__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nyt design af logo og blad Kloakering i åbent land forbedrer vandkvaliteten Trængsel og højt humør på årsmøde

1

spildevand

spildevand

Bliv bedre til opgaveprioritering

#3

August 2016


Pssst ...

• • • • • •

Produktbeskrivelser Casestories Udvidet service Video Helt nyt layout ...og en hel del mere

mjk.dk

45 56 06 56

2

spildevand #3/16

mjk.dk har fået en makeover

DIN PARTNER

FOR OVERVÅGNING, INSTRUMENTERING OG KOMPLETTE TAVLELØSNINGER STYRINGSTAVLE

OVERLØBSREGISTRERING mjk.dk

45 56 06 56

FLOW

STYRING

NIVEAU


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs

LEDER

SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk REDAKTION: Anne Møller Kristensen, redaktør Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­ vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

TEKST-DEADLINE: 19. september 2016 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen ANNONCE-DEADLINE: 3. oktober 2016 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk

Aftenfesten i år var helt, som den skal være – hyggelig og underholdende hele vejen igennem. En udenforstående for vores branche som Jan Gintberg kom på scenen med hans syn og tolkning af os. Billedet af hans forståelse af slamflokken hænger endnu fast på nethinden. Han kom også ind på firmaers smarte fornyelse af navne på maskiner og udstyr og bragte dem helt ud på kanten - hylende morsomt.

3

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Pernille Lyngsie Pedersen, Vandrens - Stigsnæs Industripark Ivan Vølund, VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau, Randers Spildevand A/S

Om vores årsmøde kan vi igen sige - så skete det igen-igen at vi fik holdt vores tradi­ tionsrige årsmøde og denne gang i Hedensted. I skal i Hedensted Spildevand have stor tak for lån af plads, flotte omgivelser på renseanlægget og for stor indsats og veludført arbejde op til og under årsmødet. Sandelig skal der også være stor ros til foreningens ansatte, frivillige hjælpere og alle øvrige, som gør det muligt at få sådan en begivenhed planlagt og afviklet. Og uden støtte og opbakning fra udstillerne ville årsmødet ikke være muligt i det omfang, vi ser.

Vi vil gerne forny os, og vi i bestyrelsen lytter derfor til ønsker, input og nye ideer for afholdelse af årsmøderne. Samtidig ved vi dog også, at det koncept, som vi har, virker særdeles godt. Årsmøder med udstilling har vi haft siden 1978, og næste år, hvor det fyrretyvende årsmøde i rækken afholdes den 8.-9. juni hos Billund Vand, kommer vi til at se et anderledes sammensat program. Det skyldes, at Billund Vand ønsker at foretage den officielle indvielse af Billund BioRefinery i tilslutning til årsmødet. Vi glæder os som sædvanligt. Generalforsamlingen blev afholdt om eftermiddagen på årsmødet. Som foreningens kasserer fremlagde jeg regnskabet og forslag til budget. I forslag til budget har vi nu i mange år haft det, vi kalder en aktivitetspulje, hvor der årligt er henlagt 100.000,- kr. Pengene i puljen kan søges af foreningens medlemmer til projekter af bred medlemsinteresse. Vi er i den situation, at der ikke søges nok projekter, så vi kan bruge de henlagte penge. Puljen er rigtig stor, og jeg vil hermed gerne opfordre til at komme med ansøgninger. Personligt ser jeg gerne initiativer til projekter, der kan fremme medlemmers arbejdsmiljø i bred forstand, men alle projektansøgninger er velkomne. Se meget mere om muligheder på vores hjemmeside under ”aktivitetspulje”.

KONTROLLERET AF:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.639 i perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: Britt Dixen

spildevand #3/16

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard, Blue Kolding A/S Jens Jørgen Ploumann, Vesthimmerlands Vand A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Jan Jørgensen, SK Forsyning Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør)

Fornyelse er ikke det, der præger vores forening mest, da vi holder fast i det, vi ved virker, og har succes med. Men i denne udgave er der en visuel fornyelse - vores logo er ændret for anden gang siden 1972. Læs mere inde i bladet om det nye visuelle udtryk, vi er ved at gennemføre.

AF JO HN PI E S C HR I STI ANSE N TØNDE R FO R SYNI NG A/S


I ND HOLD

Nyt design af logo og blad Kloakering i åbent land forbedrer vandkvaliteten Trængsel og højt humør på årsmøde

#3

August 2016

4

spildevand #3/16

1

spildevand

spildevand

Bliv bedre til opgaveprioritering

8

NYT BLAD TIL DIG I forlængelse af Spildevands­ teknisk Forenings nye grafiske identitet og logo har Spilde­ vands­teknisk Tidsskrift også ændret udseende. Det blad, du sidder med i hænderne lige nu, hedder slet og ret ’Spildevand’.

24

28

RAPPORT:

KLOAKERING I ÅBENT LAND FORBEDRER VANDKVALITETEN Vandkvaliteten i Fribrødre Å på Falster er blevet markant forbedret siden kloakeringen af ca. 250 ejendomme i åbent land i åens opland i 2010-2012. Dette kan nu aflæses i åens fauna, hvor der er kommet flere arter, der kun trives i rent vand, mens de forurenings­tolerante arter er gået tilbage.

FRA DATA TIL VIDEN:

SÅDAN BLIVER DU BEDRE TIL OPGAVEPRIORITERING Vejen Forsyning får med nye driftsrapporter hjælp til at filtrere og navigere i store mængder data om deres anlæg og komponenter. Det letter prioritering af drift, vedligehold og investeringer.


I ND HOLD

6

Nyt blad til dig

8

ÅRSMØDE 2016: Trængsel og højt humør

11

VANDMILJØPRISEN 2015:  Tillykke til en vaskeægte spildevandsnørd

14

Ildsjælen Gunnar Clausen er stoppet som årsmødekoordinator

16

Referat af generalforsamling i Spildevandsteknisk Forening

18

VIDEN OM:  Stoffer i spildevand – med fokus på medicinrester

21

RAPPORT:24 Kloakering i åbent land forbedrer vandkvaliteten

11

48

ÅRSMØDE 2016:

TRÆNGSEL OG HØJT HUMØR Når Spildevandsteknisk Forening afholder årsmøde midt i landet, er der tradition for mange gæster. Det holdt også stik i år, hvor Hedensted Spildevand fredag 10. juni var vært for en spændende inspirationsdag, hvor gæsterne, efter noget der ligner trafikkaos, i højt humør indtog pladsen og de mange udstillerstande.

MASKINMESTER MED GLOBALT UDSYN Ivan Vølund er spildevandschef i Vand­Center Syd og nyvalgt medlem af Spilde­vandsteknisk Forenings bestyrelse. Hans arbejdsliv har været præget af en appetit efter at lære nyt – og så er det globale udsyn helt centralt for den 45-årige maskin­mester.

VANDTEK 2016:  Viden og inspiration til hele vandbranchen

33

Risici og fordele ved jordbrugsmæssig anvendelse af nutidens biomasser fra rensningsanlæg

36

Slamflokken: 25 år i godt selskab FORMANDENS BERETNING

40 44

IFAT:  46 Det internationale mødested for spildevandsinteresserede Portræt: Maskinmester med globalt udsyn

48

Biofos ressourcepris går til Gert Petersen, Spildevandsbranchens faglige fyrtårn

51

Chicago har fået øjnene op for dansk vandteknologi

52

KORT NYT

54

DØGNKURSUS 2016: Hvad vil du høre om? Lodtrækning om 24 små stande

57

Svendborg Vand & Affald vælger partnering

58

Ny guide til indkøb af kemi

61

Nyt koncept skræmmer mågerne væk

62

LOKALNYT65 NAVNENYT71 PRODUKTNYT75 Planlagte aktiviteter i 216

78

Deadlines og udgivelser 2016

78

5

FRA DATA TIL VIDEN:  28 Sådan bliver du bedre til opgaveprioritering

spildevand #3/16

Nyt logo 


NY T LO G O T R A DI T I O N O G F OR NYELSE Spildevandsteknisk Forening har fået nyt logo, der signalerer miljø, netværk og teknik. Alle tre vigtige dele i det, vi står for, nu og i fremtiden. Logoet vil fremover præge alt materiale fra foreningen. Tekst: Karin Refsgaard og René Hansen, medieudvalget, Spildevandsteknisk Forening

Foreningen blev stiftet i 1972 af nogle initiativrige herrer, som på mange måder så ind i fremtiden, med en udpræget lyst til udvikling og søgen efter viden. Dengang var der en vældig debat omkring hvilket logo, der skulle kendetegne foreningen. Der var rettet fokus på noget teknik, og det mest iøjnefaldende dengang

var et rislefilter, og dermed var det første logo skabt. Dette logo prægede vores forening i rigtig mange år, ja, faktisk helt indtil 2002, hvor bølgen blev valgt. Bølgen viser udviklingen i det, vi arbejder med – miljøet – fra urenset spildevandvand til rent spildevand.

Fremtidens identitet Igennem nogle år har vi i bestyrelsen arbejdet med strategi for vores fælles platform, Spildevands­teknisk Forening.

I forbindelse med et redaktørskifte i 2014 blev der nedsat et medieudvalg i bestyrelsen, hvor opgaven var at visualisere fremtidens identitet af foreningen. Det gælder både bladet, hjemmesiden og logoet for foreningen. For at få skabt det rigtige udtryk for foreningen og dens værdier har vi haft en sparringspartner med undervejs. Vi er teknikere og kan nemt fortælle, hvad det er, vi står for, hvad vi gerne vil vise med ord – men at få det gjort visuelt er måske ikke det nemmeste for en stak tekniske hjerner.

6

spildevand #3/16

Spildevandsteknisk forening har stolte traditioner omkring vidensdeling og netværk, som skabes af foreningens medlemmer.

T R E SY MB OLER I ÉT Miljø, netværk og teknik er nogle af de vigtige ord, der indgår i vores nye logo. Ordene er symboliseret ved hjælp af tre forskellige tegn, der tilsammen giver vores nye logo.

Spildevand Ressource Miljø Organisk

Netværk Forening Fællesskab Deling

Teknik Dynamik Rensning Cyklus

Medi udvalget arbejder på tre platforme. Logoet er første skridt på vejen mod foreningens fremtidige identitet, andet skridt på vejen er Tidsskriftet, som vi også giver en ny grafisk identitet – så det i fremtiden vil fremstå mere læsevenligt og med genkendelighed, men stadig med et indhold, der spænder bredt fra portrætter til de tekniske artikler. Tredje skridt er, at der skal arbejdes med hjemmesidens udtryk, så der er sammenhæng og genkendelighed mellem blad og hjemmeside.


ve S lg pi He Ta en ld d k t ne ev en il m an ste fø d d rt fo år r e sm t ød e!

VERDENSNYHED

Visuel overvågning af overløb

• Batteridreven • Nem installation og montering • Online via GPRS (uafhængig af teleudbyder) • Alarm SMS og billeder ved overløb eller ”on demand” • Online data, billeder, grafer og rapporter via Danovas dataserver døgnet rundt • Utallige anvendelsesmuligheder

Ring til os på tlf. 66 14 93 23 eller se en demo på vores hjemmeside danova.dk/nyheder DANOVA® · MØLLEBAKKEVEJ 155, 4243 RUDE · TLF. 6614 9323 · INFO@DANOVA.DK · WWW.DANOVA.DK

7

DanovaLog® og D·Eye®

spildevand #3/16

Vi er stolte af at kunne løfte sløret for verdensnyheden D·Eye®, den unikke kameraløsning, udviklet af Danova® i samarbejde med fire forsyningsselskaber. Kameraet sender automatisk billeder ved overløb eller ”on demand” via datalogger DanovaLog® EASY. Du får øjeblikkelig vished om forholdene ude ved overløbet, inden der træffes yderligere foranstaltninger, hvilket kan betyde store besparelser på driftsbudgettet.


NY T BL AD TIL DIG I forlængelse af Spildevandsteknisk Forenings nye grafiske identitet og logo har Spildevandsteknisk Tidsskrift også ændret udseende. Det blad, du sidder med i hænderne lige nu, hedder slet og ret Spildevand.

Forandringer kan være svære at sluge, især når man også er inde at berøre noget, der af flere beskrives som en kulturbærer. Alligevel har vi vovet forsøget og præsenterer hermed den første udgave af Spildevandsteknisk Forenings nye medlemsblad, og vi håber, alle vil tage godt imod det.

Det sker i et forsøg på at lette siderne og gøre de mange især tekniske historier lidt mere tilgængelige og læsevenlige. Ikke trække teknikken ud – det er stadig bladets altovervejende formål at præsentere ny teknologi – men gøre det endnu nemmere at dykke ned i.

Mundret og moderne

Giv gerne lyd

Det er ikke første gang, Spildevandsteknisk Tidsskrift ændrer udseende, men det er første gang, selve navnet på bladet ændres. Målet er et mere mundret og moderne navn, der signalerer den unikhed, der binder spildevandsbranchen sammen. Indholdet vil langt hen ad vejen være det samme, men præsentationen vil i nogle tilfælde være anderledes.

Vi vil løbende igangsætte nye initiativer, der skal styrke bladets udvikling. På tegnebrættet er blandt andet en læserundersøgelse, så vi kan bringe endnu mere relevante historier, og vi pusler også med en opgradering på illustrationsfronten. Har du input, vi skal tage med videre i udviklingen af dit medlemsblad, må du meget gerne skrive til red@stf.dk.

Er du bidragsyder – eller vil du gerne være det? Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad, nu kaldet Spildevand, kan heller ikke i fremtiden eksistere uden bidragsydere, der leverer relevante artikler. Bidragsyderne er både forskere, forsyningsselskaber, rådgivere og leverandører, og alle fire typer er vigtige for at levere et blad, der viser de facetter, der kendetegner den danske spildevandsbranche. Vil du gerne være en del af vores korps af bidragsydere, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til red@stf.dk

8

spildevand #3/16

Tekst: Anne Møller Kristensen, redaktør, Spildevand

1973: A5 format med sort tryk – ingen farver 2002: A4 format og farve i hele bladet

2016: Enkelt og moderne udtryk Nyt design af logo og blad Kloakering i åbent land forbedrer vandkvaliteten

Nr. 1 · marts 2012 · 40. årgang

Trængsel og højt humør på årsmøde Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

spildevand

• Vandsektion som vækstmotor • Sæt turbo på energibesparelser • Dyrkning af alger i efterklaringstanke, fornuft eller filantropi?

• Skybrudspolitisk konference • De første i verden!

spildevand

• CO2 fangst og blæsning til alger

1

1989: A5 format med sort/hvid foto og grøn ramme på forsiden

Bliv bedre til opgaveprioritering

#3

August 2016


DANMARKSPREMIERE

PÅ VANDTEK

KOM OG HØR

MERE PÅ STAND V1000

spildevand #3/16 9

Introduktion af Flygt ConcertorTM - det intelligente pumpesystem www.flygt.dk


10

spildevand #3/16



 


Å R S M Ø D E 20 1 6 :

T RÆ NG SE L O G HØJ T HU MØR Når Spildevandsteknisk Forening afholder årsmøde midt i landet, er der tradition for mange gæster. Det holdt også stik i år, hvor Hedensted Spildevand fredag den 10. juni var vært for en spændende inspirationsdag, hvor gæsterne efter noget, der lignede trafikkaos, i højt humør indtog pladsen og de mange udstillerstande. Tekst: Anne Møller Kristensen, redaktør, Spildevand

spildevand #3/16 11

Humøret var højt blandt de mange fremmødte på dette års årsmøde.  Foto: Susanne Brandt


- Vores pumper er bedre end de andres! - Ny billig og effektiv kulstofkilde her! - Se vores lønsomme multifunktionelle slamsluger!

Det eneste minus var trafikforholdene til pladsen ved åbningstidspunktet. Der lød historier om biler og busser, der havde holdt stille op imod 45 minutter, inden de nåede frem.

12

spildevand #3/16

Der var masser at se på og røre ved for de 14-1500 gæster, der lagde vejen forbi Heden­sted Renseanlæg fredag den 10. juni til årsmøde. De 135 oplagte udstillerfirmaer stod klar med både faglige snakke og lidt godt til ganen fra åbningen af udstillingen, og vejret viste sig også fra sin bedste side. Udstillingsarealet var på intet mindre end 3.500 m2.

De mange gæster skabte trafikprop på vejen ind til Hedensted Renseanlæg. Foto: Anne Møller Kristensen

- Trafikken kunne vi godt have tacklet anderledes, men ellers har det været spændende at være med i sådan et arrangement. Stort set alle vores medarbejdere har deltaget, lyder det fra Ole Pedersen, direktør for Hedensted Spildevand.

Populær udstilling Da der i foråret blev åbnet for udstillertilmeldingerne til årsmødet 2016, gav det hurtigt sved på panden af medlemmerne af koordinationsgruppen. Der var overvældende interesse blandt leverandørvirksomhederne for at udstille i Hedensted, og der opstod en venteliste, da der simpelthen ikke var plads nok på renseanlægget. Blandt udstillerne var både gamle kendinge og nye aktører, der ser Spildevandsteknisk Forenings årsmøde som stedet at være, hvis man vil levere til den danske spildevandsbranche.

Som Roskilde Festival Blandt de udstillere, der var med på årsmødet for første gang, var Nordic Infrastructure Design, der præsenterede en ny linje af kabelbrønde, dæksler og karme i komposit. - Det er første gang, vi er med, og vi har virkelig snakket med mange interesserede forsyninger og har nogle kontakter, vi skal hjem og følge op på, siger Niclas Rønne, direktør for Nordic Infrastructure Design og fortsætter lidt friskt: - Vi er jo nogle af de nye drenge i klassen, men her er simpelthen så hyggelig og god en stemning – lidt ligesom på Roskilde Festival. Det er vist første gang, årsmødet er blevet sammenlignet med en stor, verdensberømt musikbegivenhed, men det illustrerer alligevel det gode humør, der præger både gæster og udstillere på dagen.

- Vi kommer her for netværk og nyheder, lød det fra tre medarbejdere fra DIN Forsyning A/S. Foto: Anne Møller Kristensen

Foto: Anne Møller Kristensen

På årsmødet blev en ny scanningsapp introduceret. Den afløser udveksling af visitkort. Foto: Anne Møller Kristensen

Foto: Britt Dixen


Netværk og nyheder

Arhmen for helvede altså!

Mange spildevandsselskaber bruger årsmødet som en udflugt, hvor medarbejderne køres i busser frem og tilbage, nogle også med deltagelse i festen om aftenen og overnatning.

Ved årsmødets afslutning kl. 15 var der afgang mod Scandic Bygholm i Horsens, der dannede ramme om først generalforsamling og dernæst stor fest om aftenen for de 230 tilmeldte. Før generalforsamlingen var der indlæg om, hvad den nye TOTEX regulering kommer til at betyde for selskaberne. Noget, der stadig hersker tvivl om.

- Vi er 31 mennesker afsted, og vi kommer her for at dyrke vores netværk, hilse på gamle kolleger og se på nyheder. Det er et meget hyggeligt arrangement, hvor der også er plads til at drille leverandørerne lidt og lokke dem til at komme forbi til kaffe, fortæller tre udsendte fra DIN Forsyning.

Aftenens arrangement er der altid en vis spænding om, da det spildevandsselskab,

Debut: Årsmødet tiltrækker både velkendte og nye spændende udstil­ lere. Her Nordic Infrastructure Design, der er med for første gang. Foto: Anne Møller Kristensen

Grinene gjaldede gang på gang gennem salen, og det gode humør satte sit tydelige præg på en gennemført aften, der sluttede af med en intimkoncert af den lokale Ester Brohus.

Fem glade udsendte fra PROVAS brugte årsmødet til at møde leverandørerne ansigt til ansigt. Foto: Anne Møller Kristensen

Foto: Britt Dixen

13

- Det er rigtig godt at møde vores leverandører ansigt til ansigt – det sker ikke så tit på renseanlægget mere. Vi har også bestilt et par reservedele, griner gruppen fra PROVAS.

Festdeltagerne mødtes først udenfor på hotellets terrasse til underholdning ved HeartBeat, der optrådte med stomp. Derefter gik turen indenfor, og efter et par obligatoriske taler og forret var det tid til aftenens humoristiske indslag: Selveste Jan Gintberg gik på scenen med et velforberedt show om spildevandsbranchen. Det blev til jokes om, hvad en slamflok mon egentlig er, hvorfor en rørepind skal hedde noget meget teknisk i stedet for bare en rørepind, og så fik det nye logo også noget røg med på vejen.

spildevand #3/16

De bliver bakket op af en flok medarbejdere i højt humør fra PROVAS, der er kørt i bus sammen med udsendte fra henholdsvis Fredericia Spildevand og Vejle Spildevand.

Et vigtigt punkt på generalforsamlingen var afsløring af Spildevandsteknisk Forenings nye logo. Bestyrelsens medieudvalg havde glædet sig til at præsentere den nye grafiske linje, der kommer til at præge foreningen fremover. Logoet blev modtaget med klapsalver og fik derved vind i sejlene med på rejsen ind i den fremtidige kommunikation. Du kan læse mere om det nye logo på side 6. Se referat fra general­for­samlingen på side 18.

der er vært for årsmødet, sætter en ære i at skabe overraskende indlæg.


VA ND M IL J Ø P R I S E N 20 1 5:

T I LLY K K E T IL EN VAS K EÆGTE SP I L D E VAND S NØRD Åben, retfærdig, passioneret, dygtig og loyal. Det er nogle af de ord, der blev brugt om årets prismodtager i indstillingen til Vandmiljøprisen 2015, der blev uddelt under Årsmødet fredag den 10. juni på Hedensted Rense­anlæg. Årets prismodtager er driftschef Peter Christiansen fra Biofos, der ifølge egne ord er en rigtig supernørd.

