Page 1

Nr. 2 · maj 2015 · 43. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Danmarks største struvitanlæg indvies i Herning • YWPDK: Nyt netværk for unge i vandsektoren • Fredericia: Praktisk tilgang løser kompleks renoveringsopgave • Ny teknologi til effektiv rensning af hospitalsspildevand • Tema: Årsmøde 2015 på Korsør Renseanlæg


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – Af Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning. . . . . . . . . . . . . 1 Danmarks største struvitanlæg indvies i Herning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 YWPDK: Nyt netværk for unge i vandsektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Industridagen: Et fast holdepunkt for industriens spildevandsfolk. . . . . 6 Hillerød Forsyning opfører innovativt renseanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Pia Maltesen er på orlov indtil ca. 1. september 2015 Anne Møller Kristensen er redaktør vedrørende blad 2 & 3 Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør) Bestyrelsessuppleanter: Jan Jørgensen, SK Forsyning Jens Jørgen Ploumann, Viborg Spildevand A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Vacant Tekst-deadline næste nummer: 29. juni 2015. Stof til bladet sendes direkte til redaktionen.

Fredericia: Praktisk tilgang løser kompleks renoveringsopgave . . . . . . . 10 Nu kan industrien forvandle giftigt spildevand til rent vand . . . . . . . . . 12 Nyt miljøhus giver Kolding Spildevand ny energi . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fra spildevandsslam til biogødning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 VandTek endnu stærkere i 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tema – Årsmøde 2015   Årsmøde – nu med ”indbygget” renseanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24   Alle mand til Korsør den 12. juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26   Stor interesse for at blive valgt til STFs bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . 29   Justering af Spildevandsteknisk Forenings vedtægter. . . . . . . . . . . . . 30   Topmoderne renseanlæg står lige for døren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33   Spildevandsgolf 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34  Årsmødeomtaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Portræt:   Drengepigen, der ikke er bange for at tage fat . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Få mere ud af din bundbeluftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Blåt stempel til PP og PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Hedensted Spildevand optimerer driften   med intelligente frekvensomformere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Detaljerede modeller optimerer renseanlæg på et oplyst grundlag. . . . 69 Arbejdspladsbrugsanvisninger på en nemmere måde . . . . . . . . . . . . . . 71 Arbejdspladsbrugsanvisninger: Erfaringer fra Greve Solrød Forsyning . . 73 Ny teknologi til effektiv rensning af hospitalsspildevand . . . . . . . . . . . . 75 Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Mindeord om Aksel Brams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Mindeord om Preben Larsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Planlagte aktivi­teter i 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Artikler og input modtages med glæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Barselsorlov til redaktøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Spildevandsteknisk Tidsskrift – deadlines og udgivelser 2015 . . . . . . . . 88

Annonce-deadline næste nummer: 6. juli 2015. Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.633 i perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Luftfoto af Korsør Renseanlæg med udsigt mod Storebæltsbroen. Foto: SK Forsyning A/S Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Leder

Af Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning Efter fire år i bestyrelsen har jeg valgt at trække mig. Den primære årsag hertil er en stadigt stigende arbejdsbyrde foran­ lediget af vandsektorloven og de deraf afledte nødvendige tilpasninger, som forsyningsselskaberne må igennem. For Roskilde Forsynings vedkommende er vi i fuld gang med sammenlægning med Forsyningerne i Holbæk og Lejre.

Sommeren er på vej, og kun morgen­ vinden vidner om den forgangne vinter. Sommerens komme varsler STFs Års­ møde med udstilling, udveksling af erfa­ ringer og idéer, godt samvær samt gene­ ral­forsamling og valg til bestyrelsen.

Arbejdet i Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse har været spændende. Det gælder både de faste opgaver, de årlige arrangementer og de indledende øvelser om udformningen af forenin­ gens fremtid. Det er yderst relevant, at foreningen tilpasses de nye forhold, Vandsektorloven påfører branchen, så vi stadig har et forum, hvor vi kan mødes og udveksle erfaringer og lære om drift, vedligehold, sikkerhed m.m. Vi har været igennem en periode uden megen politisk fokus siden slutfirserne. Dette er ændret, og fokus er nu rettet mod økonomisk effektivisering, samt en

ændret opfattelse af spildevand og slam fra at være et miljøproblem til en res­ source af både energi og næringsstof­ fer, der skal varetages og nyttiggøres. Dertil kommer de seneste par års fokus på miljøfremmede stoffer og mikroplast, udledt fra renseanlæg og overløbsbyg­ værker, så mon ikke, vi kan forvente krav om yderligere rensning og dermed mere teknik og spændende driftsmæs­ sige udfordringer? Alt dette giver sig udtryk i bl.a. sam­ menlægninger eller samarbejder for­ syningsselskaberne i mellem, arbejds­ former, opgaver og kompetencekrav og dermed en ændret virkelighed, vi skal lære at navigere i. Som det er sagt mange gange før, så er det i gennem Spildevandsteknisk Forening, vi skal mødes, finde information, udveksle erfaringer og, om muligt, påvirke uddannelsesmulighederne til at møde fremtiden. God sommer.

DIN PARTNER

FOR OVERVÅGNING OG INSTRUMENTERING

STYRINGSTAVLE

OVERLØBSREGISTRERING

FLOW

STYRING

NIVEAU

mjk.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

1


Fra spildevand til ressource:

Danmarks største struvitanlæg indvies i Herning I juni indvier Herning Vand Danmarks største struvitanlæg. Her bliver fosfor i spildevandet omdannet til miljørigtig gødning i stedet for at tilstoppe rør og pumper eller skade naturen. Det nye struvitanlæg er resultatet af fire års hårdt arbejde og har et stort potentiale i både Danmark og udlandet. Tekst: Jeanette M. Andersen, projekt- og udviklingskoordinator ved Herning Vand Uden fosfor kan planter og afgrøder ikke gro. Men den knappe naturressource er også en udfordring. For eksempel ophober fosforen sig i rør og pumper på renseanlægget som mineralet ’struvit’. Det nye struvitanlæg i Herning – der bliver Danmarks største – kan indvinde den fosforholdige struvit, inden det tilstopper rør og pumper.

I Danmark er der et potentiale til at bygge 20-30 struvitanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være på 1,6 milliarder kroner set over ti år.

Teknologi med stort potentiale

Udviklingen af struvitanlægget er resultatet af flere års arbejde i et partnerskab mellem Aarhus Vand, Horsens Vand, Herning Vand, Norconsult, Grundfos og Videncenter for Landbrug (SEGES). Med opførelsen af struvitanlægget i Herning viser partnerskabet nu for alvor potentialet i anlægsteknologien. ”Der er store perspektiver i at gøre affald til en ressource. Både for miljøet, jobskabelsen og eksporten. I Danmark er der et potentiale til at bygge 20-30 struvitanlæg, og eksportpo­ tentialet bliver vurderet til at være på 1,6 milliarder kroner set over ti år,” siger Niels Møller Jensen, administrerende direktør i Herning Vand. Jan Ravn, afdelingsleder ved Herning Spildevand, i godt selskab med Danmarks største struvitanlæg, der bliver indviet i juni 2015. Anlægget kan indvinde den fosforholdige struvit, inden det tilstopper rør og pumper. Foto: Didde Stenholt.

”Vi har store forventninger til struvitanlægget og glæder os til, at det står færdigt. Nu kan vi snart høste frugterne af flere års research- og forsøgsarbejde, der reducerer vores driftsomkostninger og gavner miljøet,” siger Jan Ravn, afdelingsleder hos Herning Vand.

Mere miljø for færre penge Udover at tilstoppe rør og pumper har fosfor også den ulem­ pe, at det skader naturen, når det løber ud i søer og vandløb. Det nye struvitanlæg sikrer, at fosforen bliver samlet op, så det ikke skader naturen.

Det endelige produkt. Struvit er velegnet som gødning, fordi det er små perler, der indeholder både fosfor, magnesium og kvælstof. Foto: Jeanette M. Andersen

”Når vi trækker fosforen ud som struvit, sikrer vi, at det hver­ ken belaster renseanlægget eller vandløbet. Samtidig er det velegnet som gødning, fordi struvit er små perler, der indehol­ der både fosfor, magnesium og kvælstof,” siger Jan Ravn.

• Struvit er sammensat af fosfor (12,6%), magnesium (10%) og kvælstof (5,6%) • Struvit er af Naturstyrelsen godkendt som gødning i Danmark • Fosfor er en knap ressource, der udgraves fra miner i bl.a. Kina, Marokko og Rusland • Fosforressourcen på verdensplan forventes at være udtømt om 50-100 år • Struvitanlægget i Herning forventes at producere knap 200 tons gødning om året

Flere forhandlere har allerede vist interesse for det miljøvenlige produkt, og beregninger viser, at struvitanlægget vil medføre driftsbesparelser på renseanlægget. Herning Vand forventer, at anlægget og PhosphorCare, som gødningsproduktet hed­ der, vil skabe driftsbesparelser og salgsindtægter, der sikrer en tilbagebetalingstid på ca. 7 år.

2

Hvad er struvit?

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Så nærmer tiden til Årsmøde 2015 sig … og traditionen tro, vil Danova® selvfølgelig være at finde på pladsen. Det vil glæde os, hvis du lagde vejen forbi, og fik en bid lækker mad i vores dertil indrettede "hyggekrog" i grønne omgivelser, på standen. "Vi ser frem til at vise vore kunder og samarbejdspartnere, hvad vi har bedrevet siden sidste Årsmøde i Frederikshavn, og det er bestemt ikke kedeligt", siger Jan Bidsted, Danova® … så kom ind hos Danova® og hør meget mere om: • Online måleprogrammer – flow – niveau - regn • Online GPRS data 24 timer i døgnet • Nem flowmåling i rør i ø315/425 brønde • Kvalitets flow- og niveaumålere Oplev de kvalitetsprodukter, vi har med på standen – rør – tryk – spørg ! Udstyret er selvfølgelig sat til.

Se eksempelvis, hvordan du henter dine data når du har lyst… "Danova har et online system der er unikt. Vi gør data tilgængelige nemt og billigt,

og helt uafhængig af teleudbyder", fastslår Jan Bidsted, Danova®.

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

3


YWPDK: Nyt netværk for unge i vandsektoren Young Water Professionals Denmark (YWPDK) er et nystartet netværk for alle under 35 år, som arbejder eller læser inden for den danske vandsektor. YWPDK er et uafhængigt netværk under den internationale vandassociation IWA. Tekst: Niels Malmmose Askjær, bestyrelsesmedlem, YWPDK YWPDK har medlemmer fra offentlige og statslige organisa­ tioner, interesseorganisationer, forsyninger, universiteter og konsulentvirksomheder. Vi har forskellige akademiske, faglige og kulturelle baggrunde og forskellige erfaringer i den danske vandsektor. I dag har vi rundet 165 medlemmer, og vi håber at kunne fortsætte udvidelsen af netværket.

Medlemskab Medlemskab af YWPDK er gratis og åben for alle, som arbejder/læser inden for den danske vandsektor, og som endnu ikke er fyldt 35 år. Tilmeld dig på ywp.dk! Netværkets formål: • Skabe og vedligeholde et netværk for unge, der læser eller arbejder inden for den danske vandsektor • Blive en diskussionsplatform for unge vandprofessionelle fra forskellige tekniske og akademiske baggrunde • Bidrage til udviklingen af vand­sek­­toren ved at forbedre karriere­muligheder for unge vandprofessionelle • Forbinde aktører inden for og på tværs af vandsektoren med henblik på at sikre vidensdeling og innovation • Organisere sociale og professionelle begivenheder med henblik på at styrke unge vandprofessionelles engagement samt interesse hos nye unge professionelle

Unge i vandsektoren har fået deres helt eget netværk under IWA

• Påvirke og udvikle morgendagens dagsorden inden for vandforvaltning på alle niveauer

Rivende udvikling YWPDK netværket er i rivende udvikling. Vi har brugt en stor del af vores tid i 2014 på at få alle formalia på plads. Her har vi bl.a. arbejdet med hjemmeside, Linkedin-gruppe, strategi for nye aktiviteter, flere medlemmer, samt sponsorater til at kunne afholde flere aktiviteter for vores medlemmer.

Cykeltur I sensommeren af 2014 har vi afholdt en cykeltur i Køben­ havn. Det blev også til en workshop, hvor vi sammen med vores medlemmer fik konkretiseret og visualiseret fem hoved­ emner, som vi fremover vil beskæftige os med.

Konference 10.-11. marts 2015 blev den første YWPDK konference afholdt ved Vand­Center Syd med over 50 deltagende unge. Konferencen var opdelt i de fem skematiske spor, hvor med­ lemmer og hovedtalere præsenterede deres arbejde. Det talte sprog på konferencen var engelsk, både for at udenlandske studerende kunne deltage, men også for at give god træning til alle danske talenter. Konferencen blev en succes, og vi overvejer fremtiden for konferencen. Ligger I inde med gode ideer, så send dem gerne til os.

Foto: YWPDK

De fem tematiske spor identificeret på YWPDK workshoppen i december.

4

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Verdenspremiere på: Flygt Høj Effektive Omrørere nu med IE4 motorer

Den mest pålidelige omrører er nu endnu bedre. •

IE4 motor

Lavere energi forbrug - op til 30%

Indbygget VFD

www.flygt.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

5


Industridagen:

Stor koncentration og intens lytning blandt de 74 deltagere på årets Industridag.

Et fast holdepunkt for industriens spildevandsfolk Den 19. marts 2015 afholdt STF Industridagen, det årlige dagsarrangement for medlemmer, der arbejder med rensning af industrispildevand. Det blev en dag med mange spændende faglige indlæg og netværksopbygning i en branche, hvor dagen er et årligt fast holdepunkt. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift Medarbejderne på de danske industrirenseanlæg repræsente­ rer en særlig gruppe inden for spildevandsområdet, og hvert år mødes mange af dem på STFs Industridag for at få ny viden og inspiration til det daglige arbejde. Stemningen er præget af både faglige og personlige venskaber.

Deltagerne fik gode muligheder for at udveksle erfaringer med hinanden i de lange pauser.

6

Fokus: Efterpolering Programmet var i år centreret om et fokus på efterpolering samt et minitema om trådformede bakterier. Deltagerne fik viden om de nyeste resultater inden for forskningen samt mange inspirerende erfaringer fra virkeligheden med hjem i

19. marts 2015 var en af årets første forårsdage, og solens varme stråler trak mange udenfor i Fredericia mellem oplæggene. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


rygsækken. Spørgelysten til de mange kompetente oplægs­ holdere og sparringen medlemmerne i mellem gav dagen et højt fagligt niveau.

Oplæg: • Fordele og ulemper ved anaerob forbehandling af industrispildevand, Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Ny viden om trådformede bakterier i (industri)spildevand, Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Mikrologisk database, Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Bekæmpelse af trådformige bakterier med fældningskemi, Anna-Marie Bøgh, Kemira • Bekæmpelse af trådformede bakterier med klor, brintperoxid og ozon, Peter Andresen, DHI • Håndtering af kemikalier på rense­anlæg, Jesper Scharff Johannsen, CRECEA • Efterpolering af spildevandet, før det når kloakken eller recipienten, Kim Sundmark, Krüger A/S • Erfaringer fra Vandrens Stigsnæs med efterpolering af spildevand, Esper Balling, Vandrens Stigsnæs Industripark A/S Du er velkommen til at se de mange spændende præsenta­ tioner fra dagen på stf.dk under STF-arrangementer/Tidligere arrangementer.

Ros til både rammer og forplejning på årets Industridag, der fandt sted på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet havde et meget konkret tilbud med til de mange deltagere: Få en gratis DNA-analyse af dit slam! Han havde kuverter og prøveglas med hjemmefra, og mange deltagere benyttede sig af chancen for at få mere viden om deres spildevand. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

7


A4 Arsmøde ann _Layout 1 04/05/15 14.42 Side 1

8

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Visionen for Hillerøds nye renseanlæg er, at det skal falde så meget i ét med landskabet som muligt samt give adgang for borgerne, så de kan følge med i renseprocessen gennem store glasvinduer. Foto: Henning Larsen Arkitekterne

Hillerød Forsyning opfører innovativt renseanlæg Et renseanlæg baseret på innovative løsninger og ny teknologi, hvor det omkringliggende landskab udnyttes til værdi for både mennesker, miljø og samfund. Det er visionen for Hillerød Forsynings nye renseanlæg, der står færdigt i 2017. Tekst: Trine Lindhardt, kommunikationsmedarbejder ved Hillerød Forsyning Når Hillerød Forsyning efter planen i 2017 indvier sit nye renseanlæg på Solrødgård, vil størstedelen af anlægget være overdækket og syne som en seks meter høj bakke set fra Lyngevej. Derudover vil en grøn gågade føre de besøgende ned imellem renseanlæggets to funktionsafsnit, hvorfra man kan følge renseprocessen af spildevandet uden at komme i kontakt med det beskidte vand.

Smukt og klar til fremtiden Hillerød Forsyning har valgt det jyske entreprenørfirma Jakobsen og Blindkilde til at bygge fremtidens renseanlæg i Hillerød. Entreprenørfirmaet samarbejder med rådgivere fra

Fakta om det nye byggeri • Byggeriet forventes at gå i gang i juni 2015. • Det nye renseanlæg forventes at stå færdig i sommeren 2017. • Prisen for det nye renseanlæg er godt 250 mio. kr. • Renseanlægget skal ligge på Solrødgård, syd for Hillerød, hvor Hillerød Forsyning også planlægger at bygge en ny genbrugsstation og et nyt hjemsted til forsyningens medarbejdere. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Orbicon, DHI og Henning Larsen Arkitekterne om at sikre, at Hillerød Forsyning får et både smukt, funktionelt og fremtids­ sikret renseanlæg. ”Normalt ville man lave et renseanlæg med to såkaldte proces­ linjer, som er renseprocessen fra start til slut, men vi vil lave tre. Vores idé med at lave tre er at få mulighed for at lave nye pro­ cestekniske eksperimenter i fuld skala. Samtidig er det en frem­ tidssikring, hvis for eksempel kravene til rensning af spildevand strammes,” forklarer Preben Dissing, projektleder ved Hillerød Forsyning.

Udnyttelse af ressourcer Fokus for det nye renseanlæg bliver at lave helhedsorien­ terede, innovative løsninger, der baserer sig på de nyeste teknologier, styringsprincipper og nyeste procesviden. Derudover kommer synergien med de øvrige forsyningsarter på Solrødgård Klima- og Miljøpark, de energi- og vandfor­ brugende virksomheder i nærområdet samt det kommende Nyt Hospital Nordsjælland til at være i centrum. Desuden skal renseanlægget være en optimal, bæredygtig og rekreativ ressourceudnyttelse til fælles værdi for mennesker, miljø og samfund. Anlægget indeholder blandt andet en stor sø, der skal medvirke til at styrke de rekreative elementer i området.

9


Fredericia:

Praktisk tilgang løser kompleks renoveringsopgave I Fredericia kan spildevandsmedarbejderne fejre et veloverstået renoveringsprojekt i midtbyen. Opgaven, der blandt andet indebar en periode med 720 meter overpumpning, var besværliggjort af jernbane, stærk trafik, kraftigt spildevand, store spildevandsmængder, store ledningsdimensioner og dybe kloakker. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift Fredericia Spildevand & Energi A/S' forsyningsområde er præget af store vandforbrugende virksomheder i nordbyen, herunder DONG, Carlsberg og Shell. Spildevandet er kraftigt, og mængden er 500 l/s. Kloakledningen, der er 4,3 km lang i alt, er slidt og skal renoveres. Første del af opgaven blev afsluttet i april 2015. ”Vi startede med den sværeste etape af renoveringsarbejdet, der udgør 610 meter ledning, der løber under jernbanen og svært trafikerede veje, da det var den del, der trængte mest. Vi valgte en No-dig metode, så vi ikke skulle grave hele midt­ byen op og besvære borgerne unødigt. Metoden var strømpe­ foring af Ø1250 mm betonrør, hvoraf de 60 meter havde en firkantet profil. Renoveringen indebar også ”lodret strømpefo­ ring” af to stk. 8 meter dybe betonbrønde,” fortæller Jan Due Johansen, projektchef ved Fredericia Spildevand & Energi A/S, om projektet. Imens strømpeforingen stod på, blev de store spildevands­ mængder ledt gennem den berørte strækning i Ø500 PE trykledninger i terræn, via tre rørbroer og en del af lednin­ gen nedgravet, blandt andet under stærkt trafikerede veje. Strømpeforingen stod på i seks uger.

Projekt gennemført uden rådgiver I et projekt af denne størrelse er der mange parter involveret, ligesom der også skal foretages forundersøgelser før valg af

løsning. Fredericia Spildevand & Energi A/S valgte i dette til­ fælde at gennemføre projektet helt uden brug af rådgiver. ”I dette projekt valgte vi at gå meget praktisk til værks gen­ nem et partnering samarbejde mellem os, en anlægsentre­ prenør, en No-dig entreprenør og et overpumpningsfirma. Vi mødtes hver uge for at koordinere indsatsen, og det har fungeret helt perfekt. Fredericia Kommunes Vejafdeling har desuden deltaget efter behov, og vi har oplevet en meget hur­ tig og smidig sagsbehandling, når vi skulle have godkendelser i hus. Sagsbehandleren ordnede i flere tilfælde paragrafferne online på selve mødet, og det har haft stor betydning for pro­ jektets gennemførelse,” siger en tilfreds Jan Due Johansen.

10 uger fra start til slut Parterne mødtes første gang i starten af februar, og hele projektet var afsluttet i midten af april. Tilbage står en tilfreds projektchef. ”I kraft af det gode samarbejde, vi fik stablet på benene, har vi kunnet gennemføre renoveringsprojektet på meget kort tid og med minimal gene for omgivelserne. Det er første gang i mine mange års erfaring med spildevand, jeg har haft et så komplekst overpumpningsprojekt på mit skrivebord, så det har været en spændende proces – og glæden stor med så fint et resultat,” siger Jan Due Johansen.

Den lange strækning med overpumpning indebar også tre rørbroer, hvor de store mængder spildevand blev pumpet over veje. Foto: Fredericia Spildevand & Energi A/S

10

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Stort projekt • Renovering af i alt 4,3 km ledning i dimensioner fra Ø700 til Ø1250 mm. Første del på 610 meter netop afsluttet med strømpeforing og overpumpning. • Spildevandet er kraftigt og spildevandsmængden er 500 l/s med peaks op til 800 l/s • Samlet økonomi er kr. 12,4 mio., svarende til kr. 20.000 pr. meter kloak

To pumper på hver 850 KW arbejdede i døgndrift med en spilde­ vands­mængde på 500 l/s med peaks helt op til 800 l/s. Pumperne brugte cirka 325 liter diesel i døgnet i en periode på seks uger. Foto: Fredericia Spildevand & Energi A/S

Jan Due Johansen, projektchef ved Fredericia Spildevand & Energi A/S, kan se til­bage på et godt projekt, hvor nøglen til succes har været en praktisk tilgang og godt samarbejde mellem de forskellige parter. Foto: Anne Møller Kristensen

Overpumpningen omfattede

DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008

• Udskæring af stenkiste i eksisterende Ø1250 rør, hvorfra spildevandet blev pumpet op, mens strømpe­foringen blev udført • Etablering af tre rørbroer og trykledning på terræn • Nedgravning af trykledning af hensyn til trafikken (både hårde og bløde trafikanter). Nedgravet kloak indmåles og bibeholdes, evt. til genanvendelse i andet projekt. • To pumper, hver med en pumpeeffekt på 850 KW • Trykledning: Ø500 PE • Pumpemængde: 500 l/s med peaks på op til 800 l/s Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

11


NY TEKNOLOGI:

Nu kan industrien forvandle giftigt spildevand til rent vand Tirsdag den 24. marts var en mærkedag for industrivirksomheder verden over. Det var nemlig dagen, hvor Aquarden Technologies i Skævinge i Nordsjælland indviede et nyt højteknologisk spildevandsanlæg, Waterox, efter 10 års intensivt udviklingsarbejde. Tekst og fotos: Aquarden Technologies ApS Der er tale om et anlæg, der fuldstændigt kan destruere problematiske stoffer i spildevand fra industrien direkte ved kilden. Anlægget er det første af sin slags i Danmark – og ét af de første i verden, der kan omdanne miljøfarligt industri­ spildevand til helt rent vand.

Superkritisk proces

Dermed har industrivirksomheder verden over adgang til en højteknologisk løsning, som kommer til at løse nogle af sam­ fundets store miljøudfordringer. Aquarden Technologies for­ venter, at det nye anlæg vil ændre den måde, virksomheder kommer til at håndtere deres problematiske spildevand på. Første kunde er Alfa Laval i Nakskov.

Waterox-anlægget anvender en såkaldt superkritisk proces til at rense spildevand med fx hormoner, opløsningsmidler og olier. Teknologien henvender sig til farmaceutisk og kemisk/ biokemisk industri samt hospitaler og lossepladser. ”Med indvielsen af Waterox-anlægget har 10 års intensiv udvikling båret frugt. Det nye system forvandler giftige orga­ niske komponenter i spildevand til ufarlige stoffer. Det ren­ sede vand kan ledes direkte ud i naturen eller genbruges som procesvand. Derudover udnytter vi varmen fra processen opti­ malt, så vi ofte ender med at fremvise et positivt energiregn­ skab,” siger Zhuoyan Cai, grundlægger og direktør, Aquarden Technologies ApS.

Aquarden Technologies' ejer og direktør Zhuoyan Cai.

Spildevand før og efter behandlingen i Aquarden Technologies' nye højteknologiske Waterox-anlæg.

12

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Rene løsninger til din renseproces Fleksibel og fremtidssikret transmitterplatform Det er ikke altid til at vide hvordan behovet og din proces ser ud om bare 2 år. Derfor tilbyder Endress+Hauser en yderst fleksibel transmitterplatform med plads til op til 12 analyseparametre, såsom pH/ORP, ledningsevne, ilt, nitrat, SAC, turbiditet, klor, klorid, ammonium, kalium og slam niveau. Den grundlæggende idé med Liquiline er maksimal fleksibilitet for fremtidige ændringer og ny teknologi. Fremtiden for væskeanalyse er digital og Liquiline identificerer selv de forskellige sensorer med Memosens teknologien og konfigurerer dem med de rette indstillinger. Det kan ikke blive nemmere! NO3

NO3

NO3 NO3

NO3

Mød os på STFs årsmødeudstilling 2015, der afholdes den 12-06-2015 på

Korsør renseanlæg. Her vil vi, som altid, være repræsenteret med vores trailer og et telt. Vi viser hele bredden af vores sortiment til spildevandsbehandling og hjælper dig gerne med den færdige løsning.

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

13


ø1700 STØRSTE FORMSTØBTE SPILDEVANDSBRØND FRA GRUNDFOS! Med en diameter på 1700 mm og en højde op til 6000 mm er den nye formstøbte spildevandsbrønd en af verdens største.

NYHED!

