Page 1

Nr. 4 · oktober 2013 · 41. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• 100 deltagere til "Driftens dag" Kolding • Nyt overvågningsværktøj tager pulsen på dit pumpesystem • Plast og beton i forsyningerne • Rottebekæmpelse får en ekstra dimension • Døgnkursus planlægning

BO

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Døgnkursus planlægning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Døgnkursusudstilling, 1.-2. november 2013 i Kolding. . . . . . . . . . . . . . 6 Åbent Hus Vejle Spildevand, 17. august 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 100 deltagere til ”Driftens Dag” i Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Jørgen Hermann, ansvh. redaktør Bøgevej 12, 8660 Skanderborg Mobil 2149 9031 E-mail: red@stf.dk

Driftens dag i Kolding Spildevand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nyt overvågningsværktøj tager pulsen på dit pumpesystem . . . . . . . . . 16 Industrigruppens besøgsdag hos KMC, Brande 12. september 2013 . . 18 Effektiv genanvendelse af fosfor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rottebekæmpelse får en ekstra dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Innovativ flowmåler hjælper med at optimere biogasproduktionen. . . . 28 Plast og beton i forsyningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 På vej til at mindske fouling i membranbioreaktorer (MBR). . . . . . . . . . 34 Storstrøms Spildevandsforening afholdt sit årlige Spildevandstræf   den 11. september på Haslev Renseanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Succes med at anvende sandfiltre til industrispildevand hos Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Stof fra bladet må kun gengives med tydelig henvisning til Spildevandsteknisk Tidsskrift.

Tredjeparts verifikation af miljøteknologi i EU regi. . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

TV: 15-tons fedtbjerg fjernet fra Londons kloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør) Bestyrelsessuppleanter: Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Bjarne Jensen, KMC Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Svend Albrechtsen, Sønderborg Forsyning

Øget biogasproduktion ved anaerob membranfiltrering? . . . . . . . . . . . 46 Grindsted Renseanlæg til ”Billund BioRaffinaderi” . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Praktisk håndtering af spildevandsslam   Temadag 17. september 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ny trappemodel gavner virksomheder med stort vandforbrug. . . . . . . . 58 Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Planlagte aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Spildevandsteknisk Tidsskrift - deadlines og udgivelser 2013. . . . . . . . 64

Tekst-deadline næste nummer: 18. november 2013. Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. Annonce-deadline næste nummer: 2. december 2013. Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.650 i perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 Trykoplag: 1.635 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Vue over del af Frederikshavn Renseanlæg. Foto: René Hansen


Leder

Af René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S rer et tab for Forsyningsselskaberne. Så vi må atter i gang med at se på at reducere driftsomkostninger og kigge på fremtidens takstudvikling. Investeringsniveauet skulle jo helst holdes for ikke at give køb på højere driftsomkostninger i fremtiden.

Så blev trappemodellen en realitet, en ændring i betalingsloven der har til formål at skabe konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder. Det sker så ved at disse virksomheder afløftes i alt 60 % af det variable bidrag, Det skal ske fra 1. januar 2014 og frem til 2018. Det betyder så, at vi står overfor nye udfordringer, idet det naturligvis påfø-

Nå, men heldigvis lever entusiasmen i spildevandsbranchen i bedste velgående. Det fik jeg selvsyn for forleden, da der i forbindelse med en forsøgsperiode med forfiltrering blev lavet nogle flokuleringsforsøg. En håndfuld meget engagerede spildevandsfolk iagttog tilsætning af polymer og fældningsmiddel til noget spildevand, som var det første gang. Det suspenderede stof flokulerede ganske som forventet. Begejstringen steg og der opstod nærmest en euforisk stemning. Det giver da mening. Så uanset hvad vi bliver udsat for, vil vi altid finde begejstring i det vi laver og være klar til at flytte fokus, og løse ikke blot fremtidens udfordringer, men også de udfordringer vi bliver pålagt her og nu.

TIL MÅLING OG

OVERVÅGNING AF DRIKKE-,

SPILDE- OG

PROCESVAND

Planlægningen af årsmødet 2014, som denne gang afholdes i Frederikshavn, er i fuld gang. Vi ved, at der er langt til Frederikshavn, så vi vil bestræbe os på at lave et årsmøde, der er værd at køre efter. Sæt et stort kryds i kalenderen og glæd jer så til en særlig oplevelse. Vi glæder os til at se jer alle. Døgnkurset i Kolding ligger lige om hjørnet. Der har været stor planlægningsaktivitet for at lave et døgnkursus med indhold, der dækker lidt bredere end tidligere. Jeg glæder mig som altid til alle indlæggene, men også til at møde alle kolleger, rådgivere og leverandører. Vi ses i Kolding.

Styring og overvågning Connect® og Mµ Connect® er avancerede universal styre- og overvågningsenheder til f.eks.: • • • • • •

Pumpestationer Sparebassiner Små renseanlæg Vandværker Filterskylning Vandboringer

Connect® anvendes alene i Danmark på mere end 1000 installationer i vand og spildevands anlæg.

mjk.dk 45 56 06 56 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

1


Døgnkursus planlægning Red.J.H. Bestyrelse og repræsentanter fra de lokale spildevandsforeninger m.v. mødtes torsdag den 22. august på hotel Comwell Kolding.

Industrigruppen afholder Temadag. Se indlæg i blad 2 2013 side 34-41 og Virksomhedsbesøg 12. september på KMC i Brande. Se indlæg i dette blad.

Dagens program var en orientering fra lokalforeningerne for at få et overblik over aktiviteterne i foreningerne og ikke mindst udvælgelse af emner til Døgnkursus 2013.

Fælles var, at der blev gjort et stort arbejde for at fremme ERFA gruppernes aktivitet og overlevelse. Der blev fra flere efterlyst hjælp til dannelse af lokale ERFA grupper. Der skal gøres en indsats for at få nye og flere interesserede med i ERFA grupper.

Mødet indledtes med velkomst af formand Jacob Andersen og en præsentation af deltagerne. Jacob stillede forsigtigt spørgsmål til, om deltagerkredsen for døgnkursusplanlægningen stadige er den rigtige, eller om det er tid til at tænke nye tanker? Det blev der ikke budt ind på, hvilket tages som en accept af, at deltagerkredsen er velvalgt, også selvom der typisk er en del gengangere. Jacob fortalte, at der fra medlemskredsen er fremsat ønske om dannelse af flere og måske mere specialiserede ERFA grupper f. eks: Ledningsnet, Transport af spildevand, Regnvandsbassiners vedligeholdelse, og lod det være op til de tilstedeværende at kommentere på dette i løbet af dagen. Med hensyn til det kommende døgnkursus, så vil det efter afholdt døgnkursus blive vurderet om modellen med to spor skal forsætte, eller man foretrækker kun 1 spor. Jacob fortalte, at bladets redaktør inden for det næste års tid ønsker at gå på pension. Bestyrelsen har i den anledning drøftet mulighederne for videreførelse af Spildevandsteknisk Tidsskrift. Opgaven tænkes primært videreført af én person, men bestyrelsen er også åben for andre løsninger. Der søges primært efter en person med en journalistisk tilgang til opgaven – gerne en person med teknisk indsigt.

Nyt fra ERFA grupper og lokalforeninger Udmeldingerne fra grupperne og lokalforeningerne var meget spændende og meget forskellige. De strakte sig fra dyb depression, hvor grupper står i fare for opløsning til nogle næsten overaktive grupper, der har succes med et stort program med f.eks.: Temadage med udstillinger, fællesmøder med fremmede foredragsholdere, udflugter til andre renseanlæg og virksomhedsbesøg. Som noget særligt blev nævnt, at ERFA gruppe Bornholm har besøgt vennerne i Ystad, der skal bygge et nyt renseanlæg. Slamflokken har stor tilslutning: Se indlæg fra temadøgnet i Slagelse og Lotte Larsens beretning om Slamflokkens øvrige aktiviteter i Blad nr. 2 2013 side 34-35 Arbejdsmiljøgruppen. Desværre går det meget trægt med gruppen, der indtil videre kun har stået bag et arrangement i forbindelse med VandTek i november sidste år.

2

Redaktøren mente, at et naturligt tiltag i denne sammenhæng ville være at bruge Spildevandsteknisk Tidsskrift til at lave korte indlæg om afholdte arrangementer. Skriv og fortæl. Dagens hovedopgave: Valg af emner til indlæg på døgnkurset. Lodtrækning om udstillerpladser. Kristian Vestergaard var den kompetente ordstyrer, der skulle løse den vanskellige opgave, sammen med deltagerkredsen, at finde de emner, der skulle danne grundlag for et godt og interessant døgnkursus. Som noget nyt bliver emnerne i visse tilfælde delt i to spor. Man kan således vælge de emner, der for den enkelte synes mest interessant. Det bliver spændende at se forløbet. Et stort antal emner blev foreslået – mange med tungtvejende argumenter. Naturligvis kunne ikke alle få deres forslag antaget, men ofte kunne flere forslag samles under en fælles overskrift. Den endelige udvælgelse skete på baggrund af en afstemning, hvor hver mødedeltager kunne stemme på seks ud af de mange fremførte og definerede emner. På den måde er døgnkurset 2013 kommet til at bestå af følgende emner:

Arbejdsmiljø – ”Sikkerhedskultur” Hvordan kan Forsyningerne sætte fokus på sikkerhedskulturen og hvad er gevinsterne ved at sætte fokus på sikkerhedskulturen?

Ansvarsforhold mv. i projektorganisationen I dag gennemføres mange udbygnings-, ombygnings- og renoveringsopgaver som projekter, hvor driftsledere/medarbejdere ofte inddrages i projektorganisationen, eventuelt som projektledere. Hvad indebærer en sådan rolle i forhold til ansvar, f.eks. i forhold til arbejdsmiljø?

Uvedkommende vand og drift på renseanlægget Hvordan kortlægges, ud fra eksisterende data, hvilken type af uvedkommende vand (indsivning, fejlkobling, overlækning), der er i et kloaksystem, og på hvilke ledningsstrækninger skal der sættes ind? Dette indlæg vil indeholde en gennemgang af metoder til sporing af uvedkommende vand. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


MØD OS PÅ DØGNKURSUS 2013

• KAMPAGNER - INDSIVNINGS UNDERSØGELSER • FLOWMÅLING TIL BEREGNING AF HYDRAULISKE MODELLER • MOBIL OVERLØBSMÅLING • ONLINE DATA • FLOW – NIVEAU – TRYK - ONLINE DATA – KAMPAGNER – UDLEJNING

DØGNKURSUS 1-2. NOVEMBER 2013 PÅ COMWELL I KOLDING – STAND 4

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

3


Driftserfaringer med lange pumpeledninger Sidste års døgnkursus omfattede et indlæg om hydrauliske problemstillinger i lange pumpeledninger. I år vil vi lytte til nogle af de mange driftserfaringer, der er opnået i forsyningsselskaberne.

Udrådning af spildevandsslam I flere årtier har der været rådnetanke i drift på danske renseanlæg, men fortsat er der meget vi ikke ved om de mikrobiologiske processer, bl.a. fordi det er vanskeligt at måle direkte på processerne. I dette indlæg vil såvel det nuværende vidensniveau, som den nye viden, der ligger lige rundt om hjørnet, blive behandlet.

Driftserfaringer med rådnetanke På mange større renseanlæg ligger man inde med såvel positive som negative erfaringer omkring driften af rådnetanke. Sådanne erfaringer er nyttige at dele, såfremt vi fremover skal kunne optimere biogasproduktionen.

Sikker dataopsamling Et eksempel på sikker dataopsamling fra mobilt samt stationært måleprogram, hvor der samles data fra flow-, niveauog regnmålere til brug for indsats mod klimaforandringer. Organisationen bag driften af sådan et måleprogram.

Troubleshooting på SRO-data Store mængder af historiske data lagres i SRO-databaser, men anvendes sjældent til dybdegående analysering af processammenhænge.

præsenteres, herunder anvendelse af samstyring, udnyttelse af spildevandets ressourcer, symbiose og CO2-neutralitet.

SmartGrid projekt i Kolding Kolding Spildevand og Krüger har indgået et samarbejde og vil i et udviklingsprojekt etablere et Smart Grid systempå KCR, der automatisk optimerer elforbruget på anlægget i forhold til variationen på elpriserne og afløbskvaliteten, således at der fortrinsvis forbruges el, når elprisen er lav, for herved at reducere elforbruget i perioder, hvor elprisen er høj.

Rejektvandskvalitet – hvilken betydning har det? For- og slutafvanding kan foretages med forskellige teknologier, hvilket medfører forskellige rejektvandskvaliteter. Foredraget afdækker hvilken betydning kvaliteten har på den efterfølgende rensning i forhold til nuværende og fremtidige renseteknologier.

Sundhed og motion i arbejdstiden giver energi og gode vaner på arbejde og i fritiden Hvis vi skal holde til at arbejde til vi er 67 år, er vi nødt til at tænke på vores sundhed – også på arbejdspladsen, i arbejdstiden. Ved at arbejde med sundhed på arbejdspladsen skaber vi grobund for en sundere livsstil også i medarbejdernes fritid.

Hvilke udstillere skal vi glæde os over at møde på Døgnkursus 2013 ? Lodtrækningen sikrede udstillingsplads til følgende 24 firmaer:

Intelligent carbon og energi udnyttelse (ICEU) Præsentation af udvalgte resultater fra et udviklingsprojekt støttet af Miljøstyrelsen med fokus på optimering af forbehandlingstrin gennem styring af kulstoffordeling og optimering af rådnetanksdrift gennem valg af temperatur, opholdstid og fokus på energiforbrug.

Brændselsceller og renseanlæg Hvad er brændselsceller og hvordan anvendes de? Hvor langt er vi med udvikling i Danmark? Hvordan kan brændselsceller anvendes på renseanlæg? Resultater fra et VTUF-projekt præsenteres.

Fremtidens renseanlæg i Hillerød Et nyt renseanlæg etableres i Hillerød i 2017, hvor synergien mellem andre forsyninger, energi- og vandforbrugende virksomheder og et kommende nyt Hospital Nordsjælland er i centrum. Projektets baggrund, eksekvering og fokusområder

4

• ABB A/S • Aquasense • Contech Automatic ApS • DANNOZZLE • Dansk Overpumpning A/S • Gasdetect • Intego A/S • MJK Automation • RUMA Industri A/S • Signalix ApS • Stjernholm A/S • Xylem Water solutions

• Agrometer a/s • B.V.Electronic A/S • dankalk K/S • Danova ApS • Diatom A/S • HACH LANGE ApS • Landia A/S • NISSEN energi teknik a/s • Schneider Electric A/S (7 T) • STEEL ApS • VATECH2000 • ZenZors A/S

Se udstillingsplanen på side 5. Efterfølgende firmaer udgør ventelisten: • Dansk automation & analyse A/S • Siemens A/S • Hybridfilter A/S • Nordisk Aluminat A/S • EnviDan A/S • Kemira Water Danmark A/S • Gustaf Fagerberg A/S • Baumer A/S • Sulzer Pumps Denmark A/S • Kruger A/S • European House of Quality A/S Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Effektiv bundbeluftning samt ristegods-separation KD41 Stribe-diffusere KD41 Stribe-diffusere er den optimale løsning når det gælder bund beluftning! Diffusere har følgende fordele: meget lav indbygningshøjde hvilket sikrer optimal beluftning, kan monteres direkte på tank bund. Kan leveres i længder fra 0,5 til 4,0 meter komplet udført i PVC (alternativ EN 1.4404), lang levetid på membran, meget høj virkningsgrad Kwh./KgO2, vel dokumenteret fra utallige installationer i hele verden. KD41 Stribe-diffusere kan også leveres som optageligt system!

KD41 Stribe-diffuser i syrefaststål EN 1.4404

KD43 Båndrist KD43 Båndrist er et nyudviklet kvalitetsprodukt fra KD Maskinfabrik, båndristen har en unik opbygning der sikrer at ristegods, grus mv. transporteres med op til afkast, samtidigt sikrer spuling af risteelementer en ”samtidig vask af ristegods”. Modsat andre båndriste på markedet ”åbner de enkelte risteelementer sig ved returkørsel, hvilket sikrer at der ikke oplagres ristgods mv. imellem båndene. KD43 Båndristen leveres med hulstørrelse samt materiale kvalitet efter ønske!

