Formandsbladet 02-2024

Page 1

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 117. ÅRGANG • NR. 2 • MAJ 2024

LANDSFORMANDEN RINGEDE UD

GODDAG TIL BO

TIL KIM NEDBRYDER FÅR NY ROLLE

2
04 23 20 30
NEDBRYGNING (E&HMESSE)
FARVEL
TEMA NR . 2•2024

OBS! Vi mangler stadig mange E-mail adresser i vores medlemssystem!

Måske har du fået ny mailadresse og har glemt at informere os?

Det kan vi nemt ændre.

Du skal blot sende os en mail til dff@danskformand.dk

TAK FOR TILLIDEN

Det er første gang, jeg skriver til denne leder.

Jeg vil gerne allerførst sige tak til hovedbestyrelsen for den tillid, der blev vist mig ved valget til ny landsformand for Dansk Formands Forening.

Jeg håber, at jeg sammen med den nye hovedbestyrelse kan leve op til de tiltag, som vi skal tage for, at vi kan få et godt og sundt fagforbund.

Der skal også lyde en tak til den gamle hovedbestyrelse. Jeg har fået lov til at følge jeres arbejde det sidste 2,5 år.

En særlig tak til Kim Bøje Madsen for indsatsen for Dansk formands forening.

Tak for det gode samarbejde. Det har været spændende og lærerigt at følge dig tæt gennem det sidste halve år.

Særligt spændende at få lov til at arbejde sammen om OK 24.

Jeg håber, du vil nyde din nye tilværelse som pensionist hjemme hos Gitte.

Jeg glæder mig til at tage arbejdshandskerne på og kaste mig ud i alle de nye og spændende opgaver, som ligger foran mig.

Bo Enghoff Jensen Landsformand

DANSK FORMANDS FORENING ER EN FAGORGANISATION FOR ARBEJDSLEDERE OG KONDUKTØRER INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED SAMT FORMÆND OG ARBEJDSLEDERE INDENFOR KOMMUNERNES OG REGIONERNES TEKNISKE FORVALTNINGER. DANSK FORMANDS FORENING HAR OVERENSKOMSTRETTEN INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET.
2 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024 DANSK FORMANDS FORENING | LEDER

Udgiver: Dansk Formands Forening Svanevej 22

4500 København NV

Tlf.: +45 32 96 56 22

dff@danskformand.dk

Arbejdernes Landsbank: Kontonr.: 5301 0321366

Redaktion: Landsformand Bo Enghoff Jensen (ansv.) bej@danskformand.dk

Journalist Niels Henriksen mail@nordtext.dk

Tema i næste nummer: Nedbrydning (E&H Messe)

Artikler og stof til nr. 3•2024 skal være redaktionen i hænde senest den 22. juli 2024. Næste nummer udkommer den 19.-23. august 2024.

Scan QR-koden og kom direkte ind på: www.danskformand.dk

Layout og produktion: Grafiker Jannie Sørensen Stibo Complete

Oddesundvej 1

6715 Esbjerg

Tlf. +45 76 10 11 63 jsoe@stibo.com

Annoncer: Stibo Complete Mediaservice Jette Sterndorff-Jessen Oddesundvej 1 6715 Esbjerg

Tlf. +45 76 10 11 47 jsje@stibo.com www.stibocomplete.com

Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er den 22. juli 2024.

30 26 20 Leder ......................................................................................................................................... 2 Referater fra bestyrelsesmøder ............................................................................................ 4 Tak for tilliden 8 Fokus på at stabilisere økonomien...................................................................................... 10 Kursus for kommunalt ansatte 17 Afdelingsmøde Nordjylland ................................................................................................. 18 E&H Messen udvider ............................................................................................................ 19 Mere tid til familien og golf 20 Fra genbrug til DFF ............................................................................................................... 23 En DFF-legende takkede af 26 DFF-medlemmer i Ree Park 28 Nedbrydere får ny rolle ....................................................................................................... 30 Lokalnyt/Fra Hovedkontoret 34 DANSK FORMANDS FORENING | KOLOFON

NYT FRA FORENINGEN

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

onsdag den 15. februar 2024 kl. 19.00 afholdt som Teams-møde

Kim Madsen bød velkommen til mødet. Hele bestyrelsen deltog & Keld Dahl var inviteret med til mødet.

DAGSORDEN

1. Velkomst og gennemgang af dagsorden.

2. Budget/regnskab.

3. Eventuelt.

DAGSORDEN

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Der var 2 mindre rettelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 7. februar 2024.

Referatet betragtes herefter som godkendt.

2.0 BUDGET & REGNSKAB

2.1

Kim indledte mødet med at fortælle lidt om en mindre sag i Brøndby Kommune samt om overenskomstsituationen. Mester Assistent-aftalen ville blive forsøgt forhandlet færdig fredag den 16. februar. Bo og Joy deltager i forhandlingerne sammen med Kim.

Som der blev skrevet tidligere i dag, så fik vi et oplæg til en ny advokat-aftale, som Kim læste op for bestyrelsen.

Lars Hansen ville gerne have Kim til at spørge Maskinmestrene igen, om de ville lave en juridisk aftale med os. Kim ville få talt med Kåre Nielsen MMF, således de evt. kan sige ja eller nej. Vi skal gerne

have en aftale fra 1. marts 2024.

Der var en gennemgang af budgettet for 2024. Kim har talt med vores revisor igen og har sagt, at han vender tilbage efter mødet her. De siger, at vi fremover tager den revision, der hedder et såkaldt Review eller gennemgang, og det kan vi få til en fair pris. Restbeløbet i budgettet går til den hjælp, som Anette får til opsætning og gennemgang af budgetter og regnskab. Noget som gerne skulle falde med tiden, eftersom hun bliver mere erfaren.

Kim omtalte, at vi skulle forny vores licenser til vores EDB, og bestyrelsen gav tilsagn til, at Kim fortsætter med at have adgang i 1 år, således han kan hjælpe Bo og kontoret i det omfang, det måtte blive nødvendigt. Bo påpegede, at det var han rigtig glad for, da han mente, det kunne blive noget besværligt for ham og kontoret, hvilket Leo Kristoffersen medgav.

Kim har lovet at rette gavebeløbet til jubilarerne så det passer til det forbrugte.

Det nye budget var med en kontingentstigning på 30 kr. i kvartalet eller 10 kr. pr. måned for de aktive medlemmer. Øvrige kontingenter er uændrede.

Bestyrelsen ville gerne have kontoen, der omhandler hosting, EDB, hjemmeside, vedligehold delt lidt bedre op, så det fremgår, hvad beløbet går til. Det har Kim givet videre til Anette.

Det blev igen fastlagt af bestyrelsen, at

det fysiske Formandsbladet stopper med blad 2-2024, og blad 3 og 4-2024 bliver elektroniske udgaver. Derefter stopper Formandsbladet med at udkomme.

Budgettet for 2025 blev gennemgået, og her var det med samme kontingent som det nye budget for 2024 – 1050 kr. for aktive, 285 kr. for efterlønnere samt 135 kr. for pensionister.

Der var stor modstand fra nogle i bestyrelsen mod det fremlagte budget for afdelingskontingent på tre gange årligt. Det blev fastlagt af bestyrelsen, at det skulle stå som tidligere, nemlig fire gange årligt. Det blev dog efterfølgende vedtaget, at i løbet af 2024 skal den nye bestyrelse forsøge at udarbejde et oplæg til en anden fordelingsnøgle til afdelingskontingentet. Kim har tilrettet afdelingskontingentet for 2025 til det ønskede.

Formandsbladet er taget af budgettet, og der skal fremover kun udsendes nyhedsbreve til medlemmerne, og gerne med en artikel. Der vil blive god mulighed for at få lidt annoncer med i nyhedsbrevene.

3. EVENTUELT

Der blev orienteret om, at vi skal have en lille ændring mere i vedtægterne til generalforsamlingen. Det er § 20 stk. dagsorden linje 4. her skal ordet revideret blot fjernes i vedtægterne.

Der blev på bestyrelsesmødet talt om at italesætte Formandsbladet og afdelingskontingentet på generalforsamling for at

DANSK FORMANDS FORENING | Nyt FR a FOREN i Ng EN 4 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

få lidt input på de to områder. Der blev aftalt nyt bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts kl. 19.00 på Teams, med ét punkt på dagsorden.

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

onsdag den 27. marts 2024 kl. 19.00 afholdt som Teams-møde

Kim Madsen bød velkommen til mødet. Hele bestyrelsen deltog i mødet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

2. Orientering om sager.

3. Nyt fra A-kassen.

4. Budget og regnskab i Fællessekretariatet og i DFF.

5. Valg af Landsformand og Næstformand.

6. Eventuelt.

DAGSORDEN

Velkomst ved landsformanden.

Særlig velkommen til den nye afdelingsformand i Afdeling Syd, Finn Nielsen.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Der var ingen rettelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 15. februar 2024.

Referatet betragtes herefter som godkendt.

2.0 ORIENTERING OM SAGER

Afdelingsmøderne er afviklet. Kim synes, der har været en lidt blandet tilslutning, men alt i alt udmærket. Kim påpegede dog, at både Sjælland og Afdeling Syd kan gøre det bedre, hvis de vil. Keld Dahl synes, det er svært at gøre alle tilfredse, og det har han helt ret i.

Kim kunne oplyse, at der er stor aktivitet på lønforhandlingerne. Der er i øjeblikket en del forhandlinger med Nordværk i Nordjylland.

Som der er blevet talt om tidligere i bestyrelsen, så har vi nu en god advokat-aftale, og aftalen matcher det beløb, der er sat ind i budgettet. Bo og Kim har aftalt møde med advokaten på kontoret i København den 4. april kl. 10.00, og vi har møde senere samme dag med PFA.

Valg af ny Landsformand til tiltrædelse d. 1. maj 2024.

Referent Kim Bøje Madsen

Der var en gennemgang af vedtægterne med de nye ændringer.

De vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

Kim har orienteret bestyrelsen om den korrespondance, der har været med et medlem. Kim spurgte bestyrelsen, hvad de mente om dette forløb. Det blev aftalt at Kim laver et udkast til en skrivelse, som medlemmet får tilsendt.

2.2

Vores overenskomst med Asfaltindustrien er nu underskrevet og på plads.

Der var en kort gennemgang af den nye overenskomst med KL. Overenskomsterne er blevet fremlagt på næsten alle afdelingsmøder, så næsten hele bestyrelsen var godt inde i resultatet.

Vi har fået i alt 8,6 pct. over 2 år, heraf er de 2 pct. til lokalforhandling. Det er det største beløb, Kim nogensinde har

TIL BYGGEOG ANLÆGSBRANCHEN
LEVERANDØR
DANSK FORMANDS FORENING | Nyt FR a FOREN i Ng EN 5 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

set og været til forhandling med. Der var en kort gennemgang af de lokale overenskomster.

Der skal stemmes til Forhandlingsfællesskabet omkring resultatet. Afstemningen gav en 100 pct. tilslutning til aftalen, og Kim sender resultatet videre til Forhandlingsfællesskabet.

3.0

Dansk Formands Forening har lige nu to ledige. Bo og Kim har været til møde med vores kontakt i AKA Aalborg, og det var et godt møde. Vi har også haft strategimøde inde ved AKA i København, og her mødte Bo Enghoff Jensen direktøren, og han hilste på nogle af vores kontakter hos AKA. Vi havde en god dialog og hørte lidt om den strategi, der skal sættes i værk.

4.0 BUDGET OG REGNSKAB

Kim havde vedlagt regnskabet for de første to måneder for fællessekreta-

riatet samt for DFF. Kim spurgte, om der var nogen kommentarer til det fremsendte. Der var igen en debat omkring den manglende annoncering i Formandsbladet og deraf manglende annoncekroner.

Kim kunne oplyse lidt om medlemssituationen, som så noget mere lys ud, end den plejer.

Det virker, som om at man har fundet ud af værdien af at være medlem det rette sted, og hos dem der har overenskomsten.

5.0 VALG AF NY LANDSFORMAND

Kim ville gerne som nuværende Landsformand forslå Bo Enghoff Jensen som ny Landsformand. Bo har deltaget i mange møder, både internt og på landsplan samt i de seneste overenskomstforhandlinger. Bo viser stor interesse og Kim er sikker på, at Bo er den rette mand til at tage over.

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 19. april 2024 kl. 16.00 afholdt på Hotel Trinity Fredericia

Kim Madsen bød velkommen til mødet. Hele bestyrelsen deltog i mødet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

2. Orientering om sager.

3. Organisatoriske forhold, herunder budget og regnskab.

4. Driftsforhold.

5. Øvrige forhold, herunder generalforsamlingen.

6. Eventuelt

DAGSORDEN

Velkomst ved Landsformanden. Særlig

velkommen til den nye Afdelingsformand i Afdeling Syd, Finn Nielsen.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Der var ingen rettelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2024. Referatet betragtes herefter som godkendt.

2.0 ORIENTERING OM SAGER

Kim gav en kort orientering om en sag med et af vores medlemmer.

Medlemmet har efterfølgende valgt at udmelde sig af DFF.

Kim gav en kort orientering om vores

Der var ikke andre, der stillede op. Bo blev valgt af en enig bestyrelse for en 4-årig periode.

Stort til lykke Bo Enghoff Jensen.

Derefter var der valg af næstformand. Lars Erik Hansen genopstillede og blev enstemmig valg til en ny 4-årig periode.

Stort til lykke til Lars Erik Hansen.

6.0. EVENTUELT

Kim orienterede bestyrelsen om, at vores bank har sat gebyrerne meget op. Men det vil den nye bestyrelse tage op, når vi kender tallene.

Kim forespurgte bestyrelsen om der er noget vi skulle tale om inden generalforsamlingen 2024? Det var der ikke.

forhandlinger med Nordværk i Aalborg. Her har vi fået nogle nye medlemmer, som meget gerne vil have hjælp til at få en rådighedsaftale sat på plads. DFF er i god dialog med arbejdsgiverne.

Kim kunne oplyse, at der stadig er meget stor aktivitet på lønforhandlingerne.

Kim fremlagde den nye lønstatistik, som blev gennemgået og taget til efterretning.

Kim gav en opdatering på overenskomstforhandlingerne, da FOA har skrevet til os om en regnefejl. Vi afventer en ny og opdateret overenskomst med nogle endnu bedre tal, og dermed en bedre overenskomst for formændene.

Referent Kim Bøje Madsen
DANSK FORMANDS FORENING | Nyt FR a FOREN i Ng EN 6 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Der var en gennemgang af vedtægterne med de nye ændringsforslag. Der blev fremsat to datoer for generalforsamlingen næste år, da vi ikke ved, om bestyrelsens forslag går igennem som ønsket. Ændringerne vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

3.0

Der er blevet stemt til Forhandlingsfællesskabet om resultatet. Afstemningen gav en 100 pct. tilslutning, og Kim har sendt resultatet fra DFF videre til Forhandlingsfællesskabet, som nu har meldt ud, at hele overenskomsten er blevet stemt igennem med et massivt flertal.

3.1 AKA

Dansk Formands Forening har lige nu to ledige, ellers er der ikke nogen nyheder fra AKA.

3.2 BUDGET OG REGNSKAB

Kim havde vedlagt regnskabet for de første tre måneder for fællessekretariatet samt for DFF. Der var nogle enkelte spørgsmål til nogle af tallene. De blev besvaret, da Anette, som aftalt, ankom lidt senere til mødet.

Kim kunne oplyse, at vi har mistet nogle medlemmer siden 1. januar, men vi har næsten fået lige så mange ind i foreningen, og der er mange på vej ind, så det

ser meget positivt ud lige nu.

Der var en kort gennemgang af budgettet for 2025 som skal fremlægges på generalforsamlingen den 20. april.

Til sidst skulle regnskabet underskrives af den gamle bestyrelse. Da Palle Brodersen var sygemeldt, lovede Kim at tage på sygebesøg og få den sidste underskrift fra ham.

4.0 ORIENTERING VEDR. DRIFT AF KONTORET

Kim gav en kort orientering omkring driften i Fællessekretariatet. Det fungerer rigtig godt, og der er en god atmosfære på det nye kontor i København.

5.0. KOMMENDE MØDER

5.1

Der er aftalt kommunalt kursus i Svendborg i uge 41 2024, den 9. og 10. oktober.

5.2

Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået, og Lars Hansen vil af bestyrelsen blive foreslået til dirigent på generalforsamlingen.

De var indkommet et forslag fra Afdeling Syd, som blev gennemgået, og som vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Der var to datoer i spil til generalforsamlingen, alt efter hvad der vil blive vedtaget i de fremlagte vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

5.3

Der var enighed om teams møder den 12. juni og den 25. september, begge møder kl. 18.30. Der blev også fastsat et fysisk møde den 30. november 2024

5.4 EVENTUELT

Anette var til stede til den sidste del af bestyrelsesmødet og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen. Bilagene for 2023 blev gennemgået og godkendt. Lars Hansen underskrev protokollen.

Referent Kim Bøje Madsen

H.C. Petersen & Co.’s Eftf. A/S, Ansager Landevej 13, 7200 Grindsted, Tlf: 76 73 11 33 TLE 3410 TILBUD SPAR 25.000,159.000,Ekskl. moms. og levering KAMPAGNEPRIS 235.000,Ekskl. moms. redskab og levering 7.2 K 25 hk stage v motor, løfteevne 1.380 kg, løftehøjde 2.90 m, oliemængde 40 l/min, bredde 113 cm, vægt 1.380 kg 3 cylinder Stage V Dieselmotor med 40 hk, hydrostatisk transmission, 4 WD, 3 punkts lift, 1000 kg, 2 dobbeltvirkende hydraulikudtag i bag MX frontlæsser med 140 cm skovl og joystickbetjening til kun 40.000,Japansk kvalitetskontrolleret produktion Unik, kraftfuld og komfortabel minilæsser Kompakttraktor med imponerende 40 hk Læs mere om maskinerne på www.hcpetersen.dk Mød os på E&H Messen 13.-15. juni på stand U0022 DANSK FORMANDS FORENING | Nyt FR a FOREN i Ng EN 7 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

FARVEL TIL STORT BIFALD

Nu forhenværende landsformand Kim Bøje Madsen ringede ud på generalforsamlingen i Fredericia

AF NIELS HENRIKSEN

Generalforsamlingen på Trinity Hotel i Fredericia var sidste gang, nu forhenværende landsformand Kim Bøje Madsen stod i spidsen for Dansk Formands Forening ved en officiel lejlighed.

– For tre år siden proklamerede jeg, at det snart var tid til at finde en ny landsformand. Ham har vi fundet, og han er valgt, nemlig Bo Enghoff Jensen. Bo blev valgt som formand

Afdelingsformand i Østjyllands Afdeling, Leo Kristoffersen, takkede på hovedbestyrelsens vegne Kim Bøje Madsen for en utrættelig indsats gennem 20 år som landsformand.

generalforsamlingen

og Lars E. Hansen som næstformand på bestyrelsesmødet den 27. marts. Bo og jeg har haft mange møder, både fysisk og på Teams, og Bo har lært meget. Han har ligeledes deltaget i OK 24 med KL, hvilket også er givende og god læring, sagde Kim Bøje Madsen.

– Jeg vil derfor endnu engang sige tak for tilliden. Jeg håber, jeg har levet op til den. Jeg kunne godt have brugt, at vi var blevet nogle flere medlemmer i DFF, men ellers synes jeg, at vi – og her mener jeg sekretariatet og bestyrelsen – har gjort det, vi kunne. Med disse ord vil jeg takke af for denne gang, sagde han, hvorefter forsamlingen rejste sig til et massivt, stående bifald.

