Page 1

PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD. Zoznam publikácií a citácií Štatistika publikácií (záznamov spolu: 76, domácich 68, zahraničných 8) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (2) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (7) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (21) AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (4) AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferencích (1) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferencích (4) BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (2) BCI Skriptá a učebné texty (8) BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (6) BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (1) BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (3) CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (1) CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, vydaných v domácich vydavateľstvách (1) DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (4) GAI Výskumné štúdie a priebežné správy (4) Štatistika ohlasov (záznamov spolu: 66) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrované v citačných indexoch (14) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (45) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (7) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA KONEČNÝ, S.: Duálny a spoločný model verejnej správy (a postavenie komunálnej sociálnej politiky v ich rámci). In: Modely výkonu soudobé veřejné správy. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2009 (v tlači – 4 AH) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 KONEČNÝ, S. – KONEČNÝ, B.: Otvorená komunálna politika – teória a prax. Bratislava : Mayor 2009, s. 292, ISBN 978-80-969133-3-6 (85%) ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 1


ACD01 KONEČNÝ, S.: Verejná správa. In: RYBÁRIK, J., LYSÝ, J., KONEČNÝ, S.: Politológia. Bratislava : STU, 2005, s. 104 – 118. ISBN 80-227-2216.2 [o4] HAMALOVÁ, M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. I. časť: Teória verejnej správy. Bratislava : Merkury, 2007, s. 12, 130. ISBN 978-80-89143-58-0 (2) [o6] PÁNIK, P.: Jozef Rybárik, Jozef Lysý, Stanislav Konečný: Politológia. Vybrané základné kapitoly pre technikov. In:: Civitas, 13, 2007, č. 32 – 1/2007, s. 16. ISSN 1335-2652 ACD02 KONEČNÝ, S., RADIČOVÁ, I.: Sociálna politika vo svete a u nás. In TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Vysokoškolská učebnica AFPhUP 55/137. 1. vydanie. Prešov: FF PU 2002, s. 249 – 274. ISBN 80-968367-5-7 [KONEČNÝ, S., RADIČOVÁ, I.: Sociálna politika vo svete a u nás. In TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. 2. vydanie. Prešov: FF PU 2003, s. 249 – 274. ISBN 80-968367-5-7] (50%) [o4] KRYSTOŇ, M. – SABOLOVÁ, G.: Úvod do andragogiky a psychológie dospelých. Banská Bystrica: UMB, 2003, s. 107. ISBN 80-8055-851-5 [o4] MRMUSOVÁ, V.: Znevýhodnené skupiny na trhu práce – analýza prístupov a riešení vo vybraných krajinách Európy. In: Sociálne a politické analýzy, interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické analýzy a metodologické otázky. Košice : FVS UPJŠ, 2007, roč. 1, č. 1, s. 256. ISSN 1337-5555 [o3] BALOGOVÁ, B.: Sociálna práca. Recenzia. In: Sociální práce/Sociálna práca, 1, 2003, č. 3, s. 139 – 141. ISSN 1213-6204 [o3] BALOGOVÁ, B.: Anna Tokárová a kolektív. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Recenzia. In: Dianonia. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2006, nr. 2, s. 105 – 107. ISSN 1896-3064 [o6] BALOGOVÁ, B.: Tokárová, A. a kol.: Sociálna práca. In: Človek a spoločnosť 2003, č. 1 (www.saske.sk) ISSN 1335-3608 [o6] BALOGOVÁ, B.: Tokárová, A. a kolektív: Sociálna práca. In: Sociológia 36, 2004; č. 1; s. 95-97. ISSN 0049-1225 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch AED05 KONEČNÝ, S.: Teoretické prístupy ku komunálnej politike II. Sociologické prístupy. In: Sociálne a politické analýzy, 1, 2009, roč. 3, č. 1, s. 1 – 48. ISSN 1337-5555 ADF01 KONEČNÝ, S.: Teoretické prístupy ku komunálnej politike I. Filozofické prístupy. In: Sociálne a politické analýzy, 2, 2008, č. 1, s. 1 – 15. ISSN 1337-5555. ADF02 KONEČNÝ, S.: Regionálne disparity a komunálna reforma. In: Verejná správa a regionálny rozvoj, 2007, č. 1, s. 9 – 15 [o4] CIBÁKOVÁ, V. a kol.: Koncepčné východiská a systémové předpoklady pre rast efektívnosti a kvality súčasného systému územnej verejnej správy v podmienkach jej reformy v SR. Bratislava : Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 168. ISBN 978-80-969927-3-7 [o4] BÚŠIK, J.: Verejná správa, manažment a marketing v rozvoji Slovenskej republiky, In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 64. ISBN 978-80-89143-87-0 ADF03 KONEČNÝ, S.: Sociálna pomoc a sociálna práca v legislatíve SR a vo svete. In: Práca a sociálna politika 9, 2001, č. 11, s. 2-4. ISSN 1210-5643 2


