Page 1

KjmtJYjL k´YJPr jMxrJf VJAPuj, oj mPuPZ IJoJr ... Km˜JKrf 31 kOÔJ~ Est: May 1978. SURMA 42 Years, Issue 2121, 29 March - 04 Arpil 2019, 22 - 28 r\m 1440 Ky\rL, 14 - 20 ‰Y© 1425 mJÄuJ, 50p

k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

ßmsKéa: KmT· xm k´˜Jm k´fqJUJf

IJxJPhr AvU© VqJuJKr ßgPT

˝JiLjfJr ˝kú mL\ ...

26Pv oJYtÇ oyJj ˝JiLjfJ KhmxÇ ChpJkKf yP~PZ ßhPvKmPhPvÇ mJXJKur rPÜ ßp oMKÜr ˝Jh ßuPV IJPZ, ßp nJPm ßp kKrPmPvA gJTáT jJ ßTj, fJrJ KhjKaPT pgJpg ßpJVqfJr xPñ ChpJkj TrPf Tá£JPmJi TPr jJÇ FmJPrr ˝JiLjfJ Khmx CkuPã Kv·L IJxJPhr IJat VqJuJKr ßgPT fáPu irJ yPuJ jfáj k´\Pjìr nJmjJT·Ç IJxJh CóJre TPrj, È˝JiLjfJ TUPjJ @oJPhr TJPZ ksvúKm≠ yP~ SPbÇ ˝JiLj ßhPvS oJjMPwr rPÜ pUj WJx KnP\ pJ~ fUj oPj y~ F ˝JiLjfJ @oJr ˝JiLjfJr ksfòKm yPf kJPr jJÇ fmMS mJPWr oPfJ mJXJKur mMPT ˝JiLjfJr @hvt iJre TPr YPuPZ IKmrf, TUPjJ ksKfmJh TPr @mJr TUPjJ xoP~r ksP~J\Pj ßoPj ßj~Ç oJjMPwr mÉoJK©T nJmjJr ßnfr IJorJ mJrmJr ß\PV SKb, ß\PV SbJr ßYÓJ TKr ∏ FrA jJo ˝JiLjfJÇ' Kv·Lr FA âá≠ CóJrPer ßnfr rP~PZ IPjT oJjMPwr ootkLzJr hLWtvõJxÇ FA xTu pJfjJr ßnfrS IJorJ ˝JiLjfJr ˝kú mMKj, xmJAPT \JjJA ˝JiLjfJr rKÜo ÊPnòJÇ - xŒJhT

❚ xMroJ k´KfPmhj ❚ 28 oJYt - ßmsKéa AxMqPf xmtPvw KmT· k´˜Jm FoKkPhr ÆJrJ k´fqJUJf yP~PZÇ k´iJjoπLr ßjJ Kcu YáKÜ mJr mJr k´fqJUJf yS~Jr kr Kmw~Ka kMPrJ kJutJPoPµr Kj~πPe IJPxÇ KmT· KyPxPm 8Ka k´˜Jm ßkv TPrj yJCx Im ToP¿r ¸LTJr mJrPTJÇ KT∂á xm k´˜JmA FPT FPT k´fqJUJf yP~PZ FoKkPhr ßnJPaÇ FoKkPhr ßnJPa ßpoj ßyPrPZ ßjJ-Kcu ßmsKéPar k´˜Jm ßfoKj ßyPrPZ AACP~r xJPg xJo†qkNet Ê‹ TJbJPoJ rãJ TPr ßmsKéa YáKÜ TrJ FmÄ fJ kJPxr IJPV \jrJP~r oJiqPo ßxKar IjMPoJhj ßjS~Jr k´˜JmSÇ Fr IJPV kJutJPoP≤ KmPrJiL hu FmÄ Kj\ hPur FoKkPhr TJPZ ßTJebJxJ yP~ fJPT xyJ~fJr vPft khfqJPV rJK\ yj k´iJjoπL ßaKr\J ßoÇ ßmsKéa AxMqPf fJPT xogtPjr vPft khfqJV IJPVnJPVA khfqJPV rJ\L yj KfKjÇ ßo mPuj, ßmsKéa YáKÜ kJv yPu krmftL iJk- AAC'r xPñ nKmwq“ xŒTt KjitJrPer xoP^JfJ~ KfKj gJTPmj jJÇ 26 oJYt, mMimJr Kj\ hPur xÄxh xhxqPhr xPñ IjMKÔf ‰mbPT ßaKr\J ßo F ßWJweJ ßhjÇ fPm khfqJPVr ßTJPjJ Khjãe 5 kOÔJ~

KjCK\uqJP§ jJrTL~ yfqJpPùr kr mOPaPj ßmPzPZ oMxKuo KmPÆw mJKotÄyJo S KjCTqJxPu 6 oxK\Ph nJXYár

❚ xMroJ k´KfPmhj ❚ u§j, 28 oJYt - KjCK\uqJP§r âJAˆYJPYt hMKa oxK\Ph èKu TPr oMxKuo yfqJpPùr kr mOPaPjS mqJkT IJTJPr ßmPzPZ oMxKuo KmPÆwÇ Vf TP~T x¬JPy mOPaPjr KmKnjú ˙JPj IPjTèPuJ oxK\Ph yJouJxy ßTJgJS ßTJgJS vJrLKrTnJPm uJüjJr KvTJr yP~PZj oMxuoJjrJÇ KjCK\uqJP§ ßvõfJñ xπJxLr jJrTL~ yfqJTJP§r kr mOPaPj oMxKuo 2 kOÔJ~

csJPVr Kmr∆P≠ ßoa kMKuPvr IKnpJj

KTÄmhK∂ Kv·L vJyjJ\ ryofáuäJr k´˙Jj

mJXJKu kJzJ~ 114 \j IJaT

❚ xMroJ k´KfPmhj ❚ u§j 28 oJYt - aJS~Jr yqJoPuax FuJTJ~ csJPVr KmÀP≠ kMKuPvr uzJA FUPjJ ImqJyf rP~PZÇ Vf 5 x¬JPy ÊiM ßmgjJuKV´j FuJTJ ßgPT csJV ßmYJPTjJr IKnPpJPV ßoa kMKuv 114 \jPT ßV´lfJr TPrPZÇ F CP¨Pvq kÅJY x¬JPy 2 kOÔJ~

dJTJ, 28 oJYt mJÄuJPhKv xÄVLPfr ßpKhTaJ~ fJTJj, UMÅP\ kJS~J pJPm FT\j vJyjJ\ ryofCuäJyPTÇ kJÅY hvPTrS ßmKv xo~ iPr VJPj VJPj xMmJx 3 kOÔJ~

xogtPjr vPft khfqJPV rJK\ ßaKr\J ßo xJoJPr WKzr TJÅaJ FT WµJ mJzJPjJr KmkPã AAC

u§j, 28 oJYt - \ôJuJKj xJvsP~r \jq ACPrJk\MPz xJoJPr WKzr TJÅaJ mJiqfJoNuTnJPm FT WµJ FKVP~ ßhS~Jr ßp Kj~o YJuM @PZ, fJ mº TrJr k´˜JPm xogtj KhP~PZ ACPrJkL~ kJutJPo≤Ç Vf 26 oJYt, 2 kOÔJ~

ßuJTJu TKoCKjKa lJP§ TJCK¿Pur mrJ¨ 7.8 KoKu~j kJC§ 17 ßo'r kr IJPmhj TrPf yPm u§j, 28 oJYt - aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u ˙JjL~ nuJK≤~Jr F¥ TKoCKjKa ßxÖrPT xyJ~fJ TrJr uPãq IJVJoL 3 mZPrr \jq ßoJa 7.8 KoKu~j kJC¥ lJ¥ mrJ¨ KhP~PZÇ ßuJTJu TKoCKjKa lJ¥ Fr IiLPj FA ßoJa mrJ¨ ßgPT k´KfmZr 2.6 KoKu~j kJC¥ KmKnjú TKoCKjKa xÄVbjèPuJr oPiq pJPhr IJPmhj xlu yPm fJPhr oPiq Kmfrj TrJ yPmÇ IJVJoL 17 ßo Fr kr lJ¥ KjPf AòMTPhr IJPmhj TrPf muJ 2 kOÔJ~

TKoCKjKa uqJñMP~\ xJKntx KjP~ TJCK¿Pur hLWtxNK©fJ~ ßãJn xMroJ k´KfPmhj u§j, 28 oJYt - aJS~Jr yqJoPuaPx TKoCKjKa uqJñMP~\ xJKntx xŒPTt Vf 28 \JjM~JrL KjmtJyL ßo~r TftOT ßp YJr hlJ k´˜Jm VOyLf yP~KZu fJ KjP~ VKzoKx TrJ~ mJÄuJPhvL 4 kOÔJ~


2 UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

ßuJTJu TKoCKjKa lJP§ yP~PZÇ FA ßuJTJu TKoCKjKa lJ¥Ka mftoJPjr ßoAjKˆso V´qJ≤x ßkJV´JPor ˙uJKnKwÜ yPmÇ Vf IPÖJmr oJPx IjMKÔf ßTKmPja KoKaÄP~ FKa kJv yS~Jr kr mqJkT TjxJuPavj ßvPw nuJK≤~Jr F¥ TKoCKjKa ßxÖr lJ¥ KyxJPm FPT YJuM TrJ y~Ç FmqJkJPr KjmtJyL ßo~r \j KmVx fJr k´KfKâ~J~ mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPx ˙JjL~ mJKxªJPhr xyJ~fJr \jq IxÄUq KjPmKhfk´Je xÄVbj rP~PZÇ fJPhrPT xrJxKr xyJ~fJr \jq FmÄ ˙JjL~ IKnùfJr IJPuJPT FA jfáj ßuJTJu TKoCKjKa lJ¥PT xJ\JPjJ yP~PZÇ IJvJ TKr Fr ÆJrJ fJrJ CkTíf yPmjÇ PTKmPja ßo’Jr lr KrPxJxt F¥ nuJK≤~Jr ßxÖr TJCK¿uJr TqJK¥cJ ßrJjJfl fJr k´KfKâ~J~ mPuj, IJoJPhr nuJK≤~Jr FmÄ TKoCKjKa ßxÖPr KmKjP~JV TrPf ßkPr IJorJ IJjKªfÇ mqJkT krJoPvtr kr FA TKoCKjKa lJ¥ IJorJ mrJ¨ KhP~KZÇ IJvJ TrKZ FKa xKfqTJr IPgt IJoJPhr mJKxªJPhr xyJ~fJ TrPm FmÄ F\jq xlu IJPmhPjr \jq IPkãJ TrKZÇ CPuäUq ßp, IJVJoL mZr ßp xm FKz~J~ FA mrJ¨ ßh~J yPm fJr oPiq rP~PZ ∏ ❚ AjTîávj, ßyug F¥ SP~uKmÄ (990,000 kJC§) ❚ FŒä~Po≤ F¥ KÛux (435,000 kJC§) ❚ TKoCKjKa ßxAlKa (195,000 kJC§) ❚ KcK\aJu AjTîávj (60,000 kJC§) ❚ AjlrPovj F¥ FcnJAx (980,000 kJC§) TJCK¿u mftoJPj ÈaJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u lr nuJK≤~Jr xJKntx' Fr xJPg TJ\ TrPZ lJ¥ KjPf AòMTPhr PkJV´Jo ßcPnuJkPo≤, AjlrPovj, ßasKjÄ AfqJKh KhP~ xyJ~fJr \jqÇ ÈßuJTJu TKoCKjKa lJ¥'Ka jfáj 1v 80 yJ\Jr kJCP¥r ˛u V´qJ≤x PkJV´JPor kJvJkJKv gJTPmÇ FA ˛u V´qJ≤x ßkJV´Jo ßgPT xPmtJó 5 yJ\Jr kJC¥ ßh~J yPm TKoCKjKa ßTJPyvj, ßjAmJrÉc FTvj, Kk´Pnjvj F¥ hqJ ßcPnuJkPo≤ Il ßuJTJu kJatjJrvLk Fr \jqÇ

KjCK\uqJP§ jJrTL~ KmPÆPwr WajJ 593% ßmPzPZ mPu FéTîáKxn KrPkJat TPrPZ VJKct~JjÇ Vf 15 oJYt, ÊâmJPrr KjCK\uqJP§r WajJr kr 21

oJPYtr oPiq 85Ka IgtJ“ 89 vfJÄv oMxKuo KmPÆPwr WajJr yP~PZ mPu ßrTct rP~PZ FK≤-oMxKuo WajJr ßrTctTJrL YqJPrKa xÄ˙J ßau oJoJÇ Fxm WajJr KjCK\uqJP§r WajJr xrJxKr ßpJVxN© rP~PZÇ xJŒsKfT oMxKuo KmPÆPwr FA WajJèPuJr xJPg 2017 xJPu oqJjPYˆJPr xÄWKaf oMxKuo ßaPrJKrˆ xπJxL yJouJr kr FK≤-oMxKuo KmPÆPwr xJPg fáujJ TPr ßhPU ßVPZ ßxA fáujJ~ fJ IPjT ßmvLÇ mJKotÄyJo S KjCTqJPxPu 6Ka oxK\Ph nJXYár KjCK\uqJP§ xπJxL yJouJr kr AÄuqJP¥r mJKotÄyJPo 5Ka oxK\Phr \JjJuJ yJfáKz KhP~ nJXYár TrJ yP~PZÇ FZJzJ KjCTqJPxPu 1Ka oxK\Ph nJXYáPrr xÄmJh kJS~J ßVPZÇ Fxm yJouJr WajJKa fh∂ TrPZj xπJx-hoj TotTftJrJÇ Vf 21 oJYt, mOy¸KfmJr ßnJr ßgPT KmKnjú ˙JPj FA nJXYár YJuJPjJ y~Ç KjCK\uqJP¥r âJAˆYJPYt hMKa oxK\Ph mªMTiJrLr èKuPf 50 \j KjyPfr WajJr TP~T Khj kr mJKotÄyJPor oxK\Ph FA nJXYár WaPuJÇ kMKuv \JjJ~, ˙JjL~ xo~ 2aJ 30 KoKjPa FT mqKÜ KmsUKlø ßrJPcr FTKa oxK\Phr \JjJuJ yJfáKz KhP~ nJPXÇ FA WajJr 45 KoKja kr IJˆj S ßkKr mJr FuJTJ ßgPT FTA irPjr WajJr Umr @PxÇ kPr @umJat ßrJPcS FTAnJPm nJXYár y~Ç SP~ˆ KocuqJ¥Pxr kMKuv \JjJ~, nJXYáPrr ßTJjS ßoJKan FUjS \JjJ pJ~KjÇ TJC≤Jr ßaPrJKr\o ACKjPar TotTftJrJ Kmw~Ka fh∂ TrPZjÇ pMÜrJP\qr ˝rJÓsoπL xJK\h \JKnh nJXYáPrr WajJPT VnLr CPÆPVr mPu CPuäU TPrPZjÇ FT aáAa mJftJ~ KfKj mPuj, Foj KmPÆwoNuT TotTJP§r ßTJjS ˙Jj @oJPhr xoJP\ ßjA FmÄ TUjS ßoPj ßjS~J yPm jJÇ IqJˆPj nJXYár yS~J oxK\Phr ßY~JroqJj ACPxl \JoJj mPuj, nJXYáPrr @oJPT yfmJT TPrPZÇ KT∂á @orJ jJoJ\ mº TrPmJ jJ, @orJ fJPhr \~L yPf ßhPmJ jJÇ xN©: KmKmKx, FKkÇ

csJPVr Kmr∆P≠ ßoa mJr ˆk-F¥-xJYt IKnpJj kKrYJKuf yP~PZÇ kMKuv @PrJ 27 \j mqKÜr KmÀP≠ S~JPr≤ AxMq TPrPZÇ IKnpJj YuJTJPu kMKuv 10 yJ\Jr kJC∏ IQmi Igt, 6 Ka xPªy\jT VJKz S IxÄUq ßZJrJYJTá, KmkMu kKroJj F-TîJx csJVx C≠Jr TPrPZÇ ßoa kMKuv xNP© \JjJ pJ~, 28 \JjM~JrL ßgPT 1 oJYt xoP~r oPiq ÈIkJPrvj

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

TK≤KjC~Jo' jJoT F csJVx-KmPrJiL IKnpJj kKrYJKuf y~Ç Poa kMKuPvr KckMKa KYl A¿PkÖr oJAT yqJoJr mPuj, F IKnpJPj kMKuv k´iJjf ßmgjJuKV´j FuJTJPT aJPVta TPr TJ\ TPrPZÇ KfKj @PrJ mPuj, rJ˜J~ xπJxL TotTJP§r xJPg csJV mqmxJr WKjÓ xŒTt rP~PZÇ Ix“ mqmxJ~LrJ @KgtT uJPnr \Pjq @oJPhr fÀe xoJ\PT mqmyJr TrPZÇ IQmi mqmxJr xJPg \Kzf IkrJiLPhr vjJÜ TrJr TJP\ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KxKxKaKn ßjaS~JPTtr xyJ~fJ ßj~J yP~PZ mPu kMKuv \JKjP~PZÇ Po~r \j KmVx mPuPZj, @oJPhr rJ˜JèPuJPf csJV KcuJrPhr IQmi f“krfJ mPº @orJ xmtvKÜ KjP~JV TPrKZÇ kMKuPvr xrmrJyTíf fgqoPf, csJV mqmxJr IKnPpJPV hMPaJ mJKzr nJzJPaPhr k´Kf TJCK¿Pur kã ßgPT mJKz kMjÀ≠JPrr ßjJKav FmÄ csJV mqmxJ~ mqmyJPrr TJrPe 28Ka VJKzPT kKTtÄ KaPTa k´hJj TrJ yP~PZÇ

xJoJPr WKzr TJÅaJ oñumJr F mqJkJPr xogtj \JjJ~ ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) @Aj k´PefJrJÇ F k´˜JPmr @SfJ~ ACPrJkL~ ACKj~jnáÜ ßhvèPuJr \jq 2021 xJu ßgPT hMKa kg ßUJuJ gJTPmÇ Fr oPiq FTKaPT ßmPZ KjPf yPm fJÅPhrÇ y~ fJrJ WKzr TJÅaJ kKrmftPjr mftoJj mqm˙J YJuM rJUPm, j~PfJ mZPr hMAmJr WKzr TJÅaJ kKrmftPjr F Kj~o mJh ßhPmÇ k´˜JPmr kPã kPzPZ 410 ßnJa FmÄ KmkPã kPzPZ 192 ßnJaÇ fJ ZJzJ \KrPk ßhUJ ßVPZ, 84 nJV ACPrJkL~A Kj~oKa mJh ßhS~Jr kPã of KhP~PZjÇ Vf mZPrr ßxP¡’Pr ACPrJkL~ TKovj ßgPT FTKa ofJof \Krk YJuJPjJ y~Ç ßxUJPj IKiTJÄvA WKzr TJÅaJ kKrmftPjr KmkPã ofJof ßh~Ç @r Fr krA WKzr TJÅaJ kKrmftPjr KmkPã xogtj \JjJ~ AACÇ \ôJuJKj UrY ToJPf 2001 xJu ßgPT WKzr TJÅaJ kKrmftj mJiqfJoNuT TrJ y~Ç KT∂á WKzr TJÅaJ kKrmftPj \ôJuJKj UrY ßxA IPgt TPoKjÇ TJre AAC oNuf YLj, rJKv~J S fárPÛr xPñ mJKe\q TPr FmÄ ßhvèPuJr ßTJPjJKaPfA F Kj~o TJptTr j~Ç IjqKhPT, KmKnjú ‰mùJKjT VPmweJ~ WKzr TJÅaJr kKrmftPjr TJrPe oJjm ßhPyr Skr fJr ßjKfmJYT k´nJm kzJr TgJ muJ yP~PZÇ


UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

KTÄmhK∂ Kv·L ZKzP~PZj KfKjÇ k´KfKj~f VJj KkkJxMPhr @®Jr ßUJrJT \MKVP~PZjÇ xm m~xL ßvsJfJrJA KTÄmhK∂ FA Kv·Lr VJj-xMPr ImVJyj TPrjÇ ßhvJ®PmJiT VJj, V\u, ßk´Por VJj, KmrPyr VJj, ChtM ∏ xm irPjr VJPj KfKj IjjqÇ ßhPvr xÄVLPfr KTÄmhK∂ FA VJK~TJ KTPvJrL m~PxA \JjJj KhP~KZPuj fJÅr xÄVLf k´KfnJrÇ KTÄmhK∂ FA Kv·Lr ˝JoL ßo\r (Im.) @mMu mJvJr ryofCuäJyr nJwJ~, VJj ßVP~ oJjMwPT TJÅhJPjJr ãofJS KZu vJyjJP\r, pJ UMm To Kv·LrA gJPTÇ ßhPvr xÄVLfJñPj kJÅY hvPTr rJ\fô ßvPw KTÄmhK∂ Kv·Lr k´˙JjaJ FPTmJPrA jLrPm yP~PZÇ vKjmJr oiqrJPf vJyjJ\ ryofCuäJyr oífqM UmraJ ZKzP~ kzJr kr ßgPT kKrmJPrr kã ßgPTS fJzJ KZu hs∆f xoJKyf TrJrÇ TJjJcJ @r pMÜrJP\q gJTJ ßZPu-PoP~PT fJÅPhr oJP~r oífqM r Umr rJPfA \JKjP~ ßhS~J y~Ç x∂JjPhr ßhPv KlrPf IPjTaJ xo~ ßuPV pJPm, fJA ßhKr TPrKjÇ kMPrJ Kmw~èPuJ yP~PZ vJyjJ\ ryofCuäJyr FTJ∂ YJS~Jr TJrPeÇ KfKj TUPjJA YJjKj oífqM r kr orPhy ßpj ßmKv xo~ iPr kPz jJ gJPTÇ ˘Lr TgJ ˝JoL S kKrmJPrr IjqrJ IãPr IãPr kJuPjr ßYÓJ TPr ßVPZjÇ kKrKYKf\jPhr IPjPTA muPf ßYP~KZPuj, FT\j vJyjJ\ ryofCuäJy F ßhPvr xŒhÇ fJÅPT rJÓsL~ optJhJ ßhS~J CKYf, vyLh KojJPr ßjS~J CKYfÇ xmt˜Prr xJiJre oJjMPwr vs≠J KjPmhPjr \jq rJUJ CKYfÇ KT∂á oífqM r kr ßpaJ FA KTÄmhK∂ ßoJPaS YJjKj, fJ kKrmJPrr ßTC TrPf pJjKjÇ FojKT mjJjLr xJoKrT Tmr˙JPj xoJKyf TrJr kr fgq oπeJuP~r kã ßgPT lMu KhP~ vs≠J KjPmhj TrPf YJAPuS kKrmJr xKmjP~ fJ k´fqJUqJj TPrPZÇ TP£r ˝TL~fJ~ mJÄuJPhKv Kv·LPhr oPiq KjP\PT FT Ijjq CófJ~ KjP~ ßVPZj vJyjJ\ ryofCuäJyÇ 50 mZPrr VJPjr \VPf hJkMPa KmYre TrJ FA Kv·L ybJ“ TPrA VJPjr \Lmj ßgPT KjP\PT @zJu TPr ßjjÇ 2008 xJPur kr FPTmJPrA KjP\PT èKaP~ ßjj KfKjÇ mJKriJrJr kJTt ßrJPcr mJKzr ZJPh vPUr mJVJPj xo~ ßTPa ßpf fJÅrÇ fPm UMm TJPZr xyKv·L S ÊnJTJ–ãLPhr mJxJ~ oJP^ oPiq KTZM WPrJ~J @P~J\Pj fJÅr CkK˙Kf KZu CöôuÇ TgJ~ TgJ~ FTmJr KTÄmhK∂ FA Kv·L mPuKZPuj, 5-6 mZr m~PxA jJKT KfKj èeèe TPr VJj VJAPfjÇ Kmw~Ka mJmJ Fo l\uMu yPTr j\Pr FPxKZuÇ j~ mZr m~Px mz ßmJjPT VJPjr fJKuo KhPf mJxJ~ S˜Jh oMjLr ßyJPxj @xPfjÇ vJyjJ\ ryofCuäJyr nJwJ~, KnTJÀKjúxJ ÛMPur KvãJgtL fJÅr FA mz ßmJj fáPUJz ßoiJmL xÄVLfKv·L KZPujÇ ßmJj fJKuo ßjS~Jr xo~ kJPv mPx gJTPfj KfKjÇ FA ßmJjKa TqJjxJr @âJ∂ yP~ oJrJ pJjÇ vJyjJ\ ryofCuäJy ßxA ßZJ¢ m~Px ßmfJPrS VJAPfjÇ ßUuJWPrS VJj KvPUPZjÇ SA xo~aJ~ fJÅr xPñ KZPuj ßhPvr @PrT mPreq

VJK~TJ xJKmjJ A~JxKojÇ fJÅrJ jJjJ k´KfPpJKVfJ~ IÄv KjPfjÇ ßZJ¢ m~Px kKref TP£r TJrPe S˜JPhr kJvJkJKv Ijq IPjPTr Kk´~ KvãJgtL yP~ SPbj KfKjÇ vJyjJ\ ryofCuäJy 1962 xJPu oJ© 10 mZr m~Px ÈjfMj xMr' KxPjoJr VJPj T£ ßhjÇ fJÅr mJmJ KZPuj @Aj\LmLÇ fJÅr oPf, mJmJA oPj TPrKZPuj, VJj VJAPu KfKj ßmv nJPuJ TrPf kJrPmjÇ fJA ßfJ mJmJ Fo l\uMu yPTr C“xJPy oJ @Kx~J yT fJPT S˜Jh ßrPU VJj ßvUJPjJ ÊÀ TPrjÇ 1952 xJPu \jì ßjS~J F Kv·L V\u xosJa ßoyhL yJxJPjr xJKjúiq ßkP~KZPujÇ kK§f mJrLe o\MohJPrr oJiqPo KfKj CkoyJPhPvr KTÄmhK∂ FA V\u xosJPar xJyYpt kJjÇ xoP~r xPñ kJuäJ KhP~ KjP\PT ßhvJ®PmJiT VJPj k´J~ Ik´KfƪôL FT T£˝r KyPxPm hvtPTr TJPZ k´KfKÔf TPr ßfJPuj vJyjJ\ ryofCuäJyÇ ÊiM ßvsJfJ j~, krmftL k´\Pjìr Kv·LPhr oJP^S fJÅr VJS~J VJjèPuJ @\S Âh~ ZMPÅ ~ pJ~Ç FA Kv·Lr @xu jJo vJyjJ\ ßmVo yPuS krmftLPf vJyjJ\ ryofCuäJy KyPxPmA \jKk´~fJ kJjÇ mPreq F Kv·L vJ˘L~ xÄVLPf fJKuo ßjj S˜Jh lMu ßoJyJÿPhr TJPZÇ Fr mJAPrS vyLh @ufJl oJyoMPhr TJPZS VJPj fJKuo ßjjÇ 50 mZPrrS ßmKv xo~ iPr fJÅr TP£ ßvJjJ ßVPZ IxÄUq TJu\~L VJjÇ ßhPvr VJj FmÄ YuKóP©r VJPj fJr \jKk´~fJ BwteL~Ç È\~ mJÄuJ, mJÄuJr \~', ÈFT jhL rÜ ßkKrP~', ÈFTmJr ßpPf ßh jJ @oJr ßZJ¢ ßxJjJr VJÅP~', ÈFTfJrJ fMA ßhPvr TgJ muPr? FmJr mu', Èk´go mJÄuJPhv @oJr ßvw mJÄuJPhv'-Fr oPfJ fMou M \jKk´~ VJj ßVP~PZj KTÄmhK∂ FA Kv·LÇ KmKmKxr \KrPk xmtTJPur ßxrJ 20 Ka mJÄuJ VJPjr fJKuTJ~ vJyjJ\ ryofCuäJyr VJS~J YJrKa VJj \J~VJ TPr ßj~Ç vJyjJ\ ryofCuäJyr VJS~J IxÄUq ßrJoJK≤T VJPjr oPiq ÈPp KZu híKÓr xLoJjJ~', ÈyJrJPjJ KhPjr oPfJ yJKrP~ ßVZ fMKo' AfqJKh @\S oJjMPwr oMPU oMPU KlPrÇ hLWt xÄVLf\LmPjr FA xoP~ vJyjJ\ ryofCuäJyr YJrKa IqJumJo k´TJKvf y~Ç k´goKa KZu k´em ßWJPwr xMPr ÈmJrKa mZr kPr', fJrkr k´TJKvf y~ @uJC¨Lj @uLr xMPr ÈÊiM KT @oJr nMu'Ç VJPjr \LmPj 50 mZr kNKftr kr ßgPT ßkvJhJrnJPm VJj VJS~J ßgPT @jMÔJKjTnJPm KmhJ~ ßjj KfKjÇ mqKÜVf \LmPj 1973 xJPu vJyjJ\ ryofCuäJy ßxjJ TotTftJ @mMu mJvJr ryofCuäJyPT KmP~ TPrjÇ FA hŒKfr FT TjqJ S FT kM© rP~PZÇ ßoP~ jJKyh ryofMuJä y gJPTj u¥PjÇ @r ßZPu F ßT Fo xJP~l ryofMuJä y pMÜrJPÓsr FT KmvõKmhqJu~ ßgPT FoKmF TPr FUj TJjJcJ~ gJPTjÇ IxÄUq-IVKef ßvsJfJ-nÜPhr IPoJW nJPuJmJxJ ZJzJS fJr k´J¬ kMrÛJr-xÿJjjJr fJKuTJaJS ßmv u’JÇ xÄVLPf IxJoJjq ImhJPjr ˝LTíKf˝„k 1992 xJPu rJÓs fJÅPT xÿJKjf TPrPZ FTMPv khPT nNKwf TPrÇ Fr @PV 1990 xJPu ÈZMKar lJÅPh' YuKóP©r \jq ßvsÔ jJrL T£Kv·L KyPxPm \JfL~ YuKó© kMrÛJr kJj vJyjJ\ ryofMuJä yÇ F ZJzJS mJÄuJPhv

Kv·TuJ FTJPcKo kMrÛJr, mJYxJx kMrÛJrxy mÉ kMrÛJr-xÿJjjJ~ nNKwf yP~PZj FA xÄVLfKv·LÇ xÄVLfKv·L TjT YJÅkJ mPuj, ÈKTÄmhK∂ T£Kv·L vJyjJ\ ryofCuäJy oPr KVP~ \JKjP~ KhPuj CKj KZPuj, CKj @PZj, CKj gJTPmjÇ xKfqA @orJ nJVqmJj ßp vJyjJ\ ryofCuäJy FTJ∂A @oJPhr KZPujÇ xMrxosJa @uJCK¨j @uL FmÄ vJyjJ\ ryofCuäJy KoPu ßp Ijmhq xíKÓr ßpRg IiqJ~ KZu, fJ xKfq xKfqA nLwe ßoRKuTÇ fJÅr VJPjr k´Pãke, Ck˙Jkj, fJÅr TP£r KasPoPuJ, ßrP\JjqJ¿, v»Y~j, xPmtJkKr fJÅr KmPvwJK~f IjqrTo T£ fJÅr k´KfKa VJjPT IjqrTo CófJ~ KjP~ KVP~PZÇ ßmKvr nJV VJj TKmfJ ßgPT VJj yP~ SPbÇ KT∂á @oJr VPmweJ mPu SjJr VJj k´gPo VJj yP~ \jì KjP~ fJrkr TKmfJ yP~ CPz CPz xJKyPfq ZKzP~ pJ~Ç ßpoj ÍPxA ßYjJ oMU Tf Khj ßhKUKj" FA uJAjKa KhP~ fJr xMPrr oJiMrLr Skr KnK• TPr FT\j HkjqJKxT FTKa CkjqJx ßuUJr käa ßkP~ pJPmjÇ' mJÄuJ VJPjr KTÄmhK∂ VLKfTJr VJ\L oJ\yJÀu @PjJ~JrÇ È\~ mJÄuJ, mJÄuJr \~' ßhvJ®PmJiT FA VJjKa 1970 xJPur oJPYt ßuPUj KfKjÇ f“TJuLj xJPz xJf ßTJKa mJXJKur mûjJ-hMhv t J @r ˝kú-@TJX&ãJPT Zªo~ TPr VJjKa ‰fKr TPr mJXJKur ÂhP~ \JVre fMPuKZPuj KfKjÇ @r FA VJPj T£ ßhj vJyjJ\ ryofCuäJyÇ Kk´~ Kv·Lr ßvw KmhJP~r @PV fJÅr k´Kf ßvw vs≠J \JjJPf vJyjJ\ ryofCuäJyr mJKriJrJr mJxJ~ FPxKZPuj VJ\L oJ\yJÀu @PjJ~JrÇ fUj TgJ k´xPñ muKZPuj, ÈFT\j mz oJPkr Kv·L ÊPnòJhNPfr nNKoTJ kJuj TPrjÇ @\PT pKh nJrPfr KhPT fJTJA ßhUPmj, ufJ oMPñvTPrr jJo muPuA xJrJ Kmvõ fJÅPT FTjJPo ßYPjjÇ kJKT˜JPjr jMr\JyJPjr jJo muPu xJrJ kíKgmL FTjJPo fJÅPT ßYPjÇ ßfoKj mJÄuJPhPvr KTZM Kv·L @PZj pJPhr jJo muPu xJrJ kíKgmLr oJjMw KYjPmÇ vJyjJ\ ryofCuäJy fJÅPhrA FT\jÇ xÄVLf \VPf mJÄuJ VJPjr hNf KZPuj vJyjJ\ ryofCuäJyÇ KfKj mJÄuJ VJPjr k´go xJKrr k´KfKjKiÇ Kv·LrJ fíK¬r \jq TJ\ TPrj, UqJKfr \jq j~Ç vJyjJ\ ryofCuäJyPT pfaMTM ß\PjKZ, KfKjS fíK¬r \jq VJj TPrPZj, UqJKfr \jq j~Ç' vJyjJ\ ryofCuäJyr mz nJA @PjJ~Jr kJrPn\ KZPuj mJÄuJPhPvr èeL xMrTJr, xÄVLf kKrYJuT, xÄVLfù S v»QxKjTÇ KmKmKxr \KrPk ßp 20Ka mJÄuJ VJj xmtTJPur ßvsÔ mPu ˝LTíKf ßkP~PZ Fr oPiq KfjKa VJj Í\~ mJÄuJ mJÄuJr \~", ÍFTmJr ßpPf ßh jJ" FmÄ ÍFTfJrJ fMA ßhPvr TgJ" fJÅr xMr TrJÇ @r È\~ mJÄuJ mJÄuJr \~' VJjKa mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠TJPu ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTªs ßgPT k´YJKrf KmKnjú ßhvJ®PmJiT VJPjr oPiq IPjT \jKk´~ KZu? @PrT nJA \Jlr ATmJu KZPuj mJÄuJPhKv YuKóP©r xMhvtj jJ~T S xÄVLfKv·LÇ KfKj KYrxmM\ jJ~T KyPxPm kKrKYfÇ @Kvr hvPTr mJÄuJPhPvr YuKóP© mqJkT \jKk´~fJ kJj KfKjÇ KfKj oMKÜpMP≠ IÄvV´ye TPrjÇ

SIGN MAKER Established over 20 Y ears Years

SIGNS Shop Signs PVC Banners Light Boxes Menu Signs 3D Lettering Metal ys Tra t lT ay Pa veme av ent Signs gns LED Sig Window Frosting Vinyl Lettering e ehicle Signs Vehicle V Email: signlink@yahoo.com

G PRINTIN e Aw Tak ke ayy Menu way In Menu Bill Books/NCR Leaflets / Posters Business Cards PFC Posters / Menu T--Shirts Ca C arrier Bags / T Franes / Pictures Arts / Fr

Web:: www.ssignlinklondo on.co.uk

ob: 07951 69 97797 T: 020 7377 7513 Mo 2A London E1 A Heneage Street, (Brick Lane) L E 5LJ

3

12th


4 UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

TKoCKjKa uqJñMP~\ xJKntx KvãT ßjfímOª VnLr CPÆV k´TJv TPrPZjÇ fJrJ F KjP~ @PrJ ß\JPrPvJPr @PªJuj YJKuP~ pJS~Jr Kx≠J∂ V´ye TPrPZjÇ Vf 23 oJYt vKjmJr mJÄuJPhv KaYJxt FPxJKxP~vj ACPT TftOT kkuJPrr TPuJPcj kqJPr≤x ßx≤JPr @P~JK\f FT xnJ~ F Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç mJÄuJPhv KaYJxt FPxJKxP~vPjr xnJkKf @mM ßyJPxPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT KxrJ\Mu mJKxf ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf CÜ xnJ~ KmkMu xÄUqT KvãT CkK˙f KZPujÇ KmKaF'r xnJ~ muJ y~, Vf KcPx’r oJx ßgPT TKoCKjKa S KvãT xoJP\r âoJVf @PªJuPjr oMPU aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u KxFuFx rãJ~ KTZá xMkJKrv mJ˜mJ~Pjr k´Kfv´∆Kf KhP~KZuÇ TJCK¿Pur kNetJñ xnJ~ ßo~r \j KmVx ßp k´˜Jm xogtj TPrKZPuj fJ mJ˜mJ~Pjr ßTJj @uJof ßhUPf kJS~J pJPò jJÇ TJCK¿Pur cJAPrÖr \MKcg ßx≤ \j F mqJkJPr ßp KYKb KuPUPZj fJPf ßo~r ßWJKwf k´˜Jm mJ˜mJ~Pjr ßTJj KhTKjPhtvjJ ßjAÇ TJCK¿u IKiPmvPj FTKa S~JKTtÄ TKoKa Vbj TrJr Kx≠J∂ yPuS ßx mqJkJPr ßxUJPj KTZá muJ y~KjÇ FA S~JKTÄ TKoKaPf ßT mJ TJyJPhrPT ßj~J yPm, F mqJkJPr @oJPhrPT FUPjJ KTZáA \JjJPjJ y~KjÇ F\jq IKYPrA FTKa S~JKTtÄ TKoKa Vbj TrJr \jq KfKj ß\Jr hJKm \JjJjÇ KmKvÓ TKoCKjKa IqJKÖKnˆ @kxJjJ CK¨j mPuj, KYKbPf TKoCKjKa uqJèP~\ xJKntPxr KrKnCr TgJ muJ yP~PZÇ KfKj IjKfKmuP’ xTu ßvseLr @V´yL ßjfímOª - ßpoj mJÄuJPhv KaYJxt FPxJKxP~vPjr ßjfímOª, TKoCKjKa ßjfímOª, xJÄmJKhT, TJCK¿ur FmÄ ßkPrjax Fr xojõP~ S~JKTtÄ TKoKa Vbj TrJr hJKm \JjJjÇ CkK˙f mÜJrJ TKoCKjKa uqJèP~\ xJKntx YJuM rJUJr @PªJuj @PrJ fLms VKfPf YJKuP~ pJS~Jr \jq fJPhr mKuÔ Kx≠J∂ kNjmtqÜ TPrPjÇ CÜ xnJ~ IKYPrA FTKa oJfínJwJ FmÄ mJA Kuè~Ju TjlJPrP¿r IjMÔJPjr Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç mJÄuJPhv KaYJxt FPxJKxP~vj Fr xnJkKf ßoJ” @mM ßyJPxPjr xnJkKfPfô xJiJre xŒJhT KxrJ\Mu mJKxf ßYRiMrLr xûJujJ~ CÜ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj, ATmJu ßyJPxj KoxmJy @yPoh, oMK\mMu yT oKj, oJxMh @yPoh, xJuJo ßYRiMrL, oJymMm ßyJPxj, ßhPuJ~Jr ßyJPxj, lJÀT @yPoh, ßyPuj K\uJjL, vJyjMr UJj, ßvlJ ßmVo, vSTf oJyoMh, lJÀT ßyJPxj, oKojMu

AxuJo lJÀTL, o†ár ßr\J ßYRiMrL, yJxjJ ryoJj, ßVJuJo TJPhr ßYRiMrL, ßoJyJÿh ßxKuo CK¨j, vJKyj UJj, ßVJu jJyJr, xMufJjJ ßmVo, lJryJjJ \JoJj, xMKl~J @yPoh, \JxKoj @rJ, jJKyhJ ßYRiMrL, oJyoMhJ xMK\, „TxJjJ VKj, ßyJxjJ @rJ @ÜJr, @Ku~J rJjL k´oMUÇ xnJ~ KvãT ßjfímOª TKoCKjKa uqJñMP~\ xJKntx rãJ~ xTu oyPur xKâ~ xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ

TJP\r \jq KmKnjú ˝LTíKf uJn TPrÇ fJrJ jqJvjJu ßyAa âJAo FS~Jct FmÄ YqJPrKa xÄ˙J Ky~JPrr ‘IJkˆqJjcJr FS~Jct, uJn TPrKZPuJÇ CPuäUq ßp FuK\Kx FS~JPct aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur IJPrJ 3Ka KmnJV nJPuJ TJP\r \jq IJPuJKYf y~Ç KmnJV 3Ka yPóZ Km\Pjx asJ¿lrPovj, uJn ASr ßjAmJrÉc TqJPŒAj FmÄ aJS~Jr yqJoPuax ßyJoxÇ

YJrPer kJbYâ

rJl-KxäkJrPhr

ßk´xKmùK¬r oJiqPo \JjJPjJ y~, IJVJoL 29 oJYt, ÊâmJr KmPTu 7aJ~ YJrPer 181fo oJKxT kJbYâ IjMKÔf yPm 46a Greatorex St. London E1 5NP FA KbTJjJ~Ç FTA xPñ xÄVbPjr FA TJptâo 16 mZPr kJ rJUPmÇ FmJPrr kJbTYPâr oNu Kmw~ xhqk´~Jf TKm ÈIJu oJyoMPhr TJmq S TgJxJKyfq'Ç FPf xmJAPT IJoπe \JjJPjJ yP~PZÇ IJPrJ Km˜JKrf \JjJr \jq jJ’Jr 07903 756 639Ç

TrPf jJ y~Ç KfKj 24 oJYt fJr kKrTK•f FT mZr hLWt YqJKrKa rJPjr 26 x¬Jy xŒjú TPrPZjÇ fÅJr AòJ, @VJoL Z~ oJx k´Kf x¬JPy 5 KTPuJKoaJr ßhRzJPmj FmÄ ßxP¡’r oJPx YqJKrKa rJPjr FT mZr kNKft ChpJkj TrPmjÇ TJCK¿ur UJPuh jNr mPuj, ßrcKms\ u¥Pjr Ijqfo FTKa Km•vJuL ßuJTJu IgKrKaÇ IgY FUPjJ KTZá nJVqyf oJjMw láakJg FmÄ KmsP\ oJjPmfr nJPm rJf pJkj TrPZjÇ FaJ Ifq∂ hM”U\jT FmÄ Ik´fqJKvfÇ CPuäUq, IPÖJmr 2018 xJPu FTaJ KrPkJPat ßmr y~ ßrcKms\ F j~ \j rJl-KxäkJr oOfáq mre TrPZj ∏ pJrJ TJPrJ jJ TJPrJ mJmJ, nJA FmÄ KjTa\j KZPujÇ FrA kKrPk´KãPf KfKj Vf ßxkPa’Pr KxÆJ∂ V´yj TPrj, rJl KxäkJr oJjMPwr \jq Igt xÄV´Pyr CP¨Pvq KfKj kMPrJ FT mZr k´Kf x¬JPy FTKhj 5 KTPuJKoaJr ßhRzJPmjÇ KfKj mPuj, FT\j jJVKrT KyPxPm pfaáTá x÷m IPjqr xyPpJKVfJ~ FKVP~ @xJ @oJr ‰jKfT hJK~fôÇ rJl KîKkÄ Fr xoxqJ y~PfJ FTKhPj xoJiJj TrJ x÷m j~Ç KT∂á @orJ xoJP\r xmJA pKh FKVP~ @Kx, fJyPu IhNr nKmwqPf F xoxqJr xoJiJj TrPf kJrmÇ mqJKrˆJr UJPuh jNPrr oPf, KmPuPfr mJñJuL ToqMKjKaPf IPjT k´Kx≠ YqJKrKa FmÄ hJfmq k´KfÔJj rP~PZ pJrJ KmKnjú IgtxJoJK\T FmÄ oJjKmT ßãP© mJÄuJPhvxy KmPvõr KmKnjú ßhPv ßxmJ k´hJj TPr pJPòjÇ FaJ Ifq∂ k´vÄxjL~ TJ\Ç KfKj @Pmhj \JjJj, @orJ pJrJ FPhPv ˙J~LnJPm mxmJx TrKZ, FPhPvr xJoJK\T xoxqJèPuJ ßoJTJPmuJ~ @oJPhr @PrJ ßmvL xŒOÜ yS~J Ifq∂ \ÀrLÇ KfKj mPuj, rJl-KäKkÄ, oJhT xoxqJ FmÄ jJAl-âJAPor mOK≠ @oJPhr xoJP\r ‰jKfT oNuqPmJPir Ckr oJr®T k´nJm Km˜Jr TPrPZÇ F xPmr KmÀP≠ @oJPhr TKoCKjKa ßjfímOª S KoKc~JPT @PrJ ß\JrJPuJ uzJA YJKuP~ ßpPf yPmÇ pJrJ KmKnjú nJPm fJÅPT xJyJpq xyPpJKVfJ S pJrJ fyKmu xÄV´Py IÄv V´ye TPrPZj fJPhr xmJAPT KfKj ijqmJh \JjJjÇ

aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur YLl FKéKTCKan CAu aJTKuÇ KnTKaoPhr xJPkJat F¥ k´PaTvPjr \jq, ßhJwLPhr vJK˜ k´hJPjr uPãq TKoCKjKa YqJKŒ~j FmÄ kJatjJrPhr xJPg IJ∂KrTfJr xJPg TJP\r \jq, FxÄâJ∂ KvãJoNuT TJptâo kKrYJujJ S xPYfjfJ mOK≠r \jq FmZr FA FS~Jct ßh~J y~Ç FS~Jct k´JK¬r kr ßo~r \j KmVx fJr k´KfKâ~J~ mPuj, jJrL FmÄ mJKuTJ yS~Jr TJrPj pJrJ xKyÄxfJr KvTJr yj fJPhr rãJ TrJ IJoJPhr TJPZ UMmA èr∆fôkNet FTKa TJ\Ç kJvJkJKv IxKyûá IJYrj FmÄ KmnKÜ xOKÓTJrLPhr KmfJrPer \jqS uzJAaJS èr∆fôkNetÇ IJr FTJP\ TJCK¿Pur xÄKväÓ Kao \JfL~nJPm ˝LTíKf kJS~J~ IJKo IJjKªfÇ fJPhr FA èr∆fôkNjt TJ\ F\JfL~ IkrJPir KvTJrPhr \LmPj xKfqTJr IPgtA kKrmftj FPjPZÇ PckMKa ßo~r FmÄ TKoCKjKa ßxAlKa Kmw~T ßTKmPja ßo’Jr TJCK¿uJr IJxoJ ßmVo fJr k´KfKâ~J~ mPuj, FA KaPor FS~Jct k´JK¬Pf IJKo IJjKªfÇ fJrJ KyÄxJ, xKyÄxfJ FmÄ WOeJ\Kjf IkrJi hoPj KjKmznJPm TJ\ TPr pJPóZÇ Fxm IkrJi hoPj FmÄ aJS~Jr yqJoPuaxPT ‘ßjJ ßkäx lr ßyAa’ KyxJPm k´KfÔJr \jq FKa UMmA èr∆fôkNjtÇ ÈnJP~JPu¿ FPVAjˆ SPoj F¥ VJutx' Kao Fr IJPVS fJr

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

ßmsKéa CPuäU TPrjKj KfKjÇ Tj\JrPnKan kJKatr mqJTPmûJrPhr xÄ˙J 1922 TKoKar xJPg KoKaÄP~ ßaKr\J ßo jfáj ßjfíPfôr oJiqPo ßmsKéPar KÆfL~ iJk mJ˜mJ~j TrPmj mPu \JKjP~ ßhjÇ F ßgPT iJreJ TrJ yPò, IJxjú xJoJPr huL~ TjlJPrP¿ jfáj KucJr KjmtJKYf Tj\JrPnKan kJKatÇ IJr KfKjA k´iJjoπL KyPxPm ßmsKéPar IxoJ¬ TJ\ xoJ¬ TrPmjÇ kJutJPo≤ ßmsKéPar Kj~πe ßTPz ßjS~J~ nLwe CPÆPV kPzj ãofJxLj Tj\JrPnKan hPur T¢r ßmsKéak∫LrJÇ ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) ßgPT KmPòPhr xMPpJV yJf ZJzJ yS~Jr @vïJ fJÅPhrÇ ßx TJrPe oPªr nJPuJ KyPxPm k´iJjoπL ßaKr\J ßo'r xŒJKhf ßmsKéa YáKÜPf xogtPjr AKñf KhPòj fJÅrJÇ fPm FA xogtPjr KmKjoP~ k´iJjoπLr kh ßgPT ßgPrxJ ßo'r khfqJV hJKm TPrj fJÅrJÇ AAC'r xPñ xoP^JfJr krmftL iJk nKmwq“ xŒTt KjitJrPer hJK~Pfô ßmsKéak∫L ßTJPjJ k´iJjoπLPT ßhUPf YJjÇ muJ pJ~, ßmsKéa AxMqPf TKbj KmkJPT kPzPZ mOPajÇ ßTJPjJ irPer xMrJyJ jJ yS~J~ FTKhPT ßpoj mJzPZ rJ\QjKfT C™Jk S IK˙KfvLufJ ßfoKj mJzPZ IgtQjKfT xoxqJÇ ßmsKéPar IJPVA mqJkT IgtQjKfT ãKfr xÿMULj yPò mOPajÇ ßrlJPr§JPo ßmsKéa kPã rJ~ IgtJ“ Kun \~pMÜ yS~Jr kr ßgPT kJC§ hMmtu yPf Êr∆ TPrÇ ßxA ßgPT IgtQjKfT TJptâPo ˙KmrfJ ßjPo @Px FmÄ KmKjP~JV ãKfV´˜ y~Ç IkrKhPT, ßmsKéa k´Pvú ßUJh ßaJKr xrTJPrr IPjT èr∆fôkNet oπL k´iJjoπLr xJPg mKjmjJ jJ yS~J~ APfJoPiq khfqJV TPrPZj FmÄ IJPrJ IPjPT khfqJPVr KY∂JnJmjJ TrPZjÇ IkrKhPT, KÆfL~ ßrlJPr§JPor hJmL âov ß\JrhJr yPòÇ xŒsKf k´J~ KoKu~j oJjMw KÆfL~ ßrlJPr§JPor hJmLPf u§Pj xoJPmv IjMKÔf yP~PZÇ KmT· 8 ßmsKéa YáKÜr xmèPuJA ßyPrPZ: yJCx Im ToP¿ IjMKÔf ßnJaJnáKaPf @aKa KmT· k´˜JPmr ßTJjSKaA kJx y~KjÇ ßpoj ßyPrPZ ßjJ-Kcu ßmsKéPar k´˜Jm, ßfoj ßyPrPZ AACP~r xPñ xJo†xqkNet Ê‹ TJbJPoJ rãJ TPr ßmsKéa YáKÜ YëzJ∂ TrJ FmÄ YáKÜ kJPxr @PV \jrJP~r oJiqPo fJr IjMPoJhj ßjS~Jr k´˜JmÇ xÄmJhoJiqo KmKmKx \JKjP~PZ, ßnJaJnáKar Foj luJlPu @vJmJhL yP~ CPbPZj ßmsKéa Kmw~T oπL KˆPnj mJTtPuÇ KfKj oPj TPrj, FA luJlPur oJiqPo ßgPrxJ ßor k´óJKmf ßmsKéa YáKÜKaA ßp fáujJoNuTnJPm xmPYP~ ßmKv V´yePpJVq fJ k´oJKef yP~PZÇ 27 oJYt, mMimJr @aKa KmT· ßmsKéa k´˜Jm KjP~ ßnJaJnáKa IjMKÔf y~Ç FPhr oPiq AACP~r xPñ xJo†xq ßrPU VKbf Ê‹ TJbJPoJr KnK•Pf ßmsKéa YáKÜ YëzJP∂r k´˜JmKa yJPr 264-272 ßnJPaÇ IjqKhPT ßTJjS ßmsKéa YáKÜPT xÄxPh xogtj ßhS~Jr @PV \jrJ~ ßjS~Jr mJiqmJiTfJ @PrJPkr k´˜JmKa ßyPr ßVPZ 295268 ßnJPaÇ @aKa k´˜JPmr FTKa KZu YáKÜyLjnJPm (PjJKcu) ßmsKéa mJ˜mJ~jÇ KT∂á FA k´˜Jm ßyPrPZ 400-160 ßnJPaÇ IjqKhPT KjT ßmJuPxr C™JKkf AACP~r xPñ FTT mJ\Jr k´KfÔJr k´˜Jm ßyPrPZ 188-283 ßnJPaÇ @mJr ßjJ-Kcu ßmsKéa FzJmJr \jq ß\J~JjJ ßYKrr FTKa k´˜Jm ßyPrPZ 184-293 ßnJPaÇ KmsKav KmPrJiL hu ßumJr kJKatr k´˜Jm TrJ ßmsKéa YáKÜKa ßyPrPZ 237-307 ßnJPaÇ @PrTKa k´˜Jm KZu, pMÜrJ\q AAC fqJV TrPm, KT∂á ACPrJKk~Jj Kl∑ ßasc FPxJKxP~vj (AFlKaF) S ACPrJKk~Jj APTJPjJKoT FKr~JPf (AAF) pMÜ yPmÇ KmsKav Tj\JrPnKan kJKatr FoKk \\t ACKˆPxr FA k´˜JmKa ßyPrPZ 65-377 ßnJPaÇ TK≤jP\≤ ßk´lJPrjKv~Ju IqJPr†Po≤x vLwtT @PrTKa k´˜Jm yPrPZ 139-422 ßnJPaÇ KmT· k´˜JmèPuJr Foj luJlPur kr pMÜrJP\qr ßmsKéa Kmw~T oπL KˆPnj mJTtPu mPuPZj, Fr oJiqPo fJr kNmt-iJreJA vKÜvJuL yP~PZÇ IgtJ“ ßgPrxJ ßor YáKÜA x÷Jmq YáKÜèPuJr oPiq xmPYP~ nJPuJÇ fJr nJwq, IPjT Ikvj KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ KT∂á FaJ ¸Ó ßp, xJoPj @VJPjJr ßTJPjJS xy\ rJ˜J

ßjAÇ Vf 24 oJYt, ßxJomJr FT k´˜Jm kJPvr oJiqPo KmsKav kJutJPo≤ xÄxhL~ TJptKmKir Kj~πe ßTPz ßj~Ç Frkr ßgPT ãofJxLj Tj\JrPnKan hPur T¢r ßmsKéak∫L @Ajk´PefJPhr xÄVbj ACPrJKk~Jj KrxJYt V´∆Pkr (A@rK\) ßjfJrJ jPzYPz mPxjÇ A@rK\r k´iJj \qJTm KrY oV mPuj, KfKj FfKhj k´iJjoπLr xŒJKhf mJP\ YáKÜr YJAPf YáKÜ ZJzJA KmPòPhr kPã KZPujÇ KT∂á FUj kJutJPo≤ ßpxm KmTP·r TgJ muPZ ßxèPuJ SA YáKÜr YJAPfS mJP\Ç F ZJzJ kJutJPo≤ YáKÜyLj KmPòPhr xMPpJV mº TPr KhPòÇ fJA oPªr nJPuJ KyPxPm k´iJjoπLr YáKÜPf xogtj KhPf rJK\ KfKjÇ fPm xrTJPrr vKrT hu ßcPoJPâKaT ACKj~Kjˆ kJKat (KcACKk) YáKÜPf xogtj KhPu fPmA KfKj FKa xogtj TrPmjÇ xÄxhL~ VefPπ ãofJxLj hPur @Ajk´PefJrJ xogtj KhPuA ßp ßTJPjJ YáKÜ kJv y~Ç KT∂á ãofJxLj hPur T¢r ßmsKéak∫L @Ajk´PefJPhr KmPrJKifJr TJrPe ßmsKéa YáKÜ kJPv hMA hlJ mqgt yP~PZj k´iJjoπL ßoÇ xrTJPrr vKrT hu KcACKkS YáKÜr KmPrJKifJ~ xrmÇ CPuäUq, KmT· KjP~ kJutJPoP≤ ßnJaJnáKar @PVA Kj\ hPur xJÄxhPhr KjP~ ‰mbT TPrj k´iJjoπLÇ FA ‰mbPT ßgPrxJ ßo khfqJPVr Kx≠J∂ \JjJPmj mPu @vJ TrJ yKòuÇ yJCx Im ToP¿r KucJr IqJK¥s~J Kucxo mPuj, kptJ¬ xogtj KjKÁf TrJ ßVPu IJmJr ßmsKéaYáKÜ KjP~ fífL~ hlJ ßnJaJnáKar @P~J\j yPf kJPrÇ T¢r ßmsKéak∫L FA ßjfJ mPuj, nKmwq“ xŒTt KjP~ KmmJh hNPr ßrPU @kJff KmPòh KjKÁf TrJ \ÀrLÇ KÆfL~ ßrlJPr§JPor hJKmPf uJU uJU ßmsKéa KmPrJiLr xoJPmv: ßmsKéa KjP~ @PrTKa VePnJPar hJKmPf xoJPmv yP~PZ pMÜrJP\qÇ @P~J\TPhr hJKm, k´J~ 10 uJU ßmsKéa KmPrJiL ßpJV KhP~PZj FA xoJPmPvÇ pMÜrJ\qKnK•T xÄmJhoJiqo VJKct~Jj \JKjP~PZ, ßumJr kJKatr xy-k´iJj xoJPmPv nJwe KhP~PZjÇ xoJPmPv mJok∫L TP~TKa xÄVbj ß\Jam≠ yP~ IÄv KjP~PZÇ FPf @rS CkK˙f KZPuj ßmsKéa YáKÜr KmPrJKifJ~ Tj\JrPnKan kJKat ßgPT khfqJV TrJ xJPmT FT ßaJKr FoKkÇ pMÜrJ\qKnK•T xÄmJhoJiqo VJKct~Jj \JKjP~PZ,jfáj ßmsKéa VePnJaPT \jVPer oPiq xOÓ KmnKÜ KjrxPjr kg mPu oPj TPrPZj TotxNKYPf IÄvV´yeTJrLrJÇ 2016 xJPur ßmsKéa VePnJPar rJ~ IjMpJ~L 2019 xJPur 29 oJYt rJf 11aJr kr ßgPT @r ACPrJkL~ ACKj~Pjr xhxq jJ gJTJr TgJ KZu pMÜrJP\qrÇ ßmsKéa krmftLTJPu AACP~r xPñ pMÜrJP\qr xŒPTtr vft KjKhtÓ TPr FTKa UxzJ YáKÜ k´˜Mf TrJ yP~KZuÇ KT∂á pMÜrJP\qr yJCx Im ToP¿ fJ xÄUqJVKrÔ xÄxh xhPxqr xogtj kJ~KjÇ ßo @mJr AAC ßjfJPhr xPñ @PuJYjJ TPr xÄxh xhxqPhr TJPZ V´yePpJVq yPf kJPr Foj FTKa YáKÜ Ck˙Jkj TPrj Vf 12 oJYtÇ KT∂á fJS krJK\f y~Ç Foj kKrK˙KfPf fífL~mJPrr oPfJ YáKÜKa yJCx Im ToP¿ ßfJuJr TgJ \JKjP~KZPuj ßoÇ KT∂á k´óJmKa kJPx pPgÔ xÄUqT FoKkr xogt kJS~J pJPm KT jJ fJ KjP~ rP~PZ xÄv~Ç vKjmJr (23 oJYt) @PrTKa ßmsKéa VePnJPar hJKmPf @P~JK\f xoJPmPv ßpJV ßhS~J u¥Pjr ßo~r xJKhT UJj o∂mq TPrPZj, ßmsKéa mJómJ~Pj pMÜrJP\qr k´iJjoπL ßgPrxJ ßor KmÃJK∂Tr kg TJptf ßmsKéa mJómJ~jPT mqgt TPrPZÇ FUj ßmsKéPar KmwP~ VePnJa @P~J\j ZJzJ ßTJjS kg ßUJuJ ßjAÇ ßmsKéPar ëxo~ ßvw yP~ ßVPZí CPuäU TPr xJKhT UJj @rS mPuPZj, jfáj TPr YáKÜr KmwP~ ßhj-hrmJr TrJr \jq @r ßTJjS xo~ ImKvÓ ßjAÇ FmÄ k´iJjoπL fJr KmÃJK∂Tr f“krfJr oJiqPo @oJPhr nJPuJ ACPrJkL~ mºMPhr @˙J jÓ TPrPZjÇ pJrJ Cn~ kPãr ˝Jgt rãJ y~ Foj FTKa nJPuJ YáKÜ kJS~Jr KmwP~ xyJ~fJ TrPf ßYP~KZPuj, fJrJA FUj ßmsKéa k´Kâ~J~ AKf YJjÇ KfKj oPj TPrj, ßgPrxJ ßo ßhPvr ßYP~ huPT k´JiJjq ßhS~J~ pMÜrJ\q FUjA oJÊu ßhS~J ÊÀ TPrPZÇ IKjÁ~fJr TJrPe mqmxJ mJKeP\qr ãKf yP~PZÇ KmKjP~JV ßVPZ TPoÇ k´J~ k´Kf x¬JPyA ßTJjS jJ ßTJjS Kv· k´KfÔJj \JjJPò,

fJrJ pMÜrJP\q C“kJhj ysJx TPr ßhPmÇ mftoJPj ßp YáKÜKa kJx TrJPf YJj ßo fJ mJómJK~f yPu nKmwq“ k´\Pjìr \jqmÉ xMPpJV jÓ yP~ pJPmÇ @r pKh YáKÜ ZJzJA ßmsKéa TJptTr y~ fJyPu ë\JfL~ hMPptJPVr ßYP~ fJ To KTZá yPm jJÇí xoJPmPvr @P~J\j TrJ oJKrP~uJ l∑ˆsJk FmÄ KrYJct ßmTj FT kptJP~ pMÜrJP\qr kJutJPo≤ Û~JPr ßWJweJ ßhj TotxNKYPf IÄvV´yeTJrLr xÄUqJ hv uJU ZJKzP~ ßVPZÇ fUj pMÜrJP\qr ãofJxLj hu KmsKav Tj\JrPnKan kJKat ßgPT khfqJV TrJ FmÄ mftoJPj KjrPkã xÄxh xhxq KyPxPm TJ\ TrJ rJ\jLKfKmh IqJjJ ßxRKmsPT CòôJx k´TJv TrPf ßhUJ pJ~Ç KmsKav Tj\JrPnKan kJKatr FA xhxqxy @rS TP~T\j ßgPrxJ ßor ßmsKéa YáKÜr KmPrJKifJ TPr hu ßgPT khfqJV TPrKZPujÇ FKhPT pMÜrJP\qr mJok∫L TfèPuJ xÄVbj ßmsKéPar KmPrJKifJ~ FTP\Ja yP~PZÇ vKjmJPrr xoJPmPv IqJjJhJr ÈACPrJk A\ kKxmPur' mqJjJPr FTfJm≠ yS~J Fxm mJok∫L xÄVbjèPuJr oPiq rP~PZ KV´j kJKat, KaFxFxF ACKj~j, SPkj ßumJr FmÄ ßumJr lr ßxJvqJKuˆ ACPrJPkr xhxqrJÇ fJPhr xPñ rP~PZj ßumJr kJKatr TP~T\j xÄxh xhxqSÇ FPhr FT\j TîJAn KuCAxÇ KfKj oPj TPrj, ßmsKéa KmPrJKifJPT ßp ÊiM oiqk∫LPhr @PªJuj KyPxPm ßhUJ y~ fJ KbT jJÇ mJok∫LrJS ßmsKéPar KmÀP≠Ç ßmsKéa FTKa ÈPaJKr' k´P\Ö, pJr oNu uãq IgtjLKfPT mJ\JPrr yJPf ßZPz ßhS~J FmÄ vsKoT-IKnmJxL xmJr IKiTJr ãáeú TrJÇ KmsKav Tj\JrPnKan kJKatr xJPmTxhxq ßgPT ÊÀ mJok∫LrJS KÆfL~ VePnJPar ßp TotxNKYPf xrm yP~PZj, ßxUJPj ßhUJ ßVPZ ßumJr kJKatr vL˙tJjL~ FT\j ßjfJPTSÇ pMÜrJ\qKnK•T xÄmJhoJiqo VJKct~Jj oPj TPr, KmsKav ßumJr kJKatr xy-k´iJj ao S~JaxPjr CkK˙Kf, KÆfL~ ßmsKéa VePnJPar hJKmr k´Kf ßumJr kJKatr Im˙Jj kÓ TrPmÇ rqJKur kPr xoJPmPv ßhS~J nJwPe S~Jaxj mPuPZj, ßmsKéPar KmwP~ @mJr VePnJPar @P~J\j TrJ CKYfÇ FA ßnJPar

oJiqPoA \JKf GTqm≠ yPm FmÄ FTxPñ KjP\Phr nKmwq“ KjitJre TrPf kJrPmÇ ßmsKéa mJ˜mJ~Pjr @PVA mOPaPjr KmkMu ãKf ßmsKéa mJ˜mJ~j hLWtJK~f yP~PZ, ßvwPov fJ y~PfJ mJKfuS yPf kJPrÇ KT∂á ßmsKéa AKfoPiq pMÜrJP\qr IgtjLKfr \jq mz irPjr ãKf TPrPZÇ 2016 xJPur \Mj oJPx KmsKavrJ ßmsKéa VePnJPa yqJÅ ßnJa KhPu kJC¥ jJaTL~nJPm hMmtu yP~ kPzÇ FPf IgtQjKfT TJptâPo ˙KmrfJ ßjPo @Px FmÄ KmKjP~JV ãKfV´˜ y~Ç mqJÄT Im AÄuqJP¥r oPf, ßmsKéPar Kx≠J∂ ßjS~J~ pMÜrJP\qr IgtjLKf FA hMA mZPrr oPiq 2 vfJÄv xÄTáKYf yP~PZÇ KT∂á ACKj~Pj gJTJr Kx≠J∂ KjPu FojaJ yPfJ jJ mPuA oPj TPr ßhvKar ßTªsL~ mqJÄTÇ VePnJPar kr k´Kf x¬JPy ßhvKar C“kJhj TPoPZ 100 ßTJKa cuJr FmÄ x¬JPyr KyxJPm fJ hJÅzJ~ 60 uJU cuJrÇ FUj kpt∂ ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) mJKe\q xŒPTt TJbJPoJVf kKrmftj @PxKjÇ fJr @PVA ãKfr kKroJe FojaJ hJÅKzP~PZÇ KmsPaj ACPrJkL~ ACKj~Pjr TJPZ keq S ßxmJ KmKâ ImqJyf ßrPUPZÇ IjqKhPT rJ\jLKfKmPhrJ KmPòPhr irj KjP~ KmrKfyLj @PuJYjJ YJKuP~A pJPòjÇ pMÜrJP\qr ßTJŒJKjèPuJ FUPjJ xyP\A AAC TotLPhr KjP~JV KhPf kJrPZÇ xrmrJy mqm˙JS \JKfVf xLoJjJ ßkKrP~ pJPòÇ KT∂á xoxqJaJ yP~PZ nKmwq“ KjP~Ç @VJoL Kfj mZPr mJKeP\qr irj TL hJÅzJPm, fJ kÓ jJ yS~J~ ßTJŒJKjèPuJ nKmwq“ kKrT·jJ TrPf kJrPZ jJÇ IPjT KmKjP~JV ˙Kmr mJ mJKfu yP~ ßVPZÇ IPjT ßTJŒJKj @mJr xmPYP~ UJrJk kKrK˙KfPf TL TreL~ yPm, fJr kKrT·jJ TrPf uJU uJU cuJr KmKjP~JV TPrPZóPmsKéa mJómJ~Pj KmvO⁄uJ yPu TL TreL~Ç pMÜrJP\qr rJ\jLKf FUj KmvO⁄u Im˙J~ @PZÇ FUPjJ Foj ^áÅKT @PZ ßp âJK∂TJuLj YáKÜ ZJzJA pMÜrJP\q ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT ßmKrP~ ßpPf kJPrÇ mqJÄT Im AÄuqJ¥ mPuPZ, kKrK˙Kf ßx rTo yPu fJr kKreKf 2008 xJPur @KgtT xÄTPar ßYP~S n~Jmy yPmÇ

IJjªiJrJ IJatx-Fr kKrPmvjJ~

Aiƒc †Zvgvi evYx ACPrJPkr KmKnjú vyPr rmLªsjJg bJTár rKYf VJjKnK•T xñLfJPuUqÇ gJTPZ VJj, jOfq S iJrJmetjJÇ

:uVnu

Bharatiya Vidya Bhavan nJmjJ S V´∫jJ: Ch~ vïr hJv 4a Castletown Road xñLf KjPhtvjJ: cJ. AoKf~J\ IJyPoh London W14 9HE

SPONSORS

Sinthia Das Solicitor

MEDIA PARTNERS

5

Nearest tube: West Kensington Saturday, 20th April, 2019 at 6:30pm Tickets £20, £15, £10

KaPTa KTÄmJ Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV Tr∆j: Ch~ vïr hJv: 07935 532 000 cJ. AoKf~J\ IJyPoh: 07545 382 679 IiLr hJv: 07960 103 750

\jof: 020 7377 6032 xMroJ: 020 7377 9787 kK©TJ: 020 7423 9270

Broadcasting Partner

Channel S


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

29 March - 04 Aoril 2019

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Farid Ahmed Reza

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

LITERARY EDITOR : Syed Rumman

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain Shamsul Islam

MANAGING EDITOR: Nafe Anam MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

ßVJuJj oJunëKor IKiTJr KxKr~Jr TJPZ KlKrP~ KhPf yPm Vf 25 oJYt pMÜrJÓs ßVJuJj oJunëKoPT AxrJAPur nëU§ KyPxPm ˝LTíKf KhP~PZÇ ßyJ~JAa yJCPx AxrJAPur k´iJjoπL ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉ FmÄ asJPŒr \JoJfJ S CkPhÓJ \qJPrc TávjJPrr CkK˙KfPf F ßWJweJkP© ˝Jãr TPrj oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒÇ ˝JãPrr kr aáAaJPr ßkJˆ TrJ FT mJftJ~ asJŒ mPuj, ÈAxrJAu rJÓs S @ûKuT K˙KfvLufJr \jq ßVJuJj oJunëKor ßTRvuVf S KjrJk•J\Kjf èÀfô rP~PZÇ IûuKaPf AxrJAKu xJmtPnRoPfôr ˝LTíKf ßhS~Jr FUjA xo~Ç' ßVJuJj oJunëKor ßTRvuVf S KjrJk•J\Kjf èÀfô KjP~ KmvõxoJP\ KmfTt ßjAÇ KmfTt Fr Tftf O ô TJr yJPf gJTPm fJ KjP~Ç TJPrJ nNU¥ hUu TPr KjPuA Fr oJKuTJjJ hJKm TrJ pJ~ jJÇ AxrJAu rJÓsKa k´KfKÔf yP~PZ yJ\Jr yJ\Jr mZr iPr mxmJxrf Fr IxÄUq @Kh mJKxªJPhr mJ˜áYqá f TPrÇ Fr kr fJrJ @P˜ @P˜ \mr hUPur oJiqPo rJÓsKaPT k´xJKrf TrPZÇ ßx iJrJmJKyTfJ~ FUj fJrJ ßVJuJj oJunNKoPT AxrJAPur IÄv KyPxPm hJKm TrPZÇ 1967 xJPu AxrJP~u ßVJuJj oJunNKo hUu TPrÇ fUj FUJjTJr @rm mJKxªJPhr IKiTJÄv \Lmj rãJr \Pjq ßxUJj ßgPT kJKuP~ pJ~Ç 1981 xJPu AxrJAu FT frlJnJPm ßVJuJjPT KjP\r IÄv TPr ßj~Ç AxrJAPur FA hUuhJKrfôPT \JKfxÄW, oJKTtj pMÜrJÓs FmÄ KmvõxŒshJ~ TUPjJ ˝LTíKf ßh~KjÇ mftoJPj IûuKaPf 30KarS ßmKv AxrJAu mxKf @PZ, pJPf 20 yJ\Jr AxrJAKu mJx TPrÇ F xTu mxKfr IKiTJÄv 1987 xJPur kr ˙JKkf yP~PZÇ ßxUJPj FUPjJ k´J~ 20 yJ\Jr KxKr~JmJxL mJx TrPZÇ pMÜrJPÓsr @jMÔJKjT F ˝LTíKfPT @∂\tJKfT xŒ´hJ~ k´fqJUqJj TPrPZÇ \JKfxÄPWr kã ßgPT muJ yP~PZ, F AxqMPf fJPhr Im˙JPjr ßTJjS kKrmftj y~KjÇ ACPrJkL~ ACKj~jS asJPŒr ˝LTíKf k´fqJUqJPjr ßWJweJ KhP~PZÇ Kmw~Ka KjP~ \JKfxÄPW pJS~Jr ßWJweJ KhP~PZj fárPÛr ßk´KxPc≤ r\m fJAP~qm FrPhJVJjÇ rJKv~J, pMÜrJ\q, l∑J¿, TJfJr, ßumJjjS asJPŒr ˝LTíKf k´fqJUqJj TPrPZÇ KmsKav krrJÓs hlfPrr kã ßgPT muJ yP~PZ, pMÜrJ\q ßVJuJj oJunëKoPf AxrJAKu hUuhJKrfô ˝LTJr TPr jJÇ yJ\Jr yJ\Jr mZr ßgPT ßVJuJj oJunNKo KxKr~Jr IÄv KyPxPm KYK¤fÇ ßZJ¢ F nNUP§r ßTRvuVf èÀfô IkKrxLoÇ ßVJuJj ßgPT oJ© 40 oJAu hNPr KxKr~Jr rJ\iJjL hJPoÛÇ hKãe KxKr~Jr FTKa mz IÄv ßxUJj ßgPT ¸ÓnJPm ImPuJTj TrJ pJ~Ç ¸Ó ßhUJ pJ~Ç kJmtfq FuJTJ yS~Jr TJrPe KxKr~Jr ßxjJmJKyjLr ßp ßTJjS yJouJr ßoJTJPmuJ~ FKa FTKa Yo“TJr k´JTíKfT k´KfmºTfJÇ ßVJuJj oJunëKo k´JTíKfT kJKjr FTKa oNuqmJj C“xÇ \J~VJKa Ifq∂ Cmtr FmÄ FUJPj KmKnjú lu-lxPur YJw TrJ pJ~, kÊr YJre nNKo KyPxPm mqmyJr TrJ y~Ç pMÜrJPÓsr F ßWJweJ AxrJAuPT UMKv FmÄ @xjú KjmtJYPj mftoJj k´iJjoπL ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉPT Km\~L TrJr k´PYÓJÇ IgY ßTJPjJ @APj ßVJuJj oJunNKoPT AxrJAuL nëU¥ KyPxPm ˝LTíKf ßh~Jr xMPpJV ßjAÇ TJPrJ TJPrJ oPf FKa oiqk´JPYq jfáj FTKa pM≠Pã© ‰fKrr oJKTtj PTRvuÇ @orJ ßcJjJfl asJPŒr F ßWJwjJr fLms KjªJ TKr FmÄ ßVJuJj oJunNKo Fr @Kh S @xu oJKuT KxKr~Jr TJPZ y˜J∂Prr hJKm \JjJAÇ

˝JiLjfJ S oMKÜ vP»r ootJgt ‰x~h @mMu oTxMh ˝JiLj S xJmtPnRo mÉ\JKfT rJPÓsr xm k´Phv S IûuA ˝JiLjÇ KmKnjú \JKfx•J, nJwJ, iot, met S ßVJP©r oJjMw ßx rJPÓsr jJVKrTÇ fPm IPjT ˝JiLj ßhPvr xm ßvsKer oJjMw xoJj ˝JiLj S oMÜ j~Ç ßpoj, 1971 xJPur @PV kJKT˜Jj KZu ˝JiLj S xJmtPnRo, KT∂á fJr xm jJVKrT ˝JiLj S oMÜ KZu jJÇ kNmt kJKT˜JPj @orJ KT fJyPu TJrJÀ≠ KZuJo? jJ, fJ-S KZuJo jJÇ @orJ yJÅaJ-YuJPlrJ TPrKZ, yJamJ\Jr TPrKZ, KT∂á oMÜ muPf pJ ßmJ^J~ fJ KZuJo jJÇ È˝JiLj' S ÈoMÜ', È˝JiLjfJ' S ÈoMKÜ'∏v»èPuJ ÉmÉ xoJgtT j~Ç FTJ•Prr 7 oJYt mñmºM fJÅr nJwPe È˝JiLjfJ' v»Ka CóJre TPrPZj FTmJr, KT∂á ÈoMÜ' S ÈoMKÜ' v» CóJre TPrPZj TP~TmJrÇ KfKj mPuPZj, ÈPhPvr oJjMw IgtjLKf, rJ\jLKf S xJÄÛíKfT oMKÜ' YJ~Ç ßx \jq xÄV´Jo TrPf yPm FmÄ pfãe ÈPhPvr oMKÜ jJ yPò', ffãe xÄV´Jo YuPmÇ KfKj ChJ• TP£ ßWJweJ TPrPZj jqJ~xÄVf xÄV´JPor oJiqPo ÈFA ßhPvr oJjMwPT oMÜ TPr ZJzm, AjvJ @uäJyÇ' k´PhPvr oJjMw nJPuJ rJ˜J-PxfM YJ~, fPm ÊiM ßxèPuJ mJjJPjJr \jq ßTªsL~ xrTJr ßmKv mrJ¨ YJ~ jJ; KfKj mPuPZj, ÈmJÄuJr oJjMw IKiTJr YJ~Ç' mJÄuJPhPvr oJjMw ßxA VefJKπT IKiTJr YJ~, pJ fJr jqJ~xÄVfnJPm k´JkqÇ ßTJPjJ ßhPvr rJ˜JWJa, mz mz ˙JkjJ mJ ImTJbJPoJ KjotJPer \jq xLoJyLj rPÜr KmKjoP~ ˝JiLjfJ I\tPjr k´P~J\j y~ jJÇ ˝JiLjfJr ßWJweJkP© muJ y~, ÈmJÄuJPhPvr \jVPer \jq xofJ, oJjKmT optJhJ S xJoJK\T jqJ~KmYJr KjKÁf TrJr CP¨Pvq' mftoJj oMKÜpM≠Ç ˝JiLjfJr kr 1972 xJPu VíyLf mJÄuJPhPvr xÄKmiJPj muJ yP~KZu, È\JfL~ oMKÜr \jq GKfyJKxT xÄV´JPor' oJiqPo \JKfrJÓs mJÄuJPhv k´KfKÔf yP~PZÇ pgJgtA èÀfô ßhS~J yP~KZu È\JfL~ oMKÜ'r Kmw~PTÇ krmftL xoP~ xÄKmiJj xÄPvJij TPr SA \J~VJ~ muJ y~, È\JfL~ ˝JiLjfJr \jq GKfyJKxT pMP≠r oJiqPo ˝JiLj S xJmtPnRo mJÄuJPhv k´KfKÔf TKr~JKZÇ' FA ßp ÈoMKÜr \jq'r \J~VJ~ È˝JiLjfJr \jq' FmÄ ÈGKfyJKxT xÄV´JPor' \J~VJ~

7 oJPYtr nJwPe ÈmJÄuJr oJjMw IKiTJr YJ~' muJr oiqKhP~ mñmºM mMK^P~KZPuj xm irPjr VefJKπT S oJjKmT IKiTJrÇ ßp rJPÓsr \jVe fJPhr VefJKπT IKiTJr ßgPT mKûf, fJr rJ\QjKfT ˝JiLjfJ IxŒNetÇ fJr \jVe ˝JiLj ßhPvr jJVKrT yPuS oMKÜr ˝Jh ßgPT mKûfÇ Vf TP~T v mZPr ACPrJPk \JfL~fJmJhL @PªJuPjr oJiqPo nJwJKnK•T ßpxm \JKfrJÓs k´KfKÔf yP~PZ, ßxèPuJ hLWt pM≠KmV´Pyr ßnfr KhP~ yP~PZÇ ÈGKfyJKxT pMP≠r' TgJ, fJ ÊiM vP»r ßyrPlr j~, ßhqJfjJ S ootJPgtrS kKrmftjÇ È˝JiLjfJr \jq GKfyJKxT pM≠' muPu ÊiM FTJ•Prr 9Ka oJPxr pM≠ ßmJ^J~, KT∂á È\JfL~ oMKÜr \jq GKfyJKxT xÄV´Jo' muPu FTJ•Prr 9 oJPxr k´KfPrJipM≠xy \JKfr oMKÜr uPãq IfLPfr xm GKfyJKxT @PªJuj-xÄV´Jo-KmPhsJyPT I∂ntMÜ TrJ y~Ç hLWtTJu FTKa \jPVJÔL IjqJ~IKmYJr, ßvJwe-mûjJ ßgPT oMKÜ ßkPf @PªJuj-xÄV´Jo TPrPZÇ fJr oPiq ˝vJKxf yS~Jr @TJX&ãJ \PjìPZÇ fJPT KYrfPr hoj TrPf 25 oJYt ßgPT ÊÀ y~ VeyfqJÇ \jVe VPz ßfJPu fJr KmÀP≠ xv˘ k´KfPrJiÇ F ßhPvr oJjMPwr oMKÜxÄV´JPor xmtPvw IiqJP~ y~ FTJ•Prr oMKÜpM≠Ç 7 oJPYtr nJwPe ÈmJÄuJr oJjMw IKiTJr YJ~' muJr oiqKhP~ mñmºM mMK^P~KZPuj xm irPjr VefJKπT S oJjKmT IKiTJrÇ ßp rJPÓsr \jVe fJPhr VefJKπT IKiTJr ßgPT mKûf, fJr rJ\QjKfT ˝JiLjfJ IxŒNetÇ fJr \jVe ˝JiLj ßhPvr jJVKrT yPuS oMKÜr ˝Jh ßgPT mKûfÇ Vf TP~T v mZPr ACPrJPk \JfL~fJmJhL @PªJuPjr oJiqPo nJwJKnK•T ßpxm \JKfrJÓs k´KfKÔf yP~PZ, ßxèPuJ hLWt pM≠KmV´Pyr ßnfr KhP~ yP~PZÇ ACPrJPkr oPfJ Ff pM≠ S rÜkJf kíKgmLr @r ßTJPjJ IûPu y~KjÇ ACPrJPkr IxÄUq pMP≠r k´KfKar @uJhJ @uJhJ jJo @PZÇ ßpoj FTKa pMP≠r jJo ÈyJjPcsc A~Jxt S~Jr'∏vfmPwtr pM≠Ç 1338 ßgPT 1453 kpt∂ l∑JP¿r xPñ AÄuqJP¥r pM≠ yP~PZÇ hLWt˙J~L pMP≠r ßnfr KhP~A lrJKx \JfL~fJmJhL ßYfjJr \jì y~Ç Imvq xm ßhPvr \JfL~fJmJhL xÄV´Jo

FT rTo j~Ç k´J~ xm ßãP© \JKfrJÓs k´KfÔJ TrPf KVP~ rPÜr mjqJ mP~ ßVPZ ACPrJPkr ßhPv ßhPvÇ ACPrJPk KmkMu rÜkJPfr ßnfr KhP~ \JKfrJÓs k´KfKÔf yPuS fJr IPjTèPuJPfA rJ\fπ KmuM¬ TrJ y~KjÇ rJ\fπ ßrPUA xÄxhL~ Vefπ k´KfÔJ TrJ y~Ç ßp vJxjmqm˙J~ \jVPer ofJof k´JiJjq kJ~, ßxaJA VefJKπT vJxjÇ xÄUqJVKrÔ jJVKrTPhr AòJ~ xrTJPrr kKrmftj WaPm, xÄUqJVKrPÔr AòJ~ xrTJr k´KfKÔf yPmÇ ßxaJA Vefπ, fPm xm ßhPvr VefJKπT k≠Kf FT rTo j~Ç fJyPu KT xÄUqJVKrÔ \jVPer xoKgtf xrTJr pJ UMKv fJ-A TrPf kJPr? ßx ãofJ mJ IKiTJr KT fJr @PZ? jJ, fJ ßjAÇ VefJKπT rJPÓs ßTJPjJ mqKÜ mJ ßVJÔL ßpj FTò© ãofJr IKiTJrL jJ y~, ßx \jq nJrxJoq mJ \mJmKhKyr, IgtJ“ ßYT IqJ¥ mqJuJP¿r mqm˙J gJPTÇ kJutJPo≤ FmÄ KmYJr KmnJV ßfJ @PZA, rP~PZ @rS ˝Kj~Kπf xJÄKmiJKjT k´KfÔJjÇ KjmtJYj TKovj, TŒPasJuJr IqJ¥ IKcar ß\jJPru, hMjtLKf hoj TKovj k´níKf xJÄKmiJKjT S xÄKmKim≠ k´KfÔJj KjmtJKYf xrTJrPT ‰˝rJYJrL yPf mJiJ ßh~Ç ßp VefPπ Fxm xÄ˙J ITJptTr IgmJ hMmtu, ßxUJPj VefπS hMmtu S ITJptTrÇ rJÓs vKÜvJuL y~ FmÄ Ijq ßhPvr oJjMPwr ßYJPU optJhJmJj yP~ SPb xJÄKmiJKjT k´KfÔJjèPuJr hãfJr TJrPeÇ ßpxm ßhPv xJÄKmiJKjT k´KfÔJPjr TftJrJ xrTJPrr níPfqr nNKoTJ kJuj TPrj, ßxUJPj \jVPer oMKÜ ßjAÇ ACPrJPk ßhUJ ßVPZ kJutJPo≤ S KmYJr 31 kOÔJ~

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

7

jSVJÅ~ 67Ka VeTmr KYK¤f TPrPZ FTáPv kKrwh dJTJ, 26 oJYt - oMKÜpM≠ YuJTJPu xJrJ ßhPv kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjL S rJ\JTJrrJ oMKÜPpJ≠J FmÄ KjrLy ßuJT\jPT KjKmtYJPr yfqJ TPr VeTmr ßh~Ç Kjoto ßxxm VeyfqJr xJãL kMPrJ ßhvÇ 1971 xJPu jSVJÅ ß\uJr KmKnjú ˙JPj VeyfqJr AKfyJx xÄV´y S KuKkm≠ TrJr ßYÓJ TrPZ ˙JjL~ xJoJK\T-xJÄÛíKfT xÄVbj FTMPv kKrwh jSVJÅÇ xÄVbjKar TotLrJ F kpt∂ jKgm≠ TPrPZj ß\uJr 67Ka VeyfqJr KmmreÇ FTMPv kKrwPhr TotLPhr Kj\˝ IjMxºJPj xÄVíyLf fgq-CkJ• @r nJwq KjP~ VeyfqJ 1971: jSVJÅ KvPrJjJPo FTKa V´P∫r xŒJhjJr TJ\ AKfoPiq ßvw yP~PZÇ @VJoL 19 FKk´u \JfL~ ßk´xTîJPm FA mAP~r ßoJzT CPjìJYj TrJ yPm mPu FTMPv kKrwh xNP© \JjJ ßVPZÇ FTJ•Pr oyJj ˝JiLjfJpMP≠ 30 uJU oJjMw vyLh yP~PZÇ 9 oJPxr pMP≠ kMPrJ mJÄuJPhv KZu ßpj miqnNKoÇ kJKT˜JKj ßxjJ @r fJPhr ßhJxr rJ\JTJr, @umhr, @uvJoxrJ Kjr˘ mJXJKuPT ßpUJPj ßpnJPm ßkPrPZ, yfqJ TPrPZÇ ßTJgJS KT ßuUJ yP~PZ ßxA vyLhPhr jJo, fJÅPhr @®fqJPVr Kmmre? Kj”xPªPy, TJ\aJ ßmv TÓxJiqÇ 2010 xJPu k´J~ Ix÷m ßxA TJ\aJPfA yJf ßhj FTMPv kKrwh jSVJÅr TotLrJÇ ùJPj-IùJPj ^JkxJ yP~ @xJ mJ ^JkxJ TPr ßhS~J IiqJ~èPuJPT FPT FPT fMPu irPZj xJiJre oJjMPwr TJPZ, jfMj k´\Pjìr TJPZÇ xÄVbPjr xnJkKf Kc Fo @mhMu mJrL \JjJj, jSVJÅ~ FUj kpt∂ 67Ka miqnNKo mJ VeyfqJr ˙Jj fJÅrJ KYK€f TrPf xão yP~PZjÇ FUPjJ k´JoJeq fgq-CkJ• xÄV´Pyr TJ\ YuPZÇ ÊiM miqnNKor ˙Jj KYK€f TPrA fJrJ TJ\ ßvw TrPZ jJ, VeyfqJr fJKrPU SA ˙JPj KVP~ k´fqãhvtL, mMK≠\LmLPhr KjP~ @PuJYjJ, ßoJomJKf k´\Jô ujxy jJjJ TotxKN Y KhP~ FTMPv kKrwh ˙JjKaPT FuJTJmJxL FmÄ jfMj k´\Pjìr TJPZ fMPu irPZÇ Kc Fo @mhMu mJrL mPuj, ßVRrPmJöôu oMKÜpMP≠r xJãL ßhPvr @jJYTJjJPY ZKzP~áKZKaP~ gJTJ IxÄUq VeTmrÇ fÀe k´\Pjìr oPiq oMKÜpMP≠r ßYfjJ ZKzP~ ßhS~Jr nJmjJ ßgPTA 2010 xJu ßgPT FTMPv kKrwh jSVJÅr ß\uJr KmKnjú ˙JPj ZKzP~áKZKaP~ gJTJ VeyfqJr ˛íKfKY€ VeTmrèPuJ KYK€f TrJ FmÄ SA xm ˙JPj VeyfqJ Khmx kJuPjr TJ\ ÊÀ TPrÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT ßoyoMh ßoJ˜lJ rJPxu ßvJjJPuj fJÅPhr oJPbr TJP\r IKnùfJ S YqJPu†Ç KfKj mPuj, ÈKmKnjú rTo YqJPu† ßoJTJKmuJ TPrA @oJPhr TJ\Ka TrPf yP~PZ FmÄ FUPjJ TPr pJKòÇ k´gof, 1971 xJPur WajJr xJãL KZPuj pJÅrJ, fJÅPhr IPjPTA @r ßmÅPY ßjAÇ pJÅrJ ßmÅPY @PZj, xoP~r k´mJPy S m~Pxr nJPr IPjT KTZMA nMPu ßVPZjÇ KÆfL~f, IPjPTA AòJ TPr mJ

IùfJ~ nMu fgq KhP~ KmÃJ∂ TPrPZjÇ ßpoj jSVJÅr kfúLfuJr yJKuojVr VeyfqJr TgJA pKh iKr, 2001 xJPur KhPT ˙JjL~ xÄmJKhTPhr ßuUJPuKUr xN© iPr @orJ IjMxºJj ÊÀ TKrÇ F xo~ KTZM ßuJT @oJPhr \JjJj, F rTo ßTJPjJ WajJA WPaKjÇ @orJ KlPr @KxÇ ßvPw 2011 xJPu @orJ UMPÅ \ kJA ßxA VeyfqJr WajJ~ @yf èuM oMoPMt TÇ fJÅr xN© iPr ßhUJ ßoPu SUJPj pJÅPhr KhP~ uJv oJKaYJkJ ßhS~J yP~KZu ßxA @KojMu, xJAlMu k´oUM PTÇ fJÅPhr metjJ~, 1971 xJPu CkP\uJr KjotAu ACKj~Pjr yJKuojVr V´JPo 1971 xJPur 30 jPn’r ßp VeyfqJ YJuJPjJ yP~KZu, fJPf 20 \j @KhmJxLxy I∂f 50 \j vyLh yjÇ 20 \j @KhmJxLr kKrY~ C≠Jr TrJ ßVPuS mJKTPhr kKrY~ \JjJ x÷m y~Kj, TJre fJÅrJ KZPuj Knjú ˙Jj ßgPT iJj TJaPf @xJ oJjMw FmÄ xJÅSfJukKuäPf uMKTP~ gJTJ oMKÜPpJ≠JÇ' FoKj TPr FTMPv kKrwh jSVJÅr TotLrJ jKgm≠ TPrPZj ß\uJr 67Ka VeyfqJr KmmreÇ Fxm fgq-CkJ• @r nJwq KjP~ VeyfqJ 1971: jSVJÅ KvPrJjJPo FTKa V´∫ FTMPv kKrwh k´TJv TrPf pJPò @VJoL

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

19 FKk´uÇ \JfL~ ßk´xTîJPm FA mAP~r ßoJzT CPjìJYj TrJ yPmÇ xJoJK\T-xJÄÛíKfT xÄVbj FTMPv kKrwh jSVJÅr pJ©J ÊÀ TPr 1994 xJPuÇ jSVJÅr KTZM k´VKfvLu mMK≠\LmL, IiqJkT, @Aj\LmL, rJ\jLKfKmh, KYKT“xT, xrTJKr TotTftJ, ZJ©PjfJ, xJÄÛíKfT TotLxy ßmv KTZM oJjMw KoPu FTMPv ßlms~M JKrPT ßTªs TPr VKbf y~ FTKa xÄVbjÇ fUj ßxA xÄVbPjr jJo y~ ÈFTMPv Ch&?pJkj kKrwh'Ç kPr oNuf TJP\r mqJK¬r KhPT uãq ßrPU xmJr ofJoPfr KnK•Pf jJoTre TrJ y~ FTMPv kKrwh jSVJÅÇ FTMv ßgPT FTJ•r FTA xNP© VJÅgJÇ FA IKnjú ßYfjJ ßgPTA xÄVbjKa jJjJ TotxKN Y kJuj TPr @xPZÇ mJÄuJPhv oMKÜPpJ≠J xÄxh jSVJÅ ß\uJ ACKjPar xJPmT ToJ¥Jr yJÀj-@u-rKvh mPuj, FTMPv kKrwh ßp TJ\ TrPZ, Kj”xPªPy FKa nJPuJ CPhqJVÇ KT∂á VeTmrèPuJ ÊiM KYK€f TrPuA yPm jJÇ hM”U\jT yPuS xKfq ßp ˝JiLjfJr 48 mZPrS IPjT VeTmrA xÄrãPer ßTJPjJ CPhqJV ßjS~J y~KjÇ FèPuJ xÄrãe TrJ k´vJxPjr hJK~fôÇ

˝JiLjfJ khT-2019 y˜J∂r TrPuj k´iJjoπL

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

dJTJ, 26 oJYt : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßhPvr 13 \j KmKvÓ mqKÜ S FTKa k´KfÔJjPT fJPhr ˝ ˝ ßãP© ßVRrmo~ S IxJoJjq ImhJj rJUJr ˝LTíKf˝„k ˝JiLjfJ kMrÛJr-2019 F nNKwf TPrPZjÇ oyJj ˝JiLjfJ KhmPxr k´JÑJPu VfTJu ßxJomJr xTJPu mñmºM @∂\tJKfT xPÿuj ßTPªs FT IjMÔJPj k´iJjoπL ßhPvr xPmtJó ßmxJoKrT jJVKrT xÿJjjJ fJPhr yJPf fMPu ßhjÇ xrTJr Vf 10 oJYt F mZPrr ˝JiLjfJ kMrÛJPrr \jq 13 \j KmKvÓ mqKÜ S FTKa k´KfÔJPjr jJo ßWJweJ TPrÇ kMrÛJPrr \jq oPjJjLf mqKÜrJ yPòj ˝JiLjfJ S oMKÜpMP≠ vyLh mMK≠\LmL ßoJlJöu yJ~hJr ßYRiMrL (orPeJ•r), vyLh F Ka Fo \Jlr @uo (orPeJ•r), F ßT Fo ßoJ\JPÿu yT, AK†Kj~Jr ßoJvJrrl ßyJPxj, c. TJ\L KoxmJÉj jJyJr, @mhMu UJPuT (orPeJ•r) S IiqJkT ßoJyJÿh UJPuh (orPeJ•r), vSTf @uL UJj (orPeJ•r), KYKT“xJKmùJPj KmsPVKc~Jr ß\jJPru jMÀjúJyJr lJPfoJ ßmVo, xoJ\PxmJ~ c. TJ\L UuLTMöJoJj @yPoh, xÄÛíKfPf oMft\J mvLr, xJKyPfq yJxJj

@K\\Mu yT, VPmweJ S k´KvãPe IiqJkT c. yJKxjJ UJjÇ KmùJj S k´pMKÜPf ImhJPjr ˝LTíKf˝„k mJÄuJPhv AjKˆKaCa Im IqJKV´TJuYJrPT (Km@AFjF) F kMrÛJPr nNKwf TrJ y~Ç kMrÛJr KyPxPm 3 uJU aJTJr ßYT, 18 TqJPra ˝Petr 50 V´Jo S\Pjr FTKa khT FmÄ xjhk© k´hJj TrJ y~Ç IjMÔJPj ˝JiLjfJ khTk´J¬Phr kPã AK†Kj~Jr ßoJvJrrl ßyJPxj Kj\˝ IjMnNKf mqÜ TPr mÜífJ TPrjÇ oKπkKrwh xKYm ßoJyÿh vKlCu @uo IjMÔJjKa xûJujJ TPrj FmÄ khT Km\~LPhr xJAPavj kJb TPrjÇ k´iJj KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxj, \JfL~ xÄxPhr ßckMKa K¸TJr l\Pu rJKæ Ko~J, oKπkKrwh xhxqrJ, k´iJjoπLr CkPhÓJrJ, KmYJrkKfrJ, \JfL~ xÄxPhr xhxrJ, Kfj mJKyjL k´iJjrJ, KmPhvL TNaKjKfTrJ, xrTJPrr kh˙ xJoKrT S ßmxJoKrT TotTftJrJ, oMKÜPpJ≠J, rJ\jLKfKmh TKm-xJKyfqT-mMK≠\LmL S ßhv mPreq mqKÜrJxy @oKπf IKfKgrJ IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ


8

UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

˝· ßnJPaS ßTªs hUu CkP\uJ KjmtJYPjr fífL~ iJPkS 30 KcPx’Prr k´nJm dJTJ, 25 oJYt - CkP\uJ KjmtJYPjr fífL~ iJPk Vf 24 oJYt, ßrJmmJr 117Ka CkP\uJ~ ßnJa V´ye TrJ y~Ç KT∂á @PVr hMA iJPkr oPfJ GKhjS KjmtJYPj ßnJaJr CkK˙Kf KZu UMmA jVeqÇ KmFjKkxy TP~TKa KmPrJiL hu F KjmtJYj m\tj TrJ~ ßTmu xrTJKr hPur ßuJT\jA KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ lPu ßnJaJrPhr oPiq KjmtJYPjr mqJkJPr ßTJPjJ @V´y ßhUJ pJ~KjÇ KT∂á F kKrK˙Kfr oPiqS IPjT ˙JPj @S~JoL uLPVr oPjJjLf k´JgtL S huKar KmPhsJyL k´JgtLr xogtTPhr oPiq iJS~JkJfiJiJS~J, xÄWwt, èKu S ßnJa m\tPjr WajJ WPaPZÇ Fxm xÄWPwt k´JgtL S kMKuvxy IitvfJKiT ßjfJTotL @yf yP~PZjÇ KTPvJrVP†r TKa~JKh CkP\uJ~ xm ßTPªs @PVr rJPf mqJua ßkkJPr Kxu oJrJ~ F CkP\uJ~ KjmtJYj ˙KVf TrJ yP~PZÇ SA CkP\uJr KjrJk•Jr hJK~Pfô gJTJ IKfKrÜ kMKuv xMkJr S SKxPT k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ KTPvJrV† S TKa~JKh ß\uJr 13Ka CkP\uJ~ ßnJaJrKmyLj KjmtJYj yPuS TKa~JhL CkP\uJ~ rJPfA mqJua ßkkJPr Kxu oJrJr TJrPe xTJu ßkRPj 10aJ~ CkP\uJr 89Ka ßTPªsr xmTKaPf ßnJa V´ye ˙KVf ßWJweJ TPrPZj KraJKjtÄ IKlxJrÇ KjmtJYPj mqJkT IKj~Por IKnPpJPVr KnK•Pf KjmtJYj TKovjJPrr mJftJ ßkP~ xTJu xJPz 10aJ~ CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ AxrJf \JyJj ßT~J CkP\uJr xTu ßTPªs ßnJa mº yS~Jr Kmw~Ka KjKÁf TPrj FmÄ ßTªs ßgPT hJK~fô k´J¬ KjmtJYjL TotTftJPhr TP≤sJu ÀPo KlPr @xJr KjPhtv ßhjÇ TKa~JhL CkP\uJr hJK~Pfô gJTJ KraJKjtÄ IKlxJr S ß\uJ KjmtJYj TotTftJ ßoJyJÿh fJ\Mu AxuJo kMKuv xMkJr oJvÀTMr ryoJj UJPuh WajJr xfqfJ KjKÁf TPr \JjJj, ßnJaPTPªs IKj~Por IKnPpJPV IKfKrÜ kMKuv xMkJr S TKa~JhL gJjJr SKxPT k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ fJrJ mPuj, ßrJmmJr xTJu 8aJ~ F CkP\uJ~ ßnJa V´ye ÊÀ yS~Jr kr KmKnjú ßTªs ßgPT Umr @xPf gJPT rJPfA ßjRTJ k´fLPT Kxu ßoPr mqJua mJé nPr rJUJ yP~PZÇ F kKrK˙KfPf KjmtJYj TKovPjr xJPg TgJ mPu CkP\uJr 89Ka ßTPªsr xmTKaPf ßnJa V´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ F CkP\uJ~ TPm ßnJa yPm fJ kPr \JjJPjJ yPmÇ KTPvJrVP†r kJTMKª~J CkP\uJ~ ßTJPjJ KjmtJYjL @Po\ KZu jJÇ IKiTJÄv ßTPªs ßnJaJrPhr ßTJPjJ uJAj ßYJPU kPzKjÇ aMTaJT ßnJaJr @xPZj, ßnJa KhP~ YPu pJPòjÇ KjmtJYj KjP~ ßnJaJrPhr Foj IjJV´y ßhPU k´JgtLxy fJPhr TotL-xogtTrJ yfJv yP~ kPzjÇ F Im˙J~ KjmtJYj xÄKväÓ TotTftJ, @Ajví⁄uJ~ KjP~JK\f kMKuv S @jxJr xhxqrJ Iux xo~ kJr TrPZjÇ ßrJmmJr xTJu ßgPT ßmuJ ßhzaJ kpt∂ xPr\Koj KVP~ KmKnjú ßTªs WMPr Foj KY© ßhUJ ßVPZÇ KjmtJYPj Ka~J k´fLPTr nJAx-PY~JroqJj k´JgtL ßoJ: ßjTmr @uL oJˆJr \JjJj, ßnJaJPrr CkK˙Kf UMmA ToÇ KkPrJ\kMr S obmJKz~J ß\uJr obmJKz~J~ @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ßY~JroqJj k´JgtL Kr~J\CK¨j @yPoPhr xogtTrJ yJouJ TPr ßjRTJr k´JgtL ßyJxJAj ßoJxJPrl xJTM, yufJ-èKuvJUJuL ACKk ßY~JroqJj Kr~J\Mu @uo ^PjJxy 19 \jPT TMKkP~ \Uo TPrPZÇ Vf 23 oJYt, vKjmJr rJf xJPz 10aJ~ èKuvJUJuL mJ\JPr F WajJ WPaÇ Fr

rJoV† CkP\uJr kJÅYr∆KU xrTJrL kJ́gKoT KmhqJu~ ßTPªsr FTKa mMPg Kk´\JAKcÄ IKlxJPrr TJZ ßgPT mqJua ßkkJr ßTPz KjP~ kT́JPvq ßjRTJ~ Kxu oJrPZj rJoV† CkP\uJ IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf IJ\Jh ßvU

@PV oPjJj~jk© hJKUPur ßvw KhPjS F hM'kPãr oPiq xÄWwt yP~KZuÇ k´fqãhvtL @xuJo \oJ¨Jr \JjJj, ßjRTJr k´JgtL ßyJxJAj ßoJxJPrl xJTM fJr xogtTPhr KjP~ èKuvJUJuL mJ\JPr \jxÄPpJPV ßVPu @jJrx k´fLPTr @S~JoL uLV k´JgtL Kr~J\ CK¨j @yPoPhr xogtPTrJ ßkZj ßgPT yJouJ TPrÇ ßhvLS iJrJPuJ I˘ KhP~ ßoJxJPrl xJTMr kJP~ S yJPf ßTJkJ~Ç FPf xJTMr cJj yJPfr hM'Ka @XMu ßTPa ßVPZ FmÄ kJP~r ßVJzJKuPf TMKkP~ \Uo TPrPZÇ F ZJzJ fJr vrLPrr KmKnjú IÄPv rc KhP~ @WJf TrJ yP~PZÇ obmJKz~J CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT yufJ-èKuvJUJuL ACKk ßY~JroqJj Kr~J\Mu @uo ^PjJr oJgJ~ rJohJr ßTJk ßuPV KfKj èÀfr @yf yP~PZjÇ F xo~ ßoJxJPrl xJTMr @PrJ 17 \j xogtT @yf yP~PZjÇ fJPhr oPiq ßoJxJPrl xJTM, Kr~J\Mu @uo ^PjJ, ßoJ: mJmMu (40) S ßoJfJPum fJuMThJrPT (45) VnLr rJPf mKrvJu ßvr-A mJÄuJ ßoKcTqJu TPuP\ yJxkJfJPu kJbJPjJ yP~PZÇ obmJKz~J gJjJr SKx Fo @r vSTf @PjJ~Jr mPuj, kKrK˙Kf Kj~πPe rP~PZÇ CkP\uJr xm ˙JPj kMKuKv ayu ß\JrhJr TrJ yP~PZÇ F WajJ~ kígT oJouJ hJP~Prr k´˜KM f YuPZ S yJouJ~ \Kzf xPªPy xJf\jPT @aT TrJ yP~PZÇ TémJ\Jr (hKãe) KjÀ•Jk ßnJPaS TJrYMKk, IKj~Por IKnPpJPV KjmtJYj m\tj FmÄ èKumwte S yJouJxy jJjJ WajJr oiq KhP~ TémJ\JPrr kJÅY CkP\uJ~ ßnJaV´ye xŒjú yP~PZÇ fífL~ iJPk VfTJu TémJ\JPrr ßkTM~J, oPyvUJuL, rJoM, CKU~J S ßaTjJPl ßnJaV´ye yP~PZÇ xmUJPjA ßnJaJr CkK˙Kf KZu yfJvJ\jTÇ fPm ßkTM~Jr oVjJoJ, ßaTjJl S rJoMr KTZM KTZM ßTPªs ßnJaJr CkK˙Kf KTZMaJ ßmKv KZuÇ Fxm ßTPªs ßnJa TJˆ To TrJPf KTZM k´JgtL ßTªs FuJTJ~ èKumwte, oJrJoJKr TPr nLKfTr kKrK˙Kf xíKÓ TPr mPu IKnPpJV TPrPZj nMÜPnJVLrJÇ PkTM~Jr oVjJoJ~ ACKj~Pjr hKãe oVjJoJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTªs FuJTJ~ xTJu 9aJ~ YJr\j èKuKm≠ yS~Jr Umr kJS~J ßVPZÇ èKuKm≠rJ yPuj∏ @mMu ßyJPZj, ZJPhT, mKh, rKo\Ç fJrJ FTA FuJTJr mJKxªJÇ TémJ\JPrr IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJ: ATmJu ßyJPxj WajJr xfqfJ KjKÁf TPr mPuj, FKa

ßTPªsr mJAPrr WajJÇ TJrJ WKaP~PZ fJPhr vjJPÜr ßYÓJ YuPZÇ Ikr KhPT, ßnJa V´yPe KmPvw k´JgtLr k´nJm Km˜JPrr IKnPpJPV TémJ\Jr CKU~J CkP\uJ kKrwh KjmtJYj m\tj TPr Kfj\j nJAx ßY~JroqJj k´JgtLÇ fJrJ yPuj∏ oJymMm @uo oJyJmM, F @r K\yJj ßYRiMrL S ßoJ: rJPxuÇ rJoM CkP\uJr UMKj~JkJuÄ ACKj~Pjr ßiJ~JkJuÄ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTªs FuJTJ~ ßnJa KhPf @xJr xo~ ßyuPoa krJ TP~T\j fÀe ßnJaJrPhr Skr yJouJ YJKuP~PZÇ FPf YJr\j @yf yP~PZjÇ fJPhr oPiq @mhMu @K\\ S @mhMr ryoJj jJPo hM\jPT @vïJ\jT Im˙J~ yJxkJfJPu ßj~J yP~PZÇ ˙JjL~ \jfJ iJS~J TPr yJouJTJrLPhr FT\jPT @aT TPr VeKkaMKj KhP~PZjÇ VJ\LkMPr YJrKa CkP\uJ~ ßTªsèPuJPf ßnJaJr CkK˙Kf KZu UMmA ToÇ ßmuJ mJzJr xJPg xJPg ßnJaJr xÄUqJ mJzPuS fJ KZu k´fqJvJr ßYP~S IPjT ToÇ vsLkMr CkP\uJr k´yuJhkMr ACKj~Pj k´yuJhkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs xTJu 9aJ~ KVP~ ßhUJ ßVPZ FT WµJ~ F ßTPªs ßnJa kPzPZ 25KaÇ F ßTPªs ßoJa ßnJaJr 1 yJ\Jr 998KaÇ ßTPªsr mJAPr @Ajví⁄uJ mJKyjLr FT xhxq muPf gJPTj, @uäJy KTZM ßnJaJr kJKbP~ KhjÇ xJÄmJKhT nJAP~rJ FPxPZ fJPhr ZKm ßj~Jr oPfJ KTZM ßuJT kJKbP~ KhjÇ TJuLV† CkP\uJ~ ßTmuoJ© oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh KjmtJYj yS~J~ ßxUJPj ßnJaPTªsèPuJPf ßnJaJr CkK˙Kf KZu FPTmJPrA jVeqÇ hMkPM r ˝fπk´JgtL vKotuL hJx IKj~Por IKnPpJPV KjmtJYj ßgPT xPr hJÅzJj FmÄ kMj” ßnJa V´yPer hJKm \JjJjÇ TMKÓ~Jr Z~Ka CkP\uJr KjmtJYPj ßmKvr nJV ßnJaPTªs KZu ßnJaJr vNjqÇ ß\uJr KorkMr CkP\uJr \Jxh xoKgtf ˝fπ ßY~JroqJj k´JgtL hMkPM rr @PVA KjmtJYj m~TPar ßWJweJ ßhjÇ ßhRufkMr CkP\uJr @uäJy hrVJ FuJTJ~ @S~JoL uLPVr k´JgtL S hPur KmPhsJyL k´JgtLr xogtTPhr oPiq KTZMaJ CP•\jJ xíKÓ yPuS kPr kKrK˙Kf vJ∂ yP~ pJ~Ç TMoJrUJuL, ßUJTxJ, ßnzJoJrJ S xhr CkP\uJr ßmKvr nJV ßTPªs ßnJaJr CkK˙f FPTmJPrA KZu jJÇ KvmJu~ (oJKjTV†) ˝· xÄUqT ßnJaJr CkK˙Kfr oPiq Vf 24 oJYt KvmJu~ CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYj IjMKÔf y~Ç F CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh

oMKÜPpJ≠J ToJ¥Jr ßr\JCr ryoJj UJj \JjM KmjJk´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yS~J~ vNjq khèPuJPf ßnJaV´ye TrJ y~Ç ßfSfJ ßTPªsr ßnJaJr xJAlMu AxuJo UJj \JjJj, KmVf KjmtJYPj jJjJ KfÜ IKnùfJr lPu F KjmtJYPj ßnJaJrPhr oPiq KmÀk k´KfKâ~J xíKÓ yP~PZÇ KvmJu~ xrTJKr CóKmhqJu~ ßTPªs ßnJaJr KojJ AxuJo \JjJj, ßY~JroqJj kPh k´JgtL jJ gJTJ S KmPrJiL hu IÄv jJ ßj~J~ F KjmtJYj FTPkPv yP~ kPzPZÇ jzJAPu 20 \j @yf jzJAPur TJKu~J CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj @'uLV oPjJjLf k´JgtLr xogtT S KmPhsJyL k´JgtL @jJrx k´fLPTr k´JgtLr xogtTPhr oPiq xÄWPwt I∂f 20 \j @yf yP~PZjÇ hMkrM 12aJr KhPT TJKu~Jr jS~JV´Jo xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs F WajJ WPaÇ kKrK˙Kf Kj~πPe kMKuv 9 rJC¥ lJÅTJ èKumwte TPrÇ k´J~ FT WµJ mº gJTJr kr @mJr ßnJaV´ye ÊÀ y~Ç kPr ß\uJ k´vJxT @j\MoJj @rJ S kMKuv xMkJr ßoJyJÿh \Kxo CK¨j WajJ˙u kKrhvtj TPrjÇ @yfPhr ˙JjL~nJPm KYKT“xJxy TP~T\jPT UMujJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ xÄWPwt rJPxu (22), rJPvhMu (25), @æJx (25), rJAxMu (28), @ulM ßvU (65), @PjJ~Jr (45), oM˜JAj (47), yJxJj ßvU (22), KakM o§u (50), xJVr ßvU (30), mJhvJ ßvU (50), oKjr ßvU (31), yJKl\Mr lKTr (32), rKTm oLr (31), AxoJAu ßvU (19), UJAÀu ßoJuqJ (48), @uo ßoJuqJ (38), yJjúJj VJ\L (40) S KmuäJu VJ\Lxy (25) hM'kPãr I∂f 20 \j @yf yP~PZjÇ ßoPyrkMPr Kfj CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj Vf 24 oJYt ßTªsèPuJr KY© ßhPU oPj yP~PZ ßnJaJrrJ ßnJa ßh~Jr @V´y yKrP~ ßlPuPZjÇ k´JgtLrJ xmJA xrTJr huL~ yPuS ßxA hPur ßnJaJrrJS ßnJaPTPªs @PxjKjÇ xTJu 10aJr KhPT TP~TKa ßTPªs ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, IPjT mMPg fUj kpt∂ ßTJPjJ ßnJa kPzKjÇ mJKTèPuJPf ßnJa kPzPZ I· TP~TKa TPrÇ Frkr ßoPyrkMr xrTJKr CóKmhqJu~ ßTPªs KVP~ ßhUJ ßVPZ FTA KY©Ç FUJPj FTA ÛMPu kMÀw S oKyuJ ßnJaJrPhr \jq @uJhJ hM'Ka ßTªs TrJ yP~PZÇ F xo~ kKrxÄUqJj KjP~ \JjJ ßVPZ oKyuJ ßTPªs 21Ka S kMÀw ßTPªs 69Ka ßnJa kPzPZÇ pJr oPiq hM'Ka 31 kOÔJ~


UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

9

oMKÜpM≠ KjP~ mz TJ\ S VPmweJ ßjA dJTJ, 26 oJYt - ßhz pMV @PV oMKÜpM≠Kmw~T oπeJu~ k´KfKÔf yPuS oMKÜpMP≠r ßYfjJ mJ˜mJ~Pj ßTJPjJ hKuu mJ AKfyJxKmw~T V´∫ k´TJv TPrKj oπeJu~Ç oMKÜpMP≠r AKfyJx fMPu irJr \jq oπeJuP~r CPhqJPV ßTJPjJ VPmweJ y~KjÇ ßjA ßTJPjJ VeV´∫JVJr S @TtJAnÇ oMKÜPpJ≠JPhr TuqJPe xÿJjL nJfJxy KmKnjú k´T· ßjS~J yPuS fJr ˝òfJ S fhJrKT KjP~ k´vú rP~PZÇ Vf 10 mZr aJjJ ãofJ~ oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ KmvõJxL @S~JoL uLV xrTJrÇ KT∂á kMPrJ xoP~ oMKÜpMP≠r xÄùJ, oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ, xÄUqJ S nM~J oMKÜPpJ≠J pJYJA-mJZJAP~r TJP\ ßmKv f“kr ßgPTPZ oπeJu~Ç oMKÜpM≠ VPmwT S KmPvwùPhr oPf, fíeoNu kptJ~ ßgPT ÊÀ TPr xJrJ ßhPv oMKÜpMP≠r ßYfjJ ZKzP~ KhPfA FA oπeJuP~r \jìÇ KT∂á oπeJu~ fJPhr oNu TJ\Ka KbToPfJ TPrKj, ßmxrTJKrnJPm pJrJ VPmweJ TrPZ, fJPhrS ßfoj xyJ~fJ ßh~KjÇ oπeJuP~r CPhqJPV oMKÜpM≠Kmw~T mA, hKuu, ßx xoP~r k©kK©TJ, oMKÜPpJ≠JPhr ßVP\a, fgqKY©, KnKcS lMPa\, YuKó©, IKcS S @PuJTKY© KjP~ FTKa V´∫JVJr S @TtJAn TrJr krJovt ßhj fJÅrJÇ \JjPf YJAPu oMKÜpM≠Kmw~T oπL @ T o ßoJ\JPÿu yT mPuj, È@oJPhr xLoJm≠fJ KZu, @PZÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ mJ˜mJ~Pj @orJ jJjJ CPhqJV KjP~KZÇ oMKÜpMP≠r AKfyJx kJb mJiqfJoNuT TrPf oπeJu~ TJ\ TPr pJPòÇ' oπL mPuj, rJ\JTJr-@umhrPhr FTKa fJKuTJ ‰fKr TrJ yPòÇ oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJr TJ\KaS F ßo~JPhA ßvw yPmÇ 2001 xJPur 23 IPÖJmr oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~r pJ©J ÊÀÇ oπeJuP~r k´iJj TJP\r oPiq rP~PZ oyJj oMKÜpMP≠ IÄvV´yeTJrL ßpJ≠J,

xÄVbT, Kv·LxJKyKfqT S xÄKväÓPhr xKbT fJKuTJ ‰fKr S yJujJVJh, pgJPpJVq optJhJ~ oyJj ˝JiLjfJ S \JfL~ Khmx, oMK\mjVr Khmx, vyLh mMK≠\LmL Khmx, Km\~ Khmx ChqJkj, oMKÜPpJ≠JPhr xÿJjL nJfJ, pM≠Jyf S ßUfJmk´J¬ oMKÜPpJ≠J S vyLh kKrmJPrr KYKT“xJ, ßrvjxy KmKnjú xMKmiJ k´hJj, oMKÜPpJ≠JPhr TuqJPe KmKnjú Cjú~j k´T· S TotxNKY mJ˜mJ~j, oMKÜpMP≠r AKfyJxKnK•T hKuu k´TJv S xÄrãe, oMKÜpMP≠r GKfyJKxT èÀfôkNet ˙Jj, pM≠Pã©, miqnNKo S VeTmr KYK€f TPr xÄrãe, oMKÜpMP≠ CPuäUPpJVq ImhJPjr \jq ßhKváKmPhKv mqKÜ S k´KfÔJjPT rJÓsL~ ˝LTíKfÇ oMKÜpM≠Kmw~T VPmwT ßo\r (Im.) F Fx Fo vJoxMu @PrKlj mPuj, FUj kpt∂ rJÓsL~ kptJP~ ßTJPjJ VPmweJ jJ yS~Jr Kmw~Ka hM”U\jTÇ ˝JiLjfJr 48 mZPr xrTJr oMKÜpMP≠r ßYfjJ mJ˜mJ~Pj ßTJPjJ Èk´KfÔJj'S VPz fMuPf kJPrKjÇ èÀfôkNet ßTJPjJ hKuu mJ TJV\k© xÄV´y ßjA oπeJuP~rÇ FUPjJ \JfL~nJPm kJbqkM˜PT oMKÜpMP≠r AKfyJx fMPu irJr Kmw~Ka mJ˜mJ~j y~KjÇ mz ßTJPjJ VPmweJ y~Kj, pJ ßrlJPr¿ KyPxPm mqmyJr TrJ pJ~Ç IgY xrTJPrr \jq F TJ\èPuJ ßfoj TKbj j~Ç xrTJPrr CKYf ˝JiLjfJr hKuu ‰fKrPf TJ\ ÊÀ TrJÇ fPm mftoJPj oMKÜpMP≠r ßYfjJ KjP~ KmKnjú

ßmxrTJKr k´KfÔJj S mqKÜ Kj\ CPhqJPV TJ\ TrPZÇ oMKÜpM≠ \JhMWPrr k´KfÔJfJ asJKˆ oKlhMu yT mPuj, VPmweJ~ oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~r KjP\Phr ßTJPjJ mz TJ\ ßjA, fPm fJrJ xyJ~T nNKoTJ kJuj TrPZÇ oπeJuP~r CKYf KvãJ S xÄÛíKfKmw~T oπeJu~PT xPñ KjP~ TJ\ TrJÇ k´P~J\Pj ßmxrTJKr k´KfÔJPjr xyJ~fJ KjP~S VPmweJ ÊÀ TrJ pJ~ mPu KfKj oPj TPrjÇ TKm S xJÄmJKhT yJxJj yJKl\Mr ryoJj xŒJKhf 16 UP§r mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJpM≠ hKuuk© (1982-83) FUj kpt∂ oMKÜpMP≠r Ijqfo fgqKnK•T V´∫Ç kPr KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja xrTJPrr @oPu oπeJuP~r CPhqJPV k´J~ xJPz YJr ßTJKa aJTJ mqP~ ÈmJÄuJPhPvr oMKÜpM≠: hKuu S AKfyJxKmw~T V´∫ k´TJv' k´T· ßjS~J y~Ç @hJuPfr KjPhtPv mJKfu S mJP\~J¬ TrJ y~ SA k´TP·r xmPYP~ mz TJ\ ˝JiLjfJpMP≠r hKuuk©Ç oMKÜpMP≠r ßYfjJ S @hvt xoMjúf ßrPU TJ\ TrJr k´fq~ KjP~ 2009 xJPu ãofJ~ @Px @S~JoL uLV xrTJrÇ hJK~fô ßjS~Jr kr fíeoNu kptJP~ oMKÜpMP≠r ßYfjJ mJ˜mJ~Pj vyLh oMKÜPpJ≠JPhr xoJKi˙u xÄrãe S Cjú~j k´T·,

oMKÜpMP≠r GKfyJKxT ˙JjèPuJ xÄrãe S ˛íKf \JhMWr KjotJe, dJTJr ßxJyrJS~JhtL ChqJPj ˝JiLjfJ˜÷ KjotJe (fífL~ kptJ~), jfMj k´\jìPT oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ CÆM≠Tre, oMKÜpMP≠r ˛íKf ˙JkjJèPuJ xÄrãe S kMjKjtr&oJe FmÄ oMKÜpM≠TJPu vyLh Ko©mJKyjLr xhxqPhr ˛rPe ˛íKf˜÷ KjotJPe Z~Ka k´T· ßjS~J y~Ç dJTJ KmvõKmhqJuP~r AKfyJx KmnJPVr IiqJkT S VPmwT oMjfJxLr oJoMj mPuj, ÈoMKÜpMP≠r AKfyJx ZKzP~ KhPf k´P~J\jL~ khPãk ßj~Kj oπeJu~Ç oMKÜpM≠ oπeJuP~ KYKb KhP~ FTKa @TtJAn TrJr IjMPrJi TPrKZuJoÇ KT∂á @oJPhr k´˜Jm @oPu ßj~KjÇ' KfKj mPuj, SA oπeJuP~ pJPhr jq˜ TrJ yP~PZ, fJrJ FaJPT YJTKr KyPxPm ßj~ jJÇ hMKhj krkr fJPhr mhKu y~, k´T·S oMU gMmPz kPzÇ oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~r irj @uJhJ yS~J CKYfÇ oMKÜpM≠ k´T· mJ˜mJ~Pj ßfoj IV´VKf jJ yS~J FmÄ KjitJKrf xoP~ KjP\Phr mrJ¨ UrY TrPf jJ kJrJ~ 6 oJYt \JfL~ xÄxPh ßãJn k´TJv TPrPZj xrTJKr hPurA xJÄxh @mMu TJuJo @\JhÇ hãfJr InJm FmÄ xKbTnJPm kKrT·jJ jJ gJTJr TJrPe k´T· ßvw y~ jJ mPu oPj TPrj FA xJÄxhÇ KfKj mPuj, IgtmZPrr @a oJx YPu ßVPZÇ oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~r mrJ¨ 93 ßTJKa 64 uJU aJTJÇ fJrJ FUj kpt∂ UrY TPrPZ 17 ßTJKa aJTJÇ FTJ•Prr WJfT hJuJu KjotNu TKoKar xnJkKf vJyKr~Jr TKmr mPuj, pfãe kpt∂ fíeoNu kptJP~ S kJbqkM˜PT oMKÜpMP≠r xKbT AKfyJx fMPu jJ irJ yPm, xKbT S KjntMu oMKÜpM≠ fJKuTJ jJ yPm, ffãe kpt∂ F oπeJu~PT ßuJPT FTKa ITJptTr k´KfÔJjA muPmÇ F Im˙J C•rPe ÊiM TgJr oPiq jJ ßgPT k´T·èPuJ xKbTnJPm mJ˜mJ~j TrPf yPmÇ

\JKfxÄWPT KjP~A nJxJjYPr ßrJKyñJ ˙JjJ∂r dJTJ, 26 oJYt - TémJ\JPrr KvKmr ßgPT ßjJ~JUJuLr yJKf~Jr nJxJjYPr ßrJKyñJPhr ˙JjJ∂r KjP~ k´J~ FT mZr iPr @kK• \JKjP~ FPuS xrTJPrr F CPhqJVPT FUj ˝JVf \JjJPò \JKfxÄWÇ fPm \JKfxÄW muPZ, nJxJjYPr ˙JjJ∂Prr TJ\Ka pJPf ßrJKyñJPhr AòJr KmÀP≠ jJ y~Ç F Im˙J~ \JKfxÄPWr xyPpJKVfJ KjP~A ßrJKyñJPhr FTJÄvPT nJxJjYPr ˙JjJ∂r TrJr TgJ nJmPZ mJÄuJPhv xrTJrÇ FT uJU ßrJKyñJPT iJPk iJPk nJxJjYPr xKrP~ ßjS~Jr kKrT·jJ rP~PZ xrTJPrrÇ ßxUJPj ßrJKyñJPhr mxmJPxr \jq k´P~J\jL~ ImTJbJPoJ S mJ\Jr KjotJPer TJ\ FrA oPiq ßvw yP~PZÇ TémJ\JPrr CKU~J S ßaTjJl CkP\uJr KmKnjú KvKmPr FUj k´J~ 11 uJU ßrJKyñJ rP~PZÇ ˙JjJ∂Prr k´Kâ~J~ \JKfxÄWPT pMÜ TrJ KjP~ @PuJYjJ ÊÀ yS~J~ ßrJKyñJPhr k´go huKaPT @VJoL 15 FKk´u nJxJjYPr y~PfJ kJbJPjJ x÷m yPm jJ mPu oPj TPrj krrJÓs oπeJuP~r FT\j ß\qÔ TotTftJÇ KfKj jJo C≠íf TPr TgJ muPf YJjKjÇ ÊÀ ßgPTA ßrJKyñJPhr nJxJjYPr ˙JjJ∂Prr KmPrJKifJ TPr FPuS FUj ybJ“ TPr ßTj \JKfxÄW xrTJPrr Kx≠JP∂r xPñ FTof yPuJ, F KjP~ \JjPf YJAPu KfKj ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKjÇ FKhPT dJTJ~ \JKfxÄPWr fgqPTªs VfTJu ßxJomJr FT KmùK¬Pf mPuPZ, mJÄuJPhv xrTJr ßrJKyñJPhr TémJ\Jr ßgPT nJxJjYPr ˙JjJ∂Prr kKrT·jJ V´ye TPrPZÇ KmT· ˙JPj ßrJKyñJPhr ßjS~J~ TémJ\JPrr KvKmrèPuJPf mJzKf ßuJT\Pjr YJk ToPmÇ xrTJPrr F Kx≠J∂PT ˝JVf \JjJ~ \JKfxÄWÇ Fr @PV Vf míy¸KfmJr \JKfxÄPWr vreJgtL xÄ˙Jr ( ACFjFAYKx@r) xMrãJKmw~T xyTJrL yJATKovjJr nuTJr aJTt mPuKZPuj, ßrJKyñJPhr

nJxJjYPr ˙JjJ∂r KjP~ @kK• ßjA \JKfxÄPWrÇ PrJKyñJPhr ˙JjJ∂Prr ßãP© TL irPjr khPãk ßjS~J yP~PZ, ßx KmwP~ xrTJPr TJPZ mqJUqJ ßYP~PZ \JKfxÄWÇ nJxJjYPr ˙JjJ∂Prr YNzJ∂ Kx≠JP∂r ßãP© ßrJKyñJPhr ofJoPfr Skr ß\Jr KhP~PZ Kmvõ xÄ˙JKaÇ xÄ˙Jr TotTftJrJ muPZj, ßrJKyñJPhr ßxUJPj ˙JjJ∂Pr oJjKmT xJzJ ßhS~JáxÄâJ∂ TJKrVKr xoLãJ UMmA xfTtfJr xPñ TrPf yPmÇ fJÅrJ muPZj, ßrJKyñJPhr xKrP~ ßjS~Jr @PV fJPhr ßxUJjTJr kKrK˙Kf xŒPTt \JjJPf yPm, pJPf TPr k´P~J\jL~ S xoP~JkPpJVL fPgqr KnK•Pf ßrJKyñJrJ YNzJ∂ Kx≠J∂ KjPf kJPrÇ TNaQjKfT xN© \JjJ~, nJxJjYPr KjrJkh S ßaTxAnJPm \LmjpJkjxy ßrJKyñJPhr xMrãJr oPfJ èÀfôkNet Kmw~èPuJ KjP~ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ YJKuP~ pJPò \JKfxÄWÇ PrJKyñJPhr fyKmPur IkY~ yPò jJ

\JKfxÄPWr vreJgtL xÄ˙Jr (ACFjFAYKx@r) @ûKuT k´KfKjKi UJPuh UKulJ hJKm TPrPZj, ßrJKyñJPhr \jq VKbf fyKmPur IPgtr IkY~ yPò jJÇ VfTJu rJ\iJjLr FTKa ßyJPaPu xÄmJh xPÿuPj FT k´Pvúr \mJPm F o∂mq TPrj KfKjÇ PrJKyñJPhr \jq ßpRg xJzJhJj kKrT·jJ (P\@rKk) jJPo VKbf @KgtT CPhqJPVr xmtPvw kKrK˙Kf oNuqJ~Pjr \jq SA xÄmJh xPÿuj TrJ y~Ç FPf mJÄuJPhv xlPr @xJ ACPrJkL~ ACKj~j, ßxRKh @rm, TMP~f, TJfJr, fMrÛ FmÄ ACFjFAYKx@Prr k´KfKjKirJ CkK˙f KZPujÇ fJÅrJ ß\@rKkr fyKmu oNuqJ~Pjr \jq mJÄuJPhv xlr TrPZjÇ F mZr ß\@rKkPf ßrJKyñJPhr \jq 920 KoKu~j cuJPrr k´P~J\jÇ ßlmsM~JKr kpt∂ fyKmPur oJ© 14 vfJÄv xÄV´y TrJ ßVPZÇ ImKvÓ IPgtr \jq F k´Kâ~J~ pMÜ ßhv S xÄ˙JPT @øJj \JjJPjJ yPmÇ

xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, ßrJKyñJPhr \jq TfaJ @KgtT xyJ~fJ k´P~J\j, ßxaJ oNuqJ~j TPr k´KfKjKihuKa KmKnjú hJfJ xÄ˙J S ßhPvr TJPZ @KgtT xyJ~fJ YJAPmÇ PrJKyñJPhr oJjKmT xyJ~fJr \jq @jJ IPgtr 75 vfJÄv xJyJpq xÄ˙JèPuJ KjP\rJ UrY TPr Foj IKnPpJV FPxPZÇ ÊiM ßyJPau KmPur \jq Z~ oJPx UrY yP~PZ k´J~ ßhz v ßTJKa aJTJÇ fJ ZJzJ ‰hKjT nJfJ, rJK©pJkj S pJfJ~JPfr \jq KmkMu Igt mqP~r IKnPpJV CPbPZÇ PrJKyñJPhr \jq VKbf oJjKmT xyJ~fJr pgJgt mqmyJr xŒPTt xÄmJh xPÿuPj UJPuh UKulJ mPuj, ÈfyKmPur IPgtr pgJpg mqmyJPrr KmwP~ \mJmKhKy gJTJ IkKryJptÇ \mJmKhKy ZJzJ ßTJPjJ TJ\ ˝òfJr xPñ xŒjú TrJ pJ~ jJÇ fyKmPur ßTJPjJ IkY~ yPò jJÇ @orJ TémJ\JPrr ˙JjL~ mJKxªJ S ßrJKyñJPhr YJKyhJ èÀfô KhP~A fyKmPur mqmyJr TrKZÇ'


10

UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

KxKr~J~ pJS~J Yrok∫LPhr KjP~ KmoJjmªPr xfTtfJ \JKr

dJTJ, 26 oJYt - @∂\tJKfT Yrok∫L @AFPxr yP~ uzJA TrPf KxKr~J~ pJS~J mJÄuJPhKv Yrok∫LrJ ßhPv KlrPf kJPrj∏F @vïJ~ mJÄuJPhPvr KmoJjmªrèPuJPf xfTtfJ \JKr TrJ yP~PZÇ kMKuPvr TJC≤Jr ßarKr\o IqJ¥ asJ¿jqJvjJu âJAPor (KxKaKaAC) TotTftJrJ FA fgq \JKjP~PZjÇ kMKuv xN© muPZ, KxKr~J~ Vf 23 oJYt, vKjmJr @AFPxr (AxuJKoT ߈a) xmtPvw WJÅKar kfj y~Ç ßxUJPj oJKTtj xoKgtf mJKyjL KxKr~Jj ßcPoJPâKaT ßlJPxtr (FxKcFl) yJPf @aT @a v KmPhKv Yrok∫L mªLr Umr kJS~J pJPòÇ SA mªLPhr pJÅrJ ßp dJTJ, 26 oJYt - VePlJrJo xnJkKf c. TJoJu ßyJPxj mPuPZj, @oJPhr CP¨vq iotPT mqmyJr TrJ j~Ç KT∂á rJ\QjKfT ßVJÔL fJPhr ãofJPT iPr rJUJr \jq iotPT IkmqmyJr TrPZÇ mftoJPj iotPT IkmqmyJr TPr oJjMwPT IKiTJr ßgPT mKûf TrJ yPòÇ iPotr KnK•Pf GTq KmjÓ TrJ xÄKmiJjxÿf j~Ç VfTJu \JfL~ ßk´x TîJPm KjCK\uqJP¥r âJAˆYJYt oxK\Ph xπJxL yJouJ~ @yf S KjyfPhr k´Kf ßvJT S xÄyKf xnJ~ c. TJoJu F TgJ mPujÇ ßo\r ß\jJPru (Im:) ‰x~h oMyJÿh AmrJKyPor xnJkKfPfô xÄyKf xoJPmPv @PrJ mÜmq rJPUj KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq j\Àu AxuJo UJj, xÄKmiJj KmPvwù c. vJyhLj oJKuT, jJVKrT GPTqr @ymJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJ, Ve˙JP˙qr asJKˆ cJ: \JlÀuäJy ßYRiMrL, dJKmr @APjr IiqJkT @Kxl j\Àu, xJPmT rJÓshNf ßoJlJöu TKro, jJrL IKiTJr @PªJuPjr KraJ ryoJj, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r IiqJkT KhuJrJ ßYRiMrL, IiqJkT xMPTJou mzM~J, KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh TJoJu CK¨j \JlrL, xJPmT krrJÓs k´KfoπL @mMu yJxJj ßYRiMrL, mqJKrˆJr ÀKmjJ @lPrJ\, IiqJkT @»Mu uKfl oJxMo, oJSuJjJ @mhMr rm ACxMlL, mJxh ßjfJ UJPuTMöJoJj, \JKfxP–Wr xJPmT TotTftJ l\Pu FuJyL @Tmr, mqJKrˆJr Fo xJPrJ~Jr ßyJPxj k´oMUÇ IjMÔJj kKrYJujJ TPrj oK\mMr ryoJj o†MÇ c. TJoJu ßyJPxj mPuj, kJKT˜Jj @oPuS KmPnhQmwoq @r KmnJ\j xíKÓr \jq iotPT mqmyJr TrJ yP~PZÇ iPotr ßhJyJA KhP~ IjqPT fJr IKiTJr ßgPT mKûf TrJ yP~PZÇ iotPT mqmyJr TPr ãofJ hUu TrJ yP~PZÇ KT∂á xm KTZMr krS @orJ Km\~L yP~KZÇ TJCPT iPotr IkmqmyJr TrPf ßhAKjÇ KfKj mPuj, xm iotA xJŒ´hJK~T xŒ´LKfPT optJhJ KhP~PZÇ KfKj mPuj, F ßhPv xm iPotr xyJm˙Jj KjP~ @orJ FUPjJ VmtPmJi TrPf kJKrÇ ˝JiLjfJr I\tjèPuJ iPr rJUPf xŒ´LKfr oNuqPmJiPT ZKzP~ KhPf yPmÇ KfKj mPuj, KjCK\uqJP¥r oxK\Ph xπJxL yfqJTJP§r KmÀP≠ mJÄuJPhPvr 16 ßTJKa oJjMPwr ±Kj FTxJPg CóJKrf yP~PZÇ KfKj mPuj, iPotr KnK•Pf TJPrJ k´Kf ßTJPjJ ‰mwoq TrJ pJ~ jJÇ xm iPotr xyJm˙JPjr \jq @orJ VmtPmJi TrPf kJKrÇ KfKj mPuj, xÄKmiJPjS @PZ iotPT IkmqmyJr TrJ pJPm jJÇ @orJ ˝JiLj ßhPvr jJVKrT FA jJVKrT KyPxPm @oJPhr hJK~fô xm iPotr xJPg xŒ´LKf VPz ßfJuJÇ @Ko ß\Jr KhP~ muPf YJA, oJjMPwr xm IKiTJr rãJ TrPf yPmÇ iPotr jJPo ‰mwoq @oJPhr ßhPv ßjAÇ mqJKrˆJr vJyhLj oJKuT mPuj, FTaJ \JKf KTnJPm FPVJPm? KmPÆw, WíeJ, KmnJ\j TPr ßTJPjJ \JKf FPVJ~ jJÇ @oJPhr ßhPv pJ ßhUKZ, pUjA ßTJPjJ WajJ WaPZ, @orJ FPT IkPrr k´Kf WíeJ

ßhPvr fJÅPhr ßx ßhPv KjP~ KmYJPrr @øJj \JKjP~PZ oJKTtj pMÜrJÓsÇ fPm dJTJ~ xÄKväÓ TotTftJrJ muPZj, @AFPx ßpJV ßhS~J mJÄuJPhKvPhr KlKrP~ FPj KmYJPrr ßTJPjJ APò xrTJPrr ßjAÇ kMKuPvr TJC≤Jr ßarKr\o IqJ¥ asJ¿jqJvjJu âJAPor k´iJj oKjÀu AxuJo mPuj, mJÄuJPhv ßgPT pJÅrJ KxKr~J~ ßVPZj, fJÅPhr TJrS TJrS ßhPv KlPr @xJr ßYÓJ rP~PZÇ KmoJjmªrèPuJPf @PVA fJÅPhr ZKmxy k´P~J\jL~ xm fgq ßhS~J yP~PZÇ fJÅrJ ßpj ßTJPjJnJPmA ßV´¬Jr FzJPf jJ kJPrj, ßx Kmw~Ka KmoJjmªPrr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT KjKÁf TrPf muJ yP~PZÇ mftoJj

ãofJ iPr rJUPf iotPT IkmqmyJr TrJ yPò : c. TJoJu

ZzJKò, KmPÆw ZzJKò, KmnJ\j ZzJKòÇ @orJ FPT IkrPT UMKj, xπJxL, Fr hJuJu Sr hJuJu @UqJ KhKòÇ @oJPhr ßp WíeJ, KmPÆw, KmnJ\Pjr mÜmq, FaJ ßgPT KjCK\uqJP¥r k´iJjoπL ßhKUP~

ßk´ãJkPa @mJrS KmoJjmªrPT xfTt TrJ yP~PZÇ oKjÀu AxuJo mPuj, mJÄuJPhPv @xPf yPu FA Yrok∫LPhr kJxPkJat mJ asJPnu cTMPo≤x uJVPmÇ iJreJ TrJ yPò, @AFPx pMÜ yS~Jr krkr fJÅrJ kJxPkJat UMAP~PZjÇ ßx ßãP© fJÅrJ FUj fMrÛ hNfJmJPx ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ fJA hNfJmJxPTS k´P~J\jL~ mqm˙J KjPf muJ yP~PZÇ fPm TJrJ TJrJ ßlrJr ßYÓJ TrPZj, fJ KjKÁf TPrjKj oKjÀu AxuJoÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr FTJKiT xN© \JKjP~PZ, mJÄuJPhKv kJxPkJatiJrL hMA nJA AmsJKyo yJxJj UJj S \MjJP~h yJxJj UJj KlrPf YJj, ßx Kmw~Ka fJrJ KjKÁf yP~PZÇ FA hMA nJA pKhS dJTJ yP~ KxKr~J~ ßVPZj, fJÅPhr kKrmJr ßxRKh @rPm gJPTj mÉ mZrÇ mJÄuJPhv ZJzJr @PV fJÅrJ mxMºrJ @mJKxT FuJTJr FTKa mJxJ~ gJTPfjÇ FTAnJPm xkKrmJr KxKr~J~ YPu pJS~J KYKT“xT ßrJTjCK¨Pjr ßlrJr ßYÓJr Umr kJS~J pJPòÇ dJTJ KvÊ yJxkJfJPur KYKT“xT ßrJTjCK¨j, fJÅr ˘L jJAoJ @ÜJr, ßoP~ rKofJ ßrJTj S ßr\S~JjJ ßrJTj S \JoJfJ xJh TJP~x AxuJKoT ߈Pa ßpJV KhPf ßhv ßZPzKZPujÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr KyxJPm, mJÄuJPhKv kJxPkJatiJrL 40 \j @∂\tJKfT Yrok∫LPVJÔLr xPñ pMÜ yPf ßhv ßZPzPZjÇ fJÅPhr IPitTA oJrJ ßVPZj mPu iJreJ TrJ yPòÇ mJKT 20 \Pjr ßT ßTJgJ~, ßx xŒPTt ßUJÅ\Umr ßjS~J yPòÇ TJC≤Jr ßarKr\o IqJ¥ asJ¿jqJvjJu âJAPor FTKa xN© k´go @PuJPT \JjJ~, xrJxKr F ßhv ßgPT pJÅrJ KxKr~J ßVPZj, fJÅPhr mJAPr Ijq ßTJPjJ ßhv ßgPTS mJÄuJPhKv kJxPkJatiJrLrJ @AFPx ßpJV KhP~ gJTPf kJPrjÇ Foj I∂f FT\Pjr KmwP~ fgq kJS~J ßVPZÇ F ZJzJ Vf 23 oJYt, vKjmJr KxKr~Jr mJWMP\ @AFPxr xmtPvw ßp WJÅKar kfj yPuJ, ßxUJPj mJÄuJPhPvr YJr-kJÅY\j gJTJr TgJÇ fJÅPhr nJPVq KbT TL WPaPZ, FUPjJ fJ KjKÁf yS~J pJ~KjÇ Vf oJPx TMKhtv KjC\ FP\K¿ (@jyJ) KxKr~J~ FxKcFPlr yJPf mªLPhr Skr FTKa k´KfPmhj k´TJv TPrÇ SA k´KfPmhPj mJÄuJPhv ßgPT pJS~J h∂KYKT“xT @rJlJf ryoJj fMwJPrr xJãJ“TJr rP~PZÇ fJPf KfKj mPuj, ÈPUuJlf @PªJuj ßvwÇ ßp UKulJr cJPT fJÅrJ ßhv ßZPzKZPuj, fJÅrA Umr ßjAÇ' fPm KxKr~J~ Tf\j mJÄuJPhKv Yrok∫L mªL @PZ FmÄ Tf\j \LKmf @PZ ßx KmwP~ mJÄuJPhPvr TJC≤Jr ßarKr\o IqJ¥ asJ¿jqJvjJu âJAPor TJPZ KjKÁf fgq ßjAÇ KjrJk•J KmPväwT F~Jr TPoJcr (Im.) AvlJT FuJyL ßYRiMrL mPuj, mJÄuJPhv ßgPT pJÅrJ KxKr~J~ ßVPZj, fJÅrJ fJÅPhr rJÓsL~ kKrY~ I˝LTJr TPrA @AFPxr k´Kf @jMVfq ßhKUP~KZPujÇ fJÅPhr KlKrP~ @jJ ßTJPjJnJPmA CKYf yPm jJÇ ßTJPjJnJPmA @r fJÅPhr xÄVKbf yS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßhS~J pJPm jJÇ KfKj mPuj, KxKr~J~ @AFPxr kfPjr ßWJweJ FPxPZ KbTA; xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ßmv KTZM KnKcS FUPjJ rP~PZ, ßpUJPj ßhUJ pJPò @AFPxr TotL-xogtPTrJ @mJr KlPr @xJr ÉoKT KhPòjÇ KhP~PZj ßp rJ\jLKfaJ TL yS~J CKYfÇ KmKnjú ßhPv jJjJ iPotr, jJjJ ofJhPvtr ßuJT @PZÇ FA ßp KmnJ\Pjr rJ\jLKfPT CxPT jJ KhP~ @oJPhr ß\Kx¥Jr TJZ ßgPT KvãJ ßj~J CKYfÇ ofKmPrJi gJTPm, xoJPuJYjJ gJTPm KT∂á xmJAPT FT TPr, KmPÆw WíeJ jJ ZKzP~, rJ\jLKfKmhPhr TJPZ @øJj gJTPm ßpj @orJ nJPuJ K\KjxaJ KjAÇ Ve˝J˙q ßTPªsr k´KfÔJfJ cJ: \JlÀuäJy ßYRiMrL mPuj, mJÄuJPhPv oxK\Ph WajJ jJ WaPuS èuvJPjr yKu @Kat\JPj yJouJr WajJ WPaPZÇ KjCK\uqJP¥r WajJ~ IkrJiLPT @APjr @SfJ~ @jPf \LKmf irJ yP~PZÇ @oJPhr FUJPj \Kñ ßvJjJr xJPg xJPg K\PrJ auJPr¿Ç K\PrJ auJPrP¿r oJPj KmYJrmKyntNf yfqJÇ @oJPhr KjCK\uqJP¥r ßgPT ßvUJr @PZÇ AxuJPoJPlJKm~J ßfJ @PZAÇ KT∂á @oJPhr mJÄuJPhPv TL yPò? @\PT IPjqr KhPT @XMu ßfJuJr @PV @oJr KjP\r KhPT @XMu ßfJuJr k´P~J\jÇ j\Àu AxuJo UJj mPuj, KjCK\uqJP¥ ßp mqKÜ yJouJ YJKuP~ oMxKuäPhr yfqJ S @yf TPrPZ ßx SA ßhPvr jJVKrT j~Ç ßx IPˆsKu~Jr jJVKrTÇ KT∂á KjCK\uqJP¥r k´iJjoπL mJ IjqrJ FaJ FzJPjJr ßYÓJ TPrjKjÇ oJjKmT oNuqPmJi ßgPT KfKj FaJPT KjP\r Kmw~ mPu ßoPj KjP~PZjÇ fJr mÜPmq KfKj mPuPZj, È@orJ FT'Ç pJrJ ßx ßhPvr jJVKrT FmÄ IKnmJxL fJPhr xmJAPT KfKj @kj TPr KjP~PZjÇ pJrJ oJrJ ßVPZj fJPhr kKrmJPrr xJPg KfKj xJãJ“ TPrPZjÇ ßp ÊâmJPr WajJ WPaPZ fJr kPrr ÊâmJPr KaKnßrKcSPf jJoJP\ C“xJy ßh~Jr \jq @\Jj k´YJr TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, @oJPhr ßhPv KmKnjú xo~ IPjT Kjyf yS~Jr WajJ WPaPZÇ KT∂á TJCPT uKöf yPf ßhKUKj CPuäU TPr KfKj @PrJ mPuj, ßhPv vf vf ßuJT uûcMKmPf Kjyf yS~Jr kr KTÄmJ ßruhMWtajJ~ oJrJ pJS~Jr kr TJCPT khfqJV TrPf ßhKUKjÇ fJA @oJPhr KjCK\uqJP¥r WajJ ßgPT ßvUJr IPjT KTZM @PZÇ jJVKrT GPTqr @øJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJ mPuj, mJÄuJPhPvr oJjMw GKfyqVfnJPm vJK∂Kk´~ FmÄ oJjmfJmJhLÇ FKa KbT TgJÇ FKaPT oPj ßrPUA mJÄuJPhPvr xrTJr IKnmqKÜ k´TJv TPrPZ FaJ @oJr TJPZ KbT oPj y~KjÇ oJjmfJ KT ßhPv @PZ? èo, UMj, âxlJ~Jr ßfJ YuPZAÇ @r xmPYP~ Kjht~ WajJ FUj pJ WaPZ rJ˜JWJPa, mJx ßgPT iJÑJ KhP~ KmvõKmhqJuP~r ZJ©PT ßlPu yfqJ TrJ yPòÇ hM'Ka mJPxr YJkJ~ kgYJrL oJrJ pJPòÇ fJrkrS mJÄuJPhPv oJjmfJ KT @PZÇ KjCK\uqJP¥r kPã pf @PuJYjJ xnJ TrPmj, pf ßvJT k´˜Jm rJUPmj, xmJA fJPf oJjmfJr TgJ S @hPvtr oPcu muPmÇ KT∂á @oJPhr ßhPv oJjmfJ YJw TrJ y~ jJ, @oJPhr ßhPv KyÄxJr YJw TrJ y~Ç


UmrQmKY©

29 March - 04 Aoril 2019

ßvw AòJ ß\Pu pJS~J! IkNet xJi oífMqr @PV kNre TrPf YJ~ xmJAÇ ßpoj ßYP~KZPuj KmsPaPjr vfJ~M FT jJrLÇ KT∂á fJr AòJKa KZu nJrL IØMfÇ KfKj ßYP~KZPuj, kMKuPvr yJPf ßV´lfJr yP~ ß\Pu ßpPfÇ KT∂á ßTJPjJ IkrJiS TPrjKjÇ fmMS ÊiMoJ© mí≠Jr AòJ kNrPer \jq fJPT ßV´lfJr Tru ßxUJjTJr kMKuvÇ mí≠Jr ßV´lfJr yS~Jr AòJ kNrPer TgJ KjP\Phr ßlxmMT ßkP\ \JKjP~PZ AÄuqJP¥r IqJnj S xoJrPxPar kMKuvÇ fJrkr ßgPTA nJArJu SA ßkJˆÇ 104 mZPrr IqJKj ßmsJPTjPmsJÇ KfKj ߈JTKmvk FuJTJ~ ߈JPTPuW ßT~Jr ßyJo jJPo FT mí≠JvsPo gJPTjÇ xŒ´Kf CAKvÄ S~JKvÄ uJAj AKjKvP~Kan jJPo FTKa APnP≤ IÄvV´ye TPrKZPuj KfKjÇ m~Û oJjMPwr oPjr AòJkNre TrPfA SA APnP≤r @P~J\j TrJ yP~KZuÇ ßxUJPj IÄvV´yeTJrLPhr KjP\Phr AòJr TgJ S jJo, KbTJjJ, ßlJj j’r KuUPf muJ yP~KZuÇ KjP\r IkNet AòJr TgJ \JjJPf KVP~ IqJKj KuPUKZPuj, È@oJr AòJ @oJPT ßV´lfJr TÀT kMKuvÇ @oJr m~x 104 FmÄ @Ko TUPjJ @Ajnñ TKrKjÇ' FA AòJ k´TJPvr kr SA xÄ˙Jr kã ßgPT \JjJPjJ y~, IqJnj S xoJrPxa kMKuvPTÇ ßvwPov IqJKjr AòJkNre TPrPZ xoJrPxPar kMKuvÇ IqJKjr AòJkNre TrJr TgJ KjP\Phr ßlxmMT ßkP\ \JKjP~PZ xoJrPxa kMKuvÇ xJPg @Aj ßoPj \LmjpJkj TrJr \jq IqJKjPT ijqmJhS \JKjP~PZj fJrJÇ A≤JrPjaÇ

VnLr xJVr KhP~ ZMaPm ßasj xoMPhsr fuJ KhP~ ZMaPm ßasjÇ ßx \jq ACPrJPk ‰fKr yPò kíKgmLr hLWtfo xMzñ ßrukgÇ ß\Pj Kjj fJr UMÅKajJKaÇ C•r ACPrJPkr hMA ßhv KljuqJ¥ S FP˜JKj~JÇ fJPhr oPiq rP~PZ KljuqJ¥ CkxJVrÇ fJr KjY KhP~ 90 KTPuJKoaJr hLWt xMzñ ßrukg ‰fKr yPf YPuPZÇ FA k´TP• UrY kzPm ßhz yJ\Jr ßTJKa ACPrJÇ AÄuqJ¥ S C•r l∑JP¿r oPiq 50 KTPuJKoaJr hLWt YqJPju aJPjuA FfKhj kíKgmLr oPiq hLWtfo xMzñ ßrukg KZuÇ fJr ßYP~S hLWt yPf YPuPZ FP˜JKj~Jr rJ\iJjL fJKuj ßgPT KljuqJP¥r rJ\iJjL ßyuKxKï kpt∂ Km˜íf j~J xMzñ ßrukgÇ PlKrPf YPz fJKuj ßgPT ßyuKxKï ßkRÅZPf FA oMyNPft hMA WµJ xo~ uJPVÇ xMzñ ßrukg ‰fKr yPu xo~ uJVPm oJ© 20 KoKjaÇ k´KfKhj hMA WµJ ßkKrP~ fJKuj ßgPT ßyuKxKï pJj mÉ oJjMwÇ xMzñ ßrukg ‰fKr yPu fJrJ xmJA CkTíf yPmjÇ xMzñ ‰fKrr TJ\ pKhS FUPjJ ÊÀ y~KjÇ fPm FUj ßgPTA fJ KjP~ CjìJhjJ ÊÀ yP~PZ hMA ßhPvr oJjMPwr oPiqÇ Vf mZPrr KcPx’r ßgPT IjuJAj KaKTa mMKTÄS ÊÀ yP~ ßVPZÇ nJzJ 50 ACPrJÇ A≤JrPjaÇ

KYmJPjJ YáAÄVJPor Ff hJo! AÄKuv KuPVr \jKk´~ TîJm oqJjPYˆJr ACjJAPacÇ FA TîJPmr KTÄmhK∂ ßTJY xqJr IqJPué lJVtMxPjr KYmJPjJ FTKa YMAÄVJo KmKâ yP~PZ @TJvPZJÅ~J hJPo! 1986 xJu ßgPT 2013 kpt∂ hívqaJ KZu IKf kKrKYfÇ oJPb ßUuPZj SP~Aj ÀKj, rJ~Jj KVVx, VqJKr ßjKnurJ @r oJPbr mJAPr aJY uJAPj xqJr IqJPué lJVtMxjÇ YMAÄVJo KYmJPf KYmJPf KY∂JoVú yP~ yJÅaJYuJ TrPZjÇ ßUPuJ~JzPhr KjPhtvjJ KhPòjÇ lJVtMxjS hJK~fô ßgPT ImxPr ßVPZj 2013 xJPu, Sfl asJPlJPctr aJY uJAPjS FUj @r TJCPT ßhUJ pJ~ jJ YMAÄVJo KYmJPfÇ oqJjPYˆJr ACjJAPaPcr FT kJVu nÜ lJVtMxPjr oMPUr KYmJPjJ YMAÄVJo KTnJPm ßpj KjP\r xÄV´Py

ßrPUKZPujÇ ßxKaA KjuJPo KmKâ TPr ßxA nÜ FUj ßTJKakKfÇ lJVtMxPjr oMU ßgPT ßlPu ßh~J FÅPaJ YMAÄVJo KmKâ yP~PZ Tf aJTJ~ \JPjj? mJÄuJPhKv oMhsJ~ k´J~ xJPz YJr ßTJKaPfÇ lJVtMxPjr IiLPj oqJjPYˆJr ACjJAPac fJPhr ßvw oqJYaJ ßUPuKZu SP~ˆ msoCAY IqJuKmSPjr KmkPãÇ hMhtJ∂ ßx oqJY cs yP~KZu 5-5 ßVJPuÇ jU TJozJPjJ CP•\jJr ßx oqJPY lJVtMxj ßxKhj KmKâ yS~J YMAÄVJoKaA KYKmP~KZPujÇ ßxKa ßp FTKhj KjuJPo Ff hJPo KmKâ yPm, ßxKhj KT ßxKa lJVtMxj ßnPmKZPuj? fPm FA Igt ßxA nÜ kMPrJaJA hJj TPr KhP~PZj oqJjPYˆJr ACjJAPac lJCP¥vPjr ßTJwJVJPrÇ A≤JrPjaÇ

THE ULTIMATE EVENT PLANNING & CATERING COMPANY

GETTING MARRIED? CONGRATULATIONS!

UrY ToJPf TáTár ßTîJj TáTáPrr k´KvãPer xo~ S UrY ToJPjJr \jq YLPjr hKãe-kNmt rJ\q ÉjJj k´PhPv FTKa TMTMrPT ßTîJj TPrPZj ßxUJjTJr KmùJjLrJÇ fJrJ FA ßTîJj TrJr jJo KhP~PZj ÈvJutT ßyJox'Ç PTîJj TrJ SA TMTMPrr jJo TMj\JjÇ FTKa kMKuv ˚JAkJr TMTMr ßgPT fJPT ßTîJj TPrPZ ßmAK\ÄKnK•T KxPjJP\Kj mJP~JPaTPjJuK\ ßTJŒJKj FmÄ ÉjJPjr FTKa TíKw KmvõKmhqJu~Ç @r FA TJP\ ßhvKar \jKjrJk•J oπeJu~ xyPpJKVfJ TPrPZ mPu \JKjP~PZ rJÓsKj~Kπf kK©TJ ßVäJmJu aJAoxÇ KxPjJP\Kjr ßckMKa ß\jJPru oqJPj\Jr ^JS K^~JjKkÄ ßVäJmJu aJAoxPT mPuj, kMKuvTMTMPrr k´KvãPer xo~ ToJPjJr \jq FA irPjr TMTMPrr @PrJ ßTîJj TrJ x÷m yPmÇ fPm ßTîJj TrJr UrY FA ßãP© mz mJiJ mPu oPj TPrj KfKjÇ Tftíkã \JKjP~PZ, ßTîJj TrJ kMKuv- TMTMr TMj\JPjr m~x FUj Kfj oJxÇ fJPT oJhThsmq UMÅP\ ßmr TrJ, \eJTLet kKrPmv Kj~πe FmÄ ßTJPjJ KTZMr k´oJe UMÅP\ ßmr TrJr Có k´Kvãe ßh~J yPmÇ pUj FKar m~x 10 oJx yPm fUj FKa kKrkNet FTKa kMKuv- TMTMr yPf kJrPm FmÄ mJKTPhr xJPg TJ\ ÊÀ TrPmÇ ÉjJj TíKw KmvõKmhqJuP~r FT\j k´JeL KmPvwù muPZj, FTKa TMTMrPT kKrkNet k´Kvãe KhPf k´J~ kJÅY mZr xo~ uJPV FmÄ UrY y~ k´J~ kJÅY uJU AP~jÇ FrkrS xlufJ @xPm KT jJ KjKÁf muJ pJPm jJÇ fPm FTKa kMKuvTMTMrPT ßTîJj TrPf Tf Igt UrY yPm KmùJjLrJ ßxKa jJ muPuS fJ kJÅY uJU AP~j ßgPT IPjT To yPm mPuA iJreJÇ r~aJxtÇ

߸j xmPYP~ ˝J˙qTr ßhv 2019 xJPur mäMomJVt ßyuKhP~ˆ TJK≤s AjPcé IjMpJ~L, F mZr ߸j xmPYP~ È˝J˙qTr' ßhPvr optJhJ ßkP~PZÇ oNuf ßmv KTZM kKrPmvVf S InqJxVf TJrPe kíKgmLr xmPYP~ ˝J˙qTr ßhv y~ ߸jÇ Fr oPiq @PZ jJVKrTPhr @~M, oJhT ßxmj, ßrJV, kJKjhNwe AfqJKhÇ ß¸Pjr (Fr kJvJkJKv AfJKu S @AxuqJ¥) jJVKrTrJ Kj~Kof UJj oJZÇ fJPhr cJP~Pa gJPT IKun IP~u, mJhJo, xmK\ S UMmA To kKroJPe ßrc KoaÇ Fxm TJrPe F ßhPv ÂhPrJV To ßhUJ pJ~Ç TqJ¿JPrr ^MÅKTS ToÇ ÊiM cJP~a j~, ßx ßhPvr ˝J˙qPxmJ S kJKrmJKrTnJPm ˝JP˙qr pfú ßj~Jr InqJxS nJPuJÇ \JkJPj mftoJPj oJjMPwr Vz @~M xmPYP~ ßmKvÇ KT∂á 2040 xJu jJVJh ߸Pjr oJjMPwr Vz @~M xmPYP~ ßmKv yPm mPu @vJ TrJ yPòÇ ßx xo~ ߸Pjr jJVKrTPhr Vz @~M yPm 86 mZrÇ kíKgmLr xmPYP~ xM˙ ßhvèPuJr fJKuTJ~ FTKa Kmw~ Imvq uãeL~, fJ yPuJ 169Ka ßhPvr oPiq k´go hPvr Z~KaA ACPrJPkr ßhv, ßpUJPj ßoKcParJKj~Jj cJP~a (oJZ, IKun IP~u, mJhJo S xmK\) k´YKufÇ fJA xM˙ gJTPf @kKjS FA cJP~a IjMxre TrPf kJPrjÇ A≤JrPjaÇ

11

VENUES • CATERING • DÉCOR AND EVERYTHING IN-BETWEEN The ALL IN ONE Wedding Company Unit 10, Abbey Trading Point, Canning Road Stratford, London E15 3NW Tel: 0208 522 4528 Mob: 07545 881 924 / 07956 237 128 info@sultancaterers.co.uk

www.sultancaterers.co.uk 1

1


12

Surma 29 March - 04 Aoril 2019

ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ§x ACPTr KjmtJYj 2019 : ßmuJu-xJPyhxJoJh kqJPjPur kKrKYKf IjMKÔf @VJoL 7 FKksu IjMKÔf yPf pJPò PVJuJkV† yK·Ä yqJ§x ACPTr KjmtJYj S KÆ-mJKwtT xJiJrj xnJÇ k´J~ 11v xhxq FmÄ ßTJKar ßmKv fyKmu xoO≠ FA xÄVbPj 27 xhxq KmKvÓ TKoKa KjmtJYjPT ßTªs TPr YuPZ mqJkT k´YJrjJÇ KjmtJYjL fkKvu IjMpJ~L Vf 7 oJYt KZu oPjJj~j k© hJKUPur ßvwKhjÇ FrA IÄv KyPxPm PmuJu- xJPyh-@mhMx xJoJh kqJPju kKrKYKf

IjMÓJj IjMKÔf y~ Vf 25 oJYt ßxJomJr kMmt u¥Pjr KrP\¿ ßuAT yPuÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT xÄVbPjr xhxqrJ IÄvPjjÇ kqJPju kKrYJujJ TKoKar xnJkKf vJy\JyJj ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ oj\Mr @yoh vJyjJ\ S r∆ÿJj @yoh ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ Qx~h j\Àu AxuJo, lMumJcL ACKj~Pjr PY~JroqJj FohJh PyJPxj KakM, xJPmT xJiJre xŒJhT fJ\Mu AxuJo, TKoCKjKa ßjfJ oólJ Ko~J, AxmJy CK¨j, \~jJu ChKhj PuomM, KxlJf @uL @yJh, oTuMKo~J, oJA\ DK¨j, oMKym CK¨j, fJPrT @yoh, PxKuo @yoh, \MPjh @yoh, PhUJj j\Àu, KTmKr~J AxuJo ksoMUÇ kqJPju kKrKYKf kmt kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr xJPmT xnJkKf ßlrPhRx @uoÇ FA kqJPjPur xhxqrJ yPòj xnJkKf PmuJu PyJPxj, xy xnJkKf @lxJÀu AxuJo, ßxJPyu @yoh mhÀu,

jMÀu AxuJo S oMK\mMr ryoJjÇ xJiJre xŒJhT kPh xJKær @yoh xJPyh, pMVú xJiJre xŒJhT kPh mqJKrˆJr oMKymMr ryoJj jJjM, ßTJwJiã kPh @»Mx xJoJh FmÄ xy PTJwJiã kPh oAjMu AxuJo, xJÄVbKjT xŒJhT kPh xJPhT @yoh FmÄ xy xJÄVbKjT xŒJhT kPh KxK¨TMr ryoJj @mhMu ksYJr S ksTJvjJ xŒJhT oJymMmMu ßyJPxj ßYRiMrL, xhxq xŒJhT oMKjo BoJj, xy xhxq xŒJhT FcPnJPTa ßoJ~JPöo ßyJPxj ßrTu, âLzJ xŒJhT kPh vJKyj @yoh, KvãJ xŒJhT kPh \JKTr ßyJPxjÇ KjmtJyL xhxq kPh FjJoMu yT Kuaj, ATmJu ßyJPxj, @uL PyJPxj, KoTJAu @yoh PYRiMrL S TJoÀu AxuJo, @»Mu yJKuo ßYRiMrL, AZyJT @yoh, fJ\ CK¨j, TJoJu CK¨j S \JKou @yoh, \JyJÄVLr @yohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJetuL vsKoTuLPVr @ymJ~T TKoKa Vbj

vsLrJoKx SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj IjMKÔf pMÜrJ\q \JfL~ vsKoTuLV mJetuL vJUJr @ymJ~T TKoKa Vbj CkuPã pMÜrJ\q vsKoTuLPVr FT TotL xnJ kNmt u¥Pjr oÑJ VsLu PrÓMPrP≤ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr TJptTrL xnJkKf FcPnJPTa vJoxMu yT PYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT Fo ATmJu PyJPxj Fr kKrYJujJ~ IjMKÓf xnJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLV PjfJ @vrJlMu AxuJoÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mñmºM lJCP¥vj Fr xJiJre xŒJhT @PjJ~JÀu AxuJo, mñmºM lJCP¥vj PTªsL~ TKoKar xy xJÄVbKjT xŒJhT @PjJ~JJÀu yT PyuJuÇ xnJ~ ksiJj mÜJ KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q pMmuLPVr pMVì xŒJhT \MmJP~r @yohÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜífJ TPrj, pMÜrJ\q pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KuuM Ko~J fJuMThJr,

mñmºM lJCP¥vj oyJjVr vJUJr xnJkKf vJoxMK¨j fJuMThJr vJox&, pMÜrJ\q vsKoTuLPVr xy xnJkKf @mM mTôr UJÅj, xJKlT Ko~J, TKm vJoxMu AxuJo, kLr @»Mu TJA~Mo, xJÄVbKjT xŒJhT @ÊT @yoh, oKfCr ryoJj, pMm vsKoTuLPVr xnJkKf Qx~h PmuJu, xJÄVbKjT xŒJhT yJKrT TJoJuL, oJjPYˆJr pMmuLPVr @ymJ~T vJy\JyJj ArlJf,vsKoTuLV PjfJ vJPyh vJyLj, xMPyu @yoh, Fo F VKe, ÀPyu PYRiMrL, rJjJ @»MuäJy, @vlJT ryoJj PxJPyu, uJP~T Ko~J, xJP~T @yohÇ xnJ~ PTJr@j PfuJSf TPrj kLr @»Mu TJA~MoÇ xnJ~ 21 xhxq KmKvÓ mJetuL vsKoTuLPVr @ymJ~T TKoKa PWJweJ TPrj pMÜrJ\q vsKoTuLPVr xJiJre xŒJhT Fo ATmJu PyJPxj Ç - ßk´x KmùK¬Ç

\VjúJgkMr CkP\uJr GKfyqmJyL vsLrJoKx VsJPor pMÜrJ\q ksmJxLPhr KjP~ VKbf vsLrJoKx SP~uPl~Jr FPxJKxP~j ACPTr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj IjMKÔf yP~PZ 24 oJYt rKmmJr kNmt u¥Pjr KmKmKx Px≤JPrÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr PgPT xÄVbPjr xhxqrJ IÄvPjjÇ xnJ~ oyJj ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ v´LrJoKx V´JPo VeyfqJ~ KjyfPhr ˛re TrJ y~ FmÄ fJPhr KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ TrJ y~Ç KÆ-mJKwtT xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr KmhJ~L xnJkKf @»Mu oJKuT oJKjTÇ xJiJre xŒJhT oJymMmMr ryoJj PUJTj Fr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© PTJr@j PgPT PfuJS~Jf TPrj @uL @ÑJxÇ xnJ~ @KgtT KrPkJat Pkv TPrj Pas\JrJr Sor @uLÇ xnJr KÆfL~ kPmt KjmtJYj IjMKÔf y~Ç FPf KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj c.

KhrJA gJjJ ßcPnuJkPo≤ IrVJjJAP\vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf Vf 24 oJYt, rKmmJr KhrJA gJjJ ßcPnuJkPo≤ IrVJjJAP\vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf y~Ç kNmtu¥Pjr oJAPâJKm\Pj\ ßx≤JPr @P~JK\f F xnJr xnJkKfô TPrj xÄVbPjr xnJkKf KoKuT Ko~J ßYRiMrL, Kmkäm xrhJPrr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xÄVbPjr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj @»Mu @K\\ xrhJrÇ KmPvw IKfKg KZPuj jJ\oMu ßyJPxj ßYRiMrL YJj Ko~J, KlPrJ\Mu yT KlPrJ\, uMflár ryoJj ßUJTj, cÖr ‰x~h oJxMT @yoh, @»Mu TJKhr, ATmJu ßyJPxj, vKlTáu AxuJo, k´Plxr oJymMm ßyJPxj, \JyJj Ko~J, mqJKrÓJr lUÀu @uo ßYRiMrL vJoLo, @»Mu TJyJr, mqJKrÓJr @»M&u oK\h fJPyrÇ IjMÔJPj ÊÀPf KmVf mZPrr @~-mq~ KyxJm fáPu irJ y~Ç xÄVbPjr KvãJUJPf mqmÂf lJ¥PT @PrJ vKÜvJuL TrJ uPã lJ¥PrA\ TrJ

y~Ç FPf k´J~ xTu xhxq jVf Igt k´hJjxy jJjJ rTo k´Kfv´∆Kf ßhjÇ @VJoL \MuJA oJPxr ßvPwr KhPT mJÄuJPhPv FTKa KvãJoNuT IjMÔJj @P~J\Pjr @vJ k´TJv TrJ y~Ç FPf k´mJxL KhrJAmJxLxy xTPur xyPpJKVfJ YJS~J y~ IjMÔJPjÇ

mÜmq rJPUj ß\JPmr @TfJr ßxJPyu, UJPuh ßr\J UJj, @xJhMöJoJj @UfJr, Kj~J\ ßYRiMrL, @mMu yJxjJf, vJy \JyJj, KmuJu ßr\J UJj, c. KvyJj, ßxKuo xrhJr, UxÀ Ko~J, \VuM Ko~J S @PjJ~Jr yT KlPrJ\Ç - ßk´x KmùK¬Ç

@»Mu yJjúJj S oJoMj rKvh FoKmAÇ KjmtJYPj Ijq ßTJj kqJPju jJ gJTJ~ jfáj TKoKar xnJkKf KyPxPm KjmtJKYf yj TKoCKjKa ßjfJ ßyuJu CK¨j @uLÇ kMjrJ~ xJiJre xŒJhT KjmtJKYf oJymMmMr ryoJj ßUJTj S ßas\JrJr Sor @uLÇ xnJ~ xÄVbPjr Cjú~Pj Pmv KTZM Kx≠J∂ VíKyf y~Ç jfMj xhxq xÄUqJ míK≠, FuJTJr Cjú~jxy jJjJj KmwP~ CkK˙f xhxqrJ fJPhr krJovt fMPu iPrjÇ Fxo~ @PrJ mÜmq rJPUj @uyJ\ô frKrZ @uLx, @uyJ\ô oMÜJr Ko~J, @uyJ\ô @mr @uL, @oLr PyJPxj, AxuJo C¨Lj, @ñMr @uL, @PvJT CuäJy, Axof @uL, ßoJfJKxr @uL, IKjT Ko~J, @Kor ßyJPxj, ßyuJu CK¨j @uL, l~xu CK¨j, @\Jh @uL, @»Mu UJKuT, @»Mu TJyJr, olöMu ßyJPxj, ßmuJu CK¨j, @PjJ~Jr @uL, AxoJAu @uL, jNr AxuJo, ATrJoMu AxuJo, @KojMu AxuJo, ACxMl AxuJo, ßrhS~Jj AxuJo,@»Mu @uL, flöMu ßyJPxj, KouJh CK¨j k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ xÄVbPjr Cjú~Pj xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ jm KjmtJKYf TKoKar xhxqrJ yPòj xnJkKf ßyuJu CK¨j @uL, xy xnJkKf @Kor ßyJPxj, AxuJo CK¨j, @vT CuäJy ( @r\ @uL), xJiJre xŒJhT oJymMmMr ryoJj ßUJTj, xy xJiJre xŒJhT @»Mu @uL, ßas\JrJr Cor @uL, xy ßas\JrJr @»Mu UJKuT, xJÄVbKjT xŒJhT @K\\Mu yT (oM∂JKZr @uL), k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT xJjM Ko~J, xJÄÛíKfT xŒJhT ßoJ\JKyh @uL hMhM, TJptTKr TKoKar xhxq @uyJ\ô Axof @uL, @uyJ\ô fmKrZ @uL, @uyJ\ô ßoJÜJr Ko~J, @uyJ\ô @»Mu oJKuT (oJKjT), @uyJ\ô @mr @uL, @uyJ\ô @»Mj jNr, @mJm Ko~J, @uL @vrJl, @»Mu vKyhÇ - ßk´x KmùK¬Ç


13

Surma 29 March - 04 Aoril 2019

mOÓu mJg F§ SP~Ó @S~JoL uLV S pMmuLPVr ˝JiLjfJr @PuJYjJ xnJ IjMKÔf

uJuJ mJ\Jr ACKj~j FcáPTvj asJˆ ACPT ßgPT 6 asJKˆ mKyÏíf Vf 18 oJYt, ßxJomJr KxPua hKãe xMroJr uJuJ mJ\Jr Fr ksmJxLPhr xÄVbj uJuJ mJ\Jr ACKj~j FcMPTvj asJˆ ACPTr FT \ÀrL xJiJre xnJ IjMKÔf y~ kNmt u¥Pjr \Ko~fMu CÿJy-Fr TKoCKjKa yPuÇ asJPˆr xnJkKf jMÀx xMKl~Jj ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT @vrJlMu yT UJj ÀoJPjr kKrYJujJ~ xnJ~ kKm© ßTJrJPj kJT ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ojxMr @yPohÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ÊPnòJ mÜmq kshJj TPrj xJPmT xnJkKf oJoMjMu yT xJ\M FmÄ mftoJj ßas\JrJr @»Mu TM¨Mx UJj asJPˆr KmVf mZPrr @~ mqJP~r KyxJm kshJj FmÄ asJPÓr KmKnjú TJptâPor Kmmre fMPu iPrj, asJPˆr \jì uVú ßgPT F kpt∂ KvãJ UJPf míKf, Víy KjotJe, ßUuJiMuJ, KmKnjú UJPf @KgtT IjMhJj xm KoKuP~ ksJ~ mJwK¢ uJU aJTJr TJptâo kKrYJujJ TrJ yP~PZ mPuS Pas\JrJr @»Mu TM¨Mx UJj asJKˆPhr \JjJjÇ krmftLPf @PuJYjJ~ IÄv ßjj asJKˆVe pJPhr oPiq CPuäUPpJVqrJ yPuj rKlTMu yT,

@»Mu yJjúJj, Fo F xJuoJj P\Kk, @»Mu mJrL, PoJxJKyh PyJxJAj, @KvT Ko~J, TJorJj @yPoh KxTªJrL, @»Mu yJKl\ l\uM, KoxmJÉu mJrL, vJPyh @yPoh, xMroj Ko~J, @»Mu mJrL @\Jh, Qxqh xJoxMu ÉhJ, xoxM Ko~J, @mM yJKjl, oJyoMhMu yJxJj rJPxu xy IjjqJrJÇ mÜJVe asJPˆr KmVf KhPjr TJP\r ksvÄxJ TPrj FmÄ FuJTJr Cjú~Pj @VJoL KhPj xKjìKufnJPm TJ\ TrJr Ckr ß\Jr ßhj FmÄ xnJ~ xÄVbPjr Z~\j asJKÓPT xÄVbj KmPrJiL TJptTuJPkr TJrPe xmt xjìKfâPo ˙J~LnJPm fJPhr xhxq kh mJKfu S mKyÛJr TrJ y~Ç xnJ~ asJPˆr xÄPvJKif Vbjfπ xTPur xjìKf âPo IjMPoJhj TrJ y~Ç uJuJ mJ\JPrr hMA k´mJxL èjL\j KmKvÓ KvãJKmh S xoJ\. xmL f\Mÿu yT FmÄ @»Mu @K\\PT xjìJjjJ ß∠kshJj TrJ y~ asJPˆr kã PgPTÇ xmPvPw PhJ~Jr oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ aJPjj asJPˆr mftoJj xnJkKf jMÀx xMKl~Jj ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mOÓu mJg F¥ SP~Ó @S~JoL uLV S pMmuLV Fr CP¨RPV 26Pv oJYt mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ Khmx CkuPã FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf yP~PZÇ mOÓu mJg F§ SP~Ó @S~JoL uLV xnJkKf mLroMKÜPpJ≠J ßr\JCu yT ßYRiMrL ÀTár xnJkKfPfô ,@S~JoL uLV Fr nJrk´J¬ xJiJrj xŒJhT @Krl C¨Lj AxuJo S pMmuLV xJiJrj xŒJhT Kuaj @uo mhÀu Fr ßpRg kKrYJujJ~, @S~JoL uLV-Fr ßas\JrJr Zor @uLr mqm˙JkjJ~ Vf 25Pv oJYt rJPf mOÓPur ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤ @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~ZÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj pMmuLPVr iot Kmw~T xŒJhT yJKmmMr ryoJj S \JfL~ xÄVLf kKrPmvj TPrj rKlT C¨Lj UJj xy CkK˙f ßjfímOªÇ IjMÔJPj IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj pMmuLV mOÓu mJg F¥ SP~Ó vJUJr xnJkKf UJ~Àu

TJjJcJ~ ˙J~L vKyh KojJr KjotJPer \jq fyKmu xÄV´y IKnpJj c. ßyuJu oKyC¨Lj ❚ TJjJcJ ßgPT Vf 25 oJYt, TJjJcJr oqJKjPaJmJ~ FTKa ˙J~L vKyh KojJr KjotJPer \jq fyKmu xÄV´Pyr uPã 24 oJYt 2019 fJKrPU ACKjnJKxtKa Im oqJKjPaJmJr oJKfikJrkJx yPu FTKa fyKmu xÄV´y k´LKfPnJ\ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç oqJKjPaJmJ mJÄuJPhv nmj TPktJPrvj-Fr ffôJmiJPj FmÄ TJjJcJ-mJÄuJPhv IqJPxJKxP~vj (KxKmF) S ACKjnJKxtKa Im oqJKjPaJmJ ˆëPc≤x IqJPxJKxP~vPjr xyPpJKVfJ~ k´LKfPnJ\Ka IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj ßTKªs~ xrTJPrr hMA\j FoKk, k´JPhKvT xrTJPrr FT\j FoFuF, FTJKiT jVr k´KfKjKi, oqJKjPaJmJ KmvõKmhqJuP~r ßTªsL~ ZJ© xÄxPhr xnJkKf S IjqJjq xhxqmOª FmÄ ˙JjL~ VeoJjq mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ KmKvÓ\j FmÄ InqJVfrJ k´T·Kar ná~xL k´vÄxJ TPrj, FmÄ xJluq TJojJ TPrjÇ k´Kf mZr 21Pv ßlms∆~JKr @∂\tJKfT nJwJ KhmPx xTu oJjMPwr vs≠J \JjJPjJr xMKmiJPgt vKyh

KojJrKa @∂\tJKfT nJwJ luT„Pk mqmÂf yPmÇ DPuäUq, 2012 xJu yPf TJjJcJr oqJKjPaJmJ k´PhPvr rJ\iJjL vyr CAKjkPV FTKa ˙J~L vKyh KojJr KjotJPer nJmjJ ÊÀ y~Ç 2017-2018 xPj jVr k´vJxPj k´T· Ck˙Jkj, ˙Jkfq jTvJ IÄTj, xÄPpJ\jKmP~J\j, x÷JmqfJ S xãofJ pJYJA, k´KfPmv-mJºmfJ pJYJA, k´T· IjMPoJhj, xJAa KjitJrexy xTu hJ¬KrT @jMÔJKjTfJ KjmtJy TrJ y~Ç 2018 xPj CAKjPkV jVr Tftk í ã KrYo¥ SP~ˆ FuJTJr TJTtKms\ kJPTtr xmtJKiT jJªKjT ˙JjKa KojJr KjotJPer \jq mrJ¨ ßh~Ç FTKa ßZJa yÄxkMTPá rr kJPz xMCó KdKmpMÜ ˙JjKaA mrJ¨ ßh~J y~Ç ˙Jj IjMhJPjr mJAPr jVr Tftk í ã 25000 cuJr IjMhJj k´hJPjr ßWJweJ ßh~Ç FA KjotJeTJP\r k´T· mq~ irJ yP~PZ TJjJKc~ oMhJs ~ 120,000 cuJrÇ jVr @Aj IjMpJK~ mqP~r KxÄynJV Kmvõ\PM z mJÄuJPhKv FmÄ KmPhKvPhr IrJ\QjKfT mqKÜVf

@KgtT xyJ~fJr oJiqPo KjmtJy TrPf yPmÇ KojJr TŒJCP¥ TáKzKa xMhv O q @xj gJTPmÇ 2000 TJjJKc~ cuJr IjMhJj k´hJPjr oJiqPo mqKÜ, mqKÜmVt, xKoKf, xÄVbj, k´KfÔJj FPTTKa @xj â~ TrPf kJrPmjÇ @xjèPuJPf hJfJPhr jJo ßUJhJA TrJ gJTPmÇ fJZJzJS ßp ßTC ãáhs IÄPTr IjMhJj k´hJj TPr KjP\Phr jJo ßUJKhf xMhv O q ˛JrT â~ TrPf kJrPmjÇ FKk´u oJx yPf âJCclJK¥Ä Fr oJiqPoS k´T· mqP~r \jq k´P~J\jL~ fyKmu xÄV´y TrJ yPmÇ IjMÔJPj mJÄuJPhKv KvÊ-KTPvJr, VJ~TVJK~TJ, @mOK•Kv·L S jOfqKv·LVe FTKa oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJj CkyJr ßhjÇ TJjJcJ-mJÄuJPhv IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf KoPxx jJxKrj oJxMh, FmÄ mJÄuJPhv nmj TPktJrvPjr xnJkKf UJ\J @»Mu uKfl kOKgmLr xTu k´JP∂r mJÄuJPhvLPhr FA k´T· mJ˜mJ~Pj @KgtT xyJ~fJ k´hJPj FKVP~ @xJr @Táu @Pmhj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@uo KuÄTj, xJÄVbKjT xŒJhT @KojMr ryoJj \MPju, mOÓu mJÄuJ ßk´xT¶Jm xnJkKf TJoÀu AxuJo, @S~JoL uLV ßjfJ ßoJxJh @uL, rKlT C¨Lj UJj, @A~Mm @uL, pMmuLV xy-xnJkKf @»Mu S~JKyh xy @S~JoL uLV, pMmuLV S ZJ©uLV ßjfímOªÇ pMmuLV mOÓu mJg F¥ SP~Ó vJUJr xnJkKf UJ~Àu @uo KuÄTj fJr mÜPmqr ÊÀPf VnLr vs≠J~ ˛re TPrj oyJj oMKÜpMP≠ @fìfqJVTJrL mLr vyLhPhr S \JKfr KkfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjPTÇ KfKj mPuj, mñmºMr @øJPj xJzJ KhP~ hLWt 9 oJPxr xv˘ xÄV´JPor oJiqPo @oJPhr Km\~ IK\tf yP~KZuÇ ˝JiLjfJr 48 mZr kr mñmºMTjqJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr VKfvLu ßjfíPfô mJÄuJPhv @\ Cjú~Pjr ßrJu oPcPu kKref yP~PZÇ @xMj xmJA KoPu KcK\aJu mJÄuJr @PuJr KoKZuPT FKVP~ ßjAÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ZJfT CkP\uJ FcáPTv asJÓ ACPT ßjfímOPªr \jfJ oyJ KmhqJu~ kKrhvtj pMÜrJ\q ZJfT k´mJxLPhr xÄVbj ZJfT CkP\uJ FcáPTvj asJÓ ACPT PjfímOª Vf 12oJYt ZJfT CkP\uJr PhJuJr mJ\Jr ACKj~Pj \jfJ oyJ KmhqJu~ kKrhvtj TPrjÇ F xo~ fJrJ TPuP\r KmKnjú ßv´eLTã, TKŒCaJr uqJm kKrhvtj TPr TPuP\r KvãJr oJj Cjú~Pj xP∂Jw k´TJv TPrjÇ asJPÓr xnJkKf k´mLj TqJaJrJr \JoJu CK¨j oT¨Mx Fr ßjfíPfô F xo~ @PrJ CkK˙f KZPuj asJKÓ ZJjJSr @uL TP~x, oJyoMh @uL, \VjúJgkMr xrTJrL KcKV´ TPuP\r Iiqã \JPyhMu AxuJo, VKmªV† @»Mu yT ˛OKf KcKV´ TPuP\r CkJiqã oKy CK¨j, KvãJjMrJVL @ j o IKyh TjJ Ko~J, xoJ\ ßxmL @uJCK¨jxy IjqJjqrJÇ F xo~ \jfJ oyJ KmhqJuP~r Iiqã @UuJTár ryoJj asJPÓr ßjfímOªPT ˝JVf \JKVP~ TPuP\r Cjú~Pj k´mJxLPhr xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ asJPÓr xnJkKf \JoJu CK¨j oT¨Mx mqKÜVf fyKmu ßgPT TPuP\r KvãJr Cjú~Pj ßhz uã aJTJ IjMhJj PhjÇ FZJzJ asJKÓ oJyoMh @uL 1uã aJTJ k´hJj TPrjÇ asJPÓ xnJkKf \JJou CK¨j oT¨Mx \JjJj ZJfPTr KvãJ oJj Cjú~Pj k´mJxLPhr KmPvw TPr ZJfT FcáPTvj asJÓ ACPTr xyPpJVLfJ ImqJyf gJTPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç


14

Surma 29 March - 04 Aoril 2019

ßV´aJr TJoJumJ\Jr ßcPnukPo≤ asJˆ ACPTr IKnPwT 2 FKk´u

ßYKv~Jr F¥ jgtSP~ux @S~JoL uLV-Fr @P~J\Pj ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj ❚ lUÀu @uo ❚ 71 Fr mLr vyLPhr xÄV´JoL ßYfjJ~ CÆM≠ yP~ k´iJjoKπ ßvU yJKxjJr ßjfOPfô mJÄuJPhv ßT oiqo @P~r ßhPv kKrjf TrJr k´KfvsMKfr oPiq KhP~ ßYKv~Jr F¥ jgtSP~ux @S~JoLuLV-Fr @P~J\Pj mJÄuJPhPvr oyJj ˝JiLjfJr 48 fo Khmx ChpJkj TrJ yP~PZÇ

k´KfmJPr of Kmjos v´≠J @r nJumJxJ \JKjP~ Vf 24 oJYt ßYKv~JPrr FPuxPo~JrPkJta vyPrr FTKa ßrÓáPrP≤ pMÜrJP\q @S~J oLuLV-Fr ßYKv~Jr F¥ jgtSP~ux vJUJr xy-xnJkKf ‰x~h ßoJ˜JKTo @uLr xnJkKfPfô FmÄ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT FKaFo ßuJToJj Fr kKrYJujJ~ IjMKÓf xnJ~ kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oMKÜPpJ≠J xJKær @yPoh ßYRiMrLÇ xnJ ÊÀr k´goA xTu vKyhPhr ˛rPe 1 KoKja hJKzP~ KjrmfJ kJuj TrJ xy xoPmf TP£ \JfL~ xñLf kKrPmKvf y~Ç xnJ~ vyLhPhr k´Kf Kmjos v´≠J \JKjP~ mÜmq rJPUj∏ mñmºá KvvM FTJPcoL pMÜrJP\q vJUJr xnJkKf vJy\JjMr rJ\J, KmKvÓ mqmxJ~L @»Mu oJKuT, xÄVbPjr xy xnJkKf @\Jh CK¨j, CkPhÓJ @»Mu

@K\\ jMjM Ko~J, k´mJxL oMKÜPpJ≠J TKm xNÀöJoJj ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT @mMu TJPvo ßjJoJj, Igt xŒJhT lKrh @uL, \MmJP~r @yÿh, @»Mu mJKfj oJKjT, @mMu TJyJr, @KfTár ryoJj, xJuJo Ko~J, fJKyÀu yT, oJymMm @uo, Ko\JjMr ryoJj oJxMh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ 71 Fr mLr vyLPhr xÄV´JoL ßYfjJ~ CÆM≠ yP~ k´iJj oKπ ßvU yJKxjJr ßjfOPfô mJÄuJPhvPT oiqo @P~r ßhPv kKrjf TrPf pJr pJr \J~VJ ßgPT TJ\ TrJr \jq pMÜrJ\q k´mJxLPhr k´Kf ChJ• @ømJj \JjJjÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw @jªWj ‰jvqPnJP\r oPiq KhP~ IjMÔJPjr xoJK¬ WPaÇ xnJ~ @S~JoL uLV-Fr Iñ xÄVbPjr ßjfímOª xy KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímªrJ CkK˙f KZPujÇ

u§j ATôrJ A¿KaKaCPar @KuKo ßTJPxtr xjh S kMrÛJr Kmfre xŒjú

u§Pjr TKoCKjKar GKfyqmJyL KvãJ k´KfÔJj u¥j ATôrJ AK¿KaKaCa ßgPT xJlPuqr xJPg @KuKo ßTJxt-Fr F¥ Il A~Jr ßxProKj IjMÔJj xŒjú yP~PZÇ mOPaPjr KmKnjú TPu\ KmvõKmhqJuP~ Iiq~Pjr kJvJkJKv ATôrJ AK¿KaKaCa ßgPT @KuKo ßTJxt xŒjú TPrPZj Fxm KvãJgtLrJÇ Vf 24 oJYt ßrJmmJr u¥j oMxKuo ßx≤JPr FT IjJz’r IjMÔJPjr oiq KhP~ fJPhr yJPf V´J\MP~vj IqJS~Jct S xJKatKlPTa fáPu ßhS~J y~Ç FZJzJS FA k´KfÔJj ßgPT KmKnjú KmwP~ mJKwtT krLãJ~ luJlu I\tjTJrL KvãJgtLPhrPTS kMrÛíf TrJ y~Ç F CkuPã @P~JK\f A~Jr FK¥Ä ßxProKj IjMÔJPj xnJkKffô TPrj u¥j FcáPTvj asJˆ S u¥j ATôrJ AK¿KaKaPar ßY~JroqJj ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJruÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ˝JVf mÜmq rJPUj ATôrJ AK¿KaKaCa-Fr nJAx Kk´K¿kJu oJSuJjJ Fl ßT Fo vJy\JyJjÇ k´iJj IKfKg KyPxPm KvãJgtLPhr yJPf IqJS~Jct fáPu ßhj Aˆ u§j oxK\h S u§j oMxKuo

ßx≤JPrr KjmtJyL kKrYJuT ßhPuJ~Jr ßyJPxj UJjÇ ATôrJr ßY~JroqJj ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJru S ATôrJ AK¿KaKaCa Kk´K¿kJu oJSuJjJ K\~JCr ryoJjÇ AKnKjÄ S CATF§ KnK•T FA oJhsJxJKa k´KfÔJ TrJ y~ 2009 xJPuÇ ÊÀPf oJ© 60\j KvãJgtL KjP~ pJ©J ÊÀ y~ k´KfÔJjKarÇ u¥Pjr kJvJkJKv SflyJPoS k´KfÔJ TrJ yP~PZ @PrTKa TqJŒJxÇ hMKa TqJŒJx KoPu mftoJPj k´KfÔJjKaPf Iiq~j TrPZj k´J~ 450 KvãJgtLÇ KvÊ, m~ÏrJS @KuKo ßTJxt, Kyl\ ßTJxtxy jJjJ KmwP~ kJbhJj YuPZ kJat aJAo KnK•T FA oJhsJxJKaPfÇ k´Kf mZr KvãJgtLrJ nJPuJ luJlu I\tj TrPZjÇ F mZrS ßTJr@j, jJKvh, ßfuJS~Jf, @rKm, AÄPr\L mÜífJ, ßxrJ KvãJgtLxy KmKnjú TqJaJVKrPf hãfJr ˝JãrTJrL ZJ©-ZJ©LPhr IqJS~Jct k´hJj TrJ y~Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq Aˆ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JPrr KjmtJyL kKrYJuT ßhPuJ~Jr ßyJPxj UJj mPuj u§Pj

ßoP~PhrPT AxuJKoT KvãJ S @iMKjT KvãJ~ KvKãf TPr FT\j nJPuJ S KvKãf @hvt oJ ‰fKrr \jq mKuÓ nëKoTJ rJUPZ ATôrJ AK¿KaKaCaÇ xoJkjL mÜPmq Kk´K¿kJu oJSuJjJ K\~JCr ryoJj mPuj, TKoCKjKar \jq ßpJVq jJVKrT ‰frLr uãq KjP~ k´KfÔJ TrJ yP~KZPuJ u¥j ATôrJ AK¿KaKaCaÇ FT\j nJPuJ oMxuoJPjr kJvJkJKv xoJP\r FT\j nJPuJ KxKaP\j KyPxPm KvãJgtLrJ pJPf VPz CPb ßxKhPT xmPYP~ ßmvL j\r ßhS~J yPòÇ TKoCKjKar xyPpJKVfJ ImqJyf gJTPuS @VJoLPf k´KfÔJjKa @PrJ ßmvL ßxmJ KhPf xão yPm mPu @vJmJh mqÜ TPrj KfKjÇ IjMÔJPj IjqJjqPhr oPiq @PrJ mÜmq rJPUj u¥j ATôrJ AK¿KaKaCa KvãT ßrvoJ ßvU, xJKorJ @Kmh, KojJ oMKTh, @»Mu TKmr, jJKho xJP~h SKyhMr ryoJj ßxKuo, KhjmqJkL FA IjMÔJj kKrYJujJ TPrj fJjK\o @»MuäJ, oShMh @u mJjúJ S xMoJA~J xJKh~JÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj 020 7041 9494 / 07951 478 557

ßkJÓJr ÇÇ ßnjJr ÇÇ oqJVJK\j ÇÇ mMTPua KulPua ÇÇ KnK\KaÄ TJct Kc\JAj S Kk´µ TrJ y~

ßV´aJr TJoJumJ\Jr ßcPnuJkPo≤ asJˆ ACPTr IKnPwT IjMKÔf yPf pJPò @VJoL 2 FKk´u oñumJr xºqJ 5.30aJ~Ç kNmt u¥Pjr APŒsvj APn≤ ßnjMqPf IjMKÔf F IKnPwPT k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f gJTPmj u¥j˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr yJATKovjJr xJAhJ oMjJ fJxKjoÇ @rS CkK˙f gJTPmj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r \j KmVx FmÄ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur K¸TJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~JÇ APfJoPiqA asJPˆr kã ßgPT mJÄuJPhPv IKVúhê kKrmJrPT @KgtT IjMhJj FmÄ KxPuPar hKãe xMroJ~ vLfm˘ Kmfre TrJ y~Ç IKnPwT IjMÔJPj xTu asJKˆ FmÄ xhxqPhr pgJxoP~ CkK˙f yS~Jr \jq IjMPrJi \JKjP~PZj asJPˆr ßY~JroqJj FohJhMr ryoJj FohJh, ßxPâaJrL mKÜ~Jr UJj FmÄ ßas\JrJr @»Mu oMKTf jJjMÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßmsKTÄ kP~≤ TqJPŒAjPT xogtj \JjJPuJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u xrTJPrr mJP\a TJPar Kmr∆P≠ ßhvmqJkL ßumJr TJCK¿uJrPhr KmPvw TqJPŒAj ‘PmsKTÄ kP~≤’PT IJjMÔJKjTnJPm xogtj \JKjP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ Vf 20 oJYt, mMimJr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur IKiPmvPj KmPvw ßoJvj kJPvr oJiqPo TJCK¿u FA TqJPŒAjPT xogtj \JjJ~Ç IKiPmvPj PumJr TJCK¿uJr TqJK¥cJ ßrJjJø k´˜JmKa C™Jkj TPrj FmÄ ßo~r \j KmVx FPT xogtj \JjJjÇ Frkr k´˜JmKar Ckr KmfTt ßvPw TJCK¿uJrPhr ßnJPa FKa kJv y~Ç CPuäUq ßp, ‘ßmsKTÄ kP~≤’ yPò PaJrL xrTJPrr mJP\a TJPar k´KfmJPh kKrYJKuf xJrJPhPvr ßumJr TJCK¿uJrPhr KmPvw TqJPŒAjÇ ‘PmsKTÄ kP~≤’ jJPo kKrYJKuf FA TqJPŒAPj AKfoPiq xJrJPhPvr k´J~ 5 yJ\JPrrS ßmvL ßumJr TJCK¿uJr ˝Jãr TPrPZjÇ FA TqJPŒAj TotxNYLr oJiqPo PumJr TJCK¿uJrrJ ˙JjL~ xrTJPrr mJP\a TJPar n~Jmy ßjKfmJYT KhTèPuJ fMPu irPZjÇ Po~r FmÄ TJCK¿uJrrJ \JjJj, 2010 xJPur kr ßgPT aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u fJr ßTJr lJ¥ ßgPT 148 KoKu~j kJC¥ (64%) yJKrP~PZÇ FZJzJ xrTJPrr mJP\a TJa FmÄ KmKnjú xJKntPxr YJKyhJ mJzJr TJrPj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uPT IJVJoL 3 mZPr IJPrJ 44 KoKu~j kJC¥ xJv´~ TrPf yPmÇ IjqKhPT xKÿKufnJPm xJrJ ßhPvr TJCK¿uèPuJ 2025 xJPur oPiq 7.8 KmKu~j kJC¥ mJP\a WJaKfr oPiq kzPmÇ Kj~Kof xJKntx ImqJyf rJUJ FmÄ IKfKrÜ YJKyhJ ßoaJPjJr \jq fJPhrPT FA kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yPf yPmÇ Po~r FmÄ PumJr TJCK¿uJrrJ xrTJPrr k´˜JKmf ßl~Jr lJK¥Ä KrKnCrS xoJPuJYjJ TPrjÇ ßuJTJu VnjtPo≤ ßâJKjTJu Fr fgq oPf ßl~Jr lJK¥Ä KrKnCr TJrPj u¥Pjr k´J~ yJl KmKu~j kJC¥ Ijq© YPu pJPmÇ FmqJkJPr Po~r \j KmVx fJr k´KfKâ~J~ mPuj, TJCK¿uèPuJr Ckr IJKgtT YJk Khj KhjA mJzPZÇ FPT xogtj \JjJPjJr oNu CP¨vqA yPóZ xrTJPrr TJPZ FA mJftJ ßh~J ßp, FaJ IJoJPhrPT KmkPhr KhPT ßbPu KhPóZÇ Po~r mPuj, IjqJjq kJmKuT xJKntPxr oPfJ Vf k´J~ FT pMV iPr TJCK¿u mq~ xÄPTJYPjr TmPu kPz náVPZÇ mqJkT mJP\a TJPar KmkrLPf TJCK¿uPT KmKnjú èr∆fôkNjt xJKntx Ppoj KvÊPhr \r∆rL xJPkJat FmÄ k´PaTvj, k´KfmºL FmÄ m~ÛPhr KmKnjú PxmJ ImqJyf rJUPf yPóZÇ IJKo UMKv ßp aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u IJoJPhr TqJPŒAPT xogtj \JKjP~PZÇ PTKmPja ßo’Jr lr KrPxJPxtx TJCK¿uJr TqJK¥cJ PrJjJø mPuj, k´iJjoπL y~PfJ muPmj mq~ xÄPTJYj Pvw yP~PZ KT∂á mJ˜mfJ muPZ IjqTgJÇ IJr F\jq aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u PmsKTÄ kP~≤ TqJPŒAjPT xogtj TrJ~ IJKo UMKvÇ KfKj IJPrJ mPuj, xrTJPrr Pl~Jr lJK¥Ä loNtuJr TJrPj aJS~Jr yqJoPuaPxr oPfJ FuJTJ ßgPT lJK¥Ä Ijq© YPu pJmJr IJvÄTJ rP~PZÇ IJorJ FirPjr k´mjfJPT r∆PU hÅJzJPf xmtJfìT ßYÓJ YJuJPmJÇ - ßk´x KmùK¬Ç


15

Surma 29 March - 04 Aoril 2019

ÂhP~ mñmºM ßoPoJKr~Ju lJCP§vPjr ÈmñmºMr 99fo \jìmJKwtTL' ChpJkj

ÂhP~ mñmºM ßoPoJKr~Ju lJCP¥vPjr CPhqJPV Vf 18 oJYt, ßxJomJr rJf 1 aJ~ mOPaPjr SP~uPxr rJ\iJjL TJKctl vyPrr V´JoLe pMmrJ\ TjlJPr¿ yPu ÈÂhP~ mJÄuJPhv: ÂhP~ mñmºM' vLwtT FT @PuJYjJ xnJ, ßTT TJaJ, TKmfJ @mOK•xy jJjJ @P~J\Pjr oJiqPo kJKuf yP~PZ \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr 99fo \jìmJKwtTLÇ ÂhP~ mñmºM ßoPoJKr~Ju lJCP¥vj ßlAxmMT ßkAP\r k´KfÔJfJ S FKcar SP~ux @S~JoL uLV KucJr xJÄmJKhT ßoJyJÿh oKTx ojxMr Fr xnJkKfPfô FmÄ SP~ux @S~JoLuLPVr pMVì xJiJrj xŒJhT @uyJ\ô Ku~JTf @uL

Ck˙JkjJ~ IjMKÔf FA uJAn ßkJV´JPo k´iJj S KmPvw IKfKg KyxJPm mÜmq rJPUj KjCPkJa @S~JoLuLPVr xnJkKf ßvU ßoJyJÿh fJKyr CuäJy, TKoCKjKa xÄVbT Fo @ÜJrCöJoJj TáPrKv KjkM, mñmºM xJÄÛíKfT ßlJrJo ACPTr xJÄVbKjT xŒJhT vJy vJKl TJKhr, SP~ux pMmuLPVr pMVì xJiJrj xŒJhT FKm ÀPju, \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPTr TJKctPlr xnJkKf @uyJ\ @xJh Ko~J, xy xnJkKf @»Mu S~JKyh mJmMu, mñmºM xJÄÛíKfT ßlJrJo KjCPkJPar xnJkKf @»Mr ÀCl fJuMThJr ßxPâaJKr KxfJm @Ku, xJÄVbKjT xŒJhT TJ\L ßoJyJÿh \JyJñLr, SP~ux TíwT uLPVr ßxPâaJKr @»Mu ßoJ•JKum, SP~ux @S~JoL uLPVr TíKw Kmw~T xŒJhT Fo F rCl. SP~ux pMmuLPVr xy xnJkKf TKmr Ko~J.SP~ux ZJ©uLPVr xnJkKf ßoJyJÿh mhÀu ojxMr, \~jJu @PmKhj. hMuj KxThJr, @»Mu S~JKyh Ko~J.Fo oMKyfár ryoJj, vJoLo @yoh, ßxmMu @uL, vJoxMu @uo, vJyLhMr ryoJj xy @S~JoL uLV S pMmuLV k´oMU ßjfímOªÇ KjP\r ßuUJ TKmfJ @mOK• TPrj Fo @ÜJrCöJoJj TáPrKv KjkMÇ FUJPj CPuäUq ßp yJ\Jr mZPrr ßvsÔ mJXJKu \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr ˝Pkúr ßxJjJr mJÄuJ KmKjotJPe S oJjeL~ k´iJjoπL ßhvrfú ßvU yJKxjJr KcK\aJu mJÄuJr @PuJr KoKZuPT FKVP~

KjPf FmÄ k´mJPxr oJKaPf FUJjTJr TKoCKjKar jm k´\jì xJoPj mJXJKu \JKfx•Jr YëzJ∂ KmTJv WaJPjJr uPãq S mOPaPjr oJKaPf mñmºMr ˆqJYá (nJÛpt) oJgJ CÅYá TPr hJÅzJPjJr CPhqJV ßjS~Jr ß\Jr hJmLPf FA V´∆k KjÓJ S KjruxnJPm TJ\ TrPf IÄVLTJrm≠ mPu ÂhP~ mñmºM ßoPoJKr~Ju lJCP¥vj ßlAxmMT ßkAP\r k´KfÔJfJ FKcar S FcKoj \JKˆj lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPTr xnJkKf ßoJyJÿh oKTx ojxMr IKnof mqJÜ TPrPZjÇ @VJoL 2020 xJPu \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr vf fo \jìmJKwtTL mOPaPj mqJkT @TJPr ChpJKkf TrJr k´˜MáKf ßjS~J yPò mPu KfKj \JKjP~PZjÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJr Km\~L xTu CkP\uJ ßY~JroqJj S nJAx ßY~JroqJjmOªPT IKnjªj ßoKcPTu TPu\ xy IjqJjq hJmLPf GTqm≠nJPm TJ\ TrJr @ymJj l~Zu ojxMr, ßoRunLmJ\Jr xKÿKuf xJoJK\T Cjú~j kKrwPhr xnJkKf Fo UJPuh ßYRiMrL S xJiJre xŒJhT @Kuo CK¨j yJKuo. xKÿKuf xJoJK\T Cjú~j kKrwh S TqJPŒAj V´∆Pkr CkPhÓJ c. S~JKu fxr CK¨j FoKmA FmÄ ÈßoRunLmJ\Jr xrTJKr ßoKcPTu TPu\ YJA' ßcAKu KxPua S ‰hKjT ßoRunLmJ\Jr ßoRoJKZ TP£r xŒJhT o¥uLr xnJkKf ßoJyJÿh oKTx ojxMrxy KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßhPvKmPhPvr xTu xhxqmOª FT pMÜ KmmOKfPf Vf

18 oJPYtr KjmtJYPj ßoRunLmJ\Jr ß\uJr Km\~L xTu CkP\uJ ßY~JroqJj S nJAx ßY~JroqJj FmÄ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj mOªPT Km\P~r IKnjªj \JKjP~ ßoRunLmJ\JPr xrTJKr ßoKcPTu TPu\ hs∆f mJ˜mJ~jxy IjqJjq hJmLPfS ßoRunLmJ\Jr ß\uJr Cjú~Pj xmJAPT GTqm≠nJPm TJ\ TrJr @ymJj \JKjP~PZjÇ AKfoPiqA oJjjL~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr mrJmPr ß\uJr KmKnjú hJmL hJS~J KjP~ ˛JrTKuKk k´hJj TrJ yP~PZÇ FA xm hJmLPf rP~PZ ßhPv KmPhPv xnJ xoJPmv ßxKojJr ßVJuPaKmu ‰mbT, oJjm mºj. Ve xJãr IKnpJjÇ IKnpJj FUPjJ ImqJyf rP~PZjÇ hv hlJ hJmLèPuJ yPò: 1. ßoRunLmJ\JPr xrTJKr ßoKcPTu TPu\ hs∆f YázJ∂ IjMPoJhj, 2. vsLoñu-PoRunLmJ\Jr vyr-KxPua jfáj ßru uJAj YJuMr kKrT•jJ V´ye, 3. ojM S iuJA jhLr mJi kMj”KjotJe S jhL Ujj TJ\ ÊÀ TrJ, 4. ßoRunLmJ\JPrr APTJkJTt Cjú~Pj kKrT·jJ V´ye S ojM jhLr Ckr jfáj @PrTKa ßxfá KjotJe TrJ, 5. ßoRunLmJ\Jr ß\uJr k´iJj xzTèPuJPT YJr ßuPj CjúLfTre, 6. ßoRunLmJ\Jr ß\uJ~ FTKa u'TPu\ /TJKrVrL/kJmKuT KmvõKmhqJu~ mJ˜mJ~j, 7. voPvrjVr KmoJjmªPr I∂f xJ¬JKyT lîJAa YJuM, 8. ßoRunLmJ\Jr ß\uJr yJSrèPuJPf yJSr Cjú~j oyJkKrT·jJ mJ˜mJ~j, 9. ßoRunLmJ\Jr ß\uJ ߈Kc~JoPT @iMKjTre S xÄÛJrTJ\ xŒJhj TrJ, 10. ßoRunLmJ\Jr ß\uJPT F ßV´Pc CjúLf TrPf @PrTKa CkP\uJ Vbj S ß\uJPT kptaj ß\uJ ßWJweJ TrPf k´P~J\jL~ khPãk V´ye TrJÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJr Cjú~Pj FA hJmLèPuJ mJómJ~Pj kKrPmv mj S \umJ~M kKrmftj oπL ßoJ. vJyJm CK¨j oPyJh~ S xÿJKjf ß\uJr xTu FoKkmOª, ßkRrxnJ ßo~r S jm KjmtJKYf CkP\uJ ßY~JroqJj S nJAx ßY~JroqJj mOªPT IKnjªj IV´JKiTJr,èÀfô FmÄ x÷JmjJr TgJ KmPmYjJ~ FPj pgJpg khPãk V´yexy èÀfôkNet nëKoTJ rJUPmj mPu @vJmJh mqJÜ TPrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TPuP\r Iiqã ßoJ” ATmJu, ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPTr xJPmT xJiJre xŒJhT 71-Fr mLr oMKÜPpJ≠J ‰x~h @»Mu TJA~Mo TJ~xJr, ßoRunLmJ\Jr KmFjFxKm Yãá yJxkJfJPur xJiJre xŒJhT ‰x~h ovJKyh @yoh YájM, mJÄuJPhr xMKk´o ßTJa Fr mqJKrˆJr lP~\ CK¨j @yo, KaKn mJÄuJr ßY~JroqJj @uJCK¨j yTÇ IjMÔJj YuJTJPu xÄVbPjr ßk´asj ßcAKu KxPua F¥ ‰hKjT ßoRunLmJ\Jr ßoRoJKZ TP£r xŒJhT o¥uLr xnJkKf KmKvÓ xJÄmJKhT S TKoCKjKa KucJr ßoJyJÿh oKTx ojxMr mOPaj ßgPT kJbJPjJ KuKUf mÜmq kJb TPr ÊjJPjJ yP~PZ.KfKj IjMÔJPjr xlufJ TJojJ TPr ßoRunLmJ\Jr ß\uJ~ xrTJKr ßoKcPTu TPu\ S FTKa kJmKuT KmvõKmhqJu~ hs∆f mJómJ~j FmÄ ßoRunLmJ\Jr ß\uJPT F ßV´Pc kKrjf TrPf @PrTKa CkP\uJ Vbj S ß\uJr Cjú~Pj xÿJKjf

k´iJj S KmPvw IKfKgmOªPT pgJpg khPãk V´ye TrJr @ymJj \JKjP~PZjÇ ßvU mMryJj C¨Lj (r”) AxuJoL ßxJxJAKar ßk´JV´Jo ßY~JroqJj Ko\JjMr ryoJj rJPxu Fr kKrYJujJ~ IjMKÔf ßkJV´JPo IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj xÄVbPjr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj ßoJ: l\uMu ßYRiMrLÇ ßk´JV´Jo ßTJ-PY~JroqJj hMuJu ßyJPxj \MoJjÇ xKYm Fo \MPjh @yohÇ FZJzJ S krLãJ kKrYJujJ kKrwPhr ßjfímOPªr oPiq CkK˙f KZPuj, krLãJ Kj~πT ßoJ vKlTáu AxuJoÇ ßrJaJ: @fJCr ryoJj, jJ\oMu ÉxJAj,

ßxJyJj ßyJxJAj ßyuJu, ßvU ÀPou, xJKær @yPoh, xJAlár ryoJj ßYRiMrL, KxrJ\Mu yJxJj, @vrJláu UJj ÀPyu, Fx Fo mKvr, xMKyj CK¨j, ßoJ. lP~\ ßoJ” @Krl UJj, xJPuy @TrJo,\MmJP~r @yoh \MPmu, @»Mu oM•JKTj KvmuM, vJPyh fJuMThJr, lJKyo @yoh oJKyj, ßoJ”vJKTu, S~JKyh rJKæ, ßoJ: ßxJPyu @yoh, xJAhMu AxuJo Kroj, ßxJPyu @yoh, IKof @u yJxJj, ßmJryJj CK¨j,rKlTáu AxuJo, S ßrJPou @yoh ßYRiMrL,xy k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßoRunLmJ\Jr ß\uJ~ ßoiJ pJYJA krLãJr kMrÛJr KmfreL IjMÔJPj ßoRunLmJ\JPr xrTJKr ßoKcPTu TPu\ hs∆f mJ˜mJ~Pjr hJmL ßvU ßmJryJj C¨Lj (r:) AxuJoL ßxJxJAKa TftíT ß\uJr xmtmOy“ ßoiJ pJYJA krLãJr luJlu S kMrÏJr KmfreL IjMÔJj Vf 22 oJYt 2019 ÊâmJr xTJu 10aJ~ ßoRunLmJ\Jr ßkRr \jKouj ßTPªs @jMÔJKjT luJlu ßWJweJ FmÄ kMrÏJr KmfreL IjMKÔf y~Ç ßvU ßmJryJj C¨Lj (r”) AxuJoL ßxJxJAKar k´KfÔJfJ ßY~JroqJj KmKvÓ xoJ\PxmT Fo. oMKymMr ryoJj oMKym Fr xnJkKfPfô IjMKÔf IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ßoRunLmJ\J-yKmV† xÄrKãf @xPjr oJjjL~J xÄxh xhxq ‰x~hJ \ÉrJ @uJC¨Lj. KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJ ßY~JroqJj \jPjfJ ßoJ” TJoJu ßyJPxj. ßoRunLmJ\Jr xrTJrL TPuP\r Iiqã c. l\uMu @uL. vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~ k´Plxr c. ‰x~h @vrJlár ryoJj, ßoRuJjJ oMlJöu ÉPxj oKyuJ

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787

kJ©L IJmvqT u§Pj 9 mZr iPr Im˙Jjrf S KmsPaPj TPu\ kzM~J V´J\MP~a kJP©r \jq kJ©L IJmvqTÇ kJ© jJoJ\L, nhs, x“ S jrKxÄhLr mJKxªJÇ m~x 34 S CófJ 5 láa 2 AKûÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. Sor 07904 936 393 Ko. IJmM fJPyr 07506 705 588 1/04/019


16 - 17

29 March - 04 Aoril 2019

TjqJ-\J~J-\jjL S KmPjJhj KmnJV

Ijjq FT Knjú

†iLv

WajJKa KZu uöJ\jT: cqJKj mP~u

\jìA k´vúKm≠ KZu ßrUJrÇ vKÜoJj fJKou IKnPjfJ ß\KoKj VPjvj S ßfPuè IKnPj©L kMJnqJuLr WPr ßrUJr \jì 1954 xJPuÇ fPm ßrUJr oJP~r KZu jJ KmmJKyf ˘L KyPxPm ˝LTíKfÇ ßx TJrPeA ßrUJr \Pjìr kPr mJmJr ˝LTíKf ßoPuKjÇ KkfJr ˝LTíKf KZKjP~ KjP~ Kj~Kf oMYKT yJxPuS ßrUJ ßxA yJKxPTA KlKrP~ KhPf ßkPrPZj \Pjìr oJ© 40 mZr krÇ KjP\r ßpJVqfJ~ TµTJTLet mKuCPcr vÜ KxÅKzèPuJ YPz ßrUJ fUj xJlPuqr vLPwtÇ

25 oJYt - ÈP\ox m¥' KxKrP\r YJrKa ZKm ÈTqJKxPjJ rP~u', ÈPTJ~J≤Jo Im ßxJuJx', ÈÛJAlu' S ÈP¸TasJ' kKrYJujJ TPrKZPuj yKuCc KjotJfJ cqJKj mP~uÇ krmftL ZKm m¥ 25S fJÅr kKrYJujJ TrJr TgJ KZuÇ KmUqJf YuKó© KxKr\Ka ßgPT KjP\r KmhJP~r WajJPT KmrJa uöJr mPu oPj TrPZj cqJKjÇ Vf mZPrr @VPˆ k´PpJ\TPhr xPñ ofKmPrJPir TJrPe KfKj KY©jJaqTJr \j yP\r xPñ m¥ 25 ZKm ßgPT ßmKrP~ @PxjÇ IgY xmKTZM KbTbJT gJTPu KcPx’PrA ÊKaÄ ÊÀ yS~Jr TgJ KZuÇ xŒ´Kf FTKa oqJVJK\jPT ßhS~J xJãJ“TJPr cqJKj mP~u mPuj, ÈKY©jJaqTJPrr xPñ @Ko TJ\ TrKZuJoÇ k´T· ßgPT xPr @xJr ßTJPjJ k´˜MKfA @oJr KZu jJÇ KT∂á @oJPhr xPñ TJ\ TrPf fJrJ (k´PpJ\T) YJ~KjÇ \j y\ @r @Ko pJ TrKZuJo, @oJr FUPjJ oPj y~ nJPuJ KTZM yKòuÇ KT∂á fUPjJ ßxaJ YNzJ∂ KTZM KZu jJÇ KY©jJaqTJPrr xPñ TJP\ @kjJPT k´Kâ~JaJr Skr KmvõJx rJUPf y~Ç' KT∂á k´PpJ\TPhr xPñ ßxA mKjmjJaJA yKòu jJ cqJKj S \PjrÇ fPm ^JPouJaJ KbT TL yP~KZu, ßx xŒPTt KTZMA mPujKj cqJKj mP~uÇ m¥ 25 oMKÜr @PV ßxaJ muJ jJKT KbT yPm jJÇ cqJKj mPuj, È@Ko \JKj jJ ßTKr (jfMj kKrYJuT ßTKr ß\JK\ lMTMjJVJKT) TL TrPf pJPòÇ fJr TJZ ßgPT FTKa xMªr mJftJ ßkP~KZ FmÄ @Ko fJPT ÊnTJojJS \JKjP~KZ...kMPrJ WajJ @xPu FTaJ KmrJa uöJrÇ' cqJKj mP~Pur YJrKa ZKmr oPfJ jfMj ZKmKaPfS ÈK\PrJ K\PrJ ßxPnj' YKrP© IKnj~ TrPZj

KÆfL~ ˝JoLr @PrT ˘Lr TgJ \JPjj jJ xJuoJ 26 oJYt - F mZPrr ÊÀPf ßTîJ\@k S~JjUqJf ßoRxMoL @TfJr xJuoJ KÆfL~ KmP~r UmrKa xÄmJhoJiqPor TJPZ \JKjP~KZPujÇ o~ojKxÄPyr yJuM~JWJPar ßZPu xJjJCuäJy jNPr xJVrPT KmP~ TPrKZPujÇ KmP~r Umr k´TJPvr Kfj oJx kr \JjJ ßVu, xJuoJr mftoJj ˝JoL @PVA @PrTKa KmP~ TPrPZjÇ TémJ\JPrr ßoP~, dJTJr ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLr xPñ 2014 xJPur 3 \Mj KmP~ y~ fJÅrÇ k´go ˘LPT jJ \JKjP~A KfKj xJuoJPT KmP~ TPrjÇ xÄmJhoJiqPo xJuoJr xPñ xJVPrr KmP~r UmrKa k´TJPvr krA k´go ˘Lr kKrmJr Kmw~Ka \JjPf kJPrÇ KmP~r Umr k´TJPvr @PVA TémJ\Jr jJrL S KvÊ KjptJfj hoj asJAmMqjJu-1-F xJVPrr k´go ˘Lr oJ mJhL

ßcKjP~u ßâVÇ @rS @PZj rJul Kljx, jJSKo yqJKrx S ßmj ÉAPvJÇ xN©: Koc ßc

yP~ oJouJ TPrjÇ UmrKa KjKÁf TPrPZj xJVPrr k´go ˘Lr kKrmJPrr xhxqrJÇ xJVPrr k´go ˘Lr kKrmJr \JjJ~, Vf 7 IPÖJmr xJVr u¥j pJjÇ ßxKhj hMA kKrmJPrr xhxqrJ fJÅPT dJTJr y\rf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr KmhJ~ \JjJjÇ u¥Pj ßkRÅZJr kr xJVr KjP\ ßgPT ßpJVJPpJV TPrjKjÇ fJÅr Umr \JjPf ßlJj TrJ yPu UJrJk mqmyJr TrPfjÇ TgJmJftJS xPªy\jT oPj yPf gJPTÇ @P˜ @P˜ xŒTt UMm mJP\ @TJr iJre TPrÇ mJiq yP~A Vf mZPrr 19 jPn’r TémJ\Jr jJrL S KvÊ KjptJfj hoj asJAmMqjJu-1-F oJouJ TrJ y~Ç k´go ˘Lr kKrmJPrr xhxqrJ muPZj, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL xJVr S fJÅr mJmJ-oJPT UMÅ\PZÇ Imvq F mqJkJPr xJVPrr ˘L xÄVLfKv·L xJuoJ mPuPZj, fJÅr ˝JoL FUj u§Pj @PZjÇ xJuoJr ˝JoL xJjJCuäJy jNPr xJVPrr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJ j’r 254Ç jJrL S KvÊ KjptJfj hoj @Aj 2000

ßUPkPZj vJmJjJ @\Ko

ZKmKar oMKÜ @aTJPf KjmtJYj TKovjPT KYKb KhP~PZ TÄPV´x, KcFoPT S KxKkFoÇ fJPhr oPf, ZKmKa @xPu jPrªs ßoJKh S KmP\Kkr kPrJã k´YJrÇ

oMKÜr @PVA ßxrJ ÈPjJamMT'!

26 oJYt - AÄPrK\Pf FTKa TgJ @PZ ÈAl uJAl KVnx ßuoj, ßoT ßuoPjc IqJ¥ KcsÄT Aa'Ç mKuCPcr KYrxmM\ IKnPj©L ßrUJr \jq TgJKa @kJho˜T xKfqÇ \Pjìr kr ßgPT 64Ka mx∂ ImKi \LmPjr ZMPz ßhS~J KfrèPuJPT xJyPxr xPñ k´Kfyf TPr FKVP~ YPuPZj Kj\ xãofJ~Ç ßYjúJA ßgPT \LmPjr xºJPj fUjTJr ßmJP’Pf ZMPa @xJ FT TívTJ~ KTPvJrL kMÀwvJKxf mKuCPc rJ\fô TPrPZj YJr hvPTrS ßmKv xo~ iPrÇ xJÄmJKhT A~JKxr CxoJPjr ÈPrUJ, Kh @jPaJfl ߈JKr' mAP~ ßhUJ KoPuPZ Knjú FT ßrUJrÇ ßp ßrUJ k´TífA FT\j ßpJ≠J, FT\j nJjMPrUJÇ \jìA k´vúKm≠ KZu ßrUJrÇ vKÜoJj fJKou IKnPjfJ ß\KoKj VPjvj S ßfPuè IKnPj©L kMJnqJuLr WPr ßrUJr \jì 1954 xJPuÇ fPm ßrUJr oJP~r KZu jJ KmmJKyf ˘L KyPxPm ˝LTíKfÇ ßx TJrPeA ßrUJr \Pjìr kPr mJmJr ˝LTíKf ßoPuKjÇ KkfJr ˝LTíKf KZKjP~ KjP~ Kj~Kf oMYKT yJxPuS ßrUJ ßxA yJKxPTA KlKrP~ KhPf ßkPrPZj \Pjìr oJ© 40 mZr krÇ KjP\r ßpJVqfJ~ TµTJTLet mKuCPcr vÜ KxÅKzèPuJ YPz ßrUJ fUj xJlPuqr vLPwtÇ mKuCPcr IÛJr KluìPl~JPrr kMrÛJPrr @xr mPx oJhsJP\ 1994 xJPuÇ FA IjMÔJPj ß\KoKj VPjvjPT @\Lmj xÿJjjJ ßhS~J y~Ç mJmJr yJPf @\Lmj xÿJjjJr kMrÛJr fMPu ßhj fJÅr ˝LTíKf jJ kJS~J TjqJ ßrUJÇ \Pjìr kr ßgPT ßp x∂JjPT ˝LTíKf ßhjKj, KluìPl~JPrr nrJ @xPr yJ\JPrJ ßuJPTr oJP^ ß\KoKj ßxA

TjqJ xŒPTt mPuj, È@Ko UMKv FA kMrÛJrKa ßmJP’ ßgPT @xJ @oJr Kk´~ x∂JPjr TJZ ßgPT KjPf ßkPrKZÇ' yJ\Jr ßuJPTr nrJ @xPr mJmJr ßhS~J FA ˝LTíKf \~ TPr Kj~KfPT \jìãPer ßxA oMYKT yJKxaJ KlKrP~ ßhj Km\K~jL ßrUJÇ \LmPjr ßZJamz YJS~J-kJS~J KjP~ @orJ pJrJ yfJvJr xJVPr xJÅfPr ßmzJA, fJPhr \jq ßrUJr FA ˝LTíKf @hJ~ FT Ijjq IjMPk´reJÇ hJKrPhsqr xPñ pM≠ TPr ‰vvm ßkKrP~ pUj ‰TPvJPr, fUPjJ Kj~Kfr xMk´xjúfJr ßhUJ kJjKj ßrUJÇ xÄxJr @r oJP~r Ee ßoaJPjJr k´P~J\Pj 14 mZr m~PxA rKXj YuKó© \VPfr IºTJr KxÅKz mJAPf ÊÀ TPrj KfKjÇ jJjJj YzJAáCfrJA ßkKrP~ ßrUJ yP~ SPbj fJÅr Z~ xhPxqr kKrmJPrr @PuJÇ ßrUJ fJÅr kKrmJrPT FTJA FKVP~ KjP~ FPxPZjÇ kKrmJPrr hJK~fô ßjS~J FA jJrL KjP\A mPuPZj, ÈPmKvr nJV xo~ @Ko KZuJo @oJr nJAPmJjPhr oJ, FojKT @oJr oJP~rS oJÇ' PrUJrKXj khtJ~ uJxqo~L ßrUJr @Pmhj, jJY, IKnj~ @rS IPjT KTZMPf KfKj \MPz @PZj mz \J~VJÇ fJÅr mqKÜVf \Lmj TP~T hvT iPr yP~KZu FTKa ßhPvr \JfL~ AxMqÇ fPm xmKTZMr I∂rJPu kMJnqJuLr kKrmJrPT TPbJr kKrvso TPr @VPu rJUJ ßp ßrUJ, ßxA jJrL Ijq @r xmJr \jq ChJyreÇ mMPzJ m~Px ßZPu hJK~fô ßjPm pJÅrJ nJPmj, fJÅPhr \jqS ChJyre KfKjÇ FT jJrLr FTKa kKrmJPrr TftJ yP~ SbJr FA V· xoJP\r ßxA xmJr \jqA IjMPk´reJ, pJÅrJ ßoP~Phr

FUPjJ KkKZP~ rJPUjÇ xlu ßrUJr UqJKf IPjT ßYJPU ˝kú \JVJ~Ç IPjT \LmjPT IjMk´JKef TPrÇ fPm xlufJr ßp YNzJ~ ßrUJPT ßhUJ pJ~, ßxA kgaJ ffaJA TµTJTLet KZuÇ 14 mZPrr KTPvJrLr TqJPorJr xJoPj k´go hJÅzJPjJ KZu FT KmmsfTr WajJÇ k´go KhPjr ÊKaÄP~ ßrUJPT ßTJPjJ KTZM jJ \JKjP~ kKrYJuT @P~J\j TPrj FTKa ÈYMoM hívq'Ç TqJPorJr xJoPj IfKTtf xy-IKnPjfJr ßx @Yre, kMPrJ ÊKaÄ ßxPar xm TotLr CuäJPx YMkPx pJ~ TívTJ~ KTPvJrLÇ fPm TqJPorJr xJoPj kMÀwvJKxf mKuCPcr ßxA @YoTJ @YrPe ßyPr KVP~ yJKrP~ pJjKj KfKjÇ xm k´Pvúr xm \mJm ßoJTJKmuJ TPr FKVP~ ßVPZj xoJ∂rJPuÇ ßrUJr IKnj~ TUPjJ k´vÄxJ TMKzP~PZ, TUPjJ xoJPuJYjJÇ KjP\PT mJrmJr ßnPX VPzPZj KfKjÇ fJÅr ßkvJr k´P~J\Pj yP~ CPbPZj Knjú FT\jÇ TqJPorJr ßkZPjr \LmPjr YzJA-CfrJA YPuPZ xoJ∂rJPuÇ mJrmJr xŒPTt \KzP~ k´fJKrf yP~PZj, KlPr FPxPZj fPm xÄxJr mJÅiJ y~KjÇ kPr pUj KhKuär mqmxJ~L oMPTPvr xPñ Wr mJÅPij, ßxUJPjS iJÑJ @Px KTZMKhj krAÇ Frkr oMPTPvr @®yfqJ~ È\JfL~ cJAKj'Pf kKref yj ßrUJÇ mKuCPcr vJPyjvJy IKofJPnr xPñ Èk´vúKm≠' xŒTt KjP~S FUj kpt∂ \·jJr ßTªsKmªMPf gJPTj KfKjÇ fPm \LmPjr FA ßp xm C™Jj-kfj, ßrUJ fJ xJoPuA yP~ CPbPZjÇ fJA ßTmu IKnj~ ßkvJ mJ ÀkJKu \VPf j~, 31 kOÔJ~

26 oJYt - xJuoJj UJPjr yJf iPr Fr @PV FTJKiT jfMj oMU mKuCPc pMÜ yP~PZÇ xŒ´Kf fJÅr ßmJj IKktfJr ˝JoL @~Mv votJS FPxPZj YuKóP©Ç ZKmr jJo ÈuJnpJ©L'Ç ZKmKa k´PpJ\jJ TPrPZj mKuCPcr ÈnJA\Jj'Ç KT∂á xJuoJj UJPjr @vLmtJh ßkP~S @~Mv votJ KTÄmJ fJÅr ZKm ßfoj @vJ \JVJPf kJPrKjÇ FmJr xJuoJj UJj @rS FTKa jfMj \MKa CkyJr KhPòj mKuCcPTÇ FrA oPiq xmJA ß\Pj ßVPZj, k´PpJ\T xJuoJj UJPjr jfMj F ZKmr jJo ÈPjJamMT'Ç KmaJCPj FA hMA jmJVf yPuj k´jMfj S \Kyr ATmJuÇ fPm k´jMfPjr @rS FTaJ kKrY~ @PZÇ KfKj KTÄmhK∂ IKnPj©L jMfPjr jJfKj @r IKnPjfJ ojLv mPyPur ßoP~Ç PasuJr oMKÜr kr ßgPT xJuoJj UJPjr ÈPjJamMT' rLKfoPfJ @PuJKYf yPòÇ @AFoKmKcr k´KfPmhj IjMpJ~L, FrA oPiq ZKmKa xlu yS~Jr pPgÓ x÷JmjJ ‰fKr yP~PZÇ @AFoKmKc xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo FA fgq ßv~Jr TPrPZÇ ÈPjJamMT' ZKmKa KWPr YuKó©Pk´oLPhr oPj @V´y âov mJzPZÇ ZKmKa kKrYJujJ TPrPZj \JfL~ kMrÛJr\~L kKrYJuT KjKfj TJÑrÇ TJvìLPrr IkJr ßxRªPptr oPiq FT fÀe-fÀeLr Ijq iJrJr ßk´o KjP~ ZKmr V·Ç VP·r jJ~T-jJK~TJ TKmr @r KlrPhRx FPT IkrPT jJ ßhPUA kr¸Prr ßk´Po kPzÇ fPm F ZKmr mJzKf @Twte FT^JÅT UMPh Kv·LÇ 29 oJYt ZKmKa oMKÜ kJPòÇ

ÈãoJyLj jOvÄxfJ' dJTJ, 26 oJYt : rSvj \JKor 1971 xJPu pPvJr ß\uJ~ kJKT˜JPjr k´vJxT KZPujÇ kPr kJKT˜Jj xrTJPrr ßlcJPru ßxPâaJKr KyPxPm Imxr ßjjÇ xJÄmJKhT fJKrT UJj 1971 xJPu ßkvJVf hJK~fô kJuj TPr Y¢V´Jo xoMhsmªr ßgPT ßvw TJPVtJ KhP~ kJKT˜JPj ßlrf pJjÇ 1971 xJPu ßoJ~JPöo UJj KZPuj ÛMuZJ©Ç mJmJ KZPuj kJKT˜Jj xJoKrT mJKyjLr Cókh˙ TotTftJÇ dJTJ TqJ≤jPo≤ fJÅrJ KZPuj ß\jJPru Kj~JK\r k´KfPmvLÇ @r fJPrT lJfJy ßuUT S TuJKoˆÇ fJÅrJ UMm TJZ ßgPT ßhPUPZj oMKÜpM≠PTÇ oMKÜpMP≠r ßxA KhjèPuJr TgJ fJÅrJ metjJ TPrPZjÇ fJÅPhr ßxA IKnùfJr TgJ KjP~ FTKa k´JoJeqKY© ‰fKr TPrPZj

TJjJcJk´mJxL KjotJfJ lM~Jh ßYRiMrLÇ jJo ÈãoJyLj jívÄxfJ'Ç ÈãoJyLj jívÄxfJ' k´JoJeqKY© KjP~ lM~Jh ßYRiMrL \JjJj, FA YJr kJKT˜JKjr metjJ~ CPb FPxPZ mJXJKu \jPVJÔLr Skr kJKT˜JPjr vJxT ßVJÔLr ‰mwoqoNuT @Yre, KjkLzj, ßvJwe, \JKfr KkfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj KjP~ KogqJYJr @r oyJj oMKÜpMP≠ kJKT˜JKjPhr ÆJrJ xÄWKaf mJXJKu jJrL KjptJfj, iwte, VeyfqJ S uMakJPar WajJÇ FxmA rP~PZ k´JoJeqKY©KaPfÇ lM~Jh ßYRiMrL @rS \JjJj, FA YJr kJKT˜JKj KmKnjú xo~ KmPvõr KmKnjú KoKc~J~ mJXJKu \jPVJÔLr Skr Kjoto IfqJYJPrr TgJ k´KfmJhL TP£ fMPu iPrPZjÇ

Fr 11 (V), 11 (V)/30 iJrJ~ fJÅr KmÀP≠ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ F oJouJ~ xJuoJr KÆfL~ ˝JoL xJjJCuäJy jNPr S fJÅr mJmJ-oJPT @xJKo TrJ yP~PZÇ @xJKoPhr ßV´¬JPrr \jq o~ojKxÄPyr yJuM~JWJa gJjJ~ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ kJKbP~PZj TémJ\Jr ß\uJ S hJ~rJ \\ F FAY Fo oJyoMhMr ryoJjÇ oJouJr KmmreLPf CPuäU TrJ yP~PZ, 2014 xJPur 3 \Mj xJjJCuäJy jNPr xJVPrr xPñ TémJ\JPrr ßoP~r 20 uJU aJTJ TJKmPj KmP~ y~Ç dJTJr FTKa ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLPT KmP~r kr ßgPT jJjJnJPm ßpRfMPTr \jq YJk KhPf gJPTj xJVrÇ vJrLKrTnJPm KjptJfj TrPf gJPTjÇ ßoP~r TgJ KY∂J TPr xJVrPT 3 KTK˜Pf 10 uJU ßhjÇ ßxA aJTJ~ xJjJCuäJy jNPr xJVr pMÜrJP\q ÈmJr IqJa u' kzPf pJjÇ Fr oPiq mJÄuJPhPv FPx TJCPT jJ \JKjP~ xJVr ßTîJ\@k fJrTJ xJuoJPT ßVJkPj KmP~ TPrj FmÄ KjP\PT IKmmJKyf hJKm TPrjÇ

25 oJYt - FmJr ßUPkPZj vJmJjJ @\KoÇ mKuCPcr FA hJkMPa S mwtL~Jj IKnPj©L mPuPZj, ÈKkFo jPrªs ßoJKh' ZKmPf APò TPr FmÄ CP¨vqk´PeJKhfnJPm VLKfTJr KyPxPm fJÅr ˝JoL \JPnh @UfJPrr jJo mqmyJr TPrPZj KjotJfJrJÇ KfKj hJKm TPrPZj, ÈhvtPTr oPj nMu iJreJ ‰fKrr \jq Foj kKrT•jJ TrJ yP~PZÇ' Vf mMimJr nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhPT KjP~ ‰fKr FA ZKmr ßasuJr k´TJv TrJ yP~PZ Ka-KxKrP\r ACKaCm YqJPjPuÇ ZKmr ßasuJPrr ßvw KhPT rP~PZ Kv•L S TuJTMvuLPhr jJoÇ ßxUJPj VLKfTJr KyPxPm rP~PZj \JPnh @UfJr, k´xNj ßpJKv, xoLr, IPnªsTMoJr CkJiqJ~, xrhJrJ, ßkKr K\ FmÄ uJnrJ\Ç IgY \JPnh @UfJr \JKjP~PZj, KfKj FA ZKmr \jq ßTJPjJ VJj ßuPUjKjÇ Vf ÊâmJr nJrPfr k´UqJf TKm S VLKfTJr \JPnh @UfJr aMAaJPr KuPUPZj, ÈZKmr ßkJˆJPr VLKfTJr KyPxPm @oJr jJo ßhPU ImJT! @Ko ßfJ ÍKkFo jPrªs ßoJKh" ZKmr \jq ßTJPjJ VJjA KuKUKjÇ' aMAaJPr vJmJjJ KuPUPZj, ÈPmJ^J pJPò, xMKjKhtÓ kKrT•jJ TPr oJjMwPT KogqJ ßmJ^JPjJr ßYÓJ TrJ y~ ßp k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr \jq \JPnh VJj KuPUPZjÇ' vJmJjJ @\Ko S \JPnh @UfJr\JjJ ßVPZ, ÈKkFo jPrªs ßoJKh' ZKmPf ßp VJjKa mqmyJr TrJ yP~PZ, ßxA ÈBvõr

@uäJy ßfPr \JyJÅ ßoÅ' VJjKa \JPnh @UfJr ÈjJAK≤j ßlJrKa ßxPnj: hq @gt' ZKmr \jq KuPUKZPujÇ VJjKaPf xMr TPrj F @r ryoJjÇ ZKmKa oMKÜ ßkP~KZu 1999 xJPuÇ vJmJjJ @\Ko aMAaJPr KuPUPZj, ÈVJjKa @xPu hLkJ ßoyfJr ßxA ZKm ßgPT ßjS~J yP~PZÇ' ÈKkFo jPrªs ßoJKh' ZKmr k´PpJ\T xªLk KxÄ xÄmJhoJiqoPT \JKjP~PZj, \JPnh @UfJPrr ßuUJ kMPrJPjJ FTKa VJj fJÅrJ mqmyJr TPrPZjÇ ßxR\jqmvf fJA fJÅr jJo VLKfTJPrr fJKuTJ~ rJUJ yP~PZÇ FKhPT \JPnh @UfJPrr kr mKuCPcr @PrT k´UqJf VLKfTJr k´KfmJh \JKjP~PZjÇ KfKj xoLr I†jÇ ÈKkFo jPrªs ßoJKh' ZKmr VLKfTJPrr fJKuTJ~ rP~PZ fJÅr jJoSÇ oM’JAP~r FTKa kK©TJPT xoLr mPuPZj, È\JPnh @UfJPrr aMAa ßhUJr kr @Ko fJÅPT ßlJj TPr Kmw~Ka KjP~ @PuJYjJ TPrKZÇ ZKmr kKrYJuT mJ ßk´JcJTvj yJCx ßgPT FA ZKmPf TJ\ TrJr \jq @oJr xPñ TUPjJ ßpJVJPpJV TrJ y~KjÇ @Ko mM^Pf kJrKZ jJ, ZKmPf ßTj @oJr jJo mqmyJr TrJ yPòÇ' KfKj hJKm TPrPZj, ZKmPf fJÅr ßuUJ kMPrJPjJ ßTJPjJ VJjS mqmyJr TrJ y~KjÇ @VJoL 5 FKk´u oMKÜ kJPm jPrªs ßoJKhPT KjP~ ‰fKr mJP~JKkT ÈKkFo jPrªs ßoJKh-PˆJKr Im F KmKu~j Kkku'Ç nJrPf k´go hlJ ßuJTxnJ KjmtJYPjr KbT Z~ Khj @PV

ZKmKa oMKÜ ßhS~Jr Kx≠J∂ KjP~PZj KjotJfJrJÇ vJmJjJ @\Ko S \JPnh @UfJrFKhPT ZKmKar oMKÜ KjP~ FUj xÄv~ ‰fKr yP~PZÇ KjmtJYjL @YreKmKi \JKr yS~Jr kr k´iJjoπLr \LmjL KjP~ ‰fKr YuKó© 5 FKk´u oMKÜ ßkPf kJPr KT jJ, fJ UKfP~ ßhUPZ KjmtJYj TKovjÇ ÈKkFo jPrªs ßoJKh' ZKmr KmùJkj KhKuär FTKa xÄmJhkP© k´TJKvf yP~PZÇ Frkr xÄKväÓ xÄmJhk©PT TJre hvtJPjJr ßjJKav KhP~PZj kNmt KhKuä ßuJTxnJ ßTPªsr KraJKjtÄ TotTftJÇ KmùJkjKa KjmtJYj TKovPjr IjMoKf KjP~ ZJkJ yP~PZ KT jJ, fJ \JjPf YJS~J yP~PZÇ ZKmKar oMKÜ @aTJPf KjmtJYj TKovjPT KYKb KhP~PZ TÄPV´x, KcFoPT S KxKkFoÇ fJPhr oPf, ZKmKa @xPu jPrªs ßoJKh S KmP\Kkr kPrJã k´YJrÇ @rS \JjJ ßVPZ, ÈKkFo jPrªs ßoJKh' ZKmr kr @xPZ ÈfJxUª lJAux' jJPo @PrTKa ZKmÇ FA ZKmPf xJPmT k´iJjoπL uJumJyJhMr vJ˘Lr fJxUPª oífMqryxq KjP~ k´vú ßfJuJ yP~PZÇ IPjPTr oPf, FA ZKmr oiq KhP~ TÄPV´Pxr f“TJuLj ßjfíPfôr nNKoTJ KjP~ k´vú ßfJuJ yP~PZÇ ÈKkFo jPrªs ßoJKh' ZKmPf IKnj~ TPrPZj KmPmT SPmr~, ßmJoJj ArJjL, mJrUJ Kmˆ, oPjJ\ ßpJKv, \KrjJ S~JyJm, k´vJ∂ jJrJ~ej, rJP\ªs è¬, I†j vsLmJ˜m k´oMUÇ


18

˝J˙q

29 March - 04 Aoril 2019

SwMPi pçJ nJPuJ y~ pçJ ßrJPVr KYKT“xJ KjP~ \joPj IPjT ÃJK∂ rP~PZÇ KT∂á xKbT fgq yPuJ, pgJpg KYKT“xJ KjPu pçJ kMPrJkMKr nJPuJ y~Ç KuPUPZj mñmºM ßvU oMK\m ßoKcTqJu KmvõKmhqJuP~r mãmqJKi KmnJPVr ßY~JroqJj IiqJkT cJ. F ßT Fo ßoJvJrrl ßyJPxj pçJ mJ KaKm FTKa k´JYLj ßrJVÇ oJAPTJmqJTPaKr~Jo KaCmJrTMPuJKxx jJPor \LmJeMr xÄâoPe FKa yP~ gJPTÇ FKa Ifq∂ ßZJÅ~JPY ßrJVÇ 2014 xJPur \Krk oPf, KmPvõ k´KfmZr 96 uJU ßuJT xKâ~ pçJ ßrJPV @âJ∂ y~, pJPhr oPiq 15 uJUA oJrJ pJ~Ç mJÄuJPhPv k´KfmZr VPz Kfj uJU ßuJT pçJ~ @âJ∂ y~, Fr oPiq 70 yJ\Jr oJrJ pJ~Ç jfMj ßrJVLPhr 2.2 vfJÄv S kMrPjJ ßrJVLPhr 15 vfJÄv kJS~J pJ~ oJKficsJV ßrKxˆqJ≤ (FoKc@r) mJ SwMi k´KfPrJiL pçJPrJVLÇ pçJr C“kK• \LmJeM : ßmÅPY gJTJr \jq k´YMr IKéP\j uJPV mPu pçJ ßrJPVr \LmJeMr @hvt ˙Jj yPuJ lMxlMxÇ FA \LmJeM 15-20 WµJ~ KÆèe y~Ç ÊÏ Im˙J~ FA \LmJeM TP~T x¬Jy ßmÅPY gJTPf kJPrÇ lMxlMPxr \LmJeM ±ÄxTJrL ßTJw oqJPâJPl\ FA \LmJeM ±Äx TrPf kJPr jJÇ xÄâoe : pçJPrJVLr TJKv, yJÅKY, TgJ muJ, gMgM AfqJKhPf pçJr \LmJeM mJ~Mo§Pu ãMhs TeJ yP~ k´Pmv TPrÇ FA TeJ @TJPr 1-5 oJAPâJKoaJr yP~ gJPT, ßpèPuJ 10 lMa hNrfô kpt∂ mJfJPx ZzJPf kJPrÇ FTmJr TJKv KhPu k´J~ 10 yJ\Jr \LmJeM mJfJPx @PxÇ krLãJ TPr ßrJVL pKh ߲~Jr kK\Kan y~, fPm FA \LmJeMr xÄâoe xmPYP~ ßmKv y~Ç Frkr Kj”võJPxr oJiqPo KjTamftL IPjqr lMxlMPx dMPT KVP~ xÄâoe WaJ~Ç ßrJV KjetP~r @PVA FT\j pçJPrJVL TokPã 15-20 \j xM˙ oJjMwPT xÄâKof TPr gJPTÇ VÀr TJÅYJ hMi ßUPuS pçJr \LmJeM IPπ xÄâoe TrPf kJPrÇ F ZJzJ cJ~JPmKax, KTcKj KmTu, mÄvVf TJre, ßTPoJPgrJKk k´P~JV, KuPœJoJ, iNokJj, ßmKv m~x, hLWtKhj ߈rP~c ßxmj, KrCoJaP~c @gstJAKax ßrJVLPhr AjKlîKéoqJm mqmyJrxy jJjJ TJrPe ßrJV k´KfPrJi ãofJ TPo KVP~ 5-10 nJV ßãP© pçJ yPf kJPrÇ 90 vfJÄv xÄâoPer ßãP© ßTJPjJ CkxVt gJPT jJ FmÄ \LmJeM xM¬Jm˙J~ gJPTÇ krmftL xoP~ FPhr 5-10 vfJÄv pçJ~ @âJ∂ y~, pJPT ßkJˆ k´JAoJKr mJ Kr-IqJKÖPnvj KaKm mPuÇ k´TJrPnh lMxlMxL~ pçJ : 80 vfJÄv ßrJVLr ßãP© pçJ @âJ∂ y~ lMxlMPxÇ lPu pçJ ßrJPVr uãe lMxlMPx ßmKv k´TJv kJ~Ç F ZJzJ ßhPyr ßpPTJPjJ IPñS pçJ yPf kJPrÇ FojKT IVúqJv~, gJArP~c, oJÄxPkKv S ÂhpPπr ßkKvPfS TUPjJ TUPjJ pçJ y~Ç lMxlMxmKyntNf pçJ : pKh lMxlMPx pçJr ßTJPjJ IK˜fô jJ gJPT fPm Ijq Iñ ßpoj∏käMrJ, KuœPjJc, yJz AfqJKhPf pçJ yP~ gJPTÇ FTP© fJPhr lMxlMxmKyntNf pçJ mPu, pJ Imvq ßZJÅ~JPY j~Ç @mJr ßrJVLr TJKvPf pçJr \LmJeMr CkK˙Kfr Skr pçJPrJVLPhr hMA nJPV nJV TrJ y~Ç P˛~Jr kK\Kan : pKh ßrJVLr ßväÚJr hMKa joMjJr I∂f FTKaPf pçJr \LmJeM kJS~J pJ~, ßx ßãP© ßrJV ZKzP~ kzJr @vïJ ßmKv gJPTÇ P˛~Jr ßjPVKan : pKh ßrJVLr ßväÚJr hMKa joMjJ~A pçJr \LmJeM kJS~J jJ pJ~, ßx ßãP© \LmJeM ZzJPjJr @vïJ To gJPTÇ CkxVt FT-fífL~JÄv ßrJVLr pçJr uãe k´TJv kJ~ k´JgKoT pçJ~Ç ßmKvr nJV ßrJVLrA ßTJPjJ uãe gJPT jJÇ pçJr xJiJre uãeèPuJ yPuJ∏ ❚ WMxWMPx \ôr y~, pJ xºqJ~ @Px @mJr oJ^rJPf WJo KhP~ ZJPzÇ ❚ mMPTr oJ^UJPj, mMPTr kJPv, TUPjJ KkPbr oJ^UJPj mqgJ y~Ç ❚ UJmJr KVuPf TÓ y~Ç ❚ xJiJref ÊÏ TJKv y~Ç TUPjJ yuMh ßväÚJ mJ rÜKoKvsf y~ mJ TJKvr xPñ rÜ pJ~Ç ❚ lMxlMPxr xÄâoe, lMxlMPxr mJAPrr khtJ~ kJKj, kMÅ\ mJ mJfJx \oJ yP~ võJxTÓ yP~ gJPTÇ ❚ vrLr IKfhMmtu y~Ç ❚ ßhPyr S\j TPo pJ~Ç

F ZJzJ k´PV´Kxn k´JAoJKr pçJr KTZM ßãP© ßrJV k´KfPrJi ãofJ To gJTJr TJrPe ßhPyr jJjJ IPñ pçJr \LmJeM ZKzP~ kPz FmÄ KjPoúJÜ ßrJPVr C“kK• WaJPf kJPrÇ ßpoj∏ ßoKjj\JAKax : oK˜PÏr khtJ~ pçJr \LmJeMr xÄâoe y~Ç ßrJVL IùJj yP~ kPz, oJgJ mqgJ y~, mKo y~Ç V´LmJ mJ WJPz uKxTJV´K∫r k´hJy : V´LmJ mJ WJPzr KuœPjJPc pçJr \LmJeM xÄâKof y~Ç V´LmJr V´K∫ lMPu pJ~Ç ßhPyr Ijq \J~VJ~S V´K∫ lMuPf kJPrÇ ßkKrTJctJAKax : yJPatr mJAPrr khtJ~ pçJr \LmJeM xÄâoe TPrÇ FPf mMPT mqgJ y~Ç yJPatr YJrKhPTr khtJ~ kJKj \Po yJPatr TJP\ KmW&j WaJ~Ç KoKu~JKr KaKm : pçJ \LmJeM rÜmJKyf yP~ ßhPyr KmKnjú IPñ ãMhs KoPua hJjJr oPfJ ãf ‰fKr TPrÇ kMj”xKâ~Tre pçJ : xM¬ pçJPrJVLr 10 vfJÄv \LmPjr ßpPTJPjJ xo~ ßhPyr KmKnjú IPñ ßpoj∏lMxlMx, yJz, KTcKj AfqJKhPf pçJr \LmJeMr xÄâoe WaJ~Ç F ßãP© IPjT KmuP’ ßrJPVr uãe k´TJv kJ~Ç krLãJ-KjrLãJ pçJ yPuS IPjT xo~ ßfoj ßTJPjJ uãe k´TJv kJ~ jJÇ fPm WMxWMPx \ôr, S\j ysJx AfqJKh TJrPe xPªy yPu KYKT“xPTr krJoPvt KTZM krLãJ-KjrLãJ TPr ßhUJ CKYfÇ F rTo KTZM krLãJKjrLãJ yPuJ∏mMPTr Fé-Pr, ßväÚJ krLãJ, ßväÚJr TJuYJr S ßxjKxKaKnKa, oJjPaJ krLãJ, msÄPTJxTKk, KxKa ÛqJj YJKuf FlFjF, TJuYJr, FKcPjJxJAj KcFoJAPj\ (FKcF), ßxPrJuK\TqJu ßaˆ AfqJKhÇ KYKT“xJ FTxo~ muJ yPfJ, ÈpçJ yPu rãJ jJAÇ' fPm FUj muJ yPò, ÈpçJ nJPuJ y~Ç' kptJ¬ KYKT“xJ~ k´J~ xm ßrJVL KjrJo~ uJn TPrÇ KYKT“xJ jJ KjPu mrÄ 25 nJV ßrJVL oJrJ pJ~Ç FoKc@r pçJ~ S FAcx @âJ∂ pçJPrJVLr oífMqyJr ßmKvÇ pçJ ßrJPVr \jq k´YKuf jJjJ KYKT“xJ rP~PZÇ ßpoj∏ jfMj ßrJVLr KYKT“xJ : jfMj ßrJVLPhr KrlJoKkKxj,

@APxJjJ~JK\c, kJArJK\jJoJAc S AgJoKmCaJou∏FA YJrKa SwMi KhP~ KYKT“xJ TrJ y~Ç KYKT“xJr ßo~Jh xJiJref Z~ oJxÇ kMrPjJ ßrJVLr KYKT“xJ : SkPrr YJrKa SwMPir xPñ AjP\Tvj ߈skPaJoJAKxj ßpJV TPr ßoJa @a oJx KYKT“xJ ßhS~J y~Ç oJKficsJV k´KfPrJiL (FoKc@r) pçJ : F ßãP© pçJr KYKT“xJ 1824 oJx TrJ y~Ç AjP\Tvj S UJmJPrr SwMi KoKuP~ k´J~ Z~-xJfKa SwMi KmKnjú ßo~JPh k´J~ hMA mZr ßrJVLPT ßhS~J pJ~Ç krJovt S xfTtfJ ❚ ßrJVLPT pgJpg kMKÓTr UJmJr KhPf yPmÇ ❚ ßväÚJ~ \LmJeMmJyL pçJr ßãP© ßrJVLPT I∂f hMA x¬Jy @uJhJ rJUPf yPmÇ ❚ ßrJVLr ßväÚJ ßpUJPj-PxUJPj ßluJ pJPm jJÇ ❚ oMPU xm xo~ oJÛ mqmyJr TrJ CKYfÇ ❚ KYKT“xJ YuJTJuLj ßrJVLPT Kj~Kof lPuJ@Pk rJUPf yPmÇ xJiJref KYKT“xJr hMA ßgPT YJr x¬JPyr oPiq \ôr TPo pJ~, UJmJPr ÀKY @Px, S\j mJzPf gJPTÇ F irPjr CjúKf KhP~ ßmJ^J pJ~, ßrJVLr KYKT“xJ xKbT yPòÇ ❚ pçJr SwMPi ßTJPjJ kJvõtk´KfKâ~J ßhUJ KhPu ßpoj : \K¥x, ßYJPU ^JkxJ ßhUJ, oJgJ ßWJrJ, kJP~ KvrKvr TrJ S ImvfJ yPu fJ“ãKeT KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ pçJ k´KfPrJPi TreL~ ❚ k´KfKa KvÊPT xo~oPfJ KmKxK\ KaTJ ßhS~J CKYfÇ ßTjjJ FA KaTJ KvÊPT pçJr xÄâoe ßgPT 20 ßgPT 60 vfJÄv rãJ TrPf kJPrÇ FojKT ßTJPjJ TJrPe pçJ xÄâKof yPuS pçJ ßgPT k´KfPrJi TPrÇ kJvJkJKv vrLPr pçJr \LmJeMr Km˜Jr ßrJi TPrÇ ❚ ßTJPjJ pçJPrJVL (KmPvwf ߲~Jr kK\Kan) vjJÜ yS~Jr @PV @PrJ 15-20 \jPT xÄâKof TPr gJPTÇ fJA Fr Km˜Jr ßrJPi ßrJVLPT hs∆f KYKT“xJr @SfJ~ @jJ CKYfÇ ÊiM fJ-A j~, pçJPrJVLr xĸPvt pJrJ gJTPm mJ pJrJ kKrYptJ TrPm, fJPhrS xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ ❚ oJ pçJPrJVL yPu ImvqA KvÊPT pçJ k´KfPrJiL KYKT“xJ KhPf yPmÇ

xyJ~T UJmJrhJmJr pçJ KjrJoP~ Kj~Kof SwMi ßxmPjr kJvJkJKv ßrJVLr UJhqJnqJPxr KhTKaS UMm èÀfôkNetÇ fJA ß\Pj rJUJ hrTJr, pçJPrJVLr UJhqfJKuTJ ßToj yS~J CKYfÇ krJovt KhP~PZj ßT~Jr ßoKcTqJu TPu\ IqJ¥ yJxkJfJPur kMKÓKmh ßxJKj~J xMufJjJ vTtrJ mJ TJPmtJyJAPcsa pçJPrJVLr UJhqfJKuTJ~ ImvqA kptJ¬ kKroJe vTtrJ mJ TJPmtJyJAPcsa gJTPf yPmÇ ßTJPjJnJPmA ßuJ-TJmt cJP~a ßhS~J KbT yPm jJÇ k´iJj UJmJr yPf kJPr uJu YJPur nJf, ÀKa, KUYMKz, yJuM~J k´níKfÇ @Kow mJ ßk´JKaj ßU~Ju rJUPf yPm, FT\j jJrL ßrJVL pJPf k´KfKhj I∂f 46 V´Jo FmÄ kMÀw ßrJVL pJPf I∂f 56 V´Jo @Kow mJ ßk´JKaj\JfL~ UJmJr V´ye TPrÇ FA UJmJr yPf kJPr KvPor KmKY, cJu, hMi, Kco, kMKcÄ, oJZ, ßpPTJPjJ oJÄx k´níKfÇ FA UJmJrèPuJ ßrJVLr kMKÓr YJKyhJ kNrPer kJvJkJKv jfMj ßhyPTJw VbPj FmÄ ßTJPwr ã~ kNrPe nNKoTJ rJUPmÇ

lqJa\JfL~ kptJ¬ lqJa\JfL~ UJmJPrr KhPT KmPvw j\r KhPf yPm, pJ fJr TqJPuJKrr YJKyhJ kNrPer kJvJkJKv ß˚y\JfL~ khJPgt hsmeL~ KnaJKojèPuJ (F, Kc, A, ßT) xÄPväwPe xJyJpq TrPmÇ KnaJKoj ßU~Ju rJUPf yPm, pçJPrJVLr k´KfKhPjr UJmJPr ßpj kptJ¬ KnaJKoPjr CkK˙Kf gJPTÇ ßpoj∏ KnaJKoj ÈF' : UJhqfJKuTJ~ k´KfKhj rJUMj yuMh, xmM\ luoNu S vJTxmK\Ç KnaJKoj Km ToPkäé : ßdÅKT ZJÅaJ YJu,

vJTxmK\, hMi, ßkJuKas AfqJKhÇ KnaJKoj ÈKx' : ßoRxMKo aT lu, ßumM, aPoPaJ, TJÅYJ oKrY AfqJKh yPf kJPr KnaJKoj ÈKx'r nJPuJ C“xÇ KnaJKoj ÈA' : mJhJo, KcPor TMxMo, KvPor KmKY AfqJKhÇ KojJPrux @~rj : kJuÄvJT, TYMvJT, TJÅYJ TuJ, KvPor KmKY, KoKÓ TMozJr KmKY, TJ\MmJhJo, uJu oJÄx AfqJKhÇ ßxPuKj~Jo : @UPrJa, rxMj, oMrKV, aJKTt oMrKV, oJvÀo, Sax, TuJ, mJhJo k´níKfÇ K\ÄT : vxq\JfL~ UJmJr, Kco, cJu k´níKfÇ


AxuJo

29 March - 04 Aoril 2019

TáÀKYkNet KnKcS S kPetJV´JKl ßoJyJÿh @mMu ßyJxJAj UJj @uyJohM KuuäJy, S~JxxJuJfá S~JxxJuJoM @uJ rJxNKuuäJyÇ @\TJu BoJjL YqJPu†-Fr FTKa KlfjJ~ @oJr of IPjPTA ßmJiy~ kKff yP~ gJPTj, pJ ÀKYvLu hMmºM IgmJ ˝JoL-˘L FTP© mPx @uJk TrJr of PTJj Kmw~ j~Ç fJ yPò AC KaCm-Fr TáÀKYkNet KnKcS S kPetJV´JlL, pJ oMKoPjr BoJj yJrJPjJr k´iJjfo yJKf~JrÇ hLWtKhj ßgPT IPkãJ~ KZuJo, @uäJyr ßTJj ßjT mJªJy FKVP~ @xPmj KTZá xJmiJj mJeL KjP~, KT∂á pfA IPkãJ TrKZ, Khj pJPò fJr kPg, KT∂á KuUJ ßfJ @r @xPZjJ mJ ßTC y~f KuPU gJTPmj, @Ko y~f kJKò jJÇ FnJPm hM”KÁ∂J~ @r Tf TJu TJaJmÇ fJA uJ\-vrPor oJgJ ßUP~ ImPvPw @\ Tuo irPf mJiq yuJoÇ KY∂J TrKZuJo, FKa ßmJiy~ ßTmu @oJr ßoJmJAPuA @Px, x÷mf” @r TJPrJ TJPZ @PxjJÇ vro @zJu TPr hMP~T\jPT K\Pùx TPr ßhKU, xmJrA xoJj hvJÇ fPm PTC muPf mJ KuUPf jJrJ\, TJre oJjMw y~PfJ oPj TrPm @kKjS FKar k´Kf @xÜÇ F hMmu t fJr nP~ @xu TgJ muPf FKVP~ @xPf ßTCA xJyx TrPZj jJ BoJPjr ßylJ\PfÇ KyPxm TPr ßhUuJo, FKa v~fJPjr @PrT TJrxJK\Ç pJPf ßTJj xJyxL KuUT, @Puo mJ xfTtTJrL uöJ~ PTJj KuUJ KjP~ FKVP~ jJ @PxjÇ IgY @uäJy fJ@uJ muPZj È@uäJy fJ@uJ yTô TgJ muPf uöJPmJi TPrj jJ (@ypJm: 53)Ç KfKj @PrJ mPuj, ßfJorJ xfTt TrPf gJT, xfTt TrPu oMKoPjr mz CkTJr y~ (pJKr~Jf: 55)Ç @r jmL (xJ:) xfTt TPr mPuPZj, È@Ko @oJr KjP\PT S ßfJoJPhrPT fJTô~Jr IKx~f TrKZ ßVJkPj S k´TJPvqÇ' IgtJ“ krTJPu @uäJyr @pJmPT pJrJ n~ TPr fJPhr \jqÇ @vJTKr UJKjTaJ yPuS KuUJKa CkTJPr @xPm AjvJ@uäJyÇ TJVP\r kJfJ~ IgmJ xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqPo Kmw~Ka fáPu jJirPu xÄPvJij ymJr xMPpJV IPjPTr yPm jJ ßnPmA F KuUJKar ImfJreJÇ muJmKur YJAPf ßYJPUr xJoPj iPr ßh~JAC•oÇ Kmw~Kar VnLrfJ UMmA oJrJfìT 1. nJugJTJr \jq Imu’j V´ye: oJjm YKr© pf KTZár oJiqPo Vbj TrJ S rãJr TgJ, fJr oPiq Ijqfo yPuJ, @uäJyPT ßVJkjL~nJPm ?n~ TrJ, Kj~Kof \JoJ~JPf xJuJf @hJ~ TrJ, KjP\ KjP\r @UuJPTôr kJyJrJ ßh~J, IkrPT CkPhv KhPf gJTJ, ßTJj AxuJoL xÄVbPjr I∂ntÜ á gJTJ, ßjT oJjMw, AoJo IgmJ ßTJj oxK\Phr xPñ \KzfgJTJ (x“ xPñ ˝VtmJx Ix“ xPñ xmtjJv) AfqJKhÇ ßTJj oJjMw FoKj FoKj nJPm nJu gJTPf kJPrjJ, ßTjjJ jÓ ymJr of fJr @Pv-kJPv IPjT CkTre S kKrPmv fJPT UJrJk yPf ßpoj CÆM≠ TPr, ßfoKj nJu yPf YJAPuS xoJP\r YfákJvt ßgPT nJu K\KjxèPuJ TáKzP~ KjPf yPmÇ ßxA TázJPjJ oJKjTèPuJ fJyPu TL TL? (T) C•o YKrP©r mqKÜfô, (U) Tár@Pjr xrJxKr xJyYpt S (V) krTJuPT xJoPj ßrPU xTu TJ\ mJ @ou TrJÇ 2. oJjm-YKr© jÓ yPf YPuPZ: KTPvJr-pMmT, \S~Jj-Pk´R|, mO≠-jqM\, oKyuJkMÀw xmJAPT xoJj fJPu ßp Kmkh @\ @onJPm ßkP~ mPxPZ fJr jJo ketV´JlLÇ ßp K\Kjx yJrJo mJ KjKw≠, fJr k´Kf oJjMPwr xy\Jf k´mKO •r @Twte ßmvLÇ cJP~PmKax ßrJVLPT KoKÓr S~J\ TPr uJn y~jJ ßTj @èPjr xJoPj ßoJomJKf \ôJKuP~ fáA \ôKuxPj muPu ßTJj CkTJr y~jJ ßpoj, ßfoKj F ßUJuJ-PouJ xoJP\ xmJr yJPf ˛JatPoJmJAu @PZ, KkKx @PZ WPr WPr, ßukak @PZ mqJPV mqJPVÇ fJ ZJzJ x∂JjPhr yJPf Fxm fáPu KhPf y~Ç FojKT Ûáu-TPu\VJoLPhr kpt∂Ç ßTjjJ fJPhr ßyJoS~JTt S kzJ-PuUJr k´J~ xmKTZáA @\TJu A≤JrPja ßgPT TrPf y~ @orJ IPjTaJ mJiqmJiTfJr PmzJ\JPu @m≠, jJ ßhmJr ßTJj ßpRKÜTfJS ßjA FUj KjP\ mJÅYm ßToPj FmÄ kKrmJrPT mJÅYJm ßToPj, TKbj krLãJr xÿMULjÇ xNrJ fJyrLPor 6 jÄ @~JPf @uäJy mPuPZj ÈPy BoJPjr hJmLhJrrJ! KjP\rJ \JyJjúJPor hJC hJC TrJ @èPjr k´Y§ KvUJ ßgPT mJÅY S Kj\ kKrmJrPT mJÅYJS' @uäJy fJ@uJ jJ mJÅYJPu mJÅYJr ßTJj xy\ kg ßjAÇ jmL ACxMl (@:)S KjP\r

YKrP©r ßylJ\Pfr ßãP© @uäJyr xJyJPpqr TgJ CPuäU TPr mPuPZj È@Ko @oJr jlPxr mqJkJPr hJ~oMÜ mPu hJmL TrKZ jJ, ßTjjJ @oJPT @oJr jJlxS xo~ xo~ ßjyJP~f UJrJmLr k´Kf @TíÓ TPr ßlPu, KT∂á @oJr rJæ @oJr k´Kf ryo TPrj' (ACxMl: 53) jmL-rJxNuVe ZJzJ xJiJre oJjm YKr© ±Äx TPr ßhS~Jr \Pjq v~fJj rToJKr @P~J\j TrPZ FmÄ ßx @P~J\PjrA k´iJjfo ire yPò ßYJPUr kJk mJ ßYJPUr YJyKjr oJiqPo IK\tf oyJkJkÇ F kJPkr x~uJPm KmuLj yPf YPuPZ @oJPhr IPjPTrA YKr© FmÄ FTA xJPg x~uJPm ßnPx pJPò KmPvw nJPm oMKojPhr pMm-YKr©Ç FPhrPT muJS pJPòjJ @mJr xyqS TrJ pJPòjJÇ @oJr F ãáhs k´~JxKaS fJPhr kpt∂ ßkRÅZJPjJ pJPm KTjJ \JKjjJ, ßpPyfá FKa fJPhr nJwJ~ KuUJ j~Ç @uäJyr ßTJj ßjT mJªJy KT iJrJPuJ yJKf~Jr KjP~ F Tuo K\yJPh FKVP~ @xPmj AÄPrK\Pf IjMmJPh xJyJpq TrPf? fJyPu AjvJuäJy IjJ~JPxA SPhr TJPZ ßkRZJPjJ x÷m yPmÇ 3. oyJ oNuqmJj xo~ yJ~Jf ßgPT UPx kzPZ: @oJPhr KjP\r \ÀrL IPjT TJP\r xo~ ßjAÇ x∂JjPT PTJPu KjP~ @hr TrJr xo~ ßjA, ˘L IgmJ ˝JoLPT k´vJK∂ ßhmJr of xoP~r Ff InJmÇ xmJA mq˜ FmÄ oyJ mq˜Ç KT∂áF TJP\ Ku¬ gJTJr of xo~ xmJr @PZ, xmJAPT @xKÜr of ßaPj rJUPf kJPr ßp K\Kjx fJr jJo ßoJmJAuÇ FKa ßp @oJPhr IoNuq yJ~Jf ßgPT xo~ KjP~ pJPò fJr Umr @oJPhr IPjPTr ßjA FTmJr fJxmLy, fJTmLr, fJyuLu kzPf KTÄmJ FT @~Jf KfuJS~Jf TrPf Tf xo~ uJVPm, @r fJr ßxJ~Jm ßp Tf ßmvL kJm, ßx KyPxmKaS @orJ IPjPT TKr jJÇ oPj TÀj FT kJfJ Tár@Pj TokPã 3 yJ\Jr Iãr rP~PZ, pJ KfuJ~Jf TrPf xPmtJó xo~ uJVPm hv KoKja, F hv KoKjPa @kKj kJPòj 30, 000 ßxJ~Jm, pJ @kjJr TKbj KmkPhr xo~ @PUrJPf TJP\ @xPm? F TgJr VqJrJK≤ KhP~PZj Kk´~ jmL (xJ:) fJA xo~ TPr xNrJ @xr S fJTJxMr mqJUqJxy Iiq~j TÀj @r KY∂J TÀj, F xo~Ka @Ko pKh ßoJmJAPur ßkZPj mq~ TKr, fJr KmKjoP~ KT kJm? C•r pKh KTZáA jJ y~, fJyPu @oJPhr nJu TPr KyPxm TPw xo~PT IKiT Kmu’ ymJr @PVA TJP\ ?uJVJmJr mJ˜m CPhqJV FãMKj V´ye TKr? @r F TJrPeA @oJr F ãáhs k´~JxÇ CkTíf yPu hM~J TrPmj @oJr jJ\JPfr \jqÇ @orJ KT FT x¬JPyr xo~PT FTKhj FTaá kKrxÄUqJj KjP~ TJV\TuPo KyPxm TPr ßhUPf kJrPmJ, KT TJP\ Tf xo~ UrY TPrKZ? fUj ßhUm ßp, jJoJP\ Tf, TJP\-TPot Tf, UJmJr-hJmJrxy mqKÜVf TJP\ Tf, @r ßoJmJAPur ßUhoPf TfÇ mMPT yJf ßrPU xmJA ßmJiy~ ˝JãL KhPf kJrPmJ ßp yqJ, ßoJmJAPuA ßmvL xo~ ßhAÇ F KyPxm jJ TrPu Kmkh FPTmJPr WKjP~ @xPZ? fUj @lPxJx yPm,KY“TJr TPr cJTPuS ßTCA TJPrJ CkTJPr FKVP~ @xPf kJrPm jJ ßxKhjÇ ßxKhj Foj yPm ßpKhj @kj x∂JjJKh S xyJ~xŒh ßTJj TJP\ uJVPmjJ, KT∂á G TJum mJ Khu pJPT @orJ WPw-PoP^ xJl TPr rJUm, ßxKaA TJP\ @xPmÇ @uäJy mPuj, ßp KhmPx ij-xŒh S x∂Jj-x∂Kf ßTJj CkTJPr @xPm jJ; KT ßp xM˙ Tôum (Khu) KjP~ @uäJyr TJPZ @xPm, ßxKhj ßxA TJKo~Jm yPmÇ (Ê@rJ: 88-89)Ç 4. Tf kKrmJr ±Äx yPò: ßUJh F KmsPaPjr KyPxm KjPuA k´oJPer \jq pPgÓ, FUJPj Pp yJPr KmmJy yPò fJr YJAPf KÆèe jJ yPuS xoJj yJPr KmmJy KmPòh WaPZ? kKrmJPrr oPiq ÆLjL KvãJ FmÄ ßUJh ÆLj IjMkK˙f gJTJ~ ˝JoL-?˘Lr ^VzJ-^JKa,kJrkKrT Tuy, AfqJKhr lPu IQmièPuJ mJh KhPuS IPjT ßãP© ‰mi xŒTt IgtJ“ KmmJy-vJhL KmjÓ yPf YPuPZÇ fJZJzJ @uäJyr nP~r YYtJ jJ gJTJPf ßpnJPm FPT IPjqr IjMkK˙KfPf ßhhJrPx oqJPx\ ßkJˆ, ßlAxmMT, aáAaJr, S~JaxJk, AjˆJV´Jo AfqJKhr IkmqmyJr yPò fJr KyPxm ßT rJPUÇ kJr¸KrT TPbJr ßVJkjL~fJr xJPg Fxm IjuJAPjr ßVJkj ßpJVJPpJV yP~ gJPT KmiJ~ kKrmJPr k´gPo xPªPyr xNYjJ, fJrkr IKmvõJx, IKmvõJx ßgPT KmmJPhr \jì, KmmJh ßgPT KmYJr, KmYJr ßlu TrPuAÇ @APjr @vs~, @r @Aj ßTJj Khj

\JjJ pJ~, TPuP\r ßuJTYáKrr kMrPjJ ßk´o IgmJ ˝JoLr ßp mºMKa FTJ∂ ˝\j KyPxPm WPr @jJ ßVJjJ Trf, ßxA FUj Wr ßnPñ KhPf mJÅi xJiPZ, FojKT oKyuJ Wr ßZPz YPu ßVPZ fJr yJf iPrÇ ˝JoL xJPym FUj rJ˜J~ rJ˜J~ WMrPZj, @vs~ kJS~Jr \PjqÇ KT∂á @vs~ ßhPm ßT? @vs~ KhPu @mJr xJ∂õjJ ßhPm ßT? x∂Jj FTKhPT @r KjP\ @PrT k´JP∂Ç oJjKxT nJrxJoqyLjfJ~ náVPZ Foj ˝JoLr InJm ßjAÇ ß\JzJ ßhmJr TJ\ TPrjJ, mrÄ KmPòPhr mqm˙J TPr ßh~ FmÄ pJr AKf aJjJ y~ ˙J~L kJKrmJKrT Tuy, ßxkJPrvj IgmJ fJuJPTr oJiqPoÇ IgY @uäJy mPuPZj ÍPy BoJPjr hJmLhJrrJ! KjP\rJ \JyJjúJPor hJC hJC TrJ @èPjr k´Y¥ KvUJ ßgPT mJÅY S Kj\ kKrmJrPT mJÅYJSÇ KjP\ mJÅYJA oMvKTu yP~ kPzPZ, IkrPT mJÅYJPjJ ßfJ mÉ hNPrÇ KkfJ-oJfJ KjP\rJA mJÅYPf kJrPZjJ, x∂JjPT mJÅYJPm ßT? jmLj-k´mLe, pMmT-pMmfLr KmP~r xJPg xJPg kJS~J pJPò kMrPjJ xŒPTtr ßrv, kJS~J pJPò Ûáu uJAPlr ßxA yJrJo ßk´o, UM\ Å KjPu \JjJ pJ~, TPuP\r ßuJTYáKrr kMrPjJ ßk´o IgmJ ˝JoLr ßp mºMKa FTJ∂ ˝\j KyPxPm WPr @jJ ßVJjJ Trf, ßxA FUj Wr ßnPñ KhPf mJÅi xJiPZ, FojKT oKyuJ Wr ßZPz YPu ßVPZ fJr yJf iPrÇ ˝JoL xJPym FUj rJ˜J~ rJ˜J~ WMrPZj, @vs~ kJS~Jr \PjqÇ KT∂á @vs~ ßhPm ßT? @vs~ KhPu @mJr xJ∂õjJ ßhPm ßT? x∂Jj FTKhPT @r KjP\ @PrT k´JP∂Ç oJjKxT nJrxJoqyLjfJ~ náVPZ Foj ˝JoLr InJm ßjAÇ 5. pMmTrJ Kl∑ KoKéÄ-F Ku¬: @oJPhr x∂JjrJ ëKl∑ KoKéÄ ßgPT hNPr gJTJr iJreJí F xoJ\ ßgPT ßvUJr TgJ j~? mrÄ FKa KvKUP~PZ AxuJo, AxuJoPpPyfá Fxm ÛáuTPuP\ IYu, ßxUJPj fJrJ ßp KvãJ kJ~ fJ yPuJ: 1. ßTJ-FcáPTvj, 2. ßTJ-KrPuvj, 3. kJatjJrKvk ˆJKcmJ TîJx, AfqJKh? ßpUJPj @uäyr nP~r mJuJA ßjA, ?Ky\Jm-khtJr ßTJj iJreJ ßjA, ßTyKTZá mPu ßluPm IgmJ oJA¥ TrPmKTÄmJ KkfJ-oJfJr ßhPU ßluJrS ?PTJj ßfJ~JÑJ ßjA? ßxUJPjfJrJPTJgJ ßgPT Kl∑ KoKéÄ ßp yJrJo F TgJ KvUPm? fJrJKhmJ-KjKv ßpUJPj ?Kl∑ KoKéÄ Fr fJKuo-fJrKm~Jf kJPò, ßTJj ßTJj oMxKuo kKrmJPrS Kl∑ KoKéÄ-Fr kKrPmv \JrL @PZ, KmPvwfKTZám~ÛrJ oPj TPrj @oJPhr x∂JjrJfJPhr m~Pxr FTaá láKft TrPZ; fJPf yJuJu-yJrJPor KT @PZ? ßTjjJ FTA kKrmJPr KTnJPm @mJr Ky\Jm TrJ x÷mÇ @mJr kKrPmvVf TJrPe fJrJ KmmJy-vJhLPf, kJKrmJKrT KmKnjú kJKatxy KmKnjú ˙JPj pUj mzPhr FPf Ku¬ yPf ßhPU; fUj fJPhrPT S~J\ TPr ßT mM^JPm ÆLPjr F ßoRKuT Kmw~Ka? ßZPu-PoP~rJ mJzLr mJAPr ßpPf IjMoKf uJPV, KT∂á FTaJ m~Pxr kr kJKrmJKrTmºj ßpUJPj hMmtu, ßxUJPj ßoP~rJS @r IjMoKfr ßTJj kPrJ~J TPrjJÇ lPu fJrJ mJAPr ßmÀPu mJxJ~ KmuP’ ßlPr IgmJ IPjT rJPf KlrPuS pUj K\Pùx TrJr ßTC gJPT jJ; fUj fJrJ ßmPU~Ju kKrmJrPT kJ•J jJ KhP~ ßZPurJPfJ mPaA, ßoP~rJ kpt∂ mJAPr KVP~ rJfPT rJf ßZPu mºMPhr xJPg @`J KhPf gJPTÇ xMfrJÄ F TJ\Ka ßp yJrJo FKa mM^JPjJ IgmJ F TáTJ\ ßgPT Kmrf rJUJ FT Ix÷m TJ\, IgY FKa ßp Tár@j xMjúJyr @PuJPT kKrÏJr yJrJo FmÄ xTu IWbPjr oNu, fJ fJPhrPT ßT \JjJPm? (YuPm)

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

Friday, 29 March Fajr 4:26 Sunrise 5:40 Zuhr 12:10 Asr 4:27 Maghrib 6:33 Isha 7:52 Saturday, 30 March Fajr 4:23 Sunrise 5:37 Zuhr 12:09 Asr 4:29 Maghrib 6:35 Isha 7:54 Sunday, 31 March Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:21 6:35 01:09 5:30 7:37 8:56

Monday, 01 April Fajr 5:18 Sunrise 6:33 Zuhr 01:09 Asr 5:31 Maghrib 7:38 Isha 8:58 Tuesday, 02 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:16 6:31 01:08 5:32 7:40 8:59

Wednesday, 03 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:13 6:28 01:08 5:34 7:42 9:01

Thursday, 04 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:11 6:26 01:08 5:35 7:43 9:03

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Surmanews

29 March - 04 Aoril 2019

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Basha for Sale in Sylhet

Takeaway for Sale

Sylhet Housing Estate Amborkhana Offers around 1,90,00,000 taka, 8 decimal land. Very Prime location in Housing Estate. For more details please call on 01895 251 625 / 07956 231 823

22/03/19

Weelky Takings £5,500. Annual Rent & Rates £9,000. Renewable lease. Good Location - Clapton, London. Contact: Mr. Habibur Rahman: 07539 649 020 Mr. Mohibul Hassan: 07921 104 553

12/04/19

Indian Takeaway for Sale

Indian Takeaway for Sale

Large Indian Takeaway with ample kitchen space, storage rooms, shed, rest room & secure back yard. 23 year lease includes 2 bedroom flat with rental income £9000. Shop income £3,500. Just £12000 Annually rent to pay, big shop front with room to expand and two garages and free car park. First to see will buy £50,000 location Vigo Village, Meopham 07931 549 397

A thirty two years old running Indian Takeaway in Lewisham area is for sale. It has an open lease for 12 years; yearly rent is £12360.00 only, no rates. Weekly turnover £2,000 - £2,200. Food hygiene rating is five (5). Good business, price is negotiable. A3 permission including basement. Only interested buyers please contact: Abdul Baten: 07506 844 481 Ariful Islam: 07577 417 014 29/04/19

Restaurant For Sale

Restaurant For Sale

12/04/19

35 Seater Indian Restaurant for sale, in Benfleet, Essex. Rent & rate 16k. Weekly takings approx 3k. 2 bed flat included, rented £800 per month. Secure 18 year lease. Selling due to management issues. £35k ono Contact after 6pm Mr. Uddin 07533 583 402

31/05/19

Fully refurbished a running Indian Restaurant for long lease Situated in High Street, Droitwich, Worcestershire Two bedroom flat with separate entrance 21 years lease 3 years rent review For more information please ring : 07711 878 764 22/04/19

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ


29 March - 04 Aoril 2019

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A

MAC

Solicitors

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

rJ KmFjKk uJr lÅJPh KhvJyJ oPiq rJ~?

oJo Jr oJouJ~ 9 @VPˆr ßjf PyKn~qJr 33 Km Ju Jv x FK≤ ß Pl∑¥PT UMj

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

ßoP~r m~ P~ IKnpMÜ TrJr hJ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr ßmKv pgJpg L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx aJKr r k´KfPrJP ßrPU IJPrJ ßoP~ KmiJj Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo ßxPâ KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £35.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

29 March - 04 Aoril 2019

ßh~JPur \jq ßTJKa cuJr IjMPoJhj ßk≤JVPjr 26 oJYt - ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ pMÜrJÓs-PoKéPTJ xLoJP∂ ßh~Ju KjotJe TrPf IjzÇ fJÅr FA AòJ kNrPe hrTJr KmkMu IgtÇ ßh~JPur Igt ß\JVJPj FKVP~ FPxPZ oJKTtj k´KfrãJ h¬r ßk≤JVjÇ mJftJ xÄ˙J FFlKkr k´KfPmhPj FA fgq \JjJPjJ y~Ç Pk≤JVPjr nJrk´J¬ k´iJj kqJKasT vJjJyJj mPuPZj, ßh~Ju KjotJPe k´P~J\jL~ IgtxÄ˙JPjr

IÄv KyPxPm KfKj FT ßTJKa cuJr IjMPoJhj KhP~PZjÇ VfTJu ßxJomJr FA Igt IjMPoJhj TrJr TgJ \JjJj ßk≤JVPjr nJrk´J¬ k´iJjÇ F KjP~ ßk≤JVj FTKa KmmíKf KhP~PZÇ PoKéPTJ xLoJP∂ ßh~Ju KjotJe TrJr kKrT·jJ FKVP~ KjPf ßk´KxPc≤ asJŒ fJÅr \ÀKr ãofJ mqmyJr TrPZjÇ F \jq KfKj \ÀKr Im˙JS

ßWJweJ TPrPZjÇ \ÀKr Im˙Jr @SfJ~ ßoKéPTJ xLoJP∂ ßh~Ju VzPf pJPòj asJŒÇ FA KmPvw ãofJr IiLPj ßhvKar ßyJouqJ¥ KxKTCKrKa KmnJV 18 lMa CÅYM 57 oJAu ßh~Ju k´KfrãJ h¬rPT KjotJe TrPf mPuPZÇ F ZJzJ FA TJP\r IÄv KyPxPm ßk≤JVjPT xzT KjotJe S Cjú~j, mJKf xÄPpJ\jS TrPf muJ yP~PZÇ

Ph~Ju KjotJPer \jq xJoKrT UJf ßgPT Igt ßjS~J yPf kJPr mPu @PVA iJreJ TrJ yKòuÇ IQmi IKnmJxL ßbTJPf ßoKéPTJ xLoJP∂ ßh~Ju KjotJPer Kmw~Ka asJPŒr KjmtJYjL k´KfvsKM fÇ fPm asJPŒr FA kKrT·jJ KjP~ fJÅr Kj\ hu KrkJmKuTJj S KmPrJiL ßcPoJPâKaT kJKatr oPiqS KmPrJKifJ rP~PZÇ

nJrPfr 25 ßTJKa hKrhs kJPm 6 yJ\Jr ÀKk 26 oJYt - jqNjfo ßrJ\VJPrr k´KfvsMKf @PVA ßhS~J yP~KZu, FmJr ßuJTxnJ ßnJPar oMPU aJTJr IïaJS ßWJweJ Tru TÄPV´xÇ @\ ßxJomJr hPur S~JKTtÄ TKoKar ‰mbPTr kr TÄPV´x xnJkKf rJÉu VJºL xÄmJh xPÿuj TPr \JKjP~ KhPuj, fJÅrJ ãofJ~ FPu ßhPvr IKf hKrhs 5 ßTJKa kKrmJr FmÄ ßoJa 25 ßTJKa

oJjMPwr mqJÄT UJfJ~ mZPr 72 yJ\Jr ÀKk \oJ ßhS~J yPmÇ k´KfvsMKf kJKuf yS~Jr Igt, ßhPvr 25 ßTJKa IKfhKrhs oJjMw oJPx 6 yJ\Jr ÀKk kJPmÇ rJÉu mPuj, ÈFA aJTJ ßhS~J xrTJPrr kPã x÷mÇ kJÅY-Z~ oJx iPr @orJ FA Kmw~Ka KjP~ ßnPmKZÇ mÉ IgtjLKfKmPhr xPñ @PuJYjJ TPrKZÇ @orJA F ßhPv

VKrmPhr \jq FT v KhPjr TJP\r k´T· YJuM TPrKZuJoÇ FA k´T·S @orJ mJ˜mJK~f TrmÇ VKrmPhr jqJ~ ßhmÇ' 48 mZr @PV 1971 xJPur ßnJPa rJÉPur hJKh AKªrJ VJºL ÈVKrKm yaJS' ßäJVJj KhP~KZPujÇ ßxA FTA xÄT· FmJr fJÅr jJKf rJÉPur TP£Ç k´T·Ka ßWJweJ TPr rJÉu mPuj, ÈPhPvr yfhKrhs oJjMwPhr

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

jqNjfo ßrJ\VJr KjKÁf TrJr Ff mz k´T· kíKgmLPf ßjAÇ @orJ ßhv ßgPT VKrKm hNr TrmÇ' F ßWJweJr xPñ xPñ k´iJjoπL jPrªs ßoJKhPT @âoe TrPfS rJÉu ZJPzjKjÇ KfKj mPuj, Èk´iJjoπL pKh ßhPvr ijLPhr VJhJ VJhJ aJTJ KhPf kJPrj, @orJS fJyPu hKrhsPhr KTZM Igt KhPf kJKrÇ' KfKj \JjJj, oJPx 12 yJ\Jr ÀKkr To pJÅPhr @~, ßxxm kKrmJrA FA k´TP•r @SfJ~ @xPmÇ TÄPV´Pxr KjmtJYjL AvPfyJPr FA k´T· mznJPm ˙Jj kJPòÇ KTZMKhj @PVA rJÉu ßhPvr hKrhsPhr jqNjfo ßrJ\VJr KjKÁf TrJr TgJ ßWJweJ TPrKZPujÇ ßxJomJr \JjJPuj aJTJr IïÇ ßhPvr EeV´˜ TíwTPhr xMrJyJr \jq KmP\Kk xrTJr Vf mJP\Pa mZPr 6 yJ\Jr ÀKk xJyJPpqr TgJ \JKjP~KZuÇ 2 yJ\Jr TPr Kfj KTK˜Pf ßxA aJTJ ßhS~JS ÊÀ yP~PZÇ TÄPV´x ßxA ßWJweJr xoJPuJYjJ TPr mPuKZu, Ee\\tr TíwTPhr \jq SA k´T· vJxT hu KmP\Kkr TM÷LrJvsM ZJzJ @r KTZM j~Ç

YrmOK•r IKnPpJPV TJbVzJ~ fáKTt 26 oJYt - pMÜrJPÓsr yP~ è¬YrmíK• S xrTJr C“UJPf wzpPπr IKnPpJPV fMrPÛr FTKa @hJuf oñumJr ßoKaj ßaJkJ\ jJPor pMÜrJPÓsr hNfJmJPx Totrf FT mqKÜr KmYJr ÊÀ TPrPZjÇ F WajJ~ pMÜrJÓs S fJr jqJPaJ Ko©PhvKar oPiq CPÆV mJzPZÇ mJftJ xÄ˙J FFlKkr k´KfPmhPj F fgq \JjJPjJ y~Ç PoKaj ßaJkJ\ fMrPÛr jJVKrTÇ fJÅr KmÀP≠ fMrPÛr IKnPpJV, ßaJkJ\ pMÜrJPÓsr yP~ è¬YrmíK• TPrPZj FmÄ KfKj ßhvKar KjrJk•J n¥MPur ßYÓJ TPrPZjÇ KfKj pMÜrJPÓsr csJV FjPlJxtPo≤ IqJcKoKjPˆsvPjr yP~ ßpJVJPpJV rJUPfjÇ 2017 xJPu pMÜrJPÓs mxmJxTJrL iotL~ ßjfJ ßlfMuäJ èPuPjr xPñ xŒTt ßrPUKZPuj KfKjÇ PxjJ InMq™JPjr ßkZPj pMÜrJPÓs mxmJxTJrL iotL~ ßjfJ ßlfMuäJ èPujPT hJ~L TPrj fMKTt ßk´KxPc≤ KrPxk fJAP~k FrPhJ~Jj; pKhS èPuj S fJÅr xogtT pMÜrJÓsKnK•T xÄVbj F IKnPpJV I˝LTJr TPrPZÇ pMÜrJÓs S fMrPÛr oPiq KxKr~J pM≠ KjP~ fLms ofPnPhr oPiqA F KmYJrTJ\ ÊÀ yPòÇ rJKv~Jr TJZ ßgPT fMrPÛr ßãkeJ˘ â~ S èPuPjr k´fqJmftPj pMÜrJPÓsr jJrJK\r Kmw~KaS hMA ßhPvr xŒPTt hNrfô mJKzP~PZÇ A˜J’MPur TJVuJ~JPjr FTKa @hJuPf ßoKaj ßaJkJP\r ÊjJKj ÊÀ yPòÇ fJÅr KmÀP≠ IKnPpJV k´oJKef yPu pJmöLmj TJrJhP§r xJ\J yPf kJPrÇ F IKnPpJVPT KnK•yLj mPuPZ oJKTtj hNfJmJxÇ


ßUuJiMuJ

29 March - 04 Aoril 2019

mñmºMr \jìvfmJKwtTLPf KâPTPa mz @P~J\j

❏ 300 to 1000 Seating Capacity ❏ Over 100 Car Park ❏ Catering & Decor ❏ Affordable Cost ❏ Video & Photography ❏ Limo Hire

dJTJ, 27 oJYt - \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr \jìvfmJKwtTL 2020 xJPu, ˝JiLjfJr xMmet\~∂L 2021 xJPuÇ FA hMA mz CkuãPT xJoPj ßrPU mz @P~J\Pjr TgJA nJmPZ mJÄuJPhv KâPTa ßmJct (KmKxKm) \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr \jìvfmJKwtTL @VJoL mZrÇ 2021 xJPu yPm ˝JiLjfJr xMmet\~∂LÇ FA hMA mz Ckuã xJoPj ßrPU mJÄuJPhv KâPTa ßmJctS (KmKxKm) KmPvw KTZM TrJr KY∂J TrPZÇ KorkMr ßvPrmJÄuJ ߈Kc~JPo TJu ˝JiLjfJ Khmx KâPTa ßhUPf FPx ßxA KY∂Jr TgJA \JjJPuj KmKxKm xnJkKf jJ\oMu yJxJj, ÈxJoPj mñmºMr \jìvfmJKwtTL @PZÇ fJr kPrr mZr @oJPhr ˝JiLjfJr xMmet\~∂LÇ FaJPT Ckuã TPr @orJ FUj ßgPTA kKrT·jJ TrKZÇ AKfoPiq FaJ KjP~ TgJmJftJS muKZÇ @orJ Foj KTZM TrPf YJKò, xJrJ kíKgmLr pJrJ KâPTa ßhPU, fJrJ ßpj ßxKa FTxPñ mPx ßhUPf kJ~Ç'

kKrT·jJaJ FUPjJ k´JgKoT kptJP~ gJTPuS ßmJct xnJkKfr TgJ~ @nJx, Kmvõ KâPTPar fJrTJPhr KjP~ FT mJ FTJKiT oqJY @P~J\j TPrA CkuãaJ ChqJkPjr kKrT·jJÇ KfKj mPuPZj, ÈF irPjr KTZMA (Kmvõ FTJhPvr oqJY)Ç fPm xmKTZM Kjntr TrPZ @∂\tJKfT xNKYr SkrÇ xmèPuJ ßhvPT kJS~J UMm TKbjÇ mq˜ xNKYr TJrPe ßUuJ ßjA, Foj ßhv kJS~J UMm TKbjÇ yPf kJPr pfaJ x÷m ßmKv ßhv ßgPT ßUPuJ~Jz FPj FTaJ k´KfKjKifôoNuT oqJY ßUuJ FmÄ @AKxKx ßgPT SaJr ˝LTíKf ßjS~JÇ F KjP~ Fr oPiqA @orJ @AKxKxPT KYKb KuPUKZÇ' P\JPrPvJPr oJPb jJoJr @PV @AKxKxr IjMPoJhPjr IPkãJ~ @PZj jJ\oMu, ÈPpPyfM Kmw~Ka k´JgKoT kptJP~ @PZ, FUj ßTJPjJ k´KfvsMKf ßhS~Jr k´vúA SPb jJÇ k´gPo @orJ YJKò @AKxKxr ˝LTíKfÇ fJyPu @orJ FT iJk FKVP~ ßVuJoÇ kPrr TJ\ yPò mz mz ßhv-nJrf, IPˆsKu~J, AÄuqJ¥...FPhr IÄvV´ye KjKÁf TrJÇ'

FULL EVENT ANY PARTY BOOKING WEDDING MANAGEMENT OUTDOOR CATERING SERVICE HALL HIRING PHOTOGRAPHY VIDEOGRAPHY

We do Outdoor Catering

020 3632 9889 07846 769 079 INFO@SONARGAONUK.COM WWW.SONARGAONUK.COM SONARGAON RESTAURANT 199 WHITECHAPEL ROAD LONDON E1 1DE

23

IJoJPhr xTu V´JyT ÊnJjMiqJ~LPhr \JjJA Km\~ KhmPxr ÊPnóZJ


24

oMÜKY∂J

29 March - 04 Aoril 2019

mñmºM S ˝JiLjfJ: 26 oJYt c. AlPfUJr CK¨j ßYRiMrL ßuUT: KvãJKmh S CkJYJpt, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~

1920 xJPur 17 oJYt ßVJkJuVP†r aMKñkJzJ jJoT FT I\kJzJVJÅP~ ßp KvÊKa \jìV´ye TPrKZPuj, TJPur kKrâoJ~ KfKj yP~ CPbPZj mJXJKur IKmxÄmJKhf ßjfJ; yJ\Jr mZPrr AKfyJPxr ßvsÔ mJXJKu; ˝JiLj S xJmtPnRo mJÄuJPhPvr ˙kKf; mJXJKur FToJ© oyJjJ~T \JKfr KkfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjÇ ßxA oyJj mqKÜ FUj ÊiM mJXJKur mñmºM jj, Kmvõ oJjmfJr k´fLT, oMKÜTJoL˝JiLjfJTJoL-KjkLKzf-KjptJKff oJjMPwr ßvJwe-mûjJr KmÀP≠ FT IKmjJvL @PuJTmKftTJ KmvõmºM ßvU oMK\mÇ ßp TJrPe KTCmJr KlPhu TJP˘J mPuKZPuj, @Ko KyoJu~ ßhKUKj, @Ko

oMK\mPT ßhPUKZÇ mñmºM oJPjA mJÄuJPhv, mJÄuJPhv oJPjA KmvõoJjKYP© xPmtJó xÄUqT @®Kmx\tPjr ˛JrT- uJu-xmMP\r kfJTJÇ KmKmKx mJÄuJ KmnJV TftíT kKrYJKuf KmvõmqJkL mJÄuJ KmnJPVr ßvsJfJPhr \KrPk KfKj KmPmKYf yP~PZj xmtTJPur xmtPvsÔ mJXJKuÇ ßvsJfJPhr ofJoPfr KjptJx KZu, 'KfKj KZPuj mJXJKu \jVPer IºTJrJòjú pMPVr @PuJr mJKfWrÇ fJÅr rJ\QjKfT k´ùJ, mJXJKuPhr ˝JPgtr \jq @kxyLjfJ ÊiM mJÄuJPhPvr ßnRPVJKuT xLoJr oPiq j~, xJrJKmPvõr mJXJKuPhr k´gomJPrr oPfJ GTqm≠ TPr FmÄ KfKjA fJPhr \JfL~fJ KhP~PZjÇ xJrJ kíKgmLr mJXJKu, pJrJ mJÄuJPhPvr jJVKrTfô uJuj TPrj, fJrJ FT mqKÜr ßjfíPfôr TJPZ FA \JfL~fJr \jq EeL FmÄ KfKj ßvU oMK\mMr ryoJj ZJzJ Ijq ßTC jj' (Ko_J ryoJj :2017)Ç Pp IxJiJre IKo~ mJeLKa mñmºMPT KmvõxnJ~ Ifq∂ xMhí|nJPm xMoyJj optJhJ~ @xLj TPrPZ fJyPuJ, fJÅr 'IxoJ¬ @®\LmjL' V´P∫r ˝VPfJKÜ, 'FT\j oJjMw KyPxPm xoV´ oJjm\JKf KjP~A @Ko nJKmÇ FT\j mJXJKu KyPxPm pJ KTZM mJXJKuPhr xPñ xŒKTtf, fJA @oJPT VnLrnJPm nJmJ~Ç FA Kjr∂r xŒíKÜr C“x nJPuJmJxJ, Iã~ nJPuJmJxJ, ßp nJPuJmJxJ @oJr rJ\QjKfT FmÄ IK˜fôPT Igtmy TPr ßfJPuÇ' IfFm muJ ßpPf kJPr, mñmºM yPòj IKmYu oJjmiPotr Ijqfo xsÓJÇ @orJ xmJA ImVf @KZ ßp, mJÄuJPhPvr vJxjfπ rYK~f yP~PZ YJrKa k´iJj ˜P÷r Skr KnK• TPrÇ mJÄuJPhv VekKrwPh 1972 xJPur 4 jPn’r UxzJ vJxjfπ IjMPoJhj CkuPã mñmºM fJÅr IxJiJre S pMVJ∂TJrL nJwPe mJÄuJPhPvr \jVPer

k´KfKjKirJ \jVPer ßnJPar oJrlPf VekKrwPh FPx ßhPvr k´go vJxjfπ k´hJPjr kanNKo mqJUqJ TPrjÇ nJwPe mñmºM fhJjL∂j nJrfmPwt ˝JiLjfJ xÄV´JPo mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ xÄV´JoLrJA ßmKv rÜhJj TPrPZj mPu hJKm TPrjÇ pMm KmPhsJy, KxkJKy KmPhsJy xm mJÄuJr oJKa ßgPT ÊÀ yP~KZuÇ pM≠ TPrKZPuj KffMoLr, yJ\L vrL~f CuäJyÇ mñmºM fJÅPhrxy 1947 ßgPT pJrJ FA ßhPvr ˝JiLjfJ I\tPjr \jq hLWt @PªJuj, xÄV´Jo FmÄ oyJj oMKÜpMP≠ \Lmj Kmx\tj KhP~PZj, vyLh yP~PZj, x‚&Ão yJKrP~PZj, kñM yP~PZj xmJr ImhJjPT ˛re TPr fJÅPhr ˛íKfr k´Kf vs≠J ùJkj TPrjÇ

\JfL~fJmJh, Vefπ, xoJ\fπ S iotKjrPkãfJ xŒPTt Kmvh mÜPmqr oJiqPo Fxm kKm© ˜P÷r ßpRKÜTfJ fMPu iPrjÇ iotKjrPkãfJ xŒPTt mñmºM mPuj, 'iotKjrPkãfJ oJPj iotyLjfJ j~Ç mJÄuJr xJPz xJf ßTJKa oJjMPwr iotTot TrJr IKiTJr gJTPmÇ @orJ @Aj TPr iotPT mº TrPf YJA jJ FmÄ Trm jJÇ iotKjrPkãfJ oJPj iotyLjfJ j~Ç oMxuoJjrJ fJPhr iot kJuj TrPm, fJPhr mJiJ ßhS~Jr ãofJ FA rJPÓs TJrS ßjAÇ KyªMrJ fJPhr iot kJuj TrPm, TJrS mJiJ ßhS~Jr ãofJ ßjAÇ ßmR≠rJ fJPhr iot kJuj TrPm, 31 kOÔJ~

˝JiLjfJr oNu TgJ \JfL~ GTq FoJ\C¨Lj @yoh ßuUT: rJÓsKmùJjL S xJPmT CkJYJpt, dJTJ KmvõKmhqJu~

26 oJYt FA \JKfr \LmPj FT IKm˛reL~ KhjÇ 1971 xJPur FA KhPjA xNYjJ y~ ˝JiLjfJ I\tjCPhqJPVr oíhM ßxsJfiJrJÇ hLWt 9 oJPxr oMKÜpMP≠ \JfL~ \LmPjr Km˜Let CkfqTJr yJ\JPrJ k´JP∂ IP^JPr ^rJ IxÄUq rÜPxsJPfr xKÿKuf k´mJPy fJ xoJ\ \LmPjr hM'TNu ZJKkP~ k´mu ßmPV k´mJKyf yPf ÊÀ TPr ßmVmfL ßxsJfK˝jLr VKfPf, 16 KcPx’r ßgPTÇ ˝JiLj xJmtPnRo mJÄuJPhv fUj ßgPT ÊÀ TPr fJr \~pJ©JÇ fUj ßgPT ÊÀ y~ FA \JKfr @vJ-@TJX&ãJr jfMj k´mJyÇ xNYjJ y~ rÜrK†f kfJTJmJyL \jxoKÓr Kmvõ\~L jfMj CPhqJVÇ xNYjJ y~ KmPvõr oJjKYP© VKmtf Im˙Jj V´yeTJrL mJÄuJPhPvr \jVPer xí\jvLu TPotr jfMj IiqJ~Ç FA KhjKaPT fJA FA \JKf ˛re TPr @®k´fqP~r k´fLT„PkÇ oPj ßrPUPZ yJ\Jr mZPrr AKfyJPx \JfL~ ˝JfP∂sqr KhV&?hvtj„PkÇ FT TgJ~, \JfL~ \jxoJ\ muPf pJ ßmJ^J~, ßxA \JfL~ \jxoJ\ GTqm≠ y~ ˝JiLjfJr hJKmPfÇ 25 oJPYtr rJPf pUj kJKT˜JPjr k´KvKãf xJoKrT mJKyjLPT ßuKuP~ ßhS~J y~ Kjr˘-KjrLy \jVPer KmÀP≠, fJPhr rÜ ^rJPf, ßxA rPÜr k´mJy ßgPTA \jì uJn TPr 26 oJYtÇ ßxKhj ßgPTA ÊÀ y~ oMKÜpM≠Ç FA oMKÜpM≠ KZu \jVPer pM≠Ç k´Tíf IPgtA FT \jpM≠Ç @S~JoL uLPVr 6 hlJ hJKm fUj ßgPT ˝JiLj xJmtPnRo mJÄuJPhv k´KfÔJr FT hlJ

hJKmPf „kJ∂Krf yP~PZÇ huL~ TotxKN Y „kJ∂Krf yP~PZ FA nNUP§r @kJor \jxJiJrPer k´JPer hJKmPfÇ fJA ßhUJ pJ~, oMKÜpMP≠ IÄvV´yeTJrL ßpJ≠JrJ huL~ @jMVPfqr mºPj @m≠ ßTJPjJ hPur TotLr oPiq xLKof gJPTjKjÇ huoPfr DP±t SPb, \JfL~ ˝JgtPT iJre TPr, iot-met-xŒ´hJ~ KjKmtPvPw ˝JiLjfJ I\tPj hí| k´fq~ mMPT KjP~ IV´xr yP~KZPuj \JfL~ \LmPjr ßxA xÄTao~ oMyNPftÇ xmJA hJÅKzP~ KZPuj FT kX&?KÜPfÇ hJÅKzP~ KZPuj kJKT˜JPjr vJxTPVJÔLr VnLr wzpπ IjMiJmj TPr ßxA wzpPπr vfV´K∫ KZjú TrPfÇ @®optJhJxŒjú \JKf KyPxPm KaPT gJTPfÇ FA ßk´ãJkPaA FTJ•Prr oMKÜpMP≠r xKbT ‰mKvÓq IjMiJmj TrJ x÷mÇ kJKT˜JPjr KmÀP≠ oMKÜpMP≠r ßvw kptJP~ nJrPfr k´fqãnJPm pMP≠ IÄvV´yPer lPu oMKÜpM≠ I· xoP~ uJn TPr fJr xlu S ßpRKÜT kKreKfÇ ˝JiLj mJÄuJPhvPT xmtkg´ o ˝LTíKf hJj TPr nJrfAÇ Fxm TJrPe mJÄuJPhPvr \jVe xmxo~ VnLr TífùfJr xPñ nJrPfr xyPpJKVfJPT ˛re TPrÇ 1971 xJPur 16 KcPx’Prr kPr FTKa ˝JiLj xJmtPnRo rJÓs KyPxPm \~pJ©J ÊÀ TrJr xo~ mJÄuJPhv fJA nJrfPT TJojJ TPrPZ xmxo~ FT oyJj k´KfPmvL KyPxPmÇ TJre mJÄuJPhPvr \jìãPe nJrf S kNmt mJÄuJr \jxoKÓr FTJÄPvr rÜ FA oJKaPf KoPv KVP~ hMA rJPÓsr xMk´KfPmvLxMun xŒPTtr KnK•PT ÊiM xMhí| TPrKj, TPrPZ WKjÔfo FmÄ kro kKm©Ç mJÄuJPhPvr ßjfímíª FUjS nJrf-mJÄuJPhv xŒTtPT FA @PuJPTA ßhPU gJPTjÇ nJrfL~ ßjfímPí ªr jLKf S híKÓnKñPf mJÄuJPhv KT∂á ßTJPjJ xo~ ßfoj optJhJr @xj uJn TPrKjÇ nJrf S mJÄuJPhv xŒPTt ßTj \JKj @\S KmhqoJj rP~PZ FT irPjr nJPuJmJxJ S WíeJr @my, FT rTPor @˙J S xPªPyr nJmÇ Ifq∂ xPYfj KmYJr-KmPvúwPer kPrA nJrf mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠ xJKmtT xyJ~fJr yJf k´xJKrf TPrÇ k´iJjoπL AKªrJ VJºLr oPf, rJ\QjKfTnJPm jJ yPuS I∂f IgtQjKfTnJPm mJÄuJPhv nJrPfr xPñ ÈFTLnNf' yPmÇ 1947 xJPur @PV hM'PhPvr oPiq ßp ßpJVJPpJV mqm˙J YJuM KZu, fJ kMjmtyJu TrJ yPmÇ nJrPfr IgtjLKfr xŒNrT KyPxPm mJÄuJPhPvr IgtjLKfPT ßdPu xJ\JPjJ yPmÇ mJÄuJPhPvr krrJÓsjLKf FmÄ @∂\tJKfT xŒPTtr KmjqJxPT nJrPfr ‰mKvõT híKÓnKñr xPñ xJpM\qkNet TrJ yPmÇ

Ifq∂ xPYfj KmYJr-KmPvúwPer kPrA nJrf mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠ xJKmtT xyJ~fJr yJf k´xJKrf TPrÇ k´iJjoπL AKªrJ VJºLr oPf, rJ\QjKfTnJPm jJ yPuS I∂f IgtQjKfTnJPm mJÄuJPhv nJrPfr xPñ ÈFTLnNf' yPmÇ 1947 xJPur @PV hM'PhPvr oPiq ßp ßpJVJPpJV mqm˙J YJuM KZu, fJ kMjmtyJu TrJ yPmÇ nJrPfr IgtjLKfr xŒNrT KyPxPm mJÄuJPhPvr IgtjLKfPT ßdPu xJ\JPjJ yPmÇ mJÄuJPhPvr krrJÓsjLKf FmÄ @∂\tJKfT xŒPTtr KmjqJxPT nJrPfr ‰mKvõT híKÓnKñr xPñ xJpM\qkNet TrJ yPmÇ Ijq TgJ~, mJÄuJPhPvr mJ\Jr yPm nJrPfr hUuTíf FT mJ\JrÇ Ijq TgJ~, mJÄuJPhPvr mJ\Jr yPm nJrPfr hUuTíf FT mJ\JrÇ mJÄuJPhPvr jLKf S TotxNKY yPm nJrfoMUL mJ nJrfkK∫Ç mJÄuJPhPvr KjrJk•J KjKÁf TrPm nJrfÇ lPu mJÄuJPhPvr k´KfrãJ mqm˙Jr @r k´P~J\j yPm jJÇ kJKT˜JPjr hMmtí• vJxTrJ Imvq kNmt kJKT˜JPjr xPYfj \jVePT KjKÁ€ TPr ÊiM ßYP~KZu kNmt kJKT˜JjPTÇ kNmt kJKT˜JPjr oJKaPTÇ oJKar Skr FmÄ KjPY ßp xŒhrJK\ rP~PZ, fJA KZu kJKT˜JKj vJxTPhr uãqÇ kJKT˜JPjr rÜKkkJxM ß\jJPru KaÑJ UJPjr ßxA H≠fqkNet mÜmqPT ˛re TÀj∏ '@oJPT 72 WµJ xo~ ßhS~J ßyJT, @Ko xπJxLPhr (oMKÜPpJ≠JPhr) Kjotu N TPr kNmt kJKT˜Jj KlKrP~ ßhm' IgmJ ßo\r ß\jJPru rJS lroJj @uLr KjP\r yJPf KuKUf KjPhtvjJoJ- 'kNmt kJKT˜JPjr xmM\ YfôrPT uJu rPÜ rK†f TPr KhPf yPmÇ' ('È_pm o“mmy zn DiÄ” |ivrÄ”iy Krww piJm ”z jm |iry”ml “ml') KhPT híKÓ Khj, IjMiJmPj FfTMaM IxMKmiJ yPm jJ ßp, mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ KZu ÊiM \jVPer oMKÜpM≠Ç xyJ~fJhJjTJrL nJrPfr uãq KZu oMKÜpMP≠r oiq KhP~ \jìuJn TrJ mJÄuJPhPvr oJiqPo nJrPfr \JfL~ ˝Jgt xÄrãeÇ kJKT˜JPjr uãq KZu oMKÜpM≠PT jxqJ“ TPr, oMKÜPpJ≠JPhr (pJrJ fJPhr nJwJ~ KZu KjZT xπJxTJrL) KjotNu TPr, kNmt kJKT˜JjPT FTKa mKª nNUP§ „kJ∂Krf TPr ˙J~LnJPm FUJjTJr \jxoKÓPT hJxPfôr mºPj

@m≠ TrJÇ FA Yro xÄTaTJPu FA \jkPhr, \jxoKÓ KT∂á yPfJhqo yjKjÇ fJPhr FA xÄV´JoPT ßT xogtj TrPm FmÄ ßT TrPm jJ, fJS fJPhr oPj @PxKjÇ ßTJj krJvKÜ fJPhr kPã FmÄ ßTJj ßTJj míy“ vKÜ fJPhr KmkPã, fJ kNmt mJÄuJr \jVe fUj KY∂J~ @PjKjÇ fUjS KmvõmqJÄT KZuÇ KZu @AFoFl mJ IjqJjq @∂\tJKfT xÄ˙JÇ fJrJ oMKÜpM≠PT ßTJj @PuJPT V´ye TrPm, fJS F ßhPvr \jxoKÓPT KÆiJKjõf TPrKjÇ kJKT˜JPjr k´KvKãf mJKyjLr xPñ Ixo pMP≠ rPÜr mjqJ k´mJKyf TPr kNmt mJÄuJr \jVe pUj FTaM FTaM TPr Km\P~r KhPT FPVJKòu, fUj KmPvõr \joPfr ‰jKfT xogtj uJn TrPf ÊÀ TPrÇ ßxA kptJP~S vKÜvJuL rJÓsèPuJr TetiJrmíª mJÄuJPhPvr kPã ßfoj TgJ mPujKjÇ mPuPZj IPjT kPrÇ @\PTr KhPj, \JfL~ ßjfífô TL nJmPZj F KmwP~? \JKfxÄW IgmJ KmvõmqJÄT IgmJ fgJTKgf hJfJPVJÔLr KmwP~ nJmmJr @PV 48 mZr @PVr FA KhjKar ootTgJ KT IjMiJmj TrPmj FTmJr? xÄWJf j~, xÄyKf ßp Fr xMr, fJ KT FTmJr IjMnm TrPmj? KmPnh j~, GTqPmJiA ßp Fr oNu Zª fJ ßTj @Px jJ ˛rPe? \JfL~ kptJP~ optJhJr KnK• yPuJ \JfL~ GTqÇ \JKfr Cöôu nJmoNKftr \jq IkKryJpt SA FTKaA FmÄ fJ yPuJ, \JfL~ GTqÇ 26 oJPYtr oNu TgJS fJAÇ FKhPT \JfL~ ßjfíPfôr híKÓ @TíÓ ßyJTÇ


oMÜKY∂J

29 March - 04 Aoril 2019

25

TJPhr @Ca, rSvj Aj, FrvJh ßTJgJ~? ßxJyrJm yJxJj ßuUT: TKm S xJÄmJKhT

TP~T Khj @PV \JfL~ kJKatr k´iJj ÉPxAj oMyÿh FrvJh pUj fJÅr nJA ßVJuJo ßoJyJÿh TJPhrPT kJPv KjP~ 90fo \jì\~∂Lr IjMÔJj kJuj TrKZPuj, fUj ßTC WMeJãPrS nJmPf kJPrjKj ßp hMKhj krA KfKj FA nJAPT ÈTfu' TrPmjÇ ÈTfu' oJPj hMA-hMKa kh ßgPT xKrP~ ßhS~JÇ SA IjMÔJPj FrvJh mPuKZPuj, ÈFaJA x÷mf @oJr ßvw nJweÇ' ßxKa xÄxPh KmPrJiL huL~ CkPjfJ KyPxPm mPuPZj, jJ \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj KyPxPm, ßx TgJ ¸Ó TPrjKjÇ FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr @S~JoL uLPVr oPfJ \JfL~ kJKatr KvKmPrS @jPªr KyPuäJu mP~ ßpPf gJPTÇ @S~JoL uLPVr kr fJrJA KÆfL~ míy•o hu KyPxPm @KmntNf y~Ç ßoW jJ YJAPfA míKÓ kJS~Jr oPfJ \JfL~ kJKat xÄxPh KmPrJiL hPur optJhJ ßkP~ ßVuÇ @PVrKa KZu k´KfÆKªôfJyLj KjmtJYjÇ FmJr rLKfoPfJ k´KfÆKªôfJ TPr jJKT fJPhr

ßjfJrJ \JfL~ xÄxPhr @xj IuÄTíf TPrPZjÇ FUj @r FrvJh xÄxPh ÊiM \JfL~ kJKatr xhxqPhr ßjfJ jj, 14 hPur xJÄxhPhrS ßjfJ mPj ßVPZjÇ pKhS 14 hPur ßjfJrJ fJÅPT KmPrJiL hPur ßjfJ KyPxPm oJjPf AòMT jj; KT∂á xÄxhL~ rLKfPf y~ xrTJKr hPu, jJ y~ KmPrJiL hPu gJTPf yPmÇ oJ^JoJK^ ßTJPjJ kg ßjAÇ 14 hPur ßjfJPhr pMKÜ yPuJ, fJÅrJ FTxPñ @PªJuj TPrPZj, FTxPñ KjmtJYj TPrPZj, fJyPu FTxPñ xrTJr kKrYJujJ TrPmj jJ ßTj? KT∂á @S~JoL uLPVr yJAToJ¥ Kx≠J∂ KjP~PZ, FmJPrr xrTJrKa yPm UJÅKa @S~JoL uLPVrÇ FUJPj mJAPrr TJrS IÄvLhJrfô gJTPm jJÇ @Aj IjMpJ~L \JfL~ xÄxPh pUj ßjfJ gJPTj, fUj FT\j KmPrJiLhuL~ ßjfJS gJTPf y~Ç \JfL~ kJKatr ÉPxAj oMyÿh FrvJh FA k´gomJPrr oPfJ xÄxPh KmPrJiL hPur ßjfJ yPujÇ Fr @PV \JfL~ kJKat KmPrJiL hPur @xPj mxPuS FrvJh ßjfJ KZPuj jJÇ rSvj FrvJh ßjfJ KZPujÇ FrvJh pUj FTJhv xÄxPh KmPrJiL hPur ßjfJ yPuj, fUj k´vú Fu CkPjfJ ßT yPmjÇ FrvJh fJÅr ßZJa nJA ßVJuJo ßoJyÿh TJPhrPT CkPjfJ TrPujÇ IxM˙fJr \jq FrvJh xÄxPh CkK˙f gJTPf kJPrj jJÇ CkPjfJA xÄxPhr TJ\ YJuJj FmÄ xrTJr mJ KmPrJiL hu TJrS kã ßgPTA fJÅr KmÀP≠ ßTJPjJ IKnPpJV KZu jJÇ hPur oyJxKYm oKvCr ryoJj rJñJ yPuj KmPrJiL hPur KYl ÉAkÇ \JfL~ kJKatPf F rTo FPTr ßnfPr FTJKiT x•Jr mÉ ßjfJ @PZjÇ KT∂á \jìKhPjr IjMÔJPjr hMKhj kr FrvJh k´gPo pMVì ßY~JroqJPjr kh ßgPT ßVJuJo ßoJyJÿh TJPhrPT xKrP~ ßhjÇ Frkr xÄxPh KmPrJiL hPur CkPjfJr khKaS ßTPz KjPujÇ FUj ßVJuJo TJPhr ßk´KxKc~Jo xhxq oJ©Ç IPjPT mPuj, 2014 xJPu ßVJuJo TJPhr nJAP~r k´Kf ßp IKmYu @˙J

\JfL~ kJKatr VbjfπKa Foj ßp huL~ ßY~JroqJj kMÀwPT jJrL S jJrLPT kMÀw ZJzJ xmA TrPf kJPrjÇ fJA hPur FA rhmhuA ßp ßvw TgJ j~, ßxKa ß\Jr KhP~ muJ pJ~Ç FrvJh xJPym ãofJ~ gJTPf fJÅr KxFoFuF khKmr jfMj jJo KZu ÈTqJjPxu oJA uJˆ IqJjJC¿Po≤'Ç krmftL IqJjJC¿Po≤, fgJ ßWJweJr \jq ßhvmJxLPT @rS KTZMKhj IPkãJ TrPf yPmÇ ßrPUKZPuj, fJrA k´KfhJj ßhS~J yPuJ hMKa kh ßgPT xKrP~ KhP~Ç ßxA KjmtJYPj FrvJPhr KjPhtPv k´JKgtfJ k´fqJyJr TPr KjP~KZPujÇ @r IjqrJ fJÅr KjPhtv IoJjq TPr xJÄxh yP~KZPujÇ Vf mZr FrvJh fJÅr nJAPT pMVì ßY~JroqJj TrPu \JfL~ kJKat oyPu ßmv k´KfKâ~J ßhUJ ßh~Ç TP~T Khj krA rSvj FrvJhPT ß\qÔ pMVì ßY~JroqJj TrJ y~Ç \JfL~ kJKatPT KjP~ rJ\QjKfT oyPu jJjJoMUL @PuJYjJ @PZÇ IPjT Khj iPrA hPu hMKa VsKM kÄ KZuÇ FrvJh mjJo rSvj FrvJhÇ FTxo~ rSvj KmFjKkk∫L S FrvJh @S~JoL uLVk∫L mPu kKrKYf KZPujÇ hvo xÄxh KjmtJYPj \JfL~ kJKatr IÄv ßjS~Jr kPã rSvj vÜ Im˙Jj KjPu @S~JoL uLPVr xPñ fJÅr xŒTt nJPuJ y~Ç FA KjmtJYjPT KWPr FrvJPhr kr¸rKmPrJiL mÜPmq @S~JoL uLV fJÅr k´Kf jJPUJv y~Ç oJP^oPiq fJÅr KmÀP≠ @jJ oJouJèPuJS xYu yP~ SPbÇ FTmJr FrvJh @Pãk TPr mPuKZPuj, KfKj ßhPvr xmPYP~ ßmKv KjptJKff ßjfJÇ mftoJPj KfKj IxM˙Ç F Im˙J~ fJÅr

C•rJKiTJr KjP~ \JfL~ kJKatr hMA VsMPkr oPiq aJjJPkJPzj YuPZÇ xŒ´Kf hPur S xÄxPh rhmhu ßxA aJjJPkJPzPjrA IÄvÇ FUj rSvj FrvJh xÄxPh KmPrJiL hPur CkPjfJ S ß\qÔ pMVì ßY~JroqJjÇ ßVJuJo ßoJyJÿh TJPhr ÊiMA ßk´KxKc~Jo xhxqÇ oyJxKYm kPhS rhmhu yPf kJPr mPu hPur ßjfJrJ oPj TPrjÇ Fr @PV ÀÉu @Koj nNAÅ ~J oyJxKYm KZPujÇ KjmtJYPjr xo~ fJÅr KmÀP≠ oPjJj~j-mJKeP\qr IKnPpJV FPu fJÅPT xKrP~ oKvCr ryoJj rJñJPT mxJPjJ yP~KZuÇ FUj k´v,ú KfKj Tf Khj gJTPmj? \JfL~ kJKatr VbjfπKa Foj ßp huL~ ßY~JroqJj kMÀwPT jJrL S jJrLPT kMÀw ZJzJ xmA TrPf kJPrjÇ fJA hPur FA rhmhuA ßp ßvw TgJ j~, ßxKa ß\Jr KhP~ muJ pJ~Ç FrvJh xJPym ãofJ~ gJTPf fJÅr KxFoFuF khKmr jfMj jJo KZu ÈTqJjPxu oJA uJˆ IqJjJC¿Po≤'Ç krmftL IqJjJC¿Po≤, fgJ ßWJweJr \jq ßhvmJxLPT @rS KTZMKhj IPkãJ TrPf yPmÇ


26

oMÜKY∂J

29 March - 04 Aoril 2019

\JKfrJÓs VbPj xÄÛíKfYYtJr nNKoTJ xJrS~Jr @uL ßuUT: KjmtJyL xnJkKf, ZJ~Jja

IjqJjq \jPVJÔLr oPfJ mJÄuJr yJ\Jr mZPrr xÄÛíKf ChJr, IxJŒ´hJK~T S mÉfômJhLÇ mJÄuJ~ KyªM ßxj S è¬, ßmR≠ kJu, oMxuoJj kJbJj S ßoJVu FmÄ KUsˆJj KmsKavrJ rJ\fô TPrPZÇ fPm uãeL~, V´JoLe xoJ\PT rJ\iPotr ßYP~ ßuJTVLKfTJrPhr mÉfômJhL S \LmjmJhL CóJre IPjT ßmKv k´nJKmf TPrPZ, @r fJr xPñ pMÜ yP~PZ rmLªsjJg, j\ÀPur Ior xíKÓÇ xMfrJÄ mJ~Jjú ßgPTA F ßhPvr Kv•L-xJKyKfqT S mMK≠\LmLrJ mJÄuJr xÄÛíKfPT KjKmtW&j TrPf xJyxL nNKoTJ kJuj TPr mJXJKuPT ßoJyoMÜ TrJr TJP\ IV´xr yP~PZjÇ 1971 xJPu Kmvõ oJjKYP© mJÄuJPhv \JKfrJPÓsr CØm WPaÇ Imvq F IûPu kJyJKz S xofPur k´J~ Iitvf @KhmJxL \JKfPVJÔL rP~PZ, fJrJ fJPhr Kj\˝ GKfyq S xÄÛíKf KjP~ mxmJx TPr; ßxKa I˝LTJr TrJ IjMKYfÇ fPm kJKT˜Jj xíKÓr kr mqJkT xÄUqJVKrÔ mJXJKurJA \JfL~ KjkLzPjr KvTJr y~Ç iotKnK•T KÆ\JKffP•ôr KnK•Pf nJrfmPwtr oMxKuo xÄUqJVKrÔ Iûu KjP~

kJKT˜JPjr \jì yP~KZuÇ yJ\Jr oJAPur nJrfL~ nNUP§r mqmiJPj Knjúfr AKfyJx-GKfyq, nJwJxoJ\-xÄÛíKf S IgtQjKfT KmTJPvr fJrfoq KjP~ Kmvõ AKfyJPx jK\rKmyLj xíKÓ FA CØa ßhvÇ kJKT˜JPjr IU§fJ rãJr \jq fJA IKnjú iot ZJzJ Ijq ßTJPjJ KoujxN© KZu jJÇ ßTC KmfTt fMuPf kJPr ßp IjqJjq mÉ\JKfT rJPÓsr oPfJ KmTKvf Vefπ FmÄ k´PhvèPuJPT IKiTfr ãofJ k´hJj TPr ßlcJPru TJbJPoJr oPiq FA rJÓs KaPT gJTPf kJrfÇ fPm ßx kPgS kJKT˜JPjr vJxTrJ IV´xr y~KjÇ 1956 xJPu AxuJoL k´\Jfπ ßWJweJ TPr vJxjfπ rKYf yP~KZu, fPm ßxKaS ˙J~L y~KjÇ 1958 xJPu VefπPT KjmtJKxf TPr xJoKrT vJxj \JKr TrJ y~Ç xPmtJkKr kNmt kJKT˜JPjr \jVe ‰mwoq S mûjJr KvTJr y~Ç FKa yP~ SPb k´J~ HkKjPmKvT vJxPjr jJoJ∂rÇ ÊiM mJXJKu j~, kKÁo kJKT˜JPjr KxKº, ßmuMY S kJbJjrJS F irPjr vJxj IjMnm TPrÇ ˝nJmf FA IkvJxPjr KmÀP≠ ßhvmJxLr @PªJuj KZu oNuf VefJKπT S \JfL~fJmJhL YKrP©rÇ 1954 xJPu pMÜl∑P≤r KjmtJYjL AvPfyJPrr 21 hlJ~ ˝J~•vJxj S VefJKπT IKiTJPrr Kmw~Ka k´JiJjq kJ~, wJPar hvPTr ZJ© @PªJuPjS xJoKrT vJxj k´fqJyJr FmÄ IgtQjKfT ‰mwoq Kjrxj k´iJj hJKm KZuÇ 1966 xJPu mJXJKu \jVPer @TJX&ãJr YNzJ∂ „k KjP~ @KmntNf y~ mñmºMr Z~ hlJ hJKmÇ ßTªsL~ ZJ© xÄV´Jo kKrwhS Z~ hlJr xPñ KvãJKmw~T hJKm xoKjõf TPr 11 hlJ hJKm C™Jkj TPrÇ \jì y~ 1969-Fr VeInMq™JPjrÇ FA VePrJPwr oMPU kJKT˜JPjr xJoKrT \J∂J 1970 xJPu kJKT˜Jj xíKÓr kr k´gomJPrr oPfJ xmt\jLj ßnJaJKiTJPrr KnK•Pf k´fqã KjmtJYj KhPf mJiq y~Ç FA KjmtJYPj @S~JoL uLVk´iJj mñmºM Z~ hlJPT mJXJKur oMKÜr xjh @UqJK~f TPr \jVPer oqJP¥a k´fqJvJ TPrj FmÄ kNmt kJKT˜JPjr mJXJKu \jVPer rJP~ @S~JoL uLV KjrïMv xÄUqJVKrÔfJ I\tj TPrÇ FA VerJ~ CPkãJ TPr 25 oJYt 1971 xJoKrT xrTJr VeyfqJ ÊÀ TrPu 26 oJYt oiqrJPf \JKfr \jT

07951 478 557

S xÄUqJVKrÔ huPjfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj ˝JiLjfJ ßWJweJ TPrjÇ @r FA kanNKoPf xv˘ oMKÜpMP≠r oiq KhP~ ˝JiLj mJÄuJPhPvr Km\~ xNKYf y~Ç KmÄv vfJ»Lr KmKnjú kPmt FKv~J-@Kl∑TJr mÉ ßhv CkKjPmvmJPhr KmÀP≠ \JfL~ oMKÜxÄV´JPo Ku¬ y~Ç FTAnJPm oMKÜpMP≠r k´˜MKfkPmt FmÄ oMKÜpM≠TJPu oMKÜPpJ≠J S ImÀ≠ ßhvmJxL \JKfVf KjkLzPjr KmÀP≠ \JfL~ oMKÜxÄV´JPor oiq KhP~ mJXJKur \JKfrJÓs k´KfÔJ TPrPZÇ 2. FA kKrPk´KãPf @oJPhr ˝JiLjfJxÄV´JPo xÄÛíKfYYtJr nNKoTJ KmPmYjJ TrJ ßpPf kJPrÇ kJKT˜Jj xíKÓr ImqmKyf kr ßgPT rJPÓsr iotKnK•T KÆ\JKff•ô xoJ\ S rJPÓs k´KfÔJr \jq vJxTrJ ßoRKuT jLKf S ßTRvu V´ye TPrÇ Kmvõ\PM z k´PfqT oJjMw FTJKiT kKrY~ myj TPrÇ k´Kf\Pjr rP~PZ I∂f iot kKrY~, \JKf kKrY~ S rJÓs kKrY~Ç kJKT˜JPjr vJxTrJ \JKfVf KjkLzPjr ßTRvu KyPxPm \JKf kKrY~ CPkãJ TPr @oJPhr ÊiM iot kKrYP~ kKrKYf TrPf Ikk´~Jx YJuJ~Ç @r F \jq k´go @WJfKa @Px nJwJ S xÄÛíKfr SkrÇ kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLPT hLKãf TrJ y~ ßp kNmt kJKT˜JPjr oJjMw pPgÓ oMxuoJj j~ FmÄ KyªM rJÓs nJrPfr k´YJreJ S KyªMPhr k´nJPm fJrJ AxuJoL rJÓs kJKT˜Jj ±Äx TrPf Chqf yP~PZÇ @r mJÄuJr oJjMw fJr iotKmvõJx IãMe&j ßrPU \JKf kKrYP~ ijq yP~ mJXJKur \JKfrJÓs Vbj TPrÇ ßpPyfM xÄÛíKf \JKf kKrYP~r Ijqfo k´iJj KjitJrT, fJA oNuf xÄV´JoKa rJ\QjKfT-IgtQjKfT yPuS xmt\Pjr KY∂JiJrJ~ xÄÛíKfYYtJ fJ“kptkNet xyJ~T nNKoTJ kJuj TPrPZÇ xJiJrenJPm xÄÛíKf muPf KjZT VJj-mJ\jJ ßmJ^J~ jJÇ xÄÛíKf FTKa \jPVJÔLr \LmjpJ©Jr k´KfòKmÇ fJr AKfyJx-GKfyq, nN-k´TíKfxy jJjJ ßpRKÜT S IPpRKÜT CkJhJPj xoí≠ yP~ ßTJPjJ \JKfx•Jr xJÄÛíKfT ‰mKvÓq VPz SPbÇ iot fJr FTKa CkJhJj mPa, KT∂á xoV´ j~Ç FA ‰mKvPÓqr k´Kfluj WPa fJr \LmjJYJPr, ßkJvJPT, FojKT UJhqJnqJPx, @r fJr k´TJv kJ~ Kv•TuJr jJjJ oJiqPo∏xÄVLPf, jíPfq, YJÀTuJ~, KTZMaJ xJKyPfqÇ xÄÛíKf mKy˙ CkJhJj V´ye S m\tPjr oiq KhP~ ˝JnJKmTnJPm KmTKvf y~Ç kJKT˜Jj @oPu vJxTrJ rJÓsL~ f•ô k´KfÔJr \jq \JfL~ xojõP~r jJPo iotKnK•T @PrJKkf xÄÛíKf YJKkP~ ßhS~Jr IkPYÓJ~ Ku¬ y~Ç ßx \jq fJrJ ßrJoJj yrPl mJÄuJ nJwJ k´mftj, rmLªsjJgPT KjmtJxj FmÄ j\ÀuPT UK§f„Pk k´TJPvr k´~Jx V´ye TPr, KvãJmqm˙J~ xJŒ´hJK~TLTrPerS Ikk´~Jx V´ye TrJ y~Ç IgY IjqJjq \jPVJÔLr oPfJ mJÄuJr yJ\Jr mZPrr xÄÛíKf ChJr, IxJŒ´hJK~T S mÉfômJhLÇ mJÄuJ~ KyªM ßxj S è¬, ßmR≠ kJu, oMxuoJj kJbJj S ßoJVu FmÄ KUsˆJj KmsKavrJ rJ\fô TPrPZÇ fPm uãeL~, V´JoLe xoJ\PT rJ\iPotr ßYP~ ßuJTVLKfTJrPhr mÉfômJhL S \LmjmJhL CóJre IPjT ßmKv k´nJKmf TPrPZ, @r fJr xPñ pMÜ yP~PZ rmLªsjJg, j\ÀPur Ior xíKÓÇ xMfrJÄ mJ~Jjú ßgPTA F ßhPvr Kv•L-xJKyKfqT S mMK≠\LmLrJ mJÄuJr xÄÛíKfPT KjKmtW&j TrPf rJ\QjKfT xÄV´JPor xoJ∂rJunJPm xÄÛíKf xJijJr oiq KhP~ xJyxL nNKoTJ kJuj TPr mJXJKuPT ßoJyoMÜ TrJr TJP\ IV´xr yP~PZjÇ Fxm TJptâPor oiq KhP~ F ßhPvr oJjMw KjP\PT mJXJKu mPu vjJÜ TrPf èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrPZ; @oJPhr @®kKrYP~r ßp xÄTa xíKÓr Ikk´~Jx YPuPZ, fJ mÉuJÄPv ÀPU KhPf xão yP~PZÇ kJKT˜Jj xíKÓr ImqmKyf kPr 1948 xJPu @at TPu\ ˙Jkj FmÄ 1955 xJPu mMumMu ßYRiMrLr

xJiJrenJPm xÄÛíKf muPf KjZT VJj-mJ\jJ ßmJ^J~ jJÇ xÄÛíKf FTKa \jPVJÔLr \LmjpJ©Jr k´KfòKmÇ fJr AKfyJx-GKfyq, nN-k´TKí fxy jJjJ ßpRKÜT S IPpRKÜT CkJhJPj xoí≠ yP~ ßTJPjJ \JKfx•Jr xJÄÛíKfT ‰mKvÓq VPz SPbÇ iot fJr FTKa CkJhJj mPa, KT∂á xoV´ j~Ç FA ‰mKvPÓqr k´Kfluj WPa fJr \LmjJYJPr, ßkJvJPT, FojKT UJhqJnqJPx, @r fJr k´TJv kJ~ Kv•TuJr jJjJ oJiqPo∏xÄVLPf, jíPfq, YJÀTuJ~, KTZMaJ xJKyPfqÇ oífqM r kr fJÅr ˘Lr CPhqJPV jífqTuJxÄmKuf mJlJr xíKÓ ßx xoP~r x÷mf xmtJKiT hM”xJyxL TJ\ KZuÇ rJ\QjKfT S xJÄÛíKfT TotTJP§r WajJâo pPgÓ xJpM\qkNetÇ 1961 xJPu xm k´KfTNufJr oMPU xJz’Pr rmLªs \jìvfmJKwtTL kJKuf yP~PZ, 1962 xJPu xNKYf yP~PZ ZJ©Phr xJoKrT vJxjKmPrJiL @PªJujÇ 1961 xJPuA k´KfKÔf yP~PZ ZJ~JjaÇ 1966 xJPu mñmºM Z~ hlJ hJKm C™Jkj TPr @PªJuj ÊÀ TPrPZj; 1967 xJPu ZJ~JjPar k´go kPyuJ ‰mvJPUr @P~J\jÇ Z~ hlJPT ßTªs TPr pUj Ve\JVre xíKÓ yP~PZ, fUj maoNPur @P~J\j k´Tíf KoujPouJ~ kKref yP~PZ, oJPb hvtTPhr ˙JjJnJm WPaPZÇ 1968 xJPu rJÓsL~ fgqoJiqPo rmLªsjJPgr VJj KjKw≠ TrJ yP~PZ, fJr k´KfmJPh Kv•L-xJKyKfqT S mMK≠\LmLPhr ßpRg KmmíKf k´TJv ßkP~PZ, IjMKÔf yP~PZ AK†Kj~Jxt AjKˆKaCvPj Kfj KhjmqJkL xÄVLf S jífqJjMÔJjÇ 1962 ßgPT k´KfmZr FTMPv ßlmsM~JKrPf vyLh KojJPr xºqJ~ IjMKÔf yP~Z ZJ© xÄV´Jo kKrwh @P~JK\f xÄVLfJjMÔJj, ßpUJPj kKrPmKvf yP~PZ ßhvJ®PmJiT rmLªs S j\ÀuxÄVLf; ßuJTVLKf S VexÄVLfÇ kKrYJujJ S xÄVLf kKrPmvj TPrPZj @ufJl oJyoMh, ßvU uM“lr ryoJj, @»Mu uKfl, lJyKohJ UJfMPjr oPfJ KmKvÓ Kv•LrJÇ @\ pJÅrJ KY©TuJ\PVT @PuJKTf TPr rP~PZj, fJÅPhr IPjPT kaM~J TJoÀu yJxJj S AohJh ßyJPxPjr ßjfíPfô ßkJˆJr KuPUPZj, vyLh KojJPrr IñxöJ TPrPZjÇ x•Prr KjmtJYPj Kv•L-xJKyKfqT S mMK≠\LmLPhr xrm CkK˙Kf uã TrJ ßVPZÇ x•Prr WNKet^z TmKuf hKãeJûPur ÆLkèPuJPf hMPptJV KjPrJi @PªJuj TKoKar xNP© TJoÀu yJxJj, S~JKyhMu yT, @KfTMu AxuJo S ‰x~h yJxJj AoJPor ßjfíPfô ©JexJoV´L ßkRÅPZ ßhS~J ßVPZÇ \Kyr rJ~yJj k´fLTL YuKó© È\Lmj ßgPT ßj~J' KjotJe TPrPZjÇ FTJ•Prr oJPYt IxyPpJV @PªJuPjr xo~ KmãM… Kv•LPVJÔL xnJ-xoJPmv TPrPZÇ oMKÜpM≠TJPuS fJÅrJ oMKÜxÄV´JoL Kv•LPVJÔL Vbj TPr vreJgtLKvKmr S oMKÜPpJ≠JPhr IjMPk´reJ \MKVP~PZjÇ @\ ˝JiLjfJ KhmPx ßpxm Kv•L-xJKyKfqT S mMK≠\LmL mJXJKur \JKfrJÓs VbPjr ßoRKuT TJ\KaPT IV´xr TPrPZj, fJÅPhr xmJr k´Kf VnLr vs≠J \JjJAÇ

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


oMÜKY∂J

29 March - 04 Aoril 2019

27

mñmºMr ßjfíPfô ßVJaJ \JKf GTqm≠ yP~KZu @mMu TJPxo l\uMu yT ßuUT: IiqJkT, dJTJ KmvõKmhqJu~ S KY∂JKmh

˝JiLjfJ KhmPx @orJ VnLr vs≠Jr xPñ ˛re TrKZ pJrJ xJijJ S xÄV´JPor oiq KhP~ FmÄ oMKÜpMP≠r oiq KhP~ ˝JiLj mJÄuJPhv k´KfÔJ TPrPZjÇ ˝JiLjfJr ßWJweJ S oMKÜpM≠ ßTJPjJ @TK˛T mqJkJr KZu jJÇ Fr ßkZPj k´fqãnJPm KZu 6 hlJ @PªJuj FmÄ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj S fJ\CK¨j @yPoPhr ßjfífôÇ fJZJzJ IPjT @PV ßgPTA ßvPr mJÄuJ l\uMu yT S oSuJjJ nJxJjLr ßjfíPfô @PªJuj kKrYJKuf yP~ @xKZuÇ Èmñnñ'KmPrJiL @PªJuj ßgPT @oJPhr '69-Fr VeInMq™Jj S '71-Fr oMKÜpM≠ FT iJrJmJKyT WajJk´mJyÇ oMKÜPpJ≠JPhr xv˘ nNKoTJ ImvqA vs≠Jr xPñ ˛reL~, fPm nMuPu YuPm jJ ßp, oMKÜpM≠ KZu FTKa rJ\QjKfT WajJÇ k´go mJÄuJPhv xrTJr S fJ\CK¨j @yPoPhr nNKoTJr KmPmYjJ ZJzJ oMKÜpMP≠r AKfyJx nMu yP~ pJ~Ç fJZJzJ FA ßVJaJ k´Kâ~Jr oPiq c.

oM y ÿh vyLhM u ä J y, TJ\L ßoJfJyJr ßyJPxj, ßoJfJPyr ßyJPxj ßYRiMrL, flJöu ßyJPxj oJKjT Ko~J, @mMu l\u, KxTJªJr @mM \Jlr, \Ér ßyJPxj ßYRiMrL FmÄ @PrJ IPjT ßuUT, KY∂JKmh S xJÄmJKhPTr nNKoTJ KZu IxJiJre ßVRrm\jTÇ Z~ hlJ @PªJuPjr oiq KhP~ mñmºMr ßjfíPfô ßVJaJ \JKf GTqm≠ yP~KZuÇ @oJPhr ˝JiLjfJ xÄV´Jo S oMKÜpM≠PT FmÄ mJÄuJPhv k´KfÔJr xÄV´JoPT FA xoV´fJr oPiq ßhUPf yPmÇ ßxA xPñ FA ootJK∂T WajJS @oJPhr mM^Pf yPm ßp, ˝JiLj mJÄuJPhPv I· xoP~r oPiqA mñmºM, fJ\CK¨j @yPoh, ‰x~h j\Àu AxuJo, TJoJÀöJoJj S Fo ojxMr @uL k´Je yJKrP~KZPujÇ @oJPhr ˝JiLjfJ xÄV´Jo S oMKÜpMP≠r AKfyJx ßgPT KvãJ V´yPer k´P~J\Pj ˝JiLj mJÄuJPhPvr Kmví⁄u Im˙Jr TJreS @oJPhr UMÅ\Pf yPm ˝JiLjfJ @PªJuj S oMKÜpMP≠r WajJ k´mJPyr oiq KhP~Ç xfq TgJ muPf ßVPu ImvqA ˝LTJr TrPf yPm ßp, ˝JiLj rJÓs k´KfÔJr S ßxA rJÓs kKrYJujJr \jq ßp xJKmtT k´˜MKf hrTJr KZu fJr IPjT KTZMA fUj TrJ y~KjÇ VefPπr \jq ßp KvãJ, k´˜MKf S rJ\QjKfT hu hrTJr ßxA kPmt fJ VPz ßfJuJ y~KjÇ ßp IkNetfJ k´go KZu fJA krmft L TJPu jJjJ hM W t a jJr TJre yP~PZÇ ˝JiLjfJ KhmPx @PmV S CP•\jJr oPiq ßxèPuJr KmPmYjJ pPgÓ èÀfô kJ~ jJÇ @xPu mJÄuJPhvPT @oJPhr ˝JiLj rJÓs„Pk k´KfÔJ TrJ S CjúKfr \jq mZPrr k´KfaJ KhjPTA ˝JiLjfJ Khmx „Pk CkuK… TrJ S TJ\ TrJ CKYfÇ ˝JiLj mJÄuJPhPv Vf k´J~ 50 mZr iPr KmKnjú rJ\QjKfT hu Foj IPjT TJ\ TrPZ, ßpèPuJ @oJPhr rJÓsL~ ˝JiLjfJr kKrYJ~T j~Ç pKh @oJPhr oPiq rJÓsL~ ˝JiLjfJr ßYfjJ jfMjnJPm k´KfKÔf y~, fJyPuA mJÄuJPhv ˝JiLj rJÓs„Pk

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

mJÄuJnJwJPT mJÄuJPhPvr rJÓsnJwJ „Pk k´KfÔJ TrPf yPmÇ VefJKπT rJ\QjKfT hu VPz fMuPf yPmÇ ßp @S~JoL uLV ˝JiLjfJr xÄV´JPo S oMKÜpMP≠ ßjfífô KhP~ IxJiJre ßVRrmo~ nNKoTJ kJuj TPrPZ ßxA @S~JoL uLVPT VefJKπT hu „Pk VPz ßfJuJ hrTJrÇ FaJ xoV´ \jVPer hJKmÇ KmFjKk, \JfL~ kJKat k´níKf huPTS VefJKπT YKr© I\tj TrPf yPmÇ ßTmu iKjT ßvsKer Vefπ j~, xoP~r hJKm xJmt\jLj Vefπ mJ vfnJV oJjMPwr VefπÇ KaTPmÇ mJÄuJnJwJPT mJÄuJPhPvr rJÓsnJwJ „Pk k´KfÔJ TrPf yPmÇ VefJKπT rJ\QjKfT hu VPz fMuPf yPmÇ ßp @S~JoL uLV ˝JiLjfJr xÄV´JPo S oMKÜpMP≠ ßjfífô KhP~ IxJiJre ßVRrmo~ nNKoTJ kJuj TPrPZ ßxA @S~JoL uLVPT VefJKπT hu „Pk VPz ßfJuJ hrTJrÇ FaJ xoV´ \jVPer hJKmÇ KmFjKk, \JfL~ kJKat k´níKf huPTS VefJKπT YKr© I\tj TrPf yPmÇ ßTmu iKjT ßvsKer Vefπ j~, xoP~r hJKm xJmt\jLj Vefπ mJ vfnJV oJjMPwr VefπÇ mJokK∫ huèPuJPT fJPhr @hvt S TotxNKY KjP~ \jxJiJrPer xJoPj @xPf yPmÇ \jxJiJrPer oPiq @V´y @PZ xoJ\fπ IKnoMUL VefPπrÇ @\ ˝JiLjfJ KhmPx xJrJ ßhPvr \jVPer oPiq FArToA IjMnNKf S KY∂Jr k´TJv ßhUJ pJPòÇ ßhPv \MuMo-\mrhK˜, IjqJ~-IKmYJr, hMjtLKf, yfqJ, @®yfqJ S IxJoJK\T TJptTuJk ßhPU \jVPer CPuäUPpJVq FTKa IÄv yfJvJr oPiq kPz pJPòÇ jfMj xJmt\jLj mJÄuJPhv VPz ßfJuJr rJ\QjKfT xÄV´Jo ßhUJ KhPu yfJvJ ßTPa pJPm FmÄ xoV´ \jVPer oPiq jmPYfjJ ßhUJ ßhPmÇ @\ ˝JiLjfJ KhmPx @orJ YJA jfMj ßrPjxJÅr FmÄ fJr iJrJmJKyTfJr jfMj Ve\JVreÇ mJÄuJPhPvr xJKyPfqr \V“aJS FT I˝JnJKmT Im˙J~ YuPZÇ Vf mAPouJ~ k´J~ xJPz YJr yJ\Jr mA k´TJKvf yP~PZÇ FèPuJr oPiq I∂f 25Ka mA ImvqA Cf&TíÓÇ ßuUTPhrA Tftmq ßxA nJPuJ mAèPuJPT xoJPuJYjJr oiq KhP~ kJbT xoJP\r TJPZ fMPu irJÇ \jxJiJrPer ÀKY, kZª S @V´yPT Cjúf TrJ ßuUTPhrA hJK~fôÇ @orJ @iMKjT pMPV xm \JKfr oPiq mMK≠\LmLPhr èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPf ßhPUKZÇ ˝JiLj mJÄuJPhPv, KmPvw TPr Vf 30 mZPrr oPiq mMK≠\LmLrJ Foj IPjT TJ\ TPrPZj, pJr ÆJrJ fJrJ KjP\Phr opt J hJ yJKrP~PZjÇ @\ @orJ YJA jfMj k´KfvsMKf KjP~

ßhPv k´VKfvLu mMK≠\LmLPhr @®k´TJvÇ ˝JiLjfJ KhmPx ImvqA @oJPhr ˛re TrJ hrTJr ßp, rJ\PoJyj, KmhqJxJVr ßgPT ßmVo ßrJPT~Jr xo~ ßgPT mJÄuJnJwJ~ KY∂J YYtJr, xoJ\ xÄÛJPrr S krmftLTJPur rJ\QjKfT @PªJuPjr ßVRrm\jT xo~ KVP~PZÇ KyªMoMxKuo KmPrJi IkWJf„Pk ßhUJ KhP~KZu; KT∂á Cn~ xŒ´hJP~r oy“k´Je ojLwLrJ \jxJiJrePT kKrYJujJ TPrKZPuj xnqfJ S k´VKfr kPgÇ @\ ßp Im˙J ßhPv KmrJ\ TrPZ, hMKj~J\MPz KmrJ\ TrPZ fJPf xnqfJ S k´VKfr kg mMK≠\LmLrJ xºJj TrPmj FaJ @vJ TKrÇ Im˙J Foj yP~PZ ßp, mJÄuJPhPvr ßTJPjJ k´VKfvLu vKÜrA xºJj kJS~J pJPò jJÇ iot KjP~ ßp KmPrJi Vf k´J~ 40 mZr iPr ßhUJ pJPò, fJr oPiq k´VKfvLu KY∂J-PYfjJr k´TJv ßjAÇ @\ k´VKfr hJKm xJmt\jLj VefPπr @hvtPT CØJmj TrJÇ kKÁoJ xJosJ\qmJhL jLKfr Iº IjMxrPer ÆJrJ @orJ KmkgVJoLÇ kKÁPor k´VKfvLu hvtj, KmùJj, AKfyJx S xJKyfqPT ImvqA @oJPhr V´ye TrPf yPm; KT∂á kKÁoJ CkKjPmvmJh, xJosJ\qmJh S lqJKxmJPhr jLKfèPuJPT ImvqA @oJPhr kKryJr TPr YuPf yPmÇ @oJPhr @®vKÜ mJzJPf yPmÇ YuPf yPm @®Kjntr yP~Ç FaJA ˝JiLjfJr hJKmÇ mMK≠Vf, KY∂JVf CjúKf ZJzJ rJ\QjKfT CjúKf x÷m yPm jJÇ rJ\jLKfPf YJA @hvtVf IjMxºJj S KY∂JVf Cf&TwtÇ vKÜ k´P~JV j~, mMK≠ S ‰jKfT vKÜ k´P~JPVr ÆJrJ Cjúf mJÄuJPhv VPz fMuPf yPmÇ rJÓsmqm˙Jr k´KfaJ IñPT xÄÛJPrr oJiqPo xM˙, ˝JnJKmT S vKÜvJuL TPr VPz fMuPf yPmÇ KmvõmqJÄT ÆJrJ kKrYJKuf yPu @orJ krKjntr gJTmÇ KjP\Phr mMK≠Pf FmÄ KjP\Phr vKÜPf, KjP\Phr ßjfífô KjP~ YuPu @orJ CjúKf TrPmJÇ @mJr @orJ @oJPhr \JfL~fJmJhL @PªJuPjr S oMKÜ xÄV´JPor oyJj ßjfífô S vyLhPhr TgJ ˛re TrKZÇ

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


28

UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

ßvõf \JfL~fJmJh ßbTJm TLnJPm yJxJj ßlrPhRx ßuUT: pMÜrJÓs k´mJxL xJÄmJKhTÇ

KjCK\uqJP¥r âJAˆYJPYtr n~Jmy yfqJTJ§ pf InJmjL~A oPj ßyJT jJ ßTj, Foj WajJ ÊiM xoP~r mqJkJr KZuÇ Vf YJr hvPT kKÁoJ KmPvõ oMxuoJjxy xm mKyrJVf \jPVJÔLr KmÀP≠ k´mu WíeJ \Po CPbPZÇ ßvõfxnqfJr IjMxJrLPhr KmvõJx, TJPuJ, mJhJKo S yuMh rPXr FA oJjMwèPuJ xJhJ oJjMwPhr ßhPv FPx Knz \KoP~PZ, @r fJr lPu fJPhr ßvõfxnqfJ ÉoKTr xÿMULjÇ FA ßvõfxnqfJr hMKa UMÅKa: oJjMwèPuJ xm xJhJ, @r fJPhr KmvõJx KUsÓiPotÇ ßx oPj TPr Ijq xmJr ßYP~ ßx ßvsÔ, FPT KaKTP~ rJUPf yPu mJKT xmJAPT fJzJPf yPmÇ IPvõfJñ pJrJ AKfoPiq FPx kPzPZ, fJPhr ß^ÅKaP~ fJzJPjJ Ix÷m yPu KjPhjkPã fJPhr jfMj TPr @xJ ßbTJPf yPmÇ FTxo~ pMÜrJPÓs TM TîJé TîqJj (PTPTPT) jJPor FTKa ßVJÔLPT nJmJ yPfJ FA ßvõf \JfL~fJmJPhr k´iJj k´mÜJÇ pMÜrJPÓs hJxk´gJr ImxJj S IPkãJTíf ChJrQjKfT VefJKπT mqm˙J @xj ßVPz ßjS~Jr kr ßgPT ßTPTPT oNuiJrJr mJAPr FTKa k´JK∂T @PªJuj mPu oPj TrJ y~Ç KT∂á ßTPTPT jJPo jJ yPuS ßvõf \JfL~fJmJPh KmvõJxL ßuJPTr InJm ßTJPjJTJPuA KZu jJÇ fJPhr FTJÄv mrJmrA ßnPm FPxPZ, mJKT xmJr Skr ZKz ßWJrJPjJ fJPhr Bvõrk´h• IKiTJrÇ ßvõf met, ßvsÔfô S

KUsÓiPotr ßhJyJA KhP~ KyauJr 60 uJU AÉKhPT kMKzP~ ßoPrKZPujÇ ßTJPjJ xPªy ßjA, FáS FTirPjr ßoRumJh, pJ xm pMKÜ S oJjKmT oNuqPmJiPT fMKz ßoPr CKzP~ ßh~Ç xJhJrJ pf Khj ãofJ~ mPx ZKz WMKrP~PZ, ff Khj ßTJPjJ hMKÁ∂Jr TJre ßhPUKjÇ xoxqJ mJiu pUj TJPuJ, yuMh S mJhJKo oJjMwèPuJ ˝JiLj yS~J ÊÀ TruÇ ÊiM ˝JiLjA j~, KjP\Phr xJhJPhr xoJj nJmJ ÊÀ TruÇ Kmkh ßxUJPjA ßvw j~Ç KÆfL~ oyJpMP≠r kr IKnmJxjk´Kâ~Jr IÄv KyPxPm FrJ ACPrJk S @PoKrTJ~ hu ßmÅPi ˙J~LnJPm mxmJPxr \jq @xPf uJVuÇ kKÁoJ IgtjLKfr \jq IkKryJpt vsKoT KyPxPmA fJPhr @jJ yP~KZuÇ KT∂á xÄUqJ~ âPo mJzPf gJTJ~ ybJ“ xJhJPhr ßU~Ju yPuJ, FPhr jJ ßbTJPu FTxo~ FrJ ßfJ xÄUqJ~ @oJPhr ßYP~S ZJKzP~ pJPmÇ ÊÀ yPuJ CPfiJ k´KfKâ~J: ßpnJPm kJPrJ IKnmJxj ßbTJSÇ Pvõf ßvsÔfômJPhr j~J k´mÜJPhr Ijqfo kqJa mMTJjjÇ @PoKrTJr KrkJmKuTJj kJKatr jJo\JhJ ßjfJ, FTxo~ ßk´KxPc≤ khk´JgtL yP~ xJzJ ßlPu KhP~KZPujÇ KfKj 2001 xJPu k´TJKvf fJÅr hq ßcg Im hq SP~ˆ V´P∫ KuPUPZj, kKÁoJ Kmvõ FUj @âJ∂, IKnmJxLPhr È@V´JxPjr' TJrPe kKÁoJ xnqfJ orPf mPxPZÇ FA È@V´Jxj' ßbTJPjJ jJ ßVPu 2050 xJPur oPiq pMÜrJÓs fífL~ KmPvõr ßhPv kKref yPmÇ KfKj @PoKrTJr xJhJ oJjMwPhr ß\PV SbJr @øJj \JKjP~KZPujÇ IKnmJxLPhr È@V´JxPjr' TgJ mPu mMTJjj KfjmJr ßk´KxPc≤ yS~Jr ßYÓJ TPr kJPrjKjÇ 2016 xJPu ßxA È@V´JxPjr' TgJ mPuA KjmtJYPj uPz @PoKrTJr 45 fo ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yPuj @PrT xJhJ oJjMw ßcJjJfl asJŒÇ ÊiM @PoKrTJ~ j~, ACPrJPkr IKiTJÄv ßhPvA FUj FA ßvõf ßvsÔfômJh ß\ÅPT mPxPZÇ yJPñKr, IKˆs~J, xMAPcPj ÈxJhJ mJÅYJS' ßäJVJj fMPu IKf-hKãek∫LrJ ãofJ hUu TrPZÇ IKnmJxj ßbTJPjJr pMKÜPf pMÜrJ\q ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT ßmKrP~ ßpPf YJAPZÇ yJPñKrr KnÜr SrmJPjr k´iJj ßäJVJj yPuJ

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

IKnmJxj ßbTJS, jAPu KjP\rJ orPmÇ pKh ßnPm gJPTJ IKnmJxj ImqJyf ßrPU mJÅYPf kJrPm, fJyPu ßxaJ nMuÇ SrmJPjr FA TgJPT ßvõf \JfL~fJmJhLrJ IÃJ∂ mPu KmPmYjJ TPrÇ @PoKrTJr xmPYP~ kKrKYf ßvõf ßvsÔfômJhL kqJa rJoKx mPuPZj, SrmJj ÈkKÁoJ xnqfJr FT\j jJ~T'Ç Pvõf \JfL~fJmJhLPhr ßYJPU ßcJjJfl asJŒS ÈkKÁoJ xnqfJr FT\j jJ~T'Ç asJŒ ãofJ V´yPer xo~ ßWJweJ TPrKZPuj, È@\ ßgPT FA ßhPv @orJ FT jfMj híKÓnKñ ÆJrJ YJKuf ymÇ FUj ßgPT xm mqJkJPrA ÊiM @PoKrTJ k´go∏FaJA yPm @oJPhr jLKfÇ' asJŒ @xPu TL muPZj, TJr CP¨Pv muPZj, fJ mqJUqJ TrPf KVP~ ßäAa kK©TJr \JKou mMK~ KuPUKZPuj, FUj ßgPT KyxJPmr oPiq gJTPm @PoKrTJ, @r ßpxm @PoKrTJj FA KyxJPmr I∂ntÜ M yPm, fJrJ xmJA xJhJÇ hMA mZr @PV nJK\tKj~Jr vJutaxKnPu ßTPTPTr metmJhL yJouJr xogtPj asJŒ mPuKZPuj, FPhr oPiqS IPjT nJPuJ oJjMw @PZÇ ßx TgJ CPuäU TPr @PoKrTJr k´iJj metmJhL SP~mxJAa ßcAKu ˆotJr o∂mq TPrKZu, ÈasJŒ @oJPhr mqJkJPr FTKa oª TgJS mPuKjÇ Bvõr fJÅr TuqJe TÀjÇ' KjCK\uqJP¥r âJAˆYJPYtr ßxA WJfTS ßTJPjJ KÆiJ ZJzJA asJŒPT ÈPvõf \JfL~fJmJPhr jmJK~f @®kKrYP~r k´fLT' KyPxPm mJymJ KhP~PZjÇ KTZMKhj @PV kpt∂ @orJ ßvõf \JfL~fJmJPhr KmkhPT hM-FTKa ßhPvr ÈI• KTZM oJjMPwr TJ§' mPu nJmfJoÇ asJŒS ßx TgJA mPuPZjÇ KT∂á A≤JrPjPar FA pMPV oJjMPw oJjMPw xLoJ∂ KY€ CPb ßVPZÇ FTJTL FT\j oJjMwS A≤JrPjPar TJrPe FT KmvJu ÈxŒ´hJP~r' IÄv KyPxPm KjP\PT nJmPf kJPrÇ âJAˆYJPYtr WJfT pMmTKa KbT FA TJrPeA kMPrJ yfqJTJP§r WajJ ßlxmMPT xrJxKr ßhUJPjJr mqm˙J TPrKZPujÇ uJU uJU oJjMw ßxA KnKcS ßhPUPZ, C“lMuä o∂mq TPrPZÇ PTJPjJ xPªy ßjA, ImqJyf IKnmJxj k´Kâ~Jr k´KfKâ~J KyPxPm ßvõf \JfL~fJmJhL f“krfJ mJzPmÇ FT\j mqKÜ ßyJT mJ xÄVKbf ßTJPjJ Vsk M A

ßyJT, âJAˆYJPYtr oPfJ WajJ ÊiM Èk´JgtjJ S ÊnTJojJ' \JKjP~ gJoJPjJ pJPm jJÇ ßpoj gJoJPjJ pJPò jJ \KñmJhPTÇ FA hMAP~r oPfJ I∂Vtf Kou I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjAÇ ßxA TJrPe fJPhr ßbTJPfS @oJPhr IKnjú rePTRvu Imu’j TrPf yPmÇ k´gof, k´KfmJh TrPf yPmÇ ßTJPjJ irPjr ßoRumJhPTA oNuiJrJnMÜ yPf ßhS~J pJPm jJÇ ßvõf \JfL~fJmJhL mÜmq FTmJr È˝JnJKmT' KyPxPm VíyLf yPu fJ \JfL~ @PuJYjJr IÄv yS~J xoP~r mqJkJr oJ©Ç KbT FnJPmA yJPñKrPf SrmJPjr oPfJ ßvõf ßoRumJhL ãofJ hUu TPr KjP~PZjÇ KÆfL~f, ßvõf \JfL~fJmJPhr k´iJj uãqm˜M IKnmJxL xŒ´hJ~Ç fJPhrS FA k´KfmJhk´Kâ~Jr IÄv yP~ CbPf yPmÇ FTJ j~, oNuiJrJnMÜ rJ\QjKfT S xJoJK\T-xJÄÛíKfT @PªJuPjr IÄv KyPxPmÇ pf Khj IKnmJxLrJ mKyrJVf ßgPT pJPmj, ff Khj fJÅrJ ßvõf \JfL~fJmJPhr xy\ ÈaJPVta'A yP~ gJTPmjÇ fífL~f, ßvõf \JfL~fJmJPhr Km˜JPrr FTKa k´iJj oJiqo A≤JrPjaÇ IKnmJxL S Knjú iPotr KmÀP≠ KnK•yLj S TJ•KjT Èwzpπ f•ô' ZzJPjJ y~ FA jfMj k´pMKÜr oJiqPoAÇ ßlxmMT S èVPur oPfJ k´pKM ÜKjntr ßTJŒJKjèPuJPT @rS xPYfj yPf yPm, pJPf FPhr oJiqPo ßvõf \JfL~fJmJhL WíeJ ZzJPjJ x÷m jJ y~Ç fJrJ y~PfJ KjP\ ßgPT FA TJ\ TrPm jJÇ @orJ pJrJ ßnJÜJ, fJPhr ßx TJP\ mJiq TrPf kJKrÇ Pvw TgJ, ÊiM ßvõf \JfL~fJmJhPT @âoe TPr FA xÄTPar xoJiJj x÷m yPm jJÇ pfA IKjÓTr ßyJT, FA metmJhL @PªJuPjr FTKa TK•f KnK• rP~PZÇ IKnmJxj KjP~ kKÁPor xJhJ oJjMwPhr FTirPjr nLKf V´Jx TPrPZ, ßpA nLKfPT mqmyJr TPr asJŒ S SrmJPjr oPfJ rJ\jLKfT ãofJr vLPwt CPb FPxPZjÇ FA nLKfr TJre mM^Pf yPm, fJ KogqJ ßx TgJ k´oJe TrPf yPmÇ fJ k´oJPer hJK~fô ßvõf \JfL~fJmJPhr KmkPã Foj xm oJjMPwrÇ IKnmJxLPhrS FA Kmkã fJKuTJ~ TJptTrnJPm I∂ntÜ M yPf yPmÇ

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

˝JiLjfJ Khmx CkuPã mÉu TJKãf ZKmÇ @r ßxA ZKm UÅPM \ kJS~Jr TJKyjL fáPu irPuj u¥j mJÄuJ ßk´xTîJm @P~JK\f ˝JiLjfJ KhmPxr IjMÔJPjÇ mz nJAP~rJ fJPhr KkfJ vyLh oMKÜPpJ≠J jMÀuO yT UJjPT ßhPUPZj, KT∂á \JoJu UJPjr \Pjìr @PVA fJr KkfJr oOfqM y~Ç ˝JiLjfJ Khmx CkuPã u¥j mJÄuJ ßksxTîJPmr KmPvw @P~J\j ÍvyLh oMKÜPpJ≠J mJmJPT KlPr kJS~Jr V·" IjMÔJPj fJPhr mJmJ ßTJgJ~, TLnJPm vyLh yPuj ßxA fgq S ZKm UMPÅ \ ßlrJr TJKyjL PvJjJPuj vyLh x∂Jj \JoJu UJj S fJr nJAP~rJÇ vyLh mJmJr ZKm ßUJÅP\ ßlrJr Km˜JKrf muPf KVP~ \JoJu UJj IPjTaJ @PmPV ßnÄPV kPzj mPuj, KkfJ oMKÜpMP≠ uzPfA Wr ßZPzPZjÇ KT∂á fJr kPrr-KTZáA \JjPfj jJ fJrJÇ KfKj KuKUf mÜPmq mPuj, hLWt 48 mZr kr mJmJPT KlPr ßkPujÇ fJS ZKmr oJP^Ç TJrj fJr \Pjìr IPjT @PVA vyLh yj AKk@r jJP~T jMÀu yT UJjÇ hM”U KZPuJ mJmJPT ßhUPuj jJ ßTJPjJKhj, ßhUJ yPmS jJ,KT∂á FTKa ZKm gJTPuS ßfJ mM^Pf kJrPfj ßToj KZPuj KfKjÇ IjMÔJPj \JoJu UJPjr mz nJA pgJâPo mhÀöJoJj UJj, ßcPVjyJPor ßumJr TJCK¿uJr xhÀöJoJj UJj, UxÀöJoJj UJj, \~jJu @yoh UJjS CkK˙f KZPujÇ Vf 25 oJYt, ßxJomJr u¥j mJÄuJ ßk´xTîPmr xnJkKf oMyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrLr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL oMyJÿh \MmJP~Prr kKrYJujJ~ TîJm @P~JK\f ˝JiLjfJ KhmPxr IjMÔJPjr ÊÀPf 25Pv oJPYtr TJPuJ rJ©L S FTJ•Prr oMKÜpMP≠ vyLhPhr ˛rPe hÅJKzP~ FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç CPuäUq, 1971 xJPur 25 oJYt rJPf kJT-yJjJhJr mJKyjL dJTJr KkuUJjJ˙ f“TJuLj AKk@r xhr h¬r @âoe TPrÇ fUj mJuJVP†r mJzLPf ZMKaPf KZPuj AKk@r jJP~T jMÀu yT UJjÇ KT∂á S~JruqJPx mñmºMr ˝JiLjfJr mJftJ PkP~ I∂x•ôJ ˘LPT FTJ ßrPUA Wr ZJPzj KfKjÇ fJrkr oyJj Km\~ FPxPZ-oJ xJf x∂Jj KjP~ TPÓ KhjpJkj TPrPZj-KT∂á pgJgt fgq ßkPfj jJ fJr ˝JoLrÇ oMKÜpMP≠ AKk~JPrr PoJa 817 \j ‰xKjT vyLh yjÇ fJr oPiq fJPhr mJmJr jJoS KuPˆ rP~PZÇ KT∂á KfKj TLnJPm S ßTJgJ~ vyLh yj fJ \JjJ pJ~KjÇ YuKf mZr 2019 xJPur ßlms∆~JrLPf \JoJu UJj fJr Kj~Kof ßUJÅ\JUMKMÅ \r IÄv KyPxPm KmKc@r ßyc ßTJ~JatJPr mJmJr FTKa ZKm kJj FmÄ VeTmPrrS xºJj KoPuÇ ImxJj y~ xm KmÃJK∂rÇ \JoJu UJj S fJr nJAP~rJ vyLh jMÀu yT UJPjr kKrmJPrr kã ßgPT fJPhr mJmJr fgq UÅPM \ ßkPf xyPpJKVfJ TrJ~ mJÄuJPhv xrTJrxy xÄKväÓ xTPur k´Kf TífùfJ \JjJPjJ y~Ç FTA xJPg FA KmPvw @P~J\Pjr \jq u¥j mJÄuJPk´x TîJPmr k´Kf TífùfJ \JjJPjJ y~Ç oMKÜpMP≠ vyLh mJmJ yJKrP~ pJS~Jr xoP~ 12 mZr m~xL \JoJu UJPjr mz nJA TJCK¿uJr xhÀöJoJj UJjS IjMÔJPj fáPu iPrj

fJÅr mJmJ yJrJPjJr xo~TJr V·Ç oMKÜpM≠ YuJTJuLj xo~ S krmftLPf xÄxJr xJVPr ˝JoLyLj fJÅr oJP~r oJjPmfr \LmjpJkPjr TJKyjL IjMÔJPjr hvtT xs∆PJfJPhr TJPZ KfKj fáPu iPrjÇ mJmJr xJPg xJPg fJÅr ZKmèPuJS yJKrP~ pJS~Jr TgJ CPuäU TPr TJCK¿uJr xhÀöJoJj UJj mPuj, mJmJr ZKm S cTáPoP≤r @vJ~ mJrmJr KkuUJjJ~ (KmK\Km xhr h¬r) ßVPuS @oJPhr hMr hMr TPr fJKzP~ ßh~J yP~PZÇ mJmJ yJKrP~ pJS~Jr kr \jì ßj~J @oJPhr ßZJa nJA \JoJPur mJmJr ßYyJrJ ßhUPf jJ kJS~Jr oJjKwT pπeJ mJrmJr @oJPhr KkuUJjJ~ KjP~ ßVPuS k´KfmJrA @oJPhr mqgt yP~ KlPr @xPf yP~PZÇ ßvw kpt∂ oJjKxT pπjJTJfr ßZJa nJA \JoJuA mJmJr ZKm S cTáPo≤ C≠Jr TPr, FojKa \JKjP~ xhÀöJoJj UJj Fxo~ TífùfJ S ijqmJh \JjJj mñmºM TjqJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr k´KfÇ KfKj mPuj, oMKÜPpJ≠J S vyLh oMKÜPpJ≠J kKrmJPrr oNuqJ~Pj ßvU yJKxjJ xrTJPrr IxJoJjq nëKoTJ IfáujL~Ç k´iJjoπLr FA ßk´reJhJ~T oNuqJ~Pj mJmJ yJrJPjJr TÓKa FUj @orJ ßVRrPmr TÓ KyPxPm nJmPfA ˝Jòª ßmJi TKrÇ xhÀöJoJj UJj Fxo~ oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T mñmLr ß\jJPru SxoJjLr TgJS vs≠Jr xJPg ˛re TPr mPuj, mJmJ oMKÜpMP≠ vyLh FA ˝LTíKf @hJP~ ß\jJPru SxoJjLr ImhJjS vs≠Jr xJPg ˛re TKr @orJÇ FT k´Pvúr \mJPm xhÀöJoJj UJj mPuj, oMKÜpMP≠ mJmJ vyLh yP~PZj 72 xJPu xrTJrLnJPm FKa \JjJPjJ yPuS FfKhj @orJ \JjfJojJ mJmJ oMKÜpM≠TJuLj xoP~ TUj, ßTJgJ~ vyLh yP~PZjÇ Vf oJPx cTáPo≤ S ZKm C≠JPrr krA @orJ \JjPf kJKr 1971 xJPur 5A ßo @oJr mJmJ vyLh yj, FmÄ KxPua TqJPca TPuP\ FTKa Ve TmPr fJÅPT oJKaYJkJ ßh~J y~Ç IjMÔJPj 1972 xJPu ßWJKwf oMKÜPpJ≠J ˝LTíKfr k´P~J\jL~ xrTJrL cTáPo≤ ßk´xTîJm ßjfímPO ªr yJPf fáPu ßhj vyLh jMÀu yT UJPjr x∂JjrJÇ xnJkKr mÜPmq u∏j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf oMyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrL mPuj, FaJPT @Ko KjZT V· muPf YJA jJÇ TJre VP· IPjT T·jJ\Jf KmwP~r KoPvu gJPTÇ FaJPT @Ko TJKyjL muPf YJA, ßp TJKyjL @oJPhr \JfL~ S rJÓsL~ AKfyJPxr ßVRrPmJöôu S èÀfôkeN t IiqJP~r IÄvÇ u¥j mJÄuJ ßk´xTîJm TJptJuP~ IjMKÔf ˝JiLjfJ KhmPxr IjMÔJPj ÍvyLh oMKÜPpJ≠J mJmJPT KlPr kJS~Jr V·" ÊjPf KmkMuxÄUqT xJÄmJKhT, TKoCKjKa FKÖKnˆxy IPjT rJ\jLKfT mqKÜfô CkK˙f KZPujÇ vyLh oMKÜPpJ≠J jMÀu yT UJPjr x∂JjPhr mÜmq ßvJjJr CkK˙f mqKÜmPVtr oiq ßgPT Kmw~Ka xŒPTt @PrJ kKrÏJr yPf k´vú C™Jkj, k´KfKâ~J S o∂mq mqÜ TPrj k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT S rJ\jLKfKmh xMufJj vrLl, xJÄmJKhT j\Àu AxuJo mJxj, xJÄmJKhT ‰x~h @jJx kJvJ, xJÄmJKhT mMumMu yJxJj, xJÄmJKhT ‰x~h @»Mu TJKhr, xJÄmJKhT @»Mu TJKhr ßYRiMrL oMrJh, TJCK¿uJr @ymJm ßyJPxj S TJCK¿uJr vJy xMPyu @KojÇ u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr mqKfâoL IjMÔJj oMKÜpMP≠ yJKrP~ pJS~J mJmJ KlPr kJS~Jr V· ßvJjJr kr k´KfKâ~J \JjJPf KVP~ mÜJrJ mPuj, KmPuPfr xMkKrKYfoMU, kOKgmLr @PuJ ßhUJr kNPmt KkfíyJrJ x∂Jj

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS

Immigration, Family & Child Contact

lqJKoKu, YJAfl T≤JÖxy ßp ßTJPjJ kJKrmJKrT KmwP~ IJorJ IJAjVf xyJ~fJ TPr gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970 53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT info@kingdomsolicitors.com

29

\JoJu UJPjr vyLh oMKÜPpJ≠J mJmJ jMÀu yT UJj oNuf oMKÜpMP≠ yJKrP~ pJS~J mJmJPhrA k´fLTÇ u¥j mJÄuJ ßk´xTîJm FA mJmJr mLrfôVJÅgJr V· ÊjJr IjMÔJj @P~J\j TPr oMKÜpMP≠ yJKrP~ pJS~J xm mJmJPhrA xÿJj \JjJPuJÇ \JoJu UJPjr mJmJ vyLh jMÀu yT UJjPT KjP~ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo TKfk~ oJjMPwr KmÃJK∂ ZzJPjJr fLms k´KfmJh TPr fJrJ mPuj, ßhv ˝JiLj yS~Jr krkr 1972 xJPuA xrTJrL ˝LTíKf kJS~J Foj FT\j vyLh oMKÜPpJ≠JPT KjP~ pJrJ KmÃJK∂ ZzJ~ fJrJ KjP\r oJ S oJKaPTA oNuf I˝LTJr TPrÇ FrJ xoJP\r TuïÇ CPuäUq, \JoJu UJPjr mJmJ vyLh jMÀu yT UJj f“TJuLj Aˆ kJKTJj rJAPluPxr (krmftL xoP~ mJÄuJPhv rJAPlux, KmKc@r) FT\j ‰xKjT KZPujÇ FTJ•Pr mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ ÊÀr @PV @PV V´JPor mJKz KxPuPar mJuJV† CkP\uJr KxrJ\kMPr KfKj KZPuj ZáKaPfÇ pM≠ ÊÀ yPu ßhvPk´KoT F ‰xKjT @r KjP\PT WPrr oPiq @m≠ TPr rJUPf kJPrjKjÇ VntmfL ˘LPT ßrPU FTJ•Prr FKk´u oJPx ßmKzP~ pJj mJKz ßgPTÇ Frkr jMÀu yT UJPjr @r ßTJPjJ Umr ßjAÇ krmftL xoP~ Knjú Knjú Umr @xPf gJPT jMÀu yT UJPjr kKrmJPrr TJPZÇ ßTC mPuj, KfKj ßV´lfJr yP~PZj kJT @Kotr yJPfÇ ßTC mPuj, kJT @Kotr xJPg xÿMU xoPr Kjyf yP~PZj jMÀu yT UJjÇ 6 ßZPu S 1 TjqJ x∂JPjr \jT jMÀu yT UJPjr KTPvJr m~xL mz hMA ßZPu mhÀöJoJj UJj S xhÀöJoJj UJj mJmJr ßUJÅP\ YPw ßmzJPf gJPTj KxPuPar KmKnjú IûuÇ xJyJPpqr @vJ~ kJKTóJjL mJKyjLr ßhJxr ˙JjL~ vJK∂ TKoKar FT ßjfJr TJPZ ßVPu fJPhr IkoJKjf yP~ ßmKrP~ @xPf y~Ç 1971 xJPur 16 KcPx’r ßhv ˝JiLj y~, oMKÜPpJ≠JPhr IPjPTA ßlPrj mLr ßmPvÇ KT∂á jMÀu yT UJPjr ßTJPjJ Umr ßjAÇ ImPvPw f“TJuLj KmKc@r xhr h¬r xNP© \JjJ pJ~, jMÀu yT UJj KoPv @PZj xhq ˝JiLj mJÄuJPhPvr oJKar xPñÇ ÊP~ @PZj KxPua TqJPca TPuP\r ßnfPr FTKa VeTmPrÇ pM≠ TrPf KVP~ kJT yJjJhJr mJKyjLr yJPf FTJ•Prr 5 ßo vyLh yj KfKjÇ vyLh jMÀu yT UJPjr ßZJa ßZPu \JoJu UJPjr \jì y~ 1972 xJPur \JjM~JKrPf, mJmJr oOfqM r 8 oJx krÇ \jì ßgPT oiq m~xó FA hLWt xo~ mJmJr Im~m KZu \JoJPur T·jJ~Ç Vf oJPx KmK\Km xhr h¬r ßgPT ZKm kJS~Jr kr T·jJ~ mJmJr Im~m @ÅTJr xoJK¬ y~ \JoJPurÇ mJmJr ßYyJrJ ßToj KZPuJ ßvw kpt∂ fJ \JjPf ßkPrPZj, FaJA \JoJu UJPjr xmPYP~ mz xJ∂jJ FUjÇ IjMÔJPj CkK˙f xmJAPT ijqmJh \JKjP~ @PuJYjJ kPmtr xoJK¬ aJPjj ßk´xTîJPmr xy-xnJkKf mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrLÇ KÆfL~ kPmt xJÄÛíKfT IMÔJPjr xNYjJ TPrj APn≤ ßxPâaJKr ßr\JCu TKro oOiJÇ AKx ßo’Jr, TKm vJyjJ\ xMufJjJr Ck˙JkjJ~ FPf ßhvJfôPmJiT VJj kKrPmvj TPrj ßk´xTîJPmr AKx ßo’Jr, Kv·L ÀKk @oLj, Kv·L yLrJ TJûj yLrT FmÄ TKmfJ @mOK• TPrj AKx ßo’Jr, @mOK•TJr jJ\oMu ßyJxJAj S @mOK•TJr K\~JCr ryoJj xJTuJAjÇ oiqKhP~ IjÔJPjr xoJK¬ y~Ç

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

fJPrT ryoJjPT xJ\Jk´J¬ @xJKoÇ fJr ˙Jj TJrJVJPrÇ fJr \mJPm mJÄuJPhPv KjpMÜ KmsKav yJATKovjJr rmJat KcTxj mPuj, pMÜrJP\qr @AKj k´Kâ~J ˝JiLj S KjrPkã yS~J~ FKa IPjT hLWtPo~JKh Kmw~Ç pMÜrJP\qS KmYJr mqm˙J~ @AjVf IPjT Kmw~ @PZ, ßxUJPj @Kku TrPu Kmw~Ka IPjT xo~ uJVPmÇ fJPrT ryoJjPT ßlrf ßh~J IPjT hLWtPo~JKh yPf kJPrÇ fPm fJPrT ryoJj AxqMPf mJÄuJPhv-pMÜrJP\qr oPiq ßp mºMfôkNet xŒtT @PZ, ßxaJ ßTJPjJnJPmA ãáeú yPm jJÇ

31 oJYt mJÄuJPhv SA fh∂ k´KfPmhj k´TJv TrPmj fJÅrJÇ xÄmJh xPÿuPj muJ y~, 1971 xJPu oyJj ˝JiLjfJpMP≠ mJÄuJPhv ßx≤JPrr xJPg pMÜ KmKnjú ßjfímOª pMÜrJP\q Vz SbJ @PªJuPj oMKÜpMP≠r kPã \jof Vbj S Igt fyKmu xÄV´Py GKfyJKxT nëKoTJ kJuj TPrjÇ mJÄuJPhv ßx≤JPrr xJPg xŒOÜ ˝JiLjfJ xÄV´JPor xo~ pMÜrJP\qr xÄVbT S mLr oMKÜPpJ≠JPhr xÿJjjJ \JjJPf FmÄ oyJj ˝JiLjfJ S \JfL~ Khmx ChpJkj, ßxA xJPg jm KjmtJKYf oqJPj\Po≤ TKoKar IKnPwT IjMÔJj @VJoL 31 oJYt rKmmJr KmTJu 5 aJ~ kNmt u¥Pjr rP~u KrP\K¿ mqJïáP~KaÄ yPu IjMKÔf yPmÇ KoKc~J S k´TJvjJ TKoKar @ymJ~T @uL @yPoh ßmmMPur kKrYJujJ~ xJÄmJKhT xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj ßx≤JPrr oqJPj\Po≤ TKoKar KxKj~r xJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj Fxo~ CkK˙f KZPuj ßx≤JPrr k´iJj CkPhÓJ jmJm CK¨j, nJAx ßY~JroqJj oMKymMr ryoJj oMKym, vJyJjMr UJj, TKmr CK¨j, èujJyJr UJj, YLl ßas\JrJr oJoMjrvLh, pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm @yoh rJ\M, fJrJCu AxuJo, xJÄÛíKfT TKoKar @ymJ~T vSTf oJyoMh KakM, Kj\Jo CK¨j S ßx≤JPrr k´iJj KjmtJyL TotTftJ ‰x~h ßoJ˜JKl\Mr ryoJjÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~ nmPjr xÄÛJr TJ\ hs∆f FKVP~ pJPòÇ @VJoL FT mZPrr oPiq fJrJ mJÄuJPhv ßx≤JPrr oNu nmj ßgPT TJ\ TrPf kJrPmjÇ ßxUJPj kNPmtr oPfJA @rmL KvãJ, KvÊPhr mJÄuJPhvL xÄÛíKfr KvãJr mqm˙J, m~ÛPhr \jq ßyug ßk´JV´Joxy jJjJj TJptâo YJuM TrJ yPmÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq @PrJ muJ y~, mJÄuJPhv ßx≤JPrr xÄÛJr S Cjú~j TJ\ S xoP~r ˝·fJr TJrPe FmJr xoV´ pMÜrJP\qr ˝JiLjfJ xÄV´JPor xo~ oyJj xTu xÄVbT S mLr oMKÜPpJ≠JPhr oMKÜpM≠ xÿJjjJ k´hJj TrJ pJPòjJ Ç ßx\jq fJrJ hM:U k´TJv TPrjÇ fPm @VJoLPf xoV´ pMÜrJP\qr ˝JiLjfJ xÄV´JPor xo~ oyJj xTu xÄVbT S mLr oMKÜPpJ≠JPhr KjP~ KmvJu kKrxPr oMKÜpM≠ xÿJjjJ IjMÔJj @P~J\Pjr kKrT·jJ rP~PZ fJPhrÇ F mqJkJPr fJrJ xTPur xJyJpq S xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ KuKUf mÜPmq fJrJ @PrJ mPuj, mJÄuJPhv ßx≤JPrr ßx≤sJu u§Pjr 24 ßk´oKms\ VJPctPjr F nmjKa @oJPhr oyJj oMKÜpMP≠r mÉ ˛OKf Km\KzfÇ F nmjKa ßgPT KmYJrkKf @mM xJBh ßYRiMrLr ßjfíPfô 1971 xJPur 27 @Vˆ ßgPT mJÄuJPhv yJATKovPjr TJptâo kKrYJujJ TrJ y~Ç pM≠TJuLj xo~ FUJPj mPxA mJÄuJPhv ˝JiLjfJr kPã KmvõmqJkL

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou

news@surmanews.com

29 March - 04 Aoril 2019

\jof VbPjr TJP\ ßjfífô KhP~KZPuj KmYJrkKf @mM xJBh ßYRiMrLÇ ßhv ˝JiLj yS~Jr kr 1972 xJPur 4 ßlms∆~JKr F nmjKaPf mJÄuJPhPvr \JfL~ kfJTJ @jMÔJKjT nJPm CP•Juj TrJ y~Ç mKyKmtPvõr oPiq mJÄuJPhPvr \JfL~ kfJTJ CP•JuPjr WajJ KyPxPm KZu FKa xmtk´goÇ 1974 xJu kpt∂ F nmjKaPf mJÄuJPhv yJATKovj KyPxPm kKrYJKuf yP~KZuÇ GKfyJKxT mJÄuJPhv ßx≤JPrr F nmj @oJPhr kNmt kMÀPwr xNhMrk´xJrL KY∂J-PYfjJr lxuÇ ßx≤sJu u¥Pjr ßYuKx F¥ ßTjKxÄaj mJrJ~ ImK˙f F nmjKa mJÄuJPhPvr ßVRrPmr kfJTJ myj TPrÇ F ßx≤Jr k´KfÔJ~ @oJPhr oMÀæL~JjrJ ßp GKfyJKxT nëKoTJ ßrPUPZj, F\jq fJÅPhr k´Kf VnLr TífùfJ S vs≠J \JjJKòÇ FKa FUj pMÜrJ\q k´mJxL mJÄuJPhvLPhr GKfyq , ßVRrm S optJhJr Ijqfo k´KfÔJjÇ hLWtPo~JhL Cjú~j kKrT·jJr IÄv KyPxPm vfmZPrr kMrPjJ FA KuPÓc nmjKa xÄÛJr S @iMKjTJ~Pjr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ @orJ @vJ TrKZ , F mZPrr oPiq ßx≤JPrr xÄÛJr TJ\ xŒjú yPmÇ mJÄuJPhv ßx≤JPrr F IV´pJ©Jr ßkZPj mJÄuJPhv yJATKovj, xÿJKjf k´KfÔJfJ xhxq, ˙J~L xhxq, @\Lmj xhxq S xJiJre xhxqxy TKoKjCKar xmt˜Prr \jVPer xJKmtT xJyJpq, xyPpJKVfJ S xogtj KZu CPuäU TrJr oPfJÇ oqJPj\Po≤ TKoKar kã ßgPT xTPur k´Kf TífùfJ S ijqmJh \JjJPjJ y~Ç

mKetu IJP~J\Pj u§Pj c. ßoJ. vJoxMu @PrKlj, pMÜrJP\q oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT xMufJj oJyoMh vrLl, k´UqJf T£Kv·L ÀjJ uJ~uJ, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT FmÄ IKnPj©L voL TJ~xJrÇ xÄmitjJ IjMÔJPj ˝JVf mÜPmq pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr xJAhJ oMjJ fJxjLoÇ KfKj mJÄuJPhPvr Cjú~j IV´pJ©J~ xmJAPT vrLT yP~ ßhvPT oMKÜpMP≠r oNuqPmJPi C¨L¬, k´VKfvLu S iot KjrPkã FTKa ßhv KyPxPm k´KfÔJ TrJr @ymJj \JjJjÇ u§Pj mJÄuJPhv yJA TKovPjr xJŒ´KfT Cjú~j TotTJ¥ fáPu iPr KfKj mPuj, pMÜrJP\q k´mJxLPhr T¿qMuJr S TuqJe ßxmJ~ oJYt oJPx yJATKovPj 24 W≤Jr ßy· uJAj YJuM TrJ yP~PZÇ 30 KcPx’rPT k´mJxL Khmx KyPxPm ßWJweJ ßh~Jr \jq krrJÓs oπLr h¬Pr @jMÔJKjT k´˜Jm ßh~J yP~PZ FmÄ yJATKovPjr oJiqPo \JfL~ kKrY~k© k´hJPjr mqm˙J TrJr \jq k´iJj KjmtJYj TKovPjr TJPZ @Pmhj \JjJPjJ yP~PZÇ KfKj ßhPvr InNfkNmt Cjú~j I\tPj pMÜrJP\q k´mJxLPhr ImhJPjr k´vÄxJ TPr mPuj, 2018 xJPu xJrJ Kmvõ ßgPT mJÄuJPhv 14.6 KmKu~j oJKTtj cuJr ßrKoPa¿ I\tj TPrPZ pJr oPiq pMÜrJ\qmJxL k´mJxLrJ 1.1 KmKu~j oJKTtj cuJr ßk´re TPrPZjÇ xJÄÛíKfT IjMÔJPj xÄÛíKf oπeJuP~r xyPpJKVfJ~ mJÄuJPhv ßgPT @Vf kJmtfq jO-PVJKÔr Kv·LrJ IÄv ßjj fJrJ VJj S jJPYr xojõP~ mJÄuJPhPvr AKfyJx, GKfyq S xÄÛíKf fáPu iPrjÇ xoV´ IjMÔJjKa mJÄuJPhvL-KmsKav TKoCKjKar k´J~ ßhz yJ\Jr IKfKg hvtT CkPnJV TPrjÇ KhPjr TotxNKYr Ijqfo @TwtPer oPiq @PrJ KZPuJ mrl KjKotf \JfL~ ˛OKfPxRiÇ F ˛OKfPxRi WLPr IKfKg-hvtTrJ IVKef ZKm fáPujÇ FZJzJ mJÄuJPhv KmoJPjr ßxR\Pjq FT rqJPlu csPf dJTJ-u¥j ÀPar KaPTa ßh~J y~Ç InqJVf IKfKgPhr KjP~ yJA TKovjJr ˝JiLjfJ S \JfL~ KhmPxr 48fo mJKwtTL ChqJkj CkuPã FTKa ßTT TJPajÇ Frkr @oKπf IKfKgPhr @kqJ~Pjr oJiqPo mjtLu IjMÔJjKar xoJK¬ y~Ç


UmrJUmr

29 March - 04 Aoril 2019

˝· ßnJPaS mMPg ßTJPjJ ßnJa kPzKjÇ Ijq hM'Ka CkP\uJ VJÄjL S oMK\mjVPrr KY© IPjTaJ FTA rTo mPu \JjJ ßVPZÇ CPuäUq, ßoPyrkMr xhr CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh @'uLV oPjJjLf k´JgtL IqJcPnJPTa A~JÀu AxuJo, oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh uKflj ßjZJ ufJ S oMK\mjVr CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh @'uLV oPjJjLf k´JgtL CkP\uJ @'uLPVr xnJkKf K\~J C¨Lj KmvõJx KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZjÇ YªjJAPv èKuPf hMA kMKuv èKuKm≠ Vf 24 oJYt hKãe Y¢V´JPor 4 CkP\uJ~ KjmtJYPj ßnJaJrPhr CkK˙Kf KZu FPTmJPrA ToÇ kKa~J, mJÅvUJuL S ßmJ~JuUJuL CkP\uJ~ KjÀ•Jk ßnJa V´ye xŒjú yPuS YªjJAPv xKyÄx WajJ WPaPZÇ xTJu ßxJ~J 9aJ~ kNmt YªjJAv xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJaPTªs hUuPT ßTªs TPr hMm•ít rJ ßmv TP~T rJC¥ èKumwte TPrÇ F xo~ kMKuv kKrhvtT ßoJyJÿh vJy @uo S TjPˆmu ßoJyJÿh lryJh (22) èKuKm≠ yjÇ fJPhr oPiq lryJhPT oMowN Mt Im˙J~ k´gPo YPoT yJxkJfJu S kPr ßyKuT¡JPr dJTJr ÂhPrJV AjKˆKaCPa ßk´re TrJ yP~PZÇ mqJkT xKyÄxfJr TJrPe F CkP\uJ~ kNmt YªjJAv xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ S C•r mrTu xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ F KhPT ßmuJ 11aJ~ kKa~J rfjkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJaPTPªs \Ju ßnJa ßh~Jr xo~ 4 \jPT @aT TrJ y~Ç xyTJrL Kk´\JAKcÄ TotTftJ @aT oJKjTVP†r ßhRufkMPr \Ju ßnJa ßh~Jr xo~ FT xyTJrL Kk´\JAKcÄ TotTftJPT @aT TPrPZ kMKuvÇ ßrJmmJr xTJu xJPz 9aJr KhPT CkP\uJr \L~jkMPrr UJ kJzJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ F WajJ WPaÇ @aT TotTftJr jJo ÀÉu @KojÇ KfKj ßhRufkMr ãMhs xJKg~Jj xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r xyTJrL KvãTÇ F KhPT ßnJa TJrYMKk, ßTPªs ßpPf mJiJxy KmKnjú IKj~Por IKnPpJV FPj ßhRufkMr CkP\uJ~ @'uLPVr hMA KmPhsJyL ßY~JroqJj k´JgtL KjmtJYj m\tj TPrPZjÇ m\tjTJrL ßY~JroqJj k´JgtLrJ yPuj CkP\uJ @'uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT @KojMr ryoJj (PWJzJ) S ß\uJ @'uLPVr CkPhÓJ @mhMu TJPhr (@jJrx)Ç SA CkP\uJ~ @'uLPVr k´JgtL ßTªsL~ ß˝òJPxmT uLPVr mj S kKrPmvKmw~T xŒJhT jMÀu AxuJo rJ\JÇ ßnJuJyJPa hMA k´JgtLr KjmtJYj m\tj ßnJuJyJa CkP\uJ~ @'uLV k´JgtL ßoJ: rJæMu ßyJPxPjr KmÀP≠ ßTPªs ßnJaJrPhr ßpPf mJiJ S FP\≤Phr ßmr TPr ßh~Jr IKnPpJV FPj KjmtJYj m\tPer ßWJweJ KhP~PZj KmFjKkr xJPmT hMA ßjfJ ˝fπ ßY~JroqJj k´JgtL mJmr @uL KmvôJx S ßnJuJyJa ßoJymMuJä y oyJKmhqJuP~r k´nJwT @PjJ~JÀu AxuJoÇ ßrJmmJr hMkPM r ßnJuJyJa ßk´x TîJPm kígT xÄmJh xPÿuPj fJrJ F ßWJweJ ßhjÇ fPm IKnPpJV I˝LTJr TPr mJÄuJPhv @'uLV k´JgtL ßnJuJyJa oKyuJ xrTJKr TPuP\r k´nJwT ßoJ: rJæMu ßyJPxj mPuj, @'uLPVr ßTC F TJP\ \Kzf jjÇ ßnJaJrvNjq oJPb \Ju ßnJPar oiq KhP~ Vf 24 oJYt jrKxÄhL ß\uJr 4Ka CkP\uJ~ fífL~ iJPkr KjmtJYPj ßnJaV´ye ßvw yP~PZÇ xTJPur KhPT ßTªsèPuJPf ßnJaJrPhr CkK˙Kf ßhUJ pJ~KjÇ fPm hMkPM rr KhPT KTZM ßnJaJr CkK˙Kf ßYJPU kPzÇ k´KfÆKªôfJTJrL k´JgtL S xogtTPhr oPiq ßTªs hUPur ßYÓJ, \Ju ßnJa ßh~Jr WajJ~ TP~TKa ßTPªs CP•\jJ ßhUJ ßh~Ç

jrKxÄhL ß\uJ KjmtJYj TotTftJ ßoJ: ßo\mJy CK¨j k´KfKa CkP\uJ~ ßnJaJr CkK˙Kf To KZu mPu ˝LTJr TPrPZjÇ ßmuJm kJAua ocJjt CóKmhqJu~ ßnJaPTPªs \Ju ßnJa ßh~Jr IKnPpJPV fJKoo @yPoh S l~xJu jJPo hMA mqKÜPT @aT TrJ yP~PZÇ hMA k´JgtLr ßnJa m\tj lKrhV† CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj ßTªs hUu, \Ju ßnJa, FP\≤ ßmr TPr ßh~Jxy jJjJ IKj~Por IKnPpJPV ßnJa m\tj TPr kMjKjtrm& JYj hJKm TPrPZj ßY~JroqJj kPh @'uLPVr KmPhsJyL k´JgtL ßfJlJP~u @yJPÿh nNAÅ ~J (@jJrx) FmÄ nJAx ßY~JroqJj k´JgtL FjJoMu yT ßUJTj kJaS~JrL (juTNk)Ç rJoVP† Kxu oJrJ~ @aT 6 xTJu ßgPT ß\uJr rJoV† CkP\uJr ßnJaPTªsèPuJPf ßnJaJr CkK˙Kf jJ gJTPuS hMkPM rr kr ßTªsèPuJPf @'uLPVr ßjfJTotLrJ dMPT Kk´\JAKcÄ IKlxJPrr TJPZ ßgPT mqJua ßkkJr ßTPz KjP~ k´TJPvq Kxu oJrPf ßhUJ ßVPZÇ F xo~ \Ju ßnJa ßh~Jr IkrJPi CkP\uJr ßnJuJPTJa ACKj~Pjr ßhyuJ ßnJaPTªs ßgPT KjmtJyL oqJK\Pˆsa 6 \jPT @aT TPr gJjJ kMKuPvr yJPf ßxJkht TPrÇ ßmuJ 1aJ~ ßjJ~JVJÅS mJ\Jr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ßTªsL~ @S~JoL uLV ßjfJ oKoj kJPaJ~JrL S ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj ßyJPxj rJjJr CkK˙KfPf hMA nJAx ßY~JroqJj k´JgtLr xogtTPhr oJP^ yJfJyJKf y~Ç CkP\uJ KjmtJYj TotTftJ S xyTJrL KraJKjtÄ IKlxJr KxrJ\Mu AxuJo o\MohJr mPuj, Kk´\JAKcÄ IKlxJPrr TJZ ßgPT mqJua ßkkJr mA KjP~ Kxu oJrJr KmwP~ fh∂ TPr mqm˙J ßj~J yPmÇ ^JuTJKbPf FT KmPhsJyL k´JgtLr ßnJa m\tj ^JuTJKbr YJr CkP\uJr 237Ka ßTPªs xTJu ßgPTA ßnJaJr CkK˙Kf To KZuÇ TP~TKa ßTPªs ßnJaJrPhr xJ\JPjJ uJAjS ßhUJ ßVPZÇ Iux xo~ kJr TrPZj ßnJa V´yPer hJK~fôkJ´ ¬ TotTftJrJÇ F KhPT IKj~o S ßTªs hUu TPr \Ju ßnJa k´hJPjr IKnPpJPV xhr CkP\uJ~ @'uLPVr KmPhsJyL k´JgtL ‰x~h rJöJT @uL ßxKuo ßnJa m\tj TPrPZjÇ ßmuJ ßkRPj 2aJ~ KfKj mJCuTJªJ V´JPor mJKzPf xÄmJh xPÿuPj KfKj F ßWJweJ ßhjÇ CKU~J~ ßnJaV´ye TotTftJrJ ImÀ≠ CKU~J CkP\uJ~ rfúJ kJuÄ CóKmhqJu~ ßTPªs nJAx ßY~JroqJj k´JgtL \JyJñLr @uPor CkK˙KfPf mqJPua ßkkJPr ß\JrkNmT t Kxu oJrJr ßYÓJ TrPu hJK~fôrf KvãPTrJ k´KfmJh \JjJjÇ FTkptJP~ fJrJ ImÀ≠ yP~ kPzjÇ hMkrM 12aJr KhPT KjmtJyL oqJK\Pˆsa ßxfM WajJ˙Pu ßkRÅPZjÇ kPr KjmtJyL oqJK\Pˆsa KjrJk•J ß\JrhJr TrJ~ KvãPTrJ mMPg KVP~ @mJr ßnJa V´ye ÊÀ TPrjÇ KjmtJYPj mqJkT ßnJa \JKu~JKf S IKj~Por IKnPpJV FPj nJAx ßY~JroqJj k´JgtL CKU~J CkP\uJ @'uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT oJymMm @uo oJymMm, F @r K\yJj ßYRiMrL S ßoJyJÿh rJPxu ßnJa m\tPjr ßWJweJ KhP~PZjÇ ßnJPar hMA Khj @PV @PrT nJAx ßY~JroqJj k´JgtL jMÀu ÉhJ FmÄ FrA KTZM Khj @PV @PrT nJAx ßY~JroqJj k´JgtL ÀÉu @Koj ßo’Jr ßnJa m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ xJfãLrJr xJf CkP\uJ~ ßnJaJPrr CkK˙Kf KZu UMmA ToÇ fPm ßmuJ mJzJr xJPg xJPg ßTªsèPuJPf hM-FT\j TPr ßnJaJr ßnJa KhPf @PxjÇ Fxm ßnJaJPrr oPiq jJrLrJ ßmKvÇ ß\uJr vqJojVr, TJKuV†, ßhmyJaJ, fJuJ, TuJPrJ~J S @vJÊKj CkP\uJr KmKnjú ßnJaPTPªsr Umr KjP~ \JjJ ßVPZ ßxUJPjS ßnJaJPrr CkK˙Kf KZu fMujJoNuT UMmA ToÇ fPm k´JgtLPhr Kj\˝ FuJTJr

ßTªsèPuJPf ßnJaJPrr CkK˙Kf FTaM ßmKv KZuÇ

Ijjq FT Knjú ßrUJ ßpPTJPjJ ßkvJ~ mJ ßpPTJPjJ \LmPj xJlPuqr ßkZPj ZMaPf KVP~ @orJ pJrJ nJKm, È@oJr xPñA Foj ßTj yPuJ?' fJPhr \jqS ßrUJr V· KvãeL~ yPf kJPrÇ \Lmj fJr fJPuA fJr V∂Pmqr KhPT FPVJPmÇ ßxUJj C™Jj gJTPm kfj gJTPm, ImPyuJ gJTPm V´yePpJVqfJ gJTPm, IºTJr rJf gJTPm @PuJKTf Khj gJTPmÇ fPm \Lmj pJ KjP~A yJK\r ßyJT, @Ko TLnJPm fJ KjKò, ßxaJA FKVP~ pJS~JÇ ßrUJr jJoTre TrJ yP~KZu nJjMPrUJÇ pJr Igt xNPptr @PuJÇ xlu IKnPj©L, fJrTJKv·L, @Pmhjo~L jífqKv·L Foj jJjJ kKrYP~ mKuCc AKfyJPxr kJfJ~ ßrUJ \u\Pu yP~ gJTPmj Kj”xPªPyÇ fPm \LmPjr hMPptJV ßoJTJKmuJ TPr TKbjPT VKuP~ Ijjq yP~ SbJ ßp nJjMPrUJ, KfKj pMPV pMPV xJyx ß\JVJPmj IPjT KTPvJrL, fÀeL, jJrLPTÇ

˝JiLjfJ S oMKÜ vP»r KmnJPVr oPfJA @PrTKa k´KfÔJj \JKfrJPÓsr VefPπ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrÇ fJ yPuJ KmvõKmhqJu~èPuJÇ fJPhr TJ\ ˝JiLjnJPm mMK≠míK•r YYtJ TrJÇ rJÓs kKrYJujJ~ ßxUJj ßgPT @Px KhTKjPhtvjJÇ ßxUJPj y~ xJKyfq, hvtj, KmùJj, AKfyJx k´níKfr YYtJÇ KmvõKmhqJuP~ ˝JiLj KY∂Jr IKiTJPrr pKh ßTC IkmqmyJr TPrj, xLoJ u–Wj TPrj, fJÅPT KjkLzj S muk´P~JPV hoj TrJr hrTJr ßjA, @kjJ@kKjA KfKj mK\tf yPmjÇ KmvõKmhqJu~PT xrTJr Kj~πe TrPf YJAPu rJÓsA ITJptTr yP~ kPzÇ ˝JiLjfJxÄV´JPo pJÅrJ ßjfífô ßhj FmÄ nNKoTJ rJPUj, AKfyJPx fJÅrJ CfPr pJjÇ fJÅPhr hJK~fô ßvwÇ \jVPer oMKÜr \jq TJ\ TrPf y~ k´\Pjìr kr k´\PjìrÇ ˝JiLjfJxÄV´JoL S oMKÜPpJ≠JPhr ßYP~ fJPhr hJK~fô To j~Ç fJPhr mqgtfJ S xlufJr Skr Kjntr TPr rJPÓsr mqgtfJ S xJluqÇ ßuUT: VPmwT

mñmºM S ˝JiLjfJ: 26 oJYt KUsÓJjrJ fJPhr iot kJuj TrPm, fJPhr ßTC mJiJ KhPf kJrPm jJÇ @oJPhr ÊiM @kK• yPuJ FA ßp, iotPT ßTC rJ\QjKfT I˘ KyPxPm mqmyJr TrPf kJrPm jJÇ 25 mZr @orJ ßhPUKZ, iPotr jJPo \M~JYMKr, iPotr jJPo ßvJwe, iPotr jJPo ßmAoJKj, iPotr jJPo IfqJYJr, UMj, mqKnYJr- FA mJÄuJPhPvr oJKaPf Fxm YPuPZÇ iot IKf kKm© K\KjxÇ kKm© iotPT rJ\QjKfT yJKf~Jr KyPxPm mqmyJr TrJ YuPm jJÇ' Fr oJiqPo mñmºM IxJŒ´hJK~T iotKY∂Jr jfMj ˝„k CPjìJYj TPrjÇ KyªM-oMxuoJj xŒPTt aJjJkPzPjr oJP^A mñmºM iotKnK•T j~, mrÄ nJwJKnK•T \JfL~fJmJPhr k´\ôuj WKaP~ IºTJPrr vKÜ xJŒ´hJK~TfJPT Kjij TPr xmJr GTqm≠fJ~ mJÄuJPhv k´KfÔJ TPrKZPujÇ xoJ\fπ S xJŒ´hJK~TfJPT KWPr jJjJoMUL o∂Pmqr kKrPk´KãPf mñmºM fJÅr IxoJ¬ @®\LmjL V´P∫ (kíÔJ 258) mPuPZj, '\jVePT AxuJo S oMxuoJPjr jJPo ßäJVJj KhP~ ßiJÅTJ ßhS~J pJ~ jJÇ iotk´Je mJXJKu oMxuoJjrJ fJPhr iotPT nJPuJmJPx; KT∂á iPotr jJPo ßiJÅTJ KhP~ rJ\QjKfT TJptKxK≠ TrPf fJrJ ßhPm jJ- F

31

iJreJ IPjPTrA yP~KZuÇ \jxJiJre YJ~ ßvJweyLj xoJ\ FmÄ IgtQjKfT S xJoJK\T CjúKfÇ' mñmºM @rS mPuj, '@S~JoL uLV S fJr TotLrJ ßp ßTJPjJ irPjr xJŒ´hJK~TfJPT WíeJ TPrÇ @S~JoL uLPVr oPiq IPjT ßjfJTotL @PZj, pJrJ xoJ\fPπ KmvõJx TPrj FmÄ fJrJ \JPjj, xoJ\fPπr kgA FToJ© \jVPer oMKÜr kgÇ ijfπmJPhr oJiqPo \jVePT ßvJwe TrJ YPuÇ pJrJ xoJ\fPπ KmvõJx TPr, fJrJ ßTJPjJKhj ßTJPjJ rTPor xJŒ´hJK~TfJ~ KmvõJx TrPf kJPr jJÇ fJPhr TJPZ oMxuoJj, KyªM, mJXJKu, ImJXJKu xmJA xoJjÇ ßvJwT ßvsKePT fJrJ kZª TPr jJÇ kKÁo kJKT˜JPjS @S~JoL uLPVr KmÀP≠ F rTo Ikk´YJr TrJ yP~PZÇ' 17 ßlmsM~JKr 1973 xMjJoVP†r xnJ~ mñmºM IKf @PmKV nJwPe mPuPZj, 'F ßhPvr KyªM, oMxuoJj, ßmR≠, KUsÓJj @kjJrJ xMPU mJx TrPmjÇ kJvJkJKv mJx TrPmjÇ nJA nJA mJx TrPmjÇ ßTJPjJoPf ßpj xJŒ´hJK~TfJ mJÄuJr oJKaPf @r jJ y~Ç fJyPu @Ko yJatPlu TPr oJrJ pJPmJÇ TJre \Lmjnr @Ko xÄV´Jo TPrKZ oJjMPwr oñPur \jqÇ oMxuoJj nJAP~rJ, @uäJy KT∂á rJæMu @u @Koj @uäJy, KT∂á rJæMu ßoJP•KTjÇ xo˜ oJjMPwr ßUJhJÇ ßTJPjJ xŒ´hJP~r ßUJhJ j~Ç fJA @kjJPhr TJPZ @oJr IjMPrJi rAu, xJŒ´hJK~PTr mL\ ßpj mJÄuJr oJKaPf mkj jJ TPrÇ fJyPu K©v uã ßp vyLh yP~PZ SPhr @®J vJK∂ kJPm jJÇ' CKuäKUf KmKnjú mÜmq ßgPTA IKf xyP\ IjMPo~ ßp, mñmºM ßp ßxJjJr mJÄuJr ˝kú ßhPUPZj, fJr ˝„k CPjìJKYf S kKrkNetfJ kJPm, ßpKhj mJÄuJPhv k´Tíf IPgtA FTKa VefJKπT, IxJŒ´hJK~T, ãMiJ-hJKrhsq-PvJweoMÜ oJjKmT xoJP\r Im˙JPj ßkRÅPZ KmvõhrmJPr oJgJ CÅYM TPr hJÅzJPmÇ

KjmtJYjL k´YJPr jMxrJf nJrPfr kKÁomPñ ß\JrThPo YuPZ ßuJTxnJ KjmtJYPjr k´YJrÇ KmKnjú hu ßmKvr nJV @xPj k´JgtLr jJo ßWJweJ TPrPZÇ xmtJPV´ rP~PZ fíeoNu TÄPV´xÇ fJrJA k´go kKÁomPñ ßuJTxnJr 42 @xPjr k´JgtL fJKuTJ ßWJweJ TPrPZÇ FUj KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßWJKwf k´JgtL fJKuTJr xhxqrJ oJPb ßjPo kPzPZjÇ fíeoNu TÄPV´x rJP\qr kJÅYKa @xPj kJÅY\j fJrTJ k´JgtL KhP~PZÇ Fr oPiq hM\j FPTmJPr jfájÇ jMxrJf \JyJj S KoKo YâmftLÇ Vf vKjmJr ßgPT jMxrJf \JyJj KjmtJYjL k´YJPr ßjPo kPzPZjÇ YPw ßmzJPòj fJÅr KjmtJYjL FuJTJÇ xMªrmPjr xPªvUJuLPf k´go k´YJr xnJ~ hPur TotLPhr IjMPrJPi jMxrJf \JyJj KxPjoJr FTKa VJj ßVP~ ßvJjJjÇ ÈuJn FéPk´x' ZKmr VJPjr TKu yPuJ Èoj mPuPZ @oJr, @\ xPñ pJPm ßfJrÇ'

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou

news@surmanews.com

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 42 Years Issue 2121, Friday 29 March - 04 Aoril 2019

KmPhPv kuJfT @xJKoPhr hs∆f ßlrf YJ~ mJÄuJPhv

31 oJYt mJÄuJPhv ßx≤JPrr oMKÜPpJ≠J xÄmitjJ

u§j, 28 oJYt - @VJoL 31 oJYt mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ Khmx kJuPjr kJvJkJKv ßx≤JPrr xJPg pMÜ oMKÜPpJ≠JPhr xÿJjjJ \JjJPjJr CPhqJV KjP~ mJÄuJPhv ßx≤JrÇ F @P~J\Pjr KmwP~ Km˜JKrf fáPu irPf Vf 22 oJYt kNmt u§Pjr u§j mJÄuJ ßk´x TîJPmr IKlPx FT xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TPr xÄVbPjr ßjfímOªÇ fPm F xÄmJh xPÿuPj xm ZJKkP~ IKj~Por fh∂ k´KfPmhj k´TJv jJ TrJr Kmw~Ka ß\JrJPuJ yP~ CPbÇ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm TKoKar kã ßgPT \JjJPjJ y~, hs∆f 30 kOÔJ~

fJPrT ryoJjPT ßlrf ßh~J hLWtPo~JKh k´Kâ~J: KmsKav rJÓshNf u§j, 28 oJYt - dJTJ krrJÓsoπL c. F ßT @»Mu ßoJPoj mPuPZj, ßhPvr @hJuPf h§JPhPvr kr KmPhPv kuJfT @xJKoPhr hs∆f ßhPv KlKrP~ @jJ yPmÇ @orJ @vJmJhL, KmPhPv kuJfT xm IkrJiLPT ßlrf @jPf kJrmÇ 27 oJYt, mMimJr krrJÓs oπeJuP~ xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm KfKj FA fgq \JjJjÇ @hJuPfr rJP~ h§JPhv kJS~J pMÜrJP\q kuJfT KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJj S TJjJcJ~ kuJfT mñmºMr UMKj jMr ßYRiMrLPT TPm jJVJh ßlrf @jJ yPm? xJÄmJKhTPhr Foj k´Pvúr \mJPm krrJÓsoπL mPuj,

KmPhPv uMKTP~ gJTJ xm IkrJiLPT ßlrf @jPf CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ

@orJ @vJmJhL, KmPhPv kuJfT xm IkrJiLPT ßlrf @jPf kJrmÇ FA Kmw~èPuJ FTKa k´Kâ~Jr oPiq yPòÇ xo~ k´P~J\jÇ fPm hs∆f ßvw TrJr CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ FKhPT FTA Khj rJ\iJjLr èuvJPj @AjoπLr mJxJ~ KmsPaPjr jmKjpMÜ yJATKovjJPrr xPñ ßxR\jq xJãJ“ ßvPw @KjxMu yT xJÄmJKhTPhr mPuj, fJPrT ryoJjPT ßlrf KhPf pMÜrJ\q xrTJPrr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZ xrTJrÇ ßlrf ßkPu hs∆f rJ~ TJptTr TrJ yPmÇ fJPrT ryoJj mJÄuJPhPvr @hJuf ßgPT hK§fÇ KfKj FT\j 30 kOÔJ~

mKetu IJP~J\Pj u§Pj mJÄuJPhv yJATKovPjr YJrPer kJbYâ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur FUj ßgPT oJPxr \JfL~ kMrÏJr I\tj CPhqJPV ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj ßvw ÊâmJPr FmJPrr Kmw~ TKm IJu oJyoMh

u§j, 28 oJYt - mJÄuJPhvPT @PrJ vKÜvJuL TrJr IñLTJr KjP~ mJÄuJPhv yJATKovj u¥Pj Vf 26 oJYt, oñumJr ˝JiLjfJ S \JfL~ KhmPxr 48fo mJKwtTL ChqJkj TrJ yP~PZÇ F CkuPã KhjmqJkL TotxNKYr oPiq KZPuJ xTJPu yJA TKovPj \JfL~ kfJTJ CP•Juj, rJÓskKf, k´iJjoπL, krrJÓsoπL S krJrJÓs k´KfoπLr mJeL kJb FmÄ mñmºM S fJÅr vyLh

kKrmJr S oMKÜpMP≠ KjyfPhr IJfìJr oJVPlrJo TJojJ TPr KmPvw ßhJ~JÇ ßTjK\Äaj aJCj yPu FT xÄmitjJ S xJÄÛíKf IjMÔJPj CkK˙f KZPuj xÄxh xhxq ßoJ. AxrJKlu @uo S ßoJ. j\Àu AxuJo, k´iJjoπLr FxKcK\ Kmw~T oNUq xojõ~T @mMu TJuJo @\Jh, oKπkKrwh KmnJV Fr xKYm 30 kOÔJ~

rJl-KxäkJrPhr xyJfJ~ S jJAl âJAo ßrJPi mqKrˆJr UJPuh jNPrr YqJKrKa rJj

xMroJ k´KfPmhj u§j, 28 oJYt - ßyJoPux S rJl KxäKkÄ Fr mqJkJPr xPYfjfJ mOK≠ FmÄ rJl KäKkÄ Fr \Pjq Igt xÄV´Pyr CP¨Pvq u§Pjr Ijqfo ˙JjL~ TJCK¿u u¥j mPrJ Il ßrcKms\'r TJCK¿ur mqJKrˆJr UJPuh jNr Vf 6 oJx pJm“ k´Kf x¬JPy ˙JjL~ FTKa kJPTt Kj~Kof nJPm 5 KTPuJKoaJr YqJKrKa rJPj IÄv KjPòjÇ KfKj u¥Pjr Ijqfo ˙JjL~ TJCK¿u u¥j mJrJ Il ßrcKms\'r FT\j TJCK¿urÇFr oJiqPo KfKj KjKÁf TrPf YJj, ßrcKms\ FuJTJ~ @r TJCPT ßpj láakJg IgmJ KmsP\r jLPY Ipfú ImPyuJ~ rJf pJkj 4 kOÔJ~

u§j, 28 oJYt - YJrPer Kj~Kof kJbT Yâ FUj ßgPT k´Kf oJPxr ßvw ÊâmJr KmPTPu IjMKÔf yPmÇ FPfJ Khj k´Kf oJPxr ßvw vKjmJr IjMKÔf yP~ IJxKZPuJÇ hLWt 15 mZr iPr mqf~yLjnJPm 181fo oJKxT kJbYâ IKfâo TrPf pJPò YJreÇ xÄVbPjr kã ßgPT FT 4 kOÔJ~

u§j, 28 oJYt - aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ÈnJP~JPu¿ FPVAjˆ SPoj F¥ VJutx' Kao xÿJjxNYT \JfL~ khT I\tj TPrPZÇ Vf 13 oJYt ßuJTJu VnjtPo≤ ßâJKjTqJux (FuK\Kx) FS~Jct KxKroKjPf xJrJ ßhPvr oPiq aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur FA KmnJV ‘Kao Il hqJ A~Jr 2019’ FS~Jct uJn TPrÇ FA KjP~ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u aJjJ KÆfL~mJPrr oPfJ FuK\Kx FS~Jct uJn TrPuJÇ Fr IJPV 2018 xJPu TJCK¿Pur ÈxJmPa¿ F¥ KoxAC\' KmnJV Kao Il hqJ A~Jr FS~Jct uJn TPrKZPuJÇ Px≤sJu u¥Pjr V´xPnjr ßyJPaPu IjMKÔf FS~Jct KxKroKj IjMÔJPj TJCK¿Pur kPã KaPor KxKj~r xhxqPhr xJPg KjP~ FA FS~Jct V´yj TPrj KjmtJyL ßo~r \j KmVx, TJCK¿uJr IJxoJ ßmVo FmÄ 4 kOÔJ~

˝JiLjfJ Khmx CkuPã u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr KmPvw @P~J\j ÈvyLh oMKÜPpJ≠J mJmJPT KlPr kJS~Jr V·' ßvJjJPuj \JoJu UJj S fJr nJAP~rJ

u§j, 28 oJYt: oMKÜpMP≠ ßpJV KhP~ Wr ZJPzj f“TJuLj AKk@r xhxq jMÀu yT UJjÇ If”kr KmKnjú oJrlPf Umr @Px KfKj pM≠PãP© vyLh yP~PZjÇ KT∂á ßTJgJ~, TLnJPm vyLh yP~PZj ßxxPmr KTZáA \JjPfj jJ u¥Pjr pMmPjfJ S xÄÛíKfTotL \JoJu UJj S fJr kKrmJrÇ FojKT \Pjìr @PV

vyLh yS~J mJmJr ZKmS ßhUJr xMPpJV y~Kj xmtTKjÓ x∂Jj \JoJu UJPjrÇ ZKmPf yPuS fJÅr mJmJ ßhUPf ßToj KZPuj ∏ ßxA ImqÜ @TáKf ßgPT mÉnJPm ßYÓJ S ßUJÅ\JUMÅK\ ßvPw hLWt 48 mZr kr xŒsKf dJTJr KmKc@r ßyc-PTJ~JatJr ßgPT C≠Jr TrJ x÷m yP~PZ ßxA 29 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Profile for sarz ahmed

2121  

2121  

Profile for surmanews
Advertisement