Spildevandsteknisk Tidsskrift 2015-4

Page 1

Nr. 4 · oktober 2015 · 43. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Fokus: Døgnkursus 2015 • Klimatilpasning er også interessant for renseanlæg • Tema: Svovlbrinte – den lumske gas • Ny ISO 9001 på gaden nu • Spildevand in Space: Test af vandrensningsmembran i rummet


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – Af Mads Leth, områdechef, drift, Vandcenter Syd . . . . . . . . . . 1 Hyperaktive og veltrænede bakterier klarede spildevandet   under Skanderborg Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ny pris vil sætte fokus på spildevandsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Pia Maltesen er på orlov indtil ultimo 2015 Anne Møller Kristensen er redaktør vedr. blad 2, 3, 4 og 5 Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Jens Jørgen Ploumann, Viborg Spildevand A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør)

Fokus:  Døgnkursus 6.-7. november 201 Et Døgnkursus bliver til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 STF's Døgnkursus 2015 – 6. og 7. november . . . . . . . . . . . . . 12 Klar til karriere: 17 nye miljøteknologer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Klimatilpasning er også interessant for renseanlæg . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ny ISO 9001 på gaden nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hvad betyder de nye standarder for en certificeret virksomhed? . . . . . 19 Tema:  Svovlbrinte – den lumske gas Bekæmpelse af svovlbrinte i pumpeledninger   ved indblæsning af luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Svovlbrinte: Også farligt for helbredet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Portræt:  Jongløren fra Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rester af aluminium gør spildevandet i Horsens renere . . . . . . . . . . . . 34 Spildevand in Space:  Dansk firma tester vandrensningsmembran   på rumstation med dansk ESA-astronaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Industrigruppens tema- og besøgsdag d. 28. september 2015:   Vandbesparelser og vandgenbrug i industrien . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 GAFOKIR – nye muligheder for fosforgenvinding ved inddampning . . . 42 Skybrud i New York giver forretningsmuligheder i Danmark . . . . . . . . 44 5.a kom helt tæt på spildevandets hemmeligheder . . . . . . . . . . . . . . . 45 Spildevandstræf på Vordingborg Renseanlæg   torsdag den 10. september 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Spildevandsforening Øst: Spildevandstræf 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Amerikansk eksporteventyr for dansk vandvirksomhed . . . . . . . . . . . . 51 Juridiske nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Bestyrelsessuppleanter: Jan Jørgensen, SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen, Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau, Randers Spildevand A/S

Planlagte aktivi­teter i 2015 og 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Tekst-deadline næste nummer: 9. november 2015 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen

Spildevandsteknisk Tidsskrift – deadlines og udgivelser 2015 . . . . . . . . 64

Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Artikler og input modtages med glæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ny annoncekontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Annonce-deadline næste nummer: 23. november 2015 Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.639 i perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Mødedeltagerne til planlægningsmøde vedr. årets Døgnkursus, der finder sted 6.-7. november i Kolding. Foto: Anne Møller Kristensen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Leder

Af Mads Leth, områdechef, drift, Vandcenter Syd

Branchen er i voldsom udvikling og forandring. Forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde bliver nu slået sammen til ét fælles selskab den 1. januar 2016. Ifølge en pressemeddelelse på Roskilde Forsynings hjemmeside får det nye selskab ca. 190 medarbejdere.

De bliver del af en tendens, hvor lokale forsyningsselskaber slår sig sammen for at leve op til fremtidens krav. Krav, som er under stadig forandring fra lovgivers og regulators side. Vandsektorloven er under revidering, men vi venter på det endelige lovgrundlag, og at alle bekendtgørelserne skal falde på plads. Vi kan dog allerede nu forvente strammere økonomisk regulering, ikke kun på driftsøkonomien, men også på investeringerne. Samtidig ser det ud som om, kommunernes kontrol med forsyningsselskabernes drift skærpes, hvilket kan virke en smule underligt, når et af formålene med Vandsektorloven netop var at skille drift og myndighed ad. Det ser også ud som om, den såkaldte luft fjernes i prislofterne. Dette kan give utilsigtede konsekvenser i form af, at selskaberne kun vil leve op til reguleringens minimumskrav, og giver et utilsigtet incitament til udelukkende at følge lovens tekst og ikke ånd. Det ser dog også ud som om, der kommer lettelser i reguleringen.

Blandt andet nedlægges den interne kontrol, og der arbejdes på 2-årige eller endog 4-årige prislofter. I STF er der heldigvis stadig plads til fagligheden. I skrivende stund arbejder Kristian Vestergaard som sædvanligt på højtryk for at få stykket det endelige program sammen til STFs Døgnkursus, der i år afholdes 6.–7. november i Kolding. Som sædvanligt bliver døgnkurset fyldt med spændende indlæg om aktuelle emner inden for spildevandsbranchen. I udlandet er der også en række interessante arrangementer, hvoraf WEFTEC, der afholdes i Chicago i slutningen af september, er det mest interessante. Det er den største spildevandskonference i Nordamerika med ca. 20.000 deltagere og ca. 1.000 udstillere. Her er der virkelig mulighed for at se og høre om ALT inden for spildevandsbranchen. Lidt tættere på er Nordiwa, den nordiske spildevandskonference, der i år afholdes i Bergen i Norge fra 4.-6. november.

DIN PARTNER

FOR OVERVÅGNING OG INSTRUMENTERING

STYRINGSTAVLE

OVERLØBSREGISTRERING

FLOW

STYRING

NIVEAU

mjk.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

1


Hyperaktive og veltrænede bakterier klarede spildevandet under Skanderborg Festival Forud for årets SMUKfest sendte Skanderborg Forsyningsvirksomhed i samarbejde med EnviDan renseanlæggets bakterier i træningslejr for at gøre dem klar til den øgede belastning under den traditionsrige festival i Skanderborg. Planen virkede og viser nu vejen for andre forsyninger, som ønsker at gøre renseanlægget mere fleksibelt i forhold til spidsbelastninger og store variationer i belastningen. Tekst: Tommas Leth, procesingeniør, EnviDan Det kommer ikke bag på nogen i Skan­ der­borg, at man i en uge i august øger befolkningstallet med 55.000 personer, som gæster i byen i forbindelse med SMUKfest. Således også i august 2015, hvor infrastrukturen endnu engang kom under pres, og det var også tilfældet i spildevandstankene i Skanderborg. Men hvorfor sætte sig ned og vente på, at bakterieniveauet overstiger renseanlæggets kapacitet, når man nu ved, at den biologiske rensning lige om lidt bliver udsat for en belastning, som er højere end det normale bakterieniveau kan klare? I Skanderborg valgte man i år at være på forkant og toptune biomassen, så bakterierne var i hyperaktivt festhumør og kunne klare udfordringen.

Skarp træning Med hjælp fra EnviDan satte Skan­der­ borg Forsyningsvirksomhed en målrettet proces i gang nogle uger før festivalstarten, hvor første step var en markant nedbringelse af antallet af døde og sløve bakterier i tankene. Herefter til-

Sådan foregik det I måneden op til festivallen blev udtaget af bioslam intensiveret, så slamindholdet gradvist faldt fra ca. 5 til 2 kg SS pr m3, uden at det gav anledning til problemer med afløbskvaliteten. Da de 2 kg SS pr m3 var opnået en uge inden festivalstart, blev ekstradosering af slagterispildevand sat i værk, og allerede i løbet af to dage var nitrifikationskapaciteten på anlægget øget med godt 30%, og da festivallen skulle til at starte, var det klassiske, men nu veltrimmede recirkulationsanlæg i stand til at udføre nitrifikation med en rekordhøj hastighed på 5 g N pr kg SS pr time, og dermed håndtere ekstra­belastningen fra 55.000 festivalgængere uden afløbsværdier over grænsen.

2

I den gule trøje: Toptrænede og dopede bakterier i renseanlægget klarede ekstrabelastningen fra 55.000 festivalgæster til SMUKfest i Skanderborg i år til UG. Foto: Lise Munkholt, EnviDan

satte man opsamlet slagterispildevand med et højt kvælstofindhold, som gav bakterierne i anlægget ekstra gode betingelser for et vækstboom.

Planen virkede Ovenpå en veloverstået festival kan det konstateres, at planen virkede. Spildevandstankene i Skanderborg kunne håndtere den ekstra mængde

spildevand, og testresultater viser, at den dopede bakterievækst fungerede efter hensigten. Projektet i Skanderborg viser, at det ikke alene kan lade sig gøre at forberede renseanlægget til årlige spidsbelastninger, men også øge aktivitetsniveauet i biomassen, så det nemmere tilpasser sig forandringer i belastningen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Stor tilslutning til Danova Event Der var stor tilslutning, da Danova® afholdt konference på domicilet i Rude, tæt på solskinsbyen Skælskør. Hele 45 personer fra hele landet, ligefra Frederikshavn til Nyborg, havde tilmeldt sig heldags arrangementet. Interessen var stor, da Troels Sommer (th) og Michael Boye Jensen (tv) fra Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø, fremlagde resultatet af 1½ års arbejde med spændende nedsivnings/pejle projekt i Slagelse, bl.a. foretaget med online DanovaLog® pejlinger af grundvand.

Der blev også lyttet interesseret til Carsten Jacobsen, Krüger A/S (nedenfor th), der fremlagde nogle af resultaterne fra et stort målesystem med regnmålere samt stationære MID målere og mobile online PCM4 flowmålere, foretaget over 2 ½ år hos NK-Forsyning A/S.

Formålet med dagen var også at pleje samt udvide sit netværk, og dele viden og erfaringer. Det blev gjort i stor stil (herunder Kalundborg og SK Forsyning). Undervejs var der frokost samt kage i Danovas nyindrettede skov.

Jan Bidsted, Direktør i Danova®, løftede bl.a. også sløret for den kommende revolutionerende nyhed fra Danova®, under sin præsentation (ham var der desværre ikke plads til her på siden). Vi lægger billeder samt præsentationer op på vores hjemmeside i nærmeste fremtid, men hvis du ikke kan vente, er du meget velkommen til, at kontakte os. Tusind tak til alle Jer, der var med til at gøre dagen så vellykket.

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

3


Ny pris vil sætte fokus på spildevandsområdet BIOFOS har indstiftet en ny pris for at anerkende ekstraordinære og samfundsvigtige indsatser i spildevandsbranchen. Prisen er på 50.000 kr. og uddeles første gang i 2016. Tekst og foto: BIOFOS Spildevandsområdet er i en rivende udvikling, side om side med den samfundsmæssige udvikling, hvor der i stigende grad efterspørges løsninger, der bidrager til den grønne omstilling og til udnyttelse af de eksisterende ressourcer. – Skiftet til at se spildevand som en vigtig samfundsmæssig ressource er båret af en kæmpeindsats fra ihærdige personer i hele branchen, fra vores leverandører, men også fra forsknings- og udviklingsmiljøet. Historien om disse indsatser vil vi med BIOFOS Ressourcepris på 50.000 kr. gerne vil være med til at fortælle både højt og bredt, fortæller John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS. Han fortæller også, at flere personer i forening, insti-

tutioner eller virksomheder kan komme i betragtning til prisen. – Vi har brug for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere til at løse disse udfordringer. Prisen kan også ses som et signal om, at vi i branchen har mange spændende udfordringer at arbejde med, siger John Buur Christiansen endvidere og tilføjer, at BIOFOS Ressourcepris derfor også vil være til gavn for leverandører, rådgivere og forskningsmiljøet.

Ekstraordinære resultater Mere præcist tildeles BIOFOS Ressourcepris for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller

Sådan gør du BIOFOS Ressourcepris kan tildeles en eller flere personer i forening, en institution, en organisation eller en offentlig/privat virksomhed. Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4-side med frist senest 1. februar 2016.

Prisoverrækkelse Modtageren af BIOFOS Ressourcepris modtager 50.000 kroner. Prisuddelingen sker én gang årligt i forbindelse med et brancherelevant arrangement. I 2016 uddeles prisen for første gang på DANVA’s årsmøde. På www.biofos.dk/biofosressourcepris kan du læse mere om BIOFOS Ressourcepris, og om hvordan du kan indsende forslag til nomineringer. nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning. Forskning og udvikling, årelangt virke samt undervisning eller formidling – tre forskellige muligheder for at komme i betragtning til BIOFOS Ressourcepris, men hvor de alle er med til at understøtte det samfundsmæssigt vigtige område spildevandsrensning. Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.

Sammensat priskomité

På BIOFOS Renseanlæg Avedøre etableres der bundbeluftning i otte beluftningstanke på tilsammen 80.000 m3. Formålet er blandt andet at reducere energiforbruget i de biologiske processer. Det bidrager, sammen med andre projekter, til at BIOFOS når målet om at være en CO2. neutral virksomhed i 2025.

4

Priskomiteen er sammensat af personer med stor indsigt i branchen og i de kriterier, prisen uddeles efter. Priskomiteen er under ledelse af Leo Larsen, bestyrelsesformand i BIOFOS, og består desuden af Mogens Henze, professor emeritus fra DTU, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S, Peter Lund Madsen, læge, psykiater og dr.med., samt Jens Prisum, teknisk direktør i BIOFOS. I BIOFOS venter man nu spændt på at modtage spændende nomineringer til BIOFOS Ressourcepris. Frist for at indsende indstillinger er 1. februar 2016. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Flygt SmartRun

TM

- Problemfri drift

60 års erfaring med spildevands applikationer bygget ind i én styring med frekvensomformer. Sikrer: optimal drift, lavt energi forbrug, ren sump, rene rør og at pumpen ikke tilstopper. www.flygt.dk

Flygt tidslinie:

1947

1956

1982

1984

1996

1997

2009

Flygt revolutionerer industrien med verdens første dykkede pumpe

Verdens første dykkede spildevand pumpe

Verdens første grinder pumpe

Lancering af den revolutionelle lavhastigheds, højeffektive “bananblads”-mixer

Verdens første præfabrikerede, selvrensende pumpestation (TOP)

Lancering af den revolutionære N-teknologi

Lancering af adaptiv N-teknologi

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

5


Høj effektivitet ved lavt tryk

Begrænset plads kan indeholde stor innovation. Sulzers dykkede propelpumpe type ABS VUPX er mere effektiv end nogen anden pumpe af sin slags. Den passer i et pumperør og fastgøres kun ved dens egen vægt.

6

Da den er i stand til at håndtere både faste materialer og fibre, passer VUPX’en både til kommercielt og industrielt spildevand, samt regnvand.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com/denmark

Alsidige åbne pumpehjul med 3-5 propelblade giver pumpen en hydraulisk effektivitet på op til 88%. Denne bliver matchet af dens premium-efficiency IE3 motor – som Sulzer pionerede med og leverer som standard.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Fokus Døgnkursus 6.-7. november 2015

Døgnkursus 2015 bliver planlagt af en flok engagerede medlemmer af Spildevandsteknisk Forening

Et Døgnkursus bliver til Hvert år i august mødes 20-25 medlemmer af Spildevandsteknisk Forening i Kolding og påbegynder planlægningen af årets Døgnkursus. Brainstorming, lodtrækning og afstemning er faste elementer, der skylles ned med grin og godt sammenhold. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift Jeg er inviteret med til det årlige planlægningsmøde, der går forud for Døgnkurset i november. Mit kendskab til Spildevandsteknisk Forening, medlemmerne og de forskellige arrangementer strækker sig over de seneste to udgaver af Spildevandsteknisk Tidsskrift, som jeg har haft den store fornøjelse af være vikarierende redaktør for. Jeg er spændt på, hvilke emner der tiltrækker mest interesse. Hvad der er

Tilmelding Du kan tilmelde dig Døgnkursuet via stf.dk inden den 28. oktober. På stf.dk kan du også finde et fuldt program. Døgn­kurset finder sted på Comwell i Kolding 6.-7. november 2015 fra kl. 12 fredag til kl. 12 lørdag. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

mest fokus på i en branche med så mange engagerede medarbejdere. Kan de blive enige? Eller bliver det mere en sejr for det snævre flertal?

Rolig start Planlægningsmødet starter med en velkomst af Jacob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening. Han beretter om foreningens aktuelle status, inden ordet går videre til repræsentanter for de forskellige lokale sammenslutninger, der fortæller om de aktiviteter, der er på programmet. Herunder spildevandstræf i henholdsvis Storstrøm Spildevandsforening og Spildevandsforening Øst, som du kan læse om andetsteds i dette nummer af Spildevandsteknisk Tidsskrift. Næste punkt på dagsordenen er selve planlægningen af indholdet til Døgnkursus 2015. Inden mødet har

alle deltagere fået tilsendt en lang liste over de indkomne emneforslag, som alle medlemmer har haft mulighed for at sætte sit præg på. På selve planlægningsmødet kan der desuden komme yderligere emner med.

Det blæser op Forskellige ideer flyver frem og tilbage i lokalet. Kristian Vestergaard, der er mødeleder, får sin sag for med at holde styr på essensen af de temaer, mødedeltagerne hver især prioriterer. Ideerne bliver skrevet op på plancher, og snart er den ene væg i konferencelokalet helt dækket af papirer med overskrifter, der spænder over et meget bredt interessefelt – arbejdsmiljø, lovgivning, økonomi, teknologi, processer. Det bliver ikke noget problem at fylde de to spor på Døgnkurset 2015 op med noget for alle. Idéstormen stilner af, og næste punkt

7


Fokus

Døgnkursus – 6.-7. november 2015

på dagsordenen er frokost, inden der skal trækkes lod om de 24 stande, der er plads til på Comwell i Kolding.

Og vinderne er… Interessen blandt leverandører til branchen for at få en stand på Døgnkurset er stor. Derfor trækkes der altid lod om de stande, der er til rådighed. Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening, har forberedt lodtrækningen ved at udskrive alle interesserede firmanavne og lægge dem i anonyme kuverter. Blev man ikke udtrukket sidste år, har man i år to lodder med i puljen. Kassen med kuverter går rundt om bordet, og alle firmanavne skrives op i rækkefølge på en tavle. Listen med de 24 udstillere finder du på side 12. Lodtrækningen kommer som et frisk pust, mens temaideerne fra før frokost bearbejdes i baghovedet på mødedeltagerne, inden de skal prioriteres.

Sådan bliver det Efter lodtrækningen er det tid til det sidste, men hårdeste træk. Hver mødedeltager får fire stemmer, vedkommende kan placere ud for de emner,

han eller hun mest er interesseret i. Det understreger vigtigheden af, at der er bred repræsentation af foreningens medlemmer på planlægningsmødet, så der bliver noget for alle på Døgnkurset. Der tegner sig hurtigt et billede af favoritterne, og de faglige oplæg ser i skrivende stund således ud: TOTEX-benchmarking v/ Eske Benn Thomsen, Konkurrenceog forbrugerstyrelsen I spildevandsbranchen kender man allerede til prislofter og benchmarking. Pt. arbejder forsyningssekretariatet med en revision af den nuværende benchmarkingmodel. I løbet af vinteren 2015/16 er det planlagt at udarbejde TOTEXmodellen, således at denne vil kunne danne grundlag for fastsættelsen af prisloft 2018. Arbejdsmiljørigtig projektering v/ Peter Underlin, Hillerød Forsyning I Hillerød er man i færd med at projektere og bygge Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg. I denne proces skal det naturligvis sikres, at man får gode arbejdsmiljømæssige forhold på

det færdige anlæg, men hvordan gør man nu lige det, når der detailprojekteres samtidigt med, at der bygges? Erfaringer med tilførsel af ekstern biomasse til rådnetank v/ Ib Pedersen, VandcenterSyd I disse år gøres der mange bestræbelser på at minimere nettoenergiforbruget på renseanlæggene, og om muligt skabe et nettooverskud af energi. En mulig indgangsvinkel er at forøge gasproduktionen, hvilket kan ske ved at tilføre ekstern biomasse til rådnetankene. Dette har man erfaring med på Ejby Mølle renseanlægget i Odense. Ressourceudnyttelse, kulstof­ udnyttelse og gasproduktion på det nye Egå Renseanlæg v/ Louis Landgreen & Lise Karstenskov Hughes, Aarhus Vand Egå Renseanlæg i Aarhus er planlagt ombygget til et energiproducerende anlæg. Da kvælstoffjernelsen omlægges, vil det blive muligt at anvende en større del af kulstoffet i det rå spildevand til gas- og elproduktion. Dette påregnes gjort ved hjælp af Saltec-filtre. Derudover

Kristian Vestergaard, der gennem flere år har stået for koordinering af døgnkurset, må holde tungen lige i munden for at gribe de mange ideer, deltagerne på planlægningsmødet kommer med.

8

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


KEMIRA ER OGSÅ POLYMER! Kemira Water Danmark har udviklet sig fra at være markedsledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør til både industrien og kommunale forsyninger.

Hos Kemira er god service en selvfølge, således at det valgte produkt til enhver tid lever op til Jeres forventninger. Få indblik i vores produkter og services på

Med vores brede udvalg af polymer kan vi løse alle opgaver inden for slambehandling.

www.kemira.dk

www.kemira.com @kemiragroup /kemiragroup

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

9


Fokus

Døgnkursus – 6.-7. november 2015

Kristian Vestergaard og Susanne Brandt med det endelige resultat af lodtrækningen.

vil der også blive tilført eksternt kulstof via slam fra andre renseanlæg. Erfaringer med rensning af hospitalsspildevand v/Ulf Nielsen, DHI For nogle få år siden hørte vi på døgnkurset omkring de generelle problemstillinger i forhold til hospitalsspildevand. Flere steder i landet er der nu gennemført måleprogrammer og diverse forsøg. Et af disse steder er Herlev, hvorfra vi skal høre om de opnåede resultater. Cadmium fra flisfyrede varmeværker v/Dennis Søgaard & Jan Bonne Pedersen, PureteQ & Kenny Lundtoft, Fjerritslev Varmeværk Fjernvarmeværkerne bruger i stigende omfang flis som energikilde. Når røggassen renses, vil man typisk lede kondensatet til afløbssystemet. Således også i Fjerritslev, hvilket resulterede i en kraftig stigning i Cadmium-indholdet i slammet. Dette har man i Fjerritslev taget hånd om ved at etablere et stripperanlæg på varmeværket. Uvedkommende vand v/Dorte Juul Sørensen, Niras Som navnet antyder, er uvedkommende vand, f.eks. i form af indsivende grund-

10

vand, uønsket i vores spildevandssystemer. Der er mange gode grunde - både tekniske, miljømæssige og økonomiske - til at klarlægge omfanget, opspore kilderne og reducere mængden af det uvedkommende vand. Erfaringer med drift af lange trykledninger v/Erik Sørensen, Hjørring Vandselskab A/S Som en følge af centraliseringen af spildevandsrensningen har vi i dag mange lange tryksatte fjerntransportledninger i drift. Sådanne ledninger kan være en driftsmæssig udfordring, f.eks. i forhold til svovlbrintedannelse, men også i forhold til energiforbrug og driftsøkonomi. Effektiv bundbeluftning v/Torben With Ottosen, DHI Gennem de seneste år har en række anlæg omlagt beluftningen fra overfladebeluftning til bundbeluftning i håb om at spare driftsomkostninger. Men hvordan er det egentligt gået, og hvordan kan man måle effektiviteten af bund­beluftningen? Ændring af indløb på efterklaringen v/Peter Eskelund, EnviDan & Claes Barlebo, Middelfart Forsyning På Middelfart Renseanlæg har man

gennemført forsøg med at ændre indløbet på efterklaringen med henblik på at opnå en bedre SS-tilbageholdelse. Forsøgene har vist, at der er en væsentlig effektivitetsforøgelse at hente, hvilket f.eks. kan gøre det muligt at forøge den hydrauliske belastning. Minimering af skader ved ekstremregn ved hjælp af varsling v/Mette Kajhøj, Krüger De seneste år er der sat turbo på arbejdet med at klimatilpasse Danmark. Et væsentligt element er anvendelse af avancerede modelværktøjer, såvel til at identificere flaskehalse i afløbssystemet, som til at designe og optimere afhjælpende foranstaltninger. Men disse modelværktøjer kan også anvendes til varsling af oversvømmelserne, hvilket bl.a. er blevet undersøgt gennem udviklingsprojektet OMOVAST. PFOS / PFC - hvad er det? v/Kai Bester, Aarhus Universitet Spildevandet indeholder en lang række stoffer, som det kan være meget svære at nedbryde/fjerne i vores eksisterende renseanlæg. Dette gælder bl.a. PFOS eller PFC, som er en gruppe af fluorholdige forbindelser, der typisk bruges til imprægnering. Hvad ved vi om disse Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


forbindelser, og skal vi bekymre os derom i spildevandsbranchen? Mikroplastik i spildevand og slam v/Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut Alle kender en plasticpose eller et PP-rør, men hvad er mikroplastik egentligt, hvor kommer det fra og hvordan måler vi det? Dette vil blive belyst bl.a. ved hjælp af viden og erfaringer fra udlandet, men også med udgangspunkt i nogle foreløbige måleresultater fra danske renseanlæg. ASSET management v/Christian Schmidt Berthelsen, Sweco Forsyningsselskaberne ejer og forvalter betydelige værdier i form af tekniske anlæg og infrastruktur. Det er naturligvis vigtigt, at disse værdier forvaltes og vedligeholdes på systematisk vis, f.eks. gennem ASSET management, som pt. planlægges at blive implementeret på nogle større danske renseanlæg.

Lotte Larsen fra Roskilde Forsyning som lykkens gudinde i lodtrækningen om de eftertragtede stande.

Gorman Rupp Super-Flow Højt og konstant flow i urene medier de O p gr a

ringsti

lb u d

Gorman Rupp Super-Flow er den nyeste generation af selvansugende, tilstopningsfrie spildevandspumper. Med selvrensende slidplade, der betyder færre driftsstop, bedre ydelse og lavere energiforbrug. Til en attraktiv pris kan I opgradere jeres nuværende Gorman Rupp Super T-serie pumper, og få en mere stabil og billigere drift. Kontakt os og få et godt tilbud på opgradering.

Årlig besparelse på 15.000-20.000 kroner

”Siden 1994 har vi pumpet ca. 24,5 mio. m3 spildevand med begge vores Gorman Rupp pumper. I perioder har faldende ydelse eller stigende el-forbrug gjort det nødvendigt at tilse og rense pumperne for klude 1-2 gange i ugen. Siden vi opgraderede til den nye type slidplade i efteråret 2014, tilses pumperne nu kun én gang månedligt. Det giver os en årlig besparelse på ca. 15.000-20.000 kroner i mandetimer - foruden et reduceret strømforbrug”. Arne Søgaard Driftsleder Billund Vand A/S

Ingen tilstopninger i halvandet år

”Pumpestation Busbjergvej er etableret i 2003, og siden da har begge pumper pumpet ca. 4,5 mio. m3 spildevand. Typisk har vi renset pumperne for klude og lignende 3-10 gange årligt. Vi skiftede til de nye selvrensende slidplader i efteråret 2013, og siden da har vi ikke haft nogen tilstopninger. Det har også givet en besparelse på ca. 1 kW pr. pumpet kubikmeter spildevand”. Thomas Kristensen Driftsmedarbejder Energi Viborg A/S

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

11


STF's Døgnkursus 2015 – 6. og 7. november Stand nr. / Udstiller: 1

Xylem - MJK

2

XYLEM - Flygt

3

STEEL ApS

1 2

4 GasDetect 5

Axflow A/S

6

Siemens A/S

7

HJORTKÆR maskinfabrik a/s

8

Frontmatec

9 DANNOZZLE

7

8

= Udgang fra foredragssalen

Igen i år har der været rift om standpladserne til Døgnkursus på Comwell Kolding. De 24 udstillere ved døgnkurset er fundet ved lodtrækning, og udstillingsplanen ses herunder:

3 4

9

5 6

10 Grundfos DK A/S 11 Vatech 2000 ApS 12 Hach 13 Skanseal ApS

10

14 Contech Automatic ApS 15 Watersystems A/S 16 ABC-Miljø

14 15

11

16

18 NISSEN energi teknik a/s

12

17

19 Picca Automation A/S

13

18

19

22

20

23

21

24

17 SEEPEX Nordic A/S

20 DESMI Danmark A/S 21 EnviDan A/S 22 Dansk Automation & Analyse A/S 23 Schneider Electric 24 WASYS A/S

Vi glæder os til at se så mange som muligt på dette års Døgnkursus. Tilmelding sker via stf.dk inden 28. oktober 2015. 12

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Klar til karriere:

17 nye miljøteknologer 17 nyuddannede miljøteknologer fra Erhvervsakademi Aarhus dimitterede i juni 2015. Det er tredje hold på landsplan (og i Europa), der dimitterer med denne uddannelsestitel. Tekst: Maria Evald, kommunikationsmedarbejder ved Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen til miljøteknolog er en 2-årig videregående uddannelse, der giver en bred viden inden for miljøområdet. Området er blevet kompliceret, og derfor har virksomhederne behov for miljøteknologer, der kan sikre bæredygtighed, mindske forureningen og overholde miljølovgivningen. Disse nyuddannede er nu klar til karriere i private og offentlige virksomheder. Dimittenderne kan fx hjælpe med at planlægge og udføre miljøforbedringer, rense spildevand, jord og luft, og optimere affaldsbehandling og -håndtering. På billederne ses fra venstre mod højre: Regina Madsen, Simone Soltveit Ehrenreich Frederiksen, Mathias Vestergård Poulsgaard, Niclas Tonnesen, Arne Kjær Kristensen, Lone Kruse Pedersen, Jacob Grønlund, Charlotta Miranda-Dam, Rene Gerstrøm Helbo, Thea Bitten Ahlmann Sølling, Jan Vangsø Andersen, Sabina Biza, Frederik Jaeger Poulsen, Maethem Abdel-Hadi Mebder, Janni Siig Andersen, Uffe Bisballe Østergaard og Maria Gildenir Andersen.

Nyuddannede miljøteknologer klar til karriere, fx inden for rensning af spildevand. Foto: Erhvervsakademi Aarhus

Løsninger der gør en forskel! +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

13


Klimatilpasning er også interessant for renseanlæg Frakobling og lokal håndtering af regnvand er ikke kun interessant i forhold til klimasikring af afløbssystemer. Det kan også afhjælpe udfordringer på renseanlæg under ekstremregn og tøbrud samt reducere drifts- og miljøudgifter. Tekst: Charlotte Sinkbæk Schow og Anita Rye Ottosen, Rambøll Større fælleskloakerede områder i oplandet til renseanlæg medfører en række udfordringer. De varierende indløbsmængder og koncentrationer af spildevand stiller nemlig krav til, at renseanlæggene fungerer optimalt under disse variationer og har en stor overskudskapacitet, som ikke anvendes størstedelen af tiden. Generelt er det dyrt at pumpe og rense regnvand på renseanlæg. Derudover skal renseanlæggene betale miljøafgift for COD, N og P i det aflastede spildevand, blandt andet grundet dårligere rensegrad på renseanlægget ved kraftigt regnvejr. Der kan også være begrænsninger på de årlige udledte mængder.

Ekstremregn og tøbrud Ved ekstremregn og tøbrud udfordres renseanlæg i særlig grad. Under ekstremregn har mange renseanlæg samt eventuelle tilhørende udlignings- og forsinkelsesbassiner begrænset kapacitet til at håndtere de store indløbsmængder

optimalt. De fleste renseanlæg kan ved ekstremregn øge kapaciteten ved at sænke spildevandets opholdstid igennem renseanlægget, men det vil oftest gå ud over renseeffektiviteten.

kan langvarigt snedække langs veje og på parkeringspladser opsamle forurening fra biler, der så vidt muligt gerne skulle fjernes på renseanlægget.

Enkelte renseanlæg kan ikke øge kapaciteten og er derfor nødsaget til lede urenset spildevand til overløb. Det kan også være tilfældet, at afløbssystemet med tilhørende forsinkelsesbassiner, der leder regnvandet til renseanlægget, ikke har kapacitet nok til at få transporteret regnvandet hurtigt nok til renseanlægget, inden der forekommer nødoverløb, overbelastning af bassiner, kælderopstuvninger eller oversvømmelser på terræn.

Der er derfor mange gevinster at opnå ved at reducere til-ledningen af ikkespildevand til renseanlæg. Dette kan ske ved at tætne afløbssystemet og reducere indsivninger, men i høj grad også ved at reducere befæstede flader, der afvander til fælleskloak.

Under tøbrud er indløbsmængderne til renseanlægget ikke blot forholdsvis store. Temperaturen er også lav, og der kan være høje koncentrationer af salt. Dette udfordrer bakterierne i de biologiske processer på renseanlægget, da bakterierne trives bedst, hvis spildevandet har en stabil saltkoncentration, samt en temperatur over 8 grader. Derudover

Gevinster ved frakobling

Samtidig kan der være fordele ved at bevare dele af regnvandsinputtet til fælleskloakken, i forhold til at sikre selvrensning af ledningerne og dermed undgå lugtgener og andre driftsmæssige udfordringer, såfremt faldet på ledningerne er dimensioneret til regnvandsinputtet. Der kan naturligvis også være fordele i at separatkloakere det hele. I planlægningen af regnvandsafledning og klimatilpasning kan spildevandstekniske forhold med fordel også inddra-

Afkobling af vejarealer og dele af husfacader fra fælleskloakken. Overfladevandet ledes til regnbede, hvor det nedsiver eller fordamper. Der er nødoverløb fra regnbedene til fælleskloakken. Illustration: Rambøll

14

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Udnyttelse af grøn kile til opstuvning af regnvand inden det forsinket ledes til afløbssystemet.

ges og være en del af prioriteringen. Inddragelse af spildevandmæssige løsninger i planlægningsfasen kan sikre både tilstrækkelig kapacitet i afløbssystemet, klimatilpasning og optimale forhold for spildevandsrensning både under ekstremregn og tøbrud.

Frakobling fra fælleskloak Frakoblingen af regnvand kan ske ved separering af delområder eller ved diverse lokale LAR-/overflademetoder, der enten forsinker vandet inden til-ledning til kloakken, nedsiver eller fordamper det, leder det til anden recipient eller en kombination af disse. Fordelen ved de lokale løsninger er, at regnvand kan frakobles de steder, hvor afløbssystemet ikke har kapacitet til at bortlede vandet. Samtidig kan befæstede flader, der skal frakobles, udvælges på baggrund af ejerforhold, mulighed for LAR/ overfladeløsninger med mere. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

LAR/overfladeløsninger kan designes således, at de modtager alt regnvand fra en specifik befæstet overflade. Det kan også være løsninger, der kun tages i brug under større regnhændelser, hvor afløbssystemets kapacitet er ved at være opbrugt. Dette er dog mest relevant i regnvandskloak, således at opspædet spildevand ikke har overløb til terræn eller ledes til grønne LAR-anlæg, hvilket vil udgøre en sundhedsrisiko. Der er mange mulige løsninger, der kan mindske eller forsinke inputtet til fælleskloakken. Her kan nævnes landskabsbaseret afvanding, regnbede, grønne tage, faskiner og impermeable belægninger. I forhold til tøbrud er det vigtigt at være opmærksom på, at frossen jord vil reducere nedsivningsevnen. Det er derfor vigtigt, at LAR-anlæg med nedsivning også sikres i perioder, hvor jorden er frossen, for lige netop at undgå uhen-

Illustrationer: Rambøll

sigtsmæssige udfordringer på renseanlæg under tøbrud. Dette kan f.eks. ske ved at vælge det rette plantedække, som sikrer, at der dannes sprækker i jorden, der gør, at vandet kan sive ned til frostfri dybde. LAR-anlæg kan med stor fordel designes til være optimale under både hverdagsregn, ekstremregn og tøbrud. Der er mange synergieffekter ved frakobling af regnvand. Frakobling af regnvand kan være en metode til at klimasikre kloakkerne, overholde vandplanerne, reducere driftsudfordringer og driftsomkostninger på renseanlæg. Frakoblingen kan desuden skabe øget livskvalitet for borgere i form af projekter, der bidrager til øget natur, trafiksikkerhed, sundhed, rekreative muligheder, arkitektonisk løft med mere – naturligvis alt efter hvilken kvalitet/forureningsgrad, regnvandet har.

15


Ta´ telefonen og ta´ Rune på ordet

Rune Christiansen er serviceleder af det team hos Aquagain, der sikrer god og hurtig service.

Når opgaven er at levere servicering af spildevandsanlæg og industrielle anlæg, er Aquagain klar med et team af specialister, der har fokus på det der skal til, akut i situationen, i dagligdagen og på lang sigt.

www.vestmedia.dk

• Høj kvalitet i arbejdet med service • Professionel udførelse af vedligeholdelse • Hurtig og effektiv reparationsarbejde • Akut assistance • Forebyggende service Hos Aquagain Service møder du Rune og fagfolk med vigtig viden og solid erfaring. Du møder mennesker, der arbejder med engagement, og som forstår dine krav og ønsker. Medarbejderne kender processerne, forstår dine målsætninger, og indfrier forventningerne til servicering af spilde-vandsanlæg og industrielle anlæg.

Unikt servicekoncept Aquagain Service leverer et unikt servicekoncept, der sikrer en effektiv og landsdækkende servicering af spildevandsanlæg og industrielle anlæg. Serviceringen omfatter hele anlægget eller aftalte enheder, som f.eks.:

Aquagain Folding Smed A/S Vælding Bjergvej 4 6650 Brørup Telefon: 7538 1330 www.aquagain.dk info@aquagain.dk

• • • • • • •

Forbehandlingsdelen Sandfang / fedtskrabersystem Procestanke Efterklaringstanke Slamafvanding Transportsystemer Interne og eksterne pumpestationer • Hele anlægget

Ta’ telefonen og ta’ Rune og serviceteamet på ordet. Vi er parate 24 timer i døgnet, alle årets 365 dage.

Når Rune har lovet det, så holder det vand! 16

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Ny ISO 9001 på gaden nu Den nye ISO 9001 - verdens mest udbredte standard for kvalitetsledelse – er netop udkommet. Den bliver et endnu vigtigere og stærkere ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. Tekst og foto: Dansk Standard En ny og endnu mere forretningsorienteret version af den populære standard for kvalitetsledelse, der bruges af over en million virksomheder og organisationer på verdensplan, er netop udkommet. Og den kommer ifølge Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard, til at spille en endnu vigtigere rolle for danske virksomheders forretningsmæssige udvikling – både herhjemme og internationalt. - Den nye ISO 9001 afspejler samfundsudviklingen og er tilpasset til en mere dynamisk, kompleks og global verden. Den lægger op til en mere strategisk implementering i virksomhederne med forankring i topledelsen som et effektivt og synligt ledelsesredskab, der spiller sammen med virksomhedens strategi, siger Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard. Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard.

Overblik over de væsentligste ændringer i ISO 9001:2015 Forankring i topledelsen Den nye ISO 9001 skal forankres i topledelsen som et synligt ledelsesredskab, der spiller sammen med virksomhedens strategi – og er ikke blot administrative procedurer. Det store procesfokus kombineret med ledelsesfokus giver et godt værktøj til at beslutte, hvordan organisationens forretningsprocesser skal gennemføres, og til at engagere medarbejderne i, hvordan de bidrager til, at organisationen når sine mål. Stærkere krav om forbedringer Med den nye ISO 9001 er der et endnu stærkere krav om, at der skal ske forbedringer – ikke kun af kvalitetsledelsessystemet, men også af produkter og ydelser. Det kunne fx være udviklingen af et nyt og epokegørende produkt. Virksomheden skal således hele tiden udvikle sig ved at afdække og forfølge muligheder for at forbedre sig og styrke konkurrenceevnen. Vurdering af muligheder og risici Organisationerne skal struktureret og strategisk forholde sig

til de muligheder, der er for udvikling og for at skabe mere forretning, fastlægge mål og styre de risici, som opstår, når beslutninger træffes. På den måde styrkes organisationens udviklingsmuligheder, og det bliver mere sandsynligt, at organisationen når sine mål. Alle interessenter skal inddrages Det primære mål med kvalitetsledelse er fortsat at leve op til kundekrav, overgå kundens forventninger og dermed øge kundetilfredsheden. Men det er nu også krævet, at virksomheden forholder sig til andre relevante interessenter – og hvilke af deres krav og behov, virksomheden vil opfylde. Det kunne fx være at imødekomme NGO-krav for at undgå belastende medieomtale. Afspejler servicesektorens stigende betydning Der skelnes nu mellem ”produkter” og ”ydelser”. ISO 9001 er nu tilpasset, så den også er målrettet servicevirksomheders behov – lige fra myndigheder og offentlige institutioner til private servicevirksomheder.

2-TRINS SCT ER ANKOMMET. Nyt 2-trins SCT design der ubesværet kan nå tryk op til 8 bar med alle de samme fordele som 1-trins SCT. Smart Conveying Technology tilbyder: ● Længere levetid på rotor, stator og deraf mindre vedligeholdelsesbehov ● Reduceret energiforbrug i forhold til konventionelle excentersnekkepumper ● Planlagt forebyggende vedligeholdelse uden unødig stop af driften

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

● Vedligeholdelses tiden reduceret med op til 85% ● Sundheds- og sikkerhedskrav forbedres på grund af lettere komponenter Slutresultatet; produktiviteten forbedres ved reduceret nedetid samt hurtigere vedligeholdelse.

THE BIG BROTHER TIL 1-TRINS SCT MEN MED

MERE ‘POWER’!

17


Konkurrenceevne og kvalitet En helt ny undersøgelse gennemført af Dansk Standard dokumenterer, at udbyttet for virksomheder, der arbejder med ISO 9001, allerede i dag er enormt og bidrager positivt til virksomhedens resultater, bl.a. i form af styrket konkurrenceevne og højere kvalitet. 70 pct. af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen mener således, at brugen af ISO 9001 i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater. 64 pct. har i høj eller nogen grad oplevet, at virksomheden har styrket sin konkurrenceevne, og 78 pct. har i nogen eller høj grad oplevet forbedret kvalitet i produkter og services ved at arbejde med ISO 9001. - ISO 9001 bliver brugt i rigtig mange virksomheder til at optimere og effektivisere, fordi standarden giver redskaber til at arbejde systematisk med at forbedre kvaliteten, minimere fejl og øge produktiviteten i virksomheden. Med den nye ISO 9001 bliver værktøjet endnu stærkere, fordi kvalitet opfattes i bred forstand og i stigende grad handler om fokus på nye muligheder, innovation og kundernes ønsker og behov, siger Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard.

Fakta om ISO 9001:2015 • ISO 9001 bruges af over en million virksomheder og organi­sationer i mere end 170 lande. • Kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt. • ISO 9001 udkom første gang i 1987. • Den nye version af ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse er netop udkommet. Den endelige, dansksprogede udgave forventes at ligge klar ultimo oktober. • Dansk Standard har som den nationale standardiserings­ organisation spillet en aktiv rolle i udviklingen af den nye ISO 9001. Det er bl.a. med til at sikre, at den er i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper. • Med ISO 9001: 2015 introduceres en fælles struktur for alle ledelsesstandarder. Det bliver således nemmere at arbejde med flere ledelsesstandarder, fx miljøledelse og kvalitetsledelse, i samme virksomhed. • Når den nye version af ISO 9001 udkommer, vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor de virksomheder, der i dag er certificerede, har mulighed for at leve op til de nye versioner af standarderne.

State-of-the-art Water Purification Solutions

Nordisk Aluminat A/S er en familieejet virksomhed og den eneste danske virksomhed med speciale i udvikling og produktion af fældningsmidler til spildevandsbehandling

18

Stejlhøj 16 DK-4400 Kalundborg Telefon +45 5955 0700 Fax +45 5955 0707 www.aluminat.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015:

Hvad betyder de nye standarder for en certificeret virksomhed?

Anette Svenningsen, House of Quality Foto: Rais Foto

De nye kvalitets- og miljøledelsesstandarder giver mulighed for forenkling og optimering af kvalitets- og miljøledelsessystemer. Tekst: Anette Svenningsen, European House of Quality ApS

Terminologi En del terminologi er ændret i forhold til de tidligere udgaver. F.eks. nævner standarderne ikke længere ”registreringer”, men kalder dem ”dokumenteret information”. Termen ”Forebyggende handlinger” er forsvundet og benævnes nu ”risici og muligheder”. I bestemmer dog selv, om I vil ændre sprogbrug i jeres dokumenter. Termer og definitioner kan læses på https://www.iso.org/obp

Ingen krav om kvalitetshåndbog og procedurer De nye standarder kræver ikke længere nogen kvalitetshåndbog eller procedurer, men kræver til gengæld, at I via en risikovurdering afgør, hvilke retningslinjer der er brug for hos jer. Retningslinjer kan være i form af video, tale, tekst, flowcharts, fotos og tegninger. Hvis de procedurer og instruktioner, som I har nu, fungerer godt for jer, så er der ingen grund til at nedlægge dem. Vær dog opmærksom på, at Arbejdstilsynet kan kræve skriftlige instruktioner, f.eks. vedrørende filterskift er set. Desuden kan lovgivning, andre standarder og kunder kræve visse skriftlige arbejdsinstruktioner, kontrolplaner etc.

Der skal sigtes efter maksimal kundetilfredshed, og derfor skal topledelsen sørge for, at de interne og eksterne forhold, som kan påvirke kvaliteten af arbejdet/ydelsen/produktet/ledelsessystemet i positiv eller negativ retning, identificeres. Det kan gøres via SWOT analyse eller anden form for scoremodel, som afdækker risici og muligheder. Resultatet af analysen kan medføre oprettelse af handlingsplaner og/eller ændring i ledelsessystemet eller dokumentation for, hvorfor man vælger at bibeholde det eksisterende ledelsessystem. Topledelsen skal have været medvirkende til at formulere kvalitets- og miljøpolitikken. Den skal være tilgængelig for interessenter, dvs. personale, kunder, ejere, leverandører og det omgivende samfund.

Kompetenceregistreringer I bestemmer selv, hvorvidt der skal foreligge eksamens- eller kursusbevis for erhvervede kompetencer, med mindre det er lovpligtigt, eller kunder forlanger det. Hvis intet kursusbevis, så kan et CV og/eller et kryds i en kompetencematrix være tilstrækkelig dokumentation.

Dokumentnumre

Monitorering

Nogle organisationer har anvendt et nummersystem på deres dokumenter, som relaterer til de afsnit i ISO standarderne, som de omhandler. Ændring af dokumentnumre kan være et ganske stort arbejde, specielt hvis I har mange henvisninger fra et dokument til et andet. Der er ikke krav om, at I skal ændre jeres nummersystem, så vurdér, om det overhovedet kan betale sig at ændre.

Alt kan måles og vejes. Der bør ikke eksistere en proces, uden at der er opsat et målbart mål for processen. Typisk vil en virksomhed have op til flere KPI-er, hvor status følges periodisk (gerne grafisk), og nødvendige handlingsplaner oprettes og ajourføres løbende.

Krydsreferencer En del virksomheder har oprettet krydsreferencer til standarderne på deres dokumenter. En certificeret virksomhed kan vælge at vente med at blive re-certificeret efter ISO 9001:2015 til september 2017, og derfor kan I også vente indtil da med at indføre nye krydsreferencer.

Fokus på topledelsens engagement Der er ikke længere krav om at have en ledelsesrepræsentant, men det ansvar, som en sådan tidligere havde, skal topledelsen så tage på sig. Hvis det fungerer godt for jer at have en ledelsesrepræsentant, og denne er medlem af topledelsen, så må I selvfølgelig gerne bibeholde den funktion. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

ISO 14001:2015 Stort set som anført ovenfor, blot med "miljø" for øje. Dog ser det ud til, at en auditor skal kunne dokumentere "tilstrækkelig viden" inden for den auditerede virksomheds processer, viden om relevant miljølovgivning, viden om eco design eller lignende metoder. Der er fokus på, at ledelsessystemet f.eks. skal kunne beskytte biodiversitet og økosystemer, nedbringe negative klimapåvirkninger, sikre brug af bæredygtige råvarer, sikre reduktion af emissioner og affaldsmængder, sikre mere genbrug etc. Miljø skal tænkes ind i design af nye produkter og processer, og emner som genbrug/recycling/affald efter endt levetid skal indgå i produktudviklingsdokumentationen.

19


EL- & VENTIL HUSE

Koncept & Design: KeepItMoving.dk

EL & VENTIL HUSE FRA ALFRED PRIESS A/S ER VELEGNET TIL SPILDEVAND, HVOR SERVICE ØNSKES UDFØRT FRA JORDOVERFLADEN. ADGANG TIL MANØVREDELEN

FORDELE + Høj kvalitet med lang levetid på 35-40 år + Huse til spildevand er opdelt i to rum, El og vandsiden er således adskilt + Fuld eller delvis isolering + Leveres inklusiv fundament + Fleksibel adgang til manøvredelen

Type 1: Standard dørpart, som åbnes udad og aftageligt tag Type 2: Frontlåge, som er hængslet i top, hvorved der kommer halvtag ved betjening Hos Alfred Priess A/S er fleksibilitet og kundetilpasning nøgleordene. Alle huse produceres både i standard- og kundetilpassede mål. Vi leverer en solid kvalitet og er fleksible i udvikling af kundetilpassede løsninger. Vi imødekommer specielle ønsker til udformning og materialer. Kontakt Carsten Skov på tel.: 2962 8262 for præsentation af vores kundetilpassede koncept.

LÆS MERE PÅ WWW.PRIESS.DK Alfred Priess A/S har specialiseret sig i produktion af pumpe- og ventilhuse til spildevands branchen. Alfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011 | Fax: 9744 2868 | priess@priess.dk | www.priess.dk

20

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Tema Svovlbrinte

Svovlbrinte – den lumske gas Svovlbrinte er et emne, der altid har optaget spildevandsfolket. Lige nu oplever vi en øget interesse for bekæmpelse af den farlige gas, fordi de stadig længere pumpe­ stræk­ninger giver udfor­dringer med lugt­dannelse. Men det påvirker også dit helbred. I dette nummer af Spildevands­ tek­nisk Tidsskrift får du derfor baggrundsviden om svovlbrintes påvirkninger af kroppen samt ny og anvendelig viden om bekæmpelse ved indblæsning af luft. God fornøjelse! OBS: Har du ideer til kommende temaer, hører vi meget gerne fra dig på red@stf.dk. Oppumpningsbrønd på ledning med kraftig svovlbrintedannelse.

Bekæmpelse af svovlbrinte i pumpeledninger ved indblæsning af luft Tekst og fotos: Torben Larsen, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet, tl@civil.aau.dk og Søren Holm Andersen, Envidan A/S, Aalborg, sha@envidan.dk

Introduktion De seneste år er der bygget mange lange pumpeledninger for spildevand. I disse lange pumpeledninger (3–15 km) gennem det varierede danske landskab er toppunkter næsten altid uundgåelige. Med toppunkter følger muligheden for skabelse af luftansamlinger, som så igen skaber fysiske driftsproblemer for pumpesystemet. Lange ledninger er ligeledes ensbetydende med muligheden for dannelse af svovlbrinte i spildevandet og her kan indblæsning af atmosfærisk luft være en simpel forebyggende foranstaltning såfremt de fysiske driftsproblemer hermed kan overvindes. Fuldstændig fjernelse af luftlommer (ved udskylning og ventiler) sikrer en stabil pumpedrift, men til gengæld må dannelse Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

af svovlbrinte forebygges for eksempel ved kemikalietilsætning. Ønskes en fjernelse af svovlbrinteproblemet ved tilsætning af luft og en samtidig stabil pumpedrift, viser projektet, at dette kan opnås såfremt der indblæses omtrent lige så meget luft, som der pumpes vand. Mange tidligere forsøg med lille luftindblæsning (kun svarende til behovet for ilt) har været mislykkede, fordi det skabte halvstore luftlommer i toppunkterne og ustabil drift. At indblæsning af en stor luftstrøm er nødvendig, er en ny forståelse af problemstillingen. Denne artikel bygger på dele af eksamensprojekt ved Aalborg Universitet med titlen Driftsoptimering af spildevandspumpeledninger, der blev udført af Søren Holm Andersen med Torben Larsen som vejleder (Andersen, 2015).

21


Tema

Svovlbrinte – den lumske gas

Toppunkter og luftlommer Forfatternes erfaring fra kendskabet til flere hundrede pumpeledninger i praksis er simpel og entydig: Hvis der er der mulighed for at luftlommer kan eksistere (dvs. toppunkter), så kommer de også. Årsagen er formentlig, at indblanding af små luftbobler i pumpesumpen er uundgåelig, og dette kombineret med den diskontinuerte pumpedrift, tilsammen fører til en gradvis opbygning (over uger) af luftlommer i toppunkterne.

helt, da luften normalt ikke befinder sig præcist på toppunktet af ledningen og naturligvis slet ikke når vandet er i bevægelse. Det opfattes også som en ulempe at luftventilerne kræver et hyppigt og regelmæssigt tilsyn for fungerer sikkert, hvilket er særligt vigtigt når det gælder et medie som spildevand. Samlet set må det konkluderes, at en drift med luftlommer, der mere eller mindre tilfældigt vokser op og forsvinder, medfører en uregelmæssig drift med et varierende specifikt energiforbrug (kWh pr. pumpet m3 spildevand) som vanskeliggør en overvågning af systemet. Men i en del tilfælde er disse ulemper dog til at leve med især i mindre systemer.

Indblæsning af atmosfærisk luft Figur 1. Luftlomme i toppunkt

Fordi luftlommerne, når der pumpes, lægger sig i de ledningsstrækninger, der hælder nedad (se figur 1 og 2), kan man overslagsmæssigt sige, at den geometriske løftehøjde forøges med summen af de lodrette højder (∆H) af de nedadgående luftfyldte rørstrækninger (se figur 2). Dette giver tilsvarende øget energiforbrug og kræver at pumperne kan yde det nødvendige yderligere tryk.

Såfremt der direkte indblæses et større flow af luft i pumpeledningen opstår en såkaldt 2-fase-flow og dette er mere kompleks strømningstilstand med mange kombinationsmuligheder ikke mindste fordi luften i høj grad er sammentrykkelig, hvorved det samlede volumen-flow bliver varierende og vanskeligt at beregne. I en vandret ledning kan flowet forekomme i de på figur 2 viste strømningsformer.

Figur 2. Toppunkter og luftlommer i pumpeledninger

Som en grov tommelfingerregel vil strømningen være i stand til ”skylle” luftlommerne ud, hvis vandhastigheden er større end en kritisk strømningshastighed Uc givet ved U_c=0,6 √(g D) hvor g er tyngdens acceleration (9,81 m/s2) og D er rørets indvendige diameter. Denne betingelse er ofte opfyldt, men selvom luften, når pumpen kører, føres fremad i ledningen betyder den diskontinuerte pumpedrift (som er begrundet i kravet om selvrensning), at luften alligevel ikke transporteres ud af ledningen. Derfor vil luftlommerne som allerede nævnt normalt vokse i størrelse. Hvis ledningen også fører regnvand ses ofte at luftlommerne skylles helt ud under regn, når pumperne kører i længere tiden uden stop. Et særligt problem er, at både edb-beregninger og målinger viser, at mindre luftlommer forstærker virkningen af trykstød (store luftlommer gør det modsatte). Man må derfor være klar over, at de trykstødsberegninger, der ofte udføres ved dimensioneringen af pumpeledninger er til den usikre side, hvis der forekommer toppunkter på ledningen. Det er muligt, at reducere størrelsen af luftlommerne ved brug af luftventiler, men det er sjældent muligt at fjerne lommerne

22

Figur 3. Strømningsformer i 2-fase flow med vand og luft i vandret ledning

Umiddelbart skulle man formode, at det ville være optimalt at indblæse helt små bobler (mikro-bobler), fordi disse har det største overfladeareal i forhold til volumen og dermed giver bedst overførsel af ilt til vandet. Men problemet er, at disse mikro-bobler kun er stabile i kort tid, hvorefter de danner større luftansamlinger, der samler sig som luftlommer i højdepunkterne. Pointen er nu er nu, at det der kommer nærmest en nogenlunde stabil og jævn drift i en lang spildevandspumpeledning med diskontinuert pumpning, er en strømningsform, der ligner den viste plug- eller slug-flow, hvor der diskontinuert indblæses en stor luftmængde, der forøger den samlede volumenstrøm og øger hastigheden af blandingen. Denne hastighedsforøgelse bidrager (bl.a. jævnfør formel 1) at luft og vand bedre følges ad. Det ligger i sagens natur, at den større volumenstrøm og hastighed forøger det samlede energitab og energiforbruget. Den store luftmængde har vist sig, at kunne holde iltkoncentrationen så højt at svovlbrinte ikke dannes. Populært sagt ændres situationen til at ligne det der sker i en delvis fyldt gravitationsledning. En væsentlig fordel er også, at Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Regulator til styring af afgangstryk fra kompressor.

Centrifugalpumper i pumpestation med svovlbrintedannelse.

opholdstiden reduceres betydeligt af luftindblæsningen. Ved forsøg med to pumpeledninger med længder på henholdsvis 2950 m og 6150 m har det vist sig at en luftindblæsning i samme størrelsesorden som vandføringen er tilstrækkelig til både at undgå svovlbrinte og at opnå en stabil og jævn drift. (I næste afsnit omtales kun den ene ledning). Ved yderligere forsøg kan dette formentlig optimeres. De praktiske forsøg viste i øvrigt, at almindelige billige værksteds-kompressorer ikke er egnede til mere langvarig drift.

Eksempel på luftindblæsning i pumpeledning I dette afsnit beskrives hvorledes det i pumpeledningen fra Gerå til Aså i Brønderslev kommune er lykkedes at fjerne et alvorligt svovlbrinteproblem med simpel indblæsning af luft som ovenfor beskrevet. Ledningen er en ø110 mm PEH, P100, længde 3150 m med et længdeprofil som ses på figur 4.

Figur 4. Længdeprofil af pumpeledningen Gerå – Aså (optegnet på grundlag af terrænopmåling) Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Kompressor tilsluttet pumpeledningens trykside.

Det vurderes, at et længdeprofil, som dette med adskillige små toppunkter er gunstigt for en drift med luftindblæsning fordi dette længdeprofil sikrer at luftansamlingerne holdes spredt over ledningens længde nå pumpen står stille i længere tid for eksempel om natten. I den normale tørvejrscyklus pumpes først i løbet af ca. 150 sekunder ca. 600 l spildevand og umiddelbart efter pumpestop indblæses over ca. 90 sekunder ca. 500 l luft (ved 2 bar). På figur 5 og 6 ses hvorledes trykket er ledningen målt ved pumpestationen henholdsvis uden (figur 5) og med (figur 6) luft indblæsning. På figur 5 ses hvorledes pumpningen via frekvensomformeren er indstillet således, at der først pumpes ved 50 hz og dernæst med 42 hz af hensyn til energioptimering. Luftindblæsningen sker umiddelbart efter pumpestop (se figur 6). Den høje og kortvarige spids på figur 6 opstår når magnetventilen åbner til kompressorens reservoir, hvori trykket er 7 bar før åbningen. Det ses, at trykket gradvis stadig aftager efter at magnetventilen er lukket, hvilket skyldes at luftansamlingerne ude i ledningen langsomt ekspanderer, hvoraf kan afledes at en vis strømning fortsat finder sted. Dette ses også i udløbsbrønden hvor der iagttages en langsomt pulserende udstrømning, som ikke standser helt på noget tidpunkt. Det skal bemærkes at de to målinger er foretaget med en

23


Tema

Svovlbrinte – den lumske gas

uges mellemrum, dvs. at situationen svarende til figur 6 er forholdene efter at der i en uge har været foretaget luftindblæsning. Den fysiske ændring af trykforholdene indtræder gradvist over 6 – 7 timer. Svovlbrinten forsvinder gradvist over skønsmæssigt 1 - 2 døgn.

Figur 5. Tryk i pumpeledning uden luftindblæsning svovlbrinte og korrosion i udløb

optimering af luftindblæsningen med henblik på at få vurderet om denne eventuelt kan reduceres. I litteraturen (Tanaka med flere, 2000) er angivet et eksempel på luftindblæsning i en ledning af omtrent samme længde, men med et jævnt stigende længdeprofil uden toppunkter, hvor der angives, at systematiske undersøgelser viser, at der kræves en luftindblæsning i samme størrelsesorden som den pumpede vandmængde for at fjerne dannelsen af svovlbrinte. Der er således indikation for, at størrelsesordenen af den her anvendte luftindblæsning har været rimelig. En konsekvens af tilstedeværelsen af luft er, at den biologiske nedbrydning af det organiske stof fortsætter i et omfang, der skønnes at svare til hvad der sker i gravitationsledninger. Dette modvirkes helt eller delvis ved den reducerede transporttid. På figurerne ses også, at pumpens driftspunkt ændres således at pumpens energiforbrug mindskes. Dette må modsvares af energiforbruget ved luftindblæsningen, som ses at bidrage til pumpningen af vandet. Samlet set må der være sket en forøgelse af energiforbruget, selvom det ikke fremgik af simple oversigtmæssige aflæsninger. Disse ændringer og variationer kan medvirke til at forstyrre pumpesystemets automatiske overvågningssystem.

Sammenfatning I det gennemførte projekt (Andersen, 2015) er det vist, at luftindblæsning i lange pumpeledninger for spildevand kan være en løsning på de velkendte svovlbrinteproblemer, der ofte ses ved de lange ledninger. Undersøgelserne viste, at der må anvendes luftmængder i samme størrelsesorden som de pumpede vandmængder, hvilket i praksis gør metoden bedst egnet til ledninger med små diametre. Der opnås herved en stabil drift, og ledningen udsættes ikke for større belastning trykmæssigt end uden luftindblæsning. Løbende trykmålinger i en testperiode på 1 – 2 uger vil give en god støtte til vurdering af den nye driftstilstand. Primært er ulempen ved luftindblæsning et højere samlet energiforbrug. Det anbefales, at der for permanente installationer benyttes kompressorer, som har høj driftssikkerhed.

Projektets baggrund

Figur 6. Tryk i pumpeledning med luftindblæsning ingen svovlbrinte og korrosion i udløb

Som angivet på figur 5 og 6 var der en hel åbenlys forskel på forholdene ved udløbet, idet svovlbrinten var forsvundet efter at luftindblæsningen var påbegyndt og lugtforholdene svarede til hvad normalt opleves ved almindelige delvis fyldte kloakledninger. Opholdstiden uden lufttilsætning var ca. 18 timer (figur 5) og ca. 9 timer ved lufttilsætning (figur 6). Efter vejledningen fra den amerikanske miljøstyrelse EPA (U.S. Protection Agency, 1985) fastsættes størrelsen af luftindblæsningen udelukkende ud fra, hvad der er nødvendigt for at undgå lave iltkoncentrationer og dannelse af svovlbrinte, men dette er ikke tilstrækkeligt til at opnå en acceptabel pumpedrift i en lang ledning med højdepunkter. Der er ikke i denne undersøgelse foretaget noget forsøg på

24

Denne artikel bygger på dele af eksamensprojekt ved Aalborg Universitet med titlen Driftsoptimering af spildevandspumpeledninger, der i 2014/2015 blev udført af Søren Holm Andersen med Torben Larsen som vejleder (Andersen, 2015). I projektet blev der foretaget forsøg med luftindblæsning i pumpeledninger i Brønderslev Forsyning A/S og MariagerFjord Forsyning A/S. De to forsyninger takkes for deres velvillige bidrag til projektet.

Referencer Andersen, Søren Holm. (2015). Driftsoptimering af spildevandspumpesystemer. Eksamensprojekt ved civilingeniøruddannelsen i Vand & Miljø ved Aalborg Universitet 2014-2015. (Vejleder Torben Larsen). Tanaka, N., Hvitved-Jacobsen, T., Ochi and Sato, N. (2000). Aerobic-Anaerobic Microbial Wastewater Transformations and Re-Aeration in an Air-Injected Pressure Sewer. Water Environment Research, Vol. 72, Iss. 6, pp. 665–674. U.S. Environmetal Agency. (1985). Design Manual, Odor and Corrosion Control in Sanitary Sewerage Systems and Treatment Plants. EPA-625/1-85-018. U.S. EPA. Washington DC. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


PhotoLab® 7600 UV-VIS Reagensfrie fotometer fotometeranalyser

Det nye spektrofotometer photoLab® 7600 UV-VIS tilbyder som noget helt nyt optisk reagensfri måling af COD, NO2-N og NO3-N på udløbsspildevand og filtreret processpildevand. PhotoLab® 7600 anvender spektrumalgoritmer til de nye reagensfrie bestemmelser ved måling med xenonlampe i området 190 til 1100 nm. Fotometeret kombinerer optimalt de nye reagensfrie målinger med alle vores almindelige testkits og har automatisk genkendelse af cuvetten ved måling.

Rotork IQ3 multiturnaktuator med 5 års drift til 0 kr. IQ3-serien er udviklet med basis i Rotorks mere end 50-årige erfaring med design af pålidelige, fleksible og robuste ventilaktuatorer og styresystemer. Leveres standard med IP68.

WTW introducerer det nye controllermodul MC3 og andre nyheder til IQ SENSOR NET-systemet. Ring og hør om vores mange nye referencer på bl.a. slamspejlsmåling og kombineret optisk nitrat- og nitritsensor til præcise målinger af både NO3-N og NO2-N.

Klar, parat, 1 tryk og start Mød Thomas og Carsten på STF Døgnkursus 2015.

Thomas Hagedorn Tlf: +45 4025 7017

MAXX SP5 prøveudtager med webbrowser og kvikstart – sikker prøveudtagning her og nu. Rustfast stål, vinterpakke og nem betjening.

Carsten Madsen Tlf: +45 2075 3543

Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 - e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

25


Tema

Svovlbrinte – den lumske gas Svovlbrinte er ikke noget, man leger med. Foto: Dankalk K/S

Svovlbrinte: Også farligt for helbredet Tendensen går mod færre renseanlæg og dermed længere pumpestrækninger. Desuden separatkloakerer man og kloakerer i sommerhusområder og det åbne land. Derfor opstår der flere udfordringer mht. lugtdannelse - særligt svovlbrinte. Men svovlbrinte er også farligt for dit helbred. Tekst: Orla U. Jensen, produktchef, dankalk K/S Det oplever man i både ledningsnet, pumpestationer og i mange tilfælde også i renseanlæggenes indløb. Når man har iværksat aktioner i fbm. svovlbrintebekæmpelse, har det oftest været som følge af klager fra borgere, der føler sig generet af lugten, eller når en pumpestation eller betonledning er skadet eller ligefrem brudt sammen. Men - svovlbrinte skader ikke kun udstyr - det påvirker også dit helbred. Det er nemlig ikke så ofte, at svovlbrinteforebyggelse eller -bekæmpelse sættes i værk, udelukkende, fordi man har været bekymret for helbredet hos de medarbejdere, der kunne udsættes for svovlbrintegassen. Det bør man nok ændre på, for svovlbrinte er en særdeles farlig og lumsk gas, der selv i mindre koncentrationer kan give svære og varige skader på mennesker.

Vejledende grænseværdi giver bekymring I december 2011 blev den hygiejniske grænseværdi sænket fra 10 til 5 ppm som følge af et EU-direktiv (Kommissionens direktiv 2009/161 / EU). Grænseværdien gælder for en såkaldt

26

Erhvervsmæssig eksponering. Værdien er imidlertid ikke bindende, men kun vejledende, og det synes jeg er ret bekymrende. Disse vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er helbredsrelaterede, ikke-bindende værdier, der er afledt ved hjælp af den nyeste videnskabelige dokumentation og under hensyntagen til de tilrådighedværende målemetoder. Grænseværdien kan egentlig deles i to niveauer Stof: Svovlbrinte

Grænseværdi 8 timer1 5 ppm

Kort eksponering2 10 ppm

1. Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnit. 2. Grænse for kortvarig eksponering - En grænseværdi, over hvilken eksponeringen ikke må forekomme, og som er for en periode på maksimalt 15 minutter, medmindre andet er angivet. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Det er tærskelværdier for eksponering, under hvilke der ikke forventes bivirkninger for et givet stof efter kortvarig eller daglig eksponering over en fuld karriere. Desuden er grænserne de europæiske mål, som skal gøre det lettere for arbejdsgiveren at identificere og vurdere risici i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 98/24 / EF om arbejdsgiverens forpligtelser. Arbejdsgivernes forpligtelser kommer jeg ind på senere i artiklen.

Fremtidens rottebekæmpelse

Svovlbrinte er en lumsk gas Aktioner mod svovlbrinte foretages typisk i forbindelse med klager fra borgere, der føler sig generet af lugten eller efter sammenbrud af kloaksystemer i beton samt ved skader på eltavler og andre installationer. Da svovlbrinte er skadelig for både renseanlæggets proces, udstyr og for dig, der udsættes for gassen, bør man nok i stigende grad også iværksætte forebyggende eller udbedrende foranstaltninger på områder, hvor personalet færdes. Dette er der rigtig mange gode grunde til. Udsættelse for gasser og kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan være årsag til kræft, skade vores evne til at få sunde børn, give allergi eller skade nervesystemet. Sygdommene kan i visse tilfælde først vise sig efter mange år, og derfor er det vigtigt at forebygge skaderne ved at fjerne eller erstatte de farlige stoffer eller gøre påvirkningerne så små som muligt via forebyggelse, filtrering og/eller ventilation. Svovlbrinte forårsager en lang række sundhedsskadelige virkninger. Vi er primært eksponeret for svovlbrinte gennem indånding. Virkningerne afhænger af, hvor meget svovlbrinte man indånder, og hvor længe man udsættes for gassen. Udsættelse for meget høje koncentrationer kan hurtigt føre til døden.

Sikkerhedsrisici Svovlbrinte er i meget høje koncentrationer en meget brandfarlig og eksplosiv gas, der kan forårsage mulige livstruende situationer, hvis den ikke håndteres korrekt. Desuden vil afbrænding af svovlbrinte producere andre giftige dampe og gasser såsom svovldioxid. Vi anvender normalt dette forenklede skema, når vi skal gøre opmærksom på svovlbrintens skadelige virkninger i de forskellige koncentrationer: ppm Svovlbrinte

Konsekvens

0,0001-0,15

Lugtgrænse

0,7-4

Øjenirritation og påvirkning af åndedrættet

3-5

Påvirker blodværdierne

5

Hygiejnisk grænseværdi

10-50

Reduceret lungekapacitet

50-100

Kroniske hjerne- og lungeskader

100-150

Lugtesansen lammes

300-500

Umiddelbar besvimelse

500-1000

Umiddelbar åndedrætsskader

Ca. 1000

Død indtræffer efter meget kort tid

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

WiseCon’s intelligente fældeog bekæmpelsesløsninger: • Effektiv og giftfri bekæmpelse • 24/7 overvågning af by og anlæg • Dræber rotter i kloakken og på jordoverfladen • Digital dokumentation og administration • Opnå markante besparelser

Kontakt os i dag og hør nærmere.

WiseCon A/S | +45 48 79 93 78 | www.wisecon.dk

27


Tema

Svovlbrinte – den lumske gas

For at uddybe skemaet på forrige side, har jeg her listet et lille uddrag af de observationer og registreringer, der er foretaget de senere år omkring svovlbrintes påvirkninger på mennesker.

Der er ikke lavet så mange forsøg på mennesker, for mange af symptomerne vil give varige mén. Derimod er der en lang række rotter, der har måttet lægge krop til i den gode sags tjeneste.

Koncentration (ppm) Symptomer / virkninger 0,00011-0,00033 Typiske baggrundskoncentrationer 0,01-1,5 Lugttærskel (der, hvor lugten af rådne æg først mærkbar for nogle). Lugten bliver mere offensiv på 3-5 ppm. Over 30 ppm kan lugten beskrives som sød eller kvalmende sød. 0,05-5,2 Ændringer i hæm-syntesen observeret hos produktionsmedarbejdere i papirindustrien. Hæm er en forkortelse for hæmoglobin, som er det røde farvestof i de røde blodlegemer. Hæmoglobin er et jernholdigt molekyle der transporterer ilt. Syntese betyder dannelse/produktion. Så når Hæm-syntesen hæmmes, betyder det, at der er en reduktion i gendannelse af hæmoglobin. Personen vil lide af iltmangel og dermed opleve træthed. Røde blodlegemer lever ca. 120 dage, så der er et konstant behov for syntese af nye, for at opretholde status quo. 0,02 Minimum lugtgrænse 0,13 Generelt accepteret lugt tærskel 2 Ikke betydelige påvirkninger i luftvejene (eksponering for 30 min) 2-5 Længerevarende påvirkning kan forårsage kvalme, tåreflåd i øjnene, hovedpine eller søvnløshed. Luftvejsproblemer (bronkial forsnævring) hos nogle astmapatienter. 3-5 Stødende lugt 5 Hygiejnisk grænseværdi 5 Øget muskel laktatniveauer under træning (eksponering > 16 min) og øget iltoptagelse 10 Eksponering i 15 minutter ændrer ikke blodtrykket betydeligt. Reduceret iltoptagelse registreret ved forsøg - træning på cykel (eksponering i 2x30 minutter) 20 Mulig træthed, tab af appetit, hovedpine, irritabilitet, dårlig hukommelse, svimmelhed. 50-100 Let konjunktivitis ("gas øje"/bindehindekatar) og irritation af luftvejene. Efter 1 time. Kan forårsage forstyrrelser af fordøjelsessystemet og tab af appetit. Bindehinden er den hinde, der beklæder øjnelågets inderside. Den slår om i top og bund og fortsætter over i hornhinden som beklæder øjeæblets forside. 100-150 Hoste, øjenirritation, tab/lammelse af lugtesans efter 2-15 minutter (også kaldet olfaktorisk træthed). Ændringer i vejrtrækning og døsighed efter 15-30 minutter. Irritation i hals og svælg efter 1 time. Gradvis stigning i alvorligheden af symptomer over flere timer. Døden kan forekomme efter 48 timer. 200-300 Markant konjunktivitis (synssvækkelse) og irritation af luftvejene efter 1 time. Lungeødem (væskeansamlinger) kan opstå ved længere tids påvirkning. Lungeødem er en væskeansamling/væskeophobning i lungerne. Det forårsages af øget væskeudtrængning fra blodkar, idet de udvides og bliver mere gennemtrængelige. 500-700 Kollaps efter 5 minutter. Alvorlige øjenskader efter 30 minutter. Død efter 30-60 minutter. 700-1000 Hurtig bevidstløshed, "knockdown" eller øjeblikkelig kollaps inden for 1 til 2 vejrtrækninger, vejrtrækning stopper, død inden for få minutter.Lungeapnø. Apnø er betegnelsen for et kortvarigt ophør af vejrtrækning. 1000-2000 Lammelse af respiratoriske center og vejrtrækning stopper.Næsten øjeblikkelig død.

Jeg er gerne behjælpelig med kildeangi­velser, hvis nogen skulle være interesseret i det.

Langsigtede sundhedsmæssige virkninger Nogle mennesker, der indåndede niveauer af svovlbrinte, der er høje nok til, at man bliver bevidstløs, kan fortsat have hoved­pine og dårlig koncentrationsevne, hukommelsesbesvær samt nedsat motorisk funktion efter at være vågnet op. Problemer med det kardiovaskulære system (hjerte/kar-syste-

met) er også blevet rapporteret ved eksponeringer over den tilladelige eksponering. Folk, der har astma, kan være mere følsomme over for svovlbrinte eksponering. Det vil sige, at de kan have svært ved at trække vejret på niveauer, der er lavere end mennesker uden astma.

Lugtoplevelser Svovlbrinte Rådne æg Ammoniak Ammoniak Smørsyre Sur mælk Metylamin Fisk Merkaptaner, dimetylsulfid, dimetyldisulfid Stinkdyr, kållugt

28

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Arbejdsgiverens forpligtelser Her er nogle få uddrag af direktivets artikel 4 og 6, som måske kunne være interessante. Artikel 4 - Identifikation og vurdering af risikoen for farlige kemiske stoffer. Arbejdsgiveren skal for at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 6.3 og 9.1 i direktiv 89/391 / EØF først afgøre om der findes farlige kemiske stoffer på arbejdspladsen. Hvis sådanne stoffer forekommer, skal han herefter vurdere enhver risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed som følge af tilstedeværelsen af disse kemiske stoffer under hensyntagen til bl.a. de farlige egenskaber. Kemisk stof: Ethvert kemisk element eller forbindelse, alene eller i kombination, i naturlig tilstand eller opnået.

dankalks produktberedskab

Artikel 6 - Særlige foranstaltninger til beskyttelse og forebyggelse: 1. Arbejdsgiveren skal sikre, at risikoen fra et farligt kemisk stof, for ansatte i arbejde, fjernes eller reduceres til et minimum. 2. Med henblik på stk 1 skal man i første omgang anvende substitutionsprincippet. Hvis arten ikke tillader eliminering af risici gennem udveksling med relation til de operationer og risikovurdering i henhold til artikel 4, skal arbejdsgiveren sikre, at risikoen er reduceret til et minimum ved at sørge for beskyttelse og forebyggelse i overensstemmelse med risikovurderingen i henhold til artikel 4. Disse vil omfatte, i prioriteret række­følge: a) udformning af passende arbejdsprocesser b) anvendelse af kollektive beskyttelsesforanstaltninger c) anvendelse af Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler Søg og find evt. selv den fulde version af direktivet på nettet.

Find jeres problemer Hvorledes kommer man så videre? Her er en simpel metode til at få kortlagt jeres renseanlæg for områder, hvor der kunne være arbejdsmiljømæssige udfordringer. Når I gennemgår jeres arbejdsmiljø for gasser og kemiske stoffer, bør I være særligt opmærksomme på følgende: 1. Hvor kan jeg risikere at blive udsat for gasserne? Pumpestationer og lukkede rum, indløb, ristegods, primærslam og rådnetank. 2. Hvilke gasser (og kemiske stoffer i øvrigt) kan der være tale om? Ammoniak, Methan, Svovlbrinte, Methanol, Etanol, Brintoverilte, Permyresyre, Per­eddike­syre, Natronlud, Natriumhypochlorit, Saltsyre, Jernklorid og Jern-III-Sulfat. 3. Hvilke koncentrationer kan der forekomme? 4. Hvilke værnemidler skal jeg anvende? 5. Hvor længe må jeg arbejde i de forskellige gas-niveauer? 6. Hvornår må jeg IKKE opholde mig i forureningsområdet? Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Med dankalks omfattende produktsortiment er du sikret en samarbejdspartner, der kan afhjælpe mange forskellige situationer i forbindelse med de utallige processer i renseanlægget og kloakledningsnettet

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk

29


Inline-kontrol af Siemens flowmålere afslører de usynlige fejl Siemens Field Service

I tvivlsspørgsmål kan man vælge at sende sin magnetisk induktive måler til kontrol i et flowlaboratorium. Dette vil give et præcist billede af hvor god måleren er under laboratoriebetingelser. De installationsbetingede påvirkninger vil derimod ikke følge med og blive taget i betragtning. Med den patenterede inline-kontrol fra Siemens kan vore magnetisk induktive flowmålere testes i installationen. Denne test kan afsløre fejl i og omkring måleren, som ikke ville være blevet afsløret på en prøvestand. En inline-kontrol kan ikke erstatte et flowlaboratorium, men ofte give et mere reelt billede af hvad der påvirker målerens nøjagtighed.

Selve testen består af 3 individuelle test • En test af signalomsætteren • En test af installationen • En test af sensoren Testen afsluttes med et dokument, der indeholder alle relevante målerdata og naturligvis angivelse af ok/ikke ok for hvert af de gennemførte testforløb. Testen udføres af Siemens Field Service personale – i forbindelse med opstart og indregulering eller i forbindelse med den årlige kontrol.

Siemens Inline-kontrol kan give et billede af hvad der påvirker flowmålerens nøjagtighed

For mere information kontakt os på 44 77 48 44, tast 2

www.siemens.dk/pi

FLOW_inline_annA4_0913.indd 30

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift26/09/13 nr. 4 - 2015 15.44


Portræt af en person fra spildevandsbranchen

Pernille Lyngsie Pedersen huserer dagligt på industrirenseanlægget Vandrens Stigsnæs. Her ses hun ved anlæggets tre sandfiltre, der efter­polerer spildevandet, inden det ledes videre til en buffertank. Foto: Anne Møller Kristensen

Jongløren fra Næstved I skolen var hun eleven, der altid var velforberedt. Altid havde styr på sine ting. Glad for matematik og fysik var det et besøg på DTU, der afgjorde studievalget om at blive kemiingeniør. Arbejdsliv er brugt på industrirenseanlæg, hvor hun kan godt lide at jonglere med spildevandet, så driften kører helt optimalt. Tekst: Anne Møller Kristensen I mødet med Pernille Lyngsie Pedersen bliver det hurtigt tydeligt, at her er er der tale om en stærk fagperson med fuldstændig styr på det periodiske system. Hun fortæller, at interessen for matematik og fysik altid har været der. - Jeg ved ikke, hvor det kom fra, men det er altid faldet mig

Portrætserie I de følgende numre af Spildevandsteknisk Tidsskrift bringer vi et portræt af en personlighed fra spildevandsbranchen. I det fjerde portræt kan du læse om 46-årige Pernille Lyngsie Pedersen, der daglig leder af Vandrens – Stignæs Industripark A/S, hvor hun hver dag sammen med sine kolleger behandler industrispildevand for 20-25 forskellige kunder fra hele Skandinavien. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

naturligt, at det var denne vej, jeg skulle gå. Da jeg gik på gymnasiet, havde jeg en fysiklærer, der tog os alle sammen med på DTU, og der kunne jeg med det samme mærke, at det var det, det skulle være. Da jeg var færdiguddannet kemiingeniør, startede jeg faktisk med at undervise på Næstved Handelsskole, men det holdt kun halvandet år. Jeg kan godt lide at formidle, men jeg så ikke mig selv som lærer i det lange løb, fortæller Pernille Lyngsie Pedersen om sit første job efter endt uddannelse.

Tur-retur Efter lærergerningen startede hun på Vandrens Stigsnæs som leder af laboratoriet, hvor hun arbejdede i fem år, inden det var tid til at prøve noget helt andet. Hun startede ved CP Kelco, verdens største producent af pektin og carrageenan, som er naturlige vegetabilske ingredienser, der bl.a. anvendes til forbedring af konsistens i fødevarer og i farmaceutiske pro-

31


dukter. Her havde hun i de næste godt 12 år forskellige stillinger fra leder af deres renseanlæg til miljø- og sikkerhed. - CP Kelco er en stor, amerikanskejet virksomhed, og jeg arbejdede til sidst som miljøchef, hvor jeg fandt ud af, at det bare ikke var mig at sidde og administrere miljøprogrammer foran computeren dagen lang. Derfor søgte jeg jobbet på Vandrens Stigsnæs som afløser for Esper Balling, daværende daglige leder, og jeg var så heldig at få det. Det er sjovt at være tilbage igen efter så mange år i en helt anden type virksomhed, og jeg er glad for at arbejde i en mindre organisation igen, hvor der både er plads til mere action og fleksibilitet i den daglige drift og også til større udviklingsprojekter, siger kemiingeniøren, der betegner sit job som én stor logistikøvelse.

PERNILLE LYNGSIE PEDERSEN Alder: 46 år Job: Produktionschef, Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S Uddannelse: Kemiingeniør, DTU Familie: Bor i Næstved med sin mand Palle, der er kemiker ved Sygehus Syd. De blev gift i 2003 og har sammen en dreng på 7 år. De har begge børn fra tidligere ægteskaber – Pernille har to drenge på henholdsvis 19 og 17 år, og Palle har en dreng og en pige på henholdsvis 22 og 20 år.

Puslespil Til forskel fra et kommunalt renseanlæg og andre renseanlæg, der renser spildevand fra en produktionsvirksomhed, er Vandrens Stigsnæs noget ganske særligt. Her bliver spildevandet fragtet til i lastbiler og skibe, både fra ind- og udland. Ved ankomsten til anlægget lodses spildevandet over i en af de mange opbevaringstanke, hvorfra der tages prøver, inden det ledes gennem renseanlægget. - At arbejde med industrispildevand her er spændende, fordi vi har mange skift og ikke to ens arbejdsdage. Vi kører små doser og jonglerer med de forskellige typer af spildevand, så de passer til sammensætningen i det biologiske anlæg og ikke ødelægger bakterierne. Jeg kan godt lide, at vi selv tester og på den måde er dem, der ved mest om spildevandet. Så afprøver vi det i anlægget og får det til at fungere – lidt ligesom et stort puslepil, siger Pernille Lyngsie Pedersen. Evnerne til at lægge puslespil og have styr på alle ender er også blevet testet i privaten, hvor den store sammenbragte familie på et tidspunkt husede fire teenagere og en baby i perioderne med fuldt hus.

Fritiden bliver brugt på et aktivt familieliv – for det meste med en bold.

32

Aktivt familieliv I fritiden er skemaet fyldt med både sport og kreative sysler. Lige for tiden er det mest hækling og strikning, tiden går med, og så den nyeste dille med at flette kaffeposer til bl.a. små tasker. Og så er hele familien – lige med undtagelse af bonusdatteren Amalie – meget sportsinteresserede. - Vi spiller meget bold – både badminton, squash, basket og volley. Og fodbold, da drengene var små. Jeg vil faktisk meget hellere se fodbold i fjernsynet end en eller anden film, fortæller Pernille Lyngsie Pedersen. Det aktive liv står i skarp kontrast til sommerferien, der helst skal gå sydpå, og hvor den absolutte yndlingsaktivitet er total afslapning.

Foto: Privatfoto Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


VI SØGER MEDARBEJDER – SE MERE PÅ WASYS.DK

“Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

WASYS HMI DISPLAY Eget udviklet HMI farve touch display for pumpestyringer. Leveres med standard billede for pumpestation i enten 4,3” eller 7” størrelse. Der kan designes individuelt skærmbillede ud fra egne ønsker. Nem betjening af pumper, blokering af alarmer ved arbejde på pumpestationen, ændring af setpunkter og udlæsning af alarmer.

SCADA PACK 50 DATALOGGER SP50 er en batteridrevet datalogger med GSM kommunikation. Nem integration til SRO-system via OPC. Lang batterilevetid og simpel installation. Kan tilsluttes op til fire standard 4-20mA analoge signaler inkl. forsyning af disse. Digitale indgange med alarm og tæller funktion.

WASYS IGSS PROCESBILLEDE Procesbillede for pumpestation med WASYS standard skabelon i IGSS. Kan designes så operatør ikke behøver viden om udstyr placeret på pumpestation idet alle billeder er ens. Kan tilpasses flere pumper og anden brøndtype samt instrumentering. Procesbillede optimeres efter nyeste standarder og designet klar til IGSS APP Mobile integration.

SE DEMONSTRATION PÅ VORES STAND TIL STF DØGNKURSUS I KOLDING D. 6 OG 7 NOVEMBER 2015 Wasys A/S - Langebjergvænget 8B - DK4000 Roskilde - Tlf: +45 72 21 79 79 - www.wasys.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015 stf_annonce_4_A.indd 1

33

27-09-2015 21:36:44


Rester af aluminium gør spildevandet i Horsens renere Spildevandet bliver renset for fosfor, fjorden bliver renere – og virksomhederne sparer penge. Skyllevand fra en produktionsvirksomhed er basisk og indeholder aluminium. Det giver renere spildevand og hurtigere bundfældning ved Horsens Vand A/S. Tekst: Horsens Vand A/S A/S HAI Horsens på Sverigesvej, der over­fladebehandler aluminium, står dagligt med restprodukter, som ikke bare kan skylles ud i kloakken. Her kommer samarbejdet med Horsens Vand A/S ind i billedet, oplyser procesingeniør hos Horsens Vand A/S Mille Hjorth Schausen: - Efter overfladebehandlingen hos A/S HAI Horsens kommer emnerne igennem

tre skyllekar, og det er vandet fra disse skyllekar, vi tager imod. Alternativt skulle det sendes til f.eks. Kommunekemi, men vi kan anvende det i vores spildevandsanlæg, siger hun.

Basisk skyllevand Skyllevandet fra A/S HAI Horsens indeholder ca. fire procent natriumhydroxid,

der som udgangspunkt er stærkt basisk. Samtidig indeholder det bittesmå rester af aluminium – og det kan bruges i spildevandet: - Det basiske produkt hjælper til at stabilisere pH-værdien i spildevandet under renseprocessen, da pH-værdien kan falde en smule som følge af de biologiske renseprocesser. Aluminiummet binder sig til fosfor og fjerner det dermed fra spildevandet, inden det ender i Horsens Fjord. Desuden gør det slammet tungere, så det bundfælder sig hurtigere, siger Mille Hjorth Schausen, som tilføjer, at slammet fortsat kan bruges som gødning på markerne uden problemer.

Lokal løsning Horsens Vand A/S har her i sommer færdiggjort et tankanlæg med plads til 35 m3 skyllevand om ugen. - Vi får renere spildevand og en hurtigere bundfældning, og A/S HAI Horsens kommer af med deres restprodukt på en miljømæssigt fuldt forsvarlig måde. Alle parter har ganske enkelt glæde af det, siger Mille Hjorth Schausen. Teknisk chef hos A/S HAI Horsens, Esben Øster, kalder samarbejdet ”særdeles positivt”: - Det interessante for os er ikke mindst, at vi kan løse problemet lokalt. Vi er eksperter i overfladebehandling, ikke i at rense vand, men vi har den rigtige ekspertise kun et par kilometer væk. Skulle vi fragte vandet til Aalborg eller Odense, var det ikke interessant, siger Esben Øster. Siden nytår har A/S HAI Horsens, som alle andre virksomheder, været underlagt skærpede udledningskrav af de såkaldte suspenderede stoffer.

Det nye tankanlæg hos Horsens Vand A/S kan håndtere 35 m3 skyllevand hver uge. Det sparer den lokale virksomhed HAI Horsens store udgifter. Foto: Lars Reese

34

- Det gjorde det ekstra vigtigt at finde en løsning, der var både miljømæssigt og økonomisk forsvarlig, og den har vi fundet her i byen. Nu skal vi bare bygge videre på samarbejdet, siger han. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Effektiv væskeanalyse

Fra revolution til succes Vi har revolutioneret drift og vedligeholdelse inden for væskeanalyse og der er næsten ingen grænser for de potentielle anvendelsesmuligheder - i 10 år har Memosens og Liquiline været synonyme med berøringsfri digital data transmission og en usædvanlig enkel styringsmetode. Komplette målepunkter med Memosens teknologien er nu tilgængelige for alle relevante parametre indenfor væskeanalyse. • Forkerte målte værdier hører fortiden til takket være berøringsfri digital transmission af måleværdier • Maksimal brugervenlighed under drift • Reducerede driftsomkostninger takket være udskiftelige sensorer ved hjælp af prekalibrerede sensorer • Automatisk sensor detektering gør idriftsættelse hurtigere og minimerer nedetiden i processen under udskiftning af sensor Du kan finde oplysninger om de 10 mest almindelige Memosens applikationer på vores top ti liste: www.endress.com/10-memosens Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK - 2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 131 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

35


Spildevand in Space:

Dansk firma tester vandrensningsmembran på rumstation med dansk ESA-astronaut Aquaporin Space Alliance ApS har testet Aquaporin Inside™ teknologi i rummet for første gang. Testen af de nye Biomimetic vandfiltreringsmembraner er udført af den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen under sit 10 dages ophold på den internationale rumstation (ISS) i begyndelsen af september 2015. Tekst: Aquaporin Space Alliance ApS (ASA)

Aquaporin Space Alliance ApS (herefter ASA, red.) har sammen med forskere fra NASA Ames forskningscenter i Californien udviklet det testudstyr, som den danske astronaut Andreas Mogensen har anvendt til test af Aquaporin Inside™ membraner i rummet. Testarbejdet er udført af Andreas Mogensen, der fik udleveret tre poser med 300 ml spildevand fra rumstationens vandgenvindingssystem. Aquaporin Inside™ membraner vil blive anvendt til at filtrere indholdet af de tre poser. - Forsøget i rummet er vigtigt i forhold til udvikling af den internationale rumstations respirationssystem, som gør mennesker i stand til at udforske vores solsystem i fremtiden. Brugen af Aquaporins biometriske membraner er et vigtigt skridt i udviklingen af syntetisk, biologisk materiale, som forbedrer respirationssystemernes ydeevne og driftssikkerhed og samtidig integrerer viden fra ca. en milliard år af jordens evolution, siger Michael Flynn fra NASA Ames forskningscenter i Californien.

Den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen. Foto: ESA

36

ESA-astronaut Andreas Mogensen har i løbet af sit besøg i rummet anvendt tre sæt af dette testudstyr til at filtrere spildevand fra ISS. Foto: Aquaporin Space Alliance/Danish Aerospace Company.

Naturens egne filtre De patenterede membraner bruger aquaporin molekyler til at transportere vand igennem membranerne. Aquaporiner er et af naturens egne filtre og sørger for en hurtig og selektiv transport af vand. Vigtigheden af aquaporiner i den menneskelige organisme er mest udtalt i nyrerne, hvor ca. 150-200 liter vand hver dag genoptages fra urinen. Aquaporin Inside™ membraner er hule fibermembraner med et virksomt område på 116 cm2. - Det faktum, at vi nu er klar med

vores nyskabende Aquaporin Inside™ teknologi med henblik på test i rummet åbner også op for utallige muligheder for at anvende denne teknologi på jorden. Aquaporin membraner vil fremadrettet blive markedsført som Aquaporin Inside™ teknologi i tæt samarbejde med vores nuværende og fremtidlige strategiske og kommercielle partnere til forskellige anvendelsesmuligheder på jorden. Vores teknologi er skalérbar til stort set alle industrier, der har brug for rent drikkevand. Dette gælder håndtering af industrielt spilSpildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Next stop: Mars Efter udført testarbejde har Andreas Mogensen indsamlet en prøve fra hver af de tre membransæt. Disse prøver vil blive klargjort, så de kan returneres til jorden i november 2015 sammen med en prøve af ikke filteret spildevand fra ISS. Efter tilbagekomst til jorden med et senere rumfartøj vil de fire prøver blive grundigt analyseret. - Vores ultimative succeskriterie er, at Aquaporin Inside™ kan indgå i ISS’ vandgenvindingssystem og erstatte de nuværende multi-filtreringssystemer på ISS, som er meget tunge og kræver hyppige udskiftninger. Endvidere kan Aquaporin Inside™ membraner anvendes i fremtidige vandgenvindingssystemer på bemandede rumfartøjer til Mars, siger administrerende direktør hos ASA, Thomas A. E. Andersen. Aquaporin Space Alliance ApS

ESA-astronaut Andreas Mogensens AquaMembrane udstyr består af to dele. Første del (til venstre) består af 3 Aquaporin Inside™ membransæt og anden del (til højre) består af sprøjter til brug for indsamling og opbevaring af vandprøver til analysebrug, som senere skal returneres til jorden. Foto: Aquaporin Space Alliance/Danish Aerospace Company.

devand, pharma, fødevareproduktion med videre. Kunsten er at udvikle vores membraner til det specifikke behov for

en givent sektor og derefter opskalere, siger administrerende direktør hos Aquaporin, Peter Holm Jensen.

er et joint venture mellem: Aquaporin A/S er en global clean­ tech virksomhed med adresse i Køben­havn. Aquaporin er dedi­ keret til at revolutionere måden hvorpå man vandrenser ved hjælp af industriel biotekteknologi og knowhow. Strategien er at udvikle Aquaporin Inside™ teknologi, som er i stand til at adskille og rense vand fra alle former for væsker. (www.aquaporin.dk) Danish Aerospace Company ApS er en rumteknologisk virksomhed, som er aktiv inden for avanceret medicinsk udstyr og andre ingeniør­ områder primært til brug i rummet. Virksomheden har adresse i Odense og er et datterselskab i M. Gold­ schmidt Holding koncernen, som er ejet af Mikael Goldschmidt. (www.danishaerospace.com, www. facebook.com/DanishAerospace)

Er jeres anlæg sikret ved strømudfald? Som importør af generatorer og nødtrømsanlæg fra verdens førende producent, kan vi tilbyde komplette anlæg med automatisk opstart, der overtager elforsyningen ved netsvigt. Vi tilbyder fast 24/7 service, bindende servicekontrakter og betjening af erfarne serviceteknikere.

Cummins generatorer Fra 5 til 3750 kVA

Kontakt Bo Sørensen på dir. tel. 76 11 49 33 eller mobil 20 47 22 47

Granly Diesel A/S

Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

37


GRUNDFOS TILBYDER

INTELLIGENT STYRING TIL PUMPESTATIONER

Dedicated Controls er en pumpestyring, som kombinerer en lang række avancerede funktioner med stort brugervenligt display. LÆS MERE OM DEDICATED CONTROLS

besøg grundfos.dk

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk

38Dedicated Controls annonce spildevandsteknisk tidsskrift.indd

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015 11-09-2015 13:05:38


Industrigruppens tema- og besøgsdag d. 28. september 2015:

Vandbesparelser og vandgenbrug i industrien Den 28. september var 35 personer med særlig interesse for rensning af industrispildevand mødt op til tema- og besøgsdag på Grundfos Centeret i Bjerringbro og efterfølgende hos Arla Foods renseanlæg i Rødkærsbro. Tekst: Heidi Gade Andersen, Udviklingsingeniør med speciale i procesoptimering og industriel spildevandsrensning, jobsøgende

Segmentdirektør Søren Nøhr Bak, Grundfos BioBooster, og Susanne Brandt fra Spildevandsteknisk Forening bød velkommen og præsenterede dagens forløb, der havde fokus på vandbesparelser og vandgenbrug i industrien. Den første foredragsholder var Business Development Manager, Industry and Water Technologies, Martin Andersen fra DHI, som gav en introduktion til samfundspartnerskabet INNO+VIP, der er udsprunget af Inno+ kataloget fra 2013, hvor et af de 21 indsatsområder var Vandeffektiv Industriel Produktion. Partnerskabet består af 19 partner fordelt på otte teknologiudbydere, fem fødevareindustrier, tre universiteter (DTU, KU, CBS) og to GTS-institutter (DTI, DHI) samt L&F.

Den interne organisation

Projektets målsætning er, at mindst 15 procent af vandforbruget i industrien kan baseres på anvendelse af genbrugsvand i den rette kvalitet og at reducere forbruget af grundvand i industrien med mindst 20 procent gennem vandbesparelser, genbrug af vand og udveksling af vand gennem industriel symbiose. Partnership structure WP1: Regulation of food safety and environment

WP2: Mapping and system analyses WP3: Water efficient production lines and closed loops WP4: Cleaning technology and concepts – incl. CIP WP5: Wastewater treatment and reuse in utility functions or industrial symbiosis

WP7: Best practices and lighthouse projects WP8: Business models and commercialisation

WP6: Monitoring and control systems (sensors, HACCP and quality assurance)

Opbygningen af Grundfos BioBooster hos Arla Foods, Rødkærsbro. Foto: Susanne Brandt Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

39


Det medfører ifølge Martin Andersen et behov for innovation, forskning, regulering mv. • Teknikker, der kan adskille affaldsstoffer fra vandet • Integration af vandrensning i produktionen • Rammer for anvendelse af genbrugsvand • It-værktøjer til vandoptimering • Indikatorer for bæredygtig vandteknologi • Produktkvalitet og dokumentation af vandkvalitet • Globale vandløsninger • Vandeffektivt produktionsudstyr

BioBoosteren er et mobilt og kompakt anlæg bygget ind i en container, der fungerer som en byggeklods. Skal kapaciteten udvides, sætter man flere byggeklodser sammen. Derved er der åbnet op for muligheden for decentral spildevandsrensning ude ved de enkelte industrier. De enkelte byggeklodser består af: Forbehandlingsmodul, procestanke, membran filtrer, kontrol- og forsyningsmodul med fuldautomatisk styring.

Projektet er stadig i den indledende fase, og vi ser frem til at høre mere til det i de kommende år.

Partnerskabets vision ”By 2025 the most competitive water consuming industries are those that apply a ”water-fit-for-purpose” concept and are heading towards highly efficient use of water, e.g. closed loop solutions, supported by front-runner technology providers, with the required level of food quality and safety and in accordance with environmental regulations.”

Segmentdirektør Søren Nøhr Bak fremviser membranen, der indgår i kernen af BioBoosterens teknologi. Foto: Susanne Brandt

Søren Nøhr Bak slutter af med at sige, at den største barriere for genbrug af det rensede spildevand ligger ikke i teknikken, men i vores hoveder.

Dernæst tog ekstern salgsingeniør, Industri, Steen Bovbjerg fra Grundfos over. Han præsenterede CFD simuleringer – modellering af væskedynamik, som med fordel kan anvendes til kortlægning af strømmene i et rensningsanlæg i forbindelse med energioptimeringer. En af de teknologier, der i dag kan anvendes til oprensning af processpildevand til teknisk vand, er Grundfos BioBooster, også omtalt som Next-Generation Wastewater Treatment. Segmentdirektør Søren Nøhr Bak kunne berette om flere steder, hvor denne teknologi allerede er i brug, Ulsåk rensningsanlæg (Hemsedal, Norge), Herlev Hospital, Arla Foods (Vimmerby, Sverige og Rødkærsbro, Danmark).

Dagen blev afrundet med et besøg på Arla Foods renseanlæg, hvor vi fik mulighed for at se et fungerende BioBooster-anlæg på nærmeste hånd. Foto: Susanne Brandt

Mejeridirektør Jonna Mortensen, Arla Foods, fortalte, at procesoptimeringer hos Arla Foods gjorde det nødvendigt at investere i Grundfos BioBooster, da det ikke var muligt at øge kapaciteten på det eksisterende renseanlæg. Den yderligere opkoncentrering af permeatet medførte en daglig forøgelse af RO vandet fra 600 m3 til 1000 m3. BioBoosteren har levet op til specifikationerne. Det ser endda ud til, at det er muligt at opnå en væsentlig højere vandkvalitet og kapacitet end forventet. Desværre har problemer med miljøgodkendelsen gjort det nødvendigt at sende det rensede vand til Bjerringbro renseanlæg.

40

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


En helt igennem lærerig dag, hvor vi blev præsenteret for det spændende arbejde med vandeffektiv industriel produktion, som mange af os vil komme i berøring med på den ene eller den anden måde. Vi fik også et indblik i Grundfos BioBooster, en af de nuværende teknologier, der er i stand til at rense processpildevand til en kvalitet på højde med teknisk vand og ikke mindst en live-demonstration af anlægget. Der skal lyde en stor tak til DHI, Grundfos og Arla Foods.

Forfattet af: HEIDI GADE ANDERSEN 40 år, jobsøgende Erfaring: Jeg har knap 15 års erfaring som udviklings­kemiker og ingeniør, hvor jeg har arbejdet med projekt­ledelse inden for udvikling og optimering af produk­tionsprocesser for plantebeskyttelsesmidler. Endvidere kan jeg som nøgle­ person for optimeringen og fremtidssikringen af driften på et industrirenseanlæg bidrage med en stor erfaring inden for spildevands­rensning. Jeg vil gerne fortsat kunne være en del af den danske spildevandsbranche. Kontaktinfo: heidigade@hotmail.com

Med sine containere udgør Grundfos BioBooster et fleksibelt alternativ til et traditionelt rensningsanlæg. I en af containerne findes de 16 reak­to­rer, der renser vandet ved hjælp af MBR-teknologi. Foto: Susanne Brandt

AGM Extreme Duty Til ekstra krævende pumpeopgaver kan du nu vælge en endnu stærkere udgave af den velkendte AGM rotationspumpe. Med AGM Extreme Duty får du en driftssikker pumpeløsning i et rent arbejdsmiljø. Og helt op til 130 m3 i timen.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Nyhed

41


GAFOKIR – nye muligheder for fosforgenvinding ved inddampning I takt med at verdens fosforreserver opbruges, opstår en risiko for, at fosfor bliver en knap ressource. Fosfor er således kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og der er behov for at finde nye og effektive metoder til genindvinding. BIOFOS, EnviDan og KU Science er derfor gået sammen om udviklingsprojektet GAFOKIR, hvor mulighederne for genvinding af fosfor fra rejektvand ved inddampning afprøves. Tekst: Thomas Rolf Jensen, projektingeniør, EnviDan A/S, Jeanette Agertved, udviklingschef, EnviDan A/S og Dines Thornberg, udviklingschef, BIOFOS A/S . GenAnvendelse af Fosfor Og Kvælstof ved Inddampning af Rejektvand - GAFOKIR - er et i gangværende udviklingsprojekt, der er støttet af Miljøministeriets program for Grøn Teknologi i 2013. Projektets formål er at undersøge muligheden for at benytte inddampning, som teknologi til genvinding af fosfor og kvælstof, fra rejektvand, der stammer fra afvanding af udrådnet slam på renseanlæg. Ydermere afdækkes potentialet for kommerciel afsætning af koncentratet fra inddampningen enten direkte eller som et yderligere bearbejdet gødningsprodukt.

Kendt teknologi – ny anvendelse Inddampningsteknologien, som benyttes, er ikke tidligere anvendt til genvinding af næringsstoffer fra rejektvand. I processen afdestilleres vandet ved vacuuminddampning og der sker en opkoncentrering af ikke flygtige stoffer herunder fosfor i koncentratet, (se figur 1). Det er således det koncentrat, der udgør gødningsproduktet, som undersøges nærmere i dette projekt. Ved pH justering er det muligt at overføre ammonium/ammoniak til enten destillatet eller koncentratet. Processen kan optimeres, så der opnås et højt indhold af kvælstof i destillatet, hvilket ligeledes kan afsættes som produkt. Ved vacuumindampning foregår processen med et relativt lille energiforbrug, hvilket gør teknologien interessant at undersøge.

Pilotanlæg til inddampningsforsøg på BIOFOS Renseanlæg Avedøre. Foto: EnviDan A/S

Pilotskalaforsøg er udført I foråret er der indledningsvist blevet udført laboratorieskalaforsøg med inddampning af rejektvand, fra afvanding af udrådnet slam, leveret af BIOFOS Renseanlæg Avedøre. To forskellige inddampningsforsøg hhv. med og uden pH justering blev udført af VAPOTEC. Resultaterne fra laboratorieforsøgene har dannet baggrund for et pilotskalaforsøg med inddampning, som er gennemført på BIOFOS Renseanlæg Avedøre, (se foto). Det fremstillede produkt (koncentratet, red.) fra pilotskalaforsøget vil efterfølgende blive benyttet til gødningsforsøg på KU Science for fastsættelse af gødningspotentialet og resultatbehandlingen pågår i øjeblikket. Det undersøges nærmere i projektet om rejektvandets indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer overholder lovmæssige grænseværdier for udbringning på landbrugsjord.

Genvinding giver gevinster

Figur 1: Principskitse inddampningsteknologi. Illustration: EnviDan A/S).

42

Ved genvinding af fosfor og kvælstof fra spildevand på renseanlæg er der en række gevinster at hente, herunder reduceret energiforbrug til omsætning af kvælstof, lavere forbrug af kemikalier til fældning af fosfor, mindre slamproduktion og dermed reducerede udgifter til håndtering af spildevandsslam. Disse afledte effekter samt omkostninger til drift af inddampning vil ligeledes blive vurderet i projektet. Genvinding af fosfor er kommet på den politiske dagsorden i Danmark, fordi fosfor på sigt kan blive en knap ressource i takt med at verdens lettilgængelige fosforreserver opbruges. I Regeringens ressourcestrategi fra 2013 er der således opstillet en målsætning om 80 procent genvinding af fosfor fra spildevand. I GAFORKIR projektet testes en fysisk proces til fosforgenvinding og vi vil løbende informere om de opnåede resultater. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Automation med ansvar

Trendsættende SRO systemer til forsyningsbranchen siden 1983 Klar til efterårets skybrud? Med System 2000 tilbagestopsmodul får du: • Hurtigt opsætning af logik mellem jeres pumpestationer • God oversigt over alle stationer og deres bindinger • Opsætning af recepter

Fremtidens rapportportal

AnaM

o

AnaMo

AnaMo

Med AnaMo får du: • • • • • •

PULS integration Automatisk rapportgenerering og gennemskuelig beregningsgrundlag Indbygget kvalitetssikring og hurtig reaktion ved kravoverskridelse Mulighed for benchmarking og integration med andre systemer Skalerbarhed på smartphone og tablet Rapportportal med standardrapporter, f.eks. skatterapporter

Ring til Kim Nissen på 20 75 26 54 og hør om vores løsninger

Østerbro 5 DK-7800 Skive Tlf: +45 97 52 50 22 info@frontmatec.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Se mere på

frontmatec.com 43


Skybrud i New York giver forretningsmuligheder i Danmark Det kendte udsagn ”Når det regner på præsten, så drypper det på degnen” kan måske snart skrives om til ”Når der er skybrud i New York, kan der sælges kloakker i Gørding”. Meget tyder i hvert fald på, at firmaet Trade-Line og dets ejer Ole S. Hansen er på vej ind på det enorme marked i USA. Tekst og foto: Trade-Line Dansk Industri har sat alle sejl til for at sikre danske virksomheder og vidensinstitutter ordrer fra New York i forbindelse med nogle enorme investeringer i energioptimering og ny infrastruktur for byens utroligt omfattende vand- og kloaksystemer. Arbejdet igangsættes nu på grund af de tiltagende problemer fra hyppigt forekommende skybrud og amerikanernes ambitiøse mål om 20 % nedbringelse af landets CO2 udledning.

Fokus på allerhøjeste niveau Det er ikke hvem som helst, DI har fået med til New York. Danmark stiller med Connie Hedegaard, Lars Løkke Rasmussen, Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og en række tunge erhvervsfolk, mens New York har sendt en række af deres topfolk inden for området til konferencen ”Urban innovations for livable cities”. Der figurerer altså mange kendte navne på listen over indlægsholdere. Det samme gør navnet Ole S. Hansen. Han ejer og driver firmaet Trade-Line i Gørding nær Esbjerg, og deltager som eneste leverandør af fysiske produkter i konferencens del om ”Rethinking Rain for Climate Resilient Cities”.

Ny type kloakdæksel Ole S. Hansen deltager primært for at fortælle om og promovere en helt ny type kloakdæksel med navnet TL-Resilient Manhole cover, der er udviklet til de områder, hvor skybrud skaber massive problemer. Kloakkens dæksel kan åbne sig, hvis overtrykket i kloaksystemerne under skybrud bliver for højt, men som noget helt unikt lukker det også automatisk, når vandtrykket senere i forløbet mindskes. Når den første bil eller fodgænger efterfølgende passerer dækslet, trykkes det helt på plads. Behovet for dækslet er stort, for når redningsfolk, servicemedarbejdere og civile færdes i de oversvømmede områder, er der høj risiko for at falde ned i de brønde, hvor de almindelige dæksler er blevet løftet op af vandmasserne og nu helt eller delvist mangler. Hvis man derefter bliver revet med i kloakrørenes buldrende vandmasser – ja, så dør man! Det er sket i København, og det er sket adskillige gange i New York.

Enkel løsning - Vores løsning er i virkeligheden meget enkel, når først den er udtænkt og produceret. Det nye system har mange praktiske fordele, samtidigt med at personsikkerheden under oversvømmelser øges betydeligt, fortæller direktør Ole S. Hansen. Og personsikkerhed er da også den egentlige årsag til, at TradeLine udviklede det nye dæksel, som undervejs er blevet en del af en komplet kloakenhed. En af mange andre fordele er også, at redningsfolk og servicearbejdere ikke behøver bruge tid på at tjekke dæksler og

44

Ny type kloakdæksel - udviklet til områder, hvor skybrud skaber massive problemer.

afspærre områder, hvor kloakdækslerne mangler, mens skybrud og oversvømmelser står på og skaber problemer her og der og allevegne. De kan bruge deres tid og opmærksomhed på andre presserende opgaver.

Meget mere end en konference Der står betydeligt mere på programmet under besøget i New York for Ole S. Hansen end blot det ene indlæg under konferencen. Efter indlæggene er der lagt op til en workshop, hvor alle deltagere kan få lejlighed til at diskutere udfordringer, løsninger, samarbejder og så videre. Her forventer man, at de første direkte kontakter mellem danske leverandører og kunder i New York bliver etableret, uanset om der er behov for viden, software eller fysiske produkter. Senere er der arrangeret en række besøg hos forsyningsselskaber, offentlige myndigheder og andre, der på forhånd har tilkendegivet overfor Dansk Industri, at de gerne vil møde de danske konferencedeltagere. Om det kaster ordrer af sig i første runde, ved Ole S. Hansen naturligvis ikke, men behovet for løsninger på de klimarelaterede problemer er der, og Trade-Line har nogle af produkterne, så mulighederne er gode.

Om Trade-Line Trade-Line er specialiseret i salg og levering af produkter til kloak- og vandforsyning. Firmaet har hovedlager og administration i Gørding nær Esbjerg. Herfra leveres alt hvad kommuner, forsyningsselskaber, anlægsentreprenører og branchens mange håndværksmestre har brug for indenfor området – PVC, PE, støbejern, rør, riste, fittings, tanke, værktøj og meget andet fylder godt op i varekatalogerne og det store lager i Gørding. Produkterne produceres hos nogle få strategiske partnere i Europa og mange af støbejerns-produkterne producerer Trade-Line selv på et topmoderne og miljøoptimeret støberi i Kina. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


5.a kom helt tæt på spildevandets hemmeligheder Spildevand rummer masser af energi – det hørte 5.a fra Torstedskolen om, da de som et led i temaugerne RENE Uger besøgte Horsens Vand A/S.

RENE Uger RENE Uger arrangeres i et samarbej­ de mellem Horsens Vand A/S, Skole­ tjenesten hos Horsens Kommune samt Teknik & Miljø. Blandt de øvrige aktiviteter er indsamling af affald, besøg af en skraldebil samt rundvisning på genbrugspladsen. Desuden bruger eleverne hjemmesiden udmedskrald.horsens.dk.

Tekst: Horsens Vand A/S

Rundvisning ved Horsens Vand A/S gjorde 5.a meget klogere på spildevand. Foto: Lars Reese

- Det har været sjovt at se, hvordan vand fra toilettet kan blive til rent vand, der ender ude i åen. Det er altså ret vildt. Sådan sagde 11-årige Josefine Frees fra 5.a på Torstedskolen, da hun i går var med klassen på rundvisning hos Horsens Vand A/S. Besøget var en del af temaugerne RENE Uger, som er et tilbud til alle 5. klasser i Horsens Kommune, hvor de har fokus på affald og miljø. De 22 elever fik et indblik i, hvordan spildevandet hos Horsens Vand A/S bliver forvandlet fra affald til masser af energi. Anlæggene på Alrøvej udvinder nemlig både biogas, gødning, elektricitet og varme af horsensianernes spildevand – endda så meget, så Horsens Vand A/S er selvforsynende med strøm og samtidig leverer varme til flere hundrede husstande hvert år. - Jeg synes, det har været sjovt at se det i virkeligheden i stedet for bare at læse om det. Men det er lidt skræmmende, at der er tanke, hvor selv ænderne synker til bunds, sagde 10-årige Tobias Heilmann med tanke på de særlige biotanke, hvor mikroorganismer sørger for at rense vandet. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Spændende virkelighed En af klassens lærere, Jannie W. Nielsen, forklarede, at klassen hidtil har arbejdet mest med affaldssortering og genbrug af f.eks. metal – men besøget satte mange tanker i gang:

- Vi kommer helt klart til at bruge besøget de kommende uger, også efter efterårsferien. Det er altid spændende at se tingene i virkeligheden, sagde hun. Rundvisningen blev ledet af laborant Svend Erik Kristensen, der sætter stor pris på denne mulighed for at præsentere sin arbejdsplads for nysgerrige gæster. - Mange ved ikke, hvor meget vi reelt bidrager til et bedre miljø – både ved at rense spildevand og ved at producere billig energi. Derfor er vi meget glade ikke mindst for disse skole-rundvisninger, som giver eleverne rig lejlighed til at spørge, indtil de får svar, sagde han. Blandt de mange tal, eleverne blev præsenteret for, var blandt andet, at renseanlægget hver dag modtager 20 mio. tons spildevand, som bliver ledt renset ud i Bygholm Å ca. 16 timer senere – og at udledningen fra Horsens Vand A/S faktisk er renere end det vand, der er i åen i forvejen. - Længere inde af åen er indholdet af kvælstof i vandet mellem fire og fem gange højere end i det vand, vi udleder, konstaterede Svend Erik Kristensen.

Laborant Svend Erik Kristensen svarer glad på alle elevernes spørgsmål.

Foto: Lars Reese

45


Effektiv LugtStop - til kloak installationer

Aktiv neutralisering af bl.a. ammoniak eller svovlholdige luftpartikler... LugtStop er en fast vandig-glukolisk gel i pladeform som indeholder ca. 60% aktivt stof og 40% strukturel stof. De aktive æteriske olier neutraliserer på en naturlig måde over 90% af de generende lugte. Virkningen aftager efter ca. 4 - 12 mdr. alt efter anvendelse. LugtStop er let at montere, da pladerne blot skal hænges op centralt i området der er lugtforurenet. Det gøres ved hjælp af en stålwire, der f.eks. centreres over vandspejlet i en inspektionsbrønd. Neutraliseringen starter så snart LugtStop pakkes ud, og pladen er modstandsdygtig overfor både regn og høj vandstand. Når vandstanden igen er normal, og pladen hænger i den frie luftstrøm, fortsætter processen. Når virkningen er aftaget, udskiftes pladen med en ny. I stærkt forurenede eller store områder, kan det være nødvendigt at kombinere og/eller montere flere typer LugtStop plader.

LugtStop kan anvendes indenfor kloak- og rensningsanlæg, men også inden for andre områder, som f.eks. stalde, slagterier, genbrugspladser, biogasanlæg eller i storkøkkener, der er plaget af lugtgener fra fedtudskillere.

å p e t k s e r i d il . l rt. a t! t s e B w w wgnet rund dø h e le

LAURIDSEN INHOUSE © 2015 / 100417.2015.10

-

Den bedste løsning

Ambolten 1

DK-6800 Varde

Telefon +45 7516 9031

Fax +45 7516 9405

info@lrt.as

www.lrt.as

46 100417_spildevandsteknisk_tidsskrift_184x270_lrt_uge42.indd

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015 24/09/15 12.05


Klaus Gerhard, Grundfos

Spildevandstræf på Vordingborg Renseanlæg torsdag den 10. september 2015 Spildevandsforeningen Storstrømmen havde som sædvanligt sat hinanden stævne den 2. torsdag i september. I år var det Vordingborg Forsyning og dermed Vordingborg Renseanlæg, som var udvalgt til at være stedet, hvor vi mødtes. Tekst og foto: Preben Kosiara Lars E. Hansen bød som formand for Storstrøms Spildevands­ forening velkommen til de 110 fremmødte. Der var fremmøde fra de seks forsyninger, som foreningen dækker. Der lød også et stort velkommen til de 12 firmaer, som var blevet bedt om at vise nogle af deres produkter frem. Det er alle firmaer, som har produkter inden for dagens emner. Dette spildevandstræf har igennem årene haft et nogenlunde fast program, og det var der også i år. Der blev startet med morgenkaffe og brød. Da kaffen var ved at være drukket, var Jeanette Agertved Madsen, Envidan, blevet bedt om at tale ud fra emnet: BioP, hvordan er det nu ligem at det virker! Samt sidste nyt fra ”Vestfronten”. Det er jo et område, som Jeanette har arbejdet med i mange år, og derfor besidder en meget stor viden om. Lydanlægget drillede en del, men det lykkedes for en mand fra Vordingborg Forsyning at få det til at virke. Nu kunne vi også høre, hvad Jeanette fortalte. Det var et rigtigt godt indlæg. Der var 12 firmaer, som var blevet indbudt til at udstille. Fir­ maerne var blevet bedt om at vise noget frem, som folk kunne pille ved. Firmaerne havde forstået budskabet og viste mange nye ting frem. Alle havde gjort sig meget stor umage med deres stande. Det var: Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

• Xylem Water Solution • Hach • IFM Electronic • Ruma Industri • Grundfos • Vatech 2000 • Axflow • Wasys • KD Maskinfabrik • Grønbeck & Sønner • ICM Sikkerhedsmateriel • Wisecon Der er igennem de senere år blevet afholdt en konkurrence, hvor man skulle svare på en række spørgsmål. Disse spørgsmål kan kun besvares, hvis man har besøgt standene og udvalgte steder på renseanlægget. Sidst på dagen blev der udtrukket en vinder blandt de rigtige besvarelser. Jeg nåede ikke rigtigt at finde ud af det, men jeg mener, at det var en person fra Vordingborg Forsyning, som løb af med det flotte gavekort. Kl. 11.45 var der dejligt smørrebrød til alle. Efter spisninger var der igen lejlighed at besøge standene.

47


Kl.13.15 blev vi igen kaldt i teltet, og her var emnet: Uden for hegnet. Michael Wieland, fra Wisecon, fortalte om, hvad de kunne gøre for at bekæmpe rotter og andre uønskede skadedyr. De har jo noget udstyr, som bekæmper uden brug af gift. I sit indlæg kom han ind på, hvor meget gift der bliver brugt på verdensplan, det var uhyggeligt højt tal. Han var overbevist om, at der inden for en kortere årrække vil komme et forbud imod at bruge gift til bekæmpelse af rotter og andre lignende skadedyr. Klaus Gerhard fra Grundfos og Jørgen Petersen fra Xylem havde fået til opgave at give hver deres bud på at renovere pum­pe­

Tid til pause og snak

stationer. Til daglig er Klaus Gerhard og Jørgen Petersen jo konkurrenter, men de er jo også kollegaer, så de havde på bedste måde delt indlægget imellem sig. De udførte opgaven på bedste måde. Lars E. Hansen sluttede dagen med at trække en vinder i konkurrencen. Han takkede Vordingborg Forsyning for det fine angement, som de havde fået stillet på benene, og den fine forplejning. Der var jo så fint alle steder, flot så det også ud med flag ved indkørselen. Undertegnede vil også benytte mig af lejligheden til at sige tak for en god dag, jeg fik rigtigt hygget mig og er meget glad for stadig at blive inviteret.

Michael Wieland, Wisecon

Konfigurerbar pumpestyring på PLC platform - kan leveres med enten Siemens eller Rockwell PLC

Opsæt nemt og hurtigt din egen pumpestation via touchskærm

s e c c u s r Vi ha

-

søger r o f r e d og mation o t u A N EL:CO rbejdere a d e m e ny

EL:CON Automation A/S

48

Tel 7266 7077

automation@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Træffet var godt besøgt lige fra morgenstunden.

Spildevandsforening Øst:

Spildevandstræf 2015 På bestyrelsens vegne Lars Christensen, Næstformand I år har vi afholdt træf/udstilling på Stavnsholt renseanlæg. Det er placeret rimeligt midt i vores dækningsområde, og der er en formidabel god plads. I dag, da mange anlæg er udbygget 100%, og jord koster en del i her i Nordsjælland, er det kun få anlæg, som kan stille den fornødne plads til rådighed. Vores træf ligger tidsmæssigt i september. I år blev det afholdt den 9/9 og på en onsdag. På dagen, hvor det hele bliver afviklet, er der travlhed lige fra kl. 6.00 og frem til kl. 17.00, hvor alt er pakket ned, dog kommer vores teltmand først dagen efter. Totalt 55 firmaer stillede op og en stor tak for at deltage, så vi alle fik en god dag sammen. Det, at vi har et stort netværk, og at alle på kryds og tværs kan udveksle tanker, er fint. Vi håber fremadrettet, at der stadigvæk vil være interesse for at afholde et sådan møde for spildevandsfolk og firmaer. Hvordan det hele forløber er kort: Vi starter med morgenkaffe for udstillere, de har som regel også travlt med den sidste opstilling. Herefter er der officiel åbning med velkomsttale, og så er udstillingen åben. Hen ad ved middagstid kl. ca. 11.45 er der en lun ret i vores madtelt, og som altid er det forloren skildpadde. Vi har prøvet skipperlabskovs, men NEJ, man må ikke lave om på traditioner på vores træf. Efter maden forsættes der med udstilling, og kl. 13.00 er der udtrækning af vores konkurrence, hvor man skal gætte noget om vores træf/spildevandsforening. Udstilling forsætter så frem til kl. 14.30, og som lyn fra en klar himmel er alle væk. De sidste, som er tilbage, er vores bestyrelse samt koner og frivillige, der får alt ryddet af vejen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Udstillerne havde travlt med at blive klar til åbningen.

Som afslutning vil bestyrelsen takke alle for en god dag, godt humør - og da vores forening næste år bliver 30 år, håber vi, at alle igen kan mødes til et godt træf.

49


Spildevandsløsninger fra

Sondex Slampumpe - S-WS20/30 • • • • •

Letvægts slampumpe med stor slidstyrke Høj dfriftsikkerhed Enkel og sikker håndtering Robust design Enkel at servicere og håndtere

H U S K!

Sondex spildevandsprogram • • • •

Et bredt produktprogram - tilslutninger fra DN40 til DN350 Transportable, tørtopstillede og dykkede modeller Kundetilpassede løsninger og modulsystemer Højeffektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt • Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse • Større effektivitet med justerbar slidring • Nøjagtig afbalancering sikrer stabil drift og lang levetid

Sondex-WP3

At vi lagerfører dele ti l dine gamle PUMPEX p u

mper

Sondex varmevekslere

• Udviklet til væsker af høj viskositet • Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren • Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 57 13 44 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked.

50

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Projektleder af Water Technology Alliance, Flemming Bomholt Møller, i Chicago.

Foto: Ole Hartmann Schmidt

Amerikansk eksporteventyr for dansk vandvirksomhed USA har fået øjnene op for Danmark og danske virksomheders løsninger, når det kommer til at udnytte energien i spildevand samt at opnå energiproducerende renseanlæg. Danske NISSEN energi teknik A/S har netop underskrevet sin første kontrakt med et amerikansk forsyningsselskab og åbner hermed døren til det amerikanske marked for flere danske vandvirksomheder. Tekst: Emilie Minor Christensen, Presse- og kommunikationsansvarlig hos Det Danske Generalkonsulat og Eksportråd i Chicago Om kort tid kan det amerikanske forsyningsselskab Glenbard Wastewater Authority glæde sig til at modtage et danskproduceret kraftvarmeanlæg. Anlægget er produceret af NISSEN energi teknik A/S i Skanderborg og markerer virksomhedens første ordre til USA. - Ordren betyder, at vi kan begynde at ansætte flere medarbejdere og nå vores vækstmål, som er at fordoble vores eksport til op til 30% af virksomhedens årlige omsætning, fortæller Thorvald Pedersen, direktør i NISSEN energi teknik A/S. For den jyske virksomhed, der har svært ved at vokse mere i Danmark, er ordren på 5 millioner danske kroner et afgørende skridt på vejen i bestræbelserne på at nå deres vækstmål. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Målrettet indsats Aftalen mellem NISSEN energi teknik A/S og det amerikanske forsyningsselskab er kommet i stand efter en målrettet indsats fra Water Technology Alliance – et samarbejde mellem Eksportrådet i Chicago, de tre største danske forsyningsselskaber og fem danske virksomheder, Danfoss, DHI, Landia, AVK og NISSEN energi teknik A/S, samt med hjælp fra Eksportrådets Vitus-program, der yder eksportstøtte til små og mellemstore danske virksomheder. - Vi ville slet ikke have kigget mod USA, hvis det ikke havde været for WTA, Vitus-programmet eller Eksportrådet i Chicago. Det ville vi ikke have kunnet magte, siger Thorvald Pedersen.

51


Fokus på erfaringsudveksling Siden vandalliancens etablering i august 2014 har formålet været at udbrede kendskabet til Danmark, de danske løsninger på vand- og spildevandsområdet og det energiproducerende renseanlæg. Til etablering af alliancen har Aarhus Vand udlånt Flemming Bomholt Møller der, ud fra sine 14 års erfaring i arbejdet med vand- og spildevand, møder det amerikanske marked med fokus på erfaringsudveksling og ikke som sælger – hvilket er altafgørende. - De amerikanske forsyningsselskaber vil gerne lære noget og lukker derfor dørene for klassiske sælgere. Når vi kommer som kolleger og faglige specialister, vil de gerne tale med os, forklarer han.

Teamwork og danske standarder Ifølge Thorvald Pedersen er vandalliancen et bevis på, at det er en stærk fordel at udnytte ressourcer og viden mellem virksomheder og partnere. - I Danmark samarbejder vi om tingene, hvilket gør, at vi får nogle mere innovative, helstøbte løsninger. Denne styrke bringer vi med ind i alliancen, hvilket har vist sig at være altafgørende for succes, fortæller han. Alliancevirksomhedernes produkter supplerer hinanden, og derfor er den første amerikanske ordre for NISSEN energi teknik A/S også gode nyheder for alliancens fire andre virksom-

Energiproducerende renseanlæg fra Aarhus Vand.

52

heder, forklarer Flemming Bomholt Møller. De fire virksomheder har allerede afgivet flere lovende tilbud. Den stigende amerikanske interesse for danske vand- og spildevandsløsninger skal også ses i lyset af de krav om effektivitet og miljøvenlighed, som de danske miljømyndigheder og kunder sætter til de danske virksomheder på området. Det bekræfter forsyningschef i Glenbard Wastewater Authority Erik Lanphier med valget af det danske kraftvarmeanlæg foran amerikanske konkurrenter. - At tænke på spildevand og biogas som en byrde har ikke længere en plads i vores samfund, og vi har nu muligheden for at ændre den tænkning. Danskerne er innovative, kreative og dygtige, når det kommer til energioptimering, udtaler Erik Lanphier.

Stort potentiale I USA er der i alt 16.000 kommunale renseanlæg mod omkring 1.000 i Danmark. Potentialet for et amerikansk eksporteventyr for flere danske vandvirksomheder er derfor sort. Hertil kommer, at nationale undersøgelser vurderer, at omkostningerne til forbedring af den amerikanske infrastruktur for vand og spildevand over de næste 20 år vil overstige $682 milliarder.

Foto: Ole Hartmann Schmidt

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


EnviPULS

Nem og enkel godkendelse af renseanlægsdata

EnviDan har udviklet en enkel og overskuelig brugergrænseflade til PULS-databasen, som øger kvaliteten og letter arbejdet. •

EnviPuls udstiller PULS-renseanlægsdata på en intuitiv og overskuelig måde, og gør det nemt at kontrollere at udlederkravene overholdes. PULS-indberetningen, som tillægsmodul til GIDAS, klarer hurtigt og automatiseret den lovpligtige indberetning af regnbetingede udløb til Miljøportalen

Spar tid og ressourcer med EnviDans brugervenlige adgang til PULS.

www.envidan.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

53


Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk

www.emersonindustrial.com

Lej dig til en professionel pumpeløsning Lej en professionel pumpeløsning hos os Grønbech & Sønner A/S råder over udlejningspumper til ethvert formål, både dykkede og tørtopstillede i alle størrelser. Vi kan levere, montere og stå for driften af pumperne - herunder overvågning - i hele lejeperioden. Vores mobile beredskabspumper kan bruges som nødpumpestation - med automatisk start og stop, højvandsalarm samt GPS-overvågning af både drift og placering af pumpen. Kontakt os - og få løst opgaven.

Tlf. 3326 6300 www.g-s.dk

54

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

§ § §


§§§§§ §§§§§ §§§§§ Juridiske nyheder

Få her et kort overblik over de seneste juridiske nyheder inden for vand, spildevand og vandløb. Du kan blandt andet læse, at Naturstyrelsen har sendt ændringsbekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, ændringsbekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt udkast til ændring af vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring Tekst: Advokatfirmaet Energi & Miljø

Afvisning af henvendelse om vandløbsvedligeholdelse ophævet

Definition på dræn omfattet af vandløbsloven

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at en kommunes afvisning af at påbyde en ejendom vandløbsløbsvedligeholdelse måtte anses som en afgørelse. Afgørelsen blev ophævet og hjemvist, fordi sagen ikke var tilstrækkelig belyst. Efter flere henvendelser fra en lodsejer om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie besluttede Bornholms Regionskommune i januar 2014, at der ikke var problemer med afvanding, og at der dermed ikke forelå en sag for vandløbsmyndigheden. Lodsejeren påklagede afgørelsen og gjorde gældende, at vandoverløb på markarealet gentog sig år efter år, hvilket måtte skyldes manglende vedligeholdelse, renholdelse eller oprensning af vandløb og grøfter på klagers nabomatrikel. Kommunen havde på baggrund af de indsamlede oplysninger vurderet, at der ikke længere var problemer i området, da kommunens anlæg af grøfter og brønde i området havde løst eventuelle problemer. Nævnet bemærkede, at klagesagen angik vedligeholdelse af private dræn og grøfter på en ejendom. Ifølge vandløbslovens § 27, stk. 1 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet eller en afgørelse efter lovens § 36 a, stk. 1. Det følger af lovens § 35, stk. 1, at vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejeren, og kommunens afgørelse måtte forstås således, at der ikke var grundlag for udstedelse af påbud om vedligeholdelse efter lovens § 54, stk. 1, 2. pkt. Der var således tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Efter nævnets opfattelse var regionskommunens tilsynsnotater ikke udfærdiget i overensstemmelse med kravene i offentlighedslovens § 13, da det efter tilsynsnotaterne var uklart, hvor tilsynene var blevet gennemført, hvad der var undersøgt, og på hvilken måde tilsynene var gennemført. Regionskommunen havde ikke dokumenteret, at afgørelsen var truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, jf. officialprincippet. Afgørelsen burde endvidere have indeholdt en klagevejledning, jf. lovens § 25. Efter en samlet vurdering fandt nævnet, at det ikke fra kommunens side var tilstrækkeligt godtgjort, at problemerne med vand på klagers ejendom ikke skyldes problemer med afledning af vand i området på og ved klagers nabomatrikel. Regionskommunen burde i sin sagsoplysning bl.a. have kortlagt og undersøgt vandvejene mv. Nævnet fandt, at afgørelsen dermed led af væsentlige retlige mangler, hvorefter afgørelsen blev ophævet og hjemvist til fornyet behandling i regionskommunen. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 23. marts 2015 kan læses her. http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fNMKN%2fVandloebsloven%2f&docId=n mk20150323-000h-full

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag, der vedrørte spørgsmålet om definitionen på et dræn omfattet af vandløbslovens § 2, stk. 1. Sagen angik en henvendelse fra en grundejer til Natur- og Miljøklagenævnet om genoptagelse af en af nævnets tidligere afgørelser om påbud om gentilslutning af dræn, som grundejeren havde afbrudt. Grundejeren begrundede genoptagelsesanmodningen med, at en forudsætning for, at dræn er omfattet af vandløbsloven, er, at drænet leder vand og er funktionsdygtigt. Grundejeren gjorde gældende, at vandløbslovens bestemmelser ikke fandt anvendelse i den konkrete sag, da drænene var fyldt op med sand, og da der ikke strømmede vand igennem. Grundejeren fandt derfor ikke, at der med hjemmel i vandløbsloven kunne påbydes at gentilslutte drænet. Natur- og Miljøklagenævnet konstaterede indledningsvist, at det fremgår af vandløbslovens § 2, stk. 1, at lovens regler om vandløb også finder anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven indeholder imidlertid ingen definition af et dræn. Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at vurderingen af, hvorvidt anlæg/vandområder, herunder dræn, er omfattet af vandløbsloven, må ske ud fra en vurdering af de enkelte anlægs/områders karakteristika og funktion samt det behov, der gælder i forhold til de enkelte anlægs/områders funktion. Nævnet fandt endvidere, at dræn og grøfter er omfattet af vandløbsloven, hvis de er regelmæssigt vandførende eller vandfyldte. Dette er tilfældet, hvis der er et tilbagevendende behov for anlæggene af hensyn til afgrøder, infrastruktur m.m. Behovet skal forstås således, at denne type af anlæg/ områder regelmæssigt bidrager til at opsamle eller bortlede vand af hensyn til afgrøder, infrastruktur m.m., eller hvis de bortleder grundvandet. Nævnet fandt ikke, at det er et krav, at dette behov skal være til stede i størstedelen af året. Det afgørende er, om der af hensyn til afgrøder, infrastruktur m.m. er et tilbagevendende behov for drænets eller grøftens funktion. Hvis der er et tilbagevendende behov for drænet eller grøftens funktion, er det/den omfattet af vandløbsloven, forudsat flere end en enkelt har interesse af deres tilstedeværelse og vedligeholdelse, jf. vandløbslovens § 2, stk. 2. I forhold til det konkrete sag om genoptagelse fandt nævnet, at der var et behov for de pågældende dræn, og at drænene derfor var omfattet af vandløbsloven. Nævnet bemærkede endvidere, at det forhold, at drænet på grund af manglende vedligeholdelse ikke er funktionsdygtigt, ikke bevirker, at drænet ikke længere er omfattet af vandløbsloven. Nævnet fandt derfor ikke, at der var forhold ved nævnets afgørelse, som kunne føre til, at sagen blev genoptaget. Nævnet afviste derfor at genoptage sagen.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

55


§§§§§ §§§§§ §§§§§ Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 19. juni 2015 kan læses her. http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?q=NMK-4300509&docId=nmk20150619-000g-full

Gennemførelse af ændringer i vandrammedirektivet mv. i høring

Naturstyrelsen har sendt en række ændringsbekendtgørelse i høring med henblik på i dansk ret at gennemføre direktiv 2013/39/EU om ændring af direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet) og direktiv 2008/105/EF (direktiv om miljøkvalitetskrav), for så vidt angår prioriterede stoffer inden for vandpolitikken. Prioriterede stoffer er et antal miljøfarlige forurenende stoffer (kemikalier og tungmetaller), som forekommer udbredt i EU’s vandmiljø, og for hvilke, der i EU er fastsat miljøkvalitetskrav (højeste tilladte koncentrationer i vandmiljøet) i direktiv om miljøkvalitetskrav, som er et datterdirektiv til vandrammedirektivet. Sidstnævntes mål om ”god kemisk tilstand” i overfladevand er opfyldt, når EU’s miljøkvalitetskrav er overholdt. Konkret er der ændringer i følgende bekendtgørelser: • Bekendtgørelse 1398/2014 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. • Bekendtgørelse 1399/2014 om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder. • Bekendtgørelse 1401/2014 om indholdet af vandområdeplaner. • Bekendtgørelse 1022/2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller hav.

• Kvalitetskrav til perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS) i drikkevand og krav om kontrol, hvis der er risiko for forurening. • Kvalitetskrav til radioaktive stoffer i drikkevand. Der skal kun foretages kontrol, hvis der er risiko for radioaktivet. Der forventes derfor ikke at skulle udføres målinger til kontrol af radioaktive stoffer i drikkevandet i Danmark. Kravene er en implementering af Rådets direktiv 2013/51/EURATOM om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand. • Præcisering af reglerne i § 6 om, hvilket vand, der regelmæssigt skal kontrolles efter bekendtgørelsens regler. • Ensretning af sprogbrug om obligatorisk kontrol ved særlige betingelser. Ændringerne forventes at træde i kraft senest ultimo november 2015. I vejledningens bilag A er indarbejdet ny tekst, der afspejler bekendtgørelsesændringerne. Høringsfristerne er den 1. september 2015. Høringsudkast til ændringsbekendtgørelserne kan læses her: http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/54570 http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/54569

Direktiv gennemføres tekstnært, og i bekendtgørelserne fastsættes kun de regler, som er nødvendige i relation hertil. Derudover flyttes indholdet i direktivets bilag 1, 2 og 3 til bekendtgørelse 1022/2010 om miljøkvalitetskrav (lister over miljøfarlige forurenende stoffer samt miljøkvalitetskrav for sådanne stoffer) til bekendtgørelse 1398/2014 om fastlæggelse af miljømål. Indholdet indgår i grundlaget for vandplanlægningen, og den nye placering er i forhold hertil bedre end den nuværende placering i bekendtgørelse 1022/2010, hvis anvendelsesområde har tilladelser til udledning af forurenende stoffer. Ændringerne, der følger af direktivet, er især af teknisk karakter og gennemføres derfor hovedsageligt i bilag til bekendtgørelserne. Høringsfristen udløb den 19. august 2015. Høringsudkast til bekendtgørelserne kan læses her. http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/55633

Ændringsbekendtgørelser om vandkvalitet i høring Naturstyrelsen har sendt ændringsbekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, ændringsbekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt udkast til ændring af vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger indeholder bl.a. følgende ændringer i forhold til nuværende bekendtgørelse:

56

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


§ § §

dannozzle

®

KONTRAKLAPPER

DANNOZZLE UDSTILLER

er

6. og 7. novemb

FORDELE:

• Montagevenlig pga. lav vægt • Minimalt vedligehold • Reducerede omkostninger til montage og vedligehold • Kemisk resistent • Stærk og fleksibel konstruktion • Miljøvenlig produktion • Vandskårede emner - materialestruktur bibeholdes

TF på dette års S us rs døgnku

MATERIALER: • • • • • •

Rustfri super duplex Rustfri AISI316L PEHD1000 plast POM plast Glas-epoxy fra vindmøllevinger Pakning i 100% glas

KONTRAKLAPTYPER: • • • • • • • • • •

Moleklapper Strandklapper Havneklapper Skybrudsklapper Havklapper Motorvejsklapper Brøndklapper Anlægsklapper Å- og vandløbsklapper Overløbsbygværksklapper

Patent Nr. PR178206

Vedrørende design, funktion, materiale, bearbejdning og fremstilling.

Dannozzles kontraklapsystem er fleksibelt og kan tilpasses enhver form efter kundens ønske.

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

57


Firma Nyt

Chefrådgiver hos Grontmij i Glostrup John Frederiksen er pr. 1. august 2015 ansat som chefrådgiver i Nature Management i Grontmij. John er 43 år, uddannet akademiingeniør i kemi og skal primært arbejde med projektledelse, faglig kvalitet og salg inden for industrimiljø. John har mange års erfaring med industrivirksomheders miljøforhold, herunder bl.a. miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, affaldshåndtering og -transport, miljøledelse, sikkerhedsrådgivning for farligt gods, ATEX, OML-beregninger m.v. John kommer fra en stilling som fagchef for eksternt miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed (EHS) hos EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, hvor han var ansvarlig og udførende for industrimiljøopgaver og miljørigtig projektering. Erik Borup ny projektleder i HedeDanmark Erik Borup er ansat som projektleder i Hede­ Danmark og skal i denne rolle være med til at udvikle HedeDanmarks ledende position på markedet for bæredygtig genanvendelse af organiske restprodukter fra bl.a. industrien. Som ny projektleder får han bl.a. ansvar for kundepleje og logistik i forbindelse med håndtering af restprodukter fra offentlige og private virksomheder og herunder afsætning til bl.a. landbruget. Arbejdet omfatter opgaver som kontraktforhandling, myndighedsgodkendelser, samt økonomi og budgetopfølgning. Erik Borup er uddannet som driftsleder med grønt bevis og har tidligere bl.a. arbejdet som driftsleder på Ryegaard Gods og senest på Gram Slot i Sønderjylland. For at efterkomme efterspørgslen af ydelser er Process Engineering i gang med at etablere en PDMS gruppe og har derfor i Fredericia afdeling ansat: Søren Ryvig, som i 1990 blev uddannet som maskintekniker. Søren har stor erfaring med 3D rørdesign og vil styrke Process Engineerings kompetencer inden for olie- og gasbranchen, hvor han har store erfaringer med PDMS tegneprogram. De seneste 10 år har Søren blandt andet arbejdet ved Semco Martime, DPClean Tech, Mærsk, BWSC og Statoil, hvor han hovedsagligt har arbejdet med 3D rørdesign i PDMS Christian W. Clausen, som i 2006 blev uddannet som teknisk designer. Christian har stor erfaring med 3D rørdesign og vil styrke Process Engineerings kompetencer inden for olie- og gasbranchen, hvor han har store erfaringer med PDMS tegneprogram. Han har blandt andet arbejdet med opsætning og været administrator af PDMS og MDS program. Christian har tidligere været ansat hos Semco Maritime og Rambøll Olie & Gas samt lavet projekter for Maersk, Maersk Olie og B & W Vølund.

58

Rubrikken “Firma Nyt“ er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Ny salgs- og marketingchef ved Frontmatec Frontmatec har pr. 1. september 2015 ansat en ny salgs- og marketingchef, der fremadrettet skal afdække nye forretningsmuligheder inden for bl.a. fødevarebranchen og fremstillingsindustrien. Den nye chef er Jesper Hjort. Jesper har, med sine mange års erfaring inden for produktions- og produktivitetsoptimering, opbygget et solidt kendskab til branchen og de udfordringer, som kunderne står overfor i forbindelse med de forskellige optimeringsløsninger. Jesper kommer fra en stilling som Key Account Manager ved BILA A/S. Nye ansigter hos Krüger Tina Kunnerup Hestbæk er den 1. juni 2015 ansat som projektleder i Krügers afdeling for Afløbsteknik i Aarhus. Tina er uddannet Civilingeniør, miljø i 2002. Tina skal arbejde med opgaver inden for afløbs- og spildevandsplanlægning med særlig vægt på hy­drau­lisk modellering. Hun skal desuden være med til at udbrede Krügers ekspertise inden for realtidsstyring på det internationale marked. Tina har været ansat i Krüger i Søborg frem til 2011 og er nu tilbage efter fire år i USA. René Nielsen er den 1. juni 2015 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest på Aalborg kontoret. René er uddannet maskinmester fra Frederikshavn i 2015. Renés arbejdsopgaver vil være maskinprojektering og CAD-design samt tilsyn og opfølgning på projekter for vores kunder i Jylland. Erik Havmøller er den 1. august 2015 ansat som projekt­inge­niør i Krügers afdeling Spilde­ vand Vest på Aarhus konto­ret. Erik er uddannet Diplomingeniør, Maskin, fra Ingeniør­høj­ skolen Aarhus i 2007. Eriks arbejdsopgaver vil være maskinprojektering og CAD-design samt tilsyn og opfølgning på projekter for vores kunder i Jylland. Erik har flere års erfaring fra SilhorkoEurowater A/S. Kristian Strandet Andersen er den 1. august 2015 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest på Aarhus kontoret. Kristian er uddannet Civilingeniør i Bygge­ledelse fra AAU i 2012. Kristians arbejdsopgaver vil være deltagelse i projekter med byggefagligt indhold. Kristian kommer fra en lignende stilling hos Norconsult Danmark A/S.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


A B C D E

Landia FlowMaker

A F

– markedets bedste til opblanding og omrøring af procestanke

G

 Energioptimering uden frekvensomformer  Markedets eneste omrører med pitch-justerbare propelblade

 Propelblade i rustfrit stål med evighedsgaranti mod tæring og brud

 Energioptimering af eksisterende installation  Lavt omdrejningstal - 19-47 o/min. ERED E N I ENG LAST TO Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

BIOFOS RESSOURCEPRIS VI SØGER NOMINERINGER TIL BIOFOS RESSOURCEPRIS, DER UDDELES FOR FØRSTE GANG I 2016. BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning. Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.

BIOFOS Ressourcepris kan tildeles en eller flere personer i forening, en institution, en organisation eller en offentlig/privat virksomhed. Modtageren af BIOFOS Ressourcepris modtager 50.000 kr. NOMINERINGER Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4-side med frist senest 1. februar 2016. Materiale sendes til mailadressen: post@biofos.dk I emnefelt skrives ”BIOFOS Ressourcepris” LÆS MERE www.biofos.dk/BIOFOSressourcepris Spørgsmål rettes til Jens Prisum, teknisk direktør BIOFOS jmp@biofos.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

59


Dion Marker Carlsen er den 1. juli 2015 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Øst. Dion er uddannet Diplomingeniør, Maskin, fra DTU Ballerup i 2015. Dions arbejdsopgaver vil være projektering af renseanlægsopgaver inden for det maskintekniske område. Dion har været i praktik og har arbejdet som studentermedhjælper hos Krüger. Arvid Rolf Bruhn er den 1. september 2015 ansat som projektchef i Krügers afdeling Spildevand Øst. Arvid er uddannet maskiningeniør fra Aarhus Teknikum i 1987. Arvid skal arbejde med nybygninger, ombygninger på renseanlæg, hvor det primært vil være projektledelse samt salg og tilbud. Arvid kommer fra en stilling hos Envidan, og har tidligere været ansat i Krüger. Hybridfilter: Ny Salgskonsulent Hybridfilter har ansat ny projektansvarlig/ salgskonsulent grundet en stigende efterspørgsel. Martin Andresen kommer fra en tilsvarende stilling hos LJM A/S, hvor han var ansvarlig for salg af tekniske løsninger og udstyr til Danmark og Skandinavien. Martin Andresen får ansvaret for salg af Hybridfilters Biofilter til bekæmpelse af lugtgener fra pumpestationer, rensningsanlæg og ledningsnettet. Salgsområdet vil være dele af Danmark og Skandinavien. Ny projektchef ved Horsens Vand A/S Tore Krautwald, teknikumingeniør med miljøteknik som speciale og EBA (Engineering Business Administration), 45 år, er pr. 1. august tiltrådt som ny projektchef ved Horsens Vand A/S. Ved Horsens Vand A/S skal Tore have fokus på fortsat udvikling af Horsens Vands projektafdeling og være med til at fastholde Horsens Vand A/S som en af Danmarks førende forsyninger. Tore kommer fra EnviDan, hvor han siden 1999 har været ansat som projektleder og senere projektchef. Siden 2009 har Tore været teamleder for bygge- og anlægsingeniører og maskiningeniører samt tegnere i renseanlægsafdelingen i Silkeborg. Inden sin ansættelse hos EnviDan har Tore været ansat som projektingeniør ved Rambøll i Svendborg og Odense samt ved Carl Bro i Fredericia. Process Engineering Brøndby har ansat Flemming Knudsen Flemming Knudsen blev uddannet i 1988 som maskiningeniør med speciale inden for energiteknik. Flemming vil bidrage med stor erfaring inden for trykbærende anlæg samt roterende udstyr som turbinder, kompressorer, pumper, diesel gensets m.v. og vil styrke Process Engineering kompetencer inden for offshore, olie & gas samt pharma, hvor han sammenlagt har 27 års erfaring. De senere år har Flemming primært arbejdet som projektleder /teknisk. Han har blandt andet arbejdet ved Dong Energy E&P, NNE, B&W Energi og BWSC.

60

Process Engineering Sorø har ansat Ole Rossen Ole Rossen blev i 2000 uddannet som maskiningeniør. Ole vil styrke Process Engineerings kompetencer inden for olie- og gasbranchen, hvor han har store erfaringer med internationale standarder som AP16A/ ISO13628-4 og API17D/ISO10423 samt som projektleder af både store og små opgaver. Har de seneste 9 år arbejdet ved Anker Solutions (tidligere Aker Kværner) i Norge, Brasilien og Malaysia i diverse udviklingsafdelinger, som han har ledet. Process Engineering Aalborg har ansat Leif Malle Leif Malle blev i 2012 uddannet som maskiningeniør. Efter uddannelse har Leif både arbejdet som maskiningeniør og projektleder. Leifs opgaver ved PE bliver trykbeholderberegninger, stål- og maskinkonstruktioner samt tekniske tegninger. Særligt til fødevare- og biomassebranchen. Jette Gudmandsen, 38 år, er ansat som økonomichef hos handels- og ingeniørvirksomheden Grønbech & Sønner A/S. Hun er uddannet Cand. Merc. Aud. samt HD i revision og kommer fra en stilling som økonomichef for Welltec Afrika. Hun har tidligere været revisor og afdelingsleder hos Deloitte. I sin nye stilling får Jette Gudmandsen ansvar for den daglige drift og udvikling af virksomhedens regnskabs- og økonomifunktion. Hun bliver leder for en velfungerende regnskabs- og økonomifunktion og desuden daglig leder for medarbejderne i Grønbech & Sønners afdelinger logistik, administration og IT. Jette Gudmandsen overtager stillingen efter Kent Plesning, som efter 25 års virke går på pension 1. oktober 2015. Øget fokus på teknisk service og support Stig Rostell er ansat som Business Coordinator, Technical Lead hos Roxtec Denmark ApS. Stig får ansvaret for kundeservice og ordremodtagelse med en solid teknisk kernekompetence, som giver ekstra support til både kunder og salgsafdelingen. Stig er uddannet Diplomingeniør i Elektroteknologi og har solid erfaring med teknisk support.

Send en kort præsentation af jeres nyansatte medarbejder samt et 'pasfoto' til red@stf.dk. Så får I jeres nye medarbejder præsenteret i STT! 60

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Frem/dens energiproducerende renseanlæg er omkostningsbesparende og sam/dig /l gavn for vores miljø… NISSEN energi teknik projekterer, producerer, leverer og installerer energiproducerende anlæg 9l frem9dens rensningsanlæg. Vi $lbyder:

-  Nøglefærdige gasmotoranlæg. -  Nøglefærdige kedelanlæg. -  Gasrensningsanlæg. -  Styretavler og el-­‐installa9oner. -  Service på energiproducerende anlæg. -  NISSEN energi teknik er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som ”Kompetent virksomhed”.

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

www.nissenenergiteknik.dk

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk

wm-676 danish apex_Layout 1 21/01/2014 14:58 Page 1

Toppræstation fra markedslederen APEX, den revolutionerende slangepumpe • Højere produktivitet, lavere cost of ownership • Skalerbart flow fra 2,8 liter/t til 1200 liter/t • Robust og kompakt direct-coupled design

50 år med innovativ pumpeteknologi

wmpg.dk Tlf: 4394 0065 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

61


Produkt Information

Enkel og pålidelig bestemmelse af blågrønalger og klorofyl-a i søer og vandløb bbe AlgaeTorch er et nyt letvægtsinstrument til samtidig kvantificering af klorofyl-a-indholdet i cyanobakterier og det samlede klorofylindhold af mikroalger i søer og vandløb i op til 10 m dybde. Direkte målinger af klorofyl-a kan overflødiggøre besværlig prøveforberedelse i laboratoriet, og en komplet måling tager mindre end 20 sekunder. Der skal ikke foretages prøvetagning eller anden forberedelse. Resultaterne vises umiddelbart på instrumentets display og gemmes i den interne hukommelse. En USB port med vandtæt lukke muliggør senere overførsel af data til en PC (PC-software inkluderet). Instrumentet benytter LED-teknologi til at exitere algepigmenterne, som så udsender rødt, fluorescerende lys, som opfanges af instrumentets sensorer. Pålideligheden af målingerne er helt i top, da instrumentet automatisk foretager korrektion for turbiditet, og den indbyggede GPS-sensor sikrer præcis registrering af lokaliteten. For yderligere information kontakt: Aquasense, Sabine Rose Nørgaard, Telefon 42 42 50 80 E-mail srn@aquasense.dk . Se også www.aquasense.dk Dokumenteret stillingtagen til risici og muligheder

De nye ISO 9001 og 14001 standarder kræver, at virksomheder dokumenterer deres risici og forbedringsmuligheder. Sherlock.dk har udviklet et scoresystem, som gør det let efterkomme standardernes krav. Risici og muligheder i hver af virksomhedens processer scores via en matrix, hvorefter resultaterne vises på oversigter. Oversigten pr. proces giver ledelsen overblik over hvilke risici og muligheder inden for kvalitet (Q), arbejdsmiljø (HS) og miljø (E), som virksomheden har. Score samt tilhørende farve viser, hvor alvorlige risici anses for at være, og hvor sandsynligt det er, at muligheder kan give virksomheden gevinst, hvis de gennemføres. Resultat vises også grafisk. Hvis det besluttes at gennemføre tiltag, som skal eliminere eller mindske risici, eller gennemføre tiltag, der skal sikre, at virksomheden høster fordele af mulighederne, kan der oprettes handlingsplaner. De ansvarlige vil modtage remindere om ”nu er det tid til” via mailsystemet. Kontakt: www.sherlock.dk

62

“Produkt Information“   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bringes kun omtale af nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord, ellers forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte i teksten. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Transportabel, Trådløs Multi-Gas-Detektor Oldhams nye, trådløse BM 25 multi-gasdetektor lægger fordelene ved en fastmonteret områdedetektor ind i et hårdført, brugervenligt og transportabelt instrument. Det er designet til at detektere fra en til fem forskellige gasarter og til brug i felten eller ved kortvarige opgaver, personbeskyttelse, områdeovervågning eller på steder, hvor fastmonterede systemer ikke er egnede. Enheden er let at flytte og vejer under 7 kg. Alarmfunktionen består af et ultrastærkt 360o blinklys og en lydalarm på hele 103 dB i 1 meters afstand. STEL- og TWAværdier kan hentes, ligesom det har datalogningskapacitet til mere end 4 måneder. Batterierne i BM 25 giver op til 170 timers kontinuert køretid afhængigt af konfigurationen, og kan genoplades på kun 4½ time. Der fås også en indkapslet oplader for langtidsanvendelse i risikoområder. Instrumentet kan via radiokommunikation sende information trådløst til en kontroller, og er velegnet til netværksopsætning med op til 30 enheder pr. netværk. For mere information kontakt: GasDetect, Mads Lysdal Hansen, tlf. 42 42 50 67 E-mail: mlh@gas.dk . Se også www.gas.dk GasDetect introducerer verdens første BENZENspecifikke måleinstrument! Har du behov for løbende, pålidelig overvågning af mulige benzenudslip, finder du ikke et bedre instrument, end TITAN, markedets eneste real-time benzen-specifikke måleinstrument, netop frigivet fra Ion Science. TITAN giver den bedste beskyttelse af medarbejdere og miljøet, idet den alene måler koncentrationen af benzen, helt uden krydsfølsomhed overfor andre VOC-gasser, og helt ned under ppm-niveau. Instrumentet arbejder helt uden brug af hjælpemidler som bæregasser, detektorrør el. lign., og fungerer også ved ekstreme temperaturforhold. Det tilbyder vedligeholdelsesfri funktion i hele 6 måneder og er designet for nem installation og servicering, hvorved brugen af instrumentet både øger sikkerheden og reducerer omkostningerne til manuel kontrol. For mere information kontakt: GasDetect, Mads Lysdal Hansen, tlf. 42 42 50 67 E-mail: mlh@gas.dk Se også www.gas.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


MFC400 Entrained Gas Management (EGM) er nu tilgængelig for næsten alle Krohnes Coriolisflowmålere. • OPTIMASS 1400, OPTIMASS 2400, OPTIMASS 6400 og OPTIMASS 7400 er nu alle lanceret med Entrained Gas Management (EGM): intet tab af måling, selv på medier med gasindhold helt op til 100 % • Indikation eller brugerkonfigureret alarm gør det muligt at optimere processen, selv ved svingende gasindhold. KROHNE har nu lanceret den nye signalkonverter MFC 400 til endnu flere af deres Coriolis-masseflowmålere, således at MFC400 nu kan benyttes sammen med Optimass 1000, 2000, 6000 og 7000. Det betyder at EGM-funktionen nu er tilgængelig for både lige-rørs og bøjet-rørs masseflowmålere, og at det altså er muligt at måle uden “tab af måling”, selv på applikationer med gasindhold op til 100%. MFC 400 er baseret på KROHNEs nyeste og mest avancerede digitale elektronik. MFC 400 sikrer en enestående dynamisk massefyldemåling, der følger processens trend. Det giver en meget stor nøjagtighed på volumen flow og masseflowmåling. Unikke Flip-Type pumpehoveder til peristaltiske slangepumper Drifton A/S introducerer 2 nye flip-type pumpehoveder med karakteristisk design og en unik installationsmetode Pumpehovederne LP-FG15-13 og LP-FG25-13 monteres på en monteringsplade, der først fastgøres til slangepumpen. Når monteringspladen er fastgjort til slangepumpen, kan pumpehovedet nemt tages af og på ved at trykke på flappen og dreje en smule - uden brug af værktøj. Slangen installeres ved at åbne klappen, indsætte slangen og lukke klappen igen - nemmere kan det ikke gøres. Pumpehovederne LP-FG15-13 og LP-FG25-13 kan benyttes til de slangepumper, der benytter pumpehovederne LP-YZ1515x og LP-YZ2515x, da de har tilsvarende ydelse. LP-FG15-13 har en maksimal flowhastighed på 2150 ml/min og LP-FG25-13 har en maksimal flowhastighed på 1930 ml/ min. Rullerne er fremstillet af PA6 (Nylon) og kabinettet er lavet af IXEF. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at købe et LP-FG15-13 og LP-FG25-13 flip-type pumpehoved, kan du kontakte Drifton på tlf. +45 3679 0000, skrive til info@drifton.dk eller købe pumpehovedet direkte i Driftons webshop på www.drifton.dk .

Send en kort produktpræsentation samt et produktfoto til red@stf.dk. Så får I jeres nye produkt præsenteret i STT! Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

SEEPEX lancerer nu også 2 trins SCT pumpe SEEPEX har gjort det igen! SCT pumpen har fået en storebror, en 2 trins pumpe, der ubesværet arbejder mod 8 bar - og selvfølgelig, med alle de samme fordele som vores annerkendte SCT 1 trins pumpe. • Delbar stator og smart/let adskillelig rotor • Justerbar tilspænding af stator • Ingen specialværktøjer er påkrævet Hvilket medfører øget drift, kortere serviceintervaller, længere stator levetid og lavere energiforbrug, der gør pumpen effektiv, økonomisk og miljøvenlig. THE BIG BROTHER TIL 1-TRINS SCT MEN MED MERE ‘POWER’!

Ny serie af tørstofvægte fra Sartorius Sartorius lancerer nu en ny serie af tørstofvægte model MA 37 og MA 160. Serien afløser den velkendte serie MA 35 og MA 150. MA 37 er rutinelaboratorievægten til spildevandsprøver. Kompakt, hurtig, pålidelig og brugervenlig tørstofvægt. Nye statusindikeringer på display og i et endnu mere rengøreringsvenligt design. Maks. vejekapacitet: 70 g ±1 mg. Temp.omr. 40…160°C. USB-stik til overførelse af data til PC. MA 160 er den professionelle tørstofvægt med hukommelse og plads til op til 100 egne vejemetoder. Maks. vejekapacitet: 200 g. Kort sagt: Næste generation af tørstofvægte er på banen! Kontakt Fagerbergs analyseafdeling på tlf.43290200 eller www.fagerberg.dk for nærmere information.

høj kvalitet, fleksibilitet og god service til tiden

► Mixere for spildevand og biogasanlæg. ► Lave driftsomkostninger. ► Attraktive serviceaftaler. ► Høj effektivitet og driftssikkerhed. ► Brugertilpassede løsninger. Lind Jensens Maskinfabrik A/S Torben Nielsen - Salgskonsulent tn@ljm.dk www.ljm.dk

Kontakt os i dag på: 4012 6715

63


Planlagte aktivi­teter i 2015-2016 Døgnkursus: 6.-7. november i Kolding 2015 Industridag: 17. marts 2016 Slamflokkens Døgn: maj 2016 Årsmøde: fredag 10. juni i Hedensted 2016

Artikler og input modtages med glæde Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spildevandsbranchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknologier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så kontakt den vikarierende redaktør Anne Møller Kristensen på red@stf.dk eller Susanne Brandt på sb@stf.dk.

Ny annoncekontakt Spildevandsteknisk Tidsskrifts annon­cørkontakt gennem mange år, Janne Helsengreen, har valgt at flytte med sin familie til Schweiz. Så nu bliver I kontaktet af Jeanette Hennings, der til daglig – udover at være direktør på Hornslet Bogtrykkeri – også er servicekontakt på forlaget Vildt & Jagt. Jeanette vil sørge for, at annoncørerne også fremover vil få en god service.

Vikarierende redaktør Redaktør Pia Maltesen er på barselsorlov og ferie indtil ultimo 2015. Under Pias barsel vikarierer Anne Møller Kristensen. Redaktionelt materiale til Spildevandsteknisk Tidsskrift mailes fortsat på adressen red@stf.dk, der i perioden automatisk videresendes til vikaren. Sekretariatsleder Susanne Brandt vil i barselsperioden være vikaren behjælpelig med blandt andet at svare på telefoniske henvendelser og forespørgsler fra nye skribenter eller leverandører af materiale til Spildevandsteknisk Tidsskrift.

Spildevandsteknisk Tidsskrift deadlines og udgivelser 2015 HANDLING

DATO ÅR 2015

Tekst-deadline nr. 1 - 2015

2 februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2015

16. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2015

13. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2015

4. maj

Blad nr. 2 u d g i ve ls e

Uge 21

Tekst-deadline nr. 3 - 2015

29. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2015

6. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2015

14. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2015

28. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2015

09. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2015

23. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

64

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 12. juni uge 24

Af hensyn til Døgnkursus uge 45

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2015

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk

65


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Pumpeservice Vi leverer service og reparationer inden for: • Spildevand • Drænvand • Trykforøgeranlæg • Fjernvarme • Sprinkler Vores servicebiler er veludstyrede, så vi er i stand til at løse de fleste opgaver direkte på stedet. Kan dette ikke lade sig gøre, tager vi pumpen hjem til eget værksted, hvor vi har alle nødvendige faciliteter til rådighed.

Landsdækkende service - Vi tilbyder: • Reparationer og salg af alle pumpetyper, uanset fabrikat. • Lagerføring af ombytningspumper/reparationspumper og pumpedele • Servicekontrakter - Faste serviceeftersyn i intervaller efter kundeønske og -behov • Forebyggende vedligehold og energioptimering • Overvågning af pumpestationer og pumpesystemer

Landsdækkende servicenummer:   70 23 63 63 service@desmi.com PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk / www.desmi.dk desmi@desmi.com /  72 44 02 50

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.