Page 1

Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

1 • 2000

Februar


Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Kø res po rten udg i v es af Dansk Køre Forbund, og ud-kommer medio februar, april, juni, august, november

Pro tekto r Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Redakti o n Ansv arshav ende redak tør Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, tlf 9814 7880, fax 9814 7820 E-mail omj@mail.dk

Dansk Ride Forbund, Traverbanevej 10, Postboks 20 2920 Charlottenlund, tlf 3996 2070, fax 3996 2075

Si ds te fri s t fo r bi drag 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. juli, 15. oktober

Redak tionelt stof Ingrid Berner Larsen, Mølleskovvej 125, Allindelille, 4370 St. Merløse, tlf og fax 5760 0431

Meddelelser fra selsk aber Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup, 9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034 E-mail bechhart@post10.tele.dk

Anno ncer Lisbeth Hartmann og Ole Jespersen

Try kni ng Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510 Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220

Di s tri buti o n Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2, 8370 Hadsten, tlf 8698 1439 Webs i te: www.hesteinfo.dk/dkf/

DKFs ti l kny ttede s el s kaber Bornholms Køre Selskab, BKS Dansk Køre Selskab, DKS Fyens Køre-Selskab, FKS Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR Midtjysk Køre Selskab, MKS Slesvigske Køre Selskab, SKS Thy Køre Selskab, ThKS Trekantens Køre Selskab, TKS Vendsyssel Køreforening, VK Vestjysk Køre Selskab, VKS Østjysk Køre Selskab, ØKS

2

Ov ero rdnede o rg ani s ati o ner Danmarks Idræts Forbund, Brøndby Stadion 10 2605 Brøndby, tlf 4326 2626

DKFs l edel s e Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder, tlf 8655 8744, fax 8655 9744, E-mail ib_m@get2net.dk Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf 7454 7060 Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde, tlf 4615 2161

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf 7454 7060, giro 989 9693

Kø reudv al g Carl Th. Christensen, Vodskovvej 187, 9310 Vodskov, tlf 9828 6532, fax 9828 6332 Pl ø jeudv al g Arne Hansen, Allerupvej 4, 6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannel s es udv al g Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Fo rs i de Henri Hages ekvipage ved DKF’s jubilæum 1998. Foto Jens Stougaard

Pri s 25,- kr – Opl ag 1.500 stk


Godt nytår!

Må redaktionen allerførst ønske alle læsere, annoncører, skribenter etc et rigtig Godt Nytår. Med årskiftet er det uundgåeligt at kigge tilbage på det forgangne 1999 og foretage en evaluering. Det er bladmæssigt et glædeligt tilbageblik: der er kommet flere farvesider, formatet er ændret til det bedre, økonomien er i top, og hvad der måske glæder redaktionen mest: der er flere medlemmer i forbundet, der aktivt sender højaktuelle og gode materialer til bladet. Tak for det! En evaluering hænger uløseligt sammen med et fremtidskig og ønsker for det nye år. Det er altid svært at spå om fremtiden, men det er ikke særlig svært at ønske: den samme eller gerne voksende aktivitet fra medlemmernes side, samt at bladet ustandseligt må søge at blive læseværdigt, indholdsrigt og rart at se på. Det er tit påpeget overfor specielt konkurrencekuske, at alle, der er med til at arrangere stævner

Bent Jensen VK under maratonkørslen ved DM 1992

etc, er frivillig arbejdskraft, og redaktionen hører ligeledes til samme kategori. Derfor er det meget opløftende og animerende for vor arbejdsindsats og entusiasme, når der en sjælden gang gives skriftligt udtryk for tilfredshed med vort arbejde, som det er gjort i dette blad. Redaktionen takker for applausen. Dette første nummer i år indeholder, som de fleste ved, aktivitetskalender for hele året, både nationalt, internationalt samt på lokalplan. Det er ved læsning af dette nummer, man har mulighed for at gøre sig tanker om, hvorledes dette års køreaktivitet skal udføres. Det er spændende læsning, for der er rigtig mange tilbud, som nok kan friste enhver kusk, groom eller medhjælper på ethvert plan. Der er nok at gå igang med, så rigtig god fornøjelse! Redaktionen

Foto OMJ

3


Godt igang med hest og vogn V

Af Henrik Køier Andersen

Så er restaureringen af wienervognen fra Hovdala Slott afsluttet, og jeg vil afslutte min artikelserie med en opsummering af time- og materialeforbruget ved færdiggørelsen. Som i sidste nummer af Køresporten ledsages listen af en lang række fotografier fra arbejdet med vognen. S adel magerarbejde

Stor ryg m. fjedre 2 armlæn bag Nedhæng bag Hynde Ryg på lille sæde Arm på lille sæde Nedhæng Hynde Kuskesæde, hynde og nedhæng Himmel Ekstra ryg over sæde Vindstropper

8 timer 6155414612 83-

Overdøre Underdøre m. lommer og klap Gulvtæppe indvendig Gulvtæppe kuskesæde Læderkaleche, victoriamodel Ekstrakaleche til at knappe på S aml earbejde

Materi al eforbrug

30 timer

5 liter rencefortynder 3 liter cellulose fortynder 5 liter mineralsk terpentin 1 kilo spartel 25 liter sort maling 1 liter klar lak 3 liter rustbeskyttende grunder til jernet 754 stk sandpapir korn 180 388 stk do. korn 240 211 stk do. korn 320 53 stk do. korn 400 13,85 meter stof 3 stk oksehuder

Den nyrestaurerede wienervogn foran Hovdala Slott. Sammenlign med Køresporten 4•99, s. 8

4

2 timer 84112 6-

Fotos Tom Sjö


5


6


Jumbetyper efterlyses

I forbindelse med udarbejdelsen af en bog om hestekøretøjer ønsker undertegnede kontakt til folk, der er i besiddelse af følgende typer af jumber, eller som blot kender noget til disse:

hjul, og ved at skrue på dette, kan vognkassen justeres frem eller tilbage for at få jumben i balance.

Jumbe med kurvefadi ng

Jumbe hvor vognkassen (fadingen) er lavet af en form for kurveflettet materiale. Der ønskes et godt fotografi af en original, komplet kurvejumbe. Fi rhjul et jumbe

Original firhjulet jumbe med almindelig jumbefading, aksel og høje hjul bagest, men med fortøj og to mindre hjul forrest. Jumber fra Aal borg

Der ønskes kontakt til folk, der er i besiddelse af jumber fra Peter Petersen, Aalborg - også benævnt Aalborg Jumbefabrik eller Aalborg Vognfabrik. Endvidere ønskes henvendelse fra folk, der er i besiddelse af jumber fra A.M. Andersen, Aalborg, også benævnt Vognfabrikken Aalborg.

Jumbe med særlig afbalanceringsanordning

En type af jumber, hvor vognkassen kan forskydes frem og tilbage i forhold til undervognen. Indvendig forrest i vognkassen findes et dreje-

Jumbe med særl i g fastgørel se af stængerne

En type af jumber, hvor vognstængerne er fastgjort ved hjælp af to stålstænger, som vist på tegningen. Stålstængerne ender i skruevindinger, der er fastgjort til vognkassen med bolte. Denne indretning virker som affjedring af vognstængerne.

Venlig hilsen Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, Tlf 9814 7880

7


Vinterdvale eller vinterstævner?

Vinterstævne i Sussex, januar 99

Af Goga Brandt, DKS

Mange kuske stopper deres kørsel ved efterårets sidste stævne, og tager først fat igen ved forårets komme. Ofte kan det være svært at få begyndt på grund af dårligt vejføre. I enkelte nationer som fx England med samme vejrlig som vort er man begyndt med indendørs

vinterstævner, som afholdes over én dag med følgende discipliner: specielt dressurprogram, forhindringskørsel og afsluttende med fire maratonforhindringer. Der er klasser for enspand pony og enspand hest, og nogle steder tospand pony og hest. Da det er stævner i sin vorden, kommer der hele tiden nye steder til rundt om i landet, der kan være værter for denne art af stævner. Ved forårets komme afholdes mesterskabsstævne. Indendørs vinterstævner kræver indendørsfaciliteter af en vis størrelse. Er det mon noget for danske kuske? Her er både muligheder for at træne sine heste mod større mål, og for at opleve et anderledes stævne med andre krav og regler. Vigtigt er det, om der findes ridehuse, haller eller lignende, hvor stævnerne kan afholdes.

Indendørs vinterstævne i Sussex, vinder af tospand heste, Trevor Kimber

8

Med venlig hilsen Goga Brandt


Dronninglund Slot - her mødes vi alle i juli

Af Bent Baumann Jensen, Dronninglund

Dronninglund Slot, der bliver centrum for danmarksmesterskabet i kørsel med hest og vogn til sommer, er ikke bare en tom skal. Det er et sted med liv og travlhed, hvor mange mennesker henter lærdom og oplevelser. Det havde ingen drømt om for blot få år siden. Men så var der folk, der fik en god ide - og realiserede den. Det vender vi tilbage til. Først lidt historie: Oprindeligt var Dronninglund Slot et kloster for benediktinernonner. Det hed dengang Hundslund, og første gang, der er skrevet om det, er i forbindelse med en præsteindsættelse i 1264, men klostret er en del ældre. Traditionen siger, at det var biskop Odinkar, der oprettede Hundslund Kloster, og så er det sket før 1043, for da døde han. Klostret husede kun de hellige søstre, og de levede deres enkle liv i mange år frem til reformationen i 1536. Da var det slut med de katolske klostre, og Hundslund blev overtaget af kongen. I 1581 blev slottet solgt af Frederik den 2. til herremanden, Hans Johansen Lindenov. Det omfattede da bla 175 gårde, 4 møller og 35 gadehuse. Fra 1627 og ca 30 år frem led området hårdt under besættelse af tyske landsknægte under general Wallenstein, og i flere omgange af svenskerne, bla under general Wrangel. Frihedskæm-

Dronninglund Slot med kirkens tårn er et indtagende syn

peren Lars Dyrskjøt, der kom fra Ørum ca 12 km vest for Dronninglund, gik i spidsen for en bondehær, men kunne ikke forhindre ulykkerne. Efter denne periode lå halvdelen af bøndergårdene under godset øde hen.

Dronni ng Charl otte Amal i e køber sl ottet

Sandflugt, misvækst og kvægpest prægede de følgende år, men i 1690 blev Hundslund købt af landets dronning, Charlotte Amalie. Hun ændrede navnet til Dronninglund, og holdt sommerhof her i en del år. I 1706 havde hun besøg af sønnen, kong Frederik den 4., og da dannede godsets bønder spalier med plejle - det er baggrunden for, at kommunen i dag har plejle i våbenskjoldet. Kong Frederik IV arvede godset, da Charlotte Amalie døde i 1714, og 1716 mageskiftede han med søsteren, prinsesse Sophie Hedevig. Med hende oprandt en god tid for godset. Hun restaurerede kirken og etablerede et skolevæsen, der kom til at danne mønster for de senere rytterskoler og dermed for hele det daværende danske skolevæsen. Blandt de efterfølgende ejere bør nævnes Jacob Severin. Han var af Christian VI udpeget til at støtte Hans Egedes missionsarbejde på Grønland, og han købte Dronninglund for at lade skovene levere tømmer til sine skibe. Dronning-

Foto Bent Baumann Jensen

9


lund Slot blev i denne periode centrum for forbindelsen til de grønlandske kolonier. Jacob Severin grundlagde de grønlandske byer Christianshåb og Jakobshavn. I 1754 blev godset solgt til grev Adam Gottlob Moltke. Han var hofmarskal hos Frederik V, og dermed landets egentlige magthaver. Han var en dygtig administrator, der gjorde en del for at bedre bøndernes vilkår. Han lærte dem bla at pode frugttræer og dyrke kartofler. Laurids de Thurah ombyggede Dronninglund

Grev Moltke lod den kendte arkitekt Laurids de Thurah ombygge slottet, så det i store træk så ud, som vi kender det i dag. Et af de få samtidige billeder af et slot med en træhest stammer fra Dronninglund i grev Moltkes tid, og det er noget af et paradoks, for man mener ikke, dette afstraffelsesinstrument blev brugt af greven. Der er også gode grunde til at nævne brigadér William Halling, der ejede slottet i perioden 1776-96. Han var særdeles farverig, og havde tjent en formue som militærmand i Indien. Brigadértitlen købte han, og der fortælles, at Kongens Nytorv blev brolagt for summen. Halling fik skyld for at bruge både træhest og hundehul. Der er lidt tvivl om denne påstand, men han mødte op med sine to velbevæbnede negertjenere, når bønderne skulle have en opsang. En gang prygl kunne også forekomme. Der fortælles, at han ønskede at forskønne befolkningen ved at gifte de smukkeste piger med de smukkeste karle - og at han selv forlangte den første nat med bruden. Han har åbenbart haft greb om tingene! Den 9. marts 1796 - en måneds tid, før han døde - skænkede Halling 1.000 rigsdaler til en fond, hvoraf renterne hvert år skulle gå til de mest trængende fattige. Byens sognepræst henter hvert år troligt 80 kr, som indgår i kirkens almene sociale arbejde. Helt uden sans for sognets småkårsfolk kan brigadéren ikke have været. Mange ejere har passeret gennem slottets gemakker. Nævnes skal yderligere konsul Niels Kaj Stryøberg, der ejede slottet fra 1916 til 1929. I den periode blev slottet kendt som hjemsted for 10

nogle af tidens kunstnere - bla blev stedet gæstet af maleren Albert Naur, digteren Johannes V. Jensen og arkitekten Poul Henningsen - den navnkundige PH.

