Spildevand5 2016

Page 1

Hvad byder 2017 på? Ny pumpestyringsteknologi giver energibesparelser Viden og inspiration i tanken på Døgnkursus

spildevand

Comammox: Et nyt trin i kvælstofkredsløbet

#5

December 2016


EN PUMPESTYRING ER IKKE BARE... EN PUMPESTYRING Sørg for at din næste pumpestyring har disse funktioner

KO N T

RO

OR

L

D Normalt startniveau

Setpunktsforskydning

Kontrolord

2

spildevand #5/16

Forskudt startniveau

Tidsbestemt og programmérbar døgn-/dybdetømning

Programmérbare logiske funktioner

Tilbagestyring

FRQ FRQ

Nedpumpning startes

Adaptiv energioptimering

Med MJK Connect RTU serien får du alt det en moderne drift kræver. En Connect styring øger din kapacitet og sænker dine drifts- og vedlige-

mjk.dk 45 56 06 56

Regnintensitet

holdelsesudgifter! Prøv at spørge vores konsulenter hvor Mµ Connect kan være en del af din løsning – vi lover dig de har et godt svar.


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs

LEDER

SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk REDAKTION: Anne Møller Kristensen, redaktør Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­ vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

TEKST-DEADLINE: 30. januar 2017 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen ANNONCE-DEADLINE: 20. februar 2017 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk

Reguleringen af branchen giver incitament til konsolidering. Dette kan også ses på forsyningskortet, hvor flere nye forsyninger løbende popper op, såsom Fors A/S, Klar Forsyning A/S, Din Forsyning A/S blot for at nævne nogle eksempler. Herudover dannes der også nye shared service selskaber, hvor indkøb, IT og andre ydelser kan tilkøbes til fordelagtige priser. Den trend vil fortsætte i de kommende år. Om det i sidste ende er til gavn for forbrugerne, er jeg ikke sikker på, men det må tiden vise. En anden trend er ”Det energiproducerende renseanlæg”. Stort set alle forsyninger har en målsætning om at blive netto energiproducerende. I egen forsyning arbejder vi bl.a. med at genanvende kommunens indsamlede grønne køkkenaffald (KOD) på vores rådnetanke. Det ser ud til at kunne realiseres, dog afhængigt af prisen for levering af KOD fra affaldsselskabet. Anvendelse af andet forgasningsegnet materiale er også muligt, men den lovgivningsmæssige jungle gør, at mange end ikke forsøger denne mulighed. Sandsynligvis vil der i fremtiden opstå øget konkurrence, også forsyninger imellem, om forgasningsegnet materiale, men uagtet dette og de lovgivningsmæssige udfordringer, så lad os dog udnytte vores overskudskapacitet på rådnetankene til produktion af grøn energi. Ét er dog sikkert – og det er, kære forsyningskolleger, at vi som altid er klar til nye udfordringer og forandringer. STF skaber som forening et bredt fundament for erfaringsudveksling og netværksdannelse, som understøtter os i forandringsprocesserne.

KONTROLLERET AF:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.670 i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online) ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: “Randers Centralrenseanlæg i vinterklæder”, Martin Thau, Randers Spildevand A/S

AF JAN JØR GE NSE N, VAND C HE F, SK FO R SYNI NG A/S

3

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Pernille Lyngsie Pedersen,   Vandrens - Stigsnæs Industripark Ivan Vølund,   VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre,  Tønder Ole Dissing,   Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau,   Randers Spildevand A/S

I skyggen af døgnkursus rammes forsyningerne i disse dage af de nye prislofter efter Totex-modellen. Branchens regulering ændres markant med den nye model. For nogle forsyninger vil ændringen af tilslutningsbidragets nye regulatoriske status, som driftsbidrag, dog muligvis periodiseret, og ikke længere anlægsbidrag, give udfordringer. Den pose penge, der kommer ind fra tilslutningsbidrag lægges sammen med driftsindtægter til forsyningens samlede indtægtsramme, hvilket jo betyder, at taksterne for drift skal reduceres nedad afhængig af den samlede størrelse på tilslutningsbidrag. Det er en ommer!

spildevand #3/16

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard,   Blue Kolding A/S Jens Jørgen Ploumann,   Vesthimmerlands Vand A/S René Hansen,   Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen,   Faxe Forsyning A/S Jan Jørgensen,   SK Forsyning Vibeke Plesner,   Naturstyrelsen (observatør)

STFs døgnkursus primo november trak igen ca. 350 deltagere fra branchen til Kolding. Her var der som sædvanligt en bred vifte af indlæg og fagligt noget for enhver smag. Døgnkursets forløb har sin helt egen puls, og det er en fornøjelse at mærke den summen og snakken, der er i løbet af de to dage.


4

spildevand #5/16

I ND HOLD

9

BESØGSDAG MED FOKUS PÅ KOMMERCIEL RENSNING AF SÆRLIGT INDUSTRISPILDEVAND Spildevandsteknisk Forenings industrigruppe havde besøgsdag hos RGS 90 på Stigsnæs den 12. oktober. De godt 30 deltagere fik først en introduktion til det imponerende industrianlæg, og senere var der rundvisning med lejlighed til at se anlægget efter i sømmene.

43

22

ET KIG IND I KRYSTAL­ KUGLEN: HVAD BYDER FREMTIDEN PÅ? Der er fart på i spildevandsbranchen. Det har der altid været. Læs tre personers bud på, hvad der venter os i 2017.

FLOWESTIMATER OG ENERGIBESPARELSER MED NY PUMPESTYRINGSTEKNOLOGI Et testprojekt udført i samarbejde mellem Provas og Grundfos har givet gode resultater.


I ND HOLD

Besøgsdag med fokus på kommerciel rensning af særligt industrispildevand

9

Comammox: Et nyt trin i kvælstofkredsløbet

12

På Samsø udvikles fremtidens symbiosesamarbejde om vanding

15

STF årsmøde over to dage prøves af i Billund i 2017

19

Flowestimater og energibesparelser med ny pumpestyringsteknologi

22

36 % lavere energiforbrug med Dedicated Controls

24

Aalborg har overskud af energi

27

Døgnkursus 2016: Ny benzin i inspirationstanken

31

Portræt: Hendes hverdag er lige dele struktur og kreativitet

37

KORT NYT

40

Et kig ind i krystalkuglen: Hvad byder fremtiden på? 43 20 nyuddannede miljøteknologer fra Erhvervsakademi Aarhus

48

Kun 3 ting i dit lokum

49

Ny pumpestation giver bedre arbejdsmiljø i Skive 51 19 mio. til grøn energifabrik og genanvendelse

54

Studerende og Billund Vand fik fælles udbytte af projekter

58

IWA i Brisbane gav god inspiration til København i 2020

63

Mere for pengene i Mariagerfjord

66

Kontraklapper beskytter Frederikshavns renseanlæg mod indstrømmende havvand

68

Ny annoncestruktur i Spildevand fra 2017

70

PRODUKTNYT 71

37

NAVNENYT 72

PORTRÆT: HENDES HVERDAG ER LIGE DELE STRUKTUR OG KREATIVITET Projektleder. En stillingsbetegnelse, der kan dække over meget forskellige opgaver. Det er også tilfældet for Helen Brinch Stage fra Vejen Forsyning, for når der kun er 28 medarbejdere til at varetage drift og administration af vand og spildevand i forsyningsområdet, er det nødvendigt at have mange fagligheder i spil.

Planlagte aktiviteter i 2017

74

Deadlines og udgivelser 2017

74

5

335 deltagere på årets Døgnkursus i Kolding fik 4.-5. november fyldt inspirationstanken op i kraft af de mange faglige indlæg, der i et højt tempo afløste hinanden på scenen.

6

spildevand #3/16

31

DØGNKURSUS 2016: NY BENZIN I INSPIRATIONSTANKEN

Ny viden om mikroberne i rådnetanke


NY VID EN OM M I K RO B E R NE I RÅD NETANK E Projektet NomiGas udnytter DNA-baserede metoder til at studere mikrobiologien i biogasanlæg. Resultaterne kan være af betydning for drift af rådnetanke på de danske renseanlæg. Læs mere her og følg projektet løbende i Spildevand.

6

spildevand #5/16

Tekst: Per Halkjær Nielsen, Center for Microbial Communities, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Aalborg Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut, Vand og Miljø, Aarhus  |  Aviaja Anna Hansen, Krüger A/S, Spildevand Vest, Aarhus Mads Munk-Poulsen, Billund Bioraffinaderi, Grindsted  |  Jes La Cour Jansen, Kemiteknik, Lunds Universitet, Lund, Sverige Jeppe Lund Nielsen, Center for Microbial Communities, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Aalborg Henrik Bjarne Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Aarhus | Alan Lunde, Maabjerg Bioenergy, Holstebro Morten S. Dueholm, Center for Microbial Communities, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Aalborg Mange danske renseanlæg opgraderer i disse år deres anlæg til at være energineutrale eller endda netto energiproducerende. Det sker ved at bygge rådnetanke, hvor primærslam, overskudsslam og evt. andet affald omsættes til biogas. Biogas indeholder ca. 65% metan, der kan sendes ud i det fælles naturgasnet eller omsættes til varme og elektricitet til brug på anlægget, mens overskydende el kan sendes ud på det fælles elnet. Biogas fra renseanlæg er sammen biogas fra husdyrgødning, fødevareaffald, rester af plantebiomasse afgørende, for at opfylde regeringens målsætning om en 100 % bæredygtig energiforsyning i 2050. Produktion af metan er en kompleks mikrobiologisk proces, der kræver, at mange forskellige mikroorganismer arbejder sammen. Det er derfor afgørende for en øget udbygning af biogasproduktionen, at man har et godt kendskab til og kan kontrollere

Rådnetank og gaslager på Grindsted renseanlæg.

de mikrobiologiske processer. En ny tilgang til målrettet optimering af mikrobielle samfund er muliggjort gennem de seneste års gennembrud indenfor mikrobiel økologi, bl.a. ved at studere bakteriernes DNA. Et projekt støttet af Innovationsfonden udnytter nu disse nye DNA-baserede metoder til at studere mikrobiologien i biogasanlæg. Projektet hedder NomiGas (Novel microbiological platform for optimization of biogas production) og omhandler biogasanlæg generelt i Danmark med en række partnere fra Aalborg og Aarhus universiteter, Teknologisk Institut, Krüger, Billund Biorefinery, Maabjerg biogasanlæg samt udenlandske samarbejdspartnere. Projektet fokuserer på øget biogasproduktion fra spildevandsslam, husdyrgødning, plantefibre, og fødevareaffald, bl.a. via en bedre forbehandling af substraterne. I pro-

jektet indgår en omfattende analyse af de mikrobielle samfunds sammensætning og aktivitet under forskellige driftsforhold, en forståelse for deres funktion i de metanproducerende fødekæder, samt identifikation af indikatororganismer for god/dårlig drift. Denne viden skal udnyttes til problemløsning, optimering af de mikrobielle samfund samt bedre anlægsdesign til sikring af en høj og stabil gasproduktion. NomiGas startede i 2014 og vil bl.a. supplere de undersøgelser, som i øjeblikket sker i den mikrobiologiske database for rådnetanke, som udføres af Aalborg Universitet og Krüger. Vi vil i en række artikler i ”Spildevand” det kommende år fortælle om nogle af de nye resultater, som kan være af betydning for drift af rådnetanke på de danske renseanlæg. Nærmere oplysninger på projekt, partnere og kontakt kan findes på http://www.en.bio.aau.dk/nomigas.

Foto: Ole Faaborg, Krüger


DANOVA® ønsker alle en rigtig Glædelig Jul . Tak for den tillid og opbakning, I kunder har vist os i 2016. Vi glæder os til nye, spændende udfordringer og opgaver, i samarbejde med Jer. HUSK DANOVA® NÅR DU HAR BRUG FOR: • FLOWMÅLING – NIVEAUMÅLING – ONLINE DATA spildevand #5/16

• MOBIL ONLINE OVERLØBSMÅLING D•EYE KAMERALØSNING FLOW – NIVEAU – TRYK - ONLINE DATA – KAMPAGNER – SALG – UDLEJNING

7

KVALITET BETALER SIG !

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK


8

spildevand #5/16

Kompressoren der forbedrer den allerede fremragende virkningsgrad

Sulzers turbokompressorer giver uovertrufne besparelser I to årtier har vi været de førende inden for turbokompressorer til spildevandsbeluftning. Turbokompressor type ABS HST 20 fra Sulzer er tredje generation af vores teknologi. Med uovertrufne besparelser fra elmåler til luft giver vores turbokompressor dig mere effekt for hver kilowatt. Og ved at indbygge lyd-

dæmpere og andet tilbehør opnås der en mindre, mere lydløs og omkostningseffektiv installation. Dertil komme de magnetiske lejers stabilitet og den intuitive styring til optimering af din proces. Derfor udgør turbokompressor HST 20 selve definitionen på fortsat lederskab.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com/denmark


spildevand #5/16

Besøgsdag med fokus på kommerciel rensning af særligt industrispildevand Spildevandsteknisk Forenings industrigruppe havde besøgsdag hos RGS 90 på Stigsnæs den 12. oktober. De godt 30 deltagere fik først en introduktion til det imponerende industrianlæg, og senere var der rundvisning med lejlighed til at se anlægget efter i sømmene. Undervejs blev stregerne til industridagen 2017 slået. Tekst og fotos: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening RGS 90 beskriver sig selv som en miljøvirksomhed med stolte traditioner og store ambitioner. Virksomheden har tre ”ben”: Rensning af forurenet jord, genvinding af bygningsaffald og rensning af industrispildevand. Besøgsdagen fokuserede selvsagt på virksomhedens tredje ben – rensning af industrispildevand. Pernille Lyngsie Pedersen, der i det daglige er produktionschef på RGS 90, fortalte med stor entusiasme om anlægget, der er det største af sin art i Norden.

Kommerciel spildevandsrensning Renseanlægget på Stigsnæs modtager årligt mere end 250.000 tons industrispildevand, som renses på kommercielle vilkår. Pt. har anlægget over 20 kunder, som leverer deres spildevand til biologisk rensning på anlæg-

get enten via skib eller via tankbil. Kunderne er overvejende off-shore sektoren, procesindustrien og medicinalindustrien. Der er både danske og udenlandske kunder. Inden en ny kunde kan begynde at levere spildevand, er der foretaget omfattende undersøgelser af den pågældende virksomheds spildevand. Der foretages både litteraturstudier og laboratorietest. Spildevandet skal være biologisk nedbrydeligt, og spildevandet må ikke hæmme processerne unødigt. En myndighedsbehandling er også nødvendig. Vand fra danske virksomheder kræver kun en godkendelse hos tilsynsmyndigheden, mens vand fra udenlandske firmaer skal godkendes af miljømyndighederne i både afsender og modtager land. Først når det nødvendige forarbejde er gjort, kan en eventuel prøveleverance og en fuldskala rensning

af det pågældende spildevand finde sted. RGS råder over et større antal modtagetanke til det leverede spildevand, hvilket giver mulighed for at adskille forskellige typer vand. De forskellige spildevandstyper blandes først i det øjeblik, at selve rensningen påbegyndes.

Opført i 1989 – udbygget i 2016 Den ældste del af renseanlægget er opført i 1989. I takt med stigende rensekrav er anlægget udbygget med omfattende efterfiltrering, således har anlægget nu både mikrofilter, sandfilter og kulfilter for at kunne overholde rensekravene. Da den biologiske del af anlægget længe havde været meget højt belastet, blev der i 2016 bygget et parallelanlæg med samme kapacitet som det eksisterende anlæg.

9

Pernille Lyngsie Pedersen (3. fra højre), produktionschef på RGS 90, viste rundt på et imponerende industrirenseanlæg.


spildevand #5/16 10

Industrigruppen på rundtur.

Det nye anlæg, som har kostet 40-50 mio. kroner, blev taget i brug i august 2016. Udbygningen giver anlægget en tiltrængt ekstra kapacitet og sikrer samtidig, at reparationer og servicering nu kan ske, uden at hele anlægget skal stå stille.

Nye udlederkrav i 2015 RGS’s industrirenseanlæg leder det rensede spildevand ud i Storebælt via Agersø Sund. Virksomhedens nuværende rensekrav er fra 2015, hvor der blev givet ny miljøtilladelse, som skærpede specielt COD kravet. Ud over de normale kemiske samleparametre er der krav for metaller, og der er også økotoksikologiske krav. De gængse krav fremgår af tabellen.

Middel Parameter krav mg/l Analyse pH 6-9 Kontinuerlig Total P 2,25 12/år Ortho-fosfor 1,0 12/år Total N 25 12/år Nitrit/Nitrat-N + Ammoniak/ Ammonium-N 8,0 12/år COD 175 12/år BI5-modificeret 15 12/år LAS 0,7 6/år SS 30 12/år

Brainstorm før rundvisningen Efter Pernilles spændende introduktion til industrirenseanlægget glædede alle sig til rundvisningen. At se både et helt nyt renseanlæg og omfattende efterfiltrering var noget af det, der havde trukket deltagere langvejs fra. Men først skulle der opsamles og udveksles idéer til næste års STF-industridag i marts. Mange havde ønsker og idéer til programmet for forårets industridag. Blandt forslagene var emner som: Forskelligt beluftningsudstyr, polymerer, tilløbsanalyser, OXxOFF, forbedring af efterklaringen ved ændring af tanktilløb, nitrifikationshæmningstest og floktest. Planlægningsgruppen for industridagen tog imod emneforslagene med kyshånd, og gruppen arbejder nu på at finde konkrete faglige indlæg til industridagen, som holdes den 16. marts i Fredericia.

Både over og under jorden Iklædt skriggule sikkerhedsveste begav gruppen sig ud på det store anlæg anført af Pernille Lyngsie Pedersen, der havde svært ved at skjule sin begejstring for det nye anlæg. Det nye parallelanlæg er naturligvis bygget efter tidens standarder, og det er derfor kun funktionsmæssigt, og ikke konstruktionsmæssigt, identisk med det gamle anlæg fra 1989.

De mange ventiler, pumper, instrumenter med videre på det nye anlæg er bevidst navngivet efter samme system som enhederne i det gamle anlæg, så ingen er i tvivl om hvilke enheder, der modsvarer hinanden. Det nye biologiske anlæg er bygget i højden med mulighed for inspektion fra gangbro. Beluftersystemet i det nye anlæg er fra Invent af typen Hyperclassic, og det forventes at levere en bedre energiudnyttelse, ligesom det skulle være mere vedligeholdelsesvenligt end det eksisterende bundbelufteranlæg. Efter turen over og omkring den overjordiske del af det nye anlæg, var næste stop efterfiltreringen, hvor den mest iøjnefaldende del er kulfiltrene, der står side om side. Dernæst gik alle under jorden, hvor ingeniørgangen med al tydelighed bekræftede anlæggets kompleksitet. Der var udgang via slamafvandingsafdelingen. Sidste faglige stop var driftskontoret og laboratoriet, der ligesom mødelokalet er placeret i nogle meget beskedne pavilloner, der står i tydelig kontrast til det avancerede industrirenseanlæg.


VINDER AF

VANDTEK

AWARDS

spildevand #5/16

2016

11

Flygt ConcertorTM - det intelligente pumpesystem

www.flygt.dk


C O MAMMOX : E T N Y T TRIN I KVÆ L STO FK RED S LØB ET I mere end 100 år har videnskaben slået fast, at nitrifikation foregår i to trin og udføres i et samspil af højt specialiserede mikroorganismer. Nu viser det sig, at en enkelt bakterieart, den såkaldte comammox-bakterie, kan varetage hele nitrifikationen alene. Læs om opdagelsen – og fremtidsaspekterne her. Tekst: Mads Albertsen, Rasmus Kirkegaard, og Per Halkjær Nielsen, Center for Microbial Communities, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

12

spildevand #5/16

En vigtig proces i rensningen af spildevand er nitrifikation, hvor ammonium fra spildevandet bliver omsat til nitrat. Processen er en forudsætning for den efterfølgende denitrifikation, hvor nitrat bliver omsat til frit kvælstof, som er en gas og dermed fjernes fra vandet. I mere end 100 år har det været slået fast, at nitrifikationen foregår i to trin og udføres i et samspil af højt specialiserede mikroorganismer. Først bliver ammonium iltet til nitrit af ammoniumoxiderende bakterier (AOB), bl.a. Nitrosomonas, og efterfølgende bliver nitrit iltet videre til nitrat af nitritoxiderende bakterier (NOB), bl.a. Nitrobacter og Nitrospira. Nu viser det sig, at en enkelt bakterieart, den såkaldte comammox-bakterie, kan varetage hele nitrifikationen alene (se figur 1 og faktaboks). Opdagelsen blev nomineret som ”Årets forskningsresultat 2015” af Videnskab.dk, og afstemningen blev vundet, bl.a. med stemmer fra dette blads læsere!

Vi vil gerne sige tusind tak for hjælpen og glæder os over, at opdagelsen af disse nye bakterier fra bl.a. renseanlæg kunne slå andre spændende og vigtige forskningsresultater inden for kræftforskning og atomfysik. Den nye viden får stor betydning for vor forståelse af hele jordens kvælstofkredsløb, bl.a. i forbindelse med klima, landbrug, drikkevand og spildevandsrensning.

Opdagelsen af Comammox Vi blev sidste år kontaktet af to forskergrupper i henholdsvis Holland og Østrig. De havde begge målt nogle uforklarlige processer i deres bioreaktorer, som lavede nitrifikation. Tilsyneladende var der ikke nogen bakterier til stede, som kunne omdanne ammonium til nitrit. Alligevel blev der produceret masser af nitrat fra ammonium. Der måtte derfor være en eller flere ukendte ammoniumomdannende bakterier til stede i de to reaktorer.

Foto af Nitrospira. Fluorescensmikroskopi er benyttet til at farve Nitrospira purpur og andre bakterier grønne ved hjælp af fluorescerende in situ hybridisering (FISH) og genprober. Foto: Holger Daims, Wien.


Kvælstoffets kredsløb i naturen og også i renseanlæg.

Er Comammox vigtig? Bakterier i slægten Nitrospira er almindelige nitrifikanter i alle danske renseanlæg, og de udgør 1-4% af biomassen. Det er desværre ikke nemt at se, om det er comammox-varianten, og det kræver en omfattende DNA analyse at se forskel på dem. Det er også derfor, at man ikke har fundet dem før nu – det er først nu, vi råder over de avancerede DNA-teknikker. Vi har ledt efter dem i en del renseanlæg, og det ser ud til, at de er tilstede i nogle, men ikke i alle anlæg. Vi ved derfor endnu ikke, hvor vigtige de er i renseanlæggene. Vi har også undersøgt, om de er almindelige i andre systemer og har fundet, at de er hyppige i jord og ferskvand, bl.a. drikkevand. De er sandsynligvis også tilstede i havet, men vi er endnu ikke sikre. Hvis comammox-Nitrospira viser sig hyppige i renseanlæg, betyder det, at nitrifikationen kan forløbe

Lærebøgerne skal skives om Vi, og mange andre forskere, arbejder videre med at forstå comammox bakteriernes levevis, deres mulige positive og negative effekter, og hvordan man kan styre deres tilstedeværelse og aktivitet. Men en ting er helt sikkert: Denne opdagelse gør, at lærebøgerne skal skrives om. Alle lærebøger fra gymnasium til universitet beskriver i dag, at nitrifikationen er en totrinsproces – og det behøver den altså ikke at være!

Ammoniumoxiderende bakterier (AOB): NH4+ + 2O2 -> NO2- + 2H+ + H2O Nitritoxiderende bakterier (NOB): NH4+ + 1,5O2 -> NO3Comammox bakterier: NH4+ + 2O2 -> NO3- + 2H+ + H2O Anammox bakterier (iltfrit): NH4+ + NO2- -> N2 + 2H2O Denitrifikation (iltfrit): NO3- + organisk stof -> N2 + CO2 + H2O

13

Vi havde dermed fundet de såkaldte ”Comammox” bakterier. Det står for complete ammonia oxidation og antyder dermed, at de kan ilte ammonium helt til nitrat. Siden mikrobiologer første gang beskrev nitrifikationen for 125 år siden, har man undret sig over, at processen synes at være delt mellem to forskellige grupper af bakterier: de ammoniumoxiderende og de nitritoxiderende bakterier. En enkelt bakterie burde få mere energi ud af at udføre hele processen alene. Og den har vi nu fundet!

uden, at man får opbygget nitrit som mellemprodukt. Det kan have indflydelse på denitrifikationen til frit kvælstof. I de fleste anlæg sker det fra nitrat, men i nogle anlæg forsøger man at gøre det via nitrit, da man så sparer ilt til at ilte nitrit helt til nitrat. Her kan comammox måske give problemer. Ligeledes kræves der nitrit i anammoxprosessen, hvor nitrit og ammonium omsættes til frit kvælstof (se faktaboks). Her vil comammox også kunne skabe problemer. Lige nu ved vi ikke, om de reelt giver problemer i disse processer. Sagen er nemlig, at comammox-Nitrospira også kan nøjes med at lave nitrit (og ikke kun nitrat) fra ammonium, og at de også kan ilte nitrit til nitrat ligesom almindelige Nitrospira. Så hele deres fysiologi og økologi er noget kompleks og det meste er stadig ubeskrevet!

spildevand #5/16

Vi fik materiale fra de to bioreaktorer og identificerede de forskellige bakterier. En af dem var Nitrospira, en bakterie, som vi ved ilter nitrit til nitrat. Vi tog et nærmere kig på bakteriernes DNA, og det lykkedes os at samle et helt genom (kromosom). Og så kunne vi overraskende konstatere, at genomet fra Nitrospira havde alle nødvendige gener til at omdanne både ammonium og nitrit.


14

spildevand #5/16

Radar i helt nye dimensioner

De nye radarer er perfekte til vand og spildevand - innovative og effektive Som de eneste radarer på markedet, er det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen via Bluetooth®-teknologi og en SmartBlue app. Herved kan der spares tid både ved idriftsættelsen, drift og vedligeholdelse og samtidig fås fuld kontrol over hvordan målerne har det. Nå nye højder med Bluetooth For at give brugeren fuld adgang til alle data, har Endress+Hauser designet en SmartBlue app, som i sin enkelhed bare downloades til enten Android eller iOS (iPhone og iPad). Der skal ikke anvendes nogen ekstra bokse eller ledninger. Derefter kan radaren idriftsættes på mindre end 1 minut med de mest almindelige parametre. Under drift er det muligt at hente data på alle installerede radarer både på målte værdier, måler status og sågar kurver over flere dages værdier – alt sammen på enten mobiltelefon eller tablet. En rigtig vandhund i kompakt design De nye radarer, FMR10 og FMR20, er de mest kompakte radarer i deres klasse takket være et helt unikt radar-chip design og integreret antenne – en helt ny opfindelse som Endress+Hauser har udviklet. Dette betyder at de nye radarer kan tilpasses selv i applikationer med snævre forhold. En skarp pris og hurtig levering FMR10 fås til ca. 3000 kr og har mindre end en uges leveringstid, FMR20 fås fra 4.700 kr og har lidt længere leveringstid, da den tilbyder flere valgmuligheder. Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 Søborg

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

FMR10_20_Spildevandsteknisk tidsskrift_nov 2016.indd 1

11-11-2016 14:35:08


På Samsø udvikles fremtidens symbiosesamarbejde om vanding Samsø har sat sig for at blive en model-ø for en cirkulær bioøkonomi. En økonomi, hvor anvendelsen af de biologiske ressourcer sker i lukkede kredsløb, så de bliver på øen, og der kan skabes værdi af dem igen og igen. Det gælder også vandet og de næringsstoffer, som transporteres rundt med vandkredsløbene. Tekst: Klaus Litty, konsulent, Vand og Miljø, Teknologisk Institut

spildevand #5/16 15

MBR, SBR og SBBR forsøgsopstillinger på TI’s laboratorie og projektgruppen.

Vand er en knap ressource på Samsø pga. den store vandingskrævende landbrugsproduktion på øen og risikoen for at trække saltvand ind i grundvandet, hvis der pumpes for hårdt på magasinerne på en ø omgivet af hav.

Projekt Vandingssymbiosen I forbindelse med at der skal eta­ble­res et nyt rensnings­ anlæg på Nord­samsø, har Samsø Spildevand derfor igangsat projektet Vandings­symbiosen. I Van­dings­ sym­biosen skal der udvikles og testes nye teknologier til spildevandsrensning, som i fremtiden kan gøre det muligt at anvende det rensede vand og de næringsstoffer, det indeholder, i landbrugsproduktion. Det skal ske ved enten at lade næringsstofferne blive i vandet og bruge det som vandingsvand til nonfoodafgrøder - som f.eks. energiafgrøder til et kommende biogasanlæg på øen - eller ved at udvinde nærings-

Foto: Niels Mikkelsen

stofferne af vandet og lade det rene vand sive ned til grundvandet for bagefter at pumpe det op til vanding, mens næringsstofferne tilføres markerne i fast form i løbet af vækstsæsonen. Det optimale scenarie vil være en kombination af de to, hvor man om sommeren lader næringsstofferne blive i vandet og om vinteren udvinder næringsstofferne og lader det rene vand nedsive.

Foreløbige resultater Rensning af spildevand for organisk stof og bakterier uden at fjerne næringsstoffer er nyt og uprøvet. For at få indblik i hvordan det kan lade sig gøre, er der i et laboratorium på Teknologisk Institut i Aarhus i øjeblikket opstillet forskellige konstellationer af renseteknologier, som skal testes for at finde frem til den optimale løsning til produktion af vandingsvand.


2,5 mio. kr. i støtte fra Miljø­teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

16

spildevand #5/16

Vandingssymbioseprojektet er støttet med 2,5 mio. kr. fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) efter indstilling fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). Projektet har en række vidensinstitutioner og teknologivirksomheder som partnere. Projektet startede i januar 2016 og løber til og med 2017.

I efteråret 2016 testes der i sommertilstand, hvor næringsstoffer bibeholdes i vandet, og over vinteren skal der testes i vintertilstand, hvor næringsstofferne fjernes fra vandet med henblik på nedsivning eller udledning. De semi-tekniske laboratorieforsøg gennemføres med

syntetisk spildevand i Teknologisk Instituts laboratorie. Som hovedrenseprocesser sammenlignes der MBR (membran-bioreaktor), SBR (sequence batch reactor) og SBBR (sequence batch biofilm reactor). Som efterpoleringsteknologier sammenlignes der rod­ zone­­anlæg og bio­logisk sandfilter med jernbelæg­ning. Spildevandet består af en modificerede OECD-opskrift og indeholder kødekstrakt, peptone og næringssalte. Opløsninger af tungmetaller og organiske miljøfremmede stoffer er fremstillet, og definerede mængder tilsættes det syntetiske spildevand. Opløsninger indeholder tungmetaller, DEP, LAS, PAH og NPE. På grund af en højere opløselighed i vand erstattes DEHP af DEP. Foreløbige resultater viser, at MBRen har den højeste COD-fjer­nelse, som forventes at korrelere med en høj fjernelse af organiske miljøfremmede stoffer.

Denne figur illustrerer forsøgsopstillingen:

MBR Vand Rodzoneanlæg Føde SBR

UV

Koncentrat

SBBR

Sandfiltre


De foreløbige resultater viser desuden, at sammenlignelige mængder af fosfor og kvælstof tilbageholdes i spildevandet for SBR og MBR (cirka 90 % T-N og cirka 60% T-P). I efterpoleringstrinnene ”tabes” næsten intet kvælstof gennem uønsket denitrifikation. Endelige resultater for sommerscenariet, herunder analyseresultater for miljøfremmede stoffer, forventes at foreligge i slutningen af året. Vinterscenariet testes i starten af 2017.

Partnere i Vandings­symbioseprojektet • Samsø Spildevand (projektejer) • Teknologisk Institut, Vand og Miljø (eksperter i spildevandsrensning) • Alfa Laval (dansk/svensk virksomhed, der leverer membranløsninger til rensning) • CUSS (tysk virksomhed, som udvikler biologiske renseløsninger) • AL2-teknik (dansk virksomhed, som leverer teknis­k renseudstyr) • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Vand og Miljøteknologi (vandteknologi og vandkvalitet) • Air Liquide (fransk virksomhed, der leverer hjælpegasser til renseprocesser) • Minor Change Group (konsulenthus, som hjælper med at drive forandringsprojekter)

Vandingssymbioseprojektet er første skridt mod at lukke vandkredsløbene på Samsø og få fuld udnyttelse af de ressourcer, som findes i det vand, som ellers bliver tabt eller ledt ud i Kattegat. Der er en lang vej mod det mål, og som beskrevet vil forsøgene i første omgang udelukkende foregå på laboratorieniveau og i små afgrænsede markforsøg. Først når teknologierne er helt gennemprøvede, og sikkerheden er dokumenteret, kan de rulles ud i større skala på Samsø og alle andre steder i Danmark og i udlandet.

17

I april 2017 skal hele set-uppet flyttes til Samsø i en container, hvor testanlæggene over sommeren skal køre med rigtigt spildevand fra Nordby – i sommertilstand. Samtidig skal der udføres vandingsforsøg på en testmark med det rensede vand fra testanlægget. Under hele forsøget vil der blive taget prøver af det rensede vand, som vil blive analyseret for indhold af tungmetaller, miljøfremmede stoffer og bakterier, for at dokumentere sikkerheden i forbindelse med anvendelse af vandet til vanding. På baggrund af resultaterne fra testkørslerne og analyserne skal der til slut i projektet udfærdiges et

Første skridt mod lukkede kredsløb

spildevand #5/16

Prøvekørsler til sommer

forslag til, hvordan et fremtidigt anlæg til produktion af næringsholdig markvandingsvand kunne se ud, og hvad de økonomiske og miljømæssige potentialer vil være.

Workshop om symbiosesamarbejde Allerede nu i skal der sættes gang i diskussionen om, hvordan fremtidige symbiosesamarbejder mellem vandsektoren og landbruget kan se ud. Det skal ske ved en workshop den 24. januar 2017 på Teknologisk institut, hvor indbudte eksperter fra begge sektorer vil komme med de første bud på det. Alle, som gerne vil være med til at skabe fremtidens symbiosesamarbejde mellem vandsektoren og landbruget, er velkomne til at deltage på workshoppen. For at høre mere om projektet generelt og tilmelde sig workshoppen kan man rette henvendelse til Niels Mikkelsen, fra Minor Change Group, som arrangerer workshoppen. nm@minorchangegroup.com Tlf.: 81 21 51 09 For faglige spørgsmål om renseteknologierne kan man rette henvendelse til Klaus Litty fra Teknologisk Institut. kli@teknologisk.dk Tlf.: 72 20 21 68


spildevand #5/16 18

Fælde registrerer rotte i kloak.

Fælde dræber rotte hurtigt og effektivt.

Den døde rotte bliver skyllet ud med spildevandet.

Slip af med rotterne Bekæmp dem i kloakken • WiseTrap® rottefælder slår effektivt rotterne ihjel, hvor de bor - uden brug af gift. • WiseTrap® rottefælder rydder inficerede områder for rotter inden separatkloakering eller andet kloakarbejde. • WiseTrap® rottefælder placeret ved indgangene til et nyrenoveret kloakområde, vil holde rotterne ude og forlænge levetiden på kloakkerne.

Har du brug for rådgivning? Vi har lanceret konceptet Projektaftaler. Vores projektchef og aut. kloakmester vil i samarbejde med jer optimere og drive bekæmpelsen med WiseTrap® rottefælder. Vi er med fra start til slut for at sikre at rotterne bliver bekæmpet og de bedste resultater opnås.

Ring til os på 48 79 93 78 eller se mere på www.wisecon.dk

WiseCon A/S | +45 48 79 93 78 | www.wisecon.dk


ST F Å R SM ØD E OVER TO DAGE PR ØV E S A F I BILLU ND I 2 017 Knap 30 potentielle udstillere mødte op den 14. november, da der blev afholdt inspirationsdag hos Billund Vand i anledning af, at STFs årsmøde i 2017 bliver over to dage, nemlig 8. og 9. juni. Sløret blev løftet for et markant anderledes program, og der var konstruktiv feed back både med hensyn til årsmødestrukturen og øvrige præsenterede tiltag. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Firmaer positive for at skulle udstille over to dage

Indledningsvis pointerede mødeleder Susanne Brandt for mødedeltagerne, at der ikke er truffet en principiel beslutning om, at STFs årsmøder fra nu af skal være over to dage. Det er Billund Vands udtrykkelige og fagligt velbegrundede ønske, der har ført til beslutningen om, at årsmødet i 2017 er over to dage. På nuværende tidspunkt ligger det fast, at årsmødet i 2018, der har DIN forsyning som vært, bliver et traditionelt endags årsmøde. Hvordan de næstfølgende årsmøder vil blive, kommer uundgåeligt til at afhænge af de erfaringer, der gøres i 2017.

De repræsenterede firmaer var meget positive for det forestående todages årsmøde. Det blev dog foreslået fra udstillerside, at der også i torsdagens program bliver faglige indlæg (ca. 1½ times varighed). Flere udstillere udtrykte bekymring med hensyn til antallet af besøgende og opfordrede til, at der bliver gjort en ekstraordinær indsats for at trække yderligere besøgende. Det skal være målet at få alle forsyninger til at deltage, ikke kun med deres driftsfolk, men også med blandt andre projekt­folk. Flere nævnte også den voksende biogasbranche som en oplagt målgruppe.

De foreløbige planer for 2017

Livlig diskussion om bespisning Da årsmødet indledes med den officielle indvielse af Billund Biorefinery, herunder fælles frokost/bespisning, var det nærliggende at foreslå central bespisning under hele årsmødet. Men det forslag faldt absolut ikke i god jord hos udstillerne, der påpegede, at det har stor betydning for udstillerne at kunne byde de besøgende på mad og drikke. Særligt for udstillere, der ikke har håndgribelige produkter at demon-

Udsnit af mødedeltagere på rundgang.  Foto Susanne Brandt

19

Susanne Brandt, suppleret af Bjarne Bro fra Billund Vand og STFs årsmødekoordinator Lars Erik Hansen, fortalte detaljeret om de planer, der ligger for årsmødet. Planerne indebærer blandt andet følgende væsentlige ændringer: Udstillingen bliver over to dage, der bliver faglige indlæg relateret til Billund Biorefinery teknologien og der er nye tidspunkter for afholdelse af både generalforsamlingen og årsmødefesten. Se skitsen for årsmødet 2017 i tekstboksen.

spildevand #5/16

Årsmøde over to dage – når det giver mening


strere, er en form for egen servering en meget vigtig del af kontakten med de besøgende. Det kunne derfor hurtigt konkluderes, at der ikke skal pilles ved udstillernes mulighed for at bespise de besøgende med pandekager, pølser, pattegris og andet godt.

Rundgang i regnvejr Den planlagte rundgang på anlægget blev en hurtig og en våd omgang, men den gav alligevel deltagerne et godt indtryk af placeringen og beskaffenheden af de arealer, som skal bruges til udstillingen.

Lars Erik Hansen forberedte udstillerne på, at opstilling af stand vil blive fra onsdag kl. 12, hvilket de tilstedeværende udstillerne fandt realistisk. Logistikken i forbindelse med nedtagning af udstillingen var også et tema, og her kom der konstruktive løsninger på bordet. Selvjustits blandt udstillerne og en lukket port forhindrer at enkelte firmaer fristes til at pakke ned og forlade udstillingen før tid. Fra udstillernes side var det desuden et ønske, at personbiler får adgang til at hente gods fra udstillingen tidligere end lastbiler – det vil sige, at lastbiler f.eks. skal vente en time, før de får adgang.

20

spildevand #5/16

100 ords årsmødeomtalerne Susanne Brandt fortalte, at det er medieudvalgets plan, at de såkaldte årsmødeomtaler ikke skal bringes i Spildevand #2 – 2017, men derimod i et særskilt hæfte, som fysisk uddeles til deltagerne ved ankomsten til årsmødeudstillingen. Det særlige årsmødehæfte, skal desuden indeholde relevante praktiske oplysninger om årsmødet, herunder blandt andet programmet, den endelige udstillerliste og ditto udstillingsplan. Ønsket om at udskille årsmødeomtalerne som beskrevet skyldes, at det hidtil ikke har været praktisk muligt at få alle tekster i hus tidsnok i forhold til deadline for Spildevand #2. Ligeledes er den endelige udstillingsplan heller ikke klar til Spildevand #2. Tiltaget med et særskilt årsmødehæfte fik en blandet modtagelse af mødets deltagere, som gerne så en både-og-løsning, hvor årsmødeomtalerne både bringes i Spildevand #2 (ukomplette) og i et særskilt årsmødehæfte (komplet fra alle udstillere).

Stort og småt I løbet af dagen blev der STF og fra Billund Vand givet en række faktuelle oplysninger. En glædelig nyhed fra STF til alle udstillere var eksempelvis, at standlejen ikke stiger, selvom udstillingstiden udvides betragteligt.

Billund Vands folk oplyste, at der skal være åbent hus på anlægget om lørdagen, umiddelbart efter årsmødet. Dette kan give nogle begrænsninger omkring nedpakning af stande, men kan måske også være mulighed for udstillere, der måtte have interesse i at være til stede og møde Billund Kommunes borgere.

Skitse for STFs årsmøde 2017 Torsdag kl. 12.00 – sandwich mv. fælles kl. 12.30 – åbningstale / indvielsestale kl. 12.45 – Vandmiljøprisoverrækkelse kl. 13.00 – udstillingen åbner kl. 17.00 – udstillingen lukker kl. 19.00 – årsmødefest for alle (indtil kl. 24) Fredag kl. 9.00 – generalforsamling (i showroom) kl. 9.00 – udstillingen åbner kl. 10.00 – temadag – BBR teknologi (i showroom) kl. 11.30 – frokost i udstillingen kl. 13.00 – temadag – BBR teknologi (i showroom) (gentagelse) kl. 15.00 – udstillingen lukker

Årsmødeudstillingen placeres på den nordlige del af Grindsted Renseanlæg / Billund Biorefinerys område med indkørsel fra Ølgodvej. Foto: Billund Vand




spildevand #5/16 21

 


FLOW EST I M AT E R O G ENERGIBES PARELSER M ED N Y P U M P E ST Y RING STEK NOLO GI Et testprojekt udført i samarbejde mellem Provas og Grundfos har givet gode resultater. Med Dedicated Controls-pumpestyringen fra Grundfos kan Provas estimere spildevandsflowet, og pumpernes energiforbrug er sænket med op til 36 %.

22

spildevand #5/16

Tekst: Rasmus Gissel, konsulent, Grundfos, med bidrag fra Erik Jørgensen, driftschef, Provas

Casper Højlund Koch, driftsansvarlig for spildevandstransport hos Provas, på en af Provas’ pumpestationer med Dedicated Controls styring og frekvensomformere. Foto: Lars Møller

- At have styr på, hvad pumpestationerne leverer, og til hvilken pris, er helt afgørende for, at vi ikke dør i driftsudgifter, siger driftschef Erik Jørgensen fra Provas i Haderslev. Selskabet, som håndterer vand, affald og spildevand i Haderslev Kommune, er i gang med et strukturprojekt, der skal geare Provas til fremtidens udfordringer. Det betyder bl.a., at store mængder spildevand fremover skal transporteres op mod 60 km til Haderslev, og det er ikke uden udfordringer. Eksempelvis belastes kloaknettet

af store mængder indsivende vand, som Provas ikke bliver betalt for at håndtere. Det har derfor høj prioritet at holde det ude af kloaknettet, men det kræver detaljeret viden om flowet overalt i systemet.

Samarbejde om driftsoptimering At kende mængden af transporteret spildevand har traditionelt krævet, at man installerer flowmålere, men udviklingen giver hele tiden nye muligheder. Provas indgik derfor i et samarbejde med Grundfos for at afprøve,

hvilke fordele moderne pumpestyringsteknologi fra Grundfos kan give. - Når vi driver pumpestationer, vil vi sikre, at de lige præcis yder det, de skal, siger Erik Jørgensen og fortsætter: - Desuden ønsker vi at bruge så få timer som muligt på at inspicere dem. Og når pumperne kører, skal de helst altid køre ved det optimale punkt, så de bruger så lidt energi som muligt. Provas arbejder desuden på at beskytte vandmiljøet og dermed sikre en god balance mellem drift, miljø og økonomi.


Flowestimering og energioptimering

Projektet har givet lovende resultater. På en af pumpestationerne viste flowestimaterne fra DC en fejlmargin på ca. 5 %. Erik Jørgensen vurderer, at usikkerhederne oftest vil være acceptable. - Med de mængder vand, vi snakker om, er det ikke forskelle på fjerde decimal, der er afgørende. Her er estimater fuldt tilstrækkelige, siger han. Den specifikke energi faldt markant på grund af energioptimeringsfunktionen.

Resultaterne har betydning for den daglige drift og planlægningsarbejdet. - Flowestimaterne gør, at vi kan få det optimale ud af driften, siger Casper Højlund Koch og fortsætter: - Vi kan se på tilstanden af pumpestationerne, og det er dér, vi får værdien. Vi kan fx planlægge, hvor ofte vi skal ud med rensegrisen – måske er det nok at gøre det hvert halve år i stedet for månedligt. Dermed kan vi bruge mandetimerne et sted, hvor de gør mere gavn. Erik Jørgensen bemærker, at hvis Provas kan spare bare én kørsel i forbindelse med servicearbejdet, er der mange penge at hente. Både Casper Højlund Koch og Erik Jørgen­ sen fremhæver de projekteringsmuligheder, dataene fra DC giver. I stedet for at bruge generelle beregningsmodeller kan Provas’ projektafdeling planlægge omlægninger og optimeringer ud fra flowdata, der kommer meget tæt på virkeligheden.

Synergi gennem samarbejde De gode resultater af testprojektet skyldes blandt andet et tæt samarbejde, der har været fordelagtigt for begge parter. Kom­ binationen af solid brancheerfaring og nyskabende tekniske løsninger har givet en god synergi i projektet mellem Provas og Grundfos. - Samarbejdet har kørt, som det altid kører med Grundfos: ordentligt. Begge parter har været optaget af, at vi skulle opnå noget,

Grundfos Dedicated Controls (DC) er en avanceret pumpestyring til spildevands­transport, som kan anvendes i netværkspumpestationer og hovedpumpestationer med én til seks pumper. Ud over flowestimering og energioptimering byder DC blandt andet på disse avancerede funktioner: • Antifastkøring: Pumpen kører baglæns i nogle få sekunder for at fjerne fastkørte genstande. Funktionen kan køre automatisk. • Skumdrænering: Vandstanden i brønden sænkes så meget, at skum på overfladen kan pumpes ud. Denne funktion forudsætter, at pumpen kan håndtere luft i indløbet. • Kommunikation: Styringen giver mulighed for datakommunikation via GSM/GPRS til BMS-, SRO- og SCADA-systemer. Læs mere om Dedicated Controls på www.grundfos.dk.

der var bedre end det, vi havde, siger Erik Jørgensen. Også Casper Højlund Koch ser samarbejdet som et centralt aspekt af projektet. - Den vigtigste gevinst ved projektet har været at arbejde på at gøre tingene bedre i samarbejde med Grundfos – at søge den nye viden og tænke i, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Selvfølgelig er der også alt det tekniske i det, men jeg tror næsten, det er processen, jeg synes er mest interessant. Det er rigtig vigtigt, at vi kan bruge hinandens styrker, for på langt sigt kommer det til at give os meget, siger han.

23

Konkrete besparelser

Stor hjælp i planlægningsarbejdet

Avanceret pumpestyring

spildevand #5/16

Provas brugte i forvejen Dedicated Controlspumpestyringen (DC) fra Grundfos på flere pumpestationer, men i samarbejde med Grundfos blev DC sat på nye opgaver ved tre pumpestationer omkring Haderslev. Styringen indeholder en funktion, der kan estimere spildevandsflowet med udgangspunkt i brøndniveauet, et målt afgangstryk samt pumpens driftsdata. Ved at estimere flowet i en pumpestyring slipper man for at installere flowmålere, som ellers kan være en dyr affære. Desuden kan metoden bruges i mange forskellige installationer: - Funktionen er uafhængig af flowet ind i brønden, og den kan beregne det korrekte flow selv med varierende pumpehastigheder, siger salgsingeniør Finn Dalsgaard Nielsen fra Grundfos. Funktionen kan genkalibreres i takt med, at pumpen slides, og giver dermed altid nøjagtige målinger. På spildevandspumper med frekvensomformer kan DC desuden ændre pumpefrekvensen for at få den lavest mulige specifikke energi. Også denne funktion blev afprøvet på to af de tre pumpestationer; læs mere i artiklen ”36 % lavere energiforbrug med Dedicated Controls”.

- Målt over fem måneder i år sammenlignet med hele sidste år er der flyttet 36 % flere kubikmeter spildevand i forhold til antal kilowatt-timer, siger Casper Højlund Koch, driftsansvarlig for spildevandstransport hos Provas.


36 % L AV E R E ENERGIFORB RU G M E D D E D I CATED C ONTROLS En energioptimeringsfunktion i Dedicated Controls hjælper forsyningsselskabets driftspersonale med at indstille den rette pumpehastighed – og tilpasse den løbende. Hos Provas har det sparet op til 36 % af pumpernes energiforbrug. Tekst: Rasmus Gissel, konsulent, Grundfos

24

spildevand #5/16

Testprojektet udført i samarbejde mellem Provas og Grundfos viste, at energioptimeringsfunktionerne i Dedicated Controls kunne nedbringe spildevandspumpernes energiforbrug med op til 36 %. Pumpestyringen kan både hjælpe driftspersonalet med den første indstilling af pumperne og selv tilpasse hastigheden efter driftsforholdene. Det betyder optimeret specifik energi og dermed det lavest mulige energiforbrug for forsyningsselskabet. - Dedicated Controls kan optimere den specifikke energi, forklarer salgsingeniør Finn Dalsgaard Nielsen fra Grundfos og fortsætter: - Hvis der er vand nok i brønden, kan styringen med en såkaldt sweep-funktion analysere

samtlige driftsfrekvenser for pumpemotoren og vise sammenhængen mellem hastighed og specifik energi. På den måde kan man hurtigt og let finde den frekvens, som giver det laveste specifikke energiforbrug, og denne funktion er tænkt som hjælp ved den første indstilling af frekvensen. Når pumpen så er sat i drift, overvåger Dedicated Controls hele tiden det specifikke energiforbrug og justerer løbende frekvensen, så den er optimal under de aktuelle driftsbetingelser. Denne funktion kan også bruges til den første indstilling, hvis vandstanden i brønden er lav. Pumpestyringens optimering af driftsfrekvensen for de tilsluttede spildevandspumper betyder, at pumpeslitage, luftlommer i stigerøret og aflejringer ikke forringer

SPAR OP TIL 30% AF DINE ENERGIOMKOSTNINGER MED ATLAS COPCOS SKRUEBLÆSERE Alt i lavtryk - Kapsel, Skruer, Turbo og Multistage.

Vi finder den bedste løsning til dine behov for lavtryksluft. Kontakt os i dag!

Telefon 43 45 46 11 tommy.stoving@dk.atlascopco.com www.efficiencyblowers.com

systemdriften. Optimeringen tager også hensyn til de krav, forsyningsselskabet måtte have, fx minimumflowhastigheden i stigerøret. Det betyder optimeret specifik energi – helt automatisk. Og det kan betyde store driftsmæssige besparelser: Hos Provas i Haderslev har det således nedbragt pumpernes energiforbrug med op til 36 %.

Pumpestationer i testprojektet hos Provas Pumpestation Model Størrelse Fredsted Grundfos SE/SL 2×4 kW Sillerup ABS 2×30 kW Nygård ABS 2×12 kW


Sondex spildevandsprogram Sondex WP-sortiment er en kombination af høj effektivitet, intelligent design og praktiske funktioner. Disse egenskaber giver tilsammen en brugervenlig pumpe med lang holdbarhed. WP-sortimentet omfatter komplette serier af brugervenlige spildevandspumper af høj kvalitet. Fra den mindste S-WP0 til lette industriløsninger til S-WP5, som kan klare svære spildevandsopgaver fra byer og industrier.

Alle pumper få

es med

IEsp2 & IE3 aremotorer

spildevand #5/16

Dykkede og tørtopstillede spildevandspumper Sondex WP-produktprogram leveres til våd– og tøropstilling eller som transportabel installation og med tilvalg af vortex, b-tween eller kanal-løbehjul. Som valgmulighed kan alle Sondex spildevandsdrænpumper leveres med IEC standardmotorer, type S-WN.

25

Høj-effektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt Motorerne er klassificeret i henhold til IE2. Alle Sondex WP-motorer har også klasse H isolering, 3 termiske maksimalafbrydere samt fugtsensorer, som advarer mod fugtindtrængning, inden den forårsager skade på motoren.

Sondex Spiralvarmevekslere Udviklet til at håndtere væsker af høj viskositet Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 571 344 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Marsvej 5 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked.


Højt og konstant flow - også i urene medier Gorman Rupp Super-Flow

26

spildevand #5/16

Færre driftsstop, bedre ydelse og lavere energiforbrug. Det er de helt konkrete fordele, I får med Gorman Rupp Super-Flow. Den nyeste generation af tørtopstillede og tilstopningsfrie spildevandspumper.

Opgrader jeres nuværende Gorman Rupp Super T-serie pumper, og få en mere stabil og billigere drift.

ering d a r g op Også e pumper! l af gam

Kontakt os for tilbud og mere info.

Det har jeres kollegaer opnået: Årlig besparelse på 15.000-20.000 kroner

”Siden 1994 har vi pumpet ca. 24,5 mio. m3 spildevand med begge vores Gorman Rupp pumper. I perioder har faldende ydelse eller stigende el-forbrug gjort det nødvendigt at tilse og rense pumperne for klude 1-2 gange i ugen. Siden vi opgraderede til den nye type slidplade i efteråret 2014, tilses pumperne nu kun én gang månedligt. Det giver os en årlig besparelse på ca. 15.000-20.000 kroner i mandetimer - foruden et reduceret strømforbrug”. Arne Søgaard Driftsleder Billund Vand A/S

Ingen tilstopninger i halvandet år

”Pumpestation Busbjergvej er etableret i 2003, og siden da har begge pumper pumpet ca. 4,5 mio. m3 spildevand. Typisk har vi renset pumperne for klude og lignende 3-10 gange årligt. Vi skiftede til de nye selvrensende slidplader i efteråret 2013, og siden da har vi ikke haft nogen tilstopninger. Det har også givet en besparelse på ca. 1 kW pr. pumpet kubikmeter spildevand”. Thomas Kristensen Driftsmedarbejder Energi Viborg A/S


spildevand #3/16

Aalborg: Renseanlæg Øst by night. Foto: Lars Mørch

27

AALBORG HAR OVER SKUD AF ENERGI Den 17. november indviede Aalborg Vandkoncern officielt fire nye spildevandstanke på Renseanlæg Øst. Det er det seneste skridt på vejen mod en mere effektiv og optimeret spildevandshåndtering i Aalborg og betyder, at vandselskabet nu producerer mere energi, end det forbruger. Tekst: Jan Schrøder, journalist Takket være den store indsats for at sikre rent grundvand i kommunen og imple­menteringen af den ny teknologi i spildevandssystemet, producerer Aalborg Vandkoncern nu mere energi end der forbruges, når kommunens drikkevand pumpes op og spildevandet fra borgerne skal renses. Det blev mar-

keret med indvielsen af fire nye spildevandstanke på Renseanlæg Øst. - Det er fantastisk, at hele processen i vores vandkredsløb ikke blot er energi­ neutralt, men rent faktisk skaber overskydende energi – lige fra drikkevandet pumpes op fra undergrunden og ud

til forbrugerne og til spildevandet, der kommer retur er renset, og det tørrede spildevandsslam genbruges som energirigt biobrændsel. Med så lang en proces kan vi med rette være stolte over at have opnået så flotte resultater, siger Aalborg Vand­koncerns formand, Lasse Frimand Jensen.


Verdens bedste

28

spildevand #5/16

Resultaterne betyder også, at Aalborg Kommune nu råder over et af verdens mest moderne og energieffektive vand- og spildevandskredsløb. Carl-Emil Larsen, der er direktør i DANVA, brancheorganisationen for vand- og spildevandshåndtering i Danmark, glæder sig over Aalborgs flotte resultater. - De bekræfter mig blot i, at vi teknologisk er rigtig langt fremme på dette område i forhold til resten af verden, og for mig at se, er der store fremtidsperspektiver i den knowhow vi har på dette område i Danmark. Den er med til konstant at gøre driften af danske vandselskaber endnu bedre og billigere, og det er mit håb, at vi får den nødvendige støtte til at konsolidere og udbygge den stærke position, vi har på vand- og spildevandsområdet i disse år, udtaler Carl-Emil Larsen, der også ser et stort eksportpotentiale på dette område for de danske virksomheder, som vandselskaberne udvikler nye løsninger sammen med.

Stolt direktør At Aalborg Vandkoncern har opnået disse resultater er ifølge koncernens direktør, Bo Laden, den foreløbige kulmination på en målrettet indsats og et tæt samarbejde mellem Aalborg Vand, Aalborg Kloak, Aalborg Universitet, DANVA og en række nordjyske, danske og tyske erhvervs- og rådgivningsvirksomheder. - Jeg er pavestolt. At vi har nået så flot en milepæl, er i høj grad vores dygtige medarbejderes og vores gode samarbejdspartneres fortjeneste. Uden medarbejdernes hårde arbejde og de tætte relationer, vi har til både det forskningsmæssige miljø og erhvervslivet i Nordjylland, havde vi næppe opnået så fantastiske resultater, som vi nu markerer med

Lasse Frimand Jensen, formand for Aalborg Vandkoncern, indviede de nye spilde­ vandstanke ved at dreje på hanen og lade vandet fosse ind i tankene. Foto: Astrid Melkær Andersen

denne indvielse, siger Bo Laden, som dog ikke har tænkt sig at hvile på laurbærrene: - Vi vil fortsat arbejde målrettet på

at optimere hele vandkredsløbet i Aalborg Kommune til glæde for borgerne. Vi er slet ikke færdige endnu, forsikrer han med et smil.


Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

spildevand #5/16

SPIDER - NU OVER

www.emersonindustrial.com

29

www.hidrostal.dk

250 ENHEDER I DRIFT NYHEDER: • Overløbsregistrering • Kommunikation med frekvensomformer SPIDER-WEB • Konfigurations værktøj • Cloud baseret • Uafhængig af platform og styresystem

Husk, vi har åbent mellem jul og nytår!

SPIDER Universal controller med GPRS modem. • Pumpestyring • Dataopsamling • Grundvandsapplikation SPIDER Extended I/O

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE VORES KUNDER ACOWA INSTRUMENTS forhandles af WASYS A/S www.wasys.dk - Telefon: +45 72 21 79 79 stf5_annonce_nov16.indd 1

22-11-2016 11:45:38


ER P M U ING RH P EER N I G EN

Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele.

Pioneer Diesel drevet selvansugende

Autoriseret importør af mobile pumper Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps

Toyo Sandpumper

Pumpex entreprenørpumper, Spildevands pumper og slampumper

30

spildevand #5/16

PUMPEX

s 24/7 ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

ervic

Tlf. 5850 6065 www.rhpumper.dk

Dansk Overpumpning A/S ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk

e


Døgnkursus 2016:

N Y B E NZ I N I I NS PIRATIONSTANK EN 335 deltagere på årets Døgnkursus i Kolding fik 4.-5. november fyldt inspirationstanken op i kraft af de mange faglige indlæg, der i et højt tempo afløste hinanden på scenen. Planlægningsgruppens forsøg på bedre sporopdeling faldt i god jord, og begge sale summede af aktivitet. Tekst: Anne Møller Kristensen, Spildevand

spildevand #3/16 31

God aktivitet på årets Døgnkursus. Foto: René Hansen


KLAR Forsyning, der hver især fortalte om, hvordan de havde arbejdet rent praktisk med fusionen af flere selskaber. Hvordan griber man fx det overenskomstmæssige an, når der er forskel fra det ene selskab til det andet, hvor nogle har overenskomst med KL, andre med DI? Dernæst oplever de to oplægsholdere en ekstra stor efterspørgsel på information fra kollegerne og understreger vigtigheden af at informere så meget undervejs i processen, som det er muligt. Ellers opstår rygter.

32

spildevand #3/16

Stort banner ved indkørslen til Comwell Kolding gjorde det nemt at finde vej.

Driftsfolk og leverandører til branchen. Debutanter og gengangere. Unge, gamle og dem midt i mellem. De er der alle sammen, ligesindede i ønsket om at vende tilbage på arbejde mandagen efter bare lidt klogere på, hvordan teknik og nye metoder kan gøre spildevandshåndteringen i egen butik smartere. Spildevandsteknisk Forenings Døgnkursus er for mange i branchen et must at deltage i, og i evalueringen er der allerede kommet mange gode forslag til programmet næste år, som planlægningsgruppen tager med i puljen af mulige oplæg. I øvrigt skal der fra Susanne Brandt, sekretær i STF, lyde en stor tak til de af jer, der har udfyldt den online evaluering. Det er en stor hjælp rent administrativt, fortæller hun.

Foto: René Hansen

poetisk åre er også velkendt. Men at de to kunne smeltes sammen i en velkomsttale, der indledte et døgn med fart på, gav smil på de fremmødtes læber: Digtet ”I Chose To Look The Other Way” af Don Merril rammesatte en pointe, der godt kan tåle gentagelse: At vi skal passe på hinanden på arbejdspladsen og råbe op, hvis vi ser en potentiel fare, også selvom det kan virke tåbeligt. Selv den mindste fejl kan lede til en livsfarlig hændelse.

Erfaringer med fusioner Fusioner præger hverdagen hos mange spildevandsselskaber, og det ser ud til at fortsætte de kommende år. Bag fredagens første faglige indlæg stod to forsyningsrepræsentanter fra henholdsvis Fors A/S og

Poesi og arbejdsmiljø

Hackerne er her allerede IT-sikkerhed er en voksende bekymring i mange forsyninger, og næste levende billede på scenen var fra Siemens, der kunne bekræfte et forværret trusselsbillede. Oplægsholderen, Lars Peter Hansen, havde en række gode råd med, som var lige til at tage fat på: blandt andet at lave dynamiske passwords. Ifølge hans erfaringer er mange passwords stadig ”admin”, og det er for nemt for hackerne at få adgang til systemer, der potentielt kan ødelægge for mange kroner på et renseanlæg. Anbefalingen lød på at tage IT-sikkerheden alvorligt og få lavet en rapport, der viser, hvor man er rent sikkerhedsmæssigt for derfor at kunne tage forholdsregler.

Døgnkurset blev indledt af Jacob Andersen, formand for STF, der gav et klap på skulderen til alle, der arbejder med spildevand. - Vi er jaget branche, der ofte får at vide, vi ikke er effektive nok. At der er mange penge at spare. Men går man tallene efter i sømmene, tegner der sig et andet billede. Vi ER effektive, og vi gør det godt, lød det fra talerstolen. At arbejdsmiljø er et tema, der ligger formandens hjerte nært, er kendt for de fleste, der før har krydset hans veje. At han har en

- Der er mange spørgsmål i sådan en proces, og det er vigtigt at få styr på de personalemæssige forhold. Hvordan afholder vi fx jubilæum? Hos os har vi en praktikantordning, hvor vi kommer i lære hos hinanden og på den måde mere og mere smelter sammen. Vi er ved at finde vejen frem – jeg siger ikke, vi er i mål, men vi er i hvert fald rigtig godt på vej, lød det fra Line Wilchen Hollesen, direktør ved KLAR Forsyning.

Lort, pis og papir

Kaffepause.

Foto: Anne Møller Kristensen

Således opløftet blev forsamlingen ledt videre til dagens vel nok mest sprælske indslag: Fire forskellige kampagnevideoer, som en gruppe af forsyninger gerne vil have spredt ud på landsdækkende tv. Kampagnen går i alt sin enkelthed ud på at lære danskerne, at der kun skal tre ting i toilettet; nemlig lort, pis og papir.


Spor med succes

Et humoristisk oplæg, der blev afløst af hyggeligt samvær i udstillingsområdet.

Blandet afslutning Efter morgenmaden lørdag og meddelelser fra STF var der jura på programmet. Pia Lisbeth Nielsen fra MOLT WENGEL berigede salen med et oplæg om erstatningsansvar versus ”god service”. Hun opfordrede klart

til, at man i sager udførligt fører en logbog, så det altid er muligt at gå tilbage og rekonstruere et hændelsesforløb og derved afklare en eventuel tvist. Efter et oplæg i den tungere ende var Forsyning Ballerup på scenen med et oplæg om deres erfaringer med registrering og forebyggelse af arbejdsulykker. De to repræsentanter gav en introduktion til app’en SLACK, der gør det nemt og hurtigt at informere om mulige risici, man oplever på vejen, og som skal håndteres. Praktikanter vinder mere og mere indpas på arbejdspladsen, både laboranter, maskinmestre og ingeniører. Men mange kender stadig ikke de muligheder, der findes for at få et ungt menneske under uddannelse i stalden og forhåbentligt smitte vedkommende med

spildevand #3/16

Efter en god kaffepause med mulighed for at besøge udstillingen og høre nyt fra leverandørerne var det tid til de sporopdelte faglige oplæg. Planlægningsgruppen havde i år gjort meget ud af opdele på en sådan måde, at valget skulle være mere ligetil. Det lykkedes, og det var god aktivitet og spørgelyst i begge sale, hvor deltagerne kunne høre om: - Udtag af primærslam ved forfiltrering - Kvalitet af separat regnvand - Styring og optimering af rådnetanke - Overvågning af overløb - N2O og sidestrømsbehandling - Måling og bekæmpelse af svovlbrinte - inDense – optimering af slamegenskaber ved hjælp af cyklonteknologi - Rustfrit stål eller PE i pumpestationer Aftenen stod i arbejdsglædens tegn med

oplæg af komiker John Harmsen, der gav gode råd til, hvordan man kan blive verdens bedste kollega. Blandt andet ved at forstå, at vi primært kan deles op i fire typer: Yvonne, Benny, Keld eller Egon. Og at der er stor forskel på mænd og kvinder - og hvordan vores hjerner hver især arbejder. Fx gav det god mening for undertegnede, at mænd har en boks i hjernen, der er helt tom. Et sted, de søger hen for at få ro.

33 Poetisk formand bød velkommen med klap på skulderen til en jaget branche, der gør det meget bedre, end rapporter fortæller. Digtet i år omhandlede arbejdsmiljø, og hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden derude hver eneste dag. Foto: René Hansen


Envidan oplevede stor interesse for de populære Salsnes filtre på sin stand. Foto: René Hansen

34

spildevand #5/16

interesse i spildevandsområdet. Det var fokus for næste oplæg, hvor en tidligere praktikant fra SK Forsyning især gjorde sig bemærket ved at fortælle om sin rejse ind i spildevandets verden, som i dag er konverteret til en regulær stilling i selv samme forsyning.

Høj grad af faglighed på scenen blev af og til serveret med sjove sidebemærkninger. Foto: Anne Møller Kristensen

Kristian Vestergaard, konferencier og repræsentant fra Aarhus Universitet, kunne også berette om ingeniørpraktikanter som mulighed, og at der er et stigende behov for praktikpladser. Hermed er opfordring videregivet til at undersøge mulighederne for at få en ingeniør i stalden.

Det sidste oplæg på årets Døgnkursus stod i skybruddets tegn, hvor Kjartan Gunnarson Ravn fra Vejle Spildevand var på podiet og fortalte om de erfaringer, de har gjort sig efter oversvømmelser i 2014. Han viste mange praktiske eksempler på, hvor galt det kan gå, og fortalte om den risikostyringsplan, de nu arbejder efter for at undgå lignende tilstande igen. Således blev lørdagen rundet af med endog meget forskellige temaer, og deltagerne kunne drage hjem med tanken fyldt med viden og inspiration, der kan omsættes til nye aktiviteter i de danske spildevandsselskaber.


Kirsten Nørgaard, laborant ved Randers Spilde­ vand og Kirsten Agerbo, laborant ved Vestfor­ sy­ning Spildevand A/S - Det har været et rigtig godt Døgnkursus! Vi har været med mange gange og forsøger altid at komme, når vi har mulighed for det. - Det er et godt fagligt program. Jeg er kun til det driftsmæssige, og det har været meget inspire­ ren­de og interessant. For mig er det kollegiale samvær også vigtigt, siger Kirsten Agerbo. - Døgnkurset er en god mulighed for lige at komme rundt og snakke med leverandører og høre om nye muligheder. Ja, og så købte vi da også en ny flowmåler fredag aften – det skulle vi nu alligevel, men jeg synes, det er fint, vi lige kan ordne det her også, siger Kirsten Nørgaard. Foto: Anne Møller Kristensen

35

Kasper Nørbjerg, spildevandsoperatør ved Fors A/S - Jeg har arbejdet på renseanlæg i Lejre i fem år, men det er første gang, jeg er med på Døgn­kur­ sus. Jeg synes, oplægget om rådnetanke var ret interessant, selvom jeg ikke altid arbejder med det til dagligt. Foto: Anne Møller Kristensen

spildevand #5/16

Sprælsk indslag: En række spildevandsselskaber håber at få national opbakning til den lands­dæk­kende tv-kampagne ”Kun 3 ting i dit lokum” og havde i sagens anledning iklædt sig iøjnefal­d­ende t-shirts, der gav anledning til megen snak om udfordringen med alt det, der ikke hører til i kloakken. Her to udsendte fra SK Forsyning. Foto: Anne Møller Kristensen


GRUNDFOS SVOVLBRINTELØSNING

36

spildevand #5/16

FULDAUTOMATISK OG BASERET PÅ FAKTISKE DRIFTSFORHOLD

Grundfos Svovlbrinteløsning måler automatisk de faktiske forhold i oppumpningsbrønden. Resultatet er effektiv bekæmpelse af lugt- og korrosionsproblemer samt markant nedsat kemikalieforbrug. Da Grundfos Svovlbrinteløsning er fuldautomatisk, behøver driftspersonalet ikke at bruge dyrebar tid på at måle H2S-niveauer eller justere kemikaliemængder. Læs mere på grundfos.dk/h2s

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk spildevandsteknisk svovlbrinte.indd 1

29-11-2016 07:43:11


Portrætserie I spildevand bringer vi i hvert nummer et portræt af en personlighed fra spildevandsbranchen. Her kan du læse om Helen Brinch Stage fra Vejen Forsyning, hvis officielle stillingsbetegnelse som projektleder dækker over forskelligartede opgaver, der kræver lige dele struktur og kreativitet.

spildevand #5/16

Foto: Susanne Brandt

Hendes hverdag er lige dele struktur og kreativitet Projektleder. En stillingsbetegnelse, der kan dække over meget forskellige opgaver. Det er også tilfældet for Helen Brinch Stage fra Vejen Forsyning, for når der kun er 28 medarbejdere til at varetage drift og administration af vand og spildevand i forsyningsområdet, er det nødvendigt at have mange fagligheder i spil. Både dem, der kræver struktur, og dem, der kræver kreativitet. Tekst: Anne Møller Kristensen, Spildevand

Med sine blot 28 medarbejdere hører Vejen Forsy­ning til en af landets mindste. I en tid, hvor fusioner fejer hen over forsyningslandskabet, og organisationerne vokser sig større og større, findes der altså stadig steder, hvor det giver mening at bevare sin beskedne størrelse. Indtil videre, i hvert fald. Én af de 28 er Helen Brinch Stage. Hendes officielle stillingsbetegnelse er projektleder, og hvor det i starten mest dækkede over et jobindhold

med anlægsprojekter, er det i dag en blanding af det, vores hovedperson selv kalder et miks af både bløde og hårde projekter. - Jeg startede ved Vejen Forsyning i 2011 midt i udskillelsesprocessen fra kommunen, hvor alt var nyt. Da jeg startede, var alle opgaver endnu ikke fordelt mellem medarbejderne, så det siger sig selv, at mine arbejdsopgaver har ændret sig, fra jeg blev ansat og til nu, siger Helen Brinch Stage. I dag varetager hun nogle

37

Helen Brinch Stage i én af de roller, hun besidder hos Vejen Forsyning.


og så forsyningsverdenen som et sted midt imellem de to yderpunkter privat-offentlig. - Jeg har tidligere arbejdet som miljømedarbejder ved et par kommuner og derefter hos Orbicon, og jeg syntes faktisk, det kunne været ret interessant at slutte ringen med at arbejde i en forsyning, siger Helen Brinch Stage, selvom det var noget helt nyt til at begynde med. Det er en beslutning, hun ikke har fortrudt. - Vi har som forsyning mange spændende opgaver, hvor vi repræsenterer meget forskellige faggrupper. Det bliver aldrig kedeligt, siger hun.

38

spildevand #5/16

Struktur og kreativitet

Fritiden bruges i selskab med hesten Casino Royale.

Foto: Privat

anlægsprojekter af og til, hun er leder af kvalitets-/HACCPteam, herunder virksomhedens ledelsessystem og ISO 22 000, sidder med tilslutningsbidrag, og så er en voksende del af arbejdsugen dedikeret kommunikationsopgaver. - Det passer mig godt at have forskellige kasketter på rent fagligt. Jeg får på den måde mulighed for både at bruge min strukturerede og min kreative side, siger hun. Tidligere har hun også arbejdet med kloakering i åbent land og etablering af nye kildefelter. Det er altså en bredt funderet spildevandspersonlighed, vi har i spotlightet her.

Sluttet ring Helen Brinch Stage er uddannet miljøtekniker og har siden suppleret sin teoretiske værktøjskasse med miljøjura- og kvalitetslederuddannelsen. Det er fem år siden, hun skiftede job fra Orbicon til Vejen Forsyning. Det blev samtidig et skifte fra den ene side af skrivebordet til den anden; et helt bevidst valg fra projektlederen, der tidligere har været kommunalt ansat

Det leder os tilbage til det med de mange kasketter. - Jeg synes, det er fedt at arbejde med ledelsessystem og alt, hvad det indebærer. Det er her, jeg virkelig får brugt min strukturerede side – det kræver struktur, fortæller Helen Brinch Stage. Modsat kommunikationsarbejdet, hvor det er de kreative evner der kommer i spil. - Kommunikation fylder meget, fordi det dækker over mange ting. Jeg er nøgleperson på kommunikationsstrategien og sidder både med intern og ekstern kommunikation. Alle historier ud af huset går gennem mig, og det er et sindssygt spændende område at arbejde med. Og så giver det mig en god kontrast til alle de andre opgaver, siger hun.

Et fantastisk dyr – og øl Når der skal kobles af efter arbejde, sker det i selskab med vallakken Casino Royale. Det er en dansk varmblod i sin bedste alder, som mor og datter tager til stævner med. - Jeg bruger næsten alt min tid – og penge – på hest, griner hun og fortsætter: - Hesten er et helt fantastisk dyr, og dressur er en sport, der giver mig en adspredelse, jeg ikke kan finde andre steder. Jeg tømmer hovedet og slapper 100% af, samtidig med at jeg er 100% koncentreret. Det lyder måske mærkeligt, men sådan er det. Jeg kan ikke tænker på andet, når jeg er der, og det er noget af det, jeg synes, er rigtig fedt. Det bliver også tid til besøg på Warwik Bryg­ hus, som hun og manden er anpartshavere af – sammen med 600 andre ølinteresserede. Yndlingsøllen i øjeblikket er juleøllen Hjertensfryd, som nydes i ølklubben tilknyttet bryghuset, hvor parrets gode venner også kommer.


spildevand #5/16 39

Synlighed i forsyningsområdet hører også til Helen Brinch Stages ansvarsområder.

Nye udfordringer venter Når året går på hæld og kalenderen lige om lidt siger 2017, er der nye udfordringer i vente for projektlederen ved Vejen Forsyning. Her bliver hun organisatorisk placeret i en stabsfunktion, der hedder strategi og udvikling og skal arbejde med den overordnede strategi for forsyningen, mål og indsatser. Forandringer i jobindhold er dog ikke noget, der

Foto: Susanne Brandt

skræmmer Helen Brinch Stage - tværtimod. - Jeg har supergode muligheder for at udvikle mig fagligt, og det er vigtigt for mig. Både ved hjælp af kurser og efteruddannelse – og så nogle rigtig gode kolleger, der udfordrer mig både fagligt og personligt, siger hun. Hun står ikke stille i ret lang tid ad gangen, dette nummers portrætfigur.

Blå Bog HELEN BRINCH STAGE Job: Projektleder, Vejen Forsyning Alder: 48 år Civilstatus: Gift med Niels Jørgen. Sammen har de tre børn på henholdsvis 27, 24 og 18 år. Den yngste bor stadig hjemme og har fået følgeskab af sin kæreste på adressen. Privat: Har vallakken Casino Royale sammen med sin datter. Når tiden er til det, dyrkes et socialt fællesskab som anpartshaver i Warwik Bryghus i Varde.


KO RT NY T

Aalborg Vandkoncern lancerer nyt skybrudskort I samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet har Aalborg Vandkoncern udviklet et nyt system til at måle mængden af regn over Aalborg kommune.

40

spildevand #5/16

Aalborg Vandkoncern præsenterer en helt ny måde at vise ekstrem regn over Aalborg Kommune. Ved hjælp af en ny såkaldt Dual-pol vejrradar er det nu muligt – helt ned på præcise adresser at få oplyst, hvor meget det har regnet, og om der har været skybrud. Borgerne i Aalborg kommune bliver de første i Danmark, der får mulighed for at se resultaterne fra dette nye system. Alt dette er tilgængeligt via den nye hjemmeside www.aalborgvejrradar.dk. Vejrradarer har i flere år været anvendt til at vurdere dimensioneringen og driften af afløbssystemet. Med det nye system stilles regnmålinger fra den mest moderne type vejrradarer til rådighed for alle borgere. - Vi synes, det giver god mening, at vi stiller teknologien til rådighed, når vi har muligheden. Er der borgere, der har behov for præcise nedbørsmålinger over deres hus, eller på anden vis er nysgerrig, på at få præcise målinger af nedbørsmængden, kan de ligeså godt få muligheden for at benytte teknologien. Samtidig er det et oplagt værktøj for Aalborg Kommune selv at bruge, fx i forbindelse med klimatilpasning, fortæller Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Aalborg Vandkoncern. Kilde: Aalborg Vandkoncern

Fra venstre: Michael K. Rasmussen, Lasse Frimand Jensen og Bo Laden foran vejrradaren.

N I N O RD S JÆ L L AND S K E KOMMU NER GÅ R SAMMEN OM NY T FO R SY NING S S ELS K AB Mere effektiv drift og udvikling af forsyningssektoren står på den fælles agenda, når ni kommuner går sammen om at drive forsyningsselskab. Hele forsyningsområdet står over for store effektiviseringskrav og udfordringer på klima - og miljøområdet. Det er hovedårsagen til, at ni kommuner har besluttet at gå sammen om at drive et nyt, fælles

forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet. Visionen er, at man sammen står stærkere og bedre kan ruste sig til de fælles udfordringer, fx ved at udvikle de faglige kompetencer på området og ved at være på forkant med nyeste viden og teknologier. De ni kommuner har arbejdet frem mod en fælles aftale i det sidste halve års tid, og det er nu besluttet, at kommunernes forsynings-

selskaber indgår i en ny, fælles koncern, der formelt set ser dagens lys den 1. januar 2017. Kommunerne er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal. Se fakta om det nye, fælles forsyningsselskab på forsyningsselskab.net/ Kilde: Rudersdal Kommune


Kalundborg Forsyning med i EU-projekt om fjernelse af medicinrester Som den eneste danske forsyning er Kalund­ borg Forsyning inviteret til at være med i et EU-Interreg projekt, der skal demonstrere, hvordan man kan rense spildevand for medicinrester. De skal udføre fuldskala test, hvor de bruger deres ozonanlæg og MBBR på helt

nye måder. Projektet er ”forhåndsgodkendt”, og de endelige planer bliver udformet over de næste to måneder. Til februar 2017 afgøres det, om projektet med ca. 20 partnere fra syv EU lande bliver startet. Kilde: Kalundborg Forsyning

Køb og salg på

Spildevandsteknisk Forening har oprettet en brugtbørs på Facebook til køb og salg af brugt udstyr på de danske renseanlæg. Siden er kun for foreningens medlemmer og hedder ”Brugtbørsen – Spildevandsteknisk Forening”. Formålet er at formidle kontakt mellem køber og sælger på en nem og hurtig måde. Kig forbi!

Miljøministeriets udviklingsprogram MUDP har bevilget støtte til projektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste Water Systems), der gennemføres i Assens 2017-2018. Budgettet er på 43 millioner kroner og MUDP finansierer ca. en tredjedel, mens de medvirkende firmaer og institutioner medfinansierer resten. Projektets gennemføres af Assens Forsyning, Grundfos, Krüger, Danmarks tekniske Universitet (DTU Miljø), ARTOGIS, Konsulentfirmaet Ivan Häuser og Bassi Consulting (Frankrig). Assens Forsyning har lagt en ambitiøs strategi på vandområdet og afsat over 200 millioner kroner til at bygge et nyt renseanlæg, der skal kunne mere end nogen andre renseanlæg i verden. Parallelt med, at dette nye anlæg opføres, udvikler fyrtårnsprojektet nye løsninger til rensning af spildevand på dele af Assens’ gamle anlæg, der således

kommer til at fungere som et levende laboratorium (LiveLab). De nye spildevandsløsninger, der udvikles i LiveLab’et, dikterer design og funktionalitet i Assens Forsynings nye anlæg. Dette tages i brug i 2019 og vil altså vil være ”født” med de nye teknologier. Fyrtårnsprojektets nyhedsværdi er bl.a.: reduktion af lattergasudslip og af svovlbrinte, samt uvedkommende vand og håndtering af miljøfremmede stoffer. Desuden introducerer projektet nye kombinationer af processer, som forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof til bioenergi, og samtidig introduceres renseprocesser, som forbruger mindre energi. Med de nye processer overføres mere organisk stof til biogasfremstilling, og der renses kvælstof med mindre brug af luft og organisk stof end traditionelle processer. Det hele bindes sammen i den integrerede styring og overvågning, hvor Big Data fra sensorer i rør og pumper og eksterne datakilder bliver indsamlet og analyseret, og de forskellige processer til opsamling og behandling af spildevandet interagerer og retter sig ind efter hinanden. Historik, online data og fremskrivninger bestemmer, hvilke sammensætninger af spildevandet der er optimale økonomisk og procesmæssigt for renseanlægget samt for drift og levetid af

afløbssystemet, og driftsafvigelser forebygges. Det bliver muligt at tilrettelægge rensningen af spildevandet, således at man til enhver tid påkalder den type spildevand, som giver mest værdi (til genanvendelse) og bedre miljø (minimering af CO2 og lattergasudslip). Endvidere skal spildevandssystemet også producere og sælge energi samt købe energi, hvilket tilrettelægges, så købene altid sker, når energien er billigst. Endelig skal der etableres en IT-platform, der skal binde alle projektets aktiviteter sammen. Det nye IT-system udvikles i open source og bruger teknologien i Internet-ofThings, dvs. sørger for, at sensorer, pumpestationer, vejrradarer, droner og en lang række interne og eksterne datakilder taler sammen og interagerer efter en vedtagen automatik. Brugen af gratis open source teknologier gør det langt mere omkostningseffektivt at etablere projektets nye løsninger i andre forsyninger, nationalt såvel som globalt, og er desuden et vigtigt skridt på vejen mod nedbrydningen af IT-”siloer”, som p.t. fordyrer og belaster forsyningsvirksomhederne. Kilde: Assens Forsyning

41

Nyt fyrtårnsprojekt om højteknologisk spildevandshåndtering: Den danske vandbranche får endnu et fyrtårn – et projekt, der skal demonstrere det ypperste, Danmark kan præstere inden for rensning af spildevand, og tiltrække interesserede fra hele verden med henblik på at fremme dansk eksport af miljøteknologi.

spildevand #5/16

ASS EN S FÅ R V E R D ENS MEST AVANC EREDE SP I L D E VAND SANLÆG


42

spildevand #5/16

Bæredygtig vandbehandling. Procesinstrumenter til overvågning og kontrol af spildevandsbehandling.

I lyset af det voksende befolkningstal og de strenge kvalitetskrav i forbindelse med vandudledning, er det blevet en stor udfordring at behandle spildevand på en effektiv og bæredygtig måde. Med vores innovative produkter og services, der lever op til de højeste kvalitetsstandarder, går vi foran med løsninger til både nu- og fremtidens behov. Løsninger der giver større sikkerhed og nøjagtighed samt øget effektivitet i alle processens faser – fra kilde til recipient. Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

www.siemens.com/sensors/environmental


E T K I G IND I KRYSTA L KU G L E N :

HVAD BYDER FREMTIDEN PÅ? Der er fart på i spildevandsbranchen. Det har der altid været. Ny viden, nye produkter, ny teknologi, nye politiske initiativer, nye kolleger i kraft af fusioner – der er nok at tage fat på rundt omkring på de forskellige arbejdspladser i forsyningsvirksomhederne. Det er en af årsagerne til, at det er en spændende branche at beskæftige sig med. Kommer man først inden for dørene, er det de fleste, der bliver hængende. I hvert fald dem, der trives godt med forandringer. På de følgende sider kan du læse, hvad tre nøglepersoner i branchen tænker om udviklingen. Hvad så vi i 2016? Hvad kommer til at ske i 2017? Tekst: Anne Møller Kristensen, Spildevand

spildevand #5/16 43

FØLJETON: I årets sidste nummer af Spildevand vil du fremover kunne læse en række bud på, hvad der kommer til at ske næste år i spildevandsbranchen, og hvilken betydning det eventuelt vil få. Buddene vil komme fra nøglepersoner i branchen: forskere, leverandører, rådgivere og selvfølgelig spildevandsselskaberne selv.


PROFESSOREN På universiteterne rundt om i verden forskes i spilde­vand. I Danmark er vi godt med fremme, hvis ikke ligefrem i førersædet, og senest har spilde­ vandsområdet fået anerkendelse i form af Aalborg Universitets opdagelse af bakteriearten comammox, der blev kåret som ”Årets forskningsresultat 2015” af Videnskab.dk. Det skete foran andre vigtige forskningsresultater inden for kræftforskning og atomfysik. Vi har spurgt professor Per Halkjær Nielsen om fremtiden fra forskervinklen.

HVILKEN UDVIKLING HAR DU SET I 2016?

spildevand #5/16

NAVN Per Halkjær Nielsen

44

Den ”cirkulære” tankegang har bidt sig fast. Der er kommet langt mere fokus på produktion og optimering af energi, bl.a. via udrådning. Også genbrug af fosfat er kommet mere i fokus, og flere anlæg begynder på dette eller overvejer genbrug af fosfat, især som struvit. Det er stadig en kompleks verden at finde rundt i, og mange forsyninger er tydeligvis i vildrede med, hvad de skal gøre.

STILLING Professor i Miljøbioteknologi ved Aarhus Universitet

HVILKE TENDENSER VIL DU SE I 2017?

SPECIALE Baggrund som mikrobiolog, kemiker og miljøingeniør ANTAL ÅR I BRANCHEN Har arbejdet på Aalborg Universitet siden 1987 med spildevandsrensning som et af de vigtige emner.

De ”cirkulære” tankegange fortsætter og flere aktiviteter bliver sat i gang. På energisiden er der meget at hente. Driften af mange rådnetanke er i dag slet ikke optimeret, og jeg tror, vi ser et øget fokus på at forbedre drift og biogasudbytte. Vi har i ”Den mikrobiologiske database for rådnetanke” gennemgået over 25 anlæg de sidste par år, og hos mange af dem er der lavt-hængende frugter at høste! Med de mikrobiologiske briller på, så fortsætter DNA-revolutionen med at kunne monitere og overvåge mikrobiologien i renseanlæg og rådnetanke både hurtigt, præcist og billigt. De næste par år får vi en masse fuldskala-erfaringer, som forhåbentlig vil vise os, hvordan vi kan kontrollere mikrobiologien i langt højere grad, end vi kan i dag.

HVORDAN PÅVIRKER DET DIT ARBEJDE? Jeg har travlt – på den gode måde! Med vore nye DNA-metoder har vi nu intensive måleprogrammer af mikrobiologien i alle dele af renseanlæggene, så vi får et ”holistisk” overblik: indløb, procestanke, udløb og rådnetank. Udlandet er meget interesseret i vores aktiviteter, da de slet ikke er nået så langt. Og at vi er så langt, skyldes langt hen af vejen støtten fra de mange anlæg, som har været med i ”de mikrobiologiske databaser” gennem de sidste 10 år. Og så har jeg en stor flok af dejlige specialestuderende, phd’er og post.docs., som synes, det er vildt spændende!

HVORDAN VIL DET PÅVIRKE SPILDEVANDSBRANCHEN? De nye DNA-metoder giver spændende nye muligheder for at overvåge mikrobiologien i anlæggene - og på sigt også styre og kontrollere processerne. Vi er nu ved at teste overvågning og styring og forventer, at vi om et par år kan måle mikrobiologien direkte på anlægget på et par timer – nærmest ”online”! Det bliver spændende at se, hvordan branchen tager disse muligheder til sig – jeg tror, der er et kæmpe potentiale!


RÅDGIVEREN Når der skal bygges nyt på de danske renseanlæg, er der ofte en rådgiver til­ knyttet projektet. På den måde søger spildevandsselskabet at få fingre i den nyeste viden og dermed den bedste løsning. En af de danske rådgivervirk­ somheder inden for spildevand er Krüger, som spotter øget grad af digitalise­ ring i krystalkuglen.

HVILKEN UDVIKLING HAR I SET I 2016? Hvis man kigger tilbage, har vi overordnet set en branche, der i den grad har taget politikernes visioner til sig og bidrager til den grønne omstilling. ”Vand er det nye vind”-mantraet har givet en helt anden selvforståelse - at vi kan noget visionært. Det har betydet et godt drive og givet os mulighed for at blive ved med at være dem, der kan og tør noget.

NAVN Mette Dam Jensen

SPECIALE Procesteknik og projektudvikling ANTAL ÅR I BRANCHEN 12

HVORDAN PÅVIRKER DET DIT ARBEJDE? Jeg elsker at arbejde med udvikling og nye projekter inden for spildevandshåndtering, og jeg er så imponeret over, vi kan blive ved med at gøre noget. Vi kan blive ved at bevare innovationskraften i branchen, der udgøres af en stribe af ildsjæle, der har en udpræget lyst til at levere varen. Vi støder af og til ind i udfordringer på det reguleringsmæssige plan, men jeg oplever, at det kan trigge os til at vise, at vi kan og tør alligevel. At vi så bare arbejder endnu hårdere på at finde vejen til vores mål.

HVORDAN VIL DIGITALISERINGEN PÅVIRKE SPILDEVANDSBRANCHEN? Den øgede digitalisering betyder, at vi som branche skal være parate til at åbne op for brancheskel og tænke på tværs af forsyninger og tænke mere i helheder. Vi skal prøve at søge samarbejdet mere aktivt og vil komme til at se symbioseløsninger, også med industrier. Der er fx stor synergi mellem vand, energi og affald. Branchens grundvilkår rykkes, og det giver stigende motivation for samtænkning, hvor digitalisering nok bliver en øjenåbner. Og så glæder jeg mig også over, at det betyder, at vores fagprofiler bliver bredere – vi bliver multidisciplinære. Vi kommer til at se mange forskellige fagprofiler i forsyningsvirksomhederne og hos Krüger. De vil kaste det helt skæve blik på løsningen og løsne op for silotænkningen.

45

STILLING Innovationschef, Krüger

Vandbranchen vil fortsat byde ind til den grønne omstilling i 2017, hvor branchen vil blive ved med at udvikle sig og optimere, selvom den er meget moden allerede. Jeg har fx for nyligt haft en oplevelse i Sydney, hvor vi kom med noget, vi har kunnet i DK i mange år omkring slambehandling. Det var i den sammenhæng tydeligt, hvor modent markedet er herhjemme. Det, vi så, var, at de var slet ikke nået så langt med løsninger til slambehandling. Vi sætter overliggeren højt, og vi vil rykke først på nye udfordringer. Vi ER rigtigt langt fremme, og det medfører også en forpligtelse til at blive ved med at gøre det lidt bedre i morgen. Det har udlandet også fået øjnene for, kan vi mærke hos os. Og så vil digitaliseringen vise atter nye muligheder, nye veje at gå. I Krüger har vi løbende 10-15 udviklingsprojekter i gang, der hjælper os til at finde nye måder, hvor vi bidrager til cirkulær økonomi.

spildevand #5/16

HVILKE TENDENSER VIL I SE I 2017?


SPILDEVANDSSELSKABET Dem, det hele drejer sig om, er de danske spildevandsselskaber. Der arbejdes meget med det energiproducerende renseanlæg, og så er fusioner en del af hverdagen flere steder. Forandringer er der mange af, og det meste bunder i politiske rammer og nye krav. Regeringen mener, der er et effektiviseringspo­ tentiale i forsyningssektoren på 5,9 mia. kr. i 2025, men tallene bag den udreg­ ning kan Tommy Mostrup, direktør ved Hjørring Vandselskab, ikke genkende.

46

spildevand #5/16

HVORDAN SER DU PÅ DE KRAV TIL FORSYNINGSSEKTOREN, REGERINGEN HAR FREMLAGT I 2016?

NAVN Tommy Mostrup STILLING Direktør ved Hjørring Vandselskab SPECIALE Strategi og ledelse ANTAL ÅR I BRANCHEN Har været i vandbranchen siden 2012

Grundlaget for Regeringens nye krav til vandsektoren er en opgørelse af arbejdsproduktivitet, der viser en tilbagegang på –0,22 % om året fra 2001 til 2014. De retvisende tal for vand er dog +3,7 % om året for vand og +3,07 % om året for spildevand.

I september udgav Regeringen rapporten ”Forsyning for fremtiden” som en del af det nye regeringsgrundlag. Den er taget med videre i det nye regeringsgrundlag og har til hensigt at modernisere forsyningssektoren og derved realisere et samlet effektiviseringspotentiale på 5,9 mia. kr. Rapporten tager udgangspunkt i en tabel, der viser, at forsyningssektoren har haft en svag produktivitetsudvikling i forhold til andre sektorer. Og så kender du godt det her med, at du sidder og kigger på en statistik, hvor du tænker: det her ser underligt ud. At det bare ikke kan passe. Jeg kunne ikke genkende, at det skulle stå så skidt til, så jeg kiggede på kildehenvisningen og derefter i Danmarks Statistik. Jeg fandt ud af, at tabellen ikke viser hele sandheden, fordi de blander vand og spildevand sammen med andre forsyningsområder, og at vi på vores del faktisk har haft en rigtig flot udvikling. Derfor bygger Regeringens arbejde og argumentationen i rapporten på at forkert grundlag. Det er ærgerligt.

HVAD VIL DU RÅDE POLITIKERNE TIL? Lige nu vil jeg tro, der er 11-12 politiske initiativer i gang, der involverer forsyningssektoren. Det er kun overgået af folkeskolen! Der er mange signaler, der peger forskellige steder hen, så jeg vil klart råde politikerne til at vente og se, hvad der kommer til at ske, inden de sætter gang i nyt. Især fordi det, vi har gjort siden 2001, rent faktisk virker. Indfasning af vandsektorlov 2.0 fra 2015 er stadig i sin opstart, så lad den nu fungere, inden der kommer nye reguleringer. Jeg ville overordnet ønske, at politikerne havde mere tillid til det, de selv næsten lige har bestemt. At de kom og besøgte os og så, hvad vi har gang i for at gøre det bedre.

HVAD ER DINE ØNSKER FOR FREMTIDEN? At forsyningssektoren, som er i enormt god gænge, bliver ved med at modernisere. Vi er inde i hidsig udvikling med at gøre det bedre, og det er godt for hele samfundet, at vi bliver endnu mere effektive. Vi vil gerne! Hos os er rationaliseringskravet 3% af egen drift - det er noget, vi selv har fundet på, og det er langt over det krav, der stilles til os. Vi er 62 medarbejdere ved Hjørring Vandselskab, og vi ser det sådan, at vi varetager et anlæg, der er sparet op til af borgerne. Vores ambition er at aflevere et anlæg, der er mindst lige så godt som det, vi har overtaget. Den næste generation skal være lige så godt stillet, som den nuværende har været.


PhosphoGreen projekteres af Suez Water A/S og produceres og monteres af Stjernholm A/S, som i et tæt partnerskab tilbyder bæredygtige vandrenseløsninger i hele Skandinavien. Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at omdanne et problem til en ressource!

Fremtidens renseanlæg er et ressourceanlæg:

Næste efterår producerer Marselisborg Renseanlæg ca. 900 kg PhosphorCare gødning om dagen! Til august 2017 begynder Skandinaviens største anlæg for fosfor genvinding at producere handelsgødning for Aarhus Vand. Processen hedder PhosphoGreen® og er udviklet i Danmark. Med PhosphoGreen omdannes mere end 40% af den totale mængde fosfor i spildevandet til det rene gødningsprodukt, PhosphorCare®. Med det nuværende prisniveau på PhosphorCare gødning har anlægget en tilbagebetalingstid på under 10 år.

Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk www.stjernholm.dk

spildevand #5/16

SUEZ Environnement Denmark · Degremont A/S Rugaardsvej 5, 8680 Ry, Denmark · Tel 6915 6600 www.suez-environnement.com

47

Niveaumålere til spildevand – alle vandtæt IP68

• Pumpebrønde

• Tryk

• Bassiner

• Radar

• Tanke

• Ultralyd

TILBUD Radar

kr.

6.495,-

• Overløb

Stærke løsninger til enhver opgave

KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD!

E. Eberhardt ApS | Bygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk 31472 Eberhardt halvsides Annonce 184x133 mm.indd 1

22/02/16 12.47


spildevand #5/16 48

20 nyuddannede miljøteknologer fra Erhvervsakademi Aarhus De nyuddannede på billedet er: Mads Balle Enevoldsen, Martin Domino Andersen, Benjamin Terndrup Christensen, Jakob Gorm Dahl, Mads Lund Skovmose, Kathrine Otzen Skibsted, Lean Birk Svanholm Johnsen, Nanna Maria Holte­gaard, Jesper Arent Andersen, Sara Kouhestani Lykholt, Lotte Lisette Thomsen, Michelle Dissing Leth, Martin William Olesen, Jenny Freja Mikkelen, Sarah Louise Svenstrup Jensen, KarenLouise Wenzel Hansen, Julie Nør­gaard Højen, Lea Thomsen Weinreich, Camilla Yttrup Nørlem Ikke på billedet: Line Petersen

Fakta om uddannelsen: Uddannelsen til miljøteknolog er en 2-årig videregående uddannelse, der giver en bred viden inden for miljøområdet. Området er blevet kompliceret, og derfor har virksomhederne behov for miljøteknologer, der kan sikre bæredygtighed, mindske forureningen og overholde miljølovgivningen. Disse nyuddannede er nu klar til karriere i private og offentlige virksomheder. Dimittenderne kan fx hjælpe med at planlægge og udføre miljøforbedringer, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft og optimere affaldsbehandling og -håndtering. Kilde: Erhvervsakademi Aarhus


KUN 3 TING I DIT LOKUM

spildevand #3/16 49

Vær med i den landsdækkende kampagne, der skal skabe opmærksomhed om kun at putte tre ting i toilettet: Lort, pis og papir. Foto: René Hansen Spildevandsteknisk Forening har valgt at støtte et projekt/kampagne om ”Fremmedlegemer i kloak”, idet disse fremmedlegemer, såsom fiberklude og lignende, forårsager en række utilsigtede driftsstop i kloaksystemerne. Støtten er givet på baggrund af en motiveret ansøgning fra en arbejdsgruppe nedsat på det vestlige Sjælland, Lolland-Falster og sydøstfyn. Alle forsyninger har arbejdet med problemstillingen og foretaget egne lokale initiativer uden den store effekt. Arbejdsgruppen bestående af otte forsy­ninger (Kalund­borg, Sorø, Slagelse, Faxe, Næstved, Guld­borg­ sund, Lolland og Svend­borg) præsenterede på STFs døgnkursus den STF-støttede kampagne ”Kun 3 ting i dit lokum”, se facebook.com/kun3tingiditlokum/ På døgnkurset deltog ca. 350 brancherelaterede deltagere, og den efterfølgende evaluering fra møde­ deltagerne giver en endog meget god feedback på kampagneideen. Arbejdsgruppens ambition er: • At lave en samtidig indsats hos alle landets forsy­ ninger • At indprente et slogan eller lign. i folks bevidsthed • At lave et idéforum, hvor de bedste ideer/løsninger

fra landets forsyninger gøres tilgængelige for alle forsyninger • At nå ud til hovedparten af Danmarks befolkning med et budskab fra en samlet branche via spotind­ slag på TV2s reklameblokke • At kampagnematerialet kan udnyttes til lokale events, herunder reklame på lokal TV og radio, TV regioner, biografreklamer, ringetoner, gadgets til egen forsynings deltagelse i lokale events, T-shirts med slogan m.m. • At opnå driftsbesparelser i sidste ende • Nu henstiller vi til alle landets forsyninger om at bakke op om projektet. Sammenhold gør os stærke. • En landsdækkende reklamekampagne i TV2 med garanti for 3,5 mio. seere vil koste ca. 800.000 kr. Det betyder en udgift pr. forsyning (antaget 100 for­ syninger) i DK på ca. 8.000,00 kr. Det afskrækker vel ikke nogen – men vi mangler sta­ dig din forsyning. Indtil videre har 10–15 forsyninger givet tilsagn om deltagelse, hvilket vil betyde en udgift pr. deltagende forsyning på mellem 54.000-80.000 kr. Tilmeld dig kampagnen hos: Jan Jørgensen, Vandchef SK Forsyning A/S, på email jjo@skforsyning.dk.


Vi forhandler nu Läckebys kvalitetsprodukter

50

spildevand #5/16

på det danske marked også RotoSieve og ProHex varmevekslere.

MASKINUDSTYR TIL

SPILDEVANDSRENSNING

-i mere end 30 år

T l f . 4 3 6 3 4 3 3 0 - w w w. w e i s s . d k


N Y P U M P E STATION GIVER BED RE A RB E JD SMILJ Ø I S K IVE Driftsafdelingen ved Skive Vand har i samarbejde med Xylem udviklet en ny type pumpestation, der giver plus på arbejdsmiljøkontoen. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevand Ny pumpestation i Skive er bevis på, at innovation kan findes alle steder. Den brugerdrevne slags er oftest den, hvor der er hurtigst fra tanke til handling, og selv små forbedringer i den daglige drift kan blive til mange kroner hvert eneste år på et budget, der er presset af høje krav om effektiviseringer. - Vi startede med at slå de første streger på vores nye pumpestation i maj måned, og i oktober blev den sat i drift. Vi har to af slagsen nu i vores område, men mange flere i støbeskeen, fortæller Niels Erik Kristensen, driftstekniker ved Skive Vand.

Andre øjne

- Vores driftsleder har en anden baggrund og ser tingene på en anden måde, end vi gør. Det er helt klart en fordel.

Fra tre mand til én Da tankerne var færdige med at køre rundt, tegnede maskinværkstedet STEFCO en løsning i 3D efter driftsafdelingens ønsker, som folkene kunne arbejde videre med. Blandt andet blev pumpestationen pyntet lidt med hardieplank for at give et pænere udtryk i landskabet.

spildevand #5/16

Den tidligere pumpestation var ikke dyb nok og skulle udskiftes, og derfor opstod behovet for en ny. Og heldigvis havde driftsafdelingen længe tænkt over, hvordan de kunne optimere på løsningen.

- Faktisk var det vores driftsleder Lars Christensen, der en dag afbrød os midt i en snak om, hvad vi skulle vælge af løsning fremover. Han spurgte, om det da ikke kunne gøres lidt smartere. Det fik tankerne til at køre rundt, blandt andet med en rund top, en dør og at vi kunne skære ind til siden, siger Niels Erik Kristensen og fortsætter:

51

Niels Erik Kristensen, Skive Vand, og Jan Husum, Xylem, foran den nyudviklede pumpestation, der forbedrer arbejdsmiljøet markant for driftsfolkene hos Skive Vand.


Den nye pumpestation udmærker sig især ved at tage hensyn til arbejdsmiljøet for de driftsmedarbejdere, der skal vedligeholde den. Der er samme monteringstid som før, og hvor der før skulle mindst tre mand plus en stige ud til pumpestationen, fx hvis en klud satte sig fast eller en sten røg i kontraventilen, kan Skive Vand i dag nøjes med at sende én mand afsted. Pumperne kan nemlig nemt hejses op.

Niels Erik Kristensen nikker genkendende til, at det været en god proces med et godt slutresultat. - Det har været spændende at være med til at udvikle den nye pumpestation! Og personligt synes jeg virkelig, det er en rigtig god idé, vi er kommet frem med, siger han.

- Arbejdsmiljøet er vigtigere end økonomi hos Skive Vand. Sådan har det altid været. Og med den nye pumpestation får vi meget mere sikkerhed, fordi der ikke kan ske fejl i forbindelse med faldsikring eller risici i forbindelse med svovlbrinte. Ja, og så er det da heller ikke så ulækkert som ved de gamle pumpestationer, hvor vi nemmere er i kontakt med det grå vand, lyder det fra Niels Erik Kristensen. En anden vigtig detalje ved den nye pumpestation er en form for net, der omgiver ventilerne i toppen. Hvis driftsteknikere arbejder på ventilerne og fx taber et stykke værktøj eller andet, falder det ikke helt ned i vandet, men lander på nettet, lige til at samle op igen.

52

spildevand #5/16

Spændende proces Indmaden blev leveret af Xylem, der var med på driftsafdelingens nye ideer fra start af. - Som leverandør har det været et fedt projekt at være med i. Det er unikt, at driften har haft så stor en rolle i selve udviklingen, og det har givet rigtig meget mening til løsningen, som vi er stolte af at have været med til at føre ud i livet, siger Jan Husum, salgsansvarlig for Nordjylland hos Xylem.

Pumpestationen åbnes nemt i toppen af en enkelt mand

INVITATION Kunne du tænke dig at se den nye løsning? Så viser Skive Vand gerne sin ”opfindelse” frem. Kontakt drifts­ assistent Niels Erik Kristensen på nekn@skivevand.dk.

Et net rammer ventilerne ind og forhindrer værktøj og andre smådele i at falde ned i vandet underneden.


KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

spildevand #5/16

Gerhard Christensen Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33

53

Regulering a and fv


19 MIO. TIL GRØN ENERGIFABRIK O G GENANVENDELSE Fremtidens renseanlæg skal udnytte alle ressourcer, tænke i genanvendelse og producere energi. Det mål kommer nu endnu tættere på, da BIOFOS sammen med bl.a. ARC har fået bevilliget godt 19 mio. kr. til et nyt projekt kaldet VARGA.

54

spildevand #5/16

Tekst og fotos: BIOFOS


Et nyt stort millionprojekt skal sørge for, at ressourcerne i spildevand og affald udnyttes endnu bedre end i dag. Spildevandsvirksomheden BIOFOS er gået sammen med Amager Ressource Center (ARC), EnviDan, DTU Miljø og UNISENSE om at finde nye metoder til energiproduktion og genanvendelse og har fået godt 19 mio. i støtte til projektet, der i alt har et budget på 84 mio. kroner.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der som led i deres MUDPprogram har skudt de 19 mio. ind i projektet VAnd Ressource Genvindings Anlægget, VARGA. Udviklingschefen hos BIOFOS, Dines Thornberg, ser frem til at komme i gang med VARGA-projektet.

spildevand #5/16 55


- Vi skal vende hele tankegangen, så vi fremadrettet tænker et renseanlæg som et ressourceanlæg. Projektet giver en unik mulighed for, at Danmark kan fremstå som et foregangsland, hvor vi både renser vand og udnytter ressourcerne i spildevandet, siger han.

Samarbejde på tværs

BIOFOS og ARC har det seneste år arbejdet sammen om at udvikle fælles koncepter for forbehandling og bioforgasning af madaffald.

56

spildevand #5/16

- ARC ser frem til et spændende samarbejde om at få udnyttet byens organiske affald til biogas og gødningsprodukter til landbruget. Vi skal bl.a. etablere en dialog med landmænd på Sjælland om at udnytte næringsstofferne fra byens organiske affald. Det er en helt ny tilgang og uhyre vigtigt for at møde ressourcestrategiens krav, fortæller miljø- og udviklingskonsulent hos ARC, Ida Leisner. BIOFOS og det rådgivende ingeniørfirma EnviDan arbejder allerede sammen om kapacitetsundersøgelser på renseanlæggene i København. - Vi ser store eksportperspektiver i Fyrtårnsprojektet VARGA inden for vores rådgivningsydelser som CO2neutral rensning, cirkulær økonomi, opgradering af biogas, avanceret onlinestyring samt leverancer af Salsnes filtre til optimering af kulstofhøst og opkoncentrering af primærslam, siger udviklingschef hos EnviDan A/S, Jeanette Agertved Madsen. UNISENSE er eksperter inden for lattergasreduktion, der er vigtig i forbindelse med klimaneutralitet.

Penge bevilliget af MUDP 
 De godt 19 mio. kroner er bevilliget af Miljø- og Føde­ vareministeriets miljøteknologiske indsats kaldet Miljø­teknologisk udviklings- og Demonstrations­ program (MUDP). Miljøeffektive teknologier er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensningsteknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer. MUDP skal understøtte gennemførelsen af danske miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidig med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. Dette skal ske ved at give tilskud til projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidig styrke danske virksomheders grønne konkurrenceevne.

Om BIOFOS BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Vi udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en besøgstjeneste, der modtager flere end 12.000 gæster om året. BIOFOS er ejet af 15 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, HøjeTaastrup, Ishøj, København, LyngbyTaarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Om VARGA VARGA står for VAnd Ressource Genvin­ dings Anlægget. Hovedformålet med projektet er, at: • Udvikle essentielle dele af den cirkulære økonomi til energiproduktion og udnyttelse af næringsstofferne i byernes affald og spildevand til produktion af fødevarer • Udvikle et koncept for opgradering af et konventionelt spildevandrenseanlæg til fremtidens Water Ressource Recovery Facility (WRRF). • Demonstrere dette på et af Danmarks største renseanlæg, der vil udgøre en showcase for dansk miljøteknologi i international størrelse. • Demonstrere synergier ved samarbejde om udnyttelse af ressourcer på tværs af vandog affaldssektorerne. Projektet har et budget på godt 84 mio. Projektpartnerne betaler selv 65 mio. til projektet.


ET KIG IND I FREMTIDEN FOR FORSYNINGSBRANCHEN? ISA 101, ligesom der også er udkommet flere teoretiske materialer om emnet. Vi er selvfølgelig på forkant med udviklingen, og har på basis af teorierne og de aktuelle behov i forsyningsbranchen udviklet vores egen High Performance HMI (HP HMI) løsning. Kontakt Kim Nissen for at høre mere.

Vi har inden for det seneste år også udviklet en række mobilapplikationer, der gør det muligt at følge og

spildevand #5/16

Brugerfladen til SCADA/HMI er i en rivende udvikling i disse år. Der er blandt andet udgivet en ny standard,

betjene System 2000 via mobilen. Applikationerne er tilgængelige på smartphones baseret på Apples IOS

57

og Googles Android system. Download vores alarm app, job app, standard view app eller vores registreringsapp allerede i dag!

FÅ FULDT OVERBLIK!

SKRÆDDERSYEDE APPS Med en app fra Frontmatec har du altid de bedste funktioner fra System 2000 lige ved hånden. Vores apps er fleksible og kan derfor skræddersyes alt efter den enkelte kundes behov

KONTAKT KIM NISSEN - TLF. 20 75 26 54 - KN@FRONTMATEC.COM

Med HP HMI fra Frontmatec får du en brugerflade, der kun viser de relevante oplysninger for operatøren, når komponenterne afviger fra den normale drift


spildevand #3/16 58

Fra venstre: Bjarne Bro, projektchef ved Billund Vand, Palle Thomsen, studerende og Sabrina Balschmidt, studerende.


STUD E R E ND E O G B ILLU ND VAND FIK FÆ LLE S U D BY TTE AF PROJ EKTER Samarbejdet med en gruppe studerende på uddannelsen til procesteknolog har givet ny viden begge veje, og Erhvervsakademiet Lillebælt er åben for nye projekter hos flere aktører Tekst og fotos: Billund Vand Driften bliver stadig mere kompliceret og krævende, en større pukkel af ældre medarbejdere er på vej på pension, og de unge kender ikke meget til arbejdet og fremtidsmulighederne i spildevandsbranchen. Tre gode grunde til, at både de studerende og branchen bør interessere sig for at lære hinanden bedre at kende – og lære af hinanden, som det er sket i et nyt projekt hos Billund Vand.

Branchen er ikke kedelig Her har ni studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt netop gennemført et forløb med 11 forskellige projekter som led i den toårige uddannelse til procesteknolog. De studerende har bl.a. lavet virksomhedsanalyse, driftsberegninger og en række dokumentationer af effektiviteten i forskellige procestrin. Alle sammen relevante opgaver, men også

nogle af de ting, personalet sjældent har tid til at dykke længere ned i, når den daglige drift skal passes. Det har givet Billund Vand nye friske øjne på processerne, og for de studerende har det været en generel øjenåbner i forhold til mulighederne i branchen. - Jeg havde ikke noget indtryk af spildevandsbranchen på forhånd, men opgaverne herude har givet et rigtigt godt indblik i det. spildevand #3/16 59


60

spildevand #5/16

Glæden har været gensidig i samarbejdet mellem de to procesteknologistuderende fra Erhvervsakademi Lillebælt og Billund Vand.

Når man snakker med procesoperatørerne herude, så lyder det spændende at få det hele til at gå op i en højere enhed, f.eks. når det regner kraftigt, siger studerende Palle Thomsen (32). Han har fået indblik i en spændende branche, og det samme gælder hans medstuderende. - Spildevandsbranchen er absolut ikke kedelig – der er jo meget, man skal tage højde for. Så det handler ikke kun om drift af kloakker, men også om f.eks. håndteringen af regnvand og spildevand i forskellige situationer, siger Sabrina Balschmidt (28).

Friske øjne Palle er oprindeligt uddannet butiksslagter og har bl.a. arbejdet i kvalitetsafdelingen hos Tulip i Vejle, mens Sabrina oprindelig er uddannet kok. Nu kommer de så med friske øjne og en ny teoretisk viden, som giver nogle andre perspektiver på driften hos Billund Vand. - Vi snakkede fx i starten om, hvordan pumperne kører – om der er noget statistik på dem. Det er ikke noget, de lige har tænkt over, men vi blev enige om, at det kunne være spændende at kigge nærmere på, hvordan og hvor meget de kører, forklarer Sabrina Balschmidt. - Så vi har brugt nogle dage på at rode lidt rundt i computerne i driften for at se, om vi kunne finde de rigtige tal, supplerer Palle Thomsen. - Man kan jo nærmest se alt derinde, så der kan regnes på tingene på nye måder. Og vi kommer jo lige frisk fra skolen med alle mulige formler i hovedet, som vi nu kan afprøve i virkeligheden.

Nuanceret billede

Gensidig glæde

Begge studerende roser Billund Vand for en god og åben modtagelse, hvor driftsfolkene har talt lige ud af posen og delt deres viden. - De har været rigtig flinke, meget hjælpsomme og gode til at forklare os flowet. De har givet sig god tid til os, og de er også glade for, at vi tager os tid til at kigge på de her ting, lyder det fra Sabrina Balschmidt, som er den ene af kun to kvinder på holdet. - Der er jo mange fordomme om proceslinjen, fordi her meget med udregninger og teknik, og det skræmmer nok nogle. I det hele taget har de studerende fået et mere nuanceret billede af spildevandsbranchen som en fremtidig karrierevej. - Det kommer selvfølgelig an på opgaverne. Men har da også kigget på noget omkring Silkeborg, hvor jeg kommer fra, siger Sabrina, og hendes holdkammerat er på linje. - Jeg havde ikke skænket spildevandsbranchen en tanke, inden jeg kom herud. Men jeg synes, det er spændende, og det er en udfordring hver dag at få flowet til at køre optimalt, siger Palle.

Hos Billund Vand har man haft stor glæde af projektforløbet, som man også ser i et lidt større perspektiv for branchen. - Både vi og branchen bør støtte den uddannelse her, så vi bidrager til at udvikle nye talenter til driftsoperatører, siger projektchef Bjarne Bro og fortsætter: - I en kompliceret verden er der brug for folk med en højere grad af teoretisk viden i kombination med det praktiske. Vores systemer bliver mere teknologisk komplicerede med mange flere elementer, der spiller sammen på nye måder. Der er behov for større viden om samspillet og styring, så vi får mere effektiv rensning med mindre energiforbrug. Erhvervsakademiet Lillebælt ser da også gode muligheder for at udvikle samarbejdet med spildevandsbranchen. - Renseanlæggene er jo en god afsætningskanal for vores studerende, og der bliver brug for dem. Mange driftsfolk er på vej på pension de kommende år, fordi mange renseanlæg er bygget i samme periode, påpeger adjunkt Jonas Høeg Hansen fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Han siger: - Vi får ny viden til uddannelsen, renseanlæggene får et frisk syn på processerne, og vores studerende oplever virkeligheden. Så vi er åbne for henvendelser fra andre renseanlæg, og måske kunne de studerende også sparre på tværs af flere anlæg. De kommende procesteknologer skal også ud i 13 ugers ulønnet praktik fulgt af fem ugers hovedopgave, der som regel bliver lavet samme sted. Hos Billund Vand afrundes projektet med en lille konkurrence, hvor det mest innovative af de 11 projekter bliver præmieret.

Gode udviklingsmuligheder Det skader heller ikke just på interessen, at der investeres store summer på miljøområdet, og der er nogle gode udviklings- og eksportmuligheder i fremtiden. - Det er jo dét, man gerne vil være med til at udvikle og være med til at energioptimere. Og hvis man får forklaret bedre, hvad det her egentlig drejer sig om, vil det også åbne flere døre. Vi anede jo fx ikke noget som helst om , hvad der foregik herude – det er jo kun fordi, folkene her var kvikke til at få os herud, lyder det fra de studerende.


Tillykke til Aalborg Forsyning, Kloak A/S med de nye dynamiske primærtanke spildevand #5/16 61

Den 17. november 2016 blev fire dynamiske primærtanke indviet på Renseanlæg Øst i Aalborg. EnviDan har stået for forprojekt og detailprojektering inkl. udbud, tilsyn og indkøring, og vi er stolte af at have været med til at sikre en CO2-neutral og energiproducerende spildevandsrensning i Aalborg. Stort tillykke til Aalborgenserne med det nye anlæg.

www.envidan.dk


1994

2017

Vi skifter navn til ROYKON AS Vi har længe taget tilløb til at ændre vores firmanavn til ROYKON AS, som får virkning fra årsskiftet. På vores eksportmarked har FITTINGS SPECIALISTEN AS heddet ROYKON AS siden 2011. Det skyldes især navnet ”specialisten”, som er både dansk, langt at sige og skrive.

kOntakt

lder hjulene igang... Thomas Romand ho n forbi. Kontakt ham -og ligger gerne veje 9. direkte på: 31 233 30

spildevand #5/16

kOmBiventil

62

90° to-i-en ventil (spade og kuglekontra) til spildevand, med PN10 flanger og håndhjul. NBR belagt kugle.

Skydeventil Bredt dækkende program af blødtættende skydeventiler. Alle malede ventiler er coatet med RAL5005 epoxy belægning min. 250micron (korrosionsklasse 4). Alle større ventiler er monteret med hejsekroge for nem håndtering. Ventilerne har et meget lavt drejningsmoment, der sikrer ekstrem nem åbning og lukning. Eksempel: Skydeventil OP10nH . . . . . . . . . . . . . • AISI 316 spindel • NBR skyder • Håndhjul Skydeventil til vand i F4 byggemål med DIN PN10 flanger og AISI 316 spindel. KIWA drikkevandsgodkendt. Bemærk: 15 årS garanti

www.roykon.Dk


IWA i Brisbane gav god inspiration til København i 2020 Tekst: Vibeke Reimer Borregaard, Krüger A/S IWA’s World Water Congress and Exhibi­ tion, som jeg deltog i, blev afholdt den 9. til 14. oktober 2016 i Brisbane, Austra­ lien. En rigtig spændende konference, der efterlader én med et indtryk af den store diversitet, der er omkring håndtering af vand og spildevand i verdenen OG en virkelig spændende udstilling, hvor alt fra nyeste siphoner til toiletskyl, solcelletoiletter til bushen til meget avanceret drikke- og spildevandsteknologier var at finde.

Høj professionalisme Selve konferencen og udstillingen blev gennemført med meget stor præcision, der var ikke meget at komme efter. Forud for konferencen modtog de tilmeldte informative mails – måske en let tendens til overinformering. Der var mulighed for at tilmelde sig på kurser eller workshops, som blev afholdt weekenden forud for konferencen start. Dette havde jeg ikke benyttet mig af – men hørte fra flere af de deltagere, at det havde været meget givtigt.

Soldrevne toiletter Mandag d. 9. var der en festlig åbningsceremoni, hvor innovationsrådgiver Gunter Pauli holdt en inspirerende tale med budskaber om Blue Economy – reuse, replace, regain og herigennem finde synergier virksomheder i mellem. Meget inspirerende indlæg - med et flot udsyn med eksempler til løsninger fra forskellige steder i verden. Foto: René Hansen

63

Legobyen Waterville – udstillet på den danske stand fik stor opmærksomhed.

Der var en professionel og imødekommende modtagelse fra søndag den 8., hvor poser med konferencemappe og info om udstilling blev uddelt. Alle blev opfordret til at bruge konferencens apps, og det viste sig at være en mægtig god og effektiv idé. Her kunne man hurtigt blive guidet til korrekt lokale, når fem foredrag eller netværkswork­ shops blev afholdt på samme tid.

spildevand #5/16

Jeg er på STFs vegne med i planlægningen af en tilsvarende IWAs kongres i København i 2020, hvor der er et håb om mere end 5000 deltagere. De overordnede formål med min deltagelse i kongressen i Brisbane var at observere kongressens forløb og at hjemtage erfaringer omkring afviklingen af så stor og kompleks en kongres. Dernæst var jeg opsat på at

høre så mange spændende indlæg om spildevand- og drikkevandsrensning, deltage i relevante netværk og debatter, samt se og høre om seneste nyt på kongressens udstilling. Jeg deltog i Danvas branchetur til Brisbane, hvor vi var knap 30 danske deltagere fra hele landet. Danva havde planlagt et flot program for deltagerne.


64

spildevand #5/16

Det, der står skarpest for mig vedr. udstillingen, er den store spredning for, hvilken teknologi, der er nødvendig og efterspørges forskellige steder i verden. I et hjørne var udstillet det sidste nye inden for ukloakerede toiletter – det vi herhjemme kalder et festivaltoilet – i brug ofte ildelugtende og tendens til klamt. Men her blev udstillet et moderne soldrevet toilet, hvor fæces adskilles fra urin. Fæces og toilet papir dumper ned i en beholder med en roterende bund - det tørres via en gennemsigtig glasrude, hvor sollyset sørger for tørringen. Det tørrede produkt kan bruges til gødningsformål – urinen løber i en transparent overdækket rende, hvor sollyset ligeledes skal sikre en opvarmning og dermed fordampning. Restproduktet er gødningsalt, der ligeledes kan anvendes som gødning. Solceller sikrer strøm til ventilation, hvor producenten lover, at toiletterne er så godt som lugtfrie. Disse toiletter er opstillet i det indre Australien, i regnsko-

Kreative noter fra foredragsrækken.

vene i Brasilien, øde øer og hvor kloakering ikke bliver aktuel de første mange år, om nogensinde. I området af udstillingen, hvor Afrika var repræsenteret, blev det store kontinents udfordringer synlige lige fra produkter, som kan gøre livet nemmere for de mange piger og kvinder, som bruger timevis hver dag på hente og dermed bære vand langvejs fra til familiens ophold, samt til håndtering af infrastrukturen i de store ofte kaotiske byer på det afrikanske kontinent.

Stor opmærksomhed til Legoby Danmark havde en fælles pavillon på udstillingen, og Danva havde samarbejdet med Danish Water Technology Group (Eksportforeningen) og State of Green om at gøre det til en stor succes. Den danske stand på udstillingen blev rammen om den første internationale lancering af IWA kongres i 2020 i København. STF havde sponseret, at legobyen Waterville kunne blive fløjet ned og visualisere vandets vej i en

industrialiseret verden (se billede). Byen fik stor opmærksomhed og gav grobund for en god snak om vand og spildevand. Vi kunne skele over til den japanske stand, hvor IWA kongressen, der afholdes i 2018 i Tokyo, blev flot promoveret med kvinder i smukke kimonoer. Dette kan måske give inspiration til en dansk pendant i Tokyo 2018.

Stor konference Det kræver en vis forberedelse at deltage i så stor en konference. Der var mulighed for at deltage i træningssessioner eller master classes forud for konference. Til selve konferencen var der fem spor: • Track 1: Cities, Utilities and Industries Leading Change • Track 2: Water and wastewater Processes and Treatments • Track 3: Re-charting the Course Water Ressources • Track 4: Enabling Progress • Trask 5: Water Quality, Safety and Human Health

Foto: Vibeke Reimer Borregaard


Indenfor hvert spor var der spændende keynote speakers, som med globalt udsyn eller væsentlige pointer trak rammen op inden for emnets område. Vigtigheden af at sikre vand til folk fremgik af statements som ”adgang til vand er vigtig for at sikre tryghed og fred i verden”. I det store konferencelokale var der under alle foredragene en kreativ tegner som under foredragene og diskussionerne tegnede sine indtryk. Se eksempel her. Hver dags dilemma var derefter, hvilken foredragsrække man skulle deltage i.

Tid til kulturelle indtryk

Flot skyline i Brisbane.

Havde fornøjelsen af at holde en koala i Lone Pine Koala Sanctuary - 18 dollars for to min. Alle pengene værd. Den duftede skønt af eukalyptus. Foto: René Hansen

Det var nogle lange flyveture for en konference på seks dage. Det var hele tiden værd. Ikke mindst tak til STF for sponsering af min tur downunder. Der bliver noget for København at leve op til i 2020!

Foto: René Hansen

65

Den danske gruppe havde endvidere mulighed for at deltage i en ekskursion til North Stradbroke Island, hvor vi med en turbåd

Søen er vigtig for de indfødte, da den menes at have helbredende kræfter for specielt kvindesygdomme. Nogle enkelte af os benyttede lejligheden til en dukkert i det rene, men brune vand. Der var foredrag ved vandkanten af Jan Aldenhoven, som fortalte om udnyttelsen af vandet og det tætte samarbejde med de indfødte om også at bevare og støtte deres anvendelse af søen. Under frokosten blev der danset for os af Yuli Burri Ba dansers. Flot og imponerende.

spildevand #5/16

Udover selve konferencen var der mulighed for at tilmelde sig deltagelse i events om aftenen lige fra museumsbesøg til walk about i Brisbane. Danva havde fået en invitation til den danske delegation om deltagelse i en middag med repræsentanter for Queensland Universitet og den danske ambassadør Tom Nørring og frue. En virkelig hyggelig aften med fokus på at styrke netværket.

blev de første, der skulle afprøve et nyt koncept for turisme. På vej ned ad floden var der foredrag om den store oversvømmelse i 2009, som der stadigvæk kunne ses en reminiscens af. Joshua Walker, aboriginer, forsanger for the Yuli Burri Ba dansers og kulturguide, fortalte indlevende om de indfødtes kultur og naturforståelse. Da vi nåede frem til øen, var Dr. Jan Aldenhoven der til at tage imod os. Hun ledte os hen til et stort træ, hvor der sad den sødeste koala. Fantastisk at se vilde dyr i naturen. Dernæst blev vi kørt med bus til en sø, the Brown sea, hvor der var et flot frokosttraktement med alt godt fra havet rundt om Stradbroke Island.


66

spildevand #5/16

Lederne planlægger og fordeler ugens opgaver i samarbejde med medarbejderne. Foto: Mariagerfjord Vand A/S

Mere for pengene i Mariagerfjord

Omfattende HR-projekt har ydet et væsentlig bidrag til effektivitet hos Mariagerfjord Vand A/S. Tekst: Lars Mandal, journalist Driftsleder Arne Frederiksen kan slet ikke skjule sin begejstring. - Jeg har rigtig meget glæde af projektet. Det hjælper mig med at planlægge, og nu har vi fået styr på det hele, siger han. Direktør Søren Erikstrup konstaterer med slet skjult jysk beskedenhed, at ”det går vist meget godt.” Mariagerfjord Vand A/S har to bundne opgaver. De skal levere friskt og rent drikkevand til kommunens borgere, og de skal rense kommunens spildevand. Effektivt, sikkert og så billigt som muligt.

Fra 14 til tre Og ja, det kunne gå meget værre, som man siger på de kanter. På fire år er det lykkedes at gennemføre de to opgaver 20 % mere effektivt til glæde for borgerne, som ikke har mærket noget til en stor og ambitiøs omstilling med blandt andet et enkelt nyt rensningsanlæg, der har erstattet 11 gamle anlæg i kommunen. - Vi havde mange mål med vores store omstilling. Vi ville gerne undgå at fyre folk, vi ville gøre det mere effektivt, og det måtte ikke blive dyrere. Jeg er stolt over at kunne konstatere, at vi i dag har nået disse mål. I 2012 var vi 14 mand på rensning af spildevand, i dag er vi tre, siger Søren Erikstrup og understreger, at det har været nødvendigt med nye processer, arbejdsgange og væsentlige ændringer i organisationen. Mariagerfjord Vand A/S har i dette

arbejde samarbejdet med et privat selskab, Konsulenthuset Abildgaard ApS - Konsulenthuset Abildgaard ApS har hjulpet os med at skabe nye processer og nye ledelsesværktøjer, som har sikret, at alle medarbejdere har fået lov til at komme til orde, det er vigtigt for vores organisation, fortæller Søren Erikstrup.

Omfattende HR-projekt Driftsleder Arne Frederiksen er en af nøglepersonerne i det omfattende HR projekt. - Det har været et kanon samarbejde med konsulenterne. De har været nemme at snakke med, og de har været helt nede på jorden. Det er tydeligt, at de har forstået vores situation, siger han. I en proces med mange omvæltninger i det daglige arbejde har det været afgørende at sikre en forståelse hos alle om, at der var behov for ændringer og nye rutiner, og det var vigtigt at forankre det i organisationen. Mogens Abildgaard forklarer, at hans konsulenter har skabt rammerne for en forbedret effektivitet gennem blandt andet procesoptimering og ledersparring. - Det er blevet muligt via målrettet og konkret kompetenceudvikling og rådgivning af ledergruppen. Vi har fokuseret på et klart formål, løbende afstemninger af konkrete resultater samt ledergruppens rolle i organisationen. Vi har understøttet hele processen med effektiv teamledelse og kommunikation, forklarer han.


Løft til hele butikken

Chefkonsulent John Overmark Mortensen fra Konsulenthuset Abildgaard ApS har arbejdet med driftslederne og projektlederne hos Mariagerfjord Vand. - For et år siden var det svært at træffe beslutninger i ledergruppen. Der var ikke styr på de mange anlægs- og driftsopgaver, og som følge af kravene om øget produktivitet og lavere omkostningerne måtte vi tage fat på en langt mere håndfast prioritering for at skabe overblik. Derfor indførte vi simple prioriteringsstavler, noget man kender fra mange andre virksomheder, siger han. John Overmark Mortensen fortæller desuden, at konsulenthuset indførte det klassiske GANTT kort for at hjælpe med at koordinere alle aktiviteter i en grafisk overskuelig form i et elektronisk format via nye 110 tommer skærme på arbejdspladsen. Systemet samler informationer på tværs af organisationen. Lige fra den første planlægning af nye projekter, over beslutnings- og prioriteringstavlen til den praktiske udførelse holder systemet nu styr på detaljerne. - Vi skabte overblik over eksempelvis alle igangværende anlægsopgaver, som kan variere i omfang fra en uge til halvandet år. Tavlerne gav desuden overblik over alle driftsopgaver, og det har helt klart ført til ny, forbedret effektivitet, siger John Overmark Mortensen. Driftsleder Arne Frederiksen roser de nye skærme.

Direktør Søren Erikstrup glæder sig til at sprede det gode budskab og de gode resultater. - Alle kommuners forsyningsselskaber kan gøre det smartere og mere effektivt. Vi skal bare turde turde. Vi er lykkedes med at blande folk fra drikkevand og spildevand. Før i tiden ville det være utænkeligt, men vi har gjort det uden at gå på kompromis med sikkerheden. Husk på, vi taler om typisk konservative organisationer, silo- eller kasseopdelte, præget af en kultur med stor magt til plejer. Nu er plejer dræbt for altid, siger Søren Erikstrup.

67

Prioritering på skærm

Plejer dræbt for altid

spildevand #5/16

Søren Erikstrup understreger, at HR-pro­jek­tet har løftet hele butikken. - Vi har i dag 35 ansatte, og det er vigtigt for os at undgå hyldevarer. Det gælder både opgaver og personale, for det har vi ganske enkelt ikke råd til. Vi skal hele tiden effektivisere, da vi er underlagt et krav om to % besparelser om året. Og vi skal stadig levere rent og sikkert drikkevand til borgerne, samtidigt med at vi bortskaffer spildevand på en forsvarlig og effektiv måde, siger han. Driftsleder Arne Frederiksen følger op: - Projektet har været godt for samarbejdet i gruppen af driftsledere. Jeg er sikker på, det har medført større effektivitet; alt er nu sat i system, og vi laver ganske enkelt mere i dag. Direktør Søren Erikstrup fremhæver de nye effektive værktøjer. - Folk snakker i dag sammen på tværs af organisationen, og alene det har medført stor effektivitet. Jeg kan konstatere, at vi har sparet 20 % i forhold til 2012. Vi har foretaget massive investeringer, som skal betales tilbage, og det kan vi nu gøre uden problemer som følge af en langt mere effektiv måde at drive vores organisation og forretning på. Vi er driftet bedre og mere sikkert i dag end i 2012 og til en femtedel lavere omkostninger.

- Vi har fået overblik over hele ugen; nu er der kommet styr på, hvad folk laver, det giver ro, i stedet for at vi flyver forvirrede rundt. Projektet har skabt valide data til de nye tavler, og det har også betydet, at informationskilder nu behandles kritisk. Endelig har projektet trænet ledergruppen i samarbejde om opgaverne og fordelingen af ressourcerne i dagligdagen. - Vi oplever i dag input til forbedringer fra mandskabet. Vi kan konstatere ny og konkret feedback om opgaveløsninger og økonomi. Styring bliver i dag brugt uden pisk, projektlederne kommer med egne forslag til forbedringer, siger John Overmark Mortensen.

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk


Kontraklapper beskytter Frederikshavns renseanlæg mod indstrømmende havvand Store mængder saltvand i renseanlæg hæmmer den biologiske proces. Det har Frederikshavn Forsyning løst med installation af fire nye kontraklapper. Tekst og foto: Wapro AB

68

spildevand #3/16

Frederikshavn er en rigtig havneby med en aktiv havn, hvor der bl.a. findes færgeruter til både Sverige og Norge og flådestation. Havnen blev grundlagt i 1830 og er blevet udvidet flere gange. Frederikshavn skal i 2018 have plads til nye forretningsområder. For eksempel inden for havvindmøller og ophugning af skibe. Derfor bliver havnen udvidet for en halv milliard kroner, og kommunen forventer, at udvidelsen fører til 2.000 nye arbejdspladser. I dag er ca. halvdelen af Frederikshavns kloakker enkelstrenget og transporterer kombineret regnvand og spildevand. Når kloakkerne ikke kan klare de øgede mængder ved kraftig regnvejr, går systemet i overløb, som betyder, at blandet spildevand og regnvand løber ud i recipienten.

Overbelastede kloakker I havneområdet, nærmere bestemt Told­boden, findes der et stort nødoverløb, som sikrer, at byens kældre ikke bliver oversvømmet, når kloakkerne er overbelastede. En overbelastning af kloakkerne sker ca. 30-40 gange pr. år, hvilket betyder, at der sker udslip af spildevand og regnvandet i havnen.

I bygværket sidder der tre riste, som renser vandet for større partikler inden bliver udledt til havet. I bygværket Toldboden er der opsat kontraklapper, som skal sikre, at saltvand ikke strømmer ind i kloaksystemet. Desværre har det vist sig, at saltvand ofte strømmer ind, hvilket betyder, at der kommer saltvand ind til renseanlægget, som har en hæmmende effekt på spildevandsrensningen. Helt konkret løb der i 2014 ca. 6000 m3 havvand ind i afløbssystemet, og den biologiske proces blev hermed hæmmet.

Løsning Nu har Frederikshavn Forsyning installeret fire stk. WaStop-kontra­ klapper, der er 100% tætte og modvirker tilbageløb. Det sikrede, at der ikke blev ved med at komme havvand ind til renseanlægget. De fire stk. WaStop skulle ligeledes sikre, at der ved ekstremregn kunne ske udløb til havet. Grønbech & Sønner A/S forestod alle maskinelle leverancer af rustfri indstøbning rør for WaStop og bistod med teknisk viden ved montagen. Siden installationen i 2015 har man ikke haft nogle problemer med tilbagestrømmende vand til renseanlægget.

Fire kontraklapper, der er 100 % tætte og modvirker tilbageløb, beskytter renseanlægget mod havvand.


KUNNE DU TÆNKE DIG 5 ÅRS GARANTI PÅ AKTUATORER?

Køb en Auma og tegn en serviceaftale, så udvider vi garantien fra 1 til 5 år Kontakt os på Tlf. 33 26 63 00

69

⬀㐀㔀 㜀㔀㄀㤀㄀㄀㈀  簀 眀眀眀⸀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀 簀 椀渀昀漀䀀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀

spildevand #3/16

嘀椀 渀猀欀攀爀 愀氀氀攀  攀渀 䜀氀搀攀氀椀最 䨀甀氀 漀最  攀琀 䜀漀搀琀 一礀琀爀Ⰰ 洀攀搀  琀愀欀 昀漀爀 爀攀琀 搀攀爀                    攀爀 最攀琀⸀


Ny annoncestruktur i Spildevand fra 2017 Fra 2017 moderniseres Spildevands annoncestruktur. Som det sidste step i udrulningen af det nye design for Spildevand indføres en ny annoncetype med betegnelsen visitkortannonce. Samtidig forsvinder kvartsides annoncerne og halvsider i højformat fra Spildevand. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening I august 2016 blev Spildevandsteknisk Tidsskrift til Spildevand. Spil­ de­vandsteknisk Forenings medlemsblad skiftede ikke kun navn, det fik samtidig helt nyt design. Det nye design blev dog ikke rullet 100 % ud i august. Bestyrelsen valgte, i respekt for hovedparten af de indgåede annonceaftaler for 2016, at udskyde tidspunktet for den endelige implementering af den tilhørende nye annoncestruktur til 2017.

70

spildevand #5/16

Visitkortannoncer er en ny annonceringsmulighed Et centralt element i den nye annoncestruktur er indførelsen af visitkortannoncer. Visitkortannoncerne er defineret som 1/16 side, idet 16 lige store visitkort sættes sammen til én side. Visitkortannoncerne sorteres alfabetisk og indplaceres som hele sider under rubrikken leverandørinfo. Visitkortannoncerne forventes at appellere både til mindre firmaer, der ikke tidligere har annonceret i Spildevand, og til en del af de firmaer, der tidligere har haft de, nu ikke længere tilgængelige, kvartsides annoncer.Det er desuden muligt for annoncører at vælge både en traditionel hel- eller halvsides annonce og en visitkortannonce for at forstærke firmaets budskab overfor Spildevands læsere.

Halv side – nu kun i tværformat Tidligere var der to typer halvsides annoncer – højformat og tværformat. Langt de fleste annoncører valgte tværformatet, på grund af et overvejende billedbaseret budskab – kun ganske få valgte højformatet. I den nye annoncestruktur findes den halve side kun som tværformat. De få annoncører, der hidtil har haft halvsides annonce i højformat, ”tvinges” fra blad 1 i 2017 derfor til at vælge tværformatet.

Visuelle forbedringer er målet De beskrevne ændringer af annoncestrukturen er overvejet meget nøje af medieudvalg og bestyrelse. De nye tiltag med hensyn til annoncestrukturen skal skabe yderligere visuelle forbedringer af medlemsbladet. Det primære sigte med ændringerne er at gøre Spildevand endnu mere læsevenligt, sekundært at give bladet et mere moderne grafiske udtryk. Potentielle annoncører finder de komplette oplysninger vedrørende annoncering fra 2017 i medieinformationen for Spildevand, som er tilgængelig på www.stf.dk.

HELSIDE(BAG)-FORMAT: BREDDE: 184 (184) mm HØJDE: 270 (220) mm

DOBBELTSIDE-FORMAT: BREDDE: 394 mm HØJDE: 270 mm

HALVSIDE-FORMAT: BREDDE: 184 mm HØJDE: 133 mm

VISITKORT-FORMAT: BREDDE: 90 mm HØJDE: 30 mm


P R ODUKT N Y T Ny leverandør – flowmålere til vand og vandige medier

LD Handel & Miljø lancerer en ny bærbar slam-niveaumåler til rensebassiner. Produktet kaldes Mudline TGS og fremstilles af den tysk-franske producent af måleudstyr til væsker, Bamo. Den nye slammåler er god som mobil enhed til kontrolmålinger, men den bruges også til at overvåge slamniveauet på mindre renseanlæg. Mudline kan detektere meget lave forskelle i turbiditet mellem renset og uklart vand med små partikler. Den kombinerer en turbiditets-måler med en piezoresistiv niveauføler. Niveaumåleren har 10 meter kabel og et opladeligt batteri. For yderligere information kontakt Claus Risborg på mobil 51 27 32 52 eller mail cm@ldhandel.dk

spildevand #5/16

Aquasense har fornøjelsen at kunne meddele, at vi nu også repræsenterer den store italienske producent af elektromagnetiske flowmålere til vand og vandige medier, SGM LEKTRA. SGM LEKTRAs flowmålere udmærker sig ved meget høj nøjagtighed og pålidelighed, ingen bevægelige dele og intet tryktab, og ved, at målingerne er helt uafhængige af tryk, temperatur og viskositet af det målte medium. Udover flowmålere fremstiller SGM LEKTRA også niveau-. tryk- og temperaturmålere til en bred vifte af anvendelser. SGM LEKTRA er baseret i Milano, hvor de har en stor forsknings- og udviklingsafdeling, som konstant afsøger potentiale for nye anvendelsesmuligheder for nyudviklede teknologier i deres produktprogram.

Bærbar slamniveau-måler

71

MicroFlow Flowmåler Aquasense kan nu præsentere den nye, berøringsfri flowmåler til åbne kanaler fra Pulsar. MicroFlow giver præcise og reproducerbare overfladehastighedsmålinger, enten som et enkeltstående instrument eller som del af et komplet system for målinger af areal x hastighed. MicroFlow er et omkostningseffektivt alternativ til installation af et mere kompliceret, primært måleinstrument, og udgør et funktionsdygtigt alternativ dér, hvor hydraulikken på stedet ikke giver mulighed for f. eks. begrænsning af kanaltværsnittet. MicroFlow har et meget kompakt letvægtsdesign, kræver minimale installationsomkostninger uden driftsforstyrrelser, og er vedligeholdelsesfrit. Målingen foregår uden kontakt med væsken, hvilket giver et minimalt rengøringsbehov. Instrumentet er IP 68-sikret og kommunikerer ved RS485 Modbus. Typiske anvendelsesområder kan være overløb, dambrug, åer, indløb til mindre rensningsanlæg m.v. For yderligere information kontakt

Gasdetektion/Alarmsystemer på lejebasis Har du/din virksomhed et tidsbegrænset behov for detektering af udslip af farlige gasser, eller måske kun behov i forbindelse med tilbagevendende sikkerhedscheck, og dermed gerne vil undgå investering i instrumenter og installationer, kan det nødvendige udstyr nu lejes i kortere eller længere perioder, alt efter dine skræddersyede behov. For eksempel kan du nu leje den trådløse gasdetektor Odalog RTx til registrering af svovlbrinte (H2S) i fx kloaker og brønde, i perioder helt ned til en uge. Har du brug for en 4-gas detektor til arbejde i kloaker eller tanke, så er vore Ventis det ideelle valg. Udlejes i kortere eller længere perioder og med eller uden dokkingstation. Også instrumenter til: • detektering af farlige gasser • lækage snifning • biogas analyse • analyse af lossepladsgasser Kan nu fås på lejebasis. Har du brug for hjælp har vi naturligvis teknikere til rådighed.

Søren Torsbjerg Møller Telefon 42 42 50 30 E-mail: stm@aquasense.dk Se også www.aquasense.dk

For mere information kontakt GasDetect, Mads Lysdal Hansen, Tlf. 42 42 50 67 E-mail: mlh@gas.dk Se også www.gas.dk


NAVN EN Y T Salgsdirektør i MJK MJK har vokseværk, og det har været nødvendigt at udvide både medarbejderstaben såvel som ledelsen. Derfor har MJK har præsenteret Thomas Berg­grein som salgsdirektør fra 1. september. Med en baggrund inden for ledelse og salg i teknologiske virksomheder både med dansk og internationalt fokus, vil Thomas Berggrein fra start blive en del af MJKs daglige ledelse sideløbende med, at han vil modtage grundig produkttræning og i den kommende tid besøge danske kunder med vores kørende konsulenter. Thomas vil være med til at styrke ikke bare vores salgsstyrke, men hele virksomhedens organisation.

72

spildevand #5/16

Ny juniorkonsulent i Eksportforeningen Eksportforeningen har ansat Andreas Julskjær Pedersen som juniorkonsulent i Danish Water Technology Group. Her skal han blandt andet arbejde med at brande den danske ekspertise inden for vand på det kinesiske og det tyske marked. Andreas Julskjær Pedersen er uddannet cand.ling.merc. i tysk på School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Derudover medbringer han erfaring fra Generalkonsulatet i München, Væksthus Midtjylland og Infineon Technologies AG i Tyskland.

Projektleder hos Sweco Danmark i Glostrup Christina Løjtnant er pr. 15. oktober 2016 ansat som projektleder i Nature Management hos Sweco Danmark. Christina er 37 år, uddannet cand. scient. i biologi og skal arbejde med natur- og vandløbsopgaver i bred forstand, herunder myndighedsbehandling, vådområde- og lavbundsprojekter samt VVM-vurderinger. Christina kommer fra en stilling som naturmedarbejder hos Lejre Kommune, hvor hun blandt andet varetog myndighedsbehandling inden for naturområdet, naturpleje, §3 registreringer og VVM-screeninger. Hun har også erfaring som vandløbsmedarbejder med myndighedsbehandling, vådområde- og lavbundsprojekter samt har arbejdet for mindre konsulentfirmaer og som naturguide.

Intern salgskonsulent i Buhl & Bønsøe A/S Buhl & Bønsøe A/S har pr. 1. september 2016 ansat René Lafontaine som intern salgskonsulent. Hans væsentligste opgaver bliver at rådgive kundekredsen i Danmark, samt være opsøgende i relation til nye kunder og nye produkter. René har tidligere været ansat hos GPA, Lemvigh-Müller og A&O Johansen.

Supplement til bestyrelsen i Orbicon Den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon A/S har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at supplere bestyrelsen med Flemming Henze Tomdrup. Flemming Tomdrup har en betydelig karriere som koncernchef i Solar A/S, Lexel A/S og Laurtiz Knudsen A/S m.fl. og de senere år med bestyrelsesarbejde i bl.a. Terma A/S, Alexander Foss International A/S, Trige holding Micro Matic A/S og Knud Højgaards Fond m.f. Flemming Tomdrup skal bidrage til virksomhedens fortsatte internationaliserings- og vækststrategi.

Projektleder hos Sweco Danmark i Glostrup Rikke Hedegaard Jeppesen er pr. 1. november 2016 ansat som projektleder og arkitekt MAA i afdelingen for vand og spildevand hos Sweco Danmark. Rikke er 35 år, uddannet cand.arch. og skal arbejde med projektledelse og visualisering af design, ideer og konceptualisering inden for klimatilpasning, herunder også borgerinddragelse, trafik og LARprojektering. Rikke kommer fra en stilling som arkitekt MAA og LAR-specialist hos Arkitema Architects, hvor hun blandt andet arbejdede med skitsering og projektering af LARanlæg, intern og ekstern rådgivning om håndtering af overfladevand i byer, beplantningsstrategier og biologiske profiler.


Aktive kul mod Svovlbrinte og Siloxaner

TIL DIT SPILDEVANDSANLÆG LJM’s brede sortiment af omrørere gør det muligt at få den optimale løsning til enhver opgave Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget, og takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en omrører, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

LJM Omrørere • • •

• • •

Lange serviceintervaller Originalt servicekoncept som minimerer risikoen for nedbrud og nedetid Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

SPILDEVAND

Frem/dens energiproducerende renseanlæg er omkostningsbesparende og sam/dig /l gavn for vores miljø… NISSEN energi teknik projekterer, producerer, leverer og installerer energiproducerende anlæg 9l frem9dens rensningsanlæg. Vi $lbyder:

-  Nøglefærdige gasmotoranlæg. -  Nøglefærdige kedelanlæg. -  Gasrensningsanlæg. -  Styretavler og el-­‐installa9oner. -  Service på energiproducerende anlæg. -  NISSEN energi teknik er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som ”Kompetent virksomhed”.

www.nissenenergiteknik.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark 6940 Lem St. Tlf: 97 34 32 00 Fax: 96 74 42 96 E-mail: ljm@ljm.dk www.ljm.dk

73

Tlf. 33 68 74 00 E-mail dankalk@dankalk.dk, www.dankalk.dk

spildevand #5/16

Dankalk forhandler desuden aktive kul til dioxinfjernelse i røggasser samt granuleret og pulverkul til vandrensning.

Energieffektiv omrører Specialdesignet propel Totalløsning inkl. beslag og montage Stort sortiment af omrører


Planlagte aktivi­teter i 2017 Rådnetanken: 7. marts 2017 i Kolding Industridag: 16. marts 2017 i Fredericia Slamflokkens Døgn: 3.-4. maj 2017 Årsmøde: 8.-9. juni 2017 hos Billund Vand

Tak for et spændende 2016

Artikler modtages med glæde

Jeg vil gerne ønske alle læsere en rigtig varm og glædelig jul og et godt og festligt nytår. 2016 har for mig indeholdt mange gode STF-arrangementer og spændende udfordringer, herunder introduceringen af nyt navn og design på bladet. Tak for den modtagelse, de nye tiltag har fået. Også tak til alle jer, der bidrager med historier, input, ris og ros – bliv endelig ved med det!

Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spilde­vands­branchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknolo­gier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk.

De bedste hilsner, Anne Møller Kristensen Redaktør, Spildevand

74

spildevand #5/16

Døgnkursus: 3.-4. november 2017 i Kolding

Spildevand – deadline og udgivelser 2017 Handling

Dato år 2016

Tekst-deadline nr. 1 - 2017

30. januar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2017

20. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2017

18. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2017

1. maj

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2017

26. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2017

3. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2017

18. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2017

2. oktober

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2017

13. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2017

27. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 8.-9.. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus 3.-4. november


100 år med randers Jernstøberi a/s 1916–2016 I anledningen af vores jubilæum har vi udgivet en bog, som fortæller historien om Randers Jernstøbei A/S. I bogen vises et bredt udsnit af de brønddæksler, som vi igennem tiden har produceret. På forsiden af bogen ses vores jubilæumsbrønddæksel, som vi har produceret, for at markere de 100 år. Dækslet kendetegner Randers som by, og viser Den Jyske Hingst, Niels Ebbesen, Gudenåen og Randers Regnskov. I midten af dækslet er afbildet en støbeske med flydende støbejern, som illustrerer Randers Jernstøberi A/S. Bølgerne yderst hele vejen rundt er tænkt som værende synonyme med Gudenåen.

spildevand #5/16 75

r å 0 10

i us

vt

som kan rekvireres ved henvendelse eller besøg af Ole Holst eller Claus Pallesen.

OPl ag

Ce

re

l t i e t ille ek

sk

l

Læs meget mere i bogen,

BO gen er Pr

Od

u

RandeRs JeRnstøbeRi a/s industRiveJ 14, dK-8920 RandeRs nv, danmaRK, tlf +45 86 42 18 88 www.RandeRsJeRn.dK


SKYBRUDSSIKRING

BORERØRSPUMPER

• Unik fleksibel PE tank, der samles på stedet • Effektive pumper i flere størrelser • Intelligent styring giver sikker drift • Hindrer følgeskader efter skybrud

• • • • •

PROFESSIONELLE SPILDEVANDSLØSNINGER

PROPELLERPUMPER

• • • • •

• • • • •

Energioptimering og mindre CO2 Intelligente pumpestyringer Stor driftssikkerhed Komplette løsninger PE brønde i mange dimensioner

PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk • www.shop.pumpeservice.dk  70 23 63 63 service@desmi.com

Markedets bedste virkningsgrader Op til 9000 kombinationsmuligheder Driftssikre Vedligeholdelsesfri Robust konstruktion

Høj strømningshastighed Energieffektiv motorteknologi Patenteret indløbskammer Innovativt design Robust konstruktion

PROVEN TECHNOLOGY

ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Med er du sikret mod store regnmængder...