Page 1

mAPouJ S xJÄÛíKfT KjP~ xMroJ xJKyfq xJoK~TL Km˜JKrf 15, 16, 17 S 18 kOÔJ~

k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

Est: May 1978. SURMA 41st Year, Issue 2096, 21 - 27 September 2018, 11 - 17 oMyrro 1440 Ky\rL, 04 - 10 IJKvõj 1425 mJÄuJ, 50p

ßmsKéa krmftL mOPaj

IJvJ-KjrJvJr ßhJuJYu ❚ ❚ ❚ ❚

AAC-jjAACPhr xoJj AKoV´qJvj jLKf IgtQjKfT oªJr IJvïJ KÆfL~ VePnJPar k´YJreJ ImqJyf ßaJKr kJKatr VOyKmmJh YrPo xMroJ KrPkJat u§j, 20 ßxP¡’r - WKjP~ IJxPZ ACPT-AAC KmPòh kmtÇ 2019 xJPur 29 oJYtPT KmPòh kPmtr x÷Jmq Khj KjitJre TPr APfJoPiq Êr∆ yP~PZ YëzJ∂ TJCcJCjÇ Khj WKjP~ IJxJr xJPg xJPg mJzPZ IJvJ-KjrJvJr ßhJuJYuÇ ÈyJct jJ xla' ßmsKéPar kr FmJr mqJkTnJPm IJPuJKYf yPò ÈßjJ Kcux' Fr Kmw~KaÇ ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT ßmKrP~ pJmJr kr mOPaPjr IgtQjKfT kKrK˙Kf KjP~

KmKnjú ßoVJ ßTJŒJKj S KmPväwTPhr IgtQjKfT oªJr IJvïJ \joPj vïJr xOKÓ TrPZÇ mqJÄT Im AÄuqJP§r Vnjtr oJTt TJKjt xfTt TPr KhP~ mPuPZj, YáKÜKmyLj ßmsKéPar kKreKf yPf kJPr 2008 xJPu ÊÀ yS~J IgtQjKfT oªJr oPfJÇ mJKzWPrr hJo 35 vfJÄv kpt∂ TPo ßpPf kJPr mPu vïJ k´TJv TPrPZj KfKjÇ fPm ßmsKéak∫L KTCKx mqJKrˆJr oJKatj ßyJ 2 kOÔJ~

jgt u§Pj oMxKuo KmPÆwLPhr VJKz yJouJ~ 3 oMxKuä IJyf xMroJ KrPkJat u§j, 20 ßxP¡’r - jgt u§Pjr FTKa AxuJKoT ßx≤JPrr mJAPr hJÅKzP~ gJTJ oMxKuäPhr Ckr VJzL yJouJ YJKuP~PZ oMxKuo KmPÆwLrJÇ FPf 3 kOÔJ~

u§Pj mJKzr hJo TPoPZ

xMroJ KrPkJat u§j, 20 \Mj - Vf j~ mZPrr oPiq xmPYP~ ßmvL mJKzr hJo TPoPZ u§PjÇ ßmsKéPar TJrPe mJKzr hJo IfqKiT pJPr ToPZ mPu FTKa xrTJrL KrPkJPat \JjJ ßVPZÇ xN© \JjJ~, Vf 3 kOÔJ~

aJS~Jr yqJoPuaPx yPur InJPm xnJKmWú IJxJo oJjmfJr miqnëKor r‡k KjP~PZ TPrJjJr xJKntPxr KrPkJat k´TJPv u§Pjr xoJPmPvr xMroJ KrPkJat u§j, 20 ßxP¡’r - @xJPo \JfL~ jJVKrTkK† mJ Fj@rKx xŒPTt KmKvÓ u§j, 20 \Mj - aJS~Jr yqJoPuaPxr KmKnjú 4 mJrJr ßo~r FmÄ KucJPrr KYKb mqKÜrJ mPuPZj, @xJo FUj oJjmfJr miqnëKor „k KjP~PZÇ ßxUJjTJr FuJTJ~ kptJ¬ yu jJ gJTJ~ TKoCKjKar

KcPajvj TqJŒ KmsKav @oPur ßxuMuJr ß\Pur „k KjP~PZÇ @xJPo oJjmJKiTJr uMK£fÇ VefJKπT S ßoRKuT IKiTJr IkÂfÇ @xJPor KcPajvj TqJPŒr mªLrJ @ÕyfqJ TrPZjÇ ßTC ßTC kJVu yP~ ßVPZjÇ Fr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJPjJr xo~ yP~ ßVPZÇ xmJAPT GTqm≠ yP~ FA Fj@rKxr KmÀP≠ ÀPU hJÅKzP~ fJ k´Kfyf TrPf yPmÇ Vf 15 ßxP¡’r, vKjmJr TuTJfJ ßk´xTîJPm oJjm xMrãJ S \JVre xÄVbj 3 kOÔJ~

o∂mqTgJ

KmPuPfr mAPouJ

IJxMj mA KTKj, mA kKz lrLh IJyoh ßr\J

mOKav TKm \j Kofij mPuKZPuj, FTaJ nJPuJ mA @oJPhr @®JPT mÅJKYP~ rJPU, kKrÊ≠ S xoO≠ TPrÇ TKm nJPuJ mAPT oNuqmJj uJAl-mäJPcr xJPg fáujJ TPrPZjÇ mA @oJPhr Ij∂ \LmPjr kPg, IorPfôr kPg IjMk´JKef TPrÇ xKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwh u§Pj Vf TP~T mZr pJm“ mAPouJ TPr @xPZÇ FmJrS fJPhr CPhqJPV @VJoL 23 S 24 ßxP¡’r u§Pj mA ßouJ IjMKÔf yPf yPmÇ mA ßuUJ, mA kzJ, mA k´TJv TrJ, mAP~r k´YJr TrJ, FmÄ mA ßouJr @P~J\j TrJ ÀKYvLu oPjr kKrY~ FmÄ ojjvLufJr uãeÇ @orJ F xTu CPhqJVPT xm xo~ ˝JVf” \JjJAÇ 30 kOÔJ~

u§j, 20 ßxP¡’r - u§Pjr 4Ka mJrJr KjmtJKYf ßo~r FmÄ KucJrmOª AjJr jgt u¥j TPrJjJr xJKntPxr KxKj~r TPrJjJrPT mJKwtT KrPkJat k´TJPvr IJy±Jj \JKjP~PZjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r \j KmVx, yqJTjLr ßo~r KlKuk VäqJjnJAu, ßToPcj TJCK¿Pur KucJr TJCK¿uJr \K\t~J ßVJø FmÄ A\KuÄaj TJCK¿Pur KucJr TJCK¿uJr KrYJct S~Jax PpRg KYKbPf FA IJymJj 3 kOÔJ~

oMU UMuPuj xJPmT k´iJj KmYJrkKf KxjyJ

xrTJPrr YJPk mJiq yP~ ßhv fqJV TPrKZ

xoJ\PxmJoNuT TJ\ S xnJxoJPmv KmKWúf yPòÇ \JjJ pJ~, aJS~Jr yqJoPuaPxr mJÄuJ aJCj, ßyJ~JAaYqJPku, ߈kjL, ßmgjJuV´Lj k´níKf FuJTJ~ xnJ-xoJPmv FmÄ TKoCKjKa APnP≤r \jq k´P~J\jL~ ßTJj yu ßjAÇ TKoCKjKar yJm mPu kKrKYf oK≤KlCrL ßx≤Jr, ßcPnjqJ≤ 5 kOÔJ~

pUj @oJr ❝@Ko xrTJKr mJxnmPj @m≠, @Aj\LmL FmÄ KmYJrTPhr @oJr xJPg ßhUJ TrPf ßh~J yKòu jJ, fUj xÄmJhoJiqoPT muJ y~ ∏ @Ko IxM˙Ç @Ko KYKT“xJr \jq ZáKa ßYP~KZÇ

Km˜JKrf ➤ 3 kOÔJ~


2 UmrJUmr

21 - 27 September 2018

ßmsKéa krmftL mOPaj oPj TPrj, ßjJ Kcu ßmsKéPa mOPaj KmKu~j kJC§ xJv´~ TrPf kJrPmÇ IkrKhT, AAC S jj-AAC jJVKrTPhr \jq xoJj AKoV´qJvj jLKf IPjTPT IJvJKjõfS TrPZÇ FTA xJPg ImqJyfnJPm YuPZ KÆfL~ VePnJPar k´YJreJÇ FZJzJ KÆfL~ VePnJa x÷m FmÄ k´iJjoπLr KmPrJiLfJ xP•ôS FoKkrJ YJAPu FmqJkJPr IJAjL KmiJj TrPf kJPrj mPu hJmL TPrPZj ßmsKéa Kmw~T IJKatTu KllKar ßuUT \j ßTrÇ fPm k´iJjoπL ßaKr\J ßo KÆfL~ VePnJPar hJmL xrJxKr k´fqJUJj TPr mPuPZj, KÆfL~ ßmsKéa ßnJa yPm @oJPhr VefPπr xPñ KmvõJxWJfTfJÇ CPuäUq, ßmsKéa k´Pvú \jVPer ofJof \JjPf 2016 xJPur 23 \Mj VePnJa IjMKÔf y~Ç FPf mOPaPjr k´J~ 30 KoKu~j oJjMw ßnJa k´hJj TPrjÇ ßnJPa ACPrJkL~ ACKj~Pj gJTJr kPã 51.9% oJjMw fJPhr rJ~ k´hJj TPrjÇ IJr ACPrJkL~ ACKj~Pj gJTJr kPã rJ~ k´hJj TPrj 48.1% oJjMwÇ AAC-jjAACPhr xoJj AKoV´qJvj jLKf: ßmsKéa krmftL pMÜrJP\q ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) jJVKrT S jjACPrJkL~ jJVKrTPhr \jq KmhqoJj AKoV´qJvj jLKf FTLnëf TrJ yPm mPu AKñf KhP~PZj k´iJjoπL ßaKr\J ßoÇ xŒsKf KmKmKxPT ßhS~J FT xJãJ“TJPr k´gomJPrr oPfJ Foj FA AKñf ßhj KfKjÇ mftoJPj pMÜrJ\q AACr ImJi YuJPlrJr @APjr @SfJ~ rP~PZÇ Fr lPu AACnáÜ 27Ka ßhPvr jJVKrTrJ YJAPuA ImJPi pMÜrJP\q TJ\ TrPf kJPrj FojKT ˙J~LS yPf kJPrjÇ IjqKhPT mJÄuJPhPvr oPfJ jjACPrJkL~ ßhPvr jJVKrTPhr ßhvKaPf ßdJTJr \jq TPbJr KnxJ k´Kâ~Jr oiq KhP~ ßpPf y~Ç KmKmKxr xPñ xJãJ“TJPr ßaKr\J ßo mPuj, 2016 xJPur \MPj ßmsKéa VePnJPa ßnJaJrrJ IKnmJxj ßãP© FA ‰Æf mqm˙J ßvw TrJr kPã ßnJa KhP~PZjÇ KfKj mPuj, ëKmsKav \jVPer SA mJftJ UMmA xy\Ç fJrJ @r Foj ßTJjS kKrK˙Kf YJ~ jJ ßpUJPj ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT @xJ ßuJT\j pMÜrJP\q k´PmPvr ˝~ÄKâ~ IKiTJr ßkP~ pJPm @r mJAPrr ßuJT\Pjr \jq FTèò Kj~o gJTPmÇ ßo mPuj, @orJ ACPrJkL~ ACKj~Pjr jJVKrT S Fr mJAPrr jJVKrTPhr \jq KTZá xJiJre Kj~o YJuM TrJ \jq TJ\ TrPmJÇ KTZáKhPjr oPiqA ßaJKr xrTJr IKnmJxj k´˜Jm k´TJv TrPf pJPòÇ FPf Tj\JrPnKan kJKatr Ijqfo uãq pMÜrJ\q ßgPT IKnmJxL ToJPjJr Kmw~Ka oJgJ~ rJUJ yPm mPu @vJ TrJ yPòÇ F\jq IKnmJxLr xÄUqJ Kj~πPer \jq xJiJrenJPm TPbJr Im˙Jj ßjS~J yPmÇ FZJzJ ßmsKéa krmftL pMÜrJP\q AAC IKnmJxLPhr k´Kf kãkJfoNuT @YrPer Kmw~KaS jJTY TPr KhP~PZj ßgPrxJ ßoÇ fPm

FA KmwP~ fJr Kj\ hPur FoKk S oπLPhr oPiqA ofKmPrJi rP~PZÇ ßmsKéPar kPã k´YJreJTJrLrJS AAC S Fr mJAPrr IKnmJxLPhr \jq xoJj xMPpJV xOKÓr Skr ßmKv ß\Jr KhP~KZPujÇ ßmsKéPar kPã k´YJreJTJrL xJPmT KmsKav ßTKmPja oπL k´LKf kqJPau mJÄuJPhvL xŒ´hJP~r ßnJa @hJP~r \jq Kmw~Ka xJoPj FPjKZPujÇ KfKj mJÄuJPhvLPhr TJrLKvP·r oiqTJr ‰mwPoqr Kmw~Ka fáPu iPrKZPujÇ KfKj mPuKZPuj, TJrL pMÜrJP\qr ßmKvrnJV oJjMPwr kZPªr UJmJrÇ KT∂á mJÄuJPhv ßgPT UMm To ßvl pMÜrJP\q FPx TJrL k´˜f á TrPf kJPr @r krmftL k´\Pjìr ßvlPhr ßvUJPf kJPrÇ pMÜrJP\q TJrLKvP· 70 yJ\Jr oJjMPwr TotxÄ˙Jj yP~ gJPTÇ FUJPj FA KvP·r 300 ßTJKa kJCP§r mqmxJ rP~PZÇ KfKj mPuKZPuj, AC ßgPT ßmr yP~ pJS~Jr \jq ßnJa ßhS~Jr oJiqPo @orJ @oJPhr xLoJ∂ S IKnmJxj jLKfr Skr Kj~πe KlPr ßkPf kJKrÇ fPm ßmsKéPar kPã ßnJa ßhS~Jr krS Im˙Jr ßfoj ßTJjS kKrmftj y~KjÇ fJA pMÜrJP\q mJÄuJPhKv frTJKr KvP·r xPñ xÄKväÓrJ Kmw~Ka KjP~ ßmv yfJvJ~ rP~PZjÇ KÆfL~ VePnJPar k´YJreJ ImqJyf: ßmsKéPar YëzJ∂ Khj WKjP~ IJxJr kJvJkJKv KÆfL~ VePnJPar k´YreJS ImqJyf rP~PZÇ FmJr FA k´YJreJ~ pMÜ yP~PZj u§Pjr ßo~r xJKhT UJjÇ xŒsKf KfKj ßmsKéa KjP~ KÆfL~ VePnJPar @øJj \JKjP~PZjÇ FTA xPñ KfKj ßmsKéa KjP~ ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) xPñ xrTJPrr @PuJYjJ ßpnJPm yPò ßxaJr xoJPuJYjJS TPrPZjÇ Im\JrnJPr FT ßuUJ~ KfKj Fxm Kmw~ fáPu iPrPZjÇ AAC ßgPT pMÜrJP\qr ßmKrP~ pJS~Jr oJ© Z~ oJx @PV xJKhT UJj KÆfL~ ßmsKéa ßnJPar @øJj \JjJPujÇ KfKj ßmsKéa YáKÜPT UJrJk YáKÜ mJ ßTJjS YáKÜA jJ mPu CPuäU TPr KuPUPZj, mKrx \jxPjr rJ\QjKfT CóJTJ–ãJr ßYP~ pMÜrJP\qr \jq ßTJjKa nJPuJ ßxA KmfPTt kKref yP~PZ AxMqKaÇ xJKhT UJj KuPUPZj, KfKj pKhS AACr xPñ gJTJr kPã ßnJa KhP~PZj KT∂á KfKj KmsKav \jVPer AòJPT ßoPj KjP~PZjÇ KfKj TUPjJA @vJ TPrjKj fJPT KÆfL~ VePnJPar @øJj \JjJPf yPmÇ KT∂á ßmsKéa xoP^JfJ âoJVf KmvO⁄u Im˙Jr KhPT FèPò FmÄ fJ KÆiJ S Ijz Im˙J~ rP~PZÇ xJKhT UJj ÉÅKv~JKr \JKjP~ mPuj, Fr lPu hMKa mz irPjr x÷Jmq ^áKÅ Tr oMPU kzPf pJPò pMÜrJ\qÇ Fr @PV \MuJA oJPx KmKmKxr FTKa IjMÔJPj xJKhT UJj mPuKZPuj, KfKj oPj TPrj xrTJPr YëzJ∂ ßmsKéa YáKÜr KmkPã pKh kJutJPo≤ ßnJa ßh~ fJyPu KmsKav \jVPer ofJof ßjS~J CKYfÇ KT∂á rKmmJr KfKj mPuPZj, \jVePTA YëzJ∂ Kx≠J∂ ßjS~Jr xMPpJV KhPfÇ F\jq ßmsKéa AxqMPf KÆfL~ VePnJPar @P~J\j TrPf yPmÇ

Zaman Brothers CASH & CARRY

ßaJKr kJKatr VOyKmmJh YrPo: ßmsKéa KmwP~ xrTJrL hu ßaJKr kJKatPf Yro ÆPºr xOKÓ yP~PZÇ k´J~ IitvfJKiT huL~ FoKk k´iJjoπLr Kx≠JP∂r KmPrJiLfJ TPr IJxPZj FmÄ fJrJ ßjJ Kcu ßmsKéPar Kmw~Ka ßoPj KjPf kJrPZj jJÇ xJPmT ßyJo ßxPâaJKr mKrx \jxj mPuPZj, KfKj k´iJjoπL ßgPrxJ ßo'PT xogtj TPrjÇ fPm ACPrJkL~ ACKj~j-AAC ßgPT ßmr yP~ pJS~Jr k´˜JPmr KmPrJKifJ TPrj KfKjÇ TP~T x¬Jy iPrA \jxj S xyTotLPhr KmÀP≠ ßgPrxJ ßo'PT C“UJPfr wzpPπr Urm ßvJjJ pJKòuÇ FrkrA \jxjPT C≠Of TPr Umr ßmr y~ KfKj ßo'r ßmsKéa kKrT·jJ jxqJ“ TrPf ßYP~KZPujÇ mKrx \jxj k´iJjoπL ßgPrxJ ßo KmPòh-krmftL xŒTt KjP~ ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) TJPZ ßp YëzJ∂ k´˜Jm fáPu iPrPZj, ßxKaPT xMAxJAc ßnˆ KyPxPm @UqJ KhP~PZjÇ FZJzJ FA k´˜JPmr KmPrJKifJ TPr Vf \MuJA oJPx oKπxnJ ßgPT khfqJV TPrKZPuj ãofJxLj Tj\JrPnKan hPur ßmsKéak∫L FA rJ\jLKfTÇ fJZJzJ ßmsKéa mJ˜mJ~Pjr ire KjP~ ßaJKr hMA nJPm KmnÜÇ FTKhPT T¢r ßmsKéak∫LrJ IJr IjqKhPT k´iJjoπLr xogtTrJÇ ãofJxLj hPur T¢r ßmsKéak∫LPhr k´TJvq ßjfífô KhPòj FoKk \qJTm KrY oVÇ TP~T Khj @PV fJÅr mJxJr xJoPj k´iJjoπLr k´˜JPmr xogtPTrJ KmPãJn TPrjÇ IgtQjKfT oªJr IJvïJ: ßmsKéa TJptTr yS~Jr kr mOPaPjr IgtQjKfT Im˙J UJrJk yPf kJPr Êr∆ ßgPT IJnJx KhP~ IJxPZj IgtQjKfT KmPväwTrJÇ FZJzJ VJKz k´˜áfTJrL ßTJŒJKjèPuJxy mz mz IPjT IgtQjKfT xÄ˙J fJPhr mqmxJ èKaP~ ßjmJr KY∂nJmjJr Kmw~KarS \JjJj KhKòPuJÇ Foj kKrK˙KfPf YáKÜKmyLj ßmsKéPar KmwP~ pMÜrJ\q xrTJr mJrmJr KjP\Phr k´˜KM fr TgJ \JjJj KhPòÇ xrTJr muPZ, fJrJ FTKa xlu YáKÜ YJ~Ç fPm ßTJPjJ UJrJk YáKÜr ßYP~ YáKÜyLj KmPòhPTA ßmPZ ßjPm fJrJÇ YáKÜKmyLj ßmsKéa yPu \jVe IxMKmiJr oMPU kzPf kJPrjFoj @rS 50Ka KmwP~ xŒsKf KjPhtvjJ k´TJv TPr KmsKav xrTJrÇ FPf muJ yP~PZ, YáKÜKmyLj ßmsKéPar ßãP© KmsKav jJVKrPTrJ AACnáÜ ßhPv ßVPu ßoJmJAPur ßrJKoÄ YJ\t KhPf yPf kJPrÇ fJPhr KmhqoJj csJAKnÄ uJAPx¿ AACPf TJptTr jJ-S gJTPf kJPrÇ AACr xPñ ßasj S mJx YuJYu mº yP~ ßpPf kJPrÇ xLoJP∂ @aPT ßpPf kJPr oJumJyL pJjÇ FPf hsmqoNuq mJzPf kJPrÇ Foj @rS IPjT KTZá WaPf kJPrÇ Fxm x÷Jmq kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ~ xrTJPrr k´˜KM fr TgJ fáPu irJr kJvJkJKv \jVePT oJjKxT k´˜KM f rJUJr krJovt ßhS~J yP~PZÇ mqJÄT Im AÄuqJP§r Vnjtr oJTt TJKjt xfTt TPr KhP~ mPuPZj, YáKÜKmyLj ßmsKéPar kKreKf yPf kJPr 2008 xJPu ÊÀ yS~J IgtQjKfT oªJr oPfJÇ mJKzWPrr hJo 35 vfJÄv kpt∂ TPo ßpPf kJPr mPu vïJ k´TJv TPrPZj KfKjÇ

MORTGAGE SPECIALIST • RESIDENTIAL MORTGAGE

• BUY TO LET / LET TO BUY MORTGAGE

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

• COMMERCIAL MORTGAGES • SECURED LOAN • BRIDGING & DEVELOPMENT FINANCE • ISLAMIC BUY TO LET MORTGAGE CCJ, DEFAULT, POOR CREDIT, REFUSED-ANYWAY NO-PROBLEM FOR FURTHER INFORMATION CONTACT US ON:

PROSPERITY FINANCE UK LTD

Mob: 0798 4131 376 Email: amcmahi@yahoo.co.uk

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

0794 0275 088 / 0208 0048 499 Prosperity Finance UK Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England & Wales- 9856131. Registered Office: 14 Nicola Close, South Croydon, Surrey CR2 6NB, FCA No. 734849. Corresponding Address: Wellesley House, 98-102 Cranbrook Road, Ilford, IG1 4NH


UmrJUmr

21 - 27 September 2018

xrTJPrr YJPk ßhv ZJzPf mJiq yP~KZ : xMPrªs KxjyJ xMroJ ßcÛ u§j, 20 ßxP¡’r - jJjJ TJrPe mJÄuJPhPvr Ijqfo mÉu IJPuJKYf xJPmT k´iJj KmYJrkKf xMrPªs TáoJr KxyJjÇ pM≠JkrJi asJAmMqjJPu 71-Fr oMKÜpMP≠ oJjmfJKmPrJiL oJouJ~ 1 KmFjKk ßjfJxy 4 vLwt \JoJ~Jf ßjfJr lJÅKx TJptTr y~ fJÅr k´iJj KmYJrkKf gJTJm˙J~Ç KT∂á ßvw kpt∂ xÄKmiJPjr ßwJzv xÄPvJijL mJKfu xÄâJ∂ FTKa oJouJr IJkLPur rJ~PT ßTªs TPr mJPi pPfJ KmkK•, xrTJr S k´iJj KmYJrkKf KxjyJr oPiq ƪôÇ ImPvPw ãofJxLj IJS~JoL uLV S xrTJPrr k´Y§ YJPkr oMPU fJPT ßhv ZJzPf y~Ç ßhv ZJzJr k´JÑJPu KvVKVrA ßlrJr TgJ muPuS fJÅr IJr ßlrJ y~KjÇ fJrkr k´J~ KjrPm, KjmtJxPj TJPa FT mZrÇ ImPvPw IJfì\LmjLr oJiqPo oPjr hM”U UMPu muPuj xJPmT k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TáoJr KxjyJÇ fJÅr IJfì\LmjL Imu’Pj Km˜JKrf KrPkJat TPrPZ KmKmKx mJÄuJÇ mJÄuJPhPvr xJPmT k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TáoJr KxjyJ FTKa @fì\LmjLoNuT mA k´TJv TPrPZj ßpUJPj KfKj hJKm TrPZj fJPT xrTJPrr YJk FmÄ ÉoKTr oMPU ßhvfqJV TrPf yP~PZÇ KmYJrkKf KxjyJr mA ÍF ßmsJPTj Kcso: Àu Im u, KyCoqJj rJAax F¥ ßcPoJPâKx" oJ©A k´TJKvf yP~PZ FmÄ FKa FUj @oJ\Pj KTjPf kJS~J pJPòÇ FA mAPf KmYJrkKf KxjyJ xKm˜JPr metjJ TPrPZj ßTJj kKrPk´KãPf xrTJPrr xJPg fJr KmPrJi ‰fKr yP~KZu, FmÄ KTnJPm fJPT ßhvfqJPV mJiq TrJ y~, FmÄ fJrkr ßTj KfKj k´iJj KmYJrkKfr kh ßgPT khfqJPV mJiq yjÇ KfKj hJKm TPrj, mJÄuJPhPvr xJoKrT ßVJP~ªJ xÄ˙J KcK\Fl@AP~r ÉoKT S nLKf k´hvtPjr oMPU KfKj ßhPv ßZPzPZjÇ KmYJrkKf KxjyJ KuPUPZj, mJÄuJPhPvr xÄKmiJPjr ßwJzv xÄPvJijL mJKfPur rJ~Ka ßpj xrTJPrr kã pJ~, ßx\Pjq fJr Skr xrTJPrr xPmtJó oyu ßgPT YJk ‰fKr TrJ yP~KZuÇ KxjyJr khfqJPVr WajJ WPaKZu 2017 xJPu xÄKmiJPjr 16v xÄPvJijL mJKfu xÄâJ∂ FTKa oJouJr @kLPur rJ~PT ßTªs TPrÇ F rJ~ KjP~ ãofJxLj @S~JoL uLV FmÄ xrTJPrr TJZ ßgPT k´Y§ YJPkr oMPU KmYJrkKf KxjyJ ßhv ßZPz pJj mPu IKnPpJV rP~PZÇ FUJPj mAKar oMUmPºr KTZá IÄPvr IjMmJh ßh~J yPuJÇ muJ yPf uJVPuJ @Ko IxM˙: KxjyJ ßuPUj, k´iJjoπL FmÄ fJr hPur IjqJjq xhxq S oπLrJ kJutJPoP≤r KmÀP≠ pJmJr \jq @oJr TPbJr KjªJ TPrjÇ k´iJjoπL xy TqJKmPja oπLrJ @oJr KmÀP≠ IxhJYre FmÄ hMjLt Kfr IKnPpJV FPj mhjJo TrPf ÊÀ TPrjÇ IJKo pUj @oJr xrTJKr mJxnmPj @m≠, @Aj\LmL FmÄ KmYJrTPhr @oJr xJPg ßhUJ TrPf ßh~J yKòu jJ, fUj xÄmJhoJiqoPT muJ y~ - @Ko IxM˙. @Ko KYKT“xJr \jq ZáKa ßYP~KZÇ FTJKiT oπL mPuj, @Ko KYKT“xJr \jq KmPhPv pJPmJ: IPÖJmPrr 14 fJKrU, pUj @Ko ßhv ZJzPf mJiq yA ∏ fUj FTKa k´TJvq KmmOKfPf @Ko kKrK˙Kf kÓ TrJr ßYÓJ~ FTKa KmmOKf ßhA ßp @Ko IxM˙ jA FmÄ @Ko KYrTJPur \jq ßhv ßZPz pJKò jJÇ @Ko @vJ TrKZuJo ßp @oJr k´fqã IjMkK˙Kf FmÄ @hJuPfr Kj~Kof ZáKa - F hMPaJ KoPu kKrK˙Kf ˝JnJKmT yPf xyJ~T yPm, FmÄ ÊnmMK≠r Ch~ yPm, xrTJr SA rJP~r ßp ootm˜M ∏ IgtJ“ KmYJrKmnJPVr ˝JiLjfJ ßp \JKf S rJPÓsr \jq TuqJeTr - fJ mM^Pf kJrPmÇ ßvw kpt∂ ßhPvr xJoKrT ßVJP~ªJ xÄ˙J - pJr jJo KcPrÖPra ß\jJPru Im ßlJPxtx AP≤KuP\¿ fJPhr nLKf k´hvtj FmÄ @oJr kKrmJPrr k´Kf ÉoKTr xÿMULj yP~ @Ko KmPhv ßgPT @oJr khfqJVk© \oJ ßhAÇ KmYJr KmnJV S KjmtJyL KmnJPVr ƪô: KxjyJ ßuPUj, fJr F mAPf fJr mqKÜVf S KmYJr KmnJPV Tot\LmPjr TgJ, më JÄuJPhPvr KmYJr KmnJPVr k´Kf YqJPu†xoNy, KmYJrKmnJV S rJ\jLKfKmhPhr oNuqPmJPir Imã~, rJ\QjKfT yóPãk, kMKuPvr mJzJmJKz, \ÀKr Im˙Jr k´nJm, FmÄ më qmxJ~LPhr TJZ ßgPT KcK\Fl@AP~r Igt

@hJP~rí Kmmre @PZÇ KmYJrkKf KxjyJr mA-Fr FTKa oMUmº rP~PZ ∏ pJPf KfKj xÄPãPk KmYJr KmnJV S KjmtJyL KmnJPVr ƪô metjJ TPrPZj FmÄ fJr nJwJ~ TL kKrK˙KfPf KfKj k´iJj KmYJrkKfr kh fqJV TPr KmPhPv KVP~KZPuj fJ KuPUPZjÇ mftoJPj pMÜrJPÓs Im˙Jjrf KmYJrkKf xMPrªs TáoJr KxjyJ F KjP~ KmKmKxr xJPg xJãJ“TJrS KhP~PZjÇ Vf mZPrr jJjJ jJaTL~ WajJmuLr kr ßTJj VeoJiqPo FKaA KZu fJr k´go xJãJ“TJrÇ

@kjJPT muJ yPuJ KmPhPv pJPmj, KT∂á pJPòj jJ:

KfKj xJãJfTJPr mPuj, @oJPT pUj ToKkäaKu yJC\ FqJPrˆ TrJ yPuJ, ...fUj mñmºM ßoKcTqJu KmvõKmhqJu~ ßgPT k´KfKhj FT\j TPr cJÜJr @oJr TJPZ kJbJPjJ yPfJÇ @Ko Kj”võJx KjPf kJrKZuJo jJÇ Fr oPiq KcK\Fl@AP~r KYl FPx muPuj, yqJÅ @kjJPT muJ yPuJ @kKj KmPhv pJPmj, @kKj pJPòj jJÇ @Ko muuJo: ßTj pJPmJ @Ko KmPhPv? @kKj YPu pJj, @kjJr aJTJ k~xJr @orJ mqm˙J TrKZ: @Ko muuJo, FaJ y~ jJ, @Ko @kjJPhr aJTJ ßjPmJ jJÇ @r @kjJrJ muPuA @Ko AP~ TrPmJ jJÇ @Ko YJA xrTJr k´iJj k´iJjoπLr xJPg @Ko @uJk TKrÇ mqJkJraJ KT yP~PZ @Ko \JjPf YJAÇ (KfKj) mPuj ßp k´iJjoπL @kjJr xJPg TgJ muPmj jJÇ mJÄuJPhPvr kJutJPoP≤ 2014 xJPur ßxP¡’Pr xÄKmiJj xÄPvJij TPr KmYJrkKfPhr AoKkY TrJr ãofJ xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿Pur kKrmPft kJutJPoP≤r xhxqPhr ßhmJr kr 2016 xJPur 5A ßo yJAPTJat KcKnvPjr FTKa KmPvw ßmû SA xÄPvJijLPT IxJÄKmiJKjT mPu rJ~ ßh~Ç xrTJr Fr KmÀP≠ @kLu TPr, FmÄ xJf xhPxqr FTKa ßmPû @kLPur ÊjJjL y~Ç KmYJrkKf xMPrªs TáoJr KxjyJ fJr mAPf ßuPUj, \MuJAP~r 3 fJKrU k´iJj KmYJrkKf KyPxPm fJr xnJkKfPfô xMKk´o ßTJat ßmû @kLu UJKr\ TPr yJAPTJat KcKnvPjr rJ~ myJu rJPUÇ 2017 xJPur @Vˆ oJPxr 1 fJKrU xmtxÿf rJP~r kNet Kmmre k´TJKvf y~Ç ßxUJPj KfKj ßuPUj, SA Kx≠JP∂r kr ßxP¡’Prr 13 fJKrPU kJutJPo≤ FTKa k´˜Jm kJx TPr - pJPf ßxA rJ~PT mJKfu TrJr \jq @AjL khPãPkr @øJj \JjJPjJ y~Ç (KmKmKx mJÄuJ)

jgt u§Pj oMxKuo jJoJP\ IJxJ Kfj oMxKuä @yf yP~PZjÇ jgt u¥Pjr KâTuCPc IéPVAa ßuAPj k´KfKÔf @u o\Kux @u yJxJKj AxuJKoT ßx≤JPrr mJAPr oñumJr rJf xJPz 12aJr KhPT FA WajJ WPaÇ FA WajJ~ 50 mZr m~xL FT mqKÜ kJP~ oJrJfìT @WJf kJjÇ fJPT xJPg xJPg yJxkJfJPu ßj~J yP~PZÇ FA WajJ~ @PrJ 20 mZr m~xL hMA pMmT @yf yP~PZjÇ kMKuv FA WajJPT xπJxL TotTJ§ KyPxPm CPuäU jJ TPr muPZ FKa FTKa ßyAa âJAoÇ fPm KmKmKx \JKjP~PZ k´fqã hvtLrJ mPuPZj yJouJr @PV Kfj xhPxqr FTKa V´∆k Có ˝Pr AxuJo KmPÆvL TgJ muPf gJPTÇ VJzL yJouJr @PV 20 mZr m~xL Kfj\j kMÀw S FT\j oKyuJ oMxKuäPhr k´JAPna VJzL kJTt fqJV TrPf mPuÇ Fxo~ fJrJ IxJoJK\T TJptTuJk FmÄ csJV ßxmjS TrPf gJPTÇ yJouJTJrLPhr VJzL pUj oxK\Phr TJPZ @Px, fUj KmkMuxÄUqT oMxKuä oxK\Phr mJAPr ßmr yP~ @xKZPujÇ yJouJr kr CP•K\f oJjMw VJzL nJÄYár TPrÇ kMKuv F WajJr fh∂ ÊÀ TPrPZÇ

TPrJjJr xJKntPxr KrPkJat \JKjP~ mPuj, KrPkJat k´TJKvf yPu TPrJjJr xJKntx KTnJPm kKrYJKuf yPóZ FxŒPTt FTaJ kKrÏJr iJrjJ kJS~J pJPmÇ CPuäUq KmsPaPjr YLl TPrJjJPrr mJKwtT KrPkJat 2017 ßf IJûKuT TPrJjJrPhr mJKwtT KrPkJat k´TJPvr krJovt ßh~J yP~KZPuJÇ YLl TPrJjJPrr oPf xÄKväÓ cJaJ KnK•T F irPjr KrPkJat k´TJKvf yPu PuJTJu IgKrKaèPuJ fJPhr SP~nxJAPa fJ

k´TJv TrPf kJrPmÇ cJaJxoNPyr oPiq rP~PZ mftoJj S AKfoPiq xŒjú yS~J ßTxèPuJ, IJPVr mZPrr xJPg fáujJ, xJoKV´T TJP\r xJoJrL, ˆJl xŒPTt fgq FmÄ nKmwqf kKrT·jJ AfqJKhÇ KYKbPf Po~r FmÄ KucJrrJ TfKa ßcc mKc fJzJfJKz KrKu\ TrJr \jq IjMr∆i TrJ yP~KZPuJ, KfjKhPjr ßccuJAPjr oPiq TfKa mKc KrKu\ TrJ x÷m yP~PZ, IJCa Im IJS~Jr xJKntPxr \jq TL TL mqm˙J ßj~J yP~PZ AfqJKh fgqS xÄpMÜ TrJr \jq IjMr∆i TPrPZjÇ PpRg KYKb xŒPTt aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx fJr k´KfKâ~J~ mPuPZj, mJKxªJPhr xJKntx k´hJPjr \jq TJCK¿u ßpPyfá fJPhrPT lJ¥ KhP~ gJPT F\jq fJPhr \mJmKhKyfJ gJTJ CKY&Ç IJr F\jq TjxJuPavPj \jxJiJrPjr \jq CjìMÜ fgq xrmrJPyr hJmL \JKjP~KZÇ mftoJPjr IjqJjq KucJrPhr xJPg KoPu kMjrJ~ FA hJmL \JjJKòÇ

IJxJo oJjmfJr @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KmKvÓ mqKÜrJ F TgJ mPujÇ mÜJPhr oPiq KZPuj oJjmJKiTJr ßj©L Kf˜J vLfumJh, xJPmT KmYJrkKf xoPrv mPªqJkJiqJ~, KvuÄ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT k´PxjK\“ KmvõJxxy @rS IPjPTÇ xÄmJh xPÿuPj oM’JAP~r KxKaP\j lr \JKˆx IqJ¥ Kkx-Fr xŒJhT Kf˜J vLfumJh mPuj, @\ rJ\QjKfT ˝JPgt iPotr KnK•Pf rJÓs ‰fKrr \jq xMPTRvPu @xJomJxLr oPiq WOeJ ZzJPjJ yPòÇ Fj@rKx xMKk´o ßTJPatr f•ôJmiJPj y~KjÇ FA Fj@rKxPf rP~PZ k´Yrá VuhÇ KfKj mPuj, @xJPor KcPajvj TqJŒ @\ n~Jmy „k KjP~PZÇ @Ko Z~Ka TqJŒ WMPr ßhPUKZÇ ImetjL~ hMhv t Jr oJP^ oJjPmfr \Lmj pJkj TrPZj TqJPŒr mªLrJÇ ßxUJPj xÄmJhoJiqPor k´KfKjKiPhr dáTPf ßhS~J yPò jJÇ TqJPŒr mªLPhr xPñ ßpJVJPpJV mº rJUJ yP~PZÇ FA Fj@rKx KjP~ @\ ßhv\MPz \JKfhJñJ @r k´JPhKvTfJr n~ÄTr rJ\jLKf YuPZÇ xJPmT KmYJrkKf xoPrv mPªqJkJiqJ~ mPuj, @oJPhr ßhPvr xÄKmiJPj IjJVKrT S KmPhKvPhr

3

xMrãJ ßhS~Jr KmiJj rP~PZÇ fJyPu TL TPr Fj@rKxPf jJo jJ gJTJ oJjMwPhr KcPajvj TqJPŒ kJbJPjJ yPò? FaJ xŒNet IxJÄKmiJKjTÇ oKekMPr ßfJ @Aj TPr KhP~PZ, oKekMPrr mJKxªJ jJ yPu ßTC mxmJx TrJr xMPpJV kJPm jJÇ mJÄuJ kã-Fr VVt YP¢JkJiqJ~ mPuPZj, Fj@rKx @xJo xrTJPrr \JfL~fJmJh @r ßTªsL~ xrTJPrr wzpPπr lxuÇ KogqJYJr TPr @\ @xJPo mJÄuJnJwLPhr më JÄuJPhKví KyPxPm KYK f TPr fJzJPjJr CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ fJA @xJPor mJXJKurJ @\ FT xKºãPe FPx hJÅKzP~PZÇ fJPhr rãJr \jq @oJPhr ßxJóJr yPf yPmÇ mJÄuJ xJÄÛíKfT oPûr fjì~ ßWJw k´vú ßfJPuj, nJrPf Tf Khj mxmJx TrPu FT\j oJjMw jJVKrT yS~Jr ßpJVq? KvuÄ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT k´PxjK\“ KmvõJx mPuPZj, @xJPor Kmkjú mJXJKuPhr kJPv hJÅzJPjJr \jq TuTJfJr oJjMwPhr FKVP~ @xPf yPmÇ fJPhr @AKj xyJ~fJ KhPf yPmÇ FA uPãq KfKj xJPmT KmYJrkKf, @Aj\LmL FmÄ xoJ\TotLPhr KjP~ FTKa @AKj xMrãJ TKoKa VzJr k´˜Jm ßhjÇ

u§Pj mJKzr \MuJA oJPx u§Pj VPz k´KfKa mJKzr hJo KZu 484 yJ\Jr 926 kJC§Ç \JfL~ kKrxÄUqJj fgq IjMpJ~L vfTrJ 0.75 nJV mJKzr hJo TPoPZÇ k´KfKa mJKzPf TokPã IJzJAyJ\Jr kJC§ hJo TPrPZÇ FZJzJ ˆJŒKcCKa ßmPz pJS~Jr TJrPe IgqKiT hJoL mJKzèPuJr Ckr Fr k´nJm kPzPZÇ Vf IJVˆ oJPx AjPlîvj ßrAa 2.7 nJV mOK≠ kJ~Ç FKhPT u§Pjr Km\Pjx k´iJj ÉKv~JrL KhP~ mPuPZj ßp, xrTJr k´Kf mZr Kfjv yJ\Jr jfáj mJKz KjotJPe ßp aJPVta TPrPZ fJ kNre TrPf yPu 20 KmKu~j kJCP§r flJ“ hNr TrPf yPmÇ u§j lJPˆr oPf rJ\iJjLPfA 8.6 KmKu~j kJC§ mq~ TrPf yPmÇ Vf 19 ßxP¡’r k´iJjoπL ßgPrxJ ßo \JfL~ yJCK\Ä ßlcJPrvPjr xPÿuPj mPuPZj ßp 2022 xJu PgPT ßxqJvqJu yJCK\Ä KjotJPe IJPrJ IKfKrÜ 2 KmKu~j kJC§ mrJ¨ k´hJj TrPmjÇ


4 UmrJUmr

21 - 27 September 2018

rJiJroj ßxJxJAKar TPrj KmPuPfr UqJKfoJj Kv·L ßVRKr ßYRiMrL, @uJCr ryoJj, uJmjL mzá~J, xJAK~hJ fJKj, \MPmr @UfJr ßxJPyu, krJV yJxJj, mJCu Fo ßyJPxj S xMKl @Kor ßoJyJÿh k´oNUÇ xñLPfr xMPrr oMZtjJr xJPg rJiJroj ßxJxJAKar TetiJr TKm Ka Fo TJ~xJPrr xJmKuu Ck˙JkjJ kMPrJ xo~Ka hvtT vs∆PJfJPhr @KmÓ TPr rJPUÇ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj VLKfTJr ‰x~h hMuJu KjP\SÇ Kv•LPhr IjMPrJPi FT kptJP~ fJÅPTS VuJ KouJPf y~ fJrA VJPjÇ VJPjr lJÅPT hvtT vs∆fJPhr ‰x~h hMuJPur xñLf TPotr KmóJKrf \JjJj @PrT UqJKfoJj VLKfTJr \JyJñLr rJjJÇ KfKj \JjJj F kpt∂ ‰x~h hMuJPur mA @TJPr k´TJKvf VJPjr xÄUqJ k´J~ xJPz 8vÇ Fr mJAPrS Ik´TJKvf @PZ @rS IPjTÇ \JyJñLr rJjJ fJÅr xfLgt VLKfTJr ‰x~h hMuJuPT FT\j xOKÓvLu oJjMw @UqJK~f TPr mPuj, xoJP\r nJPuJ-oª ßp Kmw~èPuJA oPj hJV TJPa, ßxèPuJA VJj yP~ ßmKzP~ @Px ‰x~h hMuJPur ßnfr ßgPTÇ xoJ\-xÄxJr ßZPz ßh~J kNmt k´\Pjìr mJCuPhr C•rxNrL KyPxPm KfKj @UqJK~f TPrj ‰x~h hMuJuPTÇ \JyJñLr rJjJ mPuj, xoP~r mJómfJ~ hMuJu xoJ\-xÄxJr ßZPz ‰mrJVL yPf kJPrjKj, KfKj @iMKjT xoJP\r @iMKjT mJCuÇ kNmt k´\Pjìr mJCu VLKfTJrrJ xoP~r InJPm krmftL k´\Pjìr \jq @rS pJ xOKÓ TPr ßpPf kJPrjKj, fJA FUj xOKÓ TrPZj ‰x~h hMuJu, Foj o∂mq TPrj \JyJñLr rJjJÇ rJiJroj ßxJxJAKa ‰x~h hMuJuPT Ck˙Jkj TrPf kJrJ~ xP∂Jw k´TJv TPr IjMÔJPjr CPhqJÜJ TKm Ka Fo TJ~xJr mPuj, mJÄuJ xÄÛíKfr of Ff xoO≠ xÄÛíKf kOKgmLr @r ßTJj \JfLr @PZ KTjJ @oJr \JjJ ßjAÇ ‰x~h hMuJPur xOKÓèPuJ ßxA xÄÛíKfrA IÄvÇ hMuJPur VJj oJjMPwr I∂r-mJKyr hMA KhPTrA TgJ mPu, xoJP\r

IxÄVKfèPuJ láPa CPb fJÅr VJPjr ZPª ZPªÇ TJ~xJr \JjJj, mJÄuJ xÄÛíKfPT fJrJ KjP~ ßpPf YJj oNuiJrJ~Ç fJrA iJrJmJKyTfJr IÄv yPuJ ‰x~h hMuJPur VJPjr FTT xñLf xºqJÇ KfKj mPuj, KmPvõr Ijqfo xoO≠ FA xÄÛíKfxMiJ ßgPT KmsPaPjr oNuiJrJPT mKûf TrJ IjqJ~, FKa ‰mwoqÇ FA KY∂JiJrJ ßgPTA AP≤sJcJTvj Il xJCg FKv~Jj @atPxr IÄv KyPxPm oNuiJrJ~ ‰x~h hMuJuPhr of xñLf vsÓJPhr iJrJmJKyT nJPm Ck˙JkPjr ßYÓJ TPr pJPò rJiJroj ßxJxJAKa, FojKaA \JjJj FA ßxJxJAKar TetiJrÇ IjMÔJPj @Vf FT\j ßvsJfJ rJ\jLKfT, xÄÛíKfTotL yroM\ @uL ‰x~h hMuJPur VJjPT IxJiJre CPuäU TPr xfqmJeLPT mPuj, VJPjr oJiqPoA k´oJj y~ hMuJu FT\j ßk´KoT oJjMwÇ fJÅr FA ßk´o ßhPvr k´Kf, FA ßk´o oJKa S oJjMPwr k´Kf, FA ßk´o fJÅr \jìhJfJ S \jìhJK©r k´Kf, FA ßk´o @oJPhr ßpRmPjr xo~TJr Âh~yreTJrL ßxA YûuJ V´JoLj KTPvJrLr k´KfÇ yroM\ @uL mPuj, rJiJroj, @rTáo vJy, vJy @»Mu TKrorJ ßuJTJK~f yP~PZj, KT∂á KjP\Phr xOKÓr xJPg xJPg fJPhr C•rxNrLS @oJPhr \jq ßrPU ßVPZj, ‰x~h hMuJPur VJj ßxKaA @\ @oJPhr \JjJj KhPuJÇ VJPjr lJÅPT kM˜mT yJPf fáPu KhP~ xTPur kã ßgPT ‰x~h hMuJuPT IKnjªj \JjJj rJiJroj ßxJxJAKar Ijqfo TotL ‰x~hJ jJ\jLj xMufJjJ KvUJÇ

k´mJxL mJuJV†-SxoJjLjVr luJlu ßWJweJ TrJ y~Ç ßWJKwf luJlPu k´KfƪôL Wr kqJPjujPT kNet kqJPjPu KmkMu ßnJPa Km\~L KyPxPm ßWJweJ TrJ y~Ç

Wr kqJPjPur k´JgtL xKlT CuäJy KoZuM 1431 ßnJa ßkP~ xnJkKf KjmtJKYf yj FmÄ fJÅr KjTafo k´KfƪôL xJjlîJS~Jr kqJPjPur @»Mu Tá¨Mx ßvU 1220 ßnJa kJjÇ xJiJre xŒJhT kPh Wr kqJPjPur @»Mu Tá¨Mx 1494 ßnJa ßkP~ Km\~L yj FmÄ fJÅr KjTafo k´KfƪôL xJjlîJS~Jr kqJPjPur ßoJ. @»Mu @yJh kJj 1156 ßnJaÇ ßas\JrJr kPh Wr kqJPjPur @»Mu yJKTo K\uM 1469 ßnJa ßkP~ Km\~ uJn TPrj FmÄ fJÅr KjTafo k´KfƪôL xJjlîJS~Jr kqJPjPur xJyJm CK¨j @yoh xJmMu 1171 ßnJa kJjÇ xmtPoJa 23Ka kPhr oPiq xTu kPhA Wr kqJPjPur xTu k´JgtL KmkMu ßnJPa \~uJn TPrjÇ KmsPaPjr xJoJK\T xÄVbPjr oPiq Ijqfo mOy“ FA xKoKfr KjmtJYPj TKovjJr KyxJPm hJK~fô kJuj TPrj KmKvÓ TKoCKjKa mqJKÜfô vJy oMKjo, ßoJ. ZáÀT Ko~J S \JoJu @yoh UJjÇ kptPmãT KyPxPm @Aj\LmL, xJÄmJKhT S KmKnjú ßvseL ßkvJr VeqoJjq mqJKÜmVt ZJzJS k´mJxL mJuJV†-SxoJjLjVr @hvt CkP\uJ xKoKfr xnJkKf ßjxJr @uL xoxM, xJiJre xŒJhT Fo F TJA~Mo, ßas\JrJr @\JhMr ryoJj @\Jh, k´mJxL mJuJV†SxoJjLjVr FcáPTvj asJPˆr xnJkKf rKmj kJu, xJiJre xŒJhT Ko\JjMr ryoJj oLÀ S ßas\JrJr @jxJr Ko~J hJK~fô kJuj TPrjÇ FZJzJS aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßo~r \j KmVx, @»Mu oMKTf YájM FoKm, yJxJj oJyoMh FoKm, u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf ‰x~h jJyJx kJvJ, K\FxKx'r ßk´KxPcµ mqJKrÓJr @fJCr ryoJj, xJPmT TJCK¿u KucJr ßyuJu CK¨j @æJx, xJPmT K¸TJr TJCK¿uJr xJKmjJ @ÜJr, TJCK¿uJr IKyh @yoh, TJCK¿uJr xJh ßYRiMrL, TJCK¿uJr @ymJm ßyJPxj, TJCK¿uJr vJy xMPyu @oLj, TJCK¿uJr hLkJ hJx, hktj xŒJhT ryof @uL, mqJKˆJr jJK\r @yoh, TJCK¿ur oKfjMöJoJj, mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL FmÄ @rS ßmv TP~T\j TJCK¿uJr S KmKnjú KoKc~Jr Totrf xJÄmJKhTmOª ßnJaPTªs kKrhvtj TPr x∂áKÓ k´TJv TPrjÇ k´J~ 30 mZPrr S ßmKv kMrPjJ FA xÄVbjKa ßhPvr KvãJ, IxyJ~ VrLmPhr KmKnjú ßãP© xJyJpq, rJ˜J-WJa xÄÛJrxy KmKnjú xJoJK\T TotTJP§ xŒOÜ yP~ hLWtTJu iPr TJ\ TPr pJPòÇ FmJPrr Km\~L xKlT-Tá¨MZ-K\uM kKrwPhr ßjfímOª KjmtJYjkNmt KmKnjú IñLTJr mqÜ TPrPZj∏ pJr oPiq Ijqfo yPò 1. mJuJV†- SxoJjLjVr ßmTJrPhr \jq k´KvãPer mqm˙J V´ye 2. pMÜrJP\q IiqJ~jrf hMA CkP\uJr ZJ©-ZJ©LPhr \jq k´YKuf ßoiJKnK•T khT k´hJj YJuM rJUJ 3. mJuJV†-SxoJjLjVPr VOyyLjPhr oPiq KjotJe k´T· V´ye S 4. mJuJV†-SxoJjLjVPr KmKnjú ˙JPj VrLm S IxyJ~Phr \jq IV´JKiTJr KnK•Pf KmÊ≠ kJKj xrmrJPyr uPãq k´P~J\jL~ khPãk V´ye TrJÇ Fxm IñLTJr mJ˜mJ~Pj xhq Km\~L xnJkKf xKlT CuäJy KoZuM hO| IñLTJr kMjmtqÜ TPrPZj

