Page 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, pn. ”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”- V Okres realizacji projektu od 01.07.2012r. do 30.09.2012r. W omawianym okresie, udział w projekcie rozpoczęły 24 osoby (11 kobiet i 13 mężczyzn), 26 osób (12K i 14M) zakończyło udział, 5 osób (3Ki 2M) przerwało udział w projekcie. Uczestnikami projektu

są osoby bezrobotne do 25 r.ż., długotrwale bezrobotni i osoby

bezrobotnie powyżej 50 r.ż. zamieszkujące teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W omawianym okresie, uczestnicy projektu zostali objęci następującym wsparciem:  24 os. zostały objęte indywidualnym poradnictwem zawodowym,  18 os. wypłacono jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,  6 os. zatrudniono na stworzonych w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiskach pracy Prowadzone są wizyty monitorujące w miejscach odbywania stażu. Uczestnikom staży,

którzy zakończyli/przerwali

udział

w projekcie

wydane

zostały

zaświadczenia o odbyciu stażu współfinansowanym ze środków EFS. Dotacjobiorcom wydano zaświadczenia o uzyskaniu pomocy ze środków EFS. Pracodawcom, którym zrefundowano koszty wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy wydano zaświadczenia o uzyskaniu pomocy ze środków EFS. Wprowadzono zmianę do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z powodu powstałych oszczędności. Zorganizowano trzymiesięczny staż dla 2 osób. Zadania przewidziane do realizacji w okresie: 01.10.2012r.- 31.12.2012r. Uczestnikom stażu zostaną wypłacane ostatnie stypendia. Uczestnikom staży wydane zostaną zaświadczenia świadczące o uczestnictwie w stażu współfinansowanym ze środków EFS. Jednemu dotacjobiorcy zostaną wpłacone jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, zostanie wydane zaświadczenie o uzyskaniu pomocy ze środków EFS. Pracodawcom zostaną zrefundowane koszty wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla dwóch skierowanych bezrobotnych. Strzelce Kraj., dn. 22.10.2012r.

Sporządziła: Magdalena Martyniszyn


Informacja%20o%20realizacji%20projektu%20w%20III%20kwartale%202012r201211091242  
Informacja%20o%20realizacji%20projektu%20w%20III%20kwartale%202012r201211091242  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/c12f627e-3442-4c27-9eb0-7f8c3f78c344/Informacja%20o%20realizacji%20projektu%20w%20III%20kwarta...

Advertisement