TAK TIL KIM

På hovedbestyrelsens vegne takkede afdelingsformand i Østjyllands Afdeling, Leo Kristoffersen, Kim Bøje Madsen for en kæmpe indsats.

– Du har været landsformand i 20 år og der før viceforretningsfører i otte år. Du har brændt for DFF, og kæmpet for både foreningen og for medlemmerne. Formandsforeningen er en vigtig del af dit DNA, og vi kommer til at savne dig, understregede Leo Kristoffersen og tilføjede, at den samlede hovedbestyrelse har stor tiltro til Bo Enghoff Jensen, og alle er overbevist om, at han er den helt rigtige til at føre den nu snart 125 år gamle fagforening for formændene sikkert videre.

Kim Bøje Madsen ringede ud på på Trinity Hotel.
DANSK FORMANDS FORENING | FaRVEL ti L S tORt B i FaLD 8 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

13. - 15. JUNI 2024

DANMARKS STØRSTE ARBEJDENDE

FAGMESSE FOR ENTREPRENØR- OG

ANLÆGSBRANCHEN

Aktivitetsprogrammet består bl.a. af:

• Live-demo af knusere, sorteranlæg og neddelere

• Testkørselsbane for dumpere, dozere, tromlere og læssemaskiner

• Maskin- og produktdemonstrationer på udstillernes stande

• Faglige konkurrencer og events

• Fremtidens teknologier og grønne løsninger

• Netværksaktiviteter

2024
GRATIS BILLET

FOKUS PÅ AT STABILISERE ØKONOMIEN

Et større underskud i år forventes vendt til et pænt overskud i 2025

Ingen i Dansk Formands Forenings ledelse lægger skjul på, at den økonomiske situation i den gamle fagforening er både utilfredsstillende og alvorlig. Derfor er det også en enig hovedbestyrelse, der har besluttet at skære så langt ind til benet, at et større underskud i år med et særdeles stramt budget veksles til et pænt overskud i de kommende år.

– Vi havde et underskud på 232.555 kr. Underskuddet er primært opstået på grund af medlemsnedgang og en væsentlig forøgelse af udgifterne til Formandsbladet, herunder også en nedgang i annonceindtægter. Derfor er foreningens planer for det kommende år også i al sin enkelthed at få stabiliseret vores økonomi, og samtidig få øget vores egenkapital, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning.

– Vi har i bestyrelsen besluttet at nedlægge Formandsbladet fra årsskiftet og erstatte det med nyhedsbreve, der kommer månedligt. Der vil vi kunne spare mange penge. Vi har des-

– Foreningens planer for det kommende år er i al sin enkelthed at få stabiliseret vores økonomi, og samtidig få øget vores egenkapital, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning.

uden fundet det nødvendigt med en mindre stigning på 10 kr. om måneden i kontingent.

DFFs nyvalgte landsformand, Bo Enghoff Jensen, supplerede og understregede vigtigheden af at have markant fokus på økonomien, som han vil overvåge nøje sammen med sekretær Annette Sommur på kontoret i København. Han påpegede desuden, at budgettet bl.a. er lagt ud fra et meget konservativt bud på medlemsudviklingen, og der er således ikke budgetteret med en egentlig fremgang i medlemstallet, selv om det i øjeblikket ser ganske lovende ud.

SERVICERE MEDLEMMERNE

– Vi vil fortsat gøre alt det, vi kan, for at servicere vores medlemmer på bedste vis, således de får en god oplevelse, når de henvender sig til DFF. Det synes jeg også, vi gør allerede nu, understregede Kim Bøje Madsen.

– Vi vil også fortsat tilbyde det kommunale kursus i uge 41. Kurset er bestilt i Svendborg igen, da Hotel Svendborg var det billigste, vi kunne få. Det er vi også udmærket tilfredse med, da vi får en god service dernede. Datoerne er fastsat til den 9. og 10. oktober 2024.

DANSK FORMANDS FORENING | FOKuS på atS taB i LiSEREø KONOmi EN 10 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Vi vil fortsat gøre alt det, vi kan, for at servicere vores medlemmer på bedste vis, således de får en god oplevelse, når de henvender sig til DFF.

– Senere på året tager vi hul på forberedelserne til H&L 2025. Vi håber, at vi kan få en lige så god messe næste gang, som den vi havde i 2023.

FÆLLESSEKRETARIATET

– Vi forhandler med andre organisationer, sagde Kim Bøje Madsen.

– Fællessekretariatet kører godt. Vi er nu flyttet til et kontorhotel på Nørrebro i København, nærmere Svanevej 22 Køben-

Deltagerne lyttede opmærksomt til beretningen.

havn. Det er flotte lokaler med alle de faciliteter, som vi har brug for. Joy Andersen som er vores faglige konsulent har haft de fleste sager på Sjælland og Lolland Falster, og hun gør det rigtigt godt og hjælper der, hvor der er behov. Annette Sommur, som er vores sekretær, fører vores bogholderi med økonomi og medlemssystem. Vi holder møde i Fællessekretariatet efter behov med HI og DOBL, hvor vi vender de aktuelle emner.

Den nyvalgte landsformand Bo Enghoff Jensen understregede vigtigheden af at have markant fokus på økonomien, som han vil overvåge nøje sammen med sekretær Annette Sommur på kontoret i København.

Dansk Formands Forenings samlede bestyrelse står bag et stramt budget, hvor der bliver skåret helt ind til benet. Fra venstre er det nu forhenværende landsformand Kim Bøje Madsen, vicelandsformand Lars E. Hansen (afdelingsformand Lolland-Falster og Bornholm), landsformand Bo Enghoff Jensen, Leo Kristoffersen (afdelingsformand Østjylland), Vagn Nordentoft (afdelingsformand Midt-Vest Afdeling), Keld Dahl (afdelingsformand Sjælland), Jens Melgaard (afdelingsformand Nordjylland), og Finn Nielsen (konstitueret afdelingsformand SYD).

| FOKuS på atS taB i LiSEREø KONOmi EN 11 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
DANSK FORMANDS
FORENING

NOTER FRA BERETNINGEN

Vi har afsluttet de offentlige overenskomster med KL. Vi forhandlede selv Formandsoverenskomsten sammen med FOA, og vi forhandlede driftslederoverenskomsten sammen med nogle andre organisationer med Dansk Metal som pennefører. Vi fik overraskende forhandlet en samlet ramme på 8,6 pct., med de 2 pct. til decentrale forhandlinger: Aldrig i de 28 år, jeg har været med, har det set så godt ud.

FH blev vi fri af pr. 31. december 2023, da vi stemte os ud på sidste generalforsamling.

FR. I Fællesrepræsentationen har vi afholdt 3 møder i 2023 og det har drejet sig meget om de situationer vi alle har været en del af.

Formandsbladet har været og er stadig i en alvorlig krise. Den er så alvorlig, at vi udsender sidste fysiske blad nr. 2 her i maj. De to sidste blade i 2024 blive elektroniske.

Vi har mistet mange annoncører, samtidig med at vi har fået større udgifter til tryk og distribution. Niels Henriksen skriver og fotograferer for os. Det samarbejde har vi rigtig stor fornøjelse af.

Vi har fået ny hjemmeside, da den gamle blev hacket og forsvandt fra jordens overflade. Heldigvis har vi en god forsikring, der dækkede det meste, så hjemmesiden er godt på vej op igen. Den mangler stadig lidt, og er i gang med at blive færdiggjort.

Hjemmesiden er vigtig og skal give de nødvendige informationer til vores medlemmer, så derfor er det også vigtigt, den hele tiden bliver optimeret.

Forbrugsforeningen er et tilbud til vores medlemmer. Jeg synes det er en god forening, hvor der er mange gode tilbud. Medlemmerne kan opnå gode rabatter i mange butikker, og der kommer hele tiden nye

til. Kreditkortet koster 132 kr. om året, til administrationsudgifter.

Den samlede omsætning i Forbrugsforeningen blev på ca. 3 mia. kr. Medlemmerne af Forbrugsforeningen fik tilsammen over 185 mio. kr. i bonus.

Tjenestemændenes forsikring (TJM) er et godt tilbud til vores medlemmer. TJM kunne desværre ikke være her i dag, men selskabet er blevet endnu skarpere på priserne på deres forsikringer. Jeg kan kun anbefale, at man går ind på TJMs hjemmeside og ser på priserne. De er især blevet meget skarpe på bilforsikringerne.

PFA Pension, som vi tilbyder til vores medlemmer via overenskomsterne, er vi rigtig godt tilfredse med. Vi kan jo se, at PFA har givet et afkast på mere end 20 pct. over de sidste 15 måneder.

DFF sidder i Forhandlingskartellet, og der har vi blandt andet en samarbejdsaftale med PFA. Ligeledes har vi fået en nyhed, der hedder Trivselslinjen, hvor medlemmerne kan ringe anonymt og få den hjælp, de måtte have brug for. Man kan kontakte trivselslinjen via kontoret.

AKA – vores a-kasse – har vi et godt samarbejde med. Vi havde det meste af sidste år 0 ledige, som så steg til 2 ved året afslutning. Det er absolut ikke noget, vi ligger søvn-

løse over. Kontingentet er nu på

3.096 kr. med efterløn eller 1.252 kr. i kvartalet uden efterløn. Heraf er de 33 kr. i ATP-bidrag.

Den skattefri portion for at arbejde i mindst 481 timer i ét kvartal er på 14.204,00 kr. Vi har pr. 1. marts 2 ledige medlemmer registreret.

DANSK FORMANDS FORENING | NOtER FR a BEREtN i Ng EN 12 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Arbejdstidsaftalen forhandles af OAO, som en samlet repræsentant for Forhandlingskartellets medlemmer. Samlet synes jeg, det er en meget god overenskomst, vi har fået på plads. Det er første gang i de 28 år jeg har siddet med ved bordet, at forhandlingerne har gledet så smertefrit.