Risteelement med Ø6mm perforering

Mere information, brochuremateriale samt tekniske specifikationer kan rekvireres hos:

KD Maskinfabrik A/S • Karetmagervej 25 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 43 23 23 kd@kd-group.dk • www.kd-maskinfabrik.dk • Maskinudstyr til spildevandsbehandling • Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

5


Døgnkursusudstilling 1.-2. november 2013 i Kolding

1 2

7

8

3 4

9

5 6

Stand nr. / Udstiller: 1

Xylem Water Solutions

2

MJK Automation

3

Dansk Overpumpning A/S

4

Danova ApS

5

dankalk K/S

6

NISSEN energi teknik a/s

7

STEEL ApS

8 Gasdetect 9

10

B.V.Electronic A/S

10 Schneider Electric A/S ( 7 T)

14 15

11 Contech Automatic ApS 12 Agrometer a/s 13 Diatom A/S

11

16

14 RUMA Industri A/S

12

17

15 ABB A/S

13

18

16 VATECH2000 17 HACH LANGE ApS 18 Intego A/S 19 Landia A/S

19

22

20 Signalix ApS

20

23

21 Aquasense 22 ZenZors A/S 23 DANNOZZLE

21

6

24

24 Stjernholm A/S

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Den eneste flowmåler, der kan måle metankoncentration og flow samtidigt Få styr på din biogasproduktion! Takket være den integrerede temperaturføler og en meget præcis måling af lyd hastighed, kan Prosonic Flow B 200 nu måle metanindholdet online, direkte i røret uden behov for yderligere udstyr. Dette er en unik funktion, der giver helt nye perspektiver: • Kontinuerlig (døgnet rundt) overvågning af gasmængden og gaskvaliteten • Hurtig og målrettet respons på forstyrrelser af fermenteringsprocessen • Effektiv processtyring og korrekt energibalance, takket være beregning af yderligere parametre såsom: korrigeret volumen, brændværd og Wobbe index Som det eneste produkt på markedet kan du nu måle selv våd biogas og tilmed måle din metankoncentration uden at opleve et trykfald. Du får en pålidelig måling med høj nøjagtighed (±1.5%) og da der ikke er nogle bevægelige dele, kan du nyde en vedligeholdelsesfri drift. Prosonic Flow B 200 er tilmed nem at installere og er pladsbesparende, da den kun kræver en kort ligerørstrækning

Prosonic Flow B 200 er allerede blevet så godt modtaget, at vi tør love dig fuld tilfredshed. I modsat fald tager vi gerne retur uden beregning. Læs mere om Prosonic Flow B 200 på www.dk.endress.com/B200

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

7


Åbent Hus Vejle Spildevand 17. august 2013

Indvielse af Haraldskær renseanlæg og Ny slambehandlingsbygning i Vejle. Red. J.H. I forbindelse med åbent hus arrangementet blev der samtidig fejret to interessante begivenheder, nemlig indvielse af det nye Haraldskær renseanlæg og færdiggørelse af ny slamafvandings- og læsse hal for slam på Vejle centralrenseanlæg. Det gamle renseanlæg i Haraldskær var i stand til at opfylde kravene til rensning af det udledte rensede spildevand i henhold til udledningtilladelsen. Alligevel valgte man, som en investering i den fremtidige udvikling i Vejles opland, at bygge et helt nyt renseanlæg. Haraldskær Renseanlæg har en kapacitet på 24.000 Pe og en hydraulisk kapacitet på 1.000 m³/h. Rummer 17.000 m3 med en tankdybde op til 9 meter. Anlægget har været i drift siden medio juni, hvor det har renset spildevandet fra: Bredsten, Vandel, Randbøldal, Nørup, Ødsted og Jerlev med absolut tilfredsstillende renseresultater. Senere på året nedlægges Ådal renseanlæg som midlertidig overpumpes til Jelling renseanlæg, som holdes i

Situations plan Haraldskær renseanlæg.

Haraldskær renseanlæg.

8

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Lad os bidrage med meget mere end rent vand Kemira Water Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Og vi opfatter rollen som totalleverandør bredt - fra rådgivning og tilbud om mikroskopering til levering af doseringsudrustning, udlån af lagertanke eller salg af polymer og den rette kemi i den mængde, der passer til vore kunders behov. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk

Kemira Water Danmark A/S G-Vej 3 DK-2300 Copenhagen Denmark Tel. +45 33 13 67 11 www.kemira.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

9


drift til udgangen af 2014, hvor Jelling og opland så skal pumpes til det ny Haraldskær renseanlæg. Derudover vil der over en periode på 6 år blive nedlagt en række renseanlæg, hvoraf Egtved og Ågård skal pumpes til ny Haraldskær. Den officielle indvielse af det nye renseanlæg foregik den 17. august med taler af Bestyrelsesformand Jens Ejner Christensen og Direktør Mikael Schultz. Der bl. andet oplyste, at anlægget var udstyret med et avanceret SRO system, et hav af on line målere, så der på sigt ikke vil være behov for permanent bemanding, men blot tilsyn 2 – 3 gange pr. uge. Anlægget er fremtidssikret, idet der er en indbygget mulighed for at udvide fra de 24.000 Pe til 30.000 Pe. Ligeledes er processerne opdateret til at foretage en rensning, der svarer til både nuværende og fremtidens krav til kvaliteten af det udledte rensede spildevand. Efter indvielsen af Haraldskær renseanlæg flyttede fokus til Vejle Renseanlæg, hvor den nye slambehandlingsbygning skulle indvies. Den officielle indvielse af det nye slambehandlingsanlæg foregik den 17. august kl. 12.00 med

Økonomi Den samlede anlægsinvestering i det nye renseanlægbeløber sig til 45 miokr. Udledningskrav Kontrolvariabel Krav Bemærkning Tørvejrsvandmængde (m3/d) 5150 Vejledende krav, middel Tørvejrsvandmængde (m3/h) 475 Vejledende krav Regnvandsmængde (m3/h) 1000 Vejledende krav COD (mg/l) 60,0 Transportkontrol pr. år** BI5-mod (mg/l) 10,0 Transportkontrol pr. år** Total fosfor (mg/l) 1,0 Transportkontrol pr. år** Total kvælstof (mg/l) 8,0 Transportkontrol pr. år** Ammoniak-kvælstof (mg/l) 2,0 Tilstandskontrol pr. år** Ammoniak-kvælstof (mg/l) 8,0 Absolut krav, max pr. år* pH 6,5-8,5 Absolut krav (øjebliksmåling), max/min pr. år Suspenderet stof (mg/l) 20,0 Tilstandkontrol pr. år**

taler af Bestyrelsesformand Jens Ejner Christensen, Direktør Mikael Schultz, bistået af Billedhugger Ingvar Cronhammar. I talerne nævntes bl. andet, at Vejle Spildevand A/S arbejder målbevidst på at skabe et energineutralt anlæg. Dvs. et anlæg der producerer lige så meget energi, som der forbruges. Dette nye anlæg er en del af denne vision. Energiforbruget til slamafvanding bliver væsentlig mindre end tidligere, samtidig med at tørstofindholdet i slammet er højere, dvs. relativ reduktion af slam-

mængder. Anlægget er opbygget, så der er fuld fleksibilitet, dvs. begge skruepresser kan pumpe på begge siloer og begge skruepresser kan pumpe til en silo samtidig. Herved er der skabt en stor driftssikkerhed, samtidig er anlægget dimensioneret, så der er sikkerhed for, at anlægget kan behandle øgede slammængder i form af slam tilkørt fra decentrale renseanlæg. Den nye slambygning designet af Billedhugger Ingvar Cronhammar og arkitekt Jens Bertelsen, som også har designet adgangsporten og andet

Haraldskær renseanlæg.

10

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


udsmykning ved renseanlægget. Bygningen falder smukt ind med omgivelserne. Det er i øvrigt dejligt, at der i de senere år har været en tendens til, at der godt må afsættes midler til et smukkere design end de tidligere kedelige fabriksbygninger. Centralisering af slambehandlingen fra nogle af Forsyningens mindre renseanlæg har betydet en øget belastning på slambehandlingen på Vejle centralrenseanlæg. Da samtidig den eksisterende slambehandling var fuldstændig nedslidt, var det naturligt at vurdere nødvendigheden af at opdatere og bygge ny slamhåndtering med henblik på at opnå et: Bedre arbejdsmiljø, Reducere lugtgener, Større driftssikkerhed og fleksibilitet. Opnå en økonomisk gevinst ved at tage de nyeste teknologier i anvendelse. Arbejdsmiljø indsatsen har resulteret i, at der ikke findes personel i slamhallen under lastning af slam. Al betjening foregår fra særligt kontrolrum. Hallens

dårlige luft udsuges og renses i kulfiltre, inden udledning til det fri. Et forhold som naboerne sikkert påskønner. Gammelt udstyr udskiftet og erstattet af nyt og ny teknologi. Dette har givet en besparelse på 300.000 kwh/år.

Et kig ind i slambehandlingsdelen på 1. sal, hvor slammet fra rådnetankene via 2 stk. skruepresser øger TS indholdet til mere end 26 % og der er målt tørstof %-er op til 30 %. Dette sendes til 2 stk. 70 tons lagersiloer, klar til at blive lukket ned i lastbilen i læssehallen.

Intego deltage ri S TFs D ø gn k ur s u s D. 2/11 - 20 13 på Co mwell Ko lding

Beskytter dine tekniske installationer Intego A/S har specialiseret sig i at levere kundetilpassede pumpehuse og andre fagspecifikke løsninger til spildevandsbranchen. Vores mere end 1.400 Shelters i Danmark er din garanti for godkendte og gennemtestede løsninger. Shelters leveres on-site klar til ’Plug & Play’.

Leveres komplet Præfabrikeret Tilpasset omgivelserne Integreret kran Vejrbestandigt Varmeisolerende vægge

www.intego.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

Vi leverer også værdiskabende løsninger på automationsområdet samt udfører lovpligtige eftersyn og elektromekanisk vedligehold.

Fleksibelt design Stærk konstruktion Støjisoleret Sikkerhed Fundament Vedligeholdelsesvenligt

Tlf. 99 36 40 00 11


100 deltagere

til ”Driftens Dag” i Kolding Af Karin Refsgaard Kolding Spildevand Allerede i foråret tog Driftens dag sin spæde start, ved at repræsentanter fra en række forsyninger mødtes og planlagde hovedemnerne for dagen. Udgangspunktet var seks emner, hvor hvert emne blev vist frem og diskuteret i moduler af en time. Tirsdag den 10. september var Kolding Spildevand A/S rammen om arrangementet, hvor knap 100 ansatte fra forsyningerne mødte frem.

pelthen for at samle energi og samle fokus til dagens opgaver. Og vi skal huske på, at der kun er én, der for alvor kan passe på dig – nemlig dig selv.

Det er anden gang, Driftens Dag afholdes i lokalområdet. Første gang var i 2012 i Horsens. Det er forsyningsselskaberne i Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia, Middelfart, Haderslev og Kolding, der er sammen om Driftens Dag.

Malene Staub fra Provas Haderslev synes, at løftevognen til LPS pumper er en god ide. Driftoperatør Leif Larsen fra Kolding Spildevand forklarer også om en app til smartphones, som folkene i Kolding bruger. I app’en kan de blandt andet registrere LPS pumpernes placering og pumpens historik. Sækkevognen gør arbejdssituationen nemmere i hverdagen. Udgangspunktet var Kolding, så vi havde valgt ud fra emnedatabasen i forhold til noget af det, vi også gerne ville vise frem. Blandt deltagerne er der folk fra Haderslev, Middelfart, Fredericia, Hedensted, Horsens, Vejle og Kolding. Direktør ved Kolding Spildevand Per Holm fortæller om "Smart-grid" mulighederne i Kolding. Det vil sige gemme på vandet i bassiner og ledninger og først lede spildevandet til renseanlæg, når strømmen er billig. Muligt inden for tre år. Formålet med dagen er at udveksle erfaringer. Diskussionerne på tværs blev sat i gang af medarbejdere fra Kolding Renseanlæg, men ganske kort tid inde i diskussionerne blev erfaringer delt mellem medarbejdere fra de syv forsyningsselskaber. Og det er hele ideen i Driftens Dag. Der skal være en snak om, hvordan anlæggene drives de forskellige steder. Dagen skal skabe kontakt mellem de forskellige medarbejdergrupper. Tanken er også at lære hinanden at kende på tværs, så det også i hverdagen er muligt at kontakte andre forsyninger for at få et godt råd. Det er altid nemmere at ringe til ”Claus”, når man ved, hvem ”Claus” er. Inden dagen gik i gang med de syv emner, var der et fælles emne omkring stress. Foredragsholderen tog fat i, hvad symptomerne er på stress, og hvad vi kan gøre for at undgå stress. Og hun viste lidt øvelser undervejs – så hvis I ser en kollega sidde meditere, sidde med lukkede øjne i 5 min, så er det sim-

12

Blandt emner var eksempelvis den ”sækkevogn”, som medarbejderne inden for spildevandstransport har været med til at udvikle til pumpestationer i åbent land. Det er et godt billede af, hvordan vi i branchen har arbejdet sammen med en leverandør til at få udviklet en løsning, der er skræddersyet til vores behov. Men det kunne ligeså godt have udsprunget af en snak på Driftens Dag. Sækkevognen var en del af emnet ”biler og værksted” Derudover var følgende emner en del af driftens dag: Energioptimering, Arbejdsmiljø, SRO, Laboratorie og onlinemålere, Kildeopsporing, Slamafvanding Emnerne varede én time, og arrangementet løb henover formiddagen, så det var muligt at deltage i tre af emnerne. Og dagen var ganske givtig. Vi har hver vores måde at gøre tingene på, som vi er glade for at fortælle om, men synes det er lige så godt at høre om kollegaers måder at gøre tingene på. Og netop snakken rundt giver gode idéer og input i hverdagen. Og forhåbentligt inspiration til at gøre hverdagen nemmere. Karin Refsgaard, karr@kspv.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Besparelser med energitjek og konstant overvågning Schneider Electric hjælper Herning Vand med at leve op til egne mål om CO2 -besparelser på 20 procent. Måling og analyse er vejen til energibesparelser Hvis man skal gøre noget ved sit energiforbrug er det nødvendigt at kende forbruget i detaljer. Det er filosofien bag Schneider Electrics Energitjek, der hjælper virksomheder med at reducere deres energiforbrug. For eksempel Herning Vand, der leverer rent vand til Herning by og håndterer spildevand fra Herning.

20 procent CO2 -besparelse inden 2015 Det er hvad Herning Vand har forpligtet sig til via den såkaldte Carbon 20-aftale. Første skridt på vejen til energibesparelserne er kortlægning af forbruget. Det sker i form af et Energitjek, hvor Schneider Electrics specialister gennemgår virksomheden og kommer med forslag til, hvor der kan opnås energibesparelser. Næste skridt er montering af måleudstyr, hvor man måler og analyserer energiforbruget i de forskellige faser af rensningsprocessen. Herning Vand er nu i gang med tredje fase: At analysere de indsamlede data for at finde relevante steder at sætte ind med konkrete besparelser. Fx ved at installere frekvensomformere, udskifte gammelt udstyr med nyt og lignende.

Projekt Reduktion af energiforbrug med 20 procent inden 2015 Løsning Schneider Electric Energitjek med: > Gennemgang af virksomheden > Opsætning af måleudstyr: - Compact NS og NSX maksimalabrydere med indbygget energiovervågning - Iem Multimeter - Kommunikation til SCADA-system og generering af detaljerede logfiler - Autogenerering af PAC-kode med PlantStruxure software > Analyse af logfiler > Anbefaling af energibesparende tiltag Kundefordele > Detaljerede målinger og analyser giver præcist billede af forbruget > Beslutninger træffes på oplyst grundlag > Maksimalafbrydere med indbygget overvågning sparer penge til hardware og monteringstid > Problemfri kommunikation med eksisterende SCADA-system > Katalog med energibesparende projekter

Læs mere om driftoptimerede løsninger til fremtidens vand– og spildevandshåndtering Besøg www.SEreply.com og tast koden 32178P ©2013 Schneider Electric, All Rights Reserved. Schneider Electric, Altivar, TeSys and Make the most of your energy are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners. Industriparken 32, 2750 Ballerup, Tlf.: +45 44 20 70 00, www.schneider-electric.com/dk • 998-2620

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

13


Driftens dag i Kolding Spildevand Og hvad får man så ud af sådan en dag - er den værd at deltage i. Det er tre deltagere blevet spurgt om.

Anne-Lise Funding, civilingeniør i miljø og proces, Horsens Vand Jeg synes, det er vigtigt at mødes og udveksle ideer og erfaringer. Det var interessant at høre om bonus ordninger i forbindelse med, om man lever op til de krav, der stilles. Vi har også talt om, at hvis man har fokus på slamafvanding det ene år og næste år er fokus på energioptimering, så skal man ikke glemme slamafvanding igen.

Carsten Christiansen, passer rensningsanlæg, Hedensted Spildevand Jeg har fået udvekslet, hvad andre har af problemer med blandt andet slambede. Vi har talt om, hvor meget slam de kører på og hvor tit, de tømmer dem. I Hedensted har vi lidt de samme problemer som her i Kolding med, at når vi tømmer bedene, så kniber det med plads i de andre. Det har været interessant både at snakke med instruktørerne, men ligeså meget at snakke med de andre deltagere

Hans Henrik Johansen, operatør, Vojens Rensningsanlæg Det er mest erfaringsudveksling. Jeg har set, hvad andre gør, og hvilke problemer andre har. Det er for eksempel ikke kun os, der synes, at leverandørerne er længe om at levere. Jeg har også været forbi og se løftevognen til LPS pumper. Den var snildt lavet. Det er noget, man kan bruge. Den mangler bare at få monteret lys, synes jeg. Ellers er det en rigtig god ide. Nu skal vi bare have ingeniørerne til at tænke over, at pumpestationerne ikke står på en skråning, for så kan man ikke bruge løftevognen.

SwingAmajet centrifugalpumpe - til effektiv rensning af bassiner

SwingAmajet Den energioptimale løsning til renholdelse af bassiner - Kan bruges til alle tankudformninger med forskellig geometri. - Drejer automatisk 360 grader for optimal rensning. - Med svingbar ejektor, som giver god turbulens, og dermed bedre fjernelse af aflejringer. - Med KSBs ICS system (intelligent kontrolsystem), som sikrer korrekt rensning ved alle vanddybder i bassiner. - KSB kan via et avanceret flowsimuleringsprogram designe systemer til ethvert behov.

Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk 14

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


2013 s u s kur teri Døgn berg-lot Døgnkursus 2013 r e g a F

Da vi ikke blev udtrukket i udstillerlotteriet i år, kan du i stedet træffe os som deltagere hvor I kan deltage i vores Fagerberg-lotteri. Find os og få en lodseddel!

OptisOnic 7300

Måling af flow og metankoncentration » Vedligeholdelsesfri » Lige rør – intet tryktab » Måling er uafhængig af gassammensætning » Robust og vandtæt opbygning af ultralydssensorer

p700 iQ FOsFOrmåler

» » » » » »

Ny orthofosfatmåler til IQ Sensor Net Ekstremt lavt reagensforbrug Hurtig respons Måling ved bassinkanten Enkelt insitufilterløsning Udnytter alle IQ Sensor Net-fordelene

iFl700 iQ slamspejlsmåler

» » » » »

Unik ny slamspejlsmåler til IQ Sensor Net Vedligeholdelsesfrit rensesystem Intelligent profilsoftware til alle slamspejlssituationer Trådløs tilslutning til IQ Sensor Net Over 50 nye referencer i Danmark

Ring og hør mere eller mød os på Døgnkurset i Kolding

Susanne Rasmussen Tlf: +45 4329 0762

Thomas Hagedorn Tlf: +45 4025 7017

Carsten Madsen Tlf: +45 2075 3543

Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 - e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

15


Nyt overvågningsværktøj tager pulsen på dit pumpesystem Af Gitte Nabe, EnviDan EnviDan, Aalborg Universitet, Vestforsy­ ning Spildevand A/S og Aalborg Forsy­ ning, Kloak A/S har i samarbejde udviklet et system, som løbende moniterer spildevandssystemet, og ved hjælp af trykmålinger kan fortælle, hvordan det tryksatte pumpesystem har det og samtidig stille en eventuel diagnose ved fejl.