Dronni ngl und S l ot får ny renæssance

Efter andens verdenskrig købte landsretssagfører Harald Høgsbro slottet af Statens Jordlovsudvalg. Stedet lå i ruin efter at have rummet tyske flygtninge. Alt var brændt i slottets kaminer. To prismelysekroner var bevaret, og en række malerier var reddet af en nabo - det var alt. Sammen med sin hustru, Marie Elisabeth Høgsbro, gjorde den ny ejer slottet beboeligt. Da Harald Høgsbro døde i 1974 blev hun ene om at klare udgifterne. Hendes lærerløn rakte stort set kun til opvarmning af slottet - uden at der var varme af betydning! I foråret 1984 fik friske folk en god idé, og Dronninglund, Sæby, Hals og Brønderslev kommuner og Nordjyllands Amt gik i gang med en udvendig istandsættelse. Samtidig meldte Nordisk Ministerråd sig som bruger af slottet en del af året. Dermed gik også en indvendig restaurering i gang. Nu rummer slottet en kursusafdeling, hvor Nordisk Ministerråd driver undervisning for personale fra hele Norden, der beskæftiger sig døvblinde. Kursuscentret beskæftiger fem personer bla til simultantolkning - en nødvendighed, når der er finske deltagere. Der er en hotelafdeling med 23 dobbeltværelser, smukt restaurerede lokaler og et godt køkken. Dronninglund Slot er blevet in-sted for romantiske bryllupper. Og på første sal i hovedfløjen bor Marie Elisabeth Høgsbro stadig. Hun overdrog i 1984 slottet til en fond mod at have boligret i sine stuer, og det fungerer fint. Hun har hele sommeren daglige rundvisninger på slottet, og guider med megen indsigt og humor. Hun fortæller bla, at hun er den beboer på slottet, der har boet der længst tid næsten 50 år. Vi, der jævnligt kommer på Dronninglund Slot, fryder os over, at de gamle bygninger er kommet til ny ære og værdighed. Til juli bliver der lejlighed til at dele den glæde med os, når der er danmarksmesterskab i Dronninglund. Det ser vi frem til med forventning.


Godt nyt om Vi l hel msborg

Kort nyt

Efter økonomiske vanskeligheder er der nu en tro på fremtiden. Problemerne var især, at stedet slæbte rundt på en stor gæld, og at bestyrelsens sammensætning med repræsentanter fra forskellige organisationer ikke fremmede ansvarligheden for helheden, men snarere for egne interesser. En rekonstruktion er nu på plads. Et selskab skal forestå den daglige drift og har indgået længerevarende lejekontrakter med brugerne 1,7 mio kr. En selvstændig afdeling forestår større arrangementer og udlejer hovedbygningen sammen med kommunen. Gælden til Realkredit Danmark og kommunen er afviklet. Private og brugergrupper har skaffet en fremtidig kapital på 5 mio kr. Stedet er gældfrit, de enkelte brugere står selv for deres arrangementer, og ansvaret er nu klart fordelt. Som direktør på halv tid er ansat Ruben Larsen. Sammen med Beder Gartnerskole og Malling Landbrugsskole udgør Vilhelmsborg et grønt kraftcenter i det landskabelige område syd for Århus. De smukke og historiske bygninger med moderne heste- og konferencefaciliteter er unikt på verdensplan. Siden de første tanker opstod om at bruge stedet til sportslige og kulturelle begivenheder, er der udført ret imponerende og ulønnet arbejde fra vide kredse indenfor hesteavl og -sport. Der er en stigende tro på fremtiden og til, at det mest ideelle center for heste i Danmark fortsat må bruges som bro mellem avlere, ryttere og - forhåbentlig i højere grad også for kuske. Hi ppol ogi sk S el skab Vi l hel msborg

Alle, der deltog i levendegørelsen i 1972 på Hjerl Hede, vil næppe glemme det. Vi agede til og holdt bryllup vel at mærke som i anno 1872! Store forberedelser lå forud med at skaffe kostumer fra den tid. Alt skulle være historisk korrekt. Indkvartering for deltagere og heste skete inde i landsbyen, og bryllupsfesten stod i den herlige Agerumslade.

HSV planlægger en fest på hovedbygningen den 17. juni 2000, der skal have årstallet 1853 som emne. Fra den 9. til den 20. juni dette år boede H.C. Andersen på den da kun 9 år gamle hovedbygning. Hans ophold blev dramatisk, hvad han levende berettede i breve. Hestevognen kørte nemlig udenfor rækværket over Giber å, og baronen, der var kusk (en af de gode) lod sig slæbe efter 2-spandet, indtil han fik det stoppet. Til festen skal alt være så historisk korrekt som muligt. Biler er forbudt foran hovedbygningen, og gæsterne bør ankomme til fods eller til vogns. Påklædning, musik mm skal være fra den tid. Forberedelserne er i fuld gang til årets fest. Medlemmer af HSV og venner indbydes i marts, men reserver allerede nu dagen. Bogen om Vi l hel msborg

'Vilhelmsborg - Danmarks nationale Hestesportscenter' er nu færdigredigeret og udkommer til marts. Den får et omfang, et layout og et antal illustrationer som 'Hestevogne i Danmark' og kommer til at koste 298 kr incl moms, men excl porto. Bogen handler ikke blot om denne gård med dens ejere samt arbejderes liv og levned, men også om, hvad der i øvrigt skete i landet. Beretningen begynder i 1100-tallet om en større gård, der helt udslettede den omgivende landsby og blev til en herregård. Siden har den haft opgangstider med dygtig ledelse og nedgangstider med dårlig - eller slet ingen. Herremanden var afhængig af landets herskere - og bønderne af ham eller hende. Dette er også en fortælling om, hvordan de fysiske rammer blev skabt og brugt, og hvorledes de nu er indrettede til andre formål, nemlig til Danmarks Nationale Hestesportscenter. Bogen slutter med en omtale af de senere års ændringer fra oprindelig at tjene som ramme om én familie til nu at have fælles sociale, sportslige og kulturelle aktiviteter for ca 200.000 besøgende om året. HKH Prins Henrik har skrevet forordet, og bogen er støttet af fonde og private. 11


Nyt fra museerne

Industrimuseet i Horsens har registreret så stor interesse for hestevognssamlingen, så der holdes åbent hele året og ikke som først påtænkt kun i sommerhalvåret. Temaudstillingen om Århus Vognfabrik er afsluttet, og nye emner efterlyses. Slesvigske Vognsamling i Haderslev skrider planmæssigt frem med den omfattende restaurering, der ventes afsluttet til efteråret. Hvornår museet åbner, er endnu uvist. Landbrugsmuseet Gl. Estrup har nu fået alle sine ca 80 køretøjer opstillet gruppevis i de store magasiner i kælderen, så de er let tilgængelige. Samlingen er unik, ikke blot mht landbrugsvogne men også mht sports- og især herskabsvogne. Det er glædeligt, at museumsverdenen nu lægger stadig større vægt på kørekulturen, og interesserede anbefales at aflægge besøg de nævnte steder. Ib Møller

www for hestei nteresserede

Hesteinteresserede i alle aldre fik fra den 29. januar mulighed for at suge viden fra en stor database med over 100.000 heste, som hidtil har været lukket land for offentligheden. Hestedatabasen findes på internetadressen www.lr.dk/heste, og hører under Landskontoret for Heste på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Databasen blev gjort tilgængelig for offentligheden i forbindelse med årsmødet i Landsudvalget for Heste i Fredericia 29. januar. I hestedatabasen kan folk fremover selv slå forskellige heste op, ligesom de selv kan indberette data om nye heste på nettet, oplysninger som det ifølge chefkonsulent Egon Fræer fra Landskontoret for Heste kan være praktiske at have fx i forbindelse med køb af hest. Ritzau

Netværk til hesteværn

Hestens Værn har gennem de seneste år modtaget et stigende antal anmeldelser omkring kaperkørsel og studenterkørsel. Anmeldelserne går for de flestes vedkommende ud på hestenes dårlige kondition og sundhedstilstand, seletøjets og køretøjet forfatning samt kørslernes varighed, men også kuskens optræden har været genstand for kritik. Hestens værn har i samarbejde med politiassistent Jens Peter Jensen, Århus Politi udarbejdet en vejledning for 'Erhvervsmæssig Personbefordring med Hestekøretøjer'. Vejledningen er tilsendt samtlige politikredse. Du kan få vejledningen ved henvendelse til: Hestens Værn Gl. Hovedgade 8, 2970 Hørsholm Tlf 4586 8774, fax 4576 8775 E-mail post @hestens-vaern.dk

Hestens Værn har nedsat et udvalg bestående af

12

Jørgen Konge og Thorkild Jansen til at varetage disse anmeldelser og rette op på de fejltagelser, der finder sted i forbindelse med disse kørsler. Hesten Værn vil opbygge et landsdækkende netværk af køresagkyndige og ‘vogtere’, for at imødegå, at hestene ikke lider overlast, og personer ikke kommer tilskade i forbindelse med hestevognskørsel. Derfor opfordrer vi dig til at melde dig til arbejdet i dette netværk. Opgaven går først og fremmest ud på at være vejledere, men også på at få rettet fejltagelserne på stedet således, at der ikke sker skade på heste og personer. Det er vort håb at 3-5 personer fra hvert køreselskab/forening vil stille sig til rådighed for dette netværk således, at netværket kan blive landsdækkende. Du kan få yderligere oplysninger om netværket og opgaverne ved henvendelse til: Hestens Værn, eller Thorkild Jansen, Cathrinebergvej 3C, Sengeløse, 2630 Tåstrup.


Hvorfor jernbaner har den bredde, jernbaner har

Design: Rumfærger kan ikke være bredere end to hestebage Af Henrik Havbæk Madsen

Her gik man rundt og troede, at videnskabsmændene, der designede de amerikanske rumfærger, udelukkende havde konstruktionens sikkerhed og funktionsdygtighed at tage hensyn til. I dag kan vi afsløre, at de ingeniører, der konstruerede en vigtig del af rumfærgen, havde et andet hensyn at tage. Komponenten måtte ikke være bredere end bagdelene på to heste, der står ved siden af hinanden.

Årsagen til dette fænomen skal vi tilbage til Romerriget for at finde. I tilgift får vi forklaringen på, at amerikanske jernbaner har den bredde, de har.

Morsom forkl ari ng

Forklaringen er ikke ukompliceret, og vi garanterer ikke for, at den er sand. Til gengæld er den ret morsom: Standardmålet mellem USA's jernbaneskinner er fire fod og 8,5 tomme, svarende til 1.435,1 mm. I høj grad et besynderligt mål. Hvorfor har man brugt dette mål?

13


Fordi det brugte man i England, og det var engelske eksperter, der byggede de første amerikanske jernbaner. Hvorfor byggede englænderne dem sådan? Fordi de første jernbaner blev bygget af de samme, som byggede de første sporveje, og det var det mål, de anvendte hertil. Hvorfor? Fordi de folk, der byggede de første sporveje, brugte de samme redskaber og værktøjer, som man brugte til at lave kareter med, og deres hjulafstand var fire fod og 8,5 tomme. Men hvorfor var kareterne blevet udstyret med så speciel en hjulafstand? Fordi hjulene ville brække sammen på de ældre engelske landeveje, hvis man brugte andre mål. Fire fod og 8,5 tomme var nemlig afstanden mellem hjulsporene. Hvem byggede så disse gamle veje med hjulspor? Det gjorde romerne, og man har brugt dem lige siden. Hjulsporene så? De første hjulspor blev lavet af romerske stridsvogne, og de havde alle den samme hjulafstand. Fra stri dsvogn ti l rumfærge

Nu er vi så fremme ved svaret på det oprindelige spørgsmål om de amerikanske jernbaner. Svaret er, at standardmålet mellem USA's jernbaneskinner på fire fod og 8,5 tommer stammer fra specifikationen på en romersk stridsvogn.

Og da der altid var to heste spændt for en romersk stridsvogn, så lyver man ikke, hvis man påstår, at Amerikas jernbaner er lavet, så de præcis har samme bredde som to romerske stridshestes bagdele. En dimensionering, der ikke tjener til megen nytte. Tværtimod: Næste gang, amerikanerne sender en rumfærge af sted, så prøv at lægge mærke til de to booster-raketter, der sidder på siden af brændstoftanken. De er lavet af Thiokol Ltd, hvis fabrik ligger i Utah, langt væk fra Cape Canaveral i Florida. Ingeniørerne, som tegnede booster-raketterne, havde egentlig foretrukket at designe dem lidt tykkere, end de endte med at blive. At ingeniørerne måtte gå på kompromis skyldtes, at de store boostere skulle transporteres med tog fra fabrikken Utah til affyringsrampen i Florida, og da jernbanen mellem de to stater løber gennem en tunnel i bjergene, måtte boosterne nødvendigvis ikke være bredere end tunnelen. Som vi nu er på det rene med, så er amerikanske jernbaner så brede som to hestes bagdele. En jernbanetunnel er derfor en anelse bredere. Vi kan dermed konstatere, at designet på verdens mest avancerede transportmiddel er bestemt af bredden på en hestebag.

Kuskesammenslutningen

Kuskesammenslutningen vil gerne ønske alle et godt nytår, og nu hvor vi tager hul på et nyt årtusinde, håber vi også, det bliver en ny epoke for Dansk Køre Forbund, hvad nationale og internationale stævner angår. Vi mener i hvert fald, at standarden hos danske kuske er blevet væsentlig højere, hvilket ikke mindst skyldes den nye træningsstruktur, som Dansk Køre Forbund har gennemført de seneste år. Det har endnu ikke rigtigt slået igennem 14

internationalt, men med den entusiasme og vilje, der er blandt mange af kuskene, går det den rigtige vej. Det er med vemod, vi må konstatere, at Carl Th. Christensen ønsker at stoppe i køreudvalget. Vi ved jo alle, at primus motor i den nye træningsstruktur var Carl Th, og ikke mindst VM kuskene ved, hvilket kæmpemæssigt arbejde han har lagt i at få samlet hold, få dem trænet og afsted til VM.


Det er altid vemodigt, når de gamle kæmper falder fra, dem har vi desværre mistet nogle stykker af i Dansk Køre Forbund de seneste år. Møder i Kuskesammensl utni ngen

Hvis man skal tage mængden af henvendelser og fremmødet til Kuskesammenslutningens møde i 1999 som udtryk for kuskenes problemer, er de ikke særlig store, hvilket selvfølgelig kun er godt. Den 11. januar 2000 holdt vi møde med Køreudvalget og Uddannelsesudvalget fra Dansk Køre Forbund, hvor vi drøftede nye tiltag, ideer og evaluering af 1999. Hvis man ønsker at høre mere om dette og har problemer eller spørgsmål, så mød op lørdag den 18. marts 2000 på Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, Ejby. Vi mødes kl 11.00 og starter med et par håndmadder og en kop kaffe. Tilmelding til Poul Erik

Pedersen på tlf 9828 6322 eller Kurt Klindt på tlf 5650 4004 senest onsdag den 1. marts 2000. K øresport en

Til sidst en stor ros til dem, som producerer dette fantastiske blad. Tænk at have så flot et medlemsblad til så lille en organisation. Medlemmerne efterlyser flere billeder i bladet fra arrangementer, så har I gode billeder, kan vi kun opfordre til at sende dem til redaktionen, så de har noget at vælge imellem.

