SpildevandstekniskTidsskrift-2013-2

Page 1

Nr. 2 · maj 2013 · 41. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Udstillerne glæder sig til Årsmødeudstillingen 2013 • Maabjerg Bio Energy • Pumpetræf 2013 • Forbedret energiudnyttelse på Aalborg RA Øst • VandCenterSyd projekt vinder international innovationspris

A

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pumpetræf 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Herning Vand i udvikling i fortiden og fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Udstillerne glæder sig til at møde jer på Årsmødeudstillingen 2013. . . 16 Spildevandsgolf 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk

STF-Industrigruppen inviterede til temadag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Etablering af tilbagestrømningssikring hos risikoinstallationer i   Aarhus Vands forsyningsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Forbedret energiudnyttelse på Aalborg RA Øst i 2013-2016. . . . . . . . . 50

Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk

VandCenter Syd projekt vinder international innovationspris. . . . . . . . . 56

Redaktion: Jørgen Hermann, ansvh. redaktør Bøgevej 12, 8660 Skanderborg Mobil 2149 9031 E-mail: red@stf.dk

Procesrelaterede energibesparelser kan lede til større   udledning af drivhusgasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Stof fra bladet må kun gengives med tydelig henvisning til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Marie Blanner (særlige vilkår) Naturstyrelsen

Maabjerg Bio Energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Dekanter centrifugens historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 El på renseanlæg og ved pumpestationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Grøn forsyning anvender unikt måleprincip og energioptimerer   beluftningsprocessen i spildevandstankene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 "Åbent rør" Forsyning Frederikshavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Wavin står bag nyskabende projekt om regnvandshåndtering   ved Brøndby Strand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Herning Vand henter værdifuld viden i deres historiske data . . . . . . . . 80 Strategisk samarbejde inden for vandsektoren vandrensning   mellem Aarhus Vand og Grundfos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Horsens Vand A/S vil renovere kloaknettet for knap to mia. kr. . . . . . . 84 Flowmåling – doppler flowmålere kan løse stationære såvel som   midlertidige måle- og overvågningsopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Vand, spildevand og vandløb – Nye love og bekendtgørelser 2, 2013. . 88 Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Bestyrelsessuppleanter: Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Svend Albrechtsen, Sønderborg Forsyning Tekst-deadline næste nummer: 15. april 2013. Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. Annonce-deadline næste nummer: 29. april 2013. Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.650 i perioden 1. juli 2011 – 30. juni 2012 Trykoplag: 1.850 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Helligkilden ved Ruds Kildegaard, Skaarup ved Skanderborg har gennem mange generationer sprunget med 8 liter i minutet.


Leder

Af Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning gennemføres i år, mens tilpasninger af lovgivningen forventes gennemført i 2014. Hvilken betydning evalueringen vil få for branchen og spildevandsselskaberne må vi afvente og se, men interessant bliver det.

Her i begyndel­sen af 2013 tegner der sig et billede af spildevandsbranchen stående på tærsklen til endnu en spændende periode. Vandsektorloven skal evalueres og i sidste måned lancerede regeringen Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger. Evalueringen af vandsektorloven

Vækstplanen redegør for ambitionen om Danmark som vækstcenter for effektive og intelligente vandløsninger. I planen lægges der bl.a. op til fortsat optimering af vand- og spildevandsselskab­ erne, samt øget samarbejde mellem spildvandsselskaberne og forskningsinstitutioner, rådgivere og leverandører vedr. udvikling, afprøvning og markedsføring af nye teknologier og processer.

Planen lægger dermed også op til potentielt nye udfordringer for vand- og spildevandsselskabernes driftspersonale, planlæggere, administration og ledelse. Der vil givetvis dukke mange spørgsmål og uklarheder op, hvortil der skal findes svar eller løsninger. Jeg vil derfor opfordre til at benytte Spildevandsteknisk Forening som fora til at søge svar eller hjælp hos andre kollegaer, til at danne erfa-grupper samt dele viden og erfaring. På lidt kortere sigt har vi Årsmødet den 31. Maj 2013 i Herning, med Generalforsamling og festaften, som også bliver spændende – vi ses i Herning.

TIL MÅLING OG

OVERVÅGNING AF DRIKKE-,

SPILDE- OG

PROCESVAND

Iltmåler, til måling af opløst ilt Oxix® sensoren er både nøjagtig, praktisk taget vedligeholdelsesfri og kræver ingen kalibrering. Oxix® sensoren er designet til 10 års kontinuerlig drift uden udskiftning af membraner, optik eller andet. Oxix® sensoren har indbygget luft eller vand rensesystem for at mindske vedligeholdelsen. Oxix® retrofit sæt tillader montage på samme holder og armatur som benyttes til de mest udbredte iltmålere i Danmark.

mjk.com 45 56 06 56 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

1


Pumpetræf 2013 Red. J.H. Pumpetræf 2013 III blev afholdt på Ferskvandscentret 4. april.

Begreber. Sulzer Pumps

Pumpetræffet er en årlig begivenhed som rigtig mange ser hen til som en god oplevelse, både fordi man her får opfrisket sine færdigheder og rig lejlighed til at udveksle erfaringer med kollegaer med de samme arbejdsopgaver.

Pumpekarakteristik

Pumpetræf afholdtes første gang i 1998 med kun et par håndfulde deltagere, anderledes nu hvor der afholdes tre kursus dage, en på Sjælland og to i Jylland. Hvis man ser udover den tæt pakkede sal, er spørgsmålet, kommer der også en fjerde kursusdag.

Viser pumpens afgivende

Viser sammenhængen mellem pumpens afgivende væskemængde og tryk Vandrette akse væskemængde [l/s] Lodrette akse Viser tryk [mVs] Effektkurven Viser pumpens effekt afhængigt af pumpens ydelse

Dagens program var:

Tilstopning, energiforbrug

Sulzer | May 2012 Copyright © Sulzer Pumps | Slide 4

1. Pumpeteori – hverdagsproblemer 2. Frekvensregulering af spildevandspumper

Begreber. Sulzer Pumps

Effekt P1 = optagende effekt

3. Energioptimering ved Hedensted Spildevand 4. Computerstyret fjernovervågning af pumpesystemers behov for vedligehold

P2 = Akseleffekt

5. Ny pumpestation

P3 = Induceret effekt i pumpe

6. Svovlbrinte i kloaksystemer 7. Forebyggelse og bekæmpelse af svovlbrinte

Pumpestationens energiforbrug – Hvad betyder motorstørrelsen for energiforbruget – Tilstopningsrisiko – Kavitation

P4 = Hydraulisk effekt Effekt Hvilken af disse pumper bruger mest strøm ? Benævnelse XFP150G-CB1.5-PE110/4 XFP150G-CB1.3-PE160/4

Tilslutning DN 150 DN 150

Ampere 23,4 31,2

P2/kw 12 17,3

Sulzer | May 2012 Copyright © Sulzer Pumps | Slide 7

Pumpens virkningsgrad afhænger af pumpetype, opbygning mm. Store pumper har for det meste bedre virkningsgrad end små pumper.

Indledning v/ Ove Fjordman, Sulzer Pumps Wastewater Denmark A/S

Husk altid at få oplyst P1. Det er den optagne effekt, der belaster økonomien.

Ove Fjordman gennemgik systematisk de mange enkelte elementer, der har betydning for en pumpestations energiforbrug f. eks. rørforbindelser, ventiler, bøjninger, armatur, flowmåler og kompensator mm. Og nu til det centrale. Pumpens funktion, det optimale valg af: Motor (størrelse og type). Løbehjul (forskellige typer til samme pumpe, afhængig af forholdene), og ikke mindst korrekt tilslutning til suge og trykrør.

Skal der korrigeres for f.eks. tab i motor, kobling, frekvensomformer, gear, remtræk osv.) De enkelte virkningsgrader der multipliceres:

Udgangspunktet ved valg af pumpe er det væsentligt at kende pumpens karakteristik, som vist på figuren til højre øverst. Ved valg af pumpe søges det at finde den pumpe, der flytter mest muligt vand ved det laveste energiforbrug (m3/kWh) og dermed den bedste virkningsgrad.

2

Virkningsgrad pumpe Virkningsgrad motor Virkningsgrad kobling Virkningsgrad VLT Samlet virkningsgrad =

70 % 91 % 98 % 97 % 07*0,91*0,98*0,97 = 0,61 (61%)

Indlægget fortsatte med en gennemgang af en række kurver, visende pumpeydelsen, afhængig af varierende trykforhold (variationer i vandspejlshøjden i pumpesumpen, pumpens omdrejningstal, luftansamling i trykledningen, osv). Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Her logger vi med fordele NivuLog Sunflow

NivuLog NANO

NivuLog Easy

NivuLog PCM

Professionel datalogning via GPRS. Se data online 24/7 med fast simkort til fast pris. Ingen dyre data abonnementer. NivuLog-serien fra Danova gør det muligt.

Med NivuLog oplever du optimal tilgængelighed til dine måledata via GPRS døgnet rundt. Fuldt synkroniseret, uden generende tidsforskydninger. Plug and play-teknologi uden dyre data abonnementer. Hos Danova tilbyder vi fast pris for måler med data i 2 eller 5 år NivuLog SunFlow - NYHED

Selvforsynende flowmåler med kompakt solpanel. Indbygget datalogger samt GPRS datatransmitter. Tilslut sensor, peg panelet i retning af solen og se straks tilgængelige data. NivuLog NANO - NYHED

Mobil GPRS datalogger og transmitter med integreret simkort. 1 analog og 3 digitale indgange NivuLog NANO tåler neddykning. Konfiguration af indstillinger foregår online. NivuLog Easy

Mobil, kompakt GPRS datalogger.Ren plug and play takket være indbygget simkort. 4 frit konfigurérbare indgange og 1 digital udgang. NivuLog PCM

Mobil GPRS datatransmitter.Kompakt, solid model, der kan tilsluttes PCM 4 og PCM Pro korrelations flowmålere. Konfiguration af indstillinger foregår online.

Oplev NivuLog hos Danova på Spildevandsteknisk Årsmøde i Herning d. 31. maj 2013

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

3


Også pumpernes driftsform fik en omtale: • Paralleldrift, hvor vandmængden forøges, medens modtrykket forbliver uændret • Seriedrift, modtrykket øges, medens vandmængden forbliver uændret • Som en meget vigtig detalje blev nævnt sugerørets indføring til pumpen, der skal ske på en sådan måde, at der ikke skabes mulighed for luftansamlinger Kavitation er et kendt fænomen, der kan opstå, når væskens damptryk falder. Damptrykket ved vand er ved 1 atmosfære tryk 100 0c. Hvis trykket falder, kan der dannes bobler ved lavere temperatur. Et sådan forhold kan opstå på f.eks. et pumpehjuls bagside. Når trykket senere stiger igennem pumpen, vil boblerne knuses, hvilket medfører mekaniske skader og nedbrydning af materialerne. Kavitation markerer sig ved en tydelig hørbar støj.

Drift af transportpumpe ved optimal driftspunkt

2 Pumper ved 50 Hz 20l/s x 46 mVs 1,3 m/s i trykrør

Forudsætninger: Maks flow 18 l/s x 38 mVs (20%) Heraf 4 m hgeo Middel flow 10 l/s (80%) Trykledning ø 160x3500m Årligt flow: 65.000 m³/år Driftstimer pr år: 1000 Antal starter: 13.000

1 x Pumpe ved 50 Hz 18 l/s x 39 mVs 1,1 m/s i trykrør 211 kWh pr 1000m³

Årlig energiforbrug Ved on/off drift 65x211 = 13.715 kWh/år

Optimal driftspunkt: 1 x Pumpe ved 30 Hz 10 l/s x 15 mVs 0,65 m/s i trykrør 88 kWh pr 1000m³

Årlig energiforbrug Ved frekvensregulering 13x211 = 2.743 kWh 52x88 = 4.576 kWh 6.888 kWh/år Mulig besparelse ved frekvensregulering 6.827 kWh/år = 50% Pumpetid vil i 5m³ sump vol. øges fra 280 sek. til 500 sek. ved nedreguleret drift Længere driftstider = færre antal starter = ekstra energibesparelser

Frekvensregulering har i de senere år fået en mere fremtrædende plads som en del af moderne pumpedrift.

Eksempel på kavitations opståen og følger. Kavitation kan forhindres ved: • Øge systemtrykket • Gøre suge ledningen kortest mulig. Sugeledningen skal have så stor diameter som mulig. (Vandhastighed max 1,3 m/s). Sugeledningen skal udformes med så få tabsgivende fittings/bøjninger som mulig. • Sænke væsketemperaturen • Skaffe positiv tilløbshøjde (pumpeindløb lavere end suge vand spejlet) • Sænke driftstemperaturen (hvis muligt) • Evt. vælge en anden pumpestørrelse – f.eks. med større ydelse ved lavere omdrejningstal Indlægget afsluttedes med en omtale af problemer med: Tilstopnings risiko - Luft i trykledninger og andre forekomne driftsproblemer og mulighederne for at reducere følgerne. Ove Fjordmand, ove.fjordmand@sulzer.com

Årsagerne er, at man ønsker at flytte vandet billigere og /eller på en mere hensigtsmæssig måde ved f.eks. at: • Tilpasse pumpens omdrejningstal tættest mulig til det optimale driftspunkt. Dvs. hvor pumpen yder sit bedste ved mindst mulig energiforbrug. • Regulere pumpens omdrejningstal, så den pumpede vandmængde svarer til det aktuelle behov og derved opnå en kontinuerlig drift uden for mange start/stop. • Beskytte trykledningen mod trykstød og vakuum • Tilføre belastningen til kloaknettet i en kontinuerlig strøm I indlægget vistes eksempler på pumpedrift i forskellige situationer. Se nedenstående Så langt så godt, men er der kun succes historier. Nej naturligvis ikke. Frekvensstyring har naturligvis sine fordele og ulemper og begrænsninger: Ikke alle pumpehjulstyper er velegnet til drift med frekvensregulering – Specifik energi opgives udfra ISO 9906/annex A. 2 dvs., testet i rent vand – En for lav hastighed i trykledningen kan medføre afsætning og tilstopning – Der kan opstå luftansamlinger i trykledningen pga. for lav vandhastighed – Der Fordele/ulemper, herunder begrænsninger alle pumpehjulstyper velegnet til frekvensregulering kan- Ikke opstå vakuum i ertrykledningens toppunkter, som kan medSpecifik energi opgives ud fra ISO 9906/annex A.2 dvs. testet i rent vand føre-- Bliver øget energiforbrug (udluftning). væskehastighed for lav i tryklednig kan det give afsætning i trykledning - Der kan opstå luftansamlinger i trykledning pga. lav vandhastighed - Der kan påstå vakuum i ind/udluftet toppunker som medfører utilsigtet indluftning

Frekvensregulering af Spildevandspumper v/ Thomas Carøe, Xylem Water Solutions Denmark Thomas Carøes opgave var at berette om frekvensregulering af spildevandspumper: • Hvorfor frekvensregulere? • Energibesparelser ved frekvensregulering • Fordele/ulemper, herunder begrænsninger • Eksempler fra udvalgte pumpestationer

4

Thomas Carøe, thomas.caroe@xyleminc.com Der vil senere her i bladet komme et uddybende Indlæg om Frekvensregulering af Spildevandspumper. Red. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


H2S Guard - effektiv bekæmpelse af lugtgener Kemira Water Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Dårlig lugt fra kloakledninger og korrosion er blevet et stadig større problem i mange kommuner. Kemira er derfor gået effektivt ind i kampen for at bekæmpe svovlbrinte. Vi kan tilbyde den rette kemi leveret i et enkelt system, der inkluderer, overvågning, kontrol og styring af kemikaliedoseringen. Alt er bygget på en let tilgængelig måde, som styres via internettet. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk

kemira oyj @kemiragroup

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

5


Energioptimering på spildevandspumpestationer Ulrik Folkmann, Hedensted Spildevand, opfordrede i sit indlæg til, at man ser C02 besparelse som energioptimering med løsnings­forslag og styringsstrategi. Inden man igangsætter renovering af en pumpestation, må man overveje: Hvad er målet - Fokus område - Økonomi på den lange banen - Krav til leverandør - Valg af udbudsform Inden beslutning om renovering træffes, kig da på pumpestationens samlede driftsudgifter. Det nytter ikke at spare en krone på energi, hvis det koster to kroner i ekstra drift. Kun ved et årsforbrug større end 10.000 kWh har projekter om energioptimering nogen interesse. Energioptimering skal ”Tænkes Ind” ved anlæg af nye installationer. Ikke efterfølgende som lappeløsninger. Ved udbud fokuseres på Anlægs- og driftsudgifter. Som grundlag for vurdering af anlægs- og driftsudgifter beregnes nutids-værdien. Beregningen gennemføres med rentefod på 5% p.a. og uden hensynstagen til restværdier. Der betragtes en 15 årig periode. Driftsudgifterne beregnes på baggrund af entreprenørens opgivelser i tilbudslisten.

Ved udbud fokuseres på driftssikkerhed. Der vurderes, om det tilbudte udstyr er driftssikkert. Endvidere vurderes det, i hvilket omfang anlægget kan drives, når en eller flere anlægskomponenter er ude af drift. Endelig vurderes muligheden for hurtigt leverance af reservedele og servicebesøg. Ved udbud fokuseres på Arbejdsmiljøforhold. Her vurderes arbejdsmiljø- adgangs- og sikkerhedsforhold. Anlægsdisponeringen vurderes inkl. adgangsforhold til udstyret, samt hvor let anlægget er at rengøre og vedligeholde. Ved udbud fokuseres på kvalitet. Materiale- og komponentvalg samt de stillede funktionsgarantier vurderes. Ved udbud fokuseres på driftsomkostninger. Udover tilbudsprisen på pumperne ønskes sammen med tilbuddet ligeledes oplyst driftsomkostningerne (olie, lejer, pakninger remme osv.) Ulrik afsluttede med en række praktiske oplysninger om forhold af betydning ved udvælgelse og vurdering af fremtidige anlægsopgaver. I de lokale nyhedsmedier kan læses, at Hedensted Kommune/ Hedensted Spildevand altid er langt fremme mht. nye tanker og tiltag med energioptimering mm. Derfor er der meget inspiration at hente i Hedensted. Red J.H.. Ulrik Folkmann, uf@hspv.dk

10 punkter inden der vælges  1. Udvælg pumpestationer med et årligt elforbrug større end 10.000 kWh  2. Find oplysninger frem om pumperne og trykledningen  3. Få pumpeleverandøren til at fremstille kurve over pumpens specifikke energiforbrug ved frekvensreguleret drift samt minimumsfrekvens.  4. Overvej hvilken reguleringsmetode du vil anvende, samt hvilke andre faciliteter du vil have indbygget.  5. Vær opmærksom på forholdene omkring EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).  6. Bestil frekvensomformer med tilstrækkeligt startmoment.  7. Sørg for at installatøren forstår styringsbeskrivelsen.  8. Sørg for at dine kollegaer får ordentlig instruktion i driften samt at dokumentationen er i orden.  9. Efterprøv det specifikke energiforbrug. Find korrekt minimumsfrekvens.  10. Hold godt øje med driftstimer, starter og energiforbrug .

6

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Se den eneste flowmåler, der kan måle metankoncentration og flow samtidigt Få styr på din biogasproduktion! Takket være den integrerede temperaturføler og en meget præcis måling af lyd hastighed, kan Prosonic Flow B 200 nu måle metanindholdet online, direkte i røret uden behov for yderligere udstyr. Dette er en unik funktion, der giver helt nye perspektiver: • Kontinuerlig (døgnet rundt) overvågning af gasmængden og gaskvaliteten • Hurtig og målrettet respons på forstyrrelser af fermenteringsprocessen • Effektiv processtyring og korrekt energibalance, takket være beregning af yderligere parametre såsom: korrigeret volumen, brændværd og Wobbe index Som det eneste produkt på markedet kan du nu måle selv våd biogas og tilmed måle din metankoncentration uden at opleve et trykfald. Du får en pålidelig måling med høj nøjagtighed (±1.5%) og da der ikke er nogle bevægelige dele, kan du nyde en vedligeholdelsesfri drift. Prosonic Flow B 200 er tilmed nem at installere og er pladsbesparende, da den kun kræver en kort ligerørstrækning

Prosonic Flow B 200 er allerede blevet så godt modtaget, at vi tør love dig fuld tilfredshed. I modsat fald tager vi gerne retur uden beregning. Mød os på vores stand på STFs årsmødeudstilling og få yderligere information eller læs mere om Prosonic Flow B 200 på www.dk.endress.com/B200

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

7


Computerbaseret fjernovervågning af pumpestationers behov for vedligehold - VTU og sundhedstjek af pumpestationer

 

Mareike Arensman, EnviDan A/S, fortalte om computerbaseret overvågning af pumpesystemer, baseret på samme teknologi, som anvendes ved elektrokardiografi til måling af hjerterytme ved mennesker.

  









 







 

















•    •    •    





14

Drift og start af pumpe 1 og pumpe 2, Samtidig drift af to pumper, Uregelmæssig trykforløb, antagelig stammende fra luft i ledningen, Forskellen på to ens pumpers driftstid, antagelig stammende fra pumpeslid.

 

3



Fordelene ved løbende overvågning af pumpesystemer er: • At effektivisere og billiggøre vedligehold af pumpesystemer • At nedbringe perioder med driftsafbrydelser • At opnå direkte diagnose om uregelmæssigheder, skyldes pumpen eller trykledningen • Mulighed for at optimere pumpens energiforbrug Der blev vist adskillige eksempler på trykforløb fra flere pumpesystemer i Aalborg Kloak A/S og Vestforsyning (Holstebro), hvor man med en på trykledningen, monteret tryktransducer, kunne følge det aktuelle trykforløb, vist på computer. Som eksempler på overvågnings informationer blev vist: Trykforløb i en ledning, før og efter rensning med rensegris,

•    •  





2

Projektet er et samarbejde mellem EnviDan A/S, Aalborg Uni­ versitet, Vestforsyning A/S og Aalborg Kloak A/S. Projektet er støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU fonden) Mareike Arensman, maa@envidan.dk

 

 

8













 













 

Der er ligeledes mulighed for at diagnosticere: - Rørbrud - Luftlommer - Utæt kontraventil



Priserne for annoncering i Spildevandsteknisk Tidsskrift i 2013 er de samme som i 2012.

7

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Pålidelige PumPer

på arBejde

Se- og SL-spildevandspumperne er beregnet til transport af dræn- og overfladevand, husholdningsspildevand, kommunalt spildevand, industrielt spildevand samt procesvand. de kan opstilles permanent ved hjælp af et autokoblingssystem med styrerør eller en fast rørtilslutning, og er også velegnede til fritstående installationer eller som transportable hjælpepumper.

Læs mere på www.grundfos.com

S-tube-løber og vores Blueflux®motorer sikrer optimale drifts- og energibetingelser uden at gå på kompromis med den frie passage. S-tube-løberen sørger for håndtering af partikler op til 160 mm.

Grundfos dK A/s • CVr-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013 10697_SE_SL_annonce_A4.indd 1

4/29/2013 1:39:04 PM

9


Ny Pumpestation v/ Anders Fisker Olesen, Silkeborg Forsyning A/S

Kabeltilslutningerne er ført ud til selvstændig koblingsskab. Hvis elforsyningen svigter, kan en service bil transportere en nødstrøms generator ud til stationen, så pumpernes drift kan fortsætte.

Silkeborg Forsyning A/S er, som så mange andre A/Ser, skabt ved en sammenlægning af flere kloakforsyninger hver med sine særpræg og traditioner. Således var det også med kloakforsyningernes pumpestationsstandard. Opgaven var at skabe et samarbejde og en fælles standard for pumpestationer.

Pumpestyringerne er kendte fabrikater. Informationerne overføres til forsyningens fælles SRO system. For at undgå plask og luft i spildevandet er indføringen i stationen forsynet med prelplade.

Anders Fisker fortalte på en engageret måde om Forsyningens nye standard for pumpestationer.

Tørt opstillede pumper Rørmontagen er traditionelt opbygget, men pumpemontagen er noget særligt. Pumperne er monteret på hjul. Der må være noget galt, og dog, det er en meget spændende løsning.

Diskussionen er her som andre steder, skal der være tørre eller våde pumpestationer. Våd pumpestation Bemærk de gode tilkørselsforhold, pumpebrønden er ført 0,8 m over terræn, ventilbrønden ført 0,2 m over terræn. Dæksler og elskabe er malet i samme farve, brøndene er beklædt med nøddefarvet vedligeholdelsfrit ”Ivarson plank”.

10

Anders Olesen afsluttede sit indlæg med at omtale en specificeret standart formular til brug ved udbud til nye pumpestationer. Pumper på hjul! viser sig i praksis at være en rigtig god løsning. Elforsyning afbrydes. Pumpens tilslutninger adskilles. Enheden rulles tilbage, klar til reparation. Anders Olesen, afo@silkeborgforsyning.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Svovlbrinte i kloaksystemer Betonkorrosion

v/ Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Disposition: • Dannelse af svovlbrinte • Korrosion, arbejdsmiljø, lugtgener til omgivelserne • Udfordringer ved separat kloakering af oplandet og centralisering af renseanlæg

 Korrosionsraten kan i værste fald overstige 5 mm/år  Typisk kraftigst i rørets krone og ved vandlinien  Eksempler:  Et ca. 30 år gammelt rør →  Stærkt korroderet brønd↓

Svovlbrinte er et emne, der har været behandlet i mange foredrag i tidens løb. Man har et godt kendskab til gasarten, både dens giftighed (anvendt som giftgas 1. verdenskrig) og dens korroderende virkning ved nedbrydning af især betonkonstruktioner. Hvad er da svovlbrinte (sulfid)? • Svovlbrinte er en farveløs giftig gas med en karakteristisk lugt af rådne æg • Svovlbrintes molekylformel er H2S, der kan optræde som: Opløste sulfider: H2S, HS- og S2 og Udfældede metalsulfider: f.eks. FeS og FeS2 H2S er den mest reducerede form for svovl og dannes primært ved bakteriel oxidation af organisk stof under iltfrie forhold (Hvis ingen ilt ingen aktivitet)

Sulfiddannelse i trykledninger CO2 H2S/HSMikroorganisme

(Sulfat reducerende bakterie)

Rørvæg

Biofilm

Centralisering • Lange afskærende ledninger g mere H2S • Kloakering i det åbne land g mere H2S • Spildevandet fra fjerntliggende områder ledes ofte til eksisterende kloaknet • Samlet resultat: Flere lugt og H2S problemer

Derfor er vejen frem at ”Tænke problemerne ind i nye projekter” og ved omtanke og tilbundsgående viden om svovlbrinte søge at undgå problemerne. Her kan et nyt værktøj WATS et forskningsmodul, hvor man bl. andet kan:

Me2+

Ingen ilt og nitrat

Mindre uvedkommende vand • Højere BOD og COD indhold g mere H2S • Mindre spildevand giver længere opholdstid g mere H2S

Ser det lidt håbløst ud?? Ja måske, på eksisterende kloaksystemer er det en uhyre vanskelig opgave at løse.

Ilt og nitrat opbruges hurtigt

H2S/HS-

9

MeS↓

Modellere omsætningen af organisk stof – Modellere svovlbrinte – Modellere ilt, nitrat, jern, lugt – Modellere effekten af forskellige tiltag: Ventilation - Tilsætning af jern, nitrat, ilt, og luft.

SO42Organisk stof Spildevand 4

Sulfiddanelse foregår både i trykledninger og i gravitationsledninger. Skadevirkningen i gravitationsledninger forårsager nedbrydning af ledningsmaterialet (beton), der i værste fald kan medføre total opløsning. Evnen til Sulfiddanelse afhænger af: Spildevandets indhold af sulfat, Kvaliteten af det organiske substrat, pH værdien, Areal/ volumen forhold, Anaerob opholdstid og Flowhastighed. Et særlig aktuelt forhold er de udfordringer, som opstår ved separering og centralisering, hvor de ændrede forhold fremgår af ovenstående figur.

Modellere, hvor der suges luft ind i kloakken, og hvor der afkastes luft (lugt). Modellen kan anvendes på et hvilket som helst forgrenet netværk. Jes Vollertsen afsluttede sit indlæg med at demonstrere modellering af et komplekst opland i dette tilfælde fra Nordafrika. Jes Vollertsen E mail jv@bio.aau.dk

PS. Efter disse interessante oplysninger bør ikke glemmes den sundhedsfare, som svovlbrinte udgør for driftspersonalet. Derfor se nedenstående figur og pas på jer selv. Red J.H.

Separering Mindre rørdimensioner • Større areal/volumenforhold g mere H2S • Kortere opholdstid under tørvejr g mindre H2S Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

11


5.1.6 Forebyggelse af lugt samt giftige, eksplosive og korrosive gasser.

Problemer H2S lugt og giftvirkninger Lugt eller giftvirkning Detektionsgrænse for lugt Kraftig ubehagelig lugt Skader på øjne og slimhinder Livstruende Umiddelbar død

Afløbssystemer skal designes, konstrueres, vedligeholdes og drives, således at lugtgener samt giftige, eksplosive samt korrosive gasser undgås.

Koncentration i atmosfæren* (ppm) 0.0001-0.002 0.5-30 50-300 300-500 >700

Hvordan løses et reelt problem? Et godt bud kan være en samlet strategiplan med viden og forståelse af, hvordan og hvorfor H2S dannes, samt de faktorer der influerer på udviklingen af H2S. Hvor og hvordan skal bekæmpelse på et kloaksystem finde sted? Skal indgrebet være i ”indløbsenden” eller ved ”udløbsenden”

*1 mg S per L i spildevandet er i ligevægt med 134 ppm i kloakatmosfæren ved pH 7 og 20°C 27

27

Forebyggelse og bekæmpelse af H2S Christian Schou, Grundfos

Hvor er der plads til udstyr og kemi • Hvor er der elektricitet til udstyr, og hvor skal der bruges batteri • Hvordan kan der etableres elektricitet • Hvad giver mening i forhold til systemopbygningen Hvor og hvor mange steder skal der bekæmpes • Kan man bekæmpe alt fra et sted eller skal der flere stationer til • Kan lugt og korrosion accepteres på nogle strækninger • Skal man bruge samme bekæmpelsesstrategi alle steder

Udfordringerne opsummeret

Lugtgener

Arbejdsmiljø

Dødelig gas

Korrosion af betonledninger

Korrosion af jern og elektronik

Negativ effekt på R/A processer

Anvender man kemi til bekæmpelse, er det nødvendig at kende kemikaliernes begrænsninger, fordele og ulemper. Derfor vælg egnede kemikalier/metode til bekæmpelse • Forebyggende (nitrat produkter, atmosfærisk luft, ilt NaOH, rensegris) • Afværgende (jern salte, atmosfærisk luft, ilt) • Forebyggende og afværgende (f. eks. FE(NO3)3, atmosfærisk luft, ilt)

Som billedet viser, er problemerne mange og alvorlige. Bekæmpelsen af problemerne er baseret på: Dansk Standard DS/EN752:2008: Afløbssystemer uden for bygninger.

System opbygning Fastlæg system opbygning: • Pumpe fra A-B uden tilledninger • Hovedledning med tryksatte sideledninger • Længde af ledninger • Diameter af ledninger • Materiale af ledninger • Fald af ledninger Lav en fysisk inspektion af lokaliteten/erne hvor der skal bekæmpes: • Hvordan ser systemet ud • Hvor meget plads er der til installation • Er der allerede udstyr på lokationen som kan benyttes • Er alt som beskrevet i papirerne • Hvor ligger rørerne fysisk (under en vej, et fortov, en mark….)

12

Dosering Når kemien er valgt, kommer den næste meget vigtige beslutning. Hvor skal der doseres for at få en komplet indblanding? • Dosering direkte i sumpen • Dosering i indløbet til pumpen • Dosering ind i trykrøret Indsatsens resultat måles ved et antal sensorer opsat på strategiske positioner. Lav tilsyns rutiner for sensorerne, så de til enhver tid fungerer korrekt (batteri, kalibrering, funktionstest etc.). Indlægget afsluttedes med en livlig spørge runde. Christian Schou, cshou@grundfos.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Metoder: fordele og ulemper Forebyggelse via pH

Forebyggelse med rensegris

Forebyggelse med ilttilførsel

Forebyggelse med nitrat

Fjernelse med kemisk fældning

Fjernelse med luftrensning

Billig

Effektiv

Simpelt at implementere

Simpelt at implementere

Relativ billig

Effektiv overfor andre lugtstoffer end H2S

Effektiv

Billig Fjerner også andre aflejringer i rør

Kan medføre, at problemet flyttes hvis pH senere falder Biofilmen gendannes og dosering skal gentages

Risikerer blokering Skal gentages tit, nogle gange hver 14 dag

Kan være problematisk i forhold til R/A Arbejdsmiljø

billig, hvis atmosfærisk Forhindrer dannelsen af H2S luft anvendes Ingen kemikalier ude ved stationerne

Effektiv overfor andre lugtstoffer end H2S

Hydrauliske problemer Er forholdsvis dyr pga. luftlommer Overskydende nitrat skal fjernes på R/A

Letomsætteligt organisk stof nedbrydes Kan give vækst af andre bakterier og øge biofilm tykkelsen

Letomsætteligt organisk stof nedbrydes

Simpelt at implementere Ved jerntilsætning opnås forbedret fældning af P på R/A Ikke effektiv ved lavere Hindrer ikke korrosion pH værdier Sænker pH af spildevand Kemisk slamproduktion

Kræver ofte meget plads Kan være dyr

Kan give vækst af andre bakterier og øge Evt. stripping af H2S og biofilm tykkelsen Ammoniak Kan være dyr, hvis der anvendes rent ilt

Mød os på

Årsmøde 2013 +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

13


Virksomhedsportræt:

Herning Vand i udvikling – i fortiden og fremtiden Af Mariane K. Møller, Kommuni­ka­ tions­­ansvarlig, Herning Vand I 2013 fejrer Herning 100 års jubilæum som købstad. Herning-egnens historie beskrives i den sammenhæng med ord som ”iderigdom, fremdrift, udvikling, fremsynethed, samarbejde og innovation”.

Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder og leverer drikkevand til 60 % af kommunens borgere. Herning Vand A/S er 100 % ejet af Herning Kommune. Strategien for Herning Vand A/S indeholder indsats- og resultatmål, der er retningsgivende for det daglige arbejde og som ledelse og medarbejdere vedholdende arbejder på at opfylde. Der er 58 ansatte, hvor en del er på deltid eller i flexjob. Der omsættes for ca. 135 mio. kroner årligt. I foråret 2012 indførte Herning Vand en ny organisation. Virksomheden er nu organiseret i 3 afdelinger: Kunder og Administration, Produktion samt Plan og Projekt. I 2012 blev Herning Vand certificeret efter ISO 14001-standarden. Målet med det indførte miljøledelsessystem er, at Herning Vand arbejder ensartet, systematisk og effektivt med drift og udvikling af selskabet efter devisen ”mest mulig miljø for pengene”. Vi mener, at hvad der er godt for miljøet er også godt for vore kunder, medarbejdere og ejere. Herning Vand A/S underskrev i efteråret 2011 en Carbon 20-aftale, hvor selskabet forpligter sig til at nedbringe CO2-udslippet med 20 % inden udgangen af 2013. Vi arbejder systematisk med løbende forbedringer – herunder nedbringelse af vort CO2-udslip - på vore ugentlige tavlemøder i alle afdelinger.

14

I forbindelse med 100 års jubilæet har Herning Vand profileret sig som ”3 årig med over 100 års erfaring”, idet både vandforsyningen og kloakvæsenet i Herning går tilbage til starten af 1900-tallet. Den stærke erfaring indsat i nye rammer giver rigtig mange muligheder for innovation og udvikling. Dagligdagens udfordringer i Herning Vand bliver ofte løst i samarbejde med andre i branchen. Videndeling og netværk er nøglebegreber. For ved at dele sin viden, bliver man selv klogere. Når vi deler viden, opstår ny viden og endnu bedre idéer og resultater skabes.

”Nyresten” og medicinrester Struvit er et fosforholdigt materiale, der ophober sig i slamrørene på renseanlægget og giver driftsproblemer. Problemet er at sammenligne med de ”driftsproblemer” mennesker kan have i forbindelse med urinvejssygdomme, hvor struvit-sten udfældes i nyrerne og urinvejene. Ophobningen af struvit i slamrørene giver driftsmæssige problemer på renseanlægget, og Herning Vand arbejder derfor frem mod en løsning, der sikrer mindskelse eller total fjernelse af ophobningen af struvit i rørene. Sammen med bl.a. Aarhus Vand, Horsens Vand, Norconsult og Grundfos arbejder Herning Vand på en løsning, hvor en kontrolleret struvitudfældning sker i en reaktor. Udfældningen foretages på rejektvandsstrømmen fra slamafvanding, da der her er et højt indhold af ammonium og fosfor. Udfældningen af struvit fra spildevandet forventes at løse driftsproblemerne samt sikre en mere energieffektiv drift, da vandet kan ledes ubesværet gennem slamrørene. ”Struvitprojektet er interessant for Herning Vand som en mulig løsning på forskellige driftsforstyrrelser på Herning Renseanlæg. Driftsforstyrrelserne er alle relaterede til diverse former for P-udfældninger. Som eksempler kan nævnes udfældning af vivianit på de rustfrie skrabere i efterklaringen. Struvitudfældninger forekommer i rør

og varmevekslere, samt inde i rådne­ tankene. Reduktion af driftsforstyrrelser har været det primære mål for at gå ind i projektet, men det tyder på, at den udfældede struvit, som sidegevinst, kan benyttes som et glimrende gødnings­ produkt”, fortæller afdelingsleder i Produktion, Jan Ravn. Det er dog ikke kun struvit, der ønskes fjernet fra den samlede spildevandsstrøm. Herning Vand skal stå for afledningen af spildevandet fra det kommende sygehus i Region Midtjylland, DNVGødstrup, der er ved at blive bygget vest for Herning. Normalt ville fokus i et projekt som dette være på rensning af spildevandet for medicinrester fra sygehuset alene. Men da forskning viser, at langt størstedelen af de medicinrester, der udledes i spildevandet, kommer fra private husholdninger, arbejder Herning Vand på at finde en teknologisk løsning, der sikrer rensning for medicinrester fra både DNV-Gødstrup og husholdningerne i kommunen. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til Herning d. 31. maj 2013 – til en dag med netværk og videndeling. Marianne K. Møller, Herning Vand mkm@herningvand.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Herning Vand A/S: Vand: De tre vandværker i og omkring Herning leverer årligt ca. 3,4 mio. m3 vand gennem 650 km vandledninger til ca. 46.000 personer. Spildevand: Fra ca. 32.000 ejendomme ledes spildevandet via ca. 180 pumpestationer gennem 1200 km spildevands­ledninger til 14 renseanlæg. Herning Renseanlæg behandler ca. 12 mio. m3, svaren­de til ca. 75 % af spildevandsmængden i forsynings­området. Kirketårn Udvikling i fortiden: Vandtårn og klokketårn i et. Det fritstående klokketårn til Sankt Johannes Kirke i Herning er 35 meter højt og blev bygget i starten af 1950'erne. På god vestjysk manér sparede man penge ved at bygge et fælles tårn, der både rummer kirkeklokker og 400 m3 vand.

Herning Renseanlæg set fra oven med Fuglsang Sø i baggrunden. Historien om Fuglsang Sø er et eksempel på den entreprenørånd, der præger Herning. En sen fredag eftermiddag i år 2000 sad to ansatte fra Herning Kommune og fik en fyraftensøl. Foran dem lå et kort med indtegninger af en stor kunstig sø, der skulle graves ud. Sandet skulle Vejdirektoratet bruge til byggeriet af motorveje omkring Herning. I løbet af den eftermiddag blev udarbejdet en skitse til sø, fritidslandskab, havnefront og plads til 500 boliger. Et projekt som Herning Byråd tog imod med kyshånd, for "i Herning er alle muligheder åbne". Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

15


Udstillerne glæder sig til at møde jer på Årsmødeudstillingen 2013 i Herning Firmaomtale i tilfældig rækkefølge. Red. J.H.

VALTOR

Jens Dalsgaard

VALTOR INDUSTRI A/S repræsenterer et par stærke brands, når det drejer sig om ventiler til vand- og spilde­vands­sek­ toren. Der er tale om virksomhederne EBRO Arma­ turen GmbH samt Stafsjö Valves AB, som henholdsvis producerer butterflyventiler og spadeventiler. Begge fabrikanter er kendetegnet ved et bredt produktsortiment, i en kvalitet på allerhøjeste niveau.

”Entreprenør Jens Dalsgaard er aut. kloakmester og et solidt firma, som er kendt for, at levere de nyeste løsninger, f. eks. er vi ”no dig operatør” og omfattet af Kontrolordning for ledningsrenovering, herudover udfører vi klimatjek. Vi er i år på messen for at præsentere vores brøndcoatningsløsning, som vi er forhandler af i hele Skandinavien. Vi udfører coatning på alle typer brønde, hvor svovlbrinter har tæret betonen. Vi renser brønden, spartler til jævn overflade, hvorefter vi sprøjter den med polyurethan, som beskytter betonen mod svovlbrinter. På denne måde undgår man at udskifte den eksisterende brønd.” www.jensdalsgaard.dk

På vores stand vil der være fremvisning af eksempler fra begge af de to virksomheder, sammen med andre udvalgte produkter fra vores sortiment. www.valtorindustri.dk

Gratis hegnstjek fra Poda Hegn

EnviDan har vind i sejlene

I forbindelse med STF’s årsmødeudstilling tilbyder Poda Hegn et gratis hegnstjek til alle STF’s medlemmer. Hegnstjekket er et uforpligtende besøg, hvor hegnene bliver efterset og du efter behov kan få et løsningsforslag på reparationer, nyanlæg eller service. På udstillingen kan du høre mere om Poda Hegn og nye, interessante hegnsløsninger. F.eks. Poda Multinet, monteret på Poda Økopæle i FSC-certificeret robinietræ - et flot og sikkert hegn med en god miljøprofil. Poda Hegn er repræsenteret over hele landet. Poda leverer både materialer, monterer og servicerer hegn, så du får en nøglefærdig totalløsning og hurtig, professionel service. www.poda.com

…og fuld damp på udviklingen af vores digitale sty­rings­­værk­ tøjer. Mød os i EnviDanteltet og få en snak om, hvordan vores værktøjer kan forenkle og effektivisere processerne på jeres renseanlæg. Vi har flere årer i vandet, og i år kommer vi bl.a. med: EnviPortalen, vores digitale platform med én indgang til alle vores styringsværktøjer EnviStyr Web, en del af EnviPortalen, og et online styrings­ system med nye avancerede overvågningskomponenter. TenCate Geotube, en effektiv og enkel slamafvandingstek­ nologi til bl.a. afvanding af biologisk slam fra renseanlæg. Vi ses i Herning! www.envidan.dk

Wavin Besøg Wavin på STFårsmødet 2013 ….og lad os få en snak om fremtidens løsninger inden for spildevand. Wavin bruger traditionen tro STF-årsmødet til at præsentere såvel nye som kendte produkter inden for regn- og spildevand. I år vil det fx være muligt at gå vores serie af Tegra brønde med fleksible muffer efter i sømmene, ligesom du også vil kunne se et eksempel på en pumpebrønd. På standen har du også mulighed for at få det nyeste eksemplar af vores kursuskatalog, der som noget nyt indeholder et kursus målrettet forsyninger. Læs mere om Wavin og vores produkter på wavin.dk

16

Dräger Find vejen til sikkerhed på arbejdspladsen med Dräger Sikkert gennem labyrinten af farlige stoffer…. Når der arbejdes med farlige stoffer, kræver det din og dine kollegers fulde opmærksomhed. Nye anvendelser, regler og stofsammensætninger kræver pålidelige løsninger. Benyt dig derfor af vores mangeårige erfaring indenfor området sikkerhed på arbejdspladsen. Drägers program dækker alt fra personlig beskyttelse og innovativ gasdetektion til åndedrætsværn og serviceløsninger, som alle giver dig sikkerhed på arbejdspladsen. Ring til os på tlf. 44 50 00 00 så vi sammen kan finde en passende løsning. www.draeger.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Vi ses på Spildevandsteknisk Årsmøde 31. maj i Herning

Fornyelse for fremtiden

Gennemtestede løsninger Aarsleff Rørteknik tænker langsigtet. Vi leverer miljørigtige løsninger til opgravningsfri fornyelse af ledninger med lang

kræver minimal vedligeholdelse. Løbende test og videreudvikling er en del af hverdagen. Det er der god økonomi i for

levetid. Løsningerne er robuste og

samfundet.

www.aarsleffpipe.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

17


HedeDanmark a/s

Grundfos

HedeDanmark a/s nyttiggør årligt mere end 150.000 tons spildevandsslam for forsyningsvirksomheder i Danmark og Sverige. Hovedparten af dette nyttiggøres til gødningsformål i landbruget, men vi råder også over komposterings- og forbrændingskapacitet til produkter, der ikke overholder gældende grænseværdier. HedeDanmark understøtter tankegangen om affald som en ressource og recirkuleringen af de værdifulde næringsstoffer, der findes i organiske restprodukter, hvilket især vil sige fosfor og kvælstof. Vi garanterer vores kunder afsætningssikkerhed og høj kvalitet i den løsningsmodel, vi skræddersyr til den enkelte kunde. Vi har en bred vifte af løsninger, der kan tilpasses præcist til kundens behov. Se mere på www.spildevandsslam.dk

Spildevandspumpe med sikkerhed. Med S-tube-løberen har Grundfos konstrueret en løber, der på en og samme tid er en forenkling og en optimering. Pumper med S-tube-løberen opnår en meget høj virk­ ningsgrad og kan ubesværet behandle spildevand med partikler helt op til 160 mm – uden at stoppe til. Afbalanceringen af løberen er blevet raffineret, hvilket betyder, at den er støjsvag og kører uden vibrationer. Med sin ekstremt effektive hydraulik gør S-tube-løberen pumperne yderst driftsikre samtidig med, at den øger pumpekomponenternes levetid. S tube-løberen eliminerer dermed det traditionelle kompromis mellem hydraulisk virkningsgrad og fri passage, som spildevandets varierende sammensætning normalt kræver. Læs mere på www.grundfos.dk

Chr. Krogh ApS Hos Chr. Krogh ApS samarbejder vi med vores kunder for at finde den optimale løsning på kommunale og private renseanlæg. Vi markedsfører følgende produkter fra de førende producenter indenfor vandrensning og slambehandling. Fældningskemikalier: Ferriflock 138E – 13,8% jernklorid opløsningEkoflock 54, 70 & 90 – PAC Polyalumninumklorid 5,4%, 7,0% & 9,0% Polymer: Flydende eller granulat med alle variationer indenfor ladning og molvægt. Skumdæmpere: Bredt sortiment til individuelle opgaver. www.chr-krogh.dk

Xylem (Flygt) Xylem (Flygt) har gennem tiderne fået godkendt mere end 40 Patenter på vores spildevandspumper. Det er 5 x mere end den øvrige branche TILSAMMEN. Så NU skærer vi igennem energi debatten og tilbyder 5000 kr. i dusør til den kunde der kan finde en ”konkurrent spildevandspumpe” der er mere energieffektiv end vores N-pumpe! Kom og hør nærmere. Derudover har vi verdenspremiere på Flygts nye Slimline Pro­ peller pumpe der fylder 15% mindre end før, N-teknologien er blevet indbygget og kan selvfølgelig fås med IE3 motor. Selvfølgelig udstiller vi i år sammen med MJK for at understrege, at vi nu sammen kan tilbyde stærke totalløsninger. Læs mere på www.flygt.dk

18

DESMI Danmark A/S DESMI Danmark A/S leverer pumper til marine og forsyningsindustrien. Pumpeløsninger er vores speciale, uanset om det drejer sig om skibspumper, industri, spildevand, fjernvarme, renseanlæg, vandforsyning, pumpestationer eller svømmehaller. Vi finder den rigtige pumpe og det rigtige system til opgaven – uanset væskens art og uanset lokaliteten – vi er på stedet. Vi udfører landsdækkende vedligehold, service og reparationer på alle pumpetyper, uanset fabrikat. Kom forbi vores stand og se det nye DESMI VICON og DESMI EVAK. VICON; integreret system til overvågning af pumpevibrationer og EVAK; evakueringssystem for tørt opstillet spildevandspumpestation – begge til forsyninger der vil minimere udkald til pumpestationer. www.desmi.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Stennevad A/S

Frisenette

Stennevad A/S har gennem årene specialiseret sig i at levere de rigtige løsninger inden for personlig sikkerhed. I dag både leverer vi til og uddanner virksomheders ansatte, så de er klar til de komplicerede opgaver, samfundet byder. Vi tilbyder uddannelse inden for faldsikring og sikker færden i eksempelvis brønde og skakter. Vi underviser i nødvendige færdigheder, så man kan yde effektiv førstehjælp, hvis uheldet sker. Vores instruktører er certificerede efter gældende regler inden for faldsikring. Nu handler personlig sikkerhed om meget mere end rigtigt udstyr. Personlig sikkerhed handler i dag om uddannelse og træning – kort sagt, viden. Stennevad A/S Stennevad A/S - En sikker samarbejdspartner www.stennevad.dk

På årsmødets udstilling viser Frisenette ApS En nyhed i NANOCOLOR® sortimentet – VARIO HC varmeblokken med nedkøling. VARIO HC køler testrør ned fra 160°C til 50°C på mindre end 10 min. Som de andre varmeblokke i serien til h.h.v. 12 og 24 rør, kan VARIO HC varme op fra stuetemperatur til 160°C på under 10 min. Alle varmeblokke har touch screen og er særdeles brugervenlige. VARIO varmeblokke kan nemt kalibreres og certifikat derpå kan udskrives. På udstillingen vises hele programmet af NANOCOLOR® produkter til vandanalyser inkl. fotometre og testrør. www.frisenette.dk

Per Aarsleff A/S, Rørteknik Per Aarsleff A/S, Rørteknik er specialister indenfor opgravningsfri fornyelse af rørsystemer. Vi lægger en ny foring ind i de eksisterende og renoveringsmodne rør, hvorefter røret fremstår som nyt, med en forventet levetid på op til 100 år. Rørteknik arbejder både som hovedentreprenør med rådgivning omkring fornyelsesplaner til bygherre, og som underentreprenør på større og mindre entrepriser Rørteknik har egen fabrik i Hasselager ved Århus, hvor alle materialer producers. På fabrikken er det muligt at producere strømpen præcis til opgaven. Alle materialer kontrolleres løbende af vores laboratorium i samarbejde med Teknologisk Institut. www.aarsleffpipe.dk

Kig forbi Nordisk Aluminat A/S Kom forbi vores stand på årsmødet – der er et nyt grønt påfund! Som altid har vi også frisk kaffe og te på kanden – og selvføl­gelig en konkurrence. På gensyn… Nordisk Aluminat A/S info@aluminat.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Slamsugere i høj kvalitet til ethvert behov På Årsmødet 2013 udstiller vi med en topmoderne kombineret slamsuger/højtryksspuler. Slamsugeranlægget er fremstillet i syrefast stål, hvilket sikrer en stor modstandskraft og fleksibilitet overfor aggressive produkter og muliggør ligeledes en meget stor nyttelast. Den store nyttelast gør slamsugeren til en attraktiv investering, som løser alle opgaver og er samtidig velegnet til transportopgaver af f.eks. slam og spildevand. Ønsker du yderligere information kan du læse mere på www.vmtarm.dk - Jacob Hindsig (jh@vmtarm.dk)

Effektiv slamafvanding – vind en procesoptimering Vore proces- og serviceteknikere har mange års erfaring i at sikre en effektiv og optimal slamafvanding på din dekanterinstallation – både mht. proces og økonomi. Overvejer du at investere i nyt slamafvandingsudstyr, eller har du brug for at optimere processen på det eksisterende udstyr, er vi parate med råd og vejledning. Vi kan også tilbyde en testkørsel på dit anlæg for at få det bedste udgangspunkt for beregning af kapacitet og investeringsgrundlag. GEA Westfalia Separator er på pladsen – få en snak med Richard eller Lars og tag del i konkurrencen om at vinde en procesoptimering.GEA Westfalia Separator DK A/S . www.gea-westfalia.dk

19


TUNETANKEN A/S

Eegholm leverer gearmotorløsninger særdeles velegnet til spildevand

TUNETANKEN A/S har i over 40 år fremstillet pumpebrønde/-stationer, over- og underjordiske kemikalietanke, opluftningsringe for klaringstanke og belægningsarbejde i glasfiberarmeret polyester. TUNETANKEN A/S har egen salgsafdeling, konstruktionsafdeling og produktion i Danmark. TUNETANKEN A/S faste montørteam, som udelukkende servicerer vore kunder med renoveringsopgaver, eftersyn og opstilling af nye produkter, er enestående i kompetence og erfaring. Glasfiber er resistent overfor alle former for kemikalier og gasser, det måtte komme i berøring med i spildevandsbehandling og er derfor den korrosionsfaste, langsigtede løsning. De store løsninger laver vi også, liggende eller stående, i op til Ø4500 mm. www.tunetanken.dk

Vi tilbyder komponenter, motorer og løsninger som kan styre, kontrollere eller drive elektriske og mekaniske systemer. Den særlige bredde i vores seks forretningsområder, stærke mærkevarer og samarbejde på tværs af kompetencer giver vores kunder kvalitetsløsninger hver gang! På vores stand præsenterer vi gearmotorer fra Bauer, der er specielt velegnet til spildevand. Se også industrielle multistik fra Westec og glasfiberkapslinger, der med høj tæthedsklasse og funktionalitet er yderst velegnede til applikationer i hårde miljøer. Vi ses til årsmødet! Læs mere om Eegholm på www.eegholm.dk

Fletværk

Festo

Fletværk Vandbehandling vil arbejde for at forbedre samarbejde mellem forsyningsvirksomhederne, rådgiverne og leverandørerne. Vi ønsker at optimere rammer og regler for udbud og tilbudsgivning. FV vil medvirke til at sikre vandbehandlings-virksomheder kan løfte deres kompetenceniveau med overkommelige omkostninger. Besøg vores stand og hør om, hvordan foreningen arbejder. FV ønsker: 1. lige vilkår for virksomheder i vandbehandlingsbranchen 2. at være en samarbejdspartner mellem leverandør og kunde 3. at medvirke til klyngedannelse, der sikrer forretningsudvikling – også i udland 4. at medvirke til etablering af indkøbsvejledninger for kunder 5. at medvirke til forståelse for, at den fremtidige drifts- og tilbagebetalingstid for et anlæg bør være udslagsgivende for valg af løsning. http://www.fvvb.dk

Besøg Festo´s mobile messe På årsmødet i Herning vil Festo præsentere komplette løsninger til automatisering af spildevandsprocesser samt medieventiler, der kan øge produktiviteten og sænke installationsomkostningerne. Vi udstiller med vores mobile messe, så deltagerne kan se produkter og løsninger livé og møde vores automationsspecialister. Festo er både en global aktør og en uafhængig familieejet virksomhed med hovedkvarter i Esslingen ved Stuttgart. Vi leverer pneumatisk og elektrisk automationsteknologi til 300.000 kunder indenfor mere end 200 brancher og vores 30.000 produkter er tilgængelige i 176 lande verden over. Vi er mere end 16.500 medarbejdere i 59 nationale selskaber. www.festo.dk/water

Træt af lugten? Ubehagelige lugte og korrosionsskader på beton og metal kan forebygges ved brug af vores Hybridfiltre i ledningsnettet / pumpestationer. Vores sortiment dækker filtre til septiktanke, ledningsnettet, pumpestationer, slamhuse, biogasanlæg m.m. Kom ind og få en snak. Hybridfilter A/S – www.hybridfilter.dk

20

Scanflow Scanflow er et ingeniør og handelsfirma med over 20 års erfaring indenfor flowteknik, primært i pumpebranchen, og vi er på standen med et rigt udvalg af statorer, rotorer og sliddele til PC-pumper. Vi er specialister i sliddele til alle PC-pumpe fabrikaterne, såsom Allweiler, Mono, Seepex, Netzsch, Bornemann og Resch med flere. Med vores øvrige brede produktprogram med bl.a. ventiler, instrumenter, erstatningspumper, sliddele og reservedele, opfylder vi de fleste behov. Scanflow har Nordeuropas største lager af sliddele og kan derved levere hurtigt og til markedets bedste priser. Vi markedsfører kun produkter af høj kvalitet fra førende fabrikker! www.scanflow.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


SyStem 2000

Optimer driften i Jeres forsyning gennem styring, regulering og overvågning Du kan integrere System 2000 på din iPhone eller iPad - så er du altid opdateret uanset hvor du er!

System 2000 - mest udbredte Scada software i dansk forsyning System 2000 har længe været det mest stabile SRO system på markedet til store komplekse opgaver, og er på den måde veltrimmet til de nye opgave i den danske forsyningsbranche. Derfor er det også essentielt for B.V. Electronic til stadighed, at udvise teknologisk lederskab ved konstant at videreudvikler System 2000 for at imødekomme de krav og ønsker fra de mange brugere i forsyningsbranchen. • Førende på brugervenlighed og driftssikkerhed • Alle moduler til System 2000 er udviklet specielt til danske forsyningsselskaber • Systemer hvor mange personer er tilknyttet driften • Systemer der er spredt over et stort geografisk område • Integration – baseret på Microsoft SQL databaser

Vi har gjort System 2000 endnu mere effektivt: • Energi optimering 24/7/365

- Automatisk udregning døgnkurve (alle ugedage) - Selvoptimerende indvending - 7 dages matrix

• Anamo - værktøj til drift af renseanlæg

- Automatisk rapportgenerering - Overskuelige og ensartede rapporter til fx. skat, udløb og driftsdata - Mulighed for anlægssammenlægning - Hurtig reaktion ved kravoverskridelse - fx. blå flag ordning - Web-baseret adgang via pc og iPad

• Fuldt konfigurerbart tilbagestop

- God oversigt over alle stationer og deres bindinger - Hurtig opsætning af den enkelte understation - Hurtigt opsætning af logik - Kommunikations og logik styring til mere end én understation

• Innovativt rapport system

• Badevandsvarsling

- Mulighed for varsling af borger ved overløb. Dette kan ske via. e-mail, sms samt jeres egen hjemmeside.

- Point & Click - Varighedskurver - Benchmark

Nu LEvErEr vI ogSå koMpoNENtEr: Med opkøbet af AquaCon er vi nu leveringsdygtig i komponenter til den danske forsyning, med alt indenfor: Niveau, tryk, datalogger, flow og analyse.

BvE Job app til Windows smarts phones Med den nye app til Windows smart phones er der fokus på optimering inden for det strategiske vigtige område Anlæg og Vedligehold. HENT APP’EN GRATIS HER Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

B.V. Electronic A/S · Østerbro 5 · DK 7800 Skive Tlf. 9752 5022 · bve@bve.dk · www.bve.dk

21


AxFlow A/S Den voksende miljøbevidsthed, forbedrede processer og viden om håndtering af miljøproblemer, har efterhånden medført en nultolerance overfor udslip af ubehandlet spildevand, frås med vand eller uhensigtsmæssig anvendelse og deponering af slam. Derfor gennemgår alt spildevand i dag rensning på renseanlæg. Dette har ført til større behov for pumper, filtre og andet beslægtet udstyr på vore renseanlæg. Kravene til udstyret er høj kvalitet, enkelt vedligehold, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. AxFlow A/S tilbyder pumper og neddelere til slam, kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. Kemikaliehåndtering med fadpumper. Riste for indløb og overløb. Vandbehandling med automatiske filtre, UV lys og slamafvanding vha. filterpressere. www.axflow.dk

Vaga Teknik Vaga Tekniks projektafdeling med tilhørende PE-værksted er den perfekte samarbejdspartner for forsyningsselskaber i vand- og spildevandsbranchen. Vi leverer høj kvalitet og udstrakt service med kundens ønsker i centrum. Siden etableringen i år 2000 har afdelingen udviklet sig i størrelse og med hensyn til knowhow – således at vi i dag er blandt de førende leverandører af nøglefærdige teknikbrønde. Teknisk og administrativt personale på kontoret forestår alt fra tilbudsafgivelse, projektering, ordrebehandling, indkøb og varemodtagelse samt produktionsstyring. Vores primære arbejdsområde er projektering og fremstilling af nøglefærdige teknikbrønde i PE på eget produktionsværksted. Vi råder over moderne produktionsfaciliteter, for afvikling af den pladskrævende produktion. www.vaga.dk

Christiansen & Essenbæk A/S C&E er et entreprenørfirma med rødder tilbage i Vodskov for mere end 30 år siden C&E er højt specialiseret inden for betonrenovering, herunder sprøjtebeton og injektion. C&E har udført rigtig mange tætninger på danske renseanlæg, herunder især rørgennemføringer. Vi har specielt uddannet mandskab til alle former for injicering, herunder epoxy, cement, PU og ikke mindst acryl­

22

injicering. Ved hjælp af sprøjteteknik og anvendelse af specielle acrylmodificerede cementsvummer genskabes overflader, så der kan forventes en yderligere levetid på 15- 20 år. Produkterne vi anvender er miljøvenlige og kan ånde i modsætning til PU og epoxymembraner. Besøg vor stand og se en tank før og efter. Med venlig hilsen Christiansen & Essenbæk A/S. http://www.ceas.dk

HACH LANGE APS Stadig skrappere grænseværdier og en stram økonomi. Lyder det bekendt? Kom forbi vores telt for en snak om dine udfordringer. Med 80 års erfaring indenfor udvikling og salg af laboratorie- og online analyseudstyr kan vi helt sikkert hjælpe dig. Vi kan bl.a. fortælle om vores nye WTOS procesoptime­ ringsmoduler, der både sikrer den bedste måling og en optimal regulering i forbindelse med kvælstoffjernelse, fosforfjernelse og slamstyring. Du vil også kunne høre om 2. generation LDO iltmålere og andre procesinstrumenter. Er du mere til laboratoriemålinger vil vores fotometre, kuvettetest og ikke mindst vores nye laboratorierobot være interessante for dig. www.hach-lange.dk

Contech Siden etableringen i 1988 har Contech beskæftiget sig med PLC styringer og SRO overvågning. I alle årene har vi arbejdet med både renseanlæg, pumpestationer og overløbsbygværker m.m. Vi opdaterer og udskifter gamle PLC systemer, etablerer nye pumpestationer og lignende i eksisterende SRO/SCADA. Vi sørger for, at du fra både PC, tablets og smartphones kan overvåge og betjene anlægget. SRO og SCADA rapporter tilpasses specielle ønsker. Contech’s kan også udføre den fysiske montage, oplægning af føringsveje og kabler m.m. GSM/GPRS og radiokommunikation er også èn af vore stærke kompetencer. Ring og få en snak om netop jeres ønsker. www.contech-automatic.dk

Diatom A/S Diatom A/S udstiller på årsmøde med Amiad Filtration System: Amiad, Filtomat og Arkal filtrene. Amiad har specialiseret sig i at udvikle og markedsføre effektive og pålidelige automatiske selvrensende filterløsninger. Vi kan Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


derfor tilbyde markedets bredeste program af selvrensende filtre til fremstilling af teknisk vand til alle former for opgaver bl.a.:

FH automation Se Danmarks stærkeste pumpestyringskontroller, med fuld integration til jeres Scada system, uden at gå på kompromis. Kontrolleren er opbygget på Siemens nyeste teknologi og er måske også den mest fleksible kontroller, der findes på

• Opblanding af polymer • Spuling og rengøring • Beskyttelse af dyser i forafvandere, sibåndspresser, tromlefiltre & dekantere På vores stand udstiller vi også laboratoriepumper og smøremidler, hvor vi glæder os til at tage en snak om smøring for at undgå korrosion og nemmere adskillelse af boltsamlinger. www.diatom .dk

Intego A/S ”Intego A/S er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede virksomheder inden for samlede el-tekniske løsninger til blandt andet spildevandsbranchen. Besøg os på vores stand på Spildevandsteknisk Årsmøde og få en uforpligtende snak omkring, hvordan vi kan servicere netop din virksomhed. Vores kompetencer spænder bredt inden for automationsområdet, elektromekanisk service samt pumpehuse, og med udgangspunkt i vores smartboard står vi klar til at visualisere og fortælle om de mange værdiskabende løsninger, som vi kan levere til spildevandsbranchens aktører.” Læs mere om Intego A/S på www.intego.dk.

Danfoss VLT Drives præsenterer IP66 IP66 kapslingen er specielt udviklet til installation i barske miljøer, hvor ekstra beskyttelse er nødvendig. Kapslingen er støvtæt og vandafvisende, ligesom alle aluminiumsdele er beskyttet af en ekstra stærk epoxy coating. Frekvensomformere med denne kapsling er derfor specielt velegnede til udendørs montering og hygiejniske områder, hvor rengøring med højtryksrenser er nødvendig. Når du vælger IP66 forlænges levetiden på din frekvensomformer og fås til Danfoss VLT® AQUA frekvensomformere fra 0.25 – 90 kW. Hør meget mere om denne kapsling samt dedikerede løsninger til spildevand på årsmødet. Vi glæder os til at se dig på vores stand. www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

markedet i dag. Pumpestyringskontrolleren er opbygget i et åbent og fleksibelt system, som gør det muligt at have mange forskellige tilslutninger i sin pumpestation. Et guidet opsætningsprocedure gør det muligt for enhver operatør at kunne opsætte en pumpestation på under en ½ time og så er den klar til drift. Ethernet tilslutning til frekvensomformere sikre optimal energidrift og alarmmeldinger. www.fhautomation.dk

COWI Du kan også i år møde COWI ved Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde. Vi står klar i Herning. COWI er en af de få 100% dansk ejede rådgivervirksomheder i Danmark. Vi leverer rådgivning indenfor en bred vifte af opgaver indenfor spildevandsbranchen. Vi har stor erfaring lige fra idéfasen af et projekt indtil projektet er gennemført og kan bidrage med viden og inspiration gennem et helt projektforløb, der kan omfatte: Problemanalyse- Projektforslag Projektering - Gennemførelse af udbud - Tilsynsarbejde og Indkøring. COWI har også stor erfaring med optimering af renseanlæggenes drift ligesom COWI har stor erfaring med Trouble Shooting og afhjælpning af driftsproblemer. www.cowi.dk

Fagerberg Mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Herning. Vi glæder os til at vise jer den nye fosformåler P700IQ og slamspejlssensor IFL700IQ. Kom og se de nye målere, hør om vores referencer og oplev Ethernet fjernopkobling i praksis. Fra MAXX præsenterer vi de nye SP5 og TP5 prøveudtagere med Ethernet fjernopkobling på både stationære og transportable modeller. Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi også nyheder og gode tilbud på magnetisk induktive flowmålere, reguleringsventiler til luft, niveautransmittere, håndinstrumenter og laboratorieudstyr. Vi glæder os til at se jer og få en god snak. www.fagerberg.dk

23


Stjernholm På Stjernholms stand er den største nyhed meget gammel! Stjernholm A/S har i flere år påstået, at firmaet leverer ”bedre løsninger”. Denne påstand har man besluttet at føre bevis for på årsmødeudstillingen. Man har nemlig købt virksomhedens allerførste sandvasker fra 1998 retur, og derfor kan man på Stjernholms stand se, hvordan en Stjernholm sandvasker, som har kørt i 14 år og vasket mindst 500 tons sand, ser ud. Sandvaskeren har været opstillet på Gråsten renseanlæg. Virksomheden har desuden den nye Stjernholm OXxOFF til styring og optimalt drift lufttilførsel til luftningstankene. Et produkt, som let reducerer energiforbruget til beluftning med hele 25%! www.stjernholm.dk/

Inspiration til læring i Herning Mød os på årsmødet og få laks, snacks og det nye katalog med i hånden. Så får du det hele med. Alle forårets afholdte Spilde­ vandsoperatørkurser var overtegnede. Du kan stadig nå Drift af pumpestationer 1 den 10.-12. juni før sommer. Vil du med efter sommer? Hold dig til på Grundkursus i spildevandsrensning den 26.-30. august, Procesteknik 1 den 9.-11. oktober, Procesteknik 2 den 11.-13. november og Prøvetagning af spildevand den 2.-4. december. Og der er mere: Drift & Vedligehold på kloaknettet den 4. juni, og Videregående procesteknik den 17.-18. juni er et ofte overtegnet kursus. www.fvc.dk/kursus

Pumpteknik ApS Pumpteknik ApS Udstiller de nye pladebeluftere samt 94 mm rørbeluftere med Teflon. www.pumpteknik.dk

Steel Vi kan lidt mere - I samarbejde med Bilfinger Water Technology (Tidligere Passavant – Geiger), tilbyder Steel hele løsninger til spildevandshåndtering. Lige fra kloakering med - Roevac - det investerings -og omkostnings effektive vakuum system, til Spildevandsrensning via Bilfinger’s program af innovativt og slidstærkt udstyr til den daglige håndtering af spildevandet på rensnings anlæggene. Steel deltager i hele processen - fra de første projekt- skitser - til den løbende servicering af anlæggene i drift. - Vi vender kundernes praktiske problemer til velfungerende individuelle løsninger. www.steel-engineering.dk

Stefco Stefco er en troværdig samarbejdspartner med 20 år´s erfaring indenfor spildevandsbranchen. Vi er netop begyndt at fremstille PE brønde og kan derfor tilbyde en totalløsning.på komplet pumpestation med rør, både i PE og rustfri, samt dæksler brønde kan leveres i dimensionerne ø 1300 til ø 2500. Alle vore svejsere er certificeret indenfor plastsvejsning og

PC|SCHEMATIC Vil du let og hurtigt kunne bevare overblikket over vandeller spildevandsanlæg, så kig forbi PC|SCHEMATIC’s stand. De er kendt for at have skabt el-branchens dokumentationsløsning, PC|SCHEMATIC Automation. Men de har også et program, der bruges til at bevare overblikket over data og dokumenter for f.eks. renseanlæg og pumpehuse. I stedet for at have oplysningerne i uoverskuelige regneark, kan du nemlig få dem vist i en let overskuelig træstruktur i programmet PC|SCHEMATIC Powerdistribution. På standen kan du også opleve, hvad du får ud af at bruge programmet sammen med PC|SCHEMATIC Automation. www.pcschematic.com / dorthe@pcschematic.com

24

rustfri rørsvejsning. Vi lægger stor vægt på at have et godt og tæt samarbejde med kunder og andre samarbejdspartnere. www.stefco.dk

Danova NivuLog NANO Mobil datalogger til niveau og pulstæller med batteri og GPRS kommunikation. IP68 Plug & Play enhed med integreret SIM-Kort. Inkluderet i prisen er batteri, antenne og 2 års dataforbrug. Undgå dyre dataabonnementer og få styr på SIM-Kort. Plug & Play enhed til fast pris! www.danova.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Mød os på Spildevandsteknisk Årsudstilling den 31. maj 2013 Vi fremviser følgende udstyr på udstillingen: KD 06 Dæksler Planforsænket med integrerede hængsler og aflastningsfjeder. Nem installation, dæksel kan lægges direkte på betonkant uden hængsel udsparring.

KD 41 Stribediffuser Bundbeluftning, diffuseren/belufteren har en lav byggehøjde, levetid op til 15 år, lavt energi forbrug og kan monteres direkte på bunden af tanken.

KD 40 CMF (Continous Membrane Filtration) Et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret virker via gravitation.

KD 43 Båndrist Nyudviklet patentanmeldt produkt, til montering på indløb i rensningsanlæg og pumpestationer.

Mere information, brochuremateriale samt tekniske specifikationer kan rekvireres hos:

KD Maskinfabrik A/S • Karetmagervej 25 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 43 23 23 kd@kd-group.dk • www.kd-maskinfabrik.dk • Maskinudstyr til spildevandsbehandling • Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

25


Brenntag-nordic

Liqflow Brenntag er verdens største distributør af kemiske produkter. Vi blander basiskemi på 2 fabrikker i Danmark, som ligger i Vejle og Haslev. Vi leverer fældningskemi, aktivt kul, kulstofkilder og basiskemi til spildevandssektoren. Kontakt 43292800www.brenntag-nordic.com

Duotec A/S Duotec A/S har 30 års jubilæum den 30. April 2013. Dette fejrer vi med nogle særdeles attraktive jubilæumstilbud på nogle af vores mest populære håndholdte gasalarmer. Lige nu er der rigtig mange penge at spare ved køb af GasAlertMicroClip XT, 3-gas fra BW Technologies, med 2 års garanti. Duotec A/S er autoriseret Master Service Center for BW Technologies by Honeywell. Vi håber på at kunne byde mange nye såvel som nuværende kunder velkommen på vores stand på årsmødet i Herning. www.duotec.dk – info@duotec.dk

Jens A Jens A - forhandler produkter fra Omron og Emotron. Omron SX-omformeren er designet til applikationer med høj effekt, til kontrol af alt fra pumper, ventilatorer til kompressorer. Standardomformeren har indbygget applikationsorienteret software til pumpesekvens og dens hardwaredesign giver brugeren fleksibilitet. SX-omformeren yder unik beskyttelse af applikationen med moment detekteringskurve for hele hastighedsområdet og den indbyggede energispare funktion sparer på energien CG Drives & Automation producere og sælger motorstyringer og motorer. Frekvensomformer - Med høj effektivitet, besparelser og optimeret drift. Softstarter – Blød start, kontrolleret stop, smidig drift og avanceret bremseteknik. Aksel effektvagt – Beskytter din proces mod skader og nedetider ved at anvende din Elmotor som sensor. www.jaj.dk

Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst? Liqflow tilbyder, som de eneste i Danmark, en højtryks centrifugal fristrøms grinder pumpe i vores tryksatte spildevandssystemer. Pumpen er en to-trins fristrøms grinder pumpe, og vi bruger den samme pumpe i alle vore ØkoTran pumpestationer. Af fordele kan blandt andet nævnes: • Pumpeydelse op til 1,85 l/s • Løftehøjde op til 60 mVs • Ens pumpe overalt • Markedets mest pålidelige, driftsikre og vedligeholdelsesfrie grinder pumpe • Ingen svovlbrinte problemer • Mulighed for at optimere trykrørs dimension betyder lavere anlægsudgifter Mød os på årsmøde i Herning den 31. maj 2013. Liqflow Tlf.: 46935200 www.liqflow.dk

Niras, En effektiv spildevandsplan? Centralisering af kommunens renseanlæg kan spare jer mange penge på både anlæg og drift. NIRAS har solid erfaring med at effektivisere spildevandsrensningen. Vi udarbejder planen for centralisering, projekterer det afskærende transportsystem og sørger for, at det nye anlæg er klar til at modtage de ekstra mængder vand. Men samtidig skal alt vand jo ikke ledes videre. NIRAS hjælper med at minimere det uvedkommende vand. Samtidig kortlægger vi eventuelle problematiske affaldsfraktioner ved nedlæggelsen af de gamle anlæg. Skal vi sammen lægge en plan? www.niras.dk

Brøndgods bliver ”grønt” Randers Jernstøberi A/S introducere en ny CO2neutral produktserie. Nærmere betegnet er det vores LongLife serie med varmt påstøbt pakning inklusive karm. Besøg vores stand og hør nærmere om denne spændende nyhed. Tlf. 8642 1888  ·  www.randersjern.dk

26

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Lad os se på ressourcerne

Hans Buch A/S

Orbicon kan hjælpe jer med at reducere driftsomkostningerne, forbedre effektiviteten og spare på energien. Mød os på årsmødet og lad os få en god snak om jeres renseanlæg og muligheder for energioptimering. Ingen anlæg er ens, men vi hjælper jer med at vurdere mulighederne. Sammen finder vi den løsning, der passer bedst til jeres anlæg. Vi har stor erfaring med bygherrerådgivning og gennemfører projekter lige fra ideskabelsen, projektering, udbud, tilsyn og indkøring. Vi fokuserer bl.a. på: • Optimering/udskiftning af maskinudstyr • Procesoptimering • Rejektvandsrensning • Bedre udnyttelse af rådnetankene • Slambehandling www.orbicon.dk

Hans Buch A/S er selvfølgelig også med på årsmødet og i år vil der være mulighed for at hilse på 3 af vore eksterne salgsingeniører: Jeanell Borregaard Sand der er udover at være ekstern salgsingeniør på vores brede produktprogram også er produktspecialist på gasdetektering. Jan Due der er en af vore specialister på pumpeprogrammet. Jens Grønbeck er en vore specialister på instrumentering. Kom endelig en tur forbi vores stand og få en snak omkring en af de mange spændende løsninger vi kan tilbyde til spildevandsområdet. Læs mere om Hans Buch A/S på : www.hansbuch.dk

NISSEN energi teknik a/s NISSEN energi teknik er en af landets førende leverandører af gasmotoranlæg til det energiproducerende rensningsanlæg. NISSEN energi teknik er repræsentant for MAN gasmotorer i Danmark og leverer gasmotorer i størrelserne 37 – 530 kW, og vi vælger altid ”the best MAN for the job”. MAN gasmotorer kendetegnes ved høj effektivitet og et robust design, der er skabt til drift 24 timer i døgnet – alle ugens dage. Solide gasmotorer med markedets laveste vedligeholdelsesomkostninger og en serviceorganisation, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Vi leverer komplette løsninger til energiproduktion; gasmotoranlæg, styretavle, gasrensning, installation – opstart, service og vedligehold. www.nissenenergiteknik.dk

Det sikre valg? NÅR forsyningernes vandveje skal overvåges og levere data hjem til serveren, for viderebehandling i såvel teknisk- som økonomisk afdeling. Trådløs Telemetri er fremtidens store leverandør af alle vigtige data. Hurtigere - sikrere og billigere kan det ikke gøres. Spørg os Prøv os – og lad os bevise det. www.signalix.com tlf. + 45 70237878 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Eilersen Electric A/S Eilersen Electric A/S har gennem mere end 35 år leveret robuste vejeceller, vægte og vejesystemer til industrielle applikationer. Eilersen digitale vejeceller bygger på et patenteret kapacitivt måleprincip, hvilket giver en lang række fordele i krævende miljøer, hvor der stilles høje krav til driftsikkerhed. Vejecellerne er bl.a. meget robuste og tolererer stød, torsion samt overlast og sidelast, hvilket eliminerer behovet for mekaniske indbygningssæt og overlaststop. Dermed tilbydes en mere enkel mekanisk og elektrisk installation Vejecellerne er udviklet til brug i krævende opgaver og er produceret i rustfrit stål samt hermetisk lukkede (IP68) med laser svejsning. Et team af erfarne ingeniører og softwareudviklere gør Eilersen i stand til at tilbyde rådgivning og projektering af kundetilpassede løsninger. Se mere på www.eilersen.com

Agrolab GmbH Agrolab GmbH består af en række laboratorier, som er specialiserede i drikkevands-, spildevands-, jord-, fødevare- og landbrugsanalyser. Målet for Agrolab er at tilbyde kunder høj analysekvalitet til særdeles konkurrencedygtige priser. Processerne er automatiseret, hvormed omkostningerne kan holdes lave - og leveringstid og kvalitet er i top. ”State-of-the-art” teknologi, validerede metoder og erfarne medarbejdere garanterer hurtige og pålidelige analyseresultater. Alle medarbejderne har en solid faglig baggrund - enten en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, eller erfaring som laboranter eller laboratorieteknikere i danske miljølaboratorier. Mød os på vores stand på Spildevands Teknisk Forenings årsmøde og deltag i en lille konkurrence med flot gevinst. www.agrolab.eu

27


Bürkert

HJORTKÆR maskinfabrik a/s

Bürkert præsenterer ’’mySITE – Bürkert Device Cloud’’ - en ny løsning til fjernovervågning og dataopsamling. løsningen kan anvendes i mange applikationer, f.eks. indenfor vandbehandling, spildevandsovervågning og eksempelvis fjernovervågning af tanke. Bürkert præsenterer blandt andet også den alsidige controller/transmitter multiCELL til anvendelse med sensorer for pH/ORP, ledningsevne, flow, tryk og niveau samt den brede ELEMENT-serie med on/off- og reguleringsventiler samt sensorer. Bürkert har netop styrket sit tekniske support-team med en ekstern servicetekniker, og kan dermed tilbyde montage, fejlfinding, service, vedligehold og reparationer såvel on-site som på eget værksted.

Se HM pumpevaskekabinen på årsmødeudstillingen Vask af spildevandspumper og maskindele er forbundet med praktiske udfordringer og dårligt arbejdsmiljø. HJORTKÆR’s pumpevaskekabine tilbyder det mest fleksible og effektive setup på markedet til løsning af problemet. Med rotation af emnet og vertikal bevægelse af de indbyggede turbodyser under vask, er der optimale betingelser for et godt resultat. Manuel vask med lanse samt vask af maskindele via et særligt dysekit er også muligt. Bliv selv lige så overbevist som en række spildevandsselskaber, der allerede har valgt netop denne løsning. HJORTKÆR maskinfabrik a/s på tlf. 75191120

Mød os på Spildevandsteknisk Årsmøde til en god snak om både teknik og service. www.burkert.dk

Landia Verdensnyhed på årsmødet i Herning: Nu er der højeffektive energimotorer på alle de nye Landia omrørere og flowmakere, der skal anvendes i kontinuerlig drift. De nye produkter passer også til eksisterende installationer. Landia blev grundlagt i Danmark i 1933 og er i dag en af verdens førende producenter af chopper-pumper, propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg. Landia har produktion og hovedkontor i Danmark, datterselskaber i England, Tyskland og USA, et salgskontor i Kina samt et omfattende globalt netværk af forhandlere og servicepartnere. www.landia.dk

Otto P. Vandteknik ApS Se vores nye hjemmeside www.fittings.dk, her finder du mere end 2000 Vand/ Spildevands produkter. 90% af produkterne i dette kapitel er fremstillet i EU På hjemmesiden findes yderligere ca. 40.000 varenumre. Fittings, ventiler, koblinger, pneumatik, filtre, manometre, rør og rørholdere samt tilbehør. Over 1.600.000 dele på lager til hurtig levering. Ring inden kl 16 og få leveret dagen efter. FITTINGS SPECIALISTEN AS så behøver du kun en leverandør. www.fittings.dk

28

HydroSystems ApS HydroSystems ApS udvikler og sælger produkter til styring og renholdelse af afløbssystemer samt rensning af overløbsvand. Vores nyeste produkter på markedet er HydroSeparator og HydroSpjæld, som du begge har mulighed for at få præsenteret på vores stand. HydroSpjæld er et hydraulisk spjæld, der i kombination med SRO gør det muligt at lave en aktiv styring af afløbssystemet, og dermed opnå en bedre udnyttelse af kloakkens volumen, reducere risikoen for oversvømmelser og aflastninger til recipienten. HydroSeparator er en økonomisk fordelagtig løsning til rensning af overløbsvand og regnvand, der sikre miljøet i recipienten. HydroSeparatoren er 100% skalerbar fra 10 l/s og opefter. www.hydrosystems.dk

Kemira Water Danmark A/S Kemira DesinFix er en komplet desinfektion teknologi, med kemikalier, udstyr og tilhørende service. Den er udviklet til desinficering af vand, samt applikationer for genanvendelse af vand, fx: • kunstvanding af landbrug • rekreative anvendelser (der opfylder kravene i EU badevandsdirektiv) • applikationer indenfor industriel genbrug af vand, såsom desinfektion af intern proces vand Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Se

rv ice alu |V e|

s Re

po ns ibi lity

Løsninger for bedre økonomi og miljø Besøg vores telt på årsmødet til en faglig snak omkring • Nyeste teknologier • Udviklingsprojekter • Servicekoncept På gensyn! Teknologier til det energiproducerende renseanlæg • STAR Control® reducerer energiforbruget i procestankene med op til 30% • Exelys™ producerer op til 50% mere biogas og reducerer slammængden med 30%

www.kruger.dk Tlf: 39 69 02 22

For at læse mere om vores program til årsmødet, klik ind på hjemmesiden eller scan koden med din smartphone.

• Forfiltrering mindsker energiforbruget med 30% og øger gasproduktionen med op til 60% • ANITA™ Mox reducerer kvælstofelastningen med op til 15%

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

29


DesinFix teknologien er baseret på en blanding af myresyre og hydrogenperoxid. De to komponenter danner et højeffektivt biocid, der desinficerer vandet hurtigt, for derefter helt at nedbrydes til kuldioxid og vand. Der findes ingen skadelige desinfektions biprodukter efter anvendelse. Ingen skadelige desinfektions biprodukter. Sikker opbevaring, håndtering og dosering. www.kemira.dk/www.waterfootprintkemira.com

Agrometer a/s Agrometer a/s præsenterer 2 spændende nyheder indenfor mobilpumpning. Agrometers generator pumpeenhed, opbygget på kompakt trailer med den kraftfylde GORMAN RUPP selvansugende ULTRA V6 pumpe, med 15kw motor. Hertil industrigenerator til drift af pumpen, men som også kan bruges til andre formål. Herved får man hele 3 ting: mobilpumpe til netdrift på renseanlægget, generator drift ved brug ”ude i byen” og mobilgenerator til andre opgaver. Ligeledes præsenteres ægte mobil ”SILENT” dieselpumpe med GORMAN RUPP pumpe og fremtidssikret JCB dieselmotor, Tier 4 kategori IIIB godkendt. Begge mobilpumper præsenteres i drift på vores stand. Derudover præsenteres et bredt program af pumpeløsninger til spildevandssektoren. www.agrometer.dk

Tech Instrumentering Tech Instrumentering leverer måleudstyr til renseanlæg. Særligt vores stabile tyskproducerede P133 nedhængte tryktransmittere er velkendte hos danske renseanlæg. P133 har kapacitiv sensor og kraftig keramisk frontmembran. Disse 2 faktorer gør P133 yderst stabil og vedligeholdelsesfri. P133 kan måle korrekt, uanset om der sidder en fedtklump på sensoren. P133 leveres til konkurrencedygtige priser. Tech leverer ligeledes niveauvipper, clamp on flowmålere til rør eller kloakrør, slamspejlsmålere mv. Ligeledes har vi velfungerende online tørstofsmåling, installeret på en række danske renseanlæg. Kom forbi vores stand og få en gennemgang af vores produkter Tech Instrumentering www.tech.dk

30

Birepo – Sikring af adgange Sikkerheden er kommet på dagsordenen på alle niveauer – drift som politisk. Fokus er rettet imod at kontrollere og styre, hvem der kommer ind, hvor og hvornår – og ikke mindst skabe en viden omkring den færden, der er i virkeligheden foregår på og i organisationen. Birepo har i årtier skabt en hverdag, hvor sikkerheden har været prioriteret. Og behovet for adgangskontrol og skabelsen af adgang til 3. part (teknikere, montører, servicefolk m.f.) er stigende, og tilsvarende er behovet for løsninger. Ved brug af intelligente nøglebokse og elektroniske nøglesystemer, har vi udviklet et risikofrit koncept til forsyningssektoren www.birepo.dk

ifm-electronic a/s Niveau sensorer til spildevand med eller uden led­ ningsevne. TANKE af IKKE metallisk materiale: Niveaumåling kan foretages uden kontakt med mediet, direkte gennem beholdervæggen på ikke metalliske tanke. Ifm’s kapacitive sensorer kompenserer for tankens materiale og giver først signal, når der i tanken forekommer et medie med en større dielektrisk konstant end tankvæggen og luften bag. Sensoren programmeres direkte på brugsstedet. KI5087 er f.eks. en kapacitiv sensor med en tasteafstand på 15mm. TANKE af METAL: Ved tanke af metal kan man enten montere den kapacitive sensor nedsænket i et kunststofrør monteret fra oven, eller fra siden med en adapter af kunststof . www.ifm.com/dk

ZenZors A/S ZenZors A/S rådgiver om gaskromatografi og gasdetektering og design af samplesystemer. Desuden er firmaet leverandør af gasanalyse- og gasdetekteringsudrustning som f.eks. PID, GC, og GC/ MS til anvendelse i felten. På årsmødet præsenteres en ny ATEX certificeret biogas måler til bestemmelse af metan, CO2, ilt og svovlbrinte. Kontakt info@zenzors.com for mere information eller ring 20477320.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Dannozzle Dannozzle er et Ingeniørfirma med speciale inden for: • Innovation. • Fedtdyser til kold vand. • Pumpeteknologi til drikke­ vand, teknisk vand og saltvand. • Robotteknologi. • Dyseteknologi. • Produktudvikling. • Ingeniørarbejde. • Konsulentarbejde. • Problemløsning. • Arbejdsmiljø. • Effektivisering på renseanlæg med dyser og pumpesystemer. Vi sætter en ære i at udføre vores opgaver på en måde der er økologisk og finansielt ansvarligt, og vi holder altid et højt sikkerhedsniveau. Om opgaven er stor eller lille er Dannozzle altid klar døgnet rundt. http://www.dannozzle.dk/

Løwener Løwener Procesteknik kan levere pumper, vakuumteknik, flowmålere, niveaumålere, dosering, filtrering og uv-anlæg. Vi har løsninger fra den enkelte måler til det store projekt, også målrettet til spildevandsbranchen. Flowmålere og pumper m.m skal vælges efter opgaven. Vi står selvfølgelig til rådighed med mere rådgivning enten via vores hjemmesider eller vores produktspecialister. www-loewener.dk

Rambøll Danmark A/S Rambøll er toneangivende indenfor spildevandsrådgivning. Vi hjælper kunderne med at vælge energirigtige og økonomisk optimale løsninger indenfor spildevandsplanlægning, spildevandsrensning og afløbssystemer, samt drift og vedligehold. Mød os i Herning den 31. maj 2013 og hør blandt andet om: Energikortlægning af renseanlæg I forbindelse med nedlæggelse af mindre renseanlæg, kan der mobiliseres markante besparelser inden anlæggene nedlægges. Case: Hyllingeriis Renseanlæg. Energi- og procesoptimering I det internationalt prisvindende projekt, ”Creating the WWTP of the Future”, har Rambøll og CH2MHill for Vandcenter Syd i fællesskab afdækket potentialet for at gøre Ejby Mølle renseanlæg netto energiproducerende. Læs mere om Rambøll på www.ramboll.dk eller kontakt os på tmsj@ramboll.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Produktion af udstyr til spildevands­ behandling, fra ind- til udløb. Vi fremviser: KD 06 Dæksler Planforsænket med integre­ rede hængsler og aflastnings­ fjeder. Nem installation, dæk­sel kan lægges direkte på betonkant uden hængsel udsparring. KD 40 CMF (Continous Membrane Filtration) Et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret virker via gravitation. KD 41 Stribediffuser Bundbeluftning, diffuseren/belufteren har en lav byggehøjde, levetid op til 15 år, lavt energi forbrug og kan monteres direkte på bunden af tanken. KD 43 Båndrist Nyudviklet patentanmeldt produkt, til montering på indløb i rensningsanlæg og pumpestationer. Hvis du vil vide mere så kontakt os på vores stand eller på www.kd-maskinfabrik.dk

JEPtek JEPtek leverer sliddele til alle ekscentersnekkepumper, men har også forhandlingen af den tyske JOHSTADT pumpe. Pumperne benytter den samme statorgeometri, der anvendes af de markedsførende mærker, hvilket betyder at statorerne altid er på markedet til den rigtige pris. Pumperne udmærker sig desuden ved at være særdeles slidstærke i alle ledfunktionerne, hvilket betyder små omkostninger til reparationer og udskiftninger. For yderligere oplysninger besøg vor hjemmeside. www.jeptek.dk eller tlf. 7666 0000

Årsmøde 2013! Kom og mød udstillerne på 'Landsskue­pladsen' i Herning fredag 31. maj.

31


Spildevandsgolf 2013 I forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde på Herning Vand A/S:

arrangeres golfmatch på Herning Golf Klub lørdag den 1. juni 2013 Mødetid kl.08.30. Der slås ud kl. 09.00. Dagen afsluttes med frokost og præmieuddeling i klubhuset. Tilmeldingsgebyret/greenfee er kr.250.00 pr. person. Tilmeldingsfrist er senest torsdag den 25. maj. Tilmelding kan ske til: csheilskov@vip.cybercity.dk eller namos46@gmail.com Evt. spørgsmål om golfmatch m.m. til: S ven Heilskov 2539 2729 eller Niels Arne Schmidt 4045 4207 Tilmeldingsliste til spildevandsgolf på Herning Golf Klub, lørdag den 1. juni 2013 Navn: Adresse Post nr. By: Telefon: Fax: E-mail: Handicap: Hjemmeklub:

32

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps

PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning.

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst.

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISK N K G TE DS RNIN ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified N Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk VA I HE 40 E D PIL MØDE AND 1 S Å S P S ÅRS 13 ST O 0 G D SPILDEVANDSPUMPER MØ RENIN MAJ 2 FO N 31. Servicevenlige pumper med lang levetid. DE Pumperne fra PXFLOW leveres i forskellig modulstørrelser PX0, PX1, PX2, PX3, PX4 og PXGRIND (med specielt snittehjul) Pumperne kan leveres i forskellige størrelser og ydelse og kan leveres som tøropstillet, dykket eller i transportabel udgave. De kan leveres med forskellige pumpehjul; både fristrømshjul og kanalhjul.

Ring til os på tlf. 2144 6546

..så finder vi den rigtige løsning!

FLOW-select er et specielt udviklet program og et uundværligt værktøj til at udvælge den optimale pumpe til opgaven.

FLOW-select

Indtast de grundlæggende data som kapacitet og løftehøjde og FLOW-select foreslår den rigtige pumpe. ALLE VORE PUMPER I ET UDVÆLGELSES PROGRAM

DanFlow ApS - Sverigesvej 3 - 8700 Horsens - Tlf.: (+45) 2144 6546 - info@danflow.dk - www.danflow.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

33


STF-Industrigruppen inviterede til temadag onsdag den 13. marts 2013 på Ledernes Konference Center Red. J.H. Dagens program der primært for ansatte på industrirense­ anlæg var: • Hvordan holdes Industri-rense­anlægget (processen) i optimal form? Flowbelastning, næringsstofbalance, trådformede bakterier John Sørensen, COWI • Status på membranfiltrering på KMC. Erfaringer fra 2006 til i dag Bjarne Jensen, KMC • MBR teknologi. Generelt om MBR teknologi, projekt MEMBIO og teknologien anno 2013 Per Elbjerg Jørgensen, DHI • Optimering af efterklaringsstanke. Fokus på fysiske og projektmæssige forhold Claus Poulsen Dahl, Krüger A/S • Iltmåling i praksis. Online eller håndholdt Majbritt Hye, MJK Automation

Hvordan holdes industri-rense­ anlægget (processen) i optimal form? Driftsmæssige tiltag vedr. flow, belastning, næringstof­ ubalance og trådformede bakterier v/ John Sørensen, COWI A/S En altid veloplagt John Sørensen indledte sit foredrag med at fortælle om industrispildevandets karakteristika nemlig: • Meget ensartet fra dag til dag • Risiko for stødbelastninger ved spild • Nogenlunde ensartet flow fra dag til dag • Risiko for tilledning af hæmmende stoffer • Temperaturen kan være høj hele året • Det burde være nemt at behandle spildevand. Men er det rigtigt? Hvis vi i det daglige arbejde tror, at det er os, der renser spildevandet, er det en fejltagelse. Vores opgave er at give bakterierne de bedst mulige betingelser for dermed at udføre et godt arbejde.

• Maabjerg BioEnergy. Behandling af ”by-gylle”, ”land-gylle” og ”industri-gylle” Alan Lunde, Vestforsyning A/S • Optimering af dekantere. Dekanterteori og regulerings­ muligheder. Brian Jensen og Mogens Nielsen, Alfa Laval Nordic A/S Som det ses, er det et rigtig godt og afvekslende program, som med mere end 70 deltagere må have vakt interesse.

Hvordan trives bakterien bedst? Slambalance, ilt og næringssalte er afgørende for optimal drift Ilt 0,8-2 mg/l – COD/N/P: 100/5%1 – Balance mellem biomasse og føde (Slambelastning) 0,1-0,2 kg COD/kg TS

Planlægningsgruppen byder velkommen til dagens første indlæg.

Bakterierne kan optage Respiration Nitrifikation Denitrifikation Biologisk Fosforfjernelse Sulfat reduction

ilt på flere måder ved: Org + O2 CO2 + H20 NH4 + O2 NO3 Org + NO3 N2 + CO2 + H20 Org + PO4-P + CO2 + H20 Org + SO4 S+ CO2 + H20

Den for processen nødvendige ilt frembragtes tidligere hovedsageligt med overfladebeluftere, til nu hvor der for at opnå en effektivisering af iltoverførslen og dermed en energibesparelse i stor udstrækning, ombygges til bundbeluftning.

34

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Status for membrandosering på KMC (KMC Kartoffelmelcentralen Amb) v/ Bjarne Jensen, KMC Bjarne Jensen indledte sit indlæg med et kort tilbageblik på problemernes start i 2007 KMC havde vanskeligheder med at overholde de stillede udledningskrav til suspenderet stof i afløbet fra renseanlægget. Årsagen var. 1: Gentagne opblomstringer af Spirochaeter, som er en bakteri­e, der kan bevæge sig (tråd formede). 2: Gentagne overskridelser af udløbskrav, grundet slamflugt. Indlægget fortsatte med en omtale af vigtigheden af at opnå den bedst mulige iltoverførsel. For hvad sker der, hvis forholdene ikke er optimale for mikroorganismerne • Rensningen bliver dårlig • Flokdannende bakterier vil mangle ilt, COD, N, eller P • Trådløse bakterier vil klare sig bedst og dermed dominere • Påvirker slammets bundfældningsegenskaber Indlægget fortsatte med en omtale af svingende belastning/ spild. Som forslag nævntes: • Relativ store procestanke – lang proces tid, stor fortynding • Reservekapacitet på iltningsudstyr – 50-100 % • Slambelastning mellem 0,1 og 0,2 kg. COD/kg TS • Tilstrækkelig biomasse – 4-7 kg/m3

3: Rensningsanlæggets dårlige funktion blev den begrænsen­de faktor for fabrikkens produktivitet. Forholdene kunne bringes i orden ved anvendelse af enten en ”Kemi” eller en ”MBR løsning”. Valget faldt på anvendelse af membran filtrering, der havde følgende fordele: Ingen synlige spirokater i afløbet, ingen slamflugt, driftsteknisk en nem løsning, øger muligheden for alternativ afsætning af vand og intet behov for større efterklaringskapacitet. Ulemper: En høj investering og det første anlæg i Danmark i fuldskala drift.

Krav til spillevand i dag Mængde Cod Fosfor Kvælstof Chlorid SS

Som sidste punkt omtaltes ”Selektoren”, der for ikke så mange år siden vandt indpas på de danske renseanlæg, som en lille tank indsat umiddelbart før procestankene. Selektorens opgave er at forkæle de bakterier, som vi foretrækker og sulte de uønskede. John Sørensen, jws@cow.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Belastning middelværdier Cod: Total Kvælstof: Fosfor: Chlorid: Spidsbelastninger COD: Fosfor: Chlorid:

< < < < < <

550 m3 døgn 700 kg/døgn 10 kg/døgn 20 kg/døgn 2200 kg/døgn 165 kg/døgn

2500-15000 mg/L 3-10 mg/L 12-80 mg/L 2500-4900 mg/L 38000 mg/L 170 mg/L 9000 mg/L

35


MBR teknologi v/ Per Elbjerg Jørgensen, DHI Igennem de seneste årtier er der opstået et ønske om at opnå en forbedring af afløbskvaliteten fra renseanlæggene. Målet kan være genanvendelse af det rensede vand til genbrug i industrianlæg. Men også og ikke mindst i lande med få eller utilstrækkelige drikkevandsressourcer, vil anvendelse af Membranteknologien være en oplagt mulighed til omdannelse af renset spildevand til drikkevandskvalitet.

Anlægget monteredes i februar 2007 med 8 moduler i tanken. Kontrol af filterelementerne 2009 viste en tilstopning med calcium, som krævede grundig rengøring med saltsyre/vand, blandet til pH ca 1. Skrap kost, og problemet var, at hele anlægget skulle lukkes ned, når der skulle gøres noget.

En forudsætning for at opnå en forbedring af afløbskvaliteten er at fjerne afløbsvandets indhold af partikler. Dette kan opnås, som vist på skitsen, ved at indsætte et membransystem med en passende porestørrelse efter procestanke og afløbet fra renseanlægget. Membranerne findes i flere udførelser, f.eks. som plade, rør eller kombinations membraner. Grundet membranernes relative lave hydrauliske kapacitet indbygges de ofte i en eller flere kassetter, der indsættes på forskellige måder i systemet. Vi måtte indse, at der skulle et nyt tidssvarende anlæg til og det skulle tilpasses vores spildevand, da vi jo har noget meget vanskeligt af slagsen, og det gik vi så i gang med at udvikle sammen med Alfa Laval og KD Maskinfabrik. Hvilket resulterede i et nyt MBR anlæg, som blev opført i 2012. Det er designet, så det er nemt at udbygge og nemt at overskue og se, hvor der er behov for rengøring af filterne. Bjarne Jensen, bj@kmc.dk

36

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Som ved alle tekniske systemer er der fordele og ulemper er det også tilfældet her ved MBR systemerne: Fordele: • Fuldstændig kontrol med slam/vand separation • Fjernelse af mikroorganismer • Høj slamkoncentration i procestanke, dvs. kompakt anlæg •A fløb fra MBR anlæg er velegnet til viderepolering, dvs. forbedret mulighed for genbrug af renset spildevand Ulemper • Fouling (tilstopning – kræver løbende vedligeholdelses procedu­re) • Forøget energiforbrug (skureluft / cross flow / rotation) • Forøgede investerings- og driftsomkostninger • Mindre hydraulisk fleksibilitet • Ny teknologi Ser vi på den historiske udvikling, er der siden den japanske Professor Yanmamoto i 1990 eksperimenterede med membranfiltrering, sket en rivende udvikling. Den første start på filtrering på renseanlæg var på en delstrøm, til man nu er i stand til at aflede den samlede vandmængde fra et procestrin, via MBR filtrering i afløb. Selv om MBR teknologiens indførelse hovedsagelig er foregået i udlandet, er der også installeret Danske MBR anlæg: • KMC, 400 m3/d • Mejerispildevand 2 anlæg til 150-200 m3/d pr. BioBooster • Herlev Hospital, 500 m3/d (idriftsætning 2013), BioBooster •R enseanlæg Lundtofte, 17.000 m3/d (idriftsætning efterår 2012 fra GE, Membranareal 35.000 m2

For at være rustet til at håndtere fremtidens krav til f.eks fjernelse af Miljøfremmede stoffer og et øget drikkevandsbehov foregår der i forskellige grupper en intensiv forskning. Per Elbjerg Jørgensen, pjo@dhigroup.com

Optimering af efterklaringstanke – fokus på fysiske og procesmæssige forhold v/ Claus Poulsen Dahl, Krüger.dk Indlægget drejer sig om et af et renseanlægs vigtigste enkelt konstruktioner, nemlig ”Efterklaringstanken”. Gennem hele indlægget bemærkes, at alle indgreb drejer sig om at have kontrol med slammets opførsel. Idet manglende kontrol kan give alvorlige driftsproblemer for anlæggets rette funktion ved styring af slamstrømmene i anlægget og tilbageholdelse af suspenderet stof i afløb. Efterkaringstankens funktion er at: • Tilbageføre aktiv slam til den biologiske proces • Opkoncentrere returslam så Qr ikke bliver for høj • Håndtering af varierende hydraulisk og stofmæssig belastnin­g • Sikre tilfredsstillende afløbskvalitet af suspenderet stof SS

Hvorfor er der så ikke flere MBR anlæg i Danmark? Svarene kan være: Danske renseanlæg er generelt ”op til standard” og opfylder gældende krav - MBR anlæg er dyrere i investerings- og driftsomkostninger - Hvis man skal bygge MBR anlæg, skal man opnå fordele af investeringen f. eks.: (Kapacitetsudvidelse i eksisterende anlæg, Overholdelse af gældende krav, Forbedring af mulighed for genbrug af renset spildevand).

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

37


SS (kg/m3) i returslam SVI, FSVI (ml/g) Trådtal eller trådindeks Slamspejlshøjde

Design parametre Indløbsflow • Qdøgn (m3/d), gennemsnitsflow • Qmax, tørvejr/normal (m3/h) • Qmax, regn/peak (m3/h) Slamkoncentration i indløb • SS (kg/m3) i biologisk proces Bundfældningsegenskaber af slammet • Slam Volumen Indeks (SVI) • Fortyndet Slam Volumen Indeks (FSVI) Afløbskrav • Afløbskontrolmetode • SS koncentration (mg/l) ved forskellige design flows •A ndre parametres krav til SS, typiske Total fosfor, BOD5 og COD

• • • •

Nødvendigt areal A ved flow Q for at opnå ønsket overfladebelastning OB, OB typisk imellem 0,5‐1,5 m/h Nødvendig dybde for opkoncentrering af slam ved alle driftssituationer, typisk 2,5 – 4,5 m

Årsag • Generel overbelastning • Ikke tilstrækkelig eller for høj returslamføring • Dårlige bundfældningsegenskaber, typisk pga. trådformed bakterier, høj SVI • Små flokke eller frie ikke flokdannende bakterier i afløb

Visning også mulig via on‐line målere • SS (kg/m3) i indløb fra biologi • SS (mg/l) i afløb • SS (kg/m3) i returslam • Slamspejlshøjde Typiske problemer • For høj SS koncentration i afløb • Normal forhøjet værdi, op mod 35 – 100 mg/l • Slamflugt, op mod 100 – 1000 mg/l

Efter gennemgang af det teoretiske grundlag for drift af klaringstanke fortsatte Claus Poulsen med den fysiske udformning af klaringstankene. Det overordnede krav til en velfungerende tank er, at den på effektiv måde kan udskille og bundfælde slammet.

Et ufravigeligt krav er, at der ikke må opstå turbulenteog kortslutningsstrømme. Der er derfor gennem tiden gjort utallige forsøg på at undgå sådanne forhold ved hensigtsmæssig rørføring, indsætning af ledeplader mm. (f. eks. Flocbee, Turbo Floc). En af foregangsmændene i disse bestræbelser var driftsleder John Pedersen Odense Kommune, der udførte et utrætteligt arbejde og et stort antal forsøg. En indsats der blev belønnet med Kemira Vandmiljøpris 1990. Parametre som kræver særlig opmærksomhed Analyseparametre • SS (kg/m3) i indløb fra biologi • SS (mg/l) i afløb

38

Opsummering I tilfælde af problemer • Tjek designbasis i forhold til aktuel belastning og afløbskrav • Vurder om enkelte strukturer i efterklaringstanken afviger fra optimal design • Vurder om slamegenskaber kan forbedres via ændringer i biologien • Vurder om returslamstyringen kan forbedres • Vurder om kemikalietilsætning er en mulighed • Vurder om der med fordel kan etableres tertiær fældning • Overvej at udvide efterklaringskapaciteten Ved tilfredsstillende drift • Vurder om der kan spares på driftsomkostninger ved optimeri­ng Claus Poulsen Dahl, cpd@kruger.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Bæredygtig vandbehandling Procesinstrumenter til overvågning og kontrol af spildevandsbehandling.

I lyset af det voksende befolkningstal og de strenge kvalitetskrav i forbindelse med vandudledning, er det blevet en stor udfordring at behandle spildevand på en effektiv og bæredygtig måde. Med vores innovative produkter og services, der lever op til de højeste kvalitetsstandarder, går vi foran med løsninger til både nu- og fremtidens behov. Løsninger der giver større sikkerhed og nøjagtighed samt øget effektivitet i alle processens faser – fra kilde til recipient. Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

Du kan finde flere oplysninger på: www.siemens.com/sensors/environmental

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

39


Iltmåling, Optisk eller Elektrokemisk. Af Majbritt Hye, MJK Automation Dagens program var indføring i: Optiske målemetoder, Elektrokemiske målemetoder, Polargrafisk/Galvanisk, Myter omkring optisk DO måling (Dissolved Oxygen)

og det vil have effekt på en insitetsmåling. Derfor vil en ilt probe, baseret på intensitetsprincippet, kræver kalibrering oftere. Elektro – kemiske sensorer, Dr. Leland C. Clark

Polarografisk kontra Galvanisk Iltmålerens funktion er at levere oplysninger til: • Styring af luftningsbassiner for at sikre tilstrækkelig 02 til de mikrobiologiske processer • Styring af luftningsbassiner for at opnå energi­ besparelse (op til 70% af energiforbruget på renseanlæg bruge­s til luftning) • Styring af økonomisk niveau for nitrificerende bakterie­r (typisk 2-3 ppm D.O) Opløst Ilt • Opløst ilt = Dissolved Oxygen (D.O) • Betegner mængden af ilt, der som fri ilt (O2) er opløst i vand • Ilts opløselighed i vand afhænger af temperatur,tryk og saltindhold: • Jo højere temperatur, des lavere opløselighed • Jo højere omgivende tryk, des højere opløselighed • Jo højere saltindhold, des lavere opløselighed

Ligheder • Målemetoden forbruger oxygen, derfor kræves omrøring • Forbruger membran og opløsning / elektrolyte Forskelle • Galvanisk er altid på og kræver ingen opvarmning. Men den er altid på, når der er ilt tilstede, hvilket betyder, den forbruger elektrolyte og membran, selv når den ikke er i brug. • Galvanisk ‘ofre’ anoden i reaktionen og har derfor kortere levetid. • Polarographisk kræver opvarmning, men er off, når den er off. • Polarographisk ‘ofre’ opløsning i reaktionen og har derfor længere teoretisk levetid. Elektrokemiske Fordele kontra Ulemper

Xylem DO instrumenter har indbygget temperaturmåling og kompensation Optisk DO Teknologi Intensitet vs levetid - Teknologi Den optisk iltmåling foregår ved, at man måler luminescensen, altså hvor meget lys der udsendes. Man kan måle intensiteten eller levetiden på lyset. Lidt ala hvor stærk er lyset, kontra hvor langt rækker lyskeglen. Derefter sammenlignes det med en reference måling og efter en matematisk korrektion, så angives måleresultatet i % eller ppm ilt. Hvis sensoren er ens, så er fordelen ved en levetidsmåling, at den er mere stabil over tid. Dette er fordi, at intensiteten er afhængig af blækkets tilstand. Blækket vil over tid degenere

40

Fordele •  Gennemprøvet og kendt teknologi •  Lav økonomisk investering •  Hurtig reaktionstid •  Lav spændingsforbrug Ulemper •  Polarografisk kræver opvarmningstid •  Omrøring kræves ALTID ellers måler de ikke korrekt •  Membraner kræver udskiftning ofte •  Elektrode vedligehold •  Hydrogen Sulfid og andre gasser kan komme ind i elektroden Majbritt Hye Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Maabjerg BioEnergy – Når behandling af By-gylle, Land-gylle, og Industrigylle går op i en højere enhed Af Alan Lunde, Vestforsyning Erhverv A/S

Landmændene betaler afledningsafgift for afleveret gylle. Genanvendelse af fosforen i asken. Råvarer ind

ton

Gylle

457.000

Energiafgrøder

2.000

Biologisk industriaffald

50.000

Grønlinien

I alt 509.000

Slamlinie Spildevandsslam med 7% TS

80.000

Samlet råvareleverance Råvarer ud MWh

Alan Lunde fortalte i et interessant og humoristisk foredrag om 10 års erfaring med en masse problemer i udviklingen af Maabjerg BioEnergi fra 2002 til 2012. Planteavlsforsøg i midten af 1980´erne med spildevandsslam fra Holstebro kommune som gødning på landbrugsjord var årsagen til, at landbruget og forsyningsselskaberne igen fandt sammen om at løse landbrugets stigende krav om reduceret udspredning af fosfor i husdyrgødning i 2002. Hvis ikke det lokale landbrug fandt en løsning, kunne det betyde, at husdyrproduktionen regionalt skulle reduceres med op til 40 %. En sådan reduktion i produktionen ville ikke blot få konsekvenser for landbrugserhvervet, men for en lang række andre erhverv.

V

I alt 589.000

Varme

El

I alt

Biogas

58.200

49.100

107.300

Fiber

15.100

6.900

22.000

I alt

73.300

56.000

129.00

Forbrug i 5.000 boliger

125.000

Årlig CO2-besparelse ca. 50.000 tons Indlægget sluttede med et muntert indslag.

Derfor blev løsningen. Vi laver et stort renseanlæg, der fjerner N og P. Navnet blev ”Maabjerg BioEnergy”, hvor der kan opsamles og udnyttes de ressourcer, der findes i organisk materiale fra: • Husdyrgødning (svin, mink, kvæg) • Energiafgrøder • Spildevandsslam • Industriaffald (destruktionsaffald-kyllinger mm) Og omdanner udbyttet til: • Returgødning til landbruget • Fiberfraktionen til affaldsforbrænding • Asken til genanvendelse af fosfor • Biogas til El og varme De protester, der fremkom fra bekymrede beboerne, over de forventede gener et sådan anlæg ville medføre ved transport til og fra anlægget, lugt og støj mm., blev behandlet på flere borgermøder, afholdt på det Kommunale renseanlæg for at oplyse om rensning af by-gylle og produktion af biogas. Og som så ofte fører en god information vejen til gensidig forståelse og løsning af konflikter. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

”Gylle Tankvognene” skulle for ikke at virke anstødelige, have udseende, der kunne matche med ”ARLAs mælketankvogne”. For at undgå forveksling har bilerne navnene: Martin Lidegaard, Anna Margrethe Holmsgaard, Henrik Høegh og Søren Gade. Alan Lunde, alu@vestforsyning.dk Ps. Se uddybende indlæg side 58!

41


Optimering af dekantere V Brian Jensen og Mogens Nielsen, AlfaLaval Nordic A/S Modsat manges opfattelse producerer Alfa Laval ikke malkemaskiner, men komponenter til industrien indenfor tre hovedområder. • Varmeoverførsel - pladevarmeveksler, luftkølere, spiral og rørvekslere • Væskehåndtering – tankrensningsudstyr, pumper og ventiler • Separering – membranfiltrering, MBR, tromle­ afvandere, centrifuger og dekantere Virksomhedens mission ”To optimize the performance of our customers’ processes. Time and time again.” Leder i lige linje til dagens emne.

Parametre Følgende parametre har, udover de mekaniske, påvirkning på dekanterens præstation. Procesparametre

Dekanter Parametre (Set-up)

Indløbshastighed / Flow(Q)

Diff.hastighed f. transportør (Δn)

Partikel Størrelse (polymertilsætning)

Udløbsradius/ væskedybde (Rb-r)

Viskositet (varme)

Kuglehastighed (G-kraft)

Differenshastighed Lav diff. medfører ren rejekt og vådt slam. Modsat giver for høj diff. tørt slam, men beskidt rejekt.

Optimering af dekantere Hvad gør en dekanter?

En dekanter separerer effektivt fast stof fra en væske ved at accelerere tyngdekraftens påvirkning. Ved normal bundfældning falder det tunge stof (slammet) til bunds ved hjælp af jordens tyngdekraft 1 G. I en dekanter forstærkes denne til ca. 3000 G, da spildevandet ledes ind i en roterende kugle. I denne kugle ligger en transportør, som drejer med kuglen rundt, blot en lille smule langsommere. Derved skubber transportøren slammet, som ligger langs kanten op af en konus, hvor slammet til sidst falder ud. Vandet/rejektet derimod løber ud i den anden ende. Spildevandet entrerer transportøren ved Q, der løber via et indløbsrør i transportøren ud af transportøren ved indløbszonen, der er to huller i transportøren.

Hvorfor skal man optimere? Du bør altid have fokus på din proces og derved også optime­ ringsmuligheder, da dette i sidste ende kan have stor betyd­ ning for økonomien i processen. Med fokus på dekanteren, vil en optimering på 1% TS på slammet betyde en stor besparelse på årlige omkostninger i forbindelse med den efterfølgende håndtering af slammet. Håndteres 10t/h med 3% TS og det umiddelbare resultat er 28% TS i slammet på dekanteren, vil en optimering til 29% TS betyde en reduktion på 37kg/h af slammet, der skal transporteres bort, svarende til 880 kg/døgn eller ca. 320 tons/ år, alt efter driftstid. Så der kan være tale om mange penge i optimeringen. I dette tilfælde vil den årlige besparelse, ved en bortskaffelses pris på 500kr/tons, være ca. DKK 160.000,-.

42

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


AutomAtion med omtAnke Lægger du vægt på viden om processer og rådgivning på alle niveauer hos din leverandør, er NHL Automation det rigtige valg, når du skal vælge din specialist i automatiseringsløsninger.

Siden 1998 har NHL Automation programmeret og installeret driftssikre løsninger til spildevandsrensning og vandbehandling over hele Danmark. Vores forretning bygger på et partnerskab med vores kunder. Vi har specialviden og erfaring, der gør os i stand til at løse alle udfordringer og sikre en smertefri drift i dagligdagen. Kontakt direktør Niels Henning Larsen for et uforpligtende møde på telefon 49 13 21 41.

Strandvejen 332 • DK-Espergærde tlf 49 13 21 41 • www. nhl-automation.dk

Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst? Løsningen ligger lige foran dig. Med en løftehøjde på op til 60 mVs med en 1,5 kW to-trins fristrøms grinder pumpe, udvider vi nu grænserne for, hvor det er muligt at kloakere ejendomme i det åbne land. Velkommen til ØkoTran pumpestationen, den optimale og mest driftssikre løsning til tryksat kloakering af det åbne land.

 Optimal hydraulisk design af det tryksatte system  Ingen svovlbrinte problemer  Lavere anlægsudgifter  Ingen mellem-pumpestationer  Mindre vedligeholdelse  Lavere driftsudgifter

Liqflow Kringelhusvej 15

Pumps and systems Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

7100 Vejle www.liqflow.dk

Tlf.:

46 93 52 00

Mobil:

28 78 12 26

E-mail: info@liqflow.dk

43


Kuglehastigheden Sidste punkt er indløbsflow. Ved at sænke flow opnås igen en længere opholdstid i kuglen og derved bedre separering. Efter regulering skal der igen findes det rette væskeniveau og dernæst optimal differenshastighed.

Når en dekanter indstilles eller optimeres startes med høj differenshastighed, som giver ren rejekt. Trin for trin sænkes diff. hastigheden til rejektet bliver ”beskidt”. Dernæst sættes diff. hastigheden lidt op, så rejekt igen har en tilfredsstillende kvalitet. Derved er kuglens volumen udnyttet maksimalt.

For yderligere uddybning stiller Alfa Laval sig gerne til rådighed. Brian Jensen, brian.jensen@alfalavcal.com

Udløbsradius el. væskeniveau. Et udtryk for afstanden fra center til udløb af rejekt. Positiv: - Betyder. Tørstoffet har et udløb tættere på centrum end rejektvand. Dvs. vandet naturligt løber ud i rejektende. Sikker drift uden at udnytte kuglen optimalt. Neutral: - Væske og slam har samme udløbsradius. Negativ: - Væsken løber ud over slamudløb. Dette er kun muligt, hvis transportøren er forsynet med en baffeldisk, ellers vil vandet naturligt løbe ud i slamafgangen. Dette giver et tørrere slam og renere rejekt, da kuglens volumen udnyttes, da mediet derved opholder sig længere tid i kuglen, som udsætter den for ca. 3000 G. Når den rette diameter er fundet, gentages indstillingen af differenshastigheden.

44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Avanceretnytænkning,

derredefinerer

pumpeeffektivitet

The Heart of Your Process

Flerkanals pumpehjul med blokeringsbeskyttelse i verdensklasse Vores Contrablock Plus enkelt kanals pumpehjul sætter markedsledende standarder inden for blokeringsbeskyttelse: Minimumspassage for faste materialer på 75 mm og fremragende ristegodshåndtering uden afhængighed af skæring. Nu leverer Contrablock Plus pumpehjul med flere kanaler, der har en forbedret hydraulik ved den samme ydelse. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Som aldrig set før blev de designet ved hjælp af databehandling af væskedynamik (CFD) for at sikrer pumpernes fremragende effektivitet.

Sulzer Pumps www.sulzer.com

Som det er tilfældet med den tilsvarende effektive ABS spildevandspumpe XFP udgør de din bedste garanti for problemfri pumpning.

Find flere løsninger i verdensklasse på www.ABSEffeX.com

45


Etablering af tilbagestrømningssikring hos risikoinstallationer i Aarhus Vands forsyningsområde Af Mariann Brun, Civilingeniør, Plan og Projekt Aarhus Vand A/S I 2012 valgte Aarhus Vand at sætte fokus på tilbagestrømningssikring inde på de private installationer. Vi vil nemlig gerne sikre, at vores kunder har rent drikkevand, og erfaringer fra Belgien siger, at 90 % af alle risici mod drikkevandskvaliteten stammer fra de private installationer. Som DDS-certificeret (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) virksomhed har Aarhus Vand i en årrække arbejdet på at minimere eller helt fjerne alle kendte trusler mod den gode vandkvalitet. Hidtil har vi haft fokus på vores egne anlæg og arbejdsopgaver, men i marts 2012 kom turen til private installationer, hvor det vil medføre en sundhedsrisiko, hvis der strømmer vand tilbage inde fra installationen og ud på vores ledningsnet – det drejer sig primært om virksomheder og institutioner. De fleste installationsejere er i den tro, at deres installation allerede er sikret mod tilbagestrømning. Gennem årene har det nemlig fejlagtigt været en udbredt opfattelse, at den kontraventil der er i måleren er tilstrækkelig, hvilket kun vil være korrekt i ganske få tilfælde. Det betyder, at mange af installationerne ikke er lovlige og aldrig har været det.

Vands ledningsnet. Udgifter der er forbundet med sådan en forurening, vil vi sende videre til forureneren – altså den virksomhed der har haft en utilstrækkelig tilbagestrømningssikring. Dette er en betragtelig højere udgift end de omkostninger, der er forbundet med opsætning af den rette tilbagestrømningssikring. En manglende tilbagestrømningssikring er altså en trussel mod vandforsyningens vandkvalitet, en trussel mod virksomhedens økonomi og en trussel mod vvs-installatørens autorisation.

Lovgrundlaget - den korte version Vandinstallationer skal opfylde kravene i byggeloven. I byggeloven henvises til DS439, når det drejer sig om vandinstallationer. Når det specifikt drejer sig om tilbagestrømningssikring henvises til DS/EN1717 samt Rørcenteranvisning 015. Der skal i alle installationer etableres en tilbagestrømningssikring, og typen afgøres af farligheden af det, der blandes i drikkevandet inde på installationen. Jo større farlighed, jo bedre sikring.

Det er virksomhedens ejer, der er ansvarlig for, at installationen lever op til lovens krav. Når en virksomhedsejer beder en autoriseret installatør om at udføre arbejde på installationen, må det dog forventes, at han udfører arbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, ellers kan hans autorisation være i fare.

Vandets farlighed er inddelt i fem mediumkategorier, og for hver mediumkategori er der angivet en eller flere forskellige tilbagestrømningssikringer, se tabel 1. Den autoriserede vvsinstallatør kan således vælge den sikring, der passer bedst i den aktuelle situation.

Hvis der ikke er etableret den rette tilbagestrømningssikring, vil en virksomhed kunne forårsage en forurening på Aarhus

Via byggeloven er det nærmest umuligt at stille krav til etablering af tilbagestrømningssikring i eksisterende installationer.

Medium kategori

Forureningens eller risikoens art

Almindeligste sikringstyper

1

Vand til menneskeligt forbrug, som kommer fra et vandledningsnet med drikkevand

Kontraventil

2

Medium, der ikke medfører menneskelig sundhedsrisiko. Medium, som er anerkendt egnet til menneskeligt forbrug, inklusive vand aftaget fra et drikkevandssystem, som kan have gennemgået et skift i smag, lugt, farve eller temperatur (opvarmning eller køling)

Kontrollerbar kontraventil

3

Medium, som medfører nogen menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af et eller flere skadelige stoffer.

Tilbagestrømningssikring med ikke kontrollerbare trykzoner

4

Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko, som følge af tilstedeværelsen af et eller flere giftige eller meget giftige stoffer, eller et eller flere radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer.

Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner Luftgab med cirkulært overløb

5

Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af mikrobiologiske elementer eller virus.

Forskellige former for luftgab

Tabel 1 Sikringstyper i forhold til mediumkategori, flere muligheder kan ses i Rørcenteranvisning 015.

46

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Med udgangspunkt i vandforsyningens regulativ har Aarhus Vand imidlertid mulighed for at pålægge ejerne at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationens forsvarlige funktion. Det betyder, at Aarhus Vand kan pålægge ejeren at etablere og dokumentere kontrol af tilbagestrømningssikringer. Dette gælder både i forbindelse med nyanlæg og i forbindelse med eksisterende anlæg. Det er denne ret, vi benytter til at bede eksisterende virksomheder om at få etableret den rette tilbage­strømningssikring.

Krav om tilbagestrømningssikring i eksisterende installationer I vores forsyningsområde har vi identificeret ca.8400 risikoinstallationer, altså installationer hvorfra en tilbagestrømning fra installationen ud på ledningsnettet vil medføre en sundhedsrisiko (mediumkategori 3, 4 eller 5). På grund af det store antal risikoinstallationer har vi valgt at starte med et pilotprojekt, hvor vi har udvalgt 100 installationer. Vi har skrevet til de 100 installationsejere og bedt dem om at få en autoriseret vvs-installatør til at gennemgå deres installation og montere den rette tilbagestrømningssikring samt at sende besked til os, når dette er sket. Konklusionen på pilotprojektet er, at 55 % af risikoinstallationerne enten ikke er sikret overhovedet eller at sikringen har været for dårlig.

Eksempel på sikring i en pumpestation. Hvis man kigger godt efter kan man ane en kategori 4 sikring under håndvasken. gennemgang. Vi har derfor lavet en risikovurdering på alle vores anlæg, hvorfra en eventuel tilbagestrømning vil udgøre en trussel mod sundheden. Myndighederne har deltaget i risikovurderingen, således at det ikke alene har været Aarhus Vand, der har bestemt den nødvendige sikring i forhold til vores egne anlæg.

Anderledes positivt er det, at virksomhedsejerne har taget budskabet i vores breve til sig, og alle, med undtagelse af en enkelt, har efterkommet vores krav.

I praksis er der på 9 af vores 10 renseanlæg monteret en kategori 5 sikring – altså et luftgab – som sikrer, at der ikke kan komme vand fra renseanlægget ud på ledningsnettet. Det sidste renseanlæg er under nedlæggelse, så derfor er der ikke foretaget yderligere sikring på dette anlæg.

Sideløbende med pilotprojektet valgte vi at varsle samtlige ejere af de 8.400 identificerede risikoinstallationer om, at Aarhus Vand har fokus på tilbagestrømningssikring, og at vi indenfor en kort årrække vil stille krav om, at der etableres den rette tilbagestrømningssikring på deres ejendom. Henvendelsen, der beskriver risikoen ved en mangelfuld tilbagestrømningssikring, var alene tænkt som et varsel, men mere end 1200 har fulgt op på vores henvendelse, og har meldt tilbage, at de nu har den rette sikring installeret.

Vi har 119 pumpestationer, hvoraf 57 er sikret med en kategori 4 sikring. I de resterende 62 pumpestationer er den eksisterende sikring lovlig, men vi har lagt en plan, der gør, at der også på disse pumpestationer etableres en kategori 4 sikring. Vi må erkende, at det tidsmæssigt og økonomisk ikke kan lade sig gøre at ændre alle pumpestationerne omgående, men det er vigtigt, at der er en plan, der sikrer den ønskede fremdrift.

I alt resterer nu ca. 7.000 installationer som indenfor de nærmeste år skal have etableret tilbagestrømningssikring.

Installatører på kursus Inden vi sendte brev ud til installationsejerne og bad dem om at kontakte en autoriseret vvs-installatør, med henblik på at få ham til at gennemgå installationen og etablere den rette tilbagestrøm­nings­ sikring, inviterede vi de østjyske, autoriserede vvs-installatører på et kursus, hvor de fik genopfrisket DS/EN1717 og Rørcenteranvisning 015. Vi har afholdt tre kurser, med i alt 240 deltagere.

Feje for egen dør Når man beder andre om at sikre deres installationer, er det selvfølgelig vigtigt, at egne installationer kan tåle en kritisk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

I vores administrationsbygning, hvor der bl.a. er værksteder og storkøkken, er der monteret 6 kategori 4 sikringer. Det skal ikke være en hemmelighed, at tilbagestrømningssikring er en stor mundfuld både for berørte kunder, for installatørerne og for Aarhus Vand. Det er udfordrende at få de krav/anbefalinger, der findes i DS/EN 1717, passet ind i eksisterende installationer. Til tider kan det ikke umiddelbart lade sig gøre, og installatører, leverandører og producenter må i fællesskab finde nye løsninger. Det er træls (for at sige det på godt jysk) i situationen, og det kan virke, som om man gør (for) meget ud af den uheldige hændelse, der sandsynligvis aldrig vil indtræffe. Men den indtræffer – ikke dagligt, men ofte nok, til at Aarhus Vand fortsat vil prioritere at sætte fokus på emnet. Mariann Brun, Plan og Projekt Dir. +45 894 1030, mbr@aarhusvand.dk

47


DUSØR

5000 KR

GIVES TIL DEN SPILDEVANDSPUMPE MED LAVERE

ENERGIFORBRUG

END VORES N-PUMPE

η%

90 80 70 60 50 40 30 20 10

En-kanals hjul

To-kanals hjul

Vortex

Skrue

Åben Chopper en-kanals hjul

N pumpe

Virkningsgrad i rent vand Virkningsgrad ved tilstopningstest m. spildevand

*Betingelser se:

48

www.flygt.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Flygt Experior

TM

Inspired by you. Engineered by us.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

49


Forbedret energiudnyttelse på Aalborg RA Øst i 2013-2016 Af afdelingsingeniør Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Energilagring og ombygning til et 2-trinsanlæg er nogle af elementerne i et større anlægsprojekt på Renseanlæg Øst i Aalborg. Renseanlæggene – store og små tilsammen - blev CO2-neutrale og energiproducerende i 2011. Målet er nu, at hele kloakselskabet skal være energiproducerende i 2014 og CO2neutral i 2016. Denne artikel vil i de næste 3 år løbende blive fulgt op af beretninger om vores erfaringer med anlægsarbejderne og projektforløbet på Aalborg Renseanlæg Øst. Aalborg Forsyning, Kloak A/S arbejder på at effektivisere og opnå mål om en energiproducerende og CO2-neutral kloakforsyning, der er robust overfor ændringer i energipriser og samfundets udvikling. Det er i tråd med den danske stats og Aalborg Kommunes mål om at være fri af fossiler brændsler og drivhusgasneutral inden 2050.

2-trins anlæg Et væsentligt element i projektet ”For­ bed­ret energiudnyttelse på Rense­anlæg Øst 2013-2016” er opnåelse af en større biogasproduktion på renseanlægget. Biogas dannes ved udrådning af det organiske stof i spildevandsslam. Derfor vil det være en fordel at øge mængden af slam, der trækkes ud af renseprocessen. Dette kan gøres ved at indføre et primært rensetrin, hvor spildevandets indhold af faste stoffer bundfældes. Spildevandet kan herved renses gennem to trin - først ved en mekanisk proces (bundfældning), og dernæst ved en biologisk proces (som i dag). Anlægget bliver derved til et 2-trins renseanlæg. Med denne opbygning vil renseanlæggets biogasproduktion fra udrådning af slam omtrent kunne fordobles i forhold til det nuværende 1-trins renseanlæg, hvor kun slam fra den biologisk rensning anvendes til biogasproduktion.

Når der trækkes mere slam (organisk stof) ud i den primære rensning opnås ca. 20 % reduktion i energibehovet til beluftning i den biologiske rensning.

• Det vil vi: • Reducere fossile brændsler • Være energiproducerende og CO2-neutral for hele kloakselskabet • Øge forsyningssikkerheden • ved at: • Reducere el-forbrug til renseproces • Øge udnyttelsen af organisk stof i spildevandet • Lave dynamisk udligning af opspædet spildevand • Fortsat producere biobrændsel (hygiejniseret, tørret slam) • Lagre biogas og være fleksible i energiudnyttelsen

Aalborg Renseanlæg Øst – 1-trinsanlæg med biologisk N- og P-fjernelse (100.000PE). I forgrunden ses anlægget til hygiejnisering og tørring af slam fra renseanlæggene i Aalborg.

50

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


www.aquagain.dk Discover your value through our experienced solutions

Pålidelige løsninger

siden 1956

Spildevand- og slambehandling Biogas Drikkevand (vandværker) 24 timers landsdækkende service Servicetelefon +45 2323 3368

Med mere end 1000 leverede anlæg i Danmark og udland er vores koncept enestående i branchen, og vores erfaring er garantien for pålidelighed. Vi har løst komplicerede tekniske opgaver under meget forskellige vilkår, hvilket giver enestående erfaring og knowhow. Vores professionelle kunnen dokumenteres gennem referencer, som tæller kommunale og industrielle kunder, der er kendt for at stille ultimative krav til løsninger, kvalitet, leveringssikkerhed og service. Topkvalitet i serviceringen af vores kunder opnås gennem vores stab af dygtige og erfarne ledere, teknikere samt veluddannede og stabile fagfolk, der er klar til at løse enhver opgave. Det gør de med et enormt erfaringsmateriale som ballast og med en projektafdeling, hvor der tilføres afprøvede løsninger og den seneste viden på området, så kunderne til stadighed er sikret en løsning, der er funktionel og tidssvarende, både når det gælder design, teknik og pris. Løsningerne fremstilles på vores moderne fabrik, hvor ideer og løsningsforslag omsættes til god håndværksmæssig og pålidelig kvalitet. Vi er klar til Deres næste opgave…

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

51


Det lavere energiforbrug samt den større produktion af biogas vil reducere anvendelsen af fossile brændsler, medføre en forbedring af energiregnskabet samt reducere CO2-udledningen.

Anlægsarbejderne I 2013 indbygger vi bundbeluftning i den biologiske rensning for at reducere elforbruget hertil. Herved spares 500.000 kWh/år. Bundbeluftningen lægges kun ud til iltbehovet ved det kommende 2-trinsanlæg. Derfor skal bundbeluftningen driftes sammen med den eksisterende overfladebeluftning fra 1989, indtil anlægget er ombygget til 2-trins anlæg i 2016. Herefter forventer vi, at overfladebeluftningen kan fjernes. Projekteringen, myndighedsbehandlingen og ombygningen til et 2-trins anlæg med energilagring vil foregå i perioden 2013 til 2016. Anlægsarbejdet består af følgende hovedelementer: • spildevandsledning fra sandfang og primærtanke til luftningstanke • primærtanke (der også skal fungere som dynamiske udligningstanke under øget hydraulisk belastning), • ekstra 1.500 m3 rådnetank inkl. kælder, • 15.000 m3 biogaslager, • ombygning af slamlagertanke, rejektvandstank og maskinhus

• større biogaskedel til varmekreds • større biogaskedel i oliekreds i slamtørringsanlæg • omstilling til fuld bundbeluftning i 2-trinsanlæg (fra kombineret bund- og overfladebeluftning i 1-trinsanlægget)

Økonomi, energi- og CO2-regnskab

Anlægsinvesteringen forventes at være 70-80 mio. kr. ved ovennævnte ombygning til 2-trins anlæg og energilagring. Driftsøkonomisk forventes en besparelse på min. 2 mio. kr. pr. år. Besparelsen er afhængig af, hvordan biogassen udnyttes og kan udnyttes på sigt afhængig af tilskudsordninger til el-produktion, opgradering til naturgas, bygas, gas til biler mv. samt prisudviklingen på el, naturgas og varme. Den simple tilbagebetalingstid for investeringen svarer til 35-40 år. Denne relativt lange tilbagebetalingstid opvejes af en række andre fordele: Når egen produceret biogas på Renseanlæg Øst anvendes i stedet for naturgas til slamtørringen bidrager det positivt til forbedring af energiregnskabet og reduktion af CO2-emissionen fra aktiviteterne i kloakselskabet. Med regeringens Energiaftale fra marts

skorsten

biogaskedel til VarmesYstem

2012 forventes CO2-emssionen fra elproduktion at falde fra de nuværende 450 ton/Mwh til 260 ton/Mwh i 2016 og 199 ton/Mwh i 2020. Dette skyldes, at fossile brændsler i el-produktionen erstattes af vindkraft og biomasse. Derimod forventes CO2-emissionen fra naturgas at være uændret. Når den forventede effekt af hhv. Energiaftalen og ombygningen til et 2-trinsanlæg på Renseanlæg Øst opgøres i Kloakselskabets Energiregnskab og CO2-regnskab kan Kloakselskabet (renseanlæggene og det 2000 km lange kloaksystem tilsammen) opnå at blive energiproducerende allerede i 2014 og CO2-neutral allerede i 2016.

Forsyningssikkerhed En sidegevinst ved ombygning til et 2-trins-anlæg er en øget forsyningssikkerhed, idet renseanlægget vil have reservekapacitet til de kommende års øgede spildevandsbelastning fra boligtilvækst i universitetsområdet, nyt sygehus og den almene udvikling indenfor erhverv og industri. Ombygningen til et 2-trinsanlæg vil øge renseanlæggets kapacitet – uden at udbygge det biologiske rensetrin – fra de nuværende 75.000/100.000 PE til 110.000/150.000 PE (60%/85 % - fraktil baseret på COD)

rådnetank

primærtanke

biogaslager

slamlagertank

Illustration af anlægsarbejder på Aalborg RA Øst i perioden 2013-2016.

52

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Energieffektive løsninger der gør en forskel i nærmiljøet Åbne og fremtidssikrede løsninger, der giver fleksibilitet og forbedret kommunikation mellem pumpestationerne og gør service og udbedring nemmere. Større krav til fleksibilitet

Hos Herning Vand A/S er man i gang med en løbende renovering af eksisterende pumpestationer og etablering af nye for at sikre, at man kan løse sine opgaver både nu og i fremtiden. Man skal være i stand til at reagere hurtigere og mere præcist, hvis der fx falder meget regn i en del af kommunen, men ikke så meget i en anden. Det stiller både krav til fleksibiliteten af pumpestyringen og til kommunikationen mellem stationerne.

Martin Laurberg Projektleder Bravida Danmark

Fuld fleksibilitet og fremtidssikring

Herning Vand har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med Bravida i Herning, der bygger tavlerne, installerer og servicerer installationerne, og sammen med Schneider Electrics specialister begyndte Herning Vand og Bravida at tænke komplet redesign af styretavlerne i stedet for at bygge videre på de eksisterende løsninger. Resultatet er en helt ny styring, baseret 100 procent på Schneider Electric komponenter med de fleksible Modicon PAC’er, som en af de helt centrale komponenter. Modicon PAC’erne udmærker sig blandt andet ved at understøtte hele fem IEC-sprog. Den åbne platform giver fuld fleksibilitet og fremtidssikring fordi ændringer på styringerne kan foretages lokalt.

”Schneider Electric-løsningen er en klart bedre løsning, både på funktionalitet, pris og fleksibilitet. En ting er, at platformen er åben. En helt anden er, at kommunikationen mellem stationerne og SROsystemet er forbedret, så service og udbedring af eventuelle fejl bliver nemmere for Herning Vand.”

Make the most go your energySM

Læs mere om driftoptimerede løsninger til fremtidens vand– og spildevandshåndtering Besøg www.SEreply.com og tast koden 32176P ©2013 Schneider Electric, All Rights Reserved. Schneider Electric, Altivar, TeSys and Make the most of your energy are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners. Industriparken 32, 2750 Ballerup, Tlf.: +45 44 20 70 00, www.schneider-electric.com/dk • 998-2620

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

53


lægget, kan renseanlægget blive godt rustet i forhold til ændringer i energitilskud og prisudsving på el og fossile brændsler.

Figur 1: Forventet energiregnskab for aktiviteterne på både renseanlæggene og det 2000 km lange kloaksystem .

Vi hygiejniserer og tørrer slammet for at sikre nyttiggørelsen af den rest af organisk stof, der er tilbage i slammet efter udrådning. Herved kan det tørrede slam afsættes som biobrændsel til industrien, hvor det erstatter både fossile brændsler og råmaterialer. Vi vil fortsætte med at skabe dette produkt. Derfor forventer vi primært at anvende den øgede biogasproduktion til procesformål ved at substituere naturgas med biogas på renseanlæggets slamtørringsanlæg. I perioder med overskud af biogas oplagres denne i et 15.000 m3 stort biogaslager. Hvis biogaslageret er fyldt kan det overskydende biogas anvendes til varmeproduktion internt på renseanlægget subsidiært eksternt til fjernvarmesalg. På længere sigt giver det 15.000 m3 biogaslager nye muligheder for fleksibel og intelligent energistyring1), hvor den producerede biogas kan anvendes til flere formål - internt såvel som eksternt.

Figur 2: Fremskrevet CO2-regnskab for aktiviteterne på både renseanlæggene og det 2000 km lange kloaksystem.

Fleksibilitet i anvendelsen af biogas Som et led i Energiaftalen fra marts 2012 ydes der forskellige tilskud for at fremme vedvarende energi – herunder tilskud til anvendelse af biogas til pro-

54

ces, transport, opgradering til naturgas, anvendelse i bygas eller opvarmning og endelig er tilskuddet til biogasproduceret el øget. Når vi laver fleksibilitet i løsninger til udnyttelse af biogassen på rensean-

Ved fleksibel og intelligent energistyring skal forstås muligheden for at udnytte biogasproduktionen, hvor der er størst gevinst – både miljømæssigt og økonomisk – samtidig med at energiforbruget til proces og tørring dækkes ved enten el, naturgas eller biogas. Tankegangen svarer til smartgrid princippet, hvor strøm søges forbrugt, når det er billigt og forskyde forbruget, når det er dyrt. Helle Strandbæk hes@aalborgforsyning.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


TenCate Geotube

Effektiv og fleksibel slamafvanding! Geotubeteknologien anvendes til afvanding af alle typer slam og kræver ingen permanente anlæg eller faste installationer. Store poser tilbageholder fast materiale samtidig med, at overskydende vand drænes af og afvanding og opbevaring sker i én og samme proces. Geotube kan tilpasses det pågældende projekt. Geotubeteknologien kan med fordel anvendes til afvanding af:     

Biologisk slam fra renseanlæg Sediment fra havnebassiner og søer Sediment fra regnvandsbassiner, kanaler, render mv. Slam fra industriel produktion Slam fra dambrug

Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: 86 80 63 44

Sommervej 23, 1 th. DK-8210 Aarhus V Tlf.: 86 80 63 44

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: 98 11 63 44

Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: 32 50 79 44

Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø www.envidanwater.dk www.envidan.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

55


VandCenter Syd projekt vinder international innovationspris

Rådnetankene på Ejby Mølle, hvor slammet udrådnes og genererer biogas.

Mens den danske vandbranche har kurs mod et internationalt eksporteventyr, har VandCenter Syd med modtagelsen af en international innovationspris endnu engang understreget branchens førende position. Vandselskabet, der har base i Odense, har sat sig det ambitiøse mål at blive CO2-neutral i 2014. Som et helt centralt element i indsatsen står et stort energioptimeringsprojekt på vandselskabets største renseanlæg, Ejby Mølle. Det er dette projekt, der nu er blevet tildelt en WEX Global Innovation Award på den internationale konference Water and Energy Exchange 2013 i Madrid. Ejby Mølle-projektet skiller sig ud fra mange andre energioptimeringsprojekter ved ikke blot at handle om at spare energi – men også og især om at øge produktionen af energi. Målet er at gøre Ejby Mølle til et af verdens mest effektive energiproducerende renseanlæg – og at gøre VandCenter Syd energineutralt.

56

Der er i forbindelse med analysen udpeget en række potentielle optimeringstiltag. Nogle af de mindre tiltag er allerede testet i praksis og enkelte endda sat i drift – fx har en optimering af driften af renseanlæggets forklaringstanke resulteret i markant mere slam til udrådning og dermed en øget energiproduktion. Den helt store effekt forventer man dog først at se i løbet af 2013, når VandCenter Syd begynder at implementere tiltag som tilførsel af ekstra organisk materiale til slammet, sidestrømshydrolyse og en ny rejektvandsbehandling. Ejby Mølle-projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem VandCenter Syds egne folk og et team af rådgivere fra amerikanske CH2M Hill og Rambøll. Yderligere information: Lisbeth Bondo Hansson, Kommunikationsmedarbejder, VandCenter Syd lbh@vandcenter.dk / Tlf. 63 13 23 32

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


400 grønne pletter Gennem de sidste 20 år er der kommet flere end 400 grønne pletter i Danmark. Det er der, man har valgt Agrometers tørtopstillede pumpestationer. Med et unikt arbejdsmiljø, stærke pumper og høj driftssikkerhed. Skal den næste grønne plet være jeres?

Nyskabende og miljøvenlige pumpeløsninger - designet til høj (n)ydelse

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

57


Maabjerg Bio Energy Alan Lunde, Vestforsyning Erhverv Skjern Å skulle genslynges og det var forventningen, at vandmiljøet i Ringkøbing Fjord dermed ville blive forbedret, men det skete desværre ikke. Ringkøbing Amtsråd igangsatte en række undersøgelser, der skulle klarlægge årsagen til, det ikke blev bedre. Undersøgelserne resulterede bl.a. i, at de landbrug, der lå i oplandet til Ringkøbing Fjord, skulle reducere udledningen af kvælstof med yderligere 30 % i forhold til de allerede gældende EU-vandmiljøplaner. Desuden skulle der reduceres i anvendelsen af fosfor, så der kun blev anvendt det fosfor, som planterne havde behov for (maks. 20 – 25 kg/P/ha/år). Figur 1. Historisk udvikling af fosfortabet. Kilde: Videncenter for Landbrug.

Det danske samfund er blevet rigere og rigere de seneste mere end 100 år, det samtidigt med at befolkningen er steget fra ca. 2.5 mio. mennesker i 1900 til ca. 5.5 mio. i dag. Den personlige hygiejne er samtidigt steget i perioden og vi har siden år 1900 vasket vores tøj oftere og oftere. De vaskemidler, vi har anvendt i den samme periode, har stort set været baseret på fosfor – livets vigtigste byggesten! I 1984 blev det lovbestemt, at fosfor ikke længere måtte udledes til vandmiljøet fra industrien og spildevandsanlæg. Løsningen blev ikke en reduktion i anvendelsen af fosfor i sæbe, men tilsætning af fældningsmidler på renseanlæg, der effektivt kunne frarense fosfor. Den fosfor, der tidligere var sendt direkte ud i vandmiljøet, endte nu i stedet i slammet. Slammet blev i slutningen af 1980´erne forsøgt afsat til landbruget som et helt fantastisk gødningsprodukt. Et produkt med et højt og værdifuldt indhold af fosfor. Miljøministeriet forsøgte med kampagner at overbevise landbruget om produktets fortræffelighed, bl.a. udgav Miljøstyrelsen i 1991 et hæfte, skrevet af Bent Lauge Madsen med titlen ”Gødning af slam fra spildevand”. Der blev afholdt seminarer, hvor det blev oplyst, at slam havde en værdi på mindst 120 kr./ton.

58

På trods af disse kampanger blev det aldrig en stor succes med afsætning af slam til landbruget! I forlængelse af fældning af fosfor blev der på renseanlæg investeret i anlæg, der kunne hæve slammets tørstofindhold til ca. 30 %, og der blev tilsat op til 12 % miljøkalk, der skulle hygiejnisere produktet. Det var det, der for alvor gjorde slam uegnet som jordforbedringsmiddel. På de arealer, hvor dette ”nye” slam blev anvendt, døde planterne af manganmangel. For langt de fleste plantenæringsstoffer stiger planternes optagelse ved højere pH i jorden, men for mangan forholder det sig modsat.

Ringkøbing Amt var, indtil den seneste kommunesammenlægning, miljømyndighed for landbrugserhvervet og i forbindelse med VVM-ansøgninger blev kravene fra Ringkøbing Fjord oplandet udbredt til hele amtet. Det viste sig, at de strammere krav kunne betyde, at husdyrproduktionen skulle reduceres med helt op til 40 % i Ringkøbing Amt. De der blev mest berørt, var minkavlere, fordi der er meget fosfor i minkgødning, men generelt ramte den nye forvaltningspraksis alle husdyrbrug. Da der i lovgivningen er en kobling mellem husdyrproduktion

I Holstebro blev der i et samarbejde mellem renseanlægget og Landboorganisationernes Forsøgsselskab Ytteborg lavet planteavlsforsøg med slam fra renseanlægget i mere end 10 år. Resultaterne fra disse forsøg betød en række svar på, hvordan produktet fra Holstebro skal anvendes uden negative effekter, og desuden hvordan tilgængelighed af fosfor fra slam er for planterne. Det viste sig bl.a., at umiddelbart efter udspredning af slam fik planterne fosformangel? Samarbejdet mellem Holstebro Centralrenseanlæg og landbruget blev en succes.

Figur 2. Kornafgrøde med manganmangel. VfL. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


&

VATECH SKYDESPJÆLD

UDLØBSKLAPPER

Høj kvalitet med gennemtænkte detaljer

Programmet omfatter afspærringsspjæld for vægmontage, kanalmonterede spjæld samt overløbsspjæld. Standard vandtryk er 6,0 mVS fra for- eller bagside. Betjeningsformer: Manuelt med håndhjul/ gear, elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk. Stigende eller ikke stigende spindel. Rundt, kvadratisk eller rektangulært gennemløb.

Vatech udløbsklapper af HDPE er en let konstruktion med meget høj styrke. I modsætning til andre materialer, sikrer HDPE et meget lavt åbningstryk.

Spjældene er som standard forsynet med kuglelejer i syrefast stål. Dette sikrer et meget lavt drejningsmoment. Rammens Z-profil sikrer let montage.

Vatech skydespjæld fremstilles primært i en kombination af HDPE og syrefast stål. Herudover tilbydes spjæld fremstillet helt i rustfrit eller syrefast stål.

Udløbsklapperne leveres med vægflange, DINflange, indstiksmuffe eller med spidsender.

Rundt, ovalt, kvadratisk eller rektangulært gennemløb.

Værkstedsvej 15 | 5500 Middelfart | Tel. 64 40 20 60 | Fax 64 40 20 84 | admin@vatech.dk | www.vatech.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

59


og udspredningsareal (harmonikrav), forsøgte mange landmænd at købe yderligere jord. Det betød, at jordpriserne steg til urealistiske høje niveauer, der ikke havde en sammenhæng med afkast fra planteproduktionen, men som blev betalt alene for at sikre bedriftens husdyrproduktion. Situationen var uholdbar, for en af landbrugets mest begrænsede ressourcer er landbrugsjord. Ringkøbing Amt lavede selv en erhvervsanalyse, der viste, at de øgede krav havde en voldsom negativ effekt på beskæftigelsen i amtet. Analysen viste, at hver gang en medarbejder på et landbrug forsvandt, var der 1,7 medarbejder, der blev arbejdsløs i næste niveau af ”arbejdskæden” på mejerier og slagterier. Hvis alle f.eks. elektriker, smed, landbrugskonsulenten, agrovirksomheder, chauffører, skolelærer, bankmanden o.s.v. blev medregnet, var det mellem 7 – 9 personer, der blev arbejdsløse. I Vestjylland er det således tydeligt, at alle er meget afhængige af landbrugserhvervet.

I efteråret 2002 var det ikke bare blevet synligt for landbruget, hvad disse skærpede miljøkrav betød for erhvervet, men også for bl.a. politikerne i Holstebro Byråd. Der blev arrangeret et fællesmøde i Holstebro, hvor lokale landmænd, minkavlere, politikere og kommunale embedsmænd skulle overveje, hvad der kunne gøres for at stoppe denne negative udvikling. På mødet foreslog kommunens daværende tekniske direktør Jørgen Udby, at vi skulle undersøge muligheden for at lave et anlæg, der kunne fjerne de næringsstoffer, som var for meget! Med baggrund i det tidligere gode samarbejde mellem renseanlægget og landbruget opstod ideen om at bygge et nyt renseanlæg til land-gylle, der kunne fjerne fosfor og organisk kvælstof, ligesom det vi havde til by-gylle. På renseanlægget til by-gyllen var der en rådnetank, der producerede biogas, så hurtigt, efter den første ide, blev det besluttet, at det nye renseanlæg skulle udstyres med rådnetanke, så land-gyllens energiindhold kunne udnyttes, når nu gyllen alligevel skulle samles sam-

men for at blive renset. Indtægten ved salg af energien skulle anvendes til at nedbringe behandlingsomkostningerne af gyllen. Projektet kom til at hedde Maabjerg BioEnergy og ikke Måbjerg Biogas, fordi anlægget ikke er et biogasanlæg, men et renseanlæg for den lokale husdyrproduktion og biogasproduktionen er sekundær. Der var fra starten enighed om, at Maabjerg BioEnergy skulle placeres i den nordlige del af Holstebro by og som nabo til det eksisterende affaldsforbrændinganlæg Måbjergværket, der er ejet af Dong Energy. Måbjergværket afbrænder affald og anvendte naturgas til at overhede dampen fra kedlerne, så her var der en aftager af biogassen fra Maabjerg BioEnergy. Desuden kunne Måbjergværket aftage det frarensede produkt (fiberfraktionen) fra Maabjerg BioEnergy og nyttiggøre det. En anden beslutning, der blev til tidligt i projektet, var, at hvis Maabjerg BioEnergy skulle blive virkelighed, så

Figur 2. Kornafgrøde med manganmangel. VfL.

60

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


SKAL DER RENSES UD I PROCESSERNE?

Hvis I centraliserer spildevandsrensningen, kan I spare penge på både anlæg og drift. NIRAS har solid erfaring med at effektivisere spildevandsrensningen. Vi udarbejder en plan for centralisering, projekterer det afskærende transportsystem og sørger for, at det nye anlæg er klar til at modtage de ekstra mængder vand. Men alt vand skal jo ikke ledes videre. NIRAS hjælper med at minimere det uvedkommende vand. Samtidig kortlægger vi eventuelle problematiske affaldsfraktioner ved nedlæggelsen af de gamle anlæg. Skal vi sammen lægge en plan?

Mød os på NIRAS-standen til Årsmødet NIRAS A/S

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

SPV_184x270_04_2013_Årsmødeann_RENSEANLÆG_TDB_VIG.indd 1

www.niras.dk

29-04-2013 14:46:46

61


skulle det være et anlæg, der var visuelt flot og ikke lugtede. Den generelle opfattelse i befolkningen på det tidspunkt var, at biogasanlæg lignede raffinaderier og stank! Fra ideen blev født til Maabjerg Bio­ Energy blev til virkelighed, gik der mere end 10 år. Projektet har kæmpet med adskillige og uforudsete udfordringer gennem tiden. En af de største har været at få lovgivningen tilpasset projektet, hvilket har betydet, at mindst 4 love/bekendtgørelser er blevet ændret. Det arbejde har alene taget mellem 3 og 4 år. Miljøgodkendelsen af projektet blev startet i 2004 og først afsluttet i august 2012. Det tog 8 år at få projektet og alle tilladelser på plads – det tog kun 2 år at bygge Maabjerg BioEnergy.

og kun gassen fra den grønne linje og slamlinjen blandes. Slammet pumpes fra renseanlægget gennem ledninger til Maabjerg BioEnergy. Adskillesen i en grøn linje og en slamlinje er ikke lovgivningsbestemt, men skyldes branchespecifikke krav fra ArlaFoods, der har bestemt, at mælkeproducenter ikke må anvende spildevandsslam som gødning på marker, der anvendes til produktion af foder til køerne. Gasproduktionen på Maabjerg BioEnergy udgør 18 mio. m3 biogas om året. Biogassen anvendes ikke kun på Måbjergværket, det viste sig, at værket kun kunne aftage 1/3. Der er derfor etableret en gasledning til Vinderup Varmeværk ca. 17 km nordøst for Holstebro, der er omstillet fra naturgas

til biogas, som ligeledes kan aftage ca. 1/3 af gasproduktionen. Resten anvendes på Maabjerg BioEnergys 2 gasmotorer, der leverer strøm til nettet og fjernvarme til Vestforsyning Varme og Struer Forsyning. Biogasproduktionen på Maabjerg BioEnergy betyder, at 5.000 husstanden kan forsynes med fjernvarme og 12.500 hustande med el. Endelig er der en besparelse på 50.000 tons CO2 om året. Når nu et næsten samlet Folketing og dermed samfundet ønsker mere vedvarende energi og flere anlæg som Maabjerg BioEnergy, er det tankevækkende, at der ikke er sket mere. De erfaringer der er gjort med Maabjerg BioEnergy viser, at der er mindst 3 grundlæggende forhold, der hæmmer udviklingen.

