SpildevandstekniskTidsskrift-2013-5

Page 1

Nr. 5 · december 2013 · 41. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Referater fra Døgnkursus i Kolding • Miljøminister indvier anlæg til fosforudvinding • Fremtidens renseanlæg i Hillerød • Svovlbrinteproblemer temadag • Langsigtet energipotentiale

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

1


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – Jacob Andersen, Spildevandsteknisk Forening. . . . . . . . . . . . . . 1 Døgnkursus 1.-2. november 2013 på Hotel Comwell i Kolding. . . . . . . 2   Arbejdsmkiljø !Sikkerhedskultur" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   Ansvarsforhold i en projektororganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   Uvedkommende vand i afløbssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Jørgen Hermann, ansvh. redaktør Bøgevej 12, 8660 Skanderborg Mobil 2149 9031 E-mail: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Stof fra bladet må kun gengives med tydelig henvisning til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør)

Erfaringer med lange trykledninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   Svovlbrintekontrol på Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12   "Slamsessionen" Udrådning af spildevandsslam . . . . . . . . . . . . . . . . 13   Driftserfaringer med samtidig udrådning af    kildesorteret husholdningsaffald og spildevandsslam . . . . . . . . . . 14   Sikker dataopsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15   Niels Krøjgaard - Psykologisk entertainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15   Troubleshooting på SRO-data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16   Intellligent kulstof og energiudnyttelse fra COD i spildevand . . . . . . 18   Brændselsceller og renseanlæg    et projekt støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond . . . . . 19   Sundhed og motion i arbejdstiden giver energi og gode vaner    på arbejde og i fritiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20   Rejektvandskvalitet – hvilken betydning har den? . . . . . . . . . . . . . . . 22   SmartGrid styring Kolding Centralrenseanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . 23   Fremtidens renseanlæg i Hillerød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Miljøminister indvier anlæg til forforudvinding på Åby Renseanlæg . . . 26 Julehilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Fremtidens renseanlæg i Hillerød – med international rækkevidde . . . . 30 Haslev Renseanlæg: Renovering med fokus på energieffektivitet,   processikkerhed og kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Reel nytænkning giver besparelser i mange år fremover . . . . . . . . . . . 35 Svovlbrinteproblemer temadag på Ferskvandscentret 5. november . . . 38 Frederikshavn har meget at byde på – vær klar til at tage imode dette 40 Nytænkning styrer Middelfart på vej mod fremtidens rensningsanlæg. 46 Ekspolision og brand i silo til tørret slam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fremtidens renseanlæg: Billund BioRefinery på Grindsted Renseanlæg . 51 Indvielse af pumpestation med spildevandssystemet AmaDS3 . . . . . . . 54

Bestyrelsessuppleanter: Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Bjarne Jensen, KMC Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Svend Albrechtsen, Sønderborg Forsyning

Stop for tilbageløb af vand ved Skjern Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Tekst-deadline næste nummer: 18. november 2013. Stof til bladet sendes direkte til redaktionen.

Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Annonce-deadline næste nummer: 2. december 2013.

Cambi's Termisk hydrolyse proces (THP)   på spildevandsslam og madaffald fra kildesortering og industrier . . . 56 Pris for bedste idé i kategorien "Langsigtet energipotentiale" . . . . . . . 58 Vand, spildevand og vandløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Planlagte aktiviteter 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Spildevandsteknisk Tidsskrift - deadlines og udgivelser 2014. . . . . . . . 68

Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.635 i perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Miljøminister indvier anlæg til fosforudvinding på Åby Rnseanlæg. Foto: Jørgen Hermann Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Leder

Af Jacob Andersen, Spildevandsteknisk Forening ude af øje og ude af sind for de fleste danskere. Der har lige været landsindsamling til Dansk Flygtningehjælp. Den ene af mine døtre har været indsamler. Det har, sammen med tyfonen på Filippinerne, ført til mange samtaler i familien om betydningen af en velfungerende infrastruktur. Vigtigheden af fungerende sanitære systemer og det mærkværdige forhold, at alle betragter det som en selvfølge.

Ude af øje ude af sind Det er de fleste menneskers holdning til spildevand. Det er en selvfølge, at kloak­ker, pumpestationer og renseanlæg fungerer perfekt og uden sundheds­ mæssige eller miljømæssige risici. For os der arbejder med spildevand hver dag, er verden noget mere nuanceret. Vi ved, at der ligger en støt og målrettet indsats bag den gode og sikre drift, der gør, at spildevandsbranchen trygt kan være

I skrivende stund kører valgkampen til kommunal- og regionsrådsvalgene for fuldt tryk. På trods af vandplaner, klima­tilpasning, forbrugerrepræsentanter og trappemodel, så er det ikke meget, vi hører til spildevand som tema i valgkampen. For os der arbejder med spilde­vand kan det undre. De kommu­ nale spildevandsplaner bliver ikke nævnt på mange valgmøder. Det kan allerhøjest blive til et lille hjertesuk over taksterne og så hurtigt videre til noget andet.

Når omverdenen ikke kan engagere sig i spildevand, så er det heldigt, at vi selv kan. Det er det netop overståede døgnkursus et levende bevis på. Det er en fornøjelse at være en del af. Det er en fornøjelse at opleve engagementet og nysgerrigheden. Når det, vi i dag hører om som fremtidsmusik, bliver virkelighed, mon så interessen for vores fag bliver større. Når vores renseanlæg er energiproducenter og ikke energiforbrugere, når vi er en del af elforsyningen og koblet elnettet via smart grid, og vores renseanlæg er designet til lige de mikroorganismer, der er de bedste til at rense spildevandet, mon vi så stadigvæk er ude af såvel øje som sind. Det er umuligt at spå om, men mon ikke vi for en sikkerheds skyld skal holde fast i vores eget engagement, som det vi lige har oplevet til døgnkurset i Kolding. Tak for opbakningen.

TIL MÅLING OG

OVERVÅGNING AF DRIKKE-,

SPILDE- OG

PROCESVAND

Batteri-drevet logger med modem Chatter® er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, uden adgang til en permanent strømforsyning. Chatter® har indbygget datalogger med GSM / GPRS modem samt et batteri, der sikrer mere end 5 års levetid. Data kan sendes via e-mail (90.000 log) og alarmer (f.eks. terrorsikring) via sms. Chatter® kan også i større systemer kobles op til database (150.000 log).

mjk.dk 45 56 06 56 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

1


Døgnkursus 1. – 2. november 2013 på Hotel Comwell i Kolding Red. J.H. En af årets storee begivenheder Døgnkurset blev som vanligt afholdt på Hotel Comwell i Kolding. Selv de mest optimistiske havde svært ved at tro, at deltagerantallet også i år kunne sætte ny rekord. Det er rigtig dejligt, at så mange af Foreningens medlemmer møder op for at høre de sidste nyheder inden for vores interesseområde og for at besøge de mange udstillere, der havde valgt Døgnkurset som stedet til at vise deres produkter og deltage i den ivrige udveksling af erfaringer og besvarelser på de mange spørgsmål, både fra dagligdagen derhjemme og de nye spørgsmål, som udstillingerne gav anledning til. Tak til de mange udstillere, der havde fået plads og en hilsen til de, der ikke var så heldige at få plads i år, men må håbe på bedre held ved lodtrækningen til næste års udstilling. Døgnkurset var som vanligt en god mulighed for at dyrke socialt samvær, hilse på gamle venner og stifte bekendtskab med nye og ikke mindst opnå en god drøftelse af dagligdagens mange opgaver. Her er måske udvekslingen blandt nye og gamle besøgende. En god kilde til ny tænkning. Dagens program var en god blanding af forskellige foredrag, der søgte at tilgodese de mange forskellige ønsker, som der naturligt er med de mange forskellige opgaver, som medlemmerne udfører i det daglige arbejde, hvor de senere års udvikling har medført, at også nye opgaver uden for ”hegnet” kræver en løsning. Årets nyskabelse. En opdeling af eftermiddagens program i to spor, synes at være en succes. For hånden på hjertet, hvor mange foredrag om rådnetanke har de mange, der ikke har rådnetanke, skullet lægge øre til. Nu er der mulighed for til- og fra valg.

Som noget nyt har redaktøren i år valgt at vise et lille udsnit af de mange smukke udstillingerne.

2

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Danova ønsker alle en rigtig glædelig Jul og et lykkebringende 2014 Tak for den tillid og opbakning, I kunder har vist os i 2013. Vi glæder os til nye, spændende udfordringer og opgaver, og til at finde inspirerende løsninger til Jer, sammen med vore dygtige teknikere.

• KAMPAGNER - INDSIVNINGS UNDERSØGELSER • FLOWMÅLING TIL BEREGNING AF HYDRAULISKE MODELLER • MOBIL ONLINE OVERLØBSMÅLING • ONLINE DATA • FLOW – NIVEAU – TRYK - ONLINE DATA – KAMPAGNER – UDLEJNING

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

3


Delt program: afd. C • Sikker dataopsamling v/ Ulrik Thygesen, Greve Solrød Forsyning • Troubleshooting på SRO-data v/ Jan Ravn, Herning Vand A/S Delt program: afd. D • Intelligent carbon og energiudnyttelse v/ Gert Petersen, EnviDan A/S • Brændselsceller og renseanlæg v/ Per Balslev, Dan Therm Power A/S • Aften indlæg v/ Niels Krøjgaard

Referater: Der vil her i bladet være korte referater med sammendrag af de enkelte foredrag afsluttet med foredragsholderens e-mail adresse, hvor særligt interesserede kan indhente yderligere oplysninger om emnet. Referaterne er mærket (Ref. Døgnkursus). Kompendiet kan ses og hentes på: Foreningens hjemmeside: www.stf.dk

Kursusprogram

Lørdag 2. november • Foreningsmeddelelser, v/ Formanden • Sundhed og motion i arbejdstiden giver energi og gode vaner på arbejde og i fritiden, v/ Gitte Lykke Hansen, VandCenterSyd • Rejekt vandkvalitet – hvilken betydning har den? v/ Hanne Lykkegaard, Orbicon • SmartGrid projekt i Kolding v/ Peter Tychsen, Krüger A/S • Fremtidens renseanlæg i Hillerød v/ Peter Underlin, Hillerød Forsyning & Jeanette Agertved, Envi Dan A/S

Fredag 1. november

Velkommen til

• Velkomst og praktiske bemærkninger v/ Jacob Andersen, formanden for Spildevandsteknisk Forening og Kristian Vestergaard, KV Miljø­ formidling/Ferskvandscenteret • Arbejdsmiljø Sikkerhedskultur v/ Marie Kloppenborg Jensen • Ansvarsforhold mv. i en projektorganisation v/ Hans Topholm, NIRAS

Foreningens formand Jacob Andersen indledte Døgnkursus 2013 med et: Velkommen til. Det er godt at se Jer. Velkommen til endnu et døgnkursus med rekorddeltagelse. 342 deltagere plus indlægsholdere. Imponerende.

Delt program: afd. A • Uvedkommende vand i afløbssystemet v/ Karsten Egebjerg, Krüger A/S • Driftserfaringer med lange pumpeledninger • Små tryksatte systemer v/ Robert Schmidt, Kolding Spildevand • Svovlbrintekontrol på Bornholm v/ Ole Dissing, Bornholm Forsyning Delt program: afd. B • Udrådning af spildevandsslam v/ Poul Larsen, Aalborg Universitet • Driftserfaringer med rådnetanke: Iblanding af organisk hushold­nings­ affald v/ Arne Søgaard, Billund Vand • Driftserfaringer fra Næstved v/ Jens Wett, NK-forsyning

4

Det er virkeligt imponerende, at så mange har lyst til sammen at søge inspiration til at løse dagligdagens opgaver bedre i morgen end i går. I tirsdags var min datter gennem en lille operation på Skejby sygehus på hjerteafdelingen. Det var en stor succes. Tøsen har det godt. Alt klappede som det skulle. Og succesen er jo langt fra en tilfældighed. Hjerteafdelingen på Skejby er flere gange blevet kåret som landets bedste sygehusafdeling. Det kan man selvfølgelig kun vide, hvis man sammenligner den med andre. Hvis man opsætter nogle mål, man skal nå. Og hvis lysten til at forbedre sig er til stede. Hvis nysgerrigheden efter nye muligheder er til stede. En del af det, der foregår i vores branche er præget af kontrolvælde og ikke af lyst til forbedring.

Når jeg ser så mange samlet for at lære af hinanden, så ser jeg nysgerrigheden og lysten til forbedring. Jeg ser lysten til at sammenligne løsninger og metoder. Det er hele indsatsen værd for os, der er med til at arrangere døgnkurset. Tak for det. Mange af Jer ved, at jeg ikke var med til årsmødet i Herning, fordi vi få dage forinden havde haft en voldsom arbejdsulykke på Hjørring Renseanlæg, der endte med at en mangeårig medarbejder døde netop på dagen for årsmødet. Jeg har lovet flere, at jeg nok skal fortælle om forløbet, men der er stadig ikke kommet en afgørelse fra Arbejdstilsynet, så det må vente til en anden gang. Jeg blev sidste år spurgt om, jeg helt havde opgivet at læse digte. Jeg kunne jo kun sige, at det ikke skal være ens hver gang. Men i år har jeg taget yndlingsbogen med, og da jeg her til morgen gik en tur og så på væltede træer og knuste tagsten på fortovet, kom jeg til at tænke på, at det havde da været farligt under stormen i mandags. Så nu får I et digt om livets risiko. Kristian vil du føre os igennem et nyt og udvidet døgnkursus? Af frygt for at lørdagens første punkt skal blive overset er ”Fore­nings­meddelelser” indsat her!

God morgen Har i sovet godt? Har alle helbred og selvrespekt i behold? Ingen brækkede ankler eller sprængte akillessener hos morgenløberne?

Foreningsmeddelelser Meget af det, der foregår, er de samme velkendte aktiviteter. Det vil sige, vi kan se frem til det sædvanlige møde for industrigruppen 12. marts i Odense. Slamflokken er i fuld gang med at forberede deres døgn til foråret. Det bliver 7.- 8. maj i Tønder, og vi ses den 13. juni 2014 til årsmøde i Frederikshavn. Husk, at Vendsyssel har langt flere solskinstimer end de sydlige dele af kongeriget, så alene af den grund bliver det et kanon årsmøde. I forbindelse med årsmødet skal vi også uddele Vandmiljøprisen, så begynd allerede nu at overveje, hvem I vil indstille til prisen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Så er det også slut med det velkendte. På årets generalforsamling fik vi for første gang en repræsentant for industrien med i flokken. Bjarne Jensen fra KMC i Brande. Det kan forhåbentligt give et spark til os andre, så vi husker, der er andet end forsyningssekretariat, vandplaner og oversvømmelseskort i verden.

Bestyrelsen er fra flere sider blevet opfordret til at søsætte to nye netværk i stil med slamflokken og industri­gruppen.

Andet nyt er, at nu sætter vi for alvor i gang med at finde en redaktør, der skal løfte arven efter Jørgen Hermann, når Jørgen nu skal til at nyde sit andet otium.

Det andet netværk, vi vil søge at få op at stå, er en gruppe for drift og vedligeholdelse af transportsystemer. Altså pumpestationer, ledningsnet og fællesbassiner. Der findes velfungerede Erfagrupper indenfor området, både lokalt og mere landsdækkende. Vi har absolut ingen intention om at gå i vejen for dem, men der findes også medarbejdere med ansvar for pumpestationer og ledningsnet ude i fædrelandet, der ikke har ligesindede at udveksle ideer og

Om få dage vil I kunne se et opslag på foreningens hjemmeside, hvor vi søger efter en journalist med forståelse for teknik og miljø. En journalist som er i stand til at overtage Jørgens enorme kontaktnet i branchen. Annoncen vil også blive bragt i fagbladet Journalisten.

Et netværk, der skal være en Erfagruppe for drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, altså åbne jordbassiner på separate regnvandssystemer.

erfaring med. Det vil vi prøve at tilbyde. For begge gruppers vedkommende håber vi på en god blanding af deltagere, så både driftsfolk og leverandører kan få viden og fagligt input ud af det. Det er ikke en let opgave at starte nye netværk. Det kan vi se med arbejdsmiljøgruppen, der har haft svært ved at få det til at løfte sig. Men vi forsøger igen. Der er kommet nye engagerede kræfter til, så det skal nok blive godt. Der vil snarest komme nyhedsbreve ud, hvor vi efterlyser interesserede til en start af de to nye grupper. Det var alt fra mig. Lad os komme tilbage til det, vi er samlet for. Jacob Andersen, ja@hjvand.dk

Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

www.leroy-somer.dk 5


Arbejdsmiljø ”Sikkerhedskultur” v/ Marie Kloppenborg Jensen (Ref. Døgnkursus) Marie Kloppenborg Jensen med mange års erfaring i: Miljøog arbejdsmiljøledelse, Ulykkesforebyggelse og Foredrag om Sikkerhedskultur. Belyste i sit indlæg hvordan: Der kan arbejdes med forebyggelse af ulykker på flere forskellige niveauer, hvor udgangspunktet ofte er de tekniske løsninger og lovkrav, der sætter dagsordenen for det daglige arbejde: med Miljøledelse: Risiko-, Arbejdspladsvurdering, Opfølgning og Rapportering til at samles om en fælles sikkerhedskultur. Hovedformålet for at undgå arbejdsulykker er i første række de: Menneskelige konsekvenser efterfulgt af Økonomiske konsekvenser. De synlige omkostninger, som kan læses i rapporter og statistikker, kan beløbe sig til alt inklusive mellem 10.000 og måske 75.000kr. Hertil kan lægges samfundets omkostninger. Det er vigtigt, at den enkelte forstår, hvorfor sikkerhed er vigtigt og at opgaven kun kan gennemføres ved et målrettet team samarbejde, hvor alle samarbejder. Som i en kæde gælder, at intet led må svigte fra ledelse til yngste medarbejder.

6

Tag et område eller en regel af gangen og gå i gang med at opbygge tillid, troværdighed og viden i virksomheden. Skab forståelsen af, at her på stedet arbejder vi altid med at opnå en ærlig og troværdig sikkerhedskultur, der skal resultere i: • Færre ulykker og mindre udgifter til ulykker • Flere tilløb til ulykker registreres • Bedre samarbejde og arbejdsmiljø generelt • Positiv virkning opnåes kvalitet og produktivitet • Ledelsen skal være motiveret og klar • Fælles, synlige og entydige mål for forbedring • Virksomhedskulturen skal respekteres og inddrages • Der skal udvikles på de eksisterende systemer Indlægget afsluttedes med en formaning om at: For at kunne forebygge arbejdsulykker er det vigtigt, at vi reagerer på de forudanelser, vi får, om at ulykker kan opstå og at vi tager dem alvorligt. Det er kun ca. 10% af de farlige situationer, der bliver til ulykker – resten er tilløb og risikosituation. Altså hvor vi får et varsel om, at noget kan gå galt, skal vi søge at fjerne og forbedre forholdene og fjerne risikomomentet. Marie Kloppenborg Jensen: mkjn@cowi.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Den eneste flowmåler, der kan måle metankoncentration og flow samtidigt Få styr på din biogasproduktion! Takket være den integrerede temperaturføler og en meget præcis måling af lyd hastighed, kan Prosonic Flow B 200 nu måle metanindholdet online, direkte i røret uden behov for yderligere udstyr. Dette er en unik funktion, der giver helt nye perspektiver: • Kontinuerlig (døgnet rundt) overvågning af gasmængden og gaskvaliteten • Hurtig og målrettet respons på forstyrrelser af fermenteringsprocessen • Effektiv processtyring og korrekt energibalance, takket være beregning af yderligere parametre såsom: korrigeret volumen, brændværd og Wobbe index Som det eneste produkt på markedet kan du nu måle selv våd biogas og tilmed måle din metankoncentration uden at opleve et trykfald. Du får en pålidelig måling med høj nøjagtighed (±1.5%) og da der ikke er nogle bevægelige dele, kan du nyde en vedligeholdelsesfri drift. Prosonic Flow B 200 er tilmed nem at installere og er pladsbesparende, da den kun kræver en kort ligerørstrækning

Prosonic Flow B 200 er allerede blevet så godt modtaget, at vi tør love dig fuld tilfredshed. I modsat fald tager vi gerne retur uden beregning. Læs mere om Prosonic Flow B 200 på www.dk.endress.com/B200

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

7


Ansvarsforhold i en projektorganisation Af Hans Topholm, NIRAS. DK (Ref. Døgnkursus) Et meget vigtigt punkt ved et arbejdes udførelse er, for både for kunde og entre­prenør, de regler og aftaler der skal gælde for arbejdets udførelse. Er aftalerne på plads og entydige, undgås mange senere stridigheder som eks. vi troede, vi mente osv. Derfor skal der være enighed om: • Hvilke overordnede regler gælder • Krav til arbejdsgrundlag • Huskeliste i forbindelse med udførelse • Huskeliste efter arbejdets udførelse Som overordnede regler kan nævnes: • Vandsektorloven • Udbudsregler • Tærskelværdier • Forsikringsforhold Prokuraregler: • Regler for underskriftsberettigelse og fuldmagt mm. • Kontrakter og ordrer med leverandør, rådgiver og entreprenør. • Fuldmagt, Tegningsregler for ”Vandselskab A/S”. Arbejdsmiljø: • Bygherrens ansvar fremgår af Arbejds­ tilsynets bekendt­gørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Bygherre­bekendt­ gørelsen). Bygherren har bl.a. ansvar for: • At udpege koordinator for projektering og udførelse (≥2 arbejdsgivere samtidig, på byggepladsen, hvis >10 personer samtidig – krav om uddannelse).

8

• Anmeldelse til Arbejdstilsynet (min. 20 mand samtidig i 30 dage eller i alt mere end 500 manddage). • Udarbejde plan for sikkerhed og sund­ hed (flere arbejds­givere med flere end 10 ansatte eller ”særligt farligt arbejde”). • Sikkerhedsrunderinger på bygge­plad­ sen mindst hver 14. dag. • Opstarts- og sikkerhedsmøder (≥2 arbejds­givere samtidig på byggepladsen). Vandsektorloven er det stramme regelsæt, der skal følges nøje. De tider hvor man laver en aftale med håndslag, er helt forbi. Ingen aftaler gyldige uden en bindende underskrift. • Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning. BEK nr 298 af 25/03/2010 • Vejledning om internt overvågnings­ program efter vandsektorloven, Forsyningssekretariatet, april 2010 • Aftaler indgås på markedsvilkår • Dokumentation for væsentlige aftaler (>100.000 kr.) • Annonceringspligt (> 500.000 kr. efter tilbudsloven) • Aftalerne skal være skriftlige, Klare og tydelige Krav til arbejdsgrundlag Aftalegrundlag (defineret i fællesskab mellem parter), AB92, Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder, ABT93, Almindelige Betingelser for

Totalentreprise, NLM94, Information om Almindelige Betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, ABR89, Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, Kontrakt (medsend kontraktudkast), Eventuel bod, Sikkerhedsstillelse, Tro & love erklæring. Omfang af opgaven, hvad er med og hvad er ikke med: – Teknik – Arbejdsmiljø m.v. – Dokumentation for udført anlæg – Vedligeholdelsesomkostninger (anlæg/drift) – Serviceaftaler – Tildeling af opgaven – Laveste pris – Økonomisk mest fordelagtigt tilbud – Dokumentation for tildeling Indlægget sluttede efter en grundig gennemgang af de mange regler med det meget vigtige punkt: Huskeliste efter arbejdets afslutning! –Mangelgennemgang –Kontrol af kravoverholdelse –Afleveringsforretning –CE-mærkning –Drift- og vedligeholdelse –Entreprenørens KS dokumentation –Dokumentation for ”Udført anlæg” –Sikkerhedsstillelse – nedskrivning Hans Topholm: top@niras.dk, T: 21418342

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Uvedkommende vand i afløbssystemet Af Karsten Egebjerg, Krüger A/S (Ref. Døgnkursus) Begrebet uvedkommende vand kan være mange ting f.eks : • Indsivende grundvand (Gennem utætheder, tilløb fra bygningsdræn mm.) • Indsivende regnvand (Lækage mellem regn og spildevandssystem) • Aflastningsboringer • Overfladevand (Befæstede arealer) • Fejlkoblinger (Regnvand tilsluttet spildevandssystemet) • Sporstoffet er ikke sundhedsskadeligt for medarbejdere. Harmløst for renseanlæg og recipient. • Målingerne er nøjagtige. Farvestoffet binder ikke på partiklerne i vandet. • Målingerne kan sikre mere nøjagtige flowmålinger og dermed også bedre modelkalibreringer. • Målingerne foregår hurtigt og nemt (op til 20-25 ledningsstrækninger på én nat). • Der foretages både en lokalisering og en måling (l/s) af det ”uvedkommende” vand. • Det er en enkel metode til at lokalisere og få overblik over de mest utætte ledninger.

