Page 1

krln9...nleuw1 Verschijnt minimaal 6x per jaar Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch

1

KRINGHUIS:2e Korenstraatje 18, tel.073-135098 geopend van maandag t/m zaterdag 10-17 uu: bovendien op donderdag van 18-21 uur opfeestdagen gesloten. SEKRETARIAA~:

N U M M E R

64

22 oktober 1985

Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbos1 tel. 073-135073, b.g.g. 147466

BETALINGEN: - postgiro 3119716 - Van Lanschot reknr. 22 51 91 202 - Rabobank reknr. 17 19 94 078 - telefoon penningmeester 073-132406

=~=~======-=============================~==============================~=~========

In het vorige Kring-Nieuws kondigden wij het reeds aan: op zondag 17 november vindt een grote afsluitende 'BOD-Instuif' van onze Kring plaats. Plaats van handeling: verschillende zalen op de be§denverdieping van het Jeroen Boschhuis, Hinthamerstraat 74 (t/o de Sint Jan). Om 12.00 uur begint het reeds voor alle medewerkenden aan de 's-HERTOGENWANDELING '85, deze medewerkers ontvangen uiterlijk 1 november a.s. hi e rvoor een aparte uitnodiging. Vanaf 14.30 uur zijn alle leden van de Kring welkom: mits op vertoon van een lidmaat s chapskaart 1985. Per kaart is één introducee toegestaan. Die lidmaatschapskaart moet U direkt bij de ingang tonen. Deze instuif duurt in ieder geval tot 17.00 uur, misschien nog iets langer zelfs. Voor me e r informatie: zie volgende pagina!

- -------- - ------------------------------------------------------------1185-1985-63-63


's-HERTOGEN WANDELING ~ 1e谩 ~uit de ~o44de ~

1

WAT IS ER ZOAL OP 17 NOVEMBER TE DOEN? Tijdens de 's-HERTOGENWANDELING'85 heeft dhr.Frans Sluyter tientallen uren video-opnamen gemaakt. Hiervan is o.a. een band van 17 uur gemaakt dat de gehele opvoering in beeld brengt. Deze video-band zal de gehele dag kontinu vertoond worden op . een groot scherm in de Jeroen-zaal(= de bioscoopzaal). In een andere zaal zullen kontinu op drie grote toestellen de verschillende BOD-maand-journaals vertoond worden, afgewisseld met opnamen van dhr.Sluyter, die ni茅t in de grote band zijn verwerkt, zoals bv. het grimeren der deelnemers. In de Bosch-zaal(=de grote aula) wordt ieder uur een gevarieerd programma afgewerkt. U kunt daar o.a. genieten van een film gemaakt door de heer Harry Zwanenberg over de voorbereidingen voor de 's-HERTDGENWANDELING in de afgelopen jaren. Indie zaal ook een overzicht van acht ee uwen dans met medewerking van het Dansinstituut Voeten~ Dit overzicht bestaat ni et allen uit dans, maar ook uit gesproken woord en diabeelden. In deze zaal zullen ook de regisseurs in het zonnetje gezet worden. Verder kunt U in de fee s telijk versierde zalen bv. ook genibten van een optreden van de Stadspijp e r s. Verder streeft hat bestuur erna ook te zorgen voor voldo e nd e plaatsen waar U ongestoord kunt napraten en rustig een drankje kunt gebruiken (ook voor een konsumtiebon wordt zorggedragen). OPRCEP VCOR MEDEWERKERS! Het bestuur doet een dringende oproep om medewerking. Op de zaterdag ervoor moeten de zalen versierd worden. Welke handige leden kunnen vanaf ' s morgens 10.00 uur hierbij behulpzaam zijn? Ook voor de dag zelf zijn nog ong e veer 15 mensen nodig om gedurende enige uren mee te helpen. Opgave hiervpor kan geschieden in het kringhuis, liefst v贸贸r 3 november, opdat tijdig iedereen over een draaiboek kan beschikken. Het bestuur hoopt van harte op deze dag zoveel mogelijk leden te mogen begroeten. En mocht U mensen k . ennen die ook graag aanwezig willen zijn, laat ze dan onmiddelijk lid worden van onze grote, nog steeds volop groeiende vereniging!

*********************

KRINGAKTIVITEITEN

*********************

---------------------------------------------------------------------1185-1985--

63-64


' DE KOMENDE MAANDEN KUNT U VAN EEN DRIETAL TENTOONSTELLINGEN IN HET KRINGHUIS GENIETEN! Sinds 6 oktober kunt U in het Kringhuis een tentoonstelling bekijken van poppen in diverse Brabantse klederdracht. Ook kunt U enige antieke poffers bewonderen~ Al het gegxposeerde materiaal is vervaardigd door Willie Meyering, Bossche van geboorte. Hoofd, handen en voeten der poppen zijn van klei gemaakt, het lijf van stof. Deze tentoonstelling zal duren tot en met 2 november. Gedurende deze tentoonstelling zal in het Kringhuis ok materiaal om poffers te maken, verkocht worden. Op zondag 27 oktober zal mevr. Meyering tussen 13.00 en 17.00 uur aanwezig zijn in het Kringhuis en ook een demonstratie verzorgen van het vervaardigen van poffers en poppen. Iedereen is daarbij van harte.welkom! =====~=t===========================================================================

