2023-04 Vioswijzer 69-6

Page 1

Sportcentrale

V.I.O.S Beltrum

opgericht: 30-1-1953

Verschijnt 11x per jaar 69e jaargang no. 6

April 2023

www.sportcentralevios.nl

Redactie-adres: Martin Bouwmeesters:

Tel. 06-82905793

E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Voorwoord

April 2023

We hebben al weer een kwart van het jaar 2023 achter ons liggen. In de afgelopen tijd natuurlijk veel gebeurd, enkele zaken kunt u vinden in deze Vioswijzer. Het maatschappelijk leven bruist van activiteiten, of achter de schermen op bestuurlijk niveau.

In ieder geval kunnen we zeggen dat Beltrum niet stil blijft staan maar ‘in de vaart der volkeren’ zeker meegaan.

Ook wij werden geconfronteerd met een politieke aardverschuiving die de gevestigde verhoudingen totaal op z’n kop hebben gezet. De kiezer heeft gesproken en wat de consequenties zijn, is vanzelfsprekend nog niet duidelijk.

Secretariaat: Avesterweg 1

7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl

Bankrekeningnr.:

IBAN:

NL57RABO0105502146

Rabobank Achterhoek-Oost,

ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Maar een aantal problemen vragen wel om een snelle oplossing. Maar gelukkig, we hoorden een bekend politicus zeggen dat er geen vertraging is. We houden hem eraan, want bijvoorbeeld het stikstofprobleem verdient een adequate oplossing.

Ook wij hebben er daar zeker mee te maken.

We doen mee met een dorpendeal voor Beltrum. Hiermee kan een breed onderzoek naar de toekomst van Beltrum opgezet.

Ook lezen we via de dorpsverbinder van de vele activiteiten in Beltrum.

En binnenkort Willie’s feestje! Veel plezier daarbij!

Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 5
V.I.O.S.-Wijzer 6 ADVIES VOOR HET LANDELIJK GEBIED ALS JIJ LEKKER AAN HET SPORTEN BENT BIJ VIOS, ZORGEN WIJ GOED VOOR DE VERGUNNINGEN VOOR JOUW BEDRIJF. ZOEK JE EEN PROFESSIONELE COACH NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. HEELWEG 6, 7156 NJ BELTRUM 0544-482 492 INFO@WIK-ADVIESGROEP.NL

Enquête Vios-wijzer

De huidige samenleving is aan verandering onderhevig. Dat geldt ook binnen Beltrum en daarmee binnen de Sportcentrale VIOS. Om te zorgen dat hetgeen, dat vanuit de Sportcentrale VIOS wordt aangeboden aan haar leden (en dus ook aan de leden van de verschillende, aangesloten sportverenigingen), past bij deze veranderende omstandigheden, is het goed om op gezette tijden dit aanbod te toetsen aan de wensen van de gebruikers/ leden.

Vandaar dat in de komende tijd de Vios-wijzer aan een nader onderzoek wordt onderworpen. Hierbij gaat het om vragen, zoals: is er nog bestaansrecht voor een Vios-wijzer? … Wat is een optimale frequentie voor het verspreiden van de Vios-wijzer? Etc.

Als eerste stap in dit onderzoek willen wij daarom van de gebruikers/leden van de verschillende verenigingen weten, hoe zij over dit soort zaken denken. Vandaar dat in deze April-editie van de Vios-wijzer een enquête zal worden toegevoegd met het vriendelijke verzoek om die zo veel mogelijk in te vullen en weer te retourneren. In de kantine “De Spilsoos” zal hiervoor een box worden geplaatst.

Daarnaast zal deze enquête digitaal worden aangeboden. De toegang tot deze digitale enquête zal rond dezelfde datum beschikbaar komen en worden rondgestuurd via de verschillende verenigingen.

Deze digitale versie is te bereiken via de volgende link: https://forms.gle/arxiaTYfUgtXBtHk7

Op basis van de uitslag van de enquête zal dan binnen de Sportcentrale VIOS worden bekeken wat de toekomst van de Vios-wijzer wordt. Vandaar dat we nogmaals willen benadrukken dat jouw mening als gebruiker/lid belangrijk is en het invullen van de enquête helpt om die mening duidelijk te maken.