Uvedkommende vand kan typisk udgøre mellem 30 og 100 % af tilløbet til renseanlægget, men har været set væsentlig større. Vi ønsker at undgå uvedkommende vand af flere årsager blandt andet: Hydraulisk overbelastning af: Afløbssystem, Pumpestationer og Renseanlæg Store driftsomkostninger ved: Pumpning, Kemikaliedosering på renseanlæg, Afkøling på renseanlæg. Sidst, men ikke mindst, årsag til forhøjede spildevandsafgifter. Miljøbelastning ved: Aflastning af forurenet vand til recipienten. Selv med alle disse ulemper ønsker vi alligevel undertiden en begrænset indsivningsmængde, der kan betyde en kortere opholdstid og derved formindske risikoen for svovlbrintedannelse. I andre tilfælde er ønsket at opretholde en lednings selvrensningsevne. Også kalkuleret grundvandssænkning kan komme i betragtning. Men intet er gratis. Det uønsket vand i systemet koster. Se figuren øverst i næste spalte.

Hvordan finder vi kilderne til det uønskede vand? Der har gennem tiden været gjort mange forsøg nogle mere opfindsomme end andre. Det sidste ny er små radiosendere. Men for at blive ved det gamle, er her nogle afprøvede forslag: Visuel inspektion, Sporstofmåling med Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

gas, Sporstofmåling med farvestoffer, Temperaturmåling, Bordtennisbolde og sikkert mange flere. Sidste punkt var en omtale af årsagen, hvorfor måling med sporstoffernes er så populære?: Det er en enkel metode at lokalisere og få overblik over de mest utætte ledninger. • Sporstoffet er ikke sundhedsskadeligt for medarbejdere og harmløst for renseanlæg og recipient. • Målingerne er nøjagtige. Farvestoffet binder ikke på partiklerne i vandet. • Målingerne kan sikre mere nøjagtige flowmålinger og dermed også bedre modelkalibringer. • Målingerne foregår hurtigt og nemt (op til 20-25 ledningsstrækninger på én nat). • Der foretages både en lokalisering og en måling (l/s) af det ”uvedkommende” vand. Karsten Egebjerg, Krüger A/S, kep@kruger.dk

9


Erfaringer med lange trykledninger Kurt Bengtsen Kolding Spildevand A/S (Ref. Døgnkursus) Indlægget begyndte med en præsentation af: I Kolding Spildevands har man, ligesom i andre Forsyninger, problemer med svovlbrinte, der giver: • Lugtproblemer i huse – og ved oppumningsbrønde • Tæring af betonledninger • Lugtproblemer i oppumpningsbrønden • Sundhedsfare, for beboere og personale For at minimere generne har vi forsøgt at: Reducere opholdstiden og optimere vand hastigheden i ledningerne. Desværre uden det ønskede resultat. Erfaringer har vist os at: Norm for dimensionsgivende vandmængde i det (åbne land) ikke svarer til forholdene i Kolding. De målte vandmængder i det ”åbne land” er mindre end 350 l/døgn. Derfor har vi valgt at afvige fra normen og sætte den dimensionsgivende vandmængde til 350l/døgn. For at afbøde svovlbrintens påvirkninger i ledningssystemerne eller helst fjerne påvirkningerne har vi i Kolding Forsyning forsøgt med allerede kendte foranstaltninger som: • Tilsætning af luft via kompressorer • Tilsætning af kemi. Kræver overførsel af alarm ved udfald • Mere eller mindre driftstunge og dyre løsninger

Resultaterne har, som ved alle tidligere afholdte forsøg, været begrænsede og ikke tilfredsstilende. Med disse forsøg in mente har vi indledt et udviklingsprojekt sammen med: Ålborg Univesitet, MOE, IBF, Kolding Spildevand og Vandcenter Syd. Vi forsøger at drage nytte af de dårlige erfaringer, der kendes fra nedbrudte ledninger, til noget positivt. Vi har derfor startet projekt ”Offer­ledning”, hvor der monteres et rørsegment med ekstra kalktilsætning til betonen og ekstra godstykkelse, ca. 50 meter før oppumpningsbrønden, typisk ø 600 som offerledning. Forsøgets mål er at begrænse tæringen til offersegmentet og derved skåne det øvrige ledningssystem. Forventningen er at: Svovlbrinten vil reagere med kalkmaterialet i betonen og derved reducere. Ledningen forventes tæret efter 10 – 20 år, hvorefter den udskiftes. Ledningen placeres tilgængelig i lav dybde og typisk i grønt areal. Måleprogrammet følges over 10 år, via målesteder, pr. 10 meter. Detr bliver spændende at følge projektet og mon ikke vi kan forvente nyt om forsøget her i bladet inden 10 år. Kurt Bengtsen E-mail: kuhb@kspv.dk

Kolding Spildevand a/s Ca. 33.000 kunder Ca. 1400 km kloakledning ekskl. stik. Pt. 6 renseanlæg og 3 for-renseanlæg 230 mellemstore og store pumpestationer 1200 små husstandspumpestationer

10

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Besparelser med energitjek og konstant overvågning Schneider Electric hjælper Herning Vand med at leve op til egne mål om CO2 -besparelser på 20 procent. Måling og analyse er vejen til energibesparelser Hvis man skal gøre noget ved sit energiforbrug er det nødvendigt at kende forbruget i detaljer. Det er filosofien bag Schneider Electrics Energitjek, der hjælper virksomheder med at reducere deres energiforbrug. For eksempel Herning Vand, der leverer rent vand til Herning by og håndterer spildevand fra Herning.

20 procent CO2 -besparelse inden 2015 Det er hvad Herning Vand har forpligtet sig til via den såkaldte Carbon 20-aftale. Første skridt på vejen til energibesparelserne er kortlægning af forbruget. Det sker i form af et Energitjek, hvor Schneider Electrics specialister gennemgår virksomheden og kommer med forslag til, hvor der kan opnås energibesparelser. Næste skridt er montering af måleudstyr, hvor man måler og analyserer energiforbruget i de forskellige faser af rensningsprocessen. Herning Vand er nu i gang med tredje fase: At analysere de indsamlede data for at finde relevante steder at sætte ind med konkrete besparelser. Fx ved at installere frekvensomformere, udskifte gammelt udstyr med nyt og lignende.

Projekt Reduktion af energiforbrug med 20 procent inden 2015 Løsning Schneider Electric Energitjek med: > Gennemgang af virksomheden > Opsætning af måleudstyr: - Compact NS og NSX maksimalabrydere med indbygget energiovervågning - Iem Multimeter - Kommunikation til SCADA-system og generering af detaljerede logfiler - Autogenerering af PAC-kode med PlantStruxure software > Analyse af logfiler > Anbefaling af energibesparende tiltag Kundefordele > Detaljerede målinger og analyser giver præcist billede af forbruget > Beslutninger træffes på oplyst grundlag > Maksimalafbrydere med indbygget overvågning sparer penge til hardware og monteringstid > Problemfri kommunikation med eksisterende SCADA-system > Katalog med energibesparende projekter

Læs mere om driftoptimerede løsninger til fremtidens vand– og spildevandshåndtering Besøg www.SEreply.com og tast koden 32177P ©2013 Schneider Electric, All Rights Reserved. Schneider Electric, Altivar, TeSys and Make the most of your energy are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners. Industriparken 32, 2750 Ballerup, Tlf.: +45 44 20 70 00, www.schneider-electric.com/dk • 998-2620

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

11


Svovlbrintekontrol på Bornholm v/Ole Dissing, Bornholm Forsyning (Ref. Døgnkursus) dataprogram, som giver oplysning om problemets omfang. Spørgsmålet er. Kan vi gøre noget uden kemi, evt. Ændre på anlæg, Stripperbrønd, Dosering af kemi.

Som det ses på kortet, hvor alle de med farve markerede renseanlæg skal nedlægges, får man her som mange andre steder lange pumpeledninger og der opstår potentiale til svovlbrinte problemer. Status over Pumpeledninger med svovlbrinte problemer • 18-20 pumpeledninger med problemer pt. • Længder fra 1.200 m til 11.000 m • Løftehøjder fra 1 m til 100 m • 8 pumpeledninger behandles med kemikalier pt. • 1 pumpeledning er udstyret med stripperbrønd • Resten behandles ikke, men vedligeholdes med rensegris efter behov

12

• I forbindelse med at der separeres og nedlægges renseanlæg, opstår der nye steder med svovlbrinte problemer Disse uheldige omstændigheder stiller store krav med hensyn til: Borgere, Arbejdsmiljø, Ledningsnettet og Økonomi Udfordringen bliver at bekæmpe, fjerne eller mindske ulemperne: Lugt gener, Giftige gasser og håndtering af kemikalier, Nedbrydelse af beton mv., Dyrt udstyr og dyre kemikalier, Tidsforbrug for driftspersonalet. For borgerne er det mest påtrængende problem: Lugtgener, disse søges løst ved udførelse af et Måle og

For Driftspersonalet er problemet centreret om: Giftige gasser, Kemikalie håndtering, Tidspres og færre ansatte Løsning kan være: Personlige værnemidler, Kemikalier leveret i jordtanke 10 m3 hvor leverandøren selv foretager aflæsningen Anlægget: Kan overvåges og styres via en webløsning. Ledninger og brønde: Tæring og nedbrydning af beton, Lugt ved brønde og pumpestationer Løsning: Bruge materialer som kan tåle svovlbrinten, Stripperbrønde, Dosering af kemi Dagligdagens opgaver er: At skabe et godt overblik over driftssituationen, Effektivisere driften med kun 10 medarbejder til at varetage spildevandsdriften på hele øen, Mindre tidsforbrug til transport, Ved at udnytte ekstra måleenheder, som kan placeres rundt i ledningsnettet, Ved klager over lugt kan vi hurtigt konstatere, om der har været svovlbrinte tilstede, Hurtig ændring af dosering fra den ”bærbare”. Indlægget afsluttedes med en omtale af valg af kemikalier og visning af en række måleresukltater. Ole Dissing ole.dissing@bornholmsforsyning.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


”Slamsessionen” Udrådning af spildevandsslam v/ Poul Larsen, Aalborg Universitet (Ref. Døgnkursus) Under overskriften udrådning af spildevandsslam fortalte Poul Larsen fra Ålborg Universitet om den undersøgelse, flere danske anlæg har været med i omkring rådnetanke. Og dem, der siger slam og mikrobiologi er kedeligt, tager absolut fejl. Spændende at høre og se om de organismer, der trives i en rådnetank. Et interessant indlæg, som fortalte om de resultater, der er fundet indtil nu. Hvilke udfordringer der kan være i rådnetanke og de deltagende anlæg har også fået viden omkring, hvad det er for nogle mikroorganismer, der lige præcis er på deres anlæg. Formålet med databasen er at etablere og udbygge en mikrobiologisk database over rådnetanke for at: - opnå kendskab til mikrobielle sammensætning - finde sammenhænge mellem forekomst af specifikke bakterier og renseanlæggets type, procesdesign, drift samt spildevandssammensætning.

er den produktive i rådnetanken, der udvikler methangas. Undervejs i undersøgelserne har der været flere overraskelser. En af udfordringerne er at finde ud af, hvad der giver skumningsproblemerne i rådnetanke. Derfor er det en af de udfordringer Ålborg Universitet vil arbejde videre med. Ligesom det skal undersøges, hvordan resultaterne kan bruges til procesoptimering af rådnetanke. I samme session kom der også praktiske erfaringer på bordet. Driftsleder Arne Søgård fra Billund Vand fortalte om deres driftserfaringer med samudrådning af kildesorteret husholdningsaffald med spildevandsslam. En opgave der i starten gav visse udfordringer, men som idag er velfungerende. Herunder ses nøgle tal for 2012.

Sidste indlæg i "slamsessionen" handlede omkring erfaringer med Cambi anlægget i Næstved. Jens Wett fra NK forsyning fortalte omkring opbygningen af anlægget og kunne med glæde berette, at selv om der ikke er så mange "Archeae", så er de vældig effektive og producerer en stor mængde gas. Alle mikroorganismerne i rådnetanken har fælles stamfader. Men det er gruppen "Archaea", der er den interessante. Det

Poul Larsen: pl@bio.aau.dk Arne Søgaard: asog@billundvand.dk Jens Weett: jwe@nk-forsyning.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

13


Driftserfaringer med samtidig udrådning af kildesorteret husholdningsaffald og spildevandsslam v. Driftsleder Arne Søgaard, Billund Vand (Ref. Døgnkursus)

Arne Søgaard fortalte i grove træk med henvisning til ”Grindsted-Processen” – Flowdiagram af Anlægget, der blev indviet 19. september 1997. Formålet var at indsamle og anvende organisk husholdningsaffald for senere udrådning sammen med slammet fra Grindsted Renseanlæg.

For at dette projekt er lykkedes skal vi som teknikkere ikke glemme, at en væsentlig årsag til at den gode løsning er at finde udenfor ”hegnet”. Nemlig hjemme i de enkelte husholdninger, hvor et holdningsskift har gjort, at dette initiativ er lykkesdes.

Procesforløbet er delt i flere trin: Indsamling af husholdnings affald, Neddeling til pumpbart materiale, Frasortering af fremmedlegemer, Overpumpning til Slam/slam varmeveksler for indblanding med renseanlæggets overskudsslamslam og senere udrådning. Beretningen fortsatte med en gennemgang af anlæggets tekniske løsninger og den daglige drift med de problemer, et sådan anlæg nødvendigvis må skabe. Anlægget er så stor en succes, at der nu forestår en omfattende ud/ombygning for at gøre ”Grindsted Renseanlæg til Billund Bio Raffinaderi”. Om denne udvikling berettede Projektchef Bjarne Bro, Billund Vand i blad 4 2013 side 48 til 51. Beretningen fortsættes i dette blad 5. 2014. I blad 4. 1997 side 29 til 31 er et referat fra indvielsen af anlægget den 19. september 1997.

14

Arne Søgaard asog@billundvand.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Sikker dataopsamling Af Anne-Mette Mølholt, afdelingschef, Greve Solrød Forsyning (Ref. Døgnkursus) Ulrik Thygesen har i samarbejde med leverandører på markedet skabt og udviklet målere indenfor først radiologgere og senere telemetrien, som i samspil med overvågningssystemet sikrer, at der opsamles måledata hvert femte minut for de aktuelle placeringer i Greve og nu Solrød. Ulrik Thygesen arbejder hele tiden på at sikre bedst mulig datakvalitet og så valide data som muligt ud fra de teknologiske og fysiske muligheder, der er tilgængelige.

Måleprogrammet i Greve Solrød Forsyning blev præsenteret af Ulrik Thygesen. Måleprogrammet blev etableret efter de kraftige regnhændelser, som man oplevede i Greve i 2002 og 2007, som et led i at få skabt bedre overblik og kendskab til de hydrauliske forhold i kommunen. Disse data bliver brugt i

den klimatilpasningsplan, som Greve Kommune vedtog for Greve i 2007. I dag anvendes data også for beredskabet i Greve Solrød Forsyning, hvor man via overvågningssystem har mulighed for at have overblik over de konkrete vandstandsniveauer i kommunen.

Det er et område i rivende udvikling og der hele tiden kommer nye muligheder og metoder, håber Ulrik at oplægget vil inspirere andre til at tage kontakt, så der kan skabes netværksmuligheder indenfor området. Ulrik Thyggesen: ut@gsforsyning.dk

NIELS KRØJGAARD - Psykologisk Entertainer Spændingen er udløst. Hovedpersonen Niels Krøjgaard er en magiker, der ikke som rigtige ”tryllekunstnere” havde noget i ærmet. Hans evner inden for psykologi, kropsprogs­ aflæsning og tankekontrol – tilsat hans store erfaring som entertainer – giver en fantastisk oplevelse, som skal opleves. Man kan måske kalde Niels Krøjgaard en ny Sherlock Holmes. Han lægger mærke til signaler i dit kropssprog, du ikke var klar over, du udsendte. Han tolker signalerne og ved præcis, hvilke tanker i dit sind, som har frembragt dem. Lyver du – så bliver du afsløret. Der blev vist eksempler på, hvordan Peter Krøjgaard ved at se på ofrenes kropssprog var i stand til at se kulør og værdi at et spillekort, eller hvordan forskellige kulørte kugler en kugle pr. person var fordelt både med hvilken farve og i hvilken hånd kuglen var. Publikum morer sig, og er fascineret af det de ser, eller tror de ser og må indrømme, at de ikke forstår, hvad det er, der sker. Det er imponerende og god underholdning.

Det underholdende indslag fredag aften var som altid årsag til mange rygter og gætterier om, hvad mon de nu har fundet på i år. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Som skribent må der meldes pas. En sådan oplevelse kan ikke beskrives, den skal opleves på stedet. Tak for en rigtig god oplevelse

15


Troubleshooting på SRO-data v/ Jan Ravn, Herning Vand A/S (Ref. Døgnkursus) Indledning HerningVand A/S varetager i dag driften af 3 vandværker med tilhørende 7 trykforøgerstationer, samt 14 renseanlæg og 200 pumpestationer. I det følgende er det spildevandsdelen af HerningVand der er fokus på. I 2005 blev SROplatformen udskiftet fra ABB til iFix på Herning Renseanlæg. Efterfølgende er alle renseanlæg i HerningVand kørt op på den samme platform.

Dataopsamling I årenes løb er der installeret stadigt flere onlinemålere på stort set alle renseanlæg i HerningVand i erkendelse af, at viden er bedre end tro. Til gengæld er der skåret ned på antallet af døgnprøver. På nuværende tidspunkt findes der mere end 1000 målepunkter, som logges i iHistorian-databasen med en frekvens på ca. 30 sekunder. Et målepunkt er her defineret som en måleværdi og en tilhørende tidsstempling. En hurtig omregning viser, at der logges ca. 1.000.000 dataset pr. målepunkt pr. år. Med 1000 målepunkter giver det ca. 1.000.000.000 dataset pr. år, eller ca. 8.000.000.000.dataset siden iFix blev installeret i 2005.

I det daglige anvendes gemte data til at give et hurtigt øjebliksbillede af den aktuelle driftstilstand. Det er typisk om morgenen. Der er behov for at få et overblik over, hvordan driften har kørt natten over. Historiske data anvendes desuden til fejlfinding, hvis der har været driftsafvigelser indenfor typisk den seneste uge. Når data bliver mere end en uge eller to gamle, anvendes nogle få målepunkter til generering af rapporter og nøgletal eller til udveksling med eksterne samarbejdspartnere som rådgivere eller andre.

mængde. På et tidspunkt blev der rejst et spørgsmål om, hvor længe data skal gemmes og hvorfor. Det affødte et nyt spørgsmål: Ligger der en guldgrubbe gemt i historiske data? Det blev startskuddet til at arbejde med data på en anden måde i HerningVand. Det næste spørgsmål, der rejste sig, var: Hvordan gør man så det? Det der var nærmest lige for hånden var jo Excell. Data blev trukket ud af iHistorian og overført til Excell og der blev gjort en ihærdig indsats på at finde en metode til at finde korrelationer i de mange data. Hurtigt stod det dog klart, at det nok ikke var vejen frem. For stor arbejdsindsats og for få guldkorn. På et tidspunkt dukkede et analyseværktøj med navnet Troubleshooter op på markedet. Det var skræddersyet til lige netop den type dataanalyse, som var ønsket. Analyseværktøjet består af et stykke software, som kan hente data direkte i iHistorian-databasen. Kort fortalt finder programmet korrelationer mellem større dataserier og ender ud med en modelbeskrivelse, som viser sammenhængene mellem data.

Data Mining

Behandling af data

I årenes løb er der brugt en del ressourcer på at opgradere SRO-servere for at sikre, at der hele tiden er plads nok til den til stadighed voksende data-

Som i alle andre sammenhænge er det en god ide at skabe sig et overblik over, hvad det er, man gerne vil undersøge. Nu var det rigtige værktøj til stede, så

Anvendelse af data i drift

16

skulle der bare analyseres data. Den første analyse, der blev kørt, var på procestankene. Samtlige måledata fra dette område over en lang tidsperiode blev uploadet til Troubleshooter. Der blev trykket på start og modelberegningen startede. Nu var der bare at vente på, at guldkornene kom ud på en lang række. Snart blev det dog erkendelsens time, så enkelt var det ikke. Selvom man har det rigtige værktøj, kræver det stadig en del ressourcer at tolke resultaterne og eventuelt overføre dem til praktisk drift.