14

spildevand #3/16

Tekst: Anne Møller Kristensen, redaktør, Spildevand

Det var en glad og overrasket prismodtager, der måtte på podiet og modtage vandmiljøprisen 2015. Her ledsaget af (fra venstre): Anna-Marie Bøgh og Jesper Berner, Kemira Water Danmark A/S, Thomas Plesner, Ferskvandscentret og Jacob Andersen, Spildevandsteknisk Forening. Foto: Anne Møller Kristensen


Uddeling af Vandmiljøprisen er et fast element på Spildevandsteknisk Forenings årsmøde. Midt på pladsen samles besøgende og udstillere til en velkomsttale efterfulgt af afsløringen af, hvem der løber med den ærefulde titel.

Sådan lød ordene fra Jacob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening, da han løftede sløret for, hvem der var modtager af Vandmiljøprisen 2015.

Rummelig foregangsmand Det var en overrasket driftschef, der måtte på podiet og modtage hæder, blomster, gavekort og kunstværk. - Jeg er helt utroligt overrasket. Jeg holder mig for det meste i baggrunden, så jeg havde ikke lige set det komme, siger Peter

Kongelig bonus Som en ekstra præmie ved årets uddeling af Vandmiljøprisen er en invitation til at deltage i den kongelige festbanket i forbindelse med festmiddagen under Stockholm Water Week, der afholdes fra søndag den 28. august til fredag den 2. september i år. Det er en begivenhed, der har fokus på bæredygtig forvaltning af klodens vandressourcer og vands betydning for vores eksistens på jorden – og altså også deltagelse af den svenske konge.

Vandmiljøprisen 2015 Vandmiljøprisen blev stiftet i 1990 af Kemira Water Danmark A/S (daværende Kemira Miljø A/S). Komiteen, der udvælger mellem de indkommende forslag, består af kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret, Thomas Barfoed fra Assens Kommune som repræsentant for Kommunalteknisk Chefforening samt formand for Spildevandsteknisk Fore­ning, Jacob Andersen. Indstillingen bedømmes ud fra følgende kriterier: • Det skal være af almen gyldig interesse for spildevandsbehandlingsområdet • Medvirker f.eks. med uddannelse eller anden videnformidling • Praktiske, tekniske eller procesrelaterede områder vægtes højt • Det vægtes højt, at den indsats, der er ydet, eller det problem, der er løst, offentliggøres til gavn for andre • Ansat på renseanlæg Kunstneren Keld Moseholms kunstværk ”Naturen i balance” er hædersgaven til modtageren af Vandmiljøprisen. Foruden bronzefiguren får prismodtageren et rejsestipendium på 15.000 kr. samt blomster og diplom. Der er tradition for, at prismodtageren skriver en artikel om sin rejseoplevelse.

15

- En modtager, der samarbejder med andre i fællesnordisk regi. En modtager, der aktivt går ind i uddannelse af fremtidens medarbejdere til spildevandsbranchen. Også af de unge mennesker, der måske er lidt bagud på point i forhold til andre på grund af diverse skavanker. En modtager, der har betragtet spildevand som en ressource, længe før vi andre forstod det, og derfor har fortalt om biogas til offentligheden før vi andre.

man folk mulighederne, så går det ofte godt. Vi har verdens bedste læreplads, fordi vi har det hele – og vil bruge tiden på at lære fra os.

spildevand #3/16

Forud for valget af prismodtager er sket en indstillingsprocedure, der er blevet behandlet af priskomiteen. Denne gang er der tale om en modtager, der er indstillet af medarbejdere og kolleger: Peter Christiansen, driftschef for Lynetten.

Christiansen om øjeblikket, hvor det gik op for ham, at det var ham, der skulle have prisen. - Jeg har altid været glad for at arbejde i spildevandsbranchen. Der har været mange spændende udfordringer i alle de mere end 30 år, jeg har været på Lynetten, og jeg synes virkelig, det er helt unikt, den måde, vi deler vores viden og erfaringer med hinanden på. Vi er supernørder, der godt kan lide at forklare ting i detaljer – og også modtage ny viden i detaljer, siger Peter Christiansen og fortsætter: - Jeg har altid sat en ære i at hjælpe de unge mennesker, der er kommet hos mig. Rummelighed er en vigtig værdi, og giver


Ildsjælen Gunnar Clausen er stoppet som årsmødekoordinator

16

spildevand #3/16

Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening har siden 1994 nydt godt af Gunnar Clausens engagement omkring foreningens årsmøder, hvor han primært har stået for at koordinere udstillingsarealet. Gunnar Clausen (kaldt Clausen) har sammen med foreningens sekretær samt en til to øvrige frivillige udgjort planlægningsgruppen for årsmødet – (i folkemunde kaldt ”årsmødemafiaen”).

Dedikeret Opgaven med at tilrettelægge udstillingen i forhold til firmaernes individuelle ønsker og det tilgængelige areal har sjældent været ligetil. Clausen har hvert år typisk tegnet adskillige skitser, inden det er lykkedes ham at nå frem til den endelige udstillingsplan. Kendetegnende for Clausens engagement har været, at jo større udfordringerne var, desto mere dedikeret tog Clausen opgaven på sig. Clausen gik i sagens natur meget op i detaljerne vedrørende firmaernes stande, men samtidig havde han også blik for helheden, og han gik derfor ikke kun op i årsmødeudstillingen men i alle praktiske forhold vedrørende årsmødet.

Æresmedlem Clausens mangeårige arbejde og vedholdende engagement omkring årsmøderne blev påskønnet i 2008, hvor han blev udnævnt til æresmedlem af Spildevandsteknisk Forening. Efter flere års tilløb er Clausen nu endegyldigt stoppet som årsmødekoordinator for foreningen, og udstillingsplanen for årsmødeudstillingen i Hedensted blev således den sidste fra Gunnar Clausens hånd. Spildevandsteknisk Forening takker Gunnar Clausen for mange års utrættelig indsats omkring foreningens årsmøder.

24 årsmøder. Så mange har Gunnar Clausen været med til at planlægge. Foto: Anne Møller Kristensen


Fordi vand er vores speciale… spildevand #3/16 17

Mød os p

å

2 0. - 2 2. septem

ber 2 0 1 6

Hos EnviDan går vi i dybden med hele vandkredsløbet Vi leverer specialistløsninger inden for klima, vandforsyning, spildevand og energi til forsyninger, kommuner og industrien. Med en tværfaglig tilgang til opgaverne, tager vi udgangspunkt i den konkrete udfordring og stiller det stærkeste hold – hver gang. Vi kombinerer høj faglighed med holistiske løsninger til gavn for vandmiljøet.

www.envidan.dk


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SPILDEVANDSTEKNISK FORENING Fredag den 10. juni 2016 på Scandic Bygholm Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

18

spildevand #3/16

Med 30 minutters forsinkelse, som skyldtes forudgående trafikale udfordringer for deltagerne, gik Spildevandsteknisk Forenings generalforsamling 2016 på Scandic Bygholm, Horsens i gang. Formand Jacob Andersen bød velkommen til de ca. 45 fremmødte personer og foreslog derefter Martin Thau som dirigent. Martin Thau blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen – helt ligesom 90 års fødselsdagen nytårsaften lignede sig selv med de velkendt ti punkter. Inden ordet blev givet videre til formanden for aflæggelse af beretning, forberedte dirigenten generalforsamlingen på det forestående kampvalg om bestyrelsesposterne.

Formandens beretning (pkt. 2) Formand Jacob Andersen aflagde en kortfattet beretning om det forgangne år med fokus på hovedpunkter og på arrangementssiden. Den skriftlige version af formandens beretning lød således: ”Døgnkursus den første fredag-lørdag i november i Kolding havde 356 deltagere. De to spor fastholdes, selvom det for nogle kan være en udfordring at vælge spor. Industrigruppen har haft to vellykkede arrangementer. Den sædvanlige industridag blev afholdt den 17. marts på Trinity ved Fredericia, og i efteråret var der en besøgsdag med faglige indlæg på Grundfos Centeret efterfulgt af besøg på renseanlægget ved Arlas mejeri i Rødkærsbro. Slamflokken holdt 25 års jubilæum på herregården Nørre Vosborg, vest for Holstebro. Der var jeg selv med. Et rigtigt fint arrangement på et fantastisk sted. Arbejdsmiljøgruppen har deltaget i fælles workshop med DANVA om mulige fælles tiltag. Håbet for mig er, at gruppen også vil

lave selvstændige arrangementer i stil med Slamflokken og Industrigruppen. En ny netværksgruppe har set dagens lys. Gruppen ’rÅdne Tanken’ holdt sit første arrangement den 8. marts. Godt, at det blomstrer og bobler. I den såkaldte ’årsmødemafia’ – gruppen, der planlægger og disponerer selve årsmødeudstillingen - har Gunnar Clausen efter mange års tro tjeneste nu har sagt stop. Gunnar Clausen takker af efter at have været primus motor for arbejdet med årsmødeudstillingen i 24 år. Hans Regnersgaard er kommet til, og Lars Hansen er også gået seriøst ind i arbejdet. Aktivitetspuljen er der endelig begyndt at komme skred i. To projekter er i gang. Et om fremmedlegemer i kloaksystemet og et om svovlbrinte. Og nu et reklameindslag, nemlig en opfordring til at sætte kryds ved dagene 20.-22 september, hvor der er VandTek-messe i DSBs gamle lokomotivværksted. Susanne Brandt deltager i messekomiteen. Lars Hansen og Bjarne Bro har medvirket i nyhedsbedømmelsen. Spildevandsteknisk Tidsskrift har fået ny redaktør, idet Anne Møller Kristensen har afløst Pia Maltesen. Bladet har fået endnu et løft, og I kan glæde jer til mere. Det kommer vi tilbage til om lidt. Pia Maltesen har – som I måske lagde mærke til – sammen med en professionel fotograf i dag lavet filmoptagelser på årsmødeudstillingen. Glæd jer til at se resultatet. Mediegruppen har de seneste måneder arbejdet med nyt logo og med nyt design. Der bliver tale om store forandringer på de indre linjer, men sådan det skal være, hvis det skal være dynamisk”, lød det afslutningsvis fra Jacob Andersen. Herefter overtog mediegruppen, repræsenteret ved René Hansen og Karin Refsgaard, i fællesskab scenen for at løfte sløret for for-

eningens nye logo og for kort at fortælle om foreningens nye grafiske identitet. Ved hjælp af slides fra foreningens grafiske samarbejdspartner blev det illustreret, at det nye logo er sammensat af tre delelementer, der tilsammen repræsenterer foreningens kerneværdier. Med eksempelsider fra det nye tidsskrift blev det illustreret, hvorledes den valgte farvepallette kan benyttes, og hvordan eksempelvis mere luft omkring teksten vil gøre det nye tidsskrift mere indbydende og overskueligt. Mediegruppens repræsentanter afsluttede den korte præsentation med at fortælle, at det nye logo tages i brug i august, og at førstkommende blad, som udkommer i uge 32, bliver med det nye design. Fra generalforsamlingen lød klapsalver og verbal ros for mediegruppens arbejde. Formandens beretning, med appendiks fra mediegruppen, blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Indkomne forslag (pkt. 3) Dirigenten oplyste, at STFs bestyrelse havde stillet forslag om at ændre § 10 i foreningens vedtægter. Forslaget gik ud på at ændre § 10, stk. 1 Fra: Tidsskriftets navn er ”Spildevandsteknisk Tidsskrift”. Det skal udkomme mindst fire gange årligt. Til: Tidsskriftet navngives af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens virke. Det skal udkomme mindst fire gange årligt. Den foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget.

Regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse (pkt. 4) Kasserer John Pies Christiansen foretog en


God stemning på årets generalforsamling i Spildevandsteknisk Forening.  Foto: Anne Møller Kristensen

Formanden vælges altid i lige år. Bestyrelsen foreslog genvalg af Jacob Andersen som formand. Da der ikke var ikke indkommet andre forslag, var valget enkelt. Jacob Andersen blev genvalgt som formand for Spildevandsteknisk Forening for en ny toårig periode.

Valg af kasserer (pkt. 6) Kassereren vælges altid i ulige år. Punktet bortfaldt derfor.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (pkt. 7) På valg var: Bestyrelsesmedlemmerne René Hansen (Frederikshavn Forsyning) og Mads Leth (VandCenter Syd A/S) – sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Bestyrelsessuppleant på valg var Jan Jørgensen (SK Forsyning A/S). To nye personer stillede op til bestyrelsen: Michel Johannson (Nordvand) og Ivan Vølund (VandCenter Syd A/S).

Resultatet af valget blev således: René Hansen og Jan Jørgensen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode, mens Ivan Vølund blev valgt som bestyrelsessuppleant for en toårig periode.

Valg af revisorer og revisorsuppleant (pkt. 8) Begge revisorer vælges hvert år. Bestyrelsens forslag var genvalg af Ole Dissing fra Bornholms Forsyning A/S og Svend Erik Lilleøre fra Tønder. Både Ole Dissing og Svend Erik Lilleøre blev valgt. Revisorsuppleanten vælges ligeledes hvert år. Bestyrelsens forslag var genvalg af Martin Thau fra Randers Spildevand A/S. Martin Thau blev ligeledes valgt. Stemmetællere var Ole Dissing, Bornholms Forsyning og Flemming Tang Nielsen, BlueKolding.

Kommende årsmøder (pkt. 9) Det blev opridset, at det ved foregående generalforsamlinger er besluttet, at årsmødet i 2017 skal foregå med Billund Vand A/S som vært, og årsmødet 2018 med DIN Forsyning som vært. Dette års beslutning omhandlede derfor placeringen af STFs årsmøde i 2019. Da bestyrelsen har fået positive tilkendegivelser fra Hillerød Forsyning, var det derfor bestyrelsens forslag, at årsmødet i 2019 afholdes ved Hillerød Forsyning som vært.

Susanne Brandt oplæste den centrale del af en mail fra Hillerød Forsyning fra kommunikationsmedarbejder Trine Lindhardt, efter aftale med spildevandschef Peter Underlin. ”Hillerød Forsynings nye renseanlæg er Danmarks eneste overdækkede renseanlæg, som samtidig syner som et bakket landskab. Derudover er de omkringliggende omgivelser tænkt ind, så det hele fremstår som et rekreativt område. Renseanlægget ligger lige syd for Hillerød og er en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark. Dette giver os samtidig god plads til Årsmødets udstillere. I Hillerød er der god mulighed for at finde overnatning”. Herefter blev det besluttet at afholde årsmødet 2019 med Hillerød Forsyning som vært. Fra formand og dirigent blev der desuden opfordret til, at nye forsyninger, der kunne tænke sig fremtidigt at være vært for et STF årmøde, sonderer i baglandet og melder sig på banen.

Eventuelt (pkt. 10) Poul Heise, Spildevandsteknisk Forenings første æresmedlem, glædede sig over kreativiteten i foreningen, og udtrykte sig rosende om både foreningens nye logo og om formanden. Bjarne Bro fortalte - på opfordring - om, hvorfor årsmødet i 2017 i Billund skal være over to dage, herunder at Billund Biorefinery, under stor festivitas og med internationale gæster, skal indvies. Det planlægges også, at udstillere, som har leveret installationer til Billund Biorefinery, får mulighed for at blive placeret ved det leverede udstyr. Den genvalgte formand afsluttede generalforsamlingen med at byde velkommen til nyvalgte Ivan Vølund samt sige tak for indsatsen til det afgående bestyrelsesmedlem, Mads Leth.

19

Valg af formand (pkt. 5)

Valgt blev i første omgang René Hansen, Jan Jørgensen og Ivan Vølund. Grundet stemmelighed mellem Jan Jørgensen og Ivan Vølund måtte der en ekstra skriftlig afstemning til for at fastslå hvem af de to, der skulle være bestyrelsesmedlem og hvem, der skulle være bestyrelsessuppleant. Den ekstra afstemning faldt ud til fordel for Jan Jørgensen.

spildevand #3/16

detaljeret gennemgang af årsrapporten for 2015. Regnskabet var udarbejdet af firmaet Revisionscentret i Haderslev. Årets resultat var kr. 462.975,-, hvilket for første gang bringer foreningens egenkapital over 4 millioner. Ingen fra salen stillede spørgsmål til årsrapporten eller kommenterede foreningens økonomi i øvrigt. Regnskabet blev således godkendt uden bemærkninger. Kassereren fremlagde herefter et budget for 2017 – et budget, der lagde op til, at medlemmerne igangsætter yderligere aktiviteter via foreningens særlige aktivitetspulje. Kassereren konstaterede også, at der ikke var belæg for at hæve kontingentet, hvorfor bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Budgettet og det uændrede kontingent blev ligeledes godkendt.


20

spildevand #3/16

Fremtidens rottebekæmpelse

WiseCon’s intelligente fælde- og bekæmpelsesløsninger: • Dræber rotter i kloakken og på jordoverfladen • Digital dokumentation og administration • 24/7 overvågning af by og anlæg • Effektiv og giftfri bekæmpelse • Besparelser på vedligeholdelse

WiseCon A/S har giftfrie og intelligente løsninger som beskytter mod rotter og mus 24/7. Kontakt os i dag og hør nærmere.

WiseCon A/S | +45 48 79 93 78 | www.wisecon.dk


VIDEN OM:

STO F FE R I S PILD EVAND – ME D FO KU S PÅ MED IC INRESTER Spildevand samler alle de ting op, som vi mennesker bruger. Det er medicinrester, som er indtaget eller smidt ud, biocider fra maling, og desinfektionsmidler, flammehæmmende stoffer fra tekstiler og skum, personlig plejeprodukter og lignende. Få her et indblik.

Medicin kan være antibiotika, medicin imod blodtryk, kræft, ond/smerte, depressioner, hormoner, p-piller og meget andet (Tabel 1).

21

Den største del af al medicin bliver brugt i private hjem (figur 1). Medicinen bliver indtaget og derefter udskilt igen som medicin, metabolit (nedbrydningsprodukt) eller konjugat (for eksempel bliver sugger­molekyl tilført molekylerne i kroppen af mennesker). Nogle mennesker smider ubrugt medicin i toiletterne. Det er meget forskelligt, hvor meget medicin, der bliver brugt, og hvor meget, der bliver udskilt igen. Noget medicin bruges i gram pr. dag pr. person og andet bruges i mg pr. dag pr. person. Størstedelen af medicinen bruges hjemme, mens kun en del af medicinen bruges på sygehusene. Det betyder, at der er flere medicinrester i de kommunale spildevandsanlæg fra private hjem end fra sygehusene.

Lægemidler på vej fra brug til spildevandsanlæg.

Forbrug Nogle lægemidler bruges konstant, f.eks. blodtryksmidler og kræftmidler, mens antibiotika imod infektioner ikke bruges konstant (primært i et stort omfang i efteråret/vinter). Mens der er stort set lignende forbrug af den konstante medicin, er der også lokale præferencer for medicin med samme virkning. Hvilke røntgenmidler og hvilket blodtrykmedicin, der bruges, er til en vis grad afhængigt af den lokale læges/kliniks præference.

spildevand #3/16

Tekst: Kai Bester, Haitham El-taliawy, Monica Escola Casas, Ulla E. Bollmann, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Effekt på de akvatiske økosystemer Da lægemidler er designet til at have en effekt på mennesker, er der ingen tvivl om, at de også kan have en effekt på fisk og andre dyr.

Specielt diklofenak har en effekt på immunsystemet i fisk, og hvis der er en høj koncentration af antibiotika i spildevand, er der en stor risiko for, at der dannes resistens i bakterierne.


Lovkrav Vandrammedirektivet stiller krav til en god økologisk tilstand af recipienterne, og til at koncentrationerne er mindre end effektkoncentrationerne. Danske BEK 1725 af 16/12/2015 sætter standarder for, hvordan grænseværdierne skal etableres, og BEK nr. 1022 af 25/08/2010 sætter grænseværdier for medicinrester i overfladevandet. Til gengæld er der også regler, som udelukkende sætter grænseværdier for sygehusene.

22

spildevand #3/16

Hvad skal der gøres? Selvfølgelig skal lægemidler bruges, hvis mennesker er syge. Men det er nødvendigt at mindske udslip af nogle stoffer. Det giver god mening at gøre en ekstra indsats for at forhindre, at ubrugte lægemidler bliver smidt i toiletterne og lignende. Antibiotika skal kun bruges, hvis der er behov for det – det giver ikke mening at behandle virusinfektionerne med antibiotika.

På lang sigt bliver mikroforureningerne fjernet i spildevandsanlæg. Det kan lade sig gøre med ozonering, som Schweitz og Tyskland er i gang med at etablere, men det kan også lade sig gøre med biofilmanlæg som MBBR ellers nanofiltration. I Sverige eksperimenterer mennesker med ozonering og biofilmanlæg. Rent vand er big business: megabyerne (f.eks. Singapore), ørkenbyerne og i lande med tørt klima (inkluderende store dele af middelhavsområdet) er der behov for at genanvende vand. På nuværende tidspunkt er genanvendelsesraten 50-90%. Der er på nuværende tidspunkt omkring 10 fuldskala spildevandsanlæg i Europa, som blev bygget kun for at fjerne mikroforureninger.

