Page 1


AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2012

3

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

5

SPECIFICATIE VAN DE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN DE RESERVES:

6

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

7

UITEENZETTING VAN DE FINANCIテ記E POSITIE

8

PROGRAMMA-BEGROTING 2012

40

PROGRAMMA BESTUUR

41

PROGRAMMA VEILIGHEID, OVERLAST EN HANDHAVING

47

PROGRAMMA FYSIEK BELEID

52

PROGRAMMA FYSIEK BEHEER

59

PROGRAMMA ECONOMISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

65

PROGRAMMA EDUCATIE EN JEUGD

70

PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE

77

PROGRAMMA GEZONDHEIDSBELEID

81

PROGRAMMA CULTUREEL BELEID

87

PROGRAMMA MIDDELEN EN ORGANISATIE

92

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

95

PARAGRAFEN

98

PARAGRAFEN BEGROTING 2012

99

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

100

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

108

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

112

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

117

PARAGRAAF GRONDBELEID

127

PARAGRAAF TREASURY

132

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

138

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012

142


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen Hierbij bieden wij u de begroting voor 2012 aan. In de nu voorliggende begroting zijn de bezuinigingen welke het Kabinet heeft aangekondigd verwerkt, voor zover deze zijn opgenomen in de meicirculaire ten aanzien van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Niet opgenomen – en ook nog niet kwantificeerbaar – zijn de bezuinigingen (efficiencykortingen) die worden toegepast op de nog te decentraliseren taken. Wel zijn de bezuinigingsmaatregelen verwerkt, waartoe door middel van een tweetal rapportages door uw raad is besloten. Op basis van het bovenstaande kunnen wij u een sluitende begroting aanbieden voor 2012. Ook de jaarschijven 2013 en 2014 van de meerjarenbegroting vertonen een sluitend beeld, echter de laatste jaarschijf 2015 toont een tekort. Wij hebben reeds eerder aangegeven dat voor de oplossing van dit laatstbedoelde tekort wellicht meer vergaande en ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, nu het (‘laaghangend’) fruit inmiddels is geplukt. Op basis van hetgeen onlangs in het Presidium is besproken, zullen wij ‘voorzetten’ voor een discussie dienaangaande voorbereiden. Hoewel het hierboven geschetste beeld – door de doorgevoerde bezuinigingen – een rooskleuriger beeld biedt dan in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2011 is aangegeven, moet worden opgemerkt dat een en ander nog omgeven is met veel onzekerheden. Zo is het economisch klimaat bijna even wisselvallig als het zomerweer in Nederland. Mochten de gehanteerde uitgangspunten waarop het Kabinet zijn bezuinigingsplannen heeft gestoeld niet worden bewaarheid, dan kan niet worden uitgesloten dat aanvullende bezuinigingsmaatregelen op onder andere de gemeenten afkomen. eroriëntatie In voorgaande jaren lag de focus van de aanbiedingsbrief bij de begroting in zijn algemeenheid op de speerpunten van het beleid en werd een beeld gegeven van de stand van zaken daaromtrent. Ditmaal stellen wij deze aanbiedingsbrief in het teken van een heroriëntatie op het beleid. Zoals in bovenstaande inleiding al is aangegeven is voor 2012 nog geen noodzaak aanwezig om in dit stadium verdergaande maatregelen toe te passen, maar geeft met name het meerjarenperspectief op de langere termijn aanleiding hiertoe. Dat betekent tevens dat de uitvoering van het in 2011 opgestelde collegeprogramma voorshands onverkort wordt voortgezet. Zowel externe factoren als eigen ontwikkelen (ambities) nopen ons tot een heroriëntatie op het beleid. Met betrekking tot de externe factoren duiden we niet alleen op de puur financiële ontwikkelingen zoals de rijks bezuinigingen en de efficiencykortingen op de te decentraliseren taken, maar ook op andere omgevingsfactoren zoals de bevolkingskrimp/ vergrijzing die op ons afkomt.

3


PROGRAMMABEGROTING 2012

Ten aanzien van de interne factoren kan worden gedacht aan het eigen ambitieniveau op bepaalde gebieden. Zo is er de wens om te komen tot een nieuwe (of sterk gemoderniseerde) multifunctionele accommodatie. Deze wens staat niet op zich, maar is ook beïnvloed door een externe omgevingsfactor als de vergrijzing en de gedachte het voorzieningenniveau daarop af te stemmen. De veranderende demografische omstandigheden hebben overigens ook invloed op andere beleidsterreinen zoals het uit te voeren woningbouwprogramma en de Wmo. De genoemde bevolkingskrimp/vergrijzing vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de lokale structuurvisie die momenteel wordt opgesteld. In het licht van het bovenstaande merken we op dat bij de heroriëntatie bij de rijksbezuinigingen en het opvangen van efficiencykortingen primair de vraag aan de orde is, wat er bezuinigd wordt om de dalende inkomsten het hoofd te kunnen bieden. Een heroriëntatie als gevolg van de bevolkingskrimp/vergrijzing wordt meer gevoerd in het perspectief van een aangepaste rol van de overheid. De focus komt hiermee dan ook zonder meer anders te liggen. Maar hoe het ook zij, al deze elementen zorgen ervoor dat een nieuwe balans moet worden gevonden tussen enerzijds het realiseren van ambities en opvangen van (rijks)bezuinigingen en anderzijds het hebben en houden van een sluitende begroting. In de nog met uw raad te voeren discussie zal op basis van een heroverweging/herprioritering van het beleid zowel worden ingestoken op het opvangen van de bezuinigingen als het creëren van financiële ruimte voor beleidswensen. pbouw van de begroting

Evenals voorgaande jaren wordt overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) naast de programmabegroting ook een financiële begroting gepresenteerd. Hierin is opgenomen een overzicht van baten en lasten. Bovendien wordt daarin nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Strijen. Onderdeel daarvan is een mutatieoverzicht begroting 2011-2012 met toelichting. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties tussen de jaarrekening 2010 en de begroting 2012. In de programma´s wordt overigens aangegeven wat er bereikt moet worden (doelstellingen c.q. maatschappelijke effecten), wat er voor gedaan moet worden (activiteiten) en wat het mag kosten (middelen). Met betrekking tot het eerstgenoemde punt, namelijk doelstellingen c.q. maatschappelijke effecten, willen wij onze opmerking uit de aanbiedingsbrief bij de begroting 2011 herhalen. Daarin is namelijk opgemerkt, dat de discussie over de te behalen doelstellingen van beleid in het kader van een heroverwegingsoperatie een wezenlijke is en nader wordt bezien op welke wijze een en ander in het proces wordt ingepast.

4


PROGRAMMABEGROTING 2012

De financiĂŤle begroting bestaat volgens de voorschriften uit een overzicht van de baten en lasten per programma en de dekkingsmiddelen, gevolgd door een toelichting op de financiĂŤle positie. Naast een overzicht van de baten en lasten per programma zal een verschillenanalyse op programmaniveau worden gepresenteerd.

5


PROGRAMMABEGROTING 2012

SPECIFICATIE VAN DE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN DE RESERVES: -

onttrekking uit reserve versnelde afschrijving onttrekking tekort BCF uit reserve BCF onttrekking reserve verkeerscirculatieplan afschrijving nieuwbouw scholen tlv reserve nieuwbouw afschrijving begraafplaats tlv reserve begraafrechten onttrekking reserve verfraaiing bedrijventerrein onttrekking salaris medewerker uit reserve loonkosten onttrekking algemene reserve kapitaallasten investeringen ICT- samenwerking - onttrekking afschrijving CV / luchtbehandeling uit alg.res. - onttrekking reserve herwaardering functies - onttrekking reserve kinderdagopvang

€ € € € € € €

105.815 50.000 50.000 43.376 17.892 15.654 14.972

€ € € €

10.000 6.750 6.000 6.000

- onttrekking uit reserve aandelen Bouwfonds

€ 5.672

Subtotaal onttrekkingen

€ 332.131

Dotatie reserve GRP

€ 131.216

Totaal mutaties reserves

€ 200.915 =========

6


PROGRAMMABEGROTING 2012

OVERZICHT VAN DE GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN De incidentele baten en lasten welke in de meerjarenbegroting 2012 zijn opgenomen worden in onderstaande tabellen weergegeven. De dividenduitkeringen van BNG, Eneco en Gemeenschappelijk Bezit Evides zijn uit prudente overwegingen aanzienlijk lager geraamd dan de uitkeringen in het voorgaande jaar.

INCIDENTELE BATEN Omschrijving Inkomsten grondexploitaties* Verkoop eigendommen Extra dividenduitkeringen Incidentele bouwleges Investeringen tlv een reserve Dotaties/onttrekkingen aan algemene reserve B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid Afwikkelingsverschillen Eenmalige subsidies Incidentele rente opbrengst Algemene dekkingsmiddelen: heffingen voorgaand jaar Algemene uitkering voorgaande jaren Incidentele mutaties reserves

2010**

Totaal

953.173

2011

2012

2013

2014

2015

11.000

10.000

24.500

24.000

23.500

30.000 21.925 46.942 722.790

83.800 119.173 4.476 -75.933

* betreft tussentijdse winstneming of resultaat bij afsluiten grondexploitatie ** conform jaarrekening 2010

INCIDENTELE LASTEN Omschrijving Extra afschrijving Extra dotaties voorzieningen Investeringen tlv een reserve Dotaties/onttrekkingen aan algemene reserve B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid Afwikkelingsverschillen Eenmalige subsidies Transitiekosten GGD Incidentele kosten welke gedekt worden uit algemene reserve Totaal

2010

Saldo

155.447

2011

2012

2013

2014

2015

11.000

10.000

24.500

24.000

23.500

0

0

0

0

0

46.942

17.994 10.000 722.790 797.726

7


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen Zoals in de aanbiedingsnota aangegeven is het perspectief voor de komende jaren niet rooskleurig. De gevolgen van het in april gesloten bestuursakkoord zijn nog niet duidelijk maar zullen ongetwijfeld hun weerslag hebben op de gemeentelijke financiën. De gemeenten hebben het bestuursakkoord gesteund met uitzondering van de paragraaf 'Werken naar vermogen' die onder meer over de sociale werkplaatsen gaat. Het kabinet stelt eenmalig 400 miljoen euro beschikbaar om gemeenten tijdens de overgangsfase op weg te helpen om te voorkomen dat de sociale werkplaatsen in de problemen komen maar volgens een groot deel van de gemeenten is dit te weinig. Naast de consequenties uit het bestuursakkoord nopen ook tegenvallers, zoals de lagere algemene uitkering, teruglopende ontvangsten voor bouwvergunningen, de lagere ontvangen dividenduit-keringen tot forse bezuinigingen. Ondanks het feit dat in de voorliggende begroting al diverse bijstellingen zijn verwerkt, zoals gemeld in de eerste (€ 304.309 in 2014) en tweede bezuinigingsronde (€ 238.960 in 2014) laat de meerjarenraming vanaf 2015 nog een aanzienlijk tekort zien. Dit tekort moet nog door middel van een takendiscussie structureel worden gedekt. Overigens is evenals voorgaande jaren voor onvoorziene uitgaven een bedrag van ruim € 32.000 (€ 3,50 per inwoner) in de begroting voor 2012 opgenomen. itgangspunten Bij het opstellen van de begroting is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Ondanks het verwachte niveau van de inflatie van circa 1,5% wordt voorgesteld voor 2012, in verband met de bezuinigingsoperatie, er van uit te gaan van dat de prijzen voor zowel de levering van goederen als voor levering van diensten niet stijgen. De gegevens zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CBS van maart 2011. Alleen in de gevallen waarin sprake is van contractuele aanpassingen, zijn de werkelijke prijsverhogingen verwerkt.

8


PROGRAMMABEGROTING 2012

De salarisbudgetten zijn met 1 % verhoogd. In voorkomende gevallen is rekening gehouden met incidentele loonstijgingen (periodieken). De belasting- en legestarieven zijn gelet op de gehanteerde inflatiecorrectie voor de levering van goederen en diensten niet verhoogd. Dit percentage voor de OZB wordt daarnaast – zoals eerder bij de begrotingsbehandeling 2009 voor de daaropvolgende drie jaar is vastgesteld - voor 2012 voor de laatste keer verhoogd met een percentage van 2% in verband met de uitvoering van de beleidsvoornemens. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Mei-circulaire 2011. Door achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen, alsmede door de bezuinigingen vanuit het Rijk, laat de uitkering voor de komende jaren een behoorlijke daling zien. Voor de jaren vanaf 2012 is er sprake van forse rijks bezuinigingen, welke hun doorwerking gaan vinden naar de gemeenten. Voor een kleine gemeente als Strijen zijn de gevolgen hiervan nog sterker voelbaar dan voor een grote(re) gemeente, omdat de algemene uitkering een heel groot deel van de lokale inkomsten vormt. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over het totale bedrag aan bezuinigingen dat zijn doorwerking naar de gemeenten zal vinden. eerjarenperspectief Bij de opstelling van de meerjarenraming is – conform bestaand beleid – uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit houdt in, dat slechts volumemutaties aanleiding hebben gegeven tot gewijzigde ramingen. In alle jaarschijven is rekening gehouden met een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 32.700. Investeringen Evenals voorgaande jaren zijn de kapitaallasten van verwachte vervangings-investeringen in 2012 en volgende jaren in de begroting opgenomen. Deze posten zijn op programmaniveau verwerkt en benoemd. Investeringen in het kader van de uitvoering van bestemmingsplannen zijn – voor zover nog aanwezig - in de begroting onder het betreffende programma opgenomen. egarandeerde geldleningen Lening saldo gegarandeerde geldleningen ultimo 2012 Waarvan gewaarborgd

€ 52.503.060 € 8.228.364

Door waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen waarvoor de gemeente als achtervang fungeert € 15.242.948

9


PROGRAMMABEGROTING 2012 Mutatie-overzicht begroting 2011-> begroting 2012 per programma programma

mutaties

i/s

2011

2012

2013

2014

743.757

736.057

733.257

768.784

-45.200 8.064 -8.413 574 -2.500 -14.000

-45.200

-45.200

-45.200

-8.413 574 -2.500 -14.000

-8.413 574 -2.500 -14.000

-8.413 574 -2.500 -14.000

-5.291 16.336 -2.500 2.500 4.000 -9.600 4.575 5.000

-5.291 16.336 -2.500 2.500 4.000 -9.600 4.575

-5.291 16.336 -2.500 2.500 4.000 -9.600 4.575

2015

Bestuur saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2011 (incl.turap 1): samenwerkingsorgaan HW ICT samenwerking HW verlaging bijdrage SOHW pensioen ex wethouder vermindering fractievergoeding kosten gemeentenieuws saldo begroting na mutaties mutaties 2012: verlaging bijdrage SOHW hogere bijdrage regio ZHZ lagere kosten reis- en rij documenten lagere opbrengst reis- en rij documenten lagere opbrengst leges burgerlijke stand hogere doorbel. kosten ombudscommissie hogere kosten gemeentenieuws waar staat je gemeente bestuurskrachtonderzoeken raadsvergoeding extra representatiebudget griffier bijdrage rekenkamer installatie nieuwe burgemeester diversen (incl.afronding)

s i s s s s

682.282 s s s s s s s i i s i s i s

7.766

33.200 7.766

-5.830 12.500 -483

-5.830

7.766 3.500 -5.830

-433

-433

695.491

708.441

714.268

453.637

458.661

450.550

441.729

26.000 7.500

7.500

7.500

7.500

-3.000 7.500 -3.243 -11.198 -3.477 6.500 22.200 15.000 2.606 -6.250

-3.000 7.500 -3.243 -11.198 -3.477 30.000 22.200 1.000 5.124 -6.250

-3.000 7.500 -3.243 -11.198 -3.477 30.000 22.200 0 3.304 -6.250

492.799

496.706

485.065

141.840

112.178

112.225

-25.000 -15.000 -5.213

-40.000 -15.000 -5.213

-40.000 -15.000 -5.213

35.500 -8.000 25.000 -20.000 -14.425 16.927 -1.872

35.500 -8.000 25.000 -20.000

35.500 -8.000 25.000 -30.000

17.192 -1.872

17.145 -1.872

129.757

99.785

89.785

stand 2012 conceptbegroting

688.291

Veiligheid,overlast en handhaving saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2011 (incl.turap 1): kosten brand Moerdijk detachering brandweercommandant saldo begroting na mutaties mutaties 2012: reclamevergoeding veiligheidsprojecten inwonerbijdrage GHOR inwonerbijdage Veiligheidsregio brandweervergoedingen diensten derden brandweer huur loods Nijverheidsstraat opleidingen brandweer meer kapitaallasten op investeringen diversen (incl.afronding)

i s

487.137 s s s s s s s i s s

stand 2012 conceptbegroting

485.977

Fysiek beleid saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2011 (incl.turap 1): opstellen structuurvisie opstellen centrumvisie actualisering bestemmingsplannen adviseurs RBOI / agarisch advies opbrengst verkoop grond Dam saldo begroting na mutaties mutaties 2012: opbrengst omgevingsvergunningen bijdrage omgevingsdienst subsidie duurzaamheid revitalisering bedrijventerrein salariskosten medewerker ambtelijke uren grondexploitatie diversen (incl.afronding)

286.900 i s s s i

61.250 17.500

-58.650 307.000

s s s i i s s

stand 2012 conceptbegroting

10

64.785


PROGRAMMABEGROTING 2012

11


PROGRAMMABEGROTING 2012

12


PROGRAMMABEGROTING 2012

13


PROGRAMMABEGROTING 2012

14


PROGRAMMABEGROTING 2012

TOELICHTING MUTATIES BEGROTING 2011 -> BEGROTING 2012 MET EEN AFWIJKING VAN > € 5.000 Programma 10 Bestuur In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot het schrappen van het budget samenwerkingsorgaan HW (€ 45.200), het beperken van het gemeentenieuws in het Kompas tot de wettelijke zaken (€ 14.000) en het verlagen van het budget voor fractievergoedingen (€ 2.500). In de begroting 2011 van het SOHW is de gemeentelijke bijdrage met 5% teruggebracht (€ 8.413 incl. teveel geraamd bedrag in onze eigen begroting) en in de begroting 2012 nog eens met 5% (€ 5.291). Met ingang van 2011 betalen de deelnemende gemeenten € 2 per inwoner aan de regio ZHZ voor het oplossen van de financiële problematiek met het Service Centrum Drechtsteden. Voor Strijen betekent dit een extra bijdrage van € 16.336. Dit wordt gecompenseerd door lagere bijdragen aan de Veiligheidsregio, GHOR, GGD en leerplichtbureau. Feitelijk worden meer ambtelijke uren van het secretariaat ombudscommissie aan de overige deelnemende gemeenten doorbelast dan tot op heden in de gemeentelijke begroting was verwerkt. De begroting is hierop aangepast met € 9.600 meer opbrengst. Door stijging van de prijs per mm welke het Kompas hanteert met 13% is de raming voor kosten gemeentenieuws met € 4.575 verhoogd. De totaal geraamde kosten komen hiermee op € 33.500. In 2012 zal wederom het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ plaats vinden. Hiervoor is € 5.000 begroot. Het vorige onderzoek was in 2009. Voor 2013 staat zowel het lokale als het regionale bestuurskrachtonderzoek gepland. Hiervoor wordt geen subsidie ontvangen. Voor beide onderzoeken samen is € 33.200 geraamd. De bijdrage aan de rekenkamer is, zoals besloten in de tweede bezuinigingsronde, verlaagd tot € 1 per inwoner. Hierdoor is de raming met € 5.830 verlaagd. Voor assessments, coaching en installatie van de nieuwe burgemeester is in de begroting 2012 eenmalig een bedrag van € 12.500 geraamd. Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving Op basis van de voorschotten en de afrekening over 2010 is gebleken dat de kosten van detachering van de brandweercommandant vanuit de veiligheidsregio hoger liggen dan in de begroting rekening mee is gehouden. In turap I is meerjarig € 7.500 detacheringsvergoeding bijgeraamd. Voor veiligheid sociëteit, veiligheidshuis en RIEC is € 7.500 geraamd m.i.v. 2012.

15


PROGRAMMABEGROTING 2012

De inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio ZHZ is in het kader van de bezuinigingsopdracht zowel in 2011 als in 2012 met 5% verlaagd (totaal 10%; € 11.198 afgeraamd). Hetzelfde geldt voor de inwonerbijdrage GHOR (€ 3.243) Voor extra inhuur om te komen tot een brandweercluster HW is in 2012 € 6.500 begroot. Op basis van de nulmeting brandweer is naar voren gekomen dat de formatie van de brandweer met een halve fte dient te worden verhoogd. Met ingang van 2013 is hiervoor € 30.000 geraamd. De kosten van de huur van de loods voor de brandweer en buitendienst werden tot op heden volledig geboekt op facilitaire zaken. Met ingang van 2012 wordt 1/3 deel van de loods (ongeveer € 22.000) rechtstreeks op het budget van de brandweer geboekt. Op basis van het nieuwe opleidingsplan brandweer is de raming voor de begroting 2012 en 2013 aangepast. De stijging in 2012 van € 15.000 betreft de opleiding bevelvoerder. Programma 20 Fysiek Beleid In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot het schrappen van een deel van het budget centrumvisie (€ 25.000), het verlagen van het budget herzien bestemmingsplannen met € 15.000 en het volledig verhalen van de kosten van onderzoeken/adviezen op de aanvragers (€ 5.213). De raming voor de opbrengst leges omgevingsvergunning (incl. leges vrijstelling WRO en leges sloopvergunningen) ligt € 35.500 lager dan voorgaande jaren. Door de economische crisis, de invoering van de WABO en het feit dat veel kleine bouwwerken vergunningsvrij zijn geworden, is de verwachting dat de opbrengst omgevingsvergunningen gaat dalen. De inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst ZHZ is in het kader van de bezuinigingsopdracht zowel in 2011 als in 2012 met 5% verlaagd (totaal 10%). Tevens is het bedrag dat wordt betaald voor de uitvoering van milieutaken met € 3.000 teruggebracht (2%). Hierdoor wordt in totaliteit meer bezuinigd dan is toegestaan volgens de afspraken met de omgevingsdienst. De omgevingsdienst brengt hiervoor een bedrag aan frictiekosten in rekening. Per saldo word op milieutaken € 8.000 afgeraamd. Voor stimulering van particuliere eigenaren om een maatwerkadvies energiebesparing op te laten stellen is in 2012 € 20.000 geraamd en voor een energiescan voor MKB bedrijven € 5.000. Voor het bedrijventerrein Oud Bonaventura is voor 2012 en 2013 € 20.000 minder subsidieverstrekking in het kader van revitalisering begroot. Vanaf 2014 wordt geen subsidie meer verstrekt. Een voormalig medewerker van het woningbedrijf gaat per 1 april 2012 met vervroegd pensioen. De salariskosten incl. sociale lasten zijn hierdoor in 2012 € 14.425 lager geraamd. In de begroting vanaf 2013 was deze medewerker al niet meer begroot. De salariskosten worden overigens gedekt uit een daartoe gevormde reserve op het programma middelen. Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor 2012 is voor € 16.927 meer ambtelijke uren op grondexploitaties begroot.

16


PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma 30 Fysiek Beheer In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot het uitvoeren van wegeninspecties om de twee jaar i.p.v. jaarlijks, het beperken van klein onderhoud wegen en onderhoud verkeersvoorzieningen, en het niet meer plaatsen van geraniumpiramides. In de tweede bezuinigingsronde is dit aangevuld met een vermindering van het jaarlijks budget voor groot onderhoud wegen met € 35.000. Eens in de zes jaar worden de sloten volledig uitgebaggerd. Dit staat voor 2012 op de planning. In de andere jaren wordt alleen onderhoud aan de sloten gepleegd (begroeiing weghalen). De begroting is aan deze zesjaarlijkse cyclus aangepast. Doordat in 2011 voor € 954.000 geïnvesteerd wordt in riolering nemen de kapitaallasten met ingang van 2012 toe met € 59.913. Ook in 2012 en 2013 staan investeringen in rioleringen gepland (€ 430.000 en € 274.000) waardoor de kapitaallasten op vervangingsinvesteringen in 2013 € 28.578 bedragen en in 2014 € 46.789. Door de investering in de uitbreiding van de begraafplaats en in de bergruimte zijn de kapitaallasten begraafplaats € 7.218 hoger geraamd. De in het nieuwe GRP geraamde kosten voor inhuur van adviseurs zijn meegenomen in de begroting voor 2012. Voor 2012 betreft dit € 24.400 en de jaren daarna € 19.400. Op basis van het nieuwe GRP is gebleken dat het begrote bedrag voor bestandsbeheer, beoordeling riolering en WION jaarlijks met € 17.600 naar beneden kon worden bijgesteld. Voor de wettelijk verplichte controle op indirecte lozingen wordt € 15.000 geraamd. Op basis van onderzoek zijn de tarieven begraafrechten jaarlijks t/m 2011 verhoogd met 10%. Ondanks de tariefverhoging zijn de opbrengsten de laatste jaren achter gebleven bij het begrote bedrag doordat er minder mensen in Strijen begraven worden. Er is € 10.000 opbrengst afgeraamd. De belastingtarieven voor rioolheffing zijn gelijk gebleven. Er is rekening gehouden met de door de gemeente aangeleverde stijging van het aantal woningen / aansluitingen. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP.

17


PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma 40 Sociaal economisch beleid In turap I 2011 is het budget voor uitvoeringskosten WMO aangepast aan het nieuwe contract met de RSD. De hogere kosten (€ 15.827) konden grotendeels bekostigd worden uit een overschot op het budget diensten derden WMO (€ 10.800). Met ingang van 2009 is de ondersteunende begeleiding van mensen met een lichte lichamelijke of psychiatrische beperking, die moeite hebben met participeren in de samenleving, uit de AWBZ geschrapt. Het gevolg van de pakketmaatregelen is dat deze groepen naast het aanspreken van het eigen netwerk vaker, in het kader van de Wmo, een beroep doen op de gemeente. De kosten van dagopvang (AWBZ) waren vorig jaar in de begroting opgenomen voor een geschat bedrag. Inmiddels blijkt uit de ervaringscijfers van 2010 / 2011 dat de feitelijke kosten € 14.763 lager liggen, op basis waarvan de begroting 2012 is afgeraamd. In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot het verlagen van het budget algemeen maatschappelijk werk met € 11.560. Met ingang van 2012 worden de werkelijke organisatiekosten van de RSD aan de deelnemende gemeenten doorbelast. In 2010 werd nog uitgegaan van een maximale jaarlijkse indexering van 1,5%. Tevens wordt met ingang van 2012 de uitvoeringskosten inburgering verrekend in de organisatiekosten terwijl dit in 2010 nog apart werd doorbelast. Door deze andere handelswijze is de bijdrage in de organisatiekosten gestegen met € 8.881. In verband met de economische crisis is de RSD geconfronteerd met een toename van de werkloosheid. De rijksuitkeringen voor levensonderhoud worden gebaseerd op de historie van 2 jaar terug. De inkomsten zijn hierdoor niet toereikend om de toenemende uitgaven te dekken. Doordat de RSD geen weerstandsvermogen meer heeft wordt een extra bijdrage van de gemeenten in het tekort gevraagd. Voor Strijen betekent dit dat in 2012 € 43.914 extra moet worden geraamd. De RSD heeft inmiddels een saneringsplan opgesteld en met ingang van 2013 wordt geen tekort meer verwacht. De eerder geraamde € 9.177 voor 2013 en € 4.231 voor 2014 valt vrij. In 2012 was € 18.485 doorbetaling aan de RSD van gelden armoedebestrijding in de begroting opgenomen. Inmiddels is gebleken dat vanaf 2012 geen middelen meer door het ministerie van SZW beschikbaar worden gesteld via het gemeentefonds en er dus ook geen sprake meer is van doorbetaling aan de RSD. Via het gemeentefonds worden wel gelden langdurigheidstoeslag (betreft inkomensondersteuningsbeleid) voor een bedrag van € 7.058 beschikbaar gesteld. Deze gelden moeten wel doorgesluisd naar de RSD. Door het opzeggen van het abonnement op het WMO loket dalen de kosten diensten derden WMO met € 5.900. De kosten Hulp bij Huishouding zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Op basis van deze cijfers wordt het budget verhoogd van € 600.000 tot € 670.000. Regionaal is besloten tot opheffing van het bureau sociaal raadslieden. Hierdoor valt € 6.000 budget vrij. De opbrengsten eigen bijdrage voor thuiszorg zijn gestegen, zowel door toename van het inkomen van de zorgontvangers, als door toename van het aantal uren verleende hulp. Er is € 3.000 opbrengst bijgeraamd.

18


PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma 50 Educatie en jeugd Voor 2012 wordt het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs nog uit de RAS gelden betaald. Hierdoor zijn de kosten in de begroting 2012 verminderd met € 21.200. De kosten schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs zijn € 7.754 duurder dan eerder begroot. Voor 2012 betekent dit per saldo een bezuiniging van € 13.446. In 2011 is besloten € 32.290 voor 2012 beschikbaar te stellen voor inhuur van een ambulant jongerenwerker bij de Klep. Dit wordt voor een deel bekostigd door vermindering van het subsidiebedrag aan de Klep met € 25.841. In september 2011 is de gymzaal aan de Trambaan gesloopt. De kosten van schoonhouden, onderhoud, gas & licht etc. verminderen hierdoor in totaliteit met € 17.506. De kosten van schoolgymnastiek nemen hierdoor wel toe met € 2.973. Met ingang van 2014 wordt gestopt met schoolzwemmen. Hierdoor wordt € 42.340 bezuinigd in 2014. De kosten van schoolgymnastiek nemen hierdoor wel toe met circa € 3.500. Naar verwachting zal ook een afkoopsom aan Laco betaald moeten worden welke voor 2014 is geraamd op € 22.500 (in vier jaar tijd aflopend bedrag). De time out voorziening is stopgezet wegens onvoldoende resultaat. Voor de begroting betekent dit een bezuiniging van € 6.195. De inwonerbijdrage aan Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten (BLVS) is in het kader van de bezuinigingsopdracht verlaagd met 10% (€ 4.366). In de tweede bezuinigingsronde is besloten dat met ingang van 2014 de uren van de coördinator brede school met 50% moeten zijn teruggebracht (bezuiniging € 10.000). Programma 60 Sport en recreatie In verband met de aanleg van het kunstgrasveld is de huur welke VV Strijen aan de gemeente betaalt met € 4.500 verhoogd. Programma 70 Gezondheidsbeleid Naar aanleiding van de startnotitie alcohol en drugs is voor verslavingspreventie in turap I 2011 meerjarig een bedrag van € 5.000 geraamd. De inwonerbijdrage van de GGD is in het kader van de bezuinigingsopdracht zowel in 2011 als in 2012 met 5% verlaagd (totaal 10%; € 12.136 afgeraamd).

19


PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma 80 Cultureel beleid In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot een taakstellende bezuiniging van 10% op subsidies met ingang van 2013. Tevens is toen besloten tot het halveren van het budget vrijwilligerswerk (vermindering € 10.000). De bijdrage in de naar verwachting hogere exploitatiekosten van het nieuwe dorpshuis (MFA) is voor 2012 met € 15.000 verminderd en voor 2013 met € 10.000 in verband met vertraging in de besluitvorming van het MFA. In de tweede bezuinigingsronde is besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van 4 jaar x 2,5% met ingang van 2013.Daarnaast was vorig jaar nog een indexering van 1% op het subsidiebedrag opgenomen, maar met ingang van 2012 is besloten geen indexering meer op te nemen. Voor 2013 betekent dit tezamen een bezuiniging van € 7.571 en voor 2014 van € 15.165. Daarnaast is besloten tot een vermindering van de subsidie aan het verenigingsgebouw Strijensas van € 6.000 per jaar met ingang van 2013 en tot het verminderen van de subsidie voor monumenten met € 6.345. Programma 90 Middelen en organisatie In turap I 2011 is € 5.000 budget afgeraamd in verband met het nieuwe contract met de Arbo Unie. Op basis van de cijfers over 2011 is het budget in latere jaren zelfs afgeraamd met € 9.000. In 2012 is de aframing minder aangezien in dat jaar een risico inventarisatie & evaluatie plaats gaat vinden (€ 5.000 kosten). Doordat één van de vier oud-medewerkers met pensioen is gegaan en dus geen gebruik meer maakt van de regeling vervroegde uittreding personeel (FPU) is in turap I 2011 op kosten FPU meerjarig € 5.422 afgeraamd. In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot een bezuiniging op de formatie facilitaire zaken vanaf 2013. Dit betreft een medewerker welke met vervroegd pensioen gaat waarna de vacature voor minder uren wordt open gesteld (€ 10.000) De afdeling ROWM beschikte als gevolg van personele mutaties nog over een mogelijke invulling van 0,2 fte waarvoor in de begroting € 6.500 was geraamd. In de eerste bezuinigingsronde is besloten deze vacatureruimte niet in te vullen. Tevens is besloten bij vervroegde uittreding / pensionering van twee medewerkers in 2012 de hierdoor ontstane vacature voor minder uren open te stellen. Hierdoor wordt met ingang van 2013 € 16.000 extra bezuinigd. Voor de specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in de programmabegroting. In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot een reductie van het aantal abonnementen waardoor de kosten met € 5.000 afnemen. De salarisbegroting 2012 is € 43.761 hoger dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door herwaardering van functies, salarisverhogingen volgens de cao en extra periodieken. Meerjarig stijgen de salarislasten als gevolg van de herwaardering en de invoering van de functiefamilies nog verder (2013 € 28.000). Hier staat een gedeeltelijke dekking uit de reserve herwaardering functies tegenover.

20


PROGRAMMABEGROTING 2012

Met ingang van 2011 is het leasecontract voor computerapparatuur beëindigd. De nieuwe apparatuur is door de gemeente gekocht i.p.v. geleased. Doordat steeds meer onderhoudscontracten / licenties voor software betaald moeten worden is € 11.500 bijgeraamd op het budget onderhoud software. Doordat alle internetverbindingen zijn overgegaan naar Gemnet zijn de kosten voor abonnementen € 10.380 lager. Doordat een nieuw leasecontract voor de reprografiemachines is afgesloten is het in de begroting geraamde bedrag met € 8.000 verminderd. De kosten van de huur van de loods voor de brandweer en buitendienst werden tot op heden volledig geboekt op facilitaire zaken. Met ingang van 2012 wordt 1/3 deel van de loods rechtstreeks op het budget van de brandweer geboekt. Hierdoor verminderen de kosten op het programma middelen met ongeveer € 22.000.

De kosten van vervanging bij ziekte stonden begroot op € 30.000 per jaar. Wanneer de kosten onder de € 30.000 blijven werd het verschil gedoteerd aan de reserve vervanging bij ziekte en wanneer de kosten hoger waren dan € 30.000 werd het verschil onttrokken aan de reserve. In het kader van de bezuinigingen is besloten een reserve vervanging bij ziekte uit de algemene reserve te vormen zodat met ingang van 2012 geen kosten of dotatie meer op de begroting drukken. Het opleidingsbudget voor ambtenaren is in het kader van de bezuinigingen met € 5.983 teruggebracht tot € 40.000 (1,37 % van het personeelsbudget incl. sociale laten). Voor adviseurs dienstverleningsconcept was jaarlijks € 8.884 begroot. Doordat de ambtelijke organisatie veel werkzaamheden zelf uitvoert is dit bedrag uit de begroting gehaald. In de tweede bezuinigingsronde is overeenstemming bereikt met de OR over het terugbrengen van het budget dat beschikbaar is voor juridische bijstand en voor opleidingskosten OR met € 9.000. Indien noodzakelijk zijn de kosten van juridische bijstand voor de gemeente overigens wel verplichte uitgaven, maar tot op heden is nauwelijks gebruik gemaakt van dit budget.