V.I.O.S.-Wijzer 7

De Spilsoos wordt opgeknapt

Vanaf 12 juni gaan vrijwilligers aan de slag om de kantine van VIOS een opknapbeurt te geven. Al langere tijd hebben we het er in de besturen over gehad, maar nu is het zover. Dat betekent dat vanaf 12 juni de kantine gesloten is voor onze leden. Maar niet getreurd, na de zomervakantie kan iedereen in een gezellige, nieuwe omgeving met zijn of haar teammaatjes weer in de kantine terecht voor een hapje en een drankje.

Ondertussen is een werkgroepje geformeerd die zorgt voor de materialen en het nieuwe meubilair. Om jullie alvast een inkijkje te geven is hieronder een plattegrond afgedrukt.

Algemene Ledenvergadering Sportcentrale Vios

Op woensdagavond 15 maart stond onze jaarlijkse ledenvergadering gepland. Afgevaardigden van alle verenigingen en het dagelijks bestuur waren daarbij aanwezig. Samen hebben we aan de hand van het jaarverslag teruggeblikt op 2022. Ook de financiële kant is gepresenteerd en toegelicht. De vergadering verleende onder applaus decharge over het boekjaar 2022. Onze voorzitter Jan Boverhof was aftredend, maar gelukkig stelde hij zich herkiesbaar. Er zijn momenteel geen vacatures in de Sportcentrale.

Met sportieve groet, Dagelijks bestuur Sportcentrale Vios

Jan Boverhof, Boet Leemreize en Monique Stapelbroek

Terug in de tijd (april 1998)

- Veel Beltrummers doen mee aan het project “Beltrum in het groen”. Vele heggen en struiken worden aangeplant en veel boompjes krijgen een nieuwe stek.

- Afdeling handbal organiseert een geslaagde instuifmiddag voor de jeugd.

V.I.O.S.-Wijzer 8

- Tijdens de jaarvergadering van de Sportcentrale wordt gemeld dat de bouwcommissie een basisplan heeft opgesteld inzake de uitbreiding c.q. aanpassing van de bestuurskamer, toiletgroep en ingang (opzij).

Uit de oude doos (april 1973)

- Per 1 april is Vios 1 afdeling rijker, n.l. Tafeltennis. Er hebben zich al 20 leden aangemeld.

- De burgemeester van Eibergen ziet ook in dat het sportterrein dringend verbeterd moet worden.

- Seceretaris Theo Heutinck heeft de 20-jarige geschiedenis van Sportcenrale VIOS in 3 pagina’s samengevat.

Ledenmutaties:

Nieuw als lid Bedankt als lid

Gymnastiek Romee Groot Zevert

Sef Hanselman

Mies Bennink

Touwtrek Bart Stoverink

Laura Oude Hengel

Volleybal Lotte Abbink

Tafeltennis Dodo Beukers

Voetbal Laurent Scholte van Mast

Jitske Luttikholt

Omdat afscheid nemen méér is dan alleen uitvaart

V.I.O.S.-Wijzer 9 06 18 19 50 23 - 24/7 bereikbaar - www.paulinevanveen.nl

Installatiewerk met de van Porskamp

AUTOBEDRIJF BERENTSEN

BELTRUM 462091

AUTOBEDRIJF BERENTSEN

BELTRUM 462091

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt

ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt

ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel

autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091

www.autobedrijfberentsen.nl

tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091

www.autobedrijfberentsen.nl

V.I.O.S.-Wijzer 10 WWW.PORSKAMP.COM Mercatorstraat 7, 7131 PW Lichtenvoorde. T +31 (0)5443 - 72179
Garantie voor service, kwaliteit & samenwerking!
weet je dat het goed komt!
Dan

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan.

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer.

De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 5 mei 2023 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand).

Het e-mailadres van de eindredacteur:

Contactpersonen Vioswijzer

Sportcentrale Monique Stapelbroek info@sportcentralevios.nl

Gymnastiek Linda Hulshof linda.hulshof@hotmail.com

Handbal Jeanne Slütter jeanneslutter@gmail.com

Tafeltennis info@ttv-vios.nl

Touwtrek Vincent Ribbers ribbers.halte@gmail.com

Voetbal Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl

Volleybal Kim Hanselman nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Persoon Iris Groot Zevert en Marlies Stoteler vcp@sportcentralevios.nl