Den lange projektfase er normalt dræbende for projekter af denne type, men i kraft af et fantastisk team af mennesker med meget forskellige kompetencer, lykkedes det til sidst for Maabjerg BioEnergy at blive en realitet. Det er samtidigt lidt tankevækkende, at Folketinget, siden projektets start, har støttet initiativet og i 2008 har bestemt, at Danmark skal have 50 sådanne anlæg inden 2020. Vi har nu fået bygget Maabjerg BioEnergy, så der mangler kun 49 inden 2020! Maabjerg BioEnergy modtager hvert år ca. 450.000 tons husdyrgødning til anlæggets ”grønne linje”, som afgasses, og efterfølgende bliver den afgassede gylle sendt gennem en dekanter, og det resterende tørstof frarenses og bliver til fiberfraktionen. I fiberfraktionen er det organiske kvælstof og op til 70 % af den fosfor, der bliver leveret. Fiberfraktionen leveres til Måbjergværket. Ud over husdyrgødning modtages andre biomasser bl.a. valle fra lokale mejerier, der leveres til anlægget gennem rørledninger. Væskefraktionen fra dekanterene leveres tilbage til land­bruget, hvor den anvendes som gødning. Væskefraktionen har et lavt indhold af fosfor og organisk kvælstof, men et højt indhold af ammonium og kan erstatte anvendelse af kunstgødning. Rådnetankene på Holstebro Centralrenseanlæg var udtjente efter 40 års drift og skulle fornyes. De er nu flyttet ud til Maabjerg BioEnergy og håndteres som en særskilt slamlinje

62

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Placeringen af nye anlæg: Det har ikke været et problem for Maabjerg BioEnergy, men for en lang række andre projekter har det været årsagen til, at de ikke kunne realiseres. I de kommende kommuneplaner er kommunerne blevet pålagt at udpege egnede placeringer til kommende biogasanlæg, ligesom det har været gældende for vindmøller. De generelle rammebetingelser: Der er et omfattende lovkompleks på området og ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem de enkelte bestemmelser. Der er involveret flere ministerier og styrelser og arbejdet på tværs af disse er ofte vanskeligt og langsomt. For projekter, det tager så lang tid at udvikle og myndighedsbehandle som Maabjerg BioEnergy, sker der på vejen hele tiden ændringer af regler og der kommer nye til, som så også lige skal indarbejdes i projekterne. Endelig er der de gældende skatter og tilskudssystemer til vedvarende energi, som hele tiden

ændres, hvilket gør det vanskeligt at opstille forretningsplaner og budgetter, der garanterer de store og langsigtede investeringer.

faldet markant og der er ikke længere mangel på landbrugsjord til sikring af husdyrproduktionen og kun få landbrug kan i dag skaffe kapital til sådanne investeringer.

Bureaukrati: Når sagsbehandlingen er kompleks og uigennemskuelig p.g.a. lovgivningen og når det ikke bare er et teknisk anlæg, der skal behandles, men også 150 landbrugs husdyrproduktion og deres udspredningsarealer der skal inddrages i miljøbehandlingen, bliver sagsbehandlingen omfattende og uoverskuelig både for embedsmænd og for dem, der ønsker at realisere et projekt.

Var det så en dårlig ide at bygge Maabjerg BioEnergy? Nej, det var det ikke! Der er enighed om blandt alle aktører omkring projektet, at de miljømæssige fordele, anlægget løser, igen en dag bliver et fokusområde og så er der vist ingen, der tror på, at Danmark ikke i fremtiden skal anvende mere vedvarende energi.

For landmændene bag Maabjerg BioEnergy er kravene ændret. Det fokus, der var i Ringkøbing Amt på fosfor, er i dag næsten forsvundet og landbruget bliver ikke længere vurderet kollektivt, men individuelt.

Kan andre lære af erfaringerne Maabjerg BioEnergy? Ja det er der mange, der kan, men der er ingen tæt på projektet, der har forventninger om, at de skal ud og bygge flere Maabjerg BioEnergy anlæg i hverken Danmark eller udlandet – kun vores erfaringer er til rådighed!

Den økonomiske krise har ligeledes gjort, at priserne på landbrugsjord er

Alan Lunde: alu@vestforsyning.dk

Gasdetektion og beskyttelse i spildevandsanlæg

Mål seks gasser på én gang – med Dräger X-am 5600 Dräger X-am 5600 giver en nøjagtig og stabil detektion af de eksplosive gasser og dampe samt CO2, som alle forekommer i spildevandsanlæg med IR sensor teknologi. Seks gasser kan detekteres samtidig. Du behøver ikke bekymre dig, hvis din Dräger gasdetektor bliver våd, du taber den eller den bliver beskidt. Vi har designet og certificeret den efter IP-67 til at kunne tåle alt dette. www.draeger.dk

Dräger. Teknik for Livet.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

63


Dekanter centrifugens historie Af Richard Løgstrup, Gea Westfalia A/S Dekanter centrifuge er en separator, som kan adskille medier med forskellige densiteter, og som har kontinuerlig afgang af medierne. Dekanteren har eksisteret i mere end 100 år, og Danmark har spillet en væsentlig rolle i dennes teknologis udbredelse og udvikling. Som regel anvendes dekanteren, når der er tale om applikationer, hvor mediet, der skal renses, indeholder store mængder af tørstof. Den mest anvendte er en 2 faset dekanter, som bruges til at adskille faststof og en væske. Der findes også 3 fasede dekantere, som bla. bruges i fødevare industrien. Her kunne der være tale om en adskillelse af olie, vand og faststof.

bragt til kommercielt salg. I 1945-46 introducerede Sharples sin første dekanter med et layout, som vi kender den i dag. Dekanteren hed P-1000 og applikation var hval og fiske olie industrien, som boomede i Norge på det tidspunkt. Faktisk kopierede AB Separator (senere Alfa Laval) Sharples dekanteren, for ikke at gå glip at dette marked.

Det første patent, som beskriver en maskine, som ligner en dekanter, blev givet til den svenske opfinder Liedbeck i 1903. Maskinen beskrev en lodret cylinder med en konus i toppen, og med drivmotoren placeret i bunden af cylinderen. Maskinen var konstrueret som en 3 faset dekanter til separation af 2 væsker med forskellig vægtfylde og en del faststof. Faststoffet blev transporteret langs kuglevæggen opad ved hjælp af en intern snegl, og væskerne kom ud for neden i to kamre. Fødningen skete fra toppen. Omkring 1900 tallet var denne maskine ret kompliceret, og den forsvandt stort set fra separationsmarkedet i 40 år. Op igennem 1920’erne og 30’erne blev der udtaget flere patenter på forskellige layouts af teknologien, men ingen blev rigtig

En af de første dekanter modeller som Westfalia producere i 1955. En 220 mm dekanter.

På samme tid introducerede Bird Machine Company deres første dekanter. Bird udtog deres første patent til Kaolin produktionen i 1946/1947. Efterkrigstidens langsomt voksende økonomi og Sharples/Bird’s succes i dekanter markedet ansporede en række andre producenter til at starte en dekanter produktion. Herunder både Alfa Laval i Sverige og Westfalia separator i Tyskland.

En af de første dekanter modeller som Alfa Laval producerede. NX418.

Billede af det første patent udtaget af Liedbeck

64

Udviklingen af dekanter teknologien blev efter anden verdenskrig primært drevet af markedsbehovet. Faktisk blev de fleste tekniske muligheder og designs udviklet i perioden op til midt 70’erne. Siden da er principperne kun blevet forbedret af, dels bedre fabrikations muligheder og dels bedre materiale forståelse. Faktisk skete der ingen eller meget lidt udvikling på selve performancen af maskinen, udviklingen gik udelukkende på at øge kapaciteten. Det blev opnået igennem større kuglediameSpildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Måling af vandkvalitet

BOD COD BTX TOC DOC UV254 NO3-N NO2-N NH4-N K+

Til online måling S::CAN Ionselective elektroder til online måling af vandkvalitet.

Free / Total Chlorine FTSS Turbidity Colour pH ORP EC Temperature O2 O3 H 2S AOC Fingerprint Contaminant Alarm

Aquasense · Tlf. 42425080 info@aquasense.dk · www.aquasense.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

65


tre og længere og længere kugler. I midten af 70’erne var der omkring 100 forskellige applikationer. Sidst i 1960’erne blev den første polymer introduceret på markedet, hvilket gav anvendelse for dekanter teknologien i slamafvandingsapplikationen. De sidste 30 år har udviklingen gået på øgning af G-kraften, større væskefyldning af den roterende del, den såkaldte deeppond teknologi, ligesom udviklingen indenfor polymer og materiale kvaliteter har bidraget til udviklingen. I de senere år har udviklingsfokuset ligget meget på reduktionen af energi forbruget. Den seneste store udfordring som dekanter teknologien står overfor, er at konstruere en fuld CIP bar dekanter, til sanitære formål, som igen åbner for endnu flere anvendelses muligheder. Udviklingen indenfor styringsteknikken på den elektriske front har åbnet for bedre styring af dekanterens drift, med bedre proces som resultat. Har man lyst til at vide mere omkring separatorens og dekanterens udvikling og historie, Så kan det anbefales og besøge ”Deutsches Zentrifugen Museum”, beliggende på GEA Weastfalia separator’s fabrik i Tyskland. Her er et stort udvalg af separatorer af mange forskellige fabrikater vist.

Dekanterens historie i Danmark Danmark spiller faktisk en afgørende rolle i dekanterens historie og teknologiske udvikling, fra efterkrigstiden og frem til i dag. I 1968 udtog I.Krüger A/S et patent på en dekanter centrifuge, designet til afvanding af kommunalt slam fra renseanlæg. I 1971 blev den første ”Krüger” dekanter leveret.

Det specielle ved denne dekanter var det unikke såkaldte dobbelt scroll system, som tillod en meget høj hydraulisk belastning af dekanteren. Dekanterne blev produceret på det som hed, Grenå Værk A/S. Frem til 1979 bliver der produceret dekantere i Grenå, hvorefter M&J Maskinfabrik overtager produktionen. M&J ejes af De Danske Sukkerfabrikker, og dekanterne blev solgt igennem salgsselskabet DDS Engineering. Derfor prydede DDS’s logo dekanterne, indtil HYSEP logoet blev introduceret i 1992. Enkelte af disse dekantere er stadig i drift i dag. Samme år skifter M&J navn til NIRO Separation. I 1993 bliver Niro separation købt af den tyske industri koncern GEA, som 1994 også opkøber Westfalia Separator i Tyskland. I 1999 bliver GEA huset i Skanderborg, bygget og det danske Westfalia Separators datterselskab og dekanterdivisionen i NIRO separation bliver lagt sammen under navnet GEA Westfalia Separator DK A/S. Fordi Niro Separation havde stor erfaring med slam markedet, blev en stor del af den danske know-how flyttet til Westfalia Separator i Tyskland, og en stor del af de design løsninger, som bliver produceret i dag, stammer fra danske ingeniører. Den sidste dekanter blev produceret i Horsens i 1998 og den sidste dansk produceret renseanlægs dekanter, hed MD34 og blev solgt til Skævringe Renseanlæg.

Billede af den første dekanter produceret af Westfalia Separator. Maskinen er produceret i 1955. Billedet er taget på ”Deutsches Zentrifugen Museum” i Oelde, Tyskland. Billede af den nyeste dekanter generation fra GEA.

Billede af HYSEP MD34, som var den sidste produceret i DK.

richard.logstrup@gea.com

66

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Mød Int ego på Spildev ands tekn Landssku

isk år sm øde epladsen , Herning

Intego A/S er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede virksomheder inden for samlede el-tekniske løsninger til spildevandsbranchen.

Automationsløsninger

Elektromekanisk service

Pumpehusløsninger

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

SRO-anlæg (SCADA, PLC) Software anlægsstyring Software optimering El-dokumentation Tavler - nye / ændringer

Pumpeservice Kraneftersyn Generatorservice Planlagt vedligehold AC/DC motorer Termografering

Aalborg - Aarhus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Aabenraa - Odense - Karlslunde

Nøglefærdige pumpehuse Tæt samarbejde med kunden El- og rørinstallation Kran til løft af pumper Turnkey projekter fra idé til færdigt anlæg

Tlf. 99 36 40 00

www.intego.dk

Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

Hør mere om projektet på vores stand på STF’s årsmøde

www.hidrostal.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

www.leroy-somer.dk 67


El på renseanlæg og ved pumpestationer Ferskvandscentret 5. marts 2013 Red. J.H. Undervisere: Faglærer Leif P. Jensen, Erhversakademi Dania, Hadsten, og Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning.

Indlægget fortsatte med en kraftig formaning om, at der aldrig må arbejdes på anlæg, før der er sikkerhed for, at anlægget er spændingsløs, dvs. totalt afbrudt fra Nettet.

Dagens program:

Sikret ved Forsyningsadskiller, Aflåst reparations afbryder med advarselskilt, Fjernelse af sikring (gem dem i lommen), Afbrydes ved CEE stik mm.

El på renseanlæg: • Lovgivning og sikkerhed – Forsyning – Motorstyring Relæteknik og dokumentation – Motortilslutning og CEE stik • Grundlæggende Instrument – Teknik • Grundlæggende PLC-teknik Kursets formål er at give især ikke elektriker uddannet personale et nærmere kendskab til el og instrumentering og ikke mindst hvilke arbejder, der må udføres og ikke udføres af driftspersonalet på renseanlæggenes elektriske udstyr. Leif P. Jensen indledte formiddagens program med en gennemgang af Elektroinstallatørloven: LBK nr. 989 af 08/12/2003.

L-AUS (Lavspænding-Arbejde Under Spænding) udfører man ALDRIG som driftspersonale, man gør altid anlægget spændingsløst. Derfor Arbejd ALDRIG!!! Med spænding på anlægget. Arbejde på installationer under spænding skal udføres af sagkyndige personer, der har kendskab til og erfaring i de arbejds­ opgaver der skal udføres.

Forsyning

Sådan er lovens tekst, men hvad betyder det i det daglige arbejde? For at få oplyst uklare punkter har der været rettet et antal spørgsmål til sikkerhedsstyrelsen. Må arbejder, der er omtalt i elinstallatørlovens § 2 nr. 3 – 6, udføres af driftspersonalet, når disse arbejder udføres under driftslederansvar, hvis der er udfærdiget en samlet overensstemmelseserklæring for anlægget? Svaret er ja: Hvis arbejdet udføres af en sagkyndig person. Dvs. en person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke resici og undgå farer, som elektricitet kan medføre. Hvis arbejdet udføres af en Instrueret person. Dvs. en person der af en sagkyndig er tilstrækkelig informeret eller overvåget, så han eller hun er i stand til at bemærke risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre.

68

Skitsen viser lighedspunkter ved udnyttelse af Mekanisk- og Elektrisk energi. Skitsen dannede oplæg til spørgsmålet. Hvor kommer vores forsyning fra? Hvilket blev fulgt op af en kort oversigt over El-forsyningen fra kraftværkernes højspændingsnet, der via adskillige tranformator trin reduceres til vores normale strømforsyning på 400/230 volt på anlæggene. Et naturligt punkt i dette forløb var, hvordan beskytter vi vort personale og installationer mod utilsigtede hændelser ved omgang med elektricitet og den risiko, der trods udvist forsigtighed er tilstede på trods af beskyttelsesrelæer og sikringer. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


H2S-Warn er nu et modent, dansk udviklet og dansk produceret produkt Features: -

Driftsikkert. Oppetid næsten 100% (afhængig af teleudbyder). Brugervenligt. Tydelig indikation af driftsstatus. Batteri. Større kapacitet - mindre strømforbrug. Batteriskift. Hurtigt og nemt - uden brug af værktøj. Datalogger - hvor der ikke er GPRS forbindelse. Web-system - forbedret og med indbygget datasikkerhed.

ABC-Miljø takker specielt Hedensted Spildevand, og også andre gode kunder som Grundfos, Hjørring Vandselskab, Arwos, Dankalk, FFV, Silkeborg Forsyning, Vestforsyningen A/S, SK Spildevand for et tæt og konstruktivt samarbejde. Dette samarbejde har været en uvurderlig hjælp i udviklingen. 75% har Hedensted Spildevand opnået i besparelse af kemi, i et pilot projekt med et automatisk doseringssystem. ABC-Miljø glæder sig til snart at kunne lancere dette effektive og automatiske doseringssystem. Emilsgave 28, 4130 Viby Sj.

Tlf. 3678 7131 E-mail: mail@abc-miljo.dk

iPEK AGILIOS udbygningsmuligheder JKT Teknik håndbygger Danmarks bedste TV biler

VC200 Control Panel

RCX90 Pan & Tilt Zoom Camera

RAX300 Auto Cable Reel

RX130 Crawler

AGILIOS Pan & Tilt Push Camera System RMX200 Manual Cable Reel

JKL Teknik håndbygger kundespecificerede tv-biler på eget værksted så de passer dit behov

AL Laser A/S · Håndværkerbyen 37 · DK-2760 Greve +45 439 040 05 · www.al-laser.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

DS111 Fish Eye Camera

JKL Teknik A/S · Industrimarken 2C · DK-9530 Støvring +45 983 736 55 · www.jklteknik.dk

69


Der lyttes andægtigt til Leifs udlægning af teksten.

John fortæller om div. Måleudstyr.

Motorstyring og Relæteknik. Her blev gennemgået opbygningen af diagrammer, effektkredse og styrekredse. Vi fik et indblik i, hvordan Kredsskemaet i en Effektkreds fungerer med: Sikringer der beskytter ledningerne mod kortslutning, Kontaktorerne der starter og standser motoren, Termorelæet (bimetal) der beskytter motoren mod overbelastning. Afsluttende med reparationsafbryderen, der altid skal afbrydes og aflåses ved arbejde med motoren.

Dagen afsluttedes med Johns indlæg om Grundlæggende PLC-teknik, hvor der blev forklaret om opbygningen af PLC systemer, om ind- og udgangskort, hvilke signaler en PLC forstår. John forklarede, at man som oftest vil kunne se ind- og udgangene på små lysdioder på kortet og han gennemgik et PLC program meget kort.

Det sidste emne inden frokost var Fejlfinding, hvor der blev fortalt om forskellige metoder til fejlfinding, om hvilke måleinstrumenter man bruger, og hvordan man bruger dem. Samt en kort gennemgang af hvordan man kan bruge El diagram til fejlfinding. Som noget interessant blev nævnt, at man ved at iagttage de fysiske omstændigheder ved et utilsigtet stop: Manglende fase, Termisk udfald mm., kunne få et vink om i hvilken retning, man skulle søge fejlen.

En rigtig god dag. Selv om der var meget teori og tørt stof. Man må tage det sure med det søde. For dagens teori danner grundlaget for næste kursus i rækken, hvor kursisterne nok skal få lov at øve sig på de fire opstillede prøvestationer, hvor lærerne muntrer sig med at lave snedige fejl.

John stod for eftermiddagens program: Grundlæggende instrument-elteknik Her blev vist mange eksempler på de instrumenter, der finder anvendelse på renseanlæg og pumpestationer f.eks: Niveautransmitter i flere udgaver Tryk – Ultralyd – Radar. Tryktransmittere - Temperaturtransmitter - Flowmåler - Ilt måler, der alle findes i mange forskellige udførelser og fabrikater. Hvor man tidligere ofte anvendte måleområdet 0 til 20 mA, men kunne være usikker på, om man havde en 0 punkt måling, eller en eventuel målefejl, bruger man nu udelukkende 4 til 20 mA. Hvor 0 er lig 4 mA. Som ses på figuren.

Arkiv fotos fra næste trin i kursusrækken ”Praktisk el på renseanlæg og ved pumpestationer”.

70

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Total løsninger til danske spildevandsog vandforsyningsvirksomheder På eget tavleværksted har vi udviklet og produceret et ny udendørsskab til det danske spildevandsmarked. Derudover laver vi totalløsninger indenfor: Styring, regulering- og overvågningsanlæg samt elinstallation.

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk

Udendørsskab med nyt design

EL:CON Automation A/S Tel 7266 8200 automation@elcon-as.dk www.elcon-as.dk

Totalservice

– al service samlet ét sted

ICM-ArSiMa er totalleverandør af sikkerhedsprodukter til forsyningsselskaber og andre aktører inden for spildevandsrensning. Uanset om det drejer sig om personlige værnemidler, arbejdstøj, brøndhejsudstyr, gasdetektorer, skilte og afspærring, førstehjælp og desinfektion, så har vi varen på lager til den rigtige pris. Det meste udstyr i dag kræver løbende service, så det fungerer, når du skal bruge det igen. Vi kan nu tilbyde Totalservice; én samlet serviceaftale på alle vores produkter, hvor vi registrerer og vedligeholder udstyret, enten på vores værksteder eller på selve arbejdsstedet via vores servicebiler. Du reducerer antallet af leverandører og slipper for administration af aftaler, hvilket sparer dig for tid og penge. Ring og hør mere om Totalservice hos vores Servicekoordinator Frank Juhl på tlf. 4517 2144. Hammervej 1-5 ■ DK-2970 Hørsholm ■ Tlf.: 4586 6222 ■ Fax: 4576 5727 Paul Elvstrøms Vej 1 ■ DK-6200 Aabenraa ■ Tlf.: 7462 7373 ■ Fax: 7462 8027 www.icm-arsima.com ■ E-mail: mail@icm-arsima.com

www.icm-arsima.com Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

71


Procesrelaterede energibesparelser kan lede til større udledning af drivhusgasser Af Ph.D. Mikkel Holmen Andersen, CTO hos Unisense A/S Baggrund:

Succesfuldt udviklingsforløb

Moderne processtyringssystemer til spildevandsanlæg bruger en række sensorer til måling af centrale parametre, såsom ammonium, nitrat og fosfat. På baggrund af denne bedre monitorering af processerne er det i dag muligt at forbedre processtyringen til gavn for afløbskvaliteten. Samtidig kan en nedsættelse af energi- og kemikalieforbruget forsøges, inklusiv løbende indførelser af nye effektive komponenter som pumper og beluftningselementer. Samlet er disse forbedringer med til at mindske eller helt fjerne CO2-påvirkningen fra spildevandsbehandlingen.

I samarbejde med VandCenter Syd, Aarhus Vand og DHI og med støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har Unisense udviklet en lattergassensor, og kan nu, som de eneste i verden, måle opløst lattergas direkte i spildevand med én enkelt og simpel sensor. Igennem flere år har Unisense oplevet et øget salg af firmaets eksisterende mikrosensorer direkte til kunder fra spildevandsbranchen. Eftersom disse sensorer ikke er udviklet til forholdene på et rensningsanlæg, har Unisense arbejdet på en række niveauer med at produktmodne og udvikle nye sensorer til monitorering af drivhusgasser i procesvæsker. Specielt direkte monitoreringen af opløst lattergas muliggør en forbedret processtyring til minimering af lattergas, som er afhængig af realtidsmålinger.

Værdifuld måling af lattergas Det er for nyligt vist, at procesrelaterede energibesparelser kan udløse en højere produktion af drivhusgasser, fx metan og lattergas, som er 30 henholdsvis 300 gange større i effekt end CO2. Lattergas kan i værste fald udgøre langt over halvdelen af de faktiske udledninger af drivhusgasser fra et renseanlæg og er dermed en meget væsentlig parameter i forhold til anlæggenes påvirkning af det omgivne miljø. Det er derfor nødvendigt at udvikle nye sensorer og tilpasse proceskontrolmetoder, så denne dannelse af drivhusgas ikke forekommer eller reduceres væsentligt. Identifikation og dokumentation af lattergasudledning fra spildevandsprocesser er derfor værdifuld i forbindelse med energieffektiviseringen af spildevandsanlæg - sammen med målet om ikke at påvirke miljøet negativt. Lattergas er svær at måle, og oftest måles den med relativt dyre off-gas måleinstrumenter. Samtidig er målingen i off-gassen svær at bruge som kontrolparameter i en proceskontrolmetode, da målingen kun er effektiv under beluftningen og ikke under denitrifikationen. Derfor er udvikling af præcise lattergasmålinger blevet startskuddet for et tværfagligt samarbejde med det formål at minimere udledningen af lattergassen.

72

Via et godt samarbejde og klart definerede behov og mål for projektet er Unisense efter 1 1/2 år i de forberedende faser for en produktlancering (Fig 1). I projektet er der, udover udvikling af sensoren, også samlet otte måneders realtids data fra i alt otte sensorer på to store spildevandsanlæg. Med denne datamængde er projektdeltagerne på vej mod at nå hovedmålet i projektet om at komme frem til en styringskontrol til mindskelse af lattergasemissionen ved forholdsvist begrænsede investeringer i måle- og styringsværktøjer (Fig 2). Stort eksportpotentiale Et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv, forsynings- og forskningsverdenen har været med til at accelerere dette projekt. Gennem et direkte samarbejde med forsyningsselskaberne mener vi hos Unisense, at der er et stort eksportpotentiale i at udnytte og udbygge den eksisterende proceskontrol knowhow i kombination med nyudviklede måleprincipper. Mikkel Holmen Andersen mha@unisence.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


SuPremE - ny, højeffektiv motor Den nye, højeffektive SuPremE motor fra KSB har markedets højeste virkningsgrad - bedre end IE4 - og har samtidig en markant højere virkningsgrad i dellast. SuPremE motoren består af miljørigtige materialer, idet den ikke indeholder belastende, magnetiske komponenter. Sammen med styringsenhederne PumpDrive og PumpMeter udgør SuPremE motoren en unik helhed, der sikrer optimal drift, minimalt effektforbrug - og komplet overblik over lastprofil. Kontakt Grønbech & Sønner A/S for beregning af potentiel/konkret energibesparelse.

Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk

TIL T F I K S

:

Energibesparende pumper Dykkede og tørtopstillede skruecentrifugalpumper med markante fordele sammenlignet med konventionelle spildevandspumper : Op til 50% mindre energiforbrug Op til 50% mindre CO 2 -udledning Tilstopningsfrit løbehjul Skånsom pumpning Pumpning af slam op til 13% TS Pumpning af højviskose medier

Autoriseret forhandler af:

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013 Hidrostal 04-2009.indd 1

Pumper Skandinavien Pumper Skandinavien

Trævænget 1, 5492 Vissenbjerg Østerbro 4, 5690 Tommerup Tlf.: 64 47 47 35 35 12, 12,www.hidrostal.dk www.hidrostal.dk Tlf.: 64 E-mail: pumper@hidrostal.dk E-mail: pumper@hidrostal.dk 73

08/09/09 9:03:57


Grøn forsyning anvender unikt måleprincip og energioptimerer beluftningsprocessen i spildevandstankene Af salgsingeniør Kim Møller Madsen, Aquasense Holstebro Centralrenseanlæg har fem beluftningstanke til biologisk rensning af spildevand. Til hver af tankene på 1500 m3, er der installeret en blæser. For at holde den biologiske proces på det rette niveau, skal der blæses en bestemt mængde af luft ind i tankene. Der forbruges dagligt store mængder energi til at drive denne beluftningsproces.

Lavere energiforbrug ved løbende regulering Der er god økonomi i en præcis styring af luftmængderne, da renseanlægget herved sikrer en optimal drift af beluftningstankene. Blæses der en for stor mængde af luft ind i beluftningstankene, bruges der unødig strøm til kompressorerne, hvilket er lig et direkte økonomisk tab. Selve dannelsen af luftboblerne i diffuserne er også baseret på et bestemt luftflow. Hvis flowet bliver for højt, bliver boblerne for store, og arealet af de enkelte luftbobler i forhold til ilt-transporten er derved ikke optimal. Tabet bliver således endnu større ved en forkert luftmængde. De forhold der kan påvirke dannelsen af luftbobler og det individuelle luft flow er: slid på diffuserne, slid på kompressorer, individuel luftfordeling og vægtfylden af spildevandet. - Vi havde behov for at udskifte vores 25 år gamle flowmålere, da de ikke var så nøjagtige i målingerne, og de derfor ikke kunne levere det fornødne datagrundlag til at optimere energiforbruget på blæserne. Med rådgivning og support fra Aquasense faldt valget på Kuflowmålere, da målerne er særdeles pålidelige. Samtidig er installationen af målerne, som foretages direkte på røret, der er forbundet til spildevandstanken, noget nemmere at installere sammenlignet med de tidligere målere, fortæller Henry Kragelund, driftsleder ved Vestforsynings Renseanlæg i Holstebro Kommune. De oprindelige luftmålere var meget vanskelige at kalibrere og mindre pålidelige, og ifølge Henry Kragelund kan renseanlægget med de nye Kurz målere foretage en langt mere nøjagtig måling af luftgennemstrømningen og dermed optimere blæsernes energiforbrug. Målerne er desuden integreret med renseanlæggets eget SRO-system, så de løbende kan overvåge luftmængden.

Unikt måleprincip med Kurz flowmålere Måleprincippet bag Kurz flowmålere er baseret på termisk energiomsætning, der er et unikt måleprincip inden for gasflowmåling. Når gassen strømmer forbi sensoren, bliver sensoren kølet ned, og jo højere flow, desto større nedkøling. - Dette princip kendes også ved udtrykket wind chill factor (vindafkølingsfaktor) og kan nemt demonstreres ved at puste på en fugtig finger, forklarer Salgschef Søren Torsbjerg Møller, Aquasense. Målecellen består af to temperatursensorer, en, der måler temperaturen af den omgivende gas, og en der holdes på en konstant højere temperatur.

74

Figur 1: To temperatursensorer, en der måler den omgivende gas (forrest) og en der har en konstant højere temperatur (bagerst).

Hvis flowet er langsomt, vil afkølingen være lille, og den energi der skal til for at opretholde temperaturforskellen lille. Omvendt, hvis flowet er kraftigt, vil afkølingen være stor, og der skal mere energi til at opretholde temperaturforskellen. Flowet og energitilførslen er derfor proportionalt. Dette giver også en fordel i forhold til andre kendte principper der baserer sig på trykfald, så som pitot-rør, måleblænder, Venturi etc. Disse principper mister i realiteten deres trykfald allerede ved 1/3 af det maksimale flow. Termisk flowmåling bliver derimod næsten bedre, for kurven bliver stejlere og nøjagtigheden bedre. Her kan man måle ned til en hundrededel af det maksimale flow. En sidste stor fordel er, at det blivende trykfald som følge af at man har indført en restriktion i røret, er meget begrænset. Man får hele sin energi med sig. Andre principper kan give op til 8 % blivende trykfald, og det er penge, der ikke kommer tilbage. Da man hele tiden refererer til gassens faktiske temperatur, er måleprincippet automatisk temperaturkompenseret. Yderligere er princippet også automatisk trykkompenseret, for hvis trykket øges, øges molekyletætheden tilsvarende. Det vil så medføre en kraftigere afkøling, da der er flere molekyler, der skal varmes op, når de passerer sensoren. Ud over kontinuerlig kompensering for ændringer i temperatur og tryk er der flere fordele ved dette måleprincip. Ændringer i flowet registreres meget hurtigt, hvilket kan ses i Figur 2. • Fra 0 % til 90 % af fuld flowkapacitet på 3,2 sek. • Fra 0 % til 100 % af fuld flowkapacitet på 10 sek. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Mød Fagerberg i Herning

Kom forbi og mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Herning. I år præsenterer vi flere spændende nyheder. Hør bl.a. mere om vores nye PLC Ethernet kommunikation med Schnieder Electric (Modicon), Allen Bradley og Siemens.

Vi glæder os til at vise jer den nye fosformåler P 700 IQ og slamspejlssensor IFL 700 IQ. Kom og se de nye målere, hør om vores referencer og oplev Ethernet fjernopkobling i praksis. Fra MAXX præsenterer vi de nye SP5 og TP5 prøveudtagere med Ethernet fjernopkobling på både stationære og transportable modeller.

Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveau- og laboratorieudstyr.

Vi præsenterer også magnetisk induktive flowmålere fra Krohne og den unikke reguleringsventil fra GEFA, der regulerer ned til lave flow og med et lavt trykfald i hele området.

Vi glæder os til at se jer og få en god snak. Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby - Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

75


Figur 2: Måling af flowhastighed ved stor ændring i flowet (0-100 %).

Ændringer i temperaturen giver stort set ingen forstyrrelse i signalet, da en stigning på 175 °C over 12 sek. giver en forstyrrelse i outputsignalet på <1 %, hvilket kan ses i Figur 3.

Figur 3: Minimal forstyrrelse af flowmåling ved stor temperaturændring (25-200 °C over 12 sek.).

76

Figur 4: Typisk kalibreringskurve for flowhastigheden.

Meget små flowhastigheder eller slet intet flow, giver et output signal, hvilket gør, at man kan måle i hele måleområdet, hvilket kan ses i Figur 4.

Læs mere på www.aquasense.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


”Åbent rør” Forsyning Frederikshavn

kom og gå en tur under jorden i byens store regnvandsledning En invitation fra Frederikshavn Forsyning A/S til at bese et nyt ledningsanlæg til afledning af regnvand giver store forventninger om en spændende oplevelse, ikke mindst når man erindrer tidligere indlæg i Spildevandsteknisk Tidsskrift, hvor afledningsproblemer fra kloaksystemet i Frederikshavn var forårsaget af fast siddende kontra klapper i afløbet til havet. Forsyningens Formand Brian Pedersen på vej op fra dybet.

2011 arbejdet med projekter for at forbedre afledningen af regnvand fra de berørte bykvarterer. For at præsentere dette færdige projekt havde Forsyningen inviteret til ”Åbent rør”, hvor der var tale af Forsyningens Formand Brian Pedersen, forplejning og en spadseretur i det Ø 2,2 m. store rørsystem.

Ledningen: Dimension 800 m. GAP ledning (Glasfiber armeret plastledning) diameter mellem Ø 1,6 og Ø 2,2 meter. Dimensioneret for 20.000 m3/t ved max. separering (Udnyttelse nu 10.800 m3/t)

Store oversvømmelser af veje og kældre fra områder i den indre by i forbindelse med store regnhændelser og forventede fremtidige tiltagende og endnu større nedbørsmængder ”Monsterregn”. Derfor har Frederikshavn Spildevand siden

Specialist i separation

Men hvad er nu det? Ved syn på en fremlagt længdeprofilskitse stejler man som gm. Kloakmester, over negative koter. Hvad er det? Det kan da ikke passe. Jo det er rigtigt, for udløbet i havnen ligger under havnens vandspejl. Dvs. at havvandet stuver ind i regnvandsledningen og følger havvandets skiftende niveauer. Altså kan man ikke opnå normale faldforhold. Man må tænke smart og opnå fri afledning og derved undgå fast siddende kontraklapper. På trods af stærk blæst og isnende kulde var der overraskende stort fremmøde af både børn og voksne, interessen og spørgelysten var stor. Mange foretog turen gennem røret nogle, endda flere gange.

tlf. 8684 8840

> HAUS dekantercentrifuger og separatorer > HAUS renovering af alle typer dekantere til konkurrencedygtige priser med 12 måneders garanti > Mobil afvanding for 8, 20 og 35 m3/h > Stigebrandt Hydroteknik SAV afvandere for små renseanlæg > Baleen filter for rensning af industrispildevand > Hitachi Maxco NM720 plastkæder og skraberudstyr > PolyOpti pulver polymer optimeringsanlæg Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

SE HAUS DEKANTER PÅ STF ÅRSMØDE 2012

www.techras.dk 77


Wavin står bag nyskabende projekt om regnvandshåndtering ved Brøndby Strand Christina Jørgensen Wavin På villavejen Lindevang i Brøndby Strand går regnvandshåndtering, æstetik og trafiksikkerhed nu hånd i hånd. Her har Wavin leveret Wavin Q-Bic regnvandskassetter til en nyskabende form for vandafledning i seks grønne vejbede. Projektet er unikt ikke blot i kraft af den lokale regnvandshåndtering, men også på grund af den utraditionelle rensning af regnvand, og fordi projektet er integreret med de tilstødende private haver.

Med Lindevang-projektet afprøver Brøndby Kloakforsyning A/S sammen med Brøndby Kommune og Spildevandscenter Avedøre I/S, om regnvand, i stedet for at løbe i kloakken, kan renses i smukke vejbede, før det nedsives i jorden. Det nye vejanlæg sikrer, at regnvand fra i alt 2.000 m2 vejareal ikke belaster kloakkerne. Samtidig er den lokale afledning af regnvand ved Brøndby Strand et eksempel på, at klimatilpasning kan tænkes ind i mange sammenhænge, idet anlægget med vejbede er udført som chikaner, der får bilerne til at nedsætte hastigheden. Tredive Wavin Q-Bic regnvandskassetter lader vandet nedsive på stedet Vejarealets regnvand afkobles fra kloakken ved at lade regnvandet løbe på vejens overflade til de seks beplantede vejbede. Her renses regnvandet gennem en filtermuld og nedsives gennem tredive Wavin Q-Bic regnvandskassetter i hvert bed. På en villavej som Lindevang, hvor pladsen er begrænset, var det et krav, at faskinerne ikke måtte fylde mere end 1,8 meter i bredden. Denne udfordring blev løst ved at installere Wavin Q-Bic regnvandskassetter på højkant.

Vejbed under udførelse.

’Byer i Vandbalance’ arbejder for en bæredygtig fremtid Linde­vang-projektet er en del af konsortiet ’Byer i Vand­ balance’, som arbejder for at udvikle systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Bag konsortiet står en række virksomheder og organisationer med fremsynede miljøløsninger som Nordisk Wavin A/S, Per Aarsleff A/S, Orbicon A/S, VandCenter Syd, Københavns Energi A/S, Århus Vand A/S, Spildevandscenter Avedøre I/S, Teknologisk Institut og Københavns Universitet.

Suveræne gulvprofiler aluminium - lette, stærke og skridsikre..! Nyt patenteret gulvsystem fra Sapa med funktioner udover det sædvanlige: de er lette og stærke, de er hurtige at montere, ● de er vedligeholdelsesfrie og ruster ikke, ● de er skridsikre, ● de fås desuden med gummiliste for helt lufttæt gulvkonstruktion Profilerne kan leveres i standard længder eller i opskårne længder, så spild undgås. Kort fortalt: Gulvprofiler der dækker alle industrielle formål.

Hansen Marketing Aps

● ●

Et af konsortiets mål er at udvikle regnvandsløsninger, der kan forbedre naturen i byerne og dermed øge trivslen blandt byens beboere. Lindevang-projektet er således et godt eksempel på en fremtidig løsning, hvor regnvandet bliver en synlig ressource i et grønt bybillede i stedet for et spildevandsproblem. Christina Jørgensen, cjo@wavin.dk

EKS Trading ApS markedsfører et unikt produktprogram baseret på aluminiumprofiler fra Sapa. Foruden det komplette gulv-, trappeog gelændersystem målrettet offentlige og industrielle byggemiljøer, forhandles også komplet flagstangsprogram i aluminium. Carit Etlars Vej 7,1tv DK · 1814 Frederiksberg C Tlf: 70 20 81 01 · Fax: 70 20 81 02 E-mail: eks@eks-trading.dk Internet: www.eks-trading.dk

78

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Produkter til applikationer med spildevand

Styring og overvågning af procesværdier Dataopsamling til dokumentation eller statistisk brug Alarm ved overskridelse af procesværdier Bruger-login til tredjepart, eksempelvis kontrolmyndighed

Anvendes multiCELL og flow- og analysesensorer i kombination med mySITE-Bürkert Device Cloud, har du styr på din proces og overblik over dine data, uanset hvor du er. Data til dokumentation af egenkontrol og statistik downloades nemt fra de loggede data.

Vil du vide mere? Besøg www.burkert.dk, eller ring på 44 50 75 00

Vi er klar

24 timer i døgnet

i døgnet

24 timer Vi er klar

VORES VÆrdier GØR FOrSkellen

KloaK- & industriservice

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

vi mødes på stand nr. 16

70 120 222 • iss-kloakservice.dk

79


Herning Vand henter værdifuld viden i deres historiske data Af Thomas Brok Houlberg, Go-Public ”Big Data” er blevet et buzz word og alle er enige om, at det kan betale sig at gå på opdagelse i de store datamængder. Herning Vand har investeret i en avanceret regnemaskine, der kan hjælpe med at tolke deres procesdata og allerede i første projekt fandt de særdeles værdifuld viden. Herning Vand har siden 2005 logget og gemt en stor mængde procesdata, som er hentet online fra Herning Vands 14 renseanlæg. De mange data er logget med det klare formål at gøre Herning Vand klogere og dermed bedre til at optimere processerne og den overordnede drift. Men for at det skal ske, skal de mange data først sorteres, analyseres, bearbejdes, vurderes og sammenlignes på kryds og tværs således, at de vigtige sammenhænge og tendenser kan lokaliseres. ”Et regneark kan anvendes til behandling af relativt store datamængder, men duer ikke, når der kommer for mange parametre i spil samtidig. Derfor investerede vi sidste forår i Novoteks softwareløsning Proficy Troubleshooter, der er dedikeret til at finde og anvende matematiske sammenhæng i store datamængder,” siger Jan Ravn, der er driftschef hos Herning Vand.

fodre boxen med de data, som vi ønsker, den skal regne på, og så skal vi fortælle den, hvilke parametre vi gerne vil observere,” fortæller John Sørensen, der er Senior Project Manager inden for vand og spildevand hos COWI. ”Proficy Troubleshooter finder den rette matematiske beskrivelse af datastrømmen og kan derefter vise to kurver af samme datastrøm. Den ene kurve indeholder de faktiske data og illustrerer forløbet, som det så ud i virkeligheden. Den anden kurve er genereret af den matematiske model, som Proficy Troubleshooter har opstillet, og viser altså et simuleret forløb.” Når programmet fodres med flere datastrømme på en gang, finder det automatisk de eventuelle sammenhænge, der eksisterer mellem de forskellige data. Og det er lige præcis det, som vi er ude efter, fortæller John Sørensen. Når Troubleshooter har fundet de matematiske modeller og sammenhænge, kan brugeren bestemme, hvilke parametre der skal fokuseres på og hvad der skal ledes efter. Akkurat som når man fylder forskellige værdier ind i en ligning. Her er der blot tale om en automatiseret løsning af et næsten ubegrænset antal ligninger.

”Vi har fået nogle rigtigt gode resultater i vores første projekt og vi ser et stort fremtidigt optimeringspotentiale i værktøjet, siger Jan Ravn. Men Proficy Troubleshooter skal akkurat som andre simuleringsværktøjer anvendes med omtanke og Herning Vand har sammen med procesrådgiver fra COWI, der har stået for den indledende rådgivning, gjort sig nogle værdifulde erfaringer. COWI assisterer Novotek med procesteknisk rådgivning i forbindelse med brug af Proficy Troubleshooter.

Figur 2: Enkel sammenligning af trendkuver for et hurtigt overblik over situationen. Figuren viser ammonium koncentrationen i 4 proces linier.

Figur 1: Modellering af variationer i ammonium koncentrationen. Proficy Troubleshooter har genereret en model, hvor resultatet er vist med den blå kurve. Den røde kurve er målte værdier.

”Vi kan finde sammenhænge, vi ikke vidste eksisterede og vi kan blive be- eller afkræftet i de teorier, vi har. Når vi så har lokaliseret de væsentlige sammenhænge, kan vi begynde at optimere processen ud fra denne nye viden, siger Jan Ravn, og uddyber:

Er der en sammenhæng?

”Hvis jeg eksempelvis vil have output A så højt som muligt, hvordan skal jeg så indstille input B, C og D?.

”Jeg opfatter Proficy Troubleshooter som en lukket box, der er fyldt til randen med avancerede regnerutiner. Vi skal blot

80

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Optimering af små Og stOre renseanlæg Med energikortlægning og procesoptimering aktiverer vi potentialer på små og store renseanlæg. Kortlægning af Hyllingeriis Renseanlæg og Ejby Mølle Renseanlæg viser, at begge anlæg har potentiale til store energibesparelser og dermed besparelser på driften. Til gavn for miljø og økonomi.

www.RaMboll.dK

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

81


”Vores råd til nye brugere er derfor, at man starter simpelt og nøje overvejer, dels hvad det er, man gerne vil have svar på og dels hvilke parametre, der sandsynligvis har indflydelse på disse svar. Ved man ikke præcis hvilke parametre, der påvirker ens fokusområde, kan man i Proficy Troubleshooter gradvist reducere antallet, efterhånden som man får testet indflydelsen. Når datastrømmene er indlæst og analyseret, hænger de matematisk sammen, så når man med musen justerer de enkelte parametre op og ned, ser man samtidig, hvordan de andre parametre påvirkes til at køre enten op, ned eller forblive uforandret.

Figur 3: Proficy Troubleshooter har identificeret hvilke parametre, der har størst indflydelse på en givet afløbsresultat.

Besparelse på 500.000 kroner Det første projekt, som var en optimering af den gasproduktion, der er baseret på slam fra renseanlæggene, gav en outputforbedring på hele 20 procent. Gassen anvendes til el-produktion, og forøgelsen svarer ifølge Jan Ravn til en årlig merproduktion på cirka 400.000 kilowatttimer, hvilket indbringer Herning Vand cirka 500.000 kroner. ”Vi vidste nogenlunde hvilke knapper, vi skulle stille på for at få denne gevinst, og Troubleshooter skal derfor ikke løbe med hele æren. Men værktøjet gør det langt lettere for os at teste rigtigheden af vores formodninger og kan derudover vise os vej til de procesmæssige sammenhænge, som vi ikke selv kan finde. ”Med det første projekt har vi kun skrabet toppen af isbjerget i forhold til, hvad vi forventer at kunne opnå med Proficy Troubleshooter. Vi har en ambition om, at værktøjet skal anvendes løbende til små og større projekter, og dermed hjælpe os til at plukke de mange lavt hængende frugter, der ellers i en travl hverdag ikke bliver plukket, siger Jan Ravn.

Jan Ravn og John Sørensen vurderer de indsamlede oplysninger.

Når man har isoleret de relevante parametre, er der muligheder for, at man kan aktivere værktøjet til at simulere sig frem til et optimalt forløb inden for nogle givne rammer. Resultaterne kommer med det samme og anvendelsespotentialet er stort, konkluderer Jan Ravn til slut. Jan Ravn, Herning Vand, jar@herningvand.dk John Sørensen, jws@cowi.dk

Helt konkret går Herning Vand nu i gang med en række små afgrænsede projekter, der i sidste ende skal realisere målsætningen om at gøre Herning Vand energineutrale.

Afgrænsningens kunst Men man skal være god til at afgrænse mængden af forskellige data, som Troubleshooter skal arbejde med, og man kommer bedst og hurtigst i mål, hvis man har en relativt velfunderet procesviden, lyder rådet samstemmende fra Jan Ravn og John Sørensen. Jo flere data man kommer ind, jo flere svar kan man få ud i den anden ende. Men der er naturligvis en øvre grænse. Og med for mange parametre i spil kan det godt blive vanskeligt at forstå resultaterne.

82

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Landet rundt

Strategisk samarbejde inden for vandsektoren vandrensning mellem Aarhus Vand og Grundfos Red. J.H.

LANDIA SPILDEVANDSLØSNINGER

D E H NY nere! n ø r g dnu - nu en

Danmarks næststørste vandselskab Aarhus Vand A/S og Grundfos A/S har indgået en samarbejdsaftale, hvorunder parterne vil arbejde med fremtidens udfordringer inden for vandhåndtering. Der vil blive samarbejdet med ideer, udvikling og konkrete løsninger inden for bl.a. klimatilpasning, nye vandrenseprocesser, intelligent system styring og energioptimering. Begge parter har interesse i at gå forrest i forhold til at undersøge og udvikle metoder og produkter, som fremadrettet vil sikre effektiv og ressourcebevidst håndtering af vores vand- og energiressourcer. Samarbejdet vil give Grundfos mulighed for at afprøve nye løsninger til vandsektoren i tæt samarbejde med Aarhus Vand og der er allerede aftalt samarbejde på flere konkrete udviklingsprojekter. Samarbejdet vil dække drikkevand, regnvand og spildevand og vil indeholde både konkrete projekter og teknisk udvikling samt dialog og samarbejde om at udpege de fremtidige krav og ønsker inden for vandhåndtering. Samarbejdet inddrager også de fremtidige muligheder for at generere ressourcer fra spildevandsbehandling og dermed opnå større bæredygtighed for forsyningsselskabernes drift af renseanlæg og vandforsyning. Kontakt: Grundfos: Jesper Kjelds, +45 87 51 95 65 Aarhus Vand: Claus Homann, +45 29 79 93 50

Verdensnyhed på årsmødet i Herning Højeffektive energimotorer er nu standard på alle omrørere og flowmakere for kontinuerlig drift. • Samme fleksibilitet • Lavere energiforbrug

Firma Nyt

Process Engineering genåbner kontor i Aarhus Efter at have udført opgaver i region midt med base i Fredericia har Process Engineering valgt at genåbne deres kontor I Århus grundet øger efterspørgsel på løsning af projekter inden for Procesindustrien. PT. tæller kontoret 4 medarbejder, men der forventes yderlig ansat 2 til 3 ingeniører inden årets udgang. Samlet tæller Process Engineering ca. 40 medarbejder fordelt på 4 lokaltioner. Process Engineering Klamsagervej 27, 8230 Åbyhøj

r også - Passe erende t is s k til e tioner! a ll a t s in

Engineered to last

www.Landia.dk Industrivej 2 . 6940 Lem St. . Tlf. 9734 1244 . e-mail: info@landia.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

83


Horsens Vand A/S vil renovere kloaknettet for knap to mia. kr. Ny saneringsplan for de næste 40 år er klar – med store hensyn til miljø og klimaforandringer.

En plan til knap to mia. kr., fordelt over de næste 40 år. Sådan lyder i korte træk den sane-ringsplan af ledningsnettet, som Horsens Vand A/S netop er blevet færdig med. Planen sætter en overordnet tidsramme på de enkelte delområder i Horsens Vand A/S’ område, hvilket i praksis vil sige hele Horsens Kommune. I første omgang gælder det separering af regnvand og spildevand. Senere handler det også om at renovere det eksisterende kloaknet. Saneringsplanen er til gavn for miljøet og tager også højde for nogle af de klimaforandringer, der er i vente, siger projektchef Ove Steen Nielsen, Horsens Vand A/S. - Vore anlæg har en levetid på ca. 75 år. Derfor skal vi i vores planlægning blandt meget andet tage højde for, at klimaforandringer forventes at give en stigning i vandstanden på ca. 1 cm om året i Horsens Fjord. Det betyder, at vi allerede i dag skal tænke på f.eks. at placere udløbene anderledes end vi har gjort hidtil, siger han og fortsætter: - Mange spildevandsledninger er ikke gearet til også at

84

rumme store mængder regnvand. Det kan give overløb og forureninger. Derfor skal vi adskille regnvand fra spildevand, så regn-vandet løber til nærmest mulige recipient – typisk et vandløb, en sø eller Horsens Fjord. På den måde kommer kun spildevandet frem til renseanlæggene, siger Ove Steen Nielsen. Planen er prioriteret og har flere formål. Ikke mindst at adskille regnvandet fra spildevandet; men også at udskifte nedslidte ledninger. Samtidig fjernes uvedkommende vand, i form af indsivning og dræn, fra systemet. Horsens Vand A/S har også fokus på at undgå eller som minimum reducere oversvømmelser. Derfor vil indsatsen være spredt ud over hele kommunen, dog med fokus på de områder, hvor behovet er størst – dvs. byområder i Horsens og Brædstrup. Planen er ret detaljeret de første ca. fem år; nogle steder helt ned på gadeniveau, oplyser projektchefen. Meget store dele af ledningsnettet har allerede den nødvendige adskillelse af regn- og spilde-vand, men her er ledningsnettet ved at være moden til udskiftning. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


VI ER KLAR TIL VANDSTANDSSTIGNINGER!

- Vi har en række anlæg fra slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne, hvor det af og til gik lovlig stærkt og kvaliteten af ledningerne har derfor vist sig at være dårlig. De anlæg er nu ved at være modne til udskiftning, konstaterer Ove Steen Nielsen. I praksis betyder det, at Horsens Vand A/S påbegynder en sanering af ledningerne fra 2016 i nogle få af disse områder, mens den primære udskiftning af gamle, udtjente ledninger først går i gang i slutningen af planperioden. Hertil kommer arbejdet med at kloakere i det åbne land, som allerede er i gang, og som i de nærmeste år fortsætter bl.a. omkring Enner, Nimdrup og Vær. - Så vidt muligt vil vi udføre gravearbejdet i samarbejde med Horsens Kommunes vejafdeling og de øvrige ledningsejere. Vi vil planlægge vores arbejde, så det bliver til mindst mulig gene for beboerne. Med et investeringsniveau, der er væsentligt større end hidtil, vil det dog ikke helt kunne undgås, at der kommer gener, siger Ove Steen Nielsen.

ER DU?

En udskrivning på mellem 1,5 og 2 mia. kr. over de næste 40 år lyder voldsomt, men ifølge Ove Steen Nielsen er det nødvendigt for at bringe kloaksystemet op til et nutidigt niveau. De berørte lodsejere vil altid blive kontaktet af Horsens Vand A/S, inden gravearbejdet går i gang uden for gadedøren. I øvrigt kan hele saneringsplanen og den foreløbige tidsplan ses på et kort, der kan downloades på Horsens Vands hjemmeside www.horsensvand.dk. Yderligere oplysninger hos projektchef Ove Steen Nielsen på 23 49 05 37.

Vi er førende inden for Klimatilpasninger og alt inden for afløbs- og anlægsprojekter. Skal vi hjælpe med at gøre dig klar til de kommende klimaforandringer?

www.moe.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

85


Flowmåling – doppler flowmålere kan løse stationære såvel som midlertidige måle- og overvågningsopgaver v. Majbritt Hye, MJK Automation Det sker ofte, at man har brug for en her og nu flowmåling. Det kan være steder, hvor man ikke vil sætte en permanent flowmåler op. Det kunne ligeledes være i forbindelse med søgning efter lækage eller uvedkommende vand. Det forekommer også, at man midlertidigt vil overvåge flowet på forgreninger, som normalt ikke overvåges. Det kunne være for at vurdere kapacitet og dermed fokusere på de ledninger, der er hårdest belastet i forbindelse med planlægning af vedligeholdelses arbejde. Dette er blot eksempler, der findes et utal af grunde til at ville måle midlertidigt. Den mest almindelige måde at opsamle måleresultater er logning. Derfor skal man sikre sig, hvilket loggeinterval og hukommelse doppleren har. Det kan også ske at røret kun er delvis fyldt og flowhastigheden vil variere afhængig af vandstand. I disse tilfælde vil en magnetisk induktiv flowmåler ikke kunne løfte opgaven, uden man bygger en pumpebrønd og investerer i en pumpe. Her kan man anvende en doppler med 4-20 mA udgang. Ved online overvågning skal flowmåleren spændingsforsynes. Det er her vigtig at få sikret sig, at flowmåleren leverer korrekt data ved fyldt rør. Herhjemme bruger vi ofte batteridrevne flowmetre, ofte doppler flowmålere, til midlertidige målinger. Fordelen ved en doppler flowmåler til denne opgave er, at den samme flowmåler kan bruges i forskellige rørdimensioner. Flowhastigheden påvirker ikke målingen, så længe at specifikationerne for flowmåleren er opfyldt – det gælder naturligvis, uanset om den er opsat som midlertidig eller stationær.

ger. Hvis man kun kan bruge dem til en specifik opgave, kan man hurtig ende med et hav af instrumenter på hylden. Derfor har det sin ret, at overveje hvor meget man låser sig fast, når man køber f.eks. en flowmåler eller andre håndholdte instrumenter. Et andet punkt, som man skal overveje nøje er, hvilket behov man har for nøjagtighed eller nærmere fortalt, om man vil kende det præcise flow på alle steder i røret. Man kan sammenligne det med pixels – hvor høj skal opløsningen være. Hvis man tager et tværsnit af røret, er det muligt at måle flowet i hver enkel kvadrat centimeter. Men ofte vil det være overdrevet og måleopgaven kunne løses lige så tilfredsstillende med en lavere opløsning. En høj opløsningen har naturligvis en prismæssig omkostning. Så det er vigtigt at vide hvad man kan ’nøjes med’ samt at lave en vurdering af kommende måleopgaver, så man kan lave et kvalificeret valg. Der findes dopplere, som kun kan måle i delvist fyldte rør. Hvis man vælger denne type flowmåler, vil man ikke kunne bruge de målinger, der er foretaget, mens røret er fyldt, da målingerne ikke er valide. Det har sin fordel at finde en doppler, som virker i både fyldte og delvist fyldte rør. Det øger antallet af måleopgaver, hvor flowmåleren kan anvendes.

Den mest anvendte monteringsmåde i Danmark er på en metal fjederring eller en større metal-ring, sammensat af stykker. Jeg har også set flowmåleren, monteret på en stålplade, der skrues fast i bunden af røret. Jeg har sågar set dopplere, monteret på fliser og smidt ned i vandet. Med vores doppler IQ pipe er der ligeledes mulighed for at montere flowmåleren på en metalplade, som er bukket, således at doppleren løftes et par centimeter op fra rørets bund. Det medvirker til at undgå ophobning af sediment. En anden metode til at undgå dette er at flytte flowmåleren et lille stykke op af siden på røret. Man skal ved flowmålinger altid være sikker på at rørbøjninger eller andet ikke skaber turbulens i vandet. Flowet udregnes i en doppler via flowhastighed og niveau. Ved turbulens vil der kunne forekomme forskellige hastigheder og niveauer. Så turbulens vil skade målingen, og målinger foretaget under turbulens vil ikke være valide. Så doppler flowmålere har en stor alsidighed. Ved flowmåleopgaver, hvor der skal måles på både fyldt og delvist fyldt rør, kan man med en doppler spare rigtig mange penge. Ved at anvende dem på midlertidige måleopgaver har man et instrument, som kan bruges på fremtidige opgaver uden at være låst af rørdimension eller flowhastighed. Majbritt Hye, HYE@mjk.com

Det betyder i bund og grund, at om du bruger den i et Ø500 mm med en vandstand på 12 cm eller en Ø800 med 10 cm vandstand, så kan du bruge den samme doppler flowmåler til begge opgaver. Alsidighed er vigtig, når man udvælger sig instrumenter til midlertidige målin-

86

Mulighederne er mangfoldige. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Rensning af overløbsvand

HydroClean børsterist -

HydroSpin -

automatisk selvrensende funktion fjernelse af flydestoffer i der modvirker tilstopning. overløbsbygværker med Kan installeres uden strøm. hvirveldannelse.

Fremtidens energiproducerende renseanlæg er omkostningsbesparende og samtidig til gavn for vores miljø… NISSEN energi teknik projekterer, producerer, leverer og installerer energiproducerende anlæg til fremtidens rensningsanlæg. Vi tilbyder:

HydroScreen Spalterist vandretliggende rist med hydraulisk rive der automatisk fjerner ristestoffet.

HydroSeparator -

til lokal rensning af overløbsvand. Kan reducere behov for bassiner med mere end 50% og minimerer sundhedsrisici ved terrænoversvømmelser.

HydroSystems ApS Fynsvej 56, 5500 Middelfart Tlf. 64 40 08 80 info@hydrosystems.dk www.hydrosystems.dk

     

Nøglefærdige gasmotoranlæg. Nøglefærdige kedelanlæg. Gasrensningsanlæg. Styretavler og el-installationer. Service på energiproducerende anlæg. NISSEN energi teknik er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som ”Kompetent virksomhed”.

www.nissenenergiteknik.dk

Nye efterårskataloger på vej fra Ferskvandscentret...

Forår 2013

Forår 2013

Ledelse Drift af renseanlæg Afløb og administration Vandforsyning

Natur og miljø

Affald og genbrug

Se forårs- og efterårskurser og temadage on-line, og tilmeld dig der.

LongLife Brug RANDERS på toppen!

Fysik planlægning Byggeri og

SER

SKUR RSYNING FO e om miljø og ledels Ferskvandscentret Kursus

Ferskvandscen Kursus tret

bolig

Ledelse

NY & NYTT

Kursuskatalog

IG VIDEN

for Teknik og

Miljø

Tjek dem på www.fvc.dk/kursus. Her kan du også kan tilmelde dig vores nyhedsmail. PS. Vi samarbejder med COK om ledelseskurser.

Ferskvandscentret www.randersjern.dk hlj@randersjern.dk Tel. +45 86 42 18 88 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Kursus Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg Tlf.: +45 8921 2100 • www.fvc.dk/kursus

87


§§§ Vand, spildevand og vandløb Nye love og bekendtgørelser 2, 2013 Af Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø Ny prisloftbekendtgørelse udstedt

Naturstyrelsen har udsendt en ny be­kendt­gørelse vedrørende prisloft­ reguleringen af vandsektoren. Prisloft­ bekendtgørelsen er ændret for at give de mindste selskaber mulighed for at få fastsat prislofter for en 4-årig periode. Muligheden dækker selskaber, der i en periode på tre år har haft en gennemsnitlig debiteret vandmængde på under 400.000 m3. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 14. februar 2013 Den første 4-årige periode dækker årene 2013-2016. Selskaber, der ønsker at benytte muligheden for et prisloft for 4 år, vil kunne få genoptaget deres prisloft for 2013. Vandselskaberne skal give besked herom ved indberetningen til prislofterne senest den 15. april 2013, hvis de ønsker at benytte denne mulighed. Herudover indeholder bekendtgørelsen blandt andet en ændring, som i særlige tilfælde giver vandselskaberne mulighed for at indregne betydelige indtægter over en periode på fem år. Forsyningssekretariatet ventes omkring den 1. marts 2013 at offentliggøre en vejledning til selskaberne vedrørende prislofter for 2014 og prislofter i den 4-årige periode 2013-2016. Vejledningen vil indeholde alle prisloftbekendtgørelsens ændringer.

Bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om vandselskabers prislofter kan ses her. https://www.retsinformation.dk/Forms/ R0710.aspx?id=145001

Høringsudkast til lovforslag om regelforenkling på naturog miljøområdet Naturstyrelsen har sendt et udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning og lov om vandløb og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (Regelforenkling på natur- og miljøområdet) i høring. Lovforslaget er en udmøntning af regeringens aftale med KL om regelforenkeling.

88

På vandforsyningsområdet foreslås det, at kommunalbestyrelsernes forpligtelse til efter vandforsyningsloven at underrette miljøministeren om deres tilsyn med vandforsyningerne forenkles. Samtidig foreslås det, at kommunalbestyrelsernes og miljøministerens forpligtelse til at underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser efter vandforsyningsloven forenkles, og at Sundhedsstyrelsens faste klageadgang over afgørelser efter vandforsyningsloven ophæves. Høringsudkast til forslag til lov om regelforenkling kan ses her. https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/ Hoeringsportalen/Sider/Fakta. aspx?hpid=2146004266

Højesterets dom i sag om tilslutningsbidrag ved byomdannelse

Højesteret har afsagt dom i en sag, som angik, om et spildevandsforsyningsselskab kunne kræve tilslutningsbidrag for nogle udstykkede parceller fra en ejendom, hvor der ikke var boliger, og for hvilken der var betalt tilslutningsbidrag beregnet på grundlag af ejendommens areal efter reglerne om erhvervsejendomme. Højesteret udtalte, at det efter fortolkning af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. ikke kunne antages, at der var hjemmel til at kræve tilslutningsbidrag for de udstykkede parceller, når udstykningen var sket fra en ejendom, hvor der ikke var boliger, og for hvilken der var betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme. Det var i den forbindelse uden betydning, at det før udstykningen ved lokalplan var bestemt, at området skulle anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse. Spildevandsforsyningsselskabet kunne derfor ikke kræve nyt tilslutningsbidrag for de udstykkede parceller. Landsretten var nået til det samme resultat. Højesterets dom af 14. februar 2013 kan ses her. http://www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/86-12.pdf

Ansøgning om medfinan­ siering af klimatil­pasnings­ projekter i prisloft 2014

Vandselskabers indberetning til prisloft 2014 skal ske inden 15. april 2013, hvilket også gælder for vandselskabers medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i prisloft 2014. Forsyningssekretariatet har meddelt, at Sekretariatet laver en fleksibel proces for behandlingen af oplysningerne om klimatilpasningsprojekterne. Det vil i den forbindelse alene være nødvendigt, at Sekretariatet modtager oplysninger om nogle få forventede forhold om klimatilpasningsprojekter i 2014 i forbindelse med prisloftindberetningen 15. april 2014.

Det betyder, at hvert vandselskab, der ønsker indregning af beløb til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter inden den 15. april 2013, kun som minimum skal anføre: • hvor mange klimatilpasningsprojekter i 2014, som selskabet forventer at skulle deltage i • en kort beskrivelse af hvert forventet projekt (5-10 linjer), hvor projektets formål fremgår • hvornår forsyningen forventer at kunne indsende oplysningerne om medfinansiering af investering i klimatilpasning

De oplysninger, der efterfølgende skal indsendes, omfatter blandt andet: • Udførlige beskrivelser af hhv. det alternative og det sædvanlige klimatilpasningsprojekt • Udførligt budget for det alternative klimatilpasningsprojekt Forsyningssekretariatet har i øvrigt udsendt vejledning om indregning af medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i prisloftet, som kan ses på sekretariatets hjemmeside.

Se mere her. http://www.kfst.dk/nyt-nyhedsbrev/ vandnyt/vandnyt-medfinansiering-afklimatilpasningsprojekter-i-2014/ Pernille Aagaard Truelsen paa@energiogmiljo.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Påbud om vedligeholdelse af tidligere spildevandsledning stadfæstet af Naturog Miljøklagenævet Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet et påbud fra Middelfart Kommune til nogle grundejere, hvorefter disse efter vandløbslovens § 35 blev pålagt at vedligeholde en tidligere spildevandsledning, som nu alene blev benyttet til afledning af tag- og overfladevand i et område, som alene var spildevandskloakeret. Sagen drejer sig om tidligere spildevandsledninger, som i forbindelse med kloakering af området skifter funktion således, at de fremover alene medtager tagvand og vand fra befæstede arealer. Området var ikke i henhold til spildevandsplanen offentligt kloakeret for tag- og overfladevand. Ved brev af 7. oktober 1991 informerer den daværende Nørre Aaby Kommune lodsejerne i området om, at de gamle hovedledninger fremover vil være et regnvandssystem. Vedr. vedligeholdelsespligten fremgår det af brevet, at: "De "gamle" hovedledninger vil som hidtil blive vedligeholdt enten i overensstemmelse med kendelser eller, hvor sådanne ikke forefindes, i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser." En borger kontaktede i maj 2010 kommunen, da han havde mistanke om, at der var brud på rørledningen. Han ønskede derfor svar på, hvem der har vedligeholdelsespligten for rørledningen. Middelfart Kommune traf herefter afgørelse om, at vedligeholdelsespligten påhviler lodsejerne efter vandløbslovens § 35. Kommunen oplyser, at der er tale om et privat rørlagt vandløb, da det ikke er optaget som offentligt vandløb. Kommunen har ikke kendskab til kendelser eller forlig, som omhandler vedligeholdelse af vandløb på klagers ejendom. Natur- og Miljøklagenævnet bemærkede, at rørledninger, som benyttes til afledning af vand, herunder overfladevand, spildevand og drænvand, og som er af interesse for flere end en enkelt, er omfattet af vandløbsloven, jf. vandløbslovens §§ 1 og 2. Dernæst bemærkede nævnet, at Vandløb inddeles i private og offentlige. Vandløb er private, medmindre vandløbet positivt er optaget som offentligt vandløb af vandløbsmyndigheden, jf. § 9. Af lovens § 35 fremgår, at vedligeholdelsespligten for private vandløb påhviler bredejerne, medmindre vandløbsmyndigheden eller taksationsmyndighederne har truffet anden bestemmelse efter § 35, stk. 3 eller § 36. Endelig konkluderede nævnet, at på baggrund af sagens oplysninger om rørledningens anvendelse og indholdet af brevet af 7. oktober 1991 finder Natur- og Miljøklagenævnet, at der er tale om et privat vandløb til afledning af tagvand og vand fra befæstede arealer, og at rørledningen er omfattet af vandløbslovens regler.Vedligeholdelsespligten påhviler således bredejerne, hvorpå vandløbet er beliggende. Natur- og miljøklagenævnets afgørelse af 19. april 2013 kan læses her: h ttp://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc. aspx?hq=date%3a%3e%7b%24DATE%243M%7d&docId=nmk20130419-000d-full

Påbuddet var udstedt til ejeren af den ejendom, hvorpå drænet var beliggende. Påbuddet blev påklaget, idet adressaten gjorde gældende, at det ikke var denne, men en anden grundejer som havde nedlagt drænet og var den eneste, der havde interesse heri. Natur- og Miljøklagenævnet finder det ikke godtgjort, at det alene var den anden grundejer, som havde interesse i drænet. Nævnet har herved lagt vægt på, at drænforløbet ifølge kortet fra tilsynet den 11. september 2012 løber under adressatens ejendom. Dernæst bemærkede nævnet, at efter vandløbslovens § 35 påhviler vedligeholdelsen af et privat vandløb bredejerne, medmindre der er truffet anden bestemmelse af vandløbsmyndigheden eller taksationsmyndighederne efter § 35, stk. 3 eller § 36. Det medfører, at vedligeholdelsen for vandløb beliggende i skel påhviler de ejendomme, som grænser op til vandløbet. Det medfører også, at vandløbsstrækninger, som alene er beliggende på én ejendom, skal vedligeholdes af ejeren af ejendommen, hvor vandløbet er beliggende. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster på denne baggrund Nordfyn Kommunes påbud af 31. oktober 2012 om, at påbudsadressaten skal vedligeholde vandløbet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. april 2013 kan ses her: http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc. aspx?hq=date%3a%3e%7b%24DATE%243M%7d&docId=nmk20130410-000d-full

§§§ Påbud om vedligeholdelse af dræn stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Nordfyns Kom­mu­ nes påbud om vedligeholdelse af et vandløb i form af et dræn. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Tillæg til prisloftet som følge af øget slamafbrænding og elproduktion

Forsyningssekretariatet har efter prisloftbekendtgørelsens § 8 godkendt et tillæg til Spildevandscenter Avedøre som følge af, at selskabet har påbegyndt slamafbrænding fra en række andre spildevandsselskaber. Derimod melder Forsyningssekretariatet afslag på tillæg til selskabets prisloft efter § 8 som følge af selskabets elproduktion. Forsyningssekretariatets begrundelse for afgørelsen er, at slamafbrænding må anses som en del af selskabets hovedaktiviteter, jf. vandsektorlovens § 1, stk. 2. En udvidelse af selskabets slamafbrændingsaktivitet vil derfor kunne udgøre en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8. Forsyningssekretariatet vurderer dernæst, at vandselskabet konkret har dokumenteret udvidelsen af forsyningsområdet ved indsendelse af kopi af kontrakter om slamafbrænding og opgørelse af mængder, hvor der havde været en stigning på 29,3%. Herefter vurderer Forsyningssekretariatet, at vandselskabet havde dokumenteret, at driftsomkostninger var væsentligt forøget som følge af slamomkostningerne. Konkret en stigning på 6%. Forsyningssekretariatets begrundelse for at meddele afslag på tillæg til prisloft efter § 8 for vandselskabets øgede driftsomkostninger til elproduktion er, at elproduktion ifølge Forsyningssekretariatet må anses som en tilknyttet virksomhed og ikke en hovedaktivitet. Det gælder også, selvom vandselskabet har fået dispensation fra selskabsudskillelseskravet efter elforsyningsloven. Se Forsyningssekretariatets afgørelse af 17. april 2013 her: http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/Tilsyn/ Materiale_2013/Spildevandscenter_Avedoere____8_stk__1_ afgoerelse.pdf

89


Firma Nyt Red. J.H. Ny administrerende direktør hos Omron Electronics A/S

Rubrikken ”Firma Nyt” er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Ole Jensen er blevet udnævnt til Country General Manager hos Omron Electronics A/S og overtager dermed ansvaret for Omron koncernens salgsselskab for industriel automatisering i Danmark. Ole Jensen har været ansat hos Omron Electronics siden august 2011 og har i den tid haft ansvaret for Omrons SSC-division (Sensing, Safety & Components) som både Country Sales Manager i Danmark samt Area Sales Manager Nordic Region. Disse poster vil Ole fortsat bestride, men samtidig overtager han ansvaret for Omron Electronics A/S i Danmark. Omron Electronics A/S, Ole Jensen, Adm. Direktør m.m., ole.jensen@eu.omron.com

nelsen cand.scient. i miljøkemi på Københavns Universitet. Hun har tidligere været ansat hos COWI A/S, hvor hun bl.a. har arbejdet med indledende forureningsundersøgelser, V2-kortlægning, revurdering og datavask.

Ny Medarbejder hos Aquagain-service ApS

25 års jubilæum i NIRAS (11.4.2013):

Søren Ole List Nissen er ansat som service montør hos pr. 1-3-2013 Og skal være med til at udvide vores service. Søren har en baggrund som maskinarbejder, svejsning af plast og rustfri. De sidste 6 år har han arbejdet hos AL-2 båndfilter hvor han monteret nye filter. Samt kørte service i hele landet. Service Chef Kim Kjær Jensen, Mobil 2323 3368

Dorte Juul Sørensen, ekspertise- og teamchef. Dorte har været primus motor ved udvikling, drift og vedligehold af DAS family®-programpakken til vandsektoren. Specielt design og løbende udvikling af DAS7programmet i tæt dialog med programmets mange brugere er fortsat en vigtig opgave for at sikre en præcis understøttelse af forsyningsselskabernes mange forretningsgange. P.t. er Dorte involveret i udvikling af nyt koncept for sporing af uvedkommende vand i afløbssystemer baseret på kendte metoder suppleret med ny teknik. NIRAS www.niras.dk

Orbicon ansætter Ulrik Bindeballe Jensen – ny ingeniør Ulrik Bindeballe Jensen er ny ingeniør i Orbicon, Aarhus. Ulrik skal i Orbicons afdeling for Forsynings & Anlægsteknik arbejde med projektering- og udførelse af afløbstekniske anlæg. Ulrik har tidligere været selvstændig entreprenør, hvor han har arbejdet med styret boring, og har derudover været ansat i Østergård A/S, hvor han har beskæftiget sig med samme område. Ulrik er 34 år og er uddannet diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Horsens, og bor i Gadbjerg. Allan Nørgaard Kristiansen – ny ingeniør Allan Nørgaard Kristiansen (27) er ny ingeniør i Orbicon, Esbjerg. Allan skal hos Orbicon i Forsynings & Anlægsteknik bl.a. arbejde med anlægsprojekter, hydrauliske beregninger og DanDasGraf. Allan har tidligere været projektmedarbejder i et anlægsprojekt i Oksbøl og har været med til hydraulisk beregning i Varde og Vejen. Allan bor i Esbjerg og er uddannet byggeri- og anlægsingeniør ved Aalborg Universitet, og har også en tømreruddannelse bag sig. Signe Maria Lyneborg Knattrup – ny miljøkemiker Signe Maria Lyneborg Knattrup er ny miljøkemiker i Orbicon, Roskilde. Signe skal hos Orbicon i Forurenet Jord & Grundvand arbejde med indledende forureningsundersøgelser. Signe er 40 år og har taget uddan-

90

Bo Kempel Christensen – ny geofysiker Bo Kempel Christensen er ny geofysiker i Orbicon, Aarhus. Bo skal hos Orbicon i Natur & Plan arbejde med hydrodynamisk modellering og GIS-analyser, hvor hans specielle fokusområder er grundvand-overfladevand interaktion og modellering heraf. Bo har i samarbejde med Orbicon udarbejdet sit specialeprojekt med udgangspunkt i grundvand-overfladevand interaktion i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Grynderup Sø. www.orbicon.dk

Krüger ansætter Kasper Riis Jepsen er den 1. februar 2013 ansat som projektingeniør i Krüger i afdelingen Afløbsteknik Vest i Aarhus. Kasper er uddannet diplomingeniør fra Aalborg Universitet i 2012 inden for bygningsretningen. Kasper skal arbejde bredt inden for afløbsteknik, dog med fokus på projektering og tilsyn. Kasper kommer fra en stilling hos ISC Rådgivende Ingeniører. Projektingeniør Jimmy Steensen er den 1. februar 2013 ansat i afdelingen Spildevand Øst i Krüger. Jimmy er uddannet el installatør i 1981 og skal arbejde med PLCprogrammering og udarbejde tavle- og el-specifikationer.

Søren Lehn Petersen er den 1. februar 2013 ansat i Krüger som projektleder inden for biogas. Søren er uddannet kemiingeniør fra Odense Teknikum i 1991 og er ekspert inden for bioenergi og biogas.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


Nyansatte i EnviDan Gruppen Jimmy Andraszyk Damgaard er ansat pr. 2. april som udvikler hos EnviDan og sidder på kontoret i Silkeborg. Jimmy skal være med til at styrke vores udviklingsteam omkring vores EnviPortal-produkter. Jimmy kommer fra en stilling hos Mascot i Sejs, hvor han har været med at til at udvikle og yde support på en webshop med ca. 30.000 brugere.

dankalks produktberedskab

Hanne Nicolaysen Trap er pr. 1. marts ansat som team- og projektleder i EnviDan Water A/S og sidder på kontoret i Kastrup. Hanne er uddannet civilingeniør og har 15 års erfaring med opgaver inden for grundvandskortlægning og kildepladsundersøgelser. Hanne kommer fra en stilling som seniorkonsulent i ALECTIA’s Vand- og miljøafdeling. Maj-Britt Neuchs Hougaard er pr. 1. februar ansat som teknisk assistent hos EnviDan og sidder på kontoret i Kastrup. Hun har tidligere været ansat i EnviDan i en længere årrække og er godt kendt. Maj-Britt har 20 års erfaring som teknisk assistent og har tidligere været ansat hos Krüger, Lemming & Eriksson, Moe & Brødsgaard. Hun har stor erfaring i AutoCad og MicroStation/DanDasGraf. Thomas Rolf Jensen er pr. 2. april ansat som procesingeniør med speciale i spildevandsrensning og sidder på kontoret i Kastrup. Thomas er uddannet miljøingeniør i 2009 og har siden da arbejdet som spildevandsingeniør i Rudersdal og har blandt andet fungeret som projektleder i diverse projekter indenfor afløbssystem og renseanlæg. Thomas har sideløbende med sit studie i en årrække undervist på Spildevandscenter Avedøre. Morten Haugaard Boldsen er pr. 2. april ansat som direktionsassistent og sidder på kontoret i Silkeborg. Morten er uddannet cand.merc. (dat.) og karrieren har hidtil været fokuseret mod mange aspekter af forretningsudvikling gennem optimering af processer og IT. Morten kommer fra en stilling hos webdanmark.com. Martin Hyllegaard Madsen er pr. 2. april ansat som projektingeniør og sidder på kontoret i Silkeborg. Martin skal bl.a. arbejde med klima- og spildevandsplanlægning. Martins faglige baggrund er som Civilingeniør i Miljøteknologi fra Syddansk Universitet efter fagprofilen akvatisk miljø (dimitteret februar 2013). Gennem sin uddannelse har Martin især beskæftiget sig med recipienteffekten fra de regnbetingede udledninger, hvor hans speciale blev gennemført i samarbejde med Arwos forsyning. Martin har gennem studiet bl.a. arbejdet med GIS og hydraulisk modellering. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Med dankalks omfattende produktsortiment er du sikret en samarbejdspartner, der kan afhjælpe mange forskellige situationer i forbindelse med de utallige processer i renseanlægget og kloakledningsnettet

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk

91


Produkt Information Red. J.H. PROLAN – PROTECTIVE LANOLIN Vejen Forsyning A/S har via Vej og Park i Vejen fået kendskab til PROLAN. Vej og Park har anvendt produktet i løbet af vinteren og set dets effektivitet. PROLAN’s modstandsdygtig­ hed overfor selv ganske stærke syrer har vist mange, der har udstyr indenfor bio-energi, affald, gylle, salt og andre lignende omgivelser, at den specielle sammensætning af lanolin kan løse disse opgaver. PROLAN kan i det samme produkt rustløsne, smøre, korrosionsbeskytte og elektrisk adskille til 70kV. Vejen Forsyning A/S er godt i gang med at bruge PROLAN og vil i fremtiden beskytte/smøre overflader på pumper, gevindsamlinger, støbejernsdæksler, elektromotorer og steder hvor man har erfaring for, at der opstår driftsforstyrrelser. Vejen Forsyning A/S føler allerede nu, at det indenfor en meget kort horisont vil give dem besparelser på vedligehold og mindske driftsforstyrrelser. Det tiltaler dem derudover meget, at PROLAN ikke indeholder skadelige stoffer såsom acetone, krom, nikkel og klor. Se mere info på www.denrex.com

Bürkert i detaljer: Vandbehandling Bred produktportofolie og mangfoldighed indenfor systemløsninger. Hvad enten det gælder produktion af drikkevand, procesvand eller behandling af spildevand, har Bürkert produkter til og viden om energieffektive og omkostningsbevidste løsninger. Uden vand - intet liv! Vores legeme består af 70 % vand, og i mange fødevarer er over halvdelen af indholdet vand. Vand anvendes som opløsningsmiddel, varmebærende medie, skylle- og rengøringsmedie, som energikilde eller til forarbejdning af føde- og drikkevarer. Vandbehandling Forskellige renhedskrav nødvendiggør flere trin i behandlingsprocessen. Sædvanligvis kombineres flere trin for at opfylde de specifikke kvalitetskrav til f.eks. drikkevand, farmaceutisk vand, WFI, vand til dampturbiner. Til eksempelvis membranfiltrering (MF, UF, NF og RO), kemisk behandling (oxidering, ionbytning og pH-justering) og kombinerede trin (EDI, MBR, SBR) kan Bürkert levere ventiler af forskellig art, lige fra opgaver med selve vandtilførslen til eksempelvis tilsætning af kemikalier, samt procesinstrumenter til måling og regulering af temperatur, pH, ledningsevne, flow, tryk og niveau. Re: Bürkert-Contromatic/Vandbehandling

92

”Produkt Information”   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bør kun bringes omtale af absolut nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Service og teknisk support Bürkert-Contromatic leverer hver dag masser af ventiler og sensorer til vores kunder. Disse produkter skal naturligvis tilsluttes og sættes i drift. Tidligere har vi kun haft begrænset mulighed for at tilbyde dette, men vi har nu ansat Rene Pedersen som ekstern servicemontør, og dermed forstærket vores tekniske supportteam, således vi kan tilbyde montage, fejlfinding, service og reparationer såvel on-site som på vores værksted. Ring til os på 44 50 75 00 og book dit næste servicebesøg. Vi kan hjælpe dig med følgende opgaver: Idriftsætning • Montage af ventiler eller sensorer • Programmering og idriftsætning • Effektivitetsforbedring ved optimering af system-indstillinger • Instruktion og træning af personale Præventiv vedligeholdelse •G ennemgang af installation og udarbejdelse af vedligeholdelsesplan • Periodisk kontrol, evt. via fjern- overvågning • Kalibrering af sensorer og systemer • Funktionstest Bürkert-Contromatic A/S service

Ny smal Plastmo Faskine Plastmo har netop sendt en ny type faskine på markedet, der nedsiver mere regnvand end øvrige modeller på markedet. Faskinen er smal og dermed let at grave ned. Plastmo Faskinen har markedets største sideareal, hvilket placerer den på en klar første plads, når det gælder effektiv udledning af regnvand i jorden. Man kan derfor nøjes med en mindre faskine og mindre jord skal graves og bortskaffes. Faskinen er fremstillet af 100 procent stenuld - et naturmateriale, som tåler jorden og havens træer og planter. Hver faskine er en smal blok, der nemt kan kobles sammen med det antal faskiner, der er brug for. Man graver en smal rende, som faskinen placeres i uden indpakning af en fiberdug. Kloakmestre har over for Plastmo givet udtryk for, at det kun tager halvt så lang tid at grave faskinen ned sammenlignet med andre modeller. Få mere info på www.plastmo.dk Yderligere oplysninger hos marketingchef Peter Bøgvad, Plastmo A/S, på telefon 57 66 66 19 / mobil 20 40 96 50 / e-mail peter.bogvad@plastmo.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


JEPtek

10°

10°

12°

14°

12°

16°

14°

16°

58°

58°

56°

Vandtætte døre til alle trykniveauer 56°

EKSCENTERSNEKKEPUMPER Alle sliddele og akseltætninger BELUFTERE

54°

>>

52°

Hovedgaden 19 – 6720 Fanø 76660000 – info@jeptek.dk www.jeptek.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

Kontakt os og hør mere om vores ekspertise inden for vandtætte døre og luger. Vi har adskillige specialvarer på lager og egen særproduktion af specialdele.

52°

www.faaborg-jern.dk

- en god partner

Vandtætte døre og luger er en lille videnskab i sig selv. Konsekvenserne af at vælge den forkerte dør er i bedste fald spild af tid og ressourcer. I værste fald kan det være katastrofalt. Vi har mange års erfaring med produktion af vandtætte døre til alle trykniveauer. Alle vores døre og luger udføres i bedste kvalitet i stål, aluminium og rustfrit stål. Vort program af døre, luger, ventilationsriste, m.m. fremstilles efter Dansk 54° Værftstandard og er godkendt af Søfartsstyrelsen, Det Norske Veritas, Lloyds m. fl.

Cell: +45 2980 3678 // Tel: +45 6261 7777 // www.faaborg-jern.dk

93


Læn dig tilbage og stol trygt på vores sensor-kalibreringssystem

Nyt lovkrav træder i kraft 1. marts 2013. Gælder ALLE brandalarmeringssystemer.

Nu tilbyder Endress+Hauser dig det papirløse sensor-kalibreringssystem, Memobase Plus, der gør at du har fuld kontrol og dokumentation over alle dine Memosens sensorer. Med det nye Memobase Plus kalibreringsprogram skal du aldrig frygte for revisioner af dine sensorer, du har al dokumentation lige ved hånden og fuld kontrol over ydeevnen samt nøjagtigheden af sensorerne – så nu kan du læne dig tilbage og trygt stole på teknologien.

Verdens førende producent af alarmudstyr, Pfannenberg, introducerer nu advarselsblink og –sirener, som er certificerede i overensstemmelse med EN 54-23, EN 54-3 og VdS, og overholder standarder gældende i hele Europa fra 2013. Mange af de visuelle signalanlæg, som idag anvendes til brandbeskyttelsesformål, opfylder IKKE ovennævnte krav, og vil derfor ikke være tilladte i nye installationer, når overgangsperioden udløber 1. marts 2013. Den nye standard DIN EN54-23 :2010-06 stiller, til forskel fra VDS-certificeringen, som har været gældende indtil nu, også krav til lysstyrken. I mange tilfælde, hvor der indtil nu kun har skullet være et hørbart signal, skal der fremover også være et visuelt signal. Baggrundsstøj, anvendelse af høreværn eller hovedtelefoner og nedsat hørelse, som forhindrer opfattelsen af hørbare varselssignaler, stiller krav om, at der også anvendes visuel signalering. Derfor et det vigtigere end nogensinde, at et passende, synligt alarmsignal opfylder normerne. For mere information kontakt GasDetect, tlf. 42 42 50 70. stm@gasdetect.dk. Se også www.gas.dk

MemoBase Plus er et alt-i-ét styringsværktøj for Memosens sensorer. Softwaren kan både kalibrere sensorerne og levere kalibreringsdata, men Memobase kan også give dig detaljerede rapporter om sensor historik og status. På den måde har du alle nødvendige data lige ved hånden. Med Memobase Plus kan du: • Centralisere vedligeholdelsen af Memosens analytiske sensorer, og dermed forøge effektiviteten • Forbedre kvaliteten af din kalibrering • Automatisere al nødvendig sensor dokumentation Du kan finde ydereligere information på www.dk.endress.dk

Enestående flowmåler til udvendig montage på rør Let installation og nem opsætning! Flow Pulse benytter sig af en akustisk teknik, som aldrig før er set i flowmålerteknologien, til at give pålidelige resultater over en forbløffende række af rørmaterialer og –størrelser. Med kun en brøkdel af installationsomkostningerne for en traditionel flowmåler giver Flow Pulse reproducerbare, præcise flowmålinger. Pulsar´s Flow Pulse er en kompakt og kosteffektiv rørflowmåler, som lover exceptionel reproducerbarhed, nøjagtighed og simpel installation, uden anlægsstop. Ingen behov for at skulle lave hul i et rør eller for at involvere engineering. Bare spænd den lille sensor udenpå røret, og få straks en pålidelig, reproducerbar flowmåling (det eneste værktøj, der er brug for er en skruetrækker!). Praktisk taget ingen installationsomkostninger, ingen driftsforstyrrelser, rent og enkelt. For yderligere information kontakt Aquasense, Thomas Franck, Telefon 42 42 50 80 – tf@aquasense.dk Se også www.aquasense.dk

94

Ny Laser-baseret Flowmåler til åbne kanaler ISCO lancerer nu sin nye LaserFlow™ berøringsfri flowmåler til åbne kanaler. Før LaserFlow™ kunne berøringsfri sensorer kun måle overfladehastigheder, men nu kan denne berøringsfri sensor trænge gennem vandet ved hjælp af laserteknologi og måle flowhastigheden i forskellige dybder. LaserFlow er ideel i en lang række applikationer f.eks. ved spildevandsmåling. Afhængigt af de aktuelle målebehov, kan LaserFlow programmeres til at foretage målinger i enkelte eller multiple målepunkter under vandoverfladen og derved give en nøjagtig, gennemsnitlig hastighedsmåling. I neddykket tilstand kan flowmålingerne fortsætte uforstyrret med tilvalg af Doppler Ultralydsteknologi. Med sit specialdesignede monteringsbeslag kan LaserFlow opsættes og nedtages fra jordoverfladen, således at man undgår tidskrævende og risikobetonet nedstigning i kloaksystemet. En række forskellige kommunikationsmuligheder tillader programmering og dataindhentning fra lang afstand. Information om forholdene på stedet kan indhentes og sendes sammen med flowdataene. For yderligere information kontakt Aquasense, Thomas Franck, Telefon 42 42 50 87 – tf@aquasense.dk . Se også www.aquasense,dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


• Slam-afvanding med mobile afvandere til alle typer slam

Infrarød gasdetektor overvåger eksplosionsfare Som raffinaderi, petrokemisk virksomhed eller anden type anlæg med risiko for gaseksplosion har man brug for konstant detektering. Hvem ville ikke gerne have et par altid årvågne øjne til at kunne opdage uønskede gaslækager? Nu er det muligt med Oldham SAFEYE Open Path IR, som er infrarøde øjne, der konstant detekterer for gasudslip – i en afstand af op til 140 meter. I modsætning til lokale detektorer, som netop kun måler i et begrænset område, kan Oldham SAFEYE Open Path IR afsøge store områder for gasudslip. Oldham SAFEYE Open Path IR er testet og godkendt ifølge Safety Integrity Level 2 af TÜV, den anerkendte tyske udbyder af tests og certificering. Oldham SAFEYE Open Path IR er med andre ord en yderst vidtrækkende og pålidelig løsning, som kan være med til at forhindre en uønsket og unødvendig nedlukning af jeres anlæg pga. falske alarmer. For mere information kontakt GasDetect, Kim Møller Madsen, tlf. 42 42 50 70. kmm@gasdetect.dk Se også www.gas.dk

Dybdemåling Ny dybdesonde MPP 930 IDS til Multi 3430 feltinstrument. WTW multisonde MPP 930 IDS, 3-kanals, med indbygget dybdemåler. Sonden kan anvendes til måling af hhv. pH/ilt/ledningsevne/redox/ temp. sammen med Multi 3430 på dybder fra 1,5 meter ned til 100 meter. Nyudviklet kabeltype og stik giver nye “pluk og mål”-muligheder. Alle IDS-elektroder model P kan anvendes. Skift kabellængde, genbrug dine IDS-elektroder og du er klar til måling. Kontakt Fagerbergs analyseafdeling på telf. 43290200 eller fagerberg@fagerberg.dk

- f.eks. ved nedbrud af slampresse, belastede slambede, ved ombygninger eller som permanent løsning.

• Egen kap.5-godkendt deponeringsplads • Kører i hele Danmark

Sydvestsjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 I 4180 Sorø

Tlf. 5784 9040

Email: lh@svs-kloakservice.dk www.svs-kloakservice.dk SVS er en ISO 9001, 14001, Acilles og SellihcA certificeret virksomhed

Total stål-/maskinentreprise til overfaldsbassiner & regnvandsbassiner.

Tromlesi, Bøjeklap, Opstuvningsport, Skylleklapper, Skydespjæld, Flydetrapper, Lejdere, Hæve/sænke dæk, Dæksler/låg, Kontraklap, Droslespjæld, Spærrevæg, reparationer, service & montage. Besøg vores stand til STF’s årsmøde 2013.

WINTEC.DK +45 97181977 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

95


Planlagte aktivi­teter i 2013

Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om:

Planlægning af Døgnkursus 22. august kl. 10.00-15.00, 2013

•  Referater fra Årsmødet 2013 i Herning •  Forfiltrering af spildevand – maksimal energiudnyttelse på renseanlæg – Test: Frederikshavn og Lynetten renseanlæg •  Love og bekendtgørelser

Døgnkursus 2013 – 2. november

• Produkt Information (max. 150 ord) • Firma Nyt (max. 75 ord) * Udskudte indlæg kan allerede nu mailes som PDF filer ved henvendelse til redaktionen. Send en mail til: red@stf.dk med angivelse af hvilke artikler, der ønskes tilsendt. Tidligere bragte indlæg i bladet kan mailes som PDF-fil.

Priserne for annoncering i Spildevandsteknisk Tidsskrift i 2013 er de samme som i 2012.

S p i l d e v a n d s t e k n i s k Ti d s s k r i f t deadlines og udgivelser 2013 Handling

Dato år 2013

Tekst-deadline nr. 1 - 2013

4. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2013

18. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2013

15. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2013

29. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2013

24. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2013

8. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2013

9. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2013

30. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2013

18. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2013

2. december

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 51

96

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 31. maj uge 22

Af hensyn til Døgnkursus uge 44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013


KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Regulering a and fv

Gerhardt Christensen A/S Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2013

97


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Billede af DESMI pumpe installeret horisontalt på slæde med DESMI VICON

Stabil drift, kvalitet, udvikling, respekt & service DESMI som systemleverandør i forbindelse med ombygning af pumpestation hos Horsens Vand med installation af DESMI VICON (overvågning af pumpe vibrationer)

Hos Horsens Vand A/S er det vigtigt for driftsleder Leo Jonassen, at nye tiltag i form af både renoveringer og nyetableringer tilgodeser de værdier, som Horsens Vand A/S har defineret, herunder kvalitet, udvikling, respekt og service – værdier som bidrager overfor både mennesker og natur i Horsens. Leo Jonassen udtaler: ”Med fokus på langvarig stabil drift og et absolut minimum af nedetid, valgte vi DESMI’s løsning. En integreret løsning med udskiftning af pumpe og indbygning af en vibrationssensor i pumpehuset (VICON). DESMI VICON detekterer via SRO eller touchscreen på stationen eventuelle forhold i driften, som giver vibrationer i enten løbehjulet eller lejer. Denne information giver Horsens Vand A/S mulighed for: • at iværksætte tiltag inden evt. tilstopning/nedbrud • at optimere det tilstandsbaserede vedligehold på stationen ud fra fakta • at tilgodese løsninger mht. arbejdsmiljø, levetidsomkostninger og driftssikkerhed som Horsens Vand A/S prioriterer ved indkøb af nyt materiel.”

Billede af DESMI VICON touchscreen

DESMI har i høj grad levet op til deres slogan om pumpesystemløsninger som kan henføres til: • • •

Troværdighed. Tillid Førende samarbejdspartner

Ovennævnte er blot en af DESMI´s referencer med fuld kundetilfredshed. Vi byder ind med forslag, som i dialog med kunden skaber netop den løsning, der giver kunden værdi for pengene i den daglige drift. Driftsleder Leo Jonassen, Horsens Vand

PROVEN TECHNOLOGY www.desmi.dk / 72 44 02 50

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.