Vanaf 10 november (t/m 30 november)wordt een tentoonstelling ingericht .van foto's van de '-HERTOGENWANDELING'85. Er zal dan ook gelegenheid zijn om fot o 's te bestellen. Om deze tentoonstelling mogelijk te maken, zijn we nog op zoek naar foto's. Leden die hun foto's voor deze expositie ter beschikking willen stellen, worden verzocht die foto's v66r 26 oktober af te geven in het Kringhuis. Graag voorzien van naam en adres, opdat ze na afloop naar U geretourneerd kunnen worden!

fa=-===================-.::路:=============================================================== Vanaf 8 december kunt U tot en met 31 december in ons en Uw kringhuis gaan kijken naar een tentoonstelling over het kringhuis zelf: met behulp van foto's, tekeningen en teksten zal een overzicht worden gegeven van de geschiedenis van ons nieuwe onderkomen: welke funkties heeft het gehad, hoe ging de restauratie in zijn werk, enzovoort.

=================================================================================== Uiteraard kunt U in het Kringhuis ook altijd terecht voor Uw 'Bossche' aankopen. Zie hiervoor het overzicht in het vorig Kring-Nieuws! Uitverkocht zijn de volgende '800 1 -artikelen: bierglas, set speelkaarten, en reis-tandenborstelset. Nieuw is een beeld van de Zoete Lieve Vrouw voor aan de wand: prijs f 29,95. Door deze aankopen ondersteunt U Uw vereniging ook financieel en zijn we daardoor in staat nog meer aktiviteiten te ontplooien! *********************

KRINGAKTIVITEITEN

*********************

------------------------------------------

-----------1185-198563-65


MUSEUM SLAGER " Choorstraat 16. t/m 30 november. Geopend van dinsdag t/m vrijdag en op zondag én op 1e zaterdag der maand:14-17 uu ~ "Vrouwen", vrouwen uit en ~ geschilderd door de < H familie Slager. -1 fTl

NOORDERABANTS MUSEUM, Eethanigstraat 4. Tot en met 3 november: Tentoonstelling over onze stad als vroeg centrum van boekdrukkunst. "Gheprent tot shartoghenbosch, 1450-1650. Deze tentoonstelling sluit uitstekend aan bij ~e lezing die dhr.Cees van den Oord op 25 februari 1.1. voor onze vereniging hield! 's-Hertogenbosch 800 op film en video 2 en 3 november in het Casino. De zaterdag is gereserveerd voor de wedstrijd: zowel in de middag als 's avonds zal er e e n voorstelling zijn. Ingezonden zijn o.a. films en video's met de volgende onderwerpen: boottocht op de Einnendieze, sloop van het De Gruytercomplex, de levensgeschiedenis van Jeroen Bosch, de restauratie der Sint Jan, een dialoog tussen Jeroen en Knillis over karnaval en evenementen die dit jaar plaatsvonden. Op zondag zal er een gevarieerd programma zijn gedurende de gehele middag: naast de uitslag der wedstrijd o.a. aandacht voor Harrij Zwanenberg en de restauratie der Sint Jan, prijswinnende films van het Eeneluxfilmfestival in 1962 en de film over de stadsfeesten in 1935. Alle drie voorstellingen zijn gratis toegankelijk. Voor de juiste aanvangsuren, kunt U terecht in het Kringhuis (vanaf 26 oktober).

H

-l fTl

z

t::J fTl ::0

t::J fT1

z

J::>

7' -l H

<

H

DE BLAUVJE VOGEL is de titel van een toneelstuk dat de vereniging 'Ons Verbond' (een der deelnemers aan de 's-HERTO~ENWANDELING'85) in het Casino opvoert. Vrijdag 1 november om 20 uur, zaterdag 2 nóvember om 14.30 uur. De opbrengst van dit stuk, dat opgevoerd wordt in het kader van 1 800' gaat naar een gehandicapten-organisatie. Kaarten à f12,50 kunt U bestellen bij: Ons Verbond, Eurg.Loeffplein 30, 5211 RZ 's-Hertogenbosch, tel.073-138054.

-l

, fT1 H

-l fTl

z

i ·-

1~

VERZET EN BEVRYDING Van dinsdag 22 oktober tot en met zondag 3 november vindt in de hal van het Provinciehuis aan de Erabantlaan de tentoonstelling plaats: "Verzet en Vervolging 1 933-1 9NU" en "Verzet en Bevrijding van 1 s - Hert o gen bos c h e • o • " In het Kringhuisliggen gratis folders hierover voor U gereed en kan men U verder ook alle inlichtingen telefonisch verstrekken! LIJDENSALTr'\AR Dit is de laatste week dat U in de kooromgang der Sint Jan deze tentoonstelling kunt bezoeken! LITERAIRE MIDDAG EN NACHT Woensdagmiddag 23 oktober om 16 uur:literaire middag voor de kinderen VrUdagavond 25 oktober om 21 uur: nacht der letteren met diverse versch~ningsvormen van literatuur. Voor meer informatie: Casino!

·---------------------------------------------------------------------1185-1985-63-66


~-hertogenbosch

DANKEAARHEIDSREüNIE Van 23 t/m 27 oktober onder het motto: "Geen BOD-jarig bestaansfeest zonder onze bevrijders van 1944". In grote lijnen is het programma als volgt: woensdag 23: ontvangst in sportcentrum Maaspoort. donderdag 24: om 14 uur vanaf Erabantbad, via Graafseweg~· Hinthamereinde en Hinthamerstraat naar Markt: intocht der bevrijders met o.a. muziekkorpsen en Piperclubs in de lucht.In de avonduren Eevrijdingsbal in Casino. vrijdag 25: omstreeks 21 uur: taptoe op de Markt. zaterdag 26 : om 10.30 uur dienst in de Sint Jan; om 12.30 uur kranslegging aan de Hekellaan; om 14 uur herdenkingsplechtigheid bij het gedenkkruis nabij de Aartshertogenlaan.

b rTJ ::0

b rTJ

z:

Dè's 6K DETELDCNK Op 23 en 24 november in de Erabanthallen!

-.

~

Q Op

16 augustus woonden ruim 100 leden in het Jeroen Eoschhuis de lezing bij van dhr.Michiels over Brugge. Op 25 augustus reisden we met ruim 195 leden naar Brugge: het werd weer een geweldige dag, ondanks de lange file's tijdens de terugreis!

Q Op woensdag

18 september waren ruim 100 leden aanwezig bij de lezing van Cees van Aalst over de ruimtelijke ontwikkelingen in onze binnenstad in de laatste decennia. In 1986 zal er een vervolg op deze voordracht komen!

Q Op 5 september sloot het Restauratie Ambachten Centrum zijn poorten. Ruim 12.000 mensen hebben de afgelopen zomer deze tentoonstelling bezocht. Van de Stichting R.A.C. ontving de Kring als dank voor de verleende medewerking een beeld dat U momenteel achter de balie in het kringhuis kunt bekijken. Binnenkort krijgt het een vaste plaats in het kringhuis. Momenteel vindt bverleg plaats om komende zomer weer iets te organiseren in de Sint Josephkerk.

C Ook

de rondleidingen worden de kbmende weken nog voortgezet, zij het alleen op afspraak voor groepen. Uitzondering hierop is het Zwanenbroedershuis, dat op ~lle vrijdagen in november gratis tussen 11 .DO en 15.00 uur te bezichtigen valt. Voor de tijd nà november: kunt U informatie inwinnen in het Kringhuis: in principe zijn die 'vrije' rondleidingen iedere vrijdag. Stadsgidsen van onze Kring staan dan ter Uwer beschikking4

•7------------------------- - --------------------------------------------1185-1985-· 63-67


O Aan

de lezingencyclus Stad en Historie nemen ruim 150 leden van onze Kring deel. Beide cycli zijn geheel volgeboekt.

O In

de afgelopen maanden was de Kring ook bij diverse aktiviteiten van anderen vertegenwoordigd: 10 augustus: receptie van de Boerenbruiloft 16 augustus: opening tentoonstelling Bosch'Palet 5 september: sluiting Restauratie Ambachten Centrum 14 september : info-stand Heemschutdag 2 oktober: infostand Huize Voorburg t.g.v. Den Bosch 800-markt 11 oktober: infostand stadsarchief 20 oktober: Janus en Bet-sjoo 21 oktober : opening Bevrijdingstentoonstelling

OMedio

december verschijnt het volgende kring-nieuws. Informatie hiervoor moet v~6r 1 december bij het sekretariaat zijn.

ONog

ongev eer 2 maanden kunt U profiteren van onze speciale aanbieding in de serie Bossche Bouwstenen. Deel 1 t/m 7 kosten U dit jaar .als kringlid slechts f 80,00, echter indien U met Gerritjes betaalt: dan nemen we genoegen met slechts 15 stuks: dat betekent f 18,50 voordeel voor U!

O Langzamerhand

loopt 1985 ten einde: dat betekent dat U eerdaags Uw kontributie voor 1986 moet gaan voldoen. Wij verzoeken U vriendelijk 路nog NIET uw bijdrage voor 1986 over te mak en. Ter zijner tijd ontvangt U hiervoor een acceptgirokaart. Voor de administratieve verwerking is het voor de penningmeester prettiger als U hierop wacht. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

0

In 1986 extra veel aandacht voor: stadsarcheologie en de bouwhistorie van onze oude binnenstad; de monumentenzorg in onze stad; kulturele aktiviteiten in vooral de mei-maand; een serie voordrachten, alleen toegankelijk voor led en; een nieuwe reeks tentoonstellingen in het kringhuis!

------------------ - - - --------- - ----------------------------------------11 85-198563-68

Kringnieuws 1985 10 11 64  

KringNieuws oktober 1985