[o4] ČECHOVÁ, J. – HAVRILOVÁ, M. – KREDÁTUS, J. – ŽILOVÁ, A. – LEVICKÁ, J.: Vybrané metódy a formy sociálnej práce. In: TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Vysokoškolská učebnica AFPhUP 55/137. Prešov, FF PU 2002, s. 489. ISBN 80-8068-086-8 ADF04 KONEČNÝ, S.: Dva modely sociálnej politiky a potreba sociálnej doktríny. In: Práca a sociálna politika 9, 2001, č. 7 – 8, s. 2-3. ISSN 1210-5643 [o4] MATULAY, S. – MATULAYOVÁ, T.: Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky a katolíckej sociálnej náuky. Nitra: Fakulta sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2004, s. 51. ISBN 80-8050-800-3 [o4] MRMUSOVÁ, V.: Znevýhodnené skupiny na trhu práce – analýza prístupov a riešení vo vybraných krajinách Európy. In: Sociálne a politické analýzy, interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické analýzy a metodologické otázky. Košice : FVS UPJŠ, 2007, roč. 1, č. 1, s. 256. ISSN 1337-5555 ADF05 KONEČNÝ, S.: Distribúcia kompetencií v sociálnej pomoci medzi štátnou správou a miestnou samosprávou (na príklade Rakúska). In: Právny obzor 82, 1999, č. 4, s. 319335. ISSN 0032-6984 ADF06 KONEČNÝ, S.: Štát a sociálna politika. In: Právny obzor 80, 1997, č. 4, s. 409-415. ISSN 0032-6984 [o4] MATULAY, S. – MATULAYOVÁ, T.: Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky a katolíckej sociálnej náuky. Nitra: Fakulta sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa. 2004, s. 15, 15, 30, ISBN 80-8050-800-3 (3) [o4] A. D.: Z odborných časopisů. In: Bulletin advokacie 1998, č. 2, s. 87 (www.cak.cz) ISSN 1210-6348 ADF07 KONEČNÝ, S.: Stratégia sociálnej reformy. In: Práca a sociálna politika 1, 1993, č. 5, s. 9-16.ISSN 1210-5643 AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch AED01 KONEČNÝ, S.: K pojmu „verejný záujem“. In: ŠTANGOVÁ, N. (ed.): Teória a prax verejnej správy. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2009, s. 71 – 74. ISBN 978-80-7097736-1 AED01 KONEČNÝ, S.: Komunálna reforma a riešenie problému malých obcí. In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 171 – 177. ISBN 978-80-89143-64-1 AED02 KONEČNÝ, S.: Štyridsať rokov vzdelávania zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike. In: Rozvoj akademického vzdelávania pre potreby verejnej správy. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 29 – 42. ISBN 978-8089143-68-9. AED03 KONEČNÝ, S.: Vývoj vzdelávania zamestnancov územnej verejnej správy u nás a bilancia 40-ročnej činnosti IVS. In: KONEČNÝ, S. (ed.): Vzdelávanie vo verejnej správe a vo verejnom sektore. Bratislava : Inštitút pre verejnú správu, 2008, s. 15 – 27. ISBN 978-80-970096-0-1 AED04 KONEČNÝ, S. – ELIÁŠ, J. – VESELÁ, G. – JURNÁ, M. – BALAROVÁ, O. – BODNÁROVÁ, A.: Činnosť Inštitútu pre verejnú správu v rokoch 1998 – 2008. In: KONEČNÝ, S. (ed.): Vzdelávanie vo verejnej správe a vo verejnom sektore. Bratislava : Inštitút pre verejnú správu, 2008, s. 28 – 45. ISBN 978-80-970096-0-1 (50%) 3


AED05 KONEČNÝ, S. – BOLFÍKOVÁ, E.: Vzdelávanie a problém efektivity vzdelávania vo verejnej správe SR. In: KONEČNÝ, S. (ed.): Vzdelávanie vo verejnej správe a vo verejnom sektore. Bratislava : Inštitút pre verejnú správu, 2008, s. 46 – 49. ISBN 978-80970096-0-1 (50%) AED03 KONEČNÝ, S. – KONEČNÝ, B.: Vzdelávanie pre verejnú správu a pre verejný sektor. In: Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008. ISBN 978-80-89143-92-4, s. 131 – 135 (50%) AED04 KONEČNÝ, S.: Od komplementarity k spolupráci. In: Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008. ISBN 978-80-89143-92-4, s. 73 – 76 AED02 KONEČNÝ, S.: Verejná správa v SR – kríza identity? In:Teória a prax verejnej správy. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2005, s. 84 – 89, ISBN 80-7097-637-3 [o4] BOLFÍKOVÁ, E.: Verejná správa ako dizajn I., In: Verejná správa a spoločnosť, Košice : FVS UPJŠ, 2007, roč. 8, č. 2, s. 16, 25 (2) AED03 KONEČNÝ, S.: Analýza dopadov reforiem verejnej správy na lokálne a regionálne disponibility. In: BALÁŽ, V. – BARTLOVÁ, A. – BAUSOVÁ, M. – BEŇUŠKOVÁ, Z. – BREZINA, D. – BÚŠIK, J. – BÚZIK, B. – CIGLAN, J. – ČAMBÁLIKOVÁ, M. – DANGLOVÁ, O. – FALŤAN, Ľ. – FALŤANOVÁ, Ľ. – GAJDOŠ, P. – IRA, V. – IZAKOVIČOVÁ, Z. – JURČOVÁ, D. – KLOCOKOVÁ, J. – KONEČNÝ, S. – KRIVÝ, V. – KUSÁ, Z. – HORŇÁK, M. – KOZOVÁ, M. – LINDBLOOMBONKOVÁ, J. – MALÍKOVÁ, Ľ. – MICHÁLEK, A. – MICHNIAK, D. – MORAVANSKÁ, K. – MOYZESOVÁ, M. – NIŽŇANSKÝ, V. – ONOFREJ, Š. – PAŠIAK, J. – PAVELEKOVÁ, D. – PISCOVÁ, M. – PODOLÁK, P. – POPELKOVÁ, K. – RADIČOVÁ, I. – RUSNÁK, P. – RAJČÁKOVÁ, E. – REHÁK, Š. – RUSŇÁKOVÁ, J. – SLIMÁK, D. – SPÁČILOVÁ, R. – STRAPCOVÁ, K. – STRUSSOVÁ, M. – SLAVÍK, V. – SZÉKELY, V. – SZÖLLÖS, J. – ŠEVČÍKOVÁ, M. – ŠŤASTNÝ, Z. – TVRDOŇ, J. – VAJZEROVÁ, E. – VRZGULOVÁ, M. – ZAPLETALOVÁ, J. – ZEMAN, M. – ŽATKULIAK, J. – BALÁŽ, V. – MALÍKOVÁ, M. – TVRDOŇOVÁ, J. – KRIVÝ, M.: Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiach [elektronický dokument]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006. - 1 Subtéma II – 1, s. 120 – 138. ISBN 80-85544-38-5 [o4] FALŤAN, Ľ. – PAŠIAK, J. (eds.): Regionálny rozvoj Slovenska . Východiská a súčasný stav. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2004. ISBN 80-85544-35-0, s. 86 AED03 KONEČNÝ, S.: Sociálna udalosť ako kľúčová kategória sociálnej politiky. In: TOKÁROVÁ, A., KREDÁTUS, J., FRK, V. (eds.): : Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 139 – 156. ISBN 80-8068-425-1. [o4] MATIS, J. – KMOŠENA, M.: Koncipovanie kurikula vojenského andragóga a jeho roly pri zabezpečovaní profesionálnych vojakov. In: KONEČNÝ, S. (ed.): Vzdelávanie vo verejnej správe a vo verejnom sektore. Bratislava : Inštitút pre verejnú správu, 2008, s. 96, 103. ISBN 978-80-970096-0-1 (2) AED04 KONEČNÝ, S.: Chudoba ako sociálna udalosť – k vymedzeniu pojmu. In: Chudoba – spoločenský problém súčasnosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie

4


s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: PF UMB, 2005. 127 – 132. ISBN 80-8083081-9 [o4] MATIS, J.: Chudoba ako sociálny jav. In: Slovensko v nových kontextoch – výzva pre sociologickú vedu. Zborník referátov z výročnej konferencie SSS pri SAV. Nitra : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2007, s. 35. 39. ISBN 978-80-8544714-9 (2) AED05 KONEČNÝ, S.: Choroba ako sociálna udalosť - k vymedzeniu pojmu. In: KATRENIAKOVÁ, Z., RAJNIČOVÁ, I. (EDS.): Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR. Košice : SAVEZ, 2004, s. 186-188. ISBN 80-969224-1-6. AED06 KONEČNÝ, S.: Sociálne podnikanie - k vymedzeniu pojmu. In: KORIMOVÁ, G. (ed.): Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004, s. 32-38. ISBN 80-8055-966-X. [o4] JAKAB, K.: Podoby chudoby na Slovensku. In: Chudoba – spoločenský problém súčasnosti. Banská Bystrica: PF UMB, 2005, s. 122. ISBN 80-8083-081-9 AED07 KONEČNÝ, S.: Sociálny rozvoj, sociálny drift, sociálne siete a sociálny kapitál v miestnom a regionálnom rozvoji. In: Národná a regionálna ekonomika V. Košice: Ekonomická fakulta TU, 2004. s. 337 – 342. ISBN 80-8073-223-X AED08 KONEČNÝ, S.: Vzájomné prieniky: originálne a prenesené kompetencie – duálny a spoločný model. In: LOVAŠ, L. (ed.): Teória a prax verejnej správy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2004. s. 17 – 30. ISBN 80-7097-595-4 [o4] ŠUTAJOVÁ, J.: Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. In: Človek a spoločnosť, 9, 2006, č. 2. (www.saske.sk/cas) ISSN 1335-3608 (2) [o4] BÚŠIK, J.: Verejná správa, manažment a marketing v rozvoji Slovenskej republiky, In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 64. ISBN 978-80-89143-87-0 AED09 KONEČNÝ, S.: Public Administration Education and Training in the Slovak Republic: Issues and Problems. In: ROSENBAUM, A., GAJDOŠOVÁ, Ľ. (eds.): State Modernization and Decentralization – Implications for Education and Training in Public Administration: Selected European and Global Perspectives. Bratislava : IASIA – NISPAcee, 2003, p. 122-127. ISBN 80-89013-10-4 [o3] MELNIKAS, B.: Enhancement of System of the Development of Public Administration specialist: European Dimension, Internalization and Academic Life as Priority, In: Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries. Presented papers from 13th NISPAcee Annual Conference. Moscow : NSPAcee, 2005, p. 2, 8. ISBN 80-89013-21-X (2) AED10 KONEČNÝ, S.: Verejní a súkromní poskytovatelia sociálnych služieb vo vybraných krajinách Európy. In: Determinanty sociálneho rozvoja – Sociálne podnikanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Katedra verejnej ekonomiky EF UMB, 2003, s. 48 – 57. ISBN 80-8055-841-8 AED10 KONEČNÝ, S.: Verejná správa a sociálna pomoc: modely riešenia vzájomných vzťahov. In: Teória a prax verejnej správy, Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2002, s. 227 – 233. ISBN 80-7097-519-9 AED11 KONEČNÝ, S.: Dva modely společnosti a dva modely sociálnej politiky. In: Kvalita života a čudské právav klonetextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. Acta Facultatis Philosophiae

5


Universitatis Prešoviensis. Humanistický zborník 4, AFPh UP 57/139, s. 51 – 55. ISBN 80-8068-088-4. AED12 KONEČNÝ, S.: Sociálne impulzy ekonomike – národnej alebo aj regionálnej? In: Národná a regionálna ekonomika, IV. medzinárodná konferencia v Herľanoch. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2002, s. 297 – 302. ISBN 80-7099-923-3 AED13 KONEČNÝ, S.: Otto von Bismarck a vznik sociálneho štátu. In: Sociálna práva – ľudské práva – vzdelávanie dospelých. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. Acta Facultatis Philosophiae Universitatis Prešoviensis. Humanistický zborník, AFPh UP 15/97, s. 46 – 51. ISBN 80-887258-6 AED14 KONEČNÝ, S.: Sociálna politika u nás a vo svete. In.: Sociálna práca a ľudské práva. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1997. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Humanistický zborník , AFPh UP 2/84, s. 16-23. [o4] MRMUSOVÁ, V.: Znevýhodnené skupiny na trhu práce – analýza prístupov a riešení vo vybraných krajinách Európy. In: Sociálne a politické analýzy, interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické analýzy a metodologické otázky. Košice : UPJŠ, 2007, roč. 1, č. 1, s. 256. ISSN 1337-5555 AED15 KONEČNÝ, S.: Koncepcia sociálnej politiky miest v Slovenskej republike. In: Spoločnsko-politická transformácia a rozvoj miest v nových podmienkach. Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1991. s. 42 – 45, ISBN 80-233-0227-2 AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch AEF01 KONEČNÝ, S. – BOLFÍKOVÁ, E.: Education, Training and the Issue of their Efficiency withon the Slovak Public Administration. In: Publish Policy and Administration. Challenges and Synergies.Presented Papers from the 16th NISPAcee Annual Conference. Bratislava : NISPAcee, 2008. ISBN 978-80-89013-38-8 AEF01 KONEČNÝ, S.: Miestna samospráva v Slovenskej republike: rok 05. In.: MALÍKOVÁ, Ľ., MIHÁLIKOVÁ, S.: Lokálna moc v transformačnom procese. Slovenské a české skúsenosti. Bratislava: Nadácia Friedricha Eberta - Slovenské združenie pre politické vedy, 1995, s. 50-58. ISBN 80-901418-1-1 [Angl. verzia: Self-Government in the Slovak Republic: The fifth year. In.: MALÍKOVÁ, Ľ., MIHÁLIKOVÁ, S.:Localities and Politics in the Transformation Process. The Czech and Slovak Experiences. Bratislava: Friedrich Ebert Foundation - Slovak Political Science Association, 1995, p. 33-41. ISBN 80901418-2-X] AEF02 KONEČNÝ, S.: Decentralizácia v podmienkach Slovenskej republiky. In: DELMARTINO, F., VERMESSEN, E., MIHÁLIKOVÁ, S., FALŤAN, Ľ. (eds.): Nové podoby verejnej správy (Slovenská a flámska skúsenosť). Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, s. 77-90. ISBN 80-85544-17-2. [o3] ŚWIANIEWICZ, P. (ed.): Consolidation or Fragmentation. Budapest: Local Government Institute, 2002, p. 163, ISBN 9639419451 [o3] KIRCHER, E. J. (ed.): Decentralization and Transition in tha Visegrad. London : MacMillan 1999, p. 109, 109, 130. ISBN 0-333-71895-X (3) [o4] KUKLIŠ, P.: Medziobecná spolupráca. In: Právny obzor 2002, č. 2, s. 145. ISSN 0032-6984 [o4] KLING, J., NIŽŇANSKÝ, V., PILÁT, J.: Samostatnosť nadovšetko – miestna samospráva a poskytované služby na Slovensku. In: SWIANIEWICZ, P. (ed.): Konsolidácia alebo fragmentácia. Veľkosť miestnych samospráv v Strednej a Východnej Európe. Bratislava : M.E.S.A. 10, 2003, s. 58 (ISBN neuvedené) 6