21


PROGRAMMABEGROTING 2012

In het kader van de ICT samenwerking wordt naar verwachting met ingang van 2014 € 24.000 bezuinigd op ICT. De berekening moet nog gestaafd door het op te stellen businessplan. De afschrijvingslasten zijn € 35.837 hoger door investeringen in hard- en software (investering 2010 € 60.655, hetgeen vorig jaar nog niet in de kapitaallasten was verwerkt) en investeringen in een nieuwe CV installatie / klimaatbeheersing in het gemeentehuis (investeringsbedrag 2011 € 135.000). De post vervangingsinvesteringen is in 2013 € 14.925 hoger doordat voor het ICT dienstverleningsconcept een investering van € 100.000 is geraamd voor de invoering van digitaal en zaakgericht werken (aanschaf Document Management Systeem (DMS) en aanschaf i-pads).

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In de tweede bezuinigingsronde is besloten op basis van de ontvangen dividenden uit het verleden de opbrengst dividend Evides met € 15.000 bij te ramen. Het renteresultaat 2012 was oorspronkelijk begroot voor € 901.260 maar is nu voor 2012 gedaald tot € 579.390. Het verschil ad € 321.870 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere doorberekende kapitaallasten op grondexploitaties en daarnaast door hogere afschrijvingslasten op hard- en software en op de CV installatie / klimaatbeheersing. De belastingtarieven zijn met 0% gestegen. De OZB-tarieven voor 2012 zijn wel verhoogd met 2% in verband met de in de begroting 2009 aangekondigde uit te voeren beleidsvoornemens. Er is rekening gehouden met de door de gemeente aangeleverde stijging van het aantal woningen door nieuwbouw. De algemene uitkering voor 2012 is berekend op basis van de zg. mei-circulaire 2011. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Vorig jaar is met name het accres te negatief ingeschat, waardoor de algemene uitkering toen sterk is afgeraamd. Voor 2012 wordt € 114.429 opbrengst bijgeraamd en ook voor de jaren daarna is een positief saldo te zien.

22


PROGRAMMABEGROTING 2012

23


PROGRAMMABEGROTING 2012

24


PROGRAMMABEGROTING 2012

25


PROGRAMMABEGROTING 2012

26


PROGRAMMABEGROTING 2012

27


PROGRAMMABEGROTING 2012

Toelichting mutaties rekening 2010 -> begroting 2012 met een afwijking van > € 5.000

Programma 10 Bestuur Voor 2012 staan geen verkiezingen gepland terwijl in 2010 zowel de gemeenteraad als de tweede kamer verkiezingen hebben plaats gevonden. De kosten zijn hierdoor € 22.199 lager. De inwonerbijdrage SOHW is in het kader van de bezuinigingsopdracht zowel in 2011 als in 2012 met 5% verlaagd (totaal 10%; € 11.763). De bijdrage regio ZHZ is begroot inclusief de extra inwonerbijdrage Service Centrum Drechtsteden (SCD) van € 2 per inwoner en inclusief de bezuinigingsopdracht van 5% en 2011 en 5% in 2012. De raming 2012 is € 16.360 hoger dan de werkelijke bijdrage over 2010. In 2010 is € 56.444 eenmalige bijdrage aan de regio ZHZ betaald om de financiële problematiek met de SCD op te lossen. Voor het verder doorontwikkelen van de website en het bevorderen van de digitale dienstverlening is jaarlijks € 25.000 geraamd. In 2010 zijn hier geen kosten op uitgegeven. Voor regionale samenwerking op het gebied van ICT, brandweer en samenwerkingsmodel is in 2010 € 12.854 uitgegeven. Het project is in 2010 afgerond. In 2012 zal wederom het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ plaats vinden. Hiervoor is € 5.000 begroot. Het vorige onderzoek was in 2009. Door hogere kosten voor het eindejaarsfeest en de nieuwjaarsreceptie lagen de representatiekosten 2010 hoger dan gebruikelijk. Bovendien is in het kader van de bezuinigingen het budget vanaf 2011 met € 2.250 naar beneden bijgesteld. De totale representatiekosten B&W liggen in 2012 € 5.748 lager dan in 2010. In 2010 is € 6.558 meer representatiekosten voor de raad uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt door extra kosten in verband met afscheid van de oude raad. Voor assessments, coaching en installatie van de nieuwe burgemeester is in de begroting 2012 eenmalig een bedrag van € 12.500 geraamd.

28


PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving De inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio ZHZ is in het kader van de bezuinigingsopdracht zowel in 2011 als in 2012 met 5% verlaagd (totaal 10%; € 8.034). Rekening is gehouden met een lagere afdracht van levenslooppremie voor de brandweercommandant. De detacheringskosten zijn hierdoor € 11.483 lager begroot. De kosten van de huur van de loods voor de brandweer en buitendienst werden t/m 2010 volledig geboekt op facilitaire zaken. Met ingang van 2012 wordt 1/3 deel van de loods (ongeveer € 22.000) rechtstreeks op het budget van de brandweer geboekt. In 2010 zijn er kosten gemaakt voor onderzoek naar explosieven in Strijensas (kosten € 12.095). Voor deelname aan de regionale veiligheidsprojecten veiligheidsociëteit, veiligheidshuis en Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is € 7.500 geraamd m.i.v. 2012. Op basis van het nieuwe opleidingsplan brandweer is de raming voor de begroting 2012 aangepast. Doordat een opleiding bevelvoerder van € 15.000 is toegevoegd en een aantal andere opleidingen in het plan staan welke niet in 2010 aan de orde waren is de begroting 2012 € 24.587 hoger dan de opleidingskosten 2010. In 2010 is bij de brandweer voor circa € 314.300 een tankautospuit met bijbehorend materiaal aangeschaft. In 2010 werd hier nog niet op afgeschreven. De kapitaallasten op de tankautospuit drukken wel op de begroting 2012, waardoor de totale kapitaallasten € 29.869 hoger zijn. Doordat er een brandweerman minder is en er minder oefeningen worden verwacht is de raming voor brandweervergoedingen in 2012 € 10.860 lager dan in 2010. Programma 20 Fysiek Beleid De raming voor de opbrengst leges omgevingsvergunning (incl. leges vrijstelling WRO en leges sloopvergunningen) ligt € 49.280 lager dan de feitelijke opbrengst over 2010. In 2010 waren een drietal grote projecten (appartementen Patrijshof en Strienemonde, zorgboerderij Mookhoek; totale legesopbrengst € 76.600). Door de economische crisis, de invoering van de WABO en het feit dat veel kleine bouwwerken vergunningsvrij zijn geworden, is de verwachting dat de opbrengst omgevingsvergunningen gaat dalen. In 2010 is de voorziening afwikkeling Land van Essche II ad € 458.891 vrijgevallen. De inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst ZHZ is in het kader van de bezuinigingsopdracht zowel in 2011 als in 2012 met 5% verlaagd (totaal 10%). Tevens is het bedrag dat wordt betaald voor de uitvoering van milieutaken met € 3.000 teruggebracht (2%). Hierdoor wordt in totaliteit meer bezuinigd dan is toegestaan volgens de afspraken met de omgevingsdienst. De omgevingsdienst brengt hiervoor een bedrag aan frictiekosten in rekening. In totaliteit is op milieutaken € 10.350 afgeraamd ten opzichte van 2010. Voor stimulering van particuliere eigenaren om een maatwerkadvies energiebesparing op te laten stellen is in 2012 € 20.000 geraamd en voor een energiescan voor MKB bedrijven € 5.000.

29


PROGRAMMABEGROTING 2012

Er is in 2010 een bureau ingehuurd voor het opstellen van een centrumvisie. In de raming voor 2012 is € 25.000 opgenomen voor de nadere uitwerking van dit plan. Per saldo zijn de begrote kosten 2012 € 8.024 lager dan de werkelijke kosten 2010. Met ingang van 2012 is € 15.000 bezuinigd op het budget bestemmingsplannen. Per saldo is de raming 2012 € 13.239 lager dan de werkelijke kosten 2010. In 2010 is € 36.367 uitgegeven aan projectkosten bestemmingsplan buitengebied. In 2012 worden hiervoor geen kosten meer gemaakt. De geraamde advieskosten voor verzoeken voor vrijstelling worden miv 2012 volledig verhaald op de aanvragers. Hiervoor is geen kostenraming meer opgenomen (€ 6.303). Een voormalig medewerker van het woningbedrijf gaat per 1 april 2012 met vervroegd pensioen. De salariskosten incl. sociale lasten zijn hierdoor in 2012 € 41.169 lager dan in 2010. De salariskosten van de medewerker worden overigens gedekt uit de daartoe bestemde reserve op programma middelen. Voor het bedrijventerrein Oud Bonaventura is in 2010 € 18.313 uitgegeven aan onderzoeken en subsidiebijdragen. Voor 2012 is uitsluitend € 10.000 subsidieverstrekking begroot. In 2010 is voor revitalisering bedrijventerrein Oud Bonaventura een bijdrage van € 2,50 per m2 geboekt (totaal € 46.856). Voor 2012 is geen bijdrage geraamd. Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor 2012 is voor € 13.515 meer ambtelijke uren op grondexploitaties geboekt dan in 2010. Met HW Wonen loopt een discussie over een aantal posten welke op de grondexploitatie Dam zijn geboekt. Het risico bestaat dat deze posten niet vergoed zullen worden door HW Wonen en daardoor op de grondexploitatie blijven drukken. Hier was in de oorspronkelijke exploitatie opzet geen rekening mee gehouden. Voor deze posten was eind 2009 reeds een voorziening van € 152.587 getroffen. In 2010 is € 72.536 extra aan de voorziening gedoteerd. Programma 30 Fysiek Beheer In 2010 is € 19.900 gedeclareerd aan nutsbedrijven voor herstellen van het asfalt (straatwerkbonnen). In 2012 wordt een dergelijke opbrengst niet verwacht. In 2010 zijn diverse stukken groen verkocht. In 2012 wordt € 16.918 minder opbrengst verkoop groen verwacht. In 2010 is een eenmalige bijdrage betaald aan de fietsroute ’s Gravendeel – Piershil van € 119.429. Hierdoor zijn de werkelijke kosten 2010 beduidend hoger dan de begroting 2012. Voor de uitwerking van het verkeerscirculatieplan is in 2012 € 50.000 in de begroting opgenomen. In 2010 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. In 2010 zijn nota’s ontvangen voor nagekomen waterschapslasten wegenbeheer voor een totaalbedrag ad € 9.772. In 2010 hebben extra reparaties aan de Trambaan plaats gevonden die tijdens wegeninspecties waren opgemerkt (extra last € 22.914). De reconstructie van de Oud-Bonaventurasedijk en van de Irenestraat / Nassaustraat is doorgeschoven van 2009 naar 2010.Daarnaast is in 2010 de Schenkeldijk geasfalteerd i.v.m. vorstschade. Beide reconstructies hebben

30


PROGRAMMABEGROTING 2012

voor 2010 extra kosten met zich meegebracht. Daarnaast is met ingang van 2012 € 35.000 bezuinigd op het budget groot onderhoud wegen. In totaal betekent dit dat de werkelijke kosten 2010 € 426.513 hoger lagen dan het niveau dat voor 2012 wordt begroot. De kosten Wet Uitkering Wegen stijgen jaarlijks met een indexeringspercentage plus een afgesproken verhoging van 3,5%. De kosten in de begroting 2012 liggen hierdoor € 30.591 hoger dan de werkelijke kosten 2010. In 2010 is aan voorbereidingskosten voor de aanleg van de randweg € 1.781.242 uitgegeven. Deze kosten zijn in één keer afgeschreven en gedekt uit de reserve randweg. Na 2011 is de reserve randweg uitgeput. De overige kosten voor de aanleg van de randweg worden geactiveerd. Met ingang van 2012 wordt op de kosten van de Randweg afgeschreven. Tezamen met de toegerekende rente over de boekwaarde van de randweg bedragen de kapitaallasten voor 2012 € 258.352. In 2010 is door de aanhoudende vorst meer budget dan gebruikelijk aan gladheidsbestrijding uitgegeven. Daarnaast is in 2010 een extra sneeuwschuif ingehuurd en is een afrekening over voorgaand jaar betaald. Voor 2012 is het normale niveau geraamd. De raming voor 2012 ligt € 47.964 lager dan de werkelijke kosten van 2010. Voor 2012 worden op basis van het recentelijk opgestelde vervangingsplan meer remplace en vervanging openbare verlichting verwacht dan feitelijk in 2010 is uitgegeven. In 2010 zijn alleen incidenteel slechte lichtmasten en armaturen vervangen. De begrote kosten 2012 zijn € 30.414 hoger. In 2010 is voor restauratie brug Strijensas € 60.000 geboekt (gedekt uit de algemene reserve) en voor vervanging brugdelen Molenschaar € 13.750. Totaal is de begroting 2012 € 69.542 lager dan de werkelijke kosten 2010. In 2010 is voor het laatste jaar een bijdrage betaald aan de fietsroute ’s Oud Beijerland – Strijen. Tevens zijn toen enkele betondrempels geleverd. De begrote kosten 2012 zijn hierdoor € 15.119 lager dan de werkelijke kosten 2010. Eens in de 6 jaar worden de sloten volledig uitgebaggerd. Dit staat voor 2012 in de planning. In 2010 is alleen onderhoud aan sloten gepleegd (begroeiing weghalen). De meerkosten voor 2012 bedragen € 25.883. In verband met een vacature is in 2010 voor de bediening van de maaimachine personeel ingehuurd. In 2011 is de vacature weer vervuld. De begrote kosten voor inhuur 2012 zijn € 18.531 lager dan de werkelijke kosten 2010. De in het nieuwe GRP geraamde kosten voor inhuur van adviseurs zijn meegenomen in de begroting 2012. Voor 2012 betreft dit € 24.400. In 2010 is het basisrioleringsplan geactualiseerd, data zijn WION-proof gemaakt en is een verbreed gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. In totaal is hier in 2010 circa € 37.000 aan uitgegeven. Voor 2012 wordt slechts € 15.850 begroot voor bestandsbeheer / beoordeling riolering / WION. Doordat in 2011 voor € 954.000 geïnvesteerd wordt in riolering nemen de kapitaallasten met ingang van 2012 toe met € 63.538. Doordat de rioleringen van de Weelsedijk en de Zuiddijk met ingang van 2011 volledig zijn afgeschreven vermindert dit de kapitaallasten weer met € 18.278. Per saldo zijn de kapitaallasten € 45.260 hoger. In 2010 zijn extra kosten onderhoud riool uitgevoerd (reparaties Irenestraat / Nassaustraat en verzakking riool ’t Hoogt). Hierdoor zijn de werkelijke kosten 2010 € 51.483 hoger dan begroot is voor 2012.

31


PROGRAMMABEGROTING 2012

In 2010 is een terreinafscheiding op de begraafplaats Strijensas aangebracht. Hierdoor waren de kosten 2010 € 39.450 hoger dan het begrote bedrag voor 2012. De kosten van de terreinafscheiding zijn overigens gedekt uit de reserve begraafrechten. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP. Programma 40 Sociaal economisch beleid Met ingang van 2012 worden de werkelijke organisatiekosten van de RSD aan de deelnemende gemeenten doorbelast. In 2010 werd nog uitgegaan van een maximale jaarlijkse indexering van 1,5%. Tevens wordt met ingang van 2012 de uitvoeringskosten inburgering verrekend in de organisatiekosten terwijl dit in 2010 nog apart werd doorbelast. Door deze andere handelswijze is de bijdrage in de organisatiekosten gestegen met € 23.791. In verband met de economische crisis heeft de RSD te kampen met een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. De rijksuitkeringen voor levensonderhoud worden gebaseerd op de historie van 2 jaar terug. De inkomsten zijn hierdoor niet toereikend om de toenemende uitgaven te dekken. Doordat de RSD onvoldoende weerstandsvermogen heeft wordt een extra bijdrage van de gemeenten in het tekort gevraagd. Voor Strijen betekent dit dat in 2010 € 137.894 extra bijdrage is betaald en voor 2012 € 68.185 extra is geraamd. Per saldo is voor 2012 € 69.709 minder geraamd. Via het gemeentefonds worden gelden langdurigheidstoeslag (betreft inkomensondersteuningsbeleid) voor een bedrag van € 7.058 beschikbaar gesteld. Deze gelden moeten met ingang van 2011 worden doorgesluisd naar de RSD. In 2010 is € 27.085 aan schuldhulpverlening, armoedebestrijding en handhaving betaald. Dit betreft extra middelen welke door het ministerie van SZW beschikbaar zijn gesteld via het gemeentefonds. Inmiddels is gebleken dat vanaf 2012 geen middelen meer door het ministerie van SZW beschikbaar worden gesteld via het gemeentefonds en er dus ook geen sprake meer is van doorbetaling aan de RSD. De kosten Hulp bij de Huishouding lagen in 2010 € 24.957 hoger dan hetgeen voor 2012 is geraamd. De begroting 2012 is gebaseerd op de gemiddelde kosten over de jaren 2007 t/m 2010. De ondersteunende begeleiding van mensen met een lichte lichamelijke of psychiatrische beperking, die moeite hebben met participeren in de samenleving, is uit de AWBZ geschrapt. Het gevolg van de pakketmaatregelen is dat deze groepen vaker een beroep doen op de gemeente. De gemeente krijgt hiervoor geld in de algemene uitkering. Voor 2012 wordt rekening gehouden met een hoger beroep op het AWBZ budget. Tevens is met ingang van 2012 € 5.900 in de begroting geraamd voor depressiepreventie. De extra kosten van AWBZ maatregelen en depressiepreventie bedragen per saldo € 17.873. Het budget voor uitvoeringskosten WMO is met ingang van 2011 aangepast aan het nieuwe contract met de RSD. De hogere kosten ten opzichte van 2010 bedragen € 17.156.

32


PROGRAMMABEGROTING 2012

Regionaal is besloten tot opheffing van het bureau sociaal raadslieden. Hierdoor is de begroting 2012 € 5.305 lager dan de werkelijke kosten 2010. Programma 50 Educatie en jeugd In september 2011 is de gymzaal aan de Trambaan gesloopt. De kosten van schoonhouden, onderhoud, gas & licht etc. verminderen hierdoor in de begroting 2012 in totaliteit met € 20.088 ten opzichte van de werkelijke kosten 2010. De kosten van schoolgymnastiek nemen hierdoor wel toe met € 4.506. In 2010 heeft een afrekening van godsdienstonderwijs over 2008 plaats gevonden (€ 5.869). Met ingang van augustus 2009 wordt structureel door het Rijk geld beschikbaar gesteld voor bekostiging van godsdienstonderwijs en Humanistisch Vormings Onderwijs. De gemeente verstrekt sindsdien geen subsidie meer. In verband met indexering van de tarieven leerlingenvervoer en toename van het aantal te vervoeren leerlingen is het voor 2012 geraamde bedrag voor leerlingenvervoer € 8.653 hoger dan de kosten over 2010. In 2010 zijn nog enkele nagekomen nota’s voor de bouw van school de Meerwaarde gekomen. Omdat de school eigendom is van HW Wonen moesten deze kosten ad € 47.398 is 2010 in één maal worden afgeschreven. Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de Weele en het Spui ten opzichte van 2010 met € 9.700. In 2010 is nog een zeven maanden schoolbegeleiding aan de CED groep betaald. Met ingang van augustus 2010 wordt rechtstreeks een bedrag aan de scholen betaald, waardoor de regeling voor 2012 € 13.072 goedkoper is. De brede school activiteiten kunnen in 2012 niet meer gedekt worden uit de voorziening lokaal onderwijsbeleid. Daarom drukt € 17.000 op de exploitatie terwijl dit in 2010 niet het geval was. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 moeten alle middelbare scholieren een verplichte maatschappelijke stage vervullen. Gemeenten ontvangen hier geld voor via het gemeentefonds. Voor de kosten welke onze gemeente gaat maken voor het inrichten van een bemiddelingsinfrastructuur en voor de financiering van een stagemakelaar is € 8.273 in de begroting 2012 geraamd. In 2010 is slechts € 1.510 uitgegeven (€ 6.763 minder). Er is voor 2012 € 32.290 beschikbaar gesteld voor inhuur van een ambulant jongerenwerker bij de Klep. In 2010 is naast inhuur van een jongerenwerker ook een adviesbureau ingehuurd welke een nulmeting heeft verricht inzake wat er al voor de jeugd in Strijen wordt gedaan. Hierdoor zijn de kosten in 2010 € 18.635 hoger geweest. In 2010 zijn alle gastouders geïnspecteerd, waardoor de kosten incidenteel € 8.488 hoger waren. In de jaren daarna hoeven alleen nieuwe gastouders geïnspecteerd. Per 1 januari 2011 zijn de peuterspeelzalen in de Hoeksche Waard gefuseerd. Voor onze gemeente levert de fusie een forse basparing op de subsidie op waardoor de kosten in de begroting 2012 60.123 lager zijn dan de werkelijke kosten over 2010.

33


PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma 60 Sport en recreatie In 2010 is een incidentele bijdrage van HW Wonen en Gebr. Hooghwerff B.V. voor aanleg en renovatie van speelterreinen ontvangen van € 10.000 De subsidiekosten Laco zijn door indexering in de begroting 2012 ten opzichte van de jaarrekening 2010 met € 13.921 toegenomen. In 2010 zijn diverse kosten voor vervanging / onderhoud speelwerktuigen gedekt uit de hierboven bijdrage van € 10.000. De gemeente heeft zelf ook geïnvesteerd in deze speeltuintjes. Tevens is in 2012 € 1.500 bezuinigd op het onderhoudsbudget. In totaal zijn de kosten in de begroting 2012 € 20.844 lager dan de werkelijke kosten 2010. In 2010 is en incidentele bijdrage in de kosten van kunstgrasvelden aan de tennisvereniging betaald (€ 25.000). Door de droge zomer zijn in 2010 de kosten voor het beregenen van voetbalvelden € 9.550 hoger dan het (normale) niveau van de begroting 2012. Tevens is in 2010 nog een afrekening over 2009 ontvangen, hetgeen de werkelijke kosten 2010 incidenteel verhoogd heeft. In verband met de aanleg van het kunstgrasveld zijn de kapitaallasten van de sportvelden toegenomen met € 31.578. Programma 70 Gezondheidsbeleid De feitelijke kosten WVG bedroegen in 2010 € 263.600, terwijl voor 2012 op basis van gemiddelden over de afgelopen jaren € 380.000 is begroot. De raming voor 2012 is dus € 116.407 hoger. Doordat de WVG een open einde regeling is fluctueren de kosten. Dit wordt vooral veroorzaakt door woningaanpassingen, welke vaak erg duur zijn. De inwonerbijdrage van de GGD is in het kader van de bezuinigingsopdracht zowel in 2011 als in 2012 met 5% verlaagd (totaal 10%; € 12.881 afgeraamd). Voor het nog te starten virtueel centrum wordt in de begroting 2012 € 3.500 geraamd. Naar aanleiding van de startnotitie alcohol en drugs is voor verslavingspreventie een bedrag van € 5.000 geraamd. Beide posten zaten niet in de kosten over 2010. Daar staat tegenover dat in 2010 wel een afrekening met Careyn inzake jeugdgezondheidszorg is betaald (€ 9.000) en dat in 2010 kosten voor de inrichting van het centrum Jeugd & Gezin zijn gemaakt. Per saldo zijn de kosten van overige bijdragen in 2012 € 3.725 lager dan in 2010. De begroting 2012 van Careyn voor de jeugdgezondheidszorg (uniform + maatwerkdeel) is € 14.300 hoger dan de feitelijke kosten 2010. Er zijn nog geen afspraken met Careyn gemaakt voor 2012 dus vooralsnog is het maximaal beschikbare bedrag van de Brede Doel Uitkering jeugdgezondheidszorg (excl. WMO deel) in de begroting 2012 meegenomen. De GGD ZHE is per 1-1-2010 opgeheven. Om het tekort op de liquidatie te dekken wordt een bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Hiervoor is in 2010 € 10.000 gereserveerd. Bij beschikking is een hogere Brede Doel Uitkering voor Centrum Jeugd & Gezin (BDU CJG) toegekend. De ontvangen BDU is in de begroting 2012 ten opzichten van de jaarrekening 2010 met € 12.871 toegenomen.

34


PROGRAMMABEGROTING 2012

Programma 80 Cultureel beleid In de begroting 2012 is voor vrijwilligerswerk € 9.800 in de exploitatie begroot. In de praktijk wordt dit bedrag jaarlijks niet besteed. In 2010 is slechts € 4.494 uitgegeven, waardoor de kosten 2012 € 5.306 hoger zijn dan de kosten 2010. De dotatie aan de voorziening onderhoud museum lag, volgens het meerjaren onderhoudsplan, in 2010 € 7.228 hoger dan in 2012. In 2010 is de haalbaarheid van een nieuw MFA / Dorpshuis onderzocht. Hieraan is € 51.404 uitgegeven. Voor 2012 zijn hiervoor geen kosten geraamd. De kapitaallasten dorpshuis zijn in de begroting 2012 lager doordat de renovatie van de gevels volledig is afgeschreven. Het verschil met de rekening 2010 bedraagt € 11.660. De in 2010 begrote subsidie monumenten was niet besteed. Dit bedrag was op programma 90 gedoteerd aan de reserve monumenten. Voor 2012 is € 5.000 subsidie in de exploitatie begroot. Programma 90 Middelen en organisatie De salariskosten van het ambtelijk apparaat zijn in de begroting 2012 ten opzichte van de jaarrekening 2010 met € 180.342 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door herwaardering van functies waardoor medewerkers hoger zijn ingeschaald en meer doorgroeimogelijkheden hebben. Op de afdeling Bureau Openbare Ruimte en op de afdeling Financiën zijn in 2010 vacatures langere tijd vervuld door middel van inhuur, waardoor de salariskosten in 2010 lager waren. Voor de begroting 2012 is tot slot rekening gehouden met 1 % salarisverhoging. In verband met een vacature is in 2010 op de afdeling Bureau Openbare Ruimte een medewerker groenbeheer ingehuurd (kosten € 25.838). De vacature is inmiddels weer vervuld. In 2010 is € 44.229 uitgegeven voor inhuur op detacheringsbasis van een beleidsmedewerker financiën. Inmiddels staat de medewerker op de loonlijst. De kapitaallasten van voertuigen / werktuigen zijn € 5.724 hoger dan in 2010 door aanschaf van een beregeninstallatie voor de sportvelden en de aanschaf van een rioolontstoppingsmachine. De kosten van bezwaarschriften en oninbare belastingen worden op een standaard bedrag geraamd. De feitelijke kosten 2010 lager daar € 6.349 onder. De mutatie op de reserves bedraagt in 2010 een bate van € 1.890.238 en in 2012 een bate van € 200.915. Het verschil ad € 1.689.323 wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2010 de volledige kosten van de Randweg ad € 1.507.709 uit de reserve zijn gedekt. Verder is in 2010 € 119.429 kosten voor de fietsroute ’s Gravendeel / Piershil uit de algemene reserve gedekt. Doordat er 3 oud/medewerkers eind 2010 / begin 2011 met pensioen zijn en dus geen gebruik meer maken van de regeling vervroegde uittreding personeel (FPU) van de gemeente, nemen de kosten van FPU aanvulling af met € 8.597. In 2010 is een aantal incidentele baten op afwikkelingsverschillen geboekt (€ 95.806) zoals de verkoop van de oude tankautospuit, vrijval van gereserveerde bijdragen voor armoedebestrijding / handhaving en vrijval van teveel gereserveerde brede doeluitkering Jeugdgezondheidszorg. Voor 2012 wordt een investering in het kader van het dienstverleningsconcept verwacht van € 100.000. Dit betreft de invoering van digitaal en zaakgericht

35


PROGRAMMABEGROTING 2012

werken (aanschaf Document Management Systeem (DMS) en aanschaf van i-pads. De kapitaallasten hiervan ad € 10.000 drukken op de begroting 2012. In 2010 is € 20.697 uitgegeven aan het inhuren van ondersteuning voor het realisatieplan dienstverlening. Voor 2012 worden dergelijke kosten niet verwacht. Doordat alle internetverbindingen zijn overgegaan naar Gemnet zijn de kosten voor abonnementen in 2012 € 5.716 lager. In 2010 heeft meer inhuur van Netwerk Support plaats gevonden ten behoeve van de overgang naar nieuwe hard- en software. Voor 2012 wordt geen extra inhuur verwacht. Hierdoor zijn de kosten € 12.900 lager. In de jaarrekening 2010 waren de kapitaallasten over de investering in harden software over 2005 en 2006 opgenomen, welke erg laag waren. In 2010 is veel geïnvesteerd in hard- en software (€ 60.655) en ook voor 2011 zijn investeringen gepland. Hierdoor nemen de kapitaallasten in de begroting 2012 toe met € 12.511. In de meerjarenbegroting 2012 is een bedrag opgenomen voor de kapitaallasten op de investeringen in ICT samenwerking. Voor 2012 gaat het om € 10.000. De kapitaallasten zijn verder met € 3.500 gestegen door aanschaffingen in hard- en software. De totale kapitaallast op systeembeheer stijgt met € 13.500. In het bezuinigingstraject is in de eerste ronde besloten tot een reductie van het aantal abonnementen op boeken / tijdschriften, waardoor de kosten met € 5.000 afnemen (ten opzichte van 2010 met € 5.826). De kosten van de huur van de loods voor de brandweer en buitendienst werden tot op heden volledig geboekt op facilitaire zaken. Met ingang van 2012 wordt 1/3 deel van de loods rechtstreeks op het budget van de brandweer geboekt. Hierdoor verminderen de kosten op het programma middelen met ongeveer € 22.000. De kapitaallasten Waleplein zijn € 13.500 hoger door investeringen een nieuwe CV installatie / klimaatbeheersing in het gemeentehuis (investering 2011 € 135.000). Daar staat tegenover dat door jaarlijkse afschrijving de boekwaarde van het pand Waleplein afneemt en hierdoor neemt ook de rentetoerekening over de boekwaarde af. Per saldo zijn de kapitaallasten op het pand Waleplein in de begroting 2012 € 6.842 hoger dan over 2010. In 2010 vierden diverse ambtenaren een jubileum waardoor er € 13.693 meer aan gratificaties is uitbetaald. In 2010 is € 27.600 uitgegeven aan vervanging bij ziekte. In het kader van de bezuinigingen is besloten een reserve vervanging bij ziekte uit de algemene reserve te vormen zodat met ingang van 2012 geen kosten meer op de begroting drukken. Het opleidingsbudget voor ambtenaren is in het kader van de bezuinigingen met € 5.780 teruggebracht tot € 40.000 (1,37 % van het personeelsbudget incl. sociale laten). Voor 2012 staat onder bedrijfsgezondheidszorg een risico inventarisatie & evaluatie plaats geraamd (€ 5.000) en een preventief medisch onderzoek (€ 7.500). De totale kosten zijn € 12.580 hoger dan in 2010. Het exploitatiesaldo over 2010 ad € 288.367 is gestort in de algemene reserve. Het renteresultaat 2012 is begroot op € 579.390. Over 2010 was € 616.042 renteresultaat behaald. Het verschil ad € 36.652 wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten op hard- en software en op de CV installatie /

36


PROGRAMMABEGROTING 2012

klimaatbeheersing en daarnaast door lagere doorberekende kapitaallasten op grondexploitaties. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De opbrengst OZB (eigenaren + gebruikers) is in de begroting 2012 ten opzichte van de jaarrekening 2010 met € 36.383 toegenomen door in 2011 en 2012 extra geraamde 2% verhoging in verband met uit te voeren beleidsvoornemens. In 2010 is van Evides € 93.115 dividend over 2009 ontvangen. Voor 2012 is de raming wel naar boven bijgesteld, maar wordt uit oorzichtigheidsoverwegingen wel uitgegaan van een € 43.087 lagere uitkeringen dan in 2010. Doordat de gemeente Strijen is uitgetreden uit de GR Gevudo is voor 2012 de dividendopbrengsten Gevudo afgeraamd (verschil met 2010 € 19.946). In 2010 is € 126.003 rente ontvangen over spaarrekeningen. Omdat de spaargelden in 2011 / 2012 in de Randweg worden geïnvesteerd is voor 2012 geen rente opbrengst begroot. De algemene uitkering is in de begroting 2012 ten opzichte van de jaarrekening 2010 met € 37.580 afgenomen. De opbrengst doorschuif BTW was in 2010 incidenteel € 22.066 hoger. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een geraamd bedrag van € 32.700 voor onvoorziene uitgaven. Het renteresultaat 2012 is begroot op € 579.390. Over 2010 was € 616.042 renteresultaat behaald. Het verschil ad € 36.652 wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten op hard- en software en op de CV installatie / klimaatbeheersing en daarnaast door lagere doorberekende kapitaallasten op grondexploitaties.

