Page 1

xπJxL rJÓs AxrJAPur KvTJr ßhmhNf rJ\j Km˜JKrf 22 kOÔJ~ kòj Est: May 1978. SURMA 41st Year, Issue 2083, 08 - 14 June 2018, 24 - 30 rJoJÆJj 1439 Ky\rL, 24 - 30 ‰\qÔ 1425 mJÄuJ, 50p

u§Pj csJPVr ßZJmu k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

aJS~Jr yqJoPuaPxr 30 mJKzPf IKnpJj IJaT 27, I˘ S jVh Igt C≠Jr

VPmweJ fgq

❚ csJV ZzJPóZ l∑qJûJA\ IJTJPr, 250 ˝LTíf VqJÄ S 4500 KâKojJu ❚ KjrJkh KyPxPm ßZJa ßZPu-ßoP~Phr mqmyJr TrPZ csJV-KcuJrrJ

xMroJ KrPkJat u§j, 7 \Mj - IKnpJj, IJaT S ß\uh§ ßTJjKTZáPfA gJoPZ jJ csJV KcKuÄÇ KhPj KhPj fJ âov mOK≠ kJPóZÇ IJr Fr n~Jmy Km˜JPr oJrJfìTnJPm ãKfV´˜ fr∆e xoJ\Ç csJVPT oqJT-PcJjJø fgJ l∑qJûJA\ ˆJAu ‘Km\Pjx oPcu’ IJTJPr FUj xmt© ZzJPf f&kr VqJÄ V´∆kèKuÇ IJr fJ TrPf fJrJ Ifq∂ KyÄxs S Kjoto yP~ SbPZÇ FTA xJPg ßkJˆ ßTJc mJ FuJTJPTªsLT pM≠ mJh KhP~ fJrJ mqmxJ Km˜JPrA ßmvL oPjJKjPmv KhP~PZÇ fJPhr ƪô FUj IJr FuJTJPTKªsT j~, Igt xŒKTtfÇ csJPVr xy\ Km˜JPr fJPhr k´iJj aJPVta ßZJa ßZPu-PoP~Ç TJre fJPhr k´Kf xPªy To gJPTÇ rJ\iJjLPf FTKa kKrkNet csJV oJPTta VPz SPbPZ FmÄ csJV KcuJrrJ fJr Km˜JPr krmftL khPãk KjPóZÇ IQmi csJV KjrJkPh ßmYJPTjJr \jq fJrJ ßZJa ßZPu-

ßoP~ S jJrLPhr mqmyJr TrPZÇ FxmA SPb FPxPZ xŒsKf k´TJKvf FT VPmweJ~Ç CÜ VPmweJ~ SPb FPxPZ ßp, u§Pj k´J~ 250 ˝LTíf VqJÄ FmÄ 4500

\JKfx–W oJjmJKiTJr TKovPjr IJymJj

oJhTKmPrJiL IKnpJPj KmYJrmKynëtf yfqJ mº Tr∆j

u§j, 7 \Mj - mJÄuJPhPv oJhTKmPrJiL IKnpJPj KmYJrmKytnNf yfqJ IjKfKmuP’ mº TrJr @øJj \JKjP~PZ \JKfx–W oJjmJKiTJr TKovjÇ TKovj yfqJTJ¥èPuJr xJPg \KzfPhr KmYJPrr @SfJ~ @jJr Skr èÀfô KhP~PZÇ mMimJr ß\PjnJ ßgPT ßh~J KmmíKfPf \JKfx–W oJjmJKiTJr TKovjJr K\~Jh rJh @u ÉPxAj F @øJj \JjJjÇ FPf muJ y~, Vf 15 ßo ßgPT mJÄuJPhPv KjrJk•J mJKyjLr èKuPf 130 \j k´Je yJKrP~PZÇ F xo~ 13 yJ\Jr \jPT ßV´lfJr TrJ yP~PZ 2 kOÔJ~

KâKojJu rP~PZÇ FTKa mOy& KrPkJPatr IÄv KyPxPm ßjS~J xJãJ&TJPr FT VqJÄ xhxq mPuPZj- Kmw~Ka IJr ßkJˆPTJc ßTKªsT xLKof ßjA, FUj fJ Igt xŒKTtfÇ u§Pjr xJCg mqJÄT ACKjnJKxtKar c. F§sM CAgJTJr S IjqJjq FTJPcKoTPhr xojõP~ KuKUf SA VPmweJ k´KfPmhPj VqJÄ V´∆k xÄKväÓ xÄWPwtr YJrKa ˜r KYK¤f TrJ yP~PZÇ FPf ßhUJPjJ yP~PZ ßp, k´go kptJ~Ka yPuJ ‘KmPjJhj’ ßpUJPj IJjª, nJÄYár S KmPhsJyoNuT WajJr oJiqPo Êr∆ y~Ç IfÎkr fJ IkrJi kptJP~ YPu pJ~Ç fUj fJrJ IJKgtTnJPm uJnmJj yS~Jr \jq VqJÄ xogtj TPr FmÄ FT kptJP~ fPhr TOf IkrJi mqmyJr TPr u§Pjr FuJTJPTKªsT VqJÄ KyPxPm KjP\Phr FTKa kKrY~ hJÅz TrPf xogt y~Ç Fxm VqJÄ âov mJzPZ FmÄ VnjtPj¿ kptJP~ YPu pJPóZÇ fJrJ 2 kOÔJ~

AorJj FAY xrTJr @aT dJTJ, 7 \Mj - Ve\JVre oPûr oMUkJ© AorJj FAY xrTJrPT @aT TPrPZ rqJmÇ mMimJr KmPTPu Ve\JVre oPûr ßWJKwf xoJPmPv ßpJVhJPj \jq vJymJV FPu ßxUJj ßgPT fJPT KjP~ pJ~ rqJmÇ ÈKmYJr mKyntNf yfqJ'r k´KfmJPh F xoJPmv cJTJ yP~KZPuJÇ Ve\JVre oPûr Ijqfo xÄVbT Kr~J\Mu @uo nNÅA~J xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈkNmt KjitJKrf TotxNKYPf IÄv KjPf mMimJr KmTJu xJPz 4aJ~ AorJj vJymJPV \JfL~ \JhMWPrr xJoPj @PxjÇ KfKj VJKz ßgPT jJoJr xPñ xPñ rqJm xhxqrJ ß\Jr TPr fJPT VJKzPf fMPu KjP~ pJjÇ' 2 kOÔJ~

aJS~Jr yqJoPuaPx hM’\j mJXJKu pMmT ZáKrTJyf xMroJ KrPkJat u§j, 7 \Mj - aJS~Jr yqJoPuaPx kOgT hM'Ka WajJ~ Vf x¬JPy hM'Ka ZáKrTJWJPfr WajJ xÄWKaf yP~PZÇ lPu hM'\j mJXJKu pMmu oJrJfìTnJPm IJyf yP~PZjÇ \JjJ pJ~, k´go WajJKa WPa vqJcSP~Pur TqJmu KˆsPaÇ FThu pMmT 26 mZr m~xL FT mJXJKu pMmTPT mMPT ZáKrTJWJf TPrÇ lPr fJr yJat S láxláx oJrJfìTnJPm \Uo y~Ç ßx mftoJPj rP~u u§j yJxkJfJPu oMoNwt Im˙J~ KYKT“xJiLj rP~PZÇ 2 kOÔJ~

IQmi AKoV´qJ≤Phr xJiJre ãoJr \jq IjuJAPj ˝Jãr IKnpJj

xMroJ KrPkJat u§j, 7 \Mj - mOPaPj IQminJPm mxmJxTJrL AKoV´qJ≤Phr xJiJre ãoJ ßWJweJr hJmLKa âoJVf

ß\JrhJr yP~ SbPZÇ AKfoPiqA jmKjpMÜ ßyJo ßxPâaJrL AKoV´qJ≤Phr ˝Jgt KmPrJiL hM'Ka iJrJ mJKfu ßWJweJ TPrPZjÇ 2 kOÔJ~

u§Pj âJAo Ik´KfPrJiq xMroJ KrPkJat u§j, 7 \Mj - u§Pj IkrJi k´mefJ ßmPzA YuPZÇ F mZr KZjfJA S cJTJKfr WajJ mOK≠ PkP~PZ vfTrJ 30 nJVÇ jJAl âJAo mOK≠ ßkP~PZ vfTrJ 18 nJV S ßoJkc oJKVÄ âJAo mOK≠ ßkP~PZ vfTrJ 50 nJVÇ F fgq ßoPasJkKuaj kMKuPvrÇ KmKnjú xNP© \JjJ pJ~ ßp, u§j vyPr k´KfKhj 60Ka ßoJkc KZjfJA Fr WajJ WaPZÇ cJTJfrJ KhPj k´TJPvq \MP~uJrL ßhJTJPj dáPT 2 kOÔJ~

ßaJKrr ßnfrTJr AxuJoKmPÆw

xMroJ KrPkJat u§j, 7 \Mj - Tj\JrPnKan fgJ ßaJKr kJKatr ßnfrTJr AxuJoKmPÆw fhP∂r hJmL CPbPZÇ hJmLKa k´gPo C™Jkj TPr oMxKuo TJCK¿u Im mOPaj (FoKxKm)Ç APfJoPiq mOPaPjr 350Ka oxK\h S oMxKuoPhr xÄVbPjr kã ßgPT C™JKkf FA hJmLPT xogtj \JjJPjJ yP~PZÇ fJPhr hJmL ßyJo ßxPâaJKr TfítT k´fqJUJf y~Ç KT∂á FTA hJmL FmJr \JKjP~PZ hMA \MAv V´∆kÇ AxuJoKmPÆw KjP~ ßxUJPj ßp ßãJn ZKzP~ ßh~J yPóZ fJr IJjMÔJKjT fh∂ hJKm TrJ yP~PZ FoKxKm’r IJPmhPjÇ FPf muJ yP~PZ, Tj\JPntKan kJKatr IPjT k´JgtL S k´KfKjKi AxuJoKmPÆw ZKzP~ KhPóZj mPu IKnPpJV

FmJr fhP∂r hJmL \JjJPuJ \MAv V´∆k

rP~PZÇ Foj WajJ ßmPzA YPuPZÇ FrA ßk´KãPf xŒsKf Tj\JPntKan kJKatPT kNetJñ fh∂ TPr Kmw~Ka ßoJTJKmuJ TrJr IJymJj \JjJPjJ y~Ç fPm jfáj ßyJo ßxPâaJKr xJK\h \JKnh FA hJmL k´fqJUJj TPrPZjÇ KmKmKxr IqJjcsM oJr ßvJ’Pf KfKj hPur KnfPr AxuJoKmPÆw ßjA mPu KrPkJat k´fqJUqJj TPrjÇ ÊiM fJA j~, Fr kPrA FoKxKmPT IJâoe TPr TgJ mPuj ßyJo 3 kOÔJ~


2 UmrJUmr

08 - 14 June 2018

u§Pj csJPVr FUj FuJTJ~ IJKikfq iPr rJUJr kKrmPft oJPTta vKrTJjJ k´KfÔJ~ ßmvL ojPpJVLÇ FKhPT, mJXJKu IiNqKwf aJS~Jr yqJoPuaPx oJhT ßxmj S Fr mqmxJ n~Jmy IJTJr iJre TPrPZÇ FTA xJPg mOK≠ ßkP~PZ jJAl âJAoÇ xŒsKf TP~TKa ZáKrTJWJPfr WajJ WPaPZÇ vqJcSP~u FuJTJ~ FT pMmT ZáKrTJWJPfr KvTJr yP~ IJvïJ\jT Im˙J~ yJxkJfJPu rP~PZjÇ k´J~ Kj~Kof oJhT S FKµKmPyKn~Jr ßrJPi jJjJ IKnpJj YJKuP~S fJ Kj~πe TrJ pJPóZ jJÇ 6 \jM, mMimJr ßnJr rJPf aJS~Jr yqJoPuaPx mqJkT IJTJPrr IKnpJj YJuJ~ ßoa kMKuvÇ rJ\iJjLPf âomitoJj oJhT, jJAlâJAoxy IjqJjq IkrJi Kj~πPe FA IKnpJj YJuJ~ ßoa kMKuvÇ 150 IKlxJPrr IÄvV´yPe aJS~Jr yqJoPuaPxr 30Ka mJKzPf kKrYJKuf IKnpJPj oJhTxy jJjJj IkrJPir IKnPpJV 27 \jPT ßV´lfJr TrJ y~Ç F xo~ VJ\J, I˘ FmÄ jVh IgtS C≠Jr TrJ y~Ç \» TrJ y~ TP~TKa VJKzSÇ ßV´lfJrTífPhr 1 \j oKyuJ rP~PZjÇ fJPhrPT ˙JjL~ kMKuv ߈vPj ßrPU K\ùJxJmJh TrJ yPóZÇ ßV´lfJrTífrJ aJS~Jr yqJoPuaPxr KmKnjú FuJTJ~ csJV xJkäJAxy jJjJj IKnPpJPVr xPñ xÄKväÓ mPu xPªy TrJ yóZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr VqJÄ F¥ IPl¥Jr oqJPj\Po≤ ACKjPar KcPaTKan YLl A¿PkÖr mPuPZj, TKoCKjKar oJjMPwr KjrJk•Jr TgJ KmPmYjJ~ KjP~ FmÄ ßxJPxtr fgqJ IjMpJ~L FA IKnpJj YJuJPjJ yP~PZÇ TKoCKjKar KjrJk•J KjKÁf TrJ kMKuPvr TJ\Ç ßxA fJKVh ßgPTA oJhTxy KmKnjú IkrJiLPhr kJTzJS TrJr uãq KjP~ FA IKnpJj YJuJPjJ y~Ç

aJS~Jr yqJoPuaPx Ikr pMmT IJyf y~ kkuJPrr goJx ßrJPcÇ hM'Ka TJPrr xJPg xÄWPwtr WajJPT ßTªs TPr Ikr kã pMmTPhr ßcPT KjP~ ZáKrTJWJf TPrÇ lPu FT\j mJXJKu pMmPTr kJP~r yJz ßlPa pJ~Ç ßx mftoJPj k´JAPna yJxkJfJPu KYKT“xJiLj IJPZÇ

AorJj FAY fPm KbT TL TJrPe fJÅPT @aT TrJ yP~PZ, fJ KjP~ kKrÏJr KTZM \JjJ~Kj r?qJmÇ fPm k´JgKoTnJPm r?qJm \JKjP~PZ, IjMPoJhj ZJzJ TotxNKY kJuj TrPf pJS~J~ AorJjPT @aT TrJ yP~PZÇ

k´fqãhvtLrJ \JjJj, KmPTu YJraJr KhPT vJymJPVr \JfL~ \JhMWPrr xJoPj Ve\JVre oPûr TotLrJ oJhTKmPrJiL IKnpJPjr jJPo KjKmtYJPr oJjMw yfqJ mPºr hJKmPf KmPãJn KoKZu S xoJPmv TrJr k´˜MKf KjKòPujÇ KT∂á FTA ˙JPj mJÄuJPhv ZJ© ACKj~Pjr oJjmmºj gJTJ~ fJ KkKZP~ xJPz YJraJ~ ßjS~J y~Ç KmPTu 4aJ 25 KoKjPaPr KhPT IjMÔJj˙Pu @Pxj AorJj FAY xrTJrÇ F xo~ \JfL~ \JhMWPrr xJoPj ßgPT xJhJPkJvJPTr @a j~\Pjr FTKa hu AorJjPT oJAPâJmJPx fMPu ßj~Ç AorJjPT fMPu KjP~ pJS~Jr xo~ fJPf mJiJ ßhj Ve\JVre oû S ZJ© ACKj~Pjr ßjfJ-TotLrJÇ F xo~ xJhJPkJvJPTr SA huKa oJAPâJmJPxr xJoPj r?qJPmr kKrY~áxÄmKuf FTKa TJV\ uJKVP~ ßh~Ç kJvJkJKv TotxNKYPf IÄv ßjS~J mqKÜPhr uJKbPkaJxy iJS~J ßhj r?qJPmr xhxqrJÇ FPf hLkT vLu jJPo ZJ© ACKj~Pjr FT ßjfJPT @yf yPfS ßhUJ pJ~Ç WajJr xo~ FTA ˙JPj kMKuPvr Iitvf xhxq CkK˙f KZPujÇ

IQmi AKoV´qJ≤Phr mOKav lPrj ßxPâaJrL S u§Pjr xJPmT ßo~r mKrx \jxj mrJmrA AKuäPVu AKoV´qJ≤Phr xJiJre ãoJ ßWJweJr kPã ofJof mqÜ TPr IJxPZjÇ xŒsKf Kˆn kJTtJr jJPo FT mqKÜ pMÜrJP\q 10 mZr iPr mxmJxTJrL IQmi IKimJxLPhr xJiJre ãoJ ßWJweJr hJmLPf IjuJAPj FT ˝Jãr IKnpJj Êr∆ TPrPZjÇ IJVJoL 8 jPn’r kpt∂ F ˝Jãr k´hJj TrJ pJPmÇ AKfoPiqA 35 yJ\Jr 750 \j IjuJAPj ˝Jãr TPrPZjÇ 1 uJU ˝Jãr xÄV´y TrPf kJrPu fJ KjP~ kJutJPoP≤ IJPuJYjJ yPmÇ IjuJAPj ˝JãPrr SP~mxJAa yPò∏ petition.parliament.uk/petitions/218729

u§Pj âJAo cJTJKf TrPZ FmÄ oNuqmJj ˝etJuÄTJr KjP~ pJPòÇ u§Pjr ßvlJctmMv KhP~ pJS~Jr xo~ FT\j mqJÄT TotTftJr 7 yJ\Jr kJC§ oNPuq ßrJPué WKz KZjfJATJrL KjP~ pJ~Ç rJ˜JWJPa ßoJmJAu ßlJPu TgJ muJr xo~ KZjfJATJrLrJ ßoJarxJAPTuPpJPV ßoJmJAu ßlJj KZKjP~ KjP~ pJPòÇ Poa kMKuv k´iJjPT F mqJkJPr u§j FPx’Kur xnJ~ k´Pvúr oMPUJoMKU yPf yP~PZÇ

Zaman Brothers CASH & CARRY

\JKfx–W oJjmJKiTJr K\~Jh rJh @u ÉPxAj mPuj, FPfJ KmkMu xÄUqT oJjMw yfqJ~ @Ko CKÆVúÇ F mqJkJPr mJÄuJPhv xrTJr \jVjPT @võ˜ TrPf ßYP~PZ ßTJPjJ KjrkrJi oJjMw IKnpJPj oJrJ pJ~Kj, fPm oJhTKmPrJiL IKnpJPj nMu yP~ gJTPf kJPrÇ KfKj mPuj, F irPjr CKÜ Kmkh\jT FmÄ fJ @APjr vJxjPT xŒNet ImùJ TrJr xJKouÇ k´KfKa oJjMPwr mJÅYJr IKiTJr rP~PZÇ oJhThsmq KmKâ mJ ßxmPjr xJPg \Kzf ßTC oJjmJKiTJr yJrJPf kJPr jJÇ ßp ßTJPjJ irPjr IkrJi Kj~πPe ImvqA pgJpg k´Kâ~J IjMxrj TrPf yPmÇ mJÄuJPhv xrTJrPT KmYJrmKyntNf yfqJr fhP∂r @øJj \JKjP~ \JKfx–W oJjmJKiTJr TKovjJr mPuPZj, oJhT Kj~πPer jJPo oJjmJKiTJr u–WPjr \jq hJ~oMKÜ kJS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ Vf x¬JPy mJÄuJPhPvr @Aj, KmYJr S xÄxh Kmw~ToπL @oJr xJPg ß\PjnJ~ ‰mbT TPrPZjÇ KfKj F xm WajJr fh∂ FmÄ hJ~LPhr \mJmKhKyfJr @SfJ~ @jJr k´Kfv´∆Kf KhP~PZjÇ FPf @Ko C“xJKyfPmJi TrKZÇ K\~Jh rJh @u ÉPxAj mJÄuJPhv xrTJrPT k´Kfv´∆Kf rãJr @øJj \JKjP~ mPuPZj, fh∂ yPf yPm ˝JiLj, KjrPkã, ˝ò FmÄ TJpTtrÇ

b`x fv½b †_‡K gy‡L co‡e GB A‡ji 50 †_‡K 60 nvRvi gvby‡li Ávb weÁvb PP©vi my‡hvM| Ggb Ae¯’vq wkÿvgš¿x byiæj Bmjvg bvwn` eive‡i we`¨vjq iÿvi `vex‡Z ¯§viKwjwc w`‡q‡Q hy³ivR¨ emevmiZ kixdMÄ BDwbqb cÖevmx‡`i msMVb kixdMÄ BDwbqb Uªv÷| Uªv‡÷i mfvcwZ ZvRyj Bmjvg ¯^vÿwiZ GK ¯§viKwjwc‡Z ejv nq, 1938 mv‡j cÖwZwôZ Kywkqviv A‡ji Ab¨Zg we`¨vcxV cbvBi PK D”P we`¨vjq wQ‡jv GB A‡ji GKgvÎ we`¨v wb‡KZb| GB we`¨vjq †_‡K Ávb AR©b K‡i ‡`‡k we‡`‡k mybv‡gi mv‡_ †ckvRxe‡b cªwZwôZ n‡q‡Qb A‡bK ¸wbRb| Wv³vi, BwÄwbqvi, e¨vsKvi, e¨emvqx , wkÿKmn bvbv †ckvq Av‡jvi `~wZ Qov‡”Qb Zviv| Ggb GKwU Av‡jvwKZ cÖwZôvb AvR ûgwKi m‡¤§vwLb| we`¨vj‡qi cvk¦©eZx© †g‡ncyi evRviI b`x fv½‡bi Kivj MÖv‡m AvµvšÍ| evRviwU GB A‡ji `wi`ª Rb‡Mvwói wbZ¨w`‡bi wewfbœ `ªe¨vw` †Kbv †ePvi GKgvÎ nvuU| we`¨vj‡qi cvkvcvwk evRviwUI iÿvq miKv‡ii Riæix c`‡ÿc Mªn‡bi Avnevb Rvbv‡bv n‡q‡Q|

Prosperity Finance

UK Ltd

From standard to the most complex mortgages, people with bad credit we can help

RESIDENTIAL MORTGAGE BUY TO LET / LET TO BUY MORTGAGE

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.49 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

COMMERCIAL MORTGAGES SECURE LOAN BRIDGING & DEVELOPMENT FINANCE

DEFAULT & CCJ ACCEPTED For further information contact us on:

Mob: 0798 4131 376 0794 0275 088 / 0208 0048 499

Email: muhammad.prosperityfinance@gmail.com

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

Prosperity Finance UK Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England & Wales- 9856131. Registered Office: 14 Nicola Close, South Croydon, Surrey CR2 6NB, FCA No. 734849. Corresponding Address: Wellesley House, 98-102 Cranbrook Road, Ilford, IG1 4NH


UmrJUmr

08 - 14 June 2018

ßaJKrr ßnfrTJr ßxPâaJKrÇ KfKj mPuj, FoKxKm mOKav oMxKuoPhr k´KfKjKifô TrPZ jJÇ ‘\KñmJh’r xPñ fJPhr ßpJVxN© rP~PZÇ fPm xrTJPrr F IKnPpJV hO|fJr xPñ k´fqJUqJj TPrPZ FoKxKmÇ xÄVbjKar ßxPâaJKr ß\jJPru yJr∆j UJj mPuPZj, IJorJ ßp mJftJ KhP~KZ fJPf ßTJPjJ CPÆV, èr∆fô jJ KhP~ xJK\h \JKnh mJftJmJyPTr KhPTA IJWJf TPrPZjÇ ßyJo ßxPâaJKr S FoKxKm’r oiqTJr mJhJjMmJPhr oPiqA ßaJKrr ßnfrTJr AxuJoKmPÆw fhP∂r hJmL \JKjP~PZ hMAKa \MAv V´∆kÇ \MAv TJCK¿u lr ßrKxP~u ATáq~JKuKa (P\KxIIJrA) FmÄ ACKj~j Im \MAv ˆáPcµx (ACPxFx) FoKxKm TfítT hJmLTíf ßaJKrr ßnfrTJr AxuJoKmPÆw fhP∂r IJymJPjr k´Kf xogtj mqÜ TPrÇ xŒsKf SP~ux, ßmulJˆ, ÛauqJ§ S oqJjPYˆJrxy mOPaPjr KmKnjú ˙JPj ZKzP~ KZKaP~ gJTJ IJrS 11Ka Iñ xÄVbj FA CPhqJPV xogtj KhP~PZÇ FKk´u ßgPT hM’oJPxr oPiq Tj\JPntKan hu ßgPT c\PjrS ßmKv AxuJoKmPÆw ZKzP~ ßh~J yP~PZÇ FoKxKmr oMUkJ© mPuPZj, ßpxm oxK\h FA fhP∂r IJymJPj xJzJ mJ xogtj KhP~PZj fJPhr k´Kf TífùfJÇ F WajJ~ FaJA èr∆fô KhP~ k´TJv kJ~ ßp, mOPaj\MPz oMxKuo xŒ´hJP~r KY© láPa SPbÇ KmPvw TPr Tj\JPntKan kJKatr xJPmT ßY~JroqJj mqJPrJPjx xJAhJ S~JrKx S uct ßoJyJÿh ßvPUr Kmr∆P≠ AxuJoKmPÆPwr IJymJj \JKjP~PZ FoKxKmÇ FKhPT, Tj\JrPnKan oMxKuo ßlJrJo (KxFoFl) Fr xnJkKf ßoJyJÿh IJKoj AK§PkP§µPT ßh~J FT xJãJ&TJPr mPuPZj, FKa FTKa èr∆fr xoxqJ FmÄ FKa ßmv TP~TmJr C™JKkf yP~PZÇ \MAv V´∆Pkr FT\j oMUkJ© mPuPZj, pUj AÉhL xŒshJ~ xÄxPhr mJAPr hJÅKzP~ ßumJr kJKatr Kmr∆P≠ FKµ-PxKoKa\o k´KfmJh \JjJ~ fUj IjqJjqrJ fJ xogtj TPr IJoJPhr kJPv FPx hJÅzJ~ FmÄ IJorJ Fr \Pjq fJPhr k´Kf TífùÇ xMfrJÄ KbT FUj pUj oMxuoJj xŒshJ~ IkmqmyJPr xÿMULj yP~PZ IJoJPhr TKoCKjKaS fJPhr kJPv hJÅKzP~KZÇ

weqvbxevRvi I‡qj‡dqvi KvDw݇ji bewbe©vwPZ Kvh©Kix †gqi †ivKmvbv wdqvR, †e_bv_MÖxb I †ev Avm‡bi ‡ivkbviv Avjx Ggwc, wRGjG m`m¨ D‡b¥m †MmvB, P¨v‡bj Gm Gi †Pqvig¨vb Avn‡g`ym mvgv` †PŠayix †Rwc, jÛb evsjv †cÖmK¬v‡ei mfvcwZ ˆmq` bvnvm cvkv, evsjv‡`k †m›Uvi Gi mn-mfvcwZ, Uªv‡ói m`¨ we`vqx mfvcwZ gywneyi ingvb gywne, Uªv‡ói mv‡eK mfvcwZ AvjnvR¡ iDdzj Bmjvg, UvIqvi n¨vg‡jU KvDw݇ji ¯úxKvi Avqvm wgqv, †WcywU †gqi Avmgv †eMg, Uªv‡ói m`m¨ KvDwÝjvi Avmgv Bmjvg, KvDwÝjvi Avneve †nv‡mb, wbDnvg KvDw݇ji KvDwÝjvi nvwbd Avãyj gywnZ, KvDwÝjvi bxjydv Rvnvb, I‡qówgwbóvi KvDw݇ji KvDwÝjvi ixZv †eMg Ges K¨vg‡Wb KvDw݇ji KvDwÝjvi mvwebv Lvb, Uªv‡ói bewbe©vwPZ †Kvlva¨ÿ w`jIqvi †nv‡mb, Uªv‡ói mv‡eK †Kvlva¨ÿ gvgyb iwk`mn KwgDwbwUi Ab¨vb¨ †bZ…e„›`| BdZvi gvnwd‡j Dcw¯’Z wQ‡jb exi gyw³‡hv×v mvsevw`K Avey gymv nvmvb, weqvbxevRvi cÖMwZ I‡qj‡dqvi Uªv‡ói mfvcwZ nvweeyi ingvb gqbv, mvaviY m¤úv`K kvgxg Avng` Rvjvj, †Kvlva¨ÿ gqbyj nK, e„wUk evsjv †P¤^vi Ad Kgv‡m©i cwiPvjK, AvBIb wUwf cwiPvjK kwdKzj Bmjvg, BwcweG Gi mfvcwZ kvnbyi Lvb, wewmG Gi mn mfvcwZ †gvRvwn` †PŠayix, mvsMVwbK m¤úv`K wgVz †PŠayix, mn mvsMVwbK m¤úv`K dvBRyj nK, XvKv †P¤^vi Ad Kgvm© GÛ BÛvwóªi mv‡eK cwiPvjK exi gyw³‡hv×v AvjnvR¡ Avãyj AvwRR mi`vi, jÛb UvBMvm© Gi wmI Ges weqvbxevRvi †¯úvwU©s K¬v‡ei mfvcwZ wgmevn Avng`, jÛb evsjv †cÖmK¬ve Gi †Kvlva¨ÿ Av m

g gvmyg, mn mvaviY m¤úv`K Avãym ‡mvenvb, KwgDwb‡Kkb m¤úv`K ‡gvt Avãyj KvDq~g, mvsevw`K mv‡n` ingvb, kvn †ejvj, wbe©vnx m`m¨ nvweeyi ingvb nvwee, mvsevw`K kvgmyj Bmjvg wjUb, weqvbxevRvi _vbv RbKj¨vY mwgwZi mfvcwZ Rvnv½xi Lvb, mvaviY m¤úv`K Gg gvmy` Avng`, †Kvlva¨ÿ K‡qm Avng`, weqvbxevRvi RbKj¨vY mwgwZi †Kvlva¨ÿ dLiæj Bmjvg, †MvjvcMÄ †njwcs n¨vÛm Gi mfvcwZ ZwgRyi ingvb iÄy, mvaviY m¤úv`K Gbvgyj nK wjUb, †MvjvcMÄ Dc‡Rjv GWz‡Kkb Uªvó Gi ‡Kvlva¨ÿ RMjyj Bmjvg jwb, evjvMÄ I ImgvbxbMi GWz‡Kkb Uªv‡ói mvaviY m¤úv`K wgRvbyi ingvb wgiæ, ‡MvjvcMÄ Uªvó BD‡Ki m`m¨ mwPe mvsevw`K Av‡bvqvi kvnRvnvb, eo‡jLv dvD‡Ûkb BD‡Ki hyM¥ mvaviY m¤úv`K Kvgiæj Bmjvg, †Kvlva¨ÿ †mv‡nj ingvb, mnKvix †Kvlva¨ÿ Aveyj Kv‡kg, UvIqvi n¨vg‡jU KvDw݇ji KvDwÝjvi Kvnvi †PŠayix, †gvnv¤§` nviæb, Avãvj Djøvn, iæûj Avwgb, ZvwiK Lvb, mvwebv AvKZvi, dviæK Avng`, kvn Avwgb †mv‡nj, Gn‡Zkvg nK, †gvnv¤§` cvàymn BD‡K wfwËK evOvjx KwgDwbwUi wewfbœ msMV‡bi †bZ…e„›` Ges Uªv‡ói bewbe©vwPZ cwiPvjbv †ev‡W©i cwiPvjKe„›`, mvaviY m`m¨ I Abvivwi m`m¨e„›` Dcw¯’Z wQ‡jb| BdZvi gvnwd‡j †`‡k ‡eªBb wUDgv‡i AvµvšÍ AvjgMxi †nv‡m‡bi Rb¨ dvÛ ivBwRs Gi Rb¨ mv‡eK mfvcwZ gywneyi ingvb gywne Avnevb Rvbvb| †`vqv cwiPvjbv K‡ib gvIjvbv AvkdvKzi ingvb|

†kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ AvIqvgx jx‡Mi BdZvi gvnwdjc~e© Av‡jvPbv mfvq cÖavb AwZw_i e³…Zvq GK_v e‡jb hy³ivR¨ AvIqvgx jx‡Mi `ßi m¤cv`K mv‡eK Qv·bZv kvn kvgxg Avn‡g`| e„÷j evsjv‡`k †m›Uv‡i AbywÔZ D³ Av‡jvPbv mfv I BdZvi gvnwd‡j mfvcwZZ¡ K‡ib AvIqvgxjxM mfvcwZ †iRvDj nK †PŠayix i“Kz| fvicÖvß mvaviY m¤cv`K Bmjvg DwÏb Gi cwiPvjbvq AbyÔv‡b cÖavb e³v wQ‡jb hy³ivR¨ AvIqvgxjx‡Mi wkí I evwbR¨ welqK m¤cv`K Av m g wgmevn| wZwb e‡jb, j§‡b e‡m evsjv‡`k‡K Aw¯’wZkxj Ki‡Z Zv‡iK wRqv I Zvi mn‡hvMxiv bvbv lohš¿ I Pµvš— K‡i hv‡”Q, Zv‡`i mKj AccÖPv‡ii wei“‡× mKj gywRev`‡k©i ˆmwbK‡`i HK¨e×fv‡e †gvKv‡ejv Ki‡Z n‡e, RbM‡bi g‡a¨ AvIqvgxjxM miKv‡ii mvdj¨ Zz‡j ai‡Z n‡e| wZwb e‡jb evsjv‡`k AvR Lv‡`¨ mqsm¤cbœ, Avgiv Avgv‡`i Pvwn`v cyib K‡i we‡k¦ Lv`¨ idZvwb ïi“ K‡iwQ, A_©bxwZi cÖwZwU myP‡K evsjv‡`k AvR Dbœqbkxj †`k¸‡jvi g‡W‡j cwibZ n‡q‡Q, Avi Gi mewKQzi gy‡j i‡q‡Qb| evsjv Avi evOvjxi Avkv fimvi †kl wVKvbv Rb‡bÎx †kL nvwmbv| mfvq Av‡iv e³…Zv K‡ib I‡q÷ jÛb AvIqvgxjx‡Mi mvsMVwbK m¤cv`K gCbyj Bmjvg, e„ój-ev_ I I‡qó AvIqvgxjxM mnmfvcwZ AvwZKzi ingvb, Qgi“j nK, †gvkvwn` Avjx, KvDwÝji myjZvb Lvb, Ggivb wkK`vi hyejxM e„ój ev_ GÛ I‡qó kvLvi mfvcwZ Lvqi“j Avjg wjsKb, KvRx Avãyj KÏyQ,e`i“j Bmjvg eKzj, †UªRvivi Qgi Avjx, Ab¨vb¨‡`i g‡a¨ e³e¨ iv‡Lb hyejxM mvsMVwbK m¤cv`K Avwgbyi ingvb Ry‡bj, e„ój evsjv †cÖmK¬ve mfvcwZ Kvgi“j Bmjvg, †MŠQ wgqv, Ab¨b¨‡`i g‡a¨ Dcw¯’Z wQ‡jb hyejxM e„ój ev_ GÛ I‡qó kvLvi wmwbqi mn-mn mfvcwZ kIKZ Avjg †PŠayix Kwcj, Bgi“j Kv‡qm †mv‡nj,Igi dvi“K, dKi“j Avjx, hyejxM mn mfvcwZ gvngy` †nv‡mb ivbv, Avãyj gywKZ, Avãyj Rwjj, mvsMVwbK m¤cv`K Avãyj nvwg`, AvBb welqK m¤cv`K gvwbKz¾vgvb,gmKz` Avjx, Aveyj †nv‡mb, Avãyj bvwmi cÖgyL|

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787

cweÎ †KviAvb †_‡K †ZjvIqvZ I BdZvi cye© †`vqv cwiPvjbv K‡ib hyejx‡Mi ag© welqK m¤cv`K nvweeyi ingvb| e³viv e‡jb RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingv‡bi †bZ…‡Z¡ 30 jvL knx` I 2 jvL gv-‡ev‡bi m¤£‡gi wewbg‡q i³¶qx gyw³hy‡×i gva¨‡g ¯^vaxbZv AwR©Z nIqvi Kvi‡YB we‡k¦i ey‡K evsjv‡`k AvR gv_v DuPz K‡i `vuwo‡q‡Q| eZ©gv‡b cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k GLb Dbœq‡bi †ivj g‡Wj| ¯^vaxbZv I †`k we‡ivax Ackw³i nvZ †_‡K evsjv‡`k‡K i¶v Ki‡Z AvMvgx wbe©vP‡b †kL nvwmbvi miKvi‡K wbe©vP‡bi AvnŸvb Rvwb‡q‡Qb| cwi‡k‡l †`k I RvwZi g½j Kvgbv I Rb †bÎx †kL nvwmbvi `xN©vqy Kvgbv K‡i we‡kl †`vqvi gva¨‡g Abyóv‡bi mgvwß †Nvlbv Kiv nq|

evsjv‡`k wi‡Rbv‡ikb Uªvó

cÖwZ‡hvwMZvq myjwjZ K‡Ú gnvMÖš’ Avj ‡KviAvb †ZjvIqvZ K‡ib| we‡Kj 8Uv †_‡K ïiæ nIqv GB cÖwZ‡hvwMZvq cÖwZ‡hvwM‡`i AwffvK, KwgDwbwUi wewkóRbmn cªvq AvovB kZvwaK gvbyl mivmwi n‡j Dcw¯’Z n‡q †KviAvb †ZjvIqvZ ï‡bb| G‡Z wePvi‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡ib †kL mD` bvwd Avj G‡bwR, kvBL Avng` AvwQg bvevD, nvwdR Avãyj IqvwQd I nvwdR gynv¤§` Kvgvi ‡nvmvBb| Abyôv‡bi ïiæ‡Z mKj‡K ¯^vMZ Rvbvb weAviwUBD‡Ki ‡Pqvi bvwRi Avjx| gy¯Ídv †nvmvB‡bi cwiPvjbvq G‡Z Dcw¯’Z wQ‡jb, weAviwUBD‡Ki ‡m‡µUvix Gwnqv AvjKvQ wgqv, ‡UªRvivi Zvwje DwÏb, wbev©nx m`m¨ gCb DwÏb AvbQvi, Avjg †kL, Kvgvj Avn‡g`, gynv¤§` Pvub wgqv, bRiæj nK I Beªvwng Avjx| c‡i wewfbœ K¨vUvMwi‡Z weRqx cÖwZ‡hvwM‡`i nv‡Z mvwU©wd‡KU I cyi¯‹vi Zz‡j †`b AwZw_iv| Abyôv‡b msMV‡bi cÿ †_‡K dvÛ †iBR Kiv nq| GB msMÖwnZ A_© evsjv‡`‡ki `vwi`ª we‡gvPb, wkÿv Ges ¯^v¯’‡mev Lv‡Z e¨q Kiv n‡e| e„wUk evsjv‡`kx GKSvuK Ziæb‡`i Øviv cwiPvwjZ evsjv‡`k wi‡Rbv‡ikb Uªvó BD‡K MZ 10 eQi a‡i gvby‡li Kj¨v‡b KvR K‡i Avm‡Q|

3

AZx‡Z †`‡ki Mwie Amnvq gvby‡li cv‡k `vwo‡q‡Q msMVbwU| Gme gnZ Kv‡Ri avivevwnKZv eRvq ivL‡Z mK‡ji mn‡hvwMZv Kvgbv Kiv n‡q‡Q|

xJÄmJKhTPhr xÿJPj oJKy C•PrJ•r xoOK≠ TJojJ TrJ y~Ç Fxo~ oJKy xMAaPxr TetiJrrJ KoKÓ, IJAxKâo, TKlxy ˝J˙qxÿf UJhqxJoKV´ ‰frLr kJvJkJKv CjúfoJPjr TJÓoJr ßxmJ k´hJPjr k´Kfv´∆Kf mqÜ TPrjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj u§j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJxJ, xMroJr xJPmT xŒJhT j\r∆u AxuJo mJxj, u§j mJÄuJ ßk´x TîJPmr nJAx ßk´KxPc≤ oJymMmMr ryoJj, ßas\JrJr IJ,x,o oJxMáo, FKxPÓ≤ ßxPâaJrL S S~JjmJÄuJ KjCP\r ßoJyJÿh ßxJmyJj, xfqmJeL KjC\PkJatJPur FKcar ‰x~h IJjJx kJvJ, mJÄuJPkJÓ xŒJhT mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL, FuKmaáP~KµPlJr IjuJAj KaKnr kKrYJuT vJy ACxMl S Ko\JjMr ryoJj, xJ¬JKyT ßhv kK©TJr xŒJhT fJAKZr oJyoMh , xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT IJ»Mu TJA~Mo, KmsamJÄuJr KjmtJyL xŒJhT IJyJh ßYRiMrL mJmM, ßk´xTîJPmr IJAKa xŒJhT xJPuy IJyoh, ßasKjÄ ßxPâaJrL S YqJPju FPxr KxKj~r KrPkJatJr AmsJKyo UKuu, FjKaKnr KYl KrPkJatJr IJTrJo ßyJPxj, ACPTKmKc KjC\ Fr xŒJhT ßoJyJÿh IJ»Mu TJA~Mo, YqJPju FPxr TqJPorJ kJrxj ßr\JCu TKro oOiJ, xJÄmJKhT \MmJP~r IJyPoh, xJÄmJKhT l~xu oJyoMh, yJxjJf ßYRiMrL, IJ»Mu yJjúJj k´oMUÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj KjCyJo TJCK¿Pur ßckMKa K¸TJr mqJKrˆJr jJK\r IJyohÇ oJKy xMAax Fr kKrYJuT xJÄmJKhT IJuJCr ryoJj UJj vJyLj, KvoMu fZKmr ßYRiMrL S ßr\S~JjMu AxuJo hMuJu IjMÔJPj IJVf IKfKgPhr k´Kf ijqmJh S TífùfJ k´TJv TPrjÇ IjMÔJj ßvPw oJKy xMAax Fr kã ßgPT KjCyJo TJCK¿Pur xhq KjmtJKYf ßckMKa K¸TJr TJCK¿ur mqJKrˆJr jJK\r IJyohPT láu KhP~ IKnjªj \JjJPjJ y~Ç


4 UmrJUmr

08 - 14 June 2018

Aˆ u§j oxK\Phr uJAn IqJKkPu TKoCKjKar oJjMw\j FA hJj TPrjÇ oxK\h TKoKar ßjfímOª IJVJoL 27 rJoJÆJj vPm Tôhr rJPf IJPrJ IitKoKu~j kJC§ xÄV´Pyr uãqoJ©J KjitJre TPrPZjÇ fJA 27 rJoJÆJj rJPf Aˆ u§j oxK\Ph IjMKÔfmq lJ§PrAK\Ä IqJKkPu xTuPT hJj TrJr IJymJj \JjJjÇ fPm vKjmJPrr KaKn lJ§PrAK\Ä IqJKkPu pJrJ hJj TPrPZj fJPhr k´Kf oxK\Phr ßY~JroqJj oMyJÿh yJKmmMr ryoJj VnLrnJPm TífùfJ k´TJv TPrPZjÇ KfKj mPuj, TKoCKjKar oJjMw ßp Aˆ u¥j oxK\hPT oPjk´JPe nJPuJmJPxj fJrA mKyk´TJv WaPuJ vKjmJr rJPfÇ IJorJ IJvJmJhL, vPm TôhPrr rJPfS IJPrJ xJyJpq TrPmj FmÄ FA rJoJÆJPj IJorJ oxK\Phr \jq KoKu~j kJCP§r k´Kfv´∆Kf IJhJP~ xão yPmJÇ KfKj mPuj, oJKr~Jo ßx≤Jr KjotJe S KxjJVV nmj â~ mJmh FUjS 2.9 KoKu~j kJC¥ WJaKf rP~PZÇ FA WJaKf kMrPe TKoCKjKar oJjMPwr xJyJpq S xyPpJKVfJ IJoJPhr FTJ∂ k´P~J\jÇ FKhPT KaKn lJ§PrAK\Ä IqJKkuPT xJoPj ßrPU 31 ßo mOy¸KfmJr xºqJ~ KmPuPfr mJÄuJ KoKc~Jr xJÄmJKhT S TKoCKjKa ßjfímOPªr IÄvV´yPe FT AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç FPf Aˆ u¥j oxK\Phr nKmwqf kKrT·eJ fáPu iPrj ßY~JroqJj yJKmmMr ryoJjÇ KfKj oxK\Phr ˝KjntrfJ I\tPj S~JTl-lJ§ YJuMr ßWJweJ ßhjÇ FPf KuKUf mÜmq kJb TPrj Aˆ u¥j oÛ S u§j oMxKuo ßx≤JPrr PxPâaJKr IJA~Nm UJjÇ mÜmq rJPUj KxAS j\oMu ßyJxJAj S cJAPrÖr ßhuS~Jr UJjÇ CkK˙f KZPuj oxK\Phr ßas\JrJr oMyJÿh IJ»Mu oJKuTÇ KuKUf mÜPmq \jJm IJA~Nm UJj mPuj, mJAr ßgPT fJTJPu oPj y~ Aˆ u§j oxK\h ImTJPbJPoJVf KhT ßgPT ˝~ÄxŒjú FTKa k´KfÔJjÇ FaJ xfq, oJKr~Jo Px≤JPrr TJ\ ßvw yS~Jr kr ßVJaJ oxK\h ToPkäé IJPrJ hOKÓjªj yP~PZ FmÄ hNr ßgPT fJTJPu oPj yPm FKa FTKa ˝~ÄxŒjú k´KfÔJjÇ KT∂á FA KmvJu oxK\h kKrYJujJ~ PoJaJ IÄPTr Igt mq~ yP~ gJPTÇ fJZJzJ oJKr~Jo Px≤Jr KjotJe S KxjJVV nmj â~ mJmh FUjS k´J~ 2.9 KoKu~j kJC¥ WJaKf rP~PZÇ FA Igt TKoCKjKar oJjMPwr TJZ ßgPT TôrP\ yJxJjJ KyPxPm ßjS~J yP~KZPuJÇ FUj kptJ~âPo fJ kKrPvJi TrPf yPòÇ fJA KmKnjúnJPm lJ¥PrAK\Ä ImqJyf rP~PZÇ F mZr YJuM TrJ yP~PZ ÈS~JTl lJ¥'Ç FA S~JTl lJP¥ KfjnJPm hJj TrJ pJPmÇ k´gof” FA lJP¥ PpPTJPjJ IÄPTr Igt hJj TPr PhS~J pJPmÇ

KÆfL~f” hLWt ßo~JhL TôrP\ yJxJjJ k´hJj TrJ pJPmÇ FA lJP¥r Igt oxK\Phr jJPo Pk´JkJKa UJPf KmKjP~JV TrJ yPm pJ ßgPT Kj~Kof IJ~ IJxPmÇ FZJzJS ßTC YJAPu oxK\Phr ßpPTJPjJ k´P\PÖ KjP\r xŒPhr FTKa IÄv AxuJKoT CAu mJ IKx~Pfr oPiq I∂nëtÜ TPr KhPf kJPrjÇ IKx~fTJrLr oOfáqr kr ˝\PjrJ fJ oxK\Ph hJj TPr ßhPmjÇ FnJPmA oxK\hPT EeoMÜ TPr ˝Kjntr k´KfÔJj KyPxPm VPz PfJuJr CPhqJV V´ye TrJ yP~PZÇ KfKj IJvJmJh mqÜ TPr mPuj, KmVf KhjèPuJPf TKoCKjKar hJjvLu oJjMw ßpnJPm oxK\hPT xyPpJKVfJ TrPZj, IJVJoLPfS fJPhr hJPjr yJf k´xJKrf gJTPmÇ KfKj rJoJÆJPj Aˆ u¥j oxK\Phr mÉoMUL TJptâPor Km˜JKrf fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, mZPr k´J~ 17 uJU oJjMw Aˆ u¥j oxK\h KnK\a TPr gJPTjÇ fPm oxK\Phr xmPYP~ mq˜ xo~ TJPa rJoJÆJj oJPxÇ k´Kf rJoJÆJPjA IJoJPhr jJjJoMUL IJP~J\j gJPTÇ AlfJr mqm˙JkjJ, fJrJmLy, A'PfTJl, ‰hjKªj Kmw~KnK•T IJPuJYjJ, Bh \JoJf, KlfrJy mqm˙JkjJ AfqJKhÇ k´Kf mZPrr oPfJ FmJrS FPxPZj IJ∂\tJKfT UqJKfxŒjú yJKl\VeÇ ohLjJ ßgPT FPxPZj KmKvÓ AxuJKo KY∂JKmh vJ~U xJCh jJKl IJu IJjJK\Ç KfKj vrL~Jy vJP˘ Kr~JPhr AoJo oMyJÿh Kmj xJCh AxuJKoT ACKjnJKxtKa ßgPT Cófr KcV´L uJn TPrj FmÄ xŒsKf ohLjJr FTKa Có IJhJuPfr KmYJrT KjpMÜ yP~PZjÇ Kovr ßgPT FPxPZj vJ~U IJyoh IJKxo jmmLÇ KfKj FT\j UqJfjJoJ IJKuo S yJKl\Ç IJuP\Kr~J ßgPT FPxPZj vJ~U fJSKlT Kmj vJmJjÇ IJPrJ rP~PZj ßxJoJKu~Jj mÄPvJØáf vJP~U IJ»Mu VJllJr S~JhtJPrÇ KfKj ßxJoJKu~J~ hMA hMAmJr TárIJj k´KfPpJKVfJ~ k´go yjÇ FZJzJ k´Kf mZPrr oPfJ k´KfKhj 600 oJjMPwr \jq AlfJPrr mqm˙J gJTPZÇ ˙JjL~ mqmxJ~LrJA FA AlfJrL ¸jxr TrPZjÇ \jk´Kf hMA kJC¥ TPr ¸jxr TrJ pJ~Ç fPm ßTC YJAPu 1 yJ\Jr 2v kJC¥ hJj TPr FTxJPg 6v oJjMPwr AlfJrL ¸jxr TrPf kJPrjÇ APfJoPiq rJoJÆJPj ßvw hvKhPjr A'PfTJPlr \jq uaJrL xŒjú yP~ ßVPZÇ Kfj vfJKiT IJPmhj ßgPT uaJrLr oJiqPo k´J~ FTv' Km\~Lr jJo ßWJweJ TrJ yP~PZÇ A'PfTJlTJrLPhr xPmtJó xMPpJV xMKmiJ KjKÁf TrPf xJKmtT k´˜áKf YuPZÇ k´KfKhj ß\Jyr S IJxr jJoJP\r kr rP~PZ Kmw~ KnK•T IJPuJYjJÇ oxK\Phr AoJoVe ZJzJS IjqJjq AxuJKoT KY∂JKmhVe FPf rJoJÆJj KmwP~ IJPuJYjJ ßkv TPr IJxPZjÇ k´KfKhjA vfvf oJjMw Fxm IJPuJYjJ~ IÄvV´ye TrPZjÇ

Vf mZPrr jqJ~ F mZr BhMu ßlfPr 5Ka \JoJPfr mqm˙J rJUJ yP~PZÇ xTJu xJPz 7 aJ~ Êr∆ yP~ k´Kf WµJ I∂r I∂r xJPz 11aJ kpt∂ \JoJfèPuJ IjMKÔf yPmÇ KlfrJ KjitJKrf TrJ yP~PZ \jk´Kf 5 kJC¥Ç kKrmJPrr PZJa mz xTu xhPxqr kã ßgPT BPhr IJPV KlfrJ IJhJ~ TrJ IkKryJptÇ fPm ßTJPjJ TJrPe pgJxoP~ KlfrJ k´hJj TrPf jJ kJrPu BPhr \JoJPf Aˆ u¥j oxK\Ph k´hJj TrJ pJPmÇ AlfJrkNmt IJPuJYjJ~ xJÄmJKhT, IJAj\LmL S TKoCKjKa ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUj ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur ßY~JrkJxtj mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ, YqJPju IJA ACPrJPkr oqJPjK\Ä cJAPÖr ßr\J IJyoh l~xu ßYRiMrL xMP~m, xKuKxar oMyJÿh IJ»Mu TJuJo, xKuKxar ßhS~Jj oJyhL ßYRiMrL S xJ¬JKyT xMroJ xŒJhT IJyoh oP~\Ç IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj KmKvÓ KvãJKmh yJxjJf Fo ßyJxJAj FoKmA, KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL, ßms≤ TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr kJrPn\ IJyoh, AKoPV´vj \J\ ßmuJP~f ßyJxJAj, KjCyqJo TJCK¿Pur PckMKa ¸LTJr mqJKrˆJr jJK\r IJyoh, mOKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr xJPmT ßk´KxPc≤ vJyVLr mÜ lJr∆T, ßuUT S rJ\QjKfT KmPväwT mqJKrˆJr jSlu \Kor, TáAj ßorL ACKjnJKxtKar ßuTYJrJr yJxJj vyLh, mJÄuJPhv ßx≤JPrr nJAx ßY~JroqJj oMKymMr ryoJj oMKym, ßxPâaJKr ßhuS~Jr ßyJxJAj, IJr\M Ko~J FoKmA, TKoCKjKa ßjfJ IJmMu TJuJo IJ\Jh ßZJaj, vJykrJj oxK\Phr ßY~JroqJj IJuyJ\ô jNr mTv, xKuKxar oJxMh IJyoh, ßxJxJAKa Im mOKav mJÄuJPhvL xKuKxaPxtr ßxâaJKr UJPuh xJAláuäJy, c. oMK\mMr ryoJj, xJ¬JKyT ßhv xŒJhT fJAKxr oJyoMh, oJKxT hkte xŒJhT ryof IJuL, YqJPju Fx Fr ßyc Im ßk´JVJox lJryJj oJxMh UJj, ßyc Im KjC\ TJoJu ßoPyhL, xJÄmJKhT j\r∆u AxuJo mJxj, xJÄmJKhT ßoJxPuy CK¨j IJyoh, FuKmKaKnr oqJPjK\Ä cJAPrÖr vJy ACxMl, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT TKm IJ»Mu TJA~No, FKaFj mJÄuJr KxKj~r KrPkJatJr ßoJ˜JT mJmMu, KaKn S~Jj Fr KxKj~r KrPkJatJr IJ\yJr nëÅA~J, KaKnS~Jj ßk´P\≤Jr fJKjo IJyxJj, S~JjmJÄuJ KjC\ xŒJhT \JKTr ßyJPxAj TP~x, xJÄmJKhT yJxJj yJKl\ kuT, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßas\JrJr IJxo oJxMo, IJAKa ßxPâaJKr xJPuy IJyoh, xJÄmJKhT IJTmr ßyJPxj, xJÄmJKhT IJ»Mu oMKjo \JPyhL TqJru, mJÄuJ Korr xŒJhT IJ»Mu TKro VKj, xJÄmJKhT oKfCr ryoJj ßYRiMrL, xJÄmJKhT KoxmJy \JoJu, xJÄmJKhT IJyJh ßYRiMrL mJmM, xJÄmJKhT l~xu oJyoMh Ç

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

08 - 14 June 2018

xm KxKaPfA \~ YJ~ @S~JoL uLV dJTJ, 5 \Mj - UMujJ KxKa KjmtJYPjr kr FmJr YJr KxKar KhPT j\r @S~JoL uLPVrÇ FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr @PV Fxm KxKa TrPkJPrvPj \~ KjKÁf TrPf YJ~ ãofJxLj huKaÇ hPur jLKfKjitJrPTrJ oPj TrPZj, Fr lPu \JfL~ KjmtJYPjr @PV @S~JoL uLV ßjfJTotLPhr oPjJmu @PrJ YJñJ gJTPmÇ F ZJzJ hPur Inq∂rLe ßTJªuS IPjTJÄPv TPo @xPmÇ Ijq KhPT KmFjKk ßjfJTotLrJ yfJv S KjKw&â~ yP~ kzPmÇ pJr xMlu KouPm \JfL~ KjmtJYPjÇ F mqJkJPr \JjPf YJAPu @S~JoL uLPVr ßk´KxKc~Jo xhxq c. @mhMr rJöJT mPuj, UMujJ KxKar oPfJ mJKT KxKa TrPkJPrvjèPuJPfS @S~JoL uLV k´JgtLPhr Km\P~r iJrJmJKyTfJ ImqJyf gJTPm mPu @orJ @vJmJhLÇ TJre \jVe hMjtLKfV´˜ hu KmFjKk ßgPT FrA oPiq oMU KlKrP~ KjP~PZÇ UMujJ KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj fJPhr nrJcMKm yP~PZ FmÄ mJKTèPuJPfS yPmÇ @S~JoL uLPVr FTJKiT xN© \JjJ~, UMujJ~ Km\P~r kr @S~JoL uLPVr ßYJU FUj VJ\LkMPrÇ @VJoL 26 \Mj IjMKÔfmq F KxKar KjmtJYPj \~ ßkPf FrA oPiq xPmtJó vKÜ k´P~JPVr AKñf KhP~PZj hPur jLKfKjitJrPTrJÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJS \JfL~ KjmtJYPjr @PV @PrJ YJrKa KxKa KjmtJYj GTqm≠nJPm TrJr KjPhtv KhP~PZjÇ Fxm KjmtJYPj @S~JoL uLV k´JgtLPT Km\~L TrPf xmJAPT TJ\ TrJr KjPhtv KhP~PZj KfKjÇ xN©èPuJ \JjJ~, UMujJ~ @S~JoL uLV k´JgtL fJuMThJr @mhMu UJPuT Km\~L yPuS KmFjKk k´JgtLr ßnJPar KyxJm ßhPU ImJT S ãM… yP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ Ff hMrm˙Jr oPiqS KmFjKk k´JgtL KTnJPm Ff ßnJa ßku fJ KjP~ huL~ ßlJrJPo Km˛~ k´TJv TPrj KfKjÇ kPrr

KxKa KjmtJYjèPuJPf Kmw~Ka nJPuJnJPm ßU~Ju rJUPf hJK~fôk´J¬ ßjfJPhr KjPhtvjJ ßhj k´iJjoπLÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr KjPhtvjJr kr VJ\LkMr ZJzJS mKrvJu, rJ\vJyL S KxPua KxKa KjmtJYPj V´yePpJVq huL~ k´JgtL KbT TrPf TJ\ TrPZj ßjfJrJÇ @S~JoL uLPVr jLKfKjitJreL kptJP~r TP~T\j ßjfJ \JjJj, \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr @r UMm FTaJ ßmKv ßhrL ßjAÇ Fr KbT @V oMyNPft IjMKÔf Fxm KxKa KjmtJYPj ßTJPjJ irPjr ßjKfmJYT luJlu FPu fJ \JfL~ KjmtJYPjr Skr k´nJm ßluPf kJPr mPu @vïJ TrPZ @S~JoL uLVÇ F ZJzJ Fxm KjmtJYPj KmFjKk k´JgtL Km\~L yPu \JfL~ KjmtJYPj xrTJPrr Skr YJk mJzfÇ @∂\tJKfT xŒ´hJP~r TJPZ KmFjKk FTKa \jKk´~ hu KyPxPm KjP\PT k´oJe TrPf kJrfÇ @r KmFjKk pKh ßvw kpt∂ \JfL~ KjmtJYj m\tPjr kPg pJ~ fJyPu Fxm KjmtJYPjr lu fJPhr \jq AKfmJYT yPfJÇ @∂\tJKfT xŒ´hJ~S \jKk´~ hu KyPxPm KmFjKkPT KjP~A IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr \jq xrTJPrr Skr

YJk k´P~JV TrJr xMPpJV ßkfÇ Ijq KhPT Fxm KjmtJYPj KmFjKk yJrPu fJrJ KjP\Phr \jKk´~ hu KyPxPm @r k´oJe TrPf kJrPm jJÇ ßvw kpt∂ \JfL~ KjmtJYj m\tj TrPu @∂\tJKfT xŒ´hJ~S xrTJPrr Skr ßfoj ßTJPjJ mz irPjr YJk xíKÓ TrPf kJrPm jJÇ FPf KmFjKkPT mJAPr ßrPUA @VJoL KjmtJYj IjMÔJj xy\ yPmÇ YJr KxKaPf pKh @S~JoL uLV \~L y~ fJyPu ÈKmFjKk ZJzJ IÄvV´yeoNuT KjmtJYj x÷m jJ'- FA mÜPmqr ßTJPjJ KnK• gJTPm jJÇ ßx\jq KxKa KjmtJYPj ßTJPjJnJPmA yJrPf YJ~ jJ @S~JoL uLVÇ \JfL~ KjmtJYPjr @PV kJÅY KxKa KhP~A KmFjKkPT WJP~u TrPf YJAPZ xrTJrÇ ßpj TJPrJ TJPZ FKa oPj jJ y~, KmFjKk ßjA fJA KjmtJYj IgtyLjÇ mrÄ \jVPer TJPZ KmFjKkr @PVr @Pmhj ßjA, FKa k´oJe TrJA xrTJPrr k´iJj uãqÇ pJPf @VJoL KjmtJYPj KmFjKkr IÄvV´ye TrJ jJ TrJ èÀfôkNet AxMq jJ y~Ç F KhPT KjmtJYPjr @PV xm KxKaPf \~ KjKÁf TrPf YJAPuS VJ\LkMr KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj KjP~ hPur oPiq UJKjTaJ vïJ rP~PZÇ

FUJPj VfmJPrr ßo~rk´JgtL @\ofCuäJy UJPjr xJPg mftoJj ßo~r k´JgtL \JyJñLr @uPor KmPrJi YrPoÇ \jKk´~ vsKoTPjfJ @\of CuäJy UJjPT ßjRTJr k´JgtL \JyJñLr @uPor KjmtJYj kKrYJujJ TKoKar xnJkKf TrJ yPuS Inq∂rLe ƪô rP~A ßVPZÇ Kmw~Ka ßTªs kpt∂ VKzP~PZ FTJKiTmJrÇ hPur xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr xŒJhTo§uLr xnJ ßgPT xrJxKr ßlJj TPr @\of CuäJy UJjPT ioTS KhP~PZjÇ huL~ xN©èPuJ \JjJ~, VJ\LkMr oyJjVr @S~JoL uLV xnJkKf @\of CuäJy UJj huL~ ßuJT\jPT mJh KhP~ \JyJñLr @uPor KjmtJYjL kKrYJujJ~ ßmv ãM… k´KfKâ~J mqÜ TrPZj mPu Umr ßmKrP~PZÇ fJr IKnPpJV, hPur krLKãf FmÄ fqJVL TotLPhr mJh KhP~ \JyJñLr @uo fJr kZPªr ßuJT\jPT FP\≤ TrPZjÇ ßo~r k´JgtL @S~JoL uLPVr mhPu VJ\LkMPr \JyJñLr uLV ‰fKrr ßYÓJ TrPZj mPu @\of CuäJy UJPjr xogtPTrJ IKnPpJV TrPZjÇ fPm \JyJñLr @uo Fxm IKnPpJV I˝LTJr TPr FKaPT KjmtJYjL Ikk´YJr mPu IKnKyf TPrPZjÇ ßTC ßTC ßjRTJ k´fLTPT yJrJmJr \jq ßnfr ßgPT TJ\ TrPZj mPuS o∂mq TPrj KfKjÇ jJo k´TJPv IKjòMT @S~JoL uLPVr xŒJhTo§uLr hMA\j xhxq mPuj, VJ\LkMPr huL~ ßTJªu KjP~ hu UJKjTaJ KmkJPT rP~PZÇ KjmtJYPjr xo~ ßTªsL~ y˜PãPk fJ KbT yP~ pJPmÇ @r ßvw kpt∂ ßjRTJr k´JgtLr Km\~ yPm mPuA @orJ oPj TKrÇ FT ßjfJ mPuj, VJ\LkMPr @S~JoL uLV yJrPuS ßfoj xoxqJ yPm jJÇ mrÄ FPf @S~JoL uLV S xrTJPrr nJmoNKft mrÄ Cöôu yPmÇ FPf KmFjKkS KjmtJYj TKovj KjP~ @r k´vú fMuPf kJrPm jJÇ @r kPrr Kfj KxKaPf IjJ~JPx @S~JoL uLV k´JgtLrJ Km\~L yP~ @xPmÇ


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

08 - 14 June 2018

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain

MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

TL IkJri KZu jJAKaPñu rJ\j IJu-jJöJr? wJa mZr iPr AxrJAu fJPhr IJâoeJfìT IKnuJw ßgPT xrPf jJrJ\Ç FA hLWt KhPj TPfJ oJjMwPT fJrJ yfqJ TPrPZ Fr FTaJ KyxJm TrJ hrTJrÇ pJrJ pM≠JkrJi \JfL~ Kmw~èPuJ KjP~ VPmweJ TPrj fJrJ Kmw~Ka TÄKâar‡Pk kOKgmLr xJoPj fáPu irPu nJPuJ yPfJÇ FKa xy\ TJ\ j~Ç Imvq ßpUJPj k´KfKhj yfqJ TrJ yPò ßxUJPjr xmtPoJa KyxJm TrJ pJPm jJÇ pKh AxrJAu VJ\J~ oJjMw yfqJ gJoJPfJ fJyPu y~PfJ FKa FTKa kNet KyPxPmr ZPTr oPiq IJjJ x÷m yPfJÇ rJoJÆJj FPuA AxrJAPur yfqJTJ§ IJPrJ ßmPz pJ~Ç KjÁ~ iotL~ hOKÓPTJe ßgPT fJPhr FTKa Kovj rP~PZÇ or∆k´J∂Pr KjkLKzf oJjMPwr \jq FT\j ßxòJPxmL TotLPT yfqJr oJiqPo fJrJ IJmJrS k´oJe TrPuJ AxrJAu FTKa ÈxπJxL rJÓs'Ç VJ\Jr ˝J˙q oπeJuP~r ßxòJPxmL ˝J˙qTotL rJ\j IJu-jJöJrPT ßx ßhPvr oJjMw jJAKaPñu KyPxPm ßhUPfJÇ ßoKcTqJu ZJ©L, m~x oJ© 21 mZrÇ TL k´Jem∂ ∏ vJK∂Kk´~ FT fr∆eLÇ TL IkrJPi fJPT yfqJ TrPuJ? KmvõmJxL F k´vú TPrS ßTJPjJ C•r UMÅP\ kJ~KjÇ xπJxL rJPÓsr ßTJPjJ \mJmKhKyfJ gJPT jJÇ AxrJAPurS ßjAÇ rJÓsãofJ metmJhL ßVJÔLr hUPuÇ FA rJPÓsr ßnfPr ßp nJPuJ oJjMw ßjA fJ KT∂á muJ pJPm jJÇ KT∂á fJPhr T£ IPjT ãLeÇ ãofJmJjPhr fáujJ~ fJPhr Im˙Jj IPjT hNmtuÇ rJ\j IJujJöJr kKrmJr kNPmt IPjT ãKfV´˙ yP~PZjÇ AxrJAuL IJâoPer oMPU fJr KkfJr UJoJr ±Äx yP~ pJ~Ç vJK∂TotL rJ\j yfqJr oJiqPo TL VJ\J~ vJK∂ KlPr IJxPm? FaJ ßp ßTJPjJ xoJiJj j~ ßxaJ KmvõmJxL mM^PuS AxrJAu S fJr xoPVJ©L~rJ mM^Pf IkJrVÇ fJrJ FTKa \jkPh mZPrr kr mZr iPr yfqJpù K\AP~ ßrPUPZÇ fJr xN© iPr kqJPuˆJAj KmwP~ pJrJ KTZá ChJr, pMKÜmJhL KTÄmJ ßpxm ßhv F KmwP~ AxrJAPur yfqJpPùr xoJPuJYjJ TPr gJPT ßxxm mqKÜ mJ ßhvPT AxrJAu TPbJrnJPm xoJPuJYjJ TPrÇ IJâoe TPrÇ ArJPjr k´Kf fJPhr ßãJPnr k´iJj TJrjS FA FTKa oJ© Kmw~ ßp ArJj xmtJm˙J~ AxrJAPur hUhJrLr Kmr∆P≠ ßxJóJrÇ IJ∂\tJKfT rJ\jLKfr ßor∆Tre ßpnJPmA ßyJT, xTu k´iJj kJS~Jr ßxÖr KyPxPm Veq ßhvèPuJ ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm fJrJ AxrJAPur ˝Jgt rãJ~ GTqm≠Ç xmPY mz hM”U\jT yPuS xfq, ßxRhLr rJ\fπLrJ FTA mOy“ IJrmnëKor oJjMwPhr yfqJrPãP© xJ~ KhP~ gJPT, AxrJAuPT xogtj TPr FmÄ Igt IjMhJjS k´hJj TPrÇ fJrJ FTA iPotr nJAPhr k´Kf ßTJPjJ hJ~PmJi jJ ßhUJPuS I∂f FTA \JKfPVJÔLr nJA KyPxPmS pKh KlKuK˜Pjr \jVePT oJjMw KyPxPm nJmPfJ fJyPu y~PfJ AxrJAPur KjÔMrfJr uJVJo ßaPj irJ x÷m yPfJÇ rJ\j IJu-jJöJr oOfáq IJPrJ yJ\Jr yJ\Jr KlKuK˜KjPT oJroMPUJ TPr fáuPm FaJ Kj”xPªPy xfqÇ KT∂á fJPfS xoJiJj yPm jJÇ TJre, AxrJAuLrJ yfqJPTA fJPhr rJ\jLKfr k´iJj Kmw~ KyPxPm oPj TPrÇ rJ\j IJu-jJöJr IJfìJr vJK∂ TJojJ TPr FaJ FUPjJ muPmJ ßp, vJK∂r ßTJPjJ KmT· ßjAÇ

ßrJKyñJ AxMq: IJAKxKxr CPhqJV S x÷Jmq luJlu @uL rL~J\ ßrJKyñJ \jPVJÔLPT ßhvfqJPV mJiq TrJr TJrPe Ko~JjoJrPT @∂\tJKfT IkrJi @hJuPf (@AKxKx) IKnpMÜ FmÄ KmYJPrr oMPUJoMKU TrJ pJ~ KT jJ, ßxA k´vú @∂\tJKfT kKrxPr FUj ßmv èÀPfôr xPñA @PuJKYf yPòÇ FA uPãq khPãk V´yPer \jq ACPrJk S C•r @PoKrTJr KmKnjú ßhPv xÄKväÓ xrTJrèPuJr Skr ßhPvr KmPvwù, @Ajk´PefJ, ‰mPhKvT jLKfKjitJrPe k´nJmvJuLPhr YJk mJzPZÇ xÄKväÓ xrTJrèPuJr TreL~ TL FmÄ fJPhr yJPf TL irPjr KmT· @PZ, ßxxm KmwP~A @PuJYjJ yPòÇ ßrJKyñJ vreJgtLPhr KlKrP~ KjPf mJiq TrJr \jq Ko~JjoJPrr Skr xMKjKhtÓ YJk k´P~JPVr fJKVh @PVr ßpPTJPjJ xoP~r fMujJ~ ßmPzPZ; KmKnjú irPjr CkJ~ S CkTre KmPmYjJ~ ßjS~Jr uãeS ßhUJ pJPòÇ FA KY∂JnJmjJ~ mz irPjr AKfmJYT ImhJj ßrPUPZ @AKxKxr k´iJj k´KxKTCar lJPfJy ßmjxMhJr CPhqJVÇ IJAKxKxPf Ko~JjoJPrr k´xñ TLnJPm Fu Vf 9 FKk´u lJPfJy ßmjxMhJ @AKxKxr k´JKTôYJKrT @hJuPfr TJPZ @Pmhj TPrj ßp Ko~JjoJr ßgPT ßrJKyñJPhr KmfJzPjr TJrPe ßx ßhvPT KmYJPrr oMPUJoMKU TrJr FUKf~Jr @AKxKxr @PZ FmÄ ßxA oPot mqm˙J ßjS~J ßyJTÇ fJÅr FA @PmhPjr kKrPk´KãPf @AKxKxr k´JKTôYJKrT @hJuf 7 ßo FA KmwP~ ÊjJKjr mqm˙J TPrj FmÄ FA @PmhPjr mqJkJPr KfjKa xM¸Ó KmwP~ mJÄuJPhPvr kptPmãe FmÄ mJÄuJPhv ßmjxMhJr FA IKnPpJPVr kPã fJÅr xPñ pMÜ yPf YJ~ KT jJ, ßx KmwP~ \JjPf ßYP~PZjÇ KfjKa KmwP~ mJÄuJPhPvr Im˙Jj mJ kptPmãe \JjPf YJS~J yP~PZÇ ßxèPuJ yPò TL kKrK˙Kfr TJrPe ßrJKyñJ \jPVJÔLr xhxqrJ mJÄuJPhPv Im˙Jj TrPZ; Ko~JjoJr ßgPT ßrJKyñJrJ KmfJKzf yP~ mJÄuJPhPvr FPxPZ-Foj IKnPpJPVr kKrPk´KãPf @hJuPfr ˙JKjT mJ ßaKraKr~Ju FUKf~Jr mqmyJPrr x÷JmjJ KmwP~ mJÄuJPhv TL oPj TPr FmÄ k´KxKTCaPrr FA IjMPrJPir xPñ xÄKväÓ KmwP~ mJÄuJPhPvr pgJpg TftíkPãr ofJof, pJ mJjxMhJr IjMPrJi KmwP~ @hJufPT Kx≠J∂ KjPf xJyJpq TrPmÇ 11 \MPjr oPiq ßVJkPj KTÄmJ k´TJPvq IKnof kJbJPf mJÄuJPhvPT IjMPrJi \JjJ~ @AKxKxÇ mJÄuJPhv FA KmwP~ fJr Im˙Jj KjP~ KÆiJ~ @PZ mPu xÄmJhkP©r k´KfPmhPj k´TJKvf yP~PZ (k´go @PuJ, 25 ßo 2018)Ç lJPfJy ßmjxMhJr FA IjMPrJPir FTKa KhT yPò, Ko~JjoJrPT FUj ßTJPjJ jJ

ßTJPjJnJPm xÄTPar hJ~ myPj mJiq TrJr KmwP~ mJTqKm˜JPrr mJAPr KVP~ xMKjKhtÓ khPãk ßjS~Jr k´P~J\j ˝LTíKf uJn TrPZÇ FA IKnPpJPV TJptf muJ yPò ßp ßrJKyñJPhr KmfJzj FTKa IkrJi FmÄ fJr \jq Ko~JjoJrPT @∂\tJKfT @APjA hJ~L TrJ pJ~Ç ßrJKyñJ vreJgtLxÄTPar ÊÀ ßgPT, KmPvw TPr pUj vreJgtLPhr TJZ ßgPT IfqJYJr, KjkLzj, yfqJTJ§, iwtPer xM¸Ó IKnPpJV kJS~Jr kr ßgPTA FA KmwP~ @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ hJKm fMPuPZ ßp \JKfxÄW ßpj Kmw~Ka @AKxKxr TJPZ kJKbP~ ßh~Ç fJrJ oPj TPr, rJUJAj k´PhPv kKrTK·fnJPmA yfqJ S ±ÄxuLuJ YJuJPjJ yP~PZ, pJr oJ©J Kj”xPªPy \JKfVf KjiPjr k´oJe ßh~ FmÄ VeyfqJ mPuS FPT KmPmYjJ TrJ ßpPf kJPrÇ lPu oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ oPj TPr ßp F irPjr IkrJi @∂\tJKfT IkrJi @hJuPfr FUKf~JrnMÜÇ Vf 9 ßo YJrKa oJjmJKiTJr xÄVbj ßpRgnJPm ßhS~J FT KmmíKfPf @mJrS \JKfxÄW KjrJk•J kKrwPhr TJPZ FA @Pmhj TPrPZÇ @orJ FaJ \JKj ßp \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwh FA oMyNPft ßTJPjJ irPjr khPãk KjPf xão yPm jJÇ ßTjjJ, YLj S rJKv~J Ko~JjoJPrr kPã TPbJr Im˙Jj KjP~PZ; ÊiM fJ-A j~, KjrJk•J kKrwPhr Ijq IPjT ßhv FUPjJ FA irPjr mqm˙J V´yPer kPã j~Ç lPu oPj yPf kJPr ßp pf KTZMA muJ ßyJT jJ ßTj, @xPu Ko~JjoJPrr KmÀP≠ @∂\tJKfT IkrJi @hJuPfr mqm˙J ßjS~Jr x÷JmjJ ßjAÇ FA iJreJr KnK• yPò, IfLPf ßpxm @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu (@AKxKa) VKbf yP~PZ, fJ yP~PZ KjrJk•J kKrwPhr xÿKfâPoAÇ FKa xJiJrenJPm xKbT yPuS FaJA ßp FToJ© kg, fJ j~Ç

IJAKxKx TLnJPm KmYJrk´Kâ~J Êr∆ TPr ßTJgJS VeyfqJ, oJjmfJr KmÀP≠ IkrJi, pM≠JkrJi FmÄ @V´JxPjr IkrJi xÄWKaf yPu @AKxKx SA IkrJPir \jq @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu mJ @AKxKa ˙Jkj TrPf kJPrÇ 1998 xJPu VíyLf ßrJo ˆqJKaCa, pJ 2002 xJPu TJptTr yP~PZ, fJPf ßxA ãofJ ßhS~J yP~PZÇ FA KmYJr TrJ yPm ßp ßãP© xÄKväÓ rJÓs SA IkrJPir KmYJr TrPf ÈIKjòMT' mJ ÈIkJrV'Ç ˆqJKaCPar 13 IjMPòPh @AKxKxr FUKf~Jr KjitJre TrJ yP~PZÇ @AKxKxr KmYJr ßTJPjJ ßhPvr k´YKuf @hJuPfr KmT· j~, kKrkNrTÇ FA k´Kâ~J ÊÀ yPf kJPr Kfj nJPmÇ k´gof, pKh \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwh @AKxKxr TJPZ ßxA IKnPpJV ßk´re TPrÇ KÆfL~f, ßTJPjJ ßhv pKh FA IKnPpJV @AKxKxr TJPZ kJbJ~Ç FA hMA ßãP©

ßTJgJS VeyfqJ, oJjmfJr KmÀP≠ IkrJi, pM≠JkrJi FmÄ @V´JxPjr IkrJi xÄWKaf yPu @AKxKx SA IkrJPir \jq @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu mJ @AKxKa ˙Jkj TrPf kJPrÇ 1998 xJPu VíyLf ßrJo ˆqJKaCa, pJ 2002 xJPu TJptTr yP~PZ, fJPf ßxA ãofJ ßhS~J yP~PZÇ FA KmYJr TrJ yPm ßp ßãP© xÄKväÓ rJÓs SA IkrJPir KmYJr TrPf ÈIKjòMT' mJ ÈIkJrV'Ç FèPuJPT ßrlJPru mPu metjJ TrJ y~Ç Cn~ ßãP©A @AKxKa VbPjr k´JgKoT hMKa vft yPò xÄKväÓ ßhv TftíT ßrJo ˆqJKaCa FmÄ 1948 xJPur VeyfqJ TjPnjvj ˝Jãr TrJÇ FA hMA ßãP©A KmrJ\oJj ÈkKrK˙Kf' yPò k´Kâ~J ÊÀ TrJr KnK•Ç Fxm ßãP© ßrlJPrPur krkrA @AKxKx fh∂ ÊÀ TPrÇ fífL~f, Kj\˝ CPhqJPV, pJPT @APjr nJwJr mPu Èk´Kk´P~J ofM'Ç ßvPwJÜ ßãP© Èk´J¬ fgq' yPò KnK•Ç FA ßãP© k´KxKTCarPT @rS fgq xÄV´y TrPf y~Ç k´J¬ fPgqr KmPväwe TrPf y~Ç FA ßãP© fhP∂r xNYjJ TrPf yPu k´JKTôYJKrT @hJuPfr IjMPoJhj hrTJr y~, pJ Ijq hMA ßãP© hrTJr y~ jJÇ Cn~ ßãP©A fhP∂r ÊÀPf FA IKnPpJV KmYJrPpJVq KT jJ, IgtJ“ ßrJo ˆqJKaCPa ßp V´JyqfJ mJ IqJcKoPxKmKuKa ßaˆ @PZ, fJr oiqKhP~ ßpPf y~Ç fPgqr KnK•Pf ˝f”k´PeJKhf yP~ k´KxKTCaPrr fh∂ pKh k´JKTôYJKrT @hJuPf IjMPoJKhf y~, fPm fJ xÄKväÓ rJÓsèPuJPT \JjJPjJ y~Ç Frkr fJ @mJrS k´JKTôYJKrT @hJuPfr IjMPoJhjâPo fhP∂r xNYjJ TrJ y~Ç ßTJPjJ TJrPe pKh @hJuf FA KmYJr @kJff ˙KVf rJPUj, fPm @AKxKx AKfoPiq xÄVíyLf k´oJeJKh xÄrãe TPr, pJPf k´P~J\Pj FA KmYJPrr TJ\ kPr ÊÀ TrJ pJ~Ç 31 kOÔJ~

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


08 - 14 June 2018

dJTJ, 5 \Mj - V´LPÚ gJTPm TJblJaJ ßrJhÇ ZJ~J~ mPx yJÅ TPr ho ßjPm TJTÇ K\m ßmr TPr yJÅkJPf gJTPm TMTMrÇ vso\LmLr VJ ßmP~ hrhKrP~ jJoPm WJoÇ oJgJr Skr mjmj TPr lqJj WMrPuS ˝K˜ KouPm jJÇ KT∂á Fxm KTZMA WaPZ jJÇ FmJPrr V´LPÚr ÊÀ ßgPTA Wj Wj IP^Jr míKÓÇ ßpj mwtJr nJrL ßoW FPx xS~Jr yP~PZ V´LPÚr Àhs ßoPWÇ k´TíKf ßTj fJr KYrJYKrf iJrJ ßgPT xPr ßVu FmJr? fPm KT FmJPrr mwtJ @rS ßmKv∏@TJvdJuJ míKÓ KjP~ @xPm? mjqJ~ nJxPm ßhv? Vf 30 mZPrr míKÓkJPfr Vz KyxJm TPr ˝JnJKmT míKÓr oJ©J Kjet~ TPr @myJS~J IKih¬rÇ ßxA IjMpJ~L, Vf 15 oJPxr oiq 10 oJPx ˝JnJKmT oJ©Jr ßYP~ ßmKv míKÓ yP~PZÇ ßmKv míKÓr FA k´mefJ ÊÀ yP~KZu 2017 xJPur oJPYtÇ SA xo~ ˝JnJKmPTr ßYP~ 152 vfJÄv ßmKv míKÓ y~Ç oJPYt FA ßmxJoJu míKÓ yP~KZu ßhPvr C•r-kNPmtr ß\uJèPuJr yJSr IûPuÇ Fr lPu ßhPvr yJSrxy KjoúJûPur ßmJPrJ @mJPhr ãKf yP~PZÇ TíKw xŒ´xJre IKih¬Prr fgq IjMpJ~L, IKfmíKÓr TJrPe SA xo~ TíwTPhr 720 ßTJKa aJTJr TíKwxŒPhr ãKf y~Ç kPrr oJx FKk´PuS ˝JnJKmPTr ßYP~ 106 hvKoT 2 vfJÄv ßmKv míKÓ yS~J~ ã~ãKfr iJrJmJKyTfJ ßgPT pJ~Ç míKÓ ßmKv yS~Jr TJre mJÄuJPhPvr TJuQmvJUL ßmKv y~ oJYt ßgPT ßo oJPxÇ xJiJref F xo~ C•Prr rJ\vJyL IûPu TJuQmvJUL mP~ pJS~J ÊÀ TPrÇ mèzJ, kJmjJ, KxrJ\V†, aJñJAu, o~ojKxÄy yP~ KxPuPar KhPT TJuQmvJUL mP~ pJ~Ç KT∂á 2018 xJPu TJuQmvJUL mP~ pJS~Jr VKfkg mhPu ßVPZ mPu oPj TPrj @myJS~JKmPhrJÇ fJÅPhr oPf, FmJr oiqJûu ßgPT ß^JPzJ yJS~J kg kKrmftj TPr dJTJ ß\uJr KhPT YPu @xPZÇ F TJrPe rJ\iJjL S Fr @vkJPvr IûPu ßmKv míKÓ yPòÇ k´TíKfr FA @Yre ˝JnJKmT, jJKT I˝JnJKmT-fJ KjP~ hLWt VPmweJr k´P~J\j rP~PZ mPu oPj TPrj @myJS~J KmPvwùrJÇ fPm FmJr mJ~Mr @hstfJr fJrfPoqr ßrUJr kr ßoWoJuJ k´YMr

mJÄuJPhPv mjqJr IJvïJ kKroJPe ‰fKr yPòÇ F TJrPe FKk´u oJPx ßhPvr C•r ßgPT kNmtJûPu TJuQmvJULr xPñ m\sxy míKÓ ßmKv yPf ßhUJ ßVPZÇ FA iJrJmJKyTfJ ßo oJPxS KZuÇ @r \Mj oJPxr 1 fJKrPU ßoRxMKo mJ~M ßhPvr Skr YPu @xJ~ míKÓr ßrv m\J~ gJTJr x÷JmjJ rP~PZÇ aJjJ míKÓ yPuS mjqJS yPf kJPrÇ mjqJ kNmtJnJx S xfTtLTre ßTPªsr KjmtJyL k´PTRvuL ßoJ. @KrlMöJoJj nNÅA~J mPuj, 2017 xJPur oJYt-FKk´Pu k´JT-mwtJTJPu KxPua, ßj©PTJjJ, xMjJoV† ß\uJ~ IKfmíKÓ yP~KZuÇ F xo~ k´YMr míKÓ y~ nJrPfr C•r-kNmtJûPur rJ\qèPuJPfSÇ Fr k´nJPm @oJPhr yJSr IûPu ßmJPrJ iJj jÓ S oJPZr mqJkT ãKf y~Ç KT∂á F mZr ßfojKa WPaKjÇ yJSPr iJj nJPuJ yP~PZÇ Vf 15 mZPrr KmKnjú fgq-CkJ• KyxJm TPr ßhUJ pJPò, FmJr k´JT-mwtJTJu FTaM mqKfâoÇ FKa ‰mKvõT \umJ~M kKrmftPjr TJrPe yPf kJPrÇ

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

pMÜrJPÓsr yJS~JA KmvõKmhqJuP~r IiqJkT rJPvh ßYRiMrLr FTKa VPmweJr C≠íKf KhP~ @KrlMöJoJj mPuj, k´vJ∂ oyJxJVPrr kJgtPTqr k´nJm mJÄuJPhvxy @vkJPvr IûPu kPzÇ F IûPu Fu KjPjJr TJrPe Vro ßmKv kPzÇ @mJr uJ KjjJr \jq míKÓ y~Ç hMA-Kfj mZr krkr FA kKrmftj yP~ gJPTÇ F TJrPe 2013, 2014 S 2015 xJPu Fu KjPjJr \jq k´Y§ Vro kPzKZuÇ KT∂á 2016 xJu ßgPT oJYt, FKk´u S ßo oJPx TJuQmvJULr xPñ k´YMr míKÓ yPòÇ FKa uJ KjjJr TJrPe yPò mPuA oPj TPrj KfKjÇ \MPjr ßvw KhPT mjqJr x÷JmjJ rP~PZ \JKjP~ ßoJ. @KrlMöJoJj nNÅA~J mPuj, C\Jj mJ nJrPf IKfmíKÓ yPu mJÄuJPhPv mjqJ y~Ç FmJr KTZMaJ @PV 1 \Mj ßgPT ßoRxMKo mJ~Mr ßhPvr SkPr Km˜Jr WPaPZÇ fPm C•r-kNmt nJrPf míKÓ ˝JnJKmT oJ©J~ FUPjJ míKÓ yPòÇ ßoRxMKo mJ~M nJrPfr Fxm IûPu Km˜íf yPu míKÓr oJ©J míK≠

YJÅhkMPr oKyuJ @. uLV ßj©L ßlK¿ UMj dJTJ, 5 \Mj - YJÅhkMPrr lKrhV† VuäJT KcKV´ TPuP\r Iiqã vJyLj xMufJjJ ßlK¿ (56) UMj yP~PZjÇ KfKj ßTªsL~ oKyuJ @S~JoL uLV xhxq KZPujÇ PxJomJr rJf 9aJ ßgPT 10aJr oPiq vyPrr ßwJuWr kJTJ oxK\h-xÄuVú FuJTJ~ Kj\ mJKzr KÆfL~ fuJ~ UMj yj ßlK¿Ç UMPjr WajJ~ ßlK¿r ˝JoL \KyÀu AxuJo S fJÅr KÆfL~ ˘LPT ßylJ\Pf KjP~PZ kMKuvÇ \KyÀu ß\uJ @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhTÇ KfKj ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr xnJkKf KZPujÇ ˙JjL~ xN© \JjJ~, ßp mJKzPf ßlK¿ UMj yj, ßxKa kMKuv xMkJr TJptJuP~r 300 VP\r oPiq ImK˙fÇ WajJr kr kMKuv mJKzKaPf KjrJk•J ßmÓjL KhP~ rJPUÇ P\uJ @Aj\LmL xKoKfr xJPmT xnJkKf ßxKuo @Tmr S ß\uJ @S~JoL uLV xhxq xJP\hJ TJTPjr nJwq, rJPf yJÅaPf ßmKrP~ KZPuj ßlK¿Ç fJÅr ˝JoL \KyÀu jJoJP\ KVP~ KZPujÇ yJÅaJ ßvPw ßlK¿ WPr ßlPrjÇ jJoJ\ ßvPw \KyÀu mJxJ~ KlPr fJÅr ˘LPT Kj\ TPãr ßoP^Pf rÜJÜ Im˙J~ kPz gJTPf ßhPUjÇ Umr ßkP~ kMKuv @PxÇ kMKuv \JjJ~, ßlK¿r oJgJ~ @WJPfr KY¤ rP~PZÇ iJrJPuJ I˘ KhP~ fJÅPT @WJf TrJ yPf kJPrÇ PlK¿r nJA jJBo CK¨j mPuj, mZr KfPjT @PV \KyÀu ßVJkPj @PrTKa KmP~ TPrjÇ fJÅr KÆfL~ ˘L vyPrr jJK\r kJzJ~ gJPTjÇ F KjP~ kKrmJPrr oPiq KmPrJi YuKZuÇ YJÅhkMr oPcu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) S~Ku CuäJy mPuj, FKa FTKa kKrTK·f yfqJTJ§Ç F WajJ~ K\ùJxJmJPhr \jq ßlK¿r ˝JoL \KyÀu S fJÅr KÆfL~ ˘LPT kMKuKv ßylJ\Pf ßjS~J yP~PZÇ o~jJfhP∂r \jq ßlK¿r uJv YJÅhkMr xhr yJxkJfJPur oPVt

UmrJUmr

7

kJPmÇ fJyPu \MPjr oiqnJV ßgPT ßvPwr KhPT poMjJ ImmJKyTJ~ mjqJ yPf kJPrÇ Fr k´nJm fUj mJÄuJPhPv kzPmÇ IPjT IûPu ßhUJ ßhPm mjqJÇ nJrL míKÓr kNmtJnJx Imvq FrA oPiq KhP~ ßrPUPZ nJrfL~ @myJS~J IKih¬rÇ \MPjr k´go x¬JPy nJrPfr @xJo, ßoWJu~, jJVJuqJ¥, oKekMr, K©kMrJ S KoP\JrJo rJP\q nJrL S m\smíKÓ yPf kJPr mPu fJrJ \JKjP~PZÇ Frkr Fxm rJ\q ZJzJS 7 S 8 \Mj kKÁomñ S KxKTPo nJrL míKÓ yPm mPu \JjJ~ nJrfL~ @myJS~J IKih¬rÇ míKÓr FA @YrePT FUjA I˝JnJKmT oPj TrPZj jJ @myJS~JKmh m\uMr rKvhÇ KfKj mPuj, 2017 xJPur ßo oJPx ˝JnJKmPTr ßYP~ To míKÓ yP~KZuÇ F mZr ßo oJPx KT∂á ˝JnJKmT oJ©Jr ßYP~ míKÓ yP~PZ ToÇ fJA ßhUJ pJ~ FT mZr ßmKv míKÓ y~, @mJr ßhUJ pJ~ kPrr mZr míKÓr kKroJe TPo pJ~Ç TUPjJ TUPjJ I· xoP~r oPiq k´YMr kKroJPe míKÓ yP~ pJ~Ç 2017 xJPur 22 @Vˆ Kfj WµJ~ dJTJ~ 126 KoKuKoaJr míKÓ yP~KZuÇ pKh FTaJjJ TP~T mZr FnJPm míKÓkJf yPf gJPT, fJyPu muJ ßpPf kJPr-FKa ‰mKvõT \umJ~M kKrmftPjr TJrPe Foj k´nJm kzPZÇ KT∂á mwtJTJu @xJr @PV 2017 xJPur ßo oJPx míKÓr ßo\J\ WMPr pJ~Ç 31 KhPjr ßo oJPxr kMPrJaJA KZu k´J~ míKÓyLjÇ ßvw KhPT mPñJkxJVPr xíKÓ y~ WNKet^z ÈPoJrJ'Ç míKÓ ^KrP~ hMmtu 29 ßo CkTNPu YPu @Px ÈPoJrJ'Ç FrkrS YPu TP~T Khj aJjJ míKÓÇ fmMS ˝JnJKmPTr ßYP~ Fr kKroJeKa KZu 16 hvKoT 1 vfJÄv míKÓ ToÇ @myJS~J IKih¬r \JjJ~, Vf mZr \MPj xJrJ ßhPv ˝JnJKmPTr ßYP~ 3 hvKoT 7 vfJÄv ßmKv míKÓ yP~KZuÇ 2017 xJPur oPfJ FmJrS IKfmíKÓ y~ FKk´PuÇ V´LÚTJPur KZPaPlJÅaJ KZu jJ FA oJPxÇ ßhPvr CÌfo oJx KyPxPm kKrKYf FKk´Pu KZu jJ hJmhJy mJ WNKet^Pzr @WJfÇ kKÁoJ uWMYJPkr xPñ kMmJKu mJ~Mk´mJPyr xÄPpJV FmÄ mJ~Mo§Pur Kjoú˜Pr \uL~ mJPr ß\JVJj míK≠r TJrPe k´go hlJ~ 5 ßgPT 12 FKk´u kpt∂ Km\Ku YoKTP~ ß^JPzJ míKÓ y~Ç kJbJPjJ yP~PZÇ yfqJr ryxq CWJaPj TJ\ TrPZ kMKuvÇ

YJÅhkMPrr yJ\LVP† kMTáTáPr KjPUJÅ\ YJr KvÊr uJv dJTJ, 5 \Mj - YJÅhkMrYJÅhkMrYJr KvÊ KjPUJÅ\ yPuJ ßxJomJr hMkMPrÇ ˝\PjrJ UMÅP\ UMÅP\ y~rJjÇ @\ oñumJr ßnJPr kJS~J ßVu YJr\jPTAÇ kMTMPr nJxKZu SrJÇ YJr\jA KjgrÇ YJÅhkMPrr yJ\LV† CkP\uJr rJºMjLPoJzJ V´JPo F WajJ WPaÇ YJr KvÊr oPiq hM\j xPyJhrÇ uJv kJS~Jr kr V´Jo\MPz YuPZ ßvJPTr oJfoÇ vf vf oJjMw \PzJ yP~PZ rJºMjLPoJzJ V´JPoÇ yJ\LV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJ. \JPmhMu AxuJo mPuj, kJKjPf cMPm KvÊPhr oífMq yP~PZÇ xMrfyJu TrPf KVP~ F KmwP~ KjKÁf yS~J ßVPZÇ oíf KvÊPhr oPiq rJºMjLPoJzJr ßoJ. S~JKxPor hMA ßZPu rJÉu (14) S vJoLo (13) rP~PZÇ FA hM\j ßuUJkzJ Trf jJÇ V´JPor mJ\JPr TJ\ TrfÇ Ijq hM\j oPiq FT\j ßoJ. @yxJPjr ßZPu rJ~yJj (12)Ç ßx kûo ßvsKer ZJ©Ç @PrT\j jK\r @yPoPhr ßZPu Ku~j (12)Ç xTJPu rJºMjLPoJzJ V´JPor ‰mÌmmJKzr kMTMr ßgPT YJr KvÊr uJv C≠Jr TPr V´JPor oJjMwÇ fJrkr uJv KvÊPhr Kj\ Kj\ mJKzr TJPZ KjP~ pJS~J y~Ç uJv KWPr ßvJPTr oJfo YuPZ KvÊPhr mJmJ-oJ S ˝\jPhrÇ KvÊ rJ~yJPjr mJmJ oJZ mqmxJ~L @yxJj mPuj, TJu KjPUJÅ\ yS~Jr kr V´JPor S @vkJPvr V´JPor @®L~Phr mJKzPfS ßUJÅ\ TrJ yP~PZÇ kMTMPrS ßuJT jJoJPjJ yP~KZu, KT∂á ßTJgJS kJS~J pJ~KjÇ SKx ßoJ. \JPmhMu AxuJo mPuj, kKrmJPrr xhxqPhr xÿKfPf YJr KvÊr uJPvr o~jJfh∂ yPò jJÇ kJKjPf cMPmA FPhr oífMq yP~PZÇ


8

UmrJUmr

08 - 14 June 2018

oJhPTr ÈC“xnëKoPf' ßTJPjJ j\rhJKr ßjA

dJTJ, 5 \Mj - A~JmJ mKzr YJuJj Ko~JjoJr ßgPT TémJ\JPr @jJr kr FKa xJrJ ßhPv ZKzP~ KhPf ÈèÀfôkNet' nNKoTJ rJPUj 1 yJ\Jr 151 \j jJrL-kMÀwÇ fJÅrJ xmJA TémJ\JPrr ˙JjL~ mJKxªJÇ FA fgq TémJ\Jr ß\uJ kMKuPvrÇ fJÅPhr KmÀP≠ mqm˙J ßjS~J ßVPu A~JmJ kJYJr TKoP~ @jJ x÷m mPu kMKuv TotTftJrJS oPj TPrjÇ fPm mJ˜mfJ yPò, oJhT mqmxJ~ \Kzf yJ\JrUJPjT oJjMwPT ßV´¬Jr TrJr ßãP© kMKuPvr KmPvw ßTJPjJ f“krfJ ßjAÇ fJÅPhr KmÀP≠ TrJ oJouJr fh∂ hs∆f ßvw TrJr ßãP©S kMKuPvr Vr\ ßjA-FKa ßTJPjJ mqKÜ mJ xÄ˙Jr IKnPpJV j~Ç oJhTxÄâJ∂ oJouJr fhP∂r FA Im˙J lMPa CPbPZ ßUJh TémJ\Jr ß\uJ kMKuPvrA TrJ FT k´KfPmhPjÇ Vf 3 FKk´u k´KfPmhjKa dJTJ~ kMKuv xhr h¬Pr kJbJPjJ y~Ç KYK¤f oJhT mqmxJ~LPhr ßV´¬JPr kMKuPvr IjJV´Pyr TgJ \JKjP~ TémJ\Jr ßxJxJAKar xnJkKf KV~Jx CK¨j mPuj, xJrJ ßhPv oJhTKmPrJiL IKnpJj ÊÀ TrJr xJf Khj kr TémJ\JPr FA IKnpJj ÊÀ yP~PZÇ FA xMPpJPV oJhT mqmxJ~LrJ KjrJkPh xPr kPzPZÇ KfKj mPuj, xmJr @PV TJCPT jJ \JKjP~ TémJ\JPr IKnpJPjr k´P~J\j KZuÇ fJÅr hJKm, ßTRvPu A~JmJ mqmxJr ßyJfJPhr kJKuP~ pJS~Jr xMPpJV TPr ßhS~J yP~PZÇ kMKuv xN© \JjJ~, jJl jhL S xJVrkPg Ko~JjoJr ßgPT @xJ A~JmJr YJuJj oNuf k´go @Px TémJ\JPrr ßaTjJPlÇ FA A~JmJ xJrJ ßhPv ZKzP~ ßhS~J S Ijq FuJTJr oJhT mqmxJ~LPhr xPñ ßpJVJPpJV rãJ TrJr TJ\Ka TPrj TémJ\JPrr 8 CkP\uJr 1 yJ\Jr 151 \j jJrL-kMÀw (kJÅY\j oíf)Ç fJÅPhr KmÀP≠ 498Ka oJouJ rP~PZÇ Fxm oJouJ~ FUj 86 \j TJrJVJPrÇ @r ßV´¬JPrr kr \JKoj ßkP~PZj 222 \jÇ kuJfT 843 \jÇ @xJKoPhr oPiq 70 vfJÄv kuJfTÇ kMKuPvr SA fJKuTJ~ 13 ßrJKyñJr jJo rP~PZ, Fr oPiq FT\j jJrLÇ F ZJzJ ßaTjJPlr 28 jJrLr jJo rP~PZÇ fJÅPhr oPiq xJÄxh @mhMr ryoJj mKhr mz ßmJj S xJPmT kMKuv kKrhvtT @mhMr ryoJPjr (SKx ryoJj jJPo kKrKYf) ˘L vJoxMr jJyJPrr jJoS rP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ k´KfPmhPjr mqJkJPr \JjPf YJAPu TémJ\Jr

ß\uJ kMKuv xMkJr F ßT Fo ATmJu ßyJPxj mPuj, pJÅPhr KmÀP≠ oJhPTr oJouJ @PZ, fJÅPhr fJKuTJ TPr ˝rJÓs oπeJuP~ kJbJPjJ yP~PZÇ fJKuTJnMÜ mqKÜPhr oPiq pJÅrJ FuJTJ~ ßjA, fJÅPhr kuJfT KyPxPm ßhUJPjJ yP~PZÇ kuJfT mqKÜPhr ßV´¬JPrr ßYÓJ TrJ yPòÇ KmK\Km xN© \JjJ~, ßaTjJl ßkRrxnJr jJAaqÄkJzJ, ßYRiMrLkJzJ, \JKu~JkJzJ, ßaTjJl CkP\uJ xhPrr ßTÀjfKu, mrAfKu, jJK\rkJzJ, ßoRunLkJzJ, xJmrJÄ ßuK\rkJzJ, K^jJkJzJ, vJykrLr ÆLk \JKu~JkJzJ, TJaJmKj~J, oM¥Jr ßcAu, mJyJrZzJ, ßx≤ oJKatj, €LuJr hohKo~J, ßuhJ, u’JKmu, CuMmKj~Jxy ßoJa 34Ka xLoJ∂ kP~≤ KhP~ oJhT kJYJr y~Ç Fxm kP~P≤r 23Ka jJl jhLPf FmÄ 11Ka mPñJkxJVPrÇ ßaTjJl 2 KmK\Kmr IKijJ~T ßu. TPjtu @ZJhMh \JoJj ßYRiMrL mPuj, FUPjJ Ko~JjoJr ßgPT A~JmJ kJYJr yPòÇ fPm ßrJKyñJ xÄTPar kr ßgPT jJl jhLr xLoJP∂r k´KfKa ßYRKTPf IKfKrÜ KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ ayu ß\JrhJr TrJ~ A~JmJ irJ kzPZÇ xrTJrk´iJj ßgPT ÊÀ TPr xm TKa @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL oJhT k´KfPrJPi ÈK\PrJ auJPr¿' (vNjq xyjvLufJ) ßWJweJ TrPuS A~JmJ kJYJr ßbTJPjJ k´J~ IxJiq yP~ CPbPZÇ xrTJKrnJPmA muJ yPò, ßhPv FUj oJhTPxmLr xÄUqJ ToPmKv 70 uJUÇ FPhr IKiTJÄvA A~JmJ~ @xÜÇ F Im˙J~ Vf 14 ßo ßgPT ÊÀ yS~J ßhv\MPz oJhTKmPrJiL IKnpJPj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xPñ TKgf mªMTpMP≠ oJrJ ßVPZ 131 \jÇ \JKfxÄPWr oJhT S IkrJi Kj~πe h¬Prr (ACFjSKcKx) fgq IjMpJ~L mJÄuJPhPv mZPr ÊiM A~JmJ mKzA KmKâ y~ 40 ßTJKar ßmKv, pJr mJ\JroNuq k´J~ 6 yJ\Jr ßTJKa aJTJ (k´KfKa VPz 150 aJTJ)Ç KyxJPm TPr ßhUJ ßVPZ, A~JmJ mKzr ßkZPj oJhTPxmLrJ mZPr ßp UrY TPr, fJ mJÄuJPhPvr xLoJ∂rãL mJKyjL KmK\Kmr mJKwtT mJP\Par k´J~ KÆèeÇ @r kMKuPvr mJP\Par k´J~ IPitTÇ kMKuv xNP© \JjJ pJ~, TzJTKzr TJrPe ßaTjJPlr KmKnjú @˜JjJ~ FUj uMKTP~ A~JmJ KmKâ yPòÇ Vf 1 ßo ßgPT 4 \Mj kpt∂ ÊiM ßaTjJl ßgPTA C≠Jr TrJ yP~PZ 23 uJU 60 yJ\Jr A~JmJ mKzÇ xmtPvw 1 \Mj jJl jhLr

mrAfuL kP~≤ ßgPT C≠Jr TrJ yP~PZ 40 yJ\Jr A~JmJÇ fPm TJCPT @aT TrJ pJ~KjÇ kMKuv xN© \JjJ~, TémJ\JPr A~JmJr kíÔPkJwTPhr oPiq mftoJj S xJPmT \jk´KfKjKixy 34 \j rP~PZjÇ fJÅPhr oPiq xJPmT kMKuv TotTftJ @mhMr ryoJPjr ßZPu xJPyhMr ryoJjS (KjkM) rP~PZjÇ fPm fJÅr KmÀP≠ ßTJPjJ oJouJ ßjAÇ IKnpJj ÊÀ yS~Jr kr KfKj VJ dJTJ KhP~PZjÇ Vf 25 ßo TémJ\JPr ÈmªMTpMP≠' Kjyf yj ßaTjJPlr xJmrJÄ ACKj~j kKrwPhr xhxq @ÜJr TJoJuÇ @ÜJr TJoJPur ßZJa nJA vJPyh TJoJuS A~JmJ mqmxJ~LÇ KfKjS kuJfTÇ vLwt oJhT mqmxJ~LrJ kuJfT TémJ\Jr ß\uJ kMKuPvr k´KfPmhPj vLwt oJhT mqmxJ~L KyPxPm xJÄxh @mhMr ryoJj mKhr nJA ßoRuKn oMK\mMr ryoJPjr jJo CPuäU rP~PZÇ fJÅr jJPo hMKa oJouJ rP~PZÇ mKhr @rS hMA nJA @mhMr ÊÑMr S @mMu @KoPjr KmÀP≠S oJhPTr oJouJ @PZÇ A~JmJ mqmxJ~LPhr oPiq xmPYP~ @PuJKYf ßaTjJPlr jMÀu yT nMP¢JÇ fJÅr KmÀP≠ xJfKa oJouJ @PZÇ Kx@AKc kMKuv Vf mZPrr 29 @Vˆ fJÅPT ßV´¬Jr TPrÇ fhP∂ fJÅr ßTJKa ßTJKa aJTJr xŒPhr yKhx kJ~ kMKuvÇ Fxm xŒh mJP\~J¬ TrJr \jq kMKuPvr kã ßgPT @hJuPf @Pmhj TrJ yP~PZÇ FA Im˙J~ Vf 27 FKk´u KfKj \JKoPj ZJzJ kJjÇ IKnpJj ÊÀ yS~Jr kr ßgPT KfKj kuJfTÇ Kx@AKcr KmPvw xMkJr ßoJuäqJ j\Àu AxuJo mPuj, YJPk oMPU jMÀu yTPT @aT rJUJ x÷m y~KjÇ fJÅPT ß\u ßgPT ZJKzP~ rLKfoPfJ kJyJrJ KhP~ mJKz ßkRÅPZ ßhS~J y~Ç k´KfPmhj IjMxJPr ßaTjJPlr €LuJ ACKj~j kKrwPhr xhxq jMÀu ÉhJr KmÀP≠ oJouJ @PZ 11 KaÇ fJÅr nJA jMr ßoJyJÿh 2014 xJPur 20 oJYt mªMTpMP≠ Kjyf yjÇ KfKj xJÄxh mKhr WKjÔ\j mPu kKrKYfÇ Vf ÊâmJr jMr ßoJyJÿPhr ßZPu jMÀu @Koj lJKyoPT Z~ yJ\Jr A~JmJ, hMKa I˘xy r?qJm ßV´¬Jr TPrÇ PaTjJPlr jJK\rkJzJr mJKxªJ S xhPrr ACKk xhxq FjJoMu yPTr KmÀP≠ oJouJ @PZ j~KaÇ KfKj \JKoPj @PZjÇ ßoRunLkJzJ~ FTrJo ßyJPxPjr KmÀP≠ oJouJ @PZ @aKaÇ KfKjS \JKoPj @PZjÇ PaTjJPlr @PrT @PuJKYf A~JmJ mqmxJ~L

vJoxMu @uoÇ ÈmJotJ~J vJoxM' jJPo kKrKYf KfKjÇ fJÅr KmÀP≠ oJouJ @PZ j~KaÇ KfKj kuJfTÇ \JKoPj gJTJ oJhT oJouJr @xJKoPhr oPiq @rS @PZj vJoxMu @uo SrPl oJKTtj, K\~JCr ryoJj, @mhMr ryoJj, ß\JmJAr ßyJPxj, @mhMu yJKoh, xMufJj @yoh SrPl A~JmJ mJhvJ, ßoJ. \JuJu, yJo \JuJu S @mhMu yJKTo SrPl cJTJf yJKohÇ F ZJzJ ßoJ. AxoJBu jJPor @PrT mqmxJ~L \JKoPj KVP~ FUj kuJfTÇ ˙JjL~ mJKxªJrJ mPuPZj, A~JmJr C“xnNKo TémJ\Jr ß\uJ yPuS A~JmJ oJouJr @xJKorJ k´TJPvq WMPr ßmzJjÇ fJÅPhr xPñ kMKuPvr xŒTt rP~PZ, IKnpJj ÊÀ yS~Jr kr fJÅrJ VJ dJTJ KhP~PZjÇ fJÅPhr ßTC xLoJ∂ ßkKrP~ Ko~JjoJPr @mJr ßTC oJuP~Kv~J~ YPu ßVPZj mPu ßvJjJ pJPòÇ ßaTjJl CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf S xJPmT xJÄxh ßoJyJÿh @uL mPuj, ßaTjJl S TémJ\JPrr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL pKh @PV ßgPT xfTt nNKoTJ Kjf, fJyPu oJhPTr Km˜Jr FfaJ yPfJ jJÇ KfKj mPuj, ßaTjJl A~JmJr C“xnNKoÇ ßxaJ pKh mº TrJ jJ y~, fJyPu oJhT mº yPm TL TPr? xrPwr oPiq nëf! FKhPT, oJhT oJouJr fh∂ S @xJKo ßV´¬JPr TémJ\Jr kMKuPvr VJKluKfr Kmw~Ka fMPu iPrPZ kMKuPvrA KmPvw vJUJr IKfKrÜ Kc@AK\ fSKlT oJymMm ßYRiMrLr ßjfíPfô VKbf FTKa TKoKaÇ kMKuv xhr h¬Pr ßhS~J FT k´KfPmhPj TKoKa mPuKZu, ÈoJhT k´KfPrJPi TémJ\Jr ß\uJ kMKuv IKnpJj YJuJ~KjÇ ßfoKj F-xÄâJ∂ oJouJr @xJKoPT KroJP¥ FPj K\ùJxJmJhS TPrKjÇ WajJr VnLPr pJS~Jr ßYÓJ TPrjKj fh∂TJrLPhr ßTCAÇ CPfiJ kíÔPkJwTPhr xyJ~fJ TPrPZjÇ F ßãP© kh˙ TotTftJrJS ßTJPjJ hJK~fô kJuj TPrjKjÇ' F KmwP~ kMKuPvr xJPmT oyJkKrhvtT jNr ßoJyJÿh mPuj, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxq yP~ ßTC hJK~Pfô ImPyuJ TrPu mJ oJhPTr oPfJ IkrJPi \Kzf yPu FKa IkrJiÇ mJKyjLr ßTJPjJ xhxq oJhPTr kíÔPkJwTPhr xyJ~fJ TrPu fJÅPT @APjr @SfJ~ @jPf yPmÇ KT∂á ßU~Ju rJUPf yPm, ßTC pJPf IpgJ y~rJKjr KvTJr jJ y~Ç


08 - 14 June 2018

KmùJkj

9


10

UmrJUmr

08 - 14 June 2018

mÉu IJPuJKYf Kofá yfqJr 2 mZr

k´TíKf ±ÄPx xrTJrL TotTftJrJ

dJTJ, 5 \Mj - xJPmT kMKuv xMkJr (FxKk) mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo KofM yfqJ oJouJr IKnPpJVk© k´˜Mf TPrPZ kMKuvÇ fPm TJr KjPhtPv FA UMPjr WajJ, fJ fhP∂ ßmKrP~ @PxKjÇ oJyoMhJr mJmJ-oJ mJmMuPT xPªy TrPuS fhP∂ Kmw~Ka CPb @PxKjÇ @\ oñumJr @PuJKYf FA UMPjr hMA mZr kNet yPòÇ ßpPTJPjJ Khj @hJuPf IKnPpJVk© \oJ ßhS~J yPf kJPrÇ fPm mJmMuPT @xJKo TrJ jJ yPu IKnPpJVkP©r KmÀP≠ @hJuPf jJrJK\ @Pmhj TrPmj fJÅr võÊr ßoJvJrrl ßyJPxjÇ 2016 xJPur 5 \Mj Y¢V´JPor K\AKx ßoJz FuJTJ~ ßZPuPT ÛMPur mJPx fMPu KhPf pJS~Jr xo~ oJyoMhJPT ZMKrTJWJf S èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç oJouJKa ÊÀ ßgPT fh∂ TrPZj Y¢V´Jo jVr KcKmr IKfKrÜ CkTKovjJr ßoJ. TJoÀöJoJjÇ KfKj mPuj, KjPUJÅ\ oMZJ S TJuMPT kJS~J ßVPu y~PfJ oJyoMhJPT ßTj yfqJ TrJ yPuJ, fJ ¸Ó

dJTJ, 5 \Mj - ßpJVJPpJVmqm˙Jr Cjú~Pjr jJPo Y¢V´JPo I∂f 10Ka kJyJz ßTPa ßlPuPZ Y¢V´Jo Cjú~j Tftíkã (KxKcF)Ç dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzPTr xPñ k´J~ Z~ KTPuJKoaJr ‰hPWqtr FTKa xÄPpJV xzT KjotJPer \jq k´J~ hMA mZr iPr kJyJz TJaPZ xrTJKr h¬rKaÇ xLfJTMP§r ßlR\hJryJa ßgPT jVPrr ßvrvJy mJÄuJmJ\Jr kpt∂ FA kJyJz TJaJ YuPZÇ kJyJz TJaJr hJP~ kKrPmv IKih¬r jJooJ© 10 uJU aJTJ \KroJjJ TPr fJPhr hJK~fô ßvw TPrPZÇ FrkrS kJyJz TJaJ ßgPo ßjAÇ ßTPa ßluJ kJyJzèPuJr CófJ 25 ßgPT 150 lMa kpt∂Ç kKrPmv IKih¬r Y¢V´Jo IûPur KyxJPm AKfoPiq 20 hvKoT 6 FTr kJyJz ßTPa ßluJ yP~PZÇ F ZJzJ jVPrr IÄPv k´J~ Kfj FTr kJyJz TJaJ yP~PZÇ jVPrr ßvrvJy mJÄuJmJ\Jr ßgPT FKv~Jj CAPoj ACKjnJKxtKar kJv KhP~ KjotJeJiLj xÄPpJV xzTKa ßlR\hJryJa mJAkJx FuJTJ~ dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzPTr xPñ KovPmÇ xÄPãPk FKa uMk xzT jJPo kKrKYfÇ Fr k´˙ yPm 120 lMaÇ ‰hWqt k´J~ 6 (5.960) KTPuJKoaJrÇ ß¸TasJ A≤JrjqJvjJu jJPor FTKa k´KfÔJj k´T·Ka mJ˜mJ~j TrPZÇ Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r nNPVJu S kKrPmvKmhqJ KmnJPVr IiqJkT IuT kJu mPuj, Cjú~jPT mJh

mJmMu @xJKo jJ yPu jJrJK\ ßhPmj võÊr kJyJz ßTPa rJ˜J mJjJPò KxKcF

yPmÇ oJouJr IKnPpJVk© TPm ßhS~J yPf kJPrFA k´Pvú KfKj mPuj, FUPjJ KTZM muJr xo~ y~KjÇ IKnPpJVk© k´˜Mf yP~PZÇ mJmMu \Kzf gJTJr fgq kJS~J ßVPZ KT jJ, ßxA k´PvúrS \mJm ßhjKj fh∂ TotTftJÇ fh∂-xÄKväÓ kMKuPvr Kfj TotTftJ mPuj, mJmMPur ßxJxt TJoÀu KxThJr SrPl oMZJPT kuJfT ßhKUP~ FA oJouJr IKnPpJVk© ßhS~J yPmÇ fPm ßxUJPj mJmMPur jJo ßjAÇ KfKj mJhLA gJTPZjÇ ßxA KyPxPm fJÅPT oJouJr xJãLS TrJ yP~PZÇ oJyoMhJr mJmJ xJPmT kMKuv TotTftJ ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, TJoÀu KvThJr SrPl oMZJr ßjfíPfô oJyoMhJPT yfqJ TrJ y~ mPu @xJKorJ ˝LTJPrJKÜ KhP~KZPujÇ oMZJ mJmMPur ßxJxt (fgqhJfJ)Ç KT∂á mJmMuPT pJPf @xJKo TrPf jJ y~, ßx \jqA oMZJPT irPZ jJ kMKuvÇ mJmMuPT @xJKo TrJ jJ yPu KfKj jJrJK\ ßhPmj mPu \JjJjÇ

ßhS~J pJPm jJÇ fPm kKrPmPvr KhTKaS ßhUPf yPmÇ FnJPm KjKmtYJPr kJyJz TJaJr TJrPe Khj Khj kJyJzvNjq yP~ kzPZ Y¢V´JoÇ FPf kKrPmPvr nJrxJoq jÓ yPòÇ fPm Ff mz mz kJyJz ßTPa ßp xzTKa TrJ yPò, ßx xzTKaA ßfJ kJyJziPx mº yP~ pJS~Jr @vïJ rP~PZÇ TJre kJyJzèPuJ TJaJ yP~PZ UJzJnJPmÇ k´T·Kar \jq 2016 xJPur 1 @Vˆ KxKcF kKrPmvVf ZJzkP©r \jq @Pmhj TPrÇ KT∂á ZJzk© kJS~Jr @PVA fJrJ k´T·Kar TJ\ ÊÀ TPr ßh~Ç KxKcFr @PmhjKa kKrPmv IKih¬Prr Y¢V´Jo TJptJu~ ßgPT dJTJ~ oyJkKrYJuT mrJmr kJbJPjJ y~Ç oyJkKrYJuPTr h¬r ßgPT FA k´T· mJ˜mJ~Pj TfaJ kJyJz TJaJ yPf kJPr, fJ \JjPf ßYP~ Y¢V´Jo TJptJuP~ KYKb kJbJPjJ y~Ç kPr Y¢V´Jo TJptJu~ ßgPT kJyJz TJaJr x÷Jmq KyxJm KhP~ dJTJ~ oyJkKrYJuPTr h¬Pr k´KfPmhj kJbJPjJ y~Ç fPm xmtPvw Umr IjMpJ~L,

KxKcFr k´T·Ka FUPjJ kKrPmvVf ZJzk© kJ~KjÇ kKrPmv IKih¬Prr Y¢V´Jo IûPur kKrYJuT ßoJ. oTmMu ßyJPxj mPuj, KxKcF kJyJz TJaPZ FaJ xfqÇ xzT KjotJPer \jq FA kJyJz TJaJ YuPZÇ fJrJ kKrPmvVf ZJzk© FUPjJ kJ~KjÇ fPm ßxaJ KvVKVrA ßkP~ pJPmÇ dJTJ~ @∂oπeJuP~ ßpJVJPpJPVr oJiqPo ZJzk© ßhS~J yPmÇ 20 FTr kJyJz xJmJz kKrPmv IKih¬r Y¢V´Jo Iûu ßgPT Vf 1 \JjM~JKr KxKcFPT ßjJKav ßhS~J y~Ç SA ßjJKaPv muJ y~, \ñu xKuokMr ßoR\Jr KmFx 357, 358 S 359 hJPVr k´J~ 20 hvKoT 6 FTr kJyJz ßTPa ßluJ yP~PZÇ FnJPm kJyJz TJaJr TJrPe kKrPmv S k´KfPmvVf ^MÅKTr oPiq rP~PZ FuJTJKaÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft IKih¬Prr FT TotTftJ mPuj, k´J~ 10Ka kJyJz AKfoPiq ßTPa ßluJ yP~PZÇ FT-FTKa kJyJz 25 lMa ßgPT ßhz v lMa CófJrÇ


UmrQmKY©

08 - 14 June 2018

IØMf xm CAu k´PfqT oJjMPwr irj Knjú yS~J~ fJr ßvw AòJS gJPT FPTT rToÇ ßxA KyPxPm CAuS y~ @uJhJÇ Kmvõ\MPz Foj TP~TKa kJVuJKokNet CAuTJrLPhr TgJ fMPu irJ yPuJÇ nJK\tu (oOfMq : KUsÓkNmt 10) : ßrJPor FT xoP~r \JfL~ TKm KyPxPm UqJf oJjMwKar ßvw APò KZu fJr Ijqfo Ior xíKÓ BKjcPT kMKzP~ ßluJÇ KfKj 12Ka mA KuPUKZPujÇ IxoJ¬ KZu BKjc mAKaÇ IxoJ¬ TJ\ ±Äx TPr KhPfA CAPu Foj APò k´TJv TPrKZPuj KfKjÇ Imvq kPr oífMqr @PV mºMrJ xmJA KoPu nJK\tuPT IjMPrJPir kPr BKjc jJ ßkJzJPjJPf xÿf yj KfKj! ßvTxKk~r (oífMq : 1616) : KÆfL~ ßxrJ KmZJjJKa @oJr ˘L kJPm oífMqr @PV KjP\r AòJkP© CAKu~Jo ßvTxKk~r \JKjP~KZPujÇ KfKj YJj ˘L IqJjJ yqJgJSP~ fJr KÆfL~ ßxrJ KmZJjJKa kJTÇ l∑JïKuj À\Pnfl (oífMq : 1790) : ßx ßpj IKfKrÜ V~jJ jJ kPr l∑JïKuPjr F IØMf APòr TJre KZPuj l∑JP¿r FT rJÓshNfÇ KfKj FThJ KTÄ uMAx 16-Fr FTKa 408Ka yLrJ uJVJPjJ ßkJPasa CkyJr KhP~KZPujÇ l∑JïKuj \JjPfj, fJr oífMqr kr SA ßkJPasa S Fr yLrJèPuJ ßoP~ xJrJy kJPmÇ fJA ßx pJPf ßxèPuJ UMPu KjP~ V~jJ jJ mJjJ~ SA \jqA Foj CAu TPrKZPuj KfKjÇ yqJKr ÉKcKj (oífMq : 1926) : oífMqr kr ˘L ßpj ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TPr kMPrJ \LmPj ÉKcKjr iqJj-ùJj KZu FTKaAÇ CAPur oJiqPo ˘LPT 10Ka v» KuPU KhP~ pJj KfKjÇ @r \JjJj fJr oífMqr kr SA 10Ka v» CóJre TPr pJPf k´Kf yqJPuJCAPj cJTJ y~ fJPTÇ ˝JoLr TgJ ßlPujKj ˘LÇ fPm uJn y~Kj KTZMÇ ÉKcKj xJzJ ßhjKjÇ

KZjfJATJrL mJjr nJrPfr C•r k´PhPv mJmJ-PoP~r TJZ ßgPT mqJVnKft hMA uJU ÀKk KZjfJA TPr mLrhPkt kJKuP~ pJ~ FTKa mJjrÇ WajJKa 30 ßo @V´Jr jJKnx oJKªr cJjTJrJj âKxÄP~r TJPZ WPaPZÇ vJrJl Km\~ mJjvJu ßoP~ jqJK¿xy mqJVnKft ÀKk KjP~ AK¥~Jj SnJrKxx mqJÄPT k´Pmv TrKZPujÇ mqJÄTKaPf k´PmPvr oMyNPft FTKa mJjr fJPhr TJZ ßgPT ÀKknKft mqJV KZKjP~ ßj~Ç kPr mJmJ-PoP~r xJPg mqJÄPTr VJct mJjrKaPT irPf iJS~J TPrjÇ fPm mqJPVr jJVJu ßkPf mqgt yj fJrJÇ mJjrKa kJKuP~ pJS~Jr xo~ mqJVKa KZPz ßVPu ßxUJj ßgPT rJ˜Jr Skr 60 yJ\Jr ÀKk ZKzP~-KZKaP~ kPzÇ SA 60 yJ\Jr ÀKk C≠Jr TrJ x÷m yP~PZÇ mqJPVr mJKT Igt @r C≠Jr TJrJ x÷m y~KjÇ mqJPV nKft TPr ÀKkèPuJ fJrJ mqJÄPT \oJ TrPf FPxKZPujÇ mJjvJu mPuj, ÈmJjrKa @âoe TPr @oJr TÓJK\tf ÀKk KZKjP~ KjP~ kJKuP~ pJ~Ç @Ko FUj ßhCKu~J yP~ ßVKZÇ

xoJKi UMuPfA ßTJKa aJTJr ijrfú! oiq YLPjr ßyjJj k´PhPv FTKa KjotL~oJe mJKzr oJKar KjY ßgPT Kouu I∂f TP~T yJ\Jr mZr @PVr ßmv TP~TKa xoJKiÇ ßoJa 21Ka xoJKi KoPuPZ mJKzKar KjY ßgPTÇ xoJKièPuJr ßnfr ßgPT ßmv TP~T mJé ßxJjJxy mÉ oNuqmJj xJoV´L C≠Jr yP~PZÇ Fxm C≠JPrr fgq \JKjP~PZ ßx ßhvKar k´fúfJK•ôT KmnJVÇ xm KoKuP~ C≠Jr yS~J ij-xŒhèPuJr mftoJj mJ\JPr oNuq TP~T ßTJKa aJTJÇ YLPjr k´fúfJK•ôT KmnJPVr frl ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, VPmwPTrJ FA xoJKièPuJ

krLJ TPr \JKjP~PZj, ßxJjJxy mÉoNuq rfúèPuJ 475 ßgPT 221 KUsÓkNmtJP»r oPiq QfKr yP~PZÇ C≠Jr yS~J FA ij-xŒPhr oPiq rP~PZ ßxJjJ, ßmsJ†xy @PrJ oNuqmJj iJfMr xJoV´LÇ FA xŒh xŒPTt @PrJ Km˜JKrf \JjPf oNuqmJj iJfMèPuJPT VPmweJr \jq kJbJPjJ yP~PZÇ A≤JrPjaÇ

ZJVPur KmP~! KmP~r \jq KyªM KmmJy rLKf IjMpJ~L ZJ~Jo§k, kMoJuq, VJP~yuMh, @vLmtJh, iJj-hNmtJ, ßnJ\j∏ xm irPjr mqm˙JA rP~PZÇ k´J~ 500 oJjMw KmP~r xJãL yPf yJK\rÇ fPm ßTJPjJ oJjMPwr KmP~r \jq Foj @P~J\j j~Ç F xmA ZJVPur KmP~r \jq! xŒ´Kf IØMf FA KmP~r @P~J\j TrJ y~ nJrPfr C•rU§ rJP\qr kJjfM~JKr V´JPoÇ KhjmqJkL YPu IjMÔJjÇ ßTJj ZJVPur xJPg KmP~ yPm fJ mJZJAP~rS xMPpJV KZuÇ ßTjjJ @PV ßgPT ZJVu KjitJre TrJ KZu jJÇ mJZJA ßvPw rX ßoPU ßjPYPVP~ @jª lMKftr oJiqPo ZJVPur KmP~ ßh~J y~Ç mKuCc jJK~TJPhr xJPg Kou ßrPU ZJVPur jJoS rJUJ y~ F xo~Ç ˙JjL~ FTKa ßmxrTJKr xÄ˙Jr CPhqJPV Vf mZr ßgPT FA irPjr KmP~r @P~J\j ÊÀ y~Ç oNuf ZJVu kJuj KmwP~ xPYfjfJ míK≠r \jqA FaJ TrJ yP~PZÇ xÄ˙JKar TotTftJPhr xJPg TgJ mPu \JjJ pJ~, Cjúf \JPfr ZJVPur oJÄx S hMi C“kJhPjr oJiqPo ˙JjL~ \jVPer @~ míK≠r uPãq fJrJ mqKfâo FA KmP~r @P~J\j TPrPZÇ IPjT KmPhvL kptaTS Kmw~Ka CkPnJV TPrjÇ A≤JrPjaÇ

IjuJAPj V§JPrr KvÄ KmKâ! V§JPrr KxÄ KmKâ ßm@AKj yPuS xŒ´Kf FTKa ßmxrTJKr xÄ˙J IjuJAPj fJA TrPZ! pKhS SA k´KfÔJPjr kã ßgPT muJ yP~PZ, ßm@AKjnJPm V§JPrr KxÄ KmKâ mPºA F khPãkÇ hKãe @Kl∑TJr rJAPjJ SjJxt IqJPxJKxP~vj IjuJAPj ßhPvr mJ\JPr V§JPrr KxÄ KmKâr Kx≠J∂ KjP~PZÇ Imvq F mqmxJ ÊiM ßhPvA xLoJm≠ gJTPm mPu hJKm TrJ yP~PZÇ @Kl∑TJr rJÓsèPuJ FUPjJ V§JPrr KxÄP~r rlfJKjmJKeP\qr IjMPoJhj ßh~KjÇ rJAPjJ SjJxt IqJPxJKxP~vPjr k´KfKjKiPhr hJKm, hKãe @Kl∑TJ xrTJr kJYJr Kj~πe TrPfA ßhPvr mJ\JPr IjuJAPj V§JPrr KxÄ ßTjJPmYJr IjMoKf KhP~PZÇ FPf jJKT ßYJrJ KvTJKrPhr yJPf V§Jr Kjij IPjTaJA TPo @xPmÇ xÄ˙JKar hJKm, IjuJAPj KmKâr xo~ V§JPrr KcFjF k´KfPmhjS gJTPmÇ pJPf ßYJrJkPg ßTJPjJ KxÄ KmKâ jJ TrJ pJ~Ç ßYJrJ KvTJKrPhr kPã V§Jr KjiPjr kr KcFjF k´KfPmhj ßmr TrJ x÷m j~Ç xrTJKr UJfJ~ F KcFjF k´KfPmhjS jJKT jKgnMÜ TrJ gJTPmÇ YJAPu ßp ßTC V§JPrr KxÄ KTjPf kJrPmjÇ

xJVrfPu ßrˆMPr≤ ACPrJPkr k´go xJVPr kJKjr KjPYr ßrˆMPr≤ yPò hKãe jrSP~r KuP¥xPjPxÇ ßrˆMPr≤Kar jJo @¥JrÇ FPf gJTPZ 36 lMa YSzJ TJY, ßpUJj KhP~ ßhUJ pJPm kJKjr KjPYr IxJiJre hívqÇ @¥Jr-Fr Kc\JAj TPrPZ jrSP~r KmUqJf ˙Jkfq k´KfÔJj ß˚JPyaJÇ PrˆMPr≤Kar kMPrJ IÄvKa kJKjr KjPY j~Ç oNuf Fr SkPrr IÄv xJVPrr SkPrA rP~PZÇ Frkr KjPYr KhPT FTKa KxÅKz YPu ßVPZÇ pJr ßvw k´J∂ kJKjr kJÅY KoaJr KjPY rP~PZÇ FPf 100 oJjMw UJmJr ßUPf kJrPmÇ ßrˆMPr≤Ka @VJoL mZPrr ÊÀPfA YJuM TrJ yPmÇ A≤JrPjaÇ

11


Surma

12

08 - 14 June 2018

\VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙J ACPTr IJPuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlu xŒjú

ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor AlfJr oJyKlu \VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙J ACPTr CPhqJPV oJPy rJoJÆJPjr fJ“kpt vLwtT @PuJYjJ S AlfJr oJyKlu xŒjú yP~PZ Vf 3 \Mj rKmmJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤Ç FPf TKoCKjKa ßjfímª O , mqmxJ~L S \jk´KfKjKiVj IÄvPjjÇ @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ xÄVbPjr KmKnjú TJptâPor k´vÄxJ TPrj FmÄ FuJTJr Cjú~Pj @PrJ IV´eLnëKoTJ rJUPm mPu @vJmJh mqÜ TPrjÇ xÄVbPjr xnJkKf oMK\mMr ryoJj oMK\Pmr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT vKlCu @uo mJmM'r kKrYJujJ~ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~J, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj â~cj TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr ÉoJ~Mj TKmrÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj, xÄVbPjr CkPhÓJ @uyJ\ô jNÀu yT uJuJ Ko~J, xMjJoV† ß\uJ xKoKfr xnJkKf @»Mu @uL rCl, PrcKms\ TJCK¿Pur TJCK¿uJr \JoJu CK¨j, mJrKTtÄ F¥ ßcPVjyJo TJCK¿Pur TJCK¿uJr l~\Mr

ryoJj, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur TJCK¿uJr uLoJ ßTJPrvL, TJCK¿uJr @mMu TJy&yJr ßYRiMrL, xÄ˙Jr CkPhÓJ @uyJ\ô o∂J\ @uL, ‰x~h YJª @uL oJˆJr, oLrkMr SP~uPl~Jr xJPmT xnJkKf @oLr C¨Lj oJˆJr, hMVJt kJvJ ACKj~j asJPˆr xnJkKf \JoJu CK¨j ßYRiMrL, \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPˆr xJPmT xJiJre xŒJhT oKuäT vJTár S~JhMh, \VjúJgkMr SP~uPl~Jr asJPˆr xnJkKf xJPuy @yoh ßYRiMrL @ulá, KxKj~r xy xnJkKf vJy vJKyhMr ryoJj, ßas\JrJr ßoJ: vJy\JyJj, xMjJoV† FcáPTvj asJPˆr xnJkKf oMK\mMr ryoJj oKj, rJ\jLKfKmh fJKrl @yoh, xJÄmJKhT @mM xMKl~Jj ßYRiMrL, ‰x~h \ÉÀu yT, KoxmJy \JoJj, TKoCKjKa ßjfJ FuTJZ Ko~J, ACxMl TJoJuL, AvJTkMr SP~uPl~Jr asJPˆr xJiJre xŒJhT mhr CK¨j, \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPˆr KxKj~r xy xnJkKf ATmJu Fo ßyJPxj, xJPmT ßas\JrJr yJxjJf @yoh YájMú k´oUM Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßoRuJjJ

Fo F TJSxJrÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq @PrJ mÜmq rJPUj \VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙Jr xJPmT xJiJre xŒJhT oJxMT AmPj @KjZ, ‰x~hkMr pMmTuqJj kKrwPhr xnJkKf ßoJ˜JTáöJoJj ßUJTj, xJiJre xŒJhT xJK\hMr ryoJj, ßas\JrJr ßvT ßr\S~Jj, xJPmT ßas\JrJr TJoÀu AxuJo, xMjJoV† xKoKfr pMVì xŒJhT @»Mx xJrJo, KxK\u Ko~J, \VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙Jr xy xnJkKf Yªj Ko~J, ‰x~h @vlJT @yoh, yJKl\Mr ryoJj, ryoJj uJTá, Kvkj ßTJPrvL, ‰x~h fJPrT @yoh, xrlrJ\ \MmJP~r, xMPyu @yoh, l\Mr ryoJj ßYRiMrL, FjJoMu AxuJo, ßvU oK\h, rSvj @uL @uoVLr, \MP~u TJoJu, @»Mu oMKoj, lJÀT Ko~J, ‰x~h @fJCr, KakM, ‰x~h xJ\jM, ZJKhT Ko~J ßumM, \JoJu CK¨j, ‰x~h oJoMj, ‰x~h ßvJ~JAm, ‰x~h xMoj k´oUM Ç IjMÔJPjr ßvw kptJP~ Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ S xÄVbPjr xoOK≠ TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ lJÀT @yoh ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬

TJCK¿uJrPhr xJPg aJS~Jr yqJoPua ßT~JrJr FPxJKxP~vj ßjfímOPªr ofKmKjo~

mJÄuJPhvL IiMqKwf aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Pur jm KjmtJKYf TJCK¿uJrPhr xJPg ofKmKjo~ TPrPZ aJS~Jr yqJoPua PT~JrJr FPxJKxP~vPjr PjfímOªÇ 4 \Mj ßxJomJr TJCK¿Pur k´iJj ßxKojJr yPu IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ ßT~JrJr FPxJKxP~vPjr ßjfímOª fJPhr KmVf KhPjr TJptâo FmÄ xÄVbPjr KmKnjú hJmL hJS~J mJ˜mJ~Pj TJCK¿uJrPhr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xnJ~ PT~JrJr Pjfímíª jm KjmtJKYf TJCK¿uJrPhrPT ÊPnòJ S IKnjªj \JjJj FmÄ KmVf KhPj FPxJKxP~vPjr PT~JrJr PxÖPr K\PrJ @S~Jr mJKfu FmÄ u¥j KuKnÄ SP~P\x mJómJ~Pj xyPpJKVfJ TrJ~ aJS~Jr yqJoPuPar Po~r

\j KmVx xy xÄKväÓ xTu TJCK¿urPhrPT ijqmJh ùJkj TPrjÇ \mJPm K¸TJr TJCK¿ur @~JZ Ko~J aJCj yPu PT~JrJr ksKfKjKi huPT ijqmJh \JKjP~ mPuj PT~JrJrPhr jqJpq hJKmr mqJkJPr TJCK¿u xPYfj FmÄ FA PxÖPrr PxmJr oJj Cjú~Pj TJ\ TrJr @vJmJh mqÜ TPrjÇ aJS~Jr yqJoPua PT~JrJr FPxJKxP~vPjr PksKxPc≤ @mMu PyJPxPjr PjfíPfô IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f K¸TJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~Jr, PTKmPja Po’Jr TJCK¿ur PcKnc FcVJr, xJPmT K¸TJr TJCK¿ur @»Mu oMKTf YMjúM FoKmA, PckMKa K¸TJr KnPÖJKr~J ImJP\, TJCK¿uJr PoJyJÿh @ymJm PyJPxj, TJCK¿ur oJylM\ @yPoh lJÀT,

TJCK¿ur vJy PxJPyu @Koj, TJCK¿ur KuoJ PTJPrvL, TJCK¿ur P\Pja ryoJj, TJCK¿uJr ÀÉu @Koj, TJCK¿ur xJh PYRiMrL, TJCK¿ur yJÀj Ko~J, TJCK¿ur hLkJ hJxÇ ofKmKjo~ PvPw jm KjmtJKYf TJCK¿uJrPhr láPur ßfJzJ KhP~ ˝JVf \JjJPjJ y~Ç aJS~Jr yqJoPua PT~JrJr FPxJKxP~vPjr ksKfKjKi hPu oPiq CkK˙f KZPuj CkPhÓJ PoJyJÿh @æJZ C\ \JoJj, xy-xnJkKf yJKmmMr ryoJj, xy xJiJre xŒJhT PoJyJÿh @xJhMöJoJj, KoKc~J S ksYJr xŒJhT PoJ” lP~\ PYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT jMr @yoh S vyLhMuäJy xhxq @uJCK¨j CkK˙f KZPujÇ - ßk´x KmùK¬

KmPuPfr FT oJ© 24 W≤Jr mJÄuJ ßrKcS ßmfJr mJÄuJr IxÄUq ßv´JfJPhr KjP~ VKbf ÈPmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPo'r CPhqJPV AlfJr oJyKlu IjMKÔf yP~PZ 31 ßo, mOy¸KfmJrÇ kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPkPur FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f AlfJr oJyKlPu xnJkKffô TPrj ßlJrJPor xnJkKf ßoJyJÿh @mMu TJuJoÇ xJiJre xŒJhT TmLr @yoPhr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj @»Mx xJuJoÇ AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj ßmfJr mJÄuJr KjmtJyL kKrYJuT jJK\o PYRiMrL, mÜmq

rJPUj KkKxS ßTîAo Fr ßY~JroqJj @»Mu oJKuT, FTJCP≤≤ oJymMm ßoJPvth, ßv´JfJ ßlJrJPor xJÄVbKjT xŒJhT \~jJu @PmhLj UJj, ßmfJr mJÄuJr cJ~PrÖr ßoJ˜JT mJmMu, CkPhÓJ ßyJxPj @rJ oKfj, oMK\mMu yT oKj, \~jJu @yoh UJj, oJKjTár ryoJj VKj, ßmfJr mJÄuJr FcKoj KojyJ\ UJj, KmKmFoKc'r xnJkKf TJ\L mJmr @yoh, ßv´JfJ ßlJrJPor xJPmT xnJkKf @Kmh ßyJPxj IkM, oMKymMr ryoJj ßYRiMrL, @»Mu yJKuo ßYRiMrL, ßmfJr mJÄuJ Ck˙JKkTJ ßrJTvJjJ yJKx ßxJKj~JÇ @PrJ CkK˙f KZPuj, ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor KxKj~r xy xnJkKf kJrPn\

@yoh, xy xnJkKf lUÀu yT uMTá, @mM fJPrT ßYRiMrL xJ\M, KjmtJyL xhxq @mMu TJuJo, @mMu ßyJPxj, oqJT uJTu, ßoJ˜JT @yoh, TôJrL @»Mx xJuJo, jJK\o Fo ryoJj, FPTFo @»MuJä , ÀKm yT, ßmfJr mJÄuJr Ck˙JKkTJ ßvRoM @yoh, ßxKujJ @yoh, rfjJ UJj, TKmfJ, xMojJ xMoL, KxPua aá u¥Pjr FcKoj oBj C¨Lj S Krkj, ßv´JfJPlJrJPor xhxq oJxMh ßyJPxAj, IKjfJ ßrJK\, KxuKn ßyJPxj S KfKgÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw jJKvh kKrPmvj TPrj @mMu TJuJo S ßhJ~J kKrYJujJ TPrj TôJrL @»Mx xJuJoÇ - ßk´x KmùK¬

Qx~hkMr pMmTuqJj kKrwPhr jmVKbf TKoKar IKnPwT S AlfJr oJyKlu xŒjú

\VjúJgkMr CkP\uJr GKfyqmJyL ‰x~hkMr V´JPor pMÜrJ\q k´mJxL pMmTPhr KjP~ VKbf ‰x~hkMr pMmTuqJj kKrwh ACPTr jm VKbf TKoKar IKnPwT S AlfJr oJyKlu IjMKÔf yP~PZ 29 ßo oñumJr kNmt u¥Pjr IKas~Jo yPuÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT V´JomJxLxy, \jk´KfKjKiVe, TKoCKjKa ßjfímª O S xJÄmJKhTV IÄvPjjÇ xÄVbPjr xnJkKf ßoJyJÿh ßoJ˜JTáöJoJj ßUJTj Fr xnJkKf S xJiJre xŒJhT k´nJwT xJK\hMr ryoJj Fr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ ‰x~h jJBo @yohÇ xnJ~ mÜJrJ xÄVbPjr KmVf KhPjr TJptâPor k´vÄxJr kJvJkJKv @VJoLPf jm KjmtJKYf TKoKar xlufJ TJojJ TPrjÇ xnJ~ jm VKbf TKoKaPT kKrY~ TKrP~Phj KmKvÓ ZzJTJr KhuM jJPxrÇ @r IjMÔJPjr ßvw kptJP~ Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj xJ¥JruqJ¥ \JPo oxK\Phr AoJo S UKfm yJKl\ ßoRuJjJ AoJo C¨Lj @yohÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r \j KmVx, TKoCKjKa ßjfímPO ªr oPiq mÜmq rJPUj rJ\jLKfKmh ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, IiqJkT lKrh @yoh ßr\J, u¥jmJÄuJ ßk´xTîJm xnJkKf ‰x~h jJyJv

kJvJ, rJ\jLKfKmh yroM\ @uL, jNÀu yT uJuJ Ko~J, TKoCKjKa ßjfJ @»Mu @uL rCl, oJˆJr ‰x~h lrÀU yJoh, oJKuäT vJTár S~JhMh, xJÄmJKhT ‰x~h @jJx kJvJ, TKoCKjKa ßjfJ oJxMT AmPj @Kjx, ßoJ: fJKrl @yoh, u¥j mJÄuJ Pk´xTîJm xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh \MmJP~r, ßoRuJjJ oMjfJKTo, ‰x~h xJPhT @yoh, K\~JCu AxuJo Qx~h, ßvU ßr\S~JjMr ryoJj, TJoÀu AxuJo, TJCK¿uJr @ymJm ßyJPxj, TJCK¿uJr ‰x~h xJ~oJ yT, TJCK¿uJr fJKrT @yoh UJÅj, TJCK¿uJr FyPfvJo yT, TJCK¿uJr vJoKZ~J @uL, TJCK¿uJr ATmJu kJ√M, TJCK¿uJr KuoJ Cor ßTJPrvL xy IPjPTÇ Fxo~ @PrJ CkK˙f KZPuj rJˆskKfr xJPmT CkPhÓJ ßoJUPuZár ryoJj ßYRiMrL, xJÄmJKhT mMumMu yJxJj, TKoCKjKa ßjfJ ‰x~h fJ\Mh Ko~J, ßvU jMr, ‰x~h \MPjh Ko~J, ZJKhT ßTJPrvL, ßoJ: fJ\Mh Ko~J, vJy vJoLo @yoh, ßvU vKlT Ko~J, \JoJu UJj, ßvU @»Mu oMKTf, ßoJ\JKÑr ßyJPxj, @»Mu yT, ßoRuJjJ lJÀT @yoh ßYRiMrL, ‰x~h vJPyh @yoh, \JoJj ‰x~h jJPxr, @yoh vrLl @xKTr, KxrJ\ Ko~J, jMÀu @oLj yJ~hJr, ßoJ: ßoJrxJKuj, ‰x~h ßjJoJj, Táfmá CK¨j mUKf~Jr, @mM ßyuJu ßYRiMrL ßxKro, oMK\mMru yT oKj, \Kuu ßYRiMrL, @\ou ßyJPxj,

@xJh CK¨j, vJy ßTJPrvL Kvkj, @»Mu TJKhr @Äèr, yJxjJf @yoh Yáj&úM, oMK\mMr ryoJj, vKlCu @uo mJmM, @ x o KoxmJy, @ñMr @uL, ‰x~h vJoLo @yoh, ßoJ: @»Mu oJKuT, ßvU Z~láu, Kj\Jo @yoh, FcPnJPTa kJPnu ßYRiMrL, vJy @\o ßTJPrvL, \KÉru yT Kuaj, Qx~h ZJP~h @yoh, @»Mu @C~Ju, Iiqã vJPyh ryoJj, @vrJláu ÉhJ mJmMu, @KTT UJj, ZJKuoMr ryoJj, xJrS~Jr TKmr, ßoRuJjJ Ê~JAm @yoh, ßoJ: fJoLo @yoh, ßoRuJjJ lP~\ @yoh, @KojMu yT K\uM, mJmMu UJj, KxK\u Ko~J, @»Mx xJuJo, @Kul Ko~J, ‰x~h xMPyu, oMlKf oxÀr @yoh, ‰x~h fJPrT @yoh, ßUJTj ßTJPrvL, ojxMr @uo mJmMu, ßyJxJAj @yoh xJ\jM, ‰x~h \JKou, @mM ßyjJ rJ\J, oKuT KmuJu, TKm ‰x~hJ fáKyj, ßoJ: rP~Z Ko~J, ‰x~h ßxJ~JAm @yoh, ‰x~h ZJKmr, ‰x~h @fJCr, ‰x~h @ulá, rKlTáu yJxJj Kyrj, ‰x~h oJoMj @yoh, ‰x~h xMoj, xJK\h Ko~J, ßvU FohJh, ‰x~h @jxJr Ko~J, xJPyu UJj, ‰x~h vJPyh, ‰x~i ÀTj, ‰x~h ForJj, ‰x~h ßjJoJj, @»Mr rJöJT, ‰x~h TJoÀu yJxJj, ßoJ: AoKf~J\, ‰x~h Cöu, @»Mu @uLo rKj, yJKl\ ‰x~h ßyJxJAj @yohÇ - ßk´x KmùK¬


Surma

13

08 - 14 June 2018

hvWr ACKj~j k´VKf asJPˆr AlfJr oJyKlu xŒjú

KmvõjJg CkP\uJr hvWr ACKj~Pjr ksmJxLPhr KjP~ VKbf P˝òJPxmL xÄVbj hvWr ACKj~j ksVKf asJPˆr AlfJr S PhJ~J oJyKlu xŒjú yP~PZ oñumJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa PrˆMPrP≤Ç AlfJr oJyKlPu pMÜrJP\qr KmKnjú vyr PgPT ACKj~Pjr k´mJxLrJ ZJzJS TKoCKjKa ßjfímOª IÄvPjjÇ xnJ~ xÄVbPjr KmKnjú TJptâo fáPu irJr kJvJkJKv @VJoL KhPj FuJTJr Cjú~Pj xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf xJAhMu AxuJo jJjMr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oKjr @uLr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg

KyPxPm mÜmq rJPUj CÜ ACKj~PjrA mJKxªJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur K¸TJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~JÇ Fxo~ @PrJ CkK˙f KZPuj, xÄVbPjr asJKˆ \J\ ßmuJP~f ßyJPxj, xJPmT PY~JroqJj PjZJSr @uL, l~\Mr ryoJj k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT KxrJ\Mu AxuJo, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr ßas\JrJr @\o @uL, k´mLj oMræL oJyoMh @uL, xÄVbPjr xy xnJkKf vJy\JyJj Ko~J, ßas\JrJr oMK\mMr ryoJj oiM Ko~J, xy ßas\JrJr ßxKuo @yoh, AKx ßo’Jr xMmJj @uL mJrL, @»Mr PfJ~JKyh, @PjJ~Jr ßYRiMrL, TJoJu CK¨j @yoh, xrlrJ\

UJj Yku, vJoxMu yT, @»Mu yTÇ CkPhÓJ @»Mu oMKTf, KV~Jx CK¨j, ßoJyJÿh @»Mu Vlár, ßoJyJÿh ßyJPxj, ßjZJr @uL, xJPmT xJiJre xŒJhT @UuJTár ryoJj, l~\Mr ryoJj, xJK\h @uL ßojj, @»Mx vKyh yJÀj, @lZr @uL ßZJa, asJKˆ @mMu yJxjJf, @»Mu yT yJKmm, KxP¨T @uL, yJohM Ko~J, @»Mu yJKoh, T~Zr @uL, j\Àu AxuJo, lJÀT Ko~J, KxrJ\Mu AxuJo \J~VLrhJr, @»Mu oJKuT, @KvTár ryoJj, @mMu TJPvo A~JAKy~J, Krkj Ko~J, FohJhMu yT KxThJr k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

uqJ§j kJTt F§ kkuJr TKoCKjKa asJPˆr AlfJr oJKylu

KmVf 10 mZPrr jqJ~ FmJPrJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur uqJ¥j kJTt F¥ kkuJr FuTJr TKoCKjKa ßjfímOª, mqmxJ~L FmÄ ßkvJ\LKmPhr KjP~ VKbf È uqJ¥j kJTt F¥ kkuJr TKoCKjKa asJPˆ'r mJKwtT AlfJr oJKylu xŒjú yP~PZ vKjmJr Kâkx Kˆsa oJPTtPaÇ

FPf jJrL kMÀw, mqmxJ~Lxy ˙JjL~ \jk´KfKjKirJ IÄvPjjÇ PoJyJÿh oMK\mMr ryoJPjr xnJkKfPfô S TJCK¿Pur vJy ßxJPyu @KoPjr kKrYJujJ~ FPf mÜmq rJPUj ojxMr @yoh, oJKuT Ko~J, TJCK¿uJr TJyJr ßYRiMrL, TJCK¿uJr yJÀj Ko~J, yJKxm @yoh, xJPmT

TJCK¿uJr ßyuJu CK¨j @æJx, TKoCKjKa ßjfJ @PjJ~Jr Ko~J, yJjúJj Ko~J, @»MuäJy \JKou @yohxy IPjPTÇ xnJ~ ßvPw Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

ßrñJ yJK\V† asJˆ ACPTr CkPhÓJ kKrwPhr AlfJr oJyKlu xŒjú

KxPuPar hKãe xMroJ CkP\uJ˙ ßoJVuJmJ\Jr gJjJr ßrñJ yJ\LV† V´JPor k´mJxLPhr KjP~ VKbf ÈPrñJ yJK\V† asJˆ ACPTr CkPhÓJ kKrwPhr CPhqJPV 29 ßo oñumJr kNmt u¥Pjr ßmgjJuV´LPjr FTKa ßrˆáPrP≤ kKm© rJoJÆJPjr èÀfô S fJ“kpt vLwtT @PuJYjJ xnJ S AlfJr

oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ FPf FuJTJr mJKxªJr CkK˙f KZPujÇ mÜJrJ xÄVbPjr asJKˆ yP~ FuJTJr Cjú~Pj nëKoTJ rJUPf xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ CkPhÓJ @»Mu oK\Phr xnJkKfPfô S ATmJu @yoPhr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj ßoRuJjJ l\uMr ryoJj, oJSuJjJ

xJPhTár ryoJj, xJyJm CK¨j, @»Mu oMKyh, o\jM Ko~J, @K\\Mr ryoJj, AxuJo CK¨j, xJPmT xnJkKf @vrJl @uL, TMfám C¨Lj, ˝kj @yoh, @ymJm CK¨j, @jZJr @uL, UJPuh @yoh, jJKxr CK¨j, ro\Jj @uL k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬

UJ\JûL ACKj~j SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr AlfJr oJyKlu xŒjú UJ\JûL ACKj~j SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV rJoJÆJPjr fJ“kpt vLwtT @PuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlu xŒjú yP~PZ 30 ßo mMimJr kNmt u¥Pjr ßyJ~JAYqJPku ßrJz˙ FTKa ßrˆáPrP≤Ç FPf TKoCKjKa ßjfímOª S FuJTJr k´mJxLrJ IÄvPjjÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw @gt oJjmfJr ßxmJr uPãq hM'Ka k´P\PÖr \jq fJ“ãKjTnJPm k´J~ Phz yJ\Jr kJC¥ lJ¥ ßrA\ TrJ y~Ç

xÄVbPjr xy xnJkKf Táfám CK¨j UJPjr xnJkKfPfô S k´YJr xŒJhT ßoJ: @uL @xTr Fr kKrYJujJ~, xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJ~Jf TPrj @UuJTár ryoJj kJjúJÇ ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj KmsKav Kˆsa TJutYJrJu ßx≤JPrr AoJo ßoJyJÿh ßoJmJrT @uLÇ AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj, xÄVbPjr CkPhÓJ KxrJ\Mu AxuJo ij Ko~J, uMflár ryoJj mTáu, xy xnJkKf TJoJu

CK¨j xJmuM, ßrPhJ~Jj @yoh xMPyu, ßas\JrJr @vrJl CK¨j, mqmxJ~L @»Mv vKyhÇ @PrJ CkK˙f KZPuj, ßr\JCr ryoJj IKu, yJKmm Ko~J, o~jMu yT, TKmr Ko~J, oBj CK¨j, @mMu mvr, @»Mu oKfj xKl, oJyoMhrM ryoJj oJjúJ, @»Mu mJKZf rKl, AvKf~JT @yoh ÀPmu, @»Mu rKTm, @mMu TJuJo, oMKymMr ryoJj, V~JZ Ko~J, A~JyKy~J @yoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

ˆqJ§Jxt FéPYA† ßTJŒJKj ACPT'r AlfJr oJyKlu kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPkPu k´KfKÔf oJKj asJ¿lJr ßTJŒJjL ˆqJ¥Jxt FéPYA† ßTJŒJKj ACPTr CPhqJPV V´JyT S TKoCKjKa ßjfímOPªr xÿJPj FT AlfJr S @PuJYjJ xnJ IjMKÔf yP~PZ 4 \Mj ßxJomJrÇ AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ ßjfímOª mftoJj xoP~ oJKj asJ¿lJr mqmxJr jJjJj k´KfmºTfJ S TrjL~ KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ k´KfÔJPjr KxAS @»Mu @yJh ßYRiMrLr ˝JVf mÜPmqr oJiqPo ÊÀ yS~J xnJ~ CkK˙f KZPuj, @lZJr ßyJPxj, ßvU @»Mu

Tá&¨MZxy IPjPTÇ Fxo~ fJrJ mPuj, KmVf 9 mZr pJmf IfqJ∂ @˙Jr xJPg ˆqJ¥Jxt FéPYA† ßTJŒJKj ACPT

V´JyTPhr ßxmJ KhP~ pJPòÇ fJrJ xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬

c¨vwi‡m cÖ_gev‡ii gZ AbywôZ nj P¨vwiwU BdZvi cvwU© Òmgv‡Ri wcwQ‡q cov, myweav ewÂZ gvby‡li cv‡k AvgivÓ †møvMv‡b c¨vwi‡m cÖ_gev‡ii gZ AbywôZ nj P¨vwiwU BdZvi ÒwnDg¨vb ivBUm GÛ wcm di evsjv‡`‡kÓi d«vÝ kvLvi D‡`¨v‡M ïµevi †K_mxgvi †mvbvi evsjv †i÷z‡i‡›U e¨wZµg ag©x G BdZvi Av‡qvRb Kiv nq| G‡Z Amnvq gvby‡li cv‡k `vuov‡Z mgv‡Ri bvbv gZ I c‡_i nª`qevb gvbyliv GK KvZv‡i G‡m wgwjZ nb| msV‡bi d«vÝ kvLvi mfvcwZ kvgmyj Bmjv‡gi mfvcwZ‡Z¡ I mvaviY m¤cv`K AvRv` wgqvi cwiPvjbvq BdZvi c~e© msw¶ß Av‡jvPbvq Ask †bb cÖexY gyieŸx I d«vÝ AvIqvgxjx‡Mi mnmfvcwZ mybvg DwÏb Lv‡jK, Ifviwfjv gmwR` KwgwUi cÖvavb Lv‡`g mv‡jn Avn‡g` †PŠayix, weGbwc †bZv I Rvjvev` G‡mvwm‡qkb d«v‡Ýi mfvcwZ †nby wgqv, wm‡jU wefvM mgvR Kj¨vY mwgwZ d«v‡Ýi mfvcwZ gvgyb wgqv, wmwbqi mvsevw`K dvi“K †bIqvR Lvb, d«vÝ AvIqvgxjx‡Mi Avš—R©vwZK

welqK m¤cv`K kvnxb Avigvb †PŠayix, d«vÝ weGbwc †bZv I e¨emvqx mvBdzj Bmjvg, dvi“K †nv‡mb, Aj BD‡ivcxqvb evsjv †cÖmK¬v‡ei mvaviY m¤cv`K Avey Zvwni, c¨vwim evsjv †cÖm K¬v‡ei mvaviY m¤cv`K jyrdzi ingvb evey,kvnRvjvj †¯cvwU©sm K¬v‡ei mfvcwZ dqmj DwÏb, d«u‡Ý Av‡eK ieŸvbxi cwiPvjK †KŠwkK ieŸvbx, wm‡jU wefvM mgvR Kj¨vY mwgwZi mvsMVwbK m¤cv`K mvwn`yi ingvb, c¨vwim evsjv †cÖmK¬v‡ei mvsMVwbK m¤cv`K bqb gvgyb, e¨emvqx‡`i gv‡S Dcw¯’Z wQ‡jb AvïK wgqv, kvgxg Avn‡g`, gywne Avn‡g`, LQi“ wgqv, nvwR KvImvi, Avãyj gv‡jK jyKzm,

Rvwnbyi ingvb mygb, Avjx AvKei mygb, wmcvi Avn‡g`, dvi“K Avn‡g` cÖgyL| GQvov msMV‡bi mn mfvcwZ Dev‡q` Avn‡g`, nvi“b Avn‡g`, †di‡`Šm Kwig AvLwÄ msMV‡bi Kvh©µg wb‡q Av‡jvPbv K‡ib| msV‡bi mfvcwZ kvgmyj Bmjvg Zvi mgvcwb e³‡e¨ Amnvq gvbyl‡K mn‡hvMxZvi gvwbmKZv wb‡q P¨vwiwU BdZv‡i Ask †bqv mevB‡K K…ZÁZv Rvwb‡q Zv‡`i †`qv A_© m¤c~Y© m”PZvi gva¨‡g †K›`ªxq KwgwUi mfvcwZi Dcw¯’‡Z Amnvq I wQbœg~j wkï‡`i C` e¯¿ †Kbvq e¨q Kiv n‡e e‡j Rvbvb| - †cÖm weÁwß

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj - 020 7377 9787


Surma

14

08 - 14 June 2018

Bó jÊb wbDnvg K‡jR BD‡Ki Bmj †Kv‡m©i cÖwZôvevwl©Kx cvjb

KxPua FéPk´x KâPTaJxt TîJPmr AlfJr oJyKlu Bó jÛb wbDnvg K‡jR BD‡K cÖwZev‡ii gZ GeviI MZ 9 †g, eyaevi mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi gva¨‡g Bmj †Kv‡m©i cÖwZôvevwl©Kx cvjb K‡i‡Q| wW‡i±i †Rwb‡_i mfvcwZ‡Z¡ Abyôvb cwiPvjbv K‡ib †MÖwQqv †gw·‡gb I mvwRqv †PŠayix Ges cwi`k©‡b wQ‡jb Rjv›`v I K‡j‡R Zvi wewfbœ MÖ“‡ci wk¶KgÊjx| c„w_exi wewfbœ †`‡ki ÷z‡W›Uiv Zv‡`i wbR wbR †`‡ki KvjPvi

Dc¯’vcb K‡ib GB Abyôv‡b| BD‡iv‡ci wewfbœ †`k †_‡K Avmv QvÎQvÎxiv wbDnvg K‡j‡Ri we‡bv`‡b AskMÖnY K‡i| Gi g‡a¨ wQj evsjv‡`k, cvwK¯Ívb, BwÛqv, †ivgvwbqv, bvB‡Rwiqv, wgki, DMvÛv, †bcvj, †mœMvj, Nvbv, kªxjsKv, Pvqbv, BZvwj, Avj‡ewbqv, †ivgvwbqv, gi‡°vmn wewfbœ †`k| Av‡qvR‡bi g‡a¨ wQj KweZv, bvP, Mvb, d¨vkb †kv, †KŠZzK, i¨v‡dj Wª mn wewfbœ

iK‡gi we‡bv`b I Lvev‡ii ÷j| D‡j−L¨, evsjv‡`kx QvÎQvÎx‡`i cvidi‡bÝ wQj me‡P‡q †ekx| ZvQvov Abyôv‡b evsjv‡`wk RvZxq m½xZ Gi ciciB bv‡P, Mv‡b, †KŠZz‡K Ges evwki my‡i cy‡iv Abyôvb gvwZ‡q ivLv nq| †kl ch©v‡q i¨v‡dj Wªi cyi¯‹vi weZibxi gva¨‡g Abyôv‡bi mgvwß nq| - †cÖm weÁwß

KxPuPar xJPmT KâPTaJrPhr KjP~ VKbf TîJm KxPua FéPk´x KâPTaJxt TîJm ACPT Fr CPhqJPV mOy¸KfmJr kMmtu¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ FT AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç FPf TîJPmr kã ßgPT mJÄuJPhv láamu hPur TíKf láamuJr A~JPoj oMjúJPT xÄmitjJ ß∠k´hJj TrJ y~Ç

A~JPoj oMjúJ fJr mÜPmq fJPT xÄmitjJ k´hJPjr \jq TîJPmr k´Kf TífùfJ k´TJv TPrj FmÄ F irPjr IJP~J\Pjr \jq xmJAPT ijqmJh \JjJjJÇ oJyKlPu CkK˙f KZPuj rJiL, ßoJ: xMyJj, r∆Pmu IJyPoh, xJoM, \JKyj, jJKyh S kJ√M k´oNUÇ AlfJr kMmt mÜJrJ ßrJ\Jr fJ“kpt KjP~ IJPuJYjJ TPrj

FmÄ xTu oMxKuo CÿJyr \jq ßhJ~J TrJ y~Ç FZJzJS IjqJPjr oPiq CkK˙f KZPuj, lá~Jh, IJ\ojJ, ßr\J, rJPxu, FjJo, kM, uJKyj, fJPyh, rJ\Lm, AP~Poj oMjúJ, IJroJj, ßfRKlT, xJPyh, xJlJP~f, oJyoMh, r∆ÿJj, Fo\, jJKyh, AnJj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

IJKZrV† SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr AlfJr S ßhJ~J oJyKlu

KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ ßxJxqJu asJˆ ACPTr TJptTrL TKoKar xnJ S AlfJr oJyKlu

KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ ßxJxqJu asJˆ ACPTr Fr TJptTrL TKoKar xnJ S AlfJr oJyKlu Vf 3 \Mj rKmmJr kMmtu¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç asJPˆr xnJkKf KxK¨Tár ryoJj Fr xnJkKfPfô FmÄ xJiJrj xŒJhT K\~JCu yT K\~J Fr kKrYJujJ~ AlfJr oJyKlPu k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr vJy ßxJPyu IJoLjÇ

FPf mÜmq rJPUj asJˆL vJy vJoLo IJyoh, asJˆL ATmJu ßyJPxj, asJPˆr xy xnJkKf oJylá\Mr ryoJj Krkj, xy xJiJrj xŒJhT FohJhMu yT KxThJr, ßasJ\JrJr KxrJ\Mu AxuJo, k´YJr xŒJhT xJPyh ßoJjJP~o, xoJ\PxmJ xŒJhT IJ»Mr rm oJZáo, TJptTrL TKoKar xhxq mKvr IJyoh S IJ»MuäJ IJu ßjJoJj, asJˆL TKm ßvU xJoZáu AxuJo, asJˆL PxKuo

IJyoh, asJˆL xJPyh IJyoh, asJˆL IJKvT IJuL, asJˆL rJ\M Ko~J, asJˆL ßxJPyu IJyoh, asJˆL IJ»MuäJy IJu oJoMj, asJˆL vJy Ko\JjMr, asJˆL l\r IJuL, IJmM mÑr KxK¨T, vJoLo IJyoh k´oMUÇ k´iJj IKfKg fJr mÜPmq asJPˆr n~xL k´xÄvJ TPrj FmÄ xo˜ oMxKuo CÿJyr \jq ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

Vf mOy¸KfmJr kMmtu¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IJKZrV† SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr CPhqJPV AlfJr S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô yJK\ mMryJj CK¨Pjr xnJkKfPfô S IJ»Mx xJuJo oJÓJr S IJ»Mu oJKrT ßUJTPjr ßpRg kKrYJujJ~ S KmsTPuAj \JPo oxK\Phr UKfm oMlKf j\r∆u AxuJo Fr ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo

IjMKÔf xnJr Êr∆Pf IJKZrV† SP~uPl~Jr aJÓ ACPTr KmKnjú Cjú~j oMuT TotTJ¥ fáPu iPr mÜmq rJPUj IJ»Mx xJuJo oJÓJr, uMflár ryoJj, yJxJj UJjÇ xnJ~ IJKZrV† SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr KmkMu xÄUqT asJKˆ CkK˙f KZPujÇ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xnJkKf j\r∆u AxuJo ßVJuJkV† FcáPTvj

asJPÓr xnJkKf IJufJl ßyJPxj mJAZ, \JfL~ kJKatr ACPrJkL~ ßTJ IKctPjar oMK\mMr ryoJj, Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJPÓr xnJkKf ßhPuJ~Jr ßyJPxj, TJCK¿ur xJoZáu AxuJo ßxKuo, TJCK¿uJr xMPyu ßxKuo k´oNUÇ xnJ~ yprf IJ~Jx KxK¨TJ (rJ.) SPoj yJKlK\ oJhsJxJ lJCP¥vPjr Fr \jq 30 yJ\Jr kJC¥ lJ¥PrAK\Ä TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

kfátKV\ mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vJj

xMjJoV† ß\uJ FcáPTvj asJPˆr AlfJr oJyKlu

Vf 5 \Mj xMjJoV† ß\uJ FcáPTvj asJPˆr kã ßgPT Aˆu¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ FT AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç xnJkKf FcPnJPTa oMK\mMu yT oKjr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT \MmJP~r IJyoh yJo\Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf oJyKlPu kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßoRuJjJ \JKTr IJyohÇ

k´iJj IKfKf KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuaPxr K¸TJr IJ~JZ Ko~Ç mÜmq rJPUj xJPmT TJCK¿uJr ßyuJu IJm±Jx, TJCK¿uJr KxrJ\ yT, TJCK¿uJr ßyuJj Ko~J yJr∆j, TJyJr ßYRiMrL, TJCK¿juJr KujJ ßTJPrKv, TJCK¿uJr fJPrT UJj, TJCK¿uJr r∆Éu IJKoj, r∆Km

yT, T·jJ yJo\J, \o\o rKvh, mJmMu, xMuMT IJyoh, ßas\JrJr jMr∆u yT, xJP~o, IJKjxMu yT, xJPmT ¸TLTJr IJ»Mu oMKTf YájM k´oNUÇ AlfJr kMmt mÜPmq mÜJrJ xo˜ oMxKuo CÿJyr \jq ßhJ~J TPrj FmÄ kKm© ßrJ\Jr lK\uf KjP~ IJPuJYjJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬

kfátKV\ mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vJj Fr CPhqJPV vKjmJr kMmtu¥Pjr ßxJjJrVJS ßrˆáPrP≤ AlfJr S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç KlPrJ\ \JoJPjr xnJkKfPfô IjMKÔf oJyKlPu IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur K¸TJr IJ~Jx Ko~J, TJCK¿uJr S KckMKa ßo~r KxrJ\Mu AxuJo,

TJCK¿uJr IJymJm ßyJPxj, TJ\L ßxJPyu, Km Fo lJr∆T, ßoJvJrrl ßyJPxj, oMjxL xmM\, TJ\L CöJu, jMr ßoJyJÿh TKY, TJ\L vJyJj, lJr∆T ßyJPxj, \JyJñLr ßyJPxj lryJh, Tho IJuL, IJo\Jh, oJxMh, TJ\u, vJyJj IJu oJoMj k´oMUÇ AlfJr kMmt IJPuJYjJ~ mÜJVj TKoKar xTu TotTJP¥r k´Kf ná~vL k´vÄxJ TPrj FmÄ TKoKar

kMjtVbPjr Ckr IJPuJYjJ TPrjÇ mÜJrJ mPuj r\oJPjr KvãJ yPò IJfìÊK≠ I\tj TrJÇ IJfìÊK≠ I\tj TrJr oJiqPo IJuäJyr ‰jTaq k´J¬ mªJ S mJKª yS~Jr èr∆fôkMjt xo~ yPóZ kKm© oJx ro\JjÇ kKrPvPw xo˜ oMxKuo CÿJry \jq ßhJ~Jr TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬


Surma

15

08 - 14 June 2018

IJu AxuJy ßV´aJr u§j KcKnvPjr AlfJr oJyKlu IjMKÔf

Vf 31 ßo kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IJj\MoJPj IJu AxuJy ACPT ßV´aJr u¥j KcKnvPjr CPhqJPV FT IJPuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlu xÄVbPjr Pk´KxPc≤ oJSuJjJ yJKl\ TP~Z C\ \JoJj Fr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ßoJ: IJ»Mu Tá¨MPZr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßk´KxPc≤ yJKl\ ßoJ: IJ»Mu \Kuu, ‰hKjT AjKTuJm kK©TJr KjmtJyL xŒJhT TKm r∆Éu IJKoj UJjÇ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Pur K¸TJr TJCK¿uJr IJ~Jx Ko~J, IJj\MoJPj IJu AxuJy ACPTr ßxPâaJrL ß\jJPru oJSuJjJ oMyJÿh yJxJj ßYRiMrL láufuL, uKfKl~J CuJoJ PxJxJAKa

ACPTr ßk´KxPc≤ yprf oJSuJjJ ßvyJm CK¨j, uKfKl~J TôJKr ßxJxJAKar ACPTr ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ IJvrJlár ryoJj, IJj\MoJPj IJu AxuJy ACPTr \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ lKrh IJyoh ßYRiMrL, TJCK¿u xhxq oJSuJjJ IJ»Mu IJC~Ju ßyuJu, yJKl\ ßmJryJj CK¨j, Aˆ KcKnvPjr ß\jJPru ßxPâaJrL TôJrL TJSxJr IJyoh, TJCK¿uJr xJh ßYRiMrL, TJCK¿uJr vJy ßxJPyu IJKoj, mqJKrˆJr oMK~h UJj, \jof kK©TJr KjmtJyL xŒJhT ßoJ: oMxPuy CK¨j, xJÄmJKhT xJAo ßYRiMrL, \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr xnJkKf ßoJ: yJKohMr ryoJj ßYRiMrL IJ\Jh, xy xnJkKf \MPmr IJyoh uxTrÇ

xÄVbPjr xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ IJ»Mu \KuPur ˝JVf mÜPmqr oJiqPo Êr∆ yS~J xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, PV´aJr u¥j KcKnvPjr xy xnJkKf vSTf ßyJPxj KxKK¨TL, ßas\JrJr ßoJ: xhr∆u AxuJo, ßk´x ßxPâaJrL Fo K\ KTmKr~J, FcáPTvj ßxPâaJrL j\r∆u AxuJo V\jmL, ßasKjÄ ßxPâaJrL oJSuJjJ IJpLpMr ryoJj, SP~uPl~Jr ßxPâaJrL oJSuJjJ ßxKuo CK¨j, ßoomJrvLk ßxPâaJrL PoJ: IJ»Mu \JæJr, FKéKTCKan Po’Jr oJSuJjJ IJmM mTr ßoJ: KxK¨T, oJSuJjJ IJ»Mu mKZr TP~Z, ßToPcj vJUJr xnJkKf IJuyJ\ô rKlTáu AxuJo ßrjM, FjKlø vJUJr xnJkKf vSTf IJuL, aJS~Jr yqJoPuax vJUJr xy xnJkKf oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, aJS~Jr yqJoPua vJUJr ß\jJPru ßxPâaJrL TôJrL IJ»Mu oMKyf, xJCg Aˆ vJUJr ß\jJPru ßxPâaJrL IJuyJ\ô l~xu IJyoh, IJu AxuJy KjCyJo vJUJr xnJkKf IJuyJ\ô IJUfJr ßyJPxj, jgt Aˆ u¥j vJUJr xnJkKf oJSuJjJ yJKl\ S~JKyh KxrJ\L, ßToPcj vJUJr ß\jJPru PxPâaJrL ßhuS~Jr ßyJPxj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

Km~JjLmJ\Jr \jTuqJj xKoKf ACPTr AlfJr S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf

Km~JjLmJ\Jr \jTuqJj xKoKf ACPT Fr IJP~J\Pj Vf 29 ßo oñumJr kMmtu¥Pjr FTKa IKn\Jf ßyJPau FT AlfJr S ßhJ~J oJyKlPur IJP~J\j TrJ y~Ç FPf xnJkKffô TPrj xKoKfr xnJkKf IJ»Mu TKro jJK\o FmÄ xJiJrj xŒJhT IJPjJ~Jr ßyJPx'Kj Fr kKrYJujJ~ IjMKÓf xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßoRuJjJ IJKojMu AxuJoÇ oJyKlPu mÜmq rJPUj pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr jJ\oMu TJSjJAj, Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfPur ßY~JroqJj IJuyJ\ô vJox CK¨j UJj, aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Prr K¸TJr IJ~JZ Ko~J, ßm≤s TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr kJrPn\, xmthuL~ mñmºá kKrwh ACPrJPkr xJiJrj xŒJhT cJÜJr l~\Mu AxuJo, Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfPur cJAPrÖr xJP~˜ ßYRiMrL Tá¨Mx, Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJPur Kx A S vJm CK¨j, Km~jLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfPur cJAPrÖJr oJr∆l ßYRiMrL, k´VKf FcáPTvj asJˆ ACPTr xnJkKf yJKmmMr ryoJj o~jJ k´oMUÇ AlfJr oJyKlPu CkKJ˙f KZPuj xKoKfr CkPhÓJ, ojKör IJuL,

IJ»Mx xKlT, oMK\mMr ryoJj FUuJZ, IJxJm C¨j, UKuu CK¨j lu, IJ»Mr rKxh cJKuo ßoJ: UZr∆ CK¨j, oj\Mr Cx xJoJh ßYRiMrL, oMyJÿh IJ»Mx\JoJj, IJ\Jh IJyPoh, vJoLo IJyPoh, r∆l CK¨j, xJKm±r TKrj, IJuJ CK¨j, oMyJÿh l~\Mu yT, IJ»Mu UKuu \JyJñLr, oMyJÿh mJmMu ßyJPxj, èu\Jr ßyJPxj, xKor CKK¨j, IJmMu ßyJPxj, SmJ~hMr, oMyJÿh ÉoJ~Mj TKmr, ßyJPxj IJyPoh, AxuJo C¨j, ZrS~Jr IJyPoh, IJlZJr UJj ZJPhT, IJ»Mr rKyo vJoLo, TKm j\r∆u AxuJo, lJr∆T fJkJhJr, lryJh ßyJPxj KakM, yJ\L lUr∆u AxuJo, lá~Jh IJyPoh lryJh, ßyuJu IJyoh, KhuM Ko~J, yJo\J A~J\, TJoJu CK¨j, xJKhT IJPyoh jMr CK¨j ßuJKh, ßm\Mu AxuJo, xJyJm CK¨j, IJPjJ~Jr IJyPoh, xMroJj UJj, xMufJj IJyPoh fJkJhJr, xJAhMr ryoJj, KoZmJy IJyPoh, KvoMu ßYRiMrL, IJrJlJf IJyPoh Km\~, l~Zu IJyPoh, yJKuo IJyPoh K\rJ, o˜JT IJyPoh, TKuo CK¨j xy xÄVbPjr xhxq S TKoCKKjKar KmPvw mqKÜVjÇ xmtPvPw xKoKfr TJuYJPru ßxPâaJrL ßoRujJ IJKojMu AxuJo xTuPT KjP~ xoV´

oMxKuo CÿJyr vJK∂ TJojJ TPr ßoJjJ\Jf TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ k´VKf FcáTPvj asJÓ ACPTr mJKwtT AlfJr S ßhJ~J IjMKÔf

Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ ksVKf FcMPTvj asJÓ ACPTr mJKwtT AlfJr S ßhJ~J oJyKlu ktNmt u¥Pjr KrP\≤x ßuPT TKoCKjKa Px≤JPr mJXJuL TKoCKjKar KmKvÓ mqÜmtV, rJ\QjKfT PjfímVt, KjmtJKYf ¸LTJr, TJC¿KuJr FmÄ xJÄmJKhTmíPªr Ck˙KfKfPf Vf 4 \Mj ßxJomJr IjMKÔf y~Ç AlfJr ktNm IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj asJPÓr xnJkKf yJKmmMr ryoJj o~jJÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT vJoLo IJyoh PyuJu S pMVì xŒJhT oJyoMh PxKuPor ßpRg krKYJujJ~ AlfJr ktNm IJPuJYjJ~ mÜmq rJPUj aJS~Jr yPouPax TJCK¿Pur jmKjmtJKYf ¸LTJr TJCK¿uJr IJ~JZ Ko~J, ßckMKa Po~r KxrJ\Mu AxuJo, PckMKa ¸LTJr TJCK¿uJr KnTPaJKr~J SmJ\L, xJPmT TJCK¿uJr xJKmjJ UJj, mJrKTÄ Fr TJCK¿uJr lJr∆T IJyoh, asJPÓr ßTJwJiã o~jMu yT, xJÄVbjKT xŒJhT cJ: IJyoh ßyJPxjÇ oJyKlPu TKoCKjKar KmKvÓ mqÜmPVtr oPiq CkK˙f KZPuj rJ\QjKfT mqKÜfô Qx~h xJK\hMr ryoJj lJr∆T, oJr∆l ßYRiMrL, Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJPÓr xhq KmhJ~L xnJkKf oMKymMr ryoJj oMKym, msLTPuj oxK\Phr xJPmT UKfm oJSuJjJ K\uäMr ryoJj ßYRiMrL, asJPˆr xJPmT ßTJwJiã IJ\Jh ßyJPxj, vJA˜J ßYRiMrL TM¨Mx, yJ\L IJ»Mx vKlT, asJPˆr xJPmT xJ: xŒJhT TKro CK¨j,

Km~JjLmJ\Jr SP~PuPl~Jr asJPÓ'r xnJkKf PhPuJ~Jr ßyJPxj, xJiJre xŒJhT oJymMm IJyoh, PTJwJiqã KhPuJS~Jr ßyJPxj, Km~JjLmJ\Jr gJjJ \jTuqJe xKoKf ACPTr xJiJrj xŒJhT Fo oJxMh IJyoh, PTJwJiqã TP~Z IJyoh, PVJuJkV† FcMPTvj asJPˆr xnJkKf IJufJl ßyJPxj mJAZ, Km~JjLmJ\Jr \jTuqJe xKoKfr xnJkKf IJ»Mu TKro jJK\o, xŒJhT IJjS~Jr ßyJPxj, PTJwJiqã yJ\L lUr∆u AxuJo, ßkRr Cjú~j xÄ˙Jr xJiJrj xŒJhT IJTmr ßyJPxj rKmj, PTJwJiqã fKT ßyJPxj, oJKgCrJ Cjú~j xÄ˙Jr xnJkKf TJoJu ßyJxJAj, xJiJre xŒJhT xJKhT IJyoh, xJPmT xJÄ xŒJhT KhuJu IJyoh, KfukJrJ ACKj~j asJPˆr xnJkKf oJoMj rKvh, xJ: xŒJhT lryJh ßyJPxj aLkM, vsLirJ SP~uPl~Jr asJPˆr xnJkKf rKlT CK¨j, PTJwJiqã IJKojMr ryoJj PxKuo, xMkJfuJ SP~uPl~Jr asJPÓr xnJkKf IJ»Mu oKfj UJj TKmr, xJiJre xŒJhT PhPuJ~Jr ßyJPxj KhuM, KjhJjkMr xMkJfuJ SP~uPlP~Jr asJPˆr xJ: xŒJhT oMK\m ryoJj, WMñJKKh~ oJKuVsJo \jTuqJe xKoKfKr xnJkKf j\r∆u AxuJo, xJiJrj xŒJhT IJlxJr CK¨j, PTJwJiqã \JKTr ßyJPxj, PZJaPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vJj ACPTr xnJkKf ZrS~Jr

ßyJPxj AjM, xJiJre xŒJhT IJmMu IJ\Jh, vJyJm CK¨j TJ\u, Pas\JrJr TJor∆u ßyJPxj oMjúJ, QmrJVLmJ\Jr \jTuqJj xKoKfr xnJkKf rKlT IJPjJ~Jr mJmMu, xŒJhT oMK\KmMr ryoJj KojM, PTJwJiqã TJoJu ßyJPxj ßhJuJ, ksmJxL IJuLjVr ACKj~j xKoKfr xnJkKf oj\Mr∆x xJoJh ßYRiMrL oJoMj, xJÄ xŒJhT ßyuJuMöJoJjÇ asJKÓPhr oPiq CkK˙f KZPuj CkPhPÓJ IJ»Mu yJjúJj, IJ»Mu yT, Kj\Jo CK¨j, IJ»Mu oKfj, oMKymMr ryoJj YMjM, j\r∆u AxuJo, IJ»Mx ÊTár, IJmMu TJuJo IJ\Jh, lUr∆u AxuJo, xy-xnJkKf xJoZMu yT, PyuJu CK¨j, PryJj CK¨j hMuJu, asJKÓ jMr∆u AxuJo oMZJ, KmuJu ßoJ: lJKyo aMjJ,mhr∆u yT, AxuJo CK¨j, hKmr ßyJPxj, IJ»Mu IJyJh, IJ»Mu oMTKf UJj oMÜJ,U~r∆u IJuo, UJ~r∆u AxuJo IJKuo, jMr∆öJoJj, IJ»Mu yJKTo yJhL, xMufJj yJoh PxPuo UJj, PhPuJ~Jr ßyJPxj Kuaj, ßoJ: jJK\o CK¨j, PoJ\JKyhMu AxuJo ,\MPmr IJyoh, xJoZMu yT FKy~J, KoxmJ ryoJj, PVJuJo IJTmr oMÜJ, IJ»Mu TJKhr oMrJh ksoMUÇ AlfJr oJylKPu hPPv msPAj aKCoJPr IJâJ∂ IJuoVLr ßyJPxPjr \jq lJ¥rPA\KÄ TrJ y~Ç ßhJ~J krKYJujJ TPrj oJSuJjJ S~JuLCr ryoJj ßYRiMrLÇ


16 - 17

08 - 14 June 2018

TjqJ-\J~J-\jjL S KmPjJhj KmnJV

@Pu~J ATmJu: ÈnKmwqPf jJrL ãofJ~j KjP~ TJ\ TrJr ˝kú ßhUKZ' \LmPj CPuäUPpJVq KTZM TrJr ˝kú ßhUJ jJrLPhr KfKj vKÜvJuL KvãJVf KnK• VPz ßfJuJr krJovt rJPUjÇ ßTjjJ KvãJ FT\j jJrLPT ßTmu IJfìKmvõJx S vKÜA ßpJVJ~ jJ, mrÄ kMr∆w Kj~Kπf TotPãP© Kj\ ßpJVqfJ k´oJPer oiqKhP~ xJluq I\tPj xão TPr ßfJPu

@TKuoJ \JjúJf @Pu~J @r ATmJuÇ FT\j xlu Tot\LmL jJrLÇ \jì ßgPT ‰TPvJPrr ßmPz CbJ mJÄuJPhPv yPuS, fJÀPeqr CPuäUPpJVq xo~ ßTPaPZ KmPhv-KmnMÅAP~Ç @Pu~Jr mJmJ KZPuj KmoJPjr V´JC¥ AK†Kj~Jr FmÄ oJ FT\j VíKyeLÇ Kfj ßmJj S FT nJAP~r oofJo~ kJKrmJKrT mºPj ßmPz CPbPZj KfKjÇ fPm kJKrmJKrT oJ~Jr mºj TJKaP~ KmPhv kJKz \oJPf yP~PZ UMm I· m~PxAÇ @Pu~J Có oJiqKoPTr kJb YMKTP~ Có-KvãJ I\tPjr uPãq oJ© 17 mZr m~Px kJKz \oJj pMÜrJPÓsÇ KfKj vyLh @PjJ~Jr VJutx ÛMu F¥ TPu\ ßgPT oJiqKoT FmÄ KnTJÀjKjxJ jNj ÛMu F¥ TPu\ ßgPT Có oJiqKoT xŒjú

TPrjÇ Frkr pMÜrJPÓsr TqJKuPlJKjt~J ߈a ACKjnJKxtKa ßgPT oqJPj\Po≤ AjlrPovj KxPˆo KmwP~ ˚JfT KcKV´ I\tj TPrjÇ krmftLPf ACKjnJKxtKa Im S~JKvÄaj ßgPT ßasKjÄ ß¸vJKuˆ KmwP~ ˚JfPTJ•r FmÄ yJntJct ßTPjKc ÛMu ßgPT FTKa FKéKTCKan ßk´JV´Jo xlunJPm ßvw TPrjÇ xmxo~ kJPv gJTJr @võJx KhP~ xJyx pMKVP~PZj fJr mJmJÇ mJmJ jJKT xmxo~ muPfj, È\LmPj xJluq I\tPjr \jq ßTJPjJ TJP\ ßfJoJr mJiJ ßjA FmÄ @Ko xmxo~ ßfJoJr kJPv gJTmÇ' ÛMu\LmPj k´JKfÔJKjT kzJPvJjJr mJAPrS jJjJj xí\jvLu TJP\ mq˜ gJTJ @Pu~J mftoJPj ßhPvr Ijqfo jjmqJÄKTÄ lJAjqJK¿~qJu AjKˆKaCvj @AKkKcKx lJAjqJ¿ KuKoPac-Fr ßyc Im @AKa F¥ Km\Pjx asJ¿lrPovj kPh hJK~fô kJuj TrPZjÇ ßhPv KlPr @AKkKcKxPf ßpJV ßhS~Jr kNPmt KfKj rKyoJlÀ\ FmÄ IkKaoqJu xuMqv¿-F èÀfôkNet hJK~fô kJuj TPrPZjÇ fJr @PV FaJS muPf y~, KfKj pMÜrJPÓsr ßmvKTZM vLwt ˙JjL~ k´KfÔJj S xrTJKr k´KfÔJPj TJ\ TrJr IKnùfJ rP~PZ fJrÇ KfKj oNuf fgq-k´pMKÜ ßTKªsT ßkvJ~ xmxo~ xŒíÜ KZPujÇ TJre KfKj TKŒCaJr KnK•T TJ\ TrPf mrJmrA kZª TPrjÇ @AKaPf pKh TqJKr~Jr jJ VzPfj, fJyPu ßkvJ KyPxPm TL ßmPZ KjPfj \JjPf YJAPu \JjJj, ˙JkPfq fJr xmxo~A @Twte KZu; nmPjr jTvJ fJPT nLwe aJjfÇ pKhS mJmJ ßYP~KZPuj ßoP~ mz yP~ kJAua yPm, @r hJhJr AòJ KZu jJfKj yPm cJÜJr; KT∂á ßZJaPmuJ ßgPTA @Pu~Jr TKŒCaJPrr k´KfA ß^JÅTaJ KZu ßmKvÇ Cófr kzJPvJjJ S TqJKr~JraJS fJA VPz CPbPZ TKŒCaJrPT KWPrÇ fPm FT\j jJrL KyPxPm FA ßxÖPr TqJKr~Jr VPz ßfJuJaJ UMm FTaJ xy\ mqJkJr KZu jJÇ kMÀw xyTotLPhr xJPg kJuäJ KhP~ TqJKr~JPr xJluq iPr rJUJ xmxo~A ßmv TKbj KZuÇ FPãP© pMÜrJPÓsr KY© mJÄuJPhv ßgPT Knjú j~, pKhS FPT xmtJiMKjT rJÓsèPuJr oPiq Ijqfo FTKa

oPj TrJ y~; KT∂á TJP\r ßãP© k´KfaJ xoJP\ Kuñ ‰mwoq ßpj KYr∂j mqJkJr yP~ ßVPZÇ xlufJ iPr rJUPf KjP\PT kMÀw xyTotLr fMujJ~ xmxo~A ßmKv TotWµJ mq~ TrPf yP~PZ, TJP\r oNuqJ~PjS mKûf yPf yP~PZ ßmKvrnJV xo~Ç FPfJ KTZMr krS ßgPo gJPTj Kj @Pu~J, rPe nñ ßhjKj FT oMyNPftr \jqÇ KjP\r ßoiJ @r ßpJVqfJ~ @PuJ ZKzP~PZj Kj\ TotPãP©Ç FT\j Tot\LmL jJrLr \LmPj k´Kf kPh kPh YqJPu† IPkãJ TPrÇ FTKhPT kKrmJr S IjqKhPT TqJKr~JrÇ Cn~PãP© xlu jJrLPhr xMkJrSoqJj UqJKf ßhS~J mJüjL~Ç hMA TjqJ x∂JPjr oJ @Pu~J ATmJuPT fJA xMkJrSoqJjA muJ YPu, KpKj xÄxJr FmÄ TotPãP© Kj\ @PuJ~ rJKXP~ YPuPZj xoJjnJPmÇ @Pu~J xŒPTt @PrJ FTKa fgq jJ KhPuA j~Ç @r fJ yPuJ, ßpUJPj IPjPTA pMÜrJPÓsr oPfJ Cjúf ßhvèPuJPf KVP~ TqJKr~Jr VzJr ˝kú ßhPUj, ßxUJPj ÊiM kJKrmJKrT mºPjr aJPj KfKj pMÜrJPÓsr KmuJxmÉu \Lmj ßZPz Wr ßmÅPiPZj Kj\ oJfínNKoPf FPxÇ TqJKr~Jr FmÄ kKrmJr KjP~ Yro mq˜fJr oPiq xo~ TJaJPjJ FA oJjMwKa Imxr ßkPu rJjúJ TrPf FmÄ kKrmJPrr xJPg KmPvw TPr KjP\r hMA ßoP~r xJPg xo~ TJaJPf nLwe nJPuJmJPxjÇ KfKj oPj TPrj, rJjúJ FTKa Kv·, pJr oJiqPo KjP\PT xŒNetnJPm k´TJv TrJ pJ~Ç KfKj @ÅTPfS ßmv kZª TPrjÇ @Pu~J ATmJu nKmwqPf jJrL ãofJ~j KjP~ TJ\ TrJr ˝kú ßhUPZjÇ ßpxm jJrL \LmPj mz yS~Jr ˝kú ßhPUj, fJPhr yP~ TJ\ TrPf YJjÇ \LmPj CPuäUPpJVq KTZM TrJr ˝kú ßhUJ jJrLPhr KfKj vKÜvJuL KvãJVf KnK• VPz ßfJuJr krJovt rJPUjÇ ßTjjJ KvãJ FT\j jJrLPT ßTmu @®KmvõJx S vKÜA ßpJVJ~ jJ, mrÄ kMÀw Kj~Kπf TotPãP© Kj\ ßpJVqfJ k´oJPer oiq KhP~ xJluq I\tPj xão TPr ßfJPuÇ

Ûáu\LmPj k´JKfÔJKjT kzJPvJjJr mJAPrS jJjJj xO\jvLu TJP\ mq˜ gJTJ IJPu~J mftoJPj ßhPvr Ijqfo jjmqJÄKTÄ lJAjqJK¿~qJu AjKˆKaCvj IJAKkKcKx lJAjqJ¿ KuKoPac-Fr ßyc Im IJAKa F§ Km\Pjx asJ¿lrPovj kPh hJK~fô kJuj TrPZjÇ ßhPv KlPr IJAKkKcKxPf ßpJV ßhS~Jr kNPmt KfKj rKyoJlÀ\ FmÄ IkKaoqJu xuMqv¿F èr∆fôkNet hJK~fô kJuj TPrPZjÇ

ÀmJA~Jf ßyJPxPjr fífL~ ZKm ÈPoc Aj mJÄuJPhv'

5 \Mj - k´go ZKm ÈPoPyr\Jj' (2011) FmÄ KÆfL~ ZKm È@¥Jr TjˆsJTvj' (2015), FmJr kKrYJuT ÀmJA~Jf ßyJPxj ‰fKr TPrPZj jfáj ZKmÇ jJo ÈPoc Aj mJÄuJPhv'Ç jfáj ZKm KjP~ KfKj \JjJPuj, mJÄuJPhPv jJrLPhr ãofJ~Pj S @®KjntrvLufJ I\tPj ßkJvJTKvP·r ßp nëKoTJ, fJr @PuJPT hO|PYfJ jJrL ßkJvJTvsKoTPhr xÄV´Jo S xJlPuqr V· ÈPoc Aj mJÄuJPhv'Ç mftoJj dJTJ vyPrr jJVKrT \LmPjr kanNKoPf rKYf FA TJKyKjr oNu YKrP©r jJo KvoM FmÄ fJPT KWPrA @mKftf FA YuKóP©r V·Ç Fr oiqKhP~ láKaP~ ßfJuJ yP~PZ xoJ\\LmPjr mJ˜m FT KY©Ç \JjJPuj, ÈPoc Aj mJÄuJPhv' ZKmr ÊKaÄ ÊÀ y~ Vf 17 FKk´uÇ 1 \Mj ZKmKar TJ\ ßvw yP~PZÇ aJjJ 36 Khj ÊKaÄ yP~PZ dJTJ FmÄ VJ\LkMPrÇ ZKmr oNu YKrP© IKnj~ TPrPZj KrKTfJ jKªjL, hLkJKjõfJ oJKatj, oJ~JKm oJ~J, jPnrJ ryoJj S kJrKnj kJÀÇ @rS @PZj oM˜JlJ oPjJ~Jr, vfJ»L S~JhMh, \~rJ\, ßoJPojJ

ßYRiMrL, S~JKyhJ oKuäT \Ku S xJKojJ uM“lJÇ hMKa IKfKg YKrP© IKnj~ TPrPZj KofJ ßYRiMrL S nJrPfr vJyJjJ ßVJ˝JoLÇ l∑J¿, ßcjoJTt, kftMVJu FmÄ mJÄuJPhPvr ßpRg k´PpJ\jJ~ KjKotf FA YuKóP©r oNu IgtJ~j FPxPZ YuKó© KjotJPer \jq k´h• KmKnjú @∂\tJKfT IjMhJj ßgPTÇ Fr oPiq rP~PZ l∑J¿ xrTJPrr KxFjKx lJ¥, jrSP~ xrTJPrr ßhS~J ßxJrl¥ käJx, ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr ACKroJ\ lJ¥ @r ßcjoJPTtr cqJKjv Kluì AjKˆKaCa lJ¥Ç F ZJzJ Vf mZr ßuJTJPjtJ YuKó© C“xPmr ÈSPkj ßcJrx'-F IÄv KjP~ KY©jJPaqr \jq K\Pf KjP~PZ @Pat A≤JrjqJvjJu kMrÛJrÇ ZKmKar kKrPmvjJ S @∂\tJKfT Kmâ~ k´KfKjKi KyPxPm pMÜ yP~PZ l∑JP¿r vLwt˙JjL~ kKrPmvT KkrJKoc KluìxÇ

ZKmr oNu TMvuLPhr oPiq rP~PZj KY©V´yPe lrJKx KY©V´JyT xJKmj uqJPûKuj S mJrJTJf ßyJPxj, v»V´yPe FKuvJ @umJat, Kv· KjPhtvjJ~ nJrPfr ß\JjJKT n¢JYJpt S VqJlJr KyPxPm kJSPuJ Kc KxunJÇ xyTJrL kKrYJuT KyPxPm TJ\ TPrPZj rJK\m rJKl S oJyKh yJxJj FmÄ KjmtJyL k´PpJ\T @hjJj AoKf~J\ @yPoh S IÄ rJUJAjÇ ZKmKar oNu k´PpJ\T l∑ÅPxJ~J hq'@PÜPo~Jr (l∑J¿) S @KvT ßoJ˜lJ (mJÄuJPhv) FmÄ ßpRg k´PpJ\T KkaJr yJP~flJu (ßcjoJTt) S ßkPhsJ ßmJPytx (kfátVJu)Ç KjotJfJ xNP© \JjJ ßVPZ, 5 \Mj ßgPT ÊÀ yPm ÈPoc Aj mJÄuJPhv' ZKmr xŒJhjJr TJ\Ç l∑J¿ S ßcjoJPTt yPm YNzJ∂ xŒJhjJ S ÊKaÄ-krmftL TJ\Ç mJÄuJPhPvr UjJ aKT\ S l∑JP¿r uJ Kluìx hq FPk´x-KoKcr mqJjJPr KjKotf ZKmKa oMKÜ kJPm 2019 xJPuÇ

ÈPrx Kgs' ZKmPf ßTJj fJrTJ Tf ßkP~PZj?

xJuoJjÇ mKmr UJrJk xoP~ fJÅr kJPv hJÅKzP~PZj KfKjÇ FA oªJ mJ\JPr mKmPT ÊiM mz ZKm j~, nJPuJ kJKrvsKoTS kJAP~ KhP~PZjÇ FA ZKmr \jq mKm ßkP~PZj xJPz xJf ßTJKa ÀKkÇ ÈPrx Kgs' ZKmr fJrTJrJÈPrx Kgs' ZKmPf xmPYP~ To kJKrvsKoT ßkP~PZj xJKTm xJKuoÇ 2011 xJPu ÈoM^Px ßl∑¥Kvk TPrJKV' ZKm KhP~ KfKj mKuCPc @PxjÇ ZKmKa mé IKlPx nJPuJ mqmxJ TPrÇ @r FA ZKmr \jq jfMj oMU KyPxPm ÈKluìPl~Jr kMrÛJr' kJj xJKTmÇ Frkr ÈPmJP’ aKT\', ÈPoPr cqJc KT oJÀKf'xy TP~TKa Kya ZKm KhP~PZj xJKTmÇ ÈPrx Kgs' ZKmr \jq xJKTmPT FT ßTJKa 40 uJU ÀKk ßhS~J yP~PZÇ ZKmr hMA jJK~TJr oPiq Ijqfo ßcAK\ vJyÇ xJuoJPjr È\~ ßyJ' ZKm KhP~ mKuCPc kJ ßrPUPZjÇ Frkr nJA\JPjr krJoPvt ÈPya ߈JKr Kgs'Pf IKnj~ TPrj ßcAK\Ç xJuoJj FmJr fJÅPT ÈPrx Kgs' ZKmPf TJ\ TrJr xMPpJV TPr ßhjÇ ßcAK\PTS nJPuJ kJKrvsKoT ßhS~J y~Ç KfKj ßkP~PZj 5 ßTJKa 20 uJU ÀKkÇ ZKmr @PrT jJK~TJ \qJTMKuj lJrjJPª\Ç ÈPrx' KxKrP\r ZKmPf KfKj @PVS TJ\ TPrPZjÇ FmJr KfKj kJKrvsKoT KjP~PZj @a ßTJKa ÀKkÇ ZKmr UujJ~T ßl∑Kh hJÀS~JuJ Fr @PV ÈyKuPc', ÈPlJxt aM', ÈToJP¥J aM'r oPfJ ZKmPf TJ\ TPrPZjÇ ÈPrx Kgs' ZKmr \jq ßl∑KhPT hMA ßTJKa ÀKkr k´˜Jm ßhS~J y~Ç ÈPrx Kgs' ZKmKa ßk´ãJVíPy oMKÜ kJPò 15 \MjÇ

4 \Mj - ÈPrx Kgs' ZKmPT KWPr k´KfKhj ßTJPjJ jJ ßTJPjJ Umr KmaJCPj ßmr yPòÇ xJuoJj UJPjr FA ZKmPT KWPr ßTRfNyPur ßvw ßjAÇ FmJr ÈPrx Kgs'r FT jfMj fgq \JjJ ßVPZÇ mz mJP\Par FA ZKmPf IKnj~ TPrPZj TP~T\j fJrTJÇ xJuoJj UJj ßfJ @PZjA, @rS @PZj IKju TJkMr, \qJTMKuj lJrjJPª\, mKm ßhSu, ßcAK\ vJy, xJKTm xJKuo, ßl∑Kh hJÀS~JuJÇ @r FA ZKmr \jq ßTJj fJrTJ Tf kJKrvsKoT ßkP~PZj, \JjPf YJj? ÈPrx Kgs' ßp xJuoJj UJPjr ZKm, fJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ @r mKuCPcr nJA\Jj ˝JnJKmTnJPm FA ZKmr \jq mz IPïr kJKrvsKoT hJKm TrPmj, FaJA ˝JnJKmTÇ KT∂á kJKrvsKoPTr IïaJ ÊPj @kjJr ßYJU TkJPu CbPf mJiqÇ \JjJ ßVPZ, xJuoJj UJj ÈPrx Kgs' ZKmr \jq kJKrvsKoT KjP~PZj 60 ßTJKa ÀKkÇ k´PpJ\T rPov ßfRrJjLr xPñ ZKmKa KfKj k´PpJ\jJS TPrPZjÇ fJA ZKmKa ßgPT ßp @~ yPm, fJ ßgPT 35 vfJÄv kJPmj FA ÈmKuCPcr xMufJj'Ç IKju TJkMr ÈPrx' KxKrP\r xPñ @PZj ÊÀ ßgPTAÇ ÈPrx Kgs'r \jq mKuCPcr FA IKnPjfJ ßkP~PZj j~ ßTJKa ÀKkÇ FA ZKmr yJf iPr mKuCPc KÆfL~mJr IKnPwT yPf YPuPZ mKm ßhSPurÇ ÈPrx Kgs'r oPfJ ZKmPf fJÅr IKnjP~r xMPpJV kJS~Jr ßkZPj @PZj

FoJ KT ßgrPér xPñ ßk´o TrPZj? IKnjP~r xN© iPrS hM\j FTxPñ ßmv xo~ TJaJPjJr xMPpJV ßkP~PZjÇ lPu hM\Pjr ßk´Por Kmw~Ka ÊiM ßp è†j, FojKa IPjPT oJjPZj jJÇ 4 \Mj - KmPòh yP~PZ oJ© Kfj oJx, FrA oPiq yKuCc jJ~T \JKˆj ßgré \KzP~ ßVPuj jfMj ßk´PoÇ ßk´KoTJ ÈoqJKj~JT' SP~m KxKrP\r xyKv·L yKuCc jJK~TJ FoJ ߈JjÇ hM\Pjr ZMKa TJaJPjJr ZKm AjˆJV´JPo ßhUJr krkrA ßk´Por Umr YJCr y~Ç yKuCc\MPz è†j, ßgré KT fPm FoJr xPñ \zJPuj? P\KjlJr IqJKjˆPjr xPñ KmPòh y~ Vf ßlms~M JKr oJPxÇ Kfj oJx ßpPf jJ-PpPfA FoJr xPñ ßk´o! Imvq ÊiM FoJ jjÇ ßgréPT FA Kfj oJPx ßhUJ ßVPZ @rS IPjPTr xPñÇ ßx fJKuTJ~ @PZj xÄVLfKv·L ßxPujJ ßVJPo\SÇ

FUj Imvq è†j FoJPT KWPrÇ FoJ S ßgré hM\jPT ßhUJ ßVPZ ZMKa TJaJPfÇ fPm FA è†j ßmv kJTJkJKT y~ ßo oJPxr ÊÀPfA FTKa IjMÔJPj fJÅPhr FTxPñ ßhUJr krÇ hM\j FTxPñ IKnj~ TPrPZj ßjaKlîPér SP~m KxKr\ ÈoqJKj~JT'-FÇ IKnjP~r xN© iPrS hM\j FTxPñ ßmv xo~ TJaJPjJr xMPpJV ßkP~PZjÇ lPu hM\Pjr ßk´Por Kmw~Ka ÊiM ßp è†j, FojKa IPjPT oJjPZj jJÇ fJÅPhr iJreJ, mºMfô ßgPT ßxKa FUj ßk´Po „kJ∂Krf yP~PZÇ FKhPT, oJPxr ÊÀr KhPT ßgré AjˆJV´JPo ßp ZKm ßkJˆ KhP~PZj, fJPfS @PZj FoJÇ ßx ZKm S TqJkvj ßhPUS hM\Pjr TJPZr

oJjMPwrJ ßnPm KjP~PZj, hM\Pjr oPiq fPm ßk´oA YuPZÇ \JKˆj ßgré S ß\KjlJr IqJKjˆj xÄxJr kJPfj 2015 xJPuÇ hMA mZr ˙J~L yP~KZu hM\Pjr hJŒfq\LmjÇ KmP~r @PV YJr mZr hM\j YMKaP~ ßk´o TPrPZjÇ ÊÀaJ yP~KZu S~J¥JruJˆ ZKmr ßxPaÇ Vf ßlms~M JKrPf hM\j ßWJweJ KhP~PZj, @r FT ZJPhr fuJ~ gJTPZj jJÇ ßgré ßk´o TrPZj, mPx ßjA IqJKjˆjSÇ ßvJjJ pJPò IqJKjˆPjr k´go ˝JoL msqJc KkPar xPñ jJKT xUq mJzPZ Khj KhjÇ IqJP†KujJ ß\JKur xPñ KmPòPhr kr msqJc KkaS FTJ \Lmj kJr TrKZPujÇ yJrkJr mJ\Jr

vsLPhmLPT KjP~ pJ muPuj mKj TJkMr KjP\r IJÅTJ KTZM ZKm KjuJPo ßfJuJr \jq hMmJAP~ gJTPf ßYP~KZPuj KfKjÇ ßxUJPj mKj TJkMPrr nJKfK\ jJK~TJ ßxJjo TJkMPrr FTKa ZKmS KZuÇ KT∂á ZKm KjP~ IJr ßTJPjJ TJ\ TrJ y~Kj vsLPhmLrÇ fJr IJPVA kíKgmL ßgPT KfKj KYrKmhJ~ ßjjÇ oJ mJmJr KmmJymJKwtTLPf FA ZKm ßv~Jr TPrj \J¤mLÇ ˘Lr ˛íKfPT mJÅKYP~ rJUPf IPjT KTZMA TrPZj mKj TJkMrÇ FmJr vsLPhmLr IJÅTJ ZKmèPuJ xÄV´y TPr FTKa k´hvtjLr IJP~J\j TrPmjÇ

4 \Mj - vsLPhmLPT muJ y~ mKuCPcr k´go jJrL xMkJrˆJrÇ xmJA fJÅPT KYjPfj IKnPj©L @r nJPuJ jífqKv·L KyPxPmÇ KT∂á vsLPhmL ßp IPjT nJPuJ KY©Kv·L, ßxaJ fJÅr TJPZr oJjMw ZJzJ ßfoj ßTC \JjPfj jJÇ Vf 24 ßlms~M JKr hMmJAP~ vsLPhmLr @TK˛T oífqM r kr fJÅr FA èPer TgJ xJoPj @PxÇ xŒ´Kf fJÅr ˝JoL KY© k´PpJ\T mKj TJkMr vsLPhmLr @ÅTJ ZKmèPuJ KjP~ FTKa k´hvtjL TrJr kKrT·jJ TrPZjÇ vsLPhmL IPjT @PV ßgPTA ZKm @ÅTPfjÇ KT∂á fJÅr FA èPer TgJ ßxnJPm k´TJv TPrjKjÇ vsLPhmLr mJKz @r mKj TJkMPrr IKlPxr IPjT ßh~JPu ßh~JPu FUPjJ ^MuPZ FA jJK~TJr @ÅTJ KY©TotÇ F ZJzJ KfKj jJjJ xo~ fJÅr TJPZr mºM @r @®L~Phr KjP\r @ÅTJ ZKm CkyJr KhP~PZjÇ 2010 xJPu u¥Pjr FTKa KjuJPo vsLPhmLr @ÅTJ ZKm 22 uJU ÀKkPf KmKâ y~Ç oífqM r @PV vsLPhmL fJÅr jjPhr ßZPur KmP~Pf hMmJA pJjÇ ßxUJPj fJÅr xPñ KZu kMPrJ TJkMr kKrmJrÇ KT∂á KmP~ ßvPw xmJA nJrPf KlPr FPuS vsLPhmL ßxUJPj @rS TP~T Khj gJTJr kKrT·jJ TPrjÇ \JjJ pJ~, KjP\r @ÅTJ KTZM ZKm KjuJPo ßfJuJr \jq hMmJAP~ gJTPf ßYP~KZPuj KfKjÇ ßxUJPj mKj TJkMPrr nJKfK\ jJK~TJ ßxJjo TJkMPrr FTKa ZKmS KZuÇ KT∂á ZKm KjP~ @r ßTJPjJ TJ\ TrJ y~Kj vsLPhmLrÇ fJr @PVA kíKgmL ßgPT KfKj KYrKmhJ~ ßjjÇ oJ-mJmJr KmmJymJKwtTLPf FA ZKm ßv~Jr TPrj \J¤mLÇ ˘Lr ˛íKfPT mJÅKYP~ rJUPf IPjT KTZMA TrPZj mKj TJkMrÇ FmJr vsLPhmLr @ÅTJ ZKmèPuJ xÄV´y TPr FTKa k´hvtjLr @P~J\j TrPmjÇ FKhPT, Vf vKjmJr KZu vsLPhmL @r mKj TJkMPrr 22fo KmmJymJKwtTLÇ KmPvw FA KhPj vsLPhmLPT KjP~ IjuJAPj @PmVL FT ßkJˆ ßv~Jr TPrj mKj TJkMrÇ oífqM r @PV FA fJrTJr TJaJPjJ ßvw oMyPN ftr KTZM ZKm KjP~ FTKa KnKcS k´TJv TPrj mKjÇ ßxUJPj KfKj KuPUPZj, È@\ @oJPhr 22fo KmmJymJKwtTLÇ @oJr \Lmj, @oJr @®Jr mºM, @oJr nJPuJmJxJ, @jª...fMKo @\Lmj @oJr oJP^ \Lm∂ yP~ gJTPmÇ' oJ-mJmJr KmmJymJKwtTLPf mz ßoP~ \J¤mL TJkMrS fJÅPhr FTKa xMªr ZKm AjˆJV´JPo k´TJv TPrjÇ hMmJAP~r \MPoArJy FKoPrax aJS~JPrr mJgÀPor mJgaJPmr kJKjPf ho @aPT oífqM y~ vsLPhmLrÇ o~jJfh∂ S lPrjKxT krLãJr k´KfPmhj ßgPT ßx rTo fgqA kJS~J pJ~Ç KvÊKv·L KyPxPm mKuCPc IKnPwT y~ vsLPhmLrÇ KY•JTwtT ßYJU, ÀkJKu khtJ~ CkK˙Kf @r IKnj~ hãfJ fJÅPT fMou M \jKk´~fJ FPj ßh~Ç KfKj KyKª ZKmr kJvJkJKv fJKou, ßfPuè @r oJuJ~Juo ZKmPf xoJj fJPu TJ\ TPrPZjÇ 2013 xJPu nJrf xrTJr fJÅPT k∞vsL xÿJPj nNKwf TPrÇ


18

˝J˙q

08 - 14 June 2018

cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgr TJrPe ßYJU ˙J~LnJPm Iº yP~ ßpPf kJPrÇ fPm ÊÀPf xKbT KYKT“xJ KjPu 90 nJV ßãP© ßrJVLr ßYJPUr híKÓ nJPuJ rJUJ x÷mÇ F mqJkJPr krJovt KhP~PZj mJÄuJPhv @A yxKkaJPur VäMPTJoJ S lqJPTJ KmPvwù IiqJkT cJ. Fo j\Àu AxuJo hLWtKhj iPr IKj~Kπf cJ~JPmKaPxr TJrPeA ßmKvrnJV cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg y~ cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg TL PYJPUr ßkZPj ˚J~M ÆJrJ ‰fKr khtJ ßrKajJ, pJ híKÓr \jq IkKryJptÇ m˜M ßgPT @PuJTrKvì ßYJPUr ßnfPr dMPT SA m˜Mr k´KfKm’ ßrKajJ~ kPz mPuA hívqKa ßhUJ pJ~Ç ßrKajJ yPuJ ßYJPUr xmPYP~ xÄPmhjvLu khtJ, pJPf xJoJjq xoxqJ yPuA híKÓ TPo ßpPf kJPrÇ oNuf hLWtKhj iPr IKj~Kπf cJ~JPmKaPxr TJrPeA cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg y~Ç rÜvNjqfJ IgmJ IKéP\Pjr InJPm k´hJy ‰fKr yP~ ßrKajJr xNç rÜjJKuèPuJ mº yP~ pJ~Ç fUj IKéP\j xrmrJy mJzJPjJr \jq ßTªsL~ ßrKajJ~ kJKj S ßfu\JfL~ khJgt \Po lMPu pJ~ IgmJ ßrKajJr KmKnjú ˙JPj jfMj IkKrkTô rÜjJKur xíKÓ y~Ç KnK¢~JPx rÜkJf y~ FmÄ krmftL xo~ ßrKajJ @uJhJ yP~ xPr @PxÇ ßYJPUr YJk ßmPz VäMPTJoJ xíKÓ yPu FTkptJP~ ßrJVLr híKÓvKÜ TPo pJ~ mJ híKÓyLj yP~ kPzÇ pJPhr yPf kJPr PpPTJPjJ cJ~JPmKaT ßrJVLr rPÜ vTtrJr kKroJe pfA Kj~Kπf gJTMT jJ ßTj, cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg ßgPT KfKj oMÜ jjÇ UMm nJPuJ Kj~Kπf cJ~JPmKaT ßrJVLrS FA xoxqJ yPf kJPrÇ TJPrJ 10 mZr mJ fJrS ßmKv xo~ iPr cJ~JPmKax gJTPu FA ßrJV yS~Jr @vïJ gJPTÇ rÜjJKur Foj kKrmftj yPf I∂f 10 mZPrr oPfJ xo~ uJPVÇ fPm AjxMKujKjntr 30 mZPrr To m~Û ßrJVLPhr cJ~JPmKaPx k´KulJPrKan ßrKaPjJkqJKgr yJr k´J~ vNPjqr TJZJTJKZÇ F ZJzJ pJPhr ^MÅKT ßmKv fJrJ yPuj∏ ❚ FT ßYJPU cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg yP~PZ Foj ßrJVLÇ ❚ VntJm˙J~ cJ~JPmKax y~ pJPhrÇ ❚ cJ~JPmKaPxr xPñ Có rÜYJk rP~PZ pJPhrÇ ❚ rÜ˝·fJ @PZ pJPhrÇ ❚ rPÜ ßTJPuPˆru mJ YKmtr oJ©J ßmKv pJPhrÇ ❚ KTcKjr xoxqJ rP~PZ pJPhrÇ ❚ ˙Nu mJ IKfKrÜ S\j pJPhrÇ ❚ iNokJ~LÇ n~JmyfJ cJ~JPmKaPxr TJrPe ßYJPUr jJjJ IxMU y~Ç fPm xm IxMPUr TJrPe ßYJU Iº yP~ pJS~Jr @vïJ gJPT jJÇ KT∂á kíKgmLPf ßpxm TJrPe Iºfô y~, cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg fJr Ijqfo TJreÇ pJr pf ßmKvKhj iPr cJ~JPmKax rP~PZ, fJr ßrKajJ @âJ∂ yS~Jr x÷JmjJ ff ßmKvÇ cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg yPu ßYJU @P˜ @P˜ UJrJk yPf gJPTÇ FTkptJP~ ßYJU Iº yP~ ßpPf kJPrÇ F \jq xo~oPfJ xKbT KYKT“xJ TrJ \ÀKrÇ uãe cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgr ßãP© k´JgKoT Im˙J~ ßrJVLrJ ßfoj ßTJPjJ IxMKmiJ IjMnm TPrj jJÇ fPm @P˜ @P˜ KTZM \KaufJ ßhUJ ßh~Ç ßpoj∏

❚ ßlîJaJrx (PYJPUr xJoPj nJxoJj KTZM ßhUJ)Ç ❚ ßrKajJ xPr @xJr TJrPe híKÓxLoJjJr ßpPTJPjJ IÄv TJPuJ ßhUJÇ ❚ @P˜ @P˜ (FTxPñ IgmJ kptJ~âPo hMA ßYJU) híKÓ TPo pJS~JÇ ❚ KnK¢~JPx rÜkJPfr TJrPe ybJ“ TPr FT ßYJU híKÓyLj yPf kJPrÇ ❚ ßrKajJ~ kJKj \Po ßlJuJr TJrPe híKÓ ^JkxJ yS~JÇ ❚ ßYJPUr YJk ßmPz KVP~ mqgJ IjMnmÇ ❚ @YoTJ híKÓyLjfJÇ irj: KxŒu mqJTV´JC¥ cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg m~Û cJ~JPmKax ßrJVLPhr 30 vfJÄPvr F irPjr cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgr CkK˙Kf kJS~J pJ~Ç mqJTV´JC¥ cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg S oqJTMuJr AKcoJ FPf IPjPTr ßrKaPjJkqJKgr oJ©J To gJTPuS oqJTMuJ~ kJKj \Po híKÓvKÜ TPo ßpPf kJPrÇ Kk´kKulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg ßrJVLr híKÓ gJPT 6/6; KT∂á KYKT“xJr \jq ßrJV Kjet~ \ÀKrÇ ßu\Jr KYKT“xJ jJ TrJPu ßYJPUr Im˙J \Kau @TJr iJre TrPf kJPrÇ jj-k´KulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg cJ~JPmKaPx IºPfôr oNu TJre k´KulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgÇ ßrKajJ~ IjqJjq ßrKaPjJkqJKgr ßTJPjJ ßTJPjJ KY€xy jfMj rÜjJKu ‰fKrA yPuJ FA k´TJr rÜjJKur ‰mKvÓqÇ AjxMKujKjntr ßrJVLPhr oPiq FA ßrJPVr ^MÅKT IPjT ßmKvÇ IqJcnJ¿c cJ~JPmKaT @A KcK\\ k´KulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgr \KaufJr ßvPwr KhTÇ xŒ´Kf @iMKjT KYKT“xJr oJiqPo I∂f KjKmtPWú YuJYPur \jq 60-70 vfJÄv kpt∂ híKÓ ßlrJPjJ x÷m yPòÇ fPm mftoJPj @rKu KasaPo≤ cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg ˆJKc IjMpJ~L cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgPT Kjoú„Pk nJV TrJ yP~PZÇ ßpoj∏ ❚ jj-k´KulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg ❚ oJAfl jj-k´KulJPrKan cJ~JPmKaT

ßrKaPjJkqJKg ❚ ocJPra jj-k´KulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg ❚ KxKn~Jr jj-k´KulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg ❚ k´KulJPrKan cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg ❚ jfMj rÜjJKu ‰fKr FmÄ ßrKajJr rÜãre IqJcnJ¿c cJ~JPmKaT IJA KcK\\ ❚ KnKas~Jx ßyPoJPr\ ❚ ßrKajJu KcaJYPo≤ krLãJ-KjrLãJ F ßrJV vjJÜTrPe ßmKvr nJV ßãP© 0.5 vfJÄv mJ 1.0 vfJÄv asKkTJoJAc S 10 vfJÄv ßljJAPuKl∑j SwMPir xJyJPpq ßYJPUr KkCKkuPT mz TrJ y~Ç cJAPrÖ IlgJuPoJxTKk k´JgKoT Im˙J~ ßrKajJr krLãJr \jq cJAPrÖ IlgJuPoJxTKk jJoT pπ mqmyJr TrJ y~Ç ßpPTJPjJ irPjr FmÄ kptJP~r ßrKaPjJkqJKgA FA krLãJr oJiqPo irJ kPzÇ AjcJAPrÖ IlgJuPoJxTKk FA pπ KhP~ hMA ßYJPUr xJyJPpq ßrKajJ ßhUJ y~ mPu ßpPTJPjJ ãf xyP\ ßhUPf kJS~J pJ~Ç +20 FmÄ +30 cJAI¡Jr ßu¿ mqmyJr TPr ßrKajJr ßmKvr nJV IÄv ßhUJ pJ~, ßrJVL FKhTSKhT fJTJPu k´J~ kMPrJ IÄvA ßhUJ pJ~Ç KxäauqJŒ krLãJ FA pPπS hMA ßYJPUr ßrKajJr Vbj mJ ßTJPjJ ãPfr VnLrfJ oJkJ pJ~Ç lPu ßrKajJr UMm xNç ßTJPjJ ãfS krLãJ~ irJ kPzÇ TJuJr lJ¥Jx lPaJV´JKl : @iMKjT lJ¥Jx TqJPorJr xJyJPpq ßrKajJr ZKm ßfJuJ y~Ç ßrKajJr ZKm cTMPo≤ ßrTPctr FTKa èÀfôkNet CkJ~Ç KYKT“xT ZJzJ ßrJVL KjP\S fJÅr ßYJPUr ßrKajJr Im˙Jj ßhUPf kJPrjÇ lîMPrKxj FjK\SV´JKl ßrKajJr rÜjJKuPf rÜk´mJy KbT @PZ KT jJ fJ

fJÀeq iPr rJPU cJPmr kJKj VrPo xM˙ gJTPf YJAPu cJPmr kJKj kJj TÀjÇ cJPmr kJKjPf rP~PZ IqJK≤-IKéPc≤, IqJKoPjJ IqJKxc, KnaJKoj Km ToPkäé, KnaJKoj Kx, @~rj, TqJuKx~Jo, oqJVPjKx~Jo, oqJñJKj\ FmÄ K\ÄT, pJ hNr TrPm KmKnjú vJrLKrT \KaufJÇ cJPmr kJKjPf gJTJ APuTPasJuJAa TPŒJK\vj cJ~JKr~J, mKo FmÄ IKfKrÜ WJPor TJrPe WJaKf yS~J UKjP\r YJKyhJ ßoaJPf kJPrÇ FA kJKj ßka bJ§J rJPU S y\Por V§PVJu hNr TPrÇ cJPmr kJKjPf gJTJ TqJuKx~Jo FmÄ oqJVPjKx~Jo yJz S hJÅf xM˙ rJPUÇ Fr CkTJrL Fj\JAo y\o ofJ mJzJPjJr kJvJkJKv

ßhUJr \jq FA krLãJ TrJ y~Ç xJiJre nJwJ~ FA krLãJPT ßYJPUr Fé-Pr muJ y~Ç ßrKajJ ZJzJ ßYJPUr ˜Prr rÜxûJuj ßhUPf FA krLãJ TrJ y~Ç KYKT&xJ k´go KhPT ßrJV vjJÜ yPu cJ~JPmKax, rÜYJk, ßTJPuPˆru ßuPnu Kj~πPe rJUPu nJPuJ yP~ pJ~Ç KT∂á ßmKvr nJV ßãP©A k´go KhPT irJ kPz jJ, lPu hrTJr y~ KmKnjú krLãJ-KjrLãJrÇ pKhS cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKg FPTmJPr nJPuJ y~ jJ, fgJKk KYKT“xJ KjPu Totão híKÓ hLWtKhj iPr rJUJ pJ~Ç ßTJj Im˙J~ ßrJV irJ kzPZ, oNuf fJr SkrA Kjntr TPr KYKT“xJÇ xJiJref ßYJPUr ßnfr ߈rP~c\JfL~ AjP\Tvj k´P~JV, ßu\JrrKvì FmÄ KnPasTaKo IkJPrvj∏FA Kfj k≠KfPf cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgr KYKT“xJ TrJ pJ~Ç ßu\JrrKvìr KYKT“xJ~ ßfoj kJvõtk´KfKâ~J ßjA, UrYS fMujJoNuT ToÇ @mJr AjP\Tvj FnJxKaj IgmJ AjP\Tvj uMPxjKax ßmv mq~mÉuÇ AjPlTvj yS~J ZJzJ Fr ßfoj ßTJPjJ KrÛS ßjAÇ KYKT“xJ TrJPu pfaMTM ãKf yP~PZ, ßxUJPj gJKoP~ rJUJ pJ~Ç KYKT“xJ jJ TrJPu mrÄ ˙J~LnJPm Iº yP~ pJS~Jr @vïJ gJPTÇ FA ßrJPVr Cjúf KYKT“xJ mJÄuJPhPvA yPòÇ k´KfPrJPi TreL~ ❚ pgJpgnJPm cJ~JPmKax S Có rÜYJk Kj~πe FmÄ ˝J˙qxÿf \Lmj pJkj TrJÇ ❚ rPÜ ßTJPuPˆru mJ YKmt ßmKv gJTPu fJ Kj~πPe @jJÇ ❚ mZPr I∂f FTmJr YãMPrJV KmPvwPùr TJPZ ßYJU krLãJ TrJ \ÀKrÇ FPf k´JgKoT Im˙J~ ßrJV irJ kzPu xyP\ KYKT“xJ TrJ pJ~Ç ❚ cJ~JPmKaT ßrKaPjJkqJKgr k´JgKoT ßTJPjJ uãe ßhUJ KhPu, FojKT ßYJPUr ßpPTJPjJ IxMKmiJ~ f“ãeJ“ KYKT“xPTr krJovt ßjS~JÇ ❚ Kj~Kof vrLrYYtJ TrJÇ ❚ S\j ßmKv yPu fJ ToJPjJr KhPT j\r ßhS~JÇ k´P~J\Pj kMKÓKmPhr krJoPvt ˝J˙qTr UJmJr V´ye TrJÇ ❚ iNokJj m\tjÇ IjMKuUj : lJKr~J ßoR

ßoaJmKu\Por CjúKfPfS xJyJpq TPrÇ lPu S\j ToPf ÊÀ TPr cJPmr kJKj ßUPuÇ cJPmr kJKj vrLPr umPer oJ©J KbT rJPUÇ lPu S~JaJr KrPajvj ßmPz KVP~ S\j míK≠r @vïJ ToJ~Ç vrLPr \oPf gJTJ aKéT CkJhJj hNr TrPf xJyJpq TPr cJPmr kJKjÇ cJPmr kJKjPf gJTJ KnaJKoj Kx, kaJKx~Jo FmÄ oqJVPjKx~Jo rÜYJk Kj~πPe rJPUÇ SP~ˆ AK¥~Jj ßoKcTqJu \JjtJPu k´TJKvf VPmweJ oPf, cJPmr kJKjPf gJTJ kaJKx~Jo vrLPr umPer nJrxJoq KbT rJUJr oiq KhP~ mJcPk´xJr ˝JnJKmT rJPUÇ cJPmr kJKjPf rP~PZ xJAPaJKTKjx jJoT FTKa IqJK≤-FK\Ä CkJhJj, pJ vrLPr m~Pxr ZJk kzPf ßh~ jJÇ ßxA xJPg fôPTr ßxRªpt mJzJPf KmPvw nNKoTJ rJPU cJPmr kJKjÇ A≤JrPjaÇ


AxuJo

01 - 07 June 2018

oJPy ro\JPjr ßTj Ff optJhJ oMlKf oMyJÿh rKlTáu AxuJo @rKm jmo oJx yPuJ ro\JjÇ F oJx Ijq oJPxr fMujJ~ IKiT optJhJmJjÇ F oJx Ff ßmKv optJhJmJj yS~Jr TJre KfjKaÇ 1. F oJPx ßTJr@j oK\h jJK\u TrJ yP~PZ, 2. F oJPx ßrJ\J lr\ TrJ yP~PZ, 3. F oJPx rP~PZ kKm© r\jL uJAuJfMu ThrÇ ßTJr@j jJK\u : ßTJr@j oK\hxy xm @xoJKj V´∫ F oJPx jJK\u TrJ y~Ç ßTJr@j oK\h 24 ro\Jj, fJSrJf 6 ro\Jj, \JmMr 18 ro\Jj FmÄ ArK\u 13 ro\Jj jJK\u y~Ç @uäJy fJ@uJ ArvJh TPrj, Èro\Jj Foj oJx, ßp oJPx ßTJr@j jJK\u TrJ yP~PZÇ' (xMrJ : mJTJrJ, @~Jf : 185) oyJjmL (xJ.)-Fr ßvsÔ ßoJP\\J F ßTJr@j oJK\hÇ @uäJy fJ@uJ xm jmL-rJxMuPT ToPmKv IPuRKTT ãofJ k´hJj TPrPZjÇ fPm Ijq jmL-rJxMPur ßoJP\\Jr xPñ @oJPhr rJxMuMuäJy (xJ.)-Fr ßoJP\\Jr kJgtTq yPuJ, fJPhr ßoJP\\J KZu È@oKu'Ç @oPur ˝nJmVf Kj~o yPuJ, @ouTJrLr AK∂TJPur xPñ xPñ xm @ou mº yP~ pJ~Ç @r F \jq @PVr jmL-rJxMuPhr AK∂TJPur xPñ xPñ fJÅPhr xm ßoJP\\JS KmuM¬ yP~ ßVPZÇ FUj @r y\rf jMy (@.)-Fr ßjRTJ ßjA, y\rf AmrJKyo (@.)-Fr oíf kJKUPT \LKmf TrJr ßoJP\\J ßjA, y\rf ßxJuJ~oJj (@.)-Fr Cz∂ @xj ßjAÇ y\rf oMxJ (@.)-Fr uJKbr ßoJP\\J ßjA, y\rf xJPuy (&@.)-Fr Ca ßjAÇ FnJPm mftoJPj ßTJPjJ jmL-rJxMPur ßoJP\\JA ImKvÓ ßjAÇ kãJ∂Pr KmvõjmL (xJ.)-Fr ßvsÔ ßoJP\\J ßTJr@j oK\Phr k´KfKa @~Jf, k´KfKa v», k´KfKa Iãr, FojKT Fr k´KfKa yrTf fgJ ß\r, pmr, ßkv, KfuJS~Jfk≠Kf AfqJKh IKmTíf Im˙J~ kíKgmLPf KmhqoJj rP~PZ FmÄ KT~Jof kpt∂ gJTPmÇ fJA oyJjmL (xJ.)-Fr ßoJP\\J \Lm∂ S KYr∂jÇ fJr ±Äx ßjA, ã~ ßjA S u~ ßjAÇ ÊiM TJVP\-TuPo j~, uJU uJU yJPlP\ ßTJr@Pjr KxjJ~ rKãf @PZ FmÄ KT~Jof kpt∂ rKãf gJTPmÇ Fr TJre yPuJ, @uäJy KjP\A fJ xÄrãPer hJK~fô KjP~PZjÇ ArvJh yP~PZ, È@KoA ßTJr@j jJK\u TPrKZ FmÄ @KoA fJr xÄrãeTJrLÇ' (xMrJ : Ky\r @~Jf : 9) ßTJr@j oK\h Foj KTfJm, pJr KT~hÄv kKroJe rYjJ TrJ oJjmvKÜr @SfJmKyntNfÇ @uäJy fJ@uJ oJjm\JKfPT YqJPu† TPr mPuPZj, ÈPy yJKmm! @kKj muMj, pKh xom oJjm-hJjm xKÿKufnJPm F ßTJr@Pjr oPfJ FTKa KTfJm rYjJ TrPf ßYÓJ TPrJ, fPm Fr oPfJ KTfJm rYjJ TrPf kJrPm jJÇ pKhS fJrJ kr¸r FPT IPjqr xyJ~T y~ (xMrJ : mKj AxrJBu, @~Jf : 88) Ijq© ArvJh TPrj, ÈPy rJxMu! TJKlrrJ KT mPu ßp @kKj F KTfJm KjP\ rYjJ TPrPZj? @kKj fJPhr mPu Khj, fJyPu ßfJorJS fJr oPfJ oJ© 10Ka xMrJ rYjJ TPrJÇ' ( xMrJ : Éh, @~Jf : 13) ßTJr@j oK\Phr ‰vK·T ßxRªpt nJwJKmhPhr KmK˛f TPrÇ fJr nJwJr uJKufq, v» Y~j, nJPmr Kou, v» ßpJ\jJ IfMujL~Ç oJjMw pUj

ßTJPjJ KTZM rYjJ TPr, fJ y~PfJ Vhq mJ khq y~Ç KT∂á ßTJr@j oK\h VhqS j~, khqS j~Ç VPhqr oPfJS kzJ pJ~, @mJr kPhqr oPfJS kzJ pJ~Ç ßTJr@j oK\Phr Kmw~m˜M Foj, pJ kíKgmLr ßTJPjJ V´P∫ ßjAÇ fJPf rP~PZ \JjúJf, \JyJjúJo, @xoJj, \Koj, I∂rLã, @rv, TMrKx, xíKÓr TJKyKj, xNpt, V´y, ßxRr\VPfr f•ô, @ho xíKÓr ryxq, ßlPrvfJ S K\j\JKfr AKfyJx, k´JQVKfyJKxT jmLPhr \LmjYKrf FmÄ joÀh, ßlrJCj, yJoJj, vJ¨Jh k´oMU TJKlPrr AKfmí•, @xyJPm TJyJPlr Im˙J, \MuTJrjJAPjr ßuRy k´JYLr AfqJKhr metjJÇ KpKj KZPuj CKÿ, pJr KZu jJ @ãKrT ßTJPjJ ùJj, KfKj ßTJr@j oK\Phr xĸPvt FPx yP~ ßVPuj KmPvõr FT j’r ùJjLÇ FPf rP~PZ ÀyJKj \V“, kJKgtm \V“ S kJrPuRKTT \VPfr Km˜JKrf KmmreÇ @PrJ rP~PZ oJjMPwr mqKÜVf \Lmj, kJKrmJKrT \Lmj, xJoJK\T \Lmj, rJÓsL~ \Lmj, \JfL~ S @∂\tJKfT \LmPjr xm xoxqJr xMÔM xoJiJjÇ Kx~Jo : F oJPx Kx~Jo lr\ TrJ yP~PZÇ @uäJy fJ@uJ ArvJh TPrj, ÈPfJoJPhr oPiq ßp mqKÜ F oJx kJ~, ßx ßpj ßrJ\J rJPUÇ' (xMrJ : mJTJrJ, @~Jf : 185) @uäJy fJ@uJ ArvJh TPrj, ÈPy oMKojrJ! ßfJoJPhr Skr Kx~Jo lr\ TrJ yP~PZ, ßpoj lr\ TrJ yP~KZu ßfJoJPhr @PVr ßuJTPhr Skr, pJPf ßfJorJ oM•JKT yPf kJPrJÇ' (xMrJ : mJTJrJ, @~Jf : 183) F oJPxr Kx~Jo kJuj \JjúJf uJPnr oJiqoÇ oyJjmL (xJ.) mPuj, ÈPp mqKÜ @uäJy S fJÅr rJxMPur k´Kf BoJj rJPU, xJuJf TJP~o TPr, \JTJf @hJ~ TPr FmÄ ro\Jj oJPx Kx~Jo kJuj TPrÇ @uäJyr Skr SA mJªJr IKiTJr yPuJ, fJPT \JjúJPf k´Pmv TrJPjJÇ' (mMUJKr, yJKhx : 2790) oyJjmL (xJ.) @PrJ mPuj, ÈpUj ro\Jj @Px, \JjúJPfr hr\JèPuJ UMPu ßhS~J y~, @r ßhJ\PUr hr\JèPuJ mº TPr ßhS~J y~ FmÄ v~fJjPhr @m≠ TrJ y~Ç' (oMxKuo, yJKhx : 10790) ro\Jj oJPx ßhJ~J TmMu TrJ y~Ç oyJjmL (xJ.) ArvJh TPrj, Èro\Jj oJPx k´PfqT oMxuoJj @uäJyr xoLPk ßp ßhJ~J TPr gJPT, fJ TmMu TrJ y~Ç' (oMxjJh @yoJh : 2/254) F oJPx oJjMwPT \JyJjúJo ßgPT oMKÜ ßhS~J y~Ç rJxMuMuäJy (xJ.) mPuj, ÈoJPy ro\JPj k´Kf rJf S KhPjr ßmuJ~ mÉ oJjMwPT @uäJy fJ@uJ \JyJjúJo ßgPT oMKÜ ßhj FmÄ k´KfKa rJf S KhPj k´PfqT oMxKuPor ßhJ~J TmMu TrJ y~Ç' (oMxjJPh @yoJh : 2/254) vPmThr : oJPy ro\JPjr xJfJAPv r\jLPT IPjT ojLwL uJAuJfMu Thr mJ oKyoJKjõf r\jL mPu @UqJK~f TPrPZjÇ oMxKuo vKrPl y\rf CmJA AmPj TJm metjJ TPrPZj, vPmThr yPò ro\JPjr 27 fJKrPUr rJfÇ AmPj xJPof metjJ TPrj, rJxMuMuäJy (xJ.) mPuPZj, ÈuJAuJfMu Thr ro\Jj oJPxr ßvw hv rJPfr KmP\Jz rJf∏21, 23, 25, 27 S 29fo rJfÇ' AoJo \MÉKr (ry.) mPuj, F rJfPT ThPrr r\jL muJr TJre yPuJ, F rJf IfLm oNuqmJj, IKf èÀfôkNet FmÄ Có optJhJxŒjúÇ ßvU @mM mTr S~JrrJT (ry.) mPuj, F

@uäJy fJ@uJ ArvJh TPrj, ÈPy oMKojrJ! ßfJoJPhr Skr Kx~Jo lr\ TrJ yP~PZ, ßpoj lr\ TrJ yP~KZu ßfJoJPhr @PVr ßuJTPhr Skr, pJPf ßfJorJ oM•JKT yPf kJPrJÇ' (xMrJ : mJTJrJ, @~Jf : 183) F oJPxr Kx~Jo kJuj \JjúJf uJPnr oJiqoÇ oyJjmL (xJ.) mPuj, ÈPp mqKÜ @uäJy S fJÅr rJxMPur k´Kf BoJj rJPU, xJuJf TJP~o TPr, \JTJf @hJ~ TPr FmÄ ro\Jj oJPx Kx~Jo kJuj TPrÇ @uäJyr Skr SA mJªJr IKiTJr yPuJ, fJPT \JjúJPf k´Pmv TrJPjJÇ' (mMUJKr, yJKhx : 2790) kKm© rJPf AmJhPfr oJiqPo Foj IPjT ßuJT oJj-xÿJj I\tj TPr, pJPhr Fr @PV ßTJPjJ oJj-xÿJj KZu jJÇ lPu F rJfPT uJAuJfMu Thr muJ y~Ç F rJfPT uJAuJfMu Thr muJr @PrJ FTKa TJre yPuJ, F rJPf fTKhr KjitJKrf y~Ç k´UqJf oMyJK¨x y\rf vJy S~JKuCuäJy ßhyuKn (ry.) mPuj, vPmThr hMKaÇ FTKaPf Kmvõ k´vJxPjr KmKimqm˙J KjitJre TrJ y~Ç F vPmThr IKjKhtÓÇ FT mZr FT rJPf, Ijq mZr Ijq rJPf, FnJPm FPTT mZr FPTT rJPf yP~ gJPTÇ IjqKa yPuJ TuqJe, mrTf, xS~Jm mJ ßjT míK≠ S ßlPrvfJPhr Imfre AfqJKhr \jqÇ fJ rP~PZ ro\JPjr ßvw 10 KhPjr KmP\Jz rJfèPuJPfÇ (ÉöJfMuäJKyu mJKuVJ) @uäJy fJ@uJ ArvJh TPrj, È@Ko FPT (PTJr@jPT) FT kKm© rJPf jJK\u TPrKZ, KjÁ~A @Ko xfTtTJrLÇ F rJPf k´KfKa k´ùJkNet Kmw~ K˙r y~Ç' (xMrJ : hMUJj, @~Jf : 3-5) @uäJy fJ@uJ @PrJ ArvJh TPrj, È@kKj KT \JPjj, oKyoJKjõf r\jL TL? oKyoJKjõf r\jL yPuJ yJ\Jr oJPxr ßYP~S ßvsÔÇ F rJPf ßlPrvfJrJ S Ày fgJ K\mrJAu (@.) ImfLet yjÇ k´PfqT TJP\ fJÅPhr rPmr IjMoKfâPo xJuJo xJuJo mPu ßWJweJ TPrjÇ @r fJ r\jLr DwJ kpt∂Ç' (xMrJ : Thr) uJAuJfMu ThPrr lK\uf KfjKa : pgJ∏FT. F rJPf ßTJr@j jJK\u y~Ç hMA. F rJf yJ\Jr oJx fgJ 83 mZr YJr oJx IPkãJ ßvsÔ FmÄ Kfj. F rJPf y\rf K\mrJAu (@.) kíKgmLPf Imfre TPrjÇ F rJPfr uãe k´xPñ rJxMuMuäJy (xJ.) mPuj, ÈThPrr r\jLr @PVr KhmPx xNpt FojnJPm CKhf yPm ßp Fr rKvìPf k´UrfJ S ßf\ gJTPm jJÇ' (oMxKuo, yJKhx : 762, mMUJKr : 2021)

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

08 June, Friday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:44 4:42 1:05 6:35 9:18 10:36

09 June, Saturday Fajr 2:43 Sunrise 4:41 Zuhr 1:05 Asr 6:36 Maghrib 9:19 Isha 10:38 10 June, Sunday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:42 4:41 1:05 6:36 9:19 10:38

11 June, Monday Fajr 2:42 Sunrise 4:41 Zuhr 1:05 Asr 6:37 Maghrib 9:20 Isha 10:40 12 June, Tuesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:40 4:40 1:05 6:37 9:21 10:41

13 June, Wednesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:39 4:40 1:06 6:38 9:21 10:42

14 June, Thursday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:39 4:40 1:06 6:38 9:22 10:43

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

08 - 14 June 2018

Surmanews

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Indian Takeway for sale

Grays Essex (near lakeside). 13 years open lease, Rent £9000pa only. No rates. Business 3.5K weekly takings. Price £45,000 only. Strictly no time wasters. Please contact Mr. Rokib 07944 179 113 15/06/18

Takeaway For Sale

Classifieds

Restaurant For Sale

In North London Crouch End. 13 years open lease. Rent & rate £16,000 pa, Prime Location. Very good weekly takings. Established for over 30 years. Selling due to retirement. Looking for quick sale. Price: £60,000 O.N.O Please call Mr Alam on 07983 449 979

A well established restaurant Colchester, Essex is for sale. For more information please contact Ishtiak Hussain Dudu on 07540 131 307

Cheques made payable to: Surma. Send to: SURMAThe Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL

13/07/18

08/06/18

Restaurant for Sale

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months.

ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com

Restaurant and Takeaway Sale

Est 2002, in Cheshunt Hertfordshire under same management. Good location. Rent and Rate £42,000, including 5 bedroom above. Good business, Seating 140 inc private function room. Open renewal lease, late night licence. Price £200,000 Contact Abdul on 07958 955 458 29/06/18

Restaurant and Takeaway sale – 70 covers - Situated in Dorset. A Popular Resort - Between Poole and Bournemouth Operating for over 25 years under the same ownership and has always been very successfully ran. Leasehold 21 years - 3 bedrooms Rent: £19,500.00 per annum (£375 per week) no rates. Weekly turnover £5500 to 6000. Price £105,000. Free hold - Optional request. Without the need to invest in décor or equipment. Only genuine buyer.

15/06/18

Contact Raj / Manik - 07713 816 085 / 07813 083 872 / 01202 717 158

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ


08 - 14 June 2018

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ksKfÔJfJ

r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ T yPuj F

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßoP~r Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

Solicitors

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

MAC

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

UmrJUmr

08 - 14 June 2018

oJjMPwr \jq ßhmhNf FT\j rJ\jPTS xπJxL rJÓs AxrJAu yfqJ TrPuJ 5 \Mj - 30 oJYt ßgPT KmPãJn TPr @xPZ VJ\JmJxLÇ 1948 xJPu AxrJP~u rJÓs k´KfÔJr xo~ KlKuK˜KjrJ ßp nNU§ yJKrP~PZ, fJ KlPr kJS~Jr hJKmPf YuPZ KmPãJnÇ FA KmPãJPnr uJPvr KoKZPu pMÜ yPuj FT jJrL ˝J˙qTotLÇ fJÅr jJo rJ\j @u-jJöJrÇ KfKj KZPuj @rPmr Dwr oÀk´J∂Pr kLKzf oJjMPwr \jq FT\j jJAKaPñuÇ VJ\Jr ˝J˙q oπeJuP~r ß˝òJPxmL ˝J˙qTotL rJ\j @u-jJöJr (21) Vf ÊâmJr UJj ACKjPx mMPT èKuKm≠ yP~ Kjyf yjÇ @yf KmPãJnTJrLPhr k´JgKoT KYKT“xJPxmJ KhPf KVP~ èKuKm≠ yP~ oífqM r ßTJPu dPu kPzj jJöJrÇ FA fÀeLr xPñ @rS Kfj\j èKuKm≠ yjÇ ß\PjnJ xjh IjMpJ~L, ˝J˙qTotLPhr uãq TPr èKu ßZJzJ pM≠JkrJiÇ Foj pM≠JkrJi AxrJP~u yryJPovJA TPr pJPò, pJ Kmvõ oJjmfJr TJPZ mrJmrA CPkKãfÇ VJ\Jr hKãeJûPu AxrJP~Ku mJKyjLr èKuPf Kjyf ˝J˙qTotL rJ\j @u-jJöJPrr \JjJ\J~ vKjmJr yJ\JPrJ oJjMPwr du jJPoÇ jJöJr Kjyf yS~Jr WajJ~ oiqk´JPYq \JKfxÄPWr hNf KjPTJuJ ŸJPhjn vKjmJr FT aMAPa ßuPUj, ˝J˙qTotLrJ uãqm˜M yPf kJPrj jJÇ muk´P~JPVr ßãP© AxrJP~Pur oJjh§ IjMxre TrJ CKYfÇ @r yJoJPxrS CKYf, xLoJ∂ ßmzJ~ YuoJj WajJèPuJ k´KfPrJi TrJÇ VJ\J CkfqTJ~ KlKuK˜KjPhr mxfmJKzPf ßlrJr KmPãJPn fJÅr xKâ~ CkK˙Kf KZuÇ xmJA ßhUPZ, AxrJP~Ku ˚JAkJrPhr èKuPf @yf mqKÜPhr ßxmJ KhPf xJhJ ßkJvJT krJ FT jJrL ˝J˙qTotL xhJ f“krÇ FfaMTM KmvsJo ßjS~JrS ßpj ß\J ßjA fJÅrÇ 21 mZr m~xL rJ\j @u-jJöJr KhPj 13 WµJ TPr @yf mqKÜPhr ßxmJ TPrPZjÇ ßTC @yf yPuA KfKj ZMPa ßpPfj fJÅr TJPZÇ ÊvswN J KhP~ fJÅPT xM˙ TPr ßfJuJr k´JeJ∂ ßYÓJ TrPfjÇ \Uo èÀfr yPu IqJ’MPuP¿ CKbP~ yJxkJfJPu kJKbP~ KhPfjÇ \ÀKr KYKT“xJPxmJr ß˝òJPxmL KyPxPm ßhKUP~PZj, jJrL yPuS ßxmJr ßãP© nNKoTJ rJUPf IPjT KTZM TrJr @PZ fJÅrÇ fJ k´oJeS TPrPZj KfKjÇ UJj ACKjPxr k´KfmJh KvKmPr rJ\jA KZPuj k´go jJrL KYKT“xJTotLÇ FT\j jJrL TL TL TrPf kJPrj, fJ KfKj KmvõPT ßhKUP~ KhP~PZjÇ FT\j KYKT“xJTotL KyPxPm rJ\j ßTmu YJTKr TrPmj, fJ yPf kJPr jJÇ jJrL KyPxPm KjP\r TJ\aJS TrPf YJjÇ Vf oJPx KjCA~Tt aJAoxPT rJ\j @u-jJöJr mPuPZj, È˝J˙qTotLr ßxmJr TJ\Ka ÊiM kMÀPwr \jq j~, FaJ jJrLrSÇ' @u \JK\rJr UmPr muJ yP~PZ, Vf ÊâmJr oJVKrPmr @\Jj KhPf WµJUJPjT xo~ mJKTÇ rJ\j mJKzPf pJS~Jr TgJ nJmKZPujÇ KT∂á KfKj ßhUPuj FT KmPãJnTJrL @yf yP~ kPz @PZjÇ hs∆f fJÅr TJPZ ZMPa ßVPujÇ KYKT“xJ KhP~

IqJ’MPuP¿ CKbP~ ßhjÇ AxrJP~Ku ßxjJrJ fUj fJPT uãq TPr hMKa KTÄmJ KfjKa èKu ßZJPzjÇ mMPT èKuKm≠ yS~Jr xPñ xPñ oJKaPf uMKaP~ kPzj FA xoP~r oÀr jJAKaPñuÇ mJftJ xÄ˙J FFlKk \JKjP~PZ, oJx hMP~T iPr KlKuK˜KjPhr KmPãJPn AxrJP~Ku èKuPf r\jPT KjP~ 123 \j Kjyf yP~PZjÇ Vf ÊâmJr IPjPTA @yf yPuS Kjyf yj rJ\jAÇ FT\j ˝J˙qTotL KyPxPm rJ\jPT @uJhJnJPm vjJÜ TrJ ßVPuS AxrJP~Ku ßxjJxhxqrJ fJÅPT uãq TPr èKu ßZJPzÇ ß\PjnJ TjPnjvj IjMxJPr ßpKa xM¸Ó pM≠JkrJiÇ mrJmPrr oPfJA vKjmJr \JKfxÄWxy KmKnjú xÄ˙J ßãJn k´TJv TPr KmmíKfPf \JKjP~PZ, FKa n~ÄTr KjªjL~ IkrJiÇ yfqJTJ§ KjP~ AxrJP~Ku xJoKrT mJKyjL fh∂ ÊÀr TgJ \JKjP~PZÇ 1948 xJPu AÉKh xv˘ ßVJÔLr yJouJ~ k´J~ xJPz xJf uJU KlKuK˜Kj KjP\Phr mxfmJKz ßgPT KmfJKzf y~Ç KjP\Phr nNKoPf KlPr pJS~Jr IKiTJPrr hJKmPf Vf 30 oJYt ßgPT ßV´a oJYt lr KraJjt jJPo @PªJuj ÊÀ yP~PZÇ FuJTJKa kíKgmLr xmPYP~ mz TJrJVJr muJ ßpPf kJPrÇ Vf 14 ßo ßfu@Kmm ßgPT ß\À\JPuPo oJKTtj

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

hNfJmJx ˙JjJ∂Prr k´KfmJPh KlKuK˜KjrJ KmPãJn ÊÀ TPrjÇ AxrJP~Ku ˚JAkJrPhr èKuPf 62 \j Kjyf yjÇ Foj kKrK˙Kfr oPiq FT\j jJrL KyPxPm jJöJrS WPr mPx gJTPf kJPrjKjÇ AmsJKyo @u jJöJr jJPo FT k´fqãhvtL mPuj, FT mí≠ ßuJPTr oJgJ~ AxrJP~Pur Ka~JrVqJPxr @WJf uJVPu rJ\j @u-jJöJr fJÅr xJyJPpq FKVP~ KVP~KZPujÇ fUjA fJÅPT èKu TrJ y~Ç VJ\Jr ˝J˙q oπeJu~ \JKjP~PZ, rJ\j @ujJöJr KjP\r yJf CÅKYP~ @yf mqKÜPhr C≠Jr TrPf KVP~KZPujÇ KfKj ßp FT\j KYKT“xJTotL, fJ ¸Ó ßmJ^J pJKòuÇ VKmtf mJmJS ßVJuJ~ yJrJj ßvw x’u AxrJP~u xLoJP∂ TíKwKjntr V´Jo ßUJÅ\J~ mJKz rJ\jPhrÇ mJmJ @vrJl @u jJöJPrr ßoJarxJAPTPur pπkJKf KmKâr FTKa ßhJTJj KZuÇ 2014 xJPu AxrJP~Ku ßVJuJ~ ßxKaS ±Äx yP~ pJ~Ç Frkr ßgPT kMPrJkMKr ßmTJr \Lmj TJaPZ fJÅrÇ @vrJPlr Z~ x∂JPjr oPiq xmPYP~ mz rJ\j KmvõKmhqJuP~ nKft jJ yP~ hMA mZPrr kqJrJPoKcT k´Kvãe ßjjÇ FrkrA KfKj ßmxrTJKr xÄ˙J kqJPuˆJAj ßoKcPTu KrKul ßxJxJAKar FT\j ß˝òJPxmL KyPxPm TJ\ ÊÀ TPrjÇ 44 mZr m~xL @vrJl @u jJöJr mPuj, rJ\j ßxKhj rJPf xJy&Kr UJS~Jr kr jJoJ\ kPzjÇ FKaA KZu ßoP~PT fJÅr ßvw ßhUJÇ I˘ ZJzJA xmKTZM TrPf kJKr KjCA~Tt aJAoPxr xJÄmJKhT A~Jh @mM yJ~JAuJ S AxJPmJu ßTvjJr mPuj, Vf oJPx UJj ACKjPx pUj fJÅr xPñ @oJPhr TgJ y~, fUj rJ\j mPuPZj, KfKj pJ TrPZj, fJPf fJÅr mJmJ VKmtfÇ fJÅPT KjP~ fJÅr mJmJ VmtPmJi TPrjÇ SA xo~ rJ\j KjCA~Tt aJAoxPT mPuKZPuj, È@oJPhr FTKaA uãqÇ oJjMPwr \Lmj mJÅYJPjJ S @yf mqKÜPhr C≠Jr TrJÇ KmvõPT mJftJ KhPf YJA ßp, I˘ ZJzJA @orJ xmKTZM TrPf kJKrÇ' ÊâmJr AxrJP~Ku xLoJ∂PmÓjL ßgPT 300 lMa hNPr KZPuj rJ\jÇ AmsJKyo @u-jJöJr mPuj, rJ\j TJCPT èKu TPrjKjÇ KfKj oJjMPwr k´Je rãJ~ FKVP~ KVP~KZPujÇ @yf mqKÜPhr KYKT“xJ KhKòPujÇ

KYKT“xT xJuJy rJjKaKx mPuj, èÀfr @yf Im˙J~ UJj ACKjPxr ACPrJKk~Jj yJxkJfJPu rJ\jPT ˙JjJ∂r TrJ y~Ç ßxUJPj IP˘JkYJr TPã KfKj oífqM r ßTJPu dPu kPzjÇ FT KnKcS xJãJ“TJPr rJ\Pjr rÜoJUJ ßkJvJT yJPf fJÅr oJ mPuj, ÈFKa @oJr ßoP~r I˘, pJ KhP~ ßx AÉKhmJhLPhr KmÀP≠ uzJA TrfÇ' @r fJÅr VJP~ ßoKcPTu \qJPTPar ßnfPr kJS~J hMKa mqJP¥\ ßhKUP~ oJ mPuj, ÈFèPuJ KZu fJr ßVJuJmJÀhÇ' UJj ACKjPxr k´KfmJh KvKmPr rJ\jA KZPuj k´go jJrL KYKT“xJTotLÇ FT\j jJrL TL TrPf kJPrj, fJ KfKj ßhKUP~ KhP~PZjÇ rJ\Pjr oJ mPuj, È@oJPhr xoJP\ jJrLPhr k´J~A KmYJPrr oMPUJoMKU yPf y~Ç KT∂á xoJ\ @oJPhr V´ye TrPf mJiq y~Ç fJrJ pKh kZªoPfJ @oJPhr V´ye jJ TPr, kPr ß\Jr TPr V´ye TrJPf mJiq TrJ y~Ç TJre ßpPTJPjJ kMÀPwr ßYP~ @oJPhr vKÜ ßTJgJS To jJÇ' TJÅhPf TJÅhPf ßYJPUr kJKj ÊKTP~ pJS~J rJ\Pjr oJ xJmKrj @u-jJöJr fJÅr ßoP~PT xmtPvw ßhUJr TgJ ˛re TPr mPuj, ÈPx @oJr xJoPj FPx yJKx KhP~ hJÅKzP~PZÇ @oJPT muu, Í@Ko pJKòÇ" ßYJPUr kuPTA ßx Wr ßgPT ßmKrP~ pJ~Ç @KoS fJPT ßhUPf mJrJªJ~ YPu pJAÇ KT∂á FfãPe ßx rJ˜Jr ßvw oJgJ~ YPu ßVPZÇ' KfKj mPuj, ÈPx ßpj kJKUr oPfJ @oJr TJZ ßgPT CPz YPu ßVPZÇ k´KfKhj IqJPk´JPj rPÜr hJV KjP~ ßx mJxJ~ Klrf, @r ßTJPjJ Khj ßx @oJr mMPT @xPm jJÇ' rJ\Pjr xyTotL uJKo~J mPuj, @orJ @yf mqKÜPhr C≠JPrr ßYÓJ TrKZuJoÇ fUj AxrJP~Ku ßxjJmJKyjL @oJPhr uãq TPr TJÅhJPj VqJx KjPãk TPrÇ @oJPhr võJx À≠ yP~ pJKòuÇ F xo~ fJrJ @oJPhr uãq TPr èKuS ßZJPzÇ KfKj mPuj, @oJPhr xmJr KhPT fJPhr mªMT fJT TrJÇ ßmxJoKrT ßuJT\jA j~, @oJPhr KYKT“xJTotLrJS fJPhr uãq KZuJoÇ uJKo~J muPZj, @orJ xπJxL jJÇ @orJ oJjKmT TJ\ TKrÇ @yf mqKÜPhr C≠Jr TPr KYKT“xJ KhA S yJxkJfJPu KjP~ pJS~Jr mqm˙J TKrÇ @orJ ßoKcPTu ßkJvJT kPr gJKTÇ @oJPhr ßTJPjJ I˘ ßjAÇ FrkrS @oJPhr yJouJr uãqm˜M TrJ yPòÇ rJ\Pjr YJYJPfJ nJA mPuj, ßx KZu ßhmhNfÇ @yf mqKÜPhr oPiq pJPhr SwMi ßTjJr xJogqt KZu jJ, ßx fJPhr Kl∑ KYKT“xJr mqm˙J TPr KhfÇ mJrmJr FTA TgJ AxrJP~Pur ÊâmJr VJ\J~ KmPãJPn @yf KlKuK˜Kjr xJyJPpq FKVP~ pJS~J rJ\jPT èKu TPr yfqJr krA mÜmq KhP~PZj ßxjJrJÇ Ijq WajJr oPfJ FmJrS KmmíKfPf AxrJP~Pur ßxjJmJKyjL \JKjP~PZ, fJrJ F KjyPfr WajJ~ fh∂ TPr ßhUPmÇ KT∂á yJoJx muPZ, F WajJr krA oJjMPwr \jq yJxkJfJuS KmköjT \J~VJ yP~ ßVuÇ AxrJP~u Ff Khj hJKm TPr @xKZu ßp KmPãJnTJrLrJ VJ\J xLoJ∂PmÓjL ßnPX AxrJP~Pu k´Pmv TrPf YJ~, fJPhr ßTmu èKu TPrj ßxjJmJKyjLr xhxqrJÇ KT∂á rJ\j ßmÓjL IKfâo jJ TPrS ˚JAkJPrr èKuPf k´Je yJrJPujÇ \JjJ\J~ oJjMPwr du Vf vKjmJr rJ\Pjr \JjJ\J S hJlPj yJ\JPrJ oJjMPwr du jJPoÇ KlKuK˜Kj kfJTJ~ ßoJzJPjJ rJ\j @u-jJöJPrr orPhy rJ˜J KhP~ KjP~ pJS~Jr xo~ IPjPTA ßpJV ßhjÇ pJÅrJ KmKnjú xo~ @yf yP~ rJ\Pjr ßxmJ~ xM˙ yP~KZPuj KZPuj, fJÅrJSÇ hJlPjr @PV ßvw KmhJP~r \jq rJ\j jJöJPrr orPhy mJKzPf ßjS~J y~Ç KmPãJPnr IûuèPuJPf rJ\j KZPuj kKrKYf FT oMUÇ KlKuK˜Kj xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ßhmhNf KyPxPm @ÅTJ fJÅr ZKm ZKzP~ kPzPZÇ


ßUuJiMuJ

08 - 14 June 2018

23

ßoKxrJ pJPòj jJ AxrJP~u dJTJ, 6 \Mj - rJ\QjKfT YJk mJzKZu @P\tK≤jJr SkrÇ AxrJP~Pur oJKaPf fJrJ ßpj ßUuPf jJ pJj ßxA k´fqJvJ KZu xTPurAÇ @P\tK≤jJ ßvw kpt∂ Kx≠J∂ KjP~PZ 9 \Mj ß\À\JPuPo AxrJP~Pur KmkPã oqJYKa jJ ßUuJr ß\À\JPuPo IjMPÔ~ @P\tK≤jJ-AxrJP~u oqJYKa mJKfu yP~ ßVPZÇ mJftJ xÄ˙J r~aJxt \JKjP~PZ, rJ\QjKfT TJrPeA ßoKxPhr AxrJP~u xlr mJKfu TrJ yP~PZÇ KmvõTJk ÊÀr @PV FKaA KZu @P\tK≤jJr ßvw k´˜KM f oqJYÇ @P\tK≤jJr krrJÓsoπL \\t lJCKr FA oqJYKar mqJkJPr @P\t≤JAj lMamuJrPhr IjJV´Pyr TgJA \JKjP~PZj, È@Ko pf hNr \JKj \JfL~ hPur lMamuJrrJ FA oqJYKa ßUuPf YJKòu jJÇ' @P\t≤JAj ßTJY ßyJPyt xJŒJSKu FA oqJY KjP~ KjP\r IjJV´Pyr TgJ @PVA \JKjP~KZPujÇ KmvõTJPkr @PV ß\À\JPuPo k´˜KM foNuT oqJY jJ ßUPu KfKj fJ mJPxtPuJjJ~ ßUuPf ßYP~KZPujÇ FKhPT @P\t≤JAj fJrTJ V†JPuJ KyèP~Aj \JKjP~PZj, kMPrJ hPur Skr rJ\QjKfT YJk k´Ta @TJr iJre TrJ~ FA oqJYKa mJKfu TrPf yP~PZÇ KlKuK˜Kj lMamu Tftk í ã @PV ßgPTA FA oqJY jJ ßUuJr @øJj \JKjP~KZPuj @P\t≤JAj lMamu ßlcJPrvjPTÇ KlKuK˜Kj lMamu ßlcJPrvPjr xnJkKf oqJYKa jJ ßUuJr mqJkJPr KuSPju ßoKxPT @øJj \JKjP~ mPuKZPuj, vf IjMPrJPir kPrS ßoKx pKh AxrJP~u pJj, fJyPu fJÅr \JKxt S ZKm ßkJzJPjJ yPmÇ KlKuK˜Kj lMamu ßlcJPrvPjr kã ßgPT @P\t≤JAj xrTJPrr TJPZS oqJYKa ßUuPf ß\À\JPuPo jJ @xJr IjMPrJi \JKjP~ KYKb ßuUJ yP~PZÇ KlKuK˜Kj Tftk í ã oPj TPr, IP\tK≤jJr KmkPã oqJYKaPT AxrJP~u rJ\QjKfT CP¨Pvq mqmyJr TrPf ßYP~KZuÇ k´gPo oqJYKa yJAlJ~ IjMÔJPjr TgJ gJTPuS ßTJPjJ FT TJrPe FKaPT ß\À\JPuPo KjP~ @xJ y~Ç @P\t≤JAj xrTJPrr TJPZ AxrJP~u ß\À\JPuoPT ÈGTqm≠

rJoJÆJj ßoJmJrT

ß\À\JPuo' KyPxPm mPuPZÇ xŒ´Kf VJ\J~ KlKuK˜KjPhr KmPãJn hoPj AxrJP~Ku mJKyjLr èKuPf 61 \j Kjyf yjÇ kNmt ß\À\JPuoPT KlKuK˜KjrJ xm xo~A fJPhr nKmwq“ rJPÓsr rJ\iJjL KyPxPm hJKm TPr @xPZÇ AxrJP~u Imvq kMPrJ ß\À\JPuo jVrLPTA KjP\Phr mPu hJKm TPrÇ Vf KcPx’Pr pMÜrJPÓsr

ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ FT ßWJweJr oJiqPo ß\À\JPuoPT AxrJP~Pur rJ\iJjL KyPxPm ˝LTíKf ßhjÇ ßxUJPj oJKTtj hNfJmJx ßUJuJrS Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç Vf 14 ßo ßxUJPj pMÜrJPÓsr hNfJmJPxr CPÆJiPjr xo~A KlKuK˜KjrJ k´KfmJPh lMPÅ x SPbÇ PoKx ßpj Ff KTZMr kPrS AxrJP~u xlPr jJ @Pxj ßxA k´fqJvJ KZu KlKuK˜KjPhrÇ

ßhvKar lMamu ßlcJPrvPjr xnJkKf K\Kmsu r\m mPuKZPuj, ÈPoKx yPòj nJPuJmJxJ S vs≠Jr k´fLTÇ AxrJP~Pur KmkPã ßUuPf ßjPo oJjmfJr KmÀP≠ IkrJiPT KfKj ßpj ˝LTíKf jJ ßhj ßxA k´fqJvJA @orJ TKrÇ' PoKx S @P\tK≤jJ KlKuK˜KjPhr ßxA k´fqJvJr k´KfhJj ImPvPw KhPf pJPòjÇ

kKm© rJoJÆJPjr ßvw xoP~ krU TPr Kjj ßxJjJrVÅJSP~r rToJKr AlfJr

AlfJr oJyKlu, KmP~, \jìKhj mJ ßp ßTJj IjMÔJPjr \jq ßmPZ Kjj ßxJjJrVÅJS ßrÓMPr≤

ßmˆ YP~x

199 Whitechapel Road, London E1 1DE | 020 3632 9889


24

oMÜKY∂J

08 - 14 June 2018

oMTáu nJA IJoJPhr kKrmJPrr KTZá TgJ fJyKojJ ßyJPxj ßuUT : KvãT

weªwUk Avg‡j Rb¥ I †e‡o DVv †PŠÏ fvB‡ev‡bi Ggwb GK cwievi| kKrmJPrr k´iJj IJoJr IJeŸJ\Jj kMKuv wefv‡Mi †Mv‡q›`v `dZ‡i Kg©iZ wQ‡jb| Kg©¯’j wQj KjKvZv m`i ‡Z‡iv b¤^i jW© wmsn †iv‡W Aew¯’Z †mKv‡ji evsjv Bb‡Uwj‡RÝ eªv‡Âi ¸ß `ßiLvbv| AveŸvRv‡bi fvlvq, ÔGUv wQj GK AwjwLZ gnvkw³kvjx cÖwZôvb| Pviw`‡K ïay w÷ªKU&wj wm‡µU Avi Kbwd‡WwÝqvj wmj‡gvni'| G nvbv evox‡K wN‡iB lvU `k‡K Aemi Rxe‡b AveŸvRvb wj‡L †d‡jøb Zuvi hyMvšÍKvix iPbv, Ô‡Z‡iv b¤^‡i cuvP eQi'| Gcvi Icvi evsjvq D‡VwQj †Zvjcvo| msmvi Rxe‡bi cÖ_g c‡e© Av¤§vRv‡bi †Kvj Ry‡o Gj G‡K G‡K wZb cyÎ mšÍvb| †PvÏ fvB‡ev‡bi j¤^v ZvwjKvq gyKzj fvB wQ‡jb wZb b¤^i| AvwKKvi bvg: †gv¯Ídv iIkb AvLZvi| Av¤§vRv‡bi gy‡L †kvbv K_vi wKQy Ask: wkï eq‡m †ek bv`ym by`ym wQ‡jb gyKzj fvB| mevB ejZ, ÔMœvm‡Mv †ewe'| AZ¨šÍ `ya wcÖq wQ‡jb| GgbwUB wQj GK nvm¨Ki NUbv| cuvP wK Qq eQi eqm| AveŸvRv‡bi †cvw÷s wQj wPUvMs K‡·m evRvi| GK evox‡Z wbgš¿Y †L‡Z wM‡q‡Qb mevB| fzwo †fvRb †k‡l we`vq †ejv| gyKzj fvB ZLbI †Uwe‡j emv| Av¤§vRvb weeªZ‡eva Ki‡Qb| Bkviv Ki‡Qb DV‡Z| gyKzj fvB m‡Rv‡i e‡j DV‡jb, Ô`ya fvZ ‰K?' wbgš¿YKZ©vmn Dcw¯’Z meviB j¾vq gv_v †nuU| mKv‡j Awd‡m hvIqvi Av‡M AveŸRvb wZb †Q‡ji gv_vq Pzgy w`‡q †h‡Zb| Nyg KvZz‡i gyKzj fvB GK mKv‡j G myeY© my‡hvM nviv‡jb| Kuv‡`v Kuv‡`v gy‡L ‡QvÆ gyKzj fvB Ava-Ava †ev‡j wPrKvi K‡i ej‡Qb, ÔAveŸvRvb `¨v‡Q'| A_©vr AveŸvRvb P‡j †M‡Qb| †mw`b bvwK gyKzj fvB K‡qK N›Uv GKbvMv‡o †Ku‡`wQ‡jb| †Mvmj LvIqv Zz‡½| K¬všÍ n‡q GK mg‡q ‡g‡S‡ZB Nywg‡q c‡owQ‡jb| weKv‡j AveŸvRvb wd‡i G‡jb| ZLbI gyKzj fvB duywc‡q duywc‡q Kuv`wQ‡jb| cywjk wefv‡M PvKzwi gv‡bB e`wj PvKzwi| eQ‡ii G gv_vq I gv_vq e`wj| M‡í”Q‡j gyKzj fvB ej‡Zb, Ôev· c¨vUiv Lyj‡Z bv Lyj‡ZB Avev‡iv †euvPKv euv‡av| me‡P‡q wei³Ki wQj ¯‹zj e`jv‡bv'| AveŸvRv‡bi e`wj Rxeb (1945-1947) w`bvRcy‡i †K‡UwQj †ek K‡qK eQi| w`bvRcy‡ii my¯^v`y Avg wjPzi K_v †K bv Rv‡b! gyKzj fvB ej‡Zb, ÔRvwbm, So DV‡j Avgiv wZb fvB Lye Lykx nZvg| wZb wcZ‡ji evjwZ nv‡Z QzU w`Zvg KvQvKvwQ †Kvb GK Avg evMv‡b| KuvPv, cvKv Avg fwZ© evjwZ j¤^v eviv›`vq †X‡j †djZvg| †m †h wK Avb›`| KuvPv Avg w`‡q Av¤§vRvb ayg Kvw¯§ix AvPvi Ki‡Zb|' GKevi bvwK evwo †_‡K cvjvevi dw›`I Gu‡UwQ‡jb K‡qK eÜz wg‡j| ej‡Zb ZLbKvi w`‡b eq‡mi d¨vmb wQj, Ô_vKe bv‡K e×N‡i, †`Le Gevi RMrUv‡K'| GKUvbv `xN© 31 eQi cywjk wefv‡M PvKzwii ‡kl K‡qK eQi AveŸvRvb e¸ov wbR †Rjvq e`wj n‡q G‡mwQ‡jb| Avgvi eo wZb fvB XvKv wek^we`¨vj‡q wewfbœ wefv‡M Aa¨qbiZ| Gj 1952 mvj| g‡b c‡o, wU‡bi †PŠZvjv wekvj evmv| Gj c¨vU©v‡bi PIov wm‡g›U eviv›`v| GK mKv‡j AveŸvRvb cvuqPvwi Ki‡Qb|

†h PigcÎ gyKzjfvB‡K evsjv‡`‡ki N‡i N‡i GK mycwiwPZ bv‡g `xwÿZ K‡i‡Q, Zvi ‡kl wKQz Ask ûeû Zz‡j aijvg - we”Pz‡Mv evwoi †Pv‡U †nB cvwK¯Ívb †Kg‡Z KBiv dvwK¯Ívb nBqv †Mj? †nBi jvBM¨v KBwQjvg wK, †cvjv‡i ev‡N LvB‡jv? k¨vl| AvBR 16B wW‡m¤^i| Pigc‡Îi k¨v‡li w`b| Avcbv‡Mv ev›`vi bvgWv KBqv hvB| ev›`vi bvg Gg Avi AvLZvi gyKzj|

u§Pj Fo IJr IJÜJr oMTáu TáPu nJPVúr ßoP~ \JrJ S ßuUT fJyKojJ ßyJPxj (mJPo)

u§Pj 1980 xJPu ßuUT fJyKojJ ßyJPxPjr mJxJ~ \JfL~ IiqJkT c. ßoJ˜lJ jNr∆u AxuJo (mJPo) xŒsKf AP∂TJu TPrPZj S ßuUPTr ˝JoL c. ‰f~m ßyJPxj (cJPj)Ç

†Pv‡L gy‡L †Nvi `ywðšÍvi Qvc| cywjk †nW †KvqvU©vm XvKv †_‡K Uªv¼Kj G‡m‡Q| eo fvB gy¯Ídv byiæj-Dj-Bmjvg (cÖL¨vZ †jLK, mvwnwZ¨K, mv‡eK evsjv GKv‡Wgx gnvcwiPvjK, RvZxq Aa¨vcK, MZ 9 †g 2018 wZwb B‡šÍKvj K‡i‡Qb) I gyKzj fvB - `yÔRbvi bv‡g †MÖßvwi c‡ivqvbv †ewi‡q‡Q| `yRbB jvcvËv| GKw`‡K `yB †Q‡j wb‡LuvR, Ab¨w`‡K, PvKwi wb‡q UvbvUvwb| `xN© 31 eQi PvKzix Rxe‡bi †kl cÖv‡šÍ G‡m GwK gnv gwQeZ! NUbv N‡UwQj ‡deªæqvix 21 Zvwi‡L| 144 aviv †f‡½ Ôivóªfvlv evsjv PvB' wgwQ‡j eo fvB I gyKzjfvB mvwgj n‡qwQ‡jb| cywj‡ki G‡jvcvZvwi †Mvjv¸wj‡Z i³vË ivRc‡_ P‡j MY†MÖßvi| wZb gvm ci.. GK KvKWv‡K ‡fv‡i `iRvq g„`y av°v| evi K‡qK av°v †kvbvi ci Av¤§vRvb `iRv Lyj‡jb| `iRvq `uvwo‡q gyKzjfvB| RxY© kixi| D‡¯‹v Ly‡¯‹v Pyj| MvjfwZ© †LuvPv †LuvPv `vwo| ci‡Y gqjv Kvco| cÖ_g c‡e© Pjj wKQzÿY Rwo‡q a‡i Kvbœv| bvU‡Ki G `„‡k¨ AveŸvRv‡bi †Kvb f~wgKv †bB| f~wgKv _vK‡jI msjvc wK nZAbygvb mv‡cÿ| †g gv‡mi KvU-dvUv `ycyi| RbvK‡qK †QvU‡`i wb‡q gyKzjfvB weQvbvq Av‡av †kvqv| ejwQ‡jb cywjwk †PvL duvwK w`‡q XvKv †_‡K cvjv‡bv Mí| iƒcK_v Mí †kvbvi gZ Avgiv gš¿gy»| KvR©b n‡ji wcQ‡b cyKz‡i Wze w`‡q Mv euvwP‡qwQ‡jb aicvK‡oi mܨv iv‡Z| Le‡ii KvM‡R kixi gywo‡q iv‡Zi AÜKv‡i †SvcSvo †cwi‡q G‡Kev‡i †ij‡ók‡b| wZb m½xmv_x D‡V co‡jb GK gvjevwn †Uª‡b| c~e©cvwK¯Ívb (eZ©gvb evsjv‡`k) mxgvšÍ †cwi‡q mivmwi cwðge‡½ KjKvZvq| Kc`©nxb Ae¯’vq wZb eÜz Rxe‡bi ZvwM‡` AwjMwj‡Z KvMR Awd‡m ab©v w`‡q mKvj mܨv cvi Ki‡Zb| KLbI Aa©fz³ KLbIev Afz³ Ae¯’vq w`b KvUv‡Z nZ| Ae‡k‡l, Rxe‡bi SzuwK gv_vq wb‡q †`‡k †divi

wm×všÍ| QvÎ msMÖv‡g wjß nIqvq wek^we`¨vj‡q covKvjxb gyKzjfvB‡K †R‡jI †h‡Z n‡qwQj| ï‡bwQ, †RjLvbv †_‡K cixÿv w`‡q wZwb we.G cvk K‡iwQ‡jb| Av‡iv ï‡bwQ, †RjLvbv‡ZB †kL gywReyi ingvb mv‡n‡ei m‡½ gyKzjfvB‡qi cÖ_g cwiPq| GKevi wbR evmvq AvÇvi Avm‡i †kL mv‡ne bvwK Zv‡K Av`i K‡i e‡jwQ‡jb, ÔgyKzj, ZzB wPiKvj gyKzjB i‡q †Mwj'| es‡ki ci ci eo wZb fvB‡`i g‡a¨ gyKzjfvB wQ‡jb GKUz †ec‡ivqv ai‡bi| KwVb mgqKv‡j gyl‡o co‡Zb bv| SUcU wm×všÍ wb‡q †dj‡Zb| QvÎ Rxe‡b †R‡ji fvZ †L‡ZI c‡ivqv K‡ibwb| g‡b c‡o, mvgwiK R¨všÍv †cÖwm‡W›U Avq~e Lv‡bi ey‡j‡Ui gy‡L kvmbKvj| GKw`‡bi Rb¨ e¸ovq G‡mwQ‡jb| †nwjKÞvi †_‡K †cÖwm‡W›U bvg‡Qb| m‡½ gyKzjfvB| ‡Q‡j‡K †`‡L Avgvi AveŸvRvb AvuZ‡K D‡VwQ‡jb| evmvq gyKzjfvB‡K wRÁvmv K‡iwQ‡jb, ÔZzB †R‡ji ûwjqv nv‡Z wb‡q wKfv‡e †cÖwm‡W›Ui m½x nwj? gyKzjfvB †n‡m DËi w`‡jb, ÔAveŸvRvb, jvj dvBj meyR dvB‡j cv‡ë †M‡Q| G‡KB e‡j K~UbxwZ'| cwiev‡i ¯^vfvweK wbq‡g cÖ_‡g eo ‡Q‡ji we‡q n‡q _v‡K| eo `yB fvB we‡q‡Z ivwR bv nIqvq AveŸvRvb gyKzjfvB‡qi we‡qi e¨e¯’v Ki‡jb| GKUvB KviY| D”Q…•Ljgbv gyKzjfvB‡K wbq‡gi eva‡b Ave×ivLv| g‡b c‡o, cyivZb XvKvq wUKvUzwj‡Z gyKzjfvB‡qi evmvq wQjvg †ek K‡qKw`b| ‰`wbK B‡ËdvK KvMR Awd‡m mve GwWUi wnmv‡e KvR Ki‡Zb| ivZ b'Uvq †iwWI cvwK¯Ívb †_‡K GKUv Kw_Kv cvV Ki‡Zb| †kÖvZvgn‡j †ek †KŠZzn‡ji D‡`ªK NwU‡qwQj †m mg‡q| cyivb XvKvq emevm Kv‡j mvaviY gvby‡li m‡½ I‡Zv‡cÖvZfv‡e †gjv‡gkv Kivi my‡hvM weavq Lvm fvlv iß K‡iwQ‡jb †ek| 1971 mv‡j ¯^vaxb evsjv‡eZvi †K›`ª †_‡K m¤úªPvwiZ wb‡Ri †jLv ÔPig cÎ' cvV Kv‡j Gfvlvi `viæY e¨envi cvVK mgv‡R RbwcÖqZvi

†Zvjcvo Zz‡jwQj| Aeiæ× †`‡k e‡m f‡q f‡q, kiYv_©x wkwe‡ii k^vmiæ×Ki cwi‡e‡k e‡m DrKÚv-D‡Ø‡M, KLbI ev gyw³ †hv×v‡`i K¨v‡¤ú Avkv wbivkvi †`vjvq, wVKvbvwenxb †eZvi‡K›`ª †_‡K m¤úªPvwiZ PigcÎ Abyôvb RywM‡qwQj GK AmvaviY Avkvi evYx| Pviw`‡K hy‡×i Kvb we`xY©Kiv †Mvjv¸wji AvIqvR Avi nZ¨vh‡Ái wewfwlKv| †nb gyn~‡Z© e¨½ imvZ¥K Kw_Kv ÔPig cÎÔ wb‡q Gj AcÖZ¨vwkZ Avb‡›`i †XD| ¯^vaxbZvKvgx ev½vwji gb †_‡K gy‡Q †Mj †ec‡ivqv nZ¨vKv‡Ûi fqvenZv| mÂvwiZ nj Abvwej Avb›`| Ny‡i `uvovevi bZzb cÖZ¨q wb‡q exi `‡c© evsMvwj GwM‡q| gyw³hy× PjvKvwjb Avgv‡`i cwiev‡i wK N‡U †Mj? 11 fvB‡evb evsjv‡`‡ki 11 RvqMvq Avbv‡P Kvbv‡P wQU&‡K c‡owQjvg| 7 gvP© †im‡Kvm© gq`v‡b †kL gywRei ingv‡bi Av¸bSiv e³…Zv ï‡b AveŸvRvb bvwK Av¤§vRvb‡K †W‡K e‡jwQ‡jb, Ô‡LvKvi gv, ‡`k nqZev ¯^vaxb n‡e wKš‘ Avwg w`e¨ Pÿz w`‡q †`L‡Z cvw”Q, Gi Rb¨ †`k‡K A‡bK i³ w`‡Z n‡e|' gyKzjfvB cy‡iv cwievi wb‡q e¸ovq G‡jb| wm×všÍ fvi‡Z P‡j hvIqvi| mv‡_ AveŸvRvb fvovi Ni †_‡K K‡qK e¯Ív PvDj w`‡qwQ‡jb| Gici Avi †Kvb msev` †bB| msev` †bqvi dzmiZB ev †Kv_vq? mviv †`k,ÔPvPv, Avcb euvPv'-i ZvwM‡` n‡b¨ n‡q G‡jvcvZvwo QzU‡Q| GZ aKj Amy¯’ e„× AveŸvRvb mn¨ Ki‡Z cvi‡jb bv| webv wPwKrmvq, webv c‡_¨ auy‡K auy‡K g„Zz¨i †Kv‡j X‡j co‡jb 12 †g Zvwi‡L GK bvg bv Rvbv MÖv‡g| Ryb gv‡mi gvSvgvwSi NUbv| cvovi ivRvKviiv cvKevwnbx‡`i mn‡hvMxZvq e¸ov kn‡i Avgv‡`i evmv m¤ú~b© cy‡o Av½iv K‡i †djj| Av¸‡b QviLvi n‡q †Mj wZj wZj K‡i M‡o †Zvjv AveŸvRv‡bi m‡Li Qq Avjgvix †evSvB eB| avibv Kiv nq, BwZg‡a¨ ¯^vaxb evsjv †eZvi †K›`ª †_‡K cÖPvwiZ gyKzjfvB‡qi PigcÎ cvV ïiæ n‡q wM‡qwQj| e¸ovi ‡KD nqZ gyKzjfvB‡qi Mjvi ¯^i Abygvb Ki‡Z †c‡iwQj| ï‡bwQ, Av¤§vRvbmn fvB †evbiv cÖwZ mܨvq jywK‡q jywK‡q PigcÎ ïb‡Zb| Avwg gqgbwmsn gywgby‡bœQv gwnjv K‡j‡R Bs‡iwRi Aa¨vc‡Ki c‡` envj wQjvg| ¯^vgx wg. ˆZqe †nv‡mb Bsj¨v‡Û †kwdì BDwbf©vwmwU‡Z wcGBPwW KiwQ‡jb| `yB bvevjK †Q‡j‡g‡qi nvZ a‡i gqgbwmsn kn‡i b`x cvi n‡q ARvbv A‡Pbv GK cÖZ¨šÍ MÖv‡g P‡j wM‡qwQ| mvwgj n‡qwQ MÖvg †_‡K Av‡iv Mnxb MÖv‡g ïay cv‡q Pjvi c_ a‡i kniQvov gvby‡li wgwQ‡j| AevK n‡jI mZ¨ †h, PigcÎ wK, Kvi iPbv, †K cvV Ki‡Zb - mewKQz 16 wW‡g¤^‡ii ci Rvb‡Z †c‡iwQ| Z_¨m~‡Î cÖKvk, gyw³hy‡×i `xN© bq gvm A_©vr 270 w`‡bi g‡a¨ 206 w`b PigcÎ m¤úªPvwiZ 31 kOÔJ~


oMÜKY∂J

08 - 14 June 2018

25

Kf˜J YáKÜr @vJ KT ßvw? fáKyj S~JhMh ßuUT: KvãT, ßmVo ßrJPT~J KmvõKmhqJu~Ç KrnJrJAj KkkPur kKrYJuTÇ

Kf˜J jhL yPuJ C•Prr \LmjPrUJÇ Kf˜J fJr \uhMPê C•Prr \LmjPT mJÅKYP~ rJPUÇ TUPjJ k´fqãnJPm, TUPjJ kPrJãnJPmÇ C•Prr \jkPh Kf˜J ImmJKyTJr oJjMw fJA Kf˜Jr TJPZ EeLÇ 2014 xJPu Kf˜Jr kJKj FTfrlJ k´fqJyJr TrJr TJrPe Kf˜J ImmJKyTJ~ nLwe xÄTa ßhUJ KhP~PZÇ Kf˜J~ pUj kJKjr k´P~J\j 5 yJ\Jr KTCPxT, fUj kJKj kJS~J pJ~ oJ© 200-300 KTCPxTÇ TUPjJ TUPjJ FrS ToÇ rÄkMPrr oJjMPwr xÄTa xrTJPrr TJPZ xm xo~ To èÀfôkNetÇ fJr k´oJe FTmJPTqA ßhS~J pJ~Ç mJÄuJPhv pUj Cjú~jvLu ßhPvr KxÅKzPf kJ rJUPZ, fUj rÄkMr KmnJPVr hJKrPhsqr yJr Vf kKrxÄUqJPjr yJPrr ßYP~ ßmPzPZÇ Kf˜J~ kJKj jJ gJTJr TJrPe pf xÄTa ßhUJ KhP~PZ, fJ KjP~ xrTJrPT UMm ßmKv KmYKuf yPf ßhUJ pJ~KjÇ Kf˜J~ pUj kNeot J©J~ kJKj @xf fUj ÊÏ ßoRxMPo k´J~ 65-70 yJ\Jr ßyÖr \KoPf iJj YJw TrJ yPfJÇ xJiJrenJPm iJj YJw TrPu ßp mq~ y~, ßxY k´TP·r xMKmiJ KjP~ ßxA iJj YJw TrPu mq~ y~ 20 nJPVr

1 nJVÇ rÄkMPrr oñJ hNrLTrPe Kf˜J ßxY k´T· Ijjq nNKoTJ kJuj TPrPZÇ FUj ßxA ßxY k´T· TJptf ÊÏ ßoRxMPo IYuÇ ßp @a yJ\Jr ßyÖr \KoPf ßrvKjÄ KxPˆPo kJKj KhP~ iJj YJw TrJ yPò, fJ jhLPT mJÅKYP~ rJUJr \jqA ßZPz ßhS~J k´P~J\jÇ Kf˜J~ kJKj jJ gJTJr TJrPe @r IxÄUq xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ C•Prr \LmPjr \jq Kf˜Jr kJKjr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ Kf˜J KjP~ mJÄuJPhv-nJrf @PuJYjJ IPjT kMPrJPjJÇ ßhv ˝JiLPjr krkrA 1972 xJPu Kf˜Jr kJKj KjP~ ßpRg jhL TKovPjr KÆfL~ xnJ~ @PuJYjJ y~Ç 1983 xJPu I∂mtftLTJuLj FTKa YMKÜS yP~KZuÇ YMKÜ IjMpJ~L mJÄuJPhPvr KZu 36 vfJÄv, nJrf 39 vfJÄv @r 25 vfJÄv kJKj KZu jhLr jmqfJ m\J~ rJUJr \jqÇ 1985 xJPu ßxA I∂mtfLt TJuLj YMKÜr ßo~Jh ßvw y~Ç 1987 xJPu ßo~Jh @rS hMA mZr mJzJPjJ yP~KZuÇ Frkr @r ßTJPjJ YMKÜ y~KjÇ 2011 xJPur 6 ßxP¡’r Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜ yS~Jr TgJ KZuÇ @orJ @vJ~ mMT ßmÅPiKZuJoÇ @orJ fUj @PªJuj TrKZuJo jqJpq KyxqJr KnK•Pf kJKj mµj yPf yPmÇ nJrPfr k´iJjoπL ojPoJyj KxÄ FmÄ kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJ~ FTxPñA mJÄuJPhv xlPr @xJr TgJ KZuÇ ybJ“ TPrA mJÄuJPhv xlPrr @V oMyNPft oofJ mPªqJkJiqJ~ @r FPuj jJÇ ojPoJyj KxÄ xyP\A muPuj, oofJ mPªqJkJiqJ~PT ZJzJ KfKj Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜ TrPmj jJÇ kKÁomPñr oMUqoπL @r nJrPfr k´iJjoπLr oiqTJr Umr @oJPhr kPã C≠Jr TrJ TKbjÇ pKh fJPhr oPiq FnJPmA WajJ xJ\JPjJ gJPT, oMUqoπL kJKj KhPf I˝LTíKf \JjJPmj @r FA xN© iPr k´iJjoπL ÊiM xo~ ßjPmj, fJyPu @oJPhr ãKf ZJzJ uJn KTZM yPm jJÇ 2015 xJPu oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJ~ mJÄuJPhPv FPxKZPujÇ @orJ @PrTmJr @vJ~ mMT ßmÅPiKZuJoÇ KT∂á oofJ mPªqJkJiqJ~ TuTJfJ ßZPz @xJr xo~ xJÄmJKhTPhr xJl \JKjP~ KhP~

FPxKZPuj; Kf˜J KjP~ ßTJPjJ TgJA KfKj muPmj jJÇ fPm KfKj mJÄuJPhPv FPx mPuKZPuj, È@oJr Skr @˙J rJUMjÇ' Kf˜J k´xPñ nJrPfr k´iJjoπL S oMUqoπL TJrS Skr KT @oJPhr @˙J rJUJr oPfJ ßTJPjJ WajJ WPaPZ? mrÄ Fxm @uJPkr hLWtx©N fJ~ Kf˜Jr kJKj FTfrlJ k´fqJyJr TPr KjP~PZ nJrfÇ YLPjr TJZ ßgPT ms¯kMP©r kJKjr jqJpq IKiTJr k´KfÔJ~ nJrf mJÄuJPhvPT @øJj \JjJ~ kJPv gJTJr \jq, @r Kf˜Jr k´xPñ jLrmfJ kJuj TPrÇ nJrf xrTJr jhL k´Pvú hMA rTo jLKf V´ye TPrPZÇ nJrPfr FA ßTRvu mMP^A mJÄuJPhvPT Kf˜Jr kJKjr \jq f“krfJ YJuJPf yPmÇ Kf˜J KjP~ jJjJj k´vú \jì KjPòÇ mJÄuJPhv ßTj nJrPfr TJPZ Kf˜Jr kJKj ß\JPrPvJPr YJ~ jJ? 2011 xJPu pUj kJKjmµj YMKÜ ßnP˜ ßVu, fUj ßgPTA pKh @orJ Kf˜Jr kJKjr \jq nJrf xrTJrPT âoJVf YJk KhPf gJTfJo, fJyPu 2014 xJPu FTfrlJ kJKj k´fqJyJr Trf jJÇ @oJPhr ChJxLjfJS Kf˜Jr kJKj k´fqJyJPr xyPpJKVfJ TPrPZ KT jJ, fJ-S ßnPm ßhUJ k´P~J\jÇ 2011 xJPu pUj

kJKjmµj YMKÜr k´˜MKf YNzJ∂ yP~KZu fUj kJKjxŒhoπL KZPuj rPovYªs ßxjÇ fJPT ßxA k´Kâ~Jr xPñ nJPuJnJPm pMÜ TrJA y~KjÇ nJrf FTfrlJ kJKj k´fqJyJr TrJr TJrPe mJÄuJPhv TfUJKj ãKfr xÿMULj yPò, fJ-S nJrPfr TJPZ fMPu irJ y~ jJÇ Kf˜Jr kKrmPft FUj ßfJrxJ, \udJTJ jhLr kJKjr TgJ muPZ nJrfÇ FKa Kf˜Jr kJKj jJ ßhS~Jr \jq nJrPfr j~J ßTRvuÇ 1997 xJPu @∂\tJKfT kJKjk´mJy TjPnjvjKa 2014 xJPur 17 @Vˆ ßgPT @APj kKref yP~PZÇ ßxUJPj C\JPjr ßhv ßgPT nJKar ßhPv k´mJKyf jhLr kJKj TLnJPm mqmÂf yPm, fJr KhTKjPhtvjJ @PZÇ ßp jhLr kJKj ßp UJPf k´mJKyf y~, ßxA jhLr kJKj ßxA UJPf jJ ßrPU UJf kKrmftj TrPu fJ jhLr \jq TuqJPer yPm jJÇ nJrPfr ßpKa ßfJrxJ jhL mJÄuJPhv fJ hMiTMoJrÇ nJrPfr ßpKa \udJTJ, mJÄuJPhv fJ iruJ jhLÇ F jhLPf Foj CPuäUPpJVq kJKj gJPT jJ, pJ KhP~ Kf˜Jr WJaKf kNre TrJ x÷mÇ @r F hMKa jhLPf 30 kOÔJ~


26

oMÜKY∂J

08 - 14 June 2018

xm kPg TJÅaJ, xm hr\J mº ‰x~h @mMu oTxMh ßuUT: VPmwT

pMÜrJ\q, pMÜrJÓs, TJjJcJ, IPˆsKu~J k´nKí f ßhPvr ˙JjL~ xrTJr, k´JPhKvT @Aj kKrwh S kJutJPoP≤ mJÄuJPhKv mÄPvJØNfPhr KjmtJKYf yS~Jr xÄmJh oJP^oPiq @oJPhr k©kK©TJ~ k´TJKvf y~Ç SA Umr k´TJPvr Igt mJ fJ“kpt @oJr TJPZ kKrÏJr j~Ç ßTJj ßhPv ßT KjmtJKYf yPuj fJPf @oJPhr TL? fPm FaMTM mMK^ ßp KmPhPv ßTJPjJ mJXJKur xJlPuq ßVRrmJKjõf yS~J ˝\JKfk´LKfr k´TJvÇ x÷mf @rS FTKa TJre TJ\ TPrÇ fJ yPuJ, FA mJftJ ßhS~J ßp Cjúf ßhPv, ßpUJPj KjPnt\Ju Vefπ TJptTr, mJXJKur x∂Jj ßp \jk´KfKjKi KjmtJKYf yPòj, ßxA ßpJVqfJ I\tj ßpoj-Pfoj mqJkJr j~Ç fJPf k´oJKef y~ mJXJKur ßpJVqfJr InJm ßjAÇ @Ko SA xm xÄmJPhr oPiq @rS FTKa Kmw~ ßhUPf ßkP~KZÇ kJÁJfq ßhPv xJŒ´KfT xoP~ ßpxm mJXJKu KjmtJKYf yP~PZj, fJÅrJ xmJA fÀeÇ SA xm ßhPv KjÁ~A @oJPhr ßhPvr rJ\jLKfTPhr oPfJ IPjT m~Û oJjMw @PZj, pJÅrJ mÉKhj pJm“ rJ\jLKf TrPZj, fJÅPhr \jVe ßmPZ jJ KjP~ fÀe-fÀeLPhr KjmtJKYf TrPZjÇ KT∂á xmPYP~ mz fJ“kPptr Kmw~, ßpxm mJXJKu fÀe-fÀeL KjmtJYPj \~uJn TrPZj,

fJÅrJ ßTJPjJ ijLr @hPrr hMuJu-hMuJKu jjÇ fJÅrJ Kjoú S KjoúoiqKm• kKrmJPrr x∂JjÇ fJÅPhr IPjPTr mJmJ KZPuj TuTJrUJjJr vsKoT, ßyJPau-PrP˜JrJÅr KjPYr KhPTr TotYJrL KTÄmJ kKrmyjvsKoT-mJxYJuT mJ T¥JÖrÇ KjmtJYPjr k´JgtL KyPxPm fJÅPhr ßTJPjJ kJKrmJKrT kKrY~ ßjAÇ Vf TP~T mZPr ACPrJk@PoKrTJ~ ßpxm mJXJKu mÄPvJØNf ßjfJ KjmtJKYf yP~PZj fJÅPhr TJrS oJ-mJmJ, hJhJ-hJKh ßxUJjTJr KmUqJf ßjfJ KZPuj jJÇ FT\Pjr TgJS ÊKjKj KpKj ßTJPjJ KmkMu Km•mJj IgmJ IKn\Jf kKrmJPrr x∂JjÇ fJÅPhr SA xJlPuqr ßkZPj ÊiM KT KvãJVf IgmJ IjqJjq ßpJVqfJA TJ\ TPrPZ? fJ oPj TrJr ßTJPjJ TJreA ßjAÇ CóKvKãf S ßpJVq oJjMw Sxm ßhPv k´YrM A rP~PZjÇ fJyPu fJÅPhr xJlPuqr ßkZPj oNu TJre TL? oNu TJre SA xm ßhPvr VefJKπT xÄÛíKfÇ ßxUJPj VefPπr kPg TJÅaJ KmZJPjJ ßjA, ßxUJPj ßpJVq IgY Km•yLPjr \jq FmÄ fÀefÀeLPhr \jq ßTJPjJ hr\JA mº j~Ç IJorJ FTaJ Vh IJSzJA: pMmxoJ\A \JKfr nKmwq“Ç FaJ KogqJ xJ∂ôjJr TgJÇ k´KfKa k´\Pjìr fÀePhr pKh @orJ FTA TgJ mPu nKmwqPfr \jq xKrP~ rJKU, fJyPu mftoJj gJTPm TJPhr yJPf? mMPzJ-mMKzPhr? ßx ßfJ krTJPu ßmPyvPf mJ ˝PVt pJS~Jr oPfJÇ ßp yfnJVq Ay\VPf KTZMA ßku jJ, fJPT muJ yPuJ fMKo krTJPu ßmPyvPf pJPmÇ @\ mJÄuJPhPvr x÷JmjJo~ fÀePhr kgèPuJ mº TPr KhP~ @orJ muKZ, ßfJorJA \JKfr nKmwq“Ç mJP\ TgJÇ ßxsl k´fJreJÇ @orJ pUj xPVRrPm @oJPhr mJXJKuPhr mKyKmtPvõ xJlPuqr xÄmJh TrKZ fUj ßxxm ßhPvr k©kK©TJ mJÄuJPhPvr rJ\jLKf S VefJKπT mqm˙J xŒPTt Knjú TgJ KuUPZÇ fJrJ mz mz k´KfPmhPj muPZ, mJÄuJPhPvr rJ\jLKf hMA kKrmJr ÆJrJ Kj~KπfÇ FA hMA kKrmJPrr hMA ßjfJ IfLPf mJÄuJPhv vJxj TPrPZjÇ mftoJPj fJÅPhr C•rJKiTJrLrJ rJ\jLKf Kj~πe TrPZjÇ 27 mZr pJm“ kJuJâPo fJÅPhr

pMmxoJ\A \JKfr nKmwq&Ç FaJ KogqJ xJ∂ôjJr TgJÇ k´KfKa k´\Pjìr fÀePhr pKh IJorJ FTA TgJ mPu nKmwqPfr \jq xKrP~ rJKU, fJyPu mftoJj gJTPm TJPhr yJPf? mMPzJ-mMKzPhr yJPf? ßx ßfJ krTJPu ßmPyvPf mJ ˝PVt pJS~Jr oPfJÇ ßp yfnJVq Ay\VPf KTZMA ßku jJ, fJPT muJ yPuJ fMKo krTJPu ßmPyvPf pJPmÇ IJ\ mJÄuJPhPvr x÷JmjJo~ fr∆ePhr kgèPuJ mº TPr KhP~ IJorJ muKZ, ßfJorJA \JKfr nKmwq&Ç mJP\ TgJÇ ßxsl k´fJreJÇ FT\j ãofJ~ gJTPZj, @r FT\j gJTPZj KmPrJiL hPuÇ fJÅPhr mJAPr fífL~ iJrJr ßTJPjJ rJ\QjKfT vKÜr C™Jj WaPf kJPrKjÇ KmPhKv TJV\èPuJr xJÄmJKhT nJwqTJPrrJ FTKa nMu TrPZjÇ mftoJj rJ\QjKfT xÄÛíKfPf mJÄuJPhPv hMA kKrmJr j~, mÉ rJ\QjKfT kKrmJPrr xíKÓ yP~PZÇ pJPT muJ pJ~ UMm KjoúoJPjr xJo∂fJKπT k´gJÇ Vf 27 mZPr FTKa k´mefJ uã TrJ ßVPZÇ hMKa mz hPur ßTJPjJ xJÄxPhr oífqM r kr fJÅr KmimJ ˘L IgmJ kM©-TjqJPhr CkKjmtJYPj k´JgtL TrJ yPò, fJÅrJ xrTJKr hPur yPu fJÅPhr Km\~ ImiJKrfÇ FaJPT ãofJr rJ\jLKfPf ßoJVu @oPur ßoRÀKxkJ¢J muPu To muJ y~Ç ßjfJ oJrJ ßVPZj, fJÅr @xjKa fJÅr mC, ßZPu mJ ßoP~ ßTJj IKiTJPr hJKm TPrj? SA FuJTJ~ KT @r ßTJPjJ ßpJVq ßjfJ ßjA? ßTJPjJ jJVKrPTr kg mº TrJ Vefπ j~Ç PnPm ßhPUKZ, mftoJj rJ\QjKfT mqm˙J~, ßp xMÔM KjrPkã KjmtJYPjr \jq @orJ yJyJTJr TrKZ, ßlPrvfJfMuq ßTJPjJ KjmtJYj TKovPjr ÆJrJ pKh fJ y~S, fJyPuA KT \jVPer VefJKπT IKiTJr k´KfKÔf yPm? xJo∂mJhL k´gJ~ Skr ßgPT \jVPer Skr k´JgtL YJKkP~ ßhS~J y~Ç fJrkr ÈKxu oJPrJ nJA Kxu oJPrJ-IoMT oJTtJ~ Kxu oJPrJ'Ç fJ ZJzJ, ßnJaJr mMP^ KjmtJYjL k´YJreJr xo~ ßTJgJS \J~jJoJ\, aMKk, ßTJgJS ovJKr-uMKñ-vJKz mJ jVh aJTJ KmfreÇ pKh xMÔM KjmtJYj y~ fJyPu ßTªs ßgPT YJKkP~ ßhS~J FT k´JgtLPT ßmPZ KjPf y~Ç fJÅr ÆJrJ \jVPer TL CkTJr yPm, fJ ßTC \JPj jJÇ PTJPjJ \jkPh pUj ^JÅPT ^JÅPT ßoJarxJAPTu k´Pmv TPr fUj ßnJaJrPhr I∂rJ®J UJÅYJZJzJ yP~ pJ~Ç ©JPx ÊiM ßnJaJrrJ jj, TJÅkPf gJPT FuJTJÇ FT TJoJPrr AòJ KZu jfMj vJKz kKrP~ mCPT KjP~ KjmtJYPjr Khj ßnJaPTPªs pJPmjÇ FT ßoJarxJAPTu @PrJyL KxVJPrPa TPw aJj KhP~ fJr yJkPrr TJPZ kJ bMPT mPu ßVu, ÈTÓ TArJ ßnJaPTPªs pJAP~j jJ, @kPjr mJKzr xm ßnJa @orJA Kh~J KhoMÇ' TJoJPrr mC jfMj vJKzKa krJr FTaJ Ckuã ßkP~KZu, fJ ßnP˜ ßVuÇ Vf 45 mZPr VefJKπT xÄÛíKfPT KmKnjúnJPm TuMKwf TrJ yP~PZÇ FT. \Ju ßnJa, hMA. KjmtJYPjr @PVr Khj UJKx-oMrKVr xÆqmyJr TPr rJf ß\PV mqJua ßkkJr mJPé ßdJTJPjJ, Kfj. k´vJxjPT huL~

˝JPgt mqmyJr FmÄ YJr. mftoJPj hJxq k´míK•xŒjú KjmtJYj kptPmãTPhr KhP~ xJKatKlPTa ß\JVJzÇ kKÁoJ ßhPv FèPuJr FTKaS ßjA mPuA xJiJre kKrmJPrr KmPhKv mÄPvJØNf pMmT-pMmfLrJ IjJ~JPx KjmtJYPj \~uJn TrPf kJPrjÇ PpUJPj VefJKπT xÄÛíKf TuMKwf ßxUJPj xMÔM KjmtJYjA TL @r IxMÔM KjmtJYjA-mJ TL? TJrYMKkr KjmtJYjA TL @r KjrPkã KjmtJYjA-mJ TL? FuJTJr ßp \jhrKh pMmT xJAPTu mJ ßoJarxJAPTu YJuJj fJÅr hJo kJP\PrJ, KmFocKmäC mJ oJKxtKc\ ßm† yJÅTJPjJ ijTMPmPrr TJPZ hMk~xJS j~Ç hLWtKhPjr xNç mqm˙JkjJ~ mqm˙JKaPf oJjMw Inq˜ yP~ kPzPZÇ ßxUJj ßgPT ßmr yS~J FUj IKf hM„yÇ míP≠rJ FA mqm˙JPT jJjJ k´Kâ~J~ KaKTP~ rJUPf YJAPmj, fJ ßgPT ßmr TPr @jPf kJPrj ßf\˝L fÀPerJAÇ TíKwk´iJj ßhPv ˙JjL~ xrTJPrA ßyJT mJ \JfL~ xÄxPhA ßyJT, TíwTPvsKer k´KfKjKiA IKiTJÄv gJTJ ˝JnJKmTÇ ßfoj FoKkPTA KfjmJr xJuJo \JjJm, pJÅr mJmJ oJPb TJhJr oPiq TJ\ TPrjÇ ßxA FoKkrA optJhJ ßmKv, pJÅr mJmJ TuTJrUJjJ~ vsKoPTr TJ\ TrPfj mJ FUPjJ TPrj FmÄ mJx TPrj vsKoT mK˜PfÇ FA \jq fJÅPhr xJuJo \JjJm TJre fJÅrJ oJjMPwr InJm S ßmhjJ IjMnm TrPf kJrPmjÇ xJÄxh-oπLPhr ˘L mJ ßZPuPoP~Phr xJÄxh KjmtJKYf yS~JA mz KjTíÓ xJo∂mJhL k´gJÇ fPm ßã©KmPvPw ßpJVq yPfA kJPrjÇ jÓ VefPπr ßYP~ hJxq oPjJmíK•xŒjú mJ FoPmPcc KoKc~J ßmKv ãKfTrÇ @oJPhr IPjT kK©TJ~ xJrJ mZr KmKnjú FuJTJr x÷Jmq k´JgtLPhr ZKmxy mqJkT k´YJr ßhS~J y~Ç fJÅPhr IPjPT \Wjq IkrJiL, Ix“ FmÄ jÓ oJjMw; KT∂á fJrJ k´nJmvJuLÇ ßhPv CóKvãJr k´xJr WPaPZÇ KmKnjú FuJTJ~ Ifq∂ ßpJVq fÀe-fÀeL rP~PZjÇ fJÅrJ ßTJPjJ @jMTu N q kJPòj jJÇ fJÅPhr IV´pJ©Jr kPg ÊiM TJÅaJ, fJÅPhr xm hr\J mºÇ kPgr TJÅaJ xrJPf YJA Ihoq oPjJmu, IkJr ‰ipt FmÄ IkKrPo~ fqJV: hr\Jr mº IVtu UMuPf YJA KmkMu vKÜÇ ßx vKÜ mJÄuJPhPvr YJr ßTJKa fÀefÀeLr TJrS oPiqA ßjA∏@Ko KmvõJx TKr jJÇ fJÅPhr @mJyj TKrÇ fJÅPhr @KmntJPmr @vJ~ rAuJoÇ

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

08 - 14 June 2018

27

TKbj xÄTPa nJrPfr Vefπ yrPfJw KxÄ mu ßuUT: hq TqJrJnJj oqJVJK\Pjr rJ\jLKfKmw~T xŒJhT KjCA~Tt aJAox ßgPT ßjS~JÇ AÄPrK\ ßgPT IjNKhf

FTKa ˝ò S ˝JiLj KjmtJYj k´Kâ~J, FTKa ˝JiLj KmYJr KmnJV, vKÜvJuL KmPrJiL hPur k´KfmJhoMUr FTKa kJutJPo≤, fMujJoNuT ˝JiLj VeoJiqo FmÄ rJ\jLKf ßgPT hNPr gJTJ FTKa ßxjJmJKyjL∏FA xm KoKuP~A nJrfÇ 1950 xJPu nJrf fJr xÄKmiJj kKrV´ye TrJr kr ßgPT FojaJA xmJA ß\Pj FPxPZÇ Cjú~jvLu KmPvõ nJrf ßxA VefJKπT ßhv KyPxPm Ff Khj hJÅKzP~ KZu, ßpUJPj KjmtJyL KmnJV, @AjxnJ S KmYJr KmnJPVr TJpt kKrYJujJr oNu KnK• yPuJ xÄKmiJjÇ KT∂á ßxA I\tj ßp TfaJ nñMr, xÄKmiJPjr Skr oJjMPwr @˙J KmuLj yS~Jr kKrK˙Kf ßp TfaJ xKjúTamftL, fJ k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr ßjfífJô iLj nJrfL~ \jfJ kJKatr xrTJr oJ© YJr mZPrA nJrfmJxLPT mMK^P~ KhP~PZÇ nJrPf UMm xMªrnJPm KmPTªsLTíf FTKa k´vJxKjT TJbJPoJ rP~PZÇ FA TJbJPoJ IjMpJ~L FPTTKa rJP\q \jVPer ßnJPa KjmtJKYf ßp hu mJ ß\Ja rJ\qxnJ~ xÄUqJVKrÔ @xj I\tj TPr, ßxA hu mJ ß\JPar ßjfJ oMUqoπL KyPxPm rJ\q vJxj TPrjÇ

Fr kJvJkJKv k´KfKa rJP\q FT\j TPr rJ\qkJu mJ Vnjtr gJPTjÇ ßTªsL~ xrTJPrr KjP~JV ßhS~J FKa FTKa @jMÔJKjT, KjrPkã S xJÄKmiJKjT khÇ rJ\qxnJr KjmtJYPjr kr xmPYP~ ßmKv @xj ß\fJ hu mJ ß\JaPT xrTJr VbPjr @oπe \JjJj rJ\qkJuÇ xJÄKmiJKjTnJPm KjrPkã kh muJ yPuS FA khPT k´J~ k´KfKa xrTJrA Kj\ ˝JPgt mqmyJPrr ßYÓJ TPrPZÇ hKãe nJrPfr TetJaPT Vf oJPxA F irPjr FTKa ßYÓJ rJ\qkJPur TJptJuP~r KjrPkãfJPT ¸ÓfA ãMe&j TPrPZÇ ßxUJPj KmP\KkKmPrJiL ß\Ja ßmKv @xj K\PfPZÇ ßxUJjTJr rJ\qkJu (KpKj ßoJKhr kMPrJPjJ xyPpJ≠J KZPuj) m\MnJA nJuJ KmP\KkKmPrJiL ß\JaPT xrTJr VbPj @oπe \JjJPf mJiq KZPujÇ KT∂á KfKj fJ jJ TPr ßoJKhr k´Kf @jMVfq ßhKUP~ To @xj kJS~J KmP\KkPT xrTJr VbPjr @oπe \JKjP~ mxPujÇ VefPπr ßoRKuT KnK• KaKTP~ rJUJr ˝JPgt ßvw kpt∂ nJrPfr xMKk´o ßTJat FA KmwP~ y˜Pãk TPr xÄUqJVKrÔ @xj uJn TrJ ß\JaPT KhP~ xrTJr VbPjr @Phv ßhjÇ Frkr KmPrJiL ß\Ja xrTJr VbPjr xMPpJV kJ~Ç kJutJPoP≤S KbT FTA irPjr Èã~' ßhUJ pJPòÇ TP~T hvT iPr KmPrJiL hPur \jq xrTJPrr xoJPuJYjJr ßnjMq KyPxPm kJutJPo≤ mqmÂf yP~ @xPZÇ oJx TP~T @PV KmPrJiL ßjfJrJ ßmv TP~TmJr xrTJPrr KmÀP≠ IjJ˙J ßnJa @øJPjr ßYÓJ TPrPZjÇ kJutJPoP≤r Ijq xm TJP\r fMujJ~ IjJ˙J ßnJPar k´˜JmPT xm xo~ IV´JKiTJr ßhS~J y~Ç KT∂á ßuJTxnJr KmP\Kk oPjJjLf K¸TJr FT oJPxr ßmKv xo~ iPr KmPrJiL ßjfJPhr IjJ˙J ßnJPar k´˜Jm k´fqJUqJj TPr pJPòjÇ kJutJPoP≤ KmP\Kkr ß\JrJPuJ xÄUqJVKrÔfJ @PZ FmÄ fJr \jq IjJ˙J ßnJPar k´˜Jm ßTJPjJ ÉoKTS j~Ç ÊiM IKiPmvj YuJTJPu \JfL~ xŒ´YJr oJiqPo pUj KmPrJiL ßjfJPhr ßoJKhr IgtQjKfT ßTRvPur nMu©MKa fMPu irPf ßhUJ pJ~, fUj xrTJr FTaM

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

I˝K˜Pf kPzÇ nJrPfr mJKwtT mJP\Pa pKhS ßhvKar IgtjLKfr kMPrJ j~, mrÄ IÄvKmPvw \jVPer xJoPj @Px, fgJKk FA mJP\Par FTKa KmvJu k´nJm @PZÇ mJP\a k´˜JPmr kr @Ajk´PefJrJ TP~T x¬Jy iPr ˝J˙q, KvãJ mJ FA irPjr jJjJ UJPfr mrJ¨ KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ pKh ßhUJ pJ~, mJP\a IKiPmvj ßvw yP~ pJPò FmÄ KTZM mrJ¨ FUPjJ IjMPoJhj TrPf mJKT ßgPT pJPò, fJyPu kJx jJ yS~J xm mrJ¨PT FTLnNf TPr ßxèPuJ IjMPoJhj TrJ yPm KT yPm jJ, fJ KbT TrPf ßnJa ßjS~J y~Ç FA ßnJa k´Kâ~JPT ÈKVPuJKaj' mPuÇ Vf oJPYt, mJP\a IKiPmvj ßvw yS~Jr x¬Jy KfPjT @PV @Ajk´PefJrJ ÈKVPuJKaj' @øJj TPr KmKnjú UJPfr mrJ¨ KjP~ @PuJYjJ-xoJPuJYjJ TrPf YJjÇ KT∂á ßoJKhr hu ßxA xoJPuJYjJr oMPU kzPf YJ~Kj mPu KmPrJiLPhr ßxA hJKm k´fqJUqJj TPrÇ PoJKh xrTJr ˝JiLj VefJKπT k´KfÔJjèPuJPT KjP\r @ùJmy TrJr ßp IKnuJw YKrfJgt TrPZ, fJr ßZJÅ~J xMKk´o ßTJat kpt∂ KVP~ ßbPTPZÇ ßxUJPj k´iJj KmYJrkKfr KbT TPr ßhS~J KmYJrkKfrJ KjKhtÓ KmwP~ rJ~ KhPòjÇ Vf \JjM~JKrPf YJr\j ß\qÔ KmYJrkKf k´J~ jK\rKmyLj FTKa xÄmJh xPÿuj TPrPZjÇ ßxUJPj fJÅrJ k´iJj KmYJrkKfr KmÀP≠ rJ~ k´nJKmf TrPf KjKhtÓ KmYJrTPhr KjKhtÓ oJouJr KmYJr TrPf ßhS~Jr IKnPpJV TPrPZjÇ nJrPfr vLwt˙JjL~ @Aj\LmL S ßoJKh xrTJPrr TzJ xoJPuJYT k´vJ∂ nNwe FA IKnPpJPVr k´KfKâ~J TL yPm, fJ mqJUqJ TPrPZjÇ FTKa xJãJ“TJPr KfKj mPuPZj, rJ\QjKfT ¸vtTJfr oJouJèPuJ ßmPZ ßmPZ Foj ßmPû ßhS~J yPò, ßpUJPj ßTJPjJ ß\qÔ KmYJrkKf ßjAÇ xrTJPrr kPã pJPf rJ~ pJ~, ßx \jqA FA mqm˙J TrJ yP~PZÇ KfKj mPuPZj, k´iJj KmYJrkKf kKrÏJrnJPm xrTJPrr ˝Jgt C≠JPrr \jq KmYJr KmnJVPT mqmyJr TrPZjÇ k´vJ∂ nNwPer IKnPpJV, xrTJr S ãofJxLj hu k´iJj KmYJrkKfPT WMPwr oJouJ~ lJÅKxP~ ßhS~Jr n~ ßhKUP~ FPTr kr FT mäqJTPou TPr pJPòÇ ßoJKh xrTJr nJrPfr ßpxm k´KfÔJPjr nJmoNKftPf ã~ irJPjJ ÊÀ TPrPZ, fJPhr oiq ßgPT ßxjJmJKyjLS mJh kPzKjÇ nJrPf ß\qÔfJr KnK•Pf ßxjJk´iJj KjP~JV TrJr ßrS~J\ mÉKhPjrÇ ßxA ßrS~J\ ßnPX ß\qÔfJ u–Wj TPr ß\jJPru KmKkj rJS~JfPT FA xrTJr ßxjJk´iJj TPrPZÇ ßxjJk´iJj KyPxPm KjP~JV kJS~Jr kr ßgPT KmKkj rJS~Jf ßpnJPm ßoJKh xrTJPrr rJ\QjKfT Kx≠JP∂r k´Kf xogtj mqÜ TPr pJPòj, pJ nJrPfr @PVr ßTJPjJ ßxjJk´iJPjr ßãP© TUPjJA ßhUJ pJ~KjÇ FojKT ˝ò S KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr \jq ßp KjmtJYj TKovj Ff Khj xmJr vs≠Jr \J~VJ KZu, fJr KmÀP≠S ßoJKhr ˝Jgt rãJPgt ßnJPar fJKrU FPVJPjJ-PkZJPjJr IKnPpJV CPbPZÇ FKa ßoJPaS FUj @r YoTJPjJr oPfJ Umr j~ ßp ßoJKhr è\rJPar oMUqoπL gJTJTJPu FT xyPpJVL xrTJKr @ouJ Vf mZr kpt∂ nJrPfr k´iJj KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZjÇ FA oMyPN ft

ßoJKh xrTJr nJrPfr ßpxm k´KfÔJPjr nJmoNKftPf ã~ irJPjJ ÊÀ TPrPZ, fJPhr oiq ßgPT ßxjJmJKyjLS mJh kPzKjÇ nJrPf ß\qÔfJr KnK•Pf ßxjJk´iJj KjP~JV TrJr ßrS~J\ mÉKhPjrÇ ßxA ßrS~J\ ßnPX ß\qÔfJ u–Wj TPr ß\jJPru KmKkj rJS~JfPT FA xrTJr ßxjJk´iJj TPrPZÇ ßxjJk´iJj KyPxPm KjP~JV kJS~Jr kr ßgPT KmKkj rJS~Jf ßpnJPm ßoJKh xrTJPrr rJ\QjKfT Kx≠JP∂r k´Kf xogtj mqÜ TPr pJPòj, pJ nJrPfr @PVr ßTJPjJ ßxjJk´iJPjr ßãP© TUPjJA ßhUJ pJ~KjÇ nJrPfr yJPf ßVJjJ hM-FTKa ZJzJ xm xÄmJhoJiqo ßoJKh @r fJÅr rJ\jLKfr ÈKY~JrKucJPr' kKref yP~PZÇ fJrJ xrTJPrr xoJPuJYjJoNuT KrPkJKatÄ ÊiM FKzP~A pJ~ jJ, mrÄ xrTJPrr kPã AKjP~KmKjP~ KrPkJat TrPf gJPTÇ xoJP\r FTKa KmrJa IÄv ßoJKhr FA KyªMfômJhL rJ\jLKfr kPã yJffJKu KhPòÇ xÄmJhoJiqPor oJj ßTJgJ~ ßjPoPZ, fJ xŒ´Kf ßTJmrJPkJˆ SP~mxJAPar KˆÄ IkJPrvj ßgPTA ßmJ^J pJPòÇ KyªM \JfL~fJmJhL V´∆Pkr k´KfKjKi ßxP\ SA SP~mxJAPar ßuJT\j nJrPfr mz mz VeoJiqo k´KfÔJPjr KjmtJyLPhr xPñ ßhUJ TPrjÇ Z∞PmvL ßuJPTrJ @xjú KjmtJYPj pJPf KmP\Kk CkTíf y~, ßx \jq KyªM \JfL~fJmJPhr kPã k´YJreJ YJuJPjJr \jq VeoJiqoèPuJPT k´˜Jm ßhj FmÄ KmKjoP~ fJPhr uJU uJU cuJr ßhS~Jr k´˜Jm ßhjÇ ßmKvr nJV VeoJiqo k´KfÔJj aJTJr KmKjoP~ FA TJ\ TrJr k´˜JPm rJK\ yP~ pJ~Ç FUj nJrf pUj @VJoL KjmtJYPjr k´˜MKf KjPò, KbT ßxA xo~ ßoJKhr \jKk´~fJ ToPf ÊÀ TPrPZÇ FUj FTKa @vïJ xmJr oPj ßhUJ KhPò, ßxKa yPuJ mqJkT \jKk´~ gJTJ Im˙J~ ßoJKh pKh FnJPm \JfL~ k´KfÔJjèPuJPT Kj\ ˝JPgt mqmyJr TrPf kJPrj, fJyPu fJÅr hPur \jKk´~fJ pUj @rS TPo pJPm FmÄ ßxA Im˙J~ fJÅPT pUj KjmtJYPj K\Pf @xPf yPm, fUj huPT ß\fJPjJr \jq KfKj TL kptJP~r IVefJKπT @Yre TrPmj?

\LmjpJ©Jr IPpRKÜT mq~ mOK≠ ßTj?

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

(28 kOÔJr kr) mJ\JPrr @zJPu TKfk~ ßVJÔLr Kj~πe S FTPYKa~J TftíPfôr xºJjÇ TKfk~ @ohJKjTJrT, TKfk~ kJATJr, keq mJ\Jr\JfTre k´Kâ~J~ UJ\jJ mJ YJÅhJmJ\ ßVJÔL TíK©o hJo míK≠r oJiqPo oMjJlJr @~fj míK≠ TPrÇ C“kJhPjr kptJ~ ßgPT ßnJÜJr kptJ~ kpt∂ kPeqr ßp pJ©J ßxUJPjA IPpRKÜT hJo míK≠r mz TJre WPaÇ C“kJhj S KmkePjr xJPg xŒTtyLj KT∂á k´vJxPjr xPñ WKjÔ xrTJKr hPur jJjJ mJKyjL, kMKuv k´níKfr xÄUqJ S xKâ~fJ @PVr ßgPT IPjT ßmKvÇ WJPa WJPa fJPhr YJKyhJ kNrPer kMPrJ nJr KjrLy IxÄVKbf ßâfJPhr SkrA kPzÇ Fr xPñ ßpJV y~ k´nJmvJuL @ohJKjTJrT S kJATJKr ß\JVJjhJrPhr FTPYKa~J Kj~πPer xlu TJrxJK\Ç \LmjpJ©Jr IPpRKÜT mq~míK≠r ßkZPj @rS TJre @PZÇ KmvõmqJÄT, @AFoFl mJ FKcKmr oPfJ k´KfÔJj mJÄuJPhPvr oPfJ ßhvèPuJPf ÈhJfJ xÄ˙J' KyPxPm kKrKYfÇ KT∂á FA kKrY~ KjP~, KjntrvLufJ S KY∂Jr @Kikfq ‰fKr TPr, jJjJ Cjú~j TotxNKY mJ xÄÛJPrr jJPo Fxm k´KfÔJj m˜Mf mÉ\JKfT xÄ˙Jxy ßhKvKmPhKv TPktJPra ßVJÔLr ˙Jj S IKiT oMjJlJr kg ‰fKr TrPf KjP~JK\f gJPTÇ fJA fJPhr TotxKN YPf xmxo~ gJPT ßmxrTJKrTre, @ohJKj míK≠, k´P~J\jL~ UJPf nftMKT ysJx, KvãJ KYKT“xJr IKmrJo mJKeK\qTLTre, VqJx, ßfu, KmhMqPfr hJo míK≠, k´JTíKfT xŒh mÉ\JKfT ßTJŒJKjr yJPf fMPu ßh~J, kJKjr hJo míK≠, xzPT ßaJumíK≠ AfqJKhÇ xrTJr fJPhr xJ\JPjJ kg iPrA yJÅPa; ßTjjJ ßxUJPjA k´nJmvJuL ßVJÔLr uJnÇ fJr lPu hJo mJPz IPjT xJKntx hsPmqrÇ FAxm TotxNKY xmxo~A ßhPvr Inq∂Pr C“kJhj mq~ míK≠, jJVKrTPhr mq~ míK≠ FmÄ xmKoKuP~ hsmqoNuq míK≠r ßãP© k´fqã nNKoTJ rJPUÇ ßhvL~ YJÅhJmJ\Phr fMujJ~ \LmjpJ©Jr mq~míK≠Pf KTÄmJ \jVPer kPTa TJaJ~ FPhr nNKoTJS ßTJPjJ IÄPv To j~Ç xrTJr @PrThlJ VqJx KmhMqPfr hJo mJzJPf xKâ~Ç \LmjpJ©Jr mqP~r ßmJ^J @rS mJzPf pJPòÇ


28

oMÜKY∂J

08 - 14 June 2018

\LmjpJ©Jr IPpRKÜT mq~ mOK≠ ßTj? @jM oMyJÿh ßuUT: IgtjLKfKmh S KvãT

Vf KTZMKhPj ßhPvr ßnfr FTA xoP~ YJu-cJu, ßfu-oKrY, KkÅ~J\-oJZxy IPjT kPeqrA hJo ßmPzPZ IPpRKÜTnJPmÇ @PV ßgPTA ßmPzPZ VqJx-KmhMqPfr hJo, kKrmyj mq~, mJxJnJzJÇ Fr FTKa IÄPvr hJo mJ\JPr KjitJKrf y~, @r ßTJPjJKar hJo KjitJre TPr mJ míK≠ TPr xrTJrÇ FA hJo míK≠r TJrPe ßhPv xÄUqJVKrÔ, xLKof S Kjoú-@P~r oJjMwPhr \LmjpJ©Jr mq~ ßmPzPZ, k´Tíf @P~r kfj WaPZÇ Fr iJÑJ~ k´JK∂T Im˙JPj gJTJ oJjMPwrJ hJKrhsqxLoJr jLPY kPz pJjÇ KmvJu \jPVJÔL oJjMPwr UJhq S kMKÓ V´yPe Kjoúfo oJ©J ImqJyf rJUPf jJ kJrJ~ IkMÓ S IxM˙ \jxÄUqJS mJPzÇ k´Ta YJk kPz jJrL S KvÊPhr CkrÇ KT∂á TL TJrPe KTZMKhj krkr FA YJk ‰fKr y~? IgtvJP˘r xJiJre mqJUqJ IjMpJ~L C“kJhj mq~ ZJzJS K\KjxkP©r hJo mJ\JPrr YJKyhJ ß\JVJPjr

nJrxJPoqr Ckr Kjntr TPrÇ ß\JVJj K˙r ßgPT YJKyhJ mJzPu K\KjxkP©r hJo mJPz, YJKyhJ ToPu hJo TPoÇ IgmJ ß\JVJj pfaJ @PZ YJKyhJ pKh fJr ßgPT ßmKv y~ fJyPu hJo @PVr fMujJ~ ßmPz pJ~Ç @mJr IjqKhT ßgPT YJKyhJ K˙r gJTPu∏oJPj YJKyhJr ßãP© ßfoj ßTJPjJ kKrmftj yPuJ jJ KT∂á ß\JVJj ßmPz ßVPuJ fJyPu hJo TPo pJPmÇ IgmJ ß\JVJj pfaJ @PZ fJr YJKyhJ ßx rTo ßjA fJyPuS hJo TPo pJPmÇ FUj ßTJPjJ K\KjPxr, fJ ßx YJu, cJu, oKrY, ßkÅ~J\, rxMj KTÄmJ mJxJnJzJ pJA ßyJT jJ ßTj, fJr hJo pKh mJzPf gJPT fJyPu k´YKuf IgtvJ˘L~ Kj~o IjMpJ~L C“kJhj mq~ K˙r gJTPu TJre ßUJÅ\Jr \jq YJKyhJ-P\JVJPjr KhPTA fJTJPjJ y~Ç FA mqJUqJ-IjMpJ~L hJo mJzJr ßkZPj fJyPu hM'KhT ßgPT hMPaJ TJre TJ\ TrPf kJPrFT, ß\JVJj TPo pJPò IgmJ hMA, ß\JVJj K˙r gJTPuS fJr fMujJ~ YJKyhJ ßmPz pJPòÇ ß\JVJj TPo ßpPf kJPr ßTJPjJ TJrPe pKh C“kJhj TPo pJ~, KTÄmJ pKh k´JTíKfT hMPptJV mJ ßTJPjJ TJrPe C“kJhj KmjÓ y~, KTÄmJ pKh C“kJhj krmftL Kmkej ßTJPjJ jJ ßTJPjJ TJrPe mJiJV´˜ y~Ç YJKyhJ ßmPz ßpPf kJPr hM'nJPm: FT. ßTJPjJ KjKhtÓ Ckuã iPr ßTJPjJ KjKhtÓ FTKa mJ FTèò hsPmqr YJKyhJ ßmPz ßpPf kJPr KTÄmJ hMA. xJiJrenJPm oJjMPwr â~ãofJ ßmPz pJmJr lPu KjTíÓ keq ZJzJ mJKT xm kPeqrA YJKyhJ ßmPz ßpPf kJPrÇ k´go TJreKa KmPvw Ckuã iPr y~ mPu fJ xJiJre KY© ymJr TgJ j~Ç ßpoj ro\Jj oJPx mJÄuJPhPv oMKz, KkÅ~J\, ßZJuJr YJKyhJ IPjT ßmPz pJ~Ç KT∂á FA YJKyhJ míK≠ ßpPyfM KjKhtÓ xoP~r FmÄ @PV ßgPTA \JjJ ßx\jq Fr ß\JVJjS ßmPz pJ~Ç ro\Jj oJPx KmKnjú ˙Jj ßgPT ßp kKroJe oMKz FmÄ ßhJTJPj ßhJTJPj mMa, KkÅ~J\M C“kJhj y~ mZPrr @r ßTJPjJ xoP~A fJ y~ jJÇ Fr lPu mKitf YJKyhJ CkK˙f yPuS IKiTfr mKitf ß\JVJj

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

@xJr lPu hJo míK≠ kJmJr TgJ j~Ç fmMS mJPzÇ ro\Jj oJx pKhS xÄpPor oJx KT∂á ßrJ\J rJUJr xMmJPh UJS~J-hJS~Jr k´Kf FTaM KmPvw oPjJPpJV ßhj FPTmJPr Ião ZJzJ xTPuAÇ mÉ kJKat y~Ç fJr lPu oJZ oJÄx hMi KoKÓ xmK\ AfqJKhrS YJKyhJ mJPzÇ ß\JVJjS mJPzÇ KT∂á hJoS mJPzÇ ro\Jj oJPxr oPfJ KmPvw xoP~r mJ CkuPãr TJPu K\KjxkP©r hJo míK≠ fJA IgtjLKfr YJKyhJ-P\JVJj KhP~ mqJUqJ TrJ pJ~ jJÇ FUJPj KmPvw nNKoTJ kJuj TPr ßnJÜJPhr K\Kjxk© âP~r mqJkJPr YJKyhJr IjojL~fJÇ IgtJ“ hJo mJzPuS YJKyhJ FUJPj TPo jJÇ FmÄ FA IjojL~fJ mJ mJiqmJiTfJr xMPpJVKaA V´ye TrPf ßYÓJ TPr mqmxJ~LrJÇ FA hJo míK≠r ßãP© @mJr FTirPjr xJo†xqS ßhUJ pJ~Ç xJo†xq oJPj hJo míK≠r ßãP© KmKnjú mJ\JPr UMm FTaJ fJrfoq ßhUJ pJ~ jJÇ fJPf ßmJ^J pJ~ ßp, FA hJo míK≠ míy“ kJATJrL kptJ~ ßgPT yPò∏˝~ÄKâ~ mJ KmKòjúnJPm j~Ç â~ãofJ míK≠r oJiqPo xJiJrenJPm IgtjLKfPf Vz YJKyhJ míK≠ ßkPf kJPrÇ â~ãofJ míK≠r @PrT jJo k´Tíf @P~r míK≠Ç aJTJ-k~xJr @~ mJzPuA â~ãofJ mJzPm fJr ßTJPjJ KjÁ~fJ ßjAÇ pKh hJo˜r ßmPz pJ~, oMhsJ°LKf y~, aJTJr oNuq mJ â~ãofJ TPo pJ~ fJyPu aJTJr IPï @~ mJzPuS k´Tíf @~ TPo ßpPf kJPrÇ mJÄuJPhPv mftoJPj oMhsJ°LKfr ßp-yJr xrTJKrnJPm \JjJPjJ yPò fJ @rS ßmKv ymJr TgJ, mftoJj xrTJKr yJr hsmqoNPuqr míK≠r xPñ xJo†xqkNet j~Ç @~ FmÄ \LmjpJ©Jr mq~ KmPmYjJ~ TíwT, vsKoT (Kv· S IKv·) S ßkvJ\LmLxy xÄUqJVKrÔ oJjMPwr ßãP© @orJ mrû k´Tíf @P~r KjoúVKf ßhKUÇ xÄUqJVKrÔ oJjMPwr @P~r FA VKf KmPmYjJ TrPu ßTJPjJoPfA muJ pJ~ jJ ßp Vz YJKyhJ ßmPzPZÇ K\KjxkP©r ãPe ãPe, iLPr KTÄmJ uJKlP~ hJo míK≠ xMfrJÄ FaJ KhP~ mqJUqJ TrJ pJ~ jJÇ fPm,

ÈPmKvrnJV oJjMPwr ßãP© k´Tíf @~ TPo ßVPZ' FA fPgq TJPrJ TJPrJ UaTJ uJVJr TJre @PZÇ KTZM k´vú fJPhr oMPU Knz TrPf kJPrÇ ßpoj: (1) fJA pKh y~ fJyPu Ff ßTjJTJaJ Ff mJ\Jr TL TPr YuPZ? (2) TL TPr Kjoú-oiqKm• kptJP~S jfMj jfMj keq ßpJV yP~PZ? kKrK˙Kfr FA @kJf-˝KmPrJKifJ FTKa èÀfôkNet Kmw~Ç Fr C•r ßkPf ßVPu IgtjLKfr irPj kKrmftj TL TL yP~PZ ßxKhPT fJTJPf yPmÇ ßhUPf yPm k´KfKa kKrmJPr TLnJPm FT\Pjr mhPu FTJKiT\Pjr TJ\ ßUJÅ\Jr k´mefJ, KjKhtÓ @P~r mJAPr @P~r jJjJ kg IjMxºJj, k´mJxL @P~r ßpJV, KmKnjú irPjr EemJ\Jr Km˜Jr, FmÄ xPmtJkKr mJ\Jr xŒPTtr KmTJv S keqTrPer xok´xJre AfqJKhÇ TLnJPm TíK©o YJKyhJ ‰fKr TPr FmÄ hJo míK≠r YJPk oJjMPwr vsoxo~ mJzJPjJ yPò ßxaJS UMm èÀfôkNet @PuJYjJr Kmw~ yPf kJPrÇ ß\JVJj To yPu ßTJPjJ kPeqr hJo míK≠ ßkPf kJPrÇ KTÄmJ ßTJPjJ kPeqr C“kJhj mq~ míK≠ fJr hJo míK≠r YJk xíKÓ TrPf kJPrÇ @orJ YJu, cJu, KYKj, xmK\, ßkÅ~J\ AfqJKhr ß\JVJjiJrJ ßU~Ju TrPu FaJ ¸ÓfA ßhKU ßp, ß\JVJj To yPò fJ j~Ç ßhPvr ßnfr ßpxm keq C“kJhPj jJjJ TJrPe WJaKf yPò ßxxm keq ß\JVJPj ‰mi @ohJKj mJ ßYJrJYJuJj (IQmi @ohJKj) KmPvw nNKoTJ kJuj TrPZÇ fJyPu xoxqJ y~ ßTJgJ~? ßTj ybJ“ ybJ“ uJKlP~ uJKlP~ hJo míK≠ WPa? @mJr Foj IPjT kPeqr mJ\Jrhr YzJ gJTPZ ßpèPuJ ßhPv C“kJKhf FmÄ C“kJhPjr ˜Pr ßxA kPeqr hJo ßnJÜJ kptJP~ hJPor fMujJ~ IPjT ToÇ pUj dJTJr mJ\JPr oJZ xmK\ YJu AfqJKhr hJo mJzPZ fUj YJÅhkMr mJ KhjJ\kMrxy hNrmftL IûPur C“kJhPTr k´J¬ hJo mJzPZ jJÇ fJyPu mKitf hJo pJPò ßTJgJ~? FA IjMxºJPjA @orJ kJPmJ oMÜ 27 kOÔJ~

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


UmrJUmr

08 - 14 June 2018

jJAaKmsP\ KmuJxmÉu ßyJPaPu n~Jmy IJèj xMroJ KrPkJat u§j, 7 \Mj: u§Pjr jJAaxKms\ FuJTJr KmuJxmÉu kJÅY fJrTJ ßyJPau oqJjcJKrj SKrP~µJPumMimJr n~Jmy IKVúTJP§r WajJ

WPaPZÇ IJèj ßjnJPf TJ\ TrPZj lJ~Jr xJKntPxr 20Ka ACKjPar 120 lJ~Jr lJAaJrÇ KmKmKxr UmPr muJ yP~PZ, KmTJu 4aJr KhPT oJªJKrj SKrP~≤Ju ßyJPaPu F IKVúTJP§r xN©kJf y~Ç fPm ßTJPjJ yfJyPfr WajJ WPaKjÇ KmKnjú ßhPvr ßjfJ S fJrTJ mqKÜfôrJ pMÜrJ\q xlrTJPu KmuJxmÉu F ßyJPauKaPf CPb gJPTjÇ fPm WajJr xo~ ßxUJPj èr∆fôkNet ßTJjS IKfKg KZPuj KTjJ ßx mqJkJPr fJ&ãKeTnJPm KTZá \JjJ pJ~KjÇ FKhPT, ßxJvqJu KoKc~J~ ZKzP~ kzJ ZKmPf ßhUJ ßVPZ, IJèPjr fLmsfJ~ SA FuJTJ~ TJPuJ ßiJÅ~J ZKzP~ kPzPZÇ KjrJk•Jr UJKfPr IKVúTJP§r krkrA xÄuVú FuJTJr xzT mº TPr ßh~J y~Ç CPuäUq, ßyJPau KmKøÄKar 115 mZPrr AKfyJPxr xmPYP~ mq~mÉu

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS

Immigration, Family & Child Contact

lqJKoKu, YJAfl T≤JÖxy ßp ßTJPjJ kJKrmJKrT KmwP~ IJorJ IJAjVf xyJ~fJ TPr gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970 53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT info@kingdomsolicitors.com

29

oJKæ-KoKu~j kJCP§r xÄÛJr TJ\ Vf x¬JPy xoJ¬ y~Ç

k´go mJÄuJ xÄmJhk© ÈxoJYJr hkte' 1818 xJPur 25 ßo kKÁomPñr vsLrJokMr KovjJKr ßTªs ßgPT k´go mJÄuJ xÄmJhk© xoJYJr hkte k´TJKvf yP~KZuÇ muJ pJ~, ßx TJPu mJÄuJ xJKyPfqr xí\jvLufJr k´˜MKf S KmTJv F xÄmJhk©PT KWPrA ÊÀ yP~KZuÇ 1818 ßgPT 1841 xJu kpt∂ k´gokptJP~ xoJYJr hkteA KZu k´iJj mJÄuJ xÄmJhk©Ç ßx TJPur KvKãf xoJP\ vJxTPvseLr AÄPrK\ KZu oMUq nJwJ @r mJÄuJ KZu ßVReÇ KbT F kKrK˙KfPf KmsKav mÄPvJØNf ß\JÊ~J oJvtoqJPjr CPhqJPV xoJYJr hkte k´TJKvf y~Ç fJr ßjfíPfô mJXJKu kK§PfrJ kK©TJKa xŒJhjJ TrPfjÇ F TJP\ k´gPo k´iJj xyPpJVL KZPuj \~PVJkJu fTtJuïJr S fJKrjLYre KvPrJoKer oPfJ mPreq kK§fÇ ÊÀr KhPT xoJYJr hkte KZu xJ¬JKyTÇ Fr \jKk´~fJ KZu @TJvYM’LÇ 1829 xJPur KhPT F kK©TJPT KÆnJKwT (mJÄuJ S AÄPrK\) TrJ y~Ç TJre KZu, KyªM TPuP\r (krmftLTJPur ßk´KxPcK¿ TPu\) KvãJgtLPhr oPiq AÄPrK\ kK©TJ kJPbr mqJkJPr k´mu @V´yÇ CKjv vfPTr mJÄuJr AKfyJPx xoJYJr hkte-Fr ˙Jj IfMujL~Ç nJwJ, xJKyfq, KvãJ, xoJ\, rJ\jLKf, iot k´níKfxy xoTJuLj mJXJKu \LmPjr xm KhPTr kNetJñ fgqKY© FA xÄmJhkP©r kJfJ~ KYr\JV„T yP~ @PZÇ FA kK©TJr fgqJmKuPT Kmw~JjMxJPr xJK\P~ S xŒJhjJ TPr nJrfL~ ßuUT msP\ªsjJg mPªqJkJiqJP~r GKfyJKxT TLKft xÄmJhk© ßxTJPur TgJ V´∫Ka k´TJKvf yP~KZuÇ xoJYJr hkte kK©TJKar CPhqJÜJ oJvtoqJj \JKfPf AÄPr\ yPuS mJÄuJ nJwJ S mJXJKur AKfyJPx IkKryJpt yP~ @PZj fJr F TLKftr \jqÇ 1760 xJPur 20 FKk´u u¥j vyPrr IhNPr SP~ˆPmKrKuPf KfKj \jìV´ye TPrjÇ TP~TKa nJrfL~ nJwJ ZJzJS KfKj KV´T, uqJKaj, Kyms∆ S KxKr~JT nJwJ~ KZPuj ßmv hãÇ Tot\LmPjr ÊÀPf KfKj u¥Pj mAk© mqmxJP~r xJPg \Kzf KZPujÇ kPr KTZMTJu fJÅPfr TJ\S TPrjÇ 1791 xJPu hLKãf yj pJ\T KyPxPmÇ 1794 xJPur KhPT KvãTfJr xJPg pMÜ yPuS KTZM KhPjr oPiqA KfKj KovjJKrr TJP\ @®KjP~JV TPrjÇ fJr èÀfôkNet TPotr oPiq CPuäUPpJVq yPuJ∏ YLjJ nJwJ KvPU FA nJwJ~ mJAPmu IjMmJh, f“TJuLj KovjJKr k´iJj CAKu~Jo ßTKrr xyPpJKVfJ~ xÄÛíf rJoJ~e-Fr IjMmJh FmÄ xJ¬JKyT xoJYJr hkte, ßl∑¥ Im AK¥~J S KhThvtj kK©TJ k´TJPv Ijjq nNKoTJ kJujÇ 1834 xJPu ßTKr oJrJ ßVPu KfKj vsLrJokMr KovjJKrr ßjfífô V´ye TPrjÇ 1837 xJPu oífMqr @V kpt∂ oJvtoqJj SA kPh hJK~fô kJuj TPr ßVPZjÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

08 - 14 June 2018

yJ\L ßoJyJÿh roM\ IJuLr AP∂TJu u§j, 7 \Mj - kNmt u§Pjr ßmTaPj mxmJxTJrL k´mLe TKoCKjKa mqKÜfô S xoJ\PxmL yJ\L PoJyJÿh roM\ IJuL Vf 2 \Mj u§Pj AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJ KuuäJPy S~J AjúJ AuJAPy rJP\CjÇ oOfáqTJPu fÅJr m~x yP~KZu 82 mZrÇ oOfáqTJPu KfKj 3 nJA, 2 ßmJj, ˘L S x∂JjJhL ßrPU ßVPZjÇ orÉo roM\ IJuL FT\j KvãT KZPujÇ KfKj mJÄuJPkJˆ, xMroJ xy KmKnjú kK©TJ~ KYKbk© TuJPo xoxJoK~T AxMq KjP~ Imxr \LmPj KuUPfjÇ ßmTaj FuJTJ~ FTKa oxK\h k´KfÔJr \jq KfKj TJ\ TPrPZjÇ KfKj KmKnjú xJoJK\T S ioLt~ k´KfÔJPjr xJPg \Kzf KZPujÇ fÅJr V´JPor mJKz KZu mzPuUJ CkP\uJr VuäJxJñj V´JPoÇ Aˆ u§j oxK\Ph jJoJP\ \JjJ\J ßvPw orÉPor uJv lPrˆPVAa ßVJr˙JPj hJlj TrJ yP~PZÇ

Kf˜J YáKÜr @vJ kJKj gJTPuS fJ KhP~ Kf˜J WJaKf kNre TrJ x÷m yPfJ jJÇ 2014 xJu ßgPT nJrf FTfrlJ kJKj k´fqJyJr TrPZÇ @r @oJPhr TNaQjKfT f“krfJS Kf˜J~ mqgtfJr kKrY~ KhP~PZÇ @oJPhr jhL KjP~ hMA rTo TKovj @PZÇ FTKa mJÄuJPhv-nJrf ßpRg jhL TKovj @r FTKa \JfL~ jhL rãJ TKovjÇ \JfL~ jhL rãJ TKovPjr ßp @Aj rP~PZ fJPf nJrPfr xPñ @uJk TrJrãPãP© ßxA ãofJ ßhS~J y~KjÇ @r ßpRg jhL TKovj mZPr YJrmJr TPr xnJ TrJr TgJ gJTPuS YJr mZPr FTmJr TPr mPx KT jJ, fJr Umr @orJ kJA jJÇ @r fJ ZJzJ Kf˜J k´xPñ ßpRg jhL TKovPjr ßTJPjJ TJptâo @oJPhr híKÓPVJYr y~KjÇ @orJ oPj TKr, Kf˜J k´xPñ k´iJjoπL xmPYP~ èÀfôkeN t nNKoTJ kJuj TrPf kJPrjÇ Im˙J ßhPU oPj y~, Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜr x÷JmjJ IPjTaJA K^KoP~ ßVPZÇ ßYÓJ K^KoP~ ßVPuS nJrf KT∂á mPx ßjAÇ nJrf FTfrlJ kJKj k´fqJyJr TPr KjP~ mPx @PZÇ xMfrJÄ mz ßYÓJ @xPf yPm mJÄuJPhPvr kã ßgPTAÇ

14 \Mj rJKv~J~ kJrPmj xogtTrJÇ k´KfPmhPj k´vú ßfJuJ y~, láamu IqJPxJKxP~vj FA ßkJvJT ßTjJr mqJkJPr xJKmtT KhTèPuJ KmPmYjJ~ KjP~ kptJ¬ KmYJr KmPväwe TPrPZ KTjJ? ßTjjJ, FKa AÄuqJ§ láamu KaoPT KmmsfTr Im˙J~ ßluPf kJPrÇ FKhPT, FA ßkJvJT ßTJgJ ßgPT ‰fKr TrJ yP~PZ fJ fhP∂r \jq láamu IqJPxJKxP~vPjr k´Kf IJymJj \JKjP~PZj Tj\JrPnKan kJKatr KcK\aJu, TJuYJr, KoKc~J FmÄ ßkJatx TKoKar xhxq xJ~oj yJat FoKkÇ KfKj mPuj, ßUPuJ~Jz FmÄ nÜPhr k´Kf ßpoj láamu IqJPxJKxP~vPjr hJ~m≠fJ rP~PZ, KbT FTAnJPm mJiqmJiTfJ rP~PZ mJÄuJPhPvr ßkJvJT vsKoTPhr k´Kf, pJrJ fJPhr \jq FA ßkJvJT ‰fKr TPrjÇ FTA TKoKar IJPrT xhxq ß\J KˆPnjx FoKk mPuj, ëKmvõTJPkr xPñ AÄuqJ¥ hPur ßkJvJTxy ßpPTJjS TotTJP§r k´Kf VnLr hOKÓnKñ ßhUJPjJr hJK~fô ßhS~J yP~PZ, pJ IJoJPhr ßhPvr \jq

VPmtr Kmw~Ç KT∂á TotPãP© pKh ßTJjS vsKoT ßvJKwf y~ fJyPu IJoJPhr VKmtf yS~J ßmv TKbj yP~ pJPmÇ CPuäUq, 2016 xJPu AÄuqJP¥r láamu IqJPxJKxP~vj jJAT Fr xPñ TrJ YáKÜ F mZPrr IJVˆ ßgPT IJrS 12 mZr mJKzP~PZÇ

Kwe †iRvDwÏb ÷vwjb‡K Kwe kvwgg AvRv`| mfvi mfvcwZ †K Gg AveyZv‡ni †PŠayixi ¯^vMZ e³‡e¨i ci Ab¨vb¨‡`i g‡a¨ ï‡f”Qv e³e¨ iv‡Lb, wewkó gyw³‡hv×v I mvsevw`K †gvnv¤§` †gv¯—dv, gvIjvbv iwdK Avng` iwdK, gxi Avãyi ingvb, Kwe wknvey¾vgvb Kvgvj, KwgDwbwU †bZv byi eLk, wR GBm †mvnvM, e¨vwi÷vi Avãym knx`, Avãyi iwng, bvwmi Avng` kvnxb, Rqbyj Av‡e`xb iDR cÖgyL| cÖavb AwZw_ Kwe kvwgg AvRv` Kwe †iRvDwÏb ÷vwj‡bi mvwnZ¨K‡g©i wewfbœ w`K wb‡q ¯§„wZPvib gyjyK e³e¨ iv‡Lb| ms¤^a©xZ AwZw_ †iRvDwÏb ÷vwjb e‡jb wewfbœ †¶‡Î evsjv‡`k DbœwZ jvf K‡i‡Q| Z‡e Avgv‡`i cvi¯cwiK wefvRb, Amvg¨ `~i Ki‡Z cvi‡j evsjv‡`k we‡k¦ GKwU eo kw³ wn‡m‡e `vo Kiv‡Z cvie| KviY fvjevmv w`‡q A‡bK wKQz Rq Kiv hvq| wZwb e‡jb, fvlv Av‡›`vj‡b Kwe‡`i we‡kl Ae`vb i‡q‡Q| Kweiv ïay N‡i e‡m KweZv wj‡Lb bv| mgvR wewbg©vY, mvgvwRK I ivR‰bwZK Av‡›`vj‡b Zviv Ask MÖnb K‡ib| Kweiv gvby‡li m¤c` jy›Ub K‡ib bv| †`‡k hZ †ewk Kwe Rb¥v‡e †`‡ki cÖwZ Zv‡`i †ewk fv‡jvevmv _vK‡e| mfvq wecyj msL¨K †jLK, Kwe, mvsevw`Kiv Dcw¯’Z wQ‡jb| Kwe †iRvDwÏb ÷vwjb‡K dzj w`‡q eib K‡ib Kwe wknvey¾vgvb Kvgvj, wR GBP †mvnvM Ges AwZw_iv| mfvq Av‡iv Dcw¯’Z wQ‡jb, KvRx gwbi †nv‡mb Gm Avng`, †gvnv¤§` gvmy`y¾vgvb, dvqvR gwbi, gwbi Avng`,‡iRvDj g„av, dvnv` Rvgvb, jvwK Avng`,‡gvnv¤§` †Rvev‡qi Avng`, gvi“d Avng`, Rvwgj Avng`,Kwei Avng` evnvi,AvjvDj nK cÖgyL|

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com


UmrJUmr

08 - 14 June 2018

oMTáu nJA IJoJPhr kKrmJPrr n‡qwQj| ïiæ n‡qwQj 25 †g| cÖwZwU wjwc iPbv I cvV Ki‡Zb gyKzjfvB wb‡R| cÖwZw`b N‡U hvIqv jovB‡qi UvUKv msev` wb‡R msMÖn Ki‡Zb| gyw³evwnbx‡`i mv‡_ K_v ej‡Zb| Gici kvwYZ Kj‡gi ‡LuvPvq m„wó Ki‡Zb we`ªæcvZ¥K Kw_Kv| cvKevwnbx‡`i A¯^w¯ÍKi Ae¯’v A™¢zZ g¯‹iv ¯^‡i Dc¯’vcb Ki‡Zb| ÔQ°zwgqv' QÙbv‡g w`‡bi ci w`b †eZvi-evZ©v GKvav‡i †hgb cvKevwnbx kÎæ‡K AeÁv Kivi BÜb †RvMvZ| Ab¨w`‡K, AvZ¥kw³‡Z nZvk gyn~‡Z© †KŠZz‡Ki nvwm Avkvi Av‡jv R¦vjv‡Zv gyw³Kvgx evsMvwji g‡b| cvwK¯Ívwb Da©Zb †mbvKg©KZ©v‡`i Nv‡qj Kivi j‡ÿ¨ e¨envi Ki‡Zb AvµgbvZ¥K fvlv| G fvlv ficyi _vKZ wfbœ fw½‡Z wfbœ Avw½‡K| KL‡bvev AvÂwjK kã, Mvb, cÖev` evK¨, MÖvg¨Muv_vi e¨envi gb AvbPvb KiZ Avevi KL‡bv VvÆv Dcnv‡m †c‡U wLj aivi Dcµg| ¯^vaxb evsjvi BwZnv‡m ÔPigcÎÔ gv‡b Gg.Avi AvLZvi gyKzj; Avi Gg.Avi.AvLZvi gyKzj gv‡bB ÔPigcÎ' - G GKUv bvgB gyKzjfvB‡K gyw³hy‡×i cvZvq Agi K‡i †i‡L‡Q| DÌvb cZb gvby‡li Rxe‡b GK Acwinvh© Ask| †hŠe‡b gyKzjfvB evgcš’x ivR‰bwZK Av‡›`vj‡b Rwo‡q co‡jI ciewZ©‡Z †kL gywRe ingv‡bi †bZ…‡Z¡ evsjv RvZxqZvev` Av‡›`vj‡b †hvM`vb K‡ib| †ckv`vi mvsevw`KZv Rxe‡bi ïiæ‡Z BDbvB‡UW †cÖm B›Uvib¨vkbvj G‡Rw݇Z ¯’vbxq msev` `vZv wnmv‡e Kg©iZ wQ‡jb| ¯^vaxbZvi ci evsjv‡`k ‡eZvi †K‡›`ªi cÖavb wbhy³ nb Ges Aí mg‡qi g‡a¨B K~UbxwZK †ckv MÖnY K‡i jÛ‡b evsjv‡`k nvBKwgk‡b †hvM`vb K‡ib| 1975 mv‡j evsjv‡`‡k †cÖwm‡W›U †kL gywRei ingvb‡K wbg©gfv‡e nZ¨v Kivi ci wZwb PvKzixPz¨Z nb| cwievi cwiRb wb‡q †ek K‡qK eQi †¯^”Qvq wbe©vwmZ Rxeb hvcb K‡ib| RxweKvi ZvwM‡` c~e© jÛ‡b GK †cvkvK KviLvbvq K‡Vvi KvwqK kÖ‡g wjß nb| gv‡S g‡a¨ DBKG‡Û †jBU‡b Avgv‡`i evmvq Avm‡Zb| †`LZvg, gyKzjfvB‡qi nv‡Z Kv‡jv Kov c‡o †M‡Q| ‡gvUv Kvco KvUvi fvix KuvwP Pvjv‡Z Pvjv‡Z G KiæY Ae¯’v| cwiYv‡g, evsjv‡`‡k wd‡i hvb I GK miKvix Kv‡R mswÿß mg‡qi Rb¨ Kg©iZ wQ‡jb| ciewZ©‡Z, XvKvq †eBwj †iv‡W ÔZeyI eB co–b' mvMi cvewjkvm© eB‡qi †`vKvb Pvjy K‡ib| eB †jLv‡jwL I cÖKvkbvq we‡kl g‡bv‡hvMx n‡q c‡ob| g~jZt 1971 mv‡j N‡U hvIqv gyw³hy‡×i Dci KvjRqx iPbv¸‡jv-- GKvˇii eY©gvjv, Iiv PviRb, Rq evsjv, weRq GKvËi, Avwg weRq †`‡LwQ, gnvcyiæl, XvKv †_‡K wmWwb- ‡jLvi wbiew”Qbœ dzmiZ †c‡qwQ‡jb| ‡h PigcÎ gyKzjfvB‡K evsjv‡`‡ki N‡i N‡i GK mycwiwPZ bv‡g `xwÿZ K‡i‡Q, Zvi ‡kl wKQz Ask ûeû Zz‡j aijvg - we”Pz‡Mv evwoi †Pv‡U †nB cvwK¯Ívb †Kg‡Z KBiv dvwK¯Ívb nBqv †Mj? †nBi jvBM¨v KBwQjvg wK, †cvjv‡i ev‡N LvB‡jv? k¨vl| AvBR 16B wW‡m¤^i| Pigc‡Îi k¨v‡li w`b| Avcbv‡Mv ev›`vi bvgWv KBqv hvB| ev›`vi bvg Gg Avi AvLZvi gyKzj| †g, 2018

ßrJKyñJ AxMq: IJAKxKxr CPhqJV IfLPfr IKnùfJ TL mPu @AKxKx F kpt∂ YJrKa asJAmMqjJu k´KfÔJ TPrPZ mJ fJr xPñ pMÜ ßgPTPZ FmÄ Fr mJAPrS KmKnjú ßhPvr FTJKiT mqKÜPT KmYJPrr oMPUJoMKU TPrPZÇ asJAmMqjJuèPuJ yPò xJPmT pMPVJxäJKn~J (1993 xJPu k´KfKÔf), À~J¥J (1995 xJPu k´KfKÔf), KxP~rJ KuSj (2002) FmÄ TP’JKc~JKmw~T (2003 xJPu k´KfKÔf)Ç ßxxm ßhPvr xÄWJfo~ xoP~ xÄWKaf IkrJPir KmYJr xŒjú TrJ yPò FPhr uãqÇ Fr oPiq k´go hMKa asJAmMqjJu TrJ yP~PZ \JKfxÄW KjrJk•J kKrwPhr CPhqJPV-k´goKa xmtxÿfnJPm; KÆfL~Kar mqJkJPr À~J¥J KmPrJKifJ TPrKZu FmÄ YLj ßnJahJPj Kmrf KZuÇ FèPuJ xÄKväÓ ßhPvr mJAPr ˙JKkf yP~PZÇ KxP~rJ KuSPjr asJAmMqjJuPT muJ y~ ÈKmPvw @hJuf' FmÄ fJ k´KfKÔf y~ SA ßhPvr xrTJPrr @V´Py \JKfxÄPWr TJPZ ßhPvr IjMPrJPir kKrPk´KãPfÇ FKa yPò k´go @hJuf, pJ xÄKväÓ ßhPvA ˙JKkf FmÄ SA ßhPvr @hJuPfr xPñ xKÿKufnJPm ˙Jkj TrJ yP~PZÇ Fr KmYJrTPhr FTJÄv KZPuj KxP~rJ KuSPjr KmYJrTÇ FPT k´go yJAKmsc irPjr @∂\tJKfT IkrJi @hJuf muJ y~Ç TP’JKc~J asJAmMqjJuPT FUj muJ y~ Èhq FéasJ IKctjJKr ßY’Jrx Aj

hq ßTJatx Im TP’JKc~J', Fr CPhqJV FPxPZ SA ßhPvr kã ßgPTÇ FKa TP’JKc~JPf ˙JKkf FmÄ Fr IKiTJÄv KmYJrT TP’JKc~JrÇ FA YJr asJAmMqjJu ˙JkPjr mJAPrS @AKxKx IjqJjq ßp ßhPv xÄWKaf IkrJPir fh∂ TPrPZ-fJr oPiq @PZ TPñJ VefJKπT k´\Jfπ, CVJ¥J, ßx≤sJu @Kl∑TJj KrkJmKuT S oJKuÇ ßrJo ˆqJKaCa FmÄ FA YJr asJAmMqjJPur IKnùfJ yPò KmYJr ßTJPjJ ßhPvr y~ jJ, KmYJr y~ mqKÜr; KmYJPrr \jq xm xo~A xÄKväÓ ßhPvr xÿKfr k´P~J\j y~ jJÇ YJrKa asJAmMqjJPu ßoJa 282 \j IKnpMÜ yP~PZj, 252 \Pjr ßãP© KmYJrk´Kâ~J ßvw yP~PZÇ Fr oPiq 10 \Pjr KmYJr YuPZ, 33 \j UJuJx ßkP~PZj, 18 \jPT xÄKväÓ ßhPvr TJPZ KmYJPrr \jq y˜J∂r TrJ yP~PZ, 9 \j kuJfT FmÄ 51 \Pjr ßãP© y~ fJÅrJ oJrJ ßVPZj mJ fJÅPhr KmÀP≠ IKnPpJV k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ k´KxKTCaPrr IKlx FUj k´JgKoT fh∂ TrPZ 10Ka ßãP© FmÄ 11Ka ßãP© fh∂ YuPZÇ ß˝òJk´PeJKhf yP~ k´KxKTCaPrr IKlx mMÀK¥Pf xÄWKaf IkrJPir fh∂ ÊÀ TPrPZ 2017 xJPur IPÖJmr oJPxÇ Fr Igt yPò k´KxKTCaPrr IKlx pPgÓ fgq ßkPu FmÄ k´JgKoT IjMxºJPj Fr kPã pKh xogtj kJ~, fPm fJr fhP∂ KkZkJ y~ jJÇ Ko~JjoJPrr KmÀP≠ TL IKnPpJV oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ Ko~JjoJPrr KmÀP≠ VeyfqJ, iwte FmÄ \JKfVf xKyÄxfJr IKnPpJV @jJr hJKm TrPuS FUj lJPfJy ßmjxMhJ ßxA IKnPpJPVr fh∂ TrJr IjMPoJhj YJjKjÇ KfKj ßp IKnPpJPVr fh∂ TrPf YJAPZj fJ yPò, oJjmfJr KmÀP≠ IkrJPir I∂ntMÜ FTKa Kmw~-È\jPVJÔLPT KmfJzj mJ ß\Jr TPr Ijq© xKrP~ ßhS~J' (IjMPòh 7 [1] [Kc])Ç @kJfhíPÓ IKnPpJVKa yfqJ, iwte, IKVúxÄPpJV mJ uMakJPar oPfJ èÀfôkNet mPu oPj jJ yPuS Fr fJ“kpt FmÄ èÀfô To j~, ßTjjJ FA IKnPpJPVr vJK˜ SA xm IKnPpJPVr ßYP~ To j~Ç

31

xJzJ ßhS~Jr Igt yPm FA ßhvèPuJr k´Kf IjJ˙JÇ jLKfKjitJrPTrJ ßpPyfM Inq∂rLe S @ûKuT rJ\jLKfr KmjqJxPT IV´JKiTJr KhPòj, ßxPyfM fJÅrJ FUj FA ßhvèPuJr k´KfKâ~JPTA KmPmYjJ~ KjPòjÇ fífL~f, mJÄuJPhPvr jLKfKjitJrPTrJ x÷mf oPj TrPZj ßp @AKxKxr xPñ xyPpJKVfJr Igt yPò KÆkãL~ xyPpJKVfJr kg mº TPr ßhS~JÇ KT∂á mJÄuJPhPvr Fxm KmPmYjJ ÈmJÄuJPhPv'r ˝JPgtr IjMTNPu j~ FmÄ ßrJKyñJ xoxqJ xoJiJPjr ßãP©S fJ AKfmJYT mPu KmPmKYf yPf kJPr jJÇ mJÄuJPhPvr TreL~ yPò @AKxKxr FA IjMPrJPir C•Pr ßTmu @AKxKxr FUKf~JPrr kPã Im˙Jj V´ye TrJA j~, FTA xPñ mJÄuJPhPvr kptPmãe fMPu irJ FmÄ FUj kpt∂ pf irPjr xJãqk´oJe xÄV´y TrJ yP~PZ, ßxèPuJ y˜J∂r TrJÇ oPj rJUPf yPm ßp IKnPpJV fhP∂r \jq fh∂TJrL huPT xÄKväÓ ßhvèPuJPf ßpPf yPmÇ Ko~JjoJr FA fhP∂ xJyJpq TrPm jJ, FaJ muJ mJÉuqÇ fhMkKr ßpnJPm FA IKnPpJV k´KxKTCar IKlx k´JKTôYJKrT @hJuPf Ck˙Jkj TPrPZ, fJPf mJÄuJPhPv ßpxm ßrJKyñJ vreJgtL @PZ, fJPhr TJZ ßgPTA Fr xJãqk´oJe xÄV´y x÷mÇ mJÄuJPhv pKh FA IKnPpJPVr kPã gJPT FmÄ @AKxKxr xPñ xyPpJKVfJ TPr, fPm fJ Ko~JjoJPrr Skr YJk KyPxPm TJ\ TrPm FmÄ KÆkãL~ kptJP~ Ko~JjoJr ßp hLWtxN©fJr kg ßmPZ KjP~PZ, fJ ßgPT xPr @xPf mJiq yPmÇ

xŒ´Kf @AKxKxr FT\j xJPmT k´KxKTCar xqJr ß\SKl∑ Kjx FT xJãJ“TJPr FA of k´TJv TPrPZj ßp ßmjxMhJr @Pmhj Ifq∂ vKÜvJuL FmÄ KfKj oPj TPrj ßp @AKj mqJUqJ FmÄ ‰jKfT Im˙JPjr KhT ßgPT FA fhP∂r IjMPoJhj ßhS~Jr x÷JmjJ rP~PZ (PcAKu ˆJr, 31 ßo 2018)Ç FA irPjr IjMPoJhPjr ßTJPjJ kNmt ChJyre mJ Kk´KxPc¿ ßjA; KT∂á fJr Igt FA j~ ßp KmYJPrr @PV @hJuf FA KmwP~ khPãk KjPf kJrPmj jJÇ mrÄ @AKxKx k´KfÔJr ßp CP¨vq, fJr xPñ F @PmhPjr xÄVKf xM¸ÓnJPmA F @PmhPjr IjMTNPu @PZÇ

mJÄuJPhv pKh C•r jJ ßh~, fPm TL yPm mJÄuJPhPvr kã ßgPT AKfmJYT xJzJ jJ ßkPu k´KxKTCar IKlPxr kPã TJ\ TrJ @kJff TKbj yPm, KT∂á FA IKnPpJV ßp fJPf jJTY yP~ pJPm mJ @AKxKx FA KmYJPr IV´xr yPm jJ, fJ oPj TrJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ Fr FTJKiT TJre @PZÇ k´gof, FA IKnPpJV fh∂ jJ TrPu fJ @AKxKxr oqJP¥Par xPñ IxÄVKfkNet yPmÇ KÆfL~f, AKfoPiqA KmKnjú @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙J FmÄ VPmweJ k´KfÔJj FA irPjr KmYJPrr \jq @AKj CkJ~ ßmr TPrPZ FmÄ xJãqk´oJe xÄV´y TPrPZÇ pMÜrJPÓsr krrJÓs h¬r FA mZPrr oJYt S FKk´u oJPx ßrJKyñJ vreJgtLKvKmPrr FT yJ\JPrr ßmKv vreJgtLr TJZ ßgPT KmKnjú rTPor xJãqk´oJe xÄV´y TPrPZÇ FA xJãqk´oJe xÄV´Pyr ßTRvu hKãe xMhJPj xÄWKaf yfqJTJP§r fhP∂r oPfJÇ hKãe xMhJPjr Kmw~Ka FUj @AKxKxPf fh∂JiLjÇ AP~u KmvõKmhqJuP~r @Aj KmnJPVr @∂\tJKfT oJjmJKiTJr KTîKjT 2015 xJPur IPÖJmPrA FA KmwP~ FTKa VPmweJk© ‰fKr TPrPZÇ fífL~f, KmKnjú ßhPvr kã ßgPT AKfoPiqA F irPjr mqm˙J V´yPer YJk @PZÇ Vf ßlmsM~JKrPf KmsPaPjr 100 \j xJÄxh xrTJrPT @øJj \JKjP~PZj, ßpj KmsKav xrTJr Ko~JjoJPrr Kmw~ @AKxKxPf kJbJ~Ç 2 ßo \JKfxÄW KjrJk•J kKrwPh KmsKav hNf TqJPrj Kk~Jxt mPuPZj ßp rJUJAPj xÄWKaf WajJmKur pgJpg fh∂ jJ yPu FA Kmw~Ka @AKxKxPf kJbJPjJr KmT· gJTPm jJÇ FojKT ßpxm ßhv FA oMyNPftA @AKxKxr TJPZ kJbJPjJr KmwP~ UJKjTaJ KÆiJKjõf, ßxxm ßhvS \JKfxÄPWr TPbJr Im˙JPjr kPãÇ ßpoj TJjJcJÇ TJjJcJr k´iJjoπLr KmPvw hNf mm ßr FKk´u oJPx xrTJPrr TJPZ ßhS~J KrPkJPat mPuPZj ßp FA KmwP~ \JKfxÄW xJiJre kKrwPhr CPhqJPV Foj mqm˙J ßjS~J CKYf, ßpj nKmwqPf fJ @AKxKxPf kJbJPjJ pJ~Ç Fxm KmKnjú ßhPvr CPhqJPVr KhPTA AKñf KhPòÇ mJÄuJPhv fJPf pMÜ yPm KT jJ, TJptf 11 \MPjr oPiq ßxA Kx≠J∂A mJÄuJPhvPT KjPf yPmÇ

mJÄuJPhv ßTj KÆiJKjõf, TL TreL~ @AKxKx mJÄuJPhPvr TJPZ ßpxm Kmw~ \JjPf ßYP~PZ, fJr oNu Kmw~ yPò @AKxKxr ˙JKjT FUKf~JPrr k´vú, IgtJ“ mJÄuJPhv oPj TPr KT jJ ßp FA irPjr fhP∂r FUKf~Jr @AKxKxr @PZÇ oJjKmT S ‰jKfT KmPmYjJ~ FmÄ ßrJo ˆqJKaCPar ˝JãrTJrL ßhv KyPxPm F KmwP~ mJÄuJPhPvr KÆiJKjõf yS~Jr ßTJPjJ TJre ßjAÇ KT∂á mJÄuJPhPvr TKgf KÆiJr TJre ¸Óf rJ\QjKfTÇ k´gof, mJÄuJPhv Kmw~Ka KÆkãL~nJPm xoJiJPjr kPã FmÄ ßrJKyñJ vreJgtL xoxqJr @∂\tJKfTLTrPer KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZÇ Vf mZPrr 22 ßxP¡’r \JKfxÄPWr xJiJre kKrwPh ßhS~J nJwPe k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßp kJÅY hlJ k´˜Jm ßkv TPrKZPuj, FPf mJÄuJPhv ßp Im˙Jj KjP~KZu, fJPf xoxqJr @∂\tJKfTLTrPer AKñf KZu xM¸ÓÇ kPr mJÄuJPhv ßxA Im˙Jj ßgPT xPr @xJr TJrPeA @AKxKxr FA IjMPrJPir C•r ßhS~J KmwP~ mJÄuJPhPvr KÆiJ ‰fKr yP~PZÇ KÆfL~f, mJÄuJPhPvr xrTJr FA k´Pvú nJrf, YLj mJ rJKv~JPT ãM… TrPf jJrJ\Ç fJrJ iPr KjP~PZ ßp @AKxKxr IjMPrJPi AKfmJYT

ßvw TgJ @AKxKxPf KmYJPrr KmPmYjJ~A j~, @rS IPjTnJPmA Ko~JjoJPrr Skr @∂\tJKfT YJk mJzPZÇ pMÜrJPÓsr KxPja S k´KfKjKi xnJr xhxqrJ KmKnjú irPjr KjPwiJùJ @PrJPkr \jq FTJKiT Kmu AKfoPiqA ßkv TPrPZjÇ ßxèPuJ k´Kâ~JiLj; KT∂á yJCPx kJx yS~J k´KfrãJ mq~xÄâJ∂ KmPu Ko~JjoJPrr Skr KjPwiJùJ @PrJPkr TgJ muJ yP~PZÇ ACPrJkL~ ACKj~j Ko~JjoJPrr Skr @PrJKkf I˘ KjPwiJùJ ßTmu míK≠A TPrKj, FKk´Pu fJ @rS TPbJr TrJ yP~PZÇ ßrJKyñJ vreJgtL KmwP~ pJÅrJ j\r rJUPZj FmÄ mJÄuJPhv xrTJPrr @VJoL KhPjr TreL~ TL, fJ mM^Pf YJAPZj, fJÅPhr \jq @∂\tJKfT kKro§Pur Fxm x÷Jmq khPãPkr @PuJYjJr KhPT j\r rJUJ hrTJrÇ Fxm CPhqJV S @PuJYjJ~ mJÄuJPhv pMÜ yPò KT jJ, TLnJPm pMÜ yPò FmÄ TL nNKoTJ KjPò, fJr Skr ßrJKyñJ vreJgtL xoxqJr nKmwq“ kgPrUJ Kjntr TrPZÇ ßuUT: pMÜrJPÓsr AKuj~ ߈a ACKjnJKxtKar xrTJr S rJ\jLKf KmnJPVr KcKˆÄèAvc k´Plxr

FA k´Kâ~Jr @AKj KnK• ßTJgJ~ xJiJrenJPm ßTJPjJ rJÓs pKh ßrJo ˆqJKaCa IjM˝Jãr jJ TPr, fPm @AKxKxr FUKf~Jr gJPT jJ; mqKfâo yPò \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwh TftíT @AKxKxPf IKnPpJV ßk´re mJ xÄKväÓ ßhv TftíT xJoK~TnJPm @AKxKxr FUKf~Jr ßoPj ßjS~JÇ KT∂á ßpPyfM Ko~JjoJr ßrJo ˆqJKaCa ˝Jãr TPrKj, ßxPyfM Ko~JjoJr mJrmJr muJr ßYÓJ TrPZ ßp @AKxKxr fhP∂r ßTJPjJ FUKf~Jr ßjA (PcAKu ˆJr, 14 FKk´u 2018)Ç KmkrLfâPo lJPfJy ßmjxMhJ fJÅr @PmhPj ßhUJPjJr ßYÓJ TrPZj ßp ßpPyfM mJÄuJPhv Fr ˝JãrTJrL FmÄ KmfJKzf ßuJT\j @∂\tJKfT xLoJ∂ kJr yP~ mJÄuJPhPv k´Pmv TPrPZ, ßxPyfM @AKxKxr FUKf~Jr ‰fKr yP~PZÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

14 \Mj rJKv~J~ khtJ SbPZ KmvõTJk láamPur xMroJ ßcÛ u§j, 7 \Mj - IJxjú KmvõTk láamPur khtJ SbPZ IJVJoL 14 \MjÇ rJKv~J~ IjMKÔfmq 21fo KmvõTJk KvPrJkJr uzJAP~

SURMA 41st Year Issue 2083, Friday

AÄuqJ§ KaPor 160 kJC§ oNPuqr \JKxt k´˜áfTJrL mJÄuJPhvL v´KoTPhr o\MKr oJ© 21 ßk¿

ImfLet yPóZ FmJr KmPvõr 32Ka ßhvÇ FrA oPiq xŒjú yP~PZ xm k´˜áKfÇ ßUuJ ßhUJr \Pjq láamuPk´KorJ KjPóZj jJjJ k´˜áKfÇ fPm KmvõTJk Êr∆

IJPVA \jì KjPóZ jJjJ IJPuJYjJ, xoJPuJYjJÇ mOPaPjr mÉu k´YJKrf hqJ ßaKuV´Jl AÄuqJ§ hPur \JKxt k´˜áfTJrLPhr o\MrL ‰mwoq

Kwe †iRvDwÏb ÷vwjb‡K hy³iv‡R¨ msea©bv

KjP~ k´TJv FTKa IjMx≠JjL k´KfPmhjÇ FPf muJ yP~PZ, AÄuqJ§ hPur \JKxt IJ∂\tJKfT mqJ§ jJAT Fr oJiqPo mJÄuJPhv ßgPT ‰fKr TrJ yP~PZÇ AÄuqJP§r mJ\JPr ßp ßkJvJT 160 kJC§) KmKâ yPóZ, Fr C&kJhj UrY KyPxPm mJÄuJPhPvr vsKoTrJ WµJ~ o\MKr ßkP~PZj oJ© 21 ßk¿Ç AÄuqJ§ láamu hPur oPjJV´Jo xÍKuf FA IKlKx~Ju \JKxtKa ‰fKr TrJ yP~PZ dJTJ AKkP\Pcr FTKa VJPot≤ ßgPTÇ rJKv~J~ IjMKÔfmq KmvõTJk láamPu AÄuqJ§ hPur ßUPuJ~JzPhr ßkJvJPTr IJhPu ‰fKr FA vJat S vat 160 kJC§ KhP~ mJ\Jr ßgPT KTjPf 30 kOÔJ~

08 - 14 June 2018

Aˆ u§j oxK\Phr lJ§PrAK\Ä IqJKkPu IitKoKu~j kJCP§r k´Kfv´∆Kf

vPm Tôhr rJPf IJPrJ IitKoKu~j kJC§ xÄV´Pyr aJPVta

u§j, 7 \Mj - Aˆ u§j oxK\Phr uJAn KaKn IqJKkPu k´J~ IitKoKu~j kJCP¥r k´Kfv´∆Kf kJS~J ßVPZÇ Vf 2 \Mj, vKjmJr YqJPju KaKnPf IjMKÔf 4 kOÔJ~

b`x fv½b †_‡K cbvBi PK D”P we`¨vjq I †g‡nicyi evRvi iÿvi Avnevb u§j, 7 \Mj - Kzwkqvivi Ae¨vnZ fv½‡bi d‡j b`x M‡f© wewjb n‡q hv‡”Q- wm‡j‡Ui †MvjvcMÄ Dc‡Rjvi kixdMÄ BDwbq‡bi cÖPxb we`¨vcxV cbvBi PK D”P we`¨vjq| GwK mv‡_ fv½‡bi gy‡L i‡q‡Q ¯’vbxq †g‡nicyi evRvi| Ae‡nwjZ Rbc‡`i Av‡jvi w`kvix n‡q DVv GB we`¨vjqwU b`x M‡f© wewjb n‡q †M‡j ûgwKi 2 kOÔJ~

weqvbxevRvi I‡qj‡dqvi Uªvó BD‡Ki BdZvi I †`vqv gvnwdj

u§j, 7 \Mj - evsjv‡`‡ki wewkó Kwe, wUwf e¨w³Z¡ Ges 'bRi“j BÝwUwUDU'Gi cwiPvjK Kwe †iRvDwÏb ÷vwjb Gi m¤§v‡b hy³ivR¨ cÖevmx †jLK, mvsevw`K‡`i c¶ †_‡K †mvgevi 4 Ryb kNe© jÛ‡bi f¨v‡jÝ †ivW¯’ Dmgvbx †m›Uv‡i Kwe‡K GK

msea©bv cÖ`vb Kiv nq| wewkó KwgDwbwU †bZv I mvsevw`K †K Gg AveyZv‡ni †PŠayixi mfvcwZ‡Z¡ Ges wewkó wUwf Dc¯’vcK AvZvDjvn dvi“‡Ki mÂvjbvq AbywôZ mfvq cÖavb AwZw_ wQ‡jb we‡j‡Zi wewkó 30 kOÔJ~

u§j, 7 \Mj - evOvjx KwgDwbwUi wewkó e¨w³eM© I bewbe©vwPZ †gqi, KvDwÝjvi Ges mvsevw`Ke„‡›`i Dcw¯’wZ‡Z weqvbxevRvi I‡qj‡dqvi Uªvó BD‡Ki BdZvi I †`vqv gvnwdj MZ 3 Ryb, iweevi c~e© jÛ‡bi w` f¨vby

†kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k gnvKvk Rq K‡i‡Q - kvn kvgxg

†m›Uv‡i AbywôZ nq| BdZvi c~e© Av‡jvPbv mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib bewbe©vwPZ mfvcwZ †gv. †`jIqvi †nv‡mb| mvaviY m¤úv`K gvneye Avn‡g` ivRyi cwiPvjbvq e³e¨ iv‡Lb wbDnvg 3 kOÔJ~

xJÄmJKhTPhr xÿJPj oJKy xMAPar AlfJr oJyKlu

evsjv‡`k wi‡Rbv‡ikb Uªvó BD‡Ki †KviAvb †ZjvIqvZ cÖwZ‡hvwMZv m¤úbœ u§j, 7 \Mj - evsjv‡`‡ki cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ evsjv`k mKj †¶‡Î DbœwZ I mg„w× AR©b K‡i P‡j‡Q, evsjv‡`k gnvKv‡k e½eÜy m¨v‡UjvBU -1 Dr‡¶c‡bi g‡a¨

w`‡q evsjv‡`k gnvKvk hy‡M c`vc©Y K‡i‡Q, †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k gnvKvk Rq K‡i‡Q| MZ 4 Ryb e„ój-ev_ I I‡qó 3 kOÔJ~

u§j, 7 \Mj - evsjv‡`k wi‡Rbv‡ikb Uªvó BD‡Ki D‡`¨v‡M mdjfv‡e m¤úbœ n‡jv †KviAvb ‡ZjvIqvZ cÖwZ‡hvwMZv Ges weM d¨v‡gwj BdZvi| MZ 1 Ryb, ïµevi B÷ jÛ‡bi B‡¤úªkb B‡f›U n‡j Av‡qvwRZ GB cÖwZ‡hvwMZvq Ask †bb cÖvq kZvwaK cÖwZ‡hvwM| wewfbœ ¯‹zj, Bwfwbs gv`ªvmvq co–qv wkÿv_x©iv GB 3 kOÔJ~

u§j, 7 \Mj - kNmt u§Pjr oJAuF§ ßrJPc xŒsKf YJuM yS~J oJKy xMAax u§Pjr mJÄuJ KoKc~Jr xJÄmJKhTPhr KjP~ FT AlfJr kJKatr IJP~J\j TPrÇ FPf u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr ßjfímOªxy KoKc~J~ Totrf ßmvKTZá xÄUqT xJÄmJKhT IÄvV´ye TPrjÇ Vf 5 \Mj, oñumJr IjMKÔf AlfJrkNmt xÄK㬠IJPuJYjJ~ k´KfÔJjKar 3 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Profile for sarz ahmed

2083  

2083  

Profile for surmanews
Advertisement