GRUNDFOS PS.R.1700 PE-PUMPEBRØND • • • • • • • •

Sumpdiameter 1700 mm – en af verdens største formstøbte Højde op til 6 meter med intervaller på en halv meter Sikring mod opdrift for grundvandsspejl op til terræn Konisk banketbund – partikler og slam fjernes hurtigt og effektivt Præfabrikeret pumpestation, klar til nedgravning og tilslutning Bestykket med to pumper på autokobling Rørføring op til DN100 Konkurrencedygtig pris.

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk

14ø1700 annonce spildevandsteknisk tidsskrift.indd

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015 10-04-2015 12:32:38


Nyt miljøhus giver Kolding Spildevand ny energi Kolding Spildevand tror ikke længere på, at ”den, der lever stille, lever godt”. Selskabet har netop indviet et miljøvenligt og energiproducerende domicil, der allerede tiltrækker langt større opmærksomhed, end et spildevandsselskab er vant til at få, og det med opmærksomheden kan både medarbejderne og selskabets kunder lige så godt vænne sig til. Det nye hus er startskuddet til den helt nye rolle, Kolding Spildevand vil indtage i fremtiden. Tekst: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Beliggenheden er usædvanlig for et spildevandsselskab: Design City Kolding. Bydelen, hvor kreative virksomheder og innovative uddannelser mødes, og unik arkitektur opstår. Her har Kolding Spildevand netop indviet sine helt nye – og unikke – 982 m2. Et nybygget ener­ giplus-hus, der for første gang samler selskabets administration og drift under ét tag, og hvor der både er tænkt i de helt store perspektiver og kælet for detaljerne.

Producerer energi At huset er et energiplus-hus vil sige, at det producerer mere energi, end det bruger, bl.a. takket være et stort solcel­ leanlæg og udnyttelse af varmen fra spil­ devandet til opvarmning. Faktisk er der så meget energi i overskud, at Kolding Spildevand også kommer til at levere opvarmningen af de 83 ungdomsboliger, der er ved at blive bygget i Design City. Kolding Spildevands nye hus har også en række såkaldte LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), der forsinker tilstrømningen af vand til kloakken og mindsker risikoen for oversvømmelser ved voldsomme regnskyl. Den lave del af bygningen har grønt tag. Det for­

sinker nedsivningen af regnvand, der i øvrigt bruges til toiletskyl, og ved husets parkeringspladser er der græsarmerings­ sten, der ligeledes bremser nedsivning af regnvandet. Det fysiske arbejdsmiljø er også i top i det nye hus. Et moderne anlæg styrer indeklimaet, men det er – som husets andre moderne faciliteter og facetter – en pragmatisk løsning, forklarer direktør Per Holm fra Kolding Spildevand: ”Selvom det er et automatisk anlæg, kan vi stadig slå teknikken fra og åbne et vindue, hvis vi trænger til at høre fuglene eller mærke en frisk brise. Det betyder meget både fysisk og psykisk,” mener han.

En attraktion for Kolding Selve indvielsen var et stort tilløbsstykke med flere hundrede nysgerrige og impo­ nerede gæster. Og bare tre uger efter åbningen har fire forskellige forsynings­ selskaber allerede været på besøg for at kigge på de nye, flotte rammer og hente inspiration til deres egne. Det skyldes ikke mindst de miljø-, energi- og klima­ venlige løsninger i byggeriet, og dermed er det nye hus allerede blevet en attrak­ tion og et aktiv for hele Kolding.

Et aktiv er det også for medarbejderne, der gerne skulle få ny energi ud af at være samlet i ét nyt hus, og det vil komme kunderne og Kolding til gode. Det har i virkeligheden været det vig­ tigste, understreger Per Holm og besty­ relsesformand Knud Erik Langhoff (C) samstemmende: ”Huset er bygget for medarbejdernes og kundernes skyld. Når medarbejderne har gode arbejdsbetingelser og mulig­ heder for at dele viden på tværs af afdelinger og fagområder, kan vi sikre kunderne de bedst mulige ydelser og den bedst mulige service,” siger Knud Erik Langhoff og fortsætter: ”Vi er en monopolvirksomhed. Vores kunder har ganske enkelt ikke mulig­ hed for at gå andre steder hen og købe det, vi yder, hvis de er utilfredse med pris, kvalitet eller noget helt tredje. Det er vi meget bevidste om. Hos Kolding Spildevand tror vi på, at monopol for­ pligter, og det vil sige, at kunder, der ikke har noget valg, har krav på, at vi virkelig lægger os i selen og giver dem mest mulig kvalitet for pengene. Det har vi nu skabt de optimale rammer for at kunne gøre,” fastslår han.

Aftenbillede af det nye domicil.  Foto: Lasse Lagoni Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

15


Bedre relationer Og noget tyder på, at bestyrelsesfor­ mandens og direktørens ambitioner med det nye hus har gode muligheder for at blive opfyldt. Medarbejderne er begejstrede for de nye, fælles rammer, og de kan allerede få uger efter indflyt­ ningen pege på flere konkrete fordele. Det er slut med at betegne kolleger som ”dem på den anden side” og ”dem derude”. Det fortæller håndvær­ ker Jesper Larsen, der tidligere sammen med ca. 25 driftskolleger holdt til på centralrenseanlægget i Agtrup. Han var én af ”dem derude.” ”Det har allerede givet en meget mere personlig relation til mange af kol­ legerne i administrationen, og mange arbejdsgange er blevet meget lettere. Sidst, jeg skulle vende noget med en af ingeniørerne, tog det mig to minut­ ter at gå op og snakke med ham. For en måned siden havde jeg skullet sætte mig i en bil i Agtrup og køre ind til Kolding for det samme,” fortæller Jesper Larsen. Også i administrationen, der nu har fået selskab af driftsfolkene, er der stor tilfredshed med det nye fællesskab, fortæller Lisa Kjær, der er kort- og land­ målingstekniker: ”Der er simpelthen blevet kortere imel­ lem os både praktisk og mentalt. Det

er mere effektivt, og det er lettere at få tingene gjort. Jeg synes helt klart, man allerede kan mærke en meget mere for­ ståelse af mange ting, og en helt anden fællesskabsånd, der også breder sig ud over arbejdstiden,” siger hun. ”Det er vores hus,” konstaterer Jesper Larsen med kraftigt tryk på ”vores”. ”Det giver et fællesskab, som gør, at man lige går det ekstra skridt for hinanden.” ”Og så er det jo bare dejligt at flytte i noget helt nyt,” slutter Lisa Kjær og Jesper Larsen samstemmende.

Ny æra Og som om det ikke var nok, så skal det nye hus lægge vægge til en endnu større betydning for Kolding Spildevand. Det varsler nemlig en helt nye æra for selskabet, der indtil for bare fem år siden var en del af den kommunale for­ valtning. Den oprindelse fornægter sig stadig ikke helt, og selskabet er inde i en rivende udvikling, der både handler om at løsrive sig helt og stå på egne ben, og om at flytte fokus. Fra den konkrete opgave, selskabet har i at bortlede og rense spildevandet, til den betydning og de afledte ydelser, processen har. ”Kolding Spildevand er allerede en anden virksomhed, end vi var for bare et par år siden. Vi er i gang med en

udvikling, der skal omdanne et gam­ melt driftselskab, en tidligere del af den kommunale forvaltning, til en moderne miljø-, energi- og klimavirksomhed. Det nye hus udgør en fantastisk ramme og en fantastisk fællesnævner for den nye virksomhedskultur, vi er i gang med at skabe,” vurderer bestyrelsesformand Knud Erik Langhoff.

Hvis en virksomhed skal flytte sig mentalt, kan det være en stor hjælp, at den også gør det fysisk. Man kan ikke skabe noget nyt ved at tænke, som man plejer, og man kan ikke forvente store forandringer i gamle rammer.

Per Holm, direktør for Kolding Spildevand ”Hvis en virksomhed skal flytte sig men­ talt, kan det være en stor hjælp, at den også gør det fysisk. Man kan ikke skabe noget nyt ved at tænke, som man plejer, og man kan ikke forvente store forandringer i gamle rammer,” vurderer direktør Per Holm.

Karin Refsgaard og Leif Larsen fra Kolding Spildevand fortæller Ole Due og Kim Sivertsen fra Arkil om et stort billede, der er sat sammen af en række små billeder, som viser hele Kolding Spildevands arbejdsområde. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

16

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Kolding Spildevands nye lokaler med driftsafdeling i stueetagen og med administration på første sal. 

Næste skridt: Nyt navn? Sammen med Knud Erik Langhoff og resten af bestyrelsen er han allerede godt i gang med næste skridt i selska­ bets forvandling, og han løfter en flig af sløret: ”Med vores ændrede fokus er det også naturligt, at vi ser på selskabets navn. Giver det mening i forhold til det, vi er ved at udvikle os til, og i forhold til det, vi gerne vil? De nye miljø,- energi- og klimatiltag i den nye bygning er kun nogle blandt mange. Vi forbedrer også hele tiden processerne på rensean­ lægget, bruger stadig mindre strøm og udnytter den energi, der bliver til overs i anlæggets processer bedre og bedre. Samtidig tager vi hele tiden nye initiativer for at imødegå de udfordrin­ ger, som klimaændringerne og øgede regnmængder udgør for både kloakker, kældre og Koldings borgere generelt,” forklarer Per Holm. ”Det korte af det lange er, at navnet Kolding Spildevand ikke længere yder selskabet retfærdighed. Det er langt mere end et driftselskab, der bare sørger for at bortlede og rense spildevandet, selvom det naturligvis stadig er – og vil blive ved med at være – en kerneydel­ se,” understreger Knud Erik Langhoff. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Kolding Spildevand, som selskabet i hvert fald hedder lidt endnu, har også ambitioner om en langt højere grad af dialog med kunderne. De er vigtige medspillere, hvis selskabet fortsat både skal kunne levere sin kerneydelse til en rimelig pris og samtidig også skal leve op til de mange andre krav omkring kli­ masikring osv. ”Vi har virkelig brug for kundernes hjælp

Foto: Lasse Lagoni

og for at kunne påvirke dem i retning af en endnu mere miljø- og klimarigtig adfærd. Det bliver selvfølgelig nemmere jo bedre og klarere et indtryk, de har af os som selskab,” fortæller Per Holm. Helt konkret er selskabet på vej med en kampagne, der skal få kunderne til at tænke endnu mere over, hvad de smider i toilettet og hælder ud i køk­ kenvasken.

En af LAR-løsningerne ved Kolding Spildevands nye administrationshus. 

Foto: Lasse Lagoni

17


Pålidelige og nøjagtige procesmålinger. Se nye produkter hos Lisco Analytical ApS Primary clarifier

Biological treatment

Primary clarifier

Primary

Aeration

Secondary clarifier

Return Activated Sludge (RAS)

Sludge (PS) Waste Activated Sludge (WAS)

Polymer

Gas Polymer

Dry cake

Centrate Sludge thickening

Sludge digester

Sludge dewatering

Lisco Analytical ApS er ny distributør i Danmark for Valmets tørstofmålere til brug i Kommunale og Industrielle spildevandsanlæg. Tørstofmålerne er baseret på mikrobølgeteknologi og kan måle helt op til 40% Tørstof i slam. De produceres i dag hos Valmet i Finland. Lisco Analytical ApS er også ny distributør i Danmark for det tidligere Kemotron ledningsevne- og koncentrations målere. Kemotron blev for flere år siden købt af Metso. Metso Automation er nu en del af Valmet Corporation og sensorerne produceres i Valmets supply center i Kajaani. valmet.com/automation www.liscotech.dk

Analytical

18

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Fra spildevandsslam til biogødning Hvorfor bruge et negativt ord om noget, som så mange opfatter positivt? Det var sagen i en nøddeskal, da Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål (BGORJ) på det seneste bestyrelsesmøde satte sig ved bordet for at diskutere, hvorvidt man fremover skal benytte et andet ord for det, vi har kaldt spildevandsslam i de sidste mange år. Tekst: Bjarne Sørensen, Salgs- og markedsansvarlig i HedeDanmark På mødet opstod der bred enighed om, at et nyt ord er på sin plads. Efter moden overvejelse faldt valget på ordet biogød­ ning, og det håber vi, at I alle vil hjælpe os med at udbrede.

Hvad er der i vejen med spildevandsslam? Spildevandsslam. Det klinger bare ikke godt! Det er de fær­ reste ved festbordet, der fatter oprigtig interesse, når man fortæller sin borddame, hvad det egentlig er, ens arbejde går ud på. Og det kan man godt forstå. Ordet slam er meget negativt ladet, og når det så endda kob­ les med spildevand, rynker folk uden for branchen hurtigt på næsen. Ordet slam dækker desuden over mange forskellige ting. Ser man i Affaldsbekendtgørelsen, finder man ord som

”Slam fra olieraffinering”, ”Slam fra uorganisk-kemiske pro­ cesser”, ”Slam fra termiske processer”, ”Slam fra olie separa­ torer og olieudskillere” og mange andre slamtyper, som man hurtig alene ud fra ordlyden kan blive overbevist om, ikke egner sig til at sprede ud på jorden som gødning. I samme gruppe har man så inddraget ”Spildevandsslam”, som er et teknologisk behandlet gødningsprodukt, som over­ holder nogle af de skrappeste grænseværdier i verden, og som er særdeles velegnet til at benytte som gødning forud for almindelige landbrugsafgrøder. Hvorfor i al verden have en kategori, hvor så vidt forskellige slamtyper er koblet sammen? Det skal det da heller ikke – derfor har vi brug for ordet bio­ gødning.

De danske landmænd er mere positive over for ordet biogødning end for ordet spildevandsslam. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Foto: HedeDanmark

19


Biogødning – det fortæller, hvad det er

Miljøministeren bruger det

Ved at benytte ordet biogødning fortæller man lige præcis, hvad man har med at gøre: Et biologisk produkt, der har et indhold af næringsstoffer og derfor kan benyttes som gød­ ning i landbruget. For at landbruget kan benytte en gødningstype, skal det være kontrolleret og godkendt – og det er biogødning. Som bekendt skal biogødning overholde strenge krav til indholdet af 7 tungmetaller og 4 miljøfremmede stoffer, for at komme i betragtning som gødning. Dernæst skal det godkendes i udspredningskommunen forud for udspredningen. Så biogød­ ning lever fint op til at være både kontrolleret og godkendt .

Rent politisk er der ligeledes opbakning til at fremme et mere positivt syn på vores restprodukter. Det startede for alvor til­ bage i 2013, hvor ”Regeringens Affaldsstrategi” blev omdøbt til ”Regeringens Ressourcestrategi”. Her fremgik det blandt andet, at spildevandsslam var en værdifuld fosforgødning, og at målet er, at 80% af fosforet skal recirkuleres som gødning på markerne. Her startede BGORJ’s brainstorm for at finde et mere positivt og sigende ord for spildevandsslam, som er endt op med ordet biogødning. Og det ser ud til, at selv poli­ tikerne har taget ordet til sig. Således har BGORJ modtaget et brev som svar på en henvendelse, hvor miljøminister Kirsten Brosbøl flere gange benytter ordet biogødning.

Harmonisering af ordvalg

Hjælp - sig biogødning

I England har man for længst taget ordet ”Biosolid” til sig, hvilket synliggør, at det er et biologisk, fast gødningsstof, der kan udnyttes i landbruget. Ved at benytte ordet biogødning, vil der således ske en harmonisering af ordvalget med vores nabolande.

Det tager tid at indføre et nyt ord for det, som vi alle i mange år har kaldet spildevandsslam – men der er mange gode grun­ de til, at vi lige så godt kan komme i gang. Biogødning har gennem de seneste mange år bevist, at det er en god gød­ ningskilde, som flere og flere landmænd ønsker at benytte. Når det er tilfældet, så kan vi lige så godt alle arbejde i ret­ ning af, at det skal blive så let og godt som muligt at afsætte det. Og hvis ordet i sidste ende kan være med til at gøre det attraktivt for selv økologerne at benytte det, så er det værd at bryde med rutinerne. Vi glæder os til at se ordet biogødning i det næste udbud!

Ved at benytte ordet biogødning fortæller man lige præcis, hvad man har med at gøre: Et biologisk produkt, der har et indhold af næringsstoffer og derfor kan benyttes som gødning i landbruget.

Bjarne Sørensen, HedeDanmark

Hellere gødning end affald Vi har i de seneste år set, at flere og flere landmænd viser interesse for at modtage biogødning. Årsagerne hertil kan være mange. Der er stor tillid til, at myndighederne har styr på grænseværdier og indhold af tungmetaller og andre miljø­ fremmede stoffer. De har selv erfaret – eller set hos andre landmænd – at det virker efter hensigten. Nogle har været økonomisk trængte, således at de har været tvunget til at se sig om efter alternative – og billige – gødningskilder. De sparer noget tid til udspredning af gødning i en i forvejen hektisk periode. Der er således gode grunde til at takke ja til bio­gødning. Og så virker det forkert, at den positive interesse bliver dæmpet ved, at de modtager ”spildevandsslam”. Denne orddifferentiering betyder mere, end man tror.

Økologer positive over for recirkulering I det seneste år er der blevet afholdt en række møder mellem økologernes brancheforeninger og BGORJ, hvor temaet har været, hvorledes det fremadrettet kan blive muligt at benytte en række restprodukter som gødningskilder på økologiske bedrifter. Denne tankegang passer perfekt ind i økologien, hvor bæredygtighed og recirkulering er helt centrale ord. Økologerne har ved flere lejligheder sagt, at det vil være svært at tillade spildevandsslam, da alene ordet vil frembringe modstand hos mange forbrugere. Men et mere positivt ord vil kunne skabe en mere positiv debat. Debat gør det dog ikke alene – der er en række lovgivningsmæssige problemstillinger, der skal løses først. Men økologerne skal have stor ros. Alene det, at interessen er der – og en konstruktiv dialog er skabt – fortjener stor anerkendelse. Rom blev ikke bygget på en dag.

20

Bjarne Sørensen, salgs- og markedsansvarlig i HedeDanmark, beder i denne artikel hele spildevandssektoren om at ændre ordvalg og fremover benytte ordet biogødning om det, vi i dag kender som spildevandsslam. Ifølge ham medfører ordskiftet en række positive konsekvenser, både økonomisk og miljømæssigt. Foto: HedeDanmark Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


KEMIRA ER OGSÅ POLYMER! Kemira Water Danmark har udviklet sig fra at være markedsledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør til både industrien og kommunale forsyninger.

Hos Kemira er god service en selvfølge, således at det valgte produkt til enhver tid lever op til Jeres forventninger. Få indblik i vores produkter og services på

Med vores brede udvalg af polymer kan vi løse alle opgaver inden for slambehandling.

www.kemira.dk

Mød os på STF's årsmøde i Korsør den 12. juni.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

21


VandTek endnu stærkere i 2016 Det bliver et nyt og anderledes VandTek, der løber af stablen fra 20. til 22. september 2016 i København. VandTek 2016 bliver en event med udstilling, ekskursioner, konference, leverandørseminarer og med et mere internationalt indhold. Tekst: MCH Presse og Kommunikation Målet er at skabe et unikt internationalt udstillingsvindue for klima- og vandløsninger i verdensklasse. Arrangementet vil fortsat være det nationale mødefyrtårn for vandbranchen med fokus på netværk og inspiration, men med en række nye spændende tiltag, hvor ekskursioner og seminarer er integre­ ret i videndelingen. ”De mange aktiviteter og temaer giver den enkelte deltager mulighed for at sammensætte sit helt eget VandTek program, der giver deltageren størst værdi, uanset om man arbejder med drift, projektering, ledelse eller for eksempel rådgivning,” siger projektleder for VandTek 2016 Peter Aarø Rasmussen, MCH.

Udenlandske gæster For at styrke den danske vandbranche og mulighederne for at eksportere er branchen gået sammen om at invitere uden­ landske gæster til København – primært fra vores nabolande. Organisationerne bag VandTek 2016 gør en målrettet indsats for at tiltrække større erhvervsdelegationer fra såvel udvalgte

markeder som mere fjerne markeder, ligesom man i et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet fokuserer på særligt udvalgte virksomheder især fra Kina, der som nation forventes at ville investere mange milliarder i et forbedret vandmiljø.

VandTek 2016 samler hele den danske vandbranche omfattende vand, afløb og spildevandsrensning. VandTek blev afholdt første gang i 2009 og fandt senest sted i 2012. VandTek 2016 arrangeres af MCH i sam­ arbejde med DANVA og Dansk Miljøteknologi, og der er opbakning til messen fra følgende organisationer: KL, Dansk Industri, Scandinavian Society for Trenchless Technology, Spildevandsteknisk Forening samt virksomhe­ der som EnviDan A/S, Grundfos DK A/S, Krüger A/S, Per Aarsleff A/S SOCLA og Stjernholm A/S.

Målet med VandTek16 er at skabe et udstillingsvindue for klima- og vandløsninger i verdensklasse

22

Foto: Dott Ovesen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


www.pumpegruppen.dk

Tlf. +45 45 93 71 00 Fax +45 45 93 47 55

info@pumpegruppen.dk

PUMPE GRUPPEN A/S

SMART DIGITAL

Tre pumpemodeller: DDA, DDC, DDE

Dosering af kemikalier – CIP processer Styring af klor, pH og redox (via kontroller)

· Præcis dosering med +/- 1% gentagelsesnøjagtighed · FlowControl-system sikrer optimal processikkerhed · Indbygget flowmåler viser det nøjagtige flow på displayet – kan via den analoge udgang integreres i et processtyringssystem (DDA-FCM) · Trykovervågning (DDA-FC/FCM) · AutoFlow Adopt fastholder doseringsnøjagtigheden på trods af et varierende anlægstryk (DDA-FCM) · Automatisk udluftningsfunktion (DDA) · Bredt tilbehørsprogram (på lager)

Aerzen Scandinavia Denmark Din komplette leverandør af oliefri luft til dine processer

Mød os på STFs årsmødeudstilling i Korsør den 12. juni 2015 Aerzen Scandinavia Denmark

Tel: 2044 5581 Mail: info@aerzen.se www.aerzen.dk • www.delta-hybrid.com www.aerzen-turbo.com Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

23


Tema Årsmøde 2015

Årsmøde – nu med ”indbygget” renseanlæg Årsmødet nærmer sig med hastige skridt, og denne gang er det SK Forsyning i Korsør, som er vært. Årsmødet foregår fredag den 12. juni på Korsør Renseanlæg, som ligger nogle få kilometer uden for Korsør by. Deltagerne vil opleve, at det ikke er noget helt almindeligt sted, idet arkitekten vist har haft et meget godt øje til alvsbygningerne på et par sjællandske slotte. Tekst: Malene Sadowski, kommunikationskonsulent, SK Forsyning A/S

SK Forsyning A/S er dette års vært for STFs årsmøde fredag den 12. juni.

24

Foto:Susanne Brandt Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


20 renseanlæg SK Forsyning ejer og driver 20 renseanlæg. Disse dækker fra Bildsø i nord til Bisserup i syd og fra Korsør i vest til Slagelse I øst. Tre af disse er små Trix-anlæg uden over­ vågning, og de 17 andre er med overvågning. De tre største anlæg ligger i Slagelse, Skælskør og Korsør. Slagelse er klart det største anlæg, og sidste år rensede det 4.416.249 m3. Skælskør rensede 850.895 m3 og Korsør 2.340.825 m3. Det mindste anlæg, i Ørslev, rensede i samme periode ca. 4.103 m3. Målt i PE ligger Slagelse på 125.000 PE og Ørslev på 75 PE. Renseeffektiviteten på anlægget i Slagelse ligger på COD på ca. 95%. BOD på ca. 99%. SS på ca. 98%. Kvælstof på ca. 94% og Fosfor på ca. 92%.

ducerer en meget høj andel af sit eget el- og varmeforbrug på baggrund af den biogas, der produceres i forbindelse med udrådning af spildevandsslammet.

Udvidelse af fjernvarmeområde Der er travlt i alle dele af SK Forsyning. Særligt har der det seneste år været fokus på udvidelse af fjernvarmeområdet. Et nyt stort flis-fyret varmeanlæg i Slagelse blev indviet af Klima- energi- og bygningsminister Rasmus Helveg i slutnin­ gen af februar. Med det nye anlæg og det tilhørende større net er der skabt en udvidelse af fjernvarmeområdet i Slagelse by på 46.000 MWh, svarende til 30%. Samlet set leverer SK Forsyning nu 250.000 MWh klimavenlig varme til både private boliger og erhvervsvirksomheder samt til Antvorskov Kaserne og til Slagelse Sygehus. I forbindelse med det nye varme­ værk blev der lagt 12 km nye hovedledninger til fordeling af fjernvarmen rundt om i Slagelse by. Det sidste nye er, at der i Korsør er en ny halmfyret fjernvarmecentral på tegnebrættet.

SK Forsyning er et multiforsyningsselskab og varetager el, vand, spildevand og varme samt håndterer gadelyset i Slagelse Kom­ mune. Koncernen blev dannet tilbage i 2008 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Ved stiftelsen samlede eneak­ tionæren, Slagelse Kommune, alle sine aktiviteter inden for el, vand, varme og spildevand i koncernen. Koncernen beskæftiger 150 medarbejdere og omsætter årligt for godt ½ mia. kr. SK Forsyning har hovedsæde i Korsør, og det er her, størstede­ len af administrationen befinder sig. Virksomheden har endvi­ dere en række større lokationer i Slagelse, hvor det primært er det tekniske mandskab, som er beskæftiget. Herudover er der en lang række lokationer rundt om i forsyningsområdet, hvor der ikke er daglig bemanding.

På årsmødet har du mulighed for at: • studere den seneste tekniske udvikling • hente inspiration og ny viden • møde branchens leverandører • udvide dit personlige netværk • dele dine erfaringer med kolleger • deltage i generalforsamlingen • genopfriske bekendtskaber og minder • deltage i ledsagerturen • deltage i et brag af en årsfest • og meget, meget mere

Stort kloakeringsprojekt

Vi glæder os til at se jer. Vel mødt i Korsør den 12. juni!

SK Forsyning ejer og driver i alt 20 renseanlæg fordelt over hele forsyningsområdet. Tre af disse er store og befinder sig hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, mens de mindre lig­ ger fordelt i hele forsyningsområdet. SK Forsyning varetager en tømningsordning af trix og septiktanke spredt over hele Slagelse Kommune – med den store vægt lagt i sommerhus­ områderne, som ligger hele vejen ned langs kommunens kyst. Sommerhusområderne skal senest i 2020 være kloakeret, hvil­ ket også gælder store dele af det åbne land. Dette et meget stort kloakeringsprojekt, der i disse år lægges mange kræfter i.