37


PROGRAMMABEGROTING 2012

Begroting 2012 Resultaat na bestemming Programma

Feitelijk 2010

Baten

begroot 2011

Lasten

Saldo

Baten

begroot 2012

Lasten

Saldo

Programma bestuur financiele problematiek regio ZHZ I&A samenwerking onttrekking regionale onderzoeken samenwerkingsmodel HW

133.655 56.444 4.585 7.113 4.614

864.704

Resultaat na bestemming

206.411

Programma veiligheid, overlast en handhaving explosievenruiming Strijensas

10.581

Resultaat na bestemming

22.676

454.361

431.685

7.620

494.757

Programma fysiek beleid ontrekking loonkst. VHF fonds verfraaiing bedr.terrein structuurvisie bestem.plan buitengebied

6.682.826 56.141 23.074

6.403.928 46.858

-278.898 -56.141 23.784

2.275.657 58.794 145.000 61.250

Resultaat na bestemming

6.781.251

6.450.786

-330.465

Programma fysiek beheer dotatie GRP onttrekking aanleg fietspad uitbreiding begraafplaats ontrekking versnelde afschrijving onttrekking verkeerscirculatieplan onttrekking reserve randweg muur begraafplaats Strijensas reconstructie wegen fietsroute 's Gravendeel - Piershil

1.447.290

4.454.218 119.689

Resultaat na bestemming

3.461.729

Programma sociaal economisch beleid bijdrage tekort RSD dotatie reserve WMO

1.668.405

109.253

109.253

Resultaat na bestemming

1.806.299

3.118.794

26.382

1.101.822

Programma educatie en jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang nulmeting/inhuur jongerenwerker Resultaat na bestemming

Programma sport en recreatie bijdrage tennisvereniging

731.049 -56.444 -4.585 -7.113 -4.614

145.511

864.704

658.293

153.575

827.793

454.361

443.780

7.620

494.757

Baten

Saldo 847.352

695.491

674.218

151.861

847.352

695.491

487.137

9.820

502.619

492.799

487.137

9.820

502.619

492.799

2.582.657

307.000 -58.794 -145.000 -61.250

1.860.054 14.972 15.654

1.989.811

129.757 -14.972 -15.654

2.540.701

2.582.657

41.956

1.890.680

1.989.811

99.131

3.006.928 119.689 -10.417 -14.543 -42.687 458.891 -1.507.709 -34.454 -285.200

1.151.318

2.173.265 36.275

1.021.947 36.275 0 -14.589 -42.687 -50.000 5.350 0 0 0

1.424.350

2.297.637 131.216

873.287 131.216

5.032.798

1.571.069

1.258.594

2.214.890

956.296

1.534.928

2.428.853

893.925

3.009.541

1.341.136

1.501.958

2.762.628

1.260.670

1.504.358

2.783.551

1.279.193

68.071

68.071

1.312.495

1.501.958

2.830.699

1.328.741

1.504.358

2.783.551

1.279.193

1.075.440

102.153

1.084.119

981.966

18.957

941.840

922.883

-12.816 -90.318 -14.488

12.817 43.376 5.000

-12.817 -43.376 -5.000 0

4.568 43.376 6.000

8.064

-8.064 0

-12.095

19.210

682.282

Lasten 151.861

12.095

827.793

0

-19.210

10.417 14.543 42.687 458.891 1.507.709 34.454 285.200 119.429

14.589 42.687 50.000 5.350

17.892 42.686 50.000

-17.892 -42.686 -50.000

137.894

12.816 90.318 14.488 28.760

0

-4.568 -43.376 -6.000

172.764

1.101.822

929.058

163.346

1.084.119

920.773

72.901

941.840

868.939

83.243

662.066

578.823

84.067

657.133

573.066

86.623

659.561

572.938

25000

-25.000

0

Resultaat na bestemming

108.243

662.066

553.823

84.067

657.133

573.066

86.623

659.561

572.938

Programma gezondheidsbeleid

158.128

558.336

400.208

170.518

662.391

491.873

170.518

663.837

493.319

26.562

466.199

439.637

25.699

490.052

464.353

21.916

400.350

378.434

12.320 39.689

-12.320

12.320

11.345

-22.760 11.345

Programma cultureel beleid onttrekking versnelde afschrijving monumentenfonds restauratie brug Strijensas subsidie monumenten

22.760 60.000

-12.320

0 0

Resultaat na bestemming

109.322

477.544

368.222

77.708

490.052

412.344

34.236

400.350

Programma middelen en organisatie salaris en overheadkosten onttrekking reserve WMO onttrekking desintegratievergoeding onttrekking kapt.last ICT dotatie reserve herwaardering functies ontrekking versnelde afschrijving reserve vervanging bij ziekte reserve afschrijving CV / luchtbehandeling resultaat toevoegen aan reserve dienstverleningsconcept mutatie op reserves

114.071

135.403

21.332

300

135.022

134.722

300

121.040

120.740

3.976.921

3.976.921 -40.227 -16.741

4.066.800

4.066.800 0 0 -11.000

4.085.393

4.085.393

48.300

48.300

1.890.238

1.890.238

466.464

0 466.464

200.915

200.915

Resultaat na bestemming

944.623

6.792.263

5.847.640

50.202

4.691.286

4.641.084

69.291

4.407.348

4.338.057

Algemene dekkingsmiddelen onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF rente eigen vermogen

10.219.243 5.672

84.758

-10.134.485 -5.672

9.970.260 5.672 50.000

-35.092

-10.005.352 -5.672 -50.000 0

9.930.935 5.672 50.000

84.008

-9.846.927 -5.672 -50.000

Resultaat na bestemming

10.224.915

84.758

-10.140.157

10.025.932

-35.092

-10.061.024

9.986.607

84.008

-9.902.599

40.227 16.741

11.000 34.583 27.600

30.000

711.401

711.401

23.000 38.902

2.400 0 0

366.114

10.000 6.000 46.241

-10.000 -6.000

6.750

-6.750

0

0

38


PROGRAMMABEGROTING 2012

Begroting 2012 Resultaat na bestemming Programma

begroot 2013

Baten

begroot 2014

begroot 2015

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 856.052 708.441 147.611 861.879 714.268 151.861 840.152 688.291

Programma bestuur onttrekking reserve wachtgelden I&A samenwerking onttrekking regionale onderzoeken organisatie onderzoek

147.611

Resultaat na bestemming

147.611

856.052

708.441

147.611

861.879

714.268

151.861

840.152

688.291

Programma veiligheid, overlast en handhaving explosievenruiming Strijensas

9.820

506.526

496.706

9.820

494.885

485.065

9.820

495.797

485.977

Resultaat na bestemming

9.820

506.526

496.706

9.820

494.885

485.065

9.820

495.797

485.977

Programma fysiek beleid ontrekking loonkst. VHF fonds verfraaiing bedr.terrein structuurvisie bestem.plan buitengebied

1.528.832

1.628.617

99.785 0 -15.654

1.747.695

1.837.480

89.785

1.655.325

1.720.110

64.785

-5.654

5.654

Resultaat na bestemming

1.544.486

1.628.617

84.131

1.753.349

1.837.480

84.131

1.660.979

1.720.110

59.131

Programma fysiek beheer dotatie GRP onttrekking aanleg fietspad uitbreiding begraafplaats ontrekking versnelde afschrijving onttrekking verkeerscirculatieplan onttrekking reserve randweg muur begraafplaats Strijensas reconstructie wegen fietsroute 's Gravendeel - Piershil

1.447.961

2.305.476 120.981

857.515 120.981

1.474.796

2.309.127 120.042

834.331 120.042

1.502.990

2.362.686 88.277

859.696 88.277

-17.892 -42.687 -50.000

17.892 29.633 50.000

-17.892 -29.633 -50.000

17.892 29.143 50.000

Resultaat na bestemming

1.558.540

2.426.457

867.917

1.572.321

2.429.169

856.848

1.600.025

2.450.963

850.938

Programma sociaal economisch beleid

1.504.358

2.720.545

1.216.187

1.504.358

2.727.558

1.223.200

1.504.358

2.735.106

1.230.748

1.504.358

2.720.545

1.216.187

1.504.358

2.727.558

1.223.200

1.504.358

2.735.106

1.230.748

Programma educatie en jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang nulmeting/inhuur jongerenwerker

18.957

953.300

934.343

18.957

917.634

898.677

6.230

891.373

885.143

-43.376 -6.000

2.119 43.376 6.000

-43.376 -6.000

2.119 43.376 6.000

Resultaat na bestemming

73.256

953.300

880.044

70.452

917.634

847.182

57.725

891.373

833.648

Programma sport en recreatie bijdrage tennisvereniging

51.033

628.785

577.752

48.492

631.277

582.785

45.952

633.995

588.043

Resultaat na bestemming

51.033

628.785

577.752

48.492

631.277

582.785

45.952

633.995

588.043

Programma gezondheidsbeleid

170.518

663.837

493.319

170.518

663.837

493.319

170.518

663.837

493.319

Programma cultureel beleid onttrekking versnelde afschrijving monumentenfonds restauratie brug Strijensas subsidie monumenten

25.662

393.308

367.646

25.642

397.263

371.621

25.642

391.239

365.597

Resultaat na bestemming

37.982

393.308

355.326

37.962

397.263

359.301

37.962

391.239

353.277

300

121.040

120.740

300

121.040

120.740

300

121.040

120.740

4.100.746

4.100.746

4.066.940

4.066.940

4.061.248

4.061.248

15.654

17.892 42.687 50.000

dotatie reserve WMO Resultaat na bestemming

Programma middelen en organisatie salaris en overheadkosten onttrekking reserve WMO onttrekking desintegratievergoeding onttrekking kapt.last ICT dotatie reserve herwaardering functies ontrekking versnelde afschrijving reserve vervanging bij ziekte reserve afschrijving CV / luchtbehandeling resultaat toevoegen aan reserve dienstverleningsconcept mutatie op reserves

5.654

0

4.923 43.376 6.000

12.320

-5.654

-17.892 -29.143 -50.000

0

12.320

0

-43.376 -6.000

12.320

24.500 34.000 37.381

-24.500 -34.000

24.000 31.300 30.010

-24.000 -31.300

6.750

-6.750

6.750

-6.750

23.500

-23.500 0

19.131 6.750

-6.750

230.174

230.174

294.684

294.684

283.280

283.280

102.931

4.451.960

4.349.029

92.360

4.482.664

4.390.304

49.681

4.465.568

4.415.887

Algemene dekkingsmiddelen onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF rente eigen vermogen

9.860.847 5.672 50.000

84.008

-9.776.839 -5.672 -50.000

9.772.898 5.672 150.000

84.008

-9.688.890 -5.672 -150.000

9.457.890 5.672 150.000

84.008

-9.373.882 -5.672 -150.000

Resultaat na bestemming

9.916.519

84.008

-9.832.511

9.928.570

84.008

-9.844.562

9.613.562

84.008

-9.529.554

Resultaat na bestemming

39


PROGRAMMABEGROTING 2012

PROGRAMMABEGROTING 2012

40


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat het functioneren van bestuursorganen, de regionale samenwerking, dienstverlening, communicatie, burgerzaken, verkiezingen en rechtsbescherming. ntwikkelingen Bestuursakkoord De ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 8 juni 2011 vastgesteld dat zij het onderhandelaarsakkoord voor haar rekening kan nemen met uitzondering van onderdeel 6.1. ‘werken naar vermogen’. De minister van BZK vatte dit ‘niet helemaal’ akkoord op als ‘helemaal niet’ akkoord en hij vroeg de VNG te komen met een voorstel voor het vervolg. De VNG schreef vervolgens een brief aan het kabinet en hanteerde daarbij twee sporen te weten: 1. vasthouden aan de goede afspraken in het Bestuursakkoord, die voortvarend kunnen worden uitgevoerd, (aldus de VNG) en; 2. modernisering van het beleidsterrein ‘werk’. De VNG wil bij het wetgevingsproces in overleg blijven om de voorwaarden voor de nieuwe Wet werken naar vermogen, vooral voor de sociale werk bedrijven, te verbeteren. In reactie hierop zegt de minister van BZK ook van mening te zijn dat er goede afspraken zijn gemaakt, maar zegt tegelijkertijd erbij toch € 100 miljoen te willen bezuinigen op de regionale uitvoeringsdiensten en dit geld te reserveren voor onvoorziene ontwikkelingen bij de hervorming van de sociale werk sector. Het bestuur van de VNG is het hiermede volstrekt niet eens en heeft in die zin daarop gereageerd. Het komende jaar zullen de uitkomsten duidelijk worden. Samenwerking Hoeksche Waard Sinds 1 mei 2010 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard’ in werking getreden. De bestuurlijke organisatie is vastgelegd en ingevuld. De inrichting van de ambtelijke organisatie is inmiddels eveneens vastgesteld en is per 1 september 2011 functioneel. Bij het uitvoeren van regionale opgaven (inhoud) wordt zoveel mogelijk de projectmatige werkwijze toegepast, met gebruikmaking van een startnotitie / projectopdracht. Hierin wordt duidelijkheid gegeven over het bestuurlijk- en ambtelijk opdrachtgeverschap, gekoppeld aan een projectleider, die als ambtelijk opdrachtnemer fungeert. Verder is er een Management Overleg Hoeksche Waard (MOHW) actief , dat als voorportaal fungeert voor de PFO’s. De samenstelling van het MOHW wordt gevormd uit de ambtelijk opdrachtgevers. Het komende jaar zal blijken of en in hoeverre deze structuur voldoet aan de verwachtingen.

41


PROGRAMMABEGROTING 2012

Nieuwe burgemeester Met ingang van 5 september 2011 is burgemeester J.P.M. Klijs werkzaam in de gemeente Moerdijk en is de heer H.A. van der Meer waarnemend burgemeester van onze gemeente. Het profiel voor een nieuwe burgemeester is inmiddels vastgesteld en op dit moment loopt de procedure om te komen tot benoeming van een nieuwe burgemeester. Verwacht wordt dat begin 2012 de benoeming afkomt van de nieuwe, door de Kroon benoemde, burgemeester van Strijen. Tegen die tijd zal er een introductieprogramma worden opgemaakt voor de nieuwe burgemeester om een soepele overgang naar deze gemeente te bewerkstelligen. In het representatiebudget is met de installatiekosten van de nieuwe burgemeester rekening gehouden. Bestuurskrachtonderzoek Met de provincie en de andere gemeenten in de Hoeksche Waard is afgesproken om in 2013 wederom een bestuurskrachtonderzoek te houden van: a) onze eigen gemeenten en; b) van de regionale samenwerking. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2013. De voorbereidende werkzaamheden beginnen echter al in 2012. De raad zal hierbij uiteraard worden betrokken. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Een lokaal bestuur dicht bij de burger, met een grote mate van herkenbaarheid en transparantie; Een gemeente met voldoende bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren; Een betrokken burger en wederzijds begrip tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen mede tot stand gekomen door een goede communicatie; Kwaliteit dienstverlening verhogen door middel van –verdere ontwikkeling elektronische dienstverlening; Een goed functionerend samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard waarin goed wordt samengewerkt op het gebied van strategische ontwikkelingen van de Hoeksche Waard. at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders: Communicatiebeleidsplan 2008 e.v. Nota ‘Dualisme in Strijen, een terugblik’ Nota ‘De burgemeester en zijn rollen’ Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening Rekenkamercommissie 2011 I&A Samenwerking Hoeksche Waard Lokaal en regionaal bestuurskrachtonderzoek Meerjarenprogramma Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

42


PROGRAMMABEGROTING 2012

Voortzetting Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP) Dit voorjaar hebben de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en de Manifestgroep in de Bestuurlijke Regiegroep aangegeven zich onverkort gebonden te voelen aan de afspraken gemaakt in het NUP en daar ook deze kabinetsperiode uitvoering aan te geven. Het vervolg, of beter de voortzetting van NUP, is gevat in de Overheidsbrede implementatie-agenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP, en vormt de agenda voor de e-overheid voor de periode 2011 tot en met 2014. Kaders van deze implementatieagenda zijn: -

de overheidsbrede visie op dienstverlening ‘samen doen’ vormt het uitgangspunt; de op basis van de Gateway aangescherpte governance voor het NUP blijft gehandhaafd; er zijn te bereiken resultaten geformuleerd, gericht op implementatie en gebruik van de basisvoorzieningen.

Deze kaders hebben, zo is in de Bestuurlijke Regiegroep geconstateerd, instemming van alle overheden en de Manifestgroep. Doelstelling is uitvoering te geven aan de in 2010 door de Bestuurlijke Regiegroep vastgestelde, overheidsbrede visie op dienstverlening. In de visie is de ambitie op gebied van dienstverlening van de gezamenlijke overheden vastgelegd voor de periode tot 2020. De ambitie verwoordt zes uitgangspunten waaraan de dienstverlening moet voldoen: 1. de vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal; 2. burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen; 3. de overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties, maar opereert als één overheid; 4. de overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd; 5. de overheid is transparant en aanspreekbaar; 6. de overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen. Conform de afspraken uit het NUP zijn overheidsorganisaties zelf verantwoordelijk voor de implementatie van het NUP. Zij kunnen daarom eigen prioriteiten stellen zolang deze geen afbreuk doen aan de doelstellingen van het NUP. Specifiek voor gemeenten is binnen i-NUP een aanvullend arrangement tussen VNG en het Rijk opgenomen om de implementatie bij gemeenten te ondersteunen. Voor burgers, bedrijven en instellingen zal het resultaat van deze inspanningen zichtbaar worden doordat een groter deel van de dienstverlening van de overheid, waar mogelijk, via het digitale kanaal zal lopen. De uitvoering van het NUP maakt een belangrijk onderdeel uit van het in februari 2010 door uw gemeenteraad vastgestelde ‘Programma Dienstverlening gemeente Strijen 20102012’.

43


PROGRAMMABEGROTING 2012

at gaan we doen

BRON

DOELSTELLING

ACTIEPUNT

BELEIDSPROGRAMMA

Implementatie projectmatig Samenwerkings Orgaan werken Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard begroting 2012

BELEIDSPROGRAMMA

Verbetering dienstverlening

Onderzoek ‘waar staat je gemeente’

BELEIDSPROGRAMMA

Verbetering dienstverlening

I&A samenwerking Hoeksche Waard

PROGRAMMA ANDERE OVERHEID

Verbetering dienstverlening

Uitwerking dienstverlening programma

JAAR UITVOERING

JAARLASTEN

2012 e.v.

p.m.

2012

p.m.

2012 en volgende p.m. jaren

2012

€ 14.500

oelichting actiepunten: Programma begroting Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard 2012 – 2015 In verband met de ‘transformatie’ van commissie Hoeksche Waard naar Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard is tegelijkertijd de bestuurlijke en ambtelijke structuur aangepast. In de nieuwe ambtelijke structuur, die per 1 september 2011 in werking is getreden, is een projectmatige werkwijze ingevoerd waarbij het zo is dat het SOHW met name over het proces gaat en de gemeenten over de inhoud. Verder heef de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 mei 2011 uitvoerig gedebatteerd over de concept programma-begroting 2012 – 2015 van het SOHW. Het resultaat van het debat was dat de raad bezwaar maakte tegen de conceptbegroting en dan met name tegen de inkomstenkant. Daarnaast was de gemeenteraad van oordeel dat de begroting niet erg ambitieus was. Vorenstaande zienswijze is overgebracht naar het SOHW en bij het schrijven van deze begroting was de reactie van het SOHW op deze zienswijze nog niet bekend. De projecten die voor 2012 en volgende jaren op de rol staan, zijn opgenomen in de diverse deelprogramma’s. Voor de inhoud hiervan, alsmede voor de hieruit voortvloeiende acties, wordt verwezen naar de hiervoor genoemde programmabegroting 2012 – 2015 van het SOHW. Voor het jaar 2012 zijn de programma’s Veiligheid en Samenleving nog niet in de begroting van het SOHW geïntegreerd. Deze zijn nog opgenomen in de respectievelijke gemeentebegrotingen. Onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ De laatste keer dat dit onderzoek is gedaan was in het jaar 2009. Daarvoor was het 3 jaar geleden (2006) dat dit onderzoek is gehouden. Willen we als gemeente zicht houden hoe onze burgers denken over de gemeentelijke dienstverlening dan is actuele informatie hierover onontbeerlijk. Vandaar dat voor 2012 wederom een onderzoek is

44


PROGRAMMABEGROTING 2012

ingepland. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het bestuurskrachtonderzoek dat voor 2013 op de rol staat. ICT-samenwerking Hoeksche Waard Na de nodige vertraging is medio 2011 aan de gemeenteraden van de respectievelijke gemeenten in de Hoeksche Waard een voorstel gedaan om te komen tot een niet vrijblijvende samenwerking op het gebied van de ICT. De voorgestelde samenwerking richt zich in eerste instantie vooral op de automatiseringskant en minder op de informatiseringkant. Door één van de gemeenteraden is aangegeven het niet wenselijk te vinden dat de nieuw te vormen organisatie wordt ondergebracht bij het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Deze gemeente pleit voor een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling. Op het moment van het samenstellen van deze begroting is nog niet duidelijk in welke richting de ICT-samenwerking zich verder zal ontwikkelen. Uitwerking Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 In het kader van de verdere uitwerking van het door uw raad vastgestelde programma dienstverlening is inmiddels een informatie-beleidsplan gemeente Strijen opgesteld en wordt in het derde kwartaal van 2011 de laatste hand gelegd aan een visie op de digitalisering. Deze visie vormt een basis voor de stappen die moeten worden gezet om processen (ook de bestuurlijke processen) verder te digitaliseren en daarmee ook producten digitaal aan te bieden. Deze stukken worden u in het najaar van 2011 aangeboden. Een van de bouwstenen van het NUP en daarmee ook een onderdeel vormend van bovengenoemd programma is het realiseren van Antwoord©. In Strijen wordt dit ondersteund door het door ontwikkelen van de huidige baliefunctie tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. In 2012 wordt verder invulling gegeven aan dit onderdeel van het NUP. Er bestaat thans nog geen duidelijkheid over de financiële consequenties. Wij doen u in de loop van volgend jaar voorstellen toekomen. Gezien de uitkomsten van de concept begroting en meerjarenraming gaan wij er voorshands vanuit dat deze investering ten laste zal komen van de algemene reserve. Waar wel rekening mee is gehouden in de begroting 2012 is de invoering van digitaal en zaakgericht werken (aanschaf Document Management Systeem (DMS) en aanschaf i-pads voor € 100.000.

45


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

46


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat de openbare orde, veiligheid, brandweer en rampenbestrijding en bestrijding van overlast. ntwikkelingen Veiligheidsregio Het wetsvoorstel voor de vorming van veiligheidsregio’s is op 23 april 2009 door de Tweede Kamer aangenomen. De wet is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Bij deze wet zijn ook kwaliteitseisen voor de brandweer waar men in 2013 aan dient te voldoen. Dit betreft zowel eisen op gebied van opleiding en oefening maar ook op gebied van opkomsttijden. In 2011 worden deze eisen door de gemeenteraad van Strijen vastgesteld. In 2012 moeten ook die inspanningen zichtbaar worden gemaakt om te komen tot een zelfde brandweerniveau in alle gemeenten van de Veiligheidsregio. Het zogenaamde ‘been bij-trekken’. Wat dit financieel voor Strijen zal betekenen wordt in de loopt van 2012 duidelijk. Alcoholontmoediging Het alcoholgebruik onder jongeren heeft de aandacht van de landelijke politiek. De verwachting is dat op 1 januari of 1 juli 2012 de nieuwe Drank- en Horecawet in werking treedt. Het toezicht op de wet, die nu nog ligt bij de Voedsel- en Warenautoriteit, komt daarmee bij de gemeenten te liggen. Regionaal wordt onderzocht hoe dit door

47


PROGRAMMABEGROTING 2012

gemeenten het beste aangepakt kan worden. Een andere belangrijke wijziging is dat het bezit van alcohol op straat door jongeren onder de 16 jaar strafbaar wordt. Niet alleen de verkoper, maar ook de jongere zelf wordt verantwoordelijk voor het bij zich hebben van alcohol in de openbare ruimte. Ook als in een café jongeren onder de 16 worden betrapt met alcohol, is niet alleen de ondernemer strafbaar, maar voortaan ook de betreffende jongeren. at willen we bereiken Als hoofddoelstelling geldt het creëren van een gemeente waarin een ieder veilig is en zich veilig voelt. Als subdoelstellingen gelden de volgende punten: Het voorkomen van het verstoren van de openbare orde en zo nodig het handhaven hiervan; Het terugdringen van de overlast en de subjectieve en objectieve gevoelens van onveiligheid die ondervonden worden; Het doen naleven van regelgeving, vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; Zorgdragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone situaties. at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:  Regionaal Organisatieplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding (wordt geactualiseerd)  Brandweerbeleidsplan gemeente Strijen (2002)  Bestuurlijke Inrichtingskaders regionalisering brandweer  Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland-zuid 2012-2015  Regionaal Crisisplan  Actieprogramma Openbare orde en veiligheid Hoeksche Waard  Nulmeting uniform regionaal kwaliteitsniveau Brandweer Zuid-Holland Zuid Audit Brandweer Strijen

Regionalisering en clustering brandweer Hoeksche Waard Door uw raad is in de vergadering van augustus 2011 akkoord gegaan met het ‘Organisatie- en Formatieplan’ cluster brandweer Hoeksche Waard. Dit plan is gebaseerd op de bestuurlijke inrichtingskaders voor de uitwerking van de regionalisering van de brandweer in de regio Zuid Holland Zuid. C2000 Door het bijplaatsen (in 2011) van een C2000 zendmast in Strijen zijn ook de problemen voor enkele gebieden waar er soms een iets minder bereik was van de C2000 signalen opgelost. Helaas zijn dit jaar nog steeds de werkelijke kosten niet bekend geworden van het landelijk gebruik van C2000. Wellicht dat het ministerie van BZK in 2012 meer duidelijkheid kan verschaffen over de kosten welke de gemeenten moeten gaan dragen.

48


PROGRAMMABEGROTING 2012

at gaan we doen

BRON

DOELSTELLING

ACTIEPUNT

BESLUITEN COLLEGE VAN B&W EN GEMEENTERAAD VAN STRIJEN

Uitvoering geven aan O&F rapport clustering brandweer Hoeksche Waard

Invulling geven aan het te maken formatieplan en huisvestingsplan met de daarbij behorende frictiekosten; Aanstellen kwartiermaker.

BESLUITEN COLLEGE VAN B&W EN GEMEENTERAAD VAN STRIJEN

Voldoen aan de uitgangspunten van het Brandweerbeleidsplan 2002

GEMEENTEWET

Het hebben van een Integraal Veiligheidsbeleid

Been bijtrekken na nulmeting formatie brandweer Het schrijven van het beleid met uitvoeringsprogramma en het uitvoeren ervan.

WET VEILIGHEIDSREGIO

Het hebben van een regionaal crisisplan

BEGROTING

Verbeteren van leefbaarheid

JAAR JAARUITLASTEN VOERING

2011 en volgende jaren

p.m.

2012 en volgende jaren

â‚Ź 30.000

2011-2014

p.m.

Het implementeren van het crisisplan in de gemeentelijke organisatie

2012

p.m.

Deelname aan regionale veiligheidsprojecten

2010-2012

p.m.

oelichting actiepunten: Samenwerking Brandweren Hoeksche Waard Een van de eerste acties voortvloeiend uit het vastgestelde Organisatie en Formatie (O&F) rapport was het aanstellen van een kwartiermaker/beoogd clustercommandant. Dit is inmiddels gebeurd; per 1 september 2011 is de brandweercommandant van Binnenmaas aangesteld als kwartiermaker / beoogd clustercommandant Brandweer Hoeksche Waard. Deze kwartiermaker dient sturing te geven aan de volgende taken/opdrachten: - Uitvoering geven aan het organisatieontwerp voor het cluster (rekening houdend met de regionale inrichtingskaders en aspecten als dag-bezetting, lokale binding) waarbij de wijze van samenwerking tot uitdrukking komt; - Opstellen van een huisvestingsplan dat aansluit bij het O&F plan van het cluster; - In beeld brengen van de frictie- en ontvlechtingkosten; - Opstellen van een document waarin het clusterbeleid voor de komende jaren is uitgewerkt. Dit beleid dient meegenomen te worden in de af te sluiten Dienst Verlening Overeenkomst (DVO); - Uitwerken van een model - DVO per gemeente (maatwerkpakket). Al deze acties hebben tot doel de overgang van een gemeentelijke brandweer naar een regionale brandweer zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en met zo min mogelijke kosten.

49


PROGRAMMABEGROTING 2012

Audit Brandweer Strijen In 2010 heeft er een toetsing plaats gehad omtrent de stand van zaken aangaande de uitvoering van het Brandweerbeleidsplan 2002. Uit deze toets (audit) is naar voren gekomen dat de formatie van de brandweer met een halve fte dient te worden verhoogd. Hiervoor is een bedrag van € 30.000,- opgenomen. Of de uitbreiding van de formatie werkelijk gaat gebeuren wordt nog bezien. Integraal veiligheidsbeleid Door de geplande wijziging van de Gemeentewet in 2011 wordt de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid verstevigd. De gemeenteraad is verplicht tot het eens in de vier jaar vaststellen van een integraal veiligheidsbeleid. In 2007 is voor het eerst een integraal veiligheidsplan vastgesteld voor de gemeente Strijen. Vanaf 2010 is gekozen voor een regionaal Actieprogramma Openbare orde en Veiligheid, omdat de speerpunten in iedere Hoeksche Waardse gemeente hetzelfde waren. De gemeente dient bij het opstellen van de nota integraal veiligheidsbeleid nauw samen te werken met haar zorg- en justitiële ketenpartners. Ook voor het integraal veiligheidsbeleid wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard. De streefdatum voor de aanbieding van dit beleid aan de raad is november 2011. De prioritering als basis voor de nota Integraal Veiligheidsbeleid is door de raad vastgesteld in zijn vergadering van 27 september 2011. Regionaal crisisplan In de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen dat iedere Veiligheidsregio beschikt over een crisisplan, de vervanger van het gemeentelijke rampenplan. Opzet van het plan is om ten tijde van een crisis de brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en gemeenten te laten samenwerken in een tijdelijke regionale en multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. Het crisisplan treedt op 1 oktober 2011 in werking. Op dit moment wordt de gemeentelijke organisatie naar dit plan ingericht. Vanaf eind 2011 en in 2012 staan de oefeningen en opleidingen in het teken van het nieuwe regionale crisisplan. Veiligheidsprojecten In de Hoeksche Waard wordt zoals eerder gezegd de samenwerking op het terrein van veiligheid al nadrukkelijk gezocht. Ook regionaal, Zuid-Holland-zuid, wordt de samenwerking gezocht. Steeds vaker worden regionale veiligheidsprojecten geïnitieerd. Het regionaal college heeft laten onderzoeken hoe er efficiënter en beter samengewerkt kan worden. Gekozen is voor de variant, waarbij vanuit het regionale college een bestuurlijk trekker wordt aangewezen en waarbij de kassiersfunctie bij bijvoorbeeld de veiligheidsregio wordt gelegd. Daarnaast wordt uitgegaan van het feit dat alle gemeenten meedoen, zodat een sterk fundament wordt gecreëerd. Dit moet in 2012 verder vorm gaan krijgen. Daarnaast loopt een aantal projecten in 2012 af, zoals het ‘Veiligheidshuis’ en ‘Verzuip jij je toekomst’. Deze projecten worden in 2012 geëvalueerd.

50


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

51


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat het milieubeleid, de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, relatie met woningstichting HW Wonen en de grondexploitatie. ntwikkelingen Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard Na de vaststelling van het Ruimtelijk Plan in 2009, heeft u op 14 december 2010 het Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard vastgesteld. De visie en uitgangspunten van het Ruimtelijk Plan zijn vertaald naar een 40tal concrete projecten. Deze projecten werden eerder ook ingebracht door afzonderlijke gemeenten en organisaties. Ook lopende of al voorgenomen projecten zijn in het programma verwerkt. De projecten zijn verdeeld in 3 sporen: 1. sectorale projecten, zoals wonen, werken en cultuurhistorie; 2. integrale gebiedsontwikkeling, zoals het Masterplan Zuidrand Hoeksche Waard; 3. monitoring en kwaliteitsborging, zoals de zorg voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Alle projecten zijn beschreven en er is aangegeven welke partijen en organisaties worden uitgenodigd het project te gaan ontwikkelen. In veel gevallen is het SOHW of een gemeente de trekker van het project. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woonen werkklimaat in Strijen; Het actief invulling geven – in samenwerking met andere bestuurlijke partners – aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard; Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied; Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag.

52


PROGRAMMABEGROTING 2012

at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:         

Nota Grondbeleid Gemeente Strijen (2007) Jaarlijks Milieuprogramma Huisvestingsverordening Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Welstandsnota 2008 Volkshuisvestingsnota 2004-2015 Regionale woonvisie Hoeksche Waard Centrumvisie Strijen 2010 Maatregelenplan Duurzaamheid Strijen 2011

Centrumvisie Strijen 2010 In de centrumvisie worden verschillende projecten genoemd. Deze zijn onder te verdelen in publieke, private en publiek-private projecten. Bij deze laatste projecten trekken de gemeente en andere partijen gezamenlijk op. Voorbeelden van publieke projecten zijn de herinrichting van de Kerkstraat en het Stockholmplein. De woningbouwplannen op de locatie aan de Schoolstraat zijn een voorbeeld van een ‘private’ ontwikkeling. De realisering van een nieuw dorpshuis is een publiek-privaat project. In de begroting is een bedrag van € 25.000,- opgenomen voor de realisering van de centrumvisie in 2012 en de jaren erna € 10.000,-. Er is medio 2011 een convenant gesloten met verschillende partijen voor de ontwikkeling van de locatie ‘de Striene’ met woningen en een supermarkt. De bedoeling is dat voor 1 januari 2012 een haalbaarheidsstudie wordt afgerond naar de mogelijkheden voor deze ontwikkeling. Over het al dan niet verlenen van medewerking aan de plannen wordt de gemeenteraad nog geraadpleegd. Opstellen lokale structuurvisie Dit jaar is gestart met het proces om te komen tot de vaststelling van een lokale structuurvisie. Die visie dient een tweeledig doel. In de eerste plaats wordt beoogd daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting uit de op 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Ten tweede zien wij de lokale structuurvisie als een uitwerking van de regionale structuurvisie. Een belangrijk thema is in ieder geval het gevolg van de bevolkingskrimp en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling rond Strijensas. Over dit laatste onderwerp is een afzonderlijke bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van de buurtschap en directe omgeving. Ook zijn inmiddels twee zogenaamde dorpenavonden gehouden om de inwoners in de gelegenheid te stellen om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de toekomstige ontwikkeling van Strijen. In de tweede helft van 2011 wordt een inspraakprocedure over een concept-visie gestart. Kernen Voor Strijensas is HW Wonen bezig met het opstellen van een plan voor de toekomstige woningbouw. Het gaat hierbij niet om uitbreiding van het woningaantal maar om vervangende nieuwbouw op de locaties van woningen die in de toekomst gesloopt moeten worden. Ofwel; het betreft een totaalvisie van de corporatie ten aanzien van haar woningbezit in Strijensas.

53


PROGRAMMABEGROTING 2012

Voor Mookhoek geldt in gelijke mate hetgeen is geschreven over Strijensas. Alleen is er hierbij sprake van een beperkte uitbreiding omdat men op de locatie van de gesloopte noodwoningen aan de Zweedsestraat ca 12 nieuwe woningen wil realiseren. De voorbereidingen om dit in het bestemmingsplan vast te leggen zijn in volle gang. at gaan we doen

BRON

DOELSTELLING

ACTIEPUNT

BEGROTING

Het voldoen aan de WRO ten aanzien van actualiteit bestemmingsplannen

Herziening bestemmingsplannen ‘Dorp III’, ‘Mookhoek’ en ‘Strijensas’.

2012

Regulier budget c.q. exploitatieov ereenkomst

Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)

Het ontwikkelen en stimuleren van woningbouwprogramma’s

2010 - 2014

--

Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)

UITWERKINGSPLANNEN OPSTELLEN I.S.M. MET WONINGSTICHTING ‘HW WONEN’ VOOR HET MASTERPLAN ‘ORANJEWIJK’

2010 - 2014

P.M.

2012 - 2014.

€ 25.000,-

BELEIDS PROGRAMMA BEGROTING

BELEIDSPROGRAMMA

Uitvoering geven aan het Ontwikkelen duurzaam ‘maatregelenplan woon-,werk- en leefklimaat duurzaamheid’

JAAR JAARUITVOERING LASTEN

oelichting actiepunten: Bestemmingsplannen algemeen Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen eens per 10 jaar geactualiseerd worden. Er mag geen sprake zijn van verouderde bestemmingsplannen. Per jaar wordt bezien welke bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is inmiddels in werking getreden. Hierdoor is een groot deel van het grondgebied voorzien van een actuele bestemmingsregeling. Wegens de lopende beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ echter nog niet onherroepelijk. HW Wonen wil in Mookhoek 12 woningen bouwen. Hiertoe moet het bestemmingsplan ‘Mookhoek’ aangepast worden. Omdat het huidige bestemmingsplan nog niet voldoet aan de huidige digitale vereisten is ervoor gekozen het gehele bestemmingsplan te actualiseren. De werkzaamheden zijn in 2011 gestart met een doorloop in 2012. Verder krijgt de bestemmingsplanprocedure voor drie kavels in Strienemonde in de tweede helft van 2011 een vervolg. Deze procedure loop door tot in 2012. De gronden

54


PROGRAMMABEGROTING 2012

voor deze drie kavels waren oorspronkelijk opgenomen in het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan ‘Land van Essche’. Het gedeelte van het bestemmingsplan ‘Land van Essche’ dat betrekking heeft op deze drie kavels is echter door een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het deel van de gronden dat betrekking heeft op de drie kavels niet in werking getreden. De bestemmingsplannen ‘Dorp III’ en ‘Strijensas’ moeten geactualiseerd worden. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart. In beide bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen van de gemeente en van HW Wonen. Naar verwachting worden hiervoor in 2012 de bestemmingsplanprocedures gevolgd. Na het vaststellen van deze bestemmingsplannen zijn alle bestemmingsplannen in onze gemeente actueel. Vervolgens zijn er een aantal (particuliere) initiatieven waarvoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld moet worden. Dit betreft initiatieven voor het toepassen van de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling voor een perceel aan de Keizersdijk alsmede een perceel aan de Waleweg, het realiseren van woningen aan de Schoolstraat in Strijen, het realiseren van woningen nabij de Hofstee (plan Schenkelhof) en het realiseren van een agrarisch bouwperceel aan de Broekseweg. Voor deze ontwikkelingen worden afzonderlijke bestemmingsplannen opgesteld. Deze procedures zijn of in 2011 gestart en krijgen in 2012 een vervolg of worden in 2012 gevolgd. Als gevolg van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan voor de kartbaan niet in werking getreden. Conform het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2011 worden vervolgstappen uitgevoerd, één en ander ter voorbereiding op het nemen van een definitieve beslissing tot het legaliseren van de kartbaan door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierbij worden tevens de mogelijkheden en financiering van geluidsreducerende maatregelen op de kartbaan verder onderzocht. Na het uitvoeren van de benodigde stappen kan de gemeenteraad een beslissing nemen over het al dan niet opstellen van een nieuw bestemmingsplan. In de begroting is binnen het reguliere budget geen rekening gehouden met het opstellen van een bestemmingsplan voor de kartbaan. Wanneer tot het opstellen van een bestemmingsplan wordt besloten, wordt hiervoor een afzonderlijk budget gevraagd. De kosten hiervan worden meegenomen in Turap II – 2011. Woningbouwontwikkeling De 13 huurwoningen aan de Dam zijn eind 2010 voor eerste bewoning gereed gekomen. Met de bouw van die 13 woningen is het plan Dam 1e fase afgerond en komt de voorbereiding van de 2e fase in dit begrotingsjaar aan de orde. De opdracht voor het maken van het bestemmingsplan is gegeven. Op dit moment wordt met HW Wonen overleg gevoerd over de precieze invulling van deze 2e fase. De gemeente en HW Wonen zijn het eens geworden dat op financieel-technische gronden de geplande meergezinswoningen moeten worden vervangen door eengezinswoningen. Deze keuze betekent overigens dat elders binnen de gemeente de meergezinswoningbouw moet worden gerealiseerd. Op de locatie Patrijshof is de bouw van 18 koopwoningen afgerond. De meeste woningen zijn inmiddels verkocht maar er is nog een beperkt aantal beschikbaar voor kopers. De woningen die eventueel geen koper vinden worden door HW Wonen in de verhuur genomen en eventueel later aan de markt toegevoegd.