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

21 - 27 September 2018

ÈvJ~UMu AxuJo' TjlJPrP¿ CuJoJ KyPªr ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ xJK~qh oJyoMh oJhJjLÇ ACPT \Ko~Pfr xnJkKf S \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo mJÄuJPhPvr xyTJrL oyJxKYm oJSuJjJ Ê~JAm @yoPhr xnJkKfPfô F xnJ~ xûJujJr hJK~fô kJuj TPrj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoh S \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ vJoZáu @uo KT~JokMrLÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr k´iJj CkPhÓJ oJSuJjJ vJ~U @xVr ßyJxJAj, CkPhÓJ oJSuJjJ vJ~U fÉr C¨Lj, msJcPlJct ßgPT @Vf ˝jJoijq @Puo oMlKf vJ~U xJAláu AxuJo, oMlKf @»Mr ryoJj oJjPVrJ, uMaj ßgPT @Vf \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo @\PTr xy xnJkKf oMlKf oMyJÿh xJKhTÇ TjlJPrP¿ oNu k´mº Ck˙Jkj TPrj ACPT \Ko~Pfr KxKj~r xy xnJkKf oMlKf @»Mu oMjfJKToÇ IjqJPjqr oPiq @PuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj TJCjKxu Im oPÛr ßY~JroqJj yJKl\ oJSuJjJ xJoZáu yT, xJPmT rJÓskKfr CkPhÓJ oMUPuZár ryoJj ßYRirL, oJSuJjJ vJ~U fKrT CuäJy, oJSuJjJ @»Mr rKyo, oJSuJjJ \oPxh @uL, oJSuJjJ ßyuJu CK¨j, oJSuJjJ AohJhMr ryoJj oJhJjL, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xy-xnJkKf oJSuJjJ lUÀ¨Lj xJKhT, oJSuJjJ jJK\r CK¨j, oJSuJjJ ‰x~h yJxjMu AxuJo, ACPT \Ko~Pfr CkPhÓJ @uyJ\ô vJoxMöJoJj ßYRiMrL, oJSuJjJ @»Ju ßyJPxj ßYRiMrL, @uyJ\ô UJKuZ Ko~J, @uäJyJ\ô ‰x~h K\~JCu yT, @uyJ\ô ßoJyJÿh @uL, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTër ßas\JrJr yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgL, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh, fJlKxÀu ßTJr@j Kmw~T xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ oMvfJT @yoh, xyTJrL ßas\JrJr oMlKf oMfJKyr KxKÆT, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT yJlL\ oJSuJjJ AKu~Jx, xy xJÄVbKjT xŒJhT yJKl\ K\~JC¨Lj, oJSuJjJ ßvU @»Mx xJoJh, oJSuJjJ oBj CK¨j, \Ko~f ßjfJ oMlKf ßjJoJj KxK¨T, KmKvÓ @Puo oJSuJjJ @mMu yJxjJf ßYRiMrL, pMm Kmw~T xŒJhT oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yoh, k´Kvãj xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h ßyJxJAj @yoh, k´YJr xŒJhT oJSuJjJ jJ\oMu yJxJj, xy k´YJr xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ rKvh @yoh, KoKc~J ßxPâaJKr yJKl\ oJSuJjJ UJPuh, mJKotÄyJo \Ko~Pfr ßxPâaJKr oJSuJjJ Ê~JAm ßYRirL, oJSuJjJ @mMu ojxMr, ‰x~h @»Mr rCl, yJKl\ oJSuJjJ jMoJj, oJSuJjJ @»Mu @C~Ju, yJKl\ oJSuJjJ uMflr ryoJj, yJKl\ KV~JxCK¨j, ‰x~h Ê~JAm @yoh k´oMUÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq xJK~qh oJyoMh oJhJjL mPuj, ßTmu mÄvVf xNP© ßTJPjJ oyJj mqKÜPfôr x∂Jj yS~JA KmPvwPfôr TJre KmPmKYf yPf kJPr jJÇ @ou, @hvt IjM˛re S Kovj mJ˜mJ~jA @xu Kmw~Ç FKhT KmYJPr pJrJ ÀyJjL x∂Jj KyPxPm KjP\Phr \Lmj VPz fáuPf kJPr, xlufJ FmÄ KmPvwfô ßTmu fJrJA I\tj TrPf kJPrÇ yprf oJhJjL (rJy.) Fr ßmuJ~ @oJPhrPT FTA jLKf Imu’j TPr \Lmj kPg IV´xr yS~J CKYfÇ yprf oJhJjLPT mM^Pf yPu @oJPhrPT @PV yprf vJ~UMu Kyª oJSuJjJ oJyoMh yJxJjPT (rJy.) IjMiJmj TrPf yPmÇ vJ~UMu KyPªr "\JPjvLj" S C•rJKiTJr myjTJrL k´iJj ˙uJKnKwÜ KyPxPm vJ~UMu AxuJo xJK~qh ÉxJAj @yoh oJhJjLPTA xmJr CkPr ˙Jj ßhS~J yP~PZÇ FA V´yePpJVqfJ S hJ~Lfô uJn fJr ßvsÔfôPT k´oJKef TPrÇ oJSuJjJ oJyoMh oJhJjL fJr kNmt kMÀw vJAUMu AxuJo oJSuJjJ xJK~qh

ÉxJAj @yoh oJhJjL xŒPTt mPuj ßp, fJÅr IxÄUq TJrJof KmhqoJj rP~PZ, KT∂á FèPuJr IjM˛re @oJPhr kPã x÷m j~, fPm fJr IxJiJre YJKrK©T èeJmuL @oJPhr \jq xmthJ IjMTreL~ hOÓJ∂ yP~ gJTPmÇ fJÅr oyJj mqKÜfô ßgPT @orJ KmjP~r KvãJaJS pKh \LmPjr k´KfKa ßãP© mJ˜mJK~f TrPf kJKr, fJPf xlufJr hr\J CjìMÜ yPf kJPrÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq oJSuJjJ vJ~U @xVr ßyJPxj mPuj yprf oJhJjLr \LmPj rJ\jLKf S fJyJöáPhr oPiq ßTJPjJ kJgtTq KZu jJÇ KfKj @oJPhr \jq C•o @UuJPTr hOÓJ∂ ßrPU ßVPZjÇ TjlJPrP¿ oNu k´mPº oMlKf @»Mu oMjfJKTo mPuj, yprf oJhJjLr mqKÜVf, kJKrmJrLT, xJoJK\T, rJ\QjKfT, YJKrK©T FmÄ AuKo S @ouL oJTJo FPfJ CkPr KZu ßp nJwJ KhP~ mqÜ TrJ IPjT TKbj Kmw~Ç fJÅr I·KhPjr xJKjúPiq pJrJ KZPuj, fJPhr ÆJrJS uã uã oJjMw ßyhJP~f k´J¬ yP~PZj FmÄ fJÅPhr FPTT \Pjr oJiqPo vf vf oxK\h oJhsJxJ k´KfÔJ uJn yP~PZ, Fr ÆJrJ vJ~UMu AxuJo oJhJjLr xMCó oJTJo xŒPTt xyP\A IjMoJj TrJ pJ~Ç oMlKf xJAláu AxuJo mPuj vJ~UMu Kyª IxÄUq AuKo S @ouL ßpJVqfJr FT xoJyJr KZPujÇ vJ~UMu Kyª-Fr KmKnjú ßpJVqfJ S èe KmKnjú ZJ©Phr oJiqPo kKr°ëKaf yP~PZÇ vJ~UMu Kyª-Fr ßoJ\JyJhJ‰ipqt iJre S hLWt xÄV´JPor KY© hMKj~J ÉxJAj @yoh oJhJjLr oJiqPo ßhUPf ßkP~PZÇ oMlKf @»Mr ryoJj oJPñrJ mPuj, yprf oJhJjLr Kovj yprf oJSuJjJ ‰x~h @x@h oJhJjLr xN© iPr oJSuJjJ oJyoMh oJhJjLr oJiqPo mJómJ~Pjr ßYÓJ ImqJyf rP~PZÇ @uäJy fJ~JuJ F Kovj mJ˜mJ~Pjr ßYÓJ~ @oJPhrPTS IÄvV´yPer fJSKlT hJj TÀjÇ xnJkKfr mÜPmq oJSuJjJ Ê~JAm @yoh CuJoJP~ ßTrJo S xNiL\Pjr CkK˙KfPf ÊTKr~J ùJkj TPrjÇ kKrPvPw vJ~U jNÀu AxuJo KmvõjJgLr KmPvw ßoJjJ\JPfr oJiqPo vJ~UMu AxuJo TjlJPrP¿r kKrxoJK¬ y~Ç

FT\j oKj yTPT mPuPZj l~\Mu yT oKj, KpKj oKj yT jJPo kKrKYf KZPuj xmJr TJPZ KfKj KZPuj Foj FT\j xöj, xO\jvLu oJjMw, KpKj KjP\ ßpoj KZPuj ùJj KkkJxM, KbT ßfoKj ˝\j-xMÂhxy xTuPTA ßxA FTA fíÌJ~ fíÌJgt TrPf ßYÓJ TPr ßVPZj @\LmjÇ ‰x~hkMr pMm TuqJj kKrwPhr xnJkKf oJóJTáöJoJj ßUJTPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT xJK\hMr ryoJPjr xûJujJ~ kmL© ßTJr@j ßfuJS~JPfr oJiqPo ÊÀ yS~J FA ßvJT xnJ~ mÜmq rJPUj oKj yPTr WKjÓ xyPpJVL, rJ\jLKfT ‰x~h @mMu TJPvo, TKoCKjKa ßjfJ oKuäT vJTár S~JhMh, xJÄmJKhT ‰x~h @jJx kJvJ, @yPoh oP~\, TKm oJÊT AmPj @Kjx, TKoCKjKa ßjfJ ßvU jMr, \JoJj ‰x~h jJPxr, ‰x~h @»Mu TJKhr @èr, xJKhT ßTJPrvL, k´mLj oMræL oJÓJr lJÀT @yoh, \MPjh Ko~J FmÄ pMm TuqJj kKrwPhr xJPmT xnJkKf ‰x~h xJPhT, xJPmT ßxPâaJrL K\~J vyLh, mftoJj xyxnJkKf ‰x~h xJ\jM, ‰x~h \JKou, ßTJwJiqã ßvU ßrP\J~JjMr ryoJj S xJÄVbKjT xŒJhT ‰x~h TJoÀu k´oNUÇ oKj yPTr kKrmJPrr kPã mÜmq rJPUj fJÅr nJA @»Mu yTÇ FTJPcKoT KvãJ~ ßTJj KcV´LiJrL jJ yPuS oKj yT KZPuj FT\j ßoiJmL ZJ©, pJr ßoiJPT FoKx TPuP\r f“TJuLj fJÅr KvãTrJ kpt∂ vs≠J TrPfj, ßvJT xnJ~ FojKa \JjJj mÜJPhr ßTC ßTCÇ FuJTJr fÀjrJ fJPT ëxPâKaxí jJPo @UqJK~f TrPfj,Foj fgq KhP~ ßTJj ßTJj mÜJ mPuj, FuJTJr fÀerJ xMKvãJ~ KvKãf yPmj Foj ˝kú KZPuJ oKj yPTr Kjfq

xoP~rÇ oKj yPTr WKjÓ xyPpJVL ‰x~h TJPvo mPuj, @oJPhr KxKj~r yPuS oKj nJA KZPuj mºMr ofÇ kJbJVJrxy FuJTJr KvãJñjèPuJr Cjú~Pj KfKj KZPuj Khu hKr~JÇ rJ\iJjL dJTJ~ mxmJx TrPuS FuJTJr KvKãf pMm xoJP\r xJPg KZPuJ fJÅr WKjÔ ßpJVJPpJVÇ ‰x~h TJPvo xJiJre kJbJVJr k´KfÔJTJuLj xoP~ oKj yPTr nëKoTJr KmKnjú ˛OKfYJre TPrj fJÅr mÜífJ~Ç ‰x~h @jJx kJvJ mPuj, Kmvõ AKfyJPxr k´Kf oKj nJAP~r KZPuJ @uJhJ @Twtj, KfKj KZPuj mAP~r ßkJTJÇ xPâKaPxr \jì˙Jj FPgP¿ KVP~ ‰x~hkMPrr xPâKaxUqJf oKj yTPT mJrmJr oPj kPzPZÇ KfKj mPuj, 80r hvPTr ÊÀPf xJiJre kJbJVJrPT ßTªs TPr Kj\ V´Jo ‰x~hkMPrr KvKãf fÀePhr oPiq ßp \JVre xOKÓ yP~KZPuJ oKj yT KZPuj fJÅr Ijqfo TJKrVrÇ @jJx kJvJ mPuj, ‰x~hkMPr @\PT ßp ChqoL KvKãf fÀe xoJ\ ‰frL yP~PZ fJÅr ßkZPj oKj yPTr C“xJPyr ImvqA nëKoTJ @PZÇ oKuäT vJTár S~JhMh oKj yPTr @ÕJr vJK∂ TJojJ TPr mPuj, KfKj KZPuj FT\j mqKfâoL ùJj KkkJxMÇ @yoh oP~\ oKj yTPT hJvtKjT @UqJK~f TPr mPuj, xJKyfq mJ xJÄmJKhTfJ Foj FTT ßTJj KmwP~ oKj yPTr KmYre xLoJm≠ KZPuJjJÇ oNuf KfKj KZPuj FT\j hJvtKjTÇ TKm oJÊT AmPj @Kjx ˛OKfYJre TrPf KVP~ @PmV k´me yP~ CPbjÇ KfKj mPuj @oJr @\PTr Im˙JPjr ßkZPj xmPYP~ mz ImhJj oKj nJAP~rÇ KfKj KZPuj @oJr VJAc, @oJr

IKnnJmT, KpKj yJf iPr iPr @oJPT @\PTr kptJP~ KjP~ FPxPZjÇ ˛OKfYJrj ßvPw k´~Jf l~\Mu yT oKjr @ÕJr oJVPlrJf TJojJ~ ßhJ~J TrJ y~Ç ßhJ~J kKrYJujJ TPrj KmKvÓ oMÀKæ ‰x~h @»Mr rClÇ

aJS~Jr yqJoPuaPx yPur ßx≤Jr, \JPVJ jJrL ßx≤Jr S S~JaJr KuKu mqJÄTMP~KaÄ yPu FUj ßTJj xnJ xoJPmv TrJ pJPò jJÇ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur f•ôJmiJPj kKrYJKuf oK≤KlCrL ßx≤JPr KmTJPu mJ rJPf xnJ TrJr ßTJj IjMoKf ßh~J y~ jJÇ K¸aJuKlfl ˛u Km\Pjx FPxJKxP~vPjr IiLPj gJTJTJPu ßxUJPj rJf 9aJ kpt∂ xnJ TrJ ßpPfJÇ F yPur nJzJr yJrS KZPuJ xyjL~ kptJP~Ç KT∂á TJCK¿u F yPur hJK~fô ßj~Jr kr fJ TKoCKjKar \jq Kj~πe TrJ yP~PZÇ fJA ßTJj xÄVbj IJPVr oPfJ yu nJzJ KjPf kJPrj jJÇ ˙JjL~ TKoCKjKaPf ßpoKj xÄVbj mOK≠ ßkP~PZ ßfoKj KmmJy, ßoyhL, \jì Khmx kJujS mOK≠ ßkP~PZÇ KT∂á kptJ¬ yPur InJPm fJ mJiJV´˜ yPòÇ mftoJj ßZJa TP~TKa yPur Ckr Kjntr TrPf yPò TKoCKjKa ßuJTPhrÇ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u pJPf oK≤KlCrL ßx≤Jr, ßcPnjqJ≤ ßx≤Jr xy IjqJjq k´KfÔJPj xnJ-xKoKf TrJr xMPpJV TPr KhPf kJPr ßx\jq xÄKväÓ KmnJPmVr hOKÓ IJTwte TrJ pJPòÇ

ACE UK Finance Ltd

What we do? 1. We buy plots in the following areas: Gulshan, Banani, Baridhara, Purbachol, Uttara or Boshondora. 2. We also sell luxury apartments in Sylhet and Dhaka. 3. We also help with all types of finance and mortgages.

Contact details

ACE UK Finance Ltd.

Adress: City Gate House Business Centre, 246-250 Romford Road, London E7 9HZ Office tel: 0800 0235775 Email: aceukfinance@gmail.com Company Reg number: 11326877 Foyzul Islam Director Mob: 07949 533089

Tajul Miah General Manager Mob: 07507 786186


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

21 - 27 September 2018

xoP^JfJ ZJzJ KjmtJYj ßTj j~ ATPfhJr @yPoh

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Farid Ahmed Reza

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain

MANAGING EDITOR: Nafe Anam MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

KcK\aJu KjrJk•J @Aj FmÄ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ ßhPvr xJÄmJKhT, xMiL\j FmÄ IPjT xÄxh xhPxqr @kK•r oMPU mJÄuJPhv \JfL~ xÄxPh Vf 19 ßxP¡’r 2018 ÈKcK\aJu KjrJk•J @Aj' kJv yP~PZÇ \JfL~ xÄxPh pJrJ KmPrJiL hu KyPxPm @PZj fJPhr IPjPT VOykJKuf KmPrJiL hu muPuS fJrJS xÄxPh Fr KmÀP≠ KTZáaJ oMUr KZPujÇ fJPhr TP~T\j @AjKa \jof pJYJAP~r k´˜Jm ßhjÇ KT∂á T£PnJPa fJ jJTY yP~ pJ~Ç kPr KmuKa T£PnJPa kJv yP~ pJ~Ç ÈKcK\aJu KjrJk•J @Aj' FTKa TJPuJ @Aj, FPf ßTJj xPªy ßjAÇ pJrJ Vefπ, ˝JiLjfJ S \jVPer IKiTJPrr mqJkJPr ßxJóJr jLKfVfnJPm fJrJ ßTC fJ xogtj TrJr TgJ j~Ç @A~Nm UJPjr TJPuJ @APjr KmÀP≠ mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJrL huxy F IûPur IKiTJÄv oJjMw uzJA TPrPZÇ IhOPÓr Kjoto kKryJx, ßx @Aj mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄxPh kJv yP~ ßVPZÇ mOKav @oPur ÈIKlKx~Ju KxPâa FÖ'r oPfJ ÈKcK\aJu KjrJk•J @Aj' kMKuvPT TJPrJ ßTJj IjMPoJhj mJ ßV´lfJrL kPrJ~JjJ ZJzJA ßV´lfJr S fuäJvL TrJr ãofJ ßh~J yP~PZÇ F @APjr iJrJ IjMpJ~L 18Ka IkrJPi TJCPT ßV´lfJr TrJ yPu KfKj @r \JKoj kJPmj jJÇ mJÄuJPhPvr ßTJj jJVKrT kOKgmLr ßp ßTJj ˙JPj mJx TPr F @Aj u–Wj TrPu fÅJr KmÀP≠ F @APj KmYJr TrJ pJPmÇ KmPhPv mJx TPr pJrJ xrTJPrr xoJPuJYjJ TPrj fJrJS Fr @SfJr oPiq kPz pJPmjÇ FPf muJ yP~PZ, ßTC IKlKx~Ju KxPâa FPÖr @SfJnMÜ IkrJi APuTasKjT oJiqo mqmyJr TPr xÄWKaf TrPu fJPT IjKiT 14 mZr TJrJh§ mJ IjKiT 25 uã aJTJ IgmJ Cn~ hP§ hK§f yPmjÇ FTA IkrJi KÆfL~mJr IgmJ mJr mJr TrPu pJmöLmj TJrJh§ mJ IjKiT FT ßTJKa aJTJ \KroJjJ IgmJ Cn~ hP§ hK§f yPmjÇ @PrJ @vïJr Kmw~ yPò, F @APjr iJrJ~ xÄWKaf IkrJPir KmYJr xJiJre @hJuPf yPm jJ, yPm F CP¨Pvq VKbf asJAmMjJPuÇ asJAmMjJu 180 KhPjr oPiq oJouJr Kj¸K• TrPf yPmÇ ßTJj IKjmJpt TJrPe F xoP~r oPiq oJouJ Kj¸K• TrPf jJ kJrPu xPmtJó 90 Khj mJzJPjJr KmiJj rJUJ yP~PZÇ KcK\aJu @APj ßp xTu KmiJj rJUJ yP~PZ Fr oPiq rP~PZ, KcK\aJu oJiqo mqmyJr TPr @âoe TrJ, KogqJ fgq xrmrJy TrJ, oJjyJKjTr Umr k´TJv, ioLt~ IjMnNKfPf @WJf TPr Foj fgq k´TJv TrJ, @AjvO⁄uJr ImjKf WaJPjJ, IjMoKf ZJzJ mqKÜVf fgq mqmyJr AfqJKhr KmÀP≠ ß\u-\KroJjJr KmiJj rJUJ yP~PZÇ @APjr 8, 28, 29 FmÄ 31 iJrJr mqJkJPr VeoJiqPor IPjT ToLt CPÆV k´TJv TPrPZjÇ xŒJhT kKrwh F @Aj k´fqJUqJj TPrPZÇ xJÄmJKhT ACKj~jS @AjKar KmÀP≠ @kK• \JKjP~PZÇ 10Ka ßhPvr TNajLKfTrJ Fr TP~TKa iJrJ KjP~ fJPhr CPÆV k´TJv TPrPZjÇ F @APjr oJiqPo mJÄuJPhPv mJT ˝JiLjfJ FmÄ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ kMPrJkMKr KmuM¬ yPuJÇ ß PhPv KmPhPv pJrJ KmKnjú VeoJiqPo TJ\ TPrj fJPhr VefJKπT IKiTJr FmÄ mJT ˝JiLjfJr ˝JPgt Fr KmÀP≠ ßxJóJr yS~J hrTJr mPu @orJ oPj TKrÇ

VefJKπT vJxjmqm˙J IjMxíf y~ Foj xm ßhPv FTKa KjKhtÓ ßo~JhJP∂ \JfL~ KjmtJYj IjMKÔf y~Ç xYrJYr kíKgmLr KmKnjú VefJKπT ßhPv hMA irPjr vJxjmqm˙J IjMxíf yPf ßhUJ pJ~Ç Fr FTKa yPuJ rJÓskKf vJKxf xrTJrmqm˙J; IkrKa xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙JÇ rJÓskKf vJKxf xrTJrmqm˙J~ xrTJPrr KjmtJyL ãofJ rJÓskKfr Skr jq˜Ç Ikr KhPT xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J~ xrTJPrr KjmtJyL ãofJ k´iJjoπLr SkrÇ Cn~ mqm˙J~ rJÓskKf S k´iJjoπL \jVPer xrJxKr ßnJPa KjmtJKYf yjÇ @oJPhr ßhPvr mftoJj xrTJrmqm˙J xÄxhL~ k≠Kfr yPuS F ßhPvr oJjMPwr Cn~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J ImPuJTPjr xMPpJV WPaPZÇ PpPTJPjJ ßhPvr \JfL~ KjmtJYj KmrJa TotpùÇ \JfL~ KjmtJYj IjMÔJj xMÔMnJPm xŒjú TrPf yPu xrTJPrr KmKnjú KmnJPV Totrf mqKÜPhr xJyJpq KjPf y~Ç kíKgmLr KmKnjú ßhPv KjmtJYj kKrYJujJr hJK~fô KjmtJYj TKovj kJuj TrPuS Fr \jmu xLKof yS~J~ KjmtJYj TKovj xrTJPrr IkrJkr TftíkPãr xyJ~fJ ßj~Ç xrTJPrr KmKnjú Tftíkã \jmu S xŒh KhP~ KjmtJYj TKovjPT xyJ~fJ TPr gJPTÇ xMÔM KjmtJYj IjMÔJPjr \jq KjmtJYj TKovPjr k´JgKoT hJK~fô Kjntu M S xKbT ßnJaJr fJKuTJ QfKr TrJ FmÄ KjmtJYjL FuJTJr xLoJjJ KjitJreÇ ßnJaJr fJKuTJ QfKrr ßãP©S KjmtJYj TKovjPT IkrJkr TftíkPãr IiLj Totrf mqKÜPhr xyJ~fJ KjPf y~Ç xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J~ xÄxPhr @xjxÄUqJ S ßhPvr \jxÄUqJr KnK•Pf xÄxhL~ FuJTJr xLoJjJ KjitJre TrJ y~Ç ßnJaJr fJKuTJ QfKrr kr Fr yJujJVJh FTKa YuoJj k´Kâ~JÇ xJiJref k´KfKa xÄxh KjmtJYPjr @PV KjmtJYj TKovj xÄxhL~ FuJTJr xLoJjJ KjitJrPer TJptâo V´ye TPrÇ FPf ßhUJ pJ~, KTZM KTZM KjmtJYjL FuJTJr xLoJjJ @PVr oPfJ FTA gJPT @mJr KTZM KTZM KjmtJYjL FuJTJr xLoJjJr kMjKmtjqJx TrJ y~Ç \JfL~ KjmtJYj IjMÔJPj rJÓsL~ ßTJwJVJPr rKãf \jVe k´h• TPrr KmkMu kKroJe Igt mq~ y~Ç ßTJPjJ ßhPv KjKhtÓ ßo~JPhr kNPmt Wj Wj \JfL~ KjmtJYj IjMKÔf yPu fJ FT KhPT ßpoj IPgtr IpJKYf mqP~r TJre yP~ hJÅzJ~, Ikr KhPT xrTJr S ßhPvr K˙KfvLufJ~ mJiJ KyPxPm ßhUJ ßh~Ç kíKgmLr Cjúf S Cjú~jvLu VefJKπT ßhPv UMm ToA KjmtJYPjr xMÔMfJ S V´yePpJVqfJ KmwP~ k´Pvúr Ch~ y~Ç \JfL~ KjmtJYjPT xMÔM S V´yePpJVq TrPf yPu KjmtJYjTJuLj xrTJrPT ßpoj KjrPkã yPf y~, IjM„k KjmtJYj TKovjPTS KjrPkã yPf y~Ç @oJPhr xÄKmiJPj mftoJPj ÈKjmtJYjTJuLj xrTJr' jJPo ßTJPjJ mqm˙Jr CPuäU ßjAÇ 1991 xJPu IjMKÔf kûo xÄxh KjmtJYPj Km\~L hu KmFjKk S f“TJuLj KmPrJiL hu @S~JoL uLV xoP^JfJ~ CkjLf yP~ xÄKmiJPjr ÆJhv xÄPvJijLr oiq KhP~ rJÓskKf vJKxf xrTJrmqm˙J yPf xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J~ kKrmftj WaJ~Ç F irPjr kKrmftPjr \jq xÄxPhr hMAfífL~JÄv xhPxqr xogtj @mvqTÇ kûo xÄxPh KmFjKkr hMA-fífL~JÄv xÄUqJVKrÔfJ KZu jJÇ ßx xÄxPh @S~JoL uLV @jLf xrTJrmqm˙Jr kKrmftjxÄâJ∂ KmPu KmFjKk xogtj KhP~ KmuKaPT @APj TJptTr „k ßh~Ç kûo xÄxh kNmmt ftL YJrKa xÄxPhr ßTJPjJKaA ßo~Jh kNet TrPf kJPrKjÇ k´go xÄxh KjmtJYjKa xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙Jr IiLj IjMKÔf yPuS k´go xÄxh KjmtJYj krmftL 1975 xJPu @jLf xÄKmiJPjr YfMgt xÄPvJijLr oJiqPo xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J yPf rJÓskKf vJKxf

ãofJxLj huL~ xrTJPrr IiLj IjMKÔf \JfL~ KjmtJYj ßp xMÔM y~ jJ F KmwP~ KmPrJiL hPu gJTJm˙J~ @S~JoL uLV S KmFjKkr Im˙Jj IKnjúÇ F ßhPvr xJiJre \joJjMPwr FTKa mz IÄv \JfL~ KjmtJYj IjMÔJj KmwP~ @S~JoL uLV S KmFjKkr KmPrJiL hPu Im˙JjTJuLj IKnoPfr xJPg xyof ßkJwe TPrÇ xŒsKf ßhUJ ßVPZ, @S~JoL uLV S KmFjKkr ßjfífôJiLj ß\JPar mJAPr \JfL~ GTqk´Kâ~J, pMÜl∑≤ S mJok∫L TP~TKa hu xojõP~ VKbf ß\Ja KmFjKk S \jhJKmr xJPg FTJ® yP~ KjmtJYPjr @PV xÄxh ßnPX KhP~ xrTJPrr khfqJPVr oiqKhP~ KjhtuL~ xrTJrmqm˙Jr IiLj KjmtJYj IjMÔJPjr hJKmr k´Kf xogtj mqÜ TPrPZÇ xrTJrmqm˙Jr kKrmftj WaJPjJ y~Ç If”kr KÆfL~, fífL~, YfMgt S kûo xÄxh KjmtJYj IjMÔJjTJuLj rJÓskKf vJKxf xrTJrmqm˙J myJu KZuÇ KÆfL~, fífL~ S YfMgt xÄxh KjmtJYPjr xo~ ßhUJ ßVPZ rJÓskKfr ßjfífôJiLj hu KjmtJYPj Km\~L yP~PZÇ kûo xÄxh KjmtJYjKa @S~JoL uLV S KmFjKk F hM'Ka hPur ßjfífôJiLj ß\JPar xoP^JfJr KnK•Pf Totrf k´iJj KmYJrkKfr ßjfífôJiLj I˙J~L xrTJPrr IiLj IjMKÔf yP~KZuÇ F KjmtJYjKaPf ßhUJ ßVu mJÄuJPhPv xmtk´go ãofJxLjmKyntNf hPur IiLj IjMKÔf KjmtJYPj KjmtJYPjr ImqmKyf @PVr ãofJxLPjrJ Km\~L yPf mqgt yP~PZÇ kûo xÄxPh ßhPvr mz hM'Ka rJ\QjKfT hu @S~JoL uLV S KmFjKkr xoP^JfJr KnK•Pf xÄxhL~ k≠Kfr vJxjmqm˙Jr k´mftj WaPuS F xÄxh myJu gJTJm˙J~ f“TJuLj k´iJj KmPrJiL hu @S~JoL uLPVr KjhtuL~ f•&mJmiJ~T xrTJrmqm˙Jr hJKmr k´Kf FTJ® yP~ \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKat @S~JoL uLPVr xJPg FTPpJPV xÄxh ßgPT khfqJV TPrÇ kûo xÄxh myJu gJTJTJuLj @S~JoL uLPVr kã ßgPT KjhtuL~ f•õmJmiJ~T xrTJPrr hJKm C™JKkf yPuS huKa F KmwP~ xÄxPh ßTJPjJ Kmu C™Jkj TPrKjÇ kûo xÄxPhr ßvwkptJP~ @S~JoL uLVxy Ikr hM'Ka hu \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKat xÄxh ßgPT khfqJV TrPu ßx xÄxPhr oJiqPo KjhtuL~ f•&mJmiJ~T xrTJrmqm˙J xÄâJ∂ xÄPvJijL @jJr kg À≠ yP~ pJ~Ç wÔ xÄxh KjmtJYjKa @S~JoL uLV, \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKar m\tPjr oMPU xKyÄxfJr oiq KhP~ FTfrlJnJPm IjMKÔf y~Ç ßx xÄxPh KmFjKkr FTTnJPm hMAfífL~JÄv xÄUqJVKrÔfJ gJTJ~ @S~JoL uLV, \JoJ~JPf AxuJoL S \JfL~ kJKat F KfjKa hPur xKÿKuf hJKm FmÄ \jhJKmr k´Kf vs≠J ßhKUP~ KmFjKk ßx xÄxPh VefJKπT vJxjmqm˙J xoMjúf rJUJr ˝JPgt KjhtuL~ f•&mJmiJ~T xrTJrmqm˙Jr KmPur k´Kf xogtj mqÜ TPr F xrTJr mqm˙Jr IiLj krmftL xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr kg xMVo TPr xÄxPhr ImuMK¬ WaJ~Ç x¬o xÄxh KjmtJYj xÄKmiJPjr ©P~Jhv xÄPvJijLr oJiqPo xÄPvJKif KjhtuL~ f•&mJmiJ~T xrTJPrr IiLj IjMKÔf y~Ç ßx KjmtJYjKaPf KjmtJYj IjMÔJPjr ImqmKyf @PVr ãofJxLj hu Km\~ I\tPj mqgt y~Ç KjhtuL~ f•&mJmiJ~T xrTJPrr IiLj IjMKÔf x¬o S IÓo xÄxh KjmtJYPjr k´gPoJÜKaPf @S~JoL uLV FmÄ ßvPwJÜKaPf KmFjKk Km\~L y~Ç Cn~ KjmtJYPjr ßãP© ßhUJ ßVPZ KjmtJYPjr ImqmKyf @PVr ãofJxLj hu Km\~L yPf kJPrKjÇ IÓo xÄxh KjmtJYjKa IxJÄKmiJKjTnJPm VKbf ßxjJxoKgtf f•&mJmiJ~T xrTJPrr

IiLj IjMKÔf y~Ç ßx KjmtJYjKar ßãP©S ßhUJ ßVPZ KjmtJYj IjMÔJPjr ImqmKyf @PVr ãofJxLj hu Km\~L yPf mqgt yP~PZÇ jmo xÄxPh @S~JoL uLPVr KjrïMv xÄUqJVKrÔfJ KZuÇ F xÄxPh huKa KjrïMv xÄUqJVKrÔfJr mPu muL~Jj yP~ f“TJuLj KmPrJiL hu KmFjKkr KmPrJKifJr oMPU FmÄ \jhJKmr k´Kf ImùJ S CPkãJ TPr KjP\Phr CPhqJPV k´mKftf KjhtuL~ f•&mJmiJ~T xrTJrmqm˙Jr KmPuJkxJij TPr ãofJxLj huL~ xrTJPrr IiLj KjmtJYj IjMÔJPjr mqm˙J k´mftj TPrÇ F mqm˙JKa k´mftj-krmftL hvo xÄxh KjmtJYjKa wÔ xÄxh KjmtJYPjr oPfJ xKyÄxfJr oiq KhP~ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKk S Fr ß\JanMÜ huèPuJr m\tPjr oMPU FTfrlJnJPm IjMKÔf y~Ç F KjmtJYPj k´fqã KjmtJYPjr \jq CjìMÜ 300Ka xÄxhL~ @xPjr oPiq 154Ka @xPjr k´JgtL KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ KjmtJKYf y~Ç F KmwP~ xÄKmiJPjr ßp xM¸Ó KmiJj; fJPf CPuäU rP~PZ∏ ÈFTT @ûKuT KjmtJYjL FuJTJxoNy yPf k´fqã KjmtJYPjr oJiqPo @AjJjMpJ~L KjmtJKYf Kfjvf xhxq xojõP~ FmÄ fJPhr @jMkJKfT k´KfKjKifô k≠Kfr KnK•Pf FTT y˜J∂rPpJVq ßnJPar oJiqPo KjmtJKYf 50 \j oKyuJ xhxqxy xmtPoJa 350 xhxq xojõP~ xÄxh VKbf yPmÇ' ˝nJmfA k´vú ßhUJ ßh~ ßp, xÄxPh k´fqã KjmtJYPjr \jq CjìMÜ 300 @xPjr oPiq 154Ka @xPjr xhxqrJ KmjJ k´KfÆKj&ÆfJ~ KjmtJKYf fJPhrPT k´fqã KjmtJYPjr oJiqPo KjmtJKYf oPot @UqJK~f TrJr ImTJv @PZ KT? ãofJxLj huL~ xrTJPrr IiLj IjMKÔf \JfL~ KjmtJYj ßp xMÔM y~ jJ F KmwP~ KmPrJiL hPu gJTJm˙J~ @S~JoL uLV S KmFjKkr Im˙Jj IKnjúÇ F ßhPvr xJiJre \joJjMPwr FTKa mz IÄv \JfL~ KjmtJYj IjMÔJj KmwP~ @S~JoL uLV S KmFjKkr KmPrJiL hPu Im˙JjTJuLj IKnoPfr xJPg xyof ßkJwe TPrÇ xŒsKf ßhUJ ßVPZ, @S~JoL uLV S KmFjKkr ßjfífôJiLj ß\JPar mJAPr \JfL~ GTqk´Kâ~J, pMÜl∑≤ S mJok∫L TP~TKa hu xojõP~ VKbf ß\Ja KmFjKk S \jhJKmr xJPg FTJ® yP~ KjmtJYPjr @PV xÄxh ßnPX KhP~ xrTJPrr khfqJPVr oiq KhP~ KjhtuL~ xrTJrmqm˙Jr IiLj KjmtJYj IjMÔJPjr hJKmr k´Kf xogtj mqÜ TPrPZÇ CKuäKUf KfjKa ß\JPar k´Kf xKÿKuf \jxogtj @S~JoL uLV, KmFjKk S \JoJ~JPf AxuJoLr fMujJ~ jVeq yPuS ß\JanMÜ Fxm hPur ßjfíPfô pJrJ rP~PZj fJrJ \JfL~ mqKÜfô KyPxPm xÿJKjfÇ F TgJ Ij˝LTJpt ßp, CKuäKUf ß\JPar ßjfí˙JjL~ ßTC ˝L~ Im˙Jj ßgPT Ikr ßTJPjJ hM'Ka míy“ ß\JPar xogtj mqKfPrPT KjmtJYjL k´KfÆKj&ÆfJ~ ImfLet yPu fJPhr Km\~L yS~Jr x÷JmjJ vNjqÇ 31 kOÔJ~

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

21 - 27 September 2018

7

ßpUJPj ßTJaJ xÄÛJPrr KoKZu ßxUJPj ZJ©uLPVr KoKZu dJTJ, 18 ßxP¡’r - dJTJ KmvõKmhqJuP~ ßTJaJ @PªJujTJrL S ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ kJfiJkJKfi KoKZu TrPZjÇ @\ oñumJr ßmuJ 11aJ~ ßTJaJ @PªJujTJrLrJ kNmKt jitJKrf TotxKN Y IjMpJ~L KmPãJn KoKZu ßmr TrPu ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ xrTJPrr xMkJKrvPT ˝JVf \JKjP~ kJfiJ KoKZu ßmr TPrjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r KmKnjú FuJTJ~ hMKa KoKZu kJvJkJKv YuPf ßhUJ ßVPZÇ PTJaJ xÄÛJr @PªJujTJrLrJ vJymJPV ßVPu KkZM KkZM KoKZu KjP~ pJ~ ZJ©uLVÇ ßxUJj ßgPT rJ\M nJÛPptr kJPv FPx @PªJujTJrLrJ hJÅzJPf YJAPu ßxUJPj @PV YPu FPx \J~VJ hUu TPr ßj~ ZJ©uLPVr KoKZuÇ kPr ßxUJj ßgPT V´∫JVJPrr xJoPj ßTJaJ xÄÛJr @PªJujTJrLrJ FPu kJPv FPx hJÅzJ~ ZJ©uLPVr KoKZuÇ kPr mJiq yP~ ßxUJj ßgPT YPu pJ~ ßTJaJ xÄÛJrTJrLPhr KoKZuÇ kPr TqJŒJPxr KmKnjú ˙JPj WMPr IkrJP\~ mJÄuJr kJPv FPx xoJPmv TPrj ßTJaJ @PªJujTJrLrJÇ hMkrM ßxJ~J 12aJr KhPT dJTJ KmvõKmhqJuP~r ßTªsL~ uJAPmsKrr xJoPj hMKa KoKZuPT kJvJkJKv ßxäJVJj KhPf ßhUJ ßVPZÇ F xo~ ßTJaJ @PªJujTJrLrJ mPuj, fJÅPhr Kfj hlJ hJKmÇ ßxèPuJ yPuJ kJÅY hlJ hJKmr KnK•Pf ßTJaJ xÄÛJPrr k´ùJkj \JKr TrPf yPm, ßjfJ-TotLPhr Skr yJouJr KmYJr TrPf yPm S fJÅPhr KmÀP≠ ßpxm KogqJ oJouJ @PZ, fJ k´fqJyJr TrPf yPmÇ F xo~ ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ fJÅPhr ßxäJVJPj mPuj, È@S~JoL uLPVr xrTJr mJrmJr hrTJrÇ' F xo~ fJÅrJ jmo ßgPT 13fo ßV´Pcr (k´go S

KÆfL~ ßvsKe) xrTJKr YJTKrPf ßTJaJ jJ rJUJr xMkJKrvPT ˝JVf \JjJjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xMAKoÄ kMPur xJoPj ßgPT ßTJaJ @PªJujTJrLPhr KmPãJn KoKZu ÊÀ y~Ç fJÅrJ mPuj, kNmt TotxKN Y IjMpJ~L @\ xJrJ ßhPvr KmKnjú KmvõKmhqJu~ TPuP\ KmPãJn KoKZu TotxKN Y kJuj TrJ yP~PZÇ fJrA IÄv KyPxPm @\ 11aJr KhPT dJTJ KmvõKmhqJP~ KmPãJn KoKZu ßmr TrJ yP~PZÇ mJÄuJPhv xJiJre ZJ© IKiTJr xÄrãe kKrwPhr pMVì @y&mJ~T Kmj A~JKoj xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈkJÅY hlJr KnK•Pf @orJ 17 ßlm&À~JKr ßgPT vJK∂kNet TotxKN Y kJuj TPr @xKZÇ KT∂á @oJPhr Skr mz mz jqÑJr\jT yJouJ yP~PZÇ vyLh KojJPr @oJPhr Skr yJouJ TPr ˝JiLjfJPT ImoJjjJ TrJ yP~PZÇ @orJ FUj Kfj hlJr KnK•Pf TotxKN Y kJuj TrKZÇ xrTJr hJKm ßoPj jJ ßjS~J kpt∂ @PªJuj YuPmÇ' PTJaJ xÄÛJPrr hJKmPf @PªJujTJrLrJ TqJŒJPxr KmKnjú ˙JPj KmPãJn ßvPw IkrJP\~ mJÄuJr kJPv xoJPmv TPrjÇ xoJPmPv mJÄuJPhv xJiJre ZJ© IKiTJr xÄrãe kKrwPhr @y&mJ~T yJxJj @u oJoMj mPuj, ÈPTJaJr ßpRKÜT xÄÛJr YJAÇ ßTJaJ xÄÛJPrr xMkJKrPv ßpoj k´go S KÆfL~ ßvsKer YJTKrPf ßTJaJ fMPu ßhS~Jr kPã of ßhS~J yP~PZ, ßfoKj fífL~ S YfMgt ßvsKer YJTKrPfS ßTJaJr ßpRKÜT xÄÛJr TrPf yPmÇ' F ZJzJ 40fo KmKxFPxr k´ùJkj mJKfu TrJr TgJ mPuj yJxJj @u oJoMjÇ PTJaJ @PªJujTJrLrJ mPuj, @PªJuj TrPf KVP~ fJÅrJ ZJ©uLPVr TotLPhr oJiqPo KmKnjú xo~

KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ ßxKar KmYJr y~KjÇ fJr KmYJr hJKm TPrj fJÅrJÇ FKhPT, krmftL TotxKN Y xŒPTt \JjPf YJAPu yJxJj @u oJoMj \JjJj, ßxKa fJÅrJ kPr \JjJPmjÇ jmo ßgPT 13fo ßV´Pcr (k´go S KÆfL~ ßvsKe) xrTJKr YJTKrPf ßTJPjJ ßTJaJ jJ rJUJr xMkJKrv TPrPZ xrTJr VKbf TKoKaÇ F-xÄâJ∂ TKoKar k´KfPmhj Vf 17 ßxP¡’r, ßxJomJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TJPZ \oJ KhP~PZ TKoKaÇ TKoKa jmo ßgPT 13fo ßV´Pcr xm kPh ßoiJr KnK•Pf KjP~JPVr xMkJKrv TPrPZÇ oMKÜPpJ≠J ßTJaJr KmwP~S oKπkKrwh xKYm mPuj, F KmwP~ @Aj KmPvwùrJ ofJof KhP~PZjÇ fJÅrJ mPuPZj FaJ ßpPyfM xrTJPrr jLKfVf Kx≠JP∂r Kmw~, FaJ @hJuPfr rJ~PT ¸vt TrPm jJ, ßTJPjJ xoxqJ yPm jJÇ oJPj ßTJPjJ ßTJaJA gJTPm jJÇ ãMhs jí-PVJÔL S k´KfmºLPhr ßTJaJr KmwP~ k´vú TrJ yPu vKlCu @uo mPuj, È@orJ FèPuJ pJYJA-mJZJA TPr ßhPUKZÇ ßhPUA mPuKZ, FUj ßTJaJ jJ gJTPuS YuPf kJrPmÇ' KjPYr kPhr ßTJaJr KmwP~ vKlCu @uo mPuj, KjPYrèPuJ @PV pJ KZu fJ-A, FèPuJ fJPhr TotkKrKiPfS KZu jJÇ krmftL k´Kâ~J xŒPTt oKπkKrwh xKYm mPuj, FUj \jk´vJxj oπeJuP~r oJiqPo @jMÔJKjTnJPm k´iJjoπLr IjMPoJhj ßjS~J yPmÇ k´iJjoπLr IjMPoJhPjr kr oKπxnJ~ Ck˙Jkj TrJ yPmÇ krmftL oKπxnJr ‰mbT y~PfJ @VJoL oJPxr k´go x¬Jy yPmÇ oKπxnJ kJx TrPu k´ùJkj \JKr yPmÇ 40fo KmKxFPx jfMj FA mqm˙J TJptTr yPm KT jJ, \JjPf YJAPu vKlCu @uo mPuj,

FPf (KmùK¬) muJ @PZ, xrTJr pKh Knjú„k ßTJPjJ Kx≠J∂ ßj~, ßx IjMpJ~L ßTJaJ gJTPmÇ mftoJPj k´go S KÆfL~ ßvsKer xrTJKr YJTKrPf 55 vfJÄv KjP~JV y~ IV´JKiTJr ßTJaJ~Ç mJKT 45 vfJÄv KjP~JV y~ ßoiJ ßTJaJ~Ç xrTJKr YJTKrPf KmhqoJj FA ßTJaJ xÄÛJPrr hJKmPf KvãJgtL S YJTKrk´JgtLrJ hLWtKhj iPr @PªJuj TPr @xPZjÇ Fr kKrPk´KãPf Vf 2 \MuJA oKπkKrwh xKYPmr ßjfíPfô xJf xhPxqr FTKa TKoKa Vbj TPr xrTJrÇ TKoKaPf xhxq KZPuj Z~\j xKYmÇ PTJaJ xÄÛJr @PªJujTJrLrJ Kfj hlJ hJKmPf KoKZu TPrÇ ßTJaJ jJ rJUPf TKoKar xMkJKrvPT ˝JVf \JKjP~ kJfiJkJKfi KoKZu TPr ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJÇ YuKf mZPrr ßlm&À~JKrPf ßTJaJ xÄÛJr KjP~ @PªJuPjr mqJkTfJ xJrJ ßhPv ZKzP~ kPzÇ @PªJuPjr oPiqA Vf 11 FKk´u \JfL~ xÄxPh k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßTJaJ mJKfu yPm mPu \JjJjÇ Frkr ßTJaJ xÄÛJr, mJKfu mJ kptJPuJYjJr \jq TKoKa Vbj TrJ y~Ç PTJaJ xÄÛJr @PªJujPT ßTªs TPr dJTJr vJymJV gJjJ~ YJrKa S rojJ gJjJ~ FTKa oJouJ yP~PZÇ Fr oPiq ßTmu FTKa oJouJ~ ßTJaJ xÄÛJr @PªJuPjr FT pMVì @y&mJ~T rJPvh UJj F\JyJrnMÜ @xJKoÇ mJKT YJr oJouJr TP~T v @xJKor xmJA IùJfjJoJÇ oJouJèPuJr oPiq fgq S ßpJVJPpJVk´pKM Ü @APjr 57 iJrJ~ hMKa, dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt ßoJ. @UfJÀöJoJPjr mJxnmPj nJXYMr, xrTJKr TJP\ mJiJ, kMKuPvr VJKz nJXYMr S kMKuPvr KmPvw vJUJr FT xhPxqr ßoJarxJAPTPu IKVúxÄPpJPVr oJouJ rP~PZÇ

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply)

ßrÓMPrµ lr ßxAu 16 mZPrr jfáj Ku\xy 40 mZPrr kMrJfj 70 KxPar ßrÓMPrµ ÊiMoJ© kKrYJujJr IxMKmiJ~ Kmâ~ TrJ yAPmÇ I© hMA oJAPur Knfr ßTJPjJ mJÄuJPhvL ßrÓMPrµ jJAÇ 10/15% ßaATSP~ FmÄ 85% Aa Aj mqmxJÇ 5500/6000 ßaAKTÄ P/W. IPkKjÄ aJAo 6:00pm - 11:00pm. IuPVAa ßgPT oJ© 24 oJAu hNrfôÇ ßkJˆ ßTJc TW18 4PA.

Kfj mJgr∆o S 2 KlPac KTPYj xy CkPr gJTJr hMAKa IJuJhJ lîqJa IJPZ pJ ßgPT nJzJ IJxPm mZPr 24/25 yJ\Jr kJC§Ç ßrµ 30,000 m“xr, Kk´Ko~Jo 85,000Ç No Time Waister Please. Call Babul Ahmed 07527 547 671 Day Time Only.

WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

2aJ ya ßkäAa S 1Ka KToJ ßoKvj PREE USED Kmâ~ yAPm, 3aJ FT xJPg 350 kJC§


8

UmrJUmr

21 - 27 September 2018

AKnFo ßTjJxy 3825 ßTJKa aJTJr k´T· kJx

dJTJ, 18 ßxP¡’r - mÉu @PuJKYf APuTasKjT ßnJKaÄ ßoKvj (AKnFo) ßTjJr k´T· kJx TPrPZ xrTJrÇ @\ oñumJr \JfL~ IgtQjKfT kKrwPhr KjmtJyL TKoKar (FTPjT) xnJ~ 3 yJ\Jr 825 ßTJKa aJTJr k´T·Ka kJx TrJ y~Ç KjmtJYjL mqm˙J~ IKiTfr ˝òfJ @jJr uPãq APuTasKjT ßnJKaÄ ßoKvj (AKnFo) ßTjJ, xÄrãe S mqm˙JkjJ k´TP·r @SfJ~ ßoJa ßhz uJU AKnFo ßTjJ yPmÇ PvPrmJÄuJ jVPrr FjAKxr xPÿujTPã FTPjPTr xnJ IjMKÔf y~Ç FPf xnJkKffô TPrj k´iJjoπL S FTPjT ßY~JrkJrxj ßvU yJKxjJÇ xnJ ßvPw kKrT·jJoπL @ y o oM˜lJ TJoJu k´T·Ka xŒPTt xJÄmJKhTPhr ImKyf TPrjÇ @ y o oM˜lJ TJoJu mPuj, k´iJjoπL k´T·Ka xŒPTt IjMvJxj KhP~PZj ßp AKnFo iLPr iLPr k´Kvãe KhP~ mqmyJr TrPf yPmÇ k´JgKoTnJPm jVr FuJTJ~ mqmyJr TrJ yPm, kPr kptJ~âPo xJrJ

ßhPv mqmyJr TrJ yPmÇ @VJoL \JfL~ KjmtJYPj AKnFo mqmyJr yPm KT jJ∏\JjPf YJAPu kKrT·jJoπL mPuj, FKa KjmtJYj TKovPjr FUKf~JrÇ \JfL~ KjmtJYPj AKnFo mqmyJr TrPf yPu @rKkS xÄPvJij TrPf yPmÇ Fr @PV Vf 11 ßxP¡’r kKrT·jJ TKovPj IjMKÔf k´T· oNuqJ~j TKoKar (KkAKx) xnJ y~Ç ßxUJPjA Kfj iJPk AKnFo ßTjJr Kx≠J∂ Kx≠J∂ y~Ç k´TP·r ßo~Jh 2018 xJPur \MuJA ßgPT 2023 xJPur \Mj oJx kpt∂Ç KjmtJYj TKovj xKYmJu~ k´T·Ka mJ˜mJ~j TrPmÇ TP~T oJx @PV KjmtJYj TKovj AKnFo ßTjJr FA k´T· k´˜Jm kKrT·jJ TKovPj kJbJ~Ç Vf 19 @Vˆ Kmw~Ka KjP~ k´T· oNuqJ~j TKoKar (KkAKx) xnJ IjMÔJPjr TgJ gJTPuS ßvw oMyNPft fJ ˙KVf TrJ y~Ç k´T· hKuu ßgPT \JjJ ßVPZ, AKnFo ‰fKrr \jq KmKvÓ KvãJKmh \JKouMr ßr\J ßYRiMrLr ßjfífô TJKrVKr S krJovtT TKoKa Vbj TrJ y~Ç FA TKoKar xMkJKrv IjMpJ~L, mJÄuJPhv ßoKvj aMux lqJÖKr (KmFoKaFl) joMjJ AKnFo ‰fKr TPrPZÇ

2011 xJPur kr TP~TKa ˙JjL~ KjmtJYPj xLKof kKrxPr AKnFo mqmyJr yP~PZÇ \JfL~ KjmtJYPj kMPrJhPo AKnFo mqmyJr TrPf yPu @rKkS xÄPvJij TrPf yPmÇ @\ FTPjPT FA k´T·Kaxy ßoJa 14Ka k´T· kJx TrJ y~Ç FPf UrY yPm 12 yJ\Jr 545 ßTJKa aJTJÇ Fr oPiq ˙JjL~ oMhsJ~ ß\JVJj ßhS~J yPm 8 yJ\Jr 842 ßTJKa aJTJÇ @r KmPhKv xyJ~fJ KyPxPm kJS~J pJPm 3 yJ\Jr 446 ßTJKa aJTJÇ @r k´T· mJ˜mJ~jTJrL xÄ˙J ßhPm 257 ßTJKa aJTJÇ FTPjPT IjMPoJKhf Ijq k´T·èPuJ yPuJ 750 ßTJKa aJTJr KorxrJAP~ ßmk\J IgtQjKfT Iûu; 253 ßTJKa aJTJr ßvU yJKxjJ fJÅfkKuä ˙Jkj; 528 ßTJKa aJTJr Y¢V´Jo-rJXJoJKa \JfL~ oyJxzPTr yJayJ\JrL ßgPT rJC\Jj kpt∂ xzT YJr ßuPj CjúLf TrJ; 129 ßTJKa aJTJr \JoJukMr-oJhJrV† xzT k´v˜ S o\mMf TrJ; 461 ßTJKa aJTJr jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr ImTJbJPoJ KjotJe S Cjú~j; 80 ßTJKa aJTJr nJrPfr xPñ ßruxÄPpJV ˙JkPjr uPãq KYuJyJKa FmÄ KYuJyJKa mctJPrr oPiq ßrukg KjotJe; 157 ßTJKa aJTJr ßVJkJuV† ß\uJ~ KmF@r@AP~r TíKw VPmweJ ßTªs ˙Jkj FmÄ ßhPvr kKÁoJûPur kKrPmv-k´KfPmv CkPpJVL VPmweJ TJptâo ß\JrhJr TrJr oJiqPo TíKw Cjú~j; 112 ßTJKa aJTJr mKrvJu, kaM~JUJuL, ßnJuJ, ^JuTJKb, mrèjJ, oJhJrLkMr S vrL~fkMr TíKw Cjú~j; 83 ßTJKa aJTJr ßVJkJuV†UMujJ-mJPVryJa-xJfãLrJ-KkPrJ\kMr TíKw Cjú~j; 258 ßTJKa aJTJr \JfL~ Cjú~j k´vJxj FTJPcKo k´KfÔJ; 113 ßTJKa aJTJr vJymJPVr mJÄuJPhv ßmfJr ToPkäé @VJrVJÅSP~ ˙JjJ∂r, KjotJe S @iMKjTJ~j; 824 ßTJKa aJTJr UMujJ vyPrr \uJm≠fJ hNr TrPf ßcsPj\ mqm˙Jr Cjú~j FmÄ 4 yJ\Jr 971 ßTJKa aJTJr ßk´JV´Jo lu xJPkJKatÄ ÀrJu KmsP\x k´T·Ç

ßV´Pjc oJouJr rJ~ 10 IPÖJmr dJTJ, 18 ßxP¡’r - mÉu @PuJKYf 2004 xJPur 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ S yfqJ oJouJ~ Kjoú @hJuPfr KmYJrTJptâo ßvw yP~PZÇ @VJoL 10 IPÖJmr rJ~ ßWJweJr Khj iJpt TPrPZj @hJufÇ Vf 17 ßxP¡’r Cn~ kPãr @AKj pMKÜfTt ßvPw rJP~r fJKrU ßWJweJ TPrj dJTJr 1 j’r hs∆f KmYJr asJAmMqjJPur KmYJrT vJPyh jNr CK¨jÇ FTA xJPg KmYJrT FA oJouJ~ \JKoPj gJTJ xJPmT 3 @AK\Kkxy 8 \Pjr \JKoj mJKfu TPr fJPhr TJrJVJPr kJbJPjJr KjPhtv ßhjÇ @xJKoPhr \JKoj mJKfu k´xPñ @hJuf mPuj, @xJKorJ \JKoPj gJTPu KmYJPr xoxqJ QfKr yS~Jr x÷JmjJ gJPTÇ F \jq @xJKoPhr \JKoj mJKfu TrJ yPuJÇ PV´Pjc yJouJr hMA oJouJr IKnPpJVkP© (YJ\tKva) 511 xJãLr oPiq rJÓskPã 225 \j @hJuPf xJãq ßhjÇ fJPhr xJPãq WajJ~ \Kzf xmJr mqJkJPr fgq FPxPZ mPu \JjJ~ rJÓskãÇ Vf mZPrr 30 ßo oJouJr fh∂ TotTftJ Kx@AKcr KmPvw kMKuv xMkJr @»Mu TJyyJr @TPªr ß\rJ ßvPwr oiqKhP~ xJãqV´ye ßvw y~Ç Frkr @xJKokPãr pMKÜfTt Ck˙Jkj ßvw y~Ç k´Kf x¬JPy Kfj Khj F oJouJr ÊjJKj y~Ç Cn~kPãr @AKj kP~P≤ xoJkjL mÜmq ßvPw Vf 17 ßxP¡’r rJ~ ßWJweJr Khj iJpt TPrj KmYJrTÇ @hJuf pJ mPuj : rJP~r fJKrU ßWJweJr xo~ @hJuf mPuj, hLWtKhj kr F oJouJr KmYJPrr ßvw KhPT @orJ FPxKZÇ F oJouJr KmYJPr ßTJPjJ lJÅT rJUJr ßYÓJ TKrKjÇ

TUPjJ TJCPT IKiTJr mKûf TKrKjÇ k´KxKTCar S @xJKokPãr @Aj\LmLPhr TgJ ÊPjKZÇ rJÓskPãr ßTRÅxKM u S @xJKokPãr @Aj\LmLrJ ßvw kpt∂ @AKj mqJUqJ KhP~ KmYJrTJP\ xyJ~fJ TPrPZjÇ @KoS @AKj mqJUqJ KhPf fJPhr xo~ KhP~KZÇ @AjJjMVnJPm @KoS xmKTZM TrPf ßYP~KZÇ @xJKorJS KmYJrTJP\ xyJ~fJ TPrPZjÇ @hJuf @PrJ mPuj, Ff Khj iPr FUJPj KmYJrTJ\ kKrYJujJ TPr F @hJuf mz @kj yP~ ßVPZÇ F @hJuPfr hr\J, \JjJuJ, lqJj xmKTZM mz ßYjJÇ @r FTKhj FUJPj @xPf yPmÇ ßxKhj @Ko rJ~ ßWJweJ TrmÇ FUj rJP~r Khj iJpt TrPf yPm FA mPuA KmYJrT @VJoL 10 IPÖJmr rJ~ ßWJweJr Khj iJpt TPrjÇ Fr @PV ßmuJ 1aJ 55 KoKjPa Cn~ kPãr pMKÜfTt ßvw y~Ç F oJouJ~ \JKoPj gJTJ Kfj @AK\Kkxy @a @xJKor \JKoj mJKfu TPr TJrJVJPr kJbJPjJr @Phv ßhj @hJufÇ Ijq KhPT xJPmT ˝rJÓs k´KfoπL uM“lMöJoJj mJmr, xJPmT CkoπL @»Mx xJuJo Kk≤Mxy 23 \j TJrJVJPr mªL @PZjÇ fJPhrPT @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç jJK\oMK¨j ßrJPcr kMrPjJ ßTªsL~ TJrJVJPrr kJPv ˙JKkf KmPvw F\uJPx F oJouJr KmYJrTJ\ YuPZÇ xrTJKr S @xJKokPãr @Aj\LmLr mÜmq : rJ~ ßWJweJr Khj KbT yS~Jr kr rJÓskPãr k´iJj ßTRÅxKM u Qx~h ßr\JCr ryoJj xJÄmJKhTPhr mPuj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S @S~JoL uLPVr ßjfífô ßvw TPr ßh~Jr \jq F yJouJ TrJ y~Ç @xJKoPhr KmÀP≠ @jJ IKnPpJV fJrJ k´oJe

TrPf xão yP~PZjÇ KfKj @xJKoPhr xPmtJó vJK˜ (oífqM h§) k´JgtjJ TPrjÇ Ijq KhPT @xJKokPãr @Aj\LmL Fx F Fo vJy\JyJj xJÄmJKhTPhr mPuj, @xJKoPhr KmÀP≠ ßTJPjJ xJãq-k´oJe ßjAÇ xPªPyr KnK•Pf TJCPT xJ\J ßh~J pJ~ jJÇ xJ\J ßh~Jr oPfJ ßTJPjJ xJãq-k´oJe ßjAÇ @hJuPf @xJKo kPã Fx Fx vJy\JyJj ZJzJS KxKj~r @Aj\LmL UªTJr oJymMm ßyJPxj S IqJcPnJPTa @»Mr ßröJT UJj k´oUM ÊjJKjPf IÄv ßjjÇ IjqKhPT xrTJPrr ßTRÅxKM u ßoJvJrrl ßyJPxj TJ\u CkK˙f KZPujÇ pJrJ \JKoPj @PZj : @hJuf xNP© \JjJ ßVPZ, oJouJr 49 @xJKor oPiq \JKoPj rP~PZj 8 \jÇ fJrJ yPuj, TJrJmªL KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr nJPVú ßulPajqJ≤ ToJ¥Jr (Im:) xJAlMu AxuJo KcCT, dJTJ KxKa TrPkJPrvPjr xJPmT S~Jct TKovjJr @KrlMu AxuJo @Krl, xJPmT Kfj @AK\Kk @vrJlMu ÉhJ, vÉhMu yT S ßUJhJ mé ßYRiMrL, Kx@AKcr KmPvw kMKuv xMkJr (Im:) ÀÉu @Koj, FFxKk (Im:) @mhMr rKvh S FFxKk (Im:) oMK¿ @KfTMr ryoJjÇ pJPhrPT kuJfT ßhUJPjJ yP~PZ : KmFjKkr mftoJj nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJj, yJKrZ ßYRiMrL, vJy ßoJlJöu ßyJPxj TJ~PTJmJh, F Ka Fo @Koj, xJAlMu AxuJo ß\J~JhtJr, UJj xJBh yJxJj, SmJ~hMr ryoJj,

oMlKf vKlTMr ryoJj, oMlKf @mhMu yJA, rJfMu mJmM, ßoJyJÿh yJKjl, @»Mu oJPuT, vSTf ßyJPxj, oJSuJjJ fJ\ CK¨j, ATmJu ßyJPxj, oJSuJjJ @mM mTr, UKuuMr ryoJj, \JyJñLr @uoÇ WajJr Kmmre : 2004 xJPur 21 @Vˆ KmPTPu rJ\iJjLr mñmºM FKnKjCP~ @S~JoL uLPVr xoJPmPv ßV´Pjc yJouJ YJuJPjJ y~Ç SA yJouJ~ @S~JoL uLPVr oKyuJKmw~T xŒJhT @AnL ryoJjxy 22 \j Kjyf yjÇ k´JPe ßmÅPY ßVPuS @yf yj ßvU yJKxjJxy @S~JoL uLPVr TP~T v' ßjfJTotLÇ fJPhr IPjPT @P\J vrLPr ßV´PjPcr K¸ä≤Jr KjP~ hM”xy \Lmj pJkj TrPZjÇ KmVf f•&mJmiJ~T xrTJPrr @oPuA F-xÄâJ∂ yfqJ S KmP°JrT oJouJ hM'Kar KmYJr ÊÀ y~Ç 61 \Pjr xJãq ßj~Jr kr 2009 xJPu @S~JoL uLV ßjfífJô iLj oyJP\Ja xrTJr FPx IKiTfr fh∂ TPrÇ Frkr KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj S mftoJj nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJj, xJPmT ˝rJÓs k´KfoπL uM“lMöJoJj mJmr, yJKrZ ßYRiMrL, xJPmT \JoJ~Jf ßjfJ @uL @yxJj ßoJyJÿJh oM\JKyhxy 30 \jPT jfMj @xJKo TPr 2011 xJPur 3 \MuJA xŒNrT IKnPpJVk© ßh~ Kx@AKcÇ Frkr hMA IKnPpJVkP©r ßoJa 52 @xJKor oPiq fJPrT ryoJjxy 18 \jPT kuJfT ßhKUP~ KmYJr ÊÀ y~Ç Ijq oJouJ~ Kfj @xJKor oífqM h§ TJptTr yS~J~ mftoJPj @xJKor xÄUqJ 49Ç kuJfT @xJKoPhr KmÀP≠ A≤JrPkJPur oJiqPo ßrc ßjJKav \JKr TrJ yP~PZÇ TJrJVJPr rP~PZj F oJouJr 23 \j @xJKoÇ


21 - 27 September 2018

LONDON ENTERPRISE ACADEMY

KmùJkj

9


10

UmrJUmr

21 - 27 September 2018

ßxJjJuL mqJÄPTr 980 ßTJKa aJTJ kJÅY V´∆Pkr ßkPa dJTJ, 18 ßxP¡’r - jJjJ IKj~Por oJiqPo ßxJjJuL mqJÄT ßgPT ßmr yP~ pJS~J ßTJKa ßTJKa aJTJ @hJ~ yPò jJÇ mqm˙JkjJ Tftk í ã jJjJ CPhqJV KjPò, KT∂á ßmKvr nJV ßãP© Fr xMlu kJS~J pJPò jJÇ FmJr ßmxrTJKr UJPfr kJÅYKa mqmxJK~T VsPM kr ßkPa ßxJjJuL mqJÄPTr yJ\Jr ßTJKa aJTJr Ee @aPT ßVPZÇ Fr oPiq IuPaé VsPM kr KfjKa k´KfÔJPj 350 ßTJKa aJTJ, oMjMú VsPM kr oMjMú ßlKmsPér 230 ßTJKa aJTJ, oqJé VsPM kr hMKa k´KfÔJPjr TJPZ 150 ßTJKa aJTJ, IqJP†u VsPM kr TJPZ 140 ßTJKa aJTJ FmÄ @u @xJPhr hMKa k´KfÔJPjr TJPZ 110 ßTJKa aJTJ @aPT rP~PZÇ kJÅYKa VsPM krA Z~Ka k´KfÔJj FUj mºÇ Ee @hJP~ mqJÄT CPhqJV KjP~S ßTJPjJ xJzJ kJPò jJÇ V´JyTrJS mqJÄPTr xPñ TrPZj jJ ßTJPjJ ßpJVJPpJVÇ FA Im˙J~ mqJÄT aJTJ @hJP~ fJPhr KmÀP≠ IgtEe @hJuPf oJouJ TPrPZÇ PxJjJuL mqJÄPTr FT\j TotTftJ j~J KhV∂PT mPuPZj, jJjJ k´Kâ~J~ mqJÄPTr IPjT aJTJ ßmKrP~ ßVPZÇ FUj ßxèPuJPT vjJÜ TrJ yPòÇ pJPhrPT kJS~J pJPò fJPhr TJZ ßgPT aJTJ @hJP~r CPhqJV ßj~J yP~PZÇ FPTT\j V´JyPTr ßkZPj FPTT\j TotTftJPT KjP~JV TrJ yP~PZÇ FA k´Kâ~J~ ßmv KTZM aJTJ @hJ~ yP~PZÇ lPu Vf Z~ oJPx ßxJjJuL mqJÄT IPjT aJTJ @hJ~ TrPf xão yP~PZÇ xN© \JjJ~, kJÅY VsPM kr oPiq ßxJjJuL mqJÄPTr ˙JjL~ TJptJuP~ IuPaé VsPM kr KfjKa k´KfÔJPjr Ee rP~PZÇ Fr oPiq IuPaé A¥sJKˆsP\r ßj~J 221 ßTJKa 88 uJU aJTJ, IuPaé ßl∑KmPér 40 ßTJKa 28 uJU aJTJ, IuPaé K¸KjÄP~r 44 ßTJKa 18 uJU aJTJ ßUuJKk KyPxPm rP~PZÇ Fxm EPer KmkrLPf mqJÄPTr yJPf kptJ¬ \JoJjf ßjAÇ k´KfÔJPjr KfjKa TJrUJjJA mftoJPj mºÇ k´KfÔJPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT S ßTJŒJKj xKYm APfJoPiqA YJTKr ßZPz YPu ßVPZjÇ oKfK^u ßgPT IKlPx ßpJVJPpJV TPrS oJKuT kPãr TJPrJ xPñ TgJ muJ x÷m y~KjÇ

Vf mZPrr KcPx’r kpt∂ VsPM kr ßUuJKk EPer kKroJe KZu 292 ßTJKa aJTJÇ Ee ßvJi jJ TrJ~ Vf 30 \Mj kpt∂ fJ ßmPz 350 ßTJKa aJTJ~ hJÅKzP~PZÇ k´KfÔJjKa Ee kKrPvJi TrPZ jJÇ mJrmJr jmJ~Pjr TgJ mPu ^MKuP~ ßrPUPZÇ ßxJjJuL mqJÄPTr fh∂ k´KfPmhPj muJ y~, ßTJŒJKjr EPer KmkrLPf ßh~J \JoJjf IKfoNuqJ~j TrJ yP~PZÇ FèPuJ FUj ßxJjJuL mqJÄPTr Kj~πPe ßjAÇ F KhPT, oMjMú Vsk M ZJzJ mJKT xm T'Ka VsPM kr Ee KmfrPer ßãP© mz irPjr \JKu~JKfr WajJ WPaPZÇ EPer KmkrLPf mqJÄPTr yJPf kptJ¬ \JoJjf ßjAÇ aJTJ @hJ~ TrJr ßTJPjJ kg jJ

KmjJ ßnJPa KjmtJKYf xrTJr TgJ rJPUKj

- c. TJoJu

dJTJ, 18 ßxP¡’r - VePlJrJPor xnJkKf S pMÜl∑P≤r Ijqfo vLwt ßjfJ c. TJoJu ßyJPxj mPuPZj, xÄKmiJj IjMpJ~L ßhPvr oJKuT \jVe, ãofJr oJKuT \jVe, k´iJjoπL jjÇ KT∂á \jVPer ßxA IKiTJr khhKuf TrJ yP~PZÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr kr k´iJjoπL mPuKZPuj, hs∆f xoP~r oPiq KjmtJYj ßhPmjÇ KT∂á KfKj TgJ rJPUjKjÇ xMvJxj k´KfÔJ, flKxPur @PV xÄxh ßnPX ßh~J, KjmtJYjTJuLj KjrPkã xrTJPrr hJKmPf UMujJr vyLh yJKhx kJPTt pMÜl∑P≤r k´go \jxnJ~ k´iJj IKfKgr mÜífJ~ KfKj Fxm TgJ mPujÇ c. TJoJu ßyJPxj mPuj, yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ mqJÄT uMPar ßTJPjJ fh∂ TPrKj xrTJrÇ F \jq @kjJrJ @xJKo yPf kJPrjÇ YJr yJ\Jr ßTJKa aJTJPT IgtoπL xJoJjq muJ~ KfKj ßãJn k´TJv TPr mPuj, F IPgtr oJKuT @kKj jj, \jVeÇ ßhPvr xm ˜Pr hMjtLKf S uMakJa yP~PZÇ xrTJKr hPur ßjfJrJ Fr xJPg \KzfÇ fJPhr KmYJr y~KjÇ IPjPT uMPar aJTJ~ KmPhPv mJKz TPrPZjÇ SPhr UMÅP\S kJS~J pJPm jJÇ @kjJrJ oPj TrPmj jJ @kjJrJ kJKuP~ rãJ kJPmjÇ @kjJPhrS KmYJr yPmÇ kJYJr TrJ aJTJ ßhPv ßlrf @jJ yPmÇ KmPvw IKfKgr mÜífJ~ \Jxh xnJkKf @ x o @»Mr rm mPuj, 2014 xJPur 5 \JjM~JKr FTmJrA FPxPZ, @r @xPm jJÇ \jVPer ßnJPa xrTJr Vbj TrPf jJ KhPu hJ~hJK~fô @S~JoL

ßkP~ mqJÄT xm V´JyPTr KmÀP≠ IgtEe @hJuPf xŒsKf oJouJ TPrPZÇ mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYuT Fxm Ee @hJP~r \jq k´KfKa V´JyPTr KmÀP≠ FT\j TPr TotTftJ KjP~JV TPrPZjÇ fJrJ V´JyPTr FmÄ @hJuPfr xPñ xJmtãKeT ßpJVJPpJV rJUPmjÇ FPhr TJZ ßgPT Ee @hJP~r \jq Vf oJPxr oJ^JoJK^ xoP~ vJUJr vLwt TotTftJPhr IjMKÔf FT QmbPT IV´VKf kptJPuJYjJ TrJ y~Ç FPf ßhUJ pJ~ hMKa Vsk M EPer KTK˜ kKrPvJi TPr jmJ~j TrJr mqJkJPr @V´y k´TJv TPrPZÇ fPm Fr @PVS mqJÄPTr YJPkr oMPU fJrJ Ee kKrPvJi TrJr TgJ mPuS TPrKjÇ oMjMú VsPM kr xyPpJVL k´KfÔJj oMjMú ßlKmsPér EPer

uLVPTA myj TrPf yPmÇ KfKj mPuj, vJK∂, KjrJk•J S ßnJPar IKiTJPrr hJKmPf \jVe GTqm≠ yPu Q˝rJYJrLrJ kJuJPjJr xMPpJV kJPm jJÇ cJTxMr xJPmT KnKk S jJVKrT GPTqr @y&mJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJ mPuj, FA oMyNPft ßhPvr xmPYP~ mz xïa ßhPvr \jVe ßnJa KhPf kJrPm KT jJ! UMujJ KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj ßToj yP~PZ∏ fJ @kjJrJ ßhPUPZjÇ FaJ kMKuPvr ßhvÇ kMKuv ZJzJ xrTJr gJTPm jJÇ KfKj IKnPpJV TPr mPuj, @oJr \jq UMujJ~ ßp ßyJPaPu Ào mMT TrJ yP~KZu fJ kMKuPvr KjPhtPv Vf 17 ßxPc¡’r rJPf mJKfu TrJ y~Ç kPr ˙JjL~ ßjfJPhr IjMPrJPi kMKuv TKovjJr ßyJPau TftíkãPT Ào ßh~Jr IjMoKf ßhjÇ KfKj mPuj, xrTJr jfMj wzpPπ ßjPoPZÇ fJr jJo AKnFoÇ xrTJr \JPj oJjMw ßnJa KhPu fJrJ K\fPf kJrPm jJÇ fJA SrJ wzpπ TrPZÇ @orJ uzJAP~r \jq kPg ßjPoKZÇ @orJ F uzJAP~r ßvw ßhUPf YJAÇ Ve˝J˙q ßTPªsr asJKˆ cJ: \JlrCuäJy ßYRiMrL mPuj, VefJKπT xrTJr pUj lqJKxˆ y~, fUj fJrJ TJPrJ TgJ ÊjPf YJ~ jJÇ vyLhMu @uo TgJ mPuPZj mPu nJKxtKar KvãT yS~J xP•&mS fJPT ßTrJjLVP†r ß\Pu gJTPf yPòÇ KfKj mPuj, ßhPv kKrmftj hrTJrÇ ßx \jq xmJAPT GTqm≠nJPm rJ˜J~ jJoPf yPmÇ pMÜl∑P≤r k´go \jxnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm xJPmT rJÓskKf S KmT·iJrJ mJÄuJPhPvr xnJkKf IiqJkT cJ: FKTCFo mhÀP¨J\J ßYRiMrLr gJTJr TgJ gJTPuS IxM˙fJr \jq KfKj @xPf kJPrjKjÇ \jxnJ~ xnJkKffô TPrj ß\FxKcr UMujJ ß\uJ xnJkKf oMKÜPpJ≠J IqJcPnJPTa @ l o oyxLjÇ mÜífJ ßhj ß\FxKcr xJiJre xŒJhT @»Mu oJPuT rfj, VePlJrJPor TJptTrL xnJkKf IqJcPnJPTa xMmsf ßYRiMrL, KmT·iJrJ mJÄuJPhPvr xJÄVbKjT xŒJhT mqJKrˆJr Sor lJÀT, ßxJjJr mJÄuJ kJKatr

kKroJe 229 ßTJKa aJTJÇ oJKTTVP†r FA TJrUJjJKa @PV nJPuJ YuPuS VqJxxÄPpJV KmKòjú TPr ßh~Jr TJrPe Fr C“kJhj mºÇ lPu fJrJ EPer KTK˜ kKrPvJi TrPf kJrPZ jJÇ fJrJ EeKa jmJ~j TrPf YJPòÇ pJr \jq 22 ßTJKa aJTJ KhPf yPmÇ KT∂á TJrUJjJ YJuM TrJr KjÁ~fJ jJ kJS~Jr TJrPe fJrJ FKa jmJ~j TrPZ jJÇ PxJjJuL mqJÄT xN© \JjJ~, TJrUJjJKa ßmKv Khj mº gJTPu Fr pπkJKf jÓ yP~ pJPmÇ fUj FKa YJuM TrJ TKbj yPmÇ fUj Ee @hJ~S TKbj yP~ kzPmÇ oqJé VsPM kr hMKa k´KfÔJPjr TJPZ mqJÄPTr mPT~J EPer kKroJe 150 ßTJKa aJTJÇ EPer KmkrLPf mqJÄPTr yJPf \JoJjf ßjAÇ hMKa k´KfÔJjA mºÇ lPu FA Ee @hJ~ FPTmJPrA IKjKÁfÇ V´JyPTr kã ßgPTS mqJÄPTr xPñ ßTJPjJ ßpJVJPpJV rJUJ yPò jJÇ FA k´KfÔJPjr xPñ ßpJVJPpJV rJUJr hJK~Pfô KjP~JK\f TotTftJrJ ßYÓJ TPrS V´JyPTr ßTJPjJ yKhx kJPòj jJÇ @u @xJh FPV´J ßTJŒJKj KuKoPaPcr ßUuJKk Ee 50 ßTJKa 50 uJU aJTJÇ @r @u @oKrj @aJ o~hJ ßTJŒJKjr ßUuJKk EPer kKroJe 60 ßTJKa aJTJÇ aJTJ @hJP~r \jq IgtEe @hJuPf oJouJ TrJ yP~PZÇ ßTJPjJ aJTJ ßvJi TPrKjÇ V´JyPTr ßTJPjJ k´KfÔJPjrA IK˜fô ßjAÇ mJ\JPr FPhr keq gJTJr TgJ muJ yPuS ßTJPjJ keq ßjAÇ nM~J \JoJjf mºT KjP~ mqJÄT ßgPT Fxm aJTJ @®xJ“ TrJ yP~PZÇ PxJjJuL mqJÄPTr jJrJ~eV† vJUJ~ mz irPjr \JKu~JKfr WajJ WPaPZ 2013 xJPuÇ ßxUJj ßgPT k´J~ yJ\Jr ßTJKa aJTJ yJKfP~ KjP~PZ TP~TKa Kv· Vsk M S VJPot≤x k´KfÔJjÇ Fr oPiq FTKa k´KfÔJjA KjP~PZ 140 ßTJKa aJTJr ßmKvÇ IqJP†u VsPM kr jJPo keq rlfJKjr jJPo mqJT aM mqJT FuKx UMPu aJTJ KmPhPv kJKbP~ ßh~J yP~PZÇ KT∂á ßhPv ßTJPjJ keq @PjKj fJrJÇ Fr KmkrLPf ßTJPjJ keq rlfJKjS y~KjÇ lPu fJPhr ßj~J Ee @hJ~ TrJS x÷m y~KjÇ

xnJkKf ßvU @»Mr jNr, jJVKrT GPTqr ßTªsL~ xojõ~TJrL vyLhMuäJy TJ~xJr, ß\FxKcr xyxnJkKf hKmr CK¨j ß\J~J¨tJr, ßTªsL~ pMVì xŒJhT ßfRKyh ßyJPxj, oJèrJ CkP\uJ kKrwPhr xJPmT ßY~JroqJj Fo F @C~Ju, ß\FxKcr xyxnJkKf @»Mx xJuJo, ß\uJ xJiJre xŒJhT TJSxJr @uL xJjJ, ˙JjL~ ß\FxKc ßjfJ @»Mu uKfl, K\uäMr ryoJj, xMvJÄÊ xrTJr S Iiqã ßvU @»Mr UJPuT k´oMUÇ pPvJr IKlx \JjJ~, VePlJrJo xnJkKf mwtL~Jj rJ\jLKfT c. TJoJu ßyJPxj mPuPZj, rJÓs S xoJ\ mqm˙Jr Igtmy kKrmftPj ßVJaJ \JKfr GTqm≠ yS~J FUj xoP~r hJKmÇ ßhPvr Vefπ, xJmtPnRofô S ˝JiLjfJ xMrãJr \jq \jVePTA hJK~fô KjPf yPmÇ ßTjjJ \jVeA yPò ßhPvr xm KTZMr oJKuTÇ fJA ßhPvr oJKuTJjJ k´KfÔJr \jq \JfL~ GPTqr KmT· ßjAÇ oñumJr xTJPu UMujJ pJS~Jr kPg pPvJr ßk´x TîJPm xJÄmJKhTPhr xJPg ofKmKjo~TJPu Fxm TgJ mPuj KfKjÇ xnJ~ \JfL~ xoJ\fJKπT hu \Jxh (P\FxKc) xnJkKf @ x o rm mPuj, \JfL~ GTqPT KmfKTtf TrPf Km. ßYRiMrLPT KWPr ßp Ikk´YJr yPò fJ KbT j~Ç KfKj @oJPhr xJPg @PZj FmÄ gJTPmjÇ KfKj xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm mPuj, xrTJPrr kã ßgPT pMÜ l∑P≤r hJKmPT IxJÄKmiJKjT muJ yP~PZÇ IgY Fr @PV @S~JoL uLV f•&mJmiJ~T xrTJPrr hJKmPf 127 Khj yrfJu TPrKZu, ãofJ~ ßgPT mJTvJu TJP~o TPrKZu, KmjJ ßnJPar oJiqPo ãofJ~ FPxPZÇ KfKj k´vú TPrj, Fxm KT xJÄKmiJKT KZuÇ KfKj mPuj, ßTJPjJ wzpπA \JfL~ GPTq lJau irJPf kJrPm jJÇ ofKmKjo~TJPu jJVKrT GPTqr @y&mJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJ, VexJ˙q ßTPªsr k´KfÔJfJ cJÜJr \JlÀuäJy, KmT· iJrJr mqKrˆJr Sor lJÀT, VePlJrJo ßjfJ IqJcPnJPTa xMmsf ßYRiMrLxy ˙JjL~ ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ ofKmKjo~ ßvPw ßjfímíª UMujJr CP¨Pv rSjJ yjÇ


UmrQmKY©

21 - 27 September 2018

kJgPr 110 ßTJKa cuJPrr ˝et! KjPTu UKj ßgPT KmvJu @TíKfr kJgPrr xJPg ßmr yP~ FPuJ ˝Petr U§Ç ßZJaUJPaJ KTZM j~, 95 KTPuJV´Jo S 63 KTPuJV´Jo S\Pjr ˝Petr U§Ç UKj Tftk í ã Vf ßrJmmJr \JjJ~, Ijq KhPjr oPfJA IPˆsKu~Jr KmaJ yJ≤ UKjPf iJfM CP•JuPjr TJ\ YuKZuÇ ßxUJPj KoPu ÈPVJPflj ßmJfiJr'Ç ˙JjL~ xÄmJh xÄ˙JèPuJPf kJgr U§ hM'KaPT ˝etU§ mPu CPuäU TrJ y~Ç UKj xÄ˙J @rFjKx \JjJ~, ˝etKoKvsf KmvJu @TíKfr kJgrU§ hM'Kar mzKar S\j 95 KTPuJV´JoÇ ßZJaKar S\j 63 KTPuJV´JoÇ FPf 110 ßTJKa cuJPrr ˝et rP~PZ mPu iJreJ TrJ yPòÇ KjPTPur UKjPf ˝et kJS~Jr WajJ FKaA jfMj j~Ç oNuf IPˆsKu~Jr KjPTu UKjèPuJPf oJP^ oPiqA ˝et kJS~J pJ~Ç Vf \MPjS UKjr @PrJ KjoúkPí Ôr kJgr ßgPT ˝et kJS~J KVP~KZuÇ F UKj ßgPTA k´Kf aj kJgPr 2200 V´JPor oPfJ ˝et KoPuÇ @rFjKx oMUkJ© mPuj, FTxJPg Ff ßmKv ˝et kJS~J InNfkNmt WajJÇ @rFjKx 2016 xJPu 88 ßTJKa cuJr KhP~ KjPTPur UKjaJ KTPjKZuÇ F hMA ˝Petr UP§r hJoA kMPrJ UKjr hJoA ZJKzP~ ßVPZÇ fPm Ijq rTo @TíKfr TJrPe kJgrèPuJ ßgPT ˝et ßmr jJ TPr FèPuJ xÄV´yvJuJ~ ßrPU ßh~Jr of KhP~PZj nNKmùJjLrJÇ S~Jflt ßVJfl TJCK¿u \JjJ~, FKa yPò ÈS~Jj Im hq uJP\tˆ ßVJfl jJPVa'Ç @rFjKxr frl ßgPT muJ y~, xÄV´JyT m˜M KyPxPm mz kJgr U§Ka KjuJPo ßfJuJ yPf kJPrÇ A≤JrPjaÇ

mJPWr k´Je rãJr @Kku UJKr\ nJrPfr oyJrJÓs rJP\q oJjMw KvTJKr FTKa mJKWjLPT mJÅYJPf Có @hJuPf @Kku TPrj mjqk´JeL xÄrTrJÇ SA mJKWjLPT ßpj èKu TPr yfqJ jJ TrJ y~, ßx @Pmhj TPrKZu fJrJÇ fPm @PmhjKa UJKr\ TPr KhP~PZj ßhvKar xMKk´o ßTJatÇ @hJuPfr nJwq, mjrLrJ pKh mJWKa irPf mqgt yP~ èKu TPr yfqJ TPr @hJuf fJPf y˜Pk TrPmj jJÇ oyJrJÓs rJP\q mjnNKor TJPZ VÀ-ZJVu YrJPjJr xo~ SA mJKWjLr @âoPe kJÅY\j Kjyf yP~PZÇ mjrLrJ mJKWjLKaPT mJPV @jJr KY∂J TrJr kr mjqk´JeL xÄreTotLrJ mJWKar \Lmj mJÅYJPjJr @Pmhj KjP~ Có @hJuPf pJjÇ nJrfL~ xÄmJhoJiqPo FPT k´JeKnJr @Pmhj mPu IKnKyf TrJ y~Ç xÄreTotLrJ mPuj, mj KmnJV FKa k´oJe TrPf mqgt yP~PZ ßp, V´JomJxLPhr oífqM r \jq mJKWjLKaA hJ~LÇ nJrPfr KTZM xÄmJhoJiqPo muJ y~, mJKWjLKar yJouJ~ I∂f 13 \j Kjyf yP~PZÇ fPm KmPvwùPhr hJKm, FTKaoJ© mJPWr yJPf Ff ßuJT @âJ∂ yS~J I˝JnJKmTÇ nJrPf k´JeL xÄre jLKfr lPu mJPWr xÄUqJ FUj mJzPZÇ fPm mjnNKo TPo @xJ~ mJPWr xJPg oJjMPwr xÄWJfS mJzPZÇ A≤JrPjaÇ

oJKa UMPÅ zA uJUkKf! oJKa UMz Å PfA nJVq mhPu ßVu FT TíwPTrÇ xJrJ Khj yJznJXJ UJaMKjr kr hKrhs oJjMwaJ ybJ“ TPrA mPj ßVPuj uJUkKfÇ nJrPfr oiqk´PhPvr kJjúJ ß\uJr mJKxªJ TíwT k´TJv votJ ßxA nJVqmJj mqKÜÇ oJPb oJKa TJaJr TJ\ TrKZPuj KfKjÇ FTKhj oJKa UMz Å Pf KVP~ FT U§ yLrPTr xºJj kJj KfKjÇ oJPb FTJA TJ\ TrPfj KfKjÇ hMA mZr iPr ßUJÅzJUMKÅ zr TJ\ TrKZPujÇ @r 10aJ KhPjr oPfJ Vf ÊâmJr oJPb TJ\ TrJr xo~ ßxRnJVqmvf yLrT U§Ka ßkP~ pJj k´TJvÇ

˙JjL~ FT xrTJKr TotTftJ \JKjP~PZj, yLrJKa krLãJ TPr ßhUJ y~Ç 12 hvKoT 58 TqJPrParÇ èeVfoJj IPjT nJPuJÇ Frkr KjuJPo ßfJuJ y~Ç hJo SPb 30 uJU aJTJÇ KjuJPor 11 vfJÄv aJTJ Tr KhPf yP~PZÇ yLrJ kJS~Jr krA mhPu ßVPZ TíwT k´TJPvr nJPVqr YJTJÇ KjuJo mJmh kJS~J aJTJ mqmxJ S TíKwTJP\ uJVJPmj mPu \JKjP~PZj k´TJvÇ A≤JrPjaÇ

ßrJuJr ßTJˆJPr YzPuA KTcKj kJgPrr Ckvo! ßrJuJr ßTJˆJr YzPu xPr pJPm KTcKjr kJgrÇ KTcKjr kJgr xrJPf xão ßrJuJr ßTJˆJr∏ Kmw~Ka KjP~ ßmv TP~T mZr @PVA VPmweJ ÊÀ TPrj pMÜrJPÓsr KmùJjL oJTt KoPvu S ßcKnc S~JKatÄVJrÇ KoKvVJj ߈a ACKjnJKxtKa TPu\ Im SxPaSkqJKgT ßoKcKxPjr FT ßrJVL ZMKa TJKaP~ FPx \JjJj, ßlîJKrcJr S~Jfl Kc\Kj S~JPflt KmV gJ¥Jr oJCP≤j rJAPc YzJr kr fJr KTcKjr FTKa kJgr xPr ßVPZÇ FaJ ßvJjJr krA Kmw~Ka KjP~ VPmweJ ÊrJ TPrj fJrJ Ç FKa xKfqA TJ\ TPr KT jJ fJ ßhUPf KTcKjPf kJgr @PZ Foj mqKÜPhr ßrJuJr ßTJˆJPr YzJPjJ y~Ç FPf WajJr xfqfJ kJS~J pJ~Ç pJr Skr Kjntr TPr KxKuTj oPcu ‰fKr TPrj KmùJjLrJÇ 1991 xJu ßgPT jíf•ô, \LmKmùJj, rxJ~j, KYKT“xJ, xJKyfq, vJK∂, IgtjLKfxy KmKnjú TqJaJVKrPf IqJjJux Im AoPk´JPmmu KrxJYt jJPo FTKa kJKãT xJoK~TLr AV ßjJPmu KhPòÇ ùJj-KmùJPjr mqJkJPr oJjMwPT @PrJ C“xJyL TPr ßfJuJ FmÄ mqKfâoiotL xm @KmÏJPrr ˝LTíKf ßh~JA F kMrÛJr k´hJPjr @xu CP¨vqÇ FKa @xu ßjJPmu jJ yPuS xKfqTJPrr ßjJPmu \~LrJA AV ßjJPmu fMPu ßhj Km\~LPhr yJPfÇ A≤JrPjaÇ

ßYJrPhr yLrJUKYf uJûmPé UJjJKkjJ! ˝et S yLrJUKYf uJûmé YMKr TPr fJ UJmJPrr TJP\ mqmyJr Trf ßYJPrrJÇ ÊiM uJûméA j~, yJ~hsJmJPhr rJ\mÄPvr mqmÂf uJûmPér xJPg ˝Petr YJP~r TJkKkKrY S YJoYS YMKr TPr KjP~ mqmyJr TPrKZu ßYJPrr huÇ Vf x¬JPy Fxm uJûmé, TJk-KkKrY S YJoY YMKr TPr ßYJPrrJÇ Fxm oNuqmJj xJoV´L C≠Jrxy yJ~hsJmJh ßgPT hMA ßYJrPT ßV´lfJr TPrPZ nJrfL~ kMKuvÇ xJf KoKu~j cuJr oNPuqr ˝et-yLrJUKYf Fxm xJoV´Lr xmtPvw oJKuT KZPuj yJ~hsJmJPhr ßvw Kj\Jo (rJ\J) oLr SxoJj @uL UJjÇ FT xo~ KfKj KZPuj KmPvõr Ijqfo ijLÇ kMKuv \JjJ~, YMKr TrJ GKfyJKxT Fxm oNuqmJj xJoV´L KmKâr \jq ßâfJ UM\ Å Pf oM’JA @Px F hMA ßYJrÇ ßxUJPj FTKa kJÅY fJrTJ ßyJPaPu @KuvJjnJPm KTZM Khj gJPT fJrJÇ KjP\Phr UJjJKkjJr TJP\S mqmyJr Trf Fxm hJKo ‰f\xk©Ç fPm ßxUJPj ßâfJ ßkPf mqgt yP~ fJrJ yJ~hsJmJPh ßlrf FPu ßV´lfJr y~Ç Kj\Jo k´JxJh ßgPT Fxm oNuqmJj ‰f\xk© YMKrr xo~ 32Ka KxKxKaKnS UMPu ßlPu ßYJPrr huÇ pJr TJrPe ßYJrPhr irPf ßmv ßmV ßkPf y~ kMKuvPTÇ fPm k´JxJPhr TJPZ FT KxKxKaKnPf ßhUJ pJ~, hMA ßuJT FTKa ßoJarmJAPT TPr kJKuP~ pJ~Ç TP~T Khj kr kMKuv mJATKa \» TPrÇ F ZJzJ SA hMA ßYJrPT vjJÜ TPrÇ C≠Jr TrJ Fxm xJoV´L Kj\Jo \JhMWPr KlKrP~ ßh~J yPmÇ 2000 xJu ßgPT yJ~hsJmJh rJ\kKrmJPrr F xÄV´yvJuJ xmJr \jq CjìMÜ TrJ y~Ç 1937 xJPu SxoJj @uL UJj KjP\r mqmyJr TrJ Fxm xJoV´L xÄV´yvJuJ~ hJj TPrjÇ nJrPfr xmPYP~ mz Kk´¿Ku ߈a yJ~hsJmJh xmtPvw vJxj TPrj KfKjÇ kPr F nNUP§r kMPrJkMKr Kj~πPe KjP~ ßj~ nJrf xrTJrÇ

11


Surma

12

21 - 27 September 2018

u¥Pj Kk´K¿kJu @»Mu oMKTf ˛rPe jJVKrT ßvJT xnJ hKãe xMroJ CkP\uJ KmFjKkr ßjfJTotLPhr Ckr KogqJ oJouJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZ pMÜrJ\q KmFjKk

KmvõjJg CkP\uJr PhSTux ACKj~Pjr ÈPhSTux yJA ÛMu F¥ TPuP\'r xhq k´~Jf Kk´K¿kJu @»Mu oMKTf ˛rPj ÛMPur xJPmT ZJ© S FuJTJmJxLr CPhqJPV FT jJVKrT PvJT xnJ Vf 11 PxP¡’r o1/2umJr Aˆ u¥j oMxKuo Px≤JPr IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr PgPT xJPmT ZJ©, FuJTJmJxL FmÄ TKoCKjKa PjfOmOª IÄvPjjÇ xnJ~ mÜJrJ orÉo @»Mu oMKTfPT FT\j @hvt KvãT KyPxPm CPuäUq TPr mPuj, fJr PpJVqfJ gJTJ xP•ôS KfKj nJPuJ YJTMKr jJ TPr FuJTJr KvãJ KmJPr @\Lmj TJ\ TPr PVPZjÇ mÜJrJ ÛMPur jfMj PTJj nmj fJr jJPo KjotJPer hJmL TPrjÇ TKoCKjKa PjfJ PrjM UJj Fr xnJkKfPfô S @\o UJPjr kKrYJujJ~ xnJr Êr∆Pf kKm© PTJr@j PgPT PfuJS~Jf TPrj KmvõjJg FcMPTvj asJPˆr xy xJiJre xŒJhT @UuJTMr ryoJj, xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj @l\u UJj, FuJTJmJxLr kPã mÜmq rJPUj mJKxr UJj, @»Mu VJl&lJr, PjZJr @yohÇ xnJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj

KmvõjJg FcMPTvj asJPˆr xnJkKf ofKZr UJj, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj ksPlxJr jNr∆u AxuJo, KmvõjJg FcMPTvj asJPˆr xJPmT xnJkKf FPT Fo PxKuo, xy xnJkKf PvU fJKyr CuäJ, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr TJCK¿uJr @~Jx Ko~J, TKoCKjKa PjfJ vJyjMr @yoh UJj ksoMUÇ @PuJYjJ xnJ~ ksPlxJr jMr∆u AxuJo fJr mÜPmq Iiqã @»Mu oMKTPhr ˛OKf rãJPgt KmhqJuP~r PTJj nmPjr jJo TrPjr ks˜Jm TPrj FmÄ fJr x∂JjPhr PuUJ kzJ S nKmwqPfr \jq lJ¥ PrA\ TrJr ks˜Jm TPrjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ¸LTJr PoJ: @~Jx Ko~J fJr mÜPmq Iiqã @»Mu oMKTfPT F IûPu KvãJ irhL oJjMw KyPxPm CPuäU TPr mPuj, KfKj KvãJgtLPhr mJzL mJzL KVP~ fJPhr PuUJ kzJr UM^ Umr rJUPfj FmÄ KvãJgtLPhr oJ-mJmJPT x∂JjPhr PuUJ kzJr \jq C“xJy TrPfjÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj xJÄmJKhT ryof @uL, oJˆJr @Kor CK¨j, KmvõjJg FAc ACPTr xnJkKf @»Mr rKyo r†M, xJiJre xŒJhT \JKTr

PyJPxj TP~Z, TKoCKjKa PjfJ yJ\L Fo S~JKyh, lJr"T Ko~J, Qx~h fJK\r CK¨j oJjúJj, @uL @yoh, Ko\JjMr ryoJj UJj, UJKuZMr ryoJj, TKm j\r∆u AxuJo, Fu @uL, oJKjT UJj, oMKTf UJj, Pr\S~Jj UJj, xJKuT @uL, vJKTu @uL, Fo F Vl&lJr, PvU xJoJh @yoh, @»Mu oMKjo, @xJhMr ryoJj, PjZJr @uL, @X&èr @uL, oJxMh @uL, @jJ Ko~J, @»Mr rKyo, @»Mu oJKuT, xKlT @uL, vJKlT Ko~J, Ku~JTf UJj, r∆Éu @Koj, lJrr∆T @uL, PxKuo @yoh, Kj\Jo CK&hhj, @»Mu \JuJu, KV~Jx CK¨j, @»Mu TJKhr VKj, AxyJT Ko~J, o\JKyh @yoh, TJoJu CK¨j, FjJoMu yT, fMKyj @yoh, xJPhT @uL, @vrJl PYRiMrL, @fJCr ryoJj, xMoj Ko~J, @jyJr Ko~J, Qx~h oj†Mr @uL, Qx~h ovJKyh @uL, Ko\Jj, jNr∆u AxuJo, xMPyu Ko~J, jNr @uL, \MmJP~r UJj, Arj @uL, yJKl\Mu AxuJo UJj ksoMUÇ xnJr PvPw orÉPor KmPhyL @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr PhJ~J kKrYJujJ TPrj vJy PrhS~Jj @yohÇ - ßk´x KmùK¬

mOÓu mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr Bh kMjKotujL S FcáPTvjJu FKfnPo≤ FS~Jct IjMÔJj 2018

❚ UJ~Àu @uo KuÄTj 2018 xJPur K\KxFxA, FPuPnu S VsJ\MP~a mOKav-mJÄuJPhvL ZJ©-ZJ©LPhr IxJiJre TíKfPfôr ˝LTíKf ˝Àk FS~Jct k´hJj S mJñJuL TKoCKjKar xTu k´\Pjìr oPiq kJr¸KrT xŒTt mOK≠r uPã Bh kMjKotuKj S Kxé F xJAc láamu oqJY IjMKÔf yP~PZÇ mJÄuJPhv FPxJKxP~vj mOÓu mJg FmÄ SP~ˆ Fr xnJkKf lTÀu @uLr xnJkKfPfô S xŒJhT ßoJPvth @yoh ofKòr Fr kKrYJujJ~ IjMJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj asJKˆ Fo F S~JyJmÇ kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßoRuJjJ ojxMr @uoÇ IjMÔJPj láamu ßUuJ ZJzJS KZu mJóJPhr \jq mJDK¿ TqJxu, ßoPx\ TJuYJrJu V´∆Pkr kKrPmvjJ~ AxuJKoT jJKvh, csJoJ S jJjJ \JPfr UJmJrÇ Bh kMjKotujL IjMÔJj xJCg SP~PÓ

mxmJxrf mJXJuLPhr FT Kouj ßouJ~ kKref yP~KZuÇ Kxé F xJAc láamu oqJY @P~J\Pjr xJKmtT hJK~Pfô KZPuj ßkJat ßxPâaJrL ‰x~h @UuJTáu @K’~J rJPmu, Pas\JrJr \JPmh ryoJj S \P~≤ ßas\JrJr oJxMou M yT TJoJKuÇ ßkJat ßxPâaJrL ‰x~h @UuJTáu @K’~J rJPmu Fr kKrYJujJ~ S \P~≤ ßas\JrJr oJxMoMu yT TJoJKu Fr xyPpJVLfJ~ Km\~L hPur oPiq kMrÛJr Kmfrj TPrj ßas\JrJr \JPmh ryoJj, xJAláu AxuJo xy CkK˙f TKoCKjKar ßjfímOªÇ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xJPmT ßas\JrJr S K\FxKx xJDg SP~Ó KrK\~Pjr ßxPâaJrL ‰x~h @mM xJBh, xJPmT ßas\JrJr ZoÀu yT, TKoCKjKa ßjfJ oKfCr ryoJj Kuaj, mOÓu mJg SP~Ó @S~JoL uLV nJrk´J¬ ßxPâaJrL @Krl

C¨Lj AxuJo, xJPmT xyxnJkKf oKfCr ryoJj, vJyLj @yoh, ÀÿJj @yoh, \~jJu @yPoh, ÀKyh @yoh k´oMUÇ FcáPTvj ßxPâaJrL @AjMu AxuJPor kKrYJujJ~ S KxK¨T @yoh Fr xyPpJVLfJ~ K\KxFxA FmÄ F-PuPnu krLãJ~ C•LjtPhr FS~Jct k´hJj TPrj mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Fr asJˆL Fo F S~JyJm, TKoCKjKa ßjfJ Zor @uL, AxuJo C¨Lj, Sor lJÀT, Fo F TJA~Mo UJj, ‰x~h @PjJ~JÀu yT \JyJñLr, @KfTár ryoJj, oUKuZ Ko~JÇ kKrYJujJ kwtPhr IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xy-xnJkKf YoT @uL, ofKòr @uL, @»Mu jJKxr, UJ~Àu @uo KuÄTj, jJKZo fJuMThJr, ßxKuo UJj, @»Mu yJKoh, PoJmJrT @uL, @»Mu S~JKyh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

hKãe xMroJ CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf S KxPua ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf yJ\L xJyJm CK¨j, hKãe xMroJ CkP\uJ KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT fJ\Mu AxuJo, KxPua ß\uJ ZJ©hPur xJPmT xyxnJkKf ßoJ” ßTJKyjNr @yPoh, ß\uJ ZJ©hPur xJPmT KxKj~r pMVì xJiJre xŒJhT oTxMh @yoh xy KmFjKk S IñxÄVbPjr xTu ßjfJTotLr KmÀP≠ IQmi xrTJPrr wzpπoNuT KogqJ oJouJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZ pMÜrJ\q KmFjKkÇ FT KmmOKfPf pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJKuT S xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoh xTu ßjfJTotLr Ckr ßgPT IKnuP’ xTu wzpπoNuT KogqJ oJouJ k´fqJyJPrr \JKjP~PZ

mPuj, xLoJyLj hMjtLKfPf KjoKöf ‰˝rJYJrL xrTJr \jxogtj yJKrP~ VeKmKòjú yP~ kPzPZÇ fJA mJTvJu vJxjPT hLWt ˙J~L TrPf xJrJ ßhPv KmFjKkr ßjfJTotLPhr KmPvw ãofJ @APjr jJPo KogqJ, mJPjJ~Ja FmÄ KnK•yLj oJouJ hJP~r Ku¬ yP~PZÇ KmmOKfPf ßjfíh~ mPuj, ßhPvr k´KfKa ß\uJ, CkP\uJ~ KmFjKkr VeP\J~Jr ßhPU IQmi xrTJr KhPvyJrJ yP~ KmFjKk, Iñ S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfJTotLPhr ßV´lfJr, ßjfJTotLPhr jJPo jfáj TPr KogqJ wzpπoNuT oJouJ hJP~r, mJKzPf mJKzPf kMKuKv yJouJ S y~rJKj ImqJyf ßrPUPZÇ @S~JoLuLV KjP\rJ @fvmJK\ xOKÓ TPr KmFjKkr ßjfJTotLPhr

jJPo oJouJ hJP~Prr FT jfáj wzpπ ÊÀ TPrPZÇ ßjfíh~ mPuj, oJouJ @r ßV´lfJPrr n~ ßhKUP~ KmFjKkr ßjfJTotLPhr rJ\kg ßgPT xrJPjJ pJPm jJÇ - ßk´x KmùK¬

‘csJV KcuJrx IjKu’ xJAj xŒPTt ßo~r \j KmVPxr mÜmq aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx PmgjJu V´LPjr TuJKÍ~J ßrJPc ‘csJV KcuJrx IjKu’ xJAj xŒPTt fJr k´KfKâ~J~ mPuPZj csJV xoxqJ FTKa KmvJu AxMq FmÄ FmqJkJPr mJKxªJPhr yfJv ymJr TJrjKa IJKo mM^Pf kJKrÇ náÜPnJVL ßp ßTCA Foj yfJv yPmjÇ ßTmu aJS~Jr yqJoPuaPxA j~∏ FA n~ÄTr xoxqJKa IJPrJ IPjT \J~VJ~ rP~PZÇ vKctY yPóZ aJS~Jr yqJoPuaPxr FTKa ‘ya¸a’Ç Po~r mPuj, FKa ImvqA KâKojJu AxMq FmÄ FxoxqJ ßoJTJPmuJ~ rJ˜J~ IJPrJ kMKuv hrTJrÇ fPm FA kMKuv xrmrJPyr hJK~fô TJCK¿Pur j~Ç xrTJPrr mJP\a TJPar TJrPj FPãP© oJrJfìT k´nJm

ßlPuPZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxA IJorJ k´J~ 2v kMKuv IKlxJr yJKrP~KZ FmÄ mJ˜Pm Fr k´nJm IJorJ ßhUPf kJKóZÇ csJV KcKuÄP~r oPfJ IjqJjq KâKojJu TJptâo mº yPóZ jJÇ mJKxªJPhr oPfJ IJKoS FPT IV´yePpJVq oPj TKrÇ Po~r IJPrJ mPuj, Kj\˝ mJP\a xÄPTJYj xP•ôS aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u IKfKrÜ kMKuv KjP~JPVr \jq mrJ¨ KhP~PZÇ fPm xrTJPrr mJP\a TJPar TJrPj yJKrP~ pJS~J k´PfqT kMKuv IKlxJr IJoJPhr kPã KjP~JV ßh~J x÷m j~Ç fJrkrS FA oPot mJKxªJPhr IJ˝˜ TrPf YJA Pp, IJKo fJPhr oPfJA CKÆVú FmÄ FA xoxqJr xoJiJPj IJoJr xJiqoPfJ ßYÓJ YJKuP~ pJKóZÇ PckMKa ßo~r FmÄ TKoCKjKa

ßxAlKa Kmw~T PTKmPja ßoÍJr TJCK¿uJr IJxoJ ßmVo fJr k´KfKâ~J~ mPuj, csJVx rJ\iJjLr k´Yár \LmjPT ßvw TPr KhPóZÇ csJVx xoxqJ xoJiJPjr k´iJj hJK~fô kMKuPvrÇ fPm xoJP\r IjqJjq kJmKuT mKcr xJPg KoPu Fr xoJiJPj TJ\ TrJr ImTJv rP~PZÇ IJxoJ IJPrJ mPuj, TJCK¿u KyxJPm IJorJ kMKuv FmÄ IjqJjq kJatjJr ßpoj uqJ¥uct FmÄ FjFAYFx Fr xJPg KmKnjú nJPm TJ\ TrKZÇ Ppoj csJV KcuJrPhr aJPVta TPr kKrYJKuf PpRg IkJPrvj TjKaKj~Jo 1v 60 \jPT PV´lfJr TrPf xão yP~PZÇ oJhT KjrJo~ KaPor oJiqPo IJorJ IJoJPhr kMjmtJxPjr TJ\S TPr pJKóZÇ

K\FxKx xJCg Aˆ KrK\SPjr Bh kMjKotujL S SxoJjLr \jì vfmJKwtTL kJuj Vf 16 ßxP¡’r kMmt u¥Pj ßV´aJr KxPua ßcPnuJkPo≤ F¥ SP~uPl~Jr TJCK¿u xJCg Aˆ KrK\SPjr CPhqPV ßTªsL~ TJptJuP~ FT Bh kMjKotujL FmÄ oMKÜ pMP≠r xmtJKijJ~T mñmLr ß\jJPru @fJCu VeL SxoJjLr \jì vfmJKwtTL CkuPã FT @PuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr ßY~JrkJxtj ßoJ” AZmJy CK¨Pjr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJrL lJ\uMu ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ @»Mu Tá¨MZÇ xnJ~ mÜmq rJPUj c” Fo yJxjJf ßyJPxj FoKmA, KmKvÓ xJÄmJKhT ßT Fo @mMfJPyr ßYRiMrL, xJCg Aˆ KrK\SPjr xJPmT ßY~JrkJxtj Fx Fo

@uJCK¨j, ßV´aJr KxPua TJCK¿u ßTªsL~ TKoKar ßY~JrkJxtj mqJKrˆJr @fJCr ryoJj, FTJCP≤ja c” jMÀu @uo, TqJaJrJrPxr xJPmT ßxPâaJKr @vrJl @uL, xJCg Aˆ KrK\SPjr nJAxPY~JrkJrxj xJoxMu ßyJPxj, oJSuJjJ rKlT @yoh, ßoJ” @»Mu Vlár, TKoCKjKa FKÖKnˆ S KvãT ßoJ” oMK\mMr ryoJj, xJÄmJKhT ßoJ” ryof @uL, xJÄmJKhT S KvãT ‰x~h @»Mu TJKhr, xJÄmJKhT S TKm KvyJmM\\JoJj TJoJu, xJÄmJKhT ZKor CK¨j, xJÄmJKhT UJj \JoJu jMÀu AxuJo, ßas\JrJr xMKl xMPyu @yoh, \P~≤ ßas\JrJr @mMu Ko~J, FcáPTvj ßxPâaJKr TJCK¿uJr vJy ßxJPyu @Koj,

TKoCKjKa FKÖKnˆ @»Mu oJKuT, TKoCKjKa FKÖKnˆ oJoMj rKvh, TKoCKjKa FKÖKnˆ @UuJTár ryoJj, @Kor CK¨j @yoh oJˆJr, TKoCKjKa FKÖKnˆ @vrJl ßYRiMrL, TKm j\Àu AxuJo, TKoCKjKa FKÖKnˆ @»Mu oMKTf k´oUM Ç HA xnJ~ mÜJVj mJÄuJPhPvr KvãJ TJKrTáuJPor kJbqkNxfPT xmtJKijJ~T mñmLr ß\jJPru @fJCu VeL SxoJjLPT I∂ntëKÜr oJiqPo fJPT CkpMÜnJPm oMuqJ~j TPr jfáj k´\Pjìr TJPZ xKbT AKfyJx fáPu irJr @øJj \JjJPjJ y~Ç xmtJKijJ~T SxoJjLr \jì S oOfqM Khmx rJÓsL~nJPm kJuPjr \jq S CÜ xnJ~ @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬


Surma

13

21 - 27 September 2018

u¥Pj ßVJuJkV† mqJcKo≤j aájtJPo≤ 2018 xŒjú

\VjúJgkMr CkP\uJ ksmJxL xÄW SflyqJPor jfMj TKoKar IKnPwT IjMKÔf Vf 9 PxP¡’r u¥Pj ßVJuJkV† gJjJ mqJcKo≤j aájtJPo≤ IjMKÔf y~Ç Aˆu¥j ACKjnJKxtKar KmvJu ßUuJr oJPb IjMKÔf FA ßUuJ~ IÄvV´yPer \jq u¥j ZJzJS uMaj, mJKotÄyJo, ßuˆJr, ßrKcÄ, xJPr, ßkJˆtoJCg xy pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT ßUPuJ~JrVe IÄvV´ye TPrjÇ 2018 xJPur YqJKŒ~jPhr KvPrJkJ \P~r \jq pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT 48Ka hu ßUuJr oJPb uzJA TPrjÇ FcnJ¿ FmÄ KmKVjJr hMA nJPV KmnÜ TPr k´J~ hvKa ßTJPat hMA kPmtr FA ßUuJ FTaJjJ xTJu 11 WKaTJ PgPT xºqJ 7 WKaTJ kpt∂ YPuÇ ßUuJ ßvPw FT oPjJù kMrÛJr KmfreL IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç ßUuJ kKrYJujJ TKoKar xnJkKf yJÀj ?Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ @KojMr ryoJj S xMufJj FohJh Fr ßpRg kKrYJujJ~ FPf k´iJj IKfKg KyxJPm mÜífJ TPrj ßméKyu TJCK¿u Fr xÿJKjf ßo~r FmÄ ßVJuJkVP†r TíKf x∂Jj TJCK¿ur @mMu TJuJo ?@\Jh FmÄ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuPax TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r TJCK¿ur KxrJ\Mu AxuJo, ßVJuJkV† FcáPTvj asJPˆr xJPmT ßk´KxPc≤ oTj Ko~J, ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ¥x Fr xnJkKf fKo\Mr ryoJj r†á,

GKfyqmJyL mJÄuJPhv ßx≤JPrr xJPmT ß\jJPru ßxPâaJKr oMK\mMr ryoJj, xJÄmJKhT ßoJyJÿh @mMu oMKjo \JPyhL TqJru (PVJuJkV† mqJcKo≤j TKoKa) xJPmT TJCK¿ur yJÀj Ko~J (PVJuJkV† mqJcKo≤j TKoKa), fJ\ CK¨j aájM (PVJuJkV† xJPmT mqJcKo≤j ßUPuJ~Jz), ßVJuJkV† FcáPTvj asJPˆr pMVú xŒJhT @»Mu mJKxr, KmKvÓ mqmxJ~Lr S TKoKjKa ßjfJ fJPrT @yPoh, TKoKjKa ßjfJ rJ\jLKfKmh @KojMu yT K\uM, KmKvÓ mqJmxJ~L @»Mu @K\\, mJÄuJPhv mqJcKo≤j ßlcJPrvj ACßT'r ßk´KxPc≤ @fJCr ryoJj, lUÀu AxuJo, yJKmmMr ryoJj, KmKvÓ âLzJPoJhL S @»MuäJy mqJcKo≤j ßk´JPoJvPjr @»MuäJy oKyo, fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr PxPâaJKr lJÀT, láyJh ßYRiMrL, jNÀu AxuJo, l\uMu yT, YJj Ko~J, @mM fJPyr, ßyuJu CK¨j, ßmuJu CK¨j, \JoJu CK¨j, @ufJ Ko~J, oUuM Ko~J k´oMUÇ ßVJuJkV† mqJcKo≤j aájJt Po≤PT xlu TrJr \jq kjxr TPr xJKmtT xyPpJKVfJ TPrPZj rJAa ßuj k´kJKatr cJAPrÖr FjÄ u¥j fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr PxPâaJKr lJÀT láyJh ßYRiMrL, oMKTfár ryoJj ( ÓJr KV´u ), oUuM Ko~J (cJ~o¥ lqJvjx), fJPrT @yPoh (IKTtc oJKj asJ¿lJr),

xJAláu @uo (k´JkMu oqJÄPVJ ßrˆáPr≤), @»Mx xJoJh (nqJ≤qJ\ FKéPc≤), @yxJjMu yT (vJKyj ßrˆáPr≤), vJoxMK¨j UJj (hJS~Jf ßrˆáPr≤), @mM fJPyr (oJyL F¥ ßTJ: IqJTJC≤qJ≤), oKl\Mr ryoJj (aá kJAx ßaTSP~), xJPmT TJCK¿ur yJÀj Ko~J (PvcSP~u ßV´JxJKr), TJPvo S mJvJr (@u oKhjJ mMYJr), fJPrT @yPoh (TqJPl oxuJ ßrP˜JrJÅ), ßVJuJkV† FcáPTvj asJPˆr xJPmT xnJkKf l\uMu yT (K\ Km KuÄT FPˆa FP\≤), oMKym CK¨j (u¥j oJZ mJ\Jr S mªr mJ\Jr), ßmuJu CK¨j (u¥j oJÛ), lJÀT Ko~J (TáKv~JrJ TqJv F¥ TqJKr), oMxPuy CK¨j (ßlAa Km\Pjx), jJjM Ko~J (âJCj KTPYj FmÄ yJjúJ)Ç FA ßUuJPT xMªr S xlu TrJr \jq Ijqfo nëKoTJ rJUJ~ @mMu TJuJo @\Jh S xrS~Jr ßyJxJAjPT KmPvw xÿJojJ ßh~J y~Ç FZJzJS jæA hvPTr KxPua ß\uJr mqJcKo≤j YqJKŒ~Jj, ßVJuJkVP†r TíKf x∂Jj KxK¨TárPT KmPvw xÿJKjf TrJ y~Ç hMA ßuPnPur FA ßUuJ~ KmKVjJr V´∆k (PxJvqJu ßuPnu) lJAjJu ßUuJ~ yJ`J yJK` uzJA TPr ÀPyu S rJP\u \MKa oKj S mJhvJ \MKaPT krJK\f TPr Km\~ KZKjP~ ßj~Ç fífL~ ˙Jj :

xJKhT S @uoVLr FmÄ 4gt ˙Jj I\tj TPrj KTmKr~J FmÄ \JTJKr~JÇ IqJcnJ¿ ßuPnu aájtJPoP≤ mOPaPjr IPjT nJu oJPjr ßUPuJ~JzPhr oPiq k´Y¥ k´KfPpJKVfJ y~, ImPvPw xmM\ S vJKTu \MKa ÀÉu S vJoxMu \MKaPT krJK\f TPr ßVJuJkV† mqJcKo≤j aájtJPo≤ 2018 Fr YqJKŒ~Jj KvPrJkJ I\tj TPrjÇ fífL~ S Yfágt ˙Jj I\tj TPrj pgJâPo uM“lár S yJxjM \MKa FmÄ ßhPuJ~Jr FmÄ @»Mu @K\\ \MKaÇ Km\~LPhr yJPf asKk S jVh Igt fáPu ßhj IKfKgmOª FmÄ ßUuJr @P~J\TrJÇ ßVJuJkV† mqJcKo≤j aájtJPo≤ 2018 kKrYJujJ TKoKaPf KZPuj xJPmT TJCK¿ur S k´mLe mqJcKo≤j ßUPuJ~Jz yJÀj Ko~J, ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJru, @mMu TJuJo @\Jh, @KojMr ryoJj, xMufJj yJ~hJr (\Kxo), vKlT @mhMuäJy, xMufJj FohJh, vJKTu ryoJj, xrS~Jr ßyJPxj, uM“lár ryoJj, ‰x~h ßoJyJÿh ßr\J, ?KxK¨Tár ryoJj, ÀÉu @uo S Kyl\Mr ryoJj yJxjMÇ FA mqJcKo≤j aájtJPoP≤r @P~J\j FmÄ kOÔPkJwTfJ~ \Kzf xTuPT ijqmJh \JjJj y~ ßVJuJkV† mqJcKojaj TKoKar kã ßgPTÇ - ßk´x KmùK¬

GKfyqmJyL xJoJK\T xÄVbj \VjúJgkMr CkP\uJ k´mJxL xÄW SflyqJPor' jfáj TKoKar IKnPwT xŒjú yP~PZ @jMÔJKjTnJPmÇ 11 ßxP¡’r 2018 SflyqJPor IKn\Jf FTKa mqJïáAKaÄ yPu IjMKÔf IKnPwT IjMÔJPj jm VKbf TKoKar xJiJre xŒJhT oShMh @yPoh Fr xûJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ @ZKTr @uLÇ kPr xoPmf TP£ \JfL~ xÄVLf kKrPmvPj ßjfífô ßhj mhÀu AxuJo rláÇ FPf ˝JVf mÜmq rJPUj TKoKar ßY~JroqJj KyrJ Ko~JÇ IjMÔJPjr k´iJj IKfKg TJCK¿uJr @»Mu oJKuT xÄVbPjr jm KjmJtKYf xmJAPT kKrY~ TKrP~ ßhjÇ Fxo~ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj yJcJxt Klfl ACKjnJKxtKar KxKj~r ßuTYJrJr c. vJKoo Ko~J, TJCK¿uJr l\uMu yT, TJCK¿uJr ßoJyj @uL, xKuKxKar oKjrJ ßyJPxAj, xÄVbPjr CkPhÓJ @UuJTáu @K’~J, oJoMjMr rvLh ßYRiMrL, xÄVbPjr xhq KmhJ~L ßY~JroqJj AxoJAu ßyJPxj, KxPua FPxJKxP~vj ßY~JroqJj \JoJu C¨Lj, jmLV† TuqJe xKoKf xnJkKf oMK\mMr ryoJj, KhrJA TuqJe xKoKf xnJkKf Ko\JjMr ryoJj, S~Jj TKoCKjKa ßY~JroqJj @Koj mJmr ßYRiMrLÇ IjMÔJPj xÄVbPjr Ijqfo xhq KmhJ~L CkPhÔJ @uyJ\ô xoM\ Ko~JPT xÿJjjJ k´hJj FmÄ xÄVbPjr @\Lmj xhxq kh k´hJj TrJ y~Ç IKnPwT IjMÔJPj mÜJVe jfáj TKoKaPT ˝JVf \JjJj FmÄ xÄVbPjr GKfyq S iJrJmJKyTfJ m\J~ ßrPU mOy“nJPm xJoJK\T FmÄ TuqJeoMUL TJptâo kKrYJujJ TrPm mPu @vJmJh mqÜ TPrjÇ @rS mÜmq rJPUj ßVJuJooSuJKjéj, ßhS~JjoyKxjC¨Lj, oKuäT @»Mu oMKyf, @K\\Mr rKyo KoZmJ, ßVJuJo rJæJjL, UJPuh @yPoh k´oMUÇ FZJzJ IjMÔJPj IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj CkPhÓJ @uyJ\ô Qx~h xMÀT Ko~J, @uyJ\ô @r\M Ko~J, @uyJ\ô Kyre UJj, xy TKoCKjKar ßjfímOªÇ IjMÔJPjr xJKmtT xyPpJKVfJ~ KZPuj @»Mu yJKTo, @jJKo~J, TKmr ßyJPxAj, ßoJ. @yJh @uL, uKflár ryoJj, j\Àu AxuJo ßYRiMrL, oMKyf @uL, xKær @yPoh UJj, @Tou ßyJPxAj, @lÀ\ ßYRiMrL, frJ\ Ko~J, @UuJTár ryoJj ßYRiMrL, @yPoh @uL, AKu~Jx @yPoh, @UfJr Ko~J, fUKuZ Ko~J k´oMUÇ FZJzJ IjMÔJPj @Vf xmJr k´Kf TOfùJ \JjJPf mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßTJwJiqã @KmhMu AxuJo @r\MÇ oMxKuo CÿJyr xMU vJK∂ S xoOK≠ TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\Jf kKrPmvj TPrj oJSuJjJ @»Mu TJApMo TJoJuLÇ - ßk´x KmùK¬


Surma

14

21 - 27 September 2018

߸TasJo mJÄuJ ßrKcS S ßl∑¥x Im jqJvjJu yJat lJCP¥vj KxPuPar Bh kMjKotujL

UJPuhJ K\~Jr Kj”vft oMKÜr hJKmPf KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj pMÜrJ\q KmFjKkr oJjmmºj Vf 9 ßxP¡’r rKmmJr xºqJ~ kNmt u¥Pjr vJy TKoCKjKa ßx≤JPr ߸TasJo mJÄuJ ßrKcS S ßl¥x Im jqJvjJu yJat lJCP¥vj KxPuPar Bh kMjKotujL S xJÄÛíKfT IjMÔJj IjMKÔf y~Ç ßl∑¥x Im jqJvjJu yJat lJCP¥vj KxPuPar nJAx ßY~JroqJj FoF oKfPjr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL KoZmJy \JoJPur kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj yJat lJCP¥vj ACPTr FcnJA\JrL TKoKar ßk´KxPc≤ FoF @yJh, KmKvÓ xJÄmJKhT ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrL, cJ: @uJCK¨j @yoh, KmKvÓ VexÄVLf KvK· lKTr @uoVLr, ßas\JrJr

@mhJu Ko~J, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr ßk´KxPc≤ Qx~h jJyJx kJvJ, @mM Ko~J ßxKuo, oJKjT Ko~J, rKlTáu AxuJo oMxPuÉöJoJj, lJrÊT Ko~J, ojKör @uL, lJrÊT @yoh, \JuJu UJj, IKyh CK¨j, vJoxMu ßyJPxj ßYRiMrL, TJCK¿uJr l~\Mr ryoJj lJrÊT, fxKuo @yoh, KmKvÓ T£KvK· rSvj @rJ oKj, KhurÊmJ ßYRiMrL, xMK\~J ßYRiMrL, ßvuL ryoJj, cJ” vŒJ ßhS~Jj, jJKyhJ KoZmJy, yJKx UJj, vKlCu AxuJo vJyLj, S~JKyh @yoh, ßxKuo ßYRiMrL, ßoJyJÿh ATmJu, @j\MoJj @rJ Ij\M, ßvU ßoJyJÿh A~JSr k´oMUÇ

KmZKou¯Jy S~JPflr vJyLPjr ßxR\Pjq rqJPlu cs IjMKÔf y~Ç Bh kMjKotujL IjMÔJPjr ÊrÊPf lJCP¥vPjr orÉo ßk´KxPc≤ cJ” FoF rKTmxy IjqJjq xhxq pJrJ xmJr oJP^ ßjA fJPhr \jq ßhJ~J S ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ jJyoJh KoZmJyÇ xnJ~ yJat lJCP¥vPjr xJPg \Kzf ßgPT KmPvw ImhJj rJUPZj fJPhr \jq ßhJ~J TrJ y~Ç kKrPvPw xÄVLf kKrPmvj TPrj KvK· KhurÊmJ ßYRiMrL, rSvj @rJ oKj S VexÄVLf KvK· lKTr @uoVLrÇ xmPvPw xmJAPT ‰jvPnJP\ @kqJK~f TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

@uäJoJ vJ~U ßjJoJPjr AP∂TJPu u¥j oyJjVr \Ko~Pfr ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf

ßmVo UJPuhJ K\~JPT TJrJ Inq∂Pr TqJPorJ asJ~JPur oJiqPo xJ\J KhPf ßm@AKjnJPm I˙J~L @hJuf VbPjr fLms k´KfmJh S Pj©Lr xMKYKT“xJ, Kj”vft oMKÜ hJKm FmÄ fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ KogqJ oJouJr rJ~ k´fqJyJPrr hJmLPf 10 @Vˆ ßxJomJr KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj oJjmmºj TPrPZ pMÜrJ\q KmFjKkÇ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJKuT FmÄ xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoPhr ßjfíPfô IjMKÔf oJjmmºj TotxNKYPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT KmFjKkr ßjfímOª, ß\JjJu TKoKar ßjfímOª, Iñ S xyPpJVL xÄVbPjr KmkMuxÄUqT ßjfJTotLxy KmsKav mJÄuJPhvL TKoCKjKar ßjfímOªVe KmKnjú ßkJˆJr, mqJjJr S ßlˆáj yJPf KjP~ ßmVo UJPuhJ K\~JPT TJrJ Inq∂Pr TqJPorJ asJ~JPur oJiqPo xJ\J KhPf ßm@AKjnJPm

I˙J~L @hJuf VbPjr fLms k´KfmJh S Kj”vft oMKÜ hJmL TPrÇ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJKuT fJr mÜPmq mPuj, ßmVo UJPuhJ K\~Jr Kj”vft oMKÜ hJKm TPr mPuj, ßmVo UJPuhJ K\~JPT IQmi xrTJr xŒNet rJ\QjKfT k´KfKyÄxJoNuTnJPm xJ\JPjJ KogqJ oJouJ~ Kj\tj TJrJVJPr @aPT ßrPUPZÇ TJrJ Inq∂Pr TqJPorJ asJ~JPur oJiqPo xJ\J KhPf ßm@AKjnJPm I˙J~L @hJuf VbPjr fLms k´KfmJh \JKjP~ mPuj, FA IQmi xrTJr ß\u-\MuMo S KjptJfj TPr ãofJ KYr˙J~L TrPf kJrPm jJÇ xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoh mPuj, ‰˝rJYJrL yJKxjJ xrTJr fJPhr ãofJ KYr˙J~L TrPf ßmVo UJPuhJ K\~JPT mKª TPr ßrPUPZÇ FUj xŒNet ßm@AKjnJPm TJrJ Inq∂Pr @hJuf mKxP~ TqJPorJ asJ~JPur

oJiqPo Pj©LPT KjmtJYj ßgPT hNPr rJUPf jLujTvJr kJ~fJrJ TrPZÇ ßhvmJxL IQmi xrTJPrr FA VnLr wzpPπr hJÅfnJñJ \mJm KhPf k´˜MfÇ ßmVo K\~Jr KTZá yPu Fr hJ~ FA IQmi xrTJrPT KjPf yPmÇ IQmi xrTJPrr k´Kf ßhPvr xmt˜Prr oJjMPwr IjJ˙J @\ kKrÛJr yP~ CbJ~ fJrJ ßhv ßZPz kJuJmJr kg UMP\ kJPò jJÇ xrTJr xŒNet VJP~r ß\JPr ßmVo UJPuh K\~JPT mKª TPr ßrPUPZÇ KmFjKkr \jKk´~fJ~ xrTJr KhPvyJrJ yP~ kPzPZÇ ßhPv @\ xTu ßkvJ ßvseLr oJjMw xrTJPrr IjqJ~ IfqJYJPrr KmÀP≠ ÀPU hJÅKzP~PZÇ KfKj mPuj, @S~JoL uLPVr xTu wzpπ ßoJTJPmuJ TPr ßhPvr \jVe ßmVo UJPuhJ K\~JPT oMÜ TPr \jVPjr oPiq KlKrP~ @jPmÇ - ßk´x KmùK¬

ßTJKa aJTJr uãqoJ©J KjP~ ZJfT CkP\uJ FcáPTvj asJˆ ACPT'r pJ©J ÊÀ

Vf 11 ßxP¡’r oñumJr oJrTJ\Mu CuMo u¥Pj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo mJÄuJPhv Fr Ijqfo CkPhÓJ, vJ~UMu AxuJo oJhJjL ry.'r Fr KmKvÓ UuLlJ, k´UqJf @PuPo ÆLj, @uäJoJ vJ~U ßjJoJj ry.'r AP∂TJPu \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPT u¥j oyJjVPrr CPhqJPV FT ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç u¥j oyJjVPrr xy xnJkKf oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh Fr xnJkKfPfô S u¥j oyJjVr \Ko~Pfr ßxPâaJrL oJSuJjJ vJoZáu @uo KT~JokMrLr kKrYJujJ~ ßhJ~J oJyKlPu IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoh,xy xnJkKf oJSuJjJ @»Mu oK\h, ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoh, xy ßas\JrJr oMlKf oMfJKyr Kx¨LT,IKlx xŒJhT oJSuJjJ lUÀ¨Lj KmvõjJgL, u¥j oyJjVPrr xJÄWbKjT xŒJhT ‰x~h Kr~J\ @yoh,Pas\JrJr yJlL\ oJSuJjJ rvLh @yohÇ FKhPT @VJoL 16 ßxP¡’r rKmmJr KmTJu 6 WKaTJr xo~ kNmt u¥Pjr ßlJctPÛJ~Jr oxK\Ph \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr CPhqJPV @P~JK\f

020 7041 9494

nJrPfr ˝JiLjfJ @PªJuPjr IV´PxjJ ,\Ko~Pf CuJoJP~ KyPªr xJPmT xnJkKf vJ~UMu AxuJo xJK~qh ÉxJAj @yoh oJhJjL ry. ˝rPe ÍvJ~UMu AxuJo TjlJPr¿" IjMKÔf yPmÇ TjlJPrP¿ k´iJj IKfKgr mÜmq rJUPmj oJSuJjJ xJK~qh oJyoMh oJhJjLÇ FZJzJS mOPaPjr vLwt CuJoJ oJvJP~U, rJ\QjKfT S TKoCKjKa ßjfímOª @PuJYjJ~ IÄv V´ye TrPmjÇ ‰mbPT ßxKojJr xlPur uãq KmKnjú TotxNKY V´ye TrJ y~ FmÄ xmtJÕT xlu TrJr \jq xTPur k´Kf ChJfô @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

ZJfPTr KvãJ xŒsxJre S oJPjJjú~Pjr uPãq pMÜrJ\q k´mJxL ZJfTmJxLr CPhqJPV Vf 22 \JjM~JrL ßgPT ÊÀ y~ ßjaS~JKTtÄ IKiPmvjÇ xÄVbPjr CPhqJPV Vf 10 ßxP¡’r jgtJŒaj vyPrr Fj@rKm ßx≤JPr FT ßTJKa aJTJr k´JgKoT uãqoJ©J KjP~ asJPˆr TJptâo IKYPrA ÊÀ TrPf xmJA xÄT·m≠ yjÇ xoJ\ ßxmT @uyJ\õ \JoJu CK¨j oT¨MZ @uL, oûm @uL ß\Kk'r kKrYJujJ~ IKiPmvj ÊÀ y~Ç FPf kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj F Km Fo mJP~K\hÇ KmKnjú vyr ßgPT @Vf ßjfímOª asJPˆr krmfLt TJptâo KjP~ mÜmq rJPUj @ymJm Ko~J (Im:kMKuv A¿PkÖr), xoJ\ ßxmT @»Mr rCl, mqmxJ~L @»Mu mvr, @lxr UJj, mqmxJ~L Cor @uL, TJCK¿uJr ACxMl Ko~J, @»Mu yJKTo, F Km Fo mJ~K\h, ßoJ: @»Mu TJuJo, @»Mu TJKhr, oBj CK¨j, @»Mu oK\h ZoLr, ßoJ: rKlT CK¨j, TJCK¿uJr @K\\Mr ryoJj, TJCK¿uJr jJyJr ßmVo, AZrJm

@uL, xMPyu Ko~J, fJPum @uL, @lPrJ\ @uL (ZJh Ko~J), xJPmT ßY~JroqJj vJy @»Mu VKe, @mÀZ @uL fAoMZ, FohJhMr ryoJj, oMKyh Ko~J, ßoJ: mKvr @yoh, ßoJ: jNr CK¨j, ßoJ: FohJhMu yT, \MPmr CK¨j lUr, TJoÀu AxuJo, oZKær @uL, ßoJ: ßoJvJKyh @uL, @»Mu oJKuT TáKa, Z~láu @uo xMKl~Jj, TJ\L lP~\ @yoh, xmM\ Ko~J, ßoJ: jK\r CK¨j, ßoJ:oK\r CK¨j, ßoJ: Khumr @uL, TJ\L ÀPyu,mqJKrˆJr vJy KoZmJCr ryoJj S ßoJ: ZJjJSr @uL TP~Z k´oMUÇ xnJ~ xmt xÿKfâPo 31 xhxq KmKvÓ FTKa S~JKTtÄ TKoKa Vbj TrJ y~Ç asJPˆr kKrKi Km˜JPrr uPãq pMÜrJP\q mz mz vyPr ßjaS~JKTtÄ xnJ @P~J\j Trf: k´mJxL ZJfTmJxL xPYfj oyuPT xŒOÜ TPr xTPur xojõP~ xJÄKmiJKjTnJPm kMetJñ TKoKa Vbj TrJr kNmt kpt∂ CÜ S~JKTtÄ TKoKa TJ\ YJKuP~ pJPmÇ k´PfqT asJKˆ 3 mZr ßo~JPh FT yJ\Jr kJC¥ xrJxKr xJmxKâkvj k´hJj TrPmjÇ

@VJoL 31 IPÖJmPrr oPiq asJPˆr FTJP≤ 5 vf kJC¥ TPr k´hJj Trf 2019AÄ FmÄ 2020AÄ Fr oPiq pgJâPo 250 kJC¥ TPr k´hJj TrPmjÇ AòJ TrPu FTTJuLj FTyJ\Jr kJC¥ 31 IPÖJmr 2018AÄ Fr oPiq k´hJj TrPf kJrPmjÇ asJPˆr @KgtT UJfxoOK≠r uPãq xJÄKmiJKjTnJPm KmKnjú k≠Kf V´yj TrJ yPmÇ FZJzJ @VJoL 11 jPn’r 2018 u¥Pj asJPˆr krmfLt IKiPmvj TrJr Kx≠J∂ VOyLf y~Ç ßvwkptJP~ UJmJr kKrPmvj TrJ y~Ç @Vf xTPur kã ßgPT @P~J\TPhr KmPvw TPr TJCK¿ur ACxMl Ko~J, @»Mu yJKTo, F Km Fo mJP~K\h, @»Mu TJuJo, oBj CK¨j, @»Mu TJKhr, vrLl CK¨j, @»Mu oK\h ZoLr xy ˙JjL~ APuTasKjT KoKc~J KrPkJatJr A @A ßYRiMrL vJoLo FmÄ Fo F lJ•Jy ßYRiMrL l~xu xy jgtJŒaPj mxmJxrf ZJfT k´mJxL xmJAPT xyPpJKVfJr \jq ijqmJh ùJkj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬


mAPouJ xÄUqJ ÇÇ AxMq 2096 ÇÇ kOÔJ 15 21 - 27 September 2018

KmPuPf mJÄuJ mAPouJ S xJÄÛíKfT

Iuïre ● ßr\M~Jj oJr∆l

xKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwh

IfLf, mftoJj S IJoJPhr k´fqJvJ lJ r∆ T IJ y Po h kanëKo xKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwh (ACPT) oNuf KmuJPfr KmKnjú xJKyfq S xJÄÛíKfT xÄVbjèPuJr xKÿKuf „kÇ KmuJPfr mJÄuJ xJKyfq S xJÄÛíKfT TotTJP§r oPiq GTq S ßxfámºj rYjJ TPr FA mÉ\JKfT xoJP\ mJÄuJ xJKyfq S xÄÛíKfr k´YJr S k´xJrPT @PrJ ßmVmJj TrPf FA xÄVbPjr \jìÇ F uPã 2009 xJPu Vbj TrJ y~ k´go @ymJ~T TKoKaÇ kPr, ChLYL, xÄyKf xJKyfq kKrwh, oÉ~J @atx, ßoRKuT @atx AfqJKh xÄVbPjr xhxqPhr KjP~ VKbf TKoKa xÄVbjKar jJoTre TPr, ÈxKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwh, pMÜrJ\q'Ç krmfLt TJPu FKar xPñ pMÜ y~, Kmvõ xJKyfqPTªs, TKmfJ kKrwh, KxfJr KlCvj, fJjkMrJ, v»kJb, fífL~ iJrJ, oNuiJrJ, APoJyJTt AfqJKh xÄVbjèPuJÇ mAPouJr xNYjJ: mJÄuJ FTJPcKo mAPouJ 2010: FKa VbPjr kr krA 2010 xJPur 11, 12 S 13 \MuJA kNmt u¥Pjr msJKc @at ßx≤JPr @P~J\j TrJ y~ Kfj KhjmqJkL ÈmJÄuJ FTJPcKo mAPouJ S xJÄÛíKfT C“xm'Ç FA ßouJ S C“xmPT ßTªs TPr @P~J\j TrJ y~ ˝rKYf TKmfJ kJb, @mOKf, VJj, k´mºkJb AfqJKh KmKnjú Kmw~Ç ÈxKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwh, pMÜrJP\q'r @P~J\Pj FmÄ u¥jxy ßVJaJ KmuJPfr xJKyfq S xJÄÛíKfTTKotPhr kOÔPkJwTfJ~ IjMKÔf mAPouJ S xJÄÛíKfT C“xPm ßpJV KhPf mJÄuJPhv ßgPT @Pxj mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJjÇ CPÆJij TPr xJKyKfqT-xJÄmJKhT S TuJKoˆ @»Mu VJllJr ßYRiMrLÇ ßouJ~ mJÄuJ FTJPcKor kJvJkJKv IÄvV´ye TPr UqJKfoJj k´TJvjJ k´KfÔJj ÈAfqJKh V´∫ k´TJv' FmÄ FKar TetiJr \KyÀu AxuJo \MP~uÇ Fr kr ßgPT xKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwPhr @P~J\Pj k´Kf mZr u¥Pj ÈmJÄuJ FTJPcKo mAPouJ S xJÄÛíKfT C“xm' IjMKÔf yPòÇ mJÄuJ FTJPcKo k´mJxL ßuUT kMrÛJr 2011 xJPu ÈmJÄuJ FTJPcKo mAPouJ S xJÄÛíKfT C“xm' IjMKÔf y~ 17, 18 S 19 ßxP¡’rÇ FA ßouJPT ßTªs TPr mJÄuJ FTJPcKo FTKa pMVJ∂TJrL k´hPãk KZu, ÈmJÄuJ FTJPcKor k´mJxL ßuUT kMrÛJr'-Fr k´mftjÇ ßxmZr kNmt u¥Pjr msJKc @at ßx≤JPr IjMKÔf mAPouJr CPÆJij TPrj mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ krrJÓsoπL cJ. hLkM oKj FmÄ ßvw KhPj CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~

fJrJ @oJPhrPT xJKmtT xJyJpq S xyPpJKVfJr @võJx ßhj FmÄ krJovt ßhj ßp, ßouJ~ @oJPhr KmuJPfr mJXJKu TKoCKjKar TJPrJ jJPo ßTJPjJ kMrÛJPrr k´mftj TrJ pJ~ KT jJ, Kmw~Ka KmPmYjJ~ rJUPfÇ fJPhr k´˜JPmr k´Kf xÿJj \JjJPf KVP~A F mZr @orJ KmKvÓ xJÄmJKhT, xoJ\ToLt, xÄVbT S rJ\jLKfKmh fJxJ¨MT @yoPhr jJPo ÈfJxJ¨MT @yoh kMrÛJr', FmÄ ˝JiLjfJ kMrÛJrk´J¬ KmKvÓ ßuUTxJÄmJKhT, ˝JiLjfJpMP≠ KmuJfmJxLPhr nëKoTJ KjP~ KuKUf k´go V´∫xy k´J~ IitvfJKiT V´P∫r ßuUT @»Mu oKfPjr jJPo È@»Mu oKfj xJKyfq kMrÛJr' k´mftPjr Kx≠J∂ KjAÇ IgtoπL @mMu oJu @»Mu oMKyfÇ IjMÔJPj ÈmJÄuJ FTJPcKo k´mJxL ßuUT kMrÛJr' k´J¬ mqKÜ KyPxPm TKm, TgJ xJKyKfqT TJPhr oJyoMPhr jJo ßWJweJ TrJ y~Ç FZJzJ mJÄuJ FTJPcKor ßlPuJKvk uJn TPrj ßuUT-xJÄmJKhT jMÀu AxuJoÇ xnJ~ mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJj ßWJweJ TPrj, KfKj fJr TotTJuLj ÈKmuJPf mJXJKur xJKyfq S xÄÛíKf YYtJ' FmÄ ÈKmuJPf mJXJKu IKnmJxj' KjP~ hMKa V´∫ k´TJv TrPf YJjÇ ßx\jq KfKj CkK˙f ßuUTPhr TJPZ kJ∏áKuKkS @ymJj TPrjÇ ßWJweJKa CkK˙f mJXJKu ßuUT-xJÄmJKhT-xJKyKfqTPhr CöLKmf TPr ßfJPuÇ

2012 xJPu FA mAPouJ S xJÄÛíKfT C“xm IjMKÔf y~ 8 S 9 \MuJA @mJrS kNmt u¥Pjr msJKc @Kat ßx≤JPr, FmÄ 10 \MuJA ÈßyJ~JaYqJku @AKc~J ߈Jr' uJAPmsKrPfÇ mJÄuJPhv ßgPT IKfKg yP~ FPxKZPuj mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJj FmÄ u¥j ßgPT ßpJV ßhj oJAPTu S rmLªsjJPgr KmUqJf IjMmJhT IiqJkT ACKu~Jo ßrKcKYÇ ßx mZr TKmfJ S TgJxJKyPfq ÈmJÄuJ FTJPcKo k´mJxL xJKyfqkMrÛJr' kJj, ∏ oJxMh @yoh S xJPuyJ ßYRiMrLÇ 2013 xJPur mAPouJ IjMKÔf y~ 15 S 16 \Mj kNmt u¥Pjr msJKc @at ßx≤JPr FmÄ xoJkjL IjMÔJj y~ 20 \Mj ßyJ~JAaYqJku ßrJc˙ @AKc~J ߈JPrÇ mAPouJ CPÆJij TPrj mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ xÄÛíKfoπL @mMu TJuJo @\JhÇ ßouJ~ ßpJV KhPf mJÄuJPhv ßgPT @Pxj mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJj, Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr KvãJ xKYm TKm TJoJu ßYRiMrL S mJÄuJ IqJTJPcKor cJAPrÖr vJKyhJ UJfájÇ ßx mZr ACPrJPkr Kfj\j ßuUTA fJPhr Kj\ Kj\ ßãP© VPmweJ~TPotr \jq ÈmJÄuJ FTJPcKo k´mJxL ßuUT kMrÛJr' kJjÇ FrJ KZPuj, ∏ u¥jmJxL ßuUT-xJÄmJKhT AxyJT TJ\u, ßuUT-VPmwT lJÀT @yoh FmÄ \JotJjmJxL KmùJj-VPmwT ßuUT c. ßVJuJo @mM \JTJKr~JÇ mJÄuJ FTJPcKo k´mJxL ßuUT kMrÛJr ßgPT ‰x~h S~JuLCuäJy kMrÛJr 2013 xJPu ÈmJÄuJ FTJPcKor k´mJxL ßuUT kMrÛJPr', Èk´mJxL' v»Ka KjP~ TP~T\j ßuUT k´vú fáPujÇ fJPhr pMKÜ KZu, Èk´mJxL' TgJKa ÆJrJ KmPhPv Im˙Jjrf ßuUTPhr @uJhJ TPr ßhUJ yPòÇ AfqJKh AfqJKhÇ kKreJPo 2014 xJPu kMrÛJrKar jJo kKrmftj TPr rJUJ y~ ÈmJÄuJ FTJPcKo ‰x~h S~JKuCuäJy kMrÛJr'Ç ßxmZr mAPouJ S xJÄÛíKfT C“xm IjMKÔf y~ 5-7A KcPx’r kNmt u¥Pjr ßV´Jn ßrJc˙, hq @at ßkKnKu~JPjÇ CPÆJij TPrj Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ xJÄÛíKfToπL @xJhMöJoJj jMrÇ KmPvw IKfKg KZPuj mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJj S xJÄmJKhTTuJKoˆ @»Mu VJllJr ßYRiMrLÇ dJTJ ßgPT IÄvV´ye TPrj: ùJj S xO\jvLu k´TJvjLr kPãq: @VJoL k´TJvjL, Ijqk´TJv, oSuJ msJhJxt, kJP†rL S @yPoh kJmKuvJxtÇ xñLf kKrPmvj TPr: fkj ßYRiMrLÇ 7 KcPx’r 2015 xJPu \jq mJÄuJ IqJTJPcKo ‰x~h S~JKu CuäJy 18 kOÔJ~


mAPouJ xÄUqJ ÇÇ xMroJ xJKyfq xJoK~TL ÇÇ AxMq 2096 ÇÇ kOÔJ 15 21 - 27

16 - 17

September 2018

TjqJ-\J~J-\jjL S KmPjJhj KmnJV

IJxJh oJjúJj-Fr TKmfJ ÀoJuTJKyjL 05. pKhS k´fqy ßnJPr ÊÀ y~ \LKmTJr IväLu uzJA xoNy KmjJv ZJzJ \Lm\Pjì YëzJ∂ xû~ mPu KTZá jJA k´Y§ vLPfr rJf T’Pur kKrmPft ÀoJPur So @yJ TL jro vJK∂ ßpj FT Ij∂ KjKvr xõkúpJ©J TfaJ Kj”xñ yPu FTJ ßgPT FTJr xoMPhs ßcJmJ pJ~ ÀoJPur @PuJ VJP~ k´\JkKf CPz pJ~ kJPvr mJKzPfÇ 06. KTZá TL TrJr ßjA FT xPñ FTJKiT ßWJzJr ßxJ~JKr xyxJ yJKrP~ pJ~ aJuoJaJu xoP~r TKbj uJVJo IhOvq TJjúJr ±Kj ^etJ „Pk ßjPo @Px mMPTr VyLPj TL TPr uMKTP~ rJKU ÀoJPur jLu K\øJ Ixnq ˝nJm FfaJ TJPZA SPz fmM oPj y~ ßpJ\j ßpJ\j hNPr ßx FT IirJ kJKU Kjr˜r mPx @PZ ˝Pkúr UJÅYJ~Ç hJÅzJS jhLr \Pu K˙r KYP• KTZáãe kPr ^z CbPm oJK^ S oJuäJr hu ‰mbJ yJPf TP£ fáPu ßjPm ßvw VJj mz xJi \JPV \jìJ∂Pr ßTJKTPur @vJ KjP~ nJwJ KjP~ pJPT nJPuJmJKx fJPT ÊiM ßhPU ßhPU oPr ßpPf YJA ßp oJjMw oPr jJA ßk´KoPTr v´KoPTr Kjr∂r è¬ mJxjJ~ hJÅzJS ‰mvJUL yJS~J ÀoJPuPr xPñ jJS IvõJPrJyL TPrJÇ

07. WMKoP~ kzJr @PV k´KfrJPf kJb TKr ÀoJuTJKyjL Kjrãr ˝kúèPuJ KhjrJf xJrJãe ßTj fJzJ TPr @èPjr iotV´P∫ hê Tf Ilár∂ ßk´Por @~Jf TUjS mJ APò y~ kJj TKr IxJoJjq „Pkr oKhrJ KjmtJT AvJrJ nJwJ orJ VJPX ßaPj @Pj @vJr ß\J~Jr QmvJUL ^Pzr xPñ ojaJPT ßmÅPi rJPU fáoMu ßjvJ~

02. Kj”xñ hNr∂ oPj ÀoJPur láu ßlJPa @r ^Pr pJ~ ßT fJr KyxJm rJPU ßT fJPT TáKzP~ rJUPm YáPur ßmhLPf \ñPur \∂áèPuJ oJjPmr xPñ fJr ojLwJPT UJ~ jJrLKvÊ IKVúhê \jkPh IKmrJo IvJK∂r hJPjJ jJKVjL jhLr ßdCP~ leJ fáPu V´Jx TPr ÀoJPur WMo fmMS @vJr fKr ßmP~ pJ~ k´\Pjìr xJyxL jJKmTÇ

08. FTKhj yJPfr oMPbJ~ mqmÂf IPjT ÀoJu KZu fJr xPñ VäJx nKft CjìJhjJ KTZá hJKo @r KTZá x˜J kKm© muJ KT pJPm TJPT mPu kKm©fJ @r TJPT UJÅKa vrLPr fUj KZu v´JmPer nrJ jhL CgJu kJgJu FUj \JPV jJ @r xoP~r fLrnJXJ FA TîJ∂ jhL CPkãJ TKr jJ fmM ÀoJPur xMYfár xMVºL xÄPTf

03. IK˙r ˝Pkúr kJP~ IKmrJo ßmP\ pJ~ \Pur jNkMr oÀPT \KzP~ iPr FTJ mÉ rPX Cuñ mx∂ jJPY : yJ&S~Jr mJKz KVP~ ßhKU yJS~J mPx @PZ xMªPrr ßYJPU IPmuJ~ jfáj ßk´Por yJPa ßx @oJPT xPñ KjP~ pJPm pfA Tá~JvJ fJr IÊn mmtr gJmJ yJPj QmvJUL ßouJ~ jfáj ÀoJu KhP~ F mMPT TáKzP~ ßjm mxP∂r ßvw I˜rJV

09. pUj láKrP~ @Px vrLPrr jJYJjJKY xm YJS~J kJS~J fUj TL TPr TKm ÀoJPur cJT ÊPj YJÅPhr SuJPj oMU WPw k´JfqKyT náPu pJ~ xÄxJPrr Kj~o-TJjMj Ij∂ ßjvJr aJPj CPz pJ~ uMxJTJ~ kJKuP~ ßmzJPjJ ßpRmPjr ˛OKfo~ \LmPjr \Let WPr k´LKfr k´yPr FfaJ TJjúJr ßdC TL TPr ßp ßYPk rJKU ˛OKfr kJgPr

04. WKzr Kmwjú ßYJPU IkrJ¤ UMPu ßh~ rPXr \JjJuJ ÀoJPur láukJkKz CPz @Px \MPz mPx ÂhP~r ßTJPw mx∂ ßfJoJr @PuJ IºTJPr TL TPr ßp ÀoJu SzJ~ fJ pKh oPjr kJKU mPj KVP~ FTmJr UMÅP\ kJ~ fPm ßk´KoT yJrJPjJ kg KlPr kJPm KjxPVtr ßjvJr YNPzJ~ @TJv oJKaPf ßjPo mMPT oJPU ÀoJPur ryxqKjKUu

10. ßTC KT FUj @r nJPuJPmPx YJw TPr IPkãJr \Ko FfaJ KjÔár ßTj \jJrPeq è¬kPg pJr @jJPVJjJ ßTC KT Foj ßjA pJr yJf iPr y~PfJ mJ ßkPf kJKr IQgA xoMhsfPu kPz gJTJ \LmPjr ßvw TJjJTKz xKht KTÄmJ TJo\Pr ÀoJPur Vº ÊÅPT Kj\tj ßaKmPu kPz @PZ kKrfqÜ ßoJo IºTJPr ßT fJPT \ôJuJPm Ç

ÈmJÄuJ xJKyfq kKrwh'-Fr f•ôJmiJPj FTmJr mA ßouJ yP~KZu pJPT muJ pJ~ V´∫ C“xmÇ ßmv nJPuJ ßuPVKZu ßx V´∫ C“xmÇ Frkr mAk© KjP~ mAPouJ pJPT mPu Kj~Kof, y~KjÇ KT∂á Vf 2010 xJu ßgPT TP~T mZr yPuJ u§Pj Kj~KofnJPm mAPouJ yPòÇ mJÄuJ FTPcKor oyJkKrYJuT vJoxMöJoJj UJj mAPouJr k´iJj kOÔPkJwTÇ @P~J\T KyPxPm Fr xPñ @PZ KmsPaPjr ÈxKÿKuf xJÄÛíKfT xJÄÛíKfT kKrwh (ACPT)'Ç ßmv nJPuJ uJPV KmsPaPjr mAPouJÇ

ßr \M ~J j oJ À l

F ßT Fo @ »M uäJ y

IfuJ∂

ZJ~J

ßu cL F j F ßYR iM rL Â Kh

@oJr oPiq @Ko, xJPg TáKz\jÇ

oJKar @uKorJ~ xJK\P~ rJUJr hOvqèPuJ cLkKl∑\ ßgPT ßjPo FPu, fLms ojUJrJPkrJ ßUJÅ\Pf gJPT IhOvq k´˙JmèPuJÇ

Kk´~ @hr

fJyPu oOfáqA KT ZJ~Jr kJÅ\Pr ßnPX ßluJ ßxA S~Ju? ßpUJPj mqJKÜVf KTZá k´vú ã~ y~ mJrmJrÇ \jo \jo \ôPu pJS~J TîJ∂ xNpt, KjPn ßpPf ßpPf fJr hv@XáPu ∏ fáPu ßh~ KmPTuoJUJ KTZá oJ~JÇ ßp oJ~J ßoPU kJgPrr ßbJÅPa SPb, mMT-KYjKYj xMr; @r ßmJmJ ßYJPU mJr mJr KkZPu kPz Kk´~ xm oMUÇ

ßpKhj SP~ˆKoKjˆJr KmsP\r Ckr @oJr k´Je KlPr @xJr \Pjq IPkãJ~ hJÅKzP~ KZPu, KbT k´Je KlPr kJS~Jr krkrA @Ko @oJr Âh~-k´Je xmA ßfJoJ~ KhP~ KhP~KZuJo xŒ´hJj TJrPTr YgMKft KmnKÜPfÇ @r ßxKhjA mMP^KZ @xPu oJjMPwr xJPg oJjMPwr @fìJr Tf KouÇ KTZá K\KjPxr Ckr TUPjJ TUPjJ ßTJPjJ uK\T UJPa jJ ∏ ßpoj \Pjìr kr @orJ \JKjjJ ßT @oJPhr mJmJ, @r ßT @oJPhr oJ, mPzJPhr ßvUJPjJr Ckr KmvõJx TPr mJmJ-oJPT mJmJ/oJ cJKT, KT∂á TUPjJ KcFjF ßaˆ TrJr kPr mJmJ/oJ cJKT jJ fJr TJre SjJPhr nJPuJmJxJ~ mPzJ yPf KVP~A mMK^ ßp CjJrJA @oJPhr mJmJ/oJ, KmvõJx @r nJPuJmJxJ hMKaA FPT IPjqr xJPg KoPv @PZ ...