[o4] BÚŠIK, J.: Verejná správa, manažment a marketing v rozvoji Slovenskej republiky, In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 64. ISBN 978-80-89143-87-0 [o6] PETRÍKOVÁ, D.: Nové podoby verejnej správy (Slovenská a flámska skúsenosť). In: Sociológia 30, 1998, č. 2, s. 235-236, ISSN 0049-1225 AEF03 KONEČNÝ, S.: Komunálna sociálna politika – k vymedzeniu pojmu. In.: Nový model sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2004. s. 107 – 126. ISBN 80-89104-62-2 [o4] GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Správa z konferencie „Nový model sociálneho zabezpečenia“. In: Právny obzor, 2004, č. 6, s. 593 – 594. ISSN 0032-6984 AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFA01 KONEČNÝ, S.: Das öffentliche Verwaltungssystem und die organisation der örtlichen Selbstverwaltung in der Slowakischen Republik. In.: GOLLER, J., THOMA, H., LOBER, E. (Hrsg.): Őffentliche Verwaltung in Forschung und Lehre. Strukturwandel der staetlichen und kommunalen Aufgaben in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Bulgarien, der Slowakischen Republik und der Republik Ungarn. Seminar mit der Konrad-Adenauer-Stiftung vom 30. 11. - 3. 12. 1994 in Ludwigsburg. Ludwigsburger Hochschulforum Band 3. Fachhoschule Ludwigsburg: Hochschule für öffentliche Verwaltung, 1995, S. 24-34. AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 KONEČNÝ, S.: Vzdelávanie odborníkov, sociálna politika a model verejnej správy. In: Problémy přípravy úředníků veřejné správy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 60 – 63. ISBN 978-80-244-1825-4. AFC02 KONEČNÝ, S.: Sociálny kapitál, sociálne siete a komunálna politika. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, s. 80-89, ISBN 8086754-28-6 AFC02 KONEČNÝ, S.: Souvislosti reforem veřejné správy a změn v systému vzdělávání ve veřejné správě v některých středoevropských zemích. In: Veřejná správa a vzdělávání. Konference s mezinárodní účastí. Praha: Institut pro místní správu, 2003, s. 63 – 66 (bez ISBN) AFC03 KONEČNÝ, S.: Verejná správa v Slovenskej republike – zamestnanosť a sociálny kontext vzdelávania vo verejnej správe. In: Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Materiály k otevřenému a distančnímu vzdělávání č. 7/2002. Olomouc: Andragogé, Universita Palackého.2002, s. 21 – 28. ISBN 80-244-0550-4 [o3] LEŠTINSKÁ, V., VIDLÁKOVÁ, O., ŠELEŠOVSKÝ, J., ŠPAČEK, D.: Personalistika ve veřejné správě (Manuál pro personalisty územních samosprávných celků). Brno : Masarykova univerzita 2006, s. 73, 174. ISBN 80 210-3984 -1 (2) [o3] ČECHÁK, V.: Osobnost a postavení pracovníka (úředníka) veřejné správy. In: Problematika přípravy úředníků veřejné správy. Olomouc : Universita Palackého, 2007, s. 25. ISBN 978-80-244-1825-4 BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 KONEČNÝ, S.: New Public Management. Podnety pre riadenie v samospráve na Slovensku. Bratislava: ZMOS, 1997, 51 s. 7


[o4] HAMALOVÁ, M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 1. časť: Teória verejnej správy. Bratislava : Merkury, 2007, s. 130. ISBN 978-80-89143-58-0 BAB02 KONEČNÝ, S.: Miestna samospráva v Rakúsku a jej úlohy v sociálnej pomoci. Bratislava : Mayor, 2004. 56 s. ISBN 80-969133-0-1. [o4] MATULAY, S. – MATULAYOVÁ, T.: Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky a katolíckej sociálnej náuky. Nitra: Fakulta sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2004, s. 16, 30. ISBN 80-8050-800-3 (2) [o4] Školy se představují. KVDaSP FF PU. In: Sociální práce/Sociálna práca, 2004, č. 3, s. 136 – 146. ISSN: 123-624. [o6] BODNÁROVÁ, B.: Miestna samospráva v Rakúsku a jej úlohy v sociálnej pomoci. In: Obecné noviny, 2004, č. 39, s. 20 ISSN 1335-650X [o6] BALOGOVÁ, B.: K poznaniu sociálnej politiky v Rakúsku. In: Prešovská univerzita, 2004, č. 3, s. 18 [o6] BÚŠIK, J.: Miestna samospráva v Rakúsku a jej úlohy v sociálnej pomoci. In: Verejná správa, 2005, č. 5, s.30. ISSN 1335-7883 BCI Skriptá a učebné texty BCI01 KONEČNÝ, S.: Komunálna politika. Študijná príručka. Bratislava: Mayor, 2006. 143 s. ISBN 80-969133-2-8 [o4] HAMALOVÁ, M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 2. časť: Organizácia verejnej správy. Bratislava : Merkury, 2008, s. 140. ISBN 978-8089143-63-4 [o4] BÚŠIK, J., KAPRÁLOVÁ, E.: Európska verejná správa. Bratislava : MV SR 2007, s. 111. (bez ISBN) BCI02 KONEČNÝ, S.: Úvod do štúdia verejnej správy. Študijná príručka. Bratislava: Mayor. 2005. 118 s. ISBN 80-969133-1-X [o4] HAMALOVÁ, M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 2. časť: Organizácia verejnej správy. Bratislava : Merkury, 2008, s. 15, 140. ISBN 97880-89143-63-4 (2) [o4] BÚŠIK, J, - KAPRÁLOVÁ, E.: Európska verejná správa. Bratislava : MV SR 2007, s. 111. (bez ISBN) BCI04 KONEČNÝ, S., VASILOVÁ, Z., UŠIAK, G.: Skúšky zamestnancov v štátnej službe. Bratislava: Inštitút pre verejnú správu, 2003. 62 s. ISBN 80-968308-5-6 BCI05 KONEĆNÝ, S., ZELMANOVÁ, L.: Rozpočty obcí, fondy, nadácie a iné zdroje. Ako financovať zmierňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia na miestnej úrovni. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie – Birks Sinclair + Associates Ltd. – AJS Management Slovakia, 2003, 80 s. BCI06 KONEČNÝ, S., VALNÁ, S., KOSTOLNÁ, Z., HANZELOVÁ, E.: Ako identifikovať chudobu a sociálne vylúčenie na miestnej úrovni. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie – Birks Sinclair + Associates Ltd. – AJS Management Slovakia, 2003 [o3] Školy se představují. KVDaSP FF PU. In: Sociální práce/Sociálna práca, 2004, č. 3, s. 136 – 146. ISSN: 123-624 BCI07 KONEČNÝ, S.: Ako a s kým spolupracovať pri zmierňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia na miestnej úrovni? Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

8


– Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie – Birks Sinclair + Associates Ltd. – AJS Management Slovakia, 2003, 31 s. BCI08 KONEČNÝ, S.: Súčasná samospráva vo svetle reformy verejnej správy. In: Sprievodca pre novozvolených predstaviteľov miestnej samosprávy. Bratislava: ORE, 2002, s. 9 – 18. ISBN 80-968896-3-X [o4] RYBÁRIK, J. A kol.: Politológia. Bratislava: STU, 2005, s. 152. ISBN 80-227-2216-2 [o4] Tichý, D.: Fiškálna decentralizácia ako súčasť reformy verejnej správy. Dizertačná práca. Bratislava : Katedra verejnej správy, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, 2005, s. 188 (www.angelfire.com/pro2/dusan_tichy/PDF/ Diz.pdf) [o4] SCHAVEL. M. – OLÁH, M. – DEREVJANIKOVÁ, Š. – ZEMAN, K.: Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008, s. 47, 56, 148. ISBN 80-8082-065-1 (3) BCI09 KONEČNÝ, Stanislav: New Public Management a možnosti jeho uplatnenia v samospráve SR. Bratislava: Nadácia vzdelávania samosprávy v SR, 1995, 37 s. [o4] MALÍKOVÁ, Ľ.: Teória a politika reformy verejnej správy (Demokratizácia a inovácia v rôznych podobách). In: Sociológia 31, 1999, č. 2, s. 174. ISSN 00491225 BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch BDE01 KONEČNÝ, S.: Die Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden in der Slowakischen Republik nach fünf Jahren seit ihrer Erneuerung. In: Österreichische Gemeinde-Zeitung, 1996, nr. 6, S. 26-30. BDE02 KONEČNÝ, S.: Labor Market, Future Unemployment Discused. In: JPRS Report East Europe (Springfield, VA : US Government Office) 90-166, 19 December 1990, pp. 23-24. (Preklad článku KONEČNÝ, S.: Sedem vĺn nezamestnanosti? In: Hospodárske noviny 42, 17. 10. 1990, s. 9) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch BDF01 KONEČNÝ, S.: Omyly porevolučnej sociálnej politiky. In: Profit 1998, č. 37 (8. 9. 1998), s. 30-33. BDF02 MALÍKOVÁ, Ľ. – KONEČNÝ, S.: Samospráva v belgickom Flámsku – skúsenosti pre Slovensko. I. časť. In: Obecné noviny, 1996, č. 10, s. 12 – 13. ISSN 1335-650X BDF03 MALÍKOVÁ, Ľ. – KONEČNÝ, S.: Samospráva v belgickom Flámsku – skúsenosti pre Slovensko. II. časť. In: Obecné noviny, 1996, č. 11, s. 20. ISSN 1335-650X BDF02 KONEČNÝ, S.: Zmeny obsahu a mechanizmov sociálnej politiky. In: Bratislava: Informátor Ústredného ústavu národohospodárskeho výskumu, 1992, č. 3, s. 41-45 BDF03 KONEČNÝ, S.: Sociálna politika. In: Informátor Bratislava: Informátor Ústredného ústavu národohospodárskeho výskumu, 1991, č. 7, s. 1-11 BDF04 KONEČNÝ, S.: Sedem vĺn nezamestnanosti? In: Hospodárske noviny 42, 17. 10. 1990, s. 9. BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch BEE01 KONEČNÝ, S.: La Protection Sociale et l´Principe de la Solidarité. In: La Protection Sociale complémentaire et l´Enterprise. Paris – Prague, Institut de la Protection Sociale Européene, 1991, s. 20-21 9


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch BEF01 KONEČNÝ, S.: Autoregulácia a participácia vo väzbách na sociálny rozvoj. In: Človek a práca na prahu tretieho tisícročia. Bratislava: VÚSRP, 1990, s. 223-227. BEF02 KONEČNÝ, S.: Sociálny rozvoj a priestorový pohyb obyvateľstva. In.: Sociálne aspekty priestorového pohybu obyvateľstva. Bratislava: VÚSRP, 1989, s. 34-37. BEF04 KONEČNÝ, S.: Formulácia cieľov sociálneho rozvoja pracovných kolektívov. In: Přeměny práce a řízení pracovních kolektivů v podniku. Pardubice: VŠCHT 1987, s. 43 – 46 CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch CDF01 KONEČNÝ, S. (prekl.): Trzęsowska, Maria: Škola – kniha – mládež. In: Romboid 10, 1975, č. 11, s. 35 – 37 CED Umelecké práce a preklady v v zborníkoch, vydaných v domácich vydavateľstvách CED01 KONEČNÝ, S. (prekl.): Trzęsowska, Maria: Vplyv školy na vytváranie čitateľských záujmov. In: Estetická výchova čitateľov. Bratislava: Smena 1975, s. 109 – 119 DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 KONEČNÝ, S.: Sociálna politika miest a obcí. Habilitačná práca. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, 120 s. DAI02 KONEČNÝ, S.: Komunálna sociálna politika. Dizertačná práca. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2004, 230 s. EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI01 KONEČNÝ, S.: Výskum sociálneho rozvoja a práce v r. 1989. In: Sociológia 21, 1989, č. 6, s. 699 – 7704 EDI02 KONEČNÝ, S.: Semináre o prognózacg. In: Sociológia 17, 1985, č. 1, s. 109 – 113. EDI01 KONEČNÝ, S., BENKOVIČOVÁ, Ľ., PISCOVÁ, M.: Sociologičeskije issledovanija 1980. In: Sociológia 13, 1981, č.5. str. 578-588 FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) FAI01 KONEČNÝ, S. (sprac.): Morgan, L. H.: Praveká spoločnosť. Výťah podľa prekladu J. Horváta a V. Šolca (Praha 1954, 522 s.). Košice: Krajské osvetové stredisko, 1971. 154 s. FAI02 KONEČNÝ, S., FRANZENOVÁ, D., SZALAY, L. (zost.): Kalendár miest a obcí. Zákony o samospráve s komentármi. Bratislava : ZMOS 1995. 320 s. ISBN 80-967304-01 (50%) FAI03 BALOGOVÁ, B., KONEČNÝ, S., BÉREŠ, M., TOKÁROVÁ A. (zost.): Poľskoslovenský a slovensko-poľský slovník sociálnej práce = Slownik polsko-slowacki i slowacko-polski pracy socjalnej. Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2006. 60 s. ISBN 80-969274-4-2. (60%) FAI04 KONEČNÝ, S. (ed.): Vzdelávanie vo verejnej správe a vo verejnom sektore. Bratislava : Inštitút pre verejnú správu, 2008. ISBN 978-80-970096-0-1 GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

