Page 1

Príloha 3

Uznesenie Msz č. 323/120302 zo dňa 12. marca 2002 o VZN mesta č. 1/2002 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch na základe § 27 ods. 3 a 5 zákona NR SR č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: § 1Všeobecné ustanovenia (1) Mesto Nové Zámky môže poskytnúť na základe podanej žiadosti právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta dotácie z vlastných príjmov na podporu projektov verejnoprospešných činností, podnikania a zamestnanosti. (2) Pod verejnoprospešnými činnosťami sa rozumejú verejnoprospešné činnosti v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, telovýchovy a športu, ochrany životného prostredia, kultúry, obnovy a ochrany kultúrnych pamiatok, sociálnej, humanitnej a charitatívnej, a to na základe nižšie uvedených kritérií. (3) Dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sa poskytujú za príslušný rozpočtový rok len do výšky a na účely schválené v rámci rozpočtu mesta mestským zastupiteľstvom na príslušný rozpočtový rok. § 2Podávanie žiadostí (1) Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu podať žiadosť o dotáciu na Mestský úrad. (2) Žiadosť podaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom musí obsahovať a) názov právnickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, b) presnú adresu žiadateľa, c) účel použitia požadovaných prostriedkov, d) termín a miesto konania podujatia, e) údaje v predpokladaných nákladoch na usporiadanie podujatia (na činnosť), f) počet zamestnancov s identifikačnými údajmi, na ktoré sa dotácia požaduje (pri dotácii na podporu podnikania a zamestnanosti), g) peňažný ústav a číslo účtu, h) podpis oprávnenej osoby, i)doklady o registrácii (živnostenský list, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o registrácii ...), j) čestné vyhlásenie o splnení podmienok § 5 ods. 1 písm e/. § 3Posudzovanie žiadostí (1) Žiadosti na poskytnutie dotácie postúpi primátor mesta príslušnej komisii mestského zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi mesta na zaujatie stanoviska. Komisia je oprávnená požadovať od žiadateľov doplňujúce údaje, prípadne vysvetlenia. Komisia po prerokovaní žiadosti túto postúpi mestskej rade a primátorovi mesta, ktorý ju predloží mestskému zastupiteľstvu na prijatie rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov. (2) Žiadosti na podporu činnosti ako aj na samostatné projekty a podujatia môžu právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia podávať priebežne. § 4Dotácie na verejnoprospešnú činnosť a ich kritériá (1) Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta sa zohľadňujú najmä tieto kritériá: a)oblasť miestnej kultúry vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti, na predložené projekty, podpora ochotníckych súborov na projekty aj na činnosť, uchovanie a rozvíjanie miestnych tradícií, organizovanie festivalov, výstav, kde sa prezentuje mesto formou literárnou, publikačnou alebo výtvarnou – len na projekty,


b) na obnovu kultúrnych pamiatok kultúrne pamiatky musia byť evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR, pri podaní žiadosti musí byť priložené súhlasné stanovisko orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti v zmysle platných predpisov (zákon č. 27/1987 Zb.), c) na obnovu ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území mesta prostriedky sa poskytujú aj vo forme investičných dotácií (kapitálové výdavky), d) oblasť vzdelávania na prácu s deťmi a mládežou, na podporu rozvoja stredného a vysokého školstva, na projekty, e) oblasť telovýchovy a športu na rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy, na podporu výkonnostného športu, na organizovanie športových súťaží, prostriedky sa poskytujú na projekty, f) oblasť zdravotníctva na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom, na zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky zo združených prostriedkov, g) oblasť humanitná a charitatívna na činnosť organizácií a nadácií vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť na území mesta, h) oblasť životného prostredia na projekty, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie životného prostredia a na jej ochranu. (2) Pre organizácie, ktoré bezplatne využívajú zariadenia vo vlastníctve mesta výška dotácie zohľadní skutočnosť, že prevádzkové náklady zariadenia sú hradené z rozpočtu mesta. § 5Dotácie na podporu podnikania a zamestnanosti a ich kritériá (1) Mesto môže poskytnúť dotáciu na základe podanej žiadosti na podporu podnikania a zamestnanosti pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa za nasledovných podmienok: a) právnická osoba je podnikateľský subjekt v zmysle obchodného zákonníka, b) fyzická osoba podnikateľ vlastní oprávnenie na podnikanie v zmysle živnostenského zákona alebo podniká podľa iného ako živnostenského oprávnenia, podľa osobitných predpisov alebo ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie SHR, c) podnikateľský subjekt podľa písm. a) a b) s prevádzkou na území mesta Nové Zámky, d) podnikateľské subjekty podľa písm. a) a b) po dobu 12 po sebe idúcich mesiacov zamestnávajú najmenej 50 % osôb, ktoré majú trvalý pobyt v meste Nové Zámky, e) žiadateľ musí preukázať, že: má splnené všetky záväzky voči mestu, nie je v konkurze, alebo likvidácii a že nebol proti nemu zavedený návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nemá evidované daňové nedoplatky, nemá evidované nedoplatky zdravotného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, nedoplatky v príspevku nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nebol on, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestnú činnosť. (2) Výška dotácie sa stanovuje do 5000,- Sk na každé novovytvorené pracovné miesto, ktoré bude obsadené minimálne počas doby 12 mesiacov osobou, ktorá má trvalý pobyt v meste Nové Zámky. § 6Prechodné a záverečné ustanovenia


(1) Primátor mesta po schválení dotácie mestským zastupiteľstvom uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí, účele a podmienkach použitia dotácie. (2) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. (3) Žiadateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri preverení dodržiavania účelovosti prostriedkov. (4) V prípade, že žiadateľ nedodržal podmienky stanovené v zmluve, je povinný dotáciu vrátane úroku vo výške diskontnej sadzby NBS mestu vrátiť. § 7Zrušovacie ustanovenia Dňom nadobudnutia platnosti tohto VZN sa rušia VZN č. 4/1994 a č. 6/1995. §8 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia. Ing. Ondrej Csanda, v.r primátor mesta

PRILOHA3  
PRILOHA3  

podpora ochotníckych súborov na projekty aj na činnosť, na predložené projekty, Príloha 3 - - - - na rozvoj masovej a rekreačnej telesnej vý...

Advertisement