Topmoderne renseanlæg SK Forsyning er i disse år i gang med at renovere, om- og udbygge kloaknettet i Korsør og Slagelse byer. Dels er der et efterslæb, idet de tidligere kommuner, som nu indgår i Slagelse Kommune, havde undladt at renovere tilstrækkeligt. Dels skal et ombygget og topmoderne renseanlæg i Slagelse håndtere de væsentligt større regnvandsmængder, der forven­ tes på grund af klimaforandringerne. Med det nye renseanlæg forventes antallet af overløb i fremtiden at blive begrænset. Dette vil være til gavn for vandmiljøet blandt andet i Tude å. Det nye renseanlæg er etableret således, at el-forbruget begrænses mest muligt samtidig med, at anlægget selv pro­ Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Slagelse Kommune I Slagelse Kommune bor mere end 77.000 borgere. Kom­ munen ligger i vandkanten, og uanset hvor man befinder sig, er der ikke langt til skov, strand og vand. Der ligger sommerhusområder hele vejen ned langs kysten, og badestrandene har blå flag. Man finder en lang række små velbevarede købstæder, blandt andet Skælskør. Endvidere er der i kommunen en række store virksomhe­ der, heriblandt kan nævnes Harboe Bryggeri. Udover naturskønne omgivelser byder området på en lang række seværdigheder, man kan fornøje sig med. De største attraktioner er Trelleborg og Slagel­se Festuge. Trelleborg er en del af Vikinge­tidens militære magtsystem. Trelleborg er langt den bedst bevarede vikingeborg i Danmark og i øvrigt den eneste med en befæstet forborg. Slagelse Festuge er en årligt tilbagevendende begivende. I år er det 15. gang festugen løber af stablen. Den foregår altid i uge 26. Festugen tiltrækker med sine aktivite­ter – koncerter med topnavne, mad fra hele verden, messeaktivi­ teter, kæledyrsdag, osv., osv. - folk fra hele oplandet.

25


Tema

Årsmøde 2015

SK Forsyning A/S er dette års vært.

Foto: SK Forsyning

Alle mand til Korsør den 12. juni Scenen er sat til endnu et årsmøde af imponerende dimensioner. Selve årsmødeudstillingen på Korsør Renseanlæg bliver kæmpestor, og der er desuden mulighed for at deltage i både faglig ekskursion og fest. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening SK Forsyning er vært for Spildevandsteknisk Forenings årsmøde 2015, der bliver intet mindre end et tilløbsstykke – især teknisk og fagligt, men også med hensyn til hygge og fornøjelse.

Ekskursion torsdag er en nyskabelse Årsmødegæster, der vil ankomme til Korsør torsdag den 11. juni, kan komme på ekskursion til en af tre faglige spildevandsseværdigheder i det vestsjællandske: Slagelse Renseanlæg, Harboes Bryggeri A/S eller Vandrens – Stigsnæs Industripark. Programhæftet for årsmødet beskriver de tre besøgsmål og de praktiske detaljer i forbindelse med ekskur­ sionerne, som SK Forsyning har arrangeret.

De besøgende på udstillingen kan i fysisk forstand røre ved den udstillede teknik, hvilket altid et godt udgangspunkt for en spil­ devandsteknisk samtale. Og endelig – takket være flere rundvis­ ninger på Korsør Renseanlæg – så bliver det også muligt for de besøgende spildevandsfolk at ”sparke renseanlæg”....

Årsmødefest i smukke omgivelser Efter udstilling, generalforsamling og eventuel alternativ efter­ middag (arrangement for ledsagere) er det fredag aften tid til at feste. Årsmødefesten skal i år foregå på Comwell Campus Klarskovgaard tæt ved Storebælt. Der er gjort forberedelser til en helt igennem fornøjelig aften.

Massiv udstillertilslutning

Husk onlinetilmelding senest 1. juni

Spildevandsteknisk Forenings firmamedlemmer har også i 2015 vist overvældende interesse for årsmødeudstillingen. Udstillerlisten tæller mange ”gengangere”, men også i år er der helt nye firmaer, der har fået øje på årsmødeudstillingen som et godt sted at møde forsyningssektoren. Standbestillingerne tikkede ind i sekretariatet i de tidlige for­ årsmåneder og gav sidst i forløbet bekymringer med hensyn til arealerne. Ved disponering af udstillingsarealet primo maj lykkedes heldigvis at finde plads på renseanlægget til alle de mange tilmeldte firmaer og også til de fleste af de eftertil­ meldte firmaer.

Spildevandsteknisk Forening opfordrer foreningens medlem­ mer til at møde talstærkt op til årsmødet i Korsør d. 12. juni. Pump cyklen, start bilen eller bestil en bus, så flest mulige fra forsyningen eller firmaet kan komme til årsmøde i Korsør. Prioritér, at flest mulige kan besøge den faglige udstilling, der samtidig er noget af det mest inspirerende og hyggelige, man som spildevandmand eller -kvinde kan forestille sig. Forsøg også at sende deltagere til de øvrige dele af årsmødet: Faglige ekskursioner, rundvisninger, generalforsamling, alternativ eftermiddag og årsmødefesten ikke at forglemme.

Udstillingen bliver det faglige højdepunkt De 136 udstillende firmaer, der tilsammen udgør et bredt spektrum af leverandører til forsyningssektoren, vil med deres stande sørge for, at årsmødeudstillingen og Korsør Renseanlæg bliver særdeles attraktiv at besøge.

26

STF beder om onlinetilmelding til årsmødet via www.stf.dk senest den 1. juni Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Sunstone Water Groups Modulære løsninger til renseanlæg

Effektiv rejektvandrensning

Opkoncentrering af rådenetankslam

Efterpolering af renset spildevand

Energibesparelser og kapacitetsudvidelse

Kapacitetsudvidelse og større selvforsyning af energi

Imødekom fremtidens krav til udvidet spildevandsrensning

Sunstone Water Group Europe

Kontakt os

Løsninger fra Sunstone Water Group tilpasses individuelle behov med et bredt udvalg af standardiserede rensemoduler – lige til at kombinere i den optimale løsning. Alle komponenter er nøje udvalgte med henblik på at sikre høj kvalitet og markedets laveste livscyklusomkostninger.

SUNSTONE WATER GROUP EUROPE APS | ULVEHAVEVEJ 58, 7100 VEJLE, DENMARK TELEFON: (+45) 88 73 73 88 | WWW.SUNSTONEWATER.EU | INFO@SUNSTONEWATER.EU

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

27


AVK NYHEDER: SPADEVENTILER, UDLUFTNINGSVENTILER OG SNAVSSAMLERE Spadeventiler • Nu også med LINAK liniar aktuator - et konkurrencedygtigt alternativ med let montering, let håndtering og høj performance • ATEX godkendt

Udluftningsventiler • Udluftningsventil af polyamid nu også i PN 16 • Leveres også i rustfrit stål i PN 16

Snavssamlere • Nyt program i DN 50-300 • Systemet kan tømmes helt uden at afmontere dækslet. Herefter kan dækslet hurtigt afmonteres blot ved at løsne to bolte. • 250 my epoxy coating ind- og udvendigt og rustfrit stål si i et robust design

Vatech 2000 Værkstedsvej 15 • 5500 Middelfart Tel.: 64 40 20 60 www.vatech.dk • admin@vatech.dk

28

AVK Danmark A/S Bizonvej 1 • 8464 Galten Tlf.: 87 54 21 00 www.avkventiler.dk • salg@avk.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Tema

Årsmøde 2015

Stor interesse for at blive valgt til STFs bestyrelse Præsentation af de fire kandidater, der har meldt sig på banen i forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings efterlysning af interesserede personer. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Da Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning A/S, har valgt ikke at genopstille ved årets generalforsamling den 12. juni 2015 i Korsør, er nyvalg påkrævet. Foreningens annoncering efter interesserede personer har indtil videre medført, at fire personer har meldt deres kandidatur.

Læs videre og se hvem kandidaterne er, og hvad hver enkelt repræsenterer. På side 30 kan du desuden læse om den vedtægtsændring, som STFs bestyrelse indstiller vedtaget på årets generalfor­ samling.

Pernille Lyngsie Pedersen (46 år)

Sille Bendix Larsen (34 år)

Assisterende daglig leder/Driftschef for Vandrens – Stigsnæs Industripark

Procesingeniør ved Novozymes Rense­ anlæg i Kalundborg

Jeg er uddannet kemiingeniør og har arbejdet i spilde­ vandsbranchen siden 1995. Startede som Laboratorieleder hos Stigsnæs Industrimiljø. I 2000 rejste jeg til CP Kelco, hvor jeg de første 7 år var driftsansvarlig for deres rensean­ læg og herefter 5 år som miljø- og sikkerhedschef. I 2013 vendte jeg tilbage til Stigsnæs, hvor jeg de seneste to år har fungeret som assisterende daglig leder indtil 1. maj i år, hvor jeg overtager jobbet som driftschef. Jeg vil gerne gennem STFs bestyrelse arbejde for at fastholde og udbygge det netværk, der er mellem industrier og forsy­ ning. Jeg vil også arbejde for mere vidensdeling både for dem, der er gamle i faget og ikke mindst for de nye, der dukker op.

Alan Rasmussen (46 år) Driftsleder for Arla Foods Fællesrense­anlæg i Nr. Vium

Mange kender mig måske fra min tid som rådgiver, hvor jeg har arbejdet for en del af de kommunale renseanlæg. I kraft af min baggrund har jeg et bredt netværk i branchen både inden for forsyninger, rådgivere og universiteter, og jeg ser dette netværk som min bedste forudsætning for mit arbejde i bestyrelsen i Spildevandsteknisk Forening. Som medlem af bestyrelsen i Spildevandsteknisk Forening vil jeg gerne bidrage til, at vi fortsat kan opretholde det gode netværk og den gode vidensudveksling, som vi har i vores branche, og som vi skal være stolte af. Foruden at kunne bidrage med mit eget engagement, viden og gode humør, håber jeg også på at kunne lære en hel del af alle medlemmerne at kende, såvel som de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Jesper G. Brødsgaard (39 år) Spildevandschef i DIN Forsyning A/S

Jeg har arbejdet i den kommunale forsyning i 10 år i Ringkø­ bing-Skjern. Efter et kort spring til sygeplejerskeuddannelsen, kom jeg til min nuværende stilling som driftsleder for Arla Foods Fællesrenseanlæg i Nr. Vium (390.000 PE). Jeg har tidligere været bestyrelsesmedlem i STF i 5 år, og jeg er aka­ demiuddannet i ledelse og projektledelse. Jeg vil arbejde for, at industrien bliver mere synlig i spilde­ vandsbranchen og for mere vidensdeling mellem industri og forsyningsselskaber. I revideringen af driftslederuddan­ nelsen vil jeg arbejde på, at industrien tænkes mere ind. Jeg vil også arbejde på en mere synlig bestyrelse i STF. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Som ingeniør har jeg i hele min karriere været beskæftiget inden for forsyningsbranchen. I dag er jeg spildevandschef i DIN Forsyning A/S, der varetager spildevandsrensningen på 18 renseanlæg med en samlet belastning på 302.000 PE. Jeg vil som bestyrelsesmedlem medvirke til en konsolidering af STFs position og dermed en fortsættelse af det gode arbej­ de, der allerede bliver gjort. Jeg vil arbejde for at udbygge netværkene samt øge facilliteringen heraf. Nye metoder til øget biogasproduktion vil også blive sat i højsædet.

29


Tema

Årsmøde 2015

Justering af Spildevandsteknisk Forenings vedtægter Der er lagt op til en mindre vedtægtsændring på årets generalforsamling – en ændring, som – hvis den vedtages – giver generalforsamlingen mere direkte indflydelse på bestyrelsens sammensætning. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Genvalg og nyvalg – sådan har det været indtil nu

Forslag om skriftligt valg blandt alle kandidater

Mere spænding om valgene

Hidtil er Spildevandsteknisk Forenings vedtægter benyttet på en sådan måde, at bestyrelsen som udgangspunkt har indstillet allerede indvalgte bestyrelses­ medlemmer til genvalg, når de pågæl­ dende har ønsket dette. Når der har været behov for at sup­ plere bestyrelsen i forbindelse med, at en person ikke har ønsket genvalg, eller ikke teknisk har kunnet modtage gen­ valg, da har bestyrelsen hidtil, efter nøje overvejelser, typisk indstillet til nyvalg af en navngiven person fundet ved efter­ lysning af interesserede kandidater i medlemskredsen. De nugældende vedtægter rummer en mulighed for, at interesserede personer kan udfordre bestyrelsens indstillinger til hvilke personer, der foreslås valgt. En mulighed, der hidtil dog ikke er gjort brug af; sandsynligvis fordi der kræves en forudgående indsats af udfordrerne.

Den hidtidige valgpraksis har givet anledning til kritik i retning af, at valg til bestyrelsen har karakter af udpegning. Bestyrelsen medgiver, at chancerne for at blive nyvalgt til bestyrelsen hidtil ikke har været ret store, når flere kandidater har været interesseret i den samme post. Bestyrelsen foreslår derfor en tilføjelse til § 5 i foreningens vedtægter med hen­ blik på præcisering af proceduren for valg af personer til Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse. Bestyrelsen forslår, at valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (pkt. 7 på generalforsamlin­ gens dagsorden) fremtidigt skal foregå skriftligt. Valget foreslås desuden gen­ nemført som ét valg, således at de to/ tre personer (afhængig af om lige eller ulige år) med flest stemmer vælges som bestyrelsesmedlemmer, og den næstføl­ gende person med hensyn til stemmetal vælges som bestyrelsessuppleant.

Konsekvensen af den foreslåede ved­ tægtsændring vil være, at bestyrelses­ medlemmer ikke længere kan være næsten sikre på at blive genvalgt. Desuden vil nye kandidater med stor opbakning fra stemmeberettigede med­ lemmer have stor chance for at blive valgt ind i Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse.

Vedtægternes §6 stk. 3 forskriver, at: Formanden, to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant vælges i lige år. Kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant vælges i ulige år.

Vi udstiller på Spildevandsteknisk Årsmøde d.12 juni • Energirigtig og hygiejnisk iltning af råvand • Returskyl af vandværksfiltre • Beluftning af spildevand Tryk eller vakuum? Vi har 50 års erfaring Find os på mødet og lad os drøfte den optimale løsning 30

Tlf. 87880777 www.busch.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


CO2 NEUTRAL

?

Kend dit reelle CO2-regnskab når du energioptimerer! Vi kan hjælpe med at måle, dokumentere og minimere Lattergas! sales@unisense-environment.com www.unisense-environment.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

31


Flowmålesystem til afløbsrør, kanaler og vandløb Ideelt til måleprogrammer ifm klimatilpasning af regnvandsystemer

Fleksibel og flytbar løsning med eller uden GPRS

Mulighed for batteridrift og solceller

Mød os på STF’s Årsmødeudstilling d. 12. juni 2015 på Korsør Renseanlæg

Analyse

Doppler flowmåler

• Ammonium • Nitrat • Fosfat • Turbiditet • Opløst tørstof • pH

Doppler clamp-on flowmåler ideel til energioptimering på pumpestationer. Til rørstørrelse fra Ø12,5 mm. op til Ø4500 mm.

Ek s .

5 st k.

re ansmit te niveautr ab e l k r te e , 10 m Ø27 mm

0 9.995,0 i alt kr. ekskl. dels e g fors en mom s o

• Redox • Ilt

Kom forbi og se de gode MESSETILBUD på niveau- og trykmålere • Neddykbare niveautransmitter • Ultralyd • Radar • Tryk

E. Eberhardt ApS | Bygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk Eberhardt annonce 184x270 mm.indd 32

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015 20/04/15 14.50


Tema

Årsmøde 2015

Topmoderne renseanlæg står lige for døren Slagelse Renseanlæg har i de seneste fem år undergået en forvandling. Den kæmpe udvidelse og ombygning bliver afsluttet i tiden op til STFs årsmøde 2015, og så kan dagligdagen stille og roligt vende tilbage til normalen. Tekst: Malene Sadowski, kommunikationskonsulent, SK Forsyning A/S Flere års udvidelser og ombygninger er ved vejs ende, og Slagelse Renseanlæg står nu topmoderne med nyt indløbs­ bygværk, nyt ristesystem, nyt sandfang med tilhørende sand­ håndteringsanlæg, nyt slamafvandingssystem med dekantere og 100 m3 slamsilo, nyt gasmotoranlæg med mulighed for produktion af el og varme, ny slammodtagestation, ny fedt­ modtagestation, så fedt kan tilledes rådnetank kontrolleret, nyt moderne laboratorium og ikke mindst en moderne vel­ færds- og mandskabsbygning. Renseanlægget er placeret i Slagelse by, og det har ligget på den nuværende lokalitet i mere end 100 år. Anlægget er udstyret med avanceret styring – Star Professionel. Anlæggets godkendte kapacitet er 115.000 PE og aktuelt belastet med ca. 50.000 PE. Renseanlægget modtager og behandler størstedelen af spilde­ vandet fra Slagelse og omegn. Slagelse Renseanlæg er et to-trins aktivt slamanlæg, med biologisk N- og P-fjernelse. Anlægget er udstyret med 2 pri­ mærtanke på i alt 2.400 m3, 2 sæt procestanke til nitrifikation og denitrifikation på i alt 20.400 m3, 3 cirkulære efterklarings­ tanke med et volumen på i alt 3.600 m3 og 4 rektangulære efterklaringstanke med et samlet volumen på 3.600 m3. Et renseanlæg af denne type er karakteriseret ved et relativt lavt energiforbrug til omsætning af organisk stof (COD og BOD), da der i primærtrinnet fjernes noget af tilløbets forure­ ning inden tilledning til det aktive slamanlæg. Desuden er der en intern egenproduktion af energi (anaerob slambehandling med biogasproduktion).

Flere ud- og ombygninger • I 1993 blev anlægget udbygget til et mekanisk biologisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse (MBNDK). Anlægsprincippet er BioDenipho. • I 2010 blev en større ombygning påbegyndt, som øger anlæggets hydrauliske kapacitet fra 1800 m3/t til 5500 m3/t, svarende til en 1 års regn, heraf kan dog kun behandles 2700 m3/t gennem hele den biologiske del af anlægget. • I 2012 blev der implementeret Aktiv Returslam Proces (ARP) på renseanlægget. ARP tanken er placeret i renseanlæggets oprindelige Bio-P tank, som er 3.000 m3. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

I forbindelse med ombygningen var det nødvendigt at fælde et smukt, gammelt valnøddetræ. Træet blev efterfølgende omdannet til en spændende skulptur af Flemming Mundt, en lokal kunstner fra Skælskør. På den måde lever træet videre i de nye omgivelser. Foto: Susanne Brandt

Besøg på renseanlægget i forbindelse med årsmødet Dagen før STFs årsmøde vil der være mulighed for at besøge Slagelse Renseanlæg, idet man kan tilmelde sig faglige ekskursioner med busafgang kl. 15.00 fra Comwell Campus Klarskovgaard.

33


Tema

Årsmøde 2015

Spildevandsgolf 2015 I forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde på SK Forsyning A/S, Korsør arrangeres golfmatch på

Trelleborg Golfklub

Oksebrovej 13, 4200 Slagelse, lørdag den 13. juni 2015. Mødetid kl. 09.00. Der slås ud kl. 09.37. Dagen afsluttes med frokost og præmieuddeling i klubhuset. Tilmeldingsgebyret/greenfee er kr. 275.00 pr. person. Tilmeldingsfrist er senest onsdag den 3. juni. Max 24 deltagere (først til mølle…) Tilmelding kan ske til csheilskov@vip.cybercity.dk eller namos46@gmail.com Evt. spørgsmål om golfmatch m.m. til: Sven Heilskov 2539 2729 eller Niels Arne Schmidt 4045 4207 Ved tilmelding: Husk at opgive dit DGU-nummer Navn Handicap Adresse Hjemmeklub

34

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Ekspertviden & innovativ miljøteknologi

WATER TECHNOLOGIES

Procesviden – driftsoptimering og problemløsning

Teknologier til rensning af overløbsvand og spildevand

Teknologier til det energiproducerende renseanlæg

Teknologier til klimatilpasning

Måleudstyr og mobile app’s til drift og dokumentation

Mød vores procesfolk og servicemontører til STFs årsmøde for en snak om maskinudstyr og renseprocesser

Læs mere på www.kruger.dk

Resourcing the world

KLIMA SIKRING - færdige løsninger, der virker WaBack højvandslukke - anvendes til beskyttelse mod hus- og kælderoversvømmelse - type 3-godkendt (til fækalieholdigt spildevand) - forsynet med alarm - monteres lettilgængeligt uden for bygningen - fuldt åben under normal drift (færre forstyrrelser).

WaBack højvandslukke

Tideflex kontraventil

Tideflex kontraventil - udløbsventil helt i gummi, som giver absolut beskyttelse mod tilbageløb - især velegnet ved bølge- og sandpåvirkning - modsat traditionelle klapventiler, har Tideflex ingen klapper, der kan ruste, blive skæve eller fryse fast - stort set vedligeholdelsesfri.

Mobile udlejningspumper

Udlejningspumper Vi råder over et komplet program af udlejningspumper, bl.a. entreprenørpumper, dykkede spildevandspumper og mobile beredskabspumper. Vi kan levere, montere og stå for driften af pumperne, herunder overvågning, i hele lejeperioden.

Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

35


NYHED Konfigurerbar pumpestyring på PLC platform - kan leveres med enten Siemens eller Rockwell PLC Opsæt nemt og hurtigt din egen pumpestation via touchskærm

r mere ø h g o Kom øde m s r å s ’ på STF r den i Korsø 15 20 12. juni

EL:CON Automation A/S

36

Tel 7266 7077

automation@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Tema Årsmødeomtaler Årsmøde 2015

MT Miljøteknik Kom og mød VWR! Vi tilbyder vores kunder et omfattende udvalg af førsteklasses produkter, som f.eks. kemikalier, inventar, udstyr, instrumenter, beklædning og forbrugsartikler, fra førende producenter. Igen i år er vi i teltet på Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde i Korsør, den 12. juni. På dagen har vi fokus på følgende: • Merck Millipore vandanalyser • WTW og VWR pH, ledningsevne, ilt og BOD • Sikkerhedstøj / udstyr og værnemidler • Udstyr til måling af suspenderet stof • Filtrering og vandsystemer fra Millipore, Sartorius og VWR • Pipetter fra Biohit, Thermo Scientific, Eppendorf og VWR Collection VWR - Bie & Berntsen | Transformervej 8 | 2860 Søborg | Tlf.: 43 86 87 88 | info@dk.vwr.com | http://dk.vwr.com

Vogelsang AS Med en RotaCut fra Vogelsang AS har du den bedste beskyt­ telse af maskinparken på dit anlæg. Hvad enten det er udstyr i modtagetanke, rådnetanke, veks­ lere, for-afvanding eller slut-afvanding får du optimal beskyt­ telse af udstyr, samtidigt homogeniseres slammet så der opnås bedre forgasning, slamafvanding og udnyttelse af COD i det tilførte spildevand/slam. www.vogelsang-as.dk

Festo procesautomation Mød Festo på årsmødet og øg produktiviteten og drifts­ sikkerheden på jeres spilde­ vandsanlæg. Vores erfarne automationsspecialister kan rådgive dig i alle projektfaser lige fra engineering til idrift­ sættelse. Jo tidligere i projek­ tet du involverer Festo, jo mere optimal bliver din sam­ lede automationsløsning – både økonomisk og teknisk. Besøg vores stand til en snak om jeres udfordringer og oplev vores seneste nyheder som den helt nye generation af NAMUR magnetventiler, pneumatiske dreje- og lineæraktuato­ rer, medieventiler samt komplette løsninger til automatisering af spildevandsprocesser, der kan gøre jeres arbejde nemmere og mere effektivt. Vi ser frem til at møde dig på årsmødet. www.festo.dk/water.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

MT Miljøteknik tilbyder total­ løsninger inden for smedefa­ get med speciale i produktion af alu-dæksler, ståldæksler og sikkerhedsriste, hvor vi har mange års erfaring. Vi indgår gerne som en aktiv sparringspartner igennem for­ løbet fra ide til produktion. Kig forbi vores stand og få en snak. www.mt-miljoeteknik.dk

Bæredygtig sikring mod og bekæmpelse af rotter og mus WiseCon er en international virksomhed, der har speciali­ seret sig i bæredygtige og langsigtede teknologiske løs­ ninger til rottebekæmpelse helt uden brug af gift. WiseCon er førende i verden inden for teknologisk rottebekæmpelse, og WiseCons produk­ ter benyttes ikke alene i Danmark, men efterspørges af et støt stigende antal lande i hele verden. Wise-I® er det nyeste, giftfri skud på stammen i WiseCons® intelligente koncept. Det patenterede Wise-I® link system bru­ ger banebrydende teknologi til effektivt at monitorere og sikre mod rotter og mus i og omkring bygninger. www.wisecon.dk

dankalk som totalleverandør af hjælpestoffer til spildevandsrensning Hos dankalk har vi de senere år udvidet vort produktsortiment væsentligt på kemi og hjælpestoffer inden for spildevands­ området. dankalk kan nu levere hjælpestoffer til stort set alle procesområder på renseanlæggene. dankalks produktprogram omfatter naturligvis adskillige vari­ anter af kalkprodukter til slam- og spildevandsbehandling samt alkalinitesforbedring. Foruden kalkprodukterne forhandler vi også fældningskemika­ lier, Praestol® polymer, skumdæmpere, belægningshæmmere mod struvit- og kalkbelægninger, pereddikesyre samt kulstof­ kilder som f.eks. melasse. Svovlbrintekontrol med nitrat- eller jernforbindelser – spørg dankalk. dankalks erfaring inden for processerne i miljøsektoren er stor. Tag dankalk med på råd, når gamle processer skal optimeres eller nye kommer til. www.dankalk.dk

37


Tema

Årsmøde 2015

Optimering af drift på spildevandsløsninger SEEPEX Nordic A/S sælger og servicerer egenproducerede eks­ centersnekkepumper i Norden samt Baltikum. Hovedkontoret er baseret i Tyskland, hvor pumperne udvikles og produceres. SEEPEX har 700 medar­ bejdere, der er med til at udvikle, fremstille og servicere vores kvalitetspumper i mere end 50 lande. Vores pumper anvendes fortrinsvis i forbindelse med transport og dosering af højviskose medier. SEEPEX er stærke inden for transport af slam og tørslam på renseanlæg, forbrændingsan­ læg samt biogasanlæg. Vi træder altid til og assisterer ved opstart og indkøring af vores pumper og masseratorer efter ønske. Dette er en ser­ vice, vi yder som en del af leverancens pris. www.seepex.com/en/applications/environmental-engineering

DESMI garanterer nyeste know-how med vibrationssensorer og energirigtige løsninger. DESMI har mange års erfaring med projektering af pum­ pestationer til spildevandssystemer. Erfaringen anvender vi ved hvert projekt og sikrer vores kunder mod unødigt høje omkostninger, hvad enten der er tale om installation, drift eller renovering. Vi tilbyder komplette pumpestationer med bl.a. brønde, pum­ per, styringer og rørføring og skaber løsninger, der er individu­ elt tilpasset til at imødekomme det specifikke behov. Vær med til at sikre et godt vandmiljø i Danmark og vælg DESMI som din førende samarbejdspartner. Vi er førende i energirigtige og energibesparende spildevands­ løsninger. www.desmi.com