10


GAI02 KONDÁŠOVÁ, A., KONEČNÝ, S.: Analýza aktivít neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby. Bratislava: VÚPSVR 1999 [o4] STANĚK, V. a kol.: Sociálna politika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2004. ISBN 80-225-1881-6, s. 137 GAI03 KONEČNÝ, S., KONDÁŠOVÁ, A.: Transformácia systému sociálneho zabezpečenia. Bratislava: VÚPSVR 1999 [o4] STANĚK, V. a kol.: Sociálna politika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2004. ISBN 80-225-1881-6, s. 130 [o3] ANHEIER, H. K. – KUMAR, S. (eds.): Social Services in Europa. Frankfurt a.M. : Institut fűr Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 2003, pp. 339, 455. ISBN 3-88493184-9 (2) GAI04 SRNÁNKOVÁ, Ľ., CZÍRIA, Ľ., KOSTOLNÁ, Z., KONEČNÝ, S.: Subjekty a nástroje rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. [The subjects and the tools of the human resource development in the Slovak Republic]. Bratislava : Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, 1998. [o3] STRIETSKA-ILINA, O.: Research on vocational education and training at the crossroad of transition in Central and Eastern Europe. In: DESCY, P. – TESSAING, M. (eds.): Training in Europe: Second report on vocational training research in Europe 2000: background report. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001, volume 2, p. 209. ISBN 92-8960034-0 Ďalšie výskumné správy autora (okrem prác s citačnými odkazmi, zaradenými v časti GAI) 1. KONEČNÝ, S., BÚZIK, B., KVAPILOVÁ, E., HEREC, O., ZALA, B., DOBROVODSKÝ, M., PINC, K., PAVLENDA, V., HETTEŠ, M.: Teoretické otázky, koncepcia a riadenie sociálneho rozvoja. Záverečná správa. Hlavná úloha ŠPEV 904 113 101. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce; 1990. 32 + 61 + 38 + 32 s. 2. ŠTEVOVE, J., KONEČNÝ, S., HANKES, L.: Prognózovanie a tvorba koncepcií vývoja v oblasti práce. Záverečná štúdia. Čiastková úloha ŠPEV 904 114 201 03 Prognózovanie a tvorba koncepcií vývoja v oblasti práce. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce 1990. 28 s. 3. KONEČNÝ, S., HEREC, O., HETTEŠ, M., ZÁHRADNÍKOVÁ, E., KAĽAVSKÝ, I.: Koncepčné návrhy na usmerňovanie sociálneho rozvoja v sídelných a územných celkoch. Bratislava: VÚSRP, 1990, 35 s. 4. ZALA, B., KNOLL, O., BELICA, M., KUČERÁK, J., ONDRUŠ, V., BÚZIK, B., VALNÁ, S., LALUHA, I., MŰHL, R., KONEČNÝ, S., ŠANDERA, J. a kol.: Sociálny rozvoj a aktivizácia ľudského činiteľa v podmienkach komplexnej prestavby spoločnosti. Cieľový projekt ŠPEV 904 113 801/3. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1989, 143 s. 5. KONEČNÝ, S., BODNÁROVÁ, B., BROZMAN, P., HETTEŠ, M., PAŠIAK, J., STACHOVIČOVÁ, M.: Tvorba systému ukazovateľov sociálneho rozvoja. Správa o riešení etapy a etapová štúdia. Čiastková úloha ŠPEV 904 113 101 03 Metodologické a vecné otázky prognózovania a plánovania sociálneho rozvoja, IV. etapa. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1989. 170 s.

11


6. KONEČNÝ, S., ŠTEVOVE, J.: Prognostický scenár oblasti práce. Čiastková úloha ŠPEV 904 113 201 03 Prognózovanie a tvorba koncepcie rozvoja oblasti práce. štúdia č. 4. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1989, 116 s. 7. ŠÍMA, R., ZALA, B., BÚZIK, B., BELICA, M., VRTIAK, V., PAVLENDA, V., VALNÁ, S., LALUHA, I., BAUEROVÁ, E., BURY, F., SOBEK, O., ZATKALÍKOVÁ, A., KUČERÁK, J., PINC, K., KONEČNÝ, S., ČILLÍK, Z., ULBRÍK, J., TOMEŠ, I.: Sociálny rozvoj spoločnosti a zdokonaľovanie programov rozvoja socialistického spôsobu života a rozvoja osobnosti v 90. rokoch. Cieľový projekt ŠPEV 904 801/11. Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce. 1988. 216 s. 8. ZALA, B., PAVLENDA, V., KONEČNÝ, S., KVAPILOVÁ, E., HEREC, O., PINC, K., STACHOVIČOVÁ, M., HETTEŠ, M., PAŠIAK, J., BROZMAN, P.: Teoretické otázky, koncepcia a riadenie sociálneho rozvoja. Kontrolná etapa Hlavnej úlohy ŠPEV 904 113 101. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce. 1988. 67 s. 9. KONEČNÝ, S., BROZMAN, P., HETTEŠ, M., PAŠIAK, J., STACHOVIČOVÁ, M.: Vecné problémy prognózovania sociálneho rozvoja. Správa o riešení etapy a etapová štúdia. Čiastková úloha ŠPEV 904 113 101 03 Metodologické a vecné otázky prognózovania a plánovania sociálneho rozvoja, III. etapa. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1988. 169 s. 10. KONEČNÝ, S., FODRANOVÁ, I., HETTEŠ, M., LUBELEC, L., PAŠIAK, J., STACHOVIČOVÁ, M.: Metodologické problémy prognózovania sociálneho rozvoja. Správa o riešení etapy a súbor štúdií. Čiastková úloha ŠPEV 904 113 101 03 Metodologické a vecné otázky prognózovania a plánovania sociálneho rozvoja, II. etapa. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1987. 111 s. 11. KONEČNÝ, S., LUBELEC, L., PAŠIAK, J., STACHIOVIČOVÁ, M.: Mechanizmus plánovitého riadenia sociálneho rozvoja v systéme riadenia socialistickej spoločnosti. Správa o riešení etapy a etapová štúdia. Čiastková úloha ŠPEV 904 113 101 03 Metodologické a vecné otázky prognózovania a plánovania sociálneho rozvoja, I. etapa. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1987. 390 s. 12. KONEČNÝ, S., KOVÁČOVÁ, E., LUBELEC, L., MICHÁLEK, J., PAŠIAK, J., STACHOVIČOVÁ, M.: Mechanizmus plánovitého riadenia sociálneho rozvoja v systéme riadenia socialistickej spoločnosti. Správa o riešení etapy a etapová štúdia. Čiastková úloha ŠPEV 904 113 101 03 Metodologické a vecné otázky prognózovania a plánovania sociálneho rozvoja, I. etapa. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1987. 132 s. 13. ZALA, B., BÚZIK, B., KONEČNÝ, S.: Dialektické väzby štrukturálnych zložiek sociálneho rozvoja. Funkcie a vzťahy nástrojov riadenia sociálneho rozvoja. Čiastková úloha ŠPEV 904 113 101 01 Teoretické východiská a koncepcia zdokonaľovania sociálneho rozvoja v ČSSR do roku 2000. Bratislava: Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1986. 140 s. 14. KONEČNÝ, S.: Vývoj a súčasný stav sociálno-triednej štruktúry českého a slovenského vidieka za roky 1945 – 1980. Analýza rekonštruovaných časových radov zo sčítaní ľudu 1930 – 1980. Etapa III. a V. výskumnej témy VIII – 3 – 6/ 1 – 2 Vývoj, faktory vplyvu a prognóza rozvoja sociálno-triednej štruktúry vidieckeho obyvateľstva v ČSSR. Bratislava, Ústav filozofie a sociológie SAV. 1984. 454 s. 15. KONEČNÝ, S.: Vývoj sociálno-triednej štruktúry československého vidieka v rokoch 1950 – 1980 na základe analýza zrekonštruovaných časových radov údajov zo sčítaní ľudu 1950, 1961, 1970 a 1980. Materiálová štúdia a správa o plnení výskumnej témy VIII – 3 – 6/ 1 – 2 Vývoj, faktory vplyvu a prognóza rozvoja sociálno-triednej štruktúry vidieckeho obyvateľstva v ČSSR. Bratislava, Ústav filozofie a sociológie SAV. 1982. 117 s. 12


16. KONEČNÝ, S.: Otázky riadenia a plánovania sociálneho rozvoja. In: PISCA, L. a kol.: Prognóza sociálneho rozvoja SSR do r. 2010. Bratislava: ÚFS SAV 1985, s. 155 – 167 17. KONEČNÝ, S.: Prognóza sociálneho rozvoja SSR do r. 2010. Realizačný projekt – 2. verzia. Bratislava, Ústav filozofie a sociológie SAV, 1985. 18. KONEČNÝ, S.: Informovanosť, záujmy a aktivity vybranej skupiny kvalifikovaných robotníkov, podnecované masovými komunikačnými prostriedkami. Záverečná správa tematickej úlohy ŠPZV VIII – 5 – 7/ 3 – 1. Bratislava: Novinársky študijný ústav, 1978. 155 s. Ďalšie staršie práce autora bez relevancie k téme habilitácie: 1. KONEČNÝ, Stanislav: Vývoj, faktory vplyvu, súčasný stav a perspektívy vývoja sociálno-triednej príslušnosti vidieckeho obyvateľstva. In: BAUCH, V. a kol.: Sociálnoekonomické problémy vidieka. Bratislava: ÚFS SAV 1985, s. 109 – 170 2. KONEČNÝ, Stanislav: Sociálne plánovanie a programovanie v ČSSR: medzi teóriou a praxou. Sociológia, roč. 15, 1983, č. 1, s. 109 – 113 3. KONEČNÝ, Stanislav: Poznámky k vzťahu hospodárskej politiky a sociálno-triednej štruktúry. In: Aktuálne problémy sociálno-triednej štruktúry ČSSR. Bratislava: ÚFS SAV 1980, s. 198 – 204 4. KONEČNÝ, Stanislav: Teória a prax socialistického spôsobu života. Sociológia 12, 1980, č. 3, s. 274 – 280 5. KAMENÍK, Pavel – HRADISKÁ, Elena – KONEČNÝ, Stanislav: Masová informácia v živote nášho robotníka. Otázky žurnalistiky, roč. 23, 1980, č. 3, s. 27 – 38 6. KONEČNÝ, Stanislav: Učňovská mládež z hľadiska svojej čitateľskej genézy. In: Čítanie učňov. Bratislava: Smena 1978, s. 76 – 114 7. KONEČNÝ, Stanislav: Nevidiaci a kniha. Čitateľ, roč. 26, 1977, č. 3, s. 94 – 95 8. KONEČNÝ, Stanislav: Informačné zdroje čitateľa kníh. Romboid, roč. 12, 1977, č. 2, s. 51 – 55 9. KONEČNÝ, Stanislav: K metodike práce čitateľského krúžku. Bratislava: SZŽ, 1976. 46 s. 10. KONEČNÝ, Stanislav: Mladé publikum a médiá. Romboid, roč. 11, 1976, č. 11, s. 49 – 55 11. KONEČNÝ, Stanislav: Spoločenská objednávka. Romboid, roč. 11, 1976, č. 2, s. 3 – 7 12. KONEČNÝ, Stanislav: Poznámky o politickej literatúre faktu. Romboid, roč. 11, č. 1, s. 3 –8 13. KONEČNÝ, Stanislav: Spisovateľovo dielo ako sociologický dokument. In: Biografistika. Dolný Kubín: Acta Musei Pauli Országh Hviezdoslav 1976, T. 2, s. 148 – 160 14. KONEČNÝ, Stanislav: K metodike práce čitateľského krúžku. Bratislava: ÚV SZŽ 1976. 46 s. 15. KONEČNÝ, Stanislav: Knižná kultúra a jej ideový kontext, Romboid, roč. 10, 1975, č. 12, s. 12 – 17 16. KONEČNÝ, Stanislav: Kto je čitateľ a ako ho skúmať? Romboid, roč. 10, 1975, č. 11, s. 28 – 34 17. KONEČNÝ, Stanislav: Knihovník, kníhkupec ... Romboid, roč, 10, 1975, č. 10, s. 20 – 26 18. KONEČNÝ, Stanislav: Od editora k distribútorovi. In: Romboid, roč. 10, 1975, č. 9, s. 20 – 28 19. KONEČNÝ, Stanislav: Autor a jeho pobočníci. In: Romboid, roč. 10, 1975, č. 8, s. 9 – 14 20. KONEČNÝ, Stanislav: Sociológia literatúry. In: Romboid, roč. 10, 1975, č. 7, s. 32 – 38 13


21.