Vi afventer stadig et udspil fra et firma i Aarhus, hvor vi vil indgå overenskomst for de fire formænd, de har der. Det skal vi lave sammen med Dansk Erhverv. Firmaet har dog valgt at ændre i ledelsen, således formændene bliver teamledere fremover. De har også valgt, at den ene formand fremover skal

være driftsleder med en del mere ansvar. Jeg har indtil nu været med til forhandlingerne, men dem overtager Bo.

Joy Andersen og Annette Sommur fra kontoret bagest. Forrest de to æresmedlemmer Niels Troest og Gunner Pedersen.

13 TEMA | NEDBRYDNING (E&H MESSE) DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

ET MEDLEVENDE BUD PÅ FREMTIDENS LEDER

Arent Michael Jensen, der bl.a. er underviser på DFFs kommunale kursus, skitserede, hvordan han ser fremtidens ledere

AF NIELS HENRIKSEN

Fremtidens leder bør have en enestående evne til at lytte. Evner at skabe tillid. Viljen til at udvikle andre. Stærke kommunikative evner. Og have empati og emotionel intelligens.

– Moderne medarbejdere forventer noget helt andet af deres leder end tidligere. De vil ikke finde sig i en leder, der kun giver ordrer og forventer kæft trit og retning. Derfor stilles der også en række krav til fremtidens leder, som han eller hun bliver nødt til at forholde sig til, påpegede Arent Michael Jensen, der driver konsulentvirksomheden Majcom, hvor han bl.a. underviser ledere i en række virksomheder af alle størrelser.

VÆRDIBASERET SELVLEDELSE

– Det nytter ikke at være den leder, der styrer sin virksomhed efter et sæt strenge regler. Den moderne leder skal tilbyde værdibaseret selvledelse, altså

give plads og ansvar til medarbejderne. Derfor skal fremtidens leder heller ikke bestemme alt. Han eller hun skal fastlægge rammerne, som medarbejderne kan agere indenfor. De rammer kan løbende justeres, hvis det skønnes nødvendigt. De kan blive større eller mindre, afhængig

af hvordan den enkelte medarbejderne forvalter sin selvbestemmelse.

– Husk at vejen til succes som leder finder du ved at være dig selv, sluttede han et både morsomt og eftertænksomt indlæg.

DANSK FORMANDS FORENING | Et m EDLEVENDE Bu D 14 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
Arent Michael Jensen er medlevende, gestikulerende og morsom, når han fortæller om fremtidens leder.
D E 100.000 KM*

SUNDHED EN AF PFAS HJØRNESTEN

Kundechef hos PFA, Jens Nordentoft, understregede vigtigheden af hurtig indsats ved sygdom.

Kundechef hos PFA Jens Nordentoft understregede vigtigheden af tidlig indsats – til glæde for den enkelte og til gavn for fællesskabet

AF NIELS HENRIKSEN

Når mange hører de tre bogstaver PFA, tænker de automatisk pension. Og det er heller ikke forkert. Men PFA står faktisk solidt på hele fire ben, nemlig Økonomisk tryghed, Bæredygtighed, Det gode seniorliv og Sundhed. Og ikke mindst sundheden er en vigtig del af PFAs samarbejde med Dansk Formands Forening.

Det sagde kundechef hos PFA, Jens Nordentoft, og han understregede vigtigheden af en tidligt indsats, fordi den kan spare den enkelte og fællesskabet for rigtig mange penge og samtidig være med til at sikre, at en eventuelt

sygdom eller lidelse ikke udvikler sig i en mere alvorlig retning.

HURTIG UNDERSØGELSE OG BEHANDLING

– Vores helbredssikring giver adgang til hurtig undersøgelse og behandling. Normalt er undersøgelse og behandling

i gang allerede efter 2-10 hverdage og kan dermed hjælpe med reduceret sygdomsperiode og øget velfærd, påpegede Jens Nordentoft.

Som noget nyt lancerer PFA i løbet af kort tid forskellige online sundhedsløsninger, som øger mulighederne for at få hurtig hjælp.

Online-løsningerne omfatter lægehjælp, hvor DFFs medlemmer kan få lægefaglig behandling og rådgivning samt få udstedt og fornyet recepter. Med Online Psykolog er det muligt at få hjælp til både lette, moderate og svære psykiske problemer. Online Familierådgivning tilbydes eksempelvis ved bekymring for barns trivsel. Online Fysioterapeut er rådgivning og behandling af smerter i bevægeapparatet ved at henvise til øvelser. Endelig er Online Coach et tilbud om råd og vejledning til f. eks. at håndtere udfordringer og store ændringer i livet.

DANSK FORMANDS FORENING | Su NDh ED EN aFpFaS hjø RNES tEN 16 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

DANSK FORMANDS

FREMTIDENS LEDERE

• Har du en enestående lytteevne?

• Har du evnen til at skabe tillid?

• Har du evnerne til at udvikle andre?

• Er du empatisk?

• Har du en emotionel intelligens?

Bare et af disse spørgsmål kan måske få dig til at tilmelde dig vores kommunal kursus i Svendborg.

Der er rift om pladserne, så tilmeld dig med det samme!

Sted: Hotel Svendborg

Tidspunkt: 9.-10. oktober 2024.

Kurset er GRATIS for Dansk Formands Forenings medlemmer og forplejning og overnatning er inkl.

Kursusleder er Arent Michael Jensen.

Kurset er en invitation til at bruge 2 fantastiske dage i dit eget og ligestilledes selskab, og målet er at sende dig hjem fuld af energi og livslyst i en endnu bedre udgave af dig selv til at kommunikere og lede, end den du ankom i!

Læs mere om programmet i næste nummer af Formandsbladet (udkommer 23.08.2024) eller på danskformand.dk.

Dansk Formands Forening Bo Enghoff Jensen

KOMMUNALT KURSUS
DANSK FORMANDS FORENING | DaNSK FOR maNDSFOREN i Ng 2024 FRE mti DENS LEDERE 17 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
FORENING 2024

FORMAND EFTERLYSER FORNYELSE

Afdelingsformand Jens Melgaard aflagde sin 12. beretning og efterlyste foryngelse og fornyelse i bestyrelsen.

Medlemstallet er i plus i Nordjylland – flere medlemmer er kommet til efter nytår

AF NIELS HENRIKSEN

– Det her er min 12. beretning, og jeg er glad for, at jeg igen kan få lov til at aflægge den for jer.

Sådan indledte afdelingsformand Jens Melgaard sin beretning på afdelingsmødet i Nordjyllands Afdeling. Og han fortsatte:

– Jeg er på valg i dag, og hvis der sidder nogen her, som har lyst til at prøve kræfter med jobbet, vil jeg gerne give det videre. Jeg synes, vi trænger til noget nytænkning og foryngelse. Vi skal vælge en ny hovedformand til 1. maj, og han fortjener, at der sidder et godt bagland bagved ham til at hjælpe forening videre. Det kunne jo også være godt for

en at være med fra begyndelsen, når Bo kommer til.

LÆNGERE SNAK OM FORNYELSE

Umiddelbart var der ingen, der havde lyst til at overtage formandsposten i Nordjylland. Jens Melgaard blev genvalgt med klapsalver. Det samme gjorde næstformand Jan L. Madsen og kasserer Karsten Kristensen.

Formanden kunne videre bl.a. konstatere, at han på tidligere afdelingsmøder har beklaget sig over et faldende medlemstal i afdelingen. Det kunne han ikke i år, hvor tallet er uændret 161 pr. 1. januar 2024.

ROS TIL LANDSFORMANDEN

– Jeg har godt nok sagt det hver gang, men jeg synes, at landsformand Kim Bøje Madsen skal roses for det arbejde, han gør for vores medlemmer rundt om i landet. Kim stopper jo den 1. maj, og personligt mener jeg, han har gjort en stor indsats for, at vi har foreningen i dag. Derfor skal der herfra lyde en tak til Kim for den indsats, han har gjort igennem tiden, påpegede Jens Melgaard.

Jubilarer sammen med afdelingsformand Jens Melgaard og landsformand Kim Bøje Madsen. Fra venstre Arne Jensen, 25 år, Kurt Baisgaard, 25 år, Allan Larsen 25 år, Lars Bo Ancher Pedersen, 25 år og Frede Larsen 50 år.

DANSK FORMANDS FORENING | FOR maND EF tERLySER FORNyELSE 18 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

E&H UDVIDER MESSEOMRÅDET

Entreprenør & Håndværk finder sted ved MCH Outdoor Arena nær MCH Messecenter Herning 13.-15. juni 2024

AF NIELS HENRIKSEN

Når Messecenter Herning torsdag den 13. juni slår dørene op til E&H Entreprenør & Håndværk bliver der ekstra 7.000 kvadratmeter at gå på opdagelse i. Danmarks største fagmesse for entreprenør- og anlægsbranchen breder sig dermed over 80.000 kvadratmeter, og blandt udstillerne er forventningsglæden i top.

– Vi oplever så stor en efterspørgsel, at det giver rigtig god mening med denne udvidelse, og vi er meget taknemmelige for den modtagelse, det nye område har fået. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, lyder det fra Knud Sørensen, Key Account Manager, E&H.

Blandt de mange udstillere, som allerede har sikret sig plads på messen, er Øbak-

ke i Roskilde, der har store forventninger til messen.

– Med verdenskendte mærker som Takeuchi, Kramer og Dehaco er vi specialister i at imødekomme behovene inden for entreprenør- og anlægssektoren.

Vi ser frem til travle dage på messen, hvor vi kan dele vores passion for grøn omstilling og vise innovative løsninger til vores besøgende, lyder det fra Michael Hansen, salgschef, Øbakke.

BRANCHENS STORE HØJDEPUNKT

Også Stemas fra Nørresundby har meldt sin ankomst til messen, og virksomheden glæder sig til at vise sine nyheder frem – ikke mindst fordi messens besøgende ifølge Stemas er særdeles relevante og dermed generelt attraktive for udstillerne.

