Page 1

hMA pMmrJP\r Kmr∆P≠ pM≠JkrJi oJouJr ÉoKT ßjJPmu Km\~Lr

Km˜JKrf 31 kOÔJ~

k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

Est: May 1978. SURMA 41st Year, Issue 2094, 07 - 13 September 2018, 26 \MuKyöJ 1439 Ky\rL - 3 oMyrro 1440 Ky\rL, 21 - 27 nJhs 1425 mJÄuJ, 50p

KmPhvL KvãJgtLPhr mOPaj fqJPV ßyJo IKlPxr Kx≠J∂ k´vúKm≠

fh∂ hJmL

KvãJgtLPhr KlKrP~ IJjJr k´˜Jm mOPaPjr ACKjnJKxtKaèPuJr

xMroJ KrPkJat u§j, 6 ßxP¡’r - mOPaPjr IJAj\LKmPhr FTKa V´∆k FoKkPhr TJPZ KmPhvL KvãJgtLPhr xJPg ßyJo IKlPxr IJYrPer FTKa ˝JiLj fhP∂r hJmL \JKjP~PZjÇ FrA ßk´KãPf AuPlJct jPgtr ßumJr FoKk SP~x KˆsKaÄ xŒsKf kJutJPoPµr FTKa KmfPTt IÄv KjP~ KmPhvL KvãJgtLPhr k´Kf

hMA mOPajk´mJxL ßhPv ßV´lfJr xMroJ KrPkJat u§j, 6 ßxP¡’r - xJoJr yKuPcPf mJÄuJPhPv ßmzJPf KVP~ ßyj˙Jr KvTJr yP~PZj hMA mOPajk´mJxLÇ KxPuPa kOgT hMKa WajJ~ FA hMA k´mJxL mJÄuJPhPvr IJAj vOÄUuJrãJTJrL mJKyjLr yJPf IJaT yP~PZjÇ fJPhr FT\j yPuj pMÜrJ\q KmFjKkr ßjfJ vyLhMu AxuJ, oJoMj S Ikr\j 3 kOÔJ~

xrTJPrr IJYrePT ÈmOPaPjr náPu pJS~J AKoV´qJvj ÛqJ§Ju' IKnKyf TPr KvãJgtLPhr TJZ ßgPT ßTJPjJ irPer kMj”krLãJ V´ye jJ TPr, fJPhr Kmr∆P≠ IJjLf IKnPpJPVr Kmr∆P≠ IJkLu TrJr xMPpJV jJ KhP~A ACPT ZJzPf mJiq TrJPT xrTJPrr ÈIQminJPm' IKnj~ mPu 2 kOÔJ~

IJxPZ ßaPj≤ Kl Kmu: ßuKaÄ Kl S KcPkJK\a KjKwP≠r hJmL KoKjˆJPrr TJPZ 19Ka mJrJr ßpRg KYKb

u§j, 6 ßxP¡’r - aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uxy rJ\iJjL u¥Pjr PumJr kJKat Kj~Kπf 19Ka mJrJ ßmxrTJrL nJzJKa~JPhr ßuKaÄ Kl FmÄ KcPkJK\a KjKwPÆr hJmL \JKjP~ xrTJPrr yJCK\Ä KoKjˆJPrr TJPZ KYKb KhP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur kPã yJCK\Ä Kuc ßo’Jr TJCK¿uJr KxrJ\Mu

GbvwR© wWªsKm xJhJ TJkPz wewµ wbwl‡×i dJTJ KZu UJPuhJ cÖ¯Íve K\~Jr yJf-kJ xMroJ KrPkJat

AxuJo FPf ˝Jãr TPrPZjÇ YuKf oJPx yJC\ Im kJutJPoP≤ C™JKkf yPf pJS~J ÈßaPj≤ Kl Kmu'PT xJoPj ßrPU fJrJ FA KYKb KhP~PZjÇ 2016 xJPu xrTJr ßWJwjJ KhP~KZPuJ ßp fJrJ ßaPj≤ Kl Kmu kJPvr oJiqPo 10 kOÔJ~

ß\uUJjJ~ IJhJuf:

dJTJ, 6 ßxP¡’r - IxM˙ UJPuhJ K\~JPT ÉAu ßY~JPr TPr yJK\r TrJ yP~KZu I˙J~L @hJuPfÇ mMimJr jJK\oMK¨j 10 kOÔJ~

u§j, 6 ßxP¡’r - m¤úªwZ 18 eQ‡ii Kg eqmx wkï‡`i Kv‡Q GbvwR© wWªsKm wewµ wbwl‡×i cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q Bsj¨v‡Û | GmKj GbvwR© wWªsKm wkï‡`i ¯^v‡¯’¨i Rb¨ LyeB ¶wZKi, weªwUk cÖavbgš¿xi Ggb gšÍ‡e¨i ci GB cÖ¯Íve K‡i‡Q KZ©…c¶| GmKj GbvwR© wWªsKm wkï‡`i Kv‡Q wewµ wbwl× Ki‡Z miKvi RbM‡Yi gZvgZ †bqvi cwiKíbv MÖnb K‡i‡Q| KZ©… 2 kOÔJ~

vKyhMu IJuPor \jq uzPf k´˜áf mOPaPjr Iitvf Kv·PmJ≠J

xMroJr oMPUJoMKU lTLr IJuoVLr

xrTJr-KmPrJiLhu Cn~PTA VefPπr ßxRªpt KlKrP~ IJjPf yPm

❚ xJãJ&TJr V´yPe: ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL ❚

u§j, 6 ßxP¡’r - k´UqJf VexñLf Kv·L S oMKÜPpJ≠J lKTr IJuoVLr mPuPZj ßp ∏ rJ\jLKf FUj mqmxJ~L, aJCa-mJakJr S ãofJPuJnLrJ hUu TPr ßlPuPZÇ IJorJ FUj KmnJK\f \JKfÇ IJorJ oMKÜpMP≠ k´PfqPTr ImhJjPT ˝LTJr TrKZ jJÇ KmnJ\j, yJjJyJKj S kJP~ kJzJ KhP~ ^VzJ TrJr rJ\jLKf IJPV KZPuJ jJÇ GTq KZPuJ, IJorJ FUj ãofJPTKªsT S xMKmiJmJhL yP~ ßVKZÇ 3 kOÔJ~

mOKav k´iJjoπL yfqJkKrT·jJ: mJXJKu pMmPTr pJmöLmj u¥j, 6 ßxP¡’r - KmsKav k´iJjoπL ßaKr\J ßo'PT yfqJ kKrT•jJr IKnPpJPV @aT pMmTPT pJmöLmj TJrJh∏ KhP~PZ SflPmAKu @hJufÇ fJÅPT TokPã 30 mZr ß\u UJaPf yPmÇ 31 @Vˆ ÊâmJr @hJuf F rJ~ ßWJweJ TPrÇ xJ\Jk´J¬ mqKÜ 20 mZr m~xL jJAoMr \JTJKr~J ryoJjÇ 10 kOÔJ~

mJÄuJPhv yJATKovPjr K\KxFxA S F-PuPnu FS~Jct

u§j, 6 ßxP¡’r - KmVf mZrèPuJr of mJÄuJPhv yJATKovj, u¥j 2018 xJPur ÈK\KxFxA' FmÄ ÈF-PuPnu' krLãJ~ pMÜrJP\q mxmJxrf KmsKav-mJÄuJPhvL ZJ©-ZJ©LPhr IxJiJre TíKfPfôr ˝LTíKf hJPjr \jq È@CaˆqK¥Ä FqJKYnPo≤ FS~Jct 2018' 2 kOÔJ~

@∂\tJKfT UqJKfxŒjú Kv·L IiqJkT vKyhMu @uoPT mJÄuJPhPvr ãofJxLj xrTJrTftOT ßV´lfJr FmÄ kMKuvL ßylJ\Pf fÅJr Ckr KjptJfPjr KmÀP≠ KmvõxŒshJ~ ßxJóJr nëKoTJ rJUPZÇ mOPaPjr Iitvf Kv·PmJ≠J KuKUfnJPm mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ fÅJr oMKÜr hJmL \JKjP~PZjÇ IkrKhPT, mOKav kJutJPoP≤r Kj~Kof IKiPmvPj k´vú C™Jkj TPr „kJ yT FoKk \JjPf ßYP~PZj, mOKav xrTJr fÅJr oMKÜr mqJkJPr KT nNKoTJ kJuj TrPZ? Km˜JKrf 5 kOÔJ~


2 UmrJUmr

07 - 13 September 2018

KmPhvL KvãJgtLPhr o∂mq TPrjÇ mOPaPjr ACKjnJKxtKaèPuJr FTKa k´KfKjKifôTJrL xÄ˙Jr kã ßgPT 4 ßxP¡’r oñumJr kJutJPoPµ ßh~J FT KmsKlÄ-F muJ y~, IJ∂\tJKfT KvãJgtLPhr \jq ACPT FTKa Ifq∂ \jKk´~ V∂mqÇ oJKTtj pMÜrJÓs ZJzJ IjqJjq ßhPvr ßmvLrnJV KvãJgtL mOPaPj IJxPf IJV´yL yP~ gJPTjÇ pKhS mOPaPjr KjTafo k´KfPpJVL ßhv oJKTtj pMÜrJÓs, IPˆsKu~J, l∑J¿ S \JotJKj xmUJPj KmPhvL KvãJgtLPhr kKroJe mOPaPjr fáujJ~ hs∆ffr yJPr mOK≠ kJPòÇ kKrxÄUqJj IjMpJ~L 2014-15 IgtmZPr KmPhvL ZJP©r xÄUqJ oJKTtj pMÜrJPÓs 9.4% mOK≠ ßkP~PZ, IPˆsKu~J~ 10.7% FmÄ \JotJKjPf 8.7% mOK≠ ßkP~PZ, fUj mOPaPjr yJr KZPuJ 0.5% oJ©Ç IkrKhPT, xrTJPrr KmoJfJxMun AKoV´qJvj jLKfr KvTJr yP~ mJiq yP~ ˝PhPv k´fqJmftjTJrL KvãJgLtPhr KlKrP~ IJjJr hJmL \JKjP~PZ KmsKav ACKjnJKxtKaèPuJÇ KmPvw TPr AÄKuv ßaPˆ \JKu~JKfr IJv´~ ßj~J yP~PZ∏ Foj IKnPpJPV ßpxm KvãJgtLPhr mOPaj ZJzJr KjPhtv ßh~J yP~KZPuJ fJPhr Kmw~Ka èr∆Pfôr xJPg fhP∂r hJmL \JjJPjJ y~Ç FTA xJPg KmsKav IgtjLKfr C“kJhjvLufJ mJzJPf xyJ~fJTJrL Fxm KmPhvL KvãJgtL fJPhr V´qJ\MP~vj ßvw TrJr kr pJPf mOPaPj Im˙Jj TPr 2 mZr TJ\ TrPf kJPrj ßxA xMKmiJ ßrPU KnxJ kMj”k´fqJmftPjrS hJmL \JjJPjJ y~Ç fJ TrJ jJ yPu, 26 KmKu~j oJKTtj cuJr oNuqoJPjr IgtjLKf yJfZJzJ yP~ pMÜrJÓs, TJjJcJ KTÄmJ IPˆsKu~Jr oPfJ ßhPv YPu pJmJr IJvïJ mqÜ TPrj fJrJÇ fJrJ IJPrJ mPuj, k´KfƪôL ßhvèPuJr xJPg k´KfPpJKVfJ~ mOPaPjr KaPT gJTJ FmÄ 4 uã 50 yJ\Jr IJ∂\tJKfT KvãJgtLPT iPr rJUPf xyJ~T yPm, pJPhr oPiq 1 uã 34 yJ\Jr 8v' 35 \j AAC ßhvnMÜ FmÄ fJrJ k´KfmZrA kzJPvJjJr \jq mOPaPj IJPxjÇ FKéaJr ACKjnJKxtKar nJAx YqJP¿ur S ACPTr ACKjnJKxtKaèPuJr AµJrjqJvjJu kKuKx ßjaS~JPTtr ßY~JroqJj xqJr Kˆn K˛g FTKa xLKof xoP~r \jq KnxJ k´hJPjr k´˜Jm YJuMr k´˜Jm TPr mPuj, FirPer KnxJ ßmsKéa C•r xoP~ KTZáaJM ãofJ I\tPjr \jq èr∆fôkeN t vKÜr C“x yPf kJPrÇ KfKj xrTJPrr oJAPV´vPjr kKroJe TKoP~ IJjJr hLWtKhPjr TPbJr jLKf ˝LTJr TPrA mPuj, KmPvw irPer ßkJˆ-ˆJKc KnxJ kMj”k´fqJmftPjr oJiqPo mJTL KmvõPT FA TzJ xÄPTf ßh~J pJPm ßp, mOPaj FTKa xJhr x÷JweTJrL ßhvÇ KfKj IJPrJ mPuj, IJKo oPj TKr- AµJrjqJvjJu FcMPTvPjr ßãP© KmPvõr FTKa Ijqfo ßhv KyPxPm IJorJ IJoJPhr ßjfí˙JjL~ ˙Jj yJrJPjJr Kmkh\jT kptJP~ rP~KZÇ oJPTta mJzPuS IJ∂\tJKfT KvãJgtLPhr ßãP© mOPaj âov” fuJKjPf ßjPo pJPòÇ K˛g fJÅr k´˜JPm IJPrJ mPuj, FTKa ßhv KyPxPm mOPaPjr FKa kKrÏJr TrJ k´P~J\j ßp, fgJ~ IJ∂\tJKfT KvãJgtLrJ kKrkNen t JPm

xoJhOfÇ KfKj mPuj, ßmsKéa TJptTr yS~Jr 29 x¬Jy mJTLÇ FUjA xKbT xo~ ßp KmPhvL KvãJgtLPhr ˝JVf \JjJPjJr Kmw~Ka FTKa mz irPer KmmOKf k´hJPjr oJiqPo \JKjP~ ßhS~J, FTKa jfáj xoP~ KmPvõr ßoiJmLrJ IiqJ~j S TJ\ TrPf FA ßhPv IJxPf kJrPm FmÄ k´iJj xoxqJ IgtQjKfT IxMKmiJ ßoJTJPmuJ kr fJPhr hãfJA ßTJPjJ TotãP© ßpJV ßhS~Jr mqJkJPr IjMPoJhj TrPmÇ FKhPT, FoKk SP~x KˆsKaÄ fJÅr mÜPmq Kmw~Kar Km˜JKrf fáPu iPr mPuj, FA xoxqJKa IJoJPhr ßhvPT KmvõmqJkL I˝K˜ S UqJKfr KmwP~ ßjKfmJYT k´nJm ßluPf kJPrÇ KmPvw TPr nJrf, mJÄuJPhv S kJKT˜Jjxy IKnpMÜ IPjTèPuJ ßhPvÇ KfKj mPuj, IPjT ßuJTPT ßTJPjJ irPer IJfìkã xogtPjr xMPpJV jJ KhP~A YëzJ∂ Kx≠J∂ KjP~ mOPaj ßgPT ßmr TPr ßhS~J yP~KZPuJÇ Fxm mqJkJPr xŒNert ‡Pk FTKa ˝JiLj fhP∂r k´P~J\j mPuS KfKj o∂mq TPrjÇ ßmvKTZá xÄUqT IJAj\LmL Kmw~KaPT FTKa ÛqJ§Ju IJUqJK~f TPr mPuPZj, FA ÛqJ§JuKa F mZPr k´TJv yS~J IJPuJKYf CA§rJv AxMqr ßYP~S mqJkTÇ pJPf ßh~J pJ~, Foj KmsKav jJVKrTrJ náunJPm IJaT S KjmtJxPjr xÿMULj yP~KZPuj pJrJ pMP≠J•r KmKnjú TojSP~ug ßhv ßgPT mOPaPj FPxKZPujÇ FoKk SP~x KˆsKaÄ FmÄ IJAj\LmLPhr C™JKkf k´Pvúr \mJPm AKoPV´vj KoKjˆJr TqJPrJKuj ßjJTx mPuPZj, 2014 xJPu KmKmKxr cTáPoµJKrPf k´TJKvf mz IJTJPrr \JKu~JKfr Kmw~Kar k´TJv kJS~Jr kr xrTJPrr kã ßgPT fKz“ S hO| khPãk V´ye TrJ yP~KZPuJ FmÄ fJ KZPuJ kKrKof S xoJjMkJKfTÇ TqJPrJKrj mPuj, IJKo hM”KUf ßp, mqJkTnJPm yS~J \JKu~JKf oPiq IPjT KjPhtJw IJPmhjTJrL y~PfJ ãKfV´˜ yPf kJPrjÇ fPm IJAj\LmLPhr k´Pvúr \mJPm mPuPZj, hLWt IJAjL k´Kâ~J jJ TrJ~ IPjPT oJouJ~ ß\fJr krS fJrJ fJPhr ãKfkNre kJjKjÇ FKhPT, AKoPV´vj KoKjˆJPrr \mJPm Ix∂áÓ ßumJr FoKk Kuj msJCj pJrJ náunJPm IKnpMÜ yP~PZj fJPhr k´Kf TPfJaJ IjqJpq S IjqJ~ TrJ yP~PZ fJ ˝LTJr TPr ßyJo IKlx TfíT t ãoJ YJS~Jr hJmL \JKjP~PZjÇ msJCj IJPrJ mPuj, IPjT oJjMw mOPaj ßgPT mKyÏíf yS~Jr lPu fJrJ fJPhr kKrmJr S xŒh ßgPT KmKòjú yP~ IJaTJ kPz IJPZÇ IJr FA ßhJw ¸Óf” ßyJo IKlPxr TJÅPi mftJ~Ç CPuäUq, 2012 xJPu ßaKr\J ßo ßyJo ßxPâaJKr gJTJTJKuj xoP~ ßo~JPhJ•Let KvãJgtLPhr Ckr mz irPer TPbJr mqm˙J V´ye TPrjÇ Fxo~ ßkJˆ-ˆJKc KnxJ~ mOPaPj IJxJ KvãJgtLPhr V´qJ\MP~vPjr kr mOPaPj 2 mZr gJTJ S TJP\r IjMoKf mJKfu TrJ y~Ç fUj ßaKr\J ßo ßkJˆ-ˆJKc KnxJr k´Kf Yro ãá…fJ k´TJv TPr hJmL TPrKZPuj ßp, k´J~ 1 uã KmPhvL KvãJgtL ßlrf pJ~KjÇ fPm K˛g ßxA Kmw~KaPT ˛re TPr mPuPZj, xJŒsKfT k´˙Jj kKrxÄUqJj IjMpJ~L ßhUJ pJPò ßp, 97 vfJÄv KvãJgtL pJPhr KnxJr ßo~Jh ßvw yP~PZ 2018 xJPu, fJrJ xmJA xo~ oPfJA Kj\ Kj\ ßhPv KlPr ßVPZÇ

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJPhv yJATKovPjr k´hJj TrPmÇ yJA TKovj ßk´Krf ßk´x KmùK¬ ßgPT \JjJ pJ~, FmJr ßp xTu ZJ©-ZJ©L K\KxFxA-Pf jNjqfo 10 hvKa KmwP~ I∂f È7'/ ÈF' ßkP~PZ IgmJ F-PuPnu krLãJ~ jNjqfo 03 KfjKa KmwP~ ÈF'ßkP~PZ, fJrJA ÊiM @Pmhj TrPf kJrPmjÇ ZJ©ZJ©L IgmJ fJPhr IKnnJmTPT KjitJKrf lrPo @VJoL 30 IPÖJmr 2018 fJKrPUr oPiq cJT/A-PoAu ßpJPV Kjoú KbTJjJ~ xKbT nJPm kNreTíf @Pmhjk© ßk´rPer \jq IjMPrJi TrJ yP~PZ: A-PoAu: aa2018@bhclondon.org.uk KbTJjJ: Bangladesh High Commission, 28 Queenís Gate, SW7 5JA, London. (Attn: Mr. Swadipta Alam, First Secretary & Head of Chancery) @PmhPjr \jq KjitJKrf lro 2Ka mJÄuJPhv yJATKovPjr SP~mxJAa https://bhclondon.org.uk/outstanding_achievement/ ßgPT cJCjPuJc TPr pgJpgnJPm kNre TPr lrPo mKetf xJA\ IjMpJ~L xhq ßfJuJ 02 hMA TKk kJxPkJat xJAP\r ZKm FmÄ mJÄuJPhvL jJVKrTfô k´oJPer \jq IKmnJmT/ZJ©-ZJ©LPhr mJÄuJPhvL kJxPkJat, ACPT kJxPkJPat No visa required KÓTJrxy xÄKväÓ k´KfÔJPjr k´iJj KvãT/Kk´K¿kJu TftT í xfqJK~f TPr yJATKovPj ßk´re TrJr \jq IjMPrJi TrJ pJPòÇ CPuäUq, ÊiMoJ© pgJpg nJPm kNreTíf @Pmhjk© xoNy KmPmYjJ TrJ yPmÇ KjmtJKYf ZJ©-ZJ©LPhr IKnnJmTmOªPT xÿJjjJ k´hJj IjMÔJj xŒPTt krmftLPf ImKyf TrJ yPmÇ

GbvwR© wWªsKm c¶ ej‡Q GmKj cvbxq‡Z AwZ D”P gvÎvq wPwb, K¨vwdb _vKvq wkï‡`i ¯’jZve„w×mn Ab¨vb¨ ¯^v¯’¨ mgm¨vi m„wó K‡i| KZ eQi eqm ch©šÍ GmKj wWªsKm wbwl× Kiv DwPZ Ge¨vcv‡i gZvgZ †P‡q‡Q KZ©c „ ÿ| GLv‡b `ywU eqmmxgv †`qv n‡q‡Q 16 A_ev 18 eQi| GKB mv‡_ ¯‹Uj¨vÛ, DËi Avqvij¨vÛ Ges I‡qjm‡KI Zv‡`i wbR¯^ wb‡lavÁv cÖ‡qv‡Mi ¶gZv †`qv n‡q‡Q| wkï‡`i R‡b¨ GbvwR© wWªsKm wbwl‡×i e¨vcv‡i weZK© bv n‡jI Gi AvIZv 18 eQi ch©šÍ e„w× Kiv n‡e wK n‡e bv, bvwK cy‡iv wbwl× Ki‡Z n‡e G wb‡q AwZwi³ AwaKvi m‡PZb‡`i g‡a¨ weZK© Pj‡Q| mgv‡jvPKiv ej‡Qb, GKRb gvbyl cÖvß eq¯‹ gvbyl wK Lv‡e, cvb Ki‡e ev Ki‡e †m e¨vcv‡i miKvi wb‡`©kbv †`evi †K? Ab¨iv ej‡Qb, GbvwR© wWªsKmÕi g‡Zv Ab¨vb¨ wdwR wWªsKmI gvbe †`‡ni R‡b¨ ÿwZKi| †m¸‡jvI wbwl× Kiv DwPZ| Zv‡`i g‡Z, b¨vPvivj GbvwR© wWªsKmB gvbe‡`‡ni R‡b¨ m‡e©vËg, myZivs mevB‡K †m iKg cvbxq MÖn‡Yi R‡b¨ DØy× Kiv `iKvi| D‡jøL¨, BD‡iv‡ci g‡a¨ e„‡U‡bi †Q‡j‡g‡qivB me‡P‡q †ewk †µZv n‡”Q GmKj GbvwR© wWªsK‡mi| m~Î †UwjMÖvd

Prosperity Finance

UK Ltd

From standard to the most complex mortgages, people with bad credit we can help

TármJjLr IctJr ßj~J yPóZ mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

RESIDENTIAL MORTGAGE BUY TO LET / LET TO BUY MORTGAGE COMMERCIAL MORTGAGES SECURE LOAN BRIDGING & DEVELOPMENT FINANCE

DEFAULT & CCJ ACCEPTED For further information contact us on:

Mob: 0798 4131 376 0794 0275 088 / 0208 0048 499

Email: muhammad.prosperityfinance@gmail.com

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

Prosperity Finance UK Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England & Wales- 9856131. Registered Office: 14 Nicola Close, South Croydon, Surrey CR2 6NB, FCA No. 734849. Corresponding Address: Wellesley House, 98-102 Cranbrook Road, Ilford, IG1 4NH


UmrJUmr

07 - 13 September 2018

3

CPuäUq, ßV´lfJrTíf u§j pMmhu ßjfJ @»Mu UJP~r S oJouJr mJhL oJjPYˆJr pMmuLV ßjfJ TJuJo Cn~A xŒ´Kf mJÄuJPhPv ßmzJPf KVP~KZPujÇ

u§Pj TKmT£ S rJiJroe

xMroJr oMPUJoMUL lTLr IJuoVLr fJA ßhv S \JKfr Cjú~Pj KmPnh, KyÄxJ S krv´LTJfrfJ mJh KhP~ GTqm≠ yPf yPmÇ mOPaPjr mÉu k´YJKrf xJ¬JKyT xMroJ kK©TJr xJPg FT KmPvw xJãJ“TJPr KfKj CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ KfKj IJPrJ mPuj ßp ∏ xmtTJPur xmtPv´Ô mJXJuL mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj xMªrnJPm ãá… Km±˜ ßhvaJPT VzJr ßYÓJ TPrKZPujÇ KT∂á IJ∂\tJKfT wzpπ, KmkgVJoL ßxRKjT S hMÓM k´TíKfr ßuJT mñmºár ˝kúPT mJ˜mJK~f yPf ßh~KjÇ mñmºár 7A oJPYtr GKfyJKxT nJwe KjP\ ßrxPTJxt o~hJPj CkK˙f ßgPT Kj\ TJPj ÊjJr ßxRnJVq yP~KZuÇ 7A oJPYtr nJwe ßgPTA IJorJ ˝JiLjfJr KhT KjPhtv ßkP~KZÇ mñmºár oyLr∆yxo ßjfífô S nJwe IJoJPhr oMKÜpMP≠ IjMk´JKef TPrÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ IJPªJuj S oMKÜpM≠ xŒPTt KfKj mPuj ßp ∏ nJwJ IJPªJuPjr kg ßmP~ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ FPxKZuÇ IJA~Nm-A~JKy~Jr ßvJwe, KjKkzj S hojjLKfr TJrPe ßVJaJ \JKf KZPuJ Kmãá…Ç ßvPr mJÄuJ, ßxJyrJS~JKht, oJSuJjJ nJxJjL S mñmºár ˝kú ˝JiLjfJPT KWPrA KZPuJÇ 6 hlJ S 11 hlJr IJPªJuj, ZJ©Phr GTqm≠ xÄV´Jo, xJÄÛíKfT IJPªJuj S mñmºár ßjfíPfô IJPªJuj S xÄV´JoPT Foj FT \J~VJ~ KjP~ pJ~ pJr \jq ˝JiLjfJ IJPªJuj IKjmJpt yP~ SPbÇ 69 Fr Ve Ináq™JPjr xo~ IJxJPhr KoKZPur oJjMw IJKoÇ nJwJ IJPªJuPjr VJj VJAfJo, FT\j xJÄÛíKfT TotL KyPxPm xKâ~ KZuJoÇ IJPV rJ\jLKfPf xÄÛíKf KZPuJ, xJÄÛíKfPf rJ\jLKf KZPuJÇ oyJj nJwJ IJPªJuPjr ßYfjJ IJoJPT oMKÜpMP≠ CÆM≠ TPrÇ mñmºár nJwPe oMKÜpMP≠ IjMk´JKef yAÇ IJKo k´gPo xv˘ oMKÜpMP≠ IÄv ßjAÇ V´JPo KVP~ pMmTPhr xÄVKbf TKrÇ nJrPf KVP~ ßasKjÄ KjP~ lKrhkMPrr KvmYr FuJTJ~ pM≠ TKrÇ nJwJ IJPªJuPjr VJj ßVP~A Ve xñLf Kv·L yP~KZuJoÇ ßxA oJjKxTfJ KjP~ ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªs ZáPa pJAÇ ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr Kv·LrJ ˝JiLjfJr \JVreL VJj ßVP~ ˝JiLjfJpMP≠ xmJAPT CÆM≠ TPrjÇ IJorJ ßxUJPj vreJgtL Kv·L ßVJÔL Vbj TKrÇ KfKj IJPrJ mPuj, mñmºá S K\~JCr ryoJj kr¸rPT xÿJj TrPfjÇ pJr pJr ImJhjPT ˝LTJr TrJ CKY“Ç oMKÜpM≠ KjP~ KmfTt gJTPu YuPm jJÇ mJÄuJPhPvr oJjMw Vefπ YJ~ S vJK∂ YJ~Ç fJrJ KyÄxJ S KmPÆw YJ~ jJÇ \jPj©L ßvU yJKxjJ Cjú~Pjr oyJxzPT yJÅaPZjÇ mñmºá xqJPauJAa, k∞JPxfá k´T·xy KmKnjú Cjú~jPT IJorJ xogtj TKrÇ xrTJr S KmPrJiLhu CnP~A VefPπr ßxRªptPT KlKrP~ IJjPf yPmÇ kKrKYKf: lKrT IJuoVLr 1950 xJPur 21Pv ßlms∆~JrL nJwJ IJPªJuPjr ˛reL~ KhjKaPf lKrhkMr ß\uJr nJXJ gJjJr TJuJoOiJ V´JPo \jìVye TPrjÇ KkfJ orÉo oSuJjJ yJPxj C¨Lj lKTr, oJ ßmVo yJKmmMPjúxJÇ Kv·L TJuJoOiJ ßVJKmª yJA Ûáu ßgPT 1966 xJPu oJiqKoT krLãJ~ C•Let yP~ ßhPvrGKfyqmJyL \VjúJg TPuP\ nKft yjÇ

ßxUJj ßgPT ˚JfT KcKV´ KjPp krmftL kJptJP~ dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT xJÄmJKhTfJ~ FoF kJv TPrjÇ FrA iJmJmJKyTfJ~ âJK∂ Kv·L ßVJÔL S VeKv·L ßVJÔLr xhxq KyPxPm wJPar hvPT KmKnjú IJPªJuj xÄV´JPo FmÄ 69Fr Ve Iná™JPj FT KmPvw nëKoTJ kJuj TPrjÇ 1971 Fr oyJj oMKÜpMP≠ Kv·L FT\j v» ‰xKjT KyPxPm ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªs ßpJV ßhjÇ ˝JiLjfJ C•r mJÄuJPhPv ßmfJr S ßaKuKnvPj Kj~Kof xñLf kKrPmvjJr kJvJkJKv k´YKuf S k´gJKx≠ VJPjr mºqJ nëKoPf ßhv\ S kJÁJfq xñLPfr ßoumºj WKaP~ mJÄuJ VJPj jfáj oJ©J xÄPpJ\j TPrjÇ xñLf S xJÄÛíKfT mqKÜfôPhr xJKjúiq fJÅPT TPr ßfJPu IJPrJ k´Kfv´KfvLu, VeoMUL S \jKk´~Ç Kv·L lKTr IJuoVLr oPû, ßaKuKnvPj, ßrKcS S YuKóP© xñLf kKrPmvPj FUPjJ xKâ~Ç fJr k´TJKvf V´∫ oMKÜpMP≠r ˛OKf S Km\P~r VJj, VexñLPfr IfLf S mftoJj, IJoJr TgJ xMiLoyPu xoJhOf yP~PZÇ KYr xmM\ FA T£ Kv·L xñLPfr ßãP© KmPvw ImhJPjr \jq FTáPv khT, ßvPr mJÄuJ khT, nJxJjL khT, KxPTJP~’x IqJS~Jct Im IjtJr, fTtmJVLv ˝et khT, \Kxo CK¨j ˝etkhT, VejJaq kMrÛJr, K©kMrJ xÄÛíKf xojõ~ kMrÛJr, mJÄuJPhv \jxÄPpJV xKoKf kMrÛJr, âJK∂ khT S mJÄuJ FTJPcKor xÿJj\jT ßlPuJKxlxy ßhPv S ßhPvr mJAPr IPjT xÿJjjJ~ nëKwf yP~PZjÇ xŒsKf kKÁomñ xrTJr fJÅPT xñLPf oyJxÿJPj nëKwf TPrPZjÇ lKTr IJuoVLr EKw\ Kv·L ßVJÔLr k´KfÔJfJ ZJzJS VexñLf xojõ~ kKrwPhr xnJkKfÇ FZJzJ xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\JPar xyxnJkKf, \jxÄPpVJ xKoKrf xhxq, mJÄuJ FTJPcKor IJ\Lmj xhxqÇ mqKÜ \LmPj KmmJKyfÇ ˘L xMrJA~J IJuoVLr, KfjkM© x∂Jj rJjJ, rJK\m, rJÉuÇ

hMA mOPajk´mJxL u§j pMmhPur ßjfJ IJ»Mu UJP~rÇ fÿPiq oJoMjPT KxPua vyPrr mJxJ ßgPT KcKm kMKuv fáPu KjP~ pJ~ mPu \JjJ pJ~Ç IJr IJ»Mu UJP~r ßV´lfJr yj oqJjPYˆJPrr pMmuLV ßjfJ TJuJo IJyoPhr hJP~rTíf oJouJ~Ç \JjJ pJ~, Vf 3 ßxP¡’r xTJPu jVrLr UJxhKmr AuJvTJKª FuJTJr Ch~j 42jÄ mJxJ ßgPT KcKm kMKuv pMÜrJ\q KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT vyLhMu AxuJo oJoMjPT fáPu KjP~ pJ~Ç BhMu @\yJ kJuj TrPf xŒ´Kf ßhPv KVP~KZPuj oJoMjÇ ˙JjL~ KmKnjú xÄmJh oJiqoPT Kmw~Ka KjKÁf TPrPZj KxPua oyJjVr kMKuPvr IKfKrÜ Ck-TKovjJr (VeoJiqo) @mhMu S~JyJmÇ KfKj mPuj, xMKjKhtÓ IKnPpJPVr KnK•Pf vyLhMu AxuJo oJoMjPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, pMÜrJP\q mJÄuJPhv yJATKovPj yJouJr WajJ~ vyLhMu AxuJo oJoMjPT ßV´¬Jr TPrPZ KxPua kMKuvÇ oqJjPYˆJr pMmuLV ßjfJr oJouJ~ IJaT u§j pMmhu ßjfJ: u§j k´mJxL @»Mu UJP~rPT ßV´lfJr TPrPZ SxoJjLjVr gJjJ kMKuv Vf 21 @Vˆ rJPfÇ

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787

@»Mu UJP~r SxoJjL jVr CkP\uJr CZoJjkMr ACKkr rJC“UJA V´JPor ßoJ. @»Mu uKfPlr ßZPu FmÄ u§j oyJjVr pMmhPur xnJkKfÇ \JjJ pJ~, mOPaj xlrTJPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJ VJKz myPr yJouJ S mJÄuJPhv hNfJmJx ßWrJSP~r IKnPpJPV F pMmhu ßjfJPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ @»Mu UP~r ßkvJ~ FT\j mqmxJ~L FmÄ octJj SP~KcÄ ßTJŒJjLr oJKuTÇ kNmtu§Pjr ßrJoJj ßrJPc KfKj mJx TPrjÇ kMKuv xNP© KxPuar FTKa xÄmJh oJiqPo k´TJKvf UmPr muJ y~, YuKf mZPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr pMÜrJ\q xlrTJPu u§j oyJjVr pMmhPur xnJkKf @»Mu UJP~rxy fJr TP~T\j xyPpJVL k´iJjoπLr myjTJrL VJKz myPr yJouJ S mJÄuJPhv hNfJmJx ßWrJS TPrj mPu IKnPpJV rP~PZÇ F IKnPpJV FPj mJÄuJPhPv @Vf KmsPaPjr oJjPYˆJr pMmuLPVr xy-xnJkKf S CkP\uJr rJC“UJA V´JPor @»Mr mJKrPTr ßZPu TJuJo @yoh Vf 21 @Vˆ SxoJjLjVr gJjJ~ (oJouJ jÄ-13) hJP~r TPrjÇ oJouJ~ pMmhu ßjfJ UP~rxy 5 \Pjr jJo CPuäU S IùJfjJoJ @PrJ 3/4 \jPT @xJoL TrJ y~Ç oJouJr ßk´KãPf Vf 21 @Vˆ rJPf kMKuv SxoJjLjVr gJjJ FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ @»Mu UJP~rPT ßV´lfJr TPr kMKuvÇ fJrkr 23 @Vˆ xTJPu @hJuPfr oJiqPo fJPT ß\u yJ\Pf ßk´re TrJ y~Ç

mPuPZj, ßhvL~ S @∂\tJKfT Y©∆JP∂r KvTJr yP~ 1975 xJPur 15 @Vˆ xkKrmJPr k´Je yJrJj mñmºMÇ vJrLKrTnJPm fJPT yfqJ TrJ yPuS fJÅr IKm˛reL~ ImhJj S fJPT KjKÁjú TrJ pJ~KjÇ AKfyJPxr oyJjJ~T KyPxPm KfKj KYrKhj IoäJj gJTPmjÇ KfKj mJÄuJPhPvr ˙kKfÇ ÈTL KhP~ Ee TKr ßvJi/TL KhP~ v©∆ TKr ßrJi'FA ßväJVJj KjP~ mñmºMr IxoJ¬ @fì\LmjL kJb, TKmfJ S @PuJYjJ vLwT FA mqKfâoL IjMÔJjKa y~ Vf 30 IJVˆ kNmt u§Pjr TKm j\r∆u ßxµJPrÇ FPf mñmºár IxoJ¬ @fì\LmjL ßgPT kJb, TKmfJ S @PuJYjJ~ IÄv ßjj KmPuPfr TKm,xJKyKfqT S xÄÛíKfPxmLrJÇ TKm yJKoh ßoJyJÿPhr xûJujJ~ IxoJ¬ @fì\LmjL ßgPT kJb TPrj rJ\jLKfT V~Zár ryoJj V~JZ, xÄÛíKfTotL mJKfÀu yT xrhJr, ßoJyJÿh @æJxMöJoJj S xJÄmJKhT vJy ryoJj ßmuJuÇ mñmºMPT KjPmKhf TKm vJoxMr rJyoJj S TKm KjoPutªM èPer rKYf TKmfJ kJb TPrj xJÄÛíKfTotL I\∂J ßhm rJ~Ç mñmºMPT KjP~ ˝rKYf TKmfJ kJb TPrj TKm @rJlJf fJKjo, TKm ßoJvJKyh UJjÇ FZJzJ mñmºMPT KjP~ AÄPrK\Pf FTKa ˝rKYf TKmfJ kJb TPrj TKm ÀKo yTÇ @PuJYjJ~ IÄv ßjj TKoCKjKa mqKÜfô ßoJyJÿh vKyh @uL, pMmuLV ßjfJ \JoJu @yPoh UJj S TKm F ßT Fo @mhMuäJyÇ mÜJrJ mPuj, mñmºM ßTJPjJ hPur FTT ßjfJ jj,KfKj mJÄuJPhPvr ˙kKf, \JKfrKkfJ, oMKÜpM≠ S AKfyJPxr oyJjJ~TÇ mÜJrJ TKmT£ S rJiJroe ßxJxJAKaPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, mñmºMPT KjP~ KmPuPf F rTo @P~J\j Fr IJPV ßTC TPrjKj mJ ffaJ j\r ßhjKjÇ F ßãP© TKmT£ S rJiJroe ßxJxJAKa mqKfâoL TJ\ TPrPZÇ


4 UmrJUmr

07 - 13 September 2018

e¨vcK Av‡qvR‡b evwg©snv‡g Dcw¯’Z wQ‡jb jÛb evsjv †cÖmK¬v‡ei mfvcwZ bvnvm cvkv| mfvcwZZ¡ K‡ib msMV‡bi mfvcwZ mvweŸi †nv‡mb Ges cwiPvjbv K‡ib mvaviY m¤úv`K mvwn`yi ingvb my‡nj| †jLKmvsevw`K Ges wewfbœ mvgvwRK, ivR‰bwZK, mvs¯‹…wZK I KwgDwbwU †bZ…e„‡›`i g‡a¨ Dcw¯’Z n‡q weRqx‡`i nv‡Z cyi¯‹vi Zz‡j †`b gyw³‡hv×v Avãyj nvwg`, wgmevDi ingvb, Kwei DwÏb, ‰mq` Rg‡m` Avjx, Kg‡iW gvmy` Avn‡g`, mv‡eK KvDwÝji bvnvi †eMg (b_©v¤cUb), mwjwmUi gvqv Avjx (K‡fw›Uª), mwjwmUi †Zvdv‡qj mvËvi, wg‡mm dv‡Zgv nvwg`, GKvD‡›U›U Avey bIkv`, µxov cwil‡`i mn mfvcwZ I evsjv f‡qm m¤cv`K †gvnv¤§` gviæd, evsjv KvMRÕi wbe©vnx m¤cv`K wiqv` Avnv`, jÛb evsjv †cÖmK¬v‡ei R‡q›U †m‡µUvwi G †K Gg myenvb, GwUGbÕi Kvqmviæj Bmjvg mygb I Rqbvj Bmjvg, Kvgvj Avn‡g`, ‡gv¯Ídv Kvgvj evejy, Gg G gyšÍvwKg, µxov cwil‡`i mn mfvcwZ bvwmi DwÏb ‡njvj I Kwei DwÏb, Kvgvj Avn‡g`, mg‡k` eLZ †PŠayix, µxov cwil‡`i mn mfvcwZ Avwgiæj Bmjvg †ejvj, µxov cwil‡`i gwnjv m¤cvw`Kv ¯^cœv †eMg, mywgZv Lvb, ‡kdvjx I ˆmq`v cvifxb jvfjx, µxov cwil‡`i R‡q›U †m‡µUvwi Rvwn` wjUb I Rvnv½xi eLZ, µxov cwil‡`i †jvKgvb †nv‡mb I kvbyi wmivRyj Bmjvg I mvC` Avn‡g` (‡j÷vi), ms¯‹…wZ Kg©x mvBdzi ivRv †PŠayix wRjy, wjUb (bwUsnvg), ‰mq` Gjvnx nK †mjy, evsjv †gB‡ji wRqv ZvjyK`vi, evsjv KvM‡Ri ivRy Avn‡g`, iæ‡ej †PŠayix (BqK©), gynv¤§` kixd cÖgyL| A‡bK Av‡eM Avi Abyf‚wZi µxov Drm‡e evwg©snvg mn weª‡U‡bi wewfbœ kni †_‡K AvMZ †QvU-eo mevB Ask †bb| GKUzK‡iv we¯‹z‡Ui Rb¨ †`Šo, KvevwW‡Z `vM-`vM wKsev †PvL †eu‡a ˆkk‡ei ¯§„wZ wb‡q jvwV w`‡q gvwUi nvwo fvOv, †Pqvi †`Š‡oi GKwU Avmb †c‡Z A_ev wcÖq jyWz †Ljvq Q°v e‡j wPrKvi - G me cyiv‡bv †Ljvq µxov Drme gyLwiZ n‡q I‡V| GB †Ljv¸‡jv †Lj‡Z ˆkk‡e gv‡qi eKzwbÕi ¯§„wZ wd‡i Av‡m AskMÖnYKvix‡`i g‡b| G m‡ei g‡a¨ bZzbiv wd‡i cvq wb‡R‡`i wkK‡oi mÜvb| Gi gva¨‡g Zviv †`k‡cÖ‡g bZzb K‡i Av‡iv DØy× n‡e e‡j Av‡qvRK‡`i wek¦vm| Abyôv‡bi mvwe©K mn‡hvwMZvq wQ‡jv evsjv msev`cÎ RbgZ, myigv, cwÎKv, †`k, evsjv KvMR, evsjv f‡qm, evsjv †gBj, Kwi jvBd Ges G10 wcÖ›Uvm©| µxov Drm‡e Ab¨Zg AvKl©Y wQj jÛb evsjv †cÖmK¬ve ebvg evwg©snvg evsjv wgwWqv dzUej g¨vP Ges G g¨v‡P cÖavb AwZw_ nvgRv †PŠayixi Dfq `‡ji n‡q ‡L‡jb| nvgRv ‡`Iqvb †Pvayix‡K evsjv‡`k µxov cwil` BD‡Ki c¶ †_‡K evOvwj

KwgDwbwUi gyL D¾¡j Kivq Dcw¯’Z mevB‡K wb‡q jÛb evsjv ‡cÖmK¬v‡ei mfvcwZ ˆmq` bvnvk m¤§vbbv †µ÷ nv‡Z Zz‡j †`b| mK‡ji mn‡hvwMZv Ae¨vnZ _vK‡j cÖwZ eQi G µxov Drme Av‡qvR‡bi cÖZ¨vkv e¨³ K‡ib Av‡qvRKiv| µxov Drm‡e wewfbœ †Ljvq weRqx‡`i g‡a¨ i‡q‡Qb, dzUe‡j cÖ_g cyi¯‹vi: evwg©snvg dzUej K¬ve, wØZxq cyi¯‹vi: †m‡fb UvBMvi dzUej `j| Ab¨vb¨ †Ljvq weRqxiv n‡”Qb `vwb‡qj mvËvi, w`kvb, Bgivb Avn‡g`, mvwgnv AvKZvi Ggv, Kvwigv Av³vi, bIkxb Av³vi, n¨vwc gnwmb, jvfjx †eMg, ¯^cœv †eMg, mvBdzi ivRv †PŠayix, Zv‡niv Bmjvg, mvnviv, gv‡niv Bmjvg, ZvbwRg, iv‡eqv †Pvayix Ges gvwnb Lvb|

8 ßxP¡’r ACPT 8Ka huÇ 8 ßxP¡’r vKjmJr kNmt u¥Pjr ßyTKjoJvt KâPTa V´JCP¥ IjMKÔfmq aájtJPo≤PT xJoPj ßrPU AKfoPiq hMKa V´∆k KjitJre TrJ yP~PZÇ Khj mqJkL FA aájtJPo≤ ÊÀ yPm xTJu 10aJ ßgPTÇ 8F xJAc FA aájtJPoP≤r k´KfKa ßUuJ yPm 10 SnJPrr, k´Kf SnJr yPm 4 mPurÇ uLV kmt ßvPw hMA V´∆Pkr vLwt hMKa hu xrJxKr lJAjJu ßUuPmÇ V´∆k F-Pf ßx xTu hu ßUuPZ fJrJ yPò 1. YqJPju Fx 2. FKaFj mJÄuJ 3. u¥j mJÄuJ ßk´xTîJm 4. ATôrJ mJÄuJÇ V´∆k KmPf ßx xTu hu ßUuPZ fJrJ yPó 1. ßmfJr mJÄuJ 2. KaKn S~Jj 3. YqJPju @A 4. IVtJjJA\Jr FTJhvÇ aájtJPo≤PT xJoPj ßrPU AKfoPiq ßmv TP~TKa k´˜MKf oqJY ßUPuPZ IÄvV´yjTJrL huèKuÇ FKhPT, 6 ßx¡’r mOykKfmJr aájtJPoP≤r KTa (\JKxt) S ßk´x uû IjMKÔf yPmÇ CPuäUq 8Ka huPT pJrJ ¸¿r TPrPZ S oqJPj\Jr KyPxPm KjpMÜ yP~PZj fJrJ yPòj 1. YqJPju Fx (k¿r k´mJxL kuäL) oqJPj\Jr TJoJu ßoPyhL 2. IVtJjJA\Jr FTJhv (k¿r xMªrmj) oqJPj\Jr ßoJ˜JT mJmMu 3. YqJPju @A (k¿r KxKa uct) oqJPj\Jr rKvh @yoh 4. KaKn S~Jj (¸¿r Klˆ F¥ KoKˆ) oqJPj\Jr KoxmJy oJylá\Mr ryoJj, 5. FKaFj mJÄuJ (k¿r nqJjKa\ FKéPc≤ oqJPj\oqJ≤ ßTîAo) oqJPj\Jr xMKl Ko~J 6. ßmfJr mJÄuJ (¸¿r Ko≤ TqJaJKrÄ) oqJPj\Jr ßvrS~Jj ßYRiMrL 7. u§jmJÄuJ ßk´xTîJm (¸¿r yqJmJr Kyu APuKÖsT) oqJPj\Jr xJPuy @yoh 8. ATôrJ mJÄuJ (¸¿r ßyJ~JAa aJCj uK¥s) oqJPj\Jr lJr\JjJ yTÇ oJPb KVP~ ßUuJ ßhUPf xTu k´mJxLPT @ymJj \JjJPjJ yP~PZ

@P~J\T TKoKar kã ßgPTÇ FZJzJ aájtJPo≤ xlu TrPf xTu KoKc~J yJC\ S xÄmJhTotLr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZj @P~J\TPhr kPã \JKTr UJj, vyLhMu @uo rfj, ßoJ˜JT @uL mJmMu, @mM xMKl~Jj, jJKyh ßjS~J\ rJjJÇ FKhPT @P~J\TPhr kã ßgPT IÄvV´yjTJrL hu xoNyPT xTJu 9aJr oPiq oJPb KrPkJat TrJr @jMPrJi TrJ yP~PZÇ IjqKhPT oJPb KVP~ pJrJ ßUuJ ßhUPf AòáT fJPhrPT Kjoú ßkJˆ ßTJc IjMxrPer @ymJj \JjJPjJ yP~PZÇ u§j A-5 0F FuÇ u§j A-9 5KkFlÇ

\Kor IJyoh Có kNmt u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf FA ofKmKjo~ xnJ~ IÄvV´ye TPrj KmhqJuP~r KmkMuxÄUqT k´JÜj KvãJgLtÇ Qx~h fJK\r CK¨j oJjúJPjr xnJkKfPfô S l~\Mr ryoJj lP~P\r kKrYJujJ~ IjMÔJPj ˝JVf mÜmq rJPUj xJAhMu IJuo ßYRiMrLÇ krJovtoNuT mÜmq rJPUj oB\Mu AxuJo vJy\JyJj, ßoJ. ßoJmJrT IJuL, ‰x~h IJlPrJ\ Ko~J, ßhuS~Jr ßyJPxj, ßVJuJo ßyJPxj, IJjyJr IJuL, IJmhMu oKfj mJmMu, UJPuh j\r∆u AxuJo, oyKxj IJyoh, KhuvJh ßyJxJAj, ßVJuJo ßoJ˜lJ, YJª IJuL, ßxJPyu ßYRiMrL, vJoLo IJyoh, IJ\ou ßyJPxj, xJmrJj IJuL, jNr∆u AxuJo, oMÜJr IJuL, ßxJPuoJj CuäJy, KoxmJy ßyJPxj, xKlCr ryoJj hKmr, FohJh ßyJxJAj lUr∆u, vJyLj ßr\J, IJUfJr IJuL, FoJhMu yT ßYRiMrL, IJvrJl IJuL k´oMUÇ xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj FoJhMu TKro ßYRiMrLÇ xnJ~ pMÜrJP\q mxmJxrf \Kor IJyoh mÉoMUL CóKmhqJuP~r k´JÜj KvãJgLtPhr IÄvV´yPe FTKa xlu-xMªr kMjKotujL IJP~J\Pjr uPãq ÛáPur xJPmT ZJ©ZJ©LPhr xJPg ßpJVJPpJV S xojõ~ xJiPjr uPãq xJBhMu IJuo ßYRiMrL, UJPuh j\r∆u AxuJo, l~\Mr ryoJj lP~\, vJoLo IJyoh, IJ\ou ßyJPxj, ßoJ. kÄKT Ko~J, KoxmJy ßyJPxjPT hJK~fô ßhS~J y~Ç FZJzJ IJVJoL 8 ßxP¡’r IJPrJ FTKa ofKmKjo~ xnJr Kx≠J∂ VOKyf y~Ç

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

07 - 13 September 2018

vKyhMu @uo:

mOPaPjr Iitvf Kv·PmJ≠Jr kã ßgPT oMKÜr hJKm u§j, 6 ßxP¡’r - vKyhMu @uPor oMKÜr hJKmPf ßxJóJr yS~J @∂\tJKfT Kv•LPhr fJKuTJ~ pMÜ yP~PZj UqJfjJoJ KmsKav Kv•L S xMiL\jÇ fJrJ vKyhMu @uPor jqJ~ KmYJr S @jLf IKnPpJPVr ˝òfJ KjKÁf TrPf @∂\tJKfT @øJj \JKjP~PZjÇ ßuUT, ˙kKf, nJÛr, \JhMWPrr kKrYJuTxy KmsKav Kv•JñPjr 49 \j mqKÜfô 2 ßxP¡’r ßrJmmJr vKyhMu @uPor oMKÜr hJKmPf FT ßUJuJ KYKbPf ˝Jãr TPrPZj Ç vKyhMu @uPor oMKÜ YJS~J KmsKav Kv•LPhr oPiq rP~PZj mJÄuJPhKv mÄPvJØëf jOfq kKrYJuT @TrJo UJj, IÛJr \~L YuKó© KjotJfJ Kˆn oqJTTáAj FmÄ nJrfL~ mÄPvJØëf KmsKav Kv•L IKjv TJkMrÇ ßUJuJ KYKbr kJvJkJKv mJÄuJPhKv @PuJTKY©Lr TJ\ KjP~ pMÜrJP\q FTKa k´hvtjLrS @P~J\j TrJr kKrT•jJ TrJ yP~PZÇ CPuäUq, Vf 5 @Vˆ rJPf iJjoK¥r mJxJ ßgPT vKyhMu @uoPT fáPu ßj~ kMKuPvr ßVJP~ªJ vJUJ KcKmÇ KjrJkh xzPTr hJKmPf KvãJgtLPhr @PªJuPjr oPiq CxTJKjoNuT KogqJ k´YJPrr IKnPpJPV fgqk´pMKÜ @APjr oJouJ~ Vf 6 @Vˆ vKyhMu @uoPT xJf KhPjr KroJP¥ ßj~ kMKuvÇ xJf KhPjr KroJ¥ ßvPw 12 @Vˆ vKyhMuPT TJrJVJPr kJbJPjJr @Phv ßhj Kjú @hJufÇ vKyhMu @uPor nJVKj pMÜrJP\q mxmJxrf ßxJKl~J TKro SA KYKb ßuPUjÇ ßxJKl~J TKro KjP\S FT\j ˙kKfÇ KYKbPf vKyhMu @uPor IKiTJr S ofk´TJPvr ˝JiLjfJr k´Kf vs≠Jr @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ KYKbPf ˝JãrTJrLPhr oPiq @PZj ßuUT YJKut ms∆TJr, mJÄuJPhKv mÄPvJØëf KmsKav jOfqKv•L S ßTJKrSV´JlJr @TrJo UJj, ßyJ~JAaYJPku VqJuJKrr kKrYJuT AP~JjJ ßmäA\ CAT, Kv•L S ZKm KjotJfJ \j IqJTok´Jy, jqJvjJu ßkJPasta VqJuJKrr kKrYJuT KjPTJuJx KTCKujJj, KmsPaPjr \JfL~ KY©vJuJ ßaAa octJPjr KTCPrar l∑JK¿x oKrx, ßVaxPyPcr mJKfiT ßx≤Jr lr TjPaoPkJrJKr @Patr KcPrÖr xJrJy oMjPrJ, oqJVjJo lPaJP\r ßxJKl rJAa FmÄ nJÛr IqJ≤Kj ßVJotKu, IjLv TJkMrxy jJoLhJKo Kv•PmJ≠JrJÇ KYKbPf muJ y~, mJÄuJPhv KjP\PT VefJKπT mPu kKrY~ ßh~, IgY ßhvKa vKyhMu @uPor IKiTJr S ofk´TJPvr ˝JiLjfJr xMrãJ KhPf mqgtÇ KYKbPf vKyhMu @uPor oPfJ FTA IKnPpJPV @aT xm jJVKrPTrS oMKÜ hJKm TrJ yP~PZÇ vKyhMu @uPor xogtPj ßhS~J mJftJ~ KjPTJuJx TJKujJj mPuj, ofk´TJPvr ˝JiLjfJ, ‰vK•T k´TJv FmÄ ãofJmJPjr xJoPj xfq muJr oPfJ Kmw~èPuJ xnqfJr èÀfôkNet oJjh¥Ç jqJpq S xyjvLu xoJP\r