Evaluering Data Mining er helt sikkert en vej til yderligere optimering og fejlsøgning på spildevandsanlæg. Der kan hentes meget nyttig procesviden ud af de historiske data på flere måder. Man kan blandt andet bruge dataanalyse til at bekræfte hypoteser og til at finde hidtil ukendte sammenhænge i de store datamængder. Den erfaring, der er draget i HerningVand er, at arbejdet med Data Mining er ressourcekrævende i form af tid og ro til at fordybe sig i analysearbejdet. Desuden kræver det en høj grad af procesindsigt og forståelse for anlægsopbygning. Men når det er sagt, ja så er der noget, der glimter nede i databasen. Jan Ravn, jar@herningvand.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Effektiviseret bundfældning med polyamin Kemira Water Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Det omfatter også viden om tilsætning af den rette polymer, der udover effektivt forbedret bundfældning i efterklaringstankene også sikrer anlæggene en stabil proces og god driftsøkonomi. Flokkulanten afhjælper effektivt problemer med suspenderet stof i det rensede spildevand - uanset om det opstår på grund af hydraulisk overbelastning eller dårlige bundfældningsegenskaber. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk

Kemira Water Danmark A/S G-Vej 3 DK-2300 Copenhagen Denmark Tel. +45 33 13 67 11 www.kemira.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

17


Intelligent kulstof og eneriudnyttelse fra COD i spildevand v/ Gert Petersen, EnviDan A/S (Ref.Døgnkursus) I mange år har der været fokus på metoder til reduktion af energiforbruget på renseanlæg, og i praksis er dette i de senere år blevet gennemført ved avanceret online kontrol af COD- og kvælstoffjernelse (ilt- og ammoniumkontrol). For at komme fra energiforbrugende til energiproducerende renseanlæg skal man vurdere alle delelementerne i et renseanlægs funktion, hvilket vi har benævnt ICEU (intelligent kulstof og energiudnyttelse). Nøgletal for energi til aerob omsætning: • 1 kg COD omsat kræver 1 kg ilt (AOR) • 1 kg COD omsat koster 0,5 – 0,75 kWh • COD + O2 -> CO2 + H20 • NH4+ + 2 O2 -> NO3- + 2 H+ • NO3- + COD -> 0,5 N2 + CO2 + H2O • 1 kg N omsat kræver 1,7 kg ilt (AOR) • 1 kg N omsat koster 0,85 – 1,28 kWh Her er udnyttelsen af det organiske stof (COD) fra spildevandet den væsentligste parameter, da hovedenergiforbruget på renseanlæg er knyttet til beluftning af COD til vand og kuldioxid. COD er den eneste energi ressource i spildevandet, som kan omdannes ved energiproduktion i rådnetanke eller ved energiforbrug i det aktive slamanlæg. EnviDan har modtaget støtte fra Miljøministeriet til at undersøge disse muligheder: At undersøge den optimale udnyttelse

af organisk stof i spildevand/slam for at opnå energineutralitet/energioverskud ved spildevandsrensning. Projektet har følgende deltagere:3 danske forsyninger (Thisted, Herning og Aabenraa), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet, Waterways srl (modellering af energiforbrug) og EnviDan. Projektet er opdelt i 4 hovedområder: 1. Optimering af forbehandling før biologisk rensning (COD/N optimering) 2. Optimering af anaerob slambehandling (mest mulig COD til metan) 3. Optimering af næringssaltgenanvendelse fra rejektvand efter rådnetanke (P genanvendelse) 4. Optimering af anvendelse af biogas fra rådnetanke (nye koncepter?) Projektet omfatter alle aspekter fra litteraturstudier, praktiske laboratorie- og fuldskalaforsøg, processimuleringer for energiforbrug/kvælstoffjernelse ved brug af WEST procesmodellering og indsamling af procesdata fra fuldskalaanlæg. Konklusioner (ICEU) • Holistisk og intelligent spildevands- og slambehandling kan nedbringe nettoenergiforbruget på renseanlæg væsentligt. • Herved kan man få renseanlæg med energiproduktion i stedet for energiforbrug. Gert Petersen, gep@envidan.dk

Eksemplet er beregnet for COD/N= 10,5 1. nov. 2013

18

Gert Pete rse n

8 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Brændselsceller og renseanlæg et projekt støttet af v/ Per Balslev, DanTherm Power A/S (Ref. Døgnkursus) Per Balslev gav i sit Indlæg et bud på “Brændselsceller,” en teknik der måske ad åre vil vinde indpas på Danske Rensningsanlæg.

fortælle om ”Danterm Powers” mange interessante udviklings projekter. Per Balslevs indlæg om den nye tids udfordringer kan ikke retfærdiggøres

med et kort referat. Derfor har EnviDans projektleder Tove Beyer givet tilsagn om, at hun her i bladet vil skrive et uddybende indlæg om emnet. Per Balslev: peb@dantherm.com

Hvad er en brændselscelle? (En brændselscelle er en enhed, der producerer elektricitet miljøvenligt. Ilt og brint omdannes til vanddamp og elektricitet) Er det en nyhed? Nej! som så ofte før hviler nutidens resultater på tidligere opdagelser. Christian Friedrich Schönbein, Prof. ved Basel Universitet. Genererede allerede i Januar 1839 en elektrisk spænding fra gas elektroder i en elektrolyt. Den udviklede spænding er meget lav, derfor kan man vælge at ”Stakke” flere celler sammen til et batteri. Tilbage til nutidens brændselsceller og deres mulige anvendelse på f. eks. et Renseanlæg med biogas som energikilde. Denne løsning falder fint i tråd med ønsket om at opgradere renseanlæggene til minimum energineutrale enheder. Brug af brændselscelleteknologien på renseanlæg kræver, at den af rådnetankene producerede biogas skal gennemgå en opgraderingsproces for at være anvendelig. En sådan forædling er pt. i drift på Fredericia Centralrenseanlæg, hvor Dong Energy har installeret et anlæg til opgradering af biogas til naturgas kvalitet. Konklusion Dansk producerede BC-systemer er for nuværende ikke så egnede til installation på renseanlæg med biogas produktion. De nøglefærdige BC-systemer, der er velegnede til installation på renseanlæg er alt for dyre i forhold til gasmotorer, med de nuværende støtteordninger i Danmark. Per Balslev afsluttede med at Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

19


Sundhed og motion i arbejdstiden giver energi og gode vaner på arbejde og i fritiden V/ Gitte Lykke Hansen, Vand Center Syd. (Ref. Døgnkursus) Hvis vi skal holde til at arbejde til vi er 67 år, er vi nødt til at tænke på vores sundhed – både på arbejdspladsen og i fritiden. Ved at arbejde med sundhed på arbejdspladsen, skaber vi grobund for en sundere livsstil, også i medarbejdernes fritid. Der har aldrig været skrevet så mange bøger, udgivet så mange magasiner og vist så mange Tv-udsendelser om sundhed. Alligevel må der være noget, der er gået galt. Vi bliver stadig flere, der fx trænger til at smide en betragtelig overvægt. Vand Center Syd ønsker med en sundhedsindsats at skabe rammer, som gør det nemmere for den enkelte medarbejder at træffe sunde valg – både på og uden for arbejdspladsen. Vi håber også, at inspirationen tages med hjem, så den smitter af på familien, så sundhed bliver en livsstil.

På renseanlæggene er der hovedsageligt ansat mænd. Kun seje mænd, der ikke sådan lader sig kue af lidt snotnæse. Måske vil det alligevel være gavnligt at tænke sig lidt om. Er mit helbred nu så godt, som jeg gerne vil have de andre til at tro. Den gamle bil får jævnligt et sundhedstjek. Måske bør også de seje mænd have et sundhedstjek hos lægen med passende mellemrum. Mange virksomheder arbejder med Sundhed, Sikkerhed og Trivsel. Ind­ sat­sen er ofte meget siloopdelt, hvor HR tager sig af trivselsdelen, Arbejds­ miljø­organisationen tager sig af sikkerhedsdelen og den lovpligtige APV, Ildsjælene, enten i HR eller andre steder tager initiativer på sundhedsdelen.

sammen, fordi de rent faktisk har indvirkning på hinanden. Motionsindsatsen er det nyeste tiltag i VandCenter Syd. Indsatsen startede for små 2 år siden med motion i arbejdstiden. Ordningen kaldes det ”50/50-ordning”, fordi virksomheden betaler halvdelen af tiden og medarbejderne betaler den anden halvdel. Det kan være løb, cykling, svømning, badminton m.m. Ud over motionen skal der være et socialt element i aktiviteterne, så der skal p.t. være mindst 4 kollegaer, som dyrker motion sammen. Herudover er der aktive pauser, hvor nogle laver styrketræning, elastikgymnastik eller bare sørger for at rejse sig og strække ud.

I VandCenter Syd arbejdes med en integreret model for Sundhed, sikkerhed og trivsel. Vi har alle et ansvar – Arbejds­ miljøorganisationen, Ledelsen/HR og Medarbejderne. Ind­satserne tænkes

Figuren viser, at den største gevinst fås ved at få nogle af de mindst aktive i gang med at motionere. Der tales ikke om maratonløb eller ironman, men blot at komme i gang med fx at gå, løbe eller cykle – og gerne få pulsen op minimum et par gange om ugen. Motion giver energi. Det kan sommetider være svært at overbevise sig selv om efter en lang arbejdsdag. Derfor er tanken, at motion i arbejdstiden, mens du endnu er frisk, kan give energi til både arbejdsdagen og fritiden. Gitte Lykke Hansen glh@vandcenter.dk

PS. Gitte Lykke Hansen har lovet et uddybende indlæg i et senere nummer!

20

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


SIZE MATTERS! AVK SKYDE- OG KONTRAVENTILER I STORE DIM. AVK leverer skydeventiler helt op til DN 800 og både kuglekontra- og kontraklapventiler op til DN 600. Skydeventiler

• Fuldt gummieret skyder med fast skydermøtrik • Fuldt gennemløb, ISO topflange og velgennemprøvet AVK design

Kontraventiler

• Kuglekontraventiler DN 32-600 med NBR gummieret kugle, alternativt PUR kugler i forskellige vægte • Kontraklapventiler, blødtættende i DN 50-300 og metaltættende i DN 350-600

Vatech 2000 Værkstedsvej 15 5500 Middelfart Tel.: 64 40 20 60 www.vatech.dk admin@vatech.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

AVK Danmark A/S Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten Tlf.: 87 54 21 00 www.avkventiler.dk salg@avk.dk

21


Rejektvandskvalitet – hvilken betydning har den? v/ Hanne Løkkegaard, Orbicon A/S (Ref. Døgnkursus) Baggrund I forbindelse med afvanding af slam er der stor fokus på at opnå reduktioner i energi- og polymerforbrug og det er for disse parametre muligt direkte at fastlægge de økonomiske konsekvenser for driftsudgifter til afvanding af slam. Men der mangler viden om, hvor stor betydning rejektvandskvaliteten (mg SS/l) har i forhold til renseanlæggets driftsomkostninger. Spildevandsbranchen har et ønske om at få undersøgt, om rejektvandskvaliteten er en parameter, som skal medregnes, når driftsøkonomien vurderes for slutafvandingen.

Resultatet er baseret på en teoretisk beregning af øgede udgifter til beluftning, slamdisponering og fældning af fosfor. Hjørring Renseanlæg modtager store mængder eksternt slam, og derfor kan driftsomkostningerne, relateret til SS, forventes at ligge lavere for anlæg, der ikke modtager så meget eksternt slam.

Orbicon har i samarbejde med Hjørring Vandselskab foretaget vurderinger af rejektvandskvaliteten. Hjørring Vandselskab har gennemført 4 måleserier for både Hirtshals og Hjørring Renseanlæg, som danner baggrund for undersøgelsen. Der er endvidere benyttet målinger fra Bruunshåb Renseanlæg og Bjerringbro Renseanlæg.

Større koncentrationer af SS i rejektvandet kan måske påvirke SS-koncentrationen i udløbet fra renseanlægget, da SS også indeholder kolloide stoffer, som kan være vanskeligt bundfældelige. En eller flere forsyninger opfordres til at igangsætte undersøgelser.

Undersøgelsen er afgrænset til at sammenligne rejektvandskvaliteten for skruepresser og dekantercentrifuger.

Øvrige forhold, som kan påvirkes af rejektvandskvaliteten

Det kunne også være interessant at undersøge om afvanding til højere tørstofkoncentration medfører højere koncentrationer af SS i rejektvandet. Her opfordres forsyningerne også til at igangsætte undersøgelser.

Rejektvandskvalitet i forhold til afvandertype Undersøgelsen viser, at rejektvandets koncentrationer af suspenderet stof (SS) er afhængig af afvandertypen. Sammenstilling af måleresultater viser, at dekantercentrifugen har lavere indhold af SS end skruepressen. På baggrund af måleresultaterne og øvrige erfaringstal er det vurderet, at der er tale om følgende størrelsesordner for de to afvander typer:

Konklusion

Dekantercentrifuge Ca. 300 mg SS/I

Skruepresse Ca. 700 mg SS/I

Rejektvandskvalitetens betydning for driftsomkostningerne På baggrund af måleresultater fra Hjørring Renseanlæg kan det konkluderes, at en øget SS-koncentration på 400 mg/l (skruepresse i forhold til dekantercentrifuge) medfører øgede driftsomkostningerne på ca. 6.000 til 12.000 kr. pr. år.

22

På baggrund af målinger fra Hjørring Renseanlæg kan det konkluderes, at SS-koncentrationen i rejektvandet kun har mindre betydning. Vi har fået tændt et lys og opnået mere viden på det område. Vi kan også konkludere, at vi har fået kastet lys over flere forhold, som bør undersøges nærmere. Det anbefales, at forsyninger igangsætter undersøgelser, så vi kan tænde yderligere to lys. Om de sidste to lys også skal tændes kan først vurderes, når vi har fået større viden på området. Hanne Løkkegaard, Orbicon A/S

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


SmartGrid styring Kolding Centralrenseanlæg v/ Peter Tychsen, I. Krüger A/S (Ref. Døgnkursus) De efterhånden mange alternative energi kilder, der er udviklet i de seneste årtier, kan man glæde sig over. Men problemet er, at de mange typer ikke altid er tilgængelig hele tiden og måske heller ikke i de perioder, hvor behovet for energi er størst. Dvs. der skal udvikles et system, der kan håndtere de store styringsopgaver, der sikrer balance mellem produktion og energibehov. Derfor et nyt begreb SmartGrid. SmartGrid, det lyder godt, men hvad dækker sig bag ordet? SmartGrid er den nyeste løsning med hensyn til at integrere store mængder vedvarende energi i energisystemet. Udviklingen af smartgrids kræver et grundigt kendskab til sektorerne el, varme og køling mm., for at få alle disse Funktioner til at arbejde sammen. af: Renseanlæg og Afløbssystem, med STAR Control® som værktøjet. Der blev vist eksempler på energi forbrug, uden og med online styring af energiforbruget. Så langt så godt, men hvad med anlæggets drift? Man er nødt til at affinde sig med, at der er grænser for besparelser. Man skal passe på ikke i misforstået spareiver at ødelægge driften, så man får et billigt anlæg i drift, der ikke lever op til de stillede kvalitetskrav.

For os som forbrugere er prisen en vigtig faktor. Derfor er øvelsen at købe El i de perioder, hvor prisen er lavest. Hvis vi altid kunne det, ville det være let, men opgaven er at koordinere pris og forbrug på en hensigtsmæssig måde. For at opnå dette kan man købe hos Elkøbmanden (Spot marked), hvis opgave det er altid at tilbyde forbrugerne varen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

til billigste pris og samtidig tilpasse sin drift efter prisen, hvis muligt. På Kolding Centralrenseanlæg har man, med I. Krüger A/S som rådgiver, indledt et projekt for at få driften, hvis muligt, afpasset efter billigst opnåelige El-pris. Processen retter sig mod opbygning

Indlægget afsluttedes med en gennemgang af mulige besparelser ved at kombinere ledningsanlæg og renseanlæggets drift. Peter Tychsen: ptt@kruger.dk

23


Fremtidens renseanlæg i Hillerød v/ Spildevandschef Peter Underlin, Hillerød Forsyning og Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan – (Ref. Døgnkursus) Hillerød - en kommune i vækst: Nyt Hospital Nordsjælland i 2020, Nye bolig- og erhvervsområder, Ny S-togsstation, Virksomheder produktionsudvidelse. Hillerød Centralrenseanlæg: Strukturplan, Ingen plads til kapacitetsudvidelse. Som det forstås, er der mange udfordringer, der skal løses. Derfor har Hillerød Forsyning en vision, man måske kan tillade sig at sige er noget mere omfattende, end det er almindeligt. For Hillerød Renseanlæg, der ligger indespærret uden mulighed for udvidelse, åbner sig en unik chance. At skabe fremtidens Renseanlæg på en ”barmark” med en kapacitet på 100.000 PE med udvidelse til 130.000 PE, og hydraulisk belastning på 9,5 mio. m3/år ~ 26.000 m3/d (tørvejr) & 13.000 kg COD/d. med forventet idriftsættelse april 2017. På renseanlægget vil man have fokus på helhedsorienterede innovative løsninger, baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og nyeste procesviden.

Mission & Vision for Fremtidens Renseanlæg er at: ”Det er vores mission at etablere fremtidens renseanlæg, der fra 2017 og 50 år frem kan rense spildevandet i Hillerød Kommune på en økonomisk og bæredygtig måde til gavn for miljø og samfund.” ”Vi vil skabe fremtidens renseanlæg, hvor synergien mellem parkens forsyningsselskaber, energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet og et kommende supersygehus er i centrum."

Derfor forventer man, at anlægget vil blive et: Udstillingsvindue for dansk miljøteknologi og samtidig være åben med undervisningsfaciliteter mm.

Nye 2014-kataloger: Lær mere på Ferskvandscentret

"Vi vil udnytte denne enestående chance til at skabe et unikt dansk udstillingsvindue for miljøteknologi - ved at fokusere på arbejdsmiljø, funktionalitet, fleksibilitet, CO2, energi, klimatilpasning og spildevandets ressourcer.”

Forår 2014

Forår 2014

Ledelse Drift af renseanlæg Afløb og administration

Se alle vores kurser og temadage i foråret on-line, og tilmeld dig der.

Vandforsyning

Natur og miljø

Affald og genbrug

Fysisk planlægni ng Byggeri og

SER

SKUR RSYNING FO e om miljø og ledels Ferskvandscentret Kursus

Ferskvandscen Kursus tret

NY & NYTT

Kursuskatalog

IG VIDEN

for Teknik og

Miljø

Tjek dem på www.fvc.dk/kursus. Her kan du også kan tilmelde dig vores nyhedsmail.

Ferskvandscentret Kursus Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg Tlf.: +45 8921 2100 • www.fvc.dk/kursus

24

bolig

Ledelse

Som billedet viser, har man tænkt stort, der er mange forhindringer. Meget kan gå galt, derfor må man virkelig ønske, at de store flotte visioner nås. Peter Underlin, pun@hfors.dk Jeanette Agertved Madsen, jam@envidan.dk Læs også artiklen om "Fremtidens renseanlæg i Hillerød!" på næste opslag – side 30. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Tillykke til Mariagerfjord Vand med det nye renseanlæg! EnviDan A/S, Jakobsen & Blindkilde A/S og Strøm Hansen A/S har i totalentreprise bygget et topmoderne renseanlæg for Mariagerfjord Vand A/S. Innovation har været nøgleordet i opførelsen af det nye anlæg, hvor der også har været fokus på at skabe effektive renseresultater ved mindst muligt energiforbrug. Kom selv og oplev det nye renseanlæg. Kontakt Jens Albrechtsen hos EnviDan A/S på jal@envidan.dk, for at aftale et besøg.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

25


Miljøminister indvier anlæg til fosforudvinding på Åby Renseanlæg Red. J.H. Foto, Ole Hartmann Schmidt. Mandag 11. november indviede Miljøminister Ida Auken Danmarks første anlæg, til udnyttelse af fosfor fra spildevandet til miljørigtig gødning, på Åby Renseanlæg.

Efter en præsentation af alle disse kapaciteter, hver med sin kompetence, må ikke glemmes personalet på renseanlægget og den ildhu, de er gået til værket med.

Der var stort fremmøde for at overvære indvielsen af Nordens første udviklingsanlæg i fuldskala, som recirkulerer og forædler fosfor i spildevandslam, så det kan genbruges som et gødningsprodukt af høj kvalitet i både konventionelt og økologisk landbrug.

Som afslutning på talen var der et par hip til Miljøministeren om nødvendigheden af at få produktet miljøgodkendt som gødning, inden produktet kan sælges. Struvit er miljøgodkendt både i Tyskland og Holland.

Direktøren for Aarhus Vand, Lars Schrøder bød velkommen og indledte med at berette om baggrunden for projektet og de problemer, der tidligere havde været med udfældning af struvit i renseanlæggets rørsystemer. Disse problemer ønskede man at løse ved en kontrolleret udfældning af struvit og samtidig udvinding af de fosformængder, som er i struvit. Laboratorietest viste flere muligheder for løsning af problemerne. Et perspektiv der måske på længere sigt kan føre til udnyttelse af op til 60 % af spildevandets fosforindhold, der på længere sigt måske kan gøre os uafhængig af importeret fosfor fra usikre leverancer. Det er et potentielt problem, at ca. 80-90 procent af de nu kendte fosforressourcer findes i Saudi Arabien og Marokko.

Driftsleder Louis Landgren Århus Vand fortalte kort om processen, hvor rejektvandet fra dekanteren ledes gennem to reaktorer, hvor struvitten udfældes, og derefter via transportbånd ender i opsamlingscontainer. Anlægget på Åby Renseanlæg producerer 400 kg struvit med 50 kg fosfor pr. dag og kan ifølge Louis Landgren indbringe op mod 3.000 kr. pr. ton struvit. Der er således en fortsat opgave med en optimering af anlægget, som forventes at kunne udvinde ca. 60 % af fosfor indholdet ved at køre både for- og slutafvanding gennem systemet.

Miljøministeren indviede anlægget ved at klippe den grønne ranke og ønske, at projektet må fortsætte udviklingen og satte derefter anlægget i drift. Færdigvare med ∞ 20 % fosfor

Claus Homann, afdelingschef Århus Vand præsenterede partnerskabet bag fosforudvindingsprojektet, der består af: Tre jyske vandselskaber - Aarhus Vand, Herning Vand og Horsens Vand - og tre virksomheder - Norconsult, Grundfos og Videncentret for Landbrug - har indgået et partnerskab, der skal udvikle potentialet i genindvinding af fosfor fra spildevand. Samarbejdet er nu klar med et projekt for Danmarks første anlæg til udnyttelse af fosfor fra spildevand til miljørigtig gødning.

26

Miljøminister Ida Auken fortalte om sin tilgang til fosforfjernelse, hvor hun i et selskab hørte om udvinding af fosfor i Amerika og greb chancen og udfordrede til et dansk projekt til fosforfjernelse. Nu 13 måneder efter kan vi stå her på Åby Renseanlæg og være meget stolte over den iver og ihærdighed, der er lagt i opgavens løsning. Hun fortsatte med at henvise til Regeringens affaldsplan, hvor indvinding af fosfor til et senere genbrug som gødning i landbruget passede fint ind. At prisen på fosfor siden 1995 er fire doblet har ikke gjort interessen mindre. Til lykke med det nye anlæg. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Flowmålesystem til afløbsrør, kanaler og vandløb Ideelt til måleprogrammer ifm klimatilpasning af regnvandsystemer

Fleksibel og flytbar løsning med eller uden GPRS

Mulighed for batteridrift og solceller

Doppler flowmåler

Installation og servicekontrakt tilbydes i samarbejde med:

Analyse • Ammonium • Nitrat • Fosfat • Turbiditet • Opløst tørstof • pH

Doppler clamp-on flowmåler ideel til energioptimering på pumpestationer. Til rørstørrelse fra Ø12,5 mm. op til Ø4500 mm.

• Redox • Ilt

Niveau og tryk • Neddykbare niveautransmitter • Ultralyd • Radar • Tryk

E. Eberhardt ApS | Bygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013 Eberhardt annonce-juni 2013.indd 1

27

01/07/13 11.16


Julehilsen Red. J.H.

Tiden nærmere sig til en af årets store begivenhed, Julen. Der hvor unge og gamle samles for at fejre højtiden sammen. Særlig dejligt er det, når vi har børnene med til at danse om juletræet. Tiden går stærkt, somme tider kniber det med at følge med. Undertiden er et ”time out” nødvendigt, hvor vi tænker os om. Bruger vi vores tid på en god måde. Selv synes jeg, at jeg mangler noget, når jeg mindes tiden, hvor børnene stod med næsen klemt mod forretningernes vinduer, hvor der var udstillet nisser, eventyrfigurer og sne. Jeg synes Mobiltelefoner, Ipad og Bærbare computere er en fattig erstatning. Hvert år er det et stort ønske, at verden er blevet bedre at leve i. Ufred og krig er stadig hverdag mange steder i udlandet, ikke bare i Syrien. Sker der en bedring et sted, er det straks galt et andet sted. Særlig svært er også følgerne af klimaændringerne, der, som vi må tro, forårsager de voldsomme tyfoner og uvejr, som nu sidst i Filippinerne. Det skal naturligvis ikke afholde os fra at have

en mening om det danske vejr. Heldigvis bestemmer vi endnu ikke, hvordan vejret skal arte sig. Det har i det seneste år været en glæde at se, hvordan Foreningens medlemmerne støtter op om Foreningens arbejde, ikke bare ved Årsmøde, Døgnkurser, Industrigruppen og Slamflokkens arrangementer har der været god deltagelse. Men også beretningerne fra Erfagrupperne viser en frodig aktivitet, hvor man mødes med kollegaer til foredrag, udveksling af erfaringer og nye tanker. Også ved disse møder er firmaer og rådgivere hyppige deltagere. En stor tak for interessen i vores daglige opgaver. Som fremtidige projekter kan nævnes, at bestyrelsen vil arbejde for, at medlemmernes ønske om at skabe nye Erfagrupper med: Transport af spildevand og Rensning og Vedligeholdelse af bassinanlæg. Desværre har der også været vanskeligheder ved at skabe den ønskede Arbejdsmiljøgruppe, men en gruppe ildsjæle arbejder videre med sagen. Så der er forventning om opgaven lykkes.

Disse mange positive tilbagemeldinger må være en spore for bestyrelsen og medlemmer til et fortsat arbejde med at gøre Foreningen til en positiv medspiller i arbejdet på at skabe et godt miljø for os og vore børn og børnebørn. Spildevandsteknisk Tidsskrift nyder stor anseelse, hvilket mange positive tilbagemeldinger viser. Desværre mangler der stadig indlæg fra medlemmerne, men en ny tendens er, at indlæggene i stigende grad kommer som et samarbejde mellem Medlemmerne og Firmaer/Rådgivere . Disse indlæg viser ofte en anden tilgang til opgaven. Her er det vigtigt at nævne medlemmernes opgave at være den kritiske spørger. De positive tilbagemeldinger skal ikke være en sovepude, men stadig skal der arbejdes målrettet med at udvikle bladet og som en følge af sammenlægninger af forskellige driftsorganisationer og dannelse af A/Ser. Gerne med en bredere vinkel. Fra redaktionen skal lyde en stor tak til bladets annoncører, der har vist en stor interesse og tilslutning til bladet gennem annoncering og indlæg i Firma Nyt og Produkt Information. Denne hilsen skal slutte med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til medlemmer og familier. Samtidig sendes de bedste ønsker for jul og nytår til firmaer, annoncører og trykkeri og de mange andre, redaktionen har haft kontakt med i det forløbne år. Samt en varm tak for godt og loyalt samarbejde. Hilsen Jørgen Hermann

28

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Spildevandsløsninger fra

Sondex spildevandsprogram

• Et bredt produktprogram - tilslutninger fra DN40 til DN350 • Transportable, tørtopstillede og dykkede modeller • Kundetilpassede løsninger og modulsystemer • Højeffektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt • Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse • Større effektivitet med justerbar slidring • Nøjagtig afbalancering sikrer stabil drift og lang levetid

Sondex-DP

Sondex-WP3

Sondex varmevekslere

• Udviklet til væsker af høj viskositet • Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren • Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer Sondex spiralvarmeveksler

Sondex pladevarmeveksler

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 57 13 44 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.Sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

29


Fremtidens renseanlæg i Hillerød - med international rækkevidde Af Peter Underlin, Hillerød Forsyning A/S og Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S I Hillerøds kommende Energi-, Klima- og Miljøpark, Solrødgård er visionen at skabe et Fremtidens renseanlæg, hvor fokus ligger på helhedsorienterede innovative løsninger, baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og nyeste procesviden. Synergien mellem parkens forsyningsselskaber, de energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet samt det kommende Nyt Hospital Nordsjælland er i centrum. ”En væsentlig faktor i visionen for det nye renseanlæg er at skabe et unikt udstillingsvindue for dansk miljøteknologi som også rækker ud over Danmarks grænser, men samtidig bevare fokus på funktionalitet og den daglige drift. Vi vil anvende nye teknologier, hvor fleksibilitet og arbejdsmiljø er tænkt ind i løsningen”, siger spildevandschef i Hillerød Peter Underlin.

Døgnkurset den 2. november, 2013 og præsentationen kan rekvireres hos EnviDan A/S. Masterplanen for Solrødgård stiller endvidere krav til renseanlæggets ydre fremtræden og integration med landskabet. Der skal være offentlig adgang til parken og området skal fremstå med blå/grønne løsninger og med plads til rekreative aktiviteter. Parken skal også være attraktiv for skoleklasse og studerende med faciliteter, der understøtter mulighed for læring og udførelse af forsøg.

Hillerød Forsyning har valgt EnviDan som bygherrerådgiver for opførelse af fremtidens renseanlæg i en ny Energi, Klima og Miljøpark, Solrødgård syd for Hillerød. Udover renseanlægget skal parken indeholde en moderne genbrugsplads, et varmeværk og et domicil for Forsyningens medarbejdere – og visionerne for parken er ambitiøse. ”Det er et super spændende projekt og det er både interessant og inspirerende, at arbejde sammen med en kunde, som vil sætte nye standarder for spildevandsrensning” udtaler Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen i EnviDan A/S.

”Når vi står i en situation, hvor vi skal opføre et nyt renseanlæg, og vi i øvrigt skal anlægge både et nyt varmeværk og en ny genbrugsstation, er der ingen grund til at tænke middelmådigt,” fortæller projektleder hos Hillerød Forsyning A/S, Preben Dissing Projektet gennemføres i totalentreprise med brug af partnering. ”Partnering anses for at være befordrende for samarbejdet, da alle parterne tilføres værdi og udnyttelsen af egne evner og ressourcer optimeres.” forklare EnviDans projektleder Stig Herlet. Partnering skal ligeledes sikre, at visionen og de specifikke kundekrav indarbejdes i projektet, så Hillerød Forsyning kan indvie fremtidens renseanlæg i foråret 2017. I øjeblikket har projektgruppen travlt med at udarbejde udbudsmaterialet, som skal være klar medio november 2013. Vinderen af totalentreprisen forventes offentliggjort primo 2014. Fremtidens renseanlæg skal dimensioneres for en organisk belastning på 100.000 PE (COD) og relativt enkelt kunne udbygges til 130.000 PE. Der er udpeget 6 særlige fokusområder i projektet; Klimatilpasning, Samstyring, CO2 neutralitet, Spildevandets ressourcer, Forbehandling af særligt spildevand og Symbiose. Med et barmarksprojekt er der således en unik chance for at skabe et udstillingsvindue for dansk miljøteknologi og med visionerne for renseanlægget vil det uden tvivl vække internationalt opsigt. Projektet blev præsenteret på

30

For mere information kontakt venligst: Spildevandschef Peter Underlin, Hillerød Forsyning, mobil 48 23 10 70 eller pun@hfors.dk Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S, mobil 42 12 54 78 eller jam@envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Bæredygtig vandbehandling Procesinstrumenter til overvågning og kontrol af spildevandsbehandling.

I lyset af det voksende befolkningstal og de strenge kvalitetskrav i forbindelse med vandudledning, er det blevet en stor udfordring at behandle spildevand på en effektiv og bæredygtig måde. Med vores innovative produkter og services, der lever op til de højeste kvalitetsstandarder, går vi foran med løsninger til både nu- og fremtidens behov. Løsninger der giver større sikkerhed og nøjagtighed samt øget effektivitet i alle processens faser – fra kilde til recipient. Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

Du kan finde flere oplysninger på: www.siemens.com/sensors/environmental

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

31


Haslev Renseanlæg

Renovering med fokus på energieffektivitet, processikkerhed og kvalitet Af Lars E. Hansen, Faxe Spildevand A/S og Peter Andreassen, Orbicon A/S

Driftschef Lars E. Hansen ved Danmarks formentlig største efterklaringstank.

Faxe Spildevand har i samarbejde med Orbicon udvidet og renoveret Haslev Renseanlæg med udgangspunkt i energi- og ressourceoptimering, driftssikkerhed og arbejdsmiljø. Projektet er gennemført i et partnering lignende samarbejde med entreprenører og leverandører. Som led i Faxe Spildevands strukturplan er Haslev Renseanlæg ét af de blivende renseanlæg, og med en fremtid med øget belastning til renseanlægget, har det givet anledning til en udvidelse af anlægget op til 23.000 PE. Da Haslev Renseanlæg også var nedslidt og utidssvarende mht. såvel driftssikkerhed, arbejdsmiljø m.v., var en gennemgribende renovering og nybygning en nødvendighed.

finde en løsning til pumpning af spildevandet til den billigste pris. Dog var driftssikkerhed og kvalitet vigtigst for driftschef Lars E. Hansen, så det var derfor ikke et spørgsmål om investeringsprisen. Lars er meget innovativ med en bæredygtig tilgang, så derfor skulle alle tekniske installationer være af nyeste teknologi, og hele driften skulle være med højeste processikkerhed og energieffektivitet. Anlægget skulle gennem online styring og et meget opdateret SRO anlæg kunne drives energi- og ressourceoptimalt og uden fast bemanding. Denne driftssikkerhed krævede dobbelt installationer på alle vitale pumper og blæsere supplerede med frekvens- og flowstyring samt de bedste online analysatorer. For Lars var det også meget vigtigt, at alt blev gennemtænkt ned til mindste deltalje for sikring af et godt arbejdsmiljø, lige fra de større installationer som over- og inddækning, tørtopstilling af pumper til de mindre, som tilstrækkelig plads omkring alle el installationer, løftetaljer m.m.

Haslev Renseanlæg inden ombygningen (anlægget blev bygget i 1975).

Fokusområder For Faxe Spildevand var fokus og ambitionen energieffektivitet, processikkerhed og arbejdsmiljø. Tidligere pumpede man alt spildevand mindst 2 gange på anlægget, og vi ønskede at

32

Arbejdsprocessen Disse høje ambitioner stillede krav til hele arbejdsprocessen. Faxe Spildevand ønskede at gennemføre projektet på en lidt atypisk måde set i forhold til den traditionelle bygherre, detailrådgiver og entreprenør model. De specialiserede leverandører der leverer såvel maskin- som el/SRO-tekniske løsninger til de danske renseanlæg har et dokumentationsniveau, der gør, at vi ikke mener, det var ressourceoptimalt at lade en rådgiver forestå en komplet detailprojektering ned til mindste deltalje. Således ville der være et ressourcespild, ved at lade rådgiveren forud for valg af maskinleverandør foretage detaljerede konstruktionstegninger, for senere i projektforløbet at ændre disse iht. valgte leverandører. Det samme vil være gældende inden Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


for en række forhold omkring bygningsentreprisen og el/SROentreprisen. Faxe Spildevand og Orbicon som rådgiver udarbejdede et grundigt forprojekt, der beskrev den procestekniske dimensionering og krav til anlægsdesign, kvalitet og funktionalitet. For Orbicon var det vigtigt, at Faxe Spildevand blev inddraget i denne proces. Der blev afholdt flere workshops om projekteringsprocessen sammen med driftspersonalet, hvor der blev diskuteret fordele og ulemper på forskellige løsninger. Undervejs kom der rigtig mange gode idéer og mange muligheder blev vendt, derudover var mange leverandører inde og fortælle om deres produkter, og vi var ude og se mange installationer og anlæg for inspiration. Det var en god proces dels for at give ejerskab til personalet og sikring af det ønskede anlægsdesign. Efter valget af de 3 fagentreprenører; Contech Automatic ApS (SRO), Tejn Smedeforretning A/S (maskine) og Troels Jørgensen A/S (byg) blev der skabt et samarbejdsmiljø, der virkede som partnering imellem alle, der medførte, at alle via samarbejdet skabte merværdi for projektet og projektets aktører. Detailprojekteringen blev udført i tæt samarbejde, som sikrede, at vi arbejdede på samme platform. Den reelle byggeproces tog ca. 1,5-2 år med en total anlægspris på ca. 30 mio. kr.

frit hængende skylletromler, der roterer frit om sin egen akse. Udformningen giver stor energi i skyllevandet og giver 4 ”skyllebølger” i et flush. Der skylles med renset spildevand, og systemet giver mulighed for gentagne skylninger om nødvendigt.

Overløbsbassin med skyllesystem fra Ruma Industri.

I sandfanget blev der også installeret et nyt system, der er et af de første af sin slags i Danmark. Der blev installeret Zickert bundskrabere Z2000 fra Watergroup. Systemet bygger på en kontinuertlig fjernelse af sandet med bundskrabere. Skraberne med hydrodynamiske udformede profiler er placeret på 2 glideskinner, der bevæges på langsgående slidskinner, der er fastgjort på bunden. Dette system kræver meget lidt vedligeholdelse, pga. af få bevægelige dele og små kræfter.

Resultatet Anlægget blev færdigt og indkørt i september 2013, og resultatet af det nye reseanlæg er et fremtidssikret anlæg med langtidsholdbarhed på udstyr og sikring af vedligeholdelse i lang tid. Der er intet af det gamle procesanlæg, der er bevaret.

Haslev Renseanlæg efter ombygningen.

Anlægget består i dag af 2 procestanke og 1 efterklaringstank, som formentlig er Danmarks største med sine 41,7 meter i diameter og ca. 5.000 m3 volumen. I dag belastes anlægget dobbelt så meget end tidligere. Anlægget har en kapacitet på 23.000 PE og den mekaniske del renser op til 1.700 m3/h, mens den biologiske del renser 1.000 m3/h. Rensningen er blevet mere effektiv, der renses gennemsnitlig ned til 19 mg COD/l, 2,6 mg BOD/l, 8 mg SS/l, 1,9 mg Total-N/l og 0,3 mg Total-P/l.

Bundskrabersystemet Zickert fra Watergroup i sandfanget.

Et af de vigtige fokusområder indenfor energieffektivitet var beluftningen af procestankene, og her blev løsningen Bosman bundpladebeluftere fra Watergroup.

Derudover er vi på vores overløbsbassin gået fra 30 aflastninger ned til 1 aflastning om året, og hvis der skulle ske et overløb, har vi installeret en finrist på afløbssiden.

I hver procestank er der monteret 20 stk. pladebeluftere, hver pladebelufter består af en stålplade med en perforeret membran i Polyuretan og har dimension 1 x 2 m. Beluftersystemet giver en høj iltningseffektivitet med overførelse af op til 25 g O2/Nm3/m neddykning. Der er en garanteret iltningseffektivitet på beluftersystemet på min. 10 år.

I det gamle overløbsbassin har vi etableret en first flush sektion med et nyt skyllesystem fra Ruma Industri. Skyllesystemet er det første af sin slags i Danmark med specieludformede

For at opnå den ønskede driftssikkerhed er der installeret dobbelt op på alle vitale enheder, og for pumper og blæsere er der en ekstra i reserve.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

33


Driftschef Lars E. Hansen i blæserrummet med Kaeser kapselblæsere.

Onlineudstyr i procestankene fra HACH LANGE.

I forbindelse med processikkerheden har vi implementeret en pakke af onlinemålere fra HACH LANGE med kontinuerlig måling af ammonium, nitrat, fosfat, SS og ilt i procestankene. For måling af ammonium, fosfat og nitrat er valgt en analysatorløsning med automatisk kalibrering. Valget er foretaget med udgangspunkt i ønsket om en løsning, der kombinerer en stor driftsstabilitet med en høj målenøjagtighed i det lave måleområde (< 1 mg/l). Iltmålingen er en kalibreringsfri LDO iltmåling.

Kigger vi på de overordnede resultater, så har ombygningen resulteret i en reduktion i driftsudgifter med 50 % på elforbruget og 80 % på kemikalieforbruget svarende til en samlet besparelse på ca. 700.000 kr. årligt. Det har været et utroligt spændende forløb, og vi har fået et anlæg, som vi er meget stolte af, siger Lars E. Hansen. For yderligere oplysninger om Haslev Renseanlæg kontakt: Driftschef Lars E. Hansen fra Faxe Spildevand, mobil 30 12 95 60. Sektionsleder Johnny Gybel fra Orbicon, mobil 40 43 60 90.

Spildevandssystem med separator Med AmaDS3 spildevandssystem er det muligt næsten at halvere energiforbruget ved pumpning af spildevand ...

Jens Bang Holmgaard

Ring eller scan QR-koden for yderligere information Morten Juel Pedersen

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi glæder os til nye, spændende opgaver i 2014. Grønbech & Sønner A/S Vand- & Spildevandsteamet

Jens Ulrik Jensen

Christian M. Anker

Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk 34

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Reel nytænkning giver besparelser i mange år fremover Af John Hird, Hird&Ko Morsø Spildevand A/S har de sidste par år haft både modet og viljen til at foretage massive – og ikke mindst meget fokuserede – investeringer inden for ganske kort tid. Målet med de store investeringer her og nu er så hurtigt som muligt at nå til en situation med store besparelser på driften i mange år fremover. Den tunge arv I perioden 1970 til 1984 var der på Mors stor fokus på biologisk spildevandsrensning, hvilket blandt andet betød, at en meget stor del af øen blev separatkloakeret. På den måde kunne man samle spildevandet og rense det på de fire biologiske mindre renseanlæg, som blev etableret i samme periode. Det blev, i forbindelse med det omfattende separatkloakeringsprojekt, besluttet at opnå besparelser gennem etablering af et system, baseret på dobbeltbrønde og etageledninger, hvor spildevandsledningen løber lige under regnvandsledningen. Det betød i praksis, at man kunne spare penge på gravearbejde, da renden skulle være smallere, end hvis man havde placeret de to ledninger ved siden af hinanden. Ved at anvende dobbeltbrønde sparede man desuden betydelige udgifter til etablering af et stort antal brønde, da en dobbeltbrønd jo i princippet var en 2-i-1 løsning.

Problemet med de dele af det samlede kloaksystem, som blev separatkloakeret fra 1970 til 1984, er, at ret store mængder regnvand i dag siver ned i spildevandsledningerne. ”Vi ser rigtig mange utætte rørsamlinger og utætte samlinger nede i dobbeltbrøndene. Og så er mellemdækslerne, som adskiller de to ledninger i brøndene, nærmest umulige at gøre tætte. Nogle gange oplever vi endda, at et mellemdæksel simpelthen skydes af på grund af en tilstopning i spildevandsledningen, så der er fri passage mellem spildevand og regnvand”, fortæller Toke Larsen, teamleder, Morsø Spildevand A/S.

”Situationen er meget uheldig set fra både en økonomisk og miljømæssig synsvinkel”

Brønd før ombygning

Dobbeltbrønd anno 1969 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Det regnvand, som siver ned i spildevandsledningerne, betyder, at spildevandsledningernes kapacitet i nogle tilfælde er under stort pres, og at der sker udsivning af urenset spildevand til det omgivende miljø. Desuden betyder indsivningen af regnvand, at der på rensningsanlæggene anvendes ressourcer til rensning af regnvand, hvilket naturligvis er yderst uhensigtsmæssigt. ”Situationen er meget uheldig set fra både en øko-

35


nomisk og miljømæssig synsvinkel”, siger Toke Larsen. ”Og så skal man huske på, at det faktisk er en ret stor del af øen, som er berørt. Blandt andet en lang række landsbyer samt en del af det sydlige Nykøbing Mors”. Alvorlige udfordringer Da Morsø Spildevand A/S i 2010 besluttede at sætte fokus på problemerne med dobbeltbrøndsystemet, stod det hurtigt klart, at:

”…udfordringerne var meget alvorlige – ikke mindst i forhold til de økonomiske aspekter” Set fra et afskrivningsmæssigt synspunkt har det eksisterende ledningssystem en alder, der betyder, at det først er fuldt afskrevet om næsten 40 år. Havde Morsø Spildevand A/S besluttet at grave ledningerne op og i stedet etablere helt nye, så ville det have betydet, at de gamle ledninger skulle straksafskrives tæt på nyetableringsværdien. Økonomisk var dette naturligvis et urealistisk scenarie. Opgaven med at renovere ledningssystemet blev udbudt som en rammeaftale, som dækker årene 2011-2014. Morsø Spildevand A/S valgte Per Aarsleff A/S, Rørteknik som samarbejdspartner. For Morsø Spildevand A/S var det en både stor og vigtig beslutning at renovere ledningssystemet på få år. ”Man kan sådan set sige, at vi investerer meget kraftigt her og nu for hurtigt at nå til en situation, hvor vi opnår betydelige besparelser på vores driftsomkostninger i mange år fremover til gavn for kunderne på Mors. Samtidig er det vigtigt for både miljøet og for borgernes sundhed, at vi har et tæt ledningssystem”, siger Jim Friis, direktør, Morsø Spildevand A/S. ”Og så handler det jo i bund og grund om forsyningssikkerhed; også i forhold til fremtidige generationer”.

Et tæt samarbejde Den fire-årige rammeaftale betyder, at Morsø Spildevand A/S og Per Aarsleff A/S, Rørteknik har haft mulighed for at etablere et tæt samarbejde og afstemme forventningerne meget nøje. Det har en række klare fordele. ”Vi kender nu hinanden så godt, at vi så at sige ikke behøver at starte forfra hver gang, at vi eksempelvis står over for at skulle gennemføre en tv-inspektion. Vi bygger videre på erfaringerne fra tidligere gennemførte tv-inspektioner, og vi ved præcist, hvad Morsø Spildevand A/S ønsker og kræver – og det kan vi så levere uden, at vi hver gang behøver indlede en længere dialog”, forklarer Arne Thomsen, Per Aarsleff A/S, Rørteknik. I løbet af de to første år af rammeaftalens løbetid har Per Aarsleff A/S, Rørteknik renoveret mere end 11 km hovedledning, ca. 220 dobbeltbrønde og ca. 400 stikledninger. Per Aarsleff A/S, Rørteknik og Morsø Spildevand A/S estimerer, at dobbeltbrøndsystemet i alt omfatter ca. 50 km hovedledning på hele Mors. Det tætte samarbejde og de nøje afstemte forventninger betyder, at Morsø Spildevand A/S får frigivet ressourcer til andre opgaver samtidig med, at Per Aarsleff A/S, Rørteknik kan skabe det optimale flow i forhold til de mange opgaver, der skal løses. Det betyder helt konkret, at man kan reducere den tid, det tager at udføre en række opgaver, hvilket igen betyder besparelser for Morsø Spildevand A/S. Alt i alt opnår Morsø Spildevand A/S ifølge egne analyser en besparelse på ikke mindre end:

"39% besparelse på anlægsudgiften og ingen straksafskrivning (2011 priser)"

Samtidig spiller det selvfølgelig også en rolle for Morsø Spildevand A/S, at man undgår at grave ledninger op, som skal straksafskrives. De eksisterende ledningers levetid forlænges derimod ved hjælp af de nyeste strømpeforingsmetoder og dermed forlænges afskrivningsperioden tilsvarende.

”Og så handler det jo i bund og grund om forsyningssikkerhed; også i forhold til fremtidige generationer” ”Man må heller ikke glemme, at vi ved at gøre vores ledningssystem tæt vil være i en situation, hvor vi med meget stor sikkerhed ved, hvilke mængder vi skal rense på vores renseanlæg”, forklarer Jim Friis.

36

Det er høj grad dobbeltbrøndene, som er skyld i de massive problemer, som Morsø Spildevand A/S og Per Aarsleff A/S, Rørteknik i dag samarbejder om at løse. Mange af brøndene har utætte samlinger, og så har de gennem årene besværliggjort vedligeholdelsen af ledningssystemet. ”Vi har generelt haft svært ved at komme ned for at inspicere spildevandsledningerne, og konstatere deres tilstand. Man kan ikke komme Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


LANDIA SPILDEVANDSLØSNINGER

ned i systemet, når det regner, da alt regnvandet så løber i spildevandsledningen. Har man én gang taget et mellemdæksel af, er det svært at gøre tæt igen, og i praksis er det så ikke muligt at konstatere, hvor utæthederne er. Erfaringerne har vist, at det er etageledningerne og dobbeltbrøndene som helhed, der er utætte, og kortslutter regn- og spildevand i systemets fulde udstrækning. Systemet dur simpelthen ikke”, fortæller Toke Larsen.

D E H NY nere! n ø r g dnu - nu en

Optimér driftsomkostningerne Højeffektive energimotorer er nu standard på alle omrørere og flowmakere for kontinuerlig drift. • Samme fleksibilitet • Lavere energiforbrug

Nye brønde i brøndene

Per Aarsleff A/S, Rørteknik har udviklet en effektiv og robust opgravningsfri metode til renovering af dobbeltbrønde. Metoden kan tilpasses og dermed anvendes til alle typer af brønde. Grundprincippet i metoden er montering af et opføringsrør, som effektivt adskiller regn- og spildevand. Opføringsrøret installeres ved først at opskære den eksisterende brøndplade og erstatte den med en ny, som tætnes. Herefter installeres opføringsrøret samtidig med, at det afstives mod brøndvæggen. Denne metode gør det muligt efterfølgende at gennemføre tv-inspektioner af begge ledninger i brønden, hvilket i høj grad bidrager positivt til arbejdet med at overvåge og vedligeholde det samlede ledningssystem. Hver enkelt brønd er dermed en vigtig brik i forhold til Morsø Spildevand A/S’ ønske om at opnå driftsmæssige besparelser i mange år fremover. Jim Friis, Adm. Direktør, Morsø Spildevand A/S: jf@morsoeforsyning.dk besvarer gerne uddybende spørgsmål

Engineered to last

www.Landia.dk Industrivej 2 . 6940 Lem St. . Tlf. 9734 1244 . e-mail: info@landia.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

37


Svovlbrinteproblemer temadag på Ferskvandscentret 5. november 2013 Red. J.H. Hvorfor skal vi have fokus på Svovlbrinten? - Farligt for mennesker - Ødelægger vores anlæg - Genere omgivelserne Aksel Kirkeby Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet - H2S dannelse i trykledninger - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger - Betonkorrosion - Diverse bekæmpelsesmetoder - L uftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne) Jes Vollertsen 20 års erfaring med forebyggelse af svovlbrinte - Nedlæggelse af renseanlæg - Måling og forebyggende tiltag Helle Strandbæk Lange trykledninger - Det problematiske ved lange trykledninger - Overvejelser ved projektering af lange trykledninger - Praktiske metoder til forebyggelse af H2S på eksisterende ledninger Jess K. Oredsen Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning Aksel Kirkeby, akk@vandogaffald.dk

Hvorfor skal vi have fokus på Svovlbrinten?

Denne nedbrydning sker, når H2S omdannes til Svovlsyre H2SO4 og dermed årsag til alvorlig korrosion: Kloaksystemer tærer! Processerne på renseanlæg hæmmes, H2S reagerer kemisk med metaller som (kobber, sølv, jern og stål), Skaber metalkorrosion på elektriske installationer, Mørner gummi, Tærer Pumper, Brønddæksler, Trapper og stiger, Gelænder og rækværk. Svovlbrinte og Svovlsyre dannes ved: • Iltfrie forhold • Spildevand, hvori der er dannet svovlbrinte, løber fra en trykledning til en gravitationsledning • Der indstiller sig en ligevægt af svovlbrinten i spildevandet og i luften. • Bakterien Thiobaccillus omdanner svovlbrinten i luften til svovlsyre • Svovlsyren opfanges og ledningens vandfri zone (den øverste del af ledningen) og ledningen tæres. • Regnvandssystemer, hvor organisk materiale rådner og danner iltfrie forhold

Aksel Kirkeby Driftsleder Vand og Affald Svendborg Der er flere grunde til, at vi skal have fokus på Svovlbrinte. Den alt overskyggende årsag, er at Svovlbrinten kan være farlig for mennesker og i værste tilfælde kan en forgiftning føre til dødsfald. Det sker heldigvis ikke ofte. En af grundene er, at personel, der arbejder i området, hvor gassen kan forekomme, er agtpågivende og bruger af advarselsudstyr (Alarmer såvel med lys som med lyd). Det farlige er, at ved værdier over 100 ppm. tab af lugtesansen og svovlbrintelugten mærkes ikke over denne værdi. Altså tro ikke, det går nok. Der skal alarmeres før, det bliver farligt, derfor har Arbejdstilsynet fastsat grænser for arbejde i en dag ved 5 ppm., og max tid for arbejde i 15 min. i luft med 10 pp. H2S er en snigende dræber. Nogle sekundære, men absolut ikke uvæsentlige følger af svovlbrinte, er, at den: Ødelægger vores anlæg ved korrosion af materialerne i ledninger og pumpestationer.

38

Der blev vist foto af alvorlige tæreskader på rør og bygningsinstallationer, der medfører store økonomiske udgifter ved reparation. Også på anden vis kan skaderne være alvorlige og forårsage alvorlige personskader (Faldskader – Nedfaldne konstruktionsdele mm.), da nedbrydningen ikke altid er synlig, før bruddet indtræffer. Vi hæfter os pr. tradition mest ved betonskader og glemmer ofte en anden væsentlig skadegruppe nemlig. Skader på El-systemer, som følge af svovlbrinte, der kan være særdeles kostbare – Tavlebrande – Personskader, som følge af brand eller El fejl – Man kan i dag få HPFI afbrydere, som er specielt designede til at modstå aggressive gasser som Svovlbrinte, ozon m.fl. – Stop af kritiske processer Det er nemt at forstå, at udgiften til en sådan reparation beløber sig til mange hundrede tusind kroner. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


• – – • – – –

Filtre Fjerner problemet for omgivelserne Driftsomkostninger Tætne brønde og udluftninger Fjerner umiddelbart problemet fra omgivelser Lukker systemet tæt og svovlbrinte lukkes inde Risiko for større problemer på sigt Aksel Kirkeby Driftsleder Vand og Affald, Svendborg akk@vandogaffald.dk

Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet Af Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Svovlbrinte dannes under Anaerobe (Iltfrie) forhold af sulfat og bestemte bakterietyper. En række tiltag til at modvirke dannelse af svovlbrinte ved at fjerne en eller flere af disse komponenter kan nævnes: Det anaerobe forhold • Biologisk aktivitet i spildevand bruger ilt • Tilsætte ilt, så den anaerobe tilstand minimeres Sulfat •D ette er i større eller mindre omfang en del af spildevandet, kan derfor ikke fjernes i ledningsnettet Bakterier • S pildevandet indeholder fra starten en meget stor mængde bakterier og virus af mange forskellige arter Indlægget fortsatte med konkrete bud på afværge foranstaltninger.

- Dannelse af svovlbrinte - Korrosion, arbejdsmiljø, lugtgener til omgivelserne - Udfordringer ved separat kloakering af oplandet og centralisering af renseanlæg. Dagens ret! Dannelse af svovlbrinte, Svovlbrinte oxidation i spildevandet, Svovlbrinte frigivelse, Korrosion af beton, Lugt og giftighed, Rørmaterialer, Bekæmpelse af svovlbrinte, Separering og centralisering. Hvor det foregående indlæg beskæftigede sig med mange af de problemer, som er kendte fra dagligdagen, beskæftiger dette indlæg sig med den mere teoretiske baggrund for svovlbrintens karakteristika. Hvad er svovlbrinte (sulfid)? Svovlbrinte er en farveløs giftig gas med en karakteristisk lugt af rådne æg. Svovlbrinte optræder i forskellige tilstande, Molekyleformlen er H2S, Andre tilstandsformer: Opløste sulfider: H2S, HS- og S2Udfældede metalsulfider: fx FeS og FeS2, H2S er den mest reducerede form for svovl og dannes primært ved bakteriel oxidation af organisk stof under iltfrie forhold. Sulfid dannelsen optræder fortrinsvis i trykledninger.

Indlægget sluttede med omtalen af: Lugtgener: – Fra brønde – Fra pumpestationer – Fælles for dem er, at de koster tid, arbejde og renomé Som forslag til reduktion af generne nævntes • Ventilationsanlæg – Flytter måske problemet – Driftsomkostninger Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Se figuren.

39


Svovlbrinte- og lugtdannelse i gravitationsledninger. Anaerobe forhold forekommer i almindelige, danske gravitationsledninger. Men sjældent af et tilstrækkeligt omfang til, at der dannes væsentlige mængder svovlbrinte eller andre ildelugtende stoffer. Ved udledninger fra fødevareindustrier kan der dog godt dannes svovlbrinte og lugtstoffer i væsentlige mængder.

20 års erfaring med forebyggelse af svovlbrinte Af Helle Strandbæk Helle Strandbæk fortalte i tre cases om: 20 års erfaring med forebyggelse af svovlbrinte. De første erfaringer i 90’erne. Case 1: Oppumpning efter fjordkrydsning (Limfjorden), Svovlbrintegruppen dannes, Afprøvede tiltag Case 2: Oppumpning fra nabokommune, Afskærende ledninger - udfordringer Case 3: Nedlæggelse af Hals Renseanlæg, Svovlbrintegruppen og daglig drift anno 2013

Efter disse indledende informationer blev vist et meget stort antal eksempler på forudsigelse af sulfiddannelse i trykledninger, dokumenteret ved beregninger, grafer og visuelle oplevelser. Herefter springer referatet direkte til den gruppe informationer, der har mest interesse for dagligdagens opgaver med bekæmpelse af svovlbrinte, der kan deles i to indsats områder: Forebyggelse af at svovlbrinte dannes, Fjern svovlbrinten efter dets dannelse.

Case 1: De første erfaringer med H2S (starten af 90’erne), 1. Ledningsbrud: Omlægning af 700 meter kloakledning, 2. Lugtklager: Borger klager over lugt i bolig - fra rasteplads, 3. TV-inspektion og driftsobservationer: Afslører dårlig standard – bl.a. ved fjordkrydsning Den stærkt nedbrudte ledning blev repareret ved indsættelse af en ”Strømpeforing”. Det var den første, udført i Aalborg Kommune. Det skulle senere vise sig, at forhåbningerne om, at det var både første og sidste foring, udført i Kommunen, slog ikke til. I erkendelse af, at man stod overfor store problemer, dannedes i 1993 ”Svovlbrintegruppen”, hvis mål var: • Forebyggende indsats (så problemer undgås) • Optimal indsats (når problemer opstår) • Systematisk indsats (så ved vi, hvad vi gør !)

I dette afsnit blev der foreslået kendte tiltag med dosering af: Metalsalte, Indblæsning af luft/ilt, Mekanisk rensning rensegris, og mange andre forslag fra tilhørerne. Ved brug af rensegris fjernes en stor del af biofilmen og eventuelle aflejringer. Brug af rensegris giver ofte en besparelse ved mindre elforbrug til pumpning. I dette afsnit blev også omtalt brug af: Offerledninger, Udnyt at korroderende beton fjerner svovlbrinte meget hurtigt (ppm/s), Strip svovlbrinte til gasfasen, Lad en betonledning tære. Dette forsøg er omtalt i referat fra Døgnkursus 2013. Erfaring med lange trykledninger. Indlægget sluttede med en omtale af en: Svovlbrinte master plan Man kommer langt med sund fornuft og en tilbunds­ gående viden om svovlbrinte • Svovlbrinteproblemet er desværre ret komplekst • Men der er da nogle tommelfinger regler • Modellere hele afløbssystemet med en detaljeret svovlbrinte proces model • Desværre finders der kun et produkt, der kan dette: WATS, og det er en forskningsmodel • OBS: DHI påstår, de har indbygget WATS i Mike Urban. Dette er måske lidt problematisk. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet: jv@bio.aau.dk

40

Identifikation af problemstrækninger foregår på baggrund af: Henvendelser fra borgerne, Driftens observationer, TV-inspektioner, Beregninger af potentielle strækninger Også i Aalborg har driftspersonalet afprøvet kendte og ukendte metoder til Forebyggelse af svovlbrintedannelse ved f.eks.: Tilførsel af ren ilt, Luft via kompressor, Dosering af Nutriox – Nitrat, Rensning af ledning med rensegris, Forsøg med ændret pumpestrategi Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


A naMo • Automatisk rapportgenerering • Overskuelige og ensartede rapporter til fx. skat, udløb og driftsdata • Mulighed for anlægssammenlægning • Hurtig reaktion ved kravoverskridelse - fx. blå flag ordning • Web-baseret adgang via pc og iPad Læs mere på www.bve.dk eller ring på 5374 5408

I N ST R U ME N TE RIN G BVE kan nu tilbyde kunderne i forsyningsbranchen et tilpasset produktprogram indenfor procesinstrumentering, til måling og regulering af procesværdier, i forbindelse med Analyser, Dosering, Flow, Niveau og Tryk.

NYT

hos BV

E

Niveauvipper

tryktraNsmittere

flowmåler

Niveauvipper benyttes overalt til direkte start/stop af pumper, eller i forbindelse med pumpestyringer på spildevandapplikationer.

Leveringsprogrammet er stort, og vi vi kan tilbyde tryktransmittere til alle typer installationer og medier. Til spildevandsapplikationer er det ofte ATM ECO/N vi tilbyder.

Magnetisk induktiv flowmåler benyttes til eks. ind- og udløbsmåling eller i forbindelse med måling af returslam.

En høj egenvægt kombineret med en dråbeformet konstruktion gør den Den benyttes i forbindelse med pumsærlig velegnet til brug i pumpe/pestyringer og har en god nøjagtigstationer, brønde og bassiner. hed og langtidsstabilitet. Den kan helt uden merpris, leveres i præcis det måleområde man ønsker, og vi lagerfører altid i måleområderne 3, 5 og 10 mWs.

SYSTEM 2000

Unikt ledelsesværktøj til fremtidens drift af renseanlæg

Pmag er udviklet til applikationer, hvor der ønskes en god måling til en overkommelig pris. Den er som standard monteret med et stort og letlæseligt display, og programmering af måler foregår via 4 taster og en meget enkel og brugervenlig programmeringsmenu.

Scan og kom direkte til dine muligheder

B.V. ELECTRONIC A/S · ØSTERBRO 5 · DK 7800 SKIVE · TLf. 9752 5022 · BVE@BVE.DK · WWW.BVE.DK

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

41


Bekæmpelse/afhjælpning af lugtgener: Udluftning, Filtrering gennem bark eller lava filtre, Ozonanlæg Her er gode råd gratis Case 2: Oppumpning fra nabokommune gav følgende erfaringer Skiftet 1440 meter betonledning til pvc-ledning i 1990’erne (og fortsat svovlbrintedannelse opstrøms) Problemet flyttet længere nedstrøms pvc-ledning! Med (Tæring i betonledning længere nedstrøms) Fysisk levetid på kloakledning under 30 år!

Tiltag: • 3 faste svovlbrinte målestationer + mobile • 8 doseringssteder i Hals-oplandet • Nitratmåling i indløb på RA Øst (undgå overdosering) Driftsudgift til dosering: ca. 40.000 kr./md. (ca. 700 l/d) Indlægget afsluttedes med en formaning om at: • Fokus på svovlbrinte betaler sig! • I Aalborg gør svovlbrintegruppen en forskel! God arbejdslyst til jer! Helle Strandbæk: hes@aalborgforsyning.dk

Lange trykledninger Jess K. Oredsen. Foredragets Indledning var en præsentation af AquaDjurs as, der har: • 1(2) renseanlæg • Ca. 200 pumpestationer • Ca. 1000 km kloakledninger • 4 vandværker • Ca. 40.000 indbyggere i kommunen

Case 3: Nedlæggelse af Hals Renseanlæg med overpumpning til Renseanlæg i Aalborg. D vs. lange pumpeledninger med lugtgener Tiltag til reduktion af svovlbrinte i oplandet ved Hals. Svovlbrinte koncentration, Før tiltag: 30-1000 ppm Efter tiltag: 10 ppm

42

Disse forhold gør, at Spildevandet transporteres over længere afstande. Besparelser separeringer mm. Har betydet, at mængden af spildevand, der skal transporteres er blevet mindre, men mere koncentreret og dermed en potentiel årsag til svovlbrinte dannelse med de ulemper, som dette medfører ikke mindst korrosion og nedbrydning af bygningsdele. Erfaringer med bekæmpelse af svovlbrintes bekæmpelse viser, at resultaterne ofte ikke er særlig gode. Derfor: Tænk dannelse af H2S ind i overvejelserne ved projektering af nye trykledninger ved at: Bekæmpelse af H2S kan deles i 2 grupper Symptombehandling – Lugt Forebyggelse – Hindre dannelse af H2SForebyggelse. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Som alternativer blev nævnt. I forbindelse med projektering af nye systemer bør man overveje følgende: • Vurder hvor stor belastningen vil være, både i tør- og regnvejr. • Brug evt. data som er til rådighed fra SROanlæg. • Er området separat eller er der planer for det. Vælg en passende metode til evt. forebyggelse eller bekæmpelse af svovlbrinte. Der er doseret ca. 80 tons kemi om året for at reducere eller helst fjerne denne udgift. I stedet har man forsøgt at anvende en ”Rensegris”. Grisen har mange fordele og ulemper, men ved at sende ”Grisen” igennem ledningsnettet er resultatet en: Besparelse på ca. 80 tons kemi årligt = 100.000 kr. det er da ikke så ringe. Problemer ved svovlbrinte håndtering i lange trykledninger gribes an på forskellig vis Det ene sted har man gode erfaringer med en løsning, og et andet sted virker det overhovedet ikke. Resultatet af dette er at: Muligheden for dannelse af H2S er øget.

Indlægget afsluttedes med udveksling af erfaringer for og imod. Jess K. Oredsen: jko@aquadjurs.dk

Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten Aksel Kirkeby Aksel Kirkeby´s utaknemmelige opgave var at give et resume af dagens emner. En opgave som blev løst på en engageret måde. Uanset at de fleste tiltag allerede var behandlet i dagens øvrige indlæg.

Lugtbekæmpelse. Der blev her nævnt forskellige former for filtrering gennem f.eks.: Lavasten, Kulfilter, Jordfilter. Alle omtalt med deres fordele og ulempe mht. filtreringevne, mandskabsforbrug til drift og økonomi. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Indlægget behandlede opgaven i 2 afsnit med Forebyggende foranstaltninger med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning. Afhjælpning af lugtgener med bl.a. filter og udluftning. Forebyggende indgreb Opholdstider – Optimering af trykledninger ved nyanlæg – Høj vandhastighed minimerer opholdstid, udfældninger og svovlbrinte – min. 0,8 til 1 m/sek – Høj vandhastighed koster energi Dimensionering med vandhastigheder – Ved energibesparelser fås ofte en relativ lav vandhastighed ved frekvensomformer drift af pumper – Skylleprogrammer med periodevis høj vandhastighed, med til at minimere aflejringer

43


– – – –

Kompressordrift til tømning af trykledning Kompressordrift ved pumpestop længere end 1 time Kompressordrift koster energi Vigtigt at pumper er dimensioneret til at pumpe mod tom trykledning! – Rensning af trykledninger med svamp – Omrøring / spuling i pumpesump – Minimerer slamdannelser og dermed svovlbrintedannelse Ozon kan anvendes til at angribe svovlbrinte i luftfasen – Ozongenerator til f.eks. Indblæsning i pumpesump: http://www.scanion.com/luftmiljoe/produkter/airmaid-v – Husk at vurdere APV ved de respektive løsninger – Ved ozon skal der udluftes min. 5 min. Før ophold i rummet Udluftning gennem kloakdæksler vigtigt!! – Naturens udluftning leder ilt til gravitationsledninger Afhjælpende foranstaltninger • Filtrering af ventilations luft – Flere muligheder • Aktiv kul filtre • Barkflis filtre • Lava filtre – Ventilationsanlæg • Styring af udluftning – Retning + luftmængde – Kombination med forskellige filtre – Fjernelse af H2S ved ”iltning

En ikke særlig ofte brugt løsning. ObS. Der skal ikke være naboer i nærheden Indlægget afsluttedes med visning af foto med et antal filterløsninger. Aksel Kirkeby, akk@vandogaffald.dk

Bliv fremtidsklar med fleksibel pumpestyring Komplet pumpestyring i specialudviklet udendørsskab fra EL:CON sikrer dit renseanlæg en løsning, som er funktionel, fleksibel og konkurrencedygtig på prisen. Fordele: • PLC-system med mulighed for videreudbygning, der understøtter de fleste SCADA-systemer • Konfigurerbar opsætning via panel • Uafhængig af bestemte producenter og leverandører • Konkurrencedygtige priser • Udendørsskab udviklet til det danske spildevandsmarked EL:CON Automation er et stærkt kompetencecenter med egenproduktion af styretavler og programmering af software. Derfor fungerer EL:CON som både del- og totalleverandør inden for styring, reguleringsog overvågningsanlæg samt elinstallation. Scan QR-koden med din smartphone eller gå ind på www.elcon-as.dk/pumpestyring og læs mere om EL:CONs pumpestyring.

EL:CON Automation A/S Tel 7266 7077 automation@elcon-as.dk www.elcon-as.dk

44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Frederikshavn har meget at byde på – vær klar til at tage imod dette Af Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening I 2014 holdes Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Frederiks­havn. Det er første gang nogensinde, at årsmødet holdes nord for Limfjorden og dermed første gang, at Spildevandsteknisk Forenings medlemmer for alvor får muligheden for at udforske Vendsyssel i forbindelse med et arrangement i Spildevandsteknisk Forenings regi.

Store oplevelser i vente Frederikshavn Forsyning har længe tænkt kreative tanker og på anden måde arbejdet på, at årsmødet 2014 skal blive en ganske særlig oplevelse for alle, som deltager. Det som, årsmødedeltagerne kommer til at opleve på Knivholt, bliver helt sikkert noget, der vil gøre indtryk og blive husket positivt.

Hvor i Frederikshavn skal årsmødet holdes? Frederikshavn er den største by i Frederikshavns Kommune. Byens renseanlæg ligger tæt ved havn og kyst, men renseanlæggets matrikel er bebygget i en sådan grad, at selve årsmødeudstillingen ikke fysisk kan afholdes på eller ved renseanlægget. Frederikshavn Forsyning har derfor peget på, at årsmødet skal holdes på Knivholt Hovedgaard – en tidligere herregård i den vestlige udkant af Frederikshavn.

Ledsagere til spildevandsteknikerne vil med garanti også føle sig meget velkomne til årsmødet. Den alternative eftermiddag, som er foreningens tilbud til ledsagere m.fl., er allerede tilrettelagt. Uden at røbe alle detaljer så går det dog an at afsløre, at Skagen vil være i fokus på den alternative eftermiddag.

Knivholt er gearet til store arrangementer – både i fri luft og under tag Knivholt er fundet særdeles velegnet til afholdelse af STFs årsmøde. Der er mange kvadratmeter både udendørs og indendørs, og der er en spændende og helt unik atmosfære. At stedet hen over året benyttes til både koncerter, udstillinger, møder og fester, er vores garanti for at såvel årsmødeudstilling som generalforsamling og årsmødefest kan afholdes på stedet. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

”… vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere” En dag er afgjort for lidt til at nå at opleve alt, hvad det nordlige Jylland har at byde på. Frederikshavnerne opfordrer derfor til, at årsmødedeltagerne overvejer at komme i god tid eller at blive lidt længere. Gør gerne en miniferie ud af opholdet i byen. Byens hoteller og andre overnatningssteder vil tilbyde forskellige gunstige pakkeløsninger i forbindelse med årsmødet. Mere om årsmødet følger i det kommende nummer af Spildevandsteknisk Tidsskrift.

45


Nytænkning styrer Middelfart på vej mod fremtidens rensningsanlæg Skrevet af: Carsten Møller, Danish Water Services, Jeanette A. Madsen, EnviDan, og Allan Bruus, Middelfart Forsyning A/S

Vue over del af Middelfart Centralrenseanlæg.

Middelfart Spildevand vil på deres renseanlæg vise potentiale og muligheder for at forvandle et eksisterende ”traditionelt” renseanlæg til et eksempel på fremtidens renseanlæg. Ved anvendelse af ESCO-modellen som finansieringsinstrument er visionen at omforme anlægget fra at være netto-energiforbrugende til at være netto-energiproducerende, siger direktør Allan Bruus. ESCO konceptet går i bund og grund ud på, at leverandøren af projektet garanterer, at de besparelser projektet genererer over en aftalt periode vil kunne betale projekts samlede omkostninger tilbage. Efter den aftalte ”tilbagebetalingstid” tilfalder fremtidige besparelser Middelfart Spildevand, slutter Allan Bruus. Baseline model koblet med online monitering Udviklingsprojektet har fået støtte fra VTU fonden mhp at udvikle og implementere en standardiseret baseline model, koblet med et online moniteringsværktøj, som til en hver tid kan

46

vise energieffektiviteten på renseanlægget i den nuværende driftssituation. Dette er forudsætningen for anvendelse af ESCO modellen som instrument til at finansiere energieffektivitet i spildevandssektoren. Middelfart renseanlæg vil kunne fungere som model for langt størstedelen af de eksisterende nationale og internationale renseanlæg på grund af sin størrelsesklasse som et middelstort renseanlæg med en kapacitet på 35.000 PE. På basis af detaljeret viden om energiforbruget over hvert procestrin i renseanlægget prioriteres indsatsen med henblik på at gøre Middelfart renseanlæg energiproducerende. Via projektets udviklede baseline standard og online monitoreringsværktøj kan besparelser pr. forbedringstiltag fastlægges, hvilket er en afgørende forudsætning for den nødvendige analyse- og projektudviklingsfase, der skal gå forud for udbud efter ESCO-modellen i et offentligt privat partnerskab siger projektleder Jeanette A. Madsen fra EnviDan. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


DUSØR

5000 KR

GIVES TIL DEN SPILDEVANDSPUMPE MED LAVERE

ENERGIFORBRUG END VORES N-PUMPE

En N pumpe er ikke bare en pumpe, men et system der sikrer, at du aldrig får tilstopninger og altid har de laveste energiomkostninger... Støbejern

Hard-Iron™

Støbejern

Hard-Iron™

Chopper

Pumpehus

Betingelser se

www.flygt.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

47


Der er ikke tidligere lavet ESCO-projekter på renseanlæg. Den væsentligste grund til dette er, at det er forholdsvist komplekst at få afdækket, hvad der er den reelle baseline for energiforbruget.

salg, siger Carsten Møller, direktør i Danish Water Services. Markedspotentialet er stort, og potentialet er alle de store og mellemstore rensningsanlæg i Danmark og de lande, hvor vi ønsker at sikre øget eksport.

Eksportpotentiale En baseline-standardisering vil være det produkt, der vil gøre EPC og ESCO muligt i hele vand- og spildevandsbranchen. Ambitionen er, at det udviklede produkt skal være så transparent og operationelt, at det vil kunne sikre den troværdighed, der også kan sikre Danmark et øget projektsalg internationalt. Værktøjet og teknologien vil naturligvis kunne bruges til intelligent udnyttelse af ressourcerne i spildevandsbranchen globalt set og skabe mulighed for implementering af miljøforbedrende tiltag til reduktion af energiforbruget og dermed emissionen af CO2.

Holdet bag projektet Der er behov for at have et dansk referenceprojekt, der klart dokumenterer, at de udviklede værktøjer skaber forudsætningen for at kunne indgå ESCO kontrakter på spildevandsområdet, og Middelfart renseanlæg vil dermed blive en del af det nationale udstillingsvindue for nytænkning omkring finansiering og kobling af dansk miljøteknologi. Der er sammensat et stærkt virksomhedshold, der hver især bibringer de kernekompetencer og indgange til løsning af opgaven, der sikrer det rette udbytte. Holdet består af EnviDan, Grontmij (rådgiver), Picca (leverandør), DHI (kvalitetssikring) og Danish Water Services.

En øget eksport kræver partnerskaber eller konsortier af danske rådgivere, producenter og entreprenører, der sammen med det offentlige kan levere samlede løsninger inklusiv teknologi, knowhow, drift- og vedligeholdserfaring samt finansiering, og fremtidige projekter vil være karakteriseret ved, at det ikke er salg af produkter, men et løsningsbaseret

Allan Bruss fra Middelfart Spildevand forventer, at projektet er afsluttet omkring oktober 2014, og han vil sikre, at kolleger og danske virksomheder under processen vil blive orienteret om fremdriften. Jeanette Agertved Madsen: jam@envidan.dk Mobil tlf.: 42 12 54 78, www.envidan.dk

48

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Avanceretnytænkning,

derredefinerer

pumpeeffektivitet

The Heart of Your Process

Flerkanals pumpehjul med blokeringsbeskyttelse i verdensklasse Vores Contrablock Plus enkelt kanals pumpehjul sætter markedsledende standarder inden for blokeringsbeskyttelse: Minimumspassage for faste materialer på 75 mm og fremragende ristegodshåndtering uden afhængighed af skæring. Nu leverer Contrablock Plus pumpehjul med flere kanaler, der har en forbedret hydraulik ved den samme ydelse. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Som aldrig set før blev de designet ved hjælp af databehandling af væskedynamik (CFD) for at sikrer pumpernes fremragende effektivitet.

Sulzer Pumps www.sulzer.com

Som det er tilfældet med den tilsvarende effektive ABS spildevandspumpe XFP udgør de din bedste garanti for problemfri pumpning.

Find flere løsninger i verdensklasse på www.ABSEffeX.com

49


Eksplosion og brand i silo til tørret slam Af Thomas Hvass Eriksson, Driftsleder, Roskilde Forsyning A/S. På renseanlægget i Roskilde havde vi, i begyndelse af september, eksplosion og brand i en silo til opbevaring af tørret slam. Siloen, der er opstillet i en større produktionshal, er en stort set lufttæt stålkonstruktion på 50 m3, der anvendes til opbevaring af tørret slam med 90 % TS. Hændelsen medførte skader på silo, tilhørende maskineri og el-installationer, samt mindre personskader i form af sår og rifter på knæ, arme og hænder. På trods af driftsfolkenes hurtige reaktion og korrekte indsats, blev de materielle skader relativt omfattende, men kunne have været langt værre. I Roskilde Forsyning har vi, nogle år tilbage, arbejdet med beredskabsplaner mhp. håndtering af forskellige situationer, heriblandt eksplosion og brand. Et element af beredskabsplanen er, at en hændelse gennemgås og evalueres for at forbedre indsatsen ved fremtidige lignende hændelser. Forløbet omkring denne hændelse har givet anledning til tilpasning af beredskabsplanen på nogle forhold, som vi ikke fik med under udarbejdelsen af beredskabsplanen. Disse, og selve forløbet, er beskrevet nedenfor. I forbindelse med driftens arbejde, den pågældende dag, opdagedes usædvanlig høj varmestråling fra siloen. Grundet den høje varmestråling antog vi, at tørret slam, i den næsten fyldte silo, var selvantændt og ulmede, hvorfor Beredskabet blev tilkaldt. For at lette Beredskabets arbejde blev materialer og fritstående udstyr omkring siloen fjernet og bygningen rømmet. Da Beredskabet ankom, gennem gik vi forløbet op til deres ankomst og det blev fremhævet, at der var tale om en silo, indeholdende tørt organisk materiale. Efterfølgende inspicerede de siloen og målte temperaturen på ydersiderne. På et mindre område måltes temperaturen til knapt 200 0C, hvorfor de konkluderede, at en mindre mængde af slammet var selvantændt og ulmede.

50

Det ulmende slam gav ikke anledning til bekymring hos beredskabspersonalet, som bad om driftsfolkenes assistance til at fastlægge den bedste tilgang til siloen mht. at åbne den og få adgang til det ulmende slam. Under dette arbejde gav en af siloens øvre plader efter for det opbyggede tryk af brandgasser. Trykbølgen sendte alle tilstedeværende, som ved et tilfælde stod foran en åben port, ud af bygningen og slammet brød ud i lys lue. Da trykket var gået af siloen, kunne beredskabet uden større problemer åbne en inspektionslem og begynde slukningsarbejdet. Selve slukningsarbejdet varede knapt 2 timer. Som nævnt ovenfor, var der en række forhold, vi ikke var forberedte på, men ganske hurtigt fik håndteret. Forholdende vil blive indarbejdet i beredskabsplanen. Disse er: Inden slukningsarbejdet kan påbegyndes, skal El-forsyningen, til bygning eller lokale med brand, brydes. Dette omfatter forsynings-, styre- og belysningsstrøm. Kort eller beskrivelse over tavler og bryderes placering, og evt. betjening, skal være let tilgængelig på centrale punkter. Alternativt, telefonnumre til El-fagligt personale.

Beredskabet skal have fuld sikkerhed for, at der ikke forekommer trykflasker eller andre trykbeholdere i den pågældende bygning eller område. Usikkerhed om dette vil ændre beredskabets prioritering, hvilket sandsynligvis vil øge omfanget af skader. Der skal være styr på berørt personale. Ved usikkerhed om evt. manglende personer vil beredskabet prioritere personsøgning og ikke slukning. Dette vil øge omfanget af skader. Det kan være nødvendigt at transportere og midlertidigt oplagre brandene eller udbrændte materialer. Hvis muligt bør procedurer, faciliteter og udstyr være forberedt. Brug sund fornuft, selv fagfolk kan fejle. I vores tilfælde medførte beredskabets rolige opførsel, på trods af vores gentagelser om, at der var tale om en silo med meget tørt organisk indhold, at både beredskabs- og driftsfolk var for tæt på siloen, da den gav efter. Beredskabsfolkene var tydeligt rystede over at blive sendt ud af bygningen, så de har formentlig fejlvurderet situationen. Thomas Hvass Eriksson thomase@rosforsyning.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Fremtidens Renseanlæg:

Billund BioRefinery på Grindsted Renseanlæg Af Bjarne Bro, Projektchef Billund Vand A/S Billund Vand A/S skal bygge ”Fremtidens Renseanlæg” som et demonstrationsanlæg, der skal vise, hvad Danmark kan på vandfronten. Projektet støttes med 15 mio kr. af Miljøministeriet og VTU-fonden, som har udbudt projektet i en konkurrence, der blev vundet af Krüger og Billund Vand A/S. Billund Vand A/S indsendte i partnerskab med Billund Kommune og Krüger et visionært projekt, der samler al den fremmeste teknologi i spildevandrensning med et par ny snapse, og kombinerer det med affaldshåndtering i et ressourceprojekt.Projektet har navnet ”Billund BioRefinery”. Det knytter borgere, industri og landbrug sammen i et ressourcekredsløb, som et svar på regeringens ressourcestrategi. Det sikrer genanvendelse af ressourcerne i spildevand og organisk affald i Billund Kommune og omegn, i form af energi og lettilgængelige næringsstoffer til land og by i lokalområdet. Som noget særligt ved Billund BioRefinery demonstrerer projektet det hensigtsmæssige i, at Vandbranchen kan gå ind og tilbyde relevante og konkurrencedygtige løsninger til affaldshåndtering, der imødekommer regeringens ressourcestrategi. Desuden samles al den nyeste teknologi, som vandbranchen og biogasbranchen kan fremvise, på ét sted, og det skal bruges til at understøtte dansk eksport af miljøteknologi.

Forretningsudvikling, værdier og målsætning Billund Vand A/S ser et stort forretningsområde i at producere energi og gødning på basis af spildevandsslam og fast og flydende organisk affald, herunder kildesorteret madaffald. Til dette formål har Billund Kommune - via sit ejerskab - understøttet Billund Vand A/S i at etablere et nyt selskab – Billund Energi A/S - der skal udvikle en forretning på denne basis.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Billund A/S har endvidere etableret et grundlag for sine aktiviteter ved at udvikle og formulere mission, vision og værdier for sine selskaber. Heri ligger blandt andet, at Billund Vand A/S har en værdi, der hedder, ”vi tør gå foran”, målsætninger om forretningsudvikling af Billund Energi, samt at reducere påvirkning af vandmiljøet til 25 pct. af de nugældende udledningskrav for næringsstof.

Baggrund for udvikling og udvikling af fremtidens renseanlæg Billund BioRefinery Billund BioRefinery projektet fører til et videreudviklet Grindsted Renseanlæg, der ved sin etablering i 1994-1996 allerede var et svar på den nuværende regerings netop udsendte ressourcestrategi. Det pegede dengang fremad i et visionært projekt, defineret af daværende Grindsted Kommune, ved at tænke spildevandsslam og kildesorteret husholdningsaffald sammen som en værdifuld ressource, der udnyttes til energi- og gødningsproduktion. I dag producerer Grindsted Renseanlæg 40 pct. mere energi, end det bruger. Denne kombination har ikke set sin lige siden. Ideerne dengang byggede på daværende Miljøminister Svend Aukens Affaldsplan 2000 fra 1994, hvori der var forslag til 50 pct. genanvendelse af affaldsstrømmene. Nu står hans niece, Miljøminister Ida Auken bag etablering af Billund BioRefinery. Billund Vand tager det næste skridt i udviklingen af Grindsted Renseanlæg til Billund BioRefinery ved ad åre at samle det meste af kommunens spildevand på Grindsted Renseanlæg, etablere fornyet og forbedret behandling i alle procestrin og udvide affaldsbehandlingsanlægget, med svar på nogen af de udfordringer, udvidet affaldsmodtagelse har givet - eksempelvis stor intern ammoniumbelastning på renseanlægsdelen.

51


Denne udvikling gennemføres ved at koble de nuværende driftserfaringer fra Grindsted Renseanlæg med anvendelse af markedets udbud af den nyeste teknologi, suppleret med den nyeste procesviden.Derudover tilføjes helt nye behandlingsmetoder til udvidelse af ressourceudnyttelse i form af mere energi og et slamprodukt med større plantetilgængelighed på næringsstoffer. Det nuværende anlæg bliver også udvidet til at modtage nye affaldsstrømme som madaffald fra storkøkkener, slagteriaffald herunder også kategori 2 affald, i henhold til bekendtgørelsen om animalske biprodukter. Hele historien kan ses på forrige sides illustrationer.

Hvilke forandringer sker der på Grindsted Renseanlæg mod transfor­ mationen til Billund Bio Refinery: • Kombination af den eksisterende overfladebeluftning med bundbeluftning • Vidtgående spildevandsrensning ved efterfiltrering • Behandling af nødoverløb • Indførelse af simultant kørende Biodenitro og Biodenipho i luftningstankene • Flytte fosforfældning til rejekt i en Struvit produktion • Rejektvandsrensning ved Anammox • Indførelse af kontinuerlig termisk hydrolyse af slam • Udvidelse af affaldstyper til gasproduktion • Udvidelse af rådnetankskapaciteten med en termofil rådnetank i slamlinien • Intelligent styring af renseanlæg, opland og det samlede affaldsbehandlingsanlæg

Vidensudviklingprojekter i projektet: • Neddeling af dybstrøelse • Annamox på hovedstrømmen • Sikring af spildevandsslammets kvalitet • Optimeret Mikrobiologi i rådnetankene • Øget plantetilgængelighed til næringsstoffer i spildevandsslam gennem spredningsmønster

Nyhedskernen (ikke set før) i projektet er: • Den termiske hydrolyse, der giver et stort bidrag til udrådning af det biologiske slam, der er vanskeligt nedbrydeligt ved en almindelig mesofil eller termofilt drevet rådnetank. Denne proces er udviklet af Krüger og afprøvet på et pilotanlæg på Hillerød Renseanlæg. Processen kører ved 168 °C og 7 – 8 bar i et kontinuert flow. Den forventes at fordoble gasudbyttet for biologisk slam. Processen forventes også at bidrage med en øget nedbrydning af kildesorteret madaffald. • At indføre to trins udrådning på spildevandsslam med en termofil rådnetank før den termiske hydrolyse som trin 1 og den eksisterende rådnetank efter den termiske hydrolyse som trin 2.

52

• Intelligent styring af affaldsbehandlingsanlæggets dele i et effektivt samspil, der forventes at give sikker drift uden forsuring, skum og andre trivialiteter, samt øget gasudbytte gennem styring af input til rådnetankene. Programmet til styringen udarbejdes på den nyeste viden om mikrobiologisk processer i rådnetanken. • Simultant fungerende biologisk kvælstof- og fosforfjernelse i den eksisterende luftningstank. • Fosforfældning på rejektvand med et magnesiumsalt. Den fældede fosfor i form af struvit indeholder således magnesium, et mikronæringsstof, til gavn for slammets gødningsvirkning. • Energioptimale renseanlægsprocesser ved afprøvning af Anammox-proces på hovedstrøm • Mulighed for yderligere ressourceoptimering gennem fosforgenvinding og produktion af bioplast fra slam • Samlet energioverskud på ca. 200 pct. mod i dag ca. 40 pct.

Tidsplan • Udførelse 2014 -2017 • Monitering 2015 -2023 • Rapportering 2023

Økonomi • Anlæg 69 mio kr. inkl. tilskud fra fonden på 15 mio kr. • Nettodriftsresultat er en samlet forbedret driftsøkonomi 5,5 mio kr.

Showroom Som et delvilkår for tildeling af tilskuddet skal Billund Vand stille anlægget og de opnåede resultater til rådighed. Det forventer vi at gøre ved at etablere et showroom, som idemæssigt er under udvikling nu. Vi forventer et fysisk og virtuelt showroom, der stiller det fysiske anlæg og processerne til skue for interesserede allerede inden etablering, startende med udbygning af det nuværende website: www.billundbiorefinery.dk.

Velkommen til Fremtidens Renseanlæg Billund Vand ser ikke dette projekt som sit eget projekt - eller som et lukket land. Billund Vand ser sig selv som facilitator i et samarbejde for et samlet projekt, der kan demonstrere, hvad den danske vandbranche formår og på en fornuftig måde vise, hvordan den kan placere sig som forvalter af organisk affald. Eventuelt i et samspil med affaldsbranchen, der også arbejder på at realisere landets ressourcestrategi. Vi håber igennem dette projekt at komme i en frugtbar dialog med interesserede aktører i særdeleshed og vandbranchen som helhed, så vi sammen kan løfte Danmarks vandbranche til det ypperste, verden har set til gavn for en effektiv ressourcehåndtering og eksport af vand og biogasteknologi. Så velkommen indenfor til dem der vil være med. Bjarne Bro: bb@billundvand.dk - www.billundvand.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk 53


Indvielse af pumpestation med spildevandssystemet AmaDS3 Red. J.H. Grønbech & Sønner, KSB og Energi Viborg Vand A/S inviterede 19. september 2013 til indvielse af den første pumpestation med spildevandssystemet AmaDS3 Det var dejligt at se det store antal medarbejdere, der dagligt er beskæftiget med pumpestationer og afløbssystemer, der var mødt op for at se det sidste nye inden for pumpestations design. Det nye ved den præsenterede pumpestation var, at der før pumpedelen var indbygget en ”Samleenhed”, der tjente både som udligningstank og som separa-

Tilløb til pumpen.

tor, der opsamlede større elementer, der ellers let vil tilstoppe en normal pumpe. Det ”rene” spildevand fortsætter gennem en perforeret plade ned i pumpebrønden. Når normal startniveau nås, starter pumpen. Vandet pumpes retur gennem den perforerede plade og samleenheden ud i stationens afgangsledning. Dvs. den opsamlede mængde urenheder fortsætter sammen med spildevandet ud i pumpeledningen. Obs. Når der opstår pumpetryk i opsamlingsenheden spærrer en kontraventil tilløb, så intet pumpes retur i tilløbsledningen.

En så radikal ændring fra de kendte pumpestationer, samtidig med de tilbudte pølser og læskedrikke blev nydt, var starten til ivrig diskussion for og imod. Skepsis var tydelig, men der blev livligt diskuteret driftserfaringer med driftspersonale fra Energi Viborg, som ikke havde haft et eneste udkald siden opstart af stationen. Under fremvisning af AmaDS blev risten foran pumperne skilt ad på få minutter, og på trods af næsten 6 måneders drift, var der ingen aflejringer på risten foran pumperne.

Udpumpning til trykledning.

Grønbech & Sønner:

Stop for tilbageløb af vand ved Skjern Å Den unikke Wastop tilbageløbsventil er valgt som helgardering mod tilbageløb af vand ved et udløb ved Skjern Å

Grønbech & Sønner blev taget med på råd, og løsningen blev en Wastop tilbageløbsventil.

Skjern Å er Danmarks vandrigeste vandløb, som strækker sig over 94 km. Ved åen i Skjern har et udløb givet problemer på grund af en utæt ventil.

Morten Juel Pedersen, som er key account manager hos Grønbech & Sønner, forklarer: ”Det var oplagt at vælge en løsning med en Wastop tilbageløbsventil, idet den har en unik gummimembran, som lukker fuldstændigt tæt, og ventilen er dermed en helgardering, når vandet fra tid til anden når op til overkanten af betonfundamentet”.

Driftsleder John Seitzinger fra Ringkøbing-Skjern Forsyning fortæller: ”Der sad tidligere en utæt Ø600 kontraklapventil, som gav store problemer med tilbageløb i systemet, når der var opstuvning af vand i åen”.

54

”Wastop reference, Ringkøbing-Skjern”: Princippet i Wastop tilbageløbsventil:

Åben ventil: Vandet kan frit strømme ud af den åbne ventil.

Lukket ventil: Vandet strømmer mod gummimembranen, som lukker helt tæt. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Har det hele og lidt til

○ Ikke kun turbiditet ○ Ikke kun ledningsevne ○ Ikke kun pH ○ Ikke kun ilt Men også UV-254, en glimrende indikator på om noget er helt galt.

Aquasense · Tlf. 42425080 info@aquasense.dk · www.aquasense.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

55


Cambi’s Termisk hydrolyse proces (THP) på spildevandsslam og madaffald fra kildesortering og industrier Af Poul Møller, Cambi Danmark A/S Det er mere end 20 år siden, vi byggede det første anlæg til behandling af spildevandsslam. Nogle af de første anlæg var Næstved og Fredericia. Vi har i 20 år bygget mere end 30 anlæg rundt omkring i Verden, hovedsageligt på store spildevandsrenseanlægs slambehandlings anlæg. På www.cambi.no ’Plant Locations’ er referancerne angivet.

Det medfører en betydelig større kapacitet i rådnetanke, dels pga. slamkoncentration dels pga. opholdstid. Vor erfaring er, at en opholdstid på ca. 14 døgn ved en mesofil drift er optimal for gasproduktionen. Fra et anlæg i Finland ved vi, at der også er stabilitet ved en termofil proces i rådnetankene. Med et højere TS % i rådnetanke kan slutafvandingen få en højere TS % samtidig med, at THP – processen medfører en bedre afvanding, typisk 2-3 % højere TS i det afvandede slam. Rådnetanke: Eksisterende rådnetanke får væsentligt større kapacitet pga. vor THP proces, højere TS % i indfødningen og kortere opholdstid. Aktuelt betyder det ca. dobbelt kapacitet i eksisterende rådnetanke. Vi angiver ca. 14 døgns opholdstid, men har anlæg – hvor vi er operatør – hvor opholdstiden er 10-11 døgn med fuld udrådning. Ved etablering af nye rådnetanke: Ca ½ størrelse i forhold til normal dimensionering. Der er mange penge at spare med vort THP-anlæg. Får vi data for eksisterende anlæg, beregner vi det meget gerne – uden omkostninger.

Cambi B6 kan behandle slam fra næsten 1 million mennesker.

Gennem de 20 år har vi foretaget en væsentlig udvikling af vor THP anlæg med hensyn til kapacitet, energiforbrug og det materiale, vi behandler på anlæggene. Udviklingen gennem de 20 år har fulgt 4 forskellige spor for optimering af vore anlæg og har ført til udtagelse af patenter og samarbejde med forskningsmiljøer på betydende Universiteter. Behandlingen i vort THP anlæg medfører: • Forøget gasproduktion • Reduceret slamrest som følge af den forøgede gasproduktion • Reduceret opholdstid i rådnetanke – 12-14 døgn i mesofil proces • Behandling ved min. 155° C i min. 30 min. Dvs. sterilisering af materialet

At reducere cyclustiden: Med en større kapacitet på vort THP-anlæg til følge. Det er lykkedes ved forskellige nye komponenter i anlægget – med ca. 30 % større kapacitet til følge. Det ændrer ikke på batch - tiden på min. 30 minutter ved min. 155 oC, der sikrer sterilisering, så slammet kan anvendes som gødning på landbrugsjord. Det forudsætter naturligvis, at tungmetaller er under grænsen, THP processen ændrer ikke på tungmetaller. Reduktion af anlægsstørrelse: Er det modsatte af det, man normalt gør, men det har været nødvendigt for at gøre vort anlæg aktuelt for flere kunder. Vort mest byggede anlæg B-12 er for store anlæg. Vi har udviklet og bygget B-6 anlæg for mellemstore anlæg, samt B2 for mindre anlæg. Med mindre anlæg mener vi anlæg med minimum 1.700 ton/TS per år.

Dertil kommer nogle tekniske ændringer på vore anlæg, ændringer der har medført væsentlig større kapacitet og bedre energi regnskab, ændringer der er understøttet af patenter. Forøget TS % i slam til THP - anlægget, det medfører mindre energiforbrug: Vi har fundet et optimum på 16-17 % TS til THP anlægget, hvilket medfører 10-12 % TS til rådnetankene. Det medfører et TS i rådnetanke på 5-6 %, der er højere end der normalt anvendes på rådnetanke. THP processen har en væsentlig indflydelse på viskositeten. Vor erfaring er, at det ikke giver problemer fortsat at anvende eksisterende omrøringsudstyr.

56

Kompakt, containerbaseret Cambi B2 for småbyer og mindre slamcentre Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Andet – Grønt affald: Termisk hydrolyse har også vist sig aktuelt ved behandling af grønt affald – kildesorteret madaffald, industriaffald, institutionsaffald eller tilsvarende produkter. På 3 anlæg i Norge – HIAS - ECOPRO ved Tronhjem (30.000 ton/år) og EGE – Oslo kommune (55.000 ton/år) har det vist sig, at THP – processen har en positiv effekt. Slammet – begge fraktioner efter afvanding efter rådnetanke – kan - på grund af behandlings temperaturen – anvendes som gødning i landbruget. Vor THP-proces medfører, at slammet med batch-processen sikres min. 155 grader C i 30 minutter sikrer, at der ikke er noget – selv en lille del – der kan smutte forbi som i en kontinuert proces, som rådnetanks drift normalt er.

Er dit slam i god form?

Nye muligheder for rådnetanke på spildevandsanlæg? Det har vist sig, at driftsparametre ved THP - behandling og drift af rådnetanke er de samme for spildevandsslam som for grønt affald, derved kan ikke-udnyttet kapacitet på rådnetanke på spildevandsanlæg anvendes til behandling af grønt affald. Driftspersonale på et spildevandsrenseanlæg vil let kunne betjene det anlæg, der er nødvendigt som forbehandling af grønt affald. Hvis forbehandlingen ikke kan placeres på spildevandsrenseanlægget, kan det ske, hvor affaldsbehandlingen sker. Det behandlede grønne affald leveres til spildevandsanlægget som slam / slurry med 16 – 18 % TS. Det fødes ind i THP anlægget sammen med spildevandsslammet. Det er en løsning, der er valgt på anlæg i Sverige og Norge. Hvorfor vælger vore mange kunder at etablere vort THP-anlæg: Nogle kunder angiver: • Forøget gasproduktion • Reduceret slammængde efter afvanding – dermed reducerede omkostninger til tørring/forbrænding og transport • Forøget kapacitet i rådnetanke og reduceret investering i udbygning af rådnetanke • Sterilt materiale efter THP-anlægget og dermed flere muligheder for anvendelse

Optimer den biologiske proces med tilsætning af Calciumcarbonat eller Hydratkalk ved at øge alkalinitet, ledningsevne og pH

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg og fra land til land Yderligere oplysninger: kontakt os Stefan Sandbacke, stefan.sandbacke@cambi.no Poul Møller, Cambi Danmark A/S, poul.moeller@cambi.dk tlf. +45-4068 8571

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

57


Pris for bedste idé i kategorien ”Langsigtet energipotentiale” Af Lise K. Hughes og Bjarne Hjorth Petersen – EnviDan A/S Pris for bedste idé i kategorien ”Langsigtet energi­ potentiale” går til EnviDan for ideen om at anvende ANAMMOX i hovedstrømme. Aarhus Vand ønsker at gennemføre en udbygning af Egå Renseanlæg med henblik på at realisere den størst mulige energiudnyttelse og blive energiproducerende. For at få de bedste ideer og løsninger var første step en idékonkurrence, som præmierede de bedste ideer og løsninger til at skabe fremtidens energiproducerende renseanlæg. En jury bestående af specialister inden for vandsektoren i Danmark samt beslutningstagere hos Aarhus Vand og Aarhus Kommune har vurderet de 63 indkomne forslag, og fundet de 3 vindere, som er GXN/Martin Malthe Borch, Salsnes Filter AS og EnviDan A/S. Selve prisen blev overrakt ved en storstilet prisuddeling på ARoS den 5. november 2013, hvor bestyrelsesformand i Aarhus Vand Hans Elbek Petersen forestod præmieringen.

Derfor har ANAMMOX-processen langsigtet energipotentiale Jurymedlem Jes La Cour Jansen, professor ved Lund Universitet, begrunder valget af EnviDan’s idé med flg.: Der er et langsigtet højt energipotentiale, hvis det lykkedes med ANAMMOX i processen i hovedstrømme. Teknologien gør det muligt at spare en væsentlig del af den energi, der er knyttet til kvælstoffjernelsen, og man får samtidig frigivet organisk materiale, som kan bruges til gasproduktionen. Overordnet set tror jeg på, at det er vigtigere at spare på energien fremfor kun at tænke på at producere energi.

58

ANAMMOX står for ANaerobic AMMonium OXidation og processen gør det muligt, modsat konventionel spildevandsrensning, at fjerne kvælstof fra spildevandet uden brug af kulstof. Kulstoffet kan derfor høstes og anvendes til energiproduktion i stedet for til kvælstofrensning. Med ANAMMOX processen er det muligt at undgå omvejen via nitrat-N og brugen af kulstof til denitrifikationsprocessen, hvis nitritdannelse og den anaerobe nitritreduktion kombineres. ANAMMOX bakteriernes direkte omsætning af nitrit-N og ammonium-N til frit kvælstof er essensen i reduktionen af kulstofbehov til kvælstoffjernelse, som derved kan udnyttes til energiproduktion. Sammenlignet med konventionel kvælstoffjernelse reduceres energiforbruget til kvælstoffjernelsen i aktiv slamanlæg væsentligt og samtidig kan en større andel kulstof udnyttes til energiproduktion. Potentialet ved at etablere ANAMMOXprocessen i hovedstrømmen er en nettoenergiproduktion på minimum 150%.

Første trin på vejen til fremtidens renseanlæg i Egå Idékonkurrencen er første trin i udbygningen af Egå Renseanlæg, hvor Aarhus Vand har ønsket at gennemføre et udbud, der sætter fokus på størst mulig innovation så tidligt i projektet som muligt. Med idékataloget fra konkurrencen har Aarhus Vand fået mange ideer og parter i spil fra start i bestræbelserne på at realisere den størst mulige energiudnyttelse på Egå Renseanlæg. Idékataloget kan finde på Aarhus Vands hjemmeside: http://www.aarhusvand.dk/Global/ Subsites/Fremtidens%20Renseanl%C3%A6g/FER_idekatalog. pdf. Projektet er et led i Aarhus Vands strategi om at blive energi- og CO2-neutral i 2020. For yderligere oplysninger kontakt Projektchef Bjarne Hjorth på 28 59 14 59

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


2 120 1600

førende specialiser på verdensplan, KWH Pipe og Uponor Infrastruktur, går sammen.

års erfaring i forskning, udvikling og produktion.

eksperter over hele verden er klar til at hjælpe dig.

Uponor Infra

Til din tjeneste Uponor og KWH Pipe fusionerer og danner Uponor Infra. Det betyder, at kunder over hele verden får adgang til produkter, viden og servicen fra to af branchens ledende specialister indenfor rørløsninger, som beskytter og transporterer vand, luft, gas, elektricitet, telekommunikation og data.

Uponor Infra er et joint venture mellem de tidligere virksomheder KWH Pipe og Uponor Infrastruktur.

To producerende plasteksperter med egne fabrikker rundt om i Europa. Desuden med fremstilling af maskiner til plastproduktion. To innovative specialister, som i mere end seks årtier utrætteligt er blevet drevet af viljen til at udvikle effektiv infrastruktur for mennesker, miljø og samfund. Infrastruktur - for en bæredygtig fremtid.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

59


§§§ §§§ Vand, spildevand og vandløb

Af Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi og Miljø Bekendtgørelse om variabelt vandafledningsbidrag udstedt Naturstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget, bedre kendt som trappemodellen. Den endelige bekendtgørelse afviger på flere punkter fra det høringsudkast, som tidligere har været omtalt i nyhedsbrevet.

Konkurrenceankenævnet finder, at hverken prisloftbekendtgørelsen eller vandsektorloven indeholder hjemmel til, at sekretariatet kan korrigere selskabernes prisloft for 2012 ved ”luftkorrektion”, og hjemviser derfor de prisloftafgørelser, hvor der er foretaget luftkorrektion til genberegning af selskabernes prisloft for 2012.

Med bekendtgørelsen om det variable vandafledningsbidrag indføres et nyt ejendomsbegreb i forhold til betalingsloven. En ejendom er i bekendtgørelsen om variable vandafledningsbidrag en ejendom, der vurderes som en enhed i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Konkurrenceankenævnets afgørelse af 19. september 2013 kan ses her. http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/ Pressemeddelelser/2013/~/~/media/Afgoerelsesdatabase/ Vandtilsyn/Ankekendelser/DANVA%20Kendelse%2019%20 september%202013.pdf

Det variable vandafledningsbidrag opgøres på ejendomsniveau, hvor alene spildevand fra erhvervsvirksomheder medregnes. Med erhvervsvirksomhed menes en virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsernes omkostninger.

Det er fortsat Naturstyrelsen, som administrerer ordningen, og tilmelding skal ske til Naturstyrelsen på tro og love. Hvis en virksomhed afgiver ukorrekte oplysninger til Naturstyrelsen, må vandselskabet, såfremt selskabet bliver opmærksom herpå, foretage anmeldelse til Naturstyrelsen. Ejendommen, som er tilsluttet efter det justerede betalingsprincip, skal ifølge bekendtgørelsens regler afregne det variable vandafledningsbidrag efter trin 2. Umiddelbart forekommer bestemmelsen vanskelig at anvende i praksis, idet spildevandsrenseselskabet almindeligvis ikke udsender renseopkrævning til forbrugerne, men foretager opkrævningen hos spildevandsforsyningsselskabet, dog ikke for så vidt angår de virksomheder, som har direkte tilslutning. Bekendtgørelse nr. 1070, 2013, om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget kan ses her. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158252

Konkurrenceankenævnet har behandlet klagerne over prisloft 2012 Konkurrenceankenævnet har truffet afgørelse i Danvas klager over prisloft 2012. Konkurrenceankenævnet stadfæster som udgangspunkt Forsyningssekretariatets genberegning af prisloft 2012. For så vidt angår ”luftkorrektionen” i prisloftet har Konkurrenceankenævnet dog ophævet Forsyningssekretariatets afgørelse, og der skal foretages genberegning af prisloft 2012 for de vandselskaber, hvori er indgået luftkorrektion. Med luftkorrektion menes, at de enkelte selskabers korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 er reduceret med forskellen til selskabets priskorrigerede faktiske driftsomkostninger fra 2010.

Korrektionen er foretaget ved indførelse af et nyt og selvstændigt parameter, som danner udgangspunkt for prisloftet, og ikke som en justering af modellen og/eller et parameter ved fastsættelsen af individuelle effektiviseringskrav for de pågældende selskaber.

60

En tinglyst servitut var ikke nok til at fravige gæsteprincippet I den såkaldte ”Vintapperrampesag” har Østre Landsret forholdt sig til rækkevidden af gæsteprincippet i et tilfælde, hvor der var tinglyst en servitut, som gav ledningsejeren ret til at anbringe og opretholde ledningsanlægget det pågældende sted. Østre Landsret fandt imidlertid ikke, at det med servitutten var aftalt, at gæsteprincippet skulle fraviges.

Sagen angik spørgsmålet om, hvem der skulle betale for udgifterne ved sikring af et kabelanlæg i forbindelse med etableringen af rampeforbindelsen mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Ledningsanlægget, som tilhørte Energinet.dk, var placeret i et tidligere kommunalt areal, men uden at der var betalt vederlag herfor til kommunen. Der var tinglyst en servitut, som gav Energinet.dk ret til at anbringe og opretholde ledningerne, men uden at det var reguleret, hvem der skulle bekoste ledningsarbejder som følge af ændret arealanvendelse. På denne baggrund fandt Østre Landsret – i lighed med Taksationskommissionen – at det ikke kunne anses som aftalt, at Energinet.dk med servitutten var givet en bedre retsstilling end den, der følger af gæsteprincippet. Energinet.dk. måtte derfor afholde omkostningerne ved sikring af ledningsanlægget i anledning af mortorvejsprojektet. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at et stort antal servitutter var indgået på tilsvarende vilkår med deraf følgende økonomiske konsekvenser for ledningsejere. Landsretten henviste herved til, at ledningsejerne ved etableringen af ledningerne på gæstevilkår havde kunnet undgå at betale kompensation til et stort antal grundejere for den relativt sjældne omstændighed, at en ledning skal flyttes.

Som det fremgår, var der i denne sag enighed om, at ledningsejeren ikke havde betalt nogen erstatning til kommunen i anledning af ledningernes placering på kommunens ejendom. Der foreligger så vidt ses fortsat ikke domstolsafgørelser, hvor der er taget stilling til gæsteprincippet i tilfælde, hvor der er betalt erstatning for at have ledningen liggende.

Østre Landsrets dom af 19. september 2013 kan ses her. http://energiogmiljo.dk/wp-content/uploads/2013/09/DOMaf-19_9-2013-8331983_1.pdf Pernille Aagaard Truelsen: paa@energiogmiljo.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


• Slam-afvanding med mobile afvandere til alle typer slam

- f.eks. ved nedbrud af slampresse, belastede slambede, ved ombygninger eller som permanent løsning.

• Egen kap.5-godkendt deponeringsplads • Kører i hele Danmark

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

Sydvestsjællands Kloakservice

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk

Stenstrupvej 3 I 4180 Sorø

Tlf. 5784 9040

Email: lh@svs-kloakservice.dk www.svs-kloakservice.dk SVS er en ISO 9001, 14001, Acilles og SellihcA certificeret virksomhed

Løsninger der gør en forskel! +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

61


Firma Nyt Red. J.H.

Rubrikken ”Firma Nyt” er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Xylem Water ansætter

Renseanlæg fik gæster fra Frankrig Spildevandscenter Avedøre demonstrerede avanceret dansk spildevandsteknologi for delegation med premierminister Jean-Marc Ayrault i spidsen. Måske skal franskmændene snart have mere dansk spildevandsteknologi på deres renseanlæg? Det kan meget let blive resultatet, efter at den franske premierminister Jean-Marc Ayrault for nylig besøgte Spildevandscenter Avedøre i selskab med repræsentanter for vandsektorerne i Frankrig og Danmark. Direktør Jens Prisum stod i spidsen for en spændende rundvisning på anlægget, der blandt andet benytter Krügers styresystem STAR control® til at spare energi og kemikalier. Ministeren var meget interesseret i de danske erfaringer med avanceret styring, øget produktion af biogas og bedre udnyttelse af kapaciteten i det eksisterende spildevandssystem.

Fusion mellem Uponor og KWH Pipe skaber stærk dansk aktør De to virksomheder har tidligere indgået i et joint venture, men med sammenlægningen af de to specialister skabes en ny og stærk spiller på det danske marked for rør til transport, opbevaring og rensning af vand og spildevand. Fusionen betyder øget produktionsvolumen og udvikling af nye produkter på fabrikkerne i Danmark. Selskabet får hovedkontor i Svinninge, og samtidig udbygger koncernen produktionsapparatet i Middelfart og Svinninge. Hilsen Uponor A/S

Jimco fejrer 20 års jubilæum Jimco A/S har siden 1993 udviklet og produceret luft- og vandrensningsanlæg på basis af virksomhedens patenterede UV-C-teknologi, der med ultraviolet lys sikrer effektiv sterilisation og desinfektion. Derfor har firmaet netop fejret jubilæum. Teknologien, der er præmieret med EU’s miljøpris, benyttes i dag over hele verden – bl.a. af storkøkkener, industrivirksomheder, sygehuse og supermarkeder samt private. Jimmy Larsen grundlagde oprindelig Jimco i sin garage på Langeland, og siden er firmaet vokset betydeligt. Jimco A/S Mjølbyvej 7, DK-5900 Rudkøbing

62

Rasmus Wael Nielsen​er pr. 1 september 2013 ansat som projektleder hos Xylem Water Solutions Danmark ApS. – bedre kendt som Flygt. Rasmus bliver primært ansvarlig for projekter vedr. spildevandsløsninger/pumpestationer i Jylland, og skal medvirke til at styrke vores projekthåndtering, som er et vigtigt indsats område for Xylem. Projektafdelingen består nu af 8 ansatte og er branchens største. Xylem Water Solutions Denmark ApS. Lotte.Stormly@xyleminc.com - www.flygt.dk

Randers Spildevand A/S ansætter Randers Spildevand A/S har pr. 1. august 2013 ansat Michael Sønder Jensen, 44 år, som produktionschef i en nyoprettet stilling. Michael Sønder Jensen er uddannet stærkstrømsingeniør, og har været i forsyningsbranchen siden 2004, dog på elforsyningssiden. Ved Randers Spildevand A/S skal Michael have ansvaret for den daglige drift af rensningsanlæggene, herunder fokus på teamdannelse i produktionen. Randers Spildevand A/S har pr. 12. august ansat Lotte Bonde som Indkøber. Lotte Bonde har de sidste 8 år arbejdet med udbud, heraf de sidste 2½ år i et privat konsulentfirma. Uddannelsesmæssigt breder Lotte sig fra sygeplejeske til en Bachelor på Handelshøjskolen. Ved Randers Spildevand A/S skal Lotte sidde i en nyoprettet stilling med ansvaret for bl.a. udarbejdelse af indkøbsaftaler og udbudsmateriale. Randers Spildevand A/S, hejo@randersspildevand.dk www.randersspildevand.dk

Orbicon ansætter ny ingeniør Rune Juhl Pedersen er ny ingeniør i Orbicon, Aarhus. Rune skal hos Orbicon i Forsynings & Anlægsteknik arbejde med projektering af afvanding for veje. Han skal f.eks. projektere i programmet Vejvand, hvor ledninger og brønde skal placeres i de korrekte koter og arbejde med programmet Inroads til projektering af veje. Rune er nyuddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og er pt. en del af et større motorvejsprojekt ved Silkeborg omkring afvanding. Han er 26 år og bor i Silkeborg. Orbicon A/S www.orbicon.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


I Krüger ansætter Projektingeniør Lotte Juul Hansen, uddannet Civilingeniør på DTU i 1999, er ansat den 1. september i Krügers afdeling for Afløbsteknik Øst i Søborg. Lotte skal arbejde med planlægnings- og projekteringsopgaver inden for afløbsområdet. Lotte kommer fra en stilling i Rudersdal kommune. Projektingeniør Mirela Ahmethodzic, uddannet Civilingeniør i Vand og Miljø på Aalborg Universitet i 2012, er ansat den 1. oktober i Krügers afdeling for Afløbsteknik Øst i Søborg. Mirela skal arbejde med planlægning og hydraulisk modellering inden for afløbs­­området.

Mette Kajhøj er den 1. oktober ansat som viceafdelingschef i Krügers afdeling for Afløbsteknik Øst i Søborg. Mette kommer fra en stilling som projektchef i Faxe Forsyning og er uddannet som akademiingeniør i 1996, bygning. Mette skal som del af afdelingsledelsen deltage i den fortsatte udvikling af Krügers kompetencer og arbejdsområder inden for klimatilpasning og afløbsteknik i Danmark og internationalt. Mathias Lassen Nørlem er den 1. september ansat som projektingeniør i Krügers afdeling for Afløbsteknik Øst i Søborg. Mathias er uddannet Civilingeniør i miljøteknologi på Aalborg Universitet i 2013 og skal arbejde med planlægning, hydraulisk modellering og renseteknologier inden for afløb og spildevandsrensning. Søren T. Asklev er den 1. april 2013 ansat som projektleder i Krügers afdeling Spildevand Vest. Søren skal bl.a. arbejde med projektledelse, salg, udbud og projektering inden for PLC og Scada. Søren kommer fra en stilling hos Niras i Aalborg og har også tidligere arbejdet for B.V. Electronics. Projektingeniør Torben Kenneth Petersen er den 1. maj 2013 ansat i Krüger i afdelingen Spildevand Vest i Aalborg. Torben er uddannet el installatør i 2007 og skal blandt andet arbejde med PLC-programmering og udarbejde tavle- og el-specifikationer.

Projektingeniør Mikkel Mühle Poulsen Cand. Scient. i Biologi, Københavns Universitet 2003, er ansat den 1. juni i Krügers afdeling Spilde­ vand Øst i Søborg. Mikkel skal arbejde med procesoptimeringsopgaver og on-linestyring. Mikkel har tidligere været ansat hos Grontmij og Lynettefællesskabet. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Projektingeniør Tue Christophersen Civi­l­ in­ge­­niør, DTU 2010 er ansat den 10. juni i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Tue skal arbejde med softwareudvikling til on-line styring og kommer fra en stilling hos Easy Speedy.

Projektleder Henrik Bastius Kristensen, Diplomingeniør i kemi fra Syddansk Universitet i 1993, er ansat den 17. juni i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Henrik skal bl.a. arbejde med projektledelse og tilbudsprojektledelse og har tidligere arbejdet hos Grundfos og Dégremont. Tilbuds- og salgskoordinator Anton Hartwich Olsen er uddannet Master of Science in Business, Language and Culture på CBS i 2012 og er ansat den 1. september i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Anton skal arbejde med koordinering af tilbud og salg.

