Page 1

Samhällsvetenskap Nytt för din litteraturlista VT 2014

plar ovexem r p ll ä t ur.se/ B es litterat t n e d u på s t V T2014 samvet

En antalogi med världens ledande gentrifieringsforskare Brännande och viktiga frågor om demokrati


Kommande

FAIST, THOMAS M.FL.

Transnationell migration Ökade förbindelser över nationsgränserna har gjort det transnationella perspektivet till ett centralt verktyg för att förstå vår värld. Särskilt viktigt är det transnationella perspektivet i migrationsforskningen, där det banar väg för fördjupade insikter om internationell migration. I denna bok ges en lättillgänglig men ändå grundlig översikt över den transnationella migrationen och hur denna påverkar och påverkas av familjer och släktskapsgrupper, entreprenörsnätverk, diasporagrupper och invandrarföreningar. 208 s | 2014 | Art.nr 37869 | ISBN 9789144094328

EKMAN, JOAKIM M.FL.

Frågor om demokrati JOHANSSON, B – KUMLIN, S – NAURIN, E – WÄNGNERUD, L

Det politiska spelet Medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin Spelar det någon roll vem som sitter i riksdagen? Håller politikerna vad de lovar? Är nyheterna politiskt vinklade? Protesterar folk mot nedskärningar? I Det politiska spelet tar författarna sig an brännande, konkreta frågor om demokrati, försöker bringa ordning i teorier, fakta och olösta forskningsproblem och utmanar en del invanda föreställningar. I centrum för framställningen står de för den representativa demokratin centrala aktörsgrupperna medborgare, medier och valda politiker och framför allt samspelet mellan dessa aktörsgrupper. Detta är en bok om de många sätt på vilka medborgare, medier och valda politiker kan bli varandras medspelare och motspelare i ett modernt samhälle. Spelplanen kan nog vara utformad på väldigt olika sätt, vilket får konsekvenser för själva spelet. Det kan handla om sådant som valsystemets utformning, partisystemets storlek, medielandskapets utformning eller ekonomiska konjunkturer. Boken utkommer i juni 2014. ca 208 s | 2014 | Art.nr 36075 | ISBN 9789144080734

Bokens författare, BENGT JOHANSSON, STAFFAN KUMLIN, ELIN NAURIN och LENA WÄNGNERUD är alla verksamma vid Göteborgs universitet.

Demokratiseringsprocesser Nya perspektiv och utmaningar Boken presenterar de viktigaste teoretiska och empiriska bidragen inom forskningen om demokratisering. Vad innebär ”demokratisering”? Varför lyckas vissa länder men inte andra att bygga en fungerande demokrati? Sedan den första upplagan gavs ut har mycket hänt inom demokratiseringsforskningen och i världen. Den nya upplagan tar bland annat upp framväxten av en ny typ av auktoritär regim – ”hybridregimer” – och den internationella kontextens betydelse, inte minst i samband med den arabiska våren.

Kommande Ny upplaga

Andra upplagan ca 304 s | 2014 | Art.nr 32047 | ISBN 9789144088952

KARLSSON, LARS

Vad är offentlig förvaltning ? I denna ämnesintroduktion anlägger författaren flera olika perspektiv för att illustrera ämnets bredd och belysa ämnets framväxt i Sverige och i andra delar av världen. Boken beskriver både vad man som student kan förvänta sig möta under sina studier och hur den framtida arbetsmarknaden ser ut. ca 160 s | 2014 | Art.nr 36371 | ISBN 9789144082479

Kommande


Kommande

ANCKAR, C M.FL.

Komparativ politik Institutioner och beteende Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media. Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar. 320 s | 2013 | Art.nr 35754 | ISBN 9789144076003

Sveriges tyngsta kurslitteraturpris Kunskap väger tungt, det vet du som undervisar eller forskar. Du vet också att det är avgörande att kunskap förmedlas på rätt sätt för att den ska bli lätt att ta till sig. Studentlitteratur delar varje år ut Kurslitteraturpriset. Det är Sveriges finaste (och tyngsta) utmärkelse till författare av ny kurslitteratur, men också ett av landets största litteraturpriser. Har du en bokidé? Ta då chansen. Skicka in ditt bidrag till oss senast den 4 maj 2014 och var med och tävla om den tunga prispotten på sammanlagt 250 000 kr. I den här foldern presenteras flera nya titlar som ges ut under våren och början av sommaren. Vi kommer även att ge ut ett antal nya upplagor av klassiska kursböcker. Bland dessa märks inte minst Giddens Sociologi, som till sommaren ges ut i en femte upplaga på svenska. Är du intresserad av att redan nu veta mer om innehållet i denna bok, eller någon annan av våra titlar, är du varmt välkommen att kontakta mig.

Ungas väg till arbete OLOFSSON, JONAS (RED.)

Den långa vägen till arbetsmarknaden Om unga utanför Ungas väg till arbete och försörjning framstår som alltmer utdragen och krokig. Det är en erfarenhet som Sverige delar med ett flertal andra jämförbara länder. I den här antologin presenteras flera bidrag som belyser olika aspekter på etableringsproblemen och villkoren för olika ungdomsgrupper. I centrum står frågor om arbete och arbetslöshet. Hur har förhållandena på arbetsmarknaden förändrats? Varför är unga arbetslösa i högre grad än medelålders och äldre? Samtidigt betonas att man bör vara försiktig när man tolkar arbetslöshetsstatistiken, som tenderar att ge en överdriven bild av arbetslöshetstalen. Utbildning och yrkesutbildning står också i fokus i flera kapitel. Ungdomar och unga vuxna tenderar att tillbringa alltmer tid i utbildning. Vilken betydelse har utbildningen och utbildningsvalen för ungas etableringsmöjligheter? Hur väl fungerar utbildningssystemet? Boken utkommer i juni 2014.

Caroline Boussard Förläggare Samhällsvetenskap fil.dr i statsvetenskap 046-31 21 46 caroline.boussard@studentlitteratur.se

ca 304 s | 2014 | Art.nr 37807 | ISBN 9789144093451

JONAS OLOFSSON är professor vid Malmö högskola. I boken medverkar även: Kenneth Abrahamsson, Susanne Alm, Olof Bäckman, Per Germundsson, Torbjörn Hjort, Teres Hjärpe, Ingrid Höjer, Helena Johansson, Lena Lindahl, Anders Lovén, Lisbeth Lundahl, Henrik Malm Lindberg, Åsa Löfström, Roger Mörtvik, Anders Nilsson, Alexandru Panican, Ingrid Runesson, Lena Schröder, Oscar Svensson, Katarina Thorén, Susanne Zander och Eskil Wadensjö.


LINDGREN, LENA

Nya utvärderingsmonstret Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn

Ny upplaga

Vi lever i utvärderingens tidevarv, där allt som görs inom den offentliga sektorn ska dokumenteras, granskas och inspekteras i en omfattning som inte förut skådats. Men utvärdering har inte alltid positiva effekter. I boken problematiseras mätandets logik, metod och användning. Sedan den första upplagan gavs ut har stora förändringar skett: kvalitetsmätning har fått en starkt växande betydelse både nationellt och internationellt. Dessutom har NPM, i form av privatisering och valfrihet, drivits allt hårdare vilket fått stora konsekvenser för frågor som rör uppföljning, utvärdering och kontroll. Andra upplagan ca 160 s | 2014 | Art.nr 32325 | ISBN 9789144088945

BROMMESSON, D – FRIBERG FERNROS, H

Bortom den sekulära staten

PETERSSON, OLOF

Opinionsbildning Boken ger en bred och pedagogisk översikt över teorier och forskningsresultat som tydliggör opinionsbildningens roll i demokratin. Denna bok om opinionsbildning fokuserar på den yttersta förutsättningen för att medborgarna ska kunna påverka rättsordningen: att det finns en folkvilja som grundas på fri åsiktsbildning. Andra upplagan 280 s | 2014 | Art.nr 37584 | ISBN 9789144101118

ROTHSTEIN, BO (RED.)

Politik som organisation Förvaltningspolitikens grundproblem Denna klassiska grundbok, som ger en problemorienterad översikt över den statsvetenskapliga analysen av den offentliga förvaltningen, ges nu ut i en femte upplaga. Den nya upplagan har bland annat försetts med ett nyskrivet kapitel om implementering. Femte upplagan 320 s | 2014 | Art.nr 37588 | ISBN 9789144095653

Ny upplaga

Religion och politik i en postsekulär tid I Bortom den sekulära staten prövas såväl den teoretiska som den empiriska grunden för argumenten om det sekulära idealet. Författarna visar att ett strikt sekulärt ideal inte förmår skilja mellan religion som är respektlös och konfliktalstrande och religion som inte är det. Som ett alternativ till denna hållning lanseras i boken deliberativ konstitutionalism, som en teori om relationen mellan religion och politik som kan tillämpas för att tillvarata religionens resurser samtidigt som riskerna med det religiösa inflytandet tas på allvar. 97 s | 2013 | Art.nr 35797 | ISBN 9789144075686

GOLDMANN, KJELL

Kommande

NYCANDER, SVANTE

Liberalismens idéhistoria Frihet och modernitet Liberalismens idéhistoria är det första översiktsverket på svenska i ämnet. Boken kom ut 2009 för första gången, nu ges den ut i en ny omarbetad upplaga. Svante Nycander skildrar både de filosofiska idéerna och de politiska rörelserna. Ett centralt tema är liberalers sätt att resonera om kapital och arbete. Ett annat är sambandet mellan människosynen och politiken. Hur bygger man ett fritt och stabilt samhälle när individerna var för sig oftast är nyckfulla och själviska?

Femton politiska begrepp

Andra upplagan 432 s | 2013 | Art.nr 37558 | ISBN 9789144093864

Många begrepp i statsvetenskapen används både för saklig analys och för politisk övertalning – både för att undersöka politiken och för att bedriva den. Femton sådana begrepp diskuteras i denna bok. Begreppen ses från den demokratiska medborgarens synpunkt. Boken kan ses som en serie diskussionsinledningar avsedda att stimulera studenter till diskussion av frågor som är väsentliga i både statsvetenskap och politik.

Styrkan i Nycanders arbete är bredden och översikten, men framställningen bärs också upp av tankens klarhet och språkets skärpa. Särskilt imponerande är den insiktsfulla och löpande jämförelsen mellan amerikansk och centraleuropeisk liberalism.

219 s | 2013 | Art.nr 37811 | ISBN 9789144093475

Lennart Berntson i Svenska Dagbladet

Ny upplaga


Kommande

JACOBSSON, BENGT

Kulturpolitik Den svenska kulturpolitiken fick sin form under det tidiga 1970-talet. Målet att motverka kommersialismens negativa verkningar kom i hög grad att symbolisera politikens inriktning. I den här boken analyseras kulturpolitikens förändring sedan dess: vad har förändrats och vad är stabilt? Boken vänder sig till studenter i kulturstudier, kulturekonomi, statsvetenskap, policystudier, organisation och förvaltning. 192 s | 2014 | Art.nr 38378 | ISBN 9789144099941

JOHANSSON DAHRE, ULF

Mellan ord och handling - globaliseringens konsekvenser för de mänskliga rättigheterna I boken ställer författaren kritiska frågor om varför mänskliga rättigheter inte tycks fungera och varför ojämlikheten består. Han ifrågasätter framför allt den etablerade föreställningen om att globalisering skulle främja mänskliga rättigheter. Istället hävdar han att det är just globaliseringen som försvagar utvecklingen och tillämpningen av mänskliga rättigheter. 152 s | 2014 | Art.nr 33735 | ISBN 9789144060330

MÅNSON, PER

Båten i parken Introduktion till samhällsstudier

Ny upplaga

Denna bok introducerar på ett lättfattligt sätt sociologins grund­l­äggande problemställning och ger en bred översikt över den moderna sociologin. Bokens bärande idé är att det inte endast finns ett sätt att studera samhället; en sociologisk inriktning är inte överlägsen en annan och frågan om vilken typ av kunskap man eftersträvar och vad den ska användas till är ytterst ett vetenskapsteoretiskt och existentiellt val. Med hjälp av två bilder av samhället och metaforen om en helikopters flygtur över en park och ett hav åskådliggörs såväl samhällets övergripande struktur som människors individuella handlingar. Sjätte upplagan 128 s | 2014 | Art.nr 37927 | ISBN 9789144095875

Gentrifieringens problematik HOLGERSSON, H – THÖRN, C (RED.)

Gentrifiering Kultur, politik och ekonomi Omfattande gentrifieringsprocesser äger idag rum över hela världen. Genom att studera gentrifiering kan man få en förståelse för mer genomgripande förändringar i det urbana landskapet och, i förlängningen, i samhället i stort. I denna bok betonar forskarna vikten av att analysera den ojämlika fördelning av resurser och makt som gentrifiering drivs av och för med sig. Gentrifering skapar segregation genom en rumslig uppdelning av staden och ska inte förstås som en naturlig eller oundviklig förändring av stadsrummet, utan som intimt sammankopplad med ekonomiska, politiska och kulturella processer i samhället. I denna antologi presenteras några av världens ledande gentrifieringsforskare. Med ett kritiskt perspektiv lyfter de i sina analyser fram processens ojämlika och orättvisa konsekvenser. Centralt för deras förståelse är att gentrifiering skapar bortträngning – det vill säga den gynnar vissa invånare, på bekostnad av andra som inte har råd att bo kvar i de renoverade och attraktiva områdena när hyrorna skjuter i höjden. Boken utkommer i juni 2014. ca 304 s | 2014 | Art.nr 35782 | ISBN 9789144075600

Redaktörer för antologin är HELENA HOLGERSSON och CATHARINA THÖRN, verksamma vid Göteborgs universitet. Boken innehåller texter av Eric Clark, Monica Montserrat Degen, Henrik Gutzon Larsen, Andres Lund Hansen, Andrej Holm, Loretta Lees, Kirsteen Pater, Tom Slater och Neil Smith samt intervjuer med David Harvey och Margit Mayer.


BOGLIND, ANDERS M.FL.

RAUHUT, DANIEL (RED.)

Kapital, rationalitet och social sammanhållning

Om barnfattigdom

En introduktion till klassisk samhällsteori

Ny upplaga

I denna bok introduceras Marx’, Webers och Durkheims tänkande genom att de både placeras in i sin samtid och deras relevans i dag diskuteras. De biografier som inleder varje avsnitt placerar in tänkarna i ett 1800-talseuropa som befinner sig en i grund­läggande och snabb omvandling. Genom att analysera och även jämföra Marx’, Webers och Durkheims teorier ställer författarna viktiga – och fortfarande aktuella – frågor som: Vad är staten? Hur hänger kapitalism samman med religion och etiska frågor? Vad innebär arbetsdelning? Sjunde upplagan 376 s | 2014 | Art.nr 38001 | ISBN 9789144095882

WÄSTERFORS, DAVID

Fängelsebråk Analyser av konflikter på anstalt

Ny upplaga

Medier rapporterar ibland om upplopp, rymningar och sönder­slagna avdelningar. Denna bok tar läsaren bakom rubrikerna och låter intervjuade intagna och vårdare själva berätta om fängelsebråket: allt från molande missnöje till hämnden med järnröret i verkstaden. Denna nya upplaga – vars text har förfinats av författaren – inleds med ett nytt förord av kriminologen Tove Pettersson. Andra upplagan 114 s | 2014 | Art.nr 32754 | ISBN 9789144094779

Kommande

Sociologi på svenska

Fattigdom, ekonomisk utsatthet och social utestängning bland barn har hittills studerats i begränsad utsträckning inom svensk forskning. Med denna bok ges en flervetenskaplig belysning av olika aspekter av barnfattigdom i dagens Sverige. Perspektiven är historiska, juridiska, ekonomiska, politiska och sociala. En historisk jämförelse visar bl.a. att barnen under det senaste halvseklet kommit att bli alltmer överrepresenterade bland de grupper som får ekonomiskt bistånd. 200 s | 2013 | Art.nr 36002 | ISBN 9789144079837

RANTAKEISU, ULLA (RED.) M.FL.

Hårda tider Om ekonomiska kriser ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv Boken handlar om ekonomiska krisers konsekvenser för såväl samhällen som för enskilda människor. I förgrunden står finanskrisen. Krisen kom plötsligt men effekterna av den är bestående. Boken beskriver hur människor drabbats hälsomässigt, socialt och ekonomiskt i Sverige och i en rad andra europeiska länder. Författarna diskuterar även orsaker till ekonomiska kriser och hur dessa hanterats på nationell och på regional nivå. 172 s | 2013 | Art.nr 38195 | ISBN 9789144095226

AGGESTAM, KARIN M.FL.

Mellan krig och fred i Israel/Palestina Genom att använda tre analytiska perspektiv – konfliktanalys, identitetspolitik och konfliktlösning – skildrar författarna den konfliktdynamik som utmärker den israelisk-palestinska konflikten samt synliggör de möjligheter och begränsningar som finns för att skapa fred i området. ca 176 s |2014 | Art.nr 38634 | ISBN 9789144101248

Kommande

GIDDENS, ANTHONY

Sociologi Den sjunde upplagan av Anthony Giddens och Philip W. Suttons klassiska bok Sociology kommer i sommar ut på svenska (femte upplagan på svenska). Texten har översatts av Lisa Sjösten och bearbetats för sociologikurser vid svenska universitet och högskolor av Hedvig Ekerwald, professor i sociologi vid Uppsala universitet. Boken har under många år använts på grundkurser i sociologi och är genom sin lättillgängliga och engagerande stil en utmärkt introduktion till sociologiämnet. ca 1008 s | 2014 | Art.nr 6599 | ISBN 9789144092492

6

HÄGER, BJÖRN

Reporter En grundbok i journalistik Reporter är ett standardverk för journalistikstuderande på alla typer av utbildningar, men också det perfekta redskapet för yrkesverksamma journalister. Den nya upplagan har uppdaterats i sin helhet och även försetts med nyskrivna avsnitt. Andra upplagan ca 464 s | 2014 | Art.nr 38087 | ISBN 9789144095868

Kommande


Ny upplaga

JARLBRO, GUNILLA

Genusmedveten journalistik Varför förändras inte mediebilden av kön eller, om man hellre vill, genus i samma takt som den övriga samhällsutvecklingen? Varför går det så långsamt i medierna och – kanske ännu viktigare – varför tycks så många inom mediesfären uppleva att genusfrågan är avklarad? Hur kan man bedriva genusmedveten journalistik och varför är det viktigt med en jämn könsrepresentation i medie­utbudet? I boken presenteras aktuell svensk och internationell forskning. Boken är även rikt illustrerad med aktuella svenska exempel. 102 s | 2013 | Art.nr 37261 | ISBN 9789144087405

ENGBLOM, LARS-ÅKE

Från djungeltelegraf till internet Masskommunikationens historia Den här boken berättar om masskommunikationens framväxt från djungeltrummor och röksignaler till digitalkanaler och internet via innovationer som boktryckarkonsten, telegrafen, radion och televisionen. Tonvikten ligger på dagspressens och etermediernas utveckling. Denna skildras från ett i huvudsak svenskt perspektiv men med fortlöpande internationella utblickar. I det avslutande kapitlet flätas historien samman med 2000-talets medietrender. 155 s | 2013 | Art.nr 35842 | ISBN 9789144076768

STIERNSTEDT, FREDRIK (RED.)

Mediekritik Mediekritik betyder ofta granskning av medierna utifrån mediernas egna värderingar. Journalister granskar felsteg och kritiserar etiska övertramp i syfte att förbättra medierapporteringen. Men mediekritik kan också vara något mer omfattande och innebära ett medborgerligt förhållningssätt. I olika utbildningar får mediekritiska förhållningssätt ofta stor betydelse. Det väcker frågan om hur vetenskaplig kunskap om medier kan användas för att genomföra en välgrundad kritik av dem. 200 s | 2014 | Art.nr 37735 | ISBN 9789144091594

Presenterar och problematiserar FALKHEIMER, J – HEIDE, M

Strategisk kommunikation - en introduktion I en värld som präglas av ständig förändring, oförutsägbarhet och kaos blir förmågan att kunna kommunicera allt viktigare. I den här boken tas ett samlat grepp om det snabbväxande kunskapsområdet strategisk kommunikation, det vill säga organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Boken gavs ut första gången 2007 och har i denna andra upplaga reviderats och utökats. Bland annat finns två nyskrivna kapitel om kommunikations- och strategiteori samt diskussioner kring sociala mediers betydelse. Författarna utmanar gamla gränser mellan marknadskommunikation, samhällskommunikation, public relations och organisationskommunikation. Utgångspunkten är att organisationers kommunikation måste förklaras och förstås ur ett helhetsperspektiv. Grundläggande kommunikationsteorier om övertalning, påverkan och meningsskapande presenteras i olika sammanhang, t.ex. i samband med förändringsprocesser och kriser samt i medier. Andra upplagan 220 s | 2014 | Art.nr 31871 | ISBN 9789144077222

JESPER FALKHEIMER och MATS HEIDE är professorer vid Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet.


TRYGGED, SVEN (RED.)

KARLSSON, LIS-BODIL M.FL. (RED.)

Internationellt socialt arbete

Utsatthet, marginalisering och utanförskap

– i teori och praktik

Hur kan vi förstå den pågående samhällsdiskussionen om fattigdom? Varför betonas enskilda människors ansvar framför kollektivets eller samhällets? Hur kan utsatthet inte bara förstås, utan åtgärdas? Boken berör ovanstående frågor utifrån teoretiska presentationer i relation till empiriska exempel, med ambitionen att reda ut de olika begreppen främst i förhållande till socialt arbete.

Internationellt socialt arbete i teori och praktik tar upp att den globala utvecklingen medför nya hot och nya möjligheter och det finns ett växande intresse av att förstå hur internationella förhållanden påverkar det sociala arbetet. Det blir alltmer uppenbart att det finns en internationell dimension i det sociala arbetet såväl för den som vill använda sin kunskap i andra länder, vid internationella utbyten som för den som vill arbeta med socialt arbete på hemmaplan. I boken medverkar ledande internationella forskare med anknytning till internationellt socialt arbete som skrivit sina bidrag direkt till denna volym. Översättning: Per Larson Andra upplagan 264 s | 2013 | Art.nr 32851 | ISBN 9789144081342

268 s | 2013 | Art.nr 35847 | ISBN 9789144077178

NYGÅRD, MIKAEL

Socialpolitik i Norden En introduktion Socialpolitik i Norden behandlar socialpolitiken och den nordiska välfärdsstaten utifrån olika synvinklar. Inledningsvis behandlas socialpolitikens väsen, uppkomst och utveckling. Sedan diskuteras socialpolitikens koppling till det mänskliga välbefinnandet samt de politiska och institutionella särlösningar som kännetecknat de nordiska ländernas välfärdssystem. Avslutningsvis behandlas socialpolitikens effektivitet med avseende på det mänskliga välbefinnandet, men även välfärdsstatens utmaningar och framtidsutsikter. 295 s | 2013 | Art.nr 37219 | ISBN 9789144086699

Beställ ditt provexemplar på studentlitteratur.se/ samvetVT2014 Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

Samhällsvetenskap VT14  

Nytt för din kurslista VT14. Klicka dig vidare på bokomslagen för att se bokens innehållsförteckning, provläsa boken, beställa provex mm.