Fxm KnK•r KmÀP≠ KVP~ ßTJPjJ mqKÜr k´Kf @WJf oJPj @oJPhr xmJr k´Kf @WJfÇ nJÛr IqJP∫JKj ßVJotKu mPuj, vKyhMu FT\j Kv•L FmÄ xoP~r FT\j xJãL KyPxPm ßhPv AKfmJYT kKrmftPjr \jq ãofJxLjPhr xfq KhP~ ßoJTJKmuJ TrPf ßYP~PZjÇ fJÅr k´Kf @oJr kNet xogtj @PZÇ VfTJu KmPTPu ßxJKl~J ßaKuPlJPj xJÄmJKhTPhr mPuj, vKyhMu @uPor oMKÜr hJKmPf KmsKav Kv•JñPjr Ff KmkMu KmKvÓ\Pjr xogtj Ifq∂ xÿJPjrÇ KfKj mPuj, oMKÜ hJKmTJrL KmKvÓ\jPhr IPjPTA mqKÜVf mJftJ kJKbP~ vKyhMu @uPor mKuÔ S AKfmJYT TJP\r kPã Im˙Jj \JKjP~PZjÇ ßxJKl~J mPuj, @\ ßxJomJr vKyhMu @uPor \JKoPjr \jq ÊjJKj yS~Jr TgJÇ @\A vKyhMu @uo oMKÜ kJPmj mPu fJÅPhr KmvõJxÇ Fr @PV KmUqJf TuJKoˆ ßjJ~Jo YoKÛ, @YtKmvk ßcxo¥ aáaá, yKuCc IKnPj©L S oJjmJKiTJrTotL vqJrj ߈Jjxy k´UqJf KmvõmqKÜfôrJ mJÄuJPhPvr èeL FA @PuJTKY©Lr oMKÜ hJKm TPrPZj, pJÅPhr oPiq @PZj 11 \j ßjJPmu Km\~LÇ mOKav kJutJPoP≤ mJÄuJPhKv Kfj FoKk ÀvjJrJ @uL, „kJ yT S KaCKuk KxK¨TS vKyhMu @uPor hs∆f oMKÜr hJKmPf KmmOKf KhP~PZjÇ KmsKav kJutJPoP≤ k´vú vKyhMu @uPor oMKÜr \jq pMÜrJP\qr nëKoTJ TL? dJTJ ßcÛ, 5 ßxP¡’r : KmKvÓ @PuJTKY©L vKyhMu @uPor mKªhvJ KjP~ pMÜrJP\qr kJutJPoP≤ k´vú fMPuPZj ßhvKar FoKk „kJ yTÇ VfTJu oñumJr yJCx Im ToP¿r Kj~Kof IKiPmvPj KfKj \JjPf YJj, k´UqJf @PuJTKY©L vKyhMu @uPor oMKÜr \jq pMÜrJ\q xrTJr TL nNKoTJ rJUPZ? vKyhMu @uoPT ßp @APj ßV´¬Jr TrJ yP~PZ, ßxA @Aj ßp mJÄuJPhPvr FTxo~TJr xKâ~ xMvLu xoJ\PT ßvw TPr KhPò, ßx Kmw~ mºMrJÓs mJÄuJPhvPT ˛re TKrP~ ßhS~JrS IjMPrJi \JjJj „kJ yTÇ krrJÓs S TojSP~ug-Kmw~T KjitJKrf KmfPTt CkK˙f xÄKväÓ h¬Prr k´KfoπL IqJuJj cJjTJjPT „kJ yT mPuj, ÈmJÄuJPhPv TJrJmªL FmÄ KjptJfPjr KvTJr @PuJTKY©L vKyhMu @uPor oMKÜr \jq pMÜrJ\q xrTJr TL TrPZ? pJÅr oJouJ KjP~ vqJrj ߈Jj S 10 \j ßjJPmu Km\~L (k´TífkPã 11 \j) TgJ mPuPZjÇ KfKj SA ßhPvr fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜ @APj @aT 700 oJjMPwr FT\j, ßp @AjPT IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJu mPuPZ xrTJPrr

xoJPuJYTPhr T£PrJPir yJKf~JrÇ FA @APj IkrJPir jqNjfo xJ\J xJf mZPrr TJrJh§ FmÄ KmYJr KmnJV KjrPkã j~Ç k´KfoπL KT mºMrJÓsKaPT FA mJftJ ßkRÅPZ ßhPmj ßp Kjoto F @Aj (csJPTJKj~Jj u) mJÄuJPhPvr FTxo~TJr xKâ~ xMvLu xoJ\PT ßvw TPr KhPò?È' \mJPm krrJÓs S TojSP~ug h¬Prr k´KfoπL IqJuJj cJjTJj mPuj, @∂\tJKfT Cjú~j KmnJPVr (KcFl@AKc) k´KfoπL IqJPuPˆ~J rmJat Vf x¬JPy mJÄuJPhv xlrTJPu Kmw~Ka xrJxKr fMPu iPrPZjÇ FTA xPñ dJTJ~ KjpMÜ pMÜrJP\qr yJATKovjJr xJiqoPfJ Kmw~Ka KjP~ ß\JrJPuJ nNKoTJ rJUPZjÇ mJÄuJPhKv mÄPvJØNf „kJ yT u¥j vyPrr AKuÄ ßx≤sJu IqJ¥ FTaj @xPjr FoKkÇ KfKj ßumJr-huL~ rJ\jLKfTÇ Vf 13 @Vˆ FT KmmíKfPf KfKj vKyhMu @uPor oMKÜ hJKmr kJvJkJKv mJÄuJPhPv ofk´TJPvr ˝JiLjfJ xoMjúf rJUJr @øJj \JjJjÇ @uJhJ KmmíKfPf FTA irPjr @øJj \JjJj mJÄuJPhKv mÄPvJØNf @PrT FoKk ÀvjJrJ @uLÇ Vf mMimJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr nJVKj KaCKuk KxK¨TS FT KmmíKfPf IKmuP’ vKyhMu @uPor oMKÜ hJKm TPrjÇ mñmºMr jJfKj KaCKuk u¥Pjr yqJŒPˆc IqJ¥ KTumJjt @xPjr FoKkÇ KfKjS ßumJr-huL~ rJ\jLKfTÇ

ZzJTJr KhuM khT 2018' k´hJj TrJ y~Ç ZzJPuJPTr k´iJj CkPhÓJ IiqJkT F Fx Fo oTmMuMr ryoJPjr xnJkKfPfô IjMÔf IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \JfL~ \JhMWPrr kKrYJuT KmKvÓ TKm c. KvyJm vJyKr~JrÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TKm ZzJTJr @mhMu mJKxf ßoJyJÿh, ZzJTJr KouM TJPxo, @mOK•TJr S xnJkKf xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\Ja KxPuPar @KojMu AxuJo KuajÇ IjMÔJPjr ÊÀPf IKfKgPhr C•rL~ kKzP~ mre TPrj ZzJPuJT xŒJhT S @P~J\T ZzJTJr vJyJhf mUó vJPyh, ZzJPTªsKxPua Fr xy xnJkKf TKm FUuJxMr rJyoJjÇ ÊPnòJ mÜmq KjP~ @Pxj TKm S jJaq\j FjJoMu oMKjr, TKm kMKuj rJ~, ZzJTJr KmiMnëwe nasJYJpt, ZzJTJr ßoJyJÿh ÀPyu, TKm Yªs ßvUr ßhm, Kv•L \JuJu CK¨j xrTJr, TKm FUuJxMr rJyoJj, TKm is∆m ßVRfo, TKm S xŒJhT UJPuh Ch-hLj, TKm oJxMhJ KxK¨TJ ÀKy, FcPnJPTa jNru @uo UJj, TKm hMuJu ßYRiMrL, TKm \Pjì\~ rJ~ ßYRiMrL, jJaq\j vJUJS~Jf @uL vJyL, k´JmKºT @»Mu yT, VJK•T \xLo @u lJKyo, TKm KxK¨T @yoh, TKm kKk rKvh, TKm @yoh mTáu, TKm oJZáoJ aKl FTJ ZzJTJr, TKm ßyJxPj @rJ KuKu, KojyJ\ l~xu, ZzJTJr I\~ ‰mhq I∂r k´oMUÇ ˝JVf mÜPmq ZzJPuJT xŒJhT ZzJPuJT Fr KmKnjú TotTJ¥ ßfJPu iPrj FmÄ èKe ZzJTJrPhr xOÓTot ZzJPuJPT ßfJPu irJr kJvJkJKv fJÅPhr TJP\r ˝LTíKf ˝„k khT S xÿJjjJr oJiqPo oNuqJ~j TPr pJS~Jr TgJ CPuäU TPrjÇ KmVf KhPj ßpnJPm TKm KhuS~Jr, ZzJTJr TKm oBjMu AxuJo ßYRiMrL S ZzJTJr xMKl~Jj @yoh ßYRiMrLPT oNuqJ~j TrJ yP~KZuÇ fJrA iJrJTJKyTfJ~ @\PT ZzJTJr KhuM jJPxrPT oNuqJ~j TrJ yPòÇ FnJPm k´KfmZr mJÄuJnJwJr ZzJTJrPhr oNuqJ~j TrJ yPmÇ


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

07 - 13 September 2018

mLrJñjJ S fJÅr nJAP~r V· KmvõK\“ ßYRiMrL

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Farid Ahmed Reza

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain

MANAGING EDITOR: Nafe Anam MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

csJVJxÜ fJÀeq FmÄ @oJPhr hJ~ mJXJKu kJzJ~ pJrJ ßYJU-TJj-jJT ßUJuJ ßrPU YuJPlrJ TPrj fJrJ \JPjj, @oJPhr YJrkJPv csJVx FmÄ IkrJPir oJ©J TL n~Jmy oJ©J~ mOK≠ ßkP~PZ! Vf TP~T x¬JPy csJVx mqmyJr FmÄ csJVx mqmxJr xJPg \Kzf gJTJr IkrJPi u¥Pjr mJXJKu kJzJr 31 \j fÀePT @hJuf xJ\J KhP~PZ FmÄ FTA rTo IkrJPir xJPg \Kzf gJTJr IKnPpJPV @aT @PrJ IPjT fÀe rJP~r \Pjq IPkãoJjÇ ßoAjKˆso FmÄ TKoCKjKa KoKc~J~ ZKmxy fJPhr jJo FPxPZÇ @orJ KjKÁf pJPhr jJo FmÄ ZKm @orJ ßhPUKZ fJPhr oPiq hMP~T\j ZJzJ @r xmJA mJÄuJPhvL kKrmJPrr x∂JjÇ UMj, rJyJ\JKj, cJTJKf, jJAl-âJAoS KkKZP~ ßjAÇ KmKmKx'r FT KrPkJat IjMpJ~L, 2018'r FKk´u kpt∂ u§Pj xÄWKaf k´J~ 50Ka UMPjr TJre KZu csJVxÇ ßumJr FoKk PcKnc uqJKo csJVx KjP~ o∂mq TrPf KVP~ ßrKcS ßlJrPT mPuPZj, @orJ ACPrJPkr csJVx oJPTtPa kKref yP~KZÇ xrTJrL KyxJm IjMpJ~L mOPaPj KoKu~j KoKu~j fÀe csJVx mqmyJr TPrÇ TqJjJKmx, kJCcJr ßTJPTAj FmÄ FTxaqJKx F ßhPv mÉu mqmÂf IQmi csJVxÇ ACPrJk FmÄ FKv~Jr TP~TKa ßhv ßgPT IQmi CkJP~ F xTu csJVx mOPaPj @Px, KmKnjú vyPr xrmrJy TrJ y~Ç fÀerJ csJVx mqmxJr k´iJj UP¨r FmÄ xrmrJyTJrLÇ ÊiM ßZPu j~, @oJPhr IPjT ßoP~S Fr xJPg \Kzf yP~ kPzPZÇ csJVx xÄâJ∂ IkrJPir TJrPe KTZá ßuJPTr vJK˜ yPf ßhPU @oJPhr ff C“láuä ymJr xMPpJV ßjAÇ @oJPhr oPf KTZá IkrJiLPT xJ\J KhP~ KmKnjú ßo~JPh ß\Pu @aPT PrPU xoJiJj TrJ pJPm jJÇ pJrJ csJVx V´ye TPr Inq˜ yP~ kPz fJPhr Im˙J iNokJ~LPhr oPfJ j~ ßp FTKhPjr Kx≠JP∂ fJ mº TPr ßh~J pJPmÇ Fr \Pjq gJTPf yPm hLWtPo~JhL IiqmxJ~ S CkPpJVL kKrPmvÇ P\uUJjJ fJPhr xÄPvJiPjr \Pjq CkpMÜ \J~VJ j~Ç KTZá fÀe mºáPhr kJuäJ~ kPz KbT iNokJPjr oPfJ k´gPo KjZT ßTRfáyu ßgPT PTJPTAj mJ TqJjJKmx V´ye TPrÇ kPr iLPr iLPr Inq˜ yP~ kPzÇ KT∂á ßp xTu fÀPer oPj CóJvJ @PZ, \LmjPT KjP~ ˝kú @PZ, kKrmJPr vJK∂ @PZ ßx rTo fÀerJ csJVJxÜ mºáPhr xÄxPVt kPz KmkgVJoL yPm jJÇ ßp xoJP\ fÀePhr kKrmJPr vJK∂ ßjA, kPTPa aJTJ ßjA, YJTKr ßjA, oPj @vJ-C¨LkjJ ßjA, m~Pxr CkPpJVL f“krfJ ßjA ßx xoJP\r fÀerJ oh, VÅJ\J, TqJjJKmx, PmvqJ AfqJKhr k´Kf @TíÓ yS~J I˝JnJKmT mqJkJr j~Ç KajF\Jrx FmÄ kÅKYv-KfKrv mZr m~xL F xTu ßmTJr fÀe csJVPxr oPfJ xy\ S uJn\jT mqmxJr k´Kf ITOÓ yPfA kJPrÇ rJÓs S xoJ\PT Kmw~aJ KjP~ nJmPf yPm FmÄ ßhPvr nKmwq“ fÀePhr rãJr \Pjq hs∆ffJr xJPg AKfmJYT khPãk V´ye TrPf yPmÇ xmPYP~ mz TgJ, csJVPxr KmÀP≠ xlu uzJA TrPf yPu @oJPhr kKrmJPr CkPpJVL kKrPmv xOKÓ TrPf yPm FmÄ kKrmJrPT F TJP\r xJPg \Kzf TrPf yPmÇ oJ-mJmJ FmÄ nJAPmJjxy xTPur xKÿKuf IÄv V´ye ZJzJ F uzJAP~ @orJ Km\~L yPf kJrPmJ jJÇ mPU pJS~J fÀerJ @oJPhr x∂Jj, fJrJ @oJPhr nKmwq“Ç fJPhr IºTJr ßgPT @PuJr kPg KjP~ @xJ @oJPhr hJK~fôÇ k´iJjf” @oJPhr ImPyuJr TJrPeA fJrJ KmkPg KVP~PZÇ @orJ fJPhr ßlPu KhPf kJKr jJÇ rJÓs S kKrmJr xTPurA ßxUJPj hJ~ rP~PZÇ

oMKÜpMP≠ iwtPer KvTJr roJ ßYRiMrL x∂JjS yJKrP~KZPujÇ ßxA hMmty ˛íKfr ßmJ^J KjP~ ßmÅPY KZPuj @rS 47 mZrÇ ßxA \Lmj ßVRrm S ßmhjJrÇ @\ IPjPTA y~PfJ \JPjj fJÅr \LmjTJKyKjÇ KT∂á fJÅr nJA @uJCK¨Pjr TgJ rP~ ßVPZ I\JjJÇ k´gPo FA mLrJñjJ xŒPTt xJoJjq nNKoTJ ßhS~J pJTÇ xÄmJhoJiqPo roJ ßYRiMrLr TJKyKj k´TJPvr kr ßUJh k´iJjoπL ßhUJ TrPf ßYP~KZPuj fJÅr xPñÇ KfKj k´gPo rJK\ jJ yPuS kPr KVP~KZPujÇ ßxA UJKu kJP~, oKuj ßmPv yJK\r yP~KZPuj VenmPjÇ ßxaJ 2013 xJuÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ fJÅPT xJyJpq TrPf ßYP~KZPujÇ KfKj V´ye TPrjKj; mrÄ CPfiJ fJÅPT CkyJr KhP~ FPxKZPuj KjP\r ßuUJ FTJ•Prr \jjL V´∫KaÇ fJÅPT xJyJpq TrPf ßYP~KZPuj @rS IPjPTAÇ KT∂á KfKj rJK\ yjKj, TJrS h~J-hJKãPeq mJÅYPf ßvPUjKjÇ ßuUJPuKU TrPfjÇ V•CkjqJx-TKmfJ-k´mº KoKuP~ k´J~ 18Ka V´P∫r ßuKUTJ roJ ßYRiMrL \Lmj iJre TrPfj ÆJPr ÆJPr mA KmKâ TPrÇ PxA wJPar hvPT, pUj F ßhPv jJrLPhr \jq CóKvãJ xy\-xMun KZu jJ, fUj roJ ßYRiMrL dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT mJÄuJ xJKyPfq ˚JfPTJ•r KcKV´ uJn TPrKZPujÇ k´KfÔJr oiqVVPj gJTJr TgJ KZu fJÅrÇ KT∂á xm ˝kú-x÷JmjJ hMoPz-oMYPz KhP~ ßVPZ FTJ•rÇ PkvJ KyPxPm ßmPZ KjP~KZPuj KvãTfJÇ oMKÜpM≠ YuJTJPu KfKj KZPuj KjP\r V´JPor mJKz Y¢V´JPor ßmJ~JuUJuLr ßkJkJKh~JPfÇ ˝JoL YPu KVP~KZPuj nJrPfÇ FTJ•Prr 13 ßo ˙JjL~ rJ\JTJrPhr xyPpJKVfJ~ kJKT˜JKj ßxjJrJ yJjJ KhP~KZu fJÅr mJKzPfÇ kJKT˜JKj ßxjJrJ KjP\r oJ @r hMA KvÊx∂JPjr xJoPjA iwte TPr fJÅPTÇ uMakJPar kr mJKzKa kMKzP~ ßh~Ç fJrkr FuJTJmJxL ßTC ßTC fJÅr k´Kf xyPpJKVfJr yJf mJKzP~KZPuj, KT∂á KjTa\PjrJA oMU KlKrP~ KjP~KZPujÇ roJ ßYRiMrL fJÅr FTJ•Prr \jjL mAP~ KuPUPZj, È...@oJr @kj ßoP\J TJTJ ßxKhj Foj xm KmvsL TgJ mPuKZPuj, uöJ~ TJPj @XMu KhPf mJiq yAÇ @Ko uöJ~ oMU ßhUJPf kJrKZ jJ, ßhJTJPj KVP~ KTZM UJmJrS xÄV´y TrPf kJruJo jJ oJ S ßZPuPhr oMPU

ßhmJr \jqÇ' PZPuPhr KjP~ gJTPf yP~PZ hr\J\JjJuJyLj nJXJ WPrÇ IjJyJPr-IitJyJPr S vLPfr TJoPz IxM˙ yP~ kzu xJVr S aVr jJPo hMA ßZPuÇ 15 KcPx’r YNzJ∂ Km\P~r @PVr rJPf IxM˙ yP~ 20 KcPx’r oJrJ ßVu xJVrÇ FTAnJPm 1972 xJPur 15 ßlmsM~JKr oJrJ ßVu KÆfL~ ßZPu aVrSÇ ˝JoL @r fJÅPT V´ye TPrjKjÇ roJ ßYRiMrL ˝JiLjfJr kr KÆfL~mJr KmP~ TPrKZPujÇ KT∂á k´fJreJr KvTJr yPuj, xÄxJr nJXuÇ FA WPrr FT x∂JjPTS yJrJPuj 1998 xJPuÇ KyªMiPotr orPhy ßkJzJPjJr rLKf oJPjKj; KfjKa ßZPuPTA oJKaYJkJ ßhS~J yP~KZuÇ Kfj x∂Jj oJKar KjPY @PZ-FA KmvõJPx mJKT \Lmj @r TUPjJ \MfJ kPr oJKaPf yJÅPajKjÇ xm yJKrP~S krJ˜ yjKj, KjP\r xíKÓvLufJPT Imu’j TPr mJÅYPf ßYP~PZj xÿJPjr xPñÇ FUJj ßgPTA ÊÀ yPf kJPr @uJCK¨Pjr TgJÇ 1994 xJPu Y¢V´JPor FTKa ßk´Px mA ZJkJPf KVP~ ßxA ßk´PxrA TotL @uJCK¨Pjr xPñ kKrY~Ç @uJCK¨PjrS KZu hM”PUr AKfyJxÇ x“oJP~r „| mqmyJPr Wr ßZPzKZPuj KfKjÇ hMA hM”UL mJÅiJ kzPuj oJ~Jr mJÅiPj, yPuj nJAPmJjÇ KhKh FTxo~ @uJCK¨jPT ßrÅPi UJS~JPfjÇ kPr nJAPmJj pUj FTP© gJTJ ÊÀ TrPuj, fUj 15 mZr iPr KhKhPT ßrÅPi UJAP~PZj @uJCK¨jÇ aMTaJT ßk´Pxr mqmxJ @r xJÄVbKjT KTZM TJ\Tot ZJzJ mJKT xo~aJ KhKhr ßhUJPvJjJ, KhKhr mA ßZPk ßmr TrJ, kPr fJÅr xPñ WMPr WMPr ßxA mA KmKâ TPrA Khj ßTPaPZ @uJCK¨j ßUJTPjrÇ 1995 xJPur oJYt oJPx FTmJr oK˜PÏr rÜãre\Kjf ßrJPV @âJ∂ yP~KZPuj roJ ßYRiMrLÇ @uJCK¨j Y¢V´Jo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ßhzKa oJx KhKhr ßxmJÊvsNwJ TPrjÇ fUj FA @uJCK¨j KZPuj k´go @PuJ Y¢V´Jo mºMxnJr xJiJre xŒJhTÇ mºMxnJr xhxqrJS fJÅr kJPv hJÅKzP~ ßxmJÊvsNwJ TPrKZPuj KhKhPTÇ yJxkJfJu ßgPT WPr ßlrJr kr roJ ßYRiMrLr vrLPrr cJj kJv Imv yP~ kPzKZu, FTKa ßYJUS jÓ yP~ pJ~Ç @uJCK¨j KjP\r yJPf UJAP~PZjkKrP~PZj, ßVJxu TKrP~PZj KhKhPTÇ KhKh @mJr KlPr ßkP~PZj YuJr vKÜÇ Y¢V´Jo

vyPrr oJjMw hLWtTJu iPr ßhPUPZ FTKa hívq-TJÅPi ß^JuJ, TJPj Ky~JKrÄ FAc uJVJPjJ FT ßk´R|J ßyÅPa pJPòj lMakJf iPr, kJPv fJÅr oJgJ~ ZJfJ iPr YPuPZj FT fÀeÇ KhKh kN\J KhPf pJj Y¢V´JPor ‰TmuqiJo S ßVJukJyJPzr vìvJj oKªPrÇ ßxUJPjS fJÅr xñL @uJCK¨jÇ KhKh kN\J TPrj, hNPr hJÅKzP~ gJPTj ßZJa nJAKaÇ KhKh fJÅr ßhmfJr TJPZ nJAP~r oñu TJojJ TPr k´JgtjJ TPrjÇ KhKhr kN\Jr \jq ßnJVS rJjúJ TPr ßhj @uJCK¨jÇ ÈIjq iotJmu’Lr rJjúJ TrJ ßnJV ßhmfJ V´ye TrPmj?' FTmJr xJãJ“TJr KjPf KVP~ F TgJ K\Pùx TPrKZuJo roJ ßYRiMrLPTÇ ßpj ImJ∂r ßTJPjJ k´vú ÊjPuj, FnJPm mqgJ S Km˛P~ fJKTP~ KZPuj ßk´R|JÇ ßxA híKÓPf ßpj CPb @Px kJfiJ k´vú, ÈnJAP~r @mJr \Jf TL?' FKhPT xoP~r Kj~Po @uJCK¨j KmP~ TPrPZjÇ FTKa TjqJx∂JjS @PZ fJÅrÇ KT∂á KjP\r WrxÄxJr FTKhPT ßrPU KhKhr ÊvsNwJ TPr ßVPZj @uJCK¨jÇ F KjP~ ˘L-TjqJr IPjT IKnoJj y~PfJ KZu, KT∂á @uJCK¨j ßp mJÅiJ kPz ßVPZj Tftmq S oofJr KjVPzÇ mZrUJPjT iPr IxM˙ Im˙J~ vpqJvJ~L KZPuj roJ ßYRiMrLÇ KYKT“xJr xMmqm˙J TrJr \jq ÆJPr ÆJPr WMPrPZj @uJCK¨jÇ ßTJgJS xyPpJKVfJ ßkP~PZj, ßTJgJS-mJ k´fqJUqJf yP~PZjÇ ImPvPw Y¢V´Jo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu xrTJKr KjPhtPv ßTKmPjr mqm˙J yP~KZu fJÅrÇ KhjrJf yJxkJfJPu fJÅr kJPv KZPuj @uJCK¨jÇ 3 ßxP¡’r ßnJPr FTk´TJr nJAP~r ßTJPuA oJgJ ßrPU oífMq y~ fJÅrÇ KhKhr oífMqr KbT hMA Khj @PV KZu @uJCK¨Pjr FToJ© TjqJx∂JjKar \jìKhjÇ ßoP~r xJi KZu ßTT TJaJr xo~ mJmJ gJTPmj fJr kJPvÇ KT∂á ßxA xo~KaPfS ßoP~r TJPZ gJTPf kJPrjKj @uJCK¨jÇ yJxkJfJPu KjWtMo rJf TJKaP~PZj KhKhr Kv~Pr mPxÇ FA pMPV KjP\r x∂JjA KbToPfJ ßhUnJu TrPf kJPrj jJ oJ-mJmJrÇ ßxUJPj IjJ®L~ S Knjú xŒ´hJP~r hMKa oJjMPwr FA IxJiJre xŒTt ßhPU Km˛~ oJjPfA y~! ß&uUT: k´go @PuJr pMVì xŒJhT, TKm S xJKyKfqT

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

07 - 13 September 2018

7

vKyhMu @uPor \JKoj ybJ“ irkJTPz @fï, @Pmhj KjP~ IJhJuf Kmmsf kMPrJPjJ oJouJ xYu k´iJj KmYJrkKfr TJPZ kJbJPjJr @Phv dJTJ, 4 ßxP¡’r - fgq S ßpJVJPpJV k´pKM Ü @APj TrJ oJouJ~ @PuJTKY©L vKyhMu @uPor \JKoj @Pmhj ÊjPf Kmmsf ßmJi TPrPZj yJAPTJPatr FTKa ßmûÇ @\ oñumJr KmYJrkKf ßoJ. ÀÉu TM¨x M S KmYJrkKf ßUJªTJr KhuLÀöJoJPjr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmPû KmmsfPmJPir FA WajJ WPaÇ ßmPûr FT\j KmYJrkKf Kmmsf ßmJi TPrPZj mPu \JKjP~PZj @hJufÇ @\ yJAPTJPatr ßmPû \JKoj @PmhjKa ÊjJKjr fJKuTJ~ KZuÇ @PmhjTJrLr kPã KZPuj @Aj\LmL xJrJ ßyJPxj S ß\qJKfot~ mzM~JÇ @r rJÓskPã KZPuj IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo, ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru KmvõK\“ ßhmjJg, IKof fJuMThJr S IrKmª TMoJr rJ~Ç

IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo xJÄmJKhTPhr mPuj, @PmhjKa @\ ßmPûr fJKuTJ~ KZuÇ ßmPûr FT\j KmYJrkKf Kmmsf ßmJi TPrPZj \JKjP~ @hJuf @PmhjKa k´iJj KmYJrkKfr TJPZ kJbJPjJr @Phv KhP~PZjÇ KjrJkh xzPTr hJKmPf KvãJgtLPhr @PªJuPjr oPiq ÈCxTJKjoNuT KogqJ' k´YJPrr IKnPpJPV fgqk´pKM Ü @APjr oJouJ~ 6 @Vˆ vKyhMu @uoPT xJf KhPjr KroJP¥ ßj~ kMKuvÇ Fr @PVr Khj rJPf iJjoK¥r mJxJ ßgPT fJÅPT fMPu ßj~ KcKmÇ xJf KhPjr KroJ¥ ßvPw Vf 12 @Vˆ vKyhMuPT TJrJVJPr kJbJPjJr @Phv ßhj Kjoú @hJufÇ fgq S ßpJVJPpJV k´pKM Ü @APj TrJ oJouJ~ Vf 6 @Vˆ dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo vKyhMu

@uPor \JKoj @Pmhj jJo†Mr TPrjÇ 14 @Vˆ dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf \JKoj @Pmhj TrJ yPu 11 ßxP¡’r ÊjJKjr \jq Khj iJpt rJPUjÇ Frkr 19 @Vˆ ÊjJKjr fJKrU FPVJPjJr \jq @Pmhj TrJ yPu fJ V´ye TPrjKj @hJufÇ F Im˙J~ 26 @Vˆ vKyhMu @uPor I∂mtrf & LTJuLj \JKoj YJAPu SA @hJuf ÊjJKjr \jq fJ V´ye TPrjKjÇ F Im˙J~ 28 @Vˆ yJAPTJPat fJÅr \JKoj ßYP~ @Pmhj TrJ y~Ç 29 @Vˆ @PmhjKa ÊjJKjr \jq @rK\ \JjJPjJ y~Ç Vf 3 ßxP¡’r, ßxJomJr @PmhjKa yJAPTJPatr ßmPûr fJKuTJ~ KZu, ßxA @PmhPjr Skr ÊjJKjr \jq @\ Khj rJPUj @hJufÇ

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

dJTJ, 4 ßxP¡’r - ybJ“ TPr ßhPvr KmKnjú ˙JPj KmFjKkr ßjfJ-TotLPhr irkJTz ÊÀ yP~PZÇ Vf Kfj KhPj KmFjKk S Fr IñxÄVbPjr I∂f 300 ßjfJ-TotLPT @aT TPrPZ kMKuvÇ F ZJzJ KmKnjú \J~VJ~ kMPrJPjJ oJouJ xYu TrJr kJvJkJKv jfMj TPr jJvTfJ kKrT•jJr IKnPpJV FPj oJouJ ßhS~J yP~PZÇ KmFjKkr ßjfJrJ muPZj, 1 ßxP¡’r hPur 40fo k´KfÔJmJKwtTL CkuPã rJ\iJjL dJTJ~ mz \jxnJ TrJr kr ßgPT irkJTz ßmPz ßVPZÇ fJÅrJ \JjJj, BhMu @\yJr kr ßgPTA KmKnjú ß\uJ~ aMTaJT irkJTz YuKZuÇ KT∂á Vf TP~T KhPj irkJTPzr xÄUqJ ßmPzPZÇ lPu ßjfJTotLPhr oPiq @mJrS @fPïr xíKÓ yP~PZÇ xrTJKr xN©èPuJ \JjJ~, dJTJ~ KmFjKkr xoJPmPvr kr xrTJr oPj TrPZ, huKa xÄVKbf yPòÇ fJrJ xrTJrKmPrJiL @PªJuPj ßpPTJPjJ xo~ ßjPo kzPf kJPrÇ F TJrPe KmFjKk pJPf xÄVKbf yPf jJ kJPr, ßx \jq KmKnjú ˙JPj KmPvw IKnpJj YJuJPjJ yPòÇ KjmtJYj TKovPjr ßWJweJ IjMpJ~L, @VJoL KcPx’Prr ßvw KhPT \JfL~ xÄxh KjmtJYjÇ ßx KyxJPm KjmtJYPjr @r oJ© YJr oJx mJKTÇ xmJr híKÓ FUj KjmtJYPjr KhPTÇ KmFjKkS KjmtJYPjr k´˜MKf KjPòÇ vJK∂kNetnJPmA xJrJ ßhPv k´KfÔJmJKwtTLr TotxNKY kJuj TPrPZ huKaÇ IPjT Khj kr FA TotxNKYPT KWPr oJbkptJP~r ßjfJ-TotLrJ IPjTaJ ß\PV CPbPZjÇ pKhS IPjT \J~VJ~ kMKuPvr mJiJ S ãofJxLjPhr yJouJr WajJS WPaPZÇ \JjJ ßVPZ, huKar jLKfKjitJrTPhr kKrT•jJ rP~PZ KjmtJYPjr @PV FTKa ˝•Po~JKh @PªJuPj jJoJÇ huL~ k´iJj UJPuhJ K\~Jr oMKÜ FmÄ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKmPf oJPb jJoPf xJÄVbKjT k´˜MKfr kJvJkJKv huKar vLwt ßjfífô FTKa míy•r GTq VzJr ßYÓJ TrPZjÇ FrA oPiq kMKuv xJrJ ßhPv ßV´¬Jr IKnpJj ÊÀ TPrPZÇ jJo k´TJPv IKjòMT FTJKiT kMKuv xhxq k´go @PuJPT mPuPZj, KmFjKk S \JoJ~JPfr ßjfJTotLrJ ßVJkPj xÄVKbf yPòj mPu kMKuPvr TJPZ Umr rP~PZÇ Fxm UmPrr kKrPk´KãPf KmPvw j\r rJUPf kMKuv xhxqPhr k´Kf KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ F TJrPe ßhPvr ßTJPjJ ßTJPjJ FuJTJ~ irkJTz TrJ yP~PZÇ fPm Tf ßuJTPT irJ yP~PZ, ßx fgq kMKuv xhr h¬Prr TJPZ ßjAÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu kh˙ kMKuv TotTftJrJ ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKjÇ kMKuPvr \jxÄPpJV vJUJr xyTJrL oyJkKrhvtT ßxJPyu rJjJr hJKm, ßTJPjJ irkJTz yPò jJÇ fPm oJhTKmPrJiL IKnpJPj @xJKoPhr ßV´¬Jr TrJ yPòÇ KfKj mPuj, Vf 31 @Vˆ ßgPT 2 ßxP¡’r kpt∂ oJhTKmPrJiL IKnpJPj 1 yJ\Jr 554 S IQmi I˘ C≠Jr IKnpJPj 186 \j ßV´¬Jr yP~PZÇ fPm KmFjKkr ßTªsL~ h¬Prr KyxJPm, 1 ßxP¡’r ßgPT Vf 3 ßxP¡’r, ßxJomJr KmPTu kpt∂ xÄVbPjr 304 \j ßjfJ-TotLPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ @r BhMu @\yJr krKhj ßgPT F kpt∂ ßV´¬Jr TrJ yP~PZ 709 \jPTÇ Fr oPiq Vf

vKjmJr rJ\vJyLr KmKnjú FuJTJ ßgPT 118 \j, xMjJoVP† 32, TMKÓ~J~ KmFjKk S \JoJ~JPfr ßjfJ-TotL KoKuP~ 58, TMKouäJr ßYR¨V´Jo ßgPT 14 \jPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, ÈdJTJ~ @orJ FTaJ nJPuJ \jxnJ TruJoÇ xJrJ ßhPvS k´KfÔJmJKwtTLr TotxNKY KWPr TotL-xogtPTrJ xKâ~ yP~PZÇ xrTJr FaJPT n~ kJ~Ç ßxA n~ ßgPT ßV´¬Jr ÊÀ TPrPZÇ Fr CP¨vq KmFjKkPT mJAPr ßrPU @PrTKa jLujTvJr KjmtJYj TrJÇ KT∂á ßxaJ \jVe yPf ßhPm jJÇ' ZJ©hPur ßTªsL~ h¬r xNP© \JjJ ßVPZ, Vf FT x¬JPy xÄVbPjr I∂f 200 ßjfJ-TotLPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ Fr oPiq 30 @Vˆ ZJ©hPur jJrJ~eV† ß\uJr xJiJre xŒJhT UJ~Àu AxuJoPT ßV´¬JPrr krKhj ßxJjJrVJÅ gJjJr 13 \jPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç 1 ßxP¡’r K^jJAhy ßkRr ZJ©hPur xnJkKf @Kmh @yPoh, jzJAu ß\uJ ZJ©hPur pMVì xŒJhT Fx Fo KV~Jx CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT ÀmJP~fxy 10 \jPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç F KmwP~ ZJ©hPur ßTªsL~ h¬r xŒJhT @mhMx xJ•Jr kJPaJ~JrL mPuj, KmKnjú ß\uJ~ VPz k´KfKhj 40 ßgPT 50 \j ZJ©hu ßjfJPT ßV´¬Jr TrJ yPòÇ k´KfÔJmJKwtTLr TotxNKYPT ßTªs TPr KmKnjú ß\uJ~ KmFjKkr vf vf ßjfJ-TotLr KmÀP≠ kMKuv jJvTfJr IKnPpJV FPj oJouJ TPrPZÇ Fr oPiq bJTMrVJÅSP~r kLrV† S jJrJ~eVP†r „kV† S mèzJr vJ\JyJjkMr gJjJr oJouJ CPuäUPpJVqÇ \JjJ ßVPZ, kLrV† gJjJ KmFjKk k´KfÔJmJKwtTL CkuPã KouJh oJyKlu TrJr kr kMKuv 35 \j ßjfJ-TotLr KmÀP≠ jJvTfJr kKrT•jJr IKnPpJV FPj oJouJ TPrÇ kMKuPvr CkK˙KfPf SA KouJh oJyKlu y~ mPu KmFjKkr ßjfJrJ \JjJjÇ k´KfÔJmJKwtTLr krKhj ßrJmmJr rJPf jJrJ~eVP†r „kV† gJjJ~ KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq ‰foMr @uo UªTJr S jJrJ~eV† ß\uJ KmFjKkr xnJkKf TJ\L oKjÀöJoJjxy 35 \Pjr jJo CPuäU TPr kMKuv jJvTfJr IKnPpJPV oJouJ TPrÇ \JjJ ßVPZ, vKjmJr dJTJr \jxnJ~ FA hMA ßjfJxy oJouJ~ CKuäKUf ßjfJ-TotLrJ huL~ xogtTPhr KjP~ ßpJV KhP~KZPujÇ @r mèzJr vJ\JyJjkMPr k´KfÔJmJKwtTLr krKhj CkP\uJ KmFjKkr TJptJu~ ßgPT kMKuv KmP°JrT S ßhvL~ I˘ C≠Jr TPrÇ F WajJ~ kMKuv 30 ßjfJ-TotLr jJo CPuäU TPr oJouJ TPrÇ fJÅrJ k´KfÔJmJKwtTLr TotxNKYPT KWPr jJvTfJr kKrT•jJ TrKZPuj mPu kMKuv IKnPpJV @PjÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT CkJYJpt IiqJkT FoJ\C¨Lj @yoh mPuj, ÈKjmtJYj WKjP~ @xPZÇ FUj hrTJr KZu KjmtJYPjr kKrPmvaJ ‰fKr TrJ, kKrPmvaJ xMªr TrJÇ KT∂á xrTJPrr @YrPe oPj yPò, fJrJ kKrK˙KfaJPT nLKfTr TrPf YJAPZÇ F uãe Ên j~Ç'


8

UmrJUmr

dJTJ, 4 ßxP¡’r - FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj KjP~ rJ\jLKfPf jfMj TPr @PuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ mftoJj xÄxh myJu ßrPU k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IiLPjA KjmtJYj, jJKT xÄxh ßnPX KhP~ KjmtJYj yPm, fJ KjP~ xrTJrKmPrJiL KmFjKk ß\JPar xJPg FUPjJ ßTJPjJ irPjr xoP^JfJ y~Kj xrTJPrrÇ xÄKmiJj IjMpJ~L, xÄxh myJu ßrPU mftoJj xrTJPrr ßo~Jh kNKftr 90 KhPjr oPiq IgmJ xÄxh ßnPX ßVPu fJr krmftL 90 KhPjr oPiq KjmtJYj TrJr TgJ muJ rP~PZÇ KjmtJYj TKovj APfJoPiq 31 KcPx’Prr oPiq KjmtJYj IjMÔJPjr TgJ \JKjP~PZÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô I∂mtrf & LTJuLj xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr TgJ mPu @xPZ ãofJxLPjrJÇ Ijq KhPT xrTJrKmPrJiLrJ xÄxh ßnPX KhP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT mJh KhP~ FTKa KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKmPf IjzÇ Kmw~Ka KjP~ @PuJYjJrS hJKm TrJ yP~PZ KmPrJiLPhr frl ßgPTÇ FTA xJPg ßhPv KjmtJYjL kKrPmv FmÄ ßuPnu ßkäAÄ Klfl ‰fKr y~Kj IKnPpJV TPr @xPZj KmPrJiL ßjfJrJÇ Foj ßkãJkPa ßhPvr xÄKmiJjk´PefJ S k´mLe rJ\jLKfT c. TJoJu ßyJPxj KjmtJYj @PhR yPm KT jJ fJ KjP~ xÄv~ k´TJv TPrPZjÇ fPm k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xm xÄv~ CKzP~ KhP~ pgJxoP~ KjmtJYj yPm ßWJweJ KhP~ mPuPZj, F KjmtJYj ßTC ßbTJPf kJrPm jJÇ KjmtJYj KjP~ KÆiJKmnÜ o∂mq TPrPZj rJ\jLKfT, @Aj\LmL S xMvLuxoJP\r k´KfKjKirJÇ xÄKmiJPjr 72(3) IjMPòh IjMpJ~L, xÄxPhr ßo~Jh k´go ‰mbPTr Khj ßgPT kJÅY mZrÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yP~KZu 2014 xJPur 5 \JjM~JKrÇ 29 \JjM~JKr FA xÄxPhr k´go ‰mbT mPxÇ IgtJ“ 2019 xJPur 28 \JjM~JKr mftoJj xÄxPhr ßo~Jh ßvw yPòÇ @r xÄKmiJPjr 123(3)T IjMPòh IjMpJ~L, 28 IPÖJmr ßgPT 28 \JjM~JKrr oPiq xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yPf yPmÇ xrTJr @kJff F Kmw~Kar SkrA ß\Jr KhPòÇ ßx ßãP© mftoJj xÄxh myJu ßrPU k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IiLPjA KjmtJYj @P~J\Pjr kPã ãofJxLPjrJÇ fPm xÄKmiJPjr 123(3)U IjMPòh IjMpJ~L, xÄxh pKh ßo~Jh ImxJj mqfLf Ijq ßTJPjJ TJrPe ßnPX pJ~ fJyPu krmftL 90 KhPjr oPiq KjmtJYj TrPf yPmÇ xÄKmiJj KmPvwPùrJ muPZj, pKh krmftL 90 KhPjr oPiq KjmtJYj TrPf y~, fJyPu xÄxPhr ßo~Jh ImxJPjr I∂f FT Khj @PV yPuS xÄxh ßnPX KhPf yPmÇ ßx KyxJPm KjmtJYj 27 FKk´u

07 - 13 September 2018

TPm yPm KjmtJYj? 2019 kpt∂ KkKZP~ ßpPf kJPrÇ KmFjKk ß\Ja xÄKmiJPjr FA IjMPòPhr SkrA ß\Jr KhPòÇ ßx IjMpJ~L xÄxh ßnPX KhP~ krmftL 90 KhPjr oPiq KjmtJYj ßh~Jr kPã fJrJÇ F KhPT xrTJr S KmPrJiL ß\JPar Foj hrTwJTKwr oPiqA pKh xÄxPhr ßo~Jh ßvw y~ @r jfMj KjmtJYjS jJ y~ ßx ßãP© TL yPm, ßx

xŒPTt xÄKmiJPj ¸Ó TPr ßTJPjJ KTZM muJ ßjAÇ Foj @vïJ ßgPT KjmtJYj kptPmãT S xMvLuxoJP\r ßTC ßTC KjmtJYj jJ-S yPf kJPr Foj xÄv~ k´TJv TrPZjÇ rJ\QjKfT kptPmãTPhr oPf, KmFjKkP\JaPT mJAPr ßrPU 2014 xJPur 5 \JjM~JKr IjMKÔf FTfrlJ KjmtJYPjr krA hoj-kLzjxy xrTJPrr

jJjJ ßTRvPu KmFjKkP\Ja ßTJebJxJ yP~ kPzÇ ß\Jak´iJj KmFjKkr ßY~JrkJrxj S xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~J TJrJVJPr mªL rP~PZj K\~J IrlJPj\ asJˆ oJouJ~Ç hPur nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJjS FTJKiT oJouJr xJ\J KjP~ ßhPvr mJAPr Im˙Jj TrPZjÇ hPur KxKj~r IPjT ßjfJPTS KmKnjú oJouJr @xJKo KyPxPm Kj~Kof @hJuPfr mJrJªJ~ ßhRz^JÅk TrPf yPòÇ @mJr hPur IPjT ßjfJTotL @®PVJkPj rP~PZjÇ fJrJ KjmtJYjL kKrPmv xíKÓr \jq ßmVo UJPuhJ K\~Jr TJrJoMKÜ, fJPrT ryoJjxy hPur ßjfJTotLPhr KmÀP≠ hJP~rTíf oJouJ k´fqJyJr FmÄ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj hJKm TrPZjÇ KjmtJYPjr xoJ∂rJu kKrPmv xíKÓr \jq xÄxh ßnPX ßh~JrS hJKm TPrPZj huKar ˙J~L TKoKar xhxq S KxKj~r @Aj\LmL mqJKrˆJr oShMh @yohÇ KfKj mPuj, FTKa ImJi, xMÔM S KjrPkã KjmtJYPjr jqNjfo kKrPmvS ßhPv ßjAÇ TJre, ImJi, xMÔM S KjrPkã KjmtJYPjr Ijqfo vft yPuJ, mftoJj xÄxh ßnPX KhPf yPmÇ xÄxh ßrPU KjmtJYj yPf kJPr jJÇ Ijq KhPT KmFjKkP\JaPT YJPkr oPiq ßrPU lJÅTJ oJPb KjmtJYPjr YNzJ∂ k´˜KM f ßxPr KjP~PZ ãofJxLPjrJÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IiLPjA @VJoL KjmtJYj IjMKÔf yPm mPu mJrmJr ßWJweJ KhP~ @xPZj huKar jLKfKjitJrPTrJÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ Vf 2 ßxP¡’r, ßrJmmJr xÄmJh xPÿuPj KjmtJYj KjP~ xm vïJ k´fqJUqJj TPr mPuPZj, KjmtJYj pgJxoP~ yPmÇ ßTC KjmtJYj ßbTJPf kJrPm jJÇ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr xÄxh KjmtJYj ßkZJPjJr x÷JmjJ jJTY TPr KhP~ mPuPZj, FTKa oyu KjmtJYj mJjYJPur wzpπ TrPZÇ KT∂á fJPhr SA ˝kú kNre yPm jJÇ KcPx’Prr oPiq \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ KjmtJYPjr \jq mftoJj xÄxh nJXJ yPm jJ \JKjP~ @AjoπL @KjxMu yT mPuPZj, FA xÄxh KjitJKrf ßo~Jh kpt∂ YuPmÇ xÄKmiJj IjMpJ~L rJÓskKf @VJoL 9 ßxP¡’r ßp IKiPmvj ßcPTPZj ßxaJ yPm FA xÄxPhr ßvw IKiPmvjÇ @r KjmtJYjTJuLj xrTJPrr mqJkJPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßWJweJ ßhPmjÇ F KhPT ãofJxLj hu @S~JoL uLV FmÄ KmFjKkr kr¸r KmkrLfoMUL Im˙JPjr oPiq Vf 1 ßxP¡’r, vKjmJr \JfL~ ßk´x TîJPm FT IjMÔJPj VePlJrJo ßjfJ c. TJoJu ßyJPxj mPuPZj, ÈPhPv @VJoL KjmtJYj KjP~ IKjÁ~fJ rP~PZÇ ßhPvr kKrK˙Kf Foj yPò ßp, KjmtJYj jJ-S yPf kJPrÇ'

xÄxh nJXPm jJ : @AjoπL dJTJ, 4 ßxP¡’r - @AjoπL @KjxMu yT mPuPZj, @xjú \JfL~ KjmtJYPjr TJrPe mftoJj xÄxh ßnPX ßh~J yPm jJÇ FA xÄxh KjitJKrf ßo~Jh kpt∂ YuPmÇ @r KjmtJYjTJuLj xrTJr TPm ßWJweJ TrJ yPm ßxKa xrTJrk´iJj KyPxPm k´iJjoπL ßvU yJKxjJ \JjJPmjÇ Vf 3 ßxP¡’r rJ\iJjLPf FT IjMÔJj ßvPw @AjoπLr TJPZ xJÄmJKhTrJ \JjPf YJj, IPÖJmPr mftoJj xrTJPrr ßvw IKiPmvj yPòÇ Frkr TPm jJVJh xÄxh nJXPZ? Fr \mJPm @AjoπL @KjxMu yT mPuj, k´go TgJ yPuJ, xÄxh nJXPm jJÇ xÄxPhr TJptTJu kpt∂ FA xÄxh YuPmÇ xÄKmiJj IjMpJ~L rJÓskKf @VJoL 9 ßxP¡’r ßp xÄxh IKiPmvj ßcPTPZj ßxaJ yPm FA xÄxPhr ßvw IKiPmvjÇ @r KjmtJYjTJuLj xrTJr KmwP~ @oJPhr ßjfJ oJjjL~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßWJweJ ßhPmjÇ @Ko jJÇ rJ\iJjLr ßf\VJÅS˙ ß\uJ ßrK\ˆsJPrr TJptJuP~ @P~JK\f FT IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq k´hJj ßvPw xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm oπL F TgJ mPujÇ jTujKmxPhr IjMKuKk TJ\ mJmh Igt @hJ~ S kKrPvJi KmKioJuJ, 2018 Fr @PuJPT jTuKjmxPhr kJKrvsKoT k´hJj CkuPã F IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç KjmtJYjTJuLj xrTJPrr @TJr xŒPTt \JjPf YJAPu oπL mPuj, FaJ k´iJjoπLr hJK~fôÇ fJA KjmtJYjTJuLj xrTJPrr @TJr CKjA (k´iJjoπL)

\JPjjÇ ßTjjJ, xÄKmiJj IjMpJ~L FaJ CjJr hJK~fôÇ @rKkS xÄPvJijLr KmwP~ \JjPf YJAPu @AjoπL @KjxMu yT mPuj, F KmwP~ ßnKaÄ S @AKj krJoPvtr \jq lJAuKa @oJr oπeJuP~r ßuK\xPuKan KmnJPV ßkRÅPZPZÇ @oJr TJPZ FUPjJ @PxKjÇ ßuK\xPuKan KmnJV ßxaJ ßhUPm, fJrkr fJ @oJr TJPZ kJbJPmÇ @KjxMu yT mPuj, @oJr oπeJuP~ IKnPpJV @Px ßTC kJÅY mZr, ßTC FT pMPVrS ßmKv xo~ krS \Kor ßrK\Pˆsvj kJj jJÇ Fr TJre \JjPf YJAPu @oJPT muJ yPuJ, mJuJo ßjA, AjPcé ßjA, Kxäk ßjA, F \jqA ßhKr y~Ç oπL yP~ fUj @oJPT F KjP~ ßUJÅ\ KjPf yPuJÇ oπL yS~Jr FT-hMA oJPxr oPiq Fxm xoxqJ hNr TrPf @orJ ßa¥Jr KhP~ xoxqJr xoJiJj TKrÇ Fxm TJ\ TrPf KVP~ FTKa Kmw~ CkuK… TruJo ßp jTujKmxrJ TJ\ TrPmj @\PT @r kJKrvsKoT kJPmj hLWtxo~ kPr, fJ mñmºMr mJÄuJPhPv yPf kJPr jJÇ ßvU yJKxjJ FaJ ßoPj ßjPmj jJÇ fJA jTujKmxPhr xMKmiJ KhPf @orJ TJ\ TPr pJAÇ Kjmºj TJptJuP~r oyJkKrhvtT UJj ßoJ: @»Mu oJjúJPjr xnJkKfPfô xnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj @Aj KmYJr S xÄxh oπeJuP~r ßuK\xPuKan S xÄxhKmw~T KmnJPVr KxKj~r xKYm ßoJyJÿh vKyhMu yTÇ