Jan Sjørslev Jensen FKS under dressurkonkurrencen ved DM i 1992

På Kuskesammenslutningens vegne Poul Erik Pedersen

Foto OMJ

15


Verdensmesterens lærling

Uddrag fra artikel af Lone Bering, Horsensposten

Jonas Nørgaard, ØKS vendte ved juletid 1999 igen hjem til Danmark efter at have tilbragt halvandet år i selskab med og dannet team sammen med den tidligere verdensmester i firspandskørsel, tyskeren Michael Freund. Med sig i bagagen havde han kørekort til tospand, som han har taget sig tid til at erhverve i Tyskland. 'I Tyskland er kørekort obligatorisk, hvis man vil køre med heste dernede. Det findes i tre dele – det lille, som jeg har taget, er det grundlæggende. Det giver baggrund for trafiksikkerhed og et bredt kendskab til hestehold i almindelighed. Man lærer at spænde korrekt for – en meget vigtig del, for gør man det forkert, kan hestene løbe løbsk. Herefter kan man bygge oven på med et bronze- og et sølv-kørekort, hvilket jeg også har planer om', siger 21-årige Jonas Nørgaard. Jonas har kørt med heste i adskillige år hos dyrlæge Knud Jørgensen ØKS, som er en ivrig firspandskusk. Her opdagede Michael Freund, som flere gange i det forløbne år har holdt kurser hos Knud Jørgensen, Jonas’ talent og fik ham med hjem til Tyskland, hvor han indgik i verdensmesterens professionelle team og deltog i mange turneringer og mesterskaber. 'Jeg havde netop bestået min HTX eksamen og havde søgt ind på Landbohøjskolen for at læse til dyrlæge. Jeg blev imidlertid ikke optaget, så jeg ville samle point ved et udlandsophold. At jeg samtidig kunne kombinere det med min interesse for heste er blot en ekstra fordel' fortæller Jonas. Lærte meget

'Inden jeg begyndte at tage kørekortet, troede jeg ganske vist ikke, at jeg ville kunne lære ret meget, fordi jeg havde kørt med heste i så mange år og havde erfaringen. Men jeg tog fejl. Man lærer teorien bag mange ting, hvorfor man gør, som man gør. Der er en årsag til, at systemet er bygget op, som det er. Man får pudset sin kunnen af, så den bliver mere præcis. Der er bestemte regler for de fleste ting som fx 16

længden af linerne.'

Vi l uddanne si g ti l Fahrl ehrer

Det er nu Jonas Nørgaards plan, at han løbende vil fortsætte sin uddannelse i Tyskland til instruktør: 'Fahrlehrer'. Hermed skulle grunden være lagt til at lære danskerne køresporten. Det kunne eventuelt suppleres med at give en oversættelse af det tyske regelsæt på området til dansk, så den danske køresport kunne tage stilling til, om det kunne bruges til danske forhold – i sin helhed eller i uddrag. 'Som det er i dag, er der for mange ukyndige herhjemme, som giver sig af med at køre med heste. Det gælder både indenfor sporten og i forretningsøjemed. Hvert år er der fx mange tilfælde af helt uforsvarlige kørsler med studenter, hvor hverken kusk, heste, vogn eller seletøj er egnet til hestevognskørsel, og som på grund af beklagelige ulykker faktisk giver køresporten et dårligt renomé', siger Knud Jørgensen, som tilføjer, at der indenfor dansk hestevognskørsel er kræfter i gang med at tage ved lære af de tyske regler om obligatorisk licens eller kørekort, hvis man vil køre med hestevogn. 'Det er en enestående chance for dansk køresport, at Jonas som den første dansker har uddannet sig og taget kørekortet, samt at han har fået så stor erfaring i at træne heste på eliteniveau. Det bør vi udnytte', mener Knud Jørgensen, Horsens. S tadi g dyrl ægepl aner

Jonas Nørgaard har stadig planerne om at blive dyrlæge. Han søger ind igen på Landbohøjskolen. Sideløbende hermed vil han arbejde for køresporten i Danmark. Indtil da arbejder han hos Horsens Baslagsmed, som i øvrigt indehaves af dyrlæge Knud Jørgensen. Jonas kører rundt med en uddannet beslagsmed og skor heste i hele Danmark.


Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, 7454 7060 Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde, 4615 2161 DKFs website: www.hesteinfo.dk/dkf/

Godt nytår ti l al l e!

Fra formanden

Ved dette årsskifte er der ekstra grund til at ønske hinanden godt nytår. Ikke nok med, at vi nu går ind i et helt nyt århundrede, men oven i købet i et nyt årtusinde! Et sådan årsskifte er ikke ret mange mennesker forundt og bør vel give os ekstra stof til eftertanke. Ser vi blot på udviklingen gennem det sidste århundrede, tør vi vel slet ikke tænke på udviklingen de næste hundrede år. Når denne udgave af vort blad udkommer, vil der faktisk kun være ca 6 uger til 1. april, og så kan foråret lure lige omkring hjørnet. Sommertiden er gået i gang, og vi kan så småt begynde at forberede os på den kommende sommers mange aktiviteter. Hovedbestyrel sesmøde

Vi holder hovedbestyrelsesmøde lørdag den 4. marts kl 11.00 på Fjelsted Skovkro på Fyn. Mange ting vil være til debat, herunder økonomi og regnskab, valg til de forskellige poster, og ikke mindst en drøftelse af forretningsudvalgets oplæg til fortsat uddannelse af kuske, dommere og andre. På dette område foreslår vi fortsat ret store midler afsat, idet uddannelse klart er en god vej fremad også for vores sport. Mange aktiviteter er på bedding ude i selskaberne, og vi tror, at det bliver en rigtig god sæson, vi snart går ind i. DM i kørsel

Vi kan også alle se frem til det kommende DM i kørsel år 2000, som VK afholder 13.-16. juli i Dronninglund. Og efter de mange forberedelser, der allerede har været gennem meget lang tid, bliver dette helt sikkert nogle rigtig gode dage i Vendsyssel -

stedet, hvor himlen (næsten) altid er blå, hvis vi skal tro vor køreudvalgsformand og stævneleder ved DM, Carl. Th. Christensen.

Erhvervsmæssi g personbefordri ng

Efter sigende har udsendelsen 'Erhvervsmæssig personbefordring med hestekøretøjer' fra Hestens Værn til selskaberne givet anledning til megen debat, idet der her lægges op til et nærmere samarbejde med selskaberne om regelsæt for personbefordring med hestekøretøjer. Det er Hestens Værn, der sammen med nogle af politikredsene vil lave nogle regler omkring kaperkørsel og nært beslægtede områder, for at sikre en vis sikkerhed for de passagerer, der vælger denne form for befordring. Vi er dog ikke enige i tanken om, at dette også bør udvides til at gælde vore medlemmers kørsel med fx studenter, til bryllupper osv. Vi mener, at vore medlemmer har fået en god skoling, og mange har stor erfaring i kørsel med heste og er sig bevidste om de krav, der stilles for en god og sikker kørsel. Vi vil dog gerne hjælpe Hestens Værns bestræbelser med at forbedre sikkerheden i forbindelse med kørsel med hest og vogn, hvis der i selskabernes områder skulle være kuske - medlemmer som ikke medlemmer - der ikke har forstået vigtigheden af en sikker og fornuftig kørsel med heste, når der er tale om personbefordring. På det kommende hovedbestyrelsesmøde vil vi derfor foreslå, at hvert selskab udpeger et par erfarne medlemmer til at varetage en sådan opgave. Med venlig hilsen Svend Åge Nissen 17


Nyt fra DKF

Præsident Ib Møller benådet med ridderkors

Hendes Majestæt Dronningen har den 8. december 1999 benådet Dansk Køre Forbunds præsident Ib Møller med ridderkorset af Dannebrogsordenen. Redaktionen ønsker hermed Ib Møller rigtig hjertelig tillykke med ridderkorset. Ole Jespersen

Hovedbestyrel sesmøde 4. marts 2000

Årets hovedbestyrelsesmøde afholdes lørdag den 4. marts på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby på Fyn. Mødet starter kl 11.00 og forventes afsluttet midt på eftermiddagen. Indkaldelse og dagsorden er udsendt til køreselskaberne. Efter hovedbestyrelsesmødet er der, sædvanen tro, åbent møde med kaffe og brød, hvor tilhørerne kan diskutere løst og fast med DKF's officials. Opdateri ng af medl emsl i sten

og kørsel. Endvidere vil det være en fordel, hvis kandidaterne selv har deltaget i konkurrencekørsel. Det er endvidere kendetegnende, at dommerkandidaterne nyder almen respekt i kørekredse samt er kendte som gode problemløsere. For banebyggernes vedkommende stilles ikke særlige krav, men lidt praktisk snilde og kendskab til kørestævner er nødvendigt. Køreselskaberne bedes indstille de nye kandidater til Uddannelsesudvalget v/ Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv.

Fordel i ng af starter ved DM i kørsel 2000 BKS 1 deltager DKS 23 " FKS 2 " HKR 1 " MKS 2 " SKS 9 " ThKS 1 " TKS 2 " VK 4 " VKS 1 " ØKS 4 " I alt 50 deltagere 4-spand er ikke med i denne fordeling.

Som annonceret for to år siden udgives forbundets medlemsliste hvert andet år, og således også i år. Sammen med Køresporten nr 2 udsendes en revideret liste. Vi anmoder om, at medlemmerne kontrollerer adresselisten fra 1998, og er der rettelser til denne, så giv hurtigst muligt det lokale køreselskab besked. Som noget nyt optager vi også telefaxnumre, og vil du have dit faxnummer med i listen, så meddel ligeledes dette til selskabet.

Der erindres om, at indstillinger til kåring af Årets Hest 1999 skal være DKF's sekretær i hænde senest den 25. februar 2000. Dansk Køre Forbunds ledelse vil herefter foretage den endelige udvælgelse, som offentliggøres på hovedbestyrelsesmødet i marts.

Køreselskaberne opfordres hermed til at indstille egnede medlemmer til uddannelsen som køredommer eller banebygger. Kendetegnende for de nye dommerkandidater skal være, at de har godt alment kendskab til heste

Der indbydes hermed til konference for køredommere den 13. maj på Midtjysk Kørecenter i Havredal. Alle autoriserede køredommere samt de nye dommerkandidater bedes deltage i konferencen, der afholdes samtidig med Christer Påhlssons kørekursus på stedet.

Nye dommerkandi dater og banebyggere søges

18

Årets Hest 1999

Dommerkonference


Yderligere oplysninger følger i næste nummer af Køresporten, men reserver allerede nu datoen. Kørsel sgodtgørel se ti l dommere

Forretningsudvalget har på sit møde 2. december 1999 drøftet satserne for kørselsgodtgørelse til dommere, og følgende kilometersatser er vedtaget: 1,39 kr for bil alene og 2,48 kr for bil med påhængsvogn. Hertil skal naturligvis lægges omkostninger til færge, bro og lignende. Godkendel se af heste ti l VM

Kuske, der ønsker at komme i betragtning ved udtagelse til VM, skal selv sørge for, at deres heste er godkendt ved et internationalt stævne med mindst 90 point i program 5 eller mindst 112 point i program 6, før disse omregnes til strafpoint. Hestene skal samtidig have gennemført maratonen, der skal have mindst tre etaper. Kuskene skal henvende sig til deres eget køreselskab, som så videreindstiller dem til køreudvalget, der træffer den endelige beslutning om deltagelse i et mesterskabsstævne. For 4-spand til VM i Wolfsburg skal hestene godkendes inden 16. juli. Dortheal yststævnet godkendt af FEI

Det åbne stævne på Dorthealyst er af FEI godkendt som kvalifikationsstævne for udtagelse af heste og ponyer til VM. Dette medfører, at internationale krav om dommere, dyrlægeeftersyn og opstaldning skal overholdes. Invi tati oner ti l kørestævner i udl andet

Medlemmer af køreselskaber under DKF, der ønsker tilsendt invitationer og propositioner til kørestævner i udlandet, kan henvende sig til undertegnede sekretær i DKF. Tilmelding til kørestævner i udlandet skal, som hidtil, fremsendes til køreudvalget gennem deltagerens eget køreselskab.

Allan Bjerre Hørager 1, 2690 Karlslunde, tlf 4615 2161

CAI-B pony stævne i Jarmen

Fra tyske Gerhard Pieper, Interessengemeinschaft der Pony-II-Spänner Deutschland, har vi modtaget meddelelsen om, at organisationen i år vil afholde det 2. internationale ponystævne for enspænder, 2- og 4-spand. Stævnet afholdes 15.-18. juni 2000 i Jarmen, Tyskland. Interesserede bedes hurtigst muligt rette henvendelse direkte til Jackie og Gerhard Pieper, der taler engelsk, tysk og fransk, på adressen O.T. Wulfkuhl, D-24232 Dobersdorf, tlf 0049 4348 1688, fax 0049 4348 1685. VM i pl øjni ng med heste 2001

Dansk Køre Forbunds pløjeudvalg har modtaget en henvendelse, om DKF kan påtage sig at arrangere VM i pløjning med heste 22.-23. september 2001. Arrangementet skal i givet fald foregå på Eskær sammen med Landboungdommens afvikling af VM i traktorpløjning. Der er i forretningsudvalget enighed om at lægge det positivt op til hovedbestyrelsen på mødet 4. marts 2000. Driving Presidents Councils møde i Budapest

Et ganske kort referat fra et usædvanlig dårligt tilrettelagt Driving President Council møde i Budapest 27.-28. november 1999. Det praktiske var blevet overladt til en ganske ung (i eksistenstid) og ny ledelse i det ungarske køreforbund. Der var deltagere fra langt de fleste lande, hvor køresporten er repræsenteret, og det var lærerigt og fornøjeligt at møde dem. Der var indlæg fra hvert land om køresportens stilling - og jeg havde specielt glæde af at høre hvordan andre lande takler dommeruddannelsen. Man talte om VM for 4-spand i Wolfsburg og om VM for enspændere i Gladstone. Jack Pemberton redegjorde for FEI's tiltag vedrørende reglementsændringer. Endeligt drøftede man længe og indgående, hvordan man kunne gøre køresporten mere sponsor- og PR-venlig. Blandt andet ved at peppe kørestævnerne op à la et ridebanespringningsshow. Vi sluttede af med en tur i operaen. 19


Aktivitetskalender år 2000

Redaktionen af denne aktivitetskalender er sluttet 18. januar 2000. Aktiviteter indsendt til Køresporten efter denne dato er ikke med. Køresportens redaktion koordinerer ikke stævner og andre arrangementer. Februar 16. MKS 16. SKS 18. HKR 22. ØKS 24. DKS 24. FKS 24. VKS 25. BKS 27. ThKS 27. TKS Marts

1. 1. 4. 4. 5. 15. 18. 19. 21.