Referencer: BIOFOS’ Arbejdsgruppe omkring hospitalsspildevand. Opdaterede Anbefalede Maksimale Koncentrationer (AMK) for lægemiddelstoffer, 2015 – Vandrammedirektiv: Europa-Parla­men­­tet og Rådets direktiv 2000/60/EØF – BEK 1725 af 16/12/2015: Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, Miljø- og Fødevareministeriet – BEK 1022 af 25/08/2010: Bekendt­gør­ else om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, Miljøministeriet

Typiske koncentrationer af lægemidler i nordisk spildevand i forhold til predicted no effect level og anbefalet maksimale koncentrationer (DHI og Biofos, 2016). Alt i nanogramm/L [ng/L] 1mg=1.000 pi g=1.000.000 ng Typiske koncentration i PNEC Anb. Maks konc. nordisk spildevand [ng/L] [ng/L] [ng/L] Azithromycin Antibiotikum 300-400 90 120 Clarithromycin Antibiotikum 100-200 60 95 Erythromycin Antibiotikum 100-200 40 870 Sulfamethizol Antibiotikum 1.200-2.000 Sulfamethoxazol Antibiotikum 100-200 120 310 Trimethoprim Antibiotikum/Booster 150-300 Atenolol Blodtryk 100-300 Metoprolol Blodtryk 2.000-3.000 Propanolol Blodtryk 100-170 100 100 Sotalol Blodtryk 50-100 Carbamazepine Antidepressant 300-500 500 5.000 Citalopram Antidepressant 300-600 8.000 Diclofenac Anti inflammatory 500-1.000 100 130 Ibuprofen Anti inflammatory 100-200 4.000 17.000 Venlafaxin Antidepressant 400-700 100 Iohexol Røntgenkontrastmidler 5.000-10.000 Iomeprol Røntgenkontrastmidler 10.000-30.000


EN VERDEN AF MULIGHEDER MED SPIDER NYHED – 7” HMI display • Individuel tilpasning NYHED – SPIDER-WEB • Konfigurations værktøj • Cloud baseret • Uafhængig af platform og styresystem Universal controller med GPRS modem. • Pumpestyring • Dataopsamling • Grundvandsapplikation

MERE END 80 ENHEDER

spildevand #3/16

I DRIFT

23

ACOWA INSTRUMENTS forhandles af WASYS A/S www.wasys.dk - Telefon: +45 72 21 79 79

Niveaumålere til spildevand – alle vandtæt IP68

• Pumpebrønde

• Tryk

• Bassiner

• Radar

• Tanke

• Ultralyd

TILBUD Radar

kr.

6.495,-

• Overløb

Stærke løsninger til enhver opgave

KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD!

E. Eberhardt ApS | Bygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk 31472 Eberhardt halvsides Annonce 184x133 mm.indd 1

22/02/16 12.47


Biolog Carsten Bjørn, Niras, demonstrerer elfiskeri i Fribrødre Å. Resultatet af den korte demonstration blev en flot stor ål samt en mindre ål og en cirka 1-års gedde. Foto: Patrick Kirkby

24

spildevand #3/16

R APPORT:

Kloakering i åbent land forbedrer vandkvaliteten Vandkvaliteten i Fribrødre Å på Falster er blevet markant forbedret siden kloakeringen af ca. 250 ejendomme i åbent land i åens opland i 2010-2012. Dette kan nu aflæses i åens fauna, hvor der er kommet flere arter, der kun trives i rent vand, mens de forurenings­tolerante arter er gået tilbage. Tekst: Guldborgsund Forsyning Især fundet af guldsmede-larven blåbåndet pragtvandnymfe fremhæves, da det er første gang denne rentvandskrævende art er fundet i vandsystemet. Desuden er der positive tegn inden for de faunagrupper, man normalt forbinder med en forbedring i vandkvaliteten. Fiskebestanden er ligeledes i en positiv ud­vik­ling med flere arter end tidligere, større ud­bred­else og tæthed af ørreder og en helt ny forekomst af geddeyngel, der muligvis stam­mer fra brakvandsgedder, som trækker op i vandløbet og gyder, hvorefter vandløbet funge­rer som ”bør­nehave” for gedderne, indtil de er store nok til at trække ud i havet igen. Nu er åen på et niveau, hvor selve vandkvaliteten ikke kan blive meget bedre.

Dårlige fysiske forhold Derimod lader vandløbenes fysiske tilstand fortsat noget tilbage at ønske. Og en forbedring af de fysiske forhold vil være en forudsætning for fuld indfrielse af de målsætninger, som er fastsat i vandmiljøplanerne for området.

Resultaterne er stærkt opløftende Hovedresultaterne af rapporten, der er ud­ar­bejdet af det rådgivende ingeniørfirma Niras for Guldborgsund Forsyning, er, at: • Vandkvaliteten er blevet markant bedre. Specielt er fosforindholdet faldet markant, hvilket indikerer en stærkt faldende påvirkning fra husspildevand. • De tidligere store udsving i koncentrationen af forurenende stoffer mellem sommerperioden, hvor der typisk kun er lidt vand i vandløbene og vinteren med høj vandføring er helt forsvundet. Det er en følge af konstant lav forureningsbelastning. • Smådyrsfaunaen er væsentligt forbedret. I flere tilfælde er der registreret en fremgang i arter, der kræver meget rent vand, samt en tilsvarende tilbagegang i arter, der primært lever i mere forurenede omgivelser. • Der er fundet ørreder i højere tætheder end tidligere.


spildevand #3/16 spildevand 25

25


spildevand #3/16 26

Den største udfordring på nuværende tidspunkt er de dårlige fysiske forhold i vandløbet (der mangler sten, grus, breddevariation, naturlig vegetation, udhængende brinker) og den hårdhændede vedligeholdelse, der flere gange årligt ødelægger gode levesteder for dyrelivet.

en væsentligt forbedret tilstand. Det gælder især fundet af den blåbåndede pragtvandnymfe, om hvilken det hedder sig, at hvis man finder pragtvandnymfer i sit vandløb, så behøver man ikke at lede efter andre rentvandsindikatorer, siger biolog Carsten Bjørn fra Niras og fortsætter:

Det er hovedkonklusionen i en rapport om effek­ten af kloakering i oplandet til Fribrødre Å.

- Fiskebestanden er ligeledes i en positiv ud­vik­ling med en øget ørredbestand på visse måle­steder, samt interessante fund af gedde­yngel og sortmundet kutling. Vandløbenes generelt dybt nedskårne og udrettede profiler betyder imidlertid, at den selvrensende effekt over for belastning med organisk stof er lav. Hvis denne effekt skal øges, hvilket er en forudsætning for fuld opfyldelse af målene i vandmiljøplanerne, skal vandløbet have lov til at udvikle sig mere naturligt.

- Der er overordnet set sket en positiv udvikling i Fribrødre Å i perioden efter kloakeringen i 2010-2012 – en udvikling, som både nykloakering og separatkloakering af landsbyerne i området har bidraget til. Smådyrsfaunaen er således skiftet i en retning mod mere rentvandskrævende arter, og der er dukket ’positive’ arter op, der ikke tidligere er registreret i vandløbene. Enkelte så positive, at de alene kan dokumentere

Der er overordnet sket en positiv udvikling i Fribrødre Å i perioden efter kloakeringen i 2010-2012.

Upopulær indsats - Rapporten er et vidnesbyrd om, at vores lovbefalede, men mange steder upopulære indsats, har været til gavn. For naturen. For miljøet. Men også for området som sådan. Det vil nemlig bidrage til, at den i forvejen pragtfulde natur i vores dejlige kommune vil tiltrække yderligere opmærksomhed udefra og forhåbentlig lokke flere tilflyttere hertil, siger Henning Kamper, der er formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning. - De første spæde tegn i den retning viser sig allerede nu i form af stigende huspriser i vores område, hvilket er et typisk signal om øget interesse for at bosætte sig i området. Og der er bred enighed blandt de lokale ejendomsmæglere om, at denne tendens vil blive endnu mere fremherskende i de kommende år, siger Henning Kamper om den positive påvirkning fra en ellers upopulær indsats.


Bæredygtig vandbehandling.

Med vores innovative produkter og services, der lever op til de højeste kvalitetsstandarder, går vi foran med løsninger til både nu- og fremtidens behov. Løsninger der giver større sikkerhed og nøjagtighed samt øget effektivitet i alle processens faser – fra kilde til recipient. Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

www.siemens.com/sensors/environmental

27

I lyset af det voksende befolkningstal og de strenge kvalitetskrav i forbindelse med vandudledning, er det blevet en stor udfordring at behandle spildevand på en effektiv og bæredygtig måde.

spildevand #3/16

Procesinstrumenter til overvågning og kontrol af spildevandsbehandling.


BAGGRUND: NY ØKONOMISK REGULERING Spildevandsselskaber bliver underlagt ny økonomisk model. De bliver sammenlignet på både drift og anlæg.

28

spildevand #3/16

Det betyder, at selskaberne skal blive bedre til at drive og vedligeholde deres anlæg. Det betyder også, at selskaberne skal blive bedre til vurdere, hvornår det bedre kan svare sig at investere i noget nyt. Det har fået flere selskaber til at gå i gang med asset management. Det er også udgangspunktet i Vejen Forsyning. I Vejen Forsyning har det været vigtigt at tilpasse asset management, så det giver mening blandt medarbejderne i et mindre selskab.

FRA DATA TIL VIDEN:

Sådan bliver du bedre til opgaveprioritering Vejen Forsyning får med nye driftsrapporter hjælp til at filtrere og navigere i store mængder data om deres anlæg og komponenter. Det letter prioritering af drift, vedligehold og investeringer. Tekst: Peter Hartwig, Konsulent i SPERA og Steen Juul Rasmussen, Driftschef i Vejen Forsyning Vejen Forsyning har som de fleste spildevandsselskaber et stort antal renseanlæg, pumpestationer og ledninger. Vejen Forsyning har – som de fleste selskaber – en målsætning om effektivisering. Udfordringen er, at omkostningerne ved en enkelt pumpe­station kan være blot 35.000 kr. Det stiller krav

om den rigtige prioritering, så medarbejderne ved, hvornår det er tid til vedligehold, og hvornår det er tid til at udskifte anlæg.

STYR PÅ ANLÆG Vejen Forsyning har gennemført projektet ’Styr på Anlæg’. Formålet med projektet har først og fremmest været at få mere viden ud

af selskabets data i SRO, GIS osv. Medarbejderne har god erfaring med at bruge data til at vurdere det enkelte anlæg og kender anlæg og komponenter rigtig godt. Medarbejderne har til gengæld ikke stor erfaring med at bruge data systematisk på tværs af anlæg, og dér skal de flytte sig.


- Antal anlæg og målepunkter gør det nødvendigt med et værktøj, der kan hjælpe os med at se gennem datasløret, siger Kjeld Møller Christensen, direktør, Vejen Forsyning.

Selskabets data er endevendt, kørt sammen og analyseret. Det har taget tid at eksportere data fra SRO og at nå en fælles forståelse af data og definitioner på tværs af drift, projekter og GIS. Det har også taget tid at gennemgå afvigelser i data for at sikre, at de er rigtige – og ikke bare fejl-aflæsninger. Arbejdet med data har ført til en række driftsrapporter, der koncentreret samler resultaterne for driftschef og medarbejder.

Driftsrapporterne giver let adgang til svar på en række centrale spørgsmål, blandt andre:

1. Er der anlæg i dårlig til­ stand i højrisikoområ­der? Risiko er opgjort ud fra bl.a. antal målere og særlige hensyn til recipienter. Risikoen viser sig kun at være forhøjet ret få steder. Tilstand er opgjort ud fra en række forskellige data om bl.a. ændringer i energiforbrug, alarmer osv. Opgørelsen af tilstand og antal data skal sikre, at tilstand bygger på tendenser i stedet for periodevise udsving.

2. Er der anlæg, der især påvirker omkostninger­ne i den forkerte retning? De gennemsnitlige omkostninger ved vagtudkald, hændelser og jobs er opgjort. Omkostninger er derpå henført til det enkelte anlæg ud fra vagtudkald, hændelser og jobs registreret pr. anlæg. Tid og omkostninger er ikke konsekvent registreret direkte på det enkelte anlæg for at undgå, at medarbejderne bruger for meget tid på registrering.

spildevand #3/16

Det bliver vigtigt, når selskaberne bliver presset på deres totale omkostninger af ny regulering. Så er det vigtigt at vide, præcist hvor der skal vedligeholdes, og hvor der skal investeres. Formålet har desuden været at få overblik over, hvor Vejen For­ syning via justeringer i antal eller kvalitet af data kan nå længere.

CENTRALE SPØRGSMÅL

29


30

spildevand #3/16

3. Er der lednings­stræk­ ninger og pumpe­ statio­ner med meget uvedkommende vand? Debiteret vandmængde er opgjort geografisk pr. pumpestation, der fungerer som ’samleknude’ i et område. Debiteret vandmængde er set i forhold til tilløb. Det er opgjort i to trin: For det første er pumpestationens kapacitet sammen¬holdt med registrerede driftstimer. For det andet er tilløb korrigeret ud fra det tilløb, der er målt for et mindre antal pumpestationer. Tilsammen viser det, hvor debiteret vandmængde udgør en

lille del af tilløb, og hvor der kan være grund til at se nærmere på indsivning.

4. Er der anlæg med stort energiforbrug, der kan være mere energi­ effektive? Energieffektivitet er opgjort i tre trin. For det første er energiforbrug pr. anlæg opgjort, så driften hurtigt ved, om gevinsten står mål med indsatsen. For det andet er der indsamlet data om tilløb gennem pumpestationerne samt løftehøjde og længde, der forklarer energiforbruget. Det

viser, om den enkelte pumpestation forbruger mere eller mindre energi, end man vil forvente. For det tredje er udvikling i energiforbrug opgjort for at vise, om et anlæg bevæger sig i den rigtige eller forkerte retning. Driftsrapporterne filtrerer støjen fra, så driftschef og medarbejdere hurtigt får overblikket over, hvor der er brug for en indsats. Det er vigtigt, at de begrænsede ressourcer målrettes det anlæg, der eksempelvis har et stort energiforbrug, samtidig med at det har et for stort forbrug

– kWh / m3 – i forhold til det forventede.

BEDRE DATA, NYE MULIGHEDER Vejen Forsyning er nået langt i retning af opdaterede driftsdata, der kan bidrage til de rigtige prioriteringer. Arbejdet har peget på nogle muligheder: For det første rummer data muligheden for driftsrapporter på kort sigt. For det andet har arbejdet vist, hvor det kan være relevant med ændringer til de data, der registreres,


og hvilket system data skal registreres i. Mulighederne er lige så talrige som data. Det vigtige er at gennemgå og bearbejde data, så de rent faktisk besvarer driftens spørgsmål og skaber ny viden. Spildevandsselskaberne er – i kraft af mængder af data – tættere på den viden, end de tror.

porter kan give forslag til, hvilke anlæg der fortsat skal vedligeholdes. De kan også pege på, hvor afhjælpende vedligehold og energiforbrug udvikler sig så skævt, at nyanlæg kan give mening.

- Projektet har givet stor værdi – også ved at vise, hvor vi skal arbejde med data. Det kommer ikke af sig selv, Søren Boisen, planlægningsansvarlig, Vejen Forsyning.

Indholdet i driftsrapporterne – data og analyseresultater – er på plads og en god ramme for arbejdet i efteråret, hvor driftsrapporterne forankres i driften og opsættes i Vejen Forsynings business intelligence løsning, OBISS.

Kommer de sidste data på plads, kan der udarbejdes flere, nye driftsrapporter. De nye driftsrap-

Det sikrer, at rapporterne bruges aktivt af medarbejderne i priori-

tering af indsatser og anlæg. Det sikrer også, at driften hele tiden handler på de seneste data – og den seneste viden. - Spildevandsselskaberne står i en ny virkelighed: Vi skal have langt bedre styr på vores data. Og vi skal være langt bedre til at få brugbar viden ud af data, siger Kjeld Møller Christensen, direktør, Vejen Forsyning. spildevand #3/16

Ændringer i data betyder eksempelvis, at maskinkort i vedligeholdelsessystemet skal rumme flere oplysninger om det enkelte anlæg og komponent – bl.a. fabrikat,

tidspunkt for idriftsættelse samt anskaffelsessummer. Ændringer omfatter også, at registreringer i SRO helt kan udelades på grund af overlap til registreringer i vedligeholdelsessystemet.

31


32

spildevand #3/16

Udfordret med et blæsernedbrud?

Slap af. Vi kan have en erstatning på vej i løbet af 36 timer. Et blæser- eller kompressornedbrud bringer din spildevandsdrift i farer. Nu, med vores hastebehandlingsprocess, hvis du bestiller i dag, kan vi sende dig en turbokompressor, der kan erstatte din nedbrudte enhed i løbet af 36 timer*. Tilgængelig i passende størrelser for de fleste spildevandsanlæg. Turbokompressoren vil bespare din proces og dig betragtelige mængder energi.

Reducer din energiregning med op til 50%. Reducer dit anlægs lydemission. Og som det allerbedste vil turbokompressoren ikke blive slidt mekanisk, hvormed den vil levere problemfri drift i de kommende år. Bestil nu og du kan have en erstatnings kompressor på vej i løbet af 36 timer. Begynd at spare op til 50 % energi med det samme. Besøg sulzer.com/36hours.

Men hvorfor vente på, at din blæser eller kompressor går i stykker? Udskift din gamle maskine med en ny HST turbokompressor og start med at høste dens fordele i dag. * Muligt for udvalgt versioner af turbokompressor type ABS HST20 og HST 2500, som er klar til at blive afsendt fra vores fabrikker i løbet af 36 timer (på arbejdsdage)


VandTek 2016:

Viden og inspiration til hele vandbranchen

Tilslutningen til VandTek tegner til at blive rigtig god. Flere har givet udtryk for, at det er her det drypper, hvis man vil møde hele branchen. Ulrik Folkmann, driftschef hos Hedensted Spildevand, hvor der tidligere i år var årsmøde og udstilling, forventer sig meget af VandTek 2016. - Jeg forventer et højt niveau. Vi skal have noget med hjem, vi kan bruge, og jeg ser frem til at blive inspireret, siger han. Der vil være både store og små firmaer, som præsenterer deres nyheder på VandTek. - De store vil helt sikkert komme med nyheder, men jeg forventer også at se nye mindre firmaer. Det er tit dem, der kommer med kreative løsninger, siger Ulrik Folkmann, der også glæder sig til de mange oplægsholdere. - Jeg ser frem til nyt fra branchen og gode bud på fremtiden for de danske spildevandsselskaber, understreger driftschefen. Hedensted Spildevand driver 850 kilometer kloaknet, fem renseanlæg og har cirka 200 pumpestationer. Det er

en virksomhed, hvor der allerede er lavet mange tiltag i forhold til energioptimeringer. - Men vi kan gøre meget mere, og jeg vil gerne have nogle input til, hvordan vi i højere grad kan udnytte den energi, vi laver i forbindelse med håndteringen af spildevand, siger Ulrik Folkmann.

Udenlandske eksperter Peter Aarø, projektleder fra VandTek, fortæller, at det er det eneste nationale branchearrangement, der favner på tværs af hele branchen: - Vi sigter mod at sætte dansk viden og danske løsninger på det internationale landkort. Det gør vi blandt andet ved at sætte fokus på danske referenceanlæg som ”best practice og show cases”, siger han. Peter Aarø peger des­uden på, at VandTek fokuserer på bæredygtige, intelli­gente systemer og løsninger frem for komponenter. Samtidig skal VandTek være med til at skabe videndeling og etablering af nye samarbejder i hele værdikæden fra det offentlige, videninstitutionerne, forsyningerne og til de private virksomheder.

33

Tekst og fotos: VandTek

spildevand #3/16

Flere trestjernede spildevandsnyheder, ekskursioner og guidede ture med spildevand som tema. Alt det og meget mere kan opleves til VandTek, der foregår fra den 20.-22. september i Lokomotivværkstedet i København.


34

spildevand #3/16

For at styrke den danske vandbranche og mulighederne for eksport er branchen gået sammen om at invitere udenlandske gæster til VandTek - primært fra vores nabolande. - Organisationerne bag VandTek gør, sammen med bl.a. Udenrigsministeriet, en målrettet indsats for at tiltrække større erhvervsdelegationer til VandTek fra et par udvalgte globale markeder samt fra særligt udvalgte virksomheder, der er interesserede i at lære om samt investere i danske vandmiljøløsninger, siger Peter Aarø fra VandTek.

Personaleudflugt Per Holm, direktør, BlueKolding, fortæller, at man har lavet årets personaleudflugt til VandTek. - Vi laver altid udflugten, hvor vi kombinerer et fagligt indhold med det sociale, og vi bliver cirka 45 deltagere. Det er oplagt, at vi skal besøge VandTek. Direktøren forventer, at han og de ansatte blandt andet får et indblik i, hvordan nye reguleringer, kommer til at påvirke dagligdagen på arbejdspladsen i Kolding. - Det handler også om at blive opdateret på de nye løsninger, der findes. Vi kigger ikke så meget på, om det er nyheder fra små eller store virksomheder. For os er det interessant, hvis løsningen kan føre til en fælles værdiskabelse, understreger han. Hos BlueKolding er der tradition for, at ansatte, der har været på messe, deler ud af deres viden, når de kommer hjem. - Mange gange betyder sådan et besøg på en messe jo også, at vi efterfølgende får besøg af en salgskonsulent, siger Per Holm. På VandTek bliver der arrangeret ekskursioner til nye banebrydende faciliteter inden for vandforsyning, spilde-

vand og ikke mindst klimatilpasningsprojekter primært i hovedstadsområdet. Turene kombineres efterfølgende med underbyggende indlæg og tekniske møder i VandTek-hallerne. - Vi har lejet en bus, og jeg kunne da godt forestille mig, at vi ville deltage i en ekskursion, siger Per Holm fra BlueKolding. Der bliver også holdt seminarer med foredragsholdere fra førende europæiske organisationer og virksomheder, der ligeledes skal være med til at sammenbinde og perspektivere ture, løsninger og systemer. På en af turene får deltagerne mulighed for at se klimatilpasningsløsninger i København udført af Københavns kommune og HOFOR, hvorefter der er afsluttende besøg hos BIOFOS på Lynetten.

En dobbeltdækker fuld Vandcenter Syd sender også en stor delegation til VandTek. Mellem 140 og 150 ansatte. De cirka 100 ansatte er fra drift. - Jeg ser frem til at få nye input, siger Carsten Hammer, teamleder fra Vandcenter Syd, der også var med på VandTek i 2012. - Hvis det svarer til oplevelsen sidste gang, så er det den rigtige messe at tage på, hvis man vil møde hele branchen, siger han. De mange deltagere fra Vandcenter Syd bliver transporteret til hovedstaden i en dobbeltdækkerbus.


