__MAIN_TEXT__

Page 1

jfáj lotMuJ j~ KjhtuL~ xrTJr YJ~ KmFjKk Km˜JKrf 8 kOÔJ~

SURMA 40th Year, Issue 2055, 17 - 23 November 2017, 28 xlr - 5 rKmCu IJC~Ju 1439 Ky\rL, 30 TJKftT - 6 IV´yJ~e 1424, 50p

k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

rJ˜J~ IJPVú~J˘ KjP~ yJouJ yJr∆j ßyJPxAj yfqJ ßYÓJTJrLPhr xºJPj 20 yJ\Jr kJC§ kMrÛJr ßWJweJ

mOKav k´iJoπLr mÜmq

ßrJKyñJ kKrK˙Kfr kMPrJ hJ~ Ko~JjoJPrr ßYJPU iMPuJ KhPf YJAPZ Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjL : IqJoPjKˆ

16 jPn’r - ßrJKyñJ kKrK˙KfPT èÀfr oJjKmT Kmkpt~ @UqJK~f TPr pMÜrJP\qr k´iJjoπL ßgPrxJ ßo mPuPZj, ÈFKaPT \JKfVf KjijA oPj yPòÇ' KfKj mPuj, Fxm WajJ~ Ko~JjoJr TftíkãPT, KmPvw TPr ßhvKar ßxjJmJKyjLPT kMPrJ hJ~-hJK~fô KjPf yPmÇ Vf 13 jPn’r, ßxJomJr u§Pj vLwt mqmxJ~LPhr CP¨Pv ßhS~J pMÜrJP\qr krrJÓsjLKf-Kmw~T FT mÜífJ~ ßgPrxJ ßo Fxm TgJ mPujÇ ßrJKyñJPhr k´Kf Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr mmtrfJr UmrèPuJPT Âh~KmhJrT mPu o∂mq TPrj KfKjÇ u§Pjr KVflyPu mÜífJTJPu pMÜrJP\qr k´iJjoπL ßgPrxJ ßo 3 kOÔJ~

ACPrJKk~Jj ßTJat Im \JKˆPxr rJ~

jj-AAC ¸JCx rJUPf kJrPmj AAC jJVKrTrJ

u§j, 16 jPn’r - AAC jJVKrTPhr ßãP© jj-AAC ¸JCx rJUPf kJrJr IjMoKf KhP~ pMVJ∂TJrL FT rJ~ k´hJj TPrPZ ACPrJKk~Jj \JKˆx ßTJat Im \JKˆxÇ CÜ rJP~r lPu KmsKav jJVKrTfô V´yeTJrL AAC jJVKrTrJ mftoJj @APjr mJAPr KVP~ jj AAC ßhPvr ¸JCx KjP~ KmsPaPj mxmJx TrPf kJrPmjÇ Fr @PV u§j yJAPTJat KmsKav jJVKrTfô V´yeTJrL AAC jJVKrTPhr jj-AAC ¸JCPxr AKoPV´vj IKiTJr xÄâJ∂ oJouJKa AKxP\-Pf ßrlJr 2 kOÔJ~

mOPaPj IQmi @PVú~J˘ \oJ KhPf 2 x¬Jy xo~ KxKx TqJPorJ~ irJ kzJ hM'\j mªMiJrLr èKu TrJr hOvq

xMroJ KrPkJat u§j, 16 jPn’r - kNmt u§Pjr käJPˆJPf Kj\ mJx˙JPjr xJoPj hMÏíKfTJrLPhr èKur KvTJr yj yJr∆j ßyJPxAjÇ UMm TJPZ ßgPT Éc KhP~ oMU dJTJ hM\j ˝~ÄKâ~ IJPVú~J˘ KhP~ CkptMrL èKu ZáPz kJKuP~ pJ~Ç kMKuPvr oPf, IPuRKTTnJPm ßmÅPY KVP~PZj

o∂mqTgJ

32 mZr m~xL hMA x∂JPjr mJmJ yJr∆jÇ TJre hMÏOKfTJrLrJ fJPT yfqJr CP¨Pvq FT c\PjrS ßmvL èKu ZMPzKZPuJÇ WajJKa WPaKZPuJ VfmZPrr 9 \MjÇ KT∂á jOvÄx FA WajJr FT mZPrr IKiT xo~ IKfmJKyf yP~ ßVPuS kMKuv mªMTiJrLPhr FUPjJ irPf KTÄmJ xjJÜ TrPf kJPrKjÇ xŒsKf

mJXJKu kJzJ KT ßTmu ßnJa S mJKeP\qr \jq?

lrLh @yoh ßr\J F ßhPv FPfJ oxK\h, FPfJ IJPuo-CuJoJ, FPfJ jJoJK\, FPfJ S~J\-jKxyf! KbT mPuPZj, Fxm FUJPj IJPZ FmÄ KhPj KhPj mJzPZÇ KT∂á oxK\h IJr S~J\-jKxyf KT csJV IJr âJAo mº TrPf kJrPZ? \JKu~JKf ToJPf kJrPZ? ßpRj IkrJi xLKof TrPf kJrPZ? ßTj kJrPZ jJ? mJXJKu kJzJ FUj IkrJi \VPfr KÆfL~ ˙JPjÇ Fxm IkrJi ßhUPf Z∞PmPv j~, k´TJPvq hÅJKzP~ ßgPT IJorJ k´KfKhj ßhUPf kJKòÇ ßp ßhUJPò fJr ßpoj uöJ ßjA, ßp ßhUPZ fJrS 31 kOÔJ~

fJPhr xŒPTt fgq ßkPf 20 yJ\Jr kJC§ kMrÏJr ßWJweJ TPr hMÏíKfTJrLPhr èKu ßZJzJr oMyNPftr KxKxKaKnr láPa\ KrKu\ TPrPZ kMKuvÇ KxKxKaKnr lMPaP\ ßhUJ pJPò, IJPV ßgPTA käJPˆJr KmKasx ßTîJP\r rJ˜J~ FTKa VJKzPf 3 kOÔJ~

u§j, 16 jPn’r - IQmi @PVú~J˘ S èKu \oJ KhPf 13 ßgPT 26 jPn’r kpt∂ hMA x¬JPyr xo~ ßmÅPi KhP~PZ SP~ux S AÄuqJP§r kMKuvÇ FA xoP~r oPiq IQmi @PVú~J˘ \oJ KhPu TJCPT vJK˜r oMPU kzPf yPm jJÇ mOPaPjr jqJvjJu mqJKuKˆT AjPaKuP\¿ xJKntx (FjFKm@AFx) FA I˘ \oJ ßhS~Jr TotxNKY xojõ~ TrPZÇ FjFKm@AFx \JjJ~, IùfJr TJrPe IPjPTr TJPZ IQminJPm I˘ rP~PZÇ xÄ˙Jr k´iJj \JjJj, I˘ \oJ ßhS~Jr lPu fJ IkrJPi TJP\ uJVJPjJr ^áÅKT FzJPjJ pJPmÇ FA xoP~r oPiq ßp ßTC I˘ \oJ KhPu ßTJjS oJouJr oMPUJoMKU yPf yPm jJÇ KT∂á kPr pKh ßTJjS IkrJPir xPñ Fxm IP˘r 3 kOÔJ~

ßhPv ßmzJPf KVP~ yJouJr KvTJr oMVJPm VOymKª, xJoKrT mJKyjLr ãofJ hUu 16 jPn’r - K\’JmMP~r xJoKrT mJKyjL ßk´KxPc≤ rmJat oMVJPmPT rJ\iJjL yJrJPrPf ÈVíymKª' TrJr ßWJweJ KhP~PZÇ hKãe @Kl∑TJr ßk´KxPc≤ \qJTm \MoJ F Umr \JKjP~PZjÇ xJoKrT mJKyjL 2 kOÔJ~

kñM yP~ KlrPuj j\r∆u

KmPvw k´KfKjKi u§j, 16 jPn’r - mJÄuJPhPv ßmzJPf KVP~ YÅJhJ jJ ßh~J~ pMÜrJ\q k´mJxL vJy j\r∆u IJKojPT yfqJr ßYÓJ TPrPZ FThu hMmtO•Ç iJrJPuJ IP˘r KhP~ IJWJf TPr fJPT IJ\LmPjr oPfJ kñM TPr KhP~PZ Fxm xπJxLrJÇ mftoJPj KfKj mJKotÄyJPor xqJ§SP~u yJxkJfJPu KYKT“iLj xM˙-xmu vJy j\r∆u IJKoj rP~PZjÇ \JjJ pJ~, jmLV† CkP\uJr AjJfV† ACKj~Pjr Kj\ IJVjJ V´JPor mJKxªJ pMÜrJ\q k´mJxL vJy j\r∆u IJKoj F mZr FKk´u 3 kOÔJ~

j\r∆u IJKoPjr ãfKmãf kJ


2 UmrJUmr

17 - 23 November 2017

É\É'r 10o k´TJvjJ~ ßvJKnf yP~PZÇ É\É'r FA xlufJ kMrJPjJ S jfMPjr xojõP~r oiqKhP~ FPxPZÇ CPuäUq, 2008 xJPu mOKav-mJÄuJPhvLPhr É\É pJ©J ÊÀ TPrKZPuJ TKoCKjKar èKe\jPhr CPuäUPpJVq ImhJPjr TgJ KuKkm≠ TPr fJPhr ˛reL~ TPr rJUJr \jqÇ É\É Kmvõ˜fJr xJPg ßx hJK~fô kJuj TPr pJPò mPu \JKjP~PZj É\É'r KmVf xoP~r S FmJPrr FS~tJcksJ¬rJÇ KmsKav-mJÄuJPhvL É\É ßgPT xyP\A TKoCKjKar ImhJPjr Kmw~Ka \JjJ pJ~Ç mOPaPj mJÄuJPhvL TKoCKjKar ksmLe S jmLjrJ míKav TKoCKjKaPf ßp nNKoTJ ßrPU pJPòj fJ xKfq k´vÄxJ TrJr oPfJ mPu CPuäT TPrPZj @Vf IKfKgrJÇ KmsKav mJÄuJPhvL É\É'r k´iJj xŒJhT @»Mu TKro VKe mPuj, k´go ßgPTA FA k´TJvjJ @oJPhr TKoCKjKar jmLjPhr C“xJy S C¨LkjJ \MKVP~ @xPZÇ k´mLePhr xJlPuqr TgJ S nKmwqPf jmLjPhr ImhJj xMªrnJPm xÄPpJK\f yPmÇ jJKh~J @Ku S mqJKrÓJr @PjJ~Jr mJmMPur kKrYJujJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj É\É xŒJhT

mqJKrˆJr vJyJhJf TKroÇ FA @P~J\Pjr hLWt hv mZPrr kgYuJ KjP~ xNYjJ mÜmq rJPUj mqJKrÓJr @PjJ~Jr mJmMu Ko~JÇ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj míKav FoKk, ßo~r, mqmxJ~L, rJ\jLKfKmh, xJÄmJKhTxy oNuiJrJ S TKoCKjKar KmKnjú ˜Prr KmKvÓ mqKÜmVtÇ FmJPrr FS~Jctk´J¬rJ yPuj ‰x~h jJyJx kJvJ, TJ\L @Krl, vJKyhJ ryoJj, c. xJjJSr ßYRiMrL, oJKy oMTKf KkAYKc S SKu UJjÇ \oTJPuJ FA @P~J\Pj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mOKav kJutJPoP≤r A≤JrjqJvjJu ßcPnuJkPo≤ KxPuÖ TKoKar xhxq kJCKuj uJgJo SKmA FoKk, u§j˙ mJÄuJPhv yJATKovjJr jJ\oMu TJSjJAj, aJS~Jr yqJoPuax ßo~r \j KmVx, ßms≤ ßo~r nJVS~JjK\ ßYRyJj, ßmscPlJctvJ~Jr-Fr ßo~r ‰x~h oMKymMr ryoJj FmÄ u§j FPx’uLr xhxq KTg Kk´¿Ç IjMÔJPj ‰x~h jJyJx kJvJr yJPf FS~Jct fáPu ßhj kJCKuj uJgJo SKmA FoKk S lJyKojJ ßYRiMrL, TJ\L @KrPlr yJPf FS~Jct fáPu ßhj aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r \j KmVx S YqJPju Fx Fr k´KfÔJfJ oJKy ßlrPhRx \Kuu, vJKyhJ ryoJPjr yJPf FS~Jct fáPu ßhj u§j˙ mJÄuJPhv

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.49 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

yJATKovjJr jJ\oMu TJSjJAj S KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAP¿r TJK≤s oqJPj\Jr ßoJyJÿh vKlTáu AxuJo, c. xJjJSr ßYRiMrLr yJPf FS~Jct fáPu ßhj ßms≤ ßo~r nJVS~JjK\ ßYRyJj S KmsKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr lJAjqJ¿ KcPrÖr oMKjr @yPoh, oJKy oMTKf KkAYKcr yJPf FS~Jct fáPu ßhj ßmscPlJctvJ~JPrr ßo~r ‰x~h oMKymMr ryoJj S oJymMm F§ ßTJÄ Fr oJymMm ßoJPvth, SKu UJPjr yJPf FS~Jct fáPu ßhj u§j FPx’uLr xhxq KTg Kk´¿ S TJroM @uLÇ kMPrJ @P~J\Pj oNu xyPpJKVfJ~ KZPuJ ßoKrKc~Jj V´qJ§Ç KoKc~J kJatjJr KyPxPm KZPuJ YqJPju Fx, K\ Paj Kc\JAj F§ Kk´≤, xMroJ KjC\ V´∆k, mJÄuJ ßkJˆ, SjKu ßrc, AˆJet k´JAc, AoPk´x KoKc~J S ACPT KmKc KjC\Ç YqJKrKa kJatjJr \Jˆ ˛JAuÇ FZJzJ @PrJ xyPpJKVfJ~ rP~PZ - KmoJj mJÄuJPhv F~JruJA¿, ß\FoK\ F~Jr TJPVtJ, FPké FTJCP≤K¿, oJymMm F§ ßTJ, mäMPˆJj lJAjqJ¿, vJy PVäJmJu, ßTjpJ KâP~vj, KmKcK\Fu, ACPT \MP~uJxt V´∆k, ß\jJPru IPaJ, ACPrJKv~J lác xJKntx, ßyJxJAj asJPnux, uj Ka FéPY†, fJ\ ߈Jr, ßoJyJÿh vJy F¥ PTJÄ, katoqJj FPˆa FP\≤, @u @Koj asJPnux, ßT~Jr S~Jflt KuKoPac, KuauPˆJj TJCj xKuKxar, ßrJ\KnC ßyJPau, ACKjxl&a ßaTPjJuK\, mäMPˆJj lJAjqJ¿, @u KTmuJ y\ô F§ SorJ asJPnux F§ aáqrx, TáKv~JrJ lJAjqJK¿~Ju xJKntx, k´mJxL kuäL V´∆k, @uo F§ ßTJÄ, FjKxFu aáqrx, UJj FPxJKxP~ax, Kk´≤ @at lr AC, u§j aJAVJr, ßyJo S~JPrK≤, FAY@rFj yTˆj, @Krl F§ ßTJÄ FTJCP≤a, oJ~J F§ ßTJÄ xKuKxar, FPéu k´kJKat KuKoPac, jJVJ KTÄ, Fná~JKr xKuKxar, KxKaPVAa FTJCP≤K¿ Ç mrJmPr oPfJ FmJrS IjMÔJPj UJmJr kKrPmvj TPr IKn\Jf TqJaJKrÄ k´KfÔJj AˆJet k´JAcÇ IjMÔJPjr lÅJPT lÅJPT YPu metJdq @P~J\Pjr xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ xñLf kKrPmvj TPrj KmPuPfr Kv·L krv oKj, k´kJ @PjJ~Jr, rJPxu yJ~hJr FmÄ YJ~jJ ßYRiMrLr xJKmtT f•ômiJPj jOfq kKrPmvj TPr fJufrñ huÇ

k´go KmvõpMP≠ oMxKuo oMxKuo, 13 yJ\Jr jgt IJKl∑TJj, 2 uJU xJyJrJ IJKl∑TJj S 40 yJ\Jr nJrfL~ oMxKuo KZPujÇ VPmweJ~ muJ y~, k´go pMP≠r xo~ oMxuoJjrJ jJoJ\ kzPfj FmÄ fJPhr yJuJu UJmJr xrmrJy TrJ yPfJÇ HwMi ßvw yP~ ßVPu yJmtJu ßoKcKxj IJyf ‰xKjTPhr \jq mqmyJr TrJ yPfJÇ ßp xm oMxuoJj ‰xjq oJrJ ßVPZj fJPhr jJo C•r l∑JP¿r jar ßco Kh uPra ßVJr˙JPj KcxPkä TrJ IJPZÇ

ACPrJKk~Jj ßTJat Im TPrKZuÇ mftoJj @Aj IjMpJ~L, jj AAC ßhv ßgPT ¸JCx @jPf yPu mZPr ImvqA 18 yJ\Jr 6v kJC§ @~ ßhUJPf y~Ç @hJuPfr xNP© \JjJ ßVPZ, ߸Pj \jìV´yeTJrL FT KmsKav oKyuJr ˝JoL yPuj @uP\K~Jr jJVKrTÇ jj AAC ßhPvr jJVKrT FmÄ IKnmJKx IjMpJ~L KfKj KmsPaPj IQminJPm mxmJx TrPZjÇ AACnáÜ ßhv ߸Pjr oKyuJ 2009 xJPu KmsPaPjr jJVKrTfô V´ye TPrj FmÄ 2014 xJPu @uP\Kr~Jj FT KnK\arPT KmP~ TPrjÇ fJr

@uP\Kr~Jj ˝JoL 6 oJPxr KnK\a KnxJ KjP~ 2010 xJPu ACPTPf @PxjÇ krmftLPf KnxJr ßo~Jh ßvw yPuS KfKj ßlrf pJjKjÇ F \Pjq IQmi IKnmJKx KyPxPm fJPT ßhPv ßlrf kJbJPf YJ~ ßyJo IKlxÇ ß¸j ACPrJKk~JjnáÜ ßhv yPuS @uP\Kr~J jj ACPrJKk~Jj ßhvÇ AAC Kl∑ oMnPo≤ IjMpJ~L, AACnáÜ ßhPvr jJVKrTrJ ßp ßTJPjJ xo~ ACPTPf @xPf kJPrjÇ pJ FUPjJ myJu @PZÇ IjqKhPT 2012 xJPur @Aj IjpJ~L, ¸qJKjv mOKav oKyuJPT IjqJjq KmsKav jJVKrPTr oPfJA AKoPV´vj k´PxPxr oiqKhP~ ßpPf yPm mPu \JKjP~PZ ßyJo IKlxÇ mftoJj @Aj IjMpJ~L, jj ACPrJKk~Jj ßhv ßgPT kJCx @jPf yPu mZPr ImvqA 18 yJ\Jr 6v kJC¥ @~ mJ ßmfj ßhUJPf yPmÇ Vf 14 jPn’r, oñumJr ACPrJKk~Jj ßTJat Im \JKˆx FT rJP~ mPuPZ, @uP\Kr~Jj jJVKrT jj AAC ßhPvr jJVKrT yPuS fJr ˘L KmsKav jJVKrT FmÄ KfKj AACnáÜ ßhv ߸Pjr IKrK\jÇ ßpPyfá ˘Lr ߸j FmÄ KmsPaPjr jJVKrTfô ßxPyfá fJr ˝JoL jj AAC ßhPvr jJVKrT yPuS fJrJ KmsPaPj FT xPñ \Lmj pJkj TrPf kJrPmjÇ

oMVJPm VOymKª ßhPvr Kj~πe V´yPer TgJ ˝LTJr TrPuS InMq™JPjr TgJ I˝LTJr TPrPZÇ \MoJ \JKjP~PZj, oMVJPm ßaKuPlJPjr oJiqPo Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ KfKj xM˙ @PZj mPuS \JKjP~PZjÇ QxjqrJ rJÓsL~ ßaKuKnvj nmj hUu TrJr kr rJ˜J~ ayu KhPf ÊÀ TPrÇ fJrJ ÈhMmtí•'Phr irJr ßYÓJ TrPZ mPu \JjJPjJ yP~PZÇ Fr @PV FFlKkr UmPr muJ yP~KZu, rJÓsKj~Kπf ßaKuKnvPj xrJxKr kKbf FT KmmíKfPf mMimJr K\’JmMP~r ßxjJ TotTftJrJ InMq™JPjr TgJ I˝LTJr TPr mPuPZj, fJPhr uãq ßk´KxPc≤ oMVJPmPT KWPr gJTJ IkrJiL YâÇ FT\j ß\jJPru mPuj, FKa xrTJPrr Kj~πe ßj~J j~Ç @orJ \JKfPT @võ˜ TrPf YJA ßk´KxPc≤ S fJr kKrmJr KjrJkh S nJPuJ @PZÇ fJPhr KjrJk•JS KjKÁf TrJ yP~PZÇ KmmíKfPf @PrJ muJ yP~PZ, @oJPhr uãq ßTmu ßk´KxPc≤PT KWPr gJTJ IkrJiL Yâ, pJrJ IkrJi WKaP~ YuPZÇ pf fJzJfJKz x÷m @orJ @oJPhr IKnpJj ßvw TrPmJ FmÄ @vJ TrKZ fUj ˝JnJKmT kKrK˙Kf KlPr @xPmÇ K\’JmMP~Pf Vf TP~TKhj iPrA 93 mZr m~xL ßk´KxPc≤ S ßxjJmJKyjLr oPiq CP•\jJ YuKZuÇ oñumJr rJ\iJjL yJrJPrr TJZJTJKZ xJÅP\J~J pJPjr CkK˙Kf ßhPU mqJkT @vÄTJ ‰fKr y~Ç oMVJPmr Im˙Jj FmÄ KmsPaPjr TJZ ßgPT 1980 xJPu ˝JiLjfJ kJS~J ßhvKar ãofJ FUj TJr yJPf Fxm KjP~ k´vú ßhUJ ßh~Ç FKhPT FT\j k´fqãhvtL mJftJ xÄ˙J FFlKk'PT mPuj, mMimJr xTJPur KhPT oMVJPmr mJx˙JPjr TJZ ßgPT ßVJuJèKur v» ßvJjJ ßVPZÇ Fr ßmKv @r KTZM \JjJ pJ~KjÇ xŒ´Kf ßhvKar ßxjJk´iJj ß\jJPru T¿aJjKaPjJ KYSP~ñJ nJAx ßk´KxPc≤ FoJrxj oJjJVJS~Jxy hPur KxKj~r ßjfJPhr mKyÛJr TrJr Kmw~Ka mPºr \Pjq oMVJPmr k´Kf hJKm \JjJjÇ oMVJPm Vf x¬JPy nJAx ßk´KxPc≤ FoJrxj oJjJVJS~JPT mrUJ˜ TPrjÇ oñumJr oMVJPm'r \JjM-KkFl kJKat ßxjJ k´iJPjr KmÀP≠ ßhvPhsJKyfJr IKnPpJV TPrjÇ


UmrJUmr 3

17 - 23 November 2017

rJ˜J~ IJPVú~J˘ uMMKTP~ ßgPT IPkãJ TrKZPuJ hMÛíKfTrLrJÇ fJPhr oMU KZPuJ ÉPc dJTJÇ yJr∆j ßyJPxAj ßpA WPrr CP¨Pvq CÜ ˙JPj IJPxj KbT ßxA oMyNPft SA hMA mqKÜ VJKz ßgPT ßhRPz ßmr yP~ FPx KxÅKzr oMPU yJr∆jPT ßkZj KhT ßgPT CkptMkrL èKu ZáPzÇ WajJKa WPa rJf k´J~ 11aJ~Ç yJr∆Pjr ˘L fJPT rÜJÜ S oreJkjú Im˙J~ rJ˜J~ kPz gJTPf ßhPUjÇ hMÏíKfTrLrJ IJiJ ˝~ÄKâ~ I˘ mqmyJr TPrKZPuJ mPu kMKuv \JKjP~PZÇ yJr∆j ßyJPxAj IPuRKTTnJPm ßmÅPY ßVPuS fJr \Lmj CuakJua yP~ ßVPZÇ KfKj FUj KbT oPfJ yJÅaPf kJPrj jJÇ FTA xJPg oOVL ßrJPV náVPZj, ˝·Po~JKh ˛OKfvKÜ yJKrP~PZj FmÄ fJr cJj yJfKaS xKbTnJPm TJ\ TPr jJÇ KcPaKÖn xJP\tµ KjT yqJoJr mPuPZj, WajJKar ryxq kKrÏJr j~Ç KfKj mPuj, IJKo IJvJ TrKZ, kMrÏJPrr FA èr∆fôkNet ßWJweJ ßp ßTJPjJ mqKÜPT fgq KhPf FKVP~ IJxPf xJyJpq TrPmÇ lPu yfqJr CP¨Pvq kKrYJKuf FA jOvÄx yJouJr xJPg \KzfPhr KYK¤f TrPf xJyJpq TrPmÇ KfKj IJPrJ mPuj, FKa FTKa IPuRKTT WajJ ßp yJr∆j FPfJ oJrJfìT IJWJPfr krS ßmÅPY KVP~KZPujÇ FUj IJâoeTJrLPhr irJaJ IJmvqTÇ fPm SA xJP\tµ IJPrJ mPuj, yJr∆j ßyJPxAPjr Ckr ßp IJiJ˝~ÄKâ~ I˘ KhP~ IJâoe YJuJPjJ yP~KZPuJ fJ u§Pj FUjS KmruÇ KT∂á FUj FKa IJPrJ èr∆fôkNet ßp, IJoJPhrPT FA I˘ kMjr∆≠Jr TrPf yPm FmÄ fJ IkxJre TrPf yPmÇ FA ootJK∂T WajJr xJPg \KzfPhr UMÅP\ ßmr TrJr \jq fgq KhP~ xyJ~fJ TrPf kMKuPvr kã IjMPrJi TrJ yP~PZÇ F mqJkJPr ßp ßTC 0208 217738 jJ’JPr kMKuvPT Tu IgmJ ßmjJPo âJAoˆkJPr 0800 555111 jJ’JPr Tu TrPf kJPrjÇ

mOKav k´iJoπLr mÜmq C•r ßTJKr~J S Ko~JjoJPrr oPfJ mz xoxqJ ßoJTJKmuJ~ FvL~ ßhvèPuJr xPñ @rS KjKmznJPm TJ\ TrJr k´Kfv´∆Kf ßhjÇ PrJKyñJ xÄTa ßoJTJKmuJ~ oJjKmT xyJ~fJ k´hJPj pMÜrJ\q AKfoPiq mz hJfJ KyPxPm @Kmntf N yP~PZ CPuäU TPr ßo mPuj, ßrJKyñJ \jPVJÔLr Skr \Wjq S IoJjKmT KjkLzj mPº @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT GTqm≠ TrPf pMÜrJ\q ßjfí˙JjL~ nNKoTJ kJuj ImqJyf rJUPmÇ xÄTa KjrxPj x÷Jmq xm nNKoTJ KjKÁf TrPf \JKfxÄW S @ûKuT IÄvLhJrPhr xPñ TJ\ TrPmÇ PrJKyñJPhr \jq pMÜrJ\q F kpt∂ 47 KoKu~j kJC¥ oJjKmT xyJ~fJr ßWJweJ KhP~PZÇ PrJKyñJ KmwP~ ßgPrxJ ßo'r mÜPmqr Skr @PuJYjJ TrPf KVP~ pMÜrJP\qr TMAjPoKr KmvõKmhqJuP~r IiqJkT @∂\tJKfT @Aj KmPvwù ßkKj KV´j S c. ao oqJTPojJx ÛJA KjC\PT mPuj, 2014 xJu ßgPT fJÅrJ k´oJexy KYKb KuPU pMÜrJ\q xrTJrPT \JKjP~PZj ßp Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q VeyfqJr kKrT·jJ yPòÇ IiqJkT oqJTPojJx mPuj, Ko~JjoJr xm ßrJKyñJPT KmfJzj TrPf YJAPZÇ fJPhr ßVJÔLxy Kjij TrPf YJAPZÇ Foj TotPT VeyfqJ KyPxPm @UqJK~f TPrj oqJTPojJxÇ PxJomJr rJPf KmKmKxr KjC\jJAa IjMÔJPj ßrJKyñJ kKrK˙Kf KjP~ FT KmPvw k´JoJeqKY© k´TJv TrJ y~Ç 25 KoKjPar SA k´JoJeqKYP© Ko~JjoJr ßxjJmJKyjL TftíT ßrJKyñJPhr Skr jívÄxfJr mLn“x Kmmre fMPu irJ y~Ç KmPvw TPr rJUJAj rJP\qr aMuJPaJKu (fMuJfKu) V´JPo Vf 30 @Vˆ Ko~JjoJr ßxjJmJKyjL VeyfqJ YJKuP~ mÉ ßuJTPT yfqJ TPrPZ mPu k´oJe yJK\r TrJ y~ FA k´KfPmhPjÇ mJÄuJPhPv kJKuP~ @xJ SA V´JPor Z~\j mJKxªJr xJãJ“TJr FmÄ ˙JjL~Phr ßoJmJAPu iJre TrJ KnKcS KY© ßgPT SA VeyfqJr k´oJe ßoPuÇ kMÀwPhr kJvJkJKv jJrL S KvÊPhr jívÄx CkJP~ yfqJ FmÄ pMmfL ßoP~Phr iwtPer mLn“x metjJ fMPu iPr k´KfPmhT VqJKmsP~u ßVAayJC\ mPuj, KxKr~J S ArJPT \ÄKuPVJÔL @AFPxr (AxuJKoT ߈a) mmtrfJr Umr xÄV´y TPrPZj KfKjÇ KT∂á Ko~JjoJPrr WajJ @AFPxr jívÄxfJPTS yJr oJKjP~PZÇ k´KfPmhT mPuj, Ko~JjoJr TftíkPãr ohPh Foj WajJ WaPZ, ßpUJPj ßjfíPfô rP~PZj ßjJPmu vJK∂ Km\~L IÄ xJj xMKYÇ KmKmKxr F k´JoJeqKYP© muJ y~, Ko~JjoJPrr ßoJa

\jxÄUqJ k´J~ 5 ßTJKa 50 uJUÇ Fr oPiq ßrJKyñJ KyPxPm kKrKYf oMxKuo \jxÄUqJ k´J~ 10 uJU, pJPhr ßmKvr nJVA rJUJAj rJP\q mxmJx TrfÇ 25 IPÖJmPrr kr ßgPT k´J~ 6 uJU 15 yJ\Jr ßrJKyñJ k´JPe mJÅYPf mJÄuJPhPv kJKz KhP~PZÇ \JKfxÄPWr oJjmJKiTJrKmw~T k´iJj ßrJKyñJ KjkLzjPT È\JKfVf KjiPjr kJbqkM˜TL~ ChJyre' KyPxPm CPuäU TrPuS FKaPT ÈVeyfqJ' KyPxPm @jMÔJKjT ˝LTíKf ßhS~J y~KjÇ Foj ˝LTíKf ßhS~J yPu \JKfxÄW VeyfqJKmw~T TjPnjvPjr ˝JãrTJrL 147Ka ßhv F xÄWJf mPº k´P~J\Pj Ko~JjoJPrr Skr vKÜ k´P~JV TrPmÇ mftoJj kKrK˙KfPf F irPjr vKÜ k´P~JPVr x÷JmjJ ßjA muPuA YPuÇ IqJoPjKˆ KrPkJat:

ßYJPU iMPuJ KhPf YJAPZ Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjL

Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr Inq∂rLe fh∂ KrPkJPat rJUJAj xïPa KjP\Phr hJ~hJK~fô I˝LTJr TPr CPfiJ ßrJKyñJPhr Skr ßhJw YJkJPjJr WajJPT ÈPYJPU iMPuJ ßh~J'r ßYÓJ mPu @UqJK~f TPrPZ @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙J IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJuÇ ßfoKj @PrT oJjmJKiTJr xÄ˙J KyCoqJj rJAax S~JY (FAY@rcKmäC) Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr SA KrPkJatPT yJxqTr mPu CKzP~ KhP~PZÇ FFlKk, KmKmKx S r~aJxtÇ Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr KmÀP≠ rJUJAPj ßrJKyñJPhr Skr yfqJTJ§ S ßpRj KjkLzj YJuJPjJ FmÄ WrmJKz \ôJKuP~ ßh~Jr IKnPpJV CbPuS k´TJKvf ßxjJfh∂ KrPkJPat fJ I˝LTJr TrJ yP~PZÇ \JKfx–Wxy IjqJjq oJjmJKiTJr xÄ˙J FmÄ @∂\tJKfT xŒ´hJ~ xïPar TJre KyPxPm ßhvKar ßxjJmJKyjLr oJ©JKfKrÜ muk´P~JV, \JKfVf Kjij S oJjmfJKmPrJiL IkrJiPT hJ~L TrPuS k´TJKvf fh∂ KrPkJPat ßxjJmJKyjL CPfiJ ßhJw YJKkP~PZ ßrJKyñJPhr SkrÇ ßhvKar ßxjJk´iJj ß\jJPru KoÄ IÄ ßyAÄP~r ßlxmMT ßkP\ k´TJKvf ßxjJ fh∂ KrPkJPat muJ y~, ÈKjrkrJi V´JomJxLPhr' fJrJ èKu TPrKj, jJrLPhr KmÀP≠ ßpRj KjkLzj YJuJ~Kj, V´JomJxLPT KjptJfj TPrKj, @aT mJ yfqJ TPrKj, fJPhr xŒh YMKr TPrKj, oxK\Ph @èj ßh~Kj, mJKzPf @èj ßh~Kj FmÄ fJPhr fJKzP~ ßh~Jr \jq ß\Jr TPrKjÇ ßxjJmJKyjL SA fh∂ KrPkJPat hJKm TPr, ßrJKyñJPhr oPiq xπJxLrJA V´JomJxLPhr mJKzPf @èj ßh~Ç fJPhr nP~A kJKuP~ pJ~ V´JomJxLÇ Vf @VPˆr ßvPwr KhPT Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr ßrJKyñJKmPrJiL KTî~JPr¿ IkJPrvPj rJUJAj ßgPT FUj kpt∂ Z~ uJPUr ßmKv ßrJKyñJ mJÄuJPhPv YPu FPxPZÇ \JKfxP–Wr vLwt FT TotTftJ rJUJAPjr F WajJPT \JKfVf KjiPjr k´TÓí ChJyre mPu o∂mq TPrPZjÇ PrJmmJr \JKfxP–Wr Ikr FT TotTftJ Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr KmÀP≠ x–Wm≠ Veiwte S oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJV FPjPZjÇ xŒ´Kf mJÄuJPhPvr TémJ\JPr @vs~KvKmr kKrhvtj TPrPZj KfKjÇ Ko~JjoJr ßxjJmJKyjL muPZ, ßxjJ IKnpJPj 376 \j xπJxL Kjyf yP~PZÇ fPm ßTJPjJ KjJk oJjMPwr k´JeyJKj WPaKjÇ FAY@rcKmäCr FKv~J IûPur kKrYJuT msJc IqJcJox mPuj, mJKot\ ßxjJmJKyjLr ÈyJxqTr' F fh∂Kr ßkJat mMK^P~ KhPò hJ~LPhr vjJÜ TrPf ßTj @∂\tJKfT ˝JiLj fh∂ k´P~J\jÇ Ko~JjoJPrr vLwt˙JjL~ TotTftJPhr xJPg @PuJYjJ TrPf mMimJr ßhvKaPf xlPr pJPmj oJKTtj krrJÓsoπL ßré KauJrxjÇ fJr F xlPrr oJ© hM'Khj @PV Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr Inq∂rLe FA KrPkJat k´TJv TrJ y~Ç Fr @PV ßxJomJr oqJKjuJ~ @Kx~JPjr xPÿuPj Ko~JjoJPrr rJÓsL~ CkPhÓJ IÄ xJj xM KYr xJPg xJJ“ TPrj KauJrxjÇ xPÿuPj ßrJKyñJ xïa KjP~ \JKfxP–Wr oyJxKYm IqJ∫KjS èPfPrPxr xJPg @PuJYjJ TPrPZj xM KYÇ F xo~ ßrJKyñJPhr ˝PhPv ßlrf KjPf @mJPrJ xM KYr k´Kf @øJj \JjJj èPfPrxÇ Ko~JjoJPrr KmÀP≠ IgtQjKfT S ßxjJmJKyjLr Skr Ãoe KjPwiJùJ @PrJPk oJKTtj KxPjarrJ S~JKvÄaPj YJk ‰fKr TPrPZjÇ Ko~JjoJr xlPr FPx KauJrxj ßhvKar ßxjJk´iJjPT TPbJr mJftJ KhPf kJPrj mPu k´fqJvJ TrJ yPòÇ CPuäUq, ßrJKyñJPhr \JKfVf kKrY~ @zJu TrPf fJPhr mJXJKu xπJxL jJPo cJPT Ko~JjoJrÇ 25 @Vˆ rJUJAPj kMKuv lJÅKzPf TKgf ßrJKyñJ KmPhsJyLPhr yJouJr kr xJoKrT IKnpJj ß\JrhJr TPr Ko~JjoJrÇ fUj ßgPTA rJUJAPj k´PmvJKiTJr ßjA @∂\tJKfT xŒ´hJ~ S xÄmJhoJiqPorÇ ßx

TJrPe ßxUJjTJr YuoJj kKrK˙Kf xŒPTt ¸Ó fgq \JjJ x÷m yPò jJÇ fPm KmKmKxxy ßmv KTZM xJÄmJKhTPT xJPg TPr SA FuJTJ WMPr ßhKUP~PZj Ko~JjoJPrr xrTJKr TotTftJrJÇ KmKmKxr hKe FKv~Jr xÄmJhhJfJ ß\JjJgj ßyc \JKjP~PZj, KfKj KjP\A rJUJAPjr ßrJKyñJPhr V´JPo ßmR≠Phr @èj uJKVP~ KhPf ßhPUPZjÇ ßx xo~ ßxUJPj ßxjJmJKyjL Ko~JjoJPrr xv˘ kMKuv mJKyjL CkK˙f KZuÇ IqJoPjKˆ xfq IjMxºJPj \JKfxP–Wr IjMxºJjTJrLPhr SA FuJTJ~ k´PmPvr IjMoKf ßh~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ \JKfx–Wxy KmKnjú oJjmJKiTJr xÄ˙Jr IKnPpJV ÊÀ ßgPTA I˝LTJr TPr @xPZ Ko~JjoJrÇ FmJr Inq∂rLe ßxjJ fh∂ KrPkJPatS FTAnJPm xm hJK~fô I˝LTJr TrJ yPuJÇ IqJoPjKˆr FT\j oMUkJ© k´TJKvf KrPkJPatr KmwP~ k´KfKâ~J \JjJPf KVP~ mPuPZj, ÈFTaJ Kmw~ ¸Ó yP~ ßVPZ ßp ßxjJmJKyjL hJ~ ˝LTJr TrPm jJÇ FUj @∂\tJKfT xŒ´hJ~PTA FA xïa xoJiJPj FKVP~ @xPf yPmÇ'

mOPaPj IQmi @PVú~J˘ xÄKväÓfJ gJPT fJyPu SA IP˘r oJKuTPhr KmÀP≠ khPãk ßjS~J yPmÇ jqJvjJu kMKuv KYl TJCK¿Pur ßyPuj oqJTKouJj mPuj, I˘ \oJ ßhS~Jr xo~ TJCPT jJo mJ KbTJjJ KhPf yPm jJÇ ^áÅKT FzJPf @orJ IQmi I˘ xÄV´y TrPf YJAÇ KfKj @rS mPuj, yPf kJPr fJ FTKa Kk˜u KTÄmJ Ijq ßTJjS I˘Ç 101 j’Pr ßlJj TPr KjTamftL kMKuv ߈vPj I˘ \oJ KhPf kJPrÇ ßp T~Ka @PVú~J˘ @orJ C≠Jr Trm fJPf TPr \Lmj mJÅYJPjJr xMPpJV ‰fKr yPmÇ lPu xKbT TJ\ TÀj, @kjJPhr IQmi I˘ \oJ KhjÇ ßpxm I˘ FA xoP~ \oJ ßhS~J pJPm ßxèPuJr oPiq rP~PZ F~Jr VJj, rJAPlu, vaVJj S Kk˜uÇ FA I˘ \oJ ßhS~J x¬JPyr uãq yPò, hMWat jJmvf ßpxm oJjMPwr I˘ rP~PZ ßxèPuJ C≠Jr TrJÇ Fr @PV 2014 xJPuS FrTo CPhqJV ßjS~J yP~KZu SP~ux S AÄuqJP¥Ç SA xo~ k´J~ 6 yJ\Jr I˘ \oJ kPzKZuÇ I˘ \oJ ßhS~J x¬Jy xlu TrPf ÛauqJ§ A~Jct

xJoJK\T oJiqPo k´YJreJ ÊÀ TPrPZÇ ßoPasJkKuaj kMKuPvr TotTftJ K\o ˆTKu \JjJj, IQmi I˘ rJUJr IKnPpJPV kJÅY mZPrr TJrJhP§r vJK˜ yPf kJPrÇ pKh Fxm I˘ KhP~ IkrJi WaJPjJr k´oJe kJS~J pJ~ fJyPu TJrJhP§r ßo~Jh @rS mJzPf kJPrÇ kKrxÄUqJj TJptJuP~r fgqoPf, 2017 xJPur \Mj kpt∂ mOPaPj @PVú~J˘ xÄKväÓ IkrJPir xÄUqJ 27 vfJÄv mOK≠ ßkP~PZÇ

kñM yP~ KlrPuj oJPx mJÄuJPhPv ßmzJPf pJjÇ ßhPv pJS~Jr kr Kj\ FuJTJr TKfk~ xπJxL fJr TJPZ 5 uJU aJTJ YÅJhJ hJmL TPrÇ KfKj fJPhrPT YÅJhJ jJ ßh~J~ Vf ßo oJPx jmLV† ßgPT mJKz ßlrJr kPg oJimkMPrr KjTPa rJf xJPz 9aJr xo~ CÜ xπJxLrJ iJrJPuJ I˘ KjP~ fÅJr Ckr yJouJ YJuJ~Ç fJrJ k´mJxL j\r∆u IJKojPT hJ KhP~ TáKkP~ yfqJr ßYÓJ TPrÇ F xo~ KfKj ß\JPr KY“TJr KhPu IJvkJPvr ßuJT\j 3 \j xπJxLPT iPr ßlPuÇ xπJxLPhr kMKuPvr yJPf ßxJkht TrJ y~Ç fJrJ yJAPTJat ßgPT \JKoj KjP~ ß\u ßgPT ßmr yP~ FPxPZÇ xπJxLPhr yJouJ~ j\r∆u IJKoPjr yJf, kJ S xJrJ vrLr oJrJfìTnJPm \Uo y~Ç hLWt 6 oJx ßhPv KYKT“xJ KjP~ Vf 5 jPn’r KfKj pMÜrJP\q KlPr IJPxjÇ KfKj mJKotÄyJPor FKcÄaj FuJTJ~ mxmJx TPrjÇ ÉAu ßY~JPr KfKj pMÜrJ\q IJxJr kr yJxkJfJPu nKft yjÇ mftoJPj KfKj xqJ§SP~u yJxkJfJPu KYKT“xJiLj IJPZjÇ IJyf j\r∆u IJKoPjr xJPg TgJ mPu \JjJ ßVPZ ßp mftoJPj KfKj yÅJaPf kJPrj jJÇ ÉAu ßY~Jr KhP~ YuJYu TPrjÇ IJ\Lmj y~PfJ fJPT kñMfô mre TrPf yPmÇ KfKj fÅJr k´JejJPvr ßYÓJ~ xπJxLPhr vJK˜ hJmL TPrjÇ xJ¬JKyT xMroJPT KfKj mPuj, pJrJ fJPT yfqJr ßYÓJ TPrPZ fJrJ FuJTJr KYK¤f xπJxLÇ fJrJ YÅJhJmJ\ oJ˜Jj S ohqkÇ fJrJ yPò FuJTJr xπJxL \Kxo CK¨j, UJPuh Ko~J, IJKor CK¨j, KolfJm CK¨j S oJxMo Ko~JÇ F mqJkJPr jmLV† gJjJ~ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ oJouJ jÄ- K\ IJr 146/17Ç


4 UmrJUmr

17 - 23 November 2017

hM'hPur Im˙Jj KjP~ KmKvÓ\jPhr of

xÄuJPkA xÄTPar xoJiJj dJTJ, 14 jPn’r - KjmtJYjTJuLj xrTJr KjP~ mz hM'hPur KmkrLfoMUL Im˙Jj @rS ¸Ó yPòÇ 12 jPn’r ßxJyrJS~JhtL ChqJPj \jxnJ~ UJPuhJ K\~Jr mÜmq ßgPT KmFjKkr Im˙Jj ¸Ó yP~ ßVPZÇ xJÄKmiJKjT TJrPeA ãofJxLj @S~JoL uLPVr Im˙JjS @PV ßgPTA kKrÏJrÇ mz hMKa huA Ijz F AxMqPfÇ xÄTa FUJPjAÇ F kKrK˙KfPf ßhPvr ˝JPgtA KmkrLfoMUL Im˙Jj ßgPT hM'huPT xPr @xPf yPm mPu oPj TPrj KmKvÓ\jrJÇ Vf 13 jPn’r, ßxJomJr fJrJ mPuj, V´yePpJVq KjmtJYPjr \jq hM'hPur ßjfJPhr @PuJYjJr ßaKmPu mxPf yPmÇ ßxUJPjA hrTwJTKw yPmÇ YNzJ∂ yPm lotMuJÇ FxPmr oiq KhP~ xmJr IÄvV´yPe ImJi KjrPkã S xMÔM KjmtJYPjr kg ßmr yP~ @xPm mPu fJrJ KmvõJx TPrjÇ xÄWJfo~ kKrK˙KfPf jJ KVP~ xÄuJPkr oJiqPoA xoxqJr xoJiJj TrPf yPmÇ fJPhr ßTC ßTC oPj TPrj, ˝JiLjfJr Ff mZr krS @orJ VefJKπT oNuqPmJPir k´Kf vs≠JvLu yPf kJKrKj mPuA mJrmJr F xÄTa xíKÓ yPòÇ Fr ˙J~L xoJiJj TrPf yPu rJ\jLKfPf èeVf kKrmftj @jPf yPmÇ ÊiM rJ\QjKfT ßjfJTotL j~, xJiJre oJjMPwr KY∂JPYfjJrS kKrmftj k´P~J\jÇ Vf 12 jPn’r, ßrJmmJr KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr \jxnJ~ KjmtJYjTJuLj xrTJr KjP~ Kj\ hPur xmtPvw Im˙Jj fMPu iPrjÇ KfKj \JKjP~ KhP~PZj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IiLPj ßTJPjJ KjmtJYj j~Ç KjrPkã xrTJPrr IiLPj @VJoL KjmtJYj ßh~Jr @øJj \JjJj KfKjÇ IkrKhPT @S~JoL uLV mftoJj xÄKmiJj IjMpJ~L k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IiLPjA KjmtJYPjr KmwP~ IjzÇ F k´xPñ @S~JoL uLPVr CkPhÓJo§uLr xhxq mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh mPuj, f•ôJmiJ~T xrTJr F ßhPvr oJKaPf @r KlPr @xPm jJÇ UJPuhJ K\~Jr KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr hJKm ßTJPjJKhj kNre yPm jJÇ KjmtJYj yPm ãofJxLj hPur IiLPjAÇ hPur Ikr FT ßjfJ mPuj, KjmtJYj TrPm KjmtJYj TKovjÇ @r mftoJj xrTJr KjmtJYjTJuLj I∂mtftL xrTJPrr nNKoTJ kJuj TrPmÇ xÄKmiJPj FaJA rP~PZÇ xÄKmiJPjr mJAPr pJS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL mPuj, xÄxhL~ VefPπr ßoRKuT Kmw~ yPò- KjmtJYPjr @PV xÄxh

KmuM¬ yP~ pJPmÇ xÄxhL~ Vefπ @PZ Foj k´KfKa ßhPv xÄxh ßnPX KhP~ ßuPnu ßkäK~Ä KlPflr oJiqPo KjmtJYj y~Ç @oJPhr ßhPvS FTAnJPm KjmtJYj yPmÇ rJ\QjKfT kptPmãTPhr of∏ UJPuhJ K\~J ßxJyrJS~JhtL ChqJPj ßp mÜífJ KhP~PZj fJr @ãKrT Igt irPu YuPm jJÇ fJr mÜmq rJ\QjKfT FTKa ßTRvu yPf kJPrÇ mJ˜mfJ yPò ßp ßTJPjJ kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ TPrA KmFjKk KjmtJYPj pJPmÇ pJ KmFjKkr vLwt kptJP~r FT mJ FTJKiT ßjfJ mÜífJ~ muPZjÇ kptPmãTrJ mPuj, F \jxnJr oJiqPo xJrJ ßhPv ßjfJTotLPhr TJPZ mJftJ ßkRÅPZ KhP~PZj hPur ßY~JrkJrxjÇ fJr F mÜífJr oJiqPo ßjfJTotLrJ hJÀenJPm CöLKmf yP~PZjÇ F irPjr xnJ-xoJPmv ImqJyf rJUPu I· xoP~r oPiqA hPur xJÄVbKjT hMmtufJèPuJ ßTPa pJPm mPu oPj TPrj fJrJÇ KjmtJYjTJuLj xrTJr KjP~ hM'hPur KmkrLfoMUL Im˙Jj k´xPñ VePlJrJo xnJkKf S xÄKmiJj k´PefJPhr FT\j c. TJoJu ßyJPxj mPuj, xÄuJPkr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ F k´xPñ xJPmT oKπkKrwh xKYm S KkFxKxr xJPmT ßY~JroqJj c. xJ'hf ÉxJAj mPuj, \JfL~ KjmtJYPjr @rS FT mZr mJ fJr ßYP~ KTZM ßmKv xo~ mJKTÇ F xoP~ mz hM'hPur ßjfJrJ ßp mÜmq ßhPmj fJ @ãKrf IPgt ßhUJr xMPpJV ßjAÇ fJrJ oJPbr ßjfJTotLPhr TJPZ mJftJ KhPòjÇ xJ'hf ÉxJAj mPuj, rJ\jLKf FTaJ myoJj ßxsJfÇ @\ ßjfJrJ pJ muPZj Z~ oJx kr y~PfJ IjqrTo muPmjÇ fPm ßoJ¨JTgJ yPò, FTaJ V´yePpJVq TftíkPãr @SfJ~ xm hPur IÄvV´yPe V´yePpJVq KjmtJYj yPf yPmÇ KTnJPm ßxA KjmtJYj V´yePpJVq yPm ßxaJ KjP~ hrTwJTKw yPm, mJTKmf§J yPm FmÄ xmtPvw xoP^JfJ yPmÇ xJPmT oKπkKrwh xKYm c. @uL AoJo o\MohJr mPuj, KjmtJYjTJuLj xrTJr KjP~ xíÓ xÄTa ßgPT C•rPe hM'huPT FT \J~VJ~ ßkRÅZPf yPmÇ F \jq @PuJYjJr ßaKmPu mxPf yPmÇ mxPuA FTKa xoJiJj ßmKrP~ @xPmÇ xÄTa ßgPT C•rPe @PuJYjJr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ FUjS xo~ @PZÇ Fr oPiqA fJrJ xoJiJPj ßkRÅZJPf kJrPm mPu @Ko @vJmJhLÇ

KmKvÓ\jPhr oPf, ßhPv VefJKπT iJrJ ImqJyf rJUPf @S~JoL uLV S KmFjKkr oPiq xÄuJPkr KmT· ßjAÇ KjmtJYjTJuLj xrTJr AxMqPf hM'hu Kj\ Kj\ Im˙JPj Ijz gJTPu ßhPv @mJrS xÄWJf, xÄWPwtr rJ\jLKf ÊÀr @vïJ @PZÇ FKa ßhPvr \jq TuqJe mP~ @jPm jJÇ fJA ßUJuJ oj KjP~ fJPhr xÄuJPk mPx xoxqJ xoJiJj TrPf yPmÇ @VJoL xÄxh KjmtJYPjr mqJkJPr fJrJ @vJmJhLÇ fJrJ oPj TPrj, ßhPvr k´iJj hMA rJ\QjKfT hPur KTZM jJ KTZM ZJPzr oJiqPoA xÄuJk luk´xN yPmÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT CkJYJpt IiqJkT FoJ\C¨Lj @yoh mPuj, @VJoL KjmtJYj KjP~ hM'hPur oPiq @mJrS KmkrLfoMUL Im˙Jj uãq TrJ pJPòÇ FaJ TJoq j~Ç KjmtJYj KjP~ fJPhr ImvqA GToPfq ßkRÅZPf yPmÇ F \jq pf hs∆f x÷m rJ\QjKfT huèPuJPT xÄuJPk mxPf yPmÇ @uJk-@PuJYjJr oJiqPo KjmtJYj KjP~ xíÓ xÄTPar FTKa xoJiJj ßmr TrPf yPmÇ Fr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ TJre, hM'hPur kr¸rKmPrJiL Im˙JPjr TJrPe ßhPvr IPjT ãKf yP~PZÇ fJA ßhv S \jVPer TgJ KY∂J TPr fJPhr huL~ ˝Jgt KTZMaJ ZJz ßh~Jr oJjKxTfJ gJTPf yPmÇ KfKj mPuj, @VJoL KjmtJYj KjP~ rJ\QjKfT huèPuJ xoJiJPj jJ FPu ßhv @mJr Yro IKjÁ~fJr oiq kzJr @vïJ rP~PZÇ mz hM'hu FT ßaKmPu mxPu FTKa xoJiJj ßmKrP~ @xPm mPu oPj TPrj F KmKvÓ rJÓsKmùJjLÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT CkJYJpt S ACK\Kxr xJPmT ßY~JroqJj IiqJkT F ßT @\Jh ßYRiMrLr oPf, F xÄTa ßgPT C•rPe @oJPhr KY∂J-PYfjJr kKrmftj @jPf yPmÇ VefJKπT oNuqPmJi S vs≠J mJzJPf yPmÇ kJvõmt ftL ßhv nJrPfr \jVPer VefPπr k´Kf vs≠JPmJi @PZ mPuA ßxUJPj F KjP~ ßTJPjJ xÄTa xíKÓ yPò jJÇ KT∂á @oJPhr ßhPv ßxA oNuqPmJPir @rS Imã~ yPòÇ KjmtJYjTJuLj xrTJr k´xPñ KfKj mPuj, @Ko f•ôJmiJ~T xrTJPr KmvõJxL jAÇ TJre, fJrJ \jVe ÆJrJ KjmtJKYf j~Ç \jVPer k´Kf fJPhr ßTJPjJ hJ~m≠fJ ßjAÇ fJZJzJ IfLf AKfyJx kptJPuJYjJ TrPu ßhUJ pJ~, xm xo~ fJPhr KmVf xrTJrKmPrJiL oPjJnJm KZuÇ pJrJ KmPrJiL hPu KZu fJPhr k´Kf KTZMaJ xyJjMnNKf TJ\ TPrPZÇ KmKvÓ F KvãJKmh mPuj, KjmtJYPjr @rS IPjT xo~ @PZÇ FUjA @PuJYjJ~ mxPf yPm, FaJ muJr xo~ @PxKjÇ KfKj @rS mPuj, \jPxsJf gJTPuS TJr IiLPj KjmtJYj yu ßxaJ mz Kmw~ j~Ç kJKT˜Jj @oPu xJoKrT xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TPr mñmºM 169Kar oPiq 167Ka @xPj \~uJn TPrPZjÇ mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKatr xnJkKf oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo mPuj, KjmtJYj ßTJPjJ xrTJPrr IiLPj yPm jJÇ @oJPhr xÄKmiJj IjMpJ~L KjmtJYj yPm KjmtJYj TKovPjr IiLPjÇ ßvU yJKxjJr xrTJr mJ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj j~Ç KjmtJYj yPm AKxr IiLPjÇ KjmtJYPjr xo~ ßp xrTJr gJTPm fJrJ ÊiM AKxPT xyJ~fJ TrPmÇ F mqm˙J KjKÁf TrJr KhPTA @oJPhr FPVJPjJ CKYfÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

17 - 23 November 2017

TjxJat lr mJÄuJPhv

mm KcuJPjr ßxA KVaJr KjuJPo

dJTJ, 14 jPn’r - mJÄuJPhPvr xPñ oJKTtj xÄVLfKv·L mm KcuJPjr KmPvw xŒTt rP~PZÇ 1971 xJPu ˝JiLjfJpMP≠r xo~ oqJKcxj Û~JPr mJÄuJPhPvr \jq @P~JK\f ÈTjxJat lr mJÄuJPhv'-F IÄv KjP~KZPuj FA Kv·LÇ \\t yqJKrxjPhr xPñ KfKj ßVP~PZj, KVaJrS mJK\P~PZjÇ 2016 xJPu xJKyPfq ßjJPmu kMrÛJr Km\~L mm KcuJPjr ßxA KVaJrKa KjuJPo KmKâ yPuJ FmJrÇ 1971 xJPu kJKT˜JKj ßxjJPhr KjptJfj-KjkLzPj uJPUJ KjrLy mJXJKu vreJgtL \Lmj ßmPZ KjPf mJiq y~Ç F mqJkJPr @∂\tJKfT IñPj xPYfjfJ xíKÓ FmÄ mJXJKu vreJgtLPhr xyJ~fJr \jq Igt xÄV´y TrPf ÈTjxJat lr mJÄuJPhv' @P~J\j TrJ y~Ç 1971 xJPur 1 @Vˆ pMÜrJPÓsr KjCA~Tt vyPrr oqJKcxj Û~JPr FA TjxJat IjMKÔf y~Ç Fr @P~J\Pj KZPuj Kmaux mqJP¥r Kv·L \\t yqJKrxj, KrPñJ ˆJr, mm KcuJj, FKrT TîqJkaj, KmKu ßk´ˆj, KuSj rJPxu FmÄ mqJ¥ mqJcKlñJrÇ nJrPfr ßxfJrmJhT rKmvïr S xPrJhmJhT @uL @Tmr UJj nJrfL~ TîqJKxTqJu xMPrr oNZtjJ~ oMê TPrj CkK˙f 40 yJ\Jr oJjMwPTÇ TP~T hvT kr SA TjxJat xŒPTt rKmvïr mPuKZPuj, SA FT KhPj kMPrJ Kmvõ mJÄuJPhPvr jJo ß\Pj KVP~KZuÇ í ã pMÜrJPÓsr cJuJxKnK•T KjuJoTJrL k´KfÔJj ßyKrPa\ ITvjx Tftk mm KcuJPjr ßxA KVaJrKa KjuJPo fMPuKZuÇ Vf 11 jPn’r, vKjmJr fJ 3 uJU 95 yJ\Jr oJKTtj cuJPr KTPj ßjj IùJfkKrYP~r FT ßâfJÇ ßyKrPa\ ITvjx Tftíkã \JjJ~, mm KcuJj 1963 xJPur oJKatj Kc-PaJP~K≤FAa oPcPur IqJTM~JKˆT KVaJrKa FmÄ Fr mJé 1977 xJPu fJÅr KVaJr ßorJofTJrL uqJKr ßâPVr TJPZ kJÅY v cuJPr KmKâ TPr ßhjÇ Frkr @r ßTC SA KVaJPr xMr ßfJPuKjÇ uqJKrr ßxR\PjqA fJ kJ~ KjuJoTJrL k´KfÔJjÇ mJftJ xÄ˙J FKkPT uqJKr mPuj, mm KcuJPjr KVaJrKa UMm KmUqJfÇ FA KVaJr oJjMw \JhMWPr KTÄmJ KjP\r WPr xJK\P~ rJUJr KY∂JA ßTmu TrPf kJPrÇ

\KrPkr k´JgKoT TJ\ ßvw

36 yJ\Jr ßrJKyñJ FKfo KvÊ vjJÜ

dJTJ, 15 jPn’r - CKU~J-PaTjJPlr 12Ka I˙J~L TqJPŒ ÈPrJKyñJ FKfo KvÊ xMrãJ k´TP·' \KrPkr k´JgKoT TJ\ ßvw TPrPZ xoJ\PxmJ IKihlfrÇ \KrPk Ko~JjoJr ßxjJmJKyjL S rJUJAj CV´mJhLPhr yJPf KjptJfPjr KvTJr yP~ mJÄuJPhPv kJKuP~ @xJ ßrJKyñJPhr oPiq 36 yJ\Jr 373 FKfo KvÊ vjJÜ TrJ yP~PZÇ 20 ßxP¡’r ßgPT ÊÀ yS~J F \KrPkr k´JgKoT TJ\ 10 jPn’r ßvw y~Ç Fxm FKfPor oPiq TMfMkJuÄ (u’JKv~J) vreJgtL KvKmPr ÀKmjJ jJPo FT FKfo KvÊTjqJr xJPg TgJ y~Ç xJf mZPrr ßrJKyñJ FKfo KvÊ ÀKmjJ oJfínJwJ~ F k´KfPmhTPT \JjJ~,È@iJ rJKf~J WMo“ YoKT YoKT CKzÇ WMo“ oJÿJ @ÅPr cJPTÇ mJmJPr èKu oJPrP¨ ßhKUPu WMo nJKñ pJ-VAÇ' IgtJ“ oiqrJPf WMPor oPiq YoPT CKbÇ WMPo oJ FPx @oJPT cJPTjÇ mJmJPT èKu TPr yfqJr hívq ßhPU WMo ßnPX pJ~Ç oÄcM k´JÄk´M V´JPor @»MuäJy S \MjMmJyJPrr x∂Jj ÀKmjJÇ mftoJPj TMfMkJuÄ (u’JKv~J) vreJgtL KvKmPr FToJ© nJAP~r TJPZ gJPTÇ mJmJ-oJPT ßYJPUr xJoPj oJrJ ßpPf ßhPUPZ ßxÇ Vf TMrmJKjr BPhr hMA Khj kr fJr mJmJPT KoKuaJKr èKu TPr yfqJ TPrÇ fJr oJ \MjMmJyJr ˝JoL ßvJPT kJgr yP~ pJjÇ oV, CV´k∫L ßmR≠ S KoKuaJKr KoPu fJPhr V´Jo kMKzP~ KhPu, Ijq V´JPo fJrJ FT oJx Im˙Jj TPrÇ KoKuaJKr FPTr kr FT ßrJKyñJ V´Jo kMzJPf gJTJ~ mJiq yP~ mJÄuJPhPv kJKz ßh~Ç mJÄuJPhPv @vs~ ßj~Jr FT Khj @PV ÀKmjJr oJ \MjM mJyJr oJrJ pJjÇ mJmJ-oJP~r

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

oífqM r hívq muPf KVP~ FT rTo YMk yP~ pJ~ ÀKmjJÇ KvÊ ÀKmjJr ßYJPUoMPU FUPjJ n~ S @fï TJ\ TrPZÇ fJr FToJ© mz nJA \JjJ~, FUPjJ fJr ßZJaPmJj KbToPfJ ßUPf YJ~ jJÇ TJPrJ xJPg ßfoj TgJ mPu jJÇ FTJ FTJ mPx gJPTÇ oJ^ rJPf WMPor oPiq TJjúJTJKa TPrÇ KY“TJr TPr ß\PV SPbÇ ßZJaPmJPjr I˝JnJKmT @YrPe ßx KYK∂fÇ ÀKmjJr oPfJ yJ\JPrJ FKfo KvÊ mJÄuJPhPvr vreJgtL KvKmPr Im˙Jj TrPZÇ PUPu ãMiJ YPu pJ~, SwMPi vrLPrr ãf ßxPr pJ~Ç KT∂á ÂhP~r ãf xyP\A ßxPr SPb jJÇ xJr \Lmj hMKmtwy ˛íKf oJjKxTnJPm Kmkpt˜ TrPm ÀKmjJPhrÇ mJÄuJPhPv kJKuP~ @xJ ßrJKyñJPhr oPiq 20 ßxP¡’r ßgPT ÊÀ yS~J F \KrPkr k´JgKoT TJ\ 10 jPn’r ßvw yP~PZ mPu \JKjP~PZj CkP\uJ xoJ\PxmJ TotTftJ S ßrJKyñJ FKfo KvÊ

xMrãJ k´TP·r ßlJTJu TotTftJ ßoJ: @u @Koj \JKouLÇ KfKj mPuj, \KrPkr k´JgKoT TJ\ ßvw yPuS ßrJKyñJ @xJ ImqJyf gJTJ~ \KrPkr TJ\ kPrS YuoJj gJTPmÇ lPu FKfo KvÊr xÄUqJ @PrJ mJzPf kJPrÇ fPm F kpt∂ k´JgKoT TJ\ ßvw yP~PZÇ mftoJPj cJaJ FK≤sr TJ\ YuPZÇ KfKj @PrJ mPuj vNjq ßgPT 18 mZr kpt∂ ßrJKyñJ FKfo KvÊPhr fJKuTJnMÜ TrJ yP~PZÇ FKfo KvÊ vjJPÜr ßãP© TJPrJ oJ @PZ; mJmJ ßjAÇ @mJr TJPrJ mJmJ-oJ ßTC ßjAÇ IgmJ oJ, mJmJ gJTJr krS kKrfqÜ KvÊPhr FKfo mPuA Veq TrJ yP~PZÇ kPr Fxm ßrJKyñJ FKfo KvÊPT xMrãJr oJiqPo ßxmJpfú ßh~Jr kKrT·jJ rP~PZ xrTJPrrÇ 25 @Vˆ Ko~JjoJPr YuoJj xKyÄxfJr kr ßgPT F kpt∂ k´J~ xJPz Z~ uãJKiT ßrJKyñJ \LmPjr ^MÅKT KjP~ mJÄuJPhPv kJKuP~ FPx CKU~J-PaTjJPl @vs~ KjP~PZÇ

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

17 - 23 November 2017

@rm pMP≠ xMKjú ßhvèPuJr ßjfJ AxrJP~u! lJÀT S~JKxl

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury

SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

ßxRhL rJ\fπ:

yfqJ S wzpPπr mÉoJ©J

IJrm nëKo oMxuoJjPhr TJPZ Ifq∂ kKm© FTKa ˙JjÇ mftoJj xoP~ ßx CófJ oäJj yPf Êr∆ TPrPZÇ mftoJj xoP~r IJrmPVJÔLr rãevLu xoJ\ mqm˙J, rJ\fπ, IVefJKπT rJÓsmqm˙J ∏ Fxm ßhUPf ßhUPf KmPvõr oMxuoJjrJ IPjT uöJ IjMnm TPrj FA nëU§ KjP~Ç KT∂á ßvw jmL yprf oMyJÿh (xJ.)-Fr \jìnëKo KyPxPm oMxuoJjPhr TJPZ Fr Thr-xÿJj gJTPuS rJ\kKrmJr pJ AxuJPo IQjxuJKoT FTKa k≠Kf mPu Veq y~ fJ xoV´ oMxKuo KmvõPT y\o TrPf yPò mZPrr kr mZr iPrÇ ßxRh IJr \JK\rJfáu IJrPmr KnjúfJ xJiJrPer TJPZ UMm FTaJ IgtPmJiT j~Ç ßxRh FTKa mÄv pJrJ KjP\r mÄv kKrYP~r xPñ ßVJaJ IJrmPT TrfuVf TrPf YJ~Ç mftoJj kOKgmLPf ßp ßkJvJTL AxuJo UmrhJrL TrPZ oNuf” FA ßxRhmÄviJrL oMxKuo vJxTrJ rP~PZ FxPmr ßjfíPfôÇ IJrm Kmvõ FUj mÉnJPm KmnÜÇ k´go KhPT ßnRPVJKuT KmnJ\j IPjT xyjvLu yP~ CbPuS U§ U§ \JKfVf KmPÆwPT jJjJ ZuYJfárfJr KmwmJP nPr ßfJuJ yP~PZÇ k´JTíKfT xŒhPT mqmyJr TPr fJPhr IJrJo IJP~Pvr oJ©J Foj FT kptJP~ ßkRÅPZ ßVPZ ßp, ßxA xŒhS IJr fJPhr ßxA KmuJKxfJr \Lmj myj TrPf kJrPZ jJÇ fJPhr FA KmuJxmÉu \LmPj mJymJ S xyPpJKVfJ hJPjr xmPY TrLm mºá AxrJAu S IJPoKrTJÇ TgJ~ IJPZ, IJPoKrTJ pJr mºá fJr v©∆r k´P~J\j ßjAÇ CV´mJhL asJŒPT KjmtJYPj xyPpJKVfJ k´hJjTJrL mftoJj fgJTKgf Kk´¿ Kmj xJuoJj FUj rJ\kKrmJPrr hMh§t k´fJkvJuL kMr∆w ∏ KpKj APfJoPiq IPjT yfqJ, èo, j\rmKª S TJrJVJPr KjPãk TPr ßrPUPZj IPjT Knjú ofJmu’LPhrÇ yfqJr iJrJmJKyTfJ ßxRhPhr jfáj KTZá j~Ç mrÄ FA oJ©J KhPj KhPj rJ\QjKfTnJPm IJPrJ k´xJKrf yP~PZÇ fJPhr k´PfqTKa khPãk Kj\ ßhPvr ˝JPgt j~, mrÄ IJPoKrTJ S AxrJAPur ˝JgtaJA xmtJPV´ k´JiJjq ßkP~PZÇ FUjS ßxA fKrTJ~ Kmj xJuoJj FKVP~ pJPòj ÈkKrmftPj'r jJo TPrÇ fJr ßhPv jJrLr ßTJPjJ IKiTJr ßjAÇ ßp \JPyKu~Jf ßgPT AxuJo FPx jJrLr oMKÜ WKaP~KZu fJ kMj”mJr jfáj mJ IJiMKjT \JPyKu~JPfr ßnfr cáPm IJPZÇ oMxuoJj S AxuJPor jJo fJrJ fUjA mqmyJr TPr pUj fJPhr rJ\QjKfTnJPm Fr k´P~J\j ßhUJ ßh~Ç hMjLt Kf IKnpJj Êr∆ TPrPZj FA jmqkJPkaÇ fJr FA IKnpJj ßhPU mJÄuJPhPvr 1/11-Fr xrTJPrr TgJ oPj kPz pJ~Ç FojA FT IKnpJj 1/11-Fr ßxA IQjKfT xrTJr Êr∆ TPrKZuÇ pKhS mJÄuJPhv ßxRhL IJrm j~Ç yJ\Jr InJm S hMjLt Kfr oiqKhP~ pJ©J TrPuS mJXJKu FTKa ˝JiLjPYfJ \JKfÇ ßxUJPj ÈC'rJ TUPjJ ßaPT jJÇ FmÄ mñPhv FojA FT xÄV´Joo~ \jkh pJrJ ßTJPjJ luJlu jJ ßkP~S mZr mZr iPr IjqJP~r Kmr∆P≠ k´KfmJh \JKr rJUPf kJPrÇ FofJm˙J~ xŒhA xm ∏ Foj TgJ ßTC muPf kJrPmj jJÇ TJre, xŒh pKh FToJ© nrxJ yPfJ fJyPu ßxRhL IJrPmr hMhv t J IJoJPhr ßhUPf yPfJ jJÇ ßxRhL IJrm xŒh KhP~ rJPÓsr YJTKYTq, ß\Rux mJKzP~PZ KT∂á oJjMw S oJjKmTfJr Cjú~j xJKif y~KjÇ ßp pM≠aJ IJPoKrTJ S AxrJAu ArJPjr Kmr∆P≠ TrPf YJ~, mftoJj xoP~ FPx IJorJ mM^Pf kJrKZ fJrJ fJ ßxRhL IJrm IgtJ“ FTKa oMxKuo \jPVJÔL KhP~ Êr∆ TrJPf xm IJaWJa ßmPi ßlPuPZÇ hLWtKhj xJ¨Jo ßyJPxjPT KhP~ rJKv~J FmÄ IJPoKrTJ KoPu ArJPjr Kmr∆P≠ 10 mZr pM≠ \JKr ßrPUKZuÇ KT∂á ßvw luJlu TL hJÅzJPuJ? ßxRhLr TáPzmMPzJèPuJ KT fJ ßgPT KmªMoJ© KvãJ V´ye TrPf ßkPrPZ? ßxRhLPT krKjntrvLu yP~ gJTJr YâJ∂aJ xm IJPV ßxRhLPTA ßbTJPf yPmÇ

AKfoPiq ßxRKh @rPmr ßjfíPfô xJoKrT ß\Ja VKbf yP~PZÇ ArJj-KxKr~JPumJjj mJPh oMxKuok´iJj 39Ka ßhPvr FA ÈxπJxKmPrJiL ß\Ja'PT muJ yPò oMxKuo jqJPaJÇ mJÄuJPhv S kJKT˜Jj xJjPª FA ß\JPar IÄvLhJrÇ oMxKuo jqJPaJr ßjfJ ßxRKh @rm, @r ßxRKh @rPmr mºM AxrJP~u∏ IfFm hMP~ hMP~ YJrÇ ßxRKh pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj xJuoJj FmÄ AxrJP~Ku k´iJjoπL ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉÇ ArJjKmPrJiL ß\JPa WKjÔ yP~PZ ßxRKh @rm S AxrJP~uÇoJgJ ßWJrJPjJ xm UmrÇ ßumJjPjr k´iJjoπL ßxRKh @rPm KVP~ ÈKjPUJÅ\' yP~ rP~PZjÇ näqJKhKor kMKfPjr oPfJ FTT vJxT yS~Jr UJP~Pv ßxRKh pMmrJ\ nJA-PmrJhrPhr mªL TPr ßrPUPZj; \» TPrPZj fJÅPhr KmKu~j cuJPrr mqJÄT IqJTJC≤Ç AxrJP~u yPf YJAPZ xMKjú @rm ßhvèPuJr ßjfJÇ xJAc ßvJPf @Kx~Jj ßhvèPuJr xnJ~ asJPŒr È@PhPv' VJj VJAPZj KlKukJAPjr mªMTmJ\ ßk´KxPc≤ hMfJPftÇ fPu fPu FKVP~ @xPZ @PrTKa pM≠∏PumJjPjÇ PxRKh @rPmr jfMj pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj xJuoJj (xÄPãPk FoKmFx) FT x¬Jy @PV ßumJjPjr k´iJjoπL rKlT yJKrKrPT \ÀKr fum TrPujÇ yJKrKr ßxRKh IjMVf KmiJ~ KjitJKrf xm ‰mbT mJKfu TPr oJ© hM\j ßhyrãL KjP~ CPz ßVPuj ßxRKh rJ\iJjLPfÇ Kr~Jh KmoJjmªPr jJoJoJ© fJÅr ßlJj KjP~ ßjS~J y~Ç ßumJjPjr ßk´KxPc≤ oJAPTu @Cj muPuj, k´iJjoπL yJKrKr ÈIkÂf' yP~PZjÇ 4 jPn’r ßxRKh @rPmr rJÓsL~ ßaKuKnvPj xJh yJKrKr muPuj, KfKj ßumJjPjr k´iJjoπLr kh fqJV TrPZj! PxRKh @rm S AxrJP~u ArJjKmPrJiL mTJmJhq x¬oV´JPo fMuPuS yJKrKr KmwP~ fJrJ YMk! KT∂á èor yPuJ AxrJP~Pur YqJPju 10 ßaKuKnvPjÇ KmPvõr xm AxrJP~Ku rJÓshNfPT kJbJPjJ AxrJP~Ku krrJÓs oπeJuP~r KmPvw ßVJkjL~ fJrmJftJ lJÅx yPu \JjJ ßVu, xÄTPar KhPj AxrJP~uA ßxRKh mJhvJKyr kro mºMÇ fJrmJftJ~ AxrJP~Ku TNajLKfTPhr KjPhtv ßhS~J y~, yJKrKrr khfqJPVr WajJaJPT fJrJ ßpj ArJj S Ky\mMuäJyPT YJPk rJUJr CP¨Pvq mqmyJr TPr FmÄ KmvõPT ßmJ^J~, ArJj Tf UJrJkÇ fJrJ ßpj ßumJKj\ xrTJr ßgPT Ky\mMuäJyPT mKyÏJPrr \jq @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT YJk ßh~Ç FaMTM ˝JnJKmTÇ AxrJP~u S ArJj kr¸rPT v©M nJmJr mqJkJPr FTofÇ fJA AxrJP~u ArJjPT KTÄmJ ArJj AxrJP~uPT KoxJAu oJrPf YJAPfA kJPrÇ @o\jfJr \jq @xu YoT kPrr TgJèPuJ~Ç ßxUJPj muJ yP~PZ, ßxRKh @rmPT AP~PoPjr KmÀP≠ pMP≠ xJyJpq TrPf yPmÇ oiqk´JPYqr Tftífô KjP~ pM≠ YPuPZ KxKr~J~, ßxRKh @V´Jxj YuPZ AP~PoPjÇ @AFx S @u-TJP~hJr k´Kf ßxRKh-AxrJP~Ku ohhS

ßVJkj ßjA @rÇ AP~PoPjr ÉKf, KxKr~Jr @xJh FmÄ ßumJjPjr Ky\mMuäJy yPuJ oiqk´JPYq ArJPjr k´nJmmu~ mJ rJ\QjKfTxJoKrT motÇ KfjKa l∑P≤A rJKv~J S fMrPÛr xogtPj vKÜvJuL yP~ CPbPZ ArJjÇ AP~Poj S KxKr~JPT Tm\J~ mqgt yP~ ßxRKh-oJKTtjAxrJP~u ß\Ja oSTJ UMÅ\PZ ßumJjPjÇ Fr oPiqA ßxRKh @rm ßWJweJ TPrPZ ßp, ßumJjj jJKT fJPhr KmÀP≠ pM≠ ßWJweJ TPrPZÇ FA pMKÜPf ßxRKh @rm, xÄpMÜ @rm @oLrJf, TMP~f, mJyrJAj ‰mÀf ßgPT fJPhr jJVKrTPhr xKrP~ KjP~PZÇ pM≠A pKh F y~, fJyPu ßumJKj\ k´iJjoπL KT ßxA pMP≠r mªL? AxrJP~Pu KjpMÜ xJPmT oJKTtj rJÓshNf cqJKjP~u vqJKkPrJ AxrJP~Pur vLwt ‰hKjT yJPraP\ KuPUPZj, ÈPxRKhrJ pMP≠r o~hJj KxKr~J ßgPT ßumJjPj xKrP~ @jPf YJAPZÇ' FA TJP\ ßxRKh @rPmr AxrJP~uPT uJVPmAÇ oiqk´JPYqr ßxrJ xJoKrT ßVJP~ªJ fgq S xorJ˘ AxrJP~PurA @PZÇ ArJj CnP~rA YãMvu N Ç F Im˙J~ Kv~J-xMKjú-KUsÓJj nJPV KmnÜ ßumJjjA FToJ© jro \J~VJÇ IfLPf YJrmJr fJrJ ßumJjPj @V´Jxj YJKuP~PZ FmÄ k´KfmJrA k´KfPrJPir oMPU yJf èKaP~ ßlrf @xPf yP~PZÇ QiPptr \jq ArJKjrJ UqJf, @r AxrJP~KuPhr èe yPuJ TNamMK≠ KjP~ @V´JxL kKrT·jJ mJ˜mJ~Pj ßuPV gJTJÇ xJh yJKrKrPT khfqJV TKrP~ ßumJjPjr ßTJ~JKuvj xrTJPr nJXj FPj IK˙rfJ xíKÓr KY∂J fJPhrÇ ßTJPjJ xPªy ßjA, KUsÓJj S Kv~J xÄWJf ‰fKr TPr ßxA xMPpJPV Ky\mMuäJyPT KjotNu TrJA ßxRKh-AxrJP~Ku ß\JPar uãqÇ AKfoPiq ßxRKh @rPmr ßjfíPfô xJoKrT ß\Ja VKbf yP~PZÇ ArJj-KxKr~J-PumJjj mJPh oMxKuok´iJj 39Ka ßhPvr FA ÈxπJxKmPrJiL ß\Ja'PT muJ yPò oMxKuo jqJPaJÇ mJÄuJPhv S kJKT˜Jj xJjPª FA ß\JPar IÄvLhJrÇ oMxKuo jqJPaJr ßjfJ ßxRKh @rm, @r ßxRKh @rPmr mºM AxrJP~u∏IfFm hMP~ hMP~ YJrÇ ßTRvPu ßxRKh @rmPT xJoPj ßrPU AxrJP~u yPf YJAPZ xMKjú ßhvèPuJr ßjfJÇ @u-\JK\rJ~ k´TJKvf KmsKav xJÄmJKhT ß\JjJgj TMPTr k´KfPmhj AxrJP~Ku xJÄmJKhT ß\l yJkJPrr mrJPf \JjJPò, ÈAxrJP~Pur IKnuJw @rS KmrJaÇ pfA IØMf ßvJjJT, AxrJP~Ku k´iJjoπL ßjfJKj~JÉ xŒ´Kf mPuPZj, ArJjPT ßoJTJKmuJ~ KfKj Í@iMKjT xMKjú rJÓsèPuJPT KjP~" ß\Ja VbPj ÍTKbj" ßYÓJ YJKuP~ pJPòjÇ AxrJP~Pur SA TNaQjKfT KovPjr CP¨vq KjP~ fJA @r xPªy gJPT jJÇ' IjJTJKãfnJPm yPuS @rm rJ\fJKπT rJÓsèPuJr ãofJr ßUuJ~ iMrºr AxrJP~uA

yP~ CbPZ xMKjú hMKj~Jr ßjfJÇ P\l yJkJr TJptTJreaJ ¸Ó TPrA mPuPZj: ÈPxRKh @rm ßbPT KvPUPZ ßp fJrJ AP~PoPjr Kv~J ÉKfPhrS yJrJPf kJPr jJÇ AxrJP~Pur xJoKrT vKÜ, ACPrJPk fJPhr V´yePpJVqfJ FmÄ pMÜrJPÓsr TÄPV´Px fJPhr k´nJm ßxRKh @rPmr UMm hrTJrÇ'

ßumJjPjr ÈIkÂf' k´iJjoπL xJh yJKrKr:

xmJA YJAPZ fJPhr yP~ ArJjPT IjqrJ ßoPr KhTÇ AxrJP~u YJAPZ @PoKrTJ ArJPj ßmJoJ ßluMTÇ @PoKrTJ YJAPZ ßxRKh @rmPT KhP~ ArJjPT hoJPfÇ @r ßxRKhrJ YJAPZ AxrJP~u ArJj IgmJ ArJPjr ZJ~JxñL Ky\mMuäJyPT vJP~˜J TÀTÇ Fr k´˜MKf KyPxPm Vf ßxP¡’r oJPx ßumJjj xLoJP∂ AxrJP~u Vf Kmv mZPrr oPiq xmPYP~ mz xJoKrT oyzJ YJKuP~PZÇ CP¨vq, YfMgtmJPrr oPfJ ßumJjj @V´JxjÇ 2006 xJPu AxrJP~u ßpnJPm mqgt yP~PZ, FmJPrS ßfoj yS~Jr x÷JmjJÇ KxrL~ pMP≠r xJlPuq Ky\mMuäJyr ßpJ≠JrJ @rS ßkJz UJS~J @rS hí|PYfJ FmÄ @rS YJXJÇ @r x÷mf fJrJS \JPj, FA pM≠A yPm @PUKr pM≠Ç y~ Ky\mMuäJy KmjJv yPm, j~PfJ AxrJP~u mz iJÑJ UJPmÇ x÷mf FA pM≠A ßxRKh rJ\fPπr kfPjr WµJ mJ\JPmÇ 1953 xJPu @rm-AxrJP~u pMP≠r kKreKfPf KoxPrr ßxjJmJKyjL ßx ßhPvr Igmt rJ\JPT C“UJf TPr \JfL~fJmJhL xrTJr k´KfÔJ TPrÇ AP~Poj S KxKr~Jr krJ\P~r kr ArJPjr TJPZ @PrTKa oJr UJS~Jr iJÑJ ßxRKh rJ\kKrmJr xJouJPf kJrPm jJÇ fJ ZJzJ AxrJP~Pur xPñ FA @ÅfJf IPjT ßvU, rJ\kM© S ß\jJPruS nJPuJ ßYJPU ßhUPZj jJÇ fJrA k´oJe, \JfL~ rãL mJKyjLr k´iJjxy ßmv TP~T\j rJ\kM©PT @aPT rJUJr WajJr oPiqA @PZÇ ArJjPT ßoJTJKmuJr FA ßxRKh-AxrJP~Ku KovPjr KvTJr ÊiM KlKuK˜Pjr nJVqyf oJjMPwrJA j~, Km±˜ KxKr~J, VeyfqJ S hMKntPã kLKzf AP~Pojxy TJfJr, ArJPTr ßTJKa ßTJKa oJjMw FA nNrJ\QjKfT ßUuJr KjrLy KvTJrÇ oiqk´JPYqr k´iJj IKnvJk FTJ AxrJP~u j~, oiqk´JPYqr \jVPer v©M Fr rJ\fJKπT, ßnJVo•, pMÜrJÓsAxrJP~Pur mvÄmh ‰˝rvJKyèPuJÇ fJPhr YJA @rS ßfu, @rS rÜ, @rS ßxJjJ @r cuJr; @r AxrJP~Pur YJA @rS @rm nNKoÇ oiqk´JYq @mJr FPx hJÅKzP~PZ vNjq xoP~r vNjq KcKV´Pf∏ArJT-KxKr~J-AP~PoPjr kr @PrTKa ±ÄPxr KTjJPrÇ @orJ hvtT, yJPf KaKnr KrPoJa TP≤sJu; gJTPZ ÊiM ßaKuKnvPj oJjMPwr oífMq ßhUmJr ˝JiLjfJÇ ßuUT: k´mJxLÇ xJÄmJKhTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

17 - 23 November 2017

7

Ka@AKmr VPmweJ k´KfPmhj

FjKxKaKmPf hMjtLKf k´JKfÔJKjTLTre yP~PZ dJTJ, 14 jPn’r - asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj mPuPZj, rJ\QjKfT TJrPe kJbqkM˜PTr TJKrTMuJPo mJrmJr kKrmftj @jJ yP~PZÇ È\JfL~ KvãJâo S kJbqkM˜T ßmJct : kJ§MKuKk k´e~j S k´TJvjJ mq˙JkjJ~ xMvJxPjr YqJPu† S C•rPer CkJ~' vLwtT Ka@AKmr FT VPmweJ k´KfPmhj Ck˙JkPjr kr o∂mq TrPf KVP~ KfKj F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, kJbqkM˜PTr TJKrTMuJo k´eLf yPf yPm \JfL~ ßYfjJ S ßoiJmL k´\jì VPz ßfJuJr uãq KjP~Ç hM”U\jT yPuS xfq FjKxKaKmr TotTJP§ fJ IjMkK˙fÇ nKmwq“ k´\Pjìr Skr Fr ßjKfmJYT k´nJm kzPm mPu oPj TPr Ka@AKmÇ kJbqmAP~r kJ§MKuKk k´e~Pjr k´Kâ~J KY© fMPu iPr VPmweJ k´KfPmhPj muJ y~, kJ§MKuKk k´e~Pjr TKoKa VbPjr ßãP© ãofJxLj hPur ofJhvtLPhr k´JiJjq ßh~J y~Ç ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© ßpJVqfJ jJ gJTJ xP•ôS rJ\QjKfT KmPmYjJ~ TJCPT TJCPT TKoKaPf I∂ntMÜ TrJ y~ FmÄ mJhS ßh~J y~Ç @mJr xrTJr kKrmftPjr xJPg xJPg kJbqmAP~r ßTJPjJ ßTJPjJ Kmw~ FmÄ v» kKrmftj TrJ y~Ç VPmweJ~ muJ y~, KvãJâo IjMxre jJ TPrA IPjT xo~ IKj~ofJKπTnJPm ßuUJ kKrmftj TrJ y~Ç rJ\iJjLr iJjoK¥Pf Ka@AKm TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj F VPmweJ k´KfPmhj fMPu iPrj k´KfÔJjKar VPmwT ßoJrPvhJ @ÜJrÇ VPmweJ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, FjKxKaKmPf IKj~ohMjtLKf k´JKfÔKjTLTre yP~PZÇ xrTJKr @Phv jJ gJTJ xP•ôS kJbqkM˜T C“kJhj S Kmfre xÄâJ∂ TJP\r \jq FjKxKaKmr TotTftJ-

TotYJrLrJ xÿJjL V´ye TPrjÇ F mqJkJPr ßTJPjJ IKlKx~Ju jKg xÄrãe TPr jJ FjKxKaKmÇ FjKxKaKm KjP~ Ka@AKmr VPmweJ TotTftJ ßoJrPvhJ @ÜJr mPuj, ßY~JroqJj ßgPT ÊÀ TPr FoFuFxFx kpt∂ IQminJPm xÿJjL V´ye TPrjÇ FjKxKaKmr TotTftJ-TotYJrLrJ mZPr Z~Ka ßmJjJx V´ye TPrjÇ FnJPm 2015 ßgPT 2017 xJPu (Kfj mZPr) 50 uJU 96 yJ\Jr 700 aJTJ V´ye TPrPZj FjKxKaKm TotTftJrJÇ VPmweJ k´KfPmhj muJ y~, FjKaKxKm FUPjJ xŒNet TJptTr k´KfÔJPj kKref y~KjÇ FKa ˝J~•vJKxf k´KfÔJj yPuS fJPhr xMKjKhtÓ ßTJPjJ KmKioJuJ ßjAÇ kJbqkM˜T k´e~j S k´TJvjJ mqm˙JkjJr xPñ \Kzf ßuJT\j KmKnjú kptJP~ xMPpJV-xMKmiJ ßj~J, kJ§MKuKk k´e~j k´Kâ~J, ßuUJ KjmtJYj S v» Y~j, Kmw~ KmPvwù KjP~JV, Kj\˝ k´TJvjJr oJiqPo mA oMhse, IQminJPm TJ\ kJAP~ ßh~Jxy jJjJ CkJP~ hMjtLKf TPr gJPTÇ FjKxKaKm TotTftJrJS jJjJ irPjr IKj~Por xJPg \KzfÇ FjKxKaKm TotTftJrJ ßmjJPo oMhse

k´KfÔJPjr oJKuT yP~ kJbqkM˜T oMhsPer hrkP© IÄvV´ye S TJptJPhv ßkP~ gJPTjÇ kJbqmAP~r kJ§MKuKk k´e~Pjr k´Kâ~J~ IKj~Por KY© fMPu iPr k´KfPmhPj muJ y~, F ßãP© 2013 xJPu 9o-10o ßvseLr mJÄuJ mAP~r hM'Ka TKmfJ mJh ßh~Jr ChJyre fMPu iPr muJ y~, KvãJ oπeJuP~r f“TJuLj xKYPmr ßuUJ FTKa TKmfJ I∂ntMKÜr \jq ßoJKUT KjPhtPv kJbqkM˜T k´TJvjJ TKoKa TJ\ mº ßrPUKZuÇ Fr lPu FT oJx kr mA ZJkJ y~ FmÄ KjitJKrf xoP~ ZJ©ZJ©LrJ mA kJS~J ßgPT mKûf y~Ç fgq ßVJkj TPr TKm kKrKYKfPf khKm jJ KuPU ÈxrTJKr YJTMKr' ßuUJ y~ FmÄ KfKj ßp KvãJ oπeJuP~r FT\j D±tfj TotTftJ fJS CPuäU TrJ y~KjÇ kJbqmA ZJkJr ßãP© KmKnjú IKj~o fMPu iPr muJ y~, FjKxKaKmr TotTftJPhr FTJÄv kJbqmA ZJkJr hrk© @øJPjr @PVA k´˜Jm IjMpJ~L k´JÑKuf hr TP~TKa k´KfÔJjPT \JKjP~ ßh~Ç kPr Fxm k´KfÔJj KjP\Phr oPiq xoP^JfJ TPr hrk© hJKUu TPrÇ Kmfre kptJP~S jJjJ irPjr

IKj~o y~ mPu VPmweJ k´KfPmhPj muJ y~Ç F KmwP~ muJ y~, TP~TKa ß\uJ~ KjitJKrf xoP~ kJbqmA xrmrJy TrJ jJ yPuS kPr xKbT xoP~ k´JK¬ k´KfPmhj ßh~J y~Ç VPmweJ k´KfPmhPjr xJKmtT kptPmãPe muJ y~, kJbqmA ZJkJ~ hMA irPjr IKj~o S hMjtLKf y~Ç k´gof, mqKÜVf @KgtT xMKmiJ @hJ~ FmÄ TJptJPhv k´hJPj hMjtLKfÇ Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT mPuj, kJ§MKuKk k´e~j FmÄ kJbqmA k´TJPvr ßãP© YqJPu† FmÄ IKj~o S hMjtLKf irJ kPzPZÇ KmPvw TPr kJ§MKuKk k´e~Pjr ßãP© 10Ka FmÄ k´TJvjJr ßãP© xJfKa kptJP~ xMKjKhtÓ YqJPu† irJ kPzPZÇ AlPfUJÀöJoJj mPuj, FjKxKaKm ˝J~•vJKxf KyPxPm TUPjJA TJptâo kKrYJujJ TrPf kJPrKjÇ TJre FA k´KfÔJjKa k´KfÔJr kr ßgPT IhqJmKh ßTJPjJ KmKioJuJ k´eLf y~KjÇ xrTJKr mJ oπeJuP~r @PhPv k´KfÔJjKa F pJm“ kKrYJKuf yP~PZÇ xm IKj~o S hMjtLKf ßgPT C•rPe xmtJPV´ \JfL~ èÀfôkNet F k´KfÔJjKa kKrYJujJr \jq FTKa TKovj Vbj TrJr kJrovt ßhjÇ KfKj mPuj, È\JfL~ KvãJâo TKovj' VbjA kJPr xm xoxqJ xoJiJPj k´go S TJptTr nNKoTJ rJUPfÇ F ZJzJ Ka@AKm k´KfÔJjKar xãofJ míK≠Pf 16 hlJ xMkJKrv TPrPZ, pJr oPiq rP~PZ, TKovj Vbj ZJzJS 83-Fr IiqJPhPvr @PuJPT KmKioJuJ k´e~j, KvãJâo S kJ§MKuKk k´e~Pj xMKjKhtÓ jLKfoJuJ k´e~j, KvãJâo k´TJv S CjìMÜ kJ§MKuKk ak´e~Pj Kmw~KnK•T KmPvwù FmÄ kJbqmA ßuUJr hãfJxŒjú ßuUT KjP~JV kJbqkM˜T oMhsPer \jq A-Pa§JKrÄ k´Yuj AfqJKhÇ

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

ÉoJ~Nj @yPoPhr \jìmJKwtTL kJuj

jNyJvkuäLPf \JhMWr ˙Jkj TrJ yPm : vJSj dJTJ, 14 jPn’r - VJ\LkMPrr ÈjNyJvkuäL'Pf orÉo TgJxJKyKfqT ÉoJ~Nj @yPoPhr 69fo \jìmJKwtTL jJjJ TotxNKYr oiq KhP~ Vf 13 jPn’r kJKuf yP~PZÇ ÉoJ~Nj @yPoPhr \jìmJKwtTL CkuPã ßrJmmJr rJPf VJ\LkMr xhr CkP\uJr KkÀ\JuL V´JPo ÉoJ~Nj @yPoPhr yJPf VzJ ÈjNyJvkuäL'Pf k´J~ FT yJ\Jr ßoJomJKf k´öôuj TPr kMPrJ jNyJvkuäLPT @PuJKTf TrJ y~Ç F ZJzJ rJf 12aJ FT KoKjPa ßTT TJaJ y~Ç Vf 13 jPn’r xTJu 10aJ~ ÉoJ~Nj @yPoPhr ˘L ßoPyr @lPrJ\ vJSj ßZPu KjwJh S KjKjfPT KjP~ jNyJvkuäLPf @PxjÇ kPr vJSj ßZPu KjwJh S KjKjfPT KjP~ ÉoJ~Nj @yPoPhr TmPr kM˜mT Ikte FmÄ Tmr K\~Jrf S oMjJ\JPf IÄv ßjjÇ Tmr K\~Jrf ßvPw jNyJvkuäLPf ßyJ~JAa yJCPxr kJPv ˙JKkf ÉoJ~Nj @yPoPhr oMqrJPur xJoPj @Pku fuJ~ ÉoJ~Nj @yPoPhr \jìKhPjr ßTT TJPaj fJr hMA ßZPu KjwJh S KjKjfÇ F xo~ vfJKiT nÜ, VeoJiqoTotL S jNyJvkuäLr TotYJrLxy FuJTJr ßuJT\j CkK˙f KZPujÇ F xo~ ßoPyr @lPrJ\ vJSj FT k´KfKâ~J~ xJÄmJKhTPhr mPuj, ÉoJ~Nj @yPoPhr mqmÂf k´YMr K\Kjx @PZ, xJPg fJr yJPf ßuUJ kJ§KuKk, mA, YvoJ, TuoèPuJ, SjJr VäJxèPuJ, ßp TJPk

YJ kJj TrPfj, ßp ßaKmPu KuUPfj, FèPuJ xÄrãPer k´P~J\jÇ @vJ TrKZ KvVKrA kJKrmJKrT xÿKfPf @orJ jNyJvkuäLPf \JhMWrKa ˙Jkj ÊÀ TrPf kJrmÇ Fxm IjMÔJPj IKnPjfJ ‰x~h yJxJj ßxJPyu, jJaPTr xyTJrL kKrYJuT \MP~u rJjJ, ßoJ: AmsJKyo, ßoJ: fMKyjxy jNyJvkuäLr TotYJrLrJS IÄv ßjjÇ KhmxKa CkuPã xTJu ßgPTA ÉoJ~Nj @yPoPhr nÜrJ jNyJvkuäLPf Knz \oJPf ÊÀ TPrjÇ fJrJ fJPhr Kk´~ ßuUPTr TmPr lMu ßhj FmÄ „Pyr oJVKlrJf TJojJ TPrjÇ nÜrJ Khjnr fJPhr Kk´~ ßuUPTr yJPf VzJ jNyJvkuäL WMPr WMPr ßhPUjÇ \jìKhj CkuPã jNyJvkuäLr nJÛr @xJh UJj fJr KÆfL~ FTT Kv·Tot k´hvtjL TPrjÇ F KhPT ÉoJ~Nj @yPoPhr \jìmJKwtTL CkuPã fJr nÜPhr xÄVbj KyoM kKrmyPjr CPhqJPV VJ\LkMPr KmKnjú TotxNKY kJuj TrJ y~Ç xTJPu TqJ¿Jr xPYfjfJoNuT 30 \Pjr FTKa xJAPTu ptJKu ß\uJ vyr ßgPT jNyJvkuäLPf pJ~Ç xÄVbPjr 15 xhPxqr Ikr FTKa hu dJTJ ßgPT UJKu kJP~ ßyÅPa jNyJvkuäLPf pJ~Ç KmPTPu KyoM kKrmyj VJ\LkMPrr CPhqJPV ß\uJ kKrwh KoujJ~fPj ÈÉoJ~Nj \PjìJ“xm' IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KZPuj VJ\LkMr ß\uJ kKrwPhr k´iJj KjmtJyL TotTftJ ßoJ: oJymMm @uoÇ IiqJkT oMTMu


8

UmrJUmr

17 - 23 November 2017

jfáj lotMuJ j~ KjhtuL~ xrTJr KmFjKkr @®KmvõJx ßmPzPZ dJTJ, 14 jPn’r - KjmtJYjTJuLj xyJ~T xrTJPrr jfMj @r ßTJPjJ lotu M J jJ KhP~ KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr hJKmPfA ßxJóJr yPò KmFjKkÇ huKa mZrUJPjT iPr xyJ~T xrTJPrr „kPrUJ ßh~Jr ßp kKrT·jJ TPr @xKZu, ßwJzv xÄPvJijL mJKfPur rJP~r ßk´ãJkPa ßxA „kPrUJ fMPu irJr @r ßTJPjJ k´P~J\jL~fJ fJrJ ßhUPZ jJÇ huKar vLwt ßjfJrJ mPuPZj, jfMj ßTJPjJ lotu M J KhP~ fJ @hJP~ ßTJPjJ k´JK∂T Im˙JPj fJrJ YPu ßpPf YJj jJÇ fJrJ KjmtJYjTJuLj KjrPkã xrTJr ßToj yPm, fJ KjP~ @PuJYjJ-xoP^JfJr SkrA oNuf èÀfô KhPòjÇ ßxKa KjKÁf jJ yPu huL~ xrTJPrr IiLPj IgtJ“ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IiLPj ßTJPjJ KjmtJYPj pJS~Jr kãkJfL j~ huKaÇ PwJzv xÄPvJijL rJP~r kptPmãPe xMÔM KjmtJYPjr TgJ muJ yP~PZÇ AKxr KjrPkãfJ k´vKú m≠ gJTJ~ mftoJj mqm˙J~ xMÔM KjmtJYj x÷m j~ mPu ofJof ßh~J yP~PZ SA rJP~Ç KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq VP~võr rJ~ mPuj, KjmtJYjTJuLj KjhtuL~ KjrPkã xrTJrA @oJPhr hJKmÇ F ßãP© jfMj TPr @r ßTJPjJ lotu M Jr hrTJr ßjAÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J Vf 12 jPn’r, ßrJmmJPrr xoJPmv ßgPT ßxKaA ¸Ó TPrPZjÇ KfKj F-S mPuPZj, ßvU yJKxjJr IiLPj ßTJPjJ KjmtJYj yPm jJÇ KjhtuL~ xrTJPrr hJKm kNre jJ yS~J~ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYj m\tj TPr KmFjKkÇ Fr @PV 2013 xJPu KjmtJYjTJuLj KjhtuL~ xrTJPrr k≠Kf KyPxPm KmPmKYf xÄKmiJPjr ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfu TPr ßh~ @S~JoL uLV xrTJrÇ mftoJj xÄKmiJj IjMpJ~L-KjmtJYjTJuLj ßTJPjJ xrTJPrr mqm˙J ßjAÇ @®KmvõJxL KmFjKk : KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr TémJ\Jr xlPr mqJkT \jxoJVPor kr rJ\iJjLr ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr \jxnJ \jxoMPhs „k ßj~J~ huKar ßjfJTotLrJ FUj ßmv YJñJÇ \jfJr ˝f”°Nft xogtj ßhPU TPbJr TotxKN YPf jJ KVP~ \jVePT xJPg KjP~A KjmtJYjPTKªsT hJKm @hJ~ TrPf YJ~ huKaÇ F TJrPe KvVKVrA dJTJr mJAPr UJPuhJ K\~Jr @PrJ TP~TKa xoJPmPvr TotxKN Y V´yPer KY∂JnJmjJ rP~PZÇ 2014 S 15 xJPu hMA hlJ @PªJuj mqgt yS~Jr kr ßgPT KmFjKk rJ\QjKfT TotxKN Y kJuPjr ßfoj ßTJPjJ xMPpJV kJ~KjÇ k´KfKa xnJ-xoJPmv KZu KmKiKjPwPi ßoJzJÇ FojKT WPrJ~J

TotxKN YPfS mJiJ FPxPZÇ xmtPvw Vf oJPx UJPuhJ K\~Jr TémJ\Jr xlPr mqJkT \jxoJVo yS~J~ hPur ßjfJTotLrJ mqJkT C“xJy ßkP~PZjÇ Frkr ßrJmmJr rJ\iJjLr xoJPmPv uJPUJ \jfJr du jJoJ~ TotLrJ @PrJ YJñJ yP~PZjÇ hLWt Khj iPr yJouJ-oJouJ~ \\tKrf KmFjKk ß\PV CPbPZÇ KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, hPur ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JPT KWPr xJŒ´KfT xoP~ KfjKa Ve\oJP~f KmFjKk ßjfJTotLPhr @®KmvõJx mJKzP~ KhP~PZÇ KYKT“xJ ßvPw ßhPv ßlrJr kr KmoJjmªr xzPT KmkMu IÄvV´yPer oJiqPo UJPuhJ K\~JPT F ßhPvr oJjMw ßp InqgtjJ \JKjP~PZ, fJ UMm xJiJre WajJ j~Ç FaJ KZu xrTJPrr k´Kf xJiJre oJjMPwr mJftJÇ ßrJKyñJPhr ßhUPf TémJ\Jr pJS~Jr kPg dJTJ ßgPT CKU~J kpt∂ rJ˜Jr hM'kJPv hJÅKzP~ oJjMw KmFjKk ßY~JrkJrxjPT ßpnJPm ˝JVf \JKjP~PZ, fJ KZu IPjTaJA InNfkNmÇt xJrJ ßhPv KmFjKk ßjfJTotLPhr ßx YJñJ yS~J @®KmvõJPx jfMj oJ©J ßpJV TPrPZ ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr xoJPmvÇ c. ßoJvJrrl mPuj, xrTJr oJouJ-PoJT¨oJ KhP~ FmÄ KjptJfj-KjkLzj YJKuP~S oJjMPwr oPjJnJPmr kKrmftj WaJPf kJPrKjÇ xoJPmPvr @PV kMKuv ßpnJPm WPr WPr IKnpJj YJKuP~PZ, xJrJ ßhv ßgPT dJTJoMUL mJx mº ßrPUPZ, kPg kPg pJjmJyPj fuäJKv YJKuP~PZ fJr ßfJ~JÑJ jJ TPrS ßjfJTotLrJ xoJPmPv ßpJV KhP~ k´oJe TPrPZ Yro k´KfTNu kKrK˙KfPfS fJrJ C“xJy yJrJ~KjÇ FPf k´oJe yP~PZ, hoj-kLzj TPr KmFjKkPT hoJPjJ pJPm jJÇ \jVPer ßp ßxsJf ÊÀ yP~PZ fJ gJoJPjJ pJPm jJÇ c. ßoJvJrrl mPuj, oJjMPwr xogtjA yPò rJ\QjKfT hPur IKéP\j, ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr xoJPmPv ßx IKéP\Pj jfMj oJ©J KhP~PZÇ Ijq KhPT F xoJPmPvr oJiqPo xrTJPrr k´Kf VeoJjMPwr IjJ˙J k´TJv ßkP~PZÇ k´oJe yP~PZ \jVe @VJoLPf KmFjKkPT xrTJPr ßhUPf YJ~Ç ˙J~L TKoKar Ikr xhxq @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL mPuj, ßoRKuT S jJVKrT IKiTJr yJrJPjJr kJvJkJKv xrTJPrr jJjJ TotTJP§ ßhPvr oJjMw YronJPm yfJvJV´˜Ç fJA jJjJ rTo mJiJKmkK• CPkãJ TPr mJrmJr VeoJjMPwr ßj©L UJPuhJ K\~JPT ßTªs TPr xoPmf yS~Jr oJiqPo fJrJ xrTJPrr KmÀP≠ fJPhr ßx yfJvJ S ßãJPnr mKy”k´TJv WaJPòÇ UJPuhJ K\~J S fJr @PªJuPjr k´Kf xogtj k´TJv TrPZÇ hPur xJÄVbKjT TotTJ§ FmÄ KjrPkã xrTJPrr IiLPj

@VJoL \JfL~ KjmtJYPjr hJKm @hJP~ KmFjKk ßWJKwf ßpPTJPjJ TotxKN YPf Fr AKfmJYT k´nJm kzPmÇ \JjJ ßVPZ, \jVPer ˝f”°Nft xogtj @oPu KjP~ @xjú KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr k´YJreJ~ jJoPf kJPrj UJPuhJ K\~JÇ rÄkMr, rJ\vJyL, UMujJ, KxPua, mKrvJu S VJ\LkMr KxKa KjmtJYPj xzTkPg xlr TPr xJrJ ßhPvr ßjfJTotLPhr YJñJ TrJA Fr oNu uãqÇ

ßxjJ ßoJfJP~Pjr KY∂J AKxr AKnFo mJh

FTJhv xÄxh KjmtJYPjr ßrJcoqJk IjMpJ~L rJ\QjKfT huèPuJr xJPg xÄuJPk ßmKvr nJV hPur krJovt IjMpJ~L xÄxh KjmtJYPj APuTasKjT ßnJKaÄ ßoKvj (AKnFo) mJh ßh~J FmÄ @Ajví⁄uJ rãJ~ ßxjJmJKyjL ßoJfJP~j TrJr KY∂J TrPZ KjmtJYj TKovj (AKx)Ç KjmtJYj TKovj xN© F fgq KjKÁf TPrPZÇ AKx xN© \JjJ~, FTJhv \JfL~ xÄxPhr ßrJcoqJPk AKnFPor Kmw~Ka CPuäU TrJ y~KjÇ fJ ZJzJ AKnFo mqmyJr KjP~ AKxr TJPZ kJfiJkJKfi k´˜Jm FPxPZÇ @VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYPj AKnFo mqmyJPrr k´˜Jm FPxPZ ãofJxLj @S~JoL uLPVr kã ßgPTÇ Ikr KhPT KjmtJYj TKovPjr xJPg xÄuJPk KmFjKkxy ßmKvr nJV hu mPuPZ, \JfL~ KjmtJYPj ßTJPjJnJPmA AKnFo mJ KcKnFo k≠Kf mJ F \JfL~ ßTJPjJ pπ mqmyJr TrJ pJPm jJÇ F Im˙J~ KjmtJYj TKovPjr @jMÔJKjT Kx≠JP∂r IPkãJ~ rP~PZ rJ\QjKfT huèPuJÇ F ZJzJ pJKπT ©MKar TJrPe kMrPjJ k´J~ FT yJ\Jr AKnFo IPTP\J TrJr CPhqJV V´ye TPrPZ AKxÇ F uPãq FTKa TKoKaS TJ\ TrPZÇ @r jfMj TPr AKnFo ‰fKrr TJ\S YuPZÇ ßxèPuJ mqmyJr yPm ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPj ßnJa V´yPer TJP\ xLKof kKrxPrÇ AKx TotTftJrJ \JjJj, \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ßnJaPTPªsr xÄUqJ yPm k´J~ 40 yJ\JrÇ FA KjmtJYPj AKnFo mqmyJPrr Kx≠J∂ yPu k´J~ @zJA uJU AKnFo k´P~J\j yPmÇ ßnJPar @r mJKT @PZ FT mZrÇ FA xoP~r oPiq Ff KmkMu AKnFo ‰fKr TKbj yPmÇ fJ ZJzJ Fxm ßoKvPjr Skr KjmtJYj TotTftJPhr k´Kvãe k´hJj TrPf yPmÇ xPmtJkKr ßnJaJrPhr jfMj FTKa k´pKM Ü mqmyJr TPr ßnJahJPjr CkPpJVL TPr ßfJuJ k´J~ Ix÷m, ßpUJPj ßnJaJPrrJ mqJuPaA IPjT ßãP© xKbTnJPm ßnJa KhPf kJPr jJÇ F k´xPñ KjmtJYj TKovjJr oJymMm fJuMThJr

mPuj, kMrPjJ AKnFo ITJptTr ßWJweJ TrJ yP~PZÇ KTZM nJPuJ @PZ ßxèPuJ KhP~ rÄkMr KTÄmJ Ijq \J~VJ~ ßhUJr ßYÓJ TrKZ AKnFo TJptTr TrJ pJ~ KT jJÇ fPm FA KjmtJYPj AKnFo mqmyJr TrPfA yPm Foj KY∂J @oJPhr oPiq ßjAÇ KfKj @PrJ mPuj, nKmwqPf KjmtJYj k´Kâ~J~ AKnFo pMÜ TrPf yPmÇ nKmwqPf pJrJ @xPm fJPhr kgaJ @orJ À≠ TrPf YJA jJÇ fJPhr kg k´v˜ TrPf YJAÇ @oJPhr AKnFo mqmyJPrr k´JgKoT k´˜KM f ßjAÇ FUj kpt∂ ßp hvJ ßhUKZ∏ FaJ mqmyJr x÷m j~Ç @oJPhr FTaJ ˝ò KjmtJYj TrPf yPmÇ ßxA ˝ò KjmtJYj k´vKú m≠ pπ KhP~ yPm jJÇ AKx xNP© \JjJ ßVPZ, k´KfrãJ mJKyjLPT @Ajví⁄uJ mJKyjLPf I∂ntÜ M TrJ S AKnFo YJuM TrJr Kmw~Ka @rKkS xÄPvJiPjr oJiqPoA TrPf yPmÇ mftoJPj AKxr FTKa TKoKa @rKkS xÄPvJiPjr TJ\ TrPZÇ AKxr xÄuJPk ãofJxLj @S~JoL uLPVr xMkJKrvèPuJr Ijqfo KZu ßxjJmJKyjLPT oqJK\PˆsKx kJS~Jr jJ ßh~JÇ Ijq KhPT KmFjKkr hJKm KZu @rKkSPf @Ajví⁄uJ mJKyjLr xÄùJ~ k´KfrãJ mJKyjLPTS pMÜ TPr ßnJPar xo~ fJPhr oqJK\PˆsKx ãofJ ßh~JÇ F mqJkJPr \JjPf YJAPu KjmtJYj TKovjJr oJymMm fJuMThJr mPuj, @VJoL KjmtJYPj ßxjJmJKyjL ßoJfJP~j yPmÇ fPm ßxjJmJKyjLPT @orJ KTnJPm TJP\ uJVJm, KT k´Kâ~J pMÜ yPm∏ fJ muJr xo~ y~KjÇ KT k´Kâ~J~ fJ yPm TKovj F mqJkJPr FUj kpt∂ Kx≠J∂ ßj~KjÇ TKovj xnJ~ F KmwP~ ßTJPjJ @PuJYjJ y~KjÇ KfKj mPuj, k´iJj KjmtJYj TKovjJrxy @oJPhr xmJr IjMnKN f yPò ßp ßxjJ ßoJfJP~j yPmÇ fPm xo~A mPu ßhPm ßxjJ ßoJfJP~j KTnJPm yPmÇ xoP~r kKrPk´KãPf @orJ Kx≠J∂ ßjPmJÇ @orJ TUjA mum jJ ßp ßxjJ ßoJfJP~j yPm jJÇ IfLPfr KjmtJYjèPuJPf ßxjJ ßoJfJP~j k´xPñ KfKj mPuj, xm KjmtJYPjr KmPväwe TPr fJPhr ßxjJ ßoJfJP~Pjr k´TKí f KT KZu ßxA KmwP~ muKZ jJÇ @orJ ÊiM KY∂J TrKZ FTJhv \JfL~ xÄxh KjP~Ç IfLf aJjPf YJA jJÇ KfKj @PrJ mPuj, FaJ KmFjKkr hJKmr kKrPk´KãPf yPò jJÇ KmFjKk ßfJ mPuPZ oqJK\PˆsKx kJS~Jr KhP~ ßxjJ ßoJfJP~j TrPfÇ KmFjKkr ßxA mÜPmqr mqJkJPr @oJr ßTJPjJ mÜmq ßjAÇ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur k´KfKâ~Jr \mJm ßh~J @oJr TJ\ j~Ç