Projektingeniør Benny Juul Neis, stærkstrømsingeniør fra Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum i 1999 er ansat den 25. juni i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Benny skal arbejde med projektering af stærkstrømsinstallationer og har senest arbejdet for Sula Steel. Projektingeniør Jesper Eskil Andersen er uddannet El-installatør i 1997. Jesper er ansat den 1. august i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Jesper skal arbejde med PLCprogrammering og har erfaring som automatik ingeniør fra flere virksomheder.

Projektingeniør Jonas Modell Nielsen er uddannet Stærkstrømsingeniør på DTU Diplom i 2013. Jonas er ansat den 18. september i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg og skal arbejde med automationsopgaver.

Projektingeniør Michael Arp Christensen, uddannet Civilingeniør inden for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet i 2012, er ansat den 1. september i Krügers afdeling for Afløbsteknik Øst i Søborg. Michael skal arbejde med projektering og tilsyn inden for afløbs- og spildevandsområdet samt deltage i salg og udvikling af teknologier til afløbssystemer.

63


Projektingeniør Daniel Brødbæk, uddannet Civilingeniør i Vand og Miljø på Aalborg Uni­­ver­sitet i 2013, er ansat den 1. august i Krügers afdeling for Afløbsteknik Øst i Søborg. Daniel skal arbejde med hydraulisk modellering og realtidsstyring af afløbssystemer.

Aviaja Hansen er den 1. september ansat som procesingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest i Aarhus. Aviaja er uddannet Ph.d. i mikrobiel økologi fra Biologisk Institut på Aarhus Universitet i 2006 og skal arbejde med biologiske processer, herunder mikrobiologiske analyser. Anna Katrine Vangsgaard er ansat den 21. oktober som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Anna Katrine er uddannet Civilingeniør, Miljø, 2010 og Ph.D. (CAPEC) fra DTU i 2013, og skal arbejde med procesoptimeringsopgaver og on-linestyring.

Orbicon ansætter Carina Højborg Borum Winther (25) er ny civilingeniør i Orbicon, Aalborg. Carina skal hos Orbicon i Forsynings og Anlægsteknik arbejde med anlægsprojektering og modellering i forbindelse med udarbejdelse af oversvømmelseskort og dimensionering af nye anlæg. Carina er uddannet inden for byggeri og anlæg med speciale i vand og miljø på Aalborg Universitet og har skrevet afgangsprojekt om implementering af LAR i form af grønne tage og bassiner. Carinas fokusområde er bl.a. udarbejdelse af hydrauliske analyser i afløbssystemer med MIKE URBAN Ditte Bøgh Asaa (37) er ny vejingeniør i Orbicon, Odense. Ditte skal hos Orbicon i Forsynings og Anlægsteknik arbejde med anlægsopgaver herunder veje, pladser, kryds, rundkørsler, stier, trafiksaneringer og byggemodninger. Derudover skal hun stå for projektering, projektledelse, udbud og tilsyn samt marked og salg. Ditte er uddannet diplomingeniør fra Odense Teknikum i 2001, og har tidligere været ansat hos COWI A/S, hvor hun har arbejdet med vejprojektering. Mie Haugsted Flindt (34) er ny vejingeniør i Orbicon, Odense. Mie skal hos Orbicon i Forsynings og Anlægsteknik arbejde med kommunale anlægsopgaver: veje, pladser, kryds, rundkørsler, stier, trafiksaneringer, byggeanmodninger samt klimatilpasningsopgaver i forbindelse med vejanlæg. Mie er uddannet diplomingeniør fra Odense Teknikum og har i sine tidligere jobs varetaget opgaven som bl.a. disciplinleder ved større anlægsopgaver og som projektleder på kommunale anlægsopgaver.

64

Projektchef hos Grontmij i Glostrup Linda Sæderup er pr. 1. november 2013 ansat som projektchef i Water i Grontmij. Linda er 34 år, uddannet diplomingeniør og skal arbejde med projektledelse inden for vand og afløb samt plan- og klimatilpasning. Herudover skal Linda understøtte nye projektlederkandidater samt deltage i det strategiske salgsarbejde i Water, herunder bistå med sparring til nærmeste leder. Linda kommer fra en stilling som projektleder hos Alectia, hvor hun stod for projektledelse af afløbs- og klimaprojekter, udarbejdelse af tilbud samt deltog i det øvrige salgsarbejde.

Projektleder hos Grontmij i Glostrup Dorthe Rømø er pr. 1. november 2013 ansat som projektleder i Water i Grontmij. Dorthe er 43 år og uddannet Cand. Scient. i biologi. Dorthe skal primært arbejde med projektledelse af tværfaglige projekter inden for spildevandsplanlægning, klimatilpasning og grønne tage. Dorthe kommer fra en stilling som projektleder hos Køben­havns Kommune, hvor hun blandt andet arbejdede med Spildevands­ plan 2008, grønne tage, vandløbsadministration samt varetog driftsherreopgaven inden for sø- og vandløbsområdet.

Nyansættelser hos Grønbech & Sønner: Grønbech & Sønner A/S har pr. 1/9-13 ansat Nikolaj Tønder som intern salgsingeniør til Vand/Spildevand. Nikolaj kommer fra en stilling som produktudvikler hos Sondex Pumps A/S.

Grønbech & Sønner A/S har pr. 1/9-13 ansat Tina Rich som dokumentationsansvarlig. Tina kommer fra en stilling hos Gunnar T. Strøm Danmark A/S som projekt-/sprogmedarbejder.

Grønbech & Sønner A/S har pr. 15/9-13 ansat Christian M. Anker som key account manager, med ansvar for salg af løsninger inden for Vand/Spildevand i Jylland. Christian har 18 års erfaring på vand- og spildevandsområdet - og har tidligere været ansat hos bl.a. Landia, Stjernholm, og senest som projekt sales manager hos Grundfos Holding. Grønbech & Sønner A/S har pr. 15/10 ansat Daniel Sigsgaard som intern salgsingeniør inden for aktuatorer og ventiler. Daniel kommer fra et job hos Dong Energy Avedøreværket, hvor han har arbejdet med Fjernvarme, Turbine og Kedelanlæg med ansvar for ventiler. Lisbeth Jensen, Marketing Dir.+45 33 26 63 69 Mobile +45 27 80 50 33 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Endress+Hauser opruster Det går stærkt hos Endress+Hauser og derfor har de valgt at ansætte en ny ordrehandler pr. 1. september 2013, Henriette Rebsdorf Hemcker. Henriette har tidligere været ansat hos bl.a. Hans Buch A/S som salgssupporter og hos Emerson Process Management A/S som ordreprocessor. Henriette er i gang med oplæring, så hun kan yde kunderne den bedst mulige service. Henrik Kaagaard Hansen er ansat som ekstern sælger for vand/spildevand pr. 1. november 2013. Henrik er uddannet maskinmester fra 2001 og har bl.a. været ansat hos Maersk som maskinmester, hos Grundfos som salgstekniker, hos Hach-Lange som ekstern salgsingeniør, og senest hos ABB som salgs- & produktchef for instrumentering & analyse. Henrik har dermed stor erfaring med vand/spildevand og vil hurtigt komme ud og besøge kunderne indenfor industrien. Thomas Tindahl Madsen er ansat som intern sælger for vand/spildevand pr. 1. november 2013. Thomas er uddannet maskinmester i 2013 fra Århus Maskinmesterskole og kommer fra Hobro. Thomas er i øjeblikket igennem et længere træningsforløb, så han kan supportere kunderne indenfor vand/spildevand.

Nyansatte i EnviDan Gruppen Gudmundur Andresson er pr. 4. november 2013 ansat som projektingeniør på kontoret i Silkeborg, hvor han skal arbejde med pumpetekniske vurderinger, modulering af spildevandssystemer, klimaberegninger og samstyring af afløb, renseanlæg og recipienter. Gudmundur har afsluttet sit speciale på civilingeniørstudiet DTU oktober 2013 indenfor avancerede modelberegninger på afløbssystemer, vandforsyning og spildevandsrensning. Han har under sit studie været tilknyttet EnviDan som ingeniørpraktikant. Ruben Lauridsen er pr. 1. november 2013 ansat som projektleder på kontoret i Aarhus. Ruben har løst mange forskellige anlægsopgaver indenfor primært afløb, men også på renseanlæg. Ruben er uddannet diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 1999, og beskæftiger sig overvejende med projektering, udbud og tilsyn på anlægsopgaver inden for afløb. Ruben har gennem de 14 år i afløbsbranchen opnået et indgående kendskab til dette fagområde herunder indenfor disciplinerne kloakseparering, No-dig og LAR-løsninger. Ruben kommer fra en stilling som projektleder i Krüger A/S.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Rasmus Lucas Høj Winther er pr. 9. september 2013 ansat som projektingeniør og skal arbejde som planlægger i afløbs­teamet på kontoret i Aarhus. Rasmus er nyuddannet civilingeniør fra AAU i juni 2013. Han har beskæftiget sig med regn- og spildevandshåndtering herunder LAR, klimatilpasning/modellering og renseteknologier til regn- og spildevand.

Henrik Skovgaard – ny projektchef i Orbicon Henrik Skovgaard (51) er ny projektchef i Orbicon, Aarhus. Henrik skal hos Orbicon i Natur & Plan arbejde med naturgenopretning, vandmiljø, sø-økologi og VVM (miljøvurderinger). Henrik er uddannet cand.scient. i biologi ved Aarhus Universitet og har gennem tidligere jobs opnået erfaring som projektleder inden for bl.a. opgaver relateret til statens vandplaner og naturgenopretningsprojekter. Han har mange års erfaring inden for søøkologi, herunder undersøgelser i søer og sø-restaurering i både Danmark og Norge.

Krydstogtskib EUROPA 2 udstyret med KSB produkter Tyske KSB, som i Danmark repræsenteres af Grønbech & Sønner A/S, har leveret 70 pumper og ca. 700 butterflyventiler til det nye krydstogtskib EUROPA 2. Pumperne har en bred vifte af applikationer, som går fra køling af drevene til transport af havvand i ballastsystemer, forsyning til brandslukningssystemer og håndtering af ferskvand, drikkevand og spildevand. Alle pumper fremstilles enten af søvandsbestandige bronzelegeringer eller rustfrit stål. Drevet går fra 0,37 kW til 75 kW. Pumperne drives af 2-polede eller 4-polede vekselstrømsmotorer med 690V netspænding og 60 Hz netfrekvens. Butterflyventilerne arbejder ved hjælp af en elektro-hydraulisk aktuator eller manuelt via en gearbox. Det 225 meter lange krydstogtskib blev døbt EUROPA 2 i Hamborg den 10. maj i år. Skibet er udstyret med den nyeste teknologi og er et af de mest miljøvenlige krydstogtskibe i verden i dag. KSB-gruppen leverer pumper og ventiler til passager- og fragtskibe, tankere og specialskibe i hele verden. Grønbech & Sønner A/S

Søsterselskaberne Aquasense og GasDetect er fra 1. oktober 2013 flyttet til nye omgivelser, og har nu adresse på Stensgårdvej 2, 5500 Middelfart. Det nye domicil giver råderum til vores fortsatte ekspansion, og til at vi nu har lagerfaciliteter på samme adresse, hvilket sammen med beliggenheden tæt ved motorvejstilkørslen giver øget fleksibilitet og kortere ekspeditionstider for vore kunder. info@aquasense.dk www.aquasense.dk info@gas.dk www.gas.dk

65


Produkt Information Red. J.H. En verdensnyhed fra udkants-Danmark Nyt medlem i Spilde­vands­ teknisk Forening har skabt den revolutionerende strøm­ alarm SensorCLIP, der allerede nu har det første forsyningsselskab Morsø Forsyning som kunde. SensorCLIP er en spændingsalarm, der er forbavsende enkel at montere. Man klipser apparatet udenpå en ledning, og så er den monteret. Det er ikke nødvendigt med certificeret personale for at kunne installere alarmen. SensorCLIP har indbygget SIM-kort og kommunikerer ved hjælp af roaming med brugeren, som får en e-mail og en sms, hvis strømforsyningen forsvinder. SensorCLIP roamer i Danmark med TDC, Telenor, 3G og Telia, hvilket giver en høj signaldækning. Alarmen har også digitalt input (5-24Volt DC) så man kan alarmeres ved f.eks. høj vandstand. SensorCLIP fungerer ved spændinger fra 220 til 400 volt AC. Foruden stifteren Lasse Øst Petersen beskæftiger SensorCLIP to sælgere. Apparatet er designet i Danmark og bliver produceret lokalt. For yderligere oplysninger kontakt Lasse Øst Petersen på tlf. 20 97 92 94 eller e-mail: lasse@sensorclip.dk, www.sensorclip.dk

Pulsar Imp Lite - et økonomisk alternativ til IMP+ for niveaumålinger IMP Lite kan bruges alle steder, hvor der er brug for pålidelig, berøringsfri ultralyd-niveaumåling (IP67), og Pulsar´s DATEM ekko dataprocessing gør, at IMP Lite er perfekt til såvel faste stoffer som væsker og hvor som helst, der er behov for et display til visning af niveauet, eller for et analogt signal til at styre et kontrolsystem eller et display. Hele IMP serien fås med de eksponerede dele i PVDF overflade til anvendelse i korroderende eller aggressive miljøer. IMP Lite er kompakt og enkelt. Når det kører på batteri ved periodisk anvendelse (wake-up), maksimeres batterilevetiden af dens hurtige opstart på kun ca. 3 sekunder. For eksempel, hvis en IMP Lite bliver tændt én gang hvert kvarter for en 3 sekunders måling, er gennemsnitsstrømmen kun 40µA. Fås også i EX (ATEX)-udførelse. For yderligere information kontakt Aquasense, Thomas Franck, Telefon 42 42 50 80 – E-mail tf@aquasense.dk

66

”Produkt Information”   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bør kun bringes omtale af absolut nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Kitagawa Gasdetekteringsrør Har du brug for at tjekke for farlige gasforekomster i en container, en tankvogn eller hvor som helst, når som helst, er Kitagawa gasdetekteringsrør uforligneligt enkle og hurtige at benytte. Med en sikker og simpel mekanisme skæres enderne af røret, som derefter sættes ind i den medfølgende håndpumpe, stemplet trækkes ud, og koncentrationen af den gas, der undersøges for, kan umiddelbart aflæses på røret med stor nøjagtighed. Der er ingen forbrug af kemikalier, og de afskårne rørender opsamles i en lille beholder, som kan tømmes efter behov. Afskæringen er ren og uden glassplinter. Der er livsvarig garanti på pumpen, som ikke bruger strøm, og som er ergonomisk designet med en tydelig rød indikator, som viser, når prøvetagningen er færdig. Der findes et stort udvalg af detekteringsrør, og vi vil altid kunne finde dét eller dem, der passer til netop dine behov. For mere information kontakt GasDetect, Søren Torsbjerg Møller, tlf. 42 42 50 30. E-mail: stm@gasdetect.dk

Nu kan man på drifton.dk købe slangefittings til pumpeslanger Der er 8 forskellige modeller og mange forskellige størrelser at vælge imellem, så du kan finde lige den plastik slangefitting, der passer til dit formål. Du kan blandt andet vælge mellem standard slangefittings i 5 forskellige modeller og reducerende slangefittings i 3 forskellige modeller. De fleste modeller er lavet af Acetalkunststof (POM, polyoxymethylen), men der er nogle enkelte undtagelser, der er lavet af Polypropylen. Se hele udvalget af slanger og slangefittings på webshoppen www.drifton.dk Vi kan også kontaktes på telefon 3679 0000 eller ved at skrive til info@drifton.dk Link direkte til de afsnittet, hvor der er forskellige produktbilleder, som gerne må benyttes, http://www.drifton.dk/category/ slangefittings-86/. Er opløsningen ikke høj venlist send e-mail til marketing@diatom.dk.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Redaktør søges

Schneider Electric Det er nu muligt at integrere videoovervågning med IP-kameraer fra Pelco by Schneider Electric direkte i SCADA-softwaren IGSS, som er udbredt inden for fjernvarme, vand- og spildevand i Danmark. Sikkerhed og overvågning er blevet nøgleord i mange brancher. Oftest handler det om sikkerhed i form af adgangskontrol og overvågning for at beskytte virksomhedens ejendom, installationer og data mod uautoriseret adgang. Et øget fokus på sikkerhed kan dog også give en række væsentlige gevinster på driftssiden, når videoovervågning integreres i et SCADA-system. Der er nemlig et voksende behov for bedre overvågning af installationer og anlæg ud fra et rent driftsmæssigt perspektiv, og nu kan man med den rigtige integration imødekomme behov inden for både de sikkerhedsmæssige såvel som driftsmæssige aspekter. For nærmere information: Flemming Stordal Hansen, 60217836

Spildevandsteknisk Forening (STF) udgiver 5 gange årligt medlemsbladet Spildevandsteknisk Tidsskrift, der er et fagligt tidsskrift for den danske spildevandsbranche. Vi søger en afløser for vores mangeårige redaktør, der snart skal nyde sit velfortjente otium.

Oxi 3315 set 1, komplet ilt-målersæt fra WTW

Vi tænker at du: • er en erfaren freelancejournalist – gerne med evnen til at skrive interessant om tekniske emner, men også med evnen til at portrættere spændende mennesker i branchen • er vant til at tage fotos til opgaverne • har et vist kendskab til spildevandsbranchen eller miljø-/ klimaområdet • har tilknytning til freelancemiljø eller mediehus

WTW professionelt mobilt iltmålersæt model Oxi 3315 (IP67) med FDO® 925 optisk iltsensor med 1,5 m kabel. Instrumentet har datalogger med plads til 5.000 datasæt og USB-interface til pc. Leveres komplet i kuffert med batterier, netadapter og manualer. Kontakt Fagerbergs analyseafdeling på tlf. 43 29 02 00 eller fagerberg@fagerberg.dk

Lauridsen Industri i samarbejde med Linak Samarbejdet har resulteret i en ny spadeventil, som Esbjerg-virksomheden nu er klar til at lancere. De seneste tre måneder har de to virksomheder samarbejdet om den nye ventilserie, som er bygget op om Linaks el-aktuatorer. Med den løsning kan vi lave elstyringsdelen billigere end traditionelle ventil-løsninger, og denne løsning er også med PLC-systemer og almindelig aktivering af on/off. Det er en driftsikker løsning, der er nem at servicere, forklarer Per Adelholt Lauridsen fra Lauridsen Industri. Vil udvide samarbejdet Spadeventilen blev lanceres på Ajour-konferencen, i Odense den 28.-29. november Yderligere oplysninger? Lauridsen Industri E-mail: info@lauridsenindustri.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

Vi søger en redaktør med en journalistisk tilgang til jobbet - en redaktør, der qua sine journalistiske kvalifikationer, kan producere et for medlemmerne interessant tidsskrift, og som derudover kan bidrage på idéplan til udvikling af såvel tidsskriftet som af foreningens hjemmeside. Redaktørens opgaver vil primært bestå af i at udarbejde artikler eller reportager til tidsskriftet samt i nødvendigt omfang at redigere indkommet materiale – fra firma­ nyt notitser til faglige artikler fra eksterne skribenter. Redaktøren skal løbende være aktivt opsøgende i forhold til fremtidige artikler i bladet. I den forbindelse er det en selvfølge, at redaktøren deltager i STFs egne arrangementer samt i andre faglige arrangementer efter nærmere aftale. Redaktøropgaverne forventes løst inden for en tidsramme af sammenlagt to ugers fuldtidsarbejde pr udgivelse.

Du får: • mulighed for at påvirke den redaktionelle og grafiske udvikling af Spildevandsteknisk Tidsskrift og af Spildevandsteknisk Forenings hjemmeside • adgang til et bredt fagligt netværk via STFs bestyrelse • spildevandsfaglig støtte og support fra et internt redaktionsudvalg • mulighed for relevant efteruddannelse • løn i henhold til den kontrakt, som vi indgår med dig om redaktørjobbet Se mere på www.stf.dk - herunder onlineversioner af Spildevandsteknisk Tidsskrift. Yderligere oplysninger om stillingen fås hos sekretariats­ leder Susanne Brandt, tlf. 74 87 13 50. Tiltrædelse efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist: 13. januar 2014. Ansøgningen, gerne vedhæftet eksempler på artikler mm., sendes til Susanne Brandt på sek@stf.dk Det er STFs mål at have højt niveau på kommunikation og medier både i forhold til vores medlemmer og udadtil i forhold til offentligheden/interessenter.

67


Planlagte aktivi­teter i 2013

Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om: •  Referat fra: *  'Rensning af regnvand' *  'Tilsætning af Polymer' *  'Danmarks største spildevandscenter Lynettefællesskabet vælger IGSS' •  Uddybende indlæg om: – Brændselsceller – Sundhed og helbred på arbejdspladsen

Industrigruppe 12. marts 2014 i Odense Slamflokkens døgn 2014 7. - 8. maj i Tønder Årsmøde 2014 fredag 13. juni i Frederikshavn

Glædelig Jul og Godt Nytår

•  Firma Nyt •  Produkt Information *  Udskudte indlæg kan allerede nu mailes som PDF filer ved henvendelse til redaktionen. Send en mail til: red@stf.dk med angivelse af hvilke artikler, der ønskes tilsendt. Tidligere bragte indlæg i bladet kan mailes som PDF-fil.

S p i l d e v a n d s t e k n i s k Ti d s s k r i f t deadlines og udgivelser 2014 HANDLING

DATO ÅR 2014

Tekst-deadline nr. 1 - 2014

3 februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2014

17. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2014

14. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2014

28. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2014

30. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2014

7. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2014

8. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2014

29. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2014

17. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2014

1. december

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 51

68

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 13. juni uge 24

Af hensyn til Døgnkursus uge 45

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013


Din system leverandør til spildevandspumpning Komplette dykkede pumpestationer Ydelser fra 1 - 600 l/s

Et stærkt alternativ!

Gorman Rupp

Unikke tørtopstillede og ægte selvansugende pumper. Pumpetryk op til 90 mvs. - ideel ved nedlæggelse af renseanlæg.

Energioptimerede!

! Nyhed

AGM kolbepumpe

Den driftssikre AGM pumpe leveres nu med Easy-Flow kolber for optimeret drift og lavere vedligeholdelses omkostninger. Nu også som pumpestation!

Løser udfordringen med lille mængde og højt tryk!

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2013

69


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Scan læs QR kod me en pum re om v og o pelø snin res ger

Billede af DESMI GRP pumpe monteret på Kongevejen i Helsingør

Ja tak til optimering af pumpeprogrammet! DESMI som systemleverandør i forbindelse med levering af nye DESMI GRP skærepumper til flere lokationer i Forsyning Helsingør Stabil drift, god service og høj kvalitet til borgerne er noget der betyder noget for Forsyning Helsingør. Derfor faldt valget på DESMI GRP pumper da pumpeprogrammet skulle optimeres. Efter besøg på fabrikken i Tyskland med introduktion til optimering, flowtest, kvalitetssikring og pumpetest var Forsyning Helsingør klar til optimering af deres pumper. Jørgen Kjærulf fra Forsyning Helsingør udtaler: “Gennem processen med bestilling, levering og montage har Forsyning Helsingør været tilfredese med oplevelsen og i den forbindelse har DESMI i høj grad levet op til deres slogan om pumpesystemløsninger, som kan henføres til”: • Troværdighed • Tillid • Førende samarbejdspartner Ovennævnte er blot en af DESMI´s referencer med fuld kundetilfredshed. Vi byder ind med forslag, som i dialog med kunden skaber netop den løsning, der giver kunden værdi for pengene i den daglige drift.

PROVEN TECHNOLOGY www.desmi.dk / 72 44 02 50

DESMI GRP Skærepumpe

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.