55


PROGRAMMABEGROTING 2012

De stedenbouwkundige werkzaamheden voor het bestemmingsplan Land van Essche III zijn afgerond. De exploitatieovereenkomst met HW Wonen wordt naar verwachting binnenkort gesloten. Daarna kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op basis van de uitkomsten van de regionale woonvisie en het gehouden woningbehoefteonderzoek 2010 blijkt, dat in zijn algemeenheid de uitgangspunten van de (regionale) woonvisie opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden met betrekking tot de aantallen, het tempo en de woningdifferentiatie. De uitkomsten leiden op lokaal niveau tot herbezinning op de ontwikkelingsopgave. De resultaten zullen meegenomen in de structuurvisie Strijen, de prestatieafspraken met HW Wonen en de herijking van de lokale Volkshuisvestingsnota. Uitwerking masterplan ‘Oranjewijk’ Onlangs is begonnen met de sloop van de eerste woningen in de Oranjewijk. Het bestemmingsplan Oranjewijk 1e fase wordt in november 2011 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het gehele plan wordt enigszins gewijzigd uitgevoerd omdat intensief overleg is gevoerd over de integratie van nieuwe multifunctionele ruimten in de toekomstige bebouwing. De woningen aan de Achterstraat en Julianastraat worden nu eerst herbouwd in tegenstelling tot die aan de Bernhardstraat. Het gehele revitaliseringproces neemt een kleine tien jaar in beslag. Inmiddels is HW Wonen ook begonnen aan de ontwikkeling van de 2e fase van het revitaliseringsplan. Er komen woningen voor de doelgroep jongeren. Hiervoor is een afzonderlijk convenant met HW Wonen afgesloten. Bestaande bejaardenwoningen worden vervangen. Er wordt ook werk gemaakt van het oplossen van het probleem met de openbare ruimten en er worden minimaal 14 jongerenwoningen gerealiseerd in de Groene Kruisstraat ter plaatse van het voormalige Groene Kruis gebouw. Nu de eerste fase van de Oranjewijk door HW wonen in kaart is gebracht en in de planning is gezet, resteert nu de uitwerking van de tweede activiteit die voortvloeit uit de ontwikkelings-visie Oranjewijk. De tweede activiteit behelst het oplossen van de knelpunten in het openbaar gebied in de vorm van de groenvoorziening en de parkeerdruk in sommige delen van de wijk. In de ontwikkelings-visie is daarover het volgende opgenomen: Ruimte in de Openbare Ruimte Groene parels in de wijk Hierbij ligt het accent op het centrale deel van de wijk. Opgave is de openbare ruimte die nu te krap is, en van

56


PROGRAMMABEGROTING 2012

wat mindere kwaliteit, een nieuwe impuls te geven. Enkele elementen daarbij: - Verbeteren woningen middengedeelte Oranjebuurt: gefaseerd; - ‘Ontdichten’ van middendeel: hier en daar woningen uitnemen wanneer die vrijkomen om lucht aan te brengen voor openbare voorzieningen; - Groene Parels realiseren: ruimtes in de wijk waar groen en verblijfsmogelijkheden kunnen komen; - Een veilig en kindvriendelijk openbaar gebied; - Water in de Oranjebuurt brengen; stromend water langs de randen en ’kijk’water op het Stockholmplein; - Parkeren.

In de afspraken, die tussen de gemeente en HW Wonen zijn overeengekomen, is bepaald dat HW Wonen de oplossing zal realiseren voor het tekort aan parkeervoorzieningen en het openbaar groen. In het vooroverleg is voor deze parels een kostenbedrag becijfert ter grootte van circa € 700.000,- waarvan de gemeente € 350.000,- voor haar rekening neemt. Dit genoemde bedrag is de bijdrage van de gemeente in de kosten ook als de gekozen oplossingen tot een duurder scenario aanleiding geven. In het omgekeerde geval blijft de gemeentelijk bijdrage ook van toepassing. Het gemeentelijk ‘maatregelenplan duurzaamheid’ Duurzaamheid staat erg in de belangstelling. Ook in de gemeenteraad van Strijen is dit onderwerp meerdere malen aan de orde gekomen. Op 28 juni 2011 is het gemeentelijk ‘maatregelenplan duurzaamheid 2011-2014’ vastgesteld. Daarin zijn de ambities en doelstellingen die de gemeente op dit terrein heeft, helder en concreet geformuleerd. In 2011 is meteen met de uitvoering gestart. In 2012 krijgt dit een vervolg door onder meer de invoering van subsidieregelingen voor energiebesparingsactiviteiten en een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Voor de inhoud van de subsidieregelingen worden in het najaar van 2011 een raadsvoorstel gepresenteerd. Er is een budget beschikbaar van € 20.000,- voor activiteiten van particulieren en € 5.000,- voor activiteiten van ondernemers in het MKB.

57


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

58


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat het onderhoud aan wegen, straten en pleinen, de bijdrage aan de Kiltunnel, verkeersmaatregelen, watergangen, nutsvoorzieningen, natuurbescherming, openbaar groen, riolering en begraafplaatsen. ntwikkelingen Waterwet Om te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt, is op 22 december 2009 de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet is meer dan zomaar een wet. De essentie van de Waterwet is: samenwerken op basis van afspraken in plaats van samenwerken op basis van eenzijdige voorschriften. Het is een nieuwe werkwijze en de geboden beleidsvrijheid vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid en een zorgvuldige regionale uitwerking. De Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in april 2010 afspraken gemaakt over een aanpak voor de afvalwaterketen. De aanpak richt zich op het op bundelen van kennis en capaciteit in de uitvoering van de beheertaken. Het Regeerakkoord 2010 geeft waterschappen en gemeenten de ruimte om de aanpak van de Unie en de VNG regionaal uit te werken. Ook vraagt het regeerakkoord om een andere manier van kijken en het zoeken naar nieuwe aanpakken en nieuwe methodieken. Hierbij heeft de afvalwaterketen een belangrijke voortrekkersrol. Inmiddels is in april 2010 door de VNG en UvW de Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen vastgesteld. Daarnaast is op 21 april 2011 een onderhandelingsakkoord voor een doelmatig beheer van de afvalwaterketen getekend door het Rijk, de VNG, UvW, het IPO. Volgens deze aanpak moeten in december 2011 bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en waterschap voor een doelmatig beheer van de waterketen. Begin september 2011 hebben de portefeuillehouders water besloten tot het oprichten van een werk- en stuurgroep. Deze zullen de portefeuillehouders water adviseren over de mogelijke samenwerking. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten, pleinen en paden opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd; Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het centrum door het verminderen van de verkeersintensiteit en het mede daardoor aantrekkelijker maken van het gebied als woon-/winkel- en verblijfsgebied; Het realiseren van een (vervangende) ontsluiting voor het uitbreidingsplan Land van Essche II en III en een toekomstige ontsluiting voor de eventueel nog te realiseren uitleggebieden ten oosten van de kern; Het uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan voor bruggen en kunstwerken; Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creĂŤren van een aantrekkelijke woonomgeving;

59


PROGRAMMABEGROTING 2012

Het zorgdragen voor een goede afvoer van het afval- en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu. Het aansluitpercentage op de riolering moet op 95 liggen; Het zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen, waarbij tevens wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan ruimte tot begraven. at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:       

Wegenbeheersplan (meerjarenplanning (2011-2015) Verkeersplan Strijen (2008) Groenbeleidsplan (2004-2013) Beleidsplan openbare verlichting (2010-2014) Gemeentelijk Rioleringsplan IV 2011-2015 Aansluitverordening vrij-vervalriolering (2003) Gemeentelijk waterplan 2008

GDU-gelden (Gebundelde Doeluitkering) (2004-2010) Om o.a. voor subsidies in aanmerking te komen is er een Gebiedsprofiel Hoeksche Waard opgesteld en als convenant door de gemeenten ondertekend. De beschikbare GDU-gelden (circa € 500.000,- voor de planperiode van 7 jaar) worden ingezet voor de realisering van het veiliger maken van fietsrouten: Strijen Oud- Beijerland en ’s Gravendeel – Piershil. De realisatie vindt plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) en het waterschap Hollandse Delta is trekker voor de uitvoering. Fietsroute Strijen Oud-Beijerland; in de 2e helft van 2008 is gestart met de route Strijen – Oud-Beijerland. Voor het geplande gedeelte fietsroute door het Oudeland van Strijen moet nog een alternatief worden gezocht, gezien de wens om de aanwezige grindpaden uit cultuurhistorisch oogpunt te behouden. Op dit moment vindt hierover (bestuurlijk) overleg plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Een alternatief kan zijn om de fietsroute langs de buisleidingenstraat te leggen. Hiervoor is toestemming nodig van de Stichting Buisleidingenstraat. Fietsroute ’s Gravendeel- Piershil; de uitvoering voor het veiliger maken van dit traject staat voor de 2e helft van 2011 in de planning. Het zijn voornamelijk snelheid beperkende maatregelen op bestaande wegen. Zoals het aanbrengen van versmallingen en aanbrengen van suggestiestroken van rood asfalt. De kosten voor beide fietspaden zijn afgerekend met het Waterschap Onkruidbestrijding Om op een chemische wijze onkruid te mogen blijven bestrijden op verhardingen is certificering verplicht (Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen (DOB)). Deze is in drie niveaus (Brons, Zilver en Goud) uitgewerkt. In 2008 is besloten om te gaan te starten voor het certificatie Brons. Begin 2010 is de certificering behaald. Jaarlijks wordt, als onderdeel van het certificaat, gecontroleerd of de onkruidbestrijding binnen de gemeente volgens de beleidsregels van de barometer duurzaam terreinbeheer niveau brons wordt uitgevoerd.

60


PROGRAMMABEGROTING 2012

at gaan we doen

BRON

BELEIDSPROGRAMMA

BEGROTING

DOELSTELLING

ACTIEPUNT

JAAR JAARUITVOERING LASTEN

Verbeteren verkeersveiligheid in centrum en realiseren ontsluitingen voor uitbreidingsplannen Land van Essche III en toekomstige uitleg-gebieden ten oosten van de kern

Realiseren van een randweg.

Verbeteren verkeersveiligheid in de gemeente

Uitvoeren verkeerscirculatieplan 2012

Actualiseren onderhoudsplan kunstwerken

Geactualiseerd onderhoudsplan 2010 – 2015 uitvoeren

2011-2012

BELEIDSPROGRAMMA

BEGROTING

BEGROTING

BELEIDSPROGRAMMA

BEGROTING

Kwalitatief goed onderhouden Plegen onderhoud volgens van straten beheersplan wegen Uitvoering geven aan de geplande maatregelen van het gemeentelijk waterplan en GRP. en uitvoering geven aan het doelmatig samenwerken in de Adequaat waterbeheer waterketen Beheren en onderhouden van openbare verlichting volgens Beleid voeren m.b.t. openbare beleids- en beheersplan 2010verlichting 2014 Uitvoeren groenrenovaties en Het laten bijdragen van het regulier onderhoud. Extra accent openbaar groen in het creëren geven aan de toegangsweg naar van een aantrekkelijke de kern van Strijen d.m.v. woonomgeving; perkgoed op rotonden en verkeersgeleiders.

2012

2012

2012

€ 280.000 kapitaallasten gemiddel per jaar € 50.000 t.l.v. budget onderhoud kunstwerken en restant algemene reserve). t.l.v. budget onderhoud wegen

t.l.v. GRP t.l.v. budget openbare verlichting

2012

2012

t.l.v. budget groenbeheer

oelichting actiepunten Randweg Het bestemmingsplan ‘Randweg’ is met de uitspraak van 25 mei 2011 van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk. Dit betekent dat er geen planologische belemmeringen meer zijn voor de verdere aanleg van de weg. De verwerving van de voor de aanleg benodigde gronden is in beginsel afgerond. Voor één transactie geldt dat de notariële overdracht plaats vindt als medewerking verkregen is aan het verplaatsen van een agrarisch bouwperceel. Hiervoor is de planologische procedure reeds gestart.

61


PROGRAMMABEGROTING 2012

De totale kosten (verwerking, aanleg, en dergelijke) van de randweg zijn geraamd op een bedrag van € 9.850.000,- (prijspeil 2009, uitvoering 2009-2010). Met de kapitaallasten van deze investering hebben wij in deze begroting en in de meerjarenraming rekening gehouden. Verkeersplan Strijen 2008 Op 21 april 2009 is het Verkeersplan Strijen 2008 vastgesteld. Dit plan biedt onder meer inzicht in de verkeersmaatregelen die getroffen kunnen worden ter verbetering van de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid in de kern Strijen na aanleg van de randweg. De bedoeling is om naast het creëren van een inrijverbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer aanvullende snelheid beperkende maatregelen te treffen. Het gaat om de maatregelen die genoemd zijn in variant 1 van het verkeersplan. Dit betreft onder meer het verkleinen van het kruispunt Trambaan – Oud Bonaventurasedijk en het realiseren van een schoolzone op de Leeuwerikstraat. Voor het uitvoeren van de maatregelen is voor het jaar 2012 en de daarop volgende jaren een bedrag van € 50.000 in de begroting opgenomen. Bruggen en kunstwerken De meerjarenplanning onderhoud bruggen en kunstwerken is in 2010 geoptimaliseerd en met nieuwe objecten uitgebreid. De financiële vertaling van deze MOP is in de voorliggende begroting verwerkt. Beheersplan wegen (meerjarenplanning 2011 - 2015) In de meerjarenplanning 2011-2015 zijn voor 2012 de volgende straten opgenomen: Waleweg en Walewegje (uitvoering 2012); Schelpweg / Steenplaats (Julianastraat tot Steenplaats) (uitvoering 2012-2013). Conform het beheerplan wegen streeft de gemeente er naar om de wegen op een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 te houden. Hierbij krijgen de voet- en fietspaden en de verblijfsgebieden voorrang op de wijkontsluitingswegen (50 km/uur) waar het verkeer gescheiden wordt en op wegen, die minimaal gebruikt worden door langzaam verkeer (bedrijventerrein). Bovenstaande wegen zijn aan de beurt om herstraat te worden, anders komen deze onder de grenswaarde. Conform het Verkeersplan Strijen 2008 moeten bovengenoemde wegen conform Duurzaam Veilig ingericht worden. In overleg met de bewoners wordt gekeken hoe de weg het beste ingericht kan worden, het parkeren te ordenen en de snelheid naar beneden te brengen, daar deze doorgaans nog te hoog is. Ook worden de groenvoorzieningen, riolering en openbare verlichting en dergelijke in de beschouwing meegenomen en waar nodig worden deze vervangen of geoptimaliseerd volgens de eigen beheerplannen. De reconstructie van de Steenplaats / Schelpweg is doorgeschoven naar 2012 daar deze volgend aan de aanleg van de randweg is en deze afgesloten moet worden voor de uitvoering ervan. Verkeer kan dan omgeleid worden over de randweg. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2011 gestart. In 2013 staat het vervolg van de reconstructie Steenplaats / Schelpweg gepland.

62


PROGRAMMABEGROTING 2012

Grp/gemeentelijk waterplan / brede waterheffing Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De gemeentelijke taken zijn uitgebreid met de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De nieuwe taken zijn in het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) ingebed. Het (verbreed) GRP is in december 2010 vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis om het GRP voor 2013 te hebben vastgesteld. Het nieuwe GRP heeft als looptijd 2011 – 2015. Openbare verlichting In augustus 2010 is het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Naast de richtlijnen waar de openbare verlichting aan moet voldoen is er een meerjaren planning (20112015) voor het onderhoud en vervangen opgesteld. Hieruit komt naar voren dat eerst de niet energiezuinige lampen (618 stuks met armatuur en voorschakelapparatuur) vervangen moeten worden voor energie zuinigere lampen. De verlichting langs de dijk Mookhoek is opgenomen in het eerste planjaar (2011) om te vervangen. Hier zijn lagere masten toegepast in verband met de laaghangende takken van bomen en is er wit licht toegepast in verband met een betere kleurherkenning. Bij nieuwbouwwijken wordt onderzocht of de Led verlichting voldoende ontwikkeld is om te worden toegepast. Hierbij wordt eerst de betreffende raadscommissie om advies gevraagd. Openbaar groen Als leidraad voor groenbeleid, structuur en onderhoud wordt het in 2004 door de raad vastgestelde Groenbeleidsplan gemeente Strijen aangehouden. Hierin is vastgelegd dat met de uitvoering van straat- en rioleringswerkzaamheden de groenrenovaties worden meegenomen. In 2011 is het herstraten van de Gruttostraat en Patrijsstraat uitgevoerd. De vervanging van bomen en beplanting is hierbij meegenomen. In 2012 wordt een start gemaakt met de reconstructie van de Steenplaats, Schelpweg, Waleweg en Walewegje en wordt, waar nodig, de groenvoorziening vervangen. In 2009 is een start gemaakt om het groenbeheersysteem van Groenestein en Borst (G&B) om te bouwen naar het beheersysteem van de Grontmij (dg Dialog). De reden hiertoe is dat de overige beheersprogramma’s al draaien onder dg Dialog waardoor koppeling met elkaar eenvoudiger is. Tevens worden nu de databestanden gekoppeld aan een (digitale) kaart waardoor alles veel overzichtelijker wordt en eenvoudiger te bedienen. Daardoor wordt de nauwkeurigheid ook veel groter. Het benodigde onderhoud kan beter in beeld worden gebracht in samenhang met de andere producten zoals weg- en rioolbeheer. Er wordt naar gestreefd om in 2012 de resultaten te tonen. In dit jaar staat ook de evaluatie en herziening van het Groenbeleidsplan in de planning.

63


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

64


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat economische zaken, bijstandverlening, minimabeleid, werkgelegenheid inkomensvoorziening, maatschappelijke begeleiding en opvang nieuwkomers. ntwikkelingen Werken naar vermogen De Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt per 1 januari 2013 ingevoerd. De WWNV wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten én arbeidsmarktkansen voor mensen met arbeidsvermogen die nu nog gebruikmaken van de verschillende regimes van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), Wet werk en bijstand (WWB)/Wet investeren in jongeren (WIJ). De uitkeringsvoorwaarden, financiering, ondersteuning en uitvoering van de huidige regelingen worden met de nieuwe wet zoveel mogelijk gelijk getrokken. De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSD) en WHWbedrijven pakken dit samen op om dit uit te werken. Daarnaast wordt bezien welke dwarsverbanden er zijn richting de Wmo. Financiële situatie Regionale Sociale Dienst Door verschillende oorzaken zijn er tekorten ontstaan bij de Regionale Sociale dienst. Door de huidige economische situatie is het aantal uitkering gerechtigde fors gestegen. Doordat gemeenten altijd achteraf (gedeeltelijk) worden gecompenseerd door het Rijk ontstaat er dus een tekort op het inkomensdeel. Daarnaast is door het groot aantal aanvragen bijzondere bijstand ook hier een tekort op ontstaan. Als laatste is er ook een tekort op de organisatiebegroting. Er zal dus kritisch gekeken moeten worden naar de uitgaven. Inmiddels is door de RSD een bezuinigingsplan opgesteld. In 2012 zal blijken of dit plan toereikend is. Het is dus zaak de ontwikkelingen bij de Regionale Dienst goed in de gaten te houden. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de gemeente door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels; Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten (sociale activeringsactiviteiten). Een actief beleid voeren om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen.

65


PROGRAMMABEGROTING 2012

at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders: Plan Revitalisering Bedrijventerrein (2002) Algemene verkoopvoorwaarden verkoop gronden (2004) Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst HW Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 20042005  Project ‘Voorkoming sociaal isolement 2006’     

Regionale Sociale Dienst De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard beoogt het bevorderen van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van de inwoners binnen de Hoeksche Waard, gekoppeld aan een zo hoog mogelijk serviceniveau. Het totale programma omvat het verlenen van bijstand aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien, het re-integreren van werklozen (waaronder Niet-Uitkerings-Gerechtigden (NUG-gers)) en het bieden van een sociaal beleid voor mensen die door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt. Tevens wordt schuldhulpverlening geboden aan personen die in financiële problemen zijn geraakt en die zonder hulp de ontstane schulden niet op kunnen lossen. Naast een sociaal gezicht voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, is het beleid vooral gericht op het voorkomen dat mensen in de uitkering komen (poortwachterfunctie). Voorkomen Sociaal Isolement Strijen Ook in 2012 staan er weer huisbezoeken aan inwoners van 75 jaar en ouder op de planning. De uitvoering vindt wederom plaats door de enthousiaste groep vrijwilligers onder regie van de gemeentelijke coördinator. Hulpvragen worden direct doorgegeven aan de Wmo-consulenten of hulpverleningsinstanties. De gemeentelijke coördinator houdt de afhandeling van de hulpvragen in de gaten. Revitalisering bedrijventerrein De 1e fase van de ‘revitalisering’ van het oudere gedeelte van het bedrijventerrein is alweer enige jaren geleden uitgevoerd. Wij hebben besloten om in afwachting van de uitvoering en afronding van de 2e fase van het revitaliseringproject (september 2011) de ‘stimuleringsregeling groenmaatregelen’ voorlopig te handhaven. De regeling beoogt bedrijven aan te zetten tot het verfraaien van het eigen terrein door het aanbrengen van beplanting, verfraaiing van verhardingen, etc.

66


PROGRAMMABEGROTING 2012

at gaan we doen

BRON

DOELSTELLING

ACTIEPUNT

JAAR JAARUITVOERING LASTEN

BEGROTING

Stimuleren economische ontwikkeling

Revitalisering bedrijventerrein

2012

Gedekt door reserve en subsidie

BELEIDSPROGRAMMA

Stimuleren economische ontwikkeling

Nieuw lokaal bedrijventerrein

2006 e.v.

Dekkende exploitatie

BEGROTING

Stimuleren economische ontwikkeling

Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein

2008 e.v.

Dekkende exploitatie

oelichting actiepunten Revitalisering bedrijventerrein In 2002 is in samenspraak met de ondernemers van het bedrijventerrein Oud-Bonaventura een revitaliseringplan opgesteld door het adviesbureau DHV. Dit plan is destijds door de raad vastgesteld. Om financiële redenen is het plan in twee fasen geknipt. Aan de 1e fase is uitvoering gegeven. Die had voornamelijk betrekking op het herinrichten van het parkeerterrein voor vrachtauto’s, het verbeteren van een watergang en het afsluiten van achterpaden. De 2e fase is gelegen tussen de Industriestraat en de Oud-Bonaventurasedijk. De tweede fase houdt in grote lijnen in: het asfalteren van de Handelstraat, het creëren van parkeerstroken voor personen- en vrachtauto’s, het versterken van de openbare groenvoorzieningen, het stimuleren van verbeteringen aan verhardingen en groenvoorzieningen op particulier terrein door middel van het verstrekken van subsidie en het aanpassen van de riolering. In 2011 is gestart met de realisering van de 2e fase van het revitaliseringsplan. Deze werkzaamheden zijn in september 2011 afgerond.

67


PROGRAMMABEGROTING 2012

Nieuw lokaal bedrijventerrein In haar vergadering van 6 juli 2011 heeft de raadscommissie Financiën & Economische Zaken ingestemd met een actualisering van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein VI. De exploitatietermijn loopt tot 2016 en de verkoopprijzen zijn gehandhaafd op het niveau van 2009/2010. In 2011 is de grondverkoop – waarschijnlijk mede als gevolg van de economische crisis – enigszins achtergebleven bij de planning . Wij zullen jaarlijks bezien welke consequenties dit heeft voor de exploitatie van het gebied. Dit betekent dat wij ook in 2012 zo nodig een voorstel tot aanpassing van de exploitatieopzet zullen voorleggen aan de raadscommissie Financiën & Economische Zaken. Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein In uw vergadering van 28 juni 2005 hebt u ingestemd met de deelname van de gemeente Strijen in een op te richten commanditaire vennootschap en besloten vennootschap ten behoeve van de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas. In verband met planologische en juridische procedures heeft de daadwerkelijke realisering van het nieuwe bedrijventerrein langere tijd op zich laten wachten. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerst op 22 juni 2011 goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Regionaal Bedrijventerrein Hoeksche Waard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan de realisatie van het bedrijvenpark beginnen. Vooruitlopend is begin 2011 reeds gestart met de voorbelasting van het gebied, zodat na de uitspraak meteen gestart kon worden met het bouwrijp maken en uiteraard met de verkoop van kavels.

68


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

69


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat de lokaal bestuurlijke onderwijstaken, volwasseneneducatie, jeugdwerk en kinderopvang. ntwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Op landelijk niveau is er zeer veel aandacht voor de positie van jongeren. De afgelopen jaren is een grote hoeveelheid beleid ontwikkeld dat in de regio wordt uitgevoerd. De belangrijkste initiatieven zijn: - De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin Op 14 januari 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Oud-Beijerland geopend. Dit is de hoofdvestiging voor alle gemeenten in de Hoeksche Waard. De inlooplocatie voor Strijen is gelegen bij het consultatiebureau in het medisch centrum. De naamsbekendheid en communicatie rondom het centrum voor jeugd en gezin moet verbeterd worden. In 2011 is hiervoor een communicatieplan opgesteld. In 2012 wordt hier verder uitvoering aangegeven. - De invoering van de Verwijsindex risicojongeren Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een netwerkorganisatie van diverse jeugdzorgorganisaties. Om de samenwerking goed te laten verlopen en er voor te zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip raken, worden deze organisaties gefaciliteerd met een computersysteem. Dit systeem maakt inzichtelijk welke instanties zich met een jongere bezighouden. In 2011 is hiervoor het systeem Zorg voor Jeugd in de Hoeksche Waard geïmplementeerd. Dit systeem biedt de wettelijk verplichte aansluiting op de landelijke verwijsindex. - Invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg De invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ), voorheen het Electronisch Kind Dossier (EKD) is een wettelijke taak. Hiervoor worden middelen in het gemeentefonds gestort. De Hoeksche Waardse gemeenten zijn voor de invoering van het DD JGZ aangesloten bij de regio Zuid-Holland Zuid. Eerder heeft de Bestuurscommissie Volksgezondheid Zuid-Holland Zuid (BC ZHZ) besloten de invoering van het DD JGZ uit te stellen tot 1 juli 2011. De reden hiervan was een onoverbrugbaar verschil tussen begrote kosten en beschikbaar budget. Daarnaast is de invoering van het DD JGZ afhankelijk gemaakt van het proces naar een integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) in de regio Zuid-Holland Zuid. Hiervoor is gekozen omdat de invoering van het DD JGZ veel energie van de betrokken instellingen vraagt en omdat invoeren in één organisatie efficiencyvoordeel oplevert.

70


PROGRAMMABEGROTING 2012

- Meedoen in de samenleving In het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage (MaS) verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van de maatschappelijke stage is om alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met en een onbetaalde bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Leerlingen moeten gedurende hun schoolcarrière 30 uur stage lopen. In eerste instantie zijn zij zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageadres. Zij worden hierin ondersteund door een stagemakelaar. Deze functie wordt door de gemeente bekostigd. Het rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. In de Hoeksche Waard zijn 3 stagemakelaars actief. Zij werken nauw samen met de scholen voor het voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Leerlingen kunnen samen met deze stagemakelaars op zoek gaan naar een geschikte maatschappelijke stage. De eerste stages zijn al met succes afgerond. - Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Door het aannemen van het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet Oké), is de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gewijzigd. Kinderopvangorganisaties, waaronder gastouders en peuterspeelzalen, moeten aan nieuwe eisen voldoen. Zo zijn in 2010 alle gastouders geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en wordt de inspectie op peuterspeelzalen meer gelijkgesteld aan de inspectie van de kinderopvang. Het is nu ook wettelijk geregeld dat gemeenten Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan moeten bieden. Strijen voldoet al aan de meeste criteria, maar moet nog wel beleid hiervoor opstellen. Hier wordt in 2011 en 2012 aan gewerkt. - Decentralisatie Jeugdzorg Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen, zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen. Het gaat niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuwe opbouw van een inhoudelijk fundament van de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders binnen hun sociale context met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek. Het systeem kan veel simpeler en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Het is een omvangrijk takenpakket dat richting gemeenten komt. Een zekere fasering in de tijd is wenselijk. De precieze uitwerking van de fasering wordt, vanuit een inhoudelijke samenhang, geregeld in het transitieplan. De Hoeksche Waard trekt in dit traject op met de regio Zuid-Holland Zuid. De gemeente Dordrecht coördineert het traject en iedere regio levert hiervoor zowel bestuurlijke als ambtelijke capaciteit.

71


PROGRAMMABEGROTING 2012

Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. Conform het regeerakkoord is 2013 een overgangsjaar voor de begeleiding uit de AWBZ. In de periode van 2014 tot en met 2016 gaan fasegewijs over: de ambulante hulp, de dag- en residentiële hulp, de overige onderdelen van de provinciale jeugdzorg (kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, advies en meldpunt kindermishandeling), de jeugd-GGZ en jeugd-Licht Verstandelijk Gehandicapt en gesloten jeugdzorg. De jeugdreclassering en de jeugdbescherming zullen aan het einde van deze periode overgaan. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het zorg dragen voor een adequate huisvesting voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs in de gemeente Strijen; Het streven naar een doorlopende pedagogische lijn van al die instanties die zich met jeugd en opvoeding bezig houden; Het verzorgen van passend dagelijks- en weekendvervoer voor leerlingen in het basis, speciaal, en voortgezet speciaal onderwijs; Het in stand houden van voorzieningen op het gebied van doelgroepgerichte recreatieve en sociaal-culturele voorzieningen; Het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang. at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:             

Nota ‘Jeugd in Beeld’ Integraal Jeugdbeleid Strijen (2011) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Gemeenschappelijke regeling Leerplichtbureau HW (2004) Gemeenschappelijke regeling Primair Openbaar Onderwijs Hoeksche Waard (2003) Subsidienota Welzijn 2004 Huisvestingsverordening Onderwijs gemeente Strijen (2010) Integraal Huisvesting Plan (IHP) Rapportage Brede School Strijen (2002) Verordening Kinderopvang (2005) Verordening leerlingenvervoer gemeente Strijen 2009 Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Strijen 2011 Visiedocument Jeugdbeleid in de Hoeksche waard (programma 2007-2010) Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Strijen 2011

72


PROGRAMMABEGROTING 2012

Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is een zogenaamde open-einde regeling. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer kan elk jaar fluctueren. De tendens is echter dat het aantal leerlingen, dat van het aangepast vervoer gebruik moet maken, alleen maar toeneemt. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijkse kosten stijgen. Iedere aanvraag wordt getoetst aan de verordening Leerlingenvervoer gemeente Strijen 2009. Iedere situatie wordt afzonderlijk bekeken en er wordt onderzocht of kinderen kunnen reizen met openbaar vervoer. Bij twijfel wordt de expertise van de GGD geraadpleegd. Hiermee zet de gemeente Strijen niet alleen in op het leveren van meer maatwerk om aan te sluiten op de mogelijkheden van het kind, maar wordt beheersing nagestreefd. Per 1 januari 2013 lopen de huidige vervoerscontracten af. Naar verwachting worden de contracten met 1 jaar verlengd. Verstevigen jeugd- en jongerenbeleid In 2010 is door de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld om het jeugd- en jongerenbeleid in Strijen steviger vorm te geven. In 2011 is de nota ‘Jeugd in Beeld, integraal jeugdbeleid gemeente Strijen’ geschreven. Deze nota is het vertrekpunt voor het jeugdbeleid over de periode 2011-2014. Het omschrijft wat de gemeente reeds doet en op welke fronten er nog acties moeten worden ingezet. In de nota staat een planning opgenomen wanneer bepaalde acties ondernomen moeten zijn. Jaarlijks volgt hier een evaluatie over. Leerplichtbureau In april 2008 hebben de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard zich aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS). Daarmee zijn de leerplichtambtenaren van de regio Hoeksche Waard officieel in dienst gekomen van deze organisatie. BLVS was werkzaam binnen de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Aangezien BLVS haar werkterrein heeft uitgebreid en zij ook werkt voor gemeenten die niet in deze gemeenschappelijke regeling participeren, heeft BLVS zich met ingang van 1 juli 2009 aangesloten bij de regio Zuid Holland Zuid. Zij zijn nu werkzaam voor 17 van de 19 gemeenten die binnen deze regeling participeren. De leerplichtambtenaren, werkzaam voor de Hoeksche Waard, hebben hun eigen kantoor in Oud-Beijerland. Schoolmaatschappelijk werk In het kader van het preventief jeugdbeleid is het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs van start gegaan. Het gemeentelijk deel van de subsidiëring voor het schoolmaatschappelijk werk over de jaren 2007, 2008 en 2009 wordt volledig bekostigd uit de middelen van Regionale Agenda Samenleving (RAS). Vanaf 2010 hebben de gemeenten het schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs opgenomen in hun begroting. Het schoolmaatschappelijk werk voor het primair onderwijs is met ingang van het schooljaar 2009-2010 van start gegaan. Deze kosten kwamen voor de periode van 2009 tot en met 2011 voor rekening van de RAS. Vanaf 2012 neemt iedere gemeente de kosten op in de begroting. Fusie peuterspeelzalen In 2009 is er een traject in werking gezet om de peuterspeelzalen van de Hoeksche Waard bestuurlijk te laten fuseren. De peuterspeelzalen hadden dit verzoek zelf ingediend bij de gemeenten van de Hoeksche Waard om zo de bestuurskracht van het peuterspeelzaalwerk te versterken. In 2011 is hieruit de Stichting Spelenderwijs ontstaan. In 2011 en 2012 worden met Stichting Spelenderwijs verdere afspraken gemaakt over de

73


PROGRAMMABEGROTING 2012

uitvoering van het peuterspeelzaalwerk in de Hoeksche Waard, waaronder bijvoorbeeld het VVE-beleid. at gaan we doen

BRON

DOELSTELLING

ACTIEPUNT

JAAR JAARUITVOERING LASTEN

Huisvestingsplan 2012

2012

€ 14.000,-

Opstellen van VVE-beleid

2011 / 2012

p.m.

Verbeteren Jeugd en Jongerenbeleid

2012 e.v.

p.m.

Activiteiten brede school

2012 e.v.

€ 9.500 / € 19.500

BEGROTING

BEGROTING

BELEIDSPROGRAMMA

Adequate huisvesting Onderwijs Het streven naar een doorlopende pedagogische lijn van al die instanties die zich met jeugd en opvoeding bezig houden Te komen tot een allesomvattende en gedragen jeugdnota en het aanstellen van een nieuwe ambulant jongerenwerker.