KmùJkj

07 - 13 September 2018

pMÜl∑≤ KjP~ k´iJjoπLr yJKxbJ¢Jr \mJPm c. TJoJu dJTJ, 4 ßxP¡’r - mJÄuJPhPv jfMj FTKa rJ\QjKfT ß\Ja FmÄ fJPhr ßjfJPhr KjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßrJmmJr FT xÄmJh xPÿuPj ßpnJPm bJ¢J fJoJvJ TPrPZj∏ fJ ßmv @PuJYjJr \jì KhP~PZÇ pMÜl∑≤ jJPo xhq VKbf SA ß\JPar ßjfJPhr KjP~ k´iJjoπLr o∂mq KjP~ k©kK©TJ~, ßxJxqJu KoKc~J~ ßmv YYtJ YuPZÇ Ppoj jfMj ß\JPar Ijqfo ßjfJ c. TJoJu ßyJPxj xŒPTt k´iJjoπL o∂mq TPrj, KfKj pUj Vro mÜífJ ßhPmj, fUj iPr ßjPmj fJr ßkäj ßrKcÇ fJr S fJPhr ß\Ja xŒPTt k´iJjoπLr F irPjr o∂mqPT KfKj KTnJPm ßhUPZj \JjPf YJAPu c. TJoJu ßyJPxj KmKmKxPT mPuPZj, Fxm KjP~ KfKj ßTJPjJ o∂mq TrPf YJj jJÇ fPm KfKj mPuPZj, ßvU yJKxjJ ßp jfMj ß\JaPT ˝JVf \JKjP~PZj, ßxKa AKfmJYTÇ \jVPer TJPZ jfMj F ß\JPar V´yePpJVqfJr mqJkJPr ßp k´iJjoπL k´vú fMPuPZj, ßx KmwP~ KfKj mPuj, È@orJ ßfJ SjJr xogtPj KTZM TKrKj, ˝JiLjnJPm TPrKZ, fJA F KmwP~ ßfJ KfKj k´vú fMuPfA kJPrjÇ' c. TJoJu ßyJPxj mPuj, ÈoJjMw FKa nJPuJnJPmA \JPj ßp 2008 xJPu @orJ TL TPrKZuJoÇ @oJPhr ß\JPa pJrJ @PZj, 2008 xJPu KjmtJYj yS~Jr mqJkJPr fJPhr TL ImhJj ßxKa xmJA \JPjjÇ' ÈPnJaJr fJKuTJ mJKfu TrJr \jq @Ko oJouJ TPrKZuJoÇ fUj FT ßTJKa 44 uJU ßnJa mJKfu TrJ yPuJÇ KjmtJYj

TKovj kMjVtbj TrJuJoÇ A~J\CK¨j @yohPT f•ôJmiJ~T xrTJrk´iJPjr kh ßgPT xrJuJoÇ fUj @oJPhr KmÀP≠ ßhvPhsJKyfJr oJouJ yPuJÇ Fxm ImhJPjr TgJ ßfJ Ij˝LTJpt'∏ mPuj KfKjÇ pMÜl∑P≤r FA ßjfJ mPuj, fJPhr jfMj ß\Ja YJAPZ mJÄuJPhPv xKfqTJr IPgt TJptTr Vefπ k´KfÔJ TrPfÇ pKh \jof ßj~J pJ~ fJyPu ßhUPmj ßp vfnJV xogtj Fr kPã @PZÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPv Vf YJr-kJÅY mZPr VefPπr TgJ muJ yP~PZ KT∂á ßx rTo KTZMA TrJ y~KjÇ oPjJjLf ßuJT\jPhr KjP~ xÄxh mJjJPjJ yP~PZ KT∂á xÄxhL~ VefPπr jJo-Vº ßTC kJ~KjÇ FKa TrJr \jq jfMj ß\JPar ßxA vKÜ TL @PZ∏ F k´Pvúr \mJPm c. TJoJu ßyJPxj mPuj, @oJPhr vKÜ vNjq mPu iPr KjKò, KT∂á \jVPer ßxA vKÜ @PZÇ @oJPhr

TgJmJftJ ßfJ \jVPer TJPZ KjP~ pJKòÇ \jof pJYJA TPr ßhPUj fJrJ kKrmftj YJPòÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ jfMj FA ß\JPar TP~T\j ßjfJPT KjP~ yJKxbJ¢J TPrPZjÇ fJPhr KjP~ ZzJS ßTPaPZjÇ pMÜl∑P≤r ßjfJPhr AKñf TPr xÄmJh xPÿuPj mPuPZj, mJÄuJPhPv KTZM oJjMw @PZ pJrJ VefPπr TgJ mPuj KT∂á fJrJ IVefJKπT CkJP~ ãofJ~ @xJr ßYÓJ TPrjÇ fJrJ C•r kJzJr (TqJ≤jPo≤) KhPT fJKTP~ gJPTj∏ F o∂Pmqr \mJPm TJoJu ßyJPxj mPuj, F mÜmq fJPhr mqJkJPr k´PpJ\q j~Ç PvU yJKxjJ mPuKZPuj, È@PhR KjmtJYj yPm KT jJ pJrJ mPuj fJrJ y~PfJ mPx @PZj... ßTJPjJ KTZM yPu xm C•r kJzJr KhPT fJKTP~ mPx gJPTÇ FKaA ßfJ mJ˜mfJÇ ßpoj @oJr mJmJPT yfqJ TPrPZÇ KpKj FA ßhvaJ ˝JiLj TPr KhP~ ßVPuj fJPT pJrJ UMj TrPf kJPr ßfJ ßx ßhPv KT jJ yPf kJPr!' Fr \mJPm TJoJu ßyJPxj mPuPZj, È2008 xJPu @orJ pJ TPrKZ ßxKa ßfJ ßVJkPj TKrKjÇ @Ko oJouJ TPr xm nM~J ßnJaJr mJKfu TruJo, KjmtJYj TKovj kMjVtbj TruJo∏ Fxm C•r kJzJr ßTJPjJ mqJkJr j~Ç fJPhr xJPg @oJPhr ßTJPjJ Khj xŒTt KZu jJÇ' KmFjKkr xJPg pMÜl∑P≤r ßTJPjJ rJ\QjKfT GTq yS~Jr x÷JmjJ @PZ KT jJ \JjPf YJAPu c. TJoJu ßyJPxj mPuj, F KmwP~ KmFjKkr xJPg fJPhr ßTJPjJ TgJ y~KjÇ fPm F KmwP~ jLKfVf AxMqPf @PuJYjJr k´P~J\j rP~PZÇ ÈpKh y~ fUj ßhUJ pJPm'∏ mPuj KfKjÇ

9

xMÔM KjmtJYPjr ˝JPgtA xÄxh ßnPX ßh~J CKYf : vJyhLj oJKuT dJTJ, 4 ßxP¡’r - xÄKmiJj IjMpJ~L xÄxh ßnPX ßh~J @r jJ ßh~J k´iJjoπLr FUKf~Jr o∂mq TPr xMKk´o ßTJPatr KxKj~r @Aj\LmL c. vJyhLj oJKuT mPuPZj, ImJi, KjrPkã S xMÔM KjmtJYPjr ˝JPgtA xÄxh ßnPX ßh~J CKYfÇ @r k´iJjoπL AòJ TrPu ßpPTJPjJ xo~ fJ TrPf kJPrjÇ Vf 3 ßxP¡’r, ßxJomJr xºqJ~ j~J KhVP∂r xJPg @uJkTJPu KfKj F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, KjmtJYPjr Kmw~Ka xÄKmiJPjr 123 IjMPòPh ¸Ó muJ @PZÇ ßxA IjMpJ~L, xÄxh ßnPX KhPu fJr krmftL 90 KhPjr oPiq KjmtJYj TrPf yPmÇ @r xÄxh pKh jJ nJXJ y~ fPm ßo~Jh kNKftr 90 KhPjr oPiqA KjmtJYj TrPf yPmÇ xMÔM KjmtJYPjr ˝JPgt xÄxh ßnPX ßh~J CKYf o∂mq TPr F @Aj\LmL mPuj, 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYj Kj~o rãJr yPuS FKaPT @orJ k´Tíf IPgt KjmtJYj muPf kJKr jJÇ FKa ßhvKmPhPv V´yePpJVqfJS kJ~KjÇ F ZJzJ huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj xMÔM y~ jJ ßxaJ IfLPfS mJrmJr k´oJKef yP~PZÇ ßx \jq k´iJjoπLr TJPZ hM'Ka Ikvj gJTPuS ImJi, xMÔM, KjrPkã FmÄ IÄvV´yeoNuT S V´yePpJVq KjmtJYPjr ˝JPgtA xÄxh ßnPX KhP~ KjmtJYPjr mqm˙J TrPf yPmÇ

\j-AòJPT èÀfô KhP~ xÄxh ßnPX ßh~J CKYf : ATPfhJr dJTJ, 4 ßxP¡’r - \j-@TJ–ãJPT èÀfô KhP~ xÄxh ßnPX KhP~ \JfL~ KjmtJYj TrJ CKYf o∂mq TPr xMKk´o ßTJPatr xJPmT ßrK\ˆsJr S rJ\jLKf KmPväwT c. ATPfhJr @yPoh mPuPZj, KmhqoJj xÄKmiJj IjMpJ~L k´iJjoπL xÄxh myJu ßrPU KjmtJYPjr mqm˙J TrPf kJPrjÇ ßx ßãP© ßo~Jh kNKftr 90 KhPjr oPiqA KjmtJYj TrPf yPmÇ @mJr KfKj AòJ TrPu xÄxh ßnPX KhP~S KjmtJYj TrPf kJPrjÇ ßx ßãP© xÄxh nJXJr krmftL 90 KhPjr oPiq KjmtJYj TrPf kJrPmjÇ @r \j-@TJéãJPT k´JiJjq KhP~ xÄxh ßnPXA KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TrJ CKYfÇ xÄxh myJu ßrPU KjmtJYj TrPu ‰mwoqoNuT KjmtJYj yPm o∂mq TPr KfKj mPuj, xÄxh myJPur TJrPe mftoJj FoKk S oπLrJ xm \J~VJ~ k´JiJjq kJPmjÇ fJrJ xyP\A KjmtJYPj k´nJm Km˜Jr TrPf kJPrjÇ Ijq KhPT ßpxm k´JgtL FoKk-oπL jj fJrJ YJPkr oPiq gJTPmjÇ F ßãP© rJ\jLKf S KjmtJYPjr oJb xoJ∂rJu gJTPm jJÇ ßx\jq ImJi, xMÔM S KjrPkã KjmtJYPjr ˝JPgt \jVe YJ~ xÄxh ßnPX KjmtJYj KhPf yPmÇ @r ßxA \j-@TJéãJPT k´JiJjq KhP~ k´iJjoπLPT ßxKaA TrJ CKYfÇ


10

UmrJUmr

IJxPZ ßaPj≤ Kl Kmu KcPkJK\Pa TqJk IJPrJPkr kJvJkJKv ßuKaÄ Kl KjKw≠ ßWJwjJ TrPmÇ Fr IJPV u¥j ßo~r xJKhT UJjS u¥Pjr 2.4 KoKu~j PaPj≤Phr ˝Jgt rãJPgt ßaPj≤x KmuPT vKÜvJuL TrJr hJmL \JKjP~KZPujÇ u¥Pjr PumJr kJKat Kj~Kπf 19Ka mJrJr yJCK\Ä Kuc ßoÍJrrJ yJCK\Ä KoKjˆJr KTa oqJu'gyJC\ FoKkr TJPZ ßuUJ fJPhr PpRg KYKbPf ßuKaÄ Kl FmÄ KcPkJK\a KjKwPÆr IJy±Jj \JjJPjJr kJvJkJKv KmuKa xÄPvJiPjrS hJmL \JKjP~PZjÇ fJPhr oPf KmuKa xÄPvJij TrJ jJ yPu IJAPjr lÅJT KhP~ jfMj Kl IJPrJPkr oJiqPo k´JAPna nJzJKa~JPhr PvJwj TrJ yPmÇ TJrj k´˜JKmf KmPu CPuäU rP~PZ ßp, ßuKaÄ FP\≤rJ ßaPjK¿ KkK~~Pc ßmKxT xJKntPxr \jq nJzJKa~JPhr YJ\t TrPf kJrPmjÇ fJrJ FPT nJzJKa~JPhr ßvJwPjr IJPrTKa oJiqo KyxJPm IJUqJK~f TPrPZjÇ CPuäUq ßp, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u xJŒsKfT TJPu k´JAPna nJzJKa~JPhr ˝Jgt rãJPgt k´JAPna ßr≤Jxt YJatJr YJuM TPrPZÇ FZJzJ mJrJr xm©t uqJ¥uct uJAPxK¿Ä KÛo YJuMr \jq xrTJPrr TJPZ IjMoKf ßYP~PZÇ mftoJPj oJ© 3Ka S~JPct FKa YJuM IJPZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx FmqJkJPr fJr k´KfKâ~J~ mPuPZj ßaPj≤x Kl KmuKa IJoJPhr xJoPj nJzJKa~JPhr xMrãJr FTKa xMPpJV FPj KhP~PZÇ fPm FPf IkmqmyJPrr xMPpJV gJTJ~ FKa TJ\ TrPm jJÇ IJr F\jq IJorJ CKÆVúÇ Po~r mPuj, UJrJk mJzLr oJKuTPhr vJK˜ ßh~Jr \jq KmKnjú khPãk V´yPjr oJiqPo IJorJ xmtJfúT ßYÓJ YJKuP~ pJKóZÇ FZJzJ FA xoxqJ ßoJTJPmuJ~ IJoJPhrPT IJPrJ ãofJ ßh~Jr \jqS xrTJPrr TJPZ hJmL \JKjP~ IJxKZÇ PckMKa ßo~r TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo mPuPZj, IJoJPhr mJrJr mÉ k´JAPna nJzJKa~J KcPkJK\a FmÄ ßaPjP≤x Kl’r \jq hNPntJPVr oPiq IJPZj FmÄ Fr xJPg ßpJV yP~PZ Có nJzJÇ k´KfmJr mJzL mhuJPjJr xo~ fJPhrPT FA UrY myj TrPf y~Ç TJCK¿uJr KxrJ\ mPuj, k´JAPna nJzJKa~JPhr ˝Jgt rãJr \jq aJS~Jr yqJoPuaPx IJorJ KmKnjú khPãk KjP~KZ KT∂M xrTJPrr kã ßgPT IJoJPhr IJPrJ xyPpJKVfJ hrTJrÇ xrTJPrr ßaPjP≤x Kmu pJPf xKfqTJr IPgt k´JAPna nJzJKa~JPhr ˝Jgt rãJ TrPf kJPr FKhPT ßU~Ju rJUPf yPmÇ TJCK¿uJrrJ KYKbPf IQmi Kl Fr \jq xPmJtóY 30 yJ\Jr kJC¥ \KroJjJr KmiJj rJUJr hJmL \JKjP~PZjÇ CPuäUq ßp, ßumJr kJKatr VPmweJ oPf u¥Pjr nJzJKa~JPhr 2010 fáujJ~ mftoJPj oJPx 3v kJC¥ ßmvL UrY TrPf yPóZÇ Fr Igt yPóZ nJzJKa~JPhr mJKwtT UrY mOK≠ ßkP~PZ 3 yJ\Jr 6v kJC¥Ç PaPj≤x Kl KmuKa 5 ßxP¡Ír yJC\ Im ToP¿ KmfPTtr \jq C™JkPjr TgJ rP~PZÇ

mOKav k´iJjoπL yfqJkKrT·jJ Vf 19 \MuJA FTA @hJuf fJÅPT ßhJwL KyPxPm xJmq˜ TPrÇ \JTJKr~J @hJuPf KjP\PT ÈmJÄuJPhKv-KmsKav' mPu kKrY~ KhP~KZPujÇ 2017 xJPur 28 jPn’r jJAoMu \JTJKr~J ryoJjPT u¥j ßgPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç fJÅr KmÀP≠ @hJuPf C™JKkf IKnPpJPV muJ y~, jJAoMr \JTJKr~J ryoJj @®WJfL ßmJoJ lJKaP~ KmsKav k´iJjoπL ßgPrxJ ßo'r mJxnmPj k´PmPvr kKrT•jJ ßjjÇ Frkr PZJrJ KhP~ mJ èKu TPr k´iJjoπLPT yfqJ TrJr AòJ fJr KZuÇ fJÅr KmÀP≠ @rS IKnPpJV- KfKj ßoJyJÿh @KTm AorJj (21) jJPo Ikr FT fÀePT xπJxmJPh \zJPf xJyJpq TPrjÇ AorJj xπJxLPVJÔL@AFx-F ßpJV KhPf FTJKiTmJr KuKm~J~ kJKz ßhS~Jr ßYÓJ TPrKZPujÇ ßoJyJÿh @KTm AorJjPT xπJxmJPh C≠M≠ TrJr hJP~ jJAoMrPT 6 mZPrr TJrJh§ ßh~J y~Ç PWJKwf 30 mZPrr xJPgA FA 6 mZr xJ\Jr KyxJm yPmÇ xJ\J ßWJweJTJPu KmYJrT yqJcj ßTAn mPuj, ÈryoJjPT pKh ßV´lfJr TrJ jJ yPfJ fJyPu KfKj KbTA SA yJouJ YJuJPfjÇ' jJAoMr \JTJKr~J C•r u¥Pjr mJKxªJÇ KxKr~Jr xπxLPVJÔL @AFx-F ßpJV ßh~J FT YJYJr k´PrJYjJ~ KfKj CV´mJhL yP~ CPbj mPu ˙JjL~ xÄmJhoJiqoèPuJr UmPr muJ yP~PZÇ jJAoMr ßV´lfJr yS~Jr @PVA SA YJYJ KxKr~J~ oJrJ pJj mPu iJreJÇ

07 - 13 September 2018

KmKmKx'r UmPr muJ y~, ßoPasJkKuaj kMKuv, Fo@A5 FmÄ FlKm@A ßpRg k´PYÓJ~ jJAoMr \JTJKr~J ryoJjPT ßV´lfJr TrJ y~Ç FT\j Z∞PmvL ßVJP~ªJ xhPxqr TJZ ßgPT FTKa mqJV xÄV´y TrJr krkrA jJ\oMr \JTJKr~J ryoJjPT ßV´lfJr TrJ y~Ç SA mqJPV FTKa nN~J ßmJoJ S nN~J KmP°JrT uJVJPjJ FTKa \qJPTa KZuÇ KmKmKx'r k´KfPmhT ßcJKoKjT TJKx~JKj mPuj, jJAoMr \JTJKr~J xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo @AFx-Fr FT\j KjP~JVhJfJr (KrâaJPrr) xPñ ßpJVJPpJV TPrjÇ k´Tíf kPã SA mqKÜ KZu Flm@A'r ßuJTÇ SA ßVJP~ªJ jJAoMrPT KmsKav ßVJP~ªJ xÄ˙J Fo@A 5 Fr FT\j xhPxqr xPñ IjuJAPj ßpJVJPpJV TKrP~ ßhjÇ Fo@A5 Fr TotL jJAoMrPT mM^JPf xão yj ßp fJrJ @AFx-Fr ßuJTÇ fUj jJAoMu KmsKav k´iJjoπLPT yfqJ~ @®WJKf yJouJ YJuJPjJr AòJr TgJ \JjJjÇ ßoPasJkKuaj kMKuPvr ßckMKa IqJKxxaqJ≤ TKovjJr cLj yJAPcj mPuj, fJr CP¨vq KZu 10 j’r cJCKjÄ KˆsPar ßVPa pJS~JÇ fJr TJPZ gJTJ FTKa KcnJAPxr KmP°Jrj WaJPf pJKòu ryoJj, pJPf ßxUJjTJr kMKuv TotTftJrJ FmÄ ßxUJPj gJTJ oJjMw oJrJ kzPfJÇ fJr CP¨vq KZu Fr krA ßVa KhP~ dáPT kPz TJPZ gJTJ @PrTKa KcnJAPxr KmP°Jre WKaP~ 10 j’r cJCKjÄ KˆsPar oPiq dáPT kzJ @r Frkr PZJrJ mJ mªMT KhP~ k´iJjoπLr Skr yJouJ YJuJPjJÇ FA k´Kâ~J~ ßx u¥Pjr ßTPªs xrTJrL hlfPrr oPiq KjP\r oOfMq WKaP~ vyLh yPf ßYP~KZuÇ @hJuPfr ÊjJjLr xoP~ \JjJPjJ y~, jJAoMr \JTJKr~Jr FT YJYJ @AFx xhxqÇ ßx KxKr~J~ KZuÇ fJr xPñ jJAoMPrr ßpJVJPpJV KZuÇ ßxA oNuf jJAoMrPT KmsPaPj yJouJ YJuJPf k´PrJKYf TPrÇ hMA mZr iPr FA yJouJ YJuJPjJr k´˜MKf KjKòPuJ jJAoMrÇ fPm Vf V´LPÚ FT ßcsJj yJouJ~ fJr ßxA YJYJ 28 mZr m~xL oMxJK¨Tár ryoJj oJrJ pJ~Ç Umr KmKmx

ß\uUJjJ~ IJhJuf ßrJPcr kMPrJPjJ ßTªsL~ TJrJVJPr FA @hJuf ˙Jkj TrJ y~, ßpUJPj K\~J YqJKrPamu asJˆ hMjtLKf oJouJr KmYJr IjMKÔf yP~PZÇ PhPv k´gomJPrr oPfJ TJrJ Inq∂Pr ˙JKkf FA @hJuPf @xJKokPãr ßTJPjJ @Aj\LmL KZPuj jJÇ mMimJr ÊjJKjPf KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J S hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) @Aj\LmL mÜmq ßhjÇ F ZJzJ kptPmãT KyPxPm dJTJ ß\uJ mJPrr @Aj\LmL ßVJuJo ßoJ˜lJ mÜmq ßhjÇ mMimJr ÊjJKj ßvPw @hJuf 12 ßxP¡’r oJouJr krmftL Khj ßrPUPZjÇ ßx xo~ kpt∂ UJPuhJ K\~Jr \JKoj myJu gJTPmÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj S xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~J mPuPZj, ÈFUJPj jqJ~KmYJr ßjAÇ pJ APò fJA xJ\J KhPf kJPrjÇ pf APò xJ\J KhPf kJPrjÇ @Ko IxM˙Ç @Ko mJrmJr @hJuPf @xPf kJrm jJÇ @r FnJPm mPx gJTPu @oJr kJ lMPu pJPmÇ @Ko UMmA IxM˙, @oJr yJf-kJ kqJrJuJA\c yP~ pJPòÇ @oJr KxKj~r ßTJPjJ @Aj\LmL @PxKjÇ FaJ \JjPu @Ko @xfJo jJÇ' Fr @PV, 5 j’r KmPvw @hJuPfr KmYJrT c. @ÜJÀöJoJj @hJuPf k´Pmv TPrj ßmuJ 11aJ 7 KoKjPaÇ fJr @PV xTJu 10aJ 40 KoKjPa @Aj\LmL S xJÄmJKhTrJ k´Pmv TPrjÇ hMkMr 12aJ 12 KoKjPa UJPuhJ K\~JPT FTKa ÉAu ßY~JPr TPr @hJuPf @jJ y~Ç @hJuf YPu @iJ WµJrS To xo~Ç ÊjJKj ßvPw @hJuf @VJoL 12 S 13 ßxP¡’r oJouJr ÊjJKjr Khj ßrPUPZjÇ @hJuPf TJrJVJr mxJPjJ CkuPã xTJu ßgPT TJrJVJr FuJTJ~ TPbJr KjrJk•J ßjS~J yP~PZÇ TJrJVJPrr xJoPjr xzPT pJjmJyj S xJiJre oJjMPwr YuJYu mº TPr ßhS~J yP~PZÇ xTJPu kMrJj dJTJr jJK\oMK¨j ßrJPcr KmKnjú ˙JPj mxJPjJ yP~PZ fuäJKv ßYRKTÇ TJrJVJPrr laPTr xJoPj KjrJk•J IjqJjq KhPjr ßYP~ @PrJ ß\JrhJr KZuÇ VKur oMPU oMPUS KZu @Ajví⁄uJ mJKyjLr xhxqrJÇ mº rJUJ yP~KZu SA FuJTJr ßhJTJjkJaÇ mMimJr xTJu ßgPT TJrJVJPrr xJoPj Im˙Jj ßjj VeoJiqoTotL, KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL S ßjfJTotLrJÇ @Ajví⁄uJ mJKyjLr kJvJkJKv k´˜Mf rJUJ yP~KZu lJ~Jr xJKntx IqJ¥ KxKnu KcPlP¿r VJKzÇ KmPvw @hJuf-5-Fr TotTftJ fJ\Mu AxuJo @hJuf ÊÀ @PV mPuKZPuj,ÈFrA oPiq @xJKo S mJhLkPãr @Aj\LmLPhr mPu ßhS~J yP~PZ, fJPhr Z~\j TPr ßoJa 12 \j TJrJ Inq∂Pr mxJ @hJuPf ßpPf kJrPmjÇ Z~\j @Aj\LmLr fJKuTJ \oJ ßhS~Jr \jq @xJKokPãr k´iJj

@Aj\LmL F ß\ ßoJyJÿh @uL FmÄ hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) k´iJj @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxj TJ\uPT muJ yP~PZÇ' TJrJVJPr xJÄmJKhTPhr k´PmPvr IjMoKf KZuÇ fPm ßxUJPj ßTJPjJ TqJPorJkJrxjPT ßpPf ßhS~J y~KjÇ xJÄmJKhTPhr ßoJmJAu ßrPU ÊiM @AKc TJct KjP~ ßpPf kJrPmj mPu \JjJj fJ\Mu AxuJoÇ oñumJr KmPTPu TJrJ Inq∂Pr @hJuf mxJ KjP~ k´ùJkj \JKr TPr @Aj oπeJu~Ç fPm FPT È@Aj kKrk∫L' mPuPZj UJPuhJ K\~Jr hu KmFjKk S fJr @Aj\LmLrJÇ @Aj oπeJuP~r k´ùJkPj muJ yP~PZ, ÈKjrJk•J\Kjf TJrPe xrTJKr @Ku~J oJhsJxJr oJPb ˙JKkf I˙J~L @hJuf ßgPT jJK\oMK¨j ßrJPc ImK˙f kMrJfj dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPrr k´vJxKjT nmPjr Tã j’r 7-PT I˙J~L @hJuf ßWJweJ TrJ yP~PZÇ FUj ßgPT ßxUJPjA UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ K\~J YqJKrPamu hMjtLKf oJouJr KmYJrTJ\ xŒjú yPmÇ' YqJKrPamu asJˆ oJouJ~ ßoJa @xJKo YJr\jÇ UJPuhJ K\~J ZJzJ IKnpMÜ Ikr Kfj @xJKo yPuj∏UJPuhJ K\~Jr f“TJuLj rJ\QjKfT xKYm yJKrZ ßYRiMrL, yJKrZ ßYRiMrLr f“TJuLj FTJ∂ xKYm K\~JCu AxuJo oMjúJ FmÄ dJTJ KxKa TrPkJPrvPjr xJPmT ßo~r xJPhT ßyJPxj ßUJTJr FTJ∂ xKYm oKjÀu AxuJo UJjÇ F oJouJ~ rJÓskPã xJãq KhP~PZj ßoJa 32 \jÇ 2010 xJPur 8 @Vˆ ßf\VJÅS gJjJ~ K\~J YqJKrPamu asJˆ oJouJ TrJ y~Ç oJouJr IKnPpJV ßgPT \JjJ ßVPZ, K\~J YqJKrPamu asJPˆr jJPo IQminJPm Kfj ßTJKa 15 uJU 43 yJ\Jr aJTJ ßujPhPjr IKnPpJPV UJPuhJ K\~Jxy YJr\Pjr KmÀP≠ 2010 xJPur 8 @Vˆ ßf\VJÅS gJjJ~ oJouJKa hJP~r TPr hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç 2012 xJPur 16 \JjM~JKr oJouJr fh∂ TotTftJ hMhPTr CkkKrYJuT yJÀj-Ir-rvLh xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~Jxy YJr\Pjr KmÀP≠ @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrjÇ 2014 xJPur 19 oJYt @xJKoPhr KmÀP≠ IKnPpJV Vbj TrJ y~Ç Fr @PV Vf 8 ßlmsM~JKr hMhPTr hJP~r TrJ K\~J IrlJPj\ asJˆ hMjtLKf oJouJ~ UJPuhJ K\~JPT kJÅY mZPrr TJrJh§ ßhj dJTJr KmPvw \\ @hJuf-5-Fr KmYJrT c. @UfJÀöJoJjÇ F oJouJ~ UJPuhJ K\~Jr mz ßZPu fJPrT ryoJjxy Ijq @xJKoPhr 10 mZPrr TJrJh§ ßhS~J y~Ç F ZJzJ Igth§S TrJ y~Ç rJP~r kr UJPuhJ K\~J rJ\iJjLr jJK\oMK¨j ßrJPcr kMrJfj ßTªsL~ TJrJVJPr xJ\J ßnJV TrPZjÇ

mOKav lPrj ßxPâaJrLr fPm Ko~JjoJPrr IkrJiLPhr KmYJPrr \jq @∂\tJKfT @hJuPf fáuPf \JKfxÄPWr kJÅY ˙J~L xhPxqr IjMPoJhj uJVPmÇ ßxA IjMPoJhj kJS~J pJPm KT jJ, fJ FUjA kKrÏJr j~Ç \JKfxÄPWr ˙J~L xhxq YLPjr xPñ Ko~JjoJPrr WKjÔ mJKeK\qT S TëaQjKfT ßpJVJPpJV gJTJr TJrPe ßhvKa \JKfxÄPWr CPhqJPV mJiJ KhP~ @xPZ FmÄ nKmwq“ CPhqJPVS mJiJ ßhPm mPu @vïJÇ KmsKav krrJÓsoπL @rS mPuj, È\JKfVf Kjij KmPvõr ßpUJPj ßp k´TJPrrA xÄWKaf ßyJT jJ ßTj, ßxKa hJ~oMKÜ ßkPf kJPr jJÇ IkrJiLPhr ImvqA KmYJPrr oMPUJoMKU TrPf yPmÇ KfKj mPuj, FKa Foj FTKa Kmw~ ßpUJPj xnq oNuqPmJPi KmvõJxL xm ßhvPT FT© yS~J CKYf FmÄ KmYJr KjKÁPfr \jq CPhqJV ßjS~J CKYfÇ' Umr KmKmKx

ßrJmmJr x¬o oMxKuo KTPuJKoaJr YqJKrKa rJjPT xlu TrPf YuPZ mqJkT k´˜áKfÇ APfJoPiq KmkNuxÄUT oJjMw YqJKrKa rJPj IÄvV´yPer \jq jJo ßrK\Pˆsvj TPrPZjÇ k´KfKhjA YuPZ ßrK\Pˆsvj TJptâoÇ YqJKrKa rJjPT xlu TrPf 31 IJVˆ, ÊâmJr KmPTPu Aˆ u¥j oxK\Phr mJrJTJ UJj KnK\KaÄ VqJuJrLPf IJP~J\j TrJ y~ oMxKuo YqJKrKa rJPjr KoKc~J uûÇ Aˆ u¥j oxK\Phr cJAPrÖr ßhuS~Jr UJPjr kKrYJujJ~ FPf mÜmq rJPUj oxK\Phr ßxPâaJKr IJA~Nm UJjÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj Aˆ u¥j oxK\Phr Pas\JrJr ßoJyJÿh IJ»Mu oJKuTÇ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r KxrJ\Mu AxuJo, KjCyqJo TJCK¿Pur ßckMKa ¸LTJr mqJKrˆJr jJK\r IJyoh, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ, xJPmT

ßk´KxPc≤ jmJm CK¨j, mOKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr k´iJj CkPhÓJ k´Plxr vJyVLr mUf lJr∆T, KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ xJÄmJKhT ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL, PV´aJr KxPua TJCK¿Pur ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj, TqJjJrL S~Jlt V´∆Pkr cJAPrÖr \JKTr UJj, ßxJxJAKa Im mOKav-mJÄuJPhvL xKuKxaxt Fr ßxPâaJKr UJPuh xJAláuäJy, TJCK¿u Im oÛ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßxPâaJKr ß\jJPru yLrJ AxuJo, KaKn ßk´P\≤Jr IJ\oJu oJxr∆r, ßyJ~JAaYqJPku S~JPctr TJCK¿uJr lJr∆T oJylá\, mJÄuJPhv láamu FPxJKxP~vj ACPTr ßk´KxPc≤ IJr\ Ko~J, YqJPju Fx'r IJoJr VJÅS IjMÔJPjr ßk´P\≤Jr xJP~T IJyoh, ßVäJmJu FAc asJPˆr KxAS FFxFo IJvrJl oJyoMh, oMjfJhJ FAc Fr nuJK≤~Jr ßTJ-IKctPjar IJKhu jJyhLÇ Fxo~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj Aˆ u¥j oPÛr asJKˆ KxrJ\Mu AxuJo, xKuKxar ßhS~Jj oJyhL ßYRiMrL, mqJKrˆJr UJPuh jNr, xJ¬JKyT xŒJhT fJAKxr oJyoMh, oJKxT hkte xŒJhT ryof IJuL, FjKaKnr YLl KrPkJatJr IJTrJoMu ßyJxJAj, xJ¬JKyT kK©TJr KmPvw k´KfKjKi oKfCr ryoJj ßYRiMrL, xJ¬JKyT ACPrJmJÄuJr xJPmT xŒJhT IJ»Mu oMKjo \JKyhL TqJru, FKaFj mJÄuJr KxKj~r KrPkJatJr ßoJ˜JT mJmMu, KaKn S~Jj Fr KxKj~r KrPkJatJr \JKTr ßyJxJAj TP~x, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr TKoCKjPTvj ßxPâaJKr ßoJ” IJ»Mu TJA~No, KaKn S~Jj Fr ßk´P\≤Jr fJKjo IJyxJj, Kl∑uqJ¿ xJÄmJKhT l\uMu yT, xJ¬JKyT mJÄuJ ßkJPˆr xy xŒJhT \~jJu IJPmhLj, oMxKuo yqJ¥x Fr lJ¥PrAK\Ä oqJPj\Jr AxuJo CK¨j S mJÄuJPhv KrP\jJPrvPjr asJPˆr asJKˆ jJK\r IJuLÇ IjMÔJPj Aˆ u¥j oxK\Phr ßxPâaJKr IJA~Nm UJj 9 ßxP¡’r xTuPT ˝kKrmJPr KnPÖJKr~J kJPTt IJxJr IJymJj \JjJjÇ KfKj \JjJj APfJoPiq k´PfqT IÄvV´yeTJrLr \jq oMxKuo YqJKrKa rJPjr uPVJ UKYf Ka-vJat S ßoPcu k´˜áf TrJ yP~ ßVPZÇ FUj ÊiM IPkãJr kJuJÇ TPm IJxPm FA IJjªWj KhjKaÇ KfKj IJPrJ \JjJj, 2015 xJPu rJj lr ACr oÛ oMxKuo YqJKrKa rJPj r‡kJ∂Krf yS~Jr kr PgPT Aˆ u¥j oxK\h ÊiM FKa mqm˙JkjJr hJK~fô kJuj TPr IJxPZÇ ÊiM mqm˙JkjJ mJmh \jk´Kf 20 kJC¥ Kl ßjS~J y~Ç KfKj mPuj, oMxKuo YqJKrKa rJPj KvÊ KTPvJrPhr \jq gJTPm mJCK¿ TqJPxu, mJÄKV rJj, VäJKcP~ar AfqJKh ßUuJiNuJr mqm˙JÇ fJZJzJ mzPhr \jq gJTPm Pyug ߈Jr ßpUJPj Kl∑ PYT IJPkr mqm˙J gJTPmÇ 6Ka m~x TqJaJVKrPf FA YqJKrKa rJj IjMKÔf yPòÇ IjMit mJPrJ, ßfPrJ ßgPT xPfPrJ, IJaJPrJ ßgPT YKmmv, kÅKYv ßgPT ßYRK©v, k~K©v ßgPT kûJv FmÄ FTJPjúJ S fPfJit m~xLrJ IÄvV´ye TrPf kJrPmjÇ k´go, KÆfL~ S fífL~ ˙Jj I\tjTJrL Km\~LPT asKl k´hJj TrJ yPmÇ CkK˙f IKfKgPhr IKiTJÄvA oMxKuo YqJKrKa rJPj IÄvV´yPer IJvJmJh mqÜ TPrjÇ fÅJrJ mPuj, FA lJ¥PrAK\Ä TotxNKY mZPrr FTKa KhPjr \jq FTKa KoujPouJ~ kKrjf yP~PZÇ TKoCKjKar PZPu mMPzJ pMmTPhr FTKa oyKf TJP\ FTA ZJfJr KjPY \PzJ yS~Jr xMPpJV TPr KhP~PZ Aˆ u¥j oxK\hÇ F \jq Aˆ u¥j oÛ oxK\h k´xÄxJ k´JK¬r hJmLhJrÇ fÅJrJ mPuj, oMxKuo YqJKrKa rJj FTKhPT ßpoj lJ¥PrA\ TrJr xMPpJV TPr KhPò IjqKhPT KjP\Pr ˝J˙q xMrãJ~ C≠á≠ TrPZÇ IJoJPhr k´PfqPTr FPf IÄvV´ye TrJ CKY“Ç CPuäUq, 2012 xJPu Êr∆ yS~Jr kr k´Kf mZrA xlufJr xJPg FA YqJKrKa rJj kKrYJKuf yP~ IJxPZÇ k´go Kfj mZr rJj lr ACr oÛ jJPo FA YqJKrKa rJj kKrKYf KZPuJÇ fUj ÊiM Aˆ u¥j oxK\Phr \jq lJ¥PrA\ TrJ yPfJÇ 2015 xJPu oMxKuo YqJKrKa rJj jJoTrPer kr IÄvV´yeTJrLrJ KjP\r kZPªr ßpPTJPjJ YqJKrKar \jq lJ¥PrA\ TrPf kJrPZjÇ FUj IJr ÊiM Aˆ u¥j oxK\Phr oPiqA FA YqJKrKa TJptâo xLoJm≠ j~Ç FUj Fr TJptâo Km˜íf PhvmqJkLÇ ßpPTC ßp ßTJPjJ IjMPoJKhf YqJKrKar \jq lJ¥PrA\ TrPf kJrPZjÇ F mqJkJPr IJPrJ Km˜JKrf \JjPf IgmJ ßrK\Pˆsvj TrPf www.muslimcharityrun.co.uk SP~mxJAa KnK\a TrPf IgmJ 020 7650 3000 jJ’JPr ßlJj TrPf IjMPrJi \JKjP~PZj oMxKuo YqJKrKa rJPjr ßTJ-IKctPjar S Aˆ u¥j oxK\h F¥ u¥j oMxKuo ßx≤JPrr KxKj~r lJ¥PrAK\Ä IKlxJr f\ÿMu IJuLÇ


UmrQmKY©

07 - 13 September 2018

jJrPTu kJzJ mJjr KhP~! FTaJ mJjr VJZ ßgPT jJrPTu ßkPz KhPò oJKuTPTÇ FKa gJAuqJP¥r ßTJY xJoMA ÆLPkr FTKa xJiJre KY©Ç mqJkJraJ ImJT oPj yPuS mÄvkrŒrJ~ TJ\Ka yP~ @xPZ ßxUJPjÇ SA FuJTJr IPjT oJjMw \LKmTJ KjmtJy TPrj mJjr KhP~Ç KbT FojA FTKa mJjPrr jJo YJKutÇ k´JeLKa oKjPmr TgJoPfJ k´J~ 25 lMa CÅYM FTKa jJrPTuVJPZ CPb pJ~ oJ© TP~T ßxPTP¥Ç ßxUJj ßgPT hãfJr xJPg FPT FPT jJrPTu KZÅPz oJKaPf ßluPf gJPTÇ FT VJPZr jJrPTu kJzJ ßvw yPu IjqKaPf uJKlP~ YPu pJ~ mJjrKaÇ VJZ ßgPT ÊiM jJrPTu kJzJA mJjPrr TJ\ j~Ç KjPY kzJ jJrPTuèPuJ TMKzP~ èKZP~ oKjPmr TJPZ KjP~ ßpPf y~ fJPTÇ TJP\r oJP^ mJjr pJPf kJKuP~ ßpPf jJ kJPr; ßx \jq VuJ~ ßmÅPi rJUJ y~ u’J FTKa hKz, pJr Ikr k´J∂ gJPT oKjPmr yJPfÇ fPm F TJP\r \jq FPTmJPr ßZJaPmuJ ßgPTA k´Kvãe ßh~J y~ mJjrPhrÇ 11 oJx m~x ßgPT FTKa mJjPrr k´Kvãe ÊÀ y~Ç oJx ZP~T k´KvãPer kr TJP\ hã yP~ SPb mJjrèPuJÇ mJjrPT k´Kvãe ßh~Jr TJ\Ka ßmv vÜ; fJA ßxUJPj VPz CPbPZ jJrPTu kJzPf mJjrPT k´Kvãe ßh~Jr ßTªsÇ A≤JrPjaÇ

ßrJma pUj KvãT! k´pKM Ür Cjú~Pjr xJPg xJPg ßrJmPar TíK©o mMK≠o•JrS Cjú~j yPòÇ vKkÄoPur TJ\ xJouJPjJ ßgPT ÊÀ TPr YLPj mí≠Phr xñ ßh~Jr TJP\ APfJoPiqA ßrJma mqmÂf yPòÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ FmJr YLPj KT¥JrVJPatj ÛMuèPuJ~ KvãPTr xyTJrL KyPxPm TJ\ TrPZ ßrJmaÇ SA ßrJma KvÊPhr iJÅiJr C•r ßouJPjJr kJvJkJKv KmKnjú Kmw~ ßvUJPòÇ hMA lMa CófJr ÈKTPTJ' jJPo Foj ßrJmPar oMPUr \J~VJ~ FTKa KÙj mxJPjJÇ ßVJuJTJr S ßZJa @TíKfr ßrJmaKar KÙPj jJjJ hívq ßhKUP~ KvÊPhr kzJPjJ y~Ç F ZJzJ YJTJr xJyJPpq ßvsKeTPãr KmKnjú k´JP∂ YuJYu TrPf kJPr ßrJmaKaÇ KnKcS ßrTct S ßjKnPVvPj FPf pMÜ @PZ TqJPorJÇ PmAK\ÄP~r IhNPr FTKa KT¥JrVJPatj ÛMPu ßhUJ pJ~, ßrJmaKar xJPg ßUuJr ZPu jJjJ Kmw~ KvUPZ ßxUJjTJr KvÊrJÇ FT\j rJ\TMoJrPT oÀnNKor oPiq xKbT kg ßhKUP~ V∂Pmq ßkRÅZJPjJr TJ\ TrPf ßh~J y~ SA KvÊPhrÇ @r VP•r SA rJ\TMoJPrr nNKoTJ~ ImfLet y~ KTPTJÇ k´KfKa k´Pvúr xKbT C•Prr \jq V∂Pmqr KhPT iJPk iJPk FKVP~ YPu ßrJmaKaÇ Kv~JPoj ßaTPjJuK\r FT\j ßasAjJr S xJPmT KvKTJ TqJK¥ Kv~Ä xÄmJhoJiqoPT mPuj, KTPTJr ßVJuJTJr ßhy UMm kZª TPr KvÊrJÇ fJA KTPTJr TJZ ßgPT ßvUJr mqJkJPr UMm @V´yL yPf ßhUJ pJ~ fJPhrÇ YLPjr k´J~ 600 KT¥JrVJPatj ÛMPu xrmrJy TrJ yP~PZ F ßrJmaÇ KjotJfJPhr @vJ, YLPj \jKk´~fJ kJS~Jr kr hKe-kNmt FKv~JPfS Fr nJPuJ YJKyhJ ‰fKr yPmÇ A≤JrPjaÇ

kÅYJjæA mZPr ÛámJ cJAKnÄ ßr CKu 28 @Vˆ kJ KhP~PZj 95-FÇ xŒ´Kf KfKj kJKjr 40.6 KoaJr VnLPr KZPuj k´J~ 44 KoKjaÇ KmPvõr xmPYP~ xKâ~ k´mLefo ÛMmJ cJAnJr KyPxPm Fr @PVS ßrTct VPzPZj KfKjÇ aJjJ 41 KoKja iPr 38.1 KoaJr VnLr kJKjPf ßgPT ÛMmJ cJAKnÄ TrJr ßrTct KZu fJrÇ FmJr KjP\A nJXPuj ßx ßrTctÇ kJKj ßgPT CPb FPxA CKu muPuj, ÈKjP\r ßrTct KjP\A nJXPf YJAÇ mJrmJrÇ' xJAk´JPxr uJrjJrTJr CkTNPu FTKa

keqmJyL \JyJ\ cMPm KVP~KZuÇ ßxA ±ÄxJmPvPwr xºJjTJrL hPur xhxqS KZPuj CKuÇ KÆfL~ KmvõpPM ≠r xo~ KmsPaPjr yP~ ßrKcS IkJPraPrr TJ\ TrPZj KfKjÇ 38 mZr iPr cMmrM Lr TJ\ TrPZj KfKjÇ KjP\PT mJrmJr k´oJe TrJr fJKVPhA IqJcPnûJPrr ßjvJ fJPT ßkP~ mPxPZÇ ß\PjJKm~Jr FA \JyJP\r xºJPj k´Kf mZr k´J~ 60 yJ\Jr \j ÈcJAn' ßhj Ifu xJVPrÇ A≤JrPjaÇ

KrPxkvj ßcPÛ cJAPjJxr! ßyJPaPu dMTPfA @kjJr KkPu YoPT pJS~Jr Im˙JÇ TJre @kjJr xJoPj hJÅKzP~ mJ mPx @PZ KmvJuPhyL cJAPjJxrÇ FojA FT ßyJPaPur jJo ÈPyj jJ' pJ \JkJPj ImK˙fÇ 2015 xJPu jJVJxJKTPf k´go FKa pJ©J ÊÀ TPrÇ pJr xm ˆJlA ßrJmaÇ Fr oPiq KTZM oJjMPwr @TíKfPf mJKTèPuJ cJAPjJxPrrÇ \JkJKj ÈPyj jJ'r Igt ÈIØMf', mJ ÈnMfPM z'Ç xJiJref KrPxkvj ßcPÛ mPx gJPT hMKa ßrJmaÇ fJrJ IKfKgPhr xJPg YJrKa nJwJ~ TgJ muPf kJPrÇ nJwJèPuJ yPuJ \JkJKj, AÄPrK\, YLjJ S ßTJKr~JjÇ @kjJPT ßpPTJPjJ FTKa nJwJ ßmPZ KjPf yPmÇ FrkrA ßrJPmJcJAPjJxr @kjJr xJPg TPgJkTgj ÊÀ TrPmÇ cJAPjJxrèPuJ ßhPU k´gPo oPj yPfA kJPr, FãMKj mMK^ \MrJKxT kJPTtr ÊKaÄ ÊÀ yPm, KT∂á jJ, oJgJ~ aMKk krJ FA ßrJPmJ-cJAPjJxrrJ @kjJPT KjP~ pJPm @kjJr kZPªr ßaKmPuÇ FKVP~ ßhPm ßojMq TJctÇ Kmw~Ka Foj IØMf ßp IPjPTA WJmPz pJjÇ KmvJuPhyL xm cJAPjJxr ßZJ¢ ßZJ¢ gJuJ~ @kjJPT UJmJr kKrPmvj TrPZ∏ FaJ IPjPTr TJPZA IØMf ßbPTÇ ßyJPau ßyj jJr mqm˙JkT ACKTS jJVJA ˝LTJr TPrA ßluPuj, IPjT V´JyTA k´gPo WJmPz pJjÇ FFlKk Ç

KmoJj ßgPT ßuPT ßluJ yPuJ oJZ! KmoJj ßgPT yJ\Jr yJ\Jr oJZ ßluJ yP~PZ ßuPTÇ IØMf FA WajJ WPaPZ @PoKrTJr kKÁPor ACfJy IñrJP\qr FTKa ßuPTÇ @P~J\TPhr oPf, FA CkJP~ \uJvP~ oJPZr xrmrJy ßmv KjrJkhÇ FPf 95 vfJÄv oJZA \LKmf gJPTÇ fJA ßxUJPj FnJPmA oJZ ßluJ y~Ç xŒ´Kf ACfJyr ßmJflJr oJCP≤j IûPur SA ßuPT asJCa oJZ ßluJ yP~PZÇ ßZJa @TJPrr oJZèPuJr @TJv ßgPT kJKjPf kzPf ßfoj xoxqJ y~ jJ mrÄ TP≤AjJr mJ Ijq ßTJPjJ CkJP~ @jJaJA ßmKv ^JPouJrÇ FPf IPjT oJZ oPrS pJ~Ç @r KmoJPj ßluJ yPu 95 vfJÄv oJZ kJKjPf kzJr kr KhKmq ßmÅPY gJPTÇ A≤JrPjaÇ

@TJPv ryxqo~ @èPjr ßVJuJ! rJPfr @TJPv ryxqo~ FT @èPjr ßVJuJ KWPr YJûuq ßhUJ KhP~PZ ßxJvqJu KoKc~J~Ç IPˆsKu~Jr kJPgt Vf oñumJr ßxA @èPjr ßVJuJ ßhUJ pJ~Ç ßxA KnKcS ßhPU CP•K\f ßjKaP\jrJÇ IPjPTA hJKm TPrPZj, ßxKa @xPu KnjV´Pyr mMK≠oJj k´JeLPhr oyJTJvpJjÇ fPm kJgt Im\JPntaKrr kã ßgPT \JKjP~ ßh~J yP~PZ, k´JgKoTnJPm oPj yPò, ßxaJ @xPu FTaJ C‹JÇ 1.6 lMa mJ 50 ßxK≤KoaJr u’J ßxA C‹JKa @YoTJA kíKgmLr @myJS~Jo§Pu dMPT kPzÇ rJPfr @TJPvr mMT KYPr @èPjr ßVJuJKar ßnPx YuJr hívq IPjPTA TqJPorJmªL TPr ZKzP~ ßhj A≤JrPjPaÇ IPjPTA @TJPv Foj FT hívq ßhPU nLf yP~ kPzPZjÇ ßTC ßTC @mJr CP•K\f yP~S kPzjÇ A≤JrPja

11


Surma

12

07 - 13 September 2018

†gŠjfxevRvi †Rjv Rb‡mev ms¯’vÕi C` cybwg©jbx AbywôZ cÖev‡m †gŠjfxevRvievmxi gv‡S my`p„ †mZzeÜb m„wó I †gŠjfxevRvi †Rjvi Dbœq‡b ewjôfv‡e KvR Kivi A½xKv‡ii ga¨ w`‡q evwg©snv‡g †gŠjfxevRvi †Rjv Rb‡mev ms¯’vi D‡`¨v‡M MZ 2 †m‡Þ¤^i C` cybwg©jbx AbywôZ n‡q‡Q| †gŠjfxevRvi †Rjv Rb‡mev ms¯’v wgWj¨vÛm kvLv Gi Av‡qvRb K‡i| G‡Z evwg©snvg Qvov hy³iv‡R¨i Ab¨vb¨ kni †_‡KI †gŠjfxevRvievmx AskMÖnY K‡ib| eY©vX¨ G Av‡qvR‡b ïiæ‡Z cweÎ †KviAvb †_‡K †ZjvIqvZ K‡ib mvwKe Lvb| msMV‡bi mvaviY m¤cv`K AvwkKzi ingvb ZvjyK`vi jvj wgqvÕi cwiPvjbvq Abyôv‡b ¯^vMZ e³e¨ iv‡Lb msMV‡bi mfvcwZ W. GgwR †gŠjv wgqv wmAvBwc| Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii †WcywU nvBKwgkbvi †gvnv¤§` RyjKvi bv‡qb| we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb mv‡eK ivóª`Z ~ W. †Zv‡Rv‡¤§j Uwb nK| Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib msMV‡bi mfvcwZ W. Gg wR †gŠjv wgqv| mfv cwiPvjbv K‡ib msMV‡bi mvaviY m¤cv`K AvwkKzi ingvb ZvjyK`vi| Zv‡K mn‡hvwMZv K‡ib- msMV‡bi R‡q›U †m‡µUvix †iv‡nj Avwgb Lvb I ivRy Avn‡g` (cvi‡fR)| Abyôvb‡K mdj

Ki‡Z msMV‡bi Kvh©Kix cwil‡`i Dc‡`óv Kg‡iW gmy` Avng`, KqQi Avng`, mn mfvcwZ- ˆmq` Gjvwn nK †mjy, †mv‡nj Avng` †PŠayix, byiæj Bmjvg wKmjy, R‡q›U †m‡µUvix ZvRyj Bmjvg gyiv`, †Kvlva¨¶ mvBdzi ingvb evwmK, mn †Kvlva¨¶ †Mvjvg †gv¯Ívdv Avng` wgqv, mvsMVwbK m¤cv`K †gv: wgmev DwÏb, AvšÍRv© wZK welqK m¤cv`K AvdRvj wgqv (AveŸvm), kªg welqK m¤cv`K kvnRvnvb Lvb, †Ljva~jv I mvs¯‹w… Z m¤cv`K Rqbvj Avn‡g`, `ßi m¤cv`K bRiæj Bmjvg, m`m¨ †gvnv¤§` mvwjK, Avãyj gywgZ wgqv, gvneyeiy ingvb, AvLwjQ wgqv, Avãym mwn`, gy³vw`i wgqv cÖgLy weMZ K‡qKw`b hver wbijmfv‡e KvR K‡ib| Abyôv‡b PjwZ eQi wRwmGmB I G-‡j‡fj cix¶vq mvd‡j¨i mv‡_ DËxY© †gŠjfxevRv‡ii cÖevmx mšÍvb‡`i‡K †µ÷ cÖ`vb K‡i m¤§vbbv cÖ`vb Kiv nq| †gŠjfvRvi cÖevmxi `yÕwU mdj e¨emv cÖwZôvb wgwó‡`k I wcKv‡Wjx evsKzvBwUs nj‡KI m¤§vbbv †µ÷ cÖ`vb Kiv nq| C` cybwg©jbx‡Z `yciy mv‡o ev‡ivUv †_‡KB †jvKRb G‡m mg‡eZ n‡Z _v‡Kb| cÖvq cvuPkZvwaK gvby‡li Dcw¯’wZ‡Z c~Y© n‡q I‡V mfv¯’j| †gŠjfxevRvievmxi G C` cybwg©jbx‡Z mg‡eZ mevB G ai‡Yi Av‡qvR‡bi f‚qlx cÖksmv K‡ib| Zviv Gi avivevwnKZv Ae¨vnZ _vKvi cÖZ¨vkv e¨³ K‡ib| Abyôv‡b wewfbœ kni †_‡K AvMZ †gŠjfxevRvievmxi g‡a¨ e³e¨ iv‡Lb †cvU©mgvD_ †_‡K gmy`

Avng`, wbD‡cvU© †_‡K kvn kvwd, gv‡Â÷vi †_‡K gCb DwÏb wjUb, †iwWs †_‡K wgqv kvnRvnvb, KvwW©d †_‡K gwKm gbmyi| evwg©snv‡gi KwgDwbwU †bZ…e‡„ ›`i g‡a¨ Dcw¯’Z wQ‡jb Kvgiæj nvmvb Pzb,y gyw³‡hv×v Avãyj nvwg`, †gv¯Ívdv †PŠayix hyeivR, wgmevDi ingvb wgmev, Kwei DwÏb, Zvdv¾vj †nv‡mb †PŠayix, Gbvgyj nK Lvb †bcv, ivbv wgqv †PŠayix, gvwR`yj nK ‡PŠayix cÖgLy | Abyôv‡b msMV‡bi Kvh©Kix cwil‡`i cwiwPZ Zz‡j a‡ib msMV‡bi Dc‡`óv †Mvjvg †gv. gvûg` wgqv| ¯^vMZ e³‡e¨ ¯^í w`‡bi cÖ¯w‘ Z‡Z mdj I RvuKKgKc~Y© C` cybwg©jbx Av‡qvR‡bi Rb¨ Kvh©Kixcwil` mn Dcw¯’Z mK‡ji cÖwZ K…ZÁZv Rvwb‡q msMV‡bi mfvcwZ W. GgwR †gŠjv wgqv wmAvBwc Lye kxN©B hy³ivR¨ emevmiZ mKj †gŠjfxevRvievmxi GKwU wgjb‡gjv Av‡qvR‡bi Kg©mP~ x †NvlYv Ki‡j Dcw¯’Z mevB gyûg©ûz KiZvwji gva¨‡g mg_©b e¨³ K‡ib| wZwb †gŠjfxevRvi cÖevmxi cvi¯úwiK †gjeÜb e„w× I †gŠjfxevRvi †Rjvi AvZ©gvbeZvi Kj¨v‡Y MVbg~jK KvR Kivi cÖZ¨q e¨³ K‡ib| me‡k‡l Avc¨vqb I ¯’vbxq wkíx‡`i cwi‡ekbvq mvs¯‹w… ZK Abyôvb Dc‡fvM K‡ib Dcw¯’Z mevB| mgvcbx e³‡e¨ †gŠjfxevRvi †Rjv Rb‡mev ms¯’v, wgWj¨vÛm, BD‡K-Gi mfvcwZ W. Gg wR ‡gŠjv mdj C` cybwg©jbxi Rb¨ Dcw¯’Z mK‡ji cÖwZ K…ZÁvZv I ab¨ev` Ávcb K‡ib| - ‡cÖm weÁwß

dzjevwo w`em cvjb Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq dzwjevwo Pzw³i c~Y© ev¯Íevq‡bi `vwe

weqvbxevRvi †cŠi †gqiÕi mv‡_ wRGmwmÕi gZwewbgq †MÖUvi wm‡jU †W‡fjvc‡g›U GÛ I‡qj‡dqvi KvDwÝj (wRGmwm) BD‡K mvD_ B÷ wiwRq‡bi D‡`¨v‡M GK gZwewbgq mfv MZ 29 AvM÷ AbywôZ nq| msMV‡bi †K›`ªxq Kvh©vj‡q AbywôZ mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib †Pqvicvm©b †gvnv¤§` BQevn DwÏb| mvaviY m¤cv`K dRjyj Kwig †PŠayixi cwiPvjbvq AbywôZ mfvi ïiæ‡Z †gqi‡K dzj I †µ÷ w`‡q eiY K‡i †bqv nq| mn-mfvcwZ gvIjvbv iwdK Avng` iwd‡Ki †KviAvb †ZvjvIqv‡Zi gva¨‡g mfvq e³e¨ iv‡Lb msMV‡bi mv‡eK †K›`ªxq mfvcwZ Gm.Gg AvjvDwÏb Avng`, KvDwÝjvi dqRyi ingvb, KvDwÝjvi iûj Avwgb, B÷ wiR‡bi mnmfvcwZ‡`i ga¨ †_‡K e³e¨ iv‡Lb gvIjvbv iwdK Avng` iwdK, Gg.G. Mdzi, gvgybyi iwk`, Rvnv½xi Lvb, mvD_ B÷ wiR‡bi †UªRvivi m~dx my‡nj Avng`, R‡q›U †m‡µUvix gywne DwÏb †PŠayix, wRGmwmÕi mvD_ B÷ wiwRI‡bi R‡q›U †UªRvivi †gv. Aveyj wgqv I †gvt †`v‡jvqvi †nv‡mb, Avãyj nvwjg gvngy` bvCg, Kwe bRiæj Bmjvg, Qwgi DwÏb, Gg G gywKZ, GW‡fv‡KU bxwj gwY

wmsn, gvIjvbv bvwRg DwÏb, †ejvj Avng`, †gvt wRZz wgqv, †gvt Avqye Avjx, mvßvwnK †`k wi‡cvU©vi dqQj gvngy`, GbwUwfi Gg G Gm iæ‡nj, Rq‡`e †kLi ivq, ZvR DwÏb cÖgyL| †gqi †gvt Avãyk ïKzi wRGmwm mvD_ B÷ wiR‡bi c¶ †_‡K gZwewbgq mfvi Av‡qvRb Kivq msMV‡bi cÖwZ K…ZÁZv cÖKvk K‡ib Ges weqvbxevRv‡ii Dbœq‡b GK mv‡_ KvR Kivi Avkvev` e¨³ K‡ib| wZwb †cŠimfv bvMwiK †mevi gv‡bvbœqb, Rjve×Zv `~ixKiY, iv¯Ív-Nv‡Ui Dbœqb, cwi”Qbœ bMix MVb I gv`Kgy³ mgvR cÖwZôvi wel‡q Zvi cÖwZkÖæwZ e¨³ K‡ib| mfv †k‡l †MÖUvi wm‡jU †W‡fjvc‡g›U GÛ I‡qj‡dqvi KvDwÝj (wRGmwm) BD‡Ki mvD_ B÷ wiR‡bi mfvcwZ †gvnv¤§` BQevn DwÏb mK‡ji Dcw¯’wZi Rb¨ K…ZÁZv cÖKvk K‡ib| Gw`‡K wRGmwm †cÖUªb W±ªi nvmbvZ Gg †nv‡mBb Gi gvZv I †Kw›`ªq KwgwUi fvBm †Pqvig¨vb Gg G AvwR‡Ri †QvU fvB mv‡eK †Pqvig¨vb Gg G Kvw`i mvgQz Ges Kwe bRiæj Bmjv‡gi gvZvi g„Z¨y‡Z

Mfxi †kvK cÖKvk Kiv nq| mfvq giûg‡`i iæ‡ni gvM‡divZ Kvgbv K‡i †`vqv Kiv nq| †`vqv cwiPvjbv K‡ib †MvqvBbNvU I‡qj‡dqvi GÛ IiMvbvB‡Rkb Bb BD‡Ki mn mfvcwZ gvIjvbv bvwRg DwÏb| - †cÖm weÁwß

dzjevwo w`em cvjb Dcj‡ÿ MZ 22 AvM÷ mܨv 7Uvq c~e© jÛ‡bi weªK‡j‡b †Zj-M¨vmLwbRm¤ú` I we`y¨Z-e›`i iÿv RvZxq KwgwU hy³ivR¨ kvLvi D‡`¨v‡M GK Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq| msMV‡bi mfvcwZ Wv: gyLwjQzi ingv‡bi mfvcwZ‡Z¡ Ges m`m¨ mwPe W. AvLZvi †mvenvb gvmiæ‡ii cwiPvjbvq Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq e³e¨ iv‡Lb W. gyLwjQzi ingvb, W. AvLZvi †mvenvb gvmiæi, †gv¯Ídv dviæK, BmnvK KvRj

cÖgyL| mfvq e³viv dzjevwo knx`‡`i ¯§„wZi cÖwZ kÖ×v Ávcb K‡i dzjevwo Pzw³i c~Y© ev¯Íevqb Ges evsjv‡`‡k wRwmGg-Gi mKj Kvh©µg wbwl× K‡i Awej‡¤^ Zv‡`i ewn¯‹v‡ii `vwe Rvbv‡bv nq| wRwmGg GL‡bv dzjevwo‡Z Av‡›`vjbKvix‡`i weiæ‡× wg_¨v gvgjv w`‡q nqivbx Ki‡Q| dzjevwo‡Z Avev‡iv RbemwZ D‡”Q` K‡i Db¥y³ cw×wZ‡Z Kqjv D‡Ëvj‡bi PµvšÍ Pvjv‡”Q| ZvB Av‡›`vjbKvix‡`i weiæ‡×

`v‡qiK…Z mKj wg_¨v gvgjv cÖZ¨vnvi Ges wRwmGg-‡K GKUv cÖZviK †Kv¤úvwb wn‡m‡e AvL¨vwqZ K‡i dzjevwoi bv‡g jÛ‡b †kqvi gv‡K©‡U †kqvi wewµ weiæ‡× evsjv‡`k miKvi‡K e¨ve¯’v MÖn‡Yi `vwe Rvbv‡bv nq| mv‡_ mv‡_ AvMvgx wW‡m¤^‡i jÛ‡b AbywôZe¨ †Møvevj †Kvj g¨v‡bR‡g‡›Ui (mv‡eK Gwkqv GbvwR©) evwl©K mvaviY mfv ‡NivI‡qi †NvlYv †`qv nq| - †cÖm weÁwß

uJuJmJ\Jr k´mJxLPhr CPhqJPV xJPmT ßY~JroqJj ÉKv~Jr @uLr xJPg ofKmKjo~ uJuJmJ\Jr ACKj~Pjr xJPmT 3 mJPrr ßY~JroqJj mLr oMKÜPpJ≠J ÉKv~Jr @uLr pMÜrJ\q @Voj CkuPã FT ofKmKjo~ xnJ~ Vf 28 @Vˆ oñumJr kNmt u¥Pjr yrjYJxt Fr FTKa ßrˆáPrP≤ uJuJmJ\Jr ACKj~j k´mJxLPhr CPhqJPV IjMKÔf y~Ç FPf FuJTJr KmKvˆ mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ mqmxJ~L UuTá Ko~Jr xnJkKfPfô S oTZáh ryoJj Fr kKrYJjJ~ xnJr ÊÀPf kKm© PTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj l~xu @uLÇ FPf mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ @»Mu yT @mM, UJKuZ CK¨j, @»Mu oMÜr xJA˜J, @uL @yxJj UJj, FjJoMu yT, Fo F @uL, mhÀu yT vJyLj, ßvU f\oMu yT, oTxMh ryoJj, @»Mu oMÜJr xJA˜J, mhÀu yT vJyLj, xJPuy @yoh, vJoLo @yoh, fThLr PyJPxj hMuJu,

@»Mu TJKhr k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ xJPmT ßY~JroqJj oMKÜPpJ≠J ÉKv~Jr @uLr KmKnjú \jKyfTr TJP\r në~vL k´vÄxJ TPr mPuj, KfKj ßp xffJr hOˆJ∂ ˙Jkj TPrPZj fJ mftoJj k´\jìPT

IjMxrj TrJ CKYfÇ @PuJYjJ xnJ~ oMKÜPpJ≠J ÉKv~Jr @uL oMKÜpM≠TJKuj xoP~r ˛OKfYJrj ZJzJS xoJ\ Cjú~Pj fJr hOKˆnñL fáPu iPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


Surma

13

07 - 13 September 2018

wRwmGmB †gŠjfxevRv‡i †gwW‡Kj K‡j‡Ri `vwe‡Z MY¯^v¶i Awfhvb †gŠjfxevRvievmxi `xN©w`‡bi `vwe miKvwi cixÿvq †gwW‡Kj K‡jR| Avi GB `vex `ªæZ evq‡bi `vwe‡Z MY¯^v¶i Awfhvb wejv‡ji K…wZZ¡ ev¯Í Kg©m~wP ïiæn‡q‡Q| m¤cÖwZ bZzb PviwU UvIqvi n¨vg‡jU‡mi evwm›`v †gvnv¤§` wejvj Avng` †m›U cjm I‡q Uªvó ¯‹zj †_‡K Gev‡ii wRwmGmB cix¶vq QqwU wel‡q 9 †MÖBW, A_©vr óvi I wZbwU wel‡q 8 A_©vr óv‡ii KvQvKvwQ Ges `ywU wel‡q 7 A_©vr G †c‡q mvdj¨ AR©b K‡i‡Q| Zvi wcZv nvRx †gvnv¤§` Av‡bvqvi wgqv I Zvi gvZv †gvQv¤§r Av‡bvqviv †eMg mK‡ji Kv‡Q †`vqv cÖv_©x| Zv‡`i †`‡ki evwo RMbœv_cyi Dc‡Rjvi DËi `vIivB MÖv‡g| - †cÖm weÁwß

hy³ivR¨ c«evmx Avãyj Kvw`i Gi cwiev‡ii msev` m‡¤§jb, fvOPz‡ii Awf‡hvM

c~e©kÎæZvi †Ri a‡i wm‡jU kni¯Í Awbœkv 36, eøK B, †ivW 2 kvnRvjvj Dckni-G nvgjv I fvOPzi Kiv n‡q‡Q e‡j cwiev‡ii cÿ †_‡K Awf‡hvM Kiv n‡q‡Q| msev` m‡¤§j‡b Rvbv‡bv nq, D³ evmvq hy³ivR¨ cÖevwm †gv: Ave`yj Kvw`‡ii cwievi `xN© w`b `‡i emevm K‡i Avm‡Qb| Zv‡`i MÖv‡g ‡`vKv‡bi Rwg msµvšÍ gvgjv cÖ_‡g mybvgMÄ †Kv‡U©, c‡i XvKv mywcÖg †KvU© Pjgvb i‡q‡Q| D³ †`vKv‡bi gvwjKvbv `vwe K‡i cª_‡g mybvgMÄ †Rjvi RMbœv_ cyi _vbvi 3bs gxicyi BDwbqb nwjqvi cvov Mªv‡gi evwiK wgqv I Zvi cwiev‡ii mv‡_ gvgjv Pj‡Q| †Kv‡U© gvgjv _vKv Ae¯’vq †gv: Ave`yj Kvw`i I Zvi cwievi‡K fqfxwZ †`wL‡q AvmwQj| msev` m‡¤§j‡b Av‡iv ejv nq, cÖevwm ‡gv: Avãyj Kvw`‡ii AveŸvi g…Zy¨‡Z Zvi cwievi XvKv mywcªg †Kv‡U© GKwU wcwUkb Rvwi K‡i| wcwUkb Rvwi Kivi ci †_‡K cÖwZwbqZ ûgwK-agwK w`‡q Avm‡Q evwiK wgqvi cwiev‡ii †jvKRb| GiB †Ri a‡i MZ †mvgevi 27 AvM÷ c«evwmi evmvq nvgjv Kiv n‡q‡Q e‡j msev` m‡¤§j‡b Awf‡hvM Kiv n‡q‡Q| Zvi cwievi fvB gynv¤§v` Avãyj Zvwn`, gynv¤§v` Avãym mvwn` mv‡`K, Avãyj Iqvwn` Rvwn`, Avãyj nvwg` Rv‡e`, gynv¤§v` Avãyj gvwR` Lv‡j`, †evb gymv¤§vZ dv‡Zgv Av³vi gv †bnvi †eMg †K nZ¨vi ûgwK w`‡q‡Q| we‡kl K‡i ‡gv: Avãyj Kvw`i‡K †dvb I †g‡mR K‡i ûgwK †`Iqv n‡”Q, ejv n‡”Q †h wZwb Ges Zvi cwievi hw` wcwUkb bv Zy‡jb, Zvn‡j AveviI nvgjv Kiv n‡e, Ges †`‡k Avmv gvÎB Zv‡K nZ¨v Kiv n‡e| Avãyj Kvw`‡ii mv‡_ †dv‡b †hvMv‡hvM n‡j wZwb e‡jb, Lye AvZ‡¼i g‡a¨ Zvi w`b hv‡”Q| †`‡ki cwievi †K wb‡q Lye wPwšÍZ Av‡Qb| evmvq nvgjv I nZ¨vi ûgwKi c«wZev‡` wm‡jU kn‡ii GKwU †i÷y‡i›U G mvsevw`K m‡¤§jb K‡i Gi c«wZev` Rvwb‡q‡Qb gynv¤§v` Avãyj Kvw`i Gi fvB gynv¤§v` Avãyj Zvwn`, gynv¤§v` Avãym mvwn` mv‡`K,Avãyj Iqvwn` Rvwn` I Avãyj nvwg` Rv‡e`| - †cÖm weÁwß

†gwW‡Kj K‡jR †NvlYvq †gŠjfxevRvi‡K AšÍf©z³ bv Kivq GB Kg©m~wP nv‡Z †bqv n‡q‡Q| MZ 29 AvM÷ eyaevi `ycyi 12 Uvq wek¦e¨vcx Ae¯’vbiZ †gŠjfxevRv‡ii wewkó e¨w³‡`i mgš^‡q MwVZ Ô‡gŠjfxevRv‡i miKvwi †gwW‡Kj K‡jR PvB Iqvì©-IqvBW K¨v‡¤cBbÕ MÖæc I mw¤§wjZ mvgvwRK Dbœqb cwil‡`i †hŠ_ Av‡qvR‡b kn‡ii AwfRvZ †nv‡U‡j GB MY¯^v¶i Kg©m~wPi D‡Øvab Kiv nq| D‡Øvabx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wQ‡jb †Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb †gv. AvwRRyi ingvb| G mgq wZwb †gwW‡Kj K‡j‡Ri `vwei c‡¶ cÖ_g ¯^v¶i K‡i Kg©m~wPi D‡Øvab K‡ib| wewkó mgvR‡meK Wv. Qvw`K Avng` Gi mfvcwZ‡Z¡ I mvs¯‹…wZK e¨vw³ Lv‡j` †PŠayixi cwiPvjbvq G‡Z AwZw_ wQ‡jb †gŠjfxevRvi miKvwi K‡j‡Ri Aa¨¶ cÖ‡dmi W. †gv. djRjyj Avjx, m`i Dc‡Rjvi †Pqvig¨vb wgRvbyi ingvb wgRvb, †Rjv AvIqvgxjx‡Mi hyMœ m¤cv`K ‰mq` bI‡ki Avjx †LvKb, wkíKjv GKv‡Wgxi mvaviY m¤cv`K Gg`v`yj nK wg›Uz,mv‡eK mgvRKj¨vbgš¿xi Kb¨v I †Rjv hyejx‡Mi wmwbqi mn-mfvcwZ ˆmq`v mvbwR`v kvigxb, m`i Dc‡Rjv cwil`

fvBm †Pqvig¨vb kvwnb ingvb, †gvqv‡¾g †nv‡mb gvZzK, Gg`v`y nK wg›Uz, mvsevw`K eKwm BKevj Avng`, Avãyi ie ZvjyKavi, cÖevmx mvsevw`K †gv¯ÍvK Avng` Acy, ‡gv¯Ídvcyi BDwc †Pqvig¨vb ZvRyj Bmjvg ZvR, KbKcyi BDwc †Pqvig¨vb †iRvDi ingvb ‡iRv, †Rjv cwil‡`i m`m¨ †Rwib Av³vi, †kL eyinvb DwÏb †mvmvBwUi †Pqvig¨vb gywneyi ingvb gywne Gg G mvgv`, Kvgiæ¾vgvb Lvb, ˆmq`v †Rwib Av³vi, gvngy`yi ingvb, myivBqv Av³vi, b~iRvnvb myqviv cÖgyL| 25 j¶ gvby‡li cÖv‡Yi `vex `ªæZ ev¯Íevq‡bi `vex‡Z MY¯^v¶i Awfhv‡bi D‡Øvab I cÖwZwbwa mfvq e„‡Ub †_‡K †gŠjfxevRvi miKvwi †gwW‡Kj K‡jR PvB Iqvì IqvBW K¨v‡¤cBb ‡nvqvUmA¨vc MÖæ‡ci GWwgb †gvnv¤§` gwKm gbmyi I MÖæ‡ci cÖavb Dc‡`óv W. Iqvwj Zmi

GjwmGjwU 20 wµ‡KU jxM: UvB‡Uj ¯cbmi wmwU jW© I K¨vbvwi †nvqvd© MÖæc

MZ 19 AMv÷ †iveevi jÛ‡bi n¨vKwb gvk© †m›Uv‡ii wµ‡KU gv‡V Avm‡i cÖ_g †Ljvq GmweGmwc gy‡LvgywL nq Kzwgjøv G‡mvwm‡qkb wm wmÕi| GmweGmwc cÖ_‡g e¨vU Ki‡Z †b‡g 20 Ifv‡i wZb DB‡KU

nvwi‡q Zz‡j †bq 214 ivb| m‡e©vP ivb K‡ib A¨vk 127, mvBdzi 56| Rev‡e e¨vU Ki‡Z †b‡g Kzwgjøv 12.4 Ifv‡i 10 DB‡KU nvwi‡q msMÖn K‡i gvÎ 84 ivb| Gmgq A¨vk 2 Ifv‡i †bq 4 DB‡KU| mvBdzj 3

†Rbv‡ij Imgvbxi Rb¥ kZ evwl©Kx cvjb Dcj‡¶ †`vqv gvnwdj AbywôZ

gyw³hy‡×i me©vwabvqK e½exi †Rbv‡ij AvZvDj Mwb Imgvbxi Rb¥ kZ evwl©Kx cvj‡bi j‡¶¨ 1 †m‡Þ¤^i kwbevi c~e© jÛ‡bi Kgvwk©qvj ÷ªxU¯’ wRGmwmi ‡K›`ªxq Awd‡m GK †`vqv gvnwdj AbywôZ nq| e½exi †Rbv‡ij GgGwR Imgvbx Rb¥ kZevwl©Kx cwil` hy³iv‡R¨i D`¨v‡M G †`vqv gvnwd‡j mfvcwZZ¡ K‡ib msMV‡bi AvnevqK AvjnvR Kwei DwÏb| msMV‡bi †Kv-Kb‡fbvi wewkó mvsevw`K †K

DwÏb GgweBi wjwLZ evbx c‡ob wkw¶K †mwjbv Avng`| G Qvov MY¯^v¶i Awfhv‡b Ask wb‡Z cÖevmx Avãyi iDd ZvjyK`vi, Avãyj gvwjK, Kvgiæ¾vgvb Lvb I bRiæj Bmjvg AvwKe Gi †bZ…‡Z¡ we‡k¦i wewfbœ †`‡k Ae¯’vbiZ ‡gŠjfxevRv‡ii 50 Rb cÖevmx cÖwZwbwa `j evsjv‡`k G‡m G Abyôv‡b Dcw¯’Z nb| Av‡qvRKiv Rvbvb, †gŠjfxevRv‡ii 25 j¶ gvbyl eQ‡ii ci eQi GKwU †gwW‡Kj K‡j‡Ri `vwe Rvwb‡q Avm‡Q| †`k we‡`‡k mfv †mwgbvi Ki‡Q| miKv‡i †NvlYv i‡q‡Q cÖ‡Z¨K †Rjvq ‡gwW‡Kj n‡e| wKš‘ Zvi †Kvb ev¯Íevqb †gŠjfxevRvievmx †`L‡Q bv| ZvB `vwei Av`v‡qi c‡¶ Rbm¤c„³Zv cÖgv‡Y gvme¨vcx †RjvRy‡o MY¯^v¶i Kg©m~wP nv‡Z †bqv n‡q‡Q| - †cÖm weÁwß

Gg Avey Zv‡ni ‡PŠayixi cwiPvjbvq AbywôZ G mfvq cweÎ Kvjv‡g cvK †_‡K †ZjvIqvZ I †`vqv cwiPvjbv K‡ib h_vµ‡g gvIjvbv Avãyj KzÏmy I nv‡dR gvIjvbv Avãyj Avnv`| †`vqv gvnwd‡j giûg Imgvbxi iƒ‡ni gvMwdivZ Kvgbv Kiv nq Ges e½exi Imgvbx gyw³hy‡×i Ae`vb‡K kª×vi mv‡_ ¯§iY Kiv nq|†`vqv gvnwd‡ji c~‡e© AvMvgx 30 †m‡Þ¤^i iweevi c~e©

jÛ‡bi Imgvbx †m›Uv‡i AbywôZe¨ ‡mwgbvi‡K mdj K‡i †Zvjvi j‡¶¨ AvnevqK KwgwUi GK mfv AbywôZ nq| msMV‡bi Dc‡`óv GKvD›U‡U›U Wt byiæj Avj‡gi mfvcwZ‡Z¡ I hyMœ m`m¨ mwPe Rvgvj byiæj Bmjvg Lv‡bi cwiPvjbvq AbywôZ mfvq e³e¨ e³e¨ iv‡Lb gyw³‡hv×v Gg G gvbœvb, gyw³h×v ˆmq` Avãyj KvBDg Kqmi, e¨vwi÷vi AvZvDi ingvb, e¨vwi÷vi gvmy` †PŠayix, Bd‡ZLvi †nv‡mb †PŠayix, AvjnvR Kwei DwÏb, AvjnvR †gvnv¤§` BQevn DwÏb, †gvt ingZ Avjx, ˆmq` Avãyj Kvw`i, ˆmq` my‡nj Avng`,nvwR dviæK wgqv, dviæK DwÏb Avng`, nvRx Zv‡ni Avjx, mydx my‡nj Avng`,Kwe †kL kvgmyj Bmjvg, myjvBgvb cxi, Aveyj wgqv, AvRv` e³ †PŠayix, gvIjvbv Avãyj KzÏmy , †gvt kwdK Lvb, ˆmq`v BkivZ bvwmg KzBb, e`iæ¾vgvb eveyj, ZvR DwÏb cÖgLy | mfvq ‡mwgbvi,Av‡jvKwPÎ cÖ`k©bx I ¯§iwYKv cÖKvk Abyôv‡b mevB‡K †hvM †`qvi Avnevb Rvbv‡bv nq| - †cÖm weÁwß

Ifv‡i †bq 2 DB‡KU| bvwRj 3 Ifv‡i 1 DB‡KU| AvivdvZ 3 Ifv‡i 2 DB‡KU| w`‡bi wØZxq †Ljvq GdGBPGmwmwm gy‡LvgywL nq wmwcGGg BD†KÕi| GdGBPGmwmwm cÖ_‡g e¨vU Ki‡Z †b‡g 20 Ifv‡i 5 DB‡KU nvwi‡q msMÖn K‡i 342 ivb| RvwKi K‡i 212 ivb, ‡mvnvM 92| Rev‡e e¨vU Ki‡Z †b‡g wmwcGGgBD 12, 3 Ifv‡i 10 DB‡KU nvwi‡q msMÖn K‡i 127 ivb| RvwKi †bq 3 DB‡KU, Wvwjg 2 DB‡KU| w`‡bi Z…Zxq †Ljvq wf‡±vwiqv cvK© wmwm gy‡LvgywL nq B÷ jvqb wmwmÕi| wf‡±vwiqv cvK© wmwm cÖ_‡g e¨vU Ki‡Z †b‡g 20 Ifv‡i 5 DB‡KU nvwi‡q msMÖn K‡i 238 ivb| Rev‡e B÷ jvqb wmwm e¨vU Ki‡Z †b‡g gvÎ 113 iv‡b me DB‡KU nvwi‡q †d‡j| 125 iv‡b weRqx nq wf‡±vwiqv cvK© wmwm| mygb kixd K‡ib 118 ivb, wecøe 61 ivb| w`‡bi PZz_© I †kl †Ljvq my›`ieb wmwm gy‡LvgywL nq †kWI‡qj wmwmÕi| my›`ieb wmwm 20Ifv‡i 8 DB‡KU nvwi‡q msMÖn K‡i 199 ivb| Rev‡e e¨vU Ki‡Z †b‡g †kWI‡qj wmwm 14.5 Ifv‡i 10 DB‡KU nvwi‡q msMÖn K‡i 127 ivb| 72 iv‡b weRqx nq my›`ieb wmwm| - †cÖm weÁwß


Surma

14

07 - 13 September 2018

g¨vKwgjvb K¨vÝvi mv‡cvU© Kwd gwb©s 28 †m‡Þ¤^i gymwjg KwgDwb‡K GwM‡q Avmvi Avnevb

e„‡U‡bi gymwjg KwgDwbwU KwgDwbwUi Kv‡Q mvnv‡h¨i Rb¨ Av‡e`b Rvwb‡q‡Q e„‡U‡b K¨vÝvi †ivMx‡`i †mevq wb‡qvwRZ P¨vwiwU ms¯’v g¨vKwgjvb| AvMvgx 28 †m‡Þ¤^i †_‡K ïiæ nIqv g¨vKwgjvb K¨vmvi mv‡cvU© Kwd gwb©s Kg©mw~ P‡K mvg‡b †i‡L gymwjg KwgDwbwU‡Z G e¨vcv‡i m‡PZbZv m„wói Kg©mw~ P nv‡Z †bIqv n‡q‡Q| MZ 30 AvM÷ e„n¯cwZevi we‡K‡j B÷ jÛb gmwR‡`i evivKv Lvb M¨vjvix‡Z GK dvÛ‡iBwRs K¨v‡¤cB‡bi D‡Øvab Kiv nq| evivKv Lvb dvD‡Ûkb I g¨vKwgjv‡bi †hŠ_ D‡`¨v‡M hy³iv‡R¨i eo eo gmwR`‡K mv‡_ wb‡q GB K¨v‡¤cBb cwiPvwjZ n‡e| GB K¨v‡¤cB‡bi gva¨‡g gymwjg KwgDwbwU †_‡K 1k nvRvi cvDÛ msMÖ‡ni j¶¨ gvÎv wba©viY Kiv nq| D‡Øvabx Abyôv‡b evivKv Lvb dvD‡Ûk‡bi †Pqvig¨vb BKevj Lvb GB K¨v‡¤cB‡b 10 nvRvi cvDÛ `vb Kivi †NvlYv †`b| G‡Z e³e¨ iv‡Lb g¨vKwgjvb Gi wmBI wjÛv _gvm, evivKv Lvb dvD‡Ûk‡bi †Pqvig¨vb BKevj Lvb, gymwjg KvDwÝj Ae e„‡U‡bi †m‡µUvwi †Rbv‡ij nviæb Lvb, B÷ jÛb

g¯‹ I jÛb gymwjg †m›Uv‡ii wbe©vnx cwiPvjK †`jIqvi Lvb| ïiæ‡Z cweÎ KziAvb †_‡K †ZjvIqvZ K‡ib Bmjvwg msMxZ wkíx bIkv` gvndzR| Abyôv‡b cÖavb AwZw_ g¨vKwgjvbÕi wmBI wjÛv _gvm e‡jb, K¨vÝvi †ivMx‡`i †mevq Avgv‡`i †mev¸‡jv †Kb gymwjg KwgDwbwUi Kv‡Q AvkvZxZfv‡e †cŠuQ‡Q bv Zv Avgiv Ly‡u R †`LwQ| fvlvMZ wKQz mgm¨v Av‡Q| GB mgm¨v KvUv‡Z Avgiv Uªv݇jkb myweav e„w× K‡iwQ| Avi wK wK mgm¨v Av‡Q Zv Avgiv †`LwQ Ges †m¸‡jvi mgvavbI Ly‡u R †ei Kiv †Póv KiwQ| wZwb g¨vKwgjv‡bi †mevmg~n MÖnY Ki‡Z gymwjg KwgDwbwUi cÖwZ Avnevb Rvbvb| wZwb Av‡iv e‡jb, K¨vÝvi †h †Kv‡bv gvby‡li n‡Z cv‡i| K¨vÝvi nIqvi †Kv‡bv eqm †bB| wZwb Av‡iv e‡jb, g¨vKwgjvb RvwZ ag© eY© wbwe©‡k‡l me©¯‡Í ii gvbyl‡K †mev w`‡q _v‡K| `vbkxj gymwjg KwgDwbwUi cÖwZ Avgv‡`i Avnevb, giYe¨vax K¨vÝvi †ivMx‡`i wPwKrmv-†mevq GwM‡q Avmyb| Avcbv‡`i `v‡bi gva¨‡g GKRb K¨vÝvi

†ivMx my¯’ n‡q IV‡Z cv‡ib| Ggwmwei †m‡µUvwi †Rbv‡ij nviæb Lvb e‡jb, e„‡U‡bi 5k gmwR` Avgv‡`i m`m¨| eQ‡ii GKwU w`b Avgiv bbgymwjg‡`i Rb¨ wfwRU gvB g¯‹ Kg©mw~ P cvjb K‡i _vwK| cÖ_gevi 20wU gmwR‡`i AskMÖn‡Y GB K¨v‡¤cBb ïiæ n‡jI MZ eQ‡ii wfwRU gvB g¯‹ Kg©mw~ P‡Z 2k gmwR` AskMÖnY K‡i‡Q| Avgiv wfwRU gvB g¯‹ Kg©mw~ Pi gva¨‡g gymwjg KwgDwbwU‡K g¨vKwgjv‡bi †mevmgy‡ni e¨vcv‡i m‡PZbZv m„wó Kiv †Póv Ki‡ev| wZwb e‡jb, K¨vÝvi †ivMx‡`i †mevq KvR Kivi GwU GKwU eo my‡hvM|wZwb GB my‡hvM m„wó K‡i †`qvi Rb¨ evivKv Lvb dvD‡Ûkb I g¨vKwgjvb‡K ab¨ev` Rvbvb| BKevj Lvb e‡jb, Zvui †g‡q evivKv Lvb K¨vÝvi AvµvšÍ nIqvi ci Rxe‡bi †kl `yBwU eQi g¨vKwgjv‡bi †mevq †eu‡u PwQ‡jv| IB `yB eQi †m g¨vKwgjv‡bi Rb¨ dvÛ‡iBwRs‡q wb‡R‡K wb‡ew`Z K‡i w`‡qwQ‡jv| evivKv Lvb Zvu‡`i cwiev‡ii Rb¨ Avwke©v` wn‡m‡e G‡mwQ‡jv| D‡jøL¨, †jwLKv evivKv Lvb K¨vgweªR †_‡K Zvui gv÷vi wWMÖx MÖn‡Yi gvÎ `yB w`b Av‡M K¨vÝv‡i AvµvšÍ n‡q g„Z¨y eiY K‡ib| wZwb K¨vÝvi AvµvšÍ nIqvi ci 2 eQi 9 gvm †eu‡PwQ‡jb| IB mgq g¨vKwgjvbmn wewfbœ P¨vwiwUi Rb¨ 6k nvRvi cvD‡ÛiI †ewk dvÛ‡iBwRs K‡ib| Zvui g„Z¨y i ci wcZv BKevj Lvb cÖwZôv K‡i evivKv Lvb dvD‡Ûkb| GB dvD‡Ûk‡bi bv‡g B÷ jÛb gmwR‡`i bbgymwjg wfwRUi †m›Uv‡ii bvgKiY Kiv nq evivKv Lvb wfwRUi †m›Uvi| evivKv Lvb dvD‡Ûkb jÛ‡b wewfbœ †mevgyjK Kg©KvÛ cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| - †cÖm weÁwß

ßrhS~Jj AK†Kj~Jr yPf YJ~ PoJyJÿh ßrhS~Jj STuqJ¥ Ûáu ßgPT F mZr K\KxFxA krLãJ~ 7Ka KmwP~ F ˆJr (ßV´Ac 9 FmÄ 8), 2aJ F (7) ßkP~PZÇPx nKmwqPf AK†Kj~Jr yPf YJ~Ç fJr KkfJr jJo ßoJyJÿh vJy \JyJj FmÄ oJfJr jJo uM“lJ ßmVoÇ fJPhr ßhPvr mJKz Km~JjL mJ\Jr CkP\uJr jJumyr V´JPoÇ ßx xTPur ßhJ~J k´JgLtÇ

†jBÝevix gmwR‡`i D‡`¨v‡M I‡cb †W MZ 2 †m‡Þ¤^i B÷ jÛ‡bi ccjvi¯’ †jBÝevix gmwR` Gi D‡`¨v‡M GK I‡cb †W AbywôZ nq| ‡jBÝevix KwgDwbwU †M`vwis bv‡g AbywôZ D³ Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z wQ‡jb, UvIqvi n¨vg‡jUm KvDw݇ji wbe©vnx †gqi Rb weMm| we‡kl AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Ab¨vb¨ KvDwÝjvie„›`| G Av‡qvR‡bi we‡kl AvKl©Y wQj ¯’vbxq bb gymwjg‡`i Abyôv‡b Dcw¯’Z I eviwewKDi cvwU©| bb gymwjg‡`i Avgš¿Y Rvbv‡bv n‡j Zviv †mLv‡b Dcw¯’Z n‡q Bmjvg a‡g©i wewfbœ welq m¤c‡K© AewnZ nq| G mgq Zviv D‡jL K‡i †h, GZw`b Zviv ïay Bmjv‡gi wecwiZ w`K¸wj ï‡b AvmwQj wKš‘ GLv‡b Avmvi ci Zv‡`i aviYv cv‡ë †M‡Q| Bmjvg †h kvwšÍi ag© Zviv Gi g~j inm¨ Zviv Rvb‡Z ‡c‡i‡Q| gmwR` KwgwUi †bZ…e„›` Zv‡`i ¯^vMZ Rvbvb I Avc¨vq‡bi e¨e¯’v K‡ib| Gw`b `ycyi †_‡K weKvj ch©šÍ Av‡qvwRZ eviwewKD cvwU©‡Z cyiæl-gwnjv I †Q‡j-‡g‡qiv Dcw¯’Z †_‡K evM©vi, nU DBsm mn wewfbœ iKg Lvevi mvgwMÖ Dc‡fvM K‡i| gmwR‡`i KwgwUi mfvcwZ †gvnv¤§` DwÏb I †m‡µUvix Avãyj Avjxg Rvbvb Av‡qvRbwU AZ¨šÍ djcÖmy n‡q‡Q Ges bbgymwjgmn kZvwaK AskMÖnYKvix G‡Z Dcw¯’Z wQ‡jb| gmwR‡`i D‡`¨v‡M AvMvgx‡ZI G ai‡Yi Av‡qvRb Ae¨vnZ _vK‡e e‡jI Zviv Rbvb| - †cÖm weÁwß

IPjqr \Lmj mÅJYJPf vrLPrr Iñ k´fqñ hJj TrJr \jq ßo~r \j KmVPxr KmPvw IjMPrJi aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx oOfqá r kr vrLPrr Iñ k´fqñ hJj TrJr \jq xmJr k´Kf KmPvw IjMPrJi \JKjP~PZjÇ KfKj mPuPZj pUj FT\j oJjMw vrLPrr Iñ hJj TPrj fUj KfKj xPmtJó 9 \Pjr \Lmj rãJ IgmJ fJPhrPT IxM˙fJ ßgPT rãJ TrPf kJPrjÇ ÈjqJvjJu IVtJj ßcJPjvj CAT' CkuPã Ph~J FT KmPvw KmmOKfPf KfKj FA IJymJj \JKjP~PZjÇ YuKf oJPxr 3 ßgPT 9 fJKrU FA x¬Jy kJKuf yPòÇ FxoP~ vrLPrr Iñ k´fqñ hJPjr èr∆fô CPuäU TPr KmPvw TqJPŒAj YJuJPjJ yP~ gJPTÇ KmmOKfPf ßo~r mPuj, FPhPv FgKjT TKoCKjKar mJKxªJPhr Iñ k´fqPñr \jq ßvõfJñ TKoCKjKa ßgPT ßmvL xo~ IPkãJ TrPf y~Ç ßvõfJñ TKoCKjKar Iñ kJS~J ßVPuS vrLPrr KaxMq jJ ßouJr TJrPj ßmvLr nJV xo~ fJ mqmyJr TrJ pJ~ jJÇ IgtJ“ xoJj FgKjT mqJTV´JCP¥r Iñ yPu mqmyJr TrJ xy\ y~Ç Po~r ChJyrj KhP~ mPuj, FA KaxMq jJ ßouJr TJrPj KmFoA TKoCKjKar FT\j KTcjL ßrJVLPT fJr KTcjL asJ¿käJP≤r \jq PcJjJr UMPÅ \ ßkPf ßvõfJñ TKoCKjKar FT\Pjr ßYP~ 8 ßgPT 12 oJx ßmvL xo~ IPkãJ TrPf y~Ç FT\j ßrJVLr \jq FA xo~aáTá UMmA èr∆fôkeN Çt FA hLWt IPkãJr xoP~ IPjPTA oOfqá r ^ÅKM TPf kPrj IgmJ fJPhr vJrLKrT Im˙J UJrJPkr KhPT YPu pJ~Ç ßo~r IñhJPjr Kmw~Ka KjP~ kKrmJPrr oPiq IJPuJYjJ FmÄ IjqJjqPhr C“xJKyf TrJr \jq KmFoA TKoCKjKar mJKxªJPhr k´Kf KmPvwnJPm IjMPrJi \JKjP~PZjÇ Kuc ßo’Jr lr FcJmx, ßyug F§ SP~uKmÄ TJCK¿uJr ßcKjx ß\J¿ mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPx mxmJxrf mJÄuJPhvLrJ IjqJjq \JfLr fáujJ~ cJ~PmKaPx ßmvL (8%-10%) IJâJ∂Ç IJr cJ~PmKaPx IJâJ∂Phr KTcjL KmTu yS~Jr IJvÄTJ gJPT ßmvLÇ aJS~Jr yqJoPuaPx VPz 16% mJKxªJ cJ~PmKax\Kjf ßrJPV oOfqM mrj TPrjÇ KmkrLPf xJrJPhPv FA Vz yPò 12%Ç IJr F\jq kKrmJPrr oPiq IVtJj ßcJPjvPjr Kmw~Ka KjP~ IJPuJYjJr \jq IJoJr KmPvw IjMPrJi rAPuJÇ CPuäUq ßp, FjFAYFx mäJc F§ asJ¿käJ≤ KrxJYt IjMpJ~L KmFoA TKoCKjKar mJKxªJrJ ßvõfJñ TKoCKjKar fáujJ~ CóY rÜYJk, cJ~PmKax FmÄ ßykJaJAKaPx PmvL IJâJ∂ yjÇ IJr F\jq \Lm¨vJ~ fJPhr KmKnjú Iñ asJ¿käJP≤r k´P~J\j y~Ç KT∂á KaxMq jJ ßouJr TJrPj Knjú \JfL ßVJÔLr Iñ fJPhr vrLPr mqmyJr TrJ x÷m y~ jJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oJP~vJ ßToKmsP\ kzPf YJ~ - ßk´x KmùK¬Ç

TíKf ZJ©L \JyrJ ßYRiMrL \JyrJ oJKhyJ ßYRiMrL oJhJjL VJutx Ûáu ßgPT K\KxFxA krLãJ~ 7Ka KmwP~ F ˆJr S 2Ka KmwP~ F ßkP~PZÇ Px nKmwqPf AK†Kj~Jr yPf YJ~Ç \JyrJ ßYRiMrL xJ¬JKyT mJÄuJ KorPrr xJPmT cJAPrÖr ßjJoJj ßYRiMrLr ßoP~Ç fJr oJP~r jJo ‰x~hJ rJPm~J rJyJfÇ fJPhr ßhPvr mJKz mOy•r KxPuPar ßoRumL mJ\Jr CkP\uJr KxÄTJkj V´JPoÇ Px xTPur ßhJ~J k´JgLtÇ - ßk´x KmùK¬Ç

†gn`x Wv³vi n‡Z Pvq evsjv‡`kx QvÎ †gvnv¤§` †gn`x Avng` bwUsnvgkvqv‡ii Ab¨Zg †miv ¯‹zj AvDUDW GKv‡Wgx †_‡K Gev‡ii wRwmGmB cwi¶vq K…wZ‡Z¡i mv‡_ 8wU G ÷vi mn cÖ‡Z¨KwU

c~e© jÛ‡bi cøv‡mU †MÖvf ¯‹j z †_‡K wR wm Gm B cix¶vq K… wZZ¡cY~ © djvdj K‡i‡Qb gv‡qkv Kwig| †m wZbwU wel‡q Wvej G óvi, QqwU wel‡q G óvi Ges GKwU wel‡q G †c‡q cy‡iv ¯‹‡z ji g‡a¨ m¤§vb RbK ¯’v‡b RvqMv K‡i wb‡q‡Q| gv‡qkv fwel¨‡Z †Kgweª‡R c‡o GKRb fv‡jv Wv³vi n‡Z Pvq| gv‡qkvi wcZv wewkó KwgwbwU †bZv I wk¶vbyivMx †gvnv¤§` †iRvDj Kwig, wm‡jU `w¶Y myigvi ivLvjMÄ †K.wm. nvB ¯‹j z Gi mv‡eK cÖavb wk¶K wQ‡jb| Zv‡`i †`‡ki evwo †MvjvcMÄ Dc‡Rjvi j²xcvkv (†gŠjvbv evox) MÖv‡g| gv‡qkv KwigÕi wZb fvB Ges 2 †evb| eo †evb mwjwmUi Ges eo fvB wmwfj BwÄwbqvi| wØZxq fvB wcGBPwW Ki‡Qb| †Qv‡Uv fvB Bqvi B‡j‡f‡b Av‡Q| gv‡qkvi wcZv †gvnv¤§` †iRvDj Kwig Ges gvZv Av‡jqv †eMg gv‡qkvi D¾¡j fwel‡Zi Rb¨ mK‡ji Kv‡Q †`vqv Kvgbv K‡i‡Qb| - ßk´x KmùK¬Ç wel‡q cÖksmbxq djvdj AR©b K‡i‡Q| †gavex †gn`x covïbvi cvkcvwk wµ‡KU †LjvqI †ek mybvg AR©b K‡i‡Q| †m bwUsnvgkvqv‡ii `‡j AvÛvi wddwUb `‡j wbqwgZ Abykxjb QvovI RvZxqfv‡eB wewfbœ kn‡i Uzb©v‡g›U ‡L‡j‡Q| †gn`x covïbv K‡i Wv³vi n‡q gvby‡li †mev Ki‡Z Pvq| Zvi

†`‡ki evox cyY¨ fzwg wm‡j‡Ui wek¦bv‡_i kvRxiMvI MÖv‡g| Zvi evev bwUsnvgkvqv‡ii IqvKm‡ci e¨emvqx QvwjK wgqv I gv kvgxgv AvKZvi| †gn`xi PvPv e¨emvqx LvwjK wgqv I jvj wgqv mn cwiev‡ii m`m¨iv †gn`xi fwel¨‡Zi Rb¨ mevi Kv‡Q †`vqv Kvgbv K‡ib| - ßk´x KmùK¬Ç


Surma

15

07 - 13 September 2018

pMÜrJ\q \JfL~ vsKoT uLV CPhqJPV \JfL~ ßvJT Khmx kJuj

\JfL~ PvJT Khmx kJuj CkuPã @PuJYjJ xnJ TPrPZ pMÜrJ\q \JfL~ vsKoT uLVÇ Vf 27 @Vˆ ßxJomJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q \JfL~ vsKoT uLV Fr nJrksJ¬ xnJkKf \jJm @»Mu mJKZrÇ xJiJre xŒJhT Fo ATmJu PyJPxj Fr kKrYJujJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm CkK˙f PgPT mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xMufJj oJyoMh vrLl, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr KxKj~r xy xnJkKf \JuJu CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh PYRiMrL, xMjJoV† P\uJ @S~JoL uLPVr Ijqfo xhxq Qx~h kMr vJyJr kJzJ ACKj~j kKrwh PY~JroqJj PoJ” Qf~m Ko~J TJoJuL, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq FcPnJPTa vJy lJÀT @yPohÇ pMÜrJ\q PxòJPxmT uLPVr xnJkKf \jJm xJP~h @yPoh xJh, xJiJre xŒJhT AK†Kj~Jr xJoZMu AxuJo mJóM, pMÜrJ\q

pMmuLPVr pMVì xJiJre xŒJhT \JoJu @yPoh UJj, pMÜrJ\q pMm uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT FmÄ u¥j aJS~Jr yqJoPuˆ Fr xJPmT Po~r PxKuo CuäJ, pMÜrJ\q pMmuLPVr pMVì xJiJre xŒJhT \MmJP~r @yoh, pMÜrJ\q pMm oKyuJ uLPVr xJiJre xŒJhT xJK\~J xMufJjJ K˚êJ, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr mj S kKrPmv Kmw~T xŒJhT jJKZr CK¨j, xJCg u¥j @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @uyJ\ô ACxMl PxKuo, ksmLj @S~JoL uLV PjfJ KjoJA Ko~JÇ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f PgPT @r mÜmq rJPUj pMÜrJP\q oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT o\MohJr @uL, pMÜrJ\q \JfL~ vsKoT uLV Fr xy xnJkKf \jJm @mM mTr UJj, xy xnJkKf \jJm PvU xJoxMu AxuJo, xJÄVbKjT xŒJhT \jJm @xMT @yPoh, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr Ijqfo PjfJ xJPmT ZJ©PjfJ \jJm @PjJ~JÀu yT PyuJu, pMÜrJ\q \JfL~ vsKoT uLV xJPxÛ

vJUJr xnJkKf xJKlT Ko~J pMVì xJiJre xŒJhT \jJm \~jJu @PmhLj, pMÜrJ\q PxòJPxmT uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT TJoÀu AxuJo oMjJú , pMÜrJ\q \JfL~ pMm vsKoT uLV Fr xnJkKf Qx~h PmuJu @yPoh, xJiJre xŒJhT Fo F KV~Jx, xJÄVbKjT xŒJhT \jJm yJKrT TJoJuL, pMÜrJ\q \JfL~ vsKoT uLV Fr Ijqfo PjfJ xJyJm C¨Lj,Kmvõ mJÄuJ lJCP¥vPjr xJiJre xŒJhT xJPmT ZJ©PjfJ vJy& PmuJu ryoJj, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr Ijqfo PjfJ \JyJñLr UJj pMÜrJ\q PxòJPxmT uLPVr pMm S âLzJ xŒJhT PoJ” l\uM Ko~J , AÓ u¥j @S~JoL uLPVr xy xnJkKf Qx~h PVJuJm @uL,pMÜrJ\q \JfL~ vsKoT uLV Fr Ijqfo PjfJ AxuJo C¨Lj, oJymMm @yPoh, u¥j oyJjVr PxòJPxmT uLPVr xy xJiJre xŒJhT \JoJu @yPoh, u¥j oyJjVr pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @PjJ~Jr UJj, @fJCr ryoJj @X&èr Ko~J, @uJ C¨Lj @yPoh, Ko\tJ \JyJñLr, yJKl\Mr ryoJj, u¥j oyJjVr ZJ©uLPVr xy xnJkKf TJ\L \Jlr ksoUM Ç xnJ~ mÜJrJ mñmºMr @hvt uJuj TPr FmÄ ksiJjoπL PvU yJKxjJr PjfíPfô mñmºMr PxJjJr mJÄuJ VzJr uPãq @VJoL xÄxh KjmtJYPj PjRTJr Km\~ xMKjKÁf TrJr uPãq @S~JoL uLV xrTJPrr Cjú~j mJÄuJPhPvr ksKfKa oJjMPwr WPr WPr PkRPZ PhS~Jr uPãq TJ\ TPr pJS~Jr IñLTJr mqÜ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMjJoV† xKoKf ßkJatx oJCg Fr mqJcKo≤j aájtJPo≤ xŒjú Yfágt y~ \MPmu S TJA~MoÇ PUuJ ßvPw xÄVbPjr ßTJIKcPjar ßoJyJÿh @»Mu TJKhPrr xnJkKfPfô S @»Mv vKyh Fr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f ßgPT Km\~LPhr oPiq kMrÛJr Kmfrj TPrj ˙JjL~ TJCK¿uJr Kˆn Kka, xÄVbPjr FcnJA\Jr @»Mu oMKTf, xMªr @uLxy IPjPTÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMjJoV† xKoKf ßkJatx oJCg F¥ @Au Im S~JAa Fr CPhqJPV 2 Khj mqJkL QÆf mqJcKo≤j aájJt Po≤ xŒjú yP~PZ 28 @Vˆ oñumJr ˙JjL~ FTKa ߸Jatx ßx≤JPrÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT mqJcKo≤j ßUPuJ~JzrJ IÄvPjjÇ aájJt PoP≤r k´go KhPj ˙JjL~ ßUPuJ~JzrJ

IÄvPjjÇ KÆfL~ KhPj KmKnjú TqJaJVKrPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT 40Ka hu IÄvPj~Ç FPf Kx TqJaJVKrPf j\Àu S @K\r \MKaPT krJK\f TPr YqJKŒ~j y~ xJAláu S \Kj \MKaÇ fífL~ y~ jJKxr S P\Rx \MKa, Yfágt y~ jNÀu S TJA~Mo \MKa, Kc TqJaJVKrPf ForJj S

\JKyh \MKaPT krJK\f TPr YqJKŒ~j y~ xMyJj S Ko≤á \MKaÇ fífL~ ˙Jj uJn TPr @KoÀu S \JKyh \MKa, 4gt y~ jNÀu S x~láu \MKaÇ IjqKhPT ˙JjL~ Kc TqJaJVKrPf ßxKuo S @vrJl \MKaPT krJK\f TPr YqJKŒ~j y~ @vrJl S yJxJj \MKaÇ fífL~ y~ KxoM S mUKf~Jr \MKa,

†gvnbv AvBbRxex n‡Z Pvq †gvnbv Kv‡`i evsjv‡`kx AvBwik bvMwiK| evsjv‡`‡ki cvebv †Rjvq Zvi Rb¥| cvuPeQi Av‡M †m cwiev‡ii mv‡_ mvMicv‡oi jÛ‡b G‡m‡Q| Gev‡ii wRwmGmwm cixÿvq ‡gvnbv 8 wU wel‡q 8 (G) Ges 3wU wel‡q 7 (we) †MÖBW †c‡q‡Q| P¨v‡bj Gm Ges GbwUwf‡Z †`qv GK mv¶vrKv‡i †gvnbv e‡j, gvby‡li g‡a¨ mvg¨ I mywePvi wbwðZ Kivi j‡¶¨ †m GKRb AvBbRxex n‡Z PvB| Avãyj Kv‡`i gvLb I mywdqv Kv‡`‡ii wZb mšÍv‡bi g‡a¨ cÖ_g mšÍvb †gvnbv| Zvi gv-evev mšÍv‡bi Rb¨ mK‡ji Kv‡Q †`vqv cÖv_x| - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787

kªxivgwmi kwn`‡`i R‡b¨ ¯§iYmfv I wgjv` gvnwdj 1971 mv‡ji 31 AvM÷ gyw³hy×Kvwjb mg‡q RMbœv_cyi Dc‡Rjvi kªxivgwm MÖv‡g cvwK¯Ívbx evwnbx wbwe©Pv‡i eû gvbyl‡K nZ¨v K‡i| w`bwUi ¯§i‡Y Ges kwn`‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i weªK‡jBb Rv‡g gmwR‡` wgjv` I †`vqvi Av‡qvRb K‡i kªxivgwm I‡qj‡dqvi G‡mvwm‡qmb BD‡K| 31 AvM÷ ïµevi AbywôZ wgjv` gvnwdj cwiPvjbv K‡ib BQvgwZ Avwjqv gv`ªvmvi gynvwÏm gvIjvbv nvweeyi ingvb| mn‡hvwMZvq wQ‡jb, weªK‡jBb gmwR‡`i †ck Cgvg gvIjvbv bRiæj Bmjvg, nv‡dR gwZDj nK ev”Pz I nv‡dR Avãyj Iqvwn`| wgjv` †k‡l I‡qj‡dqv‡ii c¶ †_‡K mevB‡K ab¨ev` I kwn`‡`i iæ‡ni gvM‡divZ Rb¨ †`vqv †P‡q e³e¨ iv‡Lb kªxivgwm I‡qj‡dqv‡ii mv‡eK mvavib m¤cv`K gynv¤§` Av½yi Avjx| AviI Dcw¯ÍZ wQ‡jb, kªxivgwm I‡qj‡dqvi G‡mvwm‡qm‡bi mfvcwZ Avãyj gvwjK gvwbK, †Kvlva¨¶ Dgi Avjx, W: Avãyj nvbœvb, mv‡eK KvDwÝji Avãyj gwZb, BmgZ Avjx, Avei Avjx, Avwgi û‡mb, Bmjvg DwÏb, Aveyj †jBm wgqv, gyRvwn` Avjx, gy³vi wgqv| mvsevw`K AvKivg †nv‡mb, mv‡n` ingvb I ingZ Avjx| KwgDwbwU e¨w³Z¡, weªK‡jBb Rv‡g gmwR‡`i mfvcwZ mv¾v` wgqv, mvaviY m¤cv`K kªxivgwm MÖv‡gi kwn` cwiev‡ii mšÍvb †njvj DwÏb Avjx, †Kvlva¨¶ nvwg`yi ingvb †PŠayix, BDmyd Kvgvwj, hy³ivR¨ AvIqvgx wj‡Mi mnmfvcwZ gv÷vi kvgmywÏb Avng`, cÖevm m¤cv`K Avbmviæj nK, wgicyi BDwbqb I‡qj‡dqvi Uªv‡÷i cÖwZôvZv mfvcwZ gv÷vi Avwgi DwÏb Avng`, gynv¤§v` Bqvwnqv, ˆmq` ¸jve Avjx, kvn AvjdvRyj ingvb, kvn ingvb mn KwgDwbwUi AviI e¨w³eM©| wgjv` †k‡l kwn`‡`i iæ‡ni gvM‡divZ Kvgbv K‡i †`vqv cwiPvjbv K‡ib gynvwÏm nvweeyi ingvb| wgjv` †k‡l I‡qj‡dqv‡ii c¶ †_‡K wkibx weZib Kiv nq| - †cÖm weÁwß


16 - 17

07 - 13 September 2018

TKmfJr jKéTÅÅJgJ

ßkJÓ mé ßgPT ßj~J

KZ ßkJ ˆ m é ßg PT m u TKmVJPjr uzJA mJÄuJ~ UMm \jKk´~Ç ßxA @hPu oMUmAP~ FUj YPu TKm~JPur kJfiJkJKfi TJmq, IeMTJmqÇ ßxA TJmq kr kr \MPz mPx pJ~ pUj, fUj fJ jKéTJgJ~ ßmJjJ TKmfJr ßlJÅPzr ßYP~ To KTZá y~ PjKZ IPjT, FmJr jJÇ IJorJ jKéTJgJ~ TKmfJ mM Kmw~KnK•T FA TKmfJ~ jKéTJgJ ßmJjJ yPuJÇ U xmJr nJPuJ uJPmÇ kJuJVJj mJ oJuP\JzJ IJvJ rJK á ßuUJ KjP~ xMroJr ßkJˆmPé UMm k´YKuf Foj KTZ Ç kJbTPhr \Pjq FmJPrr @P~J\j ßucL Fj. F. ßYRiMrL (ÂKh) xŒJhT ßkJˆmé KmnJV KjC\ V´∆kÇ

oj oyJ\j xJ'h \VuMu @mmJx @kJff” oj oyJ\j FPfJaáTáA jJS... fJPf pKh jJ ßkJPw ßWJrJS ßfJoJr jJS!!!

lJryJjJ jLuJ jJS @oJr cámPZ IfuJP∂ oj oyJ\j, fáKo KT fJ \JjPf! ß\J~JPrr aJPj ßnPx @Px nJumJxJ nJaJ~ yJrJ~ ßTJj I\JjJ~.... fáKo jJ y~ Foj TPr yJrPf!

jJS nPr umÇ

oKjÀu AxuJo jJS nPr pKh oiM YJS mÅiM C\Jj VJPX nJxJA fJPr ßhJÅPy KoPu ÀPkJKu \Pu KaTPf yPm IKófô @iJPr!

ß\Krj ßoJxPlTJ FfaáTáj jJP~ KT ßhJw YuMT APòofj ojaJ ßrPUJ mz xM\j jJ ßyJT FfaáTájÇ

lJryJjJ jLuJ

oj jJaJAP~ mJÅiJ frL oMU WMKrP~ pJPm TfhNr KlrPm KbTA CbPu fálJj CgJu-kJgJu oj ßp xoM¨Mr

@yJ Foj jJS ßhPUPZ ßT Foj nrJ VJPX ßhJuJ~ oj, oj oyJ\jÇ mÅiM fJr KvSPr rJPU nJumJxJ @hr \Pur ßfJPz hMuPZ fJr oJ~Jr FTKa YJhrÇ

oKjÀu AxuJo

ßoRxMoL hJvè¬J

jJS WMKrP~ pJPm ßTJgJ~ oJK^ orJ jhLPfS nrJ TaJu nJKr miNKa fJr kg ßYP~ r~ WPr KT TPr nJxJ~ nJXJ ßjRTJ fJKr?

YJhPr jJS Fr kJu ‰mbJ mJ~ oj „kJuL VJPñr ßxsJPf nJPx hMA\jÇ

ß\Krj ßoJxPlTJ

oKjÀu AxuJo

F jJS ßlrJmJr j~... FTáu cáPmPZ fJr SkJPrS I\JKjf n~Ç

ßnPx ßnPx pJPm yJKrP~ \joJjmvNjq kJgJPr jfáj TPr mJÅiPm ßxgJ Wr YJw TrPm ßpRgUJoJPr!

@mM S~JlJ ßoJ” oMlKf

rJK\~J uJ~uJ @Táu xJ~Pr @Ko nP~ oKr oKr h~Jr xJVr fáKo kJr Tr frLÇ

ßoRxMoL hJvè¬J jJS jJ ßWJrJm mÅiM jJS jJ ßWJrJm ßfJoJr oPjr oiM

ß\Krj ßoJxPlTJ ßfJoJr xJPg nJKx cáKm ßyJTjJ xJPg jJS @oJr oPjr \ufrñ mM^Pf fáKo kJS?

oKjÀu AxuJo \ufrPñr ßhJuJ~ xUL FuJo FPfJhNr

ßfJoJ~ KjP~A xMU˝kú mJÅiPmJ \u\ xMr!

ß\Krj ßoJxPlTJ KhTÃJ∂ ßjRTJ @oJr IQg \Pur ßTJPu vNjqfJ~ mJxJ mJÅKi oKr vPfT ZPuÇ

ß\Krj ßoJxPlTJ xMPrr ßnuJ~ kJu fáPuKZ nJKx xMU xJVPr @mJyPj @rJiq ßk´o Zª mMPTr kPrÇ

oKjÀu AxuJo KhTÃJ∂ yPmJ mPuA KhTKmKhT ZáPa YKu kJP~r KjPY ßjPmJ UMÅP\ ˝kú jJPor VKu!

ß\Krj ßoJxPlTJ ˝kú @ÅTPmJ ßYJPU @oJr ˝kú ßfJoJr mMPT Ij∂ kg WMrPm jJS I\JjJ xoNPUÇ

oKjÀu AxuJo I\JjJ xMPUA ßnPx ßnPx yJKrP~ pJPmJ hNPr Ij∂kg YuPmJ \JKj \Pu WMPr WMPr!

ß\Krj ßoJxPlTJ \Pur xJPg \u\ xMPr KxÜ yPm oj xJfxTJPu oiMr ZPu IPmJi @mJyjÇ

oKjÀu AxuJo ÂhP~ mJ\Pm @mJyj xñLf oj CYJaj yPm KxÜ pNgLr VPº xMPr xMPr YPu pJPmJ mÉhNPr I∂r mJ\Pf gJTPm kroJjPª!

fmMS k´nJf @xMT lJryJjJ jLuJ WKjP~ @ÅiJr @Px pKh rJf ßrJ¨Mr ßZPj KbTA @Px k´nJfÇ ÊiM @Px jJ ßlrJrL Khj ˛OKfr fáKu gJPT jJ rKXj!

oKjÀu AxuJo ßlrJKr xo~ ßlPr jJ \JKj mMPTr ßnfr IjMrej \Po \Po ßoWoJuJr oPfJ mOKÓPfA yPm fJr ãre... fmMS k´nJf @xMT ßxJjJPrJPh \Vf yJxMT!

lJryJjJ jLuJ rX fáKuPf @ÅTJ ßmhjJr jLu

ßlrJrL xo~ KjP~ ßVPZ KYuÇ kJULr cJjJ~ kJuPTr ^Pr kzJ KjjJh @yJ F ßToj Kmwjú KmwJh...

\Pur ßnfrA vpqJ kJKfm \ôuPmJ ßk´oJjPu!

oKjÀu AxuJo

ßfJoJr ßvJTaJ @oJ~ ßhPm? hJS jJ! k´JPjr xMPU fí¬ mMPT, YJS jJ!

KmwJh @Px yJoJèKz KhP~ TUPjJ ^Pzr mJftJ KjP~ ÊiM kJuT ^Pr jJ kJKUS Kmkjú KmweúfJ SA @Px ßiP~!

lJryJjJ jLuJ KmwJh ZáÅP~PZ oj KT \JKj TUj? vsJmPer @ÅYPu mJÅiJ jLrm IKnoJj @yJ Kmwjú Kmwjú IP^Jr vsJmeÇ

oKjÀu AxuJo jLrm IKnoJj YPu pJT hNPr vsJmeiJrJ ßyJT Kj”PvKwf Kmry pJkPj @hMu TJÅkPj goPT @PZ jLr, ojaJS IKVúf!

lJryJjJ jLuJ jLz @oJr xJP\Kj láPu Iju mJk \LmPjr VPuÇ vsJme \Pu \ôPu @èj FojA @oJr mqJgJfár lJèj!

oKjÀu AxuJo @xPZ lJèPj ßhsJyL yPmJ vsJmPer \u pPfJA vJxJT láPu láPu xJ\JPmJ k´Jñe oPj oPj ßxA ßxRrn ZzJT!

lJryJjJ jLuJ hÄKvf lJèPjr KmPw jLu KuaoJx fmM rJPU xm uJuÇ \u rPX @ÅTJ KmwJPhr rX fáKuPf ßxPi @Kj rXijM rX

oKjÀu AxuJo fáKur @ÅYPzA ßyJT jm\jì rPÜr rPX KuaoJx kroJ~M KmwJPhr rX iMP~ oMPZA pJT IKVúTeJ~ mJÀPh bJÅxJ ˚J~M!

lJryJjJ jLuJ nJumJxJr I†uLPf FUj ßTmuA KmryJju kKrfJPk ßkJzJ~ oj, F ßTJj hyj! ßvJPTr Vz @~M ßuUJ yóPrUJ~ ßT Foj kJPr náuPf @oJ~!

ß\Krj ßoJxPlTJ KmrymqgJ mºT ßhPmJ ˝kúxMPUr TJPZ FT\jPor hMUèPuJ xm nJxJPmJ xJVr oJP^Ç

oKjÀu AxuJo jTKvTJÅgJ~ FPlJÅz SPlJÅz ßnPx pJA ßTJj \Pu

ß\Krj ßoJxPlTJ

IkrJK\fJ IKktfJ @ÅiJr xKrP~ @PuJr KhjS @Px, jfáj irJ~ ßZJPa CöLKmf k´Je; k´nJf ßvPw ßxJjJ ßrJhS nJPx, ˝kú ßhPU FTuJ ßmJPyKo~JjÇÇ

jMxrJf xMufJjJ ãPjT gJKT vNPjqr Ckr, ãPjT gJKT jLPz! TJ~J pKhmJ \oLPj gJPT, oPjr mJx ÊPjq!

ß\Krj ßoJxPlTJ @PuJr iJrJ~ YJAKZ ˚Jj nJPuJmJxJ~ ImVJyj hNr ßyJT xm IxyPpJV YuMT TgJr xJfTJyjÇ

lJryJjJ jLuJ jLu KuaoJx y~ KT uJu ßmhjJr Wj jLPu! fJjkMrJPf mJP\ ßTJj xMr pJS pKh hNPr ImPyPu!

IkrJK\fJ IKktfJ KmwJh KmiNr YuKf xoP~ ßmhjJrJ ßj~ ZáKa, ßvJT x∂JPk ßkPrJ~ oyJTJu IxoP~r uMPaJkMKaÇ

Kju~ @yPoh YPuA pJPò ßx KjÁák, xm nëPu, Ijq UMP\, Ijq xMPU.... C•ryLj ßYJPU, @Ko ßgPo gJKT kPgr k´JP∂, KjÁák jfoMPU!!

kr\LmL ˝kú oKjÀu AxuJo kr\LmL x•J ßxS YJ~ mJÅYPf ITJre j~PfJ @ÅTPz iKr TJP˜!

ß\Krj ßoJxPlTJ kr\LmL yP~ mJÅYJ KjhJÀe TÓ ITJre F\Lmj ßaPj ßj~J kÓÇ

oKjÀu AxuJo TÓ xmUJPj ˝\LmLrJS nJPuJ ßjA \LmPjr oJPj UMÅK\

@PuJ @r @ÅiJPrA!

ß\Krj ßoJxPlTJ xo~aJ mP~ YuJ \LmPjr oJPj ßjA Kj~Kfr rPg YuJ ßvwaJ \JjJ ßjAÇ

oKjÀu AxuJo ßvwaJ ß\Pj ßVu mJÅYJ fPm ßTj @r \LmjaJ FojA @\jì @Ki~Jr!

ß\Krj ßoJxPlTJ ÊÀ mPuJ ßvw mPuJ KTZáPfA yJf ßjA @\ Kj”võJx @PZ ybJ“ ßx gJoPmAÇ

oKjÀu AxuJo ßgPo pJPm \JKjPfJ \LmPjr ßTJuJyu fmMSPfJ UMÅP\ ßjA ˝kú S ßk´oJju!

ß\Krj ßoJxPlTJ ˝kú lJjMx FT TJPrJ TJPZ xKfq ßk´o F námPj @PZ KTjJ rK•

oKjÀu AxuJo ˝kú lJjMx yPuS ßhUPf ßjAPfJ oJjJ pKhS kKreKf \JjJ-I\JjJ!

oKjÀu AxuJo ßasPjr kPr ßasj YPu pJ~ käqJalotaJ r~ kPz ßT ßp pJ~ ßT ßp yJrJ~ ßT gJPT F Kmvõ\MPz!

IkrJK\fJ IKktfJ ÊÀ yPu ßvw yPm ßTj fPm KoPZ @v? ßfJoJr hLWtvõJPx @oJr IK∂o mxmJxÇ

mªjJ @oLr ˝kú èPuJ pKhS mJ r~ IirJ ˝kú ßhUJ fmM pJ~ KTPVJ ZJzJ? ˝Pkúr fLr ßWÅPw fJA gJKT KoPv !

fJxKo~Jy oJoMj \ôPr ßkJzJ ojaJr IK˙r mJ~jJ oj ßfJoJr xNpt yPuJ TJPZ pJS~J pJ~ jJ

xJKmjJ AxuJo oPjr oJP^ oj ßrPUKZ

ßYJPUr kPr ßYJU ßfJoJ~ KjP~ ˝kú èPuJ FmJr xKfq ßyJTÇ

fJxKo~Jy oJoMj ˝kúèPuJ y~ jJ xKfq hLWtvõJPx pJA kMPz fJS ßp ˝kú YJfT kJKU oj @TJPv CPz

xJKmjJ AxuJo oj @TJPv CPzA ym @Ko YJfT kJKU ˝kúèPuJ xKfq TPr mJÅim ßfJoJ~ rJKUÇ

mªjJ @oLr oPjr @vJ ZKzP~ ßh~ @TJPvr ßrJh aáTá ˝Pkúr \Ju mMPj SPb G xJf rñJ rX ijM !! jMxrJf xMufJjJ KmwJh ßmhjJ pKh mJ @PZ TKmrJ nJxMT ˝Pkú! ˝kúrJ @\ uNPaJkMKa UJ~, krJmJ˜m ßk´Po!!

mªjJ @oLr ˝PkúrJ ßnPñ ßVPZ mJrmJr fmM ˝Pkúr nJñJ aáTPrJèPuJ \PzJ TKr @r mJr pKh ˝PkúrJ irJ ßh~ @mJr ! @Ko ßp ˝Pkúr TJKrVr !

jMxrJf xMufJjJ

ß\Krj ßoJxPlTJ

vJ∂ hLKWr kJPz mPx KjrJuJ~ ßfJoJr ßYJPUr nJwJ~ ‰jvP» ßVÅPg ßhm FTKa V•, pJr ßvwaáTá ÊiMA k´JK¬r, ffãPj ßfJoJr @Äèu @oJr @ÄèuPT muPZ „kTgJr V·!!

nJPuJmJxJ @\ oMPbJmªL gJPT mqJPV kPTPa ßuPUjJ FUj IorTJmq CPz pJ~ YPz rPTPaÇ

ß\Krj ßoJxPlTJ KmPvr KmPw jLu yP~PZ oj fmMS gJPoKj @mJyj oj ZáÅP~ YuJ FfTJu @vJ pJfjJr ßhJuJYuÇ

jMxrJf xMufJjJ @\ kJKUrJ KlPr pJT! jhL FPx pJT fLPr, fáKo @Ko ßYJPU ßYJPU V• KuPU, ßbJÅPa ßbJÅPa oyJTJmq KuPU, jJKoP~ @Kj ÊTfJrJ \ôuJ xºqJ!!

oKjÀu AxuJo \Pur ßZJÅ~JaJ FTJA kJA ßar fáKo pUj @PxJ, mOKÓyLj k´fqJvJr kJrh ImjojoMUL KmryL vsJmPe KjKvKhj!

IkrJK\fJ IKktfJ Tf vsJme FPuJ ßVPuJ KlrPuJjJ kJKU jLPz, TJaPuJ Tf KmryL ßVJiNuL Ivs∆ \oJPjJ fLPr..!

jMxrJf xMufJjJ

fJxKo~Jy oJoMj

˝Pkúr ßlrLS~JuJ @Ko! ˝kú KTKj nJumJxJr hJPo ˝Pkú mJÅKY, ˝kú mJÅYJA vf k´KfTëufJ~ ˝kú xJgL TPr kJKz ßhA \LmPjr rg! VJA ˝PkúrA \~VJj!!

GaáTáPfA xoNhs ym iMP~ KhS vqJSuJ @èu ZJk VJP~ ßoWouäJPrr V• yP~J ßTJjJ lJaJ TJPkr YJP~

ßVJiNKu S nJPuJmJxJ jMxrJf xMufJjJ

‰f~mJ oMjLr ßmuJ pUj KZu ... YPu ßVPu ßlPu IvKjr jLPz jLPzr ßUJÅP\ KlPrKZ fLPr fLPr ßnPmKZ, FA mMK^ fJTJPu FTmJr KlPr jJ, fáKo fJTJS Kj ... fPm, @\ ßTj FA IPmuJ~ ! cJPTJ @oJ~ KjrJuJ~?

kJvJkJKv YuJ FTaJ ßVJiNKu pKh kJA, IKofJPnr ßxJjJuL @PuJ~ ImVJyPj, mZPrr V·! ßfJoJr ßYJPU fJKTP~ ßoPk ßjm xMPUr ßã©lu, kKrKi x...m! ÊiM FTaJ ßVJiNKu!!

oMyJÿh A~JxLj

ß\Krj ßoJxPlTJ

mªjJ @oLr

WMÅKYP~ ßhPm pf jJ kJS~J Kmv mZPrr pf hLWtvõJx kPvtr vf @TáKf @\PTr @PuJyLjfJ~Ç

mJÅi oJPjjJ pUj KTZá ßxaJA ßfJ nJumJxJ KoPgq mMP^S oj ßp fmM KoPZA TPr @vJ !!

KTZá ßo~JPhJ•Let nJPuJmJxJ mrJmrA jJPZJzmJªJ IPTP\J xTu xoLTrPe, fmMS kg @aTJ~ mJÅi xJP\ IpgJ IjKiTJPrÇÇ

mªjJ @oLr oMPbJPlJPj oMPbJmªL yP~PZ nJumJxJ yJPfr fJuMPf ßgPTS fJ ßp IPjT nJxJ nJxJ !

‰f~mJ oMjLr ßTj FA IPmuJ~ ßcPT pJS KjrJuJ~! ãP~ pJS~J \Lmj ßkJz UJS~J oj Iº-mKir kJgr FUj ....

mªjJ @oLr nJumJxJr ßjAPfJ ßmuJ IPmuJ ãP~ pJ~ xm fmM ã~ jJ ßp oj \LmPjr ßVJiNuLPf S y~ CYJaj ßvw yP~S y~jJ ßp fJA ßx ßUuJ!

ß\Krj ßoJxPlTJ nJPuJmJxJ nJPuJ j~ mPu ßVPZ oMKjrJ fJrkrS nJPuJmJPx KjVtáj S èjLrJÇ

jNr ßoJyJÿh fmMS nJumJxJ ßTPjJ ßp uJPV nJPuJ, nJumJxJ ß\ôPu pJ~, hMKa j~Pj @PuJ, nJumJxJ xMU kJKU, CPz jLu VVPj, nJumJxJ mJx TPr oPjr VyLj ßTJPj!

‰f~mJ oMjLr ßmuJ ßp cáPmPZ IPmuJ~ ßYJPU ßp \PoPZ ZJKj nJPuJmJxJ KlPT ßhUJ~ ßpj láuyLj láuhJKj

fJxKo~Jy oJoMj nJmjJ èPuJ jhL yPuJ fáKo @Ko hMíiJPr fmM ßTj iPr KjA nJPuJmJPxJ @oJPr

oKjÀu AxuJo oMKj EKwrJ pJA muMT nJPuJmJxJ gJTPmA TUPjJ Kmkjú ßmJPi TUPjJ ˝kj @ÅTPmA!

‰f~mJ oMjLr nJPuJmJxJ ßYJPUr \Pu kMPz kMPz @\ Iº ZJKjkzJ ßYJU @r ßkJz UJS~J Wr

IfLfPT náuPf YJ~ pKhS, fJ mzA hJ~ oj KhPf YJ~ jJ xJ~ TÓèPuJPT oj @\S nJPuJPmPx pJ~ fmM muKZ ... @r ßcPTJ jJ @oJ~ ...

xJ'h \VuMu @æJx @Pry mJy KT hJÀe; nJPuJmJxJ TJPr mPu? FPfJ yPuJ oj TJzJ ZPu mPu ßTRvPu !

mªjJ @oLr nJumJxJ~ ZuJ TuJ pKhS mJ gJPT fmMS fJ ßTj ßpj oPj ZKm @ÅPT! rX ZKzP~ pJ~ ßx yshP~r mJÅPT mJÅPT FPuJPoPuJ TPr ßh~ oPjr ßYJrJVKuaJPT !

IkrJK\fJ IKktfJ ÈnJPuJmJxJ?' ßxaJ KT? UMm nJPuJ, nJPuJjJ, ßrPU pJ~ KkZáaJj KmwJPhr pJfjJ..!

oKjÀu AxuJo xmJA KT ßkJz UJS~J nJPuJmJxJ x~ jJ TJPrJ TJPZ nJPuJmJxJ \PzJ~J V~jJ!

fJxKo~Jy oJoMj nJPuJmJxJ nJPuJ IKf F TgJ~ ßjA ßhJw nJPuJmJxJ nJPuJPmPx fmM ßTj @lPxJx?

xJKmjJ AxuJo

KoPZA VJj VJS~J, ßfJoJ~ Tná yPm jJ, KjP\r TPr kJS~J Ç

mJAPr IjjqÇ

vNjq

oj @TJPv ßk´Por WMKz xNPfJ ZJzJA CzPZ ßmv ojaJ ßfJoJr jJaJA yPu CzPf gJTJ yPmjJ ßvwÇ

IkrJK\fJ IKktfJ vNPjq nJxJ ˝JiLj WMKz vNjq oPj ßoPWr ZJ~J, ÃJ∂ xo~ ßhRPz YPu vNjq oPj ßrRhs oJ~JÇ

jMÀu TKmr xJmM vNjq mMPTr vNjq WMKz SzJ~ U'Pf hKUj yJS~J, WMKzr mMPT krv mMuJ~ ßTJj KmryL ßoPWr ZJ~J?

IkrJK\fJ IKktfJ ßoPWr ZJ~J KoKuP~ ßVPu kJKUr kJuT vNPjq ßoPv, jJaJA ßZÅzJ WMKzr VJP~ ßoPWr oJ~J \KzP~ @PxÇ

ßyJxjJ oMrJh KmryL ßoPWr xMr uyrL oj @TJPvr ChJx WMKz vNjq @Ko vNjq fáKo KmªM KWPr mO• WMKrÇ

IkrJK\fJ IKktfJ oj KmrPy nJxPf gJTJ xMr yJKrP~ vNPeq KouJA, CPbJj mJKz ßTmu lJÅTJ KmªM yPf mO• WMrJAÇ

ßyJxjJ oMrJh CPbJj mJKzr ^áo mOKÓ pMVu ßk´Por Ên hOKÓ KmryL ßjRTJr vNjq nJxJ TJmqJTJPvr kMjq @vJÇ

nJPuJmJKx nJPuJmJKx ßfJoJPT FT @TJv FT xoMhs nJPuJmJKx jJ fJr ßYP~S ßmKvÇ nJPuJmJxJ j~PfJ ßmKv j~PfJ To nJPuJmJxJ Ij∂ IKmrJoÇ nJPuJmJxJ~ ßjA @lPxJx nJPuJPmPxA yA KhuUMvÇ

lJryJjJ jLuJ

ß\Krj ßoJxPlTJ

ÊPjq nJxJ WMKz \JKj @xPm KbTA KlPr, ÃJ∂ xoP~, ‰ipt KjP~ jJaJA ßrPUJ iPrÇ

nJPuJmJxJ~ xTKu Vru yJ~ Iº ßk´Po ßT mMK^Pf YJ~ lárJ~ pUj xo~ @r Igt fUj ˝LTJr kMPrJaJA KjrgtÇ

xJKmjJ AxuJo nJPuJmJxJ j~PfJ ßmKv j~PfJ To nJPuJmJxJ Ij∂ IKmrJoÇ nJPuJmJxJ~ ßjA @lPxJx nJPuJPmPxA yA KhuUMvÇ

rJPvhJ ßlrPhRx KoPZ FA kg YJS~J,

oj C\JuJ oPjr xJPg y~Kj ßhUJ Ky\u mPj vqJSuJ ZJS~J @KXjJ kPr kr\LmL oj oJYJu ßUJÅP\Ç

ßvJP~m UJj

lJryJjJ jLuJ vNjqoPj hKr~Jr cJT ßgPT ßgPT \PuvõrL yJÅTÇ xMjJoLPf ßnPx ßVPZ TJr ZJ~J nJKm mPx mOgJ xm TJ~J @r oJ~JÇ

ß\Krj ßoJxPlTJ KcK\aJu hMKj~J~ xmA lJÅTJ Êjq KnfPr I∂”xJr

ÉoJ~Nj mJhvJ

ÉoJ~Nj mJhvJ vNjq @TJv j~PfJ vNjq mJfJx gJPT YákKa TPr ßpoj @Ko uMKTP~ gJKT jLrPm ßfJoJr oPjr WPrÇ

oKjÀu AxuJo vNjq ßgPTA ßyJT ÊÀ vNjqPfA yPmJ KmuLj fPm vNjqfJ KWPr gJT fáKoyLj KjKvKhj!

jMxrJf xMufJjJ \LmPjr ßpJV, KmP~JV èj, nJV xmA ÊiM vNjq vNjq aJ Tf mz fJA ÊiM nJPmJ!

ß\Krj ßoJxPlTJ ÊjqfJr xMKmvJu FT fíK¬ @PZ KjP\r \Vf ßh~ ßp CÅKT KjP\r TJPZÇ

ß\Krj ßoJxPlTJ fáKoyLj ÊjqfJ kMwPmJ jJ @r ojyLj ßjRTJPf xoMU IkJrÇ

vJrKoj TJPhr Kofá ßTJj FT ß\qJ“äJ vNeq @iJÅr rJPf mOKÓ pUj kzPm ^Pr IP^JPr; \JjJuJr kJPv hJÅKzP~ fáKo ∏ mOKÓ ßjPm yJPf vNeqfJr oJP^A kNetfJ yP~ @Ko rAPmJ ßfJoJr xJPgÇ

lJryJjJ jLuJ vNjqfJaTá ÊPw jJS @oJr oÀnáKor oJ~J~ orLKYTJ cJPT @~.... @~... ßmJPir WMuWMKuPf YzáAP~r mJx ßTmuA láÀ“... láÀ“

oKjÀu AxuJo vNjqfJr VnLr ßgPT FTKhj KZÅPz @jPmJ @reqT xmM\fJ KjKmz xKÿuj yPm ßfJoJr @oJr vNjqfJ ßZPz @PxJ Kk´P~ iJre TKr KjoVúfJ!

xJ'h \VuMu @æJx ßTJj ßmJTJ ßx oyJ\j kNetfJ ßrPU vNPeq mJzJ~ yJf yJPfr TJPZ pJ @PZ oj ßxaJA ßyJT k´JK¬r \uk´kJfÇ


18

oMÜKY∂J

07 - 13 September 2018

KmFjKk'r rJ\jLKfr 40 mZr FmÄ IJVJoL KhPjr YqJPu† cÖr Fo oMK\mMr ryoJj ßuUT: KvãT S VmPwTÇ xJPmT xyTJrL IiqJkT vJy\JuJu KmvõKmhqJu~, KxPuaÇ

GK: 1971 mv‡ji 25 gv‡P©i Kv‡jvivw·Z cvK evwnbxi ee©‡ivwPZ nZ¨vh‡Á ZrKvjxb ivR‰bwZK †bZ…Z¡ hLb w`‡knviv ZLb ÔIB wi‡fvëÕ e‡j knx` wRqvi ¯^vaxbZv hy‡Øi AvbyóvwbK †NvlYv gyw³i msM«v‡g RvwZ‡K K‡iwQj HK¨eØ| 75 c~e©eZ©x GK`jxq evKkvjx kvmb Ges evKkv‡ji wZb bv¤^vi m`m¨ I miKv‡ii gš¿x L›`Kvi †gv¯—v‡Ki †bZ…Z¡ ZviB `‡ji GKwU we‡`«vnx M«~c KZ©…K ZrKvjxb ivó«c«avb †kL gywReyi ingvb‡K 75Õi 15 AvM÷ wbg©g nZ¨v cieZ©x wek…•Lj Ae¯’v †_‡K †`‡k w¯’Zve¯’v wdwi‡q Avb‡Z 7 b‡f¤^i HwZnvwmK wmcvnx-RbZvi wecø‡ei gva¨‡g knx` wRqv Avev‡iv Av‡mb ÎvZvi f~wgKvq| GiB avivevwnKZvq 1978 mv‡ji 1 †m‡Þ¤^i igbv †i‡¯—vivuq AvbyôvwbK †NvlYvcÎ cvV K‡i evsjv‡`k RvZxqZvev`x `j - weGbwc'i hvÎv ïi“ K‡ib mv‡eK †c«wm‡W›U knx` wRqvDi ingvb| Gi d‡j AvIqvgx jxMmn ivR‰bwZK `j¸‡jv wd‡i †c‡jv ivRbxwZ Kivi my‡hvM| MYgva¨g †c‡jv Zvi ¯^vaxbZv| ivRbxwZ, A_©bxwZ I mgvRbxwZ‡Z knx` wRqv evsjv‡`‡ki RbM‡bi mvg‡b Zy‡j a‡iwQ‡jb evsjv‡`kx RvZxqZvev‡`i hv`yKix `k©b| evsjv‡`kx RvwZqZvev‡`i `k©b †`‡ki ag©- eY©- †MvÎ- b… †Mvôx Z_v Avcvgi mKj gvbyl †K Awfbœ cvUdi‡g G‡b `vuo Kwi‡qwQj| Avgv‡`i RvZxq Rxe‡b AvZ¥cwiPq‡i †h msKU m…wó n‡qwQjÐ †`kUv †Kb? Kv‡`i Rb¨? G‡`‡ki j¶¨ I D‡Ïk¨ Kx? Mš—e¨ Kx? ¯^cœ Kx? Gi me wKQyi DËi I mgvavb wZwb Zvui ivR‰bwZK `k©b evsjv‡`kx RvwZqZvev‡`i g‡a¨ ms¯’vcb K‡ib| d‡j evsjv‡`k we‡f` I nvbvnvwbi evB‡i RvZxq HK¨ I msnwZ ‰Zwii Rb¨ GKUv mywbw`©ó cvUvZb jvf K‡i| knx` wRqvi evsjv‡`kx RvZxqZvev`x `k©‡bB Avgv‡`i RvwZmË¡vi mwVK ¯^iƒcwU Avwe¯‹…Z nq-hv Avgv‡`i †fŠMwjK RvwZmË¡vi mywbw`©ó cwiPq `vb K‡i| wek¦ gvbwP‡Î Avgv‡`i AvZ¥cwiPq D™¢vwmZ n‡q D‡V| knx` wRqvi evsjv‡`kx RvwZqZvev‡`i `k©b Avgv‡`i ¯^vaxbZv I mve©‡fŠgZ¡ wUwK‡q ivLviI mvnmx A½xKvi| Aciw`‡K AvaywbK ivó« cwiPvjbvi †¶‡Î knx` wRqvDi ingvb 19 `dv Kg©mw~ P ev¯—evq‡bi D‡`¨vM †bb| hvi g‡a¨ RbM‡Yi A_©‰bwZK gyw³i welqwU c«vavb¨ cvq| G Kg©mw~ Pi g‡a¨ AM«vwaKvi †`qv nq RbM‡Yi Lv`¨, e¯¿, Avk«q Ges ¯^v¯’¨LvZ‡K| Zvui kvmbKv‡j wZwb M«v‡gvbœqb, mvgwiK evwnbxi Dbœq‡bi D‡`¨vM †bb| GQvovI msev`c‡Îi Dci †_‡K wb‡lavÁv c«Z¨vnvi K‡i evK ¯^vaxbZv wbwðZ K‡ib| M«v‡gvbœq‡bi j‡¶¨ wZwb †¯^”Qvk«‡g Lvj KvUv Kg©mw~ Pi D‡`¨vM †bb| AZ¨š— ¯^í mg‡q ivRbxwZ, A_©bxwZ, K…wl, wk¶v, ms¯‹w… Z, µxov I bvix-wkï mewKQy‡ZB GKUv wece NUvb| Aí wKQyw`‡bi kvmbKv‡jB Zjvwenxb SywoL¨vZ †`k A_©bxwZ I wek¦ ivRbxwZ‡Z ¯^‡MŠi‡e gv_v DuPy K‡i `vuov‡Z m¶g nq| wRqvDi ingv‡bi kvnv`v‡Zi ci †Rbv‡ij Gikv‡`i ‰¯^ikv‡bi wei“‡Ø Av‡cvlnxb msM«v‡gi †bZ…Z¡ †`b ZvuiB mnawg©Yx †eMg Lv‡j`v wRqv| wkï MYZ‡š¿i hvÎv Ae¨vnZ ivL‡Z 91 cieZ©x mg‡q †eMg Lv‡j`v wRqvi †bZ…‡Z¡ weGbwc ivRbxwZ‡Z mnbkxjZvi cvkvcvwk MVbg~jK I c«wZ‡hvwMZvg~jK Ki‡Z

Zvrch©cY~ © f~wgKv iv‡L| myôy I c¶cvZnxb wbe©vPb m¤úbœ Ki‡Z msweav‡b wbe©vPbKvjxb ZË¡veavqK miKv‡ii ms‡kvabx Avbv nq| 2007 mv‡j Avev‡iv MYZš¿ ûu‡PvU †L‡j †eMg Lv‡j`v wRqvi AUj †bZ… ‡Z¡ gCb-dL‡ii AmvsweavwbK kvm‡bi Aemvb N‡U| RbM‡Yi †fvUvwaKv‡ii gva¨‡g miKvi MV‡bi c«qvm‡K Ae¨vnZ ivL‡Z 2008 Gi cvZv‡bv wbe©vP‡bI weGbwc AskM«nY K‡i| D‡Ïk¨ wQj GKUvB- RbM‡Yi †fv‡Ui AwaKvi c«wZôv Avi ivRbxwZ‡Z mwnòyZv I mnbkxjZv wdwi‡q Avbv| ivRbxwZ we‡klÁ‡`i g‡Z †`kxq I Avš—R©vwZK `vevi NywU n‡q 2008 Gi c‡i AvIqvgx jxM µ‡gB Zvi c«wZwnsmv I wbwð‡ýi ivRbxwZi ¯^iƒ‡c wdi‡Z ïi“ K‡i| hvi d‡j weGbwcÕi †Pqvicvimb wZbev‡ii mv‡eK c«avbgš¿x †`k‡bÎx †eMg wRqv 74 eQi eq‡m AvR wg_¨v I ivR‰bwZK D‡Ïk¨c«‡Yvw`Z gvgjvq RivRxY© I GKwU cwiZ¨³ wbR©b KvivMv‡i| AvB‡bi kvmb Ges gvbweKZvi c«wZ e…×v½ywj †`wL‡q bvbv Uvjevnvbvi gva¨‡g Zvui Rvwgb ch©š— AvUwK‡q ivLv n‡”Q| weGbwcÕi fvic«vß †Pqvig¨vb Zv‡iK ingv‡bi wei“‡Øƒ Av`vjZ‡K e¨envi K‡i G‡Ki ci GK wg_¨v I lohš¿gj ~ K gvgjvq mvRv †`qv n‡”Q | ivR‰bwZK c«wZwnsmvi wkKvi n‡q knx` wRqvi †QvU †Q‡j AvivdvZ ingvb †Kv‡Kv‡K AKv‡j c«vY nviv‡Z n‡q‡Q| ZvB evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msM«vg, eû `jxq ivRbxwZ I MYZš¿ cybi“×vi Av‡›`vj‡b wRqv cwievi I weGbwc GK Awe‡”Q`¨ Ask| 71 †_‡K AvR Aewa wRqv cwiev‡ii Kv‡Q i³ F‡Y AveØ †MvUv evsjv‡`k| `yB: ivó«weÁvbx Aa¨vcK GgvRDÏxb Avng` m¤cÖwZ GK mv¶vrKv‡i e‡j‡Qb, A‡bK c«wZK~j Ae¯’v m‡Ë¡I weGbwc‡K †KD fvO‡Z cv‡iwb| `jwU G †`‡k GL‡bv ¶gZvi ivRbxwZ‡Z g~j c«wZØb&Øx| weGbwci Rb¨ GwU A‡bK eo mdjZv| Z‡e AvBwb jovB‡qi ga¨ w`‡q Lv‡j`v wRqv‡K gy³ Kiv Ges wbe©vP‡b Ask wb‡q Rqjvf KivUv weGbwci mvg‡b GB gyn‡~ Z© c«avb P¨v‡jÄ e‡jI wZwb D‡jL K‡ib| wZwb e‡jb, wRqvDi ingv‡bi Av`k© †_‡K weGbwc wePz¨Z n‡q‡Q G K_v bv e‡j KL‡bv KL‡bv †nvuPU †L‡q‡Q ejv hvq| Aa¨vcK GgvRDÏxb Avng` †`‡ki GKRb c«w_Zhkv ivó«weÁvbx| Zvui e³e¨ wb‡q Av‡jvPbvi †hvM¨Zv Avgvi bvB| Gi c‡iI m¨v‡ii ivRbxwZi GKRb QvÎ wn‡m‡e Av‡jvPbvi wKQyUv ¶y`« c«qvm| ivR‰bwZK we‡klK‡`i g‡Z knx` wRqvDi ingvb I Zvui nv‡Z Mov `j weGbwcÕi AvKvkPy¤^x Rbwc«qZvB AvR kvmK K~‡ji gv_v e¨v_v I c«wZwnsmvi g~j KviY| knx` wRqvi nv‡Z Mov msMVb weGbwc MZ Pvi `k‡K A‡bK †PvivB DrivB cvwi w`‡q‡Q| wKš‘ weGbwcÕi Av`k© KvjRqx Av`k© wn‡m‡e AvR †`‡k mgv`…Z | ZvB hw` bv n‡Zv, †mB 1978 mvj †_‡K AvR Aewa Avcvgi gvby‡li mg_©‡b GZUyKy wPo a‡iwb| `yÕGKwU e¨wZµg Qvov bvbv NvZ c«wZNv‡Zi g‡a¨I c«wZwU †bZv Kg©x RvZxqZvev`x ivRbxwZ‡Z AwePj i‡q‡Qb| weGbwcÕi wecyj Rbmg_©b I Rbwc«qZv wb‡q Zvi we‡ivaxivI wØgZ †cvlY Ki‡eb bv| knx` wRqvi Rbwc«qZv, wgwjUvwi I wmwfwjqvbmn c«wZwU †m±‡i Zvui `~i`k©x wPš—v †PZbv m‡e©vcwi Zvui weP¶Y ivRbxwZ †`k we‡`‡k M«nY‡hvM¨Zv †c‡q‡Q| kvnv`v‡Zi ci wek¦‡bZv‡`i

c«wZwµqv I Zvui RvbvRv GL‡bv †iKW© n‡q Av‡Q| wRqvDi ingv‡bi kvnv`v‡Zi ci Zvui mnawg©Yx Lv‡j`v wRqv 36 eQi a‡i weGbwci nvj a‡i Av‡Qb| weGbwc †Pqvicvm©b †eMg Lv‡j`v wRqv GKgvÎ †bÎx whwb evsjv‡`‡ki c«wZwU wbe©vP‡b cvuPwU K‡i Avmb †_‡K c«wZeviB wbe©vwPZ n‡q‡Qb| wKš‘ Avmbœ GKv`k msm` wbe©vPb mvg‡b _vKvi GB mg‡qI ivR‰bwZK D‡Ïk¨c«‡Yvw`Z gvgjvq wZwb GKwU cwiZ¨³ wbR©b KvivMv‡i| Ab¨w`‡K weGbwci fvic«vß †Pqvig¨vb RvZxqZvev`x ivRbxwZi Gmg‡qi AM«c«wZK Zv‡iK ingvb wPwKrmvi Kvi‡Y jÛ‡b c«evmx| Ggb cwiw¯’wZ‡ZI †`‡ki Ab¨Zg e…nr I Rbwc«q `j weGbwc Ges AvIqvgx jx‡Mi c«avb c«wZØb&Øx GL‡bv weGbwcB| GKUy wPš—v Ki‡j †`Lv hv‡e we‡võr oPiq Rbmg_©‡bi w`K †_‡K †Kv‡bv `j GwM‡q †_‡KI ivó« ¶gZvi evB‡i i‡q‡Q, Zv m¤¢eZ c«MwZkxj ga¨cš’x ivR‰bwZK `‡ji g‡a¨ ïay weGbwci †¶‡ÎB n‡”Q| Rbmg_©‡bi evB‡iI †`‡ki Af¨š—‡ii Ab¨vb¨ †m±i Ges Avš—R©vwZK wKQy d¨v±i hv GKwU ivR‰bwZK `j‡K ivó«¶gZvq †h‡Z A_ev wV‡K _vK‡Z mnvq‡Ki f~wgKv cvjb K‡i _v‡K| †mw`‡K †eva Kwi weGbwc‡K Av‡iv GKUy bRi †`qv Ri“wi| Z‡e Gi gv‡b wKš‘ †`‡ki ¯^vaxbZv I mve©‡fŠgZ¡ wemR©b w`‡q A_ev Kv‡iv cv‡cU n‡q ¶gZv AR©b bq| †Kvb welqwU `yb©xwZevR‡`i mv‡_ Av‡cvlKvwgZv Ges †`‡ki mve©‡fŠgZ¡ wewK‡q Ab¨ †`‡ki mg_©b Av`vq Avi ‡Kvb welqwU cwic¶ ivRbxwZ Zv we‡ePbv K‡iB mwVK Kg©m~wPi gva¨‡g †`‡ki RbMY‡K D¾xweZ K‡i mvg‡bi w`‡K AM«mi n‡Z nq| †`‡ki Af¨š—‡i c«wZwU †m±‡i weGbwcÕi AmsL¨ ïfvKv•Lx, ¸YM«vnxiv i‡q‡Qb wKš‘ †Kb Rvwb G‡`i mevB‡K msMwVZ Kivi wKQyUv NvUwZ Abyfe Kiv hvq| eywØwfwËK mgvR we‡kl K‡i wgwWqv RM‡ZI weGbwc wb‡q A‡b‡Ki nxbgb¨Zv KvR K‡i e‡j g‡b nq| Gi KviYI wbðq weGbwc‡K †Lvu‡R †ei K‡i Kvh©Kix D‡`¨vM M«nY Ri“wi| G‡¶‡Î weGbwc we‡ivax †`‡k-we‡`kx kw³kvjx †c«vcvMvÛv †gwkbvwi KvR Ki‡Q ZvI mZ¨| †hgb Lye myPZyifv‡e GKwU wg_ c«Pvi Kiv nq †h, weGbwc me mgq Gw›U AvIqvgx jxM †mw›U‡g›U wb‡q ¶gZvq wM‡q‡Q Ges ivRbxwZ‡Z wV‡K Av‡Q| GQvov GKUv wbe©vPbx mvgwqK †RvUeØ nIqv‡Z weGbwc I RvgvqvZ‡K GKB KvZv‡i G‡b Av‡jvPbv I mgv‡jvPbv| mv¤cÖwZK mg‡q †`‡ki Af¨š—‡i Ges fvi‡Zi wKQy UK& †kv‡Z G ai‡Yi GKwU P‡µi cÖRviYv D‡uäL‡hvM¨| wKš‘ AvIqvgx jxMI †h Rvgvqv‡Zi mv‡_ HK¨eØ n‡q weGbwci wei“‡Ø Av‡›`vjb K‡i‡Q Zv A‡b‡KB †egvjyg fy‡j hvb| weGbwc'i c«wZôvZv gnvb ¯^vaxbZvi †NvlK Ges hy‡Øi gq`v‡bi exi DËg L¨vZ mkm« gyw³hyØv| Avi weGbwc hw` ïay Gw›U AvIqvgx jxM †mw›U‡g‡›Ui Dci fi K‡i wV‡K _vK‡Zv Zvn‡j weGbwc‡K Kwc K‡i M‡o DVv Gikv` mv‡n‡ei cvwU©I †mB RvqMv GZw`‡b `Lj K‡i wb‡Z cvi‡Zv| Z‡e †RvUMZ ivRbxwZi †¶‡Î Av‡iv wKQUv †KŠkjx nIqv †hZ e‡j A‡b‡Ki gZ i‡q‡Q| wek¦ ivRbxwZ we‡kl K‡i gymwjg MYZvwš¿K †`kmg~‡ni ivRbxwZ ch©v‡jvPbv Ki‡j †`Lv hv‡e Pvi `kK c~‡e© †NvwlZ knx` wRqvi ivRbxwZ wQj KZUv weP¶Y I `~i`…wóm¤úbœ| ag©xq g~j¨‡ev‡ai c«wZ k«×v

†i‡L MYZvwš¿K KvVv‡gvi Dci ivRbxwZi wfZ‡K `vuo Kwi‡q GKwU AvZ¥m¤§vb‡evam¤úbœ RvwZ MV‡bi ivRbxwZi c«e³v knx` wRqv| ïay †b‡MwUf †fv‡Ui Dci `vuwo‡q †Kv‡bv `j G‡Zv Rbmg_©b a‡i ivL‡Z cv‡i bv| ZvB weGbwcÕi KvjRqx Av`k© eZ©gvb wek¦ ivRbxwZi †c«¶vc‡UI AZyjbxq| Z‡e mg‡qi mv‡_ ivRbxwZi MwZ c«K…wZ cwiewZ©Z n‡e GUvB ¯^vfvweK| wKš‘ ivRbxwZi MwZ c«Kw… Z‡K cwieZ©‡bi LvwZ‡i Avcvgi Rbmvavi‡Yi AvKv•Lvi wecix‡Z ivRbxwZi MwZ‡KI ¯^vaxbZvc‡PZv RbMY mg_©b Ki‡e bv| bvwZkx‡Zvò AÂj wn‡m‡e evsjv‡`‡ki gvbyl DM«cš’v‡K KL‡bv mg_©b K‡i bvB Avevi AwaKvi Av`v‡qi Av‡›`vj‡bI KL‡bv civwRZ nq bvB| ivRbxwZ wb‡q hviv fv‡eb Zviv g‡b K‡ib ga¨¯^Z‡¡ fvMx Ges myweavev`x GKUv †Mvôx mKj e…nr `‡jB mwµq | `‡ji †bZ…‡Z¡i Dci wbfi« K‡i c«fve we¯—vi Kivi †Póv K‡i| Giv hv‡Z †Kv‡bvfv‡eB †bZ… Z¡‡K e¨envi K‡i dvq`v nvwmj Ki‡Z bv cv‡i †mw`‡K †Lqvj ivLv Ri“wi | mykxj, eywØwfwËK m‡e©vcwi wgwWqv RM‡Zi m…wókxj gvbyl hviv weGbwc bvgK eU Mv‡Q gv‡S g‡a¨ GKUy cvwb Xvj‡eb †mw`‡K Av‡iv wKQyUv KvR Kivi c«‡qvRb Av‡Q e‡j g‡b K‡ib A‡b‡K| weGbwci g‡Zv wekvj GKwU `‡j wewfbœ ¯^v_©ev`x ga¨¯^Z‡¡ fvMx †Mvôx gv_vPvov w`‡q DVvi †Pôv Ki‡ZB cv‡i| †gavnxb, evKKme©¯^ I evMvo¤^i ivRbxwZi wecix‡Z Kg©mw~ PwfwËK, MYg~Lx Ges †gavwfwËK ivRbxwZi weKvk Ges `jxq Af¨š— ixY ivRbxwZ‡K c«vwZÔvwbKi‡Yi gva¨‡g G‡`i jvMvg †U‡b aiv m¤¢e| wZb: ‡`k-we‡`‡ki gvbevwaKvi msMV‡bmg~‡ni wi‡cvU©, mykxj, wgwWqve¨w³Z¡ m‡e©vcwi mvgwM«K Ae¯’vi †c«w¶‡Z ch©‡e¶Kiv g‡b K‡ib, †`‡k GKwU `Lj`vi ‰¯^ikvmb Pj‡Q Ges †fvUviwenxb wbe©vP‡b Avmxb GKwU miKvi `xN©w`b a‡i ¶gZvq i‡q‡Q| hviv Avm‡j RbM‡Yi g¨v‡ÛU QvovB †`k kvmb Ki‡Q| gvby‡li †fv‡Ui AwaKvi †K‡o †bqv n‡q‡Q| miKv‡ii ivR‰bwZK c«wZwnsmv ev¯—evq‡b e¨¯— AvBb k…•Ljv evwnbxi m`m¨iv| we‡ivax g‡Zi gvbyl‡`i `g‡b Zv‡`i †jwj‡q †`qv n‡q‡Q| hvi †_‡K ev` hv‡”Q bv K‡jR, wek¦we`¨vjq GgbwK ¯‹‡y ji ¶y‡` wk¶v_©xiv| we‡ivax g‡Zi †jvKRb‡K c«wZwbqZ ¸g, Lyb Avi nqivwb Kivi gva¨‡g †`k Kvh©Z GKwU cywjwk iv‡ó« cwiYZ n‡q‡Q| e¨vsK WvKvwZ Avi wgwWqv wbqš¿Y Pj‡Q mgvbZv‡j| mgv‡Ri me©¯‡— i Pj‡Q ‰elg¨ Avi `jxq K¨vWvi‡`i †`ŠivZ¥| Dbœq‡bi bv‡g Pj‡Q jyU, gvbweK gh©v`v Avi b¨vqwePvi GLb miKvi`jxq K¨vWvi‡`i PvcvwZ Avi nvZywoi bx‡P PUcU Ki‡Q| ïay ZvB bq `ytkvmb I Ackvm‡b RR©wiZ miKvi wb‡RB| we‡ivax g‡Zi †jvK‡`i ¸g Lyb Kivi cvkvcvwk wb‡R‡`i g‡a¨ fvM fv‡Uvqvivi msNvZ Avi nvbvnvwb‡Z c«wZw`b wb‡R‡`i `jxq †jvKRbI c«vY nviv‡”Q| Q‡j e‡j †KŠk‡j miKvi Avev‡iv ¶gZvq Avm‡Z PvB‡Q| Zviv Rv‡b †h myôy wbe©vPb n‡j Zviv wbwðZ nvi‡e| ZvB cy‡iv RvwZ‡K `vwe‡q ivLevi 31 kOÔJ~


AxuJo

07 - 13 September 2018

AxuJPo ßTJoufJ S KmjP~r èÀfô @mM ÀlJAhJy rKlT Kmj~, josfJ S ßTJoufJ oJjm YKrP©r xPmtJ•o èe KyPxPm KmPmKYfÇ F èeèPuJ xm xo~ oJjMPwr TJPZ k´vÄxjL~Ç ÊiM iPotr oPiqA FèPuJr k´vÄxJ TrJ y~Kj; ˝JnJKmTnJPmA oJjMw FèPuJr k´vÄxJ TPr FmÄ F èPer IKiTJrLS xmJr Kk´~ kJP© kKref y~Ç F èeèPuJ fJPhr IKiTJrLPT oJjMPwr xJoPj xMxKöf TPr ßfJPu FmÄ fJr optJhJ mJKzP~ ßh~Ç FT\j TPbJr oPjr oJjMwS Kmj~ S ßTJoufJPT kZª TPrÇ Kmj~ S ßTJoufJr luJlu yPò xÿJj S optJhJ míK≠ kJS~JÇ AxuJo Kmj~ S ßTJoufJPT oMKoPjr IkKryJpt èe KmPmYjJ TPrÇ TJre FT\j oJjMPwr oPiq pfãe jJ Kmj~ gJTPm, ffãe ßx @uäJyr ßVJuJKo TrPf kJrPm jJÇ @uäJyr FTKjÔ ßVJuJKor \jq Kmj~ FTKa IkKryJpt vftÇ IjqKhPT IyïJPrr TJrPe oJjMw @uäJyr ßVJuJKo ßgPT hNPr gJPTÇ ˝JnJKmT @YrPe ßpoj Kmj~ gJTPf y~, ßfoKj AmJhPfr oPiqS Kmj~ jJ gJTPu ßx AmJhf luk´xN y~ jJÇ kKm© ßTJr@Pj @uäJy mPuj, pJrJ IyïJrmvf @oJr ßVJuJKo ßgPT hNPr gJPT, IKYPrA fJrJ \JyJjúJPo k´Pmv TrPm (xMrJ oMKoj, @~Jf 60)Ç xMrJ oMKojMPj @uäJy xlu oMKoPjr TgJ muPf KVP~ k´gPo mPuPZj, fJrJ KjP\Phr xJuJPf Kmj~L gJPTÇ xMrJ ßlJrTJPjr 63 j’r @~JPf @uäJy mPuj, @r h~JoP~r mJªJ ßfJ fJrJA, pJrJ \KoPj KmjosnJPm YuJPlrJ TPr FmÄ oNUPt hr xPñ TgJ muJr xo~ (KmfTt jJ TPr) xJuJo mPu KmhJ~ ßj~Ç @uäJy @rS mPuj, \KoPj IyïJPrr xPñ YPuJ jJÇ fMKo jJ kJrPm \Koj ßlPz KjPY jJoPf, @r jJ xão yPm kJyJPzr oPfJ CÅYM yPf (xMrJ AxrJ)Ç ßTJr@Pjr IPjT ˙JPj ßlPrvfJPhr èe metjJ TrPf KVP~ muJ yP~PZ, fJrJ IyïJr TPr @uäJyr AmJhf ßgPT hNPr gJPT jJ; kãJ∂Pr TJKlrPhr mqJkJPr muJ yP~PZ, fJrJ IyïJrmvf @uäJyr AmJhf ßgPT hNPr gJPTÇ Kmj~ S ßTJoufJ jmLPhr èeÇ IjqKhPT IyïJr S TPbJrfJ yPuJ v~fJPjr ‰mKvÓqÇ kíKgmLr k´go oJjm @ho (@.) @uäJyr KjPhtv nñ TrJr kr @uäJyr k´Pvúr oMPU KfKj IyïJr jJ TPr mrÄ kMPrJkMKr Kmj~ nJm KjP~ @uäJyr TJPZ KjP\r ßhJw ˝LTJr TPr mPuPZj, ßy @oJPhr rm, @orJ KjP\Phr Skr \MuoM TPrKZ, @kKj ãoJ S h~J jJ TrPu

@orJ ãKfV´˜ yPmJ (xMrJ @'rJl)Ç KmkrLPf AmKux @uäJyr KjPhtv IoJjq TPr KjP\r kPã IyïJroNuT pMKÜ k´hvtj TPr mPuPZ, @Ko fJr ßYP~ C•o; @oJPT @kKj @èj ÆJrJ ‰fKr TPrPZj, @r fJPT mJKjP~PZj oJKa ÆJrJÇ jMy (@.) KjP\r TJPlr ßZPur kPã @uäJyr TJPZ xMkJKrv TrPf YJAPu @uäJy xJmiJj TPr ßhjÇ fUj jMy (@.) KmjP~r xPñ @uäJyr TJPZ ãoJ ßYP~ ßjj (xMrJ Éh)Ç y\rf ACjMPxr (@.) WajJ ßfJ xmJrA \JjJ; KjP\r IkrJPir \jq oJPZr ßkPa ßpPf yP~PZ, fJrkrS @uäJyr TJPZ KmjP~r xPñ mPuPZj, @kKj ZJzJ ßTJPjJ CkJxq ßjA, KjÁ~ @KoA M (xMrJ @K’~J)Ç oMxJ (@.) \JKuoPhr I∂ntÜ IKjòJTíf FT\j ßuJTPT yfqJ TPr KjP\r xmaMTM Kmj~ KjP~ @uäJyPT mPuPZj, ßy @oJr rm, @Ko @oJr @®Jr Skr \MuoM TPrKZÇ @kKj @oJPT ãoJ TÀj (xMrJ TJxJx)Ç FnJPmA jmLVe pUjA AòJ~ mJ IKjòJ~ xJoJjq nMu TPr ßlPuPZj, xPñ xPñ @uäJyr TJPZ KmjP~r xPñ ãoJ ßYP~PZj; KjP\Phr nMPur kPã ßTJPjJ pMKÜ k´hvtj TPrjKj; ßpojKa TPrKZu v~fJjÇ oyJjmL oMyJÿPhr (xJ.) hJS~Jf xlu yS~Jr ßpxm TJre rP~PZ, fJr oPiq ßTJoufJPT kKm© ßTJr@Pj èÀfô xyTJPr CPuäU TrJ yP~PZÇ xMrJ @u AorJPjr 159 j’r @~JPf @uäJy mPuj, @uäJyr IjMVP´ yA fMKo fJPhr k´Kf ßTJou @Yre TPrZÇ jPY“ fMKo pKh Àã S TPbJr ÂhP~r yPf, fJyPu fJrJ ßfJoJr TJZ ßgPT hNPr xPr ßpfÇ Ijq FTKa @~JPf @uäJy rJxMuPT (xJ.) mPuj, oMKojPhr oPiq pJrJ ßfJoJr IjMxre TPr, fJPhr xJoPj KmjP~r cJjJ k´xJKrf TPrJ (xMrJ Ê~JrJ)Ç F @~JfèPuJ ßgPT ßmJ^J pJ~, josfJ S ßTJoufJ @uäJyr KmPvw hJj S IjMVy´ Ç @uäJy pJPT IjMVy´ TrPf YJj, fJPT ßTJou @Yre hJj TPrjÇ xMfrJÄ FaJ @uäJyr TJZ ßgPT ßYP~ KjPf yPm; ßpPyfM FaJ hMKj~J S @KUrJPf mqKÜr KjP\r \jqA TuqJeTrÇ F @~Jf ßgPT @orJ @rS ßp KvãJ kJA fJ yPuJ, x“ TJP\r @Phv FmÄ Ix“ TJP\ mJiJ k´hJPjr ßãP© ImvqA ßTJoufJ Imu’j TrPf yPmÇ oJjMwPT ÆLPjr kPg @jJr \jq fJPhr k´Kf ßTJoufJ k´hvtj TrPf yPmÇ TJre TPbJr @YrPer TJrPe oJjMw pKh hNPrA xPr pJ~, fJyPu fJPhrPT ÆLPjr KhPT @TíÓ TrJ pJPm jJÇ fJA

oyJjmL oMyJÿPhr (xJ.) hJS~Jf xlu yS~Jr ßpxm TJre rP~PZ, fJr oPiq ßTJoufJPT kKm© ßTJr@Pj èÀfô xyTJPr CPuäU TrJ yP~PZÇ xMrJ @u AorJPjr 159 j’r @~JPf @uäJy mPuj, @uäJyr IjMV´PyA fMKo fJPhr k´Kf ßTJou @Yre TPrZÇ jPY“ fMKo pKh Àã S TPbJr ÂhP~r yPf, fJyPu fJrJ ßfJoJr TJZ ßgPT hNPr xPr ßpfÇ @uäJyr kPgr hJ~LPhr ImvqA Àã S TPbJr mqmyJr kKryJr TrPf yPmÇ yJKhPx FPxPZ, @jJx (rJ.) mJóJPhr kJv KhP~ IKfâo TrJr xo~ fJPhrPT xJuJo KhPuj FmÄ muPuj, rJxMuS (xJ.) Foj TrPfj (mMUJKr)Ç rJxMu mPuj, kíKgmLPf pf jmL FPxPZj, k´PfqPTA mTKr YKrP~PZjÇ xJyJmJVe K\Pùx TrPuj, @kKjS ßy @uäJyr rJxMu? KfKj muPuj, yqJÅ, @Ko o\MKrr KmKjoP~ TMrJAvPhr mTKr YKrP~KZ (mMUJKr)Ç ßTC rJxMPur IKfKrÜ k´vÄxJ TrPf YJAPu KfKj xPñ xPñ k´KfmJh TPr muPfj, @Ko @uäJyr rJxMu S fJr mJªJÇ KfKj @rS muPfj, jJxJrJrJ ßpnJPm BxJr (@.) mqJkJPr mJzJmJKzoNuT k´vÄxJ TPrPZ, ßfJorJ @oJr mqJkJPr TUjS ßx rTo TrPm jJÇ FT mqKÜ FPx rJxMuPT (xJ.) muu, 'Py oMyJÿh, ßy @oJPhr ßjfJ FmÄ @oJPhr ßjfJr x∂Jj, @oJPhr ßvsÔ mqKÜ FmÄ ßvsÔ mqKÜr x∂JjÇ' ßuJTKar Fxm xP’Jij ÊPj rJxMu (xJ.) muPuj, ßy oJjMwrJ, ßfJorJ @uäJyPT n~ TPrJ; v~fJj ßpj ßfJoJPhr k´PrJKYf TrPf jJ kJPrÇ @Ko @mhMuJä yr ßZPu oMyJÿh, @uäJyr ßVJuJo S fJr rJxMuÇ @Ko YJA jJ @uäJy @oJPT ßp optJhJ KhP~PZj, ßfJorJ fJr ßgPT KTZM mJKzP~ muPm!

nJXPZ xÄxJr, nJXPZ xoJ\ oMlKf fJ\Mu AxuJo @iMKjTfJr ßZJÅ~J~ kJKrmJKrT S xJoJK\T mºj hMmtu yPò âPoAÇ pJKπT yP~ pJPò oJjMwÇ nJPuJ uJVJ, nJPuJmJxJS pJPò TPoÇ lPu mJzPZ KmmJyKmPòhÇ mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJr (KmKmFx) fgq muPZ, Vf xJf mZPr fJuJPTr k´mefJ 34 vfJÄv ßmPzPZÇ KvKãf ˝JoL-˘LPhr oPiq fJuJT ßmKv yPòÇ Vf \Mj oJPx k´TJKvf KmKmFPxr Èhq KxYMP~vj Im nJAaJu ˆqJKaKˆTx'-Fr luJlPu F KY© kJS~J ßVPZÇ FPf ßhUJ ßVPZ, Vf mZr 15 mZPrr ßmKv m~xL k´Kf FT yJ\Jr jJrL-kMÀPwr oPiq VPz 1 hvKoT YJrKa fJuJPTr WajJ WPaÇ 2016 xJPu pJ KZu 1 hvKoT 5Ç mftoJPj mKrvJu KmnJPV xmPYP~ ßmKv fJuJT y~ (2 hvKoT 7)Ç @r xmPYP~ To Y¢V´Jo S KxPua KmnJPV (hvKoT 6)Ç hMA KxKa TrPkJPrvPjr fgq muPZ, ˘Lr kã ßgPT fJuJPTr @Pmhj mJzPZÇ C•r S hKãPe fJuJPTr @PmhPjr k´J~ 70 vfJÄvA ˘Lr kã ßgPT FPxPZÇ IgY FojKa yS~Jr TgJ KZu jJÇ kJKrmJKrT oNuqPmJi @oJPhr GKyfqÇ kKrmJrPTKªsT VPz SbJ Cjúf

xÄÛíKfr TJrPe kKÁoJ IjqJjq ßhPvr fMujJ~ mJÄuJPhPvr oJjMw oJjKxT KhT ßgPT IPjT xMULÇ ßjJPmu Km\~L Iofqt ßxjS @oJPhr xMUL yS~Jr FA KhTKa KjP~ KuPUPZjÇ ßnJVmJhL oJjKxTfJ S kKrmKftf xoJ\mqm˙Jr TJrPe mftoJPj ßx xMPUr \J~VJ~ KYz iPrPZÇ kJKrmJKrT xMPUr mºj aMTPrJ aMTPrJ yP~ pJPòÇ AxuJo ßYP~PZ ßaTxA kJKrmJKrT TJbJPoJ kíKgmLPf xmPYP~ xMUTr ˙JjèPuJr Ijqfo yPuJ kKrmJrÇ pJr kJKrmJKrT \Lmj KmwJho~, fJr \JVKfT \Lmj jrTfMuqÇ F \jq KmP~r oJiqPo ßp hJŒfq xŒPTtr xNYjJ y~, fJ IaMa S ˙J~L rJUJr k´Kf AxuJo xKmPvw èÀfôJPrJk TPrPZÇ kKrmJPrr oNu KnK• yPuJ KmP~Ç KmP~r oJiqPoA VPz SPb kKrmJrÇ rKYf y~ xnqfJr KnK•nNKoÇ fJA AxuJo kKrmJr VbPj CÆM≠ TrJr \jq KmP~r KjPhtv KhP~PZÇ oyJj @uäJy mPuj, ÈPfJorJ pKh @vïJ TPrJ ßp FKfo ßoP~Phr k´Kf xMKmYJr TrPf kJrPm jJ, fJyPu KmP~ TrPm jJrLPhr oiq ßgPT, pJPT ßfJoJPhr nJPuJ uJPV∏hMA, Kfj IgmJ YJrÇ @r pKh @vïJ TPrJ ßp fJPhr oPiq jqJ~ S AjxJl k´KfÔJ TrPf kJrPm jJ, fJyPu ÊiM FT\jPT KmP~ TrPm...Ç' (xMrJ : @j KjxJ, @~Jf : 3)

˝JoL-˘LPT F kKm© xŒTt KZjú TrPf S KmP~KmPòPhr kKrK˙Kf xíKÓ TrPf KjÀ“xJKyf TPrPZ AxuJoÇ F KmwP~ ßTJr@j-yJKhPx IPjT KjPhtvjJ rP~PZÇ k´gof, KmP~r @PV mr TPjPT nJPuJnJPm ßhPU ßjPm, pJPf mMP^ÊPjA KmP~aJ xŒjú y~ FmÄ ßTJPjJ irPjr ‰hKyT ©MKar TJrPe ßpj xŒTt KZjú yS~Jr Ckâo jJ y~Ç KÆfL~f, ˝JoL xm xo~ ÊiM ˘Lr ßhJw-©MKar KhPTA ßhUPm jJ, fJr oPiq ßpxm nJPuJ èe KmhqoJj, ßxèPuJr KhPT fJKTP~ IkZPªr KhTèPuJ ãoJr híKÓPf ßhUPmÇ oyJj @uäJy mPuj, ÈpKh fJPT ßfJoJr IkZªS y~, fmM yPf kJPr fMKo pJ IkZª TrZ, @uäJy fJPf xLoJyLj TuqJe KhP~ ßhPmjÇ' (xMrJ : KjxJ, @~Jf : 19) rJxMuMuäJy (xJ.) ArvJh TPrj, ÈPTJPjJ oMKoj kMÀw oMKoj jJrLr Skr ÀÓ yPm jJ, ßTjjJ pKh fJr ßTJPjJ TJ\ UJrJk oPj y~, fJyPu fJr Foj èeS gJTPm, pJr Skr ßx x∂áÓ yPf kJPrÇ' (xKyy oMxKuo, yJKhx : 1469) fJ xP•ôS pKh ßTJPjJ ˘L Còí⁄u \Lmj pJkj TrPf Inq˜ y~, fJyPu ˝JoLr hJK~fô yPuJ fJPT xÄPvJiPjr xmtJ®T ßYÓJ TrJÇ ˘Lr ImJiqfJ ßhPUA CP•K\f yPm jJÇ KjP\PT xÄpf rJUPmÇ ˘Lr k´Kf oJ~J-oyæf k´TJv 31 kOÔJ~

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

07 September, Friday Fajr 4:47 Sunrise 6:19 Zuhr 1:04 Asr 5:30 Maghrib 7:37 Isha 8:50 08 September, Saturday Fajr 4:49 Sunrise 6:21 Zuhr 1:03 Asr 5:28 Maghrib 7:34 Isha 8:47 09 September, Sunday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:51 6:23 1:03 5:26 7:32 8:45

10 September, Monday Fajr 4:52 Sunrise 6:24 Zuhr 1:03 Asr 5:24 Maghrib 7:30 Isha 8:43 11 September, Tuesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:54 6:26 1:02 5:23 7:27 8:41

12 September, Wednesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:55 6:27 1:02 5:21 7:25 8:39

13 September, Thursday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:57 6:29 1:01 5:19 7:23 8:37

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Surmanews

07 - 13 September 2018

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Takeway for sale

Takeaway for sale

Takeaway for sale

FREEHOLD OR LEASE For sale Indian Takeaway with flat in Newcastle upon Tyne area. Busy takeaway on busy high street, Free hold £ 125,000,Lease £40,000. Genuine retirement sale no time wasters please. For more information: Call 01914990805, after 6pm 07901640975, after 2pm 07914941356, after 2pm

Indian Takeaway for sale in Romford Essex RM 7 15 years open leas, rent £17250 year, two bedrooms flat rented for £1300 month, no rate, business £1800 to £2300 price £45000 to let £20000 rent weekly £350.00 just shop no time waster contact Mr. Miah 07533318802

Very good location, located in Bromley, Kent. 19 Year open lease. Very low rent. No rate. Very good business excellent potential to do more. Selling due to illness. No time wasters please. Price is negotiable. Rent Review every 5 years Contact Mr Ahmad (07951417646).

12/10/18

14/09/18

12/10/18

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

Take away lease for sale in a prominent Surrey town. Good takings. Price, rent and lease negotiable to genuine buyers. Please contact Habib Miah Contact 07961 505832

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months.

ADVERTISING: 0207 377 9787 or advert@surmanews.com

28/09/18

Restaurant For Sale

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

Takeaway for sale Classifieds

35 seater located in Essex. Rent & rate 16k, Weekly takings approx 3k. 2 bedroom flat above included, rented £800 per month. Secure protected open lease. Selling due to management issues. 25k or nearest offer. Call Mr Ahmed 07946363160 / 07984471226 30/11/18

House For Sale In Redbridge

A rare opportunity to own a beautifully refurbished and extended three bedroom semi-detached family home in a sought after part of Redbridge. Detached garage plus driveway space for 3 cars. 5-10mins walk to Beal High School, Redbridge Primary School, Redbridge Underground, Redbridge Mosque. No chain. Asking price: £590,000. Please contact Mr Islam 07950 483 696 14/09/18

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ


07 - 13 September 2018

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ksKfÔJfJ

r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ T yPuj F

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßoP~r Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

Solicitors

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

MAC

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

07 - 13 September 2018

asJPŒr ÉÅKv~JKrr oPiq AhKuPm Àv KmoJj yJouJ 5 ßxP¡’r - KxKr~Jr KmPhsJyL Kj~Kπf C•rkKÁoJûuL~ k´Phv AhKuPm @mJPrJ KmoJj yJouJ ÊÀ TPrPZ rJKv~JÇ TP~T x¬Jy mº gJTJr kr Àv KmoJjmJKyjL Vf 4 ßxP¡’r, oñumJr F yJouJ YJuJ~Ç AhKuPm IKnpJj YJuJPjJr KmwP~ KxKr~Jr xrTJr FmÄ ßhvKar Ko© rJKv~J S ArJjPT oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJPŒr ÉÅKv~JKr \JjJPjJr oPiq rJKv~Jr FA yJouJ ßlr ÊÀ yPuJÇ KxrL~ KmPhsJyL VsMk FmÄ FTKa pM≠ kptPmãT xÄ˙J hq KxKr~Jj Im\JrPnaKr lr KyCoqJj rJAax F TgJ \JKjP~PZÇ Vf x¬JPy hJPoPÛr WKjÔ FTKa xN© \JKjP~KZu, mJvJr xrTJr AhKum C≠JPr mz irPjr yJouJr k´˜MKf KjPòÇ ßx uPãq fJrJ fMrÛ xLoJP∂r TJPZ KmPhsJyLPhr WJÅKar TJPZ mqJkT yJPr ßxjJ \oJP~f TPrÇ KT∂á ßx xo~ fMrÛ F irPjr yJouJr KmwP~ KxrL~ xrTJKr mJKyjLPT xfTt TPr ßh~Ç fMrÛ mftoJPj KmPhsJyL FuJTJ~ IKnpJj kKrYJujJ TrPZÇ PâoKuj oñumJr \JjJj, AhKuPmr xπJxmJh xoxqJr xoJiJPj xrTJKr ßxjJrJ k´˜Mf yPòÇ rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfPjr oMUkJ© KhKoK© ßkxTn AhKumPT xπJxmJPhr kPTa @UqJ KhP~ mPuj, @orJ \JKj, KxKr~Jr ßxjJmJKyjL F xoxqJ KoKaP~ ßluPf k´˜Mf yPòÇ fPm KfKj ßx xo~ F IKnpJPjr ßTJPjJ xo~xLoJ CPuäU TPrjKjÇ KfKj F xo~ hJKm TPrj, AhKuPmr KmPrJiL kã KxKr~Jr vJK∂k´Kâ~JPT @aPT ßrPUPZ FmÄ KxKr~J~ gJTJ Àv xJoKrT WJÅKaèPuJPT ÉoKT KhPòÇ rJKv~Jr krrJÓsoπL ßxPVtA uqJnrn Vf 3 ßxP¡’r, ßxJomJr mPuPZj, AhKum ßgPT ÈxπJxL'PhrPT KjKÁ€ TPr ßh~Jr kMPrJ IKiTJr rP~PZ KxrL~ xrTJPrrÇ TJre IKjKhtÓTJu iPr ßxUJPj F irPjr kKrK˙Kf

pMÜrJÓs KyÄxs ßjTPzr oPfJ @Yre TrPZ : FrPhJVJj 4 ßxP¡’r - fárPÛr ßk´KxPc≤ r\m fJAP~m FrPhJVJj mPuPZj, ßhvèPuJr CKYf pMÜrJPÓsr oMhJs cuJPrr Skr ßgPT KjntrfJ TKoP~ ˙JjL~ oMhJs ~ kr¸Prr xJPg ßujPhj TrJÇ fJr IKnPpJV, pMÜrJÓs ÈKyÄxs ßjTPzr oPfJ @Yre TrPZ'Ç rJKv~Jr xJPg cuJr mqKfPrPT Ijq oMhJs ~ ßujPhj TrJr kKrT•jJr TgJ \JKjP~PZj FrPhJVJjÇ fMrPÛr xJPg pMÜrJPÓsr TNaQjKfT S IgtQjKfT xŒTt nJPuJ pJPò jJÇ fMrPÛr kPeqr Skr Ê‹ @PrJk TrJ S IjqJjq TJrPe fMrPÛr IgtQjKfT Im˙J UJrJkÇ Ijq KhPT rJKv~Jr xJPgS pMÜrJPÓsr xŒTt nJPuJ j~Ç pMÜrJP\q mxmJxrf è¬YrPT jJnt VqJx KhP~ yfqJ ßYÓJr IKnPpJPV rJKv~Jr Skr @mJr KjPwiJùJ KhP~PZ pMÜrJÓsÇ lPu @VPˆ rJKv~Jr oMhJs ÀmPurS hrkfj yP~PZÇ rJKv~Jr krrJÓsoπL ßxPVtA uqJnrn pMÜrJPÓsr KmÀP≠ IKnPpJV TPr mPuPZj, ßhvKa

ßoPj ßj~J x÷m j~Ç uqJnrn @PrJ mPuj, AhKum ßgPT ÈxπJxL'Phr ImvqA C“UJf TrPf yPmÇ fJrJ ßmxJoKrT oJjMwPT dJu KyPxPm mqmyJr TrPZÇ 15 @Vˆ ßgPT Àv mJKyjL AhKum S fJr @vkJPv yJouJ mº TPr ßh~Ç KT∂á KxKr~Jr xrTJrk∫L mJKyjL ßxUJPj KmPhsJyLPhr KmÀP≠ ßmJoJ S oatJr mwte ImqJyf rJPUÇ hq KxKr~Jj Im\JrPnaKr lr KyCoqJj rJAax F TgJ \JjJ~Ç KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJh VíypMP≠r KmKnjú kptJP~ ßmv TP~TmJrA KxKr~Jr k´Kf AKû nNKo kMjÀ≠JPrr IñLTJr TPrj FmÄ 2015 xJPu KmPhsJyLPhr KmÀP≠ uzJAP~ fJr xJPg rJKv~J pMÜ yS~Jr kr mJvJr FPãP© mz irPjr IV´VKf I\tj TPrjÇ AhKum xoxqJ xoJiJPj rJKv~J, ArJj S fMrÛ KjPwiJùJ, ÉoKT S mäqJTPoAPur oPfJ ßTRvu Imu’j TrPZÇ KTrKV\˜JPj @P~JK\f FT xnJ~ mÜmq ßh~Jr xo~ FrPhJVJj \JKjP~PZj, rJKv~Jr xJPg ßujPhPj cuJr mqmyJr jJ TPr ˙JjL~ oMhJs mqmyJPrr KmwP~ @PuJYjJ YuPZÇ fJr nJwq, È@oJPhr cuJPrr @KikfqPT KYrTJPur oPfJ ßvw TPr ßh~Jr KmwP~ TJ\ TrPf yPmÇ @r fJr \jq hrTJr KjP\Phr oPiq KjP\Phr oMhJs mqmyJr TrJÇ rJKv~Jr xJPg F KmwP~ @PuJYjJ YuJr TgJ \JKjP~PZj FrPhJ~JjÇ mJKe\q S KmKjP~JPV cuJr Knjú Ijq oMhJs mqmyJr TrPf AòMT fMrÛÇ FrPhJVJj ÊiM oJKTtj oMhJs r TJZ ßgPTA oMKÜ uJPnr KmwP~ TgJ mPujKj, KfKj @PrJ mPuPZj, fMrÛ IgtQjKfTnJPm ˝Jmu’L yPf YJ~, KmPvw TPr Fr k´KfrãJ Kv• UJfÇ FrPhJVJPjr Foj @øJPjr kKrPk´KãPf ÈmJA kJKat\Jj kKuKx ßx≤JPrr' IiLPj gJTJ jqJvjJu KxACKrKa ßk´JV´JPor FT\j ß\qÔ VPmwT KjT cqJjPlJgt KjC A~Tt aJAoPx KuPUPZj, ÈFrPhJVJj oPj y~ \M~J ßUuPZjÇ fJr iJreJ, fMrPÛr IgtjLKf ±Äx yP~ pJS~Jr @PV oJKTtj ßjfífJô iLj Kmvõ mqm˙J ±Äx yP~ pJPmÇ'

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

mftoJPj FTxJPg TJ\ TrPZÇ fPm fMrÛ xfTt TPr KhP~ mPuPZ, SA k´PhPv mz irPjr IKnpJPj oJjKmT KmkptP~r xíKÓ yPf kJPrÇ fMrPÛr @vïJ, AhKuPm IKnpJj YJuJPu ßxUJPj n~Jmy ±Äxpù xíKÓ yPmÇ fMrPÛr Skr vreJgtLr mz irPjr YJk xíKÓ yPmÇ @VJoL ÊâmJr ArJPj KxKr~Jr KmwP~ @PuJYjJ TrPf rJKv~J, fMrÛ S ArJPjr ßjfímíPªr ‰mbPT mxJr TgJ rP~PZÇ IKnpJj KjP~ asJPŒr ÉÅKv~JKr F KhPT oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ KmPhsJyL Kj~Kπf AhKuPm IKnpJj YJuJPjJr KmwP~ KxKr~Jr xrTJr FmÄ ßhvKar Ko© rJKv~J S ArJjPT ÉÅKv~JKr \JKjP~PZjÇ KfKj mPuj, FA ßmkPrJ~J IKnpJj yPm mz irPjr oJjKmT nMu FmÄ FA

IKnpJPj TP~T yJ\Jr oJjMw k´Je yJrJPf kJPrÇ KxKr~Jr xrTJKr mJKyjL TftíT KmPhsJyLPhr ßvw vKÜvJuL WJÅKa AhKuPm IKnpJj YJuJPjJr k´˜MKf ßj~Jr ßWJweJ @xJr kKrPk´KãPf asJŒ FT aMAPa F ÉÅKv~JKr \JjJjÇ KxKr~Jr KmPhsJyLPhr xyPpJKVfJ TrPZ pMÜrJÓsÇ oJKTtj krrJÓs oπeJu~S xfTt TPr \JKjP~PZ, pKh KxrL~ xrTJr mJ fJPhr Ko©rJ rJxJ~KjT I˘ KhP~ yJouJ YJuJ~ fJyPu S~JKvÄaj k´P~J\jL~ khPãk ßjPmÇ fJ ZJzJ \JKfx–W \JKjP~PZ, F irPjr IKnpJPjr lPu uJPUJ oJjMPwr \LmPj Kmkpt~ ßjPo @xPf kJPrÇ \JKfxP–W KjpMÜ oJKTtj hNf KjKT yqJKu FT aMAPa mPuPZj, AhKuPm mJvJr, rJKv~J S ArJPjr khPãPkr KhPT fJKTP~ @PZ xmJAÇ ßk´KxPc≤ mJvJr @u-@xJPhr xrTJr KxKr~J\MPz KmPhsJyLPhr hoj TrPf kJrPuS AhKuPm FUPjJ KmPhsJyLPhr vÜ WJÅKa rP~PZÇ iJreJ TrJ yPò, ßhvKar hLWt KhPjr VíypMP≠r ßvw mz irPjr uzJA yPm FUJPjAÇ AhKuPm FUPjJ 10 yJ\Jr @u-jxMrJ S @u-TJP~hJ xhxq Im˙Jj TrPZÇ KxrL~ mJKyjL ßpxm FuJTJ~ \~uJn TPrPZ ßxUJjTJr KmPhsJyL S fJPhr kKrmJr AhKuPm @vs~ KjP~PZÇ FUj AhKum ßgPT fJPhr C“UJf TrJ yPu KxKr~J~ pJS~Jr oPfJ ßTJPjJ \J~VJ ßjAÇ AhKuPm ßpPTJPjJ IKnpJPj fMrPÛr xJPgS CP•\jJ mJzPmÇ fPm oPj TrJ yPò, KxKr~J~ hLWt xJf mZPrr pM≠ xoJK¬r kPgÇ @a mZr @PV oiqk´JPYq ß\PV SbJ @rm mxP∂r ßdC KxKr~JPf k´nJm ßlPu FT mZr krÇ \JKfxP–Wr fgq IjMxJPr, FrkPrr xJf mZPr ßhvKa k´J~ 5 uJU oJjMw k´Je yJKrP~PZÇ @yf yP~PZ 25 uJU @r mJ˜MYMqf yP~PZ ßoJa \jxÄUqJr k´J~ 40 nJVÇ

oJrJKm IKnpJPj AxrJAKu xyJ~fJr TgJ ˝LTJr hMfJPftr 5 ßxP¡’r - Vf mZr KlKukJAPjr hKãeJûuL~ KoªJjJS ÆLPkr oJrJKm vyPrr kJÅY oJPxr ImPrJi oMÜ TrPf AxrJAKu xyJ~fJr TgJ k´gomJr k´TJPvq ˝LTJr TPr KjP~PZj ßhvKar ßk´KxPc≤ rcKrPVJ hMfJPftÇ AxrJAu xlrrf hMfJPft ÈxïakNet xoP~ xyJ~fJr' \jq AxrJAKu k´iJjoπLr nN~xL k´vÄxJ TrPu ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉ fJPT hMA ßhPvr mºMfôkNet xŒPTtr TgJ ˛re TKrP~ ßhjÇ FTxo~ KyauJPrr k´vÄxJ TrJ hMfJPftr xJPg FA xŒPTtr xoJPuJYjJ YuPZ AxrJAPur Inq∂PrSÇ hMfJPftr xoJPuJYjJoNuT xŒJhTL~ k´TJv TPrPZ AxrJAKu xÄmJhoJiqo yJPr“\Ç ßhvKar mJok∫LrJ muPZj, KlKuK˜Pj hUuhJKrfôPT xogtj TrJ~ hMfJPftPT mMPT ßaPj KjP~PZj ßjfJKj~JÉÇ 2017 xJPur ßo oJPx KlKukJAPjr oJrJKm vyPrr Kj~πe ßj~ KmPhsJyLrJÇ vyrKar Kj~πe KjPf ßxUJPj \ÀKr Im˙J S xJoKrT @Aj \JKr TPrj hMfJPftÇ kJÅY oJx iPr IK˙rfJ~ k´Je yJrJ~ FT yJ\Jr KmPhsJyL, ßxjJxhxq S ßmxJoKrT jJVKrTÇ mJ˜MYMqf yP~ kPz yJ\Jr yJ\Jr mJKxªJÇ IPÖJmPr vyrKar hUu KlPr kJ~ KlKukJAPjr ßxjJrJÇ PxJomJr k´gomJPrr oPfJ oJrJKm vyPr AxrJAKu xyJ~fJr TgJ ˝LTJr TPrj hMfJPftÇ AxrJAKu k´iJjoπL ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉPT KfKj mPuj, ÈoJrJKmPf FUPjJ pM≠ Yuf pKh AxrJAPur TJZ ßgPT UMmA mJ˜m S èÀfôkNet xr†Jo xyJ~fJ jJ kJS~J ßpf'Ç hMfJPft mPuj, ÈoJjjL~ k´iJjoπL, @Ko ÊiM @kjJPT I\xs ijqmJh \JjJPf kJKr KmPvw TPr @kKj @oJr ßhPvr k´P~J\Pj pUj UMm ßmKv hrTJr KZu ßxA xoP~ ßp èÀfôkNet xyJ~fJ TPrPZj fJr \jqÇ KlKukJAPjr xJŒ´KfT xoxqJ~ ßp kKroJe xyJ~fJ @kKj

xŒ´xJre TPrPZj fJ pMP≠ \~L yPf UMmA \ÀKr KZuÇ' AxrJAPur xJPg 1957 xJPu TNaQjKfT xŒTt ‰fKr yS~Jr kr FmJrA k´go KlKukJAPjr ßTJPjJ ßk´KxPc≤ ßhvKa xlPr ßVPujÇ xlPr hMA ßhv pM≠ S vJK∂r xoP~r mºM mPu CPuäU TPrj hMfJPftÇ KfKj mPuj, È@orJ vJK∂r \jq FTA @PmV ßkJwe TKr, @orJ oJjMPwr \jqS FTA @PmV ßkJwe TKrÇ pJrJ oJjMw yfqJ S ±Äx ZJzJ @r KTZM \JPj jJ fJPhr yJPf @oJPhr ßhv ±Äx ßgPT rãJ TrPfS @orJ FTA @PmV ßkJwe TKrÇ' AxrJAPur xJPg KjrJk•J xyJ~fJ mJzJPf @V´y ßkJwe TPrj hMfJPftÇ Fr oPiqA AxrJAu ßgPT KfjKa rJcJr mqm˙J S FT v'Ka xJÅP\J~J pJj KTPjPZ KlKukJAjÇ @r FUj FTKa KmoJj â~YMKÜ ˝JãPr @V´yL oqJKjuJÇ hMfJPftr xlr KWPr FT xŒJhTL~ k´TJv TPrPZ AxrJAKu xÄmJhoJiqo yJPr“\Ç ßhvKar mJok∫L rJ\jLKfKmPhrJS hMfJPftPT mMPT ßaPj ßj~Jr TJre KjP~ k´vú fMPuPZjÇ


ßUuJiMuJ

07 - 13 September 2018

ÈIqJSP~ ßVJu' mJKfu TPrJ, hJKm oKrjPyJ-SP~ñJrPhr

dJTJ, 5 ßxP¡’r - ACPrJKk~Jj TîJm lMamPur oyJPhvL~ ßvsÔPfôr uzJAP~ (YqJKŒ~jx KuV) ÈIqJSP~ ßVJu' Kj~Por mJKfu YJj TP~T\j KmUqJf ßTJYÇ CP~lJr xnJ~ FA hJKm KjP~ @PuJYjJ yPmÇ hMA ßuV KoKuP~ hMA hPur ßVJu xoJj yPuS k´KfkPãr oJPb ßmKv ßVJu TrJ huKa \~LÇ YqJKŒ~jx KuV, ACPrJkJ KuV xy KmKnjú ßhPvr WPrJ~J lMamPu Kj~oKa YJuM @PZÇ ßToj y~ pKh F Kj~oKa CPb pJ~? ÈIqJSP~ ßVJu'-Fr FA Kj~o fMPu ßhS~Jr kPã ACPrJPkr cJTxJAPa KTZM TîJPmr ßTJYÇ oyJPhvL~ ßvsÔPfôr uzJAP~ (YqJKŒ~jx KuV) Kj~oKa fMPu ßhS~J pJ~ KTjJ, fJ CP~lJPT kptJPuJYjJ TPr ßhUJr IjMPrJi TPrPZj Fxm ßTJYÇ F ZJzJ humhPur mJ\Jr KjP~S Kj~o xÄÛJPrr hJKm ßfJuJ yP~PZÇ ßTJYPhr hJKm, xm oyJPhPvr vLwt˙JjL~ KuPV humhPur mJ\Jr ßvw ßyJT

FTA xoP~Ç xMA\JruqJP¥ FT mJKwtT ‰mbPT F hMKa hJKmr xPñ FTof k´TJv TPrPZj ßyJPx oKrjPyJ (oqJjPYˆJr ACjJAPac), oJKxKoKu~JPjJ IqJPuKV´ (FKx KouJj), TJPutJ @jPYuK• (jJPkJKu), CjJA FPoKr (@PxtjJu), ÉPuj ßuJPkPfKV (Kr~Ju oJKhsh), kJSPuJ ljPxTJ (vJUfJr ßhJPjfÛ), goJx aMPUu (KkFxK\) S @PxtjJPur xJPmT ßTJY @Pxtj SP~ñJrÇ PTJYPhr oPf, k´KfkPãr oJPb KVP~ ßVJu TrJ FUj @r @PVr oPfJ TKbj ßTJPjJ mqJkJr jJÇ Kj~oKa hMA hPur ßãP© kr¸r-KmPrJiL mPuS oPj TrPZj fJÅrJÇ FA Kj~Po jT@Ca kPmt ˝JVKfT hu dMPT pJ~ rãe ßUJuPxÇ TJre, k´KfkPã ÈIqJSP~ ßVJu'-Fr xMKmiJ ßkP~ ßVPu ßmv KkKZP~ ßpPf y~Ç IjqKhPT xlrTJKr hu ÈIqJSP~ ßVJu' fMPu KjPf @âoeJ®T

ßUPu gJPTÇ CP~lJr nJrk´J¬ ß\jJPru ßxPâaJKr KVSKVt oJrPYK• \JKjP~PZj, ßTJPYrJ oPj TPrj ÈFA mqJkJraJ N qJ~j TrJ k´P~J\jÇ' nJPuJnJPm kMjotu oKrjPyJ-IqJPuKV´Phr FA hJKm CP~lJr ‰mbPT C™Jkj TrJ yPm mPuS \JKjP~PZj oJrPYK•Ç KfKj mPuj, ÈPTJPYrJ oPj TPrj, k´KfkPãr oJPb KVP~ ßVJu TrJ FUj @r @PVr oPfJ TKbj ßTJPjJ TJ\ j~Ç fJÅrJ F Kj~oKar kMjotu N qJ~j YJj FmÄ @orJ fJ TrmÇ' 1965 xJPu ACPrJKk~Jj TJk CAjJxt TJPk k´go ÈIqJSP~ ßVJu' Kj~o YJuM TrJ y~Ç fUj k´KfkPã oJPb KVP~ ßUuJaJA KZu TKbj YqJPu†Ç u’J Ãoe, ‰mrL TK¥vPj ßnJVJK∂ ßkJyJPf yPfJ xlrTJKr hPur ßUPuJ~JzPhrÇ KT∂á FUj mqJkJraJ ÀKaPjr kKref yP~PZÇ FUj yryJPovJA FT hu @PrT hPur oJPb KVP~ ßUuPZÇ

23

FKv~J TJPk ßUuJ KjP~ vïJ~ YJK¥oJu dJTJ, 5 ßxP¡’r - @XMPu ßYJa kJS~J~ FKv~J TJPk KhPjv YJK¥oJPur ßUuJ KjP~ vïJ rP~PZÇ mqKÜVf TJrPe @KTuJ ij†~JS vsLuïJr k´go hMKa oqJY ßUuPf kJrPmj jJÇ vsLuïJr WPrJ~J KaPaJP~K≤ KuPV @XMPu ßYJa ßkP~KZPuj KhPjv YJK¥oJuÇ FrkrS fJÅPT FKv~J TJPkr ßÛJ~JPc ßrPUKZPuj uïJj Kao oqJPj\Po≤Ç KT∂á xÄmJhoJiqo \JKjP~PZ, ßYJa ßgPT ßxPr jJ SbJ~ FKv~J TJPk x÷mf ßUuPf kJrPmj jJ KfKjÇ YJK¥oJPur KmT• KyPxPm k´˜Mf rJUJ yP~PZ KjPrJvJj KcTPnuJPTÇ TuP’Jr yP~ FxFuKx Ka-PaJP~K≤ KuPVr oqJPY YJK¥oJPur cJj yJPfr oiqoJ ßnPX pJ~Ç FA ßYJa ßgPT fJÅr CjúKf xP∂Jw\jT j~Ç @VJoL x¬JPy YJK¥oJPur Im˙J kptJPuJYjJ TPr YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjPm vsLuïJ KâPTa ßmJct (FxFuKx)Ç fPm KâTAjPlJ \JKjP~PZ oyJPhvL~ ßvsÔPfôr F uzJAP~ YJK¥oJPur jJ ßUuJr x÷JmjJA ßmKvÇ YJKj&PcJuPT jJ kJS~Jr vïJr xPñ @PrTKa hMKÁ∂J rP~PZ uïJj Kao oqJPj\PoP≤rÇ vsLuïJr k´go hMA oqJPY ßUuPf kJrPmj jJ K¸jJr @KTuJ ij†~JÇ KjP\r k´go x∂JPjr \jì CkuPã ßhKrPf hPur xPñ ßpJV ßhPmj ij†~JÇ jfMj mPu fJÅr KjUMÅf uJAj-PuÄg FmÄ CAPTa ßjS~Jr xJogqtPT KjKÁfnJPmA Kox TrPm uïJjrJÇ xÄpMÜ @rm @KorJPf 15 ßxP¡’r ÊÀ yPm FKv~J TJkÇ ÈKm' VsMPk vsLuïJr mJKT hMA k´KfƪôL hu mJÄuJPhv F @lVJKj˜JjÇ 15 ßxP¡’r mJÄuJPhPvr oMPUJoMKU yP~ FKv~J TJk IKnpJj ÊÀ TrPm vsLuïJÇ

ßmˆ YP~x

199 Whitechapel Road, London E1 1DE | 020 3632 9889


24

xJãJ“TJr

07 - 13 September 2018

oJjMPwrA FT\j yP~ gJTPf kZª TKr

jJPhr mUf ßo~r xMjJoV† ßkRrxnJ

nJAP~r ßvJPT pUj ßvJTJyf Fr KTZáKhj krA fJr VntiJrLKj oJ AP∂TJu TPrjÇ KfKj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr WKjÓ xyYr oyJj oMKÜPpP≠r Ijqfo xÄVbT S oMKÜPpJ≠J ßyJPxj mUPfr VKmtf x∂JjÇ jJPhr mUfxy FA kKrmJPrr Kfj nJA FTJiJPr PkRrxnJr ßY~JroqJj S ßo~r KZPujÇ FT kKrmJr ßgPT Kfj nJA ßo~r yS~J ßVJaJ ßhPvr oPiqA KmruÇ ÊiM fJA j~, FT kKrmJPrr mJmJ ßZPuxy kÅJY \j xhxq FT xPñ oMKÜpMP≠ IÄv ßj~Jr WajJS FTKa GKfyJxKT WajJÇ [nJKa mJÄuJr rJ\iJjL xMjJoV† ßkRrxnJr jm KjmtJKYf ßo~r jJPhr mUf ßmPZ KjP~KZPuj k´mJx \LmjÇ ˝kKrmJPr kJKz \JKoP~KZPuj ˝Pkúr ßhv @PoKrTJ~Ç KT∂á YuKf mZPrr ßlms∆~JrL oJPx FTKa IjJTJK– ãf WajJ fJPT KjP~ @Px KYrPYjJ vyPrÇ rPÜ pJr rJ\jLKf @r xoJ\PxmJ, \Pjìr kr KpKj ßhPU FPxPZj \jVPer xJPg CbJ mxJr FT Ijjq xŒTt ßxKa WajJ~ ßyJT @r hMWtajJ~ ßyJT FT xo~ fJPT \jfJr TJfJPr @xPfA yPfJÇ KT∂á FnJPm IxoP~ KlPr @xPf yPm fJ y~PfJ nJPmjKj TUPjJÇ KjP\r ˝kú, xMjJoVP†r Cjú~j S jJjJ KmwP~ TgJ mPuPZj ßo~r jJPhr mUfÇ xMroJr kJbTPhr \jq kMPrJ xJãJ“TJrKa IJuJkYJKrfJr oJiqPo fáPu irJ yPuJÇ xJãJ“TJr V´yPe: FjJoMu yT] IxJiJre @r IoJK~T mqKÜfô ßo~r jJPhr TgJr ÊÀPf yJKrP~ pJj KjTa IfLPfÇ ITJPu YPu pJS~J nJA orÉo ßo~r @~Mm mUf \VuMu Fr ˛OKf ßrJo∫j TPr ÀoJu KhP~ PYJU oMPZjÇ \JjJPuj, @PoKrTJ~ fUj KfKj Tot˙Pu mq˜ xo~ kJr TrPZjÇ ybJ“ xyiotLKjr \ÀrL PlJjÇ hs∆f mJxJ~ FPx Kkj kfj KjrmfJ @r xmJr Iv´∆KxÜ ßYJU ßhPU fJr mM^Pf mJKT rAPuJ jJ ßp KTZá FTaJ WPaPZÇ f“ãjJf KfKj IjMoJj TPrKZPuj y~PfJ ßhPv fJr mO≠ oJP~r KTZá yP~ ßVPZÇ KT∂á \VuMu nJA hMKj~JPf ßjA FA TgJKa fJr oJgJ~S @PxKjÇ pUj xyiotLKj fJPT

\JjJPuj ßpj @TJv ßnPñ kzu oJgJ~Ç yfKmøu jJPhr mUf nJA yJrJPjJr ßvJPT TJfr yP~ xJPg xJPg ßhPvr CP¨Pvq rS~JjJ yPujÇ KT∂á hMntJVq hLWt kg kJKz KhP~ FPx Kk´~ nJA Kk´~ ßjfJr ßYyJrJUJKj ßvwmJPrr oPfJ ßhUPf kJPrjKjÇ ßhPv KlPrA nJAP~r TmPrr kJPv hJKzP~ IP^JPrA ßTÅPhKZPujÇ \JjJPuj, nJAP~r AP∂TJPur TP~T oJx @PV ßhPv FPxKZPujÇ FA KrnJr KnC-F hÅJKzP~ hM nJA V· TrKZPujÇ fUj KfKj ßhPUj \VuMu nJAP~r kJ'aJ láPu ßVPZÇ Kj\ yJPf mz nJAP~r kJ KaPk KhP~KZPujÇ TgJ èPuJ muPf muPf jmKjmtJKYf ßo~r'r hM ßYJU ZuZu TPr CPbÇ KTZá xoP~r \jq kKrPmv nJKr yP~ CPbÇ krãPeA ÀoJu Kh~ ßYJU oMPZjÇ ßo~r \VuMu'r k´KfKÔf KrnJr KnCP~ mPxA FA k´KfPmhPTr xJPg TgJ mPuj ßo~r jJPhr mUfÇ muPuj, \VuMu nJA FA xMjJoV†PT KjP~ ˝kú ßhUPfjÇ FA xMjJoVP†r Cjú~Pjr oyJpù ÊÀ TPrKZPujÇ oJjjL~ k´iJjoπL FmÄ xrTJrS xMjJoVP†r Cjú~Pj ßmv @∂KrTÇ FTkptJP~ \VuMu nJA \jfJr \VuMPu kKrjf yjÇ KT∂á IjJTJÄKUf nJPm @uäJy @oJPhr TJZ ßgPT nJAPT KjP~ ßVPujÇ Frkr FuJTJr \jVe S xMjJoVP†r oJjMPwr IjMPrJPi kJKrmJKrT GKfPyqr @PuJPT \jfJr TJfJPr vJKou yj KfKjÇ

\JjJPuj, nJAP~r ßvJPT pUj ßvJTJyf Fr KTZáKhj krA fJr VntiJrLKj oJ AP∂TJu TPrjÇ KfKj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr WKjÓ xyYr oyJj oMKÜPpP≠r Ijqfo xÄVbT S oMKÜPpJ≠J ßyJPxj mUPfr VKmtf x∂JjÇ jJPhr mUfxy FA kKrmJPrr Kfj nJA FTJiJPr PkRrxnJr ßY~JroqJj S ßo~r KZPujÇ FT kKrmJr ßgPT Kfj nJA ßo~r yS~J ßVJaJ PhPvr oPiqA KmruÇ ÊiM fJA j~, FT kKrmJPrr mJmJ ßZPuxy kÅJY \j xhxq FT xPñ oMKÜpMP≠ IÄv ßj~Jr WajJS FTKa GKfyJxKT WajJÇ xMjJoV† ßkRrxnJr xJPmT ßY~JroqJj orÉo oPjJ~Jr mUf ßjT Fr ˛OKf @\S náuPf kJPrKj xMjJoV†mJxLÇ ßx ãf kNre yPf jJ yPfA @iMKjT S hOKÓ jªj ßkRrxnJr „kTJr orÉo ßo~r @~Nm mUf \VuMu'r vNjqfJ kNre TrPf jJPhr mUf fJr nJAP~r IxoJ¬ TJ\ xoJ¬ TrPf hu S \jVPjr IjMPrJPi ßo~r kPh k´JgtL yjÇ KjmtJYj YuJTJPu k´KfKhj VexÄPpJV ßvPw VnLr rJPf xTPur IPVJYPr fJr nJA Po~r \VuMu'r Tmr K\~Jrf TPr KjrPm KjníPf ßTÅPh ßTÅPh rJf kJr TPr KhPfj KfKjÇ KjmtJKYf yS~Jr kr nJAP~r ˝Pkúr @iMKjT vyr VzJr k´Jekj ßYÓJ YJKuP~ pJPòjÇ ßYÓJ TrPZj rJ\QjKfT ofkJgtPTqr CPit CPb xMjJoVP†r hu of KjKmtPvPw xTu ˜Prr oJjMPwr xJPg GTqm≠nJPm Cjú~j xÄV´JPo FKVP~ pJS~JrÇ

muPuj, FA vyrKa UMm mz j~, FKa KZoZJo oJ^JKr VzPjr FTKa vyrÇ FUJPj xmJA FPT IkPrr kKrKYfÇ @orJ ßTJj jJ ßTJj nJPm FPT IPjqr xJPg xŒPTt @m≠Ç xMjJoVP† xMhLWt TJPur rJ\QjKfT xŒ´LKfr Cöu hOÓJ∂ rP~PZÇ \JjJPuj, @Ko KjmtJKYf ßo~rÇ @oJr xrTJrL VJKz rP~PZÇ KT∂á UMm k´P~J\j ZJzJ VJKz mqmyJr TKr jJÇ @Ko ßoJarxJAPTu @r KrTvJ~ TPr WMrPf kZª TKrÇ rJ˜J~, kJPTt, ßrˆáPrP≤ mPx fÀePhr xJPg @`J ßhj KfKjÇ xo~ xMPpJV ßkPu ÈKrnJr KnC' mPxjÇ @Vf oJjMPwr xJPg TgJ mPujÇ KfKj ßo~r KyPxPm j~ xJiJre oJjMPwr xJPg oJjMPwrA FT\j yP~ gJTPf kZª TPrjÇ \JjJPuj, xMjJoVP†r jJjJ Cjú~Pjr kKrT·jJr TgJÇ k´KfKa rJ˜J k´v˜ S VnLr ßcsj KjotJPjr k´TP·r TgJÇ Kk´~Jñj ßrJPc KcnJAcJr KjotJe TrJ yPm, asJKlT kP~P≤ @iMKjT ßlJ~JrJxy ßVJaJ ßkRrxnJPT \VuMu nJAP~r ˝Pkúr hOKÓ-jªj ßkRrxnJ~ kKrjf TrJr xm ßYÓJ KfKj YJKuP~ pJPòjÇ FmJr KmhJP~r kJuJÇ KmhJ~ ßmuJ~ FA k´KfPmhTPT FKVP~ KhPuj ßo~r jJPhr mUfÇ hMKa yJf ßYPk iPr muPuj, @kjJrJ \JKfr KmPmTÇ ßo~r KyPxPm j~ @kjJPhr nJA KyPxPm @oJPT xyPpJKVfJ TrPmjÇ náu yPu iKrP~ KhPmj, nJu TJP\r k´vÄxJ TrPmjÇ KfKj xJÄmJKhTxy xMjJoVP†r xTu oJjMPwr xyPpJKVfJ S ßhJ~J TJojJ TPrjÇ


oMÜKY∂J

07 - 13 September 2018

25

ßy, yJA, yqJPuJ ... ßyj j~ ßyuJ fJyKojJ ßyJPxj ßuUT: xJPmT Kvã~©L

WPr mJAPr yryJPovJA AÄPrK\ FA Kfj v»èPuJ ßvJjJpJ~ mJ muJ y~Ç KmPvwTPr, KmPhv KmnMÅAP~Ç vP»r mqJUJèPuJS k´J~ FTÇ mJÄuJ IKniJKjT Igt hÅJzJ~: oPjJPpJV @TwteÇ muJmJÉuq, ßaKuPlJj jJoT pπKa oJjm \LmPj KjP~ FPxPZ FT pMVJ∂TJrL KmkämÇ pπKa ßmP\ CbPuA fKzWKz TPr TJPj PYPk iKr @r xPñ xPñ mPu CKb, ÈyqJPuJÈÇ @mJr, Kj\ hrTJPr pUj ßaKuPlJPjr j’r WMrJA Ikr k´JP∂r mÜJS FTA k´Kfv» mqmyJr TPrjÇ IgtJ“ fJÅPTS muPf y~,ÈyqJPuJÈÇ fJrkr ÊÀ y~ TJK⁄f @uJk-@PuJYjJÇ FojKa KZu fgqxNP© CPb @xJ v»Kar C“xkMrJeTJPu oJjMw mPj \ñPu KvTJßrr IjMxºJj ßkPuA ÈyqJPuJÈ YL“TJPr xñLPhr oPjJPpJV @Twte TrfÇ v»Ka ßZJa yPuS mftoJj pMPV Fr mqmyJr p©f©Ç

