Page 1

krln9--nleuw1 N U M M E R

A P R I L

3 4

Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch"

1 9 8 1

Sekretariaat: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135073, b.g.g. 073 - 138472

...

~1

Het bestuur van de Kring heeft de eer U uit te nodigen voor de nieuwe stadswandeling die op zondag 12 april aanstaande gehouden zal worden. DE'. titel van de wandeling luidt: ~~'!:~~-~~-~~~~~ · Startpunt van de wandeling is "Het Kroontje", Sint Jansstraat 10. Ná de boottocht en de oude-ambachtenmanifestatie in 1980, dit kee.;r weer een 'ouderwetse' wandeling onder leiding van gidsen/begeleiders. De wandeling voert ons door de Uilenburg, de Vughterdri~hoek en het Zand, de eerste uitbreiding bui ten de wallen. De wandeling komt o.a. langs ·he,t Museumke De Brabantse Poffer, waar U voor de deur een verrass~ng wacht. Het vijftiende boekje uit de bekende serie Stadswandelingen werd voor de vijftiende maal mogelijk gemaakt door het Postdistrikt 's-Hertogenbosch. Het verscheen in een oplage van 2.000 stuks. De tekst is van de hand van Peter-Jan van der Heijden · die voor de samenstelling d1tmaal gebruik heeft gemaakt vali verschillende dagboeken en herinneringen, geschrev~n door Bosschenaren.

Qz

Jk

Als .omlijsting van de wanqeling wordt een video-band vertoond van de BBC-film over het leven en de werken van Jeroen Bosch: "The mysteries of Hieronymus Bosch".

Voor hen die nie.t i n de gelegenheid deze film op 12 ·apriZ te zien: Tijdens de expositi e "Rondom .Jeroen Bosch" die vanaf vrijdag 1? apr>iZ in het Noordbrabants Museum gehouden zal worden wordt de video-band eveneens vertoond. De eerste vertoning van de film, gevolgd door de start van de wandeling is om 11.30 uu Deelname hieraan staat alleen open voor Kr-ing-leden. U moet dus Uw lidmaatschapskaart 1981 meebrengen! Vergeet U ook niet het wandelboekje mee te brengen; ook de Kring ontk9mt niet aan bezuinigingen: gratis boekjes zijn er niet meer bij! Om !~:.:~~ en !~.:..~~ uur vindt de tweede, respektievelijk derde voorstelling plaats, gevolgd door éen wandeling. Aan deze beide wandelingen kan iedereen deelnemen. Om !~.:..~~uur vindt nog een extra voorstelling plaats, speciaal voor hen die niet gaan wandelen.

will~

Leden die bereid zijn bij het vertrekpunt te helpen kunnen zich bij het sekre i ariaat opgeven. Ook leden die zouden willen gidsen en hiervoor nog niet . benaderd zijn, kunnen zich bij het sekretariaat melden.