BELEIDSPROGRAMMA/ BEGROTING

oelichting actiepunten Huisvestingsplan 2012 Voor het huisvestingsplan 2012 is een bedrag van € 14.000,- opgenomen. Een bedrag van € 1.500,- voor het gedeeltelijk herstraten van het schoolplein van CBS De Weele en een bedrag van € 12.500,- ten behoeve van de huurvergoeding van OBS De Meerwaarde. Daarnaast wordt het noodlokaal bij CBS Het Spui verwijderd. Omdat dit gebouw aan de onderwijsbestemming is onttrokken en de verwijdering in 2011 plaats vindt, wordt dit niet meegenomen in het huisvestingsprogramma. Peuterspeelzaalwerk In 2011 is de bestuurlijke fusie van de peuterspeelzalen in de Hoeksche Waard gerealiseerd. De stichting die hieruit voort is gekomen heet stichting Spelenderwijs. De fusie heeft voor de gemeente Strijen geleid tot een structurele bezuiniging van € 58.572,. Daarnaast ontvangen wij sinds 2011 van het Rijk middelen voor het vormen van Onderwijsachterstandbeleid. Deze middelen worden in overleg met de peuterspeelzaal ingezet voor het vormen en uitvoeren van het nieuwe Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE-beleid).

74


PROGRAMMABEGROTING 2012

Verbeteren Jeugd en Jongerenbeleid In 2011 is de jeugdnota ‘Jeugd in beeld, integraal jeugdbeleid gemeente Strijen 20112014’ vastgesteld. De nota omvat alle onderwerpen die momenteel in zowel het lokaal als regionaal jeugdbeleid spelen, c.q. worden uitgevoerd. Om het jeugd- en jongerenwerk in Strijen te verbeteren worden momenteel stappen gezet naar samenwerking tussen Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Strijen (SJJS) en Stichting Welzijn Binnenmaas. Deze samenwerking moet uitmonden in een fusie. Hiermee loopt men vooruit op de koepelvorming van het sociaal- cultureel werk in de Hoeksche Waard. Eén van de redenen om voor een samenwerkingsvorm met Stichting Welzijn Binnenmaas te kiezen en niet te wachten totdat de regionale koepel is gerealiseerd, is het wegzetten van de werkgeversfunctie bij een professionele organisatie. Het bestuur van SJJS bestaat nu nog volledig uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich volledig in voor hun stichting, maar geven aan dat zij over onvoldoende tijd en kennis beschikken om een professionele jeugd-/ jongerenwerker (dagelijks) leiding te kunnen geven. Bij Stichting Welzijn Binnenmaas is deze werkgevers-functie weggelegd bij een algemeen directeur. Op dit moment wordt de vacature voor ambulant jongerenwerker nog opgevuld door een extern bureau. Zodra de fusie rond is, kan er gekeken worden naar de formatie en wordt de opdracht aan het externe bureau beëindigd. Activiteiten brede school Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is de Brede School Strijen van start gegaan. De gemeente wil met de Brede School kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar stimuleren om in hun vrije tijd deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten. Zo worden ontwikkelingskansen geboden. Daarbij werken diverse (lokale) organisaties samen bij de inrichting van de Brede School. In eerste instantie zijn dat de organisaties waar kinderen nu al dagelijks te vinden zijn. Naast alle basisscholen zijn dat peuterspeelzaal Olleke Bolleke en Buitenschoolse Opvang ’t Kraaiennest. De bibliotheek, jongerencentrum De Klep, sportverenigingen, Stichting Samenlevingsopbouw Strijen en Stichting Pro Arte zijn organisaties die bijvoorbeeld betrokken zijn of worden bij de vormgeving van het aanbod. De organisaties willen met elkaar samenwerken, omdat zij van mening zijn dat ze gezamenlijk meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk.

75


PROGRAMMABEGROTING 2012

De schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 zijn als proefjaren beschouwd. De bevindingen over deze jaren worden in 2011/ 2012 geĂŤvalueerd in de een notitie Brede School. at mag het kosten

76


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat sport en recreatie ntwikkelingen In de nota Ruimte is de Hoeksche Waard aangewezen als Nationaal Landschap. De toeristisch-recreatieve betekenis van nationale landschappen is groot en het is belangrijk dat deze in de toekomst verder toeneemt. In de nationale landschappen moet er ruimte komen voor nieuwe vormen van toerisme en recreatie én uitbreiding van bestaande voorzieningen (waaronder horeca en verblijfsrecreatie), voor zover die aansluiten en passen in de kernkwaliteiten van het betreffende gebied. De publieke toegankelijkheid van het landelijk gebied moet worden vergroot, door de aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden, vooral in landbouw- en natuurgebieden. Het Nationaal Landschap Hoeksche Waard wordt door het kabinet geschrapt, evenals de andere nationale landschappen. Ook de rijksbufferzones komen te vervallen. Dit staat te lezen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die eerder dit jaar is gepubliceerd. Eerder al schrapte het kabinet de financiële regelingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de stad (RoDS) en de ILG. Feitelijk wordt het beleid t.a.v. natuur en landschap overgelaten aan de provincies en gemeenten, die ook met de lasten worden opgezadeld. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport; Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie. at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders: Nota Recreatie in de gemeente Strijen (2000) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Subsidienota Welzijn 2008 Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Hoeksche Waard 2007 - 2013  Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard  Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014    

77


PROGRAMMABEGROTING 2012

Sportcentrum Apollo Per 1 juli 2006 is Sportcentrum Apollo geprivatiseerd. Vanaf die datum verzorgt Laco BV de exploitatie. Hiervoor zijn de nodige overeenkomsten afgesloten. De looptijd van deze overeenkomsten is 10 jaar met een optie van nog eens 10 jaar. Voor het onderhoud van het sportcomplex is door de eigenaar – de Sportstichting Strijen – een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) opgesteld. In 2008 is in samenwerking met Laco gestart met de uitvoering van deze planning. Groenbeheer Hoeksche Waard In de loop der tijd is door veranderde inzichten, kennis en maatschappelijke ontwikkelingen de noodzaak ontstaan om het oude beleid aan te passen. Er is besloten om het Landschapsbeleidsplan (LBP) om te zetten in een landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het plan maakt onderdeel uit van de Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard. Gezien het landschapsbeleidsplan voor een belangrijk deel bestond uit boombeheer is besloten vooruitlopend op het opstellen van het LOP een geactualiseerd boombeheersplan op te stellen. Dit plan is medio 2008 door de Commissie Hoeksche Waard vastgesteld. Het boombeheer volgens het beheersplan past binnen de begroting 2012 van Groenbeheer Hoeksche Waard. Landschap, recreatie en toerisme Voor de ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme in de Hoeksche Waard is onder andere het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Hoeksche Waard 2008-2014 vastgesteld. Voor 2011 lag de focus op de verdere ontwikkeling en diversificatie van het recreatieve routenetwerk en het vermarkten van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard en de recreatieve en toeristische aspecten in en om de regio van de Hoeksche Waard. Om de Hoeksche Waard ook via het water beter bereikbaar te maken is met name voor de zuidrand het project ‘Toegankelijkheid/Deltapontjes’ gestart. Naast de bestaande pontverbindingen is een project gestart voor nieuwe pontverbindingen. Als pilot hiervan is in 2010 gestart met de pontverbindingen Strijensas – Moerdijk en Numansdorp – Willemstad. Op basis van de positieve resultaten en reacties is het project in 2011 voortgezet. Daar er nog onzekerheid is over het verkrijgen van subsidie, is voortzetting van het project in 2012 en verder nog niet zeker. In 2011 is het rapport voor de haalbaarheid van Ruiter- en menroutes vastgesteld. In 2012 wordt hiervoor een uitvoeringplan voor opgesteld. Er is een verbinding tussen Numansdorp en Strijen gepland en een route rond het Oudeland van Strijen.

78


PROGRAMMABEGROTING 2012

at gaan we doen

BRON

BELEIDSPROGRAMMA

BELEIDSPROGRAMMA

DOELSTELLING

Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie

ACTIEPUNT

Het opstellen van een beleidsnota met de gemeentelijke uitgangspunten voor een recreatieve ontwikkeling in/rond Strijensas

Het opstellen van een Masterplan voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard

JAAR JAARUITVOERING LASTEN

2012

(opgenomen in kosten van het opstellen van een lokale structuur-visie)

2011 / 2012

(opgenomen in kosten regionale uitvoeringsProgramma)

OELICHTING ACTIEPUNTEN

Het opstellen van een beleidsnota met de gemeentelijke uitgangspunten voor een recreatieve ontwikkeling in/rond Strijensas Voor de realisering van het project ‘Meerenhof’ bleek onvoldoende draagvlak te bestaan, mede gelet op de schaalgrootte van het project. De intentie om via een toeristisch – recreatieve ontwikkeling een impuls te geven aan het ‘knooppunt’ Strijensas, zoals benoemd in de regionale structuurvisie, bestaat nog steeds. Wij hebben besloten om een visie op de recreatieve ontwikkeling in / rond Strijensas op te nemen in de lokale structuurvisie. Met het opstellen van deze visie is in 2011 een start gemaakt. Voor de bewoners van Strijensas en directe omgeving is op 16 mei 2011 een bijeenkomst georganiseerd, waarin zij hun wensen en ideeën voor de recreatieve ontwikkeling van Strijensas kenbaar konden maken. Deze informatie is vervolgens gebruikt voor het opstellen van een concept-visie. In het najaar van 2011 wordt een inspraakprocedure gestart over dit concept. Tussentijds is / wordt de gemeenteraad geconsulteerd. Het opstellen van een Masterplan voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard Het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard heeft een uitvoeringsprogramma 2010-2014 gepresenteerd, waarin voor het jaar 2011 en 2012 het opstellen van een masterplan voor de zuidrand van de Hoeksche Waard is opgenomen. De bedoeling van dat masterplan is onder meer om tot een afstemming te komen van onder meer de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de zuidrand van de Hoeksche Waard.

79


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

80


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat volksgezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en integrale zorg. ntwikkelingen GGD Zuid-Holland Zuid De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn sinds 1 juli 2009 aangesloten bij de GGD ZHZ. Bij de behandeling van de begroting 2012 van Regio Zuid-Holland Zuid is aangegeven dat de gemeente Strijen grote zorgen heeft over het invullen van de bezuinigings-taakstelling voor 2012. De GGD ZHZ heeft momenteel te maken met grote (financiële) problemen. De boekhouding van de GGD ZHZ is recentelijk doorgelicht. Het tekort over 2011 kan oplopen tot € 1,8 miljoen, met nog een risico door frictiekosten voor integrale jeugdgezondheidszorg van € 0,7 miljoen. Daarnaast is over 2010 een verlies geleden van bijna € 1 miljoen, wat niet gedekt kon worden uit reserves. Er wordt een saneringsplan opgesteld, waarbij ook het takenpakket tegen het licht wordt gehouden. Welk risico de gemeente Strijen loopt is op dit moment nog onduidelijk. Los van het vorenstaande hebben wij (met name in financieel opzicht) grote zorgen over de aanstaande afsplitsing van de JGZ-taken (zie onderstaand). Integrale Jeugdgezondheidszorg In 2011 wordt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) nog steeds aangeboden door twee organisaties. Careyn neemt de zorg voor 0 - 4 jarigen voor haar rekening. De GGD ZHZ heeft de zorg voor4 – 19 jarigen in haar takenpakket. Al langere tijd bestaat de indruk dat de ‘knip’ op 4 jarige leeftijd de kwaliteit van de zorg in de weg staat. Daarom is de opdracht gegeven om vanuit een nieuwe visie op de jeugdgezondheidszorg (JGZ) twee belangrijke doelen te realiseren, namelijk om: A. de uitvoering van het basistakenpakket JGZ 0 tot 19 jaar als een doorlopend zorgaanbod in één organisatie onder te brengen; B. binnen het basistakenpakket JGZ meer aandacht te geven aan risicokinderen. Na jaren van voorbereiding en uitstel, moet de integrale JGZ in 2012 een feit zijn. Uit offertes van de GGD ZHZ en een consortium van Rivas en Careyn komt Rivas/Careyn zowel kwalitatief en budgettair als beste uit de bus om jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar uit te voeren in de regio Zuid-Holland Zuid. Tijdens de Bestuurscommissievergadering van 22 juni 2011 is besloten om de levensvatbaarheid van de GGD, die eerder voorwaarde was voor uitplaatsing van jeugdgezondheidszorg, buiten beschouwing te laten. Bij uitplaatsing van jeugdgezondheidszorg zal ongeveer de helft van de formatie van de GGD ZHZ over gaan naar Rivas/Careyn. De begroting van de GGD ZHZ halveert daarmee. Rivas/Careyn betaalt een groot deel van de frictiekosten. Financieel heeft het weinig voor- of nadelen om jeugdgezondheidszorg bij de GGD ZHZ te laten. Er ontstaan frictiekosten door uitplaatsing van JGZ, maar er is ook doelmatigheidswinst door de uitvoering bij Rivas/Careyn te leggen. De frictie kosten worden nu voorlopig geraamd op € 685.000.

81


PROGRAMMABEGROTING 2012

Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin na 2011 In de jaren 2008 tot en met 2011 heeft de gemeente een brede doeluitkering ontvangen die bestemd was voor de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin. De vanaf 1 januari 2012 via het Gemeentefonds te ontvangen middelen voor bovengenoemde taken worden gebaseerd op de besteding van de doeluitkering in de jaren 2008 tot en met 2011. De vaststelling van de doeluitkering 2008-2011 vindt pas plaats in 2012. Maatschappelijke opvang Maatschappelijke opvang is een belangrijk onderdeel van het basisaanbod van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGG). Het omvat activiteiten als het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen, die door een of meerdere problemen - al dan niet gedwongen - de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Deze activiteiten dragen bij aan een betere kwaliteit van leven, meer zelfredzaamheid en participatie van de betreffende doelgroep. Daarnaast heeft dit een bevorderende werking op de veiligheid op straat en vermindert dit overlast. Centrumgemeenten en lokale gemeenten hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijke opvang. Dit heeft ertoe geleid dat in mei 2009 is gestart met een nieuwe opvanglocatie in centrumgemeente Spijkenisse. De centrumgemeente heeft alle gemeenten verzocht om gedurende vijf jaar € 1 per inwoner bij te dragen voor de nieuwe opvangvoorziening. De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben alleen een toezegging gedaan voor het jaar 2009, in verband met een mogelijke verschuiving van de centrumfunctie van Spijkenisse naar Dordrecht in 2010 (vanwege de transitie GGD ZHE – GGD ZHZ). In 2010 is echter gebleken dat Spijkenisse de centrumgemeente blijft voor de Hoeksche Waardse gemeenten. In 2011 is een bijdrage van € 1,06 per inwoner verstrekt voor maatschappelijke opvang in Spijkenisse. Vanaf 2012 wordt de centrumgemeente verantwoordelijk voor de financiering van de maatschappelijke opvang, de bijdrage vervalt dan volledig voor de deelnemende gemeente. De gemeente wordt echter verantwoordelijk voor bemoeizorg. Voor bemoeizorg moet (toevalligerwijs) eenzelfde bedrag geraamd worden (€ 1,06 per inwoner) vanaf 2012. Verslavingspreventie In 2011 is een notitie verslavingspreventie opgesteld en een werkgroep verslavingspreventie ingesteld. De opgenomen doelstellingen zijn: 1. 2.

het voorkomen van riskant middelengebruik; het uitstellen van de leeftijd waarop jongeren beginnen met alcohol en andere drugs (voorkomen dat jongeren te vroeg, teveel en te vaak middelen gebruiken); het middelengebruik wordt met 10% verminderd; Subdoelstellingen: jongeren maken bewuste eigen keuzes in het omgaan met genotmiddelen; professionals in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs in Strijen weten riskant middelengebruik te herkennen en bespreekbaar te maken; door vroegtijdige signalering en laagdrempelige toeleiding naar zorg wordt de verslavingsproblematiek in de gemeente aangepakt: gezondheidswinst!; door middel van handhaving wordt riskant middelengebruik, verslaving en daarmee samenhangende overlast verminderd.

82


PROGRAMMABEGROTING 2012

In samenwerking met Bouman Geestelijke GezondheidsZorg, Stichting De Hoop, GGD ZHZ, jongerenwerk, (sport)verenigingen en scholen worden ook in 2012 weer activiteiten in de gemeente uitgevoerd. Bij de handhaving spelen gemeente en politie een centrale rol. Belangrijk is de afstemming tussen deze onderdelen. Door de integrale aanpak zorgt de samenhang voor een versterking. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Voorwaarden scheppen voor behoud en modernisering van een adequate eerstelijnszorg; Een adequate uitvoering van de Wmo; Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg, alsmede het terugdringen van alcohol- en drugsverslaving in de gemeente; Het beschikbaar hebben van voldoende en passende huisvestingsmogelijkheden voor ouderen ten behoeve van het behoud en/of het opnieuw bereiken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; Het bieden van een samenhangend pakket aan voorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Strijen.

at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:  Nota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (1997)  Evaluatienota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (2003)  Urgentiedraaiboek voor de Hoeksche Waard  Nota ‘Gezond en Wel’ (2004)  Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 2004-2005  Kadernota Wmo (2005)  Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Strijen  Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning gemeente Strijen  Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen  Wmo beleidsplan/Nota volksgezondheid 2008-2011  Toekomstvisie sociaal maatschappelijke structuur Hoeksche Waard  Notitie verslavingspreventie 2011

Wet maatschappelijke ondersteuning Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen. Wmo-loket

83


PROGRAMMABEGROTING 2012

In het gemeentehuis is een fysiek Wmo-loket aanwezig waar mensen terecht kunnen voor aanvragen en vragen in het kader van de Wmo. Het loket is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast gaat elke aanvraag gepaard met een huisbezoek van een van de consulenten. Samen met de cliĂŤnt bekijkt de consulent de beperkingen of problemen, samen gaan ze na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de privĂŠsfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde. Hulp bij het huishouden Per 1 januari 2009 is de hulp bij het huishouden aanbesteed aan 3 zorgaanbieders (Trivalent, Agathos en Zorgbedrijf) voor een periode van 3 jaar. Op 1 januari 2010 werd een wetswijziging van kracht die bepaalt dat thuiszorgaanbieders geen alfahulpen meer mogen sturen naar burgers die voor hulp in natura hebben gekozen. Visie op sociaal-maatschappelijke structuur In 2010 is de toekomstvisie sociaal-maatschappelijke structuur Hoeksche Waard vastgesteld. In deze visie wordt een streefbeeld geschetst van hoe de samenleving er in de Hoeksche Waard in 2020 uit zou moeten zien. Hoewel de toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, vormt de toekomstvisie een kader waarbinnen verder nagedacht kan worden over toekomstige maatschappelijke vraagstukken en de benodigde maatschappelijke voorzieningen in de Hoeksche Waard. at gaan we doen

BRON

DOELSTELLING

BEGROTING

Hulp bij het Huishouden

ACTIEPUNT

JAAR JAARUITVOERING LASTEN

Uitvoering geven aan wettelijke taak

Aanbesteding per 1 januari 2013 2012 Opstellen nieuw Wmo beleidsplan en nota volksgezondheid 20122015 2012

BEGROTING

Uitvoering geven aan wettelijke taak

Treffen WMO voorziening AWBZ-functie begeleiding

2012

p.m.

BEGROTING

Versterken sociale en culturele infrastructuur

Uitvoering Regionale Agenda Samenleving

2012 e.v.

p.m.

BEGROTING

p.m.

p.m.

oelichting actiepunten: Aanbesteding Hulp bij het huishouden Per 1 januari 2013 lopen de contracten van de Hulp bij het huishouden af. Eind 2011 wordt bekeken op welke manier de aanbesteding plaats vindt. 2012 wordt vervolgens benut om daadwerkelijk aan te besteden. Evenals de vorige 2 keren wordt dit regionaal opgepakt.

84


PROGRAMMABEGROTING 2012

Opstellen nieuw Wmo beleidsplan en nota volksgezondheid Het huidige Wmo beleidsplan en de huidige nota volksgezondheid lopen van 2008 tot en met 2011. Dit betekent dat er in 2012 gewerkt gaat worden aan het nieuwe plan 2012-2015. Het oude plan wordt geactualiseerd en waar nodig worden nieuwe elementen aangebracht. Dit alles met de achtergrond van de eventuele bezuinigingen. Schrappen AWBZ-functie begeleiding/ treffen Wmo-voorziening De activiteiten die onder de extramurale AWBZ-functie begeleiding vallen, worden onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. Dit is inclusief het vervoer dat aan de begeleidingsactiviteiten verbonden is. De extramurale begeleiding voor Jeugd wordt budgettair betrokken bij de (taakstelling samenhangend met de) thans aan de orde zijnde decentralisatie. In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en dat gemeenten vanaf 2014 verantwoordelijk zijn voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding. Regionaal wordt dit opgepakt. Regionale Agenda Samenleving (RAS) In oktober 2008 heeft Provinciale Staten de Vervolgnotitie Maatschap-pelijke Participatie 20092012 vastgesteld. Hierin is de RAS 2009-2012 opgenomen en de inzet van de provincie bij de steunfunctieorganisaties. De onderwerpen en projecten zijn ingekaderd door de uitgangspunten van Provincie Nieuwe Stijl en de notitie Maatschappelijke Participatie.

85


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

86


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat het bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur en het sociaal-cultureel werk. ntwikkelingen Archeologie In regionaal verband is een werkgroep samengesteld die samenwerkt om beleid te maken rondom de eerder opgestelde archeologische waardenkaart. Deze waardenkaart geeft een overzicht van de archeologische verwachtingen bij eventuele bodemverstoringen. Deze waardenkaart is nog niet vastgesteld, daar de gemeente belang hecht aan een goed en duidelijk beleid bij deze kaart. Verder is de planschaderegeling voor bodemverstoringen nog onduidelijk. We verwachten dat in 2012 wetgeving wordt uitgewerkt om aan deze onzekerheid een einde te maken. Het beleid moet zorg dragen voor een betere bescherming en samen met de waardenkaart zorgen voor een nog gedetailleerder overzicht van het archeologisch erfgoed in de gemeente Strijen. Monumenten De monumentencommissie van de gemeente Strijen is zeer betrokken bij de voorbereiding van nieuwe plannen en daarmee ook de restauratieprojecten die de gemeente voorbereidt en uitvoert. Hun expertise is dan ook van grote waarde. Naar verwachting wordt in 2012 de laatste hand gelegd aan de restauratie van de voormalige luchtwachttoren in Strijensas. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijke en culturele leven, evenals een doelmatige instandhouding van een voorziening ten behoeve van een substantieel deel van de bevolking; Het stimuleren van inwoners tot deelname aan maatschappelijke activiteiten; Het bevorderen van de kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economische en ander gebied van Strijen en de Hoeksche Waard; Het bieden van mogelijkheden tot amateuristische kunstbeoefening door de inwoners; Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente; Het duurzaam behouden en in kwaliteit versterken van de historische waarden van de kern, de buurtschappen en het landelijk gebied, mede ten behoeve van het versterken van de recreatieve kwaliteiten van de gemeente.

87


PROGRAMMABEGROTING 2012

at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:  Nota Monumentenbeleid gemeente Strijen (evaluatie 2002)  Subsidieverordening monumenten gemeente Strijen  Erfgoedverordening 2010  Algemene Subsidieverordening Strijen 2008  Beleidsregels Algemene Subsidieverordening Strijen 2008  Nota ondersteuning vrijwilligerswerk (2006)  Beleidsregels subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligerswerk 2009

Uitvoeren monumentenbeleid De uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid , zoals vastgelegd in onder meer de Subsidieverordenin g monumenten gemeente Strijen, wordt gecontinueerd. In 2011 is een subsidie verstrekt voor de restauratie van het gemeentelijke monument, de boerderij ‘de Lindehoeve’ in de Mookhoek. Verder is in 2011 gestart met de restauratie van de luchtwachttoren te Strijensas, waarvan 25% van de totale kosten wordt bijgedragen. Die restauratie wordt in 2012 afgerond. Ondersteuning vrijwilligerswerk De Hoeksche Waardse gemeenten zijn in 2010 vanuit de Regionale Agenda Samenleving gestart met een onderzoek naar een regionaal vrijwilligersondersteuningspunt. Inmiddels is dit project gekoppeld aan een ander RAS-project: de koepelvorming sociaal-cultureel werk. Het streven is het project in 2012 af te ronden.

88


PROGRAMMABEGROTING 2012

at gaan we doen

BRON

BEGROTING

BEGROTING

BELEIDSPROGRAMMA

BELEIDSPROGRAMMA

DOELSTELLING

Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente Het in standhouden van een voorziening voor maatschappelijke doeleinden. Samenwerking op sociaal-cultureel gebied

ACTIEPUNT

JAAR JAARUITVOERING LASTEN

Onderzoek restauratie luchtwachttoren en bunkers

2012

p.m.

Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.

2012

p.m.

2012 e.v.

p.m.

2012

-

Vervanging dorpshuis (en eventueel andere accommodaties) Koepelvorming sociaalcultureel werk Hoeksche Waard

oelichting actiepunten Monumenten Luchtwachttoren In 2007 is het initiatief genomen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van restauratie van de luchtwachttoren. De toren is gebouwd in 1953 en herinnert aan de periode van de koude oorlog. Het is een van de weinige nog aanwezige luchtwachttorens in Nederland. Het bouwwerk staat op de gemeentelijke monumentenlijst. De restauratie voorkomt dan ook een verder verval van de toren. In verband met de bereikbaarheid van de luchtwachttoren is de uitvoering van de plannen afhankelijk gesteld van de uitkomsten van een geschil tussen het waterschap en de eigenaar over het onderhoud van de weg in de Mariapolder. Inmiddels heeft de rechtbank een uitspraak gedaan die in het voordeel is van de erfpachter en eigenaar van het perceel en de weg in de Mariapolder. Daarom zijn wij in overleg getreden met de erfpachter en de eigenaar van het perceel om het juridische eigendom te verkrijgen van de luchtwachttoren. Na dit overleg is gebleken dat de eigenaar van het perceel het juridische eigendom van de toren niet wil wijzigen. Het niet restaureren zou echter het lot bezegelen van de toren, die inmiddels in een zeer slechte staat van onderhoud verkeert. Wij hebben besloten om een zgn. instandhoudingsovereenkomst aan te gaan. Hierin zijn zaken geregeld als bijvoorbeeld onderhoud en het niet slopen van de toren gedurende een bepaalde termijn. Deze instandhoudingsovereenkomst is getekend op 18 mei 2011.Voor de restauratie van de toren is een gemeentelijke bijdrage van â‚Ź 35.000 gereserveerd. Verder is een subsidie door de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie van in totaal â‚Ź 105.000 toegezegd. In

89


PROGRAMMABEGROTING 2012

2011 zijn de benodigde tekeningen en het bestek gereed gemaakt en voor prijsvorming naar aannemers verstuurd. Voor de realisatie van de toren zijn in 2011 de benodigde omgevingsvergunning en watervergunning aangevraagd en verleend. Eind 2011 verwachten we te starten met de restauratie. De oplevering van de toren wordt verwacht in de eerste helft van 2012. Bunkers Bij de vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst in 1999 zijn opgenomen de kazemat met luchtwachttoren en een vijftal groepschuilplaatsen (bunkers) gelegen in Mariapolder te Strijensas. Onlangs is een gedeelte van een loods gesloopt aan de Mariapolder 15, waarin een bunker is ontdekt die niet op de gemeentelijke monumentenlijst stond. Dit gaf aanleiding om een inventarisatie uit te voeren naar eventuele andere bunkers die nog niet op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Verder is van belang in welk verband deze groepschuilplaatsen destijds zijn gebouwd en wat de cultuur- en krijgshistorische waarde is van deze bouwwerken. Het blijkt dat er vier groepschuilplaatsen nog niet op de gemeentelijke monumentenlijst staan. De eigenaren van de bunkers zijn hierover reeds benaderd. De gemeente streeft er naar ook de laatste groepschuilplaatsen in 2012 op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst In 2011 is een inventarisatie gemaakt van alle objecten en panden die in aanmerking zouden kunnen komen van een gemeentelijk beschermde status. De voorbereiding voor de actualisatie van de monumentenlijst is zodoende in volle gang. Daar dit een hele uitgebreide lijst betreft, met de meest uiteenlopende objecten, wordt o.a. de monumentencommissie van Strijen gevraagd om een selectie te maken. Deze selectie wordt hierna gewaardeerd door een extern adviseur op hun cultuurhistorische waarde voor de gemeente Strijen. De objecten en panden die na deze waardering voldoende punten hebben gekregen kunnen worden opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Vervanging dorpshuis In de raad van augustus 2011 is besloten akkoord te gaan met heroriëntatie van het plan van de vervanging van het dorpshuis onder de volgende uitgangspunten: 1. 2. 3. 4. 5.

een ‘stand alone’ nieuwbouw; optimaliseren resultaat exploitatie; bibliotheek uit het programma te halen; verdere optimalisering van het programma; alternatief van uitgebreide renovatie/verbouwing van het bestaande Dorpshuis te onderzoeken.

Begin 2012 is duidelijk wat hiervan het resultaat is. Koepelvorming sociaal-cultureel werk Hoeksche Waard In 2010 is vanuit de gelden van de Regionale Agenda Samenleving Hoeksche Waard getracht een koepelorganisatie op het gebied van sociaal-cultureel werk op te zetten. Doel is dat de samenwerking efficiencywinst oplevert waardoor geen extra middelen benodigd zijn, ook niet voor de lokale huidige instellingen. In 2012 moet er duidelijkheid zijn over de koepelorganisatie. De samenwerking tussen Strijen en Binnenmaas loopt hierop vooruit (zie blz. 75).

90


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

91


PROGRAMMABEGROTING 2012

nhoud Het programma omvat bestuursondersteuning en financiering. Tevens omvat het programma alle salaris- en overheadkosten. ntwikkelingen Gemeentefonds In de mei-circulaire 2011 is met ingang van 2012 de ’trap op, trap af-systematiek’, de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven, weer heringevoerd. Deze circulaire bevat daarnaast nadere informatie over enkele maatregelen uit het Regeerakkoord. Die betreft onder meer de decentralisaties naar gemeenten. De circulaire meldt daarnaast het vervallen van de gemeentefondskorting in verband met de regionale uitvoeringsdiensten. De circulaire meldt voorts dat op 21 april 2011 de onderhandelaars namens het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen het Bestuursakkoord hebben ondertekend. Het Bestuursakkoord kan slechts slagen als bij de leden van de koepels en bij het parlement voldoende steun aanwezig is, aldus de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze meicirculaire zijn de gevolgen van het Bestuursakkoord, evenals de voorgestane rijksbezuinigingen, onder dat voorbehoud al wel verwerkt. Dit voorbehoud geldt ook voor de bovenvermelde uitkomst van de normeringssystematiek. Als de leden van de koepels niet instemmen met het Bestuursakkoord, wordt (het financiële gevolg van) de ‘trap op, trap af-systematiek’ onderwerp van nadere afweging door de fondsbeheerders. Bekend is, dat de gemeenten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG tegen onderdelen van het Bestuursakkoord hebben gestemd. Nog niet bekend is, wat de uiteindelijke gevolgen van deze afwijzing zijn. De septembercirculaire 2011 biedt hierin naar verwachting meer duidelijkheid. Overigens wordt in de circulaire ook gemeld, dat met ingang van 2013 een nieuwe verdeling van het gemeentefonds is voorzien. Verwacht mag worden dat dit (opnieuw) leidt tot herverdelingsfricties. at willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden; Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen voor de bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden; Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid.

92


PROGRAMMABEGROTING 2012

at doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:         

Notitie Tussentijdse Rapportages Gemeente Strijen (1999) Verordening artikel 213 Gemeentewet (2003) Verordening artikel 212 (herzien 2010) Verordening 213a Gemeentewet (herzien 2007) Treasurystatuut (herzien 2010) Nota Verbonden Partijen (2005) Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2010) Beleidsnota Waardering en Afschrijving (2010) Gemeenschappelijke regeling SVHW

Rechtmatigheid De gemeente is er in geslaagd voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen van de gemeentelijke organisatie te ontvangen. De in het controleplan opgenomen maatregelen zijn op een structurele wijze geborgd in de organisatie. Bij het door de raad jaarlijks vast te stellen controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole wordt tevens een rapportage verstrekt over de bevindingen bij de uitvoering van het interne controleplan. Opzet programmabegroting Bij de opzet van de programmabegroting is er voor gekozen op de programma’s uitsluitend de directe kosten aan te geven. Dit betekent, dat de programma’s worden geschoond van de doorbelasting van ambtelijke uren. Gelet op deze keuze zijn de salariskosten en de overheadkosten ondergebracht onder het programma middelen en organisatie. oelichting actiepunten Voor een toelichting op het programma dienstverlening wordt verwezen naar het programma bestuur.

93


PROGRAMMABEGROTING 2012

at mag het kosten

94


PROGRAMMABEGROTING 2012

olgens de voorschriften (BBV) dient een programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien te zijn opgenomen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt uit welke algemene middelen de programma’s worden gefinancierd. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient volgens de voorschriften tenminste te omvatten: Algemene uitkeringen; Dividend; Saldo van de financieringsfunctie; Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds; Overige algemene dekkingsmiddelen.

OMSCHRIJVING

1.

FCL

UITGAVEN 2012

INKOMSTEN 2012

Lokale heffingen (niet gebonden): OZB eigenaren woningen

60321091

695.527

OZB eigenaren niet woningen

60321091

313.869

OZB gebruikers niet woningen

60321092

223.374

Roerende Zaakbelasting eigenaren

60321100

733

Roerende Zaakbelasting gebruikers

60321100

596

Toeristenbelasting

60321110

28.555

Hondenbelasting

60321130

60.466

2.

Algemene uitkering (incl. WMO deel)

60321200

7.591.363

3.

Dividend

60321150

708

258.062

4.

Saldo financieringsfunctie

60321140

1.600

579.390

(renteresultaat) Financiering > 1 jaar

60321145

0

5.

Saldo BCF

60321165

130.000

6.

Onvoorzien

60321170

Totaal

32.700 35.008

Saldo algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

95

9.881.935 9.846.927


PROGRAMMABEGROTING 2012

Lokale heffingen Onder lokale heffingen in het kader van algemene dekkingsmiddelen worden die heffingen verstaan waarvan de besteding niet gebonden is. Het gaat dan om de onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. Heffingen als rioolrechten vallen niet onder de begripsomschrijving. De opbrengsten hiervan worden rechtstreeks verantwoord op de programma’s. Algemene uitkering De gemeente ontvangt uit het gemeentefonds een algemene uitkering van het rijk. Deze uitkering is vrij besteedbaar. De uitkering voor 2012 is berekend op basis van de zg. meicirculaire 2011. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Door achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen, alsmede door de bezuinigingen vanuit het Rijk, laat de uitkering voor de komende jaren een behoorlijke daling zien. Dividend Jaarlijks ontvangt de gemeente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, de N.V. ENECO, en N.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides een dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit in deze lichamen. Saldo van de financieringsfunctie In 2008 is een lening van € 3,5 miljoen aangetrokken ter gedeeltelijke financiering van nieuwbouw van de Meerwaarde en de investeringen in de randweg. De rente over deze lening bedroeg 5,08 %. In 2009 is een tweede geldlening van € 3 miljoen ten behoeve van de randweg aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,83%. De rente over beide leningen is ten laste van de financieringsfunctie gebracht. De overige nog lopende leningen worden geheel doorgesluisd naar HW Wonen en de Sportstichting Strijen. De rentelasten worden op basis van een interne rekenrente van 5% doorberekend aan de programma’s via de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat een saldo op de financieringsfunctie. Dit saldo is voor 2012 berekend op afgerond € 579.390. BTW compensatiefonds Door de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) vanaf 1 januari 2003 heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om een groot deel van de betaalde omzetbelasting te verrekenen. Dit geeft een financieel voordeel. Daar staat tegenover dat de gemeente ingaande 2004 met circa € 600.000 gekort is op de algemene uitkering. Over 2003 heeft geen korting plaats gevonden, terwijl de BTW al wel compensabel was. Met dit eenmalige voordeel van circa € 600.000 is een reserve BCF gevormd. Daarnaast is de gemeente Strijen ingaande 2007 nog eens extra gekort op de algemene uitkering met een bedrag van € 290.000.

96


PROGRAMMABEGROTING 2012

Het zal duidelijk zijn dat de gemeente door de invoering van het BCF in een financieel nadelige positie is gekomen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit het resultaat en wordt de reserve BCF nog niet aangesproken. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een dekking van € 50.000 uit de opgebouwde reserve van bijna € 600.000. Jaarlijks claimt de gemeente bij de belastingdienst de zogenaamde ‘doorschuif BTW’. Van diverse gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente een opgave van bij hen in rekening gebrachte BTW welke de gemeente bij de belastingdienst kan terugvragen. Deze teruggevraagde BTW is een bate voor de gemeente. Voor 2012 is € 130.000 doorschuif BTW begroot. Onvoorzien Reeds jaren is het beleid gericht op het beschikbaar hebben van een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2012 wordt uitgegaan van circa 9.000 inwoners, waardoor de post onvoorzien uitkomt op € 32.700. at mag het kosten

97


PROGRAMMABEGROTING 2012

PARAGRAFEN

98


PROGRAMMABEGROTING 2012

nleiding Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 in werking is getreden, is het verplicht de volgende paragrafen op te stellen:       

Weerstandsvermogen; Onderhoud kapitaalgoederen; Bedrijfsvoering; Verbonden partijen; Grondbeleid; Treasury; Lokale heffingen.

Het besluit BBV 2004 beveelt aan voor elke paragraaf een beleidsnota op te stellen. Voor zover de gemeente ter zake geen beleidsnota’s heeft, zijn de beleidsuitgangspunten verwoord in de betreffende paragraaf. Bij de respectievelijke paragrafen zijn ook de theoretische uitgangspunten conform de voorschriften 2004 toegelicht. Hierdoor worden de doelstellingen van de paragrafen duidelijker en transparanter.

99


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. De aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor het beoordelen van de robuustheid is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het begrip weerstandscapaciteit wordt hierna toegelicht. eleidskader Bij raadsbesluit van 23 november 2010 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen, evenals richtlijnen hoe hiermee wordt omgegaan. ndersteunende software In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Momenteel zijn we ver gevorderd in de implementatiefase; eind 2011 is de eerste inventarisatie gereed. In deze begroting is de paragraaf weerstandsvermogen nog hetzelfde als het model zoals gebruikt in de begroting 2011 en jaarrekening 2010. Vanaf de begroting 2013 zal deze paragraaf opgesteld worden met behulp van de NARIS software. eerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrootte kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat om de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd maar direct wel verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.

100


PROGRAMMABEGROTING 2012

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt het volgende model gehanteerd:

WEERSTANDSCAPACITEIT EXPLOITATIE

Onbenutte belastingcapaciteit 1. Onroerende zaakbelastingen 2. Rioolrechten 3. Leges en andere heffingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit exploitatie

BEGROTING 2012

269.000 0 0 269.000 32.000 301.000

WEERSTANDSCAPACITEIT VERMOGEN

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve Stille reserves aandelen Stille reserves gebouwen Weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit

4.338.680 5.186.665 3.077.750 12.603.095 12.904.095

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen is berekend op basis van het verschil tussen het voor 2010 bepaalde redelijk peil OZB-tarieven voor toelating tot de artikel 12-status en het gewogen gemiddelde OZBtarief in Strijen (2012). Stille reserves Om een reëel inzicht in de omvang van het eigen vermogen te hebben dienen ook stille reserves in beeld te worden gebracht. Deze reserves vormen namelijk één van de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De gemeente heeft stille reserves op aandelen (BNG, Evides en Eneco) en op gebouwen. De aandelen BNG en Evides zijn alleen verkoopbaar aan een andere aandeelhouder en alleen tegen de intrinsieke waarde. Deze aandelen hebben dus een verwaarloosbare stille reserve in zich. De aandelen Eneco zijn wel verkoopbaar. Eneco: de intrinsieke waarde betreft afgerond € 5.500.000 (10.772 aandelen, nominale waarde € 1.077.200). De gemeente heeft hiernaast een aantal gebouwen welke verkoopbaar zijn en momenteel voor een lagere boekwaarde op de balans staan. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bij verkoop een ander pand gehuurd moet worden. De panden betreffen:

101


PROGRAMMABEGROTING 2012

GEBOUW

WOZ WAARDE

BOEKWAARDE

STILLE RESERVE

School Boemerang School Spui (36+28a) School Weele De Klep Gemeentehuis Totaal

€ 307.000 € 1.575.000 € 2.097.000 € 177.000 € 2.803.000 € 6.959.000

€ 23.157 € 895.045 € 1.497.468 € 6.662 € 1.458.918 € 3.881.250

€ 283.843 € 679.955 € 599.532 € 170.338 € 1.344.082 € 3.077.750

lgemene reserve De algemene reserve per 31 december 2011 is begroot op een bedrag van € 5.268.680. In deze reserve is conform eerder vastgelegde uitgangspunten begrepen € 750.000 als een ‘ijzeren reserve’ en € 180.000 als buffer voor bodemsaneringsprojecten. Dit betekent dat € 4.338.680 is te beschouwen als het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. isico’s De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. De volgende risico’s zijn geïnventariseerd. Algemene uitkering (structureel) Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat er sterk bezuinigd zal moeten worden de komende jaren. Hiervan zullen de gemeenten een substantieel deel moeten dragen. Dit zal deels ten laste van de algemene uitkering komen. De exploitatiekosten zullen hierdoor met eenzelfde bedrag teruggebracht moeten worden. Ondanks dat de meest recente berichten milder gestemd waren dan de eerste berichtgeving is het gevaar voor aanvullende bezuinigingen nog niet geweken. BTW compensatiefonds (structureel) Het BTW compensatiefonds (BCF) is per 1 januari 2003 in werking getreden. Gemeenten kunnen betaalde BTW van leveringen en diensten gecompenseerd krijgen uit het fonds. Het fonds wordt gevoed uit de algemene uitkering, aangezien de invoering voor de rijksoverheid budgettair neutraal moet verlopen. In zijn algemeenheid is er voor de gemeente Strijen sprake van een negatief budgettair effect. Voor het opvangen van de nadelige gevolgen is een bestemmingsreserve BCF beschikbaar. Decentralisatie-operaties (structureel) De decentralisatie van taken vormt op twee wijzen een risicofactor voor de gemeente. Enerzijds treden er in de regel herverdeeleffecten op. Die kunnen positief zijn, doch pakken meestal negatief uit (ook al door toepassing van een zogenaamde efficiencykorting). Anderzijds is er in veel gevallen sprake van een zogenaamde openeinde-regeling, waarbij het toekomstig risico naar de gemeenten wordt geschoven. In het kader van het vorenstaande kan onder meer worden gedacht aan de decentralisatie van de huisvesting van het onderwijs en het leerlingenvervoer. Ook de WWB legt het financiële risico van de bijstandsuitgaven volledig bij de gemeenten.

102


PROGRAMMABEGROTING 2012

Verder brengt de uitvoering van de Wmo voor de gemeente grote financiële risico’s met zich mee. Op de Wmo wordt onderstaand nader ingegaan. Tot op heden zijn er geen signalen ontvangen waaruit blijkt dat er binnen een aantal jaren een dergelijk omvangrijke afrekening verwacht wordt dat deze niet door de exploitatie gedekt kan worden. Alle fluctuaties zullen dan ook gedragen worden door de exploitatie. Wet maatschappelijke ondersteuning (structureel) De Wet Maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 ingevoerd. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Taken die eerst door Rijkswet en regelgeving werden geleid. Zoals eerder aangegeven gaan decentralisatie-impulsen van de rijksoverheid meestal gepaard met budgettaire kortingen of het overhevelen van risico’s (open eind regelingen). Zo ook in dit geval, waarbij de (zekere) risico’s ten aanzien van de vergrijzing van de bevolking nu voor een groot deel bij de gemeenten op het bord liggen. Reguliere fluctuaties in de omvang van de uitgaven WMO worden door de exploitatie gedragen. Echter hiernaast is voor omvangrijke fluctuaties een reserve WMO beschikbaar. Verleende garanties (incidenteel) Door de taakoverdracht van de gemeentegaranties naar en de overname van de bestaande garantieverplichtingen (welke zijn afgekocht) door de Nationale Hypotheek Garantie ligt het primaire risico vanaf 1 januari 1995 bij deze instantie. Met ingang van 1999 is nog een aanvullende achtervangovereenkomst afgesloten voor nog te verlenen garanties ten behoeve van woningverbetering in verband met herstel van (achterstallig) onderhoud. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid dat de gemeente financieel wordt aangesproken voor verleende garanties op geldleningen. De gemeente werd bij iedere aan te trekken lening door HW Wonen gevraagd garant te staan voor deze lening. In december 2009 heeft de gemeente het besluit genomen niet meer voor iedere lening afzonderlijk een garantieverklaring te tekenen, maar doorlopend mede garant te staan voor iedere lening die wordt afgesloten door een woningstichting werkzaam in de gemeente. De gemeente is hiermee de derde achtervang. Als eerste is dat het woningbezit van de woningstichting, als tweede is dat het WSW en als derde is de gemeente dit voor circa 50%. De garantiestelling van de gemeente betreft het geven van een renteloze lening. Het risico voor de gemeente betreft in dat geval de rentelasten van de leningen die de gemeente hier zelf voor zal moeten aantrekken. De kans dat hier gebruik gemaakt van moet worden is, gezien de huidige situatie, nihil. Daarbij zijn de eerste 2 achtervangen zeer sterk en is het toezicht op deze sector omvangrijk (door het Centraal Fonds Volkshuisvesting). Het resterende risico moet gedragen worden door het weerstandsvermogen. Wettelijke aansprakelijkheid (incidenteel) Gemeenten worden tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met aansprakelijkstellingen. Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een toegenomen claimbewustheid en hogere schadevergoedingen. Om risico's van schadeclaims te beheersen en te verminderen moet veel aandacht aan preventie worden besteed. Hierbij kan gedacht worden aan verantwoord wegenonderhoud en het verbeteren van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten. Voor zover afdekking van

103


PROGRAMMABEGROTING 2012

schadeclaims niet plaats heeft door middel van een verzekering, wordt in voorkomende gevallen bij substantiële claims de algemene reserve aangesproken. De gemeente is in 2010 20 maal door burgers en bedrijven aansprakelijk gesteld in verband met schade aan (privé) eigendommen. In een 6-tal gevallen is een vergoeding toegekend van in totaal € 6.586,17. ESF-project ‘Werken dat Werkt’ (incidenteel) Het project is enige jaren geleden succesvol afgerond. De vaststellingsbeschikking is van het Agentschap SZW ontvangen. Tot 2014 is het echter mogelijk dat de vaststellingsbeschikking nog wordt gewijzigd, waarbij er een (gering) risico bestaat dat er door de RSD terugbetaald moet worden aan het Agentschap. Planschade-vergoeding (incidenteel) Steeds meer worden overheden geconfronteerd met verzoeken tot planschade-vergoeding ingevolge artikel 49 van de (oude) wet op de Ruimtelijke Ordening en verzoeken om een tegemoet-koming in schade ingevolge artikel 6.1 van de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening. Ook de gemeente Strijen ontkomt hier niet aan als er planologische veranderingen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om aanpassingen / verbeteringen in de gemeente door te voeren. De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om met een initiatiefnemer van een (bouw)plan een planschadeovereenkomst te sluiten. Hierdoor is het financiële risico voor de gemeente op het gebied van planschade weggenomen. Hiernaast wordt planschade tegenwoordig al geïnventariseerd voor de start van een project. Door deze inventarisatie zijn de totale kosten aan planschade al bekend en kan hier rekening mee gehouden worden in de totale projectsom. Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht gemeenten tot het vaststellen van een verordening waarin regels worden gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Deze verordening is – op basis van een door de VNG aangeboden model – op 30 september 2008 vastgesteld. De kosten voor het inwinnen van advies bij een adviseur zijn voor rekening van de gemeente. Deze worden gedekt door de exploitatie. Eventuele schade-uitkeringen die door de gemeente moeten worden betaald, worden ten laste gebracht van het project of verhaald op de initiatiefnemer (indien dit overeengekomen is). In 2010 is er voor € 126.780,- aan planschadevergoedingen uitgekeerd voor plan Dam, hiervan is een deel verhaalbaar op HW Wonen.

104


PROGRAMMABEGROTING 2012

Bodemsanering (incidenteel) De gemeente loopt risico’s ten aanzien van bodemvervuiling en de eventueel daaruit volgende sanering. Zoveel als mogelijk worden deze risico’s beperkt, onder andere door het bij aankoop van gronden eerst doen uitvoeren van een bodemonderzoek. Toch blijft het risico aanwezig dat bij werken vervuilde grond aangetroffen zal worden. In de algemene reserve is – zoals eerder aangegeven – een vast bedrag van € 180.000 begrepen voor eventuele saneringsprojecten waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Explosieven Strijensas (incidenteel) In het verleden zijn door de eigenaar van een stuk grond in de polder Oud- Beversoord te Strijensas munitieartikelen aangetroffen bij het bewerken van zijn land. Uit nader historisch onderzoek bleek dat er in de desbetreffende polder aanzienlijke hoeveelheden explosieven hebben gelegen in de vorm van antipersoonsmijnen (AP-mijnen) en afgeworpen munitie. Uit nader veldonderzoek door middel van detectie op metalen bleek dat er aanzienlijke hoeveelheden AP-mijnen in de grond waren opgeslagen. In de polder Oud-Beversoord (ca. 37 ha.) heeft een ruimingsactie plaatsgevonden. Een deel van de kosten is gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is op basis van historisch onderzoek niet uit te sluiten dat in de omliggende polders ter grootte van ca. 260 ha. ook mijnen aangetroffen kunnen worden. Op basis van onze wettelijke plicht heeft de gemeente een nader onderzoek uit laten voeren op de geschetste locatie. Op basis hiervan is er een risicogebied aangewezen. Indien iemand wil graven of bouwen is hij verplicht hier een gedetailleerd bommenonderzoek plaats te laten vinden. Gezegd moet worden dat deze locatie buitengebied betreft en er in de voorzienbare toekomst niet gebouwd zal (mogen) worden. Echter mocht de situatie zich voor doen en er worden explosieven gevonden is het de vraag voor wie de kosten hiervan zijn. Leerlingenvervoer (structureel) Voorafgaande aan het schooljaar 2008/2009 heeft er een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden aangaande het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een open-einderegeling. Dit betekent dat de omvang van de kosten wordt bepaald door het aantal leerlingen en niet gerelateerd is aan een vast budget. Een of twee leerlingen meer of minder kan op het leerlingenbestand van Strijen meteen forse invloed hebben op het uitgavenpatroon. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal leerlingen dat is aangewezen op speciaal basisonderwijs toe neemt. De kosten voor de gemeente Strijen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Regionaal bedrijventerrein (incidenteel) Ten behoeve van de realisatie van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas is door de gemeenten in de Hoeksche Waard besloten tot oprichting van een CV/BV. Hierin participeert de gemeente Strijen voor 12%. Voor het kapitaal hebben de deelnemende gemeenten een garantieovereenkomst afgesloten. Uiteindelijk betreft de totale garantiestelling maximaal € 27,5 miljoen. Op dit moment is hiervan € 6 miljoen in gebruik door de CV. Op dit moment loopt de gemeente dus risico over 12% van € 6.000.000,- ofwel € 720.000,-. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de garantiestelling komt dit ten laste van het weerstandsvermogen. Door middel van het regelmatig toetsen van de uitgangspunten wordt getracht een goed zicht te houden op de risico’s. Door de directie van de BV/CV wordt een aantal malen per jaar tussentijds gerapporteerd over de stand van zaken.

105


PROGRAMMABEGROTING 2012

Randweg (structureel) In het kader van het benoemen van mogelijke risico’s wordt eveneens het realiseren van de randweg in Strijen opgenomen. Gelet op de hoogte van de daarmee gemoeide bedragen wordt daarbij met name gedacht aan de risico’s aan de kostenkant (kostenstijgingen, vervuilde grond en marktomstandigheden), maar ook aan de batenkant (realisatie woningbouwplannen). Voor de aanleg van de randweg is momenteel een reserve aanwezig van bijna € 4 miljoen. Deze reserve heeft echter geen ruimte voor de risico’s welke gelopen worden en dient alleen ter dekking van een deel van de huidige begrote projectkosten. Een eventuele overschrijding van het budget (door bijvoorbeeld tegenvallende resultaten van de woningverkopen) zal geactiveerd moeten worden in het project en zullen zorgen voor omvangrijkere kapitaalslasten. Deze kunnen eventueel direct ten laste van het weerstandsvermogen worden gebracht of zullen via een negatief saldo in de jaarrekening ten laste van het weerstandsvermogen komen. Gemeenschappelijke regelingen In de begroting 2012 is reeds het tot op heden bekende tekort opgenomen van de GR RSD dat de gemeente Strijen zal moeten dragen. Dit neemt niet weg dat dit tekort nog in omvang kan toenemen in navolging van toekomstige ontwikkelingen. De omvang hiervan kan niet redelijkerwijs geschat worden. Echter gezien de recente ontwikkelingen is het risico aanwezig. Ook bij de GR Regio ZHZ lopen wij een risico aangaande toekomstige verliezen. Dit heeft een oorsprong in het verlies geleden over boekjaar 2010 en het verlies dat voor 2011 wordt verwacht. Ook de uittreding van de jeugdgezondheidszorg kan voor een aanzienlijke kostenpost zorgen. De mogelijkheid bestaat dat de deelnemende gemeenten in deze tekorten bij zullen moeten gaan dragen. Splitsing aandelen ENECO NV Uiterlijk 1 januari 2011 zou een splitsing plaats moeten gaan vinden tussen het netwerkbedrijf en het productie- en leveringsbedrijf. Onder andere door een splitsing van het aandelenkapitaal op basis van een splitsingsplan. Door de minister van Economische Zaken zijn dwingende aanwijzingen gegeven over de noodzakelijke versterking van de vermogenspositie van het netwerkbedrijf. Een dergelijke splitsing kan maximaal resulteren in het afgeven van een garantievermogen van in totaal € 375 miljoen gedurende 3 jaar door de huidige aandeelhouders. Dit kan voor de gemeente Strijen maximaal betekenen het verstrekken van ongeveer € 850.000,- aan garantievermogen voor 3 jaar. Dit vermogen is vereist in verband met een cross borderlease. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen deze uitspraak. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. In verband met het toch aanwezige risico blijft dit punt opgenomen in deze paragraaf.

106


PROGRAMMABEGROTING 2012

Overzicht risico’s

RISICO

OMVANG

GESCHATTE KANS

KWANTIFICERING

DEKKING

Algemene uitkering

€ 1.250.000*

90%

€ 1.125.000*

BTW compensatiefonds

p.m.

p.m.

p.m.

Decentralisatie-operaties (w.o. WMO) Verleende (hypotheek)garanties WSW garantiestelling Wettelijke aansprakelijkheid ESF-project ‘Werken dat Werkt’ (project is afgerond; het resterende risico wordt gering geacht). Planschadevergoeding Bodemsanering

p.m.

p.m.

p.m.

Eerste jaren weerstandsvermogen, daarna exploitatie Reserve BCF van € 600.000 Exploitatie

p.m.

p.m.

p.m.

Weerstandsvermogen

Onbekend € 40.000*

Nihil 25%

nihil € 10.000

Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen

€ 130.800

10%

€ 13.800

Weerstandsvermogen

€ 50.000* € 180.000

25% 100%

€ 12.500 € 180.000

Explosieven Strijensas Leerlingenvervoer Regionaal bedrijventerrein Randweg Gemeenschappelijke regelingen Splitsing aandelenkapitaal Eneco NV Totaal tlv exploitatie: Totaal:tlv weerstandsvermogen

€ 250.000* p.m. € 720.000 € 2.000.000* p.m.

10% p.m. 10% 20% p.m.

€ 25.000 p.m. € 72.000 € 400.000 p.m.

Project / exploitatie Algemene reserve (vast deel € 180.000) Weerstandsvermogen Exploitatie Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen

€ 850.000

50%

€ 425.000

Weerstandsvermogen

p.m. € 5.240.800

p.m. € 2.070.800

*bedragen betreffen aannamen en schattingen

De dekkingsratio van de weerstandscapaciteit van de exploitatie berekenen we hier niet. Er is teveel onduidelijkheid omtrent de financiële omvang van de risico’s om een betrouwbare schatting te maken. Ratio: totale weerstandscapaciteit vermogen: Totale weerstandscapaciteit vermogen: Totaal aan ingeschat risico: Dekkingsratio: Deze ratio is zeer goed te noemen. Ratio: vrij aanwendbaar deel algemene reserve: Totaal vrij aanwendbaar deel algemene reserve: Totaal aan ingeschat risico: Dekkingsratio:

€ 12.603.095 € 2.070.800 6,1

€ 4.338.680 € 2.070.800 2,1

Deze ratio is nog steeds goed. Deze ratio geeft weer wat we kunnen opvangen zonder dat er activiteiten gewijzigd zullen moeten worden (bijvoorbeeld het huren van gebouwen of afname dividendontvangsten).

107


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad mogelijkheden kaders te stellen voor onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen etc. De paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. Het is dan ook de taak voor de raad het passende vereiste kwaliteitsniveau vast te stellen en daarmee de structurele onderhoudskosten voor een lange periode te bepalen. Een vraag is in dit verband of de gemeente maximale (of minimale) kwaliteit wil nastreven of dat men wilt aansluiten bij normbedragen (zoals een landelijk gemiddelde). eleidskader De planning van het onderhoud en het beheer is gebaseerd op beheersprogramma’s. Deze programma´s verschaffen inzicht in de kwaliteit en de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Door de actuele stand te confronteren met het ambitieniveau kan een inschatting worden gemaakt van de nodige inspanning in technische en financiële zin om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Ten aanzien van het groenbeheer (in het groenstructuurplan 2004-2013), Openbare Verlichting (beleidsplan 2010 – 2014), Wegen, straten en pleinen (Beheersplan wegen 2011-2015) en het rioolbeheer (in het GRP 2011-2015) zijn door de raad nadrukkelijk uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit vastgelegd. Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen maken we gebruik van de CROW Kwaliteitscatalogus en de CROW richtlijnen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 en waarbij de kwaliteit van voet- fietspaden, verhardingen in verblijfsgebieden en erf toegangswegen niet lager dan een 5(B) mag zijn. De kwaliteitscijfers zijn met beleidsthema’s en kwaliteitsbeelden gevisualiseerd. De globale visuele weginspectie van juni 2010 geeft gemeente Strijen een 7,8 als kwaliteitscijfer voor het totale verhardingsareaal. In 2010 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hier is de normering in opgenomen waaraan de verlichting moet voldoen (NPR 13201-1, NSvV en de NEN). Ook de uitgangspunten voor vervanging zijn hierin beschreven (mast 40 jaar en armatuur 20 jaar). Als eerste zullen de niet energiearme lampen (incl. armaturen) worden vervangen. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend gevolgd (zoals LED verlichting). Daarnaast is in november 2008 het gemeentelijk waterplan door de Raad vastgesteld. In het waterplan voor de gemeente Strijen is op integrale wijze, vanuit verschillende beleidsvelden en de samenwerkende organisaties (gemeente en waterschap), een onderbouwing gegeven voor benodigde maatregelen om het watersysteem op orde te krijgen. Dat wil zeggen, het realiseren van een veilig, schoon en aantrekkelijk watersysteem waarbij de beheer- en onderhoudsaspecten verregaand zijn geoptimaliseerd.

108


PROGRAMMABEGROTING 2012

Hierbij is rekening gehouden met de verwachte klimaatverandering, de doelstellingen die gesteld worden vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot de waterkwaliteit alsmede de verbrede zorgtaak van de gemeenten inzake de grondwaterproblematiek en verzameling van overtollig hemelwater zoals opgenomen in de Wet gemeentelijke watertaken. Het waterplan heeft een doorlooptijd van 2009 tot en met 2015 om het watersysteem op orde te krijgen. In 2010 is het GRP herzien en aan de raad ter vaststelling aangeboden. Acties en uitgangspunten vanuit het gemeentelijk waterplan worden integraal in het GRP opgenomen. Alsmede de nieuwe taken zoals boven genoemd uit de nieuwe Waterwet. Het beheer en onderhoudsplan voor kunstwerken staat voor de 2e helft van 2011 op de planning om vastgesteld te worden. Het beheersplan wegen is in de 2e helft van 2009 vastgesteld. apitaalgoederen In onderstaand overzicht is het (onderhouds)beleidsprofiel van de afzonderlijke kapitaalgoederen aangegeven. De kapitaalgoederen worden als volgt gespecificeerd: infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen.

KAPITAALGOEDEREN HUIDIGE ONDERHOUDSTOESTAND

Wegen

Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjaren planning (5 jaar) De meerjarenplanning is opgesteld met behulp van het wegbeheerprogramma ‘dgDialog’ en jaarlijks geactualiseerd na een gehouden wegeninspectie. Voor de beoordeling van de wegen wordt de CROW-systematiek gehanteerd (handboek en handleiding visuele inspectie). Het budget dat nodig is om de wegen op dit peil te houden bedraagt ca. € 346.000,-. Jaarlijks stelt het college de meerjarenplanning vast en brengt deze ter kennis van de raadscommissie Wonen en Werken.

Water

In november 2008 is het gemeentelijk waterplan door de Raad vastgesteld. Het waterplan is mede leidend voor het beheer van het watersysteem. Voor het onderhoud van de watergangen wordt nauw samengewerkt met het waterschap. Zo wordt er één bestek opgesteld voor alle watergangen en door het waterschap in de markt gezet. De kosten worden naar rato van de wateroppervlakte verdeeld. De kosten die in het waterplan zijn opgenomen, zijn ingebed in het nieuwe GRP 2011-2015.

Riolering

Om aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater te voldoen beschikt de gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (GRP) (versie VI). De te nemen maatregelen worden volgens dit plan uitgevoerd. Het GRP IV heeft de instemming van het waterschap Hollandse Delta. Als hulpmiddel voor het beheer van de riolering wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma ‘dg-Dialog’. Voor alle gemalen wordt gebruik gemaakt van een automatisch signaleringssysteem. Het optimaliseren, beheer en onderhoud zijn kostendekkend middels rioolheffing. Naast de exploitatie van het bestaande areaal, staat voor 2011/2012 het samenwerken in de afvalwaterketen op de rol. Dit project wordt integraal opgepakt met het waterschap en de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard. De rioolheffing bedroeg in 2011 € 231,49 en wordt aangepast aan de inflatie. De vervangingswaarde van de riolering bedraagt op dit moment ca. € 23,5 miljoen. Met ingang van 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden.

109


PROGRAMMABEGROTING 2012

Gemeenten krijgen meer regie over regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. In het Gemeentelijk Waterplan is hiermee al een aanzet gegeven en zijn maatregelen opgenomen of worden er knelpunten onderzocht. Deze maatregelen zijn in het in 2010 opgestelde (verbrede) GRP opgenomen. Deze nieuwe wetgeving regelt ook de verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen de voorzieningen bekostigd worden van de nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Op 1 februari 2007 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Hieronder vallen ook netwerken van overige kabels en leidingen, waaronder riolering. De wijziging houdt in dat het rioolnet (de gemeentelijke riolering) is opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Het eigendom van de gemeentelijke riolering ligt dan vast, ook als deze door particuliere grond gaat. Dit geldt niet voor de huisaansluitingen. Het eigendom en het onderhoud van de huisaansluitingen hebben wij al geregeld in de ‘aansluitverordening vrijverval riolering’. Kunstwerken

Met betrekking tot de kunstwerken is ons beleid er op gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid en de werking gewaarborgd is. De inspecties voor kunstwerken worden uitbesteed inclusief het onderhoudsprogramma. Conform dit programma wordt het onderhoud uitgevoerd. De beheer en onderhoudsplanning is in 2010 geactualiseerd, welke een doorkijk geeft tot en met 2028. Er is in de begroting een bedrag opgenomen van € 9.600,hetgeen is afgestemd op de meerjaren onderhoudsplanning van 2010.

Groen

Het groen wordt onderhouden volgens een door de raad vastgesteld groenstructuurplan en beheersplan 2004 - 2013. Dit structuurplan geeft de hoofdzaken van de groenstructuur in 2003 weer en de gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. Hierin staan aangegeven de gewenste uitgangspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente Strijen. Het beheersplan geeft aan hoe het bestaande, of gerenoveerd groen onderhouden dient te worden. Het onderhoud in Strijen wordt op een traditionele wijze uitgevoerd. Groenvakken worden zoveel als mogelijk door middel van schoffelen onkruid vrij gehouden en de meeste gazons worden intensief gemaaid. Het bestrijden van onkruid met chemische middelen wordt tot een minimum beperkt. Om chemische middelen op verhardingen te mogen blijven gebruiken moet dit conform het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) gebeuren. Om dit te kunnen bereiken is er in 2009 een Weed-it MK II selectspray machine gekocht. De gemeente is hiervoor gecertificeerd. Alle groenrenovaties vinden plaats in gecombineerde werken om de kosten van renovatie beperkt te houden. Als hulpmiddel voor het beheer, onderhoud en budgetplanning wordt een beheersprogramma gebruikt, namelijk het beheerssysteem ‘dg-Dialog’ dat ook gebruikt wordt voor riool- weg- en het beheer van bewegwijzering. Hierdoor wordt een stuk uniformiteit behaald en kunnen beheersplannen eenvoudiger op elkaar worden afgestemd. De wettelijk verplichte Boomcontrole vindt jaarlijks plaats. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. Geconstateerde gebreken worden aangepakt naar urgentie.

Speelplekken

Aan het beheer en onderhoud van de speelplekken (32 kleine speelplekjes en 1 grotere centrale speeltuin) ligt het attractiebesluit ten grondslag. In het attractiebesluit is wettelijk vastgesteld dat speeltoestellen 4 maal per jaar gecontroleerd moeten worden en in een logboek worden vastgelegd. De jaarlijkse grote inspectie wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd (Repcon). De overige drie inspecties en aanpassingen worden door de algemene dienst uitgevoerd. Alle handelingen moeten worden verwerkt in een registratiesysteem wat tevens dient als beheerssysteem voor de onderhouds- en vervangingsbegroting. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het beheerspakket ‘dg Dialog’ uitgebreid met een module voor speelwerktuigen. Tevens kan met dit beheerspakket een verantwoorde meerjaren begroting worden gemaakt om de werkelijk benodigde kosten in beeld te brengen. Om een consistent beleid te kunnen voeren is een nieuwe nota speelplaatsen opgesteld die eind 2009 door de raad is vastgesteld. In voorgaande jaren is onvoldoende

110


PROGRAMMABEGROTING 2012

rekening gehouden met de vervanging van de huidige speeltoestellen. Dit betekent dat na afschrijving van het toestel er geen geld is om deze te vervangen. In de begroting is om dit probleem op te lossen de post vervanging speelwerktuigen in 2010 met € 9000,- verhoogd. Verlichting

Voor het beheer, onderhoud en uitbreiding van de openbare verlichting is in 2010 een beleidsplan vastgesteld. Hier zijn diverse normeringen en uitgangspunten in vastgelegd. In het beleidsplan is opgenomen dat eerst alle niet energiezuinige lampen worden vervangen door energiezuinige lampen. Voor het onderhoud en beheer van de lichtmasten is in 2010 voor een tweede maal een openbare aanbesteding gehouden, gezamenlijk met de gemeenten ’s-Gravendeel, Binnenmaas, Cromstrijen en Oud-Beijerland. Essent Lighting BV is wederom als laagste uit de ‘bus’ gekomen en heeft vervolgens de opdracht voor het beheer en onderhoud gekregen.

Gemeentelijke gebouwen

Voor alle schoolgebouwen zijn MOP’s (meerjarige onderhouds- programma’s) beschikbaar. De te nemen maatregelen komen in het jaarlijks vast te stellen Huisvestingsplan aan de orde. Ook voor het gemeentehuis en de sociaal-culturele accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, zijn MOP’s vastgesteld. De aanwezige onderhoudsvoorzieningen zijn op peil gebracht om de MOP’s te kunnen uitvoeren.

Van de onderhoudsposten in de exploitatie kan in financiële zin het volgende overzicht worden gegeven: BEGROTING 2012 Onderdeel

Wegen Water Riolering Kunstwerken Groen Verlichting Speelplekken Gebouwenbeheer Interne uren, incl. overhead Totaal

TOTAAL Programma

MEERJARENBEGROTING

Begroting

TOTAAL MJB

2012

2013

2014

2015

906.404

923.904

933.904

952.304

3.716.516

38.325

14.025

14.025

17.825

84.200

222.081

217.081

217.081

217.081

873.324

9.600

9.600

9.600

9.600

38.400

86.351

86.351

86.351

86.351

345.404

91.000

91.000

91.000

91.000

364.000

37.272

37.272

37.272

37.272

149.088

Diverse

128.251

126.751

126.751

126.751

508.504

Diverse

1.033.153

1.035.292

1.034.933

1.035.177

4.138.555

2.663.784

2.541.276

2.550.917

2.573.361

10.329.338

Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer

De bedragen in het meerjarenoverzicht zijn ten aanzien van het onderhoud van wegen en groen nagenoeg gelijk, aangezien de uitvoering van het onderhoud bepaald wordt door het beschikbare budget. Daarbij tevens de opmerking dat de gehele meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld. Voor zover er hogere kosten zijn voor het onderhoud van de gebouwen worden deze ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht.

111


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op een aantal bedrijfsvoering facetten. De gemeente Strijen levert een scala aan externe producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering onontbeerlijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten die hierbij te onderkennen zijn. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Er is momenteel sprake van een groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Wij juichen die tendens toe. Er zijn omvangrijke middelen gemoeid met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang. ersoneel en organisatie Personeelsformatie Per 31 december 2010 waren 60 personen in dienst van de gemeente Strijen. Op dat moment waren er twee vacatures van 36 uur. Eén formatieplaats daarvan was middels externe inhuur (detachering) opgevuld. Ook was er een formatieplaats bij bureau BOR niet opgevuld per 31 december 2010. Beide FTE’s meegerekend zijn er 52,76 formatie-eenheden beschikbaar binnen de gemeente Strijen. In 2011 zijn er verder geen wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2011 bedroeg 2,42 % (inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschapsverlof). Organisatie CAO De onderhandelingen voor de cao-gemeenten zijn nog niet afgerond. Naar verwachting vloeien hier salarismaatregelen uit voort voor 2012 en 2013. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt worden voor de cao van de Toekomst (vernieuwde rechtspositieregeling) en komt er een persoonlijk budget voor loopbaanontwikkeling.

112


PROGRAMMABEGROTING 2012

Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is er door de Belastingdienst een nieuwe werkkostenregeling geïntroduceerd. Deze fiscale regeling vervangt het systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Tot en met 2013 mag de organisatie de bestaande regelingen blijven handhaven. Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Er wordt bezien wat, financieel gezien, het beste moment voor de gemeente Strijen is om over te stappen. Daarnaast volgt er een advies hoe om te gaan met de gevolgen van het invoeren van de nieuwe regeling. Arbeidsomstandigheden Eind 2011 wordt een plan van aanpak gemaakt voor een algemene ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’. Begin 2012 volgt de verdere uitwerking hiervan. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Inzicht in de vitaliteit van medewerkers kan helpen een optimale duurzame inzetbaarheid tot stand te brengen. Bewustwording kan voor medewerkers aanleiding zijn om actief met de eigen vitaliteit om te gaan. In samenwerking met de ArboUnie is er eind 2009 een vitaliteitsonderzoek inclusief een preventief medisch onderzoek gehouden. In 2012 vindt het onderzoek wederom plaats. Integriteit Integriteit is altijd een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie. Ook in 2012 wordt er gekeken of het beleid nog voldoet aan de behoeften van de organisatie en de medewerkers en/of er nog aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Samenwerking RO en P&O binnen de Hoeksche Waard In de Hoeksche Waard bestaat al geruime tijd een overlegstructuur voor het P&O vakgebied. Deze groep werkt met kennisdeling, intervisie en uitwisseling van informatie over het vakgebied. In samenwerking met de sectorhoofden RO is er een gezamenlijk wervings-, introductie- en opleidingsprogramma ontwikkeld waardoor we voor jonge mensen (en mensen zonder gemeentelijke ervaring) een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn. In 2012 wordt het programma ook gebruikt en verder uitgewerkt. Organisatie / Huisvesting Begin 2010 heeft de gemeenteraad het Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 vastgesteld. Onderdeel van dit programma is de vorming van een KCC (Klanten Contact Centrum, echter in Strijense termen Klant Ontmoetingsplaats geheten). Daarbij is aangegeven dat Strijen een dergelijke ontwikkeling voorshands doorschuift tot na 2012. In aanloop hiertoe hebben wij al eerder aangegeven het wenselijk te achten alle publieksdiensten bij elkaar te concentreren. Dat voorkomt loop door het gebouw, is klantvriendelijk en biedt tegelijkertijd mogelijkheden de niet voor het publiek bestemde gedeelten van het gebouw af te sluiten. Bij die concentratie van de publieksdiensten kan dan tevens worden voorzien in een ruimte voor het op gedigitaliseerde wijze ter inzage leggen van bestemmingsplannen. Het vorenstaande kan ook mogelijkerwijs leiden tot organisatieaanpassing. Zoals ook aangegeven onder het Programma Bestuur worden de plannen tot de inrichting van een Klant Ontmoetingsplaats in 2012 nader ingevuld.

