Page 1

NOVEMBER 2011


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................................................... 3 BYPLANLÆGNING ......................................................................................................................... 5 TRAFIKFORHOLD .......................................................................................................................... 6 OFFENTLIGE TILBUD ................................................................................................................... 8 MØDESTEDER, IDRÆT, KULTUR OG MENNESKELIGE RELATIONER ......................... 9 LANDBRUG OG NATUR .............................................................................................................. 11 ØVRIGE ERHVERV ...................................................................................................................... 12 ENERGI ............................................................................................................................................ 13 TURISME ......................................................................................................................................... 14 KONKLUSION ................................................................................................................................ 15

www.fly-by.dk

2


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Indledning Formål Formålet med denne borgerplan er ¾ at give byens borgere et samlet billede af byens nuværende aktiviteter og fremtidige muligheder ¾ at give en beskrivelse af hvordan byens borgere ønsker byen skal udvikle sig ¾ at skabe et grundlag, ud fra hvilket byen kan få en styret udvikling ¾ at sikre, at kommunen umiddelbart har adgang til Flyborgernes ønsker og holdninger.  

Det er ikke borgerplanens formål at beskrive ønsker, visioner og projekter i stor detaljeringsgrad. Når det er betimeligt at gøre dette, vil byen nedsætte arbejdsgrupper hertil.

Beliggenhed Fly er i dag geografisk en langstrakt by, centreret om den gamle vej fra Skive sydpå og beliggende 9 kilometer syd for Skive mod Hagebro i Viborg kommunes absolutte udkant. Området ”Åkjær” er en naturlig del af Fly, men har alligevel i nogen grad sit eget liv og sine egne traditioner. Omkring byen er det opland, som knytter sig til Fly, begrænset mod vest af Karup Å, mod syd af Dåsbjerg Bakke med de syv Fly Høje, mod øst af Fly Opmark, og mod nord af det militære øvelsesterræn, Fly Hede. Naturmæssigt er området varieret med morænelandskab mod syd og øst, den brede ådal mod vest og de flade hedelandskaber mod nord.

www.fly-by.dk

3


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Historie Det nuværende Fly er formentlig dannet i fortiden omkring den jernalderbebyggelse, der er fundet spor af på bakkerne lige nord for Fly Høje. Fly (Flø) nævnes første gang i skriftlige kilder fra omkring 1500-tallet, men byen er mindst 400-500 år ældre at dømme dels ud fra kirkens byggemåde og dels ud fra den gamle agerfordeling mellem gårdene. I 1600-tallet var byen samlet på nordsiden af Præstebækken og bredte sig fra kirken i øst ca. 500 m mod vest. I slutningen af 1700-tallet skete der, som næsten overalt i landet, en udflytning af gårdene med en ny agerfordeling, og dermed skabtes grundlaget for byens og oplandets nuværende udseende.

Befolkning Fly har i 2011 294 indbyggere, og den forventede udvikling fremgår af denne tabel: Aldersgrupper 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 0-5 år 17 22 22 22 21 21 21 21 21 21 6-16 år 46 52 47 44 43 42 41 41 40 40 17-24 år 21 24 24 23 22 21 21 21 21 21 25-39 år 49 48 49 48 48 47 46 47 47 48 40-64 år 109 110 109 104 104 105 101 101 99 99 65-79 år 26 29 29 34 40 45 51 54 57 58 80 år + 9 9 10 14 13 12 14 15 16 18 277 294 291 289 290 292 295 299 302 306

Befolkningstallet ser ud til at være stabilt, men med en tydelig forskydning mod flere og flere ældre som tiden går. Hvad der ikke kan ses af tabellen er, at der er sket et generationsskifte i gruppen af personer, som iværksætter og tager initiativer på Flys vegne. Den nære beliggenhed af Skive by og herunder af Skive Kaserne har en vis betydning for befolkningssammensætningen. Fly har ikke lokale indkøbsmuligheder, og langt de fleste handler derfor i Skive. Børnene går overvejende i Vridsted Skole, hvortil der går skolebus, mens videregående uddannelser og efteruddannelser tages i Skive. Byens samlingssted er forsamlingshuset, der er ramme om foreningsarrangementer, møder og fester. Byen rummer bygninger fra vidt forskellige tidsaldre, idet det indre af byen er præget af bebyggelser fra begyndelsen af 1900-tallet, medens villakvartererne væsentligst stammer fra 1980’erne og senere.

www.fly-by.dk

4


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Byplanlægning Nuværende situation Fly er centreret omkring Skive/Vridsted-vejen med enkelte stikveje. Den er desuden delt af Præstebækken, som omkring det naturlige åløbs bredder er et sumpet og uegnet område til bebyggelse. Fly by er omfattet af en lokalplan fra den gamle Fjends kommune fra 2002, som sætter grænser for hvordan byen kan udvikle sig, og borgerplanen tager derfor afsæt i denne. Imidlertid har udviklingen i byen medført, at visse af udstykningerne ikke synes relevante eller hensigtsmæssige mere, hvorfor lokalplanen som helhed nok bør revideres. Byudviklingen i Fly er præget af, at flere af de ældre huse i de senere år er blevet renoveret og at der til stadighed bygges nye huse. Byen fremstår pæn og uden faldefærdig bebyggelse, dog kunne indfaldsvejene trænge til kreative indslag. I byens midte står forsamlingshuset som et naturligt centrum, men dets omgivelser trænger til en kærlig hånd. Visioner for fremtiden Nogle af lokalplanens udstykninger vil sandsynligvis aldrig blive bebygget på grund af jordbundsforhold eller allerede eksisterende bebyggelse. Disse udstykninger ”spærrer” for planlægning af nye og det foreslås derfor: (se skitse) ¾ ¾ ¾ ¾

at området B04 (Solgårdsvej 26) sløjfes som udstykning, at der oprettes en ny storparceludstykning på Åkjærvej vest for B06 (Oldagervej), at der planlægges byggeri af seniorboliger at der planlægges villabebyggelse østpå langs Lærkenborgvej.

Præstebækken deler byen i en nordlig og en sydlig del. Byen har en vision om i stedet at samle byen med området omkring vandværket og pumpestationen som et grønt centrum. Det kan gøres ved at etablere et parklignende grønt område fra østsiden af Solgårdsvej via pumpestationen på D02, vest om idrætspladsen og med tilslutning til området nord for Oldagervej. I området kan også indgå de to ubebyggede grunde umiddelbart nord for pumpestationen, idet området formentlig er for blødt at bygge på. Området kan også forbindes til nordsiden via en bro/gangtræ og en sti til Ulvkærvej. Området har rige muligheder med niveauforskelle, vandløb og udsigt mod vest. Trafikalt kan det overvejes at lade Solgårdsvej, hvor den går gennem det grønne område være af en sådan art at ikkemotoriseret trafik har forret.