Figur 1: Trykforløbet målt under en pumpekørsel.

Lægeverdenen har i mange år brugt trykmålere (EKG) til at overvåge menneskets hjerte og finde frem til hjertefejl eller andre uregelmæssigheder. Det er

nu muligt at gøre det samme på spildevandssystemet. Metoden er enkel, og går ud på at sende trykstød ind i ledningerne, og så monitere og analysere på de responser, der kommer retur. Afdelingschef hos EnviDan Ole NeerupJensen forklarer: Vi kombinerer traditionel specialistviden omkring pumpe og ledningsteknologier med erfaringerne med trykmålinger, og opnår dermed en

Figur 2: Trykforløbet i en ledning hhv. før og efter rensning med rensegris.

16

metode til computerbaseret fjernovervågning af spildevandssystemet. Med trykmålingerne får vi informationer om helbredstilstanden i systemer lige nu, og har mulighed for at sætte ind med vedligehold og forbedringstiltag med det samme. Desuden laver systemet løbende historiske tilbageløb for at vurdere, om der gradvis sker en forværring/ slitage af systemet. Trykmålinger fortæller om fremtiden ved at bruge viden om fortiden Ofte sker opstuvninger og tilstopninger i spildevandssystemet gradvist og opdages først, når ledningerne er helt lukkede til, og uheldet er ude. Ved en kontinuerlig overvågning på trykmålinger er det muligt at detektere, når en tilstopning er på vej, og afhjælpe den, inden den skaber store problemer i systemet. Når en ledning er på vej til at stoppe til, skal den samme mængde vand passere på mindre plads, og det øger trykket i ledningen. Dette opfanger det nye overvågningsværktøj, og sender besked om, at trykket i ledningen er ændret, så det er muligt at gøre noget ved problemet, inden det opstår. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Da det nye trykmålingsværktøj ikke er udviklet til en bestemt pumpetype, kan det implementeres på alle pumper og alle pumpesystemer, såvel nye som eksisterende. Stabil drift og lavere energiforbrug Det nye overvågningsværktøj opfanger og rapporterer selv små trykvariationer og er derfor med til at sikre en mere stabil drift på ledningsnettet. Samtidig har tests foretaget hos Vestforsyning Spildevand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S vist, at man kan opnå væsentlige besparelser på energiforbruget. Da det nu er synligt, hvor pumperne ikke kører optimalt. Ofte indeholder et spildevandssystem flere af den samme pumpetype, og det

gør det muligt at sammenligne resultaterne fra to (eller flere) ens pumper, og bedømme tilstanden på baggrund af denne sammenligning. Figur 3 viser 5 pumpekørsler, som er kørt skiftevis med pumpe 1 og pumpe 2, og som det ses, yder den ene pumpe ikke det samme som den anden pumpe. Selvom de i udgangspunktet er ens. Dette indikerer, at pumpe nummer 1 er mere slidt end pumpe nummer 2, og hvis forskellen i ydelsesevne er stor nok, vil det kunne betale sig at skifte pumpe nummer 1. Mulighed for at trykprøve sit eget spildevandssystem Projektet, som er udviklet med støtte fra VTU, afsluttes sidst i 2013, men allerede nu er der åbnet op, for at andre forsyninger har mulighed for at teste

værktøjet og se, hvad det duer til. Ole Neerup-Jensen konkluderer: Det har været et spændende og konstruktivt samarbejde mellem os i EnviDan, samt hos vores samarbejdspartnere i forsyningsselskaberne, samt hos universitetet, som er mundet ud i et produkt, som virkelig har markedspotentiale, både i Danmark og i udlandet. Vi vil gerne i første omgang lade de danske forsyninger se, med deres egne øjne, hvilke fordele trykmålingerne giver, og vi tilbyder derfor et test af produktet til dem, som vil vide mere. Vil du tage trykket på dit spildevandssystem, kan du kontakt Ole Neerup-Jensen hos EnviDan på 28 11 37 55 eller onj@envidan.dk

Figur 3: 5 pumpekørsler kørt på to ens pumper, som yder forskelligt.

DANSK AQUAKEMI A/S er

       

blandt andet specialiseret indenfor følgende:

Salg & optimering af polymer Fældningskemikalier Svovlbrintebekæmpelse Alkalinitets-forøgelse Desinfektion af udløbsvand Enzym- & bakterie-tilsætning Doseringsudstyr SS-reduktion i efterklaring

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

DAK Polymixer

17


Industrigruppens besøgsdag hos KMC Brande 12. september 2013 Red.J.H. Rigtig mange af industrigruppens medlemmer havde taget imod indbydelsen til at besøge KMC i Brande. Kartoffelmel, hvad er det?

PS! En praktisk bemærkning. Der må kun avles kartofler 2 år på samme areal, derefter hviletid i 3 år. Der byttes eventuel areal med en nabo uden kartoffelproduktion.

Nogle kan måske huske, at var saftsuppen blevet for tynd, kunne man røre lidt kartoffelmel i, så var suppen reddet. Det skal vise sig, at kartoffelmel og produktionen af det er en stor og kompliceret opgave. Som det ses på massebalancen:

Koncernen består af tre fabrikker i Karup, Brande og Toftlund, der alle fungerer som selvstændige virksomheder.

Vi blev modtaget af Viggo Sørensen, sælger med 33 års erfaring. Det viste sig også her, at erfaren mand er god at gæste. Viggo Sørensen indledte med en præsentation af KMC og virksomhedens produkter. De fleste fik nok en overraskelse ved at erfare, hvor stor en rolle kartoffelstivelse indtager i fødevareproduktion. KMC er en fødevare virksomhed, der er ejet af avlerne. Den enkelte landmand har ret og pligt til at aflevere sin råvare, kartofler, til fabrikken, når han er i besiddelse af et andelsbevis. Andelene koster ca. 59,60 kr./andel. En andel giver ret til levering af 100 kg. kartofler. Afleverings tidspunktet aftales med fabrikken

18

Fabrikkernes mål er: At sikre andelshaverne den højest mulige betaling for deres råvarer gennem aktiviteter, der skaber værditilvækst og gør KMC til en attraktiv leverandør af ingrediensløsninger til den internationale fødevareindustri. Produktion af kartoffelmel er ca. 150.000 ton/år med en eksport til 80 lande. Årsagen til den store eksport er, at Danmark er næsten enerådende på markedet, grundet gode vækstbetingelser. Sandjord og ikke for meget regn. De fleste har nok slet ikke fantasi til at forstille sig, hvor vigtig en ingrediens kartoffelstivelse er i fødevareproduktionen. Men se nedenstående.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Vi afspærrer, udlufter, hindrer tilbageløb og forbinder rør med produkter fra AVK.

Skydeventiler

Kontraventiler

• Hus af duktilt støbejern. Epoxybehandlet. • Tætning af NBR eller EPDM. • Spindel af rustfrit eller syrefast stål. • Dimensioner fra DN 40 – DN 800

• Hus af duktilt støbejern. Epoxybehandlet. • Kontraklapventil: Tætning af NBR. • Med eller uden arm og lod/fjederanordning. • Kuglekontraventil: Kugle vulkaniseret med NBR. • Dimensioner fra DN 50 – DN 600

Spadeventiler

Udluftningsventiler

• Hus af støbejern. Epoxybehandlet. • Tætning af NBR, EPDM eller Viton. • Spade og spindel af syrefast stål. • Dimensioner fra DN 50 – DN 1200

• Hus af epoxybehandlet stål, rustfrit stål eller kunststof. • For vand eller spildevand. • Patenteret tætning. • Kan leveres i færdig brønd Ø 450 mm.

Butterflyventiler

Rørkoblinger

• Hus af støbejern. Epoxybehandlet. • Wafer, Lug, Mono flange, dobbelt flange. • Vulkaniseret eller løs liner af EPDM, NBR, Viton o.m.a. • Klap af rustfrit stål, syrefast stål, Duplex stål o.m.a. • Dimensioner fra DN 32 – DN 2000

• Hus af støbejern. Epoxybehandlet • Trækfaste udførelser for alle rørtyper. • Lige og reducerede koblinger. • Tætning af EPDM eller NBR. • Dimensioner fra DN 40 – DN 300

Vatech 2000 • Værkstedsvej 15 5500 Middelfart Tel.: 64 40 20 60 •Fax: 64 40 20 84 www.vatech.dk • admin@vatech.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

19


Viggo Sørensen med tilhørere.

Bjarne fortæller.

Derivat-afdelingen. (Derivat organisk/kemisk stof, der er afledt af et andet organisk/kemisk stof) Efter denne præsentation gik turen til Derivat fabrikken, der producerer ubehandlet kartoffel stivelsesmidler til videre brug i levnedsmiddel produktion, leveres i sække eller som bulkvare.Vi fulgte kartoflen fra indvejning til levering til kunden.

Omvisningen afsluttedes med spørgetid og en stor tak til KMC for invitationen og bifald til Viggo Sørensen for en fremragende rundvisning. Man får ondt af de, som ikke var med på omvisningen, de gik glip af en stor oplevelse

PS! Kartoflerne er specielle industrikartofler, ikke at forveksle med spisekartofler. Afregnes efter stivelses indhold. Restproduktet, pulpen, anvendes til dyrefoder. Intet går til spilde. Vådafdelingen en del af produktion går til videre tørring i: Tørreafdeling. Fremstiller koldt opløselige stivelsesmidler til levnedsmiddel industri. Varen tørres i et spraytørre anlæg, eneste anlæg i Europa. Produktion 18.000 tons/år færdigvare. Gasforbrug til tørring ca.5.5 mil.m3 gas/år. Samlet brændstof udgift /år ca. 25 mil.kr. Også her er kvaliteten tilpasset kundens ønske mht tørhedsgrad.

Her gælder som i alle livets forhold, at hvor der kommer noget ind, skal der noget ud. Derfor gik turen efter en lækker buffet til dagens sidste punkt renseanlægget.

Rensning af spildevandet Ved renseanlægget gav driftsleder Bjarne Jensen en grundig indføring i det, for os fra de kommuale renseanlæg, lidt utraditionelle anlæg ikke mindst mht. belastning. Fra Derivat fabrikken, som vi så i formiddags, kommer der fra 3 linjer 70-850m3 spildevand /døgn. Denne vandmængde samles og pumpes til renseanlæggets udligningstank, forsynet med omrøring. Tanken rummer 2.400 m3. Belastning på udligningstanken er efter omrøring i gennemsnit ca.:

Rtqf wmvgt"o gf "mct vqhhgndcugtgf g"kpi tgf kgpugt"ht c"MO E

20

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Den smukke røde farve skyldes bakteriernes farve. • • • •

Cod 11.000mg/l, Fosfor 40mg/l Total N 8mg/l, Chlorid 4.000mg/l

Fra udligningstanken pumpes til 4 bundfældningstanke, som skal fjerne så meget stivelse som muligt, da stivelse er meget svært at omsætte i procestankene. Stivelsen bliver sendt til Biogas anlæg. (Man kan måske drage en parallel mellem stivelse og slam i kommunale renseanlæg Red.) Den biologiske rensning foregår fortløbende i tre procestanke der arbejder i serie. Første station er Procestank 1, som er på 1.900m3, hvor der er 55kw bundbeluftning og omrører. Fjerner godt halvdelen af Cod´en. Næste station er Procestank 2 på 2500m3, som er bestykket med en 22 kw. mekaniske bundbeluftere og 2 stk. 18 kw. blæsere. Sidste station er Procestank 3, som er 7,5 m dyb og på 2.500m3, som også er bestykket med en 22 kw mekanisk bundbelufter, men med en 55kw blæser. Herfra udtages der overskudsslam til afvanding på en dekanter.

I alle procestanke er der recirkulations pumper, som kan sende returslam rundt til alle tanke. Den smukke røde farve skyldes bakteriernes farve MBR (Membran-Bio-Reaktor) anlægget er koblet på procestank 3, hvor 4 snart 5 kassetter indeholdende 4 stk. MFM 200, som kører uafhængig af hinanden, så der kan køre rengøring af membranerne ved kun at lukke ned for 1 kassette ad gangen. Alle kassetter indeholder tilsammen 6.160m2 filter areal på 0,20 my. Afløbet fra filtrene ligger i dag på ca. Cod 90mg/l, fosfor 8mg/l, Total N 7mg/l Chlorid indhold som i tilløbet. Anlæggets udlede krav ved afledning til kommunale renseanlæg. • Cod= <700 kg/d • Phosfor=<10 kg/d • Kvælstof=<20 kg/d • SS=<165kg/d • Chlorid=<1.750 kg/d • Og døgn vandmængde max 550m3 Tak til Bjarne for en god og informativ rundvisning og gode svar på de mange spørgsmål.

Procesvandet før og efter MBR filtrene. Billedet siger noget om MBR systemets effektivitet. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

21


Effektiv genanvendelse af fosfor Ifølge en ny undersøgelse kan planter på effektiv vis udnytte fosforen i slam fra spildevand. Tekst Pirkko Koivu, Kemira Oyj. Planter udnytter fosforen i spildevandsslam, der er fældet med jernprodukter eller behandlet med KemiCond-metoden, langt bedre end opløselige mineralske gødningsstoffer. Denne information er baseret på studier fra MTT Agrifood Research Finland. I et studie anført af seniorforsker HELENA KAHILUOTO ved MTT, undersøgte man, i hvilken grad planter udnytter, og lagrer fosfor fra forskellige organiske kilder, såsom gødning og spildevandsslam. Fosforudnyttelsesgraden blev testet på italiensk rajgræs og hør. Forskerne plantede planterne og fastlagde deres fosforindhold. I dette komparative studie anvendte man spildevandsslam, der havde været behandlet på forskellige måder såvel som udrådnet, komposteret og ubehandlet gødning. Studiet omfattede potteeksperimenter i et vækstrum samt et to-årigt feltstudie, som stadig kører. Kemira forsynede studiet med prøver på jernkoaguleret spildevandsslam, som forud havde undergået forskellige processer såsom KemiCond-metoden, udrådning, kompostering, kalkstabilisering og ammoniakudskillelse (hygiejnisering ). Prøverne blev blandet i den sandede jord, der blev anvendt som prøvegrundlag. Felteksperimentet er halvvejs, mens de endelige resultater på potteforsøgene snart forventes klar.

Ifølge Kahiluoto viste behandlet slam og andre organiske fosforkilder gode resultater: Planterne var i stand til at udnytte fosforen bedre end mineralske gødningsstoffer. ”Udover komposteret spildevandsslam omfatter de mest lovende kilder slam, som er behandlet med KemiCondmetoden.” Mængden af jern er tilsyneladende nøglen ved anvendelsen af jernkoaguleret spildevandsslam. Effekten af jern blev undersøgt ved at sammenligne slam fra spildevandsbehandlede planter, hvor der var anvendt forskellige mængder af koagulanter. Planter er i stand til at udnytte fosforen effektivt, selv hvis jernkoaguleringsgraden ligger på det niveau, der typisk anvendes i de nordbaltiske områder, hvilket er højere end niveaet for resten af Centraleuropa. Helena Kahiluoto har undersøgt organiske næringskilder og genanvendelse af disse over en længere periode. ”Jeg var ikke overrasket over resultaterne, selvom den generelle opfattelse stadig synes at være, at planter ikke er i stand til at udnytte organiske fosforkilder lige så effektivt som mineralske gødningsstoffer.” Man har længe ment, at næringsstoffer i organisk gødning ikke optages og udnyttes lige så effektivt af planterne, som de næringsstoffer, man finder i mineralske gødningsstoffer. ”Resultatet af vores potteforsøg understøtter ikke denne teori”, siger Kahilutoto.

Færdig produkt.

22

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Inline-kontrol af Siemens flowmålere afslører de usynlige fejl Siemens Field Service

I tvivlsspørgsmål kan man vælge at sende sin magnetisk induktive måler til kontrol i et flowlaboratorium. Dette vil give et præcist billede af hvor god måleren er under laboratoriebetingelser. De installationsbetingede påvirkninger vil derimod ikke følge med og blive taget i betragtning. Med den patenterede inline-kontrol fra Siemens kan vore magnetisk induktive flowmålere testes i installationen. Denne test kan afsløre fejl i og omkring måleren, som ikke ville være blevet afsløret på en prøvestand. En inline-kontrol kan ikke erstatte et flowlaboratorium, men ofte give et mere reelt billede af hvad der påvirker målerens nøjagtighed.

Selve testen består af 3 individuelle test • En test af signalomsætteren • En test af installationen • En test af sensoren Testen afsluttes med et dokument, der indeholder alle relevante målerdata og naturligvis angivelse af ok/ikke ok for hvert af de gennemførte testforløb. Testen udføres af Siemens Field Service personale – i forbindelse med opstart og indregulering eller i forbindelse med den årlige kontrol.

Siemens Inline-kontrol kan give et billede af hvad der påvirker flowmålerens nøjagtighed

For mere information kontakt os på 44 77 48 44, tast 2

www.siemens.dk/pi

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. FLOW_inline_annA4_0913.indd 1 4 - 2013

23

26/09/13 15.44


Dog pointerer hun, at potteforsøget kun er en del af det samlede resultat. Feltstudierne vil give nogle mere håndfaste resultater.

KemiCond-metoden anvendes til at desinficere slammet og fjerne patogenerne”.

”Resultaterne af det to-årige feltstudie bliver interessante. Jordens øko-system er vores buffer og giver nogle interaktioner, der er svære at forudsige. Potteforsøget derimod, giver os et tydeligere billede af de involverede mekanismer.”