113


PROGRAMMABEGROTING 2012

lanning en control De planning en control cyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Instrumenten die mede hiervoor worden ingezet zijn de (meerjaren) begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Mede om deze risico’s goed in beeld te krijgen en inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden deze risico’s te verkleinen zijn de meest kritische bedrijfsprocessen beschreven en gemodelleerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een speciaal softwarepakket. Van de overige processen wordt per proces de relevantie bezien om deze (al dan niet uitgebreid) te beschrijven. De in het interne controleplan opgenomen interne controle maatregelen maken met ingang van 2008 deel uit van de reguliere werkzaamheden. isicomanagement Om niet voor verassingen te komen staan en tijdig op zaken in te kunnen spelen is risicomanagement een belangrijk instrument. In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Tijdens een workshop is door een gemeentelijke gebruikersgroep een eerste inventarisatie opgemaakt. Deze inventarisatie is verder aangevuld en afgerond en momenteel worden alle aan- en opmerkingen verwerkt. Indien deze verwerkt zijn, wordt gestart met het daadwerkelijk hanteren van deze software voor het schrijven van de risicoparagraaf. echtmatigheid Mede door het beschikbaar hebben van procesbeschrijvingen en het adequaat oppakken van de interne controlemaatregelen heeft de gemeente Strijen over de afgelopen jaren een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen ontvangen. utomatisering/informatisering De zorg voor een goede informatievoorziening is een vitaal onderdeel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij automatisering van wezenlijk belang is. Met betrekking tot dit onderwerp spelen diverse ontwikkelingen: I. Regionale samenwerking Zoals al onder het programma Bestuur aangegeven heeft de invoering van een regionale centraal geleide I&A organisatie voor de Hoeksche Waardse gemeenten verdere vertraging opgelopen door de besluitvorming in een van de Hoeksche Waardse gemeenten. De opdracht was in eerste instantie te komen tot een centraal geleide I&A organisatie per 1 januari 2011, later is deze realisatiedatum gesteld op 1 januari 2012. Inmiddels is duidelijk dat ook deze datum vanwege bovenbedoelde besluitvorming niet haalbaar is. Om deze samenwerking ook in technische zin vorm te geven is eerder een budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuwe systemen. Vooruitlopend op de samenwerking is in 2010/2011 het nodige vernieuwd. Een eventueel restantkrediet zal worden doorgeschoven naar 2012.

114


PROGRAMMABEGROTING 2012

II. Uitvoering Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 Onder begeleiding van een Egem-i adviseur is in 2009 vorm gegeven aan een uitvoeringsplan om te gaan voldoen aan de eisen van de ‘Andere Overheid’. Dit heeft geresulteerd in het in februari van 2010 door uw raad vastgestelde programma dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012. In de loop van 2010 is de uitvoering van het programma ter hand genomen. Om een goed kader te hebben om de uit te voeren elementen in te plaatsen is in eerste aanleg een informatiebeleidsplan opgesteld. Vervolgens is medio dit jaar besloten een visie op de digitalisering op te stellen. Dit laatste mede in het licht van het gebruik van bijvoorbeeld tablet-pc’s voor de bestuurlijke informatievoorziening. Bedoelde nota’s worden nog dit jaar aan uw raad voorgelegd. nterne en externe communicatie In het ‘Communicatiebeleidplan 2007 e.v.’ zijn de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor de komende jaren benoemd. In dit communicatiebeleidsplan wordt op een aantal prominente onderdelen een beeld geschetst van het communicatiebeleid voor de komende jaren. Het plan biedt tevens een belangrijke basis voor een cyclus van communicatiejaarplannen. Het betreft hier daarom een dynamisch proces waaraan verder gewerkt wordt. Het beschreven communicatiebeleid in dit beleidsplan sluit aan op de drijfveer om aan de kwaliteit van dienstverlening te werken. Goed communiceren waar, wanneer en hoe producten verkregen kunnen worden, duidelijk en plezierig de boodschap overbrengen, bij (nieuwe) ontwikkelingen na nauwe samenspraak tot besluiten komen, gelegenheid bieden om na afronding van een traject eventueel nog te kunnen reageren, zijn nog slechts een aantal die daaraan bijdragen. In het ‘Communicatiebeleidplan 2007 e.v.’ vertaalt dit zich voor 2012 en de komende jaren in de volgende vijf ijkpunten: 1. 2. 3. 4. 5.

Transparant besturen hóórt bij Strijen; Interactiviteit en inspraak; Representatie; Geïntegreerde communicatie; Meten is weten.

Interne communicatie Bij de bestaande organisatiecultuur hoort een goede interne communicatie. Sleutelbegrippen als; elkaar aanspreken, het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, het zien van de inwoners als de belangrijkste ‘afnemer’ en handelen vanuit de gewenste waarden (openheid, vertrouwen en respect) staan ook in 2012 centraal. Externe communicatie De gemeente Strijen vergroot het draagvlak voor het beleid en de projecten van de gemeente door inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering ervan.

115


PROGRAMMABEGROTING 2012

De diverse uitgangspunten voor een goede externe communicatie zijn: - Voor elk beleidsonderdeel en elk groot project maken we een communicatieplan gebaseerd op de gewenste mate van burgerparticipatie; - We publiceren leesbare en begrijpelijke openbare beleidstukken op de gemeentelijke website; - We geven inwoners ten minste informatie over (de stand van zaken van) alle projecten via de gemeentepagina, de gemeentelijke website en de diverse nieuwsbrieven huis-aan-huis; - Raad en college zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar bij externe sociaalmaatschappelijke bijeenkomsten; - We vergroten de interactiviteit met inwoners door meer responsemogelijkheden te bieden, zowel op de gemeentelijke website als tijdens bijeenkomsten; - We geven inwoners de mogelijkheid zich (gratis) te abonneren op digitale nieuwsbrieven van de gemeente die onderwerpen bevatten die aansluiten bij hun interesse; - We voldoen met de aanschaf en implementatie van de online productencatalogus (een minimale variant van het digitale loket) aan de wettelijk gestelde eisen voor digitale dienstverlening. Website Hoewel de gemeente Strijen de reguliere -papieren- communicatiemiddelen zeker niet uit het oog verliest, gaan de ontwikkelingen t.b.v. de digitale dienstverlening ook in het jaar 2012 onverminderd door. Het zwaartepunt komt daarbij vooral te liggen op zaken uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). De doelstelling van het NUP is om de e-dienstverlening aan bewoners en bedrijven te verbeteren. uridische kwaliteitszorg en rechtmatigheid In 2005 is een plan van aanpak voor de juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Strijen opgesteld. De reden voor dit plan van aanpak is gelegen in het feit dat verbetering van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten onder meer rechtszaken en schadeclaims kan voorkomen, dan wel verminderen. In het plan van aanpak zijn onderwerpen opgenomen die op juridische kwaliteit bezien zouden worden. Een groot deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. In 2011 is bezien waar we staan en welke aspecten in de navolgende jaren opgepakt kunnen worden. Met de uitvoering hiervan wordt in 2012 verder gegaan.

116


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen Ook door middel van verbonden partijen kunnen gemeentelijke beleidsvoornemens tot uitvoering worden gebracht. Uitgangspunt bij dit beleid is dat het vastgestelde beleid van de verbonden partijen in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk beleid. Tevens dienen de verbonden partijen een publiek doel na te streven. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Met verbonden partijen worden bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zoals in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of ingeval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. eleidskader In het kader van het vorenstaande heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2005 een beleidsnota ‘Verbonden partijen’ vastgesteld. Het doel van deze nota is het bieden van een kader voor de oprichting en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, alsmede voor gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Als uitgangspunt van beleid wordt de volgende regel gehanteerd: ‘De gemeente gaat niet over tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht’ (‘het nee, tenzij-principe’). De beleidsnota verschaft daarnaast een zo volledig mogelijk inzicht in de huidige verbonden partijen van de gemeente en tevens een besliskader voor het aangaan van nieuwe deelnemingen etc. In de nota is voorts aangegeven, dat specifieke wijzigingen ten aanzien van de deelnemingen worden opgenomen in het ‘Register verbonden partijen’ dat één keer per jaar wordt bijgewerkt en aan uw raad bij de jaarrekening wordt toegezonden. Het betreffende register is in deze paragraaf opgenomen. Gezien de leeftijd van de op dit moment vastgestelde regeling wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe beleidsnota ‘Verbonden partijen’. De verwachting is dat deze ultimo 2011 aan het de gemeenteraad aangeboden kan worden. emeenschappelijke regelingen De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In zijn algemeenheid wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Door middel van jaarlijkse toezending van begroting en jaarrekening vindt controle plaats op onder meer de doelstellingen van de betreffende regeling.

117


PROGRAMMABEGROTING 2012

Van de gemeenschappelijke regelingen kan het volgende overzicht worden gegeven: REGELING

BESTUURSDEELNAME

WHW-bedrijven Wegschap Tunnel Dordtse Kil

DB/AB DB/AB

GR RAD

DB/AB

GR SVHW GR SOHW GR Regio ZHZ (Regiostaf) GR Omgevingsdienst GR Veiligheidsregio GR Regionale Sociale Dienst

DB/AB DB/AB AB Via Regio ZHZ DB/AB DB/AB

1) 2)

FINANCIËLE BETROKKENHEID

RAMING 2012

Pm Bijdrage tot max. 2% in exploitatietekort Pm

€ 15.655 -

Bijdrage per product Bijdrage per product Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdragen gerelateerd aan aantal inwoners

€ 81.000 1) € 90.709 € 42.600 € 29.000 € 87.183 € 373.453

Voorschot 2012 + afrekening 2011 Excl. Aanvullende bijdrage van € 68.185,-

Stichtingen en verenigingen In een aantal stichtingen en verenigingen heeft de gemeente zitting in het bestuur, verstrekt een jaarlijkse bijdrage en is financieel aansprakelijk bij eventuele tekorten. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:

REGELING

BESTUURSDEELNAME

FINANCIËLE BETROKKENHEID

RAMING 2012

Sportstichting Strijen

DB

Bijdrage in exploitatie

€ 199.372

Stichting ToBe Dordrecht

DB

Bijdrage per inwoner

€ 49.193 1)

1)

subsidie 2011-2012 + afrekening 2010-2011

Vennootschappen De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen, die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd. In de meeste vennootschappen is de gemeente niet bestuurlijk vertegenwoordigd, maar bezit zij stemrecht. De financiële risico’s zijn beperkt tot de omvang van de dividenduitkeringen en de waarde van het aandelenpakket. De verhandelbaarheid van deze aandelen is over het algemeen overigens altijd aan beperkingen onderhevig.

VENNOOTSCHAP

BESTUURSDEELNAME

FINANCIËLE BETROKKENHEID

RAMING DIVIDEND 2011

NV Eneco

Nee

Dividend

€ 199.034

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides NV BNG

Nee

Dividend

€ 50.028

Nee

Dividend

€ 9.000

CV/BV Regionaal Bedrijventerrein

Ja

12% aandeel

Pm

118


PROGRAMMABEGROTING 2012

Register Verbonden partijen (zoveel als mogelijk bijgewerkt met de laatst bekende gegevens). Naam Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Doel WHW-bedrijven biedt werk aan circa 200 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn aangewezen op arbeid onder aangepaste omstandigheden. Binnen de kaders van de Wet sociale werkvoorziening wordt in een reguliere productieomgeving de arbeid zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers Betrokkenen De vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeenteraad wijst vertegenwoordigers aan in het AB: gemeenten tot 15.000 inwoners - 2 leden gemeenten van 15.000 tot 22.500 inwoners - 3 leden gemeenten met meer dan 22.500 inwoners - 4 leden. In totaal kent het AB 14 leden. Vanuit het AB worden DB leden gekozen (6 leden). Financieel belang Gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De afgelopen jaren is slechts een (geringe) bijdrage per inwoner betaald. Met ingang van 2010 wordt geen bijdrage meer geheven. Relatie programmabegroting Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten’. Financiële kengetallen In 2010 is een positief exploitatieresultaat (voor bestemming) behaald van € 281.000 (2009 € 293.000). Het eigen vermogen per 31 december 2010 beloopt een bedrag van € 2.712.000 (2009: € 2.637.000). Ontwikkelingen WHW bedrijven ontkomt nog immer aan de landelijke tendens van negatieve exploitatieresultaten. Er is een Wet Werken naar Vermogen onderweg waarbij het uitgangspunt zal zijn; meer activiteiten voor minder geld. Hiernaast willen de WHW-bedrijven en de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard meer gaan samenwerken om door middel van synergie de kosten te kunnen verlagen. Hoe deze samenwerking vorm moet gaan krijgen is nog onduidelijk. Naam Wegschap Tunnel Dordtse Kil Doel Het wegschap is opgericht voor de aanleg en het beheer van de toltunnel en de aansluitende verbindingswegen. Het wegschap is bevoegd om verordeningen vast te stellen die voor het vervullen van de tak van het wegschap nodig zijn. Betrokkenen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen. Bestuurlijk belang Collegelid in DB, raadslid in AB. Financieel belang Bijdrage van 2% in het exploitatietekort. Relatie programmabegroting Programma Fysiek beheer, doelstelling: ‘Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten en pleinen opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd’. Financiële kengetallen Het resultaat over 2010 bedraagt € 1.211.000,- positief (2009 € 1.062.000,- positief). Per 31 december 2010 is er nog een fors negatief eigen vermogen van € 11.220.000,- als gevolg van de afboeking van immateriële vaste activa in 2005 conform het BBV.

119


PROGRAMMABEGROTING 2012

Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Naam Gemeenschappelijke regeling RAD Doel Het doel van de RAD is het zorgdragen voor het op een milieuhygiënische verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van afvalstoffen. Zorgdragen van de inzameling van (grove) huishoudelijke afvalstoffen, afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- tuinafval en plastic, en het zorgdragen voor het doen verwerken van deze afvalstoffen. De RAD haalt het huishoudelijke afval gescheiden op. Grof huishoudelijk afval, asbest, puin, papier en karton kunnen worden ingeleverd op de milieustraat aan de Smidsweg in Westmaas. Betrokkenen De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling van vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een raadslid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. Financieel belang Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Op dit moment is het financiële risico zeer gering. De RAD werkt op basis van kostendekkende tarieven. Relatie programmabegroting Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2010 € 4.866.000 (31-12-2009: € 4.298.000). Het jaarresultaat over 2010 bedroeg € 593.000 positief (2009 € 31.000 positief). Ontwikkelingen De RAD probeert het aanbieden van straatveeg werkzaamheden voor deelnemende (en geïnteresseerde) gemeenten om te zetten in opdrachten (na de geslaagde proeven). Naam Gemeenschappelijke regeling SVHW Doel Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van belastingen, de administratie m.b.t. de wet waardering onroerende zaken, het administreren van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens van de aangesloten instellingen. Betrokkenen In het samenwerkingsverband participeren de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist. Naast de deelnemende gemeenten participeren ook de RAD Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta. Bestuurlijk belang Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Strijen in het algemeen bestuur. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. Op basis van hetgeen aan producten wordt afgenomen betaalt de deelnemer een bijdrage. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen ter bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden’. Financiële kengetallen Per 31-12-2010 heeft het SVHW een algemene reserve van € 600.000,-. Dit is conform het

120


PROGRAMMABEGROTING 2012

overeengekomen maximum. Het resultaat over 2010 is € 218.000 positief (2009 € 588.000 positief). Dit bedrag wordt geheel gerestitueerd aan de deelnemers. Ontwikkelingen De voormalige gemeenten Rozenburg en Zevenhuizen-Moerkapelle zijn sinds 1 januari 2011 officieel geen deelnemer meer van het SVHW. Dit is het gevolg van de gemeentelijke herindelingen. Zevenhuizen-Moerkapelle vormt samen met de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht sinds 1 januari 2010 de gemeente Zuidplas en Rozenburg is sinds maart 2010 een deelgemeente van Rotterdam. In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het SVHW. De uitkomsten zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Naam Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid Doel Samenwerking op het gebied van ondermeer veiligheid, economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, verkeer en vervoer en volksgezondheid. Betrokkenen De Regio Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband van de gemeenten in de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één door de raad aangewezen lid. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten (GGD). Relatie programmabegroting Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’. Financiële kengetallen De jaarrekening van de regio ZHZ is tijdens het opmaken van deze jaarrekening nog niet voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De accountantscontrole is wel afgerond, echter er is nog geen besluit genomen over de bestemming van het negatieve resultaat. Ontwikkelingen Op voorstel van de accountant heeft de controller een verbeterplan opgesteld om de financieeladministratieve processen te stroomlijnen. De Jaarrekening 2010 zal wel op tijd af zijn waardoor niet het risico gelopen wordt op een tijdelijke inhouding van de algemene uitkering (zoals in boekjaar 2010). Naam Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Doel Samenwerking op de domeinen: fysiek, sociaal, economisch, veiligheid en bestuurlijk & organisatorisch. Betrokkenen Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door 2 collegeleden. Alle leden van het AB hebben één stem. De stem weegt niet op basis van de omvang van de gemeenten.

121


PROGRAMMABEGROTING 2012

Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2010 betreft € 76.419,- negatief, het eigen vermogen komt hiermee uit op € 1.038.604,-. Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling is per 1 mei 2010 gestart. Hierdoor is de Commissie Hoeksche Waard overbodig geworden en de ontvlechting hiervan (uit de Regio ZHZ) is op 1 januari 2011 afgerond.

Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Doel Een veilige regio voor iedereen door middel van samenwerking tussen organisaties als politie, brandweer en GHOR en de samenwerking met partners. Betrokkenen De GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid bestaat uit 19 deelnemende gemeenten. Bestuurlijk belang De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage vinst plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Veiligheid, overlast en handhaving, doelstelling: ‘Voorbereiding rampenbestrijding’. Financiële kengetallen Het resultaat na bestemming over boekjaar 2010 betreft € 378.255,-, het eigen vermogen per 31-122010 betreft € 2.742.139,- (excl. Bovenstaand resultaat). Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2010 gestart. Op 1 oktober 2011 treedt het Regionaal Crisisplan in werking. Dit regionale plan vervangt de lokale rampenplannen. Het Regionale Crisisplan heeft gevolgen voor de inrichting van de gemeentelijke rampenorganisatie. De opleidingen en oefeningen zullen hierop inspelen. Naam Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Doel Adviseren en ondersteunen van de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het gebied van economische ontwikkelingen, de schaarse ruimte en het milieu. Betrokkenen De GR OZHZ is een samenwerkingsverband van de 19 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk belang De Omgevingsdienst kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en een bestuurscommissie. De gemeente Strijen heeft een collegelid in de bestuurscommissie. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op

122


PROGRAMMABEGROTING 2012

basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘het verrichten van diverse milieutaken’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2010 valt nog onder het resultaat van de GR Regio Zuid Holland Zuid. Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2011 gestart. Wat voormalig de Milieudienst Zuid Holland Zuid was is nu de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Naam Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard Doel De regionale sociale dienst Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van alle Hoeksche Waardse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van de Wet werk en inkomen en overige relevante wetgeving. Betrokkenen De gemeenten Strijen, Cromstrijen, Binnenmaas, Oud-Beijerland en Korendijk nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Bestuurlijk belang De gemeente Strijen wordt vertegenwoordigd door een collegelid in DB en een raadslid in AB. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen de kosten van de organisatie (organisatiedeel), alsmede van de uitvoering van de regelingen (productiedeel). Relatie programmabegroting Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het voeren van een actief beleid om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen’. Financiële kengetallen Het programmaresultaat (voor bestemming) over 2010 is € 421.940 negatief (2009 € 1.095.644 negatief). Per 31-12-2010 beschikt de RSD over een eigen vermogen van € 455.416. Na verrekening van het negatieve resultaat over 2010 blijft hier slechts € 33.477 van over. 2011 zal een zeer zwaar jaar worden met veel financiële onzekerheid. Ontwikkelingen De RSD wordt in deze tijden van economische crisis hard geconfronteerd met het verdelingsmodel van de Wet Werk en Bijstand. Er is een bezuinigingsplan waarin plannen zijn vastgelegd om de structurele baten en lasten weer in evenwicht te krijgen. De plannen zijn voornamelijk gericht op het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Naam Sportstichting Strijen (gemeentelijke stichting) Doel Het oprichten en instandhouding van sport- en recreatieobjecten in de gemeente Strijen. Betrokkenen Gemeente Strijen Bestuurlijk belang Collegebestuur vormt tevens bestuur van de sportstichting. Financieel belang Gemeente is aansprakelijk voor exploitatietekorten. Relatie programmabegroting Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’. Financiële kengetallen De bijdrage per jaar is met ingang van 2009 voor 4 jaar vastgesteld op een jaarlijks bedrag van ± € 199.000. Ontwikkelingen Geen bijzonderheden

123


PROGRAMMABEGROTING 2012

Naam Stichting ToBe Dordrecht Doel Het bieden van muziekonderwijs Betrokkenen Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen twee muziekstichtingen, namelijk gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Muziekschool Hoeksche Waard en een gemeentelijke muziekschool. Zij zijn verder gegaan in de stichting ToBe. Bestuurlijk belang Er fungeer een raad van Toezicht (bestaande uit 7 leden), waarin de gemeente Strijen overigens geen zitting heeft. Daarna wordt er gemiddeld 2 maal per jaar een subsidiëntenoverleg gehouden. Financieel belang Subsidiëring van afgenomen activiteiten. Relatie programmabegroting Programma Cultureel beleid, doelstelling: ‘Het bieden van mogelijkheden van amateuristische kunstbeoefening’. Financiële kengetallen Over het boekjaar 2009-2010 werd een positief exploitatieresultaat behaald van € 204.920 (boekjaar 2008-2009 € 147.131). Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Naam Stichting Sportcentrum Apollo Doel Het exploiteren van een zwembad en een sporthal binnen de gemeente Strijen met een daartoe in eigendom of gebruik te verkrijgen accommodatie. Betrokkenen Er is sprake van een onafhankelijke stichting van de gemeente. Bestuurlijk belang Raadslid in AB. Financieel belang Bijdrage in exploitatietekort op basis van de subsidieverordening. Relatie programmabegroting Programma Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’. Financiële kengetallen Niet meer van toepassing in verband met de overdracht van de exploitatie aan Laco. Ontwikkelingen Per 1 juli 2006 is in verband met de gewenste privatisering van de exploitatie van het sportcomplex een einde gekomen aan de activiteiten van de Stichting Sportcentrum Apollo. Een voorlopige liquidatierekening is inmiddels beschikbaar. Echter de stichting is nog niet opgeheven aangezien er nog een aantal zaken ter afronding liggen. Naam Naamloze Vennootschap Eneco (Eneco Holding NV) Doel Het produceren, leveren en transporteren van gas, elektriciteit en warmte. Betrokkenen Deelnemende gemeenten in het werkgebied Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (gemeenten als aandeelhouders). Stemrecht in AVA is gekoppeld aan aandelenbezit. Financieel belang

124


PROGRAMMABEGROTING 2012

Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Het nettoresultaat betrof in 2010 € 141 miljoen( 2009 € 177 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2009 € 3,89 miljard (31-12-2009: € 3,90 miljard). De solvabiliteit over 2010 komt uit op 50,7% (in 2009 50,7%). Ontwikkelingen ENECO had voorbereidingen getroffen voor een aandelensplitsing op laste van het ministerie van Economische Zaken. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen deze uitspraak. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Inmiddels heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad op 24 juni 2011 een advies ter zake uitgebracht. Dit advies richt zich op een vernietiging van de uitspraken van het Gerechtshof. Deze zaak staat op de rol voor 28 oktober 2011. Naam BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Doel Het houden en beheren van de aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GBE houdt 50% van de aandelen in Evides . DELTA N.V. houdt de andere 50%. Betrokkenen Gemeenten in werkgebied van Evides (23 gemeenten). Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Totaal uitstaande aandelen 1.850.000 (nominaal € 0,05). Aandelenbezit Strijen 10.315 stuks. Eigen vermogen 31-12-2010 € 210,1 miljoen (2009 € 202,4 miljoen). Het resultaat over 2010 bedraagt € 24,3 miljoen (2009 € 21,8 miljoen). Ontwikkelingen Geen Naam Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten Doel De BNG is een gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten zijn decentrale overheden, corporaties, en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening daagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Betrokkenen Gemeenten, provincies en rijk. De Staat is houder van 50% van de aandelen. De overige 50% is in handen van provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap. De gemeente Strijen heeft 6.240 aandelen van in totaal 55.690.720 geplaatste aandelen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht naar rato van het aandelenbezit). Financieel belang

125


PROGRAMMABEGROTING 2012

Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de wet FIDO’. Financiële kengetallen Netto winst 2010 na belastingen € 257 miljoen (2009 € 257 miljoen). Het eigen vermogen per 31 december 2010 bedraagt € 2.259 miljoen. (per 31 december 2009 € 2.253 miljoen. Ontwikkelingen Geen Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard B.V. Doel Voeren van beheer over de grondexploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang De gemeente heeft 1 zetel in de RvC (van in totaal 5 zetels). Financieel belang De gemeente Strijen houdt 12% in het aandelenkapitaal (d.w.z. 42 van de 350 aandelen). Relatie programmabegroting Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen van de BV bedraagt per 31-12-2010 € 35.000 (=geplaatst aandelenkapitaal). De exploitatie van de BV sluit zonder resultaat aangezien alle kosten worden doorbelast naar de CV. Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Doel Ontwikkelen en realiseren van een regionaal bedrijvenpark van 60 ha. netto. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang De gemeente Strijen houdt 11,88% in het commanditaire kapitaal van € 35.000,-. Hiernaast heeft de gemeente een garantie afgegeven aan de CV in verband met zelfstandige financiering. Relatie programmabegroting Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen De C.V. heeft statutair en commanditair kapitaal van € 35.000,-. Omdat alle lasten worden bijgeboekt op het onderhanden project bedraagt het geïnvesteerde bedrag in het plan per 31-122010 circa € 14,5 miljoen. Ontwikkelingen De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerst op 22 juni 2011 goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Regionaal Bedrijventerrein Hoeksche Waard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan de realisatie van het bedrijvenpark beginnen. Vooruitlopend is begin 2011 reeds gestart met de voorbelasting van het gebied, zodat na de uitspraak meteen gestart kon worden met het bouwrijp maken en uiteraard met de verkoop van kavels.

126


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen De paragraaf Grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan, te realiseren. Transparantie van grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de in de programma’s aangegeven doelstellingen. De paragraaf dient volgens de voorschriften de volgende aspecten te belichten: een visie, een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten (incl. verliesvoorzieningen) van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming en de uitgangspunten voor de reserves eleidskader Op 19 juni 2007 heeft de gemeenteraad een nieuwe nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota vormt een sturingselement om beleidsdoelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. De nota verschaft inzicht in de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid voert en zorgt tevens voor eenduidige kaders. Door het vaststellen van dit beleidskader geeft de gemeenteraad sturing aan het grondbeleid van onze gemeente. Binnen dit kader voert het college het grondbeleid uit. Daarnaast vormt het grondbeleid de mogelijkheid om publieke taken goed te vervullen. Zo bestaat soms de mogelijkheid om voor bepaalde ontwikkelingen bijdragen te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en functies welke zijn geformuleerd in het beleidsprogramma van het college. Het betreft hier zaken als maatschappelijk belang van goede volkshuisvesting, het realiseren van voldoende werkgelegenheid, een goede kwaliteit van de leefomgeving, het voorzieningenniveau. Periodiek wordt bezien of deze nota herziening behoeft. De doelstelling van de nota Grondbeleid is het creëren van een algemeen beleidskader waaraan belangrijke ontwikkelingen binnen bestemmingsplannen kunnen worden getoetst. De nota Grondbeleid moet dan ook antwoord geven op de vraag welk grondbeleid wordt gehanteerd bij een bepaald ruimtelijk vraagstuk. a. De gemeente probeert met haar doen en laten op de grondmarkt het ruimtegebruik dat zij wenst beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld: de aankoop van een pand aan de Kerkstraat voor het museum); b. Een andere doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het ruimtegebruik. Door het ruimtelijk ordeningsbeleid en, bij actief grondbeleid, het gronduitgiftebeleid zodanig te formuleren dat het gewenste resultaat (volkshuisvesting, veiligheid, voorzieningen, inrichting openbaar gebied etc.) wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld: het realiseren van een nieuw bedrijventerrein tegenover het gemeentehuis);

127


PROGRAMMABEGROTING 2012

c. Tenslotte is een doelstelling het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Dit houdt in dat er een gedifferentieerd gronduitgifte prijsbeleid moet worden gehanteerd. De status van de nota Grondbeleid is richtinggevend en dient te fungeren als algemeen toetsingskader. Datgene waarin de nota niet voorziet, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en indien de raad hierin een bevoegdheid heeft aan de raad. ntwikkelingen Er zijn momenteel binnen de gemeente geen ontwikkelingen die het vermelden waard zijn. ctiviteiten 2012 Bedrijventerrein VI Bedrijventerrein VI In 2005 is gestart is met het bouwrijp maken van het plan Bedrijventerrein VI. Ultimo 2005 was vrijwel de gehele infrastructuur aangelegd. In 2006 is het bouwrijp maken verder afgerond. Met de aankoop van de woning Industriestraat 1 kon het volledige plangebied bouwrijp worden gemaakt. Deze werkzaamheden zijn begin 2008 uitgevoerd. Van de verkoop van de gronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 2005 – 4.000 m2 2006 - 900 m2 2007 – 8.000 m2 2008 – 1.968 m2 2009 – 3.950 m2 2010 - 0 m2 2011- 4.560 m2 Op dit moment is in totaliteit een oppervlakte van ca. 23.380 m2 aan bedrijventerrein verkocht. Er is in de oorspronkelijke exploitatieopzet uitgegaan van een gemiddeld uitgifte tempo van 7.000 m2 per jaar. In haar vergadering van 6 juli 2011 heeft de raadscommissie Financiën & Economische Zaken ingestemd met een actualisering van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein VI. De exploitatietermijn is gehandhaafd tot 2016 en de verkoopprijzen zijn gebleven op het niveau van 2009/2010. Het uitgiftetempo is gehandhaafd op het in 2010 aangepaste niveau van gemiddeld 5.250 m2 per jaar.

128


PROGRAMMABEGROTING 2012

Land van Essche II / ‘Strienemonde’ Bij de actualisering van de bestemmingsplannen Land van Essche I en II is besloten om ter afronding van laatstgenoemd plan nog enkele woningbouw mogelijkheden te creëren in de vorm van 7 vrije kavels en 19 appartementen. Als gevolg van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het bestemmingsplan voor het gedeelte, waarin drie bouwkavels zijn opgenomen, aangepast. De overige vier kavels zijn inmiddels verkocht. Het appartementencomplex nadert zijn voltooiing. Er is een afzonderlijke exploitatieopzet opgesteld. Land van Essche III Voor de gronden in het Land van Essche III is in overleg met HW Wonen een start gemaakt met het stedelijk ontwerp. In samenwerking met HW Wonen en de Waal groep, die binnen het plangebied een perceel van ca. 1 hectare in eigendom heeft, is gewerkt aan een verdere uitwerking van de plannen. De inspraakprocedure voor het bestemmingsplan is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt onderhandeld met genoemde partijen over het opstellen van een samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomst. Patrijshof De voormalige school ‘De Patrijspoort’ is gesloopt. De locatie is ontwikkeld voor woningbouw door HW Wonen. De bouw van dit plan is volledig afgerond inclusief het woonrijp maken. Niet alle woningen zijn echter verkocht, er staat nog een klein aantal te koop. Indien deze niet verkocht worden binnen de afgesproken termijn koopt HW Wonen de kavels van ons en gaat deze woningen tijdelijk voor de verhuur aanbieden. De Striene In verband met de ingebruikname van de brede school aan de Dam werd de openbare lagere school ‘De Striene’ buiten gebruik gesteld. Uit veiligheidsoverwegingen is de school eind 2009 gesloopt. Het ligt in het voornemen de locatie waar de huidige openbare school ‘De Striene’ is gevestigd te ontwikkelen voor woningbouw. Eind 2010 is er op dit grondgebied een parkeerplaats aangelegd in overleg met de eigenaar van de nabij gelegen Albert Hein. In 2011 vindt de sloop van de aanwezige gymzaal plaats. Momenteel wordt overleg gevoerd met HW Wonen, De Man Exploitatiebeheer en supermarktketen Aldi over een mogelijke invulling van deze locatie.

129


PROGRAMMABEGROTING 2012

Project Dam De eerste fase van het project Dam, waarin een nieuwe ‘brede’ basisschool , 18 appartementen en in een later stadium ook nog eens 13 appartementen zijn gerealiseerd, is afgerond. De voorbereiding van de 2e fase is in 2011 gestart. De opdracht voor het maken van het bestemmingsplan is gegeven. Met de woningcorporatie is uitvoerig overleg gevoerd over de precieze invulling van deze 2e fase. Het programma is aangepast in verband met de gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt en de economische haalbaarheid. In 2012 zal de planologische procedure – naar verwachting –worden afgerond. inancieel kader Bedrijventerrein VI De in 2011 herziene kostprijscalculatie geeft nog altijd een op basis van de huidige inzichten ruim positief eindresultaat aan. De boekwaarde per 1 januari 2012 bedraagt naar raming ± € 1.733.549. De in 2011 te maken kosten / te realiseren opbrengsten worden op de boekwaarde bijgeschreven. Regelmatig wordt de grondexploitatieopzet geactualiseerd. De mate van belangstelling voor de kavels vormt uiteraard wel een risicofactor. Land van Essche III De te maken kosten worden – inclusief de renteverliezen en kosten ambtelijke inzet – bijgeschreven op de boekwaarde. Deze boekwaarde bedraagt per 1 januari 2012 naar raming afgerond € 1.256.3212. De prijs per vierkante meter komt naar verwachting per 1 januari 2012 uit op bijna € 23. De huidige prijs per m2 biedt nog ruim voldoende perspectief om tot een financieel sluitende exploitatie te komen. In dit opzicht worden de (financiële) risico’s voorshands beperkt geacht. Gronden Dam De gronden aan de Dam en de Boompjesstraat zijn in het verleden verworven om hier door de Maashoek woningen op te laten bouwen en voor de bouw van de school de Meerwaarde. In het verleden heeft de Maashoek een tweetal renteloze leningen aan de gemeente Strijen verstrekt ter grootte van de aankoopbedragen van beide aankopen. Ten behoeve van de bouw van appartementen is een deel van de gronden in 2009 overgedragen aan de woningstichting. Deze overdracht is verrekend met de eerder aangegeven lening. In 2010 is de rest van de lening verrekend met de openstaande boekwaarde van het perceel grond. Eind 2010 zijn alle appartementen van de eerste fase opgeleverd. De financiële risico’s voor de gemeente zijn hiermee grotendeels afgedekt doordat HW Wonen de risicodragende ontwikkelaar van het gebied is. De boekwaarde is per 1 januari 2012 naar raming circa € 1.906.328. Er is een voorziening getroffen voor het deel in de kosten dat voor de gemeente komt conform de schriftelijke afspraken. De Patrijshof Ondanks de nog niet verkochte woningen verwachten wij geen risico te lopen op dit project gezien het feit dat HW Wonen de overige woningen over zal nemen bij verdere uitstel van verkopen. Het resultaat van het gehele project wordt vooralsnog begroot op budgettair neutraal.

130


PROGRAMMABEGROTING 2012

Strienemonde Project Strienemonde vindt plaats op een deel grond dat in origine bedoeld was voor Land van Essche III. Hierop is een appartementen complex gebouwd door HW Wonen en worden 7 vrije kavels verkocht door de gemeente. Het appartementencomplex is in 2011 opgeleverd en er zijn inmiddels 4 kavels verkocht. Indien het aangepaste bestemmingsplan wordt goedgekeurd kan overgegaan worden op de verkoop van de laatste 3 kavels. De exploitatieraming is in 2011 ge-update en voorziet nog steeds in een voordelig resultaat. Regionaal Bedrijventerrein In het onderstaande overzicht is de deelname in het Regionaal Bedrijventerrein niet opgenomen omdat deze grondexploitatie op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas plaats vindt. Voor de volledigheid wordt opgemerkt, dat de gemeente Strijen een aandeel van 12% heeft in deze exploitatie. Overigens heeft dit aandeel betrekking op de uitvoering van de eerste 20 hectare van het regionaal bedrijventerrein dat in totaal 60 hectare zal omvatten. Over de volgende 40 hectare zijn in formele zin nog geen afspraken gemaakt. Begin 2011 is begonnen met de voorbelasting van de bouwgrond, in de tweede helft van 2011 is begonnen met het bouwrijp maken en in 2012 worden de eerste kavels uitgegeven. Overige gronden Sportlaan Op basis van strategische overwegingen heeft de gemeente in het verleden (agrarische) gronden aangekocht aan de Sportlaan. De betreft een kavel van ongeveer 1 hectare. De boekwaarde beloopt per 1 januari 2012 een bedrag van â‚Ź 166.654 (= â‚Ź 16,66 per m2). Winstnemingen Het gemeentelijk beleid is erop gericht eerst dan pas tot winstneming over te gaan op het moment dat de winst ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Met tussentijdse winstnemingen wordt dan ook uiterst omzichtig omgegaan. Gelet op de uitvoeringsfase van de bestemmingsplannen bestaat er nog geen aanleiding tot een eventuele winstneming over te gaan. Overzicht mutaties

PLAN

BOEKWAARDE 1/1/2012

MUTATIES 2012

BOEKWAARDE 31/12/2012

Bedrijventerrein VI Land van Essche III Gronden Dam Overige gronden Strienemonde (deel LvE III) De Striene De Patrijshof

1.733.549 1.256.212 1.906.328 166.654 252.060 165.000 0

494.478 44.846 30.000 0 -446.636 -165.000 0

2.228.027 1.301.058 1.936.328 166.654 -194.576 0 0

131


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s (zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen) en voor het beheer van de treasury. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht om een treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmaverantwoording op te nemen waarin de onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. Het beleid van de gemeente Strijen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Gelet op de onrust op de financiële markten is de Wet fido per 1 januari 2009 aangepast en zijn als nadere uitwerking hiervan twee regelingen aangescherpt: de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Deze wijzigingen betreffen gedeeltelijk vereenvoudigingen en gedeeltelijk aanscherpingen om de risico’s op de financiële markten te beperken. In reactie hierop is in 2010 het treasurystatuut van de gemeente Strijen aangepast. n- en externe ontwikkelingen De treasuryfunctie is naar behoren ontwikkeld. Aan de diverse extern gestelde eisen voor de begroting en jaarrekening kan ruimschoots worden voldaan en ook het interne liquiditeitenbeheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. In 2012 wordt de randweg verder aangelegd. De financiering hiervoor is reeds aangetrokken en de kapitaallasten hiervan zijn in de begroting van 2012 verwerkt. Andere investeringen welke voor 2012 op de planning staan betreffen: - investeringen in de riolering op basis van het nieuwe GRP (€ 460.000,-), - ICT samenwerking HW (€ 100.000) - Investeringen in het kader van het dienstverleningsconcept (€ 100.000) - Vervanging telefooninstallatie Waleplein (€ 40.000) - hard- en software (€ 35.000) - vervanging OVD voertuig brandweer (€ 35.000). Hiervoor zijn voldoende liquide middelen aanwezig. Te verwachten investeringen voor de jaren na 2012 betreffen voornamelijk investeringen in de riolering op basis van het nieuwe GRP. isicobeheer Volgens de kasgeldlimiet is het de gemeente toegestaan in 2012 tot een bedrag van€ 1,318 miljoen kortlopende financiering aan te trekken, wat nog verhoogd mag worden met het bedrag van de vlottende middelen minus de vlottende schulden. Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt is het de verwachting dat de kasgeldlimiet in 2012 geen enkele maal wordt overschreden, evenals in voorgaande jaren. Op basis van deze gegevens zal het niet nodig zijn over te gaan tot het nemen van maatregelen zoals het aangaan van vaste geldleningen.

132


PROGRAMMABEGROTING 2012

De norm voor de renterisiconorm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar, dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossing en renteherziening niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In 2012 wordt geen rentepercentage van leningen herzien. In 2013 wordt het rentepercentage over een lening ven 0,96 miljoen herzien (huidige rente 4,78%). Het renterisico op de vaste schuld van de Gemeente Strijen blijft naar verwachting ruim onder de risiconorm. Rentevisie Het treasury beheer van de gemeente is gericht op het minimaliseren van de rentelasten op korte en lange termijn. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen door middel van kasgeldleningen. Het rentepercentage voor kortlopende kredieten ligt lager dan de rente op langlopende leningen, zodat het gunstiger is om de ruimte die beschikbaar is binnen de kasgeldlimiet te benutten voor kortlopend krediet. De leningenportefeuille van onze gemeente bestaat uit een aantal leningen die direct aan HW Wonen zijn doorgesluisd (ultimo 2012 naar verwachting € 12,5 miljoen). De doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting wordt in 2012 volledig afgelost. Wijzigingen in het rentepercentage van de doorgesluisde geldleningen hebben geen invloed op de financiële positie van de gemeente. Ten behoeve van de eigen financieringsbehoefte is in 2008 een langlopende lening afgesloten van 3,5 miljoen tegen een rente van 5,08 % ter financiering van de nieuwbouw van de openbare basisschool en de randweg en in 2009 is ter financiering van de randweg € 3 miljoen aangetrokken tegen 3,83%. Kredietrisico Van de ultimo 2012 uitgezette geldleningen ad € 13,039 miljoen betreft 96,04 % doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen. Verder betreft 3,96 % uitgezette leningen aan Strijense stichtingen en verenigingen zonder rating.

UITZETTINGEN Publieke taak Sportstichting St.Collectieve Beveiliging Strijen Kerk Cillaarshoek Overig

2011

2012

473 35

3,14 % 0,23 %

424 35

3,25 % 0,27 %

45 17 570

0,30 % 0,11 %

45 13 517

0,34 % 0,10 %

Treasury Woningstichting Sportstichting

13.806 708

91,53 % 4,69 %

12.522 0

96,04 % 0%

Totaal

15.084

100 %

13.039

100 %

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is het kredietrisico vrij beperkt.

133


PROGRAMMABEGROTING 2012

Koersrisico De gemeente is in het bezit van 6.240 aandelen BNG, 10.315 aandelen Evides en 10.772 aandelen Eneco en met een totale nominale waarde van € 313.335. Er zou een scheiding worden aangebracht tussen netbeheer en handelsactiviteiten van Eneco, waarbij het netbeheer in publieke handen zou blijven. Dit heeft consequenties bij een eventuele overname voor de te ontvangen prijs per aandeel. Het gerechtshof in Den Haag heeft de splitsing echter onverbindend verklaard, waarna de minister van Economische Zaken cassatie tegen de uitspraak heeft aangekondigd. Doordat alle aandelen tegen de nominale waarde in de boekhouding zijn verwerkt en de grote positieve herwaarderingen van aandelen conform de comptabiliteitsvoorschriften niet zijn verwerkt, hebben koersschommelingen geen invloed op het financiële resultaat. Pas bij feitelijke verkoop blijkt het resultaat. Valutarisico Alle leningen en deposito’s zijn in euro’s aangegaan, zodat hierop geen valutarisico wordt gelopen. Debiteurenrisico Het debiteurensaldo bedraagt gemiddeld circa € 186.300, waarvan gemiddeld 2 % ouder is dan een half jaar. Afboekingen inzake oninbare debiteuren hebben in het algemeen slechts in zeer geringe mate plaats. inanciering Liquiditeitspositie De aanleg van de Randweg wordt gefinancierd met langlopende vaste financiering. In de begroting is hiermee rekening gehouden. Van een liquiditeitsoverschot zoals we dit in voorgaande jaren kenden, is inmiddels geen sprake meer. Leningenportefeuille Voor inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen wordt verwezen naar bijgevoegde overzichten. Opgemerkt wordt dat uitsluitend de twee leningen ter financiering van de bouwkosten van de school en de randweg (ultimo 2012 € 5,925 miljoen) eigen geldleningen betreffen. Alle andere leningen betreffen doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en (tot 2012) de Sportstichting. Derivaten Naar verwachting wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

134


PROGRAMMABEGROTING 2012

135


PROGRAMMABEGROTING 2012

136


PROGRAMMABEGROTING 2012

137


PROGRAMMABEGROTING 2012

lgemeen De paragraaf lokale heffingen bevat de gemeentelijke inkomsten voor zover deze uit de in Strijen ingevoerde belastingen en retributies voortkomen, de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. eleid lokale heffingen In onze gemeente zijn buiten de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de onroerend-zaakbelastingen en de rioolrechten de belangrijkste bron van inkomsten. De belastingtarieven zijn voor de begroting 2012 niet verhoogd. Dit geldt voor de rioolrechten, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de leges. In verband met de uitvoering van beleidsvoornemens wordt het percentage voor het OZB tarief, los van de inflatiecorrectie, verhoogd met 2% in 2012. In 2009 is bij de begrotingsbehandeling deze verhoging voor drie achtereenvolgende jaren vastgesteld. Wat betreft het volgen van het inflatiepercentage wordt in overeenstemming met de andere belastingen geen verhoging doorgevoerd. Daarnaast is ten einde de opbrengst op hetzelfde niveau te houden de waardedaling van woningen en niet-woningen verdisconteerd in de tarieven. De totale stijging van het tarief voor woningen komt hiermee uit op 3,5%. Ten aanzien van de rioolrechten en de leges wordt gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%. Het ophalen van het huisvuil in Strijen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard, die haar eigen inkomsten genereert (waaronder de afvalstoffenheffing). De deelnemende gemeenten afzonderlijk hebben dus slechts een beperkte invloed op de kosten en baten. De aanslagoplegging, heffing en invordering, evenals de administratieve verwerking van OZB, het rioolrecht en de hondenbelasting is ondergebracht bij de GR SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Deze beide genoemde gemeenschappelijke regelingen wikkelen ook aanvragen om kwijtschelding zelf af.

138


PROGRAMMABEGROTING 2012

pbrengst belastingen en rechten Op grond van artikel 219 van de gemeentewet worden in 2012 in Strijen de volgende belastingen geheven:

BELASTING Onroerende zaakbelastingen

WERKELIJK 2010 IN €

RAMING 2011 IN €

RAMING 2012 IN €

1.196.387

1.201.766

761

1.329

1.329

Toeristenbelasting

27.251

28.555

28.555

Hondenbelasting

60.290

60.466

60.466

950.527

944.670

954.856

97.069

110.000

100.000

Bouwleges

210.263

196.000

175.081

Overige leges

147.853

154.800

137.300

4.461

4.700

4.100

Roerende zaakbelastingen

Rioolheffing Begrafenisrechten

Standplaatsrechten

1.232.770

verzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen (On)roerende zaakbelastingen De (on)roerende zaakbelastingen zijn sinds hun invoering ondergebracht bij wat thans de gemeenschappelijke regeling SVHW geworden is. Deze GR verzorgt niet alleen de oplegging en inning van de aanslagen maar houdt tevens de bestanden in verband met de wet WOZ up-to-date. Regelmatig vindt de afdracht van de ontvangen belastingbedragen aan de gemeente Strijen plaats. Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven van een viertal exploitanten. Twee jachthavens, een caravanpark en een verhuurder van vakantiehuisjes. Voor de inning van de belasting wordt een forfaitaire berekeningswijze toegepast. Hondenbelasting Net zoals de onroerende zaakbelastingen bij het SVHW is ondergebracht, verzorgt dit orgaan sinds enige jaren eveneens de heffing en actualisering van de bestanden van de hondenbelasting. De controle is nog wel in handen van de gemeente Strijen en geschiedt door een tweejaarlijks huis-aan-huis controle. In 2013 zal een nieuwe controle plaats vinden. Rioolheffing Voor wat de oplegging, invordering en bijhouding van het bestand betreft geldt hetzelfde als bij de hondenbelasting is vermeld. De rioolheffing geldt uitsluitend ter dekking van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Afvalstoffenheffing Zoals eerder vermeld wordt de inzameling van huisvuil alsook de administratie hiervan door de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard verzorgd. Aan de RAD is tevens de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing overgedragen.

139


PROGRAMMABEGROTING 2012

Lijkbezorgingrechten Om de exploitatie van de begraafplaats mogelijk te houden worden begraafrechten geheven. Er wordt gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%, echter dit heeft de gemeente ondanks tariefsverhogingen in de afgelopen vier jaar nog niet bereikt. De huidige dekking ligt beduidend lager. Binnenkort wordt aan de raad een voorstel voorgelegd over een verdere verhoging van de tarieven. Leges In onze gemeente worden leges geheven op grond van de legesverordening 1998. De bijbehorende tabel wordt jaarlijks aangepast. De leges hebben onder andere betrekking op de Algemeen Plaatselijke Verordening, rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand, wet Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving. Marktverordening en standplaatsrechten Om uitvoering te geven aan de marktverordening is een verordening standplaatsrechten in het leven geroepen. Hierin worden onder andere de te betalen marktgelden geregeld. De opbrengst van de standplaats van de jaarlijkse Koninginnekermis komt aan de gemeente Strijen ten goede. De organisatie van de Herfstmarkt met de daarbij behorende braderie en andere activiteiten, evenals de voorjaars-viooltjesmarkt, worden door de plaatselijke winkeliersvereniging georganiseerd zonder bemoeienis van de gemeente. Hetzelfde is het geval met het Sasser dorpsfeest dat door een comitĂŠ wordt georganiseerd. In deze gevallen worden geen standplaatsrechten geheven. anduiding van de lokale belastingdruk Met ingang van 2009 wordt de belastingaanslag uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven.

OVERZICHT TARIEVEN LOKALE HEFFINGEN

Onroerende zaakbelastingen Gebruiker - woningen - niet woningen Eigenaar - woningen - niet-woningen Rioolheffing Gebruiker (woningen) Eigenaar (woningen) Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens

2009

2010

2011

2012

--0,1110 0,0667 0,1364

--0,1143 0,0687 0,1405

--0,1212 0,0728 0,1489

--0,1273 0,0753 0,1563

137,37 91,83

138,74 92,75

138,74 92,75

138,74 92,75

235,00 193,00

233,00 191,00

205,00 169,00

194,00 160,00

140


PROGRAMMABEGROTING 2012

Bij de bepaling van de belastingdruk wordt uitgegaan van de drie belangrijkste heffingen, te weten de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Voor de berekening is uitgegaan van een fictieve waarde van een woning van € 200.000,-. Weergegeven wordt de gemiddelde belastingdruk bij een eigenaar/gebruiker en een gebruiker (huurder) van een woning, die een meerpersoonshuishouden vormt.

OVERZICHT BELASTINGDRUK

2009

Eigenaar/gebruiker Gebruiker Gemiddelde stijging belastingdruk Eigenaar/gebruiker Gebruiker

2010

2011

2012

597,60 372,07

601,89 371,74

582,09 343,74

576,09 332,74

2,12% -0,26%

0,72% -0,09%

-3,29% -7,53%

-1,03% -3,20%

Zoals blijkt uit de door de provincie Zuid-Holland opgestelde ‘special gemeentelijke belastingen 2011 van de gemeenten in Zuid-Holland’ ligt bij een woningwaarde van € 200.000,- over 2011 de hoogste belastingdruk op € 811,20 en de laagste belastingdruk van € 502,03. De totaal gewogen gemiddelde belastingdruk over 2011 ligt in Zuid-Holland op € 677,33. De belastingdruk voor onze gemeente ligt voor 2012 op € 576,09 (eveneens uitgaande van een woningwaarde van € 200.000,-). Gemiddelde belastingdruk 700 650 600 550 500 2008

2009

2010

Strijen

2011

2012

Prov.ZH

wijtscheldingsbeleid Omdat de heffing en invordering van de daarvoor in aanmerking komende heffingen bij de twee eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen in handen is gegeven heeft de gemeente hierin zelf nauwelijks een eigen beleid. Het beleid dat door beide GR’s wordt toegepast is gebaseerd op de 100%-norm en houdt in dat afhankelijk van het inkomen en eventueel vermogen de heffingen, met uitzondering van hondenbelasting, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden.

141


PROGRAMMABEGROTING 2012

BIJLAGE BIJ DE BEGROTING 2012

142


PROGRAMMABEGROTING 2012

Toelichting op de balans begroting 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van de onderscheidene groepen is als volgt: Omschrijving a. Gronden en terreinen b. Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2012

2012

2012

2012

31-12-2012

160.200

160.200

4.137.000

0

181.000

3.956.000

0

257.800

9.923.100

39.600

315.900

c. Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken d. Vervoermiddelen

10.180.900

0

355.500

e. Machines, apparaten en installaties f. Overige materiële vaste activa

Totaal

256.200 327.300

15.417.100

0

26.600

229.600

0

72.000

255.300

0

577.000

14.840.100

Gesplitst naar investeringen met een economisch of maatschappelijk nut kunnen de materiële vaste activa als volgt worden weergegeven: Omschrijving

activa met economisch nut activa met maatschappelijk nut

Totaal

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2012

2012

2012

2012

31-12-2012

11.656.400

0

0

448.200

11.208.200

3.760.700

0

0

128.800

3.631.900

15.417.100

0

0

577.000

14.840.100

Financiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van de onderscheidene groepen is als volgt: Omschrijving

Boekwaarde

Vermeerderingen

Vervroegde

Aflossingen

Boekwaarde

1-1-2012

2012

aflossing 2012

2012

31-12-2012

a. kapitaalverstrekking aan a1. deelnemingen aandelen a2. verbonden partijen

313.300

313.300

0

0

b. leningen aan: b1. woningbouwcoorporaties b2. overige langlopende leningen

Totaal

13.805.900

1.283.500

12.522.400

1.277.900

761.800

516.100

2.045.300

13.351.800

15.397.100

143

0

0


PROGRAMMABEGROTING 2012

-aandelen Evides 1.593 aandelen x € 45,38 -aandelen ENECO Holding NV 723 aandelen x € 314 - aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 31200 aandelen x € 0,45 Totaal

72.300 226.900 14.100 313.300

De leningen aan woningbouwcoorporaties betreffen doorgesluisde geldleningen. De overige langlopende leningen zijn te specificeren als volgt:

Omschrijving

Vorderingen per 31-12-2012 doorgesluisde lening Sportstichting

0

niet doorgesluisde lening Sportstichting

375.000

Rekening courant Sportstichting

48.500

Stichting Collectieve Beveiliging Strijen

35.000

Kerk Cilaarshoek

44.600

VV Strijen

12.600

Ver.gebouw Sas

400

Totaal

516.100

Vlottende activa Voorraden De diverse bestemmingsplannen hebben naar verwachting per 31 december 2012 een boekwaarde van € 5.437.500 positief. De algemene verwachting is dat voor de plannen welke in exploitatie zijn genomen, sprake is van een sluitende exploitatie. Gronden in exploitatie

Boekwaarde 1-1-2012

Land van Essche III

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2012

2012

1.256.200

44.800

1.301.000

166.700

0

2.228.000

1.906.300

30.000

1.936.300

0

0

0

Grondexploitatie De Striene

165.000

-165.000

0

Grondexploitatie Strienemonde

252.100

-446.600

-194.600

5.313.100

-536.800

5.270.800

Bedrijventerrein VI Grondexploitatie Dam Grondexploitatie Patrijspoort

(deelplan LvE III) Totaal

Gronden niet in exploitatie

Boekwaarde 1-1-2012

Investeringen

Boekwaarde 31-12-2012

2012

Gemeenteterrein Sportlaan

166.700

0

166.700

Totaal

166.700

0

166.700

144


PROGRAMMABEGROTING 2012

PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2012

Vermeerdering wegens rente 2012

Overige vermeerderingen 2012

Verminderingen 2012

Saldo einde dienstjaar 2012

Algemene Reserve Algemene Reserve Toevoeging saldo rekening Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. BNG) Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. RED)

5.268.700 0 14.200 25.700 5.308.600

0

0

10.000

5.258.700 0 14.200 25.700

10.000

5.298.600

17.900

6.000 50.000 6.800

853.200 0 23.400 32.900 781.100 672.300 498.700 649.800 15.500 14.100 30.000 145.100 30.000 65.300 358.900 128.200

242.200

4.298.500

15.600

50.600 1.777.500 18.800 62.600

Bestemmingsreserves - Algemeen Begraafrechten Actualisering bestemmingsplannen Kunstfonds(1%-regeling) Aandelen Bouwfonds Reserve GRP Reg. Uitvoering WMO Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschrijving activa Reserve vrijwilligersbeleid Reserve monumenten Reserve sociaal fonds woningbouw Reserve vervanging bij ziekte Reserve FLO brandweercommandant Reserve herwaardering functies Reserve verkeerscirculatieplan Reserve afschrijving CV / luchtbehandeling

871.100 0 23.400 38.600 649.900 672.300 548.700 755.600 15.500 14.100 30.000 145.100 30.000 71.300 408.900 135.000 4.409.500

5.700 131.200 50.000 105.800

0

131.200

Reserve Grondexploitatie/ vm.woningbedrijf Verfraaiing Bedrijventerrein Fonds Volkshuisvesting Reserve afkoop loonkosten Reserve masterplan

66.200 1.777.500 33.800 62.600 1.940.100

Reserve Infrastructuur Reserve Randweg

15.000

0

0

30.600

0

0

0

0

6.000

46.300

6.000

46.300

43.400

1.453.100

0 0

1.909.500

0

Reserve Sociale Voorzieningen Kinderdagopvang

52.300 52.300

0

0

Reserves scholen Reserve afschrijving nieuwbouw scholen

Totaal reserves

1.496.500 1.496.500

0

0

43.400

1.453.100

13.207.000

0

131.200

332.200

13.006.000

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie

begroot

70401035 Dotatie reserve GRP

131.200

Totaal generaal vermeerderingen

131.200

145


PROGRAMMABEGROTING 2012

Onttrekkingen t.l.v. de reserves wegens bijdragen aan de exploitatie 70401001 70401039 70401130 70401160 70401161 70401169 70401156 70401140 70403100 70404006 70401032 70401020

begroot

Algemene reserve: I&A samenwerking Reserve begraafrechten: afschrijving uitbreiding begraafplaats /bergruimte Reserve aandelen Bouwfonds Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschr.: ontrekking volgens specificatie Reserve herwaardering functies Reserve verkeerscirculatieplan Reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie Reserve verfraaiing bedrijventerrein Reserve afkoop loonkosten: dekking loonkosten 2012 Reserve kinderopvang: kosten kwaliteitsinspecties / WKO Reserve afschr. nieuwbouw scholen: afschr. Weele

Totaal generaal verminderingen

10.000 17.900 5.700 50.000 105.800 6.000 50.000 6.800 15.700 15.000 6.000 43.400 332.100

Toelichting op de reserves > € 25.000 De algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen dat vrij besteedbaar is. De kapitaallast van de investeringen voor ICT samenwerking worden gedekt uit de algemene reserve. Uit de reserve begraafrechten wordt de afschrijving op de uitbreiding van de begraafplaats bekostigd. De uitbreiding heeft in 2005 plaats gevonden en wordt in 25 jaar afgeschreven. Met ingang van 2010 valt hier ook de afschrijving op de bergruimte / baarhuisje onder, welke wordt afgeschreven in 40 jaar. De reserve aandelen Bouwfonds is bij verkoop van de aandelen Bouwfonds éénmalig gevormd om gedurende een periode van 15 jaar het budgettaire (negatieve) verschil ad € 5.700 tussen het voor de verkoop ontvangen dividend en de toenmalige kapitaallasten op te vangen. De egalisatiereserve GRP dient om schommelingen tussen de exploitatie uitgaven en de inkomende rioolrechten te neutraliseren. In 2012 zijn de kosten op € 829.200 begroot en de opbrengsten op € 960.400. Het verschil ad € 131.200 is aan de reserve gedoteerd. De van het Rijk via de algemene uitkering ontvangen bijdragen WMO werden tot 2012 gedoteerd aan de reserve WMO. De kosten van de WMO, zoals hulp bij huishouding en inhuur externe deskundigheid, werden toen ten laste van de reserve gebracht. In het kader van de bezuinigingen is met ingang van 2012 besloten geen dotaties aan de reserve meer te doen. Voor 2012 zijn de opbrengsten WMO op € 747.900 begroot en de kosten op € 703.000. Het verschil ad € 44.900 blijft ten gunste van de exploitatie (geen dotatie aan reserve). De reserve BTW compensatiefonds is gevormd uit de over 2003 gedeclareerde en ontvangen BTW uit het BTW-Compensatiefonds. De reserve wordt gevormd om toekomstige negatieve budgettaire gevolgen van de werking van het BCF op te kunnen vangen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit de lopende exploitatie en wordt de reserve BCF niet aangesproken. Voor 2012 en 2013 is een onttrekking van jaarlijks € 50.000 begroot en voor 2014 en 2015 € 150.000. De reserve versnelde afschrijving is grotendeels gevormd uit de extra dividenduitkering van Waterbedrijf Evides. De reserve wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van een aantal met name genoemde activa, met het doel meer budgettaire ruimte in de exploitatie te creëren voor een aantal jaren. Het gaat hier met name om activa als de bibliotheek en het Dorpshuis waarvan de toekomstige gebruiksduur onzeker is. Het sociaal fonds woningbouw is gevormd als financiele compensatie aan de sociale verhuurder voor het feit dat hij de niet gerealiseerde huurwoningen door projectontwikkelaars moet compenseren. In 2011 is ten laste van de algemene reserve een reserve vervanging bij ziekte gevormd. De feitelijke kosten van vervanging worden gedekt uit deze reserve. In het kader van de bezuinigingen vindt geen verdere dotatie plaats. De brandweer commandant kan in de toekomst gebruik maken van zijn recht om op 62 jarige leeftijd met FLO te gaan. Om de kosten FLO tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 62 jaar en 9 maanden te dekken is een reserve FLO brandweercommandant gevormd. Om marktconform te kunnen belonen is de conversietabel aangepast om geschikte medewerkers te kunnen werven en behouden. Daarnaast is de organisatie gaan werken met generieke / organieke functiebeschrijvingen. Dit houdt in dat medewerkers met potentie meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Deze toename in verantwoordelijkheden betekent ook een toename in salaris. Doordat medewerkers in een hogere schaal zijn gekomen hebben zij weer meer doorgroeimogelijkheden in periodieken. De salarisbegroting was als gevolg van deze wijziging jaarlijks met € 70.000 verhoogd. Zolang de toename in salarissen nog onder de € 70.000,-- lag werd het verschil gedoteerd aan de reserve herwaardering functies. Met ingang van 2012 wordt voor het eerst een bedrag aan de reserve onttrokken. Uit de in 2010 opgeheven voorziening grondexploitatie afwikkeling Land van Essche II is de reserve verkeerscirculatieplan gevormd. Hieruit worden de kosten van het verkeerscirculatieplan gedekt, welke jaarlijks zijn begroot op € 50.000. In 2011 is de reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie gevormd voor een bedrag van € 135.000 ten laste van de algemene reserve. De jaarlijkse afschrijvingskosten worden uit deze reserve gedekt. Uit de reserve verfraaiing bedrijventerrein worden de uitvoeringskosten van het opgestelde revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein V betaald. Voor 2012 is € 10.000 subsidie voor duurzaam ontwikkelen van het bedrijventerrein en € 5.600 ambtelijke uren uit de reserve gedekt.

146


PROGRAMMABEGROTING 2012

Bij overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan woningstichting de Maashoek is door de woningstichting ruim € 9.000.000 in een fonds volkshuisvesting gestort. In 2004 is dit fonds opgeheven en zijn de middelen van het fonds gelijkelijk verdeeld over de gemeente en de woningstichting. In 2006 is van het bedrag dat aan de gemeente was toebedeeld € 2.700.000 onttrokken voor de vorming van een reserve afschrijving nieuwbouw scholen. De reserve masterplan is gevormd voor de ontwikkeling van de Oranjewijk. Inmiddels zijn daar de kosten van de ontwikkeling van een visie en accommodatie onderzoek uit betaald. In volgende jaren zullen hier de kosten van stedenbouwkundige verkenning, nieuw bestemmingsplan en communicatietraject met de bewoners uit gedekt worden. De reserve Randweg is gevormd voor de bekostiging van de kosten van de nog aan te leggen Randweg. De reserve is in 2011 uitgeput, waarna de resterende kosten voor de randweg worden geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. De reserve kinderdagopvang wordt aangewend ter dekking van de kosten van kwaliteitsinspecties van de kindercentra en voor gastouders en voor de kosten van de Wet op de Kinderopvang. De reserve afschrijving nieuwbouw scholen is gevormd uit de algemene reserve en de reserve volkshuisvestingsfonds (beiden 50%). De kapitaallasten van de in 2006 gebouwde Weele worden ten laste van deze reserve gebracht. Voorzieningen De voorzieningen zijn te specificeren als volgt: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2012

Correcties

Vermeerderingen

Verminderingen 2012

2012

Saldo einde dienstjaar 2012

0

0

0

2.500 8.600 49.700 6.800 3.000

1.900 11.800 195.100 5.900 5.200 0

13.600 14.500 93.700 25.600 28.400 25.500

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Totaal

0

0

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud de Klep Voorziening onderhoud Dorpshuis Buitengewoon onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud museum Kerkstraat Voorziening onderhoud bibliotheek Voorziening bruggen en kunstwerken

13.000 17.700 239.100 24.700 30.600 25.500

Totaal

350.600

0

70.600

219.900

201.300

0

0

0

0

0

350.600

0

70.600

219.900

201.300

Door derden beklemde middelen nvt Totaal Subtotaal voorzieningen

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie diversen

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen o.b.v. MOP

Totaal generaal vermeerderingen

70.500 70.600

Onttrekkingen t.l.v. de voorzieningen 70401030 70401150 70401008 70401013 70401084

Voorziening onderhoud de Klep: onderhoudskosten Voorziening onderhoud Dorpshuis: onderhoudskosten Voorz. buitengewoon onderhoud gemeentehuis: onderhoudskosten Voorziening onderhoud museum Kerkstraat: onderhoudskosten Voorz. onderhoud bibliotheek: onderhoudskosten

Totaal generaal verminderingen

1.900 11.800 195.100 5.900 5.200 219.900

Toelichting op de voorzieningen > € 25.000

De voorziening bruggen en kunstwerken is gevormd om blijkens het meerjarenonderhoudsplan geconstateerd achterstallig onderhoud in te lopen en groot onderhoud uit te voeren. De onderhoudsvoorzieningen voor de Klep / Dorpshuis / museum / gemeentehuis / bibliotheek zijn gevormd om fluctuaties in de kosten van onderhoud op te vangen. Voor de besteding is in 2008 een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Alle voorzieningen zijn op het vereiste niveau.

147


PROGRAMMABEGROTING 2012

Langlopende schulden De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Omschrijving a. Leningen gemeente

Rekening-

Stand per

Vermeerderingen

Aflossingen

Stand per

nummer

1-1-2012

2012

2012

31-12-2012

30000001

20.601.100

Totaal

20.601.100

0

De leningen betreffen: - doorgesluisde geldleningen aan Woningstichting de Maashoek - doorgesluisde geldleningen aan de Sportstichting - opgenomen geldlening school Dam / Randweg

2.153.700

18.447.400

2.153.700

18.447.400

12.522.400 0 5.925.000

Totaal per 31-12-2012

18.447.400

VERVANGINGSINVESTERINGEN BEGROTING 2012 t/m 2016 In onderstaande lijst zijn vermeld die investeringen waarvan de economische levensduur op het moment dat tot evt. vervanging wordt overgegaan, is verstreken. Het is mogelijk, dat de technische levensduur zich over een langere periode uitstrekt. Omschrijving

Investering

Afschrijving- Rente 5% termijn

Jaar

Kapitaallasten 2012

2013

2014

2015

2016

sector 1 sector 2 Tractor New Holland (2010)

32.500

2015

15

0,05

1.083

3.738

Maaimachine Ramson

52.000

2015

6

0,05

4.333

11.050

Houtversnipperaar

20.000

2015

10

0,05

1.000

2.950

Ford Transit

17.500

2016

8

0,05

1.094

Ford Transit

17.500

2016

8

0,05

1.094

28.000 430.000 274.000 285.000 601.000

2016 2012 2013 2014 2015

8 40 40 40 40

0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

hard- en software 2012

35.000

2012

5

0,05

hard- en software 2013

35.000

2013

5

0,05

hard- en software 2014

35.000

2014

5

0,05

hard- en software 2015

35.000

2015

5

0,05

hard- en software 2016

35.000

2016

5

0,05

5.000

2012

5

0,05

500

1.225

1.175

1.125

1.075

vervanging huistelefooninstallatie

40.000

2012

10

0,05

2.000

5.900

5.700

5.500

5.300

vervanging geluidsinstallatie raadzaal

20.000

2012

10

0,05

1.000

2.950

2.850

2.750

2.650

ICT samenwerking HW / WABO

100.000

2012

5

0,05

10.000

24.500

24.000

23.500

23.000

ICT dienstverleningsconcept

100.000

2012

5

0,05

10.000

24.500

24.000

23.500

23.000

Ademluchtvulstation

8.000

2012

10

0,05

400

1.180

1.140

1.100

1.060

Alarmontvangers

5.000

2014

10

0,05

250

738

713

Portofoons en mobilofoons

16.000

2012

10

0,05

800

2.360

2.280

2.200

2.120

OVD Voertuig

35.000

2012

8

0,05

2.188

6.016

5.936

5.856

5.776

Warmtebeeldcamera

12.000

2013

10

0,05

600

1.770

1.710

1.650

Uitrukkleding en helmen

24.000

2013

10

0,05

1.200

3.540

3.420

3.300

Chemiepakken

3.000

2014

5

0,05

300

735

710

Valbeveiliging

3.500

2014

5

0,05

350

858

833

Mobiele dataterminal Tankautospuit

7.000

2015

5

0,05

700

1.715

10.000

2015

5

0,05

1.000

2.450

4.500

2015

15

0,05

150

518

10.000

2016

15

0,05

Ford Connect GRP 2012 GRP 2013 GRP 2014 GRP 2015

**1

28.578,46

28.578,46 18.210,46

28.578,46 18.210,46 18.941,54

1.750 28.578,46 18.210,46 18.941,54 39.943,38

8.575

8.225

7.875

7.525

3.500

8.575

8.225

7.875

3.500

8.575

8.225

3.500

8.575

sector 3

vervanging koffieautomaten

3.500

3.500

staf

Materialen tankautspuit Redvesten brandweer Afzuiginstallatie voertuigen brandweerkazerne

**2

333 30.388

**1 - doorgeschoven van 2010 naar 2015 **2 - doorgeschoven van 2010 naar 2012

148

111.084

140.380

175.163

239.250

Begroting 2012 gemeente Strijen  

http://www.strijen.nl/document.php?m=3&fileid=15179&f=b813720722419b3572dc2740e631b60f&attachment=0&c=14151

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you