– E&H er maskinbranchens store højdepunkt, og vi ser fra gang til gang, at der kommer flere og flere ejere og beslutningstagere, som gerne vil opdateres på, hvad der rører sig. Og da kunderne

har taget sig tid til at komme til os og dermed helt oplagt er interesserede i at snakke maskiner, er det en god anledning til at servicere de fremmødte med ny viden, forklarer Robert Kjærgaard, direktør, Stemas.

Stemas medbringer ligeledes en lang række maskiner som eksempelvis gravemaskiner, læssemaskiner og dumpere fra Wacker Neuson, herunder adskillige zero emission-produkter, der for de flestes vedkommende kan testes på messen. Desuden medbringer virksomheden lystårne og generatorer fra Himoinsa.

DANSK FORMANDS FORENING | E&h u DVi DER m ESSEOm R åDE t 19 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

DFFS LÆNGST SIDDENDE FORMAND TAKKER AF EFTER 20 ÅR PÅ POSTEN

Kim Bøje Madsen ser tilbage på to årtier med spændende faglige sager og glæder sig til at få mere tid med golfkøller og familien

AF NIELS HENRIKSEN

Man kan tage Kim Bøje Madsen ud af Dansk Formands Forening. Men man kan ikke tage DFF ud af Madsen.

Noget lignende sagde den tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt om sig selv og hendes forhold til den københavnske vestegn. Og Kim Bøje

Madsen lagde faktisk selv op til ordsproget, da han på afdelingsmødet i Nordjyllands Afdeling sagde, at næste gang, vil han tage plads længere nede ad stolerækkerne i den afdeling, hvor han geografisk hører hjemme. Og som havde valgt at holde mødet bare nogle få hundrede meter fra hans og Gittes hjem i Gandrup.

Kim Bøje Madsen var afdelingsformand i Nordjylland, da daværende forretningsfører Per Ysbæk i 1996 ønskede at få vendelboen som vicelandsformand. Overraskende for Madsen selv. Otte år senere var han dog klar til at tage springet som landsformand, da Ysbæk

ønskede at træde tilbage. Medbejler til posten var Jørgen Rasmussen fra Aarhus Afdeling.

VALGT PÅ KONGRESSEN

– Dengang holdt vi kongres på Klarskovgaard på Sjælland, hvor landsformanden blev valgt blandt de tilstedeværende. Jørgen og jeg var på talerstolen, og det endte med, at jeg blev valgt. Samtidig ønskede jeg at få Lars E. Hansen som vicelandsformand, fordi jeg syntes, at vi talte det samme sprog. Og det har siden vist sig at være et perfekt valg, for vi har suppleret hinanden på forbilledlig vis, fastslår Kim Bøje Madsen.

DANSK FORMANDS FORENING | DFFS L æ NgS t Si DDENDE FOR maNDtaKKER aF 20 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
Drømmen er at få mere tid til at spille golf.

Som landsformand skiftede Kim arbejdssted fra svogerens entreprenørvirksomhed i Hals til Prags Boulevard på Amager, hvor hans nærmeste medarbejder blev Winnie Hansen, der allerede dengang var en institution i fagforeningen, og som med sin enorme erfaring blev en uvurderlig støtte for den nye landsformand.

MODERNE FORMAND

Med Kim Bøje Madsen fik formændene en mere moderne formand, der brugte computeren som et naturligt arbejdsredskab og ikke som et klenodie i hjørnet på kontoret. Samtidig tog den nye landsformand bl.a. initiativ til at få

Sådan så det ud for 20 år siden, da Kim Bøje Madsen netop var levet valgt til forretningsfører i Dansk Formands Forening på kongressen på Klarskovgaard. Med sig i ledelsen valgte han Lars E. Hansen. De to har kørt et formidabelt parløb lige siden.

implementeret et helt nyt og meget bedre medlemssystem.

Som landsformand for en fagforening er et af de vigtige arbejdsområder at være til rådighed for medlemmerne, når der opstår faglige problemer. Her har Kim Bøje Madsen kørt land og rige rundt for at bistå medlemmerne, når de har følt sig klemt af deres arbejdsgiver.

En af de sager, der har sat sig mest markante aftryk er den såkaldte §2A-sag, hvor et nu afdødt medlem efter DFFs mening ikke var blevet korrekt behandlet efter funktionærlovens §2A. DFF mente, at medlemmet havde

FORMANDS FORENING | DFFS L æ NgS t Si DDENDE FOR maNDtaKKER aF 21 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
DANSK

krav på tre måneders godtgørelse, efter at han var blevet fyret fra sit arbejde. Sagen blev taget helt til EU-domstolen, og Kim Bøje Madsen blev den første landsformand i DFF, der tog en sag helt til den danske Højesteret.

Efter mange år på Prags Boulevard flyttede Dansk Formands Forening til Eliasgade og i 2020 til Solrød Strand, hvor fagforeningen blev roommate med Halinspektørforeningen og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund i et kontorfællesskab, hvor ordet fællesskab skal forstås helt bogstaveligt. De tre organisationer betaler nemlig hver især til de fælles faciliteter. For ganske nyligt er de tre musketerer rykket til Svanevej 22 på Nørrebro i København.

Med faldende medlemstal, som de fleste fagforeninger har oplevet i mange år, har fokus været på at holde udgifterne nede, og her blev den pandemiske corona-virus en læremester, der kunne bruges til noget nyttigt.

– Forbuddet mod at mødes tvang os til at drive vores respektive fagforeninger på nye måder. Vi lærte at mødes digitalt på TEAMs, og det er en læring, vi har

taget med os, således at de fleste af vores hovedbestyrelsesmøder nu bliver afviklet digitalt, fortæller Kim Bøje Madsen, der i mange år har fløjet mellem Aalborg og København. De seneste år har arbejdet mest foregået i Jylland og på Fyn som bisidder i faglige sager.

EN LIVSSTIL

Men arbejdet til gavn for medlemmerne har ikke været et arbejde for Kim Bøje Madsen. Snarere en livsstil, for der

brænder en DFF-ild dybt inde i hans hjerte.

– Som landsformand for DFF er man ikke på arbejde fra 8-16. Man er på arbejde, når medlemmerne har brug for en, og derfor kræver jobbet også en solid opbakning på hjemmefronten, og den har jeg aldrig savnet. Sammen med Gitte har jeg haft utroligt mange gode oplevelser. Vi har set det meste af Danmark sammen og mødt fantastisk mange spændende mennesker og knyttet rigtigt mange gode venskaber. Derfor har jeg heller aldrig fortrudt et minut, at jeg sagde ja til at stille op for 20 år siden.

– Men jeg fortryder heller ikke, at jeg har besluttet at træde tilbage nu og overlade formandshvervet til Bo Enghoff Jensen. Jeg har ikke besluttet, hvad jeg skal få tiden til at gå med, men der er nogle projekter i vores hus, som jeg gerne vil i gang med. Jeg vil gerne spille noget mere golf, gerne et par gange om ugen. Og gå mere på jagt, og så har jeg en lillebror og en svoger, der driver hver deres entreprenørvirksomheder, så jeg skal nok få tiden til at gå. Og endelig glæder jeg mig selvfølgelig til at få endnu mere tid til børn, svigerbørn og børnebørn, smiler Kim Bøje Madsen, der sammen med Gitte også skal dyrke campinglivet mere.

Som rigtig mange kender Kim Bøje Madsen. Engageret til møder.
DANSK FORMANDS FORENING | DFFS L æ NgS t Si DDENDE FOR maNDtaKKER aF 22 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
DFFs stand på Have & Landskab. Fra venstre Kim Bøje Madsen, æresmedlem Niels Troest, tidligere afdelingsformand på Fyn, Palle Frederiksen, og vicelandsformand Lars E. Hansen.

DET ER JEG NØDT TIL AT PRØVE

Bo Enghoff Jensen er ny landsformand for Dansk Formands Forening – men det havde han ikke lige set komme

AF NIELS HENRIKSEN

– Hvis I kender én, der kunne være interesseret, må I endelig sige til.

Sådan sagde daværende landsformand, Kim Bøje Madsen, da DFF holdt kommunalkursus for et par år siden. Landsformanden havde netop afsløret, at han ville stoppe ved generalforsamlingen i 2024.

– Han sidder lige her, sagde Birgitte Jakobsen fra Ringkøbing Skjern Kommune og pegede på Bo Enghoff Jensen fra Odsherreds Kommune. Han sad som altid ved siden af Birgitte og havde ikke brugt en eneste tanke på, at han eventuelt skulle være formand for landets formænd.

– Men jeg blev faktisk nysgerrig, og sagde om aftenen til Kim, at jeg godt

ville høre nærmere om, hvad det vil sige at være landsformand for Dansk Formands Forening. Efter den samtale sagde jeg til mig selv, at det bare lige er mig, og det er jeg nødt til at prøve. Da familien bakkede op, gik der en længere proces i gang, hvor jeg har først har deltaget i hovedbestyrelses møder gennem de seneste to og et halvt år og senest har jeg arbejdet tæt sammen med Kim. I marts og april to dage om ugen inden det endelige valg i hovedbestyrelsen umiddelbart inden påske, efter stor opbakning fra min arbejdsgiver.

Bo har fulgt Kim Bøje Madsen i tykt og tyndt gennem de seneste pr år. Her til afdelingsmøde i Lolland-Falster Afdeling.
DANSK FORMANDS FORENING | DE t ER j Eg N ø Dt ti L at pRøVE 23 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

STEDFORTRÆDENDE AFDELING­

SLEDER

Og arbejdsgiveren var Odsherreds Kommune, hvor Bo Enghoff Jensen var stedfortrædende afdelingsleder på kommunens fire genbrugspladser. I praksis var han daglig leder med kontor på genbrugspladsen i Nykøbing Sjælland, hvor han havde været ansat i 15 år.

Han er født i Køge for 54 år siden og har boet en stor af sit voksenliv i Storkøbenhavn. Han har været ansat som konstabel i forsvaret, hvor han var ammunitionskører. Herefter solgte han hvidevarer i Punkt 1, før han flyttede til Expert, hvor han blev ansvarlig for afdelingen med computere.

– Da jeg af familiære årsager var flyttet til Vestsjælland og så, at Odsherreds Kommune søgte en medarbejder til genbrugsstationerne, søgte jeg og fik stillingen. Min leder kunne selvfølgelig ikke bestemme, men han anbefalede at melde mig ind i Dansk Formands Forening, fordi det ville være det rigtige sted for mig at være organiseret. Og jeg kunne naturligvis straks se, at det er vigtigt, at man er medlem af den fagforening, hvor man hører til, påpeger Bo, der har været medlem af bestyrelsen i Sjællands Afdeling á to omgange. Senest blev han valgt til bestyrelsen for to år siden. På afdelingsmødet i 2024 blev han valgt som afdelingsformand, og dermed var banen kridtet op til, at han

Men jeg blev faktisk nysgerrig, og sagde om aftenen til Kim, at jeg godt ville høre nærmere om, hvad det vil sige at være landsformand for Dansk Formands Forening.

efterfølgende blandt medlemmerne af hovedbestyrelsen kunne blive valgt til landsformand for DFF.

SKAL FYLDE NOGLE STORE SKO

– Jeg er blevet taget rigtigt godt imod

BO ENGHOFF JENSEN
DANSK FORMANDS FORENING | DE t ER j Eg N ø Dt ti L at pRøVE 24 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
Bo var glad for sit arbejde i Odsherred Kommune men glæder sig nu til at kaste sig over opgaverne som landsformand for Dansk Formands Forening.

af afdelingsformændene, og jeg har en god kemi med Joy og Anette på kontoret i København, hvor jeg forventer at være til stede to dage om ugen.

– Jeg er naturligvis klar over, at det er nogle store sko, jeg skal fylde ud. Kim er den længst siddende landsformand i Dansk Formands Forening, og han har en enorm erfaring og et kæmpe netværk, men i forhold til det faglige føler jeg mig godt rustet. Jeg har deltaget i masser af faglige møder med mine medarbejdere. Jeg har løbende dygtiggjort mig, og senest har jeg sammen med Kim deltaget i overenskomstforhandlingerne. Desuden har jeg jo stadig Lars E. Hansen som en erfaren vicelandsformand.

FOKUS PÅ ØKONOMI

– I mit arbejde på genbrugsstationen har jeg bl.a. haft ansvar for økonomien,

og det er et fokus jeg vil tage med mig som landsformand for DFF. Et af mit helt klare hovedmål er at vende den økonomiske udvikling i foreningen. Vi skal lægge nogle konservative budgetter, der afspejler den virkelighed, vi står i, og vi er allerede i gang. Vi skærer helt ind til benet, og jeg er helt

klar over, at det kommer til at gøre ondt at vende et stort underskud til et stort overskud, men jeg er grebet af udsigten til at stå i spidsen for en forandring. Det er jeg nødt til at prøve, smiler Bo Enghoff Jensen, der er i et forhold og far til Alex på 15 år, som han har fra et tidligere forhold.

Det var Birgitte Jakobsen fra Ringkøbing Skjern Kommune (tv), der pegede på Bo som potentiel ny landsformand for DFF. Her er de sammen til kommunal kursus på Hotel Svendborg.
DANSK FORMANDS FORENING | DE t ER j Eg N ø Dt ti L at pRøVE 25 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
Bo Enghoff Jensen på kontoret på genbrugspladsen i Nykøbing Sjælland.

EN LEGENDE TAKKEDE AF I SYD

Til gengæld måtte næstformanden træde til som midlertidig afdelingsformand

Afdelingsformand Palle Brodersen aflagde sin definitivt sidste beretning.

AF NIELS HENRIKSEN

– Tak for kampen, sagde afgående afdelingsformand i Afdeling SYD, Palle Brodersen, da han aflagde sin definitivt sidste beretning. Dermed er en legende i Dansk Formands Forening endegyldigt gået på pension, bare et par måneder før hans 80 års fødselsdag. Afgangen, som var ventet af de fleste, betyder dog, at afdelingen aktuelt står uden formand. På afdelingsmødet i Kolding trådte næstformand Finn Nielsen til som fungerende formand, indtil det lykkes at finde en mere permanent løsning.

I sin beretning benyttede Palle Brodersen lejligheden til at kigge tilbage på hans eget bidrag til fagforeningen. I

1996 blev han således valgt til sekretær i bestyrelsen i daværende Vejle Afdeling. I 1998 avancerede han til næstformand for året efter at sætte sig for bordenden i bestyrelsen.

SAMMENLÆGNINGER OG ÆRESMEDLEM

I 2005 blev Vejle Afdeling lagt sammen med Kolding Afdeling, stadig med Palle Brodersen som afdelingsformand. I 2008 valgte han at gå på efterløn, og 2012 trådte han et skridt tilbage og blev næstformand i den nye Afdeling SYD, der i 2015 fik følgeskab af Esbjerg Afdeling.

Palle Brodersen fik dog ikke lov til at nyde sit otium særligt længe, for allerede i

Palle Brodersen overrakte gaver til den ny landsformand Bo Enghoff Jensen.
DANSK FORMANDS FORENING | E N LEg ENDE taKKEDE aF i SyD 26 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Bestyrelsesmedlem Per Davidsen (i midten) blev hyldet for 25 års medlemskab af Dansk Formands Forening.

2016 blev han igen valgt ind i bestyrelsen for DFFs sydligste afdeling. Da Otto Pedersen i 2021 meddelte, at han stoppede som formand og ingen umiddelbart bød sig til, tog Palle Brodersen handsken op og lod sig vælge til afdelingsformand. Igen. På generalforsamlingen i 2023 blev han blandt andet derfor fuldt fortjent kåret som DFFs nye æresmedlem.

Også den afgående landsformand gennem 20 år, Kim

FRA SYV TIL FEM

Afdeling SYD må som andre afdelinger erkende, at det kan være svært at tiltrække nye medlemmer til bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem Hans Peter Buck ikke ønskede genvalg, blev det besluttet at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra syv til fem. Genvalgt blev Per Davidsen og Sigurd Schmidt.

Næstformand Finn Nielsen, der er trådt til som fungerende afdelingsformand, overrakte gaver til den afgående afdelingsformand, Palle Brodersen.

Vi søger dig, som har: Kvalitetsbevisthed Fleksibilitet Godt humør og gå på mod

Se hvordan du bliver en del af holdet på peabasfalt.dk

Bøje Madsen, fik gaver.
27 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

VORT FOKUS ER PÅ MEDLEMMERNE

Afdelingsformand Leo Kristoffersen, Afdeling Østjylland, vælger at koncentrere sig om de medlemmer, der er, og ikke dem der er mistet

AF NIELS HENRIKSEN

– I forhold til medlemmerne, så er det en næsten håbløs kamp for DFF at vækste. Men det er en kamp, der skal kæmpes, og som vi kæmper hver dag. Ethvert dødsfald, eller enhver udmelding vi rammes af, betyder, at vi skal skaffe mindst to nye medlemmer, hvis vi skal vækste, og det er en meget svær

opgave. Det ses også på Dansk Formands Forenings samlede medlemstal,

som desværre kun går en vej, nemlig nedad. Men vi vælger at se på det positive, som er, at vi løbende får nye medlemmer, og det er dem, vi retter vores fokus på.

Sådan sagde formand for DFFs Østjyllands Afdeling på afdelingsmødet i Ree Park. Her var mødt 35 deltagere til både rundvisning i parken og til møde.

BRUGE PENGE PÅ MEDLEMMERNE

– At medlemstallet er nedadgående rammer selvfølgelig DFF´s økonomi hårdt. Derfor har vi gennem de seneste år skåret til, hvor vi kunne, og her på det

Leo Kristoffersen blev genvalgt som formand for DFF Afdeling Østjylland.
DANSK FORMANDS FORENING | VORt FOKuS ERpå m EDLE mm ERNE 28 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024
Medlemmerne af DFF Afdeling Østjylland fik en spændende rundvisning af de to toptunede guider Janni og Julie.

De flotte arktiske ulve patruljer hele tiden deres territorium for at sikre, at ingen ubudne gæster trænger ind.

seneste Hovedbestyrelsesmøde har vi skåret meget hårdt. Økonomien i Afdeling Østjylland ser ganske fornuftig ud, og da vi ikke skal være formuende, gør vi noget særligt ud af årsmøderne og vores arrangementer med Midt-Vest. Sådanne arrangementer koster noget, og vi gennemfører dem uden deltager-

betaling. Dermed bliver pengene brugt, som de skal, nemlig til glæde for medlemmerne, påpegede han videre.

SKYLDER KÆMPE TAK TIL KIM

Leo Kristoffersen fortalte videre, at der den 17. maj holdes reception på Hotel ParkInn på Amager i anledning af, at Kim Bøje Madsen stopper som formandsformand og en ny tiltræder. - Det er både vemodigt og trist, at Kim stopper, men fuldt forståelig at Kim har taget det valg. – Dansk Formands Forening og dermed os alle skylder Kim en kæmpe tak for hans utrættelige virke for DFF igennem rigtig mange år, sagde afdelingsformanden og tilføjede:

BAKKER OP OM BO

– Men det er så glædeligt, at vi har et rigtig godt emne klar i kulissen til at tage over. Bo Enghoff-Jensen har været en del af hovedbestyrelsen et stykke tid, og jeg kan på vegne af bestyrelsen sige, at vi er helt trygge ved Bo på den

28.-29. AUGUST 2024

Begge dage kl. 9-16

Gammel Strandvej - Middelfart

Arrangør: Maskinleverandørerne - Park, vej og anlæg

Maskiner under Broen er en professionel, grøn maskinmesse. Med over 120 udstillere, vil du få det fulde overblik over de overvældende mange muligheder, når det gælder maskiner og udstyr til den grønne branche.