• • 1

* D e in het vorige Kring-Nieuws aangekondigde ekskursie naar Antwerp~n op zondag 14 juni aanstaande is geheel volgeboekt, of beter gezegd: is ver overtekend. De tweehonderd le'd en die op deze ekskursie meekunnen ontvangen bij dit Kring-Nieuws een bevestiging hiervan! Het bestuur heeft een nieuwe ekskursie . naar Antwerpen gepland op

~~~~~~-~-~~E!~~~~:·

Degenen die ingeschreven hebben voor de ekskursie en geen bevestiging hebben ontvangen, staan dus automatisch ingeschrëven voor deze tweede ekskursie. Mocht U die dag absoluut niet kunnen, dan verzoeken wij U ons dit per omgaande schriftelijk mede te delen, zodat wij alsnog zullen proberen U voor de 14e juni te notërën~-Ook-Ïeden die voor 14 juni genoteerd staan, maar liever de tweede keer meegaan, kunnen dit aan het sekretariaat doorgeven. *Het bestuur nodigt U graag uit voo~ de dia-lezing die ter voorbereiding op de ekskursie wordt georganiseeerd. Op ~~~~~~~-!~-~~:~~ (daags na de stadswandeling) om 20.00 uur in "Central" aan het Burgemeester Loeffplein. Het bestuur verzoekt U dringend tijdig ) aanwezig te zijn, daar de inl~ide_r de heer R. van Uffelen nog dezelfde avond naar Antwerpen wit terugkeren, zodat we op . tijd moeten.beginnen. U wordt vriendelijk verzocht Uw lidmaatschapskaart 1981 mede te brengen! De titel van de lezing van de heer van Uffelen luidt: ANTWERPEN, DE SCHONE PAREL AAN DE BRABANTSE KRONE.

*Op 5 mèi 1481 vond in .d e Sint Jan door het zingen van de vespers de opening plaats van het Veertiende Kapittel van het Gulden Vlies. Hierover zal de oud-gemeentearchivaris en lid van onze Raad van Kommissarissen drs. P.Th.J. Kuyer op woensdag 6 mei aanstaande (juist vijfhonderd jaar na de Piechtige Opening die op 6 mei 148ï-pïäätsvond) een lezing houden in de aula van het Jeroen Boschhuis, Hinthamerstraat 74. Aanvang 20.00 uur. U wordt verzocht Uw lidmaatschapskaart· bij de ingang te tonen. In het najaar verschijnt er pij' de Kring een boek, waarin het bovengenoemde Kapittel centraal zal staan. In e-erste instantie is dit boek eksklusie.f bestemd voor de leden van de Kring. Meer informatie hierover krijgt U nog.

blz.2


"

*

~

MARIABEELD KEERT

TERUG~.('~

IN DE BEURDESTRAAT. In 1916 werd in het hoekpand Beurdsestraat/Kemelsharenhoek een mariale gedenksteen gemetseld. De al wat ouderen onder u zullen zich zeker nog het lantarentje herinneren, dat boven de "Koningin van de H_.Rozenkrans" hing en waarin, vooral tijdens de omgangsdagen, onafgebroken kaarsen ontstoken werden. Vijftig jaar later werden ·d e huizen in de Beurdsestraat gesloopt en -zoals reeds vaker ·elders was gebeurdverdween ook deze merkwaardige gevelsteen spoorloos. Uit navraag bij het gemeentebestuur bleek, dat de steen . na de sloop van de huizen "in beschadigde toestand naar de gem~entewerf" was afgevoerd. Op de werf ontdekte men "dat de steen (mogelijk door het vervoer e.d.) dermate ernstig beschadigd en in stukken uiteengevallen is, dat deze niet behouden kon worden". Hiermee had onze stad haar eerste mariale uiting langs de aloude Bidweg voorgoed verloren.

)

Het vorig jaar richtte het comité "Stille Omgang", dat in het najaar een vereniging wordt, aan ons stadsbestuur het verzoek om. in de gevel van een van de te bouwen huizen in de Beurdsestraat een nisje te plaatsen. Het wilde op deze plaat in een andere vorm laten terugkeren, hetgeen aan de overzijde van de straat verloren was gegaan. Het gemeentebestuur waardeerde dit initiatief. en zorgde voor het gevraagde nisje. Bovendien heeft de vereniging "Stille Omgang" i.o. een herinneringssteentje in de gevel laten metselen met de volgende tekst: "AAN D'OVERKANT IS NA SLOOP / MARlA'S BEELTENIS VERDWENEN / AAN DEZE GEVEL IS ZIJ WEER VERSCHENEN/ 1916 MEI 1981". Op zondag 3 mei a.s. zal des namiddags om 3 uur het Mariabeel9je in de Beurdsestraat worden verwelkomd. Deze be·groeting zal in een enigszins feestelijk kader geplaatst