZj asJŒÇ xJPmT ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr CPhqJV mJKfu TrJr ÉoKT KhP~PZjÇ kqJKrx \umJ~M YMKÜ kJuPj jJrJ\ KfKjÇ mº TrPf YJj \umJ~M kKrmftj ßrJPi \JKfxP–Wr IgtJ~jÇ fJr mhPu ßx Igt pMÜrJPÓsr ImTJbJPoJ UJPf mq~ TrJr kKrT·jJ KjP~PZj KfKjÇ xmPvw FT KjmtJyL @PhPv C•r ßoÀ S @auJK≤T oyJxJVrL~ IûPu ßfu-VqJx IjMxºJj S CP•JuPjr ßãP© xJPmT ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr IKjKhtÓTJPur KjPwiJùJr KmÀP≠ CPhqJV KjP~PZj KfKjÇ SmJoJ FuJTJKaPT ÈIKjKhtÓTJPur \jq xLoJm≠' ßWJweJ TPrKZPujÇ Fr lPu ßTJPjJ oJKTtj ßTJŒJKj F IûPu ßfu-VqJx IjMxºJj S CP•JuPj IjMoKf ßkf jJÇ xÄKväÓ IûPur vKÜvJuL, ßaTxA FmÄ K˙KfvLu IgtjLKf S kKrPmvVf ˝JPgt KjPwiJùJ @PrJk TPrKZPuj SmJoJÇ Ijq KhPT asJŒ ãofJ~ ßVPu F KjPwiJùJ mJKfPur k´Kfv´∆Kf KhP~KZPujÇ FmJr ßxA k´Kfv´∆Kf kNrPe KjmtJyL @Phv \JKr TPrPZjÇ asJPŒr F @PhPvr KmPrJKifJ TPrPZj kKrPmvmJhLrJÇ

KoPvu mPuj, ÈPyJ~JAa yJCP\r \Lmj ßmv TKbjÇ KjrJk•Jr YJhPr dJTJÇ FUj @oJr ßoP~rJ (oJKu~J S xJvJ) fJPhr \JjJuJ UMuPf kJPrÇ ImJKrf kíKgmL fJPhr xJoPj CjìMÜÇ ßyJ~JAa yJCP\ ßVPu ßlr fJPhr @m≠ yP~ kzPf yPmÇ' mftoJj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJPŒr IKnPwPTr Khj KoPvPur ßYJPU kJKj ßhUJ pJ~Ç Fr TJre \JjPf YJAPu KfKj ßyPx mPuj, È@Ko YJAKj @oJr ßYJPUr kJKj ßhPvr oJjMw ßhUMTÇ ßTjjJ FPf fJrJ nMu mM^Pf kJPrjÇ KT∂á ßyJ~JAa yJCP\r TotTftJ-TotYJrLPhr ßrPU @xPf @oJr UMm TÓ yP~KZuÇ fJA @r KjP\PT xÄmre TrPf kJKrKjÇ' aJjJ hMA ßo~JPh oJKTtj lJˆtPuKc KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj KoPvuÇ KZPuj ßmv \jKk´~Ç Vf \JjM~JKrPf ßyJ~JAa yJC\ ZJzJr xo~ fJr \jKk´~fJ mJrJT SmJoJr ßYP~ 10 vfJÄv ßmKv

KZuÇ ßx xo~ 68 vfJÄv @PoKrTJj KoPvuPT krmftL ßk´KxPc≤ KyPxPm ßhUPf ßYP~KZPujÇ KoPvuS mrJmr rJ\jLKf xPYfjÇ xoJ\PxmJ~ rP~PZ fJr ß\JrJPuJ nNKoTJÇ Vf KjmtJYPj ßcPoJTsqJa k´JgtL KyuJKr KTjaPjr yP~ k´YJreJ~ vKÜvJuL nNKoTJ ßrPUKZPuj KfKjÇ ßx xo~ KmKnjú mÜPmq fJr rJ\QjKfT k´ùJr kKrY~ ßoPuÇ ßmv TP~TmJr KyuJKrr k´YJreJr kJPu yJS~J \MKVP~PZj KoPvuÇ @r F TJrPeA kPrr mJPrr ßk´KxPc≤ k´JgtL KyPxPm fJPT nJmPf ÊÀ TPrj ßhvKar jJVKrPTrJÇ IPjPT FaJS mPuj, KyuJKrPT KhP~ oyzJ TrPZ ßcPoJTsqJa huÇ 2020 xJPu pJr YNzJ∂ kKreKf KoPvPu KVP~ ßbTPmÇ KT∂á xJPmT F lJˆtPuKc mrJmrA ßk´KxPc≤ yPf IKjòJr TgJ \JKjP~ FPxPZjÇ FmJPrJ fJr TP£ FTA TgJ ßvJjJ ßVuÇ


18

Surma

05 - 11 May 2017

oyJj ßo Khmx CkuPã aJS~Jr yqJoPua ßT~JrJr FPxJKxP~vPjr rqJKu IjMKÔf

xπJxmJh KjotNPu GTqm≠ gJTáj - vJy\JyJj UJj FoKk oyJj ßo Khmx FCkuPã Vf 1 ßo, ßxJomJr kNmt u§Pjr @ufJm @uL kJPTt aJS~Jr yqJouPuax ßT~JrJr FPxJKxP~vj ACPTr FT rqJKu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf @mMu ßyJPxAPjr xnJkKffô FmÄ ßxPâaJKr TJoJu ßyJPxAPjr

xûJujJ~ FPf k´iJj S KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pgJâPo ßo~r \jKmVx, xJPmT K¸TJr @»Mr oMKTf YájM FoKmAÇ mÜmq rJPUj SP~uxjj, ßmj, @uL, Fo @æJZ C\ \JoJj, yJKmmMr ryoJj, lP~\ @yoh ßYRiMrL, KvyJmMöJoJj TJoJu, jJK\~J ßYRiMrL, \JyJjJrJ,

jMr @yoh, lJKfoJ, vyLhMuJä y, mhÀP¨J\JoJj k´oMUÇ mÜJrJ oyJj vsKoT KhmPx xTu vso\LmL oJjMPwr jqJpq IKiTJr @hJ~ S fJPhr k´Kf xÄyKf k´TJv FmÄ kJPv gJTJr IñLTJr mqÜ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJrPca FPˆa oxK\h CPÆJij TrPuj ßo~r \j KmVx oJAu FP¥r KjTamftL mJrPca ßrJPc ‘mJrPca FPˆa oxK\Phr’ jfáj nmPjr CPÆJij TPrPZj aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ Vf 21 FKk´u, kkuJr yJrTJr xyPpJKVfJ~ KjKotf jfáj FA oxK\h CPÆJijTJPu IJPrJ CkK˙f KZPuj ˙JjL~ FoKk K\o Kla'\kqJKasT, kkuJr yJrTJr YLl FKéKTCKan Kˆn ˆsJAc, ßauPlJct ßyJoPxr KxKj~r TjˆsJTvj oqJPj\Jr oJTt V´qJnx, TJCK¿uJr KvKr~J UJfáj, TJCK¿uJr rqJPYu x¥Jxt FmÄ TJCK¿uJr ßcKnc FcVJrÇ

oxK\h CPÆJij TPr ßo~r \j KmVx mPuj, jfMj FA oxK\hKa FA FuJTJr KrP\jJPrvj Fr FTKa Yo&TJr ChJyreÇ IJKo IJvJ TrKZ IkNmt xMªr FA iotL~ k´KfÔJjKa ˙JjL~ TKoCKjKaPf èr∆fôkNet nNKoTJ rJUPmÇ F\jq xÄKväÓ xmJAPT Po~r KmPvw ijqmJh \JjJjÇ oxK\h TKoKar ßxPâaJrL oymMm IJuL oxK\hKa KjotJPe xyPpJKVfJ TrJr \jq kkuJr yJrTJ FmÄ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uPT KmPvw ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, 1982 xJu ßgPTA mJrPca FPˆa oxK\h TKoKa FirPer FTKa kJrkJx Kmæ

oxK\Phr ˝kú ßhPU IJxKZPuJÇ IJ\ xTPur xyPpJKVfJ~ IJoJPhr FA ˝kú kNre yPuJÇ oxK\hKa CPÆJijTJPu oxK\h TKoKar xhxqPhr oPiq CkK˙f KZPuj ßY~Jr IJ»Mu VKj, ßxPâaJrL oymMm IJuL, ßas\JrJr IJymJm ßyJxJAj, FKxˆqJ≤ ßxPâaJrL TJoJu ßyJxJAj, FKxˆqJ≤ ßxPâaJrL oJj\Mr IJuL, nJAx ßY~Jr IJ»MuäJy AmsJyLo IJjM, IJ»Mu IJyJh, IJKfTár ryoJj, TJCxJr Ko~J, oKfCr ryoJj, xJBhMr ryoJj, lJr∆U UJj, IJKTTár ryoJj TJoJuL FmÄ ßyuJu Ko~JÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xπJxmJh KjotNPu xTuPT GTqm≠ gJTJr @ymJj \JKjP~PZj Veks\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr ßjR kKrmyj oπL vJy\JyJj UJj FoKkÇ KfKj mPuj, kíKgmLr KmKnjú PhPv pM≠JkrJiLPhr KmYJr yP~PZ, mJÄuJPhPvS yPòÇ IkrJiLPhr ßTJPjJ ZJz PjA, vJK˜ fJPT ßkPfA yPmÇ @∂\tJKfT pM≠JkrJi VeKmYJr @PªJuj pMÜrJ\q vJUJ TftíT @P~JK\f xoJPmPv ksiJj IKfKgr mÜmq rJUPf KVP~ Fxm TgJ mPuj KfKjÇ Vf 20 FKksu, oñumJr kNmt u§Pjr mäM oMj KoKc~J ßx≤JPr @∂\tJKfT pM≠JkrJi Ve KmYJr @PªJuj pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf \JKmZ @yoh K\ÿJhJPrr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ KmPvw IKfKgr mÜífJ TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh ßYRiMrL, h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yoh, oJjmJKiTJr xŒJhT xJrm @uL, ksmJxTuqJe Kmw~T xŒJhT @jxJÀu yT, xy-ksYJr xŒJhT uMflMr ryoJj ZJ~JhÇ xÄVbPjr pMVì xJiJre xŒJhT ATmJu ßyJPxj S pMÜrJ\q ZJ©uLPVr pMVì xŒJhT jJ\oMu AxuJo AoPjr PpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj oKyuJ @S~JoL uLPVr ßyJxPj @rJ oKfj, @j\MoJjJrJ Ij\M, pMÜrJ\q pMmuLPVr nJrksJ¬ xJiJre xŒJhT \JoJu @yPoh UJj, xJÄVbKjT xŒJhT mJmMu UJj, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr xnJkKf xJP~h @yPoh xJh, xyxnJkKf @ymJm Ko~J,pMÜrJ\q \JfL~ vsKoTuLPVr pMVì @ymJ~T FcPnJPTa xJoZMu yT ßYRiMrL, Aˆ u§j @S~JoL uLV ßjfJ @KvTMu yT @KvT, pMmuLV ßjfJ @»Mu mJKZr, u§j pMmuLPVr xyxnJkKf \MmJP~r @yoh ßxKuo, @∂\tJKfT pM≠JkrJi Ve KmYJr @PªJuj pMÜrJ\q vJUJr xy-xnJkKf @KTTMr ryoJj UJj, xJÄVbKjT xŒJhT ‰x~h PmuJu @yPoh, ksYJr xŒJhT FoF KV~Jx, xhxq ßYrJV @uL, ks\jì 71 Fr @ymJ~T mJmMu ßyJPxj, pMÜrJ\q fJÅfL uLPVr @øJ~T @mhMx xJuJo S pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy-xnJkKf xJrS~Jr TKmr ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj KmùJkj Khj 020 7377 9787

KorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJPˆr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf KvãJ, xÄÛíKf, GTq S k´VKfr uPãq KorkMr ACKj~jmJxLr k´go xÄVbj KorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJPˆr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj xŒsKf ˙JjL~ FT yPu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf oJˆJr @Kor CK¨j @yPoPhr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh @ñMr @uLr k´Jem∂ xûJujJ~ xnJkKfr ˝JVf mÜPmqr kr xJiJre xŒJhT S ßTJwJiqã fJPhr Kj\ Kj\ KrPkJat ßkv TPrjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj @mMu ßuAx Ko~J, ATmJu ßyJPxj, xKlT @yPohÇ @»Mu @uL rCl, oMÜJr Ko~J, @jxJr @yPoh k´oMUÇ mÜJVj TJptTrL TKoKar TJptâPor k´xÄxJ TPrjÇ @PrJ mÜmq rJPUj @»Mu @uL rCk, oMÜJr Ko~J, @jxJr @yPoh, oJymMmMu yT KvKrj, @mMu TJuJo @\Jh, oMKyf Ko~J, \JyJñLr PyJPxj, @uL @ÑJx, \MPmr Ko~J, TJrL xJöJh Ko~J, fT¨Mx @Ku, oMlKf ZJPuy @yPoh, TKm j\r∆u AxuJo, TJoJu ßyJPxj, Jy\Jj Ko~J ßjJoJj @yPoh, @yJh UJj, \JoJu CK¨j, @uL ßyJPxj, xJyJm CK¨j, @uL ßyJPxj, oAjMu PyJPxj, \JjúJfMu AxuJo mJmMu, SmJAhMr ryoJj, @»Mu @uLo, rJPxh @yPoh, xJP~h @yPoh, @rx @uL,@PjJ~Jr UJj, xAlMu UJj, @PjJ~Jr Ko~J, @»Mu rm, hJrJx Ko~J, oMKym Ko~J, @K\\Mu

Ko~J, \JyJñLr UJj, vJPyh UJj, @»Mu oxKær, @rv @uL k´oMUÇ mÜJrJ TJptTrL TKoKar TJptâPor ksvÄxJ TPrjÇ KÆfL~ kPmt KjmtJYj TKovjJr c. @»Mu yJjúJj S yrPoJ\ @uL CkK˙f xTu

xhxqPhr xmtxÿKfâPo oJymMmMu yT KvKrjPT xnJkKf, @mMu TJuJo @\JhPT xJiJre xŒJhT S @»Mu S~JKyhPT ßTJwJiqã TPr 29 xhxq KmKvÓ TKoKa ßWJweJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


19

Surma

05 - 11 May 2017

AfJuL~Jj mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr 5o mwtkNKft S ‰mvJULPouJ IjMKÔf

IJu-Ko\Jj ÛáPur 15 mZr kNKftPf KmPvw lJj ßc Vf 22 FKk´u, vKjmJr AuPlJct Fr kJ†Jm ßx≤JPr AfJuL~Jj mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr 5o mwtkMKftPf ‰mvJUL ßouJ IjMKÔf y~Ç k´gPo 5o mwt kNKft CkuPã ßTT TJaJ y~Ç IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf yJ\L ßxKuo ßYRiMrL FmÄ kKrYJujJ~ TPrj xJiJre xŒJhT ßr\JCu TKro oOiJÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄxPhr ÉAk ßoRunLmJ\Jr-1 IJxPjr FoKk vJyJm CK¨jÇ KmPvw IKfKg

mOKav kJutJPoP≤r FoKk oJAT ßVkx, ßms≤ TJCK¿Pur ßo~r kJrPn\ IJyPoh, FPxJKxP~vPjr CkPhÓJ yJKmmMr ryoJj vyLh, u§j mJXuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf ‰x~h jJyJx kJvJ, ßmfJr mJÄuJr KxAS jJK\o ßYSiMrL, TJCK¿uJr IKyh IJyPoh, TJCK¿uJr IJ~vJ ßYRiMrL, ACPT KmFjKkr xnJkKf Fo F oJPuT, ACPT IJS~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT IJyJh ßYRiMrL, oJhJrLkMr SP~Pl~Jr FPxJKxP~vjr xnJkKf mqJKrˆJr ßYRiMrL yJLl\, msJAa Aj KaCvPjr nJAx Kk´K¿kJu UJPuh ßr\J UJj

k´oMUÇ IjMÔJPjr KÆfL~JPit KZPuJ oPjJoM≠Tr xJÄÛíKfT xºJÇ xñLf kKrPmvj TPrj vJyjJ\ xMoL, ßVRrL ßYRiMrL, mJCu Fo ßyJPxj, xJ\\Jf, AunJ KlPrJ\, o†MrL o¥u, KxunL ATmJu, vJyKr~J oyKxjJ ojJ, kNmmJxJ, jOfq ßoyJjJ, ˝jtJ Kj^Mo, ßxKujJ IJÜJr ß\J“˚JÇ FZJzJS KvÊ-KTPvJr kMr∆w S oKyuJPhr KmKnjú k´KfPpJVLfJ~ Km\~LPhr oJP^ kMrÛJr ßh~J y~Ç xmtPvPw uaJrLr cs IjMKÔf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

AfJKur ßrJPo IJu ßTJrIJj FTJPcoL u§Pjr KmjJoNPuq ßTJrIJj Kmfre IJu ßTJrIJj FTJPcoLr KmvõmqJkL KmjJoNPuq IjMmJhxy ßTJrIJj KmfrPer IÄv KyPxPm Vf 8S 9 FKk´u AfJKur ßrJo vyPr mJÄuJPhvL TKoCKjKar oJP^ FTJPcoL ßTJrIJj Kmfre TPrÇ ßrJPor Kk~JòJ KnP•JKrS kJTt oxK\Ph IjMKÔf ßTJrIJj Kmfre IjMÔJPj IJu ßTJrIJj FTJPcoL u§Pjr ßY~JroqJj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPujÇ KmPvw IKfKg KyPxPm IJu ßTJrIJj FTJPcoL u§Pjr oJPTtKaÄ KcPrÖr ßvU IJUuJT IJyoh S TKoCKjKa mqKÜfô r∆Éu IJKoj IJTjS CkK˙f KZPujÇ IjMÔJjKaPf xnJkKffô TPrj ßrJPor Kk~JòJ KnP•JKrS kJTt oxK\Phr UKfm yJPl\ oJSuJjJ oMlKf yJKmmMr ryoJj TJPxoLÇ ßTJrIJj Kmfre IjMÔJPj FTJPcoLr ßY~JroqJj yJPl\ oMKjr CK¨j IJyoh mPuj, F kpt∂ FTJPcoL

xJrJKmPvõ k´J~ 7 uãJKiT mJÄuJ AÄPr\L IjMmJhxy ßTJrIJj Kmfre TPrPZÇ FTJPcoL mJÄuJPhv, nJrf ßjkJu, ACPTPf mJÄuJ AÄPr\L S ßjkJuL nJwJ~ ßTJrIJj Kmfre TPr IJxPZ fJrA iJrJmJKyTfJ~ IJorJ IJ\ IJkjJPhr vyr ßrJPo FPxPZ IJoJPhr mJÄuJPhvL TKoCKjKaPf xmJr yJPf FT

Kv·J ßvKbr IjMÔJPj VJAPuj @uL \qJPTJ Kv·J ßvKb lJCP¥vPjr YqJKrKa TjxJPat oû oJfJPuj mJÄuJPhKv mÄPvJØNf KmsKav VJ~T @uL \qJPTJÇ \qJPTJr VJj KhP~A ÊÀ y~ \o\oJa TjxJPatr xNYjJÇ @r Fr oiqKhP~ oPû IKnPwT WPa PkvJhJr méJr PgPT kJÁJfq xÄVLf \VPf jJo PuUJPjJ FA Kv·LrÇ KjP\r k´TJKvf hMKa VJj ÊKjP~ jJzJ Phj yunKft hvtTPhrÇ Vf 29 FKk´u vKjmJr kNmt u¥Pjr asKé yPu ßpRgnJPm F TjxJPatr @P~J\j TPr mKuCc ˆJr Kv·J PvKb FmÄ kJKT˜JKj mÄPvJØNf PkvJhJr KmsKav méJr @Kor UJj lJCP¥vjÇ CP¨vq KZjúoNu KvÊPhr @vs~ KhPf fKymu xÄV´yÇ @uL \qJPTJ mPuj, ÈTP~TKa VJj AKfoPiq k´TJKvf yP~PZÇ KT∂á oPû IKnPwPTr xMPpJV UMÅ\KZuJoÇ ßvw kpt∂ hLWtKhPjr kKrKYf mºM Kv·J S @KoPrr IjMÔJjKa PoJão mPu oPj yPuJ'Ç IjMÔJPj CkK˙f Kv·J \qJPTJr kJrlrPoP¿ ImJT yP~PZjÇ @r méJr @Kor mPuj, fJÅr Imxr \LmPjr \jq jfMPj FT x÷JmjJr kg ßhUJPuj \qJPTJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TKk ßTJrIJj fáPu KhPfÇ F xo~ KfKj FTJPcoLr ßTJrIJj Kmfre TJptâo IJPrJ mqJkTnJPm xJrJKmPvõ ZKzP~ KhPf hu of \JKf iot KjKmtPvPw xTu ßv´jLr xTu ßkvJr xyPpJKVfJr IjMPrJi \JjJjÇ ßTJrIJj Kmrfe IjMÔJPj AaJKur ßrJPor mJXJKu TKoCKjKar KmKnjú mqmxJ~L, YJTárL\LKm, ßuUT, xJÄmJKhT S

rJ\QjKfT mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ IjMÔJjKa ßpRgnJPm IJPpJ\j TPr IJu ßTJrIJj FTJPcoL S YqJPju Fx ßaKuKnvjÇ FZJzJ Vf 9 FKk´u ßrJPor oxK\h-F-oKÑPf xºqJ 7aJ~ ˙JjL~ TKoCKjKar CPhqJPV ßTJrIJj oJyKlu S ßTJrIJj Kmfre ßk´JV´JPor IJP~J\j TrJ y~Ç CÜ IjMÔJPj IJu ßTJrIJj

xyxsJKiT KvÊ-KTPvJr S IKnnJmPTr xoJVo Aˆ u§j oxK\h kKrYJKuf IJu-Ko\Jj ÛáPur 15fo k´KfÔJmJKwtTL CkuPã FT \o\oJa lJjPc IjMKÔf yP~PZÇ Vf 23 FKk´u, ßrJmmJr IjMKÔf F lJjPc IjMÔJPj ÛáPur KvãJgLt S IKnnJmTxy xyxsJKiT hvtjJgLtr xoJVo WPaÇ KhjmqJkL IJjªWj kKrPmPv xo~ TJaJj IJVfrJÇ xTJu 11aJ~ Êr∆ yS~J IjMÔJPjr xoJK¬ WPa KmPTu 5aJ~Ç KhjmqJkL IjMÔJPj KvÊPhr IJjª CkPnJPVr \jq KZPuJ mJCK¿ TqJPxu, VäJKcP~ar cáP~u, ßaKmu ßaKjx, ßyjJ ßoPyhL xJ\, ßlAx ßkAK≤Ä AfqJKhÇ ßZPu-ßoP~rJ kro IJjª CuäJPx ßoPf SPbKZPuJ lJj ßl~JPrÇ IKnnJmPTrJS ßZPuPoP~r xPñ IJjª nJVJnJKV TPr ßjjÇ FZJzJS yPrT rTPor UJmJr CkPnJV TPrj hvtjJgLtrJÇ IjMÔJPj ßZPu-ßoP~Phr ßTôrJf k´KfPpJKVfJ KZPuJ CPuäUPpJVqÇ k´KfPpJKVfJ~ Km\~LPhr oPiq kMrÛJr Kmfre TrJ y~Ç IjMÔJPjr ßTJ-IKctPjar KZPuj IJu-Ko\Jj k´JAoJKr ÛáPur Kyl\ KvãT Tor ßyJxJAj S xJKmtT mqm˙JkjJ~ KZPuj KxKj~r fJyKl\ KvãT yJKl\ IJo\Jh ßyJPxAjÇ CPuäUq, IJu-Ko\Jj Ûáu fífL~ ßv´eL ßgPT 6Ô ßv´eL kpt∂ ßZPu ßoP~Phr jqJvjJu TJKrTáuJPor kJvJkJKv Kyl\Mu TárIJj KvãJ KhP~ gJPTÇ YuKf mZr ßx¡’r oJx ßgPT ßZPuPhr kJvJkJKv ßoP~PhrPTS nKft TrJr CPhqJV V´ye TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬ FTJPcoLr ßY~JroqJj k´iJj IKfKg KyPxPm S KmPvw IKfKg KyPxPm ßvU IJUuJT IJyoh S r∆Éu IJKoj IJTj CkK˙f KZPujÇ oxK\Ph-F-oKÑr ßTJrIJj Kmfre S ßTJrIJj oJyKluKa kKrYJujJ TPrj oMlKf S~JuL CuäJy UJjÇ IjMÔJPj xnJkKffô TPrj ßVJuJo ßoJyJÿh KTmKr~JÇ FPf CkK˙f KZPuj oxK\Ph-FoKÑr KxKj~r xyxnJkKf yJ\L IJmhMr rJöJT S xyxnJkKf yJ\L jNPr-IJuo KxK¨T FmÄ xJiJre xŒJhT yJ\L AKhsx lrJ\L S pMVì xJiJre xŒJhT

ßoJ. ˝kj yJSuJhJrÇ oJyKlu S ßTJrIJj Kmfre IjMÔJPj CkK˙f xTPur yJPf FTJPcoL IjMmJhxy ßTJrIJj FTTKk fáPu ßhjÇ IjMÔJPj AaJuLr mJÄuJPhvL oJjMwPhr oJP^ mqJkT C“xJy uãq TrJ ßVPZÇ fJrJ IJu ßTJrIJj FTJPcoLr IjMmJhxy FT TKk mJÄuJ ßTJrIJj yJPf ßkP~ UMm UMKv yjÇ IjMÔJPj CkK˙f xTPuA fJr Kj\ Kj\ FuJTJ~ ßTJrIJj KmfrPer \jq xyPpJKVfJr TgJ mqÜ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


20

Surma

05 - 11 May 2017

fJKyr FTJPcKor IJfìk´TJv

Iiqã @»Mu oMKTf @\JPhr xJPg ßvrkMr SP~uPl~Jr asJPˆr ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf 27 FKksu, míyK¸fmJr kNmt u¥Pjr KmsTPuPjr ßxJjJrVÅJ ßrˆMPrP≤ ßvrkMr SP~uPl~Jr asJPˆr CPhqJPV ßVJ~JuJmJ\Jr xrTJrL @hvt KcVL TPuP\r Iiqã @»Mu oMKTf @\JPhr xJPg FT ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç FZJzJ fJÅr KmKnjú xlufJr \jqS fJPT xÄmitjJ k´iJj TrJ y~Ç asJPˆr jmKjmtJKYf xnJkKf k´nJwT \~jJu @»LPjr xnJkKfPfô S ßxPâaJKr @»Mu S~JhMh hLkPTr xûJujJ~ xnJr ÊÀPf IKfKgPT lMu KhP~ mre TPrj xÄVbPjr ßjfímíªÇ xnJ~ mÜmq rJPUj TKoCKjKa

ßjfJ xJÄmJKhT ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrL, mqJKrÓJr @mMu TJuJo, IiqJkT @»Mr rm UJj PjS~Jr, cJ” KV~Jx CK¨j @yoh, FcPnJPTa Ku~JTf @uL, xJÄmJKhT AmsKyo UKuu, ßfJlJP~u @yoh, @»Mu mJKZf, @»Mu yJKl\ ßxKuo, TKm KvyJmMöJoJj TJoJu, ‰x~h Sor @uL, AoÀu @yPoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ Iiqã @»Mu oMKTf @\JPhr mÉoMUL TPotr k´vÄxJ TPrjÇ fJÅr kKrvso S hã mqm˙JkjJ~ ßVJ~JuJ mJ\Jr oKyuJ TPuP\r IVsVKf S xlufJr \jq fJPT ijqmJh ùJkj TrJ y~Ç

xÄmKitf IKfKg @»MT oMKTf @\Jh mPuj, 1995 xJPu oJ© 10\j ZJ©L KjP~ TPuP\r pJ©J ÊÀ TPrKZuÇ mftoJPj FA TPuP\r ZJ©L xÄUqJ 2200\jÇ xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ~ ßVJ~JuJmJ\Jr @hvt oKyuJ TPu\ FUj xrTJrLTre yP~PZÇ KfKj @\Jh mUf TPuP\r xyJ~fJ~ ßvrkMr SP~uPl~Jr asJˆ TfítT kKrYJKuf KmKnjú TJptâPor k´vÄxJ TPrj FmÄ @VJoLPfS TPuP\r KmKnjú mqJkJPr xJKmtT xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr \Pjq asJPˆr ßjfímOPªr k´Kf IjMPrJi \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KhrJA-vJuäJ FPxJKxP~vj ACPT'r FT xJiJre xnJ IjMKÔf

pMÜrJP\q KhrJA-vJuäJyr CkP\uJr FToJ© @gtxJoJK\T xÄWaj KhrJA-vJuäJ TJuYJrJu F¥ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT'r FT xJiJre Vf 24Pv FKksu PrJ\ PxJomJr kNmt u¥Pjr @oJrVJS PrˆMPr≤ F xºJ 7 WKaTJr xo~ IjMKÓf y~Ç xÄWaPjr xnJkKf PoJ” xJoZMu yT PYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xJiJrj xŒJhT vKyhMu AxuJo j\r∆Pur kKrYJujJ~ IjMKÔf

xnJ~ xnJr Êr∆Pf kKm© PTJr@j PfuJS~Jf TPrj Qx~h K\~J~Mr ryoJjÇ xnJ~ xÄWaPjr KmKnjú xJluq\jT TJptâo fMPu iPr mÜJrJ mPuj xoJP\r IxyJ~ yfhKrhs oJjMPwr @gt xJoJK\T Cjú~Pjr uPãq 2011xJPu ksKfKÔf KhrJA-vJuäJ TJuYJrJu F¥ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT @∂\tJKfT èr∆fôkNet hJK~fô kJuj TPr @xPZÇ ksPfqT m“xrA KhrJA-vJuäJ

CkP\uJr yf-hKrPhsr xJKmtT xyPpJVLfJ~ KmKnjú ksP\Ö Vsye TPr nN~xL ksvÄxJ I\tj TrPZÇ xÄWajKa 2012 xJPu KhrJAvJuäJ CkP\uJr 13Ka ACKj~j S 1Ka PkRrxnJ~ ksJ~ 7uã aJTJr vLfm˘ KmfrPer oJiqPo TJptâo ÊÀ TPrÇ Frkr 2013 xJPu KhrJA-vJuäJ~ KmÊ≠ kJKj xrmrJPyr \Pjq 12Ka KaCmSP~u ˙Jkj, 2014 xJPu KhrJA-vJuäJr èeL\jPhr x’itjJ kshJj, 2015 xJPu 36Ka yfhKrhs kKrmJPrr pMmfLPhr KmmJPyr \jq @KgtT xyJ~fJ kshJj FmÄ 2016-2017 IgtmZPr KhrJA-vJuäJ CkP\uJ~ xÄWajKa 80Ka PxuJA PoKvj IxyJ~ yf-hKrhs kKrmJrPhr xJmu’L TrJr \jq Kmfre TPr xMjJo I\tj TrPf xão yP~PZÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj xÄVbPjr CkPhÓJ

ksPlxJr Sor lJÀT, PoJ” xJoZMu yT PYRiMrL, PoJyJÿh yJÀj Ko~J, j\Àu AxuJo, uM“lMr ryoJj, FcPnJPTa @mMu yJxjJf, Ko\Jj PYRiMrL, vJKyhMu AxuJo j\Àu, cJ:Qx~h oJxMT @yPoh, oJxMT xhtJr, xMvJ∂ hJx ksvJ∂, @KfTMr ryoJj ÀPmu, Qx~h K\~J~Mr ryoJj, \MPjh @yoh PYRiMrL, kJvJ Ko~J ksoUM Ç xnJkKfr mÜPmq xÄVbPjr xnJkKf PoJ: xJoZMu yT PYRiMrL CkK˙f xmJAPT @∂KrT ijqmJh \JjJj FmÄ yfhKrhs kKrmJrPhr xyJ~fJ TrPf PxuJA PoKvj kshJj ksP\Ö xlu nJPm mJ˜mJ~Pj @KgtT FmÄ xJKmtT xyPpJVLr TrJr \jq xÄWaPjr xTu hJjvLu xhxqPhrPT @∂KrT ijqmJh TífùfJ \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

uãLkMr ßxJxJAKa ACPTr CPhqJPV xJPmT FoKk vyLh ßYRiMrL FqKjr xJPg ofKmjo~

Vf 18 FKk´ u, oñumJr kM m t u§Pjr S~JaJrKuKu yPu uãLkMr ßxJxJAKa ACPTr CPhqJPV uãLkMPrr xJPmT FoKk vyLh CK¨j ßYRiMrL FoKk vyLh CK¨j ßYRiMrL FqKjr xJPg ofKmKjo~ IjMKÔf y~Ç ßxJxJAKar xnJkKf ßoJ. ßoJ\JKyhM u AxuJPor xnJkKfPfô FmÄ pMVì xJiJre xŒJhT xJAlá u AxuJo KorJP\r kKrYJujJ~ kKm© ßTJrJj ßfuJS~JPfr

oJiqPo IjMÔJj Êr∆ y~Ç IjMÔJPj uãLkMr ß\uJr mOPajmJxLrJxy ßV´aJr ßjJ~JUJuL FmÄ mJXJKu TKoCKjKar KmkMuxÄUqT oJjMw IÄvV´ye TPrjÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj TKoCKjKa mqKÜfô IJuyJ\ Fo F oJKuT, c. ßoJ˜JKl\Mr ryoJj yJr∆j, jJxr∆uäJy UJj \MjJP~h, mqJKrˆJr IqJPrKlj IJvrJl, ZJ©hu ßjfJ \Kxo CK¨j ßxKuo,

vKlTáu AxuJo KrnuM, fJjKnr rKyo vJy k´oMUÇ k´iJj IKfKg fJr mÜPmq uãLkMr ßxJxJAKa ACPTr xJKmtT TJptâPor k´vÄxJ TPrj FmÄ IJVJoL KhPj uãLkM r ßxJxJAKa ACPTr nKmwqPf TJptâPo xyPpJVLfJr IJvõJx ßhjÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ßxJxJAa xJiJre xŒJhT oPjJ~Jr ßyJPxj, KxKj~r xy-xnJkKf IJmM jJPxr ßvU, xy-xnJkKf ßoJ. TJSZJr, xy-xnJkKf IJuL IJTmr ßUJTj, pMVì xŒJhT AoKf~J\ IJjJo fJKjo, xJÄVbKjT xŒJhT IJlfJm CK¨j, IKlx xŒJhT K\~J yJxJj ksoMUÇ xnJkKf fJr mÜPmq uãLkMr ßxJxJAKa ACPTr TJptâPor fáPu iPr IJVJoL KhPj ßxJxJAKar nKmwqf TJpt â Po xTPur xyPpJKVfJr IJymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 23 FKksu, ßrJmmJr FjKlPr SP~nJrKu ÛMPur ßxKojJr yPu fJKyr FTJPcKor IJjMÔJKjT IJfìk´TJv WPaÇ FTJPcKor ksKfÔJfJ kKrYJuT oJSuJjJ xJAlMr rJyoJj xJmLPur xnJkKfPfô FmÄ oJSuJjJ ßyJxJAj @yoPhr xûJujJ~ Êr∆Pf @u ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj TJ\L oJSuJjJ yJKl\ @KvTMr rJyoJjÇ ˝JVf mÜmq rJPUj fJKyr FTJPcKor kKrYJuT oJSuJjJ xJAlMr rJyoJj xJmLuÇ KfKj FTJPcKor TJptâo xŒPTt TgJ mPujÇ SP~nJrKu ÛMPu ksKf vKj S ßrJmmJr KvÊPhr \jq AxuJKoT TîJx yPmÇ IKnù KvãT S KvKãTJPhr oJiqPo KvÊPhrPT ßTJr@j, @hm-@UuJT, KlTy, AxuJKoT KyPˆJKr FmÄ @rKm nJwJ~ KvãJ ßh~J yPmÇ IjMÔJPj KmKnjú TKoCKjKar KmkMuxÄUqT jJrL S kMr∆Pwr CkK˙Kf KZuÇ FPf AÄPrK\Pf èr∆fôkNet mÜmq rJPUj ßlJctÛ~Jr oJhrJxJr KvãT oJSuJjJ @mhMu TJA~Mo @u oJhJKj, TJK\ oJSuJjJ yJKl\ @KvTMr rJyoJj, \JKo~J hJr∆x xMjúJyr KvãT S UKfm oJSuJjJ oJylM\ @yohÇ FZJzJ @rS mÜmq rJPUj, FTJPcKor Ijqfo CPhqJÜJ K\uM Ko~J, FjKl \JuJKu~J oxK\Phr xJPmT ßas\JrJr @uyJ\ô jMr∆u @Koj, FjKl mJÄuJPhv SP~uPl~JPrr ßksKxPc≤ @UfJr ßyJxJAj, FjKl \JuJKu~J oxK\Phr nJAx ßksKxPc≤ mhr∆u yT xMjM Ko~J, xoJ\PxmL @mhMu @yJh S @l\Ju vrLlÇ fJKyr FTJPcKor kKrYJuT oJSuJjJ xJAlMr rJyoJj FmÄ K\uM Ko~J TKoCKjKar xTPur xJKmtT xyJ~fJ TJojJ TPrPZjÇ kKrPvPw oJSuJjJ @mhMu TJA~MPor ßoJjJ\JPfr oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ ßWJweJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q˙q oLrxrJAmJxL ACPTr CPhqJPV jmmwt ChpJkj

pMÜrJ\q˙ oLrxrJAmJxL ACPTr CPhqJPV jmmwt S lqJPouL ßVhJKrÄ vKjmJr kMmtu§Pjr FTKa TKoCKjKa yPu IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj xnJkKffô TPrj xÄVbPjr jm KjmtJKYf TjPnjr ßoJ. Kj\Jo CK¨jÇ ßoJ. yJr∆j rvLPhr kKrYJujJ~ IjMÔJPj mÜmq rJPUj ZJPuyJ ßYRiMrL, lJr∆T ßyJPxj, jJK\o CK¨j FmÄ mqJKrˆJr fJyKojJ TKmr k´oMUÇ KÆfL~ kPmt xJÄÛíKfT IjMÔJPj jOfq kKrPmvj TPrj jKªfJ FmÄ ßjyJ S fJr hu FmÄ IjMÔJPj IJoKπf Kv·L mOª VJj kKrPmvj TPrjÇ FZJzJS KvÊPhr IÄvV´yPe oPjJù IJmOf S KY©JÄTr k´KfPpJVLfJ, FmÄ xmtPvPw k´KfPpJVLPhr oJPiq kMrÛJr Kmfre TPrj xÄVbPjr ˙kKf F ßT Fo KxrJ\ CK¨j, mqJKrˆJr IJPjJ~Jr, xJAoj ßYRiMrL k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj KmùJkj Khj 020 7377 9787


21

Surma

05 - 11 May 2017

mJKotÄyJPo láufuL (ry.)-Fr AxJPu xJS~Jm oJyKlu ÈKh lJCPµAj Im uJAa' IjMÔJPj mÜJrJ

@jMÔJKjTnJPm Êr∆ ymJr kNPmt UfPo Tár@j, hJuJP~uMu UJ~rJf, UfPo UJP\VJjxy KmKnjú Ufo xŒjú y~Ç oJyKlPu k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj kKm© oÑJ oMTJrroJ ßgPT @Vf rJxMuäJy (x.) Fr Ijqfo mÄvir vJP~U xJK~qh @u yJKmm ßoJyJÿh @»MuäJy @u @AhJr∆xÇ k´iJj @PuJYT KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv @j\MoJPj @u AxuJy'r xnJkKf oJSuJjJ ÉZJoM¨Lj ßYRiMrL láufuLÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj k´mLe @Puo oM\JKyh CK¨j ßYRiMrL hMmJVL, @j\MoJPj @u AxuJy ACPT'r ßk´KxPc≤ vJ~UMu yJhLx yJKl\ @»Mu \Kuu, nJAx ßk´KxPc≤ oJSuJjJ xJh CK¨j Kx¨LTL, ßxPâaJKr oJSuJjJ ßoJyJÿh yJxJj ßYRiMrL láufuL, jgtAˆ hJr∆u yJKhx uKfKl~Jr Kk´K¿kJu oJSuJjJ xJuoJj @yoh ßYRiMrL láufuL S oJSuJjJ @»Mr ryoJj Kj\JoLÇ mJKotÄyJo mJÄuJPhv AxuJKoT ßx≤JPrr AoJo S UKfm oJSuJjJ ßoJ” ÉxJo CK¨j @u ÉoJ~hLr kKm© Tár@j ßfuJS~JPfr oJiqPo Êr∆

yS~J oJyKlPu IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj hJr∆u yJKhx uKfKl~J u¥Pjr nJAx Kk´K¿kJu oJSuJjJ @»Mu TJyyJr, KvãT oJSuJjJ @»Mu @S~Ju ßyuJu, SP~ux @u AxuJy'r ßk´KxPc≤ yJKl\ lJr∆T @yoh, @u AxuJy u§j KcKnvPjr ßxPâaJKr oJSuJjJ @»Mu Tá¨MZ, ßV´aJr oqJjPYˆJr KcKnvPjr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ @»Mu oKfj, ßxPâaJKr oJSuJjJ UJ~rÊu ÉhJ UJj, xqJ¥SP~u TJCK¿Pur jm KjmtJKYf mJXJKu oMxKuo ßo~r @yPoh Cu yT FoKmA, oJSuJjJ ßjJoJj @yoh, oJSuJjJ @»Mu S~JKyh KxrJ\L, oJSuJjJ oMZPuy CK¨j, Aˆ KcKnvj @u AxuJy'r ßk´KxPc≤ ßoJ. @»MZ ZJuJo, oJSuJjJ r∆TjM¨Lj @yoh, oJSuJjJ @»Mu @uL, oJSuJjJ ZJjJSr @uL, oJSuJjJ rKlT @yoh, oJSuJjJ oMlKf rKlT @yoh, ßoJ. VJmr∆ Ko~J, oJSuJjJ lUr∆u yJxJj uM“mJ, yJ\L oTmMu @uL, ßoJ. FohJh ßyJxJAj, oJˆJr @»Mu oMKyf, @»Mu yJA, oJSuJjJ ßj\Jo CK¨j, oJSuJjJ @uoJx UJj, yJKlp jMMr∆u AxuJo, oJSuJjJ jMr∆u @Koj, oJSuJjJ @KfTár ryoJj, oJSuJjJ èu\Jr @yoh, oJSuJjJ oJymMm TJoJu, ßoJyJÿh vJy\JyJj, oJSuJjJ @mMu yJxJj, yJ\L ßoJ” \Kxo CK¨j, oJSuJjJ @»Mu oMKjo, yJ\L yJxj @uL ßyuJu, yJKlp @uL ßyJPxj mJmMu, ßoJ” xJAláu @uo, yJ\L xJyJm CK¨j, ßoJ. o∂J\ @uL, yJ\L @»Mu TJA~Mo, yJKl\ TKmr @yoh, oJSuJjJ FyxJjMu yT, yJKlp CxoJj UJj, yJ\L @K\r CK¨j @»Ju, yJKl\ r∆Pou @yPoh, oJSuJjJ mMryJj CK¨j, yJ\L fJrJ Ko~J, yJ\L xJKyh Ko~J, oZKær @uL k´oMUÇ oJyKlPu mÜJVe mPuj, SuL @uäJyVe oJjMPwr mºá KZPujÇ fÅJrJ oJjMwPT xKbT kPgr xºJj hJPjr kJvJkJKv yJrJo kKrfqJV TrPf mPuPZjÇ fJrJ láufuL (ry.) Fr \Lmj xŒPTt mPuj, KfKj oOfáqr @V kpt∂ oyJjmL (x.) Fr k´hKvtf @UuJT mJ YKr© ßgPT KmYáqf yj jJAÇ KfKj oJjMwPT oyæf TrPfj, A~JKfo IxyJP~r kJPv hÅJzJPfj, KmvõjmLr @hvtPT xoJP\ k´KfKÔf TrPf KfKj ßYÓJ TPr ßVPZjÇ oJyKlPur k´iJj IKfKg vJP~U xJK~qh @u yJKmm ßoJyJÿh @»Mu¯Jy @u @Ahr∆x Fr @rKm nJwJ~ k´h• mÜmq AÄPrK\Pf IjMmJh TPrj hJr∆u yJKhx uKfKl~J u§Pjr KvãT oJSuJjJ oJr∆l @yohÇ oJyKlPu AxuJKo xñLf kKrPmvj TPrj KmKvÓ T£Kv·L KoTJAu oJuJ, @yPu oJyJæJ S vJPj ßoJ˜lJ Kv·L ßVJKÔÇ kKrPvPw KouJh S ßoJjJ\JPfr oJiqPo oJyKlPur xoJK¬ WPaÇ

ÈoJjMw oJjMPwr \jq' Fr CPhqJPV ‰Æf YqJPrKa mqJc Koµj k´KfPpJKVfJ xŒjú yP~PZ Vf 23 FKk´u, rKmmJr ßx≤sJu u§Pjr \MmKu ߸Jatx ßx≤JPrÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT 28Ka hu IÄv ßj~Ç KhjmqJkL IjMKÔf aájJt PoP≤r CPÆJij TPrj msJ≤ TJCK¿Pur ßo~r kJrPn\ @yPoh, FoFoP\ lJCP§vPjr ßY~JroqJj fJoJjúJ mTx, lJC§Jr ovÉh mTx jJ\oMuÇ k´KfPpJKVfJ~ oMKjo S l\uMu yT \MKaPT I· mqmiJPj krJKYf TPr YqJKŒ~j y~ fJKrj S lryJh \MKaÇ k´KfPpJKVfJ~ fífL~ y~ oMKjo ßYRiMrL S TJCxJr \MKaÇ k´KfPpJKVfJ ßvPw Km\~LPhr oPiq kMrÛJr Kmfre TPrj TqJoPcj TJCK¿Pur ßo~r jJKh~J vJy, KmKmKxKx@Ar Fr cJ~PrÖr ß\jJPru

xJAhMr ryoJj ßrjM ß\Kk, TJCK¿uJr KrfJ ßmVo, KoKc~J mqKÜfô xMK\~J ßYRiMrL, ßyPuj AxuJo, xŒ¿r yJfL ßTîAo Fr kKrYJuT jNÀu AxuJo, ßooKrY Il AK¥~J Fr vJKoo @yPoh, mäS M P~ csJAKnÄ ÛáPur l~Zu Ko~J, yqJr ßrJz ßV´JxJKrr oJKuT TKmr @yPoh UuTáÇ k´KfPpJKVfJr xJKmtT xyPpJKVfJ~ KZPuj xM\j Ko~J, xJPrJ~Jr Ko~J, KhuJSr Ko~J, @yJh Ko~J k´oUM Ç IjMÔJPj \JjJPjJ y~, ÈoJjMw oJjMPwr \jq' xÄVbjKa mJÄuJPhvL k´KfmºLPhr oJKxT nJfJ, KYKT“xJ, ÛáPur mqm˙Jxy jJjJj xMPpJV xMKmiJ k´hJj TPr @xPZ FmÄ fJ ImqJyf rJUPf xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

oJjmfJr TuqJe xJijA @uäJyr SKuPhr \LmPjr msf

ßoJ. ÉxJo CK¨j @u ÉoJ~hL z mJKotÄyJo ßgPT @uäJoJ láufuL (ry.) Fr AxJPu xJS~Jm oJyKlu CkuPã Vf 23 FKk´u, ßrJmmJr pMÜrJP\qr mJKotÄyJPor uKfKl~J láufuL ToPkäPé mqJkT IJP~J\Pj IjMKÔf yP~PZ ÈKh lJCP≤Aj Im uJAa'Ç hMkMr 1aJr xo~ Êr∆r TgJ gJTPu Fr kNmt ßgPTA pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT IJuäJoJ láufuLr oMKyKæj oMKrhJjxy xmt˜Prr oMxKuäPhr @VoPj oJyKluKa nrkMr yP~ SPbÇ KZPuJ xMvO⁄u mqm˙JkjJ~ jJrL-kMr∆Pwr kOgm kOgT mxJr mqm˙JÇ oJyKlPu xnJkKffô TPrj AxJPu xJS~Jm oJyKlu mJ˜mJ~j TKoKar ßY~JroqJj @uyJ\ jJKZr @yoh FmÄ kKrYJujJ TPrj oJyKlu mJ˜mJ~j TKoKar ßxPâaJKr Kk´K¿kJu oJSuJjJ Fo F TJKhr @u yJxJjÇ oJyKlu kKrYJujJ~ xyPpJKVfJ~ KZPuj yJKl\ xJKær @yoh, ßoJ. KoxmJCr ryoJj S UMrPvh-Cu-yTÇ

ÈoJjMw oJjMPwr \jq' Fr CPhqJPV ‰Æf YqJPrKa mqJc Ko≤j k´KfPpJKVfJ xŒjú mJÄuJPhvL k´KfmºLPhr xLKof kptJP~ oJKxT nJfJ, KYKT“xJ, ÛáPur mqm˙Jxy jJjJj xMPpJV xMKmiJ k´hJPjr uãq KjP~ VKbf YqJPrKa xÄVbj

ßhRufkMr ACKj~j FcMPTvj F§ SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr TJptTrL kKrwPhr xnJ KmvõjJg CkP\uJr 5jÄ PhRufkMr ACKj~Pjr k´mJxLPhr KjP~ VKbf ßhRufkMr ACKj~j FcMPTvj F§ SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr TJptTrL kKrwPhr FT xnJ Vf 24 FKk´u, ßxJomJr u¥Pjr KmsTPuAj˙ ojxMj ßrˆMPrP≤ IjMKÔf y~Ç asJPˆr xnJkKf vJoxMK¨j fJuMThJr xJoPxr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT PoJyJÿh oyJæf ßvPUr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j PfuJSf TPrj TJptTrL xhxq yJKjl @yoh UJjÇ CkK˙f xhxqmíPªr ofJoPfr oJiqPo ßmvKTZá èÀfôkNet Kx≠J∂ VOKyf y~Ç Fr oPiq CPuäUqPpJVq yPò @VJoL ßo oJPx mJÄuJPhPv VKrm S ßoiJmL

KvãJgtLPhrPT míK• kshJj FmÄ IPÖJmr oJPx KÆmJKwtT xnJ, .asJPˆr TJptâPor Ckr oqJVJK\j ksTJvjJ TrJÇ FKhPT, jfMj asJKˆ KyPxPm yJ\L \MPmr @yoh @uL S @lPrJ\ @uLPT asJKˆ KyPxPm IjMPoJhj ßh~J y~Ç xnJ~ CkKòf KZPuj asJPˆr xJPmT xnJkKf S mftoJj TJptTrL xhxq @mM vyLh ßYRiMrL, xJPmT xJiJre xŒJhT S mftoJj TJptTrL xhxq ForJj UJj, xJPmT ßTJwJiqã S mftoJj TJptTrL xhxq oJymMm @uL YMjM, xy-xnJkKf @»Mu rm, xyxJiJre xŒJhT yJKxjMöJoJj jMÀ, ßTJwJiqã Thr CK¨j, xyTJrL ßTJwJiqã yJ\L \JKyr @uL, ksYJr S ksTJvjJ xŒJhT @»Mu yJKoh UJj, TJptTrL xhxq lJÀT @uL, ßvU omKvõr @uL, xJPmT xyTJrL ßTJwJiqã S~JKrZ CK¨j FmÄ jfMj asJKˆ @lPrJ\ @uL k´oMUÇ xnJ~ xÄVbPjr Cjú~Pjr xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßkx KmùK¬Ç


KmPjJhj 22

SURMA m 05 - 11 May 2017

YLPjr xPÿuPj mJÄuJPhPvr Kfj Kv·L dJTJ, 1 ßo - jJY, TotvJuJ S k´mº Ck˙Jkj TrPf YLj pJPòj mJÄuJPhPvr Kfj jífqKv·LÇ fJÅrJ yPuj xJijJ xÄÛíKf ßTPªsr Kv·KjPhtvT S kKrYJuT uMmjJ oJKr~Jo, jífq kKrYJuT IKof ßYRiMrL S xMAKa hJx ßYRiMrLÇ YLPjr ßmAK\ÄP~ xÄVLfKvãJ IqJuJP~P¿r k´go xPÿuPj mJÄuJPhPvr k´KfKjKifô TrPmj fJÅrJÇ 5 ßgPT 7 ßo YLPjr ßmAK\ÄP~r IjMKÔf yPf pJPò ßx≤sJu Tj\JrPnaKr Im KoCK\PTr xÄVLfKvãJ IqJuJP~P¿r k´go xPÿuj ÈIqJâx hq Kx‹ ßrJc'Ç FPf 16Ka ßhv ßgPT ßpJV KhPòj 70 \PjrS ßmKv xÄVLfù S kK§fÇ mJÄuJPhv ßgPT FPf IÄv KjPòj jífqKv·L uMmjJ oJKr~Jo, IKof ßYRiMrL, xMAKa hJx, dJTJ KmvõKmhqJuP~r KgP~aJr IqJ¥ kJrlrPo¿ ˆJKc\ KmnJPVr KvãT ‰x~h \JKou @yPoh FmÄ YJÀTuJ IjMwPhr KvãT TJoJu CK¨jÇ uMmjJ oJKr~Jo \JjJj, YLPjr ßx≤sJu Tj\JrPnaKr Im KoCK\T F xPÿuPj fJÅPhr @oπe \JKjP~PZÇ KfKj mPuj, Èk´gomJPrr

oPfJ F xPÿujÇ fJrJ TL TrPf YJAPZ, ßxaJ ßhUJr \jq Ch&?V´Lm yP~ @KZÇ @oJr KmvõJx, fJÅrJ mM^Pf ßkPrPZ ßp pM≠ TPr @r KTZMA yPm

jífq IjMvLuPjr FTKa GKfyJKxT Kmmre' Ck˙Jkj TrPmj uMmjJ oJKr~JoÇ F ZJzJ k´mº Ck˙Jkj TrPmj ‰x~h \JKou @yPohÇ uMmjJ

mJCuVJPjr xPñ FTKa jífq k´PpJ\jJ Ck˙Jkj TrPmj Kfj Kv·LÇ hLWtKhj iPr mJÄuJPhPvr jífq KjP~ VPmweJ TPr @xPZj uMmjJ oJKr~JoÇ jJPYr xÄVbj T·fÀr jífq kKrYJuT IKof ßYRiMrL nrfjJaqo Kv·L S dJTJ KmvõKmhqJuP~r KgP~aJr IqJ¥ kJrlrPo¿ ˆJKc\ KmnJPVr

jJ, xÄÛíKfr oJiqPo TNaQjKfT xŒTt KaKTP~ rJUPf yPmÇ' xPÿuPjr fífL~ Khj mz khtJ~ Kn\Mq~Ju VPmweJ ÈxyK\~J jJPYr oJiqo: mJÄuJPhPvr @iqJK®T

oJKr~JPor xyPpJKVfJ~ IKof ßYRiMrL S xMAKa hJx ÈmJÄuJPhPvr jíPfqr oNu' KjP~ FTKa TotvJuJ kKrYJujJ TrPmjÇ F ZJzJ rmLªs S j\ÀuxÄVLf, mJÄuJPhPvr oKekMKr jJY S

k´hvtPTr hJK~fô kJuj TrPZjÇ oKekMKr jífqKv·L xMAKa hJx oKekMKr xŒ´hJP~r jJY KjP~ VPmweJ TrPZjÇ uMmjJ oJKr~Joxy F hMA Kv·L 3 ßo YLPjr CP¨Pv pJ©J TrPmjÇ

oJ-mJmJr \jq KouJ TáKjPxr CkyJr

xJuoJPjr k´Kf oMêfJ TJPaKj TqJaKrjJ TJAPlr KmhJ~ KmPjJh UJjúJ

dJTJ, 27 FKk´u - mKuCc IKnPjfJ xJuoJj UJPjr FTxoP~r ßk´KoTJ TqJaKrjJ TJAl FUPjJ mMÅh yP~ @PZj xJuoJPjr oMêfJ~Ç xŒ´Kf FT xJãJ“TJPr KfKj KjP\r oMPU F TgJ ˝LTJr TPrPZjÇ kJÅY mZr kr ÈaJAVJr K\ªJ yqJ~' ZKmPf xJuoJj UJPjr xPñ \MKa mJÅiPuj TqJaKrjJ TJAlÇ KmPòh yP~ pJS~Jr kr xJuoJPjr xPñ TJ\ TrJr IKnùfJ ßToj∏ FA KmwP~ ßTRfNyu ßfJ gJTPmAÇ TqJaKrjJ mPuj, È@Ko xJuoJjPT IPjT Khj iPr KYKjÇ hLWt xo~ kr fJÅr xPñ TJ\ TrKZÇ fJÅr yJxqTr xm TJ§ Kox TPrKZÇ' TqJaKrjJ @rS mPuj, ÈxJuoJPjr rxPmJi UMm nJPuJÇ fJÅr \LmjpJkPjr FTaJ @uJhJ irj @PZÇ xJuoJPjr @vkJPv gJTPuA KjP\r oPiq FTaJ Ijq rTo k´JevKÜ YPu @PxÇ' Fr @PV ÈoqJ~Pj kqJ~Jr KTC KT~J?', ÈkJatjJr', ÈpMmrJ\' S ÈFT gJ aJAVJr' ZKmPf FTxPñ IKnj~ TPrKZPuj xJuoJj UJj S TqJaKrjJ TJAlÇ

dJTJ, 28 FKk´u - YPu ßVPuj mKuCPcr UqJKfoJj IKnPjfJ KmPjJh UJjúJÇ VfTJu míy¸KfmJr xTJPu nJrPfr oM’JAP~r FTKa yJxkJfJPu KfKj oJrJ pJjÇ m~x yP~KZu 70 mZrÇ KmPjJh UJjúJr TqJjxJr irJ kPz k´J~ Z~ mZr @PVÇ vrLPr TTta ßrJV KjP~A KfKj IKnj~ TPr ßVPZj hJmJÄ, ßkä~Jr, hJmJÄ aM S KhuS~JPu ZKmèPuJPfÇ ßoPr @kPj, TMrmJKj, AjTJr, yJf KT xJlJA fJÅr IKnj~\LmPjr CPuäUPpJVq KTZM ZKmÇ 1977 xJPu oMKÜ kJS~J \jKk´~ ZKm Ior @Tmr IqJ∫KjPf Ior YKrP© IKnj~ TPrKZPuj KmPjJh UJjúJÇ fJÅr hMA nJA IqJ∫Kj S @TmPrr YKrP© KZPuj IKofJn mój S EKw TJkMrÇ VfTJu pUj KmPjJPhr oífMqxÄmJh ZKzP~ kPz, fUj ÈKmV Km' xrTJr 3-Fr \jq FTKa xJãJ“TJr KhKòPujÇ IKofJn fUjA ßxA xJãJ“TJr ßZPz ZMPa pJj KmPjJPhr kKrmJPrr TJPZÇ EKw TJkMr aMAaJPr KuPUPZj, ÈPfJoJPT Kox Trm IorÇ ßfJoJr @®Jr vJK∂ ßyJTÇ' ufJ oPñvTJr aMAa TPrPZj, È@oJPhr xoP~r ßxrJ FT\j fJrTJ KmPjJh UJjúJ @\ @oJPhr oJP^ ßjAÇ fJÅr oífMqPf @oJPhr KvP·r KmrJa ãKf yP~ ßVuÇ Bvõr fJÅr @®JPT vJK∂ KhTÇ' r\jLTJ∂ KuPUPZj, È@oJr Kk´~ mºM KmPjJhÇ ßfJoJPT nLwe Kox TrmÇ KmPjJPhr kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJÇ' PyoJ oJKujL KuPUPZj, ÈFT\j Yo“TJr oJjMwPT yJrJPjJr hM”PUr Khj @\Ç' IKju TJkMr KuPUPZj, ÈKfKj ßmÅPY gJTPmj @oJPhr oPjr oJP^ S fJÅr C•rxNKrPhr oPiqÇ' oJiMrL hLKãf KuPUPZj, ÈKmPjJhK\ @kKj @oJPhr ˛íKfPf ßmÅPY gJTPmjÇ' Iã~ TMoJr KuPUPZj, ÈxqJr xKfqTJr IPgtA FT\j IxJiJre IKnPjfJ KZPujÇ FA oífMqr oiq KhP~ FTKa pMPVr xoJK¬ yPuJÇ' AK¥~Jj FéPk´x, KyªM∂Jj aJAox, FjKcKaKnÇ

dJTJ, 27 FKk´u KouJ TMKjPxr oJ-mJmJ ImJT Km˛~ @r Vmt KjP~ fJTJPuj fJÅPhr x∂Jj KouJ TMKjPxr KhPTÇ 33 mZr m~xL FA fJrTJ IKnj~Kv·L fJÅr mJmJ-oJP~r ux IqJP†PuPxr mJKzKa (TP¥J) FPTmJPr jfMj TPr KhP~PZjÇ oJTt S FuKnrJ TMKjPxr k´Kf x∂Jj KouJ ßTj FA vs≠J \JjJPuj, fJ ¸Ó yPuJ KouJ TMKjPxr TgJ~, ÈKaPT gJTPf yPu Tf kKrvso TrPf y~, fJ @Ko \JKjÇ @oJPT S @oJr nJAPT oJjMw TrJr \jq @oJr mJmJ-oJ @oJr ßYP~S ßmKv kKrvso TPrPZjÇ F TJrPeA @orJ hM nJAPmJj FA IxJiJre \Lmj ßkP~KZÇ' pUj mJKzr xÄÛJrTJ\ ÊÀ yPuJ, fUj x∂Jjx÷mJ KouJr j~ oJx YuPZÇ KfKj fJÅr KÆfL~ x∂Jj KhKoK©r \jì ßhS~Jr \jq k´˜Mf yKòPujÇ KT∂á mJmJ-oJP~r mJKzKa jfMj TPr ßhS~Jr \jq KfKj KZPuj hí|k´KfùÇ PkvJhJr jTvJTJr S TotLrJ Z~ x¬JPyr oPiqA oJTt S FuKnrJr mJKzKar xÄÛJrTJ\ TPrPZjÇ KouJr mr IqJˆj TMYJrS FPx ßhPU ßVPZj jfMj yP~ pJS~J mJKzKaÇ


AxMq 2027 05 - 11 ßo 2017 oyJj ßo Khmx xÄUqJ

SURMA

23

cÖr Fo oMK\mMr ryoJj

xJoJK\T nJrxJoq rãJ~ ßnJVmJPhr KmkrLPf v´KoPTr oNuqJ~j \ÀKr FT: xnqfJr k´KfKa Aa,mJuM, kJgPr pJPhr ßlJÅaJ ßlJÅaJ WJo \KzP~ @PZ KT∂á xnqfJr @vLmtJhijq ßvsKe KZujJ TUPjJA, FUPjJ j~Ç ÈfJrJA oJjMw, fJrJA ßhmfJ, VJKy fJyJPhKr VJj, fJPhKr mqKgf mPã kJ ßlPu @Px jm C™Jj'! KmPhsJyL TKm TJ\L j\Àu AxuJPor TáKuo\Mr TKmfJr FA IxJoJjq uJAj hMPaJ \JjJj ßh~ vsKoPTr xÿJj, k´Tf í optJhJÇ mZr WMPr @Px oyJj ßo KhmxÇ mJÄuJPhvxy kOKgmLr mÉ ßhPv @∂\tJKfT vsKoT Khmx KyPxPm F KhjKa kJKuf y~, pJr kKrY~ ÈPo Khmx' KyPxPmÇ 1886 xJPur ßo oJPx vsKoTPhr IKiTJr @hJP~r FT GKfyJKxT @PªJuj S xÄV´JPor kMeq˛OKfr xÿJPj FA KhjKa kJKuf y~Ç vsKoTrJ @\S KjptJKff, kJj jJ fJÅPhr jqJpq o\MKrÇ DjKmÄv vfJ»Lr ÊÀr KhPT F Im˙J KZu @PrJ UJrJkÇ vsKoTrJ fUj KhPj 12-14 WµJ TJ\ TrPuS fJr KmKjoP~ xJoJjq o\MKrS ßkPfj jJÇ Ckr∂á KZu oJKuTkPãr Ijmrf ITgq KjptJfjÇ 1860 xJPu vsKoTrJ fJÅPhr o\MKr jJ TKoP~ xJrJ KhPj @a WµJ TJP\r xo~ KjitJrPer \jq hJKm \JjJjÇ F \jq fJÅrJ FTKa xÄVbjS ‰fKr TPrj krmftLTJPu, pJr jJo y~ @PoKrTJj ßlcJPrvj Im ßumJrÇ FA xÄVbj vsKoTPhr k´Jkq o\MKr S IKiTJr @hJP~r uPãq IKmrf @PªJuj YJKuP~ ßpPf gJPTÇ 1884 xJPu xÄVbjKa KhPj TJP\r xo~ È@a WµJ' KjitJrPer \jq oJKuTkPãr TJPZ xo~ ßmÅPi ßh~Ç xo~ ßhS~J y~ 1886 xJPur 1 ßo kpt∂Ç mJrmJr oJKuTkPãr TJPZ hJKm \JjJPjJ yPuS FTaáS xJzJ ßoPu jJ fJÅPhr TJPZÇ FTKa kK©TJ~ k´TJKvf y~ F KmwP~ FT

@PuJzj ßfJuJ @KatPTuÇ mqx, KmPhsJy SPb YrPoÇ @r KvTJPVJ yP~ SPb k´KfmJh-KmPhsJPyr oNuoûÇ kPyuJ ßo pfA FKVP~ @xKZu, hMA kPãr xÄWwt ImiJKrf yP~ CbKZuÇ oJKuT-mKeT ßvsKe SA k´˜Jm k´fqJUqJj TPrKZuÇ FrA oPiq kMKuv @PV fJÅPhr Fkr Kjoto KjptJfj YJKuP~KZu, @mJrS Yuu ßfojA k´˜KM fÇ vsKoTPhr Skr èKu YJuJPf kMKuvPhr KmPvw I˘ KTPj ßhj mqmxJ~LrJÇ kPyuJ ßo'Pf pMÜrJPÓsr k´J~ Kfj uJU vsKoT TJ\ ßlPu ßjPo @Pxj rJ˜J~Ç @PªJuj YrPo SPbÇ 3 ßo, 1886 xJPu xºqJPmuJ KvTJPVJr ßy oJPTta mJKeK\qT FuJTJ~ \PzJ yS~J vsKoTPhr hNPr hJÅKzP~ KZPuj KTZá kMKuv xhxqÇ Foj xo~ ybJ“ ßmJoJ KmP°JrPe KTZá kMKuv @yf yj, kPr oJrJ pJj Z~\jÇ kPr kMKuv S vsKoTPhr Skr @âoe YJuJPu Kjyf yj 11 \j vsKoTÇ kMKuPvr kã ßgPT vsKoTPhr yfqJoJouJ~ IKnpMÜ TPr Z~\jPT k´yxjoNuTnJPm ßhJwL xJmq˜ TPr k´TJPvq lJÅKx ßhS~J y~Ç KT∂á FA KogqJ KmYJPrr IkrJi ßvw kpt∂ irJ kPzÇ 26 \Mj 1893 AKuj~ xrTJPrr kã ßgPT \JjJPjJ y~, KoPgq KZu SA KmYJrÇ kMKuPvr ToJ¥JrPT hMjLt Kfr hJP~ IKnpMÜ TrJ y~Ç ßvw kpt∂ vsKoTPhr ÈQhKjT @a WµJ TJ\'-Fr hJKm @jMÔJKjTnJPm ˝LTíKf kJ~Ç ßxA ßgPT kPyuJ ßo kJKuf y~ vsKoTPhr @fìhJj @r hJKm @hJP~r Khj KyPxPmÇ hMA: mftoJPj KmPvõr KmKnjú ßhPvr @Aj IjMpJ~L vsKoPTr IKiTJr xÄrKãf y~Ç mJÄuJPhPvS vsKoT IKiTJr rãJ~ @PZ TJVP\ TuPor KTZá

@AjÇ KT∂á @Aj gJTPuS ßhPv Fr mJ˜mJ~j yP~PZ TfaáT?á KvÊ vso IKiTJr @Aj-2006 F fífL~ IiqJP~r 34(2) iJrJ~ muJ yP~PZ, ßTJPjJ ßkvJ~ mJ k´KfÔJPj ßTJPjJ KvÊPT KjP~JV TrJ pJPm jJ mJ TJ\ TrPf ßhS~J pJPm jJÇ @APj KjPwi gJTPuS mJx, ßaŒM ßoKér ßyukJPrr oPfJ ^áKÅ TkNet TJ\, SP~KÄ TJrUJjJ~, KmKz ‰fKrPf, fáuJ S @Åv \JfL~ KvP·r TJ\xy 295Ka ^áKÅ TkNet S KmköjT ßkvJ~ KjP~JK\f rP~PZ TP~T yJ\JPrr ßmKv KvÊÇ TJ\ TrPf KVP~ FPhr IPjPTrA yJf, kJ, ßYJU yJKrP~ kñMfô mre TrPZ @mJr ßTC ßTC iLPr iLPr yJÅkJjL, võJx-TÓ, TqJ¿Jr, pçJr oPfJ oJrJfìT ßrJPV @âJ∂ yPòÇ mJÄuJPhv jLKfVfnJPm KvÊvsoKmPrJiLÇ \JKfxÄW KvÊ IKiTJr IjMxrPe fJPhr TuqJPe pgJpg CPhqJV S xyPpJKVfJ k´hJj TrPf mJÄuJPhv xrTJr k´Kfvs∆Kfm≠Ç vsKoT IKiTJr @APjr iJrJ 40 ÈKmköjT pπkJKfr TJP\ IgmJ ^áKÅ TkNet TJP\ KTPvJr KjP~JV'-F muJ @PZ, ßTJPjJ KTPvJr pπkJKfr ßTJPjJ TJ\ TrPm jJ, pKh jJ fJPT SA pπkJKf xÄâJ∂ Kmkh xŒPTt FmÄ FA mqJkJPr xJmiJjfJ Imu’j xŒPTt xŒNen t JPm \JjJPjJ y~ FmÄ ßx pπkJKfPf TJ\ TrJr \jq pPgÓ k´Kvãe V´ye TPrPZ IgmJ ßx pπkJKf xÄâJ∂ IKnù FmÄ kMPrJkMKr ùJjxŒjú mqKÜr f•ôJmiJPj TJ\ TrPmÇ @APj @rS muJ yP~PZ, xrTJr TftT í ßWJKwf ^áKÅ TkNet TJP\ ßTJPjJ KTPvJrPT KjP~JV TrJ pJPm jJÇ ßTJPjJ k´KfÔJPjr pπkJKf YJuM Im˙J~ fJ kKrÛJPrr \jq Fr K˙r FmÄ WMeJt ~oJj IÄvèKur oJ^UJPj ßTJPjJ KTPvJrPT TJ\ TrPf ßhS~J pJPm jJÇ 26 kOÔJ~

pMVaJA FUj yP~ hJÅKzP~PZ xπJPxr S ßkKvvKÜr FmÄ IQmi IPgtrÇ ÈPasc ACKj~j' v» hMKa FUj IfLm uöJrÇ ÈChJxLj Bvõr ßTÅPk CbPZ jJ' vsKoT KhmPxr @jMÔJKjT khPãPkÇ mJfJPxr KhT kJPPZÇ AKfyJxS fJA Knjú KhPT mJÅT KjP~PZÇ ßx pJ©J vso\LmL oJjMPwr UMm FTaJ kPã j~Ç Fr hJ~ @hvtmJhL mJ vso\LmL oJjMPwrS To j~Ç


5 - 11 May 2017

24-25 SURMA

oyJj ßo Khmx

ßo KhmPx FTKa @Pmhj ‰x~h @mMu oTxMh

ßkJvJTKvP· jJrL vsKoTPhr IÄvV´yPe mJÄuJPhv jJrLxoJP\ Kmkäm WPa ßVPZÇ KT∂á ßxUJPj fJPhr \Lmj ßp KjrJkh fJ j~Ç Tot˙Pu pJfJ~JPf KjrJk•Jr InJmÇ ßpRj KjkLzPjr KvTJr yS~J ZJzJS Tot˙PuS \LmPjr ^MÅKT rP~PZÇ IKVúTJ§xy KmKnjú hMWtajJ~ jJrLA xmPYP~ KmkjúÇ Vf TP~T mZPr mz mz TP~TKa IKVúTJP§ jJrL vsKoTA oJrJ ßVPZ ßmKvÇ rJjJ käJ\J iPx FT KhPjA vf vf jJrL \Lmj yJrJ~Ç

jJrL vsKoTPhr IÄvV´yPe Kmkäm WPa ßVPZÇ KT∂á fÅJPhr \Lmj ßp KjrJkh fJ j~jJrL vsKoTPhr IÄvV´yPe Kmkäm WPa ßVPZÇ KT∂á fÅJPhr \Lmj ßp KjrJkh fJ j~ TP~T x¬Jy @PV A≤Jr-kJutJPo≤JKr ACKj~Pjr (@AKkAC) 34fo xPÿuj IjMKÔf yPuJ dJTJ~Ç FTKa èÀfôkNet @∂\tJKfT xPÿujÇ KmPvõr KmKnjú VefJKπT ßhv ßgPT fJPhr kJutJPoP≤r K¸TJr, ßckMKa oyJj ßo KhmPxr 131fo mJKwtTLr KhPj muPf yPò, ßp kanNKoPf ßo KhmPxr xNYjJ yP~KZu, fJr ßTJPjJ èeVf kKrmftj y~KjÇ o\MKr-hJxfô y~PfJ ßfojnJPm k´fL~oJj j~, fmM FUPjJ KTZM KTZM ßãP© vsKoPTrJ IKV´o vso KmKâ TPr ßhjÇ ßpojKa Kvk ßmsKTÄ, KjotJe FmÄ @rS ßmv KTZM jfMj jfMj KvP·r ßãP©Ç @a WµJ vso, @a WµJ KmPjJhj S @a WµJ KmvsJo∏FaJ ßpj FTaJ ˝Pkúr oPfJÇ xrTJKr IKlx-@hJuf mJ Kv·k´KfÔJj ZJzJ Ijq ßmKvr nJV ßãP©A Fr mqfq~ WaPZ FmÄ @a WµJr kKrmPft IKfKrÜ ßp vsoWµJ TJ\ TrJPjJ y~, fJ jJooJ© o\MKr mJ ÊiM KaKlj UJS~JPjJr oJiqPo KZKjP~ ßjS~J y~Ç ˝JiLjfJr kr VPz SbJ ßkJvJT TJrUJjJèPuJPf vsKoPTrJ KjrJk•JyLjfJ~ TJ\ TrPZjÇ ßkJvJT TJrUJjJèPuJ k´gof @mJKxT FuJTJ~ FmÄ krmftL xoP~ mÉfuKmKvÓ nmPj VPz ßfJuJ y~Ç ßmKvr nJV TJrUJjJ AoJrf KmKioJuJ ßoPj KjotJe TrJ y~KjÇ ßpxm @mJKxT nmPj ßkJvJT TJrUJjJ TrJ yP~PZ, ßxèPuJr IKiTJÄPvrA TJrUJjJr pπkJKfr nJr myj TrJr ãofJ ßjAÇ @èj uJVPu mJ Ijq ßTJPjJ hMWtajJ WaPu ßxUJj ßgPT ßmKrP~ pJS~Jr KÆfL~ ßTJPjJ kg ßjA, lPu ßmr yPf KVP~ ÉPzJÉKz TPr IPjT vsKoT yfJyf y~Ç IKVúKjmtJkPer mqm˙J pPgÓ j~Ç TUPjJ TUPjJ @èj ßjnJPf jJ kJrJr TJrPe vsKoTPhr oífMq WPaÇ vsKoTPhr IxyJ~Pfôr xMPpJV KjP~ oJKuPTrJ Fxm KmwP~ ChJxLj ßgPT pJPòjÇ oJjMPwr \LmPjr k´Kf jNqjfo oofôPmJi gJTPu F rTo kKrPmPv TJ\ TrJPjJ pJ~ jJÇ PhPv FmJPrr mJKwtT k´míK≠ 6.5-Fr TJZJTJKZ gJTPm

K¸TJr k´oMU FPxKZPuj mJÄuJPhPvÇ fJÅPhr xlrxñL yP~ FPxKZPuj @rS IKfKgÇ ßhPvr Ijq ßTJPjJ \J~VJ~ pKh fJÅrJ jJS KVP~ gJPTj, rJ\iJjL jVrL WMPr ßhUJr xMPpJV fJÅrJ ßkP~PZjÇ Imvq KbT ßxA xo~A \Kñ KjP~ Foj xm UmrJUmr k´TJKvf yPf gJPT ßp fJ k©kK©TJ~ kJb TPr FmÄ ßaKuKnvPjr khtJ~ ßhPU IPjPTA k´P~J\Pjr mJAPr xLKof ˙JPj ßWJrJWMKr TPrPZjÇ IPjPT fJÅPhr

mPu FvL~ Cjú~j mqJÄT iJreJ TrPZÇ IgtQjKfT k´míK≠ WaPuA xJoJK\T xNYPTr Cjú~j S hJKrhsq KmPoJYj y~ jJÇ @oJPhr ßhPv FUj kJÅY yJ\JPrr ßmKv oJ^JKr S mz TJrUJjJ~ k´J~ 45 uJU oJjMw vsKoT KyPxPm TJ\ TPrjÇ \JfL~ mJKwtT Vz @P~r 10 nJPVrS ßmKv @Px FA UJf ßgPTÇ FA kKrPk´KãPf Fxm vsKoPTr ˝J˙q S TotPãP©r KjrJk•Jr Kmw~Ka Ifq∂ \ÀKrnJPm KmPmYjJ~ rJUJ k´P~J\jÇ F \jq xm vsoWj FuJTJ~ vsKoTPhr KjrJkh, ^MÅKTyLj S ˝JP˙qr kPã ãKfTr j~ Foj TJP\r kKrPmv xíKÓ TrJ xrTJrxy xÄKväÓ xmJr \jq FTKa èÀfôkNet KmPmYq Kmw~Ç pKh F KhTaJ~ èÀfô ßhS~J y~, fJyPu ImqJyfnJPm C“kJhj mJzPm, @~ mJzPm FmÄ FèPuJ k´KfKÔf yPu TJP\r ßãP© hMWtajJ FzJPjJ x÷m yPmÇ F \jq ImTJbJPoJèPuJ xMÔM S Kj~ooJKlT KjotJe TrPf yPm, IKiTfr KjrJk•Jmqm˙J V´ye FmÄ TJrUJjJ kKrhvtjPT IV´JKiTJr KhPf yPmÇ KjrJkh Tot˙u TotkKrPmPvr \jq Ifq∂ èÀfôkNet Kmw~Ç @orJ ßhUPf kJA, KjrJkh Tot˙Pur InJPm @oJPhr ßhPv mÉfuKmKvÓ nmPj pUj ßTJPjJ hMWtajJ WPa, fUj k´YMr xÄUqT vsKoT yfJyf yjÇ KT∂á fhJjL∂j kNmt kJKT˜JPj Tot˙uèPuJ ßmKvr nJV FTfuJ, ßpoj kJaTu, xMfJTu, FojKT nJrL Kv· KrPrJKuÄ∏FèPuJ xmA KZu FTfuJ mJ ßhJfuJÇ lPu IKVúTJ§ WaPuS ã~ãKfr kKroJe FmÄ yfJyf yPfJ ToÇ KjVtoj kg KZu xMVo, lPu vsKoPTrJ hs∆ffJr xPñ ßmr yP~ ßpPf kJrPfj FmÄ IPkãJTíf xyP\ @èj ßjnJPjJ ßpfÇ fJA pUj ßTJPjJ TJrUJjJ VPz ßfJuJ yPm, fUj ImvqA

ßyJPaPur TPãr mJAPr pgJx÷m ßmr yjKj KjfJ∂ k´P~J\j ZJzJÇ mJÄuJPhPvr IgtQjKfT Cjú~j xŒPTt kíKgmLr oJjMPwr oPiq FTKa AKfmJYT iJreJr xíKÓ yP~PZÇ ßTJPjJ ßhPvr IgtQjKfT Cjú~j yPu xoJP\ fJr híKÓV´Jyq k´Kfluj WPaÇ ßpoj 40-50 mZr @PV rJ˜J~ ßmPrJPu ßhUJ ßpf oJjMPwr VJP~ nJPuJ \JoJTJkz ßjAÇ IPjPTr kJP~ \MfJ-xqJP¥u ßjAÇ hJKrPhsqr k´TJv uã TrJ ßpf oJjMPwr ßYJPUoMPUÇ FUj @r ßx Im˙JKa ßjAÇ UJPhqr InJPm rJ˜J~ kPz rP~PZ Foj oJjMw @\ UMm ToA ßYJPU kPzÇ @AKkAC xPÿuPjr xo~ @Ko ßTJPjJ k´P~J\Pj èuvJj FuJTJ~ KVP~KZuJoÇ ßxUJPj KmKnjú rJ˜J ßUJÅzJUMÅKz TPr ßorJof mJ kMjKjtotJPer TJ\ YuPZÇ èuvJj, mJKriJrJ TNaQjKfT FuJTJÇ TP~TKa èÀfôkNet ßhPvr rJÓshNfPhr mJxnmj IgmJ hNfJmJPxr xJoPjr xzPT ßhUuJo FThu jJrL vsKoPTr ßTC ßTJhJu KhP~ oJKa TJaPZ, ßTC aMTKrPf TPr oJgJ~ KjP~ ßxA oJKa myj TPr ßTJgJS KjP~ ßluPZÇ @Ko èPj ßhUuJo xÄUqJ~ fJrJ 17 \jÇ fUj ‰YP©r k´Ur ßrJhÇ VJZfuJ~ ZJ~J~ hJÅKzP~ fJPhr TJ\ fhJrT TrPZ KbTJhJPrr hM\j ßuJTÇ FA hívq ßp @Ko ÊiM SA KhjA ßhPUKZ fJ j~Ç iJjoK¥, èuvJj FuJTJ~ yJPovJA ßhUJ pJ~Ç mJÄuJr jJrL rJ˜J~ ßTJhJu KhP~ oJKa TJaPm FmÄ ^MKzPf oJgJ~ KjP~ fJ myj TrPm, FPf ImJT yS~Jr KTZM ßjAÇ KT∂á ßxKhj èuvJPj jJrL vsKoTPhr rJ˜J~ TJ\ TrPf ßhPU Kmkjú, mqKgf S ãM… yA FTKa TJrPeÇ fJPhr oJKa TJaJr hívq TP~T\j C“xMT KmPhKv jJrL S kMÀw fJÅPhr TqJPorJ~ iJre TrKZPujÇ Pp 17 \j yfhKrhs jJrL ßTJhJPu oJKa TJaPZ S oJgJ~ myj TrPZ fJPhr m˘ FfaJA \Let ßp fJTJPjJ pJ~ jJÇ m~Px fJrJ ßwJPuJáxPfPrJ ßgPT kûJPvr oPfJ yPmÇ pKhS InJmL oJjMwPT ßhPU m~x ßmJ^J pJ~ jJÇ IkMKÓr lPu fJPhr vrLPr yJz S YJozJ ZJzJ @r KTZM ßjAÇ fJPhr oPiq FT jJrL x∂Jjx÷mJÇ ßhPU oPj yPuJ x∂Jj k´xPmr @r UMm ßmKv ßhKr ßjAÇ fJr oJgJ~S FTaJ jqJTzJr KmzJ KhP~ oJKanKft nJrL aMTKrÇ @Ko VJKz ßgPT ßjPo mJXJKu jJrL vsKoPTr oJKa TJaJr hívq S KmPhKv jJrLPhr fJ KnKcS TrJr TJ\Ka ßhUuJoÇ @Ko KmPhKvPhr KnKcS TrJ~ mJiJ KhPf ßYP~S KhPf kJKrKjÇ TJre, fJPf mJiJ ßhS~Jr Kmw~Ka èÀfô ßkf, @PuJKYf yPfJÇ lPu ßp hívqKa KjP~ @oJr ßmhjJ fJ @rS ßmKv TPr k´YJr ßkfÇ KT∂á KmPhKvPhr ZKm fMuPf mJre TrPf jJ kJrJ~ @rS ßmKv I∂\ôtJuJ~ \ôuPf gJKTÇ pUj mJÄuJPhv oiqo @P~r ßhv yS~Jr kPg, ßxA xo~ jJrLPhr ßTJhJPu oJKa TJaJ S ßx oJKa oJgJ~ TPr myj TrJr hívq FPTmJPrA ßmoJjJjÇ @gtxJoJK\T Cjú~Pjr xPñ fJ ßoJPaA xÄVKfkNet j~Ç k´J~A ßhUJ pJ~, nmj KjotJe mJ rJ˜JWJa ßorJoPfr TJP\ xzPTr kJPv mPx ßrJh-míKÓPf jJrLrJ Aa nJXPZÇ kK©TJ~ ZKm ßhPUKZ ßTJPur x∂Jj mMPTr hMi kJj TrPZ @r oJ Aa nJXPZÇ fmM ßx TJ\ mPx mPx TPrÇ kKrvso IPkãJTíf ToÇ pJÅrJ oyJxzT KhP~ pJfJ~Jf TPrj, fJÅrJ ßhUPf kJj lxPur Cmtr \Ko jÓ TPr VPz SbJ APar nJaJ~ ßoP~rJ TJ\ TrPZÇ oJgJ~ oJKa mAPZÇ ßxaJS IKf TPbJr TJK~T vsPor TJ\Ç mJÄuJPhPvr IgtjLKf KmPvw UJrJk fJ muJ pJPm jJÇ ßxA IgtjLKfPf jJrLr ImhJj IkKrPo~Ç 2015-Pf FTKa KmUqJf ßmxrTJKr VPmweJ xÄ˙J FT \KrPk ßhKUP~PZ, jJrLrJ k´KfKhj fJPhr mJKzPf 45-46 rTPor TJ\ TPr gJPTÇ VPz FT\j jJrL 16 ßgPT 20 WµJ TJ\ TPr gJPTÇ kKrmJPrr TJP\r 80 vfJÄPvr ßmKv vso jJrLrÇ mJÄuJPhPvr jJrLPhr TJP\r oNuq KyxJm TPr muJ yP~PZ, fJr kKroJe mZPr 11 uJU ßTJKa aJTJr ßmKvÇ

mJÄuJPhPvr TíKwKjntr IgtjLKfPf yJ\Jr yJ\Jr mZr iPr jJrLrJ ßp KmvJu ImhJj ßrPU @xPZ fJr ßTJPjJ ˝LTíKf KZu jJÇ FUj Víy˙JKur TJ\ FmÄ TíKwTJP\r mJAPr fJrJ @iMKjT TuTJrUJjJ~ TJ\ TrJ~ fJPhr TJP\r ˝LTíKf jJ KhP~ CkJ~ ßjAÇ ßkJvJTKvP· TJ\ TPr jJrLrJ \JfL~ IgtjLKfPf IkKrPo~ ImhJj rJUPZ, fJ @\ KmPvõ ˝LTífÇ ßxUJPjS fJPhr TJP\r kKrPmv IKiTJÄv \J~VJ~ xP∂Jw\jT j~Ç fmM ßkJvJTKvP·r TJ\aJ WPrr oPiqÇ I∂f ßrJh-míKÓ ßgPT ßryJA kJS~J pJ~Ç xzTkPg pJÅrJ C•rmPñ pJfJ~Jf TPrj fJÅrJ ßhUPf kJj iJPjr YJfJPu jJrLrJ TJ\ TrPZÇ YJuTPur \jq YJfJPu ßrJPhr oPiq iJj ÊTJPjJr TJ\ pPgÓ kKrvsPorÇ ßkJvJTKvP· jJrL vsKoTPhr IÄvV´yPe mJÄuJPhv jJrLxoJP\ Kmkäm WPa ßVPZÇ KT∂á ßxUJPj fJPhr \Lmj ßp KjrJkh fJ j~Ç Tot˙Pu pJfJ~JPf KjrJk•Jr InJmÇ ßpRj KjkLzPjr KvTJr yS~J ZJzJS Tot˙PuS \LmPjr ^MÅKT rP~PZÇ IKVúTJ§xy KmKnjú hMWtajJ~ jJrLA xmPYP~ KmkjúÇ Vf TP~T mZPr mz mz TP~TKa IKVúTJP§ jJrL vsKoTA oJrJ ßVPZ ßmKvÇ rJjJ käJ\J iPx FT KhPjA vf vf jJrL \Lmj yJrJ~Ç mJÄuJPhPv FUj wJPar hvPTr oPfJ ßTJPjJ k´VKfvLu vsKoT @PªJuj ßjAÇ fPm vsKoT xÄVbPjr ßjfJrJ UMmA nJVqmJjÇ fJÅrJ xrTJrk´iJj S oπLPhr xPñ KmPhv xlr TPrjÇ oJKuTPhr xPñ IgmJ oJKuPTr aJTJ~ kKm© y\ kJuj FmÄ Wj Wj KmPhv Ãoe TPrjÇ TuTJrUJjJr vsKoTPhr IKiTJr @hJP~S fJÅPhr KTZM TJ\ TrPfA y~Ç KT∂á jJrL vsKoTPhr, KmPvw TPr Ik´gJVf jJrL vsKoTPhr mqJkJPr fJÅPhr nNKoTJ ßjAÇ ÊiM vsKoT xÄVbj j~, oiqKm• jJrL xÄVbjèPuJr nNKoTJS ßYJPU kPz jJÇ ßp TJrPe IKn\Jf FuJTJèPuJPf xoJP\r CÅYM ßvsKer oJjMPwr ßYJPUr xJoPj pUj jJrL ßTJhJPu oJKa TJPa FmÄ oJgJ~ aMTKrPf oJKa myj TPr, fJ ßhPU fÅJrJ VäJKj mJ ßmhjJPmJi TPrj jJÇ jJrLr ãofJ~j ßpoj \ÀKr, oJjMw KyPxPm jJrLr optJhJ rãJ @rS ßmKv \ÀKrÇ xJruqmvf ßTJPjJ k´VKfvLu y~PfJ muPmj, jJrL S kMÀw xoJj IKiTJr hJKm TrPu kMÀw pKh ßTJhJPu oJKa ßTPa aMTKrPf TPr myj TrPf kJPr, jJrL kJrPm jJ ßTj? FmÄ fJ TrPu @kK• ßTJgJ~? fJÅrJ muPmj, jJrLr ßfJ vJrLKrT ãofJS kMÀPwr ßYP~ To j~Ç @oJPhr ßoP~rJ FUj lMamu S KâPTa kpt∂ ßUPu xMjJo TrPZÇ FA pMKÜr kPr muJr ÊiM FAaMTM @PZ ßp FT\j kMÀwPT @a-j~ oJx VPnt x∂Jj iJre TrPf y~ jJÇ \Pjìr kr x∂JjPT mZrUJPjT mMPTr hMi UJAP~ mJÅKYP~ rJUPf y~ jJÇ Pp jJrL ßTJhJPu oJKa ßTPa fJ aMTKrPf TPr oJgJ~ myj TrPZ, ßx fJ TrPZ ßkPar hJP~Ç fJ ZJzJ jJrL vsKoTPT KbTJhJrPhr kZª @r FTKa TJrPeÇ fJPhr o\MKr kMÀw vsKoTPhr ßYP~ ToÇ @Ko FT\j jJrL vsKoTPT K\Pùx TPr ß\PjKZ, IKiTJÄv ßãP© o\MKr Kfj nJPVr hMA nJV, IgY TJ\ k´J~ xoJjÇ Vf TP~T mZPr rJ\iJjLr mjJjL, èuvJj, mJKriJrJ FuJTJ~ ßoP~Phr oJKa TJaPf ßhPU @Ko TP~T\j KbTJhJrPT IjMPrJi TPrKZ I∂f FA TJ\Ka fJPhr KhP~ jJ TrJPfÇ fJÅrJ @oJPhr oPfJ FT\j jJVKrPTr IjMPrJi ÊjPf mJiq jjÇ KT∂á TJ\Ka @oJr TJPZ ßmJi yP~PZ IoJjKmT S híKÓTaMÇ fJA oyJoJjq rJÓskKf FmÄ oJjjL~ k´iJjoπLr TJPZ xKmjP~ IjMPrJi TKr, @Aj TPr ßyJT, IiqJPhv \JKr TPr ßyJT mJ k´vJxKjT k´ùJkj \JKr TPr ßyJT, jJrLPhr KhP~ oJKa TJaJ S oJKa myPjr TJ\Ka KjKwP≠r mqm˙J TÀjÇ FTKa @®optJhJxŒjú \JKfr ßjfJ KyPxPm FT\j xJiJre jJVKrPTr FA @Pmhj fJÅrJ KmPmYjJ TrPmj, FmJPrr ßo KhmPx FA k´fqJvJ TKrÇ

KjrJkh Tot˙u S vsKoPTr optJhJ S~JP\hMu AxuJo UJj

ßpxm @mJKxT nmPj ßkJvJT TJrUJjJ TrJ yP~PZ, ßxèPuJr IKiTJÄPvrA TJrUJjJr pπkJKfr nJr myj TrJr ãofJ ßjAÇ @èj uJVPu mJ Ijq ßTJPjJ hMWtajJ WaPu ßxUJj ßgPT ßmKrP~ pJS~Jr KÆfL~ ßTJPjJ kg ßjA, lPu ßmr yPf KVP~ ÉPzJÉKz TPr IPjT vsKoT yfJyf y~Ç fJr xJKmtT KjrJk•J KjKÁf TrPf yPmÇ k´KfKa TJrUJjJ~ pgJpg IKVúKjmtJkPer mqm˙J gJTPf yPmÇ \ÀKr KjVtoPjr kg gJTPf yPmÇ ßp nmPj ßTJPjJ TJrUJjJ VPz ßfJuJ yPm, ßx nmjKa AoJrf KmKioJuJ IjMpJ~L KjotJe TrJ yP~PZ KT jJ, fJ krU TPr ßhUPf

yPmÇ KjrJkh Tot˙u jJ gJTJ~ vsKoPTr k´JeyJKjr \jq k´JgKoTnJPm oJKuTPvsKe hJ~LÇ TJre, AoJrf KmKioJuJ ßoPj TJrUJjJèPuJ ˙Jkj TrJ yPu y~PfJ FfaJ Kmkpt~ ßjPo @xf jJÇ Tot˙Pu @èj uJVJr xPñ xPñ fJ ßjnJPjJr \jq k´P~J\jL~ CkTre S pπkJKfr InJm

ßuUT: TuJKoˆ S VPmwTÇ

rP~PZÇ CKuäKUf Kmw~ ZJzJ ms~uJr S èhJoWr TJrUJjJr ßnfr ˙JkjJ~ IPjTèPuJ KmwP~r xPñ FèPuJS pMÜÇ PhvPT IgtQjKfTnJPm ˝Jmu’L yPf yPu @®KjntrvLu IgtjLKf VPz fMuPf yPmÇ @iMKjT kJaTu, aqJjJKr, ßuhJr, Kr-PrJKuÄ, Kvk ßmsKTÄ, Kˆu Kouxy Ijq @rS Kv· VPz fMuPf yPmÇ fJA KmvõmqJÄT, @AFoFl mJ KmPhKv xÄ˙Jr Skr KjntrvLu jJ ßgPT @®KjntrvLu KvP·r Skr ßmKv j\r KhPf yPmÇ Pp Kmw~Kar Skr ßmKv j\r KhPf yPm fJ yPuJ KjrJkh Tot˙uÇ IPgtr KmKjoP~ \Lmj ßTjJ pJ~ jJÇ kNPmtr vso @APj 1 uJU aJTJ ãKfkNre ßhS~Jr TgJ CPuäU KZuÇ 21 mZr krS vso @Aj IjMpJ~L FTA ãKfkNre myJu @PZÇ FaJ IoJjKmT, IgtJ“ aJTJr oNuq TPo ßVPuS vsKoPTr \LmPjr oNuq mJPzKjÇ FaJ ßTJPjJnJPmA V´yePpJVq j~Ç vsKoTPhr kã ßgPT ßp hJKm CPbPZ, fJ @AFuS TjPnjvj 121 FmÄ Èux Im A~Jr @KjtÄ IqJ¥ ßkAj IqJ¥ xJlJKrÄ'-Fr KnK•Pf ãKfkNre KhPu fmM YJTKrr xo~TJuaJ KTZMaJ yPuS oNuqJ~j yPmÇ vso ßTJPjJ xo~A keq j~Ç fJA KjrJkh Tot˙u xMÔM TotkKrPmPvr \jq FTKa kNmtvftÇ Fr oiq KhP~ KvP·r KmTJvS x÷m FmÄ @®KjntrvLu IgtjLKf VPz ßfJuJ x÷mÇ KjrJkh Tot˙u S TotkKrPmPvr oJiqPoA ßaTxA IgtjLKf VPz ßfJuJ x÷mÇ Fr \jq k´P~J\j \JfL~ xŒPhr xÆqmyJr FmÄ vsKoTPT @˙J~ KjP~ fJÅPhr optJhJPmJi k´KfKÔf TrJr oJiqPo Kv·J~jPT KmTKvf TrJÇ ßuUT: xJiJre xŒJhT, mJÄuJPhv ßasc ACKj~j ßTªsÇ

vso\LmL oJjMw TL muPf YJ~, ÊjMj @uoVLr o\MohJr

oyJj ßo KhmxÇ vsKoPTr hJKm S IKiTJr k´KfÔJr KhmxÇ FUj ßgPT 131 mZr @PV vsKoT fJr 8 WµJ TotKhmx FmÄ jqJ~xñf IKiTJr k´KfÔJr CP¨Pvq @PªJuj TPrÇ iotWPar oJiqPo vsKoT ßvseL 8 WµJ TotKhmx k´KfÔJr mL\ mkj TrPf xão y~Ç FA xJgtT iotWa S @PªJuPjr xN© iPr vsKoT ßvseL uzJA TPr mJÅYJr FmÄ IKiTJr k´KfÔJ~ hí¬ vkPg muL~Jj yPf ßvPUÇ oyJj ßo KhmPxr KvãJ~ msfL yP~ kíKgmLr ßhPv ßhPv vso\LmL oJjMw @®k´fq~L FmÄ KjP\Phr hJKm S IKiTJr k´KfÔJ~ CöLKmf S GTqm≠ yP~PZÇ Fr iJrJmJKyTfJ~ vsKoT ßvseL kíKgmLr TP~TKa ßhPv Kj\˝ rJÓsmqm˙J TJP~Po xão yPuS @AFuS'r 26fo IKiPmvPj 1944 xJPu IgtJ“ FUj ßgPT 70 mZr @PV VíyLf k´˜Jm mJ KluJPcuKl~J ßWJweJ KyPxPm ˝LTíf∏ (I) vsKoT ßvseL ßTJPjJ keq j~, (@) k´VKf mJ Cjú~Pjr k´P~J\Pj xÄVbj S of k´TJPvt ˝JiLjfJ, (A) Cjú~Pjr mJ IV´VKfr kPg hJKrhsq k´KfmºT, (B) IV´VKfr ßxJkJjPT xJmt\jLj TrJr k´P~J\Pj K©kãL~fJr jLKfr KnK•Pf vsKoToJKuT-xrTJPrr k´KfKjKiPhr oPiq oMÜ @PuJYjJ S VefJKπTfJr KnK•Pf Kx≠J∂ V´yexy xm KmwP~r xoJiJj ßUJÅ\Jr oPfJ jNqjfo IKiTJr I\tPjr ßxRnJVq y~Kj mJÄuJPhPvr vsKoT ßvseLrÇ FA jJ yS~Jr TJre yPò, @orJ k´Tíf IPgt oyJj ßo KhmPxr hLãJr @PuJPT hJKm @hJP~ A¸Jf TKbj GTq VPz fMuPf kJKrKjÇ kJKrKj @®k´fq~L yPfÇ kJKrKj uãq I\tPj fqJV ˝LTJr TrPfÇ FA jJ kJrJr TJre yPò, vsKoT KyPxPm vsKoT ßvseLr Kj\˝ ßvseLx•J~ KmTKvf jJ yPf kJrJÇ âoJjõP~ vsKoT ßvseLPT mÉiJKmnKÜPf ßbPu ßh~J yP~PZÇ UMm xMPTRvPu È\JfL~ jNqjfo o\MKr'-Fr ßãP© È\JfL~ ßmfj TJbJPoJ' S \JfL~ o\MKr TKovPj KmnKÜ ßaPj Fr TJptTJKrfJ xrTJKr S @iJ xrTJKr TotYJrL S vsKoPTr ßãP©

xLoJm≠ ßrPU ‰mwPoqr xíKÓ TrJ y~Ç @r mqKÜoJKuTJjJiLj vsKoTPT ßxÖPr ßvseLKmjqJx TPr Knjú Knjú jNqjfo o\MKr ßmJPctr @SfJ~ KmnÜ TPr ßh~J yPòÇ FA jNqjfo o\MKr ßmJPctr ßrJP~hJh 10 vfJÄv oJKuTS oJPjj jJÇ KmKnjú Cjú~jvLu ßhPv jJVKrT IKiTJPrr Kmw~PT xmPYP~ ßmKv èÀfô xyTJPr ßhUJ y~Ç ßxxm ßhPv TotYJrL S vsKoTPT @uJhJ jJ TPr, xrTJKr mJ @iJ xrTJKr mJ mqKÜoJKuTJjJr ßãP© ßTJPjJ ‰mwoqoNuT jLKf V´ye jJ TPr xmt˜Prr vsKoT-TotYJrLPhr \jq FTKa È\JfL~ jNqjfo o\MKr' KjitJKrf gJPTÇ fJrJ F irPjr mqm˙J F \jqA rJPUj, pJPf ßUPa UJS~J oJjMw k´Jkq jNqjfo o\MKrr KnK•Pf I∂f FT\j xnq oJjMw KyPxPm fJr jNqjfo YJKyhJ ßoaJPf xão yjÇ IgtJ“ \LmjpJ©Jr xmtKjoú oJj m\J~ rJUJr \jqA È\JfL~ jNqjfo o\MKr'Ç @oJPhr vsKoPTrJ \JfL~ jNqjfo o\MKrk´JK¬ ßgPT mKûfÇ mKûf k´J~ xmtPãP©Ç mKûf xJoJK\T S mqKÜVf KjrJk•J ßgPTSÇ rJjJ käJ\J hMWtajJr \jq hJ~L mqKÜPhr KhPT ßTC IñMKu fMuPZj jJÇ Ff mz asqJP\Kcr krS ßTj xfq @zJPur ßYÓJ yPm? F KT rJ\QjKfT IkPYÓJ, jJ Ijq KTZM? vsKoPTr KmPrJKifJ S k´KfmJh xP•ôS ßTj ßxKhj vsKoTPT SA nmPj TJ\ TrPf mJiq TrJ yPuJ? TJrJ mJiq Tru? TJrJ FA hMWtajJr \jq hJ~L? F nmj ‰fKrPf xJKatKlPTa KhP~KZu ßT mJ TJrJ? nmj iPxr hMA Khj @PVA SA nmPjr lJau irJ KjP~ yAYA yKòuÇ FojKT, KoKc~JPf Umr k´YJr yS~Jr krS mJÄuJPhv vso @Aj 2006-Fr 61 iJrJr k´P~JV yPuJ jJ ßTj? 2010 xJPur 27 \Mj VKbf pJ rJjJ käJ\Jr nmj iPxr xo~ FojKT \JjJ oPf FUPjJ KmhqoJj∏ ßxA ÈâJAKxx oqJPj\Po≤ xŒKTtf ßTJr TKoKa' WMKoP~KZu ßTj? xoxqJ KjrxPj ßVJaJ rJÓs ^JÅKkP~ kzJr krS 370 KhPjS rJjJ käJ\J~ ±Äx˜NPkr ãf ÊTJPjJ ßVu jJ ßTj? KmKnjú

fyKmPur oJiqPo F kpt∂ ßp aJTJ kJS~J ßVPZ fJ pgJpgnJPm mµPjr mqm˙J yPuA ßfJ xoxqJr xoJiJj ßh~J ßpf Yo“TJrnJPmÇ YJTKr UMAP~ pJrJ IxyJ~ yP~ kPzPZj fJPhr xÄ˙Jj KmP\FoAFr 5400 xhPxqr TJrUJjJPf KT yPf kJPr jJ? hMWtajJ~ (fJS oJKuPTr ßhJPw∏) ãKfkNre k´hJPjr hJK~fô oJKuTkPãrÇ xrTJr S IjqJjq k´KfÔJj FmÄ xoJP\r FKua ßvseLr hJK~fô yPò F ßãP© xyPpJKVfJ TrJÇ xyPpJVLrJ ßfJ @kjJPhr xyPpJKVfJ~ FKVP~ FPxPZjÇ ßkJvJT KvP·r xïPar KY© fMPu iPr xrTJPrr TJZ ßgPT oJKuTrJ Tr xMKmiJ ßkP~PZj hMA yJ\Jr ßTJKa aJTJ (k´go @PuJr xŒJhTL~ oPf)Ç FrkrS F ãf xJrJPf Ff Af˜f TrJ KT jqJ~xñf? pf hs∆f mqm˙J ßjPmj ffA @kjJPhr oñuÇ KmPhvL ßâfJrJS @oJPhr k´Kf ffA @˙JvLu yPmÇ Kv· ßmÅPY gJTPmÇ vsKoT ÀKa-ÀK\r xÄ˙Jj kJPmÇ ßhv ‰mPhKvT oMhsJ I\tPjr oJiqPo IgtjLKfr o\mMf Knf VPz fMuPf xão yPmÇ oyJj ßo Khmx vsKoT-oJKuT xÄyKf rYjJr KvãJ ßh~Ç oJKuT TftíT vsKoTPT @˙J~ ßj~Jr KvãJS ßh~Ç oJKuTkãPT KjPmhj TrPf YJA, vsKoTPT @˙J~ Kjj, vsKoTPT fJr IKiTJr k´KfÔJr xMPpJV Khj, ßasc ACKj~j TrJr xMPpJV KhjÇ pgJxoP~ vsKoPTr xJPg @PuJYjJr ßaKmPu mxMj, vsKoT TL muPf YJj ÊjMjÇ jqJ~xñf o\MKr KhjÇ KmPhPvr oJKuPTrJ Fxm TrPf kJrPu @kjJrJ kJrPmj jJ ßTj? Fxm ßãP© xrTJKrnJPm vso S Kv· @Aj mJ˜mJ~Pjr hJK~Pfô KjP~JK\f k´KfÔJj S TotTftJPhr CKYf, oJKuTkãPT ßYJUmMP\ xogtj jJ \MKVP~ pgJxoP~ @APjr pPgJkpMÜ mJ˜mJ~Pj CPhqJVL yS~JÇ fJyPuA vso S Kv·PãP© KmrJK\f xoxqJr hs∆f Kjrxj x÷mÇ FPf IgtjLKfr YJTJ xYu yPmÇ ßhPv xoíK≠ @xPmÇ vsKoTS mJÅYPmjÇ

ßuUT : xnJkKf, jqJvjJu S~JTtJxt ßlcJPrvj S xhxq, K©kãL~ krJovt kKrwh


05 - 11 May 2017 m SURMA

oyJj ßo Khmx xÄUqJ xJoJK\T nJrxJoq rãJ~ ßnJVmJPhr KmkrLPf vsKoPTr oNuqJ~j \ÀKr (23 kOÔJr kr) Kfj: AxuJo iPotS vsKoPTr optJhJ S IKiTJPrr Kmw~Ka KjKÁf TPrPZ FUj ßgPT ßhz yJ\Jr mZr @PVÇ oyJjmL yprf oMyJÿh (xJ) vsKoPTr ßoyjPfr TÓ mM^Pf ßkPrKZPujÇ fJÅr IPoJW mJeL \JKf-iot-met KjKmtPvPw @\S xJrJ hMKj~Jr oJjMPwr TJPZ IfáujL~ KyPxPm KmPmKYf yPòÇ vsKoT S oJKuPTr xŒTtPT nJA nJA CPuäU TPr KfKj fJPhr IKiTJr S kJSjJr mqJkJPr ßp CKÜ TPrKZPuj fJ IxJiJreÇ oyJjmL (xJ) mPuPZj, Èo\Mr-vsKoT S nífqPhr pgJrLKf gJTJ S ßkJvJT KhPf yPmÇ' KfKj @PrJ mPuPZj, ÈpJrJ ßfJoJPhr TJ\ TrPZ fJrJ ßfJoJPhrA nJAÇ @uäJy fJPhrPT ßfJoJPhr IiLj˙ TPr KhP~PZj'Ç -mMUJrLÇ oyJjmL (xJ) vsKoTPT @kj\Pjr xJPg fáujJ TPr mPuPZj, ÈPfJorJ ßfJoJPhr @kj\j S @fìL~˝\jPhr xJPg ßpoj mqmyJr Tr, fJPhr xPñ IjM„k mqmyJr TrPmÇ' FTA TgJ oyJjmL (xJ) @PrT yJhLPx CPuäU TPrPZj FnJPm, ÈPfJorJ IiLj˙Phr xPñ xÆqmyJr TrPm FmÄ fJPhrPT ßTJj rTPor TÓ ßhPm jJÇ ßfJorJ KT \Jj jJ, fJPhrS ßfJoJPhr oPfJ FTKa Âh~ @PZÇ mqgJ hJPj fJrJ hM”KUf y~ FmÄ TÓPmJi TPrÇ @rJo S vJK∂ k´hJj TrPu x∂áÓ y~Ç ßfJoJPhr TL yP~PZ ßp, ßfJorJ fJPhr k´Kf @∂KrTfJ k´hvtj TPrJ jJ'Ç -mMUJrLÇ vsKoPTrJS oJjMwÇ fJPhr vKÜ-xJogqt S oJjKmT IKiTJPrr k´Kf uã rJUJr Kmw~Ka CPuäU TrPf KVP~ oyJjmL (xJ) mPuPZj, Èo\MrPhr xJPiqr IfLf ßTJj TJ\ TrPf fJPhr mJiq TrPm jJÇ IVfqJ pKh fJ TrJPf y~ fPm KjP\ xJyJpq TrÇ' - (mMUJrL) oJKuPTr k´Kf vsKoTPT fJr IKiTJr KjKÁf jJ TrJr kKreJo xŒPTt muPf KVP~ oyJjmL (xJ) TPbJr mJeL CóJre TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, ÈKT~JoPfr Khj Kfj mqKÜr KmÀP≠ @Ko TKbj IKnPpJV Ck˙Jkj Trm-Pp mqKÜ @oJr TJCPTS KTZá hJj TrJr S~JhJ TPr k´Kfv´∆Kf nñ Tru, ßTJj oMÜ ˝JiLj mqKÜPT Kmâ~ TPr ßp fJr oNuq @hJ~ Tru FmÄ ßp mqKÜ IjqPT KjP\r TJP\ KjpMÜ TPr kMPrJkMKr TJ\ @hJ~ TPr KjPuJ, KT∂á fJr o\MKr KhPuJ jJ-SrJA ßxA Kfj\j'Ç - (KovTJf) vsKoPTr k´Kf oJKuT pJPf xyjvLu gJPT FmÄ fJr náu©∆Ka ãoJr oPfJ oy“ oPjr IKiTJrL y~, ßxA Kmw~Ka KjKÁf TrJr fJKVh KhP~ @uäJyr jmL (xJ) FT yJhLPx mPuPZj, Èo\Mr YJTrPhr IkrJi IxÄUqmJr ãoJ TrJ oyP•ôr uãeÇ' oyJjmL (xJ) @PrJ mPuPZj, ÈIxhJYreTJrL oJKuT ßmPyvPf k´Pmv TrPf kJrPm jJÇ' vsKoPTr o\MKr @hJP~r mqJkJPr oyJjmL (xJ) Fr IKf kKrKYf FmÄ KmUqJf FTKa CKÜ xmJr \JjJÇ KfKj mPuPZj, Èo\MrPT fJr VJP~r WJo ÊTJmJr @PVA o\MKr kKrPvJi TPr hJSÇ' vsKoPTr IKiTJr KjKÁf TrJr ßãP© oyJjmL (xJ) Fr FA mJeL vsKoPTr optJhJr Kmw~KaPT @PrJ ßmKv oyL~Jj TPrPZÇ YJr: KT∂á mJ˜Pm Fr k´Kfluj FPTmJPrA y~ jJ muPu YPuÇ ÊiM v´KoT IKiTJr IJAj nñ TrJ yPò jJ, Tot˙Pu v´KoTmJºm kKrPmvS ßjAÇ ßTJj ßTJj ßãP© TotPã© FPTTaJ oOfqá kMKrÇ 2016 xJPu TotPãP© hMWat jJ S xKyÄxfJ~ 888 \j vsKoT oJrJ ßVPZjÇ FÅPhr oPiq hMWat jJ~ oJrJ ßVPZj 699 \j; pJ 2015 xJPur fáujJ~ k´J~ KÆèeÇ @r Vf mZr TotPãP© hMWat jJ~ @yf yj 1 yJ\Jr 93 \j vsKoTÇ vsKoT IKiTJr KjP~ TJ\ TrJ xÄVbj mJÄuJPhv AjKˆKaCa Im ßumJr ˆJKcP\r (Kmux) FT k´KfPmhPj Fxm fgq fáPu irJ yP~PZÇ 2016 xJPur 1 \JjM~JKr ßgPT 31 KcPx’r kpt∂ \JfL~ xÄmJhk© k´TJKvf k´KfPmhPjr Skr KnK• TPr F k´KfPmhj ‰fKr TPrPZ KmuxÇ KmuPxr KyPxPm, 2016 xJPu TotPãP© hMWat jJ~ 699 \j @r xKyÄxfJ~ 189 \j vsKoT oJrJ ßVPZjÇ FÅPhr oPiq 824 \j kMÀw @r 68 \j jJrLÇ 2015 xJPu TotPãP© hMWat jJ~ Kjyf vsKoPTr xÄUqJ KZu 363 \jÇ TotPãP© hMWat jJ~ xmPYP~ ßmKv 249 \j vsKoT oJrJ ßVPZj kKrmyj UJPfÇ KÆfL~ xPmtJó 85 \j vsKoT oOfqMr WajJ WPaPZ KjotJe UJPfÇ o“xq UJPf 52 \j, TíKw UJPf 46 \j FmÄ kqJPTK\Ä UJPf 39 \j vsKoT oJrJ ßVPZÇ kqJPTK\Ä UJPfr IKiTJÄvA oJrJ ßVPZ añLr aJŒJPTJ TJrUJjJ~ IKVúTJP§r WajJ~Ç Vf mZr ßkJvJT UJPf oJrJ ßVPZj j~\jÇ TotPãP© vsKoT Kjyf yS~Jr TJrPer oPiq rP~PZ xzT hMWat jJ, KmhMq“kOÓ, CÅYá ßgPT kPz pJS~J, IKVúTJ§, KmwJÜ VqJx, m~uJr KmP°JreÇ KmuPxr KjmtJyL kKrYJuT ‰x~h xMufJj CK¨j @yÿh k´KfPmhj fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, TotPãP© vsKoTPhr ßkvJVf ˝J˙q S KjrJk•J KhPf ßpxm @Aj S jLKfoJuJ rP~PZ, ßxèPuJr xKbT mJ˜mJ~j k´P~J\jÇ ßo KhmPxr oNu hJKm @a WµJr TJP\r Kmw~Ka mJÄuJPhPv UMm FTaJ oJjJ y~ jJÇ ßmxrTJKr FjK\S ßxlKa IqJ¥ rJAax ßxJxJAKar (Fx@rFx) fgq oPf, Vf Z~ mZPr ßhPvr KmKnjú UJPf vso hMWat jJ WPaPZ 2 yJ\Jr 257KaÇ @r Fxm hMWat jJr KvTJr yP~ oJrJ ßVPZ k´J~ 4 yJ\Jr 111 \jÇ TJre pπkJKf xŒPTt xKbT ùJj jJ gJTJÇ vsKoTPhr Im˙J VOyvsKoT, TíKw vsKoTxy vsKoT @APjr xMrãJr @SfJnáÜ j~ IPjT vsKoTAÇ KmK\FoA Fr fgq oPf, mJÄuJPhPvr VJPot≤ mqmxJ ÊÀ yS~Jr kr Vf hMA hvPT 700 VJPot≤ vsKoT IKVúhê yP~ oOfqá mre TPrPZÇ n~Jmy IKVúTJP§ oOfqá yP~PZ Foj WajJr xÄUqJ 25Kar oPfJÇ 1990 xJu ßgPT F kpt∂ 214Kar oPfJ IKVúTJP¥r WajJ WPaPZÇ FA xÄUqJr kKrxÄUqJPjr kKrPk´KãPf oJKuPTr TJPZ KjrJk•Jr KjÁ~fJ YJS~aJ ßjyJfA yJxqTr! @r fJPhr KyPxPm Tf\j VJPot≤x oJKuPTr vJK˜ yP~PZ, Foj fPgqr CPuäU jJ gJTJS FTKa Kmhs‡k mPaÇ IgY xrTJr xJÄKmiJKjTnJPmA k´KfKa oJjMPwr \LmPjr KjrJk•J KhPf mJiqÇ xÄKmiJPjr 31 S 32 j’r IjMPòPh jJVKrPTr \LmPjr KjrJk•Jr kÓ KmiJj rP~PZÇ FZJzJ 2006 xJPur vso @APj vsKoPTr ßoRKuT IKiTJr FmÄ oJfífT ô JuLj ZáKar TgJ muJ yP~PZÇ 1979 mJ KxPcJ xjPhr IjMPòPh 3-F jJrLr oJjmJKiTJr S ßoRKuT IKiTJr, 11(2) F KmmJy IgmJ oJfíPfôr \jq ‰mwoq TrJ pJPmjJ FmÄ IjMPòh 15 ßf

jJrLr @AjVf FmÄ jJVKrT IKiTJPrr Kmw~èPuJ KuKkm≠ TrJ yP~PZÇ vsKoT ßTJPjJ keq j~ fJrJS oJjMwÇ Kv·J~Pjr \jq oOfqá ßTJPjJnJPmA V´yePpJVq j~Ç IPjT ßãP©A @AjVf IKiTJr rP~PZ KT∂á @APjr k´P~JV ßjAÇ @APjr @vs~ uJPnr xMPpJVS ToÇ vso @hJuPf oJouJ hJP~Prr xMPpJV S xyJ~fJr InJm IjqKhPT ßasc ACKj~j hMmut Ç kÅJY: k´KfÔJKjT KmKnjú k´KfÔJPj ßpnJPm v´KoPTr IKiTJr rãJ y~ jJ ßxUJPj Ik´JKfÔJKjT Tot˙Pur ßmuJ~PfJ KTZáA yS~Jr j~Ç hNnJt Vq\jT yPuS xfq ßp, oyJj ßo KhmPxr oNu ßp I\tj mJ ßYfjJ ßxKa mJÄuJPhPvr 85 nJV oJjMPwr TJPZ ßkRÅZJ~KjÇ TJre TíKwTJ\, VOy vsKoT, Khjo\MrPhr of pJrJ I-k´JKfÔJKjT KmKnjú TJP\ vso KhPòj, fJrJ xm irPjr vso @APjr mJAPrÇ lPu fJPhr KouPZ jJ ßTJjirPjr IKiTJrAÇ mJÄuJPhPvr vso @Aj pfaáTá fJ oNuf k´KfÔJjPT ßTªs TPr ßfKr TrJÇ Khjo\Mr, TíKw vsKoT VOy vsKoT xy ßp mqJkT vso\LmL oJjMw @PZ fJPhr xMrãJ~ @xPu ßfoj oJjh§ ßjAÇ Ik´JKfÔJKjT UJPfr vsKoPTr o\MrL mJ IjqJjq kJSjJ Kjntr TPr oJKuTPhr AòJr SkrÇ mJÄuJPhPv Foj ßTJjS mqm˙J KmhqoJj ßjA pJr oJiqPo FT\j TíKw vsKoT, Khjo\Mr mJ VOyvsKoT fJr KjP~JV hJfJr TJPZ KjP\r IKiTJr mJ Kj~Por KmwP~ KTZá muPf kJPrÇ IgY FA vsKoPTrJA IPjT TKbj TKbj TJ\ TrPZÇ mz mz lîJA SnJr KjotJe, ßxfá KjotJe, TíKw TJ\, Cjú~j TotTJP§ fJrJA ßmKv ImhJj rJUPZÇ k´JKfÔJKjT S I-k´JKfÔJKjT FA hMA ßvseLr oPiq xMKmiJ k´JK¬r kJgtTq IPjT ßmKvÇ ChJyre KyPxPm muJ pJ~ xrTJKr TotTftJPhr TotYJrLPhr \jq ßp ßmfj TJbJPoJ ßWJweJ TrJ yP~PZ, fJr xJPg mqKÜUJPf vsKoTPhr ßp o\MKr xrTJr KjitJre TPr ßxUJPj IPitPTr ßYP~S To o\MKrÇ ßpoj ßkJvJT UJfÇ ßTJjS ßTJjS ßãP© YJrnJPVr FTnJV o\MKrÇ KT∂á Ik´JKfÔJKjT UJPf ßfJ o\MKr-A KjitJKrf ßjAÇ FA UJPfr IPjPTA ßTJjS Kjmºj ZJzJA TJ\ TrPZÇ fJPhr vjJÜ TrJ Ix÷m j~ FaJ YJAPuA x÷m Ç FUj xmKTZár Kjmºj YuPZÇ FA vsKoTPhrS Kjmºj TPr IKiTJr xMrãJr \jq @APjr @SfJ~ KjP~ @xJ, KmPvw TPr fJPhr \jq FTKa \JfL~ jMqjfo o\MKr KjitJre TrJ x÷mÇ FmÄ ßxKa k´P~J\jÇ ßxKa x÷m TrPf yPmÇ @\S xJrJKmPvõr vsKoTPhrPT mz oJjPmfr \Lmj TJaJPf y~ oMU mMP\Ç oJKuT-vsKoPTr kJgtTq @\S @TJv kJfJu hNrPfô xLoJPrUJ aJjJÇ Z~: oJKuT ßvsKe KYrTJuA vsKoPTr rÜ YáPw ßUP~ @èu láPu TuJ VJZ FmÄ IPjPT @mJr ma VJPZ „kJ∂Krf yPòÇ @r fJrA CPJ hOvqkPa Khj oM\rM S IkMKÓ ßrJV KTîÓfJ~ yJK`xJr ßhPyr vsKoTPhrPT mJiq TrJ y~ ˝JiLjfJr Km\~ VJj VJS~JPjJr \jqÇ @\ fJoJo hMKj~Jr ßnJVL ßvseL FPfJ ßnJV KmuJx TrPZ KTPxr Skr hJÅKzP~? Ff hJKo VJKz FPfJ KmuJx mÉu mJKz, xŒPhr Ff mz KyoJu~xo kJyJz ßTJgJ ßgPT FPxPZ? xmA G vsKoT ßvsKer fJ\J rÜWJPor YáKr TrJ o\MKr oNPuqr Kjutö KmuJKxfJÇ fífL~ Kmvõ S IjMjf ú ßhPv oJKuT-vsKoPTr lJrJT @PrJ ßmKvÇ @orJ \JKj kOKgmLr xmtKjoú FmÄ FPTmJPr jJooJ© oNPuq @oJPhr ßhPvr VJPot≤x vsKoT rJfKhPj k´J~ 16 ßgPT TUJPjJ TUPjJ 18 WµJ kpt∂ TJ\ TPr gJPTÇ @r k´Kf mZr ˝JgtmJhL ßjfJ-Pj©LrJ VJu nrJ mMKu @SKzP~ WaJ TPr @∂\tJKfT ßo Khmx kJuj TPr fJrJÇ KT∂ @\S @oJPhr ßhPvr ßmxrTJKr UJPfr vsKoTPhr ßmfj TJbJPoJ xrTJKr jLKfoJuJr FT xJPg KjitJre TrJ x÷mkr y~ jJAÇ ÊiM xmtKjoú ßmfj TJbJPoJ k´˜f M TPr I˙J~L FTKa ßuJT ßhUJPjJ KmKioJuJ k´˜f M TrJ yP~PZ oJ©Ç ˝JiLjfJr 46 mZr kr vsKoTPhr TL FA rTPor ‰mwoqkNet kJSjJ kJS~Jr TgJ KZu? k´Tf í kPã G jLKfoJuJr ßTJPjJ mJ˜m TJptTJKrfJ @\S @PuJr oMU ßhUPf kJ~ jJAÇ ßhPvr ßmKvr nJV VJPot≤x-F yJ\Jr/kPjr vf aJTJ ßmfPj uJU uJU vsKoT @\S 18 WµJ TPr vso KhP~ pJPòÇ ßx xTu vsKoTPhrPT k´vú TrPu fJrJ muPf mJiq yPm fJPhr xmtKj∆ ßmfj Kfj yJ\Jr aJTJÇ TJre fJr YJTKr FPTmJPrA I˙J~L mJKur mJÅiÇ mOKÓ j~ FTaá ßYJPUr kJKj krPuA mJKur mJÅiKa KjKoPwA ßnPñ pJPmÇ ßmTJr yP~ oJrJ pJPm uJU uJU vsKoTÇ VJPot≤x vsKoTPhr YJTKrr FT Yáu kKroJPeS ßTJPjJ KjÁ~fJ jJAÇ ßTj KjÁ~fJ jJA? TJre F mqJkJPr xrTJPrr ßTJPjJ KmKim≠ jLKfoJuJ jJAÇ oJKuT ßrPV ßVPu ÊiM muPm ßp fáKo TJu ßgPT @r TJP\ FPxJ jJÇ mqJx YJTKr KcxKoxÇ TJP\A mJ˜Pm FT yJ\Jr aJTJ ßmfj KjP~ Kfj yJ\Jr aJTJ ßmfPjr TgJ muPf ßx mJiqÇ jJ yPuPfJ mM^PfA kJrPZjÇ pMVaJA FUj yP~ hJÅKzP~PZ xπJPxr S ßkKvvKÜr FmÄ IQmi IPgtrÇ ÈPasc ACKj~j' v» hMKa FUj IfLm uöJrÇ ÈChJxLj Bvõr ßTÅPk CbPZ jJ' vsKoT KhmPxr @jMÔJKjT khPãPkÇ mJfJPxr KhT kJPPZÇ AKfyJxS fJA Knjú KhPT mJÅT KjP~PZÇ ßx pJ©J vso\LmL oJjMPwr UMm FTaJ kPã j~Ç Fr hJ~ @hvtmJhL mJ vso\LmL oJjMPwrS To j~Ç CkKjPmvmJh ßkKrP~ j~JmJKeK\qT xJosJ\qmJh FUj Kmvõ vJxj TrPZÇ fJr yJPf vJxj S ßvJwPer xm T~Ka YJKmTJKbÇ ßnJVmJhL xoJP\r fJzjJ~ mMK≠\LmL FKua ßvsKeS ßhPv-KmPhPv FfaJ k´nJKmf ßp fJPhr kNmxt KN rPhr kg FUj kKrfqÜ, mqKfâo xJoJjqÇ ßx mqKfâoL vKÜr ßYÓJ k´J~ fJ“kptyLjÇ mJKeK\qT kMKÅ \, ToPk´cr kMKÅ \r FfaJA k´nJm ßp ßoiJmL mJ FKua @iMKjT fJÀeq ßhPv-KmPhPv FTJTJr TrJ ßxxm kMKÅ \mJhL k´KfÔJPj kptJ¬ IPgtr KmKjoP~ VJÅaZzJ mJÅiPf mqJkTnJPm @V´yLÇ fJPf ‰YfPjq Km„k hJV kzPZ jJÇ @hvt, oJjmfJ AfqJKh v» KjuJPo CPbPZÇ ßp xPmtJó hJPj KTPj KjPf kJPr fJrA \~Ç IfqJiMKjT k´pKM Ü xmtJKiT oNuqmJj Kmw~Ç KmùJj, xJKyfq fJr k´YJr WaJPòÇ Fxm ßfJ mPaA, ojjS FUj UMm hJKo keq, pJr ãofJ @PZ, ßx KTPj KjPf kJPrÇ oiq ßvsKe ßgPT xPmtJó ßvsKe xPmtJó oNPuq KmKTP~ pJ~Ç fJ jJ yPu ßoiJmL mMK≠\LmLr TuPo xJosJ\qmJhL ˝JPgtr kPã ÈxnqfJr xÄùJ' ßuUJ yPf kJPr! IfLPf ßp Foj KTZá WPaKj fJ j~, fPm FUj fJ xmtKm˜JKr YKr© I\tj TPrPZ FmÄ fJr kPã pMKÜS hJÅKzP~ pJPòÇ

26

xJf: 1886 xJu ßgPT 2017 xJuÇ FTvf FTK©v mZr IKfâJ∂ yP~PZÇ FA hLWt xoP~S @oJPhr ßhPvr vsKoTPhr nJPVqr ßfoj ßTJjA kKrmftj y~ jJAÇ @\S ßhPvr xJiJre vsKoTPvsKe mz oJjPmfr \Lmj pJkj TPrÇ @\S ßxA FTA IKjKÁf Ifu KfKoPr kPr @PZ vsKoT ßvsKeÇ KT∂á rJ\jLKfr x˜J oxuJ KyxJPm k´Kf mZrA @orJ ßhUPf kJA ßp vsKoTPhr rÜ ßYJwJrJA IPjT WaJ TPr 1 ßo IgtJ“ ßo Khmx mz iMoiJo TPr kJuj TrJPòÇ ßTj kJuj TrJPò? TJre vsKoTPhr vJ∂ TPr rJUJr G FTKa oJ© KhjÇ @oJPhr ßhPvr ßmxrTJKr ßTJPjJ vsKoPTrA nKmw“ mPu ßTJPjJ mqm˙J ßjAÇ YJTKr ßvw ßfJ xm ßvwÇ ßTJPjJ ßkjvPjr mqm˙J ßjA KTÄmJ ßjA Imxr \LmPj YuJr \jq Ijq ßTJPjJ xMmqm˙JkjJÇ FAPfJ ßxKhPjr TgJÇ fJ\Krj VJPotP≤x-F KTnJPm ßYJPUr xJoPj \ôPu kMPz ZJA yP~ ßVu vf vf vsKoPTr mz ImPyuJr \LmjÇ ß¸sTasJo VJPotPo≤x-Fr ±Äx˜MPk TJj kJfPu @\S vf vf vsKoPTr âªj ßvJjJ pJ~Ç @r xJnJr aqtJP\KcrPfJ ßTJPjJ mqJUqJ ßh~Jr CkJ~ ßjAÇ ßjA xJoJjqfo vJ∂ôjJ ßh~Jr jNjqfo ßTJPjJ nJwJÇ kOKgmLr xTu n~Jmy FmÄ Kjoto \LmjyJjLPT yJr oJKjP~PZ ßxKhPjr ßxA xJnJr aqtJP\KcÇ 24 FKk´u 2013' mMimJr mJÄuJ 11 ‰mvJUÇ mJÄuJPhPvr fgJ xoV´ kOKgmLr vsKoTPhr \jq @PrTKa ßo Khmx xOKÓ yP~ rP~PZ AKfyJPxr jfáj kJfJ~Ç fPm mJÄuJ S mJXJKur \LmPj xmPYP~ mz 'kqJrJcé' yPuJ xv˘ pMP≠, rÜJÜ pMP≠ IK\tf ˝JiLj mJÄuJPhPv uMPŒj vsKoT rJ\jLKf S ßasc ACKj~j rJ\jLKfr xmtJKiT KmTJv WPaPZ, ßxUJPj ßpoj I∂Ætª,ô ßfoKj dJuJS IPgtr ßujPhj, vsKoT ˝JPgtr k´Kf KmvõJxWJfTfJ xYrJYr yP~ hJÅKzP~PZ mqKfâoLPhr KjrJk•Jr KjfJ∂ InJmÇ F KmwP~ vso h¬r, vso oπeJu~ IPjTaJA ChJxLjÇ ßx ChJxLjfJr xPmtJó k´TJv ßkJvJTKv· UJPfÇ ßxUJPj fJA xJóJ ßasc ACKj~jYYtJ ßjA muPuA YPuÇ @∂\tJKfT vso xÄ˙Jr krJoPvtr ßTC iJr iJPr jJÇ ßpoj SA Kv·-TJrUJjJr oJKuT xKoKf, ßfoKj vso h¬rÇ fJA ßasc ACKj~j ßjfJ @KojMu AxuJo UMPjr ryxq CWJKaf y~ jJÇ @∂\tJKfT oyu, FojKT oJKTtKj YJPkr oMPUS fJ IjMWJKaf ßgPT pJ~Ç @r rJjJ käJ\Jr ootJK∂T Âh~ KmhJrT WajJr kr rJPÓsr xPmtJó kptJ~ ßgPT ChJxLjfJr kJvJkJKv xMKmiJmJhL rJ\jLKfr jJVkJPv vsKoT yfqJr KmYJr FUPjJ KjníPfA TJÅPiÇ @r TPfJ kg yJÅaPf yPm vsKoPTr jqJpq IKiTJr ßkPf? @r TPfJ vsKoPTr \Lmj C“˝Vt TrPf yPm mPu hJSÇ @r TPfJ rÜ KhPu vsKoPTr vf \jPor k´J~KÁ• ßvw yP~ pJPm? IgmJ vsKoTPhr KT ßTJPjJ oMKÜ ßjA? yqJÅ, kOKgmLPf hJx k´gJ KmuM¬TJrL @msJyJo KuÄTPjr oPfJ @PrT\j ßuRy oJjPmr \jì KjPf yPmÇ ßnPX YároJr TPr KhPf yPm ßoJzuPhr IYuJ~fjÇ Km\~L ßyJT KmPvõr xTu ßoyjKf oJjMwÇ Km\~L ßyJT kOKgmLr vso\LmL oJjMwÇ IJa: ÈPo Khmx' KmPvõr vso\LmL oJjMPwr IjqJ~, KjptJfj S yfqJr KmÀP≠ nKÜmJPhr j~, fPm fJ k´KfmJPhr KhmxÇ I∂f FA FTKa KhPj FTJ¢J y~ Kmvõ vso\LmL ßvsKeÇ fPm KhmxKa FUj FfaJA @jMÔJKjTfJr nJPr \\tKrf ßp Fr oiq KhP~ ßvsKePYfjJr KmhMq“ ßmKrP~ @xPf ßhUJ pJ~ jJÇ ßpj FT oOf KhmPxr ßvJTJft IjMÔJj, ßrJo∫j S ßxäJVJjÇ IKk´~ xfq yPò ßp F ßhPv vsKoT @PªJuj mqKÜ S hu ˝JgtPTKªsT FmÄ hMjLt KfV´˜ yS~Jr TJrPe Fr oNu @hvt ßpoj mqJyf, ßfoKj ßo KhmPxr xÄV´JoL fJ“kpt mJ˜mJ~Pjr kKrPmvS ‰fKr yPò jJÇ ßo Khmx mJÄuJPhPv k´KfmZrA @jMÔJKjTfJr @PmV C“xPmrA k´fLT yP~ gJPT, Fr ßmKv KTZá j~Ç jJjJ @P~J\Pj k´Kf mZr @∂\tJKfT vsKoT Khmx kJuj TrJr oPiq vsKoPTr k´Tf í ßTJPjJ oMKÜ ßjAÇ ßp IKiTJPrr \jq vsKoTrJ mMPTr rÜ ßdPu KhP~KZPuj KvTJPVJr rJ\kPg, fJ mJ˜Pm FUjS IK\tf y~KjÇ xoxqJr UMm VnLPr jJ KVP~S muJ pJ~ @APjr vJxj S xJoJK\T jqJ~ KmYJr mqKfPrPT ÊiM ßuJT ßhUJPjJ @Aj TPr I∂f fífL~ Kmvõ S IjMjf ú ßhPv vsKoPTr IKiTJr k´KfÔJ TrJ pJPm jJÇ @APjr vJxj S \mJmKhKyfJKmyLj ßnJVmJhL xoJP\ KjÀkJ~ S IxyJ~ vsKoPTr IKiTJr k´KfÔJ~ xJoJK\T xPYfjfJ S oJjKmT oNPuJPmJiPT \JV´f TrJr @PªJuj \ÀKrÇ kKrPmPvr nJrxJoq rãJ TrJ ßpoj \ÀKr KbT ßfoKj xJoJK\T nJrxJoq jJ gJTPu xoJP\ IjqJ~ IjJYJr mJzPf gJPTÇ pJ ßgPT Ckr fuJr oJjMw KjrJkhS gJPTj jJÇ ChJyre KyPxPm muJ pJ~, hKrhs oJjMwrJ pKh xKbT xqJKjPavPjr InJPm ßpUJPj ßxUJPj ouoN© fqJV TPr fUj Fr ßgPT xOÓ \LmJeM KmrJa I¢JKuTJr oJjMwPTS @âJ∂ TPrÇ fJA pJrJ ÊiM ßnJVmJPhS KmvõJx TPrj fJrJS ßhv S xoJP\r ßUPa UJS~J oJjMwPhr jNjqfo mJÅYJr xMPpJV xMKmiJ jJ KhPf kJrPu xJoK~T ßnJVKmuJKxfJ TrPf kJrPuS xoP~r mqmiJPj Fr ßgPT xOÓ xJoJK\T mqJKiPf ßTC ßryJA kJPmj jJÇ fJA Cjúf KmPvõ KjP\Phr ˝JPgt yPuS ßUPa UJS~J oJjMPwr IKiTJr S \Lmj iJrPer KTZáaJ xMPpJV xOKÓ TPr xoJP\ FTKa nJrxJoqkNet mqm˙J KbKTP~ rJUPf YJ~ pJ fífL~ Kmvõ S IjMjf ú ßhPv FPTmJPrA IjMkK˙fÇ j~: Cjúf KmPvõ nKmwq“ k´\jì FmÄ xJoJK\T nJrxJoq rãJr \jq KTZá xMhrN k´xJrL kKrT·jJ V´ye TPr gJPTÇ Fxm ßhPv nKmwqPfr TgJ KY∂J TPrA vso\LmL S hKrhs oJjMPwr \jq KvãJ S ˝JP˙qr xMPpJV xOKÓ TPr gJPTÇ @\PTr KvÊrJ ßTJPjJ TJrPe KvãJ V´yPer xMPpJV ßgPT mKûf yPu @VJoLPf FrJA xJoJK\T rJ\QjKfT IK˙rfJ, oNuqPmJPir Imã~, oJhTJxKÜ k´nKí f IjJTJK–ãf IkrJi k´mefJr xJPg \KzP~ kzPu @Aj vO⁄uJ kKrK˙Kfr ImjKfPf mqmxJ mJKeP\q IrJ\TfJ, mJzKf KmKjP~JPV k´KfmºTfJ xOKÓ xPmtJkKr FPhr IrJ\TfJ k´Kfyf TrPf @Aj vO⁄uJ mJKyjLr mJzKf UrPYr VäJKj aJjPf y~Ç xoJP\r k´JK∂T mJ ImPyKuf oJjMPwr hM”U-hMhvt J uJWm TrPf jJ kJrPu Fr k´nJm CkrfuJr oJjMPwr CkPrS kzPf mJiqÇ fJA ÊiM v´oIKiTJr IJAjPT v´≠J ßhUJPjJ j~, FojKT j~ ÊiM oJjKmTfJ, j~ ÊiM ioLt~ oNuqPmJPir fJKVh xJoJK\T nJrxJoq rãJ~ yPuS ßnJVmJPhr KmkrLPf vsKoPTr IKiTJr k´KfÔJ S oNuqJ~j \ÀKrÇ

ßuUT: KvãT, VPmwT FmÄ ß¸vJu TjKasKmCar, xJ¬JKyT xMroJÇ


IJkjJr ˝J˙q 27

SURMA m­ 05 - 11 May 2017

pJ~Ç FPf IjqJjq kMKÓTr UJhq xyP\ TJ\ TPr jJÇ lPu vrLr ßk´JKaPjr TJ\ TrJr ofJ yJrJ~Ç KhPj mJrmJr UJKu ßkPa YJ kJPjr InqJx gJTPu kMÀwPhr k´Pˆa TqJ¿JPrr @vïJS ßmPz pJ~ mPu xŒ´Kf FT VPmweJ~ muJ yP~PZÇ

xTJPur UJmJrKa xMKjmtJKYf yS~J CKYf KhPjr ÊÀPf k´go UJmJrKa FTaM mJZKmYJr TPr UJS~JA mMK≠oJPjr TJ\Ç IPjT UJmJrA @PZ, ßpèPuJ UJKu ßkPa ßUPu vrLPrr Skr Fr ßjKfmJYT k´nJm kPzÇ FPf KhPjr mJKT xo~aJPf ßnJVPf y~ FKxKcKa S mMT \ôJuJPkJzJr oPfJ xoxqJ~Ç KhPjr ÊÀPf UJKu ßkPa oYoPY UJmJr UJS~J KbT j~Ç F irPjr Aˆ-\JfL~ UJmJr ßUPu ßka ßlÅPk pJ~Ç \ôJuJPkJzJS TrPf kJPrÇ xTJPu KoKÓ\JfL~ UJmJr UJS~JS KbT j~Ç UJKu ßkPa KoKÓ UJmJr ßUPu rPÜ AjxMKuPjr oJ©J ßmPz pJ~, pJPf kPr cJ~JPmKax yS~Jr @vïJ~ kzPf y~Ç xTJPu aPoPaJ UJS~JS KbT j~Ç aPoPaJPf CóoJ©J~ aKjT FKxc gJPTÇ FKa ßkPa FKxKcKa mJKcP~ ßh~Ç xTJPu FA UJmJrKa Kj~Kof ßUPu kPr VqJKˆsT ßgPT @uxJr yS~J kpt∂ VzJPf kJPrÇ vxJ S TJÅYJ xmM\ vJTxmK\S xTJPu UJS~J KbT j~Ç TJÅYJ vJTxmK\Pf IqJoJAPjJ FKxPcr oJ©J gJPT ßmKv, pJPf mMT\ôJuJ, ßka lJÅkJ, ßkPa mqgJr oPfJ WajJèPuJ WaPf kJPrÇ xTJPu ßmKv oxuJpMÜ UJmJr ßUPuS ßkPa \ôJuJPkJzJ TrPf kJPrÇ xTJPu ßTJou kJjL~ kJj FPTmJPrA KjKw≠Ç ßTJou kJjL~ UJmJr y\o yPf ßmKv xo~ uJKVP~ ßh~Ç fJyPu k´vú \JPV xTJPu TL irPjr UJmJr ßUPf yPmÇ xTJPu UJS~Jr \jq VPor ‰frL UJmJrA C•oÇ Vo y\Po xyJ~TÇ F ZJzJ xTJPu Kco UJS~J ßpPf kJPrÇ jJvfJ~ Kco gJTPu SA KhPjr \jq TqJuKr V´ye KjKÁf y~Ç lu KyPxPm xTJPu froM\-mJKñ UJS~J ßpPf kJPrÇ UJKu ßkPa froM\-mJKñ ßUPu kptJ¬ kKroJPe fru V´ye KjKÁf y~Ç F ZJzJ froMP\ Có oJ©J~ uJAPkj gJTJ~ FaJ ßYJU S “Kk§ nJPuJ rJPUÇ xTJPur jJvfJ~ mJhJo, ßZJuJ IgmJ oiM rJUJ ßpPf kJPrÇ mJhJo S ßZJuJ kKrkJT Kâ~J nJPuJ rJPUÇ oiM kKrkJT k´Kâ~J vKÜvJuL TPr FmÄ oj S vrLr xPf\ rJPUÇ oK˜Ï nJPuJ rJUPfS oiM IfMujL~Ç A≤JrPjaÇ

ßpxm náPu mhy\o y~ TqJ¿Jr S ßmsˆ TqJ¿JPrr ^MÅKT IPjTJÄPv TPo pJ~Ç VrPor xo~ pUj WJPor oJiqPo vrLr ßgPT k´YMr kKroJPe kJKj ßmr yP~ pJ~, fUj froM\ ßUPu vrLPrr kJKjvNjqfJ hNr y~Ç lPu vrLr gJPT xM˙ S xPf\Ç A≤JrPjaÇ

froM\ FTKa CkTJrL lu oSxMKo lu froMP\r Foj KTZM Km˛~Tr ˝J˙q CkTJKrfJ rP~PZ, pJ oK∂Ï ßgPT kJP~r kJfJ kpt∂ k´KfKa ßxuPT TJptTrL TPr fMPuÇ froMP\ rP~PZ k´YMr kKroJPe kMKÓ, KnaJKoj S UKj\ khJgtÇ FA luKar vfTrJ 92 nJVA kJKj FmÄ FPf ßTJPjJ YKmt ßjAÇ froMP\r kaJKv~Jo vrLPr lMAc S KojJPruPxr oPiq nJrxJoq rãJ TPrÇ KTcKj S ßYJPUr \jq kptJ¬ kMKÓr ß\JVJj ßh~Ç froM\ kaJKv~Jo xoí≠ lu yS~J~ yJPzr TqJuKx~Jo iPr rJPU FmÄ yJPzr ß\JzJ o\mMf TPrÇ KmaJTqPrJKaPjr FTKa Yo“TJr C“x FA froM\ (froMP\r uJu rX=KmaJTqPrJKaj)Ç fJA FA luKa ßYJPUr \jqS Ifq∂ CkTJrLÇ Kj~Kof froM\ ßUPu ßYJU nJPuJ gJPT FmÄ ßYJPUr jJjJ irPjr xoxqJ ßgPT oMKÜ ßoPuÇ KmaJTqPrJKaj rJfTJjJ k´KfPrJPiS TJptTrL nNKoTJ rJPUÇ F ZJzJ vrLPr \Po gJTJ YKmt TKoP~ ßluPf xJyJpq TPr froM\Ç froMP\ KxasMuJAj jJPo FTKa IqJKoPjJ IqJKxc gJPT, pJ KTcKjr \jq Ifq∂ CkTJrLÇ FPf UMm I· kKroJPe TqJuKr gJTJ~ ßka nPr froM\ ßUPuS ßxA IjMpJ~L S\j mJPz jJÇ ˝J˙q KmPvwùrJ mPuj, Kj~Kof froM\ ßUPu ßk´JPˆa TqJ¿Jr, ßTJuj TqJ¿Jr, lMxlMPxr

S U R M A

Subscribe to.........

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

rJ KmFjKk uJr lÅJPh KhvJyJ oPiq rJ~?

oJo Jr oJouJ~ 9 @VPˆr ßjf PyKn~qJr 33 Km Ju Jv x FK≤ ß Pl∑¥PT UMj

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

ßoP~r m~ P~ IKnpMÜ TrJr hJ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r Ç hLWt ÊjJjL ßyJo \jq kMKuvPT \KroJjJr yJC\ Im yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr yP~PZ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN uLV jJrJ\ @S~JoL hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT KhP~P A KT∂á yfJv mPu ßhPvr hM ßTmuÇ yPf kJPrÇ uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i 59 kO

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

xTJPu UJKu ßkPa YJ kJj ßoJPaS ˝J˙qTr j~Ç ßka UJKu gJTJ~ vrLPr IqJKxPcr oJ©J fUj FoKjPfA ßmKv gJPTÇ Fr xJPg YJ pMÜ yPu IqJKxKcKar oJ©J @PrJ ßmPz pJ~Ç lPu ßka lJÅkJ S KmKnjú ˝J˙qxÄâJ∂ xoxqJ ßhUJ ßh~Ç fJA, xTJPu YJ kJPjr @PV ImvqA KTZM ßUP~ KjPf yPmÇ ßka UJKu gJTPu @r fUj YJ kJj TrPu ßpxm xoxqJ yPf kJPr fJr oPiq FTKa yPuJ K\Pnr ˝Jh jÓ yP~ pJS~JÇ IPjTe @r KTZM ßUPf APò TrPm jJÇ KUPh jÓ yPm FmÄ VqJxKasT S @uxJPrr oPfJ jJjJKmi xoxqJ xíKÓ yPmÇ UJKu ßkPa hMi YJ kJPj IqJKxKcKar xoxqJ y~Ç @r, ßumM YJ kJPj ßfJ TgJA ßjAÇ IqJKxKcKa FPf IKjmJpt yP~ kPzÇ UJKu ßkPa YJ kJj TrPu vrLPr KjCKasP~≤Pxr xKâ~fJ TPo

020 7041 9494

Newspapers, Magazines, Books

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ

UJKu ßkPa YJ UJS~Jr ãKfTr KhT

mhy\Por ßmv TP~TKa TJre @PZÇ ßpoj ßUPf mPx UJS~Jr kJvJkJKv k´YMr kJKj kJj TrJÇ KmPvwùrJ mPuj, ßUPf mPx k´YMr kJKj kJj jJ TrJaJA nJPuJÇ pKh kJKj ZJzJ UJmJr ßUP~ ßj~J jJ pJ~ fJ yPu ßZJa ßZJa YMoMPT I· kJKj kJj TrJ ßpPf kJPrÇ UJmJPrr xo~ I· kJKj kJj TrPu SA kJKj UJhqjJuLPf UJmJPrr YuoJjfJ nJPuJ rJPUÇ KT∂á IKfKrÜ kJKj kJj TrPu I˝K˜ S mhy\Por xoxqJ y~Ç TJre UJS~Jr kr kJT˙uL ßgPT yJAPcsJPTJKrT FKxc KjVtf y~Ç y\Por \jq FA FKxc Ifq∂ k´P~J\jL~Ç UMm ßmKv kJKj kJPj FA FKxPcr Wjfô pJ~ TPoÇ lPu y\Po ßhUJ ßh~ \KaufJÇ fJA UJS~Jr xo~ j~ mrÄ UJS~Jr FT WµJ @PV IgmJ @iJ mJ FT WµJ kPr kJKj kJj TrJ nJPuJÇ mhy\Por @PrJ FTKa TJre yPuJ FT xJPg k´YMr TJmtyJAPcssa (ˆJYt) FmÄ ßk´JKaj UJS~JÇ ßpoj ßVJvf KhP~ ßka nPr nJf mJ ߈PTr xJPg oqJvc kPaPaJÇ F irPjr TK’Pjvj oJPjA xM˝JhMÇ k´YMr kKroJe ˆJYt (Pmsc, nJf mJ @uM) S ßk´JKaj (oJZ, KYPTj, oJaj, Kml mJ Kco) FT xJPg ßUPu mhy\o S FKxc KrlJPér xoxqJ yPf kJPrÇ TJre ˆJYt UMm fJzJfJKc y\o yP~ pJ~Ç KT∂á ßk´JKaPjr kKrkJT iLr VKfPf y~Ç ßpPyfM UJmJr UJS~Jr kr kJT˙uLPf xm CkJhJj KoPuKoPv FTJTJr gJPT, fJA pfe jJ ßk´JKaPjr kKrkJT xŒNet y~, ffe ˆJYtPTS kJT˙uLPf IPkJ TPr gJTPf y~Ç @r ˆJYt ßmKve gJTPu lJrPo≤ yP~ pJ~ FmÄ VqJx C“kjú TPrÇ F ßãP© x÷m yPu @PV ˆJYt ßUP~ KjP~ fJrkr ßk´JKaj UJS~J ßpPf kJPrÇ fJyPu ßx Khj nJPfr kKroJe FTaM TKoP~ KhjÇ ßVJvf Kk´~ mPu ßmKv nJf ßUP~ KjPuA pf xoxqJÇ A≤JrPja

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

57 kOÔJ~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP uJKjtÄ~ KhP~P Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJ f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, kJPrÇ jL~ ãof Pr yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor xPñ xÄuJ f ãof jJ oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr AxMqP FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

KmPrJiL hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ at 56 kOÔJ~ oJ KrPkJ uJKjtÄ

xMr 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

uJ 1419 vJUL ßo JCPjr ‰m U mJÄuJa JP ßY r TqJPorJ

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZaJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ


28 AxuJo

05 - 11 May 2017 m SURMA

AxuJPo v´o\LmL oJjMPwr optJhJ c. ßoyrJj oJyoMh

kíKgmLr xmPYP~ KjptJKff ßvseL yPuJ vsKoT ßvseLÇ AxuJo FTKa kNetJñ \LmjKmiJj KyPxPm vso\LmLPhr xm xoxqJr xKbT S jqJ~JjMV xoJiJj KhP~PZÇ oyJjmL xJ:-Fr jqJ~KnK•T IgtQjKfT ofJhPvtr xmPYP~ CPuäUPpJVq FmÄ Ijjq ‰mKvPÓqr KhT yPuJ, fJ vsPor optJhJ S fJ“kptPT CöôufJ~ ˙Jkj TPrPZ FmÄ oJKuT S vsKoPTr xŒTtPT Foj Im˙JPj ßkRÅKZP~PZ pJ xKfqA BwtjL~Ç oyJjmL xJ: KvKUP~PZj, vsKoTS oJjMw, FPhrS mJÅYJr IKiTJr @PZÇ FrJ ßfJoJPhr nJAÇ oJKuTkPr CKYf oyJj @uäJy fJPhr k´Kf ßpnJPm IjMV´y TPrPZj, fJr TífùfJ˝„k vsKoTPhr pgJgt kJSjJ kKrPvJi TrJÇ oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈxJmiJj! o\MPrr vrLPrr WJo ÊTJPjJr @PVA fJr o\MKr KoKaP~ hJS (KfrKoK\)Ç AxuJPo oJKuPTr iJreJ : ÈoJKuT' v»Ka @rKmÇ Igt IKiTJrL AfqJKhÇ fPm vsKoT oJKuPTr ßãP© iJreJKa AxuJPo ßjAÇ TJre, AxuJKo IgtjLKfPf oJKuPTr kígT ßTJPjJ IK˜fô ßjAÇ AxuJPo oKjmPT Èrm' muJ ßpoj KjKw≠ ßfoKj vsKoTPT È@mh' muPfS TPbJr nJwJ~ KjPwi TrJ yP~PZÇ @PuJYq k´mPº oJKuT muPf KjP~JVTftJ mJ KjP~JVTJrL TftíkãPT ßmJ^JPmÇ AxuJPor híKÓPf vso S vsKoT : vso S vsKoT kr¸r SfPk´JfnJPm \KzfÇ vso yPuJ, vJrLKrT S oJjKxT TxrPfr oJiqPo ßTJPjJ TJ\ @†Jo ßh~JÇ KpKj TJ\Ka @†Jo ßhj KfKj vsKoT FmÄ ßp TJ\Ka xŒjú TrJ y~ fJ C“kJhjÇ kMÅK\, vso S FPhr xÄVbPjr oJiqPo oJKuT pJ @yre TPr fJ yPuJ C“kjú hsmqÇ xJiJref kMÅK\yLj oJjMw, pJrJ fJPhr kMÅK\ KmKjP~JPVr CkJ~ jJ gJTJ~ KjP\Phr Vfr ßUPa ßka YJuJj, fJPhr vsKoT S fJPhr TJ\KaPT vso muJ y~Ç AxuJPor híKÓPf yJuJu TJP\ S yJuJu kPg vso KmKjP~JV KTZMoJ©S uöJr mqJkJr j~, mrÄ F yPò jmL-rJxNuVPer xMjúJfÇ oJKuPTr èeJmKu : vsKoTPT xMªrnJPm kKrYJujJr \jq oJKuPTr KmPvw KTZM èeJmKu gJTJ k´P~J\jÇ ßpoj : xo~ S o\MKr KjitJrekNmtT ßuJT KjP~JV : kJr¸KrT xMxŒTt m\J~ rJUJr ßãP© oJKuPTr k´go FmÄ k´iJj Tftmq yPuJ xo~ S o\MKr KjitJre TPr vsKoTPT TJP\ KjP~JV TrJÇ jfMmJ vsKoT IxP∂Jw ßhUJ ßhPm FmÄ C“kJhj mqJyf yPmÇ yJKhPx FPxPZ, ÈoyJjmL xJ: vsKoPTr o\MKr KjitJre jJ TPr fJPT TJP\ KjP~JV TrPf KjPwi TPrPZj (mJ~yJKT)Ç' TJP\r irj S kKrKi KjitJre : oJKuT vsKoTPT KhP~ TL irPjr TJ\ TrJPm, TL kKroJe TJ\ TrJPm fJ @PVA KjitJre TPr ßj~J CKYfÇ TJre ßTJPjJ vsKoTPT FT TJP\r \jq KjP~JV TPr Ijq TJ\ TrJPjJ \JP~\ j~ (@uKyhJ~J)Ç

vsKoPTr kJKrvsKoT KjP~ fJumJyJjJ jJ TrJ : vsKoPTr kJKrvsKoT KjP~ fJumJyJjJ jJ TrJ oJKuPTr Ijqfo hJK~fôÇ oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈvsKoPTr kJKrvsKoT S Ee kKrPvJi KjP~ fJumJyJjJ TrJ \MuMo (xKyy mMUJKr S oMxKuo)Ç' vsKoPTr ßoRKuT IKiTJPrr ß\JVJj hJj : KvJ, ˝J˙q S mJx˙Jj AfqJKh xmJr ßoRKuT IKiTJrÇ vsKoTPhr F IKiTJPrr KjÁ~fJ KmiJPjr hJK~fô fJPhr KjP~JVTftJr Skr mftJ~Ç oyjmL xJ: mPuPZj, ÈIiLj˙Phr ßUJrPkJw KhPf yPm (xKyy oMxKuo)Ç' vsKoPTr èeJmKu : vsKoPTr Foj KTZM èeJmKu gJTJ k´P~J\j pJ vsKoT-oJKuT xŒTt IaMa rJUJr ßãP© xyJ~T nNKoTJ kJuj TrPmÇ AxuJo oJKuTPhr Skr IPjT hJK~fô ßpoj Ikte TPrPZ fhs‡k vsKoPTr SkrS @PrJk TPrPZ KTZM @mvqT jqJ~jLKfÇ ßpoj : @oJjfhJKrfJ : vsKoPTr Skr IKktf hJK~fô ImvqA @oJjfhJKrfJr xJPg xŒjú TrPf yPmÇ IjqgJ~ fJPT oyJj @uäJyr hrmJPr \mJmKhKy TrPf yPmÇ @uäJy mPuj, ÈxPmtJ•o vsKoT ßxA mqKÜ ßp vKÜvJuL S @oJjfhJr (hJK~fôvLu) y~ (xNrJ TJxJx : 26)Ç' xÄKväÓ TJP\r hãfJ S ßpJVqfJ : hJK~fôk´J¬ TJP\r ùJj, ßpJVqfJ S hfJ fJr gJTPf yPmÇ vJrLKrT S ùJjVf Cn~ KhT ßgPTA fJPT Toto yPf yPmÇ TJP\ VJKluKf jJ TrJ : AxuJo TJP\ VJKluKfPT ßTJPjJoPfA xogtj TPr jJÇ @uäJy mPuj, ÈhMPntJV fJPhr \jq pJrJ oJPk To ßh~, pJrJ ßuJPTr TJZ ßgPT ßoPk ßj~Jr xo~ kNetoJ©J~ V´ye TPr @r pUj fJPhr \jq ßoPk IgmJ S\j TPr ßh~, fUj To ßh~ (xNrJ ßoJfJlKlKlj : 1-3)Ç' @~JPfr Igt yPuJ, KjP\ ßj~Jr xo~ TzJ~V§J~ @hJ~ TPr ßj~Ç KT∂á IjqPT ßoPk KhPf ßVPu To ßh~Ç lKTyVPer oPf, FUJPj fJSKll mJ oJPk ToPmKv TrJr Igt yPuJ, kJKrvsKoT kMPrJkMKr @hJ~ TPr KjP~S TJP\ VJKluKf TrJÇ IgtJ“ @~JPf SA xm vsKoTS vJKou pJrJ o\MKr KjPf ToKf jJ TrPuS TJP\ VJKluKf TPr; TJP\ lJÅKT KhP~ SA xo~ Ijq TJP\ Ku¬ y~ mJ xo~aJ Iux TJKaP~ ßh~Ç fJPhr TPbJr vJK∂r ÉoKT ßh~J yP~PZÇ KjP\r TJ\ KyPxPm TrJ : TJP\ KjP~JV kJS~Jr kr vsKoT TJ\PT KjP\r oPj TPr xŒjú TrPmÇ IgtJ“ kNet hJK~fôvLufJr xJPg, ˝f”°NftfJr xJPg TJ\Ka xŒJhj TPr ßh~J fJr hJK~fô yP~ pJ~Ç @KUrJPfr xlufJr \jq TJ\ TrJ : FT\j vsKoT fJr vsPor oJiqPo ßp Igt CkJ\tj

oyJjmL xJ: mPuj, ÈfJrJ (IiLj˙ mqKÜrJ) ßfJoJPhr nJAÇ oyJj @uäJy fJPhr ßfJoJPhr IiLj˙ TPrPZjÇ oyJj @uäJy TJPrJ nJAPT fJr IiLj˙ TPr KhPu ßx pJ UJPm fJPT fJ ßgPT UJS~JPm FmÄ ßx pJ kKriJj TrPm fJPT fJ ßgPT kKriJj TrPf ßhPmÇ @r ßp TJ\ fJr \jq TÓTr S xJiqJfLf fJ TrJr \jq fJPT mJiq TrPm jJÇ @r ßxA TJ\ pKh fJPT KhP~A xŒjú TrPf y~, fPm ßx fJPT ImvqA xJyJpq TrPm (xKyy mMUJKr)Ç' TrPm fJ ßpj yJuJu y~ FmÄ Fr KmKjoP~ krTJuLj xlufJ uJPn ijq y~ fJr k´Kf u rJUPmÇ ßxmJr oJjKxTfJ KjP~ kro @V´y S @jPªr xJPg TJ\Ka xŒjú TrJA yPm vsKoPTr ‰jKfT hJK~fôÇ AxuJPor hOKÓPf oJKuT-vsKoT xŒTt : vsKoT S oJKuPTr (KjP~JVTftJ) oPiq TL irPjr xŒTt yS~J CKYf AxuJPo Fr xKbT KhTKjPhtvjJ rP~PZÇ AxuJo fJPhr oPiq kJr¸KrT xyJjMnNKfr KnK•Pf FT ßxRÃJfífôoNuT xŒTt TJP~o TPrÇ AxuJo fJPhr oJP^ Foj KTZM KmKiKjPwi @PrJk TPrPZ, pJPf fJPhr oiqTJr xŒTt À, TKbj S IoJjKmT jJ yP~ fJ y~ oJjKmT, ÃJfífôoNuT S xŒ´LKfrÇ oyJjmL xJ: mPuj, ÈfJrJ (IiLj˙ mqKÜrJ) ßfJoJPhr nJAÇ oyJj @uäJy fJPhr ßfJoJPhr IiLj˙ TPrPZjÇ oyJj @uäJy TJPrJ nJAPT fJr IiLj˙ TPr KhPu ßx pJ UJPm fJPT fJ ßgPT UJS~JPm FmÄ ßx pJ kKriJj TrPm fJPT fJ ßgPT kKriJj TrPf ßhPmÇ @r ßp TJ\ fJr \jq TÓTr S xJiqJfLf fJ TrJr \jq fJPT mJiq TrPm jJÇ @r ßxA TJ\ pKh fJPT KhP~A xŒjú TrPf y~, fPm ßx fJPT ImvqA xJyJpq TrPm (xKyy mMUJKr)'Ç QmrL oPjJnJmA vsKoT S oJKuPTr YuoJj xoxqJ : mftoJPj pJ ßhUJ pJPò fJ yPuJ, oJKuT ßvseL S vso\LmL ßvseLr oPiq FT xïaJkjú Im˙J KmrJ\ TrPZÇ pJr IÊn k´nJm xJiJre mqmxJK~T k´KfÔJj ßgPT KjP~ mz mz TuTJrUJjJèPuJPTS V´Jx TrPZÇ fJA TotKj\tLmfJ FUj xm k´KfÔJPjrA k´iJj IKnPpJVÇ Fr TJre yPuJ oJKuT mJ KjP~JVTftJ YJ~ vsKoT ßgPT ßmKv TJ\ @hJ~ TrPf FmÄ IKiT yJPr oMjJlJ yJKfP~ KjPfÇ @mJr FT\j xJiJre vsKoT ˝JnJKmTnJPm YJ~ ˝· kKrvsPo jJooJ© vso mq~ TPr ßmKv kJKrvsKoT @hJ~ TPr KjPfÇ FPf k´KfÔJPjr C“kJhj mJzáT mJ ToMT ßxaJ fJPhr ßhUJr Kmw~ j~Ç @r Fr FToJ© TJre yPuJ, vsKoT ßvseLr xJPg oJKuT ßvseLr Ixo @Yre, ITuqJeoNuT kJKrvsKoT KjitJre FmÄ Kjr∂r fJPhr Skr

FTPYKa~J \MuMPor ßrJuJr YJKuP~ pJS~JÇ FA ‰mwoq @\ vsKoT mJ vso\LmL oJjMwPT ßmkPrJ~J S IQjKfT TPr fMPuPZÇ xMfrJÄ oyJjmL xJ:-Fr vsoKvJ~ oJKuT S vsKoPTr \jq xojõ~ xJijTJrL FT kgKjPhtvjJ rP~PZÇ pJPf Cn~ ßvseLrA CØNf xoxqJr xoiJj KmhqoJjÇ vsKoTPhr IKiTJr S xrTJr : AxuJPor híKÓPf xrTJr oJKuT vsKoTxy xm irPjr oJjMPwr IKnnJmTÇ xm ∂Prr oJjMPwr jqJpq IKiTJr KjKÁf TrJ xrTJPrr hJK~fôÇ vsKoTPhr ßmuJ~ fJPhr pgJpg ˝JgtrJr mqJkJPr xrTJKr y∂Pk IKiTfr CkPpJVL S xKmPvw TJoqÇ m∂Mf AxuJKo xoJP\ vsKoT, oJKuT, xrTJr∏ k´PfqPTA kKm©fo oyJj x•J @uäJyr TJPZ hJ~LÇ F IjMnNKfA xmt∂Prr oJjMPwr pJmfL~ TJptJmKu Kj~πPer FT vKÜvJuL Kj~JoT KyPxPm TJ\ TPrÇ F \jq KjPjìJÜ yJKhx hMPaJ KmPvwnJPm fJ“kptkNetÇ oyJjmL xJ:-Fr ßWJweJ : ÈpJrJ IPjqr k´Kf h~J TPr ryoJj-IKf IKf h~JmJj k´nM fJPhr k´KfS h~J TPrj (@mN hJCh S KfrKoK\)Ç' ÈxíKÓTMu @uäJyr kKrmJrnMÜÇ @r @uäJyr TJPZ ßxA IKiTfr Kk´~, ßp @uäJyr kKrmJrnMÜPhr k´Kf IjMV´yvLu (KovTJf)Ç' CkxÄyJr : oyJjmL y\rf oMyJÿh xJ: vso\LmL oJjMw S ßUPa UJS~J IxyJ~ MiJft ßvseLr k´Kf ßToj xpfú híKÓ rJUPfj, fJ @orJ CKuäKUf @PuJYjJ KhP~ IjMoJj TrPf kJKrÇ KfKj oJKuT S vsKoTPT kr¸r nJA nJA KyPxPm @UqJK~f TPrPZjÇ KfKj pUj FA kJKgtm \LmPjr xm xŒTt WMKYP~ oyJj @uäJyr xJKjúPiq pJ©J TrKZPuj, ßxA IK∂o oMyNPft fJÅr kKm© oMPU ßp ßvw v»Ka ±Kjf yP~KZu, ßxaJS KZu FA vsKoT ßvseLr k´Kf fJÅr xpfú híKÓ S xyoKotfJr ßxRyJhqtkNet @võJxÇ KfKj fUj mPuKZPuj, ßfJorJ xm xo~ ßfJoJPhr jJoJ\ S ßfJoJPhr IiLjPhr k´Kf xyoKotfJ S hJK~fôkNet híKÓ rJUPm (@u @hJmMu oMlrJh)Ç'' ßuUT : VPmwT


AxuJo 29

SURMA m 05 - 11 May 2017

xJk ßhUPuA oJrPf ßjA @KojMu AxuJo ÉxJAjL xJk xrLxík k´\JKfr I∂ntMÜ u’J ßmujJTJr kJKmyLj FT ßoÀh§L k´JeLÇ FPhr ßhy @Åv ÆJrJ @mífÇ oJjMPwr @mJx˙u mJKz, VnLr \ñPur oJKa S oJKar KjPY VPft mJ xMzPñ, VJPZ S kJKjPf xJPkr mxmJxÇ xJk mZPr TP~TmJr ßUJux mhuJ~Ç FPhr ßTJPjJ mKy”Tet ßjAÇ ßx \jq FrJ mJ~MmJKyf v» KjUMÅfnJPm V´ye TrPf kJPr jJÇ fPm oJKa mJ Ijq ßpPTJPjJ oJiqPo FrJ I∂”Tet V´ye TrPf kJPrÇ xJPkr TJj S ßYJPUr kJfJ ßjAÇ ßYJ~JPur hMA IÄPvr yJz jojL~ IK˙mºjL KhP~ pMÜ gJTJ~ KvTJr ßVuJr xo~ ßYJ~JPur k´Kf IitJÄv ˝JiLjnJPm TJ\ TrPf kJPrÇ xJkPT n~ kJ~ jJ Foj oJjMPwr xÄUqJ FPTmJPrA yJPfPVJjJÇ ßTjjJ FKa ÊiM nLKfTr k´JeLA j~, mrÄ k´JexÄyJrLSÇ k´KfmZr IxÄUq oJjMPwr k´JeyJKj WPa Fr KmwJÜ ßZJmPuÇ o\Jr mqJkJr yPò, xJk @orJ pfaMTM n~ kJA, xJk fJr ßYP~ vfèe ßmKv n~ kJ~ @oJPhrÇ ßx \jqA ßhUJ pJ~, oJjMPwr CkK˙Kf ßar ßkPu xJk UMm hs∆f kuJ~j TPrÇ IPjPTA ImJT yPmj, FA k´JexÄyJrL xJk oJjMPwr kro CkTJrL mºMÇ ßp xJPkr nP~ oJjMw \zxz, ßp KmPwr TJrPe oJjMPwr k´JeyJKj WPa, ßxA xJk @r xJPkr KmwA oJjmPhPyr ßrJV KjrJoP~r Ijqfo k´KfPwiTÇ xŒ´Kf xJk KjP~ Cjúf KmPvõr VPmweJVJPr FaJ k´oJKef yP~PZ, TqJ¿Jr KjrJoP~ xJPkr Kmw FT Ijjq Kj~JoTÇ mqJPñJr KmvõKmhqJuP~r IiqJkT c. CulVqJÄ CˆJr \JjJj, ÈKmwir xJPkr Kmw oJjMPwr jJjJ \Kau ßrJPVr k´KfPwiTÇ ' l∑JÄTlMPatr \LmrxJ~jKmh AP~JyJPjx FmPu mPuj, ÈxJPkr Kmw ÂhPrJPVr ^MÅKT ToJ~Ç' Cjúf KmPvõr l∑J¿, ßmuK\~Jo, \JotJKj, IKˆs~Jxy ßpxm ßhv rJxJ~KjT ßoRu mJ ßpRV CkJhJj ‰fKr TPr, ßxxm ßhPv FT @C¿ xJPkr KmPwr hJo yPò ßTJKa aJTJÇ F ZJzJ xJk @oJPhr @PrJ IPjT CkTJr TPr gJPTÇ ßpoj∏lxKu \Kor AÅhMr S ßkJTJoJTz ßUP~ TíwPTr lxu IKjÓfJr yJf ßgPT rãJ TrJ, oJKar CmtrfJ míK≠ TrJ AfqJKhÇ fJ ZJzJ xJPkr Yo“TJr TJÀTJpto~ YJozJ KhP~ ‰fKr TrJ y~ jJjJ rTo ßvRKUj K\Kjxk©Ç kíKgmLPf mftoJPj k´J~ Kfj yJ\Jr k´\JKfr xJk @PZÇ Fr oPiq k´J~ 500 k´\JKfr xJk KmwirÇ mJKT xmA KjKmtwÇ @oJPhr mJÄuJPhPvA rP~PZ k´J~ 100 k´\JKfr xJkÇ Fr YJr nJPVr Kfj nJVA KjKmtwÇ FPhr oPiq xyP\ ßhUJ pJ~ Foj xJk yPò∏PdJÅzJ, WrKVKjú, TMTKr, ßoPa xJk, hMirJ\ xJk, leLojxJ, kJAjqJ mJ kJKj xJk, hJÅzJv, I\Vr, ßVJUPrJ S KTZM xJoMKhsT xJkÇ

F x¬JPyr

xJkPT n~ kJ~ jJ Foj oJjMPwr xÄUqJ FPTmJPrA yJPfPVJjJÇ ßTjjJ FKa ÊiM nLKfTr k´JeLA j~, mrÄ k´JexÄyJrLSÇ k´KfmZr IxÄUq oJjMPwr k´JeyJKj WPa Fr KmwJÜ ßZJmPuÇ o\Jr mqJkJr yPò, xJk @orJ pfaMTM n~ kJA, xJk fJr ßYP~ vfèe ßmKv n~ kJ~ @oJPhrÇ ßx \jqA ßhUJ pJ~, oJjMPwr CkK˙Kf ßar ßkPu xJk UMm hs∆f kuJ~j TPrÇ IPjPTA ImJT yPmj, FA k´JexÄyJrL xJk oJjMPwr kro CkTJrL mºMÇ ßp xJPkr nP~ oJjMw \zxz, ßp KmPwr TJrPe oJjMPwr k´JeyJKj WPa, ßxA xJk @r xJPkr KmwA oJjmPhPyr ßrJV KjrJoP~r Ijqfo k´KfPwiTÇ @oJPhr FTaJ KjªjL~ ˝nJm yPuJ, xJk ßhUPuA fJ ßoPr ßluJÇ F TgJ xfq ßp xJk FTKa k´JexÄyJrL k´JeLÇ kíKgmLPf Foj xJkS @PZ, pJr FT ßlJÅaJ Kmw FT KoKjPar oPiq FTJKiT oJjMPwr k´JejJPv xãoÇ KT∂á xm xJk Kmwir j~Ç fJ ZJzJ ßmKvr nJV xJk ßTC C•qÜ jJ TrPu xyxJ TJoz mxJ~ jJÇ fJr krS xJPkr ÆJrJ ãKfr @vïJ gJTPu fJ oJrPf mJiJ ßjAÇ fPm xJk oJrJr @PV @oJPhr TreL~ yPuJ SA xJk @oJPhr ãKf TrPm KT jJ ßx mqJkJPr KjKÁf yS~JÇ F mqJkJPr yJKhPxS UMm xMªr Kj~o CPuäU rP~PZÇ oyJjmL (xJ.) ArvJh TPrPZj, ÈPTJPjJ xJk oJrJr @PV KfjmJr fJPT xJmiJj TrPmÇ Fr krS pKh ßx (Vft ßgPT) ßmr y~, fUj fJPT ßoPr ßluPmÇ ßTjjJ ßx v~fJjÇ ' (@mM hJCh, yJKhx : 5168) y\rf xJKuo (ry.) fJÅr KkfJ ßgPT metjJ TPrPZj, rJxMuMuäJy (xJ.) mPuPZj, ÈPfJorJ ßxA xJk oJrPm, pJr KkPb hMKa xJhJ ßrUJ @PZ FmÄ pJr ßu\ ßjAÇ ßTjjJ FrJ Kmwir yS~Jr TJrPe hvtjvKÜ KmjÓ TPr ßh~ FmÄ VntK˙f x∂Jj ±Äx TPr ßh~Ç' metjJTJrL mPuj, Fr kr ßgPT @mhMuäJy (rJ.) ßpPTJPjJ xJk ßhUPf ßkPu fJ ßoPr ßluPfjÇ FTmJr @mM uMmJmJ (rJ.) IgmJ \JP~h AmPj UJS~Jm (rJ.) fJÅPT FTKa xJk oJrPf Chqf ßhPU muPuj, jmL TKro (xJ.) WPr mxmJxTJrL xJk oJrPf KjPwi TPrPZjÇ (@mM hJCh, yJKhx : 5162) IPjT xo~ xJPkr „k iJre TPr ßjTTJr K\jrJ KmYre TPr gJPTÇ ßpojKa yJKhx ßgPTS \JjJ pJ~Ç y\rf A~JK\h AmPj oJSyJm (ry.) @mM xJAh (rJ.) ßgPT metjJ TPrj, KfKj mPuj∏FThJ @Ko @mM xJBh UMhKr (rJ.)-Fr TJPZ FPx mKxÇ F xo~ @Ko fJÅr ßYRKTr KjPY KTZMr @S~J\ ÊjPf kJAÇ @Ko fJKTP~ ßhKU ßp FTKa xJkÇ fUj @Ko hJÅzJPu @mM xJAh (rJ.) K\ùJxJ TPrj,

ßfJoJr TL yP~PZ? fUj @Ko muuJo, FUJPj FTaJ xJk @PZÇ KfKj mPuj, fMKo TL TrPf YJS? fUj @Ko muuJo, @Ko fJPT ßoPr ßlumÇ fUj KfKj fJÅr mJKzr FTKa WPrr KhPT AvJrJ TPr mPuj, FUJPj @oJr YJYJPfJ nJA gJTfÇ UªPTr pMP≠r xo~ ßx rJxMu (xJ.)-Fr TJPZ WPr KlPr pJS~Jr \jq IjMoKf YJ~Ç ßTjjJ ßx fUj jfMj KmP~ TPrKZuÇ fUj rJxMu (xJ.) fJPT IjMoKf ßhj FmÄ mPuj, fMKo ßfJoJr yJKf~Jr KjP~ pJSÇ ßx Kj\ WPr KlPr fJr ˘LPT WPrr hr\Jr Skr hJÅKzP~ gJTPf ßhUPu fJr (˘Lr) k´Kf Tuo KhP~ AvJrJ TPrÇ fUj fJr ˘L muu, fJzJÉPzJ ßTJPrJ jJÇ FPx ßhPUJ TL ßpj @oJPT Wr ßgPT ßmr TPr KhP~PZÇ fUj ßx WPr dMPT FTKa Tá“Kxf xJk ßhUPf kJ~Ç ßx fJPT muäo KhP~ yfqJ TPr FmÄ muäPo fJr ßhy lMÅPz mJAPr KjP~ @PxÇ metjJTJrL mPuj, @Ko \JKj jJ, Frkr ßT @PV oJrJ KVP~KZu∏ PuJTKa, jJ xJkKaÇ fUj fJr \JKfr ßuJPTrJ rJxMu (xJ.)-Fr TJPZ FPx mPuPZ, @kKj ßhJ~J TÀj, pJPf @oJPhr xñL ßmÅPY pJ~Ç fUj jmL (xJ.) mPuj, ÈPfJorJ fJr oJVKlrJPfr \jq ßhJ~J TPrJÇ' Frkr KfKj mPuj, ÈoKhjJr FThu K\j AxuJo V´ye TPrPZ, fJA ßfJorJ pUj fJPhr (xJk) TJCPT ßhUPm, fUj fJPT KfjmJr nLKf k´hvtj TrPm ßp @r ßmr yPm jJ, IjqgJ~ oJrJ kzPmÇ Frkr pKh ßx (Vft ßgPT) ßmr y~, fUj fJPT ßoPr ßluPmÇ' (@mM hJCh, yJKhx : 5167) fJA @xMj! xJk ßhUJoJ©A jJ ßoPr jmLK\r FA yJKhPxr IjMxre TKrÇ IpgJ FPhr C•qÜ jJ TKrÇ xJkPT xJPkr oPfJA ßmPz CbPf KhAÇ TJre FrJS @oJPhr \LmQmKYP©qr Ijqfo IÄvLhJrÇ kKrPmv rãJ~ FPhr nNKoTJS Ij˝LTJptÇ ßuUT : AoJo S UKfm, mJAfMu oJoMr \JPo oxK\h, @UJCzJ, msJ¯emJKz~J

vJmJj oJPxr @ou S fJ“kpt KlPrJ\ @yoJh vJmJj @rKm v»Ç Fr @KniJKjT Igt yPuJ vJUJ-k´vJUJ Km˜íf yS~JÇ r\m S ro\Jj oJPxr oJ^JoJK^ vJmJj oJPxr Im˙JjÇ kMPrJ vJmJj oJx \MPz @uäJyr IKmrJo ryof S mrTf jJKpu yPf gJPT Ç F oJPxr KmPvw FTKa r\jLr jJo yPuJ uJAuJfMu mrJfÇ yprf rJxNu (x) vJmJj oJxPT KjP\r oJx mPu ßWJweJ TPrPZjÇ ßjTTJr mJªJVe ro\Jj oJPxr kKrkNet mrTf uJPnr CP¨Pvq r\m oJx ßgPTA k´∂MKf ßj~J ÊÀ TPrjÇ ßoJaTgJ, ro\JPjr kNmt k´∂MKf ßj~Jr oJx yPuJ oJPy vJmJj oJxÇ r\m oJx yPuJ oMKoPjr CkJxjJr mL\ ßrJkPer oJxÇ vJmJj oJx yPuJ mJªJr ßYJPUr kJKj KhP~ CkJxjJr mLP\ ßxY ßh~Jr oJxÇ @r ro\Jj yPuJ AmJhPfr lxu WPr ßfJuJr oJxÇ vJmJj oJPx ßmKv ßmKv jlu ßrJ\J

rJUJ, lr\ jJoJPpr kJvJkJKv ßmKv ßmKv jlu jJoJ\ @hJ~ TrJ, fJyJöMf jJoJ\ @hJ~ TrJ, fJxKmy fJyKuu kJb TrJ, hM„h kzJ, K\KTr TrJ, @uäJyr ßj~JoPfr ÊTKr~J @hJ~ TrJ, ßTJr@j ßfuJS~Jf TrJ, FKfo hM”˙Phr xJyJpq TrJ, ßrJVL ßhUPf pJS~J S KmkhJkjú k´KfPmKvPT xyPpJKVfJ TrJ C•oÇ yprf @jJx (rJ) ßgPT mKetf, yprf rJxNu (x) r\m oJx FPuA hMA yJf fMPu F ßhJ~J kJb TrPfj FmÄ xJyJmJPhr kzPf muPfj, È@uäJÉÿJ mJKrT uJjJ lL r\mJS S~J vJmJjJ S~J mJKuäVjJ AuJ vJyKrr roJÆJjÇ' (oxjPh @yoh)Ç Igt: ßy @uäJy r\m @r vJmJj oJPx @oJPhrPT mrTf hJj TPr ro\Jj kpt∂ @oJPhr \LKmf rJUMj, @oJPhrPT ro\JPjr lK\uf I\tj TrJr ßfRKlT hJj TÀjÇ xMjJPj mJ~yJTL vrLl 3/319-F mJªJr ßhJ~J TmMPur ßãP© kJÅYKa KmPvw rJPfr Kmw~ CPuäU TrJ yP~PZÇ kJÅYKa rJPfr

k´goKa yPuJ \MoJr rJf, KÆfL~ yPuJ BhMu KlfPrr rJf, fífL~ yPuJ BhMu @pyJr rJf, YfMgt yPuJ r\m oJPxr YJÅh ChP~r k´go rJf S kûo yPuJ oJPy vJmJj oJPxr 14 fJKrU KhmJVf rJfÇ yJKhx vrLPlr metjJ ßoJfJPmT @uäJy fJÈ@uJ mJªJr èeJy UJfJ ãoJ TrJr \jq KmKnjú irPjr CkoJ ChJyre S Kjhvtj xíKÓ TPr ßrPUPZjÇ ßpoj TJmJ vrLPl k´JgtjJ TrPu ßhJ~J TmMu y~ FmÄ èeJy oJl y~Ç oMxJKlPrr ßhJ~J TmMu y~Ç \MoJr KhPj ßhJ~J TmMu y~Ç yJ\LPhr ßhJ~J TmMu y~Ç KojJ, oM\hJKulJ S @rJlJ~ ßhJ~J TrPu ßhJ~J TmMu y~Ç fhsNk vJmJj oJPx ßhJ~J TrPuS @uäJy ßhJ~J TmMu TPrjÇ mJªJPT ãoJ TPr ßhjÇ vJmJj oJPxr kKrkNet mrTf S lJP~\ uJn TrJr \jq @uäJy xTuPT ßfRKlT hJj TÀTÇ @oLjÇ ßuUT : xMKlmJh KmwP~r VPmwT S k´JmKºT

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

05 May, Friday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:52 01:01 06:09 08:35 10:03

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:49 01:01 06:10 08:36 10:04

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:47 01:01 06:11 08:38 10:05

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:45 01:01 06:12 08:40 10:06

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:42 01:01 06:12 08:41 10:07

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:40 01:01 06:13 08:43 10:08

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:37 01:01 06:14 08:44 10:09

06 May, Saturday

07 May, Sunday

08 May, Monday

09 May, Tuesday

10 May, Wednesday

11 May, Thursday


30 ßUuJiMuJ

05 - 11 May 2017 m SURMA

Kr~Ju-nÜ jJhJPur mJPxtPuJjJ \~

1 ßo : FT YJYJ ßfJ fJÅr ßTJY KyPxPm KmUqJf yP~ @PZjÇ aKj jJhJuÇ @PrT YJYJ KoèP~u jJhJuS KT∂á Kj\ kKrYP~ KmUqJfÇ mJPxtPuJjJ~ 8 mZr ßUPuPZjÇ AP~JyJj âMAPlr ßxA ˝kú hPur Ijqfo xhxq KZPujÇ 1992 xJPu mJPxtPuJjJr k´go ACPrJKk~Jj TJk \~L hPur ßUPuJ~JzSÇ @r ßxA jJhJu mÄPvr C•rxNKr rJlJP~u KTjJ kJÅz Kr~Ju oJKhsh nÜ! Kr~JPur k´Kf KjP\r Iº nJPuJmJxJr TgJ jJhJu TUPjJA uMPTJjKjÇ fJA mPu mJPxtPuJjJ KT∂á TUPjJA oMU KlKrP~ ßj~KjÇ VfTJuS ßpoj mJPxtPuJjJ SPkPjr lJAjJPu IKˆs~Jr cKoKjT KgP~o 6-4, 6-1 ßVPo CKzP~ KhPujÇ mJPxtPuJjJ SPkPj FKa fJÅr hvo KvPrJkJÇ oJKar ßTJPat 51fo! 2005 ßgPT aJjJ 5 mZr, Frkr 2011 ßgPT aJjJ Kfj mZr mJPxtPuJjJ SPkj K\PfKZPuj jJhJuÇ xmtPvw K\fPuj Vf hMA

mZrÇ oP≤ TJPutJ oJˆJPxtr kr FUJjTJr KvPrJkJ jJhJuPT ßl∑û SPkj ÊÀr @PV mJzKf @®KmvõJx ß\JVJPmÇ ruJÅ VJÅPrJPf hvo KvPrJkJ \P~r Kovj ÊÀ TrPmj IPˆsKu~Jj SPkPjr lJAjJPu SbJ jJhJuÇ FTKaS ßxa jJ ßyPr mJPxtPuJjJ SPkj ß\fJ jJhJu @mJrS ßxA Zª KlPr kJPòj mPuA oPj yPòÇ 2014 xJPur kr @rS FTKa VsqJ¥ äJo KvPrJkJ yJfZJKj KhP~A cJTPZ fJÅPTÇ FA kPg mz mJiJ kMPrJPjJ mºM r\Jr ßlPhrJrAÇ IPˆsKu~Jr lJAjJPu jJhJuPT yJrJPjJ ßlPhrJr hMA oJPxr u’J ZMKaPf KZPujÇ KT∂á jJhJu kqJKrPx KjP\r hMPVt @mJrS kfJTJ SzJPjJr ßWJweJ pUj KhPòj, ßxA xo~ ßTJPat ßlrJr ßWJweJ KhPuj ßlPhrJrÇ \JKjP~ KhPuj, vKÜ \KoP~ ßrPU @mJrS KlPr @xPZj ßTJPatÇ @rS FTKa jJhJu-PlPhrJr ‰Ærg yPu oª TL!

xJŒJSKu-KxKoSPj: \JhM ßfJ ßhUJPòj kPYK•PjJ!

mqJkJr KjKÁf yP~ ßVPZ, 1995 xJPur kr FA k´go @PxtjJPur SkPr ßgPTA KuV ßvw Trm fJPhr vyr k´KfƪôLrJÇ KuV KvPrJkJr hrTJr ßjA, kJrPu FUjA aPajyJo xogtPTrJ kPYK•PjJr @mã oNKft mJKjP~ ßh~Ç @PxtjJPur SkPr ßgPT KuV ßvw TrPf kJrJaJA ßpj fJPhr \jq IPjT mz I\tjÇ Fr @PV mÉmJr ßxA x÷JmjJ \JVJPuS TLnJPm TLnJPm ßpj KbTA ßoRxMo ßvPw @PxtjJPur ßkZPjA KVP~ KjP\Phr @KmÏJr Trf ¸JrrJÇ 22 mZr kr FmJr V·aJ Ijq rTo yPuJÇ Ff Khj kr ßp xKfqTJPrr FT \JhMTPrr ßUJÅ\ ßkP~PZ aPajyJoÇ oJ© 45 mZr m~Px kPYK•PjJS ßpj @nJx KhPòj @rS mz ßTJPjJ mJKfWPrrÇ

lJAjJPu yJrJPjJr kPg KcP~PVJ oqJrJPcJjJr yJf KhP~ TrJ ßx ßVJu AKfyJPxA \J~VJ TPr KjP~PZÇ fPm ßrJKYS SKunJ \JKjP~ KhPuj, KfKjS To pJj jJÇ ÈyqJ¥ Im VPcx' fJÅrS @PZ, yJf KhP~ ßVJu TPrPZj oqJrJPcJjJr mJºmL! @P\t≤JAj KTÄmhK∂r jfMj mJºmLr xPñ xmJr kKrY~ TKrP~ KhP~PZ kJkJrJKörJÇ hM\Pjr WKjÔ ßmv KTZM ZKm lJÅx TPr KhP~PZ xÄmJhoJiqoÇ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo Kj~Kof ZKm k´TJv TPr hM\jA \JKjP~ KhP~PZj xŒPTtr rxJ~jaJ \PoPZ nJPuJAÇ fPm 26 mZPrr FA fÀeL ßp lMamu ßUPuj, ßxaJ \JjJ ßVu krÊÇ mMP~jx FAPrPxr TîJm FéTJrvKj˜JPxr \JKxtPf ßkvJhJr lMamPu jJo KuKUP~PZj KfKjÇ ßrJmmJr TqJKoSPjPrJPxr KmkPã KjP\r k´go ßVJuaJS ßkP~ ßVPZjÇ fPm ßx ßVJuaJ TPrPZj yJf KhP~Ç muaJ ßTJPjJnJPmA \JPu kJbJPjJ x÷m jJ ßhPU yJf KhP~ ßbPu KhP~PZj \JPu! fJÅr huS oqJY K\PfPZ 3-0 mqmiJPjÇ k´Kfkã Imvq yJPrr mqmiJj j~, F ßVJPuA ßUPkPZ ßmKvÇ k´Kfkã ßTJY ßlPcKrPTJ oJuPhJjJPhJ, ÈFaJ kKrÏJr yqJ¥mu, @orJ xmJA FaJ ßhPUKZÇ' fPm SKunJ KjP\r ßk´KoPTr oPfJA kJ•JA KhPuj jJ Fxm xoJPuJYjJPT, ÈmuaJ ÊÀPf \JPuA pJKòu jJ, KT∂á FTxo~ KbTA dMPT ßVuÇ' TLnJPm ßVu? fJ Imvq ßUJuJxJ KfKj TPrjKjÇ

dJTJ, 1 ßo - KcP~PVJ KxKoSPj, ßyJPyt xJŒJSKu oJCKrKxS kPYK•PjJÇ FA Kfj\Pjr oPiq Kou ßTJgJ~? FTaJ mz Kou, Kfj\jA @P\t≤JAj ßTJYÇ @PrTaJ Kou, Kfj\jA fJrTJ~ bJxJ j~ Foj hu KjP~A \JhM ßhUJPòjÇ YfMgt mZPr fífL~mJPrr oPfJ IqJaPuKaPTJ oJKhshPT YqJKŒ~jx KuPVr ßxKolJAjJPu KjP~ ßVPZj KxKoSPjÇ Fr oPiq lJAjJu ßUPuPZj hMmJrÇ KYKur oPfJ huPT oyJPhv ßxrJ mJKjP~ ßyJPyt xJŒJSKu FmJr ßxKn~JPT @mJrS YqJKŒ~jx KuPVr ßhJrPVJzJ~ KjP~ ßVPZjÇ fPm @xu \JhM ßfJ ßhUJPòj kPYK•PjJÇ fJÅr \JhMPf kíKgmLr xmPYP~ TKbj KuPV hMhtJ∂ VKfPf ZMaPZ aPajyJoÇ jJPoGKfPyqr iJPr-nJPr pJrJ AÄuqJP¥r k´gJVf huèPuJr xPñ aÑr KhPf kJrPm jJ ßxnJPmÇ KT∂á jfMj pMPVr @nJx KhPf KhPf ImPvPw ßpj ßxA pJ©J ÊÀ TPr KhP~PZ aPajyJoÇ Fr xJãL yP~ gJTu TJuPTr oqJYKaSÇ KuPV TJu aJjJ jmo \~ fMPu KjP~PZj ¸JrrJÇ @PxtjJuPT yJKrP~PZ 2-0 ßVJPuÇ oJ© YJr KoKjPar FT ^Pz u¥n¥ yP~ ßVPZ @PxtjJuÇ 55 KoKjPa ßcPu @Kur ßVJPur kr 58 KoKjPa yqJKr ßTPjr ßkjJKÇ @r FA \P~ KuV ßaKmPu FUPjJ ßYuKxPT aÑr KhP~ pJPò aPajyJoÇ YJr kP~P≤r mqmiJjÇ xJoPjr 12 kP~P≤r oPiq hMA oqJPY ßYuKx Vzmz TPr ßluPuA ZKmaJ mhPu pJPmÇ Vf Z~ oqJPYr hMKaPf yJrJ ßYuKx kJ yzTJPm KT jJ, fJ muJ TKbjÇ fPm kPYK•PjJ ßxA TPm ßgPTA mPu @xPZ, KuPVr uzJA ßvw y~KjÇ FojKT ßYuKx FT oJx @PVS 10 kP~P≤S FKVP~ KZu pUj, fUPjJÇ TJu @PxtjJuPT yJKrP~ @mJrS ßxA ÉÄTJr KhPuj kPYK•PjJÇ muPuj, È@orJ FUPjJ KvPrJkJr ßhRPz nJPuJ oPfJA @KZÇ SPhr ßYP~ YJr kP~≤ KkKZP~ @KZ, @r FUPjJ YJr oqJY mJKTÇ lMamu hMKj~J~ Tf KTZMA ßfJ y~Ç ßhUJ pJT kPrr x¬JPy TL WPaÇ' KvPrJkJr uzJA ßvw kpt∂ ßTJgJ~ KVP~ gJoPm fJ muJ TKbjÇ 1961 xJPur kr aPajyJo KuV KvPrJkJA ß\PfKjÇ fPm FTaJ

yJf KhP~ ßVJu oqJrJPcJjJr mJºmLr dJTJ, 1 ßo - 30 mZr ßTPa ßVPZ, KT∂á ÈyqJ¥ Im VPc'r ˛íKf FUPjJ ßTC nMuPf kJPrKjÇ 1986 KmvõTJPk AÄuqJ¥PT ßTJ~JatJr


ßUuJiMuJ 31

SURMA m­ 05 - 11 May 2017

ybJ“ ßhPv KlrPuj oJvrJKl dJTJ, 1 ßo - xJPxPé mJÄuJPhPvr IjMvLuj TqJŒ ßgPT ybJ“A ßhPvr KmoJj iPrPZj oJvrJKl Kmj oMft\JÇ TJu rJPf fJÅr ßhPv FPx ßkRÅZJPjJr TgJ KZuÇ mJÄuJPhv S~JjPc IKijJ~PTr kJKrmJKrT xN© \JKjP~PZ, ˘L xMojJ yT xMKo IxM˙ yS~J~ \ÀKr KnK•Pf KlrPf yPò oJvrJKlPTÇ vKjmJr xTJPu ybJ“A IxM˙ ßmJi TPrj xMojJÇ hs∆f fJÅPT nKft TrJ y~ ßoJyJÿhkMPrr FTaJ KTîKjPTÇ oJvrJKlPhr @®L~ FT KYKT“xPTr f•ôJmiJPjA KYKT“xJ YuPZ xMojJrÇ Umr ÊPjA ßhPv rSjJ ßhj oJvrJKlÇ oJvrJKlr oJ yJKohJ oMft\J FA oMyNPfr dJTJPfA @PZj, TJu oMPbJPlJPj KfKj \JKjP~PZj, ÊiM ˘L xMojJA jj, F oMyNPft IxM˙ oJvrJKlr ßZPu

TKhj @PVS ßasmu \P~r x÷JmjJ KZu! dJTJ, 1 ßo - TJPutJ @jPYuK• Kx≠J∂ kMjKmtPmYjJr IjMPrJi TPrPZj fJÅPTÇ KT∂á ßTJPYr IjMPrJPiS oPj y~ auPZj jJ KlKuk uJoÇ F ßoRxMo ßvPw 33 mZr m~PxA Imxr KjP~ KjPòj mJ~Jjt KoCKjU S \JotJKj KTÄmhK∂Ç ImxPrr \jq m~xaJ IPjT ToA, fPm ß\fJr oPfJ @r asKlS ßp ßfoj mJKT ßjA uJPorÇ xmPYP~ mz KvPrJkJ KmvõTJk K\PfPZj, ACPrJaJ K\fPf kJrPuA kNetfJ ßkf fJÅr TqJKr~JrÇ Ff KvPrJkJr KnPz FA IfíK¬aMTM KjP~A KmhJ~ KjPòjÇ krÊ K\fPuj fJÅr TqJKr~JPrr ßvw asKl∏ FmJPrr mMPªxKuVJÇ KvPrJkJ KjKÁf yS~Jr krA mMPªxKuVJcaToPT ßhS~J xJãJ“TJPr uJo TgJ muPuj FA ßoRxMPo mJ~JPjtr k´JK¬-yfJvJ, fJÅr KmhJP~r ãe KjP~... k´vú: A vKjmJPrA mJ~Jjt KvPrJkJ K\fPm, F mqJkJPr TfaJ @®KmvõJxL KZPuj? KlKuk uJo: KvPrJkJ ß\fJr @V kpt∂ @kKj KjP\PT TUPjJA YqJKŒ~j nJmPf kJPrj jJÇ KT∂á @oJPhr oqJPYr KTZMãe @PV pUj uJAkK\PVr oqJPYr lu ßhUuJo, fUjA KbT TruJo, @\A KvPrJkJaJ KjKÁf TPr ßluPf YJAÇ

xJKyu oMft\JSÇ kJKrmJKrT FA xoxqJ~ Kao oqJPj\PoP≤r TJPZ TKhPjr ZMKa ßYP~ KjP~PZj IKijJ~TÇ fPm TJu xºqJ~ k´KfPmhj ßuUJ kpt∂ xMojJr Im˙J KTZMaJ CjúKf yP~PZÇ rJPf ßZJa FTaJ IP˘JkYJr yS~Jr TgJ fJÅrÇ xm KbT gJTPu 4 ßo @mJrS u¥Pjr KmoJj irPmj oJvrJKlÇ xJPxPé j~ KhPjr IjMvLuj TqJŒ TrPf Vf 27 FKk´uA AÄuqJP¥ ßkRÅPZ ßVPZ mJÄuJPhv huÇ ßxUJPj @\ S 5 ßo hMKa k´˜MKf oqJY ßUPu 7 ßo @~JruqJP¥ rSjJ ßhS~Jr TgJ fJPhrÇ @~JruqJP¥ K©PhvL~ KxKrP\ mJÄuJPhv 12 ßo k´go oqJY ßUuPm ˝JVKfT @~JruqJP¥r xPñÇ k´vú: mJ~JPjtr 27fo KuV KvPrJkJ @kjJrJ KjKÁf TrPuj 6-0 ßVJPur \P~Ç Ff mz mqmiJPj ß\fJaJS KT èÀfôkNet KZu? uJo: Foj ßÛJruJAPj K\fPu nJPuJA uJPVÇ fPm FaJ ßTJPjJ KTZMrA KjetJ~T j~Ç k´go xMPpJPVA KvPrJkJaJ ß\fJ CKYf KZu, ßxKa @orJ TPrKZÇ @\A KuVaJ K\Pf ßluPf

kJKT˜JjPT ßYP\r iJS~J dJTJ, 1 ßo - ßYjJ KY©jJPaq ÊÀ yP~PZ Kms\aJCj ßaˆÇ ÊÀPfA CAPTa yJKrP~ KmkJPT SP~ˆ AK¥\Ç Frkr ãKePTr \jq k´KfPrJiÇ ßx k´KfPrJi ßnPX kJKT˜JKj ßmJuJrPhr hJkMPa k´fqJmftjÇ jJ, nMu yPuJ! ßvw mJTqaJ TJu I∂f xKfq y~KjÇ ßrJˆj ßYP\r kJJ @âoPe CPJ kJKuP~ mJÅYJr hvJ kJKT˜JPjrÇ k´go Khj ßvPw 6 CAPTa yJKrP~ 286 rJj TPrPZ SP~ˆ AK¥\Ç mqJKaÄáxyJ~T CAPTPa aPx K\Pf mqJKaÄ KjP~KZu ˝JVKfT huÇ ßx Kx≠J∂aJ Z~ SnJPrr oPiqA yJxqTr mJKjP~ Khu TqJKrmL~ ak IctJrÇ 13 rJPj hMA CAPTa yJrJPjJ SP~ˆ AK¥P\r Foj iJrJ Yuu @rS KTZMãeÇ 37 rJPj fífL~ CAPTa yJrJ~ fJrJÇ FrkrA ÊÀ ßYP\r uzJAÇ SPkjJr TJArj kJSP~uPT KjP~ k´gPo YfMgt CAPTa \MKa VPz KTZMãPer \jq ˝K˜ KlKrP~ @jPuj ßY\Ç fPm kJKT˜JKj hMA ßkxJr ßoJyJÿh @Kor S ßoJyJÿh @æJx kJÅY rJPj hMA CAPTa fMPu KjPu @mJrS nVúhvJ TqJKrmL~PhrÇ KxKrP\r k´go ßaPˆ Foj Im˙JPfA yJu iPrKZPuj ßY\ S ßvj cJCKrYÇ TJuS ßYP~KZuJoÇ k´vú: Vf TP~T x¬JPyr yfJvJ oMPZ KhPfS KT Foj mz \~ hrTJr KZu? uJo: jJÇ @oJPhr \jq èÀfôkNet KZu nJPuJ ßUuJ @r ß\fJÇ k´v:ú ßvw mJÅKvr kr ßcsKxÄÀPo ChpJkjaJ ßToj yPuJ? uJo: APòoPfJ ChpJkj TPrKZÇ x¬JPyr oJ^JoJK^ yS~J oqJYèPuJ~ ChpJkj TrJr oPfJ KTZM ßfJ WPaKjÇ fJA @\ ChpJkj TruJoÇ TJre ChpJkj TrJr oPfJ KTZM WPa gJTPu ChpJkj TrJA CKYfÇ Vf x¬JPyA mPuKZuJo, mMPªxKuVJ ß\fJaJ TUPjJ FoKjA yP~ pJPm mPu iPr KjPf kJPrj jJÇ @r FaJ xm xo~ oPj rJUJS CKYfÇ ]k´v:ú FaJ @kjJr IÓo mMPªxKuVJ KvPrJkJÇ Ijq xm KvPrJkJr kJPv FKaPT ßTJgJ~ rJUPmj? uJo: k´go KhPTr KvPrJkJèPuJ ß\fJ Ff kMPrJPjJ yP~ ßVPZ ßp FUj oPjS ßjA (yJKx)Ç uJAkK\PVr csP~r kr @oJPhr KvPrJkJ ß\fJaJ xoP~r mqJkJr KZuÇ mJKT YJr oqJPYr FTKaPf K\fPuA yPfJÇ @oJr TJPZ IxJiJreA uJVPZ, TJre mMPªxKuVJ ß\fJaJ xm xo~A ߸vJuÇ xogtTPhr xPñ ChpJkj TrJr xo~ @PmV ZMPÅ ~ ßVPZÇ nul&?xmMPVtr IPjT ßUPuJ~JzS hMhJt ∂ TqJKr~JPrr \jq @oJPT IKnjªj \JKjP~PZÇ Fxm oMyPN ft jJ YJAPuS FTaM @PmVJkäf M yP~A kPz xmJAÇ k´v:ú ßvw KvPrJkJ mPu FaJA KT @kjJr \jq xmPYP~ @PmVo~? uJo: fMujJ TrJ TKbjÇ k´go KvPrJkJr TgJ @kKj TUPjJ nMuPmj jJÇ @oJr \jq xmPYP~ @PmPVr KZu 2016 xJPur KvPrJkJaJ, pUj ßoRxMPor ßvw KhPj IKijJ~T KyPxPm oJAˆJrvJPu (mMPªxKuVJ YqJKŒ~Pjr asKl)

ßx @vJ KhPf ÊÀ TPrKZPuj hM\jÇ KT∂á 43 rJPjr \MKa VPz cJCKrYS (29) KlPr ßVPu Khj ßvw yS~Jr @PVA mqJKaÄP~ jJoJr k´˜MKf KjPf ÊÀ TPrKZu kJKT˜JjÇ fUjA k´gomJPrr oPfJ FT\j ßpJVq xñL ßkPuj ßY\Ç IKijJ~T ß\xj ßyJJrPT ßkP~A uzJA TrJr xJyxaJ jfMj TPr ßkPuj ßY\Ç FrA oJP^ KkPbr mqgJ~ A~JKxr vJyPT ßmJKuÄ ßgPT xPr ßpPf yP~PZÇ oJ© YJr ßmJuJr KjP~ jJoJ kJKT˜JPjr FA hMmtufJ ßY\ hMhtJ∂nJPm TJP\ uJKVP~PZjÇ hMA ßkxJr S IKnKwÜ ßuV K¸jJr vJhJm UJPjr TîJ∂ ßmJKuÄP~r kNet xÆqmyJr TPr ßyJJr S ßY\ VPzPZj 132 rJPjr IkrJK\f \MKaÇ hJÀe xm TnJr csJAPn 17 YJPr 131 rJPj IkrJK\f @PZj ßY\Ç @r ßyJJr IkrJK\f 58 rJPjÇ @Kor S @æJx ßkP~PZj hMKa TPr CAPTaÇ KâTAjPlJÇ CÅKYP~ iPrKZuJoÇ @Ko ßoJaJoMKa KjKÁf, FmJrS (PoRxMPor ßvw KhPj) xmKTZM ßmv @PmVo~ yPmÇ k´v:ú ßoRxMPor oJ© @r KfjKa oqJY mJKT, pUj @kjJr TqJKr~JraJ ßvw yP~ pJPmÇ KjP\r \jq ßTJPjJ uãq KbT TPr ßrPUPZj? uJo: ÊiM xmKTZM CkPnJV TrPf YJAÇ k´KfKa IjMvLuj ßxvj, k´KfKa rP¥J (PZJa ßZJa nJV yP~ IjMvLuj), k´KfKa âx...@VJoL Kfj x¬Jy FA xmKTZMA ÊiM CkPnJV TrPf YJAÇ k´v:ú mJ~JPjt xm xo~A k´fqJvJ IPjT ßmKv, @r FA ßoRxMPo ÈoJ©' FTaJ KvPrJkJ K\PfPZjÇ FA ßoRxMoPT TLnJPm oNuqJ~j TrPmj? uJo: @Ko mum KbTbJTA KZuÇ mMPªxKuVJ\~L FTaJ ßoRxMoPT ßTJPjJnJPmA UJrJk muJ pJ~ jJÇ oJP^oPiq oPj yPf kJPr FaJ ßfJ ß\fJr TgJA KZu, KT∂á mqJkJraJ (KuV ß\fJ) Ff xy\ j~Ç @oJPhr uãq xm xo~A IPjT CÅYM gJPTÇ x¬Jy hMP~T @PVS KT∂á @oJPhr ÈPasmu' \P~r x÷JmjJ KZu! fJrkr UMm nJPuJ hMKa hPur TJPZ hMKa aMjJt PoP≤ ßyPr mJh kzuJo, fJrkrA xmKTZM k´Pvúr oMPU kzuÇ Imvq ßUuJaJ FojAÇ fPm KjKÁfnJPmA @orJ FTaJr ßmKv KvPrJkJ ß\fJr uãq KjP~ ÊÀ TPrKZuJoÇ k´v:ú @kjJr ßvw oqJYaJ ßl∑AmMPVtr xPñÇ mºMmJºm S kKrmJPrr oJjMPwr \jq KaKTa ß\JVJz TPr ßlPuPZj? uJo: mrJ¨ KaKTPar Kj~o ßoPjA xm TrKZÇ \JKj jJ @oJr \jq ßTJPjJ KmhJ~L oqJY gJTPm KT jJ, TîJPmr xPñ F KjP~ FUPjJ TgJ mKuKjÇ k´v:ú FUj (oqJPYr KbT kPr) KoCKjPU KlPr pJPòjÇ kJKat yPm KjÁ~A? ßTJgJ~ TrPmj kJKat? uJo: FUj kpt∂ pfaMTM \JKj, @PV ßgPT KTZM KbT TPr rJUJ y~KjÇ fPm ImvqA ßTJgJS pJm @orJÇ Foj oMyf N è t PuJ~ xMPpJV ßkPuA ChpJkj TrJ CKYfÇ


32 xJãJ“TJr

05 - 11 May 2017 m SURMA

Kf˜J KjP~ jfáj TPr @PuJYjJr xMPpJV ßjA c. @AjMj KjvJf mftoJPj msqJT KmvõKmhqJuP~r ßx≤Jr lr TîJAPoa ßY† IqJ¥ FjnJ~rjPo≤Ju KrxJPYtr k´Plxr APoKraJxÇ Fr @PV KfKj FA KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt KZPujÇ mJÄuJPhPv kJKjxŒh mqm˙JkjJr kMPrJiJ mqKÜfô @AjMj KjvJf Fr @PV mMP~Pa IiqJkjJ S @AACKxFPjr TJK≤s KcPrÖr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZjÇ xJãJ“TJr KjP~PZj F ßT Fo \JTJKr~JÇ k´go IJPuJr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq fáPu irJ yPuJ: k´vú : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ nJrf xlr TPr FPujÇ mJÄuJPhPvr hLWtKhPjr YJS~J Kf˜J YMKÜ KjP~ ßfJ KTZMA yPuJ jJÇ @AjMj KjvJf : k´iJjoπLr FmJPrr nJrf xlPr ßp Kf˜J YMKÜ xA yPm jJ, fJ \JjJA KZuÇ nJrPfr KmKnjú xNP© FaJ @PVA KjKÁf TrJ yP~KZuÇ KT∂á FrkrS hMA ßhPvr VeoJiqPor frPl FTirPjr YJk KZu, pJPf YMKÜKa y~Ç uã TrPu ßhUPmj, kKÁomñ fgJ nJrPfr IPjT k©kK©TJ~ Kf˜J YMKÜr kPã ßuUJPuKU yP~PZÇ @orJ pKh KmPväwe TKr, fPm ßhUJ pJPm ßp huKjrPkã mJ ßTªsL~ xrTJPrr k´Kf xyJjMnKN fvLu IgmJ kKÁomPñr oofJ xrTJPrr KmPrJiL VeoJiqoèPuJ YMKÜr kPã TgJ mPuPZÇ ßmJ^J pJ~, nJrPfr Inq∂rLe rJ\jLKfr k´nJPm VeoJiqo FTirPjr YJk xíKÓ TPrKZuÇ YMKÜ jJ yS~J~ @Ko hM”U ßkP~KZ KT∂á ImJT yAKjÇ k´vú : Kf˜J YMKÜ KT fPm @aPT ßVu? @AjMj KjvJf : @Ko mJÄuJPhv S nJrPfr k´iJjoπLr @võJPxr Skr @˙J rJUPf YJAÇ @Ko @vJmJhL ßp Kf˜J KjP~ nJrPfr Inq∂rLe rJ\QjKfT \a UMm hs∆fA UMPu pJPmÇ kJvJkJKv Kf˜Jxy KmKnjú IKnjú jhLr kJKjmµPj FTKa hLWtPo~JKh mqm˙JkjJ VPz SbJr kKrK˙Kf ‰fKr yPmÇ k´vú : Kf˜J KjP~ KT nJrPfr xPñ jfMj TPr ßTJPjJ @uJk-@PuJYjJ ÊÀ TrPf yPm? @AjMj KjvJf : Kf˜J jhLr kJKjmµj KjP~ I∂mtfLt ßp YMKÜ xA yS~Jr TgJ KZu, fJ YNzJ∂ yP~PZ 2011 xJPuÇ YMKÜr TJKrVKr KhT xŒjú yP~PZÇ mJKT @PZ @jMÔJKjTfJÇ oJPj @jMÔJKjTnJPm YMKÜKa ˝Jãr TrJ FmÄ fJ mJ˜mJ~j TrJÇ Kf˜J KjP~ jfMj TPr @PuJYjJ ÊÀr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ k´vú : KT∂á kKÁomPñr oMUqoπL ßfJ Fr KmPrJKifJ TrPZjÇ muPZj, kJKj ßhS~J pJPm jJÇ @AjMj KjvJf : Kmw~Ka nJrPfr Inq∂rLe xoxqJÇ FKa fJPhr yJPfA ßZPz ßhS~J nJPuJÇ F mqJkJPr mJÄuJPhPvr ßTJPjJ mJzKf nNKoTJ ßjS~J CKYf yPm jJÇ hMA ßhPvr oPiq IPjT ßpRg jhL @PZÇ ßTJPjJKa ßoWJu~ ßgPT, ßTJPjJKa K©kMrJ ßgPT,

@AjMj KjvJf msqJT KmvõKmhqJuP~r ßx≤Jr lr TîJAPoa ßY† IqJ¥ FjnJ~rjPo≤Ju KrxJPYtr k´Plxr APoKraJx

ßTJPjJKa @xJo ßgPT mJÄuJPhPv k´Pmv TPrPZÇ FA jhLèPuJr mqJkJPrS @oJPhr xoP^JfJ TrPf yPmÇ Fxm @PuJYjJ dJTJ S KhKuär Kmw~Ç ßTJPjJnJPmA @VrfuJ, KvuÄ mJ è~JyJKar xPñ j~Ç Kf˜J KxKTo ßgPT hJK\tKuÄ yP~ kKÁomPñr ßnfr KhP~ mJÄuJPhPv FPxPZÇ Kf˜J KjP~ KxKTo S kKÁomPñr oPiq KmPrJi @PZÇ @kjJPhr TJVP\ kzuJo, Kf˜Jr kJKjr Im˙J mM^Pf nJrPfr FTKa xÄxhL~ k´KfKjKihu KxKTo ßVPZÇ Kf˜Jr kJKj KjP~ FTKa hLWtPo~JKh kKrT·jJ TrPf yPu KxKTo ßgPT k´mJKyf kJKjr kKroJe KmPmYjJ~ KjPf yPmÇ KT∂á @oJPhr KxKTPor xPñ xrJxKr @PuJYjJ xMPpJV ßjAÇ oofJ ßp KmPrJKifJ TrPZj, fJ nJrPfr Inq∂rLe Kmw~Ç ßxaJ KhKuä ßhUPmÇ k´vú : Kf˜J~ kJKjk´mJPyr Im˙J TL? FA kJKj KT hMA ßhPvr YJKyhJ ßoaJPjJr \jq pPgÓ? @AjMj KjvJf : Kf˜J jhLr VKf-k´TKí f @oJPhr ßmJ^J hrTJrÇ FaJ lîqJKv KrnJrÇ oJPj, FA jhLPf ybJ“ kJKj mJPz S ßjPo pJ~Ç fPm Vz KyxJPm, FA jhLPf ÊTPjJ ßoRxMPo kJKj 6 ßgPT 8 yJ\Jr KTCPxPT ßjPo pJ~Ç mwtJ~ @zJA ßgPT Kfj uJU KTCPxT kJKj gJPTÇ Fr ßYP~ ßmKv yPu uJuoKjryJPa fLms mjqJ y~ S jhLnJXj ßhUJ ßh~Ç oJP^oPiq 4 uJU KTCPxT kJKjS k´mJKyf y~Ç FA k´mefJ AhJjLÄ ßmPzPZÇ ÊTPjJ ßoRxMPo Kf˜J~ ßp kJKj gJPT, fJ nJrf S mJÄuJPhPvr k´P~J\j ßoaJPjJr \jq pPgÓ j~Ç hMA ßhPvr YJKyhJ ßoaJPf I∂f 24 yJ\Jr KTCPxT kJKj hrTJrÇ IgtJ“ ÊTPjJ ßoRxMPo ßp kKroJe kJKj kJS~J pJPm, fJ ßTJPjJ FTKa ßhPvr YJKyhJr \jq kptJ¬ j~Ç hMA ßhvA mqJrJ\ mJKjP~KZu xŒNrT ßxPYr \jqÇ ßxP¡’r-IPÖJmr oJPx @oj iJPjr \jq ßxPYr YJKyhJ ßoaJPfÇ @Ko oPj TKr, FA xoP~r kJKjr YJKyhJ kNre x÷mÇ ßx \jqA I∂mtfLt YMKÜKa k´P~J\jÇ Frkr ßhUPf yPm ImmJKyTJKnK•T mqm˙JkjJr oJiqPo ÊTPjJ ßoRxMPo kJKjr YJKyhJ ßoaJPjJ pJ~ KT jJÇ F \jq C\JPj \uJiJr KjotJe TrJ k´P~J\j yPmÇ fPm Fr x÷Jmq xJoJK\T S kKrPmvVf xoxqJr xoJiJj xKbTnJPm TrJr Kmw~Ka KmPmYjJ~ KjPf yPmÇ k´vú : C\JPj \uJiJr KjotJPer kKrT·jJ KjP~ ßTJPjJ @PuJYjJ mJ IV´VKf @PZ KT? @AjMj KjvJf : Kf˜Jr kJKjmµPjr @PuJYjJ~ xm xo~A \uJiJr mJKjP~ ÊTPjJ ßoRxMPo kJKjk´mJy mJzJPjJr Kmw~Ka CPb FPxPZÇ iruJ S hMiTMoJr jPhr ßãP© mJÄuJPhv, nMaJj S nJrf khPãk KjPòÇ mJÄuJPhPvr k´iJjoπL F irPjr \uJiJr KjotJPe Igt uKVú TrPf xÿf yP~PZjÇ Fr oJiqPo ßp kJKjKmhMq“ C“kJKhf yPm, fJ F irPjr k´T·PT ßpRKÜTfJ ßhPmÇ

k´vú : oofJ ßp mPuPZj Kf˜J~ kJKj ßjA, FA hJKm TfaMTM xfq? @AjMj KjvJf : @Kvr hvPT kKÁomPñr V\uPcJmJ~ mqJrJ\ KjotJPer @PV ÊTPjJ ßoRxMPo Kf˜J~ ßp kJKj k´mJKyf yPfJ, fJr xmaJA @orJ ßkfJoÇ mqJrJ\ KjotJPer kr nJrf kJKj k´fqJyJr ÊÀ TrPuS kMPrJ kJKj k´fqJyJr TrJ yPfJ jJÇ fUj fJPhr KyxJPm mJÄuJPhPvr pfaMTM kJKj kJSjJ KZu, fJ fJrJ ZJzfÇ IgtJ“ ÊTPjJ ßoRxMPo @orJ @zJA yJ\Jr ßgPT xJPz Kfj yJ\Jr KTCPxT kJKj ßkfJoÇ uãeL~ mqJkJr yPò, 2011 xJPuA oofJ ÉÄTJr KhP~PZj ßp KfKj mJÄuJPhvPT kJKj ßhPmj jJÇ hM”U\jT Kmw~ yPò, 2012 xJu ßgPT nJrf kMPrJ kJKj k´fqJyJr TPr YPuPZÇ lPu V\uPcJmJ~ kJKj ßjA, FaJ kMPrJkMKr Ixfq TgJÇ k´vú : Kf˜Jr kJKjr mhPu oofJ Ijq Kfj jhL ßgPT kJKj ßjS~Jr ßp KmT· k´˜Jm KhPuj? @AjMj KjvJf : F irPjr k´˜Jm ßhS~JPT @Ko xKbT @Yre mPu oPj TKr jJÇ k´gof, FA k´˜JPm jhLèPuJr jJo ßyuJPluJ TPr CóJre TrJ yP~PZÇ iJjKxÅKz mKrvJPur jhL, oJjKxÅKz mPu ßTJPjJ jhL ßjAÇ ßpUJPj nJrPf jhLPT oJjMPwr xÿJj ßhS~J yPò, jhLr Kj\˝ YJKyhJPT ˝LTíKf ßhS~J yPò, ßxUJPj jhLr jJo KjP~ fJKòuq TrJ hM”U\jTÇ KÆfL~f, k´iJjoπLr nJrf xlPrr kr ßp ßpRg AvPfyJr k´TJKvf yP~PZ, fJr 40 j’r CkiJrJ~ iruJ S hMiTMoJr jh KjP~ 1983 xJPu ÊÀ yS~J @PuJYjJ ßvw TrJr fJKVh ßhS~J yP~PZÇ FA hMKa jhLr C“kK• nMaJPjÇ mJÄuJPhPvr Im˙Jj yPò Kf˜Jr oPfJ hMiTMoJr S iruJ∏FA hMKa jhL KjP~S kígT YMKÜ yPf yPmÇ nJrPfr Im˙JjS Foj mPuA @oJr iJreJÇ k´vú : Kf˜Jr kJKj nJVJnJKV KjP~ ßp I∂mtfLt YMKÜr TgJ muJ yPò, fJ xA yPu mJÄuJPhv k´P~J\jL~ kJKj kJPm ßfJ? @AjMj KjvJf : VñJ YMKÜr ßãP© @orJ muPf kJKr ßp YMKÜr kJKjmµPjr IÄvKa TJptTr yPòÇ fPm VñJ~ kJKj TLnJPm mJzJPjJ pJ~, ßxA @PuJYjJ~ ßTJPjJ IV´VKf ßjAÇ F ZJzJ hMA ßhPvr xLoJ∂ FuJTJ~ jJmqfJ rãJr \jq ßcsK\Ä FmÄ jhLnJXj ßrJi TrJr \jq jhLvJxj∏Fxm ßãP©S ßpRgnJPm TJ\ yP~PZÇ lPu Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜ yPu YMKÜ IjMpJ~L kJKj kJm∏PxaJA k´fqJKvfÇ k´vú : KT∂á FA YMKÜ ßfJ TJptf mJÄuJPhv-nJrf xLoJP∂ Kf˜J jhLPf ßp kKroJe kJKj @xPZ, fJr nJVJnJKVÇ KmPvwùrJ ßpRg jhLr ßãP© ImmJKyTJKnK•T ßp kJKj mqm˙JkjJr TgJ mPuj, fJ ßfJ yPò jJÇ

@AjMj KjvJf : kJKjxŒh mqm˙JkjJr ßãP© KmùJj S k´pKM Ür ßp vJUJ~ Kmw~Ka kzJPjJ y~, ßxUJPjA ImmJKyTJKnK•T jhL mqm˙JkjJr krJovt ßhS~J y~Ç FTKa jhLr ImmJKyTJ FuJTJ KmPmYjJ~ KjPu ßhUJ pJPm ßp mZPrr KmKnjú xoP~ kJKjk´mJPy KnjúfJ gJPTÇ mwtJ~ k´YrM kJKj gJPT, F \jq mjqJS y~Ç @mJr ÊÏ ßoRxMPo kJKjr WJaKfÇ F irPjr mqm˙JkjJ~ kMPrJ mZPrr Kmw~Ka KmPmYjJ~ ßjS~J y~Ç FPf k´JTíKfT oJPZr k´\jj, kJKjKmhMq“ C“kJhj, aMqKr\o∏xmKTZMA nJmJ y~Ç TíKwPãP© kJKjKjrJk•Jr Kmw~KaS èÀfô kJ~Ç IgtJ“ FTKa ImmJKyTJ~ ßpxm TJrPe kJKjr xÄTa ßhUJ ßh~, ßxèPuJr xoJiJj ßmr TrPf y~Ç hMA ßhPvr xLoJP∂ TfaMTM kJKj kJS~J ßVu, fJ kJKjmµPjr FToJ© KnK• yPf kJPr jJÇ k´vú : F IûPur ßpRg jhLèPuJr xPñ nJrf, ßjkJu, nMaJj, YLj S mJÄuJPhPvr pMÜfJ rP~PZÇ ImmJKyTJKnK•T KTZM TrPf ßVPu ßfJ xm ßhPvr pMÜfJ k´P~J\jÇ ms¯kM© jPhr C“kK• YLPjr KfæPf, ßxUJPj fJrJ cqJo KjotJe TrPZÇ YLjxy xm ßhvPT FA @PuJYjJ~ pMÜ TrJr mJ˜mfJ TfaMT?M @AjMj KjvJf : YLjPT pMÜ TrJr Kmw~Ka TJKrVKrnJPm ßpRKÜT FmÄ @hKvtT yPuS Fr ßkZPj gJTJ rJ\QjKfT xoxqJKa oPj rJUPf yPmÇ YLj S nJrPfr xŒPTtr oPiq IPjT \KaufJ rP~PZÇ IhNr nKmwqPf nJrf, mJÄuJPhv S YLj FTxPñ @PuJYjJ~ mxPm∏Foj KTZM WaPm mPu oPj y~ jJÇ fPm YLj pKh Kfæf IûPu ÊiM cqJo S \uJiJr KjotJe TPr kJKjKmhMq“ C“kJhj TPr, fPm mJÄuJPhPvr kã ßgPT @Ko @kK•r ßfoj ßTJPjJ TJre ßhKU jJÇ fPm kJKj xKrP~ ßjS~J yPu mJÄuJPhPvr \jq KY∂Jr TJre yPf kJPrÇ k´vú : ßjkJu S nMaJj? @AjMj KjvJf : AKfoPiq nMaJj S nJrf xrTJrPT xŒíÜ TrJr mqJkJPr @orJ @vJr @PuJ ßhUKZÇ nJrf S mJÄuJPhPv k´iJjoπLPhr oPiq @PuJYjJr kr ßpRg ßWJweJr 28 j’r IjMPòPh nMaJj, nJrf S mJÄuJPhPvr oPiq K©kãL~ kJKj-mqm˙JkjJ S KmhMq“ C“kJhPjr ßãP© ßpRgnJPm khPãPkr @PuJYjJ~ IV´VKfr TgJ muJ yP~PZÇ FmÄ KTZMKhPjr oPiq K©kãL~ YMKÜ xŒJhPjr TgJ muJ yPòÇ SA IjMPòPh nJrf, ßjkJu S mJÄuJPhPvr oPiq xKÿKufnJPm kJKjxŒh Cjú~j FmÄ KmhMq“ C“kJhPjr TgJ CPuäKUf @PZÇ k´vú : mJÄuJPhv S nJrPfr oPiq 54Ka IKnjú jhL rP~PZÇ hMA ßhPvr ßpRg jhL TKovj ßfJ xJmtãKeTnJPm xKâ~ gJTJr TgJÇ nJrf-mJÄuJPhv ßpRg jhL TKovj mPu KTZM ßp @PZ, fJ ßfJ ßar kJS~J pJ~ jJÇ @AjMj KjvJf : hMA ßhPvr oPiq @PuJYjJr \jq ßpRg jhL TKovj TJptTr @PZ KT jJ, fJ kptJPuJYjJr xo~ FPxPZÇ FaJ 1972 xJPu VKbf yP~KZu FTKa TJKrVKr TKovj KyPxPmÇ @Ko oPj TKr, FA TKovjPT VJAc TrJr \jq FTKa rJ\QjKfT TKovj k´P~J\jÇ KmPvõr KmKnjú ßhPv ßpUJPj IKnjú jhLr \jq ßpRg mqm˙JkjJ VPz CPbPZ, ßxUJPj rJ\QjKfT S TJKrVKr Kmw~ @uJhJ käqJalPot @PuJKYf y~ FmÄ TJKrVKr @PuJYjJ kKrYJKuf y~ rJ\QjKfT Kx≠JP∂r kKrPk´KãPfÇ IjqKhPT xKbT TJKrVKr fgq ZJzJ rJ\QjKfT Kx≠J∂ ßjS~J x÷m y~ jJÇ FA IûPu nJrf, nMaJj, ßjkJu S mJÄuJPhPvr oPiq rJ\QjKfT @PuJYjJèPuJ k´JKfÔJKjT „k ßj~KjÇ F \jqA xrTJrk´iJjPhr xlPrr KhPT @oJPhr fJKTP~ gJTPf y~Ç


SURMA m 05 - 11 May 2017

yJSr Cjú~Pj TJP\r TJ\ KTZM yP~PZ KT?

oMÜKY∂J 33

IÀe TotTJr ßuUT : xJÄmJKhT

ßhPvr yJSrJûPu FmJr ßp Kmkpt~Tr kKrK˙Kfr xíKÓ yP~PZ, fJ SA IûPur xojõ~yLj Cjú~Pjr luÇ pJÅrJ Cjú~Pjr kKrT·jJ TPrj, mJ˜mJ~j S kKrmLãPer hJK~Pfô gJPTj, fJÅPhr IhNrhKvtfJr ßUxJrf KhPò SA IûPur oJjMwÇ FmJr @VJo mjqJ ˝JnJKmT xoP~r fMujJ~ KTZMaJ @PV FPxPZ FmÄ mjqJr kJKjr CófJS IPjT ßmKv KZu∏ FA xfq \JjJr krS F TgJ muPf yPòÇ hLWtTJu ßhPvr yJSr Iûu k´gJVf Cjú~j iJrJr mJAPr KZuÇ k´TífkPã FUPjJ \JfL~ Cjú~Pjr jLKfTJbJPoJr oNu iJrJ~ yJSr Iûu pMÜ j~Ç fPm SA IûPur \jq @uJhJnJPm Cjú~Pjr oyJkKrT·jJ ßjS~J yP~PZÇ k´J~ kJÅY mZr iPr ßxUJPj SA oyJkKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr TJ\S YPuPZÇ KT∂á k´YKuf mJÅi FmÄ KTZM rJ˜JWJa ZJzJ fJr @r ßfoj ßTJPjJ xMlu ySPrr oJjMPwr TJPZ hívqoJj j~Ç xrTJr 20 mZr ßo~JPhr (2012-13 ßgPT 203132 kpt∂) FA oyJkKrT·jJ V´ye TPr 2012 xJPuÇ FA oyJkKrT·jJ~ k´T· @PZ 153KaÇ xrTJPrr 17Ka oπeJuP~r 35Ka KmnJV S xÄ˙J k´T·èPuJ mJ˜mJ~Pjr hJK~fô kJuj TrPZÇ \JfL~ S @ûKuT

kptJP~r c\jUJPjT ßmxrTJKr Cjú~j xÄ˙JS (FjK\S) Fr xñLÇ oyJkKrT·jJ mJ˜mJ~Pj mq~ KjitJKrf @PZ k´J~ 28 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ k´J~ hMA ßTJKa \jxÄUqJ-IiMqKwf, ßhPvr C•rkNmtJûPur k´J~ @a yJ\Jr mVtKTPuJKoaJr \MPz Km˜íf FA yJSr IûPur Cjú~Pjr \jq k´P~J\jL~ xmKTZMA @PZ k´T·èPuJr oPiqÇ @VJo mjqJ Kj~πe S mqm˙JkjJ, mjqJ Kj~πe, oJjMPwr \LmjoJj Cjú~j, vxq C“kJhj, kKrPmv S \LmQmKY©q xÄrãe, o“xq S VmJKhkÊr Cjú~j, mjJ~j, kptaj, KvãJ-˝J˙q-xzT S ßjRYuJYu Cjú~jxy IPjT mJyJKr jJPo @rS yPrT rTo k´T· oyJkKrT·jJ~ I∂ntÜ M @PZÇ FmJr yJSr IûPu Kmkpt~Tr @VJo mjqJr kr ˝JnJKmTnJPmA k´vú CPbPZ ßp SA oyJkKrT·jJr TL lu yJSPrr oJjMw fgJ ßhvmJxL ßku? oyJkKrT·jJ V´yPer kr kJÅY mZr YPu ßVPZÇ IgtJ“ k´TP·r ßo~JPhr YJr nJPVr FT nJV xo~ ßvwÇ ßxA IjMkJPf IgtS mq~ yS~Jr TgJÇ KT∂á TJP\r TJ\ KTZM yP~PZ KT? \JjJ pJ~, KTZM rJ˜J S mJÅPir TJ\ yP~PZÇ F irPjr TJ\ oyJkKrT·jJ V´yPer @PVS yP~PZÇ

oyJkKrT·jJ V´yeA TrJ yP~KZu Cjú~Pjr xmèPuJ Kmw~ xoKjõfnJPm mJ˜mJ~j TrJr \jqÇ dJTJ~ xrTJKr kptJP~ (KmKnjú oπeJu~ S KmnJV) Umr KjP~ ßxA xojõP~r InJPmr TgJA ßTmu \JjJ pJ~Ç F rTo pKh y~ fJyPu FA k´vú SbJ ˝JnJKmT ßp F irPjr kKrT·jJr oJPj TL? ÊiM Igt mq~ ZJzJ F irPjr kKrT·jJ S k´T· ßgPT ßhPvr oJjMw @r KT ßTJPjJ lu kJS~Jr @vJ TrPf kJPr? ßhvmJxLr TJPZ Fxm k´Pvúr KmvõJxPpJVq \mJm xrTJPrr ßhS~J CKYfÇ fJ jJ yPu xrTJPrr k´Kf oJjMPwr @˙J âoJVfnJPm ToPmÇ k´vú CPbPZ KmPrJiL S k´iJj k´iJj rJ\QjKfT hPur nNKoTJ KjP~SÇ IfLPf ßhPvr ßpPTJPjJ mz irPjr k´JTíKfT hMPptJPV rJ\QjKfT huèPuJ ãKfV´˜ oJjMPwr kJPv hJÅzJfÇ ßhPvr AKfyJPx Foj IPjT jK\r @PZ ßp xrTJr ©Je S kMjmtJxPjr TJ\ ÊÀ TrJr @PV rJ\QjKfT huèPuJ KrKul KjP~ ãKfV´˜ FuJTJ~ YPu ßVPZÇ oJjMwPT xJyJpq TPrPZÇ xJyx KhP~PZÇ hMPptJVk´me mJÄuJPhPv rJ\QjKfT TotLPhr xJÄmJKwtT TJP\r oPiq FaJ KZu FTaJ mz TJ\Ç ÊiM rJ\QjKfT hu j~, xMvLu xoJP\r KmKnjú xÄVbj, ZJ©-pMm-xJÄÛíKfT xÄVbjS jJjJnJPm

©JexJoV´L xÄV´y TPr fJ KjP~ ãKfV´˜ oJjMPwr kJPv hJÅKzP~PZÇ KT∂á @\TJu fJPhr FToJ© TJ\ yP~ CPbPZ VeoJiqPo mÜífJ-KmmíKf KhP~ KjP\Phr IK˜fô ßWJweJ TrJÇ @r IKf ImvqA xrTJPrr xoJPuJYjJ TPr hJK~fô ßvw TrJÇ FA pUj Im˙J, fUj Fxm rJ\QjKfT hu S xÄVbPjr SkrA mJ oJjMw @˙J rJUPm TL TPr? FmJPrr @VJo mjqJ~ yJSr Iûu xmt˝J∂ yP~PZÇ xrTJr k´YMr Igt S UJhqvxqxy KmkMu ©JexJoV´L Kmfre ÊÀ TPrPZ mPu \JjJPòÇ KT∂á F ßãP©S I∂f hMKa YqJPu† xrTJPrr xJoPj rP~PZÇ k´gof, Fxm ©JexJoV´L KmfrPer nJr xrTJKr hPur ˙JjL~ ßjfJ-TotLPhr yJPf kPz ßpj ãKfV´˜ oJjMw mKûf jJ y~Ç KÆfL~f, FmJr yJSr IûPu ©Je TJptâo IPjT Khj YJuJPf yPmÇ KT∂á xJoPjA mwtJTJuÇ mwtJ~ yJSr IûPur oJjMw KmkMu \urJKvr oPiq KmKòjú KTZM ÆLPkr mJKxªJ yP~ kPzÇ fUj ßxA oJjMPwr TJPZ ©Je ßkRÅZJPjJr xMÔM mqm˙J TrPf yPmÇ FA YqJPu†èPuJ xrTJr TLnJPm ßoJTJKmuJ TrPm, fJ FUjA KjitJre TPr IV´xr yPf yPmÇ fJ jJ yPu yJSr IûPur oJjMPwr Skr fJ ÈUJÅzJr WJ' KyPxPm ßjPo @xPmÇ

yjMoJPjr kfJTJ ßVÀ~J yP~ ßVPZÇ ßVÀ~J yPò KyªMPhr rJÓsL~ k´fLTÇ oNuf KmP\Kk nJrPfr \JfL~fJmJPhr k´KfKa CkJhJPjr oPiq xí\jvLunJPm KyªMfô dMKTP~ KhPòÇ KT∂á KyªMrJ FPf mJh xJiPZ jJÇ \JfL~ k´fLT @®xJ“ TPr fJr oPiq KyªM CkJhJj pMÜ TrJ KmP\Kk S @rFxFPxr hLWtKhPjr ßTRvuÇ 10 mZr iPr FrJ nJrPfr \JfL~ kfJTJPT KyªM \JfL~fJmJPhr k´fLT KyPxPm mqmyJr TPr @xPZÇ fJrJ ßmv TP~TmJr K©rñJ pJ©J TPrPZÇ FA \oJP~f ßhPU oPj y~, ßxjJmJKyjL ßhPvr ßTJPjJ IûPur hUu KjPf IV´xr yPòÇ KmP\Kk ßmv KTZM TJu iPr \JfL~fJmJPhr mJhq mJK\P~ @xPZÇ FrJ rJ\jLKfr fKrTJ kJPPZ, @PV fJrJ muf, ÈKyªMiot KmkPh kPzPZ', @r FUj fJrJ mPu, È\JKf KmkPh kPzPZ'Ç FrJ KyKª VeoJiqoèPuJr xyJ~fJ~ xlunJPm FaJ ßhUJPf ßkPrPZ ßp, mJok∫LrJ

KmvõKmhqJuP~ \JKfKmPrJiL KY∂J ZzJPòÇ mqJkJraJ Foj yP~PZ ßp TJvìLKr \jVPer @PªJuPjr k´Kf xyJjMnNKf ßhUJPjJ \JKfKmPrJiL TJ\Ç KmP\Kk S @rFxFx nJrPfr KmKnjú @ûKuT S xJÄÛíKfT ‰mKvÓqèPuJ oMPZ KhP~ xmKTZM míy“ KyªM TPumPr KjP~ @xPf YJAPZÇ iLPr iLPr S kptJ~âPo fJrJ KmKnjú iotL~ S xJÄÛíKfT k´KfÔJjèPuJPf KjP\Phr ßuJT dMKTP~ ßxèPuJr Kj~πe ßjS~Jr ßYÓJ TrPZÇ KmP\Kk oJjMwPT ßmJ^JPf YJAPZ, fJrJ xmJA FTLnNf KyªM x•Jr IÄvÇ FA ßp KmKnjú xJÄÛíKfT GKfyq S KyªMfô FmÄ FTA xPñ KyªMfômJh S \JfL~fJmJPhr oPiq xLoJPrUJ WMKYP~ ßhS~J yPò, fJr oJiqPo \JfL~fJmJhL KyªMfmô Jh mJ KyªM \JfL~fJmJh ‰fKrr ßYÓJ YuPZÇ ßxaJ TrPf KVP~ nJrPfr xÄUqJuWM oMxuoJj S KUsÓJjPhr IV´Jyq TrJ yPòÇ KT∂á fJPf TJrS oJgJmqgJ ßjAÇ

KyªMfômJhL rJ\jLKfr C™Jj IkNmt @jª ßuUT : nJrPfr KhKuä KmvõKmhqJuP~r KyKª nJwJr KvãT IjMmJh: k´fLT mitj

nJrPf jJjJ fJ“kptkNet kKrmftj yPòÇ FA kKrPk´KãPf k´J~A oMxuoJjPhr k´JK∂TLTrPer mqJkJraJ @PuJKYf y~Ç k´KfKa KjmtJYPjr xPñ FA mqJkJraJ @rS ß\JrJPuJ yP~ CbPZÇ xŒ´Kf C•r k´PhPvr KjmtJYPj @rFxFPxr rJ\QjKfT oû nJrfL~ \jfJ kJKatr (KmP\Kk) \~ ßgPT ßmJ^J pJ~, mqJkJraJ @rS ß\JrJPuJ yP~PZÇ FUj C•r k´PhPvr KmKnjú \J~VJ~ ßVJ rãJr jJPo Chqf \jfJ oMxuoJjPhr Skr k´TJPvq @rS ßmKv ßmKv @âoe YJuJPòÇ KT∂á fJPf míy“ rJ\QjKfT ßvsKer oPiq KmrJV xíKÓ y~KjÇ míy•r KyªMxoJ\ F mqJkJPr KjPÁfjÇ KyªMPhr F mqJkJPr ChJxLj gJTJr pMKÜ KyPxPm muJ yPò, oMxuoJjPhr ßVJ-oJÄx UJS~Jr TJrPe fJPhr oPiq ßrJw xíKÓ yP~PZÇ KT∂á oxK\Ph yJouJ mJ WMo∂ AoJoPT yfqJ TrJr krS kMKuv mJ rJ\QjKfT ßvsKe jPzYPz mPxKjÇ SKhPT iotJ∂rTre mPºr jJPo KUsÓJjPhr Skr @âoe mº yP~PZÇ fPm FrJ

xÄUqJ~ UMm ToÇ fJrJ FTaJ ßUJuPxr oPiq dMPT pJPòÇ nJrPfr oMxuoJj S KUsÓJj xÄUqJuWMPhr Skr KyªM Tftífô k´KfKÔf TrPf xmKTZMA KyªM k´nJmmuP~ KjP~ @xJ yPòÇ xm nJwJ S xÄÛíKfPfA FaJ WaPZÇ Fr oiq KhP~ FfTJPur vKÜvJuL @ûKuT S xJÄÛíKfT ‰mKY©q oMPZ ßluJ yPòÇ nJrPfr mJXJKu, oJu~JKu S IyKo~JPhr Kj\˝ jmmwt @PZ, pJ mJÄuJ jmmwt, KmwM S KmÉ jJPo kKrKYfÇ KT∂á Vf Kfj mZPr FA jJoèPuJ iLPr iLPr oMPZ ßluJr ßYÓJ yP~PZÇ FA jJoèPuJ CPuäU jJ TPr oJjMwPT jfMj KyªM mPwt ˝JVf \JjJPjJ yPòÇ F ZJzJ GKfyqmJyL IjMÔJjèPuJPT FUj \JfL~fJmJhL ßxäJVJPj nNKwf TrJ yPòÇ nJrPfr k´KfKa IûPur Kj\˝ ßhm-PhmfJ @PZ, pJÅrJ ßxUJPj YNzJ∂nJPm kNK\f yjÇ ßTrJuJr ßhmfJ yPòj mJKu, pJÅPT oJu~JKurJ VnLrnJPm vs≠J TPrjÇ KT∂á Vf mZr KmP\Kk mJKur \J~VJ~ @PrT ßkRrJKeT YKr© KmÌMr ImfJr mJojJPT @jJr ßYÓJ TPrÇ KTÄmhK∂ IjMxJPr FA mJojJ YJfMPptr xPñ mJKuPT C“UJf TPrKZPujÇ KmP\Kkr FA H≠Pfq oJjMw ãM… yP~PZÇ KT∂á KmP\Kkr FPf KTZM FPx pJ~ jJÇ FTAnJPm F mZr ßhUJ ßVu, KyªM ßhmfJ rJPor \jìKfKg rJo jmoL Foj xm IûPu @V´JxLnJPm Ch&?pJkj TrJ yPuJ, ßpUJPj rJo ßhmfJ KyPxPm kNK\f jjÇ ChJyre˝„k, kKÁomPñr TgJA muJ pJ~, ßpUJPj hMVtJA k´iJj ßhmLÇ rJo jmoL ßxUJPj TUPjJA mz IjMÔJj KZu jJÇ KT∂á KmP\Kk FmJr kKÁo mJÄuJr 20Ka ß\uJ~ @V´JxL ßvJnJpJ©J ßmr TPrÇ ÊiM TuTJfJPfA rJo jmoLr 22Ka ßvJnJpJ©J yP~PZÇ FA k´gomJPrr oPfJ mJXJKurJ ßhUu, ßZPuPoP~rJ ßvJnJpJ©J~ fPuJ~Jr ßUuPZÇ KyªMPhr @PrT \jKk´~ ßkRrJKeT YKr© yPò yjMoJj, fJÅr kfJTJr rÄ uJu, KpKj KjP\S rJPor nÜÇ KT∂á FmJr kJajJ~ ßhUJ ßVu,


34 oMÜKY∂J

05 - 11 May 2017 m SURMA

ßrJPT~Jr C•rxNKrPhr yJPf xJAPTPur yJfu ßxJyrJm yJxJj ßuUT : TKm, xJÄmJKhT

@oJPhr kûVPz ßpPf rJf yP~ KVP~KZuÇ krKhj xTJPu ßlrJr kPg ßhUuJo, vf vf ßoP~ xJAPTPu YPz ÛMPu pJPòÇ krPj ÛMuPcsx, yJPf xJAPTPur yqJP¥uÇ ßTJPjJ KhPT ÃMPãk ßjAÇ bJTMrVJÅSP~r FT xJÄmJKhT mºM \JjJPuj, ßxUJjTJr FTKa ÛMPu xyxsJKiT ßoP~ kPz, fJPhr oPiq 600 \j @Px xJAPTPu YPzÇ pJPhr xJAPTu ßjA fJrJ nqJPj YPz KTÄmJ ßyÅPa pJPòÇ dJTJr oPfJ IKnnJmPTr kJyJrJ~ j~, FTJÇ fJPhr ßkJvJT mJ @YrPe ßTJPjJ \zfJ ßjAÇ fJrJA ßmVo ßrJPT~Jr k´Tíf C•rxNKrÇ C•rJûPur oJjMw VKrmÇ WrmJKz xJiJreÇ KT∂á WPr-mJAPr jJrLrJ TJ\ TrPZjÇ FojKT fJÅPhr vxqPUPfr kKrYptJ TrPfS ßhUJ ßVuÇ poMjJr FkJr-SkJr Tf lJrJTÇ ßlrJr kPg bJTMrVJÅS, rÄkMr yP~ pfA @orJ uJuoKjryJPar KhPT @Kx, ffA asJT-mJPxr xÄUqJ mJzPf gJPTÇ rÄkMr vyPrr ßnfPr ßmv pJj\aÇ AK\mJAT S KrTvJYJKuf pJPjr k´fJkÇ oyJxzPT hMPaJA YuJYu KjPwiÇ fJrkrS YuPZÇ oJjMPwr k´P~J\Pjr TJPZ yJr oJjPZ @AjÇ vyPrr ßTªs˙Pu ß\uJ kKrwh nmPjr kJPv KmrJa luT ^MuPZ, ÈFA \Kor oJKuT @uyJ\ ÉPxAj oMyÿh

FrvJh'Ç FrvJPhr IPjT \KoÇ FT\j xJPmT KxFxKk \JKjP~PZj, kJKT˜Jj @oPu FxKcSKcKxPhr yJf TPr FrvJh xJPym IPjT \Ko yJKfP~ KjP~PZjÇ fJÅr TgJ ÊPj fu˜P~r KmUqJf VP·r TgJ oPj kzuÇ FT\j oJjMPwr Tf \Ko hrTJr? uJuoKjryJa ßgPT kJÅY-Z~ KTPuJKoaJr hNrPfô ßhKU, xzPTr FT kJPv fLms pJj\aÇ KmkrLf KhT KhP~ @xJ xJKr xJKr asJT hJÅKzP~ @PZÇ xJoPj ßxfM xÄÛJPrr TJ\ YuPZÇ mJÅP~r KmT· xÀ kg KhP~ @oJPhr oJAPâJ oPyzJ ßoJz kJr yPuJÇ @vkJPvr ßuJT\jPT K\Pùx TPr \JjuJo, xLoJ∂ KhP~ k´YMr kJgr, T~uJ, TouJ AfqJKh @xPZÇ fMujJ~ pJPò ToÇ uJuoKjryJPar mMKzoJrL ˙umªr KhP~ 2016-17 IgtmZPrr k´go xJf oJPx 32 yJ\Jr 300 asJT keq KjP~ SkJr ßgPT FPxPZ, @r ßVPZ oJ© 5 yJ\JrÇ @orJ UJPhq (ÊiM YJu) ˝~ÄxŒNetfJ I\tj TPrKZÇ KT∂á Kjfqk´P~J\jL~ IjqJjq keq KTÄmJ KvP·r TJÅYJoJPu FUPjJ krKjntrvLuÇ mJÄuJPhv TPm ßxA Im˙J~ ßkRÅZJPm, ßpKhj keqmJyL @ohJKj asJPTr ßYP~ keqmJyL r¬JKj asJPTr xÄUqJ ßmKv gJTPmÇ uJuoKjryJa ßgPT YM~JcJñJ @xJr kPg @orJ rÄkMPr ßmVo ßrJPT~J KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx pJA, ßpj U§ U§ xmM\ oJgJ CÅYM TPr hJÅKzP~ @PZÇ KmvõKmhqJu~ KvãT xKoKfr xnJkKf fMKyj S~JhMh \JjJj, KvãTPhr CPhqJV S KvãJgtLPhr ß˝òJvsPo Vf Kfj mZPr 30 yJ\Jr 800 VJZ uJVJPjJ yP~PZÇ KvãJgtLrJ ßTmu VJZ uJVJjKj, 10 aJTJ TPr YJÅhJ KhP~ ßxèPuJ kKrYptJ TrJPòj, KjP\rJS TJ\ TrPZjÇ KmvõKmhqJu~ TftíkPãr TJZ ßgPT oJ© FT uJU aJTJ KjP~PZj oJKa TJaJr \jqÇ ßmVo ßrJPT~J KmvõKmhqJu~Ka jfMj; TqJŒJPx ßvsKeTã, k´vJxKjT nmj S @mJKxT nmPjr xÄTa @PZÇ KT∂á x\LmfJr WJaKf ßjAÇ mèzJr mJAkJx kJr yP~ jJPaJPrr KhPT FPVJPfA KmvJu YujKmuÇ pf hNr ßYJU pJ~, xmM\ S ßxJjJKu iJPjr ZzJ ßhUPf kJAÇ KmPur oJ^ KhP~ YPu ßVPZ oyJxzTÇ xzPTr hMA kJPv yJ\Jr yJ\Jr FTr \KoPf iJj YJw y~Ç KTZM KTZM \J~VJ~ Ijq lxuS

fZjZ yP~ pJPm (35 kOÔJr kr) @oJPhr k´KfrãJ jLKf @PrJ ß\JrhJr TPr ßfJuJ y~Ç fJ ZJzJ mJÄuJPhPvr nNPVJu, nNxÄ˙Jj, Inq∂rLe xÄPpJV S nN-PTRvuVf Im˙JPjr TJrPe mJÄuJPhPvr TJPrJ xJPg k´KfrãJ YMKÜPf pJS~J xñf j~Ç FaJ ÊiM nJrf mPu TgJ j~∏ YLj, rJKv~J mJ pMÜrJPÓsr xPñS j~Ç mJÄuJPhvLrJ FaJ nJmPfS kJPrj jJ ßp, nJrf-YLj pM≠ uJVPu nJrfL~ ßxjJmJKyjL S aqJPïr xJÅP\J~J myr mJÄuJPhPvr Skr KhP~A fJr C•rkNmJt ûuL~ rJ\qèPuJPf pJPmÇ F ßãP© Kmkh ßpaJ yPm, fJ yPuJ SA xm rJP\qr ˝JiLjfJTJoLrJ nJrfL~ xJoKrT xr†JomJyL pJjmJyPjr myPrr Skr yJouJ YJuJPmÇ fJPf @ûKuT S @∂\tJKfT xïa @PrJ mz yP~ ßhUJ ßhPmÇ @xPu nJrPfr xPñ FA k´KfrãJ xoP^JfJ mJÄuJPhvPT nJrPfr V´JPxr ßnfr KjP~ ßpPf kJPrÇ lPu dJTJ S KhKuär oPiq k´KfrãJ k´KvãeKmKjo~ FmÄ KÆkãL~ S mÉkãL~ oyzJS IjMKÔf yPf kJPrÇ FUj nJrf, pMÜrJÓs FmÄ Ijq TP~TKa ßhv xπJPxr KmÀP≠ KmvõmqJkL pM≠ ÊÀ TPrPZÇ Ikr KhPT @mJr mJÄuJPhv @∂\tJKfT vJK∂rãL mJKyjLr FTKa mz IÄvLhJrÇ ßx ßãP© nJrPfr xJPg F rTo FTKa k´KfrãJ YMKÜ mJÄuJPhPvr xMªr Im˙JjPT jzmPz TPr fMuPmÇ @r ßx TJrPeA mJÄuJPhPvr ßxjJmJKyjL Kj\˝ vKÜ xûP~ Ikr ßTJPjJ ßhPvr xyJ~fJr k´P~J\j ßjAÇ @r fJA xoP^JfJ˛JrT ˝Jãr nMu yP~PZÇ dJTJ mJ KhKuä xrTJPrr @r FT kJ'S IV´xr yS~J CKYf j~Ç FA k´KfrãJ xoP^JfJ˛JrPT nJrf FTKa @kJff @TwteL~ k´˜Jm KhP~PZÇ fJrJ mPuPZ, nJrfL~ I˘v˘ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLPf pMÜ TrJr \jq KhKuär xrTJr dJTJPT 50 ßTJKa cuJr Ee ßhPmÇ pKhS nJrf ßmv KTZM I˘v˘ø C“kJhj TPr FmÄ xmPYP~ mz ßpaJ TPr fJ yPuJ pM≠KmoJj xÄPpJ\jÇ fJ xP•ôS k´KfPmvL ßhvèPuJ~ nJrPfr IP˘r mJ\Jr ßjAÇ @r nJrf FUj kpt∂ KmPvõr xmPYP~ mz I˘ @ohJKjTJrT ßhvÇ @r nJrf FUj Fxm I˘ @ohJKj TPr k´iJjf pMÜrJÓs S AxrJAu ßgPTÇ ßx ßãP© mJÄuJPhPvr I˘ KmKâr k´˜Jm KhP~ nJrf @oJPhrPT TJptf KVKjKkV TrJr ßYÓJ TrPZÇ FUJPj @PrJ KmköjT Kmw~ yPò, mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL pKh ÈPoAc Aj AK¥~J' I˘v˘ø mqmyJr ÊÀ TPr fJyPu jfMj xïa ÊÀ yPmÇ nJrPfr C•rkNmJt ûPur xJf rJP\qr ˝JiLjfJTJoLrJ nJrfL~ xv˘ mJKyjLr KmÀP≠ pM≠ TrPf k´iJjf nJrPf ‰fKr I˘v˘A mqmyJr TPrÇ fJ ZJzJ AxuJok∫L \KñPhr yJPfS rP~PZ nJrfL~ I˘v˘Ç mJÄuJPhPv kJmtfq Y¢V´JPor xπJxLPhr yJPfS rP~PZ nJrfL~ I˘Ç mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL nJrfL~ I˘ mqmyJr ÊÀ TrPu nJrPfr k´KfrãJ KmPvwùrJ muJr xMPpJV kJPmj ßp, Fxm I˘ xrTJKrnJPmA fJPhr TJPZ ßh~J yPòÇ FA

@PZÇ IPjT hNPr oJjmmxKfÇ ßWJr mwtJ~ YujKmu oPj yPm xoMhsÇ hNPrr V´JoèPuJ ß\PV gJPT ÆLPkr oPfJÇ FTxo~ rJPf ßTC nP~ ßpf jJÇ oyJxzT yS~Jr kr ßxA Im˙J ßjAÇ xJrJ mZrA YujKmu TíwPTr khYJrPe xYKTfÇ oJPb TíwPTrJ iJj TJaPZj, @mJr ßTC ßxA iJj oJgJ~ TPr xzPT KjP~ @xPZjÇ FT Khj @PVA ^zmíKÓ yP~PZÇ KTZM iJj kPz ßVPZÇ xo~oPfJ TJaPf jJ kJrPu KmrJa ãKf yP~ pJPmÇ F TJrPeA TíwPTrJ iJj TJaPf mq˜Ç KT∂á kPr \JjuJo, ßvwrãJ y~KjÇ @©JAP~r kJKjr du FPx YujKmPur FTJÄv cMKmP~ KhP~PZÇ KmvJu KmPur oJ^ KhP~ ßp xzT, ßxA xzPTr kJPv ßZJa ßZJa asJT hJÅKzP~ @PZÇ asJPT TPr TJaJ iJj KjP~ pJS~J yPm YJfJPuÇ @orJ oJAPâJ ßgPT ßjPo hM\j TíwPTr xPñ @uJk TruJoÇ xKuoMuäJy jJPor FT TíwTPT K\Pùx TKr, TL rTo luj y~? muPuj, KmWJk´Kf 25-30 oeÇ FT KmWJ~ Tf UrY kPz? muPuj, 17á18 yJ\Jr aJTJÇ iJPjr hJo Tf kJS~J pJ~, 22 ßgPT 24 yJ\Jr aJTJÇ fPm KfKj FS \JjJPuj, iJj TJaJr UrY IPjTÇ @r uJPnr èz KkÅkPz~ UJS~Jr oPfJ iJjTPur oJKuPTrJA uJnaJ KjP~ ßjjÇ fJÅrJ TíwTPT jqJpq

IKmvõJx ‰fKrS Ik´P~J\jL~Ç TJptf FA YMKÜr oJiqPo nJrPfr xor ßTRvuKmPhrJ mJÄuJPhPvr WJPz FT ßmJ^J YJKkP~ KhP~PZjÇ nJrPfr k´iJj v©M YLj FmÄ kJKT˜JjÇ FA hMA vKÜr xJPg ßTJPjJ x–WJf mJiPu xŒ´Kf xŒJKhf xoP^JfJr mPu mJÄuJPhvPT fJPf IÄv KjPf yPmÇ FaJ nJrPfr mz @TJPrr k´KfrãJ jLKfr IÄvÇ lPu mJÄuJPhvPT TUPjJ nJrPfr xJPg YLPjr KmÀP≠ pMP≠ \KzP~ kzPf yPf kJPrÇ 1962 xJPu nJrf-YLj pMP≠r xo~ YLj @xJPor ßf\kMr kpt∂ YPu FPxKZu, ßxaJ KZu f“TJuLj kNmtkJKT˜JPjr Ifq∂ TJPZÇ FUj KhKuä IKnPpJV TrPZ, nJrPfr Inq∂Pr KmKnjú KmKòjúfJmJhL V´∆kPT I˘v˘ KhP~ xJyJpq TrPZ YLjÇ F ZJzJ YLj S nJrPfr oPiq mJÄuJPhPvr ßp nJrxJoqVf Im˙Jj rP~PZ, xŒ´Kf xŒJKhf YMKÜPf fJ CPkãJ TrJ yP~PZÇ GKfyJKxTnJPm, mJÄuJPhPvr oJjMw @âJ∂ yPu VepMP≠A ßmKv @V´yL y~Ç pKh ßx rTo pM≠ mJPiA, fJyPu @orJ KjKÁf ßp ßxjJmJKyjL S \jVe TJÅPi TJÅi KoKuP~ ßxA VepMP≠ vKrT yPm FmÄ v©MPT k´Kfyf TPr ßhPmÇ fJ ZJzJ nJrf mJÄuJPhPv ßpxm I˘ KmKâr k´˜Jm TPrPZ ßxUJPj xJoKrT KmoJj ZJzJ mJKT xm KTZMA mJÄuJPhv YLPjr xyPpJKVfJ~ ‰fKr TPrÇ fPm FUj kpt∂ nJPuJ mqJkJr yPuJ, FA YMKÜ FUPjJ mJiqfJoNuT y~KjÇ FA YMKÜ fUjA mJiqfJoNuT yPm, pUj mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄxh fJ IjMPoJhj TrPmÇ fPm mJÄuJPhPvr k´KfrãJ KmPvwùPhr TJPZ FA YMKÜKa jJjJ TJrPe @oJPhr \jq ãKfTr : nJrPfr KjrJk•J ÉoKT k´iJjf YLj-kJKT˜JjPTKªsTÇ nJrf n~ kJPò ßp, YLPjr xPñ pM≠ ÊÀ yPu YLj mJÄuJPhv S ßjkJPur oiqTJr KvKuèKz TKrPcJr mº TPr ßhPmÇ FPf nJrPfr C•r-kNmJt ûuL~ rJ\qèPuJr xJPg ßTPªsr Kj\˝ kPg ßpJVJPpJV KmKòjú yP~ pJPmÇ FA k´PYÓJ~ ßT xlu yPm, fJ Kjntr TrPm mJÄuJPhv TJPT xogtj ßh~ fJr SkrÇ @r ßx TJrPeA YLj mJ nJrPfr xJPg mJÄuJPhPvr FA irPjr YMKÜ yPm @®WJfLÇ mJÄuJPhPvr \jxÄUqJ 16 ßTJKa FmÄ KmPvõr fífL~ míy•o oMxKuo ßhvÇ lPu mJÄuJPhPvr S@AKx ßhvèPuJr xJPg xÄpMÜ gJTJA IKiTfr ßvs~Ç ChJyre KyPxPm muJ pJ~, oMxuoJjPhr kKm© ˙Jj oÑJ S oKhjJ FmÄ ßxRKh @rPm ßTC yJouJ YJuJPu dJTJ ßxUJPj ‰xjq kJbJPf k´Kfv´∆Kfm≠Ç F KhPT @mJr nJrf KTZMPfA oMxKuok´iJj TJKvìr xoxqJr xoJiJj TrPf rJK\ j~ FmÄ rJK\ j~ FA xoxqJr xoJiJPj \JKfxP–Wr k´˜Jm ßoPj KjPfÇ mJÄuJPhv TJCPT v©M jJ mJKjP~ \JKfxP–Wr vJK∂ rãJ mJKyjLPf KmPvw nNKoTJ ßrPU optJhJr @xj uJn TPrPZÇ ßxA xJPg pMÜrJÓs, YLj, rJKv~J, nJrf S IjqJjq krJvKÜ ßgPT xohNrfô m\J~ ßrPUPZÇ F Im˙J myJu gJTPu mJÄuJPhv IgtQjKfTnJPmS uJnmJj yPmÇ mJÄuJPhPvr ImTJbJPoJ KjotJPe ßxjJmJKyjLr èÀfôkeN t nNKoTJ rP~PZÇ ßxjJmJKyjL kKrYJKuf ßoKvj aMux lqJÖKrPf I˘v˘ ‰fKr TrPZÇ F

hJo KhPf YJj jJÇ fJrkrS oiqm~xL FA TíwPTr oMPU yJKx, FmJr luj nJPuJ yP~PZÇ mJÄuJPhPvr Kfj jJ~PTr FT jJ~T TíwTÇ KÆfL~ jJ~T ‰fKr ßkJvJTvsKoT FmÄ fífL~ jJ~T k´mJxLrJÇ FA Kfj ßkvJr oJjMwA mJÄuJPhvPT FKVP~ KjP~ pJPòjÇ C•Prr hMA ß\uJ? kûVz S uJuoKjryJa IPjTaJ KkKZP~ kzJ \jkhÇ KvãJr yJr pgJâPo 51 S 60Ç hMA ß\uJr mJKxªJPhr k´iJj Imu’j TíKwÇ nJrL Kv·TJrUJjJ ßjAÇ KmKnjú ßvsKeáPkvJr oJjMPwr xPñ @uJk TPr \JjJ ßVPZ, ßmTJrfôA k´iJj xoxqJÇ mJÄuJmJºJ ˙umªr KjP~ fJPhr IPjT @vJ KZuÇ pJr IPjTJÄv IkNet rP~ ßVPZÇ pKhS ßjkJu S nMaJPj keq @jJ-PjS~Jr FaJA xy\ kgÇ 1997 xJu ßgPT 2017Ç 20 mZPrS FKa kNeJt ñ mªPr „k ßj~KjÇ ImTJbJPoJ hMmu t Ç keqmJyL asJT rJUJr \J~VJ ßjAÇ lPu IPjT keq jÓ yP~ pJ~Ç kûVPz VPz SbJ jfMj YJámJVJj oJjMPwr oPiq KTZMaJ @vJ \JKVP~PZÇ KT∂á YJ-YJKwrJ jqJpq hJo kJj jJ mPu yfJvJS @PZÇ KTZM ßuJPTr TotxÄ˙Jj yPòÇ kûVPz Z~Ka YJ-TJrUJjJ @PZÇ TJrUJjJr oJKuPTrJ YJ oJjxŒjú j~ mPu To hJo ßhjÇ mJXJKu ZJzJS FUJPj rJ\mÄvL, ßTJY, xJÅSfJu, SÅrJS xŒ´hJP~r ßuJT mJx TPrÇ

ZJzJ ßxjJmJKyjL k´iJj k´iJj xzT S ßxfM KjotJeTJ\ f•ôJmiJj TrPZÇ fJ ZJzJ mJÄuJPhPvr kJroJeKmT k´TP· xÄKväÓ ßhv ZJzJ Ijq ßTJPjJ ßhvPT xÄpMÜ TrJ pMKÜxñf ßTJPjJ TJre ßjA, ßpaJ nJrf YJAPZÇ KhKuä pMÜrJPÓsr xJPg xJmPoKrPj \ôJuJKj xrmrJy S ßorJoKfr ßp ßTRvuVf YMKÜ TPrPZ, YLj-rJKv~J fJr KmÀP≠Ç rJKv~J mJÄuJPhPv Ijqfo k´iJj I˘ xrmrJyTJrL FmÄ kJroJeKmT KmhMq“ k´T· xrmrJyTJrLÇ nJrPfr xJPg FTA k´TP· kroJeM xyPpJKVfJr YMKÜ TrPu oPÛJr M… yS~J UMm ˝JnJKmTÇ xMfrJÄ, dJTJ-KhKuä k´KfrãJr xyPpJKVfJr Kmw~Ka ßpUJPj @PZ ßxUJPj gJTJaJA xñfÇ fJ jJ yPu hKãe FKv~J~ jfMj ßoÀTrPer xíKÓ yPmÇ dJTJPT ßhUJ yPm YLjKmPrJiL FmÄ pMÜrJÓs S nJrPfr xyPpJVL KyPxPmÇ ßxUJPj xoNy KmkPhr @vïJÇ

yJSPrr hMVf t oJjMPwr (35 kOÔJr kr) rJÓsL~ hJK~Pfô rP~PZj, fJÅPhr k´Kf xJiJre oJjMPwr ßTJPjJ @˙J ßjAÇ fJÅrJ fJÅPhr Skr IKktf hJK~fô kJuj TrPf mqgt yP~PZjÇ fJÅrJ mqgt jJ yPu F hMPptJV yJSrmJxLPhr FnJPm xmt˝J∂ TrPf kJrf jJ mPu xÄKväÓ mqKÜPhr IKnofÇ FrA oPiq è\Pm mJfJx nJrL yP~ CPbPZ, nJrf ßgPT ACPrKj~Jo kJKbP~ kJKj hNwe TrJ yP~PZÇ F TJrPe oJZ S yJÅx oJrJ pJPòÇ mJÄuJPhv yPuJ è\Pmr ßhvÇ F è\m KmvõJx TPr ßmKvr nJV k©kK©TJ~ jJjJ irPjr ßuUJS yPòÇ nJmUJjJ ßp @uMr ßTK\r oPfJ x˜J~ ACPrKj~Jo kJS~J pJ~Ç KjÀkJ~ yP~ xrTJr @eKmT TKovPjr TotTftJPhr kJKbP~ kJKj, oJKa S kYJ iJPjr ßVJZJ FPj krLãJVJPr krLãJr KjPhtv KhP~PZÇ ßxA krLãJ~ ACPrKj~JPor ßTJPjJ IK˜fô kJS~J pJ~KjÇ oJPZr ozTS mº yP~ ßVPZÇ F è\m pJrJ ZKzP~KZu, fJPhrS @r ßTJPjJ TgJ ßjAÇ @orJ KT @oJPhr ßYfjJPT @PrJ vJKef TrPf kJKr jJ? ßTj @orJ jJA TgJ ßgPT FTKa iJreJ ‰fKr TPr IpgJ kKrPmv hNKwf TKr? \JKf KyPxPm hM”xoP~ WMPr hJÅzJPjJr xJyx @oJPhr @PZÇ @PZ k´YMr k´JevKÜÇ ßxA k´JevKÜ KhP~ FmJrS @orJ F hMPptJV ßoJTJPmuJ~ xlu ymÇ F \jq xmJr xoKjõfnJPm TJ\ TrJ k´P~J\jÇ IPjqr TgJ~ fJu jJ KhP~ KjP\r Skr IKktf hJK~fô pgJpgnJPm kJuj TrPf yPmÇ fPmA F hMPptJV ßgPT @orJ kKr©Je ßkPf kJKrÇ hMVf t oJjMwrJ TJPrJ CØa TgJ ÊjPf YJ~ jJÇ YJ~jJ IpgJ KmfTtÇ fJrJ FA hM”xoP~ hMoPM bJ nJf @r FTaM jMj YJ~Ç fJPhr FUj ßmÅPY gJTJr CkTre hrTJrÇ @orJ KT IpgJ TNafTt mJh KhP~ hMVf t oJjMwPhr kJPv pJr pJ @PZ fJ-A KjP~ hJÅzJPf kJKr jJ?


oMÜKY∂J 35

SURMA m 05 - 11 May 2017

yJSPrr hMVtf oJjMPwr \jq ©Je \ÀKr AxyJT UJj ßuUT : V·TJr, KaKn jJaqTJr

Kmkh pUj @Px fUj YJrKhT ßgPT @PxÇ FKa FTKa k´YKuf k´mJhÇ KT∂á mJ˜Pm @orJ fJ-A ßhUKZÇ ßhUPf ßhUPf KxPua-xMjJoVP† 142Ka yJSr kJKjPf x~uJm yP~ ßVuÇ @r fJPf yJSPrr xm lxu kJKjPf fKuP~ ßVuÇ lxu j~, ßpj yJSrmJxLr ˝kú cMPm ßVuÇ mqKÜVfnJPm IPjTmJr yJSr FuJTJ~ pJS~Jr xMPpJV @oJr yP~PZÇ mwtJ ßoRxMPo KVP~KZÇ ßhPUKZ yJSPrr n~Ju „kÇ xJVPrr oPfJ TNuKTjJrJyLjÇ xJVPrr oPfJA KmvJu KmvJu ßdCÇ ßx FT n~Jmy IKnùfJÇ aJñM~Jr yJSPr m\rJ ßjRTJ~ rJf pJkj TPrKZÇ ßdCP~ pUj ßjRTJ hMuf oPj yPfJ FA mMK^ xm SuakJua yP~ pJPmÇ oJK^rJ @oJPhr xJyx ß\JVJPfjÇ muPfj, n~ kJPmj jJ, ßjRTJ cMmPm jJÇ oJK^Phr In~ mJeL ßkP~ @orJ ‰y-ÉPuäJPz @r jífq-VLf TPr oJKfP~ fMPuKZ yJSPrr KmvJu Âh~Ç @mJr ÊÏ ßoRxMPo ßhPUKZ Knjú „kÇ pf hNr ßYJU pJ~ xmM\ @r xmM\Ç YJrKhPT xmMP\r oyJxoJPrJyÇ TKY iJPjr YJrJèPuJ mJfJPx ßhJu UJPòÇ KTZMKhj krA kJTJ iJPj nPr CbPm TíwPTr ßVJuJÇ

yJSPrr \Ko xm FT lxKuÇ Z~ oJx kJKjr KjPY cMPm gJPT yJSPrr oJKaÇ ÊTPjJ ßoRxMPo @mJr Ijq „k iPrÇ TíwTrJ lxu ßmJPjÇ ßxA lxu WPr fMPuA fJrkr fJrJ @jª-lMKftPf ßoPf SPbÇ yJSPrr kJKjr aJaTJ oJZ @r ßoJaJ YJPur nJf fJPhr jfMj @jPª fJKzP~ ßmzJ~Ç yJSPrr nJxJ kJKjPf IPjT KmUqJf VLKfTKmr \jìÇ fJÅPhr oPiq yJZj rJ\J, vJy @mhMu TKro, CKTu oM¿L CPuäUPpJVqÇ yJSrmJxLr mwtJr xo~ ßjRTJmJAY @r VJPjr @xPr fJPhr xo~ mP~ pJ~Ç ßxA yJSPrr TJjúJ ÊiM yJSrmJxLPT j~, ßVJaJ ßhvmJxLPT ßmhjJr xJVPr nJKxP~ KjP~ pJPòÇ ijL-VKrm @\ FT TJfJPr FPx hJÅKzP~PZÇ xmt© yJyJTJrÇ KTnJPm YuPm fJPhr \LmjÇ FKhPT fJPhr @P~r FTKa KmrJa C“x yJSPrr oJZ, TJÅYJ iJPjr kYJ IÄv ßUP~ oJZS oPr ßnPx CbPZÇ ßxA oJZ ßUP~ kJKjPf nJxJ yJÅxS k´Je yJrJPòÇ FT orPe yJ\Jr oreÇ ozJr Skr UJzJr WJ FPx \MPaPZ yJSPrÇ IKnPpJPV k´TJv, kJKj Cjú~j ßmJPctr VJKluKf @r mJÅi KjotJeTJrL KbTJhJrPhr hMjLt Kf S mqgtfJr TJrPe xMjJoV† yJSrJûPur Kfj uJU TíwT kKrmJr @\ kPg mPxPZÇ KbTJhJrrJ yJSPrr mJÅi KjotJe S ßorJoPfr hJK~fô ßkP~ fJ xo~oPfJ S xKbTnJPm ßvw jJ TrJ~ F hMPptJV ßjPo FPxPZ yJSrmJxLr \LmPjÇ lPu lxu rãJ mJÅièPuJ FPT FPT ßnPX lxuyJKjr oPfJ Kmkpt~ WPa ßVPZÇ F irPjr KmkptP~r @vïJ @PVA TPrKZu yJSrKmw~T Cjú~j ß\Ja ÈyJSr IqJcPnJPTKx käqJalot' S jJVKrT xÄVbjèPuJÇ oJPYtr KÆfL~ x¬JPy fJrJ kJÅYKa ß\uJr xJfKa yJSPrr mJÅi KjotJeTJ\ kptPmãe TPr fJ \JKjP~KZu ˙JjL~ k´vJxjPTÇ Fr hMA x¬Jy kPrA IKfmíKÓ S kJyJKz dPu mJÅi ßnPX lxuyJKj WPaÇ yJSr IqJcPnJPTKx käqJalot yJSPrr KmkptP~r TJre FmÄ TreL~ KmwP~ FTKa k´KfPmhj YNzJ∂ TPrPZÇ fJPf F KmkptP~r ßkZPj mJÅi KjotJPe hMjLt Kf S IKj~Por kJvJkJKv ˙JjL~ \jk´KfKjKiPhr xojõP~ VKbf k´T· mJ˜mJ~j TKoKar VJKluKfPT

hJ~L TPrPZÇ TJre Kk@AKxr hJK~fô KZu mJÅi ßorJof TrJÇ @r mJÅi KjotJe S CÅYM TrJr hJK~fô KZu KbTJhJrPhrÇ FrA oPiq TJP\ VJKluKfr \jq kJKj Cjú~j ßmJPctr xMjJoVP†r KjmtJyL k´PTRvuLPT k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ Ijq @PrJ ßTJPjJ TotTftJr VJKluKf @PZ KT jJ fJ-S UKfP~ ßhUJ yPòÇ fJPf TL FPx pJ~Ç IkrJiLPT k´fqJyJr TrPuA KT fJr IkrJi oJl yP~ pJ~? fJr TJP\r \mJmKhKy gJTJaJA oNu TgJÇ KT∂á F TJ\Ka @oJPhr ßhPv ßjA muPuA YPuÇ pJr pJ AòJ TPr pJPòÇ TJCPT fJr TJP\r \mJmKhKy TrPf y~ jJÇ lxu cMPm pJS~Jr kr FUj @r KjmtJyL k´PTRvuLPT k´fqJyJr TPr TL yPm? xmtjJv pJ yS~Jr fJ yP~ ßVPZÇ FUj Fxm KjP~ nJmJr xo~ ßjAÇ FUj k´vJxj ßgPT ÊÀ TPr \jk´KfKjKi pJÅrJ @PZj, fJÅPhr xmJAPT hMVtfPhr kJPv hJÅzJPf yPmÇ FUj yJSrmJxLr \jq \ÀKr oJjKmT xJyJpq hrTJrÇ FUj ßhJw ßUJÅ\Jr ßYP~ hMVtfPhr kJPv hJÅzJPjJ IKf \ÀKrÇ KT∂á ßmhjJr xPñ @orJ uã TrKZ,

ßTJPjJ FjK\S F hMPptJPV ßxnJPm FKVP~ @xPZ jJÇ xrTJKr xJyJpq Ifq∂ Ik´fMuÇ ßp xJyJpq ßhS~J yPò fJ KhP~ Fxm oJjMPwr \Lmj mJÅYJPjJ TKbjÇ hrTJr kptJ¬ ©JeÇ k´J~ YJr x¬Jy iPr ßj©PTJjJ S xMjJoVP†r yJSrJûPu ITJumjqJ~ fKuP~ ßVPZ k´J~ 70 yJ\Jr ßyÖr \Kor lxuÇ IgY hM”PUr xPñ muPf yPò, ß\uJr TotTftJrJ FUj kpt∂ hMVtf FuJTJ~ ßTC KVP~ hMVf t Phr kJPv hJÅzJjKjÇ F hMPptJV ßoJTJPmuJr ßjA ßTJPjJ TotkKrT·jJÇ hMPptJV S ©Je oπL ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL hMVtf FuJTJ~ KVP~ mPuPZj, k´iJjoπLr ©JenJ§JPr k´YMr UJhqvxq rP~PZÇ ßTC jJ ßUP~ gJTPm jJÇ KfKj FjK\SèPuJPT @VJoL FT mZr EPer KTK˜ S xMh @hJP~r TJptâo ˙KVf rJUPf IjMPrJi TPrPZjÇ oJjjL~ k´iJjoπLS mqJÄTèPuJPT KjPhtv KhP~PZj Ee @hJ~ mº rJUJr \jqÇ KfKj @VJoL rKmmJr xPr\KoPj KVP~ ßhUJr \jq yJSrJûPu pJPòjÇ ˙JjL~ ßuJT\j fJÅr @VoPjr IPkãJ~ k´yr èjPZÇ KfKj hMVtfPhr kro nrxJ˙uÇ @r pJÅrJ 34 kOÔJ~

fZjZ yP~ pJPm \JfL~ k´KfrãJ jLKf c. ßrP\J~Jj KxK¨TL ßuUT : xJÄmJKhT S xJKyKfqT

k´iJjoπL Vf 7-10 FKk´u 22Ka YMKÜ S xoP^JfJ˛JrT ˝Jãr TPr dJTJ~ KlPr @oJPhrPT ßx YMKÜ nMKuP~ ßh~Jr \jq jJjJ irPjr ßTJPvv S ßTRvPur @vs~ KjP~PZjÇ k´iJjoπL nJrPfr xJPg ßpxm YMKÜ S xoP^JfJ˛JrT ˝Jãr TPrPZj, fJr ßTJPjJaJA mJÄuJPhPvr ˝JPgtr IjTNu j~, mrÄ FxPmr oJiqPo KfKj ßhPvr Yro xmtjJv ßcPT FPjPZjÇ IPjT YMKÜr KvPrJjJo ßhPU oPj yPf kJPr ßp, FKa mJÄuJPhPvr IjMTNPu pJPòÇ KT∂á nMuÇ Fxm YMKÜr oPiq nJrf ßTRvPu Foj Kmw~ dMKTP~ KhP~PZ, pJPf mJÄuJPhvPT nJrPfr IiLj˙ TrJ pJ~Ç mJÄuJPhPvr @ouJrJ pKh AÄPrK\ mMP^ gJPTj, fJyPu fJrJ ßxaJ xoqT CkuK… TrPf ßkPrPZjÇ @r xm ßYP~ mz TgJ, TL xm YMKÜ TPr FPuj, @orJ fJr xmèPuJr KvPrJjJoS \JjPf kJruJo jJÇ mJÄuJPhPvr FT TotTftJ ßfJ mPuA KhPuj ßp, TfèPuJ YMKÜ S xoP^JfJ˛JrT ˝Jãr yP~PZ, fJ KfKj fUPjJ èPj ßhUPf kJPrjKjÇ IgtJ“ ß^JkJ ß^JkJ YMKÜ nJrPfr xPñ ˝Jãr TPr FPxPZj k´iJjoπLÇ

KmPrJiL hPur kã ßgPT @PVA hJKm TrJ yP~KZu ßp, TL TL YMKÜ TrPZj, fJ \jVPer TJPZ @VJo k´TJv TÀjÇ fUj mJTkaM @S~JoL oπLrJ muKZPuj, xm YMKÜ k´TJv TrJ yPmÇ fJrJ \JjPfjA jJ ßp, ßTJPjJ YMKÜr KmmreA \JKfr xJoPj ßfJ hNPrr TgJ, xÄxPhS k´TJv TrJ yPm jJÇ k´TJv TrJ y~KjÇ FUj SA oπLrJ FPTmJPr YMk ßoPr ßVPZjÇ FTKa YMKÜr KmmreS k´TJv TrJ y~KjÇ @S~JoL FoKkPhr KT uöJ @PZ? fJrJ @Aj k´PefJ! YMKÜèPuJr Km˜JKrf Kmmre k´iJjoπLr TJPZ \JjPf YJjÇ KT∂á xmJA \JPjj, ßx xJyx TJPrJ ßjAÇ F rTo hM-FTaJ xJyxL TgJ mPu @mhMu uKfl KxK¨TL oKπfô yJKrP~PZj, FoKkKVKr yJKrP~PZjÇ ßxaJ KfKj yP\r KmPrJKifJ TrJr \jq yJrJjKjÇ iJreJ TrJ y~, KfKj k´iJjoπLr kM© x\Lm S~JP\h \~ xŒPTt ßmlJÅx o∂mq TPrKZPuj mPu yJKrP~PZjÇ pJT, oyJj @uäJy fJ~JuJ fJPT ÊnmMK≠ KhP~PZjÇ KfKj FmJr yP\ pJPòjÇ @orJ @uäJy fJ~JuJr TJPZ k´JgtjJ TKr, KfKj ßpj @mhMu uKfl KxK¨TLr èjJyUJfJ oJl TPr ßhjÇ xMfrJÄ @r ßTC xÄxPh hJÅKzP~ ßp nJrPfr xJPg xŒJKhf YMKÜ KmwP~ k´vú TrJr èhtJ rJPUj jJ, ßxaJ @r mPu KhPf y~ jJÇ KT∂á KhKuär xJPg xŒJKhf k´KfrãJKmw~T xoP^JfJ YMKÜ @oJPhr \jq KmvJu CPÆPVr TJre yP~ hJÅKzP~PZÇ FA YMKÜr Km˜JKrf Kmmre k´TJKvf y~KjÇ y~f ßTJPjJ VefJKπT xrTJr @xJr @PV fJ k´TJKvf yPmS jJÇ FUj k´TJKvf yP~PZ, nJxJ nJxJ hM-YJr uJAjÇ fJ ßgPTA ßmJ^J KVP~PZ ßp, @orJ FT n~JjT KmkPhr oPiq @PÓkíPÔ \KzP~ kzPf pJKòÇ nJrPfr xJPg ßvU yJKxjJr xŒJKhf FA k´KfrãJ TJbJPoJ xoP^JfJ˛JrT yPò mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr \jq IPaTxA, ImJ˜m S Ik´P~J\jL~Ç fJPhr FTKa ÈIfq∂ ßVJkjL~' xJoKrT jLKf rP~PZ Kj\˝ k´P~J\j ßoaJPjJr \jqÇ KT∂á FA xoP^JfJ˛JrT ˝JãPrr lPu mJÄuJPhPvr \JfL~ k´KfrãJ jLKf oJrJ®T ÉoKTr oMPU kPz

ßVPZÇ nJrPfr TJPZ fJ CPjìJKYf yS~Jr @vïJ ßhUJ KhP~PZÇ F irPjr FTKa jLKf ‰fKr y~ @ûKuT S @∂\tJKfT kKrmftjvLu x÷Jmq ÉoKTr kKrK˙Kf xJoPj ßrPUÇ F ZJzJ k´KfrãJ jLKfPf gJPT ßTJPjJ ßhPvr @ûKuT IU§fJ, mKy”v©Mr @âoe S Inq∂rLe jJvTfJ ßoJTJPmuJ TrJr ßTRvuÇ @mJr xoP~r kKrmftPjr xJPg FPf YJKyhJr xojõ~ WaJPjJ y~Ç ßxKaS rJPÓsr FTJ∂ ßVJkjL~ Kmw~Ç KT∂á nJrPfr xPñ k´KfrãJ TJbJPoJ YMKÜr oPfJ @V´JxL YMKÜ ßxA ßVJkjL~fJ jÓ TPr KhPuJÇ fJ ZJzJ mJÄuJPhv KTnJPm ßhPvr k´KfrãJ KjKÁf TrPm, fJ @®rãJoNuT yPm jJKT @âoeJ®T yPm, ßxKaS Kjntr TPr v©Mr oPjJnJPmr SkrÇ FUj k´KfrãJ KjP~ pJrJ nJmPZj, fJPhr TJPZ FaJA oNu @PuJYq Kmw~Ç pKhS @PuJYjJr ßTªsKmªM FUJj ßgPT xKrP~ ßh~Jr \jq xrTJr ßylJ\Pf AxuJPor xJPg xoP^JfJ TPr mPxPZÇ fJr Skr \Kñ jJaT ßfJ @PZAÇ KT∂á fJPf mJÄuJPhPvr k´KfrãJ jLKfr @PuJYjJ yJKrP~ pJPm

jJÇ nJrPfr xJPg FA k´KfrãJ xoP^JfJ˝JãPrr lPu nJrf @oJPhr k´KfrãJ ßTRvPur IPjT ßVJkj Kmw~A ImVf yPm, ßxKa TJPrJ TJPZ TJoq j~Ç KjrJk•J UJPf mJÄuJPhPvr pKh ßTJPjJ Kmkh @Px, ßxKa @xPm k´KfPmvL ßhv ßgPTAÇ hNrmftL ßhv ßgPTS KjrJk•J ÉoKT @xPf kJPr, fPm fJ hNrmftLAÇ ßx KhT ßgPT @oJPhr k´KfrãJmJKyjLPT @Kvr hvT ßgPT \jxŒíÜ TPr VPz ßfJuJ yP~PZÇ ßxUJPj ßxjJmJKyjL, xLoJ∂rãL mJKyjL S \jVe FTJTJr yP~ ßhPvr ˝JiLjfJ xJmtPnRofô rãJ TrPmÇ 1971 xJPuS ˝JiLjfJpMP≠r xo~ FTA irPjr Im˙J xíKÓ yP~KZuÇ 28 yJ\Jr mJXJKu ‰xjq AKk@r (mftoJPj KmK\Km) oMKÜmJKyjLr xJPg FTJTJr yP~ FT uJU 47 yJ\Jr ßuJPTr mqNy VPz fMPuKZuÇ ˝JiLjfJr kr 1972 xJu ßgPT ßxjJmJKyjLPT xMxÄyf TrJr TJ\ ÊÀ y~Ç 19761981 xJPu KmsPVcèPuJPT KcKnvPj „kJ∂r TrJ y~Ç xv˘mJKyjLPf ßpJV TrJ y~ @iMKjT ßãkeJ˘Ç @Kvr hvPTr FA iJrJ ImqJyf ßrPU 34 kOÔJ~


36 oMÜKY∂J

05 - 11 May 2017 m SURMA

È˝P·Jjúf' fToJ ß^Pz ßluJA nJPuJ TJ\L UuLTMöoJj @yoh ßuUT : IgtjLKfKmh

mJÄuJPhv ˝P·Jjúf mJ FuKcKx (Kuˆ ßcPnukc TJK≤s) fJKuTJ ßgPT C•re mJ VsqJ\MP~vPjr \jq @Pmhj TPrPZ mJ TrPf pJPò- Foj FTKa Umr KTZMKhj @PV KmKnjú xÄmJhoJiqPo ßhPUKZuJoÇ @Ko oPj TKr, FaJ xKbT CPhqJVÇ mJÄuJPhPvr mftoJj Im˙J~ ˝P·Jjúf ßhPvr fToJ IPVRrPmrÇ FaJ ß^Pz ßluJA ßvs~Ç ˝P·Jjúf fJKuTJ~ ßpxm ßhv rP~PZ ßxèPuJr ßmKvrnJPVr fMujJ~ mJÄuJPhv IgtjLKf, KvãJ, ˝J˙q, k´pMKÜ, kKrPmv mqm˙JkjJxy KmKnjú KhT ßgPT FKVP~Ç FuKcKx ßhvèPuJr KmKnjú xPÿuPj ßVPuS mJÄuJPhPvr FKVP~ gJTJr Kmw~Ka ¸Ó ßmJ^J pJ~Ç mZr hMP~T @PV ACPrJPk ˝P·Jjúf ßhvèPuJr FTKa ßxKojJPr KVP~ ßhPUKZuJo, ßxUJPj ßpxm KmwP~ IV´VKfr \jq @PuJYjJ TrJ yPò, fJr ßmKvrnJVA mJÄuJPhv ßmv @PV I\tj TPr ßlPuPZÇ @orJ \JKj, \JKfxÄPWr IiLPj ˝P·Jjúf ßhPvr iJreJ hJjJ mJÅPi wJPar hvPTr ßvw KhPTÇ k´Kf 10 mZr krkr FA ßhvèPuJr vLwt xPÿuj yP~ gJPTÇ

˝JiLjfJr kr mJÄuJPhv 1981 xJPu k´go l∑JP¿r kqJKrPx IjMKÔf xPÿuPj ßpJV ßh~Ç 2011 xJPu fMrPÛr A˜J’MPu IjMKÔf xPÿuPjA uãq K˙r TrJ yP~KZu ßp, 2022 xJPu krmftL xPÿuPjr @PVA mJÄuJPhv FA fJKuTJ ßgPT ßmr yP~ @xJr k´PYÓJ YJuJPmÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhv k´KfKjKi hPur xhxq KyPxPm @oJr xMPpJV yP~KZu SA xPÿuPj ßpJV ßhS~JrÇ @orJ ßhUPf kJA, ˝P·Jjúf ßhPvr fJKuTJ~ mftoJPj ßp 48Ka ßhv rP~PZ, fJr 34KaA @Kl∑TJr hKrhs ßhvÇ FKv~Jr rP~PZ 9KaÇ mJÄuJPhv ZJzJ mJKT ßhvèPuJ yPò@lVJKj˜Jj, ßjkJu, nMaJj, Ko~JjoJr, uJSx, TP’JKc~J, kNmt KfoMr S AP~PojÇ FKv~Jr FTKa ßhv oJuÆLk 2011 xJPuA FA fJKuTJ ßgPT C•rPe xão yP~PZÇ ßjkJu S nMaJj 2011 xJPu \JKfxÄPWr TKoKa S~Jt ßcPnukPo≤ kKuKxr kptJPuJYjJ~ ˝P·Jjúf ßhPvr kptJ~ ßgPT C•rPer vftkrN Pe ˝LTíKf kJ~Ç 2018 xJPur kptJPuJYjJ~S pKh FA ˝LTíKf m\J~ gJPT fJyPu FA hMKa ßhv 2021 xJu jJVJh oiqo @P~r ßhPvr TJfJPr CjúLf yPmÇ k´xñf, k´Kf Kfj mZr krkr ßhvèPuJr Im˙Jj kptJPuJYjJ y~Ç FTmJr C•rPer @Pmhj TrPu krkr hMA hlJ kptJPuJYjJ~ pKh FTKa ßhv vftkNrPe ˝LTíKf kJ~ fPmA ßhvKa mZr KfPjPTr oPiq ˝P·Jjúf kptJ~ ßgPT ßmKrP~ @xPmÇ mJÄuJPhPvr Im˙Jj 2018 xJPu kptJPuJYjJ yPm mPu @vJ rJKU FmÄ pKh mJÄuJPhv vftkNrPer ˝LTíKf kJ~ fJyPu 2021 xJPu @mJr kptJPuJYjJ yPm FmÄ fUj FA ˝LTíKf Imqyf gJTPu 2024 xJu jJVJh ˝P·Jjúf ßhvèPuJr fJKuTJ ßgPT ßmr yPf kJrPmÇ CPuäU TrJ k´P~J\j, FuKcKx fJKuTJ ßgPT C•rPer \jq KfjKa xNYT rP~PZÇ FTKa yPò IgtQjKfT ^MKÅ T Kj~πeÇ TíKw C“kJhj, keq S ßxmJ rlfJKj UJPf IK˙KfvLufJ, jj-asJKcvjJu f“krfJr IgtQjKfT èÀfô, Kv· rlfJKjr ßãP©

k´Kf Kfj mZr krkr ßhvèPuJr Im˙Jj kptJPuJYjJ y~Ç FTmJr C•rPer @Pmhj TrPu krkr hMA hlJ kptJPuJYjJ~ pKh FTKa ßhv vftkNrPe ˝LTíKf kJ~ fPmA ßhvKa mZr KfPjPTr oPiq ˝P·Jjúf kptJ~ ßgPT ßmKrP~ @xPmÇ mJÄuJPhPvr Im˙Jj 2018 xJPu kptJPuJYjJ yPm mPu @vJ rJKU FmÄ pKh mJÄuJPhv vftkNrPer ˝LTíKf kJ~ fJyPu 2021 xJPu @mJr kptJPuJYjJ yPm FmÄ fUj FA ˝LTíKf Imqyf gJTPu 2024 xJu jJVJh ˝P·Jjúf ßhvèPuJr fJKuTJ ßgPT ßmr yPf kJrPmÇ oPjJPpJV, IgtQjKfTnJPm ãMhs CPhqJPVr xLoJm≠fJ FmÄ \jxÄUqJr Tf vfJÄv k´JTíKfT hMPptJPV CÆJ˜M y~g FèPuJr Skr KnK• TPrA IgtQjKfT ^MÅKTr oJ©J KjitJre TrJ yP~ gJPTÇ ßTJPjJ ßhPvr IgtQjKfT ^MÅKT pKh FTv' nJPVr oPiq 32 nJPVr KjPY gJPT, fJyPu ßxA ßhvPT IgtQjKfT ^MÅKToMÜ oPj TrJ y~Ç k´J¬ fgqoPf mJÄuJPhPv IgtQjKfT ^MÅKT FUj 32-Fr IPjT KjPY, 25 vfJÄPvr oPfJÇ KÆfL~ xNYT yPò oJjm xãofJÇ ßTJj ßhPvr oJjm xãofJ TfaMT,M ßxaJ SA ßhPvr kMKÓ, ˝J˙q, KvãJ S k´\jj xŒKTtf xNYPTr Skr Kjntr TPrÇ FuKcKx ßgPT C•rPer \jq oJjm xãofJ 66 nJV yPf y~Ç mJÄuJPhv AKfoPiq k´J~ 70 nJV I\tj TPrPZÇ mJÄuJPhv FUjS KkKZP~ rP~PZ C•rPer fífL~ xNYTKaPfÇ 2015 xJPur oJkTJKb IjMpJ~L ßTJPjJ ßhPvr Vz \JfL~ @~ mJ K\Fj@A pKh 1242 cuJr y~, fJyPu ßhvKa C•rPer xãofJ I\tj TPrPZ mPu iPr ßjS~J y~Ç mJÄuJPhPvr mftoJj K\Fj@A 1156 cuJrÇ @Ko oPj TKr, 2018

xJPu krmftL kptJPuJYjJr xo~ @xPf @xPf mJÄuJPhv FA uãqoJ©J I\tj TPr ßluPmÇ Imvq mJÄuJPhv AKfoPiq C•rPer xãofJ I\tj TPr ßlPuPZÇ TJre KfjKa xNYPTr oPiq ßp ßTJPjJ hMKaPf xão yPuA FTKa ßhPvr FuKcKx fJKuTJ ßgPT ßmr yS~Jr k´Kâ~J ÊÀ yPf kJPrÇ mJÄuJPhv AKfoPiq hMKa xNYPT xãofJ I\tj TPr ßlPuPZÇ @Ko @vJmJhL, fífL~ xNYPTS krmftL kptJPuJYjJr @PV xãofJ I\tj TrPm FmÄ Kfj xNYPTA kNet j’r KjP~ VsqJ\MP~vPjr kPg FKVP~ pJPm Ç FojKT 2018 xJPur kptJPuJYjJ~ CfPr pJS~Jr kr mJÄuJPhv YJAPu 2024 xJu kpt∂ xo~ jJS KjPf kJPrÇ irJ pJT ß˝òJ~ 2021 xJPuA FA fJKuTJ ßgPT ßmr yP~ @xPf kJPrÇ Imvq ßp ßTJPjJ ßhvA ßp ßTJPjJ xo~ ˝P·Jjúf ßhPvr fJKuTJ ßgPT KjP\PT k´fqJyJr TrPf kJPrÇ KT∂á \JKfxÄW oJj C•re TPrA ßmr yS~J nJPuJÇ 2024 xJu kpt∂ IPkãJ TrPm mJ @PVA ßmr yP~ @xPm ßx Kx≠J∂ mJ˜mfJr @PuJPT mJÄuJPhvPT @PVA 37 kOÔJ~

Ck-@ûKuT xyPpJKVfJPT ßTj èÀfô KhPf yPm fJPrT vJoxMr ßryoJj ßuUT: IiqJkT, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~

k´iJjoπL ßvU yJKxjJr nMaJj xlPrr kr Ck@ûKuT xyPpJKVfJr iJreJ @PrJ vKÜvJuL yP~PZÇ k´iJjoπLr nJrf xlr FmÄ Fr krkrA nMaJj xlr mJÄuJPhPvr krrJÓsjLKfr \jq èÀfôkeN t FTKa Kmw~Ç k´iJjoπLr nJrf xlPrr xo~ ßp ßpRg ßWJweJk© k´TJv TrJ yP~KZu fJr 28 j’r IjMPòPh FA Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr Skr èÀfô ßhS~J yP~KZuÇ FA IjMPòPh nMaJj, mJÄuJPhv @r nJrPfr xojõP~ Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr @PuJPT \uKmhMq“ C“kJhPjr x÷JmjJr TgJ muJ yP~KZuÇ k´iJjoπLr nMaJj xlPrr kr ßp 26 hlJ ßpRg KmmíKf k´TJv TrJ yP~KZu, fJPf kJr¸KrT ˝JPgt KmhMq“ S kJKjxŒh UJPf xyPpJKVfJ ß\JrhJPr KÆkãL~ S Ck@ûKuTnJPm TJ\ TrJr mqJkJPr hMA ßhv xÿf yP~KZuÇ KmmíKfPf muJ yP~KZu, mJÄuJPhv, nMaJj S nJrPfr ßjfJrJ krmftL xoP~ ßTJPjJ CkuPã FTK©f yPu ßxUJPjA K©PhvL~ xyPpJKVfJ~ \uKmhMq“ C“kJhPj xoP^JfJ ˛JrT (FoSAC) xA yPmÇ FA Ck-@ûKuT xyPpJKVfJ @oJPhr \jq Ifq∂ èÀfôkeN Çt ßTjjJ, mJÄuJPhPvr k´Y§ \ôJuJKj

YJKyhJ rP~PZÇ 2024 xJPu mJÄuJPhv Cjú~jvLu ßhv yPmÇ mJÄuJPhvPT mftoJPj ˝P·Jjúf ßhv (mJ FuKcKx) KyPxPm Veq TrJ y~Ç KT∂á mJÄuJPhPvr IgtQjKfT k´míK≠ S Cjú~j VKfiJrJr TJrPe \JKfxÄPWr mJKe\q S Cjú~jKmw~T xÄ˙J @ÄTaJc oPj TPr, mJÄuJPhv iLPr iLPr Cjú~jvLu ßhPvr KhPT FKVP~ pJPòÇ @ÄTaJPcr FuKcKx KrPkJat 2016 xJPu F TgJ k´JÑuj TrJ yP~PZÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, mJÄuJPhv 2018 xJPur oPiq FuKcKx ßgPT ßmr yP~ pJS~Jr ßpJVqfJ I\tj TrPmÇ 2021 xJPur oPiq FuKcKx ßgPT ßmr yS~Jr \jq ßp KfjKa KmwP~ FTKa KjKhtÓ oJjh§ KmPmYjJ TrJ y~, fJ xP∂Jw\jTnJPm m\J~ rJUPf xão yPm ßhvKaÇ lPu UMm xÄVf TJrPeA mJÄuJPhvPT fJr Cjú~Pjr VKfiJrJ iPr rJUPf yPmÇ @r Fr \jq k´P~J\j yPm KmhMq“Ç FA KmhMqPfr YJKyhJ mJÄuJPhv Inq∂rLenJPm ßoaJPf kJrPZ jJÇ k´P~J\j KmhMq“ @ohJKjr fgJ ßpRgnJPm KmhMq“ C“kJhPjrÇ Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr @PuJPT @orJ ßxA KmhMqPfr YJKyhJ ßoaJPf kJKrÇ F \jqA k´iJjoπL nJrf S nMaJj xlPrr xo~ Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr Skr èÀfô KhP~KZPujÇ xoxJoK~T Kmvõ rJ\jLKfPf Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr iJreJ jfMjÇ KÆfL~ KmvõpM≠-krmftL xoP~ @ûKuT xyPpJKVfJr iJreJr mqJkT Km˜Jr WPa FmÄ kíKgmLr KmKnjú IûPu FTJKiT @ûKuT xyPpJKVfJ xÄ˙Jr \jì y~Ç muJ y~, @ûKuT xyPpJKVfJ yPò j~J Kmvõmqm˙Jr FTKa èÀfôkNet IÄvÇ KÆfL~ KmvõpPM ≠r kr pMP≠r n~JmyfJ ßpUJPj TPo FPxKZu, ßxUJPj KjP\Phr oPiq xyPpJKVfJr oJiqPo Iûu KnK•Pf ßhvèPuJ KjP\Phr Cjú~j k´Kâ~JPT FKVP~ KjP~ KVP~KZuÇ IgtQjKfT xyPpJKVfJ S mJKe\q míK≠r oJiqPo KjP\Phr oPiq ßhvèPuJ Foj FT xŒTt VPz fMPuKZu, pJ KTjJ j~J Kmvõmqm˙J~ FT jfMj KhVP∂r xNYjJ TPrKZuÇ FTMv vfPT FPx ßxA iJreJ~ KTZMaJ kKrmftj

@PxÇ \jì y~ Ck-@ûKuT xyPpJKVfJrÇ mJÄuJPhPvr ßk´ãJkPa FA Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr iJreJKa jfMj, KT∂á FA Ck-@ûKuT xyPpJKVfJ mJÄuJPhPvr \jq KmkMu FT x÷JmjJr xíKÓ TPrPZÇ Ck-@ûKuT xyPpJKVfJ oNuf VPz SPb kJvJkJKv hMKa mJ KfjKa rJPÓsr KTZM IûPur xPñÇ ßxUJPj kMPrJ rJÓsKa \Kzf gJPT jJ, \Kzf gJPT KTZM IûuÇ @r Iûu KnK•PfA VPz SPb Ck-@ûKuT xyPpJKVfJÇ mJÄuJPhv xJTt KTÄmJ KmoxPaPTr oPfJ @ûKuT xyPpJKVfJ xÄ˙J~ \Kzf gJTPuS KmKm@AFj KTÄmJ KmKx@AFPor oPfJ Ck-@ûKuT xÄ˙J~ KjP\PT \Kzf TPrPZÇ KmKm@AFj (AASW) Ck@ûKuT xyPpJKVfJr TgJ k´go \JjJ pJ~ 2015 xJPu nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr dJTJ xlPrr xo~Ç SA xo~ hMA ßhPvr oPiq ßp ßpRg ßWJweJk©Ka ˝JãKrf yP~KZu, fJr 41 j’r iJrJ~ CPuäU TrJ yP~PZ ßp Cn~ k´iJjoπL KmKm@AFPjr @SfJ~ KmhMq“, kJKjxŒh, mJKe\q, asJjK\a S TJPjTKaKnKa UJPf xyPpJKVfJr xMPpJV TJP\ uJVJPf xÿf yP~PZjÇ FA KmKm@AFj yPò nMaJj, mJÄuJPhv, nJrf (xJf ßmJj rJ\q) S ßjkJuPT KjP~ FTKa Ck-@ûKuT xyPpJKVfJÇ FA Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr @PuJPT FrA oPiq dJTJ-KvuÄ-è~JyJKa FmÄ TuTJfJ-dJTJ-@VrfuJ mJx xJKntx YJuM yP~PZÇ YJuM yP~PZ UMujJ-TuTJfJ mJx xJKntxÇ pPvJr-TuTJfJ mJx xJKntxS YJuM yPmÇ TuTJfJ-UMujJr oPiq KÆfL~ ‰o©L FéPk´x ßasjS FrA oPiq YJuM yP~PZÇ rJoVz-xJmÀo ßxfM KjotJe TrPZ nJrfÇ lPu @VrfuJr keq kKrmyPj FUj FA ßxfM mqmyJr TPr oJ© 70 KTPuJKoaJr hNPr ImK˙f Y¢V´Jo xoMhsmªr mqmyJr TrJ pJPmÇ Fr xmA yPò Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr @PuJPTÇ Vf 15 \Mj (2015) mJÄuJPhv, nJrf, ßjkJu @r nMaJPjr oPiq pJ©L S keqmJyL pJjmJyj YuJYPu FTKa YMKÜ yP~KZuÇ FA YMKÜr IiLPj F YJrKa ßhPvr oPiq pJ©LmJyL

mJx, keqmJyL asJT-uKr S mqKÜVf mqmyJPrr VJKz YuJYu TrPf kJrPmÇ k´iJjoπLr nMaJj xlPrr xo~ nMaJj FPf rJK\ yP~PZÇ ßTjjJ, nMaJPjr xÄxh @kK• fMPuKZuÇ xÄxPh fJ IjMPoJKhf y~KjÇ k´xñâPo @orJ k´˜JKmf KmKx@AFo ß\Ja KjP~S @PuJYjJ TrPf kJKrÇ KmKx@AFo (ABSV) yPò Ijq FTKa Ck-@ûKuT xyPpJKVfJÇ FA ß\JPa @PZ mJÄuJPhv, YLj (ACjJj k´Phv), nJrf (xJf ßmJj rJ\qèPuJ) S Ko~JjoJrÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ 2014 xJPu fJÅr YLj xlPrr xo~ FA KmKx@AFo TKrcPrr mqJkJPr @V´y k´TJv TPrKZPujÇ FKaPT FTxo~ ÈTMjKoÄ CPhqJV' muJ yPfJÇ YLj 2003 xJPu F irPjr FTKa xyPpJKVfJr TgJ k´go mPuKZu, pJ krmftL xoP~ KmKx@AFo jJPo @®k´TJv TPrÇ FA ß\JaKa TJptTr yPu TMjKoÄ (YLPjr ACjJj k´PhPvr rJ\iJjL) ßgPT xzTkPg mJÄuJPhv S nJrPf @xJ pJPm FmÄ keq @jJ-PjS~J TrJ pJPmÇ Fr lPu YLjJ kPeqr hJo TPo pJPmÇ KÆfL~f, 2020 xJPu @Kx~JPj xíKÓ yPò oMÜmJ\Jr, pJr lPu mJÄuJPhv S nJrPfr keq k´PmvJKiTJPrr kg xy\ yPmÇ KmKx@AFPor @SfJ~ TMjKoÄ ßgPT TémJ\Jr kpt∂ xzT yPmÇ KfjKa ÀPa ACjJj k´PhPvr xPñ mJÄuJPhv S nJrf xÄpMÜ yPmÇ KmKx@AFo ß\JPar x÷JmjJ KmvJuÇ TJre FA YJrKa ßhPvr rP~PZ KmkMu ßfu S VqJxxŒh (Ko~JjoJr), rP~PZ vKÜvJuL IgtjLKf (YLj S nJrf), rP~PZ Kv· (YLj), vKÜvJuL xJKntx ßxÖr, rP~PZ KmvJu ImqmyNf \Ko (Ko~JjoJr) S xoMhms ªr (mJÄuJPhv, nJrf, Ko~JjoJr)Ç lPu F IûPur IgtQjKfT hívqka mhPu ßpPf kJPr nKmwqPf, pKh KmKx@AFo ß\JaPT TJptTr TrJr CPhqJV ßjS~J y~Ç @ûKuT IgtjLKf ßfJ mPaA, Kmvõ IgtjLKfPT IPjTJÄPv k´nJKmf TrPf kJPr FA ß\JaÇ muJA mJÉuq, FA YJrKa ßhPvr xKÿKuf K\KcKkr kKroJe 40 kOÔJ~


SURMA m 05 - 11 May 2017

ACPrJPkr IK˙rfJr k´Kfluj l∑JP¿ xJKær @yPoh ßuUT: YJatJct IqJTJC≤qJ≤

Vf 24 FKk´u IjMKÔf yP~ ßVu l∑JP¿r ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr k´go kmtÇ 11 \j k´JgtLr oPiq xPmtJó ßnJa (23.75 vfJÄv) ßkP~PZj rJ\jLKfPf jfMj FoJjMP~u oJPâJjÇ 21.53 vfJÄv ßnJa ßkP~ KÆfL~ ˙Jj IKiTJr TPrPZj T¢r cJjkK∫ hu l∑≤ jqJvjJu ßj©L ßoKrj Ku ßkjÇ k´go S KÆfL~ ˙Jj IKiTJrLPhr oPiq ßk´KxPc≤ KjitJrPer \jq rJjIl ßnJa yPm @VJoL 7 ßoÇ F hM'\j ZJzJS k´go kPmtr KjmtJYPj Ijqfo k´iJj k´JgtL KZPuj cJjkK∫ uJ KrkJmKuTJj hu oPjJjLf FmÄ hMjLt Kfr hJP~ IKnpMÜ xJPmT k´iJjoπL l∑JÅ PÅ xJ~J Kluj (19.91); TzJ mJo \Å uMT ßoPujvj (19.68) FmÄ ãofJxLj ßxJvqJKuˆ kJKatr k´JgtL ßmQjf yqJoj (6.35)Ç \jof \KrPkr fgqJjMpJ~L, FT\j ãofJxLj ßk´KxPcP≤r k´Kf xmtTJPur xmtKjoú xogtj ßhPU k´JgtL yjKj l∑JÅPxJ~J SuJÅhÇ Kj\ hPur ßk´KxPc≤ k´JgtL mJZJA KjmtJYPj k´JgtL yP~ KluPjr TJPZ ßyPr ßVPZj xJPmT cJjkK∫ ßk´KxPc≤ KjPTJuJx xJrPTJK\Ç KjmtJYPjr k´go kmt ßvPw mJh kPzPZ k´YKuf iJrJr xm rJ\QjKfT huÇ KaPT rP~PZ oJ© Vf mZr Vbj TrJ hu IqJÅ oqJPx hPur k´JgtL oJPâJj FmÄ TUjS ãofJ~ ßpPf jJ kJrJ Yro cJjkK∫ hu jqJvjJu l∑P≤r Ku ßkjÇ 2016 xJPur ßmsKéa FmÄ asJPŒr KjmtJYj mhPu KhP~PZ kKÁoJ rJ\jLKfr KyxJmKjTJvÇ xŒ´Kf K\fPf K\fPf ßyPr ßVPZj ßjhJruqJ¥Pxr kkMKuˆ ßjfJ KV´a S~JAJxt; Vf mZr 46.2 vfJÄv ßnJa ßkP~ ßyPrPZj IKˆs~Jr Kl∑co kJKat ßjfJ jmtJat ylJrÇ AfJKur kkMKuˆ hu lJAn ˆJr oMnPo≤ FUj k´iJj KmPrJiL huÇ kkMKuˆ huèPuJr \jxogtj ßmPzPZ AfJKu, ߸j, KljuqJ¥, \JotJKjxy ACPrJPkr xm ßhPvÇ

2008 xJPur IKgtT hMPptJPVr kr ßgPT ACPrJk\MPz YuPZ rJ\QjKfT S IgtQjKfT IK˙rfJ; ßmPzPZ ßmTJPrr xÄUqJ, TPoPZ ßUPa UJS~J oJjMPwr @~Ç l∑JP¿ FUj 10 vfJÄv ßuJT ßmTJrÇ fÀePhr oPiq FA yJr 25 vfJÄvÇ ÊiM l∑J¿ j~; \JotJKj mJh KhPu xoV´ ACPrJk S @PoKrTJr kKrK˙Kf ToPmKv FTA t Jr TJrPe rToÇ hLWt Khj iPr YuJ IgtQjKfT hMhv k´YKuf rJ\QjKfT k≠Kf, vJxTPVJÔL; IjqTgJ~ TJP~Ko ˝JgtmJhLPhr k´Kf mLfvs≠ yP~ kPzPZ kKÁPor \jVeÇ ßnJa ßhS~Jr \jq fJrJ UMÅ\PZ jfMj TJCPTÇ kkMKuˆ huèPuJr oPiq KY∂JiJrJ, ßjfífô mJ C“kK•Pf kJgtTq gJTPuS Kou rP~PZ ßmv TP~TKa AxMqPfÇ FrJ xmJA KmvõJ~jKmPrJiL, ACPrJKk~Jj ACKj~jKmPrJiL, IKnmJxjKmPrJiL, AxuJoL xπJxKmPrJiL, TJP~Ko ˝JgtmJhLPhr yKaP~ KhPf m≠kKrTrÇ FrJ Yro \JfL~fJmJhLÇ @KgtT oªJr xo~ kKÁPor xJiJre oJjMw UMm nJPuJ TPr mMP^ pJ~, TLnJPm YuPZ Kmvõmqm˙J; @˙J yJKrP~ ßlPu vJxT ßvsKer SkrÇ k´YKuf iJrJr rJ\jLKfr Skr yP~ SPb mLfvs≠; UMÅP\ ßlPr jfMj ßjfífôÇ 2013 xJPur ÊÀPf AfJKuPf IjMKÔf \JfL~ KjmtJYPj IÄv KjP~ ßTJPjJKhj rJ\jLKf jJ TrJ IKnPjfJ, m›VJr ßmP√ KV´PuäJr lJAn ˆJr oMnPo≤ K\Pf ßj~ 25 vfJÄv ßnJaÇ krmftL KjmtJYjèPuJPf KV´PuäJr xogtTrJ ßrJPor ßo~r khxy K\Pf ßj~ mÉ ˙JjL~ KjmtJYjÇ lJAn ˆJr oMnPoP≤r k´YJreJr ßfJPz xmPvPw VePnJPa ßyPr KmhJ~ ßjj k´iJjoπL oJP•S ßrK†Ç ߸Pjr KjmtJYPj èÀfôkeN t yP~ SPb 2014 xJPu VKbf TzJ mJo kPcPoJÇ 15 xJPur KjmtJYPj fJrJ 22.65 vfJÄv ßnJa ßkP~ fífL~ míy•o rJ\QjKfT hPu „kJ∂Krf y~Ç 15 xJPur KmsKav KjmtJYPj kkMKuˆ ACKTk hu ßnJa kJ~ 12.6 vfJÄvÇ 2010 xJPu FA kkMKuˆ huKa ßnJa ßkP~KZu oJ© 3.1 vfJÄvÇ KmvõJ~jPT @auJK≤PTr hMA kJPzr ßUPa UJS~J oJjMw xmPYP~ mz v©M KyPxPm KYK¤f TPrPZÇ ACPrJPk FTAnJPm ßhUJ yPò ACPrJKk~Jj ACKj~jPTÇ AC'r lPu TJP\r xMPpJV TPoPZ mz mz IgtjLKfr ßhPv; xJmtPnRofô TPoPZ; yJKrP~PZ KjP\Phr IyïJr l∑JÄT, KurJ; CkTíf yP~PZ IPkãJTíf hMmu t ßhvèPuJ FmÄ ijL mqKÜrJÇ fJA FA @ouJ kKrYJKuf xÄ˙J ßgPT ßmKrP~ @xPf YJ~ @o\jfJÇ KlPr ßkPf YJ~ KjP\r ßhvPT KjP\ kKrYJuj TrJr IKiTJrÇ kkMKuˆ huèPuJr xmA IKnmJxjKmPrJiLÇ KmvõJ~j S ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr lPu FTKhPT mÉ TJrUJjJ YPu ßVPZ; IjqKhPT pM≠Km±˜ oiqk´JPYqr uJU uJU oJjMw FPx nJV mKxP~PZ ImKvÓ TJP\r SkrÇ Fr lu yP~PZ o\MKr TPo pJS~J; ßmPzPZ ßmTJrfô, TPoPZ rJÓsL~ xMKmiJmKuÇ IKnmJxL ßmPz pJS~Jr \jq hJ~L kKÁPor xJosJ\qmJhL rJ\jLKfÇ @lVJKj˜Jj, ArJT, KuKm~J, AP~Poj FmÄ KxKr~J~

È˝P·Jjúf' fToJ (৩৬ kOÔJr kr) KjPf yPmÇ FaJ KbT, FuKcKx fJKuTJ~ gJTPu @∂\tJKfT kKrxPr KTZM xMKmiJ S xyJ~fJ kJS~J pJ~Ç Fr FTKa yPò, KmvõmJ\JPr K\FxKk xMKmiJ kJS~JÇ KT∂á @orJ ßhUKZ, mJÄuJPhv xm ßhPv FA xMKmiJ kJPò jJÇ xy\fr vPft EeS kJS~J pJ~Ç KT∂á @orJ ßhUKZ, k∞J ßxfMr oPfJ k´T· mJÄuJPhv Kj\ IgtJ~Pj TPr ßluPf xão yPòÇ fJyPu @r EPer xMKmiJr \jq IPVRrmo~ FTKa fToJ mP~ ßmzJPjJr k´P~J\j TL? ßoiJ˝fô IKiTJPrr ßãP© ßp xMKmiJ FuKcKx ßhvèPuJ ßkP~ gJPT, fJ mJÄuJPhv mJAPr ßgPTS I\tj TrPf kJrPmÇ FTKa FuKcKx fJr k´Jkq xMPpJV TfaJ kJPò mJ ßkPf kJrPZ, ßxaJS ßnPm ßhUJr k´P~J\j rP~PZÇ KmvõmJ\JPr FuKcKx ßhvèPuJr Ê‹oMÜ k´PmvJKiTJr KjP~ IPjT TgJmJftJ yP~PZ; KT∂á IPjTJÄPv ßxAxm ßhv kJPò jJÇ KmKnjú xoP~ IñLTJrS TrJ yP~KZu, Cjúf ßhvèPuJr \JfL~ @P~r 0.15 vfJÄv FuKcKxèPuJPT IjMhJj KyPxPm ßhS~J yPmÇ KT∂á ßhUJ pJPò, VPz fJ 0.09 vfJÄPvr ßmKv y~KjÇ @r TJrS IjMhJPjr \jq mJÄuJPhv mPx gJTPm ßTj? Cjú~jvLu IPjT ßhvA xyxsJP»r Cjú~j uãqoJ©J I\tj TrPf jJ kJrPuS mJÄuJPhv ßxaJ nJPuJnJPmA ßkPrPZÇ KTZM KmwP~ xJlPuqr \jq KmvõmqJkL k´vÄKxf yP~PZÇ oJfí S KvÊ oífMqyJr ToJPjJr \jq @oJPhr k´iJjoπL \JKfxÄW kMrÛJr ßkP~PZj 2010 xJPuÇ FuKcKxnMÜ ßhvèPuJr hJKm KZu, Cjúf Kmvõ \umJ~M kKrmftPjr IKnWJPfr ^MÅKTPf gJTJ

pM≠ mJiJPjJr lPu FTKhPT UrY TrPf yP~PZ KmkMu Igt; IjqKhPT ßxxm ßhv ßgPT YPu FPxPZ uJU uJU IKnmJxLÇ F Im˙Jr \jq ßUPa UJS~J oJjMw hJ~L TrPZ FfTJu iPr ßjfífô ßhS~J fJrJ @˙J yJKrP~PZ rJ\jLKfKmhPhrÇ @∂\tJKfTfJmJhL oiq cJj S oiq mJoPhr SkrÇ kkMKuˆ huèPuJr @PrT Toj v©Mg AxuJoÇ @PoKrTJ S ACPrJPkr xJiJre oJjMw \KñmJPhr C™JPj ßpoj hJ~L TrPZ fJPhr rJ\jLKfKmhPhr, ßfoKj hJ~L TrPZ AxuJo iotPTÇ xMA\JruqJ¥ oxK\Phr Skr KojJr mJjJPjJPT KjKw≠ TPrPZ; l∑J¿ xJiJre ˙JPj oMU ßdPT rJUJ Ky\Jm KjKw≠ TPrPZÇ ßk´KxPc≤ khk´JgtL ßoKrj Ku ßkj mPuPZj, KfKj ãofJ~ ßVPu kMPrJkMKr KjKw≠ TrPmj Ky\Jm; mJzKf Tr iJpt TrPmj ijL S IKnmJxLPhr SkrÇ kkMKuˆ huèPuJr xogtTrJ oPj TPr, fJPhr hu ãofJ~ ßVPu vÜ yJPf hoj TrPm AxuJoL \KñmJhÇ KmsPaPjr ‰hKjT hq ßaKuV´JPlr xmtPvw \jof \Krk IjMpJ~L, 7 ßor KjmtJYPj K\Pf @xPmj FoJjMP~u oJPâJjÇ mftoJPj fJr kPã \jof rP~PZ 60.2 vfJÄv FmÄ kkMKuˆ ßoKrj Ku ßkPjr kPã rP~PZj 39.8 vfJÄv ßnJaJrÇ fPm FA kJgtTq k´go kmt KjmtJYPjr kr ToKfr KhPTÇ 39 mZr m~Û oiqkK∫ oJPâJj k´go kPmtr KjmtJYPjr kr xogtj ßkP~PZj cJj-mJo KjKmtPvPw xm k´YKuf iJrJr rJ\QjKfT huèPuJr; Ku ßkj FTJÇ ÊiM rJ\QjKfT huèPuJA j~; oJPâJPjr xPñ @PZ KmV Km\Pjx, mqJÄT, Kgï aqJï, xMvLu xoJ\; xPmtJkKr KoKc~JÇ mJÄuJPhPv k´YKuf iJreJ~ FPhr xmJAPT FTxPñ xMvLu xoJ\ KyPxPm Veq TrJ y~Ç k´iJj iJrJr xÄmJh oJiqoèPuJ

ßhvèPuJr TJPZ FA hMPptJV ßoJTJPmuJr \jq Igt S k´pMKÜ y˜J∂r TrPmÇ F ßãP© UMm C“xJymq†T IV´VKf ßjAÇ mrÄ mJÄuJPhv Kj\ CPhqJPV FA ßãP© IPjT IV´VKf I\tj TPrPZÇ @Ko oPj TKr, FuKcKx ßgPT C•rPer uãqoJ©J KjitJKrf gJTMTÇ KT∂á ÊiM ßxA TJrPe j~; mrÄ mJÄuJPhvPT @rS FKVP~ ßjS~Jr ˝JPgtA IgtQjKfT xãofJ S K˙KfvLufJ I\tPjr k´PYÓJ ImqJyf gJTMTÇ F ßãP© rlfJKj mJKeP\qr xŒ´xJre TrPf yPm FmÄ jfMj jfMj rlfJKjPpJVq kPeqr C“kJhj mJzJPf yPmÇ ßkJvJT KvP·r kr F ßãP© x÷JmjJo~ Kv·èPuJ yPò YJozJ, SwMi FmÄ mJÄuJPhPvr vsomJ\JrPT @CaPxJKxtÄP~r oJiqPo TJP\ uJVJPjJÇ @Ko oPj TKr, kJa @oJPhr @PrTKa mz rlfJKj UJf yP~ CbPf kJPrÇ oJP^ TP~T hvPTr oªJr kr KmvõmqJkLA k´JTíKfT f∂ár YJKyhJ ßmPzPZÇ xrTJr FA UJPf pPgÓ oPjJPpJVL S CPhqJVL yP~PZÇ ßmxrTJKr kãèPuJPTS Fr x÷JmjJ CkuK… TrPf yPmÇ Inq∂rLe ImTJbJPoJS Cjúf ßhv yS~Jr kPg FTKa mz oJAuluTÇ KmPvw TPr \ôJuJKj UJfÇ mJÄuJPhPv KmhMq“ C“kJhj Vf TP~T mZPr IPjT ßmPzPZÇ FTA xPñ YJKyhJS mJzPZÇ mJÄuJPhv ßp IgtQjKfTnJPm FKVP~ pJPò, KmhMqPfr YJKyhJ S C“kJhj míK≠ fJr FTKa èÀfôkNet xNYTÇ @orJ \JKj, AKfoPiq KmhMq“ C“kJhj mJzJPjJr \jq xrTJr ßmv KTZM khPãk KjP~PZÇ FèPuJ xo~oPfJ xŒjú TrPf yPmÇ ßxA YqJPu† ßjS~Jr xãofJ mJÄuJPhv AKfoPiq I\tj TPrPZÇ FUj YJA hLWtxN©fJ kKryJrÇ KmKjP~JVS @rS mJzJPf yPmÇ Inq∂rLe S @∂\tJKfT jJjJ k´KfmºTfJ xP•ôS Vf TP~T mZPr KmKjP~JPVr VKf ßgPo ßjA; KmKjP~JPVr kKroJe mJzPZA pKhS IjMkJf ßfoj mJPzKjÇ F ßãP© kJmKuT k´JAPna kJatjJrKvPk @rS ß\Jr ßhS~J CKYf mPu @Ko oPj TKrÇ mftoJj xrTJPrr @oPu V´JoLe IgtjLKfPf ß\J~Jr

oMÜKY∂J 37

ßpoj @PoKrTJr KjmtJYPj asJPŒr KmkPã S KyuJKrr kPã KZu; FUJPjS ßfoKj fJrJ oiqkK∫ oJPâJPjr kPã; Ku ßkPjr KmkPãÇ ACPrJPkr IjqJjq ßhPvS fJPhr FTA Im˙JjÇ oNuiJrJr xÄmJhoJiqo ÊiM KmkPãA j~; ßp ßTJPjJ oNPuq fJrJ Ku ßkPjr fgJ ßUPa UJS~J oJjMPwr rJ\QjKfT C™JPjr KmÀP≠Ç xÄmJhoJiqo xm xo~ aJTJS~JuJPhr kPã \jof ‰fKr TPrÇ xMvLu xoJ\ FPhr mMK≠míK•T S rJ\QjKfT rxh xrmrJy TPrÇ KoKc~J S xMvLu xoJ\ ÊiM aJTJS~JuJPhr kJyJrJhJr jJ yP~, ßUPa UJS~J oJjMPwr KhPT xJoJjq ßU~Ju rJUPu FfKhPj mhPu ßpf ACPrJPkr rJ\QjKfT oJjKY©Ç \jof \Krk oJKTtj KjmtJYPjr oPfJ nMu KrKcÄ jJ KhPu 7 ßo K\Pf pJPmj jmJVf oJPâJjÇ fJr ßjfíPfô l∑JP¿r \jVe xJrPTJK\r ijL ßfJwPer xJTtJx @r SuJÅPhr Ião xoJ\mJPhr yJf ßgPT KTZMaJ yPuS ßryJA kJPmÇ ßl∑û rJ\jLKfPf kMKÅ \mJPhr ˝Jgt kMPrJkMKr rãJ TPr KfKj vsKoT ßvsKer oj ß\JVJPjJr ßYÓJ TrPmj mPu iJreJ TrJ pJ~Ç Ku ßkj y~PfJ fJr mJmJr oPfJ @mJrS ßyPr pJPmj KÆfL~ kPmtr KjmtJYPjÇ fJr ßyPr pJS~J oJPj kkMKu\Por ßyPr pJS~J yPm jJ, mrÄ @PrT iJk FKVP~ pJS~J yPmÇ fJr ßjfíPfô iJPk iJPk fJr hPur xogtj ßmPzPZ, pJr k´oJe kJS~J ßVPZ KmVf xÄxh S ˙JjL~ xrTJr KjmtJYjèPuJPfÇ ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr krkr IjMKÔf yPm ßxUJjTJr xÄxh KjmtJYjÇ ßx KjmtJYPj mftoJPjr ßYP~ IPjT ßmKv @xj kJPm fJr hu jqJvjJu l∑≤Ç ÊiM l∑JP¿A j~, iJPk iJPk ACPrJk-@PoKrTJ~ FKVP~ YuPZ kkMKu\oÇ Khj WKjP~ @xPZ oNuiJrJr rJ\jLKfrÇ

FPxPZÇ FKaPT ßaTxAnJPm FKVP~ KjPf yPu k´JKfÔJKjT jLKfVf xogtPj FmÄ IgtJ~j ÆJrJ xyJ~fJ KhPf yPmÇ fÀe k´\jìPT xKbTnJPm hã TPr fMuPf yPm FmÄ fJPhrPT pgJpgnJPm TJP\ KjP~JK\f TrPf yPmÇ ßaTxA Cjú~Pjr ßãP© fÀe k´\Pjìr nNKoTJ UMmA èÀfôkNetÇ m˜Mf FTKa ˝P·Jjúf ßhPvr fToJ ß^Pz ßlPu Cjú~jvLu FmÄ FT kptJP~ Cjúf ßhPv kKref yS~Jr ˝kú mJ˜mJ~j TrPf yPu xmt˜Pr oJjmxãofJ míK≠r KmT· ßjAÇ KkKZP~ kzJ \jPVJÔLPT oNuiJrJ~ vJKou TrJr KmT· ßjAÇ k´P~J\jL~ ImTJbJPoJ VPz ßfJuJPfS KÆiJ TrJ pJPm jJÇ F\jq Imvq Cjú~j k´vJxjPT ßdPu xJ\JPf yPmÇ Cjú~j mJP\a mJ˜mJ~Pj hLWtxN©fJ kKryJr TrPf yPmÇ ToJPf yPm hMjtLKf S IkY~Ç @orJ \KñmJh oJgJYJzJ KhP~ CbPf ßhKUÇ FA k´kû ßoJTJPmuJ~ xmJAPT xPYfj S xKâ~ yPf yPmÇ IjqgJ~ @oJPhr xm I\tj ŸJj yP~ ßpPf kJPrÇ FTA xPñ 'iJªJmJK\' mJ k´nJm UJKaP~ mqKÜ mJ ßVJÔL KmPvPwr xJoKÓT xŒh hUPur k´mefJ Kj~πPe @jPf yPmÇ FxmA @xPu FTTgJ~ muJ pJ~ xMvJxjÇ mJÄuJPhv Cjúf yPò, F mqJkJPr xPªy ßjAÇ FUj k´P~J\j FA Cjú~jPT @rS oJjmPTKªsT TPr ßfJuJÇ m˜Mf FaJA KZu oMKÜpMP≠r ßYfjJÇ ßhPvr xm jJVKrT xoJj optJhJ S jqJpq xMPpJV kJPm, FT xJVr rPÜr KmKjoP~ ßxaJA k´fqJvJ TPrKZuJo @orJÇ kuäL Tot-xyJ~T lJCP¥vj ßgPT @orJ F mqJkJPr TJ\ TrKZÇ pJPf TPr k´PfqPTr oJjmoptJhJ k´KfÔJ y~, @orJ ßxA ßYÓJ YJKuP~ pJKòÇ TJre oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ Cjúf S xoMjúf mJÄuJPhv VzJr uzJA ßTmu xrTJPrr FTJr j~Ç xrTJPrr FTJr kPã x÷mS j~Ç xmJAPT FKVP~ @xPf yPmÇ fJyPuA @orJ ßhPvr ßaTxA Cjú~j KjKÁf TrPf kJrmÇ ˝P·Jjúf ßhPvr fToJ hs∆f ß^Pz ßluPf kJrm ßfJ mPaAÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Restaurant For Sale

Uposhor SYLHET Basha For Sale

Great location, near New Malden Surrey. 55 seater. £20k rent PA. Premium £60K. Good taking, with great potential to increase. 16 yr lease. Restaurant is in very good decorative condition, with disabled toilet and full air condition. No accommodation. 07961 407 287

Great Location. Fully completed 4 floors. With foundation for 5 floors. 8 decimel land. Please Contact Mohammed Uddin 07940 355 221 (UK number) or/and 00880 1759117664 or S.Uddin 00880 1831725699

12/05//17

Busy Takeaway For Sale

21/04//17

Located near Heathrow with weekly takings £4.5k+ each week with the potential to grow. Rent is £12,000 per year with a 15 year lease. No staff accomodation. Call for more details. Genuine buyers only. 07572026604 16/6/17

Grocery Shop For Sale

Northamptonshire, well known Grocery shop. Fully fitted. Good turnover. 13 years lease remaining (option open) Rent £200 P/W. Please contact Mr. Miah on 07903 421781 14/4/17

Southend Takeaway For Sale

Southend on sea in Essex. Great location in a vibrant affluent area. 5 to 8 minutes walking distance between 2 main line British rail station.15 years renewable lease. Rear car parking,modern decoration, rent £700 p/m & no rates. Weekly takings £1400/£1500. Very good potential to do more. Price £18,000. Please call Mr Hossain or Mr Rahman 07947890762 01702 300900 (after 4.30 pm except tuesday)

Rates For Classified

5 May - 11 May 2017 m SURMA

02/06/17

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *Free six months newspapers T: 020 7377 9787

Grocery Shop For Sale

Situated on main road. South east London. Good turnover with potential to increase in the right hands with busy worldwide money transfer agent and supplier to caterers. Attractive well fitted shop with ceramic tiled floors. The premises is held on a secure renewable lease at £9,600 rental p.a. Reason for sale: owner wants to focus on other business. Contact:

MR ISLAM: 07958121079 07985202261 24/3/17

Restaurant For Sale

In Bournemouth, 11 years open lease, rent £11,000, 3 bedroom living accommodation above, newly refurbished, 54 seater, excellent location and reputation. Fully licensed. For further details please call 07931348830

Takeaway For Sale 7/7/17

In Crouch End, North London, 15 years open lease, rent and rate £16,000 p.a. Takeaway has been established for over 27 years, selling due to retirement. Weekly taking 7.5 to 8k. On sale for £85,000 please call Mr Uddin on 07983449979 14/4/17

Restaurant For Sale IN KENT

New Ash Green. Rent £10,500 p.a No business rates. Weekly takings: £3,500 to £4,000. 15 years open lease. Situated in prime location, with potential to increase turnover. A great opportunity. Asking price: £50,000. For more information please contact: Junu Mob:07951 479363 Raja Mob:07896 415 317 19/5/17

A3 Takeaway for Sale

Next to Lea-Bridge Roundabout. Off-street Parking. Close to BSIX College and Clapton Station with good footfall. Refurbished, CCTV, fixture, fittings and equipment provided. Just-eat & HungryHouse registered. 9 years on Lease with option to extend. Rent £12,000 p.a. On sale for £45,000. Please call: 07961002125 07931310405. 28/4/17

COOK or 2nd CHEF

Takeaway For Sale

WANTED

In south Croydon area Good location & very good business. Takeway is very well established since 1981. Weekly turn over £2,800/3,000. Rent £1,280 monthly. No rates. Includes one bedroom flat. Flat income £700 per monthly. Granted Rent. Price £32,000. Quick sale. Please contract: Mr Rahman mob: 07961 574 281

Jahanpur Majortila, Sylhet, ground floor basha, 4 bedrooms, 2 bathrooms, kitchen, 4 decimal, foundation up to 3rd floor, no time wasters, serious buyers only please. Contact Abdul on 07539 316 014

Facilities include family accommodation. Located near Brighton. This job is ideal for anyone bringing family from Bangladesh. We provide high salary and full family accommodation. Please Contact: 07710 592 960 (Mob) 01273 513308 (after 6pm) Mr Shukur Ahmed

28/04/17

TAKEAWAY FOR QUICK SALE

Restaurant For Sale 5/5/17

In Biggleswade, Bedfordshire Good Running Business, RENT AND RATE: £125 PER WEEK. Open Lease, No Accommodation However Available Upon Request (Above Flats). Potential To Do More. Selling For Personal Reasons. CALL ABDAL 01767 760 1067 07594 672670 07553 191594

In London prime location 40 seater restaurant fully licensed with air conditioned. 13 years open lease remaining. Buisness is very good £4500 taking weekly. Cheap rent £1250 monthly Very flexible & understanding landlord. Business has very good potential to do more. Please call Mr Wahid 07535484949

09/6/17

FREEHOLD For Sale

INDIAN TAKEAWAY WITH FLAT NEWCASTLE UPON TYNE AREA BUSY TAKEAWAY ON BUSY HIGH STREET LOCATION OFFER OVER £110,000 FOR MORE INFO CALL 01914990805 After 6 pm 07901640975 after 2 pm 07914941356 after 2 pm

Basha For Sale

SURMA 28/4/17

12/5/17

28/4/17

Subscribe to.........

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

, Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31 1773,

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ ÊjJjL mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r hLWt uvPT K Ç Im ßyJo \jq kM yJC\ \KroJjJr yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr ßpoj TrJ yP~PZ Ju KyPmKn u KmPyKn 59 kOÔJ~ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT hMA mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA Jr jJoKajJ YuoJj iJ~T xrT

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz muPfS hJKm f•ôJm kZª r TgJ JPjJ JjoπLr pKh ksi ßãP© ßpPT KT∂á kMjmtyJPu @S~JoL uLV JKk y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jjJrJ\ KmPrJiL hu pfA YJkJY jJPoA xrTJr JPrr IiLP

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kO hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj ßxJvJu

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J 57 kOÔJ~

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL uJKjtÄ~ KhP~P u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJo xrT iJ~T KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, f•ôJmjL~ ãofJxLjPr kJPrÇ yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ xÄuJ rTPor ãof oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr xPñ AxMqPf jJ FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf J ßTJPj

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ Jr PxJom

19 ßouJ 14 ‰mvJUL JaJCPjr JPU mJÄu ßY r rJ TqJPo

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

PAYMENTS CAN BE MADE BY CREDIT OR DEBIT CARD.

PLEASE CALL 020 7377 9787


SURMA m 5 May - 11 May 2017

WWW.

Kebab Shop For Sale

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Grill Piri Piri Chicken, Burger & Doner Kebab Shop. Located in very busy prime location. BIGGIN HILL, KENT TN16 3BA. Very good trade and area. Fully fitted. For more details on price and weekly takings etc Please Contact: MR MOHAMMED 07415401088 9/6/17

Surmanews

CLASSIFIED SECTION 39

Karim Ullah Market

Shops For sale

BONDAR BAZAR SYLHET Ground Floor No.42 & Fourth Floor (Pas Tala) No. 35 Both shops are currently rented. Receieving 7,000 taka. Tenancy ends Dec 2017. Owner in London, Asking Price for both shops only 32 Lakh (London) Mr. Ahmed 07956 237 128  (Sylhet) Rumel 01711 396 963 25/8/17

Takeaway For Sale

In Strood, Rochester, Kent. Well established business, 8 years open lease remaining. Rent £15,000 pa, no rates, 2 bedroom accommodation above, selling due to running issues, massive potential, priced for quick sale at £42000 [negotiable], weekly takings: £2700-£3300pw. Please Call: Noor 07878 199 482 Mamun 07763 685 229 25/8/17

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

GRILL PIRI PIRI CHICKEN, BURGER & DONNOR KEBAB

SHOP FOR SALE

VERY BUSY, PRIME LOCATION, BIGGIN HILL, KENT TN16 3BA PLEASE CONTACT MR. MOHAMMED 07415401088

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj

(Masud & Co.)

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

MHF

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com Free Estimates

All work guaranteed

Established Company for many years

l

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes

METAL WORK CELiK KAPi

TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

24 HOUR SERVICE

09/06/17

X Jogannathpur X Land For Sale

Near Jogannathpur Bazar. On main Shunamgonji Road. Ideal location for Community Centre, Shopping Centre or Any Commercial Development, including housing. 120 decimal. Please contact:

07478 883 232 | 07753 462 778 01688 301 166 (Ev) 12/05/17

Canopies l Metal Steps Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops, restaurants, takeaways and offices! l l

Emergency Call: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 558 3271


40 oMÜKY∂J

05 - 11 May 2017 m SURMA

ßmJPiJh~! @Kxl @yPoh ßuUT : TuJKoˆ

kJKT˜JPjr cj kK©TJ 2013 xJPur 23 oJYt FTKa Umr k´TJv TPrKZu FnJPm : mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S~JP\h ÈmJÄuJPhPvr KmPhKv mºM' xÿJjjJ khT k´hJj TrPmj kJÅY\j KmKvÓ kJKT˜JKjPT, pJrJ 1971 xJPu kNmt kJKT˜JPj kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLr IKnpJPjr KmPrJKifJ TPrKZPuj FmÄ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r k´Kf mqÜ TPrKZPuj fJPhr xogtjÇ pJPhr C•rJKiTJPrr yJPf F xÿJj fMPu ßhS~J yPm fJrJ yPujg TKm lP~\ @yoh lP~\, TKm yJKmm \JKum, mMK≠\LmL IiqJkT S~JKrx oLr, ßmuMY \JfL~fJmJhL ßjfJ oLr VJCx mé ßmP\P†J FmÄ @Aj\LmL oJKuT ßVJuJo K\uJKjÇ dJTJ~ 24 oJYt FT IjMÔJPj F

ßylJ\f KTKuÄ (6 kOÔJr kr) ßylJ\Pfr xJPg xrTJPrr mftoJj xUq ßhPU KjPYr V·Ka oPj kPz pJ~Ç FT ßuJT fJr nJPuJ ßZPuPT ßhKUP~ fJr TJjJ ßZPur \jq KmP~ KbT TPrKZuÇ UMKvPf Vh Vh yP~ muPf gJPT, o\J oJru @oJr TJjJ kMPfÇ F TgJ ÊPj kJv ßgPT ßoP~r mJk mPu, ßar kJAm ovJ~ aJAjJ KjPfÇ TJre ßxS fJr nJPuJ ßoP~PT ßhKUP~ ßUJÅzJ ßoP~PT VKZP~ KhP~PZÇ xrTJrPT TJmM TPr ßlPuPZ mPu AxuJok∫LPhr FTKa IÄv y~PfJ mJ @®fMKÓPf nMVPZj ßp, IPjT hJKm-hJS~J @hJ~ TPr ßlPuPZjÇ KT∂á k´Tíf WajJ FA VP·r oPfJA yP~ ßpPf kJPrÇ TJre oJhrJxJ xjPhr ˝LTíKf KoPuPZ mPa, fPm YJTKr ßh~Jr ßmJctèPuJPf ßp vJyKr~Jr TKmr @r \Jlr ATmJurJ fJPhr @xj ßkJÜ TPr YuPZj, fJPf FA xjh TfaMTM TJP\ uJVPm fJ ßhUJr Kmw~Ç TSKo xjPhr ˝LTíKf xoxqJ j~, xoxqJ FA ˝LTíKfr ßkZPj rJ\QjKfT ßTRvu mJ IKnuJwaMTM, pJ Ifq∂ ¸Ó yP~ kPzPZÇ kMPrJ Kmw~Ka mM^Pf yPmÇ yJAPTJPatr xJoPj KV´T ßhmLr oNKft ˙Jkj, kJbqkM˜TPT Km\JfL~Tre FmÄ Èoñu' ßvJnJpJ©JPT xmt\jLjTre xrTJPrr k´JP~JKrKa KuPˆr oPiq ßjAÇ pJPhr UMKv TrJr \jq FèPuJ TrJ yP~KZu, fJrJ xrTJPrr k´PYÓJ ßhPUA UMKvÇ IPjTaJ krLãJoNuTnJPm FèPuJ ZJzJ yP~KZuÇ pKh ßTJPjJ„k mJiJr xÿMULj jJ yP~ FèPuJ mJ˜mJ~j yP~ ßpf, fPm ßxJjJ~ ßxJyJVJ yPfJÇ mJiJ @xJr TJrPe fJ ßgPT xPr FPx oNu k´JP~JKrKar KhPT oPjJPpJV ßlJTJx TrJ yP~PZÇ ßxA k´JP~JKrKa yPuJ, KmPvw ßhPvr IjMTNPu F ßhPv FThuL~ vJxj k´KfÔJ TrJÇ lPu FT xoP~r KmPrJiL vKÜ FUj xyJ~T vKÜ yP~ kPzPZÇ oNu aJPVta mJ˜mJ~j yPu, xjhiJrL I∂f KTZM ßoRuJjJ CPÆJijL IjMÔJPj FPx ÈoNKft'r xJoPj hJÅKzP~ oMjJ\Jf kKrYJujJ TrPf KÆiJ TrPmj jJÇ PylJ\Pfr xJPg xrTJPrr FA xPUqr lu \JKf ßkPf ÊÀ TPrPZÇ Kjyf ÛMuZJ© fôTLr mJmJ KmxKouäJyr KmÀP≠ TgJ mPuPZj mPu vJoLo SxoJj fJr FT mÜífJ~ Yro ßãJn k´TJv TPrPZjÇ fôTLr mJmJ rJKlCr rJKæ KmxKouäJy KjP~ pJ mPuPZj, fJ xM¸Ó xÄKmiJjKmPrJiL mPu KfKj CPuäU TPrPZjÇ KfKj oPûr É\MrPhr uãq TPr mPuj, @kjJrJ ‰ipt iÀjÇ @hJuf ßp xo~ KhP~PZj fJr oPiq pKh Kmw~Kar xoJiJj jJ y~, Fr oPiq pKh ßTJPjJ

xÿJjxNYT khT y˜J∂r TrJ yPmÇ mJÄuJPhPvr \JfL~ ˛íKfPxRi UKYf ˝et S ßrRPkqr F khT V´ye TrPmj lP~\ @yoPhr TjqJ xJKuoJ yJvKo, oJKuT ßVJuJo K\uJKjr TjqJ @xoJ \JyJñLr, IiqJkT S~JKrx oLPrr x∂Jj yJKoh oLr, VJCx mé ßmP\P†Jr kM© yJKxu ßmP\P†J FmÄ yJKmm \JKuPmr TjqJ (fJr jJo k´KfPmhPj ßhS~J y~Kj)Ç F kMrÛJr k´hJPjr kr YJr mZr FT oJx IKfâJ∂ yP~PZÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ I\tPjr k´J~ xJPz YJr hvT kr ßvU yJKxjJr xrTJr oMKÜpMP≠ ßpxm KmPhKv @oJPhr kJPv KZPuj fJPhr xÿJjjJ k´hJj TPrÇ fJPhr oPiq xmtPoJa 12 \j KZPuj kJKT˜JKjÇ xÿJjjJ k´hJj ÊÀ yP~KZu 1971 xJPu nJrPfr k´iJjoπL AKªrJ VJºLPT KhP~Ç Frkr âPo @rS IPjTPT mJÄuJPhPv @oπe \JKjP~ xÿJKjf TrJ y~Ç nJrf, kJKT˜Jj, pMÜrJ\q, pMÜrJÓsxy IPjT ßhv ßgPT m~Û mqKÜrJ F xÿJj V´ye TPrjÇ pJrJ \LKmf ßjA KTÄmJ KmKnjú TJrPe @xPf kJPrjKj fJPhr yP~ kM©, TjqJ, ˘L KTÄmJ Ijq ßTC F xÿJjjJ V´ye TPrjÇ kJKT˜JPjr xJÄmJKhT yJKoh oLrS fJr KkfJr yP~ fJ V´ye TPrKZPujÇ KfKj mJÄuJPhPvr FTKa ‰hKjT kK©TJ~ FT xoP~ Kj~Kof TuJo KuPUPZjÇ @u TJ~hJ ßjfJ SxJoJ Kmj uJPhj pUj kJKT˜Jj KTÄmJ @lVJKj˜JPjr kJyJPz kJKuP~ fJr xπJxmJhL TotTJ§ kKrYJujJ TrKZPuj IKf xPñJkPj, fUj yJKoh oLr fJr xJãJ“TJr V´ye TPr YJûuq xíKÓ TPrKZPujÇ KTZMKhj @PV fJr SkPrA xπJxL yJouJ y~ FmÄ iJreJ TrJ y~ ßp, kJKT˜JPjr xJoKrT ßVJP~ªJ xÄ˙J KTÄmJ fJPhr yP~ TJ\ TrJ VJKluKf y~, fPm @kjJrJ kPr oJPb jJoPmj, @uäJyPT UMKv TrJr \jq @Ko xmJr @PV oJPb jJom AjvJ@uäJyÇ rJKlCr rJKær iot ImoJjjJr KmÀP≠ vJoLo SxoJPjr F ßãJn CkuK… TrPf ßhvmJxLr UMm FTaJ ßmV ßkPf yPò jJÇ rJ\QjKfTnJPm IxPYfj yPu AxuJPor ßylJ\f TrPf FPx lqJKxˆ xrTJr mJ \MuMomJ\Phr ßylJ\f yP~ kPzÇ iPotr iJrT-mJyPTrJ pUj \MuMomJ\Phr xJPg KjP~ iPotr ßylJ\Pf ßjPo kPz fUj xyP\A IPjT iotKmPÆwL S jJK˜T ‰fKr y~Ç xJKmtT IxPYfjfJ FmÄ ßuJn, ßâJi, KyÄxJ V´Jx TPrPZ kMPrJ \JKfPTÇ \JKfr KjrJkh @vsP~r Wr hJC hJC TPr \ôuPZÇ TJuJr mäJAP¥r oPfJ ßTC ßTC ßx @èj ßhUPf kJPò jJÇ pJrJ ßxKa ßhUPf kJPò, fJrJS xJoPj FPVJPf xJyx kJPò jJ, mrÄ ßTC ßTC ßxA @èPj KjP\r ßn\J TJkz ÊKTP~ KjPò; ßTC mJ @uM kMKzP~ UJPòÇ xmJA KoPu ßxA @èj ßjnJPjJr ßTJPjJ KY∂J ßhUJ pJPò jJÇ IgY ßxA @èPj kMPz orPf yPm xmJAPTÇ

Ck-@ûKuT xyPpJKVfJPT (36 kOÔJr kr) 5 hvKoT 7 KasKu~j cuJr, pJ Kmvõ K\KcKkr 10 vfJÄvÇ 1991 xJPu KmKx@AFPor Inq∂rLe mJKeP\qr kKroJe KZu ßpUJPj 1 hvKoT 2 KoKu~j cuJr, ßxUJPj 2011 xJPu fJ FPx hJÅzJ~ 90 hvKoT 21 KoKu~j cuJPrÇ 1 hvKoT 65 KoKu~j mVtKTPuJKoaJr FuJTJ @r 288 ßTJKa oJjMPwr mJx FA KmKx@AFo ß\JanMÜ ßhPvÇ kNPmt TMjKoÄ @r kKÁPo TuTJfJÇ oJ^UJPj Ko~JjoJPrr KoªJjJS S dJTJÇ nJrf F ß\JPar mqJkJPr @V´y ßhKUP~KZu F TJrPe ßp FPf TPr nKmwqPf nJrPfr @Kx~JPjr xhxqkh kJS~J xy\ y~ FmÄ fJr keq KjP~ Ê‹oMÜ xMKmiJ V´ye TPr @Kx~JPjr mJ\JPr k´Pmv TrPf kJPrÇ @orJS F xMPpJVKa KjPf kJKrÇ TJPjTKaKnKa F pMPVr YJKyhJÇ KmKm@AFj ß\Ja pKh xlu y~, fJyPu ß\JanMÜ YJrKa ßhPvr IgtjLKfPf mz kKrmftj @xPf kJPrÇ ßpRg CPhqJPV KmhMq“ C“kJhj mJÄuJPhPvr míy•r KxPua IûPur IgtjLKfPT mhPu KhPf kJPrÇ KxPua yP~ CbPf kJPr Ijqfo FTKa mJKeK\qT ßTªsÇ FTA TgJ k´PpJ\q KmKx@AFPor ßãP©SÇ xzTkg pKh k´v˜ y~, pKh Ê‹oMÜ xMKmiJ KjKÁf TrJ pJ~, fJyPu Ko~JjoJPrr \ôJuJKj xŒh fgJ TíKw S o“xqxŒh mqmyJr TPr fJ mz irPjr kKrmftj @jPf kJPr @oJPhr IgtjLKfPfÇ fJA

kJKT˜JPjr xJoKrT ßVJP~ªJ xÄ˙J KTÄmJ fJPhr yP~ TJ\ TrJ ßTJPjJ iotJº CV´kK∫ ßVJÔL rP~PZ Fr ßkZPjÇ Vf míy¸KfmJr yJKoh oLr FTKa ßaKuKnvj IjMÔJPj mPuPZj, ÈmJÄuJPhPvr k´iJjoπL fJr KkfJPT ßp xÿJjjJ k´hJj TPrPZj ßxaJ KfKj KlKrP~ ßhPmjÇ TJre ßvU yJKxjJr F TJ\ k´fJreJ ‰m KTZM j~Ç mJÄuJPhv kJKT˜JPjr xPñ xŒTt Cjúf TrPf YJ~ FmÄ F TJrPeA F xÿJjjJ k´hJj TrPZ mPu @oJPT \JjJPjJ y~Ç KT∂á kPr @Ko ßhPUKZ ßp, ßvU yJKxjJ kJKT˜JPjr xPñ xŒTt Cjúf jJ TPr mrÄ ImjKf WaJPòjÇ KfKj FojKT kJKT˜JPj mJÄuJPhPvr KâPTa hu kJbJPfS rJK\ yjKjÇ' mJÄuJ~ k´mJh @PZg KTPxr oPiq TL, kJ∂J nJPf KW! ßTJPjJ iotJº CV´kK∫ ßVJÔL rP~PZ Fr ßkZPjÇ Vf míy¸KfmJr yJKoh oLr FTKa ßaKuKnvj IjMÔJPj mPuPZj, ÈmJÄuJPhPvr k´iJjoπL fJr KkfJPT ßp xÿJjjJ k´hJj TPrPZj ßxaJ KfKj KlKrP~ ßhPmjÇ TJre ßvU yJKxjJr F TJ\ k´fJreJ ‰m KTZM j~Ç mJÄuJPhv kJKT˜JPjr xPñ xŒTt Cjúf TrPf YJ~ FmÄ F TJrPeA F xÿJjjJ k´hJj TrPZ mPu @oJPT \JjJPjJ y~Ç KT∂á kPr @Ko ßhPUKZ ßp, ßvU yJKxjJ kJKT˜JPjr xPñ xŒTt Cjúf jJ TPr mrÄ ImjKf WaJPòjÇ KfKj FojKT kJKT˜JPj mJÄuJPhPvr KâPTa hu kJbJPfS rJK\ yjKjÇ' mJÄuJ~ k´mJh @PZg KTPxr oPiq TL, kJ∂J nJPf KW!

yJKoh oLr fJr KkfJPT ßhS~J xÿJjjJ KlKrP~ KhPf KVP~ KTPxr oPiq TL KjP~ FPuj? k´gof KkfJPT ßTC xÿJKjf TrPu kMP©r KT IKiTJr gJPT fJ KlKrP~ ßhS~Jr? ßvU yJKxjJ KTÄmJ mJÄuJPhv xrTJr oMKÜpMP≠ xyJ~fJ FmÄ ßx xoP~ mJÄuJPhPv kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjLr VeyfqJr pJrJ KjªJ TPrKZPuj fJPhr TP~T\jPT xÿJKjf TPrKZPujÇ Fr xPñ ßTJPjJ ßhPvr xPñ TNaQjKfT xŒTt Cjúf mJ ãMeú TrJr xŒTt ßjAÇ fJyPu ßTj yJKoh oLPrr Foj KogqJYJr? 1971 xJPu mJÄuJPhPv kJKT˜JPjr ßxjJmJKyjLr VeyfqJ S iwtPer TPbJr KjªJ TPrKZPuj fJr KkfJÇ KfKj KT FUj muPmj, @oJr KkfJ pJ KuPUKZPuj ßxaJ @Ko k´fqJyJr TPr KjKò?

TJPjTKaKn mqmyJr TrPf yPm @oJPhr xmJr ˝JPgtÇ @orJ ßhUPf YJA @oJPhr ˝JgtÇ TJPjTKaKnKa mqmyJr TPr ßTJPjJ FTKa ßhv uJnmJj yPm, fJ yPf kJPr jJÇ @orJS YJA TJPjTKaKnKa mqmyJr TPr @oJPhr keq ßjkJu S nMaJj pJTÇ xzTkPg @orJ ßpPf YJA TMjKoÄP~Ç KT∂á F \jq pJ hrTJr, fJ yPò @˙Jr xŒTt VPz ßfJuJÇ kJr¸KrT KmvõJx S @˙J pKh VPz SPb, fJyPu F IûPur IgtjLKfPf FTKa mz kKrmftj @xPm∏FKa muJr @r IPkãJ rJPU jJÇ Ck@ûKuT xyPpJKVfJr ßãP© FA oMyNPft FTKa mz xoxqJ nJrfPT KjP~Ç nJrPfr krrJÓsjLKf FUj kMPrJkMKrnJPm KÆkãL~fJr ßmzJ\Ju ßgPT ßmr yP~ @xPf kJPrKjÇ IgtJ“ nJrf Cjú~j S xŒTt rãJ TPr KÆkãL~fJr @PuJPTÇ IgtJ“ mJÄuJPhPvr xPñ KTÄmJ ßjkJPur xPñ nJrPfr ßp xoxqJ, fJ nJrf xoJiJj TrPf YJ~ KÆkãL~fJr @PuJPTÇ KT∂á mJÄuJPhPvr krrJÓsjLKfr ‰mKvÓq yPò mÉkãL~fJÇ KmKm@AFj KTÄmJ KmKx@AFo mÉkãL~fJr @PuJPTA rKYfÇ nJrf FPf FUj xÿKf KhP~PZÇ KT∂á Fr kNet mJ˜mJ~j fUjA x÷m yPm pUj nJrPfr híKÓnKñPf kKrmftj @xPmÇ mJÄuJPhPvr xoxqJ FA oMyNPft hMKaÇ Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr @PuJPT FA xoxqJ hMKar xoJiJj x÷mÇ FA xoxqJ hMKa yPò kJKj S \ôJuJKjÇ \ôJuJKj UJPf Ck-@ûKuT xyPpJKVfJ, IgtJ“ KmKm@AFPjr @PuJPT FTKa mqJkT kKrmftj @jPf kJPr F IûPuÇ nMaJj S ßjkJPu KmkMu \uKmhMqPfr x÷JmjJ rP~PZÇ mJÄuJPhv F UJPf KmKjP~JV TrPf YJ~Ç KT∂á \uKmhMq“ C“kJKhf yPuS nJrPfr xÿKf kJS~J jJ ßVPu fJ mJÄuJPhPv @jJ pJPm jJÇ xMfrJÄ mJÄuJPhPvr KmKjP~JV fUjA TJP\ uJVPm pUj C“kJKhf KmhMq“ nMaJj KTÄmJ ßjkJu ßgPT mJÄuJPhPv @xPmÇ @vJr TgJ, k´iJjoπLr nJrf xlPrr xo~ nJrf F mqJkJPr rJK\ yP~PZÇ k´iJjoπLr @∂\tJKfTKmw~T CkPhÓJ c. VSyr Kr\nL Vf 22 FKk´u dJTJ~ KmoxPaT xKYmJuP~ KmoxPaT ßjaS~JTt Im kKuKx KgÄT aqJÄTPxr (KmFjKkKaKa) CPÆJijL IjMÔJPj mPuPZj, Ck@ûKuT xyPpJKVfJr pPgÓ nKmwq“ rP~PZÇ KfKj KmoxPaPTr kJvJkJKv KmKm@AFj S KmKx@AFPor oJiqPo nKmwq“ VzJr TgJ mPuj (TJPur T£, 23 FKk´u)Ç FKaA yPò @xu TgJÇ xJTt FUj ITJptTrÇ ßvw xJTt vLwt xPÿuj IjMKÔf y~KjÇ nKmwqPf yS~Jr x÷JmjJS ãLeÇ FTxo~ xJTt ßp x÷JmjJr xíKÓ TPrKZu, fJ ãLe yP~ @xPZÇ lPu Ck-@ûKuT xyPpJKVfJr @PuJPTA @oJPhr Cjú~j S k´Kâ~JPT FKVP~ KjP~ ßpPf yPmÇ

xπJxmJPhr hJP~ TJKctPl SPmAKuÇ SP~ux-Fr TJKctl FuJTJr h§k´J¬ SA mqKÜr jJo xJoJfJ CuäJyÇ 34 mZPrr xJoJfJ CuäJyPT xπJxL k´Kvãe, xπJxL TotTJP§r kKrT·jJ FmÄ xπJxL f“krfJ~ xojõP~r \jqS ßhJwL xJmq˜ TPrPZ @hJufÇ Fxm IkrJPi Vf 25 FKk´u, oñumJr u§Pjr S ßmAKur @hJuf fJr KmÀP≠ rJ~ ßh~Ç FTA xJPg fJPT UMmA oJrJfìT FT\j mqKÜ KyPxPm @UqJK~f TPrPZ ÛauqJ§ A~JctÇ ÛauqJ§ A~Jct-Fr xπJxmJhKmPrJiL ACKjPar ToJ¥Jr Kcj ßyAcjÇ KfKj mPuj, xJoJfJ CuäJy FT\j UMmA oJrJfìT mqKÜÇ k´JgKoTnJPm ßx A≤JrPjPar oJiqPo fJr TJptâo kKrYJujJ TPrÇ @orJ fJPT FT\j A≤JrPja xπJxL KyPxPm ßvseLnáÜ TrPmJÇ Kcj ßyAcj mPuj, ßx hMKj~J\MPz xπxLPhr \jq FTaJ ˆk vk YJuM TPrKZuÇ k´JgKoTnJPm ßx hJP~v (@AFx)-Fr k´kJVJ§Jr \jq FTaJ uJAPmsKrr mqm˙J TPrÇ I˘ S xorJ˘ mqm˙J xŒPTt fgq-CkJ• S KjPhtvjJ k´hJj TPrÇ Fr lPu hMKj~J\MPz ZKzP~ gJTJ xπJxLrJ Fxm fgqCkJP•r nJ§JPr k´PmvJKiTJr kJ~Ç Fxm SP~mxJAa fJPhr \jq UMmA CkTJrL KyPxPm kKrVKef y~Ç KmsKav xÄmJhoJiqoèPuJPf xJoJfJ CuäJy TJlKuÄT ßarKrˆ KyPxPm xoKiT kKrKYfÇ ßx TKgf xJAmJr KUuJlJy @Kotr èÀfôkNet xhxqÇ ¸vtTJfr FjKâkvj k´pMKÜ mqmyJPrr oJiqPo ßpJVJPpJV rãJr mqJkJPr @AFx xhxqPhr ßx jJjJ krJovt KhPfJÇ Fr @PV ßx SP~ux-Fr FTKa A¿qMPr¿ ßTJŒJKjr YJTKr ßZPz ßh~Ç 2015 xJPur KcPx’Pr xJoJfJ CuäJyPT ßV´lfJPrr @Phv ßh~ KmsKav @hJufÇ 2016 xJPur ßxP¡’Pr fJPT ßV´lfJr TrJ y~Ç ßV´lfJPrr KjPhtv ßgPT ÊÀ TPr ßV´lfJr yS~Jr @V kpt∂ xoP~ ßx ¸vtTJfr cJaJ xMrãJ~ KjPhtvjJoNuT jJjJ KnKcS xrmrJy TPrÇ FjKâkvj ßk´JV´Jo mqmyJr TPr ßmjJPo IjuJAPj Fxm TotTJ§ kKrYJujJ TPrÇ VJAPcc KoxJAux lJ¥JPo≤Jux FFlFo 5231 KvPrJjJPor FTKa mA KjP\r TJPZ gJTJr TgJS ˝LTJr TPrPZ xJoJfJ CuäJyÇ FZJzJ fJr TJPZ IqJcnJP¿x Aj KoxJAu VJAPc¿ jJPor @rS FTKa mAP~r APuTasKjT xÄÛre KZuÇ xπJxL f“krfJ kKrYJujJr CP¨PvqA ßx Fxm xÄV´y TPrÇ ßvw kpt∂ fJPT KYK¤f TPr ßV´lfJPr xão y~ KmsKav xπJxKmPrJiL kMKuvÇ


SURMA m 05 - 11 May 2017

ßmsKéa FmÄ KmsPaPjr oiqmftL KjmtJYj

oMÜKY∂J 41

lJÀT ßpJvL ßuUT : KmsPaj k´mJxL xJÄmJKhT

ßpnJPmA mKu jJ ßTj, KmsPaj KTZáaJ yPuS FTaJ hM”xoP~r oKiq KhP~A yÅJaPZÇ rJ\jLKfPf @PZ IKjÁ~fJÇ \joPj ßTJj nLKf KTÄmJ xÄv~ jJ gJTPuS KmsPaPjr KjfqKhPjr YuJ~ ßp FTaJ o∫r VKf @PZ, fJ muJA pJ~Ç KmsPaPjr ßmsKéPar VjrJP~r kr ßgPTA kJCP§r hrkfj ÊÀ y~Ç ˝JnJKmTnJPmA hsmqoNPuq kPzPZ Fr k´nJmÇ ßmsKéa KjP~ xÄxPh FoKkPhr mqkT @PuJYjJ, ßfPrxJ ßo'r xJPg ofKnjúfJ KTÄmJ xÄxPhr mJAPr \jVPer @PuJYjJ, @hJuPf ßmsKàa KjP~ oJouJ FmÄ IPjT TJb-Uz kMKzP~ ßvw kpt∂ ßmsKéa KjP~ ßvw KxP≠JP∂ @Px KmsPaPjr kJutJPo≤Ç KT∂á fJrkPrS xo~ nJu pJPò jJ ßfPrxJ ßo'rÇ fJAPfJ @xK˛T oiqmftL KjmtJYPjr ßWJwjJ mftoJj k´iJoπL ßfPrxJ ßo'rÇ IPjPTA muPZj ßfPrxJ ßo fJr @VJoLr kgYuJPT @rS oxOj TrPf FA KjmtJYPjr CPhqJV KjP~PZjÇ xKfq TgJ muPf KT, @xPu ßfPrxJ ßo y~f FPf KTZáaJ xJgtTS yPòjÇ xÄxPh fJr KmPrJiLfJTJrL fJr hPurA IPjPT AKfoPiq F KjmtJYj ßgPT xPr hJKzP~PZjÇ rJ\jLKfPfIgtjLKfPf xJluq ßhUJPjJ KmsPaPjr ßas\JrJr \\t Sxmjt AKfoPiq khfqJV TPrPZj FmÄ u¥Pjr k´nJmvJuL kK©TJ AnKjÄ ÓJ¥JPctr xŒJhT KyPxPm YJTárL KjP~PZjÇ Tj\JrPnKan kJKatr xJPmT ßY~JroqJj ˙JjL~ xrTJr oπjJuP~r hJ~LfôkJ´ ¬ oπL FKrT KkTuS ßWJwjJ KhP~PZj KfKj KjmtJYPj hJzJPmj jJÇ PxxoP~r TKoCKjKa ßxPâaJrL FKrT KkTu mJXJKu TKoCKjKaPf UMmA kKrKYf jJoÇ KfKj 1914 xJPu aJS~Jr yqJoPuax Fr xJPmT KjmtJyL ßo~r uM“lr ryoJPjr ImqJyKf KhP~ k´vJxT KjP~JV KhP~KZPuj KfKjÇ F KjP~ IPjT @PuJYjJKmfTt xOKÓ yP~KZPuJ ßxxo~Ç FnJPm I∂f kJY-Z~\j \j k´nJmvJuL oπL xy hv\PjrS IKiT FoKk kJKatr kã ßgPT KjmtJYj jJ TrJr ßWJwjJ KhP~PZjÇ KbT FTAnJPm ßumJr hPurS èÀfôkNjt k´J~ TP~T\j FoKk KjmtJYj TrPZj jJÇ

\jVj ßmsKéPar kPã rJ~ KhP~PZ KbTA, KT∂á FUj ßhUJ pJPò I∂f 45 vfJÄv oJjMw oPj TrPZ ßmsKéa KmsPaPjr \Pjq FTaJ náu Kx≠J∂ IjqKhPT 43 vfJÄv KbTA oPj TrPZ ßmsKéPa @PhR ßTJj IPpRKÜT Kx≠J∂ j~Ç ÈACVPn' r FA \rLPk pKhS KmsPaPjr 12 vfJÄv oJjMw F mqJkJPr ßTJj o∂mqA TPrKjÇ KT∂á fJrkrS ßfPrxJ ßo'r PjfíPfô YuJ Tj\JrPnKan hu @PZ \jk´L~fJr vLPwtÇ xJrJ KmsPaj FTaJ hMPhJuqoJj Im˙J~Ç xm hPurA oMu PjfJ-Pj©LPhr ßmsKéPar KmkrLPf Im˙Jj KZPuJ Vf VjPnJPa, fmMS \jVPer rJ~ ßoPjA ACPrJkL~Jj ACKj~Pjr Z~-xJf hvPTr FTLníf Im˙J ßgPT ßmKrP~ @xPf yPò KmsPajPTÇ \KbufJ @PZAÇ KT∂á xrTJrPfJ KkZkJ yPf kJrPm jJÇ fJAPfJ jzmPz Im˙Jj ßgPT KjP\PT hO| TrJr FA k´~Jx ßfPrxJ ßo'rÇ KmsPaPjr YJrKhPT fJTJPu ßhUJA pJ~, ßfPrxJ ßo fJr rJ\jLKfr xKbT xoP~A KjP~PZj xKbT Kx≠J∂Ç \jVPjr FTaJ mz IÄv y~f PfPrxJ ßo ßT xogtj KhPf YJ~ jJÇ KT∂á FA oMyNPft ßumJr kJKatr ß\ProL TrKmPjr Im˙J @rS jzmPzÇ hPur Inq∂PrA fJPT ßoJTJPmuJ TrPf yPò TKbj xo~Ç ßumJr kJKatr FA hM”xoP~ oiqmftL KjmtJYj ßWJweJr kr ßumJr hPur k´nJmvJuL TP~T\j FoKk KjmtJYj jJ TrJr ßWJwjJ KhP~PZjÇ FoKjPfA TrKmj kJr TrPZj TKbj xo~, FA mºár xoP~ fJr kg YuJPT @rS T£To~ TPr ßfJuPuj KjmtYj KmoNU ßjfímOªÇ FoKjPfA ß\ProL TrKmPjr ãofJ~ @xJr x÷JmjJ UMmA ãLjÇ FojKT ßumJr F KjmtJYPj ßp fJPhr KTZá @xj ßUJ~JPf kJPr, fJ-S KmKnjú VeoJiqPo CPb @xPZÇ PumJr hPur ßp T'\j FoKk FmJPr @xj ßUJ~JPf kJPrj fJPhr oJP^ @oJPhr IgtJ“ mJXJKuPhr Vmt TrJr oPfJ hMPaJ @xjS @PZÇ Pp hMPaJr FTKaPf oJ© 274 ßnJPar mqmiJPj Km\~L yP~KZPuj ÀkJ yTÇ IjqKhPT KaCKuk KxK¨TL @xjKaPf 1138 ßnJPar mqmiJPj KjP~ FPxKZPuj Km\~Ç ^ÅáKTr oJP^

gJTPuS F @xPjr mqJkJPr pKhS KaCKuk xogtT fgJ ßumJr hu @vJmJhLÇ PrJvjJrJ @uLr krJ\P~r x÷JmjJ UMmA ãLjÇ Vf KjmtJYPj KfKj 20 yJ\JPrrS ßmvL ßnJa ßkP~KZPuj fJr KjTafo k´KfÆKº ßgPTÇ fPm @kJfhOKÔPf oPj yPò ßumJr huPT krJ\~ ßoPj KjPfA yPmÇ @r pKh fJ-A y~, fJyPu F KjmtJYPjr oKiq KhP~ ßfPrxJ ßo FTxJPg hMPaJ kJKU oJrPmjÇ KjP\r ãofJr @xj o\mMf TrPmj, IjqKhPT ßumJPrr krJ\P~ FojKT kJKatr Inq∂Pr mJo muP~r ±x jJoJPmjÇ pJ ßaJrLxy KmvõxJsJP\q k´nJm xOKÔTJrL KmsPaPjr IjqJjq vKÜèPuJS YJ~Ç PumJPrr FTaJ CPuäUPpJVq IÄvS FaJA YJ~Ç fPm FTaJ mqJkJr kKruKãf yPò, KjmtJYj ßWJwjJr kr kr kJCP¥r hJPo C±tVKf ßhUJ pJPòÇ FaJ FTaJ AKfmJYT KhTÇ pJ ˝JnJKmTnJPmA ßfPrxJ ßo'r kPã pJPòÇ FmJPrr KjmtJYPj KumJPru ßcPoJPâa KTZáaJ nJPuJ TrPf kJrPm mPu fJPhr KmvõJxÇ KT∂á \jVe ßTj-AmJ oMU ßlrJPm ßaJrLr KmkrLPf KTÄmJ ßumJPrr mJAPr KVP~ KumJPru ßcPoJPâaPT xogtj ßhPm ßTj? TqJPoÀj xrTJPrr xJPg k´go kPmtr xrTJr kKrYJujJ~ PckMKa k´iJjoπL KyPxPm KumJPru ßcPoJPâPar uLcJPrr náKoTJ \joPj k´nJm ßluPf kJPrKjÇ KmPvwf TPu\-KmvõKmhqJuP~r fÀj-fÀeLrJ Kum ßcPor Ckr @˙J rJUPuS KjT ßTîV ßxxo~ ßx k´fqJvJ iPr rJUPf kJPrj KjÇ pKhS fJPhr hM FTaJ @xj mOK≠ kJmJr x÷JmjJ xOKÔ yP~PZÇ xJŒshJK~T-CV´ KmFjKk-AKcFu KmsPaPjr rJ\jLKfPf ßTJj Im˙JPjA ßjAÇ @r fJA KmT· yP~A C™Jj yP~PZ ACKTk kJKatrÇ fJrJ FmJPrr KjmtJYPj @PrTaJ CV´ @r xJŒshJK~T AxMq KjP~ oJPb ßjPoPZÇ SP~Ó KoKjÓJPr F huKar ßTJj @xj jJ ßgPTS ßmsKéa CPÛ KhPf F huKa k´iJj níKoTJ kJuj TPrPZÇ FojKT PhvKar mftoJj krrJÓsoπL mKrx \jxjS ßxxo~ FPhr xJPg èÀfôkNjt níKoTJ ßrPUPZjÇ xKfq TgJ muPf KT fJrJ \jVePT fUj

KTZá ní~J fgq KhP~ KmÃJ∂S TPrPZjÇ ACPrJkL~Jj ACKj~Pj KmsPaPjr xJ¬JKyT 350 KoKu~j kJC¥ KhPf y~ mPu y~ ßp k´YJrjJ fJ FUj FTaJ KmfKTtf ßväJVJj KyPxPm k´oJjLf yP~PZÇ ACKTPkr ßjfJ jJAP\u lJrJ\ fJ FUj ITkPa ˝LTJrS TrPZjÇ KbT FTAnJPm FUj l∑JP¿r oPfJ KmsPaPj KfKj ßmJrTJ KjKw≠ TrJr mqJkJPr FA KjmtJYPj FTaJ AxMq mJKjP~PZjÇ PmsKéa @PuJYjJ~ @xJr kr ÛauqJP¥r lJˆt KoKjÓJr KjPTJuJ ˆJr\j Ppj @rS ßmvL @vJmJhL yP~ CPbKZPujÇ @mJrS ßrlJPr¥JPor xNr ßfJPuKZPujÇ ÛauqJP¥r ˝JiLjfJr \Pjq fJr FA Có˝rÇ ÛauqJP¥r ßfu-Kjntr IgtjLKfr TJrPjA y~f ˆJr\j KTZáaJ oMU KlKrP~PZjÇ TJrj kOKgmLr mJ\JPr ßfPur hJo FUj xMKmiJ\jT Im˙J~ j~Ç IjqKhPT ßfPrxJ ßo Vf oJPYt ÛauqJ¥ xlr TPrPZjÇ @jMÔJKjT xJãJ“ yP~PZ fJPhr oJP^Ç Fxo~A ßfPrxJ mPuPZj, ÈrJ\jLKf ßTJj ßUuJ j~'Ç FaJ KT ßTJj irPjr ÉoKT jJ-KT TgJr TgJ,rJ\jLKfr TgJÇ ßx ßgPTA KjPTJuJ ˆJr\j KTZáaJ yPuS jLrm rP~PZjÇ KT∂á fmMS ßxUJPj Tj\JrPnKam kJKat nJPuJ Im˙JPj gJTPm jJÇ KjPTJuJr FxFjKk'A TftOfô ßjPmÇ fmMS k´vú ßgPT pJ~Ç ÊiMA KT ßmsKéa AxMqPf KjP\r Im˙Jj kJTJPkJÜ TrPf ßfPrxJ FA oiqmftL KjmtJYj KhP~PZj jJ-KT PhPvr ßVJaJ rJ\jLKfr FTò© Kj~πj KjPfA fJr FA ybJ“ Km˛~ oJUJPjJ KjmtJYjÇ \jVe @PhR KT k´˜MfÇ Im˙JhOPÔ fJ-S oPj y~ jJÇ 8 \Mj KjmtJYjÇ VjoJiqo WaJ TPr @PuJYjJ ÊÀ TrPuS F KjP~ UMm FTaJ @PuJYjJ yPò jJÇ \jxJiJrPjr oJP^ F KjP~ UMm FTaJ C“xJy ßjA, mqJkT k´YJr-k´YJrjJ kKruKãf j~Ç fmMS KjmtJYj yPmÇ ßfPrxJ ßo ãofJ~ pJPmjÇ FmÄ rJ\QjKfT k´ùJ~ ßyJT KTÄmJ YfárfJ~ ßyJT ßfPrxJ ßo PmKéPar \Pjq KmsPaPjr \jVPjr TJZ ßgPT FTaJ ÈmäJÄT ßYT' KjP~ ßjPmj F KjmtJYPjr oKiq KhP~AÇ


42 ˛OKfTgJ

05 - 11 May 2017 m SURMA

wd‡i †`Lv Av‡jvi fzeb-15 Avn‡g` kvgxg ßuUT: ZzJTJr, xJÄmJKhTÇ

¯§„wZK_vq Avgvi †PbvRvbv ÿz`ª cwigÛ‡ji gvbylRb‡K Zz‡j aivi †Póv Kwi| mgv‡Ri wewfbœ ¯Í‡ii gvbyl‡K †`‡LwQ bvbv fzwgKvq| hv‡`i K_v ¯§„wZ‡Z †f‡m D‡V evievi, Zv‡`i‡K Av‡jvKcvZ Kwi| G‡Z A‡b‡Ki bv Rvbv K_v cÖKvk ‡c‡q hvq| hw`I e¨w³MZ weql¸‡jv Gwo‡q Pjvi †Póv Kwi| Z‡e KL‡bv Ae¨³ A‡bK welq P‡j Av‡m ev¯ÍeZvi cUf‚wg‡Z| †h Kvi‡Y †KD †KD gbtÿzYœ n‡Z cv‡ib| Z‡e KvD‡K †nq Kivi †Kvb D‡Ïk¨ ev Awfjvm Avgvi †bB| †Kej mZ¨ Zz‡j ai‡Z hZUzKzm¤¢e AweZwK©Z welq cÖKv‡ki cÖvYvšÍ †Póv Kwi| hv mv`v †Pv‡L †`‡LwQ, g‡bi Mnx‡b VvuB w`‡qwQ, Zv Zz‡j bv ai‡j ¯§„wZK_vi ¯^v_©KZv _vK‡e bv| G‡Z Kv‡iv g‡b †Kvb ai‡Yi Kó jvM‡j Avwg webxZfv‡e ÿgvcÖv_©x|AvR‡Ki ¯§„wZK_vq hv‡K cvVK‡`i mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡ev, wZwb mgv‡Ri AZ¨šÍ cwiwPZ gyL| m`vjvcx, wbinsKvi hvi AjsKvi, ivRc‡_ hvi mie Dcw¯’wZ| `jgZ wbwe©‡k‡l whwb mK‡ji Kv‡Q AZ¨šÍ Avcb| AvIqvgx jx‡Mi LvuwU †bÎx wn‡m‡e whwb B‡Zvg‡a¨ wb‡R‡K cÖgvY Ki‡Z mÿg n‡q‡Qb| gvwU I gvby‡li Rb¨ whwb AvRxeb KvR K‡i hv‡”Qb| hvi wb®‹jly ivR‰bwZK ZKgv me©¯‡Í i e¨vcKfv‡e Av‡jvwPZ| GgbwK e½eÜz Kb¨v cÖavbgš¿x †kL nvwmbv hv‡K we‡kl ¸iæZ¥ ‡`b| wZwb n‡”Qb wm‡j‡Ui mv‡eK Ggwc ˆmq`v †Rey‡bœQv nK| `jgZ wbwe©‡k‡l mK‡ji Kv‡Q wZwb ÔfvexÕ wn‡m‡e cwiwPZ| me K‡g©iB GKUv †iRvë _v‡K| g~j¨vqb nq| hviv wbf©xKfv‡e gbcÖvY DRvo K‡i wbR `vwqZ¡ cvj‡b _v‡Kb eªZx, Zv‡`i K‡g©i g~j¨vqb nq GUv Avwg `„pev‡e wek¦vm Kwi| †hgwb n‡qwQ‡jb AvR‡Ki ¯§„wZK_vi Av‡jvwPZ gvbyl ˆmq`v †Rey‡bœQv nK|Z‡e mevB †h cy‡ivcywi K‡g©i dj †fvM K‡ib,Zv wKš‘ bq|‡KD c~Y©v½ cÖwZdj jvf K‡ib bv| KviY, gvby‡li Avkv AvKvsLvi mxgv cwimxgv †bB| ‡h hZ cvq, ZZ Pvq- GUv Avgv‡`i g¾vMZ

ˆewkó¨| Z‡e Rvwbbv, Avgv‡`i ÔfvexÕ hv †c‡q‡Qb, Zv‡Z KZLvwb cwiZ…ß ev mš‘ó|AviciI Avgvi e¨w³MZ gZ n‡”Q, wZwb Aeg~j¨vwqZ nbwb| `j Zv‡K gh©v`vmxb c‡` †i‡L‡Q `xN©w`b| wZwb cvj©v‡g‡›Ui †g¤^vi ch©šÍ n‡qwQ‡jb| Zvi mv‡_ A‡b‡KB ivRbxwZ Ki‡Qb `xN©Kvj ,wKš‘ KqRb Ggwc n‡Z †c‡i‡Qb? G‡ÿ‡Î Zv‡K †mŠfvM¨eZx ej‡j AZz¨w³ n‡e bv| f~wgKvUv †ewk n‡q hv‡”Q nq‡Zv| Avi Kvumyw›` NvuUvw”Q bv| Gevi Avwm g~j e³‡e¨| ‰mq`v †Rey‡bœQv nK GKRb mdj ivR‰bwZK e¨w³Z¡ e‡j Avwg g‡b Kwi| wm‡j‡Ui ivRc‡_ †h KÕRb gwnjvi mie Dcw¯’wZ jÿ¨ Kiv hvq,Zb¥‡a¨ me©v‡MÖ Avm‡e Zvui bvg| ÔfvexÕ bv‡g mevB wP‡bb Zvu‡K|ivR‰bwZK A½‡Y e¨vcK cwiwPZ GB ÔfvexÕ †Rjv gwnjv AvIqvgx jx‡Mi `xN©Kvjxb mfv‡bÎx| mv‡eK Ggwc| bMixi ZvuZxcvovi evwm›`v| `jgZ wbwe©‡k‡l mK‡ji GB fvex ivRc‡_i mvg‡bi KvZv‡ii Rvu`‡ij †bÎx|wZwb ïay wb‡Ri `j bq;Ab¨vb¨ `‡ji †bZvKg©x‡KI Lye mn‡R Avcb K‡i †bb|GKmgq AvwgI wQjvg fvexÕi LyeB ‡¯œnab¨| ‰`wbK wm‡j‡Ui WvK-G mvsevw`KZvKvjxb Zvui mv‡_ wQj †ewk †hvMv‡hvM| wZwb †h Avgv‡K KZUzKz ¸iæZ¡ w`‡Zb ‡m m¤ú‡K© wKQzAv‡jvKcvZ Ki‡ev GLv‡b| ‰mq`v †Rey‡bœQv nK AvIqvgx ivRbxwZi GKRb cixwÿZ ˆmwbK| we‡kl K‡i gwnjv AvIqvgx jxM‡K msMwVZ Kiv, ‡bZ¡Z¡ †`qv, ivRc‡_i mvg‡bi KvZv‡i _vKv-meB Ki‡Zb wbf©xKfv‡e| mgvR msmvi me Zz”Q K‡i MY gvby‡li AwaKvi cÖwZôvi jovB‡q wZwb _vK‡Zb AMÖYx fzwgKvq| ˆ¯^ivPvi we‡ivax Av‡›`vj‡b ivRc‡_ wZwb †h mvnmx f~wgKv ivL‡Qb,ZviRb¨ `j †_‡K Aek¨ cyi®‹…Z n‡qwQ‡jb Ggwc n‡q| A‡bK w`b Av‡M AvIqvgx jx‡Mi GB Z…Yg~j †bÎxi GKwU B›UviwfD wb‡qwQjvg wm‡j‡Ui WvK-Gi Rb¨|ZLb wZwb Ggwc nbwb|Ggwc nIqvi ci GKw`b Avgv‡K †dvb K‡ib| e‡jb, Ôkvgxg †Zvgv‡K ab¨ev` w`‡Z PvB|Õ ‡Kb? wR‡Ám Ki‡ZB ej‡jb, H B›UviwfD bvwK Zvui R‡b¨ A‡bK DcKvi w`‡q‡Q| cÖm½µ‡g ej‡Z n‡”Q, 1996 mv‡j hLb †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ AvIqvgx jxM miKvi MVb K‡i,KLb mviv †`k †_‡K 30Rb msiwÿZ gwnjv Ggwc wbe©vP‡bi cÖwµqv PjwQj| wm‡jU †_‡K ‰mq`v †Rey‡bœQv nK mn KÕRb cÖv_©x nb| Zviv AvIqvgxjx‡Mi msm`xq †ev‡W© B›UviwfD‡qi Rb¨ KvMRcÎ Rgv †`b| Ab¨vb¨ Kv‡MRc‡Îi mv‡_ wZwb wm‡j‡Ui WvK-G cÖKvwkZ Zvui B›UviwfDÕi ‡ccvi KvwU©sI Rgv †`b| wm‡j‡Ui WvK †h‡nZzeûj cÖPvwiZ ˆ`wbK| ‡mRb¨ mwPÎ B›UviwfDwU we‡kl ¸iæZ¡ †`q msm`xq †evW©| GK ch©v‡q me cÖv_©x‡K †cQ‡b †d‡j Zvu‡K g‡bvbxZ Kiv nq Ges fvex ‡c‡q hvb `‡ji wU‡KU| n‡q hvb wm‡j‡Ui gwnjv Ggwc| hv Zvui `xN© ivR‰bwZK Rxe‡bi cyi¯‹vi ejv hvq| hvK, fvex Avgv‡K †mw`b ab¨ev` Rvwb‡q

e‡jwQ‡jb, Ô†Zvgvi R‡b¨ Avwg Ggwc n‡Z †c‡iwQ|Õ Gici †_‡K Zvui mvsMVwbK Ges msm`xq me msev` Avgvi Kv‡Q cvVv‡Zb|GgbwK RvZxq msm` †_‡K †dvb Ki‡Zb cÖvqB| fvex Ggwc _vKve¯’vq GKUv Zw؇ii Rb¨ wM‡qwQjvg Zvui Kv‡Q| Aek¨ Avgvi Rb¨ bq| bMixi Kzgvicvovi evwm›`v Avgvi GK eÜz| bvg Ry‡b` Avng`| Zvui †ik‡bi wWjvikxc wQj| bZzb miKvi Avmvq wWjvikx‡ci jvB‡mÝ evwZj n‡q hvq|Avgvi †mB eÜzwU c‡o wecv‡K| A‡bK †NvivNywii ci †Kvb K‚jwKbviv Ki‡Z cviwQj bv|me©‡kl Avgvi kiYvcbœ nq| GKw`b †m Avgvi Awd‡m Av‡m| Aby‡iva K‡i hw` ¯’vbxq Ggwc wiK‡gÛ K‡ib, Z‡e Zvui wWjvikxc ‡c‡q hv‡e| Zv‡K ewj, Avwg †Zv Kv‡iv Rb¨ fvexi Kv‡Q ZwØi Kwiwb| wKfv‡e wK Kwi eyS‡Z cviwQjvg bv| Gw`‡K †m evievi Aby‡iva Ki‡Z _v‡K| ‡`wL wK Kiv hvq e‡j †mw`b Zv‡K P‡j †h‡Z e‡jwQjvg| cieZ©x‡Z wbqwgZ †hvMv‡hvM Ki‡Z _v‡K †m| ‡Kvb Ae¯’vq wcQzQvo‡Q bv| †h K‡i †nvK fvexi Kv‡Q wM‡q Zvi R‡b¨ GKUzZwØi Kivi Rb¨ Abybq webq Ae¨vnZ iv‡L|Ab‡b¨vcvq n‡q GKw`b

K\FxKx jgt SP~ˆ KrK\SPjr IKnPwT S mJÄuJ mwtmre ChpJkj

\oTJPuJ @P~J\Pj ßV´aJr KxPua ßcnuJkPo≤ F§ SP~uPl~Jr TJCK¿u ACPT jgt SP~ˆ KrK\SPjr jm VKbf TKoKar IKnPwT FmÄ mJÄuJ jæwt ChpJkj IjMKÔf yP~PZ 2 ßo, oñumJr SyqJPor ˙JjL~ AˆJet kqJPnKu~Jj mqJïáAa yPuÇ Fxo~ mjqJ TmKuf hMVtf FuJTJr IxyJ~

\jxJiJrPer \jq K\FxKx'r ßTªsL~ ßjfímOPªr CkK˙KfPf FT yJ\Jr kJC¥ Igt xÄV´y TrJ y~Ç TKoCKjKar xmt xJiJrPjr CkK˙KfPf IjMKÔf IKnPwT IjMÔJPjr ÊÀPf jm KjmtJKYf K\FxKx jgt SP~ˆ KrK\SPjr xm xhxqPhr kKrY~ TKrP~ ßhj KmhJ~L ßY~JrkJxtj ‰x~h oMK\mMr ryoJjÇ xÄVbPjr

jm KjmtJKYf ßY~JrkJxtj j\oMu AxuJPor xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT FcPnJPTa oLr ßVJuJo ßoJ˜lJr Ck˙JkjJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj ßV´aJr KxPua ßcnuJkPo≤ F¥ SP~uPl~Jr TJCK¿u ACPTr ßY~JrkJxtj jMÀu AxuJo oJymMm, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xÄbPjr ßTªsL~

fvex‡K †dvb K‡i ewj, Avcbvi Kv‡Q AvmwQ GKUv Kv‡R| wZwb ZvuZxcvovm¯’ Zvui evmvq †h‡Z e‡jb|c‡i Ry‡b`‡K wb‡q fvexi evmvq hvB|fvex Ry‡b‡`i e¨vcviwU ï‡b mv‡_ mv‡_ †dvb K‡ib †Rjv Lv`¨ Kg©KZ©vi Kv‡Q| Kg©KZ©v Ry‡b‡`i Av‡e`bc‡Î fvexi mxj-¯^vÿi w`‡q Zuvi Kv‡Q cvwV‡q w`‡Z e‡jb|c‡i fvex mxj-¯^vÿi w`‡q w`‡j Avgiv Zvu‡K ab¨ev` w`‡q we`vq †bB| Ry‡b` hLb wWjvikxc †c‡q hvq ZLb GKw`b Avgv‡K †dvb K‡i| ab¨ev` Rvwb‡q wgwó LvIqvi Rb¨ wbgš¿Y †`q|‡mw`b e‡jwQjvg,mgq K‡i Avm‡ev GKw`b| hw`I Zvi ILv‡b wgwó ‡L‡Z hvIqvi my‡hvM nqwb| ï‡bwQ, Avgv‡`i fvex Ggwc _vKve¯’vq RbKj¨v‡Y †i‡L‡Qb ¸iæZ¥c~Y© f‚wgKv| wm‡j‡Ui Dbœq‡b mvg_© Abyhvqx †Póv K‡i ‡M‡Qb| †KD Zvui Kv‡Q wM‡q wbivk nqwb| mn‡hvwMZv K‡i‡Qb me©vZ¥Kfv‡e| †h Kvi‡Y wZwb MYgvby‡li wcÖq †bÎx n‡Z †c‡iwQ‡jb| eZ©gvb I fwelr cÖRb¥ Zvui ivR‰bwZK I Kg©Rxeb Aby¯§i‡Yi gva¨‡g wb‡R‡K mycÖwZwôZ Ki‡Z mÿg n‡e e‡j Avwg g‡bcÖv‡Y wek¦vm Kwi| xJiJre xŒJhT ‰x~h @»Mu TJACo T~xr, SyqJo TJCK¿Pur ßckMKa KucJr TJCK¿uJr @»Mu \æJr, SyqJo mJrJ TJCK¿Pur ßo~r ßcKrT ßykJrjJj, UªTJr @»Mu ßoJZJKær FoKmA, yJ\L ZárJmMr ryoJj, TJCK¿uJr o∂J\ @uL @\Jh, k´mJx mJÄuJr xŒJhT @l\Ju rJæJKj xy K\FxKxr KmKnjú KrK\SPjr ßjfímª O Ç xnJ~ ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßfuJSf TPrj UJPuh @yPohÇ xÄVbPjr ßTªsL~ ßjfímª O fJÅPhr mÜPmq K\FxKxr jJjJoMUL TJptâo fáPu iPr mPuj; ßV´aJr KxPua ßcnuJkPo≤ TJCK¿u Foj FTKa xÄVbj ßp xÄVbj ÊiM KxPua mJxLr \jq TJ\ TPrjJ mrÄ xmt˙Prr k´mJxL mJÄuJPhvLPhr jqJpq hJmL hJS~J KjP~ KjruxnJPm TJ\ TPr pJPòÇ KmPvw TPr ßhPv KmKnjú xoP~ k´JTíKfT hMPptJPV ãKfV´˙Phr @KgtT S oJjKmT xJyJPpq ImhJj ßrPU @xPZ K\FxKx FmÄ xŒ´Kf mJÄuJPhPv ITJu mjqJ~ ãKfV´˙PhrS xJyJpq k´hJj TrPm mPu k´fq~ mqÜ TPrj ßjfímOªÇ jm VKbf K\FxKx jgt SP~ˆ KrK\Sj xÄVbPjr xMjJo Iãáeú ßrPU k´mJxLPhr ˝Jgt xMrãJ~ IV´eL náKoTJ kJuj TrPm mPu @vJmJh mqÜ TPrj mÜJrJÇ IjMÔJPjr ßvw KhPT @Vf IKfKgPhr KmPjJhPj oJKfP~ rJPUj KmsPaPjr ˝jJo ijq xñLf Kv·L vfJK»Tr xy ˙JjL~ Kv·LmOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç


oMÜKY∂J 43

SURMA m 05 - 11 May 2017

ßoPWr ZJ~J~ oMÜ xJÄmJKhTfJ TJoJu @yPoh ßuUT : xJÄmJKhTÇ

xJÄmJKhTfJr ˝JiLjfJ fgJ oMÜ VeoJiqo KhmxÇ AÄPrK\Pf S~Jt ßk´x Kl∑co ßcÇ xJÄmJKhTfJr ˝JiLjfJ Ch&?pJkPjr KhjÇ xMfrJÄ @xMj, @orJ KhmxKa Ch&?pJkj TKrÇ Ch&?pJkj TKr ßhPvr AKfyJPx xmtJKiTxÄUqT ßaKuKnvj YqJPju xYu gJTJPT, xyxsJKiT xÄmJhkP©r k´TJvjJPT, yJ\JrUJPjT IjuJAj ßkJatJPur @®k´TJvPTÇ CkPY kzJ fgqk´mJPy kJbT-hvtTPhr jJTJu TrPf kJrJr TíKffô Ch&pJkj TKrÇ iJreJ TKr, @\ mJÄuJPhPvr IPjT \J~VJPfA xrTJKrnJPm KhmxKa Ch&?pJkj TrJ yPmÇ xJÄmJKhTfJr ˝JiLjfJPT ˝LTíKf ßhS~Jr \jq xrTJPrr CPhqJVPTS fJyPu xJiMmJh \JjJPf y~Ç KT∂á iªaJ ßxUJPjAÇ IKiTJr KjP~ TJ\ TPr ßpxm xÄVbj∏IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJu, KrPkJatJxt CAhJCa mctJrx (@rFxFl), TKoKa aM k´PaÖ \JjtJKuˆx (KxKkP\)∏xmJA muPZ, mJÄuJPhPv ofk´TJPvr IKiTJr @rS xÄTMKYf yP~PZÇ IqJoPjKˆ muPZ, xrTJr ofk´TJPvr ˝JiLjfJr k´oJe KyPxPm VeoJiqPor (xÄUqJVf) @KiPTqr híÓJ∂ KhP~ gJPTÇ fPm IKiTJÄv VeoJiqo

k´KfÔJjA rJ\QjKfT xogtTPhr oJKuTJjJiLj IgmJ Kj~πPeÇ VeoJiqPo mÉfô (käMrJKuKa) @PZ, KT∂á ßxèPuJr xMr FTaJAÇ KnjúoPfr ßTJPjJ ˙Jj ßjAÇ ÈmJÄuJPhv: Ta KmaMAj Kl~Jr IqJ¥ KrPk´vj' KvPrJjJPor FT k´TJvjJ~ fJrJ mPuPZ, ˝JiLjnJPm ofk´TJPvr ßãP© FTKhPT @PZ CV´k∫L iotL~ ßVJÔLèPuJr xíÓ @fï, IjqKhPT @PZ rJÓsL~ KjkLzjÇ @rFxFl k´KfmZr xÄmJhkP©r ˝JiLjfJr ßp ‰mKvõT xNYT TPr, ßxA ßk´x Kl∑co AjPcPé F mZr @oJPhr ImjKf WPaPZÇ 180Ka ßhPvr oPiq @oJPhr Im˙Jj Vf mZr KZu 144, FmJr 146Ç @rFxFl muPZ, mJÄuJPhv xrTJr ßhPvr xÄKmiJj mJ rJÓsiot AxuJPor xoJPuJYjJPT xy\nJPm ßj~ jJÇ ßpxm xJÄmJKhT S mäVJr F Kmw~èPuJPf ßx¿rKvk mJ ßxul-Px¿rKvPkr KmPrJKifJ TPrj, fJÅrJ y~ AxuJok∫L \KñPhr ÆJrJ yfqJr ^MÅKTPf kPz pJj, j~PfJ pJmöLmj TJrJh§, oífMqhP§ hK§f yPf kJPrjÇ 2016 xJPu xrTJr fJr xoJPuJYTPhr k´Kf, KmPvw TPr KoKc~Jr k´Kf TPbJrfr Im˙Jj KjP~PZÇ xrTJPrr frl ßgPT KoKc~Jr k´Kf ‰mrL mÜmq k´hJj, TP~T c\j SP~mxJAa mº TPr ßhS~J FmÄ IPjT xJÄmJKhPTr KmÀP≠ oJouJr oJiqPo Kmw~Ka ¸Ó yP~PZÇ KxKkP\ fJr xmtxJŒ´KfT k´TJvjJ IqJaJTx Ij hq ßk´x-Fr ÈP\Jj Im xJAPu¿' KjmPº mPuPZ, mJÄuJPhPv mäVJrPhr Skr iJrJmJKyT yJouJ~ ßp jK\rKmyLj jívÄxfJ ßhUJ ßVPZ, ßxèPuJr uãq KZu IjJyNf T£ ßrJi TrJ FmÄ yJouJèPuJ fJ I\tPj xão yP~PZÇ ÉoKTr oMPU gJTJ mäVJrrJ ßhvJ∂Kr yP~PZj IgmJ fJÅPhr xoJPuJYjJ TKoP~PZjÇ FA ßTRvu ßp ÊiM iotL~ \KñPVJÔLrJA IjMxre TrPZ fJ j~, KmKnjú IkrJiL YâS SA kg IjMxre TrPZÇ IKiTJÄv yfqJTJP§r KmYJr y~KjÇ @mJr xrTJPrr ßjfí˙JjL~ mqKÜrJ iotL~ IjMnNKfPf @WJf yJPj, F irPjr ßuUJPuKUr KmwP~ xJmiJj TPr KhP~PZjÇ mJÄuJPhPvr FA KY©KaPf pKh @kjJr oPiq yfJvJr

KmPvõ FUj oJ© 13 vfJÄv oJjMw oMÜ xJÄmJKhTfJr xMlu ßnJV TrPZjÇ Kl∑co yJCPxr nJwJ~ ßpUJPj rJ\QjKfT xÄmJh mKuÔ, xJÄmJKhTPhr KjrJk•Jr VqJrJK≤ @PZ, VeoJiqPor TJP\ rJÓs jJT VuJ~ jJ FmÄ VeoJiqo k´KfÔJj @KgtT mJ @AjVf YJPkr oMPU gJPT jJ, ßx rTo kKrPmvA yPuJ oMÜ VeoJiqPor kKrPmvÇ Kl∑co yJCx ßVu x¬JPy fJr k´TJvjJ Kl∑co Im hq ßk´x 2017: ßk´x Kl∑cox cJTt yrJA\j-F (xÄmJhoJiqPor ˝JiLjfJr ßoWJòjú KhV∂) mPuPZ, KmPvõr 45 vfJÄv oJjMw Foj kKrPmPv mJx TrPZ, ßpUJPj xÄmJhoJiqo ˝JiLj j~Ç Kl∑co yJCPxr oNuqJ~Pj mJÄuJPhv oMÜ j~Ç \jì y~, fJyPu @kjJr \jq @rS hM”xÄmJh @PZÇ ßTjjJ, Kmvõ\MPzA xÄmJhk© fgJ VeoJiqPor Skr YJk mJzPZÇ @rFxFl fJr xJÄmJKhTfJr ˝JiLjfJr xNYTPT KnK• TPr ßp KmvõoJjKY© ‰fKr TPr, fJ ßVu mZr @rS TJPuJ yP~PZÇ S~JKvÄajKnK•T VPmweJ k´KfÔJj, Kl∑co yJCx muPZ ßp 13 mZPrr oPiq 2016-Pf KmPvõ xÄmJhoJiqPor ˝JiLjfJ FUj xmPYP~ ToÇ KmPvõ FUj oJ© 13 vfJÄv oJjMw oMÜ xJÄmJKhTfJr xMlu ßnJV TrPZjÇ Kl∑co yJCPxr nJwJ~ ßpUJPj rJ\QjKfT xÄmJh mKuÔ, xJÄmJKhTPhr KjrJk•Jr VqJrJK≤ @PZ, VeoJiqPor TJP\ rJÓs jJT VuJ~ jJ FmÄ VeoJiqo k´KfÔJj @KgtT mJ @AjVf YJPkr oMPU gJPT jJ, ßx rTo kKrPmvA yPuJ oMÜ VeoJiqPor kKrPmvÇ Kl∑co yJCx ßVu x¬JPy fJr k´TJvjJ Kl∑co Im hq ßk´x 2017: ßk´x Kl∑cox cJTt yrJA\j-F (xÄmJhoJiqPor ˝JiLjfJr ßoWJòjú KhV∂) mPuPZ, KmPvõr 45 vfJÄv oJjMw Foj kKrPmPv mJx TrPZ, ßpUJPj xÄmJhoJiqo ˝JiLj j~Ç Kl∑co yJCPxr oNuqJ~Pj mJÄuJPhv oMÜ j~Ç Vf mZPrr fMujJ~ mJÄuJPhPvr xJoKV´T Im˙Jj FT kP~≤ TPoPZÇ KmPvõ xÄmJhoJiqPor ˝JiLjfJr FA TÀe hvJr \jq Kl∑co yJCPxr k´KfPmhPj míy“ VefJKπT ßhvèPuJPf xJÄmJKhT S xÄmJhoJiqPor Skr yJouJ, TftífôkrJ~e kKrPmPv ˝JiLj xÄmJhoJiqPor Skr YJk míK≠ FmÄ xLoJP∂r mJAPr Àv S YLjJ TftíkPãr k´nJmPTS hJ~L TrJ yP~PZÇ míy“ VefPπ KjmtJKYf ßjfJPhr VeoJiqPor Skr @âoPer híÓJ∂ KyPxPm pMÜrJPÓsr jfMj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ, fMrPÛr KrPxk fJAP~k FrPhJ~Jj, hKãe @Kl∑TJr \qJTm \MoJr TgJ FPf CPuäU TrJ yP~PZÇ KmPhKv Fxm k´KfÔJPjr kptPmãe mJ oNuqJ~Pjr \mJPm xrTJr pJ mPuPZ, ßxA TgJr CPuäU IqJoPjKˆr k´TJvjJPfA @PZÇ xÄmJhk©, xJoK~TL, KaKn YqJPju, ßrKcS FmÄ IjuJAj ßkJatJPur xÄUqJPTA fJrJ ofk´TJPvr ˝JiLjfJr k´oJe KyPxPm fMPu iPrÇ IgY mJ˜mfJ yPò, VeoJiqPor xÄUqJ mJzJr xPñ kJuäJ KhP~ ßmPzPZ ÉoKTÇ rJ\QjKfTnJPm ãofJir mqKÜ S ßVJÔLr yJouJ~ Kjyf yPòj KxrJ\VP†r @mhMu yJKTo KvoMPur oPfJ oJbkptJP~r xJÄmJKhPTrJÇ fgqk´pKM Ü @APjr 57 iJrJr oPfJ KmKir Ikk´P~JV (oJ©

hMKhj @PV FA iJrJ~ @aT yP~PZj xJÄmJKhT rJ\M @yPoh) WaPZÇ yryJPovJA @hJuf ImoJjjJ, oJjyJKjr @APjr Ikk´P~JV S y~rJKj YuPZÇ rJÓsPhsJy @APjr mqmyJrS mJh pJ~KjÇ @KgtT YJk xíKÓr \jq xrTJKr KmùJkPjr mJAPr ßmxrTJKr KmùJkPjS mJiJ xíKÓr jK\r ‰fKr yP~PZÇ KmvõmqJkL 3 ßo FA Khmx kJuPjr Yu ÊÀ yP~PZ 1993 xJPuÇ \JKfxÄPWr KvãJ, KmùJj S xÄÛíKfKmw~T xÄ˙J, ACPjxPTJ KhmxKa kJuPjr ßãP© IV´eL nNKoTJ kJuj TPr gJPTÇ ACPjxPTJr metjJ~ xJÄmJKhPTrJ ÊiM ßp ofk´TJPvr ˝JiLjfJr TJKãf CkTJrPnJVL fJ-A j~, mrÄ fJÅrJ Fr k´fLTÇ FTKa xoJ\ ofk´TJPvr ˝JiLjfJr TfaJ k´xJr YJ~ IgmJ fJ TfaJ xyq TPr, fJr oJ©J k´KflKuf y~ xJÄmJKhTPhr oJiqPoÇ FA KhmxKa jJVKrTPhr ˛re TKrP~ ßh~ ßp KmPvõr KmKnjú ßhPv FUPjJ k´TJvjJ ßx¿r TrJ y~, \KroJjJ TrJ y~ FmÄ TUPjJ TUPjJ fJ mº TPr ßhS~J y~Ç xJÄmJKhT, xŒJhT S k´TJvTPhr Skr yJouJ y~, fJÅPhr y~rJKj TrJ y~, @aT TrJ y~, FojKT yfqJS TrJ y~Ç FKa xrTJrèPuJPTS ˛re TKrP~ ßhS~Jr Khj ßp xÄmJhoJiqPor ˝JiLjfJPT xMrãJ ßhS~J fJPhr hJK~fôÇ F mZPrr xÄmJhoJiqPor ˝JiLjfJ KhmPxr oNu k´KfkJhq yPò ÈxÄTaTJPu xoJPuJYPTr oj: vJK∂kNet, jqJ~KnK•T S I∂ntMKÜoNuT xoJ\ VbPj VeoJiqPor nNKoTJ (KâKaTqJu oJA¥x lr KâKaTqJu aJAox: KoKc~Jx ßrJu Aj IqJcnJK¿Ä KkxlMu, \Jˆ IqJ¥ AjTîMKxn ßxJxJAKa\)Ç TJfJrKnK•T ‰mKvõT KaKn YqJPju @uá\JK\rJ KoxPr ßxjJvJxPjr xo~ fJPhr TP~T\j xJÄmJKhTPT ßV´¬Jr S KmYJPrr k´KfmJPh ßp ßäJVJjKa ‰fKr TPrKZu, ßxKa @oJPhr xmJr mJrmJr @SzJPjJ k´P~J\jÇ ÈxJÄmJKhTfJ ßTJPjJ IkrJi j~' (\JjtJKu\o A\ ja F âJAo), FA mÜmqKa pfãe kpt∂ xrTJr, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL, xrTJKr-PmxrTJKr k´KfÔJj KTÄmJ ßpPTJPjJ irPjr rJ\QjKfT-xJoJK\T S IgtQjKfT ãofJr IKiTJrL ßoPj jJ KjPòj, ffãe ImKi FA ßxäJVJj \JKr rJUJ k´P~J\jÇ xmJAPT oMÜ xJÄmJKhTfJr xÄV´JPo pMÜ yS~Jr @oπe FmÄ pJÅrJ FA uzJAP~ xñL yP~ @PZj, fJÅPhr IKnjªjÇ

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

u§Pj FqJc ATmJu @yoh ßYRiMrLr KmvLu xÄmitjJ

ßVJuJkV† CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf, ßVJuJkV† CkP\uJ kKrwPhr xJPmT ßY~JroqJj, jgt Aˆ ACKjnJKxtKar asJKˆ ßmJPctr ßY~JroqJj, oMKÜPpJP≠r Ijqfo xÄVbT mwtL~Jj rJ\jLKfKmh @uyJ\ô FqJc. ATmJu @yoh ßYRiMrLr pMÜrJP\q @Voj CkuPã ßVJuJkVù @S~JoL kKrmJr ACPTr CPhqJPV fJÅr xÿJPj FT xÄmitjJ IjMÔJj Vf 1 ßo kNmt u¥Pjr mä∆ oMj ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç KjCyJo @S~JoL uLPVr xJPmT xnJkKf @»Mu TJKhr yJxjJPfr xnJkKfPfô, pMÜrJ\q ßxòJPxmT uLPVr xnJkKf xJ~Jh @yoh xJh S u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT @KojMu yT K\uMr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, k´iJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj KxPua ß\uJ

@S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT, xJPmT xJÄxh vKlTár ryoJj ßYRiMrL, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ ZJ©PjfJ AxuJo CK¨Pjr ßTJr@j ßfuJS~Jf S pMÜrJ\q Tot\LmL uLPVr xJiJre xŒJhT xJPmT ZJ©PjfJ @»Mu mJKZPrr ÊPnòJ mÜPmq ÊÀ yS~J xÄmitjJ xnJ~ KmPvw IKfKg KyxJPm @PrJ CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo, AKoPV´vj xŒJhT Fo F TKro, \j xÄPpJV xŒJhT rKmj kJu, pMÜrJÓ @S~JoL uLPVr CkPhÓJ o¥uLr xhxq S \JuJuJmJh FPxJKvP~vPjr xnJkKf (ACFxF) mhÀu UJj, @S~JoL uLV ßjfJ S TKoCKjKa mqKÜfô @m\u Ko~J, ßVJuJkVù FcáPTvj asJPˆr xJPmT xnJkKf ßoJ˜lJ Ko~J, mJVLrWJa KnPu\ asJPˆr xnJkKf

oJA\ CK¨j, ßVJuJkVù ßyK·Ä ACPTr CkPhÓJ ßhuS~Jr ßyJPxj ßumM, mJWJ ACKj~j ßcPnuJkPo≤ FPxJKvP~vj AC ßT r CkPhÓJ @»Mu mJrL jJKZr, xnJkKf mLr oMKÜpM≠J @oJj Ko~J, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy k´YJr xŒJhT uMflár ryoJj xJ~Jh, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @ufJmMr ryoJj oM\JKyh, xy xnJkKf o~jMu yT, pMVì xŒJhT @lxJr UJj xJPhT, xJÄVbKjT xŒJhT ßxKuo ßYRiMrL, FPxé @S~JoL uLPVr ßxPâaJrL jJK\o CK¨j, KjCyJo @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @»Mu TJKhr oMrJh, pMÜrJ\q pMmuLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT \JoJu UJj, pMÜrJ\q ßxòJPxmT uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT AKùKj~Jr vJoZáu AxuJo mJòá, xJPmT ZJ©PjfJ ATmJu ßyJPxj, \jTuqJe xKoKf uMaPjr xJiJre xŒJhT vJyKr~Jr @yoh xMoj, pMmuLPVr

xJÄVaKjT xŒJhT mJmMu UJj, \MuKlTJr @uL \MP~u, ßxòJPxmT uLPVr xy xnJkKf, dJTJ hKãe KcV´L TPuP\r xJPmT KnKk fSKlT @yoh Kaaá, xJÄVbKjT xŒJhT xMoj @yoh, u¥j oyJjVr ßxòJPxmT uLPVr xy xnJkKf \JPyh @yoh, pMVì xŒJhT KoZmJy oJZáo, KocuqJ¥ ßxòJPxmT uLPVr xy xnJkKf @mM yJ~hJr xMAa, dJTJ hKãj Cjú~j xÄ˙Jr xJPmT xJiJrj xŒJhT vJyJj CK¨j, k´\jì 71 Fr xJiJrj xŒJhT F ßT Fo @»MuäJy, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy xnJkKf xJrS~Jr TKmr k´oMUÇ mÜmq rJPUj xJPmT ZJ©PjfJ KmuJhMr ryoJj TJPvo, FjJo CK¨j,jMjM Ko~J,kJjúM ßYRiMrL, \JKTr ßyJPxj, dJTJ hKãe KcV´L TPuP\r xJPmT K\ Fx @mM xJhJf xJP~o, @»Mu oMKTf, xJmuM @yPoh, dJTJ hKãe Cjú~j xÄ˙Jr xJPmT ßTJwJiãq A~JoLj KhhJr, @»Mu oMKjo, @uL @yoh ßmmMu, @»Mu yJhL k´oMUÇ IKfKgVe FqJcPnJPTa ATmJu @yoh ßYRiMrLr mjtJdq rJ\QjKfT \LmPjr @PuJTkJf TPr mPuj, FT\j @hvt rJ\jLKfKmh KyxJPm KfKj yPuj jfáj k´\Pjìr ßk´reJÇ FT\j x“, jLKfmJj rJ\QjKfT mqKÜfô mPu KfKj xmt oyPu kKrKYf S xTPur vs≠Jr kJ©Ç ßVJuJkVù CkP\uJr ßY~JroqJj KyxJPm hJK~fô kJujTJPu KvãJr Cjú~Pj KmPvw ImhJj rJUJr \jq ß\uJ S KmnJVLPVr ßvsÓ ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~ ßVJuJkVùmJxLPT xÿJKjf TPrPZjÇ mÜJrJ FA oyJj mqKÜPT u¥Pjr mMPT xÄmKitf TrJ~ ßVJuJkVù @S~JoL kKrmJr pMÜrJ\qPT IKnjªj \JjJjÇ xÄmKitf IKfKg xmJAPT ijqmJh \JKjP~ F IjMÓJPjr @P~J\TPhr k´Kf TífùfJ \JjJjÇ KfKj mPuj , k´mxLrJ pJPf KjrJkh ßhPv pJfJ~Jf TrPf kJPrj FmÄ jfáj k´\jì fJr KkfJ oJfJr oPfJ ßhPvr k´Kf @TKwtf y~ fJr \jq TJ\ TrPmjÇ fJÅr \LmPjr ßvw oNÉft kpt∂ TJ\ TPr pJS~Jr IñLTJr TPrjÇ xÄmitjJ xnJ~ pMÜrJ\q @S~JoL uLV S Iñ xÄVbPjr ßjfímª O ZJzJS KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOª S TKoCKjKa mqKÜ mVt CkK˙f KZPujÇ - ßk´x KmùK¬Ç


UmrJUmr 45

SURMA m 05 - 11 May 2017

IqJoPjKÓ A≤JrjqJvjJPur KrPkJPat mJÄuJPhvKY© xMroJ KrPkJat u§j, 4 ßo : ˝JiLj of k´TJPvr xMrãJ KhPf mqgtfJr kJvJkJKv mJÄuJPhv xrTJr ‰˝rfPπr KhPT FèPò mPu hJKm TPrPZ oJjmJKiTJr xÄ˙J IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJuÇ mOPajKnK•T IJ∂\tJKfT FA oJjmJKiTJr xÄ˙JKa mJÄuJPhPvr xJKmtT oJjmJKiTJr kKrK˙Kf KjP~ Vf 2 ßo, oñumJr k´TJKvf FT k´KfPmhPj FA hJKm TPrÇ FA k´KfPmhPjr IJjMÔJKjT k´TJv CkuPã Aˆ u§Pjr FTKa ßyJPaPu xÄmJh xPÿuPjr IJP~J\j TrJ y~Ç xÄ˙JKar FKv~J A≤JrjqJvjJu ßxPâaJKrP~a KoKc~J oqJPj\Jr Sor SrJK~Pxr kKrYJujJ~ IjMKÔf xÄmJh xPÿuPj mÜmq Ck˙Jkj TPrj CÜ KrPkJPatr KxKj~r KrxJYt FcnJA\Jr c. YJŒJ kqJPau S xJPmT xJCg FKv~J Kmw~T KxKj~r KrxJYtJr IJæJx lJA~JxÇ IqJPoKˆr A≤JrjqJvjJPur TotTftJPhr mÜPmqr IJPV mäVJr KxjKg~J IJPrKlj mJÄuJPhPv mäJVJrPhr Ckr KjptJfPjr KY© fáPu iPr mÜmq rJPUjÇ mJÄuJPhv Kmw~T FA k´KfPmhj mJÄuJPhPv k´TJv jJ TPr ßTj u§Pj TrJ yPò? xJÄmJKhT Foj C•Pr \JjJPjJ y~ ßp, mJÄuJPhv xrTJr fJPhr ßxUJPj ßpPf IjMoKf KhPò jJÇ Fr IJPV fJPhr kã ßgPT hMA mJr KnxJ ßYP~ k´fqJUJf yS~J~ fJrJ IJr KnxJr IJPmhj TPrjKjÇ fmMS fJrJ IJmJr ßYÓJ TPr ßhUPmj FmÄ ßkPu IJVJoL x¬JPyA mJÄuJPhPv ßpP~ fJ ßxUJPj k´TJv TrPmjÇ IqJoPjKˆ A≤JjqJvjJuPT KnxJ jJ ßhS~Jr TJre \JjJr CP¨Pvq u§j˙ mJÄuJPhv yJATKovPj ßlJj TPr TJCPT kJS~J pJ~KjÇ xÄmJh xPÿuPjr Êr∆Pf mÜmq rJPUj mäVJr KxjKg~JÇ KfKj fJr mÜPmq mJÄuJPhPvr mäVJrPhr hM”xy \LmPjr KlKrK˜ fáPu iPr mPuj, mJÄuJPhPv ˝JiLj of k´TJPvr ˝JiLjfJ ßjAÇ KfKj TP~T\j mäVJr yfqJr CPuäU TPr mPuj, mäVJrrJ ßxUJPj ßoJPaS KjrJkh jjÇ fJPhrPT KjotonJPm yfqJ TrJ yPò FmÄ FUPjJ n~ fJPhr fJzJ TPr KlrPZÇ fJrJ xrTJr ßgPT IJvJjMr‡k ßTJPjJ KjrJk•J kJPòj jJÇ KxjKg~J xŒsKf xMk´Lo ßTJat ßgPT nJÛpt xrJPjJr Kmw~KaS CPuäU TPr iotL~ ßVJKÔ TJuYJrJu Kmw~ YYtJr mJiJ k´hJj TrPZ mPuS IKnPpJV C™Jkj TPrjÇ CkK˙f IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur TotTftJPhr TJPZ xMroJr kã ßgPT mJÄuJPhPv mäVJr yfqJ~ CPÆV S KjªJ \JKjP~ k´vú rJUJ y~ ßp, fJrJ mäVJrPhr IKiTJPrr KmwP~ TgJ muPZj KT∂á FTAnJPm iotL~ ßVJKÔr ßp fJPhr iot YYtJr IKiTJr rP~PZ FmÄ mäVJrPhr Kmr∆P≠ IKnPpJV rP~PZ ßp, fJrJ oJjMPwr iotL~ KmvõJPx fJPhr

ßuUKjr oJiqPo IJWJf TrPZ ßxA Kmw~Ka fJrJ TLnJPm ßhUPZj? C•Pr muJ y~, IJorJ xmJr IKiTJr k´KfÔJ~ xoJjnJPm TJ\ TrKZÇ mäVJrPhr kJvJkJKv IJorJ iotL~ ßVJKÔr IKiTJr k´KfÔJ~S TJ\ TrKZÇ APfJoPiq xÄUqJuWM iotL~ xŒshJP~r IJâJP∂r KmwP~ CPÆV k´TJv TPrKZÇ fJPhr TJPZ mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT-xJoJK\T kKrK˙Kf KmPvw TPr TP~T mZr IJPV KmFjKk ßjfJ AKu~Jx IJuLxy ßmv TKa IJPuJKYf èPor KmwP~ fJPhr \JjPf YJAPu xMroJPT \JjJPjJ y~, fJrJ CKÆVú FmÄ FA Kmw~èPuJ fJPhr j\Pr IJPZ fPm fJPhr xLKof kKrxr ßgPT xm Kmw~ KjP~ TJ\ TrJ x÷m yPò jJÇ ÈÈmJÄuJPhv: Ta KmaáAj Kl~Jr F§ KrPk´vj: FaqJT Ij Kl∑co Im FéPk´vj Aj mJÄuJPhv'' vLwtT k´KfPmhj k´TJv TPr muJ y~, xπJxL yJouJ @r ÉoKTr nP~ ˝JiLjnJPm of k´TJPvr xMPpJV mJÄuJPhPv TPo FPxPZÇ ßmvT\j mäVJr yfqJr CPuäU TPr muJ y~, xrTJr fJPhr xMrãJ ßhS~Jr mhPu CPJ jJjJ ßTRvu S @APjr ßmzJ\JPu Knjú of k´TJPvr kg À≠ TPr YPuPZÇ yJouJ S ÉoKTr oMPU kzJ mäVJr, IjuJAj IqJKÖKnˆ, xJÄmJKhTPhr xMrãJ ßhS~Jr mhPu fJPhr hJ~L TPr mJÄuJPhv xrTJr CPJ IkrJiLPhr ohh ß\JVJPò mPuS IKnPpJV TrPZ IqJoPjKˆÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, of k´TJPvr ˝JiLjfJ Umt yPuS xπJxL ßVJÔLèPuJ mJÄuJPhPv FT irPjr

4 ßo mOy¸KfmJr, IJufJm IJuL Khmx ❚ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KmKnjú TotxNKY ❚ xŒJKhf V´∫ k´TJv

u§j, 4 FKk´u - KmKnjú TotxKN Yr oPiqKhP~ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u KhmxKa kJuj TrPmÇ Fxm TotxKN Yr oPiq rP~PZ kM¸˜mT Iktj, IJPuJYjJ xnJ FmÄ KY© k´hvtjLÇ FZJzJ KmKnjú xÄVbj FmÄ mqKÜVf CPhqJPVS KhmxKa kJuj TrJ yPmÇ KjmtJyL ßo~r \j KmVx 4 ßo IJufJm IJuLr jJPo rJUJ kJPTt ImK˙f FTáPvr vyLh KojJPrr PmhLPf láu KhP~ IJufJm IJuLr k´Kf IJjMÔJKjTnJPm v´≠J \JjJPmjÇ CPuäUq ßp, mJñJuL pMmT IJufJm IJuL 1978 xJPur 4 ßo, kNmt u§Pjr FcuJr ˆsLPa metmJhLPhr yJPf Kjyf yP~KZPujÇ FA metmJhL yfqJKa xoV´ KmsPaj \MPz fUj IJPuJzj xOKÓ TPrKZPuJÇ krmftLPf fJr ˛OKfPT iPr rJUJr \jq yfqJTJP¥r KjTamftL ßx≤ ßoKrx kJPTtr jJo mhu TPr rJUJ y~ IJufJm IJuL kJTtÇ 2015 xJPu ßo~r KjmtJYPjr xo~ ßumJr huL~ k´JgtL \j KmVx ßWJwjJ KhP~KZPuj KfKj KjmtJKYf yPu 4 ßoÈPT IJufJm IJuL Khmx ßWJwjJr kJvJkJKv FPT TJCK¿Pur CPhqJPV kJuj TrJ yPmÇ KjmtJKYf yP~ ßo~r \j KmVx fJr k´Kfv´∆Kf mJ˜mJ~Pjr CPhqJV ßjj FmÄ FmZr KÆfL~mJPrr oPfJ TJCK¿Pur CPhqJPV KhmxKa kJKuf yPf

pJPòÇ Po~r \j KmVx F CkuPã ßh~J FT KmmOKfPf mPuj, ÈIJufJm IJuLr Kjoto yfqJTJ§ FmÄ FPT ßTªs TPr ß\PV CbJ IJPªJuj IJoJPhr mJrJr AKfyJPxr FTKa CPuäUPpJVq IÄvÇ ßxKhPjr GTqm≠ IJPªJuj k´oJe TPrKZPuJ Aˆ FP¥ metmJh, ‰mwoq FmÄ WOeJr ßTJPjJ ˙Jj ßjAÇ k´J~ 40 mZr yP~ ßVPuS FA WajJr fJ“kpt FUPjJ KmhqoJjÇ KhmxKaPf IJorJ ÊiM IJufJm IJuLPTA ˛re TKrjJ, IJorJ metmJhPTS WOeJ \JjJAÇ FmZr IJufJm IJuL KhmPxr TotxYN Lr oPiq rP~PZ, 4 ßo xºqJ 6 aJ~ IJufJm IJuL kJPTt ßo~r FmÄ KmKnjú xÄVbj TfíT kM¸˜mT Ikjt, xÄK㬠mÜmq FmÄ TKmfJ IJmOK•Ç FZJzJ FTA Khj ßgPT TJCK¿Pur CPhqJPV TKm j\r∆u ßx≤JPr Êr∆ yPm oJxmqJkL KY© k´hvtjLÇ k´hvtjL YuPm 4 ßo ßgPT 4 \Mj kpt∂Ç 5 ßo, ÊâmJr SxoJjL ßx≤JPr ÈßrKxˆ oJctJr Im IJufJm IJuL' mAP~r k´TJvjJ IjMKÔf yPmÇ mAKa xŒJhjJ TPrPZj xJ¬JKyT \jof xŒJhT jmJm CK¨jÇ FZJzJ IJufJm IJuL lJCP¥vj FmÄ IJufJm IJuL asJˆS kOgTnJPm KmKnjú IjMÔJPjr IJP~J\j TPrPZÇ

˝JiLjfJ KjP~A TJ\ TPr pJPòÇ fJrJ ßmv TP~TKa mz irPjr yfqTJ§ WKaP~PZÇ 2016 xJPu IjuJAj IqJKÖKnˆ jJK\oM¨Lj xJoJh yfqJTJP§r kr mäVJrPhr ßuUJ KjP~ k´iJjoπL S ˝rJÓsoπLr Km„k o∂Pmqr TgJS CPuäU TrJ yP~PZ k´KfPmhPjÇ Vf TP~T mZPr FA irPjr yfqJTJP§r WajJèPuJPf oJ© FTKar KmYJPrr TgJ CPuäU TrJ yP~PZ k´KfPmhPjÇ ßxKa yu mäVJr @yPoh rJ\Lm yJ~hJPrr KmYJr, ßpUJPj @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor @a\Pjr xJ\J yP~PZÇ xπJxL yJouJ KTÄmJ ÉoKTr oMPU kPz @AjvO⁄uJ mJKyjLr TJPZ KjrJk•J ßYP~S jJ kJS~Jr TgJ IqJoPjKˆPT mPuPZj mäVJrrJ, pJPhr ßTC ßTC KjrJk•Jr ˝JPgt ßhv ZJzJr TgJS \JKjP~PZjÇ IqJoPjKˆ hJKm TPrPZ, mJÄuJPhPv @S~JoL uLV ßjfífôJiLj xrTJr VeoJiqPo fJr xoJPuJYjJ ßbTJPf jJjJ y˜PãPkr kJvJkJKv TJuJTJjMjS mqmyJr TrPZÇ FPf muJ y~, xrTJr FUj fJr KmPrJiLPhr ßoJaJoMKa \» TrPf xlu yP~PZ fJA n~ FUj KoKc~J FmÄ KxKnu ßxJxJAKaPT KjP~Ç xrTJr KTZá KTZá KoKc~JPT vJP~˜J TPr mJTL xmJAPT FA xÄPTf KhPf YJ~ ßp, ßmÅPi ßh~J xLoJ IKfâPor ßYÓJ TrPu fJPhrS FA kKreKf ßnJV TrPf yPmÇ KmKnjú ßmJ^J y~ ßp, ¸vtTJfr Kmw~èPuJ FKzP~ pJS~Jxy xrTJPrr xoJPuJYjJ ßgPT fJrJ ßpj Kmrf gJPTÇ ÈKoKc~J IJ§Jr Kx\' KmnJPV mJÄuJPhPv xrTJr TftOT KoKc~J TP≤sJPur ßYÓJr Kmw~Ka xKm˜JPr fáPu iPr y~Ç 2015 xJu ßgPT mJÄuJPhPvr k´go xJKrr hMA kK©TJr xŒJhT pgJâPo oJylá\ IJjJo S oKfCr ryoJjPT TP~TmJr rJÓsPhsJy S oJjyJKjr hJP~ IKnpMÜ TrJ yP~KZPuJÇ Fxo~ CkK˙f xJÄmJKhTrJ KmKvÓ xJÄmJKhT vKlT ßryoJj S oJyoMhMr ryoJPjr Kmw~ CPuäU jJ gJTJr KmwP~ hOKÓIJTwte TrPu Kmw~Ka fJrJ ùJf IJPZj IJVJoLPf fJ fáPu irJ yPm mPu \JjJPjJ y~Ç CkK˙f xJÄmJKhTPhr 6 kOÔJr xÄK㬠Kk´P≤c

TKk k´hJj TrJ y~Ç FPf xmKTZá jJ gJTPuS SP~mxJAa xKm˜JPr fJ fáPu irJ yP~PZÇ ßxUJPj IJPrJ muJ yP~PZ, xJÄmJKhTrJ mJzJmJKz TrPu xrTJr fJPhr ß\Pu kMrPZ, ÉoKT KhPò, n~ ßhUJPò FmÄ fJPhr TJP\ y˜Pãk TrPZÇ KmÀ≠ of hoPj pJ pJ TrJ hrTJr, fJr xmA xrTJr TrPZÇ FA kKrK˙KfPf mJÄuJPhPvr xJÄmJKhTrJ xLoJr mJAPr KVP~ KmPvw TPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FmÄ fJr kKrmJPrr TJCPT KjP~ ßTJPjJ xoJPuJYjJ~ xJyxL yPòj jJ mPu IqJoPjKˆr hJmL TPrPZÇ Fr ChJyre KyPxPm ßcAKu ˆJr xŒJhT oJylá\ @jJPor KmÀP≠ 83Ka oJouJr TgJ CPuäU TPrPZ oJjmJKiTJr xÄVbjKaÇ oJylá\ @jJo Vf mZr FT ßaKuKnvj IjMÔJPj ˝LTJr TPrj ßp 2007 S 2008 xJPu \ÀKr Im˙Jr xo~ ßTJPjJ xNP©r CPuäU jJ TPr fJr xÄmJhkP© KcK\Fl@Ar xrmrJy TrJ ßvU yJKxjJr hMjtLKfr Umr k´TJv náu KZuÇ fJr ˝LTJPrJKÜr kr @S~JoL uLPVr xogtTrJ fJr KmÀP≠ oJjyJKjr IPjTèPuJ oJouJ TPrjÇ SP~mxJAPa vKlT ßryoJjPT mKª TrJr Kmw~KaS CPuäU TPrPZ IqJoPjKˆÇ KpKj ßvU yJKxjJkM© \~PT yfqJPYÓJr wzpPπr oJouJ~ ßV´¬Jr yP~KZPujÇ IqJoPjKˆ muPZ, mJÄuJPhv xrTJr FUjS kMrPjJ HkKjPmKvT @APjr k´P~JV WKaP~ xJÄmJKhTPhr Ckr hoj-kLzj YJuJPòÇ Knjú of hoj TrPf KmfKTtf fgq k´pMKÜ @Aj k´P~JPVr kJvJkJKv KcK\aJu KjrJk•J @Aj k´e~Pjr CPhqJPVS CPÆV \JKjP~PZ oJjmJKiTJr xÄVbjKaÇ KrPkJPat xrTJr k´eLf IJAKxKa FÖ KmPvw TPr ßxTvj 57 iJrJrS xoJPuJYjJ TrJ y~Ç FPf muJ y~ IJAKxKa FÖ KmPvwf Kl∑co Im FéPk´Pxr \jq ÉoKTÇ FA KmwP~ 2006 xJPu IJAj kJv TrJ y~ FmÄ 2013 xJPu fJ xÄPvJij TPr fJPf IJPrJ KTZá Kmw~ kMj˙Jkj TrJ y~Ç

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:


46 UmrJUmr

05 - 11 May 2017 m SURMA

31 \MuJA mJKotÄyJPo KÆfL~ âLzJ C“xm mJKotÄyJo, 4 ßo -KÆfL~mJPrr oPfJ kMPrJPjJ KhPjr ßUuJiMuJ S xÄÛíKf TotTJ§ x’Kuf C“xm-mJKotÄyJo'17 oMuf âLzJ mJÄuJPhPvr âLzJ S xÄÛíKfT TotTJP¥r IÄv IfLPfr ImuM¬-k´J~ S âov KmuM¬ GKfPyqr IPjT ßUuJiMuJ S xÄÛíKfT TotTJP¥r kMj” k´Yuj S ßxxPmr k´Kf @V´y \JVrPer CP¨Pvq @P~JK\f ßp ßTJPjJ m~Pxr ßp ßTC KjP\Phr kZªof FT mJ FTJKiT ßUuJ~ IÄv TrPf kJrPmjÇ pMÜrJP\q xmPYP~ mOy“ Foj âLzJ C“xm F ßhPv k´gomJPrr xlufJr kr FmJrS @myoJj mJÄuJr GKfPyq nrkMr jJjJ irPer ßhvL~ láKft-@PoJh S KmPjJhPjr Foj @P~J\jÇ KhjmqJkL FA C“xPm xTu mJÄuJPhKvPhr ˝kKrmJPr CkK˙Kf S

IÄvV´yPer IJymJj \JjJPjJ yP~PZÇ Vf mJPrr jqJ~ C“xPm xmJr \jq CjìMÜ FmÄ k´KfaJ ßUuJ Kl∑ FK≤sÇ ÊiMoJ© láamPu 12 Ka hu (FK≤s Kl K©v kJC¥ )FmÄ ‰Æf mqJcKo≤j aájtJPoP≤r \jq 24 Ka hu (FK≤s Kl kÅKYv kJC¥) KhP~ aájtJPoP≤ IÄv V´ye TrPf kJrPmjÇ láamu FmÄ mqJcKo≤j @PV @xPu @PV kJPmj KnK•Pf hu ßrK\Pˆsvj TrJ yPmÇ âLzJ C“xPmr ßnjqM Vf mZPrr xoJj ˙Jj: Small Heath Leisure Center, Muntaz Street, Small Heath, B10 9rx ßp ßTJPjJ irPer fgq S ßpJVJPpJPVr \jq 07985256395 jJ’JPr ßlJj KTÄmJ ßaéa TrPf kJrPmjÇ - ßk´x KmùK¬

ßrJKyñJ kKrK˙KfPf

@oJPhr VefJKπT IV´pJ©J~ FKa FTKa oJAuluT KyPxPm KYK¤f yP~ gJTPmÇ k´PvúJ•r-kPmt k´iJjoπL fJr nJrf xlrTJPu xŒJKhf 11Ka YáKÜ, 24Ka xoP^JfJ ˛JrT FmÄ hMKa FxSKk (ˆqJ¥Jct IkrJKaÄ k´KxKcCr)ír Km˜JKrf fgq \JfL~ xÄxPhr oJiqPo ßhvmJxLr xJoPj fáPu iPr mPuj, pJ KTZáA TPrPZ fJr xmèPuJA \jVPer ˝JPgt, TuqJPe S ßhPvr Cjú~PjÇ \JKfr KkfJ mñmºMr IjMxf O kg iPrA KmPvõr xTu ßhPvr xPñ mºMfk ô eN t xŒTt m\J~ ßrPUA ßhvPT hs∆f Cjú~Pjr kPg KjP~ pJKòÇ ßhvPT hs∆f Cjú~Pjr KhPT iJKmf TrPf FmÄ hJKrhqt KjrxPj ßp xm YáKÜ/xoP^JfJ xŒJKhf yP~PZ, fJ hs∆fA @orJ mJ˜mJ~j TrPf kJrPmJÇ KjmtJYj ImJi S xMÔá TrPf xrTJr AKxPT xm irPjr xyPpJKVfJ ßhPm \JxPhr xÄxh xhxq jJ\oMu yT k´iJPjr k´Pvúr \mJPm k´iJjoπL mPuj, @VJoLPf xTu KjmtJYj ImJi, xMÔá S KjrPkãnJPm IjMÔJPjr uPãq KjmtJYj TKovjPT xTu k´TJr xyPpJKVfJ TrJr \jq mftoJj xrTJr m≠kKrTrÇ F kpt∂ IjMKÔf xTu KjmtJYPj KjmtJYj TKovPjr YJKyhJ IjMxJPr xrTJr fgJ KjmtJyL KmnJV xTu irPjr xyJ~fJ k´hJj TPrPZÇ KfKj mPuj, KjmtJYj TKovj xÄKmiJj S xÄKväÓ @Aj ÆJrJ KjitJKrf KmiJj IjMpJ~L hJK~fô kJuj TPrÇ KjmtJYj TKovPjr hJK~fô kJuPj xTu KjmtJyL Tftk í ã xyPpJKVfJ TrPf xJÄKmiJKjTnJPm mJiqÇ KjmtJYj TKovj hJK~fô kJuPjr ßãP© xŒNet ˝JiLj FmÄ ßTmu xÄKmiJj S @APjr IiLjÇ KfKj mPuj, mftoJj xrTJPrr @oPu IjMKÔf xTu KjmtJYjxy xŒ´Kf IjMKÔf jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvj S TáKouäJ KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj xMÔn á JPm xŒjú yP~PZÇ jmVKbf KjmtJYj TKovj kNmtmftL TKovPjr iJrJmJKyTfJ~ ßmv TP~TKa KjmtJYj xŒjú TPrPZ pJr xmèPuJA xMÔá KyPxPm ßhv S KmPhPv k´vÄKxf yP~PZÇ nJrPfr xPñ ˝JgtKmPrJiL ßTJPjJ YáKÜ y~Kj: xÄrKãf jJrL @xPjr ßmVo lK\uJfáj ßjxJ mJK√r k´Pvúr \mJPm k´iJjoπL \JjJj, xŒ´Kf nJrf xlPr ßhPvr ˝Jgt xÄKväÓ Kmw~JKh xoMjf ú ßrPUA KÆkãL~ KmwP~ ßoJa 35Ka YáKÜ S xoP^JfJ ˛JrT FmÄ hMKa FxSKk (ˆqJ¥Jct IkJPrKaÄ k´KxKcCr) ˝JãKrf yP~PZÇ Fxm YáKÜ S xoP^JfJ ˛JrPTr mJ˜mJ~j k´Kâ~J ÊÀ yPu fJ mJÄuJPhPvr \jVPer \LmjoJj CjúLfTrPe AKfmJYT nëKoTJ kJuj TrPm, pJ FA xlPrr FTKa mz I\tjÇ xÄxh ßjfJ @PrJ \JjJj, xlrTJPu hMA ßhv 62 hlJ xÄmKuf FTKa ßpRg AvPfyJr k´TJv TPrPZ, pJPf hMPhPvr YuoJj xŒTt FmÄ F xŒPTtr nKmwq“ KhTKjPhtvjJ xMkÓnJPm CPb FPxPZÇ ßhvmJxLr ImVKfr \jq AKfoPiqA FA AvPfyJr VeoJiqPo k´TJv TrJ yP~PZÇ FZJzJ hMPhPvr \jVPer oPiq \jPpJVJPpJV mOK≠r CP¨Pvq UMujJ-TuTJfJ ÀPa pJ©LmJyL ßru S mJx YuJYu CPÆJij TrJ y~ FmÄ Kmru-rJKiTJrkMr ÀPa keqmJyL ßru YuJYPur CPÆJij TrJ y~Ç k´iJjoπL mPuj, nJrf xlrTJPu ßp xo˜ YáKÜ/xoP^JfJ ˛JrT ˝JãKrf yP~PZ fJr xmèPuJr KvPrJjJo AKfoPiq VeoJiqPo k´TJKvf yP~PZÇ ßTJPjJ YáKÜ/xoP^JfJ ˛JrTA ßhPvr ˝JgtKmPrJiL j~Ç fJA nJrPfr xPñ ßhPvr ˝JgtKmPrJiL YáKÜ xŒJKhf yP~PZ ∏ F irPjr KmmOKf xŒNet Ixfq, ojVzJ, IKmPmYjJk´xf N FmÄ mJÄuJPhPvr \jVePT KmÃJ∂ TrJr IkPYÓJ oJ©Ç

xÄ˙JKa rJUJAj rJP\q xÄUqJuWM oMxKuo xŒ´hJP~r kKrK˙KfPf VnLr CPÆV k´TJv TPrPZ FmÄ ßrJKyñJPhr jJVKrTfô KhP~ mJÄuJPhPv @vs~ ßj~J CÆJ˜MPhr KlKrP~ ßj~Jr \jq Ko~JjoJr xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZÇ xŒ´Kf ß\¨J~ IjMKÔf S@AKx krrJÓs xKYmPhr ‰mbT ßvPw ßj~J k´˜JPm FA @øJj \JjJPjJ y~Ç FPf 57 \JKf S@AKxr krrJÓsoπLPhr krmftL ‰mbT (TJCK¿u Im KoKjˆJxt) @VJoL mZr FKk´u ßgPT \MPjr oPiq dJTJ~ IjMÔJPjr Kx≠J∂ y~Ç P\¨J~ IjMKÔf S@AKx D±tfj TotTftJPhr ‰mbPT mJÄuJPhv k´KfKjKi hPur ßjfífô ßhj krrJÓs xKYm vyLhMu yTÇ ‰mbPTr xJAcuJAPj S@AKx oyJxKYm c. ACxMl @u-SgJAKoPjr xJPg xJãJf TPrj krrJÓs xKYmÇ KfKj S@AKx oyJxKYmPT pgJKvVKVr x÷m mJÄuJPhv xlPrr @oπe \JjJjÇ k´xñf, rJUJAj xÄTa KjrxPj k´P~J\jL~ xMkJKrv k´e~Pj Ko~JjoJPrr rJÓsL~ TJCK¿ur IÄ xJj xM KYr CPhqJPV \JKfxP–Wr xJPmT oyJxKYm TKl @jJPjr ßjfíPfô FTKa TKovj VKbf y~Ç oJb kptJP~ xoxqJ ßhUPf TKovj Vf IPÖJmr ßgPT ßrJKyñJPhr KmÀP≠ Ko~JjoJr KjrJk•J mJKyjLr kKrYJKuf IKnpJPjr @PV S kPr hMA hlJ~ rJUJAj rJ\q kKrhvtj TPrPZÇ TKovj I∂mtrf & L k´KfPmhPj rJUJAj rJP\q KjptJfPjr KvTJr yP~ mJÄuJPhPv kJKuP~ pJS~J ßrJKyñJPhr KlKrP~ ßj~Jr \jq Ko~JjoJr xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZÇ k´KfPmhPj ßrJKyñJPhr \jq rJUJAPj KjrJkh kKrPmv xíKÓr Skr èÀfô ßh~J yP~PZÇ FZJzJ rJUJAj rJP\qr xÄTa hNr TrPf Ko~JjoJr S mJÄuJPhPvr oPiq xŒTt WKjÔ TrJr krJovt ßh~J yP~PZÇ

nJrPfr xPñ ßhPvr ˝JgtKmPrJiL ßTJPjJ YáKÜ TPrKj, TrPmS jJÇ mrÄ KmFjKkA xrTJPr gJTPf YLPjr xPñ ßVJkPj k´KfrãJ YáKÜ TPrKZuÇ FA YáKÜr mqJkJPr ßhPvr \jVe S xÄxhPT FTKa TgJS \JjPf ßh~KjÇ fJA nJrPfr xPñ ßhPvr ˝JgtKmPrJiL YáKÜ xŒJKhf yP~PZ- F irPjr KmmOKf xŒNet Ixfq, ojVzJ, IKmPmYjJk´xf N FmÄ mJÄuJPhPvr \jVePT KmÃJ∂ TrJr IkPYÓJ oJ©Ç @orJ nJrPfr xPñ ßpxm YáKÜ/xoP^JfJ ˛JrT ˝Jãr TPrKZ fJr xmA ßhPvr ˝JPgt, \jVPer TuqJPe S ßhPvr Cjú~PjÇ KkTJr c. KvrLj vJrKoj ßYRiMrLr xnJkKfPfô VfTJu xÄxh IKiPmvPjr KÆfL~ KhPj k´iJjoπLr \jq KjitJKrf K©v KoKjPar k´PvúJ•rkPmt FTJKiT xŒNrT k´Pvúr \mJPm xÄxh ßjfJ @PrJ mPuj, @AKkAC xPÿuPj KmPvõr xÄxhxoNy S \jk´KfKjKiVPer ˝f”°ëft S xKâ~ IÄvV´yPer oJiqPo mJÄuJPhPvr VefJKπT mqm˙Jr k´Kf @˙J S xogtPjr Kmw~KaA k´KflKuf yP~PZÇ 2014 xJPur KjmtJYj KjP~ pJrJ k´vú fáPu \jVePT KmÃJ∂ TrJr ßYÓJ TPrj, FA xlu @∂\tJKfT FPx’Ku ßhPU ÈWPa pKh kJKj' gJPT fJyPu fJrJ Fxm TgJ @r muPmj jJÇ 2014 xJPu xMÔá KjmtJYPjr oJiqPo mJÄuJPhPv VefJKπT iJrJ ImqJyf @PZ, fJ KmPvõr xTu VefJKπT ßhPvr k´KfKjKirJ xPÿuPj CkK˙f ßgPT fJr xogtj KhP~PZÇ 2014 xJPur KjmtJYj xJrJKmvõA V´ye TPrPZÇ


UmrJUmr 47

SURMA m 05 - 11 May 2017

r∆vjJrJ IJuL S IJ\oJu KyPxPm yJC\ Im ToP¿ khJktj WPa r∆vjJrJ IJuLrÇ 2015 xJPuS KfKj KmkMu ßnJPa KÆfL~mJPrr oPfJ FoKk KjmtJKYf yjÇ hMAmJr vqJPcJ KoKjˆJPrr hJK~fô kJuj TPrjÇ IkrKhPT, IJ\oJu oJxr∆r KoKc~J mqKÜfô KyPxPm KmKnjú KaKn IjMÔJj Ck˙JkjJr kJvJkJKv iotL~ mqKÜfô KyPxPmS TKoCKjKaPf xMkKrKYfÇ KfKj 2010 xJPu KumPcPor yP~ SA IJxj ßgPT KjmtJYj TPr KÆfL~ xPmtJó ßnJa k´J¬ yjÇ r∆vjJrJ IJuLr IJjMÔJKjT KjmtJYjL k´YJreJ: IJVJoL 8 \Mj IjMKÔfmq KmsPaPjr kJutJPo≤ KjmtJYPj PmgjJu V´Lj F¥ ßmJ IJxPj ßumJr kJKatr k´JgtL r∆vjJrJ IJuLr IJjMÔJKjT KjmtJYjL k´YJrjJ Êr∆ yP~PZÇ Vf 29 FKk´u, vKjmJr ßmgjJu V´LPjr KoCK\~Jo VJPctPj FT xoJPmPvr oPiq KhP~ KfKj fJr FA k´YJrjJ Êr∆ TPrjÇ Fxo~ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx, K\FuF ßo’Jr CjPov ßhvJA S ˙JjL~ ßumJr huL~ TJCK¿uJrxy hPur KmkMu xÄUqT ßjfJ TotL CkK˙f KZPujÇ xoJPmPv r∆vjJrJ IJuL KjP\r \jq ßnJa ßYP~ mPuj, IJVJoL KjmtJYjKa KmsPaPjr \jq UMmA èr∆fôkNjtÇ TJrj ßgPrxJ ßo’r TPbJr ßmsKéa jLKf mJ˜mJK~f yPu ˙JjL~ IgtjLKf xÄTPar oMPU kzPmÇ YJTMrL yJrJPm yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ ßhPvr IgtjLKfr \jq ãKfTr FA CPhqJVPT r∆PU hÅJzJPf yPu IJoJPhrPT kJutJPo≤ FmÄ kJutJPoP≤r mJAPr xmt© Fr Kmr∆P≠ ß\JrJPuJ KmPrJKifJ TrPf yPmÇ IJKo xm xo~A Fr KmPrJKifJ TPrKZ FmÄ IJVJoLPfS fJ ImqJyf gJTPmÇ r∆vjJrJ IJPrJ mPuj, ÊiM ßmsKéa j~ ßaJrL xrTJPrr jK\rKmyLj mJP\a TJa xJiJrj oJjMPwr \LmjPT TPbJr TPr fáPuPZÇ fJPhr mJP\a TJPar TJrPj IJ\ IJoJPhr Ûáu, yJxkJfJu, yJCK\Ä ßxÖr fgJ KmKnjú xJKntx k´KfÔJj ßnPñ kzJr Ckâo yP~PZÇ FA oNÉPft FPT k´KfPrJi TrPf jJ kJrPu IJoJPhr \jq IJVJoLPf IJPrJ n~Jmy Khj IPkãJ TrPZÇ KfKj mPuj, FToJ© ßumJr ßjfíPfôr kPãA x÷m ßhvPT FA mJP\a TJPar C&xm ßgPT mÅJYJPjJÇ TJrj IfLPfr oPfJ FToJ© ßumJr kJKatrA rP~PZ \joMUL kKrT·jJÇ IJr F\jq fJPTxy xJrJ ßhPv ßumJr kJKatr k´JgtLPhr Km\~L TrJr \jq KfKj xmJr TJPZ IjMPrJi \JjJjÇ r∆vjJrJ fJPT krkr hMAmJr PmgjJu V´Lj F¥ ßmJ IJxPj FoKk KjmJtKYf TrJr \jq xmJr k´Kf TífùfJ \JKjP~ mPuj, IJmJPrJ FoKk KjmtJKYf yPu ˙JjL~ mJKxªJPhr \jq fJr uzJA ImqJyf gJTPmÇ xoJPmPv aJS~Jr yqJoPuaPx ßumJr huL~ KjmtJyL ßo~r \j KmVx IJVJoL 8 \Mj IjMKÔfmq xJiJrj KjmtJYPj r∆vjJrJxy xJrJ ßhPv ßumJr kJKatr k´JgtLPhrPT ßnJa KhP~ KjmtJKYf TrJr \jq xmJr k´Kf IjMr∆i \JjJjÇ ßo~r KmVx mPuj, FToJ© ßumJr kJKatA xJiJrj oJjMPwr \LmPj AKfmJYT kKrmftPjr \jq TJ\ TPr IJxPZÇ KmVf mZrèPuJPf ßaJrL xrTJPrr kKuKxr xJPg IJoJPhr kKrY~ yP~PZÇ FA xrTJr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur 60 KoKu~j kJC¥ mJP\a ßTPa IJoJPhrPT KmrJa YqJPuP†r oPiq ßlPuPZ FmÄ IJVJoL KhjèPuJPf fJPhr jfMj ßTJj mJP\a xÄPTJYPjr TgJ ßnPm IJKo FUjA vÄKTfÇ Po~r mPuj, fJPhr FA mq~ xÄPTJYPjr Kmr∆P≠

aJS~Jr yqJoPuaPx IJoJPhr hMA FoKk r∆vjJrJ IJuL FmÄ K\o Kla\kqJKasT uzJA YJKuP~ pJPóZjÇ FA uzJA ImqJyf rJUJr \jq fJPhr kMjÎKjmtJYj \r∆rLÇ xJiJrj mJKxªJPhr \LmPj xKfqTJPrr kKrmftPjr \jq aJCj yu, KxKa yu FmÄ kJutJPo≤ ∏ FTgJ~ xmt© IJoJPhr ßumJr kJKatr oNuqPmJi k´KfÓJ hrTJrÇ IJKo IJvJ TrKZ IJxjú xJiJrj KjmtJYPj aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJrJ IJmJPrJ r∆vjJrJ FmÄ K\o Kla\kqJKasTPT KjmtJKYf TrPmjÇ K\FuF ßoÍJr CjPov ßhvJA mPuj, r∆vjJrJPT krkr hMA mJr KjmtJKYf TPr ßmgjJu V´Le F¥ ßmJ Fr mJKxªJrJ KmYãjfJr kKrY~ KhP~KZPujÇ IJvJ TKr fJrJ IJmJPrJ fJPT KjmtJKYf TrPmjÇ TJrj KfKj AKfoPiq \JfL~ kptJP~ FT\j TqJPŒAjJr FoKk KyxJPm KjP\PT k´KfKÔf TPrPZjÇ IJ\oJu oJxr∆Prr KjmtJYjL TqJPŒAPjr CPÆJijL: IJxjú mOKav kJutJPo≤ KjmtJYPj mJXJKu IiMqKwf ßmgjJuV´Lj S ßmJ IJxPj x÷Jmq FoKk k´JgLt KaKn ßk´P\≤Jr IJ\oJu oJxr∆Prr KjmtJYjL TqJPŒAPjr IJjMÔJKjT CPÆJij TrJ yP~PZÇ CPÆJijL IjMÔJPj TKoCKjKa ßjfímOª fÅJPT Km\~L TrJr hO| k´fq~ mqÜ TPr mPuPZj, IJ\oJu oJxr∆r yPòj FT\j ßpJVq k´JgLtÇ KfKj ßmgjJu V´Lj S ßmJ FuJTJr oJjMPwr xMKmiJ-IxMKmiJ~ kJPv ßgPT kJutJPoP≤ k´KfKjKifô TrPmjÇ fJÅPT KjmtJKYf TrPf IJorJ TJPi TJi KoKuP~ TJ\ TPr pJPmJÇ Vf 20 FKk´u mOy¸KfmJr KmPTPu kNmt u§Pjr S~JaJrKuKu mqJjTáP~KaÄ yPu TKoCKjKar KmKnjú˜Prr KmkNuxÄUqT oJjMPwr CkK˙KfPf fÅJPT AjKcPkP§≤ k´JgLt ßWJweJ TrJ y~Ç mqJKrˆJr Sor lJr∆PTr Ck˙JkjJ~ CPÆJijL xoJPmPv mÜmq rJPUj AjKcPkP§≤ FoKk k´JgLt IJ\oJu oJxr∆r, KvãJKmh S TKoCKjKa ßjfJ yJxjJf ßyJxJAj FoKmA, ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur xJPmT ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj, aJS~Jr yqJoPuax Kkkux IqJuJP~¿ Fr xnJPj©L TJCK¿uJr rJKmjJ UJj, mqmxJ~L S TKoCKjKa ßjfJ KxrJ\Mu yT KxrJ\, TJCK¿uJr IJmMu IJxJh, ßx≤ KkaJxt ßmñuL FPxJKxP~vPjr ßY~JroqJj IJuyJ\ô IJKfT Ko~J, TKoCKjKa ßjfJ ßoJ. vJoxMu yT, ßoJyJÿh uKfl, ß\Kj m\SP~u, goJx KroMx, IqJKj SP~ˆ S Kox \JCK\Ç mÜJrJ IJPrJ mPuj, IJoJPhr FT\j \jk´KfKjKi hrTJr KpKj xKfqTJr IPgtA IJoJPhrPT k´KfKjKifô TrPmjÇ ÊiM kJutJPo≤ KjP~A mq˜ gJTPmj jJÇ xMPU-hM”PU IJoJPhr kJPv gJTPmjÇ ßpPTJPjJ k´P~J\Pj cJTPu fÅJPT IJorJ TJPZ kJPmJÇ mÜJrJ mftoJj FoKk r∆vJjJrJ IJuLPT \jKmKòjú CPuäU TPr mPuj, KfKj ßumJr kJKatr FoKk, TKoCKjKar k´KfKjKi jjÇ fJrJ mPuj, hu fÅJPT oPjJj~j KhP~PZÇ KT∂á ßnJa KhP~ KjmtJKYf TPrPZ xJiJre oJjMwÇ xMfrJÄ \jVPer xMPU-hM”PU TJPZ gJTJ FoKkr hJK~fôÇ yJxjJf ßyJxJAj FoKmA mPuj, pKh ßTC oJjMPwr PmhjJr TgJ mM^Pf jJ kJPr fJyPu ßx IJmJr KTPxr \jk´KfKjKiÇ IJoJPhr IJ\oJu oJxr∆Prr oPfJ oJjMPwr hrTJrÇ KfKj xJyPxr xJPg fÅJr FuJTJ~ k´KfKjKifô TrJr ßWJweJ KhP~PZjÇ KpKj met-QmwPoqr Kmr∆P≠ TKoCKjKaPT k´KfKjKifô TrPf kJrPmjÇ KpKj fJr IJxPjr mJKxªJPhr \jq yPmj CóT£Ç yJCK\Ä xoxqJ Kjrxj, KvãJ Cjú~j S IkrJi KjoNtPu náKoTJ rJUPf kJrPmjÇ mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj mPuj, IJ\oJu oJxr∆r xmKhT ßgPT FT\j ßpJVq k´JgLtÇ fÅJPT pKh pMÜrJP\qr kPã ACjJAPac jqJvPjS k´KfKjKifô TrPf muJ y~ KfKj xJyKxTfJr xJPgA TrPf

kJrPmjÇ IJorJ fJÅPT Km\~L TrPf TÅJPi TJÅi KoKuP~ TJ\ TrPmJÇ TJCK¿uJr rJKmjJ UJj mPuj, aJS~Jr yqJoPuax FT TKoCKjKa, FT kKrmJrÇ xKbT xoP~ IJorJ xKbT k´JgLt ßkP~KZÇ TJre mftoJj ßumJr FoKk kJutJPoP≤ fÅJr IJxPjr oJjMPwr k´KfKjKifô TrPf mqgt yP~PZjÇ KfKj fJr FuJTJr oJjMPwr jJVJPur mJAPr rP~PZjÇ IJ\oJu oJxr∆r Foj FT\j rJ\jLKfT, KpKj oJjMPwr \jq rJ\jLKf TPrjÇ IJorJ fÅJPT TKoCKjKar ßpPTJPjJ xoxqJ~ kJPv kJAÇ ßTJPjJ uLcJr TKoCKjKa VzPf kJPrjJ, TKoCKjKaA uLcJr VzPf kJPrÇ fJA IJ\ IJorJ ÆqgtyLjnJPm ßWJweJ KhPf YJA- IJ\oJu oJxr∆rA IJoJPhr uLcJrÇ mqmxJ~L KxrJ\Mu yT KxrJ\ mPuj, IJorJ IPjT FoKk ßhPUKZÇ ßmgjJuV´Lj S ßmJr k´JÜe FoKk KkaJr ßvJ'r xJPg TÅJPi TJi KoKuP~ metmJPhr Kmr∆P≠ IJPªJuj TPrKZÇ KT∂á IJoJPhr mftoJj FoKk IJoJPhr cJPT xJzJ ßhjjJÇ FoKk k´JgLt IJ\oJu oJxr∆r mPuj, xÄxh xhxqPhr TJ\ j~ ÊiM xÄxPh mPx KcPma TrJÇ kJutJPoP≤ KmfTt TrJr kJvJkJKv KjP\r KjmtJYjL FuJTJr oJjMPwr xMKmiJ-IxMKmiJ~ kJPv gJTJ

FoKkPhr FTKa k´iJj hJK~fôÇ IJKo KjmtJKYf yPu k´gof FA KjÁ~fJ KhPf YJA ßp, ßmgjJu V´Lj S ßmJ FuJTJr oJjMw IJoJPT fJPhr TJPZ kJPmÇ fJPhr ßpPTJPjJ k´P~J\Pj IJKo kJPv gJTPmJÇ KjmtJKYf yPu mftoJj ßp xJ\tJrL mqm˙J IJPZ fJ KÆèe yP~ pJPmÇ IJKo ßTJPjJ rJ\jLKfT hPur xJPg xŒOÜ jJ yS~Jr xMKmiJ yPò, IJKo ÊiM IJoJr KjmtJYjL FuJTJr oJjMPwr TJPZ \mJmKhyL gJTPmJÇ TKoCKjKar TJP\ KjP\PT KjPmKhf TrPf kJrPmJÇ pJ IJoJr KjmtJYjL FuJTJr oJjMPwr k´P~J\jÇ KfKj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KYuPcsj xJKntx KjP~ IlˆqJa KrPkJPatr TgJ CPuäU TPr mPuj, IJKo KjmtJKYf yPu KYuPcsj xJKntPxr xÄKväÓ TotTftJPhr \mJmKhyLfJr IJSfJ~ KjP~ IJxPmJ FmÄ FA xoxqJr xoJiJjTP· pgJpg CPhqJV V´ye TrPmJÇ KfKj mPuj, IJKo KjmtJKYf yPu jJAl âJAo S IxJoJK\T TJptTuJk ßoJTJPmuJ~ TJptTr mqm˙J V´ye TrPmJÇ kMKuPvr xJPg IJPuJYjJ xJPkPã jJAl IqJPoKˆsr ßWJweJ TrPmJÇ fJZJzJ yJCK\Ä xoxqJr xoJiJPj k´JAPna ßcPnJuJkJrrJ pJPf Cjúf oJjxŒjú IqJPlJPctmu ßxqJKvP~u yJCK\Ä QfKr TPr ßx \jq TJCK¿Pur k´Kf YJk xOKÓ TrPmJÇ


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 39th Year Issue 2027, Friday 05 - 11 May 2017

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: thufayel@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2027  
Surma issue 2027  
Advertisement