WPr mJAPr k´go kKrYP~ @orJ mKu, ÈyqJPuJÈÇ IgtJ“ FPT IkPrr oPjJPpJV @Twte TPrA @uJPkr ÊÀ y~Ç F @uJk IKf ˝• IgmJ hLWt ˙J~L yPf kJPrÇ Kjntr TPr Cn~ mÜJr AòJ mJ @V´Pyr CkrÇ IPjT xo~ ÊPnòJ mJ x÷Jwe \JjJPfS AÄPrK\ nJwJ~ k´YKuf F v»Kar mqmyJr ßhUJpJ~Ç TfA jJ oiMr xP’Jij! F v» mqmyJPr ßTJj k~xJ UrY ßjAÇ IgY v»Kar oqJK\T ßZÅJ~J oMyNPft FPT IkrPT TJPZ ßaPj ßj~Ç mJÄuJ nJwJ~ ÈPToj @PZJ mJ @PZj?È(AÄPrK\ yJA mJ yqJPuJr k´Kfv») TgJKar oPiqS IPjT oJiMpqt uMTJPjJ gJPTÇ k´KfPmvLr xJPg nJu mqmyJr S ßUÅJ\Umr ßj~J F @hvt mJeL iPotr Ijqfo oNuoπÇ AÄPrK\ k´mJh mJTqKa yu- uJn hJA ßjAmqJrÇ mJÄuJ f\toJ hÅJzJ~k´KfPmvLPT nJumJxÇ k´KfPmvLr ßUÅJ\Umr ßj~JÇ mJÄuJPhPv F k´Yuj ßmv ßmvLÇ KmPvwTPr, ß\uJ vyr IûPuÇ kMPrJ oyuäJ ßpj FT kKrmJrÇ BhkPmt, KmP~, \jìKhj mJ Ijq ßTJj @jª C“xm Qy ÉPuäJPr kzvLrJ ßpoj ßoPf CPb ßfoKj KmkPh @kPh xmJA @kj\j oPj TPr ZáPa @PxÇ KmuJPfr mMPT FT FT TPr ßTPa ßVPZ IPjTaJ mZrÇ Vf vfJK»r x•r hvPTr TgJÇ kJvJkJKv kJzJ kzvLPhr ßYyJrJ xm xJhJÇ mJÄuJPhPvr of @V ßmKrP~ @uJk kKrYP~ UMm FTaJ @V´yL j~Ç Knj ßhvL ßYyJrJrÈf TgJA ßjAÇ oyuäJr rJ˜J~ TJPunPhs ßhUJ KoufÇ ßYJUJYáKU yPfA mPu Cbf, ÈyqJPuJÈÇ oMPU K˛f yJKxÇ k´fMq•Pr @oJPTS FTA v»Ka mqmyJr TrPf yfÇ FaJ AÄPr\ xÄÛíKfr FT IKuKUf IKf èÀfôkNet rLKfÇ GaáTáAÇ AÄPr\ \Jf xŒPTt @oJPTS F iJrjJ KjP~ F ImKi x∂Óá gJTPf yP~KZuÇ hLWtTJPur mxmJPx mJxJ mhu TrPf yP~KZu ßmv T~aJÇ KmKnjú xoP~ KmKnjú TJrPj F fJKVh fJzJ KhP~KZu ‰mKT! ßkR| m~Px bJTboTS~JuJ KmvJu

mJzLr k´P~J\j láKrP~ ßVPZÇ KkZPj VqJPr\, xJoPj hMÈKfjaJ VJzLr kJKTtÄ \J~VJ~ FUj FTaJ ßZJa VJzLA pPgÓ j~ KT? m~xTJPu ßp KxÅKzèPuJ Ya\uKh KcñJPf kJrfJo, m~Pxr nJPr Ckr jLY TrJ FT TKbj TJP\ kKref yP~PZÇ IPjT ßUJÅ\JUÅMK\r kr FT fuJKmKvÓ xmM\ VJZVJZzJ ßWrJ FTaJ mJÄPuJmJzL KouuÇ k´iJj xzT ßgPT FTaá VKuP~ KjrJuJ KZoZJo \J~VJÇ yJPfVeJ TP~TKa mJÄPuJÇ ßpj FT mJÄPuJkJzJÇ VJKzPmJ^JA oJuk© jJoJPf FPTmJPr VuhWotÇ PZJ¢ rJ˜J~ hMÈFTaJ VJKz YuPZÇ TÅJY jJKoP~ FT ßk´R| AÄPr\ kMÀw yJKxoMPU mPu Cbu, ÈSP~uTJo aá @S~Jr ßjAmJrÉc'Ç kJPv mxJ oKyuJKa (x÷mf” ˘L) yJf jJKzP~ FTaJ xMªr yJKx ZáÅPz KhuÇ Ik´fqJKvf F k´JjdJuJ x÷Jwe YKTPf ojk´Jj \MKzP~ KhuÇ oPjyu, TfA jJ FT @kj\jPWrJ \J~VJ~ FuJoÇ @uäJy&kJPTr hrmJPr \JjJuJo uJPUJ ÊT&Kr~JÇ ßhUPf ßhUPf hMÈmZr ßTPa ßVuÇ KâˆoJx, AˆJPrr xo~ PuaJr méKhP~ yJPf ßluJ ÊPnòJ TJct kJAÇ FoKj FTKhj FTaJ ßZJ¢ TJct PoP^ ßgPT TáKzP~ KjuJoÇ Kjoπj TJctÇ hMA mJxJ kr FT k´KfPmvL ÈTKl oKjtÄÈF Kjoπj \JKjP~PZÇ oPj kzu, ÛáPu KvãTfJTJKuj k´J~A TîJv TKl oKjtÄP~ IKnnJmTPhr Kjoπj \JjJPjJ yfÇ YJ, TKl, KmÛáa PUPf ßUPf Ifq∂ WPrJ~J kKrPmPv KvãTPhr xJPg x∂JjPhr KvãJ xŒPTtS oJoMKu @PuJYjJr xMPpJV mqm˙JÇ KlPr @Kx k´KfPmvLr Kjoπj CkUqJPjÇ PZJ¢ TJct mPa KT∂á ßuUJ @PZ oyfL CP¨vqÇ oqJTKouJj TqJ¿Jr xJPkJatFr \jq KTZá k~xJ ßfJuJr ßZJ¢ CPhqJVÇ KjhOÓ KhPj KjhOÓ xoP~r FTaá @PVA KVP~ ßkÅRPZ ßVuJoÇ oPj Knz TrPZ KÆiJ ƪô S FT I\JjJ ßTRfáyuÇ yJ\Jr ßyJT, IkKrKYf k´KfPmvLÇ nJVqxMksxjú, xPñ \Ma&u @PrJ FT\j oKyuJ @oKπf IKfKgÇ ßmu mJ\JPfA yJKxoMPU mJKzr T©Lt FPx hr\J UMPu KhuÇ ÈyqJPuJ' mPu hM'yJf mJKzP~ KhP~ FPT FPT

hMÈ\jPTA @Kuñj TruÇ jJ \JKj TfKhPjr KYjJkKrY~! mzxz mxJr WPr KjoKπf IKfKgrJ V•è\Pm o•Ç mJKzr TftJ FPx ÈyqJPuJ' mPu @oJr xJPg yJf KouJPuJÇ ßxJlJ~ @oJPT mxPf KhP~ KjP\ FTaJ ßY~Jr PaPj KjP~ FuÇ ßas ßmJ^JA YJ TKl, KmÛáa ßTT YPu FPxPZÇ jJPor @hJjk´hJj kmt PvPw \Po Cbu Pmv KTZá yJu&TJ @uJkÇ x•r oJ^JoJK^ m~xL VOyTftJ \JjJPuj, rJ˜Jr SkJPvr mJxJ~ mJmJ oJÈr xJPg fÅJr PmPz CbJr PZJa ßZJa ˛OKfTgJÇ C“xJynPr vMjPuj mJÄuJPhPvr TgJÇ FTxoP~, VOyT©tLS FPx ßpJV KhPujÇ Yuu yJKxoMPU ÈyJAÈ, ÈyqJPuJ' mPu IkKrKYf KjoKπf IKfKgPhr xJPgS yJf KouJPjJÇ FTaJ mz ßaKmPu xJ\JPjJ mqmÂf ImqmÂf, IPTP\J aáKTaJKT ßUujJ xJoV´L, oJjKY©JmuL, ßVäJm, mAkM˜T, ßxuJA xr†JoÇ xJoJjq hJo KhP~ ßTC ßTC KTjPZÇ kJPvA rJUJ k~xJr kaÇ ßuJPT VoVo yu WrÇ xmJrA oMU jzPZÇ FT Klx&Klx& è†Pj oMUKrf FT mºáfôkNet kKrPmvÇ TfAjJ nhs AÄPr\ \JfÇ rJjúJWPr ßaKmunKft gPr gPr xJ\JPjJ jJjJj CkJhJPj ‰fKr xM˝JhM ßTT, KmÛáa, kMKcÄ, \qJo ß\KuÇ k´KfPmvLPhr WPr mJjJPjJ CkyJr xJoV´Lr xoJyJrÇ aqJPV @aTJPjJ jJooJ© hJoÇ ßuJn xJouJPf jJ ßkPr FTaJ dJCx ßTT KTPj ßluäJoÇ ImvqA Kmâ~u… k~xJ YPu pJPm hJj UJPfÇ TqJ¿Jr oremqJKi KjrJo~ VPmweJoNuT TotTJ¥ kKrYJujJ~Ç yuAmJ p“xJoJjqÇ Kj”xPªPy, FPyj oyfL CPhqJV xJiMmJPhr hJKmhJrÇ VOyTftJr oMPU \JjJPVu, k´KfmZr FirPjr lJ¥ ßfJuJr @P~J\j TrJ y~Ç k´KfPmvLPhr @P~JK\f KjrmKòjú Kouj ßouJ~ KjP\PT xŒOÜ TrPf ßkPr Ifq∂ VmtPmJi yuÇ @KoS SPhr FT\jÇ xJoJjq yqJ~, yqJPuJ KmKjo~ WKaP~ Khu FT IkNmt mºjÇ ßjA ßTJj \JKf iot met KmPnhÇ TgJ~ mPu, ÈxmJr CkPr oJjMw xfq'.. ßxP¡’r 2018


26

oMÜKY∂J

07 - 13 September 2018

vyLhMu @uo k´xñ: FTKa xJoJK\T @PªJuPjr IkoOfáq vJy vJoLo @yPoh ßuUT: TKm, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr h¬r xŒJhTÇ

ãáPh KvãJgLtPhr KjrJkh xzT YJA @PªJuj FTKa ßpRKÜT FmÄ xoP~JkPpJVL @PªJuj KZu, FPf xPªy ßjAÇ FA @PªJuPj xJiJre \jVexy KmKnjú ßvseL-PkvJr oJjMw ‰jKfTnJPm xogj ßh~Ç KvÊrJ pUj kMKuPvr uJKbPkaJr \mJm ßh~ láu KhP~, fUjA mM^J KVP~KZu FKa FTKa vJK∂mJhL k´Kâ~JÇ ßp k´Kâ~J xrTJr mJ fJr xÄKväÓ mJKyKjPT xKâ~ FmÄ xyPpJKVfJ k´hJj TPr FTKa xMvO⁄u xoJ\ VzJr k´fq~ pMÜ yP~PZÇ xoV´ ßhv\MPz F @PªJuj ZKzP~ kPz FmÄ FTKa oJ©J I\tj TPrÇ KT∂á ßhUJ ßVu, hMKhj ßkÀPfA FTKa oyu Z∞Pmv iJre TPr KvÊPhr @PªJuPjr TotxNYLPf dáPT kPzPZ, ßp vJK∂mJhL @PªJuj VPz SPbKZu fJPT KmkPg KjPf ßYÓJ TrJ yPòÇ FrJ rJ\QjKfT kKrY~iJrLÇ FrJ FTJ•Prr krJK\f vKÜr ßk´fJfúJÇ xrTJr pUj F ãáPh KvãJgLtPhr hJKm kMPrJkMKr ßoPj KjP~PZ, FrkrS xrTJr kfPjr @PªJuj KyPxPm Fr „k mhuJPjJr \jq kMKuPvr xJPg hJXJ FmÄ pJjmJyPj IKVúxÄPpJV TrJr kJÅ~fJrJ ÊÀ TPr FA KYK¤f oyuÇ FPf pMÜ y~

xrTJrKmPrJiL fgJTKgf FT ßvseLr mMK≠\LmL, xMvLu xoJ\, @∂\tJKfT wzpπTJKrr FP\≤ FmÄ KTZá xÄUqT xJÄmJKhT, pJPhr kKrY~ rP~PZ KmKnjúPãP©, KT∂á FP\≤ KyPxPm TJ\ TrPZj I∂rJPuÇ xJÄmJKhT vKyhMu @uo FrToA FT\j, fJPT ßV´lfJPrr kr IjMxºJPj ßmKrP~ FPxPZ fJr wzpπ YâJP∂r jJjJ KlKrK˜Ç ßT FA vKyhMu @uo? c. vKyhMu @uo lPaJV´JlJr, xJÄmJKhT FmÄ lJC¥Jr KcPrÖr hOT KkTYJr VqJuJrL kJ∫vJuJ xJCg FKv~J KoKc~J A¿KaKaCaÇ @∂\tJKfTnJPm kKrKYf FT\j mqKÜfôÇ kMKuPvr nJwq oPf, ßVu 5 @VÓ 2018 ãáPh KvãJgtLPhr KjrJkh xzT YJA @PªJujPT ßTªs TPr ßhvPT IK˙KfvLu TrPf KogqJ è\m ZzJPjJ S ßhvPhsJyL mÜPmqr TJrPe fJÅPT @aT TrJ y~Ç vKyhMu @uo ZJzJS @aT yP~PZj FT\j IKnPj©LSÇ FA IKnPj©L ßV´lfJr yS~Jr kr mPuPZj @PmPV FmÄ TP~T \Pjr IjMPrJPi KfKj fJr ßlAxmMT @AKcPf pJ k´YJr TPrPZj F\Pjq KfKj IjMf¬Ç FmÄ KfKj pJ TPrPZj fJ KogqJ FmÄ è\m, jJ mMP^A TPrPZjÇ vyLhMu @uo ßV´lfJr yS~Jr kr of k´TJPvr ˝JiLjfJ KjP~ k´vú CPbPZÇ ßhPv ßpoKj of k´TJPvr ˝JiLjfJ rP~PZ, ßfoKj rP~PZ rJÓsPhsJyL ßTJPjJ k´YJreJr KmÀP≠S xrTJPrr hJK~fôvLu yS~Jr jLKfoJuJÇ KfKj ˝JiLj of k´TJv TPrPZj, jJ Ikk´YJPr vrLT yP~KZPuj, fJ KjP~ KmPväwe ImvqA hrTJrÇ Imvq Fr mqJUqJ ßhPm xrTJr mJ fJr xÄKväÓ hlfr KTÄmJ @hJufÇ KT∂á xJiJre \jVe ßp of k´TJPvr IKiTJr rJPUj, ßx KyPxPm ßp ßTJPjJ jJVKrTS vyLhMu @uo k´xñ KjP~ hM'FTaJ TgJ muPfA kJPrjÇ @Ko ßxA iJrJ~ KTZá TgJ muPf YJAÇ KfKj @u \JK\rJ ßaKuKnvjPT xJãJ“TJr KhP~PZjÇ xJÄmJKhT KyPxPm KfKj ßp ßTJPjJ xJãJ“TJr ßh~Jr ßpJVqfJ rJPUjÇ KT∂á xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ ßoPjA ßTJPjJ fgq mJ mÜmq k´hJj TrPf yPmÇ ßhUPf yPm, KfKj ßoPjPZj KT jJÇ kMKuv muPZ, KfKj Fxm jLKfoJuJr mrPUuJk

vyLhMu @uo ßxKa TfaáTá rãJ TPrPZj, ßx KmYJr @Ko TrPmJ jJ, KT∂á @oJr TJPZS fJr mÜmqKar ire KmfTt xOKÓ TPrPZÇ KfKj mz oJPkr lPaJ xJÄmJKhTÇ @Ko jVjq FT jJVKrT yP~ fJr náu irJr ßT? irPm ßfJ xrTJrÇ KT∂á jJVKrT KyPxPm ßp hJ~Ka @Px, ßp ßmJiùJj \jì ßj~, ßxKa ßfJ mqÜ TrPfA kJKr? xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo ZKzP~ ßh~J y~ jJjJ è\mÇ ßhUJ ßVu FTKa oyu FA @PªJujPT AxqM TPr KjP\Phr CP¨vq mJ˜mJ~j TrPf ßjPo kPzPZÇ fUjA ßhUJ ßh~ KmkK•Ç TPrPZjÇ fJr mÜmq ßhvPhsJyLfJr xJKouÇ kMKuPvr nJwq pKh xfq y~, fPm ImvqA @oJPhr oPfJ jLKry mqKÜ KmYKuf yPf mJiqÇ FTKa vJK∂mJhL @PªJujPT ßTªs TPr pKh ßTJPjJ wzpπ rKYf y~ mJ wzpPπr kJÅ~fJrJ KTÄmJ Fr ßkZPj ßTJPjJ IÊn vKÜ pKh TuTJKb jJzPf ÊÀ TPr, fPm nJmPfA yPmÇ @r ßxA xPñ nJmPf yPm xrTJrPT FmÄ FTA xJPg \jVePTSÇ KfKj KT mPuPZj? @u \JK\rJ~ ßh~J vKyhMu @uPor mÜmqKa @Ko ÊPjKZÇ ACKaCPm F xJãJ“TJrKa FUPjJ @PZÇ KfKj KjP\ TPo≤ TrPZj, ßpaJ xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ~ kPz jJ mPuA IPjT Kmù\Pjr TJZ ßgPT ÊPjKZÇ ß\PjKZ, KfKj muPf kJrPfj, \jVPer IKnPpJV KyPxPm pJ C≠OKf KyPxPmÇ KjP\r mÜmq j~, FaJ \jVPer mÜmqÇ KoKc~J~ ÊiM KfKj k´Kf˙Jkj TPrPZj oJ©Ç muPf kJrPfj ßp, FKa \jVPer ofJofÇ KfKj xrJxKr mPuPZj, xrTJr mqJÄT uMakJa TrPZ, uMakJPar KmÀP≠ TgJ muPuA èo S UMj TrJ yPòÇ hMjLtKfr KmÀP≠ pJrJA TgJ muPZ mJ k´KfmJh TPrPZ fJrJA ß\Pu pJPòÇ xrTJr S xrTJPrr ßkaá~JmJKyKj KjrJkh xzT YJA @PªJuPjr ãáPh KvãJgLt S xJiJre ZJ©xy ßTJaJ xÄÛJr @PªJuPjr ZJ©Phr ßkaJPòÇ ßoJaTgJ, xrTJr mqgtÇ F mqgt xrTJPrr kfPjr @PªJuj FKaÇ FrTo xrJxKr muJaJ xJÄmJKhPTr hJK~Pfô kPz jJ mJ ßTRvu j~Ç Fxm TgJ mz mz xJÄmJKhTPhr TJZ ßgPT ÊPjKZÇ FA \J~VJKaPf KfKj irJ ßUP~PZj, ßvPw Kmw~Ka kMKuv S ßTJat kpt∂ VKzP~PZÇ rJ\jLKf FT K\Kjx @r xJÄmJKhTfJ @PrT K\KjxÇ FT\j rJ\jLKfT @PªJuj TrPf KVP~ xrTJrPT jJP\yJu TrPf jJjJ irPer k´kJVJ§Jr @vs~ KjPf kJPrj, KT∂á xJÄmJKhT ßxaJ kKrPmvj TrPmj mJ TrPmj fJr k´UrfJ KhP~, KmYJr mMK≠ UJKaP~Ç KmPmTPT KmKâ jJ-TPrÇ KTÄmJ TJPrJ FP\≤ KyPxPm KjpMÜ jJ yP~Ç KjrPkãfJ v»KaPT mMPT uJuj TPrA, KjPotJynJPm, ˝òfJr xJPgÇ vyLhMu @uo ßxKa TfaáTá rãJ TPrPZj, ßx KmYJr @Ko TrPmJ jJ, KT∂á @oJr TJPZS fJr mÜmqKar ire KmfTt xOKÓ TPrPZÇ KfKj mz oJPkr lPaJ xJÄmJKhTÇ @Ko jVjq FT jJVKrT yP~ fJr náu irJr ßT? irPm ßfJ xrTJrÇ KT∂á jJVKrT KyPxPm

ßp hJ~Ka @Px, ßp ßmJiùJj \jì ßj~, ßxKa ßfJ mqÜ TrPfA kJKr? xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo ZKzP~ ßh~J y~ jJjJ è\mÇ ßhUJ ßVu FTKa oyu FA @PªJujPT AxqM TPr KjP\Phr CP¨vq mJ˜mJ~j TrPf ßjPo kPzPZÇ fUjA ßhUJ ßh~ KmkK•Ç @PrJ uãq TrJ ßVPZ, FA @PªJujPT AxMq TPr \JoJ~Jf-KmFjKkxy ßhPvr mMK≠\LmL oyPur FTKa IÄv xrTJr kfPjr @PªJuPj r‡k ßhmJr ßYÓJ TrPZjÇ ßhUJ ßVu, ßkJwJT kKrmftj TPr ßlAT @AKc KjP~ ãáPh KvãJgtLPhr ßnfr \JoJ~JfKvKmPrr KYK¤f ßjfJ KjP\Phr Ûáu ZJ© kKrYP~ rJ˜J~ xπJxL TotTJP¥ \KzP~ kPzPZÇ è\m ZKzP~ kPz kMKuv S xrTJr huL~ TqJcJrrJ KvãJgtLPhr yfqJ TrPZÇ @Aj vO⁄uJ mJKyjL pUj Ûáu KvãJgtL xjJÜ TrPf CPhqJV ßj~ fUj kMKuPvr yJPf irJ kPz ßmv TP~T\j TPu\ KmvõKmhqJuP~ kzá~J FTKa rJ\QjKfT hPur TP~T\j KYK¤f TqJcJrÇ ßmv TP~T\jPT VJP~ rÄ oJKUP~ FmÄ yJPf, oJgJ~ mqJK¥\ mJÅiJ Im˙J~ @aT TrJ yPu fJrJ ˝LTJr TPr mz nJAP~rJ FojKa KvKUP~ KhP~PZÇ ZJ© j~ Foj TP~T\jS irJ kPzÇ @PªJujTJrL KvãJgtLrJS mM^Pf kJPr fJPhr ßnfr IkvKÜ dáPT kPzPZÇ fUj KvãJgtL FmÄ IKnnJmTrJS xfTt yjÇ F xŒPTt, IKnnJmT FmÄ KvãJgLtPhr mÜmq FPxPZ KmKnjú Kk´≤ FmÄ APuTasKjT KoKc~J~Ç FrkPrS ßvw y~Kj, YPuPZ ßhPv KmPhPv jJjJ Ikk´YJrÇ KmPvw TPr mOPaPj \JoJ~Jf KvKmPrr FTKa IÄv pJPhr k´J~ xo~A u¥Pjr rJ\kPg k´TJPvq xrTJr KmPrJiL @PªJuPj ßhUJ pJ~ FrJA KmKnjú jJPo ÊÀ TPr xnJ xoJPmv S ßxKojJrÇ ßxA xJPg KmKnjú ßlAT @AKc mqmyJr TPr xJoJK\T oJiqPo Ikk´YJrÇ FojKaS uãq TrJ ßVPZ oxK\Ph KVP~ muJ yPò, kMKuv FmÄ ZJ©uLV pMmuLPVr TotLrJ ßoP~Phr iwte TPr WPr mKª TPr ßrPUPZÇ FA Ikk´YJrTJrL TJrJ? fJPhr kKrY~ KT? FPhr TJZ ßgPT Fxm ÊPj IPjPTA k´vú TrPZ ßhPv KT yPòÇ vyLhMu @uo FA irPer Ikk´YJPr vKrT jJ yPuS fJr xJãJ“TJrKa Ikk´YJrPT vKÜvJKu TrPf xyJ~fJ TPrPZ FmÄ @∂\tJKfT ßãP© ßhPvr nJmoNKf ãájú 31 kOÔJ~

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

07 - 13 September 2018

27

FT\j oMKÜPpJ≠Jr \LmjpMP≠ Kjoto krJ\~ j\r∆u AxuJo mJxj ßuUT: xJ¬JKyT xMroJr xJPmT xŒJhT

1972 xJuÇ xPm oJ© ßhv ˝JiLj yP~PZ, KxPuavyPrr ßvUWJa FuJTJ~ FT ImJXJuLr kKrfqÜ mJxJPf IJS~JoL ß˝óZJPxmT mJKyjL KxPua ß\uJ vJUJr IKlx TrJ yuÇ FKa yuoMK\m mJKyjLr KxPua ß\uJr IJûKuT k´iJj S ß˝óZJPxmT mJKyjLr k´iJj KxPua ß\uJr oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT IJUfJr IJyoPhr IKlx Ç mOy•r KxPua ß\uJr oMKÜPpJ≠J S IJS~JoL uLV PjfímOPªr khnJPr oMUKrf yP~ Cbu FA IKlxÇ oMKÜpM'P≠r Ijqfo xÄVbT IJUfJr IJyohS FA mJxJr FTr∆Po gJTPfj IJr IKlPxr hJK~Pfô KZPuj ZJfPTr mJKxªJ IJ»Mr rvLh KfKj S oMKÜPpJ≠J ZJ©uLV ßjfJ kPr \JxPhr KxPua ß\uJ vJUJr ßTJwJiqÇ xŒsKf IJPoKrTJ~ KfKj oJrJ ßVPZjÇ IJr IJUfJr IJyohS 1985 xJPu u¥Pjr rP~u Kl∑ yJxkJfJPu oJrJ pJj, oOfáqr IJPV fJr IJKgtT Im˙J nJu KZujJÇ ÊnJTJÄULPhr k´PYÓJ~

fJPT u¥Pj kJbJPjJ yPuS I• TP~TKhj KfKj ßmPY KZPujÇ u¥j ßgPT fJr oOfPhy KxPua pJ~Ç KmimJ ˘L FT kM© x∂Jj ßrPU IJUfJr IJyoh TkthTyLe Im˙J~ krkJPr kJKz \oJj,xŒsKfTJPu ß\PjKZ FA oMKÜPpJ≠J ßjfJr jJKT xjhk© ßjAÇ IJUfJr IJyoPhr of rJ\QjKfT ßjfJrJ ‰mwK~T KZPuj jJÇ fJA PmPY gJTPf xJKatKlPTPar k´P~J\j IjMnm TPrjKjÇ fJrJPfJ xjhkP©r \Pjq mJ PUfJPmr \Pjq pM≠ TPrjKjÇ fJPhr rJ\jLKf KZu \jVPjr IKiTJr IJhJP~r rJ\jLKfÇ IJ\ ßpUJPj xrTJKr hPu pJS~Jr FmÄ xrTJKr hPur xMKmiJPnJPVr oyJxoJPrJy ßxUJPj orÉo IJUfJr IJyoPhrJA mJÄuJPhPv k´go xrTJr KmPrJiL rJ\jLKfr xMYjJ TPrjÇ mJÄuJPhPvr IK˙r xoP~ fJPhr hPur C™JPjr rJ\jLKf náu jJ Ê≠ IJVJoL KhPjr AKfyJPx fJ KuKkm≠ yPm KT∂á ßxKhj fJrJ ßp Pp ˝Pkúr mJ˜mJ~Pj fqJV KffLãJ ßhKUP~KZPuj fJ KT∂ AKfyJPxr kJfJ~ ßuUJ yP~ ßVPZÇ KjTa KhPjr AKfyJPxr KhPT fJTJPu ßhUJ pJ~, oMKÜpMP≠r krkrA 1972 xJPuA mJÄuJPhv ZJ©uLV KÆiJKmnÜ yP~ ßVPu QmùJKjT xoJ\fπ S oMK\mJhL ZJ©uLV FA IJhvt KjP~ IjqJjq ß\uJr of KxPuPaS mJÄuJPhv ZJ©uLV nJV yP~ pJ~Ç ZJ©uLPVr uJuJ∏ ßfJlJ S mJmr∆u ßyJPxj mJmMu oMK\mmJPhr ^J¥J fáPu irPuj IJr ß\uJ xnJkKf xhr ∏ uJoJ V´∆k IJUfJr IJyoPhr ßjfíPfô QmùJKjT xoJ\fπ V´∆Pkr yJu irPuj IJr FA V´∆Pk fr∆j ßjfJ KyxJPm IJKmntMf yPuj oMKÜPpJ≠J o IJ oMTfJKhrÇ o IJ oMTfJKhr 4jÄ ßxÖPr Kx IJr hP•r IiLPj pM≠ TPrPZjÇ oMKÜpMP≠r ßvw KhjèPuJPf vyPrr IJPv kJPv pM≠ TPrPZj FmÄ vyPr k´Pmv TPrPZj Km\~LPmPvÇ o IJ oMTfJKhr ZJ©\LmPjr Êr∆PfA xoJ\fPπr k´Kf IJTOÔ yP~KZPuj FmÄ IJoOfqá xoJ\fPπr k´Kf fJr KmvõJx IKmYu ßrPU ßVPZjÇ xoJ\fPπr rJ\jLKf TrPf KVP~ KfKj ßTJj xo~ IJPkJw TPrjKjÇ KmFjKk mJ \JfL~ kJKat mJ IJS~JoL uLPVS KfKj ßpPf kJrPfj

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T TPetu Fo.F.K\ SxoJjLr xJPg oMKÜPpJ≠J o.IJ oMÜJKhr

ßpoj AjM mJ mJhu xJPyPmrJ ß\Ja TPr KVP~ oπL mJ FoKk yP~PZjÇ oMKÜPpJ≠J o IJ oMTfJKhr ßx kPg kJ mJzJjKjÇ xMPpJV xMKmiJr rJ\jLKf pKh TrPfj fJyPu u¥j KjCA~Tt WMrPf kJrPfj yr yJPovJÇ fJPT u¥Pj kJKz \KoP~ TˆTr \Lmj ßmPZ KjPf yfjJÇ xoJ\fPπr rJ\jLKf TrPf KVP~ IJoOfáq mJxPhr rJ\jLKf FmÄ u§Pj ßumJr kJKat TPr ßVPZjÇ IJorJ pUj ÛáPu kKz fUj FfaáTá IJvJ jJPo FTKa mJÄuJ ZKmr \jKk´~ VJj KZu fáKo KT ßhPUZ Tná \LmPjr krJ\~? oMTfJKhr nJAP~r Ckr IjM\ vJyJm CKhhj pUj ßuUJ YJAPuj fUj FA VJjKar TgJA oPj kzKZuÇ TJre, IJKoPfJ ßhPUKZ Tf ßp ˝kú oMTáPuA ^Pr pJ~Ç oMTfJKhr nJA KZPuj oMTáu ßlJaJr IJPVA FT hvT IJPV krkJPr kJKz \KoP~PZj, FA k´~Jf oMKÜpM≠JPT k´go ßhKU vv´∆ oK§f FÄKV´ A~Ä oqJj KyxJPmÇ kPTPa KrnumJr, yJPf CAKux \LPkr Kˆ~JKrÄÇ KrKul KjP~ ZáaPZj vyPrr pfrkMr, KauJVz FUJPj SUJPjÇ IJS~JoL uLPVr ß\mMPjúZJ nJmL kPr xJÄxh yP~KZPu, mLjJ KhKh, \MKu~J IJkJ, jLuN IJkJ, (FA Kfj\jA u¥j YPu IJPxj, FTJoJ© jLuMlJr T~xr ßmPY IJPZj mJTL hM\j oJrJ ßVPZjÇ FA IJkJrJ ZJzJ \LPk CbfJo IJorJ hMA FT\j kJzJr KTPvJrÇ vyPrr ßpxm FuJTJ~ kJT IJKot Wr mJzL \ôJKuP~ KhP~PZ Gxm FuJTJ~ KrKuPlr kJCcJr hMi, IJaJ, T’u AfqJKh ßh~J yf, KxPua vyPrr pfrkMr, AªsJjL kJr, uJuJKhWLr kJr, KauJVz FuJTJ~ mzPhr xJPg KrKul KjP~ ßVPZÇ Ff mZr kr xm oPj TrPf kJrKZ jJ, fPm oMTfJKhr nJA ßx xo~ ßp IkrLKxo kKrv´o TrPf kJrPfj fUj fJ ßhPUKZÇ IJorJ fUjS ÛáPur VK¥ ßkr∆AKj ßxA 1972 xJPu dJTJr kæj o~hJPj S ßrxPTJPxt ZJ©uLPVr kr¸r KmPrJiL rJ\QjKfT ofJhvt KjP~ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf xrTJrL S KmPrJiL iJrJr rJ\jLKf Êr∆ yuÇ KxPua vyPr IjqJPjqr xJPg xrTJr KmPrJiL ZJ© rJ\jLKfr xKâ~ ßjfífô KjPuj o IJ oMTfJKhrÇ 1972 xJPu 31Pv IPÖJmr VKbf yu xhq ˝JiLj mJÄuJPhPvr pMmT S fr∆jPhr hu \JfJL~ xoJ\fJKπT huÇ kKuKaTqJu rqJKcTqJu FmÄ KoKuaqJ¥ ßlJxt ^JPT ^JPT jfáj hPu ßpJV KhPf uJVuÇ 1973 xJPu k´iJjoπL S IJS~JoL uLPVr PjfJ ßvU oMK\mMr ryoJj xJiJrj KjmtJYj KhP~ KhPujÇ FA KjmtJYPj aJXVJAu ßgPT IJ»Mx xJ•Jr FoKk KjmtJKYf yPuj FmÄ kPr rJ\vJyL ßgPT oAjMK¨j oJKjT S KjmtJKYf yPujÇ k´J~ k´KfKa IJxPj \JxPhr k´JgLtrJ ovJu KjP~ FKVP~ KZPuj KT∂á \JxPhr xnJkKf ßo\r \KuPur of oMKÜPpJ≠J k´JgLtS ßxKhj krJK\f yP~KZPujÇ 1973 ßgPT 1974 xJu mJÄuJPhPvr rJ\jLKfr FT IK˙r xo~ FA xo~ KxPuPa o IJ oMTfJKhr mJzL mJzL ßyPa ToLtPhr xJPg ßpJVJPpJV rJUPfjÇ 1974 xJPur 17A oJYt dJTJr ˝rJˆsoπLr mJzL ßWrJS TrJr kr CØáf kKrK˙KfPf jm VKbf \JxPhr k´TJvq rJ\jLKf TrJ TKbj yP~ kPzÇ P\uJ kptJPrr ßjfJrJS IJaT yP~ ßVPujÇ FA xoP~ IjqJPjqr xJPg KxPuPa \Jxh SZJ©uLPVr yJr irPuj o IJ oMTfJKhrÇ UMm FTaJ TKbj xo~

fUjßjfífô vNjqfJ ßhUJ KhP~PZ F xo~ KfKj mKuÔ ßjfífô KhP~ KfKj jfáj jfáj fr∆j ToLtr xOKÓ TPrKZPujÇ pJrJ krmfLtTJPu ZJ©uLV, \Jxh FmÄ mJxPhr ß\uJ kptJP~r ßjfífô KhP~PZjÇ 1975 xJPur ka kKrmftPjr kr 1979 kpt∂ \Jxh S ZJ©uLPVr Ckr ˆLo ßrJuJr YuPuS KxPuPa ZJ©uLV FTKa vKÜvJuL xÄVbj KyxJPm \JxPhr rJ\jLKfPT fr∆e xoJP\r TJPZ \jKk´~ TPr ßfJPuÇ cJTxMPf oJjúJ IJUfJPrr KmrJa Km\~ \Jxh ZJ©uLVPT IJPrJ CöLKmf TPr ßfJPuÇ cJTxMr KnKk oJyoMhMr ryoJj oJjúJ FT xo~ \Jxh ßZPz mJxh Vbj TrPu KxPua ßgPT o IJ oMTfJKhr KmrJa FT ToLtmJKyjL KjP~ mJxPh YPu ßVPujÇ 1982 xJPu ß\jJPru FrvJh IQminJPm ãofJ hUu TrPuj, FA ‰˝rvJxT FrvJPhr Kmr∆P≠ IJPªJuj TrPf KVP~ o IJ oMTfJKhrPT ß\Pu ßpPf y~, \Lmj xÄV´JPo Kmkpt˜ yP~ kPzj o IJ oMTfJKhrÇ ßTJj IJxJr IJPuJ ßhUKZPuj jJ, F xoP~ KfKj KmP~ TrPuj, xÄxJr Êr∆r IJPVA FrvJPhr kMKuv fJPT KjP~ ßVu ß\PuÇ ß\u ßgPT oMKÜ ßkP~ YPu IJPxj u¥j, fJr jfáj xÄxJPr IJPx kM© rJyJfÇ u§Pj FT mºár kPg fJr pJ©J yu Êr∆, oMÜJKhr nJAPT fUj IJKo TJZ ßgPT ßhPUKZ, mqKÜVf \LmPjr hM”U TÓPT hMyJPf xKrP~ TKoCKjKa S~JTt TrPfÇ rJyJfPT uJuj kJuj TrJ KZu fJr oJ S mJmJr hJK~fôÇ FTKa ßx≤JPr m~ÛPhr ßhUJPvJjJr TJ\ TrPfj KfKj, fJr FA TJ\ ÊiM IPgtr \Pjq KZu FaJ KfKj oPj TrPfj jJÇ kro oofJ~ KfKj ßT~JrJr Fr hJK~fô kJuj TrPfj m~Û ßuJTPhr ßxmJ Êv´∆wJ S kKrYptJr TJ\ TrPfj kro oofJ KhP~Ç ßc ßx≤JrèPuJPf fJr TJ\ ßhPU IKnnáf yP~ ßpPf yf, fJr yJPfr xM˝JhM rJjúJ IJorJ IPjTmJr ßUP~KZÇ ß\Jr TPr UJAP~ KhPfjÇ láamu I∂ ksJj oMTfJKhr nJA u¥Pj IJPxtjJu láamu KaPor TzJ xogtT KZPujÇ rKmmJPr KfKj oJrJ pJj vKjmJPrS yJxkJfJPur ßmPc ÊAP~ ÊAP~ IJPxtjJPur ßUuJr iJrJ mjtjJ ÊjKZPujÇ aJS~Jr yqJoPuaPxrPumJr kJKatr rJ\jLKf TrPfj, KjP\ TJCK¿ur jJ yP~S IPjTPT TJCK¿ur KjmtJKYf yPf xJyJpq TPrPZjÇmJxh pMÜrJ\q vJUJr f&krfJ xKâ~ rJUPfjÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ KmTJv ßTªs jJPo FTKa xÄVbj VPz fáPuKZPujÇ mJÄuJPhPvr mJAPr pMÜrJP\q mJxPhr f&krfJ KZu ßYJPU kzJr ofÇ 1997 xJPur 12 A PxP¡Ír u¥Pjr mJÄuJ aJCj jJoTrPjr IJPVr TP~TKhj oMTfJKhr nJA nLwe kKrv´o TPrKZPuj fJr mMPT mqJgJ KjP~S mJÄuJ aJCPjr CPØJiPjr Khj Ch~J˜ TJ\ TPrPZjÇ f&TJuLj krrJˆs oπL IJ»Mx xJoJh IJ\Jh KmsTPuj FPx FA FuJTJr jfáj jJoTrPjr CPØJieL IjMÔJPjr k´iJj IKfKg KyxJPm IÄv KjPujÇ aJS~Jr yqJoPuaxTJCK¿Pur TotxMYL KZu mJÄuJ aJCPjr CP≠JijL IjMÔJj KT∂á oMTfJKhr nJA PoP~Phr uJu xmM\ vJzL kKrP~, ÛáPur mJóJPhr mJÄuJPhPvr kfJTJ yJPf KhP~ KjP~ FPujÇ KmrJa rXLj IjMÔJj TPr KhPujÇ FaJA KZPuJ oMKÜPpJ≠J oMTfJKhPrr \LmPjr ßvw IjMÔJjÇ 14 ßxP¡’r 31 kOÔJ~


28

oMÜKY∂J

07 - 13 September 2018

AP~Poj pM≠ pM≠JkrJi S pMÜrJÓs \JPrc KTP~u ßuUT: pMÜrJPÓs vreJgtL kMjmtJxjKmw~T VPmwT xN© : TJC≤JrkJû IjuJAj nJwJ∂r : fJoJjúJ KojyJ\

pMÜrJPÓsr xJoKrT @APj KuKkm≠ pM≠jLKf mJ ßhvKa ßpxm @∂\tJKfT YMKÜPf xA TPrPZ, ßxèPuJ ßoPj YuJr mJiqmJiTfJ pKh gJTf fJyPu fJ“ãKeTnJPm fJrJ AP~PoPj ßxRKh ß\JPar IKnpJjPT xogtj ßhS~J mº TPr KhfÇ 2015 xJu ßgPT ßxRKh @rm, xÄpMÜ @rm @KorJf (ACFA) S fJPhr Ko©rJ FmÄ pMÜrJÓs ÉKf KmPhsJyLPhr KmÀP≠ AP~Poj xrTJrPT xogtj \MKVP~ pJPòÇ IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJu FA xÄWJfPT ÈnMPu pJS~J pM≠' @UqJ KhP~PZÇ TJre Fr n~JmyfJ @∂\tJKfT VeoJiqo mJ xrTJrèPuJr WMo nJXJPf mqgt yP~PZÇ xJPmT ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ S mftoJj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ pMÜrJÓsPT AP~PoPj YuoJj pM≠JkrJi S oJjKmT KmkptP~ \KzP~ ßlPuPZjÇ

\JKfxÄW oJjmJKiTJr TJCK¿u Vf 28 @Vˆ FA pMP≠r jívÄxfJr Kmmre KhP~ k´KfPmhj k´TJv TPrPZÇ Vf \Mj kpt∂ FPf I∂f Z~ yJ\Jr 475 ßmxJoKrT mqKÜ Kjyf FmÄ 10 xyxsJKiT ßuJT @yf yP~PZÇ k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZ, ÈyfJyPfr k´Tíf xÄUqJ Fr ßYP~ IPjT ßmKv yPf kJPrÇ' iJreJ TrJ yPò, FA xÄWJPf \Kzf xm kãA x÷mf @∂\tJKfT @Aj u–Wj TPrPZÇ ßmxJoKrT yfJyPfr \jq ßxRKh ß\JPar KmoJj yJouJA hJ~LÇ fJrJ ßmxJoKrT @mJKxT FuJTJ, yJxkJfJu, mJ\Jr, KmP~ S ßvwTíPfqr oPfJ xJoJK\T IjMÔJj, FojKT ÛMumJPxS KmoJj yJouJ YJKuP~PZÇ AòJTífnJPm ßmxJoKrT mqKÜPhr Skr yJouJ pM≠JkrJPir vJKouÇ PxRKh ß\JaPT uãqm˜M KjKhtÓ TrPf ßVJP~ªJ-fgq KhP~ FmÄ @TJPv ßxRKh pM≠KmoJjPT KrlMP~KuÄ xyJ~fJ KhP~ AP~PoPj KmoJj yJouJ ImqJyf rJUPf xJyJpq TPrPZ pMÜrJÓsÇ ßxRKh @rPmr TJPZ vfPTJKa cuJPrr I˘S KmKâ TPrPZ fJrJÇ FxPmr oPiq TîJˆJr ßmJoJS rP~PZÇ FKa \JKfxÄPWr YMKÜPf FmÄ ßmKvr nJV ßhPvA KjKw≠Ç AP~PoKj ßmxJoKrT \jPVJÔLr \jq pMÜrJPÓsr f“krfJ k´JeWJfL yP~ hJÅKzP~PZÇ xmtPvw k´oJe KyPxPm muJ pJ~, Vf @VPˆ FTKa ÛMumJPx ßxRKh KmoJj yJouJ~ pMÜrJPÓs ‰fKr ßmJoJ mqmyJr TPr 40 KvÊ S @PrJ TP~T\j @PrJyLPT yfqJ TrJ y~Ç ˙u nJPVr kKrK˙KfS n~JmyÇ \JKfxÄW k´KfPmhj IjMpJ~L, ACFA kKrYJKuf KmKnjú TJrJVJPr KmKimKyntNf @aT S KjptJfPjr WajJ KjKmtYJPr WaPZÇ xrTJKr KjrJk•J mJKyjL Igt @hJP~r \jq Ikyre S iwPter WajJ Iyry WaJPòÇ ßxRKh @rm, ACFA FmÄ AP~Poj xrTJr iwte S KjptJfPjr oPfJ pM≠JkrJi WKaP~PZ mPu KmvõJx TrJr ÈPpRKÜT TJre' @PZÇ ßxRKh ß\Ja AP~PoPj

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

UJhq S k´Je rãJTJrL SwMPir xrmrJy mº TrPf ßhvKar @TJvxLoJ ImÀ≠ TPr ßrPUPZÇ lPu AP~PoPjr 84 uJU oJjMw Vf FKk´u ßgPT hMKntPãr oMPU rP~PZÇ ImPrJPir TJrPe ˝J˙qPxmJ TJbJPoJ ßnPX kzJ~ TPurJ ZKzP~ kPz, pJ @iMKjT TJPur AKfyJPx xmPYP~ n~Jmy WajJÇ FPf k´J~ 10 uJU ßuJT @âJ∂ y~Ç AP~Poj kKrK˙Kf xŒNet oJjmxíÓÇ ßxRKh ß\Ja S pMÜrJÓs uJU uJU ßmxJoKrT ßuJPTr IxyjL~ hMPntJPVr TJreÇ Vf oJPYt oJKTtj KxPjar mJKjt xqJ¥Jxt, oJAT Ku S Kâx oJrKl AP~Poj pMP≠ pMÜrJPÓsr xogtj fMPu ßjS~Jr mqJkJr FTKa k´˜Jm ßfJPujÇ ßxKa 55-44 ßnJPa mJKfu yP~ pJ~Ç ßnJPar @PV KxPjPa xÄUqJVKrÔ hPur (KrkJmKuTJj) ßjfJ KoY oqJTPTju mPuj, pMÜrJPÓsr xogtj fMPu ßjS~Jr Igt yPò ßmxJoKrT \jVePT ^MÅKTr oMPU ßbPu ßhS~JÇ fJÅr FA mÜmq KmvõJxPpJVq j~Ç TJre ßxRKh ß\JPar TJrPeA AP~PoPj ßmxJoKrT yfJyPfr WajJ ßmKv WaPZÇ oqJTPTju pKh FfaJA CKÆVú yP~ gJPTj, fJyPu fJÅr CKYf KZu ßk´KxPc≤ asJŒPT YJk ßhS~J, pJPf KfKj xÄWJPf \Kzf xm kãPT @PuJYjJ~ mxPf mJiq TPrjÇ xÄWJf mº S vJK∂ @PuJYjJ ÊÀ TrJr \jq pMÜrJPÓsr CKYf hs∆f TNaQjKfT f“krfJ ÊÀ TrJÇ FTA xPñ fJPhr CKYf ßpxm ßhv S xÄVbj pM≠JkrJPir xPñ \Kzf fJPhr k´Kf xogtj k´fqJyJr TrJÇ ßxRKh @rm Kj~KofA pMP≠r @Aj u–Wj TrPZÇ pMÜrJÓs fJPhr xogtj KhP~ pJPòÇ fJPhr ImvqA ßxRKh pM≠KmoJPjr KrlMP~KuÄ FmÄ uãqm˜M KjitJrPe ßVJP~ªJ-fgq xrmrJy mº TrPf yPmÇ \Kzf kãèPuJr TJPZ ßTJPjJ ßhv pJPf I˘ KmKâ TrPf jJ kJPr ßx mqm˙JS TrPf yPm fJPhrÇ pMÜrJPÓsr ßjfJrJ pKh hJKm TPrj fJÅrJ AP~PoPjr

xÄWJf mº S vJK∂ @PuJYjJ ÊÀ TrJr \jq pMÜrJPÓsr CKYf hs∆f TëaQjKfT f“krfJ ÊÀ TrJÇ FTA xPñ fJPhr CKYf ßpxm ßhv S xÄVbj pM≠JkrJPir xPñ \Kzf fJPhr k´Kf xogtj k´fqJyJr TrJÇ ßxRKh @rm Kj~KofA pMP≠r @Aj u–Wj TrPZÇ pMÜrJÓs fJPhr xogtj KhP~ pJPòÇ fJPhr ImvqA ßxRKh pM≠KmoJPjr KrláP~KuÄ FmÄ uãqm˜M KjitJrPe ßVJP~ªJ-fgq xrmrJy mº TrPf yPmÇ ßmxJoKrT \jVPer mqJkJPr CKÆVú, fJyPu fJPhr CKYf AP~PoKjPhr \jq oJjKmT xyJ~fJ mJzJPjJÇ AP~PoKjPhr hMPntJPVr Ijqfo k´iJj TJre pMÜrJÓsÇ mJ˜MYMqf AP~PoKjPhr \jq kMjmtJxj k´T•S YJuM TrPf yPm fJPhrÇ 2015 xJPur ßlmsM~JKr ßgPT 2016 xJPur ßvw kpt∂ SoJmJ k´vJxj F irPjr ßTJPjJ mqm˙J ßj~KjÇ asJŒ F irPjr CPhqJV ßjPmj∏F @vJ @PrJ ToÇ FUj F hJK~fô oJKTtj jJVKrTPhrÇ fJrJA kJPr fJPhr KjmtJKYf k´KfKjKiPhr YJk KhPfÇ pMÜrJÓs pKh oJjmJKiTJr S @∂\tJKfT @APjr k´Kf vs≠JvLu y~, fJyPu @orJ AP~PoPj pJPf pM≠JkrJi jJ y~ ßx Kmw~Ka KjKÁf TrPf kJKrÇ

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


oMÜKY∂J

07 - 13 September 2018

29

KjmtJYjL k´P~J\j, jJ mJKe\q? oKyCK¨j @yoh ßuUT: VPmwTÇ

FA x¬JPyr @PuJKYf YKr© ßT mJ TL? hMjLt Kf KjP~ Ka@AKmr k´KfPmhj? oJuP~Kv~J~ \jvKÜ r¬JKj mº yP~ pJS~J? ßmkPrJ~J mJPxr iJÑJ~ oJP~r ßTJu ßgPT KZaPT kPz KvÊr oífMq? TJboJ¥MPf yJKxjJPoJKh ‰mbT? jJKT Ijq KTZM? @oJr ßfJ oPj y~, x¬JPyr xmPYP~ j\rTJzJ Kmw~ yPuJ ÈAKnFo' (APuTasKjT ßnJKaÄ ßoKvj)Ç ßT TPm ßTJgJ~ F pπKa ‰fKr S k´go k´P~JV TPrKZPuj, \JKj jJÇ oJKar SkPr mJ KjPY ßpUJPjA KfKj gJTMj jJ ßTj, fJÅr @KmÏJr KjP~ mJÄuJPhPv ßp fMuTJuJo yPò, ßxaJ ßnPm KfKj pJrkrjJA @jKªf KTÄmJ KmK˛f yPmjÇ n&uJKhKor ßuKjPjr KmUqJf CKÜKar TgJ oPj kPzS~Jj ߈k lPrJ~Jct, aM ߈kx mqJT; FT kJ FPVJS ßfJ ßkZJS hMA kJÇ mJ˜m kKrK˙Kfr xPñ xÄVKf ßrPU S ßmJ^JkzJ TPr rJ\QjKfT ßTRvu KjitJre KjP~ KfKj F TgJ mPuKZPujÇ @mJr @oJPhr ‰vvPmr ÛMukJPbq kJKaVKePfr ßxA IïKar TgJS oPj kPz-QfuJÜ mJÅv ßmP~ mJjPrr KoKjPa FT lMa SkPr SbJ FmÄ kPrr KoKjPa KkZPu hMA lMa ßjPo pJS~J-mJÅvKar ‰hWqt Tf, AfqJKhÇ KjmtJYj TKovPjr Im˙JS yP~PZ SA rToÇ FTaM FPVJ~, @mJr VqJÅzJTPu kPz pJ~Ç ßTJgJ~ oJjMPwr oPj fJrJ ˝K˜ FPj ßhPm, fJ j~Ç KjP\rJA ßmlJÅx TgJmJftJ mPu ßiJÅ~JvJ ‰fKr TPrÇ FPf jJVKrPTrJ KmÃJ∂ yjÇ TKovj Khj Khj xJmJuT yPò, F TgJKa