På VandTek 2012 blev EOS-software til optimering af energiforbrug fra Schneider Electric præsenteret. På VandTek 2016 kan de besøgende se frem til masser af nyheder fra de mange udstillere.

Der vil inden for de forskellige temaområder være fokus på den samlede værdikæde og hovedområderne: • Vandværker • Spildevand • Distribution • Klimatilpasning • Automation/styringer samt datafangst/sikkerhed Alle ture afsluttes med opfølgende seminar med fokus på systemer.

Trestjernede nyheder Vandmærkets dommerudvalg har godkendt Vandmærkenyheder til VandTek. Det blev til i alt 72 godkendte nyheder. Hele 11 nyheder har opnået 3 stjerner, men alle stjernemærkede nyheder er et besøg værd. Seks af de trestjernede nyheder er i kategorien inden for spildevand. Aquasense har hele to trestjernede nyheder med på VandTek.

De to nyheder, der fik Vandmærkets udvalgs­­medlemmer til at give tre stjerner, er: Lazerflow, der giver nøjagtig måling af flow i svære applikationer som åer, vandløb og åbne kanaler på grund af dens egenskaber i forhold til verifikation af data. Den findes som både stationær og mobil enhed. MicroFlow leverer præcise hastighedsmålinger ved hjælp af mikrobølgeteknologi. Det kontaktfri design sikrer samtidig, at den stort set er vedligeholdelsesfri.

Billigere løsning Med de to nyheder kan Aquasense nu, ifølge salgschefen, løse opgaver, der ikke har haft en løsning før og for Microflows vedkommende også i et prisniveau, der åbner for helt nye opgavetyper, som tidligere har været meget omkostningstunge at løse. - Det er vigtigt for os at kunne præsentere de helt nye landvindinger indenfor instrumentering og instrument-teknologier, siger han og fortsætter: - Til VandTek har vi muligheden for at nå de mennesker, som er særdeles interessante for os og samtidig høre, hvad der sker på alle niveauer i den komplekse og spændende verden inden for vand i Danmark, fastslår Søren Torsbjerg Møller. På www.vandtek.dk kan du læse mere om arrangementet.

35

På VandTek vil der igen være mulighed for, at de besøgende kan få en guidet tur rundt til de udstillere, der er tilmeldt. De guidede ture er en god måde for udstillere og besøgende at komme i kontakt. Som besøgende kan du vælge en tur med lige præcis det tema, du finder interessant. Som udstiller er det en unik mulighed for at demonstrere sine løsninger/produkter.

spildevand #3/16

Ture med tema

- VandTek er en fantastisk mulighed for Aquasense. Vi har muligheden for at træffe både nye og gamle bekendtskaber og samtidig få udbredt kendskabet til vores projekt- og produktløsninger, siger Søren Torsbjerg Møller, salgschef hos Aquasense. Det er et firma, der installerer og servicerer målesystemer til ferskvand, havvand, procesvand og spildevand med både håndholdte og stationære instrumenter.


Risici og fordele ved jordbrugsmæssig anvendelse af nutidens biomasser fra rensningsanlæg Københavns Universitet har igennem en årrække arbejdet med at undersøge risici og fordele forbundet med recirkulering af nutidens biomasser fra spildevand og husholdningsaffald. Konklusionen er, at der ingen saglige argumenter er imod jordbrugsmæssig anvendelse af nutidens biomasser fra rensningsanlæg. Læs en gennemgang her.

36

spildevand #3/16

Tekst: Jakob Magid, Lektor, Sektion for Plante– og Jordvidenskab, Institut for Plante– og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Daværende miljøminister Kirsten Brosbøl viste interesse for det danske forsøg, der har under­søgt virkningen af tilførsel af store mængder affaldsbiomasser til jord. Foto: Hedeselskabet


Jakob Magid demonstrerede den jordforbed­rende virkning ved tilførsel af organisk stof til jord. Foto: Hedeselskabet

Tilbage i 1990’erne var der stor modstand mod anvendelse af slam på marker, og danske landmænd nægtede at bringe det ud, med mindre de fik garantier fra miljøministeren (Sved Auken) om, at det var sikkert at anvende. Kommunerne havde i en periode svært ved at komme af med det, og nogle begyndte at investere i forbrændingskapacitet.

Stærk forurening Langvarig anvendelse af stærkt forurenet spildevandsslam indsamlet under og efter 2. verdenskrig fra London og Ruhr-distriktet, resulterede i en stærk forurening af jord med tungmetaller, navnlig Cu, Zn og Cd. Det blev opdaget, at jorde, der havde modtaget store mængder af disse produkter, var blevet dårlige til at understøtte kvælstof-fikserende afgrøder [1], hvilket gav næring til bekymring. Dertil kom bekymring omkring et ukendt antal og en ukendte mængder af organiske fremmedstoffer.

Forbedret kvalitet Siden 1970’erne er der sket en omfattende miljømæssig regulering i Danmark og store dele af Europa, og kvaliteten af biomasser fra spildevand er blevet væsentligt forbedret med hensyn til tungmetaller og organiske fremmedstoffer [2]. Der er også lavet meget omfattende risikovurderinger af organiske fremmedstoffer i biomasse fra spildevand. Eriksen mfl. [3] beskriver den potentielle risiko i forbindelse med jordens levende organismer, vandmil-

Tilsvarende er der lavet andre gennemgange af organiske forureninger i slam og deres betydning for landbrugsgenanvendelse [4], som når frem til, at den mest optimale videre brug af biomasse fra spildevand er videre jordbrugsmæssig anvendelse.

Dansk forsøg På Københavns Universitet har vi med langvarige fastliggende forsøg undersøgt virkningen af tilførsel af store mængder affaldsbiomasser til jord, bl.a. fra Avedøre spildevandscenter og fra komposteret husholdningsaffald leveret af Solum A/S. Forsøget har som et hovedsigte at afprøve, om der er utilsigtede effekter af at recirkulere biomasse fra byer. Desuden kan vi vurdere virkningen af gødningerne, om end de mængder, der tilføres, i flere tilfælde er større, end hvad der er agronomisk god praksis.

Vi har publiceret videnskabelige artikler, som viser, at den mikrobielle aktivitet i jordene er tæt knyttet til mængden af organisk stof som tilføres, og at de mikrobielle kompetencer er upåvirkede af de tilførte restprodukter [5]. Det er desuden vist, at den bakterielle diversitet er stort set upåvirket af behandlingerne [6], og er mere påvirket af årstiden end behand­lingen [7]. Det er også vist, at mængden af antibiotikaresistente bakterier i jorden (fra slægten pseudomonas) aftager hastigt efter udbringning af henholdsvis husdyrgødning, kompost og biomasse fra spildevand, ned til et niveau svarende til jord, som har været ugødet i mange år [7]. I nogle af behandlingerne er der nu tilført så store mængder biomasse, at det svarer til 100-200 års normal brug af affaldsprodukter. Dette har givet mulighed for at forstærke negative henholdsvis positive effekter af stoftilførsel. Vi har vist, at selv efter disse meget store tilførsler er der helt minimale effekter på afgrødernes optagelse af tungmetaller [8]. Alt i alt har vores undersøgelser afdækket en betydelig økologisk robusthed og stabilitet i jorde (JB6-7) af den type, som typisk omgiver større danske byer. Foreløbige resultater tyder på, at langtidsvirkningen af fosfor (P) i biomasse fra Avedøre spildevandscenter er ganske høj [9], se figur 1. Det ses, at både kvægmøg, slam og dybstrøelse ligger over regressionslinjen.

37

Selv fra økologiske jordbrugsorganisationer i England og Danmark er der stærke røster, der taler for, at det burde være tilladt at bruge i økologisk jordbrug i nær fremtid. Hvad er der sket?

Risikovurderingen omfatter evaluering efter tilførsel og den potentielle ophobning af forurenende stoffer efter gentagen brug af spildevandsslam i et 100 års perspektiv. Potentialet for overførsel af metaller, organiske forurenende stoffer og lægemidler fra slam, som anvendes inden for de vedtagne regler, til vandmiljøet vurderes til at være uden betydning. Risikoen for bivirkninger for dyr enten via afgræsning eller fra foder fra slambehandlede marker vurderedes til at være negligibel for de vurderede forurenende stoffer.

Forsøget har i de senere år skabt betydelig interesse hos myndigheder og landbrugsorganisationer.

spildevand #3/16

I de senere år er det kommet til en udstrakt jordbrugsmæssig anvendelse af biomasse fra spildevand, som ifølge Branche­fore­ningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer i Jordbruget nærmer sig 80% af den samlede produktion.

jøet, græssende dyr, dyrefoder baseret på planter fra slam-behandlet jord, børn som spiser slambehandlet jord, samt human konsum af drikkevand, afgrøder og / eller kød påvirket af brugen af slam ​​ som gødningsog jordforbedringsmiddel. De vurderer tungmetaller, organiske fremmedstoffer og 1400 lægemiddelsubstanser, som sælges i Norge.


38

spildevand #3/16

I en rapport om plantetilgængeligheden af fosfor i forskellige slamprodukter er det fundet, at spildvandsslam, som er fældet med jern-klorid-sulfat (Fe(III)ClSO4), normalt giver anledning til en fosforvirkning, som første år er lavere end P i handelsgødning [9]. Resultater fra vores fastliggende langtidsforsøg viser imidlertid, at virkningen på noget længere sigt er meget høj, og på linje med P i kvægmøg. Tilsvarende har vi resultater, som viser at udnyttelsen af N i fra spildevandsslam er ganske høj. Når biomasse fra spildevand brændes, falder plantetilgængeligheden af fosfor, samtidig med at potentielt nyttigt organisk stof og en række næringsstoffer går tabt i forbrændingen [9]. Det organiske stof, som tilføres jord, har en positiv virkning på jordstruktur og jordbiologi, og i mange tilfælde er landbrugsjorde pressede på disse parametre. Det er en bekostelig affære at forbrænde, og man kan stille spørgsmål ved, om det reelt giver en øget sikkerhed for anvendelsen til recirkulering. Den videnskabelige dokumentation for dette mangler. Vi har igennem en årrække arbejdet med at undersøge risici og fordele forbundet med recirkulering af nutidens biomasser fra spildevand og husholdningsaffald. I udgangspunktet var vi skeptiske overfor anvendelsen af biomasse fra spildevandsslam, på grundlag af den litteratur og erfaring, der foreligger med slam indsamlet i perioden omkring 2. verdenskrig, fra London og Ruhrdistriktet. Det står nu klart, at der er sket en væsentlig forbedring af kvaliteten, og på baggrund af egne erfaringer og nye viden om jordenes økologiske robusthed og læsningen af den nyere litteratur som gennemgået kort ovenfor, finder vi ingen saglige argumenter imod jordbrugsmæssig anvendelse af nutidens biomasser fra rensningsanlæg.

Langtidsvirkningen af organiske restprodukter på fosfortilgængelighed. Fosfortilgængeligheden er her udtrykt ved mængden af vandopløseligt fosfor, der ekstraheres fra jord, over for den totale mængde af fosfor (P) i jord.

1. Giller, K.E., E. Witter, and S.P. McGrath, Assessing risks of heavy metal toxicity in agricultural soils: Do microbes matter? Human and Ecological Risk Assessment, 1999. 5(4): p. 683-689. 2. Amlinger F., P.M., Favoino E., Heavy metals and organic compounds from wastes used as organic fertilisers. , in ENV.A.2./ETU/2001/0024. . 2004: Brussels. 3. Eriksen, G.S., et al., Risk assessment of contaminants in sewage sludge applied on Norwegian soils. Norway: Panel on Contaminants in the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2009. 4. Smith, S.R., Organic contaminants in sewage sludge (biosolids) and their significance for agricultural recycling. Philosophical Transactions of the Royal Society A-Mathe­matical Physical and Engineering Sciences, 2009. 367(1904): p. 4005-4041. 5. Poulsen, P.H.B., et al., Effects of fertilization with urban and agricultural organic wastes in a field trial - Waste imprint on soil microbial activity. Soil Biology & Biochemistry, 2013. 57: p. 794-802.

6. Poulsen, P.H.B., et al., Effects of fertilization with urban and agricultural organic wastes in a field trial - Prokaryotic diversity investigated by pyrosequencing. Soil Biology & Biochemistry, 2013. 57: p. 784-793. 7. Riber, L., et al., Exploring the immediate and long-term impact on bacterial communities in soil amended with animal and urban organic waste fertilizers using pyrosequencing and screening for horizontal transfer of antibiotic resistance. FEMS Microbiol Ecol, 2014. 90(1): p. 206-24. 8. López-Rayo, S., et al., Long-term amendment of urban and animal wastes equivalent to more than 100 years of application had minimal effect on plant uptake of potentially toxic elements. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2016. 231: p. 44-53. 9. Glæsner, N; Lemming C; Magid, J og Jensen LS, REVIEW AF EKSISTERENDE VIDEN OM PLANTETILGÆNGELIGHED AF FOSFOR I FORSKELLIGE SLAMPRODUKTER, i Rap­port for Miljøstyrelsen. 2016, Køben­havns Universitet, Institut for Plante- og Miljø­ videnskab: København. 21 pp.


Trendsættende SRO-systemer til forsyningsbranchen siden 1983 spildevand #3/16

ALTID nye muligheder i System 2000: Anlæg og vedligehold •

• •

m20

Sikrer en økonomisk gunstig drift gennem solide anlæg og vedligeholdelsesplaner Få anlæg og vedligehold som en integreret del af SRO-systemet Basér den planlagte vedligehold på eksempelvis antal start, timer, energiforbrug, tid, procentvis overskridelse af nøgletal mv. Få også en app med alle nyttige oplysninger og kvittering af job Nem opsætning af DDS for vandforsyning

00

0

System200

000

39

• •

Syste

System2

Håndtering af BIG DATA • • • •

AnaMo er en åben database med mulighed for at samle data fra mange forskellige datakilder Manuel indtastning af data og analyser Konsolidering og sammenstilling af data ét sted giver mulighed for at afdække datamønstre (Asset Management) De indsamlede data kan bearbejdes simpelt eller komplekst og præsenteres nemt i rapportportalen

Ring til Kim Nissen på 20 75 26 54 og hør mere om løsningerne

(+45) 97 52 50 22 | info@frontmatec.com | www.frontmatec.com

System 2000 Frontmatec SCADA

®


spildevand #3/16 40

Slamflokken anno 2016 ved Porttårnet på herregården Nørre Vosborg. Porttårnet blev opført i 1790 efter hollandsk inspiration, og den opmærksomme læser vil lægge mærke til, at urskiven er helt unik: den har nemlig hele to tre-taller! Købmand Peder Tang, der opførte tårnet, var nemlig meget troende og ville ikke lave noget fuldkommen perfekt, for det kan kun Gud gøre. Foto: Anne Møller Kristensen

Slamflokken:

25 år i godt selskab Slamflokkens Døgn 2016 fandt sted på den gamle herregård Nørre Vosborg 24.-25. maj. Udover et tætpakket program, fejrede de 67 deltagere og foredragsholdere Slamflokkens 25 års jubilæum i særdeles flotte historiske omgivelser. Tekst: Anne Møller Kristensen, redaktør, Spildevand Når et ægtepar har været gift i 25 år, fejrer vi det som noget ganske særligt, ofte med både æresport og fest. Når et netværk, der udveksler erfaringer om analysearbejdet på renseanlæg, har holdt ved hinanden i 25 år, er det også en ganske særlig begivenhed, der kræver ekstra bevågenhed. Derfor var der gjort ekstra ud af Slam­flok­kens Døgn 2016, hvor det store deltager­antal lagde så stort et pres på værelses­kapaciteten, at flere måtte dele værelse. - Det er første gang, jeg har måttet bede så mange deltagere om at finde sammen på værelserne, og jeg vil gerne sige mange tak for, at det lykkedes, lød det fra Susanne Brandt, sekretær for Spilde­vands­ teknisk Forening og en af planlæggerne af Slamflokkens Døgn.

Faglighed i fokus

Er I klimaneutrale?

Efter den lækre frokost var indtaget på førstedagen, var det tid til et fagligt program spækket med spændende oplægsholdere med nye input om: • Lattergas • OXxOFF • Prøveudtagning • Analyserobot • Anamox •  Mikrobiologiske database • PULS •  Online monitorering • Slammineraliseringsanlæg

Første levende billede på podiet var Mikkel Holmen Andersen fra DHI (tidligere UniSense). Han fortalte om baggrunden for udviklingen af en lattergassensor, der måler lattergasemissionen fra spildevandsanlæg. Lattergas fra spildevandsanlæg er en betydelig faktor i den globale klimaudfordring. Med sig havde han også en opfordring til de danske spildevandsselskaber, der i øjeblikket har stor fokus på energineutralitet: - Energibesparelser kan lede til øget lattergasudledning, fordi man presser biologien ved at minimere ilten. Så hvis man kigger isoleret på energibesparelser kan man bidrage til globalopvarmning. Og hvis man siger, man er co2-neutral

Et bredt udvalg af temaer, der i højere eller mindre grad er en del af hverdagen for medlemmerne af Slamflokken på de danske renseanlæg.


og ikke tager lattergas med i sin betragtning, er det ikke sandt. Er vi overhovedet energineutrale så? Der er stadig ikke mange, der tager lattergas med i regnskabet, lød det opfordrende fra Mikkel Holmen Andersen.

Praktiske erfaringer

Blandt indlæggene med praktiske erfaringer var også nogle slides fra Natur­Erhvervs­styrelsen, der desværre ikke selv havde mulighed for at deltage på dagen. Indlægget omhandlede bekendtgørelsen om slam til landbrugsjord, da der blandt andet hersker tvivl om antal prøvetagninger. Det var ikke alle spørgsmål, der kunne besvares ud fra de tilsendte slides, så de vil efterfølgende blive sendt til NaturErhvervsstyrelsen.

Per Halkjær Nielsen fortalte herefter om nyt fra den mikrobiologiske database, herunder kåringen som

- Vi er så stolte over at have vundet Årets danske forskningsresultat. Vi ved ikke helt endnu, hvad vi kan bruge det til, men lige nu arbejder kvælstofsforskere over hele verden med at finde ud af det, så om et år ved vi det nok, lød det fra Per Halkjær Nielsen, der også kunne løfte sløret for en anden ny opdagelse, du kan læse mere om under KORT NYT på side 55.

For 25 år siden var det Kirsten Nørgaard fra Ran­ders Spildevand A/S (t.h.) og Anna-Marie Bøgh fra Kemira Water (t.v.), med til at stifte net­værket Slam­flokken på en temadag i Slagelse. Der var dengang 22 frem­mødte – hvoraf flere af dem sta­dig er aktive – og de vedtog, at enhver, som er aktivt medlem af Spildevandsteknisk Fore­ning, og som udfører laboratoriearbejde på et spildevands­anlæg, kan blive medlem af brancheklubben. Foto: Anne Møller Kristensen

41

Nyt fra MIDAS og PULS

Årets danske forskningsresultat for opdagelsen af bakterien comammox, der leder til en ny biologisk proces til kvælstoffjernelse. Opdagelsen betyder, at historien om jordens kvælstofkredsløb skal skrives om.

spildevand #3/16

De næste indlæg handlede om praktiske erfaringer med henholdsvis OXxOFF, HACHs analyserobot og erfaringer med indkøring af anamox-indlæg. Bag indlægget om OXxOFF var Kaj Stjernholm, og han havde i anledning af jubilæet medbragt en lille gave til alle deltagere: En vinskænkeprop med iltfunktion. Meget passende, når nu indlæg-

get handlede om beluftning.


spildevand #3/16 42

Som en del af aftenens festligheder var indlagt en undervisning i at danse les lancier. Her er det Jacob Andersen, formand for Spildevands­tek­nisk Forening, i en herlig svingom med Lotte Larsen, formand for Slamflokken. Foto: Susanne Brandt

PULS er til stadighed et omdiskuteret emne blandt Slamflokkens medlemmer. Fra Natur­styrelsen Kronjylland var Lisbeth Nielsen mødt frem for at fortælle om, hvad PULS kan, og hvordan fremtiden for systemet ser ud. Naturstyrelsen vil blandt andet afholde nogle workshops for laboratorier om korrekt indlæsning af data og rettelse i data. Lisbeth Nielsen gav bolden videre til Christian Lykke fra NemPULS, en tredjepartsleverandør. Han gav en demonstration af en applikation, der kan gøre livet nemmere med indberetning til PULS.

God middag og dans Førstedagen blev rundet af, og Slamflokkens medlemmer mødtes i den flotte, nænsomt restaurerede spisesal i en længerne på herregården. Under middagen blev der holdt taler af henholds-

Der var fyldt godt op i den flotte konferencesal på herregården Nørre Vosborg. Foto: Anne Møller Kristensen

vis Jacob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening, der var inviteret med i anledning af jubilæet. Jacob Andersen ønskede Slamflokken tillykke og understregede værdien af et helt unikt netværk. Han blev afløst af Anna-Marie Bøgh fra Kemira Waters, der holdt jubilæumstale ved at gennemgå vigtige begivenheder i de seneste 25 år sammenholdt med milepæle i Slamflokkens historie. Anna-Marie Bøgh var i sin tid med til at starte netværket og har mange sjove historier fra årene, der er gået. Som et meget festligt indslag var der arrangeret undervisning i les lancier i den tilstødende sal. Vi nævner ingen navne, men lad os bare sige, at der ikke er gået noget dansetalent tabt på renseanlæggene rundt omkring!

25 år mere På dag nummer to var første indslag fra Grundfos og omhandlede online monitorering af bakterietal i vand. Grundfos har udviklet BACMON, der giver hurtigere og nemmere overvågning – og bedre data. Efter Grundfos gik Rasmus Johansen fra EnviDan på scenen og fortalte om sine erfaringer med slammineraliseringsanlæg. Han rundede dermed det faglige indhold på Slamflokkens Døgn 2016 af med endnu et tema, der er med til at understrege bredden i deltagernes interesseområder. Lotte Larsen, formand for Slam­ flokken, sluttede hele begivenheden af med sin beretning om året, der er gået. Den kan du læse på side 44 . Om 25 år kan Slamflokken fejre guldbryllup, og det bliver helt sikkert også en festlig begivenhed.


