Mariehamns Energi Årsredovisning 2020

Page 1

År s b e r ä t t e l s e

2 02 0

Mariehamns Energi Ab 2020

1


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Verkställande direktörens översikt • 4 Styrelsen • 5 Personal • 6 Ekonomi • 7 Eldistribution • 10 Elhandel • 11 Produktion • 13 Fjärrvärmedistribution • 13 Miljö • 14 Nyckeltal 15 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden • 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång • 15 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen • 15 Risker och osäkerhetsfaktorer 15 Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet • 15 Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel 16 Resultaträkning • 17 Balansräkning • 19 Finansieringsanalys • 19 Noter 24 Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen • 27 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter 28 Revisionsberättelse • 30 Styrelseordförande har ordet

Verkställande direktörens översikt Hela 2020 har varit en arbetsintensiv period för bolaget. Jag vill därför tacka personalen för det arbete de utfört under året. Fjärrvärmeproduktionen har i början av 2020 köpt nya pelletsbrännare vilket gör att dessa kan utnyttjas till en högre grad och minskar därmed behovet av fossilt bränsle. Mariehamns Bioenergi Ab har installerat en rökgaskondensor under hösten 2020. År 2020 var det varmaste året sedan man har börjat mäta medeltemperatur i Finland, detta i kombination med utökad biobränsleproduktion gjorde att andelen biobränsle- och pelletsproducerad fjärrvärme var hela 96,5 procent. Även det är en toppnotering och en väldigt imponerande siffra. Fjärrvärmenätet har i början av år 2020 anslutit sin 1 000:e kund. Tack vare centrala biobränslepannor har Mariehamns Energi Ab gjort över 1 000 oljepannor överflödiga. I stället för att värma husen med enskilda oljepannor producerar Mariehamns Bioenergi Ab värme med hjälp av restprodukter från det åländska skogsbruket vilket är både hållbart och problemfritt för hushållen. Bolaget har kontinuerligt förnyat elnätet och grävt ner högspänningsledningar och bytt transformatorer. Bland de största nyinvesteringarna inom elnätet är utbyggnationen av det nya bostadsområdet Änglamarken i södra Mariehamn. Detta ger i förlängningen en möjlighet att ha redundanta matningspunkter till Järsö skärgård. I ekonomiskt hänseende har bolaget haft en stabil utveckling under året där det mesta har gått enligt budget eller bättre. Bolaget har avskrivit tillgångar enligt plan. Bolagets likviditet är god. Ekonomisystemet förnyades under hösten 2020. Mariehamns Energi Ab har under år 2020 investerat 300 tusen euro i Vind AX Ab. Mariehamns Energi Ab har sedan sammanslagningen av de två bolagen arbetat med att dra nytta av bolagens erfarenheter och haft möjlighet att effektivisera processer. Bolagets styrelse har haft ett antal strategimöten tillsammans med ledningsgruppen och har bland annat kommit fram till att minska Mariehamns Energi Ab:s oljebehov är av stor vikt för företagets framgång i framtiden. Detta arbete har påbörjats under 2021, vilket antagligen kommer att medföra större investeringar i framtiden för en hållbar och CO₂-neutral fjärrvärmeproduktion.

Per Eriksson vd

2

Mariehamns Energi Ab 2020


Mariehamns Energi Ab 2019

3


S t y r e ls e n Mariehamns Energi Ab ägs till 100 procent av Mariehamns stad. Bolagets aktiekapital är 3 915 820,51 euro som fördelas på 39 158 st aktier. Bolaget innehar inte egna aktier och har inte något kapitallån. Vid ordinarie bolagsstämma 11 juni 2020 valdes till styrelsemedlemmar: Jörgen Pettersson, ordförande Annelie Karlberg Sara Kemetter Roger Eriksson Rolf Granlund Vidare valdes revisionssamfundet BDO Audiator Ab (FO-nummer 0904285-6) till revisorer för räkenskapsåret 2020. Under året har 11 styrelsemöten hållits. Verkställande direktör är Per Eriksson.

4

Mariehamns Energi Ab 2020


Pe rson a l Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 2020 var 37,2. Medelåldern per 31.12.2020 var 45,79 år. Under året har vi haft två uppsägningar och anställt en person på tillsvidareanställning samt en på tidsbundet avtal. Könsfördelningen i medeltal under räkenskapsperioden var 6,1 kvinnor och 31,2 män, vilket motsvarar 16,3 procent kvinnor och 83,7 procent män. Vi har tagit emot praktikanter från Ålands Yrkesgymnasium. Sjukfrånvaron bland anställda var 4,3 procent, jämfört med år 2019 då frånvaro var 4,9 procent. Trots covid-19 och lägre tröskel för sjukanmälan, har bolaget klarat sig utan högre sjukfrånvaro. Förebyggande åtgärder mot covid-19 har varit en stor del i vardagen från mars 2020. Ett mindre bolag som bedriver en samhällskritisk verksamhet där flera jobbar i par eller grupper och där stor del av arbetet inte kan göras på distans kan påverkas stort av ett utbrott av covid-19 inom arbetsplatsen. Mariehamns Energi Ab har följt rekommendationer från myndigheterna och har hållit all personal uppdaterade om läget och de förändringar som var på kommande. Bland annat har möten skett på distans, städning av gemensamma utrymmen ökat och åtgärder för att förhindra eventuell smittspridning införts för utomstående entreprenörer. Alla anställda har olycksfallsförsäkring både i arbete och på fritiden. Olycksfall i arbete under år 2020 har varit 4 st (11 st) och olycksfall på fritiden har varit 2 st. Skadorna har varit lindriga och inte krävt långvarig sjukskrivning. Arbetet med lönekartläggning och löneharmonisering påbörjades under första kvartalet av 2019 och avslutades i september 2020. Det är en del av processen från sammanslagningen såväl som att främja jämställdhet och likabehandling inom bolaget. Mariehamns Energi Ab ser till att de anställda upprätthåller sina kunskaper inom sitt yrkesområde, både genom interna och externa utbildningar.