Jernkoagulering er en bæredygtig løsning

4 FACTS

”Resultaterne taler for at bruge jernkoagulering til op koncentrering af gylle i områder, hvor der produceres mere gødning end der er behov for”.

• Fosfor er blandt de vigtigste næringskilder for planter. Det er desuden vigtigt i forhold til produktion af dyrefoder. • Den globale efterspørgsel efter fosfor stiger i takt med stigende befolkningstal, behovet for foder og anvendelsen af gødning i landbruget. • Fosfor udvindes af fosfatmalm (minedrift), som ikke er en vedvarende energikilde. De største forekomster af fosfatmalm findes bl.a. i Kina, Marokko og USA. • Menneske- og dyreafføring indeholder høje koncentrationer af fosfor. Seniorforsker OUTI GRÖNFORS (tv.) var ansvarlig for projektstyringen hos Kemira. Hun synes, at de indledende resultater er yderst interessante og er meget begejstret for den måde, hvorpå studierne genererer vigtig information omkring planternes udnyttelse af fosfor. ”Det er interessant at lære at spildevandsslam behandlet med KemiCond-metoden samt jernkoaguleret spildevandsslam er yderst brugbart for vores planter”, siger Grönfors. ”De indledende resultater er opløftende i forhold til at bruge spildevandsslam som kilde til fosfor”. ”Spildevandsslam bør ikke betragtes som affald, da det er en kilde til næringsstoffer og organiske materiale, som er vigtigt for at vores planter kan gro”.

Forskningsresultater bekræfter, at den almindeligt anvendte jernkoaguleringsmetode er en bæredygtig løsning til udvinding af fosfor fra spildevand, siger AIJA JANTUNEN, General Manager, Municipal & Industrial, Kemira.

Ifølge Jantunen viser tidligere studier, udført hos Kemira, at planter kan udnytte den jernbundne fosfor, selvom det har lav vandopløselighed. Studiet fra MTT omfatter forskellige typer gødning samt organiske biprodukter, der anvendes som gødning, alle behandlet ved hjælp af forskellige metoder. ”Resultaterne kan bruges til at tilbagevise den almene opfattelse. Jernbunden fosfor skylles ikke væk fra markerne ved første regnfald. Det fastholdes derimod helt til slutningen af vækstsæsonen”. Pirkko Koivu, Kemira Oyj

Problemer med rotter og mus?

I takt med at fosfor bliver en knappere ressource øges interessen for genanvendelse. Fosfor kan betragtes som et strategisk vigtigt råmateriale, da det er absolut nødvendigt til fødevarefremstilling. 95% af den fosfor, der anvendes i Europa, er importeret. Fosfor udvindes fra fosfatmalm, en ikke-vedvarende ressource. Fosfor er en vigtig byggesten for alle levende organismer. Fosfor findes i fødekæden og både dyre- og menneskeafføring har et højt indhold af fosfor. Emission af fosfor i vand fra spildevand og gødningsstoffer resulterer i et højt niveau af eutrofiering.

Nej tak...!

. . . se mere på WiseCon.dk

Ifølge Grönfors taler mange ting for genanvendelse af fosforen. ”Det er fantastisk, at fosfor i spildevandsslam kan genanvendes og genbruges praktisk talt i det uendelige”. Men spildevandsslam skal behandles korrekt, så man får fjernet forureningen. ”Når slammet anvendes som gødning på markerne, skal det være sikkert og rent at anvende.

24

WiseCon A/S Hjemmeside E-mail Telefon

Skovgaardsvej 25, 3200 Helsinge www.wisecon.dk info@wisecon.dk + 45 48 79 93 78

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Få overblikket! - med EnviStyr Web

EnviDan kan nu levere energi- og miljøoptimale styringssætpunkter til alle forsyningens renseanlæg via internettet. Vi kan dermed skabe det bedste drifts- og planlægningsoverblik med realtidssamkøring af data fra fx SRO, laboratorier og elselskaber.

Foto: Det nye Mariagerfjord rensningsanlæg, hvor EnviStyr Web håndterer processtyringen. Vejlsøvej 23 8600 Silkeborg Tlf.: 86 80 63 44

Sommervej 23 1. th. 8210 Aarhus V Tlf.: 86 80 63 44

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal 9000 Aalborg Tlf.: 98 11 63 44

Fuglebækvej 1A 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 79 44

www.envidan.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

25


Rottebekæmpelse får en ekstra dimension Ny dansk teknologi gør det muligt at garantere stop for indtrængende rotter fra kloaksystemet. Det sker ved at kombinere en elektronisk rottefælde med en rottespærre. Af Allan Priess Poulsen, Journalist En ny dansk opfindelse giver skadedyrsbekæmpere, kommuner og virksomheder helt nye muligheder for at sikre sig mod en mangeårig fjende – rotten. Aldrig tidligere har det således været muligt at spærre 100 procent af for rotters adgang til bygninger via kloakken. Imidlertid er netop det scenarie nu muligt med introduktionen af den elektroniske rottefælde Ratél. Fælden er udviklet af virksomheden Ratél i samarbejde med Rentokil Skade­­ dyrskontrol. Den monteres i en kloak­ brønd og fungerer ved, at rotten ved indgangen til brønden bliver ledt igennem et rør, hvor den bliver udsat for højspænding og aflivet i løbet af få sekunder. Herefter skylles den døde rotte ud med spildevandet. Samtidig fungerer fælden som rottespærre, selv hvis den skulle have været udsat for funktionssvigt som følge af eksempelvis oversvømmelse. »Rottebekæmpelsen bliver nu komplet, for det har aldrig tidligere været muligt at foretage en så effektiv og strategisk

Klargøring af fælden til anden rørdimension.

bekæmpelse af rotter i kloakken. Der er tale om en helt ny dimension, for indtil nu har man reelt famlet i blinde, hvad angår bekæmpelse af kloakrotter, mens man nu kan sikre 100 pct., at der ikke kommer rotter ind fra kloakken, hvor fælden er opsat,« forklarer Claus Schultz, der er teknisk chef i Rentokil Skadedyrskontrol samt formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.

En lukket dør Rentokils nye fælde er en kombination af funktionerne rottefælde og rottespærre. Resultatet er total kontrol med, hvor det er muligt for rotter at trænge ind i en bygning via kloakken. »For rotten er Ratél at betragte som en lukket dør. Den form for sikkerhed er helt ny inden for rottebekæmpelse,« fastslår Claus Schultz.

Løser krav om miljøvenlighed Inden rottefælden blev sat på markedet, blev den igennem ni måneder testet hos Herning Kommune. Projektleder Heine Jensen fra Herning Vand, der forestår rottebekæmpelsen i Herning Kommunes hovedkloakker, henviser til, at der i rottebekendtgørelsen fra 2012 blev foretaget en række stramninger, hvad angår kommunernes brug af rottegift. Således stilles der nu krav om brug af miljøvenlige bekæmpelsesmetoder samt brug af rottespærrer, hvor dette er muligt. Heine Jensen forklarer, at netop det forhold gør den elektroniske rottefælde interessant for kommunen, fordi kombinationen af rottefælde og rottespærre gør det unødvendigt at investere i og opsætte begge dele separat.

Klar til indsætning af fælden.

26

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Flytter fælder fra sag til sag Projektlederen fortæller desuden, at fælden blandt andet vil blive et vigtigt redskab i forbindelse med saneringer. I henhold til kommunens rottehandlingsplan foretager Herning Vand således altid en omfattende bekæmpelse af det berørte områdes kloakrotter, inden saneringen sættes endeligt i gang. Den slags foregår i dag primært via nedsænkning af giftblokke med et noget diffust resultat til følge. »Brugen af gift er behæftet med en række usikkerhedsfaktorer. Den kan skylle væk, og man kan ikke være sikker på, hvor mange rotter der har ædt af den. Nu kan vi i stedet bruge fælderne til at spærre fuldstændig af for rotter i centrale områder. Og fordi fælderne passer til alle typer og størrelser af kloakrør, kan vi fjerne dem igen, når bekæmpelsen er afsluttet og efterfølgende bruge dem et andet sted. Fleksibiliteten er vigtig, for den giver os et bredt bekæmpelsesprogram for en relativt lille investering,« siger Heine Jensen.

Slaget skal udkæmpes i kloakken Også i Sønderborg Kommune lægger kommunens skadedyrsbekæmper Leif Johannesen vægt på muligheden for at omplacere fælderne og bruge dem i forskellige dele af kloaknettet. Han understreger, at selv et begrænset antal fælder rækker langt, netop fordi fælderne kan flyttes fra indsatsområde til indsatsområde og på den måde sættes i spil, hvor det er mest påkrævet. »Fælden er både let at montere og let at flytte, og man kan gøre det alene. Det betyder, at man uden større sværdslag kan placere den de steder i kloakken, hvor det giver bedst mening. Endda helt uden hensyntagen til rørdimensionerne,« siger Leif Johannesen med henvisning til, at Ratél-fælderne nemt og hurtigt kan flyttes imellem forskellige rørdimensioner ved hjælp af de udskiftelige spjæld. Ratél-fældens forreste spjæld er fremstillet af rustfrit stål og glasfiber, hvilket betyder, at rotter ikke kan gnave sig

igennem den, ligesom de ikke kan løfte den på grund af den indbyggede envejslås. Desuden afgiver fælden via et tilkoblet GSM-modul automatisk oplysninger om blandt andet antallet af aflivede rotter, vand- og batteristand, samt hvorvidt enheden har behov for service,. Fælden kan monteres, betjenes og demonteres fra overfladen uden nedstigning i kloakken og spærrer ikke for gennemstrømning af spildevand.

Udskiftelig spjæld.

SyStem 2000 fortSætter med at Sætte Standarden for Sro i danSk forSyning

System 2000 – version 13

Nu med en lang række nye funktioner I april 2013 afholdte B.V. Electronic en tema- og ERFA dag for System 2000. Mange gode input fra brugerne er nu blevet omsat til konkrete tiltag og nye funktioner. System 2000 version 13 indeholder en række nye tiltag og ad-hoc funktioner med fokus på fremtidens krav til driftsanlæg indenfor forsyningsbranchen.

generated at BeQRious.com

Nye funktioner: • Analyse af datagrundlag mm. • Organisering af anlægsrelaterede dokumenter og data • Webvindue for videoovervågning mm. • Linktip og andre genvejsfunktioner • Indtast driftsnoter til den enkelte komponent • Styreprogram • Integration af instrumenterings-komponenter

B.V. Electronic A/S · Østerbro 5 · DK 7800 Skive · Tlf. 9752 5022 · bve@bve.dk · www.bve.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

27


Innovativ flowmåler hjælper med at optimere biogasproduktionen Af Henrik Fougt Vejle Spildevand har fundet en flowmåler, der både måler Nm³/h og metanindholdet i biogassen. Dermed er det blevet muligt at se effekten af de optimeringer/ændringer, der foretages på biogasanlægget på Vejle Renseanlæg.

tilgang, og netop derfor fangede en annonce fra Endress+Hauser Claus Christensens opmærksomhed: - Jeg så en annonce for denne flowmåler, der også kan måle metanindholdet i biogas. Det var lige det, vi havde brug for. Vi tog kontakt til Endress+Hauser, for at høre mere. For os var det vigtigt, at der både kom valide tal for flow og samtidigt valide målinger på metanindhold. Da det så også viste sig, at vi kunne få flowmåleren for under fyrre tusind kroner, slog vi til.

Kalibreret og sat på SRO-anlæg

– Grundlæggende ønsker vi at producere så meget biogas som muligt på vores to rådnetårne her på Vejle Renseanlæg. Det kræver, at vi hele tiden optimerer på vores tilsætning af ”energiprodukter” og kan kontrollere processen i rådnetårnene. Med vores nye måler kan vi både få en flowmåling og metanindholdet i biogassen, og dermed kan vi se effekten af de ændringer, vi foretager. Det er blevet muligt at optimere på biogasproduktionen, og det er præcis det, vi ønsker, forklarer chef for renseanlæg Claus Christensen fra Vejle Spildevand.

Måleren med navnet Proline Prosonic Flow B 200 måler flow og metanindholdet kontinuerligt ved hjælp af ultralyd og indbygges direkte i anlægget. Da der ikke er noget trykfald i forbindelse med måleren, er energiforbruget minimalt. Vejle Spildevand fik installeret sin måler før Jul i 2012 og gik så i gang med at indkøre måleren: – I starten havde vi lidt problemer med at få et godt output, så i januar fik vi den omkonfigureret. Herefter fik vi data, vi kunne stole på, og den har virket fantastisk lige siden.

På vej mod overskudsproduktion Biogassen skabes i rådnetankene på Vejle Renseanlæg. Her forrådnes slam fra de 100.000 PE (personækvivalenter) i Vejle by, og desuden bliver der tilkørt slam fra nogle af de øvrige 12 renseanlæg, der er samlet under Vejle Spildevand A/S, der er det kommunalt ejede spildevandsselskab. Gassen fra rådnetankene anvendes i en biogasmotor og fra tidligere at have kunne dække 50 til 60 procent af eget forbrug er Vejle Spildevand nu oppe på mellem 80 og 90 procent af eget forbrug. Ambitionen er at blive selvforsynende og på sigt også gerne at have energimæssigt overskud. For at komme dertil er det nødvendigt med en systematisk

28

Flowmåler fra Endress+Hauser Flowmåler Proline Prosonic Flow B 200 fra Endress+Hauser er udviklet specielt til at måle på våde gasser fra biogasanlæg. Måleren måler ved hjælp af ultralyd, og medfører dermed ikke tryktab i røret, og da der ikke er nogle bevægelige dele, er der heller intet vedligehold. Den er meget kompakt og imponerer med høj nøjagtighed på +/- 1.5 % på flow og +/-2 % på metan, selv under forhold med lavt tryk. Målingen foretages kontinuerligt, så det er let at se hurtige forandringer i fermenteringsprocessen.

flowmåleren indlæses via en PLC til SRO-systemet(Ifix), og man kan løbende følge med i udviklingen. Biogasproduktionen er sat betydeligt op efter, at vi har fået en valid måling, og det er blevet muligt at måle på metan output, men for Vejle Spildevand stopper det ikke her. Der er kommet en betydelig appetit på at arbejde mere videnskabeligt med at øge biogasproduktionen: – Vi har jo to rådnetårne. Skal vi kunne udvikle os optimalt, bør vi kunne sammenligne produktionen fra de to tårne. Vi bør kunne køre forsøg, hvor vi ændrer en parameter i det ene tårn og lader være i det andet for så derefter at måle på forskellen. Det kræver så blot, at vi indkøber en måler mere, så mon ikke der snart er endnu en på vej, drømmer Claus Christensen.

Data opsamles kontinuerligt i SROanlægget, hvorved det er enkelt at overvåge resultatet af indgreb i fermenteringsprocessen. Teknikerne har nu haft travlt med at optimere på biogasproduktionen og er meget glade for at kunne se resultaterne af de ændringer i processen, der testes: – Når vi nu har den, kan vi slet ikke forstå, at vi har kunne klare os uden, griner Claus Christensen. Data fra

I kælderen under rådnetårnet måler flow­ måleren på metanflow og metanindhold.

Claus Christensen, Vejle Spildevand Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk 29


Plast og beton i forsyningerne Temadag 5. september på Ferskvandscentret i Silkeborg. Red. J.H.

I er kendelse af den ændring der kan være sket ved en ompla­ce­ ring af personel indenfor Forsynings området med nye arbejds­ opgaver mm. introducerer Ferskvandscentret nu en temadag, hvis mål er at give den viden, der kræves ved renovering og ved­­ ligeholdelse af det samlede transportanlæg, ledninger brønde mm.

sikkerhed med skærpede krav. Ved udbud kan man kræve, at opgaven skal overholde kravene i ”Nordic Poly Mark”. Fabrikanterne bruger i stor udstrækning egne fabriksnormer for at sikre kvaliteten af de producerede varer. Som eksempel er vist Betonproducenternes interne kvalitetskontrol, placeret i systemet.

På kurset oplyses om fremstilling, normer, kvalitetsmærkning, forskellige samlingsmetoder og overgangsløsninger på rørsystemer. EU Kommissionen

Præsentation af dagens program:

Arbejdsgrupper Workgroups EU

Kursuslederen Torben A. Jensen – Regler og normer: Mærkningsordninger. Produktions­ standarder, Intern kvalitets kontrol. Henning Espersen og Jesper Bang, IBF. – Hvad må vi skrive i udbudsmaterialet: Henning Espersen og Torben A. Jensen – Udbud: Hvordan sikrer vi at vi får det, vi vil have? Torben A. Jensen. – Udførelse: Modtagekontrol, Krav til montering/montør. Henning Espersen og Jesper Bang – Tilsyn: Henning Espersen og Torben A. Jensen. –  Evaluering: Torben A. Jensen og Alex Ovesen. Dagens første emne:

Regler og Normer Henning Espersen og Jesper Bang Normernes antal er endog meget stort. Internationalt, Nationalt, Fabriksnormer mfl. Der arbejdes på at nedlægge nationale normer og standarder og koordinere dem i fælles CEN regi. De nordiske lande arbejder indenfor en fælles nordisk standard ”Nordic Poly Mark”, der foruden flere andre fordele indeholder krav om tredieparts kontrol, hvilket yder en ekstra

30

KRAV man er enedes om

EN 1916

EN 1917

Mfl.

Nationale tillæg Feks. DS2420

Mfl.

Produktstandarder

Certificering/ MÆRKNING SORDNINGER

Betonproducentens INTERNE KVALITETSKONTROL 06-09-2013, Jesper K. K. Bang, IBF Betonvarer

4

For at dokumente at rør og rørdele overholder og opfylder den lovede kvalitet, er varen forsynet med identifikation, så man altid kan rekvirere dokumentation fra leverandøren. For betonvarer er Trekantmærket forbrugerens garanti for KVALITETEN - ikke bare de fælleseuropæiske mindstekrav, men alle de for danske forhold og det danske marked nødvendige supplerende krav, som det danske standardiseringsudvalg for betonvarer anbefaler til brug på det danske marked. Tilsvarende mærkning gælder naturligvis også for andre leverandører og rørmaterialer. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Et CE-mærke på en vare fungerer som rejsepas, der sikrer produktet fri bevægelighed i EU’s indre marked. Et CE-mærke på en vare er forbrugerens garanti for, at det lever op til fælleseuropæiske mindstekrav til SUNDHED og SIKKERHED. Og det er producentens garanti for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med disse krav.

Hvad må vi skrive i udbudsmaterialet Henning Espersen og Torben A. Jensen. I princippet er det køberen, der bestemmer, hvad han vil skrive. Men hvad er klogt, hvis man ønsker et tilbud, som minimerer muligheden for smut veje. Detailprojekteringen I denne fase vælger man udbudets form, ”offentlig licitation”, eller ”indbudt licitation”, hvor man vælger et antal leverandører, det forventes at kunne udføre den ønskede opgave.

• Henvis til DANVA eller lignende gennemarbejdede beskrivelser • Benyt normernes muligheder for skærpede kontrolniveauer i produktion, montage og efterkontrol • Sørg for at det udførelsesmæssigt kan lade sig gøre at opfylde normkrav, lægningsanvisninger og leverandør­ specifikationer • Forhandl med den udførende entreprenør om tillægspris for ændring af materiale/producent

Udførelse Henning Espersen og Jesper Bang. Modtagerkontrollen er en meget vigtig. Får vi?: • Det bestilte produkt • Den rette mængde • Er varen mærket korrekt • Er leverancen ubeskadiget, uden ydre tegn på vold • Transport. Er håndteringen af godset korrekt • Afleveret på rette plads

Hvilke krav vil vi stille? Nemmest er det at henvise til ”Nordic Poly Mark”. Giv en nøje specificering af kravene til rør, dæksler, brønde mm. Har vi krav om anvendelse af specifikke rør/rørmaterialer. I foredraget blev f.eks nævnt Uponor kloakrørssystem Utra Rib 2 EN 13476:2007 (NPG/PS 103:2006). Valget gælder naturligvis ligeledes for alle andre producenter og materialer. Spøgsmålet om hvem der skal levere materiealerne er vigtigt! Skal tilbudsgiveren levere, eller er det en bygherre leverance?. Der kan måske være en besparelse på kort sigt. Men der advaredes om de mange problemer, der også kan opstå med leverancer, lagerplads, lagerstyring, kvalitetskontrol, sikkerhedsspørgsmål mm. Der kan efter afgivet tilbud opstå forhandlingsmuligheder i forhold til afgivet tilbud. En mulighed som bør afprøves, såfremt et bedre resultat såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt kan opnås. •B  ranchen eller en selv må gerne have objektive tillæg til produktstandard – Trediepartskontrol – Farve – Type – Levetid – Funktionel design – osv. •M  an må ikke skrive som ”produktet”,”produktnavn” eller ”varemærke” • Patenterede produkter skal man skrive ”eller tilsvarende”

Helt uacceptabel materiale håndtering. Send leverancen retur.

Udførelse

Udbud Torben A. Jensen Hvordan sikrer vi, at vi får det, vi vil ha’? Hvis udbudet stilles som ”billigste tilbud”: • Specificer så godt som muligt krav til materialerne Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

Forlang at montørerne er faglige dygtige.

31


Tilsyn

Kloakmester Godkendes til autorisation af Sikkerheds­ styrelsen.

Henning Espersen og Torben A. Jensen

Svejser: ”Svejse Pas” uddannelse godkendt til svejsning af plade og beholdere i plast. DS 2383 1 udgave jul 1991. UDK. 678:621.643.29

Var dagens sidste punkt. Her blev det fastslået, at selv om alt det foregående var sket efter bogen, var den afsluttende procedure med arbejdets udførelse meget vigtig.

Plast

Selv om det ikke er Metro-ringen vi taler om, er nedenstående huskeseddel nok ikke væsentlig forskellig.

Indlægget fortsatte med en beskrivelse af svejsemetoder for plastsvejsning, udført ved spejl- og elektrosvejsning og kravene til materialebehandling for at opnå en optimal udført svejsning, efterfulgt af kvalitetskontrol på det færdige arbejde.

Beton For samling og lægning af betonrør blev der vist nedenstående beskrivelse.

4.2. Krav til montering/montør

Evaluering Torben A. Jensen og Alex Ovesen.

06-09-2013, Jesper K. K. Bang, IBF Betonvarer

12

En billedserie viste hyppigst forekommende fejl ved lægning/ montage af betonrør, fejl der forårsagede dårlige eller slet udførte samlinger.

Dagen sluttede med en evaluering, der gav mange gode indput til fremtidens kurser og temadage. Denne kursus var den første om emnet Plast og Beton i forsyningerne, men forhåbentlig ikke det sidste. Kurset vil også blive udbudt fremadrettet med justeringer i forhold til kursisternes evaluering.

Afsnittet afsluttede med en grundig fotoreportage af proceduren ved lægning af rør, såvel plast som betonrør

Husk at indsætte "Årsmøde 2014" i din kalender. Det bliver afholdt fredag 13. juni i Frederikshavn 32

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Denrigtigemotorløsning,

derpassertil mixeropgaven

The Heart of Your Process

Introduktion af dykkede mixere i verdensklasse Med en forbedring af effektiviteten på op til 35 % sætter vores ABS dykkede mixer­ koncept XRW standarden for det laveste energiforbrug. Konceptet er nu blevet til et komplet sortiment af premium­efficiency motorer, der er tilpasset til dine behov. I medium hastigheds opgaver optimerer en permanent­magnetmotor din proces og giver energibesparelser.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

Endvidere giver en IE3 kortslutningsmotor den bedste ydelse, når den er under­ støttet af en gearkasse ved mellem­lave hastigheder.

Sulzer Pumps www.sulzer.com

En velvalgt teknologi giver ABS dykkede mixer XRW den størst mulige effektivitet – med den bedste levetidsøkonomi.

Find flere løsninger i verdensklasse på www.ABSEffeX.com

33


På vej til at mindske fouling i membranbioreaktorer (MBR) Af Poul Larsen, Morten Christensen og Per Halkjær Nielsen Center for Mikrobielle Samfund, Sektion for Bioteknologi, Aalborg Universitet Membranbioreaktorer (MBR) er en spændende teknologi, som i flere år har været omtalt som den næste generation af renseanlæg til rensning af industrielt og kommunalt spildevand. MBR har en række fordele sammenlignet med traditionelle renseanlæg, især forbedret udløbskvalitet, mindre pladsforbrug samt mere stabil drift i forhold til problemer med fx slamflugt. Figur 1 viser princippet i et MBR anlæg og et konventionelt renseanlæg med bundfældning, hvor membraner erstatter bundfældningstanken. MBR systemer har traditionelt været anvendt i byer, hvor man ønsker kompakte renseanlæg, steder med høje krav til udløbskvaliteten, eller steder, hvor man skal håndtere små spildevandsstrømme. Efterhånden som prisen på membraner er faldet og der er udviklet bedre systemer er antallet af MBR anlæg vokset. MBR er i dag meget populære især i Asien, hvor der bygges mange fuld-skala MBR renseanlæg, men indtil nu har MBR teknologien ikke for alvor vundet indpas i Danmark. Grunden til dette skyldes især udfordringer med tilstopning af membranen, også kaldet fouling. Fouling kan både være ”scaling” hvor uorganiske stoffer fælder ud eller biofouling, hvor organiske stoffer og bakterier danner et lag. Foulingproblematikken er derfor et vigtigt fokusområde i forskningscentret ”EcoDesign-MBR”, som har kørt ved Aalborg Universitet siden 2010 med støtte fra det Strategiske Forskningsråd og en række virksomheder, bl.a. Alfa Laval, Krüger A/S, Grundfos og Novozymes. Flere forsyninger er også med og ved Aalborg Renseanlæg Vest er et større pilotanlæg opstillet med hjælp fra Alfa Laval og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Se også www.ecodesign.aau.dk. Når en membran udsættes for fouling nedsættes flowet af vand gennem membranen. Det koster energi og dermed penge. Figur 2 viser hvorledes flowet ændres over en periode på 5 dage som følge af fouling. Membranmodulet renses ca. hver 3 måned, hvorved flowet genetableres. I EcoDesign arbejder vi bl.a. med at finde ud af, hvordan man kan mindske foulingen, så flowet forbliver højt i længere tid og omkostningerne reduceres. I dag forsøger man ofte at reducere tilstopning ved kraftig beluftning af membranen og/eller hyppig rensning af membranen. Det er en fordyrende proces. Vi vil gerne forstå hvilke stoffer / mikroorganismer der stopper membranen til og på den baggrund udvikle nye smartere løsninger til at afhjælpe tilstopningen af membran. Fra den fysisk/kemiske side studeres forskellige slamkomponenters betydning for filtrering og der udarbejdes modelleringsværktøjer, som kan beskrive dette. Fra den mikrobiologiske side arbejdes der med at undersøge, om bakteriesammensætningen har betydning for omfang af foulingen (figur 3). En række undersøgelser af sammenhængen mellem mikrobiel artssammensætning, slamegenskaber og filtreringsegenskaber har vist, at flokegenskaber ligesom i almindelige renseanlæg

34

er en afgørende faktor for en god drift. Dette skyldes især, at gode flokegenskaber begrænser antallet af små partikler/ enkeltceller, som ellers kan sætte sig i membranen og forårsage tilstopning. Specielt kan det ses, at bakteriearter med gode flokegenskaber også giver en god filtrering og dermed et godt vandflow gennem membranen. En anden interessant opdagelse har vi lavet i forbindelse med undersøgelser af forekomst af forskellige bakteriearter i MBR anlæg i Danmark og Nordeuropa. Det viser sig, at langt størstedelen af de dominerende bakteriearter, som kendes fra almindelige konventionelle renseanlæg, også er de dominerende i MBR – en erkendelse, som er overraskende, idet forholdene i MBR er anderledes for bakterierne. I konventionelle anlæg er det kun bakteriearter, der bundfældes (danner gode slamflokke), som forbliver i renseanlægget, mens resten skylles ud. I MBR bliver alle bakterier tilbageholdt uanset evne til at danne flokke. Det er interessant fordi der foreligger megen viden om de enkelte bakteriearter i konventionelle renseanlæg, og det kan dermed overføres til MBR. Vi forventer derfor, at principper for selektion af arter, som er vigtige både for flokegenskaber (og dermed fouling) og for den biologisk rensning af nærringsstoffer, kan udvikles og udnyttes også i MBR. Foulinglaget på membraner i MBR er ret velbeskrevet i forhold til opbygning og kemisk sammensætning, hvorimod analyser og viden om bakteriesammensætningen er meget begrænset. Undersøgelsen af bakteriearterne i foulinglaget er derfor et igangværende projekt i EcoDesign og meget tyder på, at foulinglaget overvejende er en aktivt voksende biofilm, bestående af overraskende få dominerende bakteriearter. Dette er særdeles interessant, da det begrænsede antal arter betyder, at man kan overkomme at etablere en detaljeret viden om deres levevis, som efterfølgende kan benyttes til at finde nye metoder til at mindske problemet med fouling. Til dette formål vil en ny banebrydende teknik, som er udviklet i forbindelse med EcoDesign, tilvejebringe en vidensbase om de dominerende arters funktionelle potentiale og dermed også give inspiration til, hvordan man kan udvikle nye strategier til at reducere fouling. Teknikken er baseret på at udtrække DNA fra alle bakterier i foulinglaget og efterfølgende samle de enkelte dominerende arters komplette DNA (genom), hvorved det er muligt at se, hvilke gener de har og dermed afsløre, hvilke funktioner bakterierne besidder. Samlet set vil den viden, der kommer ud af ovenstående arbejde, bidrage til at formindske fouling i MBR. Det vil reducere omkostningerne til rensning af membranen og desuden øge levetiden for membranerne. Med reducerede driftsomkostningerne er det sandsynligt at MBR ligesom andre steder i verden og senest også i Europa, bliver mere populære, og ikke mindst, hvis kravene til udløbskvaliteten fra vore renseanlæg øges i fremtiden. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


r

pAt E n

t Et

AA

EF F

Er

sL

B

LU

G

i

LED o E t EknoL

Fornyelse for fremtiden

Gennemtestede løsninger Aarsleff Rørteknik tænker langsigtet. Vi leverer miljørigtige løsninger til opgravningsfri fornyelse af ledninger med lang levetid. Løsningerne er

robuste og kræver minimal vedligeholdelse. Løbende test og videreudvikling er en del af hverdagen. Det er godt for miljøet og samfundsøkonomien.

www.aarsleffpipe.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

35


Figur 1. Renseanlæg konfigureret som MBR samt konventionelt anlæg med bundfældningstank. I nogle MBR er membranen placeret direkte i den aerobe procestank.

Figur 2. Flow gennem membranen i en periode på 2 timer i pilot MBR anlægget ved Aalborg Vest renseanlæg på tre forskellige dage umiddelbart efter rengøring af membranen. Anlægget drives med en 12 min driftscyklus med 10 min filtrering efterfulgt af 2 min uden flow over membranen for holde membranen nogenlunde ren (2 min relaxationperiode). Efter hver relaxationperiode stiger fluxen over membranen hurtigt til et niveau svarende til 30-50% over middelfluxen (det vandrette niveau), hvorefter fluxen hurtigt reduceres pga. delvis tilstopning af membranen. Det bemærkes at middelflux den 2. september 2012 er ca. 450 l/time hvilket er ca. 100 l/ time højere end de efterfølgende dage. Det illustrerer, at der sker en tilstopning af membranen de første dage efter rengøring, og at dette sker hurtigst i starten, mens tilstopningen fra den 5. – 7. september er betydelig mindre. Efter 2-3 måneder vil fluxen være knapt 300 l/time og en ny rengøring påkrævet.

36

Figur 3. Prøvetagning direkte fra en forsøgsmembran fra pilotanlæg. Billedet viser et tykt lag fouling, som dels består af bakterier, som gror på membranen, og dels af adsorberede bakterier og andre komponenter fra det aktive slam. Poul Larsen er post.doc ved Sektion for Bioteknologi, Morten Christensen er lektor ved Sektion for Kemi, og Per Halkjær Nielsen er professor ved Sektion for Bioteknologi, alle ved Aalborg Universitet. De er alle tilknyttet Center for Mikrobielle Samfund, AAU (www.cmc.aau.dk). Per Halkjær Nielsen, phn@bio.aau.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

37


Storstrøms Spildevandsforening afholdt sit årlige Spildevandstræf den 11. september på Haslev Renseanlæg Af Preben Kosiara, Emeritus fra Stevns renseanlæg Program for dagen: Kl. 09.00 Kl.

Kl.

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

Velkomst med kaffe og morgenbrød v/ driftschef Lars Erik Hansen. 09.15 Totalrenovering af Haslev Renseanlæg. Baggrund, valg og dimensionering. Sektionsleder Johnny Gyvel Jensen Orbicon. 09.50 Udstilling og besigtigelse af Haslev Renseanlæg. Følgende udstillere var indbudt til at komme og vise deres produkter frem. De fleste udstillere havde deltaget i leverancer til renoveringen af renseanlæget og derfor var der også mulighed for at se produkterne i praksis. Siemens – Ruma – Xylem – Aquasense – Fittingsspecialisten – ICM Arsima - Hach Lange – Grundfoss – Axflow – Landia – Watergroup – Contech Automatic – Endress & Hauser. 11.45 Frokost. 12.15 Udstilling og besigtigelse af Haslev Renseanlæg. 13.15 Desinfektion af udløbsvand. v/ Claus Hørning, Kemira Water Danmark A/S. 13.50 De heldige vindere af dagens konkurrencer udtrækkes. 14.00 Tak for i dag – v/ driftschef Lars Erik Hansen.

Sektionsleder Johnny Gyvel Jensen fra Orbicon gav herefter baggrund for, hvorfor og hvordan totalrenoveringen af renseanlægget var gået. Orbicon havde vundet opgaven med rådgivningen. I sin gennemgang var Johnny Gyvel blevet meget inspireret af, hvordan TV opsætter cykelløb på skærmen og for mit eget vedkommende var det en anderledes og sjov måde at få fremlagt tingene på, da det ellers nok kan blive lidt tørt at høre på. Den måde som Faxe Forsyning havde valgt at udbyde og gennemføre projektet var noget anderledes, end det ellers har været kendt i branchen. Johnny Gyvel brugte mange gange udtryk, som vi ellers hører mest fra cykelløb, med at det er op af bakke og store stigninger. Det var selvfølgelig en kæmpe udfordring, når en entreprenør går konkurs midt i opgaven og indtil der bliver fundet en anden til at færdiggøre dette arbejde. Driftschef Lars Erik Hansen og hans personale blev meget fremhævet for deres engagement, for at opgaven kom sikkert i hus.

Udstiller klar til besøg.

Formanden Lars Erik Hansen byder velkommen.

Spildevandstræffet var i år henlagt til Haslev Renseanlæg. Renseanlægget er ved at være færdiget med et omfattende renoveringsarbejde. Arbejdet har strakt sig over de seneste 2 år og der skal være aflevering om et par uger. Driftschef Lars Erik Hansen bød velkommen på vegne af Storstrøms Spildevandsforening og Faxe Forsyning, til de over 130 fremmødte. Under velkomsten forsynede folk sig med kaffe og morgenbrød.