Beredskabspumper

Holder fjorden væk ”Vi har i over 10 år brugt Agrometers mobile beredskabspumper til at holde Skive tør, i forbindelse med forhøjet vandstand i fjorden. Grundet deres enkle men solide opbygning er pumperne utroligt driftssikre, hvilket er altafgørende for os i kritiske situationer. Vi spænder bare vores 2 pumper efter vores traktorer, og inden for meget kort tid, pumper vi så 22.000 liter vand i minuttet. Ligeledes har pumperne vist sig særdeles velegnede til mange andre opgaver i dagligdagen, hvor de løser opgaver vi ikke havde tænkt på, da vi købte dem.” Søren Stilling, driftsleder Park & Vej Skive Kommune

43

• Ægte selvansugende pumper • Urenheder op til Ø76 mm • Robust konstruktion • Hurtig opstilling • Mange driftsformer

spildevand #3/16

Med mobile pumper fra Agrometer skaber I ro og sikrer jeres værdier ved skybrud, stormflod, brud på kloaknettet eller andre nødsituationer, hvor vandet ikke kan slippe væk.


FORMANDENS BERETNING V E D S LAM FLOK K E N S 2 5. Å R S J U B I LÆ U M Først skal der lyde en stor tak til planlæggerne for gode emner og aftenunderholdningen. Ligeledes en stor tak til Susanne Brandt fra Spildevandsteknisk Forening (STF) for den store hjælp til alt det prak­ tiske ved dette arrangement.

44

spildevand #3/16

Mere tillykke til Ålborg Universitet med den flotte pris for opdagelsen af en ny biologisk proces. Der er mange projekter i gang vedrørende, hvordan vi i fremtiden kan rense for mikro­plast, medicinrester og lattergas. I det seneste medlemsblad fra STF kan man blandt andet læse en artikel om otte instanser, der har slået sig sammen om et projekt om ”Effektiv nedbrydning af medicinrester i spildevand”. Det er også en tid, hvor forsyninger bliver lagt sammen. Pr. første januar i år blev således KLAR Forsyning dannet, som består af Køge, Solrød, Greve og Stevns kommuner. Og Fors A/S, som består af Roskilde, Holbæk og Lejre kommuner. STF har fået en ny erfagruppe. Det er Rådne”­ tanken”, der havde opstartsmøde i foråret i Esbjerg. Mere end 40 deltagere var mødt op . Gruppens næste møde er allerede planlagt, og det finder sted i Kolding den 7. marts 2017. Vil man vide mere om denne gruppe, kan man kontakte Susanne Brandt fra Spildevandsteknisk Forening. I juni 2015 dimitterede 17 miljøteknologer fra Erhvervs­ akademiet Århus. Det er det tredje hold på landsplan og (i Europa). Uddannelsen er en 2-årig videreuddannelse, der giver en bred viden inden for miljøområdet, hvor man f.eks. lærer at planlægge og udføre miljøforbedringer, rense spildevand, jord og luft samt optimere affaldsbehandling og –håndtering. Ligeledes blev det første diplommodul i teknik –og miljøjura for miljøteknikere afsluttet den 10. juni på VIA University College i Horsens. På via.dk/ diplom-energi kan man læse mere om uddannelsen, som HK er initiativtager til.

stadigt stigende succes. Ved starten i 1966 havde messen 7.000 besøgende, og ved messen i 2014 kunne de mere end 3.000 udstillere notere sig for hele 135.000 besøgende. Den 20. - 22. september afholdes VandTek, i Loko­mo­ tivværkstedet, i København. Det er en messe med et væld af seminarer, guidede ture, ekskursioner, konferencer og selvfølgelig en masse udstillere inden for vandmiljøbranchen. Man kan læse mere om messen inde på vandtek.dk. Af nyheder i STF kan nævnes mødet i foråret, hvor repræsentanter fra netværk i DANVA og STF var fælles om en workshop vedr. indsatser inden for arbejdsmiljø i vand- og spildevandsselskaber. Her blev man enig om fem konkrete projekter, der nu skal sættes i værk. Industrigruppen under STF havde ved deres sidste møde to hovedemner: ”Det energiproducerende anlæg” og ”Lattergasproduktion i renseanlæg” Så er der Årsmødet i Hedensted den 10/6, Døgn­ kurset i Kolding den 4/11 og som tidligere nævnt holder Rådne”tanken” møde igen den 7/3 2017 i Kolding. På generalforsamlingen, i forbindelse med Årsmø­det, vil STF præsentere deres nye logo samt andre nyheder inden for foreningen. STF´s aktivitetspulje støtter pt. to projekter. Det ene foregår mellem otte forsyninger på Sjælland/Fyn og omhandler en kampagne mod fremmedlegemer i kloakken, herunder fiberklude. Det andet projekt omhandler en metodeudvikling til at kunne fastsætte restlevetiden for betonrør, der bliver påvirket af H2S. Dette projekt startes op af otte andre forsyninger i samarbejde med Ålborg Universitet.

Danmark Miljøportal har fået en ny mere overskuelig forside. Man må håbe at resten af portalens hjemmeside også bliver mere overskuelig med tiden.

Under Kort Nyt, i det seneste medlemsblad fra STF, kan man læse, at bakteriefloraen, i kloakvand fra 70 lande verden over, skal undersøges. Herved kan man måske kontrollere, forudsige og forhindre alvorlige sygdomme i at sprede sig. Professor Frank Aarestrup fra DTU fortæller, at der f.eks. gik fire måneder, før man fandt ud af, at Ebola i Afrika var en epidemi.

Fra 30. maj til 3. juni afholdes IFAT messen i München. Med sine i alt 3000 udstillere, er det Europas største messe inden for afløb og spildevand. IFAT-messen fejrer i år 50 års jubilæum og er en

Sidst, men ikke mindst, kan jeg fortælle, at vores næste temadøgn afholdes i det nordlige Sjælland. Med venlig hilsen, Lotte Larsen, kontaktperson for Slamflokken


Radar i helt nye dimensioner spildevand #3/16 45

De nye radarer er perfekte til vand og spildevand - innovative og effektive Som de eneste radarer på markedet, er det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen via Bluetooth®teknologi og en SmartBlue app. Herved kan der spares tid både ved idriftsættelsen, drift og vedligeholdelse og samtidig fås fuld kontrol over hvordan målerne har det. Nå nye højder med Bluetooth For at give brugeren fuld adgang til alle data, har Endress+Hauser designet en SmartBlue app, som i sin enkelhed bare downloades til enten Android eller iOS (iPhone og iPad). Der skal ikke anvendes nogen ekstra bokse eller ledninger. Derefter kan radaren idriftsættes på mindre end 1 minut med de mest almindelige parametre. Under drift er det muligt at hente data på alle installerede radarer både på målte værdier, måler status og sågar kurver over flere dages værdier – alt sammen på enten mobiltelefon eller tablet. En rigtig vandhund i kompakt design De nye radarer, FMR10 og FMR20, er de mest kompakte radarer i deres klasse takket være et helt unikt radarchip design og integreret antenne – en helt ny opfindelse som Endress+Hauser har udviklet. Dette betyder at de nye radarer kan tilpasses selv i applikationer med snævre forhold. En skarp pris og hurtig levering FMR10 fås til ca. 3000 kr og har mindre end en uges leveringstid, FMR20 fås til ca. 6000 kr og har lidt længere leveringstid, da den tilbyder flere valgmuligheder. Se de nye radarer på Vandtek stand nr. V3146, på Spildevandstræf eller på vores hjemmeside. www.dk.endress.com /radar10_20 Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 Søborg

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com


IFAT:

46

spildevand #3/16

Det internationale mødested for spildevandsinteresserede

”München er altid en messe værd”. Det syntes at være mottoet for mange af de gæster, der 30. maj – 3. juni besøgte årets IFAT-messe; en af verdens største fagmesser for vand-, spildevands- og affaldsteknik. Tekst: Martin Thau, Programleder, Teknisk optimering & udvikling, Randers Spildevand A/S Og stor er messen på alle måder: Der var lidt over 3.000 udstillere fra 59 lande, heraf 69 fra Danmark. De havde i løbet af de fem dage, messen varede, tæt på 137.000 besøgende fra 168 lande. Heraf var lidt over 1.900 danskere. De besøgende havde 17 messehaller samt et større udendørs areal at sprede sig ud på, i alt mere end 230.000 m2 udstillingsareal. Det svarer til arealet på en mindre dansk landsby, men med vanlig tysk effektivitet og organisationstalent lykkes det trods de store forhold og de mange mennesker alligevel at afvikle messen, uden at man som besøgende blev alt for stresset, selv om der hele tiden var mange mennesker

omkring en: Transport til og fra messecenteret blev f.eks. hjulpet godt på vej af en U-bahn-station i hver ende af messecenteret samt en motorvej i baghaven for de, der hellere ville komme i bus eller egen bil.

Det er stort Men jo; der er mange mennesker, og der er meget at se på: Som renseanlægsmand m/k er man nok mest tilbøjelig til at bruge tiden i de seks sydlige messehaller med udstyr til vand- og spildevandsbehandling: tre haller med maskiner og teknologi, en hal med ventiler og fittings, en hal dedikeret måleudstyr og en hal med pumper. Vælg selv, hvad der er mest interessant, for hvis du virkelig fordyber dig, rækker en uge ikke til at komme hele

vejen rundt. Og tænder du også på kloakker og rør, er der yderligere tre haller at fordybe sig i… Har man også interesser vedr. biogas-produktion, begynder flere af hallerne med udstyr til affaldshåndering såmænd også at blive interessante. Et af mine personlige fokusområder i år var afsøgning af de teknologiske muligheder for håndtering af pulpet, kildesorteret organisk dagrenovation i renseanlæggets rådnetanke. Så jeg endte med at bruge en hel dag i hal B3, der bl.a. havde overskriften Generating energy from waste materials.

Alt samlet på ét sted Og sådan kan man gå rundt og søge inspiration og blive klogere på emner


spildevand #3/16 47

i et miljø, hvor man har en forbløffende stor del af branchens leverandører og viden samlet på et sted. Et stort udbytte kræver imidlertid, at man er dygtig til at fokusere og sortere: Fokus er væsentligt, for går man bare rundt ”og kigger”, er det min erfaring, at man let ender som en ”messe-zombie”, der går rundt og ser en masse, men bagefter ikke kan huske særlig meget af det, der blev set. Evnen til at sortere er også væsentlig: Hvad er for alvor nyt, og hvad er gammelkendt teknologi præsenteret med nye ord og nye billeder: Vi har gennem årene på mange områder været teknologisk i front på vores breddegrader, så det er ikke alt, der præsenteres som nyt med en fremmed accent, der nødvendigvis er det i en dansk optik.

Forberedelse og fokus

Internationalt mødested

God forberedelse inden et besøg på en messe så stor som IFAT kan således klart anbefales: Man bør på forhånd prøve at gøre sig klart, hvad det er for nogle udfordringer, man står over for på anlæggene derhjemme, og som man gerne vil lede efter løsninger til. Når det står en klart, kan man med fordel bruge messens hjemmeside eller katalog til at se, hvilke af udstillerne, det dermed kunne være særligt interessant at snakke med, og hvor i de mange haller, de er placeret.

2016-udgaven af IFAT-messen markerede messens 50 års jubilæum. I år var 48% af gæsterne og 45% af udstillerne udlændige, så IFAT er med årene gået fra at være en tysk fagmesse til et internationalt mødested for alle os, der af uransaglige årsager finder glæde ved spildevandsteknik i alle dens afskygninger.

Helt at afskrive en ose-tur rundt i hallerne skal man dog ikke: Man falder altid over et eller andet nyt og innovativt, man kan tage med hjem: Hvad f.eks. med det hollandske firma, der solgte plantekasser i moduler til hurtig etablering af grønne tage: Lige noget for LAR-entusiasterne hjemme i firmaet!

Om IFAT hvad angår antallet af danske udstillere og besøgende kan overgå VandTek i Køben­havn til september, må tiden vise. Men på trods af afstanden til München er der ingen tvivl: IFAT vil også i fremtiden have en væsentlig position i kalenderen for danske spildevandsfolk, der ønsker at holde sig opda­teret med den seneste udvikling på det tek­no­logiske område. Herunder også undertegnede, der allerede har sat krydser ud for den næste IFAT-messe d. 14.-18. maj 2018…


Maskinmester med globalt udsyn Ivan Vølund er spildevandschef i VandCenter Syd og nyvalgt medlem af Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse. Hans arbejdsliv har været præget af en appetit efter at lære nyt – og så er det globale udsyn helt centralt for den 45-årige maskinmester. Tekst: Anne Møller Kristensen, redaktør, Spildevand

Ivand Vølund 40 meter under jordens overflade i en indløbs­ pumpe­station i renseanlæg i Skt. Peterborg i Rusland. Røret bagved er tryk­røret fra en af de ni store indløbs­pumper. Foto: Mads Leth

48

spildevand #3/16

PORTRÆT AF EN PERSON I SPILDEVANDSBRANCHEN

Da jeg interviewer Ivan Vølund til dette portræt, er det via telefon. Han befinder sig nemlig på Sardinien, hvor han er på sommerferie med familien i et mobile home på en campingplads. Jeg hører et legende barn i baggrunden og derefter Ivans skridt gennem det støvede grus, hvor han forsøger at finde en rolig plads med god mobildækning. Signalet går heldigvis fint igennem, og vi kan begynde.

Hele verden rundt med Mærsk At jeg snakker med ham, mens han er i udlandet, er meget sigende for det arbejdsliv, han indtil videre har haft. Som nyuddannet maskinarbejder i 1992 valgte Ivan at bygge huse for indianere i Canada, at arbejde i kibbutz, rejse rundt i Middelhavet, lave miljø­arbejde og rejse rundt i Latinamerika samt gå på idrætshøjskole, inden han i slutningen af 1990’erne uddannede sig til maskinmester. Herefter sejlede han hele jorden rundt i rutefart med Mærsk. Det blev til to år, inden han søgte en stilling på land. - Egentlig var det at sejle ikke min oprindelige plan. Men når man arbejder på et skib, lærer man alle fagets facetter at kende, fordi

det er et helt lille samfund, man skal have til at køre, fortæller Ivan Vølund fra sydens sol. Det har dog sin pris på privatfronten at være tre måneder på farten ad gangen efterfulgt af tre måneder hjemme. - Det er vanskeligt at få privatlivet til at fungere, når man sejler. Selvom jeg ikke havde børn dengang, kunne jeg ofte ikke deltage i familiefester eller være sammen med venner. Og når man så er hjemme tre måneder ad gangen, er alle andre jo på arbejde, mens man selv har fri, fortæller Ivan blandt andet om tiden hos Mærsk. Han blev landkrabbe og søgte job som driftsassistent hos daværende Odense Vandselskab. I første omgang blev han ikke valgt til stillingen, men en uge efter blev han ringet op fra en anden afdeling, der gerne ville se ham til en samtale. Og det job fik han. - Jeg blev oprindeligt ansat til at arbejde med SRO-systemet og det elektroniske vedligeholdelsessystem. Jeg var ansvarlig for pumpestationerne, og efter noget tid blev jeg lokal ekspert på området, også ved projekter, hvor jeg hjalp med at beskrive krav fra drif-

ten, når der skulle bygges nye eller renoveres gamle, siger Ivan Vølund. Det var i 2001.

Nyt hvert femte år I 2006 skulle der ske noget nyt, og den daværende driftsassistent startede på en diplomuddannelse i teknisk vedligehold ved VIA University i Horsens. Efter første modul på uddannelsen blev han tilbudt en stilling som afdelingsleder for transport af spildevand, og han takkede ja til skiftet fra specialist til leder. - Efter fem år i samme stilling synes jeg, jeg trængte til nye input, og jeg begyndte derfor at læse igen. Jeg blev færdig med uddannelsen i 2010, og i 2011 blev vandselskabet lagt sammen med Nordfyns Spildevand, hvor jeg både fik ansvar for flere medarbejdere samt skulle afdække et langt større geografisk område. Det passer mig meget godt med nye udfordringer cirka hvert femte år, og hele fusionsprocessen var meget inspirerende, fortæller Ivan Vølund.

Prislofter og det store udland Den 1. januar 2015 skete en større omorganisering i VandCenter Syd, og Ivan Vølund


fik også tildelt ansvar for renseanlæggene. I dag er han leder for godt 60 medarbejdere.

- Vi er med i et udviklingsforsøg, hvor Kansas University forsker i granulært slam. Det indebærer blandt andet videokonferencer med indlæg og besøg, hvor vi får masser af inspiration til, hvordan vi kan gøre det

Zambia og STF venter Jobbet som spildevandschef ved Vand­ center Syd indebærer en god portion rejseri, men jeg har på fornemmelsen, at det passer Ivan meget godt. Han har tidligere også rejst til Rusland, hvor han har afholdt kurser. Til efteråret regner han med at skulle en tur til Zambia. Noget, han glæder sig til. - Krüger har et anlægsprojekt i Zambia, hvor vi sammen med Aarhus Vand skal træne de lokale i at bruge anlægget efterfølgende. Jeg regner med selv at skulle afsted, og det bliver en meget spændende opgave, fortæller ham om det næste store udenlandseventyr i spildevandets navn.

Vi afrunder interviewet, og Ivan fortsætter sin feriedag i det italienske. Jeg kigger ud på regnvejret og beslutter mig for, at jeg også skal sydpå denne sommer.

Portrætserie I Spildevand bringer vi i hvert nummer et portræt af en personlighed fra spilde­ vandsbranchen. Denne gang kan du læse om den 45-årige maskinmester Ivan Vølund, der er spildevandschef hos Vandcenter Syd og aldrig forpasser en chance for ny inspiration, gerne fra udlandet.

Blå Bog IVAN VØLUND JOB: Spildevandschef i VandCenter Syd A/S ALDER: 45 år CIVILSTATUS: Gift med Helle. Tilsammen har de fire børn på henholdsvis 19, 15, 9 og 7 år. INTERESSER: Fritiden går med samvær med børnene, der dyrker en del sport, og ellers pasning af hus og have. Ivan Vølund ved en pumpe i Chicago, der tømmer det enorme T.A.R.P. system, som består af rør op til 10 meter i diameter og hvis ledningslængde er omkring 150 km langt. Fotograf Mads Leth

49

Tiden bliver også brugt på forskellige internationale udviklingsforsøg, hvor Vandcenter Syd nyder godt af den forskning, der blandt andet sker i USA og Singapore. Og de udenlandske forskere nyder også godt af Vandcenter Syd.

- Vi har også haft besøg fra Singapore i fem uger som en medarbejderudveksling og samarbejder desuden med et renseanlæg i Alexandria syd for Washington. Med sidstnævnte har vi haft adskillige besøg begge steder og udveksler løbende erfaringer omkring anammox i sidestrøm og hovedstrøm, samt en lang række andre områder.

En anden ny opgave, der venter, når Ivan Vølund er tilbage på pinden efter familiens ferie på Sardinien, er rollen som medlem af Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse. Ønsket er blandt andet at bringe den internationale erfaring fra samarbejder, opgaver og konferenceaktiviteter med ind i bestyrelsesarbejdet.

spildevand #3/16

- Efter omorganiseringen brugte jeg meget tid på at gå rundt med driftslederne på renseanlæggene og lære det hele med processer at kende, da det var nyt for mig i starten. Nu fylder udfordringer med prislofter og benchmarking, og vi er spændte på, hvad det kommer til at betyde for os. Vi har i de forgangne år investeret mange penge i udvikling og udbygning, fx i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Det skal vi fortsat, og vi kigger også på den fremtidige struktur for vores renseanlæg, siger Ivan om sine ønsker for fremtiden.

endnu bedre, siger Ivan om det internationale islæt i arbejdsdagen ved Vandcenter Syd og fortsætter:


Får du nok ud af din investering i kloakfælder?

50

spildevand #3/16

Anticimex er løsningen •

Danmarks største samarbejdspartner på kloakfælder

Landsdækkende serviceorganisation

Autoriseret reparation og øvrig vedligeholdelse

Overvågning 24/7 fra egen alarmcentral

Delvist ejerskab af producenten

Kom nemt i gang! •

Har I allerede fælder?

Hør mere om optimal udnyttelse og det brede udvalg af servicemuligheder.

Skal I i gang med fælder?

Med et Anticimex Pilotprojekt kan I afprøve kloakfælder uden at blive bundet af årelange budgetter.

Se mere på www.anticimex.dk Kontakt os allerede i dag! Telefon: +45 75 14 58 22 Email: info@anticimex.dk

AT FOREBYGGE OG BEVARE


B I O FO S R ES S OU RC EPRIS GÅ R T I L GERT PETER S EN, SP I L D E VA ND S B RANC HENS FAG L IGE FY RTÅRN Som anerkendt kapacitet i den danske vandsektor og internationalt hædres Gert Petersen med 50.000 kr. for sin mangeårige indsats. Tekst og foto: BIOFOS BIOFOS Ressourcepris er en påskønnelse til alle de mange mennesker, der gør en stor indsats for spildevandsbranchen.

Om BIOFOS Ressourcepris BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige

Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har endvidere en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 12.000 gæster om året.

51

- Gert Petersen har gjort sig særdeles positivt bemærket i alle 38 år i branchen, og priskomitéen har i bedømmelsen lagt vægt på Gert Petersens store procesviden og blandt andet medvirken til udvikling af nye metoder til forbedring af spildevandsrensning,

Biofos er Danmarks største spildevandsvirksomhed


spildevand #3/16

- Vi er derfor rigtig glade for at tildele Gert Petersen BIOFOS Ressourcepris, der blev uddelt for første gang på DANVAs årsmøde 26. maj 2016, siger John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS, og fortsætter:

eksempelvis fjernelse af nitrogen og fosfor – både som forsker og gennem udvikling og implementering af løsninger på såvel danske som udenlandske anlæg. Gert Petersen er endvidere kendt for sin evne til at kommunikere viden om spildevandsrensning på alle niveauer fra det praktiske driftspersonale til det internationalt kendte forskermiljø. Det er derfor en stor glæde, at Gert Petersen er den første modtager af BIOFOS nye Ressourcepris.

eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning. Forskning og udvikling, årelangt virke samt undervisning eller formidling – tre forskellige muligheder for at komme i betragtning til BIOFOS Ressourcepris, men hvor de alle er med til at understøtte vores branche.

Priskomité afspejler bredde
 Priskomiteen er under ledelse af Leo Larsen, bestyrelsesformand i BIOFOS, og består desuden af Mogens Henze, professor emeritus fra DTU, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S, Peter Lund Madsen, læge, psykiater og dr.med., samt Jens Prisum, teknisk direktør i BIOFOS.

John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS, overrakte Gert Petersen BIOFOS Ressourcepris på DANVAs awardshow i forbindelse med Årsmødet, der blev afholdt i Falkoner Centret. Fra alle 600 deltagere var der således stående hyldest til Gert.


CHICAG O HAR FÅET ØJNENE OP FOR DANSK VANDTEKNOLOGI Danmark og danske spildevands­virksomheder oplever en stigende interesse fra amerikanske aktører inden for vandindustrien. For nyligt havde generalkonsulatet i Chicago en amerikansk delegation med til Danmark for at kigge på danske spildevandsløsninger. Tekst: Julie Yung Kirk, generalkonsulatet i Chicago

Der er penge i dansk vandteknologi

spildevand #3/16

Flemming Møller er ansat som projektleder for Aarhus Vand i Chicago hos Eksportrådet, som er en del af Udenrigs­mini­steriet. Salgsalliancen under Water Technology Alliance (WTA) består af virksomhederne DHI, Nissen, Landia, Danfoss og AVK og bidrager til finansieringen af Aarhus Vands med­arbejder sammen med Eksportrådet og Naturstyrelsen.

52

Målet er at skabe nye forretningsmuligheder for danske vandvirksomheder i USA og dermed flere danske jobs inden for vandteknologi, der forudses at være det nye vindeventyr. Fra 2010 til 2013 steg den danske eksport af vandteknologi fra 13,3 mia. til 15,1 mia. kroner, og samtidig blev der skabt 700 nye job.

Flemming Bomholt Møller, projektleder for Aarhus Vand i Chicago hos Eksportrådet, foran en af beluftnings­blæ­serne på Stickney WRP – en af fire blæsere på 10.000 HK, der sørger for, at der kan beluftes i procestankene. Foto: Reed W. Dring, Stickney WRP


Aktive kul mod Svovlbrinte og Siloxaner ­ pildevandsanlæg i Danmark op­le­ver i stigende grad en efterS spørgsel fra hele verden på viden og know-how på området for vandteknologi. Særligt har USA fået øjnene op for dansk ekspertise, når det kommer til erfaringer med oversvømmelser, vandspild og behandling af spildevand.

Fint besøg Senest har en amerikansk delegation ledet af Flemming Bomholt Møller fra generalkonsulatet i Chicago været på besøg hos Marselisborg, Egå og Åby spildevandsanlæg for se på, hvordan Danmark har klaret nogle af de udfordringer, som man nu kæmper med i USA.

Danmark i front

Tlf. 33 68 74 00 E-mail dankalk@dankalk.dk, www.dankalk.dk

Også hos Egå er man meget progressive inden for teknologisk udvikling. Egå afprøver nye metoder og vandteknologiske løsninger, der er helt unikke. Danmark ligger i front, når det kommer til udvikling af effektive løsninger inden for vandteknologi, og det er noget, der efterspørges i USA.

Your

- I Danmark har vi den rette viden og ekspertise til at hjælpe den amerikanske vandindustri med at effektivisere deres løsninger. Siden 2006 er eksporten af vandteknologi til USA næsten fordoblet, og det viser, at vores viden er efterspurgt. Dog er der stadig et kæmpe potentiale på det amerikanske marked, som endnu er uudnyttet, og som kan være med til at skabe arbejdspladser og vækst i Danmark, udtaler Flemming Møller, projektleder på generalkonsulatet i Chicago.

partners for

all times

Nyt fyrtårnsprojekt Indtil videre har turen til Danmark med delegationen fra Chicago vist sig at være en succes. De deltagende vandvirksomheder har udtrykt begejstring over de danske løsninger, og flere af dem har allerede købt danske produkter. Samtidig ses der nu på mulighederne for at udvide samarbejdet på flere områder med tiltag såsom forundersøgelser på anlæg og implementering af anbefalede løsninger samt muligheden for at igangsætte et nyt fyrtårnsprojekt.

Talis & Lauridsen Industri now together in Denmark: your reliable partner for water and sewage applications.

With more than 400 products available in stock for immediate supply and our team of specialists and design engineers to support you on water and sewage infrastructures design and implementation.

Lauridsen Industri, Snedkervej 17, 6710 Esbjerg V, Tlf.. +45 75 12 62 74 ww.lauridsenindustri.dk

53

Spildevandsanlæggene er helt med fremme, når det gælder teknologisk snilde og fremsynethed. Hos Marselisborg har man opnået en fremgang fra at være energiforbrugende til nu at være 140 % energineutral, dvs. der produceres mere energi, end der forbruges på spildevandsrensning.

Dankalk forhandler desuden aktive kul til dioxinfjernelse i røggasser samt granuleret og pulverkul til vandrensning.

spildevand #3/16

Bag delegationsbesøget til Marselisborg, Egå og Åby spildevandsanlæg står virksomhedssamarbejdet Water Technology Alliance (WTA), der består af virksomhederne DHI, Nissen, Landia, Danfoss og AVK. Århus Vand faciliterede besøget.


KO RT NY T

Væsentlige ændringer i Naturstyrelsen Naturstyrelsen er pr. 1. juli 2016 delt i to selvstændige styrelser: Naturstyrelsen (NST) og Styrelsen for Vand- og Natur­ forvaltning (SVANA). Det nye NSTs primære opgave bliver at forvalte Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer. Desuden skal den gennemføre vand- og naturprojekter til gavn for miljø og friluftsliv.

Vand og Natur, som betjener regeringen i forbindelse med politikudvikling og lovgivning og vejleder borgere, virksomheder og andre myndigheder om reglerne. SVANA får også ansvar for den nationale overvågning af natur og vandmiljø. Begge styrelser får mulighed for at styrke deres fokus: NST som forvalter af statens egne arealer. Og SVANA som statslig myndighed for vand og natur.

Mads Leth-Petersen bliver vicedirektør i den nye Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med ansvar for Vand fra 1. Juli.

54

spildevand #3/16

SVANA bliver den statslige myndighed på

De to styrelser bliver nogenlunde lige store. Det nye NST får hovedsæde i Randbøl, mens SVANA får hovedsæde i København. Du kan læse mere om de nye styrelsers ansvarsområder, organisation, se en tidslinje for opdelingen og se geografiske placeringer for styrelsernes lokale enheder på nst. dk/opdeling.

Lort på lager:

Hospital søger fæcesdonorer til at bekæmpe bakterier Hvidovre Hospital søger raske fæcesdonorer, som kan hjælpe med at opbygge et lager af afføring, der skal bruges til at bekæmpe bakterier. Det er ikke noget, man ofte forbinder med behandling af syge patienter, men afføring har vist sig at fungere som et godt alternativ til antibiotika, når det gælder genstridige bakterier. Derfor søger Hvidovre Hospital nu sunde donorer til et såkaldt fæceslager.

Indtil videre er mere end 60 patienter siden 2014 blevet behandlet med donationer fra familiemedlemmer. Her har man haft stor succes med at behandle den såkaldte clostridium-bakterie, som almindelig antibiotika har svært ved at slå ned. Med en stigende efterspørgsel, så kan det have sine fordele at opbygge et lager, forklarer overlæge på Hvidovre Hospital, Andreas Munk Petersen.

- Vi har nogle alderskriterier, men hvis man ellers er sund og rask og ikke har sygdomme eller er svært overvægtig, så kan man faktisk bruges som donor, siger han. Indtil videre håber man at kunne opbygge lageret på samme måde, som man i dag har en blodbank. Her skal et fast korps af donorer levere til lageret, så man kan få det opbygget og forhåbentlig brede behandlingen ud. Kilde: dr.dk


Vejle Spildevand udvider samarbejdet med Fredericia, Skibet og Jelling Vejle Spildevands økonomienhed håndterer ikke bare selskabets egen afregning, men samarbejder med succes også med Fredericia Spildevand og vandværkerne i Skibet og Jelling om deres afregning. Tilbage i 2015 hjemtog Vejle Spildevand arbejdet med forbrugsafregning efter flere års samarbejde med eksterne leverandører. Baggrunden var utilfredshed med de eksterne leverandører, alt for mange fejl og for dårlig kundeservice over for kunderne.

- Hjemtagelsen af arbejdet med afregningen for vores egne kunder er gået over al forventning. Vi har hurtigere end forventet fået den nye afdeling op at køre, og det er relativt hurtigt lykkedes os at rette op på de problemer, vi hidtil har haft – og den mangelfulde service, som kunderne tidligere har oplevet, fortæller økonomichef hos Vejle Spildevand Louisa Bode.

Afsløringen af bakterieartens forekomst og funktion kommer fra et nyt studie udført af forskere ved Center for Microbial Commu­nities (CMC) ved Aalborg Universitet. For­sker­gruppen under ledelse af professor Per Halkjær Nielsen fandt masser af hidtil ukendte bakteriearter i 38 danske biogasanlæg på danske renseanlæg, og der var specielt én, som var særlig bemærkelsesværdig. Den tilhører en helt ubeskrevet gruppe af mikroorganismer kaldet ”Hyd24-12”. Man har tidligere set DNA-spor efter bakterier fra denne gruppe i havbunden og i andre biogasreaktorer, men har ellers ikke haft nogen ide om deres levevis eller funktion.

Strynø klar med beplantet filter Den lille sydfynske ø, Strynø, er ved at få etableret et beplantet filteranlæg til behandling af øens spildevand. Langeland Forsyning og Kilian Water ApS har samarbejdet om projektet, og de første udgravninger til det 400 PE store anlæg blev taget i maj måned af Entreprenør Marius Pedersen og Millinge Maskinstation. Det beplantede filter står færdi­g­t i slutningen af august 2016. Anlægget er dimensioneret til at rense for SOP-krav: 95 % reduktion af BI5, 90 % NH4-N, og 90 % TP. Kilde: Kilian Water

- Vi var i stand til at samle hele bakteriens genom, forklarer ph.d. studerende Rasmus Kirkegaard, som sammen med blandt andre adjunkt Morten Dueholm kunne konstruere en såkaldt metabolisk model, som kan forudsige bakteriens levevis. Det var også muligt at lave fluorescerende markører, så man for første gang nogensinde kunne se de pågældende bakterier under mikroskop. - Det svarer til, at det er den allerførste plante, fisk eller fugl man ser. Så forskelligt fra alt andet er denne bakterieart. Det var vildt spænd­ ende, fortæller Rasmus Kirkegaard. Kilde: aau.dk Et af de fire beplantede filteranlæg á 100 PE under opbygning; en pumpe­ brønd (bagerst til venstre) og en bundfældningstank, som bæres af entre­ prenøren (Millinge Maskinstation i samarbejde med Marius Pedersen). Det komplette anlæg er beregnet til 400 PE til hele Strynø by (inkl. turisterne).

55

En helt ny og hidtil ukendt bakterieart viser sig at være blandt de hyppigst forekommende bakterier i danske biogasanlæg, hvor den udfører vigtige processer for dannelsen af biogas og bæredygtig energi­ produktion. AAU-forskerne bag fundet har navngivet den lille ny.

Med baggrund i de positive erfaringer og som en naturlig del af det samarbejde, vi har med vores forsyningskollegaer, blev der indgået en aftale med Fredericia Spildevand om at udvide samarbejdet. Det betyder, at Vejle Spildevand siden december 2015 har samarbejdet med Fredericia om forbrugsafregningen for og kundehenvendelser fra Fredericia Spildevands 16.000 kunder. Kilde: vejlespildevand.dk spildevand #3/16

Hidtil ukendt bakterieart fundet i biogasreaktorer

Succesfuldt samarbejde omkring afregningen i Fredericia


Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst?  Løsningen ligger lige foran dig. Med en lø�ehøjde på op �l 60 mVs med vores 1,5 kW to‐trins  fristrøms grinder pumpe, udvider vi nu grænserne for, hvor det er muligt at kloakere ejen‐ domme i det åbne land.   Velkommen �l ØkoTran pumpesta�onen, den op�male og mest dri�ssikre løsning �l tryksat  kloakering af det åbne land.  Op�mal hydraulisk design af det tryksa�e system  Ingen svovlbrinte problemer   Lavere anlægsudgi�er  Ingen dyre mellem‐pumpesta�oner  Mindre vedligeholdelse 

56

spildevand #3/16

 Lavere dri�sudgi�er 

OGT grinder pumpe 

OGP grinder pumpe 

Konstrueret �l tryksa�e  spildevandssystemer 

Konstrueret �l tryksa�e  spildevandssystemer 

Year Life

 0,75 kW én faset motor 

 1,5 kW 3 faset motor 

 Lø�ehøjde op �l 80 mVs 

 Lø�ehøjde op �l 60 mVs 

 Flow op �l 1,2 l/s 

 Flow op �l 1,8 l/s 

 Centrifugal turbine grinder pumpe 

 To‐trins centrifugal vortex grinder pumpe 

 Leveres også som udski�ningspumpe 

 Leveres også som udski�ningspumpe for 

for excentersnekke grinder pumper 

andre fabrikater af grinder pumper. 

Liqflow

Liqflow A/S

Pumps and systems

Kringelhusvej 15

Tlf.:

46 93 52 00

7100 Vejle

Mobil:

28 78 12 26

www.liqflow.dk

E-mail: info@liqflow.dk


D Ø GNKU R S U S 2 016:

HVAD VIL DU HØRE OM?

LODTRÆKNING OM 24 SMÅ STANDE

Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Når et døgnkursus skal planlægges, så er kunsten at finde, udvælge og kombinere de faglige emner, der optager foreningens medlemmer netop nu. Derfor indkalder foreningen lige nu forslag til emner, som ønskes behandlet på STFs døgnkursus den 4.-5. november i Kolding.

Standene i forbindelse med STFs døgnkursus i november er vigtige samlingspunkter for deltagerne, når der er pause i døgnkursets foredragsprogram. Standene tildeles ved lodtrækning blandt interesserede firmaer.

Fortæl hvad du vil vide mere om

De 24 små stande på hver 6 m2 er eftertragtede for STFs firmamedlemmer, da de giver mulighed for at komme i dialog med døgnkursets over 300 deltagere. Sidste år var der gennemsnitligt 60 % chance for at opnå stand, idet 40 firmaer var tilmeldt lodtrækningen.

Der er helt sikkert faglige emner, som du gerne vil vide mere om. Fortæl os derfor, hvad du gerne vil opdateres på og gerne ser behandlet på efterårets døgnkursus.

Måske ved du noget, som andre også bør vide? Overvej om din forsyning eller dit firma ligger inde med en ny faglig viden, som en bred kreds af forsyningsfolk også kan have glæde af, og som med fordel kan formidles på det kommende døgnkursus.

Kom med forslag/ønsker senest 15. august For at dine ønsker og forslag kan komme i betragtning til årets døgnkursus, så skal du senest d. 15. august indsende en mail til STFs sekretariat på sek@stf.dk. I mailen skal du kort beskrive dine ønsker og eller forslag.

Planlæggere på hårdt arbejde STF holder planlægningsmøde d. 17. august. Her tager den indkaldte planlægningsgruppe fat på de forhåbentlig mange indkomne ønsker og forslag, og mødedeltagerne supplerer selvfølgelig med egne idéer. Det bliver nogle intense timer, hvor der diskuteres, argumenteres og struktureres, og hvor slutresultatet gerne skulle være et foreløbigt program for STFs Døgnkursus 2016, både med hensyn til faglige emner og til forventet strukturering af indlæggene.

Lodtrækningsprincippet Der trækkes lod om standene blandt de firmaer, der senest d. 15. august kl. 23.59 via STFs konferencestyringssystem har tilmeldt sig lodtrækningen. Der tildeles normalt kun eet lod pr firma i lodtrækningen. Dog opnår firmaer, der var med i lodtrækningen i 2015 uden at blive udtrukket, to lodder, og de har dermed dobbelt chance for at blive udtrukket i 2016.

Find link til lodtrækningen via STFs hjemmeside Firmaer, der vil satse på lod/lodder i lodtrækningen, finder link til tilmelding til lodtrækningen på STFs hjemmeside www.stf.dk . Samme sted findes yderligere praktiske oplysninger, herunder også standprisen.

57

Kom med emneforslag til STFs døgnkursus 2016 på sek@stf.dk senest den 15. august

Frist for tilmelding til lodtrækning om døgn­ kursusudstillingsplads er den 15. august 2016

spildevand #3/16

Fortæl hvis du ligger inde med ny viden

Eftertragtede stande


Svendborg Vand & Affald vælger partnering At samle flere services hos én leverandør vinder indpas i dansk erhverv og også i spildevandsbranchen. Hos Svendborg Vand & Affald har man i mange år samarbejdet med el-tekniske Intego, som leverer samlede løsninger inden for el-teknik, mekanik og automation til det sydfynske forsyningsselskab. Det har vist sig at være både enkelt, billigt og tidsbesparende. Tekst og foto: Intego

58

spildevand #3/16

I Svendborg brænder man for løsninger, hvor energi- og ressourceoptimering går op i en højere enhed. Derfor er partnering en ofte anvendt samarbejdsform.

Thomas Egel, elektriker hos Svendborg Vand & Affald, og Per Krabsmark Borbjerg, serviceleder hos Intego.

- Vi arbejder med en spændende projektportefølje, som kræver gode og tætte samarbejdspartnere med den rette faglighed. På den måde sikrer vi optimering også i selve projektfasen, fortæller Aksel Kirkeby, driftsleder hos Vand & Affald.

Tværgående samarbejde Samarbejdet blev i første omgang indgået med SysTek-Skræddergaard A/S, som i 2013 blev opkøbt af Intego. Navneskiftet har betydet endnu bredere kompetencer samlet hos én leverandør. - Vi har 25 års erfaring med pumpestationer og rensningsanlæg, og det var netop service på Vand & Affalds rensningsanlæg, der blev indledningen til et samarbejde, som har


udviklet sig hen over flere fagområder, forklarer Per Krabsmark Borbjerg, serviceleder hos Intego, og Aksel Kirkeby supplerer: - Lige nu er vi i gang med en pumpestation, hvortil Intego har leveret teknikhus, installation og programmering. Det er tre fagområder samlet i ét kontaktpunkt. Det skaber besparelser på flere niveauer.

Standardiseret pumpestyring

- Målet er at opnå en mere energioptimeret drift på pumperne blandt andet ved hjælp af

Resultatet af det samarbejde er en designmanual, som skal gøre det nemmere at udskifte styringer i de op imod 100 pumpehuse, der står over for en renovering. Designmanualen er allerede testet på to projekter, og det store forarbejde har lønnet sig. - Selv om de to projekter har afveget lidt fra standarden, fik vi med succes testet manualen i et tværgående samarbejde med Intego, som leverede både pumpehuse og det efterfølgende installations- og programmeringsarbejde, slutter Thomas Egel.

spildevand #3/16

Et skifte til nye og mere avancerede pumpestyringer er et af de større projekter, som Svendborg Vand & Affald er ved at føre ud i livet. Første skridt til at løfte projektet fra tegnebrættet blev gennemført i samarbejde med Intego.

PLC. I den forbindelse havde vi brug for en både konstruktiv og også erfaren leverandør, og her valgte vi at udvide samarbejdet med Intego, fortæller Thomas Egel, elektriker hos Vand & Affald.

59

www.lsh-biotech.dk

En erfaren leverandør til dit biogasanlæg

Vores mange års erfaring med projektering og udvikling af teknologi og specialudstyr til biogasindustrien sikrer, at vi kan levere de løsninger og produkter, som i forventer ud fra jeres krav til specifikationer og ikke mindst driftssikkerhed. VI GØR DET VI SIGER, OG DET VI SIGER, ER DET VI GØR! Vi samarbejder med en række stærkt specialiserede partnere og underleverandørere, hvilket sikrer, at alle vores løsninger og leverancer lever op til en meget høj standard og er kundetilpasset til netop jeres projekt. Du er altid velkommen til at ringe på 2960 3008 for råd omkring vores produkter eller sende en mail til lsh@lsh-biotech.dk, hvis du har nogle spørgsmål til vore produkter eller løsninger.

GASFAKLER

GASLAGRE

Vi har udviklet en unik og driftssikker serie af gasfakler (med synlig flamme), som vi selv producerer. Den enkelte gasfakkel dimensioneres og fremstilles individuelt efter kundens krav. Vi leverer også lukkede fakler (uden synlig flamme) fra vores Italienske samarbejdspartner.

Vi giver adgang til den italiensk producents Ecomembranes store know how og omfattende program af biogaslagre og tankoverdækninger, med volumen fra 50 m3 til over 16.000 m3. Vi står klar med specifik rådgivning og projektering så tankene tilpasses de aktuelle krav.

FYLDELEGEMER

SEPARERING AF ORGANISK AFFALD

AGENTURER:

www.ecomembrane.com

www.pallrings.co.uk

www.mavitec.com

Vi leverer fyldelegemer til biologisk svovlrensning og røgrensning fra The Pall Ring Company i England. De er i stand til at give vores kunder en bred vifte af produkter til masseoverførsler, som omfatter gas skrubning, stripning, afluftning, afgasning, biologisk filtrering og mekanisk filtrering.