Vertrouwens- Contact-

V.I.O.S.-Wijzer 11 Contactgegevens ledenmutaties Gymnastiek Daniëlle Roerdink Haarstraat 31 06 114 851 32 Handbal Anouk Wiegerinck Zuivelstraat 13 06 170 075 59 Tafeltennis Walter Rouwhorst Kempersweg 9 0544 35 12 39 Touwtrek Mart Arink Avesterweg 19a 06 294 656 55 Voetbal Jan Bouwmeesters Haarstraat 10h 0544 48 12 00 Volleybal secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Vanuit het bestuur

Hierbij nodigt het bestuur van Vios Gym alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering op dinsdag 16 mei a.s. om 20.00u in het Kulturhus. Vanaf 19.45u staat de koffie klaar. Tijdens deze avond bespreken we de stand van zaken en kijken we terug op het afgelopen jaar. Eventuele beslissingen worden voorgelegd aan de aanwezige leden. Ook zetten we onze jubilarissen in het zonnetje en nemen we afscheid van Linda als bestuurslid.

Graag tot dinsdag 16 mei!

We vinden het fijn dat velen de ouder-kindgym weten te vinden en dat iedereen enthousiast deelneemt! Omdat deze groep druk bezocht wordt en groter wordt (en we ook weten dat er veel kinderen geboren zijn) heeft het bestuur samen met de leiding voor tijdelijk besloten om alleen nieuwe leden aan te nemen als mensen uit Beltrum of Voor-Beltrum komen. Voor mensen buiten Beltrum en Voor-Beltrum is er dan een wachtlijst voor de ouderkindgym.

We willen dat iedereen die er nu is lekker kan blijven gymmen en zich veilig en vertrouwd kan voelen. Een te grote groep vinden we dan niet wenselijk.

Bestuur Vios Gym

Pasen

In de week voor Pasen werden de leden tijdens de gymles getrakteerd op . . . paaseitjes! Tijdens de jeugdlessen werden er eieren gezocht en werd er o.a. paashaastikkertje gespeeld.

Kijkles

Zet het alvast in je agenda: vrijdag 12 mei is het kijkles! De jeugdgroepen van Thea en de springgroep van Kayleigh laten tijdens de eigen les zien wat ze allemaal al kunnen en geleerd hebben.

Koningsspelen

Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Wie het leuk vindt mag in oranje/rood/ wit/blauw gekleed naar de gym!

V.I.O.S.-Wijzer 12

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie.

Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie.

Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44)

Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32).

Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

De laatste wedstrijd van dit seizoen!

Op zondag 16 april spelen we alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen. We zullen om 14.45 uur gaan spelen tegen Minerva in Gaanderen. Op 16 maart hebben we thuis van hen gewonnen met 20-10. Aan de stand zal niet meer wat veranderen, maar hopelijk sluiten we dit seizoen positief af met een overwinning en een mooie 3e plek! Zie hieronder de laatste tussenstand van dit seizoen.

V.I.O.S.-Wijzer 13

Hindernissen samen nemen... Scharenborg is er voor u.

U weet hoe u wilt leven. Nu en straks. Wij zorgen dat u dat financieel goed regelt. Verzekeren, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Alles onder één dak. Geen afdelingen, maar betrokken vakmensen. Samen vinden we de oplossing die het best bij u past. We zijn er voor u.

Hassinkstraat 2

7156 LZ Beltrum

(0544) 48 15 41

info@scharenborg-beltrum.nl www.scharenborg-beltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer 14
Bank - Hypotheken - Verzekeringen Scharenborg Beltrum b.v.

Tafeltennisvereniging V.I.O.S. Beltrum 50 jaar jong

Op 6 april 2023 bestond tafeltennisvereniging V.I.O.S Beltrum 50 jaar. Op 6 april 1973 sloot de club zich aan bij de Sportcentrale Vios .De daadwerkelijke oprichting was begin maart 1973. De oprichters zijn Joop Arink, Jan Zeinstra en wijlen Anton Scharenborg. Bij de oprichting waren er ruim 20 senioren waarvan een redelijk groot gedeelte vrouwen.

De eerste speelgelegenheid was de oude kantine van Vios voetbal. Hierna werd er verhuisd naar de kelder van dorpshuis “ de Wanne”. Na de Wanne werden de balletjes geslagen in “ Pand Harbers” (nu Goudsmid Sarah Kobak). Toen de sporthal “De Sonders” gereed was in 1982, zijn ze direct daar naar toe verkast en zitten tot op de dag van vandaag hier tot volle tevredenheid. Op het sportieve vlak speelt men met 2 teams competitie.(eerste team in 4 de klasse en 2 de team in de vijfde klasse)Prestatie is echter niet de eerste prioriteit, spelvreugde en het sociale contact is zeer belangrijk, zonder de prestaties uit het oog te verliezen!

Eind vorig jaar is de vereniging opgestart met OldStars tafeltennis overdag voor ouderen. Op de dinsdagmorgen vanaf halftien is er een groep die onder deskundige leiding op eigen niveau een tafeltennis balletje slaan. Tafeltennis is een sport die niet aan een bepaalde leeftijd gebonden is. Er kunnen nog enkele personen mee doen. Lijkt het je wat om (weer) eens een balletje te slaan dan ben je van harte welkom. Je hoeft alleen sportschoenen en sportieve kleding mee te nemen. Tafeltennisbatjes zijn in de sporthal aanwezig.

Tafeltennisvereniging V.I.O.S. Beltrum heeft haar domicilie in sporthal “De Sonders” in Beltrum. De leden komen uit Beltrum en omliggende plaatsen. Zij biedt ruimte aan de recreatieve en prestatiegerichte tafeltennisser. Heb je wel eens een tafeltennisballetje geslagen? Wil je (weer) eens achter een echte tafeltennistafel staan? Dat kan bij tafeltennisvereniging V.I.O.S. in Beltrum. Kom vrijblijvend op een maandagavond vanaf 19.30 uur of op een dinsdagmorgen vanaf 09.30 uur naar sporthal “ De Sonders” in Beltrum. Tafeltennis batjes zijn aanwezig. Je hoeft alleen sportschoenen en sportkleding mee te nemen. Voor meer informatie: zie website www.ttv-vios.nl of Walter Rouwhorst tel 06-40195122

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan wordt er leuke middag/avond georganiseerd voor alle leden en partners

V.I.O.S.-Wijzer 15

Een kijkje naar tafeltennis net over de grens

Afgelopen zaterdag, 1 april bezochten Walter Rouwhorst en ondergetekende de tafeltennisvereniging S.U.S (Sport und Spiel) in het Duitse Stadtlohn, 25 kilometer vanaf Beltrum.

Om half zeven in de avond begon daar een tafeltenniswedstrijd tegen een team uit Hamm in de buurt van Dordtmund. De ontvangst was hartelijk en het bier werd ons al bij binnenkomst aangereikt. Voor het begin van de wedstrijd werd er heel formeel – echt Duits - door de beide aanvoerders van de clubs een woord van welkom gesproken. Ook na afloop van de wedstrijd werd er opnieuw formeel afscheid van elkaar genomen. In Nederland is zoiets niet gebruikelijk, maar het moet gezegd . . ., het is wel een mooie benadering van een sportief evenement.

De beide teams spelen in de Landesliga en bestaan uit zes spelers per team. S.U.S speelt in de Landesliga, de op vier na hoogste liga in het Duitse tafeltennis, vergelijkbaar met de 2e divisie in Nederland. Er werd begonnen met het dubbelspel op twee tafels en vervolgens werden de enkelspelen afgewerkt. Wie het eerste 9 punten scoorde was de winnaar. S.U.S werd uiteindelijk winnaar met 9 – 4.

Het was de moeite waard om naar dit hoogstaande spel te kijken. We zagen prachtige partijen met fore- en backhandsmashes, dropshots en blokballen. We werden goed voorzien van bier tijdens de wedstrijd en bratwurst met broodje na afloop van het evenement.

Om tien uur keerden we huiswaarts met een goed gevoel na een prachtige tafeltenniswedstrijd. Op zaterdag, 6 mei a.s. wordt er wederom in Stadtlohn gespeeld, maar dan met Paul, Martijn, Wim Holt, Walter, Nabil en Wim Fennis tegen een team van S.U.S in een vergelijkbare klasse.

V.I.O.S.-Wijzer 16

NL Doet

Zaterdag 11 maart deden de Bisons ook weer mee met de NL Doet dag. In en om het clubgebouw werd er opgeruimd en werden er allerhande klusjes verricht. In de loop van de middag werden de werkzaamheden afgerond en zag alles er weer netjes uit.

Start Competitie Gewest Oost

Zondag 2 april ging de zomercompetitie van Gewest Oost van start. Dit eerste competitietoernooi waren de touwtrekkers te gast bij TTV OKIA in Holten. De Bisons deden met een 720kg en een 640kg ploeg mee.

In de 720kg klasse doen in totaal 12 ploegen mee. Alles in één poule. Het 720kg team kwam goed voor de dag. De eerste acht wedstrijden werden zonder probleem gewonnen. Het venijn zat in de laatste drie wedstrijden. Tegen Heure en Koapman werd gelijk getrokken en tegen OKIA werd verloren. Een mooie derde plaats in het dagklassement.

Het 640kg team was op meerdere plaatsen gewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen. We hebben drie nieuwe leden mogen verwelkomen, waar we als vereniging erg blij mee zijn.

Eén van hen kreeg gelijk de vuurdoop in de 640kg klasse en het moet gezegd worden, hij hield zich prima staande. Het team draaide naar behoren, maar men kwam kracht te kort om bij de top mee te doen. Toch wisten ze zich op een prima vijfde plek in het dagklassement te plaatsen.

Ook Gerard Roodhart van TTV T Touwtje nam deel aan het 640kg team.

Jaarvergadering

Donderdag 6 april werd de jaarvergadering gehouden. De opkomst was wederom prima te noemen.

De vergadering had een vlot verloop en de agendapunten werden naar ieders tevredenheid behandeld. De voorzitter kon de vergadering om 21.45 uur sluiten.

V.I.O.S.-Wijzer 17
V.I.O.S.-Wijzer 18 Industrieweg 1, 7156 PA Beltrum. T 0544 - 48 1779 autobedrijfnijhuis.nl

Van de bestuurstafel . . .

De lente is begonnen, het weer wordt beter en ook afgelastingen in verband met het weer lijken vanaf nu verleden tijd. Een aantal Vios-teams doen in de bovenste regionen van hun competitie mee. Aan hen, maar zeker ook aan alle andere teams veel succes gewenst in de laatste fase van de competitie!

Op maandag 27 maart jl. werd er door het bestuur een ‘bijzondere’ ledenvergadering gehouden in de bestuurskamer. Het onderwerp van deze vergadering was het verstrekken van een lening aan de sportcentrale om de geplande verbouwing van de kantine te realiseren. De plannen van de lening en de verbouwing zijn deze avond toegelicht aan de aanwezige leden. Tijdens de vergadering werd ingestemd met deze lening en mede hierdoor kan na de competitie gestart worden met de verbouwing van de kantine, zodat die hopelijk bij de start van de nieuwe competitie weer prachtig vernieuwd open kan!

De blik is inmiddels ook al weer gericht op het komende seizoen. Zo werd afgelopen week bekend gemaakt dat Ronnie Baten volgend seizoen de nieuwe trainer wordt van Heren 2. Hij volgt Emmanuel Bassey op na een aantal mooie jaren. Ook heeft Michel Ballast zijn handtekening gezet onder een verlenging van zijn contract als Hoofd Opleidingen binnen Vios. Voor Vios goed nieuws dat Michel zijn werk kan vervolgen!

Voor de jeugdleiders, trainers of scheidsrechters is er op vrijdag 5 mei een uitje gepland naar de Graafschap tegen MVV op de Vijverberg. Wil je nog graag mee, geef je dan op!

Allen veel succes en plezier gewenst in de resterende wedstrijden van de 2e seizoenshelft en tot ziens op Sportpark de Sonders!

V.I.O.S.-Wijzer 19
V.I.O.S.-Wijzer 20 M e e ster Nelissenst raat 11, 715 6 M A Belt r um T ( 0 5 4 4 ) 4 8 15 75 E info @ rateringinst allatie.nl ww w. ra t e r i ng i n s t a l l a t i e . n l Gedegen advies en vakmanschap!

Verslag ledenvergadering 2023 - kantine ‘de Spilsoos’

Maandag 27 Maart - vv VIOS B. houdt voor het eerst een ledenvergadering in de bestuurskamer. Een goede keuze van het bestuur want de opkomst was niet erg groot maar voldoende om de bestuurskamer goed te vullen.

Onderwerp van de vergadering is het verstrekken van een geldlening aan Sportcentrale VIOS, beheerder en uitbater van kantine ‘de Spilsoos’. Na de verzelfstandiging van de verschillende takken van sport in 2007 zijn de reserves van de Sportcentrale teruggevloeid naar de aangesloten takken van sport. Dientengevolge heeft Sportcentrale VIOS niet voldoende middelen liquide om de kantine te renoveren. Met steun van voornamelijk VIOS handbal en VIOS voetbal worden er middelen vrij gemaakt. Hierbij moet zeker waardering worden uitgesproken naar handbal gezien de bijdrage.

In het plan worden middelen vrijgemaakt om de inventaris te vervangen, Hierbij is er aandacht voor meubilair, bar, zithoek en een extra Tv-scherm. Naast inventaris worden ook vloer wanden en plafond aangepast. Aanpassing in kleuren en materialen. Voor voetbal is de investering dusdanig groot dat het haar leden raadpleegt. De aanwezige leden kregen uitleg, toelichting en inzage in de plannen. Goed bestuur! Hiervoor was niet veel tijd nodig waardoor na afloop nog tijd was voor een gezellig moment.

vv VIOS B. helpt de voedselbank

Wanneer: op zaterdag 22 april en zondag 23 april

Waar: kantine sportpark de Sonders

Tijd: tussen 09.00 en 15.00 uur

Onze huidige tijd is bijzonder te noemen en vaak niet op een hele leuke manier. Armoede of het leven in armoede zijn schering en inslag, ook binnen de gemeente Berkelland.

Dit gaan wij niet keren helaas, maar stilzitten en niets doen is absoluut geen optie! En daarom willen wij een mooie grote actie voor de Voedselbank Oost Achterhoek op gaan zetten. Deze voedselbank is actief in de regio’s Winterswijk, Aalten-Dinxperlo, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Berkelland. De Voedselbank Oost Achterhoek zorgt ervoor dat er wekelijks ruim 400 voedselpakketten uitgereikt worden.

V.I.O.S.-Wijzer 21

inzameling voedselbank

Wat gaan we doen!

We gaan voedsel inzamelen en denk hier dan bijvoorbeeld aan;

- Pannenkoekmeel

- Stroop

- Blikken soep

- Rijst

- Pasta/ spaghetti

- Kruiden macaroni/ nasi/ spaghetti/ bami

- Pot jam

- Suiker

- Pot/ blik groente

- Houdbare melk

- Houdbare chocolademelk

- Houdbare vla

- Thee

- Ranja

We gaan ook toiletartikelen inzamelen en denk hier dan bijvoorbeeld aan;

- Tandenborstels volwassenen

- Shampoo

- Deodorant

Wat vragen wij aan u?

Uw vereniging bezoekt ons sportpark in dit weekend en wat zou het ongelooflijk fijn zijn als u met uw team een mooie bijdrage zou kunnen leveren aan onze actie!

Kijk eens thuis wat u zou kunnen missen en delen. Als een heel team dit zou doen ontstaat er al een mooi resultaat.

Doet u mee?

Naast deze actie organiseren we een leuk en gevarieerd programma in de kantine, dit is zeker de moeite waard om even langs te gaan.

Met vriendelijke groet, De Organisatie - VIOS dames 2

V.I.O.S.-Wijzer 22

Contractverlening met Michel Balllast - hoofd opleidingen Beltrum 29 maart - Michel Ballast verlengd voor twee jaar bij vv VIOS B!

Sinds enkele jaren is Michel Ballast hoofd opleiding vv VIOS B. Een functie waar we als vv VIOS B. trots op zijn! In de samenwerking met Michel is er de afgelopen jaren veel bereikt.

Zo zijn de kernwaarden voor training en wedstrijden beschreven. En zijn er een pedagogisch beleidsplan in combinatie met een pedagogisch werkplan opgesteld. Daarnaast is het technisch beleidsplan (jeugd voetbal beleidsplan) door hem beschreven gevolgd door het beleidsplan: ‘talent ontwikkeling’. Allemaal belangrijk voor ons als relatief kleine club!

Het tekent ook de ambitie die we als club hebben. We hebben inmiddels stappen gezet, maar we zijn er nog niet. De volgende stap is het beleid binnen de club te borgen! Vandaar dat we als vv VIOS B ons gelukkig prijzen dat Michel zijn contract met twee jaar heeft verlengd. Er staat nog vel werk te wachten maar we hebben er alle vertrouwen in dat Michel samen met de jeugd commissie dit gaat lukken. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent via de site

De bovengenoemde beleidsstukken kunt u ook lezen op www.viosbeltrum. nl en zijn te vinden onder de <OVER VIOS> en daaronder <INFORMATIE>.

Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, neem dan contact op met Michel of een lid van de jeugdcommissie. vv VIOS B is van ons allemaal en we willen het beste voor onze kinderen.

Benny Krabbenborg, bestuurslid jeugd voetbal.

V.I.O.S.-Wijzer 23
Michel Ballast-verlenging

Ronnie Baten - nieuwe trainer VIOS heren 2 Met ingang van het seizoen 2023-2024 is Ronnie Baten de nieuwe trainer van heren 2. Hij volgt Emmanuel Bassey op die na 3 seizoenen stopt.

De in Groenlo woonachtige Ronnie (61 jaar) is al geruime tijd trainer van diverse eerste elftallen in de regio en kan met recht een echt ‘voetbaldier’ genoemd worden. Hij is momenteel voor het derde seizoen trainer / coach bij Halle 1 in de zondag 5e klasse B. Daarvoor was hij onder andere trainer bij Grol, Marienvelde en Ratti-Socii.

Ronnie is enthousiast over VIOS, Beltrum als dorp, de spelersgroep en de accommodatie. Hij heeft erg veel zin om bij VIOS aan de slag te gaan. Wij wensen hem dan ook veel voetbalplezier en succes toe binnen onze vereniging! Uiteraard eerst het seizoen bij Halle nog even goed afsluiten.

Emmanuel heeft mooie en uitdagende (Corona) seizoenen gekend met Heren 2. Voor zijn trainingen, humor, fanatisme en goed uitgevoerde wedstrijden is het team hem enorm dankbaar. Eerst dit seizoen nog even goed afsluiten met een hoge klassering en als kers op de taart een gezellig afsluitend weekend weg.

Succes beiden!

V.I.O.S.-Wijzer 24
Ronnie Baten nieuwe trainer H2

De Sterrenboog krijgt voetbaltraining bij VIOS

Vrijdag 31 maart hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 van de Sterrenboog voetbaltraining gekregen bij VIOS. Woensdag 12 april wordt er weer schoolvoetbal georganiseerd bij FC Eibergen en deze training was hier een mooie voorbereiding op!

meetrainen bij VIOS

De training werd gegeven door Michel Ballast, hoofdopleidingen van VIOS. Michel had een aantal leuke oefeningen klaar gezet. Ieder kind kon op zijn of haar eigen niveau meedoen. Het regenachtige weer mocht de pret niet drukken en er werden dan ook veel lachende gezichten gezien. Met zo’n goede voorbereiding kan het bij het schoolvoetbal haast niet meer mis gaan!

Wanneer je het leuk lijkt om de komende periode te komen trainen kun je contact opnemen met de voorzitter van het jeugdbestuur telefoonnummer: 06-38140800. Het jeugdbestuur zal dan samen met je kijken wanneer en waar je deze maanden mee kan komen trainen.

Wij zien je graag op het voetbalveld!!!

Voetbalgroeten Jeugdcommissie vv VIOS Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 25
V.I.O.S.-Wijzer 26

Ik pass de bal

Dag allemaal, Noortje bedankt voor het passen van de bal. Mijn naam is Puck Stroet. Ik ben nu 10 jaar oud en kom uit het buitengebied van Beltrum. Ik woon hier met mijn moeder Hilke, vader Erik en broertje Sim. we hebben ook een hond Sjors. Schapen, varkens, kippen en een poes.

Ik speel nu voor het tweede seizoen volleybal. Ik vind volleyballen heel leuk. En we hebben leuke trainingen van Jenny en Milou. Ik zit in niveau 4 samen met Lynn, Finn, Noortje en Suus. Ik doe naast volleybal ook nog survival. Mijn hobby’s zijn buitenspelen bakken en knutselen.

Ik pass de bal door naar Suus Bennink . Groetjes van Puck Stroet

V.I.O.S.-Wijzer 27

Volleybalkamp!

Op 10 en 11 juni wordt er een volleybalkamp georganiseerd voor alle jeugd teams!

Scan de QR code om je op te geven

Jaarvergadering

Op donderdag 9 maart jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden bij Dute.

We hebben dit jaar een jubilaris, te weten Joyce Nijhuis die 25 jaar lid is van VIOS volleybal. Joyce van harte gefeliciteerd!

Ook werd Maria Koster bedankt. Maria is gestopt met kantinedienst, vrijwel vanaf het begin heeft Maria kantinediensten gedraaid. Ook is ze jarenlang vervoerscoördinator voor de jeugd geweest.

Maria, hartstikke bedankt voor je hulp alle afgelopen jaren!

V.I.O.S.-Wijzer 28

Jolanda klein Nijenhuis stopt met de kledingcommissie en werd ook bedankt tijdens de jaarvergadering.

Jolanda, bedankt voor je hulp en inzet!

Ook heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Ilse te Fruchte was aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Loïs en Zoë te Bogt voorgesteld en zijn tijdens jaarvergadering toegetreden tot het bestuur. Vorig jaar na de jaarvergadering stond er nog een vacature voor het bestuur open, deze is ingevuld door Merel te Brake en daardoor nu ook toegetreden tot het bestuur!

Zoals is besproken tijdens onze jaarvergadering gaat de contributie omhoog. De kosten m.b.t. zaalhuur en lidmaatschappen bij de Nevobo zijn helaas erg gestegen, waardoor we met de huidige contributie niet meer uit kunnen.

Dit gaat betekenen dat de contributies per 1 april omhoog gaan naar de volgende tarieven:

Senior competitieleden: € 24,90

Recreanten: € 19,40

Jeugdleden 14+: € 13,65

Jeugdleden t/m 14 jaar: € 11,15

Steunende leden: € 5,00

V.I.O.S.-Wijzer 29

Social media

Zoals jullie al gezien hebben is er de laatste maand meer activiteit geweest op onze Facebook pagina. Onder andere meer wedstrijden, uitslagen worden gedeeld. Mocht jij of je team wat te melden hebben dan hoort Kim Molenveld dit graag zodat ze dit op social media kan plaatsen! Kim is te bereiken via 06-52150844.

Trainers gezocht

V.I.O.S.-Wijzer 30

Doordeweekse competitie

Vanuit een aantal leden is de vraag gesteld of er een team gestart kan worden wie mee kan en wil doen in een doordeweekse competitie. Hierop hebben we de vraag bij alle dames teams uitgezet en er zijn zowel vanuit onze vereniging als buiten onze vereniging positieve reacties gekomen! We zijn voornemens om een dames team te starten en de thuiswedstrijden op de dinsdagavond te plannen tegelijk met onze heren team dat dan ook wedstrijd heeft.

Echter is dit wel afhankelijk van een aantal zaken. De beschikbaarheid van de trainer/coach speelt hierbij mee, maar ook van Nevobo voor de wedstrijd indelingen. Zij geven wel aan rekening te houden met teams die door de week competitie willen spelen, maar zijn hierbij wel afhankelijk van team aanmeldingen en reisafstanden.

Naast de indeling van Nevobo wordt er ook teams onderling wel eens geruild van wedstrijd dag, dus dit behoort wel tot een van de opties. Vaak heb je een poule van ongeveer 10 teams, dus dat betekent ook niet meer uitwedstrijden dan teams in je poule. Het wedstrijdseizoen loopt van medio september tot medio april.

Heb jij je nog niet aangemeld en heb je wel interesse? Meld je dan bij een van de bestuursleden!

Nettenverhuur

Het voorjaar is begonnen, dit betekent tevens dat we hopelijk het mooie weer tegemoet gaan. En dus mooi weer om buiten een wedstrijdje te volleyballen!

Mocht je voor familie uitjes, evenementen of andere activiteiten volleybalnetten nodig hebben, kan je dit bij onze vereniging huren! Voor meer informatie kan je terecht bij Ruben Wildenborg of bij één van de bestuursleden.

Husseltoernooi

Zet alvast in je agenda, dinsdag 6 juni husseltoernooi!

V.I.O.S.-Wijzer 31

Verenigingsactiviteiten

Vios Gymnastiek

12 mei Kijkles bij de jeugd

16 mei Jaarvergadering 20.00 uur in het Kulturhus

Vios Tafeltennis

26 april jaarvergadering Tafeltennisvereniging

6 mei vriendschappelijke tafeltenniswedstrijd SUS Stadtlohn – TTV VIOS Beltrum

Week 8 t/m 14 mei Nationale beweegweek voor ouderen

20 mei viering 50 jarig bestaan tafeltennisvereniging V.I.O.S. Beltrum

Vios Touwtrek

16 april Comp. Gewest Oost, TTC Elshof

30 april Comp. Gewest Oost, TTV Bekveld

7 mei Comp. Gewest Oost, TTV Erichem

Vios Voetbal

8 mei vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

Vios Volleybal

15 april FEESTAVOND in de Spilsoos

6 juni Husseltoernooi

10-11 juni Volleybalkamp jeugd

V.I.O.S.-Wijzer 32

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.