38

Nu var det tid til, at vi skulle besøge udstillerne. Disse var blevet opfordret til at lægge vægt på nogle af de ting, som der var blevet brugt ved renoveringen af renseanlægget. Ved renoveringen er der tænkt mange nye tanker med hensyn til miljø og driftsbesparelser på driften. Lars Erik Hansen fortalte i sin velkomst, at der på nuværende tidspunkt tegner sig et billede af, at besparelsen på energi bliver på 50 % og kemikalie forbruget bliver nedsat med 80 %. Derfor havde udstillerne mulighed for at vise tingene, også i praksis. Et af disse tiltag tiltrak sig meget stor opmærksomhed, det var et nyt skyllesystem til opsamlingsbassiner, det er jo desværre et velkendt problem, at disse bassiner kan kræve meget vedligeholdelse. For mig virkede det som et meget simpelt og velfungerende system. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


DUSØR

5000 KR

GIVES TIL DEN SPILDEVANDSPUMPE MED LAVERE

ENERGIFORBRUG END VORES N-PUMPE

En N pumpe er ikke bare en pumpe, men et system der sikrer, at du aldrig får tilstopninger og altid har de laveste energiomkostninger... Støbejern

Hard-Iron™

Støbejern

Hard-Iron™

Chopper

Pumpehus

Betingelser se

www.flygt.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

39


Det er meget bevidst, at der kun bliver indbudt et mindre antal udstillere, hvor de besøgende så til gengæld får lejlighed til at fordybe sig i dette. For at sikre sig at de besøgende også kommer rundt til udstillerne og på selve renseanlægget, er der lavet en konkurrence, som kun kan besvares, hvis man har været det hele igennem.

Kan dine rør klare et eftersyn?

Næstved Brand og Redning står for forplejningen. Flot klaret!

Efter en lille times tid var det tid for frokosten, sædvanen tro serverede Næstved Brand og Redning smørrebrød for os. Og så var der tid til, at folk kunne få set det sidste af anlægget og udstillingen. Claus Hørning havde den” utaknemmelige” opgave at holde et indlæg om desinfektion af udløbsvand. Opgaven til trods, klarede han det rigtigt flot. Claus redegjorde for hvilke krav der kan forventes at komme bl.a. med hensyn til badevandskvalitet. Der blev vist nogle af de kendte metoder og der blev også fremvist eksempler på omkostninger af de forskellige metoder. Kemira er også gået ind i dette område. Kemira kalder deres metode: DEX – 135. Der blev vist en skematisk opstilling på planche og til sidst billeder fra Nr. Lyngby, Hjørring Vandselskab. Her har kørt en midlertidig installation siden den 23. april 2013. Man har høstet gode erfaringer og er godt tilfreds resultatet. Dagens program var ved at løbe ud, men Lars havde lige et par konkurrencer, som skulle udtrækkes. Spildevandsforeningen havde udsat et gavekort til en middag for to og en af udstillerne havde også en flot gave.

Undgå Struvit eller kalkbelægninger med tilsætning af belægningshæmmeren Polystabil®

Som formand for Storstrøms Spildevandsforening sagde Lars Erik Hansen tak til de fremmødte for den store deltagelse, som undertegnede husker det, et af de største i antal i foreningens historie. Lars omtalte kort, at der i øjeblikket planlægges 2 temadage i det kommende forår. Undertegnede vil på deltagernes og egne vegne takke for en god dag og ønske tillykke med det nye anlæg, som man har fået i Haslev. Ref. Preben Kosiara

40

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Har det hele og lidt til

○ Ikke kun turbiditet ○ Ikke kun ledningsevne ○ Ikke kun pH ○ Ikke kun ilt Men også UV-254, en glimrende indikator på om noget er helt galt.

Aquasense · Tlf. 42425080 info@aquasense.dk · www.aquasense.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

41


Succes med at anvende sandfiltre til industrispildevand hos Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S Af Birger Lønvig, Projektingeniør hos EnviDan A/S og Esper Balling, Driftschef Vandrens Stigsnæs Industripark A/S I det biologisk-kemiske renseanlæg hos Vandrens behandles bionedbrydeligt koncentreret industrispildevand, som har et højt indhold af organisk stof, kvælstof og salte. Spildevandet kommer fra virksomheder i Stigsnæs Erhvervsområde og suppleres med spildevand fra andre virksomheder i ind- og udland. Idet spildevandet hos Vandrens kommer fra industri, er sammensætningen forskellig fra traditionelt spildevand, og stiller andre krav til rensningen. Spildevandet er her karakteriseret ved: • At være bionedbrydeligt “problemspildevand” med for eksempel højt indhold af organiske stoffer, som ikke må ledes til kloak på grund af eksplosionsfare, sundhedsfare eller lugtgener. • At kræve tilvænning af det aktive slam, som skal tilledes i et kontrolleret flow, for eksempel på grund af høj nitrifikationshæmning på ikke tilvænnet slam.

3 x Dyna Sand til polering af afløbsvand Anvendelsen af DynaSand hos Vandrens er ikke nogen ny opfindelse, men ikke desto mindre er det stadig den bedste løsning. Allerede i 1995 blev det besluttet, i forbindelse med en kapacitetsforøgelse på det eksisterende biologiske renseanlæg, at etablere et DynaSand Filter for efterpolering af det biologisk rensede spildevand og hermed primært reducere udledningen af Suspenderede Stoffer. Herefter gav vedvarende udvidelser og behov for behandling af nye spildevandstyper anledning til at udvide med endnu et DynaSand Filter i 2002. Senest i efteråret 2012 var EnviDan A/S involveret i den seneste udvidelse, idet DynaSand Filter nummer 3 blev leveret, opstillet og idriftsat. På Stigsnæs er den helt store fordel ved at anvende Dyna­Sand, at det er en robust teknik som filtrerer det biologisk rensede spildevand rigtig godt. Dette bakkes op af driftschef Esper Balling hos Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S: Vi har kørt med DynaSand filterene i snart 18 år, og gennem hele perioden haft driftssikre maskiner, som lever op til vores rensekrav.

Frem/dens energiproducerende  renseanlæg  er     omkostningsbesparende  og  sam/dig  /l  gavn  for  vores  miljø…     NISSEN  energi  teknik  projekterer,  producerer,  leverer  og  installerer   energiproducerende  anlæg  9l  frem9dens  rensningsanlæg.     Vi  $lbyder:    

     

-     Nøglefærdige  gasmotoranlæg.   -       Nøglefærdige  kedelanlæg.   -       Gasrensningsanlæg.   -       Styretavler  og  el-­‐installa9oner.   -       Service  på  energiproducerende  anlæg.   -       NISSEN  energi  teknik  er  godkendt  af  Sikkerhedsstyrelsen              som  ”Kompetent  virksomhed”.  

www.nissenenergiteknik.dk 42

Figur 1: Tværsnit af sandfilter fra DynaSand Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


LANDIA SPILDEVANDSLØSNINGER

Principper for renseteknik Sandfilteret er opbygget som en cylinder med en konisk bund. Cylinderens højde og diameter afhænger af sandbedhøjden, som varierer alt efter anvendelsesformål. Spildevandet ledes til en distributionsanordning, som befinder sig i sandfilterets bund og herfra drives vandet lodret gennem et sandbed til overfald med efterfølgende afløb af filtrat. Via en mammutpumpe skabes en intern cirkulationskreds af filtersand, der transporteres fra bund til sandvasker i toppen af filteret. Det beskidte sand vaskes i sandvaskeren og det rensede sand føres tilbage til filtertoppen. På denne måde mødes det rensede sand og det rensede vand i toppen af sandbedet. Vand til rensning og beskidte sandkorn mødes derimod i filterets bund ved distributionsanordningen.

D E H NY nere! n ø r g dnu - nu en

Optimér driftsomkostningerne Højeffektive energimotorer er nu standard på alle omrørere og flowmakere for kontinuerlig drift. • Samme fleksibilitet • Lavere energiforbrug

D. 12. nov embe Husk r: at se Land udstil ias ling p å ST årsm F s øde i Koldin g!

Engineered to last Figur 2: Sandvaskerens funktion: Slamfyldte sandkorn drives via en mammutpumpe centralt i filteret til filtertoppen. I sandvaskeren (labyrinten) kører beskidte sandkorn i modstrøm med renset vand, hvorefter slammet bortføres i en rejektvandsstrøm. For yderligere oplysninger kontakt: Birger Lønvig – Projektingeniør hos EnviDan A/S på 27 15 37 60 eller Esper Balling - Driftschef/Operation manager hos Vandrens Stigsnæs Industripark A/S på 23 23 50 77, Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

www.Landia.dk Industrivej 2 . 6940 Lem St. . Tlf. 9734 1244 . e-mail: info@landia.dk

43


Tredjeparts verifikation af miljøteknologi i EU regi Af Mette Tjener Andersson DANETV / DHI Nye innovative miljøteknologier kan have svært ved at komme på markedet, da der ikke eksisterer standarder eller godkendelsesordninger til sådanne teknologier. EU har derfor lanceret et program til verifikation af teknologierne, EU ETV Pilot Programme. I slutningen af 2011 lancerede EU et program for verifikation af miljøteknologier. Ideen med et sådan program stammer fra USA, hvor omkring 500 miljøteknologier er blevet verificeret under US EPAs ETV program. Lignende programmer findes i Canada, Korea, Japan, Philippinerne og er på vej i Kina. Under en verifikation tester og verificerer en uafhængig akkrediteret institution, hvor godt en teknologi virker, fx hvor godt et filter renser vand, eller hvor præcis en online-måler er. På den måde verificeres, at teknologien kan det, producenten siger, at den kan. Når verifikationen er gennemført udstedes et verifikat, der kort beskriver teknologien, de udførte tests og den målte effektivitet. Producenten af teknologien kan derefter bruge verifikatet i sin markedsføring som dokumentation for produktets kunnen.

ETV i Danmark En ETV gennemføres i samarbejde mellem teknologiproducenten, en verifikationsenhed og en testenhed. For at operere som verifikationsenhed i EU ETV kræves at institutionen er akkrediteret til at udføre miljøverifikation. I EU er der på nuværende tidspunkt otte verifikationsenheder inden for et eller flere teknologiområder. I Danmark er DS Certificering i samarbejde med DANETV (et partnerskab mellem AgroTech, DELTA, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut) akkrediteret som verifikationsenhed. DANETV (www.etv-danmark.dk) blev etableret i 2008 med støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, og har indtil nu udført mere end 25 danske verifikationer inden for områderne luft, vand, energi og miljøteknologier til landbruget. DANETV har inden for vandområdet gennemført verifikationer af bl.a. teknologier til rensning af svømmebadsvand, rensning af drikkevand, toksicitetsmålere og nitratsensor. DS Certificering og DANETV er i øjeblikket i gang med de tre første akkrediterede EU verifikationer på vandområdet.

En ETV adskiller sig fra certificering og typegodkendelse ved, at der udarbejdes specifikke verifikationsprotokoller til nye teknologier, og at der ikke er fastsatte effektivitetskrav.

Verifikation af vandbremse til afløbssystemer

EU har valgt i den første tre årige periode at fokusere på tre teknologiområder:

DHI er testcenter og gennemfører i øjeblikket en verifikation af vandbremser til regulering af vandstrømme i afløbssystemer for Mosbaek A/S. Som en del af verifikationen opbygges en opstilling med en testbrønd og nøje kontrol af indløb og

• Vand • Energi • Affald, materialer og ressourcer

Miljøstyrelsen har for at fremme kend­skabet og brugen af ETV i Danmark oprettet en delpulje under Grøn Tekno­logi til støtte af verifikationer inden for teknologi­områderne: • Vand • Luft • Affald, materialer og ressourcer • Jord og grundvand Der er afsat i alt 5 mio., og der er løbende ansøgning frem til udgangen af oktober. Støtteprocenten ligger på 25-45% alt efter virksomhedens størrelse. For mere information se www.ecoinnovation.dk Figur 1: Skitse af Mosbaek vandbremse i brønd.

44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


udløb fra brønden. Mosbaek har valgt at lade deres centrifugalbremse, der netop er blevet modificeret, verificere. At Mosbaek har valgt at få den mest populære vandbremse verificeret skyldes ifølge Teknisk Direktør Torben Krejberg:

RESULTATET AF ET FEDT SAMARBEJDE:

”Det kan være svært at skelne skidt fra kanel, når først vandbremsen sidder i afløbet. Så vi vil gerne være med til at give bygherrerne en sikkerhed for at de får det, de betaler for. Ved at vælge en vandbremse, der er verificeret, kan den tvivl fejes af bordet.” Torben Krejberg har allerede fået meget positiv respons på verifikationen fra sine kunder og ser frem til at have det endelige verifikat klar. Mosbaek får testet et udsnit af deres centrifugalbremser. Verifikationen går på dels at verificere bremseeffekten, og variationen af denne inden for almindelige vandstigningshastigheder i afløbssystemer.

Samarbejde om ETV globalt DANETV har tidligere udført verifikationer i samarbejde med ETV programmerne i USA og Canada og er i øjeblikket ved at udføre en verifikation for danske Adept Water Technologies A/S i samarbejde med det kinesiske ETV pilot program. Direktør Michael Reidtz Wick forklarer: ”Med en ny teknologi, der anvendes i en applikation uden performance standarder, er en verifikation et vigtigt værktøj til at reducere usikkerheden for vores kunder og lette vejen til markedet. Vi ønsker at sælge teknologien i EU og på det kinesiske marked, og det er derfor af stor værdi for os, at verifikationen kan udføres i samarbejde med det kinesiske ETV program. Vi forventer, at verifikationen vil skære minimum et halvt år af processen for at komme ind på nye markeder.” På internationalt plan er der et samarbejde mellem de etablerede verifikationsprogrammer, og der blev i foråret 2012 indsendt en ansøgning til ISO om en ISO ETV procedure. Dette blev accepteret, og der er nu en ISO ETV procedure under udarbejdelse. Proceduren forventes at træde i kraft i sommeren 2016. Herved vil en verifikation udført i Danmark eller et andet sted i EU kunne udføres efter retningslinjerne i ISO proceduren og dermed være globalt gældende. Mette Tjener Andersson DANETV / DHI

OXxOFMFED NU OGSÅ LATTERGASMÅLING Et FEDT samarbejde med · Sønderborg Forsyning · Hedensted Spildevand · Herning Vand og · Århus Vand viser SÆRDELES LOVENDE RESULTATER!

DRIFTSOPTIMERING: Med OXxOFF kan du styre beluftningen på langt flere parametre - også helt nye!

Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing · Tel +45 7020 2505 Fax +45 9732 6511 · stjernholm@stjernholm.dk · www.stjernholm.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

45


Øget biogasproduktion ved anaerob membranfiltrering? Af Maj Møller Sørensen, EnviDan og Gitte Henneberg, Energi Viborg Spildevand A/S. I et VTU-støttet udviklingsprojekt omkring anaerobe membraner, har parterne i projektet sat sig for at undersøge i praksis, om det er muligt at hive vand ud af slammet i rådnetanke ved hjælp af membranløsninger. Projektet er et samarbejde mellem renseanlæg, universiteter og private virksomheder, og projektgruppen består af følgende parter: Energi Viborg Spildevand, Aalborg Universitet, Grundfos og EnviDan. Projektet forløber frem til næste sommer.

Driften og effektiviteten af membranerne undersøges ved forskellige slamkoncentrationer fra cirka 3-8 TS %. Efter indkøring af pilotanlægget analyseres og optimeres driften, hvorefter muligheder og begrænsninger for AnMBR anlægget beskrives og vurderes. Der vil løbende blive fortaget analyser, bl.a. for at undersøge problemer med tilstopninger på membranen og effektiviteten af renseforanstaltningerne, der holder membranerne rene.

I spildevandssektoren er der stor fokus på at finde metoder til at kunne drive renseanlæg CO2-neutralt. Derfor har produktion af biogas og drift af rådnetanke fået fornyet interesse, da udnyttelsen af slam til energiproduktion hjælper gevaldigt i energi- og CO2-regnskabet. Projektets fokus er at undersøge, om vi kan effektivisere konventionel rådnetanksdrift ved en kombination af membranfiltrering og anaerob udrådning (AnMBR). Den centrale idé i projektet er at kunne differentiere den hydrauliske opholdstid og slammets opholdstid i rådnetanken. Herved kan der opnås en længere opholdstid for slammet, uden at rådnetankens volumen laves større – altså uden at øge den hydrauliske opholdstid. Ved at give slammet en længere opholdstid i rådnetanken opnås en større omsætning af organisk stof og dermed også et større gasudbytte og en mindre mængde af udrådnet slam til bortskaffelse. Der er desuden mulighed for at reducere polymerforbruget på renseanlægget ved at erstatte slamafvanding i fx dekanter eller skruepresse med anaerob membranfiltrering. Der kan således peges på flere positive effekter ved teknologien, som skal kunne opveje driften af anaerob membranfiltrering. Essensen er, at de renseanlæg med for små eller hårdt belastede rådnetanke får mulighed for at opnå større kapacitet, uden at skulle investere i en fysisk udvidelse af rådnetanken. Både nyetablering og udvidelse af eksisterende rådnetanke generelt er en stor investering for en forsyning, hvorfor det bliver interessant at kunne nøjes med et mindre rådnetanksvolumen ved at finde andre alternativer til at kunne øge kapaciteten af en rådnetank. Ved at omsætte det organiske stof yderligere reduceres mængden af slam, der skal bortskaffes og samtidig produceres mere biogas til diverse energianvendelser, hvilket må siges at være en Win-Win situation.

Pilotanlæg Der er opstillet et pilotanlæg på Viborg Centralrenseanlæg, som sættes i gang i løbet af september måned. Pilotopstillingen har kapacitet til at behandle cirka 1 m3 udrådnet slam i døgnet. Som led i den praktiske afprøvning undersøges muligheder og begrænsninger for opkoncentrering af slam til udrådning vha. membranløsninger.

46

Vi ved endnu meget lidt, om membranløsninger kan håndtere ristegods, hår, vatpinde etc. uden tilstopning. Mange af de danske renseanlæg har problemer med ristegods rundt i renseanlægget og derfor også i overskudsslam og rådnetank. Pilotforsøgene skal medvirke til, at vi får en mere detaljeret forståelse af membranløsnings muligheder og begrænsninger, når disse anvendes på udrådnet slam. Anaerob membranfiltrering foretages allerede i fuldskala rundt om i verden, hvor anlæggene udelukkende håndterer industrispildevand. Det er derfor meget interessant at undersøge om funktionen af de anaerobe membraner er gangbar med udrådnet slam fra kommunale renseanlæg. Ved positive resultater af pilotforsøgene, hvor AnMBR benyttes til opkoncentrering af slam i rådnetanken gives der mulighed for at kunne ”opgradere” eksisterende og nyetablerede rådnetanke ift. energioptimering. I forbindelse med opkoncentreringen af biomasse i en AnMBR fremkommer et permeat med meget lav koncentration af suspenderet stof, der derfor med fordel vil kunne blive behandlet i en Anammox-proces. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Figur 1: Skitse over pilotanlĂŚgget

God Ser

v ice

Si

de

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

n1

988

47


Grindsted Renseanlæg til ”Billund BioRaffinaderi” Af Bjarne Bro Projektchef, Billund Vand A/S

17 års succes i Grindsted med renseanlægget som værdiskaber.

Billund vand A/S foreslår, at al lokal organisk affald fra lokalsamfundet håndteres i vandsektoren og ikke af-faldssektoren.

I projektets lå der også en jord til bord tanke. Spildevands­ slam, kildesorteret husholdningsaffald og affald fra fødevareindustrien blev tænkt ind som en værdifuld gødning efter blanding og behandling ved samhygiejnisering og slamudrådning, frit kan tilføres landbrugsjord og derved tilbageføres til fødekæden uden hygiejniske restriktioner.

Billund Vand A/S vil overfor verden udenfor hegnet demonstrere etablering af fyrtårnsprojektet ”Fremtidens Renseanlæg – Energifabrikken - og vise, at det er en rigtig god idé, der i øvrigt fører til, at vi ændrer navn på processerne på Grindsted Renseanlæg til ”Billund BioRaffinaderi”.

Hele anlægget blev til i et samarbejde mellem Grindsted kommune og Krüger under ledelse af daværende miljøchef Tage Christensen ved Grindsted Kommune. Grindsted Kommunes ønsker blev omsat i et uhørt fremsynet projekt, som har gået sin enegang i Danmark i nu 17 år.

Baggrund og historik

Det blev taget i brug sektionsvis over godt et år fra november 1994 til februar 1997, hvor modtage- og be-handlingsfaciliteter til kildesorteret madaffald blev sat i gang.

I dette og næste nummer vil jeg gennemgå det nuværende Grindsted Renseanlæg og den fremtidige Energi-fabrik som et bud på fremtidens renseanlæg

Grindsted Renseanlæg blev etableret i starten af 90’erne som en indirekte følge af gennemførelse af regeringens vandmiljøhandlingsplan fra 1987. Der blev i den forbindelse tænkt store tanker om renseanlæggets muligheder ikke bare som renseanlæg, men som lokal affaldsbehandler for de biogasegnede affaldsfraktioner - som stedet hvor al organisk affald, spildevandsslam, kildesorteret madaffald, organisk industriaffald. Grindsted By havde et slemt renommé som en ildelugtende egn i Danmark, hvor slamsøerne flød omkring på grund af dens industri. Det skulle der gøres noget ved, så man ønskede at etablere et topmoderne renseanlæg på baggrund af al den nyeste viden og de fremmeste ideer med benyttelse af al den nyeste teknologi. Det blev til det nuværende Grindsted Renseanlæg med plads til spildevand fra 70.000 PE og til modtagelse af slam fra alle kom-munens renseanlæg, 7 i alt, Kildesorteret husholdningsaffald fra Grindsted kommune, samt organisk affald fra den lokale fødevareindustri.

48

Renseanlægsdelen er et traditionelt designet efter Krügers daværende BioDeNitro koncept med laguner for sikring mod slamflugt og efterpolering. Denne del er traditionel stof og vil ikke blive yderligere berørt i denne artikel.

Kort fortalt om processen i affaldsbehandlingsanlæget: • Fastaffald modtages kildesorteret og neddeles i en to trins shredning 40 og 15 mm knive med magnetseparering. • Spildevandsslam og fastaffald mixes ved pulpning med efterfølgende macerering. • Flydende industriaffald injeceres efterfølgende i et rørstykke. • Opvarmning til 70°C i slam/slam skruevarme-vekslere. • Hygiejnisering i tank i én time. • Afkøling og mesofil udrådning. • Afkøling og finsigtning. • Afvanding. • Udspredning på landbrugsjord. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Din system leverandør til spildevandspumpning Komplette dykkede pumpestationer Ydelser fra 1 - 600 l/s

Et stærkt alternativ!

Gorman Rupp

Unikke tørtopstillede og ægte selvansugende pumper. Pumpetryk op til 90 mvs. - ideel ved nedlæggelse af renseanlæg.

Energioptimerede!

! Nyhed

AGM kolbepumpe

Den driftssikre AGM pumpe leveres nu med Easy-Flow kolber for optimeret drift og lavere vedligeholdelses omkostninger. Nu også som pumpestation!

Løser udfordringen med lille mængde og højt tryk!

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

49


Etablering og udvikling af affaldsbehandlingsanlægget I projektfasen tænkte man det ikke som en energifabrik, men dog med et bidrag til nedbringelse af CO2 ud-ledning. Ingen vidste, hvordan man skulle bygge det, men Tage fløj på med krum hals og havde ideer. Alle aspekter blev prøvet af før projektering, herunder neddeling af fast affald med plast o.a., mixning med spildevandsslam og opvarmning i slam/slamvarmevekslere. Et af de vigtige aspekter var at gøre blandingen pumpbar, uden det blokerede i rør, ventiler, pumper eller satte sig fast på omrørere som spinnere og lignende. Svaret hertil var en nøje specifikation af max tilladelig størrelse af neddelt materiale.

Problemer med ibrugtagning Den færdige findelte og blandede pulp er et fluidum, bestående af vand, suspenderet stof, små stykker af plast, ituhakkede kødben, lidt stanniol og andet, der hydraulisk og termisk ikke opfører sig som vand. Det var man forberedt på, men var tvunget til en tilgang i sine tekniske overvejelser på grundlag af viden, verden indtil da havde til rådighed. Vi bevægede os teknisk ind i nyt land. Derfor blev alle disse forundersøgelser gennemført Uanset hvor meget man regner og spekulerer og finder løsninger i design og projekteringsfasen i udviklings-projekter, er der altid noget, der ikke går som håbet. Det gælder også dette projekt. Der manglede varmekapacitet og de valgte pumper kunne ikke stå distancen. Pumperne var valgt ud fra en overbevisning om, at indgående og udgående flow gennem varmevekslerne skulle være nøjagtig ens, derfor blev der valgt positivpumper med gummilegemer i rotorer. De skulle arbejde i et miljø, der var 70 gr. varmt og med en pH på 4,8. Knuste kødben og lignende gnavede gummilegerne i stykker på 14 dage. Der blev derfor skiftet til kraftige centrifugalpumper. Det viste sig, de ikke gav problemer med flowbalancen. Pulpen havde varmeledningsegenskaber, der dårligt nok var kendte på det tidspunkt og gav anledning til underdimensionering. Der blev ved den lejlighed sat en ekstra vand/ slam veksler til opvarmning med køle-vand fra gasmotoren. Denne veksler, som fungerer fint endnu, er prototypen på en helt ny type veksler, der blev udviklet ved denne lejlighed. Således hjulpet med korrektioner, kom anlægget op at køre med de lovede kapaciteter i 2001 og har kørt sådan siden.

Status over 17 års drift Anlægget har nu kørt i 17 år, hvor de første 4 år gav vanskeligheder og anledning til mange diskussioner. Ved målrettet og viljefast indsats blev de ovenfor problemer detekteret, overvejet. Der blev fundet løsninger såvel teknisk som økonomisk, som alle parter i dag er glade og stolte over.

50

Vores erfaringer med dette anlæg viser, at renseanlæg med rådnetank for forholdsvis små midler kan udvik-les til at kunne modtage kildesorteret madaffald og organisk affald fra fødevareindustrien.

Ved design og projektering af anlægget, blev der opstillet 3 bærende hovedprincipper: • Lang holdbarhed • Høj sikkerhed i arbejdsmiljøet • Energieffektivitet Disse principper bevirkede, at de bedste materialer og mest energieffektive maskiner og et lukket miljø omkring alle procestrin blev valgt.. Det har medført et dyrt anlæg, men langtidsholdbart og med en energibalance der langt overstiger forventningerne. Kontrol med et energiforbrug, der er væsentligt mindre end energiproduktionen. Der blevet indkøbt større gasmotor, og der er koblet en varmetransmissionsledning op på fjernvarmenettet i Grindsted By. Jf. data i tabellerne.

Teknisk Ved fuld udnyttelse af voluminer og maskinkapaciteter har det samlede anlæg nedenstående kapaciteter. Gaskedlen er ikke nævnt, men er installeret på anlægget som sikkerhed for, at der altid er varme til proces-formål, men den har dog ikke nævneværdig betydning for energiproduktionen. pr. år pr. dag %TS %OTS Fast affald tons 2.500 14 33 90 Blandet affald m³ 51.000 140 4,5 75 Gasmotor m³n 1.800.000 5.000 Tabel 1: Kapaciteter på anlægget (Rådnetanksvolumen 2800 m³)

Nedenstående opgørelser er baseret på daglig logning og flow af det blandede affald gennem anlægget, gas og elproduktionen. Overskudsvarmen er opgjort på måler kontroller af overskudsvarme, der overføres til fjernvarmenettet i Grindsted by og opgjort for 2012.   pr. dag pr. år (5 dage pr. uge) Fast affald tons 1.700 7 * Industriaffald m³ 13.000 50 * Spildevandsslam m³ 26.000 71 ** Blandet affald m³ 41.000 115 ** Gasproduktion m³n 1.271.000 3.480 Gasmotor m³n 1.107.000 3.030 ** Gaskedel m³n 164.000 450 ** El-produktion kwh 2.688.936 10 ** Varmeoverskud kwh 1.300.000 3,5 ** * 5 dage pr. uge ** 7 dage pr. uge Tabel 2: Belastning og produktion i 2012 (Samlet el forbrug i Billund Spildevand, Billund Drikkevand og Billund Energi for 2012 er kwh Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Økonomi: Det mest markante aftryk har vi på energi regnskabet. Som illustration kan jeg skrive, at affaldsanlægget med hygiejnisering, bioforgasning af madaffald, spildevandsslam og industriaffald har for 2012 et energioverskud i Billund Energi på 5 gange forbruget. I Billund energi og Billund Spildevand dvs inkl. Spildevandsrensningen har vi et energiskud på 30%. Og for Billund Energi og Billund Spildevand inkl. alle renseanlæg og pumpestationer har vi en dækning på 70%.

Konklusion Vi har overlevet med konceptet og vist, at det fungerer. Miljøministeren har nu peget på, at Billundmodellen på Grindsted Renseanlæg kan anvendes som inspiration til at demonstrere, hvordan vandsektoren kan være den naturlige operatør for det våde organiske affald i samfundet, ved at udpege Billund Vand A/S til at modtage VTUF’s pris til at udvikle ”Fremtidens renseanlæg” ”Billund BioRefinery”.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

Vi kan se et stort potentiale i at effektivisere og øge energiproduktionen ved at inddrage mere og flere slags organisk affald og effektivisere forbehandling af spildevandsslam før udrådning. I næste blad vil jeg gennemgå den næste udvikling på Grindsted renseanlæg ved etablering af Energifabrikken, der omfatter mange forskellige til tag, der tilsammen gerne skulle gøre Billund Vand førende vedrørende forvaltning af affaldsressourcer i en stor samlet proces, placeret på et spildevandsrenseanlæg.

Fremtidens energifabrik. • Hvilke tekniske udfordringer giver etablering af Energifabrikken på Grindsted Renseanlæg. • Forventninger til driften Bjarne Bro Projektchef bb@billundvand.dk

51


TV: 15-tons fedtbjerg fjernet fra Londons kloak Tirsdag d. 6. aug. 2013 kl. 23:12 af Morten Sahl Madsen, Sahl@tv2.dk for TV 2 Nyhederne Vi har før fjernet store mængder fedt under London, men aldrig før har vi set så stort et stykke sammenhængende fedt.

Kunne have skabt store skader Hvis ikke den tonstunge fedtklump var blevet fjernet, så kunne den have skabt store problemer for befolkningen i området, mener Thames Water. Det tog i alt tre uger at fjerne den gigantiske klump af mad og friturefedt.

15 tons. Så meget fedt blokerede kloakkerne ved Kingston i London, fortæller Thames Water, den londonske vandforsyning. Fedtklumpen var et miks af madfedt og olie, og blev opdaget ved et tilfælde, da beboerne over kloakken ikke kunne trække ud i toilettet. Fortæller BBC. Vi har verdens største kloaksystem, og at her er det største 'fedtbjerg', vi endnu har fundet. Derfor tror vi også, at vi står overfor Englands største fedtklump, fortæller supervisor hos Thames Water, Gordon Hailwood, til BBC.

52

Jeg har set en af de her fedtbjerge. Det er en tung, stinkende, rådden masse af fedt og ekskrementer. Den damper og frigiver en helt ubeskrivelig stank. Hailwood og hans hold har reddet Kingston fra en forfærdelig skæbne, siger Talsmand for Thames Water, Simon Evans. Klumpen var så stor, at den har gjort skade på kloakrøret, og der vil nu gå flere uger med reparationer. Hvert år har Thames Water over 40.000 blokader på grund af fedt og andre genstande, som ikke hører til i kloakkerne. Klip fra TV 2 Nyhederne Morten Sahl Madsen, Sahl@tv2.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Specialist i separation

tlf. 8684 8840

> HAUS dekantercentrifuger og separatorer > HAUS renovering af alle typer dekantere til konkurrencedygtige priser med 12 måneders garanti > Mobil afvanding for 8, 20 og 35 m3/h > Stigebrandt Hydroteknik SAV afvandere for små renseanlæg > Baleen filter for rensning af industrispildevand > Hitachi Maxco NM720 plastkæder og skraberudstyr > PolyOpti pulver polymer optimeringsanlæg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

www.techras.dk

53


Praktisk håndtering af spildevandsslam Temadag 17. september 2013 Red. J.H. Det meget store deltagerantal, spredt fra hele landet, viser at HedeDanmark havde vurderet rigtigt ved at invitere til temadag om ”Praktisk håndtering af spildevandsslam”. Formålet med temadagen var at synliggøre de praktiske og administrative processer for spildevandsslammets vej fra forsyningsselskab til spredning på marken. Dagens program var delt i et formiddagsprogram, rettet mod praksis ved slamhåndtering og et eftermiddagsprogram med administrative forhold.

Formiddag • Fredericia Centralrenseanlæg: Præsentation af slambehandlingsfaciliteterne • Lagerfacilitet: Besigtigelse af aflæsseforhold og omlæsning af slam • Udspredningsareal: Demonstration af udspredning

På Fredericia Centralrenseanlæg orienterede driftschef Annemarie Godtfredsen, Fredericia Spildevand A/S om, hvordan valget af en fremmed entreprenør til håndtering af slammet gør hverdagen nemmere for os på renseanlægget, når vi ikke skal stå for alt det praktiske koordinerende og administrative arbejde.

Besigtigelse af aflæsseforhold og omlæsning af slam: Udspredningstidspunktet for slam er helt afhængig af, om der er frie arealer til rådighed. Derfor skal der i tidsrummet mellem afhentning på renseanlæggene og udspredning skaffes lagerplads til midlertidig opbevaring. De færreste har nok ofret dette problem opmærksomhed. Det er jo entreprenørens problem. En interessant mulighed har vist sig at være udnyttelse af de efterhånden mange gyllebeholdere, der står ubenyttet hen. Ved ansøgning til kommunen kan der opnås tilladelse til anvendelse af disse beholdere som slamdepot. Der blev demonstreret tømning og omlæsning af slam, en lidt omstændelig affære, men sådan er betingelserne ved at være mellemled mellem producent og aftager. Udspredningsareal: Demonstration af udspredning: På pladsen blev demonstreret moderne læsning og udspredningsteknik. Læsning med doser og udspredning med moderne spreder, alt udført af en person. Ikke mærkeligt, at der kun er få ansatte på gårdene. Eftermiddagens program var delt på tre indlæg: • Lovgivning og dokumentation. • Slamhåndtering og udbud. • Fra affald til ressource.

Det kræver dog, at vi altid skal være ajour med gældende lovgivning. Vi er altid med på sidelinjen. Det samme er vores myndighed. Vi er til enhver tid ajour med status mm. Ved at have en entreprenør til at stå for dette arbejde, kan vi 100 % koncentrere os om at have fokus på den interne slambehandling. Projektleder Kristian Birkmose fra HedeDanmark berettede om de praktiske forhold ved koordinering med vognmænd og transport af slammet til slamlagre. Der foregår hele tiden en løbende dialog mellem entreprenør og operatør. Der foretages løbende justeringer. Alle parter udviser fleksibilitet, hvilket fremmer samarbejdet.

54

De tre indlæg blev afholdt som workshops, hvor der var tid til dialog efter hvert indlæg. Eftermiddagens første indlæg var Lovgivning og Dokumentation: Brug af slam som gødning Ved miljøfaglig konsulent Erik Olesen, HedeDanmark. Det er nærliggende at spørge. Hvorfor genanvendelse af spildevandsslam? Ovenstående billedet giver nogle af svarene. Men inden dette ædle formål kan bringes til udførelse, er der store mængder administrativt arbejde, der skal gennemføres og ikke mindst et grundigt kendskab til de mange love og paragraffer, der skal efterleves. Som eksempler på love og bekendtgørelser kan nævnes: Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


www.aquagain.dk Your partner in solutions Ultimative løsninger

Aquagain - Folding Smed A/S er en visionær og internationalt orienteret produktions- og servicevirksomhed. Med mere en 50 års erfaring som ballast og en moderne tidssvarende fabrik, løser Aquagain i dag både mindre, men også store og komplekse opgaver med ultimative løsninger i høj ensartet kvalitet.

Aquagains styrker er, at kunne fremkomme med konkrete tidssvarende og funktionelle løsninger, professionel projektledelse, komplet tegningsgrundlag og dokumentation, fremstilling på egen fabrik, monterer og installerer samt servicerer anlæggene efter ibrugtagning, - uanset geografisk placering, – alt udføres af egne velkvalificerede medarbejdere med stor viden på området.