UmrJUmr

17 - 23 November 2017

9

KxPuPa kJgr ßTJ~JKrPf uJPvr KoKZu hLWt yPò 10 oJPx 29 \Pjr oOfMq KxPua, 14 jPn’r - KxPuPar ßnJuJV†, \JluÄxy KmKnjú xLoJ∂ FuJTJ~ jhLr fuPhv, xofu nNKoPf VnLr Vft TPr S kJyJz ßTPa IkKrTK·fnJPm kJgr CP•Juj ImqJyf rP~PZÇ lPu Vf TP~T hvT iPr FuJTJr xmM\-vqJou k´TíKf yJKrP~ pJPòÇ FA xÄTa fôrJKjõf TrPZ kJgr CP•JuPj mqmyNf IQmi ÈPmJoJ ßoKvj'Ç FA ßoKvj KhP~ jhLPf VnLr Vft TPrS kJgr ßfJuJ pJ~Ç KxPua È@xJo lPfi'r I∂ntMÜ S nNTŒjk´me FuJTJÇ FUJPj ßp nJPm oJKar KjY ßgPT kJgr CP•Juj yPò fJPf nN-k´TíKfr Vbj âoJVf hMmtu yP~ kzPZÇ CØNf kKrK˙KfPf KxPuPar k´JTíKfT ßxRªpt S Fr IK˜fô KjP~ KmnJVL~ TKovjJr c. jJ\oJjJrJ UJjMoS fJr ßlxmMT ˆqJaJPx CPÆV k´TJv TPr xPYfj oyuPT xfTtfJ Imu’Pjr @øJj \JKjP~PZjÇ ˙JjL~ xN© oPf IQmi S IkKrTK·fnJPm kJgr CP•JuPjr lPu Vf 20 mZPr KxPuPar ßnJuJV†, ßTJŒJjLV†, \JluÄxy KmKnjú ˙JPj I∂f FTv oJjMPwr k´JeyJKj WPaPZÇ FPhr ßmKvr nJVA vsKoT ßvsKerÇ fJrJ TUPjJ kJgr YJkJ kPz @mJr TUPjJ KauJ iPx k´Je yJKrP~PZÇ xmtPvw Vf 7 jPn’r oñumJr xTJPu TJjJAWJPa ßuJnJZzJr kJPv kJgr CP•JujTJPu nNKo iPx KvÊxy oJrJ pJj 6 \jÇ F KjP~ Vf 10 oJPx KxPuPa I∂f 29 \j Kjyf S @yf yP~PZ I∂f 11 vsKoTÇ TJjJAWJPa 6 \j KjyPfr WajJ~ 8 \jPT @xJKo TPr oJouJ hJP~r TPrPZ kMKuvÇ KxPuPar xLoJ∂mftL ßTJŒJjLV†, \JluÄ, uJuJUJu kptaj xoí≠ FuJTJÇ F ZJzJ FuJTJèPuJ k´JTíKfT xŒPhS nrkMrÇ KT∂á FUj FUJPj ÊiM

±ÄPxr KY¤Ç kptaPjr x÷JmjJS ToPZÇ kKrPmv IKih¬r oJP^ oPiq pUj IKnpJj YJuJ~ fUj kJgr ßUPTJrJ KTZM Khj YMkYJk gJPTÇ T'Khj kr @mJr fJrJ @PVr „k iJre TPrÇ fPm @vJr TgJ FmJr kKrPmv IKih¬r IQmi kJgr CP•JuPjr xPñ \Kzf \QjT vJoLoxy 22 \Pjr KmÀP≠ gJjJ~ oJouJ TPrPZÇ vJoLo ˙JjL~nJPm FT\j k´nJmvJuL mqKÜÇ KxPuPar ßnJuJV† ßhPvr xmtmíy“ kJgr ßTJ~JKrÇ Fr @vkJv FuJTJr mftoJj hívqka „kTgJr V·PTS yJr oJjJ~Ç kptaj xoí≠ FA FuJTJ~ oJKar 60-70 lMa KjPYr kJgr ßfJuJr \jq KmKnjú ˙JPj yJ\Jr yJ\Jr jrjJrL jJPo k´KfKhjÇ oJKar KjPYA mqmyJr yPò TP~T iJPk KxÅKzÇ fJrJ oJKar VyLPj \LmPjr ^MÅKT KjP~ kJgr CbJPòÇ ßTJj ßTJj ˙JPj @mJr ÈPmJoJ ßoKvPj'r xJyJPpq kJgr

KmFjKk @rS TotxNKY KjPò

UJPuhJ xzTkPg KxPua mJ rJ\vJyL ßpPf kJPrj dJTJ, 14 jPn’r - hLWtKhj kr ßhPvr rJ\QjKfT Iñj @mJr xrm yP~ CbPZÇ k´J~ hMA mZr kr oJPbr rJ\jLKfPf jJoJr xMPpJV ßkP~PZ KmFjKkÇ xzTkPg TémJ\Jr xlr S dJTJr ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr \jxnJr kr @rS oJPbr TotxNKY KjPò KmFjKkÇ huL~ xN©èPuJ \JjJ~, FmJr dJTJr mJAPr TotxNKY ßhS~Jr TgJ nJmJ yPòÇ krmftL TotxNKYPf UJPuhJ K\~J xzTkPg KxPua IgmJ rJ\vJyL ßpPf kJPrjÇ \JjJ ßVPZ, dJTJr mJAPrr TotxNKY ßhS~Jr ßãP© k´JTíKfT hMPptJPV ãKfV´˜ FuJTJèPuJPT k´JiJjq ßhS~J yPf kJPrÇ Vf FKk´Pu kJyJKz dPur ßfJPz mJÅi ßnPX KxPuPar xMjJoVP†r yJSr IûPur I∂f 10 yJ\Jr ßyÖr ßmJPrJ lxu fKuP~ pJ~Ç @r @VPˆ mjqJ~ oJrJ®TnJPm ãKfV´˜ y~ C•rJûPur I∂f 15 ß\uJÇ F TJrPe KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr krmftL xlr FA hMA IûPu yPf kJPr mPu hJK~fôvLu ßjfJrJ \JjJjÇ Imvq hPur @PrTKa xN© \JjJ~, xrTJKr KjkLzPjr KvTJr KmFjKkr ßjfJ-TotLPhr KjP~S krmftL TotxNKY yPf kJPrÇ ßx ßãP© KmVf @PªJuPj rJ\vJyL IûPu èo, UMj yS~J ßjfJPhr kKrmJr KjP~ \oJP~f TrJr TgJS nJmjJ~ rJUJ yP~PZÇ Z~ KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYPjr @PV UJPuhJ K\~Jr oJPbr Fxm TotxNKY ßvw TrPf kJPrj mPu \JjJ ßVPZÇ KmFjKkr ßjfJPhr oNuqJ~j, Vf 12 jPn’r, ßrJmmJr dJTJ~ ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr \jxnJ, fJr @PV ßrJKyñJ vreJgtLPhr ©Je KhPf UJPuhJ K\~Jr TémJ\Jr xlr rJ\QjKfTnJPm Èluk´xN' yP~PZÇ oJ© hMA x¬JPyr mqmiJPj mz hMKa TotxNKY ßjfJ-TotLPhr CöLKmf TPrPZÇ KmPvw TPr TémJ\JPr ßrJKyñJPhr KjP~ FTKa

CbJPjJ yPòÇ \JluÄ, ßnJuJV†, KmZJjJTJKª, vJy @rKkj KauJxy KmKnjú ˙JPj IQmi ßmJoJ ßoKvPjr xJyJPpq ßpnJPm kJgr CbJPjJ yPò fJPf k´TíKfr Ckr oJrJ®T k´nJm kzPZÇ KxPua kKrPmv IKih¬Prr Ck-kKrYJuT xJuJCK¨j ßYRiMrL mPuj, KxPuPar KmKnjú kJgr ßTJ~JKr ßgPT kJgr CP•JuPj UKj\ xokh oπeJuP~r KjPwiJùJ rP~PZÇ FZJzJ KxPuPa kJyJz KauJ TJaJ~ Có @hJuPfr KjPwiJùJ rP~PZÇ Fxm KjPwiJùJ IoJjq TPrA kJgr CP•Juj TPr FTPvsKer mqmxJ~LrJÇ hKrhs vsKoTPhr F TJP\ mqmyJr TPr fJrJÇ IkKrTK·fnJPm kJyJz-KauJ ßTPa kJgr CP•JuPjr lPu KmKnjú xo~ KauJ iPx k´JeyJKjr WajJ WPaÇ KfKj mPuj, @orJ Kj~Kof IKnpJj YJuJA, oJouJ TKr, fmM kJgr CP•Juj mº TrJ

ÈoJjKmT' TotxNKYPT KWPr IPjT Khj kr KjÀ•Jk rJ\jLKfr oJPb xKâ~ yPf ßkPrPZ KmFjKkÇ dJTJ ßgPT TémJ\JPrr CKU~J kpt∂ UJPuhJ K\~Jr hLWt pJ©JkPg ßjfJ-TotLPhr \JKVP~ ßfJuJ ßVPZÇ KmFjKkr ßjfJrJ oPj TrPZj, FA hMKa TotxNKYPf xrTJPrr ßnfPrS jJzJ kPzPZÇ F KmwP~ KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr Vf 13 jPn’r, ßxJomJr mPuj, ÈhMKa TotxNKYPf KmFjKkr IPjT I\tjÇ k´gof, \jxŒíÜfJ k´TJv ßkP~PZ; KÆfL~f, ßjfJ-TotLPhr oPjJmu KlPr kJS~J; fífL~f, \jVPer xPñ xrJxKr ßpJVJPpJV ˙JkjÇ @orJ oPj TKr, FaJ rJ\jLKfPf AKfmJYT k´nJm ßluPmÇ' KmFjKkr vLwt˙JjL~ FTJKiT ßjfJr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, hLWtKhj kr oJPbr rJ\jLKfr xMPpJV ßkP~ ßjfJ-TotLrJ CòôKxfÇ FUj jLKfKjitJrPTrJ YJAPZj @kJff ßTJPjJ CP•\jJTr TotxNKYPf jJ KVP~ FTKa ÈIKyÄx' @PªJuj VzPfÇ FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj xJoPj ßrPU hPur vLwt ßjfífô oJbkptJP~ FA mJftJ ßkRÅZJPf YJj ßp KmFjKk rJ\jLKfPf FTKa ÈèeVf' kKrmftj @jPf YJ~Ç F TJrPe UJPuhJ K\~J mJrmJr ÈãoJr' TgJ mPu ChJrfJr rJ\QjKfT oPjJnJm k´hvtj TrPZjÇ FKhPT KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J Vf 13 jPn’r, ßxJomJr aMAaJPr FT mJftJ~ ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr \jxnJ xlu TrJr \jq ßjfJ-TotLPhr ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, ÈIKjmtJKYf xrTJPrr YâJ∂, mJiJKmW&j IKfâo TPr ßxJyrJS~JhtLr \jxnJ~ ßpJV KhP~ Vefπ kMjÀ≠JPrr @PªJujPT ßmVmJj rJUJr \jq ßhPvr uJPUJ oJjMw FmÄ KmFjKkr ßjfJ-TotL-xogtTPT @∂KrT ijqmJhÇ' xÄKväÓ FT\j ßjfJ \JjJj, KmFjKk @r xKyÄx @PªJuPj \zJPm jJÇ mz irPjr KTZM jJ WaPu yrfJu mJ ImPrJPir oPfJ xKyÄx TotxNKYPf huKar jJ pJS~JrS jLKfVf Kx≠J∂ rP~PZÇ F TJrPe Ijqfo rJ\QjKfT Ko© \JoJ~JPf AxuJoLr xPñS FTirPjr hNrfô m\J~ ßrPU YuPZ KmFjKkÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu xJPmT KjmtJYj TKovjJr Fo xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, FTKa IÄvV´yeoNuT S V´yePpJVq KjmtJYj IjMÔJPjr \jq xMÔM rJ\QjKfT kKrPmv hrTJrÇ Kj~ofJKπT rJ\QjKfT TotxNKYr oJiqPo FA kKrPmv ‰fKr y~Ç KmFjKkr xJŒ´KfT TotxNKYPf xrTJPrr xyjvLufJr FTaJ uãe ßhUJ pJPòÇ FaJ m\J~ gJTPu @VJoL KjmtJYPjr kg xMVo yPmÇ \jVPer oPiqS @®KmvõJx @xPmÇ @xPu oJjMPwr TJPZ ßkRÅZJPjJr xmPYP~ nJPuJ kg yPò Kj~ofJKπT S xyjvLu rJ\jLKfÇ huL~ xN© \JjJ~, krmftL TotxNKY ßjS~Jr ßãP© KmFjKkr

pJPò jJÇ

13 jPn’r FT KTPvJrLr oífMq

KxPuPar ßVJ~JAjWJa CkP\uJ~ ßhPvr Ijqfo kJgr ßTJ~JKr \JluÄ oKªPrr \Mo FuJTJ~ ßxJomJr xTJu 8aJr KhPT oJKa YJkJ~ FT KTPvJrL Kjyf yP~PZÇ FZJzJ @yf yP~PZ @PrJ YJr\jÇ F WajJ~ kNmt \JluÄ ACKj~j pMmuLPVr xnJkKf jJjM Ko~JPT @aT TPrPZ kMKuvÇ Kjyf KTPvJrLr jJo YŒJ hJx (17)Ç ßx ßj©PTJjJ ß\uJr TJKu~J\MKr CkP\uJr vqJokMr V´JPor rK†f hJPxr ßoP~Ç FZJzJ oJKa YJkJ~ @yf yP~PZj \MKf KmTJv, Kh¬ xrTJr, IK\“ xrTJrÇ ßVJ~JAjWJa gJjJr SKx (fh∂) KyPuäJu rJ~ \JjJj, oJKa YJkJ~ Kjyf YŒJ hJPxr uJv C≠Jr TPr KxPua ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu o~jJ fhP∂r \jq kJbJPjJ yP~PZÇ

jLKfKjitJrPTrJ xzTkPgr KjrJk•Jr TgJS oJgJ~ rJUPZjÇ UJPuhJ K\~Jr TémJ\Jr xlPrr pJ©J S KlrKf kPg ßljLPf VJKzmyr yJouJr KvTJr yP~KZuÇ Frkr ßxJyrJS~JhtL ChqJPj \jxnJr IjMoKf KhP~S kKrmyj YuJYu mº mJ xLKof TPr ßhS~J y~Ç hMKa TotxNKYPf hMA irPjr k´KfmºTfJ~ krmftL TotxNKY KjP~ hPur vLwt ßjfífô KTZMaJ KYK∂fÇ KmFjKkr hJK~fôvLu ßjfJrJ muPZj, KvVKVrA hPur ˙J~L TKoKar ‰mbT cJTJ yPmÇ ßxUJPj krmftL TotxNKY KbT TrJ yPmÇ fPm ßjfJrJ muPZj, KjmtJYj xJoPj ßrPU rJ\QjKfT TotxNKY FmÄ KjmtJYjL TJptâo∏hMPaJA ImqJyf gJTPmÇ KmFjKkr oJPb jJoJr KmwP~ \JjPf YJAPu @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq TJ\L \Jlr CuqJy mPuj, UJPuhJ K\~J Kfj oJx iPr KmPhPv KZPujÇ ßhPv @xPmj KT jJ, fJ KjP~S @PuJYjJ ÊÀ yP~KZuÇ FUj TotxNKY KjP~ oJPb jJoJr lPu fJÅPhr C“xJy mJzJaJ ˝JnJKmTÇ Frkr @rS TotxNKY ßjS~Jr ßYÓJ TrPmÇ fPm K\~J IrlJPj\ asJˆ hMjtLKf oJouJr rJP~ pKh xJ\J yP~ pJ~, fJyPu TL TPr ßxaJ ßhUJr Kmw~Ç xmtPvw 2015 xJPur FKk´Pu dJTJ KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj huL~ k´JgtLr kPã k´YJreJ~ ßjPo yJouJ S mJiJr oMPU kPzKZPuj UJPuhJ K\~JÇ Frkr @r KfKj oJPbr TotxNKYPf pJjKjÇ Vf IPÖJmr oJPx pMÜrJ\q ßgPT Kfj oJx kr UJPuhJ K\~J ßhPv ßlPrjÇ SA Khj KmoJjmªr xzPT mqJkT \jxoJVo TPrKZu KmFjKkÇ Frkr TémJ\JPrr kPg kPg KmkMu \jxoJVo S dJTJ~ mz \jxnJ TPr KjmtJYj xJoPj ßrPU KmFjKk xrTJrPT FTaJ mJftJ KhPf xão yP~PZ mPu oPj TrPZj hPur ßjfJrJÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL mPuj, oJjMPwr IKiTJr ßTPz KjP~ ãofJ hUPur k´Kâ~J ßmKv Khj KaTPm jJÇ Fr k´oJe UJPuhJ K\~Jr CKU~J xlPr @âoPer kr rJ˜J~ ßuJT @rS ßmPzPZÇ @r ßxJyrJS~JhtL ChqJPjr \jxnJ~ xm mJiJ CPkãJ TPr 15 oJAu kJP~ ßyÅPaS oJjMw ßpJV KhP~PZÇ xMvJxPjr \jq jJVKrPTr (xM\j) xŒJhT mKhCu @uo o\MohJr mPuj, ÈKmFjKkr TotxNKYPT AKfmJYT oPj TKrÇ KT∂á ßpaJ @oJPhr CKÆVú TPr, fJ yPuJ hMKa hPur FUPjJ kr¸rKmPrJiL Ijz Im˙JjÇ @orJ oPj TKr, FTKa xMÔM S V´yePpJVq KjmtJYj KjP~ ßp xÄTa, fJ rJ\jLKfTPhr @uJk-@PuJYjJ TPrA xoJiJj TrPf yPmÇ fJ jJ TPr @mJr pKh 2014 xJPur KjmtJYPjr oPfJ y~, fJyPu @orJ Yro KmkptP~r oPiq kzmÇ'


10

UmrJUmr

17 - 23 November 2017

KxcPrr 10 mZr

mJÅi xÄÛJr KdPofJPu

dJTJ, 14 jPn’r - ß\J~JPrr kJKjPf k´KfKhj V´JPor kr V´Jo käJKmf yPòÇ kJKj dMPT kzJ~ oJjMw WPr gJTPf kJrPZ jJÇ lxKu \Ko umeJÜfJr TmPu kzJ~ C“kJhPj ix jJoPZÇ F Im˙J mrèjJr fJufuLr \~JunJXJ FuJTJrÇ ˙JjL~ CkTëuL~ xMrãJ mJÅiKa KxcPrr xo~ nJXPuS ßorJof TrJ y~KjÇ SA V´JPor mO≠ @mhMr rKvh muPuj, ÈP\J~JPrr kJKjPf \JVJ\Ko xm umPe vqJwÇ ßTJPjJ lxu I~ jJÇ WPr gJToM ßyA Im˙JS jJAÇ FUj kJPvr mJÅPir Skr UMkKr fMAuäJ ßyAyJPj kKrmJr KjP~J gJKTÇ' 2007 xJPur 15 jPn’r rJPf KxcPrr fJ§Pm mrèjJxy mKrvJu KmnJPVr Z~ ß\uJr 82 ßkJflJPr k´J~ 2 yJ\Jr 600 KTPuJKoaJr mJÅi ãKfV´˜ yP~KZuÇ k´u~ÄTrL SA WNKet^Pz k´Je yJrJ~ 3 yJ\Jr 347 \jÇ Vf 10 mZPr oJ© 638 KTPuJKoaJr mJÅi xÄÛJPrr CPhqJV ßjS~J y~Ç FPf mq~ irJ yP~PZ k´J~ ßhz yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ ßxA TJ\S YuPZ KdPofJPuÇ iLrVKfr FA kMjmtJxj TotxNKY ßTJKa oJjMwPT ßnJVJPòÇ fPm mJÅi ßgPT hNPr pJPhr mxmJx, fJPhr Im˙J fMujJoNuT nJPuJÇ ßxUJPj xrTJKr-PmxrTJKr xyJ~fJ~ @iJ kJTJ Wr CPbPZ, @gtxJoJK\T kKrK˙Kf mhPu ßVPZÇ kJCPmJr mKrvJu KmnJPVr IKfKrÜ k´iJj k´PTRvuL xrhJr xJP\hMr ryoJj mPuj, È@orJ xmèPuJ mJÅPir CófJ mJKzP~ xÄÛJr TrPf YJAÇ xrTJrS F ßãP© @∂KrTÇ TJre, @oJPhr nKmwq“ YqJPu† ˝JhM kJKjr xÄ˙Jj FmÄ umeJÜfJ hNrLTreÇ KT∂á @oJr oPj y~, èÀfôkeN t TJ\Ka TrJr ßãP© kJCPmJ ßfoj èÀfô kJPò jJÇ ßpojKa ˙JjL~ xrTJr k´PTRvu KmnJV (FuK\AKc) FmÄ xzT S \jkg (xS\) kJPòÇ' fJÅr oPf,TJÅKz TJÅKz aJTJ mqP~ ImTJbJPoJ S xzT KjotJPer @PV Fxm ˙JkjJr xMrãJ k´P~J\jÇ CkTNPu Fxm ImTJbJPoJPT xMrãJ KhPf kJPr ßTmu ßaTxA mJÅiÇ KT∂á kJCPmJr FA èÀfô ßmJ^JPjJr ßãP©fJPhr KTZM IãofJS @PZÇ kJKj Cjú~j ßmJct (kJCPmJ) muPZ, xJrJ ßhPv kJCPmJr 11 yJ\Jr 430 KTPuJKoaJr mJÅi rP~PZÇ Fr oPiq 5 yJ\Jr 160 KTPuJKoaJr CkTNuL~ xMrãJ mJÅiÇ Fr IKiTJÄvA mKrvJPur Z~ ß\uJ~ ImK˙fÇ FUJPj 82Ka ßkJfiJPrr @SfJ~ k´J~ 3 yJ\Jr 562 KTPuJKoaJr mJÅi rP~PZÇ Fr oPiq mrèjJ, kaM~JUJuL, ^JuTJKb, ßnJuJ, KkPrJ\kMr S mKrvJPu k´J~

2 yJ\Jr 600 KTPuJKoaJr mJÅi KxcPr ãKfV´˜ y~Ç k´J~ 180 KTPuJKoaJr xŒNet FmÄ 1 yJ\Jr 400 KTPuJKoaJPrr @ÄKvT ãKf y~Ç Frkr WNKet^z @AuJ S oyJPxPj 527Ka mJÅPir 68 hvKoT 8 KTPuJKoaJPrr xŒNet S 5 hvKoT 19 KTPuJKoaJPrr @ÄKvT ãKf y~Ç FT ßgPT ßhz v KTPuJKoaJr mJÅi KjP~ FPTTKa ßkJfiJrÇ ãKfV´˜ mJÅièPuJ ßorJoPfr \jq k´gPo 2010 xJPu KmvõmqJÄPTr ÈAKx@r@rKk' k´TP·r @SfJ~ k´J~ 300 ßTJKa aJTJ mrJ¨ @PxÇ fJ KhP~ mrèjJ xhr, @ofuL, ßmfJVL S kJgrWJaJ FmÄ kaM~JUJuLr mJClu S YrTJ\u FuJTJ~ 9Ka ßkJfiJPrr k´J~ 300 KTPuJKoaJr mJÅi CÅYM TPr xÄÛJr S mäT mJÅiJAP~r TJ\ ÊÀ y~Ç fyKmu \KaufJ~ mZr hMP~T TJ\ mº gJPTÇ 2014 xJPur \MPj fJ kMjrJ~ ÊÀ y~Ç FUj 6Kar TJ\ k´J~ ßvw yP~PZÇ mJKT KfjKar TJ\ YuPZÇ YuKf mZPrr ßxP¡’Pr TJ\ ßvw yS~Jr TgJ KZuÇ fPm Fr ßo~Jh KcPx’r kpt∂ mJzJPjJ yP~PZÇ xPr\Koj fJufuL CkP\uJr ßfÅfu M mJKz~J S \~JunJXJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, ßxUJPj I∂f YJr KTPuJKoaJr mJÅi FUPjJ KmuLjÇ ß\J~JPrr kJKjPf k´KfKhj oJAPur kr oJAu lxKu \Ko S V´JoLe mJKzWr käJKmf yPòÇ FTA Im˙J kJgrWJaJr k∞J, K\jfuJ, yJK\rUJu, ÀKyfJ, Yr uJKboJrJ, mJhMzfuJ FuJTJ~Ç k∞J V´JPo mJÅi ßnPX kJKj dMTPf dMTPf lxKu \Kor oPiq FTKa UJu yP~ ßVPZÇ UJu iPr kJKj YPu pJ~ IPjT hNrÇ ßuJjJ kJKjPf käJKmf yPò TP~T yJ\Jr FTr lxKu \KoÇ kMPrJ FuJTJ~ mJzPZ umeJÜfJÇ k∞J V´JPor xJjM oJK^ @Pãk TPr mPuj, ÈFA FuJTJr \KoPf FUj @r lxu lPu jJÇ @oJPVJ jJ UJA~J orPer ß\JVJz IAPZÇ'

mJÅi xÄÛJPr @rS CPhqJV

kJCPmJ xN© muPZ, YuKf mZr KmvõmqJÄPTr KxA@AKk k´TP·r @SfJ~ k´J~ FT yJ\Jr ßTJKa aJTJ mqP~ mrèjJr @rS hMKa, kaM~JUJuLPf KfjKa S KkPrJ\kMPrr FTKa ßkJfiJPrr mJÅi xÄÛJr S CÅYT M rPe CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ @VJoL ßoRxMPo TJ\ ÊÀ yPmÇ Fr mJAPr ßnJuJ~ kJÅYKa ßkJfiPrr xÄÛJrTJ\ YuPZ xrTJKr IgtJ~PjÇ ßxUJPj 1 yJ\Jr 800 ßTJKa aJTJr k´T· ßjS~J yP~PZÇ F kJÅYKa ßkJfiJPrr @SfJ~ 250 KTPuJKoaJr mJÅi jJ\MTÇ Fr oPiq 96 KTPuJKoaJPrr Im˙J UMmA jJ\MTÇ

kJCPmJr mKrvJu IûPur oJbkptJP~r TotTftJrJ muPZj, FA 11Ka ßkJfiJPrr mJÅi ßorJof ßvw yPf @rS I∂f YJr mZr uJVPmÇ lPu xyxJA hMVKt f ßgPT Kj˜Jr kJPò jJ F IûPur KmkMu \jPVJÔLÇ mJKT 62Ka ßkJfiJPrr KmkMu kKroJe mJÅi xÄÛJPr xrTJKr-PmxrTJKr ßTJPjJ CPhqJVA ßjAÇ IgY wJPar hvPT KjKotf Fxm mJÅi UMmA jJ\MT Im˙J~ @PZÇ ãP~ ãP~ CófJ TPo ßVPZÇ ß\J~JPrr CófJ míK≠ kJS~J~ mJÅièPuJ @r CkTNumJxLPT xMrãJ KhPf kJrPZ jJÇ oJbkptJP~ ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, ˝JnJKmPTr ßYP~ xJoJjq ßmKv CófJr \PuJòôJx yPuA Fxm mJÅi CkPY kJKj ßuJTJuP~ dMPT kPzÇ k´PfqT IoJmxqJ-kNKetoJr ß\J~JPr V´JPor kr V´Jo käJKmf yPòÇ KhPj-rJPf hMmJr WrPhJr ßZPz mJÅPi CbPf yPò ßuJT\jPTÇ KmkMu lxKu \Ko IKfoJ©J~ umeJÜ yPòÇ hLWtPo~JKh ãKfr TmPu kzPZ TíKw C“kJhjÇ nJKxP~ KjPò oJPZr ßWrÇ mqJyf yPò ßpJVJPpJVmqm˙JÇ ÉoKTPf kzPZ \j˝J˙q S oJjMPwr ßkvJÇ kJCPmJr Cókh˙ FT\j TotTftJ jJo ßVJkj rJUJr vPft mPuj, hKãeJûPur 82Ka ßkJfiJrA CÅYM TPr xÄÛJr S mäT KhP~ kJz mJÅiJA TrJ k´P~J\jÇ \umJ~Mr Km„k k´nJm ßoJTJKmuJ S FTKmÄv vfJ»Lr YqJPu† ßoJTJKmuJ~ Fr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ ßxaJ TrPf jJ kJrPu CkTNumJxLr \Lmj-\LKmTJ Kmkjú yS~Jr kJvJkJKv TíKwxy kMPrJ IgtQjKfT TJbJPoJ ßnPX kzPmÇ

TíKwPf Kmkpt~

xmtPvw TíKw \KrPkr fgq muPZ,CkTNPur k´J~ 17 uJU 40 yJ\Jr kKrmJPrr \LKmTJr oNu C“x TíKwÇ umeJÜfJ, ‰mrL @myJS~Jxy jJjJ WJf-k´KfWJPf TíKwPã© Kmkpt˜ yPòÇ oíK•TJ xŒh Cjú~j AjKˆKaCPar 2013 xJPur FT VPmweJ~ muJ yP~PZ, mKrvJu KmnJPVr 7 uJU 41 yJ\Jr 310 ßyÖr TíKw\Kor oPiq 3 uJU 94 yJ\Jr 180 ßyÖr \Ko IKfumeJÜÇ xo~KmPvPw umPer oJ©J 16 ßgPT 28 hvKoT 5 ßcKxKxPoj (k´Kf WjKoaJr kJKj) CbPZÇ oJ©JaJ 4 ßgPT 8 ßcKxKxPoj kpt∂ gJTPu iJj YJw x÷mÇ mKrvJu IûPu xmPYP~ umeJÜfJr ^MKÅ TPf @PZ kaM~JUJuLÇ FUJPj 1 uJU 94 yJ\Jr 548 ßyÖr @mJKh \Kor oPiq 1 uJU 55 yJ\Jr 180 ßyÖrA umeJÜÇ KÆfL~ S fífL~ Im˙JPj rP~PZ mrèjJ S ßnJuJÇ umeJÜfJr lPu Vf kJÅY mZPr Fxm ß\uJ~ lxu C“kJhj ysJx ßkP~PZ 3 uJU 37 yJ\Jr 200 ßoKasTaj (PyÖrk´Kf 5 ßoKasTaj KyPxPm)Ç \umJ~Mr IKnWJf ßoJTJKmuJ~ xãofJ ‰fKrr uPãq xrTJPrr xoKjõf UJoJr mqm˙JkjJ k´TP·r (@AFxFoKx) mKrvJu KmnJVL~ TJptJuP~r TíKw KmPvwù ßoJ. vKyhMuJä y mPuj, umeJÜfJr TJrPe hKãeJûPur k´iJj lxu @oPjr C“kJhj IPjT TPoPZÇ mqJkT yJPr CólujvLu \JPfr iJj YJw TPr fJ xJoJu ßhS~Jr ßYÓJ YuPZÇ fPm FaJ hLWtPo~JKh xoJiJj j~Ç fJA xoxqJr ßVJzJ~ yJf KhPf yPmÇ umeJÜfJ ÀUPf mJÅi xÄÛJrxy pJ pJ hrTJr, fJ FUjA TrPf yPmÇ

Full Time Van Driver and Full Time Van Helper Wanted Bangla Speaking priority


UmrQmKY©

17 - 23 November 2017

ZJ©Lr x∂Jj ßTJPu ßv´KeTPã kJbhJj ßoKéPTJr FT ÛáuKvãTÇ KpKj KTjJ ZJ©Lr x∂Jj ßTJPu Kj~Kof kJbhJj TPr YPuPZj ßvsKeTPãÇ xŒ´Kf FojA FTKa ZKm xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo nJArJu y~Ç FrkrA @PuJYjJ~ @Pxj SA KvãTÇ ßoJAPxx ßrAP~x xJPªJnJu jJPo FT ßlxmMT mqmyJrTJrL ZKmKaxy ßkJˆ ßhjÇ SA ßkJˆ ßgPTA ZKmKa nJArJu y~Ç ZKmKar ßkZPjr V· yPuJ∏ KvÊaJ @xPu SA ÛMuKvãPTr FT ZJ©LrÇ Ff ßZJa KvÊ mJKzPf ßrPU SA KvãJgtLr kPã TîJx TrJ x÷m yKòu jJÇ KT∂á KvãT YJj, ZJ©Lr KvãJ\Lmj jÓ jJ ßyJTÇ fJA KfKj ZJ©Lr KvÊPT ßTJPu KjP~ TîJx TrPZjÇ SA KvãPTr mxmJx ßoKéPTJr CkTNuL~ vyr @TJkMuPTJÇ WajJKa KjP~ k´KfPmhj TPr ßoKéPTJr FT kK©TJÇ SA vyPrr FTKa yJAÛMPu KvãTfJ TPrj KfKjÇ fJrA FT ZJ©L yJAÛMu ßvw jJ TrPfA oJ yjÇ fJA TîJPx @xPf kJrKZu jJÇ KT∂á fJr ßTJxt ßvw TrJ \ÀKrÇ fJA TîJPxr xo~ KvÊr ßhUJr hJ~nJr KvãT KjP\A ßjjÇ KvãPTr Foj TJP\ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo mÉ oJjMw fJPT IKnjªj \JjJPòjÇ A≤JrPjaÇ

KmoJPj KmuJxmÉu v~jTã! KmoJPjr KmKnjú TqJaJVKrr KxKaÄ mqm˙J gJTPuS v~jTã gJTJr TgJ ßvJjJ pJ~ jJÇ FmJr ßxA KmoJPj ßVJaJ ßmcÀoPTA CKbP~ KjP~ FPuJ KxñJkMr F~JruJA¿Ç yqJÅ, KbTA ÊPjPZjÇ KmuJxmÉu ßmcÀPor @P~J\j TPrPZ xÄ˙JKaÇ F 380 KmoJPjr @kJr ßcPT KmuJxmÉu Z~Ka xMAax rP~PZÇ rP~PZ oUoPur oPfJ KmZJjJ, cJAKjÄ ßkäx S KaKnÇ @VJoL 18 KcPx’r ßgPT FA kKrPwmJ kJPmj pJ©LrJÇ xÄ˙J muPZ, fJPhr oNu uãq pJ©LPhr k´JAPnKx rãJ TrJÇ hLWt pJ©J~ pJ©LPhr @rJPor TgJ KY∂J TPrA FA mPªJm˜Ç xMAaèPuJr nJzJ mJÄuJPhvL oMhsJ~ 50 uJU aJTJÇ A≤JrPjaÇ

KoxPrr ßYP~ ßmKv KkrJKoc xMhJPj @Kl∑TJr ßhv xMhJPjr TgJ nJmPu ÊÀPfA ßp KY© ßYJPU ßnPx CbPm, fJ yPò pM≠JâJ∂ FT Àã oÀnNKor ßhvÇ VeyfqJr IKnPpJV @r hJrlMPrr vreJgtL xïPar TgJ ToPmKv xmJrA \JjJÇ KT∂á ßhvKar Km˜Let oÀ FuJTJ~ rP~PZ yJ\Jr mZPrr kMrPjJ mÉ KkrJKocÇ @TJPr KTZMaJ ßZJa y~ xMhJPjr KkrJKocÇ ßoJa xÄUqJ 250KarS ßmKvÇ xŒ´Kf ßhvKar fÀe k´\Pjìr ßZPuPoP~Phr FTKa IÄv FKVP~ FPxPZ KjP\Phr ßhPvr AKfyJx xŒPTt \JjPf FmÄ \JjJPfÇ FojA FT\j ßoJyJÿh @u oMr, KmPhvL kptaTPhr VJAc KyPxPm TJ\ TPrjÇ È@Ko ImJT yP~ KVP~KZuJo FaJ ßhPU, FA KkrJKocèPuJ @xPu ßTC ßhPUAKj FUj kpt∂Ç FaJS ImJT TrJr oPfJ mqJkJr ßp, ßTC FèPuJr ßTJPjJ ßhUJÊjJ TPr jJÇ FaJ @oJPhr kKrmJrèPuJr KjP\Phr k´JYLj AKfyJxÇ @oJr kKrmJPrr TJZ ßgPT FA \J~VJ xŒPTt @Ko ÊPjKZÇ ÊPjKZ FA \J~VJèPuJ KTnJPm jJrLrJ kKrYJujJ TrPfj, ÊPjKZ FA \J~VJèPuJ FPTTKa Tf mz mz xnqfJ KZu!'

PoJyJÿh ßhvKar fÀe k´\jìPT KjP\r ßhPvr AKfyJx xŒPTt \JjJPjJr \jq oMÜ @PuJYjJ FmÄ KmjJoNPuq KkrJKoc ßhUJPjJr CPhqJV KjP~PZjÇ KhjmqJkL Fxm aMqPr Kj~Kof KfKj KjP~ pJPòj ßhvKar KmvõKmhqJu~kzá~J KvãJgtLPhrÇ FPhr IPjPTA FUj FTJKiTmJr TPr pJPòj ßxxm ˙JkjJ~Ç ÈFaJ @oJr KÆfL~ xlr FUJPjÇ @orJ xmJA rLKfoPfJ KmK˛fÇ FUJPj @xJr @PV @orJ ßnPmKZuJo, KVP~ y~PfJ ßhUm k´JYLj hMAaJ KkrJKoc mJ F rTo jVeq KTZMÇ' FA fÀe kptaThPur ßTC ßTC @PZj, pJrJ FUj C“xJKyf yP~PZj KjP\rJ @PrJ \JjPf FmÄ Kmw~Ka KjP~ VPmweJ TrPfÇ ßTC @PZj pJrJ k´fúfJK•ôT ˙JkjJr ZKm ßfJuJ mJ KnKcS KjP~ TJ\ TrPf @V´yLÇ A≤JrPjaÇ

ßkasPu @xÜ mJjr! yKr~JjJr kJKjkPgr FT mJjPrr UJhqJnqJx YoPT KhP~PZ xmJAPTÇ xŒ´Kf ßxJvqJu KoKc~J~ mJjrKar ßkasu kJj TrJr KnKcS ZKzP~ kPzPZÇ KnKcSKaPf SA mJjrPT hJÅz TKrP~ rJUJ mJAT ßgPT ßkasu kJj TrPf ßhUJ ßVPZÇ kJKjkPgr AjxJr mJ\JPrr TP~T\j mJAT @PrJyL u TPrj, fJPhr mJAPTr ßkasu aqJÄT UJKuÇ Frkr ßpUJPj fJrJ mJAT hJÅz TKrP~ rJPUj ßxUJPj j\rhJKr TrPf mxJj KnKcS TqJPorJÇ TqJPorJ~ pJ irJ kzu fJPf ßfJ fJöm fJrJÇ ßhUPuj ßYJr @r ßTC j~, mJjrÇ mJAPTr ßkasu aqJÄPTr kJAk oMPU uJKVP~ mJjrKa dTdT TPr ßkasu kJj TrPZ! vyPrr FT ß˝òJPxmL xÄVbPjr hJK~fôk´J¬ TotTftJ mPuPZj, mJjrKa kMPrJkMKr ßkasPu @xÜ yP~ kPzPZÇ

IºrJS CkPnJV TrPm @fvmJK\! c\Kj uqJP¥r @fvmJK\ k´hvtjL KmPvõr oPiq Ijqfo ßxrJÇ KT∂á IºrJ fJ CkPnJV TrPm KTnJPmÇ mJÄuJ~ FTaJ TgJ muJ y~ ÈZMÅP~ ßhUJ'Ç @fvmJK\ k´hvtjL ZMÅP~ ßhUJr mqm˙JA Tru Kc\KjÇ F mqm˙J~ IºrJ @fvmJK\r hívq ZMÅP~ ßhPU mM^Pf kJrPmj @PuJr ^uT KT ZPª ZKzP~ kPzÇ híKÓyLjfJ~ IºrJ F mqm˙J~ rX mM^Pf kJrPmj jJÇ fPm Zªo~ @PuJr jJYj IjMnm TrPf kJrJr @jª fJPhr yJKx ßhPU ßmJ^J pJ~Ç Kc\Kj KrxJYt S AKaFAY \MKrPUr VPmwPTrJ oKjaPrr jojL~ khtJ FmÄ kJKjr iJrJ mqmyJr TPr IºPhr F @fvmJK\ ßhUJPjJr k´pMKÜ ‰fKr TPrPZjÇ F mqm˙J~ @fvmJK\r hívq ZMÅP~ ßhUJr \jq FT\j Iº oKjaPrr khtJ~ yJf rJUPmjÇ khtJr ßkZPj gJTJ ju ßgPT khtJr KhPT kJKj ZMÅPz ßh~J yPmÇ kJKjr iJrJ @TJPvr @fvmJK\r IjMTrPe khtJ\MPz ZKzP~ kPzÇ kJKjr ßlJÅaJ ßpUJPj kPz khtJr KmkrLf kJPv SA \J~VJèPuJ lMPu SPbÇ fJ yJf KhP~ ZMÅP~ IºrJ @fvmJK\ ßlJaJr hívq IjMnm TrPf kJPrjÇ KmKnjú irPjr @fvmJK\r hívq lMKaP~ fMuPf KmKnjú rTo kJKjr iJrJ mqmyJr TrJ y~Ç yJCAmJK\ S rPTPar KmP°Jre mM^JPjJr \jq FT irPjr ju ßgPT kJKj ZMÅPz ßh~J y~Ç mJK\ ßkJzJPjJ yPu fJ KTnJPm lMPur oPfJ ZKzP~ kPz fJ ßmJ^JPjJ y~ @PrTnJPm kJKj ZMÅPz KhP~Ç A≤JrPjaÇ

11


Surma

12

17 - 23 November 2017

\KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT'r fJTS~J ßmcKo≤j TîJPmr ßmcKo≤j aáetJPo≤ FK\Fo S ˆáPc≤ FKYnPo≤ FS~Jct 19 jPn’r SP~uPl~Jr \KTV† FPxJKxP~vj ACPTÕr mJKwtT xJiJre xnJ, TKoKa APuTvj S ˆáPc≤ FKYnPo≤ FS~Jct IJVJoL 19 jPn’r, ßrJmmJr IjMKÔf yPmÇ kNmt u¥Pjr 124 ßYvJ~Jr KˆsPa ImK˙f hq IKas~JPo xTJu 11aJ ßgPT KmTJu 5aJ kpt∂ YuPm F IJP~J\jÇ CPuäUq, 2001 xJPu VKbf SP~uPl~Jr \KTV† FPxJKxP~vj ACPT \jìuVú ßgPT KmKnjú \jTuqJeoNuT TJ\ TPr IJxPZÇ mJÄuJPhPv k´KfmZr hM˙ oJjMPwr ßxmJ~ KmKnjú TotTJ¥ kKrYJujJ ZJzJS

k´JTíKfT hMPptJV ßoJTJKmuJ~ mrJmrA IV´eL nëKoTJ ßrPUPZ \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTÇ FZJzJS KmsPaPj Im˙Jjrf mJÄuJPhvL TKoCKjKar xŒsLKf

mOK≠Pf KmKnjúnJPm xyJ~T nëKoTJ kJuj TrPZ F xÄVbjÇ FA iJrJmJKyTfJ~ k´gomJPrr oPfJ ˆáPc≤ FKYnPo≤ FS~JPctr IJP~J\j TPrPZ \KTV† FPxJKxP~vj SP~uPl~Jr ACPTÇ ZJ©ZJ©LPhr oPiq C“xJy C¨LkjJ mOK≠Pf KmPvw nëKoTJ rJUPm FA KnjúoJ©Jr IJP~J\j ∏ FojaJA KmvõJx TPrj Fr CPhqJÜJrJÇ xÄVbPjr kã ßgPT KmsPaPj Im˙Jjrf \KTV†mJxLPhr F IjMÔJPj CkK˙f yS~Jr \jq KmPvw IjMPrJi \JjJPjJ pJPòÇ - ßk´x KmùK¬

AvjnvR¡ Beªnxg Lvb ¯§i‡Y †kvK mfv I †`vqv gvnwdj

Vf 1 jPn’r, mMimJr fJTS~J ßmcKo≤j TîJPmr CPhqJPV oJAuJ¥ ßkJatx ßx≤Jr FT ‰Æf ßmcKo≤j aájtJPoP≤r @P~J\j TrJ y~Ç 14 KaPor ßUuJ~ \MPjh S vKlT \MKa l~xu S yJxjM \MKaPT krJK\f TPr \~uJn TPrÇ vJoxMu S @~jMu fífL~ ˙Jj FmÄ mJhvJ S rJ\M Yfágt ˙Jj I\tj TPrÇ FPf k´iJj IKfKg KyxJPm Km\~LPhr yJPf asKl fáPu ßhj u¥j ßmJPrJ Im aJS~Jr yqJoPuaPxr TJCK¿ur @»Mu

@xJh FmÄ fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr ßY~JroqJj ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJruÇ IKfKgrJ mPuj xMxJP˙r \jq ßUuJiMuJr KmT· jJAÇ fJA Kj~Kof ßUuJiMuJ TrJ UMmA hrTJrÇ ßUuJr oJj mJzJPf yPu ßmvL TPr aájtJPoP≤ IÄv V´ye TrPf yPmÇ vLWsA @PrTKa aáetJPoP≤r @P~\j TrJ yPm mPu fJrJ IJvJ mqÜ TPrjÇ aájtJPoP≤r xJKmtT xyPpJKVfJ~ rJAaPuj k´kJKat KZPuj KuKoPaPcr ˝•ôJKiTJrL lJÀT

láyJh ßYRiMrL FmÄ KrmMÇ fJrJ @Vf xTu ßUPuJ~Jz S IKfKgPhr ijqmJh \JjJj FmÄ xmJr xyPpJKVfJ ßkPu nKmwqPf @PrJ mz k´~JPx ßUuJr @P~J\j TrJ yAPm mPu \JjJjÇ FZJzJS @PrJ mÜmq rJPUj TîJPmr xy xnJkKf @»Mu TJyJr, oqJPj\Jr xJPuy @yoh, @mMu ojxMr fJ\ k´oMUÇ ßUuJ ßvPw TîJPmr kã ßgPT xTu ßUPuJ~JzPhr KjP~ FTxJPg uJPûr mqm˙J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

ß\uyfqJ Khmx CkuPã pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr @PuJYjJ xnJ `xNjevK BDwbqb †W‡fjc‡g›U G‡mvwm‡qkb BD‡KÕi wjwg‡U‡Wi cªwZôvZv mfvcwZ giûg AvjnvR¡ Beªvnxg Lvb ¯§i‡Y GK ‡kvK mfv I †`vqv gvnwdj MZ 7 b‡f¤^i c~e©jÛ‡bi GKwU †i÷z‡i‡›U AbywôZ nq| msMV‡bi fvicªvß mfvcwZ wmivRyj Bmjv‡gi mfvcwZ‡Z¡ I mvsMVwbK m¤úv`K AvwZKyi ingvb wjU‡bi cwiPvjbvq I †kL AvRgj †nv‡mb Bgiv‡bi mvwe©K ZZ¡veav‡b AbywôZ mfvq cª_‡gB †KviAvb †ZjvIqvZ K‡ib †gv: bRiæj Bmjvg| mfvi ïiæ‡Z AvjnvR¡ Beªvnxg

Lv‡bi eb©vX¨ Rxeb wb‡q wek` eY©bv K‡ib msMV‡bi mn mfvcwZ ‡gvbv‡qg Lvb, mv¾v`yi ingvb Avjv wgqv, †gvnv¤§` †LvqvR Avjx Lvb, Aveyj Kvjvg AvRv` ‡QvUb, GKvD‡›U›U Gg, G iDc, ‡gv: gwZb wgqv, mn mfvcwZ Avey e°i Avn‡g`, mvaviY m¤úv`K dRjyi ingvb, †Kvlva¨¶ †kL kvgxg Avn‡g`, wgbnvRyi ingvb wgbnvR| AwZw_‡`i g‡a¨ Dcw¯’Z wQ‡jb 3bs Bbv_MÄ BDwbq‡bi mv‡eK †Pqvig¨vb Avãyj ev‡Zb, ‡bnvi wgqv ‡PŠayix, Avãyj nvjxg †PŠayix, Avãyi iDd wgQev,

dqRyi ingvb, Avãyj Kwig, dinv` †PŠayix, e¨wióvi gvngy`yj nK, ‡gŠjvbv kvnRvnvb, AvO&¸i wgqv, Aveyj evmvi wKewiqv, Zywnb ‡PŠayix, ‡gv: wdiæR wgqv, kvgxg Avn‡g`, ‡gv: my‡nj ‡PŠayix, AwP wgqv, Avey dvËvn gywnZ, AvjgMxi miKvi, kvn ‡Mvjvg gy‡k©`, kvgxg Lvb, kvnvwiqv Lvb mn c«evmx wewfbœ msMV‡bi ‡bZ…e…›` | cwi‡k‡l K¡vix Avãyj gywnZ mv‡n‡ei cwiPvjbvq wgjv` I ‡`vqv gvnwd‡ji gva¨‡g Abyôv‡bi mgvwß nq| - ßk´x KmùK¬

u§j oyJjVrL \Ko~Pfr ‰mbT xŒjú

Vf 12 jPn’r, ßrJmmJr mJh FvJ ßlJct Û~Jr oxK\Ph \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJk, u¥j oyJjVrL vJUJr FT \ÀKr ‰mbT IjMKÔf y~Ç u¥j oyJjVrL \Ko~Pfr xnJkKf oMlKf oSxMl @yoPhr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr oJS. \Kxo CK¨Pjr xûJujJ~ @P~JK\f SA ‰mbPT KmKnjú Kx≠J∂ VOyLf y~Ç @VJoL 26 jPn’r, ßrJmmJr KmPTPu u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr KjptJKff ßrJKyñJ oMxuoJjPhr AKfyJx FmÄ mftoJj xÄTa

ßgPT C•rPe @oJPhr TreL~ Kmw~T FTKa @PuJYjJ xnJ @P~J\Pjr kKrT·jJ V´ye TrJ y~Ç ßx\jq @PuJYjJ xnJKa xJKmtTnJPm xlu TrPf ßjfJTotLPhr k´Kf @øJj \JjJPjJ y~Ç ‰mbPT CkK˙f KZPuj ACPrJk \Ko~Pfr xy xnJkKf oJSuJjJ ßVJuJo KTmKr~J, u¥j oyJjVrLr xy xnJkKf oJSuJjJ oJojMj oKy CK¨j, oJSuJjJ @mhMu @C~Ju, oJSuJjJ yJKl\ ßoJmJrT @uL oJSuJjJ oMlKf @K\oMK¨j, oMlKf uM“lár

ryoJj KmjúMKr, yJKl\ oMvfJT @yoh, oMlKf mMryJjMK¨j, k´Kvãe xŒJhT oJSuJjJ oJyláp @yoh, oJSuJjJ xJAláu AxuJo, ‰x~h jJ\oMu AxuJo, yJ\L \MPmr @yoh, yJ\L @æJx Ko~J, ßoRunL vJoLo @yoh, yJKl\ S~JKuh rJyoJj k´oMUÇ kKrPvPw u¥j oyJjVrL \Ko~Pfr xyxnJkKf oJSuJjJ yJKl\ ßoJmJrT @uL xJPyPmr ßhJ~Jr oJiqPo ‰mbPTr xoJK¬ ßWJweJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

Vf 3 jPn’r P\uyfqJ Khmx CkuPã pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr @PuJYjJ xnJ~ xnJkKfr mÜmq rJUPf KVP~ Fxm TgJ mPuj xÄVbPjr nJrksJ¬ xnJkKf \JuJu C¨LjÇ KfKj mPuj, oMKÜpMP≠r Ijqfo kKrYJuT, oMKÜpMP≠r PjfífôhJjTJrL S \JKfr KkfJ mñmºMr FTKjÔ WKjÔ xyYr, \JfL~ YJr PjfJ mJÄuJPhPvr ksgo I˙J~L rJÓskKf Qx~h j\Àu AxuJo, ksiJjoπL fJ\CK¨j @yoh, oKπxnJr xhxq TqJP¡j Fo ojxMr @uL FmÄ FFAYFo TJoJÀöJoJjPT TJrJVJPrr KjrJkh @vsP~ gJTJ Im˙J~ Foj \Wjq, jívÄx S mmtPrJKYf yfqJTJ¥ kíKgmLr AKfyJPx KmruÇ

xnJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj mJÄuJPhv oKyuJ @S~JoL uLV Pj©L KxPuPar xJPmT FoKk Qx~hJ P\mMPjúZJ yTÇ xnJ kKrYJujJ TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT Qx~h xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ xnJ~ IJrS mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy xnJkKf vJoxMK¨j oJˆJr, yroM\ @uL, pMVì xJiJrj xŒJhT jAo CK¨j Kr~J\, oJÀl @yoh PYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh PYRiMrL, h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yPoh, Kv· S mJKj\q xŒJhT @xo KoxmJy, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @ufJlMr ryoJj PoJ\JKyh, xy xnJkKf o~jMu yT, @∂\tJKfT

Kmw~T xŒJhT @KojMu yT K\uM, mj SkKrPmv Kmx~T xŒJhT jJKxr UJjÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜífJ TPrj Aˆ u¥j @S~JoL uLPVr xnJkKf @K\\Mu yT, mqJKrˆJr IjMTMu fJuMThJr cJfij, mqJKrˆJr oKjÀu AxuJo, pMmuLPVr pMVì xŒJhT \JoJu @yoh UJj, xJÄVbKjT xŒJhT mJmMu UJj, fJÅfLuLPVr @ymJ~T FoF xJuJo S pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy xnJkKf xJrS~Jr TKmrÇ Fr @PV pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr CPhqJPV KmsTPuAj \JPo oxK\Ph mJh \MoJ \JfL~ YJr PjfJr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr KmPvw PoJjJ\Jf S KouJh oJyKlPur @P~J\j TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

KxunJraJCj aJPju KjP~ xrTJKr KmuPÍ aJS~Jr yqJoPuax S V´LeCAY mJrJr CPÆV aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r \j KmVx FmÄ r~qJu mJrJ Im KV´jCAPYr KucJr TJCK¿ur ßcKjx PyuqJ¥ FT pMÜ KmmOKfPf xmPYP~ hJrTJrL KxunJraJCj aJPju xŒPTt ßo~r Im u¥Pjr kKrT·jJr Skr Kx≠J∂ V´yPe IJmJPrJ xrTJr KmuÍ TrJ~ VnLr CPÆV S IxP∂Jw k´TJv TPrPZjÇ pMÜ KmmOKfPf Cn~ mJrJr \jk´KfKjKiÆ~ mPuj, KxunJraJCj aJPj pJPf

kKrPmPvr Skr ãKfTr k´nJm jJ ßlPu fJ KjKÁf TrPf IJorJ Cn~ TJCK¿u xmtJm˙J~ f&kr S xPYfj rP~KZÇ F\jqA IJorJ ßo~r Im u¥Pjr IKiTfr kKrPmv mJºm VekKrmye mqm˙Jr xÄPvJKif S Cjúf kKrT·jJPT ˝JVf \JKjP~KZ, ßp kKrT·jJ~ IJoJPhr mJrJ hM’Ka S IjqPhr \jq kgYJKr FmÄ xJAPTKuÄ Fr PãP© CPuäUPpJVq KmKjP~JV KjKÁf TrJ yP~PZÇ

mäqJTS~Ju aJPjPu hLWt xo~ iPr IJaPT gJTJ pJjmJyPjr hLWtxJKrr TJrPe IJoJPhr mJKxªJPhr \Lmj oJj oJrJfìTnJPm ãKfV´˜ yPóZÇ KmmOKfPf fÅJrJ IJPrJ mPuj, IKfKrÜ 6 oJx KmuÍ xPfôS, mJ~Nr èeoJPjr k´nJPmr xJPg xŒOÜ KmPmYjJèPuJPT IJorJ ˝JVf \JjJKóZ FmÄ IJVJoL mZPrr Po oJPx YëzJ∂ Kx≠JP∂r \jq IJorJ IPkãJ TrKZÇ - ßk´x KmùK¬


Surma

13

17 - 23 November 2017

aJS~Jr yqJoPuaPxr A~Ng xJKntPx IKfKrÜ 3 uJU kJC§ mrJ¨

l∑JP¿ GKfyJKxT 7 jPn’r \JfL~ Kmkäm S xÄyKf Khmx kJKuf aJS~Jr yqJoPuax mJrJ~ IJPrJ Cjúf S xŒsxJKrf A~Ng xJKntx k´hJPjr \jq IKfKrÜ 3 uJU kJC¥ KmKjP~JPVr Kx≠J∂ TJCK¿Pur ßTKmPja KoKaÄP~ V´ye TrJ yP~PZÇ mMimJr 7 jPnÍr FA KoKaÄ IjMKÔf y~Ç IKfKrÜ FA fyKmPur oPiq gJTPm, 60 yJ\Jr kJCP¥r fr∆e CØJmjL lJ¥, 11 mZr m~xLPhr \jq \MKj~r A~Ng xJKntx k´hJPjr uPãq FTKa KmPvwJK~f kJAua k´T· kKrYJujJ, F Kao IJatx Fr KmPvwJK~f xJKntPxr \jq IKfKrÜ fyKmPur ß\JVJj ßh~JÇ F k´xPñ ßo~r Im aJS~Jr yqJoPuax mPuj, IgtQjKfT YJk ImqJyfnJPm mJzPf gJTJ xPfôS IJorJ FA aJS~Jr yqJoPuaPxr

fr∆e k´\Pjìr \jq k´P~J\jL~ Igt KmKjP~JV TPr IJxKZÇ mJrJr To m~xL ßZPuPoP~rJ pJPf Ûáu S kKrmJPrr mJAPr FT xJPg KoPuKoPv AKfmJYT TJ\ TrPf kJPr, ßx\jq CkpMÜ kKrPmv S xMPpJV xMKmiJ KjKÁf TrPZ IJoJPhr A~Ng xJKntxÇ KfKj mPuj, A~Ng S~JTt Fr èr∆fô xŒPTt IJorJ ImKyf IJKZÇ fJA xJoKV´T A~Ng xJKntPxr mftoJj mJP\a 4 KoKu~j kJCP¥r TJZJTJKZ yS~J xPfôS IJorJ IJPrJ IKfKrÜ Igt KmKjP~JPVr Kx≠J∂ V´ye TKrÇ 7 jPnÍr IjMKÔf ßTKmPja KoKaÄP~ mJrJr A~Ng TJCK¿Pur xhxqrJ CkK˙f KZPujÇ A~Ng APjJPnvj lJ¥ KhP~ fr∆e m~xLrJ A~Ng xJKntPxr \jq jfáj

IJAKc~J IjMpJK~ k´P\Ö mJ˜mJ~j TrPf xão yPm FmÄ fJPhr IJAKc~JPT FKVP~ KjPf fJrJ fyKmu ß\fJr xMPpJV kJPmÇ 2016 xJPu mJrJr To m~xLPhr Skr kKrYJKuf FT ofJof \KrPk 63 vfJÄv fr∆e A~Ng APjJPnvj lJ¥ ‰frLr AóZJ mqÜ TPrÇ 11 mZr m~xLPhr \jq Pj~J kJAua k´P\ÖKa xÄPmhjvLu AxNq rP~PZ, ßpoj PxPT¥JKr ÛáPu pJS~J KjP~ oJjKxT IK˙rfJ CKÆVúfJ rP~PZ Foj KvãJgtLPhr KjP~ TJ\ TrPmÇ Fr lPu fJrJ TgJ muPf kJrPm, IJjª oJfPmÇ FZJzJ ÛáPur mºTJuLj xoP~ fJrJ Kl∑ yKuPc ßk´JV´JPoS ßpJV Ph~Jr xMPpJV kJPmÇ - ßk´x KmùK¬

❚ FjJP~f ßyJPxj ßxJPyu kqJKrx, l∑J¿ ßgPT

l∑JP¿ GKfyJKxT 7 jPn’r \JfL~ Kmkäm S xÄyKf Khmx kJKuf yP~PZÇ xŒsKf kqJKrPxr TqJgxLoJr FTKa ßr˜MrJ~ F Khmx kJKuf y~Ç l∑J¿ KmFjKk @P~JK\f F IjMÔJPj l∑J¿ pMmhu, ZJ©hu S IñxÄVbPjr KmkMu xÄUqT ßjfJ TotL CkK˙f KZPujÇ l∑J¿ oyJjVr KmFjKkr xnJkKf ßyjM Ko~Jr xnJkKfPfô S l∑J¿ KmFjKkr xJPmT xy xnJkKf Fo F rKvh kJPbJ~JrLr kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, l∑J¿ KmFjKkr xJPmT pMVì xJiJre xŒJhT TKmr ßyJPxj

kJPbJ~JrLÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, l∑J¿ KmFjKkr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT yJK\ \JuJu UJj, pMVì xŒJhT \MPjh @yoh, mOy•r ßjJ~JUJuL \JfL~fJmJhL ßlJrJPor xnJkKf AKu~Jx TJ\u, xJiJre xŒJhT @uo UJj, pMmhu l∑JP¿r xnJkKf @yJPÿh oJPuT, l∑J¿ KmFjKkr xJPmT ©Je S kMjmtJxj xŒJhT @»Mr rJKyo Ko~J S KmFjKk ßjfJ oKvCr ryoJj k´oMUÇ F xo~ IjqjqPhr oPiq mÜmq rJPUj, l∑J¿ KmFjKkr xJPmT âLzJ xŒJhT @»Mu Tá¨Mx, mJÄuJPhPvr YJTKVu TPuP\r xJPmT xnJkKf @KojMu yT o\jM, l∑J¿ KmFjKkr xhxq ßvU

ßxJPyu, xy vso Kmw~T xŒJhT ÉoJ~Mj TKmr, UJPuh ßyJPxj mJmuM, oJxMh yJSuJhJr, KmFjKk ßjfJ oJxMhMr ryoJj, @»Mr rJöJT rJ\M, @»Mu y~, @KojMr ryoJj, fJPrT @yoh, @Krl ßyJPxj, @PjJ~Jr ßyJPxj Kobá, fJKrTáu AxuJo, oJÀl ßyJPxj oMjúJ, ßVJuJo ßoJ˜lJ, lJÀT ßyJPxj, \JPmh @yoh, @KojMr ryoJj k´oMUÇ F xo~ mÜJrJ mPuj, GKfyJKxT 7 jPn’r \JfL~ Kmkäm S xÄyKf KhmxPT xJoPj ßrPU vyLh K\~JCr ryoJPjr @htPv IjMk´JKef yP~ xTu ßjfJ TotLPhr GTqm≠ @PªJuPj F IQmi xrTJPrr kfPjr oijq KhP~ ßhvPT FKVP~ KjP~ ßpPf yPmÇ

pMÜrJ\q \JfL~ YJr ßjfJ kKrwPhr xnJ

pMÜrJ\q @S~JoL uLV SP~ux vJUJr ß\uyfqJ Khmx kJKuf pMÜrJ\q \JfL~ YJr ßjfJ kKrwPhr CP¨JPV kMmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç 1975-Fr 3 jPn’Pr TJrJVJPr oMKÜpMP≠r ßjfífôhJjTJrL \JfL~ YJr ßjfJ ‰x~h j\Àu AxuJo, fJ\ CK¨j @yoh, F FAY Fo TJoÀöJj S TqJkPaj ojxMr @uLPT UMKj ßUJªTJr ßoJ˜JPTr KjPhPvt KjotonJPm yfqJ TrJ y~Ç fJÅPhr ˛rPe \JfL~ YJr ßjfJ kKrwPhr k´KfÔJfJ xnJkKf S xmt ACPrJkL~ mñmºM kKrwPhr ßxPâaJrL cJ. l~\Mu AxuJPor xnJkKfPfô S

xJPmT ZJ© ßjfJ @KuoMöJPjr kKrYJujJ~ @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KZPuj xJPmT cJTxM xhxq S mñmºM kKrwPhr xJPmT xJiJre xŒJhT ßhS~Jj ßVRx xMufJj FmÄ KmPvw IKfKg KZPuj xJPmT ZJ© ßjfJ l~\Mu AxuJo uÛrÇ mÜmq rJPUj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT FcPnJPTa vJy lJÀT @yoh, ßxKuo CuäJy, F ßT Fo ßxKuo, @vrJl CK¨j, @»Mu ofKum, @jxJr @yoh CuäJy, vJy \~jJu, cJÜJr KV~Jx CK¨j, oMK\mMu yT oKj, UZÀöJoJj, xJP~T @yoh,

ßTJPrxL, AxuJo CK¨j, @uJ CK¨j, \Kuu ßYRiMrL, ßoJmJrT @uL S ‰x~h ßVJuJm @uL k´oMUÇ Kjyf vyLPhr @fìJr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj @uyJ\ @»Mu ofKum FmÄ mÜPmq xTPuA fJPhr KmPhyL @fìJr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ mÜJrJ FA Kjoot yfqJr KmYJPrr rJ~ TJpTtr TPr \JKfPT TuïoMÜ TrJr \jq xrTJPrr TJPZ hJKm \JjJjÇ kKrPvPw rJPfr UJmJPrr kr IjMÔJPjr xoJK¬ y~Ç - ßk´x KmùK¬

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj - 020 7377 9787

❚ @yoh @uL TJKctl ßgPT

mOPaPjr SP~uPxr rJ\iJjL TJKctPlr mJÄuJPhv ßx≤JPr ß\uyfqJ Khmx kJuj CkuPã Vf 9 jPn’r rJf 12aJ~ pMÜrJ\q @S~JoL uLV SP~ux vJUJr CPhqJPV \JfL~ YJr ßjfJr ˛rPe FT @PuJYjJ xnJ, ßhJ~J oJyKlu S KvrjLr @P~J\j TrJ y~Ç SP~ux @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJAláu AxuJo j\ÀPur xnJkKfPfô FmÄ nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT ßVJuJo oftá\Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xhxq S SP~ux @S~JoL uLPVr KxKj~r xy xnJkKf ßoJyJÿh oKTx ojxMr, KjCPkJat

@S~JoL uLV xnJkKf ßvU fJKyr CuäJy, xy xnJkKf Fx F ryoJj oiM, oJP\hMu ßyJPxj jMjM, @uyJ\ô Ku~JTf @uL, oKuäT ßoJxJP¨T @yoh, lJÀT @yoh, yJÀj fJuMThJr, \~jJu CK¨j KxmMu, ßxKuo @yoh @»Mu rCl fJuMThJr, @»Mu S~JKyh mJmMu, @»Mu ßoJ•JKum, rKTmMr ryoJj, @uyJ\ô Fo F rCl, \JoJu @yoh mTáu, \MP~u Ko~J, @»Mu @K\\ oJUj, rKm UJj, @»Mx xJoJh, Táfám CK¨j S vJyLj @yoh k´oMU ßjfímOªÇ xnJ~ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xhxq ßoJyJÿh oKTx ojxMr fJr mÜPmq F xnJ @P~J\j TrJr \jq @P~J\TPhrPT \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr GKfyJKxT 7 oJPYtr nJweKa ßoPoJKr Im hq S~Jfl

A≤JrjqJvjJu ßrK\ˆsJPrr I∂ntáÜ yS~J~ mJXJuL \JKfr\jq FA xLTíKf KmvJu ßVRrPmr mPu IKnof mqJÜ TPrjÇ mÜJrJ @rS mPuj ˝JiLj mJÄuJPhPv mJXJuL \JKfr \LmPjr FT Tuï\jT IiqJ~ Kfj jPn’Prr AKfyJxÇ ßpKhj ß\Pur Inq∂Pr jOvÄxnJPm yfqJ TrJ y~ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r ßjfífôhJjTJrL \JfL~ YJr ßjfJ ‰x~h j\Àu AxuJo, fJ\C¨Lj @yoh, TqJP¡j Fo ojxMr @uL S TJoÀöJoJPjr oPfJ ßhvPk´KoT k´KfnJmJj rJ\jLKfKmhPhrÇ xnJr ÊÀPfA \JfL~ xÄVLf kKrPmvj xy FT KoKja KjrmfJ kJuj xy mJXJuL \JKfr \jT S \JfL~ YJr ßjfJ xy xTu vyLhJjPhr \jq ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬


Surma

14

17 - 23 November 2017

jfáj u§j KuKnÄ SP~\PT ˝JVf \JjJPuJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u

UJ\JûL ACKj~j SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr @ymJ~T TKoKa Vbj u¥j KuKnÄ SP~\ W≤J k´Kf 45 ßk¿ mOK≠r Kx≠J∂PT ˝JVf \JKjP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ FA mOK≠r lPu jNqjfo o\MKr W≤J k´Kf 9.75 kJC¥ ßgPT ßmPz 10.20 kJCP¥ CKjúf yPm, pJ u¥Pjr mJKxªJPhr CóY \LmjpJkj UrY, ßpoj mJKz nJzJ, pJfJ~Jf UrPYrA k´KflujÇ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u mKitf FA yJr TJptTr TrPm FmÄ xmtKjoú o\MKrPf pJrJ TJ\ TrPZ, fJrJ pJPf u¥j KuKnÄ SP~P\r CkPrr TJZJTJKZ ßÛu kP~P≤

IjMpJK~ oJAPj kJj, fJ KjKÁf TrJ yPmÇ YJAø ßk´JnJKat FqJTvj V´∆k (KxKkFK\) Fr k´KfPmhj IjMpJK~ aJS~Jr yqJoPuaPx 69 KuKnÄ SP~\ FŒu~Jr mJ KjP~JVhJfJ rP~PZ, pJr lPu u¥Pjr oPiq aJS~Jr yqJoPuaPxr rqJï yPóZ 7Ç KuKnÄ SP~\ CATPT xogtj TPr ßo~r Im aJS~Jr yqJoPuax' \j KmVx mPuj, aJS~Jr yqJoPuax' u¥j KuKnÄ SP~\ TJCK¿u KyPxPm ˝LTíKf kJS~J~ IJKo UMmA VKmtfÇ TJre IJorJ IJoJPhr ˆJlPhr jNqjfo kPã

u¥j KuKn SP~\ k´hJj TrKZÇ \Lmj pJkPjr \jq kptJ¬ o\MKr ˆJlPhr k´hJj TrJaJA jqJpqfJÇ PTKmPja ßoÍJr lr S~JTt F¥ ATPjJKoT ßV´Jg, TJCK¿u \v kqJT mPuj, jfáj u¥j KuKnÄ SP~\PT IJKo ˝JVf \JjJKóZ FmÄ FTA xJPg IJKo IjqJjq KjP~JVhJfJ S mqmxJ k´KfÔJjPTS jNjqfo o\MKr k´hJPjr \jq IjMPrJi TrKZÇ TKotPhr jqJ~ xñf oJAPj KhPu KjP~JVhJfJS IPjT irPjr xMlu kJPmjÇ - ßk´x KmùK¬

pMÜrJP\q mxmJxrf KmvõjJg CkP\uJr UJ\JûL ACK~Pjr k´mJxLPhr KjP~ GTqm≠nJPm FTKa xJoJK\T xÄVbj VbPjr uPãq È@orJ UJ\JûL ACKj~jmJxL'r mqJjJPr FT xnJ 13 jPn’r, ßxJomJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT k´mJxLrJ IÄv ßjjÇ TJCK¿uJr lKuT ßYRiMrLr xnJkKfPfô S ßoJ: \JoJu CK¨j ßr\J S @vrJl CK¨Pjr ßpRg kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßoJ: @»Mu Vl&lJrÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo ACKj~Pjr KvãJ S xJoJK\T Cjú~Pjr uãq KjP~ UJ\JûL ACKj~j SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT VbPjr

Kx≠J∂ VOKyf y~Ç xnJ~ 3 oJx xoP~r oPiq xÄVbPjr xÄKmiJj k´e~j FmÄ ACKj~Pjr xmt˜Prr k´mJxLPhr xŒOÜ TrJr uPãq 7 xhxq KmKvÓ FTKa @ymJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar xhxqrJ yPòj @ymJ~T TJCK¿uJr lKuT PYRiMrL, pMVì @ymJ~T \JoJu CK¨j ßr\J, TJoJu CK¨j xJmuM, @lrJl CK¨j, @»Mu mJKZf rKl, oJyoMhMr ryoJj oJjúJ S @ZTr @uLÇ Fr @PV \JoJu CK¨j ßr\Jr ˝JVf mÜPmqr kr ofKmKjo~ xnJ~ mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ KxrJ\Mu AxuJo ij Ko~J, PoJ: o~jJ Ko~J, fáfJ Ko~J, @»Mu TJA~Mo uTáZ Ko~J, uMflár ryoJj mTáu, KxrJ\Mu AxuJo, TKmr Ko~, TJoJu CK¨j xJmuM, @jZJr @uL, Táfám

CK¨j UJj, @mMu TJuJo, @\Jh @uL, o~jMu yT, PoJ: @uJ CK¨j, yJKl\Mr ryoJj ÀPyu, ÀPmu @yoh, mJmMu @yoh, xMPuu Ko~J, fJPrT @yoh, \MPxh @yoh, @»Mu mJKZf rKl, ßoJ: jNÀu ryoJj, ßoJ: @lrJl CK¨j, vJyJjMr @yoh, oJyoMhMr ryoJr, mUKf~Jr UJj, @PjJ~Jr ßyJPxj, TJoJu UJj, \MPju ßYRiMrL, @»Mu TJyJr, ßmuJu ßYRiMrL, vJy\JyJj Ko~J, oJyoMhMr ryoJj oJjúJ, xMufJj @yoh, ßoJ: @ZTr, ßoJ: xMPyu, mKvr @yoh, @»Mu @yJh, ßoJ: KxrJ\Mu AxuJo, ßoJ: o~jMu AxuJo, ßVJuJo ßyJPxj, @uL ßyJPxj, TJSZJr Ko~J, mKvr Ko~J, ßrhS~Jj @yoh xMPyu k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

u§Pj ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor IKnPwT xŒjú

AvJTkMr ßuJhrkMr AjJfjVr hJÀx xMjúJy AohJKh~J oJhsJxJ asJPˆr xnJ IjMKÔf \VjúJgkMr CkP\uJr GKfyqmJyL AvJTkMr PuJhrkMr AjJfjVr hJÀx xMjúJy AohJKh~J oJhsJxJr Cjú~Pjr uãq KjP~ VKbf ÈAvJTkMr PuJhrkMr AjJfjVr hJÀx xMjúJy AohJKh~J oJhsJxJ asJˆ ACPTr TJptKjmJyL TKoKar FT xnJ 12 jPn’r, rKmmJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT xÄVbPjr ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ xnJ~ jmVKbf TKoKar kKrKYKf, KmVf KhPjr TJptâo S oJhsJxJr Cjú~j KjP~ mqJkT @uJk @PuJYjJ y~Ç FPf xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf UJj \~jJu @PmKhj, xJiJre xŒJhT @»Mu yJKuo Fr kKrYJujJ~ xnJ~ krJovtoNuT mÜmq rJPUj xÄVbPjr CkPhÓJ @uyJ\ô

@mhJu ßyJPxj, @uyJ\ô KxfJm UJj, ‰x~h ZJh @uL, vJy uMfláu TKro, @KvT Ko~J, @jZJr Ko~J, KxKj~r xy xnJkKf ÆLj ßoJyJÿh @r\Moª @uL, xy xnJkKf ATmJu PoJyJÿh ßyJPxj, ßr\JCu TKro, xMjJ Ko~J, @mhJu Ko~J, mJmMu Ko~J, @»Mu \Kuu, mhr CK¨j, @ñMr Ko~J, \Kxo CK¨j, xJöJh @uL, @»Mu @S~Ju, ßoJ: ßoJ\JKÿu ßyJPxj vJoLo (@»Mu S~JKyh), xy xJiJre xŒJhT vJy @xJhMu TKro, SKuCr ryoJj, Pas\JrJr yJxjJf @yoh YMjúM, xy Pas\JrJr oMKyf Ko~J, @uoVLr PyJPxj, xJÄVbKjT xŒJhT lUÀu CK¨j, xy xJÄVbKjT xŒJhT xJKuT Ko~J, PxKuo CK¨j, ksYJr S ksTJvjJ xŒJhT ATmJr CK¨j, xy ksTJvjJ xŒJhT \JKyh Ko~J,

xJKær Ko~J, xJÄÛíKfT xŒJhT jJ\oNu PyJPxj, xy xJÄÛíKfT xŒJhT xKlTMr ryoJj, KuuM Ko~J, KvãJ Kmw~T xŒJhT fT¨MZ Ko~J, xy KvãJ xŒJhT ÉoJ~Mj @yoh @Koj, @mMu TJuJo Arj, KâzJ xŒJhT \JKTr Fo PyJPxj, xy KâzJ xŒJhT AoJo, Pr\JCu TKro, SP~uPl~Jr xŒJhT l\uMu TKro, xy SP~uPl~Jr xŒJhT @KoÀu AxrJo, PxKuo CK¨j, IKlx xŒJhT oJxMT Ko~J, iot Kmw~T xŒJhT oJSuJjJ xJPym CK¨j, xy iot xŒJhT yJKl\ kJrPn\, xhxq vJy K\uäMu TKro, xM\Mu @uL, oMjJP~o UJj, PvU PmuJu @yoh, PvU jJjM Ko~J, xKlT Ko~J k´oMUÇ xnJ~ oJhsJxJr Cjú~Pjr xmJAPT FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787

KmPuPf FToJ© 24 W≤Jr mJÄuJ ßrKcS ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor jm VKbf TKoKar IKnPwT, FS~Jct k´hJj S xJÄÛíKfT IjMÔJj xŒjú yP~PZ 12 jPn’r, rKmmJr kNmt u¥Pjr mäMoMj KoKc~J ßx≤JPrÇ FPf IPjT ßv´JfJ S TKoCKjKa ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ jm KjmtJKYf xnJkKf ßoJyJÿh @mMu TJuJPor xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT TmLr @yoPhr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ @»Mu Tá¨MZÇ FPf mÜmq rJPUj ßmfJr mJÄuJr FKéKTCKan cJ~PrÖr jJK\o ßYRiMrL, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßckMKa ¸LTJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~J, KmhJ~L xnJkKf @Kmh ßyJPxj IkM, xJPmT xnJkKf oMKym ßYRiMrL, @»Mu yJKuo ßYRiMrL, \~jJu @yoh UJj, ßv´JfJ ßlJrJPor CkPhÓJ @»Mu @yJh ßYRiMrL, ßyJxPj @rJ oKfj, oMK\mMu yT

oKjÇ @PrJ CkK˙f KZPuj TJ\L mJmr @yoh, lUÀu yT uMTá, @mM fJPrT ßYRiMrL xJ\M, kJrPn\ @yoh, @»Mu TJuJo, k´KfÔJfJ xnJkKf ßvT vJoxMu @uo, k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT @lxr UJj xJPhT, mftoJj ßas\JrJr ßyuJu @yoh, ßoJ˜JT @yoh o~jJ Ko~J k´oMUÇ IjMÔJPjr KÆfL~ kPmt TKm Fo ßoJvJKyh UJj, r®J UJj, \~jJu @PmKhj UJj S ßrJTvJjJ yJKx ßxJKj~Jr ßpRg Ck˙JkjJ~ oPjJù xÄVLf kKrPmvj TPrj KmPuPfr \jKk´~ Kv·L, vfJ»LTr, oofJ, xJP\hJ TJoJu, ßvlJuL, jMr\JyJj Kv·Lxy ßmfJr mJÄuJS ßv´JfJ ßlJrJPor xhxqrJÇ Fr CPuäUqPpJVq yPò ßoJ˜lJ TJoJu Kouj, xJuoJ, o~jJ Ko~J, @»Mx x•Jr A~j, @»Mu TJuJo, \~jJu @PmhLj UJj, ZJ~J @UfJr ßrUJ, KrK\~J ßmVo, oMK\mMu yT oKj, ÀKm yT, T·jJ yJo\J, YqJPju @A'r ãáPh

VJjrJ\ fJmJx&xMoÇ kPr ßv´JfJ ßlJrJPor jfáj TKoKar xhxqPhr kKrY~ TKrP~ ßh~J y~ FmÄ ßTT TJPaj IjMÔJPjr IKfKgrJÇ IjMÔJPjr ßvw kptJP~ ßmfJr mJÄuJr FKéKTCKam cJ~PrÖr jJK\o ßYRiMrLPT KmPvw FS~Jct k´hJj TrJ y~Ç FZJzJS FS~Jct k´J¬rJ yPòj xÄVbPjr KmhJ~L xnJkKf @mKh ßyJPxj IkM, @»Mu yJKuo ßYRiMrL, ßoJyJÿh @mMu TJuJo, ßTJwJiqã ßyuJu @yoh, xJPmT xÄVbKjT xŒJhT @mMu TJuJo, \~jJu @PmKhj UJj, CkPhÓJ @»Mu @yJh ßYRiMrL, ßyJxPj @rJ oKfj, oMK\mMu yT oKj, ßoJ˜JT @uL mJmMu, \~jJu @yoh UJj, oJKjTár ryoJj Ç IjMÔJjPT xlu TrJ~ xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPrPZj xÄVbPjr jm KjmtJKYf xnJkKf ßoJyJÿh @mMu TJuJPor S xJiJre xŒJhT TmLr @yohÇ - ßk´x KmùK¬


Surma

15

17 - 23 November 2017

rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKa ACPTr xnJ IjMKÔf

rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKa ACPTr CPhqJPV FT xnJ 12 jPn’r, rKmmJr kNmt u¥Pjr FTKa yPu IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT xÄVbPjr ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ xnJ~ xÄVbPjr Kmv mZr kNKft ChpJkj CkuPã ßhPv Kj\ CkP\uJ~ IjMKÔfmq IjMÔJj oJuJ KjP~ @PuJYjJ y~Ç FPf \JjJPjJ y~ xÄVbPjr KmPvw k´TJvjJ rJ\hktPer CPjìJYj, VrLm ßoiJmL ZJ©-ZJ©LPhr KmPvw IjMhJj k´hJj, hKrhs IxyJ~ oKyuJPhr

ßxuJA ßoKvj k´hJj FmÄ èjL\j xÄmitjJ k´hJj TrJ yPmÇ FPf xÄVbPjr xÄVbPjr xTuPT ßhPv KVP~ IjMÔJPj xŒOÜ yS~Jr @ymJj \JjJPjJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf xJAhMr ryoJj ßrjMr xnJkKfPfô xJiJre xŒJhT oJTLjMr rvLPhr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KvãT xMPuoJj UJj, xÄVbPjr CkPhÓJ kKrwPhr ßY~Jr oMKÜPpJ≠J Fo F oJjúJj, xÄVbPjr KxKj~r xy xnJkKf @»Mu yJjúJj frlhJr oxMh, xy xnJkKf

oAjMu AxuJo, ßas\JrJr @»Mu oMKTf lJÀTxÄVbPjr asJKˆ @»Mu oJKuT, fJrJCu AxuJo, @K\\Mu yT ^áj,M Àou AxuJo hMh,M yJ\L vyLhMr ryoJj, @»Mx xJuJo, vJoLo @yoh, o~jJ Ko~J, @ÜJÀöJoJj UJj, @l\u UJj xJ\M, @»Mu mJrL, ATmJu ßyJPxj xJóá, @mM TKro vJKoo k´oMUÇ xnJ~ xÄVbPjr Kmv mZr kNKft ChpJkj CkuPã ßhPv KmKnjú TotxKN Yr \jq k´J~ 25 uJU aJTJr mJP\a IjMPoJhj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

mv‡m· evsjv‡`kx K¨vUvivi G‡mvwm‡qk‡bi ‰ØZ e¨vWwg›Ub aëb©v‡g›U m¤úbœ

mv‡m· evsjv‡`kx K¨vUvivm© G‡mvwm‡qkb (GmwewmG) BD‡Ki D‡`¨v‡M cªwZeQ‡ii b¨vq GeQi GK AvKl©Yxq ‰ØZ e¨vUwg›Ub U~b©v‡g‡›Ui Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| G‡Z e…nËi mv‡m‡¯‹i wewfbœ kni ‡_‡K 32wU wUg Ask Mªnb K‡i| `ywU K¨vUvMix‡Z AbywôZ U~b©v‡g‡›U K¨vUvMix wm-‡Z P¨vw¤úqb nb KywU -Avwjg RywU, ivbvm© Avc nb i‡qj iæk`x RywU, K¨vUvMiv wW‡Z P¨vw¤úqb nb Aiæc-Avwgj RywU, ivbvm© Avc nb ZvcmAvcb RywU| 31 A‡±vei,

g½jevi mv‡m‡·i Iqviw`s ‡jRvi ‡m›Uv‡i AbywôZ w`be¨vcx G myk…•Lj U~b©v‡g›U ‡k‡l msw¶ß mgv‡e‡k e³e¨ iv‡Lb I weRqx‡`i nv‡Z cyi®‹vi I U«wd Zy‡j ‡`b msMV‡bi mfvcwZ c«exY K¨vUvivi Zd¾yj ‡nv‡mb, mvaviY m¤úv`K AvmKi Avjx, hyM¥ m¤úv`K Avãyj ‡gvwnZ b~i,‡U«Rvivi wgj¬v` ‡PŠayix, mvsMVwbK m¤úv`K byiæj Bmjvg, mn-mvsmVwbK m¤úv`K ‰mq` kvgxg Avng`, ‡¯úvU©m ‡m‡µUvix AvRv` Avjx, mn ‡m‡µUvix gCb Dj¬vn, ‡c«m

‡m‡µUvix RvKvwiqv Avng` I wRj¬yi ingvb AvZi Avjx mn Ab¨vb¨ AwZw_iv | U~b©v‡g‡›U GmwewmGi mfvcwZ I ‡m‡µUvix Rvbvb, my¯^v¯’¨ wbwðZ Ki‡Z ‡Ljva~jvi ‡Kvb weKí ‡bB| G Rb¨ Ab¨vb¨ Av‡qvR‡bi cvkvcwk Zviv c«wZeQi wewfbœ ai‡bi ‡Ljva~jvi Av‡qvRb K‡i _v‡Kb| Zviv U~b©v‡g‡›U‡K mdjK‡i ‡Zvjvi Rb¨ mKj ‡L‡jvqvi I AwZw_ I msMV‡bi mKj m`m¨‡`i c«wZ ab¨ev` I K…ZÁZv Rvbvb| - ßk´x KmùK¬

\KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr TJptTrL xnJ IjMKÔf

Vf 7 jPn’r ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ \KTV† SP~u Pl~Jr FPxJKxP~vPjr TJptTrL xnJ IjMKÔf y~Ç CÜ xnJ~ TJptTrL TKoKar xTPur xmtxÿKfâPo h'MAKa Kx≠J∂ VOyLf y~Ç \KTVP†r KvãJr UqJPf xyPpJVLfJ TrJr \jq \KTV† SP~uPl~Jr Fr oJiqPo \KTV† FcáPTvj asJˆ Fr IJuJhJ FTKa lJ¥ TrJr Kx≠J∂ Pj~J y~Ç FA lJP¥ xyPpJVLfJ TrJr \jq

xmJAPT IJTáu IJPmhj TrJ y~ FmÄ fJ kKrYJujJ TrJr \jq krmfLtPf xTPur ofJof KjP~ Kx≠J∂ Pj~J yPmÇ FA lJP¥r oJiqPo ßTmuoJ© \KTVP†r VrLn hM”KU KvãJgLt S KvãJ k´xJPrr \jq xm rTPor xJyJpq TrJ yPmÇ FZJzJS KcPx’r oJPx IJPrTKa vLfTJuLj k´P\Ö mJ˜mJ~j TrJr \jq Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr

xnJkKf TJCK¿uJr ßvrS~Jr ßYRiMrL xnJkKfPfô IjMKÓf xnJ kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr ß\jJPru ßxPâaJrL IJmMu ßyJPxjÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj xÄVbPjr CkPhÔJ mhr∆u yT ßYRiMrL, IJKojMr rvLh vJKyj, vJyhJf ßyJPxj PYRiMrL ßlrPhRx, IJÜJPrJöJoJj, TJ\L IJ»Mr ryoJj, IJK\\Mr ryoJj, oAjMK¨j IJyPoh, xJPuy IJyoh, TJ\L UJPuh IJyoh, TJ\L oJSuJjJ FoJhMMu yT, ßVJuJo ofát\J ßYRiMrL ATmJu, vJKyj IJyPoh fJlJhJr, TJor∆u AxuJo, IJ»Mu VJllJr, oJSuJjJ oAjMu yT, l\Pu IJyPoh ßYRiMrL FTKuo, IJyPoh xJKhT fJKrT S TJoJu CK¨j k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬

߈kjLV´Lj S~JPct TJCK¿uJr k´JgtL @UuJTár ryoJj S @ymJm Ko~Jr xogtPj xnJ

aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u KjmtJYPj ßo~r k´JgtL TJCK¿uJr rJKmjJ UJPjr ßjfífôJiLj Kkkux FqJuJP~¿ Im aJS~Jr yqJoPuax'r yP~ ߈kjLV´Lj S~JPct TJCK¿uJr k´JgtL yPòj ˙JjL~ TKoCKjKa ßjfJ @UuJTMr ryoJj S @ymJm Ko~JÇ Vf 6 jPn’r, ßxJomJr FT ofKmKjo~ xnJ~ ˙JjL~ IKimJxLrJ fJPhr jJo k´˜Jm TrPu Kkkux FqJuJP~¿ Im aJS~Jr yqJoPuax'r k´JgtL KyPxPm fJPhr jJo ßWJweJ TrJ y~Ç xnJ~ ˙JjL~ mJKxªJrJ @VJoL ßo~r KjmtJYPj rJKmjJ UJPjr kPã TJ\ TrPf xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ ofKmKjo~ xnJ~ xnJkKffô TPrj k´mLe oMræL yJ\L @ufJlMr ryoJjÇ TKoCKjKa

ßjfJ @»Mu TJKhPrr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj ßo~r k´JgtL TJCK¿uJr rJKmjJ UJj, Kkkux FqJuJP~¿ Im aJS~Jr yqJoPuax'r ßY~Jr TJCK¿uJr @mMu @xJh, TJCK¿uJr @KojMr UJj, TJCK¿uJr @l\u Ko~J, TJCK¿uJr xJKl @yoh, TJCK¿uJr vJy @uo, mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ mhÀu AxuJo, TKmr @yoh, @K\\Mr ryoJj, ßjZJr @uL xJoZM, @»Mu yT, @»Mu UJKuT, Qx~h vJy\JyJj xJ\M, @»Mx xMmyJj, jJKZo @yoh, oJrlf @uL, @»Mu oMKTf, oKjr @uL, @»Mr rKyo, \JKyh @yohÇ Fxo~ @PrJ CkK˙f KZPuj, lJryJj @yoh, yJKmmMr ryoJj, @yoh @uL, @Xèr Ko~J, @mMu ßyJPxj, @»Mu @uL, TP~Z

@yoh, \JKTr PyJPxj, KhuJu @yoh, @TrJo PyJPxj, ßyJPxj @yoh, oJxMo ßYRiMrL, yJÀj Ko~J, lJÀT @yoh, @jr @uL vJy\JyJj, KakM @yoh, @»Mu oKfj, A~JKoj @yoh, fJjKnr @yoh, KV~Jx CK¨j, ßxKuo @yoh, @jyJr Ko~J, \MmJP~r @yoh, TJoJu @yoh, FohJhMu yT KxThJr, @KfT Ko~J, @»Mx xJuJo ßvU, @»Mu UJKuT, hMhM Ko~J, @»Mr rKyoh, xJox CK¨j, @»Mu oJjúJj, TKmr ßYRiMrL, T~Zr @yoh, vJyJr @uL AorJj, \JTJKr~J ßyJPxj, oMK\mMr ryoJj, @TfJr Ko~J, jJKZo @yoh, \MmJP~r @yoh k´oMUÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßxKuo @yohÇ - ßk´x KmùK¬

†MvjvcMÄ Dc‡Rjv GWz‡Kkb Uªv÷ BD‡Ki wbevP©‡b Avkivd-Gbvg-†mwjg cwil‡`i c¨v‡bj cwiwPZ mfv AbywôZ

we«‡U‡b KwgDwbwU msMVb †MvjvcMÄ Dc‡Rjv GWy‡Kkb U«v÷ BD‡Ki AvMvgx 26 b‡f¤^i wØevwl©K wbevP©b‡K mvg‡b †i‡L eBgvK©v c«Zx‡Ki Avkivd-Gbvg -‡mwjg cwil‡`i c¨v‡bj cwiwPZ mfv AbywôZ n‡q‡Q iweevi c~ej © Û‡bi wPj‡W«b nvDR KwgDwbwU †m›Uv‡i| G‡Z hy³iv‡R¨i wewfbœ kni †_‡K wecyj msL¨K bexb c«exY U«vw÷ Im`m¨iv Dcw¯’Z n‡q eBgvK©v c«Zx‡Ki Avkivd-Gbvg-‡mwjg c¨v‡bj‡K wbe©vwPZ Kivi Avnevb Rvbvb| wewkó wk¶vwe` gv÷vi ZQDi Avjxi mfvcwZ‡Z¡ I msMV‡bi we`vqx mfvcwZ dRjyj nK dRjyj cwiPvjbvq AbywôZ mfvq e³e¨ iv‡Lb eyaevixevRvi BDwbq‡bi mv‡eK †Pqvig¨vb Av‡bvqvi †nv‡mb, msMV‡bi mv‡eK mfvcwZ †gv¯Ídv wgqv, Gm G Avnv`,

gKjywgqv, msMV‡bi we`vqx mnmfvcwZ BKevj †nv‡mb, Kwe G‡KGg Avãj¬vn, eBgvK©v c¨v‡b‡ji mfvcwZ c«v_©x gvIjvbv Avkivdyj Bmjvg, ‡m‡µUvix c«v_©x Avdmi †nv‡mb Gbvg I †U«Rvivi c«v_©x dRjyj †nv‡mb †mwjg, nvRx mvgmyj nK, mv‡eK KvDwÝjvi I‡qmyj Bmjvg I‡qm, KyZye DwÏb, nvweeyi ingvb, nvRx Kjv wgqv, Rqbvj DwÏb, wRj¬yi ingvb, ‡mv‡nj Avn` e`iæj, nvweeyi ingvb, iæûj Avwgb iæ‡nj, Gbvg Avn‡g`, ‡ejvj Avng` wgjb, Avey Zv‡ni, Avãym knx`,bvby wgqv, gvIjvbv kIKZ Avjx, Av³vi †nv‡mb Kvqmvi, gywneyi ingvb, wgQevn gvQyg, bvwmg Avng`, K‡qm Avng` mn Ab¨vb¨iv| mfvq msMV‡bi mKj bexb c«exY m`m¨iv e‡jb, eB gvK©v

c¨v‡b‡ji c«v_©xiv msMV‡bi c«wZôvjMœ †_‡K RwoZ| msMV‡bi Kvh©µ‡g Zv‡`i AZxZ Awf¶Zv i‡q‡Q| Zv‡`i wbe©vwPZ Ki‡j U«v‡÷i Kvh©µg Av‡iv MwZkxj n‡e e‡j Dcw¯’Z mK‡j Avkv c«Kvk K‡ib| mfvq e³viv e‡jb, msMVb c«wZôvi 19 eQ‡ii g‡a¨ GjvKvi wk¶v Dbœqb I `vwi`« we‡gvP‡b msMVbwU AbeiZ KvR Pvwj‡q hv‡”Q| msMV‡bi Kvh©µg Ae¨vnZ ivL‡Z eB c¨v‡b‡ji c«v_©x‡`i wbe©vwPZ Ki‡Z AvMvgx 26 b‡f¤^i hy³iv‡R¨i msMV‡bi mKj m`m¨‡K Dcw¯’Z n‡q †fvU c«`v‡bi Rb¨ we‡kl Aby‡iva Rvbvb| D‡j¬L¨ D³ wbe©vP‡b Av‡iKwU c¨v‡b‡j †`vqvZ Kjg gvK©v c«ZxK wb‡q c«wZØwÜZv Ki‡Qb AvjZvd-iæûj-Reiæj il`| - ßk´x KmùK¬


16 - 17

17 - 23 November 2017

TjqJ-\J~J-\jjL S KmPjJhj KmnJV

xMufJjJ TJoJuPT xÿJjjJ

IKiTJr KjP~ xPYfjfJr Kmw~Ka kJÁJfq iJreJ ßgPT YJKkP~ ßhS~J mPu xoJPuJYjJ ÊjPf y~Ç KfKj mPuj, F

oJjmfJr aJPj @rJTJj rJP\q Ko~JjoJr ßxjJ @r oVPhr n~Ju híKÓPf kMPz pJPò uJU uJU ßrJKyñJPhr mxf KnaJÇ fUj \Lmj yJPf KjP~ kJKuP~ @xJ F xTu ßrJKyñJPhr oJfí-ZJ~J~ @VPu rJUPZ TémJ\JPrr oJjmfJr ßxmJ~ TJ\ TrJ KTZM ßoP~ : KuPUPZj ßxKuo xJPuyÇ Vf j~ oJPx iPr TémJ\JPrr mJuMUJKu, TMfMkJuÄ S yJKTokMPrr ßrJKyñJ TqJŒA ßpj fJPhr KÆfL~ Wr-mJKzÇ pUj @rJTJj rJP\q Ko~JjoJr ßxjJ @r oVPhr n~Ju híKÓPf kMPz pJPò uã uã ßrJKyñJPhr mxf KnaJÇ fUj \Lmj yJPf KjP~ kJKuP~ @xJ FxTu ßrJKyñJPhr oJfí-ZJ~J~ @VPu rJUPZ TémJ\JPrr oJjmfJr ßxmJ~ TJ\ TrJ KTZM ßoP~Ç FojA FT\j TémJ\JPrr ßoP~ ßoPyÀj \JjúJf KjxJÇ TémJ\JPrr jMKj~JZzJPfA ßZJaPmuJ ßgPT ßmPz SbJÇ KmPvõr hLWtfo xoMhs ‰xTf kJPz ßmPz SbJ ßoP~Kar Âh~aJS ßpj xoMPhsr oPfJ KmvJuÇ fJAPfJ Ko~JjoJr ßgPT @xJ mJ˜MyJrJ ßrJKyñJPhr ßxmJ~ FA mZPrr ßlms∆~JKr oJx ßgPT TJ\ TPr pJPòÇ kKrmJPrr ßZJa ßoP~ KjxJÇ kPz TémJ\Jr KxKa TPuP\ KmKmF k´go mPwtÇ 2014 xJPu ßpJV ßh~ TémJ\Jr ßrcKâPx≤ ßxJxJAKaPfÇ mftoJPj TémJ\Jr pMm

TJrS k´Kf IjqJ~ yPu KmYKuf yPf yPmÇ mMPT iJÑJ uJVPf yPmÇ iJÑJ jJ uJVPu oJjmJKiTJr KjP~ TJ\ TrJ pJPm jJÇ KfKj mPuj, IKiTJr KjP~ xPYfjfJr Kmw~Ka kJÁJfq iJreJ ßgPT YJKkP~ ßhS~J mPu xoJPuJYjJ ÊjPf y~Ç KfKj mPuj, F iJreJ KbT j~Ç jJrL IKiTJr Kmw~Ka F ßhPvr jJrLPhr ßnfr ßgPTA FPxPZÇ

iJreJ KbT j~Ç jJrL IKiTJr Kmw~Ka F ßhPvr jJrLPhr ßnfr ßgPTA FPxPZÇ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ

ßrcKâPxP≤r ßxmJ S ˝J˙q KmnJPVr ßckMKa KYlÇ KjxJr xJPg TgJ muJr xo~ oJjMPwr \jq TJ\ TrJr kro fíK¬ ZKzP~ kzKZu fJr ßYJPU oMPUÇ muKZu, kJKuP~ @xJ FxTu ßrJKyñJPhr k´P~J\j xJAPTJ ßxJxJu xJPkJatÇ fJrJ ßkZPj ßlPu FPxPZ, @kj ˝\jPhr uJvÇ ßoP~ \JPj jJ fJr mJmJ ßTJgJ~, oJ \JPj jJ fJr jJzL ßZzJ ij x∂JPjrJ ßTJgJ~Ç mJÄuJPhPv kJKuP~ @xJ ßrJKyñJPhr k´J~ 65% KvÊÇ fJPhr nJPuJmJxJr yJf, xyJjMnNKf S @võJx hrTJrÇ @orJ pJrJ fJPhr KjP~ TJ\ TrKZ ßmÅPY gJTJr \jq oJjKxTnJPm nrxJ KhP~ pJKòÇ pJPf fJrJ KjP\r TJPZ KjP\ ßyPr jJ pJ~Ç' TémJ\JPrr CKU~Jr Fxm TqJPŒ KT ßp oJjPmfr \Lmj pJkj! ßaKuKnvPj ßhPU ßmJ^J xKfqA Ix÷mÇ xTJu yPuA k´KfKhj uã uã oJjMw ZMaPZ FKhT ßxKhTÇ xmJr oMPU FT TgJ UJmJr YJAÇ k´KfKa TqJPŒr KnfPr nqJkxJ VroÇ ßpUJPj ßxUJPj oJjMPwr ouoN©Ç hMVtºo~ kMPrJ FuJTJÇ Ko~JjoJr @Kot fJPhr xMPUr KjmJx ßTPz ßbPu KhP~PZ \JyJjúJPoÇ oJjm „kL TémJ\JPrr FA ßoP~rJ KjP\Phr @aPT rJUPf kJPrKjÇ k´KfKj~f oJjmfJr ßxmJ~ Kjrux TJ\ TPr pJPòÇ hMVtº, o~uJ-@m\tjJ hMyJPf ßbPu nJPuJPmPx mMPT \KzP~ KjPò mJ˜M˝\j yJrJ FxTu oJjMwPhrÇ mz ßmJPjr yJf iPr TémJ\Jr

S oJjmJKiTJr TotL xMufJjJ TJoJuPT ßx≤sJu CAPo¿ ACKjnJKxtKar ßxJvuK\ S ß\≤Jr ˆJKcx KckJatPoP≤r CPhqJPV xÿJjjJ ßhS~J yP~PZÇ xŒ´Kf KmnJPVr KvãJgtLPhr KjP~ FA @P~J\j TrJ y~Ç xÿJjjJ IjMÔJPj xMufJjJ TJoJu KvãJgtLPhr CP¨Pv mPuj, TJrS k´Kf IjqJ~ yPu KmYKuf yPf yPmÇ mMPT iJÑJ uJVPf yPmÇ iJÑJ jJ uJVPu oJjmJKiTJr KjP~ TJ\ TrJ pJPm jJÇ KfKj mPuj, IKiTJr KjP~ xPYfjfJr Kmw~Ka kJÁJfq iJreJ ßgPT YJKkP~ ßhS~J mPu xoJPuJYjJ ÊjPf y~Ç KfKj mPuj, F iJreJ KbT j~Ç jJrL IKiTJr Kmw~Ka F ßhPvr jJrLPhr ßnfr ßgPTA FPxPZÇ oMKÜpMP≠r xo~ xMufJjJ TJoJu I˙J~L FTKa yJxkJfJPu ßxKmTJ KyPxPm TJ\ TPrKZPujÇ KfKj mPuj, mªMT yJPf pM≠ TrJr AòJ gJTPuS fJ y~KjÇ KjP\r oJ TKm xMKl~J TJoJuPT fJr kKrmJPrr xmPYP~ mz oMKÜPpJ≠J mPu CPuäU TPrj KfKjÇ IjMÔJPj xMufJjJ TJoJuPT C•rL~ kKrP~ ßhj KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt kJrnLj yJxJjÇ @r ß∠fMPu ßhj ßxJvuK\ S ß\¥Jr ˆJKc\ KmnJPVr k´iJj oJPuTJ ßmVoÇ xMufJjJ TJoJuPT xÿJjjJ k´hJj k´xPñ oJPuTJ ßmVo mPuj, @orJ ßp Kmw~èPuJ kzJA ßx KmwP~ pJrJ KmPvwù fJPhr xPñ KvãJgtLPhr kKrY~ TrJPf YJAÇ kJvJkJKv fJPhr ßgPT ÊPjS ßx Kmw~PT @PrJ xoí≠ TrPf YJAÇ IjMÔJPj KmvõKmhqJuP~r ßrK\ˆsJr ßlrPhJx @uL mÜmq ßhjÇ FZJzJ KvãJgtLPhr xPñ xMufJjJ TJoJPur k´PvúJ•r kmt YPuÇ

ßoPyÀj \JjúJf KjxJ

fJrKj\ ßxJufJjJ xMAKa

ßrcKâPx≤ ßxJxJAKaPf k´Pmv fJrKj\ ßxJufJjJ xMAKarÇ TémJ\Jr xrTJKr TPuP\r 4gt mPwtr KvãJgtL xMAKa 2012 xJu ßgPT pMÜ TémJ\Jr pMm ßrcKâPxP≤r xJPgÇ mftoJPj TémJ\Jr pMm ßrcKâPxP≤r ßUuJiMuJ S xJÄÛíKf Kmw~T ßckMKa KYlÇ xMAKar TJZ ßgPT \JjJ pJ~ FT Knjú Kmn“x xPfqr TgJÇ ßrJKyñJ kMÀwPhr oPiq Kfj-YJraJ KmP~ TrJr k´mefJ @PZÇ ßfr-PYR¨ mZPrr k´J~ xTu ßoP~A KmmJKyfÇ VntmfL yPò k´KfKj~fÇ xMAKar oPfJ FT xPYfj ßoP~r TJPZ pJ ßoPj ßjS~J xJKfqA TPÓrÇ TJfJr S \JkJj KnK•T YJrKa ßoJmJAu KTîKjT TJ\ TrPZ CKU~J TqJŒ \MPzÇ k´JgKoT ˝J˙q ßxmJ ZJzJ ßfoj ßTJPjJ mz irPjr KYKT“xJ kJPò jJ ßrJKyñJrJÇ Fxm YqJPrKa KTîKjPT ßxmJ ßh~ TémJ\JPrr

IPjT jJrL KvãJjKmv KYKT“xTÇ APfJoPiq cJ~Kr~Jr k´mefJ ßhUJ KhP~PZ TqJŒèPuJ \MPzÇ KjP\Phr ˝JP˙qr ^MÅKT @PZ \JjJ xP•ôS oJjmfJr yJf ZMÅP~ KhPò ˝\j yJrJ ßrJKyñJPhr oJgJÇ oJhJr ßfPrxJr ˝VtL~ ZJ~J oNKftA @PZ ßpj TémJ\JPrr FA ßoP~èPuJr oPiqÇ ACPjPÛJ KnK•T hJfmq ÛMu VPz CPbPZ ßrJKyñJ @Kvsf TqJŒ \MPzÇ fJPf ßrJKyñJ KvÊPhr AÄPr\L @r VKef KvKUP~ KvKãf TPr fMuPZ xMoJA~J jJyJPrr oPfJ IPjT TémJ\JPrr ßoP~rJÇ Kk´KfufJ SP~Ph¨Jr-T·jJ YJToJr IûPur ßoP~rJ ßp mMT KmKZP~ oJjMPwr \jq, oJjmfJr \jq TJ\ TrPm muJr IPkãJ rJPU jJÇ oJjmfJr ßxmJ~ Y¢V´Jo IûPur ßoP~rJ kNPmt ßpoj KZu, mftoJPjS rP~PZ fJr k´oJe TémJ\JPrr xJyxL FA ßoP~rJÇ

ÉoJ~Nj @yPohPT KjP~ muPuj @yxJj yJmLm

Kfj nJA∏ oMyJÿh \Jlr ATmJu, IJyxJj yJmLm FmÄ ÉoJ~Nj IJyPoh dJTJ, 13 jPn’r - fJÅr KjKotf jJaT S KxPjoJ hvtTPhr oMê TPr FUPjJÇ jJPor @PV Èk´~Jf' ßuUJr TP~T mZr kJr yPuS KfKj @oJPhr TJPZ FUPjJ FT Cöôu jã©Ç KfKj ÉoJ~Nj @yPohÇ FA \jKk´~ TgJxJKyKfqT S KjotJfJr \jìKhj 13 jPn’rÇ ÉoJ~Nj @yPoPhr \jìKhj Ch&pJkj k´xPñ TgJ muPuj fJÅr ßZJa nJA TJatKM jˆ @yxJj yJmLmÇ 13 fJKrU xqJPrr \jìKhjÇ KjP\r \jìKhj KjP~ SjJr KY∂JnJmjJ ßToj KZu? mJ kKrmJPrr IjqPhr \jìKhPj CKj TL TrPfj? @kjJr @r SjJr \jìKhj ßfJ FTho kJvJkJKvÇ @xPu xKfq TgJ muPf KT, @oJPhr nJAPmJjPhr TJrS \jìKhjA TUPjJ kJuj yPfJ jJÇ mèzJ gJTPf FTmJr UMm ßZJaPmuJ~ mz nJAPmJPjrJ ßpj TJPhr mJxJ~ TJrS \jìKhj ßUP~ FPx KbT Tru, fJrJS FTaJ \jìKhj TrPmÇ TJr \jìKhj TrJ pJ~? fUj @Ko ßZJa mPu @oJr \jìKhjA kJuj TrJ yPuJÇ ßTTPaT KTZM KZu jJÇ ÊiM mJhJo @r @ÿJr mJjJPjJ KkbJ ßUP~ Z~ nJAPmJPjr yAYA TPr \jìKhj kJuj TrJ yPuJÇ ßTJPjJ CkyJraMkyJrS KZu jJ, fJrkrS IPjT o\J yP~KZuÇ kPr @oJPhr KmP~KaP~ yPu kPr nJKmrJA Kmw~aJ ÊÀ TrPujÇ fPm mz nJAP~r fJr KjP\r \jìKhj KjP~ UMm FTaJ oJgJmqgJ KZu jJÇ k´go KhPT ßx FTaM KmrÜA yPfJÇ kPrr KhPT KTZM muf jJÇ fPm kKrmJPrr IjqPhr \jìKhPj, KmPvw TPr ßZJaPhr \jìKhPj ßx lJj TrfÇ xmPYP~ mz nJVKjr m~x y~PfJ ßfPrJ mZr yPuJ; fJPT ßfPrJ aJTJ KhP~ muf, ÈTL, UMKv?' mz nJVKjr ßfJ ßo\J\ UJrJk, oJ© ßfPrJ aJTJ ßkP~Ç kPr Imvq fJPT hJKo FTaJ KTZM KVla KhP~ UMKv TrJ yPfJÇ 9 jPn’r @oJr mz ßmJPjr \jìKhjÇ fJraJ @orJ kJKrmJKrTnJPm WaJ TPr kJuj TKrÇ mz nJAS @xfÇ fJrkr fJr KjP\raJ, ßxaJ ßfJ nÜk´TJvPTrJ, xm ßvPw @orJ xmJA

KoPuA ßmv \JÅT\oTnJPm kJuj TrfJoÇ 15 fJKrU @oJraJ...ff KhPj xmJA TîJ∂Ç @r Tf \jìKhj TrJ pJ~Ç TJP\A @oJr \jìKhPj ßuJT\j @r @Px jJ...yJ yJ yJ! mJÄuJPhPv lJj oqJVJK\j \VPf

ÈCjìJh' FTKa KmPvw jJoÇ xqJPrr ÈCjìJh' KjP~ ßTJPjJ ˛íKf oPj kzPZ KT? ÈCjìJh'-F fJPT KhP~ FTaJ roq ßuUJ ßuUJfJoÇ jJo KZu ÈFPuPmPu'Ç k´go KhPT ßx ßmv

18 mZr kr FTxPñ 13 jPn’r - mKuCPcr Vf vfPTr jæA hvPTr Ijqfo \jKk´~ \MKa IKju TJkMr-oJiMrL hLKãfÇ FTxPñ fJÅrJ IKnj~ TPrPZj IxÄUq ZKmPfÇ ÈPmaJ', È\JoJA rJ\J', ÈPf\Jm', ÈkJKrªJ', ÈrJo-uçe', ÈPUu', ÈrJ\TMoJr', ÈkMTJr' FA \MKar @PuJKYf KTZM ZKmÇ fPm 2000 xJPu ÈkMTJr' ZKmr kr @r FTxPñ FA ÈiJT iJT' \MKar TJ\ TrJ y~KjÇ @Kv ßgPT jæA hvPTr hvtPTrJ \JPjj, khtJ~ FA \MKar ßk´o ßhPU hvtT ÂhP~r ¸ªj ßmPz pJ~ TP~T èeÇ hLWt 18 mZr kr fJÅrJ @mJr FTxPñ yJK\r yPòj FTA ZKmPfÇ fPm FmJr ßk´o j~, yJKxr V· KhP~ hvtTPhr ßkPa KUu irJPmj fJÅrJÇ IKju-oJiMrLPT FmJr ßhUJ pJPm Aªs TMoJPrr ÈPaJaJu iJoJu' ZKmPfÇ FKa FA KjotJfJr ÈiJoJu' lsqJûJAK\r fífL~ ZKmÇ Aªs \JjJj, @VJoL mZr \JjM~JKrPf oM’JAP~ ZKmr ÊKaÄ ÊÀr TgJ yP~PZÇ KTZMKhj iPrA è†j ßvJjJ pJKòu, FA ZKmPf

fPm kKrmJPrr IjqPhr \jìKhPj, KmPvw TPr ßZJaPhr \jìKhPj ßx lJj TrfÇ xmPYP~ mz nJVKjr m~x y~PfJ ßfPrJ mZr yPuJ; fJPT ßfPrJ aJTJ KhP~ muf, ÈTL, UMKv?' mz nJVKjr ßfJ ßo\J\ UJrJk, oJ© ßfPrJ aJTJ ßkP~Ç kPr Imvq fJPT hJKo FTaJ KTZM KVla KhP~ UMKv TrJ yPfJÇ @V´y KjP~A KuUfÇ kPrr KhPT KuUPf YJAf jJÇ @oJPT KkPZ ßuPV gJTPf yPfJÇ nJKmPT mufJo, @ÿJPT mufJoÇ fJrJS muf, ÈTL, vJyLPjr ßuUJaJ Khò jJ?' ßx muf, FA ßfJ KhKòÇ FTho ßvw oMyPN ft KhfÇ ßvw ßuUJaJ ZJkPf KVP~ kqJrJV´JPl nMu TPr ßlPuKZu TPŒJK\aJrÇ fJrkr @r nP~ fJr TJPZ ßuUJ YJAKjÇ oJPj ÈCjìJh'-F ÈFPuPmPu' mºÇ SjJr ßuUJ ßTJj mAèPuJ @kjJr xmPYP~ Kk´~? mA k´TJPvr @PV KT CKj kJ§MKuKk KjP~ @PuJYjJ TrPfj kKrmJPrr xhxqPhr xPñ? fJr xm ßuUJA @oJr Kk´~, KmPvw TPr xJP~¿ KlTvjèPuJÇ fJr

IKju TJkMr S oJiMrL hLKãf \MKa mJÅiPZjÇ KT∂á UmrKa fUPjJ KjKÁf KZu jJÇ xŒ´Kf Aªs TMoJr KjP\A \JjJPuj, jæA hvPTr FA \MKaPT fJÅr jfáj ZKmr oJiqPo KlKrP~ @jPZjÇ Aªs @rS mPuj, È@Ko oJiMrLPT TP~T oJx @PVA ZKmr KY©jJaq kzPf KhP~KZuJoÇ oJiMrL kZª TPrPZjÇ @r IKju TJkMr ßfJ FA ZKmPf TJ\ TrJr mqJkJPr @PVA rJK\ yjÇ @vJ TKr, ZKmKa xmJr nJPuJ uJVPmÇ' oJiMrL Fr @PV FA kKrYJuPTr ÈKhu', ÈPmaJ' @r ÈrJ\J ZKmPf TJ\ TPrPZjÇ 2007 xJPur ÈiJoJu' S 2011 xJPur ÈcJmu iJoJu'-Fr kr FA KxKrP\r jfMj ZKm TfaJ Kya yPm, fJ FUjA muJ pJPò jJÇ fPm ZKmr TJKˆÄ KT∂á oMKÜr @PVA KyaÇ ßvJjJ pJPò, FA ZKmPf I\~ ßhmVjPTS ßhUJ ßpPf kJPrÇ xmKTZM KbT gJTPu ÈPaJaJu iJoJu' @VJoL mZr hLkJmKuPf oMKÜ ßhS~J yPmÇ F ZKmPf @rS IKnj~ TrPmj KrPfv ßhvoMU, @rvJh S~JrKx S \JPnh \JlKrÇ - AK¥~J aáPcÇ

xJP~¿ KlTvPj FTaJ oJjKmT mqJkJr gJPT, ßpaJ @oJr UMm nJPuJ uJPVÇ @orJ pUj FTxPñ gJTfJo, fUj fJr xm kJ§MKuKkA @oJPhr nJAPmJjPhr kPz ofJof KhPf yPfJÇ ßTJPjJ ßuUJ nJPuJ y~Kj muPu ßx ßrPV ßpfÇ fPm mz @kJA ÊiM fJr xoJPuJYjJ TrJr xJyx ßkfÇ TJre, ßx @mJr mJÄuJr KvãT KZu ßpÇ @kjJPhr ßZJaPmuJr ßTJPjJ CPuäUPpJVq WajJ, ßpaJ @kjJPT jˆJuK\T TPr ßfJu? Px ßpPyfM ßjA, fJA FUj xm WajJA @oJPT mJ @oJPhr nJAPmJjPhr jˆJuK\T TPr ßfJPuÇ fJr xPñ o\Jr ˛íKfA ßmKvÇ FTmJr oPj @PZ, ßx hMkrM PmuJ FPx muu, È KxVJPra UJKm?' @Ko fUj S~JPj kKz, ßx x÷mf jJAj mJ ßaPj kPzÇ @Ko oJgJ ßjPz muuJo, UJmÇ ßx muu, ÈpJ, rJjúJWr ßgPT ßhvuJA KjP~ @~Ç' @Ko ZMPa KVP~ KjP~ FuJo ßhvuJAÇ fJrkr hM\Pj mJKzr ßkZPj YPu ßVuJoÇ ßx kPTa ßgPT hMPaJ KxVJPra ßmr TruÇ fUj KxVJPrPar oPfJ ßhUPf FTirPjr u’J YTPua kJS~J ßpf, ßxA K\KjxÇ FTaJ @oJPT Khu, FTaJ KjP\ oMPU KjP~ ßhvuJA \ôJKuP~ KoPgqKoKgq @èj irJuÇ fJrkr @orJ hM\j V÷Lr yP~ KxVJPra aJjPf uJVuJoÇ gMKz, YMwPf uJVuJoÇ TUPjJ rJV yP~KZu SjJr Skr? ßZJaPmuJ~ mJ mzPmuJ~ TgJTJaJTJKa yPu CKj KT FTaM kPrA ßxaJ nMPu ßpPfj? ßx UMmA rJVL aJAk KZuÇ KmPvw TPr kzJPvJjJr mqJkJPrÇ oJP^oPiqA @oJPT @r @oJr AKoKcP~a mz ßmJj KvUMPT AÄPrK\ @r Iï kzJ irfÇ fUj hM\Pjr Im˙JA ßTPrJKxj yP~ ßpfÇ @orJ hM\jA @mJr pMVk“ AÄPrK\ @r IPïr \JyJ\ KZuJoÇ lPu k´YrM mTJ ßUPf yPfJÇ fPm Ff hs∆f fJr rJV kPz ßpf ßp fJr Skr rJV TPr gJTJ x÷m KZu jJÇ ßx xmJr mz nJA, fJr xPñ TgJ-TJaJTJKar ßfJ k´vú SPb jJÇ @kKj KjP\ ßgPT KTZM muPf YJj? fJPT UMm Kox TKrÇ @TJPv pUj KmvJu FTaJ YJÅh SPb, fUj oPj y~, @yJ, @oJr nJAaJr TL Kk´~ KZu SA YJÅPhr KlKjT ßlJaJ ß\JZjJÇ KTÄmJ nrJ mwtJ~ pUj ^o^o TPr míKÓ y~, mqJX cJPT...fUj oPj y~, @yJ, FA mwtJ fJr TL Kk´~ KZuÇ k´TKí fr xMªr Kmw~èPuJ @PVr oPfJ CkPnJV TrPf kJKr jJÇ oPj y~, fJPT ZJzJ FèPuJ ßpj KbT @oJr jJÇ @oJPhr nJAPmJjPhr TJrS jJ...SèPuJ KZu fJr, ÊiMA fJr!

KfvJr k´vÄxJ~ ÉoJ~Nj @yPoh 13 jPn’r - ÉoJ~Nj @yPoh KfvJr IKnjP~r k´vÄxJ TPrKZPujÇ Ècám' KxPjoJ oMKÜr @PV FT @uJkYJKrfJ~ k´go @PuJPT \JjJPuj jMxrJf AoPrJ\ KfvJÇ KfKj \JjJj, ÉoJ~Nj @yPoh fJÅPT IPaJV´Jlxy FTKa mAS CkyJr KhP~KZPujÇ y?MoJ~NPjr xPñ TJP\r IKnùfJ k´xPñ FA IKnPj©L mPuj, ÈFTKa KxPñu jJaPT ÉoJ~Nj @yPoPhr xPñ TJ\ TrJr ßxRnJVq yP~KZuÇ' 2000 mJ 2001 xJPu KfvJ pUj x¬o mJ IÓo ßvsKer KvãJgtL, fUj ÉoJ~Nj @yPoh fJÅr \jq KuPUKZPuj ÈláKu' YKr©KaÇ jJaPT láKur TP~TKa hívq KZuÇ SA mZr BPh YqJPju @APf ßhUJPjJ y~ jJaTKaÇ ÈkqJPT\ xÄmJh' jJaPT IKnj~ TPrKZPuj KvÊKv·L KfvJÇ vJoLoJ jJ\jLPjr kKrYJujJ~ SA jJaPT @rS IKnj~ TPrKZPuj @fJCr ryoJj, S~JKyhJ oKuäT \Ku, \JKyh yJxJj, fJKrj, @mhMu TJPhr, voL TJ~xJr k´oUM Ç KfvJ mPuj, ÈvJSj @kJr kKrYJujJ~ FTKa jJaPTr ÊKaÄP~r xo~ ÉoJ~Nj @yPoh xqJrPT \JjJr KTZMaJ xMPpJV y~Ç ßxUJPj ßhPUKZ, xm xo~ oqJKYÄ ßkJvJT kPr ßZPuPT KjP~ @xPfj KfKjÇ V· TrPfj, UJmJr ßUPfjÇ UMm rKxT oJjMw KZPuj, rKxP~ rKxP~ V· TrPfjÇ xMªr TPr TgJ muPfjÇ ÊKaÄ ßvPw FTKhj @oJPT ßcPT KTZMãe TgJ muPuj, fJrkr @oJPT FTaJ mA CkyJr ßhjÇ muPuj, ÍPfJoJr IKnj~ @Ko kZª TKrÇ ßfJoJPTS UMm kZª TKr, TJre ßfJoJPT ßhUPu @oJr KvuJr TgJ oPj kPzÇ" fJrkr KfKj @oJPT KuPU KhP~KZPuj, ÍvLuJr oPfJ ßhUPf ßp ßoP~/ xMªr IKnj~Ç KfvJPT ÉoJ~Nj @yPoh/ 5-2-2010Ç" mAKar jJo ÍrJãx ßUJÑx FmÄ ßnJÑx"Ç' mAKa @\S pfú TPr fáPu ßrPUPZj FA IKnPj©LÇ

@mJr mJmJ-oJ yPuj Ij∂ S mwtJ 13 jPn’r - @mJr mJmJoJ yPuj KY©fJrTJ hŒKf Ij∂ \Kuu S mwtJÇ FA hŒKf fJÅPhr KÆfL~ kM©x∂JPjr jJo ßrPUPZj @mrJr AmPj \KuuÇ Vf 23 IPÖJmr mqJÄTPTr mJoÀjV´Jh yJxkJfJPu mwtJr IP˘JkYJr TrJ y~Ç k´go @PuJPT @\ ßxJomJr xTJPu Ij∂ \Kuu \JjJj, VfTJu ßrJmmJr @KTTJ KhP~ ßZPur jJo ßrPUPZjÇ Frkr ßZPur ZKm k´TJv TPrPZj fJÅrJÇ @rS \JjJPuj, ßZPur @KTTJ KhP~ ßrJmmJr hMkMPr hMKa FKfoUJjJ~ KvÊPhr \jq UJmJr kJbJPjJ yP~PZÇ fJPhr \jq UJKx ßhS~J yP~PZÇ VKrmPhr oPiq oJÄx Kmfre TrJ yP~PZÇ mJxJ~ @®L~˝\j @r mºMPhr hJS~Jf ßhS~J y~Ç Vf 17 IPÖJmr mqJÄTPT pJj mwtJ S Ij∂ \KuuÇ ßZPuPT KjP~ fJÅrJ ßhPv KlPr @Pxj 8 jPn’rÇ FA hŒKfr k´go ßZPu @K\\ AmPj \KuPur m~x FUj Kfj mZrÇ 2010 xJPu ÈPUJÅ\ hq xJYt' YuKóP© \MKa KyPxPm hvtTPhr xJoPj @Pxj Ij∂ \Kuu S mwtJÇ Frkr 2011 xJPur 23 ßxP¡’r KmmJymºPj @m≠ yj fJÅrJÇ


18

˝J˙q

17 - 23 November 2017

TJre S k´TJrPnh

k´iJjf hMKa TJrPe F rTo Im˙Jr xíKÓ yPf kJPrÇ aJAk-1 : vrLPr IVúqJv~ V´K∫Pf AjxMKuj yrPoJj Kj”xreTJrL KmaJ ßxPur kKroJe mqJkT yJPr ysJx kJS~J FmÄ KmaJ ßxu ßgPT Kj”xíf AjxMKuj pKh ßTJPwr Skr xKbTnJPm TJ\ TrPf jJ kJPrÇ F ßãP© IVúqJv~ V´K∫Pf KmaJ ßxPur kKroJe vNPjqr ßTJbJ~ ßkRÅZPu fUj AjxMKuj mJAPr ßgPT ßjS~J (AjP\TvPjr oJiqPo) ZJzJ ßTJPjJ CkJ~ gJPT jJÇ F irPjr cJ~JPmKaxPT aJAk-1 mJ AjxMKujKjntr cJ~JPmKax mPuÇ aJAk-2 : vrLr pUj AjxMKuj ‰fKr TrPf kJPr, IgtJ“ xJoJjq kKroJe KmaJ ßxu CkK˙f gJPT, KT∂á vTtrJr KmkJPTr \jq fJ kptJ¬ j~, F irPjr cJ~JPmKaxPT aJAk-2 cJ~JPmKax mPuÇ aJAk2 cJ~JPmKaPxr xPñ ˙NufJr FTKa nJPuJ xŒTt rP~PZÇ KvÊPhrS F ßrJV yPf kJPrÇ fPm YKuäPvJitPhr oPiq FA ßrJPVr k´mefJ ßmKv (90 vfJÄv)Ç @PrT irPjr cJ~JPmKax rP~PZ, pJPT mPu ßVPˆvjJu cJ~JPmKax mJ VntTJuLj cJ~JPmKaxÇ pUj ßTJPjJ oJP~r VntJm˙J~ k´gomJPrr oPfJ cJ~JPmKax irJ kPz fUj fJPT VntTJuLj cJ~JPmKax mPuÇ F ßãP© 25 ßgPT 50 vfJÄv ßrJVL krmftL xo~ ˙J~LnJPm aJAk2 cJ~JPmKaPx @âJ∂ y~Ç mJÄuJPhPv Fr k´mefJ IPjT ßmKvÇ

uãe

cJ~JPmKax k´KfPrJiPpJVq cJ~JPmKax xJrJ \LmPjr ßrJV, pJ xŒNet xJPr jJÇ fPm xPYfj yPu S xMKYKT“xJ V´ye TrPu xyP\A cJ~JPmKax Kj~πPe ßrPUS k´J~ ˝JnJKmT \Lmj pJkj TrJ pJ~Ç KuPUPZj mñmºM ßvU oMK\m ßoKcTqJu KmvõKmhqJuP~r FP¥JâJAPjJuK\ KmnJPVr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj S ßTJxt ßTJ-IKctPjar IiqJkT cJ. lKrh CK¨j KmPvõ 415 KoKu~j ßuJT cJ~JPmKax mJ mÉoN© ßrJPV @âJ∂Ç 2040 xJPu 640 KoKu~Pj ZJKzP~ pJPm mPu @vïJ TrJ yPòÇ cJ~JPmKaPxr xokKroJe ßuJT k´JT-cJ~JPmKaPx nMVPZÇ KmPvõ 10 \Pjr oPiq FT\j jJrL FmÄ k´Kf xJf\Pj FT\j VntmfL jJrL cJ~JPmKaPx @âJ∂Ç mJÄuJPhPvr oPfJ ˝· S oiqo @P~r ßhvèPuJPf Fr k´mefJ ßmKvÇ IgY xMví⁄u \LmjJYrPer oJiqPo 50 nJV ßuJPTr cJ~JPmKax k´KfPrJi TrJ pJ~Ç

cJ~JPmKax TL?

@oJPhr k´iJj UJhq CkJhJj yPuJ vTtrJÇ FA vTtrJ ßnPX y~ VäMPTJ\Ç @mJr @Kow mJ YKmt\JfL~ UJmJr ßnPXS KmPvw Im˙J~ VäMPTJP\ kKref y~Ç VäMPTJ\ vrLPrr k´iJj \ôJuJKjÇ Fxm VäMPTJP\r oJ©J Kj~πPe rJPU ßp yrPoJj fJr jJo AjxMKujÇ AjxMKuj @Px IVúqJv~ (kqJjKâ~Jx) ßgPTÇ FKa rÜ ßgPT VäMPTJ\PT ßTJPw xKrP~ ßj~Ç KT∂á pKh ßTJPjJ TJrPe IVúqJvP~ kptJ¬ kKroJPe AjxMKuj ‰fKr jJ y~ IgmJ vrLPrr ßTJwèPuJ AjxMKuPjr k´Kf pPgÓ xJzJ jJ ßh~ fJyPu rPÜ VäMPTJP\r FA oJ©J mJzPf gJPTÇ F Im˙JPTA @orJ mKu cJ~JPmKax, pJPT mJÄuJ~ mPu mÉoN© ßrJVÇ

hJÅPfr ã~ ßrJPi TreL~ hJÅf ~ yS~Jr ßkZPj ‰hjKªj UJhqJnqJxA IPjTJÄPv hJ~LÇ F ßãP© KoKÓ\JfL~ UJmJr To ßUPf yPmÇ ßUPuS UJS~Jr kr hJÅf msJv TPr KjPf yPmÇ Kj~Kof xTJPu S rJPf ßvJmJr @PV hJÅf msJv TPr ßj~J nJPuJÇ F ZJzJ hJÅPfr ã~ ßrJPi KTZM xy\ k≠Kf ßoPj YuPu mMPzJ m~PxS hJÅf gJTPm o\mMf S kKrÏJrÇ ßk~JrJr kJfJ, fMuxL kJfJ, KjokJfJ, KV´jKa, @ouTL, yuMh AfqJKh hJÅPfr ã~ ßrJPi S hJÅf o\mMf rJUPf nJPuJ nNKoTJ rJPUÇ hJÅf xMrãJ~ ßk~JrJ kJfJr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ oMPU hM-FTKa ßk~JrJ kJfJ KjP~ KTZMe KYKmP~ ßlPu KhPf yPmÇ FPf kJfJKar IqJK≤-mqJTPaKr~Ju FmÄ IqJK≤-AjPlPoaKr CkJhJj hJÅPfr vKÜ míK≠ TrPm FmÄ hJÅf o\mMf yPmÇ ÊTPjJ fMuxL kJfJ mJ KjokJfJr èÅPzJ KhP~ hJÅf oJ\Pu oMPUr ßnfPrr KfTr mqJTPaKr~J oPr pJ~Ç FA kJfJ hJÅf xMrãJr kJvJkJKv hJÅPf TqJKnKa yPf kJPr jJÇ KhPj hMA ßgPT Kfj TJk xmM\ YJ mJ KV´jKa kJj TrPu Fr IqJK≤-IKéPc≤ vrLPrr k´KfKa Iñ Totão gJTJr kJvJkJKv hJÅfS xM˙ gJPTÇ @ouTLPf @PZ KnaJKoj-Kx, pJ vrLPrr ßrJVk´KfPrJi ofJr CjúKfA ÊiM WaJ~ jJ, hJÅPfr mJAPrr ˜rPT vKÜvJuL TPr ßh~ pJPf TqJKnKa yPf jJ kJPrÇ hJÅPfr kJvJkJKv vrLrPT ßrJVoMÜ rJUPf k´KfKhj FTKa @ouTL UJS~Jr krJovt ßhj kMKÓKmhrJÇ yuMPhr IqJK≤-AjPlPoaKr FmÄ IqJK≤-mqJTPaKr~Ju k´kJKa\ hJÅPfr ã~ ßrJi TPrÇ ßxA xJPg mqJTPaKr~Ju AjPlTvPjr yJf ßgPTS hJÅfPT xMrJ ßh~Ç

PmKvr nJV ßãP©A ÊÀPf ßrJVLrJ mM^PfA kJPr jJ ßp fJPhr cJ~JPmKax yP~PZÇ TJPrJ TJPrJ ßãP© Wj Wj KkkJxJ uJVJ, hMmtu uJVJ, ßbJÅa S oMU ÊKTP~ pJS~J, Wj Wj ãMiJ uJVJ, vrLr ÊKTP~ pJS~J∏Fxm uãe ßhUJ pJ~Ç ßTC ßTC cJÜJPrr TJPZ @Pxj kJP~, jPU, YJozJ~ mJ ßpRjJPñ KmKnjú rTo AjPlTvj KjP~Ç cJ~JPmKax yPu ßo\J\ KmVPz ßpPf kJPr, oMc SbJjJoJ TPrÇ yJfkJ \ôJuJPkJzJ TrJS cJ~JPmKaPxr uãeÇ fPm cJ~JPmKaPx @âJ∂ IgY CkxVtyLjfJ mJ IxPYfjfJr TJrPe 50 vfJÄv ßrJVLA \JPjj jJ ßp fJPhr cJ~JPmKax @PZÇ KmPvw TPr aJAk-2 cJ~JPmKax ßrJVLPhr F xoxqJ ßmKvÇ

krLãJ

cJ~JPmKax ßrJVL ZJzJS pJPhr KjTaJ®LP~r cJ~JPmKax @PZ, pJPhr S\j ßmKv, mqJ~Jo mJ vJrLKrT kKrvsPor TJ\ ßfoj TPrj jJ, fJÅrJ KjPYr krLãJèPuJr oJiqPo cJ~JPmKax xŒPTt \JjPf kJPrjÇ UJKu ßkPa mJ UJmJPrr @PV (EiÄ”ryo Awzzl FwÅkzÄm) : F krLãJKa xTJPu jJvfJr @PV UJKu ßkPa TrPf y~Ç Fr ˝JnJKmT oJ©J 6.1 KoKuou mJ KuaJr mJ fJr ToÇ UJmJPrr hMA WµJ kPr : F krLãJKa jJvfJ UJS~Jr hMA WµJ kPr TrPf y~Ç Fr ˝JnJKmT oJ©J 7.8 KoKuou mJ KuaJr mJ fJr ToÇ PpPTJPjJ xo~ : F krLãJKa KhPjr ßpPTJPjJ xo~ TrJ ßpPf kJPrÇ Fr ˝JnJKmT oJ©J 7.8 KoKuoPur ToÇ SrJu ßVäJPTJ\ aáPurqJ¿ ßaˆ : F krLãJKar \jq ßrJVLPT k´gPo UJKu ßkPa rÜ KhPf yPmÇ Frkr 75 V´Jo VäMPTJ\ kJKjPf KoKvP~ ßUPf yPm FmÄ KbT hMA WµJ kr ßrJVLPT @mJr rÜ KhPf yPmÇ FA hMA WµJ ßrJVL Ijq ßTJPjJ UJmJr ßUPf kJrPm jJÇ ßTJPjJ irPjr vJrLKrT kKrvsPor TJ\, FojKT iNokJjS TrJ pJPm jJÇ F krLãJ~ ßp ßrJVLr UJKu ßkPa 7.0 KoKuou mJ KuaJPrr ßYP~ ßmKv FmÄ hMA WµJ kr 11.1 KoKuou mJ KuaJPrr ßYP~ ßmKv yPm, fJPT KjKÁf cJ~JPmKax ßrJVL KyPxPm KYK€f TrJ pJPmÇ VäJAPTJuJAPuPac KyPoJPVäJKmj : F krLãJr oJiqPo rPÜ Vf YJr oJPxr VäMPTJP\r oJ©Jr FTaJ iJreJ kJS~J pJPmÇ F krLãJKa UJKu ßkPa IgmJ UJS~Jr kr ßpPTJPjJ Im˙J~ TrJ pJ~Ç Fr ˝JnJKmT oJ©J 7 nJPVr KjPY gJTPu xMVJr TP≤sJPu @PZ ßmJ^J pJ~Ç

^MÅKT

cJ~JPmKaxPT muJ y~ xm ßrJPVr oJÇ vrLPr Foj ßTJPjJ Iñ ßjA ßpUJPj cJ~JPmKax fJr ãKfTr k´nJm Km˜Jr TPr jJÇ Cjúf KmPvõr ßmKvr nJV ßhPv cJ~JPmKaxPT oífMqr YfMgt k´iJj TJre KyPxPm irJ

y~Ç cJ~JPmKaPx xJiJref ßpxm xoxqJ yPf kJPr fJ yPuJ : ❚ KTcKjr IãofJ mJ KTcKj ‰mTuqÇ ❚ KmPvõ k´Kf 30 ßxPTP¥ FTKa TPr kJ TJaJ pJPò cJ~JPmKax\Kjf TJrPeÇ @mJr pf kJ ßTPa ßluPf yPò, Fr 85 vfJÄPvr k´iJj TJre ßrJVLPhr IxPYfjfJÇ ❚ ߈sJPTr ^MÅKT mJPzÇ ßYJPU ßrKaPjJkqJKg yP~ ßYJPU To ßhUJ, ^JkxJ ßhUJ, ßYJPUr ZJKjkzJ AfqJKh xoxqJ yPf kJPrÇ Iºfô S híKÓKmYMqKfr jJjJ TJre cJ~JPmKaxÇ ❚ ÂhPrJPVr ^MÅKT S yJat IqJaJPT oífMqr @vïJ mJPzÇ ❚ vrLPrr ßrJV k´KfPrJi ãofJ TPo pJ~Ç lPu vrLPr mJxJ mJÅPi jJjJ rTo AjPlTvjÇ @mJr ßkKrPlrJu KjCPrJkqJKg yPu yJfkJ \ôJuJPkJzJ TrJxy ßmJivKÜ TPo pJ~Ç vrLPrr oJÄxPkKvèPuJ hMmtu yP~ pJ~Ç

k´KfPrJPi TreL~

kKrKof UJhq, Kj~Kof SwMi S xMví⁄u \Lmj∏FA KfjKa jLKf cJ~JPmKaPxr ßrJVLrJ xKbTnJPm kJuj TrPu xM˙-˝JnJKmT \LmjpJkj TrPf kJrPmjÇ xPYfjfJ S xMví⁄u \LmjJYreA cJ~JPmKaPxr k´iJj KYKT“xJÇ VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, 50 ßgPT 70 nJV ßãP© aJAk-2 cJ~JPmKax k´KfPrJi TrJ x÷mÇ ❚ k´gPoA UJmJrhJmJPr Kj~o ßoPj YuPf yPmÇ kKrKof xMwo UJmJr V´ye TrPf yPmÇ KYKj, KoKÓpMÜ UJmJr (xla Kcsïx, YPTJPua, ßTT, ßkKˆs, TMKT AfqJKh) mJh KhPf yPmÇ vJTxmK\ S @Åv\JfL~ UJmJr ßUPf yPmÇ ❚ TqJuKrmÉu UJmJr, ßpoj ßfu-YKmtpMÜ UJmJr (Pfu, KW, oJUj, cJucJ, YKmt, KcPor TMxMo, oV\ AfqJKh) To ßUPf yPmÇ lJˆlMc FKzP~ YuPu nJPuJÇ vTtrJmÉu UJmJrèPuJ (YJu, @aJ AfqJKh KhP~ ‰fKr UJmJr) KTZMaJ KyxJm TPr ßUPf yPmÇ vJTxmK\, luoNu ßmKv TPr ßUPf yPmÇ ‰hKjT TqJuKr KyxJm TPr UJmJr ßUPf yPmÇ k´P~J\Pj kMKÓKmPhr krJovt KjPf yPmÇ ❚ lJˆ lMc S ßTJfl KcsÄTx kKryJr TPr k´KfKhj kptJ¬ KmÊ≠ kJKj kJj TrJ CKYfÇ F ZJzJ KmKnjú IjMÔJPj kKrPmKvf KrY lMc pgJx÷m kKryJr TrJ ßvs~Ç ❚ iNokJjxy xm irPjr fJoJT m\tj TrPf yPmÇ IqJuPTJyu ßoJPaA j~Ç ❚ k´KfKhj TokPã 30 KoKja TPr x¬JPy 150 KoKja hs∆f kJP~ yJÅaMjÇ xJAPTu YJuJj, xJÅfJr TJaMj KTÄmJ KxÅKz nJXMjÇ oPj rJUPmj, rPÜr VäMPTJ\èPuJ ßkJzJPf yPm TJP\r oJiqPoAÇ ❚ KmPvwPùr krJovt IjMpJ~L CkpMÜ mqJ~Jo KjmtJYj TÀjÇ TJre xm mqJ~Jo xmJr \jq CkpMÜ j~Ç @mJr mqJ~Jo TrPZj F iJreJ oJgJ~ ßrPU IKfKrÜ UJhq V´ye TrPmj jJÇ ❚ FTaJjJ ßmKv xo~ mPx TJ\ TrPmj jJÇ TJP\r lJÅPT CPb hJÅzJjÇ FTaM kJ~YJrL TÀjÇ ❚ CófJ IjMpJ~L S\j ˝JnJKmT oJ©J~ rJUJr ßYÓJ TrPf yPmÇ ßohnMÅKz ßpj jJ mJPz, ßxKhPT ßU~Ju rJUMjÇ ❚ KmweúfJ cJ~JPmKax mJzJ~, fJA ojPT k´lMuä mJ oJjKxT YJkoMÜ rJUJr ßYÓJ TÀjÇ ❚ UJS~Jr SwMi mJ AjxMKuj pJA ßyJT KYKT“xJ Kj~Kof YJuJPmjÇ rPÜr VäMPTJ\ Kj~πPe gJTPu vrLPrr xm IñA KbT gJTPmÇ ❚ KvÊ-KTPvJrPhr oPiq @\TJu aJAk-2 cJ~JPmKax ßmPz pJPòÇ fJA fJrJ ßpj IkMKÓPf jJ ßnJPV @mJr IKfkMKÓPf S\j jJ mJPz, ßxKhPT ßU~Ju rJUPf yPmÇ FTA xPñ KvÊrJ ßpj vsoKmoMU jJ y~, fJ ßhUJS èÀfôkNetÇ ❚ VntTJuLj oJP~r kMKÓ KjKÁf TrPf yPm ßpj Vnt˙ KvÊ IkMKÓPf jJ ßnJPVÇ ❚ FTJ∂A cJ~JPmKaPx @âJ∂ yP~ gJTPu KmPvwù KYKT“xPTr krJovtoPfJ KYKT“xJ V´ye TÀjÇ SwMi, mqJ~Jo, UJhqV´ye fgJ xJKmtT \LmjpJkjxÄâJ∂ xMKjKhtÓ S KmùJjxÿf KjPhtvjJ ßoPj YuMjÇ ßTjjJ TJPrJ cJ~JPmKax yPu KfKj pKh xKbT Kj~o ßoPj YPuj fPm ˝JnJKmT \LmjpJkj TrPf kJrPmjÇ

ßoh ToJPf KV´j Ka S oiM ßkPar ßoh FmÄ S\j ToJPf k´KfKhj ßumMr rx, oiM S hJrKYKj KhP~ ‰fKr KV´j Ka kJj TrJ ßpPf kJPrÇ KhPj hM-KfjmJr FA YJ kJj TrJA pPgÓÇ KV´j Ka S oiMPf rP~PZ KmKnjú k´P~J\jL~ CkJhJj, pJ ßkPar ßoh FmÄ S\j ToJPjJr kJvJkJKv vrLr xM˙ rJUPf nJPuJ nNKoTJ rJPUÇ KV´j Ka kJj TrPu y\Por V§PVJuS UJKjTaJ hNr y~Ç F ZJzJ yJPatr xM˙fJr \jqS FA YJ ßmv TJptTrÇ VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, Kj~Kof KV´j Ka kJPjr InqJx gJTPu TqJ¿JPrr ^MÅKTS TPoÇ fPm S\j ToJPf yPu KV´j Ka'r kJvJkJKv xKbT UJhq fJKuTJ (cJP~a käqJj) ßoPj YuPf yPmÇ kJvJkJKv Kj~Kof vrLr YYtJrS k´P~J\j yPmÇ KV´j Ka kJPj xJiJref vJrLKrT ßTJPjJ xoxqJ y~ jJÇ fmMS pKh ßTJPjJ xoxqJ y~, fJyPu ImvqA cJÜJPrr

krJovt KjPf yPmÇ xM˝JhM S ˝J˙qTr KV´j Ka mJjJPf FT TJk VrokJKjPf FTKa KV´j Ka mqJV FmÄ kKroJeoPfJ hJrKYKj KhP~ hM-

Kfj KoKja IPkãJ TrPf yPmÇ FmJr IPitT ßumMr rx S kKroJeoPfJ oiM KhP~ ßjPz KjPuA ‰fKr yPm KV´j KaÇ A≤JrPjaÇ


AxuJo

17 - 23 November 2017

AxuJKo \LmjhvtPj j~ ©∆Ka kKÁoJ xoJ\hvtPj oMrJh yloqJj \LmPjr ßvPwr KhPT AxuJPor jmL xJ: kJvõmt ftL ßhvèPuJr vJxT∏ @KmKxKj~Jr jJöJxL, kJKvt~Jr KÆfL~ UxÀ (590-628) FmÄ kNmt ßrJoJj xosJa ßyrJKT~JPxr (610-641) TJPZ xy\ KT∂á ÆqgtLyLj nJwJ~ fJPhr KjP\r S KjP\r k´\JPhr ˝JPgt AxuJo V´yPer @oπe \JKjP~ k© KhP~KZPujÇ FUJj ßgPT AxuJPor xJPg kKÁPor ßp TNaQjKfT xN©mºj rKYf yPuJ fJ ßTJPjJ Khj KZÅPz ßfJ pJ~Kj, FojKT xJoJjq KvKguS y~KjÇ F xŒTt IMeú gJPT uJVJfJr 1400 mZrÇ FA hLWt xo~TJPu IgtQjKfT S xJÄÛíKfT ßãP© ßpoj AxuJPor xJPg kJÁJPfqr k´YrM ßujPhj yP~PZ ßfoKj rJ\QjKfTnJPmS yP~PZ k´YrM @hJj-k´hJj, fPm hM”U\jT yPuS xKfq ßp, FA rJ\QjKfT @hJj-k´hJPjr oPiq xJoKrT ƪôA mrJmJr k´JiJjq ßkP~ FPxPZÇ GKfyJKxTnJPm KUsÓJj-AxuJKo ÆPªôr kanNKoPf kNmt @r kKÁo IgmJ kJÁJfq @r k´JYq xnqfJr oPiq ßx xŒTt rKYf yP~PZ fJ ßTJPjJ KhjA kr¸Prr kKrkNrT KZu jJ mrÄ KZu k´KfÆKªôfJkNeÇt kJr¸KrT nLKf @r IKmvõJPxr ˛íKfPT mMPT KjP~ FA hM'Ka xnqfJ mrJmrA FPT IkrPT xPªPyr ßYJPU ßhPU FPxPZ, pJ oJP^ oPiq k´TJvq v©MfJ~ „k KjP~PZÇ FUPjJ FrJ kr¸Prr KmÀP≠ xhJ \JV´f k´yrLÇ AKfyJPxr VKfiJrJ~, KmPvwf ßp„k hs∆f VKfPf AxuJKo xJosJP\qr k´JgKoT xŒ´xJre WPaKZu, ßxA iJrJ S VKfr k´Kf uãq ßrPU kJÁJfq S AxuJKo xnqfJr ßp kJr¸KrT ÆJKªôT „k, fJr TJre mqJUqJ TrJ pJ~Ç y\rf oMyJÿh xJ:-Fr SlJPfr xJoJjq T~ mZPrr oPiqA KxKr~J S KlKuK˜j (634-35), kJKvt~J (637), Koxr (643-649), ߸j (711 KUs:) AxuJKo xJosJP\qr I∂ntÜ M yP~ pJ~Ç 688 KUsÓJP» pUj k´gomJPrr oPfJ TjˆJK≤PjJku oMxuoJjPhr ÆJrJ ImÀ≠ y~ fUPjJ y\rf oMyJÿh xJ:-Fr FT\j xJãJ“ xJyJmJ @mM @A~Mm @u @jxJrL \LKmf KZPuj FmÄ KfKj FA pMP≠r kfJTJ mJyT KZPujÇ k´JgKoT pMPVr xJoKrT xJlPuqr FA IKf hs∆fVKfr TJrPeA x÷mf kJÁJfq \V“ FUPjJ oPj TPr ßp, AxuJo FTKa @âoeJ®T iotKmvõJx, pJ fJr xŒ´xJrPer CP¨Pvq kJvKmT vKÜ (Er“m iyl ^Kz“l)-Fr SkrA KjntrvLu oJ©Ç FaJ Imvq xfq ßp xJoKrT vKÜr KhT KhP~ f“TJuLj KUsÓJj FmÄ ArJKj rJPÓs vKÜèPuJ jfMj KmvõJPx muL~Jj oMxuoJjPhr ßoJTJPmuJ~ hJÅzJPfA kJPrKjÇ KT∂á kJvJkJKv FaJS xfq ßp, Ff KmvJu FuJTJ fJPhr \jxJiJrPer xogtj fJrJ @hJ~ TrPf jJ kJrPfjÇ ÊiM ‰jKfT xogtjA j~ KmKnjú ˙JPj ˙JjL~ \jxJiJre FTPpJPV oMxKuo mJKyjLr xJPg xKâ~nJPm xyPpJKVfJ TPrKZuÇ AKfyJxA FA xPfqr xJãq myj TPrÇ F mqJkJPr mqJkT xfqJjMxºJPj msfL yPu fJr luJlu kJÁJfq xnqfJr \jq UMm FTKa xMUTr yPm jJÇ kKÁo S kNmt @Kl∑TJr xÄÛJrk∫L KUsÓJPjrJ ßfJ mPaA FojKT FrL~ FmÄ ßcJjJak∫LrJS AxuJKo vJxjPT xJV´PyA V´ye TPrKZu, TJre fJrJ KpÊKUsPÓr ImfJrfô mJ KUsÓL~ K©fômJh ßTJPjJKaPfA KmvõJxL KZu jJÇ FTJhv vfPT ßxPjVJu, oJKu, WJjJ vJPh frmJKr mJ IKVú ZJzJA AxuJPor k´xJr WPa FmÄ FUPjJ @Kl∑TJ\MPz F k´Kâ~J ImqJyf rP~PZÇ F xfq ßfJ I˝LTJr TrJ pJPm jJ ßp, ßxTJPu oMxKuo xoJP\r hMKj~J TJÅkJPjJ VKfvLufJ ‰mùJKjT S xJÄÛíKfT \VPf FT xMhrN k´xJrL k´nJm ßlPuKZuÇ VKefvJ˘, YM S híKÓKmùJj, vuqKYKT“xJ, ˝J˙qKmhqJ, IKniJj vJ˘, AKfyJx, xoJ\KmhqJxy FKrˆauL~ hvtj vJP˘r kMjÀ≠Jr∏ pJ kJÁJfq xoJ\ FPTmJPr nMPuA KVP~KZuÇ jmo vfJ»L ßgPT ÊÀ TPr FTJiJPr YfMhv t vfT kpt∂ AxuJKo xÄÛíKf HöôPuqr TJPZ kJÁJfq kMPrJkMKr Kjsn s KZuÇ ßxTJPur @urJK\ , @u-KmÀeL, AmPj Àvh, AmPj

KxjJ, AmPj UJuhMj, AmPj mfMfJ mJ AmPj ßUJ~JKr\oL-Fr xoTã TJPrJ jJo kJÁJfq xoJ\ ßgPT CPuäU TrJ pJ~ jJÇ Kj\ Kj\ ßãP© FPhr xoTã TJCPT hJÅz TrJPf jJ kJrPuS kKÁoJ xnqfJ oMxuoJjPhr xJoKrT vKÜPT ßfJ ImvqA ÀPU hJÅzJPf ßkPrKZu, k´gomJr 733 KUsÓJP» l∑JP¿r ÆJrk´JP∂ FmÄ KÆfL~mJr kftKM V\P¸jL~ kMjÀ≠Jr IKnpJPjr xo~Ç ÊiM fJA j~ KUsÓL~ rJ\jqmVt FTJhv ßgPT ©P~Jhv vfT kpt∂ âMPxPcr @TJPr kJfi @âoeS ßfJ kKrYJKuf TrPf ßkPrKZuÇ FA kptJP~ âPo mJAP\≤JAj KUsÓJPjrJ uqJKajPhr (IgmJ l∑Jï) xJPg KoKuf yP~ ÈIKVú S frmJKr' FTKa KUsÓL~ xÄÛreS ßfJ @KmÏJr TrPf xão yP~KZu, pJr kKrxoJK¬ WPa 1204 xJPur TjˆJK≤PjJkuPT krJ˜ TrJr oiq KhP~Ç Frkr @mJr @Px kKÁoJPhr fJzJ UJS~Jr kJuJ, FmJr IPaJoqJj fMKTtPhr yJPf, pJrJ 1453 xJPu @mJr TjˆJK≤PjJku IKiTJr TPr FmÄ muTJj FuJTJ KhP~ kKÁoJ vKÜPT xMhrN KnP~rJ kpt∂ (1529 FmÄ 1683) fJzJ TPr KjP~ pJ~Ç IÓJhv vfPT FPx oPj yPuJ ßpj iJS~JkJfiJiJS~Jr ßxA ßkRrJKeT TJKyjLr AKf yPf YPuPZÇ ßxA xo~ ßgPT mftoJjTJu kpt∂ FA hM'Ka xnqfJ ßpj jJaTL~nJPm FPT IkPrr ßgPT ACPrJk KmùJj S k´pKM Ü ßãP© Foj ß\Jr ThPo FKVP~ ßpPf gJPT ßp ßVJaJ kíKgmL fJr IPjT ßkZPj kPz pJ~Ç FA xoP~ IK\tf fJPhr IgtQjKfT S xJoKrT k´pKM Ü\Jf xJluqPT ßpj ybJ“ TPrA KUsÓL~ xoJ\-xnqfJr C“Twt mPu k´fL~oJj yPuJÇ KbT FTA xo~ AxuJKo xoJ\ xnqfJ IPpJVqfJ, @uxq FmÄ Ii”VKfr FojA FA kptJP~ k´Pmv Tru ßp, DjKmÄv vfPTr kKÁoJ xJosJ\qmJPhr HkKjPmKvT hJxfô ßpj xoP~r IPoJW KmiJPj kKref yPuJ FmÄ ImPvPw 1924 xJPu TJoJu @fJfMTt KUuJlf KmuM¬ TPr ßp oJreJWJf yJjPuj fJ ßpj KZu oMxKuo xnqfJr IPpJVqfJr Imvq÷JmL kKreKfÇ FnJPm mftoJj (KmÄvvfT) vfPTr oiqnJV ßgPT kKÁoJ xnqfJ, ßpj KmPvõr ÈImvq IjMTreL~ xÄÛíKf'-ßf kKref yPuJ FmÄ mJKT KmvõxoJP\r kKÁoJTre ßpj xoP~r hJKmPf kKref yPuJÇ oPj yPf uJVu KxCu ßgPT xMhrN ßxJPyJ kpt∂ nKmwqPfr oJjMw ßpj KmvõmqJkL ÊiM K\¿ krPm, yqJomJVtJr UJPm, kJj TrPm ßTJTJPTJuJ @r oJutPmJPrJ KxVJPra, AÄPrK\Pf TgJ muPf, KxFjFj ßhUPm FmÄ FTKa VefJKπT ßhPv mJC yJC\ aJAPkr mJKzPf mJx TrPm FmÄ x÷mf FTKa KUsÓJj YJPYtr xhxq KyPxPm fJKuTJnMÜ yPmÇ Imvq pKhS @\ kpt∂ AxuJKo xnqfJr Ii”kfj xŒPTt @PuJYjJ-xoJPuJYjJ ImqJyf rP~PZÇ fPm @oJr mqKÜVf oPf Fr ßkZPj KfjKa oNu TJre KjKyf rP~PZÇ k´gof, 1236 KUsÓJP» TJPctJnJ FmÄ 1258 KUsÓJP» mJVhJPhr kfPjr oiq KhP~ IK\tf KUsÓL~ S oPñJuL~ vKÜr xJoKrT xJluq YfMhv t vfPT AxuJPor xJÄÛíKfT S mMK≠míK•T ˚J~MfπPT TJptf Imv TPr ßh~Ç @\ kpt∂ AxuJKo Kmvõ FA oJreJWJPfr iJÑJ TJKaP~ CbPf kJPrKjÇ KÆfL~f, YfMhv t vfPT AxuJKo KmPvõr iotL~ S @Aj-KmùJPjr kKro§Pu FTKa iJreJ m≠oNu yP~ pJ~ ßp, pJ KTZM \JjJr KZu fJ APfJoPiqA \JjJ yP~ KVP~PZ FmÄ ùJPjr ßp oNu C“x rJxNu xJ:; ßnRPVJKuT S xJoK~T KmYJPr fJr ßgPT pJrJ KjTamftL KZPuj- fJÅrJA ßmKv \JjPfjÇ FnJPm AxuJKo oJjMPwrJS kÁJ“hsÓJ yP~ kzPf gJPTjÇ F TJrPe k´TKí f KmùJPjr YYtJ mº yP~ pJ~ S IlMr∂ x÷JmjJo~ AxuJKo KY∂J \V“ ITJu mºqfô mre TPr âPoA IfLfTJPu u… ùJPjr jTuJjMxJrL (fTKuhk∫L) yP~ SPb, pJ ˝fA AxuJokKrk∫LÇ fífL~ FmÄ x÷mf, xmPYP~ èÀfôkeN t TJreKa KT∂á AxuJKo \VPfr Inq∂rLe j~ FmÄ

FnJPm mftoJj (KmÄvvfT) vfPTr oiqnJV ßgPT kKÁoJ xnqfJ, ßpj KmPvõr ÈImvq IjMTreL~ xÄÛíKf'-ßf kKref yPuJ FmÄ mJKT KmvõxoJP\r kKÁoJTre ßpj xoP~r hJKmPf kKref yPuJÇ oPj yPf uJVu KxCu ßgPT xMhNr ßxJPyJ kpt∂ nKmwqPfr oJjMw ßpj KmvõmqJkL ÊiM K\¿ krPm, yqJomJVtJr UJPm, kJj TrPm ßTJTJPTJuJ @r oJutPmJPrJ KxVJPra, AÄPrK\Pf TgJ muPf, KxFjFj ßhUPm FmÄ FTKa VefJKπT ßhPv mJC yJC\ aJAPkr mJKzPf mJx TrPm FmÄ x÷mf FTKa KUsÓJj YJPYtr xhxq KyPxPm fJKuTJnMÜ yPmÇ kJÁJfq xoJP\r Inq∂r˙ mJ˜mfJ ßgPT CØNfÇ Ij˝LTJpt ßp DjKmÄv vfT ßgPT F kpt∂ IK\tf kJÁJPfqr \JVKfT xJlPuqr ßkZPj fJPhr Kj\˝ KUsÓiPotr xJPg âPo xŒTtPòPhr FTKa Ihívq xN©mºj rP~PZÇ fJPhr FA BvõrKmyLj vfPTr ‰mùJKjT S IgtQjKfT xJlPuqr ßkZPj rP~PZ FT irPjr AyTJuxmt˝ mJ˜mfJr hvtj, ßxaJPT xrJxKr jJK˜TfJ jJ muJ ßVPuS IjJ~JPx FT irPjr \zmJh, IgmJ ÈgJTPu @PZ jAPu jJA' irPjr ofmJh mPu @UqJ ßh~J pJ~, hJvtKjT \VPf lMP~rmJU, oJTtx, cJrCAj, Kj“Px FmÄ l∑P~c KZPuj pJr kMPrJiJÇ fUj ßgPTA KmùJjKnK•T mMK≠mJh, pJ ÊiM hívqoJj ¸vtPpJVq AKªs~V´Jyq mJ˜mfJPTA V´yePpJVq mPu KmvõJx TPr kJÁJfq xnqfJr ßpJVqfJr FToJ© oJkTJKb mPu VíyLf S xoJhíf yPf gJPTÇ KmÄv vfPTr IV´pJ©J~ Fxm fJK•ôT KmvõJx âPo xJiJre oJjMPwr oj-oJjxPT IKiTJr TPr mPxÇ fgJTKgf ÈoMÜmMK≠'r xJoJK\T ˝LTíKf FmÄ ‰\KmT ˝Jgt xojõP~r oiq KhP~ fJrJ Foj FTKa VefJKπT S @kJfjJK˜T xoJP\ Inq˜ yP~ kPz, ßpUJPj ãofJ, Igt-Km•, ‰hKyT ßxRªpt, \jKk´~fJ FmÄ ßpRjfJA FToJ© CkJxq KyPxPm ˝LTíKf uJn TPrÇ fJrJ KmvõJx TPr ßp, FToJ© KmùJjA \LmPjr k´Tf í IgtPT UMPÅ \ ßmr TrPf kJPr FmÄ KmùJPjr k´Kfkã KyPxPm ßp iotKmvõJx FUPjJ ßTJPjJoPf KaPT @PZ fJ âPoA IPpRKÜT KUsÓiotmJPhr xJPg KmhNKrf yP~ pJPmÇ pMVk“ k´JYq S kJÁJPfq vJvõf jLKfPmJPir FA Imã~, FA IväLu \zmJh oJjMwPT TPr fMPuPZ ßuJnL S AKªs~krJ~e, pJr @TJéJr ßTJPjJ ßvw ßjA, Kj\˝ @PmV-IjMnKN fA pJPhr ‰jKfTfJr FToJ© oJjh§ FmÄ pJrJ @vJ TPr ßp, fJPhr xmtVJ´ xL k´VKf kíKgmLPf fJPhr \jq FTKa ÈPnJÜJr ˝V'∏ rYjJ TrPm krPuRKTT ˝PVtr @r fJPhr k´P~J\j ßjAÇ FaJ ybJ“ TPr @xJ FTKa xJoK~T ÈpMPVr yJS~J j~', ßp k´JgKoT Cjì•fJr kptJP~ ßTPa ßVPu âPo K˜Kof yP~ pJPmÇ mrÄ ßhUJ pJPò fgJTKff È@iMKjTfJr \ôr' ßTPa pJS~Jr krS mftoJj KvP·Jjúf xoJP\ IgtjLKfA pJmfL~ jLKfr xosJa yP~ mPx @PZ, ßpUJPj k´mKí ≠, pπTMvufJ, \jvKÜr kNe-t KjP~JV, oMjJlJr xPmtJó kptJ~ S KmPvwJ~e-A pJmfL~ jLKfPmJPir KmiJfJ yP~ mPx @PZÇ (YuPm) IjMmJh : oBj Kmj jJKxr

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

17 November, Friday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

05:59 11:50 02:22 04:14 05:37

18 November, Saturday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

06:01 11:50 02:21 04:13 05:36

19 November, Sunday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

06:02 11:50 02:20 04:12 05:35

20 November, Monday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

06:04 11:50 02:18 04:10 05:34

21 November, Tuesday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

06:05 11:50 02:17 04:09 05:33

22 November, Wednesday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

06:07 11:51 02:16 04:08 05:32

23 November, Thursday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

06:08 11:51 02:15 04:07 05:31

19


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

17 - 23 November 2017

Surmanews

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant for Sale in Bournemouth

21 years open lease available, rent £11,000, nil rate, 3 bedroom living accommodation above, newly refurbished, 54 seater, excellent location and reputation. Fully licensed. For further details please call 07931 348 830 02/02/18

Indian FKéaJPr lJˆ Established Take Away láPcr ßhJTJj Indian Restaurent For For Sale Kmâ~ Taste of Bombay, 143 Sale FKéaJr ßcnPj 35 mZPrr High Steeet, Tibshelf, Prime location in Dartford with theatre located close by which is a competitive advantage. 75 seater indian restaurant with air conditioning. 10 year open lease and £10,000 per annum. Has potential for good business growth. Contact Mr Islam: 07900 605 449 10/11/17

Derbyshire, DE55 5PP. Shop Rent & Flat Monthly £566.67. No Business Rate. Weekly taking £1400 to £1500. Selling due to retirement. Contact with Mr Kamal 07407 138805 10/11/17

Restaurant For Sale IN KENT New Ash Green. Rent £10,500 p.a No business rates. Weekly takings: £3,500 to £4,000. 15 years open lease. Situated in prime location, with potential to increase turnover. A great opportunity. Quick SALE Price Negotiable For more information please contact: Junu Mob:07951 479363 Raja Mob:07896 415 317 17/11/17

KxPua IJUJKu~J~ mJxJ Kmâ~ KxPua IJUJKu~Jr ßj~JKr kJzJ IJmJKxT FuJTJ~ 11 ßcKxPou \J~VJr Ckr 4 fuJ lJCP§vPjr 2 fuJ ToKkäa FTKa mJxJ Kmâ~ yPmÇ k´Kf fuJ~ 2 ACKja TPr ßoJa 4Ka ACKja IJPZÇ k´KfKa ACKjPa 3Ka ßmcr∆o, 2Ka mJgr∆o, KTPYj, cJAKjÄ r∆o FmÄ KxKaÄ r∆o rP~PZÇ mJxJr xJPg VJKz rJUJr VqJPr\S IJPZÇ mftoJPj nJzJ ßh~J IJPZ ßpUJj ßgPT k´Kf oJPx 36 yJ\Jr aJTJ nJzJ IJPxÇ oNuq: 170,000 kJC§xÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. ßfrJm IJuL 07424 432 893 01706 222 563 (Monday to Thursday from 5:00pm and Saturday and Sunday anytime)

8/12/17

Subscribe to......... SURMA IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

kMrPjJ FTKa lJˆ láPcr ßhJTJj KmKâ yPmÇ uÄ IPkj uL\Ç CkPr hMAKa lîJa IJPZÇ lîJPa k´PmPvr hr\J IJuJhJÇ oJKuPTr kKrYJujJr IxMKmiJ~ KmKâ yPmÇ IJV´yL ßâfJrJ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV Tr∆j: 07714 208232 07501 519489 17/11/17

mJxJ Kmâ~

KxPua FoKx TPuP\r TJPZ 1jÄ vqJouL IJmJKxT FuJTJ~ 4 fuJ lJCP§vPjr 3 fuJ ToKkäa FTKa mJKz KmKâ yPmÇ mJKzr oJKuT \JjM~JrL oJPx ßhPv gJTPmjÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: AÄuqJ§: 07983 152175 mJÄuJPhv: 01727 367528 1/12/17

Classifieds

Pizza Takeaway shop for sale In London Barnet Area. Excellent location - busy area. Business rates 0. 1100 rent pm. £4,500 a weekly takings. 11 year open lease. Please Call Nima: 07737 027258 12/01/18

Restaurant For Sale

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com

In London prime location 46 seater restaurant fully licensed with air conditioned. 13 years open lease remaining. Business is very good £5000 taking weekly. Cheap rent £1250 monthly Very flexible & under-standing landlord. Business has very good potential to do more. Price: 70,000. NO time wasters. Please call Mr Wahid- 07378 844518 12/01/18

Grocery Shop To Rent

In Southend large shop with butchery, frozen fish and veg 3 cold rooms, store room, 10 freezers, 6 mtr meat display fridge. 6 metre fridge display for drinks and veg. 2500sq metres space with new counter. Including 5 bedroom flat we rent out. Avrg takings £10,000 per week. Rates around £800 year. Established over 12 years. Due to time wasters re-advertised. Mob: 07448 754171 22/12/17

TAKEAWAY FOR SALE

In Essex Wickford, with 2 bedroom above the takeaway for staff accommodation. 15 year lease rent £15,000 per year, price £40,000. Please call for further information on 07943 699974 29/12/17

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ


17 - 23 November 2017

WWW.

