Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 211027381

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

01.10.2012- 31.10.2012

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani

podjęli pracę

Wyszczególnienie

ogółem w miesiącu sprawozdawczym razem kobiety razem kobiety

0 Ogółem (w. 02+04) poprzednio pracujące z tego osoby

Bezrobotni zarejestrowani

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące

w tym z prawem do zasiłku

w końcu mies. sprawozdawczego razem kobiety razem kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

583

302

281

148

4464

2410

923

463

02

446

224

241

126

3656

1921

922

463

03

10

8

7

3

109

63

100

57

04

137

78

40

22

808

489

1

0

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 05

322

166

172

96

2511

1355

493

234

06

0

0

0

0

0

0

0

0

07

55

29

14

7

187

113

2

1

08

6

3

2

2

22

16

0

0

Cudzoziemcy

09

0

0

1

0

3

1

0

0

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

640

331

255

135

4205

2243

753

348

do 25 roku życia

11

184

90

63

33

912

521

74

35

długotrwale bezrobotne

12

282

166

111

71

2320

1388

20

14

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

13

X

29

X

7

X

446

X

19

powyżej 50 roku życia

14

80

33

53

20

959

368

234

88

bez kwalifikacji zawodowych

15

223

126

87

54

1782

1018

256

131

16

179

99

55

31

1110

670

2

1

bez wykształcenia średniego

17

342

146

163

68

3001

1417

596

241

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

51

41

22

17

500

445

67

54

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

5

0

1

0

28

1

4

0

niepełnosprawni

20

27

13

13

8

269

143

65

33

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Zamieszkali na wsi w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

z

wiersza bez doświadczenia zawodowego 10

Strona 1


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 211027381

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

01.10.2012- 31.10.2012

1.2 Bilans bezrobotnych Wyszczególnienie 0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25) z tego po raz pierwszy po raz kolejny po pracach interwencyjnych po robotach publicznych z po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych wie-

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi razem kobiety 3 4

Z ogółem z prawem do zasiłku razem kobiety 5 6

1

2

22

4500

2409

2516

1355

960

488

23

583

302

322

166

98

49

24 25 26 27 28

86 497 0 14 134

43 259 0 1 96

58 264 0 8 57

31 135 0 0 41

6 92 0 2 1

6 43 0 0 1

29

0

0

0

0

0

0

rsza po szkoleniu 23 po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 34+43 do 55) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 35+37)

30 31

9 5

3 4

3 4

1 3

4

2

32

0

0

0

0

33

619

301

327

166

34

281

148

172

96

niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej (w. 38+39 do 42) prac interwencyjnych z robót publicznych tego podjęcia działalności gospodarczej

35 36 37 38 39

249 0 32 6 14

140 0 8 1 3

158 0 14 4 4

94 0 2 0 1

40

5

1

2

0

41

6

2

4

1

42 43 44

1 14 28

1 6 22

0 5 7

0 3 5

45

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 46 rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu 47 socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 48

8

7

7

6

5

3

2

1

7

4

5

2

49 50 51 52 53 54 55

200 31 5 0 3 6 31

71 19 3 0 1 2 15

97 18 2 0 2 1 9

34 12 2 0 0 1 4

56

4464

2410

2511

1355

57

592

377

358

230

z tego

z

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

tego inne z rozpoczęcia szkolenia przy- rozpoczęcia stażu rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych czyn

niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

Strona 2


Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego MPiPS – 01 każdego miesiąca do wojewódzkiego Sprawozdanie o rynku pracy urzędu pracy 01.10.2012- 31.10.2012

211027381

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Do 25 roku życia

Wyszczególnienie

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.60+61) z tego po raz pierwszy po raz kolejny po pracach interwencyjnych po robotach publicznych z po stażu

wiersza 59 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej (w. 74+75 do78) prac interwencyjnych z tego robót publicznych z podjęcia działalności gospodarczej tego podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne z tego rozpoczęcia szkolenia z rozpoczęcia stażu przy- rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych czyn rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 58+5969-92) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

Powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni kobiety kobiety razem

razem

kobiety

razem

1

2

3

4

5

6

58

886

507

996

387

2310

1368

59

184

90

80

33

282

166

60 61 62 63

60 124 0 0

28 62 0 0

4 76 0 13

2 31 0 0

X

X

282 0 8

166 0 1

64

54

35

4

3

78

56

65 66 67

0 3 0

0 2 0

0 3 0

0 0 0

0 2 5

0 0 4

68

0

0

0

0

0

0

69

158

76

117

52

272

146

70 71 72 73 74 75

63 55 0 8 2 0

33 32 0 1 0 0

53 37 0 16 1 14

20 16 0 4 0 3

111 98 0 13 2 9

71 68 0 3 1 1

76

1

0

0

0

1

0

77

5

1

0

0

0

0

78 79 80 81 82

0 3 10 0 0

0 0 5 0 0

1 2 3 0 2

1 1 3 0 1

1 8 12 0 5

1 3 11 0 5

83

0

0

3

1

5

3

84

3

2

2

1

3

2

85 86 87 88 89 90 91

62 6 5

25 4 3

X

X

15 4 0 0 0 2 4

94 11 0 0 2 1 20

36 5 0 0 1 0 9

0

0

X

X

6

4

30 5 0 0 2 6 9

92

0

0

X

X

X

X

93

912

521

959

368

2320

1388

94

375

241

72

37

169

135

Strona 3


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON

01.10.2012- 31.10.2012

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

211027381

Dział 1-4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

w końcu miesiąca sprawozdawczego 0

Osoby bezrobotne

1

2

zatrudnione przy pracach interwencyjnych

95

69

31

zatrudnione przy robotach publicznych

96

16

2

odbywające szkolenie

97

13

5

odbywające staż

98

274

196

99

0

0

100

63

43

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych odbywające prace społecznie użyteczne

Strona 4


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.10.2012- 31.10.2012 211027381

Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy Wyszczególnienie 0 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10) podjęcia pracy z tego rozpoczęcia szkolenia z przyczyn rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.01+02-03) niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub w tym górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej

01 02

Ogółem 1 45 6

Kobiety 2 20 3

03

6

3

04 05

0 0

0 0

06

0

0

07 08 09 10 11 12

3 0 2 1 45 30

2 0 1 0 20 11

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17 18 19

0 1 0

0 0 0

20

0

0

21

0

0

2.2. Osoby, które: Wyszczególnienie 0 nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego

skierowane przez powiatowy urząd pracy w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS projektach systemowych realizowanych przez w tym powiatowe urzędy pracy projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego

Razem Kobiety w miesiącu sprawozdawczym 1 2

Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 3 4

22

0

0

0

0

23

38

21

109

53

24

2

1

X

X

25

2

1

X

X

26

0

0

X

X

27 28 29 30 31

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 1 0

0 0 1 1 0

Strona 5


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.10.2012- 31.10.2012 211027381

Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W końcu miesiąca sprawozdawczego w tym razem niewykorzystane dłużej niż 30 dni

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

z rubr.1 dotyczące pracy

razem

z sektora subsydiowa publicznego sezonowej nej 0

1

2

3

4

5

6

01

54

21

12

0

0

0

02

42

9

0

0

0

0

03

12

12

12

X

0

0

04

7

7

7

X

0

0

05

0

0

0

X

0

0

06

5

5

5

X

0

0

dla niepełnosprawnych

07

1

0

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

08

0

0

0

0

0

0

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+w.03) zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej z ogółem

staże z tego

przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne

3.2 Osoby objęte indywidualnym planem działania Osoby objęte indywidualnym planem działania bezrobotni poszukujący pracy razem kobiety razem kobiety

Wyszczególnienie 0

1

2

3

4

09

265

118

16

11

10

45

18

1

1

11

18

5

0

0

Zakończyli realizację IPD

12

12

5

0

0

Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

13

3978

2266

84

41

Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy

w miesiącu sprawozdawczym

Strona 6


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.10.2012- 31.10.2012 211027381

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

Wyszczególnienie 0

W końcu miesiąca sprawozdawczego z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

01

0

0

0

0

1

1

0

0

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

X

X

X

X

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

X

X

X

X

Zgłoszenia zwolnień grupowych

Strona 7

MPIPS%2001%20%20pa%C5%BAdziernik%202012201211211408  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/717873e2-ca4b-4140-89b2-67c759d73db6/MPIPS%2001%20%20pa%C5%BAdziernik%202012201211211408.pdf