Mariehamns Energi Ab 2020

5


E konom i Omsättningen uppgick till 17 238 (18 434) tusen euro. Omsättningen fördelades på el- och nättjänster 9 814 (10 341), fjärrvärme 6 867 (7 539) och övrigt 556 (555) tusen euro. Övriga rörelseintäkter 170 (62) tusen euro, består främst av försäljning av utsläppsrätter 134 (0), hyresintäkter 8 (35) och försäljningsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar 13 (15) tusen euro. Inköp av material och tjänster 12 045 (12 880) tusen euro består av el 3 426 (3 970), värme 3 881 (3 426), bränsle 95 (1 508), material 541 (376), nättjänster 3 339 (3 394), övriga tjänster 375 (364) samt lagerförändring om 387 (–158) tusen euro. I lagerförändringen ingår nedskrivning av lagret för tung brännolja med 264 tusen euro på grund av låga marknadspriser vid årsskiftet. Avskrivningar 1 868 (1 806) tusen euro fördelar sig på immateriella rättigheter 71 (70), byggnader 121 (128), elnät 952 (919), fjärrvärmenät 536 (528), energiproduktionsanläggningar 44 (26) samt maskiner och inventarier 143 (136) tusen euro. Övriga rörelsekostnader uppgår till 1 253 (1 782) tusen euro. Dessa består av hyror 147 (147), frivilliga personalkostnader 31 (46), rese- och representationskostnader 3 (12), övriga verksamhetskostnader 490 (484), administrativa kostnader 225 (215), försäkringar 104 (78) samt köpta tjänster 253 (799) tusen euro. De finansiella intäkterna uppgår till 296 (44) och kostnaderna till 32 (460) tusen euro. I de finansiella intäkterna ingår skattefri återföring av avsättning för derivatinstrument om 274 tusen euro. Mariehamns Energi Ab redovisar i fortsättningen negativa marknadsvärden på derivat tagna i säkringssyfte enbart i noterna. I bokslutet för 2020 hade 273 tusen euro återförts på grund av marknadsläget oavsett detta medan 1 tusen euro återförs baserat på den nya principen. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisar bolaget ett resultat på 429 (265) tusen euro. Nettoinvesteringarna uppgick till 1 307 (1 184) tusen euro. Under 2020 amorterades 872 (725) och de långfristiga lånen uppgick vid årets slut till 747 (1 565). Mariehamns Energi Ab ägde vid årets slut 49,6 procent av aktierna i Mariehamns Bioenergi Ab som väntas göra en vinst om 426 (92) tusen euro år 2020 samt 100 procent av aktierna i Mariehamn Enerexit Ab.

6

Mariehamns Energi Ab 2020


E l d is t ri bu t ion En del av Mariehamns Energi Ab:s verksamhet är nätverksverksamhet för eldistribution som övervakas av Ålands energimyndighet. Distributionsnätets underhåll och utbyggnad samt reinvesteringar är en förutsättning för säker och kostnadseffektiv elleverans till våra kunder. Bolagets distributionsområde är hela Mariehamn, delar av Jomala, Nåtö och Järsö samt intilliggande öar. Den totala överförda energimängden för 2020 var 98,92 GWh (105,38 GWh). Historiskt rekord för överförd energi är 111,3 GWh som inträffade 2010. Effekttoppen 21,74 MW för elöverföring har ej överskridits. Den högsta effekttoppen under år 2020 uppmättes den 4 februari kl. 08.00 och uppgick till 18,3 MW (18,87 MW). Effekttoppen kan förväntas öka om det blir en strängare vinter. Under 2020 har en nätstation för nya bostadsområdet Södra Lillängen anskaffats. Området är planerat för 23 st egnahem och 3 st flerbostadshus. I samma område tillkom ytterligare ett projekt som inkluderade en ringmatningsledning på 10 kV till Sleipners nätstation. Samtidigt pågår projekt på Granö och Järsö som medför 2 st byten av stolpstationer till markstationer. Även 10,5 kV nätet ändras från luftledning till markledning för de berörda stationerna. Uppgraderingen medför att nätet blir mindre stormkänsligt. Inom bolagets nätområde pågår kontinuerligt planering och utbyggnad samt reinvesteringar. Även utbyte av uttjänta kabelskåp är ett löpande arbete. I 10 kV nätet påbörjades under 2020 olika projekt som kommer att pågå till 2021. Totalt rör det sig om ca 1 900 m markledning och 500 m luftledning. I 0.4 kV nätet förnyades inte någon luftledning men planering pågår. Under 2020 tillkom ca 3,4 km ny ledning i 0.4 kV nätet. Vi har under 2020 i likhet med tidigare år haft vissa problem med de befintliga elmätarnas kommunikation för fjärravläsningarna. Detta har medfört mycket merarbete för våra mätarmontörer och för den administrativa personalen som sköter faktureringen. Därför byts befintliga elmätare ut, vilka till största delen kommunicerar på 400 volts nätet vilket har mycket störningar som resulterat i problem med kommunikationen vid hemtagning av mätvärden. De nya mätarna är anpassade till radiokommunikation och fungerar enligt mesh-nätverksprincipen vilket resulterar i en säkrare och stabilare kommunikation. På grund av coronasituationen i världen har vi haft stora problem med leverans av mätare under 2020. Förväntade mätarleveranser uteblev med följden att utbytet ej gick enligt tidsplanen. Dock har cirka 500 mätare bytts och nyinstallerats i elnätet. Förhoppningen är att normala leveranser av elmätare sker före sommaren 2021. Bytet av mätarna, totalt cirka 5 000 st, förväntas på grund av leveransproblemen vara utfört under 2025 mot tidigare tidsplan som var under 2024. 19 nya fastigheter anslöts under 2020 vilket resulterar i att Mariehamns Energi Ab fick ytterligare 270 nya mätarplatser. Antalet solcellproducenter som ansluts till nätet fortsätter att öka. Vid utgången av 2020 fanns 88 st solcellsproducenter i nätet, en ökning med 31 stycken eller 54 procent på ett år.

Mariehamns Energi Ab 2020

7


Ledningsnätet 10 kV Ledningar/meter

2020

Antal t r a n s f o r m a t o r e r kVA

2019

H ä n g ka b e l Koppar

1 823

1 823

S j ö ka b e l Aluminium

6 343

6 343

J o r d ka b e l

4

100

14

14

200

14

14

300

6

7

315

15

13

41

41

66 250

65 804

800

29

28 1

1 000

3

3

1 600

2

2

128

126

2 632

2 632

77 324

76 878

To t a l t 1

2020

3 stycken transformatorer på Neptunigatan 2.

2019 Antal stationer

H ä n g ka b e l Stålaluminium

4

500

Aluminium

0,4 kV Ledningar/meter

50

276

Friledning

To t a l t

2019

276

Koppar Aluminium

2020

36 417

36 417

S j ö ka b e l

2020

2019

Stolpstationer

6

6

Kiosker

92

91

Aluminium

2 470

2 470

Byggnader

7

7

Koppar

2 770

2 770

Industrihus

1

1

Källare

15

15

To t a l t

121

120

J o r d ka b e l Aluminium

143 800

141 062

Koppar

166 289

165 676

To t a l t

351 746

348 395

S t ö r n i n g a r i e l d i s t r i bu t io n e n oc h öv ri g a nyc ke l t a l Os p e c i f i c e r a d e a v b r o t t i e g e t n ä t, p l a n e r a d e a v b r o t t, o p l a n e r a d e, k u n d e r s e g n a a vs t ä n g n i n g a r a v e l a n l ä g g n i n g a r s a m t a v b r o t t i m p o r t e r a d e f r å n öve r l i g g a n d e n ä t. 2020

2 019

Totalt antal avbrott

4 796

25 191

Totalt antal drabbade förbrukningsplatser

2 168

9 070

896,86

10 300,00

Medeltal av avbrottstid (h) per berörd kund per avbrott

0,41

0,41

Medeltid (h) per förbrukningsplats fördelat på alla förbrukningsplatser

0,10

1,14

2020

2 019

9 340

9 070

88

57

Totaltid (h)

Totalt antal fasta förbrukningsplatser Solproduktion

8

Mariehamns Energi Ab 2020


To t a l öve r f ö r d e l e n e r g i 0,0

120

1,0 100 2,0

GWh

4,0 60 5,0

°C Inverterad

3,0

80

6,0

40

7,0 20 8,0 9,0

19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

0

Energi (GWh)

Bioproduktion (GWh)

Medeltemperatur (°C)