worden. Na de inzegening zullen het Mariabeeldje en het gevelsteentje daarop aan een lid van het gemeentebestuur. worden overgedragen. Deze overdracht zal door enkele vroegere bewoners worden gedaan, die in deze buurt geboren en getogen zijn en wier ouders indertijd nog aan de verloren gegane gedenksteen hebben bijgedragen. Het Bossche bejaardenkoor "De Herfstzon" onder leiding van mevr. A.Vredevelt-Bergh . zal enkele Maria-liederen ten gehore brengen. De vereniging "Stille Omgang" i.o. hoopt dat vele Maria-vereerders, die de Kring "Vrienden van 's-H.e rtogenbosch" telt, op zondag 3 mei a.s., bij de terugkeer van Maria in de Beurdsestraat aanwezig zullen zijn. Het volledige program.ma zal hun dan uitgereikt worden, dat ook verkrijgbaar is bij het sekretariaat van de vereniging "Stille Omgang" i.o.: Leonardus van Veghelstraat 14, 5212 AE 's-Hertogenbosch (tel. 073 - · 132549).

bl z


.i.

.

LIDMAATSCHAPSKAART Ieder lid ontvangt een lidmaatschapskaart 1981, nadat de bijdrage voor dit jaar is voldaan. Deze kaart wordt ~~~! apart opgestuurd, maar zit -verpakt in een aparte envelop·- bijgevoegd bij het eerste Kring-Nieuws dat ná Uw betaling wordt verzonden. Aangezien U reglementair in de maand januari Uw kontributie moet voldoen, kan ieder .lid dus in het bezit van zijn/haar kaart 1981 zijn! Helaas is dit echter niet zo: een kleine groep leden moet de bijdrage nog voldoen. Wij verzoeken U vriendelijk doch dringend dit zo snel mogelijk te doen; aanschrijvingen brengen helaas ekstra kosten met zich mee. GESCHIEDENIS VAN BRABANT Deze zomer gaat eindelijk een boek verschijnen, waar veel mensen ai lang naar uitzien: het eerste deel van een serie over de geschiede-nis van Brabant, vanaf de vroegste tijden tot heden. De serie (bestaande uit zes delen) is geschreven in een vlotte, prettig leesbare stijl door een Franse Brabander. Henk van der Horst woont en werkt sinds de jaren '40 in Parijs, waal'. hij tientallen jaren gegevens verzamelde, feiten nazocht en· in een kaartsysteem opborg. Na, na zijn pensionering, is hij aan het schrijven gegaan en zijn eerste pennevruchten gaan nu L_ ) boekvorm verschijnen. Nadere informatie hierover bij de boekhandel en bij Uitgeverij Distel, Leeuwensteinlaan 7, Vught, tel. 073 - 567411. DEN BOSCH IN MEI In samenwerking met het comité "Den Bosch In Mei" zal op zondag 3 mei van 14 tot 17 uur. het Gouvernement in ·het Verwer.sstraat open staan voor belangstellenden . .u bent er van harte welkom. Degenen die bij de openstelling willen assisteren kunnen zich bij het sekretariaat van de Kring melden. BOSSCHE BOUWSTENEN V In het komende najaar organiseren we in samenwerking met de Gemeentelijke Archiefdienst - de vijfde kursus Bossche Bouwstenen. Het onderwerp dit jaar zal zijn: de belangrijkste gebouwen in. de loop der eeuwen. In het volgende Kring-Nieuws ontvangt U uitvoerige informatie hierove.r . VAN BOS TOT STAD Dat is de titel van he1J. boekwerk dat de gemeente 's-Hertogenbosch dit · jaar wil uitgeven Het boek gaat over de archeologische opgravingen die stadsarcheoloog Hans Janssen de afgelopen drie jaar in onze stad heeft verricht .. Nadere informatie hierover vindt U in bijgevoegde folder. KRINGLOOPPAPIER Dit is de tweede uitgave van het. Kring-Nieuws dat gedrukt ;is op kringlooppapier. Het bestuur zou hierop graag Uw reakties vernemen. HUISVESTING Naar het zich laat aanzien krijgt de Kring binnenkort de beschikking over een eigen ruimte. Wanneer het definitief is geworden, zullen wij U daarover in het komende Kring~Nieuws berichten.

Bijlagen bij dit Kring-Nieuws: - wandelboekje "Stad en Zand" - folder "Van Bos Tot Stad" - eventueel bericht ekskursie Antwerpen. Het volgende K.r ing-Nieuws verschijnt begin mei. Kopy hiervoor moet vóór 15 april bij het sekretariaat zijn.

bl~

Kringnieuws 1981 04 07 34  

KringNieuws april 1981

Kringnieuws 1981 04 07 34  

KringNieuws april 1981

Advertisement