Page 1

I

路~

krln9...nleuw1 Verschijnt minimaal 6x per jaar Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch"

f\J U M M E R

65

januari 1986

KRINGHUIS: 2e Korenstraatje 18, tel.073-135098 geopend van maandag t/m zaterdag 10-17 uu bovendien op donderdag van 18-21 uur op feestdagen gesloten. SEKRETARIAAT: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosc tel.073-135073, b.g.g. 073-147466 BETALINGEN: - postgiro 3119716 - Van Lanschot reknr. 22 51 91 202 - Rabobank reknr. 17 19 94 078 - tel.penningmeester 073-132406

-==============================================================================: bijlage bij dit kring-nieuws: acceptgirokaart: zie blz. 2! == ============================================================================~

)


"'

Mede dankzij Uw steun en sympathie is de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" er in 1985 in geslaagd vele, vele aktiviteiten te organiseren. Het Kringbestuur hoopt ook in 1986 weer vele aktiviteiten in samenwerking met U te kunnen organiseren. Maar allereerst hopen wij dat het nieuwe jaar voor U en de Uwen in alle opzichten een voorspoedig jaar zal zijn. Het nieuwe jaar 1986: het jaar waarin we veel aandacht zullen besteden aan de ontwikkeling van een archeologisch- en bouwhistorisch beleid in onze stad. Een jaar dat naar wij hopen bol zal staan van aktiviteiten van onze Kring: lezingen, tentoonstellingen, voorstellingen, rondleidingen, exkursies, enzovoort. Namens het Kringbestuur, H.G.M. van den Heuvel, voorzitter J.E.J.M.Kleyne, sekretaris W.C.M.Eartels, penningmeester

)

============================================================================== EUGEVOEGD vindt U een acceptgirokaart, waarmee U uw bijdrage voor het jaar 1986 kunt voldoen. Reglementair dient dit in de maand januari te geschieden en dient die bijdrage minimaal f 25,00 te bedragen! Door de voorschriften van de PTT dient zich in iedere zending een dergelijke kaart te bevinden. Voor relaties en leden die reeds voor 1986 betaald hebben is zoveel mogelijk een streep door de kaart gehaald. Leden die nog moeten betalen, worden verzocht hun giro- of banknummer in te vullen, het bedrag te vermelden, en hun handtekening te plaatsen. Zodra Uw bijdrage in ons bezit is, ontvangt U een lidmaatschapskaart voor 1986!

:============================================================================== Op de eerste pagina van dit eerste nummer van een vindt U een foto van "In de Put" uit 1935.

ni~uwe

jaargang

Het bijschrift van deze foto uit het archief van Gemeentewerken luidt als volgt: 2e Korenstraatje 18. Huis "In de Put" voor de restauratie, gerestaureerd in 1941 door Vereniging Hendrik de Keyser. Gevel van baksteen met Ionische pilasters en praaltrossen van natuursteen. In de tóp gebeiteld MDCLXXI ( 1 671 ) • Midden in de gevel een veel oudere gevelsteen, voorstellende Christus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Tot zover de tekst bij deze foto uit 1935! - 2 -


Op 8 december 1.1. werd het nieuwe Kringhuis officieel geopend. Voor een verslag van deze opening: zie verderop in dit kring-nieuws. Op ZONDAG 5 JANUARI a.s.houden wij open huis voor alle leden en tevens een nieuwjaarsreceptie! Het Kringbestuur nodigt U daarom allen uit tussen 14.00 en 17.00 uur uit een kijkje te komen nemen onder het genot van een drankje. Bovendien zal er een uitverkoop worden georganiseerd van diverse uitgaven: breng U lidmaatschapskaart dus mee! Deze zondag is ook de laatste dag dat U de tentoonstelling over de historie en de restauratie van ons nieuwe onderkomen kunt bekijken!

=======================================

*********************

KRINGAKTIVITEITEN

*********************

CQIP cdlce Jmwce~ VCD<D"IT° Ib Jll11),m1 (BIDl~ltai crll

©TI11'8<e 0

Je zou je af kunnen vragen of deze bijdrage aan het Kring-Nieuws niet beter: "Met een bord voor de kop" zou kunnen heten. Want we hebben wel een stem in het Overlegorgaan Binnenstad. maar zo goed als geen invloed. Ondanks bv.duidelijke bezwaren van ons en anderen tegen Amro-Dura rolt de stoomwals gewoon verder. Dan moet je inderdaad een bord voor je kop hebben om door te gaan. En attent te blijven in het spel van bestemmingsplannen, monumentenlijst, bouwplannen, bouwvergunningen en sloopvergunningen. Gelukkig zijn er nog mensen die dat willen doen!

)

Op de laatste vergadering lag het bestemmingsplan Tolbrug II op tafel. Het gaat daarbij om het terrein van Het Groot Zieken Gasthuis plus de parkeergarage aan het Burg.Loeffplein. Interessant omdat de toekomstige uitbreiding van het G.Z.G. erin zit, de "open hoek" aan het Burg.Loeffplein en bebouwing langs de Binnendieze. Het plan ziet er op het eerste gezicht nogal behoudend uit. Het G.Z.G. en de parkeergarage houden hun tegenwoordige bestemming. De panden Nieuwstraat 20 t/m 32 gaan niet op in de nieuwbouw van het ziekenhuis. Zij kunnen in de toekomst weer een individueel karakter krijgen. Op het binnenterrein van het ziekenhuis kan naast de nog te restaureren panden (regentenhuis · en voormalige apotheek) langs de Binnendieze aanvullende nieuwbouw komen in twee bouwlagen met kap. Ter plaatse van de overgang Kardinaal van Rossumplein en Nieuwstraat mag het overgangselement verhoogd worden tot max. 10 meter. De 'blinde gevel' wordt op die manier afgewerkt en de bouw wordt in de rooilijn van het hoofdgebouw gebracht. Dat zat ook al in het Struktuurplan 1980. - 3 -


" Tot zover het eigenlijke plan. Daarnaast heeft de Gemeente een aanta l wijzigingsbevoegdheden ingebouwd, die het mogelijk maken zonder nieuw overleg veranderingen goed te keuren, "als daar behoefte aan blijkt" . Dat is allereerst een z.g. langzaam verkeers-route (fietsen e.d.) tussen de Nieuwstraat en het Burg.Loeffplein over het ziekenhuisterrein langs de Binnendieze. Er komt dan een onderdoorgang in het pand Nieuwstraat 20. Ook kan die route via Gasthuispoort/bruggetje worden verbonden met de Gasthuisstraat. Verder kan ten noorden van die route nog gebouwd worden door het ziekenhuis en ook zo nodig en onder bepaalde voorwaarden achter en ter plaatse van het oude complex aan de Nieuwstraat. Meeste aandacht verdient de mogelijkheid van vervangende nieuwbouw aan het Burg.Loeffplein ter plaatse van het Mariapaviljoen. In de tekst bij het plan staat letterlijk: "Het Mariapaviljoen kan worden beschouwd als een markant gebouw, dat een tijdsbeeld uit de 19e en vroeg 20-eeuwse periode van dit gasthuis markeert aan het Burg.Loeffplein. Als zodanig moet ervan worden uitgegaan dat dit gebouw vooralsnog in stand blijft. Indien echter blijkt, dat na studie geen reÍle mogelijkheid voor nieuwbouw elders op het ziekenhuisterrein kan worden gevonden, enz." De rest komt er op neer dat het paviljoen dan mag worden afgebroken J en dat het Burg.Loeffplein daar wordt "afgewerkt" met aan de rest van dat plein aangepaste bouw. Met andere woorden, zonder slag of stoot kan t.z.t. het Maria-paviljoen worden gesloopt, zo eenvoudig ligt dat! Van de consequentie van deze procedure met wijzigingsbevoegdheden, die a.h.w. werkt als een tweetrapsraket, werden we ons nog weer . eens bewust in dezelfde vergadering. In het bouwplan voor 123 woningen op het terrein van Rouppe van der Voort zijn de poortjes met hek aan de Zuid-Willemsvaart niet gehandhaafd. De waarde ervan is in het destijds vastgestelde bestemmingsplan wel genoemd, maar er was een w~zigings­ bevoe gdheid in gebouwd, die sloop toeliet, "mits enz. enz. enz. En gebeurd was het! Vermeldenswaard is nog het bouwplan achter het nieuwe V & D, nl. 8 winkels met galerij en 14 woningen, op de hoek MinderbroedersstraatSnellestraat-Dode Nieuwstraat. Jammer dat twee pandjes aan de Dode Nieuwstraat ervoor gesloopt moeten worden; behoud bleek niet haalbaar! Nieuw voor ons was dat er voor de aanleg van parkeergelegenheid in de Boerenmouw gesloopt ~aat worden, nl. een aantal garages en het gebouw Concordia. De wethouder verklaarde, dat aan de sloop van Concordia de nodige aandacht zal worden besteed om het waardevolle te behouden. Tenslotte vroegen wij (antwoord volgt) welke normen de gemeente hanteert voor het goedkeuren van lichtreklames. Er komen er nl. geregeld bij bv.op de Markt, in de Visstraat, Kerkstraat en Vughterstraat. En wij weten ook wel, dat de tijd van olielampen en gaslicht voorbij is, maar of de nieuwe mogelijkheden soms niet al te ruim gebruikt worden is voor ons zeer de vraag. Eef Koster.

- 4 -


' â&#x20AC;˘

Zoals al eerder medegedeeld kunt U tot en met zondag 5 januari een tentoonstelling bekljken over de historie en de restauratie van ons nieuwe kringhuis. Vanaf maandag 13 januari vindt een tentoonstelling plaats van werken van G.Brugmans. Met als thema '' 's-Hertogenbosch " worden enige tientallen pentekeningen, mlieverfschilderljen e.d. geexposeerd. Deze tentoonstelling kunt U bezichtigen t/m 1 maart.

~ ~

Het kringhuis is gesloten op 1 januari, 1 O, 11 en 1 2 februari. De laatste weken zijn de volgende uitgaven in de verkoop genomen: - Het Geheim van de Oude Stad, door Jan van der Eerden, prijs f 14,50; op vertoon van Uw lidmaatschapskaart f 12,50. - Begraven in Vught, prijs f 14,95. - Een stad als Den Bosch (serie Actuele Onderwerpen) f 3,50. kalender 1986: acht eeuwen bouwkunst in onze stad f 12,50. - beeldje Dat gaat naar Den Bosch toe, f 17,50 in de afgelopen weken was het Kringbestuur bij de volgende aktiviteiten present: - filmfestival Den Bosch 800, 2-3 november bijeenkomst Stichting Brabants Heem, 6 november provinciale monumentenstudiedag, 13 november verjaardag Erna Hoving, 13 november opening ledententoonstelling Het Bossche Palet door onze voorzitter, 15 november studiedag op Stadsarchief, 30 november 12+ jarige bruiloft Kok en Wim de Bekker, 8 december 800 jaar Vrouw en Mode, 10 december voorlichtingsbijeenkomst Ministerie WVC, 12 december Ook in januari zijn er weer - gratis- rond j Zwanenbroedershuis: op de vrijdagen 10, 17 1 telkens van 11-15 uur! Het volgend Kring-Nieuws verschijnt in de E kopy hiervoor moet uiterlijk 6 januari bij In dit kring-nieuws o.a.: de jaarlijkse led 11 maart; een tweetal lezingen over onzes aktiviteiten op 30 april; boekbespreking" H stad" , enzovoort!


\

~

Op 17 november genoten ruim 600 mensen van onze 800-Instuif. Ondanks het ' feit dat de bijeenkomst bijna een uur langer duurde, dan de afspraak was, waren er nog vele tientallen leden (misschien zelfs een paar honderd) die de videoband van de 's-HERTOGENWANDELING nog niet gezien hadden. Daarom: op woensdag 22 januari opnieuw vertoning van de ruim 2f uur durende band. Plaats: de aula van het Jeroen Boschhuis. Onderstaand vindt U een bon. Tegen inle\eI.'ing van deze bon in het Kringhuis ( uiteraard mede op vertoon van Uw lidmaatschapskaart ontvangt U één of twee toegangskaarten. Deze kaarten zijn vanaf 1 januari verkrijgbaar. Onder overweldigende belangstelling opende burgemeester B.van Zwieten op zondag 8 december 1.1. ons nieuwe Kringhuis. Aanwezig daarbij waren o.a. het bestuur en directie van Ver.Hendrick de Keyser (onze huiseigenaar), Schepen Van Hoven uit Leuven, de besturen van Brabants Heem, Uilenburg Aktief, Rond Janus en Bet, Bossche Monumentenzorg, enzovoort. Zoals bekend: tot en met 5 januari kunt de tentoonstelling over dit fraaie pand bezichtigen en op de Se januari is het gehele pand ter bezichtiging geopend.

:============================================================================ MEESTERWERKEN VAN JHERONIMUS BOSCH IN REPRODUCTIE OP'·WARE GROOTTE Tot en met 15 januari a.s. brengt het Noordbrabants Museum een expositie van foto-facsimile's op ware grootte van de beroemde werken van Bosch in het Prado en andere grote musea. Omdat die werken over de hele wereld verspreid zijn is het onmogelijk ze in één keer te bezichtigen. Het fotografisch procedé waarmee deze copieën worden vervaardigd is ontwikkeld door dhr.A.Dierick te Gent. De resultaten zijn werkelijk verbluffend: niet alleen zijn ·de copieën qua formaat op de millimeter gelijk aan het origineel, maar ook wat kleurnuances betreft zijn ze nauwelijks daarvan te onderscheiden. 's-Hertogenbosch is de enige stad buiten België waar deze Europalia-tentoonstelling te zien zal zijn. T ~ Bij de expo is een catalogus verkrijgbaar ru rr ~ru van 80 pagina's voor f 12,50. 0 1-'· Op 25 december en 1 januari is het museum gesloten! ~7 ru rn

~rr

H

1-'·

~

~ru

H

ru ~ c:: m

=

1

f

Kringnieuws 1986 01 12 65  
Kringnieuws 1986 01 12 65  

KringNieuws januari 1986

Advertisement