Apri l 1. 1. 1.-2. 2. 5. 6. 9. 12. 15. 15. 15.-16. 20.-21. 20.-21. 22.-23. 29. 20

Filmaften Medlemsmøde, Hellevad Foredrag v/ Per Bové Klubaften Foredragsaften v/ Ib Møller Klubaften, Ryslinge Foredrag v/ Rimsøpræsten Fødselsdagsfest Køreinstruktion v/ Ole Wistrup Forspændings- og kørekursus

BKS MKS SKS DKF VKS HKR MKS SKS FKS BKS

Medlemsmøde Foredrag v/ Knud-Erik Tomra Foredrag v/ Per Bové Hovedbestyrelsesmøde Staldvandring Fastelavnstur, Hobro Klargøring af materiel Køb-Salg-Bytte dag, Revsø Køb-Salg-Bytte dag, Gudbjerg Læderhold, afslutning

DKS ØKS FKS TKS MKS VKS HKR SKS FKS VKS SKS BKS DKF VK ØKS

Bowling i Slagelse Pløjetræf Kørekursus, Bovense Kørekursus Orienteringsaften om forsikring Besøg på Billund Travbane Foreningstur, Herning Foreningstur, Anslet Rengøring af vogne på Egeskov Forhindringskørsel, Tvis Kørekursus, Revsø Påsketræning Kørekursus, Revsø Nordfjordstævne Kørekursus, Horsens

30. 30.

Maj 4.-5. 6.-7. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 13. 13.-14. 13.-14. 14. 19.-21. 19.-21. 21. 27. 27. 27.-28. 28. 28.

TKS ØKS

Køresamling, Egtved Dressurkursus, Horsens

DKF DKF MKS SKS ØKS FKS ThKS ØKS MKS DKF VK VKS DKS FKS TKS HKR MKS SKS HKR VKS

Kørekursus, Dorthealyst Kørekursus, Dorthealyst Træningsstævne Træningsstævne, Fårhus Kørekursus, Horsens Begynderdag, Bovense Bustur til Spøttrup og Lind Dressurkursus, Horsens Løvspringstur, Aulum Kørekursus, Havredal Træningsstævne Løvspringstur Åbent stævne, Dorthealyst Bededagstræf, Egeskov Træningsstævne, Bække Hobro Rideklub, 25 år Orienteringskørsel, Laven Åbent stævne, Gråsten Skovtur ved Villestrup Træningsstævne, Herning

Juni 1. DKS 1. FKS 2.-4. 3. MKS 3.-4. ØKS 4. BKS 9.-11. MKS 10. VK 12. SKS 12. ØKS 16.-17. SKS 18. SKS 22.-24. 24. VKS 24.-25. DKF 24.-25. SKS 30.-2./7 FKS

Orienteringskørsel Familieudflugt, Lykkesholm Fællesdyrskue, Roskilde Træningsstævne Åbent stævne, Vilhelmsborg Orienteringskørsel Åbent stævne Strandtur Pinsetur, Årslev Pinsetur, Østbirk Studenterkørsel Kørekursus Landsskue, Herning Kørsel på Landsskuet, Herning Kørekursus, Eget Familieweekend, Høm Åbent stævne, Kærsgaard


Jul i 1.-2. 2. 7.-8. 8.-9. 13.-16. 15.-23. 17.-23. 24.-30. 25.-26. 30.

ThKS TKS VK HKR VK FKS MKS ØKS VK BKS

August 5. VKS 6. SKS 13. TKS 19. VK 19. VKS 19.-20. HKR 20. ØKS

S eptember 2. HKR 2. VKS 2. VKS 3. BKS 8.-10. DKS 9. SKS 9. ThKS 9. VKS 10. SKS 15.-17. SKS 16. BKS 16. MKS 16.-17. HKR 17. ThKS 17. TKS 17. VKS 17. ØKS

Sommertur Køresamling, Kolding Hjørring Dyrskue Weekendtur DM i kørsel, Dronninglund Ferieuge, Egeskov Sommerferie på Hjerl Hede Sommerferietur, uge 30 Køreinstruktion Éndagsstævne Træningsstævne, Stauning Udflugt med hestevogn Køresamling, Børkop Høsttur Udflugt til Næstved Høstdage på Hessel Høstdag, Gl. Estrup Brugskørsel, Gjelstrup Kørsel ved Herning Museum Høstfest Melstedsgaard Åbent stævne, Sparresholm Træningsstævne, Høm Pløjetræning, Vester Jølby Pløjedag Pløjestævne, Højer Bustur til Moritzburg Markarbejde, Lærkeshøj Løvfaldstur, Sdr. Onsild Wiffertsholmstævne Løvfaldstur, Thorsted Pløjning Løvfaldstur Voervadsbro

23. 23. 24. 30. 30.

FKS VK ØKS FKS VKS

Oktober 1. DKS 7. BKS 7. MKS 7. ThKS 7. VK 8. HKR 10. TKS 13. DKS 14. HKR 15. BKS 21. SKS 28. DKS 28.-29. FKS 31. BKS

November 6. ThKS 7. ThKS 8. MKS 9. TKS 9. VK 9. VKS 10. SKS 20. HKR 22. FKS 23. BKS 23. DKS December 2. MKS 6. VKS

Løvfaldstur, Egeskov Pløjetræning Pløjestævne, Gl. Estrup Pløjestævne, Vittinge Åbent pløjestævne Løvfaldstur, Slagelse Pløjemesterskab Pløjestævne Pløjestævne Åbent pløjestævne Løvfaldstur, Trinnerup Køresamling, Nr. Bjert Natorientering, København Åbent pløjestævne, Hobro Løvfaldstur JM & SM i pløjning, Arnum Sjællandsmesterskab i pløjning Bustur til Tyskland Læderhold starter Klubaften, Plantagehuset Generalforsamling, Plantagehuset Generalforsamling, Havredal Generalforsamling Generalforsamling, Hjallerup Generalforsamling Generalforsamling, Hellevad Generalforsamling, Hobro Generalforsamling, Ryslinge Generalforsamling Generalforsamling, Osted Juletur, Havredal Julebanko

21


Officialliste, kørsel 2000

FEI Internati onal dommer Greisen, Erik Palm Karlebo Markvej 1

FEI Internati onal e dommerkandi dater Konge, Jørgen Frederikssundsvej 90B Seidenfaden, Marianne Dorthealyst

Overdommere Bækgaard, Herluf Greisen, Erik Palm Jensen, Johnny Nøbbe, Olaf Olsen, Benny Raun, Svend Erik Seidenfaden, Marianne Søndergaard, Jens

Dommere Andersen, Cai Andersen, Orla Holst, Søs Jespersen, Ole Johansen, Jørgen Dam Kofoed, Judith Konge, Jørgen Larsen, Gunnar Madsen, Gunhild Wolff Nielsen, Richard H. Ratzow, Inge Luise Rysholt, Niels Sørensen, Kristian Dommer-kandi dater Golstrup, Helle Jensen, Niels Jørgen Kristiansen, Ole Müller, Anette Nakskov, Henrik Stræde, Thomas Søndergaard, Bente

Tel efax 4828 1197

Tel efon 4828 0197

2400 Kbh. NV 4440 Mørkøv

3811 3466 5927 3187

3811 5466 5927 3123

Trehusevej 2 Karlebo Markvej 1 Årsballevej 105 Gl. Kirkevej 32 Kongemosevej 15, Hvam Nr. Hjarupvej 3 Dorthealyst Agergårdsvej 4, Vejrum

8722 Hedensted 3400 Hillerød 3700 Rønne 7400 Herning 8620 Kjellerup 6230 Rødekro 4440 Mørkøv 7600 Struer

Ugleengvej 3 Halskovvej 8 Klattrupvej 109, Klattrup Bækkedal 16 Koesmosevej 69 Kolding Landevej 37 Frederikssundsvej 90B Tystofthusevej 13 Ny Sebberupvej 23 Lyndby Møllegård Rytterskolevej 12 Færgevejen 30 Sengeløsevej 1

3710 Åkirkeby 7000 Fredericia 7000 Fredericia 9210 Aalborg SØ 5500 Middelfart 7000 Fredericia 2400 Kbh. NV 4230 Skælskør 8723 Løsning 4070 Kr. Hyllinge 6000 Kolding 8400 Ebeltoft 2630 Tåstrup

4399 8896

5697 5110 7586 0635 7586 0262 9814 7880 6440 3367 7594 0370 3811 5466 5819 6672 7565 1362 4640 0027 7556 5151 8634 0437 4399 8881

Strandvejen 98 Sønderby Kjærvej 1 Dørkenvej 20 Bøgenakkevej 1, Terslev Lystrupvej 15 Holbækvej 9 Rosenbjerg 6, Humlum

4654 Fakse Ladeplads5671 7003 6900 Skjern 7323 Give 4650 Haslev 3550 Slangerup 7400 Herning 7600 Struer

9736 9290 7573 1772 5638 1598 4733 5911 9712 9821 9786 1280

8300 Odder 8831 Skals

8655 8744 8669 6245

Præsentati onsdommere Møller, Ib Højgård, Assedrupvej 7 Wistrup, Ole Kærbyvej 25, Nr. Rind

22

3400 Hillerød

48281197

5927 3187 9784 1444

9814 7820 3811 3466 7556 5433

8655 9744

7589 2107 4828 0197 5699 9104 9722 2606 8666 7565 7466 4107 5927 3123 9746 5088


Tekni sk del egerede Andersen, Orla Bækgaard, Herluf Garth-Grüner, Preben Holst, Søs Jensen, Johnny Olsen, Benny Raun, Svend Erik Seidenfaden, Marianne

Halskovvej 8, Klattrup Trehusevej 2 Sparresholm Klattrupvej 109, Klattrup Årsballevej 105 Kongemosevej 15 Nr. Hjarupvej 3 Dorthealyst

Officialliste, pløjning 2000

Tekni ske konsul enter Hansen, Poul Bildsøe Norgesvej 20 Jensen, Svend Ove Kanalvej 27, Enslev Pl øjedommere Andersen, Poul Andersen, Poul Axel, Vagn Christensen, Agnete Christensen, Carl Th. Christensen, Jens Chr. Eliasen, Jens Erik Funch, Jørgen Hansen, Arne Hansen, Flemming Hansen, Poul Bildsøe Holst, Herluf Ipsen, Knud Jensen, Andreas Jensen, Johnny Jensen, Svend Ove Jonasen, Carl Ejnar Larsen, Gunnar Larsen, Kurt Lund, Viggo Lynggård, Anders Madsen, Erik Wolff Madsen, Jørn Wolff Madsen, Svend Mouritsen, Morten Munk, Hans Otto Müller, Gorm Nielsen, Bent Nielsen, Richard H.

7000 Fredericia 8722 Hedensted 4684 Holme-Olstrup 5556 4080 7000 Fredericia 3700 Rønne 8620 Kjellerup 6230 Rødekro 4440 Mørkøv 5927 3187

Eggeslevlillevej 140 Sejlhøjvej 14 Kirkevej 25 Almevej 14 Vodskovvej 187 Hedegårdsvej 10 Overdrevsvej 1 Møllevej 19 Allerupvej 4 Gl. Nykøbingvej 69 Norgesvej 20 Klattrupvej 109, Klattrup Myregårdsvej 6 Østergade 60 Årsballevej 106 Kanalvej 27, Enslev Thinstrupvej 105 Tystoftehusevej 13 Vestervang 4 Rens Voldgade 4 Stationvej 35 Hovedvejen 142, Ølsted Ny Sebberupvej 23 Maglemosegård, Kyndeløse Overg. Søtoft Aarsballevej 112 Bøgebakkevej 1, Terslev Melsted Langgade 1 Hornsherredvej 285

8370 Hadsten 8500 Grenå

Tel efax

4230 Skælskør 7700 Thisted 8751 Gedved 3230 Græsted 9310 Vodskov 9828 6332 7330 Hanstholm 3550 Slangerup 3720 Åkirkeby 6520 Toftlund 4572 Nr. Asmindrup 8370 Hadsten 7000 Fredericia 3720 Åkirkeby 3760 Hasle 3700 Rønne 8500 Grenå 7700 Thisted 4230 Skælskør 5750 Ringe 6372 Bylderup Bov 7990 Øster Assels 8723 Løsning 8723 Løsning 4070 Kr. Hyllinge 7620 Lemvig 3760 Rønne 4690 Haslev 3760 Gudhjem 4070 Kr. Hyllinge

7586 0635 7589 2107 5556 4188 7586 0262 5699 9104 8666 7565 7466 4107 5927 3123

Tel efon 8698 1526 8632 2834 5354 1190 9792 1602 7566 5880 4839 1825 9828 6532 9796 5022 4733 4319 5697 4037 7483 1685 5932 4263 8698 1526 7586 0262 5697 4662 5696 4302 5699 9104 8632 2834 9792 3048 5819 6672 6262 5260 7464 8269 9776 4173 7565 2049 7565 1362 4640 4336 9782 1159 5699 9093 5638 1598 5648 5597 4640 0027

23


Nielsen, Søren Karl Norén, Susanne Olesen, Harald Holm Pedersen, Erik Pedersen, Niels Schelde Pedersen, Tage Schelde Rasmussen, Poul Rosenberg, Bent Simonsen, Jens Simonsen, Palle Skafte, Hans Thomassen, Benny Thomsen, Aage

Husrækken 13 Søndermarkvej Pulsen 5 St. Valbyvej 242B Gamstvej 13 Lunderskovvej 34 Tingstedvej 60, Reerslev Søhalevej 6 Vorningvej 51 Karuphøjvej 7 Kildeager 2 Vimdalsvej 1, Haurdal Bromhølvej 13

8350 Hundslund 9500 Hobro 9930 Dronninglund 4000 Roskilde 6000 Vejen 6622 Bække 2640 Hedehusene 9500 Hobro 8830 Tjele 7470 Karup 2690 Karlslunde 7470 Karup 9352 Dybvad

8655 0180 9854 9006 9886 1624 4638 7047 7536 4263 7538 9860 4616 0630 9854 8448 8645 1265 8666 1615 4615 0050 8662 2120 9886 4458

Kørekurser i 2000

Under forudsætning af Hovedbestyrelsens godkendelse i marts 2000 arrangerer Dansk Køre Forbund en række kurser i lighed med 1999. Kurserne er åbne for 1- 2 og 4-spand hest og pony. Hestene skal være velkørte og kuskene på konkurrenceniveau. Kurserne er 2 dags. Tilmelding sker til de kursusledere, der står anført ud for det kursus, man ønsker at deltage i. Optagelse på kurset sker efter først til mølle først malet princippet. Deltagerantallet pr kursus er 8-10 stk, og der er afsat 4 x 1/2 time pr deltager med instruktør på vognen. Kursusprisen er for 1- og 2-spand kr 700,- og for 4-spand kr 1.100,- med opstaldning. Kursus nr

24

På køreudvalgets vegne Carl Th. Christensen

4.-5. maj

DKS

Dorthealyst

Marianne Seidenfaden

5927 3123

13.-14. maj

MKS

Havredal

Benny Olsen

8666 7565

3.

6.-7. maj

5.

Kurserne finder sted som vist i nedenstående skema:

S el skab

20.-21. april

4.

Sidste frist for tilmelding, som er bindende, er den 20. marts 2000. Kvittering bedes medbragt til kurset.

Dato

1.

2.

Instruktør på alle kurser er Christer Påhlsson.

24.-25. juni

SKS

DKS VK

S ted

Revsø

Dorthealyst Eget

Kursusl eder

Solveig Andersen

Marianne Seidenfaden Harald Holm

Tel efon

7455 1176

5927 3123

9886 1624


Arrangør Stævnevært

Offi ci al s

Propositioner for DM 2000

Vendsyssel Køreforening VK v/ Harald Holm Olesen

Stævneleder Carl Th. Christensen, VK Sekretær Anne Grethe Nørgaard, VK Sekretariatsleder Bente Søndergaard, MKS

Overdommer Dommere

Præsentation Teknisk deleg.

Banebygger Ankenævn

Stævnedyrlæge

Stævnesmed Generel t

Benny Olsen, MKS

Judith Koefoed, TKS Jens Søndergaard, MKS Gunnar Larsen, DKS Gun Hagring, Sverige

Erik Palm Greisen, DKS Ole Jespersen, HKR

Marianne Seidenfaden, DKS

Ole B. Hartmann, VK

Erik Palm Greisen, DKS Svend Åge Nissen, DKF Harald Holm Olesen, VK

Jens Svenningsen, DKS

Morten Pedersen, 9893 4900

Danmarksmesterskabet er åbent for medlemmer udtaget af køreselskaber og foreninger under Dansk Køre Forbund. Der køres efter FEI-reglementet gældende fra marts 1999, med eventuelle rettelser. Der kan tilmeldes i følgende klasser: 1-,2-, og 4spand hest og pony I, II og III, samt tandem.

Reservehest må medbringes for 2- og 4-spand.

Alle heste inkl reserveheste skal forblive på stævnepladsen efter første dyrlægesyn.

Gyldig vaccinationsattest og kuskepas afleveres ved indsyning og dyrlægekontrol .

Alderskravet til kuskene er af sikkerhedsmæssige hensyn gældende overalt i forbindelse med stævnet Præsentati on

Præsentation er obligatorisk, men tæller ikke med i det samlede resultat. Der er præmie i hver klasse. Præsentationen foregår på slotspladsen ved Dronninglund Slot. Dressur

Dressurbanen vil være 40x100 meter for alle klasser. Enspænder kører dressurprogram VII. Alle andre kører program VI. Maraton

Maratonruten er maksimalt 22 km for alle klasser. Der vil være vægtkrav til alle klasser.

På E-etapen er der 7 forhindringer, hvoraf der kan indgå en vandforhindring. Der vil være dyrlægekontrol før start af E-etapen.

Maraton etapelængder: A: 7 km, B: 1 km, C: 4 km, D: 1 km, E: 9 km. Forel øbi g ti dspl an

Onsdag, den 12. juli Kl 12.30 -17.00 Deltagerindskrivning og dyrlægekontrol. Kl 19.00 Velkomstreception og briefing på Dronninglund Slot for konkurrencedeltagere og grooms, samt officials. 25


Torsdag, den 13. juli Kl 8.00 Præsentation. 1-spand hest, 1-spand pony, 2-spand pony III-III. Kl 9.00 Dressur Fredag, den 14. juli Kl 8.00 Præsentation for tandem, 2spand hest samt 4-spand hest og pony. Kl 9.00 Dressur.

Lørdag, den 15.juli Kl 7.00 Start på maraton i rækkefølgen: pony III-II-I + 4-spand pony. 1-spand pony, 1-spand hest, tandem, 2-spand hest, 4-spand hest. Kl 19.00 Fest på Dronninglund Slot. Søndag den 16. juli Kl 7.00 Dyrlægekontrol, forspændt. Kl 9.00 Forhindringskørsel uden omkørsel. Bro kan indgå. Klasserne starter i samme rækkefølge som ved maraton.

Endelig startrækkefølge bliver opslået ved sekretariatet efter maraton.

Umiddelbart efter forhindringskørslen er der præmieoverrækkelse og afslutning. Di spensati oner

Der er søgt dispensation for reglementet, hvad angår opdeling i ponyklasser.

Der er søgt dispensation for reglementet, hvad angår mønstring, således at denne må forgå i grime, men uden bandager. Forbehol d

Arrangørerne forbeholder sig ret til at sammenlægge eller aflyse klasser samt ændre i tidsskema.

Arrangørerne fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, materiel og heste.

Bestilling af campingplads

Camping stk à 200,- kr inkl el Adgangskort à 75,- kr Børn under 12 år gratis

Festmiddag à 170,- kr ekskl drikkevarer I alt

Antal

Beløb

_____

__________ kr

_____

_____

__________ kr

__________ kr __________ kr

Adgangskortet gælder alle dagene og alle aktiviteter under DM. Tilmelding ved brug af ovenstående blanket og betaling via crosset check sendes til:

26

Vendsyssel Køreforeni ng Att kasserer Hans H Bak, Oustrup Møllevej 68, 9840 Jerslev


Information vedrørende DM 2000 i Dronninglund

Vendsyssel Køreforening og Dronninglund kommune glæder sig meget til at være værter for DM år 2000, og vil i alle henseender forsøge at gøre det til en oplevelse for både kuske, hjælpere, gæster og publikum, man aldrig glemmer, og med det særpræg vi kan sætte på et sådan arrangement. Forberedelserne er i skrivende stund langt fremme. Hele arrangementet er samlet på et 30 tønder land stort areal, der er stillet til rådighed af familien Højer, Dronninglund Hovedgård, som har Dronninglund Slot og Øster Mølle i baggrunden. Har man spørgsmål til DM kan de telefonisk rettes til: Formand VK: Harald Holm Olesen Sekretær: Anne Grethe Nørgård Kasserer: Hans H. Bak Banebygger: Ole B. Hartmann Stald: Aage Thomsen Camping: Henning Søgaard Stævneleder: Carl Th. Christensen

9886 1624 9885 7073 9895 4128 9885 7035 9886 4458 9888 1985 9828 6532

Prakti ske opl ysni nger om stævnet

I forlængelse af proportioner andet sted i Køresporten, har vi nogle praktiske oplysninger til kuske og gæster: Tilmelding for kuske senest den 15. april 2000

Stævnegebyr: Pris pr. boks: Camping Festmiddag

kr 450,kr 500,- incl. halm kr 300,- incl 1 boenhed kr 170,- excl drikkevarer

Alle heste opstaldes i bokse i forbindelse med campingpladsen. Kuskene afgør selv hvor mange bokse, man vil disponere over.

Campingpladserne for kuske er indrettede således, at der skulle være plads til selv det største vogntog. Skulle nogen få lyst til at campere på samme plads, betales ekstra kr 200,- pr enhed til dækning af el, vand og renovation.

En praktisk oplysning til kuskene: maratonruten køres for en stor del i Dronninglund Storskov, som er ret kuperet. C-etapen stiger fra ca 30 m over havet til 130 m. Dette blot for at kuskene kan være forberedte. Endvidere skal det oplyses, at der køres uden vognreferent.

Tilmelding og betaling sker ved brug af den i Køresporten indsatte standard tilmeldingsblanket og sendes sammen med crossed check til: Kasserer Hans H. Bak, Oustrup Møllevej 68, 9840 Jerslev, Tlf 9895 4128 Til hvem også betaling af gæstecampingplads afsendes sammen med crossed check.

Festmiddagen lørdag den 15. juli foregår i Slotsparken i teltet rejst af Dronninglund kommune i anledning af DM, og der serveres fra slotskroen. Program for festen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl

19.00 19.10 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

Velkomst Forret Taler (korte) Hovedret Taler (korte) Dessert Baren åbner. Dans til kl 01.00

Og vi slutter med vejret: 12. juli Solskin, 23 grader 13. juli Solskin, 25 grader 14. juli Solskin, 25 grader 15. juli Letskyet til skyet, 20 grader 16. juli Solskin, 25 grader 17. juli Regn fra vest, 18 grader

Carl Th. Christensen, PR-chef

27


28


Fédération Équestre Internationale Avenue Mon-Repos 24, PO Box 157 CH-1000 Lausanne 5 Tlf (4121) 310 47 47, fax (4121) 310 47 60

Internationale kørestævner 2000

Listen er opdateret pr. 18. januar 2000

Dato

23.-26. marts 25.-27. marts 31.marts - 2. april 10.-14. maj 19.-21. maj 1.-4. juni 2.-4. juni 10.-12. juni 15.-18. juni 22.-25 juni 29. juni - 2. juli 29. juni - 2. juli 29. juni - 2. juli 30. juni - 2. juli 30. juni - 2. juli 7.-9. juli 11.-16. juli 21.-23. juli 21.-23. juli 27.-30. juli 28.-30. juli 10.-13. august 11.-13. august 17.-20. august 22.-27. august 1.-3. september 1.-3. september 2.-3. september 7.-10. september 8.-10. september 9.-11. september 22.-24. september 22.-24. september 18.-22. oktober 27.-29. oktober 1.-5. november

S tævnetype

CAI-B/2/4 CAI-B CAI-B CAI-A/1/2/4 - CAIP/1/2/4 CAI-B/1/2/4 CAI-A/1/2 - CAIP-A/2 CAI-A/2/4 CAI-A/1/2/4, CAIP-A/4 CAI-A/1/2 - CAIP-A/2 CAI-A/1 CAI-A/2/4 - CAIP/4 CAI-A/4 CAI-A/1/2/4 - CAIP-A/1/2/4 CAI-A/1/2/4 CAI-A/2 CAI-A/2 CHIO (A/S/D) CAI-A/1/2/4 CAI-B/1/2 CAI-A/4/4p, CSI-A/CDI CAI-A/B CAI-A/2 CAI/1/2 VM for handicappede VM 4-spand, CH-M-A/4 CAI-B/1/2 CAI-A/1/2/4 CAI-B/2/4 CAI-A/2 CAI-B/1/2 CAI-2 CAIO-4 - CAIP/4 CAI/2 VM 1-spand, CH-M-A/1 CAI-A/2/4, CAI-B/1, CAIP CAI-A, CSIO, CSI-A

By

C. Lezirias Ocala, FL Vejer de la Frontera Windsor Poznan Conty Tjolöholm Wachtebeke Altenfelden Dillenburg Saumur Riesenbeck Weer Kladruby n. Labem Mindelstetten Mindelstetten Aachen Nebanice Vilnius Donaueschingen Beekbergen Humpolex Le Mage Stadl Paura Wolfsburg Asbo Saumur Deurne Pircha-Gleisdorf Ksiaz Târgu Secuiesc Breda Izsak Gladstone, NJ Fair Hill, MD Verona

Land

Portugal USA Spanien England Polen Frankrig Sverige Belgien Tyskland Tyskland Frankrig Tyskland Østrig Tjekkiet Tyskland Tyskland Tyskland Tjekkiet Littauen Tyskland Holland Tjekkiet Frankrig Østrig Tyskland Sverige Frankrig Holland Østrig Polen Rumænien Holland Ungarn USA USA Italien

29


Bornholms Køre Selskab

Formand: Inge Andersen, Ugleengevejen 3, 3720 Aakirkeby, 5697 5110 Sekretær: Flemming Henriksen, Ndr. Strandvej 55, 3770 Allinge, 5648 1630

General forsaml i ng

Siden sidst

Der var kun 12 medlemmer incl bestyrelsen, der havde fundet vej til Aakirkebyhallerne. Det var lidt skuffende. Vi var hurtigt gennem dagsordenen, da der ikke var så mange forskellige meninger (kedeligt). Derefter gik vi over til kaffen. Bestyrel sesmøde 8. december

Der er ingen ændringer, så bestyrelsen har konstitueret sig med følgende: Formand Inge Andersen, tlf 5697 5110 Sekretær Flemming Henriksen, tlf 5696 6060 Kasserer Nomi Toftegaard, tlf 2329 4419 Aktiviteter Erik Fält, tlf 5696 9049 Materialer Axel Hansen, tlf 5697 2646

Hvad nu

Medl emsmøde

Der var 19 medlemmer incl bestyrelsen i Bornholms ridecenter. Følgende punkter var på programmet: Valg til udvalg, DM i pløjning 2001, regler om kaperkørsel, fødselsdagsfest, kulturnat, museum.

Regler om kaperkørsel Hestens Værn har udarbejdet et regelsæt om erhvervsmæssig personbefordring. Reglementet er udsendt til politikredsene og køreselskaberne. Der er mange ting, der evt skal tilpasses og rettes. Vi gennemgik teksten og sender et brev, hvor vi håber på et svar og en forhandling. Mere følger, når sagen udvikler sig.

Kul turnat i Rønne 25. august

På generalforsamlingen var et forslag om, at BKS skulle deltage i Kulturnatten. Erik Fält har talt med arrangørerne og skal til møde. Det blev foreslået, at EF og Jørn gik til møde. Museum

Poul Hansen, Slamrehus har talt om 'Hestevognsmuseum' og har kastet en tanke ud i luften om et museum ved Nexø Ridehal. På mødet var der ikke særlig stemning for sådan et projekt. Akti vi teter

Fødselsdagsfest 25. februar Medlemsmøde i marts, dato ikke fastlagt endnu Læderhold afslutning 21. marts.

30

Dansk Pinto Forening Rekvirer hingsteliste v/Dan Christiansen, tlf. 75 89 32 67

Rekvirer salgsliste v/Charlotte F. Madsen, tlf. 56 26 61 79 www.pinto.dk


Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187 Sekretær: Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St., 5965 4366, fax 5962 2359

General forsaml i ng 25. november

Siden sidst

På Osted Kro var ca 120 fremmødt, der blev budt velkommen af formanden, som herefter bad forsamlingen mindes Jørgen Larsen, Gunnar Sten-Andersen og Otte Hansen, som døde i 1999. Peter Eisensøe blev valgt til at lede generalforsamlingen. Formanden oplyste, at DKS stadig tæller ca 400 medlemmer, hvoraf ca 100 fik en underholdende foredragsaften, som Per Bové leverede. Bededagsstævnet på Dorthealyst blev afholdt for i alt 35 kuske. Richard var ikke herre over vejret til orienteringskørslen i Eriksholm skovenen, hvor 22 vogne deltog. Manglende tilslutning var skyld i, at besøget i Andelslandsbyen blev aflyst. På Sparresholm deltog 25 ekvipager, der kunne boltre sig på baner, der var bygget af Lisa og Gunnar Larsson, som havde brugt deres ferie til formålet. Peter Eisensøe stod for løvfaldsturen. Pløjningen foregik på Midtsjælland. 20 ekvipager i fineste puds deltog i natorienteringen, der var tilrettelagt af Jørgen Konge. Ved DM blev Flemming Jensen bedste DKS-pløjer som nr 7. Kurt Klindt vandt dressurklassen og blev samlet nr 7 ved VM. Formanden gennemgik i løse træk, hvad der var behandlet på bestyrelsesmøderne i årets løb. DKS takker sponsorer ved arrangementer og alle frivillige hjælpere, som er alle vegne og uundværlige. Ølsalget på Ullerup Marked bidrog til at holde kontingentet nede. Gertrud uddelte erindringsglas til de, der havde haft pokalerne i 1998, og følgende blev tildelt dem i 1999:

Foredragsaften 24. februar

Erik Palm Greisen modtog Tvedepokalen for sit vedholdende virke for køresporten. Janne Kristiansen, Kvindepokalen in absentia. Jan Eliasen - arbejdshest og samarbejdsvillig Groom Pokalen. Lisa og Gunnar Larsson havde modtaget Carlsberg hjælper fadet. Kirsten Larsen præsentationsspejlet. Formandens beretning blev godkendt i lighed med kontingentet, der forblev uændret siden 1993. Formanden fremlagde bestyrelsens samlede indstilling til Ingrid Berner Larsens forslag angående rekruttering af dommeraspiranter. Udfaldet af den skriftlige afstemning blev 45 for Ingrids forslag, 40 sagde nej, 7 blanke og 1 ugyldig. Det betyder, at DKS sender forslaget videre til DKF. Marianne Seidenfaden, Gertrud Sørensen, Niels og Mette Giversen blev alle genvalgt til bestyrelsen med Kim Andreasen og Poul Andersen som suppleanter. Lena Eliasen og Kurt Larsen fortsætter som revisor og revisorsuppleant. Kuskeforeningen ved Kurt Klindt lagde op til, at man deltager i udenlandske stævner for at få international stævneerfaring. Vore afholdte kørekurser blev positivt omtalt. Alle var enige om, at campingvogne fremover bør placeres med større afstand på pladsen af hensyn til sikkerheden. Jan Guldborg Jensen kom med et forslag, der kunne gøre flere pløjere interesseret. Der var stemning for, at Jan arbejder videre med det. Liselotte foreslog brugskørsel i forbindelse med pløjestævner. Efter generalforsamlingen blev der vist video fra Nordisk Mesterskab i Sverige.

Hvad nu

Det er lykkedes os at få præsidenten i DKF Ib

Møller til at komme på Osted Kro og holde et lysbilledeforedrag, ud fra sin bog ‘Hestevogne i Danmark’. Så snyd ikke jer selv for denne aften,

31


der starter kl 19.30. Entre kr 40,-. Bowl i ng 1. apri l

Som vedtaget på generalforsamlingen arrangeres bowlingturné med mødetid kl 14.15 på Super Bowl, Bredgade 50-56, Slagelse. Bowlingen starter kl 15.00 og varer til kl 16.30. Efter endt turnering samles vi til fælles spisning, der er inkluderet i prisen. Der kan vælges mellem 6 forskellige hovedretter. Drikkevarer samt for- og/eller efterret er for egen regning. Tilmelding er senest 12. marts og kun ved forudgående betaling af kr 125,- pr deltager (DKS betaler resten) til Jakob Böttzauw, Industrivej 18, 4241 Vemmelev, enten ved check eller giro nr. 640-3425. Tlf dag 5838 2827, aften 5854 5847, fax 5838 3316. Bededagsstævne 19. -21. maj

Så er der igen åbent stævne på Dorthealyst og i skrivende stund søges om at få det anerkendt som kvalificerende stævne, der kan bruges til de kuske, der gerne vil til EM og VM. Bliver det godkendt, vil der stilles større krav til deltagerne

32

og arrangørerne. Bla veterinær indsyning af alle heste før opstaldning, og alle heste bærer nr under hele stævnet på nær i stalden. Der køres dressur program VI for 2- og 4-spand og 7 for alle 1-spand. Der vil være 5 dressurdommere. Heraf 2 dommere, der er godkendt som internationale, samt to ikke danskere. Alt dette må ikke skræmme jer fra at tilmelde til stævnet, det er ikke tænkt som et stævne kun for topeliten. Det er bare nogle ting, der skal være i orden for at blive godkendt som kvalificerende stævne. Ved dette stævne er der også regelen, at de kuske, der er udtaget til DM, stiller op med den ekvipage, de skal deltage med. Tilmeldingsblanket og propositioner fås ved henvendelse til Gertrud Sørensen, tlf 5965 4366, fax 5962 2359 senest 1. april.


Apri l 9. 15. 22. 30. Maj 7. 14.

Andre aktiviteter på Sjælland

Gundsø JKR Bromme JKR

Prøvemaraton Kræmmermarked Påskestævne L/M Orienteringskørsel

Midtsj. SOK

L-stævne Løvspringstur

Juni 11. Kalundb. Pinsetur 17.-18. Ullerup M-stævne Jul i 1.-2. 2.

SOK Gundsø

Dressurkursus Orienteringskørsel

August 13. Kalundb. Orienteringskørsel 20. SOK Klubmesterskab S eptember 17. JKR 23. Haslev 30. SOK

Oktober 14.-15. Bromme 21. Gundsø

Træningsstævne Pløjestævne Brugskørselsstævne Pløjestævne / Træningsstæv. Pløjestævne

DKS har 4 ugers anmeldelsesfrist. Lokale stævner har 2 ugers anmeldelsesfrist, der skal overholdes! Adressel i ste

Fakse Køre- og Rideforening v/ Lesley Ebbensgaard, Vesterskovvej 15, 4640 Fakse, tlf 5671 0036.

Gundsø Ride- og Køreforening v/ Thomas Kjærside, Engbækvej 8, 4000 Roskilde, tlf 4673 2707. Haslev Ride- og Køreforening v/ Jens Frederik Jensen, Ringstedvej 129, 4690 Haslev, tlf 5638 0131. Jyllinge Køre- og Rideforening v/ Benny Larsen, Vibensøvej 2, 4000 Roskilde, tlf 4673 0052.

Kalundborgegnens Køreforening v/ Jens Anker Larsen, Istebjergvej 13, 4400 Kalundborg, tlf 5950 7374.

Midtsjællands Køreforening v/ Leif Baltzer, Holbækvej 1, 4330 Hvalsø, tlf 4640 8170.

Slangerup og Omegns Køreforening v/ Suzanne Veierskov, Sperrestrupvej 36, 3650 Ølstykke, tlf 4717 9787.

Sydsjællands Køre- og Rideforening v/ Jacob Bendtsen, Søndertoften 13, Ornebjerg 4760 Vordingborg, tlf 5537 1487.

Ullerup Køre- og Rideforening v/ Ane Wieder, Wiedersvej 3, 2791 Dragør, tlf 3253 4249 og Kim Andreasen tlf 3252 9431.

Bromme Køreforening v/ Per Albinussen, Husbjerggård, Døjringe, 4180 Sorø, tlf 5780 6072.

Dansk Køre Selskab v/ Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle, tlf 5965 4366.

33


Fyens Køre-Selskab

Formand: Frank Madsen, Lundegårdsvej 1, Vittinge, 5672 Broby, 6475 2555 Sekretær: Britt Laursen, Elverodvej 24, 5462 Morud, 6596 4917

General forsaml i ng 17. november

Siden sidst

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Ryslinge Forsamlingshus. Formandens beretning og kassererens regnskab blev begge enstemmigt vedtaget. På valg til bestyrelsen var Frank Madsen, Morten Birkely, Mogens Larsen og Henrik Ryberg. Ingen af de to sidstnævnte ønskede gen-

Kanetur

Hvad nu

Det forsøges at lave en kanetur hos Jens Peder Hansen, Gudbjerg, hvis vejret tillader det. Eventuelle interesserede bedes kontakte Jens Peder, tlf 6226 1242, så vil han melde tilbage, hvis vejret tegner til at blive ideelt. S el etøjssyni ng

Kurset er forhåbentligt godt i gang, når dette læses. Har du lyst til at deltage i resten af kurset, så kontakt John Skaaning, tlf 6266 1438 og hør, om der endnu er plads. Kl ubaften 24. februar

Kl 19.00 i Ryslinge Forsamlingshus vil vi i år arrangere en hyggelig aften, hvor Jørgen Konge vil komme og holde foredrag. Køb-sal g-bytte-dag 19. marts

Så er det endnu en gang tid for den årlige oprydning i alle hestetingene. Medbring alle de ting, som I ønsker at sælge eller bytte væk. Det vil i år også være muligt at medbringe heste, disse skal dog meldes til senest den 12. marts til Jens 34

valg. Nyvalgte til bestyrelsen blev Kim Vest og Niels Verner Theil. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Frank Madsen Næstformand Morten Birkely Kasserer John Skaaning Øvrige Stig Rasmussen, Per Brix, Kim Vest og Niels Verner Theil.

Peder, tlf 6226 1242. Der vil som noget nyt i år være en salgsstand med nyt udstyr til heste og kørsel. Hvis der er nogen, der har vogne eller andre større effekter, de ønsker solgt for højeste

Tyske kvalitetsvogne sælges • Maratonvogne • Turvogne • Dressurvogne T. Schmidt

Mecklenburgische

KUTSCHENMANUFAKTUR

Svend Jacobsen Tlf 7580 5225 (kl 18.00 - 20.00)


bud, bedes disse effekter tilmeldt til Frank Madsen, tlf 6475 2555 senest den 1. marts. I løbet af dagen vil der være lodtrækning på adgangsbilletterne. FKS’s cafeteria vil være til stede under arrangementet. Traditionen tro afholdes arrangementet i Jens Peders ridehus på Knøsevej 19 i Gudbjerg fra klokken 10-14. Der opkræves en entré på kr 10,- pr person. Kørekursus 1. -2. apri l

Kurset finder sted i ridehuset hos Morten Birkely i Bovense ved Nyborg med Bent Hvenegaard Lassen som instruktør. Man kan melde til en eller begge dage, prisen er kr 200,- pr ekvipage pr dag. Tilmelding til kurset kan ske senest den 18. marts til Stig Rasmussen, tlf 6264 1608.

Rengøri ng af vogne på museet 15. apri l

Så er det igen tid for rengøring af vognene på museet på Egeskov. Vi har som sædvanligt brug for en masse hjælpende hænder. FKS vil som sidste år være vært med rundstykker og Gl. Dansk klokken 9.00, hvorefter rengøringen starter. Blandt de flittige trækkes der lod om gavekort til Agro Discount. Pak madkurven og noget pudsegrej, og kom og giv en hånd med.

H. J. Hansen

Nykøbing Landevej 12 Årslev · 4200 Slagelse Tlf. 58 26 71 86

Reparation og nysyning af køre- og rideudstyr Forhandling af alt i hesteudstyr

MASKINSTATION v/ Arne Jørgensen, Kyndby 3630 Jægerspris

47 52 12 19

ABERDEEN-ANGUS

Stambogsregistrerede avlstyre og kvier sælges Besøgende altid velkomne Risbjerggård, Kyndby 3630 Jægerspris

47 52 12 19

35


36


Himmerlands Køre- og Rideforening Formand: Niels Jørgen Ramsdal, Ejstrupvej 50, 8990 Fårup, 8644 3721 Sekretær: Kirsten Tomra, Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø, 9815 9421

General forsaml i ng 22. november

Siden sidst

Øvrige medlemmer: Niels Holger Fisker, tlf 9835 1339, Børge Simonsen, tlf 9833 5049 og Kim Kannegaard, tlf 9852 4727.

Efter en vel overstået generalforsamling med et pænt fremmøde på Hobro Rideskole har den nye bestyrelse konstitueret sig således: Formand Niels Jørgen Ramsdal, tlf 9854 4417 Næstformand Anker Kristensen, tlf 9854 6647 Kasserer Gitte K. Christensen, tlf 9852 2171 Sekretær Kirsten Tomra, tlf 9815 9421

Vi vil gerne endnu engang sige vores tidligere kasserer Jytte Andersen tak for det store arbejde i bestyrelsen igennem mange år. Og endnu engang velkommen til Kim Kannegaard, som er blevet nyt medlem af bestyrelsen.

Vores første kl ubaften 18. januar

Fastel avnstur 5. marts

Hvad nu

Når Køresporten udkommer, har vi haft vores første - forhåbentligt vellykkede - klubaften på Hobro Rideskole. Interesserede medlemmer, der var forhindret i at møde op, bedes kontakte formanden snarest muligt. Per Bovè l ysbi l l edforedrag 18. februar

Vi minder om, at der venter os en helt speciel oplevelse på Hobro Bibliotek med Per Bovè Kristensen, der fortæller om sin tur med heste til Nordkap. Foredraget begynder kl 19.00, og prisen for at deltage er 60 kr inkl. kaffe/te med brød. Tilmelding til Anker Kristensen på tlf 9854 6647. Hovedbestyrel sesmøde 4. marts

Hovedbestyrelsesmødet i DKF foregår som sædvanligt på Fjeldsted Skov Kro ved Brenderup på Fyn. Alle interesserede kan deltage - dog uden taleret under selve mødet.

Som noget nyt vil vi arrangere fastelavnstur både for ryttere og kuske ved Hobro Rideskole. Interesserede bedes kontakte Kim Kannegaard på tlf 98 52 47 27, senest den 26. februar. Besøg hos S vend Aage Lauri dsen 9. apri l

Vi har fået lov til at besøge Svend Aage Lauridsen og se hans fine vognsamling. Bestyrelsen arbejder desuden på at få arrangeret besøg på endnu et for hestefolk interessant sted. Tilmelding til formanden på tlf 9854 4417, senest den 1. april. Nye medl emmer

HKR byder hermed velkommen til følgende nye medlemmer: Frits Bertelsen, Fjeldsø. Helge Simonsen, Nibe og Jette Gahms Henriksen, Arden. Vi håber, I må falde godt til i foreningen.

37


Midtjysk Køre Selskab

Formand: Jens Søndergaard, Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer, 9746 5088 Sekretær: Bente Søndergaard, Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer, 9786 1280

Pl øjestævne 16. oktober

Siden sidst

17 spand var tilmeldt til stævne hos Aksel Poulsen, Haderup, og dagen startede med kaffe og rundstykker i stald/lade. Om formiddagen blev der pløjet i stubjord, og efter de gule ærter fortsatte konkurrencen i grønjord. Resultaterne var følgende: 1. Niels Schelde Pedersen, TKS 2. Thorkild Nielsen, MKS 3. Carl Th. Christensen, VK 4. Arne Hansen, SKS 5. Lis Laumann, MKS 6. Anker Christensen, HKR. Vi siger tak til Aksel Poulsen for en god dag med godt vejr. General forsaml i ng 3. november

mann. Som revisor blev Lis Andersen genvalgt, og til pløjeudvalget blev John Sørensen valgt, idet Johannes Jørgensen ikke ønskede genvalg. Lüttichaus Vandrepokal blev tildelt cafeteriet, idet de damer, som gennemgående har stået for cafeteriet, har sørget for en særdeles god forplejning af kuske og hjælpere. Lis Laumann fik et erindringsglas for at have fået vandrepokalen i 1998. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak til Johannes Jørgensen for hans arbejde i pløjeudvalget samt tak til Benny Olsen for hans store arbejde gennem mange år i bestyrelsen for MKS, både som formand og som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er herefter følgende: Formand Jens Søndergaard Næstformand Niels Hansen Sekretær/kasserer Bente Søndergaard Bestyrelsesmedlemmer Svend Andersen og Torben Christensen.

Benny Olsen startede generalforsamlingen på Haurdal Kørecenter med mindeord for Hugo Søndergaard. Som dirigent blev valgt Keld Sigfredsen. Derefter formandens beretning samt gennemgang af regnskaber. Begge dele blev godkendt, hvorefter bestyrelsen blev valgt. Der var genvalg til Svend Andersen og Jens Søndergård samt nyvalg til Niels Hansen. Som suppleanter valgtes John Sørensen og Lis Lau-

Stormen havde væltet mange træer, så det blev til en gåtur, da kørsel ikke var muligt. Der var mødt ca 40 personer op til turen. Efter en dejlig tur i skoven var der gløgg og æbleskiver på centret. Tak til Lis og Svend.

Fi l maften 16. februar

Foredragsaften 1. marts

Hvad nu

Er der nogle af selskabets medlemmer, som har nogle gode og ikke for lange film, så kontakt bestyrelsen. Vi starter kl 19.30. 38

Jul etur 5. december

Kl 19.30 fortæller Knud Erik Tomra fra VK om familiens mange køreture med heste og forskellige vogne. Familien samt venner har kørt ferieture både i Danmark og Norge.


Kl argøri ng af materi el 15. marts

Vi vil bruge denne aften til at klargøre udendørs materiel, idet den udendørs køresæson nærmer sig. Vi starter kl 19.30. Forsi kri ngsaften 5. apri l

Denne aften får vi kl 19.30 besøg af 2-3 forsikringsselskaber samt en advokat. Aftenens emne

er 'Forsikring med hensyn til vogne, heste samt personer'. Alle er velkommen, såvel medlemmer fra MKS samt fra andre selskabet. Kom og hør hvad selskaberne kan tilbyde vedrørende forsikring omkring kørsel, vogne, lånte vogne mv. Er du sikker på, at din forsikring er ok, hvis der sker noget - det er ikke altid de dækker, det man tror. Kaffe og brød medbringes. Øl og sodavand kan købes til alle onsdagsarrangementer.

Vognhjul

# Repareres # Gummi pålægges # Nye enspænderstænger på lager

Karetmager John Nielsen Ringstedgade 6D - 4000 Roskilde Telefon 4636 5001 - Mobil 2166 3451

HESTEFORSIKRING - LAVESTE PRÆMIER I KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70 39


Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun, Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro, 7466 4107 Sekretær: Solveig Iversen, Højrup Overskovvej 44, 6560 Sommersted, 7455 1176

General forsaml i ng 12. november

Siden sidst

Ved generalforsamlingen var 60 personer mødt op til en hyggelig aften. Bestyrel sesmøde 23. november

Tage Petersen, Hansen.

bestyrelsesrepræsentant Kjeld

Repræsentantskabsmøde 8. december

Her fik vi fastlagt en alsidig aktivitetskalender for året 2000. Den er sendt ud til alle medlemmer inden jul sammen med girokort.

På bestyrelsesmødet blev posterne fordelt som følger: Formand Svend Erik Raun Sekretær Solveig Iversen Kasserer Hans Drejer Sørensen Best.medl. Jeanette Clausen Best.medl. Kjeld Hansen Det blev vedtaget at nedsætte køreudvalget, som består af Manfred Jürgensen, Kjeld Kryger og Ib Hansen, bestyrelsesrepræsentant er Solveig Iversen. Pløjeudvalget består af Arne Hansen og

Der var mødt ca 50 op både ryttere og kuske, da Hans Carsten Werner havde dette arrangement. Alle fik meget ud af Detlef Hansens kyndige fremvisning.

Medl emsmøde 16. februar

Western Ri dni ng 12. apri l

Med hest ti l Nordkap 1. marts

Kl 19.30 kommer Per Bové til Revsø Rideskole ved Sommersted og fortæller om turen. Entre kr 45,- incl kaffe. Alle er velkommen

På Revsø Rideskole. Heste tilmeldes til Peter Chr. Jespersen, tlf 7455 1258 senest 14. marts 40

Der var 7 personer til første møde. Dobbel tl ongeri ng 9. januar

Hvad nu

På Hellevad Kirkekro kl 19.30 vises film fra jubilæumsstafetten, lidt fra pløjning i Bremen og film fra Ungarn. Spørgsmål til HB møde drøftes.

Køb-sal g-byttedag 18. marts

S el etøjssyni ng

Vi besøger Marianne og Jens Christensen, Kystvej 61, St. Anslet, Christiansfeld, kl 19.30. Kørekursus 15. -16. apri l

Vore to VM-kuske Peter Chr. og Manfred vil på Revsø Rideskole give undervisning for medlemmer af SKS. Tilmelding til Solveig, tlf 7455 1176 senest 10. april. Træni ngsstævne 6. maj

Kl 10.00 i Fårhus hos Solveig og Jørgen Andersen. Tilmelding til Solveig, tlf 7455 1176 senest 22. april.


Åbent stævne 27. -28. maj

Stævnet er i Gråsten og tilmelding senest 1. maj til Solveig, tlf 7455 1176. Max 22 spand.

HASTRUPVEJEN 18 2690 KARLSLUNDE TLF 46 15 23 24 (EFTER 19.00) BILTLF 40 37 23 24

Læder i hecter til remme og seler, sytråd, nåle og syle. Reb til skagler og liner. Narvsværte - læderolie og fedt - riflet gummi til vognbund. Lys til vognlygter og facet slebne glas efter mål. Gør gamle spænder som nye med pudseskive og slibemasse samt rustfri torne.

Ring og hør mere! Vi sender prøver og prisliste

HJUL REPARERES Dampbøjede stænger og skærme til hestevogne fremstilles. Vogne af enhver art repareres. V. Drengsgaard Karetmager

Ebbesensvej 18 · 8641 Sorring · Tlf. 86 95 71 10

41


Busture for hestefolk i 2000 B es t i l n u p å t e l e f o n 7 4 6 5 0 5 0 5 - u d e n d et d o g e r b i n d e n d e

Hansepferd, Hamborg, D - 1 dags tur 29. april Messe og gallashow - indendørs Inkl. transport, entré og show

DM i Dronninglund, DK - 1 dags tur 16. juli DM i kørsel med heste og vogn Inkl. transport

VM 4-spand, Wolfsburg, D - 3 dags tur 25.-27. august v/ Harzen Inkl. transport, entré og hotel Tribune

v b

v b

v/b

kr. 550,00 kr. 400,00

kr. 225,00 kr. 200,00

kr.

?

Hingsteparade, Moritzburg, D - 2 1/ 2 dags tur / sovebus 15.-17. september Sachsen v/b Inkl. transport, entré, besøg, ikke overdækket tribune og hotel

kr.1.350,00

Hingsteparade, Celle, D - 1 dags tur 30. september Lüneburger Heide Inkl. transport, entré og overdækket tribune

v/b

kr.1.150,00

v/b

kr. 500,00

v/b

kr.1.450,00

Hingsteparade, Redefin, D - 2 dags tur 23.-24. september Mechlenburg Vorpommern Inkl. transport, entré, besøg, overdækket tribune og hotel

Messe, Hest & Vogn, Den Bosch, NL - 3 dags tur / sovebus 17.-19. november inkl. transport, entré og hotel Messe, Hest & Jagt, Hannover, D - 1 dags tur 16. december Inkl. transport og entré

v b

kr. 375,00 kr. 300,00

Rekvirer vort program pr. tlf. 7465 0505, eller se det på vor hjemmeside: www.pek.dk Reg. i Rejsegarantifond: Nr. 410

Hilsen Asta og Poul Erik Kjær 42


Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen, Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted, 9792 1602 Sekretær: Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, 7950 Erslev, 9774 1245

General forsaml i ng 9. november

Siden sidst

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i Plantagehuset i Thisted, hvor 16 medlemmer var mødt op. Poul Andersen gennemgik i formandens beretning årets aktiviteter, hvor der generelt var pænt fremmøde. Regnskabet blev ikke fremlagt, da der pga indbrud hos kassereren manglede Kl ubaften og S el etøjsyni ng

Hvad nu

Som de forrige år er der hver mandag kl 19.00 klubaften/seletøjsyning. Det foregår igen i år i Plantagehuset i Thisted, hvor der også er mulighed for at benytte snedkerværkstedet. Du er også velkommen til blot at komme for at se, hvad der sker og få en hestesnak – husk medbring selv kaffe og kage. Afslutning den 27. marts. Kørei nstrukti on 27. februar

flere bilag. Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen måtte genskabe et realistisk regnskab og udsende det færdige regnskab til alle medlemmer. På valg var i år Poul Andersen og Erik Helleberg. Poul blev genvalgt og Erik, som ikke ønskede genvalg, blev afløst af Tonni Andersen. Som suppleant blev Jens Jørgen Jensen valgt.

Morsø Rideklub (ved siden af Jesperhus Blomsterpark), har været så venlige at lægge lokaler til dette arrangement. Vi starter kl 10.00 i cafeteriet med teori og foredrag ved Ole Wistrup, og om eftermiddagen

går vi ud i ridehallen, hvor der bliver mulighed for de, der har lyst at prøve selv at sidde med tømmerne under kyndig instruktion. Der kan købes kaffe, rundstykker og pølser mm. Afslutning ca kl 15.00. Ti l kørsel af heste

Vi har lejet ridehallen hos Viggo Andersen, Sjørring. Hallen er til rådighed efter behov lørdage og søndage i marts og april indtil kl 13.30. Der stilles vogn og evt seletøj til rådighed, så ring og tilmeld dig. I er selvfølgelig også velkomne til at møde op som medhjælpere/tilskuere. Pris kr 100,- pr hest pr gang. Tilmelding til Poul Andersen eller Jørgen Jacobsen.

Specialforretning for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler. # Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

43


Trekantens Køre Selskab

Formand: Inge Luise Ratzow, Rytterskolevej 12, 6000 Kolding, fax 7556 5433, tlf 7556 5151 Sekretær: Birte Ærenlund Andersen, Halskovvej 8, Klattrup, 7000 Fredericia, tlf 7586 0635

General forsaml i ng 25. november

Siden sidst

Vi afholdt generalforsamling i Smidstrup forsamlingshus. Til dirigent valgtes Niels Mortensen. DM og NM i hestepløjning blev diskuteret, og da der er blevet et mindre overskud på arrangementet, var man enige om, at det trods alt var gået meget bedre, end frygtet. Herluf Holst, Orla Andersen og Jørgen Olsen ønskede ikke genvalg. Da det var de tre, der havde haft det største fysiske arbejde ved det nyligt afholdte mesterskab, var det ikke svært at forstå, at de trængte til en pause. Fra resten af bestyrelsen skal der lyde en tak til jer for det store arbejde, I lagde i dette arrangement. Nyvalgt til bestyrelsen blev Knud Poulsen, Ole Mathiesen og John Petersen.

Bestyrelsen har derefter konstitueret sig som følgende: Formand Inge Luise Ratzow, Kasserer Birte Ærenlund Andersen. Sekretærjobbet deles som tidligere mellem de to. Som materialforvalter uden for bestyrelsen fortsætter Jørgen Olsen.

Jul eafsl utni ng 28. november

Der var juleafslutning hos Søs og Herluf Holst. Omkring 20 medlemmer var mødt op, og efter en frisk gåtur stod den på det traditionelle bankospil med tilhørende gløgg og æbleskiver.

Hvad nu

Besøg på Tegl gård Ranch 13. februar

Årets stutteribesøg går i år til det meget spændende Indianer-centrum, hvor vi vil få indsigt i indianernes liv og færden, og selvfølgelig skal vi se stedets heste. Hvis der er interesse for det, er der mulighed for en prøveridning. Vi mødes på Egtvedvej 105 i Bølling (kort før Egtved) kl 10.30, og når vi har set og hørt om stedet, spiser vi vores medbragte frokost. Forspændi ngs- og kørekursus 27. februar

På Dalby Rideskole ved Kolding er kurset fra kl 13.00-16.00. Lokale kuske og dommere vil redegøre for, hvordan tingene gøres på den mest korrekte måde, og der vil være mulighed for selv at få linerne i hånden. Rideskolens cafeteria vil være åbent. For nærmere information ring til Ole, tlf 7556 5275. 44

Hovedbestyrel sesmøde 4. marts

På Fjelsted Kro på Fyn kl 11.00 er alle velkommen. Kørekursus 2. apri l

Kørekurset foregår på Dalby Rideskole ved Kolding kl 13.00-16.00. Vi vil nu gå lidt videre, og hvis tilslutningen er der, vil 3-4 kuske stille deres kørespand til rådighed for dem, der ønsker at lære noget mere om det at køre med heste. Rideskolens cafeteria vil være åbent. Dette kursus henvender sig til de af vore medlemmer, som gerne vil have mulighed for at komme i gang med at køre, og for alle andre, som måske kunne tænke sig at prøve at køre med hest og vogn. Tilmelding til Ole, tlf 7556 5275 inden 26. marts.


Vendsyssel Køre Forening

Formand: Harald Holm Olesen, Pulsen 5, 9330 Dronninglund, 9886 1624 Sekretær: Anne Grethe Nørgaard, Øster Thorupvej 1, 9330 Dronninglund, 9885 7073

General forsaml i ngen 4. november

Siden sidst

På generalforsamlingen blev Jens Peter Pedersen valg som dirigent. Formanden gennemgik årets 11 arrangementer, hvoraf tre desværre måtte aflyses. Året har gennemgående omhandlet VK's 25 års jubilæum. Men året har for en del også været præget af forberedelserne til DM i Dronninglund den 13.-16. juli. Det er et arrangement, som vi glæder os utrolig meget til at afholde. Der er stor velvilje og interesse blandt medlemmerne og fra Dronninglund kommune og erhvervsliv, hvilket er med til at få alle til at yde deres bedste. Formanden takkede alle de frivillige, der har hjulpet til ved stævner og ved forskellige kørearrangementer.

S el etøjsyni ng

Hvad nu

Der er gang i seletøjsyningen efter julepausen. Det foregår tirsdag og torsdag hos henholdsvis Poul S. Jensen, tlf 9896 5193 og Harry Pedersen, tlf 9825 7722. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage udover interesse og enkle syredskaber. Alle er velkommen til at deltage. Optog 29. -30. apri l

Birgitte Jensen ønskede ikke genvalg. Valgt til bestyrelsen blev Ole Hartmann og Hans Bak. Vi siger tak til Birgitte Jensen og Åge Thomsen for deres fine arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Harald H. Olesen Næstformand Ole B. Hartmann Kasserer Hans Bak Sekretær Anne Grethe Nørgaard Materielforvalter Poul S. Jensen Valgt til stævneudvalg: Erik Andersen, Carsten Christensen, Morten Kallehauge, Knud Holst, Henning Søgaard og Maibritt Sørensen. Valgt til pløjeudvalg: Jens Peter Pedersen, Åge Thomsen og Åge Rasmussen PR udvalg: Carl Th. Christensen

Optog i Hjallerup i forbindelse med 'Fritid og kulturfestivalen'. Dette er et arrangement, som Dronninglund kommune for anden gang er arrangør af. Her vil man - selvfølgelig udover et flot optog af hestekøretøjer - kunne se arbejdende værksteder, der viser, hvad der findes inden for idræt/fritid og kulturlivet i kommunen. Har du,

som aktiv kusk lyst til at deltage med hest og vogn, kan du kontakte Anne Grethe Nørgaard, tlf 9885 7073 OBS

Siden vi sendte vores aktivitetsplan ud, er der kommet et arrangement mere; DKF har tilbudt VK kørekursus ved Christer Påhlsson den 24.25. juni. Men mere om dette i næste nummer af Køresporten.

DM 13. -16. jul i

Vi er langt henne i planlægningen af afholdelsen af DM. Er du interesseret i at yde et stykke frivilligt arbejde i enten een dag eller hele perioden, vil vi gerne høre fra dig. Det kræver ingen 45


forudsætninger, og du vil blive godt instrueret i opgaverne. Har dette din interesse, er du velkommen til at kontakte Anne Grethe Nørgaard, tlf 9885 7073.

Bemærk at redaktør Ole Jespersen har fået ny e-mail adresse: omj@mail.dk

Vogn sælges

Nyrestaureret, åben 4-hjulet vogn m. buk, to bagsæder og døre sælges. Har patentaksler, nye gummiringe, nyrenoveret træ, ny polstring og er nymalet. En flot og helt igennem frisk vogn. Henvendelse til B. W. Hansen, tlf 3675 8002

Hestevogne og kareter Alt i restaurering

HENRIK KØIER ANDERSEN

Smidstrupvej 8, 4733 Tappernøje Tlf 4076 5650 eller 5596 5650 Telfax 5596 5753 Internet: www.koier.com · E-mail: mail@koier.com

46

Marathonvogne og turvogne Nye og gamle hestevogne og kareter Vognlygter og seletøj Frieser-, trakehner- og Oldenborgheste


Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen, Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern, 9736 9290 Sekretær: Anni Johnsen, Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning, 9711 9887

Pl øjestævne 23. november

Siden sidst

Stævnet blev afholdt hos Charles Madsen, Boremosevej 8, Vildbjerg. Seks spand mødte op og placeringen blev følgende: 1. Niels Kristensen, VKS, 92 p 2. Kaj Pedersen, VKS, 90 p 3. Niels Hansen, MKS, 89,25 p 4. Erling Larsen, MKS, 89 p 5. Charles Madsen, VKS, 83,75 p 6. Verner Bruun, MKS, 83 p Pl øjeopvi sni ng 23. oktober

4 pløjere Niels Kristensen, Kaj Pedersen, Charles Madsen, VKS og Niels Jørgen Ramsdal, HKR deltog i en opvisning ved Hammerum Landbrugsskole, der var centrum for en stor DM pløjekonkurrence for veterantraktorer. S tal dvandri ng 30. oktober

Der var god tilslutning til dette arrangement. Turen begyndte hos Preben Nørfeldt, som serverede morgenkaffe og en lille en til halsen. Næste stop var hos fabrikken Netop og Bjarne sørgede for formiddagskaffen. Herefter var der rundvisning på Møltrup optagelseshjem, og vandringen sluttede med kaffe og kage hos Charles Madsen. Alt

Foredrag 24. februar

i alt en hyggelig dag med strålende vejr. Stor tak til de fire værter. General forsaml i ng 3. november

Ca 30 medlemmer deltog, og generalforsamlingen forløb i god ro og orden dirigeret af Jørn Klokkerholm. Anna Kirstine Mouridsen trådte ud af bestyrelsen og Nina Hagelskjær forlod suppleantposten. Bestyrelsen ser nu således ud Formand: Niels Jørgen Jensen, 9736 9290 Næstformand: Charles Madsen, 9713 2564 Sekretær: Anni Johnsen, 9711 9887 Kasserer: Kurt Pedersen, 9743 5342 Medlem: Preben Nørfeldt, 9722 4526 Suppleant: Thomas Stræde, 9712 9821 Revisor: Erik Baden Pløjeudvalg: Charles Madsen Festudvalg: Nina Hagelskjær og Peer Hvid Jørgensen. Jul ebanko 8. december

Igen havde foreningens julebanko stor tilslutning. Ca 60 var mødt op og deltog i spillet om de mange gevinster. Stor tak til de mange gavmilde sponsorer, som leverede de fine gevinster, der var med til at gøre denne aften både spændende og hyggelig.

Hvad nu

Gå ikke glip af dette foredrag, hvor den spændende fortæller Rimsøpræsten Kurt Carlsson fra Djursland vil berette om sit liv. Han er opdrætter af oldenborgheste, uddannet lærer og har i en

årrække fungeret som præst. I sit virke som lærer arbejdede har bla en del med adfærdsvanskelige børn. Ikke medlemmer kan deltage for kr. 30,-. Foredraget holdes kl 19.00 på Højgårdskolen i Lind 47


Bi l l und Travbane 6. apri l

Vi forsøger igen at lave en hyggelig og spændende aften på Billund Travbane. Der bliver arrangeret fælles spisning til en ca pris på kr. 100,-. Interesserede mødes på Uldjydekroens p-plads kl 17.00, hvor vi forsøger at fylde bilerne op. Ellers mødes vi på travbanen kl 17.45. Løbene starter

Janni Larsen DKS ved DM i 1992

48

kl 18.15. Tilmelding til Anni Johnsen senest 23. marts. Løvspri ngstur 14. maj

Vi håber på godt vejr og mødes ved Rind kirke kl 10.00, hvorfra vi for 20. gang kører til Jens Kirkegårds oase.

Foto OMJ


Østjysk Køre Selskab

Formand: Herluf Bækgård, Trehusevej 2, 8721 Daugård, 7589 2107 Sekretær: Svend Jakobsen, Banevænget 6, Ølholm, 7160 Tørring, 7580 5225

Ny bestyrel se

Siden sidst

Da det på den ordinære generalforsamling ikke lykkedes at få valgt en ny bestyrelse, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 14. december, hvor det lykkedes at finde fem personer, der var villige til at stille op til valg. Nedennævnte blev valgt til bestyrelsen, som senere har konstitueret sig som følger: Formand Herluf Bækgård, tlf 7589 2107 Kasserer Niels Christensen, tlf 8696 2180 Sekretær Svend Jakobsen, tlf 7580 5225 Næstformand/turudvalg Ivan Bak, tlf 7578 2462 Materielforvalter Asger Frandsen, tlf 7569 4587 Suppleant og cafeteriachef Børge Jepsen, tlf 7565 0877

Kl ubaften

Køreturen var arrangeret på Vilhelmsborg. Desværre mødte kun 2 spand op, så der var godt læs på de to vogne, da vi under Søren Karls ledelse fandt gennem skoven ned til Moesgård strand. Efter en dejlig køretur i skønne omgivelser nød vi den medbragte mad, kaffe og kage i Husarstuen på Vilhelmsborg. Tak til Søren Karl for en god tur og til Vibeke for medbragt proviant.

Hvad nu

Vi prøver at genoplive klubaftenerne. Den første bliver den 22. februar på Åby bibliotek, hvor Knud Erik Tomra vil fortælle om sit liv med heste. Senest hans tur til Norge. Medbring selv kaffe og brød. Øl og vand kan købes. Evt kørselsvejledning Niels Christensen, tlf 8696 2180. Pl øjetræf 1. apri l

Jul ekøretur 29. december

Kl 9.00 er der pløjetræf hos Erik Rasmussen, Lyngdalvej 1, Yding ved Østbirk. Vi starter med kaffe og rundstykker. Herefter går vi i marken, hvor vi under kyndig vejledning får mulighed for både at pløje og harve. Der kan lånes både plov og harve. Medbring selv proviant. ØKS giver kaffe og rundstykker. Yderligere oplysning Ivan Bak, tlf 7578 2462 eller Ove Kjær, tlf 7578 2358.

S el etøjssyni ng

Vi er nogle stykker omkring Østbirk, der mødes en gang om ugen til seletøjssyning. Det har vi gjort i flere år og har derved opnået lidt erfaring, som vi gerne vil dele med andre. Skulle der være nogen, der er interesseret i at være med, kan man henvende sig til Ove Skarby, tlf 7578 2172 eller Ivan Bak, tlf 7578 2462. Kørekursus 29. apri l , 6. maj

Der vil blive arrangeret kørekursus, som omhandler forspænding og elementær køreteknik for begyndere. Kørekursus 30. apri l , 7. maj

Her vil kurset omhandle dressur- og konkurrencekørsel på alle niveauer. Kvalificeret undervisere 49


er reserveret. Begge kurser er på Knud Jørgensens baner på adressen Højbovej 30, Hansted Mark, 8700 Horsens. Yderligere oplysning og tilmelding til Herluf Bækgård, tlf 7589 2107. Pi nsetur

Orienteringstur evt over 2 dage hos Ivan Bak. Nærmere i næste nr af Køresporten.

Opfordri ng

Medlemmer, der har lyst og mulighed for at arrangere forårstur, orienteringstur, træningsstævne, fælles køreudflugt mm, bedes henvende sig til bestyrelsen, som vil være behjælpelig med at arrangere og få det i bladet.

Køb-Salg-Bytte

S øges. Specielle bidsler, også dele. Eventuelt hele hovedtøjer, gamle indkøbskataloger har også interesse. Tlf 7487 l478. Gl øy vogn sæl ges. Tohjulet dogcart nr 1616, nyt gummi, god stand og meget flot. Til hest. Tlf 5671 0036.

2 sæt stadssel er, hovedtøj, nyt bagtøj. Gamle sølvspænder fuld sleben. Bringemål ca 135 cm. Kr 8000,-. 2 køreseler, hovedtøj håndsyet. Gamle sølvspænder Rosetter. Bringemål ca 135 cm. Kr 7000,- Tlf 7455 1314. Jagtvogn sæl ges. Lakeret asketræ, ny polstring, gummi på hjul, brugt til stævner. Niels Jørgen Jensen, tlf 9736 9290. Maratonvogn Enspænder pony I, 'letvægtsflyver' til salg. Goga Brandt, tlf 4777 7769.

Køre/ ri dehest sæl ges. Fjordhest 8 år, frisk, reel, meget store bevægelser. Har gået enspænder for sulky, jagtvogn og kane. Sele og jagtvogn kan indgå i handlen. Preben Olsen, Frederiksværk, tlf 4772 3105.

S el er sæl ges. 1 par nye svenske stavseler m hovedtøj, polstrede rygpuder, dobbelt gjord og fleksibel sidespænde passende til dartmoor. 1 par brune stavseler ‘Ærø’ m hovedtøj, skyklapper, optøjer, læderskagler og liner passende til welsh B. 1 par nye sorte bringeseler, 100 cm i bringe mål, polstrede rygpuder, dobbelt gjord, læderskagler, håndsyet dansk arbejde. Kaj Nielsen, tlf 8654 0799 50

2 ski ml er sæl ges. Har gået for vogn sammen i flere år. Velegnede som familieheste evt konkurrence. Hoppe f 1989, vallak f 1996, begge ca 142 cm stg. Samlet pris kr 25.000,-. Skimmelhoppe f 1998, efter hoppen ovenfor. Pris kr 4.000,-. Tlf 8668 6217.

Frederi ksborg val l ak sæl ges. 4 år, 158 cm i stang, tilredet. Kr 15.000,- Henvendelse til Lotte Petersen, tlf 4018 3225.

Vognkatal oger søges. Gamle salgskataloger fra danske og udenlandske karetmagere og vognfabrikanter søges. Eventuelt i kopi. Henvendelse til Ole Jespersen, tlf 9814 7880.

Henvendel se og pri s

En Køb-Salg-Bytte annonce medtages i ét nummer af Køresporten, og prisen herfor er kr 50,- for maksimalt 20 ord.

Deadline for indsendelse af annoncer følger bladets deadlines, som er beskrevet på side 2. Køb-Salg-Bytte annoncer vedlagt betaling sendes til: Ingrid Berner Larsen Mølleskovvej 125, Allindelille 4370 St. Merløse Tlf 5760 0431


51 51


DKF dækker Danmark BKS VK ThKS

HKR

MKS

VKS

ØKS

TKS SKS

FKS

DKS

Køresporten 1 2000  

Medlemsblad DKF