Vi ses i august til Maskiner under Broen - stedet hvor fagfolk møder fagfolk!

• Miniseminarer - bliv fagligt opdateret

• Gratis adgang

• Nem tilkørsel og gode parkeringsforhold

post. Bo er både engageret, arbejdsom, og god til at sætte sig ind i tingene. Og efter jeg har lært Bo at kende, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at der løber DFF-blod rundt i hans årer, og jeg er sikker på, at han med sit behagelige og professionelle væsen kan føre Dansk Formands Forening sikkert videre, fastslog Leo Kristoffersen.

Løverne hyggede sig med hinanden og en halv hest.

Det ligger i vores DNA at være nysgerrige. Derfor har vi været på Maskiner under Broen hver gang og kommer naturligvis også til sommer – både for det faglige netværk, for at købe ind og for at se, hvad der er kommet af nyt.

Søren Nielsen, Leder af Aabenraa Kommunes driftsenhed

HENT DIN GRATIS BILLET PÅ maskinerunderbroen.dk
Følg os på www.maskinerunderbroen.dk
DANSK FORMANDS FORENING | VORt FOKuS ERpå m EDLE mm ERNE 29 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Søren Malund Thomsen, der er forretningsudviklingsansvarlig /Head of Business Development hos nedbrydningsvirksomheden Kingo samler på nedbrydningstrofæer.

NEDBRYDERE FÅR EN NY ROLLE SOM MATERIALELEVERANDØRER

Kingo og Nordic Office of Architecture i nyt banebrydende samarbejde om genbrug

AF NIELS HENRIKSEN

Da Kingo Carlsen i 1955 stiftede sit nedbrydningsfirma, var der bare 10 år efter afslutningen på 2. Verdenskrig stadig

mangel på byggematerialer. Derfor så den driftige jyde en forretning i at købe ejendomme til nedrivning, hvorefter han sorterede og solgte materialerne til opførsel af nye bygninger.

Og nu gentager historien sig, blot i en nyere version.

– For da industrialiseringen gjorde sit indtog også indenfor produktionen af byggematerialer, faldt priserne. Det har igennem de seneste mere end 50 år betydet, at vi har forbrugt så mange naturlige ressourcer, at vi nu begynder at se ind i, at flere af vores fundamentale byggeklodser begynder at blive en knap ressource. Eksempelvis er der flere lande i Europa, der er ved at løbe tør for grus, som jo ellers er afgørende for en stor del af vores bygge- og anlægsprodukter, påpeger Søren Malund Thomsen, der er forretningsudviklingsansvarlig /Head of Business Development hos nedbrydningsvirksomheden Kingo med hovedsæde i Silkeborg.

GOD MENING AF TÆNKE PÅ GENBRUG

– Knapheden på nogle ressourcer er medvirkende til, at priserne på byggematerialer er begyndt at stige markant, og sammenholdt med at der i verden er en stigende bevidsthed om, at vi skal spare på vore miljøaftryk, giver det igen meget stor mening at tænke endnu mere på både genanvendelse og

30 TEMA | NEDBRYDNING (E&H MESSE) DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Knapheden på nogle ressourcer er medvirkende til, at priserne på byggematerialer er begyndt at stige markant, og sammenholdt med at der i verden er en stigende bevidsthed om, at vi skal spare på vore miljøaftryk, giver det igen meget stor mening at tænke endnu mere på både genanvendelse og genbrug.

SØREN MALUND THOMSEN

genbrug. Vi skal simpelt hen tilbage til de gamle dyder men med en moderne maskinpark. Bygge- og anlægsbranchen belaster alene landets CO2-regnskab med 40 pct., og det siger næsten sig selv, at det ikke kan blive med at gå.

Kingo har i mange år sorteret og knust nedrevne byggematerialer til genanvendelse, eksempelvis beton og træ. Det fokus fortsætter naturligvis, men samtidig er fokus på egentlig genbrug blev endnu skarpere. Derfor har Kingo som en af landets største nedbrydningsvirksomheder indgået i et partnerskab

med Nordic Office of Architecture, som er et af Danmarks førende arkitektfirmaer. Resultatet er en forretningsmodel til genbrug af materialer i forbindelse med renoveringsprojekter.

GENBRUG I NYE PROJEKTER

– Byggematerialer som stål, cement og tegl/mursten belaster CO2-regnskabet voldsomt. Alene tegl/mursten udleder 49,3 kg CO2 pr. kvadratmeter. Derfor har vi brug for, at genbrugsmaterialer tegnes ind i nye projekter. I stedet for at pille en mursten ud og knuse den, så giver det langt bedre mening at pille en mursten ud og genbruge den i et andet projekt,

Betonelementer er lette at genbruge til renoveringsprojekter.

Gode forsikringer til skarpe priser

Stærk løsning til FJERNVARME OG SEPARATION

… til konkurrencedygtige priserfor sammenhold betaler sig!

Vi får nogle af markedets bedste forsikringer …

Scan QR-koden, eller læs mere på tjm-forsikring.dk/dff

 Fleksible løsninger

• krydsende ledninger,

• brede udgravninger,

• alu eller stål – vi finder en løsning.

 Perfekt til selv mindre maskiner fra 2 tons med en vægt fra kun 210 kg for 1,5 x 2 m gravekasse

 Tidsbesparende og rentabel på få minutter sikres alle udgravninger. Enkelthed og robusthed kendetegner vores produkter. Sparet tid er sparede penge.

Stenger ApS • Sønder Havvej 11 • 6230 Rødekro tlf. 7483 5318 • www.stenger.dk

Sammenhold betaler sig
31 TEMA | NEDBRYDNING (E&H MESSE) DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Byggematerialer som stål, cement og tegl/mursten belaster CO2-regnskabet voldsomt. Alene tegl/ mursten udleder 49,3 kg CO2 pr. kvadratmeter. Derfor har vi brug for, at genbrugsmaterialer tegnes ind i nye projekter.

SØREN MALUND THOMSEN

således at vi ikke skal ud og bruge en masse energi på at producere en ny mursten. På den måde kommer genbrug til at gøre en kæmpe forskel, påpeger Søren Malund Thomsen, der fastslår, at omkring 95 pct. af alle nedbrydningsmaterialer fra Kingo i dag går til genanvendelse i form af især knust beton og knust træ.

Nordic Office of Architecture har en lang række meget store kunder med en anseelig bygningsmasse i porteføljen. Det betyder, at der kontinuerligt bygges om og renoveres, ikke mindst når nye lejere flytter ind.

– Her er genbrug helt naturligt, for det er sjældent nødvendigt at smide et brugt gulv eller brugte loftsplader ud, fordi der kommer en ny lejer. De gulve, der brydes og, de loftsplader, der pilles ned, eller de skillevægge, der skal flyttes, kan med lidt nænsom behandling sagtens genbruges i et andet kontormiljø eksempelvis. Det vil som oftest være materialer, der ikke er væsentligt slidte, så på den måde indgår byggematerialerne i en cirkulær økonomi.

Nordic Office of Architectures opgave er at skabe designs, der tillader materialerne at leve videre. Eksempelvis er der i en bebyggelse benyttet nedtagne teglsten som facadebeklædning.

– Genbrug af ældre mursten er ikke noget problem. De er lette at rense for mørtel. Langt sværere er det med nyere mursten, som er muret op med en langt mere cementholdig mørtel, som er svær at fjerne, uden at murstenen går i stykker. Vi er i fuld gang med at finde en løsning på det problem, men ellers har vi simpelt hen skåret mursten ud i felter på eksempelvis 1 x 1 meter og brugt dem som arkitektoniske virkemidler i murene i stedet for et mure enkelte mursten op.

MATERIALELEVERANDØR

– Med vores viden om materialer og vores kompetence indenfor nænsom nedbrydning skifter vi i nogen grad rolle fra egentlig nedbryder til materialeleverandør og rådgiver. Vi har de rigtige materialer på lager, og det vil være tosset ikke at bruge dem, når alternativet er at producere nye i en miljøbelastende proces. Og når vi så indgår i nye partnerskaber med eksempelvis Nordic Office of Architectures, så bringer vi genbrug op på helt nye højder, tilføjer han.

Hvis loftsplader pilles nænsomt ned er de oplagt til genbrug. Ved at skære felter med mursten ud af en bygning, kan stenene genbruges som et arkitektonisk element i en nybygning.
32 TEMA | NEDBRYDNING (E&H MESSE) DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

Vi har tjekket din pension for dig

På Mit PFA har vi gjort dine personlige anbefalinger klar til dig. De er markeret med rød, gul og grøn, så de er lette at prioritere og handle på.

Find dine anbefalinger på mitpfa.dk

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

SKaL DiN aNNONCE mED?

Kontakt Stibo Complete Mediaservice: Jette Sterndorff-Jessen

Tlf. +45 7610 1147 jsje@stibo.com stibocomplete.com

SENIORKLUBBEN DFF AFDELING SJÆLLAND

Møde i seniorklubben den 3. december 2023.

I mødet deltog 18 Seniorer. Formålet var at finde ud af, hvad vi skal fortage os i 2024.

Forslag til datoer var:

Sommertur torsdag den 20. juni 2024 Julefrokost torsdag den 21. november 2024

Forslag til arrangementer:

Sommertur: Birkegårdens Haver Sporvejsmuséet

Lejre forsøgsCenter Samlemuseet Stege Labyrinten Kalvehave

Julefrokost: Overdrevskroen

Hvor sommerturen går hen, bestemmes af vejret. Nærmere følger.

PKV Niels

GUIDET TUR TIL NORDISK FILM STUDIO LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER 2024

Afdeling Sjælland inviterer i år sine medlemmer på en guidet tur til Nordisk Film. Turen løber af stablen lørdag den 14. september 2024 kl 12.00.