Rensningsanlæg / spildevand & slam Pumpestationer Dæksler Vandværker / drikkevand Tankproduktion Service & montage Konstruktioner i - aluminium - rustfri - alm. stål Overfladebehandling - industribejdsning - glasblæsning

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

55


Vær sikker på, at begge parter har forstået tolkning af udbudsmaterialet. En uenighed kan danne grundlag for senere konflikt, såvel økonomisk, men også med hensyn til afvikling af opgaven og giver generelt et dårligt forløb ved opgavens løsning. Indlægget sluttede med orientering om forskellige lovgivninger, der kan være aktuel i situationen f.eks Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Udbudsdirektivet, Tilbudsloven. Eventuel AB92 eller AB Service 2003.

Slambekendtgørelsen (Bek. nr.1650 af 13/12-2006) - Husdyr­ gødningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 764 af 28/06-2012) - Gødningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 624 af 15/7-1997) - Tilsynsbekendtgørelsen (Bek. nr. 56 af 24/1-2000) Miljøbeskyttelsesloven (Bek. nr. 879 af 26/6-2010) - Planloven (Bek. nr. 937 af 24/09-2009) - KO-bekendtgørelsen (Bek. nr. 51 af 23/01-2013) Herefter blev nævnt eksempler på den praktiske opfyldelse af de mange stillede krav f.eks.: Analyser, Prøver udtagning og antal, Kontrakter, Kort og planer, Udspredningsmængder og krav, og meget mere.

Markedsansvarlig Bjarne Sørensen, bjs@hededanmark.dk Projektleder Kristian Birkmose, kbi@hededanmark.dk Fra affald til ressource: Fremtid og forsyningssikkerhed Inge Werther. DAKOFA Inge Werter indledte med at gøre rede for EU´s tanker om øget ressource udnyttelse, set i lyset af, at efterspørgslen efter fødevarer, foder og fibre kan være forøget med 70 % i år 2050 ved følgende anbefalinger:

Indlægget afsluttede med en gennemgang af relevante krav til kvaliteten af slam til udspredning. Erik Olesen HedeDanmark, eeo@hededanmark.dk

Håndtering af spildevandsslam. Det gode udbud Markedsansvarlig Bjarne Sørensen og projektleder Kristian Birkmose HedeDanmark. Når du vælger at sætte en opgave i udbud, er det vigtigt, at du skaffer dig oplysning om: ER tilbudsgiveren et firma, du kan forvente at få tillid til f.eks., Er det et seriøst firma med erfaring fra tilsvarende opgaver, Findes der en referenceliste fra tilsvarende opgaver, Har virksomheden økonomiske forhold, der betinger, at opgaven kan løses. Er der en referenceliste. Er alle tilladelser for udførelse af den opgaven tilstede. Når du stiller dine udbudskrav: Vær præcis og gør det enkelt. Specificer nøje den ønskede kvalitet, der ønskes. Tydeliggør hvad du ønsker af opgave og beskriv dette.

56

Affald skal omdannes til en ressource, Revidere eksisterende mål for at nå en økonomi, baseret på genbrug og genindvinding, Prioritering af genindvindingsanlæg frem for bortskaffelse, Forskning i gødningsstoffer, fødevarefremstilling og bio-affald. Målet er at opnå en reduktion af fosforforbruget, udvundet fra grundstoffer. En vejledning om bæredygtig brug af fosfor mht. forsyningssikkerhed og potentielle tiltag til bæredygtig brug af fosfor forventes. Også EU´s slamdirektiv,der har været under revision siden år 2000, fik en grundig omtale. • Direktivets formål er at: Fremme anvendelsen af slam til andet end landbrug og opdatere grænseværdier for tungmetaller og evt. miljøfremmede stoffer • Senest afventes en beslutning om, hvordan revisionsprocessen fremover skal være. Denne beslutning er stillet i bero til andet kvartal af 2012. Afventer JRC’s undersøgelse af forskellige organiske produkter, der indeholder slam. Lavt prioriteret, fordi foreløbige undersøgelser (2012) viser lav risiko Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


EU's beslutninger vil givet på et tidspunkt blive implementeret i Danske love og bestemmelser men for nuværende er Miljøminister Ida Aukens fremsatte forslag nok så interessante for de danske affaldsbehandlere.

Inge Werter berørte den omtale, der fra flere sider har været om: Slam og problematiske stoffer, Miljøeffekter af lægemidler, Spildevandsslams langtidseffekter. Det bemærkes fra flere pålidelige kilder: Når gældende regler overholdes, er der ikke påvist nogen risiko for anvendelse af slam udbragt på landbrugsjord. Foredraget afsluttedes med en status over: Slamkvaliteten i DK • 95 % af slammet (2005) overholder grænseværdierne for de miljøfremmede stoffer (LAS, PAH, DEHP, NPE). Det er PAH og NPE der overskrider værdierne. • Fra 1995 – 2002 er indholdet af tungmetaller faldet med 50 %. • Danmark har løbende skærpet kravene til slamkvaliteten, hvilket har betydet, at den danske slamkvalitet er meget høj, sammenlignet med andre EU lande. Kilde: artikel Miljø og teknik, februar 2012, baseret på MST’s spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg, 2005 NPE bruges i tekstilindustrien til rensning mv. af tekstiler, PAH opstår bl.a. under madlavning især grilning.

Konklussion

Inge Werther, iw@dakofa.dk, DAKOFA Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

57


§§§ §§§ Ny trappemodel gavner virksomheder med stort vandforbrug

Af advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen og advokatfuldmægtig Jacob Naur Store virksomheder skal fremover have færre penge op af lommen, når spildevandsregningen skal betales. Den såkaldte trappemodel blev vedtaget af Folketinget i juni med et bredt flertal.

De nye regler indebærer imidlertid også et brud med den nuværende solidariske betalingsmodel, hvor alle, der afleder spildevand, som det klare udgangspunkt skal betale en fast kubikmetertakst uanset den mængde, som afledes. Hidtil har der alene været mulighed for at fravige fastprissystemet ved at anvende reglerne om det justerede betalingsprincip, som fortsat vil være gældende.

De 3 trin på trappen

Trappemodellens nærmere indhold er fastsat i en bekendtgørelse, som forventes at træde i kraft 1. september 2013. Bekendtgørelsen fastlægger følgende 3 intervaller, der skal anvendes ved beregning af vandafledningsbidrag pr. ejendom: • Trin 1: årligt vandforbrug pr. ejendom til og med 500 kubikmeter • Trin 2: over 500 og til og med 20.000 kubikmeter • Trin 3: over 20.000 kubikmeter

En ”ejendom” skal ifølge bekendtgørelsen forstås som ét matri­ kel­nummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

Det årlige vandforbrug opgøres således pr. ejendom, hvilket betyder, at for eksempel én ejendom med fem små virksomheder, der hver for sig ligger under 500, men over 100 kubikmeter, samlet set vil komme på trappen og dermed hver især opnå en besparelse. Der fastlægges en lineær indfasning i perioden fra 1. januar 2014 til og med 31. december 2017, der indebærer, at besparelsen gradvist vil blive større frem til år 2018. Når trappemodellen er fuldt implementeret pr. 1. januar 2018, vil trin 2 være 20 % lavere end trin 1, og trin 3 vil være 60 % lavere end trin 1.

Trappemodellen gælder kun for erhvervsvirksomheder

Det er kun ejendomme, hvorfra der drives ”erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår” - forstået som en virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag, - som kan få gavn af den degressive trappemodel. For ejendomme, hvorfra der kun delvist drives ”erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår”, skal spildevandsforsyningsselskabet beregne bidraget på den måde, at virksomhedsdelen beregnes efter trappemodellen. Prisen pr. kubikmeter på den resterende ejendom fastsættes efter den takst, der gælder for trin 1 uanset mængde.

Begrebet ”erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår” er vagt, og det vil derfor givet give anledning til mange fortolkningsspørgsmål. Naturstyrelsen forventer derfor at udstede en vejledning med en nærmere afgrænsning af begrebet. Ligesom det er Naturstyrelsen, der skal stå for en stor del af administration af reglerne.

58

Hvem gælder trappemodellen ikke for?

Ifølge bekendtgørelsen skal vandafledningsbidraget i visse tilfælde beregnes efter taksten for trin 1, uanset at der er et vandforbrug på ejendommen over 500 kubikmeter.

Det gælder for eksempel for ejendomme, der har fradrag i vandafledningsbidraget, f.eks. når vand anvendes som led i produktionen på ejendommen. Det gælder også for ejendomme, som anvender det justerede betalingsprincip. Endelig gælder det for de dele af en ejendom, hvorfra der ikke drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. Sidstnævnte omfatter privat beboelse, offentlig forvaltning og service, visse private foreninger og lignende.

Grundejerens tilmelding til Naturstyrelsen

Som betingelse for, at en ejendom kan få gavn af trappemodellen, skal grundejeren inden 15. oktober 2013 tilmelde ejendommen til Naturstyrelsen og afgive visse oplysninger om anvendelsen af ejendommen. ¨Naturstyrelsen videregiver herefter oplysninger om de tilmeldte ejendomme til spildevandsselskabet, således at det bliver muligt for spildevandsselskabet at beregne vandafledningsbidraget for hver enkelt ejendom fra den 1. januar 2014.

Den grundejer, der en gang har afgivet de nævnte oplysninger til brug for beregning af vandafledningsbidrag efter de 3 trin, skal som udgangspunkt ikke afgive nærmere oplysninger de efterfølgende år.

Såfremt en grundejer ikke tilmelder sig senest den 15. oktober 2013, skal spildevandsselskabet for 2014 og fremefter beregne vandafledningsbidraget efter taksten for trin 1 uanset vandforbruget. Grundejeren kan dog så inden 15. oktober 2014 tilmelde sig beregning efter de 3 takster for det efterfølgende år (2015 og fremefter). Naturstyrelsen forventer, at der vil blive åbnet for elektronisk tilmelding på styrelsens hjemmeside den 15. september 2013.

Spildevandsselskabets ændring af betalingsvedtægt

Alle spildevandsselskaber skal senest den 1. december 2013 udarbejde en betalingsvedtægt i overensstemmelse med reglerne om trappemodellen. Herefter har kommunalbestyrelsen frist til den 31. december 2013 til at godkende betalingsvedtægten. Det er ikke tilstrækkeligt, at spildevandsselskabet i betalingsvedtægten henviser til de nye regler om trappemodel. Reglerne skal indarbejdes i betalingsvedtægten for at være gældende for grundejerne.

Alle spildevandsselskaber skal endvidere i 2013 fastsætte størrelsen af de 3 differentierede degressive kubikmetertakster, der skal anvendes med virkning fra 1. januar 2014. De differentierede kubikmetertakster skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden 1. januar 2014. Pernille Aagaard Truelsen og Jacob Naur

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


EL- & VENTIL HUSE

Koncept & Design: KeepItMoving.dk

EL & VENTIL HUSE FRA ALFRED PRIESS A/S ER VELEGNET TIL SPILDEVAND, HVOR SERVICE ØNSKES UDFØRT FRA JORDOVERFLADEN. ADGANG TIL MANØVREDELEN

FORDELE + Høj kvalitet med lang levetid på 35-40 år

Type 1: Standard dørpart, som åbnes udad og aftageligt tag

+ Huse til spildevand er opdelt i to rum, El og vandsiden er således adskilt

Type 2: Frontlåge, som er hængslet i top, hvorved der kommer halvtag ved betjening

+ Fuld eller delvis isolering

Hos Alfred Priess A/S er fleksibilitet og kundetilpasning nøgleordene. Alle huse producers både i standard- og kundetilpassede mål. Vi levere en solid kvalitet og er fleksible i udvikling af kundetilpassede løsninger. Vi imødekommer specielle ønsker til udformning og materialer.

+ Leveres inklusiv fundament + Fleksibel adgang til manøvredelen

Kontakt Carsten Skov på tel.: 2962 8262 for præsentation af vores kundetilpassede koncept.

LÆS MERE PÅ WWW.PRIESS.DK Alfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011 | Fax: 9744 2868 | priess@priess.dk | www.priess.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

59


Firma Nyt Red. J.H. Endress+Hauser har opkøbt Kaiser Optical Systems Raman-teknologien vil styrke virksomhedens analytiske kompetencer. Endress+Hauser har annonceret overtagelsen af den amerikanske virksomhed Kaiser Optical Systems. Aftalen er indgået med moderselskabet for Kaiser Optical Systems, Rockwell Collins, og transaktionen forventes at blive afsluttet i de kommende måneder. Kaiser Optical Systems er en af verdens førende virksomheder indenfor spektrografisk instrumentering og holografisk teknologi. De primære produktgrupper omfatter Raman sensorer og instrumentering, samt avancerede holografiske komponenter. Læs mere på www.dk.endress.com/kaiser

Rubrikken ”Firma Nyt” er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Jacob Dahl-Hansen – ny landskabsforvalter Jacob Dahl-Hansen er ny landskabsforvalter i Orbicon, Roskilde. Jacob skal hos Orbicon i Natur & Plan arbejde med klimatilpasning og LAR-projekter (lokal afledning af regnvand). Jacob er uddannet landsskabsforvalter fra KU-LIFE (daværende KVL), hvor hans specielle fokusområde er samarbejdet mellem myndigheder og borgere i klimatilpasningsprojekter. Jacob er 28 år og bor på Frederiksberg. Orbicon A/S www.orbicicon.dk

Nyt forretningsområde skaber fælles fodslag Ny afdelingschef for Management i Grontmij 1. juli 2013 var startskuddet til et nyt samlet forretningsområde i EnviDan Gruppen med fokus på softwareløsninger til forsyninger og kommuner. Den nye afdeling skal udvikle, optimere og supportere EnviDans mange portalløsninger i et innovativt samarbejde på tværs af de øvrige forretningsområder i EnviDan. Afdelingschef for den nye afdeling bliver Ulrik Højbjerre, som er kendt i branchen som ekspert på afløbstekniske løsninger, især inden for modellering, GIS, kloaksanering og data­ behandling. Hilsen EnviDan A/S

Organisationsændringer hos Buhl & Bønsøe Buhl & Bønsøe A/S har ansat Karina Thomsen på hovedkontoret i Smørum med start 1. juli. Karina har mange års erfaring med internt og eksternt teknisk salg, og vil fremover varetage positionen som intern konsulent i måleudstyrsvirksomheden. Karina Thomsen overtager stillingen efter Bettina Ottosen, Bettina Ottosen overtager samtidig ansvaret for distrikt Sønderjylland og Fyn, hvor hun fremover skal køre som ekstern konsulent. Bettina har været ansat hos Buhl & Bønsøe i mange år, og kunderne i hendes distrikt vil blive mødt af en konsulent, som kender virksomhedens produkter i dybden og har solid erfaring med at vælge den rette måleløsning for kunden. Lene Jensen. Buhl & Bønsøe har ansat yderligere en kalibreringstekniker til virksomhedens DANAK akkrediterede kalibreringslaboratorium. Lene Jensen startede primo juni og har tidligere erfaring fra lignende stillinger hos bl.a. Rovesta og Eurofins. Yderligere oplysninger: Buhl & Bønsøe A/S Tlf. 45 95 04 10 www.buhl-bonsoe.dk

60

Jeppe Madsen er blevet udnævnt til afdelingschef for Management i Grontmij fra 1. oktober. Han har været ansat i Grontmij siden 2004 og kommer fra en stilling som Finance Manager for Grontmijs forretningsområde Planning & Design. Han skal stå i spidsen for en yderligere styrkelse af en af virksomhedens mest markante forretningsområder.

Ingeniørere hos Grontmij i Glostrup Nicolai Russell Fiedel er pr. 1. august 2013 ansat som ingeniør i Water i Grontmij. Nicolai er 26 år og uddannet ingeniør i biosystemteknologi. Nicolai skal hos Grontmij primært arbejde som projektingeniør på opgaver inden for renseanlæg og afløbsteknik. Nicolai har blandt andet arbejdet som ingeniørpraktikant hos Risø DTU, hvor han testede forbehandlingsmetoder på spildevandsslam og udarbejdede forsøg i CSTR reaktorer. Herudover har Nicolai arbejdet med biofiltre, forsøg med forgasning på kraftvarmeanlæg samt biogasanlæg generelt. David Lollike Christensen er pr. 1. september 2013 ansat som ingeniør i Water på Grontmijs kontor i Holeby. David er 28 år og uddannet bygningskonstruktør. David skal primært arbejde med projektering, byggeledelse og fagtilsyn på anlægsprojekter inden for spildevandsområdet David kommer fra en stilling som projektleder hos Klemmensen & Nielsen Modulbyg A/S, hvor han blandt andet stod for tilbudsgivning samt planlægning og gennemførelse af byggesager. Med venlig hilsen Grontmij A/S

Ny salgsingeniør hos HACH LANGE Erland Gai er pr. 2. september ansat som salgsingeniør hos HACH LANGE, og vil varetage salg af vandanalyse procesudstyr i Jylland og på Fyn. Erland er et kendt ansigt i branchen, hvor han har arbejdet i mange år – senest hos Kemira. Erland kan kontaktes på mobil 2964 2911 og e-mail: erland.gai@hach-lange.dk. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Masser af efterårskurser på Ferskvandscentret…

Efterår 2013

Efterår 2013

Ledelse Drift af renseanlæg Afløb og administration

Se alle vores efterårskurser og temadage on-line, og tilmeld dig der

Vandforsyning

Natur og miljø

Affald og genbrug

Ferskvandscentret Kursus

Fysisk planlægni ng Byggeri og

SKURSER RSYNING FO e om miljø og ledels NY & NYTT Ferskvandscen Kursus tret

Kursuskatalog

bolig

Ledelse

IG VIDEN

for Teknik og

Miljø

Tjek dem på www.fvc.dk/kursus. Her kan du også kan tilmelde dig vores nyhedsmail. Vi samarbejder med COK om ledelseskurser.

Ferskvandscentret Kursus Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg Tlf