Surmanews

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

MAC

Solicitors

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

17 - 23 November 2017

YáKÜ ˝JãPrr 3 ßrJKyñJ xïa ßTj VeyfqJ KyPxPm KYK¤f yPò jJ 14 jPn’r - Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q x¬JPyr oPiq ßrJKyñJ oMxuoJjPhr Skr ßhvKar S ˙JjL~ ßmR≠Phr YJuJPjJ ßrJKyñJPhr KlKrP~ ßxjJmJKyjL mmtrfJPT È\JKfVf KjijpPùr k´TíÓ KyPxPm @UqJK~f TPrPZj ßj~J yPm : xM KY ChJyre' \JKfxP–Wr oJjmJKiTJrKmw~T xÄ˙Jr 14 jPn’r - Ko~JjoJPrr Kc lqJPÖJ ßj©L S ßhvKar rJÓsL~ CkPhÓJ IÄ xJj xM KY @mJPrJ ßrJKyñJPhr KjrJkPh rJUJAPj KlKrP~ ßj~Jr k´Kfv´∆Kf KhP~PZjÇ ßxJomJr 31fo IqJPxJKxP~vj Im xJCgAˆ FKv~Jj ßjvP¿r (@Kx~Jj) xPÿuPjr ßkäjJKr IKiPmvPj FA k´Kfv´∆Kfr TgJ \JjJj xM KYÇ KfKj \JKjP~PZj, mJÄuJPhPvr xJPg xoP^JfJ ˛JrT ˝JPrr Kfj x¬JPyr oPiq ßrJKyñJPhr KlKrP~ ßjPm Ko~JjoJrÇ Ko~JjoJPrr xÄmJhoJiqo oqJKjuJ mMPuKaj \JjJ~, @Kx~Jj xPÿuPjr xnJkKffô TrJ KlKukJAPjr ßk´KxPc≤ rKhsPVJ hM~JPftr oMUkJ© yqJKr rT \MKj~r \JjJj, xPÿuPj Ko~JjoJPrr TJPZ mJ˜MYMqf ßrJKyñJPhr KjP~ CPÆV k´TJv TrJ y~Ç FA CPÆPVr kr xM KY \JKjP~PZj, mJÄuJPhPvr xJPg xoP^JfJ ˛JrT ˝JPrr Kfj x¬JPyr oPiq ßrJKyñJPhr rJUJAPj KlKrP~ ßj~J yPmÇ yqJKr rT \JjJj, xPÿuPj pUj ßrJKyñJ vreJgtLPhr Im˙J \JjPf YJS~J y~ fUj Ko~JjoJr \JjJ~ TKl @jJj TKovPjr xMkJKrv mJ˜mJ~j TrJ yPòÇ Inq∂rLenJPm mJ˜MYMqfPhr oJjKmT xyPpJKVfJPT ˝JVf \JjJPjJ yPòÇ hM~JPftr oMUkJ© xJÄmJKhTPhr \JjJj, KlKukJAj ÊiM oJrJCA vyPrr mJ˜MYMqfPhr kJvJkJKv ßrJKyñJ vreJgtLPhr \jq ©Je xyPpJKVfJ k´P~J\j mPu ˝LTJr TPrPZÇ Fr @PV KmsKav mJftJ xÄ˙J r~aJxt FT UmPr \JKjP~PZ, @Kx~Jj xPÿuPjr UxzJ ßWJweJ~ ßrJKyñJ xïPar Kmw~Ka CPuäU TrJ y~KjÇ oñumJr xPÿuj ßvPw @jMÔJKjTnJPm FA ßWJweJ kJb TrJ yPmÇ ßWJweJr FTKa IjMPòPh KnP~fjJo S KlKukJAPj oJjKmT xyPpJKVfJr Kmw~ CPuäU TrJ yP~PZÇ FTAnJPm rJUJAPj È@âJ∂ xŒ´hJ~'PT oJjKmT xyPpJKVfJr TgJ ÊiM CPuäU TrJ yP~PZÇ pKhS rJUJAPj YuoJj xJoKrT IKnpJPjr oMPU Z~ uJKiT ßrJKyñJr mJÄuJPhPv kJKuP~ @xJr KmwP~ ßTJPjJ mÜmq ßjAÇ r~aJxt \JKjP~PZ, UxzJ~ rJUJAPjr kKrK˙Kfr ßTJPjJ Km˜JKrf fgq ßh~J y~Kj FmÄ ßrJKyñJ v»S mqmyJr TrJ y~KjÇ Ko~JjoJPrr Kc lqJPÖJ ßj©L IÄ xJj xM KY KmPhvL ßjfJPhr ßrJKyñJ v» mqmyJr jJ TrJr @øJj \JKjP~KZPujÇ YuoJj ßrJKyñJ xïa ÊÀ yS~Jr kr ßgPT @Kx~Jj xhxq oJuP~Kv~J CPÆV \JKjP~ @xKZuÇ fPm @Kx~JPjr jLKf xhxq rJPÓsr Inq∂rLe KmwP~ TgJ jJ muJr TJrPe Kmw~Ka xPÿuPjr @PuJYq KyPxPm V´ye TrJ y~KjÇ Fr @PV ßxP¡’r oJPx @Kx~JPjr krrJÓsoπLPhr mÜmq ßgPT KjP\PT k´fqJyJr TPr ßj~ ßrJKyñJ AxMq jJ gJTJ~Ç

k´iJjÇ KT∂á fJrkrS FA xKyÄxfJPT \JKfx–W IKlKx~JKu VeyfqJ KyPxPm fJKuTJnMÜ TPrKjÇ @r ßx TJrPeA Kmw~Ka KjP~ xíKÓ yP~PZ jJjJ k´PvúrÇ \JKfxP–Wr VeyfqJKmw~T TjPnjvPjr iJrJ-2 F VeyfqJr ßp xÄùJ ßh~J yP~PZ fJPf muJ yP~PZ, ßTJPjJ \JKf, iot mJ ßVJÔLPT ±ÄPxr CP¨Pvq kMPrJkMKr mJ @ÄKvTnJPm ßYÓJ TrJ y~ fJPTA VeyfqJ muJ yPmÇ Fr oPiq rP~PZ∏ (1) SA \JKfr ßuJTPhr yfqJ TrJ, (2) fJPhr Skr èÀfr vJrLKrT S oJjKxT KjptJfj, (3) APòTífnJPm fJPhr \LmPjr Skr ±ÄxJ®T TotTJ§ kKrYJujJ, (4) x∂Jj \jìhJPj KjPwiJùJ @PrJk, (5) KvÊx∂JjPhr ß\JrkNmtT Ijq© xKrP~ ßj~JÇ rJUJAPj Ko~JjoJr xrTJr FA kP~≤èPuJr k´go KfjKa kMPrJkMKrA xÄWKaf TPrPZÇ TJP\A FA WajJPT VeyfqJ KyPxPm KYK€f jJ TrJr ßTJPjJ ßpRKÜTfJ ßjAÇ fPm FA TjPnjvPjr k´go iJrJ~ ßuUJ rP~PZ, ÈxÄKväÓ kãèPuJ FA KjÁ~fJ ßh~ ßp fJrJ ßp VeyfqJ xÄWKaf TPrPZ fJ KZu k´KfPrJi KTÄmJ vJK˜ ßh~Jr CP¨PvqÇ FA VeyfqJ pM≠TJuLj KTÄmJ K˙KfvLu ßp kKrK˙KfPfA ßyJT jJ ßTjÇ' @r F iJrJKar I\MyJPfA Ko~JjoJPrr mmtrfJPTPT ÈVeyfqJ' KyPxPm ˝LTíKf ßh~J yPò jJÇ F ZJzJ ßTJPjJ WajJPT VeyfqJ KyPxPm @UqJK~f TrPf yPu fJ mº TrJr \jq TjPnjvPj ˝JãrTJrL 147 ßhv TftíT xÄKväÓ ßhvKaPT YJk k´P~JV S k´P~J\j yPu vKÜ

k´P~JV TrPf yPmÇ

fáuJfKur VeyfqJ KjP~ k´JoJeqKY©

KxFjFj \JjJ~, rJUJAj rJP\q Ko~JjoJr ßxjJmJKyjL S ˙JjL~ ßmR≠Phr xÄWKaf VeyfqJr n~Jmy FT jK\r xíKÓ yP~PZ rJ\qKar fMuJfKu V´JPoÇ Vf 30 @Vˆ F V´JPor ßuJTPhr jhL fLPr hJÅz TKrP~ èKu YJuJ~ ßxjJmJKyjLÇ @r V´JPor WrèPuJ kMKzP~ ßh~ FPT FPTÇ KvÊPhr \Lm∂ ZMPz ßoPrPZ ßxA @èPjÇ WajJr Khj xTJPu ßyKuT¡PT ßxjJrJ jJPo fMuJfKuPfÇ Frkr ÊÀ y~ fJ§mÇ ßxA n~JmyfJr nMÜPnJVLPhr FT\j oofJ\ ßmVoÇ KfKj mPuj, ÈfJrJ oJjMwPhr yfqJ TPr FT \J~VJ~ ˜Nk TrPf gJPTÇ oPj y~ ßpj mJÅv ßTPa \PzJ TPrPZÇ' oofJ\PTS oíf ßnPm ßxA ˜NPkr oPiq ßluJ y~Ç IPjT TPÓ KfKj ßxjJPhr lJÅKT KhP~ ßxUJj ßgPT kJuJPf xão yjÇ fPm x∂JjPhr KjP~ kJKuP~ @xJr kPg KfKj @mJPrJ irJ kPzj @PrT hu ßxjJr yJPfÇ ßxUJPj FTKa WPr KjP~ fJPT Veiwte TPr fJrJÇ Frkr WPr fJuJ KhP~ @èj iKrP~ ßh~Ç ßx xo~ IxM˙ oofJ\ fJr xJf mZPrr ßoP~ rJK\~Jr TJrPeA ßxA WPrr ßmzJ ßnPX kJKuP~ @xPf

xão yjÇ fPm fJr @PrJ hMA x∂JjPT mJÅYPf kJPrjKj ßxA @èj ßgPTÇ Frkr FThu V´JomJxLr xJPg ßoP~ rJK\~JPT KjP~ mJÄuJPhPv kJKuP~ @PxjÇ FUJPj FPx FTKa KTîKjPT 15 Khj KYKT“xJ ßj~Jr kr KTZMaJ xM˙ oofJ\Ç ßxA WajJ KjP~ FTKa k´JoeqKY© KjotJe TPrPZj vKlTMr ryoJj jJPo FT mJÄuJPhvL-KmsKav KjotJfJÇ xLoP∂r SkJz ßgPT @xJ ßrJKyñJPhr hívq iJre TrJr xo~ KfKj fJPhr xJãJ“TJr ßjjÇ ßxA hPu KZu fMuJfKur WajJ ßgPT ßmÅPY pJS~J TP~T\jÇ @r fUjA vKlTMr rJyoJj \JjPf kJPrj ßxA n~JmyfJr TgJÇ fJrkr 30 \j ßrJKyñJr xJãJ“TJPrr KnK•Pf ‰fKr TPrj VeyfqJKmw~T FTKa k´JoJeqKY©Ç fMuJfKur mJKxªJrJ \JKjP~PZ, SA WajJr oJ© TP~T Khj @PVA fMuJfKur ßrJKyñJPhr xJPg rJUJAjPhr FTKa xoP^JfJ YMKÜ xA yP~PZÇ YMKÜ IjMpJ~L ßTC TJPrJ ãKf jJ TPr KoPuKoPv mxmJPxr IñLTJr TrJ yP~KZuÇ KT∂á kPr ßrJKyñJrJ mM^Pf kJPr YMKÜ @xPu KZu jJooJ©Ç fMuJfKu V´JPo YJr yJ\Jr 360 \j ßrJKyñJ S 435\j rJUJAj IoMxKuPor mxmJx KZuÇ

ArJPj C≠JrTJ\ ßvw, Kjyf 450

ÈasJPŒr @PhPv' VJAPuj hMfJPft 14 jPn’r - KlKukJAPjr ßk´KxPc≤ rKhsPVJ hMfJPft KmUqJf kkxÄVLfKv·L KkKufJ TrJPuPxr xPñ Vf ßrJmmJr ‰Æf xÄVLf ßVP~PZjÇ ßhvKar kJxJA vyPr @P~JK\f @Kx~Jj xPÿuPjr ßnJ\kPmt IKfKgPhr ImJT TPr KhP~ VJj ßVP~PZj KfKjÇ VJj ßvw yS~Jr krkrA hMfJPft hvtT-PvsJfJPhr bJ¢J TPr mPuj, ÈpMÜrJPÓsr ToJ¥Jr Aj KYPlr @Phv' xÄVLf kKrPmvj TrPuj KfKjÇ hKãe-kNmt FKv~Jr ßhPvr @ûKuT ß\Ja @Kx~JPjr 31fo xPÿuj ÊÀr @PV ßrJmmJr KlKukJAPjr kJxJA vyPrr FxFoFé TjPnjvj ßx≤JPr ßk´KxPc≤ hMfJPft oJKTtj ßk´KxPc≤ asJŒxy Ijq ßjfJPhr \jq ßnJ\xnJr @P~J\j TPrjÇ FPf hMfJPft mPxj asJPŒr kJPvAÇ ybJ“ KfKj CPb hJÅKzP~ ÊÀ TPrj VJj VJS~JÇ FPf YoPT SPbj xmJAÇ KlKukJAPj @P~JK\f hMKhjmqJkL @Kx~Jj xPÿuPj 18 ßhPvr ßjfJrJ \PzJ yP~PZjÇ fJÅPhr oPiq @PZj oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒSÇ FKv~J xlPrr IÄv KyPxPm KfKj ßxUJPj Im˙Jj TrPZjÇ VfTJu ßxJomJr asJŒ mPuj, KlKukJAPjr ßk´KxPc≤ rKhsPVJ hMfJPftr xPñ ÈIfq∂ xMxŒTt' rP~PZ fJÅrÇ ÈxMªrnJPm' xPÿuj @P~J\Pjr \jq hMfJPftr k´vÄxJ TPrj oJKTtj ßk´KxPc≤Ç VfTJu xPÿuj ÊÀr @PV hMfJPftr CP¨Pv ßcJjJfl asJŒ mPuj, È@oJPhr xŒTt UMm nJPuJÇ' KlKukJAPj FPx fJÅr nJPuJ uJVPZ mPuS F xo~ o∂mq TPrj KfKjÇ Vf rKm S ßxJomJr KmKnjú xoP~ asJŒ S hMfJPftPT kJvJkJKv ßhUJ ßVPZÇ F xo~ fJÅrJ hM\j hM\Pjr xJKjúiq kZª TPrPZj mPuA ßhPU oPj yP~PZÇ

asJŒKmPrJiL KmPãJn

FFlKk \JjJ~, oqJKjuJ~ ßrJmmJr asJŒKmPrJiL mqJkT KmPãJn yP~PZÇ FPf k´J~ 2 yJ\Jr KmPãJnTJrL IÄv ßj~Ç kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf hJñJ kMKuv KmPãJnTJrLPhr KmÀP≠ \uTJoJj S ßxJKjT IqJuJot mqmyJr TPrÇ KmPãJnTJrLrJ KoKZPu jJ“Kx ˝K˜TJ KY€xÄmKuf asJPŒr rKXj k´KfTíKf S TMvkM•KuTJ KjP~ rJ\iJjLr rJ\kg k´hKãe TPrÇ

14 jPn’r - nëKoTŒKm±˜ FuJTJ~ C≠JrTJ\ ßvw mPu ßWJweJ TPrPZ ArJjÇ ßhvKar xrTJKr KaKnr UmPr muJ y~, nNKoTPŒ ßhvKaPf Kjyf mqKÜr xÄUqJ ßmPz 450áF ßkRÅPZPZÇ TP~T yJ\Jr ßuJT @yfÇ r~aJxt S FFlKkr UmPr \JjJPjJ y~, ArJPjr \ÀKr ˝J˙qPxmJáKmw~T k´iJj kLr ßyJPxAj TMKunJª xrTJKr KaKnPT mPuj, ßhvKar kNmtJûuL~ k´Phv ßTroJjvJPy C≠JrTJ\ ßvw yP~PZÇ ArJj-ArJT xLoJP∂ Vf ßrJmmJr @WJf yJjJ 7 hvKoT 3 oJ©Jr nNKoTPŒ ßTroJjvJy k´PhPvr ßmvKTZM V´Jo, vyr S kJyJKz FuJTJ Km±˜ y~Ç F xo~ ßxUJPj IPjPTA Kj\ Kj\ mJKzPf WMKoP~ KZuÇ nNKoTPŒ ArJPjr TokPã 14Ka k´PhPv ã~ãKf yP~PZÇ PTroJjvJy k´PhPvr xJrPkJu-A-\JyJm

vyPr nNKoTPŒ FT jJrLr WrmJKz Km±˜ yP~PZÇ xrTJKr KaKnPT KfKj mPuj, fJÅmMr xÄUqJ To KZuÇ fJA kKrmJr KjP~ fJÅPT TjTPj vLPfr oPiq rJf TJaJPf yP~PZÇ SA jJrL mPuj, ÈrJPf IPjT bJ¥J KZuÇ @oJPhr \ÀKr KnK•Pf xyJ~fJ k´P~J\jÇ xrTJPrr CKYf @oJPhr hs∆f xyJ~fJ TrJÇ' ArJPjr xPmtJó ßjfJ @~JfMuäJy @uL UJPoKj VfTJu ßxJomJr nNKoTPŒ Kjyf mqKÜPhr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ ãKfV´˜ mqKÜPhr xPmtJó xyJ~fJ KhPf xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ @\ oñumJr ArJPjr ßk´KxPc≤ yJxJj ÀyJKjr ãKfV´˜ FuJTJ kKrhvtj TrJr TgJ rP~PZÇ C≠JrTJP\ KjP~JK\f TotTftJrJ muPZj, ±Äx˜NPkr oPiq TJrS ßmÅPY gJTJr x÷JmjJ ToÇ

nNKoTPŒ ArJPTr xMuJoJKj~Jy k´PhPv TokPã Z~\j Kjyf S 68 \j @yf yP~PZÇ @r TMKht FuJTJ~ xJf\j Kjyf S 325 \j @yf yP~PZÇ fMrÛ, TJfJr, TMP~f S AxrJP~PuS ßrJmmJr rJPf nNKoTŒ IjMnNf yP~PZÇ fJ“ãKeTnJPm ßxUJPj yfJyf yS~Jr Umr kJS~J pJ~KjÇ KTZM KTZM V´JPo KmhMq“ YPu ßVPZ FmÄ ßaKuPpJVJPpJVmqm˙J ãKfV´˜ yP~PZÇ krJWJPfr TJrPe ßgPo ßgPo TŒj IjMnNf yP~PZ ArJPjÇ lPu KjrJk•Jr TgJ KmPmYjJ~ kKÁoJûPur VqJxPã©èPuJ mº TPr KhP~PZ ArJjÇ 2012 xJPur kr ArJPj ßrJmmJPrr nNKoTPŒ xmPYP~ ßmKv k´JeyJKj yP~PZÇ 2003 xJPu ArJPjr hKãe-kNmtJûuL~ vyr mJPo nNKoTPŒ 26 yJ\Jr ßuJT oJrJ KVP~KZuÇ


ßUuJiMuJ

17 - 23 November 2017

23

KmvõTJk ßgPT mJh AfJKu ßToj TrPZj KmKkFPur È@ATjrJ'? 14 jPn’r - 46 oqJPYr 12Ka ßvwÇ FT-YfMgtJÄv ßkKrP~PZ FmJPrr KmKkFuÇ ßhPvr ßUPuJ~JPzrJ ßT TL TrPuj, ßxKa KmPväwe TrPf yPu xmJr @PV @xPm xJf È@ATj' ßUPuJ~JPzr jJoÇ xJf hPur xJf @ATPjr k´PfqPTA ßhPvr KâPTPa Cöôu jJo yPuS 12 oqJY ßvPw fJÅPhr kJrlroqJ¿ KT∂á xoJj Cöôu j~Ç aJjJ hMA yJPr @®KmvõJPx iJÑJ ßuPVPZ rÄkMr rJAcJPxtrÇ fPm KjP\Phr k´go Kfj oqJPY oJvrJKl Kmj oMft\Jr kJrlroqJ¿ KjP~ k´vú ßfJuJr xMPpJV ßjAÇ CAPTa pKhS ßkP~PZj 2Ka, fmM Ijq ßmJuJrPhr ßYP~ oJvrJKl KjP\PT FKVP~ ßrPUPZj KyPxKm ßmJKuÄ TPrÇ Kfj oqJPYr k´KfKaPfA 4 SnJPrr ßTJaJ kNre TPrPZj, Kj~Kπf ßmJKuÄP~ k´KfkPãr mqJaxoqJjPhr YJPk ßrPUPZjÇ 6.08 APTJjKo ßra muPZ, fJÅr Skr YzJS yPf ßhjKj UMm FTaJÇ KaPaJP~K≤Pf fJÅr oPjJPpJV ßp Tíke ßmJKuÄP~ TKhj @PV ßxKaA muKZPuj oJvrJKl, ÈKa-PaJP~K≤Pf CAPTPar ßYP~ ca muA @oJr TJPZ ßmKv èÀfôkNetÇ' dJTJ cJ~jJoJAaPxr @ATj xJKTm @u yJxJj ßToj TrPZj, ßxKa Imvq KjKhtÓ TPr muJ TKbj! huaJ fJrTJkNet yS~J~ KmvõPxrJ IurJC¥Jr ßmJKuÄP~ 4 SnJPrr ßTJaJA kNre TrPf kJrPZj jJ! 3 oqJPY 8 SnJr ßmJKuÄ TPr 7.25 APTJjKoPf KjP~PZj 2 CAPTaÇ mqJKaÄP~S FUPjJ ^uT ßhUJPf kJPrjKj xJKTm, TPrPZj 42 rJjÇ fPm fJÅr hu nJPuJ TrPZÇ K\PfPZ aJjJ hMA oqJYÇ xJKTm pKhS k´J~A mPuj, KjP\r kJrlroqJP¿r ßYP~ fJÅr TJPZ hPur xJluqaJA ßmKv èÀfôkNetÇ ßxKa yPu xJKTPmr Skr UMKvA gJTJr TgJ dJTJ-xogtTPhr! 11, 11 S 16∏YJr oqJPYr Kfj AKjÄPx oMvKlTMr rKyPor rJjÇ KmKkFPu FUPjJ ßUJux ßgPT ßmPrJPf kJPrjKj rJ\vJyL KTÄPxr @ATjÇ kP~≤ fJKuTJ~ fJÅr huS ßjA xMKmiJ\jT Im˙JPjÇ YJr oqJPYr KfjKaPf ßyPr rJ\vJyL FUj fuJKjPfÇ Vf KmKkFPu UMujJ aJAaJjxPT k´J~ FTJA ßaPjKZPuj oJyoMhCuäJyÇ FmJr kMPrJkMKr ßxKar kMjrJmíK• jJ yPuS UMujJ IKijJ~T ßjfífô KhPòj xJoPj ßgPTAÇ KxPua KxéJrx S KYaJVÄ nJAKTÄPxr KmkPã ßp hMKa \~ ßkP~PZ UMujJ, hMKaPfA mz ImhJj @PZ oJyoMhCuäJyrÇ pKhS FUPjJ fJÅr mqJa ßgPT @PxKj KllKa, TJu KYaJVÄP~r KmkPã TrJ 40 rJjA xPmtJóÇ hKãe @Kl∑TJr KmkPã Ka-PaJP~K≤ KxKrP\ nJPuJ ßUuJ ßxRoq xrTJr FUPjJ @PuJ ZzJPf kJPrjKj aMjtJPoP≤Ç KYaJVÄP~r yP~ Kfj oqJPY mJÅyJKf SPkjJPrr rJj 45Ç KxPua KxéJrPxr @ATj xJKær ryoJPjr Im˙J ßfJ @rS UJrJkÇ 2*, 3, 16, 0, 1∏FA yPò xJKæPrr rJjÇ 5 oqJPY Vz 5.5! pKhS fJÅr vsLuïJj xfLgt hJjMÛJ èjJKfuTJ TJu muPuj, ÈyqJÅ, S FTaM Zª yJKrP~ ßlPuPZÇ ßx UMmA nJPuJ ßUPuJ~JzÇ KjKÁf S nJPuJnJPmA KlPr @xPmÇ' PYJPar TJrPe FUPjJ oJPb jJoJ y~Kj TMKouäJ KnPÖJKr~JjPxr SPkjJr fJKoo ATmJuÇ FTA TJrPe FUPjJ KmKkFu ÊÀ TrPf kJPrjKj ÈF käJx' ßvsKePf gJTJ rJ\vJyLr ßoJ˜JKl\Mr ryoJjSÇ KmKkFPur FUPjJ pKhS IPjT kg mJKTÇ ÊÀaJ nJPuJ jJ yPuS aMjtJPoP≤r mJKT kgaJ rJXJPjJr xMPpJV gJTPZ @ATjPhr xJoPjÇ ßxA xMPpJV fJÅrJ KjÁ~A ßyuJ~ yJrJPmj jJ!

dJTJ, 14 jPn’r - krJ\P~r uöJ mre TPr KmvõTJPkr mJZJAkmt ßgPT KmhJ~ KjPf yPuJ lMamPu YJrmJPrr Kmvõ YqJKŒ~j AfJKuPTÇ ßUuJ ÊÀr @PV ßgPT AfJKuPT KjP~ FTaJ @vïJ TJ\ TPrKZu ßp huKa KmvõTJPk ßUuPf kJrPm ßfJ? oqJY ßvPw @vïJ mJ˜Pm „k KjuÇ xMAPcPjr xPñ \Lmj-ore oqJPY ßvw kpt∂ ßVJuvNjq cs yS~J~ rJKv~J KmvõTJPkr mJZJAkmt ßgPT mJh kzu AfJKuÇ KouPjr xJj KxPrJ~ ßxJomJr rJPf mJZJAkPmtr ßkä IPlr KlrKf ßuPVr oqJYKa ßVJuvNjq cs yP~PZÇ k´go ßuPV 1-0 ßVJPu

\~uJn TrJ~ KmvõTJPkr KjP\Phr ßUuJr xMPpJV ßkP~ ßVu xMAPcjÇ Fr lPu 12 mZr kr KmvõTJPk ßUuJr xMPpJV ßkP~ ßVu 2006 xJPu \JotJj @xPr ßUuJ xMAPcjÇ 90 KoKjPar ßUuJr ßmKvr nJV xo~ mPur Kj~πe KZu AfJKur TJPZÇ ßmv TP~TmJr xMAPcPjr ßVJuPkJPˆ xÄWm≠nJPm @âoeS YJuJ~ AfJKuÇ KT∂á ßVJPur ßhUJ ßTJPjJnJPmA kJ~Kj huKaÇ FKhPT AfJKur ßVJuPkJPˆ ßxnJPm @âoe jJ TrPf kJrPuS fJPhr ßbKTP~ rJUPf ßkPr ImvqA k´vÄxJr hJKm rJPUj xMAPcPjr ßUPuJ~JPzrJÇ

KmvõTJk ßUuJr xMPpJV ßgPT mJh kPz pJPm∏FA uöJ FzJPf k´go ßgPTA AfJKu ßmv @âoeJ®T ßUuJr ßYÓJ TPrPZÇ ßmv TP~TKa xMPpJVS kJ~ huKaÇ KT∂á mu \Ju kpt∂ KjPf kJPrKjÇ KÆfL~JPitS FTAnJPm FPTr kr FT @âoe TrPf gJPT AfJKuÇ FA xoP~S ßTJPjJ lu kJ~Kj huKaÇ lPu ßUuJ ßVJuvNjq cs y~Ç 2006 xJPu \JotJj KmvõTJPk YqJKŒ~j yS~Jr kr Vf hMA @xPr V´∆k kmt kJr yPf kJPrKj AfJKuÇ FmJr ßfJ mJh kzu mJZJAkmt ßgPTÇ luJlu∏YJrmJPrr Kmvõ YqJKŒ~jPhr ßkZPj ßlPu oNu kPmt \J~VJ TPr Kju xMAPcjÇ msJK\Pur kr KmvõTJPkr AKfyJPx KÆfL~ xlu ßhv AfJKuÇ msJK\u FUj kpt∂ kJÅYmJr KmvõTJk K\PfPZÇ AfJKu S \JotJKj K\PfPZ YJrmJrÇ oJ© hMmJr KmvõTJk ßUPuKj AfJKuÇ Fr oJP^ FTmJr KjP\Phr AòJ~ IÄv ßj~Kj ßhvKaÇ ÊiM FTmJrA KmvõTJPk ßpPf mqgt yP~PZ ßhvKaÇ xmtPvw 1958 KmvõTJPk ßUuPf kJPrKj AfJKuÇ WajJâPo KmvõTJPk xMAPcPjr ßxrJ xJluq ßx KmvõTJPkAÇ ßxmJr ßkPur msJK\Pur TJPZ ßyPr rJjJxt@k yP~KZu xMAPcjÇ

ßoKxr YJS~J dJTJ, 13 jPn’r - TqJKr~JPr Tf I\tj KuSPju ßoKxr! fPm xmA TîJm mJPxtPuJjJr yP~Ç @P\tK≤jJr \JKxtPf KfKj KrÜ! 2005 xJPur IjN±t-20 KmvõTJk S 2008 xJPu IKuKŒT lMamPur ßxJjJ K\fPuS ßxKa m~xKnK•T hPur yP~Ç \JfL~ hPur yP~ FTaJ ßTJkJ @PoKrTJS ß\fJ y~Kj fJÅrÇ mMa ß\JzJ fMPu rJUJr @PV FA IkNetfJ ßoKx ßWJYJPf kJrPmj KT jJ, fJ xo~A muPm, fPm 30 mZr m~xL FA ßkäPoTJPrr YJS~J, ÈKjP\PT ßxrJ Im˙J~ ßrPU (rJKv~J) KmvõTJPk ßpPf YJA @KoÇ' TîJm lMamPu mq˜ FTaJ xo~ TJaPZ ßoKxrÇ Fr mJAPr \JfL~ hPur ßUuJ ßfJ @PZAÇ mq˜ lMamu xNKYr iTu pJPf KjP\PT ßxrJ Im˙J~ KjP~ pJS~Jr kPg mJiJ yP~ jJ hJÅzJ~, ßx \jq ßTJPYr xPñ TgJS mPuPZj ßoKxÇ krÊ k´LKf lMamPu rJKv~Jr KmkPã 1-0 ßVJPu @P\tK≤jJr \P~r kr \JKjP~PZj, È@orJ xJŒJSKur xPñ TgJ mPuKZÇ FA ßoRxMPo IPjT oqJY ßUPuKZ @orJ∏YqJKŒ~jx KuV, ßTJkJ ßcu ßr, uJ KuVJ FmÄ \JfL~ hPur yP~ IPjT oqJYÇ' FA ÈTgJ muJr' luA KT jJAP\Kr~Jr KmkPã @P\tK≤jJr k´LKf oqJPY fJÅr KmvsJo kJS~J?

rJKv~Jr âJxPjJhJPr @VJoLTJuA FA oqJYÇ ßpKar @PVA rJKv~J ßgPT mJxtJ~ ßlrJr TgJ ßoKxrÇ fPm fJr @PV fJÅPT TgJ muPf yPuJ \JfL~ hu KjP~Ç xJK\tS @èP~PrJ, oJCPrJ ATJKht @r V†JPuJ KyèP~Aj∏fJÅPhr oPiq hPur @âoPe KjP\r xñL KyPxPm ßmPZ ßjPmj TJPT? I˝K˜Tr FA k´Pvú ßoKxr TNaQjKfT C•r, ÈTMj (@èP~PrJ), KkkJ (KyèP~Aj) S oJCPrJ (ATJKht)∏FrJ FT\j Ijq\j ßgPT @uJhJÇ KT∂á Kfj\jA èÀfôkNetÇ TJrJ (KmvõTJPk) gJTPm, ßx Kx≠J∂ ßjPmj ßTJYÇ' rJKv~Jr KmkPã 90 KoKjaA oJPb KZPuj ßoKxÇ ßUPuPZj hPur k´JePnJorJ yP~AÇ jqNjfo mqmiJPj K\fPuS @P\tK≤jJ hPu KZu FTaJ xMK˙rfJr ZJkÇ ßoKxr nJwJ~, È@orJ @PVr ßYP~ IPjT bJ¥J oJgJ~ ßUPuKZÇ KmvõTJk mJZJAkPmt ßnPj\MP~uJ KTÄmJ ßkÀr KmkPã @orJ pf hs∆f @âoPe KVP~KZ, FKhj ßx rToaJ y~KjÇ KmvõTJPkr k´˜MKf oqJY ßUuJ FT TgJ, @r mJZJAkPmtr oqJY ßUuJ @PrT TgJÇ' ßx oqJPYr ßVJuhJfJ @èP~PrJPTS k´vÄxJ~ nJxJPuj ßoKx, È@èP~PrJr ßVJu kJS~JaJ UMmA nJPuJ mqJkJr FmÄ èÀfôkNetSÇ fJPT

V´Jo mJÄuJ~ mJÄuJr ˝Jh Kjj... ˝PhvL UJmJPrr k´Tíf ˝Jh KjPf V´Jo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ FZJzJS k´KfKhj xºqJ~ gJTPZ YJjJ, KkÅ~J\M, ßoJVuJA AfqJKhÇ

Gram Bangla Restaurant 68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116

KjP~ UMKv @KoÇ KxKar yP~ IPjT ßVJu TrPZÇ FUj \JfL~ hPur yP~S ßVJu TrPZ ßxÇ' @èP~PrJr FA ßVJPur FTaM mJzKf fJ“kpt @PZÇ @P\tK≤jJr yP~ xmPYP~ ßmKv ßVJu TrJ~ KpKj ZJKzP~ ßVPuj KcP~PVJ oqJrJPcJjJPT (34)Ç @èP~PrJr xJoPj FUj ÊiMA hM\j∏VqJKmsP~u mJKf˜MfJ (54) S KuSPju ßoKx (61)Ç oJTtJ, ßcAKu ßoAu, ßVJucaToÇ


24

oMÜKY∂J

17 - 23 November 2017

FTKa IjMÔJPj kMrÏJr V´ye TrPZj ß\qJKfot~ k´nJ vsLTJ∂ hJv

k´Tíf ß\qJKfr k´nJ fJkxL YâmftL KuKk

@oJr oOfáqr kr ßYJPUr oJKuTJjJ yPmj xºJjL S ßhPyr oJKuTJjJ yPmj KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ TfítkãÇ fJÅr orPhy xÄV´y TPr KYKT“xJ vJP˘r KvãJ S VPmweJr k´P~J\Pj mqmyJr TrJr IKiTJrL yPmjÇ @oJr jvõr ßhy pJPf oJjm \JKfr TuqJPe mqmÂf yP~ FTKa KmùJjojÛ @PuJKTf xoJ\ VbPj nëKoTJ rJUPf kJPr ßx\jq @oJr F ßWJweJÇ

ßuUT : xJÄÛíKfT TotLÇ

oy“ TJP\r oPiqA oJjMw Ior y~Ç ˝Kkúu kOKgmLPf oJjMPwr Im˙Jj ãeTJKujÇ kOKgmLr kJ∫vJuJ~ hMKí hPjr IKfKg y~ oJjMwÇ FT xo~ kOKgmLr oJ~J fqJV TPr YPu ßpPf y~Ç FA YPu pJS~Jr oJP^ Tf\j oJjMw fJr TíKfPfôr ZJk ßrPU ßpPf kJPr kOKgmLr mMPT ÊiMoJ© oy“ Tot ÆJrJ oJjMw Iorfô uJn TrPf kJPrÇ oJjMPwr oOfqá y~ xfq KT∂á fJr TPotr oOfqá ßjAÇ TLKftoJj oJjMPwr oOfqá ßjAÇ ToPrc vsLTJ∂ hJPvr oOfáq yP~PZ xfq KT∂á oOfáqr oiqKhP~ KfKj ßrPU ßVPZj Ior TLKftÇ orPeJ•r ßhy hJj TPr KxPuPar AKfyJPx ßpoj IjMTreL~ hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZj, ßfoKj oJjMPwr ÂhP~ KYr˙J~L @xj uJn TPrPZjÇ nJmPf ImJT uJPV, Tf ChJr fJÅr Âh~, Tf ˝ò xMªr fJÅr oj-oJjKxTfJÇ FA ßhPvr TJhJ-oJKa\Pu KfKj mz yP~PZjÇ nJKa mJÄuJr ChJr CjìMÜ kJKj @r mJfJPx KfKj ßmPz SPbPZjÇ KYPjPZj oJKa @r oJjMPwr oJ~J-oofJÇ @kj VKfPf FKVP~ ßVPZj @VJoLr KhPTÇ xM˙ xoJ\ Vbj TrJr uPãq @\Lmj uPzPZjÇ VexÄVLf Kv·L, vJuäJ ChLYLr xJPmT xnJkKf, oMKÜpMP≠r xÄVbT, TKoCKjˆ kJKatr ßjfJ vsLTJ∂ hJv Fr xoJP\r k´Kf KZu hJ~m≠fJÇ xJiJre KvãJr kJvJkJKv KZu fJÅr rJ\jLKfT S xJÄÛíKfT KvãJÇ \Lmj YuJr ˝ò ojoJjKxTfJÇ pJr hÀj pMVPkJPpJVL xJyxL khPãk KjPf KmYKuf yjKjÇ 2004 xJPur 6 IPÖJmr ßjJaJKr kJmKuPTr oJiqPo KjP\r ßhy hJj TrJr ßWJweJ TPrjÇ @oJr oOfqá r kr ßYJPUr oJKuTJjJ yPmj xºJjL S ßhPyr oJKuTJjJ yPmj KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ Tftk í ãÇ fJÅr orPhy xÄV´y TPr KYKT“xJ vJP˘r KvãJ S VPmweJr k´P~J\Pj mqmyJr TrJr IKiTJrL yPmjÇ @oJr jvõr ßhy pJPf oJjm \JKfr TuqJPe mqmÂf yP~ FTKa KmùJjojÛ @PuJKTf xoJ\ VbPj nëKoTJ rJUPf kJPr ßx\jq @oJr F ßWJweJÇ oJjm hrhL KmùJj ojÛ F oJjMwKa 2009 xJPur 19 jPn’r oOfqMmre TPrjÇ @\Lmj oJjmfJmJhL vsLTJ∂ hJPvr AòJjMpJ~L fJÅr orPhy 20 jPn’r 2009-F KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPuP\ yóJ∂r TrJ y~Ç KxPuPar oJKaPf FA k´go mqKÜ ß˝òJ~ ßhyhJPjr oJiqPo KxPuPar AKfyJPx IjMTreL~ hOÓJ∂ ˙Jkj TrPujÇ oJjPmr oP^ KYrTJu ßmÅPY gJTJr FT

AKfyJx rYjJ TPrjÇ FA k´xPñ rmLªsjJg bJTáPrrj Èk´Je' TKmfJr TgJ oPj kPz ∏ oKrPf YJKyjJ @Ko xMªr námPj oJjPmr oJP^ @Ko mJÅKYmJr YJAÇ FA xNpT t Pr FA kMKkf TJjPj \Lm∂ Âh~ oJP^ pKh ˙Jj kJAÇ vsLTJ∂ hJPvr \jì 5 \MuJA 1924 xJPur xMjJoV† ß\uJr vJuäJ CkP\uJr @ñJÀ~J V´JPoÇ mJmJr jJo ßpJPVªs TáoJr hJv, oJP~r jJo ùJjhJK~jL hJvÇ \VjúJgkMPrr ßxJjJkMr k´JgKoT KmhqJuP~r KvãT xMPrv Yªs rJP~r TJPZ k´go KvãJ\Lmj ÊÀ y~Ç F KmhqJu~ ßgPT KfKj k´JgKoT KvãJ uJn TPrjÇ Fr kr KhrJA gJjJr uCuJrYr oiqmñ ÛáPu FmÄ kPr jmLV† yJAÛáPu kzJÊjJ TPrjÇ kzJr lJÅPT lJÅPT rJ\jLKfr xJPg \KzP~ kPrjÇ mPreq rJ\jLKfKmh ToPrc mÀe rJP~r mJmJ TÀeJKxºM rJP~r TJPZ 1943 xJPu rJ\jLKfPf fJKuo KjP~ KfKj xKâ~ yP~ SPbjÇ fUj KmsKav KmPrJiL @PªJuj fáPñ gJTJ~ kzJÊjJr oiqKhP~ oJˆJr ovJAP~r xJPg KoKZPu ßpJV KhP~ ÍmPª oJfro ßväJVJj KhPfj"Ç vsLTJ∂ hJv FT xJãJ“TJPr mPuKZPuj, wÓ ßvseLPf nKft yS~Jr xJPg xJPg rJ\jLKfPf \KzP~ kPzjÇ \Lmj xÄV´JoL F mLr \LmPjr mJÅPT mJÅPT pM≠ TPr \Lmj pJkj TPrPZjÇ TuTJfJ~ hK\t KvãJ V´ye hK\tr TJ\ TrPfjÇ kPr @\KorLVP† ßpoj ßaAuJPrr YJTKr TPrj ßfoKj kPr ßhJTJj TotYJrLrS TJ\ TPr \LKmTJ KjmtJy TPrPZjÇ KmKnjú xo~ KmKnjú \J~VJ~ KfKj jJjJ ßkvJ V´ye TPrPZjÇ FTxo~ TáKouäJ~ msJPTS YJTKr TPrPZjÇ KjP\r mJKzPf mPx ßaAuJKr TPr xÄxJr YJKuP~PZjÇ \LmPj YuJr kPg jJjJ WajJ jJjJ xo~ fJÅr \LmPj WPaPZÇ 1950 mJÄuJr lJuèj oJPx [1943/1944xJu] xMroJ CkfqTJ~ 8o TíwT xPÿuj-F KfKj k´go VexÄVLPf ßpJV ßhjÇ yKmV† ß\uJr jmLV† CkP\uJr mJuäJ \VjúJgkMPr FT oJxmqJkL VexÄVLf, kgxnJ, yJa-xnJ, V´JoLe ‰mbT AfqJKhPf KfKj ßpJV ßhjÇ 1944/1945 xJPu ßj©PTJjJ~, ÍIu AK¥~J TíwT xPÿuj"-F KfKj ßpJV KhP~KZPujÇ @r F xPÿuPj ßpJVhJj fJÅr \LmPjr FT CPuäUPpJVq ˛OKfo~ WajJÇ

TUjS VJj TUjS jJaT TUjS KoKZu IgtJ“ k´P~J\Pjr fJKVPh ßp xo~ pJ k´PpJ\q fJA TPr ßpPfjÇ kg jJaPT IKnj~S KfKj TPrPZjÇ jJaTKar jJo yPò ÍoMA nëUJPyJ"Ç F jJaPT jrTïJu KTPvJPrr nëKoTJ~ IKnj~ TPr mªL yjÇ YKæv WµJ kr Imvq oMKÜ uJn TPrjÇ \Lmj xÄV´JPo kpthM ˜ F oJjmJfJmJhL mqKÜ \LmPjr krPf krPf xÄV´Jo TPr FKVP~ ßVPZjÇ F xÄV´Jo ßpoj ßvJwPTr KmÀP≠, ß\JfhJPrr KmÀP≠ ßfoKj F xÄV´Jo KZu mJÅYJr xÄV´Jo \Lmj xÄV´JoÇ ãáiJr KmÀP≠ xÄV´JoÇ ˘L-x∂JjPhr xM˙-xMªr \Lmj VzJr uPãq xfq jqJ~ xMªPrr kPg ßgPT xÄV´Jo TPrPZjÇ oPj fJÅr Ilár∂ k´fq~ ∏ F uzJA mJÅYJr uzJA/ F uzJA K\fPf yPm F uzJA ore\~L TrPf yPm ßrÇ fJA hM”PUr kg YuJ~ @jPªr ˛OKfPT mMPT @VPu KZPuj KYrKhjÇ 1972 xJPur 19 \JjM~JKr nJrPfr ßoWJuP~ kKrou yJ\Ä Fr oJiqPo nJrPfr k´iJjoπL vsLofL AKªrJ VJKºr xJPg TrohtPjr ˛OKf fJÅr \LmPjr @jPªr ˛OKfÇ vsLTJ∂ hJPvr T£ ßgPT ßp VexÄVLf Kj”xOf yPfJ fJ ßpoj ßxJóJr TP£r ±Kjf yf ßfoKj ßTJoufJr kPvt KmPvw nñL oJ uJn TrPfJÇ mJo rJ\jLKfr ßp ßTJj xnJ IjMÔJPj vsLTJ∂ hJPvr TP£ ßp VexÄVLfèPuJ KmPvw \jKk´~fJ uJn TPrKZu fJÅr oPiq F VJjKa CPuäUPpJVq ∏ TJC~J~ iJj UJAuPr ßUhJPjJr oJjMw jJA TJPor ßmuJ @PZ oJjMw UJAmJr ßmuJ jJAÇ oJjm hrhL oy“ F mqKÜr hrJ\ TP£ VJj ßvJjJr nJVq @oJr yP~KZu ßxA ßZPuPmuJ ßgPTÇ ˝JiLjfJ kNmmt ftL xoP~ @VkJzJ~ FcPnJPTa TJjj kJPur mJxJ~ FmÄ KorJmJ\Jr @oJPhr mJxJ~ oJP^ oJP^ VJPjr @xr mxPfJÇ @oJr oJ pUj VJj VJAPfj ÈTJP˜aJPr KhS ß\JPr vJj KTwJj nJAPr' IgmJ ÈuJñu YJuJA @orJ ßTJhJu YJuJA' fUj F VJjèPuJr xJPg fUj vsLTJ∂ hJv T£ ßouJPfjÇ TJrj fJÅrJ hM'\PjA FTA rJ\jLKfr IjMxJrL KZPujÇ WajJâPo jJjJ ˛OKf @\ oPj kPzÇ ßxA 1970

xJPur 12 jPn’r n~Ju WNKet^Pz k´J~ hv uã mJñJKur \Lmj k´hLk pUj KjPn pJ~ fUj KmPmTmJj mJñJKur k´Je ßTÅPh SPbKZPuJÇ hMVf t oJjMPwr kJPv hJÅzJPjJr \jq xJrJ ßhPvr oJjMw FTPpJPV xJyJPpqr yJf mJzJ~Ç fJ“ãKeTnJPm FTKa VJj rYjJ TPrj FmÄ F VJPjr xMrJPrJk TPrj vsLTJ∂ hJv @oJPhr KorJmJ\Jr mJxJ~ mPxÇ VJjKa yu∏ KnãJ hJSPVJ jVrmJxL hJS ßVJ KnãJ hJSÇ hMVtf oJjMPwr xJyJpqJPgt KxPua vyPr k´VKfvLu rJ\QjKfT, xJÄÛíKfT, xJoJK\T xÄVbjèPuJ FTK©f yP~ KmrJa ßvJT KoKZu ßmr TPrKZuÇ ßxA KoKZPu oKyuJ kKrwh ßgPT F VJjKa oJ ßVP~KZPujÇ oJP~r xJPg IPjPTA ßxKhj F VJPj T£ KoKuP~KZPujÇ KjryÄTJrL vsLTJ∂ hJv Ifq∂ xJmuLunJPm KjP\PT xŒOÜ TrPfj ßp ßTJj kKrPmPvÇ UMm xMªrnJPm KfKj KjP\PT kKrPmPvr xJPg UJk UJAP~ KjPfjÇ @oJr oPj @PZ 2003 xJPu ßxJkJj ßgPT FTáPv ßlms∆~JKrr k´nJf ßlKrPf KvÊrJ VJj ßVP~ vyLh KojJPrr KhPT FKVP~ pJPòÇ ybJ“ vsLTJ∂ hJv kKÁo KhT ßgPT KréJ~ FPx ßxJkJPjr KoKZPu IÄv KjPujÇ ßTJj nJmjJ KY∂J jJ TPr kJP~r xqJP¥u ß\JzJ mVPu fáPu KjP~ jVú kJP~ ßyÅPa ßyÅPa VJj irPuj È@oJr nJAP~r rPÜ rJXJPjJ FTáPv ßlms∆~JKr, @Ko KT náKuPf kJKrÇ' 1409 mJÄuJ (2002 xJu) Fr 1uJ ‰mvJU (14FKk´u) ßxJkJj KvÊPhr YJÀ, jOfq, fmuJ, KVaJr, @mOKf S xñLf KmhqJu~ ßgPT FA IxLo xJyxL nJwJQxKjT, oMKÜpMP≠r xÄVbT vsLTJ∂ hJvPT xÄmitjJ ßh~J y~Ç k´PfqT oJjMPwr xoJP\r k´Kf hJ~m≠fJ @PZÇ @PZ oy“ oJjMPwr k´Kf xÿJj k´hvtj TrJÇ vsLTJ∂ hJv xoJP\r k´Kf, oJjMPwr k´Kf hJ~m≠fJr k´TíÓ ChJyre @oJPhr xJoPj ßrPU ßVPujÇ oJjMPwr oPj \JKVP~ KhP~ ßVPuj Tftmq kJuPjr èÀnJrÇ F oy“ oJjMwKar Tftmq Tot S TLKft k´hvtPjr k´Kf KmjosKYP• \JjJA @∂KrT vs≠JÇ ÈxjJfj \Let Tá@YJr, Yëet TKr' KfKj yP~PZj IorÇ fJÅr ß\qJKfot~ k´nJ ZKzP~ kzáT KmPmT ßgPT KmPmPTÇ \JèT fJÅr IjMxJrLÇ ßy xJyxL ‰xKjT @kjJPT xJuJo ∏ uJu xJuJoÇ


oMÜKY∂J

17 - 23 November 2017

25

nJrPf ÈrJorJ\q' k´KfÔJr KmP\Kk TotxNKY mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

nJrPfr C•r k´PhPvr KmwJÜ xJŒ´hJK~T oMUqoπL ßpJVL @KhfqjJg FA oPot nKmwqÆJeL TPrPZj ßp, 2022 xJPur oPiq nJrf 'rJorJ\q' yPm! FaJ nJrPfr \jq ßTJPjJ ßVRrPmr mqJkJr j~Ç Ckr∂á nJrfL~ vJxTPvsKer Yro Ii”kfPjrA FT ßWJweJÇ nJrPfr vJxTPvsKe S fJPhr xrTJr ßp Ii”kfPjr KxÅKz ßmP~ ßmv hs∆fVKfPfA KjPYr KhPT jJoPZ, FaJ yPuJ fJrA ChJyreÇ 1992 xJPu fJPhr ÆJrJ mJmKr oxK\h ±ÄPxr oJiqPo 'rJorJ\q' k´KfÔJr ßp CPÆJij rJÓsL~ ˝~ÄPxmT (@rFxFx) jJoT TMUqJf xJŒ´hJK~T huKar Tr ßxmTrJ TPrKZu, fJrA iJrJmJKyTfJ~ ãofJxLj yP~ FUj @rFxFx WrJjJr xJŒ´hJK~T hu 'rJorJ\fô' k´KfÔJr TotxNKY FKVP~ KjPòÇ mJmKr oxK\h ±ÄPxr \jq ÊiM @rFxFxA hJ~L KZu jJÇ TÄPV´Pxr f“TJuLj k´iJjoπL jrKxÄy rJS-S FA ±ÄxTJP§r FT\j xyPpJVL KZPujÇ AòJ TrPuA ßTªsL~ xrTJr fJPhr xv˘ kMKuv KhP~ mJmKr oxK\h FuJTJ ßWrJS TPr fJr ±Äx ßbTJPf kJrfÇ KT∂á KfKj fJ jJ TPr xŒNet KjKÒ&â~ ßgPT @rFxFPxr FA IkrJioNuT TJP\r xPñ kNet xyPpJKVfJ TPrKZPujÇ ÊiM mJmKr oxK\hA j~, ßx xo~ KmP\Kkr IPjT

ßjfJ FmÄ @rFxFPxr kJ§J mqKÜrJ ßWJweJ TPrKZPuj ßp, fJrJ ogMrJ~ @SrñP\m oxK\hxy xm GKfyJKxT oxK\h ±Äx TrPmj! mJmKr oxK\h ±ÄPxr xo~ TÄPV´x xrTJPrr nNKoTJ fJPhr IjqJjq xJŒ´hJK~T TJ\TPotr k´Kf FnJPm xogtj TrJ ßTJPjJ @TK˛T WajJ KZu jJÇ TÄPV´Pxr oPiq @rFxFPxr ßpxm è¬Yr TJ\ TrKZu, fJPhr xyPpJKVfJA krmftLTJPu @rFxFx fJPhr xJŒ´hJK~T FP\¥J TJptTr TPr pJS~Jr oJiqPo KmP\Kk nJrPf ãofJ hUu TPrKZuÇ FA xfq I˝LTJPrr KTZM ßjAÇ KmP\Kkr ßjfJ jPrªs ßoJKh ãofJxLj yP~A TÄPV´Pxr oPiq Yro hKãekK∫ xJŒ´hJK~T ßjfJ xhtJr muännJA kqJPaPur FT KmvJu oNKft @yPohJmJPh KjotJPer ßWJweJ KhP~PZjÇ F TJ\ KfKj ITJrPe TPrjKjÇ xhtJr kqJPau TÄPV´Pxr mz ßjfJ yS~J xP•ôS KfKj TÄPV´Pxr oPiq WJkKa ßoPr gJTJ @rFxFPxr ofJmu’L yS~Jr TJrPeA jPrªs ßoJKh fJPT ßVRrmJKjõf TrJr CP¨PvqA fJr Foj FT oNKft KjotJPer ßWJweJ ãofJxLj yP~A KhP~KZPuj, pJ CófJ~ yPm KjCA~PTtr ˆqJYM Im KumJKatr ßgPTS ßmKvÇ fJPhr FA TJ\ FUj IPjT hNr FKVP~PZÇ C•r k´PhPvr KmVf KjmtJYPj KmP\Kkr Km\P~r kr KmP\Kkr k´iJjoπL jPrªs ßoJKh ßpJVL @KhfqjJgPT C•r k´PhPvr oMUqoπLr VKhPf mKxP~KZPuj F TJrPeA, @KhfqjJgA yPuj C•r k´PhPvr KmP\Kkr xm ßgPT KjTíÓ xJŒ´hJK~TfJmJhL ßjfJÇ ãofJ~ IKiKÔf yS~Jr @PV @KhfqjJg KZPuj C•r k´PhPvr FTKa KmvJu oKªPrr ßoJyJ∂Ç oMUqoπL yS~J xP•ôS KfKj FTA xPñ fJr ßoJyJP∂r kPh FUjS myJu @PZj! F KjP~ ßp KmPrJKifJ yS~Jr TgJ ßx KmPrJKifJ C•r k´Phv FmÄ nJrPfr Ijq ßTJPjJ \J~VJ~ @\ kpt∂ ßhUJ pJ~KjÇ FA vKÜr ß\JPrA Foj muL~Jj yP~ @rFxFPxr FTKjÔ ßUhofVJr KyPxPm KfKj ßWJweJ KhP~PZj, 2022 xJPur oPiqA nJrfPT 'rJorJP\q' kKref TrJ yPmÇ FA ßWJweJ jPrªs ßoJKhA fJPT KhP~

vvL gJÀr fJr k´mPº mPuPZj ßp, fJ\oyu ßp nJrPfr xm ßgPT ßvsÔ GKfyJKxT Kjhvtj, FA iJreJ oMPZ ßluJr ßYÓJ ÊiM C•r k´PhPvr oMUqoπL @KhfqjJg S kJutJPoµ xhxq xñLf ßxJoA TrPZj fJA j~, FaJ yPuJ oNuf” jPrªs ßoJKh S fJr Yro xJŒ´hJK~T nJrf xrTJPrrA TotxNKY! nJrPf ÈrJorJ\q' k´KfÔJr jJPo nJrfPT FTKa CV´ xJŒ´hJK~T rJPÓs kKref TrJr YâJ∂ ZJzJ FPT @r KTZMA muJ pJ~ jJÇ TKrP~PZjÇ TJP\A FaJ ÊiM C•r k´PhPvr oMUqoπLr TgJA j~Ç F yPuJ jPrªs ßoJKhr KmP\Kk xrTJPrrA TotxNKYÇ TÄPV´Pxr FT\j IxJŒ´hJK~T ßjfJ, kNmtmftL TÄPV´x xrTJPrr xyTJrL krrJÓsoπL vvL gJÀr @\PTr AÄPrK\ ‰hKjT ßcAKu ˆJPr (13.11.2017) k´TJKvf _pm Ärám zn ”pm _iuxipiw jJPo w jJPo FTKa k´mº KuPUPZjÇ KmP\Kk xrTJr fJ\oyu ±Äx TrJr ßp kKrT·jJ TrPZ, KfKj pJ mPuPZj ßxaJ ßgPTS ßmJ^J pJ~, jPrªs ßoJKhr xrTJr TLnJPm nJrfPT 'rJorJ\q' TrJr k´PYÓJ YJKuP~ pJPòÇ fJ\oyu yPuJ nJrPfr ˙JkPfqr xm ßgPT KmUqJf Kjhvtj FmÄ KmPvõr aMqKrˆPhr xmtk´iJj @TwteÇ C•r k´Phv xrTJr aMqKr\Por Skr ßp k´YJr-kM˜T k´TJv TPrPZ, fJr ßgPT fJ\oyuPT mJh KhP~PZÇ fJ\oyu xJrJKmPvõr aMqKrˆPhr xm ßgPT mz @Twte FmÄ ‰mPhKvT oMhsJ I\tjTJrL∏ FA xfq @zJu TrJr \jqA ÊiM j~, Fr oJiqPo fJrJ nJrPf oMxuoJj vJxTPhrPT KmPhKv S nJrPfr xÄÛíKf-mKyntNf KyPxPmS @UqJK~f TrJr ßYÓJ TPrPZÇ F k´xPñ CPuäU TrJ hrTJr ßp, oJ© TP~TKhj @PV nJrPfr ßuJTxnJr FT KmP\Kk xhxq CV´ xJŒ´hJK~T xñLf

ßxJo fJ\oyuPT nJrfL~ xÄÛíKfr FT 'Tuï' KyPxPm IKnKyf TPrKZPujÇ ÊiM fJA j~, KfKj mPuKZPuj, fJ\oyu KjKotf yP~KZu FT\j ÈPmBoJj' ÆJrJÇ KfKj jJKT ßYÓJ TPrKZPuj nJrf ßgPT KyªMPhr KjotNu TrPf! F irPjr xŒNet KogqJ FmÄ IQjKfyJKxT TgJmJftJ nJrfL~ kJutJPoP≤r ßTJPjJ xhxqTftíT CóJre TrJ @PV ßTJPjJ xoP~A TJrS ÆJrJ x÷m KZu jJÇ vvL gJÀr fJr k´mPº mPuPZj ßp, fJ\oyu ßp nJrPfr xm ßgPT ßvsÔ GKfyJKxT Kjhvtj, FA iJreJ oMPZ ßluJr ßYÓJ ÊiM C•r k´PhPvr oMUqoπL @KhfqjJg S kJutJPoµ xhxq xñLf ßxJoA TrPZj fJA j~, FaJ yPuJ oNuf” jPrªs ßoJKh S fJr Yro xJŒ´hJK~T nJrf xrTJPrrA TotxKN Y! nJrPf ÈrJorJ\q' k´KfÔJr jJPo nJrfPT FTKa CV´ xJŒ´hJK~T rJPÓs kKref TrJr YâJ∂ ZJzJ FPT @r KTZMA muJ pJ~ jJÇ @PVA muJ yP~PZ ßp, 1992 xJPu ãofJr mJAPr gJTJr xo~ TÄPV´x xrTJr jJPTr cVJ~ S fJPhr k´iJjoπLr xyPpJKVfJ~ mJmKr oxK\h ±ÄPxr xoP~A @rFxFx WrJjJr CV´ xJŒ´hJK~TfJmJhLrJ ßWJweJ TPrKZu, oMxuoJPjr KjKotf oxK\hxy IjqJjq ˙JkjJ fJrJ ±Äx TrPmÇ FUj ßTªsL~nJPm 31 kOÔJ~


26

oMÜKY∂J

17 - 23 November 2017

iotKjrPkãfJ mjJo kãkJKffô fJyKojJ ßyJPxj ßuUT: KvãT

xMroJ kK©TJ~ k´TJKvf (IPÖJmr 12, 2017) \jJm ATPfhJr @yoPhr Èiot pJr pJr, C“xm xmJr jJKT ÈfJr fJr' ùJjVnt ßuUJ k´vÄxJr hJKmhJrÇ ˝JiLj mJÄuJr AKfyJPx 1971 F xÄWKaf pMP≠r jJo KZu, ÈoMKÜpM≠ÈÇ kKÁo kJKT˜JjL \J∂J xrTJPrr U√r ßgPT oMKÜ uJPnrßYfjJ~ xhq KjmtJYPj \~L xÄUqJ VKrÔ mJÄVJuL \JKf FT TJfJPr hÅJKzP~ KZuÇ mJÄuJr oJKaPf mxmJxrf mJÄuJ nJwJnJKw oMxuoJj, KyªM, UOÓJj, ßmR≠ -xm iotmuJ’LrJ FTJ®fJ k´TJv TPr oMKÜr ^J¥J CKzP~KZuÇ ßx @\ Tf pMV @PVTJr TgJ! ßxKhj mJÄuJr \jfJ iPotr TMaTYJuPT \uJ†uL KhP~ È@orJ mJÄVJuL' F IPoJW ßYfJjJ~ CöLKmf yP~KZuÇ IjqJjq iotmu’LrJ F oPjJnJm ßkJwj TPrKj, È@orJ'f oMxuoJj jAÇ mJÄVJKu oMxKuo \jPVJÔL kJKT˜JjL oMxuoJjPhr xPñ uzJA TrPZÇ @oJPhr KT @Px pJ~? KT∂á mJ˜mfJ KZu KnjúÇ xmJr CkPr xfq KZu oJP~r oMPUr nJwJ ÈmJÄuJ'Ç AKfyJx WJaPu ßhUJ pJ~, 1947 xJPu mOKav nJrf KmnÜ yP~ kJKT˜JPjr \jìuPVú nJrPfr KmyJr k´Phv ßgPT IPjT oMxKuo KmyJrL mJÄuJPhPv (f“TJuLj kNmk t JKT˜Jj) @˜JjJ

VJPzÇ kKÁo kJKT˜JjLPhr ÈChMt' KZu FPhr oJfínJwJÇ oMKÜ pMP≠ FrJ yJf KoKuP~KZu kJKT˜JjL yJjJhJr mJKyjLr xJPgÇ mJÄuJr oJKaPf È mJÄVJKu \JKf KjijÈ pPù PoPf CPbKZuÇ ÈWPrr v©∆ KmKnweÈ Fr nNKoTJ kJuj TPrKZuÇ iotPT FrJ ßfJ~JÑJ TPrKjÇ lPu, mJÄuJnJwJnJKw xm iotmuJ’LrJ oMKÜ pMP≠ ^ÅJKkP~ kPzKZuÇhUuhJr kJKT˜JjL \ñLrA¸JfTKbj TK« ßgPT KZKjP~ KjP~ FPxKZu mJÄVJuLr IyïJr È˝JiLj mJÄuJ'Ç \rLPk k´TJv fgq IjMpJ~L xJoKV´T \jxÄUqJr 90 vfJÄPvr ßYP~S ßmKv AxuJo iotmu’LÇ mJKT 10 nJPVr oPiq KyªM 8 nJV KyªM S 2 nJV KUsˆJj, ßmR≠ S IjqJjq iot IjMxJrLmOªÇ Vek´\JfπL mJÄuJPhv xÄKmiJPj AxuJo iotPT ÈrJÓsiotÈ S mJKT iotèPuJ kJuPj xoopthJ S xo-IKiTJr KjKÁf TrJr TgJ CPuäU @PZÇ xÄKmiJPj iotL~ ˝JiLjfJr xMPpJV ßrPU k´PfqT jJVKrPTr PpPTJj iot Imu’j S kJuPjr IKiTJrS mum“ rJUJ yP~PZÇ xNYjJTJu ßgPT ˝JiLj mJÄuJr oJKaPf oMxuoJjPhr kJvJkJKv xÄUqJuWM iotmuJ’L KyªM, KUsÓJj, ßmR≠ pgJrLKf xoopqthJ S xo-IKiTJrxy Kj\ Kj\ iot C“xm oyJ @z’Pr kJuj TPr @xPZÇ oMPU CóJKrf yPò- iot pJr pJr, C“xm xmJrÇ iot KmPnh náPu KVP~ È@orJ xmJA mJÄVJKuÈ F K\KVr fáPu xm ßv´eLr oJjMw˝f”°NftnJPm @jª C“xPm ßoPf CPbÇ iMo kPz jfáj \JoJ TJkz, ßUujJ S jJjJ K\Kjw ßTjJrÇ WPr WPr mq˜fJ YPu mJyJKr rJjúJrÇ KyKrT kPz CkyJr KmKjoP~rÇ VfJjMVKfT iotL~ @YJr IjMÔJj VJ÷LptqfJr ßmKz kJr yP~ Khj Khj C“xm kJmtPer oJ©J pMPVJkPpJVL~ ˝Jh VPº nrkMr yP~ CbPZÇ iot KjP~ ‰mwoqoNuT @Yre KmuMK¬r kPgÇ muJ y~, iot Kj\˝ mqJkJrÇ WaJ TPr F @iqJKfìT KmvôJxPT mJAPr k´YJr TrJr ßTJj k´P~J\j ßjAÇ Ff yPuJ dJuJAnJPm @iMKjT ojoJjKxTfJ~ KxÜ ChJrk∫L IKnmqKÜÇ FTaá VnLPr YáuPYrJ KmPväwPe k´KfKa iot KmPvwTPr mJÄuJPhPv C“pJKkf k´iJj YJr iPotr oPiq Kou ßgPT IKouA ßmvLÇ AKfyJPxr kJfJ~ KyªM iot FTaJ xjJfj iot jJPo kKrKYfÇ

TJuk´mJPy YPu @xJ iotÇ ßT TUj KTnJPm F iot k´mftj TPrPZj - xKbT ßTJj xj fJKrU AKfyJPx KuKkm≠ ßjAÇ ßkR•KuTfJ~ KmvôJxLrJ KmKnjú ßhm ßhmLr k´KfòKm oJKar oNKftPf „kJ∂Krf TPr kN\J TPr @xPZ @myoJj TJu ßgPTÇ kãJ∂Pr, AxuJPor AKfyJx oJjm xnqfJr oJAu luT muJ pJ~Ç È@A~qJPo \JKyKu~JfÈ IºTJr xo~ ßgPT ßmKrP~ FPx AxuJo iPotr pJ©J ÊÀ y~Ç ÈFT @uäJy' KmvôJxL AxuJo iPotr k´mftT yprf oMyÿh (h.) \jì V´ye TPrj @rm ßhPv oÑJ jVrLPf 570 UsLÓJP»Ç KjrJTJr, KYrxfq, FT xOKÓTftJr ßTJj k´KfòKm AxuJo iPot TKbjnJPm KjKw≠Ç oJ ßorLr VPnt \jì ßj~J UsLÓJj iot k´mftT KpÊPT BvôPrr kM© muJ y~Ç oJP~r ßTJPu KvÊ KpÊr k´KfòKm mJKjP~ VL\tJ~ VL\tJ~ kN\J IYtjJ YPuÇ ßmR≠ iPotS FTA ßrS~J\ k´YKufÇ iot k´mftT ßVRfo mMP≠r ßxJjJ~ ßoJzJPjJ iqJj oMhJs ~ mPx gJTJ oNKftr xJoPj iMkiNjJr ßiÅJ~J~ kro nKÜnPr k´JgtjJ @rJijJ TPr ßmR≠ iot IjMxJrLrJÇ KnjúfJ @PZ C“xm kJuPjr xÄUqJ, @YJr KmKi mqm˙JPfSÇ oMxKuo KmPvô kJKuf hMA k´iJj C“xm BhMu Klfr S BhMu @\yJÇ kKm© ßTJrJPjr CkPhv S KmKi KmiJj KjPhtPv xNPptJhP~r @PV S xNptJP˜r kr kpt∂ kJjJyJr mK\tf Im˙J~ 30 ßrJ\J @hJP~r kr kJKuf y~ BhMu KlfrÇ kÊ ßTJrmJjLr oJiqPo kJKuf y~ BhMu @\yJÇ FxoP~ y\ TrJ S \JTJf ßh~J k´KfKa xJogqtmJj oMxKuoPhr \jq lr\Ç KyªM iPot ChpJkj TrJ y~ KmKnjú ßhm ßhmLr kN\J C“xmÇ yJPf VzJ oJKar oNKftr xJoPj ßnJV (CjúfoJPjr luoNu, KoÓJjú) rJUJ y~Ç muJ y~, ÈmJPrJ oJPx ßfPrJ kN\J'Ç k´iJj ioLt~ C“xm hMVtJkN\JÇ YPu TP~T Khj iPrÇ KjhOtÓ KhPj KTZá xÄUqT PVÅJzJ KyªM CkmJx TPr gJPTÇ KUsÓJjPhr hMA k´iJj C“xm AÓJr S KUsÓoJxÇ KUsÓJjPhr KmvôJx iot k´mftT KpÊPT vNPu YKzP~ âvKm≠ Im˙J~ yfqJ TrJ yP~KZuÇ hMA Khj kr Tmr ßgPT fÅJr kMjÀg&gJj y~Ç F CkuPã AÓJr C“xm kJKuf yP~ gJPTÇ 25 KcPx’r kJKuf y~ KpÊr \jìKhjÇ C“xm CkuPã TP~T x¬Jy @V ßgPTA WrmJzL, PhJTJjkJa, KvãJk´KfÔJj IKlx @hJuf rJ˜JWJa PYJU ^uxJPjJ @PuJT xöJ~ xKöf TrJ y~Ç mJÄuJPhvxy xJzJ KmPvô KUsÓJj iotmu’LrJ oyJxoJrPy F kmt kJuj TPr gJPTÇ IxJŒshJK~T ßhv KyxJPm ßZJ¢ mJÄuJPhv KmvôhrmJPr Pmv mz mJymJ TáKzP~PZÇ Kj”xPªPy, iot xŒPTt ChJr oPjJnJm k´TJv TrJ CÅYá oJPjr ojoJjKxTfJr kKrY~Ç fPm PTJj KTZáPfA @KhPUqfJ nJu jJÇ kN\Jr Qy ‰Y @jPª xJKou yS~Jr Igt FA jJ ßp, k´KfoJr YrjfPu ßh~J PnJV k´xJh KyªM mºáPhr xPñ nJVJnJKV TPr UJS~J mJ yJfP\Jz Im˙J~ hÅJKzP~ gJTJÇ k´vú \JPV, k´KfPmvL nJrPf oMxuoJjPhr hMA k´iJj BPh KyªM nJA ßmJjPhr vKrT yPf ßhUJ pJ~ KT? PTJj ßTJj rJP\q VÀr oJÄx KmKâ, UJS~J FojKTVÀ ßTJrmJjL @Ajf” KjKw≠ \JKr TrJ yP~PZÇ FKhPT, Èiot pJr pJr, C“xm xmJr' ^J§J CÅKYP~ kN\J o§Pk @oJPhr TKfk~ oKπ oPyJh~CkK˙f gJPTjÇ xPmtJó KjrJk•J m\J~ rJUPf ˝rJÓs oπjJu~ ßgPT PTJbr ÉÅKx~JKr ßWJwjJ TrJ y~Ç nJrPf xrTJrL TotYJrLPhr oMxKuoPhrBh C“xPm xJKou yS~JÈf

VfJjMVKfT iotL~ @YJr IjMÔJj VJ÷LptqfJr ßmKz kJr yP~ Khj Khj C“xm kJmtPer oJ©J pMPVJkPpJVL~ ˝Jh VPº nrkMr yP~ CbPZÇ iot KjP~ ‰mwoqoNuT @Yre KmuMK¬r kPgÇ muJ y~, iot Kj\˝ mqJkJrÇ WaJ TPr F @iqJKfìT KmvôJxPT mJAPr k´YJr TrJr ßTJj k´P~J\j ßjAÇ hNPrr TgJ KjrJk•J rãJ~ Pfoj ßTJj @AjJjMV mqm˙J ßj~Jr TgJS ßvJjJ pJ~jJÇ mJÄuJPhPv KyªM, KUsÓJj, ßmR≠ xŒshJP~r xhxqrJmqmxJ mJKe\qxy xrTJKr, ßm-xrTJKr k´KfÔJjèPuJPf k´nJm UJKaP~ Kj\ Kj\ Im˙JPj myJu @PZÇ ßTJj ßTJj k´KfÔJPj vLwt kPhS IKiKÔfÇ KaKn YqJPjuèPuJPf FPhr \~\~TJrÇ mJÄuJPhv xrTJPrr ChJrjLKfrA mKy”k´TJvÇ xmtJ∂”TrPe xJiMmJh kJS~Jr ßpJVq mPa! kKrfJPkr Kmw~ FA ßp, nJrPf, KmPvwTPr, kKÁomPñ mJÄVJKu oMxuoJj Kv·LPhr ßTJj Thr ßjA mPuäA YPuÇ mrÄ TuTJfJr Kv·LPhr hJS~Jf TPr FPj rJ\iJjL dJTJ~ yryJPovJAKmPvw xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç CÅYá ßv´jL mJÄVJKu hvtTPv´JfJPhr CkPYkzJ Knz @P~J\jPT TPr fáPu xmtJñLe xJgtTÇ WPr WPr YPu rJfnr nJrfL~ \uxJ KxKr~Ju ßhUJr KyKzTÇ mJKzr mM~J, VOKyjLPhr PYJU Ka Kn khtJ~ @bJr of ßuPV @PZÇ náPu ßVPZ @yJr KjhsJÇ KmPhvL YqJPjuèPuJFoKjnJPmA kJKrmJKrT oNuqPmJPir Imã~ WaJPòÇAhJKjÄ YqJPju @A-F IjMKÔf ßxrJT£ k´KfPpJKVfJ~ KmYJrTo¥uLr ßY~JPr mxJPjJ yP~PZ TuTJfJr FT KhKhoKjPTÇ FrJ ÊiM \JPj, KoKÓ KoKÓ TgJ~ mJÄVJKur oj \~ TrPfÇ oPj kPz, \MuJA 2012 mJÄuJrKTÄmhK∂, xJÄÛíKfT IñPjr ãe\jìJ kMÀw ÉoJ~Nj @yoPhr oOfqá r xÄmJh TuTJfJr kK©TJ~ k´TJKvf y~KjÇ FojKaA \JPj mJÄuJPhvPT nJrPfr xJiJre oJjMwÇmJÄuJ Ka Kn YqJPjuèPuJPf k´YJKrf È@\ xTJPur VJj' KmPjJhj IjMÔJPj nMKr nMKr hJhJ, KhKh, joÛJPrr ZzJZKzÇ KjP\Phr ßhPv FPhr TfaJ jJo cJT ∏ \JjPf AòJ y~Ç k´vú \JPV, @oJPhr Kv·LPhr @orJ C“xJKyf jJ TrPu Ijq ßhv TrPm? mJÄuJr ßVRrm ßjJPmu kMrÛJr Km\~L ßoJ. ACjMxÇ nJrfL~rJ FÅr jJo ÊPjPZ KTjJ xPªyÇ FPyj KmvôjKªf Kmù mqKÜfôPT k´JjdJuJ x’itjJ jJ KhP~ KmPvw @P~JK\f IjMÔJPj ˝LTíKf ßh~J yPò kKÁomPñr ßjJPmu Km\~L IoOf ßxjPTÇ FPpj, oJP~r ßgPT oJKxr hrhÇ k´iJjoπLr KmPhv pJ©J~ xJÄmJKhT k´PaJTu opthJ~ ˙Jj kJS~J jJo yu; oJjx ßWJwÇ KkpNw mPªJkiqJ~, 31 kOÔJ~

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

17 - 23 November 2017

27

Kj\ ßxmJ j~ \jPxmJ~ j\r Khj ATPfhJr @yPoh ßuUT : xJPmT \\, xÄKmiJj, rJ\jLKf S IgtjLKf KmPväwT

xrTJKr TotYJrLrJ k´\JfPπr TPot KjP~JK\f mqKÜÇ fJPhr KmwP~ xÄKmiJPj xM¸Ó„Pk CPuäU rP~PZ∏ ÈxTu xoP~ \jVPer ßxmJ TrmJr ßYÓJ TrJ k´\JfPπr TPot KjpMÜ k´PfqT mqKÜr TftmqÇ' xrTJKr TotYJrLPhr oPiq oπeJu~ xÄPväPw vLwt kh yPuJ xKYPmr khÇ mftoJPj TP~T\j xKYPmr khPT KxKj~r xKYPmr kPh CjúLf TrJ yP~PZÇ oKπkKrwh xKYm S k´iJjoπLr TJptJuP~r oMUq xKYPmr Im˙Jj KxKj~r xKYPmr SkPrÇ mftoJj IÓo ßmfjPÛPu xKYmrJ 20Ka ßV´Pcr 1 j’r ßV´Pc xPmtJó ßmfjk´J¬ yjÇ oKπkKrwh xKYm, k´iJjoπLr TJptJuP~r oMUqxKYm S KxKj~r xKYmPhr ßÛPur ßV´cmKyntNf ßrPU 1 j’r ßV´Pcr SkPr ßmfj ßh~J yPòÇ xKYm S KxKj~r xKYmrJ FTA irPjr Tot xŒJhj TPr gJTPuS ßTJj& jLKfoJuJ S ‰jKfTfJr KnK•Pf FTA kPhr KmnJ\j∏ F KmwP~ ßhvmJxLr TJPZ xrTJPrr kã ßgPT ßTJPjJ irPjr xP∂Jw\jT mqJUqJ ßh~J y~KjÇ kíKgmLr ßTJgJS FTA kPhr F irPjr

KmnJ\j ßjAÇ xrTJr TftT í xmtPvw ßp ßmfj ßÛu ßWJKwf yP~PZ, fJPf xrTJPrr xPmtJó kPh KjP~JK\f xKYmPhr \jq ßp ßmfj, nJfJ S xMKmiJKhr KmiJj TrJ yP~PZ, fJ xrTJPrr @KgtT xJogqt FmÄ ßhPvr @gt-xJoJK\T Im˙J KmPmYjJ~ IkptJ¬ FojKa hJKm TrJr ßTJPjJ ImTJv ßjAÇ xKYPmrJ YJuTxPof VJKz mqmyJPrr \jq xrTJr TftíT k´JKiTJrk´J¬Ç xŒ´Kf xKYmxy xrTJPrr D±tfj ßpxm TotTftJ xJmtãKeT YJuTxPof xrTJKr VJKz mqmyJPrr \jq k´JKiTJrk´J¬, xrTJPrr kã ßgPT fJPhr xrTJr ßh~ VJKz S YJuPTr kKrmPft KmjJ xMPh VJKz âP~r \jq 45 uJU aJTJ Ee FmÄ VJKzYJuPTr ßmfj S VJKzr rãeJPmãe mJmh oJKxT 45 yJ\Jr aJTJ nJfJr mqm˙J TrJ yP~PZÇ xKYmxy xrTJPrr D±tfj IPjT TotTftJ F xMKmiJKa V´ye TPrPZjÇ KT∂á fJrJ KbTA oπeJuP~r IiLj˙ KmnJV IgmJ k´T· ßgPT FTJKiT VJKz mqmyJr TPr YPuPZjÇ @r fJA ßp uãq S CP¨vq KjP~ VJKz âP~r \jq xMhKmyLj Ee S rãeJPmãe nJfJr mqm˙J TrJ yP~PZ, fJ xJKmtT KmPmYjJ~ mqJyf yPòÇ \jVPer ßh~ Tr ßgPT xKYmxy xrTJPrr xm D±tfj TotTftJr ßmfj, nJfJ S xMPpJV xMKmiJ xÄâJ∂ mq~ KjmtJy TrJ y~Ç ßhPvr xJiJre \joJjMw xKYmxy xrTJPrr D±tfj TotTftJPhr TJZ ßgPT ßTJPjJ irPjr @KgtT xÄPväw ZJzJ Kj”˝Jgt ßxmJ S KjrJk•Jk´fqJvLÇ KT∂á ßmKvr nJV xKYmxy xrTJPrr D±tfj TotTftJPhr ßhUJ ßVPZ \jVPer ßxmJ S KjrJk•Jr ßYP~ KjP\r ßxmJ S KjrJk•Jr KmwP~ IKiT KjoVúÇ IfLPf xKYmPhr \jq mJxVíPy mJmMKYt S KjrJk•J k´yrLr mqm˙J KZu jJÇ xJŒ´KfT xoP~ ßvJjJ pJ~ xrTJr xKYmPhr \jq mJmMKYt S KjrJk•J k´yrLr kKrmPft CnP~r \jq 16 yJ\Jr aJTJ TPr 32 yJ\Jr aJTJ nJfJr mqm˙J TPrPZÇ xKYmrJ Af”kNPmt Kfj yJ\Jr aJTJ Víy˙JKu mJmMKYt nJfJ ßkPfjÇ xKYPmrJ pUj VJKzPf YuJYu TPrj, fUj fJPhr xJPg

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

KmPvwf xKYmPhr xJPg ofKmKjo~TJPu k´iJjoπL hMjtLKfr oJ©J ToJPjJr Skr xmtJKiT èÀfôJPrJk TPrPZjÇ rJPÓsr vLwt khiJrLPhr hMjtLKf KmwP~ F irPjr mÜmq ßgPT ßhPvr xJoKV´T hMjtLKfr KY© ßp yfJvJmq†T S CPÆV\jT, ßx xfqKar k´TJv WPaPZÇ F ßhPvr \joJjMw IPjTaJ @võ˜ yP~KZu ßp, xmtPvw ßmfj ßÛu ßWJweJr kr ßp yJPr ßmfj, nJfJ S xMPpJV-xMKmiJ míK≠ TrJ yP~PZ fJPf hMjtLKf KjotNu jJ yPuS Fr oJ©J xyjL~ kptJP~ ßjPo @xPmÇ KT∂á mJ˜mfJ yPuJ, IfLPfr ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ ßhPv hMjtLKfr oJ©J míK≠ ßkP~PZ FmÄ FKa ysJPxr KmwP~ ßmKvr nJV xKYPmr kã ßgPT ßTJPjJ irPjr TJptTr CPhqJV ßjAÇ xJmtãKeTnJPm kMKuv KmnJPVr TjPˆmu khoptJhJr FT\j VJjoqJj Im˙Jj TPrjÇ xKYmrJ fJr TJptJuP~ Im˙JjTJPuS VJjoqJj fJr mqKÜVf xyTJrLr TPã IPkãoJe gJPTjÇ mJÄuJPhPv ßmTJr xoxqJ k´TaÇ xKYPmrJ fJPhr VíPyr \jq mJmMKYt S KjrJk•J k´yrL \jmPur k´JKiTJrk´J¬ yP~ gJTPu fJ IãMeú rJUPuA ßmTJr xoxqJ uJWPmr \jq xyJ~T yPmÇ KT∂á k´JKiTJrk´J¬ \jmPur kKrmPft Cn~ \jmPur \jq xKYmPhr pKh nJfJ ßh~J y~, ßx ßãP© ßmKvr nJV xKYm \jmu mqmyJr jJ TPrA IgmJ p“xJoJjq IPgtr KmKjoP~ Kj\ CPhqJPV SA ßxmJk´JK¬ KjKÁf TrPmjÇ @r fJPf mJmMKYt S KjrJk•J k´yrLr kKrmPft F mJmh xrTJr ßh~J IPgtr kMPrJaJA xKYPmrJ k´J¬ yPmjÇ mftoJPj dJTJ vyPrr lîqJa mJKzPf pJrJ mxmJx TPrj, SA xm lîqJa mJKzr KjrJk•Jr Kmw~Ka oJKuT xKoKf TfítíT KjP~JVk´J¬ KjrJk•J k´yrLPhr KhP~ KjmtJy TrJ y~Ç F irPjr KjrJk•J ßh~Jr \jq k´KfKa lîqJa oJKuT mJ lîqJPar nJzJKa~JPT oJKxT KnK•Pf KjitJKrf IPïr Igt kKrPvJi TrPf y~Ç F Igt KhP~ KjrJk•Jr kJvJkJKv kKròjúfJ, ‰jvTJuLj ‰mhMqKfT mJKfr xMKmiJ FmÄ ßã© KmPvPw KulPar rãeJPmãe S KmhMq“ mq~ KjmtJy TrJ y~Ç FT\j lîqJa oJKuT mJ nJzJKa~JPT F mJmh k´Kf oJPx ßp Igt mq~ TrPf y~, fJ FuJTJ S ßxmJr oJjPnPh Kfj ßgPT xJf yJ\Jr aJTJ kpt∂ yP~ gJPTÇ mftoJPj xKYmxy xrTJPrr D±tfj IPjT TotTftJ xrTJKr lîqJa mJKzPf mxmJx TPrjÇ F xm lîqJa mJKzr mJAPrr KmhMqPfr mqm˙J, kKròjúfJ S KjrJk•Jr TJ\ xrTJPrr VekNft KmnJV S kMKuv KmnJPVr \jmu KhP~ KjmtJy TrJ y~Ç @r F TJrPe kígTnJPm xKYmPhr KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq KjrJk•J k´yrL mJ KjrJk•J k´yrL nJfJ F hM'Kar ßTJPjJKar @mvqTfJ @PZ KT jJ fJ KmPmYjJr hJKm rJPUÇ mftoJPj xKYm kPh ßp xÄUqT TotTftJ Totrf rP~PZj, FTA S Có khoptJhJ~ Fr ßYP~ IPjT IKiTxÄUqT TotTftJ xrTJPrr KmKnjú KmnJV S hlfPr TotrfÇ xKYmPhr \jq mJmMKYt S KjrJk•J k´yrLr kh xíKÓ FmÄ KjP~JV jJ KhP~ FPhr KmkrLPf KjitJKrf IPïr nJfJ V´yPer xMKmiJr Kmw~Ka xooJPjr S Fr ßYP~ Có kPh Totrf TotTftJPhr IjM„k mJmMKYt S KjrJk•J k´yrL KjP~JV IgmJ KjP~JPVr KmkrLPf nJfJr xMKmiJ uJPnr IKiTJrL TPr fMPuPZÇ xKYmPhr ßYP~ xrTJPrr ß\qÔfJr oJjâo fJKuTJr DP±t Im˙Jj TrPZj∏ Foj IPjT khiJrL mJxVíPy mJmMKYt S KjrJk•J k´yrLr xMKmiJk´J¬ yj jJÇ ßpoj∏ Có @hJuPfr KmYJrT, IqJaKjt ß\jJPru, k´iJj KjmtJYj TKovjJr S TKovjJrrJ, oyJ KyxJm KjrLãT S Kj~πT, xrTJKr Tot TKovPjr ßY~JroqJj S xhxq, \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj S xhxq, hMjLt Kf hoj TKovPjr ßY~JroqJj S TKovjJr, xÄxh xhxq, xrTJKr KmvõKmhqJuP~r IiqJkT k´oUM Ç mftoJPj ß\uJ \P\rJS xKYPmr xooptJhJxŒjú S FTA ßÛPur I∂ntÜ M Ç xKYmPhr \jq ßTJPjJ KmPvw xMPpJV-xMKmiJ FmÄ ßxA xMPpJV-xMKmiJr kKrmPft nJfJr mqm˙J TrJ yPu xokPh S D±tfj kPh Totrf Ijq xmJA IjM„k xMPpJV-xMKmiJ S nJfJr hJKmhJrÇ xKYmPhr F„k nJfJ KhP~ IjqPhr mKûf TrJ yPu fJ ßhPvr xPmtJó @Aj, xÄKmiJPjr @PuJPT rJÓs kKrYJujJr oNujLKf, fgJ xMPpJPVr xofJr kKrk∫LÇ mftoJPj dJTJ vyPr CPfiJ kPg VJKz YJuJPjJ Ckhsm KyPxPm ßhUJ KhP~PZÇ xKYm khiJrLrJ VJjoqJPjr

xMKmiJk´J¬ yS~J~ YuJYPur xo~ fJPhr VJKzr xJoPjr IÄPv YJuPTr mJo kJPvr @xPj VJjoqJj Im˙Jj TPrjÇ KTZM KTZM xKYPmr ßãP© k´J~A ßhUJ pJ~, fJrJ VJjoqJPjr xMKmiJr mPhRuPf CPfiJ kPg VJKz YJuJPf TUPjJ KÆiJKjõf yj jJÇ @mJr VJjoqJPjr xMKmiJk´J¬ IPjT xKYPmr ˘L S kM©TjqJPhrS ßhUJ ßVPZ VJjoqJjxPof ÛMu, TPu\ S mJ\JPr CkK˙f yP~ KjP\Phr Im˙JPjr KmwP~ \JjJj ßh~Jr k´~Jx kJPòjÇ xrTJr S xrTJPrr khiJrL KyPxPm xKYmPhr hJK~fô yPuJ, \jVPer Cjú~j S xoíK≠ FmÄ KjrJk•Jr \jq TJ\ TrJÇ \jVPer Cjú~j S xoíK≠PT CPkãJ S ImùJkNmT t KjP\Phr Cjú~j S xoíK≠ FmÄ KjrJk•J KjP~ mq˜ gJTPu ßhv @VJPjJr kKrmPft KkKZP~ ßpPf gJTPmÇ IfLPf xKYm kPh khJ~Pjr ßãP© ßhUJ ßpf, ß\qÔfJr oJjâo fJKuTJr DP±t Im˙JjTJrL ßoiJmLrJA F kPh KjP~JV uJn TrPfjÇ KmVf ßmv TP~T mZr iPr xKYm kPh KjP~JPVr ßãP© jK\rKmyLjnJPm ß\qÔfJ u–Wj ZJzJS ßoiJ, hãfJ, ßpJVqfJ, xffJ k´níKfr kKrmPft huL~ @jMVfq IKiT èÀfô ßkP~ @xPZÇ Fr lPu xKYm kPh pJPhr KjP~JV WaPZ FPhr ßmKvr nJVA fMujJoNuT oJj KmYJPr @oJPhr xJTtnÜ M rJÓs nJrf, kJKT˜Jj, ßjkJu, vsLuïJ, nMaJj k´níKf ßhPv Totrf xokhoptJhJr TotTftJPhr ßYP~ IPjT KjPúrÇ @r F TJrPe ßpPTJPjJ irPjr KÆkãL~ @PuJYjJ~ @oJPhr ßmKvr nJV xKYm khoptJhJiJrL TotTftJ rJPÓsr ˝Jgt xoMjf ú rJUPf mqgt yPòjÇ xŒ´Kf ßWJKwf xmtPvw ßmfj ßÛPu xKYmPhr \jq ßp ßmfj, nJfJ S xMPpJV-xMKmiJ KjKÁf TrJ yP~PZ, fJPf ßTJPjJ xKYPmr ßTJPjJ irPjr IKj~o S hMjLt Kfr xJPg xŒíÜ yS~Jr xñf TJre ßjAÇ KT∂á rJÓskKf, k´iJjoπL S ßpJVJPpJVoπLr mÜPmq ßp Kmw~Ka lMPa CPbPZ, fJ yPuJ xKYmrJ hMjLt Kfr xJPg xŒíÜ jJ yPu oπeJuP~r S IiLj˙ ßTC hMjtLKf TrPf xJyx TrPm jJÇ KmPvwf xKYmPhr xJPg ofKmKjo~TJPu k´iJjoπL hMjtLKfr oJ©J ToJPjJr Skr xmtJKiT èÀfôJPrJk TPrPZjÇ rJPÓsr vLwt khiJrLPhr hMjtLKf KmwP~ F irPjr mÜmq ßgPT ßhPvr xJoKV´T hMjLt Kfr KY© ßp yfJvJmq†T S CPÆV\jT, ßx xfqKar k´TJv WPaPZÇ F ßhPvr \joJjMw IPjTaJ @võ˜ yP~KZu ßp, xmtPvw ßmfj ßÛu ßWJweJr kr ßp yJPr ßmfj, nJfJ S xMPpJV-xMKmiJ míK≠ TrJ yP~PZ fJPf hMjLt Kf Kjotu N jJ yPuS Fr oJ©J xyjL~ kptJP~ ßjPo @xPmÇ KT∂á mJ˜mfJ yPuJ, IfLPfr ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ ßhPv hMjtLKfr oJ©J míK≠ ßkP~PZ FmÄ FKa ysJPxr KmwP~ ßmKvr nJV xKYPmr kã ßgPT ßTJPjJ irPjr TJptTr CPhqJV ßjAÇ kíKgmLr ßTJPjJ ßhPv xKYm mJ xrTJPrr D±tfj TotTftJrJ xrTJPrr TJZ ßgPT mJmMKYt S KjrJk•J k´yrLr xMKmiJ mJ nJfJ kJj jJÇ F irPjr xMKmiJ rJ\fJKπT S HkKjPmKvT oJjKxTfJr kKrYJ~TÇ VefJKπT KY∂JPYfjJr xJPg F irPjr xMPpJV-xMKmiJ TUPjJ xJo†xqkNet j~Ç @oJPhr xÄKmiJPjr k´˜JmjJ~ VefJKπT k≠KfPf ßvJweoMÜ xoJ\ k´KfÔJr k´fq~ mqÜ TPr xm jJVKrPTr \jq @APjr vJxj, ßoRKuT oJjmJKiTJr FmÄ rJ\QjKfT, IgtQjKfT S xJoJK\T xJoq, ˝JiLjfJ S xMKmYJr KjKÁf TrJr TgJ muJ yP~PZÇ F \jq xmtJPV´ k´P~J\j VefPπr k´Kf vs≠J FmÄ ßxmJr oJjKxTfJÇ @r fJ KjKÁf TrPf ßVPu ImvqA KjP\r ßxmJr kKrmPft \jPxmJPTA k´JiJjq KhPf yPmÇ


28

oMÜKY∂J

17 - 23 November 2017

VñJYzJr WajJ: rJoM S jJKxrjVPrr KvãJ ßoJ. jMÀu @PjJ~Jr ßuUT : xJPmT @AK\Kk

iot oJjMPwr \jqÇ oJjmTMPur TuqJPer \jq iPotr ImfJreJ yP~PZÇ xm iPotA oJjMwPT ßvJnj, xMvLu S xyjvLu yPf KvãJ ßh~Ç xJiJref oJjMw \jìxNP©A ßTJPjJ iPotr I∂ntÜ M y~Ç iotJ∂r mftoJPj Kmru WajJÇ IjqKhPT oJjMPwr @~MÏJu 50 ßgPT 100 mZPrr oPiq, mqKfâo mJh KhPu @oJPhr ßhPv oNuf YJrKa iPotr oJjMw mJx TPr∏oMxuoJj, KyªM, ßmR≠ S KUsˆJjÇ xMhrN TJu ßgPT FA mJÄuJ~ oJjMw xJŒ´hJK~T xŒ´LKf S ßxRyJPhqtr xPñ mxmJx TrPZÇ F IûPu k´go xJŒ´hJK~T xŒ´LKfr ImjKf WPa KmsKav vJxPjr ßvw KhPT 1946 xJPu nJrf nJPVr @PVÇ n~Jmy KZu ßx xo~TJr kKrK˙KfÇ Fr @PV Ijq irPjr iotL~ xJŒ´hJK~T IK˙rfJ ßhUJ KhP~KZuÇ 19051911 xJPu mñnPñr xo~aJPfÇ F hMKa xo~ mJPh KyªM-oMxKuo xŒTt UMmA k´LKfTr KZuÇ kJKT˜Jj xíKÓr kr kJKT˜JKj ãofJxLjrJ iotL~ IvJK∂r ßYÓJ TrPuS Ên ùJjxŒjú mJXJKurJ fJ k´Kfyf TPrKZuÇ ˝JiLj mJÄuJPhPvS KmVf xJf mZPr KjªjL~ S KiÑJrPpJVq TP~TKa WajJ WPaPZ, pJ FTaJ IÊn kKreKfr AKñf ßh~ FmÄ pJ @oJPhr xMhrN IfLPfr ßVRrPmr xPñ IxJo†xqkNeÇt Vf 5 jPn’r ÊâmJr rÄkMr ß\uJr VñJYzJ gJjJr vJPu~JvJ ACKj~Pjr uJuYJªkMPrr \QjT rJ\M @yÿh FTA gJjJr yrTKu bJTMrkJzJ V´JPor oíf UPVj rJP~r ßZPu KaaM rJP~r KmÀP≠ Kj\ gJjJ~ FA oPot IKnPpJV hJP~r TPrj ßp KaaM fJÅr ßlxmMPT iotL~ ImoJjjJTr mqñKY© ßkJˆ KhP~PZÇ TKgf ImoJjjJTr ßkJPˆr k´KfKâ~J~ bJTMrkJzJ S @vkJPvr V´JoèPuJPf CP•\jJ YuKZu, xPñ KmPãJn KoKZuSÇ CKuäKUf V´JoKa rÄkMr xhr, fJrJV† S VñJYzJ gJjJr xLoJP∂ ImK˙fÇ kKrK˙Kfr iJrJmJKyTfJ~ Vf ÊâmJr 10 jPn’r 2017 KmPTu 3aJ~ @TK˛TnJPm vJPu~JvJ, mJKukJzJxy @vkJPvr TP~TKa V´JPor vf vf oJjMw KmPãJn TPr KaaMr mJKzPf KVP~ yJouJ S IKVúxÄPpJV TPrÇ FPf KfjKa Wr n˛LnNf y~Ç Frkr @PrJ xJfKa KyªM mJKzPf KVP~ yJouJ, nJXYMr S IKVúxÄPpJV TPrÇ FPf 15Ka Wr kMPz pJ~Ç KaaMr oJ K\Pfj mJuJ mPuj, È@orJ KTZMA \JKj jJ, ßTj @oJPhr mJKzWPr @èj ßhS~J yPuJ?'

FmJr WajJr CPfiJ KYP©r KhPT híKÓ ßlrJAÇ \jfJr KmPãJn, yJouJ S IKVúxÄPpJPVr xÄmJh ßkP~ Kfj gJjJr KmkMuxÄUqT kMKuv kKrK˙Kf Kj~πPer ßYÓJTJPu @âJ∂ y~Ç kMKuv TJÅhJPj VqJx S vaVJj ßgPT èKumwte TPrÇ lPu vJPu~JvJ V´JPor ATrJoMu yPTr ßZPu yJKmmMr ryoJj (30) WajJ˙Pu Kjyf yjÇ 9 \j èKum≠ y~Ç Fr oPiq oJymMPmr Im˙J èÀfrÇ rÄkMPrr ß\uJ kMKuv S ß\uJ k´vJxPjr IhãfJ, IPpJVqfJ S hJK~fôyLjfJr FT \ôu∂ ZKm @orJ ßhUuJoÇ ßhUuJo rÄkMPrr \jk´KfKjKi, rJ\QjKfT ßjfífô, xMiL\j S @PuoxoJP\r KjKmtTJr gJTJr oJjKxTfJÇ kMKuPvr KhTKa KmPvwnJPm @PuJYjJr hJKm rJPUÇ 5 jPn’r IKnPpJV kJS~Jr kr kMKuv KT fJ“ãKeTnJPm fh∂ ÊÀ TPrKZu? KaaMr ßlxmMT @AKc @PZ KT jJ? gJTPu ßxaJ @xu, jJ ßlAT, fJÅr Im˙Jj ß\Pj fJÅPT K\ùJxJmJh FmÄ k´P~J\Pj ßV´¬JPrr CPhqJV ßjS~J yP~KZu KT? kMKuPvr fhP∂r IV´VKf mJhL S xÄKväÓ mqKÜPhr ImKyf TrJ yP~KZu KT jJ? mftoJPj Kx@AKc, kMKuv ßycPTJ~JatJr, rqJPm ßoJmJAu mJ xJAmJr xÄâJ∂ IkrJPir UMKÅ ajJKa Kmw~ \JjJr k´pMKÜ @PZ, fJPhr xyJ~fJ~ 24 WµJ~ ßlxmMT ßkJˆ xÄâJ∂ fgq \JjJ x÷mÇ ßx CPhqJV ßjS~J yP~KZu KT jJ, fJ \JjJ pJ~KjÇ jJ yP~ gJTPu kMKuPvr hJ~ oMKÜr xMPpJV ßjAÇ ß\uJr FxKk ßVJP~ªJk´iJjSÇ KfKj KT IKV´o ßTJPjJ fgq kJjKj, KfKj KT ß\uJr oqJK\Pˆsaxy \jk´KfKjKiPhr xyPpJKVfJ ßYP~KZPuj? FmJr ß\uJ k´vJxPjr hJ~S ßhUJ hrTJrÇ ß\uJ oqJK\PˆsPar ßVJYPr TUj Kmw~Ka @Px, CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ (ACFjS) Kmw~Ka fJ“ãKeT ImKyf TPrKZPuj KT jJ? ß\uJ k´vJxj Kmw~Ka Kj~πe TrJr \jq TL khPãk KjP~KZu? kMKuv xMkJr ß\uJ oqJK\PˆsaPT ImKyf TPr xyJ~fJ ßYP~KZPuj KT jJ? kKrK˙Kf Kj~πeoMUL kMKuv hPur xPñ oqJK\Pˆsa ßTj IjMkK˙f KZPuj? kMKuv k´KmiJPjr KjPhtvjJ ßoJfJPmT kMKuv xMkJr ß\uJ oqJK\PˆsPar ßVJYPr WajJr @PV TUj KjP~KZPuj? \jk´KfKjKi, @PuoxoJ\, FKua xoJ\ ßTj ßYJU mMP\ KZu? xoJP\r k´Kf, oJjMPwr k´Kf fJPhr KT ßTJPjJ hJ~m≠fJ ßjA? 2012 xJPu TémJ\Jr ß\uJr rJoMPf FT mzM~J pMmPTr ßlxmMT ˆqJaJx KjP~ TL yP~KZu @orJ KT nMPu ßVKZ? 2016 xJPu msJ¯emJKz~J ß\uJr jJKxrjVr gJjJr hM”U\jT ßxA ImoJjjJTr ßlxmMT ˆqJaJPxr TgJ KTnJPm Km˛íf yuJo? ßpUJPj KyªM xŒ´hJP~r FT ß\Pu pMmTPT KjP~ Tf TJKyKj, IgY fJr ßlxmMT IqJTJC≤A KZu jJÇ fhP∂ k´oJKef yS~Jr krS fJr oMKÜ IPjT TÓTr yP~KZuÇ IgY SA ß\uJr xrTJKr hPur vKÜvJuL FT ßjfJ jJKxrjVPrr huL~ oπLPT ßTJebJxJ TrJr k´PYÓJ KZu ßxA WajJr oNu xN©Ç mKu yP~KZu Tf kKrmJPrr xŒh, nLKfTr \Lmj ßTPaPZ Tf\PjrÇ SA ß\uJ~ YJTKr TrJr TJrPe WajJ mM^Pf xy\ yP~KZuÇ FKhPT, KmuP’ k´J¬ xÄmJPh \JjJ pJ~, FT irPjr WajJ~ lKrhkMr xhr CkP\uJr yJaTíÌkMr mJ\JPrr TKŒCaJr S oMPbJPlJj xJrJA mqmxJ~L KmÌM TMoJr oJPuJr yJaTíÌkMr oJPuJkJzJr mJKzPf nJXYMr TrJ y~ Vf 2 jPn’r xTJu 10aJ ßgPT 11aJr oPiqÇ o\Jr mqJkJr yPò, ßxA 2 jPn’r

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

2012 xJPu TémJ\Jr ß\uJr rJoMPf FT mzM~J pMmPTr ßlxmMT ˆqJaJx KjP~ TL yP~KZu @orJ KT nMPu ßVKZ? 2016 xJPu msJ¯emJKz~J ß\uJr jJKxrjVr gJjJr hM”U\jT ßxA ImoJjjJTr ßlxmMT ˆqJaJPxr TgJ KTnJPm Km˛íf yuJo? ßpUJPj KyªM xŒ´hJP~r FT ß\Pu pMmTPT KjP~ Tf TJKyKj, IgY fJr ßlxmMT IqJTJC≤A KZu jJÇ fhP∂ k´oJKef yS~Jr krS fJr oMKÜ IPjT TÓTr yP~KZuÇ IgY SA ß\uJr xrTJKr hPur vKÜvJuL FT ßjfJ jJKxrjVPrr huL~ oπLPT ßTJebJxJ TrJr k´PYÓJ KZu ßxA WajJr oNu xN©Ç rJPf KmÌMPT (28) FToJ© @xJKo TPr fgq-k´pKM Ü @APjr 57 iJrJ~ gJjJ~ FTKa oJouJ TrJ y~, pJr mJhL yJaTíÌkMr ACKj~Pjr mqmxJ~L pJ©JmJzL V´JPor AxJrf oM¿L (40)Ç yJaTíÌkMr oJPuJkJzJr ãLrf Yªs S uçL rJjLr ßZPu KmÌM Vf 10 ßxP¡’r fJÅr ßlxmMPT F irPjr ˆqJaJx ßhPU FKa fJÅr j~ mPu xfTtoNuT ˆqJaJx ßhjÇ @mJr 53 Khj kr 2 jPn’r fJÅr ßlxmMT ßgPT KmÌM TMoJr oJPuJ jJPo FTA @kK•Tr ˆqJaJx ßhPU ßxKhjA xTJu 9aJ 46 KoKjPa fJÅr ßlAT @AKc KhP~ ˆqJaJxKa ßhS~J yP~PZ mPu xmJAPT xfTt TPrjÇ KT∂á FPfS fJÅr ßvw rãJ y~KjÇ oJouJr @xJKo yP~ ßV´¬Jr yS~J, WrmJKz nJXYMr∏xmA xŒjú yP~PZÇ F ßãP©S kMKuPvr iLrVKf IV´yePpJVqÇ VñJYzJr WajJr kr KmPmTyLj oJjMPwr jJjJ rTo o∂mq ßvJjJ pJ~Ç ßpoj∏KaaMr ßVJaJ V´Jo ±Äx TrJ CKYf KZuÇ nJrPf ßVJrãJr jJPo oMxKuo Kjij yPò∏FaJ Fr mhKuÇ ßoPyrkMr xLoJ∂ KhP~ nJrf ßrJKyñJPhr ßbPu KhPò, KyªMPhrS FTAnJPm nJrPf ßbPu ßhS~J CKYfÇ Ko~JjoJr ßrJKyñJPhr CPòh

TPrPZ, KyªMPhr fJKzP~ ßrJKyñJPhr ˙Jj ßhS~J hrTJrÇ oJjMw Tf IoJjMw S hJK~fôyLj yPu F irPjr KY∂J TrJ x÷m! FKa oJjKxT KmTJrV´˜fJr @PrT „kÇ ßvPw jJ muJ TgJKa muPf yPòÇ ß\uJr kMKuv xMkJr, SKx, xJPTtu IKfKrÜ FxKk kKrK˙Kf Kj~πPe TL nNKoTJ ßrPUKZPuj fh∂ yS~J k´P~J\jÇ fJÅPhr ßpJVqfJS k´vúJfLf j~Ç mftoJPj ß\uJr @TJr mz j~Ç rJ˜JWJa nJPuJÇ xrTJKr pJjmJyjS k´YMrÇ xPñ @PZ ßoJmJAu ßlJPjr xMKmiJÇ ßTj ß\uJ k´vJxT WajJr KjmíK•r \jq ßTJPjJ khPãk KjPf mqgt yPuj, fJrS fh∂ yS~J hrTJrÇ fJ jJ yPu rJoM, jJKxrjVr, VñJYzJ @PrJ IPjT xíKÓ yPmÇ iPotr ßhJyJA KhP~ xÄUqJuWM xŒ´hJP~r Skr xÄWm≠ yJouJ, mJKzWr nJXYMr, uMafrJ\ S IKVúxÄPpJPVr oPfJ WajJ ßTJPjJâPoA UJPaJ TPr ßhUJr CkJ~ ßjAÇ hs∆ffJr xPñ fh∂kNmT t WajJr xPñ \KzfPhr @APjr @SfJ~ @jJ ßyJTÇ IjqgJ~ 2018 xJPur KjmtJYPjr @PV IPjT VñJYzJr \jì yPmÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


oMÜKY∂J

17 - 23 November 2017

29

KmFjKkr @PV ZJ©uLVPT xJouJj ßxJyrJm yJxJj ßuUT : TKm, xJÄmJKhTÇ

mZr hMA kr rJ\iJjLPf KmFjKk @P~JK\f xoJPmv KjP~ oPj yKòu KmFjKkr ßjfJPhr ßYP~ @S~JoL uLPVr ßjfJrJA ßmKv ÈPajvPj' KZPujÇ FA xoJPmPv Tf oJjMw FPxKZu KTÄmJ UJPuhJ K\~J KjmtJYj KjP~ TL mPuPZj∏Fxm k´xPñr ßYP~ ßmKv @PuJYjJ~ FPxPZ ybJ“ dJTJ vyPrr k´PmvoMPU FmÄ vyPrr ßnfPr mJx YuJYu mº yP~ pJS~Jr Kmw~KaÇ rJ\QjKfT huèPuJ vJK∂kNet TotxNKY kJuj TrPm, fJPhr TotxNKY S kKrT·jJr TgJ \JjJPm, \jVeA KbT TrPm ßTJjKa fJrJ V´ye mJ m\tj TrPmÇ KT∂á @oJPhr xrTJrèPuJ \jVePT ßxA xMPpJV xm xo~ KhPf YJ~ jJÇ pUj pJrJ ãofJ~ gJPT, nJPm, fJrJA ßhv S \jVPer ßxmJ TrJr FToJ© yThJr; Ijq TJrS FUKf~Jr ßjAÇ 2005á06 xJPu KmFjKk ßjfJPhr mÜífJáKmmíKfr xPñ FUjTJr @S~JoL uLV ßjfJPhr mÜífJ-KmmíKfr IØMf KouÇ Po~JPhr ßvPw FPx @S~JoL uLPVr xJoPj KmPrJiL hu KmFjKk pfaJ jJ YqJPu† ‰fKr TPrPZ, fJr ßYP~ ßmKv TPrPZ hPur ßuJT\jÇ KmPvw TPr @S~JoL uLPVr xyPpJVL xÄVbj ZJ©uLPVr ßjfJTotLPhr xŒPTt ßpxm Umr ßmr yPò, fJ n~ÄTrÇ ZJ©uLPVr Inq∂rLe ßTJªPu FTJKiT KmvõKmhqJuP~ Kj\ xÄVbPjr TotL yfqJ, KjrLy ZJ© KTÄmJ xJiJre oJjMw yfqJr Umr mÉmJr ZJkJ yP~PZÇ @orJ nMuPf kJKr jJ 2010 xJPu dJTJ KmvõKmhqJuP~r Fl ryoJj yPu ZJ©uLPVr hMA V´∆Pkr mªMTpMP≠r oPiq kPz hKrhs Khjo\MPrr ßZPu @mM mTPrr oífMqr TgJÇ Vf xJf mZPrS ßxA yfqJr KmYJr y~KjÇ IPjT @vJ KjP~ mJmJ-oJ x∂JjPT KmvõKmhqJuP~ kJKbP~KZPuj kKrmJPrr oMPU yJKx ßlJaJPm mPuÇ KT∂á ßxA x∂Jj mJKz Klru uJv yP~Ç @r lKrhkMPrr VKrm IPaJKrTvJYJuPTr ßZPu yJKl\Mr ßoJuäJPT xKuoMuJä y yPu \Lmj KhPf yPuJ ZJ©uLPVr oiqrJPfr fJKuo KjPf KVP~Ç KfKj KjCPoJKj~J~ nMVKZPujÇ fJrkrS vLPfr rJPf ZJ©uLPVr FT ßjfJ fJÅPT ÈxJÄVbKjT TîJPx' yJK\r yPf mJiq TPrjÇ F rTo IPjT IPjT IWaj WKaP~PZj ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJÇ \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r AÄPrK\ KmnJPVr ßvw mPwtr ZJ© S ZJ©uLPVr TotL \MmJP~rPT yfqJ TPr ZJ©uLPVr k´Kfkã V´∆kÇ k´Kfkã V´∆Pkr yJPf @rS ZJ©uLV TotL UMj yP~PZj TMKouäJ KmvõKmhqJuP~, Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~Ç ZJ©uLV TotLPhr yJPf uJKüf yP~PZj KvãT, k´ÖrÇ FojKT fJÅrJ rÄkMPrr ßmVo ßrJPT~J KmvõKmhqJuP~r xJPmT CkJYJpt F ßT Fo jNr-CjjmLPT 14 WµJ fJÅr TJptJuP~ ImÀ≠ TPr rJUPfS KÆiJ TPrjKjÇ kPr kMKuKv k´yrJ~ KfKj mJxJ~ KlPrPZjÇ fJÅr ÈIkrJi', ZJ©uLPVr ßjfJPhr YJTKr ßhjKjÇ 20 IPÖJmPrr @PrTKa Umr: huL~ TotL UMPjr WajJ~ KmuM¬ yPuJ KxPua ß\uJ ZJ©uLPVr TKoKaÇ KxPua ß\uJ ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT Fo rJ~yJj ßYRiMrL huL~ TotL Sor Ko~Jh (22) yfqJ oJouJr @xJKo yS~J~ ß\uJ TKoKa KmuM¬ ßWJweJ TrJ yP~PZÇ UMKj S UMPjr @xJKo hM\jA ZJ©uLPVrÇ KT∂á @PVr xm IkrJiPT ßkZPj ßlPu KhP~PZ vrL~fkMPr ZJ©uLV ßjfJ @Krl ßyJPxPjr TLKft (!)Ç Z~ jJrLPT lJÅPh ßlPu iwte TPrPZj FmÄ ßxxm hívq ßVJkPj KnKcS TPr A≤JrPjPa ßZPz KhP~PZjÇ k´go @PuJr Umr IjMpJ~L, vrL~fkMPr Z~ jJrLPT

lJÅPh ßlPu iwtPer WajJ~ ZJ©uLPVr ßjfJ @Krl ßyJPxjPT (22) ßV´¬Jr TrPf kJPrKj kMKuvÇ nMÜPnJVL jJrLPhr @kK•Tr ZKm FmÄ SA xm KnKcS ZzJPjJ yPòÇ F KjP~ CPÆV k´TJv TPrPZj ˙JjL~ jJrLPj©LrJÇ fJÅrJ hs∆f FKa mPº mqm˙J KjPf kMKuPvr k´Kf hJKm \JKjP~PZjÇ vrL~fkMPrr kMKuv xMkJr xJAlMuJä y @u oJoMj mPuPZj, pJÅrJ nMÜPnJVL jJrLPhr KnKcS xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ZKzP~PZj, fJÅPhrS @APjr @SfJ~ @jJ yPmÇ @orJ ßhKU @S~JoL uLPVr ßTJPjJ ßjfJr jJPo ßTC ßlxmMPT ˆqJaJx KhPu fJÅPT iPráPmÅPi ß\uUJjJ~ kJbJPjJ y~Ç @r kMKuv ZJ©uLPVr iwtT ßjfJPT UMÅP\ kJ~ jJÇ @Krl vrL~fkMPrr ßnhrV† CkP\uJr jJrJ~ekMr ACKj~j ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhTÇ nMÜPnJVL jJrLPhr FT\j Vf vKjmJr @KrPlr KmÀP≠ jJrL S KvÊ KjptJfj k´KfPrJi @APj ßnhrV† gJjJ~ FTKa oJouJ TPrPZjÇ FTA Khj @KrlPT xÄVbj ßgPT ˙J~LnJPm mKyÏJr TPrPZ ZJ©uLVÇ F rTo FTKa WajJ~ mKyÏJr TPrA xÄVbPjr hJK~fô ßvw! FA WajJr kr ZJ©uLPVr KTÄmJ @S~JoL uLPVr ßTJPjJ ßjfJPT nMÜPnJVL kKrmJrèPuJr TJPZ KVP~ hM”Uk´TJv TrPf ßhUJ pJ~KjÇ ßpj FKa oJoMKu WajJÇ \JfL~ oKyuJ xÄ˙Jr vrL~fkMr vJUJr ßY~JroqJj rSvj @rJ ßmVo mPuj, ÈnMÜPnJVL jJrLrJ FUPjJ ãKfV´˜ yPòjÇ @Krl fJÅPhr xmtjJv TPrPZjÇ FUj KTZM xMPpJVxºJjL KmTíf ÀKYr oJjMw fJ xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqoxy oMPbJPlJPj ZzJPòÇ' @oJPhr xoJP\r oJjMwèPuJ TfaJ KjPY ßjPo ßVPZÇ rJ\jLKfPTrJ ãofJr KyxJmáKjTJv KjP~ mq˜Ç KT∂á FA hMrJPrJVq mqJKi S hMmtí•J~Pjr KmÀP≠ ßp xJoJK\T \JVre hrTJr, ßx KmwP~ ßTJPjJ @V´y @PZ mPu oPj y~ jJÇ FojKT ãofJk´fqJvL KmPrJiL huS Fxm KmwP~ oMPU TMuMk FÅPa @PZÇ FUJPjA ZJ©uLV jJoiJrLPhr IkTPotr ßvw j~Ç mrèjJr kJgrWJaJ TPuP\ IùJf FT fÀeLPT iwte ßvPw yfqJr WajJ WKaP~PZj ZJ©uLPVr YJr ßjfJ, TPu\ vJUJr xnJkKf ÀKy @jJj hJKj~Ju (22), xJiJre xŒJhT xJ¨Jo ßyJPxj (21), 2 j’r xJÄVbKjT xŒJhT oJKyhMu AxuJo rJ~yJj (19) S CkP\uJ ZJ©uLPVr xyxŒJhT ßoJyJÿh oJyoMh (18)Ç FUJPjS mKyÏJr TPrA ß\uJ ZJ©uLV fJPhr hJK~fô ßvw TPrPZÇ mrèjJ ß\uJ ZJ©uLPVr xnJkKf \MmJP~r @hjJj mPuPZj, iwte ßvPw yfqJ oJouJ~ ßV´¬Jr S ßjKfmJYT TJP\r \jq fJÅPhr mKyÏJr TrJ yP~PZÇ kK©TJr Umr yPuJ, Vf 10 @Vˆ kJgrWJaJ TPuP\r ßkZPj UJx kMTMr ßgPT yJf-kJ mJÅiJ IùJfkKrY~ FT fÀeLr uJv C≠Jr TrJ y~Ç fÀeLPT iwte ßvPw yfqJ TrJ yP~PZ mPu \JjJ~

@orJ ImJT yP~ ßhUPf kJA, pUjA ZJ©uLPVr ßTC ßTJPjJ IkrJPi \KzP~ kPzj, jJrLr xÿJjyJKj TPrj, fUjA ZJ©uLV ßgPT \JKjP~ ßhS~J y~, fJÅPT xÄVbj ßgPT mKyÏJr TrJ yP~PZ; mqKÜr IkrJPir hJ~ xÄVbj ßjPm jJ AfqJKhÇ KT∂á mqKÜ pUj xÄVbPjr ZJfJr KjPY mPx IkTot TPrj, ßxA hJ~ TLnJPm fÅJrJ FzJPmj? ZJ©uLPVr ZJ~J jJ gJTPu F rTo hMÏot TrJr xJyxA y~PfJ SA mqKÜPhr yPfJ jJÇ kMKuvÇ F WajJ~ kJgrWJaJ TPu\ ZJ©uLPVr xnJkKf ÀKy @jJj hJKj~Juxy ZJ©uLPVr YJr ßjfJPT kMKuv Vf vKj S ßrJmmJr @aT TPrÇ Fr @PV SA TPuP\r ‰jvk´yrL \JyJñLr ßyJPxjPT @aT TPr kMKuvÇ fJÅr ßhS~J \mJjmKªr ß\r iPr FA YJr ßjfJPT @aT TrJ y~Ç vrL~fkMr S kJgrWJaJr WajJ~ ZJ©uLPVr ßp kJÅY ßjfJáTotLPT ZJ©uLV ßjfífô mKyÏJr TrPuj, fÅJPhr IfLf xŒPTt KT fÅJrJ KTZMA \JjPfj jJ? TLnJPm, TJr oJPiqo fJÅrJ ZJ©uLPV FPxPZj, ßxxPmrS fh∂ yS~J k´P~J\jÇ fJÅrJ KT @PV ßgPTA UJrJk KZPuj, jJ ZJ©uLPV FPx TJrS xJKjúPiq UJrJk yP~PZj? mJÄuJPhPv xmPYP~ UJrJk YKr©Kar jJo ãofJÇ @S~JoL uLPVr ßjfJrJ, xrTJPrr oπLrJ KmFjKkPT KjP~ k´J~ k´KfKhjA TgJ mPujÇ fJPhr VefJKπT S ÈoJjMw' yS~Jr xmT ßhjÇ KT∂á fJÅrJ pKh FA xmPTr TJ\Ka ZJ©uLV ßgPT ÊÀ TrPfj, fJyPu y~PfJ IPjT jJrLr xÿJj S Aöf rãJ ßkfÇ ZJ©uLV jJPor ßp xÄVbjKa KjP\PT mñmºMr @hPvtr kfJTJmJyL mPu hJKm TPr, ßp ZJ©uLV \KñmJh S xπJxmJPhr KmÀP≠ mMuª @S~J\ ßfJPu, ßxA xÄVbPj F rTo hJjm k~hJ y~ TLnJPm? ZJ©uLPVr ßpoj ßVRrPmJöôu IfLf @PZ, ßfoKj VäJKjr oJ©JS To j~Ç ˝JiLjfJáC•r mJÄuJPhPv FA ZJ©uLPVr Inq∂rLe ßTJªPu oyKxj yPu UMj yP~KZPuj xJf ßjfJáTotLÇ PxA WajJr k´iJj ßyJfJ vKlCu @uo k´iJj KjP\A yfqJTJ§ WKaP~ ßxäJVJj KhP~KZPuj, ÈUMKj fMKo ßpA yS, vJK˜ ßfJoJ~ ßkPfA yPm'Ç k´iJj ZJ©uLV ßgPT mKyÏíf yP~KZPujÇ yfqJr hJP~ fJÅr ß\uS yP~KZuÇ kPr K\~JCr ryoJj ß\uUJjJ ßgPT fJÅPT oMKÜ KhP~ rJ\QjKfTnJPm kMjmtJKxf TPrjÇ KmFjKk ãofJ~ gJTPf ßpoj ZJ©hu TqJŒJPxr rJ\J mPj pJ~, @S~JoL uLV ãofJ~ FPu ZJ©uLVS KjP\PT KxÄy oPj TPrÇ @S~JoL uLV

KmPrJiL hPu gJTPf dJTJ KmvõKmhqJuP~ KoKZu TrJr \jq ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLPhr UMPÅ \ kJS~J ßpf jJÇ huL~ k´iJj ßvU yJKxjJ pUj f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu TJrJmªL, fUj @S~JoL uLPVr jJrL TotLrJA oJPb KZPuj, ZJ©uLV j~Ç @r FUj yPu yPu j~, ÈWPr WPr' ZJ©uLVÇ @orJ ImJT yP~ ßhUPf kJA, pUjA ZJ©uLPVr ßTC ßTJPjJ IkrJPi \KzP~ kPzj, jJrLr xÿJjyJKj TPrj, fUjA ZJ©uLV ßgPT \JKjP~ ßhS~J y~, fJÅPT xÄVbj ßgPT mKyÏJr TrJ yP~PZ; mqKÜr IkrJPir hJ~ xÄVbj ßjPm jJ AfqJKhÇ KT∂á mqKÜ pUj xÄVbPjr ZJfJr KjPY mPx IkTot TPrj, ßxA hJ~ TLnJPm fÅJrJ FzJPmj? ZJ©uLPVr ZJ~J jJ gJTPu F rTo hMÏot TrJr xJyxA y~PfJ SA mqKÜPhr yPfJ jJÇ fJA @S~JoL uLPVr ßjfJPhr k´Kf IjMPrJi gJTPm, KmFjKk S UJPuhJ K\~JPT KjP~ mqKfmq˜ jJ ßgPT ZJ©uLVPT xJouJjÇ ZJ©uLPVr ßjfJáTotLrJ KjP\Phr mñmºMr @hPvtr ‰xKjT mPu hJKm TPrjÇ KT∂á fÅJPhr TJ\TPot fJr ßTJPjJ ZJk ßjAÇ TP~T Khj @PV ZJ©uLPVr TotLPhr oPiq mñmºMr @®\LmjLoNuT KÆfL~ mA TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJ Kmfre TrJ yP~KZu @jMÔJKjTnJPmÇ ZJ©uLPVr TotLrJ mAKa kzPu ßhUPf ßkPfj, ßx xoP~r ZJ©uLPVr xPñ @\PTr ZJ©uLPVr Tf lJrJTÇ ßx xoP~ @S~JoL uLPVr xPñ ZJ©uLV TotLrJS ß\u-\MuMPor KvTJr yP~PZjÇ ZJ©uLPVr ßjfJrJ mqKÜ S ßVJÔL˝JPgt k´Kfkã V´∆Pkr TotLPhr yfqJ TPrjKj mJ ßnJVKmuJPx VJ nJKxP~ ßhjKjÇ ˝JiLjfJr @PV ZJ©uLV IjqPhr xPñ KjP~ nJwJ @PªJuj, ˝JKiTJr @PªJuj, Z~ hlJr @PªJuPj ßjfífô KhP~PZÇ ZJ© xÄV´Jo kKrwPhr mqJjJPr Cjx•Prr Ve-InMq™Jj WKaP~PZÇ FojKT ˝JiLjfJr kr ‰˝rJYJrKmPrJiL @PªJuPjS fJrJ xJyxL nNKoTJ ßrPUPZÇ KT∂á @\PTr ZJ©uLV @Krl-hJKj~Ju-xJ¨JPor oPfJ iwtT k~hJ TrPZÇ Fr ßYP~ uöJr TL yPf kJPr!


30

UmrJUmr

17 - 23 November 2017

rxPVJuäJr k´KfKÔf KZuÇ 2015 xJPur \MPj SKcvJ ßgPT rm SPb, rxPVJuäJ k´go ‰fKr y~ fJPhrA rJP\qÇ ßxA ßgPT ÊÀ hMA rJP\qr ƪôÇ fPm ßvw yJKx yJxu kKÁomñÇ nJrf xrTJr ßgPT ˝LTíKf ßku rxPVJuäJ TuTJfJrA xíKÓÇ nJrPfr ßrK\Pˆsvj IqJ¥ ßk´JPaTvj @APjr @SfJ~ K\@A mJ K\SV´JKlTJu AK¥PTvj lr ècx' ßkPa≤ ßkP~PZ kKÁomñÇ TJrUJjJ~ ‰fKr yPò rxPVJuäJÇ ZKm: Ior xJyJÇhJKm SPb k´KfmZr 14 jPn’rPT rxPVJuäJ Khmx kJuPjrÇ u¥j xlrrf kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJ~ FA UmPrr kr FT aMAaJr mJftJ~ mPuj, ÈxmJr \jq KoKÓ UmrÇ mJÄuJr rxPVJuäJ K\@A kJS~J~ @Ko UMKv S VKmtfÇ' rxPVJuäJr @KmÏJrT TuTJfJr xJPmT KYKj mqmxJ~L jmLj Yªs hJxÇ KfKj 149 mZr @PV rPx ßn\JPjJ ßVJuJTJr FA rxPVJuäJ ‰fKr TPrjÇ fPm 2015 xJPur 27 @Vˆ SKcvJr rJ\q KmiJjxnJ~ hJKm SPb, rxPVJuäJ SKcvJrÇ Fr oPiq KhP~ kKÁomñ S SKcvJr oPiq rxPVJuäJ KjP~ ßVJu ßmPi pJ~Ç kKÁomñ xrTJrS \JKjP~ ßh~, rxPVJuäJ mJÄuJr, mJXJKuPhr rxjJfíK¬r ßxrJ KoKÓ, mJÄuJr GKfyqÇ ßx xo~ AKfyJxKmh yKrkh ßnRKoTS mPuj, rxPVJuäJr @KmÏJr KjP~ ßTJPjJ KmfPTtr ImTJv ßjAÇ rxPVJuäJ mJÄuJr, mJXJKur xŒhÇ jmLj Yªs hJPxr kûo k´\jì, C•rxNKr iLoJj hJx FTmJr FT xJãJ“TJPr mPuKZPuj, rxPVJuäJr @KmÏJr KjP~ ßTJPjJ KmfTt gJTPf kJPr jJÇ jmLj Yªs hJx ßp rxPVJuäJr @KmÏJrT, fJ GKfyJKxTnJPm k´KfKÔfÇ rxPVJuäJr @KmÏJr KjP~ KfKj IfLPfr KTZM fgqS fMPu iPrjÇ TuTJfJr xJPmT KYKj mqmxJ~L jmLj Yªs hJxÇ iLoJj hJPxr fgq IjMpJ~L, 1864 xJPu TuTJfJr ß\JzJxJÅPTJPf FTKa KoKÓr ßhJTJj ßUJPuj TuTJfJr KYKj mqmxJ~L jmLj Yªs hJxÇ ßmKv Khj SA KoKÓr ßhJTJjKa YPuKjÇ ßlr 1866 xJPu TuTJfJr mJVmJ\JPr @PrTKa KoKÓr ßhJTJj ßUJPuj KfKjÇ FA ßhJTJjKar k´iJj KoKÓ KZu xPªvÇ fPm TuTJfJ vyPrr UJjhJKj mKeTPhr ßpj xPªPv @v KoaKZu jJÇ fJA jmLj Yªs hJx jfMj KoKÓ ‰fKrr TgJ nJmKZPujÇ kPr hMA mZPrr oPiq KfKj ‰fKr TPrj rxPVJuäJÇ iLoJj hJx FTKa WajJr TgJS metjJ TPrjÇ FTKhj mJVmJ\JPrr ßhJTJPjr xJoPj FPx hJÅzJ~ ßWJzJ~ aJjJ FTKa \MKz VJKzÇ VJKzPf KZPuj TuTJfJr FT ijJdq mqKÜ nVmJj hJx mJVuJrÇ VJKzPf mPx nVmJj

hJPxr ßZPur kJKj ßUPf YJAPu SA KoKÓr ßhJTJPjr xJoPj @Pxj fJÅrJÇ ßZPuPT FT VäJx \u S FTKa rxPVJuäJ KhPf mPuj nVmJj hJxÇ rxPVJuäJ ßUP~ SA ßZPu FfA o\J kJj ßp FT yJÅKz rxPVJuäJ KjP~ mJKz ßlPrj nVmJj hJxÇ Fr KTZMKhPjr oPiqA TuTJfJ~ ZKzP~ kPz rxPVJuäJr xMUqJKfÇ Frkr kKÁomñÇ FTxo~ mJÄuJPhPvSÇ rxPVJuäJr ˝fô KjP~ SKcvJr hJKmr kKrPk´KãPf 2015 xJPur 27 @Vˆ SKcvJr KmiJjxnJ~ KmP\Kkr KmiJ~T @r Kk ßxJ~JAj hJKm ßfJPuj, SKcvJr rxPVJuäJr GKfyqPT KZKjP~ KjPf YJ~ mJÄuJÇ KfKj mPuj, ÈkMrLr \VjúJgPhmPT FA rxPVJuäJ KjPmhj TrJ y~Ç 300 mZPrr kMPrJPjJ FA k´gJ, IgY kKÁomñ xrTJr hJKm TPrPZ, rxPVJuäJ jJKT mJÄuJr @KmÏJrÇ FaJ @orJ ßoPj KjPf kJrKZ jJÇ' FA hJKmr k´Kf ßxKhj @rS xogtj \JjJj KmP\Kkr @PrT KmiJ~T Kk´~hvtL KovsÇ KfKj mPuj, k´KfmZr CPfiJrPgr @PVr Khj ßVJaJ SKcvJ~ kJKuf y~ ÈrxPVJuäJ Khmx'Ç fPm SA xo~ AKfyJxKmh yKrkh ßnRKoT mPuj, kMrLr oKªPr ßnJV ßhS~J yPfJ ãLrPoJyj KhP~Ç ãLrPoJyj ZJjJ KhP~ ‰fKr yPfJ jJÇ hMi \ôJKuP~ ‰fKr ãLr ßgPT ‰fKr yPfJ ãLrPoJyjÇ fJ ZJzJ FUPjJ nJrPfr KmKnjú oKªPr rxPVJuäJ KhP~ ßnJV ßhS~J y~ jJÇ ßnJV ßhS~J y~ ãLPrr ‰fKr KoKÓ KhP~Ç TJre, ãLr ‰fKr y~ @xu hMi \ôJKuP~ @r rxPVJuäJr ZJjJ ‰fKr y~ hMi jÓ TPr mJ IŸ ßpJV TPrÇ ßxA \jq FA ZJjJ ßTJPjJ kN\JkJmtPe ßhmfJr ßnJPV ßhS~J yPfJ jJÇ kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJ~S mPuKZPuj, rxPVJuäJ mJÄuJrAÇ rxPVJuäJr \jq kKÁomñ xrTJr uzJA TrPmÇ ImPvPw xm ƪô ßvPw rxPVJuäJr ˝fôJKiTJr ßku kKÁomñAÇ rxPVJuäJ KjP~ ßp ßVJu ßmPiKZu, fJr xoJK¬ yPuJÇ

u§j ߸JKatPlr uLV (FjKxFu), KocuPxé uLV, ßxaJrPc uLV ßUuJr mqJkJPr Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç FZJzJS vLf ßoRxMPo AjPcJr KâPTa ßasAKjÄ, ßmcKo≤j ßUuJ YJuMr mqJkJPr ofJof mqÜ TrJ y~Ç Fxm ßUuJ~ IÄv KjPf @V´yL TKoCKjKar fÀe S pMmTPhr IÄv KjPf ßmJct xnJ ßgPT @ymJj \JjJPjJ yP~PZÇ YuKf ßxvPj KâPTa ßUuJ~ ßpxm ßUPuJ~JrrJ TíKfPfôr ˝Jãr ßrPUPZj, fJPhr k´Kf IKnjªj ùJkj TPr @VJoL 10 KcPx’r fJPhrPT kMrÛOf TrJ yPm mPu TîJPmr kã ßgPT ßWJwJ ßhS~J y~Ç

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com


UmrJUmr

17 - 23 November 2017

mJXJKu kJzJ KT ßTmu ßnJa S

xrTJPrr Ffmz KmvôJxnJ\j Im˙JPj YPu ßVu KT TPr?

ßTJPjJ vromJuJA ßjAÇ ßYJU hMPaJ Iº yP~ IJPZ, pJPhr KTZá TrJr xJogt IJPZ fJPhrÇ IjqKhPT, iot S \JfL~fJr K\KVr FUJPj k´munJPm ß\PV IJPZÇ UMmA ¸vtTJfr yP~ K\AP~ IJPZ FA Kmw~èPuJÇ fr∆e xoJP\r TL yP~PZ ßx KmwP~ ßTJPjJ Umr jJ rJUPuS F hMPaJ KjP~ ßTC KmªM oJ© TgJ muPu iotx•ôJ-\JKfx•ôJ FT xPñ ÉïJr KhP~ SPbÇ FnJPm IJoJPhr ˝kúèPuJ oPr pJPòÇ IJorJ âov” vNjq yP~ pJKòÇ @kKj y~PfJ muPmj, @oJPhr ßxJjJr ßZPuPoP~ Tf mz mz kJv KhPòÇ cJÜJr-AK†Kj~Jr yPòÇ Có ßmfPj YJTKr TrPZÇ mJKz KTjPZ, hJKo VJKz yJÅTJPòÇ F xm KT KoPgq? jJ KoPgq j~Ç Km• @r KcKV´ gJTPuA oJjMw yS~J pJ~ jJ, ßx k´vú jJ y~ Cyq gJTÇ @kjJr KmYJPr pJrJ xlu Fr vfTrJ KyPxmaJ TÀjÇ KmuJPfr IKiTJÄv mJXJKu m~Pxr KmYJPr fÀeÇ I∂f” vfTrJ 50 nJPVr m~x KfKrPvr KjPYÇ fJPhr T~\j kJv KhPò? T~\j YJTKr TrPZ? T~\j ß\Pu @PZ? T~\j ßpRjIkrJiL KyPxPm fJKuTJnMÜ? T~\Pjr kJP~ KmköjT ßpRjIkrJiL KyPxPm aqJV uJVJPjJ @PZ? @kjJr ßZPu mJ @kjJr kKrKYf fÀePhr ßTC KT F rTo? kMKuPvr UJfJ~ hJKV @xJoL KyPxPm T~\Pjr jJo @PZ? T~\j kPg kPg WMPr ßmzJ~? T~\j csJV ßUP~ mMh yP~ kPz gJPT? T~\j csJV KmkePjr xJPg \Kzf? hJKo VJKz @r KmP•r ßp ß\Rux @kKj ßhUPZj Fr C“x xŒPTt KT @kjJr iJreJ @PZ? F xTu KyPxm KT @kjJr TJPZ @PZ? KnK\a TÀj lqJKoKu ßTJPatÇ \JjPmj, @oJPhr fÀe hŒKfPhr yÅJKzr UmrÇ \JjPu YoPT CbPmjÇ kKrxÄUqJj xÄV´y TrPu @ÅfPT CbPmjÇ @oJPhr oPiq Kxñu oJhJPrr xÄUqJ TPfJ? fÀe hŒKfPhr oPiq T~aJ mJKzPf vJK∂ @PZ? fÀe ßTj, @orJ m~ÛPhr kKrmJPr xMKU xÄxJr T~aJ @PZ? IQmi Igt FmÄ ßmKjKla \JKu~JKf ßgPT IK\tf xŒh ßhPU KmÃJ∂ yPmj jJÇ oJP~r Iv´∆kJf FmÄ KkfJr hLWtvõJPxr Umr KT @kjJr TJPZ ßkRÅPZ? @kKj KT \JPjj, T~\j mJXJKu fÀe mu“TJPrr TJrPe ß\Pu @PZ? k©-kK©TJr Umr, F xTu IkrJiLr oJP^ oiqm~xL ßuJTS @PZÇ @kKj KT \JPjj, @oJPhr T~\j fÀe KjP\r ˘LPT iwtPer hJP~ ß\u UJaPZ? T~\j Kj\ ˘LPT mJ KjP\r x∂JjPT KjptJfPjr hJP~ ß\u UJaPZ? F xTu IKnPpJV oJgJ~ KjP~ T~\j kMÀw KjP\r mJKz ßZPz mºM mJ @®L~˝\Pjr mJKzPf KVP~ gJTPZ? F xTu Umr ßfJ @kjJr TJPj pJ~ jJÇ ßVPuS @kKj VJ TPrj jJÇ @kKj ßfJ ÊiM ßx UmrA kJb TPrj ßpUJPj @kjJr ZKm mJ jJo ZJkJ y~Ç @kKj y~PfJ @PrJ muPmj, F ßhPv FPfJ oxK\h, FPfJ @PuoCuJoJ, FPfJ jJoJK\, FPfJ S~J\-jKxyf! KbT mPuPZj, Fxm FUJPj @PZ FmÄ KhPj KhPj mJzPZÇ KT∂á oxK\h @r S~J\-jKxyf KT csJV @r âJAo mº TrPf kJrPZ? \JKu~JKf ToJPf kJrPZ? ßpRj IkrJi xLKof TrPf kJrPZ? ßTj kJrPZ jJ? @kjJr ßYJUaJ FTaá UMuMjÇ oJgJ~ aáKk FmÄ oMPU hJKz ßhPU KmÃJ∂ yPmj jJÇ KTZá xo~ fJPhr IjMxre TrPuA Fr yJKTTf mM^Pf kJrPmjÇ ZáKa mJ KmrKfr xo~ ßxPT§JKr ÛáPur xJoPj KVP~ hÅJzJjÇ \MoJr jJoJP\r kr mz ßTJPjJ vKkÄ oPu KVP~ KTZá xo~ TJaJjÇ csJV-KcuJr mJ ßpRjIkrJiL ßkPf @kjJr Kmu’ yPm jJÇ @PrJ \JjPf YJj? ß\Pj uJn TL? ßTC ßTC PfJ oh ßUP~ oJfJu yP~ mPx gJPTjÇ ßTC @mJr \M~Jr WPr KVP~ rJf TJaJjÇ Fr ßYP~ mrÄ oxK\Ph KVP~ kPz gJTájÇ ßhPv KVP~ oxK\h-oJhsJxJ mJ FKfoUJjJ ‰fKr TÀjÇ CorJ TrPf k´Kf mZr oÑJ~ YPu pJjÇ jJ kJrPu, fJmKuPVr KYuäJ~ xo~ KhjÇ ˝Phv Cjú~j xKoKf TÀjÇ ßhPv KVP~ \jPxmJ ACKjnJKxtKa k´KfÔJ TÀj (hsÓmq: @mMu ojxMr @yoh'r mA Èlác TjlJPr¿') ˝PhvL rJ\QjKfT ßjfJPhr KjP~ ßVJaJ ßV´a mOPaj WMPr ßmzJjÇ ßhPv KVP~ oπL-FoKk yS~Jr ßYÓJ TÀjÇ KjPhjkPã ßo’Jr-PY~JroqJj ßfJ yPf kJrPmjÇ YJAPu ßhPv KVP~ @PrTaJ KmP~S TPr KjPf kJPrjÇ @orJ ßp @V´JxPjr KvTJr yKò Fr ßoJTJPmuJr \Pjq u§j mJ míPajmJxLr TL ßTJj TreL~ @PZ? jJKT mJXJKu kJzJPT IJorJ ßTmu ßnJa S mJKjP\qr \jq mqmyJr TrPfA gJTPmJ? k´KfPrJi jJ TrPf kJKr VexPYfjfJ ‰fKrPf KT @orJ nNKoTJ rJUPf kJKr jJ? pJrJ yJKrP~ pJPò fJPhr \Pjq KTZM TrPf jJ kJrPuS pJrJ FUPjJ F xPmr ßZJÅ~J ßgPT ßylJ\Pf @PZ fJPhr ßfJ @orJ rãJ TrPf kJKr IgmJ TokPã rãJr ßYÓJ TrPf kJKrÇ pJrJ YPu ßVPZ mJ kÅPY ßVPZ fJPhr oJP^S IPjT oJKjT rfj @PZÇ VP·r ßxA Kj\Jo cJTJf ßxUJPjS uMKTP~ gJTPf kJPrÇ @oJr KmvõJx, @orJ pKh nJPuJmJxJ KjP~ FKVP~ pJA fJ yPu fJrJ @oJPhr nJPuJmJxJPT CPkãJ TrPf kJrPm jJÇ u§j, 12 jPm’r-2017Ç

Vf vfJ»Lr kûJv hvPTr ÊÀTJuÇ @oJr @æJ\Jj oJhJKrkMr oyTáoJr kMKuv KmnJPV Có kPh KjpMÜ KZPujÇ Ûáu oJPb KyªM xykJKbjLPhr xPñ PUuKZÇ Ûáu TPãr KaPjr ZJPh FT mJjr ßu\ hMKuP~ ßUuPZÇ ybJ“ FT\j mPu Cbu,' G ßhU, ßfJPhr K\júJy ßToj jJYPZ'Ç fJ“ãKeT CkpMÜ kJfiJ \mJm ßh~Jr ùJj mMK≠ ãáPh oK˜PÛ \jìJ~KjÇ TKY oPj TgJaJ UMm hJV ßuPVKZu ßxKhjÇ ßhv KmnJPVr krS oMxKuo xÄUqJVKrÔ mJÄuJPhv (f“TJuLj kNmtkJKT˜Jj) nëUP§ KyªMPhr Tf mz hJka! pf mz oMU jJ, ff mz TgJ! ßx @\ Tf pMV @PVTJr TgJÇ kûJv wJa hvPTr KhPT AÄuqJP¥r of xnq ßhPv metQmwoq KmPÆw KZu Ifq∂ k´TaÇ k´TJvq KhmJPuJPT IPvõfJñPhr jJP\yJu TrJ yfÇ Có KvãJ~ KcVsL I\tj TrPf FPx Wr nJzJ kJS~J KZu FT Ix÷m mqJkJrÇ AÄKuv mJKzS~JuJrJxrJxKr ÈjJ' mPu KhfÇ FTKmÄv vfJK»Pf FojKaA WaPZ kKÁomPñÇ KyªM mJKzS~JuJrJ TK˛j&TJPu ßTJj oMxuoJjPT mJKz nJzJ ßh~ jJÇ @\˝JiLj mJÄuJr oJKaPf nrJ o\KuPx KyªMPhr oMPU ÊjPf y~, È@orJ pM≠ jJ TrPu ßfJorJ ˝JiLj yPf kJrPf jJ'Ç kJfi JCkpMÜ \mJm FUjS ßoPuKjÇ k´vú \JPV, F irPjr kãkJKffô CKÜ KT mJftJ myj TPr? FaJ KT fJyPu xÄKmiJPj CPuäKUf, Èiot KjrPkãfJ'-rlxu KmPhv KmnÅAN P~S FPhr ojoJjKxTfJr KmªMoJ© kKrmftj WPaKjÇ oJ© TP~T x¬Jy @PVr TgJÇ kNmt u¥Pj mJÄVJKu xÄVbj @P~JK\f mJKwtT k´LKfPnJ\ IjMÔJj k´˜KM f kmt YuPZÇ yu nJzJ TrPf KVP~ Kmz’jJr xÿMULj yPf yuÇ @Pv kJPv ßTJgJS y~fmJ KyªMPhr KhkJuL kN\J YuKZuÇFT KhKhoKj KhKæ mPu Cbu,ÈFaJ UJfáj kJzJ, PmVo kJzJ, j~ÈÇxJŒshJK~TfJr Kmwir ßZJmu xJf xoMhs ßfPrJ jhL ßkKrP~ KmuJPfr mMPTS yJjJ KhPò!xMUmr FA ßp, ßpPTJj irPjr ‰mwoqoNuT @YJre ßoJTJPmuJ~ mOKav xrTJr Ifq∂ TKbj khPãk KjP~PZÇ pJPT mPu, ÈK\PrJ auJPr¿'Ç oMxKuo iotmuJ’LPhr k´Kf TaJã S CxTJKjoNuT oPjJnJm ßpUJPj rPºs rPºs ßxUJPj mJÄuJPhPv, Èiot pJr pJr, C“xm xmJr'- F @hvtmMKu @SzJPjJ KT FT frlJ yPò jJ? mJÄuJPhv S nJrf ∏ kJvJkJKv hMA ˝JiLj xJmtPnRo rJÓsÇ PyJT jJ PTj nJrf@TJr @~fPj IPjTèj mz, ãofJir, xoO≠vJuL, ßkvL vKÜr IKiTJrLÇ k´KfPmvL rJPÓsr xJPg jqJpq mqmyJr, mºáfx ô u M n xŒTt rJUJxoLYLjÇ Tfíf t ô UJaJPjJ j~Ç u§j, jPn’r-2017

iotKjrPkãfJ mjJo kãkJKffô oMKjú xJyJ, vqJou h• k´oUM mJÄuJ xJÄÛíKfT, VeoJiqo IñPj jJKo hJKo oMUÇ nJmPf ImJT uJPV, IPjT oJKj-èeL mJXJKu oMxuoJjPhr KcKñP~

KyªM xŒshJP~r ojoJjKxTfJr KTZá ChJyre:

nJrPf ÈrJorJ\q' k´KfÔJr KmP\Kk ãofJ~ IKiKÔf yP~ fJrJ ÈrJorJ\q' k´KfÔJr @S~J\ fMPu ßxA ßYÓJPfA KjpMÜ @PZÇ 2022 xJPu nJrPf 'rJorJ\q' k´KfKÔf yPmFA ßWJweJ ßhS~Jr ßkZPj FA KY∂J TJ\ TrPZ ßp, Fr krmftL KjmtJYPjS jPrªs ßoJKhr ßjfíPfô KmP\Kk ãofJ~ KlPr @xPm FmÄ ßp oMxuoJjKmPrJiL CV´ xJŒ´hJK~T TotxKN Y fJrJ yJPf KjP~PZ, ßx TotxKN Y kMPrJkMKr TJptTr TrPf xogt yPmÇ vvL gJÀr fJr k´mPº mPuPZj ßp, ÊiM FA xJŒ´hJK~TfJmJhL rJ\jLKfKmhrJA j~, fJPhr WrJjJr mMK≠\LmL FmÄ ßTJPjJ ßTJPjJ GKfyJKxTS KogqJ k´YJPrr ßãP© @rFxFx oJTtJ rJ\jLKfKmhPhrA xyPpJVLÇ F k´xPñ KfKj CPuäU TPrPZj, KkFj ST jJPo CV´ xJŒ´hJK~T GKfyJKxT FA hJKm TPrKZPuj ßp, ßpUJPj fJ\oyu KjKotf yP~PZ, ßxUJPj KZu 'PfP\J oyJu~J' jJPo FTKa Kvm oKªr! mJmKr oxK\hPT ßpoj fJrJ rJo \jìnNKor Skr mJmr TftíT oxK\h KjotJPer TgJ mPu ßxaJ ±Äx TPrKZu, ßxA FTA pMKÜr iJrJ IjMxre TPrA fJrJ FUj muPZj, FTKa Kvm oKªr ßnPXA vJy\JyJj fJ\oyu KjotJe TPrKZPuj! mJmKr oxK\h ±ÄPxr pMKÜ ßpnJPm fJrJ KhP~KZu, ßxnJPmA fJrJ FUj fJ\oyu ±Äx TrJr pMKÜ UJzJ TrJr ßYÓJ~ KjpMÜ @PZÇ nJrf FTKa kMÅK\mJhL S xJosJ\qmJhL rJÓs KyPxPm pPgÓ vKÜvJuLÇ nJrf ‰mùJKjT I\tPjr ßãP©S FTKa IV´xr ßhvÇ KvP·r KmTJv nJrPf mqJkTnJPm yP~PZÇ FTKa Cjúf ßhv KyPxPm nJrf xJrJKmPvõ ˝LTífÇ KT∂á Km˛P~r mqJkJr ßp, FA CjúKf xP•ôS nJrf iPotr rJ\QjKfT mqmyJPrr ßãP© KmPvõr xm ßgPT KjTíÓ ßhPv kKref yP~PZÇ xÄUqJuWM KjptJfj nJrPf ßpnJPm FUj yPò, fJr fMuq KjptJfj FUj mJotJ mJ Ko~JjoJr ZJzJ Ijq ßTJPjJ ßhPv yPò jJÇ ÊiM fJA j~, nJrPf vf vf mZr iPr muJ YPu yJ\Jr mZr iPr KmKnjú iotL~ xŒ´hJP~r ßuJT ßpnJPm xyJm˙Jj TPr FPxPZ, fJr oNPuS FUj TMbJrJWJf yPòÇ Fr k´nJm ßgPT xJÄÛíKfT kKrK˙Kf oMÜ gJTPZ- FaJ KY∂J TrJ oNUtfJ ZJzJ @r KTZM j~Ç uãq TrJr Kmw~, VefJKπT rJÓs S xoJ\ KyPxPm ßp nJrf kKrKYf, ßxUJPj @rFxFPxr 'rJorJ\q' k´KfÔJr \~pJ©Jr KmÀP≠ ßp KmPrJKifJ S k´KfPrJi ßxUJPj gJTJr TgJ, ßxaJ ßjAÇ Ckr∂á nJrPfr xÄÛíKf FUj IPjTJÄPv FA CV´ xJŒ´hJK~TfJr ÆJrJA @òjú yP~PZÇ Fr oPiq nJrfL~ xoJP\r ßVRrm TrJr oPfJ KTZM ßjAÇ FA kKrK˙Kf kKrmftPjr \jq nJrPfr VefJKπT, k´VKfvLu S KmkämL vKÜ pKh xoKjõfnJPm xÄV´Jo xÄVKbf TrPf Ião y~, fJyPu jPrªs ßoJKhr KmP\Kk xrTJPrr IkTPotr

31

kKreKfPf \V“xnJ~ nJrf FTKa KjTíÓ ßhv KyPxPmA @xj uJn TrPmÇ

ACKjnJxtJu ßâKca TPrPZÇ KT∂á xrTJPrr CKY“ ACKjnJxtJu ßâKcPar kKrjKfr TgJ KmPmYjJ~ KjP~ mJKxªJPhr \jq KTZá FTaJ TrJÇ IJPrJ KvÊ hJKrhs mJzJ~ Foj FTaJ k≠Kf IJorJ ßTJjnJPmA ßoPj KjPf kJKrjJÇ ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo fJr k´KfKâ~J~ mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPxr oPfJ FTKa CóY mJzL nJzJr FuJTJ~ ACKjnJxtJu ßâKca FTKa KmrJa CPÆPVr Kmw~Ç jfáj k≠Kf mJKxªJ FmÄ TJCK¿uPT IJKgtT xoxqJ~ ßluPmÇ fJA IJvJ TrKZ xrTJr fJr mJP\Pa nëÜPnJVLPhr \jq IKfKrÜ mrJ¨ KhP~ FA xoxqJr xoJiJPj FKVP~ IJxPmÇ IJPrJ IJvJ TrKZ k´iJjoπL ßumJr kJKatr FoKkPhr IJPmhPj xJzJ KhP~ ACKjnJxtJu ßâKca \Kjf xoxqJr xoJiJPj FKVP~ IJxPmjÇ CPuäUq ßp, IjqJjq 6Ka PmKjKlPar kKrmPft YJuM yS~J jfáj ßxJvqJu KxKTCKrKa ßkPo≤ FA mZPrr Êr∆Pf aJS~Jr yqJoPuaPxr A3, A14, A1, A1 cJKmäC ßkJˆ ßTJc YJuM y~Ç 2018 xJPur \MPj A2 FuJTJ~ kMPrJhPo YJuM yPmÇ xŒsKf yJC\ Im ToP¿ ACKjnJxtJu ßâKca ˙KVPfr \jq ßumJr FoKkPhr C™JKkf ßoJvjKa mqJkT xÄUqJVKrÓfJ~ VOyLf y~Ç FZJzJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u IJPrJ 3Ka u¥j mJrJr xJPg KoPu S~JTt F¥ ßkjvjx TKoKar TJPZ ACKjnJxtJu ßâKca mJKfPur IJPmhj \JKjP~ KuKUf KkKavj hJKUu TPrPZÇ ACKjnJxtJu ßâKca Pp 6Ka ßmKjKlPar kKrmPft ßh~J yPm, FèPuJ yPóZ, yJCK\Ä PmKjKla, YJAø aqJé ßâKca, AjTJo xJPkJat, S~JKTtÄ aqJé ßâKca, AjTJo ßmAxc \m KxTJrx FuJC¿ FmÄ AjTJo KrPuPac Fokä~Po≤ F¥ xJPkJat FuJC¿Ç ACKjnJxtJu ßâKca kMPrJhPo YJuM yPu, xJrJPhPv 7 KoKu~j kKrmJr FmÄ mqKÜ Fr IJSfJ~ YPu pJPmjÇ IJr IJPmhjTJrLPT 6 x¬Jy kpt∂ IPkãJ TrPf yPm k´go ßkPoP≤r \jq, pJr Igt yPóZ fJPhrPT FTaJ hLWt xo~ kpt∂ ßTJj Igt ZJzJ gJTPf yPmÇ 2017 xJPur \MuJA kpt∂ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pu ACKjnJxtJu ßâKca V´yLfJr kKroJe yPóZ 6,223 \jÇ

ßTJPrvL SP~uPl~Jr KmPvw FA xnJ~ kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj IJ»Mu IJKoj ßTJPrvLÇ vJy IJ\o PTJPrvLr xûJujJ~ IjMÔJPjr Êr∆Pf IiqJkT IJjZJl ßyJPxj ßTJPrvLPT mÄPvr kã ßgPT kM¸˜mT k´hJPjr oJiqPo xÿJejJ \JjJPjJ y~Ç CPuäUq, Fr IJPV 19 ßxP¡Ír \jJm IJ\yJr ßyJPxj ßTJPrvLr CPhqJPV fJÅr yJAc, oqJjPYÓJr˙ mJxnmPj ßTJPrvL mÄPvr k´mJxLPhr k´go xnJ IjMKÔf yP~KZPuJÇ G xnJr Kx≠J∂ IjMpJK~ KÆfL~ xnJKa KucPx IjMKÔf yPuJÇ xnJ~ IJ\yJr ßyJPxj ßTJPrvL IJjLf k´˜JmeJ KjP~ mqJkT IJPuJYjJr kr mÄPvr TuqJjoNuT TJptâo kKrYJujJr \jq ‘PTJPrvL SP~uPl~Jr asJÓ’ Vbj TrJ y~Ç FA asJˆPT FTKa kNetJñ r‡k KhPf IJ\yJr ßyJPxj ßTJPrvLPT IJy±J~T TPr 25 xhxq KmKvÓ IJy±J~T TKoKa Vbj TrJ y~ FmÄ 2018 xJPur oJYt oJPx xJ¥JruqJP¥ asJPÓr fífL~ xnJ IJP~J\Pjr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç 19 ßxP¡Ír S 7 jPnÍPrr xnJ~ pMÜrJP\q mxmJxTJrL oMrm±L S pMmTPhr oPiq jgt Aˆ ßgPT yJ\L IJlrJ\ ßyJPxj ßTJPrvL, \JyJñLr ßyJPxj ßTJPrvL (oMTáu), IJlxJr ßyJPxj ßTJPrvL, xJKTr IJuo ßTJPrvL, oM˜JT ßTJPrvL, ßuJToJj ßTJPrvL, oTxMh ßTJPrvL S KouJT ßTJPrvL, u¥j ßgPT ZJKhTár ryoJj ßTJPrvL, xM\j ßTJPrvL, TJor∆u yJxJj Kvkj, ßUJTj PTJPrvL, xMoj ßTJPrvL S rKlTáu yJxJj Kyrj, KumJrkMu ßgPT AZyJT ßTJPrvL, IJ»Mu IJoLj ßTJPrvL S mJmMu ßTJPrvL, uLcx ßgPT vJymLr IJuo ßTJPrvL, fáPyu ßTJPrvL (FrvJh), oJr∆l ßTJPrvL, rKmj ßTJPrvL, vJy IJ\o ßTJPrvL S xMPyu ßTJPrvL, ßV´aJr oqJjPYÓJr ßgPT IJ\yJr ßyJPxj ßTJPrvL, IJ»Mx xJuJo ßTJPrvL (FjJo), yJmLm ßTJPrvL S ßvU IJ\o ZJP~h CkK˙f KZPujÇ PTJPrvL mÄPvr xoJ\TuqJjoNuT TJP\r uãq KjP~ jmVKbf ßTJPrvL SP~uPl~Jr asJÓ Fr IJy±J~T TKoKar xhxqrJ yPóZj \JyJñLr ßyJPxj ßTJPrvL (oMTáu), IJ»Mu IJoLj PTJPrvL, oMUfJr ßyJPxj ßTJPrvL, IJ»Mx xJuJo ßTJPrvL (FjJo), fáPyu ßTJPrvL (FrvJh), ZJKhTár ryoJj ßTJPrvL, FjJo ßTJPrvL, xJTLr IJuo ßTJPrvL, Kyl\Mr ryoJj ßTJPrvL (KxuM), vJy IJ\o ßTJPrvL, yJmLm ßTJPrvL, oM˜JT ßTJPrvL, rKmj ßTJPrvL, oJr∆l ßTJPrvL, xM\j ßTJPrvL, ßUJTj ßTJPrvL, TJor∆u yJxJj Kvkj, xMoj ßTJPrvL, ßuJToJj ßTJPrvL, mJmMu ßTJPrvL, Ko\Jj ßyJPxj ßTJPrvL, KouJT ßTJPrvL S rJ\j ßTJPrvLÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 40th Year Issue 2055, Friday 17 - 23 November 2017

k´go KmvõpMP≠ oMxKuo KyPrJPhr ImhJj

VPmweJ~ 2.5 KoKu~j IJfìhJjTJrL xjJÜ

xMroJ KrPkJat u§j, 16 jPn’r - k´go KmvõpMP≠ 25 uJU oMxuoJj ACPrJPkr kPã pM≠ TPr \Lmj hJj TPrPZjÇ fjìPiq yJ\Jr yJ\Jr oMxuoJPjr Tmr C•r l∑JP¿r \JfL~ ßVJr˙Jj jar ßco Kh uPrPa rP~PZÇ Vf 12 jPn’r, mÉu k´YJKrf ‰hKjT VJKct~Jj kK©TJ~ FfhxÄâJ∂ FT KrPkJat

k´TJKvf y~Ç lrVPaj KyPrJ\ 14-19 lJCP§vPjr kPã hLWt 6 mZr 19Ka ßhPvr VPmweJ YJKuP~ F fgq k´TJv TrJ y~Ç F VPmweJr \jq xJPz 8 uJU hKuu C≠Jr TrJ y~Ç VPmweJr luJlu IJPoKrTJr yJntJct KmvõKmhqJuP~ FT ßxKojJPr Ck˙Jkj TrJ y~ FmÄ \JKfxÄPW ßkv TrJ yP~PZ F

KrPkJatÇ VPmweJ~ muJ y~, Kl∑ ACPrJPkr \jq 25 uJU oMxuoJjPhr oPiq ßpxm ßhPvr oMxKuo ‰xjqrJ \Lmj KhP~KZPuj fJPhr oPiq KZPuj 4 uJU mOKav AK§~Jj, 2 uJU IJuP\Kr~Jj, 1 uJU KfCPjKx~Jj, 4 uJU orÑJj, 1 uJU kKÁo IJKl∑TJj, 13 uJU rJKv~Jj, 5 yJ\Jr ßxJoJKu~Jj, 5 yJ\Jr IJPoKrTJj oMxuoJj KZPujÇ v´KoTPhr oPiq 1 uJU KovrL~, 35 yJ\Jr YJAKj\ 2 kOÔJ~

É\É'r 10o k´TJvjJ~ 6 \jPT FS~Jct k´hJj

ACKjnJxtJu ßâKca k´mftPj ßo~Prr CPÆV

u§j, 16 jPn’r - metJdq @P~J\Pjr oPiq KhP~ 10o mJPrr oPfJ u§Pj IjMKÔf yP~ ßVu KmsKav mJÄuJPhvL É\É'r FS~tJc S k´TJvjJ IjMÔJjÇ Kj\ Kj\ ßkvJ~ IxJiJre xJlPuqr ˝Jãr ßrPU FKVP~ YuPZj Foj 6 \j KmsKav mJÄuJPhKvPT FS~Jct KhP~ xÿJKjf TPrPZ mOKav mJÄuJPhvL É\ÉÇ Vf 9 jPn’r, mOy¸KfmJr u§Pjr IKn\Jf ßnjMq ßoKrKc~Jj VsJP§ mJÄuJ Korr V´∆Pkr FA k´TJvjJ~ FmJr xÄpMÜ yP~PZ 273 \j KmsKav mJÄuJPhvLr xJluqVJÅgJr TgJÇ pMÜrJP\q mxmJxrf mÄuJPhvLPhr KmKnjú KmwP~ CPuäUPpJVq ImhJj S C“TPwtr Kmmre KjP~ k´TJKvf y~ k´KfmZrÇ F mZrS Fr mqKfâo y~KjÇ FmJPrr k´TJvjJ~ xÄpMÜ yP~PZ jfMj jfMj k´KfnJmJjPhr TgJÇ KmsKav-mJÄuJPhvL fífL~ ks\jìPT pMÜ TPr É\É ßpoj TPumPr míK≠ ßkP~PZ ßfoKj @KñPTS 2 kOÔJ~

ßTJPrvL SP~uPl~Jr asJÓ ACPT Vbj

u§j, 16 jPnÍr - pMÜrJP\q mxmJxrf \VjúJgkMr CkP\uJr ‰x~hkMr V´JPor GKfyqmJKy ßTJPrvL mÄPvr k´mJxLPhr FT ofKmKjo~ xnJ Vf 7 jPnÍr oñumJr uLcPx IjMKÔf y~Ç Kucx mJÄuJPhvL TKoCKjKa ßx≤JPr KxPuPar ohj ßoJyj TPuP\r xJPmT IiqJkT IJjZJl ßyJPxj ßTJPrvLr xnJkKfPfô IjMKÔf 31 kOÔJ~

l∑JP¿ oMxKuo KyPrJPhr Tmr˙Jj K\~JrfTJrL k´go hu : ZKm KmPmT ßYRiMrLÇ

KvÊPhr IJPrT hlJ hJKrPhsqr oPiq ßbPu KhPm

u§j, 16 jPn’r - ACKjnJxtJu ßâKca KvÊPhr IJPrT hlJ hJKrPhsqr oPiq ßbPu KhPm mPu xfTt TPr KhP~PZj aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ KfKj mPuPZj, KvÊ hJKrPhsq aJS~Jr yqJoPuax xJrJ ßhPvr oPiq vLPwt FmÄ ßaJKrPhr FA ACKjnJxtJu ßâKca fJPhr Im˙JjPT IJPrJ jzmPz TrPmÇ ßo~r \JjJj, FA ßâKca mqm˙Jr TJrPe mJrJr mÉ kKrmJPr ImjtjL~ hNhtvJ PjPo IJxPmÇ IPgtr xrmrJy TPo KVP~ fJPhr PhjJr kKroJe mJzPm, mJzPm mPT~J nJzJ FmÄ CPòPhr xÄUqJÇ Po~r mPuj, IJKo IJjKªf ßp, xrTJr IJoJPhr TgJ~ TetkJf TPr ßyukuJAPj ßlJj TrJr \jq KoKjPa 50 ßk¿ YJ\t mJKfu 31 kOÔJ~

rxPVJuäJr ˝fô u§j ߸JKatPlr ßmJct Im cJAPrÖrPhr xnJ IjMKÔf u§j, 16 jPn’r - ߸Jatx S mJÄuJr xJoJK\T xÄVbj u§j 16 jPn’r - ßTJgJ~ k´go ‰fKr y~ rxPVJuäJ? kKÁomñ, jJ SKcvJ~? F KjP~ ßmPiKZu ßVJuÇ ˝fô KjP~ aJjJaJKjÇ @zJA mZr kr Kouu xoJiJjÇ Fu Kx≠J∂Ç rxPVJuäJr FUj TuTJfJrÇ Vf 14 jPn’r, oñumJr xrTJPrr FA Kx≠JP∂r Umr TuTJfJ~ ßkRÅZJPfA UMKvr yJS~J mAPf ÊÀ TPr rJ\q\MPzÇ k´YKuf KZu, TuTJfJr FT KoKÓ mqmxJ~L k´go ‰fKr TPrj rxPVJuäJÇ ßxnJPmA Fr ˝fô 30 kOÔJ~

߸JKatPlr ßmJct Im cJAPrÖrPhr FT xnJ IjMKÔf yP~PZ Vf 12 jPn’r, ßrJmmJrÇ xoMhsfLrmfLt crPYˆJPrr SP~oJCg KrPnrJ ßyJPaPur yuÀPo @P~JK\f xnJ~ TîJPmr @VJoL 1 mZPrr TJptâPor kKrT·jJ FmÄ KmVf mZPrr jJjJ TJptâo kpJtPuJYjJ TrJ y~Ç xnJ~ @VJoL 10 KcPx’r TîJPmr FS~Jct KxKroKj S jfáj \JKxt uKûÄ IjMÔJPjr mqJkJPr @PuJYjJ TrJ y~Ç TîJm ßk´KxPc≤ AmsJKyo UKuPur

xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJrL oMKymMu @uPor kKrYJujJ~ FPf @KgtT KrPkJat ßkv TPrj ßas\JrJr oMyJÿh xJKær AxuJoÇ FZJzJS Kmw~KnK•T @PuJYjJ~ IÄv ßjj, TîJPmr nJAx ßk´KxPc≤ \JKTr

@yPoh, oqJPj\Jr TJKuo CK¨j S KoKc~J FmÄ TKoCKjPTvj ßxPâaJrL ÊP~m @yohÇ xnJ~ @VJoL 2018 xJPur kMPrJ ßxvPj jqJvjJu KâPTa 30 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Profile for sarz ahmed

2055  

2055  

Profile for surmanews
Advertisement