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

MW

m/s

30

°C Inverterad

Effekttoppar och minimitemperaturer

Effekttopp (MW)

Bioproduktion (MW)

Minimum temperatur (°C)

Maximal vindhastighet (m/s)

Mariehamns Energi Ab 2020

9


E l h a nd e l Från höga nivåer under 2019 sjönk elpriset dramatiskt under början av år 2020 för att stanna på historiskt låga nivåer under två kvartal. För första gången någonsin uppstod till och med negativa priser på spotmarknaden. En förklaring till detta är samverkande faktorer mellan varma temperaturer, god produktion i vindkraftverken och fulla vattendepåer. Till detta kan läggas generellt sett lägre förbrukning i spåren av pandemin och lägre aktivitet överlag i samhället. Under året har Mariehamns Energi Ab noterat ett större och växande intresse för vårt erbjudande om ursprungsgaranterad miljöel. Att fler går från residualmixens utsläpp på 338,53g/CO₂/kWh till vattenkraftens 10,2g/ Co₂/kWh minskar påverkan på miljön. Mariehamns Energi Ab är ett av de företag som går in och investerar i vindkraftssatsningen som startade 2020 i Långnabba, Eckerö. Vind AX Ab avser bygga tio vindkraftverk och Mariehamns Energi Ab är med bland aktieägarna för att uppmuntra lokalproducerad el. Dessa 4 MW:s vindkraftverk planeras ge 140 GWh i årlig produktion och på så sätt öka Ålands grad av självförsörjande till cirka 70 procent, från nuvarande 18 procent.

Mariehamns Energi Ab:s mix ¹

27 % Kärnkraft

37 %

Fossilt Förnybart

36 % 1

2019 års residualmix

Pr od u k t i o nss p e c i f i c e r a d e l f ö rs ä l j n i n g I nedanstående tabeller visas miljöpåverkan för våra produkter Vattenel, Vindel och Kärnkraftsel. Miljöpåverkan av vår försäljning av Vattenel – 100 procent förnybart Elens hela livscykel CO2-utsläpp (i g/kWh)

10,2

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vindel – 100 procent förnybart Elens hela livscykel CO2-utsläpp (i g/kWh)

17,6

Miljöpåverkan av vår försäljning av Kärnkraftsel – 100 procent kärnkraft Elens hela livscykel CO2-utsläpp (i g/kWh) Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 2019 års siffror

10

Mariehamns Energi Ab 2020

6,0 0,0014


Pr od u k t ion Värmeanskaffningen till fjärrvärmenätet minskade till 110 168 MWh jämfört med 122 168 MWh 2019. Av värmeanskaffningen har 3,5 procent eller 3 852 MWh producerats i kraftverksanläggningarna med olja jämfört med 21,4 procent eller 26 186 MWh år 2019. Av detta producerades 3 844 MWh eller 3,5 procent av den totala värmeanskaffningen genom förbränning av tung brännolja, medan 8 MWh tillvaratogs ur dieselmaskinens kylvatten, laddningsluft- och smörjoljekylare samt avgaser. I reservpanncentralerna producerades 233 MWh med lätt brännolja och med träpellets 806 MWh. Motsvarande siffror för 2019 är 1 712 MWh med lätt brännolja och 321 MWh med pellets. Från Mariehamns Bioenergi Ab:s biobränslepannor inköptes 105 521 MWh vilket utgjorde 95,8 procent av den totala värmeanskaffningen. Motsvarande siffror för 2019 är 93 181 MWh, 76,4 procent. Den totala biobränsleandelen i värmeanskaffningen vilken betraktas som utsläppsneutral var 96,5 procent (76,5 procent). Värmeackumulatorn vid kraftverket har varit tillgänglig för drift hela året. Pumparna för ledningsnätets vattencirkulation har fungerat utan störningar förutom vid ett cirka en timme långt avbrott på grund av bortfall av styrspänning.

1 400

130 000

1 300

120 000

1 200

110 000

1 100

100 000

1 000

90 000

900

80 000

800

70 000

700

60 000

600

50 000

500

40 000

400

30 000

300

20 000

200

10 000

100

Leveranspunkter

140 000

0

0 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

MVh/år

Fjärrvärmeproduktion

Brännflis

Pellets

Olja

Produktion normalår

Leveranspunkter

Mariehamns Energi Ab 2020

11


Fjärrvärmeanskaffning 15 000 13 500 12 000 10 500

MWh

9 000 7 500 6 000 4 500 3 000 1 500

Bioenergi

Bränsleförbrukningen i kraftverksanläggningarna

Tung brännolja till dieseldrift G4

Pellets

Kraftverkets panndrift

2020

2019

0 ton

0 ton

Tung brännolja till brännardrift i avgaspanna G4

334 ton

2 190 ton

Tung brännolja totalt

334 ton

2 190 ton

6 m³

35 m³

Lätt motorbrännolja

De c

N ov

Reservpannor

Bränsleförbrukningen i panncentralerna

2020

2019

Lätt brännolja Fabriksgatan

23,8 m³

134,7 m³

Lätt brännolja Backeberg

0,5 m³

30,0 m³

Lätt brännolja Västernäs

0,0 m³

15,5 m³

Lätt brännolja Sviby

0,0 m³

0,0 m³

Lätt brännolja Österbacka

0,0 m³

0,0 m³

24,3 m³

180,2 m³

111 ton

37 ton

Träpellets Österbacka

105 ton

18 ton

Träpellets totalt

216 ton

55 ton

Träpellets Sviby

Mariehamns Energi Ab 2020

O kt

Kraftverkets spillvärme

Lätt brännolja totalt

12

Se pt

Au g

Ju li

Ju ni

M aj

Ap ril

M ar s

Fe b

Ja n

0


Fjä rr vä rm ed is t ri bu t ion Det under året låga oljepriset samt den pågående pandemin är faktorer som sannolikt inverkat negativt på efterfrågan av fjärrvärmeanslutningar. Trots detta har intresset för anslutning under 2020 legat på ungefär samma nivå som föregående år. Utförda nyanslutningar har varit jämnt fördelade mellan nyproducerad och befintlig bebyggelse. Under året anslöts den 1 000:e kunden, totalt genomfördes 22 nyanslutningar. Vid utgången av 2020 uppgick antalet leveranspunkter till totalt 1 021 st. Fördelningen mellan nyproduktion och befintlig bebyggelse har varit lika med 11 anslutningar var. De befintliga byggnader som anslutits har samtliga utgjorts av småhus. Av de nyproducerade byggnaderna är 9 villor och 2 flerfamiljshus. I april månad föranledde rondellbygget på Möckelö flytt av befintliga ledningar och under sommaren förnyades en gammal huvudledning på Skrakvägen i Västernäs. Planerade underhållsåtgärder har i övrigt utförts i ledningsnätet, både hos kunder och på huvudledningar. Tre mindre ledningsläckage har åtgärdats på markförlagda ledningar. I december månad föranledde ett elfel på Neptunigatan en ca en timme lång leveransstörning. I övrigt har driften av ledningsnätet fungerat bra utan några allvarliga störningar. Fjärrvärmenätet utökades med 1 206 m nya ledningar i dimensioner mellan DN 25 mm och DN 150 mm. Den totala ledningslängden av markförlagda parvisa rör uppgick vid årets slut till 77 764 m. Vattenvolymen i fjärrvärmenätet var totalt 1 910 m³. I nätet finns 4 pumpstationer för tryckstegring, 125 nedstigningsbara ventilkammare samt 549 brunnar med markventiler. För att trygga övervakning och säkerhet har 24 ventilkammare varit försedda med nivålarm. Larmutrustningen, som även mäter temperatur och relativ luftfuktighet, har fungerat väl. För att minimera distributionsförlusterna har optimering av temperatur- och trycknivåer i fjärrvärmenätet fortsättningsvis skett.

M i l jö Den biobränslebaserade andelen av värmeanskaffningen som köps av Mariehamns Bioenergi Ab och som under 2020 uppgick till 95,8 procent av den totala värmeanskaffningen kommer under 2021 förmodligen inte att öka då 2020 var ett varmt år. Dock kommer förhoppningsvis den biobränslebaserade värmeanskaffningen att ligga på en högre nivå i framtiden jämfört med åren fram till och med 2019 i och med att Mariehamns Bioenergi Ab numera har rökgaskondensering installerad på bolagets båda anläggningar. Detta gör att den levererbara värmeeffekten höjts med ca 15 procent jämfört med 2018. Därtill ger det en möjlighet att leverera en större mängd el till Mariehamns Energi Ab under en längre tid av året. Inför 2020 införskaffades två nya pelletsbrännare som ersättning till de befintliga. De gamla pelletsbrännarna hade en effekt på 600 kW per styck vars eldstad var en roterande trumma. Dessa krävde mycket underhåll till ett högt pris. De nya pelletsbrännarna har en effekt på 700 kW per styck och är uppbyggda med en rosterbädd som är betydligt enklare och billigare att underhålla. Detta borgar för att produktionen av värme med pellets kan öka till en betydligt lägre kostnad i framtiden. Bolaget deltar i ETS-systemet för handel med utsläppsrätter för koldioxid, CO₂. Beräkningarna av utsläppen har granskats av Enemi Oy, som är en av Energimyndigheten auktoriserad revisor. Förbrukade utsläppsrätter för anläggningarnas koldioxidutsläpp uppgick år 2020 till 1 150 st jämfört med 7 570 st år 2019. Vid utgången av år 2020 återstår 54 034 st EUA (European Union Allowance) att disponera. Under 2020 sålde bolaget 5 000 EUA. Under 2020 har elhandeln ökat sitt fokus på att öka kunders medvetande om miljöel. Mariehamns Energi Ab fortsätter erbjuda ursprungsgaranterad miljöel, samt en produkt som bolaget är ensamt på Åland om att erbjuda,

Mariehamns Energi Ab 2020

13


nämligen CO₂-kompenserad el. Denna produkt kompenserar den lilla del CO₂ som den förnybara energin avger sett ur ett livscykelperspektiv så avtrycket blir helt CO₂-neutralt (0 g CO₂/kWh). Allt under övervakning av Gold Standard som finansierar ren-energi-projekt i Asien och Afrika. Under 2020 har Mariehamns Energi Ab börjat marknadsföra dessa produkter och skapat en facebook-sida där det finns information om verksamheten, allmänna energitips samt tävlingar. Mariehamns Energi Ab jobbar även för att upphöra med oljebaserad fjärrvärmeproduktion, och efter detta är planen att även erbjuda CO₂-neutral fjärrvärme. Detta skulle vara ett stort steg framåt för Mariehamns Energi Ab. Verksamheten bedrivs i enlighet med de miljötillstånd för kraftverksanläggningen och tre panncentraler i Mariehamn, som beviljats av Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet. Tillstånden överfördes genom beslut vid ÅMHM under hösten 2018 och gäller nu tills vidare, men en ny ansökan om tillståndsvillkoren ska inlämnas senast den 31.12.2024. Årliga rapporter över utsläpp av specifika avfallsmängder inlämnas till tillsynsmyndigheten. E m i s s i o n a v k o l d i o x i d CO 2 , s v a v e l d i o x i d SO 2 o c h a v f a l l s m ä n g d e r : Emission

Förbrukning av vat ten för bl.a. påspädning till f järr värmesystemet, kraf t verkets och kontorets verksamhet:

2020

2019

1 150 ton

7 570 ton

10,5 ton

63,3 ton

SO₂

0,7 ton

21 ton

Fast avfall

11,8 ton

0,1 ton

0 ton

0 ton

2,4 ton

1,6 ton

CO₂ CO₂ (g/kWh)

Flytande avfall Aska från pelletspannor

Förbrukning

2020

2019

228 m3

610 m3

Nyc ke l t a l Justerade

2017

18 434

18 161

9 213

710

634

251

403

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter – inkomstskatt)

4,1

3,4

1,4

4,4

Genomsnittligt justerat

Räkenskapsperiodens vinst

429

265

206

195

eget kapital

Vinstmarginal %

2,5

1,4

1,1

2,1

Avskrivningar enligt plan

1 868

1 806

1 865

1 007

ROI

Eget kapital

8 943

8 779

9 329

5 207

Avkastning på eget kapital (ROE) %

8,2

0,4

1,4

5,0

Avkastning på investerat kapital (ROI) %

7,2

4,6

1,8

4,6

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader)

45,2

41,8

43,3

56,9

2020

2019

17 238

Rörelseresultat Rörelsemarginal %

Omsättning

Soliditet % Balansomslutning

25 940

26 670

27 419

12 315

Nettoinvesteringar

1 307

1 184

1 232

778

Anslutningsavgifter

9 522

9 363

9 202

1 988

101,61

650,37

705,86

1,75

6,1

5,3

4,2

2,1

31,2

30,8

33,1

15,2

Miljö (koldixidutsläpp kg/invånare/år)

Antal genomsnittligt anställda i arbete Kvinnor Män

I de justerade nyckeltalen för år 2018 har relevanta elimineringar gjorts.

14

ROE

2018

Tu s e n e u r o

Mariehamns Energi Ab 2020

(Balansomslutning – räntefria skulder) genomsnitt för perioden

SOLIDITET Justerat eget kapital (Balansomslutning – erhållna förskott)


Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Mariehamns Energi Ab gick in som aktieägare i Vind AX Ab med 300 tusen euro. Mariehamns Energi Ab sålde 5 000 utsläppsrätter för 134 tusen euro. Ekonomisystemet uppgraderades vilket möjliggör en effektivare administration i framtiden. Vissa problem med leveranser av t.ex. elmätare har uppstått på grund av viruspandemin. Mariehamns Energi Ab har börjat tillämpa distansarbete där det är möjligt med bibehållen arbetseffektivitet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Bolaget har hittills i år visat god lönsamhet och ekonomin är stabil.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Prisnivån för utsläppsrätter inom ETS-systemet har i början av år 2021 ökat avsevärt och noterat all-time-high på 42 euro per utsläppsrätt. Bolaget är exponerat mot denna prisrisk genom det relativt stora innehavet av utsläppsrätter. Mariehamns Energi Ab hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elhandelsinstrument enligt en av styrelsen fastställd inköpspolicy. Avsikten är att minska inverkan av prisfluktuationer på elmarknaden. Handeln med elhandelsinstrument sker enbart i skyddssyfte. Elprissäkringar har gjorts i samarbete med Entelios AB för de kunder med vilka fasta elpriser och volymer avtalats. Skaderiskerna på kraftverksanläggningarna elimineras med försäkringar för brand och maskinbräckage.

Bedömning av den ekonomiska ställningen och resul tatet Styrelsen anser att resultatet för 2020 är tillfredsställande och att bolagets ekonomiska ställning per 31.12.2020 är god.

Coronaviruset är fortfarande ett orosmoment. Allt är beroende av hur utdragen pandemin och de nedstängningar den orsakar blir. De ekonomiska konsekvenserna blir större ju längre pandemin fortsätter.

Risker och osäkerhetsfaktorer Likviditeten är tillfredställande, men kan snabbt försämras ifall många kunder drabbas av betalningssvårigheter. Mariehamns Energi Ab måste fortfarande betala bland annat el, bränsle, överföringsavgifter, moms och elskatt för de obetalda räkningarna. Det har ännu inte gått att förverkliga utbyggnad av mer biobränslebaserad produktionskapacitet, eftersom processen fortfarande pågår kring en behövlig ändring av detaljplanen för den aktuella tomten som Mariehamns Bioenergi Ab äger och avser att bygga en ny biobränsleeldad värmepanna på.

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel De utdelningsbara medlen är 5 026 766,53 euro, varav 428 761,30 euro är periodens resultat. Styrelsen föreslår att som dividend utbetalas 265 000,00 euro och att resten 163 761,30 euro överförs till kontot för balanserad vinst och förlust. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet. Vinstutdelningen hindrar heller inte bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar.

Mariehamns Energi Ab 2020

15


RESULTATRÄKNING

Not

01.01–31.12.2020

01.01–31.12.2019

1

17 237 769,16

18 434 201,85

Tillverkning för eget bruk

914 809,82

947 513,42

Övriga rörelseintäkter

169 723,92

62 249,93

–7 943 203,72 –386 994,84 –3 714 578,61 –12 044 777,17

–9 280 062,20 157 527,91 –3 757 882,00 –12 880 416,29

–2 044 997,38

–1 955 190,52

–336 594,80 –65 228,69 –2 446 820,87

–335 864,46 –50 469,48 –2 341 524,46

–1 867 955,34 –1 867 955,34

–1 806 465,72 –1 806 465,72

–1 252 776,02

–1 782 041,14

709 973,50

633 517,59

7 440,00 67,10

7 440,00 24,07

288 808,66

37 003,92

OMSÄTTNING

Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

2

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader

3

RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från ägarintresseföretag Från företag inom samma koncern Från övriga Nedskrivning av placeringar bland bestående aktiva Nedskrivning av placeringar Nedskrivning av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva Nedskrivning av finansiella värdepapper Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

16

Mariehamns Energi Ab 2020

5

–150 000,00

8

–270 960,19 –1 100,08 –31 001,08 264 214,60

–1 366,74 –37 737,88 –415 596,82

974 188,10

217 920,77

–508 612,02 –508 612,02

215 893,30 215 893,30

–36 814,78

–168 814,07

428 761,30

265 000,00


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2020

31.12.2019

226 160,07 226 160,07

132 566,76 132 566,76

923 552,35 1 050 608,36 6 748 738,04 8 588 267,68 128 413,99 553 019,90 242 821,35 18 235 421,67

693 801,59 1 171 541,97 7 223 691,21 8 734 491,72 147 080,06 448 805,03 444 105,92 18 863 517,50

328 679,05 460 843,46

1,00 132 163,41 28 679,05 61 264,50 222 107,96

18 922 425,20

19 218 192,22

962 564,52 962 564,52

1 349 559,36 1 349 559,36

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Fordringar hos ägarintresseföretag Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

2 546 826,25 485 106,20 39 572,98 19 586,94 60 175,89 3 151 268,26

2 997 309,80 447 828,06 58 844,04 18 244,43 49 595,60 3 571 821,93

Kassa och bank

2 904 209,96

2 530 032,29

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

7 018 042,74

7 451 413,58

25 940 467,94

26 669 605,80

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt

4

Materiella tillgångar Jordområde Byggnader och konstruktioner Eldistributionsnät Fjärrvärmenät Energiproduktionsanläggningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

4

Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Andelar i ägarintressebolag Övriga aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Placeringar totalt

5

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt

AKTIVA TOTALT

Mariehamns Energi Ab 2020

17


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2020

31.12.2019

3 915 820,51

3 915 820,51

3 910 730,40 3 910 730,40

3 910 730,40 3 910 730,40

Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder

687 274,83

687 274,83

Räkenskapsperiodens vinst

428 761,30

265 000,00

8 942 587,04

8 778 825,74

3 477 036,88 3 477 036,88

2 968 424,86 2 968 424,86

PASSIVA EGET KAPITAL

6

Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt

EGET KAPITAL TOTALT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

7

AVSÄTTNINGAR

8

Avsättningar AVSÄTTNINGAR TOTALT

274 481,19 274 481,19

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt

747 388,46

1 384 428,02 180 906,48

961 244,45 8 561 022,45 10 269 655,36

946 080,52 8 416 732,38 10 928 147,40

637 039,56 895 901,70 14 295,22 629 869,50 542 907,64 531 175,04 3 251 188,66

677 040,56 13 616,62 948 501,23 14 101,33 570 144,86 893 064,95 603 257,06 3 719 726,61

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

13 520 844,02

14 647 874,01

PASSIVA TOTALT

25 940 467,94

26 669 605,80

Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Skulder till ägarintresseföretag Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt

18

Mariehamns Energi Ab 2020

9


FINANSIERINGSANALYS

AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE Erhållna betalningar för försäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Affärsverksamhetens kassaflöde (A) INVESTERINGARNAS KASSFLÖDE Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Erhållna dividender från investeringar Investeringarnas kassaflöde (B) FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda räntor och betalningar av finansiella kostnader Betalda dividender och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde (C) Förändring av likvida medel (A+B+C) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

31.12.2020

31.12.2019

17 367 444,10 157 223,91 –14 301 156,41 3 223 511,60

18 849 565,89 47 266,26 –16 304 200,40 2 592 631,75

–37 808,30 14 394,57 –168 136,06 3 031 961,81 3 031 961,81

–40 133,97 33 029,93 –65 192,79 2 520 334,92 2 520 334,92

–1 400 614,49 12 500,01

–1 143 051,92 14 983,67

–300 000,00 7 440,00 –1 680 674,48

–150 001,00 7 440,00 –1 270 629,25

159 454,00 –871 563,66

175 907,48 –725 015,33

–265 000,00 –977 109,66

–265 000,00 –814 107,85

374 177,67

435 597,82

2 530 032,29 2 904 209,96 374 177,67

2 094 434,47 2 530 032,29 435 597,82

Noter till bokslutet Anskaffningsutgiften 31.12.2013 är en värdering av de tillgångar som ingick i överlåtelsen vid bolagisering av Mariehamns stads elverk till Mariehamns E­ lnät Ab 31.12.2013.

Eldistributions- och fjärrvärmenät...................................8–30 år Energiproduktionsanläggningar......................................5–15 år Maskiner och inventarier..................................................3–10 år

Från 01.01.2014 upptas anläggningstillgångarna till anskaffningsutgiften med avdrag för planenliga avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga och fasta utgifter för anskaffningen och tillverkningen.

Samtidigt som bolaget fusionerades med delar av Mariehamns Energi Ab bildades det 100 procent ägda dotterbolaget Mariehamn Enerexit Ab, FO-nr 2924630-3. Inget koncernbokslut har upprättats för räkenskapsperioden då dess inverkan är oväsentlig.

Bolaget fusionerades 01.01.2019 med delar av Mariehamns Energi Ab, FO-nr 0145039-6. Vid fusionen har endast anläggningstillgångar med kvarvarande bokföringsvärde förts in som fusionsposter. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt utgående från tillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningstiderna är: Övriga immateriella utgifter ............................................. 3–5 år Byggnader och konstruktioner ....................................20–40 år

Efter ny prövning redovisas negativa marknadsvärden på derivatinstrument som gjorts i säkringssyfte endast i noterna. Resultatet för 2020 förbättras genom detta med 1 058,00 euro. I enlighet med elmarknadslagen redovisas elhandels- och elnätsverksamhetens resultat- och balansräkning separat, de poster som direkt kan hänföras har bokförts direkt till respektive verksamhet, övriga poster har i första hand fördelats enligt orsaksprincipen.

Mariehamns Energi Ab 2020

19


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Noter till resultaträkningen 31.12.2020

31.12.2019

3 718 124,10 6 085 410,03 6 868 279,71 565 955,32 17 237 769,16

4 089 420,23 6 241 554,32 7 538 512,38 564 714,92 18 434 201,85

37,2 10,3 2,9 9,8 6,0 8,2

36,1 10,1 4,0 8,6 5,63 7,75

116 219,04

238 475,02

3 100,00 6 572,00

9 957,00

Not 1 Fördelning av omsättningen Elförsäljning Nätförsäljning Fjärrvärmeförsäljning Övrigt Totalt

Not 2 Personalkostnader och antal årsanställda Genomsnittligt antal anställda i arbete Elmontörer Elteknisk personal Vd och administration Fjärrvärme Produktion Ledningens löner och arvoden Styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

Not 3 Revisorns arvoden Revision BDO Audiator Oy KPMG Oy Ab Övriga tjänster KPMG Oy Ab

20

Mariehamns Energi Ab 2020

180,00


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 4 Immateriella och materiella tillgångar Anskaffningsutgift 01.01.2020 Ökningar Anskaffningsutgift 31.12.2020 Ackumulerade avskrivningar 01.01.2020 Ack. avskrivningar på minskningar Avskrivningar under perioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2020 Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2020

Anskaffningsutgift 01.01.2020 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2020 Ackumulerade avskrivningar 01.01.2020 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under perioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2020 Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12.2020

Övriga immateriella tillgångar

616 204,71 164 990,76 781 195,47

Byggnader och Jordområde konstruktioner

37 868,68 229 750,76 267 619,44

4 724 150,68

11 990 029,37 17 379 356,19 477 095,95 389 874,95 12 467 125,32 17 769 231,14

–483 637,95

–3 804 890,60

–4 766 338,16 –8 644 864,47

–71 397,45 –555 035,40

–952 049,12 –536 098,99 –5 718 387,28 –9 180 963,46

226 160,07

655 932,91 923 552,35

–120 933,61 –3 925 824,21 252 281,89 1 050 608,36

Energiproduktionsanläggningar

Maskiner och inventarier

Pågående nyanläggning

Totalt

444 105,92 187 778,96 –389 063,53 242 821,35

36 872 887,39 1 722 516,35 –414 989,34 38 180 414,40

242 821,35

–18 785 017,93 25 925,81 –1 867 955,34 –20 627 047,46 908 214,80 18 461 581,74

601 882,70 1 079 289,14 25 695,30 247 329,67 –25 925,81 627 578,00 1 300 693,00 –454 802,64 –44 361,37 –499 164,01

–630 484,11 25 925,81 –143 114,80 –747 673,10

128 413,99

553 019,90

4 724 150,68

Eldistributionsnät Fjärrvärmenät

6 748 738,04

8 588 267,68

Not 5 Placeringar Anskaffningsutgift 01.01.2020 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2020 Nedskrivningar 01.01.2020 Ackumulerade nedskrivningar 31.12.2020 Bokföringsvärde 31.12.2020

Andelar i företag i samma koncern

Andelar i ägarintressebolag

Övriga aktier och andelar

Övriga långfristiga fordringar

150 001,00

132 163,41

28 679,05 300 000,00

61 264,50

150 001,00

132 163,41

328 679,05

372 107,96 300 000,00 –61 264,50 610 843,46

328 679,05

–150 000,00 –150 000,00 460 843,46

–61 264,50

–150 000,00 –150,000,00 1,00

132 163,41

Totalt

Mariehamns Energi Ab 2020

21


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 5 (forts) Innehav i andra företag Koncernföretag Mariehamn Enerexit Ab, Mariehamn Ägarintressebolag Mariehamns Bioenergi Ab, Mariehamn

31.12.2020

31.12.2019

Ägarandel %

Eget kapital

Räkenskapsperiodens resultat

100

31 486,62

-53 761,59

49,6

758 216,07

426 468,65

3 915 820,51

1 000 000,00 2 915 820,51 3 915 820,51 3 915 820,51

Not 6 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 01.01 Fusion Aktiekapital 31.12 Bundet eget kapital totalt Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital 01.01 Återbetalning till aktieägarna Fonden för fritt eget kapital 31.12 Balanserad vinst 01.01 Fusion Dividendutdelning Balanserad vinst 31.12 Räkenskapsperiodens vinst Fritt eget kapital totalt Eget kapital totalt Utdelningsbara medel 31.12 Fonden för fritt eget kapital Balanserad vinst Räkenskapsperiodens vinst Utdelningsbara medel totalt 31.12

3 915 820,51 3 915 820,51

3 910 730,40 3 910 730,40 952 274,83

3 990 730,40 –80 000,00 3 910 730,40

–265 000,00 687 274,83 428 761,30 5 026 766,53

223 148,01 649 126,82 –185 000,00 687 274,83 265 000,00 4 863 005,23

8 942 587,04

8 778 825,74

3 910 730,40 687 274,83 428 761,30 5 026 766,53

3 910 730,40 687 274,83 265 000,00 4 863 005,23

695 407,38

593 684,97

124 995,00 1 058,00

223 329,00 3 521,00

Not 7 Latenta skatteskulder Från bokslutsdispositioner

Not 8 Avsättningar Ränteswap Säkrat belopp Gängse värde

22

Mariehamns Energi Ab 2020


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

31.12.2020

31.12.2019

1 745 649,21 1 939 592,70 –193 943,49

1 863 501,93 1 592 541,74 270 960,19 274 481,19

50 000,00

125 000,00 135 327,45 260 327,45

Not 8 (forts) Elhandelsinstrument Nominellt värde Gängse värde Avsättningar totalt 31.12

Not 9 Långfristigt främmande kapital Skulder som förfaller senare än om fem år Skulder till kreditinstitut Pensionslån

50 000,00

Not 10 Koncerninformation Mariehamns Energi Ab ingår i Mariehamns stads koncern som ett helägt dotterbolag. En kopia av koncernbokslutet finns vid stadskansliet i Mariehamns stad, (Fo-nr 0205071-4), hemort Mariehamn.

S Ä K E R H E T E R O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R 31.12.2020

31.12.2019

4 586 375,86 2 019 089,32

4 586 375,86 2 019 089,32

850 000,00 626 055,62

850 000,00 1 071 432,78

42 050,00 2 500,00

42 050,00 2 500,00

4 201 62 403 –1 150 –5 000 60 454 54 034 32,54

5 305 65 370 –7 570

Not 11 Inteckningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Skulder för vilka inteckningar står som säkerhet Skulder till kreditinstitut Outnyttjad checkräkningskredit Lån Övriga ansvarsförbindelser Pantsatt banktillgodohavande Balansansvar till Kraftnät Åland Ab Generell borgen från försäkringsbolag

UTSLÄPPSRÄT TER

Not 12 Tilldelning enligt LR beslut 29.11.2010 Överfört från föregående år Förbrukning för egen produktion Försäljning av utsläppsrätter Disponibelt överskott från årlig tilldelning ETS-konto utsläppsrätter EUA 31.12 Värde enligt EEX-notering 31.12, EUR/ton

63 105 62 403 24,90

Mariehamns Energi Ab 2020

23


R E S U L T A T R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen

Elhandel

OMSÄTTNING Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT

Nätverksamhet

Fjärrvärme

01.01–31.12 2020

01.01–31.12 2019

01.01–31.12 2020

01.01–31.12 2019

01.01–31.12 2020

01.01–31.12 2019

3 718 124,10

4 089 420,23

6 391 577,18

6 415 733,02

7 128 067,88

7 929 048,60

9 716,76

3 385,50

500 239,01

484 336,45

404 854,05

459 791,47

1 956,63

1 542,49

20 694,18

18 006,11

147 073,11

42 701,33

–3 328 310,71

–3 835 764,80

–436 568,91

–333 023,84

–4 178 324,10

– 5 111 273,56

68 494,09

33 400,26

–455 488,93

124 127,65

–357,50

–3 454 855,18

–3 489 707,64

–259 723,43

–267 816,86

–3 328 310,71

–3 836 122,30

–3 822 930,00

–3 789 331,22

–4 893 536,46

–5 254 962,77

–85 277,62

–102 024,83

–886 521,97

–834 597,89

–1 073 197,79

–1 018 567,80

–14 031,21

–17 656,20

–146 780,26

–142 800,45

–175 783,33

–175 407,81

–2 664,49

–2 754,07

–28 626,84

–20 646,56

–33 937,36

–27 068,85

–101 973,32

–122 435,10

–1 061 929,07

–998 044,90

–1 282 918,48

–1 221 044,46

–22 023,51

–20 117,96

–1 093 437,42

–1 055 999,50

–752 494,41

–730 348,26

–22 023,51

–20 117,96

–1 093 437,42

–1 055 999,50

–752 494,41

–730 348,26

–103 430,85

–89 929,55

–403 679,79

–463 761,23

–745 665,38

–1 228 350,36

174 059,10

25 743,31

530 534,09

610 938,73

5 380,31

–3 164,45

7 440,00

7 440,00

13,74

8,95

24,09

14,05

29,27

1,07

274 205,66

4 470,44

5 672,79

7 766,92

8 930,21

24 766,56

Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från ägarintressebolag Från företag inom samma koncern Från övriga Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva Nedskrivning av placeringar Nedskrivning av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva Nedskrivning av fin. värdepapper Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt

–1 100,08

–1 366,74

–425,48

–588,94

–8 329,71

–12 196,81

–22 245,89

–24 952,13

273 793,92

–267 069,74

–2 632,83

–4 415,84

–6 946,49

–144 111,24

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

447 853,02

–241 326,43

527 901,26

606 522,89

–1 566,18

–147 275,69

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

24

Mariehamns Energi Ab 2020

–150 000,00

–270 960,19

–261 676,72

112 562,37

–246 935,30

103 330,93

–261 676,72

112 562,37

–246 935,30

103 330,93

–35 413,35

93 909,58

–21 051,34

–279 824,28

19 649,91

17 100,63

412 439,67

–147 416,85

245 173,20

439 260,98

–228 851,57

–26 844,13


B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen

Elhandel 31.12 2020

Nätverksamhet

31.12 2019

31.12 2020

31.12 2019

Fjärrvärme 31.12 2020

31.12 2019

A K T I VA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt Materiella tillgångar Jordområde Byggnader och konstruktioner Eldistributionsnät Fjärrvärmenät Energiproduktionsanläggningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

34 249,09

15 575,99

125 115,38

91 122,28

66 795,60

25 868,49

34 249,09

15 575,99

125 115,38

91 122,28

66 795,60

25 868,49

923 552,35

693 801,59

8 142,75

8 769,09

1 042 465,61

1 162 772,88

6 748 738,04

7 223 691,21 8 588 267,68

8 734 491,72

128 413,99

147 080,06

127 848,90

51 482,92

54 326,25

37 025,19 3 385,50

155 674,30

87 970,11

87 147,05

352 750,31

54 326,25

40 410,69

7 283 399,84

7 680 727,33

10 897 695,58

11 142 379,48

Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Andelar i ägarintressebolag Övriga aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Placeringar totalt

300 000,00

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

388 575,34

300 000,00

370 844,75

20 790,19

360 296,92

20 790,19

1,00

1,00

132 163,41

132 163,41

7 888,86

7 888,86 61 264,50

55 986,68

20 790,19

20 790,19

140 053,27

201 317,77

7 429 305,41

7 792 639,80

11 104 544,45

11 369 565,74

RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Fordringar hos ägarintressebolag Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt Kassa och bank

270 794,66

202 300,57

691 769,86

1 147 258,79

270 794,66

202 300,57

691 769,86

1 147 258,79

521 113,91

545 623,67

1 082 339,21

1 236 912,66

943 373,13

1 214 773,47

86 085,16

79 164,39

242 401,21

164 228,92

156 619,83

204 434,75

10 555,92

10 896,34

7 505,14

25 043,72

21 511,92

22 903,98

135,44

417,22

2 507,88

1 079,59

16 943,62

16 747,62

14 253,64

51 720,70

39 369,32

12 382,10

6 552,93

31 166,93

632 144,07

687 822,32

1 374 122,76

1 439 646,99

1 145 001,43

1 490 026,75

2 319 075,02

2 292 276,81

866 825,21

322 668,72

–281 690,27

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

350 453,80

687 822,32

3 963 992,44

3 934 224,37

2 703 596,50

2 959 954,26

AKTIVA TOTALT

739 029,14

743 809,00

11 393 297,85

11 726 864,17

13 808 140,95

14 329 520,00

Mariehamns Energi Ab 2020

25


B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med elmarknadslagen

Elhandel 31.12 2020

Nätverksamhet

31.12 2019

Fjärrvärme

31.12 2020

31.12 2019

31.12 2020

31.12 2019

1 000 000,00

1 000 000,00

2 915 820,51

2 915 820,51

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt

3 910 730,40

3 910 730,40

3 910 730,40

3 910 730,40

Balanserat resultat från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens resultat

-191 152,34

–43 735,49

256 144,48

81 883,50

622 282,69

649 126,82

412 439,67

–147 416,85

245 173,20

439 260,98

-228 851,57

–26 844,13

EGET KAPITAL TOTALT

221 287,33

–191 152,34

5 412 048,08

5 431 874,88

3 309 251,63

3 538 103,20

2 380 754,69

2 119 077,97

1 096 282,19

849 346,89

2 380 754,69

2 119 077,97

1 096 282,19

849 346,89

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT AVSÄTTNINGAR Avsättningar AVSÄTTNINGAR TOTALT

270 960,19

3 521,00

270 960,19

3 521,00

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga

109 250,00

PASSIVA TOTALT

26

Mariehamns Energi Ab 2020

638 138,46

972 658,02 180 906,48

201 311,88

181 707,79

759 932,57

764 372,73

1 907 246,93

1 866 392,02

6 653 775,52

6 550 340,36

2 217 808,81

2 459 869,81

8 051 846,55

8 468 277,59

84 913,24

302 520,00

302 520,00

334 519,56

374 520,56

412 680,67

404 677,10

420 451,06

488 490,27

62 769,97

55 333,86

2 001,83

2 195,81

4 878,00

4 861,39

7 415,39

7 044,13

629 869,50

570 144,86

99 143,98

172 215,00

366 126,00

481 462,39

77 637,66

239 387,56

288 711,21

438 707,46

238 548,50

210 223,73

Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristiga främmande kapital Skulder till kreditinstitut Pensionslån Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Skulder till ägarintressebolag Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

411 770,00

13 616,62

3 915,33 517 741,81

664 001,15

1 382 686,27

1 716 041,51

1 350 760,58

1 470 271,32

517 741,81

664 001,15

3 600 495,08

4 175 911,32

9 402 607,13

9 938 548,91

739 029,14

743 809,00

11 393 297,85

11 726 864,17

13 808 140,95

14 329 520,00


DATERING OCH UNDERSKRIFTER

B ok s l u t e t s oc h ve rk s a m h e tsberät telsens underskrif ter Mariehamn den 29 mars 2021

Revisionsanteckning Över utförd revision har idag avgetts berättelse Mariehamn den 27 april 2021

Mariehamns Energi Ab 2020

27


REVISIONSBERÄT TELSE

RE V IS I O N S B E R ÄT TE L S E Till bolagsstämman i Mariehamns Energi Ab Revision av bokslutet Uttalande Vi har utfört en revision av bokslutet för Mariehamns Energi Ab (fo-nummer 2556355-5) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. Grund för uttalandet Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god bokföringssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

28

Mariehamns Energi Ab 2020


• Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera de som har ansvar för bolagets styrning om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. Övriga rapporteringsskyldigheter Övrig information Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta. Mariehamn den 27 april 2021

Mariehamns Energi Ab 2020

29


A l l t f ör ä nd r a d es oc h v i klarade utmaningen När vi om några decennier blickar tillbaka på det år som passerat kommer vi att dela upp vårt liv i tiden före och efter coronaåret 2020. Vi drabbades tillsammans med resten av världen av en pandemi som omöjliggjorde så mycket, förhindrade massor och skapade osäkerhet om (såklart) vår hälsa och i förlängningen vår egen och hela samhällets ekonomiska verklighet. Till följd av pandemin har väldigt mycket planering och arbetstid använts för att säkra produktionen vid sidan av att utveckla vårt företag. Vi fick lära oss vikten av kohortering och att i alla lägen försäkra oss om att verksamheten alltid kan fortsätta. Att distribuera energi till samhället är något som måste fungera, i alla lägen, oavsett, och det har väglett personalen inom Mariehamns Energi under hela året. Det har varit utmanande på många vis och jag vill på hela styrelsens vägnar och med Mariehamns stads koncernkommittéens goda minne rikta vårt djupt kända tack för arbetsinsatser som skapat trygghet för alla och dessutom har mäktat med att utveckla befintlig teknik och hålla blicken mot den framtid som vi ska vara med om att forma. Under året har arbetet till exempel fortsatt med att inom ramen för Mariehamns Bioenergi Ab installera ny rökgaskondensering på pannorna vilket förbättrar verkningsgraden och gör uppvärmningen av våra över 1 000 kunders fastigheter ännu mer miljövänlig och hållbar än hittills. Vid sidan av säkrandet av den befintliga verksamheten har även nya steg tagits mot att bli kvitt det fossila inslaget av vår energianskaffning. Den gamla dieselmotorn (G1) tjänar inte längre sitt syfte och eftersom ingen av de som ansvarar för reservkraften på Åland är redo att ta ansvar för fortsatt drift har Mariehamns Energi inlett processen som mynnar ut i att reservkraftverket som inte startats sedan 2017 ska monteras ner. Fossila bränslen hör gårdagen till och Mariehamns Energi är ett företag som hellre ägnar kraft åt att distribuera hållbar energi till ett samhälle som präglas av långsiktig omsorg om vår egen och hela världens miljö. Detta passar utomordentligt väl in i den övergripande strategi som styrelsen formulerat tillsammans med bolagets ledning och som presenterats för stadens koncernkommitté. Mariehamns Energi – håller er varma och upplysta med miljövänlig energi. Denna vision förpliktigar och utgör vår vardag. I dag värms större delen av Mariehamn och omnejd med bränsle i form av bark och grot som kommer direkt från åländska skogar och som förvandlas till el och värme i Mariehamns Bioenergis pannor. Vi fortsätter varje dag att utveckla detta med målet att inte alls behöva använda olja. Vi är närmare detta än någonsin tidigare. På elsidan erbjuder vi inte bara miljöel utan 100 procentigt förnybar, klimatkompenserad och ursprungsgaranterad elektricitet till ett mycket förmånligt pris. Tillägget för miljöel är ungefär 0,15 cent/kWh vilket för en normalstor villa (10 000 kWh) betyder en merkostnad om 1,25 euro per månad. På www.energi.ax finns mer information kring detta som är mycket enkelt att genomföra, det behövs bara några klick med datormusen så är du med och skapar bättre hållbarhet i vår värld. Självklart kan du ringa oss också så fixar vi det åt dig! Mariehamns Energi Ab är en gammal organisation med stor framtidsaptit. Alla de som jobbar i vårt bolag har som sitt huvudfokus att leverera säker, hållbar och förmånlig energi till just ditt hus. Vi ägnar också stor kraft åt att erbjuda kunskap och insikter i hur just din energikostnad kan bli lägre än i dag. När det gäller energi är vi alla lika beroende av det och därför är det något som angår oss alla. Avslutningsvis, tack också till alla våra kunder och samarbetspartners som gör det möjligt att fortsätta utveckla ett miljövänligt, hållbart och framtidsomfamnande energibolag.

Jörgen Pettersson Styrelseordförande

30

Mariehamns Energi Ab 2020


Mariehamns Energi Ab:s styrelse Från vänster: Sara Kemetter, Rolf Granlund, Roger Eriksson, Annelie Karlberg (vice­ordförande), Jörgen Pettersson (styrelse­ordförande).

Mariehamns Energi Ab 2020

31


Mariehamns Energi Ab Elverksgatan 1 / Neptunigatan 2 AX-22100 Mariehamn Telefon: 5310 / 5390 E-post: elinfo@energi.ax / info@energi.ax FO-nummer: 2556355-5 www.energi.ax

Strax Kommunikation/Mariehamns Tryckeri 2021

32

Mariehamns Energi Ab 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.