Vi leverer komplekse procesløsninger på systemer til behandling/ separering af affald fra husholdning, restauranter, supermarkeder m.m. Genanvendelse af brun bin affald, smeltning af fedt og gul fedt på en enkel, effektiv og omkostningseffektiv måde gennem vores hollandske leverandør Mavitec.


Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget.

60

spildevand #3/16

Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk

www.emersonindustrial.com

Nøjagtig, alsidig kemikaliepumpe • Reducer dine kemikalieomkostninger gennem højere doseringsnøjagtighed • Nem og hurtig installation og vedligehold uden brug af tilbehør • Udvidet flowområde med Qdos 60: Fra 0,1 til 1.000 ml/min. ved 7 bar Fully sealed for l i f e , o n e minute tool-free maintenance REVOLUTIONARY

qdospumps.com +45 4694 0065

PERISTALTIC

PUMPHEAD


Ny guide til indkøb af kemi Er du ansvarlig for indkøb af proceskemikalier hos jer? Så er der hjælp at hente i en ny indkøbsguide fra Fletværk Vandhandling. Guiden er udarbejdet ud fra et ønske om smidigere udbudsprocesser for både forsyninger og leverandører. Tekst og foto: Anne Møller Kristensen, redaktør, spildevand Får du altid det bedste ud af dine kemiindkøb, eller kan du måske optimere processen? Fletværk Vandbehandling, en forening med repræsentanter fra både forsyninger og leverandører, har netop udgivet en guide, der skal gøre det nemmere for begge parter at ramme plet i tilbudsgivningen og dermed undgå unød­vendigt tidsspilde.

- Derfor har vi i Fletværk Vandbehandling udarbejdet en guide til indkøb af proceskemikalier, som vi håber, forsyningerne vil tage godt i mod og lade sig inspirere af, fortæller Tina Klarskov Olesen, direktør i Nordisk Aluminat og også medlem af kemiklyngen under Fletværk Vandbehandling.

En gruppe forsyninger og leverandører til branchen har lavet en forening, der hedder Fletværk Vandbehandling. Baggrunden for etableringen af Fletværk Vandbehandling er, at leverandørerne af materiel og service til forsyningsselskaberne for ofte føler, at de spilder tid og penge på at udarbejde tilbud på udbud, som viser sig at have været for uklare i beskrivelser og krav. Foreningen har derfor som hovedformål at arbejde hen imod at kunne bistå forsyningsselskaberne i bestræbelser for at udforme udbudsspecifikationer og forespørgsler, så tilbud kan vurderes objektivt på målbare parametre. Fletværk Vandbehandling har nedsat nogle arbejdsgrupper (klynger) inden for kemi, beluftning, SRO, instrumenter og pumper, som i første omgang arbejder på at forbedre udbudsprocessen – både for forsyningerne og leverandørerne. Kemiklyngen er den første, der er blevet færdige med arbejdet. Resultatet er en folder med gode råd til forsyningerne og deres rådgivere om indkøb af proceskemikalier. Du finder folderen på fvvb.dk.

Bag den nye indkøbsguide står kemiklyngen under Fletværk Vandbehandling. Fra venstre er det Richard Friis Løgstrup, markedschef ved GEA Westfalia separator, Ulrik Folkmann, driftschef ved Hedensted Spildevand, Orla Ulstrup Jensen, produktchef ved Dankalk, og Tina Klarskov Olesen, direktør ved Nordisk Aluminat.

61

Guiden, som du kan finde på fvvb.dk, indeholder fokuspunkter som: • Tilbudsgivers forhold • Fortrolighed • Kontakt indtil tilbudsafgivelse • Tilbudsgivers egnethed • Tilbudsevalueringen • Kravspecifikation, afvandingspolymer • Kontrakt

Hvad er Fletværk Vandbehandling?

spildevand #3/16

- Der er stor forskel på, hvordan forsyningerne griber udbudsprocessen an, og samtidig ser vi en tendens til, at de organiserer sig i indkøbsfællesskaber for at opnå storkøbsfordele og minimere omkostninger og ressourcer til håndtering af udbud af kontrakter. De udtrykker også ønske om, at det er specialister, der skal køre udbudsprocesserne, så man undgår dårlig styring, der giver anledning til frustrationer, misforståelser og utilfredshed hos både forsyninger og leverandører – og måske endda i sidste ende en klagesag, siger Richard Friis Løgstrup, mar­

keds­chef ved GEA Westfalia separator og formand for Fletværk Vandbehandling, om de udfordringer, der i dag kan være på begge sider af skrivebordet i en indkøbsfase.


Nyt koncept skræmmer mågerne væk Måger på spildevandsanlæg er et kæmpe problem. De opholder sig i perioder i tusindtal på spilde­vands­anlæg, hvor uhygiejniske arbejdsforhold, støj og mågeklatter på bygninger, installationer og medarbejdernes biler er blandt de hyppige gener. Nyt afværgekoncept skræmmer mågerne væk. Tekst og foto: Mogens Rosengaard, Animal Control

spildevand #3/16

Uhygiejniske gener og smitterisiko fra fuglenes ekskrementer, støjgener, aggressive måger, mågeklatter på medarbejdernes biler, rugende fugle på tagkonstruktioner, hvor tagpappet ødelægges af fuglenes ekskrementer, oven­ lysvinduer i bygninger, som ødelægges, når mågerne slipper fødeemner fra stor højde - herunder muslinger - i et forsøg på at åbne dem.

62

- Mågegenerne på vores spildevandsanlæg er de senere år blevet større og har nået et omfang, hvor de skal reduceres. Støj, larm, svineri, ynglende og ”angribende måger” er hyppige gener. Fugleekskrementer på bygninger og installationer er et stort og uhygiejnisk problem, som vi arbejder på at reducere, fortæller Michael Jacobsen, driftsleder ved Damhusåen, BIOFOS. De økonomiske omkostninger til imødegåelse af mågegener på spildevandsanlæg kan løbe op i store summer. Der er eksempler på, at de økonomiske omkostninger på et enkelt spildevandsanlæg kan løbe op i kr. 3 - 400.000. Der er gennem tiden på spildevandsanlæg været forsøgt anvendt mange forskellige løsninger til at jage mågerne bort med – uden større held.

Løsning Anico-Bird er en lydbaseret vildtskræmmer, som dels kan skræmme fugle væk fra lokaliteter, hvor de gør skade, dels lokke dem til lokaliteter, hvor de gerne må opholde sig. Lydsekvenserne er specialdesignet til de enkelte fuglearter og er baseret på fuglenes egne flugt-lyde – og falder derfor naturligt ind i lydbilledet på spildevandsanlægget. Anico-Bird anlæg på BIOFOS Damhusåen.

Konceptet består af: 1. Teknologi til aktivering af vildtcontroller 2. Vildt-controller 3. Lyd 4. Energi Aktivering: På spildevandsanlæg tilpasses aktiverings-teknologien de enkelte anlæg og kan eksempelvis tilsluttes spilde­vands­ anlæg­gets PLC-system. Vildtcontroller: Vildtcontroleren er specialudviklet til formålet og styrer hele teknologien, herunder afspilning af lyde og logfiler m.m. Lyd: Lydene afspilles i tilfældig rækkefølge for at undgå tilvænning. Lydene tilpasses de enkelte vildtarter og rensningsanlæg. Energi: Forsynes med 12 eller 230 volt og kan tilsluttes solceller. Horsens Vand, Frederikshavn Spildevand og BIOFOS benytter i dag teknologien. - Vi har gennem tiden prøvet flere forskellige skræmmeprodukter – uden større effekt. I foråret 2016 fik vi installeret et Anico-Bird system, som dækker fire slambassiner, hvor det holder måger væk fra. Vi oplever også færre ynglende og aggressive måger på spildevandsanlægget, fortæller Steffen Brandt Hussmann, driftsleder ved Horsens Vand. Han bakkes op af driftschef Morten Nielsen fra Frederikshavn Spildevand: - Vi oplever hyppige mågegener på vores spildevandsanlæg og har prøvet mange forskellige produkter til løsning af mågegenerne, herunder ugler og drager, uden større effekt. I 2016 fik vi installeret Anico-Bird konceptet, som har reduceret mågegenerne betydeligt. Vi har ikke længere samme antal måger som tidligere og har i år ikke haft hidsige og aggressive måger, som angriber medarbejderne på rensningsanlæggene.


vandtek.dk

DET STØRSTE MØDESTED FOR VANDBRANCHEN spildevand #3/16

Ulrik Folkmann Driftschef, Hedensted Spildevand

Gør ligesom Ulrik og kom på VandTek 20. - 22. september

20. - 22. september 2016 Lokomotivværkstedet · København

63

VandTek er unik fordi udstilling kombineres med konferencer og ekskursioner


Landia GasMix Se vores mange løsninger på landia.dk

 Omrørere

Et banebrydende omrøringssystem til anaerobe rådnetanke samt et effektivt system til forbehandling af biomasser for lettere pumpning og hurtigere omsætning i procestanke. Landia GasMix er monteret udenfor rådnetanken, hvilket sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service. Der er INGEN roterende dele i tanken!

 Pumper  Beluftere  Landia GasMix

Landia GasMix kan håndtere alle typer slam. Systemets helt specielle virkemåde har en positiv virkning på biogasproduktionen.

 Effektiv forbehandling  Hurtigere gasproduktion

STF

DE

Ø ÅRSM 2016

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

64

spildevand #3/16

E

TOR EN S D R PÅ FO TAK TERESSE IN

SPAR OP TIL 30% AF DINE ENERGIOMKOSTNINGER MED ATLAS COPCOS SKRUEBLÆSERE Alt i lavtryk - Kapsel, Skruer, Turbo og Multistage.

Vi finder den bedste løsning til dine behov for lavtryksluft. Kontakt os i dag!

Telefon 43 45 46 11 tommy.stoving@dk.atlascopco.com www.efficiencyblowers.com


LOK ALNY T Nordjysk Spildevandsforening:

Velbesøgt Døgnkursus i det nordjyske Der blev sat rekord i deltagerantal til årets Døgnkursus i Nordjysk Spildevandsforening den 26.-27. maj i Sandmosen. Godt program, gode rammer og god forplejning er baggrunden for den ekstra store interesse ifølge kursusleder Erik Sørensen fra Hjørring Vandselskab A/S. Tekst: Anne Møller Kristensen, redaktør, Spildevand I alt 67 personer deltog i årets Døgnkur­sus, der blev afholdt af Nordjysk Spilde­vandsforening 26.-27. maj på Sandmose­ skolen i Brovst. Det er rekord. - Vi har været heldige med at have fået lavet et program, vi har fået ros for i år. Det kan rykke lidt og få flere medarbejdere med fra de enkelte forsyninger, fortæller Erik Sørensen, Hjørring Vandselskab A/S, og en af planlæggerne bag Døgnkurset.

Nordjysk Spildevandsforening afholder tre arrangementer om året. To er erfaringsudveksling for driftslederne og afholdes på renseanlæg, mens Døgnkurset er for alle. Det planlægges af Erik Sørensen fra Hjørring Vandselskab, Ole Nicolajsen fra Aalborg Kloak og Bjarne Jensen fra Rebild Forsyning. Kaj Stjernholm hjælper med den praktiske afvikling.

Favner bredt

Et bredt program giver stor deltagelse på årets Døgnkursus i det nordjyske.

Foto: Erik Sørensen

65

Programmet afspejler, at det både er for driftsfolk, der arbejder på renseanlæg, pumpestationer og ledningsnettet. Det kan være en udfordring. - Vi vil gerne have så mange med som muligt og har derfor i år lavet et program, hvor der er noget for alle. Flere forsyninger ser det også som en mulighed for, at medarbejderne kommer ud sammen, og det er rigtig godt, siger Erik Sørensen og fortsætter: - Jeg tror, det er meget vigtigt, at medarbejderne i de forskellige forsyninger har mulighed for at komme ud og udveksle erfaringer på tæt hold med sine naboforsyninger. Det er nemmere at skabe kontakt efterfølgende, når man ved, hvad det er, de forskellige går og roder med. Kan vi hjælpe hinanden og lære noget?

spildevand #3/16

På programmet var temaer som: • APV, risikovurdering ved dagligt arbejde i brønde, på pumpestationer og renseanlæg • Anvendelse af sikkerhedsudstyr • Erfaringer med påbud og dispensation ang. arbejdsmiljø • Svovlbrinte – reduktion med luft­indblæsning • Erfaringer fra renseanlæg med optimering af beluftning og optimering af processer/hele anlæg • Pumper og udstyr til lange trykledninger og vanskelige medier • Rørledninger og astronomiske modtryk • Pumpestyring med flowberegning • Polymeranvendelse og optimering på afvanding af slam fra renseanlæg

Tre arrangementer om året


Frem/dens energiproducerende  renseanlæg  er     omkostningsbesparende  og  sam/dig  /l  gavn  for  vores  miljø…  

Så er efterårets kurser klar. Se kursusprogrammerne og kataloget på www.fvc-kursus.dk Scan koden og gå til kursusoversigten. Her kan du finde mange både nye og velafprøvede kurser.

NISSEN  energi  teknik  projekterer,  producerer,  leverer  og  installerer   energiproducerende  anlæg  9l  frem9dens  rensningsanlæg.     Vi  $lbyder:    

     

-     Nøglefærdige  gasmotoranlæg.   -       Nøglefærdige  kedelanlæg.   -       Gasrensningsanlæg.   -       Styretavler  og  el-­‐installa9oner.   -       Service  på  energiproducerende  anlæg.   -       NISSEN  energi  teknik  er  godkendt  af  Sikkerhedsstyrelsen              som  ”Kompetent  virksomhed”.  

www.nissenenergiteknik.dk

66

spildevand #3/16

Tak for sidst på STFs Årsmøde i Hedensted

䴀搀 漀猀  瀀 嘀愀渀搀琀攀欀 猀琀愀渀搀  ㈀ ㄀㐀                   ⬀㐀㔀 㜀㔀㄀㤀㄀㄀㈀  簀 眀眀眀⸀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀 簀 椀渀昀漀䀀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀   

 


LOK ALNY T

Storstrøms Spildevandsforening på besøg i renseanlæg under jorden Virksomhedsbesøg og generalforsamling i Storstrøms Spildevandsforening blev afholdt onsdag den 14. april 2016. Turen i år gik til Hillerød, hvor deltagerne fik lejlighed til at se et nyt og spændende renseanlæg under opførelse. Tekst og foto: Preben Kosiara Igennem nogle år har Storstrøms Spilde­vands­forening indledt sin årlige generalforsam­ling med et virksomhedsbesøg, og således også i år.

Vi ankom kl. 10.00 til byggepladsen, hvor vi blev budt velkommen af projektleder Johnny Gybel fra Orbicon. Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning har virkelig gjort sig store tanker for fremtiden. Igennem et stort analysearbejde har man igennem nogle

Bygning til genhusning af flagermus.

Johnny Gybel fortalte meget begejstret om den store plan, som blev udmøntet ved, at man begyndte med at bygge et helt nyt sted. Her er det så muligt at anlægge nye miljøanlæg, så det bliver muligt at genanvende overskuds- og restprodukter på den bedste måde.

Et utroligt spændende projekt, når man som undertegnede altid har været vant til, at det skulle være nogle store betonkonstruktioner, som måske ikke altid pyntede i landskabet.

Under jorden Det nye renseanlæg bliver anlagt under jorden, så det bliver muligt at udforme området til et rekreativt område. Der bliver anlagt stier, så folk kan gå og nyde vandløb og søer. Johnny Gybel kunne berette om mange forskellige ting under planlægningsforløbet, f.eks. var der i udkanten af områ-

Efter orientering fik deltagerne lejlighed til at bese byggepladsen, der skulle man lige vænne sig til, at alt var forberedt til at skulle overdækkes med jord og tilsås med græs efterfølgende. Et utroligt spændende projekt, som jeg håber at få lejlighed til at bese færdigt. En stor tak til Johnny Gybel og den øvrige byggepladsledelse for fremvisningen.

67

Foreningens geografiske område er jo stort, så bussen startede kl. 7.00 i Nakskov. Der var opsamling undervejs, de sidste stod på bussen ved Rønnede. En så lang tur kræver jo, at der noget at styrke sig på, så der var kaffe og rundstykker med på turen.

det en bygning som tidligere husede en matrielgård, denne havde stået tom i en årrække. Der var flyttet nogle nye beboer ind, nemlig nogle flagermus, disse flagermus måtte selvfølgelig genhuses i nogle dertil opførte bygninger. spildevand #3/16

Turen gik til Hillerød, hvor vi fik lejlighed til at bese Solrødgård Renseanlæg under opførelse, Hillerøds nye renseanlæg.

år arbejdet med planer for miljøet. Man havde nogle store udfordringer med hensyn til klimatilpasninger, renseanlæg, som ikke var tidssvarende, genbrugspladser og andre miljøanlæg, som heller ikke var tidsvarende.


Referat fra generalforsamling i Storstrøms Spildevandsforening

68

spildevand #3/16

Afholdt i Restaurant Møntportens Lokaler i Hillerød Preben Kosiara blev valgt til referent for gene­ral­forsamlingen. Sidste års generalforsamling blev også lavet som en bustur, til Lynette-anlægget, hvor en særdeles veloplagt direktør bød velkommen og lavede en flot introduktion. Det er ligegyldigt, hvor mange gange, man har set stedet; det er stadig imponerende. Den efterfølgende frokost og generalforsamling blev afholdt i Sejlklubben Lynettens lokaler. Heidi og Lars deltog i planlægningen af årets Døgnkursus. Lars har efterfølgende set evalueringerne fra Døgnkurset. Man har prøvet at lave to spor, det dur bare ikke, at begge spor handler om renseanlæg, når man kun være ét sted af gangen. Årets træf blev afholdt på Vordingborg Renseanlæg. Der deltog 110 personer. Der var 12 firmaer, som havde lavet nogle fine stande, og der var fint besøg ved standene. I de senere år har der været et vist frafald efter frokost, og det har vi i

bestyrelsen tolket derhen, at indlægget efter frokost måske ikke havde nok ”kød ” på, dette havde vi så prøvet på at rette op på denne gang, og der var fin deltagelse til det sidste. Vi har et træf, som vi kan være stolte af, og som har fundet sit naturlige leje. Stor tak til Vordingborg for et superflot arrangement og et velpudset anlæg. Vi har over vinteren afholdt to temadage i nogle kælderkolde lokaler i Vordingborg. Første gang kunne være en svipser, men anden gang er utilgiveligt, så vi er på jagt efter et nyt sted at være, centralt beliggende i foreningens geografiske område. Vi har gang i Udby Kro, men ikke aftalt nærmere. Er der nogen, som lige ved noget om et godt sted i det Sydsjællandske, så lad os høre om det. Der skal tages beslutning om, hvor årets træf skal afholdes, ligesom der skal besluttes hvilke aktivitetsniveau for næste vinters temadage.

Formanden omtalte Erfagruppen F 16, hvor man har haft nogle spændende ting på programmet. Næste møde er på Mosede Renseanlæg, nu en del af KLAR Forsyning. Formanden havde gjort sig nogle tanker om foreningens fremtid, af forskellige årsager er kredsen af aktive medlemmer skrumpet ind, og vi skal nok overveje, om vi skal udvide vort område. Vi har jo prøvet at holde os inden for det gamle Amts område, men nu her senest er Stevns jo blevet en del af Klar Forsyning. Vi har jo allerede noget samarbejde med f.eks. Slagelse og Køge. Kassebeholdningen er fortsat af en fornuftig størrelse i forhold til foreningens behov. Der kommer en ny redaktør af Spildevands­bladet, den nye er en, vi kender, da vedkom­mende har været vikar i en periode. Vel­kom­men til den nye redaktør. Dette års træf bliver i Rødby den anden torsdag i september.

Spildevandsforeningen Øst:

Træf og jubilæum Spildevandsforeningen Øst afholder igen i år det traditionelle spildevandstræf på Helsinge Renseanlæg, Skovgårdsvej 1, 3200 Helsinge, onsdag den 7. september fra kl. 9.30 til kl. 14.30. Vi forventer igen i år deltagelse fra ca. 50 udstillere med alt inden for spildevandsområdet og til dels inden for rent vand. Alle er velkomne. Se udstillerliste og andet information på spildevandsforeningen.dk. I år har foreningen 30 års jubilæum, og i den anledning holder vi en fest den 19. november. Dog kun for personer, der har et personlige medlemsskab, og ansatte i de forsyningsselskaber, der er medlem af vores forening, ligeledes har de firmaer, der udstiller på vores træf, mulighed for at deltage. Du kan se mere om det på vores hjemmeside. Har du ønske om et personligt medlemskab, kan du gå ind på overstående hjemmesidde under kontakt og anmode om et medlemskab. Du kan også skrive til vores mail spildevandsforeningen@gmail.com. For medlemskab kræver det, at du arbejder inden for området. Vi kræver ikke kontingent op i øjeblikket - se i øvrigt vores vedtægter på hjemmesiden. Hilsen Hans Petersen, formand

Helsinge Renseanlæg

Spildevandstræf på Helsinge Renseanlæg Helsinge Central Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse samt sandfilter til efterpolering. Anlægget har en kapacitet på 27.500 PE. Det rensede spildevand udledes til Ammedrup Å. Oplandet til anlægget udgør 651 ha, hvoraf 323 ha er fælleskloakeret. Helsinge Central renseanlæg ligger på Skovgårdsvej 1, 3200 Helsinge. 2000 interesserede gik den 11. november 2012 1.100 meter på Helsinges nye ”vandmotorvej” 18 meter under jorden. Det var en unik chance, inden tunnelen for tid og evighed blev lukket til. Gribskov Kommunes borgmester Jan Ferdinansen og formanden for Gribvand Spilde­vands bestyrelse Flemming Møller stod for en festlig åbning og indvielse af den nye tunnel.