KAESER Kompressorer A/S Nordisk innovtion er en dansk producerende virksomhed med location i Egå ved Århus. Vi udvikler rottespærrer til de dan­ ske kloakker gennem den viden, vi bl.a. får fra de danske klo­ akmestre. Vi ser det som vores fornemste opgave at udvikle og videreudvikle rottespærrer, der imødekommer de nye krav, der opstår på det danske marked. Gennem vores dialog med kloakmestre landet over har vi de sidste 4 år lavet utallige justeringer, der optimerer driften og sikkerheden ved brug af vores produkt. Vores produkt er i dag et spejlbillede af knowhow fra kloakmesteren og en dansk produktionslinje, der kan omdanne ideer til virkelighed. www.nordisk-innovation.dk

LJM A/S LJM er en af Danmarks føre­ nde producenter af udstyr til spildevandshåndtering. LJM har et komplet produktpro­ gram i dykkede omrørere fra 0,75 kW til 18,5 kW. LJM’s produkter udmærker sig igennem deres høje kvalitet, lange levetid, stor betjenings­ venlighed samt lange service­ intervaller og dermed lave driftsomkostninger. LJM dykkede kvalitetsomrø­ rere er udstyret med planet­ gear samt mekaniske akseltætninger og er anvendelig til selv de største omrøreropgaver. Vi hjælper dig gerne med at finde netop den optimale løsning for din omrøringsopgave. Kontakt os og tal helt uforpligtende med en af vores kompetente INDUSTRI medarbejdere. Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark  .  DK-6940 Lem St. Tel.: +45 97 34 32 00  .  E-mail: ljm@ljm.dk Web: www.LJM.dk

38

Nyhed: skrueblæser Den enestående Sigma Profil fra Kaeser Kompressorer fås nu også til blæser, som er mere støjsvag, effektiv og økonomisk end andre. Med denne skrueblæser er det lyk­ kedes at overføre den kom­ petente Kaeser-teknik, mere trykluft med lavere energifor­ brug op til 35 procent mere effektive, uden coating af rotorer­ ne og ingen oliepumpe og oliekøler. Den integrerede styring Sigma Control 2 sørger for overvågning og enkel tilslutning til kommunikationsnetværk. De nye skrueblæser fra Kaeser Kompressorer giver maksimal energieffektivitet, lang levetid og enkel håndtering. Kaeser Kompressorer A/S Sten Larsen - tlf. 70 21 43 47 – sten.larsen@kaeser.com www.kaeser.dk

Biokube og Signalix: Et Stærkt Team For tredje år i træk er makkerparret Biokube og Signalix til­ bage på Spildevandsteknisk Årsmøde. Vi vil sammen præsentere de økonomiske og tekniske fordele ved at rense spildevandet, på stedet, ved hjælp af minirens­ ningsanlæg til ferieboliger, fjerntliggende gårde og instal­ lationer hvor kloakering ikke er rentable eller muligt. Vi vil præsentere både overvågningen af rensningsanlægget, samt de tekniske detaljer for selve renseprocessen. Telefon: 55989800  |  Telefon: 70237878 E-mail: info@biokube.dk  |  E-mail: info@signalix.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst? sningen ligger lige oran ig e en lehe  o l  ms me vores , k to-trins ristrms griner ume, uvier vi nu grænserne or, hvor et er muligt at kloakere eenomme i et bne lan elkommen l koran umestaonen, en omale og mest rissikre lsning l trksat kloakering a et bne lan  mal hraulisk esign a et trksae sstem  Ingen svovlbrinte roblemer  avere anlægsugier  Ingen re mellem-umestaoner  inre veligeholelse  avere risugier

NYHEDER RA IQ PÅ S´s ÅRSDE G griner ume

iqflo PC Pumestring

onstrueret l trksae silevanssstemer

ælg selv hvor avanceret u nsker in umestring! e en stanar PC umestring kan er lres mouler eer nske eks:  SS moul  4,3” ouch arve skærm  4G moul (SCADA, SR, PC, ablet, Smarthone)

 ,7 k en aset motor  ehe o l  ms

om og hr mere  S´s rsme i orsr en 2 uni 2

 lo o l , ls  Centriugal griner ume  everes ogs som uskiningsume

Liqflow

Pumps and systems

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Liqflow A/S

Kringelhusvej 15

Tlf.:

46 93 52 00

7100 Vejle

Mobil:

28 78 12 26

www.liqflow.dk

E-mail: info@liqflow.dk

39


LongLife LongLife serien fra Randers Jernstøberi A/S er blevet CO2-neutral

Nu er LongLife serien både god for miljøet og dit klimaregnskab. Den lange levetid og gode kvalitet af LongLife dæksler og karme forbliver den samme. Men nu er LongLife serien også blevet CO2-neutral. Det betyder, at de drivhusgasser, der udledes ved fremstillingen, bliver modsvaret af en lige så stor reduktion et andet sted i verden – nemlig i Tyrkiet. Samtidig forpligter Randers Jernstøberi sig til at reducere sit ressourceforbrug år for år.

Bidrager til klimaregnskabet

Ved at gøre LongLife serien CO2-neutral, mindskes CO2-udledningen med 900 tons om året og giver dermed sit lille bidrag til at reducere den samlede globale udledning: Direktør for Randers Jernstøberi, Hans Lykke Jensen siger: „Vi vil gerne bidrage til at opnå en reel forbedring. Vi tror på, at hvis man selv gør noget, så vil tiltag sprede sig som ringe i vandet. Ved at investere i et anerkendt projekt, er der ikke tale om ’varm luft’, men om faktiske reduktioner, der gør en forskel. Hermed giver vi kommunerne en mulighed for at træffe et grønt valg“.

Kontrolleres af eksperter

Det er beregninger fra eksperter i COWI, der ligger til grund for CO2neutraliseringen af LongLife serien. For at gøre dette bliver det samlede CO2-udledning for produktion og distribution af LongLife dæksler og karme kompenseret via indkøb af et tilsvarende antal CO2-kreditter fra en stor vindmøllepark i Tyrkiet.

FAKTA Randers Jernstøberi har bedt rådgivningsvirksomheden COWI til at sikre, at LongLife dæks­ ler og karme gøres CO2­neutrale. COWI anvender internationale standarder – ISO14040 og ISO14044. Metoden fastlægger bl.a., at CO2­neutraliteten skal dokumenteres, og at køb af CO2­kreditter skal følge en proces, der sikrer, at kreditterne giver en faktisk reduktion. CO2­kreditterne stammer fra et reelt CO2­reduktionsprojekt i Tyrkiet, hvor CO2­reduktionerne kontrolleres af FN og andre organisationer. Udbyderen af kreditterne får ud over salget af kreditterne også tilført investeringer og miljøvenlig teknologi fra de vestlige lande. Derudover støtter projektet lokale skoler og landsbyer samt har været med til at forbedre lokale sportsfaciliteter.

Udover at neutralisere CO2­emissionen, skal Randers Jernstøberi foretage løbende reduk­ tioner af deres CO2­udslip i forbindelse med produktionen af LongLife dæksler og karme. Det kan f.eks. være reduktion af el, vand, varme, forbrug af maling mv.

New Technology - Just use it! Hans Lykke Jensen, adm. direktør, Randers Jernstøberi A/S Tlf.: 23 11 71 25 hlj@randersjern.dk

40

Vi vil gerne bidrage til at opnå en reel forbedring. Vi tror på, at hvis man selv gør noget, så vil tiltag sprede sig som ringe i vandet. Hans Lykke Jensen, adm. direktør

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Tema

Årsmøde 2015

Diatom A/S   B-Lock adgangssikring B-Lock adgangssikring giver jer høj sikkerhed med smidig tilgang på steder, der sikres mod utilsigtet adgang af 3-part. Birepo leverer alt fra hængelåse til intelligente adgangs­ systemer med tidsbegrænsning, log, samt overvågning. For at garantere den høje kvalitet er B-Lock serien produceret af danske underleverandører. I får med vores patenterede 3-kant cylinder en høj kvalitets hængelås, som kan monteres i sand- og jordmiljøer, til brønd­ dæksler/huse, adgangsbom m.v. Nyt: B-Lock containerbom er nu godkendt i klasse 3 og 5 efter de nye fremtidige gældende normer. Mød os og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at øge sikringen hos jer. Hjemmeside: www.birepo.dk

Hans Buch A/S Hans Buch A/S præsenterer det store program af excentersnekkepumper fra PCM: Tragtpumper til afvandet slam, med indbygget fødesnegl, i flere dimen­ sioner, med eller uden brobryder aggregat, kalkmixer, eller integreret system til reducering af pumpens modtryk, f.eks. ved pumpning af afvandet slam. Derudover den korteste og letteste excentersnek­ kepumpe med patenteret kardanled, som sikrer hurtig og nem adskillelse af pumpen ved service. Vi tilbyder et komplet program af pumper til vand, fra borerørspum­ per, centrifugalpumper, til trykforøgeranlæg fra SAER. Hans Buch præsenterer et komplet program af centrifugal­ pumper til spildevand. Se vores program af instrumentering, gasdetektorer, og hør om vores service afdeling. www.hansbuch.dk

HedeDanmark a/s HedeDanmark a/s nyttiggør årligt ca. 150.000 ton biogødning for danske forsyningsvirksomheder og ca. 350.000 ton orga­ niske restprodukter for Food/Pharma virksomheder. Derudover håndterer vi bioaske fra store og små varmeforsyninger. Hovedparten af produkterne nyttiggøres til gødningsformål i landbruget, men vi råder også over komposterings- og for­ brændingskapacitet til produkter, der ikke overholder gælden­ de grænseværdier. HedeDanmark understøtter tankegangen om nyttiggørelse af værdifulde næringsstoffer, der findes i organiske restprodukter, især fosfor og kvælstof. Vi har en bred vifte af løsninger, der kan tilpasses præcist til kundens behov. Besøg os på vores stand i Korsør og hør mere. www.hededanmark.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Diatom A/S leverer den optimale filtreringsløsning. Hvad enten man taler sterilfiltrering i den farmaceutiske industri eller filtre­ ring af spildevand på et kommunalt renseanlæg. Filterløsningerne kommer fra et udvalg af internationalt aner­ kendte leverandører, bl.a. Amiad Water Systems, Amazon Filters og Pall Corporation. De leverer både standardløsninger og kun­ detilpassede løsninger af høj kvalitet til filtrering, separering og oprensning af væsker og gasser samt andre applikationer. Vores hjemmesideadresse er: www.diatom.dk

Krüger viser vejen til fremtidens renseanlæg Krüger fremviser nøgletekno­ logier og processer til fremti­ dens renseanlæg. Du kan også høre nærmere om vores servicekoncept og om vores produkter til styring og klima­ tilpasning. Konkurrence og grill Vi afholder naturligvis en lille konkurrence – kom og deltag der er flotte præmier til de bedste. Vi serverer rundstykker og kaffe fra kl. 9.00, og der er hel­ stegt pattegris fra grillen kl. 12.00. Vi ser frem til et par gode dage i Korsør. På gensyn! www.kruger.dk

Munck Forsyningsledninger a/s udstiller LPS-trykafløbs­syste­ met, som firmaet har forhandlingen af i Danmark. På udstillin­ gen vises den unikke LPS-pumpe, som i stort omfang anven­ des i forbindelse med kloakering af åbent land, sommerhus­ områder og kolonihaver. Systemet er unikt derved, at det er den samme pumpe, som anvendes i alle pumpestationer, uanset om pumpestationen betjener én eller flere ejendomme. Munck Forsyningsledninger a/s har siden 2002 etableret LPSsystemet for over 12.000 ejendomme overalt i landet – dels i totalentrepriser og dels som pumpeleverancer. Som et nyligt tiltag kan nævnes anvendelsen af LPS-pumpen til sikring af ejendomme ved ekstremregn, hvorved kælderoversvømmelser forhindres. www.munck-forsyning.dk

Grøn, grønnere, grønnest! Hvad har Nordisk Aluminat mon fundet på i år? Kom og kig i vores telt. Vi glæder os til at se jer i Korsør. Hilsen ”de grønne piger” www.aluminat.dk

41


Tema

Årsmøde 2015 Valmet Total Solids Measuremet

Procesteknik Løwener Procesteknik kan levere et stort udvalg af pumper, vakuumteknik, flowmålere, niveaumålere, doseringsudstyr, fil­ tersystemer og uv-anlæg til spildevandsbranchen. Vi har løsnin­ ger fra den enkelte måler til det store projekt. Flowmålere og pumper m.m. skal vælges efter opgaven, og vi står selvfølgelig til rådighed med mere rådgivning og hjælp, enten via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores produktspecialister. www.loewener.dk

– rådgiver for fremtidens renseanlæg De tider er forbi, hvor et renseanlæg kun skulle rense vandet. I dag forventes de danske renseanlæg også at levere kvalitets­ produkter til landbruget, overskudsenergi til el- og varmepro­ duktion og meget mere. For at udfylde rollen som moderne renseanlæg skal man kunne skabe synergier mellem forskel­ lige specialistområder og udnytte spildevandets ressourcer optimalt. Det kræver en fagligt stærk rådgiver med sans for helheden. Med gode specialistkompetencer inden for vand, miljø, energi og affaldshåndtering og en stærk tradition for at tænke på tværs, er Rambøll den oplagte rådgiver for fremti­ dens renseanlæg. Tjek vores stand på STF’s Årsmøde. www.ramboll.dk

Simon Moos Simon Moos Maskinfabrik A/S tilbyder: • Slamsugeranlæg • Genbrugsspuler • Mobile-/ og on-site anlæg til afvanding Simon Moos A/S Entrepriser tilbyder effektive ydelser inden for: • Slamsugning og spuling med og uden genbrugsanlæg • mobil-/on-site volumenreduktion af slam i forbindelse med store afvandingsopgaver • TV inspektion. Ind måling og dokumentation af rør ledninger. Medlem af DTVK • Slamdepot, naturvenlig behandling af slam, kompost, afklip, skrotpulver, med mere • Produktion af biogødning til landbrugsarealer • Oprensning/naturpleje af søer/åer • Tørsugning kapacitet 8.000 m3/h • Tømning og lovpligtig kontrol af olie- og fedtudskillere • Pumpning ved oversvømmelse ol. Dieseldrevne pumper op til 300 m3 pr. time. Se også www.simonmoos.com

42

Lisco Analytical ApS er for første gang med og udstiller på STF Årsmødet, med en produktnyhed. Fra Valmet præsenterer Lisco Analytical en in-line total tørstofmåler Valmet TS base­ ret på mikrobølgeteknologi. Tørstofmålingen kan bruges til kontrol af total tørstof i slam for procesoptimering og kan bruges i alle applikationer, hvor der måles tørstof. Dermed opnås større effektivitet af rens­ ningsanlægget og lavere driftsomkostninger. Andre fordele er: - Vedligeholdelsesfri - Færre laboratoriemålinger - Enkelt punkts kalibrering Fra Valmet vises også konduktivitetsmålere, som tidligere blev produceret hos Kemotron i Danmark. www.liscotech.dk

NISSEN energi teknik a/s NISSEN energi teknik er en af landets førende leverandører af gasmotoranlæg til det energi­ producerende rensningsanlæg. NISSEN energi teknik er repræ­ sentant for MAN gasmotorer i Danmark og leverer gasmoto­ rer i størrelserne 37 – 530 kW, og vi vælger altid ”the best MAN for the job”. MAN gasmotorer kendetegnes ved høj effektivitet og et robust design, der er skabt til drift 24 timer i døgnet – alle ugens dage. Solide gasmotorer med markedets laveste vedli­ geholdelsesomkostninger og en serviceorganisation, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Vi leverer komplette løsninger til energiproduktion; gasmotor­ anlæg, styretavle, gasrensning, installation – opstart, service og vedligehold www.nissenenergiteknik.dk

Hidrostal Hidrostal er en dansk-schweizisk virksomhed beliggende i Tommerup på Fyn og i Vilsund i Thy. Virksomheden udvikler og producerer pumper og pumpeløsninger til spildevand. Vi er kendetegnet ved stor erfaring og knowhow inden for spilde­ vandspumpning samt udvikling af spildevandsløsninger indenfor PE, Stål og aluminium i forbindelse med spildevandstransport. Med udgangspunkt i Skruecentrifugalpumpens evne til at modvirke tilstopning, fremstiller Hidrostal nøglefærdige brønde og pumpestationer. Dette sikrer, at du kun har brug for én leverandør til dit pumpeprojekt. Dit spildevandsprojekt er i sikre hænder fra start til slut. Vi ser frem til at møde dig på STFs årsmødeudstilling fredag d. 12. juni. www.hidrostal.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Din system leverandør til spildevandspumpning Komplette dykkede pumpestationer Ydelser fra 1 - 600 l/s

Et stærkt alternativ!

Gorman Rupp

Unikke tørtopstillede og ægte selvansugende pumper. Pumpetryk op til 90 mvs. - ideel ved nedlæggelse af renseanlæg.

Energioptimerede! AGM kolbepumpe

Den driftssikre AGM pumpe leveres nu med Easy-Flow kolber for optimeret drift og lavere vedligeholdelses omkostninger. Nu også som pumpestation!

Løser udfordringen med lille mængde og højt tryk!

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

43


Rambøll har overtaget den globale miljørådgiver Environ (environcorp.com), som består af 1.500 medarbejdere, hvilket bringer Rambøll i den globale top 10 inden for miljørådgivning. På vand- og spildevandsområdet bidrager Environ med 75 specialister, hvorfor vi på verdensplan nu er over 500 vandog spildevandseksperter. Et af Environs store specialistområder er rensning af industrispildevand.

Spildevandet renSer ikke Sig Selv (Så vi har fået 75 nye kolleger) www.ramboll.dk

VI ER 12.300 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE OG SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI, OLIE & GAS OG MANAGEMENT CONSULTING.

Bedst til spildevand_184x270mm_2015.indd 44

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015 04-05-2015 13:59:29


Tema

Årsmøde 2015

Kemira Water Danmark A/S leverer både den kemiske løsning, udstyret samt ekspertisen til, at vores kunder kan maximere udnyttelsen af ressourcerne og minimere spild i alle vandbe­ handlingsfaser. Vores kundeportefølje indeholder både danske forsyningsvirk­ somheder, fødevareproducenter, kemiske virksomheder, biogas samt bioteknologiske selskaber. Vores tre salgsrepræsentanter har mange års erfaring inden for vandhandling og kan finde en løsning, der optimerer ethvert behov – der hvor vand møder kemi. Vi støtter op om STF og udstiller ved årsmødet i Korsør, så kom forbi og hils på - vi byder på en fadøl og en grillpølse. Læs mere om os og find kontaktoplysninger på www..dk

Eurofins Miljø Eurofins Miljø er et af Danmarks største miljølabora­ torier. Vi arbejder primært med kemiske og mikrobiolo­ giske undersøgelser af vand, jord og luft - samt tilhørende rådgivning inden for miljøom­ rådet. Eurofins Miljø varetager det fulde forløb af en undersø­ gelse - fra den indledende planlægning, over prøve­ tagning og gennemførelse af analyser til evaluering af resultaterne. Vi kan også udføre delopgaver - helt efter kun­ dens behov og ønsker. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.eurofins.dk. Eurofins Miljø A/S indgår i den internationale gruppe Eurofins Scientific Eurofins Gruppen beskæftiger 650 medarbejdere i Danmark - Vi arbejder med professionel rådgivning, validering og specialiserede kemiske og mikrobiologiske test.

FMT A/S blev etableret i 1974 og er opdelt i fire forret­ ningsområder: Slamdistribution/Biogødning, Long Reach/ Entreprenøropgaver, Vintervedligeholdelse, Vedligeholdelse af grønne arealer og belægning. Vi er landsdækkende og yder en hurtig og effektiv løsning af de opgaver, vi påtager os. FMT A/S er beliggende i Hillerød. Fra virksomhedens start har FMT A/S tilbudt private og offentlige kunder mange forskel­ lige former for serviceydelser. FMT A/S er i dag en af de førende i Danmark, inden for distri­ bution af Biogødning / vintervedligeholdelse, Long Reach og div. entreprenøropgaver. Vil du vide mere så læs om FMT A/S på www.fmtas.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

LINAK producerer og sælger elektriske aktuatorløsninger til lineær bevægelse i en lang række applikationer inden for forskellige brancher og industrier. LINAK lægger stor vægt på at samarbejde med kunderne om tilpassede løsninger, som er skræddersyet til kundens behov. Til spildevandsbranchen kan LINAK eksempelvis levere aktuatorsystemer til intelligent ven­ tilstyring på renseanlæg, hvilket er en driftssikker, vedligehol­ delsesfri og energivenlig løsning, som er let at installere. www.linak.dk

Axflow A/S Den voksende miljøbevidst­ hed, forbedrede processer og viden om håndtering af miljø­ problemer, har efterhånden medført en nultolerance over­ for udslip af ubehandlet spil­ devand, frås med vand eller uhensigtsmæssig anvendelse og deponering af slam. Derfor gennemgår alt spildevand i dag rensning på renseanlæg. Dette har ført til større behov for pumper, filtre og anden beslægtet udstyr på vore renseanlæg. Kravene til udstyret er høj kvalitet, enkelt vedligehold, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed.
 AxFlow A/S tilbyder pumper og neddelere til slam, kemi­ kaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. Kemikaliehåndtering med fadpumper. Riste for indløb og overløb. Vandbehandling med automatiske filtre, UV lys og slamafvanding vha. filterpressere. Hjemmesideadresse: www.axflow.dk

Innovation giver bedre løsninger Når vi gør det i fællesskab Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere arbej­ der vi lige nu på over 25 for­ skellige udviklingsprojekter, som bidrager til at løse frem­ tidens udfordringer inden for forsyningssektoren. Et af dem er udbygningen af Egå renseanlæg, hvor EnviDan, som totalentrepre­ nør for Aarhus Vand, er med til at introducere nye bane­ brydende teknologier til den danske spildevandssektor. Med det ambitiøse mål at opnå en nettoenergiproduktion på el på 150 %. For at nå målet skal flere teknologier bringes i spil, og det er samspillet mellem disse, der for alvor skaber innovative resul­ tater. Mød os i EnviDan-teltet og hør mere!www.envidan.dk

45


Tema

Årsmøde 2015 Infra

Uponor Infra har over 60 års erfaring med at udvikle og frem­ stille rørsystemer i plast til distribution af vand, afløb, energi, el, tele og data. Ultra Rib 2 – markedets bedste rør! Ultra Rib 2 er markedets bedste afløbsrør i dimensioner fra 200 – 560mm. Røret opfylder det dobbelte af minimums­ kravene med Nordic Poly Mark godkendelsen for tæthed, deformation og slagholdbarhed. Den ribbede homogene kon­ struktion gør røret ekstra slidstærkt. Ultra Rib 2 har en levetid på over 100 år! Designede løsninger Med vores Weholite løsning kan vi skræddersy en løsning til netop jeres behov for transport og opbevaring af regn- og spildevand. www.uponor.dk/infra

Nødbruser BROEN Emergency Shower Systems er verdens førende leve­ randører af nødbrusere, øjenskyllere og sikkerhedsudstyr til blandt andet industrielle arbejdspladser, professionelle labora­ torier og undervisningsbrug. Vores komplette løsninger er designet og udviklet til aktive arbejdspladser, og systemet er modulært opbygget, så trans­ port og installation bliver så let som overhovedet muligt. Beskyt virksomhedens medarbejdere Et uheld kan få katastrofale følger. Med BROEN LABs nød­ brusere mindskes risikoen for skader markant. Vi rådgiver om brug, vedligeholdelse og tests, så du kan være sikker på en løsning, der virker, når det er nødvendigt. www.broen-lab.dk

Intelligent styring til pumpestationer Danfoss VLT Drives Danfoss VLT Drives er eksperter inden for vand- og spilde­ vandsområdet og kan tilbyde VLT® AQUA FC202 frekvensom­ former til alle applikationer inden for vandsegmentet herunder pumper, ventilatorer, omrører, kompressorer mm. Besøg vores stand og få mere information om: • Applikationer til VLT® AQUA • Pumpestyringer • Beskyttelse mod kavitation • Flyvende start af motorer • Kontraventilstyring • Start af pumpe med minimalt trykstød • Energi logging • Samt mange andre programmeringsmuligheder • Udover dette kan vi også tilbyde: • Serviceaftaler • Danfoss Learning moduler • Kurser • Døgnservice • Månedligt nyhedsbrev • Web portal for let adgang til dokumentation • Hjemmeside med Programmeringseksempler og relevant dokumentation Læs mere om Danfoss VLT Drives og vores produkter på www.vlt.dk

Hybridfilter A/S blev til i 2011/2012 som svar på en kundes fore­ spørgsel på produkter til bekæmpelse af lugtgener, herunder svovlbrinte og ammoniak. Vores Hybridfiltre er en kombination af biologi og kemi, hvor vi tager de bedste egenskaber ved begge og undgår ulemperne. Dette har ført til vores kompakte måtte­ baserede filtre, der er lettere og enklere at sætte op og skifte end mange af de konkurrerende produkter.Kort og godt, vi gør dit arbejde lettere, så du kan fokusere på de vigtigere ting. www.hybridfilter.dk

46

Med en årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder og pumpeløsninger er Grundfos en af verdens førende pum­ peproducenter. På Spildevandsteknisk Årsmøde udstiller vi produkter og løs­ ninger målrettet folk inden for spildevandsregi. Her har du mulighed for at komme i dialog med vores eksperter og blive opdateret eller få ny viden om vores produkter. Vi sætter fokus på styringer til overvågning af spildevandsbrønde og pumpestationer, der samtidig gør det muligt at afhjælpe pro­ blemer, inden pumperne går i alarmtilstand. Kom forbi vores stand i teltet og få en stærk oplevelse og deltag i konkurrencen.  www.grundfos.dk

Dansk Automation & Analyse A/S Dansk Automation & Analyse A/S har i mere end 25 år leveret SRO-løsninger og tavleanlæg til bl.a. spildevandssektoren Mød os på Årsmødet 2015 i Korsør Kom og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksom­ hed med bl.a.: • Bedre brug og genbrug af SCADA software • Fordelen ved skalerbare løsninger • Kapitalisering af SRO DATA • Hvad kan den nyeste teknologi tilbyde inden for Smartphones • Tavleanlæg: styre- og effekttavler • Nyt online styresystem for svovlbrinte bekæmpelse Nr. Viumvej 2, 6920 Videbæk Rugvænget 19 J, 2630 Tåstrup mail: sro@d-a.dk, mail: nth@d-a.dk www.d-a.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


EnviMobile er data lige ved hånden - dèt er innovation!

EnviMobile giver dig adgang til dine data og informationer, selvom du ikke er på kontoret, og du slipper for tidskrævende download af dokumenter eller anden kommunikation med kontoret derhjemme. Hvad enten det drejer sig om dine jobs på planlagte opgaver eller et akut opstået job i en travl hverdag, så har du mulighed for at foretage de nødvendige registreringer, bestille et job hos en ekstern entreprenør eller blot gennemføre de planlagte opgaver, også selv om du er offline. Synkronisering foregår automatisk når telefonen igen bliver online.

www.envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

47


KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Regulering a and fv

Gerhard Christensen Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

48

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015 73


Tema

Årsmøde 2015

Mød GEA på STF årsmøde Hos GEA er forberedelserne til dette års SFT årsmøde godt i gang – og vi glæder os til at byde kunder, samarbejdspartnere og andre besøgende velkommen på vores stand. I år udstiller vi vores nye generation af dekanter centrifuger til slamafvanding og fortykning: En CF3000 med et summation­ drive-system, der kun føder energi ind i systemet, hvilket mini­ merer strømforbruget. Kom også og prøv vores nye IO styre­ system, der sætter nye standarder for enkel og intuitiv styring – kom og oplev på egen hånd, hvor enkel den er at betjene. Vel mødt på GEAs stand. www.gea.com

Randers Jernstøberi A/S Randers Jernstøberi A/S foresætter succesen med den CO2neutrale LongLife serie med integreret slidsepakning. Foruden Ø800 og Ø600 introducerer vi nu Ø315 med integreret slid­ sepakning. Besøg vores stand og hør nærmere om denne spændende nyhed. New technology – just use it! www.randersjern.dk

EL:CON - specialister i pumpestyring, SCADA-software og elinstallation

Heco Filtration A/S har specialiseret sig i at levere filterløsnin­ ger til en lang række industrielle formål. Vores selvrensende Auto-line Filtre benyttes allerede mange steder i spildevands­ industrien til filtrering af renset spildevand, som bruges til tek­ nisk vand på anlæggene. Stiller filtreringsopgaven særlige krav, udarbejder staben af professionelle konstruktører en optimal løsning, der præcist er tilpasset de specifikke driftsforhold hos kunden. Derved sikres kunden en løsning, der er let at arbejde med, og en problemfri service, rensning og vedligeholdelse. Kvalitet, præcision og ekspertise er grundelementer hos Heco Filtration A/S. Heco Filtration udstiller på Årsmødet. Vi glæder os til at se Jer. www.heco-filtration.dk

Stjernholm A/S - bedre løsninger! Hos Stjernholm har vi valgt at fokusere vores indsats omkring de fire områder, hvor vores produktsortiment og knowhow betyder, at vi virkelig kan gøre en forskel og sikre vores kun­ der finansiel værdi: Uden for hegnet, forbehandling, process og slambehandling. I dagene den 1. og 2. september 2015 inviterer vi alle fra spildevandssektoren til Stjernholm dagene i Ringkøbing, hvor du kan høre en række spændende indlægsholdere behandle disse fokusområder, se en række innovative firmaers udstil­ linger, besøge Herning Centralrenseanlæg samt erfaudveksle med gode kolleger. Du kan høre mere og tilmelde dig på vores stand på årsmødet. www.stjernholm.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Besøg EL:CON på STF-års­ mødet 2015. Her præsenterer vi blandt andet to produkter til spildevandsmarkedet, der er funktionelle, fleksible og kon­ kurrencedygtige på prisen: • EL:CONs komplette pumpestyring, som nemt kan videreudbygges og gør jer uafhængige af bestemte producenter og leverandører • EL:CONs udendørsskab, som er specialudviklet til det danske marked Med EL:CON som samarbejdspartner behøver du kun én kontaktperson – vi fungerer som både del- og totalleverandør inden for styring, regulerings- og overvågningsanlæg samt elinstallation. www.elcon-as.dk

Slam er det, som interesserer os mest Vi hjælper vore kunder med at forbedre slammets bund­ fældningsegenskaber, reduce­ re og fjerne flydeslam samt ”brandslukning” i forbindelse med slamflugt. Vi reducerer udgifter til bortkørsel af slam ved at finde netop det pro­ dukt, som fungerer bedst på det pågældende udstyr til sla­ mafvanding. Vi bruges som rådgivere i forbindelse med at få fokus på forbedring af slammets afvandingsegenskaber. I vores værktøjskasse har vi: Erfaring fra mere end 25 år i branchen • Mikroskopering med identifikation af slammets tilstand • Fældningskemi, systemprodukter • Flokningsmidler, polymer • Doseringssystemer Vort mål: Lave omkostninger for kunden. Bo Jensen Vandbehandling – se mere på www.bjv.dk

49


Tema

Årsmøde 2015

Kilian Water ApS Decentral behandling af spildevand Kilian Water viser eksempler på, hvordan man som forsyning kan behandle spildevand decentralt med et beplantet filteranlæg. Et forsøgsprojekt i EU-regi sammen med bl.a. Aarhus Universitet viser, at det beplantede filter fuldt ud er i stand til at rense spildevand fra levnedsmiddelindustri i det åbne land. Anlægget kan desuden bruges til mindre landsbyer eller som­ merhusområder, så forsyningen på den måde slipper for at pumpe spildevandet den lange vej til centralt rensningsanlæg. Det beplantede filter har lave drift- og vedligeholdelsesudgif­ ter og er derfor et meget interessant alternativ til den gængse tankegang om central rensning. www.kilianwater.com

Beluftningstankes usynlige mur Min. 0,3 m/s skal gennem­ strømningen være for at gen­ nembryde den usynlige mur. Vi kan hjælpe dig til at bereg­ ne den præcise omrøring, du har brug for i din beluft­ ningstank, så du ikke møder muren. Teknikskabe Komplet installation over jor­ den, hvor eltavle og ventiler er i samme skab Se mere på www.flygt.dk

Chr. Krogh ApS Chr. Krogh ApS samarbejder med vores kunder for at finde den optimale løsning på kommunale og industrielle renseanlæg. Vi markedsfører nedenstående produkter fra de førende producenter inden for vandrensning og slambehandling. Fældningskemikalier Ferriflock 138E: 13,8% Jernklorid opløsning. Ekoflock 54, 70 & 90: Polyaluminiumklorid (PAC) 5,4%, 7,0% & 9,0% Polymer Flydende eller granulat med alle variationer inden for ladning og molvægt. Skumdæmpere Bredt sortiment til individuelle opgaver målrettet til industrien samt kommunale og industrielle renseanlæg. Kom forbi vores stand i Korsør og få en snak med os samt deltag i vores konkurrence. www.chr-krogh.dk

Frisenette ApS På årsmødets udstilling viser Frisenette ApS denne gang to nyheder i NANOCOLOR® sortimentet til fotometriske vandanalyser. Spektrofotometret NANO­ COLOR® UV/VIS II, der som navnet antyder også kan måle i UV området, har 10” farve­ display i formatet 16:9. Med selvforklarende ikoner er det særdeles brugervenligt. Fotometret kan skanne, lave farve- og turbiditetsmålinger. På udstillingen vises også varmeblokken Vario HC, som har ventilator til hurtig nedkøling. Alle varmeblokke kan nemt kalibreres og certifikat derpå kan udskrives. Udover de to nyheder viser vi alle andre instrumenter i NANOCOLOR® programmet, ligesom vi viser eksempler på de brugervenlige testrør. www.frisenette.dk

50

Kom og besøg os på vores stand, hvor vi vil være repræsente­ ret med vores trailer og et telt. På standen kan du høre om: • Endress+Hauser’s unikke biogas og metan flowmåler, Prosonic Flow B200. Med mere end 150 solgte målere i Danmark vil denne løsning også kunne optimere din biogasproduktion. • De effektive ionselektive elektroder med luftrengøring som standard, der sikrer dig stabile målinger og lave driftsomkostninger. • Flowmålere til højt tørstofindhold er ikke et problem, vi har løsningerne på dette. • Ønsker du også at kunne kalibrere dine pH elektroder i laboratoriet? Så kom og hør om Memosens teknologien og Memobase Plus. www.dk.endress.com

Jens Dalsgaard Brøndrenovering Smuldrer dine betontanke også? Giv dine betontanke en brøndrenovering! Vi har de sidste 12 år repareret mange forskellige betontanke, brønde og slamfang, der pga. svovlbrinte eroderer indvendigt. Med det patenterede og miljøvenlige plastikmateriale lægger vi en ny belægning, der er slidstærk, fleksibel og modstands­ dygtig over for syrer og gasser. Dette sikrer, at produktet arbejder sammen med betonen og kan modstå det hårde indhold, som den opbevarer. Den nye belægning påføres i én arbejdsgang efter klargøring og skal ikke efterbehandles, hvil­ ket betyder, at det er en økonomisk forsvarlig renovering. Løsningen er nem, økonomisk og holdbar i mange år frem. www.jensdalsgaard.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Årsmøde 2015

-Vi ses på vores stand i Korsør

wmb-720 Danish qdos duo_Layout 1 16/06/2014 12:07 Page 1

Nøjagtig, alsidig kemikaliepumpe • Reducer dine kemikalieomkostninger gennem højere doseringsnøjagtighed • Nem og hurtig installation og vedligehold uden brug af tilbehør • Udvidet flowområde med Qdos 60: Fra 0,1 til 1.000 ml/min. ved 7 bar Fully sealed for l i f e , o n e minute tool-free maintenance REVOLUTIONARY

PERISTALTIC

PUMPHEAD

qdospumps.com +45 4694 0065 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

51


Mød Fagerberg i Korsør

Kom og mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Korsør d.12. juni 2015. Vi glæder os til at præsentere vores spændende nyheder på både onlinemåling og instrumenter.

WTW introducerer det nye controllermodul MC3 og andre nyheder til IQ SENSOR NET-systemet. Kom og hør om vores mange nye referencer på bl.a. slamspejlsmåling og kombineret optisk nitrat- og nitritsensor til præcise målinger af både NO3-N og NO2-N.

Fra MAXX præsenterer vi den stationære SP5-prøveudtager, nu med integreret webbrowser til fjernopkobling. Krohne har som en af de få leverandører en magnetisk induktive flowmåler til delvist fyldte rør som er helt unik til ind-, ud- og overløbsbygværker. Kom og se den på vores stand.

Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveautransmittere og vores nye Rotork aktuator IQ3.

Thomas Hagedorn Tlf: +45 4025 7017

Med forbehold for ændringer

Vi glæder os til at se jer og få en god snak.

Carsten Madsen Tlf: +45 2075 3543

Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 - e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk

52

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Tema

Årsmøde 2015

STEEL ApS Kom og få en live demonstration af verdens førende vakuum­ kloaksystem. STEEL har lånt Roediger Vakuums nye demo-trai­ ler. Brug vakuumkloakering fra Roediger og få verdens bedst overvågende og mest miljøvenlige kloaksystem • Nul regnvand i kloakken - overvågningen finder synderne. • Ingen svovlbrinte i vakuumledningerne - spildevandet iltes i nettet • Få automatisk tømning og beluftning af ledningsnettet i lavsæsonen. • Spar op til 40 % på anlægsudgifterne når forholdene bliver vanskelige Kom og se, hvordan Bilfinger Water Technologies både nye og kendte velrenommerede produkter til spildevandsbehandling kan hjælpe med sikre problemfri drift på jeres anlæg. www.steel-engineering.dk

Nyeste iFIX SRO systemsoftware med ny integration til det revitaliserede Idus vedligeholdssystem, vises på Novoteks stand, hvor mobilitet er prioriteret. iFIX SRO implementeres af de mest anerkendte systemhuse i Danmark, og udover at være installeret hos de tre største for­ syninger, er iFIX SRO også implementeret hos både de mindre og mellemstore forsyninger. Integration til Idus vedligeholdssystem med tablet/smartphone betjening både on-line og off-line, sikrer, at man altid har ved­ ligeholdelsesinformationer, selv om netværksdækning mangler ved en pumpestation. Proficy Troubleshooter analyseværktøj med eksempler for pro­ cesoptimering vises i samarbejde med Cowi A/S. www.novotek.com

WASYS A/S WASYS A/S vil på STF Årsmøde i Korsør vise nye løsninger i el-tavler for pumpestyringer. Løsninger bliver opbygget med standardkomponenter og kan designes individuelt til den spe­ cifikke opgave. WASYS A/S er specialist i opbygning af spildevandspumpesta­ tioner og med mange års erfaring i SRO-produkter, og vi kan derfor tages med på råd omkring renovering og opdatering af eksisterende pumpestationer. WASYS A/S vil også vise nye kommunikationsmuligheder med IGSS SCADA system samt mange spændende instrumente­ ringsløsninger til spildevandsbranchen. WASYS A/S har leveret løsninger til pumpestationer i hele Skandinavien, så kom forbi vores stand og hør om mange af disse løsninger. www.wasys.dk

NIRAS er din komplette rådgiver på vand – også når det gælder spildevand Vi har mange års erfaring med alle aspekter inden for spildevandsrensning i Danmark og i udlandet. Vores vifte af ydelser inden for spildevandsrensning er bred og veldokumenteret - lige fra udbud af tømningsordninger, løsningerne inden for spildevandsrensning i det åbne land til store kommunale renseanlæg og industrirenseanlæg. Vi råd­ giver om processer og teknologier, styring og SRO/SCADA, bygherrerådgivning, projektering og tilsyn. NIRAS arbejder altid på tværs, så du hver gang får de dygtig­ ste faglige kompetencer til lige præcis dit projekt. www.niras.dk

tech Danmark A/S Suveræne gasdetektorer fra Gfg hos Tech Instrumentering Tech Instrumentering har fået de meget brugervenlige og soli­ de bærbare 4-gas målere G450 i programmet. De har blandt andet længere batteritid. De tilbydes sammen med det øvrige fulde program af bærbare og stationære gasmålere fra tyske Gfg. Herudover viser vi blandt andet vores sortiment af solide ned­ hængte tryktransmittere og tryktransmittere med gevind. Alle med stærk keramisk membran. Tech leverer ligeledes niveau­ vipper, flowmålere f.eks.til åbne kanaler og gravitationsrør og anden instrumentering. Kom forbi vores stand og få en relevant snak om jeres opga­ ver samt lidt lækkert til halsen. Tech Instrumentering, Tel: 87392600. www.tech.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Ekspertise, god service og pålidelighed kendetegner os. Vore slangepumper klarer et tryk på op til 7 bar og kan pumpe op til 8000 liter i timen. Watson-Marlow er også Bredel. Vi tilbyder maksimal pålidelig­ hed og den laveste vedligeholdelse til opgaver med højt flow og højt tryk. Med driftstryk på op til 16 bar og op til 100 m3/ time, sparer Bredel slangepumper tid og penge ved at kunne håndtere de skrappeste applikationer inden for spildevands­ branchen. Kom også og oplev nyheden: Qdos60. Den ventilløse dose­ ringspumpe. Flow op til 1000 ml/min ved 7 bar. Nem og billig at vedligeholde. Hjemmesideadresse: www.wmpg.dk

53


Tema

Årsmøde 2015

Ferskvandscentrets kursusafdeling Bliv Afløbsoperatør med Ferskvandscentret: Siden 1998 har Ferskvandscentret tilbudt Spildevands­operatør­ uddannelsen (se www.fvc.dk/ spildevandsoperator). Nu til­ byder vi Afløbsoperatør­ud­ dan­nelsen. Vi har samlet og opdateret fire af vores velprø­ vede, praktisk orienterede afløbskurser til Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse. Afløbsoperatøruddannelsen er dit bevis på, at du kender den grundlæggende praktik i afløbssystemet. Læs mere på www. fvc.dk/aflobsoperator. 14 har taget uddannelsen – herunder de tre på billedet. Du kan lære mere end det: Oven på uddannelserne kan du fortsætte med videregående kurser om el, arbejdsmiljø, pumper, processer, afløbssystemer, slam, rådnetanke og alt det andet, der findes i spildevandssystemet. Se www.fvc.dk/ spildevand-afløb. Vel mødt til laks, læring og nye kursuskataloger til Årsmødet!

Rådgivende ingeniører inden for miljø, byggeri og forsyning

Danova® har været i branchen i over 25 år med salg, råd­ givning samt udlejning af online flow- og niveaumålere. Knowhow, innovation og totalløsninger er nogle af nøgleor­ dene. Vi assisterer kunderne i deres søgen efter den ultimative løsning, til den mest fornuftige pris og sætter gerne test op, så kunden kan afprøve systemet, inden den endelige beslut­ ning træffes. Danova® investerer ofte i nyudvikling. Hold øje i medierne til efteråret, hvor Danova® lancerer et helt nyt, unikt produkt. Traditionen tro har vi igen i år god mad, ”skildpadder”, og selvfølgelig kvalitetsprodukter samt teknikere på standen til årsmøde 2015. Kvalitet betaler sig! Hjemmeside: www.danova.dk

Aerzen Scandinavia Denmark Aerzen har mere end 150 års erfaring i produktion og salg af kapselblæsere, turboblæsere og skruekompressorer til spildevandsområdet. Kom og mød os på Spildevandsteknisk Årsmøde, hvor der vil være mulighed for at hilse på Nicolai Thrige, som er ny landechef i Danmark. Desuden vil service­ tekniker Allan Jensen deltage, som har mere end 25 års erfa­ ring på spildevandsområdet. Vi ser frem til at møde jer på vores stand til en god snak omkring vores spændende produkter og løsninger. Læs mere på www.aerzen.dk og kontakt os på telefon +45 2044 5581.

Per Aarsleff A/s udstiller på STFs årsmødeudstilling

Etablering af vådt rensebassin på Sønæs, Viborg. Orbicon er en multidisciplinær rådgiver, som er solidt forank­ ret inden for områderne miljø, natur, forsyning, anlæg og byggeri. Vi har en decentral struktur med mange kontorer i Danmark, så du kan altid finde os i nærheden. Vi arbejder med at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og vores fælles omgivelser, og tror på, at en tæt dialog er nøglen til at kunne levere den rigtige løsning. www.orbicon.dk

54

Aarsleff har igennem en årrække arbejdet med udvik­ lingen af et nyt unikt, effek­ tivt og miljøvenligt system til fornyelse af korte længder kloakledninger i dimensions­ området ø100-ø250 mm. Aarsleff har udviklet et hurtigt hærdende LED harpikssystem, som er label frit. Systemet har et væsentligt lavere energifor­ brug end traditionelle metoder. Derved opnås der både en lavere miljøbelastning i nærmiljøet og et lavere CO2 forbrug. Metoden er optaget under ”Kontrolordning for Ledningsrenovering” under Dansk byggeri. Kom på vores stand og se en film om LED- metodikken og lær mere om NO-DIG løsninger. www.aarsleff.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Kig forbi vores stand på STF Årsmøde Den 12. juni 2015 på Korsør Renseanlæg. Hør mere om, hvordan vi kan sammensætte en aftale for dig og din virksomhed.

Siemens Field Service

Serviceaftaler på Siemens produkter og løsninger til industrien En serviceaftale med Siemens er udviklet med henblik på at give kunden den størst mulige tryghed efter valget af Siemens produkter og løsninger. Krav til servicegraden kan variere ud fra forskellige ønsker omkring driftsikkerhed, kendte vedligeholdelsesomkostninger, automatisk levetidsforlængelse m.v. Det er derfor muligt at vælge en serviceaftale, der er tilpasset de enkelte behov.

Aftalen vil typisk indeholde en komponentfortegnelse samt beskrivelse af omfang og gyldighed. Alle aftaler indeholder ligeledes ét årligt eftersyn, hvor der, afhængig af produkttype, udarbejdes dokumentation for funktionsprøvning og indstillingsværdi. For mere information kontakt os på telefon 44 77 48 44, tast 2.

www.siemens.dk/industry

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

55


Tema

Årsmøde 2015

Liqflow A/S DRIFTSIKKERHED – DRIFTSIKKERHED – DRIFTSIKKERHED er de tre vigtigste faktorer ved tryksat­ te spildevandssystemer. LIQFLOW tilbyder, som de eneste i Danmark, højtryks centrifugal fristrøms grinder pumper i vores tryksatte spil­ devandssystemer. Pumpen er en to-trins fristrøms grinder pumpe, og vi bruger én og samme pumpe i alle vore ØkoTran pumpestationer. NYHED 2015 LIQFLOW præsenterer på Årsmødet 2015 i Korsør for første gang i Verden, vores nye OGT centrifugal grinder pumpe. Af stikord kan nævnes: Nyudviklet hydraulisk design, rustfrit løbehjul, 80 mVs, 0,75 kW motor Kom ind og hør nærmere på Årsmødet i Korsør den 12. juni 2015. Liqflow A/S, Tlf.: 46935200 www.liqflow.dk

PFI FLOWTEKNIK A/S PFI FLOWTEKNIK A/S udstiller igen i år på årsmødet i Korsør. I år udstiller vi den nye revo­ lutiornerne Netzsch Tornado T2 lobepumpe, som er uden gearboks samt med udskifte­ lige gummi linere. Herudover udstiller vi også den traditionelle Netzsch Tornado T1 lobepumpe samt vore neddelere. Udover dette viser vi også Netzsch traditionelle excentersnek­ kepumper samt polymerdoseringspumpen C-Pro ligeledes fra Netzsch. Endvidere vil der kunne ses et udsnit af vore andre pumper – bl.a. Jessberger Fadpumper. Besøg os på standen og få en pumpesnak med os, samt hils på vores nyansatte jyllandsmand Finn Bach. Vi glæder os til at hilse på jer. PFI FLOWTEKNIK A/S . www.pfiflowteknik.dk

Schneider Electric leverer integrerede systemer, der gør vandog spildevandsbehandling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Schneider Electrics løsninger kan spare op til 30% af konstruktions- og driftsomkostningerne. www.schneider-electric.dk

56

HydroSystems produktsortiment består bl.a. af løsninger til: • Automatisk rensning af overløbsvand som minimerer miljøbelastningen i den tilhørende recipient. Samtidig undgås omkostninger til pladskrævende og dyre sparebassiner. • Automatisk rensning af overfladevand fra forurenede overflader som f.eks. industriområder og veje, før det ledes ud i åer og søer mv. • Automatisk renholdelse af afløbssystemer og sparebassiner. • HydroSystems er førende leverandør af skyllesystemer til store underjordiske sparebassiner og tunnelledninger. • Præcis og automatisk flowregulering i afløbssystemer. Både mekaniske og dynamisk kontrollerede løsninger med PLC-styring, og integration til SRO/SCADA systemer. HydroSystems anvender meget præcise regulatorer til optimal kontrol af vand og flow. www.hydrosystems.dk

Besøg os på STF-årsmødet Landia er en af verdens førende producenter af Chopperpumper, propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg. Vi er specialister i håndtering af besværlige medier inden for opblanding, strømningsdannelse og pump­ ning over korte eller lange afstande. Landia leverer kundetilpassede løsninger til håndtering af tyktflydende væsker med højt tørstofindhold. Produkterne anvendes til krævende opgaver på renseanlæg, biogasanlæg, i fødevare- og procesindustrien. Vort speciale er lang produktlevetid med lavt energiforbrug, let at servicere og vedligeholde. Vi er et professionelt team af teknikere, som er klar til at finde en løsning til netop jeres opgave. Landia producerer i Danmark og har afdelinger i England, Tyskland , USA og Kina. Læs mere på www.landia.dk

Lemvigh-Müller er grundlagt i 1846 og Danmarks største stålog teknikgrossist for professionelle kunder. Vi dækker en stor del af de produktbehov, som findes inden for forsyningen og med mere end 305.000 oprettede varer på LMe, hvoraf mere end 100.000 er lagerførte produkter, fra rustfri stål, til plastrør og fittings, ventiler, pumper, procesinstrumenter, EL materiel, automations- og styringsprodukter til befæstelse, arbejdsbe­ klædning, værktøj og kemiske produkter. Kom forbi vores stand og få en snak, hør om, hvordan vi med vores lager, logistik og elektroniske samhandelsløsninger kan være med til at forbedre din arbejdsdag og værdikæde. www.lemu.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk

57


Portræt af en person fra spildevandsbranchen

I mere end 15 år har Lillian Wismann været en del af det team, der styrer SK Forsynings renseanlæg. Årene har i høj grad været præget af teknologisk udvikling og en god blanding af administrative og praktiske opgaver. Foto: Anne Møller Kristensen

Drengepigen, der ikke er bange for at tage fat Driftsassistent Lillian Wismann har altid været teknisk interesseret. Som barn var hun pigen, der skilte transistorradioen ad og samlede den igen. Bare for at se, hvordan den var skruet sammen. I dag bliver de tekniske kundskaber brugt i SK Forsyning. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift Lillian Wismann er en af de kvinder, der har hænderne skruet helt rigtigt på. Som driftsassistent ved SK Forsyning fylder online målinger og PULS-systemet efterhånden meget af arbejdstiden, men når de mere fysiske arbejdsopgaver banker på, er Lillian Wismann altid klar. ”Jeg kan godt lide blandingen af admi­ nistrativt arbejde og så det at få fing­ rene i jorden. Det har jeg rig mulighed for i mit arbejde, og det giver en god afveksling,” siger Lillian Wismann, der oprindeligt er laborant og senere har uddannet sig til driftsleder.

58

Skoletræt Valget af videregående uddannelse var nemt: Det skulle handle om fysik og kemi, det skulle gå hurtigt, og der skulle være praktik undervejs, så hun kunne komme i gang med at tjene nogle penge. Efter folkeskolens 10. klasse var hun nemlig skoletræt, men hun ville og skulle have en uddannelse, hvilket hendes forældre også var helt enige i. Praktikken foregik på et mejeri, hvor den unge laborant udviklede Yoghurt og undersøgte oste og mælk. Senere kom arbejdspladsen til at hedde

SK Forsyning A/S, hvor hun var, indtil to børn og en afstikker som køkkenassistent meldte sig og bød på en pause fra spilde­ vandsbranchen. Hun vendte dog tilbage efter nogle år, og det er hun stadig glad for i dag, hvor ancienniteten er mere end 15 år som laborant og driftsassistent. ”Jeg har en fantastisk arbejdsplads med mange spændende projekter. De seneste par år har jeg fx arbejdet meget med vores store ombygning i Slagelse, og det har været sjovt at være med til. Et andet stort projekt har været implementering af STAR-systemet, der tager data direkte Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Portrætserie I de følgende numre af Spilde­ vandsteknisk Tidsskrift bringer vi et portræt af en personlighed fra spilde­vands­branchen. I dette tredje portræt kan du læse om 50-årige Lillian Wismann, der er driftsassistent ved SK Forsyning A/S og ikke er bange for at få beskidte fingre.

fra vores online målinger og giver os mere præcise kort på hånden i forhold til beluftning og dermed strømbesparel­ ser. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med optimering af processerne – det er virkelig tilfredsstillende at skrue på nogle knapper og så se, der sker noget,” siger Lillian Wismann.

Fascineret og stolt Arbejdet som driftsassistent er aldrig rigtig blevet rutine. Det sker der for mange forandringer til, både organi­ satoriske og teknologiske. Men det handler stadig om miljøforbedringer for Lillian Wismann. ”At arbejde med rensning af spildevand er spændende, fordi det handler om levende processer! Det samme foregår ude i naturen, bare langsommere, og vi forsøger at efterligne naturens kræfter. Det er så fascinerende, at vi fx ved at puste lidt luft ind kan få bakterierne til at omdanne stofferne. Det bliver jeg aldrig træt af at arbejde med, og jeg er stolt af den måde, vi gør det på i Danmark,” fortæller hun begejstret.

”40.000 røvhuller” Cirka 40 gange om året har SK Forsy­ ning A/S besøg af grupper, der skal vises rundt på renseanlægget. Det er både skoleklasser og kloakmestre, og det er Lillian Wismann, der står for at give dem et godt indblik i, hvordan verden ser ud, når man arbejder med spildevand i Danmark. Og det gør hun med et humoristisk blik i øjet. ”Når jeg fx viser skolebørn rundt, plejer jeg at sige, at vi her på vores anlæg hånd­ terer 40.000 røvhuller. Det får dem til at spærre øjnene op – og så bliver de meget interesserede i at høre mere om, hvordan det nu foregår. Det er en herlig del af mit job at formidle om vores funktioner og svare på alle de nysgerrige spørgsmål, børnene kommer med,” siger Lillian Wismann. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

I sin fritid er Lillian Wismann frivillig cykelpilot i projektet Cykling uden Alder, hvor hun cykler ture med ældre borgere i en rickshaw.

Frivillig cykelpilot Der er dog også andet i livet end spilde­ vand for Lillian Wismann. Den 50-årige driftsassistent har en aktiv fritid, hvor der bruges mange timer sammen med familie og venner. Især den yngste søn på 24 år, der læser på universitet i København, får ofte besøg. ”Min ældste søn døde desværre for fire år siden, og det er den værste sorg, man kan udsættes for. Jeg var åben på jobbet omkring det og fik stor opbak­ ning, og det har betydet meget. Jeg til­ bringer meget tid med min yngste søn, og mine forældre er friske og raske, så dem ser jeg også tit. Ellers cykler

jeg meget i og omkring Slagelse og er desuden frivillig cykelpilot i et lands­ dækkende projekt, der hedder Cykling uden Alder. Her henter vi ældre borgere på plejecentre og –boliger og cykler ture med dem i rickshaw i skoven eller byen,” siger den aktive Lillian Wismann. Lillian Wismann har desuden gennem sine mange års ansættelse ved SK Forsyning været fast deltager i Slam­ flokkens Døgn, ligesom hun i skrivende stund bruger meget tid på tilrettelæg­ gelse af årsmødet 2015, der finder sted på renseanlægget i Korsør fredag den 12. juni 2015.

LILLIAN WISMANN Alder: 50 år Job: Driftsassistent, Vandafdelingen hos SK Forsyning A/S Børn: To drenge Fritidsinteresser: Cykling, frivilligt arbejde, venner og veninder, havearbejde

59


Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2 – Danmarks stærkeste rørvalg De fleste ved ikke, hvad de rør, de graver ned, er lavet af. Men vi ved det og vil gerne fortælle dig, at med viden har du mulighed for at træffe et aktivt valg! Præcis som der er forskel på rør, er der forskel på plast. Derfor har vi hos Uponor af miljø- og kvalitetsmæssige årsager valgt at arbejde med moderne materialer og moderne teknologi, når vi udvikler vores produkter. Vores mest bæredygtige produkter er udført i PP (Polypropylen), der i Danmark er 100 % genanvendeligt, og modsat PVC, ikke indeholder klor, som er farligt for miljøet f.eks. ved afbrænding og ikke må genanvendes i Danmark.

Ultra-familien:

Ultra Rib 2

Ultra Double

Ultra Classic

- ribbet homogent rør

- korrugeret dobbeltvægsrør

- glat PP-rør

Markedets bedste afløbsGodt dobbeltvægsrør. Oprør med den længste levetid fylder kravene til Nordic Poly og det mest bæredygtige valg. Mark, yderst omkostningsbesparende. Ultra Rib 2 opfylder dobbelt op minimumskravene med Nordic Poly Mark godkendelsen for tæthed, deformation og slagholdbarhed. Den ribbede homogene konstruktion gør røret ekstra slidstærkt og giver den bedste totaløkonomi.

Levetid 100 år. Fås i dimensioner 200 - 684 mm.

Markedets bedste og mest miljøvenlige glatte PP-rør. Ny konstruktion med tre lag i stedet for et giver røret gode egenskaber som høj slagstyrke og muligheden for at lave et lyst inderlag i rørene.

BE DS T TE I ST

Derfor vælger du PP PP er det bedste miljøvalg, da det er et neutralt materiale og kan genanvendes og omsmeltes til produktion af nye produkter eller blive til energi gennem afbrænding. PP-materialet giver store fordele: - Fremragende styrke og slagholdbarhed - Slidstærkt materiale - Høj kemikalieresistens - God temperaturbestandighed - Giver indtægt ved bortskaffelse af affald Derfor skal du vælge Uponor Ultra Rib 2 Vælger du Ultra Rib 2 afløbsrør, så får du den bedste sikkerhedsmarginal ud fra tæthed, levetid, konstruktion og miljøpåvirkning af alle plastrør på markedet.

Levetid 100 år. Fås i dimensioner 110 - 400 mm.

Levetid på over 100 år. Fås i dimensioner 200 - 560 mm.

60

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Få mere ud af din bundbeluftning Stadigt større fokus på energioptimal drift af renseanlæg betyder, at der i disse år sker en gradvis omlægning fra overflade- til bundbeluftning, idet der ofte kan opnås en stor energigevinst ved dette. Der er imidlertid en række forhold i relation til implementering og drift af bundbeluftning, som har stor betydning for, om de faktiske energibesparelser bliver så store som forventet. Vi vil forsøge at belyse nogle af disse nærmere i denne artikel. Tekst: Torben With Ottosen & Peter Andreasen, DHI Når der etableres bundbeluftning, er der normalt stort fokus på at lave energiop­ timerede løsninger, ligesom der arbejdes meget med at sikre, at beluftningen dri­ ves med lavest muligt energiforbrug. Der er imidlertid mindre fokus på: 1. Hvordan sikres det, at den leverede installation leverer den foreskrevne mængde ilt? 2. Hvordan skal diffuserne vedligeholdes? 3. Hvornår er det tid til at skifte diffuserne?

Test af nyudviklet transportabel offgas-måler. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Generelt i forhold til disse spørgsmål gælder, at offgas-målinger kan anven­ des som en nem og hurtig metode til at opnå bedre kendskab til den specifikke installation. Ved hjælp af offgas-måleren måles ilt­ koncentrationen i procestanken samt i afkastluften fra måleenheden, hvilket giver et billede af, hvor effektivt ilten i den indblæste luft optages. Samtidig kan offgas-måleren anvendes til regi­ strering af lattergasemissioner fra ren­ seanlæg, hvilket har afgørende betyd­

ning, såfremt anlægget skal drives med mindst muligt CO2 emission. DHI har igennem mange år anvendt offgas-målinger på renseanlæg og har baseret på disse erfaringer udviklet et nyt transportabelt målesystem, som fremover vil blive anvendt til at lave offgas-målinger på renseanlæg.

Eftervisning Etablering eller renovering af bundbe­ luftning er en meget stor investering både i anlæg og drift, hvorfor der i de

Foto: DHI

61


fleste tilfælde stilles krav om en funkti­ onsgaranti for det anlæg, der installe­ res. Funktionsgarantien er således drift­ ledelsens sikkerhed for, at det installe­ rede anlæg kan levere den garanterede mængde ilt, og at det kan drives med det oplyste energiforbrug. Eftervisning af, at funktionsgarantien er overholdt, udføres traditionelt ved hjælp af tests i rent vand, hvor vandet afiltes med kemikalier, hvorefter genilt­ ningshastigheden måles. Anvendelse af rent vand og kemikalier indebærer imid­ lertid, at denne test er relativt dyr og besværlig at udføre. Derfor udføres der sjældent sådanne tests i Danmark. Eftervisning af beluftningseffektiviteten kan imidlertid også udføres ved hjælp af offgas-målinger efter, at anlægget er sat i drift – dvs. med spildevand og aktiv-slam i procestanken. Med denne metode undgås udgifter til rent vand og kemikalier. Derved bliver udgiften til eftervisningen væsentlig lavere, lige­ som testen kan udføres stort set uden at påvirke anlæggets drift. Ud over sik­ kerhed for, at det nye bundbeluftnings­ system leverer den foreskrevne mæng­ de ilt, giver offgas-målingen værdifuld viden om den specifikke energieffekti­ vitet på idriftsættelsestidspunktet.

Store besparelser Offgas-målinger sker ved hjælp af en måleenhed, der placeres direkte i procestanken og målingerne udføres, mens procestanken er i drift. Derfor kan målingerne udføres med minimal påvirkning af anlæggets normale drift og på relativt kort tid. Måleresultaterne giver driftsledelsen en præcis viden om deres bund­be­luft­ning, som kan give store be­spa­relser på både anlægs- og drifts­udgifter.

Vedligehold af diffuserne Anvendelse af bundbeluftning inde­ bærer i sagens natur, at diffuserne er placeret på bunden af procestankene. Uanset, om der er tale om en fast installation eller en installation med optagelige diffuser-gitre, er det van­ skeligt at inspicere og vedligeholde dif­ fuserne. Over tid afsættes belægninger på diffu­ ser-membranerne, hvilket øger modtryk­ ket og derfor reducerer effektiviteten. Dette kan imødegås ved hjælp af ren­

62

Iltningseffektivitet før og efter rengøring. 

gøring; men der er stor forskel på, hvor mange kræfter der bruges på denne opgave, hvilket til ofte skyldes mang­ lende viden om behovet for rengøring af den aktuelle installation. Behovet for rengøring afhænger nemlig meget af spildevandets sammensætning, ligesom valg af diffusertype og membran-mate­ riale har en vis betydning. Det er derfor meget svært at opstille generelle regler for god rengøringsskik for diffusere. I nogle tilfælde kan modtrykket efter kompressoren anvendes som indikator for, hvornår diffuserne bør rengøres; men ofte savnes der reel viden om, hvor tit diffuserne på det enkelte anlæg bør rengøres for at sikre, at anlægget drives med lavest muligt energiforbrug. Her kan offgas-målinger være et værdifuldt hjælpemiddel. Eksempelvis kan offgasmåling anvendes til at måle beluftnings­ effektiviteten før og efter rengøring. Ved at sammenholde dette med udgif­ terne til rengøringen kan det afklares, om rengøringen med fordel kan gøres med kortere eller længere intervaller.

Levetid Effektiviteten af de fleste typer diffusere reduceres over tid som følge af tab af blødgører, udfældning på membra­ nerne samt generelt slid. Det vil derfor på et tidspunkt være nødvendigt at udskifte diffuserne; men levetiden vari­ erer ganske betydeligt. Det kan derfor være svært for den enkelte driftsleder at vurdere, hvornår det er optimalt at udskifte diffuserne. Dette indebærer, at nogle diffusere udskiftes for sent med deraf følgende for højt energiforbrug til beluftning, mens andre skiftes for ofte med deraf følgende ekstra udgifter. Inden der træffes valg om udskiftning

Illustration: DHI

af diffusere, kan offgas-målinger med fordel anvendes til at måle beluftnings­ effektiviteten på den eksisterende instal­ lation, hvilket kan sammenlignes med den effektivitet, der kan opnås med nyt udstyr. Dette vil gøre det muligt at lave en bedre vurdering af, om diffuserne bør udskiftes eller ej. Såfremt der er udført offgas-måling ved anlæggets idriftsætning, kan der laves en direkte sammenligning med den oprindelige effektivitet. Det giver mulighed for at vurdere, om genetablering af den oprin­ delige effektivitet er økonomisk bære­ dygtig – eller om det vil være bedre at installere nyt udstyr.

Hurtig og effektiv metode Anvendelse af offgas-måling til eftervisning af en ny installation er en hurtig og effektiv metode til at kontrollere, om det leverede bundbeluftningssystem modsvarer den garanterede kapacitet og effek­ tivitet. Såfremt målingerne viser, at dette ikke er tilfældet, skal systemet modificeres, hvorefter der laves en ny eftervisning. Procedurerne for udførelse af offgas-måling til efter­ visning af beluftningssystemer er anerkendt og beskrevet i den tyske norm ATV M 209E.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


10

.

-1

15

Se dette tilbud på... 1 . juni 20

Riezler KompaktKit m/stik-på-stik kamera Inspektions-TV med den helt nye MSE-300 styreboks og stativ med 60 mtr rørål (Ø9 mm) • • • • • • • •

Drejbart kamerahoved obs: kun Ø60 x 100 mm Antenne 200 og 300 mm for stik-på-stik Håndpumpe for kamerahoved 8” TFT Monitor Integreret tastatur Elektronisk metertæller på skærm Video- og billede optager Praktisk kuffert for opbevaring af kamera mv.

Best. nr. 1104030

Tilbud kun kr. 110.000,-

å p e t k e r i d rt. as l i t s Be w w w.dlerligere 2 % y spa r - og

LAURIDSEN INHOUSE © 2015 / 100392.2015.4

Tilbud er gældende til 31. juli 2015. Prisen er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.

Den bedste løsning

Ambolten 1

DK-6800 Varde

Telefon +45 7516 9031

Fax +45 7516 9405

info@lrt.as

www.lrt.as Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

63


Spildevandsløsninger fra

Sondex Slampumpe - S-WS20/30 • • • • •

Letvægts slampumpe med stor slidstyrke Høj dfriftsikkerhed Enkel og sikker håndtering Robust design Enkel at servicere og håndtere

H U S K!

Sondex spildevandsprogram • • • •

Et bredt produktprogram - tilslutninger fra DN40 til DN350 Transportable, tørtopstillede og dykkede modeller Kundetilpassede løsninger og modulsystemer Højeffektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt • Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse • Større effektivitet med justerbar slidring • Nøjagtig afbalancering sikrer stabil drift og lang levetid

Sondex-WP3

At vi lagerfører dele ti l dine gamle PUMPEX p u

mper

Sondex varmevekslere

• Udviklet til væsker af høj viskositet • Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren • Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 57 13 44 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked.

64

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Blåt stempel til PP og PE TEPPFA dokumenterer, at rør i PP/PE har en holdbarhed på mindst 100 år. Tekst: TEPPFA Gennem snart flere år har branchen diskuteret forskellen på PVC og PP/PE. Mens man på den ene side har talt om, at der kan være bortskaffelsesproblemer med hensyn til PVCmaterialer, så har der på den anden side verseret den teori, at rør i PP og PE ikke havde så lang holdbarhed som PVC. Selv om det længe har været en påstand, at man for Polyolefinprodukter (Polyethylen og Polypropylen) ligeledes kan forvente lang levetid, så er budskabet således ikke trængt rent igen­ nem alle steder.

fremstillet af råmaterialer, som lever op de mekaniske krav, som stilles til rør-typer, som er fremstillet iht. de oftest benyt­ tede standarder, som anvendes i Danmark. Desuden har alle rør været installeret iht. krav, som forventes af rør installeret efter gældende anbefalinger i Danmark. Rør i PP/PE har således nu fået et blåt stempel for holdbarhed og den dermed forbundne kvalitet.

Grundig analyse Men nu er det endeligt blevet valideret, at brugere af Polyolefin-produkter kan forvente en levetid på >100 år for disse produkter. Dette understøttes af en lang og grundig analyse, som blev iværksat af TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings Association) i 2012 og nu er tilendebragt. Den meget grundige analyse har omfattet en stor laboratorieanalyse af opgravede rør, der har været op til ca. 40 år gamle. Resultaterne af disse tests har været underkastet eksterne eks­ perter inden for plast-området. De har godkendt den benyt­ tede fremgangsmetode samt resultaterne. Denne analyse har omhandlet både mekaniske egenskaber samt stabilitetsegen­ skaber af både ribbede konstruktioner, dobbelt-væggede kon­ struktioner samt glatte rør. De analyserede rør har alle været

I TEPPFAs analyse indgår bl.a. tests af gamle rør fra Uponor, som blev gravet op hos Skive Vand. Foto: Skive Vand

VIDEN OG KREATIVITET ER GRUNDLAGET FOR DE BEDSTE LØSNINGER! Vi udvikler kreative og innovative SRO løsninger til små og store forsyningsselskaber. Herunder effektive sammenlægninger af SRO systemer og intelligente automationsløsninger for energioptimering. Hør mere på STFs Årsmøde 2015. Eller kontakt Peder Steffensen på 20 23 08 01 for en dialog om hvordan vi sammen effektiviserer og optimerer din løsning.

www.picca.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

65


Hedensted Spildevand optimerer driften med intelligente frekvensomformere Dansk renseanlæg tager hul på fremtidens energibesparelser med opgraderede pumpestationer. Den intelligente frekvensomformer Altivar Process fra Schneider Electric giver store energibesparelser, enkelt overblik og optimeret drift. Tekst og fotos: Schneider Electric Indbygget intelligens, energimåling og visualisering af forbruget er nogle af de ting, som gør Altivar Process helt ene­ stående på markedet,” siger Carsten Lindegaard. Han tilføjer, at Altivar Process er nem at servicere: ”Farven på displayet på fronten af enheden indikerer, om der har været fejl eller udfald, og via QR-koden på fronten kan driftsmedarbejdere med en smartphone få adgang med det samme til online support og servicemanualer.”

PROJEKT • Opgradering af eksisterende pumpestationer til øget kapacitet • Strategisk fokus på energibesparelser gennem måling, overvågning, analyse og løbende optimering af drift

LØSNING Driftschef Ulrik Folkmann, Hedensted Spildevand, sparer energi og optimerer pumpedriften med nye, intelligente frekevensomformere.

Hedensted Spildevand er klar til frem­ tiden. Det sikrer en ny løsning, der optimerer og energieffektiviserer driften i renseanlæg med Altivar Process - en helt ny serie intelligente frekvensom­ formere fra Schneider Electric, som er udviklet specielt til optimering af proce­ sanlæg. ”Med Altivar Process kan vi både spare markant på energien og optimere driften af pumperne. Jeg er ikke i tvivl om, at den nye serie omformere er løs­ ningen på nogle af de udfordringer, vi står overfor nu og i fremtiden,” fastslår driftschef Ulrik Folkmann fra Hedensted Spildevand. Virksomheden driver 850 kilometer klo­ aknet og fem renseanlæg. Før var der seks, og med nedlægningen af det ene anlæg fulgte behov for mere pumpeka­ pacitet. En situation, som normalt går meget dårligt i spænd med ønsket om at spare på energien.

salgsingeniør Carsten Lindegaard fra Schneider Electric, som er specialiseret i løsninger til procesanlæg i vandseg­ mentet. ”Altivar Process er unik, fordi den er udviklet specielt til procesanlæg.

66

Den indbyggede energimåling og visualisering var en af de faktorer, som fik Ulrik Folkmann fra Hedensted Spildevand til at kigge meget grundigt på Altivar Process, da han hørte om nyheden i slutningen af 2014: ”Vi har selvfølgelig et ønske om at ned­ sætte energiforbruget i vores anlæg. Det handler ganske enkelt om at flytte mest muligt vand for færrest mulige kroner. For at kunne optimere det forhold skal vi kende vores forbrug i detaljer, så vi kan sætte ind, hvor det er nødvendigt,” siger den jyske driftschef.

Visualisering

Unik på markedet Men med Altivar Process får vandsekto­ ren helt nye kort på hånden, forklarer

• Altivar Process frekvensomformere 110 kW, 30 kW og 15 kW

Nem adgang til support via QR-koder.

Altivar Process’ indbyggede intelligens og visualisering giver Ulrik Folkmann og hans kolleger adgang til alt, hvad de har brug for at vide. Vel at mærke uden, at det har været nødvendigt at investere yderligere i hardware og soft­ ware til måling, visualisering og analyse af forbruget. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Intelligente frekvensomformere

”Det er genialt, at omformeren har ind­ bygget webserver og intelligente funk­ tioner til visualisering af forbrug. Den opsamler og gemmer energidata, og den visualiserer data på en overskuelig, let forståelig måde med trendkurver og energy dashboards. Alle de informatio­ ner kan vi i driftsafdelingen se med det samme fra en hvilken som helst enhed med internetadgang og en browser,” forklarer Ulrik Folkmann.

Optimalt driftpunkt Med Altivar Process i installationen har Hedensted Spildevand vished for, at pumperne kører optimalt. Den indbyg­ gede intelligens gør det nemlig muligt at uploade pumpekurver direkte til fre­ kvensomformeren. ”At dømme ud fra de erfaringer, vi har fået indtil nu, ser det helt rigtigt ud. Vi kan køre efter det optimale driftpunkt i mere end 90 procent af tiden, så der

er virkelig besparelser at hente,” siger driftschefen. Foreløbigt har Hedensted Spildevand opgraderet to pumpestationer med i alt seks Altivar Process frekvensomfor­ mere. Yderligere en station er under opgradering, og Ulrik Folkmann tvivler ikke på, at Altivar Process også er det rigtige valg til fremtidens kommende opgraderinger af nogle af Hedensted Spildevands cirka 200 pumpestationer.

Udvendig montering

Landia Gasmix

Let at servicere

Et banebrydende omrøringssystem til anaerobe reaktortanke!

Ingen driftsstop Højere gasproduktion Lavt energiforbrug OS TAKT KON RMERE NÆ FOR MATION R .DK INFO MIX

DI LAN

AGA

Landia GasMix er monteret udenfor reaktortanken hvilket sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service. Der er ingen roterende dele i tanken. Landia GasMix kan håndtere alle gængse typer råvarer. Systemets helt specielle virkemåde har en positiv virkning på biogasproduktionen. Landia GasMix kan monteres i de fleste former for reaktortanke.

S

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

67


68

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Detaljerede modeller optimerer renseanlæg på et oplyst grundlag For at finde den mest optimale og effektive måde at drive Københavns to største renseanlæg, Lynetten og Damhusåen, på, og for at reducere belastningen på Øresund, har BIOFOS udarbejdet detaljerede modeller i modelleringsværktøjet WEST 2014. Modellerne sikrer, at fremtidige ændringer fortages på et oplyst og dokumenteret grundlag, så det bliver lettere at vælge de rigtige løsninger første gang. Modellerne er udarbejdet i samarbejde med EnviDan. Tekst: Carsten Thirsing, BIOFOS, og Joakim Faxå, EnviDan En renseanlægsmodel er en meget procesteknisk avanceret beregning, som simulerer renseprocessernes effektivitet i for­ hold til for eksempel belastning eller procesmiljø. ”Der er ingen tvivl om, at det er lidt ”nørdet”, og derfor er det godt at have en sparringspartner, som jeg kan diskutere resultaterne med,” siger BIOFOS’ procesingeniør Carsten Thirsing. Sparringspartneren har i dette tilfælde været den anerkendte West-modelleringsekspert Lorenzo Benedetti fra Waterways, som har udført de meget komplekse modeller i et tæt projektsamarbejde mellem BIOFOS og EnviDan. Renseanlægsmodellen er meget velegnet til at afprøve nye styringsmuligheder, nye renseteknologier og nyt udstyr, før disse rent faktisk implementeres på renseanlæggene. Carsten Thirsing vil bruge modellerne til flere ting: ”Ideen med at modellere vores renseanlæg er, at vi i fremti­ den ønsker at vurdere værdien af forskellige driftsscenarier og ny teknologi i større udstrækning, end vi gør i dag,” siger Carsten Thirsing. De tre hovedmål med projektet var derfor: • Opdatering af de to eksisterende renseanlægsmodeller med inkludering af onlinestyringssystemet i modellerne • Forbedring af modelleringen og kalibreringen af for- og efterklaringstankene for begge renseanlæg • Introducere modellerne som et værktøj til driftsopera­tører­ne, så de kan bruge modellerne til at evaluere forskellige drifts­ scenarier, nye processer/teknologier, og for at kunne bruge det til træning

Stort datagrundlag Hele anlægget, herunder forklaring, nødoverløb, biologisk og kemisk rensning og efterklaring blev modelleret i West, og for at kalibrere og verificere modeller blev den faktiske anlægs­ belastning, udløbskvaliteten og procesdata fra 2013 taget i brug. Noget af det mest komplicerede i modelleringen var at

Lynetten Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

få en repræsentativ udløbskoncentration af suspenderet stof fra klaringstankene ved forskellige hydrauliske belastninger. Kalibreringen af modellen behøver et stort datagrundlag med høj datamålingsfrekvens (minutter). Et eksempel på modelkali­ brering kan ses i figuren nedenfor: 80 70 60

TSS [mg/l]

En smule nørdet, men meget effektivt

50 40

meas. TSS simul. TSS

30 20 10 0 1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

time [h]

Målt (meas. TSS) og simulatan udløbskoncentration af TSS fra Lynetten for et regnvejrsscenario.

Værdifuldt værktøj Det avancerede onlinestyringssystem, som bruges på begge anlæg, blev implementeret i procesudformningen sammen med de nye klaringsmodeller. Modellerne inkluderer største­ delen af de installerede styresystemer på anlæggene med flere forskellige niveauer af kompleksitet. En specifik model blev også programmeret i modellerne, så programmet kan beregne flowvægtet udløbskvalitet og spildevandsafgifter. Udover at modellerne nu er et værdifuldt værktøj for proces­ ingeniørerne på de to anlæg, vil de også kunne benyttes i for­ bindelse med undervisning. Og det vil de også blive, fortæller Carsten Thirsing, som slutter af med at pointere, at model­ lerne, ud over at være meget anvendelige, også kan give værdi som avanceret legeplads for procesnørder, idet man her, uden konsekvenser, kan teste alle mulige mere eller mindre gode ideer.

Foto: BIOFOS

69


Kompromisløs blokagebeskyttelse

Når mængden af ristegods og faste materialer stiger, har du brug for innovation, der holder dine pumpestationer i problemfri drift. Spildevandspumpe type ABS XFP fra Sulzer, der med deres brede sortiment af Contrablock Plus pumpehjul, er en garanti imod driftsstop, som er nem at implementere.

70

Pumpehjulenes overlegne ristegodshåndtering og en minimumspassage på 75 mm betyder, at du bruger meget mindre tid på problemfyldte pumpestationer. Det er nemt at udskifte de eksisterende pumpe, hvor du vil spare energi med det samme på grund af XFP’ens premium-efficiency IE3 motor – som Sulzer som de første leverede som standard.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Arbejdspladsbrugsanvisninger på en nemmere måde Arbejdspladsbrugsanvisninger kan laves på en smart måde, så virksomheden både kan spare tid og øge sikkerheden ved brug af kemikalier. Det sker ved, at virksomheden synliggør det nødvendige sikkerhedsudstyr ved arbejdspladserne på forskellige plancher. Få inspiration til arbejdet her. Tekst og foto: Peter Møller, ejer af Peter Møller Arbejdsmiljø Jeg har arbejdet sammen med flere forsyningsselskaber og en lang række virksomheder, hvor ”kemisystemet” er opbygget efter Gruppe APB-metoden, hvor kemikalierne bliver delt op i grupper. Der stilles mange forskellige og relevante spørgsmål under et ”kemiforløb”. I det efterfølgende har jeg samlet de spørgs­ mål, som ofte bliver stillet: 1. Hvordan kommer jeg i gang – hvordan organiserer jeg mine sikkerhedsdatablade i forhold til afdelingerne? Det er vigtigt at få hul på opgaven på en hensigtsmæssig måde. Det er en stor udfordring at bevare overblikket over mange kemikalier, som bruges på forskellige lokationer og måske på meget forskellig måde. Nogle har valgt at opdele kemikalierne afdelingsvis efter, hvor de anvendes, og andre gør det ikke. De tager alle kemikalier under samme hat. Man kan gøre begge dele. Men det væsentlige er, at det giver mening for brugerne og styringen af kemikalierne. For at træffe det bedste valg, må man finde ud af hvad, der vil være mest hensigtsmæssigt i henhold til stedet. 2. Hvor lang tid tager opgaven? Det er nødvendigt, at der afsættes den nødvendige tid til arbej­ det. Og tiden kniber det jo ind imellem med i en travl hverdag. Men gribes opgaven systematisk og effektivt an, viser erfa­ ringen, at opbygningen strækker sig over ca. to arbejdsdage. Herefter drejer det sig kun om at holde systemet i drift. 3. Hvordan vedligeholder jeg så systemet? En meget stor udfordring er at få styr på de nye kemikalier, der kommer ind. Hvis mange har mulighed for at bestille nye kemikalier går det ofte galt. Alle kan i en travl hverdag glemme at melde tilbage til administratoren af kemisystemet, hvilke produkter der kom­ mer ind, og hvilke der skal udgå. Derfor er det vigtigt at få indført procedurer for, hvem der må købe ind, og de pligter, der følger med i henhold til vedligeholdelse af kemisystemet. Og husk også at inddrage arbejdsmiljøudvalget i dette arbejde. Det er faktisk en pligt! 4. Skal sikkerhedsdatabladene printes ud og sættes i mapper? Spørgsmålet lyder ofte noget i retning af: ”Skal der være en eller flere mapper med sikkerhedsblade, og hvor skal de place­ res” eller ”Skal der også være en mappe i hver bil”? Der er ikke noget krav om, at sikkerhedsdatablade skal være på papirform. Jævnfør kapitel 6 stk. 5 i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 292. Her fremgår det, at sikkerhedsdatabla­ dene skal være tilgængelige for de ansatte. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Så hvorledes sikkerhedsdatabladene ønskes opbevaret er et valg, man selv træffer. Sikkerhedsdatabladene kan ligge på et USB-stik eller være i en kemidatabase. 5. Hvordan vælger jeg bedst det rigtige sikkerhedsudstyr? I nogle tilfælde har jeg oplevet, at man i arbejdspladsbrugs­ anvisningen har anført det samme sikkerhedsudstyr, som er beskrevet i leverandørens sikkerhedsdatablad. Og dette valg vil ofte være helt ude af trit med virkeligheden. Det drejer sig derimod om at foretage en risikovurdering. I risikovurderingen indgår kemikaliets farlighed, tidsfaktoren og i høj grad også arbejdsmetoden. Og på grundlag heraf beslut­ tes det, hvilket sikkerhedsudstyr, som er relevant. 6. Det er ikke altid så nemt at lave Gruppe APB’erne korrekt Og det er helt rigtigt. Der kræver et stort overblik og en stor erfaring at overskue de mange kemikalier på samme tid. For ikke hver gang at skulle opfinde den dybe tallerken, har jeg forslag til de mest gængse Gruppe APB’er, som efter en mindre tilretning vil kunne tilpasses til det enkelte sted. Det sparer meget arbejde!

IT-system Opgaven kan udmærket gennemføres uden, at der skal anvendes et it-system. Men kræver, at der ikke er for mange sikkerhedsdatablade. Hvis der er mere end 20 til 25, kan et itsystem være til stor hjælp. Står man i den situation at skulle vælge et it-system, er det vigtigt at vælge et, som er nemt at betjene, og som inde­ holder mulighed for at arbejde med Gruppe APB-metoden. Systemet fra ChemiControl har denne facilitet, og det er et system, som mange brugere benytter.

GODE RÅD Peter Møller er indehaver af virksomheden Peter Møller Arbejdsmiljø og giver her på baggrund af sine erfaringer med arbejds­ miljøarbejdet i flere forsyningsvirksomhe­ der svar på de typiske spørgsmål, der kan opstå undervejs i processen. Arbejder du med arbejdsmiljø hos jer, er der derfor inspiration at hente her.

71


Følg os på LinkedIn inden 31. maj og vind rødvin “Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

WASYS IGSS PROCESBILLEDE Vi har designet nyt WASYS IGSS procesbillede for pumpestationer. Designet er udført efter nyeste standarder og optimeret efter APP integration.

EL-TAVLER MED STANDARD PUMPESTYRING Vi kan levere el-tavle opbygget med standard pumpestyring fra Grundfos, Ørum&Jensen eller MJK. Opbygning af El-tavlen kan ske efter WASYS standard eller kundens egne præferencer og både med og uden metalskab.

INSTRUMENTERING Vi tilbyder instrumentering så som niveaumåler, flowmåler, frekvensomformer, datalogger, antenner til anvendelse på både renseanlæg og pumpestationer. Til pumpestationer tilbyder vi en stor del af tillægskomponenter for montage og installation. Kig forbi vores stand på STFs årsmøde hos SK-Forsyning i Korsør fredag d. 12. juni

Christian E Poulsen

Niels Mølgaard

Jan Giltoft

Wasys A/S - Langebjergvænget 8B - DK4000 Roskilde - Tlf: +45 72 21 79 79 - www.wasys.dk

72

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Arbejdspladsbrugsanvisninger:

Erfaringer fra Greve Solrød Forsyning Hos Greve Solrød Forsyning er det proceskoordinator Henriette Andersen, der er ankermanden, når det drejer sig om at holde styr på kemien. Henriette Andersen bruger ChemiControl til at holde styr på alle sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger. Tekst: Peter Møller, ejer af Peter Møller Arbejdsmiljø Den første udfordring for Henriette Andersen var at komme i gang på den mest hensigtsmæssige måde. Hun oplevede derfor at bruge en del tid, uden at arbejdet rigtigt flød. På et tidspunkt blev jeg kontaktet af hende, og vi aftalte et lille pro­ jektmøde, hvor vi begyndte at få sat struktur på opgaven.

Dag 1: Grundig gennemgang Vi gik programmet ChemiControl grundigt igennem og fik aftalt det videre forløb, som bestod af to kemidage. På første dag registrerede vi et meget stort antal sikkerhedsdatablade og begyndte at opbygge arbejdspladsbrugsanvisningsdelen efter Gruppe APB-metoden. Det vil sige, at vi inddelte produkterne i grupper, hvor den arbejdsmiljømæssige påvirkning er sammen­ lignelig. Vi lavede en gruppe for laboratoriekemikalier, aerosol­ dåser (spraydåser), olie/fedt, syrer og baser og så videre.

Dag 2: Struktur Inden dag to, som lå noget tid efter, havde Henriette opret­ tet alle sikkerhedsdatablade, så vi havde det fulde overblik. På dag to knyttede vi sikkerhedsdatabladene til de forskellige grupper, udfyldte ”Generelle sikkerhedsretningslinjer,” som sammen med sikkerhedsdatablad og Gruppe APB udgør en arbejdsplads-brugsanvisning. Foruden dette nåede vi også andre små praktiske opgaver, inden vi afsluttede opgaven lidt over middag. Henriette blev lidt overrasket over, at vi var i mål – men det var altså tilfældet.

Fremover Opgaven fremover består nu i at afmelde sikkerhedsdatablade på produkter, der ikke længere anvendes, og få lagt de nye ind i Gruppe APB’en.

Erfaringer med systemet Siden vores samarbejdet blev afsluttet, har Henriette Andersen med sine kolleger arbejdet videre med det system, vi fik imple­ menteret. ”Jeg har nu haft tid til at gennemgå ChemiControl med mine kolleger, og dem, der arbejder en del med kemikali­ erne, synes, det er et supergodt ”værktøj”, fordi de også får et hurtigt overblik over, hvilke kemikalier vi har hjemme, og hvor de eventuelt kan findes, fordi jeg har tilknyttet områder som eksempelvis risterum, onlinehuse og værksted,” siger Henriette Andersen, proceskoordinator ved Greve Solrød Forsyning, om systemet. Hun fortsætter: ”Vi har nu en liste fra hvert område med de kemikalier, som de ”områdeansvarlige” kan opdatere og sende til mig, hvis det skulle være smuttet med at registrere alle kemikalier inden køb. Jeg kan så hurtigt føre dem ind i oversigten og få tilknyt­ tet Gruppe APB’en hurtigt. Jeg har også efterfølgende haft behov for at redigere i Gruppe APB’en, og dette gøres også utroligt nemt.”

Indåndning Undgå indånding af dampe og støv. Udfør derfor hele analysearbejdet i stinkskabet.

Ansigt/øjne Beskyttelsesbriller er ikke påkrævet forudsat at stinkskabs­ lågen er trukket ned, når der håndteres kemikalier.

Hudkontakt/handsker Anvend engangshandsker af nitril (blå). Udskiftes efter hver analyse eller ved direkte kontakt.

Kropsbeskyttelse Der kan anvendes almindelig laboratoriebeklædning.

Hvad er en Gruppe APB? En Gruppe APB viser, hvordan man skal beskytte sig over for beslægtede kemikalier, idet den arbejdsmiljømæs­ sige påvirkning er sammenlignelig. Grupperne kan for eksempel være: • Aerosol/spraydåser eller anden emballage, hvor produktet forstøves • Olie og smøremidler samt fedt • Fugemasser og lime • En laboratorie-APB, hvor alle eller næsten alle analyser kan behandles under en Gruppe APB I mange tilfælde vil seks til otte være tilstrækkelig.

Supp. bemærkninger Bemærk: der arbejdes med kemikalier til visse analyser, som er mærket kræftfremkaldende. Laboratoriet har en gifttilladelse, som skal fornys i 2017. Gruppe APB: I gruppe APB bliver det beskrevet, hvordan man beskytter sig ved brug af en samlet kemikaliegruppe eller som her en analyseproces. Der skal normalt laves ca. seks grupper for at dække alle kemikalier. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

73


En stærk partner på spildevandsanlæg

IBKA tømmer topbeluftede bassiner for slam under drift. Vi afvander slammet i containere, GeoTube eller kammerfilterpressere. I vores kammerfilterpressere kan vi opnå en TS på over 50 %.

IBKA er eksperter på rådnetanke. Med vores udstyr tømmer og renser vi rådnetanke uden entring af tanken (alt afhængig af størrelsen).

IBKA renser betonoverflader med specialmaskiner og dyser alle steder på spildevandsanlægget.

IBKA A/S: Spirevej 2, 4760 Vordingborg – IBKA A/S: Bommen 5, Thorning, 8620 Kjellerup Tlf. (+45) 70 111 777 – Fax. (+45) 70 112 777 – ibka@ibka.dk – www.ibka.dk

74

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Ny teknologi til effektiv rensning af hospitalsspildevand Hospitalerne står over for krav om at begrænse udledningen af lægemidler. Nyt projekt udnytter MBBR-teknologi med efterfølgende kemisk oxidation til at rense hospitalsspildevandet for miljøfremmede stoffer billigere end alternative teknologier. Tekst: Alice Thoft Langerhuus1, Sabine Lindholst1, Henrik R. Andersen2, Ravi K. Chhetri2, Kamilla M.S. Hansen2, Kim Sundmark3, Christina Sund3, Monica Escola4, Kai Bester4, Thomas Møller5, Klaus Litty1, Caroline Kragelund1 1) Teknologisk Institut, 2) Danmarks Tekniske Universitet, 3) Veolia Water Solutions & Technologies, 4) Aarhus Universitet, 5) Det Nye Universitetshospital (Aarhus, Denmark). Danske sygehuse står i øjeblikket over for en stor udfor­ dring. De bliver, fra kommunernes side, mødt med krav om at reducere deres udledning af lægemidler i spildevand. Samtidig arbejdes der på en liste indeholdende grænsevær­ dier for udledning af problematiske lægemidler (Nielsen et al. 2013a,b). Dog er den optimale teknologi til rensning af hospi­ talsspildevand endnu ikke identificeret, udviklet og afprøvet. Man har derfor igangsat et nyt projekt, der skal tage udfor­ dringen op: ”Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemid­ delstoffer i hospitalsspildevand”, populært kaldet MERMISS, i et samarbejde mellem Det Nye Universitetshospital ved Skejby, Teknologisk Institut, Krüger, Air Liquide, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aarhus Universitet (AU). I dette projekt skal der udvikles et koncept til rensning af lægemidler i spilde­ vand, hvor der tages hensyn til både miljø og økonomi.

Teknologien Den teknologi, der benyttes til rensning af lægemidler i pro­ jektet, er baseret på MBBR-teknologi (moving bed biofilm reactor). Adskillige bærelegemer findes i 3 reaktorer, der er placeret i serie (Figur 1). Bærelegemerne tilbageholdes i reak­ torerne og tillader dermed langsomt voksende bakterier at danne biofilm på overfladen. Ved at favorisere de langsomt voksende bakterier, favoriserer man netop den type mikroor­ ganismer, der er i stand til at nedbryde vanskeligt bioomsætte­ lige lægemidler. I konventionelle aktiv slam renseanlæg favori­ seres hurtigt voksende bakterier pga. den hurtige udskiftning af overskudsbiomasse. Både let-omsættelige stoffer og svært nedbrydelige stoffer omsættes i MBBR-reaktorerne, da den modulære opbygning bevirker forskellige forhold i de forskel­

lige reaktorer og dermed en differentieret bakteriepopulation. Nogle få lægemidler er dog meget svære at nedbryde også for biofilmbakterierne, og man er derfor nødt til at fjerne disse stoffer kemisk. Dette gøres efterfølgende ved hjælp af ozon-behandling. Fjernelsesgraden for de lægemidler, der ikke kan nedbrydes af biofilmbakterierne, er afhængig af, hvor meget ozon der tilsættes. Fjernelsesgraden hænger derfor direkte sammen med økonomi, da ozon-behandling er en meget bekostelig rensemetode. Derfor er samspillet mellem først en biologisk MBBR rensning og dernæst ozon-behand­ ling optimal, da MBBR i forvejen renser godt for lægemidler og den mængde ozon, der skal tilsættes efterfølgende, derfor er relativt lille.

Lovende resultater Forsøgsopstillingen med MBBR-teknologien har indtil nu været opstillet på Aarhus Universitetshospital – Nørrebrogade, hvor den har renset en meget forurenet delstrøm fra kræftafde­ lingen. Resultaterne indtil videre viser med tydelighed, at teknologien virker. En række forsøg på MBBR-opstillingen blev udført, hvor model-lægemidler blev tilsat inden spildevandet renses (Figur 2). Målinger før og efter rensning i hver af de tre reaktorer påvi­ ser, hvor effektivt systemet er til at fjerne forskellige typer af model-lægemidler: de let-omsættelige (ibuprofen og napro­ xen), de middelsvært-omsættelige (ketoprofen) og de sværtomsættelige (dichlofenac). Koncentrationen af let-omsættelige lægemidler som ibuprofen og naproxen reduceres hurtigt i alle 3 reaktorer. Ibuprofen omsættes med samme hastighed i de tre reaktorer, og i refe­

Figur 1. MBBR-opstilling i laboratorieskala og biofilm bærelegemer fra AnoxKaldnes (Type K5). Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

75


Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk

www.emersonindustrial.com

Ny version for pumper op til 1400 mm højde

+45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk

76

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


1.0

Naproxen

Aktivt slam fra referenceanlæg Første MBBR tank Anden MBBR tank Tredie MBBR tank

0.5

0.0

0

5

10

15

Behandling (Timer)

20

Andel unedbrudt lægemiddel

Andel unedbrudt lægemiddel

Ibuprofen 1.0

0.5

0.0

25

0

5

1.0

0.5

0.0

0

5

10

15

Behandling (Timer)

15

20

25

20

25

Diclofenac Andel unedbrudt lægemiddel

Andel unedbrudt lægemiddel

Ketoprofen

10

Behandling (Timer)

20

25

1.0

0.5

0.0

0

5

10

15

Behandling (Timer)

Figur 2. Omsætningen af 4 model-lægemidler i de tre MBBR reaktorer sammenlignet med aktivt slam.

renceanlægget med aktivt slam, hvorimod Naproxen omsæt­ tes hurtigst i reaktor nr. 2, men langsomst i reaktor nr. 1, hvor koncentrationen af let-omsætteligt organisk materiale er størst. For naproxen er der desuden en bedre fjernelse i MBBRanlægget end i aktivt slam, hvor ca. 15% af lægemidlet ikke nedbrydes. Ketoprofen, der er middelsvært omsættelig, nedbrydes hurtigere og bedre end i aktivt slam. Ketoprofen nedbrydes totalt inden for 24 timer i reaktor nr. 3, hvor kon­ centrationen af let-omsættelige stoffer er meget lav – da de let-omsættelige stoffer allerede er omsat i reaktor 1 og 2. I reaktor 1 og 2 omsættes ca. 50% af koncentrationen af ketoprofen i løbet af de første 24 timer. Der kan dog ikke i nogen af de 3 reaktorer, eller i aktivt slam, ses en væsentlig koncentrationsreduktion af det meget svært-omsættelige stof dichlofenac over perioden på 24 timer (Figur 2). Generelt viser resultaterne, at de forskellige lægemidler omsættes i alle 3 reaktorer, og at fjernelsesgraden af totalt organisk materiale er høj. Fjernelsesgraden af organisk materiale er desuden bedre i MBBR-teknologien end aktivt slam. Dermed renses vandet i en sådan grad, at kun en meget begrænset efterpolering med ozon er nødvendig for, at vandet kan opnå badevandskvalitet. Laboratorieforsøg har vist, hvordan de samme 4 lægemidler Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

fjernes med ozon under den kemiske efterbehandling (Figur 3). Ved en øget ozon-dosis fjernes en større andel af læge­ midlerne, og selv ved en lav ozon-dosis fjernes lægemidlerne (Figur 3). Diclofenac, som er det biologisk sværest omsæt­ telige lægemiddel, kræver faktisk den mindste dosis ozon for en 90% nedbrydning af lægemidlet (Figur 4). Derimod kræver ibuprofen, som biologisk er det lettest nedbrydelige, forholds­ vis meget ozon for en 90% nedbrydelse. Samlet set er MBBR-teknologien med efterfølgende ozonbehandling dog en god løsning, da der samlet kræves en lave­ re ozon dosis for komplet fjernelse af lægemidler end aktivt slam, da de stoffer, der kræver den største dosis ozon (som fx ibuprofen), allerede er fjernet i den biologiske rensning.

Pilot-skala opstilling Indtil videre er MBBR-teknologien til rensning af hospitalsspil­ devand kun afprøvet i laboratorieskala. Men allerede nu er der konstrueret en større pilot-skala opstilling, som er opstillet ved hovedspildevandsstrømmen på Det Nye Universitetshospital ved Skejby. Denne pilot-skala opstilling skal vise, at teknolo­ gien egner sig til rensning af større mængder spildevand, og at et fuldskala anlæg er inden for rækkevide. Se mere på www.teknologisk.dk/35391

77


Andel unedbrudt lægemiddel

Nødvendig ozondosis (mg/L) for 90% nedbrydning

30

Ibuprofen Naproxen Diclofenac Ketoprofen

20

10

0

Ibuprofen Naproxen Diclofenac Ketoprofen

1.0

0.5

0.0 0.0 6

9

12

15

Opløst organisk kulstof (mg/L)

2.5

18

Figur 3. Fjernelse af lægemidler med ozon-behandling.

5.0

7.5

Ozondosis (mg/L)

10.0

Figur 4. Ozondosis ved kemisk oxidation af spildevand med forskelligt indhold af organisk kulstof.

Kilder: Nielsen, U., Rasmussen, D., Hastrup, C.A, Slothuus, T. (2013a). Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i hos­ pitalsspildevand, Grænseværdier for tilslutning til kloak, Input til KL’s Arbejdsgruppe omkring hospitalsspildevand. Januar 2013 Nielsen, U., Rasmussen, D., Hastrup, C.A, Slothuus, T. (2013b). Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand, Anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til kloak Input til KL’s Arbejdsgruppe omkring hospitalsspildevand. Juni 2013 Mose Pedersen B, Nielsen, U., Halling-Sørensen, B. (2007). Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotika­

resistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden. Miljøprojekt 1189.

Konsortium • Teknologisk Institut – Center for Kemi og Bioteknik, Sektion for Vand og Ressourcer • DTU – Institut for Vand og Miljøteknologi • Aarhus Universitet – Institut for Miljøvidenskab • Krüger A/S • Det Nye Universitetshospital (DNU)

VI SIKRER DINE MÅL! Lægger du vægt på viden om processer og rådgivning på alle niveauer hos din leverandør, er NHLAutomation det rigtige valg, når du skal vælge din specialist i automatiseringsløsninger. Siden 1998 har NHL Automation programmeret og installeret driftssikre løsninger til spildevandsrensning og vandbehandling over hele Danmark. Vores forretning bygger på et partnerskab med vores kunder. Vi har specialviden og erfaring, der gør os i stand til at løse alle udfordringer og sikre en smertefri drift i dagligdagen. Kontakt direktør Niels Henning Larsen for en uforpligtende samtale på telefon 49 13 21 41 eller se mere på nhl-automation.dk

78

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


70% besparelse på kemi Resultat efter 1 års fuldskala testforløb med intelligent doseringssystem hos:

Forbrug 30%

H2S-Dose styrer, regulerer og overvåger kemidoseringen mod udviklingen af svovlbrinte. Styring af doseringspumpe sker ud fra specielt udviklet algoritme, ugedage, døgnrytme mm. Svovlbrintemålinger overvåger og indgår i regulering af doseringsmængden. Herved doseres den optimale kemimængde. Implementering af H2S-Dose giver straks efter indkøringstiden: - Økonomisk besparelse optil 70% hos Hedensted Spildevand. - Udsættelse af tæringer i kloaksystem, el-skabe mm. - Fjerner lugtgener fra H2S. - Dosering efter behov med minimal over dosering. Lave etableringsomkostninger giver en hurtig forrentning. Kom til ABC-Miljøs Stand på Årsmødet i Korsør og deltag i vores konkurrence, der bliver mulighed for at vinde en fin præmie. Lidt til ganen og halsen sørger vi også for.

Instrumenter for måling af miljø og sikkerhed. Emilsgave 28, 4130 Viby Sj. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Tlf. 3678 7131

Fax. 3678 7137

www.abc-miljo.dk

mail@abc-miljo.dk

79


Firma Nyt Ny COO hos Sunstone Water Group Europe Sunstone Water Group Europe har ansat Sune Lieknins Neve som Salgsdirektør/COO. Sune, 39 år, har en baggrund som Civilingeniør fra Aalborg Universitet og kom­ mer fra en stilling som Business Development Manager hos Grundfos. Sune har desuden tidligere arbejdet for Krüger A/S. Ansættelser til kontoret i Svinninge/Uponor: Sine Sørensen, 26 år, er ansat som ingeniør i projekt teknisk afdeling. Sine bliver en del af salgsteamet med hovedvægt på opgaver inden for kundedesignet løsningssalg. Sine har tidligere arbejdet som bygningsingeniør hos Holbæk Kommune.

Kim Kofod, 49 år, er ansat som ny afdelings­ leder med ansvar for kundeservice, internt salg og projektkoordinering. Kim har stor erfaring med standardsalg, projektsalg og ledelse. Kim er uddannet ingeniør og har tid­ ligere arbejdet hos bl.a. Malaco, CFS og GEA Food Solutions. Louise Bøje Kjelstrøm, 32 år, er ansat som marketingkoordinator. Louise vil tilføre Uponor Infra stærke grafiske og formidlings­ mæssige kompetencer. Louise har tidligere arbejdet hos bl.a. Hartmanns, LETT og Secomea.

Process Engineering Brøndby: Steen Weichel er ansat som Projektleder /Projekt ingeniør. Steen har en uddannelse og Cand.Scient i fysik og kemi, med en Ph.D i mikrosystemer fra DTU. De seneste 5 år har Steen arbejdet som projekt­ leder hos Topsoe Fuel, hvor han har ledet et team, der arbejdede med udvikling af nye materialer og procesudvikling for brændselscellestakken. Tidligere har Steen været ansat hos Ibsen Photonics, hvor han var udstyrsansvarlig for tøræts og etablering af gasforsyning. Steen Weichel vil styrke Process Engineerings kompetencer inden for projektledelse, Excl VBA programmering og data håndtering. Brøndby: Marko Gusak er blevet ansat som maskintekniker. Marko har det sidste år arbej­ det som konsulent ved NNE Pharmaplan, hvor han har deltaget i FAT tester samt teg­ nede tanke i 3D. Inden da var han en del år ansat ved DP Clean Tech hvor hans opgaver var rørdesign og kedelsystemer. Hans kompetenceområder er: Layout og dokumentationsudar­ bejdelse af rørsystemer. Udarbejdelse af arrangement tegnin­ ger og isometriske rør tegninger samt PID diagrammer. Marko vil styrke den faste stab af Plant designere.

80

Rubrikken “Firma Nyt“ er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Århus: Klaus Pedersen er ansat som maskiningeniør. Klaus blev uddannet i 2003 og har de seneste 11 år været ansat hos SPX i Silkeborg, hvor han arbejde med procesud­ styr til fødevareindustrien både som projekt­ ingeniør og ledende produktansvarlig. Klaus vil styrke Process Engineerings kompe­ tencer inden for sanitærdesign, Process Piping, udarbejdelse af PID og PFD og Projektledelse Fredericia: Morten F. E. Rasmussen er ble­ vet ansat som Teknisk Designer. Morten blev uddannet hos Process Engineering i 2013, fortsatte derefter i nogle måneder. Morten har i en periode på ½ år arbejdet som supporter omkring storpriter. Morten vil styrke Process Engineerings stærke team inden for Plant Design, med brugen af Autodesk PID, Plant 3D samt Inventor. Philip B. Foged er i praktik som maskininge­ niør studerende. Han har en baggrund som kleinsmed. Philip har baggrund i hands-on med fjernvarme rør og rørarbejde inden for VVS. Ved siden af studiet er han ansat på et kraftvarmeanlæg.

Projektmedarbejder hos Grontmij i Odense Esben Terp Fjederholt er pr. 1. marts 2015 ansat som projektmedarbejder i Nature Management i Grontmij. Esben er 31 år, uddannet Cand. Scient. i biologi og skal pri­ mært arbejde med feltundersøgelser og afrapportering i forbindelse med VVMredegørelser og andre større projekter med særligt fokus på flagermus. Esben kommer fra en stilling som konsulent hos Myotis, hvor han overordnet arbejdede med flagermus, herunder forvaltningsprojekter, feltundersøgelser, artsregistreringer samt NOVANA for flagermus. Seniorprojektleder hos Grontmij i Kolding Jan Gilling Timmermann er pr. 1. marts 2015 ansat som seniorprojektleder i Water i Grontmij. Jan er 60 år, uddannet teknikumin­ geniør og skal primært arbejde med projekt­ udvikling, salg og projektledelse inden for afløbs- og vandforsyningsopgaver. Med et stort netværk i forsyningsbranchen vil Jan således medvirke til at understøtte Grontmijs salg og projekt­ ledelse af rådgivningsydelser inden for vand- og spildevands­ området i Jylland. Jan kommer fra en stilling som projektleder hos Randers Spildevand A/S.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Projektleder hos Grontmij i Kolding Sanne Munk Doll er pr. 1. marts 2015 ansat som projektleder i Water i Grontmij. Sanne er 36 år, uddannet geolog og skal primært arbejde med projektledelse inden for grund­ vandsopgaver. Sanne kommer fra en stilling som funktionsleder hos Miljøministeriet, hvor hun tilsvarende arbejdede med projektledelse og fungerede som faglig sparringspartner i Grundvandskortlægningen trin 1-5. Ny salgsingeniør hos MJK Carsten Meilbøg er ny salgsingeniør hos MJK Automation der udvider salgsafdelingen per 1. marts 2015. Carsten er en teknisk vel­ funderet salgsingeniør med stor indsigt i for­ syningsbranchen og spildevandsbranchen hvor han er specialiseret inden for bl.a. ener­ gieffektivisering, vand og vandbehandling. Carsten bliver en kompetent udvidelse af vores salgsstab, han besøger vores kunder i øst Danmark. Carsten Meilbøg ankommer til MJK med over 20 års erfaring inden for rådgivning og projektledelse senest fra en stilling som Projektleder i Grontmij. Ny salg- og marketingmedarbejder hos waterCare i Assens Mette Harbo er ansat til at varetage en række marketing- og salgsrelaterede opgaver, herunder at sikre en god kommunikation udadtil bl.a. via waterCares hjemmeside og produktmateriale. Mette vil desuden være at træffe på hovedtelefonen med det formål at rådgive indringende kloakmestre, ingeniører m.fl. om waterCares produkter og hjælpe til et fortsat højt serviceniveau. Mette Harbo er er uddannet cand.merc. i mar­ kedskommunikation. Ny teknisk direktør i HOFOR A/S Bjarne Korshøj er tiltrådt stillingen som tek­ nisk direktør i HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Bjarne Korshøj skal stå i spidsen for milliardinvesteringer, der bl.a. skal sikre rent drikkevand til en million mennesker, beskytte hovedstadsområdet mod oversvøm­ melser og gøre el- og varmeproduktionen CO2-neutral gennem omlægning til biomasse og opførelse af nye vindmølleparker. Ny landechef hos Aerzen Scandinavia Denmark. Nicolai Thrige er fra den 1. september 2014 tiltrådt stillingen som landechef hos Aerzen Scandinavia Denmark. Nicolai har det over­ ordnede ansvar for at lede og udvikle den danske organisation samt for salg og service til det danske marked. Han er 40 år og har besiddet lederjobs de seneste 10 år, og er uddannet maskinkonstruktør med efteruddannelser inden for internationalt salg og marketing samt virksomhedsledelse. Nicolai kan kontaktes på telefon +4520445581.

Svovlbrinte er ikke noget man leger med! Når ilt eller nitrat mangler i spildevandet, opstår der hurtigt et anaerobt forhold, og der dannes svovlbrinte. Svovlbrinte er en dødelig gas, der allerede ved lave koncentrationer og langvarig eksponering giver varige og alvorlige skader på mennesker. Ved koncentrationer over 500 ppm fører gassen hurtigt til åndedrætsskader og død. Foruden sundhedsrisiko forårsager svovlbrinte desuden betydelig korrosionsskader på beton, metaller og ikke mindst elektronisk udstyr. Ved at anvende dankalks jernprodukter eller nitratforbindelsen Nutriox® kan anaerobe forhold og dermed dannelse af svovlbrinte effektivt forebygges. Tag kontakt til os, så fortæller vi hvordan!

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

81


Organisationsændring i Hybridfilter A/S Jørgen Højmark er udtrådt af direktionen, men fortsætter som formand og ansvarlig for administrationen. Som ny direktør er Jakob Højmark med ansvaret for salget i Skandinavien. Vi er samtidig på udkik efter en partner/sælger for at styrke organisationen.

Ny sikring mod rotter og mus?

Ny hos Signalix Søren Nørbak, 32 år er ansat hos Signalix i Lynge med ansvar for salg af telemetriløsninger til overvågning af vand, spildevand og andre typer af flow. Han skal tillige arbejde med ad­ministrative opgaver. Han er uddannet histo­ riker fra Københavns Universitet og kommer fra en tilsvarende stilling hos Montana Mobile. Vækst i fletværksarbejde for bedre vandbehandling Foreningen Fletværk Vandbehandling kan konstatere en voksende interesse og tilslut­ ning til dens virke for at sikre kvalitet og god økonomi i vand- og spildevandsbehandling gennem bedre forståelse mellem leverandører og forsyningsselskaber omkring udbud og til­ budsgivning. Fletværk Vandbehandling har nu tilknyttet en branchekyndig konsulent, Frede Østergaard, til blandt andet at udbrede dybere kendskab til foreningens mål og arbejde igennem personlig kontakt med interesserede parter og via deltagelse på udstillinger. Landia a/s: Projektingeniør Jesper Rindom Christiansen er blevet ansat som projektingeniør. Jesper er 26 år og skal primært arbejde med projektering, salg og kundesupport inden for spildevand med fokus på automatik. Jesper er nyuddannet maskinmester fra januar 2015, hans afgangs­ projekt omhandlede energioptimering på kølevandssystemer ved hjælp af frekvensregulering og styring. Han kommer med en håndværksmæssig baggrund som smed og med erfaring inden for landbrug. Landia a/s: Maskinmester i projektafdelingen Kim Kruse er nyansat i projektafdelingen. Kim har en fortid som elektriker hos El:con i Århus A/S og har primo 2015 afsluttet sin uddannelse som maskinmester ved Aarhus maskinmesterskole. Hos Landia er han elansvarlig og varetager opgaver/problematik­ ker af særlig el-faglig karakter. Landia a/s: Maskiningeniør Christian Krogsgaard Otten er nyansat i projektafdelingen. Christian K. Otten er nyud­ dannet maskiningeniør fra januar 2015 og har været i praktik hos Johnson Controls udviklingsafdeling. Her arbejde han med styr­ keberegninger på anlæg og konstruktion af nye emner. Hos Landia skal han arbejde med salg, dimensionering og projektering af pumper og omrører med fokus på Gasmix-systemet inden for spildevand.

82

Ja tak! ... bliv inspireret på WiseCon.dk

WiseCon’s intelligente fælde- og bekæmpelsesløsninger: •

Effektiv og giftfri bekæmpelse og overvågning

Højt sikkerhedsniveau; skadedyrsalarm til følsomme områder

Online dokumentations- og styringsværktøj

Minimér din risiko med moderne skadedyrssikring

Mød os på Årsmødet den 12. juni 2015 i Korsør

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Mød os på Årsmødet i Korsør LANGT SERVICEINTERVAL

STOR DRIFTSIKKERHED

HØJ VIRKNINGSGRAD

3 års serviceinterval >

Mixere

>

Omrørere

>

Røreværker

>

Recirkulationspumper

100% behovstilpasning

Torben Nielsen Salgskonsulent Direct: 9674 4237 Mobile: 4012 6715 tn@ljm.dk Kroghusvej 7, Højmark, 6940 Lem St. Tlf. 9734 3200 www.ljm.dk

Total stål-/maskinentreprise til overfaldsbassiner & regnvandsbassiner.

Tromlesi, Bøjeklap, Opstuvningsport, Skylleklapper, Vakuumskyllesystem, Spærrevæg, Lejdere, Hæve/sænke dæk, Dæksler/låg, Kontraklap, Droslespjæld, Skydespjæld, Reparationer, Service & Montage.

Fleksible og flytbare

MILJØBOKSE til opbevaring af kemikalier

Glasfiberarmeret

Besøg vores stand til STF’s årsmøde

Se video

WINTEC.DK +45 97181977 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

www.polyglas.dk 83


Produkt Information Nyt biofilter Hybridfilter A/S har nu udviklet et biofilter til bl.a. pumpestati­ oner, som nu også kan leveres med indbygget ventilator, som er placeret på ren luft siden, hvilket giver klare fordele for levetiden på ventilatoren. Samtidig skaber ventilatoren et undertryk i filtret og i pum­ pestationen, hvilket gør, at utætheder ikke længere er et problem. Filtrene er lette at montere i 110/160 ø rørmuffe, og de kan monteres ude som inde. Filtrene er yderst effektive og speciel udviklet til H2s bekæm­ pelse og er forsynet med en biologisk film, der omslutter kullene, som dermed ikke optager fugt, som normalt er et problem for kul. Det viste filter kan klare 200/400 m3 forurenet H2s luft i timen. Filtret kan bruges i mange sammenhænge bl.a. opsamlingsbrønde-pumpestationer, indløbsværker m.m. Liqflow A/S LIQFLOW har fornøjelsen af at præsentere den nye OGT grin­ der pumpe. OGT grinder pumpen er kon­ strueret til tryksatte spilde­ vandssystemer og leveres med et helt nyudviklet hydraulisk pumpeprincip for spildevand. OGT pumpen er en centri­ fugal spildevands grinder pumpe, som yder op til 80 mVs med sin beskedne 0,75 kW motor. OGT pumpen leveres i to udgaver. En manuel udgave til ekstern niveaustyring og en automatisk udgave med sam­ menbygget niveausensor. OGT pumpen leveres med rustfri syrefast løbehjul og hærdet rustfri syrefast skæresystem. DRIFTSIKKERHED – DRIFTSIKKERHED – DRIFTSIKKERHED er de tre vigtigste faktorer ved tryksatte spildevandssystemer, og derfor er OGT pumpen naturligvis testet efter alle kunstens regler, før den nu bliver sendt på markedet. LIQFLOW tilbyder, som de eneste i Danmark, højtryks centri­ fugal fristrøms grinder pumper i vores tryksatte spildevands­ systemer. Kom ind og hør nærmere på Årsmødet i Korsør den 12. juni 2015, eller kontakt Liqflow A/S på Tlf.: 46935200 www.liqflow.dk

84

“Produkt Information“   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bringes kun omtale af nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord, ellers forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte i teksten. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Ny in-line slam tørstof måler baseret på mikrobølgeteknologi

Valmet Total Tørstof transmitter er en ny in-line måler til brug for måling af tørstof i slam, som nu markedsføres af Lisco Analytical ApS i Danmark. Valmet TM anvendes i både indu­ strielle og kommunale spildevandsanlæg, hvor der er doku­ menterede resultater fra selv de vanskelligste applikationer. Der kan måles fra 0 – 35% TS i slam i alle de processer, hvor man ønsker en sand og hurtig værdi for indholdet af slamtør­ stof, så man hurtigt kan gribe ind i processen. I nedenstående figur er mulige målepunkter med In-line måleren vist. Anvendelse af Valmet TS betyder, at der kan opnås store besparelser både på anvendelse af kemikalier og polymerer i processerne, ligesom der opnås øget kapacitet af anlægget. Investeringen i en Valmet TS er derfor hurtigt betalt hjem. Se nærmere om mulighederne på www.Liscotech.dk Ny app gør det let at foretage registreringer ”i marken” European House of Quality ApS har udviklet en ny app til registrering af nær ved og skete arbejdsmiljøhændelser, miljøhændelser, kvalitetsfejl, reklamationer til leverandører og reklamationer fra kunder. Uanset om en virksomhed er ISO certificeret eller ej, så er det vigtigt for ledelsen, at medarbejderne foretager disse registreringer, når tin­ gene sker, så man kan lære af hændelserne og så vidt muligt forebygge fremtidigt. App-en kan anvendes på alle typer smartphones og på tab­ lets/IPads, og data synkronise­ res automatisk med ledelses­ systemet Sherlock Web. Udover at foretage registrerin­ ger på app’en, så kan medarbejderne også læse arbejdsinstruk­ tioner, som kan bestå af såvel tekst og fotos som video. Hvis en medarbejder er i tvivl om, hvorvidt et måleudstyr er kalibreret til tiden, så kan udstyrets stamkort også kaldes frem på app’en. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


MonoLine Cond 3310IDS sæt ledningsevneinstrument-sæt (IP67) fra WTW Nyt digitalt felt- og laborato­ rieinstrument til ledningsev­ nemåling på ultrarent vand og op til 2000 mS/cm afhæn­ gig IDS-elektrode. Stort letlæ­ seligt display og stor hukom­ melse med plads til op til 5000 datasæt. Autoread sta­ bilitetfunktion, Sal, HOLDfunktion til frysning af måle­ signal, batteristatus og sta­ tusvisning på USB-udgang og elektrode. Indbygget tempe­ raturkompensering nLF iht. DIN EN27888. Brugervenlig menu, indbygget datalogger, USB-udgang til pc. Leveres komplet i kuffert med TetraCon® 925 ledningsevne­ elektrode, standardvæske, CD-rom, kabel, manual og batterier. Kontakt Fagerberg på tlf. 43290200 eller fagerberg@fagerberg.dk for nærmere oplysninger.

Lab2015 flow rate slangepumpe med touch screen betjening Ny intelligent slangepumpe med berøringsfølsom skærm fra Drifton A/S. Her får du det fulde overblik over din doseringsopgave på samme skærmbillede. Det ideelle valg til både laboratorier og industriel produktion. Drifton A/S introducerer nu den intelligente peristalti­ ske flow rate slangepumpe Shenchen Lab2015 med berøringsfølsom skærm, der giver nem betjening og visning af aktuel status på væskeoverførsel. Skærmen viser den aktuelle status på flow rate, motorhastig­ hed, indstillingsparametre og systemkonfiguration på samme skærmbillede og giver dig derved det fulde overblik over dit doseringsjob. Hastighedsintervallet er på 0,1 - 100 rpm og flow rate inter­ vallet er 0,000067 - 380 ml/min. Pumpen har 3 driftsindstillinger: dosering af fast volumen, fast tid og volumen, samt tidsindstillet start og stop. Den opfylder derved forskellige overførsels- og dispenseringsbehov. Læs mere eller køb den peristaltiske flow rate slangepumpe Lab2015 i webshoppen på www.drifton.dk eller ved henvendelse på tlf. 3679 0000.

Mindeord om Aksel Brams Poul B. Heise, Spildevandsteknisk Forenings første æres­medlem, skriver den 13. april 2015 følgende: For kort tid siden erfarede jeg, at Aksel Brams er gået bort. Aksel døde den 27. februar 2015 af en hjerneblødning, som han fik på grund af et fald. Aksel blev opereret for at afhjælpe hjerneblødningen - men forgæves. Aksel ville være fyldt 90 år den 16. marts 2015. Aksel var i mange år på Jysk Teknologisk Institut kursus­ ansvarlig for spildevandskursusudviklingen - de kurser, som utallige af Spildevandsteknisk Forenings medlemmer har deltaget i. Aksel var både kursusudvikler, underviser, kursus­leder og koordinator og ikke mindst entertainer, når der var lejlighed til underholdning. Aksel var respekteret og vellidt. Derfor gav han ”Spilde­ vandsfolket” (et begreb, han selv opfandt, og som bestod af anlægspassere, kommunale teknikere, firmafolk, embeds­mænd i Miljøstyrelsen, politikere m.fl.) gode og udbytterige timer i læren om spildevand og dets behand­ ling, som førte til en fælles højnet indsats for beskyttelsen af vandmiljøet i Danmark. For Spildevandsteknisk Forening var han en sikker Årsmødeog Døgnkursusarrangør, og han bidrog med mange artikler i vores blad, tænk f.eks. på ”Den lille kemitime” - han var en stor støtte for enhver redaktør. Aksel var medlem af Spildevandsteknisk Forening siden foreningens start, og han var et skattet medlem, der i høj grad bidrog til at sikre foreningens sociale liv. Hans indsats for miljøet og foreningens trivsel førte til, at fore­ningens bestyrelse i 1997 udnævnte ham til foreningens andet æresmedlem. En udnævnelse, Aksel var meget glad for. Aksel og jeg havde et godt venskab, siden vi sammen startede udviklingen af spildevandskurser i 1971. Vi ville det samme for vandmiljøet og ”Spildevandsfolket”. Aksel og fru Jutta samt deres børn – Peter, Charlotte og Christina – viste stor gæstfrihed i privaten, for os køben­ havnere – driftsleder Henrik Mikkelsen fra Hillerød rense­ anlæg og undertegnede, når vi var i Aarhus. Venskabet udviklede vi løbende ved gensidige besøg, i de senere år dog mest med breve pr. fodpost eller fastnettelefon (den kan man altid finde, som Aksel sagde). I sidste måned var Aksels telefon tavs for stedse - men hans tanker og virke lever videre. Æret være Aksel Brams’ minde Efterskrift: Aksel Brams testamenterede sit legeme til viden­skabelig brug. Aksel Brams under årsmødet i Aarhus i 2011. Foto: Dot Ovesen

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

85


Wavin XL

wavin.dk

Er du til STORE rør? Og STORE muligheder?

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Kontakt: Med Wavin XL får du: • Markedets bedste muffeløsning • Lav vægt • Skræddersyede løsninger til ethvert projekt

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk

Wavin XL - nyt plastrørssystem i store dimensioner år har har plastrør plastrør været væretdet detforetrukne foretruknevalg valgi ide desmå små I mere end 50 år nye XL XL rørsystem rørsystem får fårdu dunu nuogså også rørdimensioner. Med Wavins nye i de glæde af plastrørenes unikke egenskaber. de store storedimensioner dimensioner glæde af plastrørenes unikke egenRørenes lave vægt gør det bl.a. muligt at justere rørene med skaber. Rørenes lave vægt gør det bl.a. muligt at justere rørene håndkraft i rørgraven, ligesom den integrerede muffeløsning med håndkraft i rørgraven, ligesom den integrede muffeløsgør samling af rørene til tilenenleg. åbner ning gør samling af rørene leg. Selve Selve rørsystemet åbner også døren til en en verden verden af af muligheder, muligheder, når når regnregn- og og spildespildevand skal skalafledes. afledes. Systemet kan nemlig nemt tilpasses Systemet kan nemlig nemt tilpasses ethvert ethvert projekt, og vi dig hjælper gerne alle gennem alle faser af projekt, og vi hjælper gernedig gennem faser af projekter projektet med lige fra detailviden og tilerfaringer til træning med alt lige fra alt detailviden og erfaringer træning og beregog beregninger. ninger. Besøg xl.wavin.dk og få meget mere at vide om Wavin XL eller kontakt Salgsafdelingen på tlf.: 86 96 20 00

Frem/dens energiproducerende  renseanlæg  er     omkostningsbesparende  og  sam/dig  /l  gavn  for  vores  miljø…     NISSEN  energi  teknik  projekterer,  producerer,  leverer  og  installerer   energiproducerende  anlæg  9l  frem9dens  rensningsanlæg.     Vi  $lbyder:    

     

Solutions for Essentials

86

-     Nøglefærdige  gasmotoranlæg.   -       Nøglefærdige  kedelanlæg.   -       Gasrensningsanlæg.   -       Styretavler  og  el-­‐installa9oner.   -       Service  på  energiproducerende  anlæg.   -       NISSEN  energi  teknik  er  godkendt  af  Sikkerhedsstyrelsen              som  ”Kompetent  virksomhed”.  

www.nissenenergiteknik.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Mindeord om Preben Larsen Tekst: Susanne Brandt, sekretær, Spildevandsteknisk Forening Æresmedlem af Spildevandsteknisk Forening, Preben Larsen er død – mindet om en humørfyldt, energisk og handlekraf­ tig spildevandsmand lever. Preben Larsen sov stille ind d. 22. marts 2015 efter et læn­ gere sygdomsforløb, 70 år gammel.

I spildevandets tjeneste Preben Larsen var uddannet maskinarbejder og kom ind i spildevandsbranchen via et job som rejsemontør hos Lykkegaard A/S (spildevandspumper). Efter et job som drifts­ leder på Årslev Renseanlæg (Faaborg-Midtfyn kommune), blev Preben i 1982 driftsleder på Nyborg Renseanlæg, hvor han virkede, indtil han gik på efterløn i 2004.

Udbygning af Nyborg Renseanlæg Da Nyborg Renseanlæg i forbindelse med den første vand­ miljøhandlingsplan i 1980’erne skulle udbygges, var der fysisk ikke plads til et traditionelt biologisk renseanlæg. Der skulle både tænkes og bygges utraditionelt, og i den proces kom Preben Larsen til at spille en central rolle. Takket være Prebens omhyggelige forarbejde, herunder pilotforsøg og anden research, besluttede Nyborg Kommune at udbygge Nyborg Renseanlæg med Danmarks første kompaktanlæg af typen BioStyr. Utallige gæster fra indland og udland har i årenes løb besøgt Nyborg Renseanlæg for at se og høre om BioStyr-anlægget. Som ekstra bonus har de besøgende, som fik den fulde rundvisning på Nyborg Renseanlæg, også kunnet se nogle af Prebens mange snedige indretninger og påfund på det både veldrevne og velholdte renseanlæg.

STFs og årsmødernes mand I 1988 blev Preben Larsen medlem af Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse. Allerede året efter, i 1989, stod Preben helt selv for planlægningen af foreningens årsmøde, der netop skulle foregå i Nyborg. Den opgave løste Preben så godt, at han de følgende år blev en del af foreningens årsmødeplanlægningsgruppe, populært kaldet ”årsmødemafiaen”. I forbindelse med års­ mødearbejdet bliver Preben husket for sit gode humør, sit diplomati og for sin handlekraft. Preben var en mand, der kunne håndtere alle tænkelige vanskeligheder i forbindelse med en årsmødeudstilling – fra de helt små problemer til de større af slagsen, herunder mudrede udstillingspladser, væl­ tede telte og vanskelige brandchefer. Preben gik ud af Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse i 1998, og hans aktive medvirken omkring årsmødeudstillin­ gerne stoppede i 2001. Interessen for spildevandsrensning og for foreningens liv tog Preben dog med sig ind i senior­ livet. Preben elskede det sociale samvær på og i forbindelse

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Preben Larsen forklarer BioStyr-princippet, Nyborg Renseanlæg 2002. Foto: Susanne Brandt

med årsmøderne; så sent som i 2014 i Frederikshavn var Preben en glad gæst på STFs årsmøde.

Hæderspriser For sin udvikling og dokumentation vedrørende Biostyranlægget og for efterfølgende, som indlægsholder eller vært, at delagtiggøre andre fra branchen i det særlige system på Nyborg Renseanlæg modtog Preben Larsen i 1994 Kemiras Vandmiljøpris for 1993. I 2008 blev Preben udnævnt til æresmedlem af Spilde­vands­ teknisk Forening begrundet i ”mangeårigt aktivt virke i for­ eningens bestyrelse og i særdeleshed for dygtig og ihærdig indsats i forbindelse med tilrettelæggelsen af utallige årsmø­ deudstillinger”. Preben efterlader sig hustruen Gunhild og døtrene Sanne og Tina med familier.

Æret være Preben Larsens minde.

87


Planlagte aktivi­teter i 2015 Årsmøde 2015: fredag 12. juni i Korsør Døgnkursus: 6.- 7. november i Kolding Planlægning af Døgnkursus 2015 20. august i Kolding

Artikler og input modtages med glæde

Barselsorlov Redaktør Pia Maltesen er på barselsorlov indtil cirka 1. september. Under Pias barsel vikarierer Anne Møller Kristensen. Redaktionelt materiale til Spildevandsteknisk Tidsskrift mailes fortsat på adressen red@stf.dk, der i perioden automatisk videresendes til vikaren. Sekretariatsleder Susanne Brandt vil i barselsperioden være vikaren behjælpelig med blandt andet at svare på telefoniske henvendelser og forespørgsler fra nye skribenter eller leverandører af materiale til Spildevandsteknisk Tidsskrift.

Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spildevandsbranchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknologier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så kontakt den vikarierende redaktør Anne Møller Kristensen på red@stf.dk eller Susanne Brandt på sb@stf.dk.

Spildevandsteknisk Tidsskrift deadlines og udgivelser 2015 HANDLING

DATO ÅR 2015

Tekst-deadline nr. 1 - 2015

2 februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2015

16. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2015

13. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2015

4. maj

Blad nr. 2 u d g i ve ls e

Uge 21

Tekst-deadline nr. 3 - 2015

29. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2015

6. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2015

14. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2015

28. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2015

09. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2015

23. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

88

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 12. juni uge 24

Af hensyn til Døgnkursus uge 45

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015


Mød

os p

å ÅRSSTF MØ og h DE ør

Trendsættende SRO systemer til

mere

forsyningsbranchen siden 1983

Klar til sommerens skybrud? Med System 2000 tilbagestopsmodul får du: • Hurtigt opsætning af logik mellem jeres pumpestationer • God oversigt over alle stationer og deres bindinger • Opsætning af recepter

AnaM

o

Fremtidens rapportportal til forsyningsbranchen

AnaMo

AnaMo

Med AnaMo får du: • • • • • •

PULS integration Automatisk rapportgenerering og gennemskuelig beregningsgrundlag Indbygget kvalitetssikring og hurtig reaktion ved kravoverskridelse Mulighed for benchmarking og integration med andre systemer Skalerbarhed på smartphone og tablet Rapportportal med standardrapporter, f.eks. skatterapporter

Østerbro 5 DK-7800 Skive Tlf: +45 97 52 50 22 info@frontmatec.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2015

Automation med ansvar


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Scan læs QR kod me en pum re om v og o pelø snin res ger

Spildevand/Renseanlæg Vi sammensætter, leverer og installerer en pumpestation i drift på bare én dag Et komplet program, hvad enten opgaven er pumpe eller omrører til renseanlægget eller en pumpestation på ledningsnettet. Vi leverer alle varianter til våd og tør opstilling inklusive selvsansugende pumper, individuelle pumpestationer eller standardiserede løsninger med præfabrikerede PEbrønde. Vi rækker fra den enkelte erstatningspumpe helt frem til den komplette løsning incl. kontrol system og SCADA. Organisationen rummer erfaring til opgaver med komplet dimensionering, design, produktion, installation og service. Vi afslutter projekterne med komplet dokumentation, sikkerheds- og risikocertificering incl dokumentation iht EU direktiv krav og Atex verificering. En god løsning med både styring og pumper Driftschef Ulrik Folkmann fra Hedensted Spildevand A/S har haft samarbejde med DESMI Danmark A/S gennem mange år. ”Det har været en positiv oplevelse at lave projekter med DESMI Danmark A/S, da de godt ved, hvor vigtigt det er at få lavet opgaven færdig samme dag, som den påbegyndes. Ud over dette har DESMI Danmark A/S i dag en god løsning med både styring og pumper. Styringen er nok en af de bedste, vi har testet gennem de sidste mange år, og det er også derfor at det er den, der blev valgt som styring af vores pumpestationer efter kommunesammenlægningen”, slutter Ulrik Folkmann PROVEN TECHNOLOGY www.desmi.dk / 72 44 02 50

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.

Profile for susanne brandt

Spildevandsteknisk Tidsskrift 2015-2  

Spildevandsteknisk Tidsskrift 2015-2  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded