Page 1

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST Położenie

Nazwa lokalizacji

Location

Site name

Dobiegniew

Miasto / Gmina

Dobiegniew

Town / Commune Powiat

strzelecko-drezdenecki

District Województwo

Lubuskie

Province (Voivodship) Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha

Area of property

Max. area available (as one piece) ha

Cena

Orientacyjna cena gruntu PLN/m włączając 22% VAT

Price

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description) 2

13,37 ha ( strona lewa) tak – o 3 ha- w obrocie prywatnym yes –by 3 in a private turnover 25 PLN

2

Land price PLN/m including 22% VAT Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Własciciel / właściciele

Owner(s)

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

Gmina Dobiegniew Dobiegniew Commune

nie - brak aktualnego planu no - lack of the current Spatial Development Plan w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) – tereny wytwórczo-usługowe, mieszkalno-usługowe in the Conditions and Directions Spatial Development Study as small scale production, services und residential areas

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha

Soil class with area ha

Land specification Różnica poziomów terenu m

Differences in land level m

rola/agricultural: kl.IIIb-4,29 ha,kl.V-4,86 ha, kl.VI-3,08 ha, łąka/meadow: kl.III -0,42 ha, droga/road- 0,72 ha, nie istnieje – teren płaski not exist – flat area

Present usage

częściowo rolnicze partly agricultural

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)

nie no

Obecne użytkowanie

Soil and underground water pollution (Y/N)


Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

Waste materials on site (Y/N) Poziom wód gruntowych m

Underground water level m

niski low

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

nie no

Risk of flooding or land slide (Y/N) Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N) Ograniczenia budowlane

nie no

Procent dopuszczalnej zabudowy

nie no tak- linia energetyczna przebiega w granicach terenu yes – energy line in the territorial boundaries nie -(tylko ustawowe ograniczenia wynikające z rozp.R.M. zdn.09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) no – by low only existing restrictions nie no

80 %

Building coverage %

Building restrictions Ograniczenia wysokości budynków m

Building height limit m Strefa buforowa m

Buffer zone m Inne, jeśli występują

Others if any Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

Autostrada / droga krajowa km

Nearest motorway / national road km

nie no nie no

nie no ul.Mickiewicza - droga powiatowa utwardzona, asfaltowa,szer.14m, , Mickiewicza Street - hard asphalt regional road, 14 metres wide , ul. Leśna - gminna droga utwardzona asfaltowa,szer.6,5m Leśna Street - hard asphalt commune road, 6,5 metres wide , Autostrada/motorway A-2 – 76 km, droga krajowa/national road 22 – 0,5 km


Railway line km

Dobiegniew – 0,3 km, linia kolejowa/railroad Szczecin-Poznań

Bocznica kolejowa km

Dobiegniew 100 – 300 m

Kolej km

Railway siding km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km

Nearest international airport km

Najbliższe miasto wojewódzkie km

Nearest province capital km Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N) Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from boundary) m

Napięcie

Goleniów – 99 km, Poznań – 107 km, Berlin- 197 km Gorzów Wlkp.- 45 km, Zielona Góra – 160 km, Poznań – 107 km, Szczecin – 109 km Nie No linia elektryczna znajduje się w granicach terenu – odległość od 10 do 300 m.( w zależności od ulokowania przedsięwzięcia) energy line in the territorial boundaries in a distance between 10 – 300 (depending on location of the venture) 230 kV/ 440 kV

Voltage kV Dostępna moc

250 KW

Available capacity MW Gaz na terenie (T/N)

nie no

Gas (Y/N) Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point (distance from boundary) m Wartość kaloryczna

najbliższe przyłącza / the nearest connection point Żabicko – 18,2 km.

-----------------------------------------------------

Calorific value MJ/Nm

3

Średnica rury

-----------------------------------------------------

Pipe diameter mm Dostępna objętość

----------------------------------------------------3

Available capacity Nm /h Woda na terenie (T/N)

nie No

Water supply (Y/N) Odległość przyłącza od granicy terenu

100 – 300 m

Connection point (distance from boundary) m Ǿ110 mm

Dostępna objętość 3

Available capacity m /24h


Kanalizacja na terenie (T/N)

nie no

Sewage discharge (Y/N) Odległość przyłącza od granicy terenu

100-300 m

Connection point (distance from boundary) m Ǿ 200 mm

Dostępna objętość 3

Available capacity m /24h Ograniczenie zrzutu ścieków

Limitation of discharge

Nie no

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N)

Nie no

Rain water discharge (Y/N) Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N) Telefony (T/N)

tak- miejska oczyszczalnia ścieków – ul. Nowomłyńska- odległość –2 km yes – urban sewage treatment plant Nowomłyńska Street distance 2 km tak - Telekomunikacja Polska

Telephone (Y/N) Odległość przyłącza od granicy terenu

yes w granicach terenu in the territorial boundaries

Connection point (distance from boundary) m Liczba dostępnych linii analogowych

Number of available analog lines

uzgodnienia indywidualne Infolinia biznesowa 9330 individuale negotiations biznesline 9330

Liczba dostępnych linii ISDN

---------------------------------------------------

Number of available ISDN lines


Uwagi

Comments

Osoba przygotowująca ofertę

Offer prepared by

Teren objęty UCHWAŁĄ Nr XIX/118/2008 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew There is project of resolution concerning local tax exemption for investor who creates new workplaces in the commune Dobiegniew. Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych 1. Bożena Grudzińska-inspektor,specjalista ds. strefy przemysłowej /expert of the economic matter e mail: b.grudzinska @dobiegniew.pl, tel.95/7611040, 95/7611020 w.109, j.rosyjski/Russian, j.niemiecki/Germankomunikatywnie 2. Maria Szydłowska- inspektor ds.gospodarki gruntami, e mail:rubik09@vp.pl, tel. 954/7488156 lub 95/7611040, 95/7611020 wew.116,

Osoby do kontaktu Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Contact person

1. Bożena Grudzińska- inspektor, specjalista ds. strefy przemysłowej /expert of the economic matter e mail: b.grudzinska@dobiegniew.pl, tel.95/7488149 lub 95/7611040 w.109, kom.693955298, j.rosyjski/Russian, j..niemiecki /German- komunikatywnie 2. Maria Szydłowska, inspektor ds. gospodarki gruntami/ inspector of the areas management, tel.95/7488156 lub 95/76 11 040 wew. 116

 INFORMACJE DODATKOWE wg stanu na dzień 25.10.2012 r. TEREN OBJĘTY JEST DZIAŁANIEM UCHWAŁ:  

Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej / Resolution of Commune Council on local tax exemption for investors, in compliance with European Union regulations. Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla mikro, małych średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew / Resolution nr XIX/118/2008 of Commune Council of Dobiegniew from 22. of April 2008 for acceptance of the Programme of the regional aid for the new investments for smal land medium investors 5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

Aerial photographs (if available)

Resolution of Commune Council on exemption from local taxes for investors, In compliance with European Union regulations.

Zdjęcia lotnicze (o ile są); - są dostępne

Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej. załączniki:

Required enclosures: 

Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

5-10 high-quality photographs giving full view of plot

Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych); 5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;


DSP%20-%20Mickiwicza%20lewa%20strona%20dane%20z%2025.10.2012201211081108  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/b1cea2dd-0153-4ea3-8a51-33ffe0a5b641/DSP%20-%20Mickiwicza%20lewa%20strona%20dane%20z%2025.10.2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you