Page 1

Nationalekonomi och ekonomisk historia Nytt för din litteraturlista VT 2014

emplar provex ll ä t s e B atur.se/ ntlitter e d u t s på 2014 NEKV T

Ny upplaga av Finance med ett omfattande digitalt material Ny upplaga –uppdaterad och mer pedagogisk


LERNER, JOSH

EKLUND, KLAS

Innovation och entreprenörskap

Vår ekonomi

–­ politik som hjälper eller stjälper Innovation och entreprenörskap är en genom­gripande, viktig och aktuell genomgång av hur regeringar stöttat entreprenörer och riskkapitalister över årtionden och kontinenter. Josh Lerner, en av de främsta experterna på områ­ det, förser oss med värdefulla insikter i vad som fungerar och inte fungerar, samt förslag på hur offentliga initiativ ska utformas och implementeras i framtiden. 235 s | 2013 | Art.nr 37708 | ISBN 9789144091204

BERGSTRAND, JAN

Världsekonomin och vi – det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige Världsekonomin och vi utgör en intro­ duktion till ekonomiskt tänkande med fokus på de aktuella problemen i värl­ den. Tillväxten i världsekonomin är ovanligt låg, arbetslösheten stiger och allmänheten har inte längre förtroende för regeringarnas förmåga att hantera de ekonomiska svårig­heterna. Problemen är särskilt allvarliga i Europa. Boken är skriven för företagsledare, studenter och andra personer som vill förstå den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Den utvecklingen går näm­ ligen att förstå även om den är svår att påverka för den enskilde individen. 208 s | 2014 | Art.nr 38220| ISBN 9789144094762

En introduktion till samhällsekonomin Några nyheter i trettonde upplagan: Finanskrisen 2008–2009 har övergått i statsfinansiell kris i många länder. Samspelet mellan dessa kriser beskrivs ingående. Ekonomins samspel med miljö och klimat får en utförlig behandling. Går det att stimulera ekonomin med låga räntor och samtidigt undvika nya bubblor? Trettonde upplagan 352 s | 2013 | Art.nr 38156 | ISBN 9789144094564

Jag rekommenderar Vår ekonomi för alla som vill lära sig hur samhällsekonomi och ekonomisk politik fungerar, både i teori och praktik. Klas Eklund lyckas illustrera svåra problem med konkreta exempel och läsvärda ekonomporträtt. Vår ekonomi är en pedagogisk klassiker! Finansminister ANDERS BORG

Kunskap väger tungt Det är avgörande att kunskap förmedlas på rätt sätt för att den ska bli lätt att ta till sig. Studentlitteratur

BJÖRKLUND, ANDERS M.FL.

Arbetsmarknaden

Kommande Ny upplaga

Den centrala läroboken i arbetsmark­ nadsekonomi och arbetsmarknads­ politik, den första i sitt slag som skrivits på svenska. Analyserna syftar i första hand till att förklara hur arbets­ marknaden fungerar. Den nya upplagan är genomarbe­ tad i sin helhet och uppdaterad med den senaste statistiken. Denna klassi­ ker är oundgänglig på alla kurser som behandlar den svenska arbetsmarkna­ den, här finns statistiken, modellerna och analysen.

delar varje år ut Kurslitteraturpriset. Det är Sveriges finaste (och tyngsta) utmärkelse till författare av ny kurslitteratur, men också ett av landets största litteraturpriser. Har du en bokidé? Ta då chansen. Skicka in ditt bidrag till oss senast den 4 maj 2014 och var med och tävla om den tunga prispotten på sammanlagt 250 000 kr. Mikroekonomi, Makroekonomi och Finance har en digital del, glöm inte att testa dessa. Där finns grunderna för ditt ämne och möjligheterna till lärande på en ny nivå!

Fjärde upplagan 432 s | 2014 | Art.nr 37453 | ISBN 9789144092379

Eric Rehn Förläggare ekonomi fil.dr i nationalekonomi, pol.mag. 046-31 21 22 eric.rehn@studentlitteratur.se


PIHL, HÅKAN

Miljöekonomi för en hållbar utveckling

Ny upplaga

Varför uppstår miljöproblem? Vad kan göras för att förhindra skador? Hur kan en omvandling mot ett hållbart sam­ hälle åstadkommas? Klimatförändringar och andra miljöhot är problem som väcker många frågor. Denna bok är en utmärkt introduk­ tion till ämnet. Här granskas dessa frågor ur ett samhällsekonomiskt per­ spektiv, snedvridande asymmetrier i ekonomi och politik kartläggs och institutionella lösningar på proble­men diskuteras. Exempelvis analyseras effek­ terna av miljöskatter, subven­tioner och handel med utsläppsrättigheter. Femte upplagan 248 s | 2014 | Art.nr 37573 | ISBN 9789144097596

BERGH, ANDREAS M.FL.

Modern mikroekonomi

Mer än en bok.

I de digitala versionerna av dessa böcker finns ö verktyg som kan stötta dig som lärare och dina I materialet kan studenten på egen hand:

• Läsa, markera och anteckna i en digital vers

• Se och höra en sammanfattning av varje kap • Öva på de viktigaste momenten i boken • Slå upp termer och begrepp i en interaktiv

Upptäck vår kurslitteratur med digitala verktyg

Marknad, politik och välfärd

Kommande Ny upplaga

Modern mikroekonomi håller det den lovar och ger en modern introduktion till mikroekonomi. Detta utan att för­ bigå ämnets kärna och de grundläg­ gande byggstenarna för analysen. I den nya upplagan kombineras reflektioner kring institutioner och rationalitet med en tydligare formell struktur - studenterna lär sig såväl att tänka kritiskt som den nödvändiga matematiken. I ett appendix finns all matematik som behövs för att behärska den mikroekonomiska analysen och till alla kapitel finns det övningar med lösningar. Tredje upplagan ca 400 s | 2014 | Art.nr 38051 | ISBN 9789144097480

SVANBERG, HANS

Mikroekonomi i ett nötskal – grunderna, idéhistoria och övningar Mikroekonomi i ett nötskal gör kur­ sen i samhällsekonomi komplett. Tillsammas med Makroekonomi i ett nötskal ger boken studenterna en kort­ fattad men komplett introduktion till nationalekonomins huvudfåra. Dessutom får studenterna i de idé­ historiska avsnitten en god överblick över hur denna huvudfåra växt fram och vilka alternativ som finns. Boken fungerar även som ett komplement till huvudboken på grundkursen i natio­ nalekonomi, den ger en snabb ingång till ämnet som underlättar lärandet. Mikroekonomi i ett nötskal 112 s | 2014 | Art.nr 37161 | ISBN 9789144084589 Makroekonomi ett nötskal 134 s | 2013 | Art.nr 37162 | ISBN 9789144084596

LUNDMARK, ROBERT

Mikroekonomi Teori och tillämpningar Mikroekonomi teori och tillämpning introducerar ämnet mikroekonomi på ett pedagogiskt och illustrativt sätt. Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut. Till detta kopplas hur företag fattar sina produktions-beslut, det vill säga vad som ska produceras och hur det produceras. Andra upplagan 614 s | 2013 | Art.nr 33054 | ISBN 9789144082547

ROBERT LUNDMARK är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.


Bok + digital produkt

övningsmaterial och andra praktiska studenter i sina självständiga studier.

sion av boken

pitel ordlista

g!

BYSTRÖM, HANS

Finance Markets, instruments & investments

FREGERT, K – JONUNG, L

Makroekonomi Teori, politik och institutioner Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt – analyseras utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv. I boken behandlas också teorier om finansiella kriser. Tredje upplagan 618 s | 2013 | Art.nr 6841 | ISBN 9789144055701

Docent KLAS FREGERT är verksam vid National ekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Professor LARS JONUNG är knuten till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har tidigare varit professor vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Europeiska kommissionen i Bryssel.

Finance provides a comprehensive yet relatively short and non-technical introduction to financial markets and the principal financial instruments traded there. The basic concepts behind rational investment strategies in these markets are also covered. The material is up-to-date and, in addition to the treatment of traditional financial markets such as bond, stock and derivatives markets, the book provides an overview of the market for credit and credit derivatives, the arena for the recent financial crisis. The third edition of the book has been revised and updated in order to keep the contents relevant. Additional examples and exercises have been included and the book’s website contains new study material. Kommer inför HT 2014. Tredje upplagan 244 s | 2014 | Art.nr 33042 | ISBN 9789144096025

HANS BYSTRÖM, currently Professor of Finance at Lund University, has also been affiliated with the School of Finance and Economics at the University of Technology, Sydney. He obtained his Ph.D. in Financial Economics from Lund University, M.A. in Economics from the European University Institute in Florence and M.Sc. in Engineering Physics from the Lund Institute of Technology.


Ny upplaga

LAGERQVIST, CHRISTOPHER

Reformer och revolutioner En kort introduktion till Sveriges ekonomiska historia, åren 1750-2010 Reformer och revolutioner belyser den största förändring som mänskligheten upplevt: övergången från ett fattigt bondesamhälle till ett rikt industri- och tjänstesamhälle. I boken analyseras hur Sverige höjde sig ur den fattigdom som fram till 1800-talet utgjorde mänsklighe­ tens normaltillstånd. Sverige jämförs genomgående med andra länder i Europa och övriga världen. 192 s | 2013 | Art.nr 37347 | ISBN 9789144088938

Uppdaterad och mer pedagogisk SCHÖN, LENNART

Vår världs ekonomiska historia Del 2 Den industriella tiden Vår världs ekonomiska historia – den industriella tiden behandlar utvecklingen i världsekonomin från omkring 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundrandena. Sedan den industriella tiden inleddes, har världen knutits allt tätare samman och de olika kontinenternas utveckling har blivit alltmer beroende av varandra i alla avseenden. Boken belyser de viktigaste inslagen i den industriella tidens historia och drivkrafterna bakom de stora omvälvningar som skett under 1800och 1900-talen fram till början av 2000-talet. Den ger perspektiv på världsekonomins olika epoker och skildrar världsekonomins alla kontinenter och framträdande nationers utveckling. I denna andra upplaga har världsekonomins utveckling uppdaterats till början av 2010-talet och framställningen fått en tydligare pedagogisk utformning. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor, men kan även läsas av den allmänt historieintresserade. Andra upplagan 494 s | 2014 | Art.nr 37665 | ISBN 9789144097343

LENNART SCHÖN är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han är bland annat författare till En modern svensk ekonomisk historia – tillväxt och omvandling under två sekel och Tankar om cykler, båda på Studentlitteratur.

MAGNUSSON, LARS

Sveriges ekonomiska historia All ekonomisk historia handlar om försörjning och knapphet. Detta är his­ torien om hur det svenska samhället har löst sina försörjningsproblem från omkring år 1000 och fram till i dag. De ekonomiska kriser vi i dag upp­ lever kan ha ganska liten betydelse över tid. De långsamma förändringarna kan visa sig vara mer avgörande för sam­ hällsutvecklingen. Genom historien kan banbrytande innovationer och innovatörer dock spela en viktig roll. Syftet med denna bok är att belysa båda dessa rörelser – de långa vågorna och förändringskrafterna – i det myl­ ler av komplexa händelseförlopp som utgör Sveriges ekonomiska historia, och att mot bakgrund av internationell och utländsk forskning teckna huvuddragen i denna tusen år långa utveckling. Fjärde upplagan 484 s | 2010 | Art.nr 38118| ISBN 9789113027982

SÖDERBERG, JOHAN

Vår världs ekonomiska historia Del 1 Den förindustriella tiden Denna bok skildrar ekonomin i olika delar av världen under den förindustri­ ella tiden, från mänsklighetens begynnelse fram till omkring 1800. Vi följer hur ekonomierna i de olika världsdelarna formades och förän­ drades, och hur de med tiden kom att mötas och samspela med varandra. 398 s | 2007 | Art.nr 37664 | ISBN 9789185695010


KRUSE, A – STÅHLBERG, A-C

Welfare Economics SVERIGES TYNGSTA KURSLITTERATURPRIS Tävla om den tunga prispotten på sammanlagt 250 000 kr. Läs mer på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

Kommande Ny upplaga

HULTKRANTZ, L – TSON SÖDERSTRÖM, H

Marknad och politik

Theory, empirical results, and the Swedish experience Welfare economics gives an introduc­ tion to the economic analysis of wel­ fare programs. Welfare programs focus on alleviating risks that individuals encounter during life, such as not being able to support oneself due to sickness, unemployment or old age. In the book economic tools are used to analyze different ways of cooperation that mediates such risks, their effi­ ciency and income distribution effects. Welfare economics also addresses the pros and cons with different welfare program designs based on theoretical results and robust empirical research. Altogether this gives the reader a solid foundation for understanding and analyzing welfare programs. 300 s | 2013 | Art.nr 36395 | ISBN 9789144083131

Marknad och politik ger en heltäckande bild av svensk ekonomi och svensk eko­ nomisk politik inför 2000-talets andra decennium. Den nya upplagan har genomgått en omfattande revidering. Alla kvarvarande kapitel från tidigare upplagor har upp­ daterats, strömlinjeformats och skrivits om, dessutom har två kapitel tillkommit: ett kapitel om skatter och ett kapitel om bostadmarknaden. Boken kan användas genomgående på grundkursen i natio­ nalekonomi och ger de perspektiv som ibland saknas i de mer allmänt hållna huvudböcker. Kommer inför HT 2014. Elfte upplagan 416 s | 2014 | Art.nr 37566 | ISBN 9789144100913

Beställ ditt provexemplar på studentlitteratur.se/ NEKVT2014 Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

Nationalekonomi och ekonomisk historia VT14  
Nationalekonomi och ekonomisk historia VT14  

Nytt för din kurslista VT14. Klicka dig vidare på bokomslagen för att se bokens innehållsförteckning, provläsa boken, beställa provex mm.