Overløbsregistrering Registrer overløb med stand alone-styring udviklet af EL:CON. » Styringen beregner overløbsmængden ud fra en række standardiserede beregninger (rør, rende, 10 punkts m. fl.). Der er fuld datalogning lokalt, ligesom der kan etableres dataopkobling for eksempel via GPRS-opkobling. » Styringen er udstyret med en Siemens- eller Rockwell-PLC, og et standard program, der kan konfigureres fra SCADA-system eller et lokalt operatørpanel. » Styringen kan leveres med solceller og batterier, så ekstern elforsyning ikke er nødvendig. Under nogle forsyningsselskaber er etablering af marktilslutning ligeledes en mulighed.

EL:CON fungerer som både del- og totalleverandør til spildevandsvirksomheder inden for styring, regulerings- og overvågningsanlæg samt elinstallation.

EL:CON A/S Tel 7266 7077 automation@elcon-as.dk

KUNNE DU TÆNKE DIG 5 ÅRS GARANTI PÅ AKTUATORER?

Køb en Auma og tegn en serviceaftale, så udvider vi garantien fra 1 til 5 år Kontakt os på Tlf. 33 26 63 00

69

www.elcon-as.dk

spildevand #3/16

Om EL:CON A/S EL:CON er en landsdækkende aktør på det eltekniske marked med egenproduktion af styretavler og programmering af software.


EGEN “Gør det selv” FLOW-MÅLING

FLOW-MÅLING BLUE NORTH FLOW-MÅLING

• Hvor mange målere?

• Abonnement på data

• Kalibreret?

• Nyeste måleudstyr

• Nyt batteri?

• 100% serviceret ordning

• Hvorfor mister vi data?

• Garanteret datakvalitet

• Hvem kan løse det her?

• Skræddersyede løsninger

spildevand #3/16

EGEN FLOW-MÅLING

70

bluenorth.dk

FÅ STYR PÅ ANLÆGGET MED RTC PROCESKONTROL

Flere insta end 120 l over lationer 0 p 50 0 anl æ å g!

• Procesmoduler efter behov (N, N/DN, P, ST, SD, SRT, IRC...) • Standardiseret optimiering • Enkel integrering

Mere information: dk.hach.com/optimisation-overview | 36 77 29 11


NAVNENY T 40 års fortjenstmedalje Poul Holme Pedersen fra Frede­ rikshavn Forsyning har modtaget Hendes Majestæts fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste. Poul Holme Pedersen blev ansat ved Skagen kommune den 23. april 1976 med tjeneste i vejvæsnet. Han har således været ansat i Skagen Kommune og efter kommunesammenlægningen i Frederikshavn Forsyning i 40 år den 23. april 2016.

Poul Holme Pedersen har gennem alle årene været energisk, loyal og ansvarsbevidst. Han er på forkant med den teknologiske udvikling på spildevandsområdet og har derfor sat sit præg på den avancerede teknik, der i dag kendetegner spildevandsrensningen på Skagen Renseanlæg.

BEFRI RENSNINGSANLÆGGET FOR SVINERI OG STØJ FRA MÅGER

Animal Control udvikler og producerer videnbaserede produkter og koncepter til afværgning af gener fra fugle og pattedyr. Det gør vi både inden for landbrug og skovbrug, samt på minkfarme, boreplatforme og rensningsanlæg. Animal Control er et velafprøvet afværgekoncept, der bruger lyd til at skræmme fuglene væk fra rensningsanlægget, og som effektivt kan hjælpe med at reducere genernes omfang. Produktet bliver individuelt tilpasset til lokationen og skadeforvolderen. Anico-Bird aktiveres via en fjernbetjening med en rækkevidde på op til 2000 m eller via sensorteknologi.

a n i m a l

c o n t r o l

Anico Animal Control er en visionær, dynamisk virksomhed, med mange års erfaring i at udvikle, producere og installere avancerede afværgeprodukter.

Algade 56 | 5500 Middelfart | www.anico.dk | Email: mr@anico.dk | Tlf.: 2815 5084

71

Velfortjent: Poul Holme Pedersen har efter 40 år ved først Skagen Kommune og derefter Frederiks­havn Forsyning modtaget et flot hædersbevis fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Foto: René Hansen

spildevand #3/16

Poul Holme Pedersen har gennem årene haft mange forskellige funktioner, men har siden 1994 arbejdet inden for spildevandsrensning.

Han var en aktiv og stabil medarbejder i forbindelse med kommunesammenlægningen. Opgaven var stor, idet der skulle skabes relationer og samarbejde på tværs af den nye kommunalstruktur og ikke mindst de kulturelle forskelle.


NAVN EN Y T

72

spildevand #3/16

Sabrina Chrestensen er ansat som sælger ved Lauridsen Industri. Sabrina har stor erfaring med salg og kundepleje og vil tilføre Lauridsen Industri stærke formidlingsmæssige kompetencer. Sabrina bliver Lauridsen Industris ansigt udadtil og vil arbejde med kundetilpasset løsningssalg.

Andy Karamallakis er ansat som Sales Director ved Lauridsen Industri. Andy har en stærk baggrund og et solidt fundament i international handel. Tidligere har Andy arbejdet ved Barclays og Score-Group og vil med sin store erfaring styrke Lauridsen Industri både nationalt og internationalt. Andy vil rådgive vores kunder og være med til at sikre et fortsat højt serviceniveau. Matthew Earnshaw, 26 år, er ansat af Orbicon som ingeniør i afdelingen for forsyning og havn på virksomhedens kontor i Esbjerg. Matthew er uddannet civilingeniør fra Brighton Universitet i England. Han kommer fra en ansættelse hos Kystdirektoratet, hvor han har arbejdet med udviklingsprojekter fokuseret på kliterosion og sandfodring og ydet teknisk bistand til forvaltning af kystbeskyttelsesloven. I Orbicon vil Matthew arbejde med vandforsyning, klimatilpasning og kystbeskyttelsesprojekter. Henrik Olesen, 54 år, er ansat af Orbicon som projektleder i virksomhedens afdeling for jordforurening og grundvand i Aarhus. Henrik har tidligere været ansat hos Orbicon, og vender nu tilbage til virksomheden efter en kort ansættelse hos TREFOR Vand A/S. Henrik har derfor allerede stor erfaring inden for de områder, han vil arbejde med for Orbicon, som blandt andet inkluderer indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hydrogeologiske problemstillinger og jordforureningsprojekter.

Henrik Islev er pr. 1. juni 2016 ansat som tilbudschef i afdelingen for vand og spildevand i Sweco Danmark. Henrik er 47 år, uddannet akademiingeniør, og skal arbejde med bid decisions, konsortier, tilbudsøkonomi og -ledelse. Henrik kommer senest fra en stilling som tilbudschef hos B&W Vølund, hvor han som leder af tilbudsafdelingen havde ansvar for afdelingens tilbud, ressourceallokering, kvalitetssikring, tilbudsøkonomi samt resultatevaluering. Herudover deltog han i konsortie- og kontraktforhandlinger. Process Engineering: Frede­ricia afdeling har ansat Hieu Huynh Hareskov som Civil­ingeniør. Hieu blev uddannet i 2001 som civilingeniør inden for maskin­linien med speciale i termisk energiteknik. De sidste 15 år har Hieu arbejdet i ordre­producerende virksomheder med termo­dynamiske og styrkeberegninger. Hieu H. Hareskov vil styrke Process Engi­neer­ing kompetencer inden for termodynamik. Process Engineering: Fredericia afdeling har ansat Rachid Atia som Maskiningeniør. Rachid Atia blev uddannet i 1982 som teknikumingeniør. Han har 34 års erfaring som ingeniør, både som projektleder og ingeniør, hvor han blandt andet har stået for ombygning og optimering af produktionslinje samt flytning af hele fabrikker. Rachid har blandt andet været ansat i 19 år ved Alstom og Logstor, hvor han var ansat som PTA ingeniør og projektleder. Rachid vil styrke Process Engineering kompetencer inden for projektstyring. Process Engineering: Brøndby afdeling har ansat Daniel Andersen som Maskiningeniør. Daniel Andersen blev uddannet i 2012 som maskiningeniør. Daniel har siden uddannelsen arbejdet med konstruktion og design, FEM og 3D CAD dokumentation. Han har en fortid fra Alfa Laval samt SPX Anhydro, primært inden for fødevareindustrien. Daniel vil styrke Process Engi­neering kom­pe­tencer inden sanitær design samt kon­struk­tion P&I diagrammer og styrkeberegninger.


NAVNENY T Teknisk Chef ved KD Group A/S (KD Maskinfabrik A/S), Vejle. Lars-Henrik Hansen er den 1. juni ansat som teknisk chef i KD Group A/S med dagligt ansvar for udvikling af udstyr til rensning og håndtering af spildevand. Lars er udannet maskiningeniør i 1991 fra Esbjerg Teknikum. Lars kommer fra en stilling som discipliningeniør og konstruktionssupervisor hos Mærsk Oil i Qatar og har tidligere arbejdet med design af trykbeholdere/varmevekslere og produktions udstyr til fødevareindustrien.

Process Engineering: Brøndby afdeling har ansat John Hansen som Maskiningeniør. John Hansen blev uddannet i 1984 som civilingeniør. John har de sidste fem år arbejdet som Senior Projektingeniør ved MT Højgaard, hvor han været med til at design af hydrauliske maskinanlæg og stål-/maskinkonstruktioner, herunder maskindesign. Inden har han arbejdet en del år inden for procesindustrien, hvor han har arbejdet med CIP og energiberegninger til den farmaceutiske industri samt rørprojektering, statiske myndighedsberegninger og udbudsmateriale. John Hansen vil styrke Process Engineering kompetencer inden for maskinkonstruktion.

73

Mechanical Engineer HND hos Sweco Danmark i Kolding Birger Vilhelm Nielsen Wraa er pr. 1. juli 2016 ansat som tekniker i afdelingen for vand og spildevand i Sweco Danmark. Birger er 57 år, uddannet Mechanical Engineer HND og skal arbejde med 3D visualisering og projektdokumentation. Birger kommer senest fra en stilling som tekniker hos Schack-Trapper, hvor han stod for tegning og dokumentation af virksomhedens produkter samt specialopgaver i metal og træ mv. Inden da har Birger bl.a. været ansat som dokumentationsansvarlig maskintekniker hos Haarslev Industries med fokus på effektivisering af dokumentationsafdelingen samt hos Simon Moos Maskinfabrik, hvor han medvirkede i projekteringen af slamtørringsanlæg.

spildevand #3/16

Process Engineering: Aalborg afdeling har ansat Lars Nielsen som Maskintekniker. Lars Nielsen blev uddannet i 1998 som maskin­ tekniker. Har de sidste 6 år arbejdet ved Aalborg Engineering, hvor han har arbejdet med opførelse- og idriftsættelse af kedler samt udarbejdet tegnings-, dokumentations- og instruktionsmateriale. Inden da arbejdede han med tids- og økonomistyring af transportsystemer til slagterier. Lars Nielsen vil styrke Process Engineering kompetencer inden for konstruktion og tegnings opgaver.

Hans-Jørn Iversen er tiltrådt som salgs- og projektchef med ansvaret for den daglige drift af Ruma Industri A/S. Han er uddannet maskintekniker kombineret med diverse leder-, projektleder- og salgsuddannelser og har en baggrund inden for rådgiver-, entreprenør- og maskinbyggerbranchen. Han har tidligere været ansat i forskellige virksomheder, herunder Wolfking A/S, NNEPharmaplan A/S (Novo Nordisk) og Norisol A/S.

Overtryks løsninger Til beluftning, filtrering og rensning

Ønsker du at vide mere om vores produkter? Er du velkommen til at kontakte os!

Busch Denmark Parallelvej 11 l 8680 Ry Phone +45 87 88 07 77 info@busch.dk l www.busch.dk


AKSELTÆTNINGER OG PAKNINGER Diatom A/S tilbyder et komplet program af akseltætninger og pakninger til pumper og omrørere

TIL DIT SPILDEVANDSANLÆG LJM’s brede sortiment af omrørere gør det muligt at få den optimale løsning til enhver opgave Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget, og takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en omrører, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

Komponenttætninger

Statiske pakninger

LJM Omrørere •

Flettede pakninger

74

spildevand #3/16

Energieffektiv omrører Specialdesignet propel Totalløsning inkl. beslag og montage Stort sortiment af omrører

• • •

Lange serviceintervaller Originalt servicekoncept som minimerer risikoen for nedbrud og nedetid Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Patrontætninger Vi tilbyder også tætninger til både hydrauliske og pneumatiske applikationer

SPILDEVAND

Salgsingeniør: Bjarne Feddersen | Tlf. 3091 4142 | bf@diatom.dk Ordre & logistik: Kenneth Thorn | Tlf. 3679 0001 | kt@diatom.dk

Tæt gulvprofil af aluminium

Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark 6940 Lem St. Tlf: 97 34 32 00 Fax: 96 74 42 96 E-mail: ljm@ljm.dk www.ljm.dk

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Tilpasset til overdækning af tanke og kanaler på renseanlæg. • Let at montere. • Tværriflede for øget skridsikkerhed. • Let at åbne overdækningen trods not og fjer.

Kontakt: Sapa Gulvsystem har et bredt sortiment af profiler til gulve, trapper, rækværk og gelænder til industrien og byggebranchen. Læs mere på www.sapabuildingsystem.se. Forhandler

Systemleverandør

EKS Trading ApS Carit Etlars Vej 7, 1 tv. DK 1814 Frederiksberg C Tlf. 70 20 81 01 eks@eks-trading.dk www.eks-trading.dk

Sapa Building System AB SE-574 81 Vetlanda Tlf. +46 383-942 00 system.se@sapagroup.com www.sapabuildingsystem.se

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk


PROD U KTNY T Sæt fut i rådnetanken

De nye radarer er perfekte til vand og spildevand - innovative og effektive.

Radar i helt nye dimensioner

Med de nye radarer er det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen via Bluetooth®-teknologi og en SmartBlue app.

En videreudvikling af Qdos-serien giver mulighed for at skalere til større kapacitet og åbner for nye og effektive muligheder for procesingeniører

Ved brug af en online VFA-analysator får man mulighed for automatisk og løbende at regulere processen ift. det præcise VFA-niveau. Således bliver det muligt at køre meget tæt på overbelastningsgrænsen – og dermed maksimere biogasproduktionen. AppliTeks online VFA-analysator, som er den eneste af sin art, forhandles i Danmark af Gustaf Fagerberg, som også kan forestå installation, idriftsættelse og service. Indtil videre er analysatoren sat i drift med stor succes i både produktionsvirksomhed og offentlig regi. For mere information kontakt Jan-Erik Hellevang hos Gustaf Fagerberg: +45 43290239 jeh@fagerberg.dk www.fagerberg.dk

Watson-Marlow Fluid Technology Group er glade for at kunne tilbyde den nye Qdos120 med flows op til 120 l/t ved et maksimaltryk på 4 bar, hvilket er en fordobling af det flow, der er i eksisterende modeller i Qdos-serien inden for peristaltiske doseringspumper. Den seneste tilføjelse til produktserien bygger på kernen i Watson-Marlows tankegang inden for design af den bredt anvendte Qdos-serie, der består af præcisionsteknologi inden for kemikaliedosering. Qdos120 tilbyder ikke kun det dobbelte flow i forhold til andre modeller (sammenlignet med Qdos60), den leverer også en markant forandring i ydelse og anvendelighed sammenlignet med de traditionelle magnetpumper eller de stepdrevne membrandoseringspumper. Alle modeller i Qdos-serien er designet til at eliminere behovet for hjælpeudstyr, øge produk­ tiviteten og reducere kemikaliespild takket være dens yderst præcise, lineære og repeterbare dosering. Find mere information om Qdos-serien på wmftg.dk.

75

Med de nye radarer FMR10 og FMR20 kan Endress+Hauser nu tilbyde helt nye innovative løsninger for niveaumåling inden for vand- og spildevandsindustrien. Som de eneste radarer på markedet er det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen via Bluetooth®-teknologi og en SmartBlue app. Herved kan brugeren spare tid både ved idriftsættelsen, drift og vedligeholdelse og samtidig få fuld kontrol over målerne. De nye radarer, FMR10 og FMR20, er de mest kompakte radarer i deres klasse takket være et helt unikt Endress+Hauser radar-chip design. Begge radarer findes til en utrolig skarp pris. Læs mere på : www.dk.endress.com/radar10_20

spildevand #3/16

Med en onlineanalysator fra AppliTek er det slut med usikre stikprøvekontroller – nu er det muligt kontinuerligt at måle VFA (flygtige fedtsyrer), alkalinitet og bikarbonat, endda med høj målenøjagtighed. Særligt VFA er en essentiel og kritisk procesparameter i den anaerobiske udrådningsproces, fx på biogasanlæg. For at undgå risiko for overbelastning af biogasreaktoren er reguleringsstrategien ofte meget konservativ. Kombineret med det faktum, at en biogasreaktors optimale omsætning af biomasse ligger meget tæt på grænsen for overbelastning, betyder det, at de fleste biogasanlæg kører med et uudnyttet potentiale som blot venter på at blive aktiveret.


PR ODUKT NY T DISCmini nanopartikelmåler Som forhandler af måleudstyr fra Tyske Testo AG, kan Buhl & Bønsøe A/S nu tilbyde Testo DISCmini nanopartikelmåler. Testo DISCmini er et håndholdt instrument, som viser koncentration af partikelstøv, gennemsnitlig partikeldiameter og eksponering af lungen. Instrumentet bruges til at måle personlig eksponering, arbejdsområde- eksponering, epidemiologiske studier og studier af omgivende luft.

76

spildevand #3/16

Elektriske måleinstrumenter Buhl & Bønsøe præsenterer serie af nye elektriske måleinstrumenter fra Testo. Testo lancerer fem produktgrupper: Et digitalt multimeter i tre versioner, som automatisk genkender måleparametrene, og som kan betjenes mere nøjagtigt ved hjælp af funktionsknapper i stedet for den sædvanlige drejeknap. Tre tang-multimetre med en unik gribemekanisme til tætpakkede kabler. To strøm/spændingstestere, som opfylder alle de nyeste krav samt måler direkte uden yderligere indstillinger. Sidst men ikke mindst introduceres der tre spændingstestere, som har et LED display, som kan læses fra alle vinkler, samt en kontaktfri spændingstester med et filter til højfrekvens interferens. Med de nye måleinstrumenter fra Testo har markedet nu bærbare og stationære måleløsninger til alle formål fra én leverandør.

Niveauregulator til forurenet vand Nolta har udviklet niveauregulatoren MS 1 specielt til anvendelse i pumpestationer og brønde, hvor der håndteres spildevand og lignende forurenet vand, som er belastet af store mængder fast stof etc. MS 1 niveauregulatoren har fremragende kemiske og termiske egenskaber og er resistent over for aggressive medier såsom basisk vaskevand, urinsyre, fækalier, olier, emulsioner, alkohol, frugtsyre og mange andre kemikalier, ligesom den kan anvendes ved temperaturer op til 80° C. Flyderkablet fås i længder fra 5 til 30 m. MS 1 er under UL certificering og kan leveres med EX-certifikat under EC direktiv 94/9 (ATEX 95). For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller, Telefon 42 42 50 30 – E-mail: stm@aquasense.dk Se også www.aquasense.dk


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

spildevand #3/16

RH PUMPER

77

Lej en pumpeløsning

Dansk Kursusåret 2016 er godt i Overpumpning A/S gang - er I også med?

VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Pumpetræffene kører med Bro og viaduktarbejde stor tilslutning, Afløbs- og Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Spildevandsoperatør-

uddannelserne er godt i gang, og meget andet er på vej. Skal I med? Følg os på www.fvc-kursus.dk og få vores nyhedsmail på www.fvc.dk/kursus/nyhedsbrev

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk


Planlagte aktivi­teter i 2016 og 2017 Planlægning af Døgnkursus: 18. august 2016 i Kolding Industri besøgsdag: efterår 2016 Døgnkursus: 4.-5. november 2016 i Kolding Rådnetanken: 7. marts 2017 i Kolding Industridag: marts 2017 i Fredericia Slamflokkens Døgn: forår 2017 Årsmøde: 8.-9. juni 2017 hos Billund Vand Døgnkursus: 3.-4. november 2017 i Kolding

Artikler og input modtages med glæde

78

spildevand #3/16

Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spilde­ vands­branchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknolo­ gier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk

Spildevand – deadline og udgivelser 2016 Handling

Dato år 2016

Tekst-deadline nr. 1 - 2016

1. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2016

22. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2016

11. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2016

2. maj

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2016

27. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2016

4. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2016

19. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2016

3. oktober

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2016

14. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2016

28. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 10. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus uge 45


Vidste du, at DESMI forhandler disse? MIXER • Ekstra robust mixer, som garanterer en lang og problemfri levetid, selv under krævende forhold • Strømlinet kompakt design • Selvrensende • Stor virkningsgrad • Nem håndtering, installation og smart løftesystem

PROPELLER PUMPEN • Eksperten indenfor pumpning med stort flow - op til 7300 m3/h • Stor virkningsgrad

OMRØRER • Ekstra robust design som fåes i to kvaliteter: rustfrit syrefast stål og støbejern • Selvrensende • Vibrationsfri 2- eller 3- bladet propel med høj effektivitet ved såvel lav som høj hastighed

Besøg

VandTek

20-22 September 2016 Stand # 3112 Lokomotivværkstedet København SV

Knowledge, ideas & solutions converted into green growth and clean economy

PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk • www.shop.pumpeservice.dk  70 23 63 63 service@desmi.com

PROVEN TECHNOLOGY

Adresseændringer bedes meddelt til STFssekretariat – gerne på email sek@stf.dk.

ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Profile for susanne brandt

Spildevand3 2016  

Spildevandsteknisk Tidsskrift har fået nyt design og er i den forbindelse blev omdøbt til navnet Spildevand.

Spildevand3 2016  

Spildevandsteknisk Tidsskrift har fået nyt design og er i den forbindelse blev omdøbt til navnet Spildevand.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded