Page 1

‘KmvõTJPkr \jq k´˜Mf xJKTm’ Km˜JKrf 30 kOÔJ~ Est: May 1978. SURMA 42 Years, Issue 2125, 26 April - 02 May 2019, 21 - 27 vJmJj 1440 Ky\rL, 12 - 18 ‰mvJU 1426 mJÄuJ, 50p

k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

v´LuïJ~ n~Jmy xπJxL yJouJ

KjyPfr xÄUqJ ßmPz 359 yJouJTJrLrJ oiqKm• S CóYKm• ❚ FT\j pMÜrJ\q S IPˆsKu~J kò~J ❚ hJ~ ˝LTJr IJAFPxr ❚ v´LuïJ pJ muPZ KjCK\uqJ§ fJ muPZ jJ ❚ ßfuJS~Jf TPr oMê Trf \J~Jj ❚ xMroJ ßcÛ KrPkJat ❚

u§j, 25 FKk´u - IJ∂\tJKfT xπJxmJPhr IJSfJ~ FUj v´LuïJ IJâJ∂Ç n~Jmy IJâoPer hM-FTKhj kPrA Yrok∫L IJAFx mJKyjL hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ FTA xPñ ßhvKar ßTJPjJ ßTJPjJ oyu FKaPT KjCK\uqJP§ IJâoPer k´KfPvJi KyPxPm ßhUJr ßYÓJ TrPZj KT∂á

KjCK\uqJP§r k´iJjoπL FKa I˝LTJr TPr mPuPZj, IJorJ Fr xPñ ßTJPjJ irPer Kuï UMÅP\ kJAKjÇ Fxm IJâoeTJrLrJ ßp IJiMKjT KvãJ~ KvKãf, ACPrJPkr KmKnjú ßhPv kzM~J KvKãf k´\jì ßx f•ô FUj IJr TJPrJr IPVJYPrA ßjAÇ FA n~Jmy yJouJ~ KmKnjú ßhPvr jJVKrT ßpoj rP~PZj ßfoKj mJÄuJPhv

S mOPaPjr jJVKrT Kjyf yP~PZjÇ vsLuïJ~ Vf 21 FKk´u, ßrJmmJr FPTr kr FT n~Jmy ßmJoJ yJouJr WajJ~ Kjyf oJjMPwr xÄUqJ ßmPz 359-F ßkRÅPZPZÇ yJouJ~ oJrJ®TnJPm @yf yS~Jr kr krmftL xo~ Fxm ßuJT\Pjr oífMq yP~PZÇ F yJouJ~ I∂f 500 ßuJT @yf yP~PZjÇ Vf 24 FKk´u, mMimJr ßhvKar kMKuv

TotTftJrJ F fgq KhP~PZj mPu r~aJPxtr UmPr \JjJPjJ y~Ç ßrJmmJPrr ßmJoJ yJouJr WajJ~ \Kzf xPªPy Vf 23 FKk´u, oñumJr I∂f 18 \jPT @aT TrJ yP~PZÇ F KjP~ FUj kpt∂ 60 \jPT @aT TrJ yPuJÇ 2 kOÔJ~

AÄKuv ßaˆ \JKu~JKf: CA§rJPvr ßYP~ mz AKoPV´vj ßTPuïJrLr IJvïJ

mJÄuJPhv xÄxPh ßpJV KhP~A ßoJTJKær UJPjr pMÜrJ\q k´mJxLPhr ßnJaJKiTJr hJmL C™Jkj KrPkJat fKz& xoJiJPj ßyJo ßxPâaJKrr k´Kf FoKkPhr IJymJj xÄuJPk fJPrT ßcÛ u§j, 25 FKk´u - hPur Kx≠J∂ ❚ xMroJ k´KfPmhj ❚

u§j, 25 FKk´u - AÄKuv uqJÄèP~\ ßaˆÇ ßpKa aáP~T (ßaˆ Im AÄKuv lr A≤JrjqJvjJu TKoCKjPTvj) KyPxPm kKrKYfÇ mÉu IJPuJKYf AÄKuv uqJÄèP~\ ßaˆ \JKu~JKfr IKnPpJV yJ\Jr yJ\Jr AKoV´qJ≤

ˆáPc≤PT ß\JrkNmtT mOPaj ZJzPf mJiq TPr ßyJo IKlxÇ k´J~ kJÅY mZr IJPV hMKa ßaˆ ßx≤JPrr \JKu~JKfr hOvq kqJPjroJ~ k´TJPvr ßk´KãPf dJuJSnJPm xm KvãJgtLPT Fr \jq IKnpMÜ TPr fJPhrPT mOPaj ßgPT 5 kOÔJ~

dJTJ, 25 FKk´u - KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJjPT u§j ßgPT ßhPv KlKrP~ @jJr Kmw~Ka xrTJr Vf mZr ßgPT ß\JPrr xPñA mPu @xPZÇ KmPvw TPr K\~J 5 kOÔJ~

IoJjq TPr xÄxPh ßpJV KhP~PZj ßoJTJKær UJjÇ VePlJrJPor k´iJj c. TJoJu ßyJPxPjr IjMPrJi KfKj rJPUjKjÇ fmM xÄxPh ßpJV KhP~A KfKj k´mJxLPhr KmKnjú hJmL hJS~J fáPu 5 kOÔJ~


2 UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

vsLuïJ~ n~Jmy xπJxL oiqk´JYqKnK•T Yrok∫L @AFx yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ F ZJzJ vsLuïJr ˙JjL~ Yrok∫L ßVJÔL jqJvjJu fJSKyh \JoJ~JPfr (FjKaP\) Skr hJ~ YJkJPò ßhvKar xrTJrÇ FT hvT @PV fJKou KmPhsJPyr kr FKaPT xmPYP~ n~Jmy yJouJ KyPxPm @UqJK~f TrJ yP~PZÇ ßhvKar kMKuPvr oMUkJ© À~Jj èjJPxPTrJ mPuj, oíf mqKÜr xÄUqJ ßmPz 359F ßkRÅPZPZÇ vsLuïJ~ AˆJr xJjPcPf @fìWJfL ßmJoJ yJouJTJrLPhr KmwP~ fgq xJoPj @xPZÇ yJouJTJrLPhr oPiq FT\j pMÜrJP\q kzJPuUJ TPrPZj mPu hJKm ßhvKar TotTftJPhrÇ 24 FKk´u, mMimJr KmKmKx IjuJAPjr k´KfPmhPj FA fgq \JjJPjJ y~Ç ßhvKar Ckk´KfrãJoπL À~Jj S~JAP\mitPj mPuj, IPˆsKu~J~ FTKa ßTJxt TrJr @PV FT yJouJTJrL pMÜrJP\q kzJPvJjJ TPrPZjÇ mMimJr FT xÄmJh xPÿuPj FPx Ckk´KfrãJoπL À~Jj FA hJKm TPrjÇ xPªynJ\j yJouJTJrLPhr KmwP~ KfKj @rS fgq ßhjÇ À~Jj mPuj, FT\j yJouJTJrL pMÜrJP\q kzJPuUJ TPrPZjÇ kPr KfKj IPˆsKu~J~ ßkJˆVqtJ\MP~a TPrPZjÇ fJrkr KfKj vsLuïJ~ KlPr @PxjÇ Ckk´KfrãJoπL mPuj, IKiTJÄv yJouJTJrL xMKvKãfÇ fJÅrJ oiqKm• S CóoiqKm• kKrmJPrr x∂JjÇ fJÅrJ @KgtTnJPm pPgÓ ˝JiLjÇ fJÅPhr kKrmJPrr @KgtT Im˙JS ßmv nJPuJÇ vsLuïJr kMKuPvr nJwq, fJrJ j~\j yJouJTJrLr oPiq @a\jPT vjJÜ TPrPZÇ fJÅPhr oPiq FT\j jJrLÇ fJÅrJ xmJA vsLuïJjÇ vsLuïJ~ KjpMÜ oJKTtj rJÓshNf @\ ßhvKaPT xfTt TPr mPuPZj, ßx ßhPv @rS yJouJr wzpπ YuPZÇ xπJxLrJ \JjJj jJ KhP~A ßlr yJouJ YJuJPf kJPrÇ vsLuïJ~ Vf ßrJmmJr KV\tJ, ßyJPauxy @aKa ˙JPj ßmJoJ yJouJ~ oOf mqKÜr xÄUqJ ßmPz 359áF ßkRÅPZPZÇ @yf kJÅY vfJKiTÇ

yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ @∂\tJKfT Yrok∫L @AFxÇ fPm fJrJ FA hJKmr kPã k´fqã ßTJPjJ k´oJe KhPf kJPrKjÇ vsLuïJr k´iJjoπL rKju KmâoJKxÄPy mPuPZj, yJouJr xPñ @AFPxr xÄKväÓfJ gJTPf kJPr mPu KfKj KmvõJx TPrjÇ yJouJr WajJ~ ˙JjL~ yJouJTJrLPhr xPñ @∂\tJKfT ßTJPjJ ßVJÔLr ßpJVxN© @PZ KT jJ, fJ UKfP~ ßhUPZ vsLuïJr TftíkãÇ hJ~ ˝LTJr @AFPxr yJouJr Kfj Khj kr vsLuïJ~ n~Jmy xπJxL yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ AxuJKoT ߈ax (@AFx)Ç Vf 23 FKk´u @AFPxr oMUkJ© @oJT ßgPT yJouJr hJ~ ˝LTJr TrJ y~Ç FA hJKmr xkPã ßTJPjJ k´oJe ßh~Kj @AFxÇ mJftJ xÄ˙J r~aJPxtr k´KfPmhPj @AFPxr yJouJr hJ~ ˝LTJPrr fPgqr xfqfJ KjKÁf TrJ yP~PZÇ Fr @PV oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J hJKm TPrKZu, vsLuïJ~ yJouJr irPjr xPñ @AFPxr yJouJr irPjr Kou rP~PZÇ VfTJu xTJPuA kJutJPoP≤ ßhvKar k´KfrãJ k´KfoπL À~Jj KmP\mitPj hJKm TPrj, KjCK\uqJP¥r âJAˆYJPYt oxK\Ph èKu ßZJzJr WajJr k´KfPvJi KjPfA vsLuïJ~ AˆJr xJjPc Ch&?pJkPjr xo~ FPTr kr FT ßmJoJ yJouJ YJuJPjJ y~Ç vsLuïJr hMKa AxuJKo ßVJÔL FA yJouJr xPñ pMÜ mPuS \JKjP~PZj KfKjÇ hJhJr mJKz ßhUJ yPuJ jJ \J~JPjr vsLuïJ ßgPT ßhPv KlPr oJ-mJmJr xPñ hJhJr mJKz pJS~Jr TgJ KZu \J~Jj ßYRiMrLr (8)Ç xMjJoVP†r KhrJA CkP\uJr nJKakJzJ V´JPo Sr hJhJmJKzÇ jJKf mJKz @xPm, ßxA UMKvPf hJhJ oKfjMu yT (Fo FAY) ßYRiMrL dJTJ ßgPT YPu @Pxj V´JPor mJKzPfÇ ÊÀ TPrj mJKzr xÄÛJrTJ\Ç VJKz pJPf xyP\ mJKzPf @xPf kJPr, ßx \jq rJ˜J~ jfMj oJKa nrJa TPrjÇ V´JPor FPT-SPT jJKfr @xJr UmrKa KhP~PZjÇ KT∂á ßrJmmJr KmPTPu kJS~J hM”xÄmJPh xm FPuJPoPuJ yP~ pJ~Ç vsLuïJ~ Vf ßrJmmJr FTPpJPV KfjKa ßyJPau S

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

Kfj KV\tJ~ ßmJoJ yJouJ y~Ç kPr @rS hMKa ˙JPj KmP°Jre y~Ç FPf FUj kpt∂ 310 \j Kjyf yP~PZÇ SA yJouJ~ \J~Jj ßYRiMrLS Kjyf y~Ç \J~Jj @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq ßvU l\uMu TKro ßxKuPor ßoP~r ßZPuÇ yJouJ~ @yf \J~JPjr mJmJ oKvCu yT ßYRiMrL KjKmz kKrYptJ ßTPªs (@AKxAC) KYKT“xJiLjÇ nJKakJzJ V´JPo \J~JPjr hJhJ Fo FAY ßYRiMrLr mJKzKa FuJTJ~ È\KohJr mJKz' KyPxPm kKrKYfÇ fJÅPhr kNmtkMÀw FuJTJr \KohJr KZPujÇ KmvJu mJKzKa ßmv kMPrJPjJÇ mJKzr ßmKvr nJV Wr UJKu kPz @PZÇ kKrmJPrr xhxqPhr ßmKvr nJV gJPTj dJTJ~Ç oJP^oPiq ßTC ßmzJPf @Pxj Ç @\ oñumJr hMkMPr SA mJKzPf KVP~ k´gPo ßhUJ y~ mí≠ @mM ßjJoJj ßYRiMrLr xPñÇ WPrr mJrJªJ~ ojorJ yP~ mPx KZPujÇ KfKj Fo FAY ßYRiMrLr YJYJPfJ nJA, KvÊ \J~JPjr xŒPTt @PrT hJhJÇ \J~JPjr k´xñ fMuPfA ßTÅPh ßlPujÇ KfKj mPuj, Èmz nJPuJ ßZPu KZu \J~JjÇ' @mM ßjJoJj ßYRiMrL mPuj, FmJr oJ-mJmJPT KjP~ V´JPo @xPmÇ ßxA xPñ fJr jJjJ ßvU ßxKuo xJPyPmrS @xJr TgJ KZuÇ ßx \jq \J~JPjr hJhJ 20 Khj @PV V´JPo @PxjÇ mJKzWPrr aMTaJT TJ\ TrJjÇ mJKzr xoJPjr rJ˜J~ jfMj oJKa ßlPuPZjÇ @mM ßjJoJj ßYRiMrL mPuj, È\J~Jj FnJPm @oJPhr ßZPz YPu ßVu, FaJ nJmPf TÓ yPòÇ fJrJ ßTj @oJr KjJk jJKfPT oJruÇ fJr TL ßhJw KZuÇ k´iJjoπL KbTA mPuPZj, xπJxLPhr ßTJPjJ hu jJA, ßhv jJAÇ' Fo FAY ßYRiMrLr @PrT YJYJPfJ nJA TJA\Jr ßYRiMrL gJPTj pMÜrJP\qÇ KfKj xŒ´Kf ßhPv KlPr xMjJoVP† Kj\ mJKzPf FPxPZjÇ TJA\Jr ßYRiMrL mPuj, ßrJmmJr KmPTPu mz nJA Fo FAY ßYRiMrLr xPñ WPrr mJrJªJ~ mPx V· TrKZPujÇ Foj xo~ fJÅrJ UmrKa kJjÇ xPñ xPñ nJAPT dJTJ kJbJjÇ TJA\Jr ßYRiMrL mPuj, fJÅr nJKf\J oKvCu yT ßYRiMrL (Kk´¿), fJÅr ˘L ßvU @KojJ xMufJjJ ßxJKj~J FmÄ fJÅPhr hMA ßZPu \J~Jj ßYRiMrL S ß\JyJj ßYRiMrL vsLuïJ~ ßmzJPf KVP~KZPujÇ hMA nJAP~r oPiq \J~Jj mzÇ ßx TUPjJ KhrJAP~ V´JPor mJKzPf @PxKjÇ hJhJr

mJKz @r ßhUJ yPuJ jJ fJrÇ nJKakJzJ V´JPor mJKxªJ ‰xhMr ryoJj fJuMThJr mPuj, jJKf \J~Jj ßYRiMrL FmJr V´JPo @xPm, FA Umr hJhJ Fo FAY ßYRiMrL xmJAPT \JKjP~KZPujÇ KfKj ßmv ßUJvPo\JP\ KZPujÇ rJ˜JWJPar TJ\ TKrP~PZjÇ KT∂á hJhJr ßxA @vJ @r kNre yPuJ jJÇ \J~Jj ßYRiMrLr oífMqr UmPr kMPrJ FuJTJr oJjMw TÓ ßkP~PZÇ @\ ßvU l\uMu TKro ßxKuPor ßZJa nJA ßvU l\uMr ryoJj oJÀl xJÄmJKhTPhr mPuPZj, mMimJr ßmuJ FTaJ~ orPhy ßhPv ßkRÅZJPmÇ @xPrr jJoJP\r kr mjJjLr ßY~JroqJjmJKz oJPb \JjJ\J yPmÇ \JjJ\J ßvPw mjJjL Tmr˙JPj \J~JjPT hJlj TrJ yPmÇ xNrJ @r-ryoJj ßfuJS~Jf TPr oMê Trf \J~Jj ßvJPT ˜… vsLuÄTJ~ KxKr\ ßmJoJ yJouJ~ Kjyf \J~JPjr kNmt-kNÀPwr \KohJr mJKz xMjJoVP†r KhrJA CkP\uJr nJKakJzJ V´JoÇ Kjyf \J~JPjr hJhJ oKfjMu yT ßYRiMrL (kJÀu)'r YJYJPfJ nJA TJ~\Jr ßYRiMrL, ˝\j, k´KfPmvL S V´JomJxLrJ \J~JPjr \jq TJÅhPZÇ ßVJaJ kKrmJrxy FuJTJ~ ßvJPTr ZJ~J ßjPo FPxPZÇ TJ~\Jr ßYRiMrL'r xJPg mMimJr nJKakJzJ \KohJr mJKzPf KVP~ TgJ yPu FA k´KfPmhPTr xJPg TJjúJ Km\Kzf TP£ KfKj mPuj, @oJPhr mÄPvr FTKa k´hLk KjPn ßVuÇ \J~JjPT KjP~ IPjT ˝kú KZu @oJPhr, ßxA ˝kú @r kNre yPuJ jJÇ hJhM nJA mJKzPf @xPm mPu @r FPuJ jJÇ @oJPhr mMPT ßxu Km≠ TPr KjJk hJhM @oJr YPu ßVPZÇ @r ßTJPjJ Khj ßhUJ yPm jJÇ \KohJr mJKzr ßT~JrPaTJr xJKmr @uL ßYJU oMZPf oMZPf mPuj, xJPyPmr oMPU ÊPjKZ (\J~Pjr hJhJ kJÀu ßYRiMrL) kJKrmJKrT ßTJPjJ IjMÔJPj @oJPhr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ \J~JPjr oMPU kKm© ßTJr@Pjr xMrJ @r-rJyoJj ßfuJS~Jf ÊjPfjÇ FA xMrJKa \J~Jj UMm xMªr TPr kzPfjÇ fJr ßfuJS~Jf ÊPj xmJA oMê yP~ fJr UMm k´vÄxJ TrPfjÇ xMjJoVP†r KhrJA CkP\uJr GKfyqmJyL mMKj~JhL 3 kOÔJ~


UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

3

vsLuïJ~ n~Jmy xπJxL (2 kOÔJr kr) \KohJr kKrmJPrr jfMj k´\Pjìr ßZJ¢ KvÊ \J~JjÇ mJmJ-oJP~r xPñ ßhUPf KVP~KZu ÆLkrJÓs vsLuïJÇ \KohJr S rJ\QjKfT kKrmJPr \jì yPuS rJ\jLKfr @ÅY fJr ßhUJ KZu jJÇ @r ‰mKvõT rJ\jLKfr oJrkqJÅPYr xJPg fJr jNqjfo xŒTtS y~KjÇ iot met rJÓs KjP~ oJjMPw-oJjMPw ßnhJPnh KTnJPm y~ fJS fJr \JjJ KZujJÇ PxA ßnhJPnPhr @èPj kMPzA ßvw yP~ ßpPf yPu KjJk KvÊ \J~JjPTÇ yJxkJfJPu FUjS nKft fJrJ mJmJ oKvCu yT ßYRiMrL Kk´¿Ç kJKrmJKrT xNP© \JjJ pJ~, \J~Pjr hJhJ kJÀu ßYRiMrL fJr @hPrr jJKfr uJv @jPf KmoJjmªPr KVP~KZPujÇ Fxo~ xJPg ßvU l\uMu TKro ßxKuoxy @PrJ IPjPTA KZPujÇ hMkMPr @a mZPrr jJKfr Kjgr ßhy KjP~ mJxJ~ ßlPrj fJrJÇ ßxA mJKzPf YuPZ ßvJPTr oJfoÇ \J~JPjr @®Jr vJK∂ TJojJ~ xTJu ßgPT ßTJr@j ßfuJS~Jf TrJ yPòÇ mJxJr TJPZA, ßp oJPb ßTPaKZu \J~JPjr ‰vvm, ßxUJPjA fJr \JjJ\Jr jJoJ\ @hJ~ TrJ y~Ç ßVPar kJPvA KZu FTaJ lMu VJZ, ßp rJXJ lMPur xMmJPx FfKhj \J~Jj Kmyæu yPfJ, mMimJr ßxA lMuS fJPT \JjJ~ ßvw KmhJ~Ç ˙JjL~ VeoJiqoTotL vKyhMr ryoJj fJuMThJr, ˙JjL~ @S~JoL uLV ßjfJ oJyoMhMu yJxJj KxrJ\ ßYRiMrL S vJy @uo ÆLk \JjJj, \J~JPjr hJhJ oKfKjMu yT ßYRiMrL kJÀu fJPhr xJPg Kk´~ jJfLr TgJ V· TrPfjÇ KjP\r ßVRrm S GKfPyqr \KohJKr KjP~ V· TrPfj \J~JPjr xJPgÇ yJSr ßWrJ V´JPor metjJ ÊPj hJhJr xJPg V´JPor mJKz KjP~ pJS~J FmÄ WMPr WMPr yJSr @r V´JPor kr V´Jo ßhUJr @mhJr KZu Kjyf \J~JPjrÇ kNmt kMÀwPhr ˛íKf Km\Kzf ˙Jj S Kk´~ jJfLr yJf iPr KjP\Phr \KohJKrr xLoJjJ WMPr-WMPr ßhUJPjJ, V´JPo gJTJ rPÜr @®L~ FmÄ ˝\jPhr xJPg kKrY~ TKrP~ ßh~Jr xM¬ mJxjJS KZu \J~JPjr hJhJrÇ jJfL k´gomJPrr of V´JPor mJKz @xPm fJA x¬JyUJPjT @PV nJKakJzJ V´JPo ZMPa

FPxKZPuj hJhJ oKfjMu yT ßYRiMrLÇ mJKz FPx vsKoT uJKVP~ jfMj TPr ßYRiMrL KjmJx xÄÛJr, kKrÏJr-kKròjú TrJ, KmhMq“ xÄPpJV, rJ˜JWJa ßorJoPfr TJ\ ÊÀ TPrjÇ mJKzPf KjP~ FPxKZPuj Kl∑\, @r KmhMq“ ßnJVJK∂r @vïJ~ jfMj ß\jJPrarxy oNuqmJj @xmJmk©Ç KT∂á jJfLPT KjP\Phr \KohJKr ßhUJPjJr xM¬ mJxjJ IirJA rP~ ßVu ßrJmmJPrr

SIGN MAKER

ßmJoJ yJouJ~ \J~Jj ßYRiMrLr Kjyf yS~Jr oiq KhP~Ç vsLuïJ pJ muPZ KjCK\uqJ§ fJ muPZ jJ âJAˆYJPYtr oxK\Ph yJouJr k´KfPvJi KjPf vsLuïJ~ AˆJr xJjPcPf yJouJ YJuJPjJ yP~PZ mPu ßp hJKm TrJ yPò, Fr xkPã KjCK\uqJP¥r TJPZ ßTJPjJ ßVJP~ªJ fgq ßjAÇ KjCK\uqJP¥r

k´iJjoπL ß\Kx¥J @rcJjt KjP\A F TgJ mPuPZjÇ vsLuïJ hJKm TPrPZ, Vf 15 oJYt KjCK\uqJP¥r âJAˆYJPYtr hMKa oxK\Ph yJouJr WajJr k´KfPvJi KyPxPm vsLuïJ~ KUsÓiotJmu’LPhr iotL~ IjMÔJPj yJouJ YJuJPjJ y~Ç âJAˆYJPYtr yJouJ~ 50 \j Kjyf yjÇ mJftJ xÄ˙J r~aJPxtr k´KfPmhPj \JjJPjJ y~, Vf 4 kOÔJ~

Years ears Estab blished over 20 Y

o.uk www.signlinklondon.co

Tak T y Menu wa aw akea ay 10,000 £275.00 25,000 £480.00 50,000 £699.00 ,

fers Special Offfers

A4 0N 130 GSM Gloss Desig & Delivery not incuded

Banner from £30.00

Stamps from £20.00

A5 Leaflets 1,00 00 £50.00 2,00 00 £60.00 5 00 5,00 00 £90.00

Desig & Delivery not incuded

oard Swing Bo from £99..00

way Take Aw ay Menu Resttaur ant Menu aurra Bill Books / NCR ostters ers Post Leaflets / P amps Rubber Stta ers / Menu Postters PFC Post Carrier Bags / TCa T-Shirts ictures Arts / Frra Pic anes / P Email: signlink@yahoo.com

Business Cards 500 £35.00 1000 000 £45.00

SIGNS Shop Signs PVC Banners s Light Boxes Menu Signs g 3D Lettering ys ay Metal Tra av Pa vement Signs LED Signs Window Fros sting nyl yl Letteriing Vin ehicle Signs Sign Vehicle V ns

Web: www.signlinklondo on.co.uk

T: 020 7377 7513 Mob: 07951 69 97797 E 5LJ A Heneage Street, (Brick Lane) London E1 2A

12th


4 UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

@AFPxr xŒíÜfJ rP~PZÇ

vsLuïJ~ n~Jmy xπJxL (3 kOÔJr kr) Vf 24 FKk´u, mMimJr FT xÄmJh xPÿuPj KjCK\uqJP§r k´iJjoπL ß\Kx¥J @rcJjt mPuj, ÈvsLuïJr hJKmr KmwP~ @oJPhr TJPZ ßTJPjJ xrTJKr mJ ßVJP~ªJ fgq ßjAÇ WajJr fhP∂r FPTmJPr k´JgKoT kptJP~ vsLuïJÇ TJP\A FUj

@orJ FTaMUJKj KkKZP~ gJTKZÇ fh∂ pJ TrJr fJrJ TÀTÇ fPm pJ muJ yPò, fJ KjP~ @oJPhr TJPZ ßTJPjJ fgqA ßjAÇ' Vf ßrJmmJr ÆLkrJÓs vsLuïJr rJ\iJjL TuP’J S Fr @vkJPvr KfjKa KV\tJ, KfjKa kJÅY fJrTJ ßyJPauxy ßoJa @a \J~VJ~ yJouJ YJuJPjJ y~Ç FPf Kjyf yP~PZj 321 \jÇ @yf kJÅY vfJKiTÇ KUsÓiotJmu’LPhr C“xm AˆJr

xJjPc IjMÔJjPT uãq TPr YJuJPjJ yJouJ~ Kjyf mqKÜPhr oPiq mJÄuJPhvxy I∂f @aKa ßhPvr jJVKrT rP~PZjÇ Vf 23 FKk´u, oñumJr vsLuïJr k´KfrãJ k´KfoπL À~Jj KmP\mitj ßhvKar kJutJPoP≤ ßhS~J mÜPmq hJKm TPrPZj, KjCK\uqJP¥r âJAˆYJPYtr oxK\Ph yS~J yJouJr k´KfPvJi KjPf vsLuïJ~ yJouJ yP~PZÇ k´JgKoT fhP∂r KnK•Pf KfKj F o∂mq TPrPZj

muPuS Fr xkPã ßTJPjJ C≠íKf mJ xJãq Ck˙Jkj TPrjKjÇ vsLuïJr xrTJr ˝LTJr TPrPZ, F yJouJr 10 Khj @PVA fJrJ FTKa KmPhKv ßVJP~ªJ mJKyjL ßgPT xfTtmJftJ ßkP~KZuÇ SA KmPhKv ßVJP~ªJ mJKyjL \JKjP~KZu, jqJvjJu ßfRKyKh \JoJ~Jf ßhvKar KmKnjú KV\tJ uãq TPr yJouJ YJuJPf kJPrÇ xfTtmJftJ kJS~Jr krS yJouJ k´KfPrJPi mqm˙J KjPf jJ

kJrJPT vsLuïJr ßVJP~ªJ mJKyjLr KmvJu mqgtfJ KyPxPm KmPmYjJ TrJ yPòÇ VfTJu F yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ @∂\tJKfT Yrok∫L @AFxÇ Fr xkPã ßTJPjJ k´oJe ßh~Kj xÄVbjKaÇ vsLuïJr k´iJjoπL rKju KmâoJKxÄPy FT xÄmJh xPÿuPj mPuPZj, yJouJTJrLPhr vjJÜ TrJr ßãP© IV´VKf yP~PZÇ iJreJ TrJ yPò, FA yJouJr xPñ

yJouJr 2 WµJ @PV vsLuïJPT xfTt TPrKZu nJrf vsLuïJ~ n~Jmy ßmJoJ yJouJr I∂f hMA WµJ @PV ßhvKar ßVJP~ªJ xÄ˙JPT xfTt TPrKZu nJrPfr ßVJP~ªJ mJKyjLÇ nJrf xrTJPrr FT xNP©r C≠íKf KhP~ FjKcKaKnr UmPr muJ yP~PZ, yJouJr KmwP~ vsLuïJPT @VJo xfTt TPr ßhS~J yP~KZuÇ k´KfPmhPj muJ yPò, yJouJr mqJkJPr vsLuïJPT 4 FKk´u S 20 FKk´u hMA Khj xfTt TrJ yP~KZuÇ SA k´KfPmhPj TJrS jJo CPuäU jJ TPr nJrfL~ ßVJP~ªJ mJKyjLr FT TotTftJ S vsLuïJr KjrJk•Jr mJKyjLr FT TotTftJr mrJf KhP~ muJ yP~PZ, nJrfL~ ßVJP~ªJ mJKyjLr TotTftJrJ fJÅPhr khoptJhJr vsLuïJj TotTftJPhr xPñ ßpJVJPpJV TPr SA yJouJr kNmt xfTtmJftJ \JjJ~Ç Ikr FT\j vsLuïJj KjrJk•J TotTftJ mPuPZj, k´go yJouJr WµJUJPjT @PV FTKa xfTtmJftJ FPxKZuÇ @mJr @PrT TotTftJ \JjJj, yJouJr @PVr Khj vKjmJr rJPfA x÷Jmq yJouJr mqJkJPr xfTt TPrKZu nJrfÇ fPm yJouJr KhjA vsLuïJr kMKuvk´iJj kM\Mg \~JxMªrJ \JKjP~KZPuj, F irPjr FTKa WajJ WaPf kJPr mPu KfKj ßhvKar vLwt TotTftJPhr 10 Khj @PVA xfTt TPrKZPujÇ pKhS ßvw kpt∂ ßTJPjJ xfTtmJftJ TJP\ @PxKjÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

xÄxPh ßpJV KhP~A ßoJTJKær iPrjÇ FTA xPñ jfáj TPr xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr hJKm \JKjP~PZj xJÄxh ßoJTJKmmr UJjÇ Vf 24 FKk´u, mMimJr xÄxPh ßpJV ßhS~Jr k´go KhPjA KfKj FA hJKm C™Jkj TPrjÇ xÄxPhr hÅJKzP~ ßoJTJKær UJj k´iJoπL ßvU yJKxjJr ßjS~J k´mJxLPhr ßnJaJKiTJr k´KfÔJr IJxM mJ˜mJ~Pjr hJmL \JjJjÇ KfKj mPuj, KmPvõr Ikr 126Ka ßhPvr oPfJ mJÄuJPhPvr k´mJxLrJ ˝PhPv ßnJaJr fJKuTJnáÜ yPu fJrJ ˛Jat TJct kJPmj, ßhPvr KlPr Kxo ßTjJr Kmz’jJr ImxJj WaPmÇ FTA xJPg KfKj u§j-KxPua xrJxKr lîJAa kMjrJ~ YJuM TrJr hJmL \JjJjÇ VePlJrJo S FA xÄVbPjr xnJkKf c. TJoJu ßyJPxPjr k´Kf TífùfJ \JKjP~ ßoJTJKær UJj mPuj, @Ko VePlJrJPor kPã ÆqgtyLj nJwJ~ mPuPf YJA, 30 KcPx’Prr xJiJre KjmtJYj KjP~ \joPj k´vú @PZÇ k´iJjoπLr TJPZ xmtk´go hJKm \JjJm, IKmuP’ Foj FTKa xJiJre KjmtJYPjr mqm˙J TÀj, pJPf huof-KjKmtPvPw ßhPvr oJjMw KjntP~ fJÅPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TrPf kJPrjÇ ßoJTJKær mPuj, VePlJrJo YJr uJU ßTJKa aJTJ kJYJr, mqJÄPTr aJTJ fZÀk yS~J, jMxrJfPT kMKzP~ oJrJr oPfJ IkrJ\jLKfr KmkrLPf GTqPmJi kMjÀ≠JPrr ˝kú ßhPUÇ @\ xo~ FPxPZ @fìK\ùJxJrÇ Vf 30 KcPx’Prr oPfJ KjmtJYj ßTj TrJ x÷m yPuJ, Fr hJ~ TJr TfaJ, @orJ ßp pJr hJK~fô kJuj TrPf xão yP~KZ KT jJ, rJÓspπ ßTj FfaJ ÀV&e ∏ Fxm UKfP~ ßhUJ hrTJrÇ xJPmT k´iJjoπL KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr k´Kf TífùfJ \JKjP~ ßoJTJKær UJj mPuj, fJÅr KYKT“xJ jJ yS~J~ ßhPvr xPYfj oJjMwPT kLKzf TrPZÇ IKmuP’ fJÅr KYKT“xJr mqm˙J ßjS~J yPu @Ko KmvõJx TKr mñmºMTjqJr oyJjMnmfJr k´oJe ßouPmÇ @orJ \JKj KmPrJiL rJ\jLKfTPhr mñmºM ßVJkPj xJyJpq S xyPpJKVfJ TrPfjÇ xmPvPw ßoJTJKær fJÅr FuJTJr KjPUJÅ\ KmFjKkr ßjfJ AKu~JZ @uLr IjMxºJPj fh∂ TKoKa VbPjr hJKm \JjJjÇ ßoJTJKæPrr FA mÜPmqr xo~ xrTJKr hPur xhxqrJ oOhM˝Pr yAYA TPrjÇ

mJÄuJPhv pMÜrJ\q IrlJPj\ asJˆ hMjtLKfr oJouJ~ KfKj ßhJwL xJmq˜ yS~J~ Kmw~KaPf èÀfô ßhS~J yPòÇ fPm @xJKo k´fqkte YMKÜ jJ gJTJ~ F KjP~ xrTJr YJAPuS fJÅPT ßlrf @jJ pJPò jJÇ FA ßk´ãJkPa @\ mMimJr dJTJ~ hMA ßhPvr fífL~ IÄvLhJrfô xÄuJPk k´fqkte YMKÜr Kmw~Ka èÀfô kJPmÇ krrJÓs oπeJuP~r ß\qÔ TotTftJrJ Vf x¬JPy k´go @PuJPT \JjJj, 2018 xJPu KÆfL~ ßTRvuVf xÄuJPkr xo~ hMA ßhv kJr¸KrT @AKj xyJ~fJ S @xJKo k´fqktPer KmwP~ xyPpJKVfJ~ rJK\ yP~PZÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ FmJr k´fqkte YMKÜr k´xñKa @PuJYjJ~ @xPmÇ rJÓsL~ IKfKg nmj k∞J~ IjMPÔ~ hMA ßhPvr ‰mbPT krrJÓsxKYm ßoJ. vyLhMu yT mJÄuJPhPvr FmÄ pMÜrJP\qr krrJÓs oπeJuP~r kJroJPj≤ @¥Jr ßxPâaJKr xqJr xJ~oj oqJTPcJjJfl fJÅr ßhPvr ßjfífô ßhPmjÇ Imvq pMÜrJP\qr krrJÓs oπeJuP~r kJroJPj≤ @¥Jr ßxPâaJKr xqJr xJ~oj oqJTPcJjJfl Vf 23 FKk´u, oñumJr xºqJ~ FA k´KfPmhPTr k´Pvúr \mJPm mPuPZj, ÈPTRvuVf xÄuJPk IjqJjq KmwP~r kJvJkJKv F Kmw~S @PuJYjJ~ @xPmÇ hMA ßhPvr oJP^ ßTJPjJ k´fqkte YMKÜ ßjAÇ @r hMA ßhPvA èÀfôkNet mqKÜr ßãP© oJouJ rP~PZÇ fPm xMKjKhtÓ ßTJPjJ mqKÜ KjP~ ßTJPjJ irPjr o∂mq Trm jJÇ' fífL~ IÄvLhJrfô xÄuJk xJoPj ßrPU KfKj FKhj xºqJ~ dJTJ~ pMÜrJ\q yJATKovjJPrr mJxJ~ TP~T\j VeoJiqoTotLr xPñ TgJ mPujÇ Imvq pMÜrJ\q k´fqktPer IjMPrJi KmPmYjJr @võJx KhPuS FPf ßp \KaufJ @PZ, ßxKaS CPuäU TPrPZÇ xŒ´Kf pMÜrJP\qr krrJÓs k´KfoπL oJAT Klfl k´go @PuJPT ßhS~J FTJ∂ xJãJ“TJPr mPuPZj, hMA ßhPvr oPiq k´fqkte YMKÜr @SfJ~ mJÄuJPhPvr IjMPrJi KmPmYjJ~

ßjPm pMÜrJ\qÇ fPm Kmw~Ka pMÜrJP\qr @hJuf @r kMKuPvr FUKf~Jr yS~J~ FPf KTZMaJ \KaufJS @PZÇ krrJÓs oπeJuP~r FT\j ß\qÔ TotTftJ Vf ßrJmmJr FA k´KfPmhTPT \JjJj \JjJj, 2017 xJPur oJPYt dJTJ~ k´go xÄuJPkr kr ßgPT Kj~KofnJPmA FT mZPrr oPiq fífL~ xÄuJkKa yPòÇ FPf ¸Ó ßp mJÄuJPhPvr xPñ ßTRvuVf xÄuJPk pMÜrJP\qr KmPvw oPjJPpJV @PZÇ nNrJ\QjKfT Im˙Jjxy mJÄuJPhPvr xPñ nKmwqPf xŒTtPT VnLr ßgPT VnLrfr TrPf pMÜrJP\qr @V´y @PZÇ @V´yL mJÄuJPhvSÇ FmJPrr @PuJYjJ~ rJ\QjKfT xŒTt KjKmz TrJ, ßrJKyñJ xoxqJr ˙J~L xoJiJPj xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJ, mJKe\q S KmKjP~JV xŒTt mJzJPjJ FmÄ KvãJ UJPf, KmPvw TPr KmvõKmhqJu~ kptJP~ hMA ßhPvr xyPpJKVfJ TLnJPm mJzJPjJ pJ~, F Kmw~èPuJ KmPvw èÀfô kJPmÇ FKhPT, u§Pj mJÄuJPhv yJATKovPjr FT KmùK¬Pf muJ yP~PZ, xÄuJPk ßrJKyñJ xoxqJr kJvJkJKv xπJx S xKyÄx CV´mJh hoj, mJKe\q S KmKjP~JV xŒPTtr xŒ´xJre, xyPpJKVfJr jfáj ßã©, @ûKuT xÄpMKÜ S K˙KfvLufJr oPfJ kJr¸KrT ˝JgtxÄKväÓ Kmw~ KjP~ @PuJYjJ yPmÇ fJPrT ryoJjPT ßhPv ßlrJPjJr KmwP~ \JjPf YJAPu krrJÓs oπeJuP~r FT\j ß\qÔ TotTftJ FA k´KfPmhTPT mPuj, @xJKo k´fqktPer Kmw~KaPT KmPmYjJ~ KjP~ pMÜrJP\qr xPñ nJrPfr @hPu kJr¸KrT @AKj xyPpJKVfJ YMKÜ (FoFuFKa) xA TrJr TgJ KmPmYjJ TrPZ mJÄuJPhvÇ u¥Pj ßTRvuVf xÄuJPk Kmw~Ka fMPuKZu mJÄuJPhvÇ ßTRvuVf xÄuJPkr @PuJYjJr Kmw~m˜M xŒPTt \JjPf YJAPu xJ~oj oqJTPcJjJfl mPuj, ÈPTRvuVf xÄuJPk I∂f 16Ka Kmw~ KjP~ @PuJYjJ yPmÇ hMA ßhPvr xŒTtPT pMÜrJ\q ßp WKjÔ ßgPT @rS WKjÔfr TrPf YJ~, hMA mZr @PV FA ßlJrJo VbPjr oiq KhP~ fJr AKñf ßhS~J yP~PZÇ TJjJcJ S AxrJP~Pur kJvJkJKv mJÄuJPhPvr xPñ pMÜrJP\qr ßTRvuVf xÄuJPk @Ko ßjfífô KhP~ @xKZÇ' KfKj \JjJj, pMÜrJ\q FUPjJ ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT ßmr yP~ pJ~KjÇ lPu ßmsKéPar k´Kâ~J ßvPwS mJÄuJPhv pJPf pMÜrJP\qr KmPvw mJKe\q IÄvLhJr gJPT, ßxUJPj èÀfô @PZÇ fJA F oMyNPft mJÄuJPhPvr KhPT k´munJPm ^MÅPT gJTJ mJKeP\q nJrxJoq @jPf KÆkãL~ mJKe\q S KmKjP~JV mJzJPf KmPvw oPjJPpJV @PZ pMÜrJP\qrÇ

k´fJreJr IKnPpJPV k´J~ 34 yJ\Jr KmPhvL KvãJgtLr KnxJ mJKfu TPr mJ KnxJr ßo~Jh ToJPjJ yP~PZÇ FroPiq k´J~ 1 yJ\JPrr ßmKv ˆáPc≤PT ß\JrkNmtT ˝PhPv ßlrf kJbJPjJ y~Ç k´J~ kJÅY mZr @PV FA \JKu~JKfr \Pjq FUPjJ KmPhvL KvãJgtLrJ AKoPV´vj IKlxJrPhr aJPVtPar KvTJr yPòjÇ fJPhrPT aMP~T ßaPˆ \JKu~JKfr xPñ xÄKväÓ xPªPy ˝PhPv ßlrf kJbJPjJr \Pjq KcPajvj ßx≤JPr @aPT rJUJ yPòÇ k´TJKvf k´KfPmhPj IJPrJ CPuäU TrJ y~ ßp ∏ IPjPT KmvõJx TPrj ßp fJPhrPT náunJPm uãqm˜á TrJ yP~PZÇ jfájnJPm fJPhrPT ßpj AÄPr\L krLãJ~ mxJr xMPpJV ßhS~J y~ ∏ FA hJmL TPr fJrJ mPuj, fJPhr AÄPr\L nJwJ~ TgJ muJr oPfJ k´fJreJ TrJr ßTJPjJ k´P~J\j KZPuJ jJÇ ßTC ßTC AÄPr\L xJKyPfqr KcV´L IiqJ~jrf KZPuj, IPjPT KkFAYKcr KvãJgtL KZPuj FmÄ ßTC ßTC FTJCP≤K¿ FmÄ IJAj KmwP~ KcV´L uJPnr ßvw kptJP~ KZPuJÇ pMÜrJP\q k´fJreJr IKnPpJV k´TJPvr kr Fxm KvãJgtLPhr \jq kzJr \jq Ijq© IJPmhPjr Kmw~KaS TKbj yP~ kPzPZÇ TJre nJPuJ KvãJ k≠Kf S KjntrPpJVq KmYJr mqm˙Jr kJvJkJKv IJ∂\tJKfT UqJKfr TJrPj Iiq~j TrPf pMÜrJ\qPT ßmPZ KjP~KZPujÇ fJZJzJ aáP~T xoxqJKa mz TUPjJ mz KvPrJjJo y~KjÇ IPjPT muPZj ßp, fJPhr kKrmJr KmvõJx TPr ßp fJrJ ImvqA k´fJreJ TPrPZ FmÄ fJrJ FS KmvõJx TPr ßp ACPT xrTJr FirPjr ©∆Ka xOKÓ TrPf kJPr jJÇ k´fJreJr IKnPpJPV náÜPnJKV KvãJgtLPhr yP~ ßyJo IKlPxr xJPg ßhjhrmJrTJrL TqJPŒAjTJrL muPZj ßp, KjPhtJw k´oJe TrPf KVP~ hLWtPo~JhL k´PYÓJr lPu fJPhr IPjPTA IxM˙ yP~ kzPZj, IPjPT xm yJKrP~ Kj”˝ yP~ pJPòjÇ TP~T c\j IJâJ∂ KvãJgtLr xJPg TJ\ TrJ xÄ˙J oJAV´qJ≤ nP~x hJmL mPuPZ ßp, IPjPT IJfìyfqJr ßYÓJ TPrPZjÇ FKhPT AuPlJct xJCPgr ßumJr huL~ FoKk oJAT VqJkx \JKjP~PZj, aqMK~T ßaˆ k´fJreJ k´TJPvr kr ßyJo IKlPxr TPbJrfJr lPu fJr KjmtJYj FuJTJr KmkMu xÄUqT KvãJgtL ãKfV´ó

yP~PZjÇ F KjP~ ßyJo IKlx mJzJmJKz TPrPZ mPu oPj TPrj, AˆyqJPor ßumJr huL~ FoKk KˆPlj KaoxSÇ KfKj mPuj, ßaPˆ mPx 90 vfJÄv KvãJgtL k´fJreJ TPrPZ mPu ßp hJmL TrJ yP"Z fJ IgtyLj mPu oPj TPrj KfKjÇ Kmw~Ka KjP~ Vf mZr ßyJo ßxPâaJrLr xPñ TgJS mPuPZj FoKk KaoxÇ fPm FUPjJ ßyJo ßxPâaJrLr TJZ ßgPT xKbT \mJm kJjKjÇ pKhS Vf FKk´Pu ßyJo ßxPâaJrL fJPT \JKjP~PZ, KfKj Kmw~Ka ßmv èrÍPfôr xPñ KmPmYjJ TrPZjÇ fJr IKlx Kmw~Ka KjP~ fh∂ TrPZÇ CPuäUq, kqJjJPrJoJ k´TJPvr kr UzV jJPo KmPhvL KvãJgtLPhr CkrÇ k´J~ 3 yJ\Jr 6v KvãJgtLr @mJKxT KbTJjJ~ IKnpJj YJKuP~KZu ßyJo IKlxÇ pJrJA aMP~T ßaˆ KhP~PZj mPu xPªy TrJ yP~PZ fJPhrPT iPr ßlrf kJKbP~PZ ßyJo IKlxÇ aMP~T AxMqPf @aPTr kr KmPhvL KvãJgtLPhr @KkPur IKiTJrS rJUJ y~KjÇ fJPhrPT ßyJo IKlPxr kã ßgPT kKrÛJr \JKjP~ ßhS~J yP~PZ, ˝PhPv KVP~ @Kku TrPf yPmÇ ACPTr ßnfPr Im˙Jj TPr fJPhr @KkPur ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ dJuJSnJPm irkJTPzr lPu AÄPr\L xJKyfq, FTJCP≤K¿ FmÄ @Aj KmwP~ kzá~J KcV´Lr KvãJgtLPhr náÜPnJKVr KvTJr yPf yP~PZÇ KkFAYKc KvãJgtLrJS FA aMP~T ßTPuïJrLr TJrPe IpgJ AKoPV´vj y~rJjLr KvTJr yP~PZj mPu iJreJ TrJ yPòÇ @PoKrTJj ßTJŒJjL FcáPTvjJu ßaKˆÄ xJKntx xÄPãPk AKaFx FA aMP~T ßaˆ kKrYJujJ TrfÇ ACPTr KmKnjú ßx≤JPr ßjS~J yf FA ßaˆÇ FA ßTJŒJjL \JKjP~PZ, 2011 xJu ßgPT 2014 xJu kpt∂ ACPTr 96Ka ßx≤JPr 58 yJ\Jr 458 ßaˆ ßjS~J yP~PZÇ FroPiq 33 yJ\Jr 7v 25 \j KvãJgtL ßaPˆ k´fJreJ TPrPZÇ @r 22 yJ\Jr 6v 94 \j KvãJgtLr luJlu k´vúKm≠Ç oJ© 2 yJ\Jr KvãJgtL FA k´fJreJr xPñ xÄKväÓ j~ mPu ßyJo IKlxPT \JKjP~KZu @PoKrTJj SA ßTJŒJjLÇ kqJjJPrJoJr oJiqPo aqMK~T ßaPˆ k´fJreJr \Pjq ßp nP~x ßrTct TrJ yP~PZ ßxA nP~x Ckr VPmweJ TPrA CkPrr fgq KjitJre TPr ßyJo IKlxPT \JKjP~KZu @PoKrTJj SA ßTJŒJjLÇ

AÄKuv ßaˆ \JKu~JKf KmfJzPjr xmrTPor k´˜áKf ßj~ KmsKav TfítkãÇ lPu yJ\Jr yJ\Jr KvãJgtLr KnxJ mJKfu mJ KnxJr ßo~Jh ToJPjJ y~Ç xy˘JKiT KvãJgtLPT ß\JrkNmtT ˝-˝ ßhPv kJKbP~ ßhS~J y~Ç ßTC ßTC ß˝òJ~ mOPaj ßZPz YPu pJjÇ Kmw~Ka FUj CA§rJPvr ßYP~ mz AKoPV´vj ßTPuïJrL yPf kJPr oPj TrPZj Iu kJKatr FoKkrJÇ IJr Fr \Pjq ßyJo ßxPâaJKr xJK\h \JKnhPT Fr fKz“ xoJiJPjr IJymJj \JKjP~PZj fJrJÇ aMP~T k´fJreJr IKnPpJPV IpgJ y~rJjLr KvTJr mJ ßhvfqJPV mJiq KvãJgtLPhr kPã TqJPŒAPj jJoJr kKrT·jJ TrPZ Iu kJKat kJutJPo≤JrL V´∆kÇ @VJoL ßo oJPx F KjP~ V´∆Pkr k´go ‰mbT yS~Jr TgJÇ Fr @PV FoKkrJ KvãJgtL, @Aj\LKm FmÄ AKoPV´vj \J\Phr xPñ TgJ muPmj mPu \JjJ ßVPZÇ xŒsKf VJKct~JPj F xÄâJ∂ FTKa k´KfPmhj k´TJKvf yP~PZÇ FPf muJ y~, VJKct~JPjr iJreJ ßp kJÅY mZr mJ fJrS ßmvL mZr IJPV IJ∂\tJKfT ßpJVJPpJPVr \jq AÄPr\L krLãJ~ IÄvV´yeTJrL KvãJgtLrJ FUjS AKoPV´vj AjPlJxtPoP≤r IKlxJrPhr uãqm˜áPf kKref yPò FmÄ fJPhrPT mJiqfJoNuT IkxJrPer \jq AKoPV´vj KcPajvj ßx≤JPrèPuJPf KjP~ pJS~J yPòÇ 2014 xJPu FTKa kqJjJPrJoJr oJiqPo Aˆ u§Pjr hMKa ßx≤JPr aM~T ßaPˆ \JKu~JKfr Kmw~Ka k´go k´TJv TPrKZu KmKmKxÇ fUj ßyJo ßxPâaJrL KZPuj mftoJj k´iJjoπL ßaKr\J ßoÇ KpKj IQmi AKoV´qJ≤Phr \jq ßyJˆJAu AjnJ~rPo≤ mJ k´KfTëu kKrPmv xOKÓr k´fLùJ TPrKZPujÇ ßVJkj TqJPorJ~ iJreTíf aáP~T ßaˆ \JKu~JKfr KY© ßhPU fUj TPbJr mqm˙J ßjS~Jr ßWJweJ KhP~KZPuj KfKjÇ FrkrA aMP~T ßaPˆ

5

From 1st June we will be moving to 46 Brick Lane London E1 6RH

1 \Mj ßgPT 46 KmsTPuAj u§j A1 6IJrPyAY

3893


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

26 April - 02 May 2019

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Farid Ahmed Reza

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

LITERARY EDITOR : Syed Rumman

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain Shamsul Islam

MANAGING EDITOR: Nafe Anam MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

v´LuïJ asqJP\Kc v´LuïJr rJ\iJjL TuP’J vyPrr ßx≤ F∫Kj YJYtxy KfjKa YJYt FmÄ KfjKa kÅJY-fJrTJ ßyJPaPu 21 FKk´u AˆJr xJjPcPf kKrYJKuf xπJxL yJouJ~ k´J~ 3 vfJKiT oJjMPwr k´JeyJKj WPaPZ FmÄ @yf yP~PZj kJÅY vfJKiT oJjMwÇ @âJ∂ ßx≤ F∫Kj YJYt CKjv vfPT cJY vJxTPhr kKrYJKuf VeyfqJ~ Kjyf TqJgKuTPhr ßmhjJo~ ˛OKf myj TrPZÇ SkrKhPT Vf KfKrv mZr PhvKa \JKfVf hJñJr ßoJTJPmuJ TPrPZÇ fJKou aJAVJrPhr kã ßgPT IxÄUq @âoe FmÄ vf vf @®WJKf ßmJoJ yJouJr WajJ PxUJPj WPaPZÇ FmJPrr xπJxL yJouJ~ KjyfPhr oPiq 36 \j KmPhvL FmÄ fJPhr oPiq FT\j mJÄuJPhvL jJVKrT rP~PZjÇ @orJ F WajJ~ VnLrnJPm ßvJTJyf FmÄ CKÆVúÇ @orJ KjyfPhr \Pjq ßvJT FmÄ yfJyfPhr ˝\jPhr k´Kf VnLr xoPmhjJ ùJkj TrKZÇ @yfPhr xMKYKT“xJ S hs∆f @PrJVq TJojJ TrKZÇ @vJ TrKZ F ootJK∂T WajJr ßvJT TJKaP~ ßhvKaPf hs∆f vJK∂ S xŒsLKf k´KfKÔf yPmÇ mftoJj xoP~ xπJxmJh FTKa @∂\tJKfT xoxqJ KyPxPm KYK¤fÇ @PuJYq yJouJr uãq KUsˆiPotr oJjMw yPuS YNzJ∂ KmYJPr fJ KmvõoJjmfJr KmÀP≠ ‰kvJKYT @âoeÇ ‰mKvõT xπJxmJPhr hJ~ ßTJj FTT iot, ßhv mJ xŒshJP~r j~Ç mrÄ fJ KmvõxŒshJP~r mqgtfJA muPf yPmÇ fJA xπJxmJhPT ßoJTJPmuJ S Kjotu N TrJr \Pjq \JKfiot KjKmtPvPw xTu ßhv S xŒshJ~PT xKÿKuf CPhqJV KjPf yPmÇ F uzJAP~ KmvõxŒshJ~PT krJK\f yPu YuPm jJÇ

˙JjL~ ßumJr kJKatr khPãk TfaáTá ßpRKÜT? aJS~Jr yqJoPuax mrJ~ uqJñMP~\ xJKntx YJuM rJUJr \Pjq KmT· mJP\a Ck˙JkPjr IkrJPi ˙JjL~ ßumJr kJKat oJAPu S~JPctr TJCK¿ur kMÀ Ko~J FmÄ ßx≤ KkaJxt S~JPctr TJCK¿ur VqJKms~JuJ xJunJ oqJTJuJjPT xJxPk§ TPrPZÇ fJPhr KmÀP≠ IKnPpJV, ßumJr V´∆Pkr pgJpg IjMoKf jJ KjP~ FT\j mJP\a xnJ~ KmT· mJP\a ßkv TPrPZj FmÄ Skr\j fJ xogtj TPrPZjÇ ßumJr kJKatr huL~ @APjr TL @PZ fJ FUJPj ßVRe Kmw~Ç @PuJYq hM-TJCK¿uJr pgJpg Kj~o IjMxre TPrPZj TL jJ fJS @oJPhr TJPZ ¸Ó j~Ç fPm @orJ \JKj, @Aj-TJjMj ‰fKr TrJ y~ \jVPer ˝JPgtÇ ßTJj @Aj pKh of k´TJPvr VefJKπT IKiTJPrr kKrk∫L y~ IgmJ \j˝JPgtr KmkPã pJ~ fJ yPu ßx @Aj mJ jLKf V´yePpJVq yPf kJPr jJÇ @PuJYq hM TJCK¿uJr aJS~Jr yqJoPuaPx uqJñMP~\ xJKntx YJuM rJUJr kPã TgJ mPu fJrJ KmkMu xÄUqT ßnJaJPrr ofJoPfr k´Kf xÿJj k´hvtj TPrPZjÇ PnJaJrPhr jqJ~xñf hJKmPT èÀfô ßh~J kOKgmLr ßTJPjJ @APjr hOKÓPf ßm@AjL j~Ç CPuäUq, KxFuFx KjP~ xJ¬JKyT xMroJ @P~JK\f ßVJa ßaKmu ‰mbPT KjmtJyL ßo~r \j KmVx ¸ÓnJPm mPuPZj, KfKj FTjJ~T jPyj FmÄ KfKj TJCK¿urPhr krJovt KjP~ TJ\ TPrjÇ @PrJ mPuPZj, KfKj KxFuFx YJuM rJUJr kPãÇ KxFuFx YJuM rJUJr kPã TgJ muJr TJrPe hM \j TJCK¿urPT xJxPk§ TrJ TL fÅJr F irPer mÜPmqr xJPg xJÄWKwtT j~? @orJ ßumJr kJKatr F IPpRKÜT Kx≠J∂ k´fqJyJPrr ß\Jr hJKm \JjJKòÇ

‰mKvõT xπJPxr gJmJ~ ÆLkrJÓs rqJK§ m~JPVJcJ vsLuïJ~ AˆJr xJjPcPf FTJKiT KV\tJ FmÄ ßyJPaPu @®WJfL yJouJ~ k´J~ 300 ßuJT Kjyf S TP~T v @yf yS~Jr WajJ \JfL~ IgmJ iotL~ KmP~JVJ∂ WajJr ßYP~ ßmKv KTZMÇ @oJr oPfJ vsLuïJj mÄPvJØNf ßpxm jJVKrT KmPvõr IjqJjq ßhPv ZKzP~áKZKaP~ @PZj, fJÅPhr TJPZ F WajJ TfaJ Âh~KmhJrT, fJ nJwJ~ k´TJv TrJr oPfJ j~Ç @oJr oPfJ y~PfJ ßTCA vsLuïJr oPfJ ßhPv F irPjr KxKr\ yJouJr TgJ T•jJPfS @jPf kJPrjKjÇ KmPvõr ßmKvr nJV oJjMPwr oPiq vsLuïJr GKfyJKxT KmPnh S xoxqJ xŒPTt FTaJ Vz iJreJ @PZÇ ßhvKaPf Kfj hvT iPr VíypM≠ yP~PZÇ FA xo~TJPu \JKfVf xÄWJf yP~PZ, fJKou aJAVJrPhr xπJxL xÄVbj vf vf @®WJfL ßmJoJ yJouJ YJKuP~PZÇ SA VíypMP≠r TJrPe ÆLkrJÓsKaPf @∂\tJKfT ˝Jgt ßTJebJxJ yP~ kPzKZuÇ @∂\tJKfT kãèPuJ fUj ßhvKa ßgPT IPjTaJA oMU KlKrP~ ßrPUKZuÇ fPm 2009 xJPu fJKouKmPrJiL IKnpJPjr oiq KhP~ ßxA IiqJP~r xoJK¬ yP~KZuÇ FUj kpt∂ ßpxm Umr S fgqk´oJe kJS~J pJPò, fJPf oPj TrJ yPò, fJKou ßTJPjJ xÄVbj j~; mrÄ ˙JjL~ AxuJoKnK•T xπJxL ßVJÔLèPuJ FA yJouJ YJKuP~ gJTPf kJPrÇ ßmJ^J pJPò, yJouJTJrLrJ fJPhr uãq˙u xŒPTt UMm nJPuJ iJreJ ßrPUPZ FmÄ uãq˙uèPuJr xPmtJó k´fLTL èÀfô xŒPTtS fJrJ S~JKTmyJu KZuÇ rJ\iJjL TuP’Jr ßx≤ IqJ∫Kj yPò ßhvKar \JfL~ xoJKiPã©Ç CKjv vfPT f“TJuLj cJY vJxPTrJ ˙JjL~ TqJgKuTPhr Skr VeyfqJ YJKuP~KZuÇ Kjyf ßxA TqJgKuTPhr FUJPj xoJKyf TrJ yP~KZuÇ FUJPj KmkMu ßhKváKmPhKv FmÄ KUsÓJj S IKUsÓJj kptaT @PxjÇ ßhvKaPf Ãoe ÊÀ TrJr @PV FUJPj kKrhvtj TPrj fJÅrJÇ kKrmJr-kKr\j KjP~ vsLuïJ~ @oJr xmtPvw ÃoPer xo~ ßhPUKZ, VJKz KjP~ ßmr yS~Jr kr @oJPhr YJuT k´gPo FA KV\tJ~ VJKz gJKoP~KZPuj FmÄ Ãoe pJPf KjrJkh y~, ßx \jq ßxUJPj k´JgtjJ ßxPr KjP~KZPujÇ @âJ∂ KÆfL~ KV\tJKa yPuJ @oJr oJP~r \jì˙Jj ßjPVJP’JPf ImK˙f ßx≤ KxmJKˆ~Jj YJYtÇ ßjPVJP’J rJ\iJjL ßgPT C•r KhPT ImK˙f FTKa o“xq KmkePjr vyrÇ ßwJzv vfPT kftMKV\ CkKjPmv gJTJTJPu FUJPj TqJgKuTPhr mxmJx ÊÀ y~Ç FUJPj mftoJPj TqJgKuT xÄÛíKf Ifq∂ ß\JrhJr

gJTJr TJrPe vyrKar cJTjJo yP~PZ ÈUMPh ßrJo'Ç k´KfmZr xJiM KxmJKˆ~JPjr k´Kf vs≠J \JKjP~ FUJPj KV\tJKar kã ßgPT GKfyqmJyL C“xPmr @P~J\j TrJ y~Ç FA KV\tJ~ rJfáKhj k´JgtjJ y~Ç k´KfKhjA iot @PuJYjJ y~Ç KmPvw KmPvw KhPj ßvJnJpJ©JS y~Ç VíypMP≠r @PV FmÄ kPr∏xm xo~A F Im˙J ßxUJPj KmhqoJj KZu FmÄ FUPjJ @PZÇ TP~T mZr @PV @Ko @oJr FT ùJKf ßmJj FmÄ fJÅr ˝JoL S x∂JjPhr xPñ ßxUJPj KVP~ C“xPm ßpJV KhP~KZuJoÇ FUJPj KVP~ @Ko jJjJ iotJmu’Lr vJK∂kNet xyJm˙JPjr Kjhvtj ßhPUKZuJoÇ ßxUJPj @Ko ßTJPjJ \JKfVf KmPnPhr KY¤ ßhKUKjÇ KT∂á @VJoL mZPrr ßlˆ Im ßx≤ KxmJKˆ~JPj KT @Ko ßxA ZKm ßhUPf kJrm? ßxKa Imvq nKmwq“ xŒPTt FA yJouJr WajJ TL IvKjxÄPTf ßh~, fJr Skr Kjntr TrPZÇ xMhLWt TJu iPr ‰mKvõT mJKe\qkPgr FTKa èÀfôkeN t kP~≤ yS~Jr TJrPe vsLuïJ~ TP~T vfJ»L iPr jJjJ iPotr ßuJPTr @Voj WPaPZÇ F TJrPe FUJPj iotL~ ‰mKYfsq mÉ @PV ßgPTA KZuÇ muJ yP~ gJPT KUsPÓr \Pjìr I∂f 100 mZr @PV ßgPTA FUJjTJr \jkPhr xPñ ßmR≠ hvtPjr ßpJV KZuÇ Fr TP~T vfT kr FUJPj KyªMiPotr @Voj WPaÇ oiq pMPV @rm ßhvèPuJr xPñ mJKe\q k´xJPrr yJf iPr FUJPj oMxuoJjrJ @PxjÇ IjqKhPT ßwJzv vfPTr KhPT ACPrJkL~ CkKjPmPvr kr FUJPj KUsÓJjPhr mxmJx ÊÀ y~Ç FA jJjJ iPotr IjMxJrLrJ xm xo~ ßp vJK∂kNet xyJm˙JPj KZPuj, fJ KT∂á j~Ç fPm nJrf oyJxJVPrr FA ßZJa ÆLkrJÓsKaPf iotL~ KmPnPhr TJrPe ßpxm xÄWJf yP~PZ, fJ TUPjJA mqJkTnJPm ZKzP~ kPzKjÇ mKyKmtPvõr ßTJPjJ xπJxL V´∆Pkr xPñ FUJjTJr ßTJPjJ iotL~ ßVJÔLr ßpJVxJ\Pvr Umr TUPjJA xJoPj @PxKjÇ fPm xmtPvw FA yJouJr fLmsfJ S irj ßxA iJreJ~ @WJf ßyPjPZÇ Umr ßmKrP~PZ, vsLuïJ xrTJr @PV ßgPTA Foj TP~TKa AxuJok∫L ˙JjL~ V´∆kPT j\rhJKrPf ßrPUKZu, pJrJ Fxm yJouJ YJKuP~PZ mPu xPªy TrJ yPòÇ pKh AxuJok∫LrJA FA yJouJ YJKuP~ gJPT, fPm FA V´∆kèPuJ ßp ‰mKvõT xπJxmJPhr ßxsJPfr ÆJrJ IjMk´JKef yP~PZ, fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ arP≤JPf mPx @Ko yJouJr Umr ßvJjJr krkrA CKÆVú yP~ vsLuïJ~ gJTJ @oJr kKrKYf\jPhr ßlJj TPr ßUJÅ\Umr KjKòuJoÇ ßp ßhvKaPT @Ko Ff nJPuJmJKx, ßxUJPj Foj FTKa \Wjq yJouJ yP~ ßVu, fJ ßoPj KjPf kJrKZuJo jJÇ @KoS fJÅPhr

xMhLWt TJu iPr ‰mKvõT mJKe\qkPgr FTKa èÀfôkeN t kP~≤ yS~Jr TJrPe vsLuïJ~ TP~T vfJ»L iPr jJjJ iPotr ßuJPTr @Voj WPaPZÇ F TJrPe FUJPj iotL~ ‰mKYfsq mÉ @PV ßgPTA KZuÇ muJ yP~ gJPT KUsPÓr \Pjìr I∂f 100 mZr @PV ßgPTA FUJjTJr \jkPhr xPñ ßmR≠ hvtPjr ßpJV KZuÇ Fr TP~T vfT kr FUJPj KyªMiPotr @Voj WPaÇ oiq pMPV @rm ßhvèPuJr xPñ mJKe\q k´xJPrr yJf iPr FUJPj oMxuoJjrJ @PxjÇ IjqKhPT ßwJzv vfPTr KhPT ACPrJkL~ CkKjPmPvr kr FUJPj KUsÓJjPhr mxmJx ÊÀ y~Ç

TJPZ @oJr xoPmhjJr TgJ muKZuJoÇ KT∂á vsLuïJr oJjMw FA xoPmhjJr TgJPT TLnJPm KjPò, @Ko ßxaJA nJmKZuJoÇ vsLuïJr oJjMPwr TJPZ iotL~ xπJxmJh jfMj Kmw~ yPf kJPr, KT∂á @®WJfL yJouJ jfMj KTZM j~Ç k´J~ FT hvT @PVS ßxUJPj fJKou aJAVJrrJ KTZMKhj krkr KmP°Jre WaJfÇ vsLuïJr \jq oJ~J yPòÇ ßhvKa pJ yJrJu fJr \jq j~ mrÄ ßhvKa pJ ÈI\tj' Tru, fJr \jq oJ~J yPòÇ ßxA ÈIK\tf K\KjxKa' yPuJ ‰mKvõT xÄWJfo~ ßhvèPuJr TîJPmr Èxhxqkh'Ç FKa vsLuïJr \jq jfMj FmÄ KmPvõr \jq jfMjÇ (KjCA~Tt aJAox ßgPT ßjS~J) ßuUT: arP≤J ACKjnJKxtKar AÄPrK\ KmnJPVr IiqJkT

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

o∂mqTgJ:

\JKoj jJ kqJPrJu IjMpJ~L KmFjKkr ßjfJ TotLxy rJ\jLKf xPYfj oJjMwoJ©A oPj TPrKZPuj Kjoú @hJuPf CP¨vqk´PeJKhf rJ~ yPuS KfKj \JKoj kJPmjÇ KT∂á IjqJjq oJouJ~ \JKoj ßkPuS ßmVo K\~J hMKa oJouJ~ FUPjJ \JKoj kJjKjÇ rJ\QjKfT KmPväwTrJ oPj TPrj fJÅr oMKÜr hJKmPf KmFjKk xnJ, xoJPmv, Ve Ijvj, oJjmmºPjr oPfJ jJjJ TotxKN Y kJuj TrPuS ßmVo K\~JPT oMÜ TrJr oPfJ YJk xrTJPrr Skr xOKÓ TrPf kJPrKjÇ F KjP~ hPur oJb kptJP~r ßjfJ-TotLPhr oPiq ßãJPnr kJvJkJKv UJPuhJ K\~J \JKoPj oMKÜ jJ ßkPu kqJPrJPu oMKÜ KjP~ @PZ Kovs k´KfKâ~JÇ fPm rJ\jLKf xPYfj xmJA \JPjj FA oJouJ rJ\PjRKfT CP¨vqk´PeJKhf FmÄ ßmVo K\~Jr @TJvYá’L \jKk´~fJA @\ fJÅr oMKÜr k´iJj I∂rJ~Ç Fr kPrS @AKj TJbJPoJr oiq ßgPTA fJÅPT oMÜ TrJr ßYÓJ YJKuP~ pJPò KmFjKkÇ KT∂á FPf ßTJPjJ uJn yPm mPu oPj y~ jJÇ Fr TJre @PuJYjJ TrPf yPu mJÄuJPhPvr mftoJj @gtxJoJK\T ßk´ãJka FmÄ rJ\jLKfr mftoJj @KñPTr kJvJkJKv ßhvL~, @ûKuT S @∂\tJKfT rJ\QjKfT kKro§Pur KTZá Kmw~JKh xŒPTt j\r rJUJ hrTJrÇ xPmtJkKr KmVf KhPjr rJ\jLKfr iJrJ @r mftoJj xoP~r rJ\QjKfT KY∂J ßYfjJS k´JxKñTfJr Kj~JoPTr nëKoTJ rJUPf kJPrÇ UJPuhJ K\~Jr \JKoj jJ yPu fJÅr KYKT“xJr \jq kqJPrJu ßj~J KbT yPm KT jJ FmÄ xrTJKr ßVP\Pa k´TJKvf KjmtJKYf xJÄxhPhr vk“ ßj~Jr kPãKmkPã Kk´≤ S APuTasKjT KoKc~JPf IPjT xJÄmJKhT, xoJP\r Kmù\j S rJ\QjKfT KmPväwT pJr pJr ofJof fáPu irPZjÇ KmFjKk S GTqP\JPar KjmtJKYf/ oPjJjLf FoKkPhr vk“ k´xPñ KjmtJYPjr x¬Jy hM'FT kPrA oJjm\KoPjr k´iJj xŒJhT oKfCr ryoJj ßYRiMrLr ßuUJKa KZu rJ\jLKfr mftoJj ßk´ãJka KmPmYjJ~ fgqKjntr S KmPväweoNuTÇ FuKcKkr xnJkKf TPjtu (Im:) IKu @yPoh, mñmLr TJPhr KxK¨TLxy ßTC ßTC UJPuhJ K\~Jr kqJPrJPu oMKÜ FmÄ vkPgr KmÀPÆ fJPhr ofJof mqÜ TPrPZjÇ KmFjKkr KxKj~r ßjfímPO ªr oiq ßgPT k´J~ xmJA I∂f k´TJPvq kqJPrJu FmÄ vkPgr KmÀPÆ KoKc~JPf I∂f fJÅPhr Im˙Jj mqÜ TrPZjÇ FZJzJ F irPer o∂Pmqr ßpRKÜT TJreS rP~PZÇ ßhPvr KâKojJuPhr ßpUJPj ÊiM \JKoj j~ k´P~J\Pj ßhvfqJPVrS xMPpJV TPr ßh~J y~ ßxUJPj \JKoPjr xTu vft kNre TrJr kPrS UJPuhJ K\~JPT \JKoj jJ ßh~Jr TJreKa ImvqA rJ\QjKfT IkPTRvuÇ k´vú yPuJ UJPuhJ K\~Jr m~x FmÄ KYKT“xJr Kmw~Ka oJgJ~ ßrPU FA IkPTRvuPT KTnJPm ßoJTJPmuJ TrJ yPm, ßxaJA oNu KmPmYq Kmw~Ç TJre KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJj KYKT“xJr k´P~J\Pj ßhPvr mJAPr FmÄ UJPuhJ K\~Jr KmT• ßTmu UJPuhJ K\~J KjP\Ç fPm xmJr k´Kf xÿJj ßrPUA muPf YJA Fxm ofJoPfr ßãP© IPjT xo~ rJ\jLKfr mJAPrr IPjT KTZáA ßp TJ\ TPr fJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ Fr oPiq Vf 13 FKk´u rJÓsKmùJjL S dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT CkJYJpt IiqJkT FoJ\ CK¨j @yPoh ÈrJ\jLKfPf ßTRvu - IkPTRvu' KvPrJjJPo FTKa TuJPo CkxÄyJPr KuPUPZj ÈmJÄuJPhPv èjVf kKrmftPjr \jq k´P~J\j mMKÆKnK•T @PªJujÇ' 21 FKk´u 2019 k´go @PuJPf ÈUJPuhJ K\~Jr KT kqJPrJPu pJS~J CKY“?' ofJof vLwtT xJÄmJKhT S TKm ßxJyrJm ßyJPxPjr ßuUJ~ fJÅr KvPrJjJPor ßTJPjJ Kou ßUJÅP\ ßluJo jJÇ @vJ TPrKZuJo fJÅr 'ofJof' TuJPo ßTJPjJ ofJof ßUJÅP\ kJPmJÇ CKj KmFjKkr @Aj\LmL S TP~T\j ßjfJr mÜmq KhP~A ßuUJ ßvw TPrPZj, TuJPor KvPrJjJo KjP~ ßTJPjJ ofJof kJS~J pJ~ jJAÇ hMA. mftoJj rJ\QjKfT ßk´ãJkPa KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr kqJPrJPu oMKÜ FmÄ KmFjKkr xJÄxhPhr vk“ ßj~J rJ\QjKfTnJPm KbT yPm KT jJ, F KjP~ @PuJYjJ TrJ KTZáaJ \Kau S KmmsfTr mPaÇ TJre FaJ ÊiM rJ\jLKfr ßpJV KmP~JPVr mqJkJr j~, Kmw~Ka kvtTJfrSÇ ßTJaJ xÄÛJr S KjrJkh xzPTr @PªJuPj KmvõKmhqJu~ ZJ©/ZJ©L FmÄ ãáPh KvãJgtLPhr FTKa ßväJVJj UMm \jKk´~ KZuÇ @r fJ KZu '@oJr nJAP~r rÜ uJu, kMKuv TJr ...Ç @\ pKh KmFjKkr yJ\Jr yJ\Jr ßjfJ-TotL È@oJr oJ TJrJVJPr, mqÄT cJTJf, ßnJa ßYJr, hMjLt KfmJ\rJ ßTj mJKyPr' FA ßväJVJPjr oJiqPo rPÜr Txo KjP~ oJPb jJoPf kJrPfj fJyPu Knjú TgJÇ FUJPj mPu rJUJ nJPuJ

ßp, KmFjKk FPhPvr FTKa mOy“ rJ\QjKfT huÇ xJÄVbKjT TJbJPoJr oPiq KmKnjú AxqMPf hPur Kx≠J∂ VOyLf y~Ç xJÄVbKjT Kx≠J∂ hPur k´KfKa ßjfJ-TotLr ImvqA ßoPj YuJ CKYfÇ Fr xJPg FTJPcKoT @PuJYjJr xJo†xqfJ ßUJÅ\J \ÀKr j~Ç rJ\QjKfT Kx≠J∂ náu ©∆Kar mJAPr j~Ç KT∂á hPur ßjfJ-TotLr \jq huL~ vO⁄uJ m\J~ rJUJr IkKryJptfJ rP~PZ Ç fPm Inq∂rLe huL~ ßlJrJoèPuJPT vKÜvJuL TPr ßjfJ-TotLr ofJof fáPu irJr xMPpJV TPr ßh~J CKYfÇ TJre rJ\jLKf FTKa KmùJjÇ Vefπ kMjÀ≠Jr FmÄ KmTKvf TrPf yPu FUJPj vf láu láaPf ßh~J CKYfÇ hr\J \JjJuJ mªô TPr rJUPu KmvõJ~Pjr @PuJ dáTPm KTnJPm? yqJÅ, ßUJuJ \JjJuJ KhP~ oJP^ oPiq hMVª t ô @xPf kJPr fPm fJ xnq-xMªPrr TJPZ KbPT gJTPf kJrPm jJÇ oPj rJUPf yPm @Ko pJ oJKj jJ, fJr \jq IjqPT ßhJwJPrJk TrJaJ ßvJnJ kJ~ jJÇ UJPuhJ K\~Jr kqJPrJu jJ \JKoj, F KjP~ @PuJYjJ TrPf yPu k´gPoA mM^Pf yPm UJPuhJ K\~JPT ßTj KjmtJYPjr kNPmt fKzWKz TPr oJouJr rJ~ KhP~ ß\Pu mKª TPr rJUJ yP~PZ? KmFjKkr vJxjJoPu rJ\QjKfT mJ k´vJxKjT KTZá Kx≠JP∂r xMhrN k´xJrL hNrhvtLfJr WJaKf FmÄ huL~ xJÄVbKjT TJbJPoJr xLoJmÆfJ ˝P•S UJPuhJ K\~J mJÄuJPhPv fJÅr xoxJoK~T rJ\jLKfKmhPhr ßYP~ xmPYP~ \jKk´~ ßj©LÇ FaJ ÊiM TgJr TgJ j~ mrÄ k´oJKef lqJÖÇ TJre mJÄuJPhPv UJPuhJ K\~JA FToJ© ßj©L KpKj \JfL~ KjmtJYPj xPmtJó xÄUqT @xPj k´KfÆKªôfJ TPr TUPjJ krJK\f yj jJAÇ fJÅr FA ßrTct KjTa nKmwqPf ßTC nJXPf kJrPmj mPuS oPj y~ jJÇ @S~JoL uLPVr hMA aJPot ßoJa hv mZr FmÄ fJPhr @PªJuPjr lxPur! xrTJPrr (f“TJuLj ßxjJ mJKyjL k´iJj ß\jJPru oBj CK¨j xoKgtf IxJÄKmiJKjT I∂mtfLt TJuLj xrTJr) hMA mZrxy KmVf 12 mZPr ß\u-\MuoM , oJouJ-yJouJ, KjkLzj-KjptJfj TPrS xJiJre \jVPer TJPZ UJPuhJ K\~J FmÄ KmFjKkr xogtPj KYr irJPjJ x÷m y~KjÇ ÊiM fJA j~ ßhvL~ S KmPhvL @ÅfJPf kKrYJKuf FT FVJPrJr I∂mtfLt TJuLj xrTJr TftT í kKrTK•f (pJ nJrPfr f“TJuLj rJÓskKf k´em oNUJK\t fJÅr mAP~ UMm kKrÏJrnJPm CPuäU TPrPZj) y~rJKj, KjkLzj-KjptJfj, @K≤ AjTJomJ≤ k´nJm FmÄ APuTvj AK†Kj~JKrÄ TrJr kPrS 2007 Fr 28 KcPx’Prr KjmtJYPj @xj xÄUqJ To KhPuS! KmFjKk'r ßnJPar xÄUqJ @S~JoL uLPVr ßYP~ UMm To KZu jJÇ ßpPTJPjJ hu ãofJ ZJzJr APoKcP~a kPr KjmtJYj yPu @K≤ AjTJomqJ≤ Fr k´nJPm \jxogtPj k´nJm kPrÇ KT∂á UJPuhJ K\~Jr ßjfíPfô KmFjKk 2006 xJPu f•ôJmiJ~T xrTJPrr TJPZ ãofJ y˜J∂Prr kPrS ãofJ~ KlPr @xPfJ mPu IPjPT oPj TPrj Ç @r FA fgq @S~JoL uLV \JjPfJ mPuA 2006 xJPu uKV ‰mbJr fJ§m xOKÓ TPr ßhKv-KmPhKv wzpπ mJ˜mJ~Pjr \jq IxJÄKmiJKjT xrTJrPT ãofJ~ @xJr ßk´ãJka xOKÓ TrJ yP~KZuÇ @PrJ pKh uãq TrJ pJ~ fJyPu ßhUPmJ ßp, @S~JoL uLPVr kNet oπL xnJ myJu rJUJr kPrS KmFjKkr ßjfífJô iLj GTqk´≤ FmÄ 20 huL~ ß\Ja 2018'r 30 KcPx’Prr KjmtJYPj xJyKxTfJr xJPg IÄvV´ye TPrÇ KjmtJYPj pKh ÊiM k´JgtLPhrPT k´YJreJ TrJr xMPpJV ßh~J yPfJ fJyPu KjmtJYPjr luJlu xŒNet CPfiJ yPfJ mPu rJ\jLKf xPYfj oJjMw FojKT @S~JoL uLPVr ßjfJ TotLrJS \JjPfjÇ fJA KmFjKkr xJÄVbKjT FmÄ vJxjJoPur KTZá xLoJmÆfJ gJTJ ˝P•ôS UJPuhJ K\~J mJÄuJPhPv FUPjJ xmPYP~ \jKk´~ ßj©LÇ fJA @S~JoL uLVPT FmJr ãofJ~ KlPr @xJr \jq UJPuhJ K\~JPT mKª TPr rJUJ ZJzJ ßTJPjJ CkJ~ KZu jJÇ @P\J pKh ßhPv KjrPkã KjmtJYj y~ fJyPu KjmtJYPjr luJlu ßp xŒNet KmkrLf yPm fJ xTPur \JjJÇ fPm FaJ xfq, \jxogtPjr xmA ßp KmFjKk'r pMPVJkpMVL rJ\QjKfT TotxKN Y S xJÄVbKjT hãfJr lxu fJ KT∂á j~Ç FUJPj @K≤ @S~JoL ßxK≤Po≤, @S~JoL vJxPjr hNjLt Kf, hM”vJxj, èo, UMj, KjkLzj KjptJfj FmÄ KmVf hMA aJPotr FK≤ AjTJomqJ≤, FK≤ AK¥~J lqJÖr rP~PZ fJ I˝LTJr TrJ pJPm jJÇ KmPrJiL huèPuJ FA KmrJa \jxogtjPT FUPjJ @S~JoL uLPVr KmkrLPf xTu mJÅiJ KmkK• IKfâo TPr @PªJuPjr \jq CÆMÆ FmÄ IjMkJ´ Kef TPr rJ˜J~ hJÅz TrJPf kJPr jJA, FaJS xfqÇ KT∂á @\TJu rJ˜J~ KoKZu hNPrr TgJ oJjmmªôj kpt∂ TrPf ßh~J y~ jJ fJ I˝LTJr TrJ pJPm jJÇ xmPYP~ mz TgJ FaJ iot pMÆ mJ ˝JiLjfJ xÄV´JPor pMÆ/ @PªJuj j~Ç fJA Vefπ S @APjr vJxj k´KfÔJr \jq rJ\jLKfr ire FmÄ @PªJuPjr ßTRvu kKrmftj xoP~r hJKmÇ xPmtJkKr rJ\jLKfr

@xu CP¨vqPT xJoPj KjP~ @xPf yPmÇ oJjMPwr IKiTJr k´KfÔJ FmÄ @APjr vJxj TJP~Por \jq ãofJ~ pJS~J \ÀKrÇ KT∂á ãofJA rJ\jLKfr FToJ© uãq KjÁ~ j~Ç fJA k´UqJf rJÓs KmùJjL IiqJkT FoJ\ CK¨j @yoPhr nJwJ~ muJ pJ~ ÈmJÄuJPhPv èjVf kKrmftPjr \jq k´P~J\j mMKÆKnK•T @PªJuj'Ç ßxA ÈmMKÆKnK•T @PªJuPj' xoP~r KmPvw k´P~J\Pj ßTRvuL yP~ KTZáaJ ZJz KhP~ yPuS x“, KjntLT, xJyxL S hã TotLmJKyjLr xojõP~ xJÄVbKjT vKÜ mOK≠ TrJr kJvJkJKv mJ˜miotL TotxYN Lr @PuJPT xJiJre \jVePT IjMkJ´ Kef TrPf kJrPu KjTa nKmwqPf Fr xMlu kJS~J x÷mÇ

ACPrJPk rmLªsjJg rmLªsjJg bJTáPrr ßxA Ikr‡k xOKÓr I∂Vtf ACPrJPk rKYf KTZá VJj, TKmfJ S IjMmJh KjP~ u§Pj oû˙ yP~ ßVPuJ ÈI„k ßfJoJr mJeL' vLwtT FT oPjJoMêTr rmLªsxºqJÇ ÈACPrJPk rmLªsjJg∏ I„k ßfJoJr mJeL' vLwtT FA @P~J\Pj ACPrJPk rKYf rmLªsjJPgr 15Ka VJj ßVP~ ßvJjJj Kv·LrJÇ Vf 20 FKk´u, vKjmJr kKÁo u¥Pjr nJrfL~ KmhqJnmj KoujJ~fPj IjMKÔf F @P~J\j CkPnJV TrPf rmLªsPk´oLPhr Knz \PoÇ pMÜrJP\q mJÄuJ xÄÛíKf YYtJ~ KjP~JK\f xÄVbj È@jªiJrJ @atx' IjMÔJjKar @P~J\j TPrÇ mqKfâoL FA @P~J\Pj rmLªsjJPgr ACPrJPkr KmKnjú ßhv xlr FmÄ VJjèPuJ rYjJr kanNKoS fáPu irJ y~Ç IjMÔJPjr ßVJzJPfA KZu VLfJ†Ku ßgPT ÈfáKo ßToj TPr VJj TPrJ ßy èeL, @Ko ImJT yP~ ÊKj ßTmu ÊKj' VJjKar kJb S fJr AÄPrK\ IjMmJhÇ FA kmt kKrPmvj TPr È@jªiJrJ @atx'-Fr jfáj k´\Pjìr Kv•LrJÇ CPuäUq, VLfJ†Kur kJ¥MKuKk u¥Pj yJKrP~ KVP~KZuÇ KT∂á kPr kJS~J KVP~KZu ßmATJr Kˆsa kJfJu ßru ߈vPjr Èuˆ F§ lJC§' vJUJ~Ç Frkr ÈxMªr mPa fm Iñh UJKj' KhP~ ÊÀ y~ rmLªs xNPrr oNZjt JÇ 1912 xJPur 26 \Mj AÄPr\ xJKyKfqT CAKu~Jo rPhjˆJAPjr u¥Pjr mJxJ~ TKm KuPUKZPuj VJjKaÇ Frkr VJS~J y~ ÈIxLo

7

ij ßfJ @PZ' FmÄ ÈßfJoJrA jJo muPmJ'Ç 1913 xJPu u¥Pjr IKn\Jf FuJTJ ßYuKxr ßYAj S~JPTr FTKa mJKzPf rmLªsjJg FA VJj hMKa ßuUJr @PVA fÅJr UqJKf S k´vÄxJ xJrJKmPvõ ZKzP~ kPzKZuÇ KT∂á TKmr oj kPz rAu fÅJr Kk´~ vJK∂KjPTfPjÇ ßxUJPjA KfKj KlPr ßpPf YJAKZPujÇ FojKj FT oPjr Im˙J~ KfKj SA mJKzPfA rYjJ TPrj- ÈFA oKjyJr @oJ~ jJKy xJP\'Ç FnJPm TKmr ACPrJk xlPrr VP•r lÅJPT lÅJPT kKrPmKvf y~- È\Lmj pUj lMPur of', Èr~ ßp TJXJu vNeq yJPf', ÈjJA jJA n~ yPm yPm ßp \~' FmÄ ÈVJPj VJPj fm mºj pJT aáPa'xy ßoJa 15Ka VJjÇ IjMÔJPjr ßvw VJj KZu ÈIr‡k ßfJoJr mJeL'Ç 1926 xJPu ACPrJk ÃoPer xo~ pJV&PrPn TKm VJjKar UxzJ TPrKZPujÇ @r mMUJPrPˆ KhP~KZPuj ßxKar YNzJ∂ „kÇ IjMÔJPjr oNu kPmtr @PV @jªiJrJ @atPxr Kv•LrJ rmLªsjJPgr ßmv TP~TKa VJj kKrPmvj TPrjÇ oNu kPmt VJj kKrPmvj TPrj mJÄuJPhv ßgPT @Vf rmLªs xñLf Kv•L vLuJ ßoJPoj FmÄ u¥Pjr Kv•L AoKf~J\ @yohÇ fÅJPhr xPñ ßTJrJx TPrj ˙JjL~ rmLªs Kv•LrJÇ ßmv TP~TKa VJPjr xPñ jOfq kKrPmvj TPrj mJÄuJPhv ßgPT @Vf IKfKg Kv•L xMPhÌJ ˝~ok´nJ (fJ‰g jJPo kKrKYf) FmÄ u¥Pjr Kv•L xMKYK˛fJ VJñMuLÇ IjMÔJj Ck˙JkjJ S VP•r metjJ TPrj Ch~ vïr hJv FmÄ fJjK\jJ jMr-A KxK¨TLÇ rmLªsPk´oLPhr FA KoujPouJr k´go kPmt KvÊPhr kKrPmvjJKa KZPuJ hJr∆e CkPnJVqÇ oNu kmt Êr∆r IJPV KmKvÓ ßuUT-VPmwT c. ßVJuJo oMKvtPhr 80fo \jìKhj CkuPã fÅJPT IKnjªj \JKjP~ C•rL~ kKrP~ ßhj KmKvÓ xJÄÛíKfT mqKÜfô xJKyKfqT IJmMu ßoJPojÇ kMPrJ IjMÔJjKa V´∫jJ S kKrT•jJ TPrj Ch~vïr hJvÇ KfKj mPuj, È\LmPjr jJjJ kPmt ACPrJPkr ßhPv ßhPv ÃoPer xo~ TKmfJ, KYKb, cJP~Kr ßuUJr kJvJkJKv k´Yrá VJjS KuPUPZj rmLªsjJgÇ ßxA xñLfèò ßgPT TP~TKa VJj KjmtJYj TPr IjMÔJjKa xJK\P~KZ'Ç KfKj mPuj, Fxm VJjèPuJ ßmv kKrKYfÇ KT∂á VJjèPuJr ßkZPjr V• oJjMw UMm FTaJ \JPj jJÇ ßxA V•èPuJS fáPu irJr ßYÓJ yP~PZ FA @P~J\PjÇ

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com


8

UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

kNetJñ TKoKa KjP~ K©oMUL YJPk ZJ©uLV ● \oJ ßh~J TKoKaPf yJ\JrS VrKou ● KmT· TKoKa KjP~ k´˜Mf xJPmT ZJ©uLV ● k´iJjoπL ßhPv KlrPuA kNetJñ TKoKa ßWJweJ

dJTJ, 23 FKk´u - kNetJñ TKoKa Vbj TrJ KjP~ K©oMUL YJPk kPzPZ ãofJxLj hu @S~JoL uLPVr ÃJfík´Kfo xÄVbj ZJ©uLVÇ TKoKa KjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr 7 KhPjr @uKaPoaJo ßvw yP~PZ ßxJomJrÇ TKoKa VbPj @S~JoL uLPVr hJK~fôk´J¬ ßjfJPhr hlJ~ hlJ~ ‰mbT, 48 WµJr @uKaPoaJo ßvPw ßh~J 12 WµJr xo~xLoJS kJr yP~PZÇ FKhPT xPmtJó oyPur F YJPkr oPiqA KmT· kNetJñ TKoKa k´˜MKfr hJK~fô ßkP~PZj ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf xJAlMr ryoJj ßxJyJV S FTA TKoKar xJiJre xŒJhT \JKTr ßyJPxjÇ FPf @rS ßmTJ~hJ~ kPzPZj ZJ©uLPVr mftoJj TKoKar xnJkKf ßr\S~JjMu yT ßYRiMrL ßvJnj S xJiJre xŒJhT ßVJuJo rJæJjLÇ @S~JoL uLPVr FTKa KjntrPpJVq xNP© \JjJ pJ~, kNetJñ TKoKa KjP~ @S~JoL uLV xnJkKf k´iJjoπLr TJPZ KVP~ hM'mJr ßlrf FPxPZj ZJ©uLPVr xnJkKf ßvJnj S xJiJre xŒJhT ßVJuJo rJæJjLÇ fJPhr \oJ ßh~J TKoKar xPñ k´iJjoπLr yJPf gJTJ fJKuTJr KmvJu lJrJT gJTJ~ ßlrf @xPf yP~PZÇ F xo~ k´iJjoπL xJPmT ZJ©uLV ßjfJPhr xPñ xojõ~ TPr kNetJñ TKoKa VbPjr KjPhtvjJ ßhj fJPhrÇ KT∂á FTTnJPm kNetJñ TKoKa TPr ßTªsL~ ßjfJPhr TJPZ \oJ KhP~ ßlr ßfJPkr oMPU kPzj ßvJnj-rJæJjL FKhPT k´iJjoπLr KjPhtvjJ S hJK~fôk´J¬ ßjfJPhr krJoPvt FTKa KmT· TKoKa k´˜Mf

ßrPUPZ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf xJAlMr ryoJj ßxJyJV S FTA TKoKar xJiJre xŒJhT \JKTr ßyJPxjÇ k´iJjoπLr TJPZ mJP~JcJaJ \oJ kzJ ßjfJPhr ßgPTA F fJKuTJ k´˜Mf TrJ yP~PZ mPu xJPmT ZJ©uLPVr FTJKiT ßjfJ \JKjP~PZjÇ k´iJjoπL ßhPvr ßlrJr @PVA (mMimJPrr oPiq) ßvJnj-rJæJjL xKbT fJKuTJ \oJ KhPf mqgt yPu KmT· F TKoKa k´iJjoπLr TJPZ \oJ ßh~J yPf kJPrÇ fPm F KmwP~ \JjPf YJAPu ßxJyJV\JKTr ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKjÇ ZJ©uLPVr kNetJñ TKoKa KjP~ \JjPf YJAPu hJK~fôk´J¬ @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT @mhMr ryoJj pMVJ∂rPT mPuj, kNetJñ TKoKar TJ\ ßvPwr KhPTÇ KTZM ©MKa-KmYMqKf KZuÇ ßxaJ k´J~ TJKaP~ SPbPZÇ @vJ TKr k´iJjoπL msMjJA ßgPT ßhPv FPxA fJKuTJ ßWJweJ TrPmjÇ hJK~Pfô gJTJr @PrT ßjfJ S @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KmFo ßoJ\JPÿu yT mPuj, fJPhr \oJ ßh~J fJKuTJ~ KTZM ©MKa irJ kPzPZÇ @orJ 12 WµJr xo~ KhP~KZÇ @vJ TKr KbT yP~ pJPmÇ Vf mZPrr 11-12 ßo ZJ©uLPVr \JfL~ xPÿuj IjMKÔf y~Ç xPÿuPjr @zJA oJx kr (31 \MuJA) xnJkKfr kPh ßr\S~JjMu yT ßYRiMrL ßvJnj S xJiJre xŒJhT kPh ßVJuJo rJæJjLr jJo ßWJweJ TrJ y~Ç FTA xPñ dJTJ KmvõKmhqJu~, dJTJ oyJjVr C•r-hKãe vJUJr xnJkKf, xJiJre xŒJhPTr jJo ßWJweJ TPr ßk´x KmùK¬ ßh~J y~Ç ZJ©uLPVr Vbjfπ IjMpJ~L ßTªsL~ TKoKa 301 xhxqKmKvÓ @r dJTJ KmvõKmhqJu~ TKoKa 101 xhxqKmKvÓ yS~Jr TgJÇ rLKf IjMpJ~L xnJkKf-xJiJre xŒJhPTr jJo ßWJweJr kr hs∆ffo xoP~ kNetJñ TKoKa Vbj TrJr TgJÇ KT∂á hMA xhPxqr F TKoKar ßo~Jh 10 oJx kJr yPf YuPuS kNetJñ TKoKa VbPj

jMxrJf yfqJTJ§:

Kh~JvuJA KhP~ VJP~ @èj \ôJKuP~ ßh~ ß\JmJP~r dJTJ, 23 FKk´u - @PuJKYf oJhrJxJZJ©L jMxrJf \JyJj rJKl yfqJTJP§r hJ~ ˝LTJr TPr @hJuPf \mJjmªL KhP~PZ xJAlMr ryoJj ß\JmJP~rÇ ßrJoywtT F KTKuÄ KovPj oNu ¸Pa gJTJ kJÅY\jA @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmªL KhP~PZÇ fJrJ WajJr metjJ~ YJûuqTr fgq KhP~PZÇ fhP∂r ˝JPgt KkKm@A Fxm fgq ßVJkj ßrPUPZÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, ßrJmmJr ßljLr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo vrJl CK¨j @yPoPhr @hJuPf 164 iJrJ~ rJKl yfqJr WajJ~ \mJjmªL ßh~ ß\JmJP~rÇ xTJu 10aJ~ fJPT @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç ßmuJ 3aJ~ \mJjmªL ßrTct ßvw y~Ç \mJjmªLPf ß\JmJP~r \JKjP~PZ ßx KjP\A oqJPYr TJKb KhP~ jMxrJf \JyJj rJKlr VJP~ @èj ßh~Ç \mJjmªL ßvPw KmPTPu Kmsl TPrj Y¢V´Jo kMKuv mMqPrJ Im AjPnKˆPVvPjr (KkKm@A) KmPvw kMKuv xMkJr ßoJ: ATmJuÇ ß\JmJP~Prr C≠íKf KhP~ KfKj \JjJj, oJhrJxJr xJAPTîJj ßvfiJPrr ZJPh ßx oqJPYr TJKb KhP~ jMxrJPfr VJP~ @èj iKrP~ ßh~Ç kKk jMxrJfPT ZJPh ßcPT KjP~ FPu IiqPãr KmÀP≠ oJouJ fMPu ßj~Jr

ßTJPjJ CPhqJVA KjPf kJPrjKj ßvJnj-rJæJjLÇ kPr @S~JoL uLV xnJkKf S ZJ©uLPVr nqJjVJct k´iJjoπL ßvU yJKxjJr y˜PãPk xŒ´Kf kNetJñ TKoKa VbPjr TJ\ TrPf mJiq y~ fJrJÇ FKjP~ @S~JoL uLPVr hJK~fôk´J¬ YJr ßjfJ ZJ©uLV ßjfJPhr KjP~ TP~T hlJ ‰mbT TPrjÇ TKoKa VbPj @uKaPoaJoS ßhj TP~TmJrÇ xmtPvw ßmÅPi ßh~J 7 KhPjr @uKaPoaJoS ßvw yP~PZ ßxJomJrÇ @S~JoL uLV xNP© \JjJ pJ~, ZJ©uLPVr xJŒ´KfT TotTJ§ S kNetJñ TKoKa jJ yS~J~ ßãJn k´TJv TPrj @S~JoL uLV xnJkKf k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj 7 KhPjr oPiq ZJ©uLPVr kNetJñ TKoKa VbPj ßTªsL~ ßjfJPhr fJKVh ßhjÇ 16 FKk´u rJPf hPur ßTªsL~ TP~T\j ßjfJ ßhUJ TrPf VenmPj ßVPu k´iJjoπL ßãJn k´TJv TPrj FmÄ fJPhr F fJKVh ßhjÇ k´iJjoπLr ßWJKwf ßx @uKaPoaJPor ßo~Jh ßxJomJr ßvw yP~PZÇ hJK~fôk´J¬ @S~JoL uLPVr TP~T\j ßjfJr xPñ @uJk TPr \JjJ pJ~, ÊâmJr @S~JoL uLPVr ßpRgxnJ ßvPw rJPf iJjoK§r TJptJuP~ ZJ©uLV xnJkKf ßr\S~JjMu yT ßYRiMrL ßvJnj S xJiJre xŒJhT ßVJuJo rJæJjLPT KjP~ \ÀKr ‰mbPT mPxj huKar YJr hJK~fôk´J¬ ßjfJÇ F xo~ kNetJñ TKoKa xojõP~r \jq ‰mbPT CkK˙f KZPuj xJPmT ZJ©uLV xnJkKf xJAlMr ryoJj ßxJyJV S FTA TKoKar xJiJre xŒJhT \JKTr ßyJPxjÇ ‰mbPT CkK˙f @S~JoL uLPVr YJr ßjfJ yPuj- hPur pMVì xJiJre xŒJhT \JyJñLr TmLr jJjT, @mhMr ryoJj, xJÄVbKjT xŒJhT @ l o mJyJ CK¨j jJKZo S KmFo ßoJ\JPÿu yTÇ QmbT xNP© \JjJ pJ~, kNetJñ TKoKa VbPj k´iJjoπL KjPhtv KZu xJPmT TKoKar xnJkKfxJiJre xŒJhPTr xPñ xojõ~ TrJÇ xojõ~ TrJ yP~PZ KTjJ Foj k´Pvúr C•Pr ‰mbPT ßTJPjJ C•r jJ KhP~ ßTªsL~ ßjfJPhr xJoPj oJgJ KjYM TPr YMk KZPuj ßvJnj-rJæJjLÇ ‰mbPT 48 WµJ xo~ KhP~ kNetJñ TKoKa k´˜Mf TrPf ßvJnj-

rJæJjLPT @uKaPoaJo ßhj ßTªsL~ ßjfJrJÇ krKhj rJPf FTA ˙JPj ßlr ‰mbPT mPxj fJrJÇ ‰mbPT ßvJnj-rJæJjLr Ck˙JKkf fJKuTJ~ ßmv VrKou ßYJPU kPz ßTªsL~ ßjfJPhrÇ kPr 12 WµJr xo~ KhP~ fJKuTJ xÄPvJij TrPf KjPhtv ßh~J y~Ç ßx xo~S ßxJomJr ßvw yP~PZÇ fPm FUj kpt∂ YNzJ∂ fJKuTJ \oJ KhPf kJPrKj ZJ©uLV xnJkKfxJiJre xŒJhTÇ FKhPT ZJ©uLPVr FmJPrr xPÿuPj xnJkKfxJiJre xŒJhT kPh k´JgtLr ZzJZKz gJTJ~ xPÿuPj TJCK¿urrJ jfMj ßjfífô KjmtJYj jJ TPr TKoKa VbPjr kMPrJ hJK~fô @S~JoL uLPVr xnJkKf k´iJjoπL ßvU yJKxjJr Skr Ikte TPrjÇ FZJzJ hLWtKhPj VPz SbJ FTKa TKgf KxK¥PTa nJXPf F KmT· Kx≠J∂S mPu oPj TrPZj @S~JoL uLPVr IPjPTAÇ @S~JoL uLV xnJkKfr TJPZ ZJ©uLPVr TKoKar VbPjr hJK~fônJr IktPer krkrA mJP~JcJaJ \oJr KyKzT kPzÇ KjitJKrf xoP~r oPiq xnJkKf-xJiJre xŒJhT kPh 323 \j @Pmhj TPrjÇ Frkr xmJAPT 4 \MuJA VenmPj cJPTj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ khmKûf ZJ©uLPVr FTJKiT ßjfJr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, xnJkKf-xJiJre xŒJhT ßpJVqPhr TKoKar mJAPr rJUJr kJÅ~fJrJ TrPZjÇ fJrJ nJA uLV VbPj TotL j~ Foj ßZPu KhP~ kNetJñ TKoKar fJKuTJ k´˜Mf TrPZÇ fJrJ mPuj, @oJPhr IkrJi @orJ ZJ©uLV muPf ÊiMA ZJ©uLV, mñmºM @r ßvU yJKxjJPT mMK^Ç KT∂á TKoKaPf ˙Jj ßkPf fJPhr k´go vft xnJkKf-xJiJre xŒJhPTr IjMxJrL yPf yPm, fJPhr muP~ gJTPf yPm, fJPhr ßkZPj WMrPf yPmÇ FUj rJf ß\PV jJjJ IKj~Por oJiqPo ßpjPfjnJPm fJrJ kNetJñ TKoKa TrJr ßYÓJ TrPZj mPuS IKnPpJV TPrj khmKûfrJÇ fPm IKnPpJPVr xfqfJ \JjPf mMimJr mJrmJr ßlJPj ßYÓJ TrPuS Tu KrKxn TPrjKj ZJ©uLV xnJkKf ßr\S~JjMu yT ßYRiMrL ßvJnj S xJiJre xŒJhT ßVJuJo rJæJjLÇ

\jq YJk ßh~ ß\JmJP~r, oKe, kKk, vJyJhJf S \JPmhÇ jMxrJf rJK\ jJ yPu fJPT ZJPh ÊAP~ ßluJ y~Ç Frkr kKk rJKlr kJ ßYPk iPr, vJyJhJf oMU ßYPk iPr, oKe mMT ßYPk iPr, \JPmh ßTPrJKxj dJPu FmÄ ß\JmJP~r Kh~JvuJA KhP~ VJP~ @èj irJ~Ç kKrY~ ßVJkj TrJr \jq ß\JmJP~r ßp ßmJrTJ kPr KZu ßxKaS C≠Jr TrJ yP~PZÇ Fr @PV ß\JmJP~rPT ßV´lfJPrr kr K\ùJxJmJPhr \jq kJÅY KhPjr KroJP§ ßj~J y~Ç \mJjmªL k´hJj ßvPw ß\JmJP~rPT TJrJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ oJouJr fh∂ TotTftJ S KkKm@AP~r kKrhvtT ßoJyJÿh vJy @uo \JjJj, Vf 20 FKk´u, vKjmJr rJñJoJKa ßgPT ßV´lfJr AlPfUJr ßyJPxj rJjJ FmÄ TMKouäJ ßgPT ßV´lfJr ForJj ßyJPxj oJxMoPT ßrJmmJr KmTJPu ßljLr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo vrJl CK¨j @yPoPhr @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç @hJuf fJPhr hM'\jPT TJrJVJPr kJbJPjJr KjPhtv ßhjÇ IQmi ßujPhj IjMxºJPj mqJÄPT KkKm@A: FKhPT, @èPj kMKzP~ jMxrJfPT yfqJr WajJ~ IQmi Igt ßujPhPjr C“x IjMxºJPj ßxJjJVJ\Lr KmKnjú mqJÄPTr vJUJ kKrhvtj TPrPZ KkKm@AÇ ßrJmmJr KkKm@A Y¢V´Jo KmnJVL~ KmPvw kMKuv xMkJPrr ßjfíPfô YJr xhPxqr FTKa hu mqJÄTèPuJPf KVP~ oJouJr @xJKoPhr mqJÄT KyxJm UKfP~ ßhPUÇ KkKm@AP~r KmPvw kMKuv xMkJr VeoJiqoTotLPhr mPuj, jMxrJf yfqJTJP§ ßTJPjJ irPjr IQmi Igt ßujPhj yP~PZ KT jJ, fJrJ fJ UKfP~ ßhUPZjÇ ßxJjJVJ\LPf fJrJ \jfJ, AxuJoL mqJÄTxy TP~TKa mqJÄT kKrhvtj TPrPZÇ KfKj mPuj, ß\uJ vyPrS ßmv TP~TKa mqJÄPTr vJUJ kKrhvtj TPr yfqJTJP§ IQmi ßujPhPjr C“x UMÅP\ ßmr TrJ yPmÇ FUj kpt∂ ßTJPjJ fgq ßkP~PZj KT jJ \JjPf YJAPu fhP∂r ˝JPgt F KmwP~ KfKj o∂mq TrPf rJK\

yjKjÇ kMKuv xMkJr mPuj, yfqJTJP§ xrJxKr IÄvV´yeTJrL FmÄ oJouJr F\JyJrnMÜ @xJKo ß\JmJP~r @yÿhPT ßrJmmJr hMkMPr 164 iJrJ~ \mJjmªL ßrTct TrJr \jq ßljLr @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç


UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

9

mJÄuJPhv-ms∆jJA 7 YáKÜ xA

jfáj @ûKuT ßlJrJo VbPjr k´˜Jm k´iJjoπLr ❚ KmKjP~JPV ms∆jJAP~r mqmxJ~LPhr k´Kf @øj ❚ xπJPxr KmÀP≠ ßxJóJr ßyJj ❚ vsLuÄTJ~ xπJxL yJouJr KjªJ dJTJ, 23 FKk´u - hKãe S hKãe-kNmt FvL~ IûPu AxuJoL xyPpJKVfJ xÄ˙Jr (S@AKx) xhxq kJÅYKa ßhPvr xojõP~ @ûKuT IgtQjKfT ßlJrJo VbPjr k´˜Jm KhP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ ßxJomJr mªr ßxKr ßmVS~JPj msMjJAP~r xMufJj yJ\L yJxJjJu muKT~JPrr xPñ ‰mbTTJPu KfKj F k´˜Jm ßhjÇ k´˜JKmf @ûKuT IgtQjKfT ßlJrJo hKãe-kNmt FKv~J ßTJ-IkJPrvj IVtJjJAP\vPjr (Kx~JPTJ) xhxq yPm mJÄuJPhv, oJuÆLk, APªJPjKv~J, oJuP~Kv~J S msMjJAÇ k´˜JPm xJzJ KhP~ msMjJAP~r xMufJj @võ˜ TPrj, KfKj Kmw~Ka KjP~ ÈIjMTNu KmPmYjJ' TrPmjÇ QmbPT ßrJKyñJ xÄTaxy KÆkãL~ ˝Jgt S @∂\tJKfT CPÆV xÄâJ∂ Kmw~èPuJ ˙Jj kJ~Ç xMufJPjr mJxnmj A˜JjJ jMÀu AoJPj IjMKÔf F ‰mbPT mJÄuJPhv S msMjJAP~r oPiq 7Ka YMKÜ xA yP~PZÇ krrJÓs xKYm ßoJ. vyLhMu yT mPuj, mJÄuJPhv S msMjJAP~r oPiq KÆkJKãT xŒTt S xyPpJKVfJ @rS ß\JrhJr TrJr \jq k´iJjoπL ßmvKTZM k´˜Jm KhP~PZjÇ k´iJjoπL mqmxJ~L xŒ´hJP~r oPiq kJr¸KrT ßpJVJPpJV míK≠ FmÄ F uPãq FTKa IV´JKiTJr mJKe\q mqm˙Jr x÷JmqfJ pJYJA TrJr k´˜Jm ßhjÇ hM'PhPvr oPiq ßpRg TKovj VbPjr KmwP~ @PuJYjJr k´˜Jm ßhjÇ FZJzJ k´iJjoπL kJa S kJa\Jf keq, xlaS~qJr, TíKwkeq, KxrJKoT S ßaKmuS~qJr, \JyJ\ KjotJe Kv• S kptaj ßãP© xyPpJKVfJr Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ mJÄuJPhPvr Kv• kJPTt msMjJAP~r CPhqJÜJPhr KmKjP~JPVr k´˜Jm ßhj KfKjÇ k´iJjoπL msMjJAP~r ßk´ãJkPa ˝J˙q S TíKw UJPf IV´JKiTJr ßhj FmÄ mPuj, hMA ßhPvr oPiq ˝J˙q ßkvJ\LmL S lJotJKxCKaTqJuPxr ßãP© mz irPjr xyPpJKVfJ VPz ßfJuJ ßpPf kJPrÇ krrJÓs xKYm mPuj, msMjJAP~r xMufJj yJ\L yJxJjJu muKT~J Vf xJiJre KjmtJYPj @S~JoL uLPVr KjrïMv Km\~ uJn FmÄ YfMgtmJr xrTJPrr hJK~fô V´ye TrJ~ k´iJjoπLPT ÊPnòJ \JjJjÇ xMufJj mPuj, FKa \jVPer rJ~ FmÄ Km\~Ka yu mJÄuJPhPvr @gt-xJoJK\T Cjú~Pjr ˝LTíKf, pJ mJÄuJPhPvr k´iJjoπLr ßjfíPfô IK\tf yP~PZÇ krrJÓs xKYm mPuj, @PuJYjJTJPu ßvU yJKxjJ msMjJAP~r xMufJjPT fJr ˘Lxy mJÄuJPhv xlPrr @oπe \JjJjÇ krrJÓs xKYm @rS mPuj, Fr @PV xMufJj msMjJAP~r GKfyqmJyL rJ\TL~ ßk´JPaJTu ßnPX k´JxJPhr KxÅKzr KhPT IV´xr yP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT ˝JVf \JjJjÇ xJf YMKÜ xA : TíKw, o“xq, kÊxŒh, xÄÛíKf S âLzJ FmÄ FuFjK\ xrmrJPyr ßãP© xyPpJKVfJ ß\JrhJr TrJr \jq mJÄuJPhv S msMjJAP~r oPiq xJfKa YMKÜ ˝Jãr yP~PZÇ YMKÜr oPiq Z~Ka xoP^JfJ ˛JrT (FoSAC) FmÄ FTKa KmKjo~ ßjJaÇ FèPuJ yu- TíKw ßãP© ‰mùJKjT S TJKrVKr xyPpJKVfJr KmwP~ xoP^JfJ ˛JrT (FoSAC), o“xq ßãP© xyPpJKVfJr xoP^JfJ ˛JrT, kÊxŒh ßãP© xyPpJKVfJr xoP^JfJ ˛JrT, xJÄÛíKfT S Kv• xyPpJKVfJ xŒKTtf xoP^JfJ ˛JrT, pMm S âLzJ ßãP© xyPpJKVfJr xoP^JfJ ˛JrT, FuFjK\ xrmrJPy xyPpJKVfJr ßã© xŒKTtf xoP^JfJ ˛JrT FmÄ TNaQjKfT S IKlKx~Ju kJxPkJat ßyJflJrPhr \jq KnxJr ZJz xÄâJ∂ KmKjo~ ßjJaÇ

mJÄuJPhPv KmKjP~JPV msMjJAP~r mqmxJ~LPhr k´Kf @øJj : mJÄuJPhPv KmKjP~JV TrJr \jq msMjJAP~r mqmxJ~LPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ ßxJomJr KmTJPu mªr ßxKr ßmVS~JPj ßyJPau FŒJ~Jr IqJ¥ TJK≤s TîJPm @P~JK\f mJÄuJPhv-msMjJA Km\Pjx ßlJrJPor CPÆJijL IjMÔJPj k´iJjoπL F @øJj \JjJjÇ k´iJjoπL mPuj, Èmq~, oJjmxŒh, Inq∂rLe mJ\JPrr @TJr, @∂\tJKfT mJ\JPr k´PmvJKiTJr, mJKe\q xMKmiJ, KmKjP~JV xMrãJ FmÄ xJoJK\T-rJ\QjKfT K˙KfvLufJr ßk´ãJkPa KmKjP~JPVr \jq mJÄuJPhv Ifq∂ k´KfPpJKVfJoNuT ˙Jj yP~ CPbPZÇ' KfKj mPuj, ÈhKãe FKv~J~ xmPYP~ ChJr ‰mPhKvT KmKjP~JV xMKmiJèPuJr oPiq mJÄuJPhv IjqfoÇ Fxm xMKmiJr oPiq rP~PZ @Aj ÆJrJ KmPhKv KmKjP~JPVr xMrãJ, ChJr TrjLKf FmÄ pπkJKf @ohJKjr Skr xMKmiJ\jT Ê‹mqm˙JÇ' PvU yJKxjJ mPuj, ÈmJÄuJPhv 100% ‰mPhKvT ATMAKa, ImJi k´˙Jj, unqJÄv S oNuij kNet k´fqkte xMKmiJ k´hJj TPrÇ' KfKj mPuj, È@orJ ßhKv-KmPhKv CPhqJÜJ S ßmxrTJKr KmKjP~JPVr ßãP© xmtJKiT IV´JKiTJr KhKòÇ @orJ ßhv\MPz 100Ka KmPvw IgtQjKfT Iûu k´KfÔJ TrKZ FmÄ @AKa UJPfr Cjú~Pj TP~TKa Kv•kJTt ˙Jkj TrKZÇ' IjMÔPj k´iJjoπLr ßmxrTJKr Kv• S KmKjP~JV CkPhÓJ xJuoJj Fl ryoJj, msMjJAP~ KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr F~Jr nJAx oJvJut (Im.) oJyoMh ÉxJAj FmÄ FlKmKxKx@A'r xnJkKf ßoJ. vKlCu AxuJo oKyCK¨j mÜmq ßhjÇ IjMÔJPj k´iJjoπLr CkK˙KfPf hM'PhPvr mqmxJ~L kptJP~ KfjKa YMKÜ ˝Jãr y~Ç FèPuJ yußlcJPrvj Im mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs\ (FlKmKxKx@A) FmÄ jqJvjJu ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs msMjJA hJÀxxJuJPor (FjKxKx@AKmKc) oPiq xyPpJKVfJ, msMjJAP~r cJAPojvj ˆsJaJ ßxK¥Kr~Jo mJrPyc, mJÄuJPhPvr KV´j kJS~Jr KuKoPac S dJTJ KmvõKmhqJuP~r K\SPuJK\ KmnJPVr oPiq ßkPasJKu~Jo K\P~JxJAP¿

ßkvJVf hãfJ Cjú~j S k´Kvãe k´hJPj ßpRg xyPpJKVfJr KmwP~ xoP^JfJ ˛JrT ˝JãrÇ Ikr YMKÜKa yPò- msMjJAP~r WJKjo A≤JrjqJvjJu TPktJPrvj FmÄ mJÄuJPhPvr Kj\Jo V´∆k Im ßTJŒJKjr oPiq FTKa xoP^JfJ ˛JrTÇ \JPo @xr oxK\h kKrhvtj : k´iJjoπL FKhj KmTJPu msMjJAP~r \JfL~ oxK\h \JPo @xr oxK\h kKrhvtj TPrj FmÄ ßxUJPj @xPrr jJoJ\ @hJ~ TPrjÇ KfKj oxK\Phr 29Ka ˝Petr V’M\ FmÄ 190 lMa CÅYM YJrKa KojJrxy KmKnjú IÄv WMPr ßhPUjÇ KfKj oxK\Ph oMxKuäPhr xPñ ofKmKjo~ FmÄ kKrhvtj mAP~ ˝Jãr TPrjÇ hM'PhPvr oPiq Yo“TJr xŒTt rP~PZ : msMjJAP~r xMufJj @uyJ\ yJxJjJu ßmJuKT~Jr FKhj fJr xrTJKr mJxnmPjr rP~u mqJïMP~a yPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xÿJPj ßnJ\xnJr @P~J\j TPrjÇ xnJ~ k´iJjoπL mPuj, mJÄuJPhv S msMjJAP~r oiqTJr xŒTt Ifq∂ Yo“TJrÇ oNuqPmJi, iot, xJÄÛíKfT xŒTt FmÄ IPjT IKnjú KmwP~r KnK•Pf F xŒTt VPz CPbPZÇ KfKj mPuj, F TgJ xKfq, FKa FTKa vJK∂r @mJx nNKoÇ FUJjTJr k´JTíKfT ßxRªpt FmÄ vf vf mZPrr GKfyq @iMKjTfJPTS yJr oJKjP~PZÇ KfKj mPuj, 1996 xJPu ãofJ~ @xJr krkrA hM'PhPvr oiqTJr xŒTt @rS WKjÔ TrPf msMjJAP~ mJÄuJPhPvr Kovj kMjrJ~ YJuM TrJr CPhqJV ßjAÇ xπJPxr KmÀP≠ ßxJóJr ßyJj : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ vsLuÄTJ~ n~Jmy ßmJoJ yJouJr fLms KjªJ FmÄ FA xπJPxr KmÀP≠ ßxJóJr yPf xmJr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ ßrJmmJr xºqJ~ FŒJ~Jr ßyJPau IqJ¥ TJK≤s TîJPmr APªrJ xJoMPhrJ muÀPo msMjJAP~ mxmJxrf k´mJxL mJÄuJPhKvPhr ßh~J VexÄmitjJ~ KfKj FA @øJj \JjJjÇ k´iJjoπL mPuj, ÈxπJxLPhr ßTJPjJ met, iot S ßhv ßjAÇ fJrJ xπJxL FmÄ oJjMPwr \Lmj ±Äx TPr ßh~Ç xMfrJÄ @Ko fJPhr KmÀP≠ ßxJóJr yPf xmJr k´Kf @øJj \JjJAÇ @r FA mmtPrJKYf WajJr fLms KjªJ \JjJAÇ' F xo~ KfKj mPuj, @PrTKa hM”U\jT WajJ yu- ßvU l\uMu TKro ßxKuPor ßoP~r kKrmJr

vsLuÄTJ~ ßmJoJ yJouJr KvTJr yP~PZÇ ßxKuPor ßoP~\JoJA S jJKf F xo~ FTKa ßrˆMPrP≤ UJKòPujÇ ßxUJPj FTKa ßmJoJ KmP°Jre WPaÇ ßvU yJKxjJ mPuj, TP~T x¬Jy @PV KjCK\uqJP¥S F irPjr xπJxL yJouJ yP~PZÇ k´iJjoπL mPuj, @orJ xπJx S \Kñ KjotNPu ßTmu K\PrJ auJPr¿ jLKf ßWJweJ TPrKj, ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJPTS xfTt ßrPUKZÇ xπJxmJhLPhr KYK€f TrJ oJ©A fJPhr KmÀP≠ fôKrf khPãk KjKòÇ mJÄuJPhPvr oJKaPf \KñmJh, xπJxmJh, hMjtLKfmJ\ S oJhTJxÜPhr bJÅA yPm jJÇ PvU yJKxjJ UJhq, \ôJuJKj, ˝J˙q, KvãJxy KmKnjú ßãP© fJr xrTJPrr VíyLf Cjú~j TotTJP§r TgJ CPuäU TPr mPuj, ÈPhPvr FTKa oJjMwS ãMiJft S VíyyLj gJTPm jJ @r FKaA @oJPhr xrTJPrr Kx≠J∂Ç' ßhPvr IgtQjKfT Cjú~Pj k´mJxL mJÄuJPhKvPhr ImhJPjr nN~xL k´vÄxJ TPr k´iJjoπL k´mJxLPhr TuqJPe xrTJPrr VíyLf KmKnjú khPãPkr TgJ fMPu iPrjÇ k´mJxL TuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙JjKmw~T k´KfoπL AorJj @yPoh ßYRiMrL S msMjJA KmvõKmhqJuP~r KvãT c. FPTFo @yxJj CuäJy IjMÔJPj mÜífJ TPrjÇ msMjJAP~ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr F~Jr nJAx oJvtJu (Im.) oJyoMh ßyJxJAj IjMÔJPj xnJkKffô TPrjÇ TíKwoπL c. @mhMr rJöJT, krrJÓsoπL c. F ßT @mhMu ßoJPoj, ßmxrTJKr Kv• S KmKjP~JVKmw~T k´iJjoπLr CkPhÓJ xJuoJj Fl ryoJj, o“xq S k´JKexŒh k´KfoπL @uL @vrJl UJj UxÀ, xÄÛíKfKmw~T k´KfoπL ßTFo UJKuh FmÄ pMm S âLzJ k´KfoπL \JKyh @yxJj rJPxu IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ Fr @PV mJÄuJPhv TKoCKjKar ßjfJrJ k´iJjoπLPT lMPur ßfJzJ KhP~ ÊPnòJ \JjJjÇ k´iJjoπLPT uJu VJKuYJ xÄmitjJ : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ msMjJA hJÀxxJuJPor xMufJj yJ\L yJxJjJu muKT~Jr @oπPe Kfj KhPjr xrTJKr xlPr ßrJmmJr ˙JjL~ xo~ hMkMPr mªr ßxKr ßmVS~JPj ßkRÅZPu fJPT uJu VJKuYJ xÄmitjJ ßh~J y~Ç KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAP¿r FTKa KmPvw KmoJPj k´iJjoπL S fJr xlrxñLrJ 2aJ 35 KoKjPa ßxKr ßmVJmJj KmoJj mªPr Imfre TPrjÇ ßxUJPj pMmrJ\ yJ\L @u oMyfJhL KmuäJy k´iJjoπLPT InqgtjJ \JjJjÇ rP~u VJPctr FTKa KmPvw hu KmoJjmªPr k´iJjoπLPT VJct Im IjJr k´hJj TPrÇ KmoJjmªPr @jMÔJKjTfJ ßvPw k´iJjoπLPT ßoJar ßvJnJpJ©J xyTJPr FŒJ~Jr ßyJPau IqJ¥ TJK≤s TîJPm ßj~J y~Ç KfKj SA ßyJPaPuA Im˙Jj TrPZjÇ k´iJjoπL @\ xTJPu msMjJAP~r rJ\iJjLr \JuJj ßTmJÄxJPjr TNaQjKfT ß\JPj mJÄuJPhv yJATKovPjr jfMj YqJP¿Kr nmPjr KnK•k´˜r ˙Jkj TrPmjÇ kPr KfKj rP~u ßr\JKu~J \JhMWr kKrhvtj TrPmjÇ Frkr ˙JjL~ xo~ KmTJu 5aJ~ msMjJA ßgPT pJ©J TPr xºqJ~ dJTJ~ yprf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr ßkRÅZPmjÇ vsLuÄTJ~ ßmJoJ yJouJr KjªJ : vsLuÄTJ~ KxKr\ ßmJoJ yJouJ~ mÉ ßuJPTr oífMq S @yf yS~Jr WajJr fLms KjªJ \JKjP~PZj k´iJjoπLÇ FT ßvJTmJftJ~ KfKj KjyfPhr @®Jr vJK∂ TJojJ TPrj FmÄ @yfPhr hs∆f @PrJVq TJojJ TPrjÇ KfKj vsLuÄTJr xrTJr S \jVPer k´Kf xoPmhjJ \JjJjÇ


10

UmrJUmr

KjPhtJw yP~S 3 mZr iPr TJrJVJPr dJTJ, 23 FKk´u - KjPhtJw yP~S 10 mZPrr xJ\Jk´J¬ @xJKo KyPxPm 3 mZr iPr TJrJVJPr gJTJ kuämLr ßmjJrKx TJKrVr ßoJ. @roJjPT ßm@AKjnJPm @aT rJUJ y~Kj, fJ KjKÁf TrPf ßTj fJÅPT @hJuPf yJK\r TrJr KjPhtv ßhS~J yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ Àu KhP~PZj yJAPTJatÇ KmYJrkKf ß\ Km Fo yJxJj S KmYJrkKf ßoJ. UJ~Àu @uPor xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû FT KrPar k´JgKoT ÊjJKj KjP~ @\ oñumJr Àuxy @Phv ßhjÇ SA oJouJr pJmfL~ jKgk© xJf KhPjr oPiq kJbJPf dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\PT KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ ÈTJrJVJPr @PrT \JyJuo' KvPrJjJPo 18 FKk´u ‰hKjT È@oJPhr xo~' kK©TJ~ FTKa k´KfPmhj ZJkJ y~Ç FKa pMÜ TPr oJjmJKiTJr xÄVbj u' IqJ¥ uJAl lJCP¥vPjr kPã Vf ßrJmmJr KraKa TrJ y~Ç Fr Skr @\ k´JgKoT ÊjJKj y~Ç @hJuPf KrPar kPã ÊjJKj TPrj @Aj\LmL ßoJ. ÉoJ~j TKmr kuäm, xPñ KZPuj @Aj\LmL ßoJ\JPÿu yT S oJP\hMu TJPhrÇ rJÓskPã ÊjJKjPf KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßoJfJyJr ßyJPxj S xyTJrL IqJaKjt ß\jJPru ßoJ. Ko\JjMr ryoJjÇ @PhPvr Kmw~Ka \JKjP~ ÉoJ~j TKmr kuäm mPuj, È@roJPjr @aTJPhv ßTj IQmi ßWJweJ TrJ yPm jJ FmÄ ßTj fJÅPT oMKÜ S ãKfkNre KhPf KjPhtv ßhS~J yPm jJ, F KmwP~S ÀPu \JjPf YJS~J yP~PZÇ ˝rJÓsxKYm, kMKuPvr oyJkKrhvtT, TJKvokMr TJrJVJPrr xMkJKrjPajPc≤ S kuämL gJjJr SKxPT 10 KhPjr oPiq ÀPur \mJm KhPf muJ yP~PZÇ krmftL @PhPvr \jq 6 ßo Khj ßrPUPZj @hJufÇ' SA k´KfPmhPj muJ y~, IkrJiL jJ yP~S kJaTuvsKoT \JyJuoPT \JKu~JKfr 33 oJouJr @xJKo yP~ 3 mZr TJrJPnJV TrPf yP~KZuÇ IPjT WJPar \u ßkKrP~ ßvw kpt∂ Có @hJuPfr y˜PãPk KfKj TJrJoMÜ yjÇ Fr ßrv jJ TJaPfA @PrT \JyJuo-TJ§ ßmKrP~ FPxPZ È@oJPhr xo~'-Fr IjMxºJPjÇ @rS muJ y~, \JjJ ßVPZ, kuämLr ßmjJrKx TJKrVr ßoJ. @roJj KjPhtJw yP~S 10 mZPrr xJ\Jk´J¬ @xJKo KyPxPm 3 mZr iPr TJrJPnJV TrPZjÇ rJ\iJjLr kuämL gJjJr FTKa oJhT oJouJ~ 10 mZPrr xJ\Jk´J¬ @xJKo oJhT TJrmJKr vJyJmMK¨j KmyJKr F oJouJr k´Tíf @xJKoÇ KT∂á fJÅr kKrYP~, fJÅr kKrmPft xJ\J ßnJV TrPZj @roJjÇ

26 April - 02 May 2019

99 vfJÄv ßnJa kzJ mJ˜mxÿf jJ: KxAKx dJTJ, 23 FKk´u - ßTJPjJ ßnJaPTPªs 99 vfJÄv ßnJa kzJr Kmw~PT ÈmJ˜mxÿf' mPu oPj TPrj jJ k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) ßT Fo jNÀu ÉhJÇ rJ\mJzLPf @\ oñumJr FT IjMÔJPj F TgJ mPuj KfKjÇ @\ rJ\mJzL xhr CkP\uJr ßnJaJr fJKuTJ yJujJVJh TotxNKYr CPÆJijL IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KxAKxÇ IjMÔJPjr kr xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•Pr ßhjÇ oñumJr ßmuJ 11aJ~ ß\uJ k´vJxPTr xPÿujTPã F IjMÔJj y~Ç KxAKx mPuPZj, ÈPTJPjJ ßTPªs 99 vfJÄv ßnJa kzJr Kmw~Ka @Ko mJ˜mxÿf mPu oPj TKr jJÇ' FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYPj rJ\mJzL-2 @xPjr mJKu~JTJKª CkP\uJr \JoJukMr ACKj~Pjr jaJkJzJ hJKUu oJhsJxJ ßTPªs ßoJa ßnJaJr KZPuj 2 yJ\Jr 86Ç ßnJa kPz 2 yJ\Jr 85Ç SA ßTPªs oJ© FT\j ßnJaJr IjMkK˙f ßhUJPjJ y~Ç KxAKx mPuj, ÈPnJa VejJ yP~ pJS~Jr kr luJlu ßWJweJ yP~ ßVPu KjmtJYj TKovPjr @r TrJr KTZM gJPT jJÇ fUj @hJuPf ßpPf y~Ç' xŒ´Kf ßvw yS~J CkP\uJ KjmtJYPj To ßnJaJr CkK˙Kf KjP~ k´Pvúr \mJPm jNÀu ÉhJ mPuj, ÈKjmtJYjèPuJPf mz hu jJ gJTJ~ ßnJaJr KTZMaJ TPoPZÇ' fPm KxAKx mPuj, k´vJxj, \jk´KfKjKixy ˙JjL~rJ xMÔM

KjmtJYPjr ßãP© xyPpJKVfJ TPrPZjÇ F TJrPe KjmtJYj xMÔMnJPm xŒjú yP~PZÇ xmJr xyPpJKVfJr TJrPe FTKa Yo“TJr kKrPmv xíKÓ yP~PZÇ PT Fo jNÀu ÉhJ mPuj, ÈPrJKyñJrJ ßnJaJr yPf kJrPm jJÇ fJrJ @oJPhr ßhPv @xJr kPrA fJPhr yJPfr ZJk ßjS~J yP~PZÇ FPf TPr ßnJaJr yPf ßVPu yJPfr ZJk ßhS~Jr xo~ fJrJ irJ kzPmÇ xMfrJÄ KjP\r kKrY~ ßVJkj TPrS fJPhr ßnJaJr yS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ' rJ\mJzL ß\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj lTLr @mhMu \æJr mPuj, FmJPrr CkP\uJ KjmtJYPjr oPfJ xm KjmtJYj yPu oJjMw ßnJa KhPf @xfÇ k´vJxj FmJr ßpnJPm fJPhr hJK~fô kJuj TPrPZ, fJ xm xo~ TrPu nJPuJ yPfJÇ oJjMw FTKhj xKbT k´JgtL

mJZJA TrPm, ßx Khj @r ßmKv hNPr j~Ç P\uJ k´vJxT ßoJ. vSTf @uL mPuj, È@orJ FUj ZKmpMÜ ßnJaJr fJKuTJr pMPV mJx TrKZÇ ZKmpMÜ ßnJaJr fJKuTJr TJrPe FT\Pjr ßnJa Ijq\j KhPf kJrPZ jJÇ pJ ßnJa TJKˆÄ yPò, fJ k´Tíf ßnJaÇ' kMKuv xMkJr @xoJ KxK¨TJ KoKu mPuj, ÈFj@AKc TJct kJS~J Ifq∂ èÀfôkNetÇ fíeoNu kptJP~ F KmwP~ TKoCKjKa kMKuPvr oJiqPo fgq ßkRÅPZ ßhmÇ ACKj~j ßgPT FA TJ\ ÊÀ TrPf yPmÇ xmJr xoKjõf ßYÓJr oJiqPo KjntMu ßnJaJr fJKuTJ ‰fKr TrJ x÷m yPmÇ' xhr CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj AohJhMu yT KmvõJx mPuj, ÈFT\j xJÄxh KjmtJYPjr @PV fJÅr xŒPhr kKroJe \oJ ßhjÇ KT∂á KfKj xJÄxh mJ oπL KyPxPm hJK~fô kJuj TrJr kr fJÅr xŒh TL kKroJe hJÅzJu fJr ßTJPjJ KyxJPm gJPT jJÇ Kmw~Ka @kjJPhr KmPmYjJ~ rJUPf yPmÇ' @PuJYjJ ßvPw FT KvãJgtLPT jfMj ßnJaJr TrJ y~Ç Frkr ß\uJ k´vJxPjr kã ßgPT k´iJj KjmtJYj TKovjJr ßT Fo jNÀu ÉhJPT xÿJjjJ ˛JrT ßhS~J y~Ç @\PTr IjMÔJPj @rS mÜmq ßhj mJKu~JTJKª CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj @mMu TJuJo @\Jh, mJKu~JTJKª CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ (ACFjS) oJxMo ßr\JÇ IjMÔJPj ˝JVf mÜmq ßhj lKrhkMr @ûKuT TotTftJ jMÀöJoJj fJuMThJr

K\~J YqJKrPamu asJˆ oJouJ

UJPuhJr @KkPur V´yePpJVqfJr Skr ÊjJKj 30 FKk´u

hMjtLKfmJ\Phr KTZM y~ jJ k´PoJvj y~: yJAPTJat dJTJ, 23 FKk´u - hMjtLKfmJ\Phr KTZM y~ jJ, FPhr k´PoJvj y~Ç mjPUPTJ SxoJj VKj TJrJVJr ßgPT ßmr yP~ ßVPZjÇ ßp mqKÜ mñmºMr ZKm nJÄYMr Tru, fJPT k´PoJvj ßh~J yuÇ fJr ßYP~ hM”U\jT TL yPf kJPrÇ Y¢V´JPor ßruSP~r xŒK• Ku\ KjP~ hJP~r TrJ FT KrPar ÊjJKjPf KmYJrkKf Fl@rFo jJ\oMu @yJxJj S KmYJrkKf ßTFo TJoÀu TJPhPrr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû ßrJmmJr Foj o∂mq TPrjÇ ÊjJKjPf KrPar kPã KZPuj IqJcPnJPTa @mhMu oKfj UxÀ S rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru mqJKrˆJr @mhMuäJy @u oJyoMh mJvJrÇ @mhMuäJy @u oJyoMh mJvJr mPuj, ÊjJKjPf @hJuf mPuPZj, @\ mñmºMPT ImoNuqJ~j TrJ yPòÇ FaJ ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ rJ\jLKfPf Knjúof gJTPf kJPr, KT∂ \JKfr KkfJr ImhJj ßTC I˝LTJr TrPf kJPr jJÇ mñmºM jJ yPu mJÄuJPhv yPfJ jJ, ˝JiLj ßhv ßkfJo jJÇ ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru mPuj, Y¢V´JPor yJKuvyr ßruSP~ ßasKjÄ FTJPcKor YJrKa TJP\r Ku\ ßj~ KxunJr \MmKu jJPo FTKa ßTJŒJKjÇ kPr SA ßTJŒJKj KuP\r vft nñ TrPu 8 FKk´u FTKa fh∂ TKoKa Vbj TPrj ßrÖr @o\Jh ßyJPxjÇ KT∂á SA fh∂ TKoKar KrPkJat ßh~Jr @PVA KuP\r YMKÜ mJKfu TPrj ßxA FTA mqKÜÇ kPr F YMKÜ mJKfPur ‰mifJ YqJPu† TPr yJAPTJPat Kra hJP~r TPr SA ßTJŒJKjÇ F KjP~ ÊjJKjPf ßrJmmJr @hJuf mPuj, ßp mqKÜ 15 KhPjr xo~ KhP~ fh∂ TKoKa Vbj TrPuj, ßxA FTA mqKÜ 15 KhPjr @PVA TLnJPm YMKÜ mJKfu Tru? ßxUJPj ßfJ ßhUJ pJPò xrPwr oPiq nNfÇ @hJuf ÊjJKj ßvPw YMKÜ mJKfPur @PhPv ˙KVfJPhv ßhjÇ

dJTJ, 23 FKk´u - K\~J YqJKrPamu asJˆ hMjtLKf oJouJ~ xJf mZPrr xJ\J S IgthP§r rJP~r KmÀP≠ UJuJx ßYP~ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr TrJ @KkPur V´yePpJVqfJr Skr ÊjJKjr \jq @VJoL oñumJr Khj ßrPUPZj yJAPTJatÇ UJPuhJr @Aj\LmLr @rK\r kKrPk´KãPf @\ oñumJr KmYJrkKf SmJ~hMu yJxJj S KmYJrkKf Fx Fo TM¨Mx \JoJPjr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû ÊjJKjr F Khj iJpt TPrjÇ SA oJouJ~ xJ\Jr rJP~r KmÀP≠ Vf mZPrr 18 jPn’r yJAPTJPatr xÄKväÓ vJUJ~ @Kku TPrj UJPuhJ K\~JÇ @Kku ÊjJKjr Kmw~Ka @\ @hJuPf C™Jkj TPrj UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL \~jMu @PmhLj, xPñ KZPuj @Aj\LmL oJymMmCK¨j ßUJTj S TJ~xJr TJoJuÇ kPr \~jMu @PmhLj mPuj, @Kku ÊjJKjr \jq Kmw~Ka C™Jkj TrJ y~Ç UJPuhJ K\~Jr TrJ @KkPur V´yePpJVqfJr Skr ÊjJKjr \jq @VJoL oñumJr Khj iJpt TPrPZjÇ hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) @Aj\LmL UMrvLh @uo UJj mPuj, K\~J YqJKrPamu asJˆ hMjtLKf

oJouJ~ KmYJKrT @hJuPfr rJP~r KmÀP≠ UJPuhJ K\~Jr TrJ @Kku ßoJTJKmuJ~ @orJ xmtJ®T k´˜Mf @KZÇ Vf mZPrr 29 IPÖJmr SA oJouJ~ rJ~ ßWJweJ TPrj kMrJj dJTJr jJK\oMK¨j ßrJPcr kKrfqÜ ßTªsL~ TJrJVJPr ˙JKkf dJTJr KmPvw \\ @hJuf-5-Fr KmYJrTÇ rJP~ SA oJouJ~ UJPuhJ K\~J ZJzJ Ikr Kfj @xJKoPTS 7 mZr TPr TJrJh§ ßhS~J y~Ç k´PfqTPT 10 uJU aJTJ TPr Igth§ ßhS~J y~Ç FA rJP~r KmÀP≠ UJPuhJ K\~J @Kku TPrPZj, pJr V´yePpJVqfJr Skr FUj ÊjJKj yPf pJPòÇ UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL xN© muPZ, @KkPu xJ\Jr rJ~ mJKfu ßYP~ UJPuhJ K\~JPT UJuJPxr @rK\ \JjJPjJ yP~PZÇ FPf Igth§ ˙KVf S UJPuhJr K\~Jr \JKoPjr @rK\S rP~PZÇ xJPmT FA k´iJjoπLr KmÀP≠ hMjtLKf, yfqJ, jJvTfJ, rJÓsPhsJy, oJjyJKj S oMKÜpMP≠r AKfyJx KmTíKfxy 30Kar ßmKv oJouJ rP~PZÇ Fr oPiq K\~J YqJKrPamu asJˆ S IrlJPj\ asJˆ hMjtLKfr oJouJ~ rJ~ yP~PZÇ hMjtLKf oJouJ~ hK§f yP~ Vf mZPrr 8 ßlmsM~JKr ßgPT jJK\oMK¨j ßrJPcr kMPrJPjJ ßTªsL~ TJrJVJPr @PZj UJPuhJ K\~JÇ


UmrQmKY©

26 April - 02 May 2019

AÅhMr UMÅ\Pf kMKuv! AÅhMrKa KZu fJr KjfqxñLÇ FTKa mJPé nPr ßxKa KjP\r xJPgA rJUPfj xm xo~; KT∂á FTKhj a~Pua ßgPT KlPr AÅhMrKa @r UMÅP\ kJjKj 59 mZPrr KâxÇ ImPvPw fJ UMÅP\ KhP~PZ kMKuv! WajJKa WPaPZ IPˆsKu~Jr KxcKjPfÇ Vf míy¸KfmJr yJKrP~ pJS~J AÅhMrPT UMÅP\ ßmr TPr KâPxr yJPf fMPu KhP~PZ KjC xJCg SP~uPxr kMKuv KmnJVÇ Kk´~ ßkJwq uMKxPT ßlrf ßkP~ oyJ UMKv KâxÇ uMKx yJKrP~ pJS~Jr kr Kâx ßnPmKZPuj, ßTC y~PfJ fJPT YMKr TPr KjP~ ßVPZÇ uMKxPT KlPr kJS~Jr @vJ~ ßxJvqJu KoKc~J~ FTKa ßkJˆ ßhj KfKjÇ Frkr ˙JjL~Phr TJZ ßgPTS nJPuJ xJzJ ßkPf ÊÀ TPrjÇ ßxJvqJu KoKc~J~ uMKxr ZKm nJArJu TPr ßhj KâPxr k´KfPmvLrJÇ Kmw~Ka KjC xJCg SP~ux kMKuPvr j\Pr @PxÇ FrkrA AÅhMrKaPT UMÅ\Pf ÊÀ TPr kMKuvÇ KjC xJCg SP~ux kMKuv FT KmmíKfPf mPuPZ, ÈuMKxPT FTJ mPx gJTPf ßhPU FT oKyuJ fJPT rJ˜J ßgPT fMPu mJKz KjP~ pJjÇ ßkJwJ yS~J~ x÷mf ßx mJiJ ßh~Kj mJ kJKuP~ pJS~Jr ßYÓJ TPrKjÇ ßTC AÅhMrKaPT ßlPu ßrPU ßVPZ, FA nJmjJ ßgPT AÅhMrKaPT KjP\r mJKzPf KjP~ KVP~KZPuj KfKjÇ SA oKyuJA AÅhMrKa @oJPhr yJPf fMPu ßh~Ç' yJrJPjJ AÅhMr UMÅP\ ßkP~ CòôKxf KâxÇ kMKuvPT ijqmJh \JKjP~ KfKj mPuPZj, ÈuMKxPT UMÅP\ ßkPf xmJAPT IPjT Kmz’jJr oPiq ßlPuKZÇ SPT UMÅP\ ßkP~ UMm nJPuJ uJVPZÇ xmJAPT IPjT ijqmJhÇ @Ko \JKj uMKxS @oJPT IPjT Kox TPrPZÇ' A≤JrPjaÇ

ßkJvJPT ßhPU ßnJaJrPhr oPiq ßhUJ ßh~ FT CjìJhjJÇ ßTC ßTC FA jmhŒKfr xJPg ßxuKl fMPuPZjÇ IPjPTA fJPhr ÊPnòJ \JKjP~PZjÇ VfTJu xTJPu nJrPfr TJKvìPrr ChokMr ßTPªsr FTKa mMPg F KY© ßhUJ ßVPZÇ Vf mMimJr rJfnr YPu fJPhr KmP~r @jMÔJKjTfJÇ KmP~ ßxPrA ßnJPr fJrJ ZMPa pJj ßnJaPTPªsÇ ßxUJPj kZPªr k´JgtLPT ßnJa ßhj FA jmhŒKfÇ @xPu KmP~r TJrPe ßnJaJKiTJr k´P~JPVr @jªaJ oJKa TrPf YJjKj fJrJÇ fJ“ãKeTnJPm SA jmhŒKfr kKrY~ \JjJ pJ~KjÇ A≤JrPjaÇ

k´go CnYr xJÅP\J~J ßcsJj

THE ULTIMATE EVENT PLANNING & CATERING COMPANY

GETTING MARRIED? CONGRATULATIONS!

KmPvõr k´go xJÅP\J~J CnYr ßcsJj \JyJ\ mJKjP~PZ YLjÇ ‰fKrr kr Fr xlu krLãJ YJuJPjJrS hJKm TPrPZ ßhvKaÇ ßx ßhPvr xJoKrT KmPväwPTrJ muPZj, FKa nNKoPf S @TJPv ßcsJj yJouJ~ mqmyJr TrJ pJPmÇ CYJÄ KvkKmKflÄ A¥JKˆs FmÄ YJ~jJ KvkKmKflÄ A¥JKˆs\ TrPkJPrvj FaJ ‰fKr TPrPZÇ PoKrj Ku\Jct jJPor ßcsJj \JyJ\Kar 8 FKk´u k´go krLãJ YJuJPjJ y~Ç xPmtJó FT yJ\Jr 200 KTPuJKoaJr\MPz IKnpJj YJuJPf xão ßoKrj Ku\JctPT xqJPauJAPar oJiqPo hNr ßgPT Kj~πe TrJ x÷m mPu \JjJj FT\j TotTftJÇ \JyJP\r VzPj ‰fKr 12 KoaJr hLWt ßoKrj Ku\Jct ßVJkPj WµJ~ xPmtJó 92 KTPuJKoaJr VKfPf YuPf kJPrÇ oJKaPf FKa YuPf kJPr WµJ~ 20 KTPuJKoaJr VKfPfÇ Imvq FA VKfPmV nKmwqPf mJzJPjJ x÷m mPu \JKjP~PZj TotTftJrJÇ A≤JrPjaÇ

oJfíVPnt po\ KvÊr C‹Jr @WJPf kJKjr oJrJoJKr! TeJ YJÅPh! pMV pMV iPr po\ oJjMw xm xo~A oJjMPwr @V´Pyr IPjTaJPT @Twte TPr ßrPUPZÇ IPjPTr iJreJ po\ ßZPuPoP~Phr KY∂JnJmjJ, InqJx mJ nJPuJ uJVJ-oª uJVJ IPjTaJ FT rTPor yP~ gJPTÇ fJPhr yJKx@jªS KoPv gJPT FPT IPjqr xJPgÇ @mJr po\ nJAPmJjPhr oPiq pUj fUj ^VzJS y~Ç fJPhr oPiq ßpoj Kou gJPT ßfoKj UMjxMKaSÇ KT∂á fJA mPu oJP~r VPntS FojaJ yPm, fJ @vJfLfÇ FojA FT @\m KnKcS ßhPU hJÀe KmK˛f yP~PZj ˝~Ä KYKT“xPTrJSÇ WajJKa WPaPZ YLPjr A~JjYMj FuJTJ~Ç F irPjr FTKa KnKcS nJArJu yP~PZÇ SA KnKcSPf ßhUJ pJ~, rLKfoPfJ oJrJoJKr TrPZ po\ x∂JPjrJÇ \JjJ ßVPZ, Kj~ooJKlT ßYT@Pkr \jq KYKT“xPTr TJPZ KVP~KZPuj 4 oJPxr I∂”x•ôJ FT jJrLÇ ßY’JPr KYKT“xT fJr @fisJxJC¥ TPrjÇ ßxUJPjA ßhUJ pJ~, oJfíVPnt oJrir ÊÀ TPr KhP~PZ fJr po\ x∂JPjrJÇ kMPrJ WajJaJA ßoJmJAPu ßrTct TPr rJPUj SA jJrLr ˝JoLÇ KnKcSKa Vf mZPrrÇ xhqA po\ TjqJx∂JPjr \jì KhP~PZj SA jJrLÇ fJPhr jJo rJUJ yP~PZ ßYKr S ˆsPmKrÇ x∂Jj \Pjìr kr fJPhr mJmJ KnKcSKa ßxJvqJu KoKc~J~ ßkJˆ TrPu nJArJu yP~ pJ~Ç A≤JrPjaÇ

KmP~r ßkJvJPTA ßnJaPTPªs nJrPfr 17fo ßuJTxnJ KjmtJYPj KÆfL~ hlJ~ ßnJaV´ye ÊÀy~ VfTJu xTJu 7aJ ßgPTÇ F Khj xTJPuA KmP~r @jMÔJKjTfJ ßxPr ßnJa KhPf FTxJPg ßTPªs ßVPZj FT jmhŒKfÇ KmP~r ßkJvJPT ßnJaPTPªs pJS~Jr ßxA ZKm xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo ZKzP~ kPzPZÇ FFj@A aMAaJr ßkP\r mrJf KhP~ UmPr \JjJPjJ y~, KmP~aJ ßxPr ßxJ\J ßnJaPTPªs yJK\r yP~PZj jmhŒKfÇ VJP~ KmP~r ßkJvJT \KzP~A fJrJ ßnJa KhPf pJjÇ fJPhr KmP~r

@YoTJ C‹J FPx @ZPz kzu YJÅPhÇ @r fJPfA YJÅPhr mMT KYPz ßmKrP~ FPuJ kJKjr TeJÇ ßlJ~JrJr oPfJÇ KoPv ßVu YJÅPhr mJfJPxÇ ßTJgJ~ ßpj ßxA kJKjr TeJ mJ yP~ CiJS yP~ ßVu! FA @KmÏJPrr VPmweJk©Ka ßmKrP~PZ @∂\tJKfT KmùJj \JjtJu ÈjqJYJr-K\SxJP~¿'-FÇ VPmwThPur k´iJj ßoKruqJP¥r KV´jPmPfi jJxJr VcJct ߸x lîJAa ßx≤JPrr ß\qJKfKmtùJjL ßoPyKh ßmjúJÇ UMm hM”U ßkPu @oJPhr ßYJU KhP~ ßpoj kJKj VKzP~ kPz, @r KTZMãPer oPiqA VJu, KYmMT ßmP~ VKzP~ kzJ ßxA kJKj ßpoj ÊKTP~ pJ~, IPjTaJ ßpj ßfojÇ YoPT ßh~Jr oPfJ FA WajJr xJãL gJTu jJxJr kJbJPjJ CkV´y ÈuqJKc'Ç pJr kMPrJ jJo ÈuMjJr IqJaoK°~Jr IqJ¥ cJˆ FjnJ~rjPo≤ FéPkäJrJr'Ç C‹Jr @YoTJ @WJPf ßp YJÅPhr Iªr lMÅPz ßmKrP~ @xPf kJPr \Pur TeJ, fJK•ôTnJPm ßx TgJ KmùJjLPhr I\JjJ KZu jJÇ KT∂á ßYJPU jJ ßhUPf kJrPu KmùJj ßp KTZMA KmvõJx TPr jJÇ ÈKxK~Ä A\ KmKuKnÄ'Ç FA k´go ßxA YoPT ßh~Jr oPfJ WajJ ßhUPf kJS~J ßVuÇ xMAPcj ßgPT jJxJr ß\a ßk´JkJuxJj uqJmPraKrr (P\KkFu) KmùJjL ßVRfo YP¢JkJiqJ~ mPuPZj, FaJ xKfqA FTKa oJAuPˆJj @KmÏJrÇ IPjT Khj iPrA KmùJjLPhr iJreJ KZu, YJÅPhr oJKar KjPY FUjS kJKj gJTPf kJPrÇ ßx \jqA xŒ´Kf YJÅh KjP~ @V´y ßmPzPZ jJxJrÇ F KjP~ VPmweJr \jq jJxJ käqJPjaJKr KcKnvj FTKa jfMj TotxNKY KjP~PZÇ fJr jJo ÈcJKu'Ç FA @KmÏJr FTKa jfMj KhV∂ UMPu KhPuJÇ FT k´Pvúr \mJPm Ijqfo VPmwT Fx TMoJroñuo \JKjP~PZj, YJÅPhr mJ~Mo§uaJ ßToj, fJ TfaJ kJfuJ mJ kMÀ fJ mM^Pf 6 mZr @PV @oJPhr CkV´Pyr oMuMPT uqJKcPT kJKbP~KZu jJxJÇ KfKj muPZj, C‹Jr @WJPf YJÅPhr oJKar KjY ßgPT kJKjr TeJ CPb FPx mJLnNf yP~ KoPv pJPò YJÅPhr mJ~Mo§Pu, Foj I∂f 25 ßgPT 36Ka WajJ ßhUJ ßVPZÇ A≤JrPjaÇ

11

VENUES • CATERING • DÉCOR AND EVERYTHING IN-BETWEEN The ALL IN ONE Wedding Company Unit 10, Abbey Trading Point, Canning Road Stratford, London E15 3NW Tel: 0208 522 4528 Mob: 07545 881 924 / 07956 237 128 info@sultancaterers.co.uk

www.sultancaterers.co.uk 1

1


12

Surma 26 April - 02 May 2019

mOÓu ßx≤sJu oxK\Ph oMxKuo CÿJr FTJfìfJ, xlufJ S xoOK≠ vsLuïJ~ xπJxL yJouJr KjªJ S TJojJr oJiqPo kKm© uJAuJfáu mrJf kJKuf Kjyf S @yfPhr ksKf ACPT KmFjKkr xoPmhjJ

❚ UJ~Àu @uo KuÄTj ❚ oMxKuo CÿJr FTJfìfJ, xlufJ, mJÄuJPhPvr xlufJ S xoOK≠ TJojJr oJiqPo mOÓu ßx≤sJu oxK\Ph Vf 20 FKk´u, vKjmJr kKm© uJAuJfáu mrJf (vm-AmrJf) CkuPã S~J\ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ mOÓu ßx≤sJu oxK\h TKoKar xy-xnJkKf oJxMT Ko~Jr f•ôJmiJPj S~J\ oJyKlPu kKm© uJAuJfáu mrJf (vm-A-mrJf) Fr fJ“kpt fáPu iPr KmPvw mÜmq rJPUj oxK\Phr UKfm yJKl\ ßoRuJj ATrJo C¨Lj S yJKl\ jJ\oMP¨RuJÇ uJAuJfáu mrJf Fr kbnëKo S KmKnjú yJKhPxr ßrlJPr¿ fáPu iPr oxK\Phr UKfm yJKl\ ßoRuJjJ ATrJo C¨Lj fJr @PuJYjJ~ mPuj, vJmJPjr 14 fJKrU KhmJVf rJf IPjT fJ“kptmy S èÀfôkeN ,t F rJfPT v ë Pm mrJfí muJ y~Ç vPm mrJf lJKxt nJwJr hMAKa v»Ç lJKxtPf vm oJPj rJf @r mrJf oJPj oMKÜÇ xMfrJÄ vPm mrJf-Fr Igt yPuJ oMKÜr rJfÇ vPm mrJfPT ßTJr@Pj uJAuJfáo oMmJrJTJy muJ yP~PZÇ yJKhPx muJ yP~PZ, uJAuJfáj KjxKl Koj vJmJj mJ oiq vJmJPjr rJfÇ yJKhPxr mqJUqJV´∫, fJlKxPrr KTfJm S KlTPyr V´∫èPuJPf Knjú jJPo, Knjú vP» S Knjú kKrnJwJ~ vPm mrJPfr @PuJYjJ FPxPZÇ ßpoj∏ uJAuJfáu KTxoJy mJ nJVqr\jL, uJAuJfáu @lC mJ ãoJr rJf, uJAuJfáf fJSmJy mJ fJSmJr rJf, uJAuJfáu A“T fgJ \JyJjúJo ßgPT oMKÜr rJf, uJAuJfáf ßhJ~J mJ k´JgtjJr rJfÇ vPm mrJPfr lK\uf, xS~Jm S TuqJe xŒPTt IPjT yJKhx mKetf yP~PZÇ FT yJKhPx rJxMuu M Jä y (xJ.) mPuj, oiq vJmJPjr rJPf ∏ IgtJ“ vJmJj oJPxr 14 fJKrU KhmJVf rJPf @uäJy fJ@uJ xOKÓTáPur k´Kf

ryoPfr hOKÓ ßhj FmÄ oMvKrT S KmPÆwL ßuJT ZJzJ xmJAPT ãoJ TPr ßhjÇ (xKyy AmPj KyæJj, yJKhx jÄ : 5665, Ê@mMu BoJj, yJKhx jÄ : 6628)Ç KfKj vPm mrJPfr ßrJ\J xoPº ßmhJ@fLPhr ÃJ∂ iJrjJr \mJm KhP~ mPuj, @uL (rJ.) xNP© mKetf yJKhPx rJxMu (xJ.) mPuj, 15 vJmJPjr rJf pUj y~, ßfJorJ rJfKa AmJhf-mPªKVPf kJuj TPrJ FmÄ KhPjr ßmuJ ßrJ\J rJPUJÇ ßTjjJ F rJPf xNpJt P˜r kr @uäJy k´go @xoJPj FPx mPuj, ßTJPjJ ãoJk´JgtL @PZ KT? @Ko fJPT ãoJ TPr ßhmÇ ßTJPjJ KrK\T IPjõweTJrL @PZ KT? @Ko fJPT KrK\T ßhmÇ @PZ KT ßTJPjJ ßrJVJâJ∂? @Ko fJPT @PrJVq hJj TrmÇ FnJPm xMmPy xJKhT kpt∂ @uäJy oJjMPwr KmKnjú k´P~J\Pjr TgJ CPuäU TPr fJPhr cJTPf gJPTjÇ (AmPj oJ\Jy, yJKhx jÄ : 1388)Ç yprf @uJ AmjMu yJKrZ rJy. ßgPT mKetf, yprf @P~vJ rJ. mPuj, FTmJr rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo rJPf jJoJPp hJÅzJj FmÄ Ff hLWt ßx\hJ TPrj ßp, @oJr iJreJ yu KfKj y~PfJ oOfqá mre TPrPZjÇ @Ko fUj CPb fJr mO≠JèKu jJzJ KhuJoÇ fJÅr mO≠JèKu jzuÇ pUj KfKj ßx\hJ ßgPT CbPuj FmÄ jJoJp ßvw TrPuj fUj @oJPT uãq TPr muPuj, ßy @P~vJ, ßfJoJr KT FA @vÄTJ yP~PZ ßp, @uäJyr rJxNu ßfJoJr yT jÓ TrPmj? @Ko C•Pr muuJo, jJ, A~J rJxNuu M Jä yÇ @kjJr hLWt ßx\hJ ßgPT @oJr @vÄTJ yP~KZu, @kKj oOfqá mre TPrPZj KT-jJÇ jmL\L K\Pùx TrPuj, fáKo KT \Jj FaJ ßTJj rJf? @Ko muuJo, @uäJy S fJÅr rJxNuA nJPuJ \JPjjÇ rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo fUj ArvJh TrPuj∏ FaJ yu Iit-vJmJPjr rJfÇ (vJmJPjr ßYR¨ fJKrPUr KhmJVf rJfÇ)

@uäJy fJ@uJ Iit-vJmJPjr rJPf fJÅr mJªJr k´Kf oPjJPpJV ßhj FmÄ ãoJ k´JgtjJTJrLPhr ãoJ TPrj FmÄ IjMVy´ k´JgtLPhr k´Kf IjMVy´ TPrj @r KmPÆw ßkJweTJrLPhr ßZPz ßhj fJPhr Im˙JPfAÇ (@mMu BoJj, mJ~yJTL 3/382-383) AoJo mJAyJTL rJy. FA yJhLxKa metjJr kr Fr xjPhr mqJkJPr mPuPZj∏ FA yJhLx ÆJrJ k´oJKef y~ ßp, F rJPf hLWt jlu jJoJp kzJ, pJPf ßx\hJS hLWt yPm, vrL~Pfr hOKÓPf TJoqÇ KfKj pJrJ vPm mrJf KjP~ náu mqJUqJ KhPò fJPhr ßgPT xfTt gJTJr \jq oMxKuäPhr @øJj \JjJj S @uäJy ßpj fJPhr ßyhJP~f hJj TPrj FA ßhJ~J TPrjÇ l\r jJoJP\r kNPmt KouJh oJyKlu-Fr oJiqPo rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo-Fr vJPj xJuJo S hMÀh ßkv TPr KmPvw ßoJjJ\JPf oMxKuo CÿJr FTJfìfJ, xlufJ, xoOK≠ S xmJAPT FT yP~ AxuJPor kfJTJPT FKVP~ ßjS~Jr fJSKlT k´hJj TrJr \jq oyJj @uäJyr KjTa k´JgtjJ TrJ y~Ç CkK˙f oMxKuäPhr oPiq oxK\h TKoKar mqm˙JkjJ~ KvrKj Kmfre S ßvyKrr UJmJr kKrPmvj TrJ y~Ç KmKvÓ \jPhr oPiq ßhJ~J oJyKlPu IÄvV´ye TPrj oJxMT Ko~J,ZoÀu yT, vKlTár ryoJj ßYRiMrL, ßVRZ Ko~J, mJÄuJPhv yJC\ xnJkKf lTÀu @uL, pMmuLV mOÓu mJg F§ SP~Ó vJUJr xnJkKf S FKa Fj mJÄuJ AC ßT Fr k´KfKjKi UJ~Àu @uo KuÄTj, KhuhJr Ko~J, k´fJk @uL, @»Mu VllJr, oUKuZ @uL,@»Mu jJKZr, ßoJmJrT @uL, Sor lJÀT,@èr @uo, ßjZJr @uo r\M, KvmMu @uL, @»Mx vyLh, vyLhMu AxuJo,vyLhMöJoJj, @A~Mm @uL, oKjr Ko~J, Krkj @yoh,vJyJm C¨Lj, KvyJm C¨Lj k´oUM Ç

IjuJAPj xJKatKlPTa xfqJK~f TrPm krrJÓs oπeJu~

IjuJAPj xJKatKlPTa xfqJK~fxy IjqJjq TjxqMuJr ßxmJ IKf I· xoP~ k´hJj TrPm krrJÓs oπeJu~Ç fPm xJKatKlPTa xfqJK~f TrJr

ßãP© KmvõKmhqJu~VMPuJPT IjuJAPj fJPhr cJaJPmP\r oJiqPo hs∆f ˝ ˝ KmvõKmhqJuP~r xJKatKlPTa xfqJ~j TrPf yPmÇ KmPhPv mJÄuJPhvL KovPj

24 W≤J yauJAj YJuM TrJ yPmÇ KmoJj mªPr y~rJKj mPº KxKx TqJPorJ ˙Jkj S fhJrKT TrJ yPmÇ krrJÓsoπL c. F. ßT. @mhMu ßoJPoj @\ dJTJ KmvõKmhqJu~ FTsˆáPc≤ FPxJKxP~vj, KxPua Fr kNjKotujL IjMÔJPj Fxm TgJ mPuj mPujÇ PrJKyñJ AxqMPT mJÄuJPhvL k´mJxLrJ @PuJYjJ IjMÔJj, xnJ-xoJPmvxy KmKnjú TotxNKYr oJiqPo KmPvõr KmKnjú ßhPv fáPu irPm FmÄ F KmwP~ fJrJ xJrJKmPvõ xPYfjfJ mJzJPf xyJ~fJ TrPm mPu @vJ TPrj c. ßoJPojÇ

xrTJPrr IgtQjKfT TNajLKf mJ˜mJ~Pj FmÄ QmPhKvT KmKjP~JV mOK≠PfS k´mJxLrJ xJyJpq TrPm mPu oPj TPrj KfKjÇ krrJÓsoπL mPuj, @orJ Cjú~Pjr oyJxzPT pJ©J ÊÀ TPrKZÇ @orJ YJA mJÄuJPhv Cjúf Phv yPm FmÄ ßxUJPj xmJA xMPU-vJK∂Pf gJTPmÇ KT∂á @oJPhr IPjT k´P\Ö pgJ xoP~ mJ˜mJ~j y~ jJÇ FèPuJ mJ˜mJ~Pj KTnJPm @PrJ VKf @jJ pJ~ ßx KmwP~ @oJPhrPT @PrJ VPmweJ TrPf yPm FmÄ xPYfj mOK≠ TrPf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KUsˆJj iotJu’LPhr AˆJr xJjPc YuJTJPu vsLuïJ~ KV\tJ S ßyJPaPu KxKr\ ßmJoJ yJouJ~ mqJkT ksJeyJKjPf VnLr ßvJT S hM”U ksTJv TPr Kjyf S @yfPhr ksKf VnLr vs≠J S xoPmhjJ \JKjP~PZ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkÇ Vf 22 FKk´u, ßxJomJr KmFjKkr nJrksJ¬ ßY~JrkJxtj fJPrT ryoJPjr kPã ßgPT ßvJT mJftJ u¥j˙ vsLuïJj yJATKovPj ßkRÅPZ ßhj KmFjKkr ßTªsL~ @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oJKyhMr ryoJPjr ßjfíPfô hMA xhPxqr ksKfKjKi huÇ ksKfKjKi hPu Ikr xhxq KZPuj KmFjKkr nJrksJ¬ ßY~JrkJxtPjr KmPvw CkPhÓJ S ßTªsL~ KmFjKkr Ijqfo @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT ÉoJ~Mj TKmrÇ ßvJT mJftJ~ KmFjKk FA xπJxL WajJr KjªJ \JKjP~ KjyfPhr ksKf VnLr ßvJT FmÄ fJPhr KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ TrJ y~Ç KjyfPhr kKrmJr-kKr\j, mºMmJºmxy KjTa\jPhr ksKf xoPmhjJ ùJkj TPr ‰iPptr xPñ kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ TrJ~ vsLuïJr xrTJr S \jVPer híd oPjJmPur ksvÄxJ TPrjÇ KmFjKk híd KmvõJx TPr FA xπJxL yJouJ vsLuïJr xrTJr S \jVPer vJK∂, GTq S IVspJ©JPT mqJyf TrPf kJrPm jJÇ xπJx S CVsmJh ßoJTJPmuJ~ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu-KmFjKk xmthJ vsLuïJr xrTJr S \jVPer kJPv ßgPT FA xTu IkvKÜr KmÀP≠ FTPpJPV TJ\ TrPf híd ksKfù mPu CPuäU TrJ y~Ç u§j˙ vsLuïJj yJATKovPj KmFjKkr hMA xhPxr ksKfKjKi hPur TJZ ßgPT ßvJT mJftJKa Vsye TPrj yJATKovPjr KxKj~r TëQjKfT FjFuF yJKuoÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u§Pj 28 S 29 FKk´u IjMKÔf yPò @∂\tJKfT jOfq C“xm mJÄuJPhPvr ßuJTjOfqPT KmPuPf kKrKYf TrJr \jq FmÄ kMÀw jOfq Kv·LPhr k´Kf xoJP\r hOKÓnKñ kJfiJPjJr k´~JPx hM-Khj mqJkL @∂\tJKfT jOfq C“xm kJuj TrPf pJPò KmPuPfr vLwt˙JjL~ hKãe FKv~ xJÄÛíKfT xÄVbj rJiJroe ßxJxJAKaÇ @VJoL 28 S 29 FKk´u IjMKÔfmq F C“xmPT KWPr u§Pjr xJÄÛíKfT \VPf KmrJ\ TrPZ mqJkT k´JeYJYuqÇ C“xPmr Ijqfo @Twte KmUqJf jOfqKv·L xJKh~J AxuJo ßoR APfJoPiq u§Pj FPx ßkRÅPZPZjÇ hMíKhj mqJkL C“xPmr ßhJr CjìMÜ yPm 28 FKk´u KmPTu 5aJ~ kNmt u§Pjr KrYKoé KgP~aJPrÇ FKhj xJKh~J AxuJo ßoR ZJzJS jOfq kKrPmvj TrPmj mJÄuJPhv ßgPT @Vf ˝jJoijq jOfqKv·L lJryJjJ UJj fJjúJ S lJryJjJ ßYRiMrL ßmKmÇ˙JjL~ Kv·LPhr oiq ßgPT IÄvV´yj TrPmj jOfqKv·L ßxJKj~J xMufJjJ, jOfqKv·L ßxJPyu @yPoh k´oNUÇ FKhj mJÄuJPhPvr KmUqJf jOfq KvãJèÀ orÉoJ rJKy\J UJjo \MjMPT jOfqKvãJ~ fJÅr KmPvw ImhJPjr hjq orPjJ•r xÿJjjJ k´hJj TrJ yPmÇ C“xPmr KÆfL~ Khj KmPTu xJPz 7aJ~ kNmt u§Pjr kkuJr ACKj~j KoujJ~fPj k´hKvtf yPm ßjJPmu Km\~L TKm rmLªsjJg bJTáPrr jOfqjJaq ëKfj TjqJíÇ FPf IÄvV´ye TrPmj xJKh~J AxuJo ßoR, fJjúJ UJj S lJryJjJ ßYRiMrLÇ Kv·LPhr FTT jOfq kKrPmvjJr oiqKhP~ xoJK¬ WaPm C“xPmrÇ hM-Khj mqJkL F C“xPmr kKrYJujJ S KjPhtvjJ~ gJTPmj jJaqTJr S TKm KaFo @yPoh TJ~xJrÇ mJÄuJPhPvr ßuJTjOfqPT KmPuPf jfáj k´\Pjìr TJPZ kKrKYf TPr fJPhr TJPZ @oJPhr xJÄÛíKfT GKfPyqPT fáPu irJr F iJreJKa KjP~ xmtk´go u§Pj TJ\ ÊÀ TPrj jOfqKv·L ßxJPyu @yPohÇ kMÀw jOfqKv·LPhr k´Kf hOKÓnKñ S xJoJK\T ImùJ hNr TrJS F C“xPmr Ijqfo uãq mPu \JjJj KfKjÇ C“xmPT KWPr Vf 23 FKk´u FKaFj mJÄuJ ACPTPf xrJxKr xŒ´xJKrf FT IjMÔJPj jOfqKv·L xJKh~J AxuJo ßoR \JjJj, k´mJPx FrTo xJÄÛíKfT C“xm @P~J\Pjr oiqKhP~ @orJ FTKhPT ßpoj @oJPhr xÄÛíKfPT KmPvõr hrmJPr fáPu irPf kJKr, IkrKhPT KjotJe TrPf kJKr mJÄuJPhPvr xJPg IjqJjq ßhPvr xŒ´LKfr mºjÇkKrYJuT KaFo @yPoh TJ~xJr @∂\tJKfT jOfq KhmPx ßuJTjOPfqr F xÄPpJ\j nKmwqPfS ImqJyf gJTPm mPu hO| k´fq~ mqÜ TPrjÇ˝jJoijq ßaKuKnvj Ck˙JkT CKot oJpyJPrr Ck˙JkjJ~ CÜ IjMÔJPj ßxJPyu @yPoh fJr F CPhqJPV FKVP~ @xJr \jq rJiJroe ßxJxJAKar k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇaJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xyPpJKVfJ~ IjMKÔfmq C“xPmr F @P~J\jKa mJÄuJPhvL TKoCKjKar kJvJkJKv Kv·PmJ≠J AÄPr\Phr oPiqS mqJkT @V´Pyr xOKÓ TPrPZÇ FKa FTKa xlu k´PpJ\jJ yPm mPu @P~J\PTrJ @vJ ßkJwe TrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


13

Surma 26 April - 02 May 2019

Vf 5 FKk´u, ÊâmJr KhmJVf rJPf mJKTtÄ F KmsPaj xlrrf ‰x~h kMPrr TíKf x∂Jj, KmKvÓ xoJ\PxmT, KvãJjMrJVL ‰x~h vJy TJoJu ßYRiMrLr xJPg u¥j˙ ‰x~hkMr pMm TuqJe kKrwPhr ßjfímOª xy TKoCKjKar ßjfJPhr ßxR\jq xJãJPf KoKuf yjÇ Fxo~ ‰x~hkMr pMm TuqJe kKrwh ACPT ‰x~h vJy TJoJu ßYRiMrLPT láPuu ÊPnòJ~ náKwf TPrjÇ ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q

mOÓPu kJxtPkJat xJ\tJKr: ßxmJ V´yLfJPhr yJATKovPjr T¿qMuJr ßxmJ V´yPer @øJj UJ~Àu @uo KuÄTj ❚ mOÓu ßgPT mJÄuJPhv yJATKovPjr TjxMquJr xJK¢tx \jVPer ßhJrPVJrJ~ ßkRÅPZ ßhS~Jr k´fqP~ mOÓu, xJCg

@S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, KoPxx ‰x~hJ ßrUJ lJÀT, ‰x~hkMr S \VjúJgkMPrr IxÄUq xÄVbPer k´KfÔJfJ xhxq, TKoCKjKa ßjfJ oKuäT vJTár

S~JhMh, ‰x~hkMr pMm TuqJe kKrwh ACPTr ßk´KxPc≤ ‰x~h ßUJTj, xJPmT ßxPâaJKr ‰x~h K\~JCu, IiqJkT ‰x~h xJK\h, TJoÀu AxuJo, @mhMu yT, oJSuJjJ lJÀT @yoh, ‰x~h

vJoLo @yPoh, ‰x~h fJPrT, ßxJPyu @yPoh, ‰x~h \JKou xy @PrJ IPjPTAÇ ofKmKjo~TJPu mÜJrJ ‰x~hkMPrr KmKnjú KvãJk´KfÔJPjr Cjú~j, oJhsJxJ, oÜm, oxK\h, mJ\Jr Cjú~j xy ßpJVJPpJV S k´pMKÜUJPfr x÷JmjJ S Cjú~j kKrT·jJ KjP~ ‰x~h vJy TJoJu ßYRiMrLr xJPg ofJof S krJovt ßv~Jr TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

SP~Ó S KjTamftL FuJTJ~ mxmJxrf k´mJxL mJÄuJPhvL S mJÄuJPhvL mÄPvJØëf KmPhvL jJVKrTVePT T¿MquJr ßxmJ k´hJj TrJr uPã @VJoL 28 FKk´u mOÓu mJÄuJPhv ßx≤Jr F kJxtPkJat xJ\tJKrr @P~J\j TPrPZ mJÄuJPhv FPxJKxP~vj mOÓu, mJg FmÄ SP~ˆ TKoKaÇ mJÄuJPhv FPxJKxP~vj k´h• KmùK¬Pf \JjJPjJ y~ F xJ\tJrLPf kJxPkJat KrKjC, ßoKvj KrPcmu kJxPkJat @Pmhj, kJS~Jr Im FatjL, ßjJ-KnxJ FmÄ mJgt xJKatKlPTaxy yJATKovPjr IjqJjq ßxmJ k´hJj TrJ yPmÇ FmJPr Fo @r Kk S ßjJ-KnxJr \jq

@PmhjTJrLPT ßTJj IjuJAPj @Pmhj kNet TrPf yPm jJ, ßc xJ\tJKrPf fJ“ãKjT ßojMq~Ju @Pmhj V´ye TrJ yPmÇ CPuäUq ßp 28 FKk´u, rKmmJr xTJu 10:30 WKaTJ ßgPT TjxMquJr xJK¢tx ÊÀ yP~ YuPm hMkMr 3:30aJ kpt∂Ç FPf Kl mJmf ßTJj ßYT S jVh Igt V´ye TrJ yPm jJÇ ÊiMoJ© ßcKma S ßâKca TJPctr oJiqPo Kl kKrPvJi TrJ pJPmÇ xTu ßxmJ V´KyfJPT ßcKma/ ßâKca TJct S k´P~J\jL~ xTu TJV\ k© xJPg KjP~ pgJ xoP~

mJÄuJPhv ßx≤Jr KoujJ~fj, 35 KonJat ÓsLa-F CkK˙f gJTJr \jq IjMPrJi \JKjP~PZj mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Fr xJiJre xŒJhT ßoJPvth @yoh ofKòrÇ ßp ßTJj fPgqr \jq mJÄuJPhv FPxJKvP~vj xnJkKf lTÀu @uL 078 0072 6258, xJiJre xŒJhT ßoJPvth @yoh ofKòr 07710647765, xy-xnJkKf ßoJ. YoT @uL 0788668590 S ßas\JrJr \JPmh ryoJj 07900371172 Fr xJPg CkPrJÜ jJ’JPr ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ

‰x~h vJy TJoJu ßYRiMrLr xJPg ‰x~hkMr pMmTuqJe kKrwPhr ofKmKjKo~

mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux u§j oyJjVrLr jmVKbf TKoKar k´go xnJ IjMKÔf mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux u¥j oyJjVrLr 2019/20 AÄPrK\ ßxvPjr jmVKbf TKoKar k´go KjmtJyL kKrwPhr ‰mbT kNmt u§Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ 18 FKk´u IjMKÔf y~Ç vJUJr xnJkKf oJSuJjJ oMxPuy C¨LPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @K\\Mr ryoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ ÊÀPf kKm© ßTJr@j oJK\h ßgPT KfuJS~Jf TPrj vJUJr KjmtJyL xhxq yJKl\ oJSuJjJ xJAláu AxuJoÇ CÜ ‰mbPT k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj hPur ßTªsL~ @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT S pMÜrJ\q vJUJr KxKj~r xy xnJkKf vJP~U oJSuJjJ lP~\ @yohÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj pMÜrJ\q vJUJr xy xnJkKf oJSuJjJ oMyJÿh vJyjNr Ko~J, xJiJre xŒJhT oMlKf ZJPuy @yoh, mJ~fáuoJu xŒJhT oJSuJjJ l\uMu yT TJoJuLÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj u§j oyJjVrLr xy xnJkKf oJSuJjJ @roJj @uL, xy xnJkKf yJKl\ vyLr CK¨j, xy xnJkKf oJSuJjJ vJoZáu ÉhJ, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ßjJoJj @yoh yJKohL,m J~fáuoJu xŒJhT @uyJ\ô oMyJÿh @uL,xoJ\TuqJe xŒJhT @uyJ\ô vJy \JyJj KxrJ\, k´oMUÇ ‰mbPT TotxNKYr oPiq KZu kJr¸KrT kKrKYKf, mJKwtT kKrT·jJ V´ye, KÆ oJKxT kKrT·jJ V´ye, oJPy ro\JPjr kKrT·jJ KmPvw TPr 22 ßo @PuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlu xlPur uPãq KmPvw kKrT·jJ V´ye, ßyhJ~JfL mÜmq, FyPfxJm, xnJkKfr xoJkjL mÜmq, ßhJ~J S ßoJjJ\JfÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßlJct Û~Jr oxK\Ph \Ko~Pfr rJoJÆJPjr fJ“kpt S pJTJf vLwtT TlJPr¿ vKjmJr

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr CPhqJPV rJoJÆJPjr fJ“kpt S oJxJP~Pu pJTJf vLwtT \ÀKr @PuJYjJ xnJ S S~J\ oJyKlu @VJoL 27 FKk´u, vKjmJr KmTJu 7aJ~ ßlJct Û~Jr FvJ@fáu AxuJo oxK\Ph IjMKÔf yPmÇ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm @PuJYjJ ßkv TrPmj oJSuJjJ vJ~U @xVr ßyJxJAj, k´iJj CkPhÓJ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTÇ pJTJf xŒPTt Km˜JKrf @PuJYjJ TrPmj ATrJ KaKn'r nJwqTJr, KmKvÓ KoKc~J mqKÜfô oMlKf @mhMu oMjfJKTo, KxKj~r xy xnJkKf \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTÇ F ZJzJS ˙JjL~ CuJoJP~ ßTrJo m~Jj ßkv TrPmjÇ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoh S ß\jJPru ßxPâaJKr oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoh FT KmmOKfPf CÜ S~J\ oJyKlPu IÄvV´ye TPr IPvw xS~Jm yJKxu TrPf xTPur k´Kf @ymJj \JKjP~PZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


14

Surma 26 April - 02 May 2019

mñmºM ßoPoJKr~Ju lJCP§vj ACPT-r xÄmJh xPÿuj

AKfyJx V´P∫ mñmºMr ZKm jJ rJUJ~ \KzfPhr vJK˜ hJmL u§j, 25 FKk´u - mJÄuJPhv mqJÄPTr AKfyJx KjP~ k´TJKvf V´P∫ mñmºár ZKm jJ rJUJ~ Fr k´KfmJh O Ç Vf TPrPZj mñmºá lJCP§vj ACPTr ßjfímª 19 FKk´u, ÊâmJr xÄmJh xPÿuj TPr Fr k´KfmJh \JKjP~ \KzfPhr vJK˜ hJmL TPrj fJrJÇ kNmt u§Pjr u§j mJÄuJ ßk´xTîJm IKlPx IjMKÔf xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq kJb TPrj lJCP§vPjr xJiJre xŒJhT @lxJr UJj ßYRiMrL xJPhTÇ ˝JVf mÜmq rJPUj lJCP§vj ßY~JroqJj @»Mu @yJh ßYRiMrLÇ FZJzJS mÜmq rJPUj c. @KjZár ryoJj @KjZ, mJKrˆJr AorJj ßYRiMrLÇ KuKUf mÜPmq AKfyJx KmTíKfr hJmL TPr muJ y~, FTKa V´∫ k´TJKvf y~ 2017 xJPur KcPx’r oJPxÇ FA AKfyJx V´P∫ kJKT˜JPjr xJoKrT \J∂J @A~Mm UJj S ßoJjJP~o UJPjr ZKm kpt∂ k´TJKvf y~Ç KT∂á FA AKfyJx V´P∫ mñmºMr ZKm ßjAÇ IJr fJrJ F\jq \KzfPhr hOÓJ∂oNuT vJK˜ hJmL TPrPZjÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq @lxJr xJPhT \JjJj, \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr ˛OKf \Lmj @PuUq mJXJKu \JKfr AKfyJx FmÄ FA oyJj ßjfJr nJmoNKft @∂\tJKfT kptJP~ fáPu irJ S xÄrãPer uPãq mñmºM ßoPoJKr~Ju lJCP§vj ACPTr pJ©J Êr∆ yP~PZÇ

KuKUf mÜPmq IJPrJ muJ y~, Kmw~Ka KjP~ APfJoPiq FTKa fh∂ TKoKa yP~PZ FmÄ CÜ fh∂ TKoKa fJPhr k´KfPmhPj Kmw~Ka xŒPTt t ã mPuPZ ßp mPuPZ ∏ mJÄuJPhv mqJÄT Tfík mñmºMr ZKm UMPÅ \ kJS~J pJ~Kj-F pMKÜPf mñmºMr ZKm mAP~ I∂ntÜ á jJ TrJr Kmw~Ka IjJTJK–ãf S IjKnPk´fÇ V´∫KaPf mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr ZKm I∂ntÜ á jJ TrJ~ AKfyJx KmTíf yP~PZ oPot TKoKa oPj TPrÇ k´KfPmhj @PrJ muJ y~, V´∫KaPf fhJKj∂j kKT˜JPjr ßk´KxPc≤ @A~Mm UJj FmÄ fhJKj∂j kNmt kJKT˜Jj Vnjtr ßoJjJP~o UJj Fr ZKm xÄPpJ\j jJ- TrJ ßvs~ KZuÇ Kmw~Ka xŒPTt KjP\Phr KTZá ofJof S kptPmãe fáPu iPr mñmºá ßoPoJKr~Ju lJCP§vj ACPTr O mPuj, k´gof mJÄuJPhv mqJÄPTr oPfJ ßjfímª \JfL~ k´KfÔJPjr AKfyJx V´P∫ FA irPjr KmTíKf ßTJPjJnJPmA ßoPj ßjS~J pJ~ jJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnetr S xÄKväÓ ßckMKa Vnetrxy pJrJ FA k´TJvjJr xJKmtT f•ôJmiJj FmÄ ßjfífô KhP~PZj fJPhr xTPur KmÀP≠ k´P~J\jL~ TPbJr mqm˙J V´yPer \jq @orJ ß\Jr hJmL \JjJj fJrJÇ AKfyJx KmTíKf rJÓsPhsJKyfJr vJKou o∂mq TPr ßjfímª O mPuj, FA TJrPe \JKfr \jPTr optJhJ mqJyf TrJr Kmw~KaPT xPmtJó IkrJi KyPxPm Veq TPr xPmtJó vJK˜r KmiJj TrJr \jqS @orJ ß\Jr

hJKm \JjJKòÇ fJrJ mPuj, mJÄuJPhv mqJÄPTr FA WajJ ßgPTA F KmwP~ \JfL~ kptJP~ FTKa hOÓJ∂ k´KfKÔf yPf kJPrÇ TJre F irPjr \JfL~ k´KfÔJj ßgPT IjqJjq k´KfÔJj ßpUJPj IjMxre TPr gJPT fJA FA irPjr WajJ~ hOÓJ∂oNuT mqm˙J V´ye IkKryJptÇ IJr F irPjr èÀfr KmÃJK∂r hJ~

jMxrJfPT kMKzP~ yfqJr k´KfmJPh u§Pj ACKnP\'r oJjm mºj S xoJPmv u§jKnK•T @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄVbj ACKjnJxtJu nP~x lr \JKˆx oJhsJxJ ZJ©L jMxrJf yfqJr k´KfmJPh Vf 19 FKk´u, ÊâmJr oJjm mºj S xoJPmv TPrPZ kNmt u§Pjr @ufJm @uL kJPTtÇ oJjm mºPj KmsKav mJÄuJPhvL KvãJgtL, xJÄmJKhT, @Aj\LKm, oJjmJKiTJr TotL S IjqJjq ßkvJ\LKmrJ IÄv ßjjÇ TKoCKjKa mqKÜfô S xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL S KvãJKmh @»Mu TJPhr xJPuy oJjmmºj CkuPã @P~JK\f IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPujÇ xÄVbPjr nJAx ßY~JroqJj oJymMm @uL UJjvNPrr xûJujJ~ @P~JK\f IjMÔJPj xnJkKffô TPrj nJrk´J¬ ßY~JroqJj ßoJyJÿh vJKTu CK¨jÇ

oJjmmºj S k´KfmJh xoJPmPv IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj xÄVbPjr nJAx ßY~JroqJj ßoJ. fKrTáu AxuJo, lKrhMu AxuJo, KcPrÖr Im TqJPŒAj ßoJ. @mMu TJPvo, KcPrÖr Im ßVäJmJu lJ¥ rJAK\Ä Fx Fo oJymMmMr ryoJj, KcPrÖr Im SPoj rJAax ßoPyÀj ßjxJ, IKlx ßxPâaJrL ßoJ. yJKmmMr ryoJj Kk~Ju, ßoJyJÿh Sor lJÀT, PoJyJÿh oJ\yJÀu AxuJo nNA~ÅJ, jSKvj ßoJ˜JrL Ko~J

FuKxFu-Fr CPhqJPV u§Pj IjMKÔf yu YqJKŒ~j Im YqJKŒ~¿ KâPTPa aáetJPo≤

xJoPj KâPTa Kmvõ TJkÇ ßhv KmPhPv KâPTa KâPTa C“xPm oJPfJ~JrJÇ KmvõTJPkr mJÄuJPhv ßÛJ~Jc ßWJweJ TrJ yP~PZ TP~TKhj @PVÇ YJrKhPT KâPTaL~ ß\J~JrÇ FA ß\J~JPr VJÅ nJxJPuj u§j S fJr kJvtmftL FuJTJr Vf mZr IjMKÔf KmKnjú k´KfPpJKVfJr YqJKŒ~j 8Ka huÇ KâPTaJrrJ mqJa-mu yJPf ßoPf CbPuJ yqJTKj oJPvtx ßx≤JPrr mJAv VP\Ç Foj mqKfâoL CPhqJV KjP~PZj u§j KâPTa uLV (FuKxFu)Ç u§Pj k´gomJPrr of IjMKÔf yu F irPer aáeJt Po≤Ç Vf 20 FKk´u, vKjmJr KhjmqJkL FA KâPTaL~ C“xm ÊÀ y~ xTJu 10aJ~Ç 2 V´∆Pk 8aJ hPur oPiq Yro k´KfPpJKVfJ S CP•\jJ kNet ßUuJ YPu KhjnrÇ KhjPvPw u¥j aJAVJxt KxKx S FjAS KxKx lJAjJu

oqJPY oMUoMUL yS~Jr ßVRrm I\tj TPrÇYuKf oJPxr ßvw x¬JPy \oTJPuJ @P~J\Pj lJAjJu ßUuJ IjMKÔf yPm mPu \JjJ~ @P~J\TrJÇ FmJPrr @xPr IÄvV´yeTJrL hu FmÄ F ßp xm aájJt PoP≤ YqJKŒ~j yP~PZ fJrJ yPuj : V´∆k- A : FHS Cricket Club ( London

cricket League LCL Champion), Safe Skills CC (Elliot Davis Cricket LeagueDivitional Champion ) ,London Tigers CC (Victoria Park Midweek League Champion ) ,Merton CC (Elliot Davis Cricket League Champion). V´∆k-B : Platinus CC (T10 Tournament Champion organized by Middlesex), Afghan Tiger CC ( Afgan T10 cup

Champion),Vaddukoddai SC(British Tamil League Division Champion), NEO Cricket Club (Golden Cup Champion & NCL Division 1 Champion ).

TqJjJKr S~Jlt V´‡Pkr ¸¿Pr KhjmqJkL F KâPTa aájJt PoP≤ KmkMu xÄUT hvtT KâPTa ßk´oL KmKnjú TîJPmr TotL ZJzJS CkK˙f KZPuj TqJjJKr S~Jlt V´‡Pkr IqJPxJKxP~a KcPrÖr \JKTr UJj, FuKxFu Fr xnJkKf @mM xMKl~Jj K^uJo S xJiJre xŒJhT jJKyh ßjS~J\ rJjJ, KxKa uctx -Fr mqJm˙JkjJ kKrYJuT oJyoMhu M yJxJj rJjJ, FuKxFu-Fr kKrYJuT oM˜JT mJmMu,FuKxFu TotTftJ TJ~Mo ßyJxJAj ˝kj Newslife24.com-Fr xŒJhT ßvU oKyfár ryoJj mJmuM k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr ßTJPjJnJPmA FKcP~ ßpPf kJPrj jJÇ mñmºá ßoPoJKr~Ju lJCP§vj ACPTr ßjfímª O mñmºMr pgJpg xÿJj S optJhJr KjÁ~fJ KmiJPjr uPãq FA WajJPT xPmtJó èÀfô xyTJPr ßhUJr \jq xrTJr FmÄ xrTJPrr xÄKväÓ xTu KmnJPVr k´Kf ß\Jr hJmL \JKjP~PZjÇ

xJPym, KcPrÖr Im ßVäJmJu IkJPrv¿ @uL vJy\JhJ, ßoJ. lP~\ CuäJy, ßxJyJj Kmj Kj\Jo, ßoJ” yJKhxMr ryoJj, TJ\L ßoJyJÿh jMÀöJoJj, ‰x~h fJPrT rKvh, \~jJu @PmhLj, oJTxMhMu yT xJTár, ßoJ. rJPvh UJj, vJKTu KojyJ\, rJ~yJj ßYRiMrL, ßoJ. oMKoj, oJjmJKiTJr xÄVbj ßyJ~JAa KkK\SP~Pjr ßoJ. @uJCK¨j FmÄ ßoJ. @»Mu yJKl\, ßhPuJ~Jr ßyJPxj, fJxjMnJxy @PrJ IPjPTÇ k´KfmJh xoJPmPv mÜJrJ mPuj, mJÄuJPhPv YuoJj KmYJryLjfJr xÄÛíKf TJrPjA xJVr-ÀKj, fjM, Kofáxy IxÄUq jJrL KjptJfPjr KmYJr yPò jJÇ jMxrJf \JyJj rJKlPT kMKzP~ yfqJr TgJ CPuäU TPr fJrJ mPuj, xnq xoJP\ Foj WajJ jK\rKmyLjÇ IKfhs∆f FA yfqJr xJPg \KzfPhr KmYJr TrJr ß\Jr hJmL \JjJj mÜJrJÇ k´KfKa KvãJk´KfÔJPj xrTJr TfítT Foj ßWJwjJ ßh~Jr krJovt ßh~J y~ pJPf ZJ©LrJ uJKûf yPuA ßTJj KmPvw j’Pr @Aj vO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT ImKyf TrPf kJPrÇ FZJzJ ßp ßTJj k´KfÔJPj KvãT KjP~JPV KvãJVf ßpJVqfJr kJvJkJKv k´JgtLr YJKrK©T ‰mKvPÓr k´Kf uãq rJUJ k´P~J\j mPu CPuäU TPrj mÜJrJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

vsLuïJ~ xπJxL yJouJ~ TJCK¿u Il oÛ aJS~Jr yqJoPuax-Fr KjªJ S fLms k´KfmJh

AˆJr rKmmJr, KUsˆJjPhr \jq FTKa kKm© Khj, FA kKm© KhPj vsLuÄTJr VL\tJ S ßyJPauèKur Ckr èÀfr xπJxL yJouJr KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZ TJCK¿u Il oÛ aJS~Jr yqJoPuaxÇ TJCK¿u Il oÛ aJS~Jr yqJoPuax Fr ßY~JroqJj oJSuJjJ vJoxMu yT S ßxPâaJKr KyrJ AxuJo FT KmmOKfPf KjªJ \JKjP~PZj vsLuïJ~ FTJKiT ˙JPj ßmJoJ KmP°JrPe KjrLy k´JeyJKjr ãKf xŒPTt ßvJT k´TJv TPr mPuj, FKa FTKa èÀfr @âoe KZuÇ @yfPhr k´Kf fJPhr xoPmhjJ \JKjP~PZj FmÄ @yfPhr hs∆f kMjÀ≠JPrr \jq ß\Jz hJKm \JjJjÇ iotL~ S \JKfVf ßVJÔLèKu nJVJnJKV TrPf YJ~ Foj Yrok∫LrJ xlu yPm jJÇ TJCK¿u Il oÛ aJS~Jr yqJoPuax FTKa @oPmsuJ xÄVbj, u¥j mqMPrJ Im aJS~Jr yqJoPua Fr 55 Ka oxK\h S AxuJKoT k´KfÓJj xojõP~ optJhJ xŒjú FTKa vKÜxJuL xÄVbj KyxJPm xLTíKf KkP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

kJ©L IJmvqT u¥Pj 13 mZr iPr Im˙Jjrf S KmsPaPjr TPu\ kzM~J kJP©r \jq kJ©L IJmvqTÇ kJ© jJoJ\L, nhs S x“Ç kJ©LPT jos, nhs S iJotLT yPf yPmÇ kJP©r m~x: 27, CófJ: 5 láa 8 AKûÇ ßpJVJPpJV: 07828 496 794


AxMq 2125 ÇÇ kOÔJ 15 26 April - 02 May 2019

Kv·L FxFo IJxJh ● ZKmr jJo TíwJeL S fJr mºárJ

ÈmxP∂r ßTJKTu Fr TgJ~ IJorJ mvLnëf yAÇ ßnPX pJ~ xoJ\, xnqfJ, xÄxJr S oJjKmT mºjÇ fJrkr V´LPÚr hJmhJyÇ fJrkr ßpj mOKÓ iMP~ KjP~ pJ~ xm VäJKjÇ IJmJr jmJjú ßgPT Êr∆ y~ jfáj \LmPjr IKnpJ©JÇ' oJjMPwr \LmPjr IKnpJ©JPT Kv·L FxFo IJxJh FnJPm ßhUJr ßYÓJ TPrPZjÇ IJxJPhr KY©Tot ßgPT TqJjnJxKa fáPu IJjJ yP~PZÇ KfKj ßpnJPm EfákKrmftPjr KhTèPuJ CkuK… TPrj fÅJr KYP© ßxKaPT CkJfq TrJr ßYÓJ TPrPZjÇ - xJKyfq xŒJhTÇ

xJ r S ~J r A IJ u o

kPyuJ ‰ekvL: mJXJKur xJÄÛíKfT GKfPyqr hLkJKu

Km

wjú TJjúJ~ ßTÅPk CPb ßp rJKVjL TJuJ∂Prr WrPWJr IoJKjvJr mMT KYPr, ‰mvJU mMK^ fJrA rJÉV´Jx ßgPT KZKjP~ IJjJ xNPptr yJKx, oyJk´JPer kh±KjÇ Ilár∂ IJjPªr IJr KmkMu fkxqJr KxÅKz ßmP~ ‰Y©xÄxâJK∂r kJuKTPf YPz ‰mvJU IJPx mJXJKur ßxRÔm IJKXjJ~ KTÄmJ yfhKrhs TíwPTr ßhJrPVJzJ~ ∏ TUPjJ jro ßTJou kJP~ IJufJ rJXJ IJ·jJ~, IJmJr TUPjJ ‰mvJU IJPx k´u~ÄïrL r‡Pk; F ßpj ÈiN\at L, FPuJPTv ^z ITJu ‰mvJKU' kg-xoNPU ÈpJyJ' kJ~, pJ~ ÈYëKet'Ç mJPrJ oJPx ßfr kJmtPer ßhPv ‰mvJU ßTmu FTKa C“xmA j~, F ßpj IJmyoJj mJÄuJr Ij∂ IJrJijJ, mJXJKur \JKfx•ôJr Ikr jJo, IJoJPhr KYrJ~f xJÄÛíKfT GKfPyqr hLkJKuÇ k´uP~r IJfïPT fáò TPr ‰mvJUL C“xPm jJPY mJXJKur fjMojÇ ßVJuJnrJ iJPjr fáÓ KY• KjP~ CòõKxf TP£ oJPbr kr oJb \MPz ßVP~ pJ~ nJS~JA~J S nJKa~JuL VJj ∏ oj ßoPu KhP~ hKUjJ yJS~J~Ç F ßpj iJPjr vLPw mJfJx ßjPY pJS~Jr Ilár∂ IJjª, TíwJeLPhr oMPU oMPU ˝KjntrfJr ßxJjJuL IJnJÇ ‰mvJU IJos-oMTPá ur ßUÅJP\ huZáa hMr∂ mJuTPhr m›JyLj ZáPa YuJ ∏ fáou M IJjPª oyJk´JPer xºJjÇ ‰mvJU TK·f xPfqr ßoJzT j~, ‰mvJU mJXJKur IJfì-IjMxºJPjr kgPrUJÇ hNr ßgPT hMKj~J TÅJKkP~ ßiP~ IJxJ TJu ‰mvJUL ^Pzr fJ§m j~ xmtjJvJ ‰mvJU, F-ßfJ xMh|O k´fqP~ ßuJTiPotr ßnhJPnh náPu xTu iPotr oJjMPwr xŒsLKfr mºjÇ ‰mvJU mJÄuJr VÅJSPVrJPor VOyP˙r pNgm≠ ˝kúTKu KTÄmJ CöõLmPjr kPg KjVN| IJTJ–ãJr kJKr\Jf láuÇ uJu kJPzr xJhJ vJzLr IJzJPu ßpRmjxMiJ~ KxÜ ‰mvJU jmPuJPTr kPg Ihoq IJymJj; pJr hMKjtmJr

IJVoPjr mJftJ ßvJjJ pJ~ IJmyoJj V´Jo mJÄuJr kPg kPg KmKZP~ gJTJ rÜrJXJ TíÌYëzJ~Ç kOKgmLr ßTJgJS, ßTJPjJ ßhPv jmmwt FnJPm IJPx jJ ßf\hL¬ C‹Jr yJS~J~! FPfJ k´Je, FPfJ IJjª ßTJgJS ßoPu jJ IJr F \V“-xÄxJPrÇ ‰YP©r fJkhJy vrLPr \KzP~ hNPrr ßfkJ∂Prr oJb ßkKrP~ ‰mvJU IJPx mJXJKur WPr WPr oiMoJx KyPxPmÇ l\uL, uqJÄzJ, yJKznJXJ AfqJKh xMKoÓ IJo IJr rxJPuJ TJÅbÅ JPur VPº ßoR ßoR TPr VOyP˙r IJKXjJÇ oiMPuJnL ßoRoJKZr jOfq-kJVu Zª ßhPU CfuJ y~ k´TKí f ßk´KoT TKmr Ky~JÇ f¬ KhPj mamOPãr xMvLfu ZJ~JfPu mPx TKm KuPU pJj∏ l\Ku, ßuÄzJ, yJzLnJXJ ^MuPZ ßgJTJ~ ßgJTJ~, láu kJKU IJr IJ·jJPf oj ßp nPr pJ~Ç ‰mvJU ÈfJkx Kj”võJx mJP~', ÈoMowM PMt T' ßh~ ÈCzJP~'Ç F TJrPeA C“xPm kJmtPj TKmèr∆r TJPZ mJXJKur IKmrJo KlPr IJxJÇ TKmèr∆r TJZ ßgPT Ee TPr E≠ y~ mJXJKur oJjxÇ kPyuJ ‰mvJPUr ˝etJuL k´nJPf yJPa, oJPb, WJPa, k´nJfL khpJ©J~, xJoq S ‰o©Lr ßvJnJpJ©J~ fr∆e-pMmJPhr xoPmf TP£ CóJKrf y~ ∏ ÈFPxJ ßy ‰mvJU, FPxJ FPxJ'Ç Z~ Efár vqJoKuoJ mJÄuJPhPv EfárJ\ mxP∂r mÉmKetu xJ\ ßvPw ßp xo~KaPf V´LPÚr hJoJoJ mJP\ k´TKí fPf, KbT ßx xo~ BwJe ßTJPe VP\t CPb TJPuJ-PTv WNKet, f˘-xπ˜ mJXJKu xJyPx mMT mÅJPiÇ Êr∆ y~ mwtmrPer k´˜Ká fÇ kMrJfj ˛OKfPT Iv´∆mJP xMhPN r KoKuP~ ßh~Jr IJTJ–ãJ~ TKmèr∆r TP£ mJXJKu ßVP~ CPb∏

‰mvJU TK·f xPfqr ßoJzT j~, ‰mvJU mJXJKur IJfì-IjMxºJPjr kgPrUJÇ hNr ßgPT hMKj~J TÅJKkP~ ßiP~ IJxJ TJu ‰mvJUL ^Pzr fJ§m j~ xmtjJvJ ‰mvJU, F-ßfJ xMhO| k´fqP~ ßuJTiPotr ßnhJPnh náPu xTu iPotr oJjMPwr xŒsLKfr mºjÇ ‰mvJU mJÄuJr VÅJS-PVrJPor VOyP˙r pNgm≠ ˝kúTKu KTÄmJ CöõLmPjr kPg KjVN| IJTJ–ãJr kJKr\Jf láuÇ uJu kJPzr xJhJ vJzLr IJzJPu ßpRmjxMiJ~ KxÜ ‰mvJU jmPuJPTr kPg Ihoq IJymJj; pJr hMKjtmJr IJVoPjr mJftJ ßvJjJ pJ~ IJmyoJj V´Jo mJÄuJr kPg kPg KmKZP~ gJTJ rÜrJXJ TíÌYëzJ~Ç oMPZ pJT VäJKj WMPY pJT \rJ IKVú˚JPj ÊKY ßyJT irJÇ FrTo Ê≠fJA ßfJ mJXJKur KYr∂j IKnk´J~Ç m“xPrr IJm\tjJ hNr yP~ pJS~Jr ßp k´JgteJ mJXJKur IJPmV S IJymJPj k´Kf±Kjf, fJPf FTKhPT ßpoj VnLr oofJ~ jmmwtPT mre TrJr IJTáufJ IJPZ, IjqKhPT IJPZ kMe”kMe kKrÊ≠ yS~Jr k´fq~Ç ‰mvJPUr pJ©JaJ Êr∆ xosJa IJTmPrr vJxjJou ßgPTÇ oNuf” k´\JPhr TíKwkPeqr UJ\jJ IJhJ~ xMÔn M JPm xŒjú TrJr k´P~J\j ßgPT mJÄuJ xPjr xNYjJÇ krmftLPf mqmxJ~LrJ kPyuJ ‰mvJU fJKrPU

KmVf mZPrr mPT~J IJhJP~r \jq ChpJkj TrJ Êr∆ TPr ÈÊn yJuUJfJ' C“xmÇ TJuâPo pMÜ y~ V´JoqPouJ FmÄ IJiMKjT pMPV FPx oñu ßvJnJpJ©JÇ 1426 mZr kr, mJÄuJPhPvr xLoJjJ ßkKrP~ kPyuJ ‰mvJU IJ\ kOKgmLr ßhPv ßhPv k´mJxL mJXJKuPhr xmt\jLj C“xPm kKref FT IJ∂\tJKfT xJÄÛíKfT C“xPmr jJoÇ ßxKhj y~PfJ ßmvL hNPr j~, ßpKhj 21Pv ßlms∆~JrLr IJ∂\tJKfT oJfínJwJ KhmPxr oPfJ, ACPjPÛJr CPhqJPV IJoJPhr kPyuJ ‰mvJU KmvõmqJkL ChpJKkf yPm IJ∂\tJKfT xJÄÛíKTf GKfyq Khmx KyPxPmÇ \JKfx•ôJr Gvõpt KmPYjJ~ uqJKaj IJPoKrTJ ßgPT IJKl∑TJr KmKnjú rJÓs F FTKa Khmx ChpJkj TrPm Kj\˝ TíKÓ S GKfPyqr ßYfjJ~Ç ßuUT: TKm S kJ́mKºTÇ


16 - 17

26 April - 02 May 2019

xMroJ xJKyfq xJoK~TL kPyuJ ‰ekvL KoPv @PZ mJXJKuPhr k´JPe

mJ

XJKuPhr k´JPer C“xm kPyuJ ‰mvJUÇ \JKf, iot, met KjKmtPvPw xTu m~Px xTPuA ßoPf CPb ‰mvJUL @jPªÇPyJT ßxaJ V´JPo, vyPr, ßhPv KT’J k´mJPx ßpUJPjA @PZj mJXJuL ßxUJPjA C“xmÇ˙Jj TJu kJ© ßnPh mqJkTfJr fJrfoq yPuS ‰mvJPUr @jPªr ßpPjJ ToKf ßjAÇ ‰mvJU FPu jfáj TPr KlPr kJA kMrJfj ˛OKfÇ lJèPj VJPZ VJPZ @Px TáKz láPa láu ∏ lJèPjr rXLj @nJ ßvw yPf jJ yPfA @Px k´Y¥ UzfJ KjP~ ‰Y©Ç ^JÅ^Ju ßrRhs xTu ßT @Táu mqJTáu TPr ßfJPu FTaá ZJ~Jr IPjqvJ~, FTaá mOKˆr k´fqJvJ~ fLPgtr TJPTr of xTPur IPkãJ ßvw yPf jJ yPfA jmmJrfJ KjP~ YPu @Px ‰mvJUÇ jmmJrfJr @VoPj @orJ CöõLKmf yA jfájnJPmÇ vf k´KfTëufJr oJP^S @orJ ‰mvJU ßT xJ\J~ jfáj TPrÇ yJ\Jr mZPrr x’O≠ vJuL mJÄuJ xÄÛíKf @oJPhr GKfyqÇ @r fJA TKm mPuj, k´fJvJ~ xÄTáKYf kJkKz k´°áKaf ßyJT xoV´ ßxRªPp xMrKnf ßyJT ‰mvJPUr k´go yJS~J hOd ßyJT xŒPTtr mºjÇ Ên mJÄuJ jmmwtÇ wz Efár ßhv @oJPhr mJÄuJPhvÇ Efá kKrmftPj ßx KjP\PT xJK\P~ ßj~ @kj @KùPTÇ V´LP˛ IosTJjPj láu láPaÇ\JfL~ TJÅbJu iPr VJPZ VJPZÇ ‰mvJU ß\RPb mJmJ oJ jJ~r KjP~ @Px ßoP~ \JoJAPTÇ ‰U KYcJ oMKzr iMo kPr pJ~ V´Jo ßgPT V´JoJ∂PrÇ C•Pr VJz kJyJz , hKãPj mùPkJ xJVr,kNPmt @xJo S K©kMrJ,kKÁPo jPoxuqJ¥ nJrf FojA FTKa ßnRVKuT xLoJ ßrUJ~ @oJPhr oJjKY©Ç uJu xmMP\r xoJPrJy @oJPhr kfJTJ hKãj ou~ fJr kf kf v» @r xMr ZPªr of ±Kjf yPf gJPTÇ ‰mvJPUr CkK• ßxA xosJa @TmPrr @ouÇ Ky\rL xPjr 963 xJPu xosJa @Tmr mJÄuJr UJ\jJ @hJP~r \jq @oLr lPfyCuäJy KxrJ\L ßT hJK~fô KhP~ KZPujÇKfKj ßp Khj ßgPT UJ\jJ @hJ~ ÊÀ TPrj ßx KhjKa KZu 1uJ ‰mvJU @r ßxA Khj ßgPT ÊÀ yPuJ mJÄuJ xj VejJÇ fUjTJr ßk´ãJka KZu KnjúÇ UJ\jJ @hJ~, yJuUJfJÇ ßxA hOvq ßnPx CbPu FUPjJ KvCPr CPb mJÄuJr TíwPTrJÇ xJrJ mZr vxq C“kJhj TPr KjP\r ßVJuJ~ jJ fáPu UJ\jJ KyPxPm xmaáTáA KjP~ ßpPf y~ oyJ\j IgmJ \KohJPrr ßVJuJ~Ç fJr krS rãJPjA EPjr ßmJ^J ßpPjJ mJzPfA gJPTÇ ßvw x’u KnPa oJKa aáTá KmKnjú ßTRvPu \KohJr hUu TPr KjP~ pJ~Ç IxyJ~ x’uyLj TíwT yJf ß\JrTPr @VJoLPf 31 kOÔJ~

ßoJ yJ ÿ h A T mJ u

\ÄirJ fJuJ ßfJoJr IjVtu TgJ muJ KjmtJT KjÏuMw hMKa ßYJPUA @oJr nJPuJmJxJr k´go kJb k´e~L gJPotJKoaJPr ßk´Por kJrPhr KhVKmKhT ZáaJZáKa KyoJÄPT °áajJÄPT FTJTJr fáKoo~ nJPuJmJxJr xNYT rJf KjKvPf KjÊKfr xNpt pUj ßlJPa ßfJoJr mMPT @oJr TgJr fíKwf ßbJÅa ZáP~ pJ~ ßfJoJr TgJr TJojJr vrLr CPz xyxs k´\JkKf KjpMf ßTJKa ß\JjJT iLPr UMPu \ÄirJ xm fJuJ ßfJoJr xm hr\Jr ....

ßoWKjPhPvr ßoP~PT

krL, @\ xPºaJ ßToj Kmweú ... ßgPT ßgPT oPj krPZ ßxA ZJ~J ZJ~J rJóJ...k´TJ¥ ßrAjKas èPuJ kro oofJ~ cJukJuJ ZKzP~ ßp rJóJPT ßdPT rJUPfJ...rJPU @\SÇ @\S y~PfJ ßTJj KTPvJr nLÀ KTPvJrLr yJf oMPbJ~ kMPr Kmvõ\P~r @jPª KmPnJr y~ G FTA rJóJ~ aáÄaJÄ ßmu mJK\P~ YuJ KrTvJ~! ßrAjKas ßT ßfJorJ mu ßoWKj... @Ko ImJT yP~ nJmfJo ßrAjKas ßTj ßoyVKj yPuJ? fáKo náu ßnÄPV KhP~ mPuKZPu ßrAjKas Fr mJÄuJ mwtJ VJZ ßgPT ßoW @Kj ßxUJj ßgPT ßoWKj! mJÄuJr Foj mqmyJr@r ßTJgJS yP~PZ KTjJ \JjJ ßjAÇ ßfJoJr KT oPj @PZ? ßfJoJPhr G hzJaJjJ jhLr kJz iPr jhLr ofA mP~ YuJ rJóJ~ Tf KmPTu @orJ ßyPaKZ? ßfJoJr yJf @oJr yJPfr ßZJÅ~J~ yP~ CbPfJ @rS ßTJou...fáKo IKmrJo TgJ mPu ßpPf kJPvA mP~ YuJ jhLr of YûufJ~... oMKjVP†r CÅYá ßxfáaJ cJPj ßlPu mJ'P~r rJóJ~ CbPuA mwtJTJPu rJóJr hM'kJv yP~ ßpf xhq ßfu KhP~ KmjMKj TrJ fÀjLr Yáu @r rJóJaJ ßpj KxÅKg... pfhNr ßYJU ßpf vJ∂ \u gA gA... ßmJ^Jr ßTJj CkJ~ ßjA G \Pur mMPT ßmPz CbPZ xJhJ ßxJjJ-KYÄKz... fáKoPfJ \JPjJ, \LmPjr k´P~J\Pj FPhPvr T• vyPr @Ko WMPrKZ! KT∂á ßfJoJr mJPVryJPar of Kjrm xmM\ vyr KÆfL~Ka kJAKj... IPjTKhj kPr @mJr KVP~KZuJo fáKo KmyLj ßfJoJr vyPrÇ vyPrr rJóJ~ ßyPaKZ xTJu ßgPT hMkMr, hMkMr ßgPT xºqJ ImKiÇ ßhUuJo, fáKoA pJ mhPuPZJ, ßfJoJr vyr mhuJ~Kj FTaáSÇ hMkMrPmuJ F vyr @\S nJfWMPo @òjú y~.. @Ko pUj KkKx TPuP\r xJoPj ßgPT ßyPa mJxJmJKz rJóJ iruJo, FA xmM\ vyPrr ßhJfuJ k´JYLj mJKzèPuJ ßpj @oJ~ ßhUKZPuJ ßäyoJUJ VJ÷Lpt KjP~, ãP~ pJS~J uJu AaèPuJ oJimLufJr @zJu ßgPT uJ\MT ßYJPU @oJ~ ßhUKZPuJ kro oofJ~Ç jJPVr mJ\Jr dáTPfA kJÅYKovJuL Vº jJPT FPuJ, @r oPj yPuJ FAPfJ lukK¢r ßoJz ßkKrP~ ßhUPmJ rJóJr hMiJPr xJKr ßmPi hJÅzJPjJ ßZJa ßZJa KoKÓr ßhJTJjÇ @yJ! @\S ßxUJPj TJÅPYr mJPé K\KukL xJK\P~ mPx @PZj ßhJTJjLrJ, mz KxunJPrr kJP© rxPVJuäJPfJ Kjutö ßYP~ gJPT IgY ßhU kJfuJ xPlh TJkPz ßdPT rJUJ jro ZJjJèPuJ ßpoj TPr CÅKT ßh~ ßpj xhq KmP~ yS~J TPj, kJuKTr ßnfr ßgPT CÅKT KhP~ ßhUPf YJAPZ mJAPraJ... xPº ßmuJ mPxKZuJo cJT mJÄPuJr WJPaÇ G kJPz ßVJu kJfJ @r ZAuMr ß^Jk @oJ~ oPj TKrP~ KhPuJ xMªrmPjr ßxRªPptr KTZá F vyrS ßkP~PZ k´KfPmvL yP~Ç WJPa mPx ßgPT ßfJoJr TgJ nJmKZuJo, mJfJx ßpj @oJr FTJTLfô mM^Pf ßkPr @hNPr krv ßmJuJKòu VJP~Ç ßx @hPrr @PmPv ßvw ßU~J @r FA vyPrr ßvw KrTvJS~JuJ TUj mJKz KlPr ßVPZ ßarA kJAKjÇ pUj ßar ßkuJo fUj WKzr TJÅaJ j'aJ ßkPrJPuS ßfJoJr vyr ßfJoJrA of uMKTP~ kPrPZ...ÊiM @Ko pJpJmr kKgT FTJ mPx @KZÇ CPb yJÅaPf ÊÀ TPrKZuJo @mJr... @oJPT ßfJ kg YuPfA yPm..FTJ...y~PfJ @mJr KlrPmJ, y~PfJ jJ... fáKo KT∂á nJu ßgT, IPjT nJu...

ß\Krj ßoJxPlTJ xºqJjhLPf xºqJ

mJmMA, ojaJ UMm UJrJkÇ mPuJ ßTPjJ? ÉoÇ @æJ @ÿJr oOfqMmJKwtTLÇ UMm oj aJjPZ \JPjJ, mJKz pJS~Jr \jqÇ Tmr hMPaJ ßhUJr \jqÇ FA ÊâmJPrÇ @xPf kJrPm! FmJr fJ\PT KjP~ ßpfJoÇ @orJ Kfj\j FTxJPg pJAKj TUPjJÇ @oJr V´JPor mJKzr ˛OKf ßfJoJr oPj @PZ? FTmJrA ßfJ KVP~KZPuÇ xºqJ~ uû rSjJ ßhmJr @PV ßgPTA

†`‡ki wPwV-3 k´PfqT vyPrr FTKa Kj\˝ Vº gJPTÇ ßhPvr VºÇ ßYJU mMÅP\ F Vº ßkPf y~Ç @r vyr ßZPz FPu võJx nPr mP~ @jPf y~ ßxA VºÇ ßkJˆmPér ^JÅKk nPr FmJr fJA ßhPvr KYKb xMroJr kJfJ \MPz ßhUMj ßfJ Kj\ vyPrr Vº UMÅP\ kJj KT jJ ...

ßuKc Fj F ßYRiMrL (ÂKh)

FKcar ßkJˆmé KmnJV, xMroJ V´∆k pMÜrJ\q

FTaJr kr FTaJ UJS~J ÊÀ TrPuÇ mJfJPx jJKT KUPh uJPV, KT IØáfÇ uPûr oMrVL nájJ @r cJu YóKr jJKT IoOfÇ ßcPT VJj ßvJjJ, oJ^rJf kpt∂ UMjxMKaÇ xTJPu ßfJoJr WMo nJXPuJ pUj xºqJjhLPf uû KnzPZÇ fáKo Ff Ff ßjRTJ~ Ff Ff ßk~JrJ ßhPU ImJTÇ asuJPr ßjPo APªr yJPar rPx ßcJmJPjJ KoKÓ KTPj mJKz ßkRPZ pUj ßUPu, muPu ßxaJS IoOfÇ fáKo Tf KT ßhPU ImJT yP~PZJ! If mz uû IfhNPr pJ~ mPu, kPg uû mJjJPjJr TJrUJjJ ßhPU, jJrPTPur ßZJuJ KhP~ ßyPa ßyPa oKyuJPhr xMPfJ mJjJPf ßhPU, mz VJPZr èKz kJKjPf @r k´J~ cám∂ ßjRTJ~ Kn\JPjJ ßhPU, kJTJ xJÅPTJ @r ßxfá ßhPU, pJS~Jr kPgA TP~TaJ kJTJ Ûáu ßhPUÇ kPr pUj ßk~JrJ mJVJPj KjP~ ßVuJo fUj ßfJoJPT ßhPU @oJr oJ~JA uJVKZPuJ mJmMAÇ fáKo ßuJTèPuJr xJoPj ßfJoJr Km˛~ uMTJPfA kJPrJKjÇ fáKo @xPu fUj IPjT xru KZPu, mPuJ! xmPYP~ ImJT yPu @oJPhr TJPbr mJKzr ßxRªpqt ßhPUÇ k´KfaJ mäPT FPTT rTPor Kc\JAjÇ xrJxKr TJPbr Skr ßUJhJAÇ 1960 xJPur mJKzr UMKaaJ kpt∂ ßxèj TJPbrÇ KT yJxqTr FTaJ TgJ muPu fUj! SaJ jJKT UMPu UMPu KoCK\~JPo ßh~J CKYfÇ yJ yJÇ oPj @PZ? mPuJPfJ, ßfJoJPT ßTPjJ Ff TgJ KuUKZ? ÉoÇ UMm ßpPf APò TrPZÇ UMmÇ Kkä\ mJmMA, mMimJr jJAaPTJPY FPxJÇ mOy¸KfmJr xºqJ~ rSjJ ßhPmJÇ FTaJ ßmuJ ÊiM gJTPmJÇ ÊâmJr xºqJ @orJ xºqJ jhLr mMPTÇ @Ko @r fJ\ oj nPr @TJPvr ZKm fáuPmJÇ @r fáKo pJ muPm fJA ÊjPmJÇ @xPZJ ßfJ! @hrÇ - ßfJoJr KfKfrÇ

mªjJ @oLr YJÅhkMrjJoJ

Kk´~fPowM, ßToj @Z? pKhS ßfJoJ~ ßlPu YPu FPxKZ mÉhNPr fmM oPjr ßjJñr mJÅiJ @oJr ßfJoJr TJPZA! ßxKhPjr ßVJiNKu ßmuJ~ TPj ßhUJ @PuJír uJuPY @nJ~ dJTJ @oJr xhq TPjr oJ~JmL oMUaJ WMPr KlPrA oPjr WPr CÅKT^áKÅ T KhP~ YPuÇ uPûr ßcPT hJÅKz~ gJTJ ßfJoJPT ßxKhj IjqrTo xMªr uJVKZu oJimL!! YáuèPuJ mJfJPx CPz ßfJoJr oMPU FPx kzKZu mJrmJr, @r ßxA xJPg CzKZu ßfJoJr vJzLr @ÅYu! YJÅhkMPrr kPg uPû TPr @Ko @PVS ßVKZ, KT∂á FmJrA k´go fáKo KZPu kJPvÇ k∞J áPoWjJr ßoJyjJ~ ßpoj YJÅhkMr... @oJr oPj yu ßfojA ßpj \LmPjr xMPUr ßoJyjJ~ @KoS ßkRÅPZ ßVKZ ßfJoJr yJf iPrÇ ßoWjJr mMPT uPûr ßcPT mPx TJaJPjJ ßxKhPjr KmPTuaJPT oPj TPr TPrA @Ko IjMnPm ZáÅP~ pJA ßfJoJPT k´Kf oMÉPft! @oJPhr yJPf Ff To xo~ KZu ßp ßfJoJPT KjP~ vyraJ kMPrJkMKr WMPr ßmzJPjJ yujJ ! ßZJaPmuJ~ u’J ZáKa yPuA @Ko YPu ßpfJo hJhJ mJzLÇ ‰vvPmr oJ~JPWrJ ßx xo~aáTrá ßZJÅ~J ßjm @mJPrJ ßfJoJ~ xPñ TPr ßfojA APò KZu @oJr ÇKT∂á fJ @r yPuJ TA?

pKhS ßxKhj jhL mªPr ßmKzP~A fáKo UMm UMKv yP~KZPu! fáKo AKuv oJZ ßUPf FPfJ kZª TPrJ fJ KT∂á @Ko ßxKhjA \JjuJo! AKuv oJZ ßUPf ßp Ff nJumJPx fJr võÊzmJKz AKuv UqJf YJÅhkMPr yS~JaJA pgJgt yP~PZ, KbT mPuKZ jJ?? APò KZu ßfJoJPT KjP~ ÍAKuv Y•ôr" aJS WMPr @xmJr pKhS fJ yP~ CPbKjÇ fPm muJUJu \KohJr mJKzPf ßmzJPjJ ßxKhjr KmPTuaJ KT∂á hJÀj ßTPaKZu @oJPhr, fJAjJ? @r FTKhj ßmKv gJTJ yPu ÍxJPymV† jLu TáKbPf" KjP~ ßpfJo ßfJoJPT! ofuPm nJA~Jr mJxJaJ @AKxKcKc@rKmr TJPZ yS~JPf ßfJoJPT KjP~ SUJPj FTaá WMPr @xJ yu, oª uJPVKj KT mPuJ? ßfJoJPT xPñ KjP~ ßWJrJWMKr @r fJr lJÅPT lJÅPT ßfJoJPT FTaá FTaá TPr \JjJ Pá TJjKhT KhP~ ßp kJÅYaJ Khj YPu ßVu ßarA kJAKj! ˝Pkúr of oPj y~ FUj @oJr Ç \JyJ\ ßgPT KlPr TPm ßfJoJr TJPZ pJm ÊiM ßx IPkãJPfA Khj èKj Ç YJÅhkMr jhL VPmwjJ A¿KaCPa @oJr mz oJoJ YJTrL TrPfj Ç FTxo~ ßxUJPjA mJKz TPr

˙J~L yP~ ßVPuj ÇoJoJ UMm mPuKZPuj ßfJoJPT KjP~ ßpPfÇ kPr TUPjJ YJÅhkMr pJS~J yPu oJoJr SUJPj pJmÇ YJÅhkMPrr TífL x∂Jj KvãJKmh ßmJryJj CK¨j UJj \JyJñLr KZPuj oJoJr mJuqmºMÇ oJoJr xPñ @uJk yPu mM^Pf KT hJÀj TPr kMrJPjJ KhPjr VP· \KoP~ fáPuj KfKj kMPrJ xo~aJ! fáKo Kv·L, ZKm @ÅPTJÇ @oJr ‰vvPmr vyPrr FTaJ ZKm FÅPT KhS xo~ TPr @oJ~Ç fáKo \Jj KTjJ \JKjjJ ßfJoJr Kk´~ Kv·L yJPxo UJj S KT∂á YJÅhkMPrrA x∂JjÇ I· KhPjr kKrYP~ ßfJoJr xÄPV KmP~ yP~ ßVu @oJr... ßfJoJr xÄPV oj nPr KTZáaJ xo~ TJaJmJr @PVA @mJr YPu @xPf yu \JyJP\Ç fJA ßfJoJr xPñ F KYKbr @uJkj! @KoS gJTm ßfJoJr KYKbr IPkãJ~ nJu ßgPTJ @r @oJPT KYKb KhS!

‰x ~ h oJ xM o

FUJPj FTxo~ oJjMPwr mxKf KZPuJ GLv‡b GKmgq gvby‡li emwZ wQ‡jv L‡oi N‡i wKsev †÷k‡bi Qv`nxb cvUd‡g© Nygv‡Zv GK Mv`v gvbyl nvo Kvucv‡bv kxZ A_ev †iŠ‡`ªi cÖKU DËvc †Kv‡bvUvB _vwg‡q †`q wb gvby‡li c_ Pjv| wQj ag© I e‡Y©i mnve¯’vb gmwR` wQ‡jv, gw›`iI wQ‡jv ï‡bwQ w`Mwew`K bvwK cwZZvjqI wQ‡jv| myi Zvj meB wQ‡jv AvRvb n‡Zv, KxZ‡b©i aŸwbI †f‡m Avm‡Zv gw›`i †_‡K|

ßÛY: mJÄuJmäPVr ßxR\Pjq

ßoJ. ßr \J C u T Kr o oO iJ

vJyKr~Jr kJrPn\

GLv‡b GKmgq gvby‡li emwZ wQ‡jv jvj‡bi gigx Mvb n‡Zv, mv‡`K Avjxi cyuw_I cvV n‡Zv iex›`ª-bRi“‡ji KweZv I Mv‡b g‡bvgy» n‡Zv gvbyl; gvB‡Kj, Rxebvb›` Avi gxi †gvkviidivB Av‡jvwPZ n‡Zb, mvay, mbœ¨vmx Avi mydx mvaKivB wQ‡jb Av`k© GB gbyl¨ mgv‡Ri|

- ßfJoJr KyPou

vSTf @yxJj lJÀT ^JCfuJ~ TáKouäJ~

IrKe, fáKo mPuKZPu KYKb KhS? KYKb KuUPf KVP~ ßxKhj ßfJoJr oj UJrJPkr TgJ oPj FPuJ? IrKer oj nJPuJ ßjA' jJPo FTaJ TKmfJ KuPUKZuJo? @\ ßxA TKmfJr T~aJ uJAj ßfJoJPT oPj TKrP~ KuUKZ FA KYKb? IrKer oj nJPuJ ßjA IrKe FojA oj UJrJk yP~ pJ~, xJoJjq kJfJ ^rJr TJrPe? @\ IrKer KT yP~PZ? o†á oJxL ßxP\èP\ KxPjoJ~ pJPm? „kTgJ~ YuPZ ÈyJrJPjJ Khj' IrKe mPuPZ, pJPmjJ, oj nJPuJ ßjAÇ oJxL muPuJ, ßhUPfJ xmJA pJKò IrKe pJPm jJÇ Fxm FTho nJPuJuJPV jJ? vSTf, fáAS Yu FTxJPg ZKmaJ ßhPU @Kx? 31 kOÔJ~

@ T m r ßyJ ßx j

c. @»Mu mJrL FoKmA'r hM'Ka V´P∫r ßoJzT

D‡b¥vPb

IJ fJ C r r y oJ j Ko uJ h

Vru ßxRªptq GB AÜKvi iv‡Z †K hvq Kvi nv‡Z †KD wK iv‡L wn‡me Zvi? ïK‡bv LvjUvq †K Rvgv cvëvq! †K wQu‡o, m¤c‡K©i fvi! Kviv Zvi UzwV †P‡c kixiUv †bq †g‡c Avuav‡ii weQvbvq, Avnv‡i!

GLv‡b GKmgq gvby‡li emwZ wQ‡jv cÖevwnZ b`x wQj, mgy‡`ª wQ‡jv †Rvqv‡ii ZR©b I MR©b, cyKz‡i gvQ, †Mvqv‡j `yavj MvB wQ‡jv, Ee©kx gvV DrKwl©Z n‡Zv dmj I d‡j| cvwLi KjaŸwb Nyg fvOv‡Zv †fv‡i, iv‡Z ev`i I †kqv‡ji wQj Zxeª DrcvZ|

Zvi GB `yw`©‡b GLv‡b GKmgq gvby‡li emwZ wQ‡jv Kwo‡Z myL wK‡b K…lK Ki‡Zv k‡m¨i Avev`, G‡jv‡g‡jv K‡i †`q, Zvnv‡i! kªwgK eyb‡Zv Kvco, Kvgvi, Kzgvi Avi †R‡jivI wQ‡jv GB gbyl¨ mgv‡R| cÖwZw`b Q‡je‡j bvbvwea †KŠk‡j GLv‡b GKmgq gvby‡li emwZ wQ‡jv †K‡o †bq cvj‡Ki Dg, gvbyl cÖwZev` Ki‡Z Rvb‡Zv, ¶zw`ivg, wZZzgxi, Avmv`, gwZDi G‡`i Rb¥UvI GB mgv‡R; †`‡ni †Mvcb fvu‡R †`qv‡j wcV †V‡K †M‡j A¯¿ nv‡Z Zz‡j wb‡ZI wcQ cv nq wb mva I mv‡a¨i gv‡S GB Rbc‡`i gvbyl| Pvcv _v‡K Av¸‡bi Nyg!

K\yJPhr IkmqJUqJTJrL fgJTKgf È@AFx' jJoiJrL KmkgVJoL xπJxLPhr U√Pr kPz vJoLoJr oPfJ fÀeLxy TPfJ pMmT-pMmfLr \Lmj KmnLKwTJ~ kKref yP~PZÇ @r FA K\yJh TPrA xJuJhLPjr oPfJ mLrrJ AKfyJPx Cöôu ˙Jj TPr KjP~PZjÇ K\yJPhr xKbT KvãJPT TJP\ uJKVP~ ßpoj ‰fKr yPòj oyJj KvãT, AoJo, TKoCKjKa ßjfJ, ßfoKj xoJ\ S rJPÓsr KmKnjú ßxÖPr hJK~fôkJujrf xMPpJVq k´PlvjJuxÇ FA K\yJPhr oNu xN© iPr \Lmjnr xmTJP\ oiqk∫J Imu’j TPr c. mJrL @\ FT\j ßrJu oPcPu kKref yP~PZjÇ

oM

yJÿh @»Mu mJrL FoKmA, KkFAYKc, KcFu FT\j ßjfí˙JjL~ mOKav oMxKuo mqKÜfôÇ KfKj @oJPhr TKoCKjKar FT\j Ifq∂ ßpJVqfJxŒjú S xÿJKjf oJjMwÇ fJr \LmPjr krPf krPf rP~PZ xÄV´Jo xJijJ S IiqmxJP~r KmKY©xm IKnùfJÇ mÉ èPe èeJKjõf c. @»Mu mJrL mJÄuJPhPvr FT\j TíKfx∂JjÇ mOKav mJÄuJPhvLPhr oPiq @orJ pJPhr KjP~ Vmt TrPf kJKr KfKj fJPhr FT\jÇ KfKj FT\j xlu KkfJ, TKoCKjKa ßjfJ, ßuUT, xÄVbT S ßo≤rÇ pJr kKrKYKf mJXJuL TKoCKjKar VK¥ ßkKrP~ mOKav ßxJxJAKar mOy•r kKro¥Pu ˙Jj TPr KjP~PZÇ KfKj FTJiJPr FT\j KvãJKmh, xoJ\TotL, VPmwT, kqJPrK≤Ä TjxJuPa≤ FmÄ xoxJoK~T Kmw~T nJwqTJrÇ F kpt∂ KfKj k´J~ 10Ka mA KuPUPZjÇ fJr CPuäUPpJVq mAèPuJr oPiq KmKflÄ oMxKuo lqJKoKu\ ” YqJPuP†x F¥ FéPkTPavj, F VJAc aá ßkPrK≤Ä l∑o Fj AxuJKoT kJxtPkKÖn, PrAx KrKuK\~j F¥ oMxKuo @APcjKaa Aj mOPaj AfqJKh CPuäUPpJVqÇ fJr ßuUJ mAèPuJ APfJoPiq kJbToyPu mqJkTnJPm xoJhOf yP~PZÇ fJr xJŒsKfT ßuUJ Ifq∂ xoP~JkPpJVL hM'Ka mA - F uÄ K\yJh : oJA ßTJP~Ó lr hqJ Kocu SP~ FmÄ hqJ ßrJKyñJ âJAKxx : FqJ Kkku ßlAKxÄ

FéKaïvj KjP~ @\PTr @P~JK\f mJÄuJ KoKc~J uKûÄ IjMÔJPj ßUJuJPouJ @PuJYjJ yPmÇ CkK˙f xJÄmJKhT S KmKvÓ\jPhr xJoPj IjMÔJPjr oNu @Twte c. oMyJÿh @»Mu mJrL fJr mAèPuJ KjP~ KmPvw TPr F uÄ K\yJh KmwP~ fJr IKnmqKÜ fáPu irPmj FmÄ fJrkr xmJA @PuJYjJ~ IÄv ßjPmjÇ @Ko KmvõJx TKr FUJPj pJrJ @PZj fJrJ c. mJrL xŒPTt @oJr YJAPf ßmKv \JPjjÇ fJrkrS @oJPT ßpPyfá hJK~fô ßh~J yP~PZ ßxPyfá oNu @PuJYjJr kNPmt @Ko @kjJPhr xJoPj ßuUT S mA hMÈKar xÄK㬠kKrKYKf fáPu irPf YJAÇ c. oMyJÿh @»Mu mJrL 1953 xJPu aJñJAu ß\uJ~ \jìV´ye TPrjÇ Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~ Iiq~j ßvPw 1978 xJPu KfKj mJÄuJPhv KmoJj mJKyjLPf ßpJV ßhj FmÄ 1 mZPrr \jq r~qJu F~JrPlJPxt ßasKjÄ Fr \jq k´gomJPrr oPfJ pMÜrJP\q @PxjÇ krmftLPf 1983 xJPu CóKvãJ uJPnr CP¨Pvq KfKj @mJPrJ pMÜrJP\q @Pxj FmÄ 1986 xJPu KTÄx TPu\ ßgPT khJgtKmùJPj cÖPra KcV´L I\tj TPrj FmÄ ßkJÓ cÖPra VPmwT KyPxPm u¥j ACKjnJKxtKar IiLPj r~qJu yPuJSP~ ACKjnJKxtKaPf ßpJVhJj TPrjÇ ßx xoP~ KfKj KjP\PT TKoCKjKar TJP\S xŒOÜ TPrjÇ c. mJrL

1991 xJPu KTÄx TPu\ ßgPT KkK\KxA ßvw TrJr kr KvãTfJ ÊÀ TPrjÇ u¥Pjr yqJKrÄP~r FTKa ßxPT¥JrL ÛáPu KfKj 5 mZr KvãJhJj FmÄ 1997 xJu ßgPT 2011 xJu kpt∂ aJS~Jr yqJoPuax& FcMPTvj IgKrKaPf ߸vJu FcáPTvjJu jLcx ߸vJKuÓ KyPxPm KmPyKn~Jr xJPkJat KckJatPoP≤ hJK~fô kJuj TPrjÇ u¥j AnKjÄ ÓqJ¥Jct fJPT u¥Pjr 1 yJ\Jr k´nJmvJuL mqKÜ KyPxPm fJKuTJnëÜ TPrPZÇ fJPT SP~Ó ACPrJPk mxmJxrf FT\j Ifq∂ vKÜvJuL FKv~Jj oMxKuo KyPxPm CPuäU TrJ y~Ç 2006 xJPu aJAo @Ca oqJVJK\j fJPT u¥Pj oMnJxt F¥ ßvATJPrr fJKuTJ~ 7 jJ’JPr ˙Jj ßh~Ç yJKlÄaj ßkJÓ FmÄ @u-\JK\rJ xy KmKnjú xÄmJhk©, mäV FmÄ \JjtJèPuJPf c. mJrL Kj~Kof KuUPZjÇ KfKj r~qJu ßxJxJAKa Im @atx F¥ u§j TáAj ßoKr ACKjnJKxtKa Il IjJrJKr ßlPuJ Fr FT\j ßlPuJÇ KfKj AÓ u¥j KmvõKmhqJuP~r FcáPTvj KmnJV ßgPT IjJrJrL cÖPra KcV´LS uJn TPrjÇ c. @»Mu mJrL AÓ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JPrr xJPmT ßY~Jr FmÄ oMxKuo TJCK¿u Im mOPaPj kr kr hM'mJr ßxPâaJrL ß\jJPrPur hJK~fô kJuj TPrjÇ 31 kOÔJ~


18

xMroJ xJKyfq xJoK~TL

@orJ \JKj ßcKjv TJaáPt j AxuJPor jmLPT (xJ”) KjP~ mqñKmhs∆k TrJr k´KfmJPh xJrJ KmPvõ ßãJPnr xûJr y~Ç KT∂á FA ßãJn @r k´KfmJPhr oJP^A k´KgfpvJ fJK•ôT, KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh IéPlJct ACKjnJKxtKar k´Plxr c. fJKrT rJoJhJj ÈhqJ oqJPx†Jr' jJPo FTKa pMVJ∂TJrL mA KuPU AxuJPor jmLPT KjP~ mqñ Kmhs∆Pkr FTJPcKoT \mJm ßhjÇ ßfoKjnJPm ßrJKyñJ oMxKuoPhr Kj”Pvw TPr ßhmJr xoP~ fJPhrPT KjP~S c. @»Mu mJrL FTKa mA KuPU @PrJ FTKa oy“ TJ\ xŒJhj TPrPZjÇ

c. oMyJÿh @»Mu mJrL FoKmA'r hM'Ka V´P∫r ßoJzT CjPoJYj FZJzJS KfKj u§j 2012 Fr IKuKŒT/kqJKuKŒT ßVox Fr IPVtjJAK\Ä TKoKar FT\j KcPrÖr KyPxPm 2006 ßgPT 2013 xJu kpt∂ hJK~fô kJuj TPrjÇ c. mJrL 2016 ßV´aJr u§j ßulPajqJK¿r ßckMKa ßulPajqJ≤ KjpMÜ yjÇ KfKj mJrJr KmKnjú YJYt, oxK\hxy IjqJjq KxKnu xÄVbPjr k´KfKjKiPhr ÆJrJ VKbf ßauPTJr k´KfÔJfJ xhxqÇ KfKj rJolqJu AjKÓKaCa, TJKrfJx FqJÄTr yJCx (kMrÛJrk´J¬ PyJoPux YqJKrKa) FmÄ KjcJ asJÓ-Fr Ijqfo kOÔPkJwTÇ KfKj u¥j TqJaJKuPÓrS FT\j asJKÓÇ c. mJrLr Kj\˝ SP~mxJAa drabdulbari.com rP~PZ ßpUJPj kqJPrK≤Ä xJPkJat S krJovt k´hJjTJrL k´KfÔJj @oJjJ ßkPrK≤ÄP~ fJr Tot f“krfJr Km˜JKrf Kmmre rP~PZÇ Fr kJvJkJKv KfKj mJÄuJ S AÄKuPv ACKaCm YqJPjPur oJiqPo ßkPrK≤Ä xŒKTtf KmKnjú krJovt KhP~ gJPTjÇ c. @»Mu mJrL 2003 xJPu TKoCKjKar TJP\r ˝LTíKfx„k oyJoJjq rJeLr TJZ ßgPT ÈFoKmA' ßUfJm I\tj TPrjÇ KfKj fÀePhr xJPgS TJ\ TPrj FmÄ fJPhr IPjPTA fJr ÆJrJ IjMkJ´ Kef yP~ xoJP\r KmKnjú ßxÖPr xMPpJVq ßjfífô KhP~ pJPòjÇ mqKÜVf \LmPj KfKj YJr x∂JPjr \jTÇ F uÄ K\yJh: oJA ßTJP~Ó lr hqJ Kocu SP~ mftoJPjr ‰mKr xoP~ K\yJPhr oPfJ kKm© v»PT pJrJ yJA\qJT TPr xoJP\ PjKfmJYT iJreJ ‰fKrr IkPYÓJ~ Ku¬ Fr KmkrLPf hJÅKzP~ c. mJrL Ifq∂ xJyKxTfJr xJPg fJr @®\LmjLoNuT mAKa KuPU FTKa KmrJa K\yJh TPrPZjÇ K\yJPhr oJPj yPuJ k´JjJ∂Tr k´~Jv mJ k´PYÓJÇ xmPãP© oiqok∫J (S~JxJKf) Imu’j TPr xJlPuqr YëzJ∂ kptJP~ ßkRÅZPá f KfKj xmtJ®T k´~Jv YJKuP~PZj FmÄ FUPjJ YJKuP~ pJPòjÇ @r FaJA KfKj fáPu iPrPZj fJr

26 April - 02 May 2019

mqKÜ\Lmj, xoJ\ S kJKrmJKrT \LmPjÇ ßTJr@j KjPhtKvf KxrJfJu oM˜JKTôo fgJ FTKa È\JÓ mqJPu¿cÈ \LmjpJkPjr ChJyre yS~JA fJr xJrJ \LmPjr xJijJ S @TáKfÇ K\yJPhr IkmqJUqJTJrL fgJTKgf È@AFx' jJoiJrL KmkgVJoL xπJxLPhr U√Pr kPz vJoLoJr oPfJ fÀeLxy TPfJ pMmTpMmJr \Lmj KmnLKwTJ~ kKref yP~PZÇ @r FA K\yJh TPrA xJuJhLPjr oPfJ mLrrJ AKfyJPx Cöôu ˙Jj TPr KjP~PZjÇ K\yJPhr xKbT KvãJPT TJP\ uJKVP~ Ppoj ‰fKr yPòj oyJj KvãT, AoJo, TKoCKjKa ßjfJ, ßfoKj xoJ\ S rJPÓsr KmKnjú ßxÖPr hJK~fôkJujrf xMPpJVq k´PlvjJuxÇ FA K\yJPhr oNu xN© iPr \Lmjnr xmTJP\ oiqk∫J Imu’j TPr c. mJrL @\ FT\j ßrJu oPcPu kKref yP~PZjÇ c. mJrL mJÄuJPhPv F~Jr ßlJxt \Lmj ßgPT ÊÀ TPr FPhPvr KmKnjú k´KfÔJPj vLwt kptJP~ hJK~fôkJujTJPu xmJAPT Yrok∫J kKryJr TPr oiqok∫J IjMxrPer oJiqPo oJjMPwr xJKmtT TuqJPe TJ\ TrPf Kjr∂r k´~Jx YJKuP~ pJPòjÇ @PuJKYf mAPf KfKj fJr mqKÜVf \LmPjr jJjJKhT fáPu iPrPZj FmÄ kJvJkJKv mOKav oMxKuoPhr AKfyJx, YuoJj KmPvõr jJjJ WajJk´mJyxy TKoCKjKar xJPg xŒOÜ KmKnjú KmwP~r Ckr @PuJTkJf TPrPZjÇ mAKaPf oMxKuo TJCK¿u Im mOPaj VbPjr GKfyJKxT ßk´ãJka, FuFoKxÈr k´KfÔJ, oMxKuo TKoCKjKar jqJpq hJmLhJS~J @hJ~, Kmvõ rJ\jLKf, mOPaPjr ßoAjÓsLo rJ\QjKfT WajJ k´mJPyr xJPg TKoCKjKar ßpJVxN©, 9/11, 7/7, mOKav KoKc~J, \JKf iot met KjKmtPvPw xmJr GTqm≠ käJalro QfKr xÄâJ∂ jJjJ WajJr KfKj \Lm∂ ˝JãL KyPxPm KhjfJKrU xy Km˜JKrf metjJ KhP~PZjÇ KfKj AxuJPoJPlJKm~Jxy xoxJoK~T jJjJ AxNqPf CØëf kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ~ fJr nëKoTJr TgJS hãfJr xJPg fáPu iPrPZjÇ KfKj TKoCKjKar \jq KjruxnJPm TJ\ TrPuS TqJKr~Jr VbPj KTÄmJ kJKrmJKrT mJ ßkvJVf hJK~fô kJuPj FTaáS VJluKf TPrjKjÇ pJKkf \LmPjr YzJA C“rJAP~ KfKj TUPjJ uãqYMqf yjKjÇ KfKj xTuPT ˝ ˝ ßãP© vLwt˙JPj ßkRÅZPá f xmxo~ C“xJy pMVKP~ gJPTjÇ mAKar jJPor xJPg fJr mqKÜVf \LmPjr FTKa Yo“TJr Kou UMPÅ \ kJS~J pJ~Ç xMfrJÄ FTgJ KjKitÆJ~ muJ pJ~ ßp, jJoTrPe KfKj vfnJV xlu yP~PZjÇ mftoJj xo~, fJr \Lmj FmÄ TKoCKjKar yJu yKTTPfr xJPg pJr kMPrJ Kou rP~PZÇ oiqok∫Jr xºJPjA KfKj xJrJ \Lmj C“xVt TPrPZjÇ CV´k∫JPT jJ mPu oiqok∫Jr KhPT KmPvw TPr pMmxoJ\PT @ymJj \JKjP~PZjÇ fJr \Lmj S TPotr oJPiqPo IjMkJ´ Kef yPòj IPjT fÀeÇ 10 kJC§ oNPuqr 286 kOÔJr xJhJoJaJ TJnJPr mAKa k´TJv TPrPZ KTCm kJmKuKvÄÇ Fr nëKoTJ KuPUPZj KxKaP\jx ACPT'r FKéKTCKan KcPrÖr jLu ß\Aoxj KxKmAÇ mAKa kPz c. mJrLr \Lmj S TPotr në~vL k´vÄxJ TPrPZj mOKav IKuKŒT FPxJKxP~vj u¥j 2012 Fr ßY~JroqJj S xJPmT KoKjÓJr lr P¸Jatx uct TKuj o~KjyJjÇ u§j \LmPj c. mJrLr ImhJjPT KfKj ÈPVJfl ßoPcu kJrlrPo¿' Fr xJPg fáujJ TPrPZjÇ FZJzJS @PrJ pJrJ o∂mq TPrPZj fJrJ yPuj vJ~U @TrJo jhnL, cLj Im TqJK’s\ TPu\ F¥ IgJr Il hqJ CAPoj ÛuJr Aj AxuJo, KmKvÓ ßuKUTJ ßxKujJ \JjPoJyJÿh k´oUN Ç

07951 478 557

hqJ ßrJKyñJ âJAKxx: F Kkku PlKxÄ FéKaïvj ßZJaPmuJ~ @orJ c. FjJoMu yPTr È@rJTJj rJ\ xnJ~ mJÄuJ xJKyfq' vLwtT Vhq kPzKZÇ ßxA @rJTJj @\ ±ÄxuLuJ~ kKref yP~PZÇ k´KfmJh yP~PZ xJrJ KmPvõ KT∂á ajT jPzKj KjÔár \J∂JrÇ vJK∂Pf ßjJPmu Km\~LKj IvJK∂r hJmJjPu ßpPjJ ßkPasJu ßdPu KhP~PZjÇ @orJ \JKj ßcKjv TJaáPt j AxuJPor jmLPT (xJ”) KjP~ mqñKmhs∆k TrJr k´KfmJPh xJrJ KmPvõ ßãJPnr xûJr y~Ç KT∂á FA ßãJn @r k´KfmJPhr oJP^A k´KgfpvJ fJK•ôT, KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh IéPlJct ACKjnJKxtKar k´Plxr c. fJKrT rJoJhJj ÈhqJ oqJPx†Jr' jJPo FTKa pMVJ∂TJrL mA KuPU AxuJPor jmLPT KjP~ mqñ Kmhs∆Pkr FTJPcKoT \mJm ßhjÇ ßfoKjnJPm ßrJKyñJ oMxKuoPhr Kj”Pvw TPr ßhmJr xoP~ fJPhrPT KjP~S c. @»Mu mJrL FTKa mA KuPU @PrJ FTKa oy“ TJ\ xŒJhj TPrPZjÇ mftoJj KmPvõr xmPY' ßmKv IfqJYJKrf xÄUqJuWM \jPVJKÔ KyPxPm mqJkTnJPm kKrKYf Ko~JjoJPrr ßrJKyñJrJ FUj KmuMK¬r kPgÇ fJPhr jJVKrTfô ßjA, \JKfVf kKrY~ ßTPz ßj~J yP~PZÇ uJU uJU ßrJKyñJ Ko~JjoJPrr rJUJAj rJ\q ßgPT kJKuP~ jJl jhL xLoJ∂ KhP~ mJÄuJPhPv k´Pmv TPrPZÇ fJrJ FUj Kj”˝, fJPhr kKrmJr ßjA; ßZPu oJPT yJKrP~PZ, ˝JoL ˘LPT yJKrP~PZ, ßYJPUr xJoPj PoP~Phr iwte TrJ yP~PZ, oJjMw WrmJKz xmA kMPz ZJrUJr TrJ yP~PZÇ c. @»Mu mJrL FA VeyfqJr Kmw~ KjP~ mAKa KuPUPZjÇ KfKj fJr ßuUJ~ ßrJKyñJ oMxKuoPhr Ckr oJjMw„kL yJP~jJPhr mmtrfJ metjJr kJvJkJKv PrJKyñJPhr xKbT AKfyJxS fáPu iPrPZjÇ fJrJ pJPf fJPhr jJVKrT IKiTJr KjP~ ˝PhPv ßpPjJ KlPr ßpPf kJPr fJ' \JKfxÄPWr oJiqPo KjKÁf TrPf @∂\tJKfT xŒshJP~r TJPZ @øJj \JKjP~PZjÇ PrJKyñJPhr IxyjL~ hMhv t Jr TgJ \JjJr \jq fgq S f•ô xoO≠ Yo“TJr FA mAKa kzJ CKYf mPu o∂mq TPrPZj ÀvJjJrJ @uL FoKkÇ FZJzJS mAKa kPz o∂mq TPrPZj ßcAKu PoAu FmÄ Kocu AÓ @A TuJKoÓ KkaJr Imet, mJotJ TqJPŒAj ACPTÈr KcPrÖr oJTt lJotjJr, mxKj~J F¥ yJrKxVKnjJr xJPmT V´J¥ oMlKf c. PoJ˜lJ ßYKrY, ßaJKaÄ FoKk c. ßrJP\j @uLj UJj k´oUN Ç 5 kJC¥ oNPuqr 74 kOÓJr mAKaS k´TJv TPrPZ KTCm kJmKuKvÄÇ c. mJrL mA PgPT IK\tf xoMh~ @~ YqJKrKar TJP\ KmPvw TPr ßrJKyñJ KvÊPhr KvãJhJPj mq~ TrPmj mPu nëKoTJPf CPuäU TPrPZjÇ @orJ c. mJrLr xM˝J˙q, hLWtJ~N FmÄ KfKj ßpPjJ fJr ßuUjLr oJiqPo TKoCKjKar ßxmJhJPj KjP~JK\f gJPTj ßx\jq ßhJ@ TrKZ FTÄ fJr KuKUf oNuqmJj mAèPuJ ßpPjJ kJbT oyPu @PrJ xoJhOf y~ FA TJojJ TKrÇ ßx xJPg @oJPhr xmtJ®T xyPpJKVfJrS @võJx KhKòÇ @vJ TKr nKmwqPf @PrJ mPzJ kKrxPr c. mJrLr \Lmj S Tot KjP~ @PuJYjJ yPmÇ ßuUT: xJÄmJKhTÇ (k´mºKa 5 FKk´u 2019 ÊâmJr hMÈKa mAP~r mJÄuJ KoKc~J uû IjMÔJPj kKbf y~Ç)

†`‡ki wPwV @\ ßfJoJr KT yP~PZ IrKe, oj UJrJk ßTj? jJ-PVJ KTZá y~Kj, FTKa ßVJuJKk ßVJuJk láPaKZu TJurJPfÇ ßVJuJk láPaPZ! FPf ßfJ oj nJPuJ ymJr TgJ,

ßVJuJk láPaPZ, ZzJPm xMmJx, k´\JkKf @xPm? FaJA fáKo ßmJ^jJ, láuaJ YáKr yP~ ßVPuJ TJu rJPf, oj UJrJk yPm jJ? mMP^KZ, YPuJ KxPjoJ ßhPU @KxÇ fJrPY mrÄ @\ @orJ V· TKr, ßmv \oPmÇ @orJ ßxKhj ˝etYJÅkJ VJPZr KjPY nJPuJmJxJr jJPo TJKaP~ KZuJo KmPTu-xPºq? ßfJoJr KT ßxA TgJèPuJ oPj @PZ, IrKe? KT xMªr @PkPur oPfJ ovOe, rKXj xo~ KZPuJ? aákaJk kJfJ ^Pr, FTèò ß\JjJKT @oJPhr xñL yP~KZPuJ? ß\JjJKTrJ @Kz KhP~PZ, vyPr @r @PVr oPfJ @PxjJ? Aa kJgPr ßZP~ ßVPZ, mJrJªJr aPm nJPx TuKoufJ? KYKb ßuUJr InqJx yJKrP~ ßVPZ ßxA TPm, fmM fáKo pUj mPuPZJ KYKb KuUPf, kMrJPjJ TgJèPuJ CÅKT KhPuJ oPjr I\JP∂? xo~ iJmoJj Ivõ, hs∆f ßkKrP~ pJPò? @oJr ßfJ vLfKmPTu ZáAÅ ZáAÅ xPºq? fáKo KhuäL ßkRÅPZ @oJr FA KYKb kJPm? \mJm KhS, k´fLãJ~ rAPuo IjMãeÇ AKf vSTf

kPyuJ ‰ekvL KoPv @PZ ßmÅPY gJTJr \jq Ej KjP~ @Px @r \KohJr @jPª ßoPf CPbÇ TíwTPhr ßvJwj TrJr Ijqfo yJKf~Jr KZu yJu UJfJÇ YâmOK≠ yJPr EPjr ßmJ^J ßrPU pJ~ krmftL k´\Pjìr TJPZÇ @\ ßxA Khj @r ßjAÇ TJPur KmmftPe yJKrP~ ßVPZ \KohJrL k´gJÇ ‰mvJU FUj yP~ CPbPZ mJXJKuPhr oyJ C“xPmÇ mJÄuJ xÄÛíKf uJuj TPr ãKePTr \jq yP~ CPb mJXJKuÇ KlPr ßkPf YJ~ ßZJ¢ ßmuJr ˛OKfÇ kMrJfj mZPrr xm VäJjL oMPZ ßlPu jfáj mZrPT mre TPr ßj~Ç ‰mvJU ÊiM @jª KjP~ @Px fJ j~Ç TJu ‰mvJUL ^Pz ±Äx TPr WrmJKzxy VJZkJuJÇ jˆ y~ lxPur oJb, V´Jo ßgPT V´JoÇ ±Äx ßoPj ßjS~J KYrJYKrf InqJxÇ F IJmJr k´TKí f IPgt ±ÄxS, jfáj xOKÓr CuäJxÇ ‰YP©r k´Ur ßrRPhs ßYRKYr yS~J FT kvuJ mOKˆ @jPªr mjqJ mP~ ßh~ @r fUj oPj y~ F mMK^ ‰mvJU FPuJÇ ‰mvJUL ßouJ~ vf TÓ hM”U hNPr ßlPu KjP~ @Px oyJ @jªÇ V´JPo V´JPo mPx ‰mvJUL ßouJÇ TUPjJ yJaPUJuJ, TUPjJ mafuJ~Ç V´Jo ßgPT vyPrr xmt©Ç dJTJ vyPr rojJr maoNPu mPx mJÄuJPhPvr xmtmyO “ ‰mvJUL ßouJÇ ßhv ßZPz k´mJPxS ßpUJPj @PZ mJXJuL ßxUJPjA oyJ iMoiJPo kJKuf yPò ‰mvJUL C“xmÇ u§Pjr GnJxt Klfl kJPTt @P~J\j TrJ y~ ßhPvr mJAPr xmt mOy“ ‰mvJUL ßouJÇ ßxKhj xmJA yP~ CPb mJXJKuÇ xJ\JPjJ y~ mKjtu @P~J\PjÇ kJ∂J AKuv ßgPT ÊÀ TPr gJPT mJXJKu~JjJr xTu UJmJrÇ gJPT ojoMêTr xJÄÛíKfT kKrPmvjJÇ kKref y~ mXJKuPhr Kouj ßouJÇ FZJzJ ßZJa mz KmKnjú xÄVbj @P~J\j TPr mJÄuJ jmmwt S ‰mvJUL C“xmÇ kOKgmLr KmKnjú k´J∂PrA @P~JK\f y~ xoJj fJPu ‰mvJULr IjMÔJjÇ FaJA mJ To KTPxrÇ k´mJPx ßp ßpUJPjA gJTáT jJ ßTPjJ ‰mvJU FPu k´JPe jfáPjr ßhJuJ uJPV, ßTjjJ ‰mvJU KoPv @PZ k´KfKa mJXJKur k´JPeÇ xmJAPT mÄuJ jmmPwtr ÊPnòJÇ ßuUT: xÄmJhTotLÇ

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj


AxuJo

26 April - 02 May 2019

vPmmrJPfr èÀfô S lK\uf oMlfL ßoJyJÿh AmsJKyo UKuu vJmJj oJPxr kûhv r\jL fgJ vPmmrJf oMxKuo CÿJyr TJPZ FTKa oKyoJKjõf, fJ“kptoK§f S lK\ufkNet rJfÇ rJxMu (xJ.) F rJfPT 'uJAuJfMj KjxPl Koj vJmJj' fgJ 15 vJmJPjr rJf mPuPZjÇ FA KmPvw rJPfr mqJkJPr ßTJr@Pj xrJxKr ßTJPjJ CPuäU kJS~J pJ~ jJÇ Imvq ßTC ßTC xMrJ hMUJPjr 3jÄ @~JPf CKuäKUf mrTfo~ rJfPT vPmmrJf KyPxPm mqJUqJ TPrjÇ IjqrJ mrTfo~ rJf ÆJrJ vPmThrPT ßmJ^JPjJ yP~PZ mPu CPuäU TPrjÇ KxyJy Kx•Jy yJKhx V´P∫r ßTJPjJ ßTJPjJ yJKhPx FA rJPfr KmPvwfô KjPhtvT yJKhx mKetf yP~PZÇ F ZJzJ IjqJjq yJKhx V´P∫S FA rJPfr KmPvwPfôr CPuäU kJS~J pJ~Ç Ijq yJKhPx rJxMuMuäJy (xJ.) mPuj, @uäJy oiq vJmJPjr rJPf @®k´TJv TPrj FmÄ oMvKrT S KyÄxMT mqfLf fJÅr xíKÓr xmPT ãoJ TPrj (AmjM oJ\Jy :1390)Ç @uäJyfJ~JuJ kKm© ßTJr@Pj ArvJh TPrPZj, '@Ko FPT ImfLet TPrKZ FT mrTfo~ r\jLPf, @Ko ßfJ xfTtTJrLÇ F r\jLPf k´fqT èÀfôkNet Kmw~ K˙rLTíf y~' (xMrJ hMUJj-3)Ç y\rf ATrJoJ (rJ.) S FThu @PuPor oPf, F @~JPf CKuäKUf 'PoJmJrT r\jL' ÆJrJ vPmmrJfPT ßmJ^JPjJ yP~PZÇ pKhS IPjPT FPT uJAuJfMu Thr mPu oPj TPrjÇ KT∂á FPf vPmmrJPfr x÷JmjJ FTho jJTY yP~ pJ~KjÇ fJA FThu ßoJlJxKxKrPjr of IjMpJ~L vPmmrJf 'PoJmJrT r\jL' yS~J~ F rJfKa IjqJjq rJPfr fMujJ~ KmPvw èÀPfôr hJKm rJPUÇ yJKhx V´∫èPuJPf vPmmrJPfr èÀfô S optJhJ xŒKTtf IPjT yJKhx FPxPZÇ @P~vJ (rJ.) mPuj, FT rJPf @Ko jmLPT (xJ.) jJ ßkP~ fJÅr ßUJÅP\ ßmr yuJoÇ @Ko uãq TruJo, KfKj \JjúJfMu mJKTPf fJÅr oJgJ @TJPvr KhPT fMPu @PZjÇ KfKj mPuj, ßy @P~vJ, fMKo KT @vïJ TPrZ ßp, @uäJy S

fJÅr rJxMu ßfJoJr k´Kf IKmYJr TrPmj? @P~vJ (rJ.) mPuj, fJ j~ mrÄ @Ko nJmuJo ßp, @kKj y~PfJ @kjJr ßTJPjJ ˘Lr TJPZ ßVPZjÇ KfKj mPuj, oyJj @uäJy oiq vJmJPjr rJPf hMKj~Jr KjTamftL @TJPv Imfre TPrj FmÄ TJum ßVJP©r ßowkJPur kvPor ßYP~S IKiT xÄUqT ßuJPTr èjJy oJl TPrj (AmjM oJ\Jy :1389)Ç @uäJyfJ~JuJ F rJPf mJªJPhr FT míy“ hPur èjJy oJl TPr \JyJjúJo ßgPT oMKÜ ßhj KmiJ~ F rJfPT uJAuJfMu mJrJ@f mJ èjJy oMKÜr rJf muJ y~Ç AoJo lUÀ¨Lj rJpL (ry.) mPuj, aqJé @hJ~TJrLrJ ßpoj \jVPer TJZ ßgPT kNet Tr @hJ~ TPr fJPhrPT mJrJ@f mJ hJ~ oMKÜr xJKatKlPTa y˜J∂r TPrj, @uäJyfJ~JuJS F rJPf oMKoj mJªJPhr ãoJ TPr \JyJjúJo ßgPT oMKÜr xJKatKlPTa ßhj mPu F rJPfr jJoTre yP~PZ uJAuJfMu mJrJ@f (fJlKxPr TJKmr)Ç @P~vJ (rJ.) ßgPT mKetf- rJxMu (xJ.) mPuj, oiq vJmJPjr rJPf @uäJyfJ~JuJ hMKj~Jr @xoJPj fJÅr ryof ßk´re TPrj FmÄ TJum ßVJP©r ßowkJPur kvPor ßYP~ IKiT xÄUqT mJªJPT ãoJ TPrj (KfrKoK\-739)Ç @uäJyfJ~JuJ F rJPf TJum ßVJP©r ßowkJPur kvPor ßYP~ IKiT xÄUqT mJªJPT \JyJjúJo yPf kKr©Je hJj TPrj (mJ~yJKT°)Ç fUjTJr xo~ @rm ßhPv xmtJKiT xÄUqT ßow KZu FToJ© x’uÇ CP¨vq, SA rJPf @uäJyfJ~JuJr mqJkT ãoJr k´Kf CÿPfr híKÓ @TwteÇ vPmmrJPfr KmPvw oJyJ®q yPò, F rJPf @uäJyfJ~JuJ mJªJr ßhJ~J TmMu TPrjÇ @mhMuäJy AmPj CoJr ßgPT mKetf- KfKj mPuj, kÅJÅY rJPfr ßhJ~J KlKrP~ ßhS~J y~ jJÇ r\Pmr k´go rJf, vPmmrJPfr rJf, \MoJr rJf, BhMu Klfr S ßTJrmJKjr rJf (mJ~yJKT°)Ç y\rf @uL (rJ.) ßgPT mKetfKfKj mPuj, rJxMu (xJ.) mPuPZj, IitvJmJPjr rJf mJ vPmmrJPf xNptJP˜r krkrA @uäJyfJ~JuJ hMKj~Jr @TJPv ImfLet yP~ muPf gJPTj, ßTJPjJ ãoJ k´JgtjJTJrL @PZ

vPmmrJPf @fvmJK\, kaTJ láaJPjJ, oxK\h, ßhJTJj S IKlPx @PuJTxöJ, Tmr˙JPj kM Ikte, jJrLkMÀPwr xKÿKuf K\~Jrf, IpJKYf @jª CuäJx, ßmÉhJ TgJmJftJ, AmJhf-mPªKV mJh KhP~ IpgJ ßWJrJWMKr, ßxuKl S yJuM~JÀKa mJ UJjJKkjJr ßkZPj ßmKv xo~ jÓ TPr AmJhf ßgPT Kmrf gJTJ ImvqA KjªjL~Ç FèPuJ v~fJKj TMoπeJ ‰m KTZMA j~Ç TJP\A F TJ\èPuJ ßgPT Kmrf gJTJ FTJ∂ TftmqÇ @uäJyfJ~JuJ @oJPhr fJSKlT hJj TÀjÇ KT? @Ko fJPT ãoJ TrmÇ ßTJPjJ KrK\T k´JgtjJTJrL @PZ KT? @Ko fJPT KrK\T hJj TrmÇ ßTJPjJ Kmkjú-KmkhV´˜ @PZ KT? @Ko fJr Kmkh hNr TrmÇ FnJPm @rS mqKÜPT l\r yS~J kpt∂ cJTPf gJPTj (AmPj oJ\Jy)Ç Foj oKyoJo~ èÀfôkNet rJPfS @uäJyr IPvw ryof S ãoJ ßgPT KTZM yfnJVq mqKÜ mKûf y~Ç y\rf oM~J\ AmPj \JmJu rJxMuMuäJy (xJ.) ßgPT metjJ TPrj, @uäJyfJ~JuJ vJmJj oJPxr 15 fJKrU fgJ vPmmrJPf xíKÓTáPur 31 kOÔJ~

Yáu-hJKzPf Tuk mqmyJPrr mqJkJPr pJ mPu AxuJo pMmJP~r @yoJh mJitTq oJjm\LmPjr FT IKjmJpt mJ˜mfJÇ ßmÅPY gJTPu k´PfqTKa oJjMw mí≠ yPmj FaJA @uäJyr KmiJjÇ mJitTq FPu IPjPTr YMu-hJKz imiPm xJhJ yP~ pJ~Ç xJhJ hJKzS~JuJ IPjPT hJKz S YMPu ßU\Jm mJ ßoPyKh mqmyJr TPrjÇ @mJr mJitTq\Kjf TJre ZJzJS IkKref m~PA IPjT pMmPTr oJgJr YMu ßkPT pJ~Ç YMu TJPuJ TrPf fJrJS KmKnjú k≠Kfr @vs~ ßjjÇ YMu-hJKzPf Tuk, ßU\Jm mJ ßoPyKh pJA ßyJT, fJ mqmyJPrr @PV oMxuoJjPhr CKYf AxuJPor híKÓPf fJ TfaJ ‰mi fJ ß\Pj mJitTq\Kjf TJrPe TJPrJ YMu-hJKz ßkPT ßVPu fJPf ßU\Jm mqmyJr TrJ ‰miÇ fPm fJ TJPuJ ßU\Jm yPf kJrPm jJÇ jmLK\ (xJ.) oNuf ßoPyKh mJ F irPer rPXr ßTJPjJ K\Kjx ÆJrJ YMu-hJKz rJXJPf C“xJy KhP~PZjÇ y\rf \JPmr AmPj @»MuäJy (rJ.) ßgPT mKetf, oÑJ Km\P~r Khj jmLK\ (xJ.) y\rf @mMmTPrr KkfJ @mM TMyJlJr (rJ.) YMu-hJKz kJTJ ßhPU fJPT muPuj, ÈFaJPT ßTJPjJ KTZM ÆJrJ kKrmftj TPrJÇ fPm TJPuJ ßgPT Kmrf gJPTJÇ' (xKyy oMxKuo : 5466)Ç F yJKhPx TJPuJ ZJzJ ßoPyKh rX mJ Ijq ßU\Jm mqmyJPrr C“xJy ßhS~J yP~PZ FmÄ TJPuJ ßU\Jm mqmyJr TrPf KjPwi TrJ yP~PZÇ mJitTq ßVJkj TrJr \jq míP≠r \jq xJhJ YMuhJKzPf TJPuJ ßU\Jm mqmyJr FPTmJPrA

jJJ\JP~\Ç TJPuJ ßU\Jm mqmyJrTJrL mqKÜ \JjúJPfr WsJeS kJPm jJÇ y\rf @»MuäJy AmPj @æJx (rJ.) ßgPT mKetf, rJxMuMuäJy (xJ.) mPuj, ÈPvw pMPV Foj FT xŒ´hJP~r @KmntJm WaPm pJrJ (YMu-hJKzPf) TmMfPrr mMPTr rPXr oPfJ TJPuJ ßU\Jm mJ Tuk mqmyJr TrPmÇ fJrJ \JjJjPfr xMVºS kJPm jJÇ (@mM hJCh : 4212)Ç pJrJ YMu-hJKzPf TJPuJ rX mqmyJr TrPm fJrJ \JjúJf ßgPT ßfJ mKûf yPm @mJr fJPhrPT n~Jmy vJK˜r ÉKv~JKrS KhP~PZj oyJjmL (xJ.)Ç y\rf @mM hJrhJ (rJ.) ßgPT mKetf yJKhPx jmLK\ (xJ.) mPuj, TJPuJ Tuk mqmyJrTJrL mqKÜr ßYyJrJ KT~JoPfr Khj @uäJy fJ@uJ TJPuJ TPr ßhPmjÇ' ßTKoTqJupMÜ ßp ßoPyKhr rÄ xŒNet TJPuJ ßxaJr jJo ßoPyKh yPuS fJ mqmyJr jJ\JP~\Ç fPm ßTJPjJ ßU\Jm pKh FPTJmPr TJPuJ jJ yP~ Kovs rPXr yp fJ mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ xMrJ „Por 30 jÄ @~JPf @uäJy fJ@uJ mPuj, È@uäJyr xíKÓr ßTJPjJ kKrmftj ßjAÇ' IgtJ“ k´TíKfVfnJPm @uäJyr xíÓ ßTJPjJ xíKÓPT kKrmftj xJij TrJ pJPm jJÇ xJhJ KTÄmJ TJPuJ YMu-hJKzS k´TíKfVfnJPm @uäJy fJ@uJr xíKÓÇ fJ kKrmftj yJrJoÇ TJPuJ rX ÆJrJ kJTJ YMu-hJKzPT TJPuJ TPr KjP\PT pMmT KTÄmJ IPkãJTíf To m~xL \JKyr TPrj IPjPTÇ mJitTq\Kjf TJrPe YMu-hJKz ßkPT ßVPu fJ ßfJ @vLmtJhÇ IPjPT kJTJ YMu S

hJKz CKbP~ ßlPu pMmT xJ\Pf YJj IgY oMKoPjr FTKa YMu xJhJ yPu FTKa èjJy ^Pz pJ~Ç y\rf @»MuäJy AmPj @or (rJ.) ßgPT mKetf, jmLK\ (xJ.) mPuj, ßfJorJ kJTJ YMu fMPu ßlPuJ jJÇ ßTjjJ kJTJ YMu yPuJ oMxuoJPjr ß\qJKfÇ ßTJPjJ oMxuoJPjr FTKa YMu ßkPT ßVu @uäJy fJr \jq FTKa ßjKT KuPU ßhj, FTKa optJhJ míK≠ TPrj, FTKa èjJy ãoJ TPrjÇ' (oMxjJPh @yoJh : 6962)Ç mJitTq\Kjf TJrPe xJhJ yP~ pJS~J YMuhJKzPf TJPuJ ßU\Jm mqmyJPr KjPwPir oNu TJre yPuJ, Fr ÆJrJ @uäJyk´h• mJitTqPT ßVJkj TPr oJjMPwr xJoPj KjP\PT fÀe KyPxPm Ck˙Jkj TrJÇ Fr lPu mqKÜVf @YrPeS k´nJm kPzÇ FaJ FT irPer k´fJreJÇ @uäJyr lJ~xJuJPT ßoPj jJ ßjS~Jr jJoJ∂rÇ fPm IxM˙fJ, YMPur pfú jJ ßjS~J, ßTJPjJ SwMi mqmyJPrr TJrPe mJ Ijq ßTJPjJ TJrPe IkKref m~PxA ßp pMmPTr YMu-hJKz xJhJ yP~ ßVPZ ßpPyfM ßx @xPu mí≠ j~, FUJPj mJitTq ßVJkj TrJ yPò jJ fJA ßx TJPuJ ßU\Jm mqmyJr ‰mi mPuA IPT @Puo of KhP~PZjÇ (lJ~\Mu TJKhr : 1/336)Ç mJitPTqr @PVA xJhJ yP~ pJS~J YMPu ßTJPjJ PTJPjJ kNmtmftL @PuoS TJPuJ ßU\Jm mqmyJr TPrPZjÇ AoJo \MyKr (ry.) mPuj, @oJPhr ßYyJrJ pUj xPf\ KZu fUj @orJ TJPuJ 31 kOÔJ~

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

Friday, 26 April Fajr 4:15 Sunrise 5:39 Zuhr 01:02 Asr 5:59 Maghrib 8:20 Isha 9:49 Saturday, 27 April Fajr 4:12 Sunrise 5:37 Zuhr 01:02 Asr 6:01 Maghrib 8:22 Isha 9:51 Sunday, 28 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:09 5:35 01:02 6:02 8:23 9:53

Monday, 29 April Fajr 4:07 Sunrise 5:33 Zuhr 01:02 Asr 6:03 Maghrib 8:25 Isha 9:56 Tuesday, 30 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:04 5:31 01:02 6:04 8:27 9:58

Wednesday, 01 May Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:02 5:29 01:02 6:05 8:28 10:00

Thursday, 02 May Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

3:59 5:27 01:02 6:06 8:30 10:00

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

26 April - 02 May 2019

Surmanews

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Indian Takeaway for Sale

Takeaway shop for Sale Takeaway shop for sale in Hackney, East London. 6.5 years remaining open lease, business for sale £60,000. Rent £12,000.00, no rates. Including all equipment and machinery from grill to fryers to ice cream. For more info please Call Mr Zaahid on 07960 030 164

31/05/19

A thirty two years old running Indian Takeaway in Lewisham area is for sale. It has an open lease for 12 years; yearly rent is £12360.00 only, no rates. Weekly turnover £2,000 - £2,200. Food hygiene rating is five (5). Good business, price is negotiable. A3 permission including basement. Only interested buyers please contact: Abdul Baten: 07506 844 481 Ariful Islam: 07577 417 014 29/04/19

Indian Takeaway For Sale

Indian Takeaway located in very busy residential area New Ash Green Longfield Kent off A2 before M25 junction. Taking £3,000+p/w rent £8,000p/a 8 years open lease. Quick sale. For more information please contact Raju: 07984 369 812 Noyon: 07478 888 559 Shah: 07939 466 148 31/05/19

In Brighton, Good running business. 20k rent, No rate. Newly refurbished. 10 years lease. Open lease, Staff house. For further information please call 07736 958 052 07429 836 724

Classifieds

Restaurant For Sale 35 Seater Indian Restaurant for sale, in Benfleet, Essex. Rent & rate 16k. Weekly takings approx 3k. 2 bed flat included, rented £800 per month. Secure 18 year lease. Selling due to management issues. £35k ono Contact after 6pm Mr. Uddin 07533 583 402

Restaurant For Sale

31/05/19

❚ 1 week - £50 2 weeks - £80 ❚ 3 weeks - £120 4 weeks - £130 ❚ 6 WEEKS @ £150 + 6 months ❚ newspapers FREE. ❚ 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ

24/06/19


26 April - 02 May 2019

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A

MAC

Solicitors

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

rJ KmFjKk uJr lÅJPh KhvJyJ oPiq rJ~?

oJo Jr oJouJ~ 9 @VPˆr ßjf PyKn~qJr 33 Km Ju Jv x FK≤ ß Pl∑¥PT UMj

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

ßoP~r m~ P~ IKnpMÜ TrJr hJ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr ßmKv pgJpg L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx aJKr r k´KfPrJP ßrPU IJPrJ ßoP~ KmiJj Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo ßxPâ KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £35.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

26 April - 02 May 2019

24 FKk´u - ßxRKh @rm Vf 23 FKk´u, oñumJr FT KhPjA fJPhr 37 \j jJVKrPTr oífMqh§ TJptTr TPrPZÇ ÈxπJxmJPhr' hJP~ hK§f Fxm mqKÜr h§ TJptTr TrJ y~Ç mJftJ xÄ˙J FFlKkr k´KfPmhPj FA fgq \JjJPjJ y~Ç Kfj mZr @PV FTAnJPm VeyJPr oífMqh§ TJptTr TPrKZu ßhvKaÇ F KjP~ fUj ArJPjr xPñ ßxRKh @rPmr xŒTtPòPhr WajJ kpt∂ WPaÇ VfTJu ßhvKar rJ\iJjL Kr~Jh, kKm© jVrL oÑJ S oKhjJ, TJKxo k´Phv S kNmtJûuL~ k´PhPv FA 37 \Pjr oífMqh§ TJptTr TrJ y~Ç PxRKh @rPmr rJÓsL~ xÄmJh xÄ˙J ßxRKh ßk´x

ßnJa KhP~ pJ muPuj ßoJKh 23 FKk´u : TzJ KjrJk•Jr oPiq nJrPfr ßuJTxnJ KjmtJYPjr fífL~ hlJr ßnJa V´ye YuPZÇ @\ oñumJr @yPohJmJPhr rKjk FuJTJr mMPg ßnJa KhP~PZj k´iJjoπL jPrªs ßoJKhÇPnJa ßhS~Jr @PV xTJPu è\rJPar VJºLjVPr oJ yLrJPmPjr xPñ ßhUJ TPrj ßoJKhÇ oJP~r @vLmtJh KjP~ xTJu @aaJ jJVJh KjP\r ßnJa ßhj KfKjÇ Frkr KjmtJYjL k´YJPr kKÁomPñr @xJjPxJPur

ßxRKh xrTJr KhPjA 37 \Pjr oOfáqh§ KhPuJ FP\K¿ \JKjP~PZ, xπJxmJh V´ye S CV´mJhL KY∂J iJre FmÄ KjrJk•J KmW&j S jJ\MT TrPf xπJxL hu Vbj TrJr hJP~ 37 \Pjr oífMqh§ TJptTr TrJ yP~PZÇ

CP¨Pv rSjJ yjÇ PnJa ßhS~Jr kr xJÄmJKhTPhr ßoJKh mPuj, ÈxπJxmJPhr I˘ @AAKc, @r VefPπr vKÜ ßnJaJr @AKcÇ @Ko KmvõJx TKr, ßnJaJr @AKcr vKÜ IPjT ßmKvÇ fJA xmJA ßnJa KhjÇ' Fr @PV VfTJu ßxJomJr oyJrJPÓs KjmtJYjL k´YJPr pJj ßoJKhÇ ßxUJPj vsLuïJ~ KV\tJ S ßyJPaPu yJouJ YJKuP~ 290 \jPT yfqJr KmwP~ TgJ mPuj ßoJKhÇ KfKj mPuj, 2014 xJPu fJÅr xrTJr ãofJ~ @xJr kr nJrPfr KjrJk•J ß\JrhJr yP~PZÇ PoJKh mPuj, È@kjJPhr KjÁ~ oPj @PZ 2014 xJPur @PV nJrPfr Im˙J ßToj

KZuÇ @orJ FUj @r ßx Im˙J~ ßjAÇ fUj ßhPvr ßTJPjJ jJ ßTJPjJ ˙JPj k´KfKhj ßmJoJ KmP°JrPer WajJ WafÇ' @\ nJrPfr 15Ka rJP\qr 117 @xPjr ßnJa V´ye YuPZÇ ßnJaJr xÄUqJ k´J~ 18 ßTJKa 80 uJUÇ k´iJjoπLr Kj\ FuJTJ è\rJa S k´iJj KmPrJiL hu TÄPV´x xnJkKf rJÉu VJºLr KjmtJYjL @xj ßTrJuJ~ ßnJa V´ye YuPZÇ 11 FKk´u ßgPT ßuJTxnJ KjmtJYPjr ßnJa V´ye ÊÀ y~Ç xJf hlJ~ ßnJa yPmÇ @VJoL 19 ßo ßvw hlJr ßnJa yPmÇ Frkr 23 ßo luJlu \JjJPjJ yPmÇ xN©: r~aJxt, @jªmJ\Jr kK©TJ IjuJAj

ßxRKh ßk´x FP\K¿ \JKjP~PZ, ßp 37 \Pjr oífMqh§ TJptTr TrJ yP~PZ, fJPhr oPiq FT\jPT kPr ^MKuP~ rJUJ y~Ç èÀfr IkrJPir ßãP© FA irPjr vJK˜r KmiJj rP~PZÇ PxRKh ßk´x FP\K¿Pf k´TJKvf fgq IjMpJ~L, YuKf mZPrr ÊÀ ßgPT F kpt∂ ßxRKh @rPm I∂f 100 \Pjr oífMqh§ TJptTr TrJ yP~PZÇ 2016 xJPu ßxRKh @rm Kv~J ßjfJ Kjor @uKjorxy 47 \Pjr oífMqh§ TJptTr TPrÇ xπJxmJPhr hJP~ fJÅPhr oífMqh§ TJptTr TrJ y~ mPu SA xo~ ßxRKh @rm \JKjP~KZuÇ Kjor @u-KjoPrr oífMqh§ TJptTr KjP~ ArJPjr xPñ fLms KmPrJPi \KzP~ kPz ßxRKh @rmÇ

ãKePTr nMPu yJKxr ßUJrJT AorJj!

ßpRj ßTPuïJKrPf ßlÅPxPZj nJrPfr k´iJj KmYJrkKf?

24 FKk´u - nJrPfr xMKk´o ßTJPatr k´iJj KmYJrkKf r†j VQV pJPf khfqJV TPrj, ßx \jqA fJÅr KmÀP≠ ßpRj ßyj˜Jr xJ\JPjJ IKnPpJV @jJ yP~PZÇ ßxA wzpPπ ßhPvr k´nJmvJuL KTZM mqKÜ \KzfÇ C“xm KxÄ mJA¿ jJPor FT @Aj\LmL FA èÀfr IKnPpJV FPjPZjÇ VfTJu ßxJomJr xMKk´o ßTJPat FT yuljJoJ~ KfKj FA IKnPpJV TPrjÇ @\ oñumJr xMKk´o ßTJat SA @Aj\LmLPT ßjJKav kJKbP~ mPuPZ, KfKj ßpj fJÅr hJKmr xogtPj k´oJe hJKUu TPrjÇ C“xmPT TJu mMimJr @hJuPf k´oJexy mqKÜVfnJPm yJK\rJ KhPf muJ yP~PZÇ

xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKf IÀe Kovs, KmYJrkKf @r Fl jKroqJj S KmYJrkKf hLkT è¬ FA KjPhtv KhP~ mPuj, KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJxÄâJ∂ Ifq∂ èÀfôkNet \j˝Jgt Kmw~ FaJÇ oJouJKa ßlPu jJ ßrPU mMimJr xTJPuA fJA C“xmPT k´oJexy yJK\r yPf muJ yP~PZÇ k´iJj KmYJrkKfr KmÀP≠ xŒ´Kf FT jJrL ßpRj ßyj˜Jr IKnPpJV @PjjÇ 35 mZr m~xL SA jJrL xMKk´o ßTJPatr FT xJPmT TotLÇ KfKj k´iJj KmYJrkKfr mJKzr IKlPx \MKj~r ßTJat IqJKxˆqJ≤ KZPujÇ fJÅr IKnPpJV, 2018 xJPur IPÖJmr oJPx VQV fJÅPT ßpRj ßyj˜J TPrjÇ k´KfmJh TrJ~ fJÅPT k´gPo SA IKlx

ßgPT xKrP~ ßhS~J y~, kPr YJTKr ßgPTSÇ FA IKnPpJV \JKjP~ SA jJrL xMKk´o ßTJPatr 22 \j KmYJrkKfr TJPZ yuljJoJ ßkv TPrjÇ FA IKnPpJV ßvJrPVJu ßlPu ßh~Ç k´iJj KmYJrkKf xPñ xPñA xm IKnPpJV I˝LTJr TPrjÇ KmYJrkKf VQV mPuPZj, ßhPvr KmYJr mqm˙JPT kñM TPr TJ\ yJKxPur CP¨PvqA mz ßTJPjJ vKÜ FA YâJ∂ TPrPZÇ xPmtJó @hJuPfr ßoJa 27 \j KmYJrkKfr xogtjA KfKj ßkP~PZjÇ fJÅr xogtPj mäV KuPUPZj ßTªsL~ @AjoπL IÀe ß\aKuÇ KfKj KuPUPZj, k´JKfÔJKjT K˙fJm˙J jÓ TrJA FA irPjr IKnPpJPVr CP¨vqÇ IKnPpJPVr ÊjJKjr \jq xMKk´o ßTJat KmPvw ßmû Vbj TPrPZjÇ ˝~Ä k´iJj KmYJrkKf rP~PZj SA KmPvw ßmPûÇ @r @PZj KmYJrkKf IÀe Kovs S x†Lm UJjúJÇ IKnPpJPVr fhP∂ CókptJP~r TKoKa VbPjr hJKm \JKjP~PZ jJVKrT xoJ\Ç FA Im˙JPfA YJûuq ßlPu KhP~PZj @Aj\LmL C“xm KxÄ mJA¿Ç fJÅr hJKm, k´iJj KmYJrkKfPT khfqJV TrJPfA FA IKnPpJV @jJ yP~PZÇ

ßpRj ßyj˜Jr KogqJ oJouJ xJ\JPf I\~ jJPor FT mqKÜ fJÅPT ßhz ßTJKa aJTJ KhPf ßYP~KZPujÇ FA IKnPpJV \JjJPf FTaJ xJÄmJKhT ‰mbPTr @P~J\j TrJr TgJS fJÅPT muJ yP~KZuÇ C“xm SUJPjA ßgPo gJPTjKjÇ xMKk´o ßTJPat \oJ ßhS~J KjP\r yuljJoJ~ fJÅr hJKm, ß\a F~JrSP~P\r k´KfÔJfJ jPrv V~Ju S hJCh AmsJKyPor oPfJ hJKV IkrJiLrJ FA wzpPπr xPñ pMÜÇ pMÜ @PZj rPov votJ jJPor FT mqKÜ, KpKj hJCh AmsJKyPor ßuJT FmÄ ÈaJTJr KmKjoP~ oJouJr rJ~ k´nJKmf' TPr gJPTjÇ fJÅr hJKm, ß\a F~JrSP~P\ hJCPhr uKVú rP~PZÇ FA ßmxrTJKr KmoJj xÄ˙JKa xŒ´Kf mº yP~ ßVPZÇ C“xm mJA¿ fJÅr yuljJoJ~ ßmv KTZM k´oJe gJTJr TgJ \JKjP~PZjÇ ßxA xm k´oJe fJÅPT hJKUu TrPf muJ yP~PZÇ TPktJPra hMKj~Jr mz mz mqKÜ S hJCh AmsJKyPor oPfJ IkrJiLr jJo k´TJv TPr ßhS~J~ C“xm k´JeyJKjr @vïJ TrPZjÇ yuljJoJ~ mPuPZj, fJÅPT yfqJ TrJ yPf kJPrÇ

24 FKk´u - rJÓsL~ xlPrr IÄv KyPxPm mftoJPj ArJPj @PZj kJKT˜JPjr k´iJjoπL AorJj UJjÇ ßxUJPj nMumvf FT o∂mq TPr xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo yJKxr ßUJrJT yP~PZj KfKjÇ xLoJ∂ IûPu hMA ßhPvr ßpRg CPhqJPVr ChJyre KhPf KVP~ AorJj UJj mPuPZj, xLoJP∂ \JotJKj S \JkJPjr ßpRg Kv•Jûu rP~PZÇ nJrfL~ xÄmJhoJiqo FjKcKaKnr UmPr muJ yP~PZ, ArJPjr ßk´KxPc≤ yJxJj ÀyJKjr xPñ FT ßpRg xÄmJh xPÿuPj AorJj UJj mPuj, xLoJP∂ \JotJKj S \JkJPjr ßpRg Kv•Jûu rP~PZÇ KÆfL~ KmvõpM≠ákrmftL xoP~ IgtQjKfT xŒTt o\mMf TrPf hMA ßhv TLnJPm xLoJ∂ IûPu ßpRg Kv•Jûu VPz fMuPZ, ßxKa ßmJ^JPf KVP~A \JotJKj-\JkJj xLoJP∂r TgJ CPuäU TPrj KfKjÇ KT∂á @hPf \JotJKjr xPñ \JkJPjr ßTJPjJ xLoJ∂A ßjAÇ oNuf \JotJKj-l∑J¿ xLoJP∂r TgJ muPf KVP~ \JotJKj-\JkJj xLoJP∂r TgJ mPuPZj AorJjÇ KÆfL~ KmvõpMP≠r kr FKuPx mºMfô YMKÜr @SfJ~ hMA ßhPvr xLoJP∂ ßpRg Kv•Jûu ˙Jkj TrJ y~Ç FKhPT AorJPjr FA nMPur KnKcS xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ZKzP~ kzPu fJÅPT KjP~ ßmv yJKxbJ¢J yP~PZÇ kJKT˜Jj Kkkux kJKatr (KkKkKk) ßY~JroqJj KmuJS~Ju nMP¢J \JrhJKr AorJPjr FA nMuPT ÈuöJ\jT' mPu CPuäU TPrPZjÇ xPñ AorJjPT ßUJÅYJ ßoPr mPuPZj, ÊiM KâPTa ßUuJr ßpJVqfJr TJrPe TJCPT IéPlJct KmvõKmhqJuP~ k´PmvJKiTJr KhPu Foj kKrK˙KfrA CØm yPm! KâPTaJr ßgPT rJ\jLKfKmh kPr k´iJjoπL yS~J AorJj UJPjr Foj nMu Imvq FA k´gomJr j~Ç Fr @PV Vf mZPrr KcPx’Pr @Kl∑TJPT ÈCbKf ßhv' KyPxPm @UqJ KhP~S ßmv xoJPuJKYf yP~KZPuj kJKT˜JPjr 22fo k´iJjoπLÇ

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

KlKukJAPj vKÜvJuL nNKoTŒ 23 FKk´u - KlKukJAPjr oiqJûPu @\ oñumJr ˙JjL~ xo~ ßmuJ hMAaJr KhPT vKÜvJuL nNTŒj IjMnf N yP~PZÇ pMÜrJPÓsr nNfJK•ôT \Krk xÄ˙Jr (ACFxK\Fx) fgqoPf, KrUaJr ßÛPu nNKoTPŒr

oJ©J KZu 6 hvKoT 3Ç Vf 22 FKk´u, ßxJomJr ßhvKar C•rJûPu 6 hvKoT 1 oJ©Jr nNKoTPŒ 11 \Pjr k´JeyJKjr kr @\ jfMj TPr oiqJûPu nNTŒj IjMnf N yP~PZÇ ßhvKar oiqJûu fMKfKmVJPjr 13 KTPuJKoaJr kNPmt Fr ßTªs˙uÇ VfTJPur nNKoTPŒ FTKa xMkJroJPTta ßnPX kPzÇ nNKoTPŒ FUj kpt∂ 11 \j oJrJ ßVPZjÇ IPjPT FUPjJ KjPUJÅ\Ç C≠JrTJrLrJ ßâjxy KmKnjú pπkJKf mqmyJr TPr C≠JrTJ\ YJuJPòjÇ


26 April - 02 May 2019

KmùJkj

23


24

oMÜKY∂J

26 April - 02 May 2019

IjMxºJjL xJÄmJKhTfJ: mJiJ, C•re ATPfhJr @yPoh ßuUT: xJPmT \\, xÄKmiJj, rJ\jLKf S IgtjLKf KmPväwT

fgq xÄV´y FmÄ xÄVíyLf fPgqr oNuqJ~Pjr KnK•Pf fJ \joJjMPwr TJPZ k´TJvA yPuJ xJÄmJKhTfJÇ xJÄmJKhTPhr KjrmKòjú k´~JPx xoJP\r pJ KTZM nJPuJ fJxy KmKnjú irPjr IKj~o, IxñKf, Imqm˙JkjJ, hMmtufJ, ßvJwe, KjkLKzj, mûjJ, IQjKfT S jLKfùJjmKyntNf TJptTuJPkr KY© \joJjMPwr xJoPj k´°KM af y~Ç FT\j xJÄmJKhPTr \jq x“, jLKfmJj, ‰jKfTfJxŒjú S C•o YKrP©r IKiTJrL yS~Jr kJvJkJKv ßoiJmL, xJyxL, mMK≠hL¬ yS~J k´P~J\jÇ fJ ZJzJ FT\j xJÄmJKhTPT IiqmxJ~L, ßpJVJPpJV rãJ~ k´fq~L FmÄ ˝L~ KmPmT S xoJP\r TJPZ hJ~m≠ yPf y~Ç mJÄuJPhPvr xPmtJó KmhqJkLb dJTJ KmvõKmhqJu~xy IkrJkr KTZM Ve S ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ xJÄmJKhTfJ S VeoJiqo KmwP~ ˚JfT S ˚JfPTJ•r kptJP~ kzJPuUJr xMPpJV xíKÓ yPuS k´P~J\jL~ kzJPuUJ TPr xJÄmJKhTfJ ßkvJ~ k´Pmv TPrPZj F irPjr mqKÜr xÄUqJ FUPjJ kptJ¬ j~Ç x÷JmjJo~ S YqJPuK†Ä ßkvJ KyPxPm IiMjJ xJÄmJKhTfJ CÅYMoJPjr ßkvJ yPuS @oJPhr ßhPvr ßmKvr nJV xJÄmJKhT rJ\QjKfT KmnJ\Pjr TJrPe ßx uãq ßgPT KmYMqfÇ k´P~J\jL~ Iiq~j-krmftL xJÄmJKhTfJ ßkvJ~ k´Pmv TrPu IgmJ k´Pmv krmftL k´KvãPer oJiqPo KjP\PT hã S ßpJVq TPr fMuPu F ßkvJ~ x÷JmjJo~ S Cöôu Im˙JPj @xLj yS~J x÷mÇ KmPvõr k´KfKa ßhPvr @Aj, KjmtJyL S KmYJr KmnJV xoJP\r TuqJPe èÀfôkeN t nNKoTJ kJuj TPr gJPTÇ F KfjKa k´KfÔJjPT xoJP\r KfjKa ˜÷ KyPxPm Veq TrJ y~Ç mftoJPj VeoJiqo xoJP\r YfMgt ˜÷ KyPxPm KmPmKYfÇ YfMgt ˜÷ KyPxPm VeoJiqo \joJjMPwr @vJ-@TJéãJr k´KfluPj TfaMTM xlu fJ oNuf Kjntr TPr VeoJiqoPT xYu rJUJr k´P~J\Pj KjP~JK\f xÄmJhTotLPhr xKbT FmÄ m˜MKjÔ xÄmJh kKrPmvPjr SkrÇ IfLPf @oJPhr ßhPvr VeoJiqPor oJKuTJjJ, mqm˙JkjJ S xŒJhjJr TJ\ xJÄmJKhPTrJA xŒjú TrPfjÇ KmVf Kfj hvPTrS IKiT xo~ iPr ßhPvr vLwt˙JjL~ VeoJiqoèPuJr oJKuTJjJ, mqm˙JkjJ S xŒJhjJ F KfjKa TJP\ hM”U\jTnJPm ßkvJ\LmL xJÄmJKhTPhr kKrmPft vLwt˙JjL~ mqmxJK~T k´KfÔJj oJKuTPhr @Voj WPaPZÇ FPf TPr xJÄmJKhTfJ ßkvJ~ xffJ S m˜MKjÔfJ~ oKujfJ mJKyqT„Pk hívqoJjÇ VeoJiqPo xJÄmJKhPTrJ fJPhr oMÜ KY∂Jr mKy”k´TJPv ßpj xfq S m˜MKjÔ xÄmJh kKrPmvj

TrPf kJPrj ßxKaPT uãq KyPxPm KmPmYjJ TPr ßhPvr xÄKmiJPj ßoRKuT IKiTJr KyPxPm KY∂J S KmPmPTr ˝JiLjfJ FmÄ mJT˝JiLjfJ ˝LTíf yP~PZÇ F KmwP~ xÄKmiJPj xM¸Ó„Pk CPuäU r~PZ∏ @APjr oJiqPo @PrJKkf pMKÜxñf mJiJKjPwi xJPkPã k´PfqT jJVKrPTr mJT S nJm k´TJPvr ˝JiLjfJr IKiTJPrr FmÄ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJr KjÁ~fJ hJj TrJ yPuJÇ xJiJre xJÄmJKhTfJ S IjMxºJjL xJÄmJKhTfJr oPiq KnjúfJ rP~PZÇ FT\j IjMxKº“xM xJÄmJKhT FTKa KjKhtÓ KmwP~ fJr IjMxKº“xM oj ßgPT KjKmz kptPmãe S IjMxºJPjr oJiqPo KmKnjú irPjr k´KfTNufJPT ImhKof TPr xfq ChWJaPj xmtJ®T vso KhP~ xlufJr Ijjq jK\r ˙Jkj TPrjÇ kíKgmLr ßpxm ßhPv VefJKπT vJxjmqm˙J xMxÄyf FmÄ rJPÓsr k´KfKa Iñ S KmnJPVr ˝òfJ S \mJmKhKy \jTuqJPe xMKjKÁf ßxxm ßhPv IjMxºJjL xJÄmJKhTfJr kKrxr xLKof yPuS F kPg IV´xr yPf mJiJ ßjAÇ IjMxºJjL xJÄmJKhTfJr kPg pf KmkK• ßhUJ ßh~ hMmtu VefJKπT mqm˙J~, ßpUJPj \jk´KfKjKi S \jPxmTPhr ˝òfJ S hJ~m≠fJ mrJmrA k´Pvúr oMPUJoMKUÇ Fxm ßhPv \jk´KfKjKi S \jPxmPTrJ vKÜoJPjr nNKoTJ~ ImfLet yP~ IjMxKº“xM xJÄmJKhTPhr @AKj \KaufJ~ Km\Kzf TPr @KgtT, oJjKxT S vJrLKrTnJPm KjVíyLf TPrjÇ FT\j IjMxKº“xM xJÄmJKhTPT ‰iPptr krLãJ~ C•Let yPf y~Ç Foj IPjT IjMxKº“xM xÄmJh rP~PZ ßpèPuJr IjMxºJPj FT\j IjMxKº“xM xJÄmJKhPTr TPbJr kKrvso S xJyxL nNKoTJ~ hí|fJr xJPg IV´xr yPf y~Ç FT\j IjMxKº“xM xJÄmJKhTPT uPãq ßkRÅZPf yPu ChqPo nJaJ kzJr ßTJPjJ ImTJv ßjAÇ IjMxKº“xM xJÄmJKhTPhr \Lmj S xŒPhr ^MÅKT rP~PZ, KT∂á pJrJ F kPg kJ mJzJj fJPhr F ^MÅKTr Kmw~ oJgJ~ KjP~A IKmYunJPm FKVP~ ßpPf y~Ç IjMxºJjL xJÄmJKhTfJ~ fgq xÄV´Py TJP~Ko ˝JgtmJhL oyu xm xo~ mz mJiJ KyPxPm ßhUJ ßh~Ç @oJPhr ßhvxy kíKgmLr KmKnjú ßhPv IjMxKº“xM xJÄmJKhPTrJ xÄmJh xÄV´y TrPf KVP~ TJP~Ko ˝JgtmJhL oyPur YrPhr mJiJ~ kPz IkoJKjf S uJKüf yS~Jxy vJrLKrTnJPm KjkLKzf S KjVíyLf yP~PZj Foj WajJ Kmru j~Ç vf k´KfTNufJr krS ßpxm IjMxKº“xM xJÄmJKhT fJPhr \LmjPT fMòùJPj xPfqr IjMxºJPj IoJjMKwT YJk xyq TPr uPãq ßkRÅPZ \joJjMPwr TJPZ xKbT fgq fMPu iPr xJÄmJKhTfJ ßkvJr C“TPwt KjP\PT KmuLj TPr KhPf xhJ Chqf fJrJ xKfqA KYr†LmÇ FT\j IjMxKº“xM xJÄmJKhTPT k´KfPmhj k´˜MPfr ßãP© hãfJr kKrY~ KhPf y~Ç FT\j IjMxKº“xM xJÄmJKhPTr k´KfPmhj ÊiM m˜MKjÔ yPuA YPu jJ, Fr xJPg FKaPT yPf y~ kJbPTr \jq xMkJbq S xy\PmJiqÇ fJr Ck˙JkjJ~ v», mJYjnKñ S nJwJr oJiMpt ßvsJfJPhr @TíÓ FmÄ Âh~ ¸vt TrPf kJrPu IjMxKº“xM k´KfPmhjKa xJgtT oPot KmPmKYf y~Ç mjJjLr Fl @r aJS~JPrr @èj ßjnJPjJr xo~ YfMKhtPT \PzJ yS~J C“xMT \jfJr FTKa mz IÄv pUj ßxuKl ßfJuJ~ mq˜, fUj ßhUJ ßVu mjJjLr TzJAu mK˜Pf mxmJxrf hv mZr m~Pxr jJBo jJoT FTKa mJuT lJ~Jr KmsPVPcr kJKjr kJAPkr kKuKgj ßoJzJPjJ IÄPvr Ckr mPx kJAPkr lMPaJ KhP~ kJKj ßpj ßmr yPf jJ kJPr fJ ßrJPir ßYÓJ~ mq˜Ç mJuTKa lJ~Jr KmsPVPcr kKuKgj ßoJzJPjJ kJKjr kJAPkr IÄPvr Skr hLWtãe mPx gJTJr TJrPe kJAPkr lMPaJ KhP~ kJKj ßmr yS~J ßrJi

IjMxKº“xM xJÄmJKhT mJuTKar IKiTJr rãJ~ ßxJóJr yP~ fJr xJãJ“TJr V´ye TPr fJPT ßp rJ\jLKfr mKur kJÅbJ mJjJPjJr IkPYÓJ TrJ yP~KZu FKa \joJjMPwr xJoPj fMPu irJr k´~Jx KjP~ pMÜrJÓs k´mJxLr TJPZ @Pmhj \JjJj, KfKj ßpj fJr Kx≠J∂ kKrmftj TPr mJuTKaPT fJr k´Kfv´∆f kJÅY yJ\Jr cuJr ßh~Jxy fJr ßuUJkzJr UrY myj TPr fJr @vJ kNet yS~Jr mqm˙J TPrjÇ IjMxKº“xM xJÄmJKhPTr IjMxºJjL k´KfPmhjKa ACKaCPmr oJiqPo nJArJu yPu pMÜrJÓs k´mJxLxy IPjPTA k´Tíf WajJ xŒPTt ImKyf yjÇ Frkr ßhUJ ßVu pMÜrJÓs k´mJxL fJr kNmt k´KfvsMKf IjMpJ~L mJuTKaPT kJÅY yJ\Jr cuJr ßh~Jxy fJr ßuUJkzJr UrY myPjr Kx≠J∂Ka kMj”KjKÁf TPrjÇ x÷m y~Ç VeoJiqo S xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPor TuqJPe mJuTKar F oy“ oJjKmT TJP\r ZKm ßhvmqJkL ZKzP~ kzPu mJuTKaPT KjP~ IPjPTr oPiq @V´Pyr xíKÓ y~Ç KmKnjú VeoJiqo mJuTKar xJãJ“TJr V´yPe mq˜ yP~ kPzÇ VeoJiqPor mPhRuPf k´TJKvf xJãJ“TJr S xÄmJh kPz pMÜrJPÓs mxmJxrf \QjT mJÄuJPhvL mJuTKaPT jVh kJÅY yJ\Jr cuJr ßhj S fJr ßuUJkzJr UrY myPjr hJK~fô ßj~Jr Kmw~ mJuTKa S fJr IKnnJmPTr xJPg xrJxKr TgJ mPu \JKjP~ ßhjÇ pMÜrJPÓsr k´mJxLr xJPg TgJ muJr xo~ mJuTKa mz yP~ kMKuv IKlxJr yS~Jr @vJ mqÜ TPrÇ mJuTKar kKrmJr xŒPTt ßUJÅ\ KjPf KVP~ xÄmJhTotLrJ \JjPf kJPrj, fJr mJmJ-oJ Fr oPiq ZJzJZJKz yP~ ßVPZÇ mJmJ Ijq© KmP~ TPr cJm KmKâ TPr \LmjiJre TPrjÇ Ikr KhPT fJr oJ ßoPx rJjúJ TPr xÄxJPrr mq~ ßoaJjÇ mJuTKa k´JAoJKr ÛMPur kûo ßvseLPf ßuUJkzJ TrPuS InJm IjaPjr TJrPe ÛMPu pJfJ~Jf Kj~Kof j~Ç vJyKr~Jr jJK\o \~ jJoT \QjT KaKn IKnPjfJ S Ck˙JkT KvÊ jJBPor xJãJ“TJr KjPf KVP~ fJPT k´vú TPrj∏ pMÜrJPÓsr k´mJxL ßgPT kJS~J kJÅY yJ\Jr cuJr KhP~ ßx TL TrPmÇ Fr C•Pr mJuTKa mPu∏ kMPrJ kJÅY yJ\Jr cuJr FKfoUJjJ~ KhP~ ßhPmÇ ßTj ßx FKfoUJjJ~ KhP~ ßhPm kMj”k´vú TrPu mJuTKa \JjJ~, UJPuhJ K\~J FKfPor aJTJ ßoPr ßh~J~ ßx FKfoPhr aJTJ KhPf YJ~Ç mJuTKa InJm IjaPjr oiq KhP~ ßmPz SbJÇ fJr mJmJ-oJ Cn~A Ixòu FmÄ hJKrPhsqr TvJWJPf \\tKzfÇ Foj mJuPTr Ff mz k´JK¬r kMPrJ aJTJ FKfoPhr hJj TrPm FKa IPjPTr TJPZ I˝JnJKmT KmPmKYf ßbPTÇ AfqmxPr pMÜrJÓs k´mJxL fJr hJj TrJ kJÅY yJ\Jr cuJr mJuTKa FKfoUJjJ~ KhP~ ßhPm∏ F TgJKa \JjJr kr Kx≠J∂ ßjj ßp, KfKj mJuTKaPT F cuJr y˜J∂r jJ TPr KjP\ xrJxKr ßTJPjJ FKfoUJjJ~ KhP~ ßhPmjÇ mJuTKa S fJr InJmL mJmJ-oJ pMÜrJÓs k´mJxLr Kx≠J∂ \JjJr kr fJPhr nKmwqPfr xMPUr @vJ~ orLKYTJ ßhUJ ßh~ FmÄ fJrJ hM”UnJrJâJ∂ yP~ yfJvJ~ KjoVú yP~ kPzjÇ FTKa IxyJ~ S yfhKrhs kKrmJPrr mJuPTr TJPZ Ff mz k´JK¬ ßgPT mKûf yS~J IPjTaJ oJgJ~ @TJv ßnPX kzJr oPfJ ßbPTÇ KTnJPm k´mJxL ßgPT k´KfvsMf Igt ßlrf kJS~J pJ~ F KY∂J~ ßx pUj KjoVú, fUj @KoÀu ßoJPojLj oJKjT jJoT \QjT IjMxKº“xM xJÄmJKhPTr GTJK∂T k´PYÓJ~

ßmKrP~ @Px mJuTKa k´mJxLr ßh~J YJr uJU aJTJr xokKroJe kJÅY yJ\Jr cuJr ßp FKfoUJjJ~ ßh~Jr ßWJweJ KhP~KZu ßxKa rJ\QjKfT lJ~hJ ßuJaJr \jq fJPT KvKUP~ ßh~J yP~KZuÇ IjMxKº“xM xJÄmJKhT mJuTKar IKiTJr rãJ~ ßxJóJr yP~ fJr xJãJ“TJr V´ye TPr fJPT ßp rJ\jLKfr mKur kJÅbJ mJjJPjJr IkPYÓJ TrJ yP~KZu FKa \joJjMPwr xJoPj fMPu irJr k´~Jx KjP~ pMÜrJÓs k´mJxLr TJPZ @Pmhj \JjJj, KfKj ßpj fJr Kx≠J∂ kKrmftj TPr mJuTKaPT fJr k´Kfv´∆f kJÅY yJ\Jr cuJr ßh~Jxy fJr ßuUJkzJr UrY myj TPr fJr @vJ kNet yS~Jr mqm˙J TPrjÇ IjMxKº“xM xJÄmJKhPTr IjMxºJjL k´KfPmhjKa ACKaCPmr oJiqPo nJArJu yPu pMÜrJÓs k´mJxLxy IPjPTA k´Tf í WajJ xŒPTt ImKyf yjÇ Frkr ßhUJ ßVu pMÜrJÓs k´mJxL fJr kNmt k´KfvsMKf IjMpJ~L mJuTKaPT kJÅY yJ\Jr cuJr ßh~Jxy fJr ßuUJkzJr UrY myPjr Kx≠J∂Ka kMj”KjKÁf TPrjÇ xŒ´Kf IjMxKº“xM xJÄmJKhPTr ßaKuKnvPj k´TJKvf hM'Ka kígT k´KfPmhPjr oJiqPo ßhvmJxL ˝J˙q S TíKw oπeJuP~r IiLj hM'Ka KmnJPVr hM'\j KjoúkptJP~r TotTftJr xLoJyLj hMjLt Kfr KmwP~ xM¸Ó iJreJ uJn TPrÇ FrJ CnP~ hMjtLKfr oJiqPo ßp KmkMu xŒPhr oJKuT yP~PZj fJr kKroJe TP~T yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ KjoúkptJP~r hM'\j TotTftJr F ßyj mqJkT hMjLt Kf ßgPT iJreJ kJS~J pJ~ xrTJPrr KmKnjú KmnJPV hMjtLKfr oJ©J n~JmynJPm Tf xmtV´JxLÇ hM'\j IjMxKº“xM xJÄmJKhT ßpnJPm ˝J˙q S TíKw oπeJuP~r hM'\j TotTftJr hMjtLKfr KY© ßhvmJxLr xJoPj k´TJv TrPuj, FnJPm xrTJPrr IkrJkr oπeJu~ S KmnJPV ßp mqJkT hMjtLKf yPò fJr U§KY©S pKh IjMxKº“xM xJÄmJKhPTrJ \jxÿMPU fMPu irJr k´~Jx ßjj fJPf ßhv, \JKf S \jVe CkTíf yPm FmÄ xrTJPrr xŒPhr IkmqmyJr ßrJi yPmÇ mJÄuJPhPvr Cjú~j mJP\Par FTKa mz IÄv hMjLt Kfr TJrPe ßuJkJa y~Ç @r ßx TJrPe Cjú~Pjr jJPo pJ KTZM y~ fJ ßaTxA y~ jJÇ FPf TPr Cjú~j-krmftL ßhUJ pJ~ rãeJPmãPer ßkZPj KmkMu Igt mq~ yP~ pJ~Ç xrTJPrr KmKnjú KmnJVxy ßhPvr xmt© ßp mqJkT hMjLt Kf yPò F ßgPT kKr©Je ßkPf IjMxKº“xM xJÄmJKhTPhr FKVP~ @xPf yPmÇ fJrJ pKh k´KfKa oπeJu~ S KmnJPVr FTKa TPr hMjLt Kfr KY© \jxÿMPU k´TJPvr k´~Jx ßjj fJ xÄKväÓ KmnJPVr IkrJkr hMjtLKfV´˜Phr hMjtLKfr uJVJo ßaPj irJr ßãP© xyJ~T yPmÇ

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj 020 7041 9494 07951 478 557

ßkJÓJr ÇÇ ßnjJr ÇÇ oqJVJK\j ÇÇ mMTPua KulPua ÇÇ KnK\KaÄ TJct Kc\JAj S Kk´µ TrJ y~


oMÜKY∂J

26 April - 02 May 2019

25

jMxrJf yfqJTJ§: Tf jMxrJPfr jqJ~KmYJr x÷m? @uL rL~J\ ßuUT: pMÜrJPÓsr AKuj~ ߈a ACKjnJKxtKar xrTJr S rJ\jLKf KmnJPVr KcKˆÄèAvc k´Plxr

ßxJjJVJ\Lr oJhsJxJKvãJgtL jMxrJf \JyJj rJKlr yfqJTJP§r kPr ßp YJrKa Kmw~ CPb FPxPZ, fJr oPiq ßpoj @PZ ßhPv ßpRj KjkLzj míK≠r Kmw~, ßfoKj @PZ iotL~ KvãJk´KfÔJPj ßpRj KjkLzPjr k´vÇú @rS @PZ kMKuv S ˙JjL~ k´vJxPjr nNKoTJ, @PZ ˙JjL~ rJ\jLKfr k´vÇú iotL~ KvãJk´KfÔJPj ßpPTJPjJ irPjr IQjKfT TJ\, KmPvwf ßpRj KjkLzPjr WajJ WaPu fJ ßp ßmKv oPjJPpJV @Twte TPrÇ Fr TJre, xJiJrenJPm iPr ßjS~J y~ ßp iotL~ k´KfÔJPj pJÅrJ TJ\ TPrj, fJÅPhr ‰jKfT Im˙Jj vKÜvJuL FmÄ ‰\KmT fJzjJ Kj~πPe fJÅrJ @rS ßmKv xPYfjÇ KT∂á xm xo~A fJ xfq j~Ç fJr xmPYP~ mz k´oJe yPò TqJgKuT YJYtÇ TP~T hvT iPr xJrJ hMKj~Jr KmKnjú YJPYt TqJgKuT iotpJ\PTrJ ÊiM ßp KTPvJr (FmÄ KTPvJrLPhr) ßpRj KjkLzj TPrPZj fJáA j~, fJ iJoJYJkJ ßhS~Jr \jq Foj xm mqm˙J KjP~PZj, pJ @Aj S jLKfQjKfTfJr KmPmYjJ~ IkrJiÇ 1980-Fr hvT ßgPT F KmwP~

fgq-k´oJe S xJãq gJTJ xP•ôS TqJgKuT YJPYtr xPmtJó k´vJxKjT TJbJPoJ FA KjP~ TgJ mPuKjÇ 2002 xJPu ßmJˆj ßVäJmáFr IjMxºJjL k´KfPmhPjr kr F KjP~ pMÜrJPÓs @PuJYjJ ß\JrhJr y~Ç ßkJk \j ku 2001 xJPu F KmwP~ k´go hM”U k´TJv TPrjÇ ÊiM ßp TqJgKuT YJPYtr ßãP©A fJ WPaPZ fJ j~, IjqJjq iPotr ßãP©S KmKòjúnJPm yPuS ßpRj KjkLzj, iwtPer k´oJe @PZ∏k´JKfÔJKjTnJPm FA xm @Yre rãJr mqm˙JS @PZÇ FèPuJ k´oJe TPr ßp xJiJre oJjMw iotL~ xÄ˙Jr TJPZ ßp irPjr Có ‰jKfTfJr k´fqJvJ TPr, fJ xm xo~ kNre y~ jJÇ ßxA k´fqJvJ kNre KjKÁf TrJr CkJ~ yPò SA xm xÄ˙Jr ˝òfJr mqm˙J TrJ, fJPhr Skr oJjMPwr j\rhJKrr mqm˙J TrJ, fJPhr xoJP\r TJPZ hJ~m≠ TrJÇ iotL~ mJ iotKnK•T k´KfÔJPjr oPiq ßxA xm k´KfÔJPjA KmKnjú irPjr KjkLzj, FojKT ßpRj KjkLzj ßmKv WPa, k´iJjf @mJKxT FmÄ ßTmu iotL~ IjMnKN f KmPmYjJ~ ßpèPuJr SkPr j\rhJKrr mqm˙J y~ hMmtu jfMmJ IjMkK˙fÇ pKhS jMxrJPfr SkPr KjptJfj FmÄ fJÅPT yfqJr WajJ WPaPZ @Ku~J oJhsJxJ iJrJr FTKa k´KfÔJPj, fgJKk FA @PuJYjJ~ CPb FPxPZ ßp mJÄuJPhPv TSKo oJhsJxJr KvãTPhr KmÀP≠ KvÊ KjptJfPjr xÄmJhA xmPYP~ ßmKv ßvJjJ pJ~Ç @Ku~J oJhsJxJèPuJ xrTJKr KvãJmqm˙Jr IiLj FmÄ ßxèPuJ xrTJKrnJPm FmÄ ˙JjL~ \jk´KfKjKi S k´vJxPjr f•ôJmiJPjA gJTJr TgJ, KT∂á f•ôJmiJPjr IjMkK˙Kf FA WajJ~ FmÄ FA irPjr IjqJjq k´KfÔJPjr ßãP© xM¸ÓÇ fJr TJre k´vJxKjT mqgtfJ S rJ\QjKfT KmPmYjJ, iotL~ IjMnKN fr k´Kf vs≠J j~Ç xoJP\r xm k´KfÔJjPTA rJ\QjKfTnJPm mqmyJPrr FmÄ huL~nJPm xJ\JPjJr ßp xÄÛíKf VPz CPbPZ, fJr lPuA @\ FA kKrK˙Kf oJrJ®T „k KjP~PZÇ oJhsJxJ S IjqJjq KvãJk´KfÔJPjr kKrYJujJ kKrwPhr

KvÊPhr KvãJk´KfÔJjèPuJr mqJkJPr @PrTKa Kmw~ KmPmYjJ~ KjPf yPm, fJ yPò KvãJr kKrPmvÇ ßpxm k´KfÔJPjr kKrPmv KvÊr oJjKxT C“TPwtr IjMTNu j~, ßxèPuJr KmwP~ xrTJr, KvãJ oπeJu~ S mqm˙JkjJ TftíkPãr hJK~fô TL? FA KjP~ @PuJYjJr \jq @r Tf Khj IPkãJ TrPf yPm? oJhsJxJKmw~T @PuJYjJ~ k´KfÔJPjr kKrPmv @PuJKYf y~ jJÇ iotL~ ùJj I\tj TrPf yPu, \LmjJYre KvUPf yPu fJ ßTj KvÊPhr S Ijq KvãJgtLPhr CjìMÜ oJjx VbPjr hr\J mPºr oJiqPo TrPf yPm? AxuJPor AKfyJx ßgPT Foj ChJyre kJS~J pJPm jJÇ xPñ pMÜ mqKÜrJ SA k´KfÔJPj TL WPa, TJrJ KjpMÜ yj, fJÅrJ hJK~fô kJuj TPrj KT jJ, ßxA KmwP~ \JPjj mPu oPj y~ jJÇ IjqgJ~ FT\j mqKÜ, pJÅr KmÀP≠ IfLPf Ijq© ßpRj y~rJKjr IKnPpJV KZu, KfKj TL TPr IiqPãr YJTKr kJj? FUj \JjJ pJPò ßp È1996 xJPu ßljL xhPrr ßhRufkMr xJuJoKf~J hJKUu oJhsJxJ ßgPT IKj~o FmÄ ZJ© muJ“TJPrr IKnPpJPV mKyÏJr TrJ yP~KZu' (pMVJ∂r, 13 FKk´u 2019); ÈZJ©LPhr väLufJyJKj, @KgtT hMjtLKf FmÄ jJvTfJ S kMKuPvr Skr yJouJáoJouJ~ Kfj hlJ TJrJPnJV TPrPZj KxrJ\ ChPhRuJ' (k´go @PuJ, 11 FKk´u 2019)Ç Fxm KvãJk´KfÔJPjr kKrYJujJ kKrwPh IKnnJmPTrJ pMÜ gJPTj mPa, FA pMÜ gJTJ jJooJ© KT jJ, fJÅrJ fJÅPhr mÜmq KhPf kJPrj KT jJ, fJáS @orJ \JKj jJÇ KT∂á ßxJjJVJ\L AxuJKo~J lJK\u oJhsJxJr WajJ ßgPT FaJ \JKj ßp fJÅPhr IKnPpJV @oPu ßjS~J y~ jJÇ FAèPuJ \mJmKhKy, ˝òfJr IjMkK˙Kfr k´oJeÇ nMPu pJS~Jr xMPpJV ßjA

ßp FA oJhsJxJr VnKjtÄ mKcr xnJkKf yPòj ßljLr IKfKrÜ ß\uJ oqJK\PˆsaÇ KvÊPhr KvãJk´KfÔJjèPuJr mqJkJPr @PrTKa Kmw~ KmPmYjJ~ KjPf yPm, fJ yPò KvãJr kKrPmvÇ ßpxm k´KfÔJPjr kKrPmv KvÊr oJjKxT C“TPwtr IjMTu N j~, ßxèPuJr KmwP~ xrTJr, KvãJ oπeJu~ S í Pãr hJK~fô TL? FA KjP~ @PuJYjJr mqm˙JkjJ Tftk \jq @r Tf Khj IPkãJ TrPf yPm? oJhsJxJKmw~T @PuJYjJ~ k´KfÔJPjr kKrPmv @PuJKYf y~ jJÇ iotL~ ùJj I\tj TrPf yPu, \LmjJYre KvUPf yPu fJ ßTj KvÊPhr S Ijq KvãJgtLPhr CjìMÜ oJjx VbPjr hr\J mPºr oJiqPo TrPf yPm? AxuJPor AKfyJx ßgPT Foj ChJyre kJS~J pJPm jJÇ FA ootJK∂T WajJr fífL~ KhT ˙JjL~ k´vJxj S kMKuPvr nNKoTJÇ È˙JjL~ k´vJxj S kMKuv oJhsJxJr Iiqã KxrJ\ ChPhRuJr KmÀP≠ IfLPf @jLf IKnPpJV fh∂ TrPf mqgt yP~PZ mJ iJoJYJkJ 26 kOÔJ~


26

oMÜKY∂J

26 April - 02 May 2019

nJrf: ßoJKhr ßlrJ vÜ vJ∂jM ßh ßuUT: TuTJfJr xJÄmJKhT

mJuJPTJa yJouJr kr jPrªs ßoJKhr \jKk´~fJ FTuJPl ßkRÅPZKZu vLPwtÇ ßrKaÄ KZu 62 vfJÄvÇ k´go hlJr ßnJPar kPrA mhPu KVP~PZ kKrK˙KfÇ kMuS~JoJr kr ßoJKh yJS~J ‰fKrr ßp ßYÓJ yP~KZu, fJ TJ\ TPrKjÇ \jKk´~fJr yJr ßjPo FPxPZ 43 vfJÄPvÇ kJÅY x¬JPy kfj k´J~ 19 vfJÄvÇ kJÅY mZr @PV ßoJKhr kPã @r TÄPV´Pxr KmÀP≠ yJS~J KZu ßmv KTZM rJP\qÇ C•r k´Phv, KmyJr, oiqk´Phv, rJ\˙Jj, ZK•vVz, ^JzU¥, yKr~JjJ, KhKuä, KyoJYu k´Phv, C•rJU¥ S è\rJPaÇ 31 vfJÄv ßnJPa KjrïMv xÄUqJVKrÔfJ KjP~ KmP\Kk ßp 282Ka @xj ßkP~KZu, fJr IKiTJÄvA FPxKZu FA rJ\qèPuJ ßgPTÇ FA 11Ka rJP\qA 248Ka @xj ßgPT KmP\Kk K\PfKZu 216KaÇ fJT uJKVP~ ßhS~J ˆsJAT ßraÇ 87 vfJÄvÇ FTA lu FmJr ßTJPjJnJPmA yPm jJÇ TJre, C•r k´Phv, oiqk´Phv, ZK•vVz, rJ\˙Jj, KmyJr, ^JzU¥ S KhKuäPf KmP\Kk fJr \Ko yJKrP~PZÇ ßmKvr nJV

\jof xoLãJA muPZ, FA xm rJP\q ßgPT KmP\Kk yJrJPf YPuPZ 40-50 vfJÄv @xjÇ pKh iPrS KjA, FA 11Ka rJ\q ßgPT KmP\Kk VPz 50-60 vfJÄv @xj iPr rJUPf kJrPm, fJyPuS hu yJrJPm 90 ßgPT 100Ka @xjÇ PT jJ \JPj, C•r k´PhPvr 80Ka @xjA KhKuär ãofJr IªroyPu k´PmPvr YJKmÇ VfmJr KmP\Kk FTJA K\PfKZu 71Ka @xPjÇ vKrT @kjJhu kJ~ 2Ka @xjÇ oJ~JmfLr KmFxKk @r IKUPuv pJhPmr FxKk CnP~r TJPZA KmP\Kk KZu k´iJj v©MÇ fmM fJrJ ß\Ja TPrKjÇ CPfiJ k´YJPrr xo~ FPT IkrPT @âoe TPrKZuÇ KmP\KkKmPrJiL ßnJa nJVJnJKV KhP~ ßvw y~ uzJAÇ oJ~JmfLr KvPT~ ß\JPaKj FTKa @xjSÇ xoJ\mJhL kJKat kJ~ xJTPuq kJÅYKa @xjÇ mJKT hMKa kJ~ TÄPV´xÇ IgY KmFxKk-FxKk ß\Ja TPr uzPu ßTªsKnK•T KyxJm muPZ, fJrJ ßkf I∂f 41Ka @xjÇ @r FA ß\JPa pKh TÄPV´x ßpJV Khf, fJyPu KfjKa hu KoKuP~ ßkf 57Ka @xjÇ FmJr C•r k´PhPv FT jfMj rJ\QjKfT kKrK˙KfÇ oJ~JmfL @r KmPuPfr ÈmM~J-nJKf\J'r ß\JaÇ ÊÀ ßgPTA TÄPV´x ßUuPZ l∑≤lMPaÇ rJ\jLKfPf rJÉu jJKoP~PZj ßmJj Kk´~JïJPTÇ rJÉPur xPñ ßmPyj (Kk´~JïJ) @PZjÇ @xPu gJTJ hrTJr KZu ßmPyjK\r (oJ~JmfL)Ç Kk´~JïJr rJ\jLKfPf k´PmPv TÄPV´x TfaJ uJn fMuPf kJrPm, xo~ muPmÇ fPm KmPrJiLPhr mJzJ nJPf \u ßdPu ßhS~Jr @vïJ KhKmq rP~PZÇ nJPuJ mqJaxoqJj ßxA, ßp mu ZJzPfS \JPjÇ TÄPV´x 16-18Kar ßmKv @xPj @∂KrTnJPm uzPZ jJÇ mJKT ßTªsèPuJPf TÄPV´Pxr k´fLTL CkK˙Kf KmFxKk-FxKkr TJPZ @PhR ßTJPjJ ÉoKT jJÇ mZrUJPjT @PVA ßVJrUkMr S lMukMr CkKjmtJYPj TÄPV´x k´J~ fJr \JoJjf ßUJ~JPf mPxKZuÇ KmFxKk-FxKkr VJÅamºj TJ\ TPrKZu h˜MroPfJÇ pKh fJr kMjrJmíK• y~, fPm IKiTJÄv @xPj TÄPV´x ãKf TrPm xJoJjqÇ @r pKh FxKkKmFxKk FmÄ TÄPV´Pxr oPiq ßTRvuVf ßmJ^JkzJ

y~, ßTC pKh TJrS \KoPf @WJf jJ yJPj, fJyPu uJn TrPm KmPrJiLrJÇ FPf KmP\Kkr hMA KhT ßgPTA ßuJTxJjÇ FTKhPT yJrJPm hKuf S SKmKxr ßnJa, pJ kJPm FxKk-KmFxKkÇ IjqKhPT yJrJPm msJ¯e S bJTMPrr ßnJa, ßp ßnJPar IPjTaJ pJPm TÄPV´PxÇ pJ-A ßyJT, ßpojA ßyJT, ßTJPjJnJPmA VfmJPrr oPfJ 71 yPò jJÇ rãevLu xoLãJS KmP\KkPT IPitT @xj KhPò jJÇ k´go hlJ ßnJPar TP~T Khj @PV nJrPfr k´go xJKrr xoLãT xÄ˙J KxFxKcFPxr xoLãJ \JKjP~KZu, KmP\Kk K\fPf kJPr 32-40Ka @xPjÇ @r k´go hlJ~ rJP\q @aKa @xPj KjmtJYPj ßnJahJPjr yJr ßhPU xÄ˙Jr IKiTftJr kNmJt nJx, FA k´mefJ gJTPu KmP\Kk 2025Kar ßmKv kJPm jJÇ KyKªmuP~ Vf KcPx’PrA rJ\˙Jj, oiqk´Phv, ZK•vVz∏Kfj rJP\q KmP\Kk ßvJYjL~nJPm ßyPrPZÇ xJŒ´KfT k´mefJ yPuJ ßuJTxnJ PnJPar @PV KmiJjxnJ ßnJPa ßp hu \~L y~, fJrJA ß\Pf xJiJre KjmtJYPjÇ 1999-F rJ\˙JPjr mqKfâo mJPh Vf YJrmJPrr KjmtJYPj FojA ßhUJ KVP~PZÇ KmyJPr kJÅY mZr @PV 40Kar oPiq 31Ka @xPj uPz KmP\Kk K\PfKZu 22KaÇ FmJr uzPZ k´J~ IPitT, 17Ka @xPjÇ oJPj ß\fJ @xj ßgPTS ßZPz KhPf yP~PZ kJÅYKaÇ @r FPfA ¸Ó, kJP~r fuJr \Ko TfaJ @uVJ, msqJ§ ßoJKhr mJ\Jr TfaJ kzKfr KhPTÇ hKãe nJrf KmP\Kkr TJPZ mz YqJPu†Ç hKãPer kJÅY rJ\q∏Iºs k´Phv, ßfPuñJjJ, TetJaT, fJKoujJzM, ßTrJuJ∏FmÄ ßTªsvJKxf Iûu khMPYKr KoPu 130 \j xJÄxhPT kJbJ~ ßuJTxnJ~Ç 2014Pf fMoMu ßoJKh yJS~J xP•ôS KmP\Kk ßkP~KZu xJTPuq 20Ka @xjÇ ˆsJAT ßra oJ© 15 vfJÄvÇ pJr oPiq 17Ka TetJaT ßgPT, 2Ka Iºs @r 1Ka fJKoujJzM ßgPTÇ ßfPuñJjJ, ßTrJuJ, khMPYKrPf UJfJ UMuPf kJPrKjÇ TetJaPT TÄPV´x-\jfJ hPur (PxTMquJr) k´JT&-PnJa @xj ßmJ^JkzJ yS~J~ KmP\Kkr VfmJPrr xJluq iPr rJUJ TKbjÇ fJKoujJzMPf FKcFoPTr xPñ @xj rlJ yPuS KmP\Kkr ßfoj uJn jJ yS~JrA TgJÇ fUj \~uKufJ KZPujÇ FmJr ßjAÇ FA kJÅY mZPr FKcFoPT xrTJPrr KmÀP≠ ßãJn-IxP∂Jw ßmPzPZÇ ßfPuñJjJ~ KmP\Kk ßTJPjJ ß\JPa ßjAÇ

jMxrJf yfqJTJ§

07951 478 557

(25 kOÔJr kr) KhP~PZÇ FA xm IKnPpJPVr oPiq ßpRj KjptJfPjr IKnPpJV KZu FTJKiT' (pMVJ∂r, 13 FKk´u 2019)Ç IKnPpJV @PZ Igt @®xJPfrÇ kMKuPvr TotTftJ jMxrJfPT ß\rJ TrJr jJPo ßyj˜J TPrPZj, FT\j xJÄmJKhTPT KhP~ yfqJPT @®yfqJ mPu YJuJPjJr ßYÓJ TPrPZj, xÄmJhoJiqPo FaJ yfqJ jJ @®yfqJ mPu xÄv~ k´TJv TPrPZjÇ ˙JjL~ kMKuPvr FA @YrPe ßp D±tfj Tftk í Pãr IjMPoJhj KZu, fJr k´oJe yPò jMxrJf \JyJPjr kKrmJrPT ßhJwJPrJk TPr kMKuv xhr h¬Pr KYKb KhP~KZPuj ßljL ß\uJr kMKuv xMkJr (FxKk) \JyJñLr @uoÇ 11 FKk´u kMKuv xhr h¬r, KmPvw vJUJ S Y¢V´Jo ßrP†r Kc@AK\r h¬Pr kJbJPjJ SA k´KfPmhPj IKnPpJV TrJ yP~PZ, jMxrJfPT kMKzP~ oJrJr WajJ~ oJouJ TrPf kKrmJr ÈTJuPãke' TPrPZÇ kMKuPvr FA nNKoTJr ßkZPj FaJ ¸Ó ßp kMPrJ Kmw~Ka iJoJYJkJ KhPu fJPhr ßTJPjJ rTo ãKfr KvTJr yPf yPm jJ, ßxA KmwP~ fJrJ KjKÁf KZuÇ WajJk´mJPy jMxrJPfr ßãP© @orJ fJ \JjPf kJrKZ, KT∂á FKa KT mqKfâo? ImvqA mqKfâo oPj TrJr TJre ßjAÇ TL TJrPe kMKuv mJ ˙JjL~ k´vJxj fJ oPj TrPf kJPr? fJr C•r @PZ FA WajJr YfMgt KhPT∏˙JjL~ rJ\jLKfr TuMKwf mí•YâÇ PxJjJVJ\L AxuJKo~J lJK\u oJhsJxJr Iiqã KyPxPm KxrJ\ ChPhRuJr KjP~JV FmÄ TJptâoA ßTmu k´vKú m≠ j~, KjP~JPVr kr ßgPTA ˙JjL~ rJ\jLKf, xMKjKhtÓnJPm @S~JoL uLPVr rJ\jLKfr xPñ fJÅr WKjÔfJ FUj xMKmKhfÇ \JoJ~JPf AxuJoL ßgPT ÈIkTPotr TJrPe' mKyÏíf FT\j mqKÜPT (ÈPT FA KxrJ\?', FTMPv ßaKuKnvj, 17 FKk´u 2019) ßTJPjJ hu S fJr ßjfJrJ V´ye TrPmj KT jJ, ßxaJ hPur

kKÁomPñ KmP\Kk ÈYoPT ßhS~Jr oPfJ lu TrPm' mPu mJ\Jr Vro TrJr ßYÓJ YPuPZÇ Fr 1 j’r TJre pKh y~ fíeoNPur KmÀP≠ IxP∂Jw, @r 2 j’Pr oMTuá rJP~r hu nJXPjr ßUuJ, fJyPu 3 j’r ImvqA Vf @a mZr ßmkPrJ~J ßnJa uMPa fíeoNu KjP\S \JPj jJ fJr kPã k´Tf í xogtPjr yJr Tf? IKof vJy Èuãq' KbT TPr KhP~PZj 23Ç mJ˜m kKrK˙Kf TL? rJ\QjKfT vKÜS ßjAÇ IPºs VfmJr YªsmJmM jJAcMr ßfPuè ßhvPor ß\Ja TPr 2Ka @xj ßkPuS FmJr ßxA x÷JmjJ ßjAÇ ß\Ja y~Kj ßfPuè ßhvPor xPñÇ ßTrJuJ~ xmrofL oKªPr oKyuJPhr k´PmPv mJiJ KhP~ rJP\q k´PrJYjJ ‰fKr TrPuS KfÀmj∂kMro ZJzJ ßfoj ßTJgJS uzJA KhPf kJrPm jJÇ @xJPor 14Ka mJPh ßVJaJ C•r-kNmt KoKuP~ 11Ka @xjÇ KmrJa nJPuJ lu TrPuS ßVJaJ ßhPvr ßuJTxJj kNre TrJ TKbjÇ fJ ZJzJ jJVKrTfô Kmu KjP~ ßãJPn lMxÅ PZ ßVJaJ C•r-kNmÇt kKÁomPñ KmP\Kk ÈYoPT ßhS~Jr oPfJ lu TrPm' mPu mJ\Jr Vro TrJr ßYÓJ YPuPZÇ Fr 1 j’r TJre pKh y~ fíeoNPur KmÀP≠ IxP∂Jw, @r 2 j’Pr oMTuá rJP~r hu nJXPjr ßUuJ, fJyPu 3 j’r ImvqA Vf @a mZr ßmkPrJ~J ßnJa uMPa fíeoNu KjP\S \JPj jJ fJr kPã k´Tf í xogtPjr yJr Tf? IKof vJy Èuãq' KbT TPr KhP~PZj 23Ç mJ˜m kKrK˙Kf TL? kKÁomPñ 2011-Pf KmiJjxnJ KjmtJYPj KmP\Kkr ßnJPar yJr KZu 4 vfJÄvÇ 2014-Pf ßmPz hJÅzJ~ 17 vfJÄvÇ 2016-Pf KmiJjxnJ KjmtJYPj TPo hJÅzJ~ 10 hvKoT 6 vfJÄv, kJ~ KfjKa @xjÇ FA Kfj mZPr KmP\Kk TL Foj TPrPZ, 10 vfJÄv FTuJPl ßmPz 35 vfJÄv mJ 30 vfJÄv yPm? xm KoKuP~ ßoJKhr ßlrJ rLKfoPfJ vÜÇ @hPvtr k´vúÇ KT∂á ãofJxLj hu S CkhuL~ ßTJªPur xPñ \Kzf FA mqKÜ ßp IjqJ~ S ßm@AKj TJptâo YJKuP~ ßpPf ßkPrPZj fJr TJre yPò, FUj xJrJ ßhPvA ãofJxLj hPur xhxq yS~Jr Igt yPò @APjr DP±t CPb pJS~JÇ Fr IPjT ChJyre @PZ, FTKa xJŒ´KfT WajJ CPuäU TrPu mM^Pf xy\ yPmÇ 17 FKk´u jJrJ~eVP†r @zJAyJ\JPr kMKuPvr FT TotTftJxy hMA TjPˆmuPT oJrir TPrj ˙JjL~ ZJ©uLPVr ßjfJ S fJÅr xyPpJVLrJÇ fJÅPhr @aT TrJr kr ßZPz KhP~PZj gJjJr SKx, TJre TL? fJÅr nJPwq, Èxm KjP\rJ KjP\rJÇ KmFjKk yAf FTaJ TgJ @KZu, mqm˙J KjPf kJrfJoÇ' Igt, ãofJ, k´nJm, k´KfkK• KoPuKoPv ßp FTJTJr yP~ ßVPZ FmÄ ßxUJPj jLKfQjKfTfJ ßp @r TJrS KmPmYq Kmw~ j~, FA yPò fJr ChJyreÇ KT∂á FKa mqKfâo j~, KxrJ\ ChPhRuJ FTJ jjÇ ˙JjL~ S \JfL~ kptJP~ rJ\QjKfT k´KfÆKªôfJr rJ\jLKfr ImxJj yS~Jr xPñ Fr xŒTt mM^Pf jJ kJrJr TJre ßjAÇ ãofJxLj hPur ßjfJPhr xJiJre jJVKrTPhr TJPZ \mJmKhKy TrPf y~ jJ, lPu fJÅPhr \jq pJ uJn\jT, fJáA FUj KjitJrPTr nNKoTJ KjP~PZÇ k´vJxj FA KjP~ @kK• TrPm, Foj x÷JmjJS ßjA∏Èxm KjP\rJ KjP\rJ'Ç PxJjJVJ\L AxuJKo~J lJK\u oJhsJxJr ZJ©L jMxrJPfr yfqJTJrLPhr, yfqJTJP§r kKrT•jJTJrLPhr, fJr ohhhJfJPhr KmYJr ßyJT ßxaJ @vJ TKrÇ @hJuPfr oPfJA @vJ TKr ÈFA oJouJ yJKrP~ pJPm jJ'Ç KT∂á \mJmKhKyr IjMkK˙Kfr ßp xÄÛíKf∏PxaJ ßpRj KjkLzPjr KmYJr, oJhsJxJr KvãJ, ˙JjL~ k´vJxPjr @Yre S kMKuPvr TJptâo FmÄ ˙JjL~ rJ\jLKfr KmwJÜ YPâr oPiq KhmJPuJPTr oPfJ ¸ÓÇ FA YJrKa KhT ßpUJPj FPx FT \J~VJ~ KoPuPZ, fJr TL yPm? FA mí•YâPT myJu ßrPU Tf\j jMxrJPfr yfqJr KmYJr TrJ x÷m?


oMÜKY∂J

26 April - 02 May 2019

27

ßpRj KjkLzj k´KfPrJi S huL~ rJ\jLKf ‰x~h @mMu oTxMh ßuUT: VPmwT

TMKouäJr xomJ~ k≠Kfr CØJmT @UfJr yJKoh UJj FTmJr xP∂JPw KVP~KZPuj oJSuJjJ nJxJjLr xPñ xJãJ“ TrPfÇ oJSuJjJ fJÅr k´˜JKmf AxuJoL KmvõKmhqJuP~r kKrT•jJ metjJ TPr fJÅPT mPuj, TJ\ ÊÀ TrJr \jq @Ko k´Plxr oLr lUÀöJoJjPT k´iJj TPr FTKa TKoKa Vbj TPr KhP~KZÇ nJxJjLr TgJ ÊPj @UfJr yJKoh mPuj, ÈTKoKa KhP~ TJ\ y~ jJ, oJjMw KhP~ TJ\ y~Ç' @UfJr yJKoh UJj KZPuj FT\j IKnù, xMKvKãf S IKf hã mMqPrJâJa FmÄ Totk´Je oJjMwÇ kKuä Cjú~Pj fJÅr oPcu @∂\tJKfTnJPm ˝LTífÇ mJÄuJPhPvr kKuä Cjú~Pj FA ImJXJKu oJjMwKar ImhJj IfMujL~Ç kJKT˜JKj yP~S FTJ•Pr mJÄuJPhPv kJKT˜JKj mmtrfJr KfKj KjªJ TPrPZjÇ @UfJr yJKoh UJPjr TgJr pgJgtfJr k´oJe @Ko Vf 45 mZPr mÉmJr IPjT mqJkJPr ßhUPf ßkP~KZÇ xJŒ´KfT mZrèPuJPf @rS ßmKv ßmKv ßhUKZÇ mftoJj xoP~ ßTJPjJ FTaJ mqJkJr

WaPuA FmÄ ßTJPjJ \ôu∂ AxMq xJoPj FPuA xrTJr FTKa TKoKa mJ fh∂ TKoKa Vbj TPr ßh~Ç \jVePT mM^ ßhS~J y~, TKoKa TPr KhP~KZ, YMk gJPTJ, TJ\ yP~ pJPmÇ mJÄuJPhPvr KvãJmqm˙J FmÄ ÛMu-TPu\èPuJr xoxqJ KjP~ TP~T mZr @PV @oJr TgJ yPfJ Kmhê AKfyJxKmh k´Plxr xJuJyCK¨j @yoPhr xPñÇ KfKj iJjoK¥r mñmºM \JhMWPrr asJKˆ ßmJPctr ßY~JroqJj KZPujÇ FUJPj ßyJT mJ KaFxKxPf fJÅr TPã ßyJT, fJÅr xPñ TgJ yPu KvãJmqm˙J S KvãJk´KfÔJPjr KmKnjú KmwP~ @PuJYjJ TrfJoÇ ßZPuPoP~ KvãJgtLr xÄUqJ mJzPZ, ßxaJ UMm @vJr TgJ, KT∂á fJPhr IxMKmiJ S Kmkh IPjTÇ Kmw~Ka KjP~ KfKj nJKmf KZPujÇ IPjT k´KfmºTfJ ßkKrP~ @\ mJÄuJr ßoP~rJ Wr ßgPT ßmKrP~PZÇ KT∂á oMKÜr IjJKmu @jª fJrJ CkPnJV TrPf kJrPZ jJÇ fJrJ ÛMu-TPu\oJhsJxJ~ pJPò mPa, KT∂á @jPªr kKrmPft FTirPjr @fPï fJrJ xÄTMKYf S xπ˜Ç KTZM hMA-kJ-KmKvÓ ãMiJft ßjTPz fJPhr fJzJ TrPZÇ SA xm ßjTPzr hMKa yJPf @XMPu fLã&e jUÇ SA jPUr gJmJ~ @\ mJÄuJr IxÄUq ßoP~KvÊ, KTPvJrL S pMmfL jJrL ãfKmãfÇ FTJ•Pr kJKT˜JKj mJKyjL S fJPhr F ßhvL~ xyPpJVLrJ AKfyJPxr \Wjq jJrL KjptJfPjr WajJ WKaP~PZÇ KT∂á KjfJ∂ kKrfJPkr Kmw~, ßp oMyNPft ßoP~rJ KTZMaJ oMKÜr ˝Jh ßkP~PZ, KvãJr xMPpJV ßkP~PZ, @®vKÜ k´hvtPjr ßYÓJ TrPZ, ßxA xo~ jJrLr Skr ßpRj KjkLzj yJ\Jr mZPrr xm AKfyJxPT IKfâo TPr ßVPZÇ PpRj y~rJKj k´KfPrJPi ßhPvr xm oJiqKoT S CóoJiqKoT KvãJk´KfÔJPj \ÀKr KnK•Pf kJÅY xhPxqr FTKa TPr TKoKa Vbj TrJ yPòÇ Fr jJo ßhS~J yP~PZ ÈPpRj y~rJKj k´KfPrJi TKoKa'Ç 19 FKk´u oJiqKoT S CóKvãJ IKih¬Prr kKrYJuT (TPu\ S k´vJxj) FA

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

Vf 10 mZPr yJAPTJPatr KjPhtvjJ ßTj kJKuf y~Kj IgmJ ßTJj ßTJj KvãJk´KfÔJPj y~Kj, ßxaJ KmYJr-KmPväwe jJ TPr ßp lroJj \JKr yP~PZ, ßxaJS ßp @VJoL 10 mZPr ßTJPjJ lu ßhPm, fJ KmvõJx TrJ ßxsl ßmJTJKoÇ Vf hM-Kfj mZPr @Ko IPjTèPuJ ÛMu-TPuP\r IjMÔJPj KVP~KZÇ IPjT vyPrr KvãJk´KfÔJjèPuJr kKrYJujJ yfJvJ\jT, oqJPjK\Ä TKoKa IPpJVq IkhJgtÇ KvãTPhr KvãJhJPj oPjJPpJPVr InJmÇ IjqKhPT k´fq∂ kKuär IPjT KvãJk´KfÔJPjr mqm˙JkjJ Yo“TJrÇ ßxxm KvãJk´KfÔJPj mAPouJ, ßUuJiMuJ, jJaT, xÄVLfYYtJ k´níKf yPòÇ TKoKa VbPjr KjPhtv ßhjÇ KjPhtPv muJ yP~PZ, ÈyJAPTJPatr KrPar @PhPvr kKrPk´KãPf oJiqKoT S CóKvãJ IKih¬r FmÄ fJr @SfJiLj IKlx S ßhPvr xm xrTJKrPmxrTJKr KvãJk´KfÔJPj ßpRj y~rJKj k´KfPrJi TKoKa Vbj FmÄ k´P~J\jL~ TJptâo V´ye TrJr \jq @Phv ßhS~J yPòÇ F @Phv ßoJfJPmT k´KfKa IKlx S KvãJk´KfÔJPj ßpRj y~rJKj k´KfPrJPi @hJuPfr KjPhtvjJ ßoJfJPmT kJÅY xhPxqr TKoKa k´P~J\jL~ TJptâo V´ye TrPmÇ ßpRj y~rJKj k´KfPrJPi 2009 xJPu yJAPTJPatr KjPhtvjJ~ muJ y~, TotPãP© FmÄ KvãJk´KfÔJPj TftíkPãr hJK~fô ßpRj y~rJKj k´KfPrJPi TJptTr khPãk V´ye TrJÇ xPYfjfJ míK≠, TKoKa Vbj S @Aj k´P~JPVr Kmw~Ka KvãJgtLPhr \JjJPf KvãJk´KfÔJPjr k´KfS KjPhtvjJ KZu Có @hJuPfrÇ F ZJzJ ßpRj y~rJKjr WajJ WaPu KmhqoJj @APj FmÄ k´JKfÔJKjT KmYJr KjKÁf TrJr TgJS muJ @PZ KjPhtvjJKaPfÇ' [xoTJu, 21 FKk´u] Vf 10 mZPr yJAPTJPatr KjPhtvjJ ßTj kJKuf y~Kj IgmJ ßTJj ßTJj KvãJk´KfÔJPj y~Kj, ßxaJ KmYJr-KmPväwe jJ TPr ßp lroJj \JKr yP~PZ, ßxaJS ßp @VJoL 10 mZPr ßTJPjJ lu ßhPm, fJ KmvõJx TrJ ßxsl ßmJTJKoÇ Vf hM-Kfj mZPr @Ko IPjTèPuJ ÛMu-TPuP\r IjMÔJPj KVP~KZÇ IPjT vyPrr KvãJk´KfÔJjèPuJr kKrYJujJ yfJvJ\jT, oqJPjK\Ä TKoKa IPpJVq IkhJgtÇ KvãTPhr KvãJhJPj oPjJPpJPVr InJmÇ IjqKhPT k´fq∂ kKuär IPjT KvãJk´KfÔJPjr mqm˙JkjJ Yo“TJrÇ ßxxm KvãJk´KfÔJPj mAPouJ, ßUuJiMuJ, jJaT, xÄVLfYYtJ k´níKf yPòÇ KTZMKhj @PV jSVJÅ ß\uJr @V´J-KÆèe ACKj~Pj ÈoK\mr ryoJj míK•' k´hJj IjMÔJPj KVP~ ImJT yAÇ k´~Jf oK\mr ryoJj KZPuj mÉ mZr @V´JKÆèe ACKj~Pjr ßY~JroqJj S xoJ\PxmLÇ SA FuJTJr fÀe-fÀeLrJ huof-KjKmtPvPw KvãJjMrJVLÇ @V´J-KÆèe CóKmhqJu~, YTQorJo oPcu ÛMuxy k´JgKoT, oJiqKoT S CóoJiqKoT KvãJk´KfÔJPjr ZJ©-KvãTPhr ví⁄uJ S kJbqmAmKyntNf TJptâo k´vÄxJr ßpJVqÇ

IjqKhPT mÉ KvãJk´KfÔJPjr Imqm˙JkjJ ßhPU oj UJrJk yP~PZÇ k´Jñe IkKròjúÇ a~PuPar Im˙J ßvJYjL~Ç hPrJ\J~ KZaKTKj ßjA ßfJ kJ~UJjJ-k´xsJmUJjJ~ kJKj ßjAÇ ßZPurJ FKhTSKhT ß^Jk^JPzr @zJPu pJ~ ßfJ ßoP~Phr xoxqJr ßvw ßjAÇ mqm˙JkjJ TKoKa mPu KTZM ßp @PZ, fJ ßTC \JPj jJÇ PxJjJVJ\Lr Kjyf jMxrJPfr oJhsJxJr oqJPjK\Ä TKoKar xnJkKf FUj vsLWPrÇ KfKj ãofJxLj hPur ßjfJÇ ÊiM SA oJhsJxJr ßTj, k´\JfPπr ßTJPjJ KvãJk´KfÔJPjr kKrYJujJ kwtPh xrTJKr hPur mJAPrr TJrS xhxq yS~J IT•jL~Ç ßmxrTJKr oJiqKoPT oqJPjK\Ä TKoKa FmÄ CóoJiqKoPT VnKjtÄ mKc @PZÇ TSKo oJhsJxJr Kj~oTJjMj TL, fJ ¸Ó j~Ç IPjT TJKou-lJK\u oJhsJxJr kKrYJujJ TKoKa oJhsJxJ KvãJ ßmJct TPr ßh~, ßTJPjJ ßTJPjJ oJhsJxJr kKrYJujJ TKoKa AxuJoL KmvõKmhqJu~ Vbj TPr ßh~Ç IPjT oJhsJxJ~ TftíkPãr huJhKu S oJouJ-PoJT¨oJ~ xrTJr y˜Pãk TPr FmÄ Vbj TPr ßh~ IqJcyT TKoKaÇ 25-30 mZr pJm“ KvãJk´KfÔJjèPuJPf oJjjL~ xJÄxhPhr nNKoTJ FTò©Ç oJiqKoT S CóoJiqKoT KvãJk´KfÔJPjr oqJPjK\Ä TKoKa/VnKjtÄ mKc VbPjr Kj~o xrTJr TPr KhP~PZÇ IKnnJmTPhr k´KfKjKi 4 \j, KvãTPhr k´KfKjKi 3 \j, fJr 1 \j yPmj jJrL, xÄrKãf jJrL k´KfKjKi 1 \j, k´KfÔJPjr k´KfÔJfJ mJ KpKj \Ko hJj TPrPZj, fJÅr k´KfKjKi 1 \j, FuJTJr KmhqJjMrJVL mJ xoJ\TotL 1 \j FmÄ k´iJj KvãT khJKiTJrmPu xhxqÇ FuJTJr KmKvÓ KmhqJjMrJVL pKh yJntJPctr KkFAYKcS yj FmÄ CkP\uJ KmPrJiL hPur xÄÛíKf xŒJhPTr YJYJPfJ vJuLr ˝JoL yj, fJÅr kPã ßTJPjJ oqJPjK\Ä TKoKar xhxq yS~J Ix÷mÇ fJ ZJzJ, TKmr nJwJ~ muPf ßVPu, ÈxmJr CkPr FoKk xfq fJyJr CkPr jJA'Ç fPm KTZMTJu @PV xrTJr Kj~o TPr KhP~PZ, ßTJPjJ FoKk xPmtJó YJrKa KvãJk´KfÔJPjr xnJkKf yPf kJrPmjÇ Pp ßhPv KvãJk´KfÔJPjr mqm˙JkjJ kKrwhèPuJ ITJptTr, ßxUJPj ÈPpRj y~rJKj k´KfPrJi TKoKa' TL nNKoTJ rJUPf kJrPm, fJ xyP\A ßmJ^J pJ~Ç

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


28

oMÜKY∂J

26 April - 02 May 2019

rÜJÜ vsLuÄTJ FoJ\C¨Lj @yoh ßuUT: rJÓsKmùJjL S xJPmT CkJYJpt, dJTJ KmvõKmhqJu~

21 FKk´u ßrJmmJr vsLuÄTJ~ ˙JjL~ xo~ k´J~ 8aJ 45 KoKjPa KUsÓJjPhr iotL~ C“xm 'AˆJr xJjPc' ChpJkjTJPu ßTJYKTTJPh, TJfM~JKkKa~J S mJKasTJ jJoT ˙JPj KfjKa KV\tJ~ n~Jmy ßmJoJ KmPx&œJre WPaÇ k´J~ FTA xoP~ ßhvKar rJ\iJjLr IKn\Jf KfjKa ßyJPaPuS ßmJoJ KmPx&œJrPer WajJ WPaÇ SA mmtPrJKYf yJouJr WajJ~ FUj kpt∂ 24 \jPT ßV´lfJr TrJ yP~PZ mPu ßx ßhPvr kMKuPvr frPl muJ yP~PZÇ F jívÄxfJr oNu ßyJfJ TJrJ fJ FUj kpt∂ KjKÁf yS~J pJ~KjÇ KTZMKhj @PV KjCK\uqJP¥ Foj mmtPrJKYf WajJ WPa ßVPZÇ KT∂á vsLuÄTJr WajJKa @rS ßmKv n~Jmy FmÄ KmhqoJj Im˙Jr kKrPk´KãPf oPj yPò, FKa hLWt kKrT•jJr jívÄx mKy”k´TJvÇ k´go KmPx&œJreKa TuP’Jr ßx≤ IqJ∫Kj YJYt S TJfM~JKkKa~Jr ßx≤ ßxmJK˙~Jj YJPYt WPaÇ SA KxKr\ ßmJoJ yJouJr k´J~ WµJUJPjT kr

@mJrS TuP’J S Fr kJvõtmftL vyPr @rS hMKa ßmJoJ KmPx&œJre WPaÇ vsLuÄTJ~ 21 FKk´u ßrJmmJPrr xTJuaJ ÊÀ yP~KZu C“xmoMUr kKrPmPvÇ KUsÓiot KmvõJxLPhr \jq UMmA @jPªr S fJ“kptkeN t Khj 'AˆJr xJjPc'Ç F TJrPe SA Khj KV\tJ~ mÉ oJjMPwr xoJVo WPaKZuÇ IgY oMyNPftA KhjKa rÜJÜ yPuJ xKyÄxfJr KyÄxs gJmJ~Ç ßZJa ÆLkrJÓs vsLuÄTJ~ F irPjr WajJ @fï\jT mJftJ KhPòÇ TP~TKa KV\tJ S ßyJPaPu FA xπJxL yJouJ hKãe FKv~J~ @fPïr xíKÓ TPrPZÇ @fPïr FA ZJ~J Km˜íf yP~PZ KmPvõr IjqJjq ßhPvSÇ KmVf FT hvT KTÄmJ @rS ßmKv xoP~r oPiq hKãe FKv~J~ FKa xmPYP~ n~Jmy xπJxL yJouJÇ yfJyPfr xÄUqJ pKh @orJ KmPmYjJ~ ßjA, fJPfS ßpoj Fr n~JmyfJ oJrJ®TnJPm k´TJv kJ~, ßfoKj mqJkTfJr KmYJPrS Fr xoLTre hJÅzJ~ FTAÇ FA yJouJr xMKjKhtÓ uãq TJrJ KZPuj fJ ¸Ó TPr FUjS muJ pJPò jJ, fPm iJreJ TrJ pJ~, KUsÓiotJmu’L S KmPhKv kptaTrJ Ijqfo uãq KZPujÇ yfJyPfr oPiq mÉ KmPhKv rP~PZjÇ @PZj mJÄuJPhKv jJVKrTSÇ FA ßuUJKa pUj KuUKZ fUj oíPfr xÄUJ 290-F hJÅKzP~PZÇ @vïJ TrJ yPò, F xÄUqJ @rS mJzPf kJPr; TJre KYKT“xJiLj @yf IPjPTr Im˙JA xÄTaJkjúÇ uãeL~ ßp, Foj xm ßyJPaPu yJouJ yP~PZ pJr kKrPk´KãPf IgtQjKfT k´KfKâ~J y~ mqJkTÇ Ff mz xπJxL WajJ WPa ßVu IgY ßhvKar ßVJP~ªJrJ kNmtk´˜MKf KyPxPm KTZMA TrPf kJrPuj jJ! @mJr FS ßvJjJ pJPò. vsLuÄTJr kMKuv jJKT Foj WajJ WaPf kJPr fJ @PVA KTZMaJ @ÅY TrPf ßkPrKZuÇ \JjJ pJ~, 11 FKk´u vsLuÄTJr kMKuvk´iJj ßhPvr xmt© kJbJPjJ FTKa Inq∂rLe ßVJP~ªJ xfTtmJeLPf ßhPvr CPuäUPpJVq KV\tJ~ @®WJfL ßmJoJ yJouJr @vïJ TPrKZPujÇ pKh fJA y~, fJyPu ßhvKar KjrJk•J xÄKvúÓ hJK~fôvLurJ Kj”xPªPy mqgtfJr

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

kKrY~ KhP~PZjÇ F rTo FTKa mz irPjr xπJxL yJouJr k´˜MKfr \jq ImvqA xoP~r k´P~J\jÇ IjqKhPT yJouJr kr vsLuÄTJr k´iJjoπL rKju KmâoJKxÄPy mPuPZj, fJr xrTJPrr TJPZ F irPjr yJouJr @VJo fgq KZu jJÇ pJA ßyJT, FA yJouJr kr @orJ FaMTM iJreJ TrPf kJKr, xπJxL ßVJÔL KTÄmJ YPâr KvTz IPjT VnLPr ßk´JKgf S Km˜ífÇ WajJr mqJkTfJ fJA fMPu iPrÇ xJTtnMÜ ßhv vsLuÄTJ @oJPhr mºM rJÓsÇ vsLuÄTJ~ xÄWKaf F irPjr WajJr kKrPk´KãPf jJjJ rTo @vïJ @oJPhrS fJzJ TPrÇ vsLuÄTJ~ ßp n~Jmy yJouJ WPa ßVu Fr ryxq CPjìJYPj y~PfJ KTZMaJ xo~ uJVPmÇ KT∂á @oJPhr ImvqA xfTt Im˙Jj KjPf yPmÇ FTA xPñ F IûPur ßhvèPuJPT FT TJfJPr hJÅKzP~ F irPjr xπJx ßoJTJPmuJ~ S KjotNPu xyPpJKVfJr yJf Km˜íf TrPf yPmÇ FUj

kpt∂ @∂\tJKfT TP~TKa xπJxL ßVJÔLr jJo @PuJYjJ~ FPuS vsLuÄTJ xrTJr F mqJkJPr ßmv xfTt Im˙Jj KjP~PZ mPuA oPj y~Ç fJrJ ßTJPjJ oyPur KhPT @XMu jJ fMPu WajJr C“x UMÅ\PZÇ fPm xJÄVbKjTnJPm Ff mqJkT yJouJ YJuJPjJr oPfJ vKÜ-xJogqt TJPhr @PZ fJ KmPvúwe S kptPmãPe rJUJ k´P~J\j mPu oPj TKrÇ @oJPhr ˛rPe @PZ, fJKou aJAVJrrJ IfLPf mz irPjr TP~TKa oot∂áh WajJ WKaP~KZuÇ xmKTZM @oPu ßrPUA ryxq CPjìJYPj FPVJPf yPmÇ vsLuÄTJr xJŒ´KfT AKfyJx mPu, @zJA hvPTrS ßmKv xo~ fJKou aJAVJrrJ ßhvKaPf n~Jmy rTPor WajJ WKaP~ YuKZuÇ ßvw kpt∂ fJKou aJAVJrrJ krJK\f y~Ç KT∂á fJPhr IK˜fô KjotNu yP~ KVP~KZu KT-jJ ßxaJ muJ oMvKTuÇ 2009 xJPu 31 kOÔJ~

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

Aˆ u§j oxK\h ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç mJÄuJPhvL TKoCKjKa xÄVbPjr ßjfímOPªr xJPg ÈKoa F§ KV´ax' TotxNKYr IÄv KyPxPm FA ofKmKjo~ IjMKÔf y~Ç ofKmKjo~TJPu Aˆ u¥j oxK\Phr kPã CkK˙f KZPuj oqJPj\Po≤ TKoKar ßxPâaJKr IJA~Nm UJj, ßas\JrJr ßoJyJÿh IJ»Mu oJKuT, cJAPrÖr ßhuS~Jr UJj, AoJo S UfLm vJ~U IJ»Mu TJA~No FmÄ ßyc Im IqJPxa F¥ lqJKxKuKa\ IJxJh \JoJjÇ ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur kPã CkK˙f KZPuj ßTªsL~ ßY~JrkJxtj mqJKrˆJr @fJCr ryoJj, ßTªsL~ xy xnJkKf mqJKrˆJr oJxMh @yoh, mLr oMKÜPpJ≠J FoF @K\\, xJCg Aˆ KrK\SPjr ßY~JrkJxtj ßoJyJÿh AZmJy CK¨j, xy xnJkKf Fo F TJuJo, xJiJre xŒJhT l\uMu TrLo ßYRiMrL, ßas\JrJr xMlL xMPyu @yPoh, xJCg Aˆ KrK\S~Pjr KjmtJyL xhxq ZKor CK¨j, K\FxKx Aˆ u¥j vJUJr xJiJre xŒJhT @»Mu oJKuT TáKa, xJCg Aˆ KrK\SPjr xJÄVbKjT xŒJhT ‰x~h K\uäMu yT, xhxq AK†Kj~Jr xJ\M @yoh, xhxq xJPuy @yoh, xhxq fJ\ CK¨j S xhxq jMr @yoh k´oMUÇ ofKmKjo~TJPu ßhuS~Jr UJj Aˆ u¥j oxK\Phr AKfyJx S mÉoMUL TJptâPor xÄK㬠metjJ ßhjÇ KfKj mPuj, Aˆ u¥j oxK\Phr TJptâo ÊiM jJoJ\ kzJr oPiqA xLoJm≠ j~Ç jJoJP\r kJvJkJKv mÉoNUL xJoJK\T TJptâo kKrYJKuf yP~ gJPTÇ KfKj mPuj, ßhJujJ ßgPT oOfáqkpt∂ FT\j oJjMPwr \LmPj ßp ioLt~ ßxmJèPuJ k´P~J\j fJr IKiTJÄvA Aˆ u¥j oxK\h k´hJj TPr gJPTÇ TKoCKjKar oJjMPwr xJyJPpqA FA oxK\h IJ\ ACPrJPkr Ijqfo mOy“ oxK\Ph r‡kJ∂Krf yP~PZÇ IJorJ oxK\hPT TKoCKjKar oJjMPwr PTªsKmªM KyPxPm VPz fáuPf YJAÇ oxK\hPT TKoCKjKar oJjMPwr xJPg xŒOÜ rJUPf IJorJ KmPuPfr TKoCKjKa xÄVbjèPuJr xJPg xo~ xo~ ofKmKjo~ TPr gJKTÇ IJ\PTr ofKmKjo~ xnJ ßxA k´PYÓJrA

IÄvÇ IJoJPhr oNu CP¨vq yPò TKoCKjKar oJjMPwr TJZ ßgPT fÅJPhr YJKyhJr TgJ \JjJ FmÄ ßxmJr oJj IJPrJ Cjúf TrJÇ Aˆ u¥j oxK\Phr ßxPâaJKr IJA~Mm UJj ofKmKjoP~ KoKuf yS~Jr \jq K\FxKx ßjfímOªPT IJ∂KrT ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, jJoJ\ kzJr kJvJkJKv KmKnjú ßhPvr oJjMw Kj~Kof Aˆ u¥j oxK\h ßhUPf IJPxÇ KmKnjú Ûáu TPuP\r KvãJgLt KmKnjú k´P\Ö S TJptâo kKrhvtPj IJPxÇ ACPrJk ßgPTS KmKnjú aáqr V´∆k oxK\h kKrhvtPj IJPxÇ xJrJ mZPr k´J~ 17 uJU oJjMw Aˆ u¥j oxK\h KnK\a TPr gJPTjÇ K\FxKx ßjfímOª oxK\h xŒPTt fJPhr IjMnëKf mqÜ TrPf KVP~ mPuj, fJrJ hLWtKhj pJmf FA oxK\Ph jJoJ\ kPz IJxPZjÇ IPjPTA IJPZj pJPhr KhPj FTmJr oxK\Ph jJ FPu xo~ TJPa jJÇ oxK\h ßp vJK∂r Wr FKa Aˆ u¥j oxK\Ph FPu xyP\A IjMoJj TrJ pJ~Ç fJA Aˆ u¥j oxK\Phr k´Kf fÅJPhr xogtj S xyPpJKVfJ xmthJ ImqJyf gJTPmÇ Fxo~ fÅJrJ K\FxKxr mÉoMUL TJptâPorS xÄK㬠metjJ ßhjÇ

xMÔM KjmtJYPjr \jq k´vJxPTr xPÿuj TPã lKrhkMPrr xhr CkP\uJr ˛Jat \JfL~ kKrY~ k© Kmfre IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq k´iJj KjmtJYj TKovjJr FTgJ mPujÇ KxAKxr F CPÆJiPjr oiq KhP~ xhr CkP\uJr 3 uJU 36 yJ\Jr 104 \Pjr ˛Jat \JfL~ kKrY~ Kmfre TJptâPor ÊÀ yPuJÇ KxAKx mPuj, ˛Jat \JfL~ kKrY~ k© yPuJ jJVKrPTr fgqnJ¥JrÇ Fr oPiq 26 irPer fgq xÄrKãf gJTPmÇ jJVKrT \LmPj ˛Jat TJPctr èÀfô IPjTÇ ßhPvr FT ßTJKa 41uJU jJVKrTPT ˛Jat \JfL~ kKrY~ k© k´hJj TrJ yPm mPu Fxo~ KfKj \JjJjÇ PrJKyñJPhr nMu fgq KhP~ ßnJaJr yS~J k´xPñ KxAKx mPuj, ßrJKyñJrJ pUj FPhPv k´Pmv

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS

Immigration, Family & Child Contact

lqJKoKu, YJAfl T≤JÖxy ßp ßTJPjJ kJKrmJKrT KmwP~ IJorJ IJAjVf xyJ~fJ TPr gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970 53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT info@kingdomsolicitors.com

29

TPrPZ fJr KTZMKhj krA xm ßrJKyñJPhr hv @X&èPur ZJk KjP~ ßrPUPZ xrTJrÇ fJA AòJ TrPuA nMu jJo mJ nMu fgq KhP~ ßrJKyñJrJ ßnJaJr yPf kJrPm jJÇ IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT ßoJ” @xuJo ßoJuäJr xnJkKfPfô CPÆJijL IjMÔJPj lKrhkMr @ûKuT KjmtJYj TotTftJ jMÀöJoJj fJuMThJr, lKrhkMr ß\uJ kKrwh ßY~JroqJj ßoJ” ßuJToJj ßyJPxj oíiJ, xhr CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj ßoJ” @»Mr rJöJT ßoJuäJ, IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJ”

xJAlMöJoJj, ß\uJ KjmtJYj IKlxJr jJ~mMu AxuJo, xhr CkP\uJ KjmtJYj TotTftJ ßoJ” jNÀu @oLj k´oMU mÜmq rJPUjÇ kPr k´iJj IKfKg CkK˙f TP~T\Pjr oJP^ ˛Jat \JfL~ kKrY~ Kmfre TPrjÇ lKrhkMPrr @ûKuT KjmtJYj TJptJu~ xMP© \JjJ ßVPZ, 25 FKk´u2 2019 ßgPT 28 @VÓ 2019 kpt∂ xhr CkP\uJr 3uJU 36 yJ\Jr 104 \j ßnJaJrPhr oPiq ˛Jat \JfL~ kKrY~ k© Kmfrj TrJ yPmÇ

nJxJjL KmvõKmhqJu~

ZJ©uLPVr xy-xnJkKf @KhsfJ kJjúJ S ZJ©L Kmw~T xŒJhT BKvfJ KmvõJx KfvJÇ FZJzJ pMVìxJiJre xŒJhT A~JKxj @rJlJfPT nKmwqPf KmfKTtf TotTJP§ \Kzf jJ yS~Jr \jq muJ yP~PZÇ KmvõKmhqJu~ xN© \JjJ~, KmvõKmhqJuP~r ZJ© x\Lm fJuMThJr, AorJj Ko~J S \JKmr ATmJu APfJoPiq oJˆJxt ßvw TrJ~ fJPhr ˙J~L mKyÏJr TrJ x÷m j~Ç fJA fJPhrPT TqJŒJPx @\LmPjr \jq k´Pmv KjKw≠ FmÄ KmvõKmhqJuP~ ßTJPjJ YJTKrr @PmhPjr \jq KjKw≠ TrJ yP~PZÇ @r hMA ZJ©LPT FT ßxKoˆJPrr \jq mKyÏJr TrJ y~Ç FT\jPT KfrÛJr TrJ yP~PZÇ CPuäUq, KmvõKmhqJuP~r khJgtKmùJj KmnJPVr 3~ mPwtr 2~ ßxKoˆJPrr KvãJgtL ZJ©uLPVr ZJ©L Kmw~T xŒJhT BKvfJ KmvõJx KfvJ kNmtmftL ßxKoˆJPr kJx jJ TrPuS Vf mZPrr 7 IPÖJmr fJPT krLãJ ßh~Jr \jq KxPa mKxP~ ßh~ ZJ©uLPVr xnJkKf x\Lm fJuMThJr S fJr xyPpJVLrJÇ fUj SA KmnJPVr KvãTrJ FA TJP\ mJiJ KhPf ßVPu fJrJ uJüjJr KvTJr yjÇ F WajJ~ ßhJwLPhr mKyÏJr jJ TrJ~ krKhj 8 IPÖJmr KmvõKmhqJuP~r 54 \j KvãT k´vJxKjT S FTJPcKoT kh ßgPT khfqJV TPrjÇ kPr SA ZJ©L FT KvãPTr KmÀP≠ ßpRj y~rJKjr IKnPpJV ßfJPujÇ KmvõKmhqJu~ k´vJxj KrP\≤ ßmJPctr \ÀKr xnJr oJiqPo kJÅY\jPT xJoK~T mKyÏJr TrJ y~Ç krmftLPf fhP∂ KvãPTr KmÀP≠ @Kjf IKnPpJV KogqJ k´oJKef y~Ç

ZJ©uLV xnJkKfxy 3 \jPT @\Lmj KjKw≠

dJTJ, 24 FKk´u - oJSuJjJ nJxJjL KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr xnJkKfxy Kfj\jPT KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx @\LmPjr \jq k´Pmv KjKw≠ FmÄ KmvõKmhqJuP~ ßpPTJj irPer YJTKrr @PmhPjr \jq KjKw≠ TrJ yP~PZÇ FZJzJ KmvõKmhqJuP~r hMA ZJ©LPT FT ßxKoˆJPrr \jq mKyÏJr TrJ yP~PZÇ mMimJr KmvõKmhqJuP~r FTKa xN© \JjJ~, Vf ßrJmmJr (21 FKk´u) KrP\≤ ßmJPctr xnJ~ F Kx≠J∂ ßj~J y~Ç KmvõKmhqJuP~r KvãT uJKüf S FT KvãPTr KmÀP≠ KogqJ ßpRj y~rJKjr IKnPpJPV fJPhr KmÀP≠ F mqm˙J ßj~J y~Ç @\LmPjr \jq KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx k´Pmv KjKw≠rJ yPuj- KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr xnJkKf x\Lm fJuMThJr, xy-xnJkKf AorJj Ko~J S pMVì-xJiJre xŒJhT \JKmr ATmJuÇ FT ßxKoˆJPrr \jq mKyÏíf hMA ZJ©L yPuj-

UKAY Fish & Meat Bazar WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

KmvõTJPkr \jq k´˜Mf xJKTm dJTJ, 25 FKk´u - @AKkFPu ßUuPf nJrPf @PZj xJKTm @u yJxJjÇ fPm xJoPjA KmvõTJkÇ xJjrJA\Jxt yJ~hrJmJPhr yP~ k´go oqJPY ßjPoKZPuj KfKjÇ Frkr @r FTJhPv xMPpJV ßoPuKjÇ fPm oJPb jJ jJoPuS Kj~Kof IjMvLuj TPrPZj xJKTmÇ pJ KmvõTJk k´˜MKfPf xyJ~T yPm mPu oPj TPrj xJKTPmr èÀ xJuJCK¨jÇ xŒ´Kf xJKTPmr xPñ ßhUJ TrPf yJ~hrJmJh KVP~KZPuj KmPTFxKkr xJPmT KâPTa k´KvãT xJuJCK¨jÇ ßxUJPj 8-9 Khj xJKTPmr xPñ TJ\ TPr ßhPv ßlPrj KfKjÇ VfTJu KmPTFxKkPf VeoJiqPor oMPUJoMKU yP~ xJuJCK¨j mPuj, ë@Ko 9 Khj yJ~hrJmJPh KZuJoÇ rJ\Lm VJºL A≤JrjqJvjJu KâPTa ߈Kc~JPo IjMvLuPj KZuJoÇ @AKkFPur FTaJ hPur kJvJkJKv 7aJ ßja kqtJTKaPxr CAPTaÇ ßxUJPj ßpoj CAPTa, fJPf FT x¬Jy IjMvLuj TrPuA ßpj FT\Pjr \jq IPjT ßmKvÇ @kKj @kjJr kZªxA CAPTa kJPmjÇ' KfKj @rS mPuj, '@Ko pJS~Jr @PVA xJKTm ßp kqtJTKaPx KZPuJ ßxaJ To j~, IPjTÇ ßxUJPj IjMvLuPjr ßpxm xMKmiJr TgJ muuJo, ßxaJ @oJPhr ßhPv T•jJS TrJ pJ~ jJÇ xmKoKuP~ oPj y~ xJKTm hJÀe ZPª @PZÇ @oJr KmvõJx S @AKkFPu ßTJPjJ oqJY jJ ßUuPuS KmvõTJPkr \jq kMPrJkMKr k´˜Mf rP~PZÇ

KxPuPar Kfj èjL\jPT ßkP~ KjP\PhrPT VKmtf mPu \JjJj fJrJÇ CPuäUq, @hvt KvãT Ka @uL'r jJPo 2009 k´KfÔJ ÈKa @uL xqJr lJCP¥vj' Vbj TrJ y~Ç KxPuPar Km~JjLmJ\JPrr \udák V´JPo \jìV´ye TrPuS FT\j ÈoJjMw VzJr TJKrVr' KyPxPm 1947 xJu ßgPT 1978 xJu kpt∂ yKmV† xrTJKr Có KmhqJuP~ KvãTfJ TPrj xmt\j v´P≠~ Ka @uLÇ 2000 xJPu Ka @uLr oOfáqr kr xJPmT KvãJgLtPhr CPhqJPV 2008 xJPu ˛JrTV´∫ k´TJv TrJ y~Ç 2009 xJPu Vbj TrJ y~ ÈKa @uL xqJr lJCP§vj'Ç lJCP¥vPjr CPhqJPV k´Kf mZr 30 FKk´u KvãT Ka @uL'r \jìKhPj @hvt KvãT ÈKa @uL xqJr ˛OKfkhT' k´hJj TPr @xPZÇ k´KfmZr yKmV† ß\uJr Imxrk´J¬ 5 KvãTPT FA xÿJjjJ PhS~J y~Ç F mZr KxPua ß\uJr Kfj èeL\jPT F xÿJjjJ ßhS~J yuÇ VfTJu jVrLr fJfLkJzJ Kh FAPcc yJA ÛMPur FPx’uL YuJTJPu xJPmT k´iJj KvãT KmrJ\ oJim YâmfLt oJjxPT xÿjjJ ßhS~J y~Ç @r KYKT“xT oKfj CK¨j @yohPT mJuMYr mJxJ~ KjP~ pJS~J y~ fJr xÿJjjJÇ vJrLKrTnJPm UMmA IxM˙ rJ\J K\Kx yJAÛáPur k´iJj KvãT j\Àu AxuJoÇ fJr xÿjjJ KjP~ pJS~J y~ V´JPor mJKz Km~JjLmJ\JPrr ßoS~J V´JPoÇ ßxUJPj xÿJjjJ ß∠ßkP~ @jPª C“láuä yP~ SPbj KfKjÇ FAPcc yJA ÛMPur kqJPrc V´JCP¥ @P~JK\f IjMÔJPj xÄmKitf IKfKgr mÜmq ßhj k´KfÔJPjr xJPmT k´iJj KvãT KmrJ\ oJim YâmftL oJjxÇ k´iJj IKfKgr mÜmq ßhj KxPua kMKuv PrP†r FKcvjJu Kc@AK\ \~Phm TMoJr nhsÇ IjqJPjr oPiq mÜmq ßhj, Kh FAPcc yJA ÛMPur k´iJj KvãT PoJ. voPxr @uL, KxPua xrTJKr kJAua Có KmhqJuP~r xyTJrL k´iJj KvãT TmLr UJj, yKmV† PksxTîJPmr xnJkKf

26 April - 02 May 2019

yJÀjMr rKvh PYRiMrL, xJPmT xnJkKf PoJ. l\uMr ryoJj S PoJyJÿh jJKy\Ç cJ. oKfj CK¨j @yPoh : FoKmKmFx xŒjú TrJ cJ. oKfj CK¨j @yoh ÈV´Joq cJÜJr' KyPxPm V´JPo ßgPTA YKuäv ßgPT wJPar hvT kpt∂ hLWt xo~ oJjMwPT KYKT“xJ ßxmJ PhjÇ xJogtmJj ßrJVLA KZu fJr FToJ© nrxJÇ KxPuPar Km~JjLmJ\JPrr UJxJ FuJTJ~ \jì ßjj FAÇ 1971 xJPu rJ\jLKfr ßuJT jJ yP~S kJT@Kotr lJ~JKrÄ fJKuTJ~ CPb pJ~ fJr jJoÇ Cófr KcKV´r \jq 1971 xJPur \JjM~JKrPf KmPuf YPu pJS~J~ ßmÅPY pJj KfKjÇ mftoJPj KfKj ßhPvA @PZjÇ KmrJ\ oJim YâmfLt oJjx : KxPuPar k´JYLj KmhqJkLb Kh FAPcc yJA ÛáPur k´iJj KvãT KZPuj KmrJ\ oJim YâmfLt oJjxÇ KfKj FAPcc ÛáPur k´iJj KvãT gJTJTJPu ßhPvr oPiq FTKa nJuoJPjr ÛMu KyxJPm kKrKYKf uJn TPrÇ fJr @oPuA SA KmhqJuP~r YJr KvãJgLt k´go KmnJV KâPTa uLPV ßUPuÇ fJrJ ßhPvr ßxrJ ßUPuJ~Jr KjmJtKYf y~Ç j\Àu AxuJo ßYRiMrL : j\Àu AxuJo fJr \LmPjr k´J~ kMPrJaJA @hvt oJjMw ‰fKrr TJP\ mq~ TPrPZjÇ FT\j pMKÜmJhL oJjMw KyPxPmS xMjJo rP~PZ fJrÇ KxPuPar GKfyqmJyL KvãJ k´KfÔJj rJ\J K\Kx yJA ÛáPu KmhqJuP~r k´iJj KvãPTr hJK~fô kJujTJPu vJrLKrT IxM˙fJr TJrPe Tot\Lmj ßgPT Imxr ßjj KfKjÇ

ÈIJx'T hqJ ßo~r' xrJxKr ßp ßTJj k´vú TrPf kJPrjÇ IJVJoL 30 FKk´u IjMKÔfmq ÈIJxT hqJ ßo~r' (Ask the Mayor) Êr∆ yPm KmTJu 7aJ~Ç KbTJjJ yPò∏ ßmJ ßrJc oqJgKcˆ YJYt, 1 oJPYt≤ Kˆsa, u¥j A3 4Fu S~JAÇ

29 \Mj mJÄuJ KoKc~J TJk xMPpJV rJUJ yP~PZÇ aájtJPoP≤r xJKmtT k´˜MKf KjP~ 19 FKk´u ÊâmJr u§j mJÄuJ ßk´xTîJPm FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç ofKmKjo~ xnJ~ @P~J\T TKoKar xhxq xJÄmJKhT ßoJ˜JT mJmMPur kKrYJujJ~ FmJPrr aájtJPoP≤r KmKnjú KhT KjP~ ˝JVf mÜmq rJPUj @P~J\TPhr oPiq Ijqfo TqJjJrL S~qJlt V´∆Pkr FPxJKxP~a KcPrÖr \JKTr UJjÇ KfKj xJÄmJKhTPhr \JjJj, \Mj oJPxr 29 fJKrU vKjmJr FA aájtJPo≤ IjMKÔf yPmÇ hu KjmºPjr ßvw fJKrU ßo oJPxr kPjr fJKrUÇ u§Pjr mJÄuJ KoKc~J FTT mJ hMA KfjKa yJC\ KoPu FTaJ hu Vbj TrPf kJrPmÇ Ka-10 lrPoPa ßak ßaKjPx ßUuJ IjMKÔf yPmÇ u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xyPpJKVfJ~ FmÄ u§j KâPTa uLPVr xJKmtT mqm˙JkjJ~ xMªr FTKa aájtJPo≤ CkyJr ßhmJr k´Kfv´∆Kf mqÜ TPrj @P~J\TmOªÇ ofKmKjo~ xnJ~ mÜmq rJPUj ßk´xTîJm xnJkKf oMyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrL S xJiJre xŒJhT oMyJÿh \MmJP~r, k´KfÔJfJ xnJkKf oKym ßYRiMrL FmÄ ¸¿rPhr oiq ßgPT oMKjr @yPoh, jJK\o CK¨j, xJKlCu @uo ßrJTj, @mM xMKl~Jj, jJKyh ßjS~J\ rJjJ mÜmq rJPUjÇ CPuäUq, k´go KoKc~J TJk KâPTPar KvPrJkJ K\PfKZPuJ FKaFj mJÄuJ ACPT FmÄ rJjJxt @k yP~KZPuJ ßmfJr mJÄuJ u§jÇ


UmrJUmr

26 April - 02 May 2019

vPmmrJPfr èÀfô S lK\uf k´Kf ryof hJj TPrj FmÄ oMvKrT S KmPÆwkrJ~e mqKÜ mqfLf xmJAPT ãoJ TPr ßhj (AmjM KyæJj : 5665)Ç yJKhPxr metjJ~ F yfnJVq mqKÜrJ yPò- 1. oMvKrT; 2. KyÄxMT; 3. @®L~fJr xŒTt KZjúTJrL; 4. KkfJoJfJr ImJiq x∂Jj; 5. oh kJjTJrL; 6. aJUjMr KjPY TJkz kKriJjTJrL; 7. @®yjjTJrL; 8. K\jJTJrL; 9. FPTr ßhJw IPjqr TJPZ metjJTJrL; 10. VeT mJ VJP~Km xÄmJh metjJTJrL; 11. y˜PrUJ ßhPU nJVq Kjet~TJrL; 12. IjqJ~nJPm aqJé @hJ~TJrL; 13. \JhMPaJjJr ßkvJ V´yeTJrL; 14. mJhq-mJ\jJ~ Inq˜ mqKÜÇ vPmmrJPf rJf ß\PV FTKjÔnJPm jlu jJoJ\, ßTJr@j KfuJS~Jf, fxKmy-fJyKuu, ßhJ~J-hÀh S K\KTr-@\TJPr KjP\PT ovèu rJUJÇ rJxMu (xJ.) mPuj, ßp mqKÜ kJÅYKa rJPf \JV´f gJTPm, fJr \jq \JjúJf ImiJKrf yP~ pJPmÇ rJfèPuJ yPò- K\uyP\r IÓo S jmo rJf, BhMu @\yJ S BhMu KlfPrr rJf, vJmJPjr kûhv r\jL (oMjK\Kr, fJrKVm S~Jf fJrKym)Ç F rJPf KjP\r TífTPotr \jq uKöf yP~ UJÅKa fSmJr oJiqPo @uäJyr TJPZ ãoJ k´JgtjJ TrJ FmÄ hMKj~J S ú Ç ßTjjJ @PUrJPfr TuqJe uJPnr ßhJ~J TrJ xMjf F rJPf rJxMu (xJ.) Tmr˙JPj KVP~KZPuj FmÄ oíf oMxuoJjPhr \jq oJVKlrJf TJojJ TPrKZPujÇ KhPjr ßmuJ~ ßrJ\J kJuj, kPrr Khj IgtJ“ 15 vJmJj ßrJ\J rJUJÇ rJxMu (xJ.) mPuj, pUj oiq vJmJPjr rJf (vPmmrJf) @Px, fUj ßfJorJ rJPf hJÅKzP~ jlu jJoJ\ kPzJ FmÄ KhPjr ßmuJ~ ßrJ\J kJuj TPrJ (AmPj oJ\Jy, 1388)Ç vPmmrJPf @fvmJK\, kaTJ lMaJPjJ, oxK\h, ßhJTJj S IKlPx @PuJTxöJ, Tmr˙JPj kM Ikte, jJrL-kMÀPwr xKÿKuf K\~Jrf, IpJKYf @jª CuäJx, ßmÉhJ TgJmJftJ, AmJhf-mPªKV mJh KhP~ IpgJ ßWJrJWMKr, ßxuKl S yJuM~JÀKa mJ UJjJKkjJr ßkZPj ßmKv xo~ jÓ TPr AmJhf ßgPT Kmrf gJTJ ImvqA KjªjL~Ç FèPuJ v~fJKj TMoπeJ ‰m KTZMA j~Ç TJP\A F TJ\èPuJ ßgPT Kmrf gJTJ FTJ∂ TftmqÇ @uäJyfJ~JuJ @oJPhr fJSKlT hJj TÀjÇ

Yáu-hJKzPf Tuk mqmyJPrr ßU\Jm mqmyJr TPrKZÇ KT∂á pUj ßYyJrJ~ mJitPTqr ZJk kPzPZ, ßYyJrJ oKuj yP~ ßVPZ, hJÅf jzmPz yP~ ßVPZ fUj @r TJPuJ ßU\Jm mqmyJr TKrKjÇ (lJfÉu mJKr : 10/336)Ç fPm ßpPyfM yJKhPx TJPuJ ßU\JmPT KmPvwnJPm KjPwi TrJ yP~PZ fJA pMmTPhr \jq CKYf F mqJkJPr xfTtfJ Imu’j TPr FPTmJPr TJPuJ ßU\Jm mqmyJr jJ TPr uJu TJPuJ KoKvsf ßU\Jm mqmyJr TrJÇ (fMylJfMu IyS~JK\ : 5/154)Ç

rÜJÜ vsLuÄTJ ßvw y~ vsLuÄTJr VíypM≠Ç KT∂á VíypM≠ ßvw yS~Jr krS vsLuÄTJ~ KmKòjúnJPm ßmv KTZM xKyÄxfJr WajJ WPaPZÇ 21 FKk´Pur yJouJr kr jJjJ oyPu TP~TKa xπJxL xÄVbPjr jJo @PuJYjJ~ FPuS FUj kpt∂ ßTJPjJ ßVJÔL FA yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrKjÇ KT∂á vsLuÄTJ xrTJPrr nJPwq kJS~J ßVPZ ßp, fJrJ yJouJTJrL ßVJÔLPT KYK€f TrPf ßkPrPZÇ ßhvKar kMKuvk´iJPjr mÜmqS F rToAÇ KT∂á fJPhr xN© FT KT-jJ FmÄ FA ßVJÔL

xŒPTt xmKTZMA @oJPhr FUjS I\JjJ rP~ ßVPZÇ @orJ pKh FUj kpt∂ xÄVKbf KmKnjú ßhPv xπJxL yJouJèPuJr KhPT híKÓ ßhA fPm ßhUPf kJm, SA xm mz rTPor xπJxL yJouJr xPñ ˙JjL~ TJrS jJ TJrS xÄKvúÓfJ rP~PZÇ ßTJgJS ßTJgJS Fr mqKfâoS @PZ, fPm ˙JjL~ ßVJÔL mJ mqKÜr ßTJPjJ jJ ßTJPjJ rTo ßpJVJPpJPVr Kmw~Ka FKzP~ pJS~J pJPm jJÇ fJ ZJzJ Ff mz xπJxL yJouJr ßkZPj @∂\tJKfT ohPhr Kmw~KaS ßfJ xPªPyr oPiq gJPTÇ hKãe FKv~Jr K˙KfvLufJ KmjPÓr ßkZPj jJjJrTo TNaPTRvPur TgJ mÉmJr jJjJnJPm @PuJYjJ~ AKfoPiq FPxPZÇ vsLuÄTJ~ hLWtKhj VíyhJy YuJr TJrPe xKyÄxfJ KTÄmJ xπJxL TotTJP§r \jq FTaJ ßVJkj käqJalro gJTJr @vïJ FPTmJPr CKzP~ ßhS~J pJ~ jJÇ pKhS FT hvT @PV fJKou KmKòjúfJmJhLPhr \» TPr ßhS~Jr kJvJkJKv F mqJkJPr j\rhJKr FUjS TPbJr rP~PZÇ k´vú yPò, FA TPbJr j\rhJKr FKzP~ ˙JjL~Phr Foj yJouJr KTÄmJ yJouJ kKrT•jJr xPñ pMÜ yS~J TfaJ x÷m! F irPjr WajJ ßfJ ÊiM k´JeyJKj S rÜkJfA WaJ~ jJÇ IgtQjKfT IV´pJ©JS KmKW&jf TPr oJrJ®TnJPmÇ jívÄx FA yJouJr kr ßhvmJxLPT vJ∂ gJTJr IjMPrJi \JKjP~PZj vsLuÄTJr ßk´KxPc≤ KxKrPxjJÇ fh∂ TJP\ xyJ~fJ TrJr \jq ßhvmJxLr k´Kf @øJj \JKjP~PZj KfKjÇ WajJr krkrA \ÀKr xnJ cJPTj k´iJjoπL rKju KmâoJKxÄPyÇ k´KfrãJoπL mM~Jj Km\~JmitPj xfTt mJftJ CóJre TPr mPuPZj, ßhPv ßTJPjJ irPjr CV´mJhL hPur IK˜fô gJTPu fJPhr TPbJr yJPf hoj TrJ yPmÇ vsLuÄTJr rÜJÜ FA KY© @oJPhr oPiq ©JPxr xíKÓ TPrPZÇ fJA xπJxLPhr mqJkJPr @VJo xmrTo xfTtfJ S mqm˙J V´ye \ÀKrÇ xπJx xnqfJ-oJjmfJr xÄùJ xNP© FPTmJPrA kKrfqJ\qÇ F híKÓPTJe ßgPT muJ pJ~, ßp ßTJPjJ irPjr CV´ ofmJh n~ïr kKrK˙Kfr xíKÓ TrPf kJPr FmÄ Fr mÉKmh jK\r @oJPhr xJoPj @PZSÇ 15 oJYt KjCK\uqJP¥r hMKa oxK\Ph xÄWKaf yfqJpPùr oiq KhP~S FA xfqA kMjmtJr @oJPhr xJoPj ßnPx CPbKZuÇ fPm xmtPvw vsLuÄTJ~ KV\tJ S IKn\Jf ßyJPaPu yJouJ YJKuP~ kMjmtJr ßp Wíeq jK\r ˙Jkj TPrPZ xπJxL KTÄmJ CV´mJhLrJ fJ mftoJj IK˙KfvLu KmPvõr ßk´ãJkPa FTKa KnjúoJ©Jr n~ïr rTPor IÊn mJftJÇ vsLuÄTJr rJ\iJjL TuP’Jr k´iJj KmoJjmªPrr TJZ ßgPT ßhvKar KjrJk•J mJKyjLr xhxqrJ KmkMu kKroJe KmPx&œJrT C≠Jr TPrPZjÇ ßrJmmJr yJouJr kr ßhvKar KmKnjú ˙JPj KjrJk•J mJKyjLr xhxqrJ IKnpJj YJuJj FmÄ KmPx&œJrPTr xºJj kJjÇ FPfS k´fL~oJj y~ ßp, FA yJouJr ZT TwJ yP~PZ xo~ KjP~ FmÄ yJouJr uãq˙u KZu ßmv TP~TKaÇ FKhPT pMÜrJÓs 22 FKk´u xfTt mJftJ KhP~PZ F rTo yJouJ vsLuÄTJ~ @rS yPf kJPrÇ ßyJPaPu yJouJ FmÄ KmPhKvrJ yfJyf yS~J~ WajJKa @rS KmPvwnJPm j\r TJPzÇ @orJ \JKj ßp ßTJPjJ yJouJr CP¨vq ÊiM yfqJTJ§ WaJPjJA j~, uãq gJPT xmJr híKÓ TJzJÇ FA híKÓPTJe ßgPT muJ pJ~, vsLuÄTJ~ yJouJTJrLrJ xlu yP~PZÇ xnqfJ-oJjmfJr @mJr krJ\~ WPaPZ mPa KT∂á yLj ˝JgtmJhLPhr CP¨vq ßfJ fJPhr híKÓPf xluÇ vsLuÄTJ~ FA yJouJ ßgPT FUjS xM¸Ó ßTJPjJ mJftJ ßoPuKj mPa, KT∂á fJ ßp n~ïr rTPor IÊnr AKñf fJ @r mqJUqJ-KmPvúwPer k´P~J\j rJPU jJÇ pKh WajJr hJ~ ßTJPjJ mqKÜ mJ ßVJÔL ˝LTJr Trf fJyPu mJftJaJS ¸Ó yP~ ßpfÇ KT∂á ßpPyfM F kpt∂ fJ ¸Ó j~ ßxPyfM FA yJouJr hJ~ ßp TJPrJr Skr YJKkP~ ßhS~Jr ßYÓJ yPf kJPrÇ fPm FTKa Kmw~ UMmA èÀPfôr xPñ uãq

TrJ pJPò ßp, vsLuÄTJr xrTJr, VeoJiqo F mqJkJPr hJK~fôvLufJr kKrY~ KhP~ YPuPZÇ fJrJ Éa TPr TJPrJr KhPT @XMu fMPuKjÇ fJPhr xPªPyr híKÓ jJjJ KhPTA @PZ KmhqoJj kKrK˙Kf FS mPuÇ FA yJouJr ryxq CPjìJYPj ImvqA hJK~fôvLu oyuPT xfTtfJr xPñ FPVJPf yPmÇ ßTJPjJ rTo nMu-©MKa pJPf jJ y~ F \jq IKiTfr x\JV gJTJ \ÀKrÇ FTA xPñ @ûKuT vKÜèPuJr oPiq ßxRyJht-ÃJfíPfôr mºjS hí| TrPf yPmÇ nKmwq“ xŒPTt k´PfqTPT xfTt Im˙Jj KjPfA yPmÇ

rJjJ käJ\J asqJPcK\r Tmr˙JPj ßdJTJr k´iJj laT ßgPT xo˝Pr ßxäJVJj ßhj, ÈPxJPyu rJjJr lJÅKx YJA'Ç jJrJ~eV† ßgPT \MrJAj @Pxj ßkJvJTvsKoT ß\JZjJ ßmVoÇ Tmr˙JPjr kJPv hJÅKzP~ muKZPuj, ÈFT yJ\JPrr ßmKv vsKoT oJrJ ßVuÇ IgY @\S ßTC KmYJr ßku jJÇ' ß\JZjJ ßmVo @rS muPuj, È@orJ @r KTZM YJA jJ, YJA ÊiM rJjJr lJÅKxÇ' Z~ mZr @PV 2013 xJPur 24 FKk´u xJnJPrr rJjJ käJ\J iPx Kjyf yj 1 yJ\Jr 136 \jÇ èÀfr @yf yP~ kñMfô mre TPrj @rS 1 yJ\Jr 169 \jÇ F WajJ~ ßoJa KfjKa oJouJ y~Ç Fr oPiq ImPyuJ\Kjf oífqM KYK€f yfqJ oJouJKa TPr kMKuvÇ AoJrf KjotJe @Aj u–Wj TPr nmj KjotJPer IKnPpJPV Ikr oJouJKa TPr rJ\iJjL Cjú~j Tftk í ã (rJ\CT)Ç @r hMjLt Kf hoj TKovj (hMhT) nmj KjotJexÄâJ∂ hMjLt Kf KjP~ @PrTKa oJouJ TPrÇ k´J~ Kfj mZr @PV yfqJr IKnPpJPV rJjJ käJ\Jr oJKuT ßxJPyu rJjJxy 41 \Pjr KmÀP≠ dJTJr ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuf IKnPpJV Vbj TPr KmYJr ÊÀr @Phv ßhjÇ xJnJPrr rJjJ käJ\J~ Kjyf vsKoTPhr vs≠J \JjJPf \MrJAj Tmr˙JPj @Pxj KmKnjú vsKoT xÄVbPjr ßjfJrJÇ 24 FKk´u, 2019Ç ZKm: @xJhMöJoJjdJTJ ß\uJ KkKkr h¬r ßgPT Vf ßrJmmJr muJ yP~PZ, IKnPpJV VbPjr @PhPvr ‰mifJ YqJPu† TPr @a\j @xJKo yJAPTJPat @Pmhj TPrjÇ ÊjJKj KjP~ FA @a\Pjr kPã yJAPTJPatr ˙KVfJPhv @PxÇ AKfoPiq Z~\j @xJKor ˙KVfJPhv k´fqJyJr yP~PZÇ ßTmu xJnJr ßkRrxnJr f“TJuLj ßo~r ßrlJP~f CuäJy FmÄ f“TJuLj TJCK¿ur ßoJyJÿh @uL UJPjr kPã ˙KVfJPhv myJu @PZÇ ßrlJP~f CuäJyr ˙KVfJPhPvr ßo~Jh mJzJPjJ yP~PZ @VJoL 9 ßo kpt∂Ç @r ßoJyJÿh @uLr kPã @VJoL \Mj oJx kpt∂ ßo~Jh mJzJPjJ y~Ç Z~ mZPrS yfqJ FmÄ AoJrf KjotJe @APjr oJouJr xJãq V´ye ÊÀ jJ yS~J~ rJÓskPãr nNKoTJ KjP~ k´vú fMPuPZj @Aj\LmL S nMÜPnJVLrJÇ xTJPu \MrJAj Tmr˙JPj @Pxj vsKoTPjfJ xMKk´o ßTJPatr @Aj\LmL o≤M ßWJwÇ KfKj mPuj, ÈrJjJ käJ\J iPxr Z~ mZr kr KmYJPrr KmwP~ khPãk KjPf xrTJr VKzoKx TrPZÇ xrTJPrr IqJaKjt ß\jJPrPur h¬r ˙KVfJPhv k´fqJyJPrr mqJkJPr fJzJfJKz ÊjJKjr \jq CPhqJV KjPf kJPrÇ' ãá… TP£ k´mLe vsKoTPjfJ o≤M ßWJw mPuj, Z~ mZPrS Ff vsKoT yfqJ oJouJr KmYJr ßvw y~ jJÇ FA @AKj \KbufJ, FA yLjÿjq híKÓnKñr fLms KmPrJKifJ TrKZÇ' Z~ mZPr rJjJ käJ\J iPx èÀfr @yf mqKÜPhr ßmKvr nJV oJjPmfr \LmjpJkj TrPZj mPu \JjJj o≤M ßWJwÇ KfKj mPuj, ÈrJjJ käJ\J~ @yf vsKoTPhr KYKT“xJr jJPo TJCPT TJCPT ßTJPjJ rTo KYKT“xJ KhP~ ßZPz ßhS~J yP~PZÇ Fxm vsKoPTr ßp hLWtPo~JKh

31

KYKT“xJ hrTJr, xrTJr ßxKhPT j\r KhPò jJÇ' xJnJPrr rJjJ käJ\J~ Kjyf vsKoTPhr IPjPTr Tmr ßhS~J y~ \MrJAj Tmr˙JPjÇ Kjyf vsKoTPhr vs≠J \JjJPf \MrJAj Tmr˙JPj @Pxj KmKnjú vsKoT xÄVbPjr ßjfJrJÇ 24 FKk´u, 2019Ç ZKm: @xJhMöJoJjVJPot≤x TotYJrL GTq kKrwh, vsKoT KjrJk•J ßlJrJo, VJPot≤x vsKoT GTq kKrwh, VJPot≤x vsKoT ßasc ACKj~j ßTªsxy TP~TKa xÄVbPjr kã ßgPT Kjyf vsKoTPhr k´Kf xÿJj \JjJPjJ y~Ç rJP\TMöJoJj rfj, ßo\mJy CK¨j @yPÿh, xJAlMöJoJj mJhvJ k´oUM vsKoTPjfJ \MrJAj Tmr˙JPj @PxjÇ

ßoRunLmJ\Jr ß\uJmJxLr cÖevmx‡`i mnvq m¤úwË iÿvi `vwemn 10 `dv `vwe Av`v‡qi j‡ÿ¨ MZ 14 GwcÖj iweevi e„‡U‡b emevmiZ †gŠjfxevRvi †Rjvevmx‡`i GK mgv‡ek c~e© jÛ‡bi f¨v‡jÝ †ivW¯’ GKwU KwgDwbwU n‡j AbywôZ nq| KwgDwbwU †bZv I mvsevw`K †K Gg Avey Zv‡ni †PŠayixi mfvcwZ‡Z¡ I mvsevw`K Lvb Rvgvj b~iæj Bmjv‡gi cwiPvjbvq AbywôZ mfvq e³e¨ iv‡Lb wewewmB Gi WvB‡i±i †Rbv‡ij I ivRbMi I‡qj‡dqvi †mvmvBwUi mfvcwZ mvB`yi ingvb †iby †Rwc, exi gyw³‡hv×v I cÖexb mvsevw`K Gg G gvbœvb, evwg©snv‡gi KwgDwbwU †bZv ˆmq` Rvg‡k` Avjx, ivRbxwZwe` I mgvR‡mex kwidz¾vgvb †PŠayix Zcb, n¨vÛm BDbvB‡UW dvD‡Ûk‡bi mfvcwZ gkvwn`yi ingvb, †gŠjfxevRvi Dbœqb cwil‡`i mfvcwZ gwqR gRyg`vi, gyRvwn` RvqwMi`vi, KwgDwbwU †bZv AvZvDi ingvb KzwU, gvwKbyi ikx`, mvs¯‹w… ZK Kgx© gï` eKk bRgyj, KwgDwbwU †bZv gBbyj Bmjvg, Avãyj nvbœvb Zid`vi, wkÿK †Mvjvg Kv‡`i †PŠayix kvgxg, Kv‡bw±s KwgDwbwUR-Gi †m‡µUvix Avãyj †gvwnZ †PŠayix, BwÄwbqvi Avey eKi wmwÏK Zzwnb, BwÄwbqvi Avãyj gy³vw`i gy³v, mvsevw`K I Kwe †gvnv¤§` gvïK, †gvt Igi dviæK †Nvwi, Avãyj evix cÖgLy | mfvq †KviAvb †ZjvIqvZ K‡ib nv‡dR Gg`v`yi ingvb| mfvq e³viv e‡jb, evsjv‡`‡ki Av_© mvgvwRK Dbœq‡b †gŠjfxevRvi †Rjvevmxi HwZnvwmK Ae`vb _vKv m‡Ë¡I `xN©Kvj a‡i Zviv b¨vh¨ AwaKvi †_‡K ewÂZ| we‡j‡Z K¨vUvwis BÛvw÷ªi Dbœq‡b I Kg©ms¯’vb m„wó‡Z 1971 mv‡ji gyw³hy‡×, wgwWqv I ivR‰bwZK †ÿ‡Î e„‡U‡bi cÖwZwU RvZxq wfwËK msMV‡bi †bZ…Z¡ cÖ`v‡b †gŠjfxevRvievmx‡`i Ae`vb Acwimxg| mfvq Av‡iv †hme `vwe ev¯Íevq‡bi Rb¨ evsjv‡`k miKv‡ii cÖwZ Avnevb Rvbv‡bv nq Zv n‡”Q†gŠjfxevRv‡i †Rjv m`‡ii mv‡_ †ij ms‡hvM ¯’vcb, kg‡mi bMi wegvb e›`i Pvjy, Pv †ev‡W©i m`i `dZi kÖxg½‡j ¯’vbvšÍi, gby I ajvB b`xi cybtLbb I eb¨vi nvZ †_‡K iÿv, gv¸i Qov Pv evMv‡bi ÿwZMÖ¯‡Í `i ÿwZc~iY cÖ`vb, XvKv‡gŠjfxevRvi Pvi jvB‡bi gnvmoK Pvjy I ch©Ub wk‡íi Dbœqb| G `vwe Av`vwqi j‡ÿ¨ mviv‡`‡k MYms‡hvM Kiv n‡e| evsjv‡`‡kI mfv-mwgwZ, wgwQj I we‡ÿvf Kg©mP~ xi WvK †`qv n‡e| mfvq e„‡U‡b †gŠjfxevRvi †Rjvevmx‡K Av‡iv HK¨e× Kivi Ges †gŠjfxevRvievmxi Ae`vb ewnwe©‡k¦ Zz‡j `ivi Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv nq| mfvq AwfgZ †cvlb Kiv nq †h, cÖ‡Z¨K gvby‡li wbR¯^ ivR‰bwZK I mvgvwRK wPšÍv-†PZbv _vK‡Z cv‡i wKš‘ †gŠjfxevRvievmx wn‡m‡e `j-gZ wbwe©‡k‡l mevB‡K GK n‡q KvR Ki‡Z n‡e| mfvq †gŠjfxevRvievmxi ¯^v‡_© Av‡iv hviv KvR Ki‡Qb Zv‡`i ab¨ev` Rvbv‡bv nq|

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 42 Years Issue 2125, Friday 26 April - 02 May 2019

rJjJ käJ\J asqJPcK\r 6 mZr

ÈIJr KTZM YJA jJ, YJA rJjJr lJÅKx' cJ. oKfj CK¨j IJyoh

j\r∆u AxuJo ßYRiMrL

KmrJ\ oJim YâmftL

KxPuPar Kfj èjL\jPT xÿJjjJ Khu ÈKa @uL xqJr lJCP§vj' u§j, 25 FKk´u - KxPuPar 3 èeL\jPT xÿJjjJ \JKjP~PZ Ka @uL xqJr lJCP§vjÇ FroPiq @hvt KvãT KyxJPm hM\jPT FmÄ @hvt KYKT“xT KyxJPm FT\jPT SA xÿJjjJ ßhS~J y~Ç xŒsKf kOgT TotxNKYr oiq KhP~ fJPhrPT F xÿJjjJ ßhS~J y~Ç @TKÚT F xÿJjjJ kJS~J~ @jPª xÄmKitfrJ IJkäMf yP~ SPbjÇ F xÿJj 30 kOÔJ~

dJTJ, 25 FKk´u - \MrJAj Tmr˙JPj vsKoT xÄVbPjr ßjfJrJ lMu KhP~ rJjJ käJ\J~ Kjyf vsKoTPhr k´Kf xÿJj \JjJjÇ vs≠J \JjJPf rJjJ käJ\Jr oJKuT ßxJPyu rJjJr ZKm yJPf KjP~ \MrJAj Tmr˙JPj @Pxj ^etJ ßmVoÇ KfKj FT\j ßkJvJTvsKoTÇ TJ\ TPrj jJrJ~eVP†r FTKa TJrUJjJ~Ç ßxJPyu rJjJr ZKm ßhKUP~ ^etJ ßmVo muPuj, nJmPfS UJrJk uJPV ßp @\S rJjJr KmYJr yPuJ jJÇ Vf 24 FKk´u, mMimJr xTJu ßgPT mqJjJr-PlˆMj yJPf KjP~ hPu hPu KmKnjú vsKoT xÄVbPjr ßjfJ-TotLrJ \MrJAj Tmr˙JPj @PxjÇ 31 kOÔJ~

ßoRunLmJ\Jr ß\uJmJxLr xnJ IjMKÔf u§j, 25 FKk´u - †gŠjfxevRv‡i †gwW‡Kj wek¦we`¨vjqmn 10 `dv `vex Av`v‡q †gŠjfxevRvi †Rjvevmx‡`i mfv evsjv‡`k nvBKwgk‡bi gva¨‡g weªwUkevsjv‡`kx‡`i ¯§vU© AvBwW KvW© cÖ`vb, †gŠjfxevRv‡i miKvix †gwW‡Kj wek¦we`¨vjq cÖwZôv I 31 kOÔJ~

Aˆ u§j oxK\h oqJPj\PoP≤r xJPg K\FxKx ßjfímOPªr ofKmKjo~ u§j, 25 FKk´u - Aˆ u§j oÛ oqJPj\Po≤ TKoKar KxKj~r ßjfímOPªr xJPg ßV´aJr KxPua TJCK¿u ßTªsL~ TKoKar ßjfímOPªr FT ßpRg ofKmKjo~ IjMKÔf yP~PZÇ Vf 29 oJYt ÊâmJr xºqJ~ oxK\Phr jjoMxKuo KnK\KaÄ ßx≤JPr FA 29 kOÔJ~

ÈACPrJPk rmLªsjJg∏ I„k ßfJoJr mJeL' u§Pj Ijjq rmLªsxºqJ xMroJ ßcÛ u§j, 25 FKk´u - xñLPfr xMroNZtjJ ToPmvL xmJAPT IJKmÓ TPrÇ KmPvw TPr fJ pKh y~ mJeL k´iJj rmLªs xñLfÇ fJA rmLªsjJPgr VJPjr ßTJPjJ fáujJ y~ jJÇ fJÅr VJPj ßpoj rP~PZ oJjmPk´Por K˚ê xMªr metjJ ßfoKj IJPZ xsÓJ ßk´Por k´Kf k´VJ| xoktjÇ IJr F \Pjq fJÅr mJeL xKfq Ikr‡kÇ 7 kOÔJ~

29 \Mj mJÄuJ KoKc~J TJk ÈIJx'T hqJ ßo~r' 30 FKk´u KâPTa aájtJPo≤ u§j, 25 FKk´u - FmJPrr ÈIJxT hqJ ßo~r' (Ask the Mayor) IJVJoL 30 FKk´u, oñumJr PmJ ßrJPcr oqJgKcˆ YJPYt IjMKÓf yPmÇ ßo~r Im aJS~Jr yqJoPuax \j KmVx FPf CkK˙f ßgPT ˙JjL~ mJKxªJPhr KmKnjú k´Pvúr \mJm KhPmjÇ CPuäUq ßp ÈIJxT hqJ ßo~r' (Ask the Mayor) yPò ˝òfJ FmÄ \mJmKhKyfJ k´KfÔJr uPãq Po~r \j KmVPxr Ijqfo KjmtJYjL k´Kfv´∆KfÇ FPf KfKj CkK˙f ßgPT ˙JjL~ mJKxªJPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhjÇ KfKj KjmtJKYf yS~Jr kr ßgPT mJrJr KmKnjú S~JPct Kj~KofnJPm FA \mJmKhKyfJoNuT IjMÔJj yP~ IJxPZÇ FA IjMÔJPj CkK˙f ßgPT mJKxªJrJ ßo~rPT 30 kOÔJ~

xMÔM KjmtJYPjr \jq AKnFPor KmT· ßjA: KxAKx dJTJ, 25 FKk´u - mJÄuJPhv KjmtJYj TKovPjr k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) ßT Fo jMÀu ÉhJ mPuPZj, KjmtJYjPT KcK\aJu k≠Kfr @SfJ~ KjP~ @xJr uPãq ßhPvr xm KjmtJYPj AKnFo mqmyJr TrJ yPmÇ AKnFo KjP~ IPjT xoJPuJYjJ gJTPmÇ KTZM nMu ÃJK∂S yPmÇ fmMS AKnFo Fr mqmyJr TrJ yPmÇ TJre, xMÔ KjmtJYj IjMÔJPj AKnFo mqJmyJPrr KmT• jJAÇ mMimJr hMkMPr lKrhkMr ß\uJ 29 kOÔJ~

IJP~J\T TqJjJKr S~Jlt V´∆k

u§j, 25 FKk´u - mOPaPjr mJÄuJ KoKc~JTotLPhr KjP~ KÆfL~mJPrr oPfJ IjMKÔf yPf pJPò ACPT mJÄuJ KoKc~J TJk KâPTa aájtJPo≤ Ka-10Ç Vf mZPrr xlufJr kr FmJr @PrJ ßmKvxÄUqT hPur IÄvV´ye @vJ TrPZ aájtJPoP≤r oNu @P~J\T TqJjJKr S~Jlt V´∆kÇ @VJoL 29 \Mj KnPÖJKr~J kJPTt IjMKÔf yPm FA aájtJPo≤Ç FPf KmKnjú KoKc~J yJC\èKu fJPhr KjP\˝ xÄmJhTotL IgmJ IjqJjq mJÄuJ KoKc~~J TotrfPhr KjP~ k´KfPpJKVfJ~ IÄv ßj~Jr 30 kOÔJ~

o∂mqTgJ

\JKoj jJ kqJPrJu, pMVk& (vk& S IJPªJuj) jJ ÊiM rJ\kg!

cÖr Fo oMK\mMr ryoJj ‘mJÄuJPhPv èjVf kKrmftPjr \jq k´P~J\j mMKÆKnK•T IJPªJujÇ’ ßxA mMKÆKnK•T IJPªJuPj xoP~r KmPvw k´P~J\Pj ßTRvuL yP~ KTZáaJ ZJz KhP~ yPuS x&, KjntLT, xJyxL S hã TotLmJKyjLr xojõP~ xJÄVbKjT vKÜ mOK≠ TrJr kJvJkJKv mJ˜miotL TotxNYLr IJPuJPT xJiJre \jVePT IjMk´JKef TrPf kJrPu KjTa nKmwqPf Fr xMlu kJS~J x÷mÇ FT: KmFjKk'r ßY~JrkJrxj S xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~J KmVf 14 oJx iPr TJrJVJPr @PZjÇ oJouJr KmwP~ Km˜r @PuJYjJ jJ TPrS ßkjJu ßTJc FmÄ @APjr KYrJYKrf Kj~o 7 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Profile for sarz ahmed

2125  

2125  

Profile for surmanews
Advertisement