KONEČNÝ, Stanislav: Kultúrne hodnoty ako jadro sociologického skúmania čítania a čitateľa. In: Estetická výchova čitateľov. Bratislava: Smena 1975, s. 149 – 165

Výberový zoznam vedených záverečných bakalárskych, magisterských/inžinierskych a rigoróznych prác (FF PU, VŠEMVS, FF UK, FNH EU, PF UK, FZSP TU, FVS UPJŠ) 1.

Bechera, Martin: Sociálna politika Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945. Prešov : FF PU 2002 2. Betušová, Jana: Neštátne domovy dôchodcov. Prešov : FF PU, 2005 3. Bilkovičová, Alena: Klubové aktivity v domovoch dôchodcov a domovoch - penziónoch pre dôchodcov mesta Bratislavy a ich sociálna funkcia. Bratislava : FF UK 1998 4. Bubánová, K.: Súčasný stav a a ďalšie možnosti zavádzania neštandardných pracovných režimov v železničnej doprave. Bratislava, FNH VŠE, 1991 5. Cajgovičová, V.: Cirkevné subjekty poskytujúce sociálne služby – pravoslávna Filantropia. Prešov, FF PU, 2006 6. Dišeková, Iveta: Charakteristika právnych foriem neziskových organizácií a zdroje ich financovania. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 7. Ferenczyová, Edita: Verejná správa v Nemecku a porovnanie so SR. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 8. Hanudeľová, K.: Územná samospráva vo vybraných krajinách Európy (riešenie problému menšín v úzamnej samospráve na Slovensku a v Maďarsku). Košice : FVS UPJŠ, 2008 (PhDr.) 9. Hanušová, Valéria: Verejná správa v Nemecku. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 10. Harčárová, Gabriela: Transformácia sociálnej politiky a jej odraz na zmeny v sociálnej práci v meste Košice. Prešov : FF PU 1998 11. Havranová, Romana: Verejná správa vo Švajčiarsku. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 12. Hlaváč, Milan: Aktéri v komunálnej politike. Košice : FVS UPJŠ 2005 13. Holčeková, J.: Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Prešov: FF PU, 2006 14. Hrabinská, Henrieta: Staroba ako sociálna udalosť – nástroje vo svete a aktuálne nástroje u nás. Prešov : FF PU 2003 15. Hrušková, V.: Neštátne subjekty poskytujúce sociálnu pomoc – agentúry podporovaného zamestnávania v SR. Prešov: FF PU, 2006 16. Hubinová, L.: Voľnočasové aktivity občanov v zariadeniach ústavnej sociálnej starostlivosti. Bratislava : PdF UK, 1996 17. Humeník, Ján: Participácia občanov na tvorbe komunálnej politiky. Košice : FVS UPJŠ, 2005 18. Hybenová, Viera: Chudoba a sociálne vylúčenie – prístupy k riešeniu. Prešov : FF PU 2005 19. Kavčiaková, Mária: Reforma verejnej správy. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 20. Kudláčová, Andrea: Verejná správa v SR. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 21. Kužnár, Boris: Starostlivosť o starých ľudí v meste Košice. Prešov : FF PU 2006 22. Lukovská, Alena: Komunitné nadácie. Sociologická analýza súčasného stavu a vplyvu na rozvoj vzťahov v komunite. Bratislava : FF UK 2000 23. Maliňák, Štefan: Starostlivosť o starých ľudí v obciach Rakúska a Slovenskej republiky. Prešov : FF PU 1998

14


24.

Markovičová, Martina: Nezamestnanosť ako sociálna udalosť a nástroje jej riešenia. Prešov : FF PU 2003 25. Mrmusová, Veronika: Nezamestnanosť ako sociálna udalosť. Trnava: FZSP TU, 2003 26. Műller, Ladislav: Sociálna politika na území mesta Poprad. Prešov: FF PU, 2006 27. Nagyová, Jarmila: Sociálne služby pre seniorov z pohľadu územnej samosprávy. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 28. Nálepka, Róbert: Ekonomická analýza hospodárenia vybranej obce. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 29. Pančová – Hudáková, Mária: Štruktúra, právna úprava a výkon kontroly samosprávnych orgánov obce. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 30. Peťková, Martina: Reforma verejnej správy a návrh opatrení na zlepšenie jej činnosti. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 31. Péteryová, Jana: Financovanie zdravotnej starostlivosti. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 32. Planková, Lucia: Komunálna politika a samospráva obce. Košice : FVS UPJŠ 2006 33. Polgáryová, Andrea: Materstvo ako sociálna udalosť. Prešov : FF PU 2003 34. Rosolová, Silvia: Reformovaná cirkev ako subjekt poskytujúci sociálnu pomoc. Prešov : FF PU 2008 35. Schulteová, V.: Verejná správa v Belgicku. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 36. Staňová, Miroslava: Význam VÚC vo verejnej správe. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 37. Spišáková, Klára: Štátna politika vo vzťahu k rodine u nás v 2. polovici 20. storočia. Prešov : FF PU 2003 38. Sudovská, Renáta: Sociálna politika za Slovenského štátu. Sociálne poistenie v období Slovenského štátu. Prešov : FF PU 2000 39. Šabla, M.: Rímskokatolícka a gréckokatolícka charita ako poskytovatelia sociálnych služieb. Prešov: FF PU, 2006 40. Ščípová, Erika: Analýza činností neštátnych subjektov sociálnej pomoci. Bratislava : PF UK, 1996 41. Tatarčíková, Ivana: Špecifiká fungovania územnej samosprávy v podmienkach SR. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 42. Turčan,................... (PhDr.) 43. Tverďáková, Martina: Integrácia ľudí s telesným postihnutím. Prešov : FF PU 2003 44. Uhlík, Roman: Dôchodkové poistenie. Bratislava : NHF EU 1995 45. Urbanová, Petra: Výchova a vzdelávanie rómskych detí. Bratislava : VŠEMVS 2008 (Bc.) 46. Vargošková, Dana: Slovenský Červený kríž ako poskytovateľ sociálnej pomoci. Prešov : FF PU 2004 47. Závacká, Petra: Vzdelávanie ako faktor znižovania vzniku sociálnych udalostí u Rómov. Prešov : FF PU 2003

15


16

Publ. činnosť - odkazy. citácie - S. Konečný 2010  

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (2) BCI Skriptá a učebné texty (8) BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaný...

Publ. činnosť - odkazy. citácie - S. Konečný 2010  

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (2) BCI Skriptá a učebné texty (8) BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaný...

Advertisement