ß\Jr KhP~ muJ pJPò jJÇ kJÅY\Pjr TKovPj xm xo~ ßp GToPfqr KnK•Pf Kx≠J∂ yPm, Foj @vJ ßTC TPrj jJÇ FaJ ßfJ xrTJPrr oKπxnJ j~ ßp k´iJjoπL pJ muPmj, xmJA xo˝Pr fJÅPT xogtj ßhPmjÇ k´iJjoπLr AòJIKjòJr Skr oπLPhr gJTJ jJ-gJTJ Kjntr TPrÇ KjmtJYj TKovj ßfJ ˝JiLj, TKovjJrrJSÇ KT∂á ßxUJPj ˝JiLjnJPm Kx≠J∂ ßjS~Jr AòJr WJaKf uã TrJ pJPòÇ k´vú CbPfA kJPr, KjmtJYj TKovj KT xrTJPrr ÈFéPajvj'? fJ jJ yPu, xrTJPrr AòJIKjòJr xPñ fJu ßouJPf TKovj Ff CfuJ ßTj? oJAPTu oiMxhN j h• fJÅr KfPuJ•oJx÷m TJPmq ßhm ÛPªr oMU KhP~ mPuPZj: IiLj ßp \j, Ty, ˝JiLjfJ ßTJgJ Px \Pjm? hJx xhJ k´n-N @ùJTJrLÇ TKovj pKh oPj TPr, xrTJr fJPhr KjP~JVTftJ FmÄ xrTJPrr KmrJVnJ\j yS~Jr ^MKÅ T fJrJ KjPf YJ~ jJ, fJyPu xÄKmiJPj FmÄ @APj fJPhr pf ãofJA ßhS~J ßyJT jJ ßTj, fJrJ ßxaJ y\o S k´P~JV TrPf kJrPm jJÇ oMvKTu yPuJ FUJPjAÇ TKovPj pJÅrJ @PZj, fJÅrJ xm xo~ KjP\r ãofJr ß\JraJ ßmJP^j jJÇ k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) ßT Fo jMÀu ÉhJ TgJ muPf kZª TPrjÇ xm xo~ xJoPj KVP~ @mJr KkKZP~ @PxjÇ @PV KfKj mPuKZPuj, ßTJPjJ rJ\QjKfT hu rJK\ jJ yPu AKnFo mqmyJr TrJ yPm jJÇ KfKj FUj ßxA Im˙Jj ßgPT KkKZP~ FPxPZjÇ @mJr F-S mPuPZj, \JfL~ KjmtJYPj AKnFo mqmyJr KjP~ FUPjJ jJKT Kx≠J∂ y~KjÇ fJÅr TgJmJftJ ßmv ßVJuPoPuÇ TKovj xKYmJu~ ßgPT muJ yP~PZ, @VJoL KjmtJYPj 100 @xPj AKnFo mqmyJr TrJ yPmÇ IgY KxAKx muPZj, F mqJkJPr Kx≠J∂ y~KjÇ Kx≠J∂ jJ yPu ßoKvj ßTjJr \jq Ff ßfJzP\Jz ßTj? fJyPu ßWJzJr @PV VJKz ß\JzJr mqm˙J yPò TJr KjPhtPv? KxAKx y~PfJ mM^Pf ßkPrPZj AKnFo pπ ßTjJTJaJ KjP~ ^JPouJ ‰fKr yPmÇ È\JfL~ KjmtJYPj AKnFo mqmyJPrr Kx≠J∂ y~Kj' muJr TJre, FTKa ÈI˝ò'

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS

Immigration, Family & Child Contact

lqJKoKu, YJAfl T≤JÖxy ßp ßTJPjJ kJKrmJKrT KmwP~ IJorJ IJAjVf xyJ~fJ TPr gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970 53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT info@kingdomsolicitors.com

k´Kâ~J~ AKnFo ßTjJr ßYÓJ YuPZÇ k´go @PuJr FTKa UmPr \JjJ pJ~, mJÄuJPhv mqJÄPTr KmPvw IjMPoJhj KjP~ asJˆ mqJÄPT Eek© ßUJuJ yP~PZÇ ßTjJTJaJ TrPm mJÄuJPhv ßoKvj aMux lqJÖKrÇ VeoJiqo xNP© \JjJ ßVPZ, TKovj ßhz uJU AKnFo ßTjJr IjMPoJhj KhP~PZ mPu KxAKx \JKjP~PZjÇ KjmtJYj TKovjJr oJymMm fJuMThJr k´vú fMPuPZj, KjmtJYj TKovPjr ßTJj xnJ~ FA IjMPoJhj ßhS~J yPuJ? TKovPjr ßTJPjJ jKgPf IjMPoJhj gJTPf kJPrÇ KT∂á fJPf TKovPjr IjMPoJhj @PZ KT? UmPr k´TJv, kKrT•jJ TKovPj AKnFo ßTjJr FTKa k´T• k´˜Jm ßVPZÇ k´vú yPuJ, TKovPjr ßTJj xnJ~ Fr IjMPoJhj ßhS~J y~? PoKvj aMux lqJÖKr ßgPT AKnFo ßTjJr \jq ßTJPjJ ßaTKjTqJu TKoKa KT xMkJKrv TPrPZ? TPr gJTPu TKovPjr ßTJj xnJ~ FmÄ ßxUJPj TL muJ yP~PZ? \joPj Fxm k´vú CPbPZÇ AKnFo mqmyJr TrJ jJTrJ KjP~ ßp KmfTt yPò, ßxUJPj Kmw~Ka @S~JoL uLV mjJo KmFjKkr ^VzJr @PrTKa \Ko ‰fKr yP~ ßVPZÇ @S~JoL uLV KjmtJYPj AKnFo mqmyJPrr kPãÇ IPjT @S~JoL-xogtT FojS muPZj ßp AKnFoKmPrJiLrJ @xPu @iMKjT k´pMKÜ mqmyJPrr KmÀP≠; IgtJ“ IV´xroJe KY∂Jr xPñ kÁJ“kh KY∂Jr FTKa KmPrJi ßhUJ KhP~PZ, ßpUJPj KmFjKk FmÄ fJr Ko©rJ ßhvPT ßkZPj ßbPu KhPf YJAPZÇ KmFjKkr ßjfJ-xogtPTrJ jJjJ ßhPvr ChJyre ßaPj FPj mPuPZj, hMKj~Jr UMm To ßhPvA FKa mqmÂf yP~ gJPTÇ mJo ß\Ja, pMÜl∑≤, FojKT \JfL~ kJKatS F KjP~ xrmÇ FaJ KbT ßp @iMKjT k´pMKÜ mqmyJPrr ßãP© vLwt˙JjL~ ßhv \JotJKjr ßlcJPru ßTJat KjmtJYPj AKnFo mqmyJrPT xÄKmiJjKmPrJiL mPu rJ~ KhP~PZjFoj FTKa xÄmJh ZJkJ yP~PZÇ nJrPfr @xjú KjmtJYPj AKnFo mqmyJPrr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZ TÄPV´xxy xJfKa èÀfôkNet rJ\QjKfT huÇ Kmw~èPuJ nJmJ~Ç pMÜrJPÓsr xJŒ´KfT ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr rJ~ yqJKTÄ TPr kJPfi ßluJ yP~KZu mPu ßcPoJTsqJa KvKmPrr

IKnPpJV KZuÇ xPªPyr Kfr KZu rJKv~Jr KmÀP≠Ç rJKv~Jr ßk´KxPc≤ kMKfj mPuPZj, YLjJ yqJTJrrJ F TJ\ TPrPZÇ \JjJ ßVPZ, @oJPhr AKnFo jJKT ßTjJ yPm YLj mJ yÄTÄ ßgPTÇ FoKjPfA KjmtJYj-k´Kâ~J~ \jVPer @˙J~ KYz iPrPZÇ fJr Skr FA yqJKTÄnLKfÇ yqJTJrrJ pKh mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT KoKu~j KoKu~j cuJr xKrP~ KjPf kJPr, fJyPu AKnFo yqJT TPr ßnJPar luJlu kJPfi ßhPm jJ, Fr TL KjÁ~fJ @PZ? FA k´vèú PuJr xhM•r kJS~J UMmA \ÀKrÇ TKovjJr oJymMm fJuMThJr ÈPjJa Im KcPx≤' ßhS~J~ 30 @Vˆ FT xÄmJh KmsKlÄP~ mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh mPuPZj, ÈxJYt TKoKar oJiqPo AKx Vbj TrJ yP~PZÇ FKa VbPjr xo~ oJymMm fJuMThJPrr jJo KhP~KZu KmFjKkÇ ßxKa mz Kmw~ j~Ç @Ko oPj TKr, KjmtJYj TKovjJrrJ xmJA hã S KjrPkãÇ' fJuMThJPrr jJo ßp KmFjKk k´˜Jm TPrKZu, FaJ oJjMwPT jfMj TPr ˛re TKrP~ ßhS~Jr oJP\\J mM^uJo jJÇ xzT S ßxfMoπL SmJ~hMu TJPhr mPuPZj, ÈFT\j TKovjJr ßjJa Im KcPx≤ KhPf kJPrjÇ FaJA VefPπr ßxRªptÇ' oPj yPf kJPr, AKnFo mqmyJr KjP~ xrTJr FUPjJ YNzJ∂ Kx≠J∂ ßj~KjÇ fPm k´iJjoπL AKfoPiqA AKnFo-KmfPTtr ßVJzJ~ \u ßdPu KhP~PZjÇ TJre, @PrTKa k´vKú m≠ FmÄ Ik´P~J\jL~ k´Kâ~Jr kPã F irPjr ^MKÅ T fJÅr jJ ßjS~JrA TgJÇ KfKj @kJho˜T FT\j rJ\jLKfKmhÇ FTKa I˝ò k´Kâ~Jr oJiqPo ßhz uJU AKnFo ßTjJr uãq y~PfJ KjmtJYPj FKa mqmyJr TrJ j~Ç ßTjJr \jqA ßTjJÇ @zJA yJ\Jr ßTJKa aJTJ j~Z~ yPf kJPrÇ TKovj-mJKe\q gJTPmÇ oJ^UJPj @oJPhr rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJ @rS KmfKTtf yPmÇ IgY FA aJTJ~ KmvõKmhqJu~èPuJr \jq 25-30aJ ZJ©JmJx mJjJPjJ x÷m, mJjJPjJ pJ~ yJ\JraJ oJjxÿf @iMKjT k´JgKoT KmhqJu~Ç \jVPer aJTJ FnJPm UrY TrJr ßkZPj ßp mz irPjr ofum @PZ, fJ ßoJaJoMKa ¸ÓÇ rJÓsL~ KmKjP~JPVr ßãP© \mJmKhKyr ßTJPjJ mJuJA ßjAÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

KmFjKkr 40fo k´KfÔJmJKwtTLPf Av‡qvwRZ GK Av‡jvPbv mfvq cÖavb AwZw_i e³‡e¨ wZwb GB Avnevb Rvbvb| c~e© jÛ‡bi nvB÷ªxU b_© Gi w` iq¨vj †i‡RÝx †nv‡U‡j G Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq| eZ©gvb miKvi‡K A‰ea, AMYZvwš¿K Ges jy‡Uiv D‡‡jøL K‡i Zv‡iK ingvb e‡jb, †`‡ki gvbyl‡K HK¨e× n‡Z n‡e bZzev mš¿vmx miKvi †`‡ki gvwU ch©šÍ Ly‡j wb‡q wewµ K‡i w`‡e| RbM‡Yi †`k RbM‡Yi Kv‡Q wdwi‡q Avb‡Z n‡e gšÍe¨ K‡i Zv‡iK ingvb e‡jb, Ôbv, bv, bv| A‡bK n‡q‡Q, AvR GLv‡bB iæ‡L w`‡Z n‡e| RbM‡Yi †`k RbM‡Yi Kv‡Q wdwi‡q Avb‡Z n‡e| GUv Avgv‡`i `vwqZ¡| GRb¨ `iKvi HK¨| †m HK¨ n‡jv mgv‡Ri mKj ¯Í‡ii gvby‡li HK¨|Õ †bZvKg©x‡`i Av‡›`vj‡bi me©vZ¥K cÖ¯‘wZ MÖn‡Yi Avnevb Rvwb‡q weGbwci fvicÖvß †Pqvig¨vb e‡jb, evsjv‡`‡ki cÖwZwU †KvYv, cÖwZwU MÖvg, cÖwZwU IqvW©, cÖwZwU †Rjv, _vbv, †cŠimfv Ges cÖwZwU wefv‡M Avgv‡`i j¶-j¶ †bZv-Kg©x Av‡Q| Avcbviv ¯^ ¯^ Ae¯’vb †_‡K cÖ¯‘wZ wbb| WvK †`evi mgq P‡j G‡m‡Q| WvK Avmvi Rb¨ A‡c¶v Kiæb, WvK Avmv gvÎ evsjv‡`‡ki gvbyl‡`i m‡½ wb‡q Svuwc‡q co‡Z n‡e, BbkvAvjøvn| miKvi fxwZ, cÖ‡ivPYv wKsev †Kv‡bv cÖKv‡ii dvu‡` cv bv w`‡Z †bZv-Kg©xmn mevB‡K Avnevb Rvwb‡q Zv‡iK ingvb e‡jb, Ôg‡b ivL‡eb, evsjv‡`‡ki gvby‡li HK¨ fv½vi Rb¨ GB A‰ea miKvi, `y®‹…wZKvwi miKvi mKj iK‡gi †Póv Ki‡e| Zviv Lyb-¸g, wb‡LvuR Kivi gva¨‡g fq †`Lv‡bvi †Póv Ki‡e| Zviv A_© Nyl w`‡q †Póv Ki‡e gvbyl‡K weåvšÍ Ki‡Z| Zviv wewfbœ cÎ-cwÎKvq †Rvi K‡i Lei Qvcv‡bvi gva¨‡g weåvwšÍi †Póv Ki‡e| Kv‡RB me wKQz m¤c‡K© mRvM _vK‡Z n‡e, †Kvb wKQz‡ZB weåvšÍ n‡j Pj‡e bv| weGbwci fvicÖvß †Pqvig¨vb e‡jb, Avgv‡`i j¶¨ GKwU| j¶¨ GKwU n‡jv AvMvgx‡Z Av‡›`vj‡bi gva¨‡g RbM‡Yi miKvi, †hB miKvi evsjv‡`‡ki RbMY Øviv mwVKfv‡e wbe©vwPZ n‡e, RYM‡Yi gva¨‡g MwVZ n‡e Ges †h miKvi n‡e gyw³hy‡×i †PZbvi gva¨‡g cÖwZwôZ, †m miKvi cÖwZôvi j‡¶¨ GwM‡q hvIqv| evsjv‡`‡k N‡U hvIqv wkï-wK‡kvi‡`i mv¤cÖwZK moK Av‡›`vj‡bi cÖwZ mg_©b Rvwb‡q Zv‡iK ingvb ej‡b, Avgiv ïay wbivc` moK PvBbv| wbivc` moK Avgv‡`i _vK‡e, Z‡e Avgiv mevB PvB wbivc` evsjv‡`k| wZwb e‡jb, evsjv‡`kmn c„w_exi wewfbœ cÖv‡šÍ †hme wewfbœ †bZvKg©xiv i‡q‡Qb Zv‡`i ej‡ev, cÖwZwU †ckvi gvbyl‡`i ej‡ev, Wv³vi, BwÄwbqvi, M„neay, ZiæYx-ZiæY, QvÎ-QvÎx mevB‡K Avwg ej‡ev, Ôhw` Zzwg fq cvI Z‡e Zzwg †kl, hw` Zzwg GwM‡q hvI Z‡e Zzwg evsjv‡`k|Õ weGbwci †Pqvicvimb †eMg Lv‡j`v wRqvi gyw³i Rb¨ mevB‡K HK¨e× n‡Z n‡e D‡jøL K‡i Zv‡iK ingvb e‡jb, Ôhviv weGbwci ivRbxwZ K‡ib, knx` †cÖwm‡W›U wRqvDi ingv‡bi Av`k©‡K jvjb K‡ib Zviv AvR Ggb Ae¯’vq cÖwZôvevwl©Kx cvjb Ki‡Qb hLb Av‡cvmnxb †bÎx †eMg Lv‡j`v wRqv KvivMv‡i| hv‡K †`‡L †KvwU †KvwU gvbyl G‡m weGbwc‡Z fx‡o‡Q, wZwb AvR KvivMv‡i| †`k‡bÎx‡K gy³ Ki‡Z n‡j gb k³ ivL‡Z n‡e, HK¨e× n‡Z n‡e|Õ cÖwZôvevwl©Kx‡Z XvKvi bqvcëb Rbmgy‡`ª cwiYZ n‡qwQj D‡jøL K‡i weGbwci fvicÖvß †Pqvig¨vb e‡jb, jv‡Lv gvby‡li GB mgv‡ek GKwU evZ©v

07 - 13 September 2018

w`‡q †M‡Q weGbwci Kv‡Q| Zviv GKwU ¸iæZ¡c~Y© `vwqZ¡ w`‡q †M‡Q| MYZš¿ wdwi‡q Avbvi Av‡›`vj‡b †`‡ki Ab¨vb¨ msMVb¸‡jv‡K GK KvZv‡i Avmvi Avnevb Rvwb‡q Zv‡iK ingvb e‡jb, ÔweGbwci cvkcvwk Av‡iv wKQz `j RvZxq HK¨i WvK w`‡q‡Qb| hviv G H‡K¨i WvK w`‡q‡Qb †`‡ki MYZš¿, msweavb i¶v, gyw³hy‡× A‡b‡Ki A‡bK iK‡gi Ae`vb i‡q‡Q| RvwZi Rb¨ GK e„nËi H‡K¨i cÖ‡qvRb gšÍe¨ K‡i weGbwci fvicÖvß †Pqvig¨vb e‡jb, †`‡ki Rb¨ cÖ‡qvRb e„nËi GK H‡K¨i| GUv ïay miKvi ciweZ©‡bi Rb¨ bq| b¨vq Ges mv‡g¨i gh©v`v cÖwZôvi Rb¨, GKwU wbicv` evsjv‡`k cÖwZôvi Rb¨|Õ †`‡k AvB‡bi kvmb f‚jywÉZ D‡jøL K‡i wZwb e‡jb, GUv evsjv‡`‡ki Av`vjZ bq eis AvIqvgx jx‡Mi Av`vj‡Z cwiYZ n‡q‡Q| †Kv‡U©i iv‡qi Av‡MB `‡ji †bZvKg©xiv ivq e‡j w`‡”Q| cÖavb wePvicwZ‡K av°v w`‡q †`k †_‡K †ei K‡i w`‡q‡Q GB miKvi| wKQz AwcÖq K_v ejvi Kvi‡YB Zv‡K †nb¯’v Kiv n‡q‡Q| wZwb GLb Av‡gwiKvq ivR‰bwZK Avkªq PvB‡Qb| miKvi UvKv, cv_i, †mvbv WvKvwZ Ki‡Q D‡jøL K‡i Zv‡iK ingvb e‡jb, †`k Gfv‡e Pj‡Z cv‡i bv| Avwg GKwU e„nr H‡K¨i Avnevb Rvbv‡ev| evsjv‡`‡ki cÖwZwU †ckvi gvbyl, QvÎ, M„ne„ay, wPwKrmK, kªwgKmn mevB HK¨e× †nvb G miKv‡ii weiæ‡×| wZwb e‡jb, evsjv‡`k e¨vs‡Ki 800 †KvwU UvKv Mv‡qe n‡q‡Q, wWwRUvj RvwjqvwZi gva¨‡g GUv n‡q‡Q| G UvKv RbM‡Yi UvKv| `yt‡Li welq †mB UvKv w`‡q we‡`‡ki gvwU‡Z Ryqv †Ljv n‡”Q| miKv‡ii Kv‡Qi †jvK †ewmK e¨vs‡Ki UvKv jyU K‡i‡Q| weGbwci mgq wK GiKg Lei Avcvbviv cwÎKvq †KD †`‡L‡Qb? kay UvKv bq, evsjv‡`k e¨vs‡Ki wiRv‡f© ivLv †mvbv Zvgv n‡q †M‡Q| G miKvi †`kUv‡K Kzu‡o Kzu‡o Lv‡”Q| Kqjv, cv_i Mv‡qe n‡q hv‡”Q, Kw`b ci gvwU Ly‡j wewµ K‡i w`‡e| 1978 mv‡j knx` †cÖwm‡W›U wRqvDi ingv‡bi †bZ…‡Z¡ weGbwc MwVZ n‡qwQj D‡jøL K‡i Zv‡iK ingvb e‡jb, 1971 mv‡ji 26 gvP© wRqvDi ingvb ¯^vaxbZvi †NvlYv w`‡qwQ‡jb| Zvui Avnev‡b †`‡ki gvbyl gyw³hy‡× Svuwc‡q c‡owQj| GB `vwqZ¡ GKRb †mbvevwnbxi †gR‡ii wQjbv| wKš‘ †m mg‡qi ivR‰bwZK †bZviv Zv‡`i `vwqZ¡ cvj‡b e¨_© n‡qwQ‡jv| Avi ZvB 7 †KvwU gvby‡li B”Qvi cÖwZdjb wQj wRqvDi ingv‡bi GB †NvlYv| wZwb e‡jb, †`k ¯^vaxb nevi ci knx` wRqv †mbvevwnbx‡Z wd‡i †M‡jb| AvIqvgx jxM miKvi MwVZ n‡jv| 1975 ch©šÍ ZvKv‡j Avgiv †`L‡Z cvB GB `jwU †Rvi K‡i, Ryjyg K‡i gmb‡` e‡m‡Q| AvR †hfv‡e e¨_©, wVK GKBfv‡e 1975 ch©šÍ cÖwZwU †¶‡Î e¨_© wQ‡jv Zv‡`i miKvi| Zv‡`i cÖ_g e¨_©Zv 1973 mv‡ji wbe©vPb| †fvjv †_‡K †nwjKÞv‡i K‡i e¨vjU wQbZvB K‡i XvKvq e‡m wmj †g‡i‡Q| Zv‡iK ingvb e‡jb, 1975 mv‡ji 7 b‡f¤^i wmcvwn wecø‡ei gva¨‡g wmcvwn Ges RbZv wg‡j ew›``kv †_‡K wRqvDi ingvb‡K gy³ K‡i wb‡q G‡m evsjv‡`‡ki `vwqZ¡ w`‡jv| wZwb wQ‡jb gyw³hy‡×i †PZbvq wek¦vmx| GK`jxq kvmb Avi evKkv‡ji e`‡j ivRbxwZ‡K Db¥y³ K‡i w`‡jb| Zvui †bZ…‡Z¡ †`k mvg‡bi w`‡K AMÖmi nq| mxgv‡šÍi †djvwb nZ¨vKv‡Ûi g‡Zv `„k¨ weGbwci kvmbvg‡j †`Lv hvqwb D‡jøL K‡i Zv‡iK ingvb e‡jb, G A‰ea miKv‡ii mgq Bwjqvm Avjx, †PŠayix Avjg Ges w`bv‡ii g‡Zv †bZv‡`i ¸g 31 kOÔJ~


UmrJUmr

07 - 13 September 2018

nJXPZ xÄxJr TPr fJr oj VuJPjJr ßYÓJ TrPmÇ ˘L ßTJPjJ nMu iJreJ~ gJTPu pgJx÷m fJ hNr TrPf ßYÓJ TrPmÇ k´P~J\Pj Cn~ kKrmJPrr KjTaJ®L~Phr oiq˙fJ~ Kmw~Ka xMrJyJ TrJr ßYÓJ TrPmÇ nJPuJmJxJ, vs≠JPmJi S ZJz ßhS~Jr oJjKxTfJ gJTPu hJŒfq\Lmj ˙J~L TrJ x÷mÇ @r pKh kKrK˙Kf Foj n~Jmy Im˙J~ ßkRÅPZ pJ~ ßp oLoJÄxJ S xÄPvJiPjr xm ßYÓJ mqgt y~Ç ßx ßãP© KfÜfJ S KmPÆPwr kKrKi Km˜íf jJ TPr AxuJo fJuJPTr oJiqPo kr¸r @uJhJ yS~Jr IjMoKf KhP~PZÇ fPm xMjúJy ßoJfJPmT fJuJT ßhS~J yPu k´go mJ KÆfL~ fJuJT ßhS~Jr kr CnP~r ßmJPiJh~ yPu kr¸r xÄxJr TrJr xMPpJV ßrPUPZ AxuJoÇ KT∂á AxuJPor híKÓPf fJuJT Ifq∂ IkZªjL~ S WíKef TJ\Ç yJKhx vKrPl rP~PZ, È@uäJyr TJPZ ‰mi TJ\èPuJr oPiq xmPYP~ WíKef TJ\ yPuJ fJuJTÇ' (@mM hJCh, yJKhx : 2178) kJKrmJKrT \LmPjr Ijqfo uãq xoJ\ S xnqfJr KmKjotJeÇ vJy S~JKuCuäJy oMyJK¨Px ßhyuKn (ry.) KuPUPZj, È˝JoL S ˘Lr nJPuJmJxJr oJiqPo kJKrmJKrT TuqJe kNet y~ FmÄ mÄvmíK≠r oJiqPo xnqfJ S \JKfr TuqJe kNetfJ uJn TPrÇ @r ˝JoLr k´Kf ˘Lr nJPuJmJxJ fJr ßo\JP\r xKbTfJ S ˝nJm-YKrP©r hí|fJ KjPhtv TPrÇ...FPf fJr uöJ˙Jj S híKÓr kKm©fJ KjKÁf y~Ç' (ÉöJfMuäJKyu mJPuVJ) KmP~r oJiqPo ˝JoL-˘Lr oPiq ßk´o-nJPuJmJxJr ßp lu&èiJrJ k´mJKyf y~, fJ kKrmJPrr VK§ ßkKrP~ míy•r oJjmPk´Po oJjMwPT CöLKmf TPrÇ fJA kJKrmJKrT TJbJPoJ ßnPX pJS~J oJPj xoJP\r kfj fôrJKjõf yS~JÇ @oJPhr kKrmJrèPuJ mJÅYJPf jJ kJrPu xoJP\r nJXj ßbTJPjJ pJPm jJÇ @oJPhr ÉÅv KlrPm TPm?

vyLhMu @uo k´xñ FojKT ßhPvr xrTJrPT k´vúKm≠ TPrPZÇ Fxm Ikk´YJrPT xrTJr pUj Kj~πe TrPf ßYÓJ TPr fUj ˝JnJKmTnJPmA vyLhMu @uoPT ßV´lfJr TrJ ZJzJ CkJ~ ßjAÇvyLhMu @uo TfaáTá ßhJwL ßxaJ @hJuf ßhUPmÇKT∂á fJr ˝JnJKmT \LmjpJkPjr \jq oMKÜr hJmL CPbPZÇPhv-KmPhPvr èeL\jrJ F hJmLr k´Kf xogj \JKjP~ @xPZjÇ vyLhMu @uPor ßV´lfJPrr kr FTKa Kmw~ kÓ yP~ CPbPZ,Pp ßTJPjJ xÄmJh mJ xJãJfTJr k´YJr m˜MKjÓ yPf yPm, FaJ @mJr k´oJKef yPuJÇ fPm TgJ yPò, mJzKf Ikk´YJr S IkrJ\jLKfTrPer TJrPe FTKa nJPuJ xJoJK\T @PªJuPjr IkoOfqM WaPf mJiq yPuJÇpJ ßhPvr \jq Ên j~Ç mJÄuJPhPvr k´iJjoπL \jPj©L ßvU yJKxjJ FA IÊnvKÜPT KYK¤f TrPf ßhPvr \jVPer k´Kf @ymJj \JKjP~PZjÇPhPvr Cjú~jPT mJiJV´ó S VefπPT jxqJf TrPf FTKa oyu ffkrÇFA IkvKÜ mJ KYK€f oyPur yP~ ßp ßTC ßTJPjJ IkTo TrPu kKreKf KT yPm fJ \jVe KjiJre TrPmÇ xrTJrS \jVPer oñu YJAPmÇPhv rãJr xJPg \jVePT rãJr hJK~fôS xrTJPrrÇ

FT\j oMKÜPpJ≠Jr hMKhj kPrA rP~u u¥j yJxkJfJPu KfKj ßvw KjvõJx fqJV TrPujÇ fJr uJv mJÄuJPhPv KjP~ pJS~J yu, ThofKur kJKrmJKrT ßVJr˙JPj fJPT hJlj TrJ yuÇ o IJ oMTfJKhr IJoJPhr k´\Pjìr ßY èP~nJrJ F TgJ IJoJr IJPVA AmsJKyo ßYRiMrL

A`g¨ †Póv j¶¨ Kiv hv‡”Q| miKv‡ii wnmvewbKv‡k µgvMZ fyj c«gvwYZ n‡”Q| G Kvi‡Y Zv‡`i c«avb c«wZØb&Øx weGbwc I wRqv cwievi‡K wbwðý A_ev gv_v Zy‡j `vuov‡Z w`‡Z PvB‡Q bv | ZvB Av`vjZ‡K e¨envi K‡i weGbwc I Gi kxl©‡bZ…Z‡¡ K wbwðý Kivi nxb †Póv Pj‡Q| AvÁven I wbqwš¿Z we‡ivax `j m…wó K‡i wWwRUvj Kvq`vq evKkv‡ji cybi“Ìvb n‡q‡Q| mwZ¨Kv‡ii we‡ivax g‡Zi mevB‡K kÎyÁvb K‡i Zv‡`i aŸsm Kiv n‡”Q| cy‡iv ivó«h‡š¿i kw³ e¨envi K‡i i¶xevwnbxi Av`‡j `jxq K¨vWvi I ¯^k¯¿ †cUyqv evwnbx w`‡q Zv‡`i‡K †kl K‡i w`‡Z PvB‡Q| †MvUv †`k Ry‡o i‡q‡Q Pvcv Kvbœv Avi †¶vf| cy‡ivRvwZ‡K `vwe‡q ivL‡Z f‡qi Aven ‰Zix Kiv n‡q‡Q me©¯‡— i| Avi G‡Z im` †hvMv‡”Q †`kxq Dw”Qó‡fvMx I AvÂwjK AvwacZ¨ev`x kw³| wKš‘ G‡ZI gvbyl‡K `wg‡q ivLv hv‡e g‡b n‡”Q bv| mv¤cÖwZK mg‡qi †KvUv ms¯‹vi Ges wbivc` mo‡Ki Av‡›`vj‡b c«gvY n‡q‡Q miKv‡ii wei“‡Ø †MvUv RvwZ dy‡u m D‡V‡Q| gvby‡li †fvUvwaKvi, AvB‡bi kvmb I Revew`wnZv, c«wZ‡hvwMZvg~jK ivRbxwZ Z_v MYZš¿‡K c«vwZóvwbK i“c`v‡b †`L‡Z †`‡ki e…nr ivR‰bwZK kw³ wn‡m‡e weGbwcÕi w`‡K ZvwK‡q Av‡Q †MvUv RvwZ| GB c_ †h Kymgy we¯§…Z I gm…Y bq Zv †evaKwi mK‡ji ARvbv bq| ZvB †`‡ki Avcvgi RbM‡Yi †mB AvKv•Lv ev¯—evq‡b KwVb ivR‰bwZK P¨v‡j‡Äi gy‡LvgywL GLb weGbwc|

mg‡qi `vwe| GB HK¨ ïay wbe©vPb‡Kw›`«K bq, n‡Z n‡e AvB‡bi kvmb I Revew`wnZvi gva¨‡g †`k MV‡bI| G‡¶‡Î ïay weGbwc'i Dci `vwqZ¡ w`‡q Gwo‡q †M‡j Pj‡e bv| ivó« I mgv‡R AvB‡bi kvmb I Revew`wnZv Ges ivRbxwZ‡Z mwnòyZv I mnbkxjZv c«wZôv Ki‡Z n‡j c«‡Z¨‡KB hvi hvi Ae¯’vb †_‡K GwM‡q Avm‡Z n‡e| ivRbxwZ m‡PZb gvbyl †hgb Rv‡bb †Zgwb †`‡ki mvaviY RbMY GgbwK AvIqvgx jx‡Mi †bZv Kg©xivI Rv‡bb †h, myô~ †fvU n‡j weGbwc‡RvU Rqx n‡e| Z‡e Avgv‡`i †`‡ki ev¯—eZvq †fvUvwaKvi c«‡qvM K‡i Zvi †iRvë N‡i wb‡q Avm‡Z n‡j †h wn¤§Z c«‡qvRb Zv‡Z GL‡bv NvUwZ i‡q‡Q e‡j A‡b‡Ki aviYv| ïay `jxq †bZvKg©x w`‡q ivó«kw³i c«Z¨¶ g`‡` M‡o DVv i¶xevwnbxi Av`‡j `jxq K¨vWvi I ¯^k¯¿ †cUyqv evwnbx‡K †gvKv‡ejv Kiv KóKi n‡Z cv‡i | webv †fv‡Ui miKvi Zv‡`i ¶gZv `xN©vwqZ Ki‡Z A‰bwZK myweavw` c«`v‡bi gva¨‡g †h wmwÛ‡KU M‡o Zy‡j‡Q Zviv Zv‡`i wb‡R‡`i ¯^v‡_©B GB miKv‡ii G•‡Ubkb PvB‡Z cv‡i| Z‡e †KvUv ms¯‹vi I wbivc` mo‡Ki Av‡›`vjb †_‡K GUv cwi®‹vi †h, myk•… Lj †bZ…‡Z¡i gva¨‡g AvMvgxi evsjv‡`‡ki hy‡Mv‡cv‡hvMx cwiKíbv I MYg~Lx ivRbxwZi wbðqZv Ges MYZš¿‡K c«vwZóvwbK iƒc w`‡Z iv‡ó«i me©¯‡— i Revew`wnZv, `~bx© wZgy³ mgvR e¨e¯’v Ges AvB‡bi kvm‡bi A½xKvi I cwi®‹vi iƒc‡iLv †`qv n‡j we‡ivax `jxq †bZv Kg©x‡`i mv‡_ mvaviY RbMY GKvZ¥Zv †cvlY Ki‡e Zv‡Z m‡›`n †bB| Avi `jxq kw³i mv‡_ mvaviY RbM‡Yi kw³i mw¤§jb NU‡j †cUyqv evwnbx‡K civ¯— Kiv ZLb n‡e mg‡qi e¨vcvi gvÎ| Ab¨_vq †j›`yc `wRi« Zv‡e`vix Ges GKbvqKZvwš¿K ‰¯^ikvmb †g‡b wb‡Z n‡e| Avi G‡Z K‡i weGbwc Z_v MYZvwš¿K ivRbxwZ, wgwWqvi ¯^vaxbZv gvby‡li Rvb gv‡ji wbivcËv m‡e©vcwi †`‡ki mve©‡fŠgZ¡ Sywu Ki g‡a¨ _vK‡e| ZvB wbKU fwel¨‡Zi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv K‡i MYZvwš¿K mgvR wewbg©vY Ki‡Z weRq wQwb‡q Avbv Qvov weGbwci mvg‡b Avi †Kv‡bv c_ †Lvjv bvB|

Pvi: AvMvgxi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq weGbwc‡K Kvh©Kix I MVbg~jK mgwb¦Z D‡`¨vM M«nY Ri“ix| †`‡ki GKwU e…nr ivR‰bwZK kw³ wn‡m‡e weGbwc hw` ivó« I mgv‡R AvB‡bi kvmb, Revew`wnZv I MYZš¿‡K c«vwZóvwbK iƒc w`‡Z Kvh©Kix D‡`¨vM M«nY K‡i ZLb ivR‰bwZK gq`v‡b wVK _vKvi Rb¨ Ab¨vb¨ ivR‰bwZK `‡jI Gi c«wZ‡hvwMZv Avm‡Z cv‡i| Avi G‡Z K‡iB ivó« †c‡Z cv‡i GKwU mg… Økvjx A_©bxwZ Ges AvZ¥m¤§vb‡evam¤úbœ AM«mi RvwZ| †`k‡c«wgK c«wkw¶Z Kg©xevwnbx I †gavwbfi« ivRbxwZ e¨wZ‡i‡K c«wZ‡hvwMZvg~jK wek¦ A_©bxwZ, ivRbxwZ I mgv‡R wV‡K _vKv AvR `yiƒn | ivRbxwZi As‡K wn‡me wb‡K‡ki c‡iI ivRbxwZ‡Z A‡bK †KŠkjx wm×vš— nq‡Zv cieZ©x‡Z fyj wn‡m‡e c«gvwYZ n‡Z cv‡i| Z‡e Gi †_‡K wk¶v †bqv †`v‡li wKQy bq| ZvB AZx‡Zi wm×vš—mg~‡ni Pyj‡Piv we‡klY K‡i RvwZi mvg‡b AvMvgxi cwiKíbv †`qv Ri“wi| †Kvb †m±‡i wKfv‡e †iw±dvB Kiv n‡e ZviI cwi®‹vi aviYv I †ivWg¨vc w`‡Z n‡e| eZ©gvb miKv‡ii Ackvm‡bi wecix‡Z weGbwc ¶gZvq wM‡q wKfv‡e GB mgm¨v¸‡jv G‡W«m Ki‡e Zvi we‡klYag©x Kg©cš’v RbM‡Yi mvg‡b Zy‡j ai‡Z n‡e| weGbwcÕi A‡bK mxgveØZvi g‡a¨I G K_v ¯^xKvi Ki‡Z n‡e †h, †eMg Lv‡j`v wRqv'i RvZxq H‡K¨i Avnev‡b †`‡ki me©¯‡— i GKUv mvov RvwM‡q‡Q| GKwU myôy I AskM«nYg~jK wbe©vP‡bi gva¨‡g MYZš¿‡K c«vwZóvwbK iƒc w`‡Z RvZxq HK¨ AvR

cvuP: A‡b‡K e‡j _v‡Kb, mZ¨ c…w_ex‡K a‡i Av‡Q| Avm‡j mZ¨ †hgb c…w_ex‡K a‡i Av‡Q †Zgwb wg_¨vI c…w_ex‡K a‡i Av‡Q| eZ©gv‡bi ev¯—eZvq ejv hvq wg_¨v A‡bK †ewk †Rvo K‡i c…w_ex‡K a‡i Av‡Q| A_©, weË Avi c«wZcwËi Amy¯’ c«wZ‡hvwMZv Ges cvkweKZvi hvuZvK‡j ivR‰bwZK I mvgvwRK `yeË …© vqb Lvg‡Q a‡i‡Q ivó«, mgvR I mf¨Zv‡K| GKUv RvwZ‡K GwM‡q wb‡q †h‡Z Ges †m«v‡Zi c«wZK~‡j nvuUvi Rb¨ c«‡qvRb `…p †bZ…Z¡ Ges mZZv I †hvM¨Zvi mgš^‡q c«wk¶Yc«vß Kg©xevwnbx| eZ©gvb wek¦ ivRbxwZ Ges AvÂwjK f~-ivRbxwZi †c«¶vcU we‡ePbv K‡i Kv‡iv mv‡_ kÎyZv bq mK‡ji mv‡_ eÜyZ¡ cwjwmi wfwˇZ Dbœqb mn‡hvMx Ges gymwjg †`kmg~‡ni mv‡_ mym¤úK© wb‡qB G¸‡Z n‡e | kÎy-wg‡Îi g‡a¨i cv_©K¨ wbiƒcY K‡i K~UbxwZ‡K †gvKv‡ejv Ki‡Z n‡e| Kv‡iv Ki“Yv I `qvi Dci wbfi« K‡i Avi hvB †nvK RvwZ MV‡bi ivRbxwZ nq bv| GUv gv_vq †i‡LB mvg‡bi KwVb ev¯—eZv‡K †gvKv‡ejv Ki‡Z n‡e| e¨w³‡Kw›`«K I ejqwfwËK Ges bM` c«vwßi myweavev`x ivRbxwZi D‡a© D‡V knx` wRqvi RbKj¨vYgyLx, `ybx© wZgy³, AvZ¥gh©v`vkxj †`k I RvwZ MV‡bi ivRbxwZi aviv‡K RbM‡Yi `vo‡Mvovq wb‡q †h‡Z cvi‡j d¨vwmev‡`i wei“‡Ø me©vZ¥K MYAv‡›`vjb M‡o Zyjv `yiƒn nIqvi K_v bq| gyw³hy‡Øi A½xKvi mvg¨, gvbweK gh©v`v I b¨vqwePvi c«wZôv Ges MYZš¿ cybi“×vi I †fv‡Ui AwaKvi c«wZôvi kc_ †nvK AvR‡Ki `…ß D”PviY|

KuPUPZj, xJPmT ZJ©PjfJ vJyJm CK¨j FTKa asJˆ TPrPZjÇ FA asJˆ FT hvT kPr IJmJr fJr xfLgtPhr ˛re TKrP~ KhPóZ o IJ oMTfJKhPrr TgJÇ KxPuPa FTKa TKoKa yP~PZ, fJrJ k´Kf mZr o IJ oMTfJKhr oOfáq KhmPx IJA TqJŒ AfqJKh TPr gJPTjÇ o IJ oMTfJKhPrr ÊnJTJXULrJ FA asJˆ mJ ˛OKf xÄxh ßgPT IJPrJ nJu xoJ\PxmJ oMuT TJ\ TrJr IJvJ rJPUjÇ u§j 31 ßv IJVˆ 201

KmFjKkr YJr hvPTr

31

hMA pMmrJP\r Kmr∆P≠ pM≠JkrJi oJouJr ÉoKT ßjJPmu Km\~Lr B‡q‡g‡bi †bv‡ejRqx gvbevwaKvi Kg©x ZvIqv°zj Kvigvb †mŠw` Avie I Aveyavwei hyeiv‡Ri weiæ‡× AvšÍR©vwZK Aciva Av`vj‡Z gvgjv `v‡q‡ii ûvwkqvwi w`‡q‡Qb| AvjRvwRiv‡K wZwb e‡j‡Qb, B‡q‡g‡b msNwUZ hy×vciv‡ai wel‡q RvwZms‡Ni cÖKvwkZ cÖwZ‡e`bwU Ggb gvgjvi AvBbMZ wfwË ˆZwi K‡i w`‡q‡Q| ‡m‡Þ¤^i gv‡mi †k‡li w`‡K RvwZms‡Ni we‡klÁ KwgwU GKwU cÖwZ‡e`b cÖKvk K‡i‡Q| G‡Z D‡jøL Kiv n‡q‡Q, B‡q‡gb hy‡× †mŠw` Avie, mshy³ Avie AvwgivZ Ges ûwZ we‡`ªvnxiv hy×vciv‡ai m‡½ RwoZ| D‡jøL¨, ZvIqv°zj Kvigvb †ckvq GKRb mvsevw`K|

KmFjKkr 40fo k´KfÔJmJKwtTLPf Kiv n‡q‡Q| weGbwci Av‡iK †bZv mvjvnDwÏb‡K fvi‡Zi mxgv‡šÍ †djv Avmv n‡q‡Q| AvIqvgx jx‡Mi G ch©v‡qi †Kv‡bv †bZv‡K wK weGbwc ¶gZvq _vKvKv‡j ¸g K‡i‡Q? bv K‡iwb| GB n‡”Q weGbwc Avi AvIqvgx jx‡Mi g‡a¨ cv_©K¨| RbMY †hb HK¨e× bv n‡Z cv‡i †m Rb¨ Lv‡j`v wRqv‡K AvU‡K †i‡L‡Q miKvi gšÍe¨ K‡i weGbwci fvicÖvß †Pqvig¨vb e‡jb, AvR‡K Avgv‡`i wcÖq †bÎx, †KvwU gvby‡li RbwcÖq †bÎx‡K †Rvi K‡i †R‡j AvU‡K †i‡L‡Q miKvi| wZwb RbM‡Yi Rb¨ wbi‡c¶ wbe©vPb, †fv‡Ui AwaKvi, Avi Revew`wnZvi miKvi cÖwZôv Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| gvbyl hv‡Z Lv‡j`v wRqvi †c‡Qb HK¨e× n‡Z bv cv‡i, †m Rb¨ Zvu‡K †R‡j AvU‡K ivLv n‡q‡Q| weGbwci fvicÖvß †Pqvig¨v‡bi G K_v ejvi mgq Dcw¯’Z wecyj msL¨K †bZvKg©x Ôgyw³ PvB, gyw³ PvBÕ, ÔLv‡j`v wRqvi gyw³ PvBÕ, Ô‡R‡ji Zvjv fvO‡ev, Lv‡j`v wRqv‡K gy³ K‡i Avb‡evÕ †¯¬vMv‡b mfv¯’j cÖKw¤cZ K‡i †Zv‡j| miKv‡ii `gb-wbcxo‡bi Kov mgv‡jvPbv K‡i Zv‡iK ingvb e‡jb, G A‰ea miKvi ïayz Lv‡j`v wRqv‡K ew›` K‡i ¶všÍ nqwb, weGbwci nvRv‡iv †bZv-Kg©x AvU‡K ‡i‡L‡Q| wZwb e‡jb, Avwg wek¦vm Kwi, AvR Avgv‡`i gv‡S knx` wRqv †bB wKš‘ Zvui Av`‡k©i j¶-j¶ ˆmwbK Av‡Q| Lv‡j`v wRqv ew›` _vK‡jI Zvui wb‡`©kbv Avgv‡`i m‡½ Av‡Q| Zvui j¶-‡KvwU ˆmwbK †`‡ki Avbv‡P-Kvbv‡P Qwo‡q Av‡Q| Zv‡iK ingvb e‡jb, evsjv‡`‡ki gvbyl weGbwci w`‡K ZvwK‡q Av‡Q| Zviv evi evi Lv‡j`v wRqv Ges weGbwc‡K †`‡ki `vwqZ¡ w`‡q‡Q| wewkó Av‡jvKwPÎx knx`yj Avj‡gi †MÖdZv‡ii mgv‡jvPbv K‡i wZwb e‡jb, ïay weGbwc †Pqvicvimb Lv‡j`v wRqv †R‡j bq eis †h gvbylwUB Ackvm‡bi weiæ‡× iæ‡L `vuwo‡q‡Q, nq Zv‡K ¸g-Lyb bv nq †R‡j cyiv n‡q‡Q| Kw`b Av‡M knx`yj Avjg bv‡gi GK mvsevw`K‡K wKfv‡e AvUK K‡i‡Q miKvi Zv mevB †`‡L‡Qb| wZwb e‡jb, ÔwKfv‡e GKUv †`k‡K aŸsm Ki‡Z Zv AvIqvgx jxM Rv‡b| Avi Zv is‡n‡WW nvwmbvi KvQ †_‡K wkL‡Z n‡e| Avcbv‡`i wbðq g‡b Av‡Q, †`k ¯^vaxb nevi ci hZ¸‡jv wbe©vPb n‡q‡Q, Zvi g‡a¨ AvIqvgx jx‡Mi cÖwZwU wbe©vPb wQ‡jv weZwK©Z|Õ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

mOKav lPrj ßxPâaJrLr ßWJweJ

Ko~JjoJr ß\jJPruPhr KmYJPrr CPhqJV ßjPm pMÜrJ\q

KjP~ pMÜrJP\qr KmPvw hJK~fô rP~PZÇ YuKf oJPxr ßvPwr KhPT KfKj mz irPjr TëaQjKfT k´PYÓJ ÊÀ TrPmj mPu \JjJjÇ yJ≤ mPuj, \JKfxÄW pJPf Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr ßjfJPhr @˜\tJKfT @hJuPf KmYJPrr \jq xMkJKrv TPr, ßx KmwP~ xogtj KhPf KfKj xhxq ßhvèPuJr krrJÓsoπLPhr @øJj \JjJPmjÇ' KfKj \JjJj, È\JKfxÄPWr krmftL IKiPmvPj KfKj krrJÓsoπLPhr FTKa Có kptJP~r ‰mbT @P~J\j TrPmjÇ' 10 kOÔJ~

u§j 6 ßxP¡’r - ßrJKyñJ \jPVJÔLPT yfqJ S KjptJfPjr IkrJPi pMÜ mqKÜPhr ImvqA KmYJPrr oMPUJoMKU TrPf yPm mPu pMÜrJP\qr krrJÓsoπL ß\PrKo yJ≤ mPuPZj Ç KfKj mPuj, ÈVeyfqJr IKnPpJPV Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr ßjfJPhr KmYJPrr oMPUJoMKU TrPf pMÜrJ\q CPhqJV ßjPmÇ' kJutJPoP≤r Kj~Kof IKiPmvPj 4 PxP¡’r oñumJr FoKkPhr ßrJKyñJ kKrK˙Kf KjP~ ImKyf TrPf KVP~ pMÜrJP\qr krrJÓs S TojSP~ugKmw~T oπL ß\PrKo yJ≤ Fxm TgJ mPujÇ yJ≤ mPuj, ÈßrJKyñJ kKrK˙Kf

SURMA 41st Year Issue 2094, Friday 07 - 13 September 2018

ßrJmmJr x¬o oMxKuo YqJKrKa rJj: k´˜áf KnPÖJKr~J kJTt

u¥j, 6 ßxP¡’r - IJr oJ© T'KhjÇ 9 ßxP¡’r ßrJmmJr xTJu xJPz 10aJ~ kNmt u¥Pjr KnPÖJKr~J kJPTt mxPZ oMxKuo YqJKrKa rJPjr x¬o Kouj ßouJÇ Aˆ u¥j oxK\h IJP~JK\f 5 10 kOÔJ~

u§Pj TKmT£ S rJiJroe ßxJxJAKar kJb S @PuJYjJ IjMKÔf

u§j, 6 ßxP¡’r - u§Pj TKmT£ S rJiJroe ßxJxJAKar ßpRg KmFjKk’r 40fo k´KfÔJmJKwtTLPf fJPrT ryoJj 8 ßxP¡’r CPhqJPV IjMKÔf y~ \JKfr KkfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj KjP~ ÈIoä Jj mñmºá' vLwtT kJb S IJPuJYjJÇ FPf mÜJ S xMiL\j ACPT mJÄuJ 3 kOÔJ~ IJPªJuPjr cJT IJxJ oJ© Ka-10 KâPTa ZzJTJr KhuM jJPxPrr ^ÅJKkP~ kzPf yPm aájtJPo≤ ZzJPuJT khT uJn

jÊb 6 †m‡Þ¤^i - weGbwci fvicÖvß †Pqvig¨vb Zv‡iK ingvb MYZš¿ Ges gyw³hy‡×i g~j¨‡ev‡ai miKvi wdwi‡q Avb‡Z ivR‰bwZK †bZvKg©xmn †`‡ki me©¯Í‡ii RbMY‡K e„nËi HK¨ Movi Avnevb Rvbvb| wZwb e‡jb, mevB ¯^ ¯^ Ae¯’vb

†_‡K cÖ¯‘wZ wbb| WvK Avmv gvÎ evsjv‡`‡ki mvaviY gvbyl‡`i m‡½ wb‡q Svuwc‡q co‡Z n‡e| 3 †m‡Þ¤^I, †mvgevi jÛ‡b weGbwci 40Zg cÖwZôvevwl©Kx Dcj‡¶ hy³ivR¨ weGbwc 30 kOÔJ~

u§j 6 ßxP¡’r - KmsPaPjr mJÄuJ KoKc~Jr xÄmJh TotLPhr KjP~ u¥Pj k´gomJPrr of IjMKÔf yPf pJPò ACPT mJÄuJ Ka 10 KâPTa aájtJPo≤Ç TqJjJKrS~JPltr @KgtT xyPpJKVfJ~ S u§j KâPTa uLPVr xJKmtT f•ôJmiJPj FmJPrr aájtJPoP≤ IÄv KjPò 4 kOÔJ~

KxPua, 6 ßxP¡’r - Vf 1 ßxP¡’r, vKjmJr xºqJ~ KxPuPar IKn\Jf ßyJPaPu KmsTPuPjr @Kvr hvPTr fáPUJz ZzJTJr KhuM jJPxrPT ZzJr ßZJa TJV\ ZzJPuJT Fr kã ßgPT ÈZzJPuJT 5 kOÔJ~

\Kor IJyoh Có KmhqJuP~r k´JÜj KvãJgLtPhr ofKmKjo~

e¨vcK Av‡qvR‡b evwg©snv‡g Z…Zxq µxov Drme 2018 m¤cbœ jÊb, 6 †m‡Þ’i - e¨vcK Av‡qvR‡b evsjv‡`k µxov cwil` BD‡Ki Z…Zxq µxov Drme m¤úbœ n‡q‡Q| evwg©snv‡g evsjv‡`‡ki cÖvPxb HwZn¨evwn †Ljvayjv

wb‡q MZ 28 AvM÷, g½jevi ¯’vbxq †jBRvi †m›Uv‡i Ôµxov Drme evwg©snvg2018Õ kxl©K GB Drme m¤cbœ nq| w`be¨vcx G Av‡qvR‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e

Dcw¯’Z n‡q Abyôvb D‡Øvab K‡ib †j÷vi wmwU K¬v‡ei evsjv‡`kx dzUejvi nvgRv †`Iqvb †PŠayix| we‡kl AwZw_ wn‡m‡e 4 kOÔJ~

jÊb, 6 †m‡Þ’i - pMÜrJP\q mxmJxrf KmvõjJPgr \Kor IJyoh mÉoMUL Có KmhqJuP~r k´JÜj KvãJgLtPhr kMjKotujL IJP~J\Pjr uPãq FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf yP~PZÇ Vf 28 IJVˆ 4 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

2094  
2094  
Advertisement