KmnJ\j ßvPw Cwr KhPj ßp TrPZ IjJKh k´˙Jj fJPr @r KTZáPfA ßYjJ yPuJ TAÇ fmM @oJr oPiq \u-IKVúr mJx Kkfu fJoJ~ IKYj KTjúrL ßrJ\ ß\PV SbJ ßmPu oJKa KYPjPZ krŒrJ FTKhj KbTA pJPm YPu APuJrJ~Ç

FnJPm FTKhj YPu pJS~J kPg ßjPo @Px \uÇ ßp \u KnK\P~ ßh~ IºTJrÇ ßx IºTJr IhOvqZJ~Jr ßhPy xJK\P~ rJPU KmKmi fJkoJ©JÇ

ßfJoJr oPiq fáKo xJPg TáKz\j KvPUPZJ KjfJ∂A ˝kúk´J¬ ùJj xy\ IjMTre ∏ oJjm oJjmLyLjÇ

Frkr, mOP∂r vÜ mºj KZÅPz ßp ßmJÅaJ, mOKˆr \Pu VzJPf VzJPf ZáPa pJPm mPu k´˜Mf y~, VPftr oMPUÇ ßx VPft G ZJ~JrJ TPr k´KfPrJiÇ ßp k´KfPrJPi @orJ, @mJr kPz ßjA @PrJ FTmJr; ˝·Po~JKh ßaPjK¿ FKV´Po≤Ç

ßfJoJr oPiq WOjJ, FTJ∂r ßk´o fJrmJPh xTuA KjP\rÇ @oJPhr KY∂JrJ BwJPe gJTáT ‰jEPf TÀT ÀPyr @rJijJ @fìPhsJPy KmmJVL yPu ÃPor kJgJPr ßnPmJ ßTC FTJ jA, @orJ xmJA FT yP~ @KZ KjoVú yP~ @oJPhr oPfJÇ

A rJ \ @ y Po h

@oJr IjMkK˙KfPf

@PrJ FTmJr FPxJ TKr kJj nJPmJjìJh yP~ TKr CóJre ßfJoJr oPiq @Ko @oJr oPiq fáKoÇ fáKo @Ko FTJ jA xJPg TáKz\j

C h ~ v ï r hM \t ~

@èj nKft \JyJ\ FT IÓJhvL xoMhshMKyfJ; Kkï-ˆsPmsKr \oJ TPr hLWt TPrZ ˜j-xoMh~ hMKjtmJr ßxsJPfr KmkrLPf fáKo KjKnP~ ßrPUZ @TJ–ãJr \uJ†Ku, CjìJh xNPptr TJPZ ˆJrcJÓ (T·jJjMnëKf) iJr TPr mOP∂r ßmyJuJ~ xJK\P~Z ÈKxKr~Jx' (Cöôufo fJrJ)Ç ∏ mJÅT ßgPT ßjPo pJS~J ßrKc~Jo käJPjax, FT xöJ-ZJ~Jr kJhPhPv Imxr KmuJx KuKUP~PZ mqJxJPitr kKrY~Ç mK¤nrJ TJojJr È@Au Il ßyJ~JAa' ßZPz VqJPZ xJf-xJfKa @èj nrJ \JyJ\Ç ßxA ßTJj xo~!

fáKo ßhUPf kJò @oJPT? FTaJ vNjq ßY~Jr ßgPT IjMkK˙Kf ßprTo ßhPU WaoJj mftoJjÇ fáKo ßhUPf kJò VP·r CPzJ\JyJ\ jJoPZ TKlr TJPk? fáKo ßar kJò TáKzP~ kJS~J @oJr IQmi ßYJU @Vˆ oJPxr ßrJPh ßkJzJ FTaJ ZáKrr oPfJj ßVÅPg ßluPZ ßfJoJPT? WMPwr aJTJr oPfJ Kjutö xo~ FAoJ© ßnPñ ßfJukJz TrPZ xm FKnKjC oJjMPwr IjqojÏ WrmJKz nJñPZ xvP» yJ\Jr yJ\Jr \JjJuJr TÅJY yJf fáPu gJoJPò YªsV´ye? ßar kJò? fáKo ßhUPf kJò @oJPT K˙r, FTJ @r nJrxJoqyLj? @oJr TKmfJr UJfJ~ ßTJPjJ Ináq™JPj mqmÂf aqJÄPTr oPfJ v» IkKrjJohvtL rÜkJf nJPuJPmPx kPz @PZÇ ßfJoJr CÀ ßmP~ jJoPZ ßoP~Phr vrLPrr KmùJjxÿf V´LÚTJuÇ fáKo ßhUPf kJò @oJPT? IjMkK˙Kf ßprTo ßhPU WaoJj mftoJj? fáKo mM^Pf kJrPZJ @oJPT

xJ Pu yJ ßYR iM rL

u§Pjr mAPouJ KmPuPfr mJÄuJ mAPouJ~ mÜmq rJUPZj oπL IJxJhMöJoJj jNr

KmsPaPj FPxKZuJo 1972 xJPur ßxP¡’r oJPxÇ @oJr ˝JoL \jJm ßfJlJöu ßyJPxj ßYRiMrLr xPñÇ CKj u¥j KmvõKmhqJuP~ kzJÊjJ TrmJr \jq ÛuJrKvk ßkP~KZPujÇ @r F ÛuJrKvk KZu kKrmJPrr xTuPT KjP~ @xJr ÛuJrKvkÇ @Ko fUj dJTJ KmvõKmhqJuP~ mJÄuJ KmnJPV kzJfJoÇ @KoS FT mZPrr ZáKa KjP~ fJr xPñ YPu @KxÇ xPñ @Px @oJr hMA ßZPuPoP~Ç fJrkr? CKj kJv TrPuj FmÄ KxKnu AK†Kj~Jr KyxJPm TJ\ ßkPujÇ

ßprTo ßTJPjJ ßyoP∂r Ireq ßmJP^ oJAPur kr oJAu ÊiMA ^rJkJfJr Km˜JrÇ

muPuj ∏ oJjMw Ic \m TrPf TrPf \Lmj TJaJ~Ç KmPhPv KjP\r kZPªr TJ\ T~\j kJ~? @Ko ßhPvS KxKnu AK†Kj~Jr @r FUJPjS TJ\ ßkuJo KxKnu AK†Kj~JPrrÇ KTZáKhj TJ\ TKrÇ fJrkr pJmÇ Foj Im˙J~ pJ y~ @\ pJA TJu pJA TrPf TrPf \Lmj ßTPa pJ~Ç @oJPhrS fJA yPuJÇ ßhPv hMPaJ mJÄuJ mA k´TJv TPr YPu FPxKZÇ FUJPjßxUJPj Kj~Kof ßuUJPuKU TKrÇ KmsPaPj FPx k´gPoA ßx

TJ\Ka ßVu mº yP~Ç TJre? pUj FUJPj @KZ TJ\ TrPf yPmÇ TJP\A k´gPo lqJÖKrPf, kPr IKlPx FmÄ xmPvPw ÛáPu TJ\ TPr Imxr V´ye TKrÇ ßuUJPuKU mºÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ kr kr kJÅY mZr @oJPT TJP\ ßrPU FTxo~ ßvw KYKb KhP~ muPuj ∏ FmJr jJ @KxPu YJTKr gJKTPm jJÇ ßVuJo jJÇ Kmv mZr ßTJj ßuUJPuKU yPuJ jJ, xm mº TPr mJKz TruJo, ßZPuPoP~ oJjMw TruJo, xÄxJPr KTZáaJ xJv´~

@Ko ßfJoJPT nJPuJmJKx S KmvõJx TKrÇ \JPjJ? @\ pUj nLwe mqgJ yKòPuJ, ßfJoJ~ FTaJ KYKb KuUPf mPxKZ FA TJrPeA ßp pJPf ßfJoJr xJPg @Ko KTZáaJ xo~ gJTPf kJKr FTJ.. FTJ ..! ÈmqgJ pUj IPjT fLms yPf gJPT fUj ßfJoJr nJPuJmJxJr ßTJKcj YJA; KfjPvJ V´Jo mPu pJPT' FaJ @\ mhPu KuUPf YJA; ÈmqgJ pUj Ixyq uJVPf gJPT fUj ßfJoJr nJPuJmJxJr AKkPcJrJu YJA FéKaso ßcJ\ mPu pJPTÇ' @òJ ÊPjJ; @\ 300 KlPa pJS~Jr xo~aJr TgJ UMm oPj yPò! @r FTaJ k´vú TrPf kJrPmJ? fáKo @oJ~ FPfJ nJPuJmJPxJ ßTj? AKf @KoÇ

jM x rJ f jJ Ky h

nrhMkMPr nrhMkMr FT n~Jmy xo~Ç F xo~ k´J~ YKuäPvr ßhS~JPu \ôu\ôu TPr láPa SPb yJKrP~ pJS~J ßnJPrr kuJfT v»jJoJ ∏ @Ko ßT? ßrJ\ mJKuPvr kJvmhPu ßp k´vú aákMx TPr yJKrP~ pJ~ ojkMTáPr, ßxaJA ßUJujuPY mhPu ßlPu TáPr TáPr ßUP~ ßlPu S~Jct KTÄmJ kJS~JrkP~P≤r Uaroar KmPuKf v»Ç oPj kJuJA kJuJA xMr fáPu

@juJoÇ KT∂á ßp TJP\ Kmou @jª KZu fJ ßVu mº yP~Ç @oJr @kj nNmPjr VJj fUj KjÀP≠vÇ Kmv mZr YPu ßVPZÇ FTKhj UJKu mJKzPf ybJ“ oPj yPuJ FTaá ßuUJPuKU TrPu ßToj y~Ç KT∂á ßuUJr ßaKmu ßY~Jr ßjAÇ fUj ToKkCaJr @PxKj \LmPjÇ TJP\A ßaKmu ßY~JPrr IctJr KhuJoÇ FTKa cs~JrS~JuJ kMrPeJ ßaKmu @r FTKa ßY~Jr ßTjJ yPuJÇ Frkr ßuUJPuKUÇ SoJ! F ßToj yP~PZ yJPfr ßuUJ? FT uJAj ßuUJr kr @r FT uJAj @xPf Ff ßhrL ßTj? ßuUJr ßx VKf ßVu ßTJgJ~? FAxm TrPf TrPf FTaJ ßZJa VP·r mA ‰fKr TruJoÇ jJo KhuJo ÈCÌfr k´kJPf'Ç @oJr mz nJA FTKa Kk´KaÄ ßk´x KTPjPZjÇ muPuj ∏ kJ§KuKk kJbJÇ @Ko mA TPr ßhmÇ ßmv nJPuJ TgJÇ mA yPu ßhUJPVu náPu náPu T≤KTf @oJr mAÇ pJA ßyJT ßx mA ßmr yPuJ CKjvPvJ jæA xJPuÇ @r dJTJ~ ßp hMPaJ mA k´TJKvf yP~KZu fJr FTKa 1967 @r FTKa 1970 xJPuÇ FTKa VP·r mA ÈpUj Kj”xñ' FmÄ IjqKa ÈxJKyfq k´xñ' k´mº xÄTujÇ kMPrJ Kmv mZr kr @r FTKa mA yPuJ ∏ ÈCÌfr k´kJPf', ßZJa VP·r xÄTujÇ k´gPo TP~TKa mA @oJr mz nJA TrPujÇ Frkr @orJ KbT TruJo kJmKuvJr mA TÀT, nJA jjÇ k´TJvT kJS~J ßVuÇ mA yPf gJTPuJÇ FUj @oJr mAFr xÄUqJ kÅ~wK¢Ç FA V· TrmJr oJPj KmPhPv pJrJ @PZj mA TrJ mJ ßuUJPuKUr mqJkJPr fJPhr xTPurA Foj V· @PZÇ @PV \Lmj fJrkr ßuUJPuKUÇ \Lmj xy\ j~ ßoJPaAÇ ‰mrL @myJS~J @r KmPhvL-\Lmj xmxo~ UMm xru nJPm YPu jJÇ pJPT \MPfJ ßxuJA ßgPT Y§LkJb TrPf y~ KfKj TUj KuUPmj? fmM ßuUJPuKU y~Ç FmÄ @Ko VPmtr xPñ muPf

kJKr IPjT nJPuJ nJPuJ mA KmsPaPj mPx ßuUJ yP~PZÇ FmÄ Khj Khj FA xÄUqJ mOK≠ ßkPf ÊÀ TPrPZÇ @Ko u§Pj FTKa mJÄuJ TJV\ \JjfJo fJr jJo È\jof'Ç FUj @PrJ TP~TKa mJÄuJ TJV\ È\joPfr' xPñ ßpJV KhP~PZÇ @PVA mPuKZ xJKyfqYYtJS @PVr ßYP~ IPjT ßmKv ß\JPrxMPr YuPZÇ xJKyfq k©kK©TJS IKj~KofnJPm k´TJv yP~PZÇ ÈKvTz' mJ Èv»kJPbr' TgJ oPj y~Ç ßvTz mº yP~PZÇ v»kJb mZPr FTKa ßmPrJ~Ç jJjJ krPm KmKnjú irPer xJKyfqkK©TJS kJKUr of cJjJ ßoPu @TJPvÇ jfáj mZr mJ FTáPv ßl∑ms∆~JKrPfÇ „kJ YâmfLt ßmv FTaá xMªr nJmjJ KjP~ kK©TJ TrPf ÊÀ TPrj, Kfj xÄUqJr kr @r ßTJj xÄUqJ yPuJ jJÇ Foj IPjT V· @PZ u§PjÇ pJrJ IPjT @vJ KjP~ ÊÀ TPrj fJrkr @r ßvw TrPf kJPrj jJÇ IPjPT KuUPZj pJPT muJ y~ nJPuJ ßuUJ, ßxAxm, FmÄ VPmweJioLt ojjvLu ßuUJS ßmv yP~PZÇ IPjT mAk© k´TJv yP~PZÇ ßmKvrnJV ßhv ßgPT ZJkJPjJ mAk©Ç fPm ßp mqJkJrKa ßfoj TPr y~Kj ßx mAPouJÇ ÈmJÄuJ xJKyfq kKrwh'-Fr f•ôJmiJPj FTmJr mA ßouJ yP~KZu pJPT muJ pJ~ V´∫ C“xmÇ ßmv nJPuJ ßuPVKZu ßx V´∫ C“xmÇ Frkr mAk© KjP~ mAPouJ pJPT mPu Kj~Kof, y~KjÇ KT∂á Vf 2010 xJu ßgPT TP~T mZr yPuJ u§Pj Kj~KofnJPm mAPouJ yPòÇ mJÄuJ FTPcKor oyJkKrYJuT vJoxMöJoJj UJj mAPouJr k´iJj kOÔPkJwTÇ @P~J\T KyPxPm Fr xPñ @PZ KmsPaPjr ÈxKÿKuf xJÄÛíKfT xJÄÛíKfT kKrwh (ACPT)'Ç ßmv nJPuJ uJPV KmsPaPjr mAPouJÇ Fr xPñ 2011 xJu ßgPT xJKyPfq ImhJPjr \jq k´mJxL xJKyKfqTPhr kMrÛOf TrJ yPòÇ jJo Èk´mJxL 18 kOÔJ~

ZuZuJ“ jJSP~ ßlrJr y~ IKlxmKª k´JeÇ FTaJ vJKz, KjkJa KjUJh fJÅPfr FTaJ vJKzr \Pjq oPjr cVJ~ KfrKfr TPr ßjPY pJ~ pfPj uJVJPjJ jUkJKuPvr oJuKTjÇ xmMP\ ßoJzJ YJufJr láu @r ßumMkJfJ~ nr TPr @Px oj CYJaPjr lroJjÇ CuaY§JPu oJfo fáPu yJS~J~ ßoPv wz TwJr VJj∏ FmJr fáA kJuJÇ F pπm“ pJKkf \Lmj ßgPT yJKrP~ pJ KauJ~, yJrJ fáA xoM¨MPr, KjPhjkPã fárJPV j~PfJ TJûPj, mJuMjhLPfÇ KˆPuPaJr lJÅT VPu CjìMU @Xáu UMÅ\Pf gJPT @ufJ rX, ßn\J jro FT KYuPf WJx\zJPjJ @rJoÇ nJKatPVJ KˆsPé @uk∞ oMhsJ~ yJf WMKrP~ oj oPjrA TJPj muPf gJPT ∏ ßTj ßr oj, fáA FUPjJ FUJPj? ßvõfKvKrPwr IK˙rjJoJ~ ßrJ¨MrVºL hMkMr @Å\uJ nPr fáPu ßh~ nJhMPr ßoPWr KlxKlxJKjÇ kJrPu FTmJPr KVP~ hM'yJf kMPr ßmÅPi ßlu \Lmj, mJÉPcJPrÇ y~jJ KTZáA, ÊiM oj \MPz ßjPo @xJ v»k´kJf \uk´kJf yP~ ^Pr pJ~, yJPfr CPfiJKkPbÇ

uM “ lá u ßyJ Px j

@Ki ßpRKVT ßfJoJr oJKfi aJKÛÄ oj @oJr xru ‰rKUT ßk´o YJfJPu CjìMU cJjJ ^JkaJ~ TPkJfL cJjJr ßoW hNr ßgPT fáKo v» vPr TávuL ßZJÅ~J~ oJPrJ k´KfmJhyLj oPr pJPmJ ß\Pj y∂J yPòJ @PrJ kJKUr oPfJj jPrJo yJPf kJuT ßZJÅ~J~ cJPuJ k´JeyrJ ßxA IoOf ßpPjJ orPe KouPm @PuJ

‰x ~ h A T mJ u

Cöôu fJrJ oPjr @TJPv hLkqoJj KZu FTKaoJ© fJrJ, ßx fJrJ @r Tná ßp ßhPm jJ-PTJ xJzJ! rJf-hMkMPr ybJ“ TPr KjPn ßVu fJr @PuJ, Höôuq KmuJP~ KmuJP~ ßx ßp yP~KZu m` TJPuJÇ IPjT I-fJrJ yPuJ ßp fJrJ fJÅrA ßZJÅ~J~, jmqfJrJrJ ßTJPjJ lárxPf KT fJ ßnPm kJ~? oJgJr Ckr @TJv KZu, KZu FTKa Cöôu fJrJ, @TJv nJXPu, fJrJ yJrJPu yPmJA ßfJ KhPvyJrJ! ßx fJrJr Ee kJrPmJ jJ ßvJKiPf \JKj Tná, fJA fJÅr TuqJe oJKX ÊiM ßfJoJr TJPZ ksnM!

‰x ~ h oJ xM o

rJPfr @ftjJh ßnJr @xPm mPu IPkãJ~ gJKT k´yr èKe FTaJr kr FTaJ YPªsr VKfKmKiaJS ßhKU IPkïJ~, TUj ßxaJ fKuP~ pJPm IfPuÇ xo~aJ ßTj ßpj goPT hÅJKzP~ @PZ oPj y~ Yá’TL~ CØa @Twte ÊiM aJjPZA KkZPj kM mPj láuèPuJS ^Pr ßVPZ @PuJ @ÅiJKrr oPiq K^ÅK^ ßkJTJr cJT ÊjPf Ixyq uJVPZ ßoJyV´P˙r oPfJ KmKzPf xMUaJj aJjKZ vsLyLj rJPf ßk´KoTJr mJâmºjaJS m` IKk´~ oPj yPò FUjÇ Kj~Por ßmzJ\JPu mªL xo~ k´KfKj~fA ãá… TrPZ mMPTr ßnfr \oJPjJ IxKyÌáfJ ßxA TPm ßdPu KhP~KZ TJhJ~Ç rJf ßgPT rJPfA yÅJaKZ @Ko \JKj jJ, F rJPfr ßvw ßTJgJ~?


18

xMroJ xJKyfq xJoK~TL, mAPouJ xÄUqJ

21 - 27 September 2018

IfLf, mftoJj S IJoJPhr k´fqJvJ khTk´¬Phr jJo ßWJweJ TPrj mJÄuJ IqJTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJjÇ kMrÛJrk´J¬rJ KZPuj TJjJcJmJxL ‰x~h ATmJu S ATmJu yJxJjÇ 2015 xJPu mJÄuJ FTJPcKor mAPouJ S xJÄÛíKfT C“xm IjMKÔf y~ kNmt u¥Pj ToJKvt~Ju Kˆsa˙ @oJjJy ßx≤JPrÇ 15-17 IPÖJmr, KfjKhjmqJkL IjMÔJPjr CPÆJij TPr Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr xÄÛíKfT oπL @xJhMöJoJj jNr S KmPvw IKfKg KZPuj mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJjÇ F mZr ‰x~h S~JKuCuäJy kMrÛJr uJn TPrj, lrJKx ßuUT S k´Plxr IqJPoKraJx, ßl∑û n¢JYJpt FmÄ TgJxJKyKfqT o†M AxuJo (‰x~h o†MÀu AxuJo)Ç ÈmJÄuJ FTJPcKo mAPouJ' ßgPT ÈmJÄuJPhv mAPouJ, xJKyfq S xJÄÛíKfT C“xm' 2016 xJPu Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJr mKyKmtPvõ mJÄuJ xJKyfq S xÄÛíKfPT ßfJPu irPf ÈmJÄuJ FTJPcKo mAPouJ'r jJoTre TrJ y~, ÈmJÄuJPhv mAPouJ, xJKyfq S xJÄÛíKfT C“xm'Ç fJA 2016 xJPu Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr xÄÛíKfKmw~T oπeJuP~r f•ôJmiJPj, ÈxKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwh, pMÜrJ\q'; mJÄuJ FTJPcKo, dJTJ; S \JfL~ V´∫PTªs, dJTJ-Fr CPhqJPV, FmÄ ÈùJj S xO\jvLu k´TJvjJ xKoKf', dJTJ-Fr xyPpJKVfJ~ F ßouJ IjMKÔf y~Ç ßouJ~ IÄvV´ye TPr ∏ mJÄuJ FTJPcKo, \JfL~ V´∫PTªs, Ijqk´TJv, oSuJ msJhJxt, @VJoL k´TJvjL, @yoh kJmKuKvÄ yJCx, kJP†rL kJmKuPTvj, TgJk´TJv FmÄ AfqJKh V´∫ k´TJv, dJTJÇ FZJzJS KmuJPfr ßuUTPhr mA KjP~ KZu @uJhJ ˆuÇ ßouJ CPÆJij TPrj oJjjL~ k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL TKm oJymMmu M @uo vJKTuÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ∏ \JfL~ V´∫PTPªsr kKrYJuT Fo @UfJÀöJoJj ÈùJj S xO\jvLu k´TJvjJ xKoKf'r xnJkKf FmÄ @VJoL k´TJvjLr ˝fôJiLTJrL SxoJj VKe k´oUM Ç KÆfL~ Khj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr oJjjL~ nJrk´J¬ yJATKovjJr UªTJr Fo fJuyJÇ ßx mZr ‰x~h S~JuLCuäJy kMrÛJr uJn TPrj ∏ TKm vJoLo @\Jh S jJ\oNj ßjxJ Kk~JrLÇ mAPouJ ßgPT xrTJKr kOÔPkJwTfJ k´fqJyJr 2016 xJPu @mJrS ßouJ~ IKj~o-Imqm˙JkjJ KjP~ ùJj S xO\jvLu k´TJvjJ xKoKfr TotTftJVe TKoKar KmÀP≠ IKnPpJV fáPujÇ ßouJ~ @Vf k´iJj IKfKg KjP\S Imqm˙JkjJ ßhPU yfJvJ k´TJv TPrjÇ kKreJPo 2017 xJPu mJÄuJPhv xrTJr ßouJr kOÔPkJwTfJ ßgPT Kmrf gJPTjÇ fPm F xo~ mZr mJÄuJ FTJPcKo ‰x~h S~JuLCuäJy kMrÛJr uJn TPrj KmuJfmJxL TKm oMK\m AroÇ 2017 xJPur 23 \JjM~JKr KjmtJYPjr oJiqPo xKÿKuf xJÄÛíKfT kKrwPhr jfáj TKoKa VKbf y~Ç jmKjmtJKYf TKoKar TotTftJVe ßouJr GKfyq KlKrP~ @jPf 2018 xJPur 18 oJYt, mñmºá mAPouJ ßvPw, ßouJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm @Vf mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ xÄÛíKfKmw~T oπL \jJm @xJhMöJoJj jMr FmÄ ùJj S xO\jvLu k´TJvjJ xKoKfr TotTftJPhr xPñ @jMÔJKjTnJPm ßhUJ TPrjÇ fUj oJjjL~ oπL oPyJh~ mPuj ßp, ßouJ~ mJr mJr Imqm˙JkjJ S IKj~Por TJrPe, oJjjL~ k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL TKm oJymMmu M @uo vJKTu fJr TJPZ FAoPot KrPkJat TPrPZj ßp, FA xÄVbjPT @mJr ßouJ TrPf ßh~J yPu KfKj k´iJjoπLr TJPZ KrPkJat TrPmjÇ TJre, FnJPm xrTJKr aJTJ IkY~ TrJPT k´v~´ ßh~J pJ~ jJÇ KfKj @oJPhrPT mñmºá mAPouJr xPñ pMÜ yP~ TJ\ TrJr @ymJj \JjJjÇ KT∂á kKrwh TotTftJPhr hJKm KZu KmuJPf KjhtuL~nJPm F irPer FTKa ßouJr k´P~J\j rP~PZÇ ßvw kpt∂ TKoKar TotTftJPhr IjMPrJPi xrTJPrr KmPvw KmPmYjJr \jq FTKa @Pmhj kJbJPf KjPhtvjJ ßhjÇ oJjjL~ oπL oPyJhP~r @võJPxr kKrPkKãPf @orJ @oJPhr k´iJj CkPhÓJ @»Mu VJllJr ßYRiMrLr xMkJKrvk© xy @Pmhjk© ßk´re TKrÇ KT∂á ßTJPjJ C•r jJ kJS~J~, 2018 xJPur 18 oJYt, mñmºá mAPouJr xo~ @mJrS oπL oPyJhP~r xPñ ßhUJ TKrÇ oπL oPyJhP~r xPñ fUj CkK˙f KZPuj mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT k´Plxr vJoxMöJoJj UJjÇ fJrJ fUj @oJPhr \JjJj ßp, u¥Pj ÈmJÄuJPhv mAPouJ, xJKyfq S xJÄÛíKfT C“xm' ChpJkjKmwP~ fJr oπeJu~ jLKfVfnJPm Kx≠J∂ KjP~PZjÇ fJrJ @oJPhrPT ßouJr mJP\Par \jq oπeJu~ mrJmPr FTKa k´P\Ö kJbJmJrS \jq krJovt ßhjÇ ßxA ßoJfJPmT @orJ @oJPhr k´iJj CkPhÓJxy IjqJjq CkPhÓJPhr krJovt KjP~ k´P\Ö kJbJAÇ mJÄuJ FTJPcKo FmÄ xO\jvLu k´TJvjJ xKoKfPTS TKk KhAÇ xrTJr ßouJ~ kOÔPkJwTfJ TrPm F UmrKa kJS~Jr kr jLrPm WJkKa ßoPr

mPx gJTJ FTKa ˝JgtPjõwL Yâ ßouJPT mJjYJu TrJr \jq f“kr yP~ SPbÇ SKhPT, ßouJr mJP\a pUj k´J~ YëzJ∂ kptJP~ fUj oJjjL~ xÄÛíKfoπL oPyJh~ @oJPhr k´KfKjKir xPñ ‰mbPT \JjJj ßp, u¥j ßgPT @PrTKa V´∆k mAPouJr \jq mJP\a ßYP~ @Pmhj TPrPZÇ FnJPm huJhKu yPu ßouJr \jq mJP\a mrJ¨ x÷m j~Ç fPm KfKj @VJoL mZr KTZá TrJ pJ~ KTjJ fJ ßnPm ßhUPmj mPuS @võJx ßhjÇ mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT oPyJh~S KbT FTA TgJ IKnof mqÜ TPr, mPuj ∏ huJhKuPf @orJ ßjAÇ xÿKufnJPm ßouJ jJ TrPu mJÄuJ FTJPcKor kPã ßouJ~ IÄvV´ye x÷m j~Ç ßoJaTgJ, FTKa ˝JgtJPjõwL oyPur YâJP∂r TJrPeA FA GKfyqmJyL ßouJKa KjP~ jJjJ KÆiJƪô ‰fKr ymJr oiqKhP~ 2018 xJPu xrTJKr kOÔPkJwTfJ @orJ kJAKjÇ ßouJ~ mJXJKu TKoCKar kOÔPkJwTfJ F mZr xJoK~TnJPm ßouJ~ mJÄuJPhv xrTJPrr xrTJKr fyKmu ßkPf \KaufJr TJrPe, Vf IVJˆ oJPx @orJ xmtxÿKfâPo Kx≠J∂ KjA ßp, F mZr KmuJPfr mJXJKu TKoCKjKar krJovt FmÄ xJKmtT xJyJpq S xyPpJKVfJ KjP~A @orJ ßouJ IjMÔJPjr iJrJmJKyT GKfyq m\J~ rJUPmJÇ Kmw~Ka KjP~ fUj @orJ @oJPhr xyPpJVL xhxq xÄVbj, ßuUT, xJÄmJKhT, xÄÛíKfPxmL, rJ\jLKfKmh, FUJjTJr k´PfqTKa KaKn YqJPju, ßrKcS, kK©TJ, IjuJAj KaKn, IjuJAj kK©TJ, FmÄ mqmxJ~LPhr xPñ @PuJYjJ TKrÇ fJrJ @oJPhrPT xJKmtT xJyJpq S xyPpJKVfJr @võJx ßhj FmÄ krJovt ßhj ßp, ßouJ~ @oJPhr KmuJPfr mJXJKu TKoCKjKar TJPrJ jJPo ßTJPjJ kMrÛJPrr k´mftj TrJ pJ~ KT jJ, Kmw~Ka KmPmYjJ~ rJUPfÇ fJPhr k´˜JPmr k´Kf xÿJj \JjJPf KVP~A F mZr @orJ KmKvÓ xJÄmJKhT, xoJ\ToLt, xÄVbT S rJ\jLKfKmh fJxJ¨MT @yoPhr jJPo ÈfJxJ¨MT @yoh kMrÛJr', FmÄ ˝JiLjfJ kMrÛJrk´J¬ KmKvÓ ßuUT-xJÄmJKhT, ˝JiLjfJpMP≠ KmuJfmJxLPhr nëKoTJ KjP~ KuKUf k´go V´∫xy k´J~ IitvfJKiT V´P∫r ßuUT @»Mu oKfPjr jJPo È@»Mu oKfj xJKyfq kMrÛJr' k´mftPjr Kx≠J∂ KjAÇ F mZr ßouJ~ IÄvV´ye TrPZ ∏ AfqJKh V´∫ k´TJv, jJuªJ, @VJoL k´TJvjL, C“x k´TJvj, IjjqJ k´TJvjL, k´J∫ k´TJvjL, rJoj k´TJvjL, v»QvuL, @Kjª k´TJv, hq ACKjnJKxtKa FTJPcKo, kKr\Jf k´TJvjL, mJKx~J k´TJvjL, \JVOKf k´TJvjL, IjJpt k´TJvjL xy @rS ßmv TP~TKa k´TJvjJ xÄ˙JÇ ßoJaTgJ, KmuJPfr mJXJKu TKoCKjKar xJKmtT xyPpJKVfJ KjP~A FmJPrr ßouJ IjMKÔf yuÇ ßx\jq @orJ xmJr TJPZ TífùÇ ßuUT: VPmwTÇ

u§Pjr mAPouJ ßuUT kMrÛJr'Ç kûJv yJ\Jr aJTJ, ßâˆ, xjh oªTL? k´mJxL ßuUTPhr UMP\ Å ßmr TrJ FmÄ fJr oNuqJ~j TrJA FA kMrÛJPrr k´iJj TgJÇ FUj Fr jJo mhPu ÈS~JKuCuäJy xJKyfq xJKyfq kMrÛJr' jJo ßhS~J yP~PZÇ UMP\ Å ßmr TrPf yPm TJrJ nJPuJ KuUPZjÇ fJrkr fJPhr kMrÛíf TPr muJ ∏ ßfJoJPhr TJ\ @oJPhr ßYJPU kPzPZÇ Kj”xPªPy nJPuJ nJmjJÇ Frkr fJrJ ßhPvr oNu kMrÛJrKa ßTJj FTxo~ kJPmjÇ hM'FT\j Km„k xoJPuJYT FA kMrÛJrPT FTaá mJÅTJ ßYJPU ßhPUPZjÇ TJre IPjT fJr oPiq, KmsPaPjr xJKyKfqTPhr ßTj FT uJU aJTJ ßhS~J y~ jJ? fJrJ TL FT uJU aJTJ kJmJr ßpJVqfJ rJPUj jJ? FoKj jJjJ TgJÇ ImvqA kJmJr ßpJVqfJ rJPUjÇ FmJr ßhUJ pJT mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT vJoxMöJoJj UJj FA mqJkJPr TL mPuj ∏ KmsPaPj mJ k´mJPx KpKj ßuUT

kMrÛJr kJPmj KfKj krmfLtTJPu ßhPvr oNu kMrÛJrKa ßkPf kJPrjÇ FmÄ k´mJPxr FA kMrÛJr ßhPvr oNu kMrÛJr ßkPf xJyJpq TrPmÇ fJyPu ßfJ UMmA nJPuJ TgJÇ Frkr @r ßTJj xoJPuJYjJ gJTJ CKYf j~Ç @orJ @vJ TrPmJ pJrJ FA kMrÛJr kJPmj fJrJ ßTJPjJ FTKhj oNu kMrÛJrKaS kJPmjÇ FA kMrÛJr KhPf yPm mPu ßhS~J j~, kMrÛJr kJmJr ßpJVqfJ S oJjA k´iJj TgJÇ FUj kpt∂ FA oJj xMªrnJPm m\J~ @PZ mPu @Ko KmvõJx TKrÇ fPm y~PfJ k´Kf mZr FA oJPjr ßuUT jJ kJS~J ßpPf kJPrÇ pKh FA TJrPe k´Kf mZr kMrÛJr jJ ßh~J y~, ãKf ßjAÇ @Ko mJÄuJ FTJPcKor FA xMªr KY∂Jr \jq fJPhr xJiMmJh ßhmÇ k´mJPx pJrJ Kjr∂r xÄV´Jo TPr pJj, fJPhr KvTz gJPT ßhPvr oJKaPf VJÅgJÇ TJP\A fJPhr náPu ßVPu YuPm jJÇ fJPhr KbTof oNuqJ~j TrPf yPm, fJPhr ßhPvr k´iJj xJKyfq ßsJPfr xPñ FT TPr KhPf yPmÇ ßhPvr APTJoKjPf k´mJxLPhr ImhJj oPj rJUJr of, xJKyfq xÄÛíKfPfS fJPhr ImhJjÇ hMPaJA CPuäUPpJVq nNKoTJ rJPUÇ mA ∏ hMA IãPrr FA v»Ka FUPjJ @oJPhr v´≠Jmjf rJPUÇ KpÊ UOPˆr \Pjìr @bJPrJ vfT @PV ßoPxJPkJKa~JoJPf KVuVJPoJPxr @UqJj ßuUJ yP~KZuÇ FKkT Il KVuVJPoJvÇ ßx TJPu TJV\ mJ nM\k t © KTZáA KZu jJ, VJPZr mJTPu mJ kÊr YJozJ~S ßuUJ y~KjÇ ßuUJ yP~KZu kJgPrr VJP~Ç KmrJa mz Wr nKft yP~ pJPm FTKa FKkPTÇ ßp FKkPTr k´nJm kPzKZu ßyJoJPrr xJKyPfq, FojTL mJAPmPuSÇ ImJT mqJkJr j~ TL? Fr KTZá IÄv FUPjJ @PZÇ KÆfL~ oyJpMP≠r kr mAKar mÉu oNuqJ~j y~Ç @orJ \JKj FKaA kOKgmLr @Kh V´∫Ç fJrkr mAP~r jJjJ kKrmftj yPuJÇ ná\k t © FmÄ fáPuJa TJVP\ mAPuUJ ßvw yP~ ßVPZÇ kÊr YJozJPfS @r ßTC mA ßuPU jJÇ kJo VJPZr kJfJ mJ ßU\Mr VJPZr kJfJ~S j~Ç nJKVqx? fJyPu @oJPhr TL yPfJ? la la TPr TL @orJ mA ZJkJPf kJrfJo? KYj @oJPhr IPjT KTZá KhP~PZÇ fJroPiq FTKa CPuäUPpJVq ImhJj TJV\Ç Km Kx 18 ßgPT F Kc 105 F aJA uMjJ k´go TJV\ ‰fKr TPrjÇ FKa ÈyJj cJ~jJKˆr' xoP~r TgJÇ 500 mZr kKÁPor \Vf FA TJVP\r TgJ \JjPfJ jJÇ FaJ IPjTaJ ßVJkj mqJkJr KZu KYPjr oJjMPwr TJPZÇ @rm ßhPvr mKjT k´go FA TJV\ kKÁPor \VPf KjP~ @PxjÇ fJrJ @Pxj ÈKx‹ Àa' KhP~Ç hvo vfPT KovPr TJV\ @PxÇ Frkr ACPrJPk TJV\ @Px mJPrJ FmÄ ßfPrJ vfPTr oJ^JoJK^ xoP~Ç k´gPo \JoJtKj Frkr IjqPhPvÇ fPm ߸APj S kfáVt JPu oMxuoJjPhr TJrPe TJV\ FPxKZu \JoJtKjr @PVÇ u¥Pj kPjPrJ vfPT ßkkJr Kou ˙Jkj TPrj \j ßaaÇ \JoJtKjPf fJr @PV Kk´K≤Ä ßoKxj mJjJPjJ y~Ç ÈßkkJr v»Ka' FPxPZ kqJKkrJx ßgPTÇ @rKmPf TJV\PT mPu KTrfJ\Ç y~PfJ TJV\ v»Ka FA KTrfJ\ ßgPTA FPxPZÇ @r QYKjT nJwJ~ TJV\ yPuJ K^ mJ K\Ç fJ yPu ßmJ^J pJPò, KovPrr kqJKkrJxA kKÁPor KTZá ßhPv TJVP\r jJo ßkkJr TPrPZÇ ßp jJPoA cJTJ ßyJT TJV\PfJ TJV\AÇ FTxo~ @P˜ @P˜ xJrJ KmPvõr TJPZ TJV\ ßkRÅPZ pJ~ mA yP~Ç TL CkTJrA TPrPZ KYj @oJPhrÇ jJ yPu Ff xMªr xMªr mA @orJ ßTJgJ~ KuPU rJUfJoÇ FUj kpt∂ TJVP\r mA @oJPhr TJPZ Kk´~Ç pKhS IPjPT @\TJu A-mMT mJ APuTasKjT mAk© kZª TrPZjÇ KT∂á TJVP\r mAP~r of @r KTZá TL @PZ? nJmJ pJ~ FA kOKgmLPf @r TJVP\r mA gJTPm jJÇ mJÄuJ FTJPcKo ßhv ßgPT mA @PjjÇ 2010 xJu ßgPT u¥Pj mAPouJ ÊÀ yP~PZÇ F xKfqA k´vÄxJr hJKm rJPUÇ KT∂á @orJ pJrJ FA ßhPv @KZ fJPhr oPj rJUPf yPm pJrJ @oJPhr TgJ ßnPm FA mAPouJr @P~J\j TPrPZj fJPhr FA k´PYÓJPT oPj ßrPU k´mJxL mJXJKu ßpj I∂fkPã

FTKa TPr yPuS mA ßTPjj fJyPuA yPm mAPouJr xKfqTJr xJgtTfJÇ FUj mAPâfJr xÄUqJ ToPf ÊÀ TPrPZ Foj oPj y~Ç @PV KmsT ßuAPj ßVPu ßhJTJjL muPfj, ÈoPj y~ @r mA @r ßmYJ pJPm jJÇ TJre, ßTC ßfoj mA ßTPj jJÇ mA ßmYJ mº TPr oJZ frTJKr ßmYPu uJn ßmKvÇ' TgJ y~PfJ xKfqÇ mA TUPjJA ßfoj uJPnr mqmxJ j~, hMA FTKa mqKfâo ZJzJÇ o\Jr mqJkJr mAPouJ~ pUj mA @Px ßhUJ pJ~ ßuUT TUPjJA fJr jJpq aJTJ k~xJ mMP^ kJj jJÇ KpKj k´TJv TPrj, KpKj k´∆l ßhPUj, KpKj mJÅiJA TPrj, KpKj ZJkJj, KpKj k´òh @ÅPTj xTPuA fJPhr kJSjJ ßkP~ pJj ßTmu ßuUT ZJzJÇ F yPuJ @oJPhr ßhPvr V·Ç IjqPhPvr V· FTaá IjqrToÇ @vJ TrKZ FT xo~ xKfqTJr IPgt ßuUPTr xMKhj @xPmÇ fUj mAmqmxJS ßmv FTaá @vJmq†T mqJkJr yPmÇ @vJTKr mA-kJbT mA nJPuJPmPx I∂fkPã oJPx FTKa TPr mA KTjPmjÇ mA KTPj ßTC VrLm y~ jJÇ FmÄ mA mJKzPf gJTPu FTKhj jJ FTKhj ßx mA kzJ y~Ç FmÄ mA mJKzr ßYyJrJ S @my mhPu ßh~Ç mAP~r ßTJPjJ KmT· ßjAÇ KpKj mA nJPuJmJPxj KfKj TUPjJ Kj”xñ jjÇ rJjL KTîSPkasJ \MKu~Jx Kx\JrPT pPgÓ Taá TgJ mPuKZPuj @PuT\sJKªs~Jr kJbJVJrKa kMKzP~ ßhmJr \jqÇ mPuKZPuj, ÈßfJorJ mmtrÇ TJre, ßfJorJ oJjMPwr KY∂JPT kMKzP~ ßluÇ' FT kXKÜ KY∂JS kMKzP~ ßluJ KbT j~Ç mJÄuJ FqJTJPcKor mAPouJPf hMA mJr @èj ßuPVKZuÇ xKfqA hM”PUr mqJkJrÇ TL xMªr FTKa mqJkJr mAPouJÇ ßxUJPj @èj nJmJ pJ~ jJÇ mA KpKj kJb TPrj fJr KY∂Jr KhV∂ k´xJKrf y~, KfKj kOKgmLr xm mAkJbPTr xPñ FT xNPfJ~ VJÅgJ kPzjÇ fJr ojjYYJt Imqyf gJPTÇ ßhv TJPur V∏L ZJKzP~ @orJ yPf kJKr Kmvõ\jLjÇ @oJr IxÄUq IjMmJPhr mA FUJPj FPx kJb TrmJr k´KfKâ~JÇ pUj oPj yP~PZ FA mAKar TgJ ßhPvr oJjMwPT muPf yPm fUjA mJÄuJ TPrKZÇ ßrJ~Jfl cJu, KkaJr TJKr, Km~K©x kaJr, S~JKvÄaj @rKnj, oJAPTu S∏cJcP\, ku VqJKuPTJ AfqJKh FmÄ ßjJPmu Km\~LPhr TJ\ KjP~ jJzJYJzJ k´mJPx gJTJr luÇ @oJr oPj y~ k´mJPxr @PrJ IPjPT FA TJ\Ka TrPf kJPrjÇ k´~Jf @mhMu oKfj ßmv KTZá mA mJÄuJ TPrKZPujÇ ßpèPuJ FUPjJ dJTJr mAPouJr ˆPu ßhPUKZÇ FmÄ @PrJ KTZá ßZJaUJPaJ TJ\S ßYJPU kPzPZÇ fPm mz ßfoj KTZá j~Ç oJP^ oJP^ @orJ KjP\rJA KjP\Phr mA KjP~ ßouJ TrPf kJKrÇ ßhPv mJÄuJ FTJPcKo mA ßouJ~ ÈkrmJxL' ˆu mPu k´mJxLPhr FTKa ßhJTJj TrJ yfÇ @oJr oPj y~ krmJxL ˆu jJ mPu FPT muJ pJ~ ÈKj\ mJxnNPo'Ç @orJ Kj\ mJxnNPo krmJxL jAÇ pKhS mJx @oJPhr krmJPxÇ \JÅ ku xJP©t fJr ÈS~Jctx' V´P∫ mPuKZPuj, ∏ pUj @Ko k´go @oJr hJhJr mJKzr KmvJu uJAPmsKr ßhKU fUjA mMP^ ßVKZ @oJr iot TL? @oJr iot mAÇ @oJr oKªr-oxK\h-TJmJ-YJYt xmKTZáA @oJr uJAPmsKrÇ F TgJ xKfqÇ @orJ KT \JKj jJ k´KfKa iPotr FTKa oNuqmJj iot V´∫ @PZÇ FmÄ ßTJrJj vrLPlr k´go v» ÈATrJ' mJ kzÇ FA hJvtKjT k´KfKhj hv W≤J kzJPuUJ TrPfj fJrkr KfKj Iº yP~ pJjÇ mPuj ∏ orPf ßYP~KZuJo orPf kJKrKj TJre @Ko FA kOKgmLPT mz nJPuJmJKxÇ KpKj kzJÊjJ TPrj kOKgmLPT IPjT ßmKv nJPuJmJPxjÇ fUj KmwJh Uk TPr fJPT IKiTJr TrPf kJPr jJÇ mA @r xñLf Frkr \LmPj IKnPpJPVr @r TLAmJ gJPTPf kJPrÇ mAPouJ S kMrÛJr hMPaJA k´vÄxjL~ TJ\Ç pJrJ Foj TPr k´mJxLPhr \jq nJPmj Bvõr fJPhr oñu TÀjÇ TJre, k´mJx mJ hNrmJPx ßhPvr xPñ FTKa hNrfô xOKÓ y~, pJ FA xm @P~J\Pj ßxA hNrfô TKoP~ ßluPf kJPrÇ @orJ oPj TrPf kJKr @orJ ßxA IKmvõJxq VJPZr FT\j pJr KvTz rP~ ßVPZ ßhPvr oJKaPfÇ kPrr \jì mJ fJrkPrr k´\jì Foj TPr nJmPm jJ y~PfJÇ KT∂á @Pué ßyAKu pUj ÈÀax' rYjJ TPrKZPuj, ßkZJPf ßkZJPf T~ kMÀw ßkZPj YPu KVP~KZPuj KfKjÇ y~PfJ fUj @oJPhr kPrr, fJr kPrr FmÄ fJrS kPrr ß\jJPrvj FA TJ\ TrPmÇ fJrJ KkZJPf KkZJPf ßkRÅPZ pJPmj @Kh VJPZr TJPZÇ nKmwqPf TL yPm ßT muPf kJPr ßx TgJÇ @oJPhr IPjPTr y~PfJ FA nJmjJ kPrr FmÄ fJrkPrr k´\Pjìr T~\j mJÄuJ mA kzPm? ßxaJ muJ oMvKTuÇ pKhS fmM muJ pJ~ mJÄuJ mA AÄPrK\Pf IjMmJh TrJS FTKa nJPuJ TJ\ FmÄ Fr lPu @oJPhr kPrr k´\jì mJÄuJ mA kzPf @V´yL yPf kJPrjÇ kOKgmL ßgPT Tf xm nJwJ yJKrP~ pJ~ k´KfKhjÇ @vJTKr FmÄ KmvõJx TKr @oJPhr nJwJ yJrJPm jJÇ fJA @PmVJkäf M @oJr IjMnKN f mPu ∏ mAPouJ? TL Yo“TJr WajJÇ pUjA mAPouJ @orJ xTPu I∂f FTKa mA KTPj FA TJP\r k´vÄxJ TrPmJÇ FmÄ ßZPuPoP~Phr TJPZ KjP~ mAKar TgJ @PuJYjJ TrPmJÇ muPmJ oJP~r nJwJ xÄV´JPor ßxA IoNuq V·Ç


AxuJo

21 - 27 September 2018

oyrrPor optJhJ S TJrmJuJ oMlfL ßoJyJÿh AmsJKyo UKuu oyrro AxuJoL mwtkK†r k´go oJxÇ YJrKa kKm©fo oJPxr oPiq FKa FTKaÇ oyrro v»Ka @rKm, pJr Igt kKm©, xÿJKjfÇ k´JYLjTJu ßgPT oyrro oJx kKm© KyPxPm VeqÇ oyrrPor 10 fJKrU KmPvw optJhJxŒjú Khj, pJPT @ÊrJ muJ yP~ gJPTÇ oyrro oJPxr krmftL oJPxr jJo xlrÇ oyrro oJx k´xPñ ßTJr@Pj TJKro S yJKhx vKrPl pJ FPxPZ fJ yPuJ, F oJx Ifq∂ lK\ufkNet oJxÇ kKm© ßTJr@Pj TJKrPor nJwJ~, FKa '@rmJ@fMj ÉÀo' IgtJ“ YJr xÿJKjf oJPxr IjqfoÇ F oJPx ßrJ\J rJUJr k´Kf KmPvwnJPm èÀfô ßhS~J yP~PZÇ F KmwP~ y\rf @mM ÉrJ~rJ (rJ.) ßgPT mKetf FT yJKhPx jmL TKro (xJ.) mPuj, 'ro\JPjr kr @u›Jyr oJx oyrrPor ßrJ\J yPuJ xmtPvsÔÇ' oyrro oJPxr ßrJ\JèPuJr oJP^ @ÊrJr ßrJ\Jr lK\uf @rS ßmKvÇ @ÊrJr ßrJ\J k´xPñ y\rf AmPj @æJx (rJ.) mPuj, '@Ko rJxMuMu›JyPT (xJ.) ro\Jj S @ÊrJ~ ßp„k èÀPfôr xPñ ßrJ\J rJUPf ßhPUKZ, Ijq xo~ fJ ßhKUKjÇ' y\rf @uLPT (rJ.) FT mqKÜ k´vú TPrKZu, ro\JPjr kr @r ßTJj oJx @PZ, pJPf @kKj @oJPT ßrJ\J rJUJr @Phv TPrj? KfKj muPuj, FA k´vú y\rf rJxMuMu›Jyr (xJ.) TJPZ \QjT xJyJKm TPrKZPuj, fUj @Ko fJr ßUhoPf CkK˙f KZuJoÇ C•Pr y\rf rJxMuMu›Jy (xJ.) muPuj, 'ro\JPjr kr pKh fMKo ßrJ\J rJUPf YJS, fPm oyrro oJPx rJUÇ TJre, FKa @u›Jyr oJxÇ F oJPx Foj FTKa Khj @PZ, ßpKhPj @u›JyfJ~JuJ FTKa \JKfr fSmJ TmMu TPrPZj FmÄ nKmwqPfS IjqJjq \JKfr fSmJ TmMu TrPmjÇ' Ijq FT yJKhPx jmL TKro (xJ.) mPuj, '@Ko @vJmJhL ßp, @ÊrJr ßrJ\Jr TJrPe @›JyfJ~JuJ IfLPfr FT mZPrr (xKVrJ) èjJy ãoJ TPr ßhPmjÇ' @ÊrJr ßrJ\J xŒPTt @PrT yJKhPx @PZ ßp, 'PfJorJ @ÊrJr ßrJ\J rJU FmÄ AÉKhPhr xJhívq kKrfqJV TPrJ; @ÊrJr @PV mJ kPr @rS FTKhj ßrJ\J rJUÇ' y\rf @mM ÉrJ~rJ (rJ.) ßgPT mKetf- jmL TKro (xJ.) ArvJh TPrj, '@Ko pKh @VJoL mZr ßmÅPY gJKT, fJyPu 9 fJKrPUS ImvqA ßrJ\J rJUmÇ' F oJPx kíKgmLr mÉ GKfyJKxT WajJ xÄWKaf

yP~PZÇ FKhPj @u›JyfJ~JuJ fJr TMhrf k´TJv TPrPZjÇ mKj AxrJAPur \jq xoMPhs rJ˜J ßmr TPr KhP~PZj FmÄ fJPhrPT KjrJkPh kJr TPr KhP~PZjÇ @r FTA rJ˜J KhP~ ßlrJCj S fJr IjMxJrLPhr cMKmP~ ßoPrPZjÇ fPm FKhPjr èÀfô k´TJv TrPf KVP~ IPjPT jJjJ KnK•yLj TgJS mPu gJPTjÇ ßpoj- FKhj y\rf ACxMl (@.) ß\u ßgPT oMKÜ ßkP~PZjÇ y\rf A~JTMm (@.) ßYJPUr ß\qJKf KlPr ßkP~PZjÇ y\rf ACjMx (@.) oJPZr ßka ßgPT oMKÜ ßkP~PZjÇ y\rf AhKrxPT (@.) @xoJPj CKbP~ ßjS~J y~Ç IPjPT mPuj, FKhPjA KT~Jof xÄWKaf yPmÇ Fxm TgJr ßTJPjJ KnK• ßjA (@u @xJÀu oJrlM~J/@mhMu yJA uJUjKm)Ç F oJPxr FTKa WajJ vJyJhJPf y\rf ÉxJAPjr (rJ.)Ç muJ mJÉuq, CÿPfr \jq FA ßvJT xy\ j~Ç KT∂á jmL TKrPorA (xJ.) ßfJ KvãJ-'KjÁ~A ßYJU IvsMx\u y~, Âh~ mqKgf y~, fPm @orJ oMPU Foj KTZM CóJre TKr jJ, pJ @oJPhr rPmr TJPZ IkZªjL~Ç' mÉKmi TJrPe F oJxKa oMxKuo CÿJPyr TJPZ IfLm èÀfôkNetÇ ˝~Ä @u›Jyr rJxMu (xJ.) KjP\ F oJxPT Ifq∂ èÀfôkNet mPu metjJ TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, 'ro\JPjr kPr xPmtJ•o ßrJ\J yPuJ @u›Jyr Kk´~ oyrro oJPxr xJSo FmÄ lr\ jJoJP\r kr xPmtJ•o xJuJf yPuJ rJPfr jJoJ\Ç' IjqKhPT oJjmfJr oMKÜr KhvJKr, xm jmL-rJxMPur ßjfJ FmÄ @oJPhr kgk´hvtT y\rf oMyJÿh (xJ.) irJmJxLr k´Kf fJr hJK~fô IgtJ“ oJjMwPT vJK∂r iot AxuJPor kPg @øJPjr ÊÀ TPrKZPuj oyrro oJPxÇ oyrro oJPxr 10 fJKrU ßVJaJ oMxKuo KmPvõr TJPZ kKm© @ÊrJ jJPo kKrKYfÇ @ÊrJ S oyrro v»Æ~ vsmPer xPñ xPñ @oJPhr oJjxkPa ßnPx SPb FT n~ïr, mLn“x, KjÔMr, Kjoto S AxuJPor AKfyJPxr FT Tuï\jT WajJÇ rJxMuMu›Jyr (xJ.) j~Pjr kMfMKu, TKu\Jr aMTrJ y\rf ßyJxJAPjr TJrmJuJr k´J∂Pr vJyJhJPfr oot∂áh WajJ; pJ F kíKgmLr FT TÀe AKfyJxÇ KmPvõr xm oMxKuo jr-jJrL @\S iotL~ rLKfjLKfr oJiqPo KhjKaPT pgJPpJVq optJhJ~ ˛re TPrÇ y\rf oMyJÿPhr (xJ.) SlJPfr oJ© 50 mZr kr ßlJrJPfr fLPr TJrmJuJr Tïro~ k´J∂Pr oMyJÿPhr (xJ.) Ijqfo Kk´~ ßhRKy© y\rf ßyJxJAj (rJ.) xkKrmJPr fJr ‰xjqmJKyjL KjP~ ßoJ~JKm~JkM© A~JK\Phr yJPf vJyJhJfmre TPrjÇ fPm TJrmJuJr F TÀe asqJP\Kcr kPrA AxuJo

Ijq FT yJKhPx jmL TKro (xJ.) mPuj, '@Ko @vJmJhL ßp, @ÊrJr ßrJ\Jr TJrPe @›JyfJ~JuJ IfLPfr FT mZPrr (xKVrJ) èjJy ãoJ TPr ßhPmjÇ' @ÊrJr ßrJ\J xŒPTt @PrT yJKhPx @PZ ßp, 'PfJorJ @ÊrJr ßrJ\J rJU FmÄ AÉKhPhr xJhívq kKrfqJV TPrJ; @ÊrJr @PV mJ kPr @rS FTKhj ßrJ\J rJUÇ' jm„Pk @®k´TJv TPrPZ mPuA AxuJoL ÛuJrPhr KmvõJxÇ fJPhr oPf, 'TJrmJuJr fqJPVr kPrA AxuJo K\ªJ yP~PZÇ' TJrmJuJA oMxuoJjPhr KvãJ KhP~ ßVPZ, oKxt~J KTÄmJ âªj j~ mrÄ fqJV YJAÇ FT yJKhPx jmL TKro (xJ.) ArvJh TPrj, 'fJPhr xPñ @oJPhr ßTJPjJ xŒTt ßjA, pJrJ (PvJT k´TJv TrPf KVP~) oMU YJkzJ~, TJkz KZÅPz FmÄ \JPyKu pMPVr TgJmJftJ mPuÇ' IfFm vJyJhJPf ßyJxJAjPT (rJ.) ßTªs TPr ßTJPjJ irPjr IQjxuJKoT TotTJP§ Ku¬ jJ yS~J FmÄ xm irPjr \JPyKu rxo-PrS~J\ ßgPT hNPr gJTJ k´PfqT oMxuoJPjr Imvq TftmqÇ F oJPx @rS ßpxm IQjxuJKoT TJ\Tot WaPf ßhUJ pJ~ ßxèPuJ yPuJ- fJK\~J KoKZu, ßvJTVJgJ kJb, ßvJT kJuj, KoKZu ßmr TrJ, ßvJT k´TJvJPgt vrLrPT rÜJÜ TrJ AfqJKh I∂ntMÜÇ Fxm rxo-PrS~JP\r TJrPe F oJxKaPTA IÊn oJx oPj TrJr FTaJ k´mefJ IPjPTr oJP^ uãq TrJ pJ~Ç F \jq IPjPT F oJPx KmP~-vJKh ßgPT Kmrf gJPTjÇ muJ mJÉuq, FèPuJ IQjxuJKoT iJreJ S TMxÄÛJrÇ Fxm ImvqA m\tjL~Ç F oJPxr TreL~èPuJ yPuJßmKv ßmKv fSmJ-AP˜VlJr TrJ, hJj-U~rJf TrJ, jlu ßrJ\J kJuj TrJ FmÄ IjqJjq ßjT @ou TrJÇ Fr IjqgJ TJoq j~Ç ßuUT: k´nJwT (@rKm KmnJV), YJaKUu TJKou (FoF) oJhsJxJ, YJaKUu, ßjJ~JUJuL

Ky\Kr xJu k´YuPjr ßk´ãJka oMlKf fJ\Mu AxuJo Ky\rf AxuJPor AKfyJPx FT pMVJ∂TJrL WajJÇ KmPvõr AKfyJPxS xmPYP~ fJ“kptmy, xMhNrk´xJrL WajJ FKaÇ FKa KÆj S oJjmfJr míy•o ˝JPgt fqJV, Kmx\tPjr FT xJyxL khPãkÇ oÑJr TJKlrPhr kJvKmT KjptJfjKjkLzj, ImqJyf IoJjKmT @Yre, xJoJK\T S IgtQjKfT ImPrJi jLrPm xyq TrJr kr fJPhr ¸itJ @PrJ ßmPz pJ~Ç fJrJ oyJjmL (xJ.)-PT yfqJr wzpπ TPrÇ @uäJy fJ@uJ fJPhr xm wzpπ jxqJ“ TPr ßhjÇ oyJjmL (xJ.) S oÑJr oMxuoJjPhr oKhjJ~ Ky\rf TrJr KjPhtv ßhjÇ Ky\rPfr oJiqPo kNetJñ AxuJoL xoJ\ S rJÓs VbPjr ÆJr CPjìJKYf y~Ç xv˘ pMP≠ fJèKf vKÜr ßoJTJPmuJr Ên xNYjJ y~Ç CKhf y~ oÑJ Km\~xy AxuJPor Kmvõ\P~r rKXj xNptÇ Ky\rPfr GKfyJKxT WajJPT ˛JrT mJKjP~ AxuJPor KÆfL~ UKulJ y\rf Sor (rJ.) Ky\Kr jmmPwtr ßVJzJk•j TPrjÇ oMxuoJjPhr \jq kígT S ˝fπ YJªsoJPxr kK†TJ k´e~j TPrjÇ ßTj FTKa jfMj xJu VejJr k´gJ YJuM TrPf yPuJ∏F KjP~ KmKnjú IKnof kJS~J pJ~Ç @uäJoJ

@AKjr Kmmre ßhUMj : Ky\Kr xJu k´e~Pjr TJre KjP~ ofKmPrJi @PZÇ AmPj xorTKª mPuj, Èy\rf @mM oMxJ @v@Kr (rJ.) y\rf Sor (rJ.)-Fr TJPZ KYKb KuPUPZj ßp @kjJr kã ßgPT @oJPhr TJPZ IPjT lroJj @Px; KT∂á fJPf fJKrU ßuUJ gJPT jJÇ xMfrJÄ xo~âo KjitJrPer \jq xJu VejJr mqm˙J TÀjÇ fJrkr Sor (rJ.) Ky\Kr xJPur ßVJzJk•j TPrjÇ' @uäJoJ AmjMu @KZr (ry.) @u TJKou Klf fJKrPUr oPiq FKaPT k´Kx≠fo S KmÊ≠fo IKnof mPu @UqJK~f TPrPZjÇ (xN© : k´JèÜ, U§ 1, kíÔJ 8) @uäJoJ @AKj fJrkr KuPUPZj, È@mMu AT\Jj mPuPZj∏y\rf Sor (rJ.)-Fr TJPZ FTKa hKuu ßkv TrJ y~, pJPf ÊiM vJmJj oJPxr TgJ ßuUJ y~Ç KfKj mPuj, FaJ ßTJj vJmJj! F mZPrr vJmJj, jJKT @VJoL mZPrr vJmJj? fJrkr Ky\Kr xj k´mftj TrJ y~Ç' @uäJoJ KvmKu ßjJoJKj (ry.) F IKnofPT k´JiJjq KhP~PZjÇ (@u lJÀT, kíÔJ 195) y\rf AmPj @æJx (rJ.) ßgPT mKetf, pUj y\rf Sor (rJ.) xJu k´mftPjr Kx≠J∂ ßjj, fUj KfKj krJovtxnJr @øJj TPrjÇ xnJ~

y\rf xJh Kmj @Km S~JÑJZ (rJ.) rJxMuMuäJy (xJ.)-Fr SlJf ßgPT xJu VejJr k´˜Jm ßhjÇ y\rf fJuyJ (rJ.) jmM~Pfr mZr ßgPT xJu VejJr IKnof mqÜ TPrjÇ y\rf @uL (rJ.) Ky\rPfr GKfyJKxT WajJ ßgPT mwt VejJr k´˜Jm ßhjÇ fJrkr fJÅrJ xmJA @uL (rJ.)-Fr k´˜JPm GTofq ßkJwe TPrjÇ Frkr ßTJj oJx ßgPT ÊÀ yPm∏F KjP~ ofkJgtTq ßhUJ ßh~Ç @mhMr ryoJj Kmj @Cl (rJ.) r\m ßgPT ÊÀ TrJr k´˜Jm ßhjÇ ßTjjJ FKa YJrKa xÿJKjf oJPxr oPiq k´gPo @PxÇ fJuyJ (rJ.) ro\Jj ßgPT ÊÀ TrJr TgJ mPujÇ ßTjjJ FKa CÿPfr oJxÇ @uL (rJ.) S SxoJj (rJ.) oyrro ßgPT ÊÀ TrJr krJovt ßhjÇ (CohJfMu TôJKr : 17/66) mwt VejJ Ky\rf ßgPT ßTj @r÷ TrJ yPuJ mwt VejJr ßãP© Ky\rPfr Kmw~KaPT k´JiJjq ßhS~Jr TJre TL? IgY oyJjmL (xJ.)-Fr jmM~fk´JK¬xy @PrJ FTJKiT Kmw~PT ßTªs TPr xJu VejJ ÊÀ TrJ ßpfÇ F k´Pvúr C•r @uäJoJ AmPj yJ\r @xTJuJKj (ry.) FnJPm KhP~PZj : xMyJAKu (ry.) F KmwP~ ryxq 31 kOÔJ~

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

21 September, Friday Fajr 5:12 Sunrise 6:42 Zuhr 12:59 Asr 5:04 Maghrib 7:04 Isha 8:20 22 September, Saturday Fajr 5:14 Sunrise 6:43 Zuhr 12:58 Asr 5:02 Maghrib 7:02 Isha 8:18 23 September, Sunday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:16 6:45 12:58 5:00 7:00 8:16

24 September, Monday Fajr 5:18 Sunrise 6:47 Zuhr 12:58 Asr 4:58 Maghrib 6:58 Isha 8:14 25 September, Tuesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:20 6:48 12:57 4:56 6:55 8:12

26 September, Wednesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:22 6:50 12:57 4:54 6:53 8:10

27 September, Thursday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:23 6:51 12:57 4:52 6:51 8:08

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Surmanews

21 - 27 September 2018

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Takeway for sale

FREEHOLD OR LEASE For sale Indian Takeaway with flat in Newcastle upon Tyne area. Busy takeaway on busy high street, Free hold £ 125,000,Lease £40,000. Genuine retirement sale no time wasters please. For more information: Call 01914990805, after 6pm 07901640975, after 2pm 07914941356, after 2pm 12/10/18

Restaurant For Quick Sale Prime location, top roads of Gillingham, 52 seats, fully licensed and air condition. Customer rear parking. 2 years open lease, can extended to 12 years. Taking £4000 PW. Potential to do much more in right hands. Quick sale as Owner/Manager had life changing operation, cannot continue. Price is negotiable. Contact Mr. Mubin 07377 881467 or 01634 576500 28/09/18

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

Takeaway for sale

Very good location, located in Bromley, Kent. 19 Year open lease. Very low rent. No rate. Very good business excellent potential to do more. Selling due to illness. No time wasters please. Price is negotiable. Rent Review every 5 years Contact Mr Ahmad (07951417646).