www.fly-by.dk

5


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Trafikforhold Nuværende situation Landevejen fra Skive til Hagebro, omkring hvilken Fly i dag er bygget op, er den helt dominerende trafikåre i byen. Ved indkørsel til Fly, uanset om man kommer fra Skive eller Vridstedsiden, er første indtryk af byen tre dårligt vedligeholdte rumlefelter lavet i brosten. Rumlefelterne hjælper ikke nævneværdigt på nedsættelsen af farten gennem byen og giver samtidig ubehagelige støjgener. Midtvejs i byen ud for forsamlingshuset ved korsvejen, er der en chikane. Denne chikane har kun ubetydelig indvirkning på farten gennem byen. Næsten alle, der skal igennem chikanen, skifter vejbane i god tid, så det er muligt at køre igennem med meget høj hastighed. Dette medfører ekstra risiko for trafikanter, der skal ud fra henholdsvis Lærkenborgvej og Ulvkjærvej. Holder man f.eks. på Ulvkjærvej og skal ud på Solgårdsvej vil de biler, der kommer fra syd komme i den forkerte vejbane og være vanskelige at se. Landevejen gennem Fly i retning mod såvel Skive som Vridsted er meget brugt af cyklister, men her er ikke cykelstier før man kommer ind til cykelstinettet i Skive By ved Skive Travbane. Arbejdsgruppen Fly Cyklister har stillet forslag til Viborg kommune om etablering af cykelstier tilbage i 2007, men har hidtil kun talt for døve øren. Visioner for fremtiden Landevejen gennem Byen Teknisk Forvaltning i Viborg Kommune har for 2011 planlagt at ændre rumlefelterne nord og syd for Fly med asfaltbelagte trafikbump, der skulle afskaffe støjgenerne ved rumlefelterne og nedsætte kørselshastighederne. Dette imødeses med glæde af byens borgere. Der er desuden et stærkt ønske om at få nedsat hastigheden gennem byen. Her er der mange forslag til at søge at sikre dette, men helt generelt ønskes ingen chikaner med bump. Hovedforslagene er: ¾ Chikanen midt i byen nedlægges og erstattes af to andre, der placeres lige før eller lige efter udkørslen fra Slotsvej i nordbyen samt ud for den gamle Brugs i sydbyen (se vedlagte skitser). Typen kunne være af samme slags som findes ud for skolen i Vridsted. ¾ Der laves nogle halve rundkørsler, som i Grønhøj, i stedet for chikanen. ¾ Der etableres nye chikaner omkring bækken.

www.fly-by.dk

6


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Udvikling af Vestfjends Som det fremgik af debatten omkring folkeafstemningen ved kommunesammenlægningen, har Vestfjends et nært forhold til Skive by. Fly og Vridsted ligger henholdsvis 5 og 11 km fra bygrænsen. Orienteringen mod Skive er tydelig i forhold til at man benytter Skives indkøbsmuligheder, fritidstilbud og kulturelle tilbud. Ungdomsuddannelser/efter- og videregående uddannelser frekventeres også helt naturligt af flyborgere. Busforbindelsen går nord-syd til Skive og Herning med 1-2 timers interval, - men ikke mod øst til Viborg, som ligger ca. 35 km væk. Vestfjends udvikler sig i kraft af naboskabet til Skive by. Der er derfor allerede i dag megen cyklende trafik mellem og Skive til trods for, at landevejen er smal og biltrafikken er intens i myldretiden. Der er et stort behov for og ønske om at kunne sende skolebørnene fra Fly ud på egen hånd til Vridsted Skole til skolegang og fritidsaktiviteter. Forældrene til børnene i Vridsted skole skal efter kommunesammenlægningen fremover selv sørge for transport allerede fra 4. klasse mod tidligere 6. klasse, hvis man bor mindre end 6 km fra skolen. Der bør derfor hurtigst muligt etableres asfaltbelagt cykelsti adskilt fra vejbanen fra Skive til Fly og videre over Fly Høje til Vridsted for at sikre sammenkædning af by og land med en sikker transportvej til ¾ Skolen i Vridsted ¾ Gymnasiet og øvrige videregående uddannelser i Skive ¾ Stationen i Skive (tog/rutebiler/bus) ¾ Rideskolen ¾ Badeland/Kulturcenter Limfjord med biograf ¾ Fritidstilbud til børn og unge ¾ Arbejdspladser i Skive ¾ Mulighed for at ældre/handikappede kan komme sikkert frem på mini-crosser

Asfaltbelagte cykelstier vil desuden have følgende sideeffekter ¾ Der sikres en udvikling af Fly, der skal gøre det attraktivt at flytte hertil. ¾ Børn og unge bliver selvtransporterende. ¾ Mulighed for trafiksikre rekreative aktiviteter for de mange motionscyklister. ¾ Turistmæssige tilbud til byboer om cykling til skov og å i evt. samarbejde med Skive (Salling) og Mogenstrup om et fælles cykelstinet. ¾ Øget folkesundhed. ¾ CO2-udslippet mindskes gennem mindre bilkørsel.

www.fly-by.dk

7


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Offentlige tilbud Nuværende situation Efter at skolen blev nedlagt i 1980’erne findes der af offentlige institutioner i Fly kun dagplejetilbud. Derudover er der daglige tilbud om offentlig transport med busforbindelse til Skive og Herning samt skolebus til Vridsted. For de ældre er der tilbud om rengøringshjælp, ældrepleje samt muligheder indenfor sundhedssektoren om hjemmesygepleje mv. Mødesteder for de ældre er der ikke i landsbyen, men der er mulighed for transport til ældrecentret i Sjørup. Visioner for fremtiden For borgerne i Fly er det vigtigt, at der bevares dagplejemuligheder i selve byen. En oprettelse af en vuggestue i Vridsted bør medføre, at der sikres kommunale dagplejemuligheder i selve Fly af hensyn til byens børnefamilier. Den nuværende situation med børnehaver og skole i nabobyerne er acceptabel og kan kombineres med muligheder i Skive. De offentlige transportmuligheder fra Fly til Viborg er særdeles ringe. I fravær af privat bil er det næsten umuligt at deltage i de lokale/kommunale tilbud, der findes i Viborg. Vi ønsker derfor at muligheder for offentlig transport på kommunalt niveau fremmes. Et samlingssted for Flys borgere i form af et kultur/medborgerhus findes essentielt for at sikre sammenhængskraften i landsbyen langt fra kommunens hovedby, dette kunne give muligheder for tilbud om biblioteksdepot, evt. bogbus, og lokale arrangementer, undervisnings- og kulturtilbud. Dette kunne samtidigt give ældre og handicappede i landsbyen muligheder for et fælles mødested, og give muligheder for at styrke de private netværk, hvor også f.eks. en daglig samtalecirkel kunne øge trygheden.

www.fly-by.dk

8


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Mødesteder, idræt, kultur og menneskelige relationer Nuværende situation Fly har i forhold til sin størrelse rigtig mange aktive foreninger: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Borgerforening Menighedsråd Fly Aktive Kvinder Forsamlingshusforening Fly Sangforening Fly Vinlaug Fly Vandværksforening Fly Lokalråd

der året igennem afholder arrangementer for byens borgere. Derudover arrangerer forskellige grupper i byen en række aktiviteter, såsom motionscykelture, modelbil race, Å-vandringer mm. Forsamlingshuset, hvor mange af årets aktiviteter foregår, er i en dårlig stand. Efter nogle vintre med meget sne er facade og gavl beskadiget, hvorfor der i foråret 2011 er opsat stivere langs facaden for at styrke ydervæggen. Dette er ikke en holdbar løsning, og et byggeudvalg under forsamlingshusforeningen er blevet nedsat. Ved sportspladsens kommunalt ejede hus/omklædningsrum ”Huset” har borgerforeningen for nogle år siden etableret en legeplads, som byens børn er flittige til at bruge. Dette hus benytter dagplejerne ligeledes til legestue mindst 2 gange om ugen. Idrætsklubben er på nuværende tidspunkt sat på standby, og græsset bliver derfor ikke klippet af kommunen hvorfor en gruppe flyborgere på frivillig basis sørger for dette. Visioner for fremtiden Et kultur/medborgerhus De tidligere naturlige mødesteder som skole og dagligvarebutikker er ikke mere i Fly. Desuden er idrætsforeningen ikke aktiv, hvorfor man heller ikke mødes på sportspladsen og omkring ”Huset” i tilknytning til denne. Forsamlingshuset bruges, men fungerer ikke som et mødested i det daglige. Der er derfor behov for et kultur/medborgerhus med adgang dagligt for byens borgere, som: ¾ et uforpligtende mødested ¾ et være- og mødested for byens forskellige foreninger ¾ et aktivitetshus for forskellige interesser som kan samle grupper af borgere, såsom madklubber, computermødested, litteraturkredse, med mere ¾ et samlingssted for byens ældre også i dagtimerne ¾ et hus til brug for dagplejebørnene i byens dagplejer ¾ et hus til fester, foredrag, fodboldaftener, revyer og dilettant, private fester med meget mere Kultur/medborgerhuset skal være fleksibelt med flere rum, der kan opdeles i mindre enheder efter behov. Der skal være relevante køkkenfaciliteter til rådighed for husets mange formål med let adgang for alle uden snærende administrative bånd.

www.fly-by.dk

9


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

En ombygning af det nuværende forsamlingshus kunne være en mulighed, men en nybygning kan også være løsningen. I forbindelse med det nye medborgerhus/kulturhus vil der kunne tænkes etableret nogle værelser til udlejning, f.eks. til fiskere og kanoroere der benytter Karup Å, eller til overnatning for flyborgernes gæster. Sportspladsen Boldbanen med det tilknyttede redskabsskur samt terrassen skal sættes i stand og det tidligere bålplads/grillsted bør retableres. Dette vil give incitament til mange aktiviteter, især i sommerhalvåret, både for børn og voksne, da området er rigtig velegnet til sådanne tiltag. ”Huset” (ejet af Viborg Kommune) er ikke ordentlig isoleret og står overfor en gennemgribende renovering. I forbindelse med en etablering af et kultur/medborgerhus kunne det tænkes at ”Huset” sælges, og provenuet herfra samt det årlige driftstilskud anvendes til at sikre økonomien omkring det påtænkte kultur/medborgerhus.

www.fly-by.dk

10


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Landbrug og natur Landbrug Nuværende situation Landbruget i Fly har fuldstændig ændret karakter. Af de oprindeligt 15-20 gårde, som lå i Fly og som havde deres jord umiddelbart rundt om byen, er der nu 3 tilbage, som har bygninger i byen, og deres jordtilliggender rækker geografisk langt ud over Flys afgrænsning. Uden for byen er der 4-5 landbrug med meget spredte jordtilliggender. Fælles for de fleste af landbrugene er, at de ejer - og er temmelig afhængige af - engene langs Karup Å. Viborg, Skive og Holstebro kommuner arbejder sammen omkring planer om oversvømmelse af en stor del af engdragene langs Karup Å, men man kan ikke i øjeblikket se, hvad udgangen bliver på dette. Blandt lodsejerne i engen er der ikke enighed om, hvad der er at foretrække. Visioner for fremtiden Det er begrænset hvad Flys borgere kan gøre eller planlægge for at tilgodese den lokale landbrugsdrift. I forhold til de gårde, som ligger nær ved byen vil det være af værdi at man affinder sig med de gener, som landbruget påfører omgivelserne, og at disse landbrug tilsvarende begrænser generne. Med hensyn til oversvømmelsesplanerne ønsker Flyborgerne at lægge størst muligt pres på kommunalpolitikerne for at få planerne gennemført eller skrinlagt hurtigst muligt, da det er ganske urimeligt at borgere fortsat skal leve med stor usikkerhed om deres eksistensgrundlag. Når så samtidig driften af landbrugene, uanset driftstype, er detailreguleret gennem lovgivning, forstærkes blot opfattelsen af, at for lokalråd og borgerplaner er indflydelse i denne sammenhæng stærkt begrænset. Hvis oversvømmelsesplanerne bliver realiserede skal borgerplanen naturligvis afspejle dette, men det er i så fald under punkterne ”Natur” og/eller ”Turisme”. Natur Nuværende situation Vi har en flot natur: Fly Høje, Karup Å, heden, engene, og som anført under landbrug, er der udsigt til at naturværdierne omkring Karup Å ved fjernelse af diger bliver øget yderligere. Visioner for fremtiden. Denne natur kan vi næppe forbedre, men vi kan gøre den meget lettere tilgængelig med stisystemer ud over engene ned til Karup Å og ad denne vej knytte nær forbindelse til Mogenstrup. Ligeledes kunne et samvirke med Vridsted om sammenknytning langs åen være en oplagt mulighed. Etablering og afmærkning af et stisystem i ådalen, evt. suppleret med borde/bænke på passende steder, der kun vil kræve arbejde og samarbejde (f. eks. græsslåning, opfyldning, vedligeholdelse, fjernelse af pigtråd) i højere grad end økonomisk investering. Tilsvarende kan der planlægges (- og måske afmærkes) ture i det militære øvelsesterræn nord for Fly, hvortil der er adgang i store dele af folks fritid. Centralt i byen, på Flys hjemmeside og via turistbrochurer skal kendskabet til sådanne stisystemer selvfølgelig gøres tilgængeligt.

www.fly-by.dk

11


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Øvrige erhverv Nuværende situation Fly er i ”Landzonelokalplanen for Fly” fra 2001 at opfatte, som en ”landsby med særlig status”, hvilket betyder, at der kan udbygges erhverv samt foregå nybygning af parcelhuse, og dette er fastholdt i Kommuneplanen fra 2009-2021, hvor Fly er defineret som ”Lokalby”. Karakteristisk for erhvervsudviklingen i Fly og omegn er, som generelt i hele landet, at der sker en afvandring fra landbruget. Få lever af landbrug, men mange er ansatte i virksomheder i landsbyen eller i de omkringliggende byer. De virksomheder, der for nuværende er tilknyttet Fly og omegn omfatter følgende erhverv: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Blikkenslager Tømrer Murer Serviceerhverv Rengøring IT-service Elektriker Let industri Cementstøberi og marmorkunst

Der er ifølge lokalplanen udlagt et område til kombineret erhverv/beboelse (overfor Lounsbjergvej), men politisk har der fra Viborg kommune været vist meget lidt vilje til at udvikle dette område. De virksomheder, der i øjeblikket er beliggende i Fly, er enkeltmandsejede firmaer med få ansatte, som det er typisk for et landsbysamfund. Visioner for fremtiden Fly har ikke større erhvervsvirksomheder, der kan forventes at tiltrække større investeringer til området og det er ikke sandsynligt at nye virksomheder uden for de ovennævnte områder vil etablere sig i byen. Vi forventer derfor, at eventuelt nye virksomheder vil have en lokal forankring. Det er derfor af vital betydning, at erhvervsområdet bibeholdes for at give muligheder herfor. Samtidig er det indlysende, at Flys rolle som Lokalby i kommuneplanen bør fastholdes for at sikre en fornuftig udvikling i Viborg Kommunes nordvestlige del.

www.fly-by.dk

12


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Energi Nuværende situation Man er i Fly generelt meget bevidste om nødvendigheden af, at det danske samfund frigøres fra brugen af fossile brændstoffer, og der opleves en stadig stigende interesse for alternative energikilder. Byens energiforbrug dækkes i dag alligevel stadig af navnlig olie og naturgas. Et stigende antal ejendomme har dog gennem de senere år fået installeret sol/- og jordvarmeanlæg, og der har været et enkelt forsøg på at producere elektricitet på grundlag af biomasse, men anlægget viste sig desværre urentabelt. Visioner for fremtiden Der er ikke mere tvivl om, at byen fremover må tænke i vedvarende energiformer, såsom: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Geotermisk energi Vindmøller Jordvarme Biogas Solceller

Ingen af disse er færdigudviklet endnu, så det vil ikke være hensigtsmæssigt at lægge sig helt fast på hvilke former vi skal satse på. Geotermisk energi kan formentlig udelukkes, da der ikke er påvist varme vandlag i Flys undergrund, og det er for usikkert for nærværende som landsby selv at kaste sig ud i de nødvendige undersøgelser. Vindmøller er næppe heller et egnet fællesprojekt, da planlægningen heraf med de moderne møllestørrelser er en meget kompliceret affære (jfr. Testcenter Østerild) Jordvarme via varmepumpe er en realistisk mulighed, men bedst egnet til husstandsbrug. De to sidste muligheder, biogas og solceller, er begge mulige som fællesprojekter. Biogasanlæg kræver megen planlægning og investering, men potentialet skønnes at kunne være til stede med baggrund i de store dyrehold, som stadig nyder godt af græsningsarealerne langs ådalen. En solcellepark kunne være et interessant fællesprojekt, idet vi forestiller os, at der på kort tid kan etableres et større parkområde med solceller, som kan dække en del af byens energibehov. Parken kan drives af en del af byens beboere evt. andelsbaseret, og vil samtidig kunne udvikles med en energikonsulentfunktion til hjælp for alle byens husstande. En mulig placering vil være i nordenden af byen, hvor der ligger en velegnet sydvendt bakke. Det anbefales desuden selvfølgelig, at et nybyggeri af medborger/kulturhus skal inkludere en energirigtig løsning. Medandelshaver af en solcellepark eller solceller på taget ses som en god løsning i kombination med et jordvarmeanlæg.

www.fly-by.dk

13


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Turisme Nuværende situation Af interesse for turister i Fly findes der ¾ ¾ ¾ ¾

Gravhøjene på stilstandslinien på Dåsbjerg Bakke Mindestenen i Åkjær over Jeppe Åkjærs forældre Fly Kirke med gravsteder for Jeppe Åkjærs familie og Marie Bregendahl Naturværdier med Karup Å-dalen med kanosejlads og shelters ved Nørrekær

Generelt må det siges at betydningen af disse muligheder i dag er minimal, hvilket kan skyldes kvaliteten af den turistmæssige værdi i forhold til andre muligheder, men nok først og fremmest manglende bevidsthed om mulighederne. Visioner for fremtiden ¾ På Dåsbjerg Bakke laves der en mindre rasteplads med et tilhørende P-skilt. Der bør opsættes borde og bænke samt foretages en fornyelse af informationen om gravhøjenes historie og stedets geologiske baggrund ¾ Der bør opstilles vejskilte med henvisninger til Åkjærstenen på vejen fra Fly til Vridsted ¾ I forbindelse med Karup Å-dalen bør der laves et stisystem i sammenkædning med eksisterende stier til vandreture med mærkede ruter i forbindelse med kanosejladsen og shelters i Nørrekær. Senere, hvis tankerne om ændringer i engenes status gennemføres, kan dette system udbygges ¾ I forbindelse med etableringer af cykelstier fra Skive og Vridsted vil et samarbejde om en udvikling af cykelstisystemer med Skive og Holstebro kommuner være særdeles relevant. Derudover er der ideer om ¾ Udbygning af mulighederne for Geo-cache omkring Fly ¾ Et kommende medborgerhus i Fly kunne udbygges med overnatningsmuligheder for kanoroere samt skabe baggrund for kunstudstillinger mv.

www.fly-by.dk

14


FLY BORGERPLAN

NOVEMBER 2011

Konklusion De væsentligste emner i denne Borgerplan for Fly er i prioriteret rækkefølge disse: 1. prioritet ¾ Der etableres et kultur/medborgerhus i Fly med baggrund i det gamle forsamlingshus.(side 9). 2. prioritet ¾ Trafikstrømmen gennem byen bør ændres (se side 6), så der sikres ƒ bedre udkørselsforhold fra Ulvkjærvej til Solgårdsvej ƒ nedsættelse af hastigheden gennem byen ved ændring af placeringen af trafikchikaner ¾ Der etableres cykelstier fra Fly mod Skive og Vridsted (se side 6) ¾ Flys position som en ”Lokalby” sikres (se side 12) ¾ Lokalplanen for Fly bør ændres så der bliver mulighed for storparceludstykning på Åkjærvej, villabebyggelse langs Lærkenborgvej (se side 5). samt byggeri af seniorboliger 3. prioritet ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Et sammenhængende grønt område omkring Præstebækken og Sportspladsen (se side 5) Bedre offentlige transportmuligheder til Viborg (se side 8) Udbygning af et stisystem i Karup Å dalen (se side 11) Oprettelse af en solcellepark (se side 13) Renovering af P-pladsen ved seværdigheden Fly Høje (se side 14) Vejvisning til Åkjærstenen etableres på Dåsbjergvej (se side 14).

www.fly-by.dk

15

Fly Borgerplan  

Bogerplan for Fly by 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you