Mødested: Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby.

Når rundvisningen er færdig, vil vi finde et sted at spise, så det er med at have det gode humør med, for det vil blive en dejlig eftermiddag.

Transporten skal I selv sørge for.

Der er i første omgang bestilt plads til 40 personer. Kommer der flere, ser vi, om ikke det også kan lade sig gøre.

Der vil blive bindene tilmelding, og der kan blive tale om et mindre beløb i egenbetaling.

Tilmeldingen skal ske senest den 15. august 2024.

Tilmelding til: Keld Dahl +45 22648796 Kelddahl915@gmail.com

VI GENTAGER SUCCESEN

Nordjyllands Afdeling arrangerer aftentur til Thisted Bryghus Bryggerivej 10 - 7700 Thisted

Den 22. august 2024 er der rundvisning på Thisted Bryghus for medlemmer og ledsagere.

Aftens program:

Der er bestilt en bus med afgang: kl. 16.30 fra p-pladsen TH Sauersvej Aalborg kl. 16.40 ved p-pladsen Kvickly Nørresundby kl. 17.05 ved p-pladsen Hotel Søparken Aabybro kl. 17.25 ved p-pladsen Rema 1000 Brovst kl. 17.45 ved p-pladsen Fjerritslev Kirke

Kl. 18.30 Der bydes på smørrebrød med rundvisning og smagning på diverse gode øl fra Thisted Bryghus.

Efter rundvisningen går turen hjem med bussen igen.

Pris pr deltager kr. 100,00

Tilmelding på tlf.: 23 38 99 02 eller via mail: melgaard@waoomail.dk senest den 12. august 2024

DANSK FORMANDS FORENING | LOK aLNyt
DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT 34 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024

MÆRKEDAGE

NORDjyLL aND

60 19.06. Claus Bjørn Hansen, Tjørnevænget 22, 9400 Nørresundby

65 15.06. Leif Qvesehl, Lillebæltsvej 16, 9700 Brønderslev

65 23.08. Benny Løgsted Kristensen, Kornvej 5, 7700 Thisted

70 09.08. Robert Jensen, Fjordblink 9, Storv. Østerenge, 9280 Storvorde

80 23.07. Bjarne Schomburg Andersen, Møllevænget 25, Vegger, 9240 Nibe

øStjyLL aND

65 13.06. Tom Kiesbye Øvlisen, Kolstrupvej 8A, 8581 Nimtofte

70 02.07. Knud Jakobsen, Østergårdsvej 111, 8340 Malling

miDt-VESt

50 01.06. Brian Berg, Mågevej 2, Thorsminde, 6990 Ulfborg

60 18.07. Bjarne Kim Karlsen, Nyholmvej 12, Volling, 7860 Spøttrup

65 25.07. Kurt Grønbæk, Torneåvej 2, 7430 Ikast

SyD

50 10.07. Rasmus Vestergaard, Frydsvej 61, 6000 Kolding

60 24.06. Flemming Riis Petersen, Landlystvej 43, 6715 Esbjerg N.

60 22.07. Lars Rosager Dinesen, Vængevej 28, 5772 Kværndrup

65 23.07. Jens Ove Toftegård, Brøndstrupvej 15, Uggerslev, 5450 Otterup

70 07.08. Flemming Damberg, Bobølmarkvej 2, Bobøl, 6683 Føvling

70 12.06. Svend Erik Hansen, Sdr. Allé 3, 9740 Jerslev J

80 20.08. Jens Chr Hansen, Kongeaavænget 4, Sædding N, 6710 Esbjerg V

SjæLL aND

50 03.06. Brian Rasmussen, Klarinetvej 27, 4700 Næstved

60 18.06. Paul Alan Shepherd, Nørregade 25, 2, 3300 Frederiksværk

60 23.06. Tommy Gøtje Jørgensen, Sejergårdsvej 12, 4340 Tølløse

60 27.06. Peter Munch, Asmindrupvej 64, 4390 Vipperød

60 13.07. Kenneth Bo Petersen, Bjergmarken 27, 2.th., 4300 Holbæk

65 09.06. Benny Gylmar Mikkelsen, Kollelevbakken 11, 2830 Virum

65 11.06. Mikael Flyckt Hansen, Danavej 19 A, 4700 Næstved

65 06.07. Kim Sørensen, Klirevænget 7B, 2880 Bagsværd

65 15.07. Benny Lindquist, Skottegården 29 st. th., 2770 Kastrup

65 29.07. Kim Wolfram, Forsvarsvej 11, 2860 Søborg

65 13.08. Erik Saust Jensen, Mølledalen 15, 3140 Ålsgårde

65 17.08. Carsten S. Jørgensen, Østergade 17, 4340 Tølløse

75 08.07. Poul Erik D. Andersen, Humlevænget 1, 4220 Korsør

80 20.08. Jon Chr. Jensen, Hans Påskesvej 16, 3070 Snekkersten

LOLL aND-FaLStER

65 11.06. Lars Erik Hansen, Østervang 6, 4990 Sakskøbing

65 29.07. Poul-Henning Nielsen, Rosenvænget 36, 4880 Nysted BORNhOLm

50 19.06. Thomas Mathiasson, Nygade 9, Sandvig, 3770 Allinge

TEMA I NÆSTE UDGAVE

Dansk Formands Forening har til blad nr. 3-2024 emnerne: MASKINER OG MASKINER UNDER BROEN I MIDDELFART.

HOVEDKONTORET

DANSK FORMANDS FORENING

Svanevej 22 • 4500 København NV • Tlf. 32 96 56 22 Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • danskformand.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-12.00

Arbejdsløshedskassen: Akademikernes • Tlf. 33950395

LOKALAFDELINGER

NORDJYLLAND

AFDELING ØSTJYLLAND

Formand: Jens Melgaard Formand: Leo Kristoffersen Aalborgvej 47, Mou Niels Bohrsvej 14 9820 Storvorde 8920 Randers NV Tlf. 50516151 Tlf. 50516152 nordjyll@danskformand.dk randers@danskformand.dk

MIDT­VEST AFDELING SYD

Formand: Vagn Nordentoft Formand: Finn Nielsen Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Skovvej 11A, 7160 Tørring Tlf. 50516153 Tlf. 30741043 midt-vest@danskformand.dk afd.syd@danskformand.dk

AFDELING SJÆLLAND LOLLAND­FALSTER

Formand: Keld Klausen Dahl Formand: Lars Hansen Tlf. 50516161 Østervang 6, 4990 Sakskøbing kelddahl1@hotmail.com Tlf. 50516150 • Mobil 30129560 lehansen@post.tele.dk

BORNHOLM

Formand: Lars Hansen Østervang 6, 4990 Sakskøbing Tlf. 50516150 • Mobil 30129560 lehansen@post.tele.dk

NYE MEDLEMMER

Afdeling

Martin Rønne Christensen 02.01.2024 Sjælland Flemming Karlsen 08.01.2024 Bornholm

Sofie Roug Norup 22.01.2024 Nordjylland

John Ebdrup Kyneb 30.01.2024 Nordjylland Brian Bergmann 16.02.2024 Syd Henning Regnvald Hansen 07.03.2024 Syd Morten Norup Graugaard 08.03.2024 Sjælland Signe Brink Kvistlund 13.03.2024 Syd

Michael Stripp Marquardsen 18.03.2024 Sjælland

Peter Thomas Nielssen 18.03.2024 Sjælland

Philip Friis Brenneke Frderiksen 27.03.2024 Sjælland

Michael Riis Junker 15.04.2024 Sjælland Troels Hansen 15.04.2024 Sjælland

AFDØDE

Afdeling

Poul Erik Lorentsen 24.03.2024 ?????????

Vi sætter fokus på de nye grønne maskiner, som er interessante. Vi vil lave interviews med de aktører, som arbejder med disse maskiner. Ligeledes vil vi sætte fokus på Maskiner under broen 2024 i Middelfart.

Kontakt Stibo Complete Mediaservice, konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147. Deadline er den 22. juli 2024.

Stibo Complete hjælper gerne med opsætning af din annonce!

HUSK!
35 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2024 DANSK FORMANDS FORENING | FR a FOREN i Ng EN

er medlemsbladet for Dansk Formands Forenings medlemmer, der er ansat i den kommunale og private sektor:

artiklerne afspejler formændenes og driftsledernes dagligdag, og forsøger at være på pletten, når der sker noget nyt i branchen.

Der bringes aktuelle reportager fra hele Danmark – lige fra store byggerier, kloaksituationen, spændende messer med maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen m.m.

Konsulent Jette Sterndorff-Jessen jsje@stibo.com · tlf. +45 7610 1147

FÅ DIN ANNONCE MED I DEN DIREKTE VEJ TIL DIN MÅLGRUPPE FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 117. ÅRGANG • NR. 1 • FEBRUAR 2024 1 10 21 15 23 ÅRSMØDE PÅ LOLLAND-FALSTER DFF FLYTTER I NYT KONTOR KØBENHAVN NCC MED TIL AT KLIMASIKRE KOLDING RENSEANLÆG UDVIDER FOR ÉN MILLIARD TEMA NR 1•2024 VANDBYGNING &BYGGERI Stibo Complete Mediaservice Oddesundvej 1 • 6715 Esbjerg N stibocomplete.com KONTAKT STIBO COMPLETE MEDIASERVICE
FORMANDSBLADET
BYGGERI, VEJ, ANLÆG, GRØNNE OMRÅDER OG VEDLIGEHOLD
FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING 116. ÅRGANG • NR. 4 • NOVEMBER 2023 4 04 14 10 20 FEMERN BEGYNDER AT TAGE FORM REKORDBESØG PÅ HL 23 BRITISK DFF-MEDLEM ER GENERAL FOREMAN MØDER OG STRESS PÅ DAGSORDENEN TEMA NR 4•2023 FEMERN BYGGERIET Magasinpost SMP ID-nr. 46411

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.