Takeaway for sale Classifieds Take away lease for sale in a prominent Surrey town. Good takings. Price, rent and lease negotiable to genuine buyers. Please contact Habib Miah Contact 07961 505832

12/10/18

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months.

ADVERTISING: 0207 377 9787 or advert@surmanews.com

28/09/18

Restaurant For Sale 35 seater located in Essex. Rent & rate 16k, Weekly takings approx 3k. 2 bedroom flat above included, rented £800 per month. Secure protected open lease. Selling due to management issues. 25k or nearest offer. Call Mr Ahmed 07946363160 / 07984471226 30/11/18

Restaurant for Sale

Grill Restaurant for sale with 2 bedroom flat in Stratford London. Very good location, close to Stratford Centre. 11 years open lease. No rate. Price is negotiable. Stratford E15 4PT Contact: Mr Iqbul Ahmed 07828 847103 28/09/18

xKÿKuKf xJÄÛíKfT T kKrwh (ACPT) IJP~JK\f

fJKrU: 23 S 24 ßxP¡Ír ß 2018, rKmmJr S ßxJomJr 192-196 Hanbury St, London E1 5HU

07944 633 436,

07447 921 576

07930 914 581


21 - 27 September 2018

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A

MAC

Solicitors

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

rJ KmFjKk uJr lÅJPh KhvJyJ oPiq rJ~?

oJo Jr oJouJ~ 9 @VPˆr ßjf PyKn~qJr 33 Km Ju Jv x FK≤ ß Pl∑¥PT UMj

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

ßoP~r m~ P~ IKnpMÜ TrJr hJ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr ßmKv pgJpg L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx aJKr r k´KfPrJP ßrPU IJPrJ ßoP~ KmiJj Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo ßxPâ KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

21 - 27 September 2018

AhKuPm mJlJr ß\Jj ßWJweJ~ fárÛ-rJKv~J xÿf k´oJe uMTJPf ßlJPj

KmPvw IqJk mqmyJr TrPZ oJKTtj kMKuv

˝JVf \JjJu ArJj-KxKr~J 19 ßxP¡’r - KxKr~Jr C•r-kKÁoJûuL~ AhKum k´Phv KjP~ xoP^JfJ~ ßkRÅPZPZ fMrÛ S rJKv~JÇ AhKum IûPu jfMj FTKa I-xJoKrTLTíf FuJTJ mJ mJlJr ß\Jj ßWJweJr mqJkJPr xÿf yP~PZ fJrJÇ fMrÛ S rJKv~Jr oiqTJr F xoP^JfJ YMKÜPT ˝JVf \JKjP~PZ ArJjÇ KxKr~Jr KmPhsJyLrJ FPT fJPhr Km\~ mPu oPj TrPZjÇ @r KxKr~J xrTJr mPuPZ, F YMKÜ fMrPÛr \jq FTKa krLãJÇ ßumJjPjr @u-oJ~JKhj KaKn YMKÜKar k´Kf ArJPjr xogtPjr Umr \JKjP~PZÇ AhKum KxKr~J~ KmPhsJyLPhr xmtPvw vKÜvJuL WJÅKaÇ KmVf TP~T oJPx xJoKrT yJouJ ß\JrJPuJ TrJr oiq KhP~ ßhPvr ßmKvr nJV Iûu ßgPT mJvJr xrTJr KmPhsJyLPhr xKrP~ ßh~J yPu fJrJ AhKum k´PhPv FPx \PzJ y~Ç 2015 xJu ßgPT vyrKar Kj~πe iPr ßrPUPZ KmPhsJyLrJÇ fPm hívqf n~Jmy KmoJj yJouJr oJiqPo IûuKar Kj~πe KZKjP~ KjPf pJPò rJKv~Jr Ko© mJvJr mJKyjLÇ ArJj S rJKv~J hMA ßhvA kMPrJ KxKr~Jr Skr mJvJr mJKyjLr Tftífô k´KfÔJ ßhUPf YJ~Ç KmkrLPf mJvJr mJKyjLr yJouJ ßgPT ßmxJoKrT \jVePT xMrãJr Skr ß\Jr KhP~PZ fMrÛÇ ßxJomJr rJKv~Jr kptaj jVrL ßxJKYPf À≠ÆJr ‰mbT TPrj Àv ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfj S fMKTt ßk´KxPc≤ r\m fJAP~m FrPhJVJjÇ ‰mbPT AhKum IûPu Àv S fMKTt ßxjJPhr oPiq FTKa

IxJoKrTLTíf Iûu ßWJweJr mqJkJPr hMA ßjfJr oPiq xoP^JfJ y~Ç F xoP^JfJ YMKÜPT ˝JVf \JjJ~ ArJjÇ ßhvKar krrJÓs oπeJuP~r kã ßgPT F ˝JVf mJftJ ßh~J y~Ç ArJj FPT ÈhJK~fôvLu TNajLKf' mPu ˝JVf \JKjP~PZÇ QmbPTr @PV FrPhJVJj mPuj, fMrÛ S rJKv~Jr oiqTJr xyPpJKVfJ FA IûPur \jq @vJ yP~ CPbPZÇ fJr oPf, rJ\QjKfT, xJoKrT S IgtQjKfT AxMqèPuJPf ofKmKj~o hMA ßhvPTA vKÜvJuL TrPmÇ KfKj mPuj, È@Ko oPj TKr ÊiM @oJPhr IûuA j~, ßVJaJ KmPvõr ßYJU FUj ßxJKYr KhPTÇ' KfKj hJKm TPrj, ßxJKYr @PuJYjJr luJlu FA IûPur \jq jfMj @vJ \JVJPmÇ Àv ßk´KxPc≤ kMKfj mPuj, fMKTt-Àv xŒTt AKfmJYTnJPm CjúKf TrPZÇ KfKj @PrJ mPuj, ÈmJKe\q UJPf xyPpJKVfJ mqJkT oJ©J~ mJzPZÇ F ZJzJ @ûKuT KjrJk•Jr ßãP©S @oJPhr xŒPTtr CjúKf yPòÇ' À≠ÆJr ‰mbPT fMrÛ-rJKv~Jr xŒTt, IgtjLKf S \ôJuJKj AxMqxy @ûKuT S @∂\tJKfT AxMqèPuJPfS @PuJYjJ yP~PZÇ KmPvw TPr KxKr~J AxMq FA @PuJYjJ~ ßmKv èÀfô kJ~Ç rJKv~J S fMrPÛr FT xoP^JfJr lPu x÷mf KxKr~Jr AhKum k´PhPv @kJff xJoKrT IKnpJPjr kKrT•jJ ˙KVf rJUJ yPòÇ KjrLy oJjMPwr @vsP~r \jq @uJhJ FuJTJ KYK€f TrJ yP~PZÇ KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJh @mJr ßVJaJ ßhPvr Skr fJr Kj~πe TJP~o TrPf YJjÇ FToJ© AhKum k´PhvA KmPhsJyLPhr ßvw WJÅKa KyPxPm ImKvÓ rP~PZÇ fJPhr oPiq KTZM ßVJÔLr Skr fMrPÛr k´nJm rP~PZÇ rJKv~Jr ohPh KmvJu xJoKrT IKnpJj YJKuP~ ßxUJj ßgPTS KmPhsJyLPhr fJzJPf YJj mJvJr @u @xJhÇ KT∂á Foj

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

yJouJ WaPu KmvJu oJjKmT KmkptP~r @vïJS rP~PZÇ FA ßk´ãJkPa ßxJomJr rJKv~J S fMrÛ FT xoP^JfJ~ FPxPZÇ Fr @SfJ~ fJrJ @VJoL oJPxr oJ^JoJK^ xoP~r oPiq AhKum k´PhPv KjrLy oJjMPwr \jq KjrJkh FT FuJTJ KYK€f TrPm, ßpUJPj ßTJPjJ rTo xJoKrT TJptTuJk YuPm jJÇ 15 ßgPT 20 mVtKTPuJKoaJr FA FuJTJ KxKr~Jr ßxjJmJKyjL S KmPhsJyLPhr kr¸Prr ßgPT @uJhJ rJUPmÇ KjrJkh FuJTJ KYK€f TrPf kJrPuS mJvJr k´vJxj S KmPhsJyLPhr oPiq ßTJPjJ rTo @kx FUPjJ x÷m yPò jJÇ FrPhJVJj mPuj, KmPrJiLrJ KjP\Phr FuJTJr Skr Kj~πe m\J~ rJUPmÇ Fr mhPu rJKv~Jr xJPg KoPu fJr ßhv CV´ ßVJÔLèPuJPT KYK€f TPr fJPhr ßxA KjKhtÓ FuJTJ~ KjKw&â~ TPr ßh~J yPmÇ FA xoP^JfJr oJiqPo oJjKmT Kmkpt~ FzJPjJ x÷m yPm mPu @vJ k´TJv TPrj FrPhJVJjÇ rJKv~Jr xJPg xoP^JfJ fMrPÛr \jq Ifq∂ èÀfôkNetÇ xLoJP∂r TJPZ AhKum k´PhPvr \jxÄUqJ k´J~ 30 uJUÇ ßmv KTZMTJu iPr fMrÛ ßxUJPj xKâ~ rP~PZ FmÄ 12Ka kptPmãe ßTªs VPz fMPuPZÇ KxKr~Jr ßxjJmJKyjL ßxUJPj IKnpJj YJuJPu IPjT oJjMw xLoJ∂ ßkKrP~ fMrPÛ @vs~ ßjPmÇ KxKr~Jr KmPhsJyLkãS FA xoP^JfJPT ˝JVf \JKjP~PZÇ fMrÛ xoKgtf KmPrJiL \JfL~ oMKÜ l∑P≤r FT oMUkJ© mPuj, rJKv~J KmPhsJyLPhr k´KfPrJi ãofJ xŒPTt xPYfjÇ fJA fJrJ x–WJf ßgPT KkKZP~ FPxPZÇ Ijq KhPT AhKuPmr ˝JgtrãJr \jq KfKj fMrPÛrS k´vÄxJ TPrjÇ @PrT KmPhsJyL xÄVbj ÈKxKr~Jr \JfL~ ß\Ja' mPuPZ, AhKuPm yJouJ YJuJPu fMrÛ, oJKTtj pMÜrJÓs S ACPrJPkr ßTJPjJ xogtj kJS~J pJPm jJ, Foj CkuK…r kr rJKv~J mJiq yP~ xoP^JfJr kg ßmPZ KjP~PZÇ

19 ßxP¡’r - fgq k´oJe ßVJkj TrPf ßoPx\ oMPZ ßluJr FT KmPvw irPjr IqJk mqmyJr TrPZ oJKTtj kMKuv KmnJVÇ Fr lPu fJrJ @hJuPf k´hvtj TrPf YJ~ jJ, Foj fgqS ßTJPjJ xoxqJ ZJzJA KjP\Phr oPiq mqmyJr TrPf kJrPZÇ @u\JK\rJr IjMxºJjL Kao fJPhr fhP∂ @KmÏJr TPrPZ, oJKTtj kMKuPvr I∂f FTKa KmnJV aJAVJr ßaéa jJPor SA KmPvw IqJkKa mqmyJr TrPZ, pJr lPu KjKhtÓ xo~ kr ßoPx\èPuJ ˝~ÄKâ~nJPm KcKua yP~ pJ~ mJ oMPZ pJ~Ç pMÜrJPÓsr hKãe TqJKuPlJKjt~Jr uÄ KmY kMKuv KmnJPVr mftoJj S xJPmT kMKuvrJ ˝LTJr TPrPZj, fJPhr KmnJV ßgPT AxMq TrJ ßlJjèPuJPf aJAVJr ßaéa IqJk Ajˆu TrJ KZuÇ IqJkKa FojnJPm ‰fKr TrJ yP~PZ, pJr lPu FKa Ajˆu TrJ ßlJPj FTKa KjKhtÓ xo~ kr KjP\ ßgPTA ßaéa ßoPx\èPuJ oMPZ pJPmÇ FTmJr oMPZ pJS~Jr kr @r ßTJPjJnJPmA ßxKa C≠Jr TrJ pJPm jJ, FojKT ßlJPjr lPrxKjT krLãJPfS fJ @r kJbPpJVq yPm jJÇ IqJkKar kKrKYKf kPmt ßuUJ yP~PZ, ßlR\hJKr fh∂ FmÄ KjrJkh ßpJVJPpJPVr ßãP© FKa FTKa KjrJkh ßoPx\ IqJkÇ ßpxm ßãP© kMKuv IkJPrvPjr Km˜JKrf FmÄ mqKÜr ¸vtTJfr fgq KjP~ @PuJYjJ TrJ y~, ßxxm ßãP© kMKuvrJ F IqJk mqmyJr TPr gJPTÇ FojKT IPjTxo~ Có kptJ~ ßgPTA F IqJk mqmyJPrr KjPhtv ßh~J y~, pJPf kMKuvPhr oiqTJr @PuJYjJ Ijq ßTC jJ \JjPf kJPrÇ @u\JK\rJPT kMKuv xhxqrJ \JjJj, fJPhr FA k´oJeèPuJ mqmyJr TPr KxKnu S ßlR\hJKr Cn~ irPjr oJouJr ßãP© kMKuPvr KmÀP≠ IKnPpJV TrJ ßpfÇ k´JKfÔJKjT @mre oJKTtj kMKuvPhr IkrJi Kmw~T FT \KrPkr oPf 2015 xJPu uX KmY kMKuv KmnJV ßmxJoKrT ßuJTPT èKu TrJr ßãP© kûo ˙JPj KZuÇ Fxm KmwP~ KmYJPr kMKuv KmnJVPT KnTKaoPhr kKrmJrèPuJPT TP~T ßTJKa cuJr ãKfkNre KhPf y~Ç xJPmT FT\j kMKuv TotTftJ mPuj, x÷mf F Kmw~KaA fJPhrPT FA IqJk mqmyJPr CÆM≠ TPrPZÇ TJre fJPhr KmnJPVr CPuäUPpJVq kMKuv TotTftJ FPf \Kzf KZuÇ jfMj FA IqJkKa mqmyJPrr oJiqPo fJPhr FAxm ßjKfmJYT Kmw~èPuJ @zJu TrJ x÷m yP~PZÇ KmnJVKar ßulPajqJ≤ mJ fJr SkPrr xm kMKuv TotTftJ F IqJkKa mqmyJr TrPfjÇ KT∂á F IqJk mqmyJPr ßjKfmJYT k´KfKâ~J ßhKUP~PZj KmYJPrr xJPg xÄKväÓrJÇ @Aj\LmL ßoJyJÿh fJP\r @u\JK\rJPT mPuj, kMKuPvr F irPjr IqJk mqmyJPrr UmPr KfKj ootJyfÇ KfKj mPuj, kMKuPvr KmKnjú yfqJTJP§r xJPg xŒKTtf ßoPx\èPuJ oMPZ ßluJr IqJk mqmyJPr pKh Có kptJ~ ßgPTA kMKuvPhr KjPhtv ßh~J y~, fJyPu FKa ßfJ kMKuPvr jívÄx yfqJTJ§èPuJPT @zJu TrJr \jq FT irPjr k´JKfÔJKjT @mre mJ motÇ F kMKuv KmnJVKar @PV 2013 xJPu \K\t~J xÄPvJij KmnJV F IqJkKa mqmyJr ÊÀ TPrKZuÇ KT∂á pUj xÄ˙JKa CkuK… TrPf kJru, Fr mqmyJr \K\t~Jr @AjPT u– Wj TrPm, fUj fJrJ Fr mqmyJr ßgPT KkKZP~ @PxÇ kMKuv KmnJPVr \mJm @u\JK\rJr fhP∂ IqJk mqmyJPrr mqJkJPr uX KmY kMKuv KmnJV \JjJ~, fJrJ FPãP© xm irPjr @Aj ßoPj YPu FmÄ KjKhtÓ fh∂ xŒKTtf ßp ßTJPjJ fgq jKgnMÜ TrJ y~ FmÄ k´P~J\j IjMxJPr pgJPãP© fJ xrmrJy TrJ yPmÇ KmnJVKa @PrJ \JjJ~, IkrJi xÄWaPjr èÀfôkNet fgq, KnTKaPor fgq, KjP\Phr oiqTJr fgq @hJj-k´hJj FmÄ KjP\Phr TotTftJTotYJrL xŒPTt \JjPf fJrJ FA IqJkKa mqmyJr TPr gJPTjÇ

oofJr KmP~ KjP~ ßkJˆ: ßV´¬Jr KmP\KkTotL 19 ßxP¡’r - kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJP~r KmP~ KjP~ k´vú fMPu KmP\Kkr FT TotL ßV´¬Jr yP~PZjÇ SA mqKÜ ÊiM oofJ j~, FTA xPñ SKcvJr oMUqoπLPT KjP~S ßlxmMPT FTKa ßkJˆ ßhjÇ FjKcKaKn \JjJ~, SA pMmT fJÅr ßlxmMT ßkJPˆ oofJ S SKcvJr oMUqoπL jmLj k¢jJ~PTr ZKm kJvJkJKv mKxP~ ßuPUj, ÈPTJPjJ kMÀPwr KbT m~Px KmP~ jJ yPu KfKj CjìJh yP~ pJjÇ @r kMPrJ kKÁo mJÄuJr oJjMw \JPj, ßTJPjJ jJrLr KbT m~Px KmP~ jJ yPu TL y~!' PV´¬Jr mqKÜr jJo mJmM~J ßWJw (28)Ç oñumJr kKÁo

ßoKhjLkMr ß\uJr vJumjL V´JPor Kj\ mJKz ßgPT fJÅPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç kMKuv muPZ, ßxJomJr mJmM~Jr KmÀP≠ nJrPfr fgqk´pMKÜ @APjr 65 iJrJ~ FTKa oJouJ y~Ç SA

oJouJ~ fJÅPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ kKÁo ßoKhjLkMr ß\uJ kMKuPvr kKrhvtT TKmfJ hJx mPuj, ÈSA pMmT kKÁo mPñr oMUqoπL S SKcvJr oMUqoπLPT KjP~ ßlxmMPT IväLu ßkJˆ KhP~PZÇ F mqJkJPr @orJ vJumjL kMKuv lJÅKz ßgPT FTKa IKnPpJVk© V´ye TPrKZÇ @orJ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhUKZÇ' \JjJ ßVPZ, ßV´¬Jr mJmM~J KmP\Kkr FT\j xKâ~ TotLÇ rJ\q KmP\Kkr xnJkKf KhuLk ßWJPwr xPñ ßlxmMPT fJÅr ZKm rP~PZÇ Fr @PVS mJmM~J F irPjr ßkJˆ KhP~KZPuj mPuj ßxUJjTJr kMKuv \JKjP~PZÇ


ßUuJiMuJ

21 - 27 September 2018

nJrf-kJKT˜JPjr oqJY ßhUPmj AorJj 19 ßxP¡’r - nJrf S kJKT˜JPjr oqJY oJPjA nÜ-xogtTPhr TJPZ IjqKTZMÇ FA oqJPYr @PVA jJjJj YJkJj Cfr ÊÀ y~Ç FmJPrr FKv~J TJPk IPjPTr TJPZ TJK⁄f ßxA oqJY @VJoLTJu mMimJrÇ nJrf-kJKT˜JPjr ßxA oqJY ßhUPmj kJKT˜JPjr k´iJjoπL AorJj UJjÇ mMimJr xÄpMÜ @rm @KorJPfr hMmJA ߈Kc~JPo mPx xrJxKr ßUuJr ßhUJr x÷JmjJ @PZ fJÅrÇ oñumJr kJKT˜JKj xÄmJhoJiqo K\S KjC\ FA Umr \JKjP~PZÇ UmPr muJ y~, hMA KhPjr xlPr oñumJr ßxRKh @rPm pJPòj AorJj UJjÇ FKv~J TJPkr KYr k´KfƪôL nJrf-kJKT˜JPj GKfyJKxT oqJPYr IÄv yPf hMmJAP~ pJPmj KfKjÇ FKv~J TJk ÊÀ yP~PZ Vf 15 ßxP¡’rÇ asKl \P~r uPãq kr¸Prr KmÀP≠ uzJAP~r IPkãJ~ nJrfkJKT˜JjÇ PˆKc~JPo KVP~ AorJj UJPjr ßUuJ ßhUJr KmwP~ kJKT˜JKj KâPTa hPur IKijJ~T xrlrJ\ @yPoh mPuj, k´iJjoπL AorJPjr FA k´fqJKvf xlr Kj”xPªPy xm ßUPuJ~JPzr oPjJmu mJzJPmÇ FPf fJÅPhr kJrlroqJ¿ @rS C“xJymqJ†T yPmÇ F KhPT kJKT˜JKj xÄmJhoJiqo cj KjC\ \JKjP~PZ, k´iJjoπL KyPxPm k´go KmPhv xlr TrPZj AorJj UJjÇ ßxRKh @rm S xÄpMÜ @rm @KorJPf hMA KhPjr xlPrr \jq FrA oPiq KfKj oKhjJ ßkRÅPZPZjÇ

23

KkFxK\ KvKmPr KunJrkMPur @WJf

ßoKxr yqJaKasPT mJPxtPuJjJr kgYuJ ÊÀ 19 ßxP¡’r - CP~lJ YqJKŒ~jx KuPV KkFxKnr KmkPã 4-0 ßVJPur \~ ßkP~PZ mJPxtPuJjJÇ YqJKŒ~jx KuPVr k´go oqJPYA ßoKx yqJaKasT TPrPZjÇ mJPxtPuJjJr yP~ Ijq ßVJuKa TPrPZj ßcP’PuÇ kMPrJ oqJPY mJPxtPuJjJr kJP~ mu KZu 75 vfJÄv xo~Ç ßoKxxM~JPr\rJ ßVJuoMPU va KjP~PZj 21KaÇ Fr oPiq 9Ka vaA KZu uPãqÇ mM^PfA kJrPZj, ßUuJ TfaJ FTPkPv yP~PZÇ jMq TqJPŒ k´goJPit 1-0 ßVJPu FKVP~ gJTPuS mJPxtPuJjJ ßvwfT 4-0 ßVJPur mqmiJPj \~ KhP~

YqJKŒ~jx KuV ÊÀ TPrPZÇ @r mJPxtPuJjJr ßVJu ßoKvj ßoKx TPrPZj yqJaKasTÇ mJPxtPuJjJ ßVJPur xMPpJV ßkP~PZ oqJPYr ÊÀPfAÇ ßcP’Pur nMPu xMPpJV yJfZJzJ TPr ˝JVKfPTrJÇ Frkr KkFxKnr rãPe ßfPzlMÅPz FPTr kr FT @âoe TrPuS ßVJuoMU UMuPf mqgt y~ mJPxtPuJjJÇ 30fo KoKjPa ßxA ßcP’PuA Kl∑ KTT @hJ~ TPrjÇ Kc mPér mJAPr KmköjT \J~VJ ßgPT Kl∑ KTT ßjj ßoKxÇ ßh~JPur Skr KhP~ fJÅr ßxA ßYjJ kKrKYf mJÅTJPjJ vaÇ ßVJuPkJPˆr ßTJjJ KhP~ ßVJurãTPT lJÅKT KhP~ mu \JPu \zJ~Ç 1-0 ßVJPu FKVP~ ßgPT k´goJit ßvw TPr mJPxtPuJjJÇ KÆfL~JPitr ßUuJ ÊÀr @PV KvwqPhr TJPj TL oπ kPz KhP~PZj nJunJPht, ßxaJ \JjJ x÷m y~KjÇ fPm FPT FPT 3 ßVJu TPr ßÛJruJAj 4-0áPf KjP~ pJ~ mJPxtPuJjJÇ KÆfL~JPit ßoKx

TPrj @rS 2 ßVJuÇ 77 KoKjPa rJKTKaPYr hMhtJ∂ kJx ßgPT KjP\r KÆfL~ ßVJuKa TPrj ßoKxÇ yqJaKasT TrPf UMm ßmKv xo~ IPkãJ TrPf y~Kj @P\t≤JAj FA \JhMTrPTÇ KjitJKrf xo~ ßvw yS~Jr UJKjT @PV (87 KoKja) ßoKxPT lJÅTJ~ kJx ßhj xM~JPr\Ç mPur VJP~ xKbT KbTJjJ ßxÅPa KhPf FTaMS nMu TPrjKj ßoKxÇ Fr oJP^ oqJPYr 56 KoKjPa k´go FmÄ 81 KoKjPa KÆfL~ yuMh TJct ßhPU oJb ZJzPf y~ xqJoMP~u CoKfKfPTÇ Fr @PV 74 KoKjPa TMKfjPyJr kJx ßgPT hMhtJ∂ ßVJu TPr KÆfL~JPit ßVJuoMU ßUJuJ ÊÀ TPrj ßcP’PuÇ kMPrJ 3 kP~≤ @r ßVJuxÄUqJ~ V´∆k ÈKm'Pf FUj kpt∂ kP~≤ ßaKmPur vLPwt @PZ ¸qJKjv \J~J≤rJAÇ @PrT oqJPY aPajyJoPT 2-1 ßVJPu yJKrP~ kP~≤ ßaKmPur hMA j’Pr @PZ A≤Jr KouJjÇ

19 ßxP¡’r - KkFxK\PT 3-2 ßVJPur mqmiJPj yJKrP~ CP~lJ YqJKŒ~jx KuV ÊÀ TPrPZ KunJrkMuÇ KunJrkMPur yP~ ßVJu TPrj cqJKjP~u ˆJKr\, ß\ox KoujJr S rmJPftJ KlrKoPjJÇ KkFxK\r yP~ FTKa TPr ßVJu TPrj KoCKjP~r S KTKu~Jj FomJP√Ç KkFxK\ fJrTJ ßjAoJr ÉayJa hM-FTaJ ^uT ßhUJPuS ßVJPur ßhUJ kJjKjÇ oqJPY xoJj fJPuA uPz ßVPZ hMA huÇ KunJrkMPur kJP~ mu KZu 53 vfJÄv xo~Ç mJKT xoP~ KkFxK\ KjP\Phr kJP~ mu ßrPU ßVJuoMPU va KjP~PZ oJ© 9Ka, uPãq KZu 5KaÇ IjqKhPT, KunJrkMu ßVJuoMPU va KjP~PZ 17KaÇ Fr 7Ka KZu uPãqÇ fPm ßUuJ pJÅrJ ßhPUPZj, fJÅrJ KjKÁfnJPmA KunJrkMuPTA FKVP~ rJUPmjÇ kMPrJ oqJPY @Kikfq KZu AÄKuvPhrAÇ fMujJoNuT Kmmet KZu lrJKx TîJmKaÇ ÊÀPf FKVP~ ßgPT FTaJ xoP~ KkKZP~ kzJ KunJrkMu ßvwfT K\PfPZ 3-2 ßVJPur mqmiJPjÇ ßYJPUr xoxqJ~ FTJhPv KZPuj jJ KlrKoPjJÇ fJÅr \J~VJ~ A~MPVtj Tîk oJPb jJoJj cqJKjP~u ˆJKr\PTÇ èÀPT yfJv TPrjKj Kvwq, oqJPYr 30 KoKjPa fJÅr ßVJPuA FKVP~ pJ~ ˝JVKfPTrJÇ 36 KoKjPa xlu ¸a KTT ßgPT ßVJu mqmiJj mJzJj ß\ox KoujJrÇ k´goJPitA ßVJu mqmiJj ToJ~ IKfKgrJÇ 40 KoKjPa oMKjP~Prr ßVJPu ßUuJ~ ßlPr KkFxK\Ç 2-1 ßÛJruJAj KjP~A k´goJPitr ßUuJ ßvw y~Ç KÆfL~JPit xofJ~ KlrPf oKr~J KkFxK\r ßUPuJ~JPzrJ FPTr kr FT @âoe YJKuP~ pJjÇ ßvw kpt∂ xluS yj fJÅrJÇ 83 KoKjPa FPx FomJP√r ßVJPu ˝K˜r KjvõJx ßlPu KkFxK\Ç ßjAoJPrr kJx ßgPT KmvõTJPk @PuJ ZzJPjJ lrJKx fJrTJ hMhtJ∂ ßVJu TPrjÇ KunJrkMu xogtTPhr oj fUj yfJvJr TJPuJ ßoPW ßdPT pJ~Ç fPm ßoPWr @zJPu gJTJ xNpt CÅKT KhPfS ßmKv xo~ uJPVKjÇ k´goJPit ßVJu ßhS~J ˆJKr\PT fMPu KjP~ KlrKoPjJPT jJoJj TîkÇ

ßmˆ YP~x

199 Whitechapel Road, London E1 1DE | 020 3632 9889


24

oMÜKY∂J

21 - 27 September 2018

rJWmPmJ~Ju kMÅK\ uMParJPhr TgJ oAjMu AxuJo ßuUT: Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r IgtjLKf KmnJPVr Imxrk´J¬ IiqJkT

12 ßxP¡’r k´go @PuJ~ k´TJKvf ÈKmPvõ IKf ijLr C™JPj vLPwt mJÄuJPhv' KvPrJjJPor k´KfPmhjKa FTKa mz hM”xÄmJhÇ oJKTtj VPmweJ xÄ˙J ÈSP~ug Fé'-Fr 2018 xJPur S~Jflt @uasJ SP~ug KrPkJPatr VPmweJ ßoJfJPmT 2012 xJu ßgPT 2017∏FA kJÅY mZPr IKf ijL ßuJPTr xÄUqJ míK≠r ßãP© mJÄuJPhv KmPvõr xm ijL ßhvPT ßkZPj ßlPu vLwt ˙Jj IKiTJr TPrPZÇ SA xo~ mJÄuJPhPv ijTMPmPrr xÄUqJ ßmPzPZ 17.3 vfJÄv yJPrÇ SA k´KfPmhPj 3 ßTJKa oJKTtj cuJPrr ßmKv Kja xŒPhr IKiTJrL mqKÜPhr IKf ijL È@uasJyJA ßja-S~Jgt AK¥Kn\Mq~Ju' KyPxPm IKnKyf TrJ yP~PZÇ muJ yP~PZ, KmPvõ IKf ijL mqKÜr xÄUqJ ßoJa 2 uJU 55 yJ\Jr 855 \jÇ fJÅPhr xmPYP~ ßmKv xÄUqT @PZj pMÜrJPÓs∏79 yJ\Jr 595 \jÇ KÆfL~ ˙JPj \JkJj, ßx ßhPv @PZj 17 yJ\Jr 915 \jÇ fífL~ ßgPT hvo ˙JPj @PZ VeYLj (16 yJ\Jr 875 \j), \JotJKj (15 yJ\Jr 80 \j), TJjJcJ (10 yJ\Jr 840 \j), l∑J¿ (10 yJ\Jr 120 \j), yÄTÄ (10 yJ\Jr 10 \j), pMÜrJ\q (9 yJ\Jr 370 \j), xMA\JruqJ¥ (6 yJ\Jr 400 \j) S AfJKu (5 yJ\Jr 960 \j)Ç Ijq ßhvèPuJr ijTMPmPrr xÄUqJ k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~KjÇ FA

2 uJU 55 yJ\Jr 855 \j ijTMPmPrr xÄUqJ míK≠r yJr KZu 12.9 vfJÄv, KT∂á fJÅPhr xŒh míK≠r yJr KZu 16.3 vfJÄvÇ fJÅPhr ßoJa xŒPhr kKroJe ßmPz 2017 xJPu hJÅKzP~PZ 31.5 KasKu~j (oJPj xJPz 31 uJU ßTJKa) cuJPrÇ Vf kJÅY mZPr ijTMPmPrr xÄUqJ xmPYP~ ßmKv ßmPzPZ VeYLj S yÄTÄP~, KT∂á ijTMPmPrr xÄUqJr k´míK≠r yJr xmPYP~ ßmKv 17.3 vfJÄv, mJÄuJPhPvÇ VeYLPj ijTMPmPrr k´míK≠r yJr 13.4 vfJÄvÇ IKf ijLr FA hs∆ffo k´mKí ≠r yJr mJÄuJPhPvr \jq oyJ Kmk“xÄPTf KyPxPm KmPmKYf yS~J CKYfÇ TJre, xJŒsKfT mZrèPuJPf mJÄuJPhPvr K\KcKk FmÄ K\Fj@A k´míK≠r yJr ßpnJPm ßmPz YPuPZ, ßx k´míK≠ FA ijTMPmrPhr ßhPv-KmPhPvr xŒPhr k´mu °LKf WaJPjJr IgtA yPuJ IgtQjKfT k´míK≠r xMlPur KxÄynJV ßhPvr ijJdq ßVJÔLèPuJr TJPZ \oJ yPòÇ ßxJ\J TgJ~, IgtQjKfT k´míK≠r jqJpq KyxqJ ßgPT ßhPvr vso\LmL \jVe mKûf yPò ãofJxLj oyPur oJrJ®T ÃJ∂ jLKfr TJrPeÇ ßhPvr @~ S xŒPhr FPyj oJrJ®T kM†Lnmj mftoJj xrTJPrr È\jVPer xrTJr' hJKmPT oMU nqJXYJPò FmÄ mñmºMTjqJr rJ\jLKfPT ÈPâJKj TqJKkaJKu\o'-Fr UJrJk jK\r KyPxPm xJrJ KmPvõr TJPZ CkyJPxr kJP© kKref TPrPZÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJr iJrT-mJyT mPu hJKmhJr hu @S~JoL uLPVr \jq FA KvPrJkJ Ifq∂ uöJ\jTÇ mJÄuJPhPvr YJrKa oNujLKfr oPiq 2010 xJPu xMKk´o ßTJPatr GKfyJKxT rJP~r oJiqPo xoJ\fπ @mJr kMj”˙JKkf yP~PZÇ 2011 xJPu xÄxPh kJx yS~J xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr oJiqPo ãofJxLj oyJP\Ja xrTJr ßx rJ~PT xÄKmiJPj KlKrP~ FPjPZÇ KT∂á @Ko mJrmJr \JKjP~ pJKò ßp kûhv xÄPvJijL kJx TrJ xP•&mS xrTJr FUPjJ ÈoMÜmJ\Jr IgtjLKf'r IKyPlPjr ßoRfJPf ßoPf rP~PZÇ È˝\jPfJwL kMÅK\mJh' (PâJKj TqJKkaJKu\o) @\S jLKfk´PefJPhr iqJjùJj KyPxPm ÈyKu KrPar' optJhJ~ myJu rP~ ßVPZÇ Fxm kK§fÿjq mqKÜ xJrJ KmPvõ @~ S xŒh mµPjr âomitoJj QmwoqPT ßYJPU ßhUPf kJPòj jJÇ mJÄuJPhPvS FA âomitoJj Qmwoq ßp oyJxÄTPa kKref yP~ pJPò, fJr @uJof mJrmJr ßkP~S fJÅrJ KjKmtTJr! Vf mZPrr 17 IPÖJmr mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJ

Z~ mZr @PV ßhPvr 10 vfJÄv CóKm• ijJdq mqKÜr hUPu ßhPvr ßoJa K\KcKkr 35.84 vfJÄv KZu, 2016 xJPu SA 10 vfJÄv oJjMPwr yJPf ßhPvr 38.16 vfJÄv @~ \oJ yP~ pJPòÇ Fr KmkrLPf 10 vfJÄv hKrhsfo oJjMw 2016 xJPu ßoJa @P~r oJ© 1.1 vfJÄPvr oJKuT yPf ßkPrPZ, ßpUJPj 2010 xJPu fJrJ ßoJa @P~r 2 vfJÄPvr oJKuT KZuÇ FTKa ãMhs ßVJÔLr yJPf ßp K\KcKk kM†LnNf yP~ pJPò, FaJ fJr ITJaq k´oJeÇ (KmKmFx) fJPhr kKrYJKuf yJCxPyJfl AjTJo IqJ¥ FéPkK¥YJr xJPnt 2016-Fr fgq-CkJ•èPuJ FTKa xÄmJh xPÿuPjr oJiqPo \JKfr xJoPj Ck˙Jkj TPrKZu, ßpèPuJ 18 IPÖJmr 2017 k©kK©TJ~ k´TJKvf yP~PZÇ KmvõmqJÄPTr xyJ~fJ~ kKrYJKuf FmJPrr \KrPk 46 yJ\Jr yJCxPyJfl mJ UJjJ ßgPT fgq xÄV´y TrJ yP~PZÇ \KrPkr èÀfôkNet fgqèPuJ Kjoú„k: 1. mJÄuJPhPv hJKrhsqxLoJr KjPY Im˙JjTJrL \jxÄUqJr IjMkJf 2016 xJPu 24.3 vfJÄv KZu, ßp yJr 2010 xJPu KZu 31.5 vfJÄvÇ IfFm, 2010 xJu ßgPT 2016 xJu-FA Z~ mZPr hJKrhsq TPoPZ 7.2 vfJÄvÇ oJPj, SA Z~ mZPr k´KfmZr VPz 1.2 vfJÄv yJPr hJKrhsq TPoPZÇ Fr @PVr kJÅY mZr oJPj 2005-10 ßo~JPh hJKrhsq ysJPxr yJr KZu k´KfmZr 1.7 vfJÄvÇ Fr Igt hJÅzJPò hJKrhsq ysJPxr yJr âPoA väg yP~ pJPòÇ Fr k´iJj TJreaJS \KrPkr @PrTaJ èÀfôkNet fPgq irJ kPzPZ, ßxaJ yPuJ mJÄuJPhPv @P~r Qmwoq ßmPz oJrJ®T kptJP~ YPu pJPòÇ 2. IgtjLKfvJP˘ @P~r Qmwoq kKroJPkr mÉu mqmÂf kKroJkT yPuJ K\Kj (mJ KVKj) xyV, ßpaJr oJj FmJPrr \KrPk 2010 xJPur 0.465-Fr ßYP~ ßmPz 2016 xJPu 0.483-F KVP~ hJÅKzP~PZÇ K\Kj

xyPVr oJj mJzPu ßmJ^J pJ~ ßp ßhPv @P~r Qmwoq ßmPzA pJPòÇ ßpxm ßhPvr K\Kj xyV 0.5 ßkKrP~ pJ~, ßxxm ßhvPT Cjú~j fP•&m Có @~QmwPoqr ßhv KyPxPm IKnKyf TrJ y~, mJÄuJPhv Fr TJZJTJKZ ßkRÅPZ ßVPZÇ oyJP\Ja xrTJr KjP\Phr hKrhsmJºm xrTJr KyPxPm ßk´JkJVJ¥J YJuJPf Kx≠y˜Ç fJPhr @oPu @~Qmwoq ßmPz ßVPZ, FaJ fJPhr FPyj KogqJYJPrr k´Kf Yro YPkaJWJf QmKT! 3. @rS FTaJ CkJ• FTA xJãq myj TrPZ: Z~ mZr @PV ßhPvr 10 vfJÄv CóKm• ijJdq mqKÜr hUPu ßhPvr ßoJa K\KcKkr 35.84 vfJÄv KZu, 2016 xJPu SA 10 vfJÄv oJjMPwr yJPf ßhPvr 38.16 vfJÄv @~ \oJ yP~ pJPòÇ Fr KmkrLPf 10 vfJÄv hKrhsfo oJjMw 2016 xJPu ßoJa @P~r oJ© 1.1 vfJÄPvr oJKuT yPf ßkPrPZ, ßpUJPj 2010 xJPu fJrJ ßoJa @P~r 2 vfJÄPvr oJKuT KZuÇ FTKa ãMhs ßVJÔLr yJPf ßp K\KcKk kM†LnNf yP~ pJPò, FaJ fJr ITJaq k´oJeÇ oMÜmJ\Jr IgtjLKfPT @ÅTPz irPu FaJA ßfJ yPm, j~ KT? 4. ßhPvr hKrhsfo 5 vfJÄv oJjMPwr TJPZ 2010 xJPu KZu 0.78 vfJÄv @~, KT∂á 2016 xJPu fJPhr TJPZ oJ© 0.23 vfJÄv @~ KVP~ ßkRÅZJPf 31 kOÔJ~

@VJoL KjmtJYPj oPjJj~j kJPmj jJ, fJÅrJ KjP\r hPurA I-xJÄxh k´JgtLr KmÀP≠ TJ\ TrPmjÇ fUj k´KfÆKj&ÆfJ yPm Kfj rTo k´JgtLr oPiq: mftoJj nJVqmJj FoKk, xrTJKr hPur I-FoKk k´JgtL FmÄ KmPrJiL hPur yfnJVq k´JgtLÇ Kmw~Ka @PrTaM ßUJuJxJ TrJ pJ~Ç iÀj, FTKa KjmtJYjL FuJTJ~ mftoJPj @PZj xrTJKr hPur xJÄxh \KyrC¨Lj oMyÿh mJmr jJPo FT mqKÜÇ KfKj IkmqmxJ S hMjtLKf TPr KmkMu Igt TJKoP~PZj, KT∂á ßxA IjMkJPf hPur fyKmPu KmPvw ßhjKjÇ lPu xrTJKr hu FmJr fJÅPT mJh KhP~ oPjJj~j Khu vJoxMK¨j AKu~Jx vJy jJPor Ijq FT mqKÜPTÇ xJÄxh oyJá@jPª AKu~Jx vJPyr kPã TJ\ TrPmj FmÄ fJÅr ˘L S võÊrmJKzr ßuJPTrJ fJÅPT fJ TrPf ßhPmj∏mJXJKur ioKjPf ßfoj rÜ k´mJKyf j~Ç KjP\r hPur k´JgtLPT yJrJPjJr \jq fJÅr kJÅY mZPr IK\tf IPgtr pKh IPitTS mq~ TrPf y~, fJPf KfKj KÆiJ TrPmj jJÇ FA Kmkpt~ ßgPT mJÅYJr CkJ~ FTaJA, mftoJPj pJÅrJ xJÄxh @PZj fJÅPhr xmJAPT oPjJj~j ßhS~JÇ FA mqm˙J~ ÊiM ßp xrTJKr hPur ßnfPr ßTJªu, yJjJyJKj ßmPz pJPm fJáA j~, k´vJxPjr x“ S KjrPkã IKlxJrPhrS KmkPhr ßvw ßjAÇ ßp FuJTJr xJÄxh @S~JoL uLPVr jj, VíykJKuf, ßxUJPj kKrK˙Kf yPm Ijq rToÇ mJXJKur IKnjmPfôr I∂ ßjAÇ FToJ© @oJPhr k´\JfPπA rP~PZ KmPvõr k´go kJfJPjJ KmPrJiL huÇ kJfJPjJ KmPrJiL hPur oJjjL~ xJÄxh FmJrS oPjJj~j ßkPujÇ FTA @xPj @S~JoL uLV ßgPT k´JgtL TMfMmCK¨j @APmT FmÄ KmFjKkr k´JgtL ATKf~Jr CK¨j ßoJyJÿh mUKf~Jr KUuK\Ç ßxUJPj

KcKxáFxKkr KmkjúfJr ßvw ßjAÇ xJÄxPhr xJKTta yJCx S kMKuv k´PaTvj k´JkqÇ SKhPT @APmT xJPym ßTJPjJ IjMoKfr ßfJ~JÑJ jJ TPrA xJKTta yJCPxr xmèPuJ Tã hUu TPr ßluPmjÇ fJÅr TotLPhr ßoJarxJAPTPu xJKTta yJCPxr Yfôr nPr pJPmÇ mJVJPjr lMuVJZèPuJ xm ßvwÇ hUuLTíf xJKTta yJCPxr TãèPuJ ßgPT fJÅPT xrJPjJ ßTJPjJ FjKcKxr kPã Ix÷mÇ SKhPT KmFjKkr mUKf~Jr KUuK\r KhPT pKh ßWJr @S~JoL uLVk∫L KcKxS fJTJj FmÄ xJKTta yJCPx fJÅr rJfpJkPjr mqm˙J TPrj, rJf ßkJyJPjJr @PVA rPa pJPm fJÅr mJmJ KZPuj rJ\JTJrÇ IgY fJÅr mJmJ FT\j ÈmLr k´fLT' FmÄ fJÅr kKrmJPr rP~PZ hM\j vyLhÇ jÓ rJ\jLKfr TJrPe pKh yJ\Jr mZPrr mJXJKu xoJP\r rLKf-jLKfáKvÓJYJr jÓ yP~ pJ~, xJoJK\T nJrxJoq ßnPX kPz, fJyPu fJr kKreKf n~Jmy rTo ãKfTrÇ hMáFTKa IPpRKÜT Kx≠JP∂r TJrPe FTKa xrTJPrr IPjT nJPuJ TJ\ @zJPu kPz pJ~Ç kK©TJ~ Kjmº ßuUPTr ßYP~ xrTJPrr jLKfKjitJrPTrJ vfèe ßmKv ßmJP^j FmÄ fJÅrJ k´JùÇ fJÅPhr krJovt ßhS~J iíÓfJÇ hJvtKjPTrJ ITJP\r oJjMw, fJÅrJ mÉ hNPr ßhUPf kJjÇ rJ\jLKfKmPhrJ mJ˜m Im˙J KmYJráKmPmYjJ TPr mqm˙J ßjjÇ ßhPvr xJiJre oJjMPwr k´fqJvJ rJ\jLKfKmPhrJ∏xrTJKr hPur FmÄ KmPrJiL hPur∏PhPvr mJ˜m Im˙Jr kKrPk´KãPf xKbT Kx≠J∂ ßjPmjÇ fTt-KmfPTtr xo~ ßvwÇ yJPf oJ© TP~TKa x¬Jy rP~PZÇ KmPrJiL hPur ßpPTJPjJ hJKm fJKòPuqr xPñ CKzP~ ßhS~J CKYf j~, fJ pKh IV´yePpJVqS yP~ gJPTÇ fJPf KmPrJiL ßjfJrJ TL nJmPuj, fJr ßYP~ mz 31 kOÔJ~

KmfPTtr xo~ ßvw ‰x~h @mMu oTxMh ßuUT: VPmwTÇ

2011 xJPur \MPj xÄPvJKif xÄKmiJPjr @SfJ~ nKmwqPf ßp KjmtJYj yPm, fJ yPm kíKgmLr AKfyJPx IKnjm k≠Kfr KjmtJYjÇ IKnjm F \jq ßp SA xÄPvJijLr @PV xÄKmiJPj muJ KZu, \JfL~ xÄxh ßnPX pJS~Jr 90 KhPjr oPiq krmftL xÄxh KjmtJYj TrPf yPmÇ KT∂á FmJr xrTJr YJAPu xÄxh ßrPU KjmtJYj TrPf kJrPmÇ xÄxh gJTPm, xJÄxPhrJ ßmfj-nJfJ, xMPpJV-xMKmiJ kJPmj, fJr oPiqA oyJxoJPrJPy C“xmoMUr kKrPmPv KjmtJYj yPmÇ xÄKmiJj pUj xÄPvJij TrJr CPhqJV ßjS~J y~, fUj xrTJr jJVKrT xoJP\r ofJofS V´ye TPrÇ @oJr oPfJ xJiJre ßuJTPTS cJTJ yP~KZu FmÄ

@Ko fJPf xÿJKjf ßmJi TPrKZÇ CPhqJVKa KZu Kj”xPªPy k´vÄxjL~Ç rJ\jLKfKmhPhr KmPvw TPr @Ajk´PefJPhr mJAPr xoJP\r KmKnjú ßvsKe-PkvJr oJjMPwr ofJof ßjS~Jr oNuq IxJoJjqÇ xÄKmiJj rJPÓsr k´PfqT jJVKrPTr \jq, ßYJr-cJTJfáè¥JmhoJv xmJrA ßvw @vs~ xÄKmiJj, ÊiM ßhPvr nJPuJ nJPuJ ãofJmJj oJjMPwr \jq j~Ç PTJPjJ xrTJrA KYrTJu gJPT jJÇ xÄKmiJj ßoJfJPmT xrTJr @PxápJ~Ç IxJÄKmiJKjT xrTJPrr TgJ @uJhJÇ @PuJYjJr xo~ @Ko xMrK†f ßxjè¬PT FT kíÔJr FTKa KuKUf ofJof KhP~KZuJoÇ fJPf @rS TP~TKa KmwP~r oPiq rJÓsiPotr KmiJj fMPu ßhS~J FmÄ xÄxh ßrPU KjmtJYPjr KmiJj ßpj jJ y~, ßx mqJkJPr IjMPrJi TPrKZuJoÇ @orJ FTA KhPT gJKT mPu xÄxh nmj ßgPT VJKzPf ßlrJr kPg fJÅPT mPuKZuJo, xÄxh ßrPU KjmtJYj TrJr KmiJj hMF á TKa KjmtJYPj xrTJKr huPT KTZMaJ xMKmiJ KhPuS KhPf kJPr, KT∂á nKmwqPf UMm mz ^JPouJr xíKÓ yPmÇ FojKT xrTJKr hPur \jqA xoxqJ yPf kJPrÇ xm xo~ mftoJj xÄxPhr xJÄxPhrJA ßp huL~ oPjJj~j kJPmj fJr KjÁ~fJ ßjAÇ KfKj @oJr TgJ~ oJgJ ßjPzKZPujÇ xÄxh ßnPX KhP~ KjmtJYj TrJr pMKÜ KyPxPm FUj KmPrJiL hu ßgPT muJ yPò, KjmtJYPjr @PV xÄxh ßnPX jJ KhPu ÈPuPnu ßkäK~Ä Klfi' mJ xm k´JgtL S hPur \jq xoJj xMPpJV xíKÓ yPm jJÇ xJÄxh ßp k´vJxKjT @jMTNuq S xMPpJV-xMKmiJ kJPmj, Ijq k´JgtL fJ kJPmj jJÇ FA pMKÜ Kmw~Kar FTKa KhT, Ijq KhT KjP~ ßTC TgJ muPZj jJÇ xÄxh ßrPU KjmtJYj TrPu xoxqJ ßp ÊiM KmPrJiL hPur I-xJÄxh k´JgtLr fJ j~Ç FUj pJÅrJ xJÄxh @PZj IgY


oMÜKY∂J

21 - 27 September 2018

25

ß\Ja @r ßnJa : \joPfr VefPπr \jq k´˜Jm @vrJl @u hLj ßuUT: KvãJKmh, VPmwT S Imxrk´J¬ xJoKrT TotTftJ

AhJjLÄ mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT IñPj FmÄ KoKc~JPf ßp Kmw~aJ UMm ßmKv k´JiJjq kJPò fJ yPuJ, ßTJj hu TJPhr xJPg ß\Jam≠ yPòÇ @r ßTJj ßTJj hu @VJoL KjmtJYjPT xJoPj ßrPU jfMj ß\Ja Vbj TrPZÇ AfqJTJr xm x÷JmjJ, WajJ S rajJÇ TgJ @PZ, F mZPrr KcPx’r jJVJh @VJoL KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ F \jq rJ\QjKfT k´˜KM f ÊÀ yP~ ßVPZ muJ pJ~Ç ãofJxLj hu ßfJ APfJoPiq xnJ TPr \jVPer TJPZ ßnJa YJAPf ÊÀ TPrPZÇ IjqrJ pKhS, KmPvwf KmFjKk FUPjJ xnJ TrJr IjMoKf KbToPfJ kJPò jJ, ßxaJ Imvq rJ\QjKfT @YrPer Knjú k´xñÇ ßoJaTgJ, ß\Ja KjP~ èÀPfôr xJPg nJmPZj xmJA FmÄ IPjPTA TgJ muPZjÇ xŒsKf k´UqJf KvãJKmh S xoJ\ KY∂T k´Plxr FmPj ßVJuJo xJoJh KuPUPZj, Èk´vú CPbPZ, ß\Ja VzJ yPò ßTj? ßhPvr ˝JPgt jJ hPur ˝JPgt? KÆfL~ KmvõpMP≠r xo~ KmPuPf Tj\JrPnKan S ßumJr kJKat ß\Ja VPzKZuÇ Vbj TPrKZu ß\Ja xrTJrÇ uãq KZu pMP≠ \JotJKj, AfJKu S \JkJjPT krJK\f

TrJÇ Fr oNPu KZu ßhPvr ˝Jgt; ßTJPjJ KmPvw hPur ˝Jgt j~Ç KT∂á @oJPhr ßhPv ß\Ja VzJ yPò oNuf hPur ˝JPgt, ßhPvr ˝Jgt ßnPm j~Ç FaJS ßhPvr rJ\jLKfPf xíKÓ TrPZ \aÇ (j~J KhV∂, 8.9.18) k´iJj ßp hMA rJ\QjKfT hu, @S~JoL uLV FmÄ KmFjKk, fJPhr ßTªs TPr VPz SbJ pgJâPo 14 hu S 20 huL~ ß\Ja, Fr oPiqS kKrmftj @xPf kJPr mPu o∂mq TPrPZj IPjPTAÇ TJr ˝JPgt Fxm jfMj ß\Ja IgmJ kMrJPjJ ß\JaèPuJr mJÅT mhu? ãofJr xM˝JhM ÈoMrKV ßoJxJuäJo'aJPT nJVmJPaJ~JrJ TPr UJS~Jr \jqA FaJ yPò mPu oPj TrPZj IPjPTAÇ KmPvwf c. TJoJu ßyJPxj, cJÜJr mhÀP¨J\J ßYRiMrL, @ x o @mhMr rm k´oMPUr FTA oPû FPx pMÜl∑≤ VzJr ßfJzP\Jz ßhPU IPjPTA rKxTfJ TPr muPZj : Èk´mLe KyQfwL xÄW' Vbj TrJ yPò ÈãofJr ˝Jh' ßj~Jr \jqÇ FPf \jVe mJ ßhPvr CjúKfr UMm FTaJ @vJ ßTCA TrPZ jJÇ TJre, xMhLWt rJ\QjKfT \LmPj fJrJ ßhPvr mJ hPvr \jq CPuäUPpJVq KTZM TPrPZj mPu \jVe oPj TrPf kJrPZ jJ! \LmPjr âJK∂TJPu FPx fJrJ ßp jfMjnJPm KTZM TrPmj, Foj @vJ TrPf kJrPZ UMm To ßuJTAÇ lPu k´PfqPTr oPjr ßTJPe CÅKT KhPò jfMj ßTJPjJ @vJr TgJ ßvJjJr mJxjJÇ @orJ KT KY∂J TrPf kJKr jfMj ßTJPjJ rJ\QjKfT k≠Kfr TgJ? FmJr ßnJPar TgJ~ @KxÇ \JfL~ KjmtJYPjr ßnJa pKh KmÊ≠nJPm y~ fPmA jJ rJ\jLKf S \JfL~ CjúKfr TgJ! fJ jJ yPu ßfJ xmA èPzmJKu! @orJ KT FaMTM KjÁ~fJ \JKfPT KhPf kJKr ßp, @orJ FTKa kKròjú KjmtJYj Trm, pJPf ßTJPjJ k´TJr oJ˜JKj, huL~ @Kikfq IgmJ ß˝òJYJKrfJr TJrPe, VefPπr k´JefMuq È\jVPer ßnJaJKiTJr' jÓ yPm jJ? ßnJPar jJPo jJjJ ZuYJfMrL TPr, KogqJYJr S iJ√JmJK\r @vs~ KjP~, ãofJr IkmqmyJr TPr, mMPar KjPY VefπPT oJzJPf oJzJPf ãofJ ßp

hUu TrJ pJ~ FmÄ kMPrJ kJÅY mZr (mJ k´P~J\Pj @PrJ ßmKv xo~) fJ CkPnJVS TrJ pJ~, KT∂á ßhPv-KmPhPv ßTJgJS ˝LTíKf kJS~J pJ~ jJ, F TgJ mftoJj xrTJr yJPz yJPz ßar ßkP~PZÇ fJrJ pKh @mJPrJ FTA kPg yJÅPaj FmÄ ãofJ @ÅTPz gJTPf YJj, fJ fJrJ y~PfJ kJrPmjÇ fPm FPf ˝JiLj mJÄuJPhPvr optJhJr Skr ßp KmrJa @WJf @xPm FmÄ rJÓsaJPT FTKa KmP°JrPeJjìMU KmxMKn~JPxr KvUPr mKxP~ ßh~J yPm, F TgJ ßmJ^Jr \jq ÈrPTa xJAK≤ˆ' yS~Jr hrTJr ßjAÇ fJ yPm uPUJ vyLPhr rPÜr k´Kf Yro IKmYJr FmÄ FT IKjKÁf pJ©Jr ÆJr CPjìJYj oJ©Ç ßhvPk´KoT ßpPTJPjJ rJ\QjKfT hu, FojKT ãofJxLj @S~JoL uLVS, FA TgJèPuJ mMP^ KjP~ xKbT FmÄ KmfTtyLj KjmtJYj IjMÔJj KjKÁf TrPm @vJ KjP~A kPrr TgJèPuJ muKZÇ @oJPhr @xu k´P~J\j yPò \jofPT xÿJj TrJ FmÄ èÀfô ßh~JÇ È\jof' oJPjA ÈVefπ'Ç \jofPT xÿJj TrJ oJPjA VefπPT KjP\Phr oPiq kNet oJ©J~ k´KfÔJ TrJÇ \jofPT xKbTnJPm èÀfô KhP~ VefπPT kNet oJ©J~ k´KfKÔf TrJr \jq @oJPhr k´YKuf È\jof pJYJA S ãofJ mhPur k≠Kf' kKrmftj TrPf yPmÇ FA mÜPmqr ßk´KãPf, @oJPhr k´˜Jm Ifq∂ xy\ FmÄ xM¸ÓÇ k´˜JmaJ Kjú„k : FT. xJrJ ßhPv FTPpJPV ÈFT mqKÜ FT ßnJa' jLKfr KnK•Pf xJiJre KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ hMA. ßnJa yPm k´KfKa rJ\QjKfT hPur Skr, ßTJPjJ mqKÜr Skr j~Ç CP¨vq k´PfqTKa hPur xogtT xÄUqJ pJYJA TrJÇ Kfj. k´JgKoT ßnJPa ßpxm hu k´h• ßoJa ßnJPar hv vfJÄPvr To ßnJa kJPm, fJPhr mJh KhP~ mJKT IgtJ“ k´iJj huèPuJPT KjP~ KÆfL~ hlJ \jof \KrPkr ßnJa V´ye TrJ yPmÇ YJr. k´iJj huèPuJr k´J¬ ßnJPar vfTrJ KyxJm IjMkJPf xÄxPhr @xjxÄUqJ FmÄ oKπkKrwPhr xhxq xÄUqJ k´PfqTKa hPur \jq mrJ¨ TrJ yPmÇ kJÅY. xÄKväÓ hu KjP\Phr kZª IjMpJ~L xÄxh

@oJPhr @xu k´P~J\j yPò \jofPT xÿJj TrJ FmÄ èÀfô ßh~JÇ È\jof' oJPjA ÈVefπ'Ç \jofPT xÿJj TrJ oJPjA VefπPT KjP\Phr oPiq kNet oJ©J~ k´KfÔJ TrJÇ \jofPT xKbTnJPm èÀfô KhP~ VefπPT kNet oJ©J~ k´KfKÔf TrJr \jq @oJPhr k´YKuf È\jof pJYJA S ãofJ mhPur k≠Kf' kKrmftj TrPf yPmÇ xhxq FmÄ oπLPhr fJKuTJ hJKUu TrPmÇ Z~. xÄxh k´iJjoπL S ßk´KxPc≤ KjmtJYj TrPm, fPm k´iJjoπL ßp hPur yPmj ßxA hu ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr \jq k´JgtL KhPf kJrPm jJÇ xJf. KjmtJYj IgtJ“ ßnJa IjMÔJjPT xm xPªy S \JKu~JKfr DP±t rJUJr \jq \JfL~ xÄxh Kj\˝ k≠Kf ßmr TrPmÇ fJ IrJ\QjKfT f•&mJmiJ~T xrTJrS yPf kJPrÇ ACPrJPkr IPjT ßhPvA F irPjr k≠Kf YJuM @PZÇ hLWt KhPjr IKnùfJ~ @orJ ßhUPf kJKò, jJjJ TJrPe @oJPhr ßhPv mftoJPj k´YKuf k≠Kf xMlu mP~ @jPZ jJÇ @xMj jJ, @orJS xnq \JKf KyPxPm KmvõhrmJPr kKrKYf yS~Jr \jq KjP\Phr TM“Kxf KhTèPuJPT ßoJYj TrJr k´PYÓJ~ x–Wm≠ yAÇ


26

oMÜKY∂J

21 - 27 September 2018

Avjy_vjy‡ekx GKivk †mvbvjx PzjIqvjv, †K GB e¨w³? fJyKojJ ßyJPxj ßuUT: xJPmT Ûáu KaYJr

Av‡jKRvÛvi ewim wW Rbmb| eZ©gvb Kv‡ji GKRb Zz‡Lvo evKcUz e„wUk ivRbxwZwe`| cwðg jÛ‡b Aew¯’Z Av•weªR I `wÿY iæBw¯øc wbe©vPb †K‡›`ªi wbe©vwPZ cvj©v‡g›U m`m¨| 2001 mvj †_‡K G c‡` Avmxb| A•‡dvW© wWMÖxcÖvß ewim jÛb †gqi c‡` AwawôZ †Kb wjwfs÷‡bi m‡½ nvÇvnvwÇ jovB‡q wR‡Z hvb 2008 mv‡j| gv_vfwZ© DkLyLykKz †mvbvjx PKP‡K Pzj, gy‡L m`v w¯§Z nvwmIqvjv bMi wcZv‡K jÛbevmxiv GK mv`vwmav Af`ª e¨w³ bv‡g AwfwnZ K‡iwQj| †jevi cvwU©i mv‡eK Dc cÖavbgwš¿ Rb †cÖmKU& ‡gqi ewim‡K GK fvuo e‡j AvL¨vwqZ K‡iwQ‡jb| bMi wcZvi gyKzU gv_vq Rb ewim: Ô‡h hv ejyK fvBÔ G K_vi cwi‡cÖwÿ‡Z ïay GKUv welqB we‡eP¨ ‡h, bMi wcZv wnmv‡e KZUzKz mdj n‡Z †c‡iwQ‡jb| D‡jøL¨, ‡g, 2012 mv‡j wØZxq `dvq mvgvb¨ Zdv‡Z Avev‡iv †Kb wjwfs÷b‡K civwRZ Ki‡Z †c‡iwQ‡jb Z_vKw_Z G fuvo e¨w³| cÖkœ Rv‡M, ivRavbxi mvwe©K DbœqbK‡í

KZUzKzBev wZwb Ki‡Z †c‡iwQ‡jb `yB `yBevi G c` Aj¼…Z Kivi ci| Z_¨m~‡Î cÖKvk, A_©‰bwZK evRvi `ªæZ Pv½v n‡q D‡VwQj| wek^ Rb‡Mvôxi GK weivU Ask jÛ‡b emevm Kivi Rb¨ ûgwo †L‡q coj| d‡j, mvaviY hvbevn‡b Pvc e„w× †c‡Z jvMj| ‡Rvi Pvwn`v †gUv‡bvi j‡ÿ¨ ivZvivwZ evmvevwo I mvaviY cwienY wbg©vb e¨e¯’v Zrci n‡q D‡V| c~e©ewZ© †Kvb †gqiB jÛb kni‡K GZ `ªæZ mg‡q mg„×kvjx Ki‡Z mÿg nqwb| cÖvqB ‡gqi ewim‡K jÛ‡bi iv¯Ívq ‡nj‡gU gv_vq mvB‡Kj Pvwj‡q hvZvqvZ Ki‡Z †`Lv †hZ| kn‡i VvmvVvwm hvbevnbeûj iv¯Ívq mvB‡Kj Av‡ivnx‡`i wbivcËv weav‡b miæ c„_K c_ eivÏ K‡i w`‡qwQ‡jb| PUcU ‡m›Uªvj jÛ‡b `yÔPvKv evn‡bi RbwcÖqZv †e‡o †Mj| †jv‡K ejZ Ôewim evBKmÔ| welv³ †c‡Uªvj e¨envi K‡g hvIqvq kni A‡bKUv cwi‡ekevÜe n‡q DVj| 2012 G jÛ‡b Mªx®§Kvjxb Awjw¤úKm AbywôZ nq| wecyj mvdj¨ AR©b K‡iwQj| G K…wZ‡Z¡i ‡lvjAvbv `vwe`vi wQ‡jb †gqi ewim Rbmb| (Z_¨m~‡Î cÖvß) 2016 mv‡j cy‡iv `yÔ`dvq mdjZvi m‡½ bMi wcZvi gnvb `vwqZ¡ †m‡i we`vq ‡bb| RyjvB gv‡m eZ©gvb cÖavbgwš¿ †_‡imv †gÔi gwš¿mfvq ciivóª mwPe c‡` wbhy³ n‡qwQ‡jb| 2017-i AvMó gv‡m AvPgKv evsjv‡`‡k wgqvbgvi miKvi KZ…©K weZvwoZ wbh©vwZZ K‡qK jvL †ivwn½v‡`i AvMgb N‡U| e„wUk ciivóª mwPe ewim Rbmb †ivwn½v‡`i mvwe©K Ae¯’v †`Lvi Rb¨ miRwg‡b K·evRvi †ivwn½v AvkÖq †K›`ª cwi`k©‡b wM‡qwQ‡jb| gymwjg ‡ivwn½v‡`i m¤§vbRbKfv‡e wbR †`k wgqvbgv‡i †dir cvVv‡bvi e¨vcv‡i RvwZms‡N †Rvi `vwe Dc¯’vcb K‡iwQ‡jb| †Kgb wQj BD‡ivcxqvb MY‡fvU cÖPvibvq ewi‡mi f~wgKv? 23 Ryb, 2016 mv‡j AbywôZ BD‡ivcxqb BDwbq‡b Ô_vKvÔ Ôbv _vKvÔ-MY‡fv‡U mvgvb¨ msL¨vq Ôbv _vKvÔ A_©vr BDwbqb †_‡K †ewi‡q Avmvi c‡ÿ gvbyl †fvU

DuPzc‡` Avmxb Svby ivRbxwZwe` ewi‡mi ag©we‡Ølg~jK AwfgZ N„Yve¨ÄK Aciva Pµv‡šÍ gvbyl‡K D¯‹vwb †RvMv‡bv eB Avi wKQz bv| mgvR‡K fqven fv½‡bi w`‡K †V‡j †`‡e| †`‡ki Rb¨ ‡gv‡UB g½jRbK bq| †`qvq †eªw•U wR‡Z hvq| D‡jøL¨, ewim Rbm‡bi †bZ…‡Z¡ Ôbv _vKvÔi c‡ÿ †Rvi wbe©vPb cÖPvibv Pvjv‡bv n‡qwQj| GK wekvj ¸iæZ¡cY~ © f~wgKv cvjb K‡iwQ‡jb mv‡eK GB †gqi| `„p K‡Ú e‡jwQ‡jb,ÔAvDU BR AvDUÔ| ewim Rbm‡bi cÖKvÛ d‡Uv mvUv‡bv †fvUhy× enbKvix evm e„‡U‡bi GK gv_v †_‡K Av‡iK gv_v P‡l †ewo‡qwQj| gRvi e¨vcvi nj, Rvg©vb ˆZwi ev‡m P‡o ewim evevwR w`weŸ mviv e„‡Ub Ny‡i †eov‡jb| ‡`kRy‡o ÔfÛvgxÔ bv‡g Awfhy³ n‡jb| ‡Uvwi mnKg©x‡`i Kv‡Q VvÆv Dcnv‡mi cvÎ e‡b wM‡qwQ‡jb| Bwg‡MÖmb I b¨vkbvj †nj_ ¯‹xg m¤ú‡K© †ewVK Z_¨ Zz‡j a‡i e„wUk Rbmvavib‡K weåv‡šÍi c‡_ †V‡j w`‡qwQ‡jb| †Kgb wQj cÖavbgwš¿ †_‡imv †g'i m‡½ ewi‡mi m¤úK©? ‡_‡imv †gÔi gwš¿mfvq ciivóª mwPe c‡` envj nIqvi ci †_‡KB `yÔR‡bi g‡a¨ m¤úK© Lye GKUv fvj hvw”Qj bv| hv‡K e‡j, Ô`v -KzgovÔ m¤úK©| we‡klK‡i, BD‡ivcxqb BDwbq‡bi m‡½ †eªw•U †jb‡`b cÖm‡½ ïiæ †_‡KB wØgZ †cvlb K‡i AvmwQ‡jb ‡eªw•U `jcwZ ewim| eÜzgn‡j A‡b‡Ki avibv ‡Uvwi cvwU©i †bZv I ciewZ©Kv‡j e„wUk cÖavbgwš¿ nIqvi †hvM¨Zv iv‡Lb ewim Rbmb| Ae‡k‡l, 10 RyjvB Zvwi‡L wZwb ciivóª mwPe c‡` B¯Ídv w`‡jb| gymwjg mgvR I ewim: mwZ¨ K_v ej‡Z wK, `vcy‡U G e„wUk ivRbxwZwe` mgq mgq †eduvm K_v e‡j Rbmvavi‡Yi g‡bv‡hvM AvKl©‡Y AvMÖnx n‡q c‡ob| AvMó gv‡m (8.8.18) cÖKvwkZ ‡UwjMÖvd Kjv‡g ‡eviLv cwiwnZ gymwjg bvix‡`i D‡Ï‡k¨ GK dvwRj gšÍe¨ wj‡L †`ke¨vcx cÖwZev` wb›`vi So Zz‡jwQ‡jb| GgbwU wQj ag© we‡Ølg~jK wUàbxwU: Avcv`g¯ÍK XvKv †eviLvciv gymwjg gwnjv‡`i †`L‡Z wPwVi ev• Avi e¨v¼ WvKvZ‡`i gZ| cÖPÛ mgv‡jvPbvi gy‡LI GKMuy‡q GB Ggwc Ô`ytwLZ' e‡jbwb| Ggb wK mvsevw`K mvÿvZKv‡i 78 eQi eqmx evev ÷¨vb&wj RbmbI †Q‡ji c‡ÿ

hyw³ †ck K‡iwQ‡jb| cÖavbgwš¿ †_‡imv †g e‡jwQ‡jb, fvlv e¨env‡i wgt Rbmb‡K AwaKZi mZK© nIqv DwPZ| e„wUk MY¨gvb¨ e¨w³Z¡‡`i gy‡L D”PvwiZ n‡qwQj fq¼i mZK©Zvg~jK gšÍe¨| ‡KD †KD e‡jwQ‡jb, G‡nb L¨vwZgvb RbcÖwZwbwai Zid †_‡K GgbZi N„„Y¨ gšÍe¨ mym½Z mgvR M‡o †Zvjvi c‡ÿ cÖPÛ evav n‡q `uvov‡e| gymwjg gwnjv‡`i †Pvi‡`i m‡½ Zzjbv Kivq ïay AcgvbKiB bq cy‡iv gymwjg mgv‡R GK `viæY AvNvZcÖvß Abyf~wZi D‡`ªM K‡i‡Q| mgv‡jvPbvq D‡V G‡m‡Q eûgyLxÐ ag©, K…wó, ms¯‹… wZi mgš^‡q cÖMwZkxj †`k e„‡Ub| G mgv‡R emevmiZ Bû`x cyiæl‡`i gv_vq †QvU Uzwc AvUKv‡bv _v‡K| Bû`x gwnjviv ciPzjvq gv_v Xv‡K| wkL cyiæl‡`i gv_vq cvMwo civi AwaKvi Av‡Q| GmeB hw` MÖnY‡hvM¨ nq Z‡e, AwZ bMb¨ msL¨K gymwjg gwnjv‡`i †cvkvK Zv‡`i ag©wek^v‡miB Abyl½ wb‡q G‡Z AvcwË †Kb? DuPzc‡` Avmxb Svby ivRbxwZwe` ewi‡mi ag©we‡Ølg~jK AwfgZ N„Yve¨ÄK Aciva Pµv‡šÍ gvbyl‡K D¯‹vwb †RvMv‡bv eB Avi wKQz bv| mgvR‡K fqven fv½‡bi w`‡K †V‡j †`‡e| †`‡ki Rb¨ ‡gv‡UB g½jRbK bq| RbwcÖq msev`cÎ †g‡Uªv‡Z (10 †m‡Þ¤^i 2018) cÖKvwkZ eûj Av‡jvwPZ mgv‡jvwPZ ‡eªw•U †jb‡`b m¤ú‡K© ewim Rbm‡bi AvZ¥NvZx gšÍe¨ Avev‡iv wk‡ivbv‡g ¯’vb cvq| bRiKvov †Zvjcvo D‡V MYgva¨g¸‡jv‡Z| GgbwU wQj mgv‡jvPK‡`i we`ªæcvZ¥K fvlv- †MÖv Avc †ev †Rv, BUÔR Rv÷ bU& dvbxÔ| evsjv ZR©gv nj- †ev †Rv (mswÿß, ewim Rbmb) mvevjK nI A_©vr †Q‡jgvbylxwMwi †Q‡o `vI| GUv G‡Kev‡iB †Kvb VvÆv Zvgvkv bq| †Kgb wQj c`©vi Avov‡j ewi‡mi Rxeb? GKB w`‡b cwÎKvq ¸wUKZK Qwemn djvI K‡i duvm n‡q †Mj gvÎ `yÔgvm Av‡M c`Z¨vwM e„wUk ciivóª mwPe ewi‡mi 25 eQi weevwnZ Rxe‡bi †Mvcb K_v| gwš¿mfv †_‡K †ei n‡Z bv n‡ZB evwo †_‡K weZvwiZ n‡Z nj| m`v Avgy‡` Aw¯’igbv, 31 kOÔJ~

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

21 - 27 September 2018

27

KcK\aJu KjrJk•J @Aj: Vefπ S VeoJiqPor \jq IÊn xÄPTf TJoJu @yPoh ßuUT: xÄmJh KmPväwTÇ pMÜrJ\q k´mJxLÇ

KcK\aJu KjrJk•J @APjr ßpxm KmiJj KjP~ @vïJ S CPÆV k´TJv TrJ yKòu, xÄxhL~ TKoKar k´KfPmhPj ßxèPuJr k´J~ xmA ßrPU ßhS~J yP~PZÇ xŒJhT kKrwh pgJgtnJPm k´KfKâ~J~ fJPhr Km˛~ S yfJvJr TgJ \JKjP~PZ, F \jq kKrwPhr xhxqPhr ijqmJhÇ KmmíKfPf xŒJhPTrJ ˛re TKrP~ KhP~PZj ßp xÄxhL~ TKoKa @rS FT hlJ fJÅPhr TgJ ßvJjJr @võJx KhP~S ßvw kpt∂ TgJ rJPUKjÇ Fr @PV @AjoπL FmÄ fgqoπL @võ˜ TPrKZPuj ßp xŒJhT S xJÄmJKhT k´KfKjKiPhr ofJof fJÅrJ KmPmYjJ~ ßjPmjÇ ßmJ^JA pJPò, SèPuJ KZu TgJr TgJÇ jJVKrT xoJ\ mJ KmKnjú ßkvJ\LmLPhr ofJof V´ye TrJr mhPu È@PuJYjJ' jJPor

@jMÔJKjTfJ kJuj ßp xrTJPrr InqJPx kKref yP~PZ, KcK\aJu @APjr ßãP© ßx rTo k´oJeA kJS~J ßVuÇ FUJPj ˛re TrJ ßpPf kJPr, YuKf mZPrr oJ^JoJK^ xoP~ xŒJhTPhr xPñ ‰mbPT @võJx ßhS~J yP~KZu ßp mÉu KjKªf fgqk´pMKÜ @APjr 57 iJrJ gJTPm jJ FmÄ SA iJrJ~ oJouJ TrPf yPu kMKuv xhr h¬r mJ ˝rJÓs oπeJuP~r IjMPoJhj k´P~J\j yPmÇ ßxA @võJPxr TP~T KhPjr mqmiJPj A≤JrPjPa hMKa xÄmJhoJiqPor SP~mxJAa xJoK~TnJPm IYu TPr ßhS~J yP~KZuÇ SA hMKa xÄmJhoJiqPor FTKa KZu ßhPvr xmtJKiT k´YJKrf AÄPrK\ ‰hKjT ßcAKu ˆJr, @r IkrKa IjuJAj kK©TJ KmKcKjC\ ßaJP~K≤PlJrÇ k´goKar IjuJAj ßkJatJPu k´Pmvkg mº TrJ y~ 2 \Mj FmÄ kPr fJ k´fqJyJr TPr ßjS~J y~Ç @r KÆfL~Kar ßãP©S 18 \Mj FTA irPjr khPãk ßj~ mJÄuJPhv ßaKuPpJVJPpJV Kj~πe xÄ˙J (KmKa@rKx)Ç xJŒsKfT ßTJaJ xÄÛJr FmÄ xzPT KjrJk•Jr hJKmPf yS~J hMKa ZJ©-pMm @PªJuPjr xo~ ßhUJ ßVPZ, fgqk´pMKÜ @APjr 57 iJrJr yrho Ikk´P~JVÇ ZJ©ZJ©L ßgPT ÊÀ TPr UqJKfoJj @PuJTKY©L vKyhMu @uoPT xrTJrKmPrJiL of k´TJPvr TP~T WµJr oPiqA ßV´¬Jr TPr 57 iJrJr oJouJ TrJ~ TJr IjMPoJhj KZu mJ KZu jJ∏Pxxm k´vú ImJ∂r yP~ kPzPZÇ oNuiJrJr xÄmJhoJiqPor Skr jJjJ irPjr CkPhv S nLKf k´hvtPjr oJiqPo Kj~πe @PrJPkr ßYÓJr TJrPe xrTJPrr kPã-KmkPã è\Pmr cJukJuJ Km˜íf yPf gJTPu fgqk´pKM Ü @APjr pPgò k´P~JV k´Ta yP~ SPbÇ è\PmrS k´TJrPnPh Knjú Knjú k´KfKâ~J ßhUJ pJ~Ç TKgf nJPuJ è\m @r oª

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

oNuiJrJr xÄmJhoJiqPor Skr jJjJ irPjr CkPhv S nLKf k´hvtPjr oJiqPo Kj~πe @PrJPkr ßYÓJr TJrPe xrTJPrr kPãKmkPã è\Pmr cJukJuJ Km˜íf yPf gJTPu fgqk´pMKÜ @APjr pPgò k´P~JV k´Ta yP~ SPbÇ è\PmrS k´TJrPnPh Knjú Knjú k´KfKâ~J ßhUJ pJ~Ç TKgf nJPuJ è\m @r oª è\Pmr YYtJ FUj Foj kptJP~ ßkRÅPZPZ ßp xrTJPrr FT\j ß\qÔ CkPhÓJ @S~JoL uLPVr xogtTPhr k´P~J\Pj ßlxmMPT 100Ka ná~J @AKc ßUJuJr krJovt KhP~PZjÇ è\Pmr YYtJ FUj Foj kptJP~ ßkRÅPZPZ ßp xrTJPrr FT\j ß\qÔ CkPhÓJ @S~JoL uLPVr xogtTPhr k´P~J\Pj ßlxmMPT 100Ka nM~J @AKc ßUJuJr krJovt KhP~PZjÇ @r IjqKhPT, fgq k´KfoπL è\m KYK¤fTre S fJ mPºr \jq fJÅr oπeJuP~ FTKa jfáj ßxu k´KfÔJr TgJ mPuPZjÇ xrTJr YJ~ jJ, Foj xm fgq mJ ofJof k´TJv mº TrJA ßp Fxm khPãPkr uãq, fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ KmKnjú xJoJK\T AxMqPf xJŒsKfT xoP~r jJVKrT IxP∂Jw FmÄ KjmtJYjmqm˙Jr KmvõJxPpJVqfJ KjP~ rJ\QjKfT ßãJPnr oPiq xrTJrKmPrJKifJr ßp IKnjú CkJhJj, fJPf xrTJr CKÆVúÇ xrTJPrr ßxA IK˙rfJrA @PrTKa uãe yPò k´vJxPjr yJPf @rS KjmftjoNuT ãofJèPuJPT ßTªsLnNf TrJÇ KcK\aJu @Aj ‰fKrPf fJzJÉzJr TJre x÷mf ßxaJAÇ ßTjjJ xrTJr ¸ÓfA mM^Pf kJrPZ ßp fJPhr kíÔPkJwTfJijq ßmxrTJKr KaKn YqJPjuèPuJ hs∆fVKfPf fJPhr KmvõJxPpJVqfJ yJrJPòÇ jfMj k´pMKÜr TJrPe k´gJVf VeoJiqoèPuJr IPjPTA FUj xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPor xPñ ßkPr CbPZ jJÇ FA fgqk´pMKÜr KmTP• Kj~πe @PrJk fJA FUj xrTJPrr IV´JKiTJPrr Kmw~ yP~ hJÅKzP~PZÇ @AjKar UxzJ k´TJPvr kr ßhUJ pJ~, KmhqoJj fgqk´pMKÜ @APjr 57 iJrJr CkJhJjèPuJ @uJhJ TPr 4Ka iJrJ~ (iJrJ 25, 28, 29 FmÄ 31) Kmjq˜ TrJ yP~PZÇ xŒJhT kKrwh fJA SA UxzJr Fxm iJrJxy ßoJa @aKa KmiJj KjP~ @jMÔJKjTnJPm @kK• \JKjP~KZuÇ xŒJhT kKrwh oPj TPr, Fxm iJrJ mJé&mJiLjfJ S ˝JiLj xJÄmJKhTfJr kPg mJiJ yPf kJPrÇ F ZJzJ 10Ka kKÁoJ ßhv S ACPrJkL~ ACKj~Pjr TNajLKfPTrJS FA @APjr TP~TKa iJrJ KjP~ CPÆV k´TJv TPrKZPujÇ FA UxzJr @PrTKa KmköjT CkJhJj yPò kPrJ~JjJ ZJzJ fuäJKv S ßV´¬JPrr ãofJ myJu @PZÇ F ßãP© ÊiM KcK\aJu KjrJk•J FP\K¿r oyJkKrYJuPTr IjMoKf ßjS~Jr KmiJj pMÜ TrJ yP~PZÇ 57 iJrJr mqJkT Ikk´P~JPVr TJrPe hJKm CPbKZu ßp CkpMÜ @hJuPfr IjMPoJhj ZJzJ F irPjr fuäJKv S ßV´¬JPrr xMPpJV jJ rJUJÇ KmPvõr IKiTJÄv VefJKπT rJPÓs ßxaJA rLKfÇ KT∂á ßx krJovt CPkKãf yP~PZÇ TKgf oJjyJKjTr fgq k´TJv-xÄâJ∂ iJrJ~ xŒJhT kKrwPhr CPÆVPT @oPu ßjS~J y~KjÇ FA iJrJ~ xÄPvJijL FPj oJjyJKjTr fgq k´TJv vP»r xPñ ÊiM pMÜ TrJ yP~PZ k´YJr v»KaÇ KcK\aJu KjrJk•J @APjr UxzJ xÄxPh IjMPoJKhf yPu ˝JiLjnJPm ofk´TJPvr xMPpJV kMPrJkMKr KmuLj yP~ pJPm FmÄ ãofJxLjPhr nJPwqr mJAPr Ijq KTZM @r k´TJv TrJ k´J~ Ix÷m yP~ kzPmÇ ofk´TJPvr ˝JiLjfJ xÄTMKYf yS~Jr k´nJm ßp ÊiM VeoJiqPor VK§Pf xLoJm≠ gJPT jJ, fJ @orJ KmvõKmhqJuP~r KvãT ßgPT ÊÀ TPr rJ\QjKfT TotL FmÄ xJiJre jJVKrTPhr IPjPTr hK§f yS~Jr WajJ~ ßhPUKZÇ KT∂á xrTJrKmPrJiL rJ\jLKfr ‰hjqhvJ FmÄ jJVKrT xoJP\r IV´xr IÄPvr oPiq ßhJhMuqoJjfJ IgmJ xMKmiJmJKhfJr KkZMaJPjr TJrPe ßTJPjJ TJptTr k´KfmJh-@PªJuj VPz SPbKjÇ CPÆV pfaMTM ßhUJ pJPò, fJ oNuf VeoJiqoTotLPhr

oPiqAÇ pJÅrJ vKïf, fJÅPhr @vïJ, xJÄmJKhTfJ ßvw kpt∂ xrTJKr xÄmJh KmùK¬ kMjKutUj FmÄ xŒJhjJPfA xLoJm≠ yP~ kzPmÇ rJÓs, xoJ\, Kv•-xJKyfq, iotL~ nJmjJ, mqmxJ-mJKe\q, \LmjpJ©J AfqJKh xmKTZMr ßãP©A TftíkãL~ nJwq KTÄmJ k´YKuf iJreJPT YqJPu† TrJ hM”xJiq yP~ kzPmÇ xoxJoK~T WajJk´mJPyr KmmreS ãofJxLjPhr KmPmYjJ~ ãKfTr Veq yPu fJ-S k´TJv TrJ x÷m yPm jJÇ ßxJ\J TgJ~, mJÄuJPhv ßaKuKnvj, ßmfJr, mJÄuJPhv xÄmJh xÄ˙J mJ fgq IKih¬Prr nJwq k´TJPvr míP•r oPiqA VeoJiqo @m≠ yP~ kzPmÇ Cjú~Pjr VefPπ Imvq FKa jfMj KTZM j~Ç k´˜JKmf @APjr @PrTKa KmfKTtf KmiJj 32 iJrJ~ ßp KcK\aJu è¬YrmíK•r xÄùJ ßhS~J yP~KZu, fJr xoJPuJYjJ Imvq xrTJr V´ye TPrPZÇ ßx \jq xrTJrPT y~PfJ ijqmJh \JjJPjJ ßpfÇ KT∂á UxzJKar „kJ∂r WaJPf KVP~ ßxUJPj IKlKv~Ju KxPâax IqJÖPT I∂ntMÜ TrJ~ xrTJPrr CP¨vq ßp oy“ j~, fJr k´oJe KoPuPZÇ HkKjPmKvT @Aj FUj IKiTJÄv VefJKπT rJPÓsA IYuÇ xŒsKf Ko~JjoJPr ßrJKyñJ VeyfqJr fgqxÄmKuf xrTJKr jKgr TKk rJUJr hJP~ ßhvKar @hJuf r~aJPxtr hM\j xJÄmJKhTPT xJf mZr TPr ß\u KhP~PZÇ Ko~JjoJr ßp Vefπ ßgPT FUPjJ IPjT hNPr, ßx TgJ @orJ xmJA \JKjÇ fJyPu KT VefPπr xPñ @oJPhr hNrfô mJzPfA gJTPm? IfLm ãofJir xJÄxPhr lJroJxt mqJÄPTr Igt ßuJkJPar fgq, ßâPˆr ˝Petr 12 @jJA KoPZ, nM~J xjPh oMKÜPpJ≠J ßTJaJ~ xKYm yS~Jr ßTPuïJKrr oPfJ UmrèPuJ IKlKv~Ju KxPâax IqJPÖr @SfJ~ kzPu Fxm IkrJPir TgJ @orJ ßTJPjJ Khj \JjPf kJrfJo jJÇ ßpPTJPjJ IkTLKft, IKj~o mJ KmmsfTr Kmw~ ßVJkj rJUJr fJKVh @ouJ S rJ\jLKfTPhr oPiq IPjT ßmKv, ßxaJ @orJ xmJA \JKjÇ FUj IKlKv~Ju KxPâax IqJÖPT ßp xrTJr VeoJiqPor T£PrJPir yJKf~Jr mJjJPjJr ßYÓJ TrPZ, fJPf xJÄmJKhTPhr @fKïf yS~JrA TgJÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ, oMKÜpM≠ FmÄ \JKfr KkfJr KmÀP≠ Ikk´YJr S \JfL~ xÄVLf S \JfL~ kfJTJr KmwP~S Ikk´YJPrr FTKa KmiJj F @APj ßrPU ßhS~J yP~PZÇ F irPjr KmiJj ßp oMÜKY∂J S AKfyJx-GKfPyqr VPmweJPT mJiJV´˜ TrPm, ßxA xoJPuJYjJ TJptf CPkKãf yP~PZÇ lPu KcK\aJu KjrJk•J @APjr Uz&V ßp ÊiM xJÄmJKhTfJr Skr jJoPZ fJ j~, FKa kMPrJ xoJP\rA oMÜKY∂J, ˝JiLj KY∂J S ofk´TJPvr kPg mJiJ ‰fKr TrPmÇ fPm xoJP\r IjqJjq IÄPvr ßYP~ xÄmJhoJiqPor \jq YqJPu†aJ FTaM ßmKvAÇ F ßãP© xŒJhT kKrwh FA UxzJ k´fqJUqJj TPr FTKa èÀfôkNet \JfL~ hJK~fô kJuj TPrPZÇ rJ\QjKfT KmnJ\j S xMKmiJmJKhfJr ßmzJ\JPu @aPT gJTJr TJrPe F KmwP~ xJÄmJKhT xoJP\r GTqm≠ ßTJPjJ Im˙Jj V´ye x÷m KT jJ, fJ @orJ \JKj jJÇ fPm FaMTM @orJ muPf kJKr ßp FA UxzJKa FnJPm @APj „kJ∂Krf yPu fJ xÄmJhoJiqo, xJÄmJKhTfJ ßkvJ FmÄ VefPπr \jq n~Jmy kKreKf ßcPT @jPmÇ FaJ Vefπ S VeoJiqPor \jq IÊn xÄPTfÇ


28

oMÜKY∂J

21 - 27 September 2018

mqJÄT mqm˙J~ rJ\jLKfr k´nJm @uL AoJo o\MohJr ßuUT: xJPmT oKπkKrwh xKYm

xÄxPh IgtoπL mPuPZj, yJujJVJh ßUuJKk EPer kKroJe k´J~ 1 uJU 32 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ EePUuJKkPhr oPiq @PZj FTJKiT @Ajk´PefJÇ @PrTKa UmPr \JjJ pJ~, F mZr \JjM~JKr-\Mj xo~TJPuA ßUuJKk yP~PZ 10 yJ\Jr 37 ßTJKa aJTJÇ ßUuJKk EPer KyxJPm FTKa @AKj TJrYMKkS @PZÇ KmvJu IPïr ßUuJKkrJ k´nJm UJKaP~ mJrmJr kMjVtbj mJ kMj” flKxu TPr KyxJm S fJKuTJr mJAPr gJTPZjÇ ßfoKj hLWt xo~ mJAPr gJPTj @hJuPfr ˙KVfJPhv KjP~ ßmv KTZM EeV´yLfJÇ k´Tíf KmPmYjJ~ ßUuJKk EPer kKroJe xrTJKr KyxJPmr ßYP~ IPjT ßmKvÇ FKa mqJÄTmqm˙JPTA TJmM TPr ßluPZÇ YuKf mJP\Pa mqJÄT UJPfr TrPkJPra TryJr 2.5 vfJÄv ysJx TrJ yP~PZÇ FPf rJ\˝ ãKf yPm k´J~ yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ Kx≠J∂Ka ˝nJmfA KmfTt xíKÓ TPrPZÇ ßmv KTZMKhj ßhPv mqJÄTmqm˙J xŒPTt

k©kK©TJ~ ßjKfmJYT UmrA @xPZÇ FèPuJ ßTJPjJKaA ˝K˜hJ~T j~Ç TP~T oJx @PV ßx≤Jr lr kKuKx cJ~JuV (KxKkKc) xJoKÓT IgtjLKf KjP~ FT oNuqJ~Pj CPuäU TPrPZ, xJŒsKfT xoP~ ßhPvr @ohJKj mq~ I˝JnJKmTÇ FaJ KmKjP~JV S IgtjLKfr IjqJjq xNYPTr xPñ IxÄVKfkNeÇt fJPhr oPf, @ohJKjr jJPo KogqJ ßWJweJ KhP~ ßhPvr mJAPr aJTJ KjP~ pJPò FTKa YâÇ KxKkKc oPj TrPZ, ßhPvr mqJÄT UJf jÓ rJ\jLKfr KvTJrÇ FPT xMrãJ ßhS~Jr hJK~fô mJÄuJPhv mqJÄT S Igt oπeJuP~rÇ KT∂á fJrJ @oJjfTJrLPhr kKrmPft jÓ S ÃÓ ßuJPTr ˝Jgt rãJ TrPZÇ mqJÄKTÄ KmnJPVr xhqKmhJ~L xKYm KjmtJYPjr @PV ßUuJKk Ee @hJP~ YJkJYJKk TrJr KmkPã KuKUf ofJof ßrPU ßVPZjÇ F Im˙J kMPrJ IgtjLKfPT V´Jx TPr ßluPZÇ nJPuJ mqmxJ~L S CPhqJÜJrJ FPVJPf kJrPZj jJÇ KmkrLPf ßmPz pJPò Tˆ Im lJ¥Ç IjqKhPT EPer xMhyJr ToJPf ßTªsL~ mqJÄT KjPhtv KhP~ YuPZÇ fPm @oJjPfr xMhyJr fôKrf TKoP~ KhP~PZÇ UmPrr TJVP\r @PrTKa k´KfPmhj ßgPT ßhUJ pJ~, mqJÄTèPuJPT KmKnjú xMKmiJ ßhS~Jr krS ToPZ jJ EPer xMhyJrÇ ßmxrTJKr mqJÄTèPuJr CPhqJÜJ kKrYJuTPhr Vf I• xoP~ mÉKmi xMKmiJ ßhS~J yP~PZÇ FT kKrmJr ßgPT YJr\j kKrYJuT FTaJjJ Kfj ßo~JPh gJTJr KmiJj ßrPU xÄPvJKif yP~PZ @AjÇ EPer xMhyJr FT IPï jJKoP~ @jJr k´Kfv&ÀKfPf mJÄuJPhv mqJÄT TKoP~PZ jVh \oJr yJr (Kx@r@r)Ç xrTJKr @oJjPfr 50 vfJÄv ßmxrTJKr mqJÄPT \oJ rJUJr IjMPoJhj ßhS~J yP~PZÇ KT∂á ßTJPjJ lu KhPò jJÇ KouPZ jJ ˝• xMPhr mqJÄTEeÇ KmKjP~JV TPo pJPòÇ @mJr ßhUJ pJPò, FTKa k´J~ ßhCKu~J mqJÄTPT C≠JPrr \jq xrTJKr mqJÄPTr aJTJ ßjS~J yPòÇ ßmxrTJKr ßTJPjJ mqJÄT Fr xyJ~fJ~ FKVP~ @xPZ jJÇ fhMkKr ßmxrTJKr @rS TP~TKa

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

mqJÄPT F irPjr ‰hjqhvJ, rJfJrJKf oJKuTJjJ kKrmftjxy KmKnjú TJrPe xíKÓ yP~PZ @˙Jr xÄTaÇ @V´JxL mqJÄKTÄ S ßmÊoJr ßUuJKk EPer kJvJkJKv @oJjf ysJx kJS~J~ ßmxrTJKr UJPf ßvJYjL~ fJruqxÄTa ßhUJ KhP~KZuÇ Im˙J FfaJ VnLPr ßp FlKmKxKx@A kpt∂ ÈmqJÄT cJTJfPhr' vJK˜ ßYP~PZÇ mqJÄKTÄ UJf ßhPvr IgtjLKfPf èÀfôkNet Im˙JPj @PZÇ KmKjP~JV jJ yPu k´míK≠ S TotxÄ˙Jj yPm jJÇ fJA F UJfPT ß\JrhJr TrJr k´P~J\jL~fJ xŒPTt Knjúof ßjAÇ xrTJKr mqJÄTèPuJr IxJoPgqtr kKrPk´KãPf KmTJv WPa ßmxrTJKr mqJÄT S @KgtT k´KfÔJPjrÇ KT∂á KmKjP~JVTJrLrJ muPZj, fJÅPhr EPer YJKyhJ kNre yPò jJÇ IjqKhPT rJ\QjKfT KmPmYjJ~ mqJÄT S @KgtT k´KfÔJPjr uJAPx¿ k´hJj, Ee @hJ~ TrPf jJ kJrJ FmÄ FPTr kr FT ß\Jr TPr oJKuTJjJ kKrmftj ßVJaJ UJfPT xÄTPa ßlPuPZÇ CPhqJÜJ kKrYJuTPhr oJP^ ImvqA x“ S ßhvPk´KoT ßuJT rP~PZjÇ ßfoKj @PZj xrTJKr mqJÄPTr aJTJ KjP~ rJÓsL~ kíÔPkJwTfJ~ ßUuJKk fJKuTJ ßgPT jJo mJh rJUJ mqKÜrJSÇ ßhPvr @KgtT UJPfr VKf-k´TíKf KmPmYjJ~ jJ KjP~ mJÄuJPhv mqJÄT TftíT mqJÄT S @KgtT k´KfÔJPjr uJAPx¿ ßhS~J y~Ç ßx k´KfÔJjKaA ßUuJKkPhr mz mz Ee kMj” flKxu S kMjVtbj TrJr Kx≠J∂ ßh~ ßpjPfjnJPmÇ TP~T oJx @PV mqJÄT CPhqJÜJPhr xÄVbj mJÄuJPhv IqJPxJKxP~vj Im mqJÄTx (KmFKm) FTKa ßyJPaPu IgtoπLr xPñ ‰mbPTr krkrA mJÄuJPhv mqJÄT Kx@r@r IjMkJf TKoP~ ßh~Ç fJPhr FPyj nNKoTJ~ mqJÄKTÄ UJPf YJuPTr nNKoTJ~ ßT, fJ KjP~ k´vú SPbÇ mqJÄKTÄ UJPf jLKfKjitJrPe pMÜrJPÓs ßlcJPru Kr\Jnt, pMÜrJP\q mqJÄT Im AÄuqJ¥ FojKT nJrPf Kr\Jnt mqJÄT Im AK¥~Jr mÜmqA YNzJ∂Ç mJÄuJPhv mqJÄPTr

Im˙JjS @Ajf fJáAÇ fPm k´P~JPVr xLoJm≠fJ~ âoJjõP~ KlPT yP~ @xPZÇ fJrJ pKh F Im˙J ßgPT WMPr hJÅzJPf jJ kJPr fPm KjP\Phr nJmoNKftr kJvJkJKv ßhPvr @KgtT UJf @rS Kmkpt˜ yPmÇ k´xñf, fJPhr Kr\Jnt YMKrr fh∂ k´KfPmhjKa \jxoPã @PxKjÇ TJrS hJ~hJK~fô KjitJre TrJ yP~PZ∏FojS \JjJ pJ~ jJÇ F„k ßãP© WMPr hJÅzJPjJr xMPpJV UMm ToÇ xrTJKr mqJÄTèPuJPf fJruqxÄTa jJ gJTPuS mJP\a ßgPT Kj~Kof FPhr IPjTèPuJr oNuij WJaKf ßoaJPjJ y~Ç Vf TP~T mZPr FnJPm ßhS~J yP~PZ 20 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ fPm xrTJPrr IPjT \jTuqJeoNuT TJP\r ßujPhj TPr TP~TKa rJÓsoJKuTJjJiLj mqJÄTÇ Fxm ßujPhj k´J~A KmjJ k~xJ~ mJ jJooJ© TKovPjÇ hLWtTJu \JfL~ xû~ mMqPrJPf KjrJkPh aJTJ ßrPU oMjJlJ kJS~Jr FTKa mqm˙J YJuM @PZÇ mqJÄPTr fMujJ~ @oJjPfr KmkrLPf oMjJlJr yJrS ßmKvÇ EPer xMh ToJPjJr YJPk mqJÄTèPuJ KTZMTJu @PV @oJjPfr oMjJlJ TKoP~ ßlPuPZÇ ßx oMjJlJ ßgPT TJaJ y~ IKV´o @~Tr, @mVJKr Ê‹xy KmKnjú YJ\tÇ lPu oMjJlJ oMhsJ°LKfrS KjPYÇ xMfrJÄ xû~kP© Knz mJzPmÇ xû~kP© KmKjP~JVTJrL IPjPTr F oMjJlJ kKrmJr YJuJPjJr FToJ© oJiqoÇ mZr hMA @PVS ßxUJPj oMjJlJr yJr ToJPjJ yP~PZÇ @mJrS ßfoj CPhqJV YuPZÇ ßTC ßTC iJreJ TrPZj, mqJÄTmqm˙J YJuM rJUPf (!) xû~ IKih¬rPT ITJptTr TrJr hJKm @xJS Ix÷m j~Ç Pv~JrmJ\Jr ßYJPUr xJoPj iMuJ~ uMKaP~ kzuÇ Vf TP~T mZr ßxUJPj TUPjJ xNYT hMA Tho FPVJPu krkrA Kfj Tho KkKZP~ pJ~Ç IgY KmKjP~JPVr \jq FTKa KjntrPpJVq C“x ßv~JrmJ\JrÇ ßxKhPT hLWtTJu j\r ßhS~J y~KjÇ F Im˙J~ Kmkjú @oJjfTJrLPhr mqJÄPTr TJPZA @mJr ßpPf yPmÇ 30 kOÔJ~

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


UmrJUmr

21 - 27 September 2018

@kK• CPkãJ TPrA \jof pJYJA, mJZJA TKoKaPf kJbJPjJ S xÄPvJijLr k´óJm ßhj \JfL~ kJKat S ˝fπ FoKkrJÇ T£PnJPa fJPhr k´˜Jm jJTY y~Ç KcK\aJu KjrJk•J KmPu 13Ka hlJr Skr xÄPvJijLr k´óJm ßhj \JfL~ kJKatr Kfj FoKkÇ fJrJ yPuj-VJAmJºJ-1 @xPjr vJoLo yJ~hJr kPaJ~JrL, ßmVo rSvj @rJ oJjúJj S lUÀu AoJoÇ fJPhr k´˜JPm v»JmuL m\tj, kqJrJ, xÄUqJ S mºjL k´Kf˙Jkj TrJr TgJ muJ yP~PZÇ T£PnJPa fJPhr k´˜Jm jJTY y~Ç KmPu \jof pJYJAP~r k´˜Jm ßhj KmPrJiL hu \JfL~ kJKat S ˝fπr 12 FoKkÇ F fJKuTJ~ KZPuj- jMÀu AxrJo Sor, ßxKuo CK¨j, ßoJyJÿh @»Mu oMKjo ßYRiMrL, lUÀu AoJo, jMÀu AxrJo Kouj, ßmVo jNr-A-yJxjJ KuKu ßYRiMrL, ßmVo oJy\JmLj ßoJrPvh, TJ\L KlPrJ\ rvLh, ßoJ. À˜o @uL lrJ\L, ßmVo rSvj @rJ oJjúJj, vJoLo yJ~hJr kJPaJ~JrL, ßoJyJÿh ßjJoJjÇ fJrJ 30Pv IPÖJmPrr oPiq \jof pJYJAP~r \jq KmuKa kJbJPjJr hJKm \JjJjÇ KkTJr Kmw~Ka T£PnJPa KhPu fJ jJTY y~Ç Frkr KmuKa mJZJA TKoKaPf kJbJPjJr k´˜Jm TPrj \JfL~ kJKat S ˝fπr 8 FoKkÇ F fJKuTJ~ @PZj- jMÀu AxuJo Sor, ßxKuo CK¨j, ßoJyJÿh @»Mu oMKjo ßYRiMrL, lUÀu AoJo, jMÀu AxuJo Kouj, À˜Mo @uL lrJ\L, ßmVo rSvj @rJ oJjúJj S vJoLo yJ~hJrÇ KjP\Phr oPjJjLf 3,4 S 5 xhxqr mJZJA TKoKaPf KmuKa kJKbP~ 30 IPÖJmPrr oPiq

KrPkJat ßh~Jr hJKm ßfJPujÇ T£PnJPa fJPhr ßx k´óJmS jJTY y~Ç FrkrA T£PnJPa KmuKa kJx y~Ç @AjKa kJx yS~J~ ˝JiLj xJÄmJKhTfJ ÉoKTr oMPU kzPm mPu KmKnjú oyu ßgPT @PV ßgPTA vïJ k´TJv TrJ yP~PZÇ xŒJhT kKrwh FrA oPiq @AjKa k´fqJUqJj TPrPZÇ xJÄmJKhT ACKj~jS @AjKa KjP~ @kK• \JKjP~PZÇ @APj HkKjPmKvT @oPur IKlKx~Ju KxPâax IqJÖ I∂ntáÜ TPr Fr kKrKi @PrJ mJzJPjJ yP~PZÇ KcK\aJu oJiqPo ßTC SA IqJÖ nñ TrPu KcK\aJu KjrJk•J @APj fJr xJ\J yPmÇ @APj kPrJ~JjJ ZJzJ ßV´¬Jr S fuäJKvr ãofJ ßh~J yP~PZ @Aj vO⁄uJ mJKyjLPTÇ Vf 29Pv \JjM~JKr KcK\aJu KjrJk•J @APjr UxzJ IjMPoJhj TPr oKπxnJÇ fUj ßgPTA @AjKa KjP~ @kK• SPbÇ xŒJhT kKrwh FA @APjr 8,21,25,28,29,31,32 S 43 iJrJ KjP~ @kK• \JjJ~Ç FZJzJ, 10Ka kKÁoJ ßhv S ACPrJkL~ ACKj~Pjr TëajLKfTrJ @APjr 21,28,32 S 25 iJrJ KjP~ CPÆV k´TJv TPrKZuÇ xrTJPrr kã ßgPT muJ yP~KZu, xÄxhL~ TKoKar oJiqPo @APj k´P~J\jL~ xÄPvJijL @jJ yPmÇ xÄxhL~ TKoKa xŒJhT kKrwh, mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j S IqJPxJKxP~vj Im ßaKuKnvj YqJPju SjJPxtr k´KfKjKiPhr xPñ ‰mbT TPr xÄxhL~ TKoKaÇ TKoKa k´KfPmhj KhPf fífL~ hlJ~ 11A ßxP¡’r FT oJPxr xo~ KjP~KZuÇ 17A ßxP¡’r fJrJ YëzJ∂ k´KfPmhj xÄxPh C™Jkj TPrÇ SA k´KfPmhPj IÄvL\jPhr ofJoPfr ßfoj ßTJj k´Kfluj WPaKjÇ

KxPua-6 @xPj @S~JoL uLPVr oPjJj~j YJj \JKTr KxPua, 20 ßxP¡’r - @xjú \JfL~ xÄxh KjmtJYPj KxPua-6 (Km~JjLmJ\Jr-PVJuJkV†) @xPj @S~JoL uLV ßgPT FoKk kPh oPjJj~j YJj ßTªsL~ ZJ©uLPVr xJPmT ßjfJ FmÄ vyLh oMKÜPpJ≠J kKrmJPrr x∂Jj ßoJyJÿh \JKTr ßyJPxjÇ FuJTJ~ fÅJr kPã YuPZ fáoMu k´YJr-k´YJreJÇ KxPua 6 @xPj @S~JoL uLV S Fr Iñ xÄVbPjr ßjfJTotLPhr kJvJkJKv \JKTr ßyJPxPjr xogtTrJ of KmKjo~ xnJ S KulPua Kmfre TPr k´YJreJ YJuJPòjÇ lPu KjmtJYPjr xo~ FUPjJ ßmv mJTL gJTPuS KxPua 6 @xPjr k´KfÆKªõfJ~ xrTJrL hPur Ijqfo k´JgtL KyPxPm CPb @xPZ @\Lmj @S~JoL uLVJr kKrmJPr C•rxNrL \JKTr ßyJPxPjr jJoÇ \JKTr ßyJPxj ßvU yJKxjJ xrTJPrr jJjJoNUL Cjú~j TotTJ¥ fáPu irJr kJvJkJKv ßhPvr Cjú~Pjr iJrJ ImqJyf rJUJr ˝JPgt @S~JoL uLV xrTJrPT kMjrJ~ ãofJ~ @jJr k´P~J\jL~fJr TgJ fáPu irPZjÇ fÅJr TotL-xogtTPhr hJKm, huL~ ßTJªPur TJrPe mJr mJr hPur oPjJj~j ßgPT mKûf yP~PZj \JKTr ßyJPxjÇ ßp TJrPe \jPj©L ßvU yJKxjJ UMP\ kJPòj jJ KjPmKhf FT\j TotLPTÇ IgY KTîj APo\ FA ßjfJr KxPua KmnJV \MPz rP~PZ IxÄUqJ IjMxJrL S xyPpJ≠JÇ fJPT oNuqJ~j TrPf k´JjoπL ßvU yJKxjJr híKÓ @Twte TrPZj Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ @S~JoL kKrmJPrr ßjfJ-TotLrJÇ Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr ksKfKa S~Jct S ACKj~Pj @S~JoL uLPV \JKTPrr rP~PZ vÜ Im˙JjÇ rP~PZ KmvJu ßnJa mqJÄTÇ ßTªs rJ\jLKf TPr @xJ~ ßVJuJkV† CkP\uJ~S rP~PZ fJr mqJkT kKrKYKfÇ \JjJ pJ~, @S~JoL uLV ßjfJ \JKTr ßyJPxPjr ßYJPUr xJoPj (1971 xJPu KfKj KvÊ KZPuj) oyJj oMKÜpMP≠r xo~ ˙JjL~ ˝JiLjfJKmPrJiL rJ\JrTJr mJKyjLr xyPpJKVfJ~ kJKT˙Jj mJKyjL Km~JjLmJ\JPr xhPr k´gPoA fJr mJKzPf @âoe

TPrÇ F xo~ fJrJ fJr mz nJA ZJ©uLV ßjfJ S oMKÜPpJ≠J @ufJl ßyJPxj'PT UMÅ\Pf gJPTjÇ fJrJ fJPT jJ ßkP~ F fJr KkfJ vyLh fJKyr @uL S ßo^ nJA pMm xÄVbT vyLh @mMu ßyJPxj Kj\JoPT iPr mftoJj vyLh ˛OKfPxRPi èKu TPr yfqJ TPrÇ mJKzPf @èj uJKVP~ ßh~Ç Kj\ xJoPjA KjP\Phr Kjoto asJP\Kc ßhPUj \JKTrÇ oMKÜpMP≠r AKfyJx S mñmºMr @hvtPT mMPT uJuj TPr ßmPz CPbj KfKjÇ oMKÜpM≠ krmftL \JKTr ßyJPxjr IV´y ßoJyJÿh @ufJl ßyJPxj Km~JjLmJ\JPr @S~JoL uLPVr FT \jKk´~ ßjfJ~ kKref yjÇ fÅJr kKrmJrKa 1975 xJPur 15 @VPˆr kr mqJkT KjptJfPjr KvTJr y~Ç FrA iJrJmJKyTfJ~ 1978 xJPu rJÓskKf KjmtJYPjr k´JÑJPu @ufJl ßyJPxj 71 Fr krJK\f vKÜ TftOT KjvOÄxnJPm yfqJr KvTJr yjÇ SA xoP~ KfKj KjmtJYPj ßjRTJ k´fLPTr GTqP\JPar k´JgtL mñmLr SxoJjLr kPã k´YJreJ~ mq˜ KZPujÇ ÛMu \Lmj ßgPT \KzP~ kPzj ZJ©uLPVr rJ\jLKfPfÇ kptJ~âPo KfKj Km~JjLmJ\Jr xrTJKr TPu\ ZJ©uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT, xJiJre xŒJhT S xnJkKf KjmtJKYf yjÇ kPr CkP\uJ ZJ©uLPVr pMVì @ymJ~PTr hJK~fô kJuj TPrj FmÄ \jKks~ FA ZJ©PjfJ Km~JjLmJ\Jr xrTJKr TPuP\r FK\Fx S hM'mJPrr KnKk KjmtJKYf yjÇ krmftLPf ßuUJkzJr xMmJPi KfKj dJTJ KmvõKmhqJu~ KVP~ nKft yjÇ ßx xo~ KfKj ZJ©uLPVr \VjúJg

yPur xhxq S ßTªsL~ ZJ©uLPVr (vJKoo- kJjúJ TKoKar) xhxq KjmtJKYf yjÇ f“TJuLj xo~ KfKj Q˝rJYJr KmPrJiL S @S~JoL uLPVr cJTJ KmKnjú @PªJuPj xKâ~ nNKoTJ kJuj TPrj S @yf yjÇ 2003 xJPu KfKj Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KjmtJKYf yjÇ KfKj oMKÜpMP≠ vyLhPhr x∂JjPhr xÄVbj Èks\jì 71' ßTªs TKoKar xhxq yjÇ YJrhuL~ ß\Ja xrTJr KmÀP≠ @PªJuPjr xo~ Km~JjLmJ\JPr IVseL nNKoTJ kJuj TPrjÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ 2007 xJPu @S~JoL uLPVr xmt ßvw yrfJPu KkPTKaÄ Fxo~ fJPT ßV´lfJr TPr kMKuvÇ kPr ˙JjL~ @S~JoL uLV, pMmuLV S ZJ©uLPVr ksKfPrJPir xo~ fJPT ZJzPf mJiq y~ kMKuvÇ FKhPT fJr mz nJA ßoJ. flöMu ßyJPxj hLWt 20 mZr Km~JjLmJ\Jr xh~ ACKj~j kKrwPhr KjmtJKYf ßY~JroqJj FmÄ ßkRrxnJr k´vJxT KyPxPm hJK~fô kJuj TPrjÇ ßxA xMmJPi kJKrmJKrTnJPm Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ~ rP~PZ fJPhr KmvJu ßnJa mqJÄTÇ 2014 xJPu \JfL~ xÄxh KjmtJYPj \JKTr ßyJPxj huL~ oPjJj~j ßmJPct ksJgtL yP~KZPujÇ kPr CkP\uJ S ßkRrxnJ KjmtJYPj huL~ ksJgtL yjÇ KT∂á huL~ ßTJªuPjr lPu KfKj @r @S~JoLuLPVr oPjJj~j kJjKjÇ F mqJkJPr ßoJ. \JKTr ßyJPxj mPuj, @Ko ßjRTJr \jq Vf KjmtJYPjS huL~ oPjJj~j ßmJPct @Pmhj TPrKZÇ hPur FT\j KjPmhLf TotL KyPxPm FmJrS oPjJj~j YJAPmJÇ KfKj mPuj, VefPπr oJjxTjqJ ksiJjoπL ßvU yJKxjJ oPjJj~j KhPu KjmtJYj TrPmJ FmÄ AjvJuäJy Km\~L yPmJÇ @r pKh mñmºMTjqJ @oJPT ßjRTJ jJ ßhj, fJyPu KpKj ßjRTJ KjP~ @xPmj fJÅPT Km\~L TrPf TJ\ TrPmJÇ KfKj pMÜrJP\q mxmJxTJrL KxPua 6 @xPjrKm~JjLmJ\Jr, ßVJuJkVP†r xTu k´mJxLPhr xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZjÇ

u§j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr lMamPu ßT ßxrJ- ÈlJAn F xJAc' FA aNjtJPoP≤ FmJr ßxKa pJYJAP~r kJuJ Ç 14 IPÖJmr hMkMr 12aJ ßgPT KmTJu 6aJ kpt∂ YuPm ßUuJÇ YqJKŒ~Jj hPur \jq gJTPZ jVh 5v kJC§ kMrÏJrÇ @xjú FA láamu aNetJPoP≤r \jq hu Kjmºj YuPZÇ 28 ßxP¡’Prr oPiq @V´yLPhr hu Kjmºj TrPf yPmÇ hu KjmºPjr \jq Kl rJUJ yP~PZ 80 kJC§Ç KoKc~J yJCP\r jJPo IgmJ YJAPu mqKÜVfnJPm hu Kjºmj TrJ pJPmÇ aNetJPoP≤ ßoJa 12Ka hu IÄv ßjPmÇ fJA @PV @xPu @PV kJPmj KnK•Pf hu Kjmºj TrJ yPòÇ YJrKa V´∆Pk nJV TPr IjMKÔf yPm k´KfPpJKVfJÇ k´Kf V´∆Pk gJTPm 3Ka huÇ V´∆k YqKŒ~JjPhj KjP~ IjMKÔf yPm ßxKolJAjJuÇ Km\~L ßxrJ hMKa hu ßUuPm lJAjJuÇ ßUPuJ~JzPhr ImvqA u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xhxq yPf yPmÇ u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ FmÄ ßxPâaJKr ßoJyJÿh \MmJP~r FA @jªWj âLzJ @xPr IÄvV´yPer \jq xTPur k´Kf @ymJj \JKjP~PZjÇ hu Kjmºj FmÄ aNetJPo≤ KmwP~ @rS Km˜JKrf \JjPf u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr FKxxPa≤ ßoJyJÿh ßxJmyJPjr xPñ ßxPâaJKr 07985525048 FmÄ @AKa ßxPâaJKr xJPuy @yoPhr xPñ 07956513677 j’Pr ßpJVJPpJPVr krJovt ßh~J yP~PZÇ IgmJ APoAu TrJ pJPm lbpcsports@gmail.com FA KbTJjJ~Ç

29

orÉPor V´JPor mJKz \VjúJgkMr CkP\uJr uJCfuJ V´JPoÇ KfKj u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr k´KfÔJfJ xnJkKf S IiMjJuM¬ xJ¬JKyT jfMj Fr xŒJhT oKym ßYRiMrLr nKVúkKfÇ Ifq∂ IoJK~T mqmyJr S xffJr \jq KfKj xmtoyPu xoJhOf KZPujÇ CPuäUq, KkfJr IxM˙fJr Umr ßkP~ oJx KfPjT @PV kKu ryoJj mJÄuJPhPv pJj FmÄ oOfMqr kNmt kpt∂ KkfJr ßxmJ~ KjPmKhf KZPujÇ KfKj fJÅr KkfJr ÀPyr oJVPlrJPfr \jq xTPur TJPZ ßhJ~J TJojJ TPrPZjÇ KmKnjú oyPur ßvJT : kKu ryoJPjr KkfíKmP~JPV KmKnjú oyPur kã ßgPT ßvJT ksTJv TrJ yP~PZÇ u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr kPã ßvJT ksTJv TPrPZj ßksKxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ S ßxPâaJKr ßoJyJÿh \MmJP~rÇ xJ¬JKyT xMroJr xŒJhT lrLh IJyoh ßr\J, xJPmT xŒJhT IJyoh oP~\ S mJftJ xŒJhT IJmhMu TJA~No ßvJT k´TJv TPr orÉPor r∆Pyr oJVPlrJf TJojJxy kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ FZJzJ ßvJT k´TJv TPr orÉPor r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ S ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrPZj ∏ YqJPju Fx-Fr kPã ßvJT ksTJv TPrPZj ßY~JroqJj @yoh Cx-xJoJh ßYRiMrL S k´KfÔJfJ ßY~JroqJj oJKy ßlrPhRx \KuuÇ xJ¬JKyT ßhv kKrmJPrr kPã ßvJT ksTJv TPrPZj xŒJhT fJAKxr oJyoMh, IjuJAj KjC\PkJatJr KmsamJÄuJr24 Fr kPã ßvJT ksTJv TPrPZj Kmsa mJÄuJ xŒJhT S YqJPju Fx-Fr ßyc Im KjC\ TJoJu ßoPyhL, KjmtJyL xŒJhT @yJh ßYRiMrL mJmM FmÄ mqm˙JkjJ xŒJhT S u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßas\JrJr @xo oJxMoÇ

UKuuMr ryoJPjr 13 ßxP¡’r, mOy¸KfmJr mJÄuJPhv xo~ xTJu 7aJ~ KxPua vyPrr o\MohJrL˙ fJÅr Kj\ mJxnmPj AP∂TJu TPrjÇ SAKhj mJh ßpJyr \JjJpJ ßvPw yprf vJy&\JuJu (rJy.) Fr oJ\Jr xÄuVú ßVJr˙JPj fJÅPT hJlj TrJ y~Ç oOfMqTJPu fJÅr m~x yP~KZPuJ 65 mZrÇ KfKj hMrJPrJVq TqJ¿JPr nNVKZPuj FmÄ KxñJkMPr KYKT“xJ V´ye TPrjÇ UKuuMr ryoJj oOfáqTJPu 6 ßoP~ 2 ßZPuxy IxÄUq @®L~-˝\j S èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com

UKAY Fish & Meat Bazar WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

21 - 27 September 2018

KmPuPfr mAPouJ mJXJKu mA-k© ßTPjj jJ, Qx~h oM\fmJ @uL F IKnPpJV TPrPZj Vf vfPTÇ Vf kûJv-wJa mZPr KT Im˙Jr ßTJj kKrmftj yP~PZ? @oJPhr KvKãf \jxÄUqJ FmÄ k´TJKvf mA KmKâr kKrxÄUqJj gJTPu F mqJkJPr TgJ muJ ßpPfJÇ \jvKÜ mOK≠r xJPg xJPg @oJPhr KvãJr yJr mJzPuS ßx fáujJ~ xKfqTJr KvKãf \jvKÜ mJzPZ jJÇ k´og ßYRiMrL mPuPZj, ÈxMKvKãf ßuJT oJ©A ˝KvKãf'Ç fÅJr TgJr xJPg @orJ kMPrJ FTofÇ kÅKM gVf KmhqJ mJ xJKatKlPTa @oJPhr @PrJ \JjJr FmÄ mM^Jr xMPpJV ‰fKr TPr ßh~Ç ùJPjr \VPfr ßxJjJuL YJKm yJPf fáPu ßh~Ç Px YJKm ùJjJ\tPjr @xu TJP\ jJ uJKVP~ fJ @orJ KmKâ TPr UJAÇ Fr xJPg mJjPrr VuJ~ oMÜJr oJuJ kKrP~ ßh~Jr xJPg fáujJ TrJ pJ~Ç kMKÅ gVf KmhqJ I\tj mJ krLãJ kJPvr FTaJ xJKatKlPTa gJTJr jJo KvKãf yS~J j~, F ßmJi pJPhr oPiq ßjA fJPhr oPiq KvãJr yJr mOK≠ KjP~ Vmt TrJ PkJwJ~ jJÇ AÄPr\ TKm \j Kofij xPfr vfPT mOKav kJutJPoP≤ FT hLWt mÜífJ TPrjÇ ßxUJPj KfKj KmuJPf ßuUJPuKU S k´TJvjJr ˝JiLjfJ xoMjf ú rJUJr \Pjq fhJjL∂j mOKav rJ\jLKfKmh S xMvLu xoJP\r k´Kf IPmVWj nJwJ~ @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, A good book is the precious life-blood of a master spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life.” [John Milton (9 December 1608 – 8 November 1674) ; Areopagitica: A speech for the Liberty of Unlicensed Printing to the Parliament of England] FTaJ nJPuJ mA @oJPhr @®JPT mÅJKYP~ rJPU, kKrÊ≠ S xoO≠ TPrÇ TKm nJPuJ mAPT oNuqmJj uJAl-mäJPcr xJPg fáujJ TPrPZjÇ mA @oJPhr Ij∂ \LmPjr kPg, IorPfôr kPg IjMkJ´ Kef TPrÇ PuUPTr ˝JiLjfJr kPã \j KofiPjr ßx uzJA mOgJ pJ~KjÇ pJrJ mA-kM˜T S k´TJvjJr Umr rJPUj fJrJ \JPjj, k©kK©TJ S mA-k© k´TJPvr ßãP© mOPaPjr Im˙Jj xJrJ KmPvõr oPiq k´go xJKrPfÇ kJbPTr xÄUqJS IVKefÇ F ßhPvr oJjMw mA KTPj, mA kPz FmÄ ˝JiLjnJPm mA k´TJv TrPf kJPrÇ xTJu ßmuJ ßasPj CbPu ßhUJ pJ~, pJ©LPhr yJPf mA IgmJ kK©TJÇ IPjPT uqJkaPk mA kzPZÇ FUJPj IxÄUq xÄmJhk© k´TJKvf y~Ç PxèPuJ yJ\Jr yJ\Jr j~, uã uã TKk KmKâ y~Ç k´JAoJrL Ûáu ßgPT ßZPuPoP~r oPiq kJbJnqJx VPz ßfJuJr \Pjq jJjJ rTo mqm˙J rP~PZÇ F TJrPe F ßhPv PmPz CbJ @oJPhr TKoCKjKar PZPuPoP~r oPiqS mAkzJr k´Kf @V´y mJzPZÇ mJÄuJPhv ßgPT IJVf mJXJKu KmuJPf YJrkMÀw ßgPT mJx TrPZjÇ fJPhr ßZPuPoP~rJ kzJPvJjJ TrPZ, FaJ ImvqA @jPªr Kmw~Ç pKhS @orJ IPjPT \JKj jJ, fJrJ KT kJv TrPZ FmÄ KT irPjr mA-kM˜T kJb TPrÇ KT∂á @orJ KjP\rJ KT mA-kM˜T kJb TKr mJ KTKj? mA ßTjJr k´xñ FPu @orJ xJiJref” hMPaJ \mJm ßhAÇ k~xJ ßjA IgmJ xo~ ßjAÇ YKæv W≤Jr ßmKv xo~ @oJPhr TJPrJ TJPZA ßjAÇ xoP~r mqJkJPr @oLr FmÄ lKTr hM \j FTA xofPu Im˙Jj TrPZjÇ IjqrJ mA kzJr xo~ kJ~, @orJ ßTj kJA jJ? SrJ mJPx, ßa&Ps j, ßkäPj, Foj KT pJ©LZJCjLPf mPx mA kzPf kJPrÇ @orJ ßTj kJKr jJ? ßaKuKnvPjr xJoPj @orJ W≤Jr kr W≤J mPx gJTPf kJKrÇ xìJatPlJj yJPf KjP~ xJrJKhj TJKaP~ KhPf

kJKrÇ @\TJu ˛Jat-PlJPjS ßp ßTJj nJwJ~ KuKUf mA kzJ pJ~Ç TKoCKjKa mJ ßhv ßxmJr jJPo rJfKhj mq˜ xo~ TJaJPf kJKrÇ KT∂á @oJPhr mA kzJr xo~ ßjA, FaJ KT KmvõJxPpJVq TgJ? mJÄuJPhPvr mJXJKur k~xJ To gJTPuS @orJ KmuJPf pJrJ mJxTKr fJrJ ßTC VrLm j~Ç AlfJr kJKat, KaKn YqJPjPu hJj-U~rJf, yJKh~J-PfJylJ AfqJKhr TgJ jJ y~ mJh KhuJoÇ @kjJrJ KT FUJjTJr \jìKhPjr kJKat FmÄ KmP~ IjMÔJPj pJj jJ? Fr krS KT @kjJrJ muPmj, KmuJPfr mJXJKu TKoCKjKa VrLm? mJXJKu TKoCKjKar mJKzPf ßVPu ßhUJ pJPm ßxUJPj ßTJj KTZár InJm ßjAÇ KmP• fJrJ PoJPaA VrLm j~Ç fPm fJPhr KY• TfaáTá Km•mJj? KY•PT @PrJ Km•mJj, @PrJ ojjvLu @PrJ Cjúf TrJr \Pjq mAP~r ßTJj KmT• ßjAÇ hJoL @xmJmk© KhP~ @oJPhr WrmJKz xJ\JPjJÇ IPjT mJKzPf ßhKv-KmPhvL KnKcS TqJPxa kKrkJKa TPr xJ\JPjJ gJTPf ßhUJ pJ~Ç KT∂á hM”U\jT yPò mAP~r Thr FUJPj ßfoj ßjAÇ pJPhr mJxJ~ mA @PZ fJPhr xÄUqJ yJPf ßVJjJÇ @r ÀKY S ojPjr KY∂J TrPu ßx rTo mA ThJKY“ ßhUJ pJ~Ç y~PfJ F TJrPeA mJXJKu kJzJ~ ßp T~Ka mAP~r ßhJTJj KZu fJ mº yP~ ßVPZÇ FUj mJÄuJ mA ßkPf yPu @oJPhr mJÄuPhv IgmJ kKÁomPñr xJPg ßpJVJPpJV TrPf y~Ç u∏Pj mJXJKuPhr mÉ mqmxJ k´KfÔJj @PZÇ KT∂á mA k´TJv FmÄ mA KmKâr ßTJj nJPuJ xÄ˙J ßjA, F hM”U @orJ TJr TJPZ mKu? @oJPhr \Pjq k´Kf oJPx FTUJjJ mA â~ TrJ ßTJj TÓTr mqJkJr j~Ç oJPx FTaJ mA KTPj @orJ lfár yP~ pJPmJ jJÇ KmuJPf mxmJxTJrL mJÄuJnJwL \jVe mAP~r kJbT FmÄ ßâfJ yPu u∏Pj TokPã FTaJ nJPuJ mAP~r ßhJTJj gJTPfJÇ mA ÊiM KY•KmPjJhPjr yJKf~Jr j~, mA kJb TrPu KY• Km•mJj y~Ç @oJPhr KY• TfaáTá Km•mJj Fr k´oJe KoPu @oJPhr kJbJnqJx FmÄ nJPuJ mAP~r k´Kf @oJPhr @Twte ßhPUÇ KY•PT @PrJ Km•mJj, @PrJ ojjvLu, @PrJ Cjúf TrJr \Pjq mAP~r ßTJj KmT• ßjAÇ @xMj @orJ xmJA mA kKz, mA KTKj, oJjMwPT mA CkyJr ßhAÇ mA kPz KmP•r xJPg xJPg @oJPhr KY•PT xoO≠ TKrÇ u§j, 19 ßxP¡’r 2018

mqJÄT mqm˙J~ rJ\jLKfr k´nJm fPm oNuij kJYJr S ßUuJKk Ee uJVJoyLj yPf gJTPu pf aJTJA mqJÄPT ßhS~J ßyJT jJ ßTj, fJ vNPjq KoKuP~ ßpPf kJPrÇ F ßhPv mqmxJ S Kv•mJºm mqJÄKTÄ VPz CbMT, FaJ xmJA YJAPmjÇ @r @oJPhr F ßZJa ßhvKaPf mqmxJ, Kv• S mqJÄKTÄ xm UJPfA FTA mqKÜ, kKrmJr mJ ßVJ© TJ\ TrPZÇ InqJxVfnJPm EePUuJKk jJ yPu mqJÄT UJPf FA ‰jrJ\q @xf jJÇ @r Ee Kmfre, kMj” flKxu S kMjVtbPj pUj pJrJ ãofJ~ gJPT, fJPhr kíÔPkJwTfJijq mqKÜrJ IjqJpq xMPpJV KjP~ YuPZjÇ Fr IÄvLhJr rP~PZj mqJÄPTr IxJiM kKrYJuT S TotTftJrJÇ fJÅPhr ßuJPnr KvTJr @\PTr mqJÄT UJfÇ @PV ßhJw ßhS~J yPfJ xrTJKr mqJÄTPTÇ FUj ßmxrTJKr UJPfS FTA xÄÛíKf dMPT kPzPZÇ Igt oπeJuP~r mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJVS FPhr fMÓ TrPfA xPYÓÇ xoxqJ KhPj KhPj WjLnNf yPòÇ fJA xÄKväÓ xmJA FmJr I∂f KkPZ KlÀjÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com


UmrJUmr

21 - 27 September 2018

Ky\Kr xJu k´YuPjr ßk´ãJka CPjìJYj TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, xJyJmJP~ ßTrJo xJu VejJr KmwP~ Ky\rfPT k´JiJjq KhP~PZj xMrJ fJSmJr 108 j’r @~JPfr kKrPk´KãPfÇ ßxUJPj k´go Khj ßgPT fJTS~Jr Skr k´KfKÔf oxK\Ph jJoJ\ @hJ~ TrPf muJ yP~PZÇ FA Èk´go Khj' mqJkT j~Ç FKa ryxqJmífÇ FKa ßxA Khj, ßpKhj AxuJPor Kmvõ\P~r xNYjJ yP~PZÇ rJxMuMuäJy (xJ.) KjrJkPh, KjntP~ Kj\ k´nMr AmJhf TPrPZjÇ oxK\Ph ßTJmJr KnK• ˙Jkj TPrPZjÇ lPu xJu VejJr ßãP© xJyJmJP~ ßTrJo ßxA KhjPTA ßmÅPY KjP~PZjÇ (lfÉu mJKr : 7/268) KfKj @PrJ KuPUPZj, ÈoyJjmL (xJ.)-Fr \jì, oífMq, Ky\rf S jmM~fk´JK¬∏F YJr WajJPT ßTªs TPr xJu VejJ TrJ ßpf; KT∂á \jì S jmM~Pfr fJKrU KjP~ mqJkT ofkJgtTq @PZÇ @r oífMq ßvJPTr ˛JrTÇ fJA IVfqJ Ky\rPfr oJiqPoA xJu VejJ ÊÀ TrJ yP~PZÇ' (lfÉu mJKr, k´JèÜ) @rKm oJPxr jJoTre oyrro : \JPyKu pMPV FA oJPx ßTJPjJ irPjr pM≠KmV´y S rÜkJf TrJ yJrJo FmÄ IQmi KZu mPu FA oJxPT oMyrroMu yJrJo jJoTre yP~PZÇ xlr : xlr v»Ka Kxlr ßgPT KjVtfÇ Fr Igt vNjq yS~J, \JPyKu pMPV xlr oJPx ßuJPTrJ pMP≠r \jq ßmr yP~ ßVPu Wr vNjq yP~ ßpf, fJA xlPrr oJPxr jJo xlr rJUJ yP~PZÇ rKmCu @C~Ju : FA oJPxr jJoTreTJPu lxPu rKm∏IgtJ“ mx∂TJu KZu, fJA fJr jJoTre yP~PZ rKmCu @C~JuÇ rKmCx xJKj : Fr jJoTreTJPu mxP∂r ßvwJPit kzJr TJrPe rKmCu @PUr mJ ßvw mx∂ jJo rJUJ y~Ç \MoJhJu CuJ : \MoJhJ v»Ka FPxPZ \MoMh ßgPT, pJr Igt \Po pJS~J, ˙Kmr yS~JÇ pUj FA oJPxr jJo rJUJ y~, fUj bJ§Jr ßoRxMo @r÷ y~, ßTjjJ bJ§Jr TJrPe k´J~ K\Kjx \Po pJ~Ç F \jq FA oJPxr jJo FnJPm rJUJ y~Ç \MoJhJu CUrJ : FA oJPxr jJo rJUJr TJre yPò, FA oJPxr ßvPw vLPfr k´Y§fJ~ kJKj kpt∂ \Po ßpfÇ r\m : r\m v»Ka rK\m ßgPT CØNf yP~PZÇ Fr Igt yPuJ xÿJj TrJÇ @rmmJxL ßpPyfM F oJxPT xÿJj Trf FmÄ vJyÀuäJy IgtJ“ @uäJyr oJx muf, fJA F oJPxr jJo r\m mJ xÿJKjf oJx rJUJ y~Ç vJmJj : vJmJj vJm v» ßgPT CØNf yP~PZÇ Fr Igt yPuJ ßmr yS~J, k´TJv yS~J, KmhLet yS~JÇ ßpPyfM F oJPx KmkMu TuqJe k´TJKvf y~, oJjMPwr KrK\T C“kJhj S mKµf y~ FmÄ fTKhPrr l~xJuJèPuJS mµj TPr ßhS~J y~Ç fJA F oJPxr jJo vJmJj rJUJ yP~PZÇ ro\Jj : ro\Jj vP»r oNu Igt yPò \ôJuJPjJ-PkJzJPjJÇ ßpPyfM FA oJPx oMKoPjr èjJyèPuJ \ôJKuP~-kMKzP~ ZJrUJr TPr ßhS~J y~, fJA F oJPxr jJo ro\Jj rJUJ y~Ç vJS~Ju : vJS~Ju v»Ka vJSu iJfM ßgPT KjVtf, Igt mJAPr Voj TrJÇ FUJPj @rmmJxL Kj\ WrmJKz fqJV TPr ÃoPe ßpfÇ fJA Fr jJoTre y~ vJS~JuÇ K\uTh : ÈK\u' Igt S~JuJ @r ÈTJhJy' Igt mxJ, ßpPyfM F oJx xÿJKjf oJPxr FTKaÇ @rmrJ F oJPx pM≠KmV´y mº TPr mJKzPf mPx gJTfÇ K\uy\ : K\uy\ v»Ka x÷mf yJöJy ßgPT ßjS~J yP~PZÇ Igt FTmJr y\ TrJ IgmJ v»Ka Ky\ ßgPT ßjS~J yP~PZÇ Igt mZrÇ ßpPyfM FA oJx mZPrr ßvwJÄPv @Px FmÄ Fr ÆJrJA kNet mZPrr xoJK¬ WPa, fJA FA oJPxr jJoTre yP~PZ K\uy\Ç PuUT : oJhrJxJ KvãT

Avjy_vjy‡ekx GKivk †mvbvjx PzjIqvjv, †K GB e¨w³? G‡jv‡g‡jv †cvkv‡K, Aweb¨¯Í Pz‡j ewi‡mi PjvPjv GLb AwZ mvaviY gvby‡li mvwi‡Z| Rwo‡q c‡o‡Qb gyL‡ivPK †K‡j¼vix †ek K‡qKwU (m¤¢eZt 10) bvixNwUZ e¨vcv‡i| msev‡` cÖKvk, Pvi mšÍv‡bi RbK ¯^vgx ewi‡mi m‡½ AvBbÁ ¯¿x †gwibv ûBjvi weevn we‡”Q`Kvj PjwQj MZ Pvi eQi a‡i| ewim I †cÖwm‡W›U Uªv¤ú: KvKZjxqfv‡e mv‡eK jÛb †gqi I mv‡eK e„wUk ciivóª gwš¿ ewim Rbm‡bi m‡½ eZ©gvb Av‡gwiKvb †cÖwm‡W›U †WvbvÛ Uªv‡¤úi AvPvi

AvPiY I Kg©Kv‡Ûi wKQzUv wgj jÿ¨bxq| BD‡ivc BDwbqb †_‡K †ewi‡q Avmv e„‡U‡bi weªw•U Rqx ‡bZv n‡jb wgt Rbmb| b‡f¤^i 2016 mv‡j AbywôZ Av‡gwiKvb †cÖwm‡W›U wbe©vP‡b †W‡gv‡µwUK cÖv_©x wnjvix wK¬jU‡bi m‡½ wicvewjKvb cÖv_©x †Wvbvì Uªv‡¤úi mgv‡b mgvb †fvUhy× P‡jwQj| wgt Uªv¤ú weR‡qi gyKzU c‡i †ewi‡q G‡mB Av‡gwiKvevmx‡`i D‡Ï‡k¨ gšÍe¨ Quy‡o w`‡qwQ‡jb, Ôe„‡U‡b weªw•‡Ui gZB Avgvi Rq nj'| MZ RyjvB‡q m¯¿xK jÛ‡b G‡mwQ‡jb| mvsevw`K‡`i GK cÖ‡kœi Rev‡e †cÖwm‡W›U e‡jwQ‡jb, Ôewim Rbmb GKRb DuPzgv‡ci cÖavbgwš¿ n‡Z cvi‡eb'| ‡cÖwm‡W›U wbe©vPbx cÖPvibvKv‡j bvixNwUZ bvbv RNb¨ †K‡j¼vix Kvwnbx †Wvbvì Uªv¤ú‡K bv¯Ívbvey` K‡iwQj| G Acev` GLbI ‡cÖwm‡W‡›Ui wcQz Qv‡owb| weivU As‡Ki UvKv w`‡qI G‡`i gyL eÜ Ki‡Z cvi‡Qb bv| B`vwbs duvm n‡q hvIqv ciKxq cÖYqNwUZ e¨vcvi m`¨ ciivóªgwš¿ c` †_‡K m‡i `uvov‡bv ewim‡K K‡i w`j cy‡ivcywi M„nnviv| `xN© 25 eQ‡ii `v¤úZ¨ Rxeb ‡f‡½ Pzigvi n‡q †Mj| GgbwU wQj Z_¨m~‡Î cÖKvwkZ ewim Rbm‡bi bv‡gi m‡½ hy³iv‡óªi mv‡eK †cÖwm‡W›U evivK Ievgvi VvÆv”Q‡j AvuUv‡bv bvg,Ô ewim BR `¨ e„wUk Uªv¤úÔ| evsjv e¨vL¨v `uvovq: Av‡gwiKvb ‡cÖwm‡W›U Uªv‡¤úi e„wUk cÖwZg~wZ© nj ewim Rbmb| ‡K Rv‡b, wewfbœ AeÁvm~PK bv‡g AvL¨vwqZ e„wUk ivRbxwZwe` ‡ev †Rv nqZev GKw`b e„‡U‡bi m‡e©v”P c`gh©`vm¤úbœ Avm‡b Avmxb n‡eb! GgbUvB Aek¨ GKmg‡q e„wUk cwÛZgÛjx‡`i Bw½Z wQj| †m‡Þ¤^i 2018

rJWmPmJ~Ju kMÅK\ uMParJPhr TgJ ßkPrPZÇ fJr oJPj, ßhPvr yfhKrhs mqKÜrJ SA Z~ mZPr @rS hKrhs yP~ ßVPZÇ 1975 xJu ßgPT F ßhPvr xrTJrèPuJ ÈoMÜmJ\Jr IgtjLKf'r cJoJPcJPu vKrT yP~ mqKÜ UJf S mJ\JrLTrePT @ÅTPz irJr lPu F ßhPv @~ S xŒh mµPjr Qmwoq ßmPz KmköjT ˜Pr ßkRÅPZ ßVPZÇ 1972 xJPu Km@AKcFPxr VPmweJ~ KjetLf yP~KZu ßp mJÄuJPhPvr @~Qmwoq kKroJkT K\Kj xyV 0.32Ç 2016 xJPu FPx K\Kj xyV 0.483-F ßkRÅPZ ßVPZÇ 1970 xJPu kJKT˜JPj 22Ka ßTJKakKf kKrmJPrr TgJ muJ yPfJ, pJrJ rJPÓsr k´fqã kíÔPkJwTfJ~ kJKT˜JPjr Kv•-mJKeP\q @Kikfq Km˜Jr TPrKZuÇ SA 22 kKrmJPrr oPiq hMPaJ kKrmJr KZu kNmt kJKT˜JPjr, fJ-S FTKa KZu ImJXJKuÇ SA mJÄuJPhPvA 2012 xJPu mJÄuJPhv mqJÄPTr KyxJm ßoJfJPmT 23 yJ\Jr 212 \j ßTJKakKf KZPujÇ 2014 xJPu fJÅPhr SA xÄUqJ 50 yJ\Jr IKfâo TPrPZ mPu hJKm TrJ yPòÇ 2017 xJPu 1 ßTJKa aJTJr ßmKv Igt IqJTJCP≤ gJTJ mqJÄPTr @oJjfTJrLPhr xÄUqJ 1 uJU 14 yJ\Jr IKfâo TPrPZ mPu ßUJh IgtoπL ßWJweJ TPrPZjÇ Fxm fPgqr oJiqPo ßhPvr IgtQjKfT k´míK≠r xMlu ßp FTKa ãMhs \jPVJÔLr TJPZ KVP~ kM†LnNf yP~ pJS~Jr KTÄmJ fJPhr oJiqPo KmPhPv kJYJr yP~ pJS~Jr Kmk“xÄPTf kJS~J pJPò, ßx mqJkJPr ãofJxLj xrTJPrr KT ßTJPjJ TreL~ ßjA? xJiJre \jVPer TJPZ ßmJiVoq ßpxm Kmw~ FA KmkhaJr \JjJj KhPò ßxèPuJ yPuJ: 1. ßhPv k´JgKoT KvãJr ˜Pr 11 irPjr KvãJk´KfÔJj VPz CPbPZ, ßpUJPj oJ-mJmJr KmP•r KjKÜPf x∂JPjr ÛMPur FmÄ KvãJr oJPj Qmwoq xíKÓ yP~ pJPò; 2. ßhPv YJr irPjr oJiqKoT FmÄ CóKvãJr k´KfÔJj VPz CbPZ; 3. mqJÄPTr Ee xoJP\r FT aJ ãMhs IÄPvr TJPZ TMKãVf yP~ pJPò FmÄ EePUuJKk KmköjTnJPm mJzPZ; 4. ßhPvr \J~VJ\Ko, IqJkJatPo≤, käa, lîqJa, oJPj KrP~u FPˆPar hJo k´Y§nJPm ßmPzPZ; 5. KmPhPv kMÅK\ kJYJr oJrJ®TnJPm mJzPZ; 6. dJTJ jVrLPf \jxÄUqJ 1 ßTJKa 75 uJPU ßkRÅPZ ßVPZ, ßpUJPj @mJr 40 vfJÄv mJ 70 uJU oJjMw mK˜mJxL; 7. ßhPv VJKz, KmPvwf KmuJxmÉu VJKz @ohJKj hs∆f míK≠ ßkP~PZ; 9. KmPhPv mJKzWr, mqmxJkJKf ßTjJr KyKzT kPzPZ; 10. ijJdq kKrmJrèPuJr KmPhv Ãoe mJzPZ; 11. CóKm• kKrmJPrr x∂JjPhr KmPhPv kzPf pJS~Jr UJP~v mJzPZ; 12. CóKm• kKrmJPrr xhxqPhr KYKT“xJr \jq Wj Wj KmPhPv pJS~Jr UJxuf mJzPZ; 13. k´JAPna yJxkJfJu S KmuJxmÉu KTîKjT hs∆f mJzPZ; 14. k´JAPna KmvõKmhqJu~ S k´JAPna ßoKcPTu TPu\ k´KfÔJr KyKzT kPzPZ; 15. ßhPv AÄKuv KoKc~Jo KT¥JrVJPatj, TqJPca ÛMu, kJmKuT ÛMu FmÄ S ßuPnu/F ßuPnu KvãJk´KfÔJj VPz SbJr oòm YuPZ FmÄ 16. k´iJjf k´JAPna TJPrr TJrPe xíÓ dJTJ S Y¢V´JPor asJKlT \qJo jJVKrT \LmjPT Kmkpt˜ TrPZÇ A≤JrPjPa CAKTKkKc~J~ ßUJÅ\ KjPu oJKTtj pMÜrJPÓsr IgtQjKfT

31

AKfyJPxr Ifq∂ èÀfôkNet IiqJ~∏1870 ßgPT 1914 xJPur kMÅK\mJhL KmTJPv ÈrmJr mqJrj'Phr nNKoTJr metjJ kJS~J pJPm, pJr xPñ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ-C•r 47 mZPrr rJWmPmJ~Ju kMÅK\ uMParJPhr IKmvõJxq ijxŒh @yrPer k≠Kfr @Ápt\jT Kou UMÅP\ kJS~J pJPmÇ Fxm rmJr mqJrj xíKÓr \jq KT mñmºMr ßjfíPfô ˝JiLjfJ KZKjP~ FPjKZuJo @orJ?

KmfPTtr xo~ ßvw TgJ, xJiJre oJjMw TL oPj TPrÇ FPTT xo~ FPTT irPjr rJ\QjKfT kKrK˙Kfr xíKÓ y~Ç @Kvr hvPT KZu FT rTo, jæAP~r hvPT Ijq rToÇ 1990 xJPu ß\jJPru FrvJh KmPrJiL hu S xJiJre oJjMPwr hJKm ßoPj KjP~ nMu TPrjKjÇ 1996 xJPu UJPuhJ K\~J KmPrJiL hPur hJKmr TJPZ mvqfJ ˝LTJr TPr xKbT TJ\KaA TPrKZPujÇ fJÅr SA ãe\LmL xÄxh FTKa GKfyJKxT hJK~fô kJuj TPr ßVPZÇ 2006 xJPu UJPuhJ K\~J \jVPer hJKm CPkãJ TPr KjP\r S ßhPvr ãKf TPrPZjÇ kíKgmLr mÉ ßhPvr fMujJ~ mJÄuJPhv vJK∂kNetÇ KTu, WMKw S YJkJKfr oyzJ gJTPuS mz rTPor xπJxL f“krfJ ßjAÇ oJjMw vJK∂A YJ~Ç vJK∂kNet xoJP\r \jq IjMTNu kKrPmv k´P~J\jÇ rJ\QjKfT TJrPe KyÄxJ-k´KfKyÄxJoNuT f“krfJ~ kKrPmv jÓ y~Ç VefJKπT rJ\jLKfr VKf-k´TíKf ˝JnJKmT gJTPu kKrPmv nJPuJ gJPTÇ @ûKuT kptJP~ k´KfKa hPuA ßpJVq k´JgtL @PZjÇ ßTJgJS FTA hPu FTJKiTÇ FuJTJr IPkãJTíf \jKk´~ mqKÜ pKh KjmtJKYf yPf jJ kJPrj, fJPf oJjMPwr oPiq yfJvJ, ßãJn S KyÄxJr \jì y~Ç jqJpq IKiTJr ßgPT mKûf yPu fJr KmT• KyÄxJÇ vJK∂r FTaJ xLoJPrUJ @PZ, KyÄxJ-k´KfKyÄxJr ßTJPjJ xLoJ-kKrxLoJ ßjAÇ k´KfKyÄxJ k´TJPvr CkJ~ KmKY©Ç fgqk´pMKÜr TJrPe k´KfKyÄxJ YKrfJgt TrJr kg FUj IfLPfr ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ IPjT xy\ S mÉoMULÇ KmPhKv ßoJzPurJ ßT TL muPuj jJ muPuj, ßxaJ KmPvw èÀfô myj TPr jJÇ fJÅrJ ÀKaj TgJ mPuA pJPmjÇ \JKfr míy•r ˝JPgt, ßhPvr oJjMPwr ˝JPgt, @VJoL KjmtJYj kNmtmftL TP~TKa KjmtJYPjr ßYP~ ßmKv èÀfôkNetÇ mqKÜ S ßVJÔLr ˝JPgt ßjfJrJ pKh xKbT Kx≠J∂ KjPf ßhKr TPrj, ßxaJ yPm ßhPvr oJjMPwr \jq Yro hMntJPVqrÇ

xoP^JfJ ZJzJ KjmtJYj ßTj j~ FTJhv xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr fJKrU ßhJrPVJzJ~ CkjLfÇ F KjmtJYj ãofJxLj @S~JoL uLV TftíT FTfrlJnJPm xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr oJiqPo @jLf ãofJxLj huL~ xrTJPrr IiLj IjMKÔf yPu Fr luJlu IfLPfr ãofJxLj huL~ xrTJPrr IiLj IjMKÔf KjmtJYjèPuJr luJlPur ßYP~ ßp Knjúfr yPm jJ FKa IPjTaJ KjKÁfnJPm muJ pJ~Ç k´KfKa rJ\QjKfT hPur uãq S CP¨vq ßhv S \jVPer TuqJPer oiq KhP~ xJKmtTnJPm ßhPvr @gt-xJoJK\T Cjú~jÇ ßhPvr xJiJre \joJjMwS ßhPvr K˙KfvLufJr Kmw~KaPT oJgJ~ ßrPU k´fqJvJ TPr ImJi, xMÔM S IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr oiq KhP~ \jxogtPjr k´KfluPj KjmtJKYf hu xrTJr kKrYJujJ TrPmÇ @VJoL xÄxh KjmtJYjPT ImJi, xMÔM, IÄvV´yeoNuT S k´KfÆKj&ÆfJkNet TrPf yPu xrTJPrr khfqJV S xÄxh ßnPX ßh~J IfqJmvqTÇ KmhqoJj xJÄKmiJKjT mqm˙J~ KjmtJYj IjMÔJj KmwP~ ßhPvr k´iJj KmPrJiL huxy IkrJkr KTZM hu FmÄ \joJjMPwr FTKa mz IÄPvr xogtj jJ gJTJ~ ßhv S \jVPer ˝JPgtr Kmw~KaPT xmtJPV´ ˙Jj KhP~ mftoJj ãofJxLjPhr TreL~ yPm k´iJj KmPrJiL hPur xJPg xoP^JfJ~ CkjLf yP~ ˙J~LnJPm KjmtJYjTJuLj Foj FTKa xrTJrmqm˙Jr CØJmj, pJ IjJVf k´KfKa xÄxh KjmtJYj ImJi, xMÔM, IÄvV´yeoNuT S k´KfÆKj&ÆfJkNet IjMÔJj KjKÁf TrPmÇ ßuUT : xJPmT \\, xÄKmiJj, rJ\jLKf S IgtjLKf KmPväwT

vJy @K\\Mr ryoJPjr kJTtKnC ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur @AKxACPf KYKT“xJiLj KZPujÇ oMKÜPpJ≠J vJy @K\\Mr ryoJPjr k´go \JjJ\Jr jJoJ\ rKmmJr mJh ß\Jyr y\rf vJy \JuJu (ry.) oJ\Jr xÄuVú hrVJy \JPo oxK\h k´JñPj IjMKÔf y~Ç kPr fJr V´JPor mJKz SxoJjLjVr CkP\uJr Kj\ V´Jo UM\VLkMr KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj mJh @xr UM\VLkMr oJjCuäJy Có KmhqJu~ oJPb KÆfL~ \JjJ\Jr jJoJ\ ßvPw fJPT kJKrmJKrT ßVJr˙JPj hJlj TrJ y~Ç

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA KxPuPar KmKvÓ mqmxJ~L UKuuMr ryoJPjr AP∂TJu, KmKnjú oyPur ßvJT

u§j, 20 ßxP¡’r - u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr TJptKjmtJyL TKoKar xhxq S jfMj Khj Fr mqm˙JkjJ xŒJhT kKu ryoJPjr KkfJ KxPuPar KmKvÓ mqmxJ~L S xoJ\PxmL @uyJorJ vKkÄ ToPkäPér rñijM Tîg ߈JPrr ˝•JKiTJrL @uyJ\ô UKuuMr ryoJj AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJKuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\CjÇ KfKj Vf 29 kOÔJ~

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 41st Year Issue 2096, Friday 21 - 27 September 2018

@kK• CPkãJ TPrA mJÄuJPhPv kJx yPuJ KcK\aJu KjrJk•J Kmu

dJTJ, 20 ßxP¡’r: - xJÄmJKhTxy IÄvL\jPhr @kK• CPkãJ TPr kJx yPuJ mÉu @PuJKYf KcK\aJu KjrJk•J KmuÇ FPf mÉu @PuJKYf 32 iJrJ myJu rJUJ yP~PZÇ F iJrJ~ muJ yP~PZ, pKh ßTJj mqKÜ IKlKv~Ju KxPâKx FqJPÖr @SfJnëÜ IkrJi TKŒCaJr, KcK\aJu KcnJAx, TKŒCaJr ßjaS~JTt, KcK\aJu ßjaSpJTt mJ

Ijq ßTJPjJ APuTasKjT oJiqPo xÄWaj TPrj mJ TrPf xyJ~fJ TPrj fJyJ yAPu KfKj IjKiT 14 mZPrr TJrJh¥ mJ IjKiT 25 uJU aJTJ Igth¥ mJ Cn~ hP¥ hK¥f yPmjÇ 32 (2) iJrJ~ muJ yP~PZ, pKh ßTJj mqKÜ CkiJrJ-1 F CKuäKUf IkrJi KÆfL~mJr mJ kMj:kMj: xÄWaj TPrj fJyJ yAPu pJmöLmj TJrJh¥ mJ IjKiT FT

ßTJKa aJTJ Igth¥ mJ Cn~ hP§ hK§f yPmjÇ 19 ßxP¡’r, mMimJr K¸TJr c. KvrLj vJrKoj ßYRiMrLr xnJkKfPfô ÊÀ yS~J xÄxh IKiPmvPj KmuKa kJPxr k´˜Jm TPrj cJT ßaKuPpJVJPpJV S fgq k´pMKÜ oπL ßoJ˜JlJ \æJrÇ FrkrA KmuKar Skr 29 kOÔJ~

KxPua-2 @xPjr xJPmT FoKk oMKÜPpJ≠J vJy @K\\Mr ryoJPjr AP∂TJu

u§j, 20 ßxP¡’r - KxPua-2 @xPjr xJPmT xÄxh xhxq oMKÜPpJ≠J vJy @K\\Mr ryoJj AP∂TJu TPrPZjÇ Vf 16 ßxP¡’r, rKmmJr xTJu @aaJr KhPT KYKT“xJiLj Im˙J~ KfKj ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ AjúJKuäuJKy S~JAjúJ AuJAKy rJK\CjÇ KfKj Vf TP~TKhj iPr èÀfr IxM˙ Im˙J~ KxPua jVrLr 31 kOÔJ~

u§Pj ACPT \Ko~Pfr ÈvJ~UMu AxuJo' TjlJPrP¿ mÜJrJ

ÉxJAj @yoh oJhJjLr YJKrK©T èeJmuL IjMTreL~ hOÓJ∂ yP~ gJTPm

u§j, 20 ßxP¡’r CkoyJPhPvr Ijqfo k´Kx≠ AxuJKo mqKÜfô, KmsKav KmPrJiL IJPªJujxy KmKnjú xJoJK\T S rJ\QjKfT IJPªJuPjr Ijqfo

ßjfíkMr∆w, KmUqJf ßhSmª oJhsJxJr k´KfÔJfJ S \Ko~Pf CuJoJ KyPªr xJPmT xnJkKf ÉxJAj IJyoh oJhJjL ˛rPe FT KmvJu TjlJPr¿ IjMKÔf

yP~PZÇ Vf 16 ßxP¡’r, rKmmJr kNmt u§Pjr ßlJctÛ~Jr oxK\h KoujJ~fPj ACPT \Ko~Pfr CPhqJPV u§Pj k´gomJPrr oPfJ ÈvJ~UMu AxuJo TjlJPr¿' vLwtT FA xoJPmv IjMKÔf y~Ç \jTLet FA ˛rexnJ~ u§jxy ACPTr KmKnjú vyr ßgPT k´YárxÄUqT CuJoJP~ ßTrJo S xMiL\j ˝f”°áft IÄvV´ye TPrjÇ TjlJPrP¿ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq k´hJj TPrj nJrf ßgPT IJVf oJhJjL kKrmJPrr ßVRrPmJöôu mqKÜfô, \Ko~Pf 5 kOÔJ~

k´mJxL mJuJV†-SxoJjLjVr @hvt CkP\uJ xKoKfr KjmtJYj xŒjú xKlT-Tá¨MZ-K\uM kKrwPhr \~uJn

xMroJ KrPkJat u§j, 20 ßxP¡’r - mqJkT C“xJy C¨LkjJr oiq KhP~ Vf 16 ßxP¡’r, rKmmJr kNmt u§Pjr FjxJAj AP~Jg TîJPm k´mJxL mJuJV†-SxoJjLjVr @hvt

CkP\uJ xKoKfr K©-mJKwtT KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ KjmtJYPj k´JgtLrJ hMKa kOgT kqJPju S k´fLT k´KfÆKªôfJ TPrjÇ Wr k´fLT KjP~ xKlT-Tá¨MZ-K\uM kKrwh S xJjlîJS~Jr k´fLT

KjP~ Tá¨MZ-@yJh-vJmMu kKrwhÇ vJK∂kNetnJPm xŒjú yS~J KjmtJYPj xTJu 10aJ ßgPT 6:20 WKaTJ kpt∂ FTaJjJ ßnJaV´yPer kr VnLr rJPf 4 kOÔJ~

FT\j oKj yTPT ˛re: IJ\Lmj KfKj KZPuj ùJj KkkJxM u§j, 20 ßxP¡’r - KmKvÓ KvãJjMrJVL S ùJj KkkJxM xhq k´~Jf l~\Mu yT oKjPT vs≠Jr xJPg ˛re TrPf KVP~ fJÅr xMÂh ˝\jrJ mPuPZj, KfKj KZPuj k´Kf oMyNPftr FT\j ùJj KkkJxM oJjMwÇ oOfqMr @V kpt∂ fJÅr FA ùJPjr fíÌJ TUjS ßoPaKjÇ

oKj yPTr ITJu oOfqMPf ßxJomJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx kJTt TKoCKjKa ßx≤JPr u¥j˙ ‰x~hkMr pMm TuqJj kKrwh @P~JK\f FT ßvJT xnJ~ CkK˙f yP~KZPuj fJÅr Kj\ V´Jo ‰x~hkMPrr ßvJTJfár KmKnjú m~xL oJjMwÇ fJÅrJ 5 kOÔJ~

u§j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr láamu aëetJPoµ

14 IPÖJmr oJAuF§ ߈Kc~JPo

u§j, 20 ßxP¡’r - KmPuPfr mJÄuJ VeoJiqoTotLPhr KjP~ \o\oJa FT láamu aNetJPoP≤r @P~J\j TPrPZ pMÜrJP\q mJÄuJ KoKc~Jr k´KfKjKifôTJrL xÄVbj u§j mJÄuJ ßk´xTîJmÇ @VJoL 14 IPÖJmr ßrJmmJr kNmt u§Pjr oJAuF§ ߈Kc~JPo mxPm xÄmJhTotLPhr láamu hãfJ k´hvtPjr FA @jªWj @xrÇ TKhj @PV FKaFj mJÄuJ KjP\Phr WPr fáPu KjP~PZ KâPTa aNjtJPoP≤r KvPrJkJÇ 29 kOÔJ~

rJiJroj ßxJxJAKar CPhqJPV ‰x~h hMuJPur VJj

fJr VJj oJjMPwr TgJ mPu

u§j, 20 ßxP¡’r - rKmmJr FTKa oπoMê xñLf xºJ CkPnJV TrPuj u¥Pjr xñLf KkkJxM vs∆PJfJrJÇ xJŒ´KfT xoP~r UqJKfoJj VLKfTJr ‰x~h hMuJPur VJj KjP~ kNmt u¥Pjr j\Àu ßx≤JPr rJiJroj ßxJxJAKa @P~JK\f FA xºqJ~ xñLf kKrPmvj TPrj KmPuPfr èKj Kv·LmOªÇ Kfj W≤JmqJkL IjMKÔf FA xMr xºqJ~ @iMKjT \VPfr hJkMPa mJCu VLKfTJr ‰x~h hMuJPur rKYf k´J~ xJPz 8v VJj ßgPT mJZJA TrJ KTZá VJj kKrPmvj 4 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

2096  
2096  
Advertisement