Page 1

……………………., dnia ………………..

…………………………….. (pieczątka zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE do dodatku aktywizacyjnego Zaświadcza się, że Pan(i)……………………..……………………………….……...………… ur…………zamieszkały(a)…………………………………………………………………...… jest zatrudniony(a) od dnia …………………… Pracownik w okresie zatrudnienia przebywał / nie przebywał* na urlopie bezpłatnym w okresie od dnia………………do dnia…………………

……………………………… (podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenie) * niepotrzebne skreslić

……………………., dnia ………………..

…………………………….. (pieczątka zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE do dodatku aktywizacyjnego Zaświadcza się, że Pan(i)……………………………………..……………….……...………… ur…………zamieszkały(a)………………………………………………………………........... jest zatrudniony(a) od dnia …………………… Pracownik w okresie zatrudnienia przebywał / nie przebywał* na urlopie bezpłatnym w okresie od dnia………………do dnia…………………

……………………………… (podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenie) * niepotrzebne skreslić

Zaświadczenie%20do%20dodatku%20aktywizacyjnego201211091242  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/18f705d5-8dec-436f-8fc9-24c722a3ca94/Zaświadczenie%20do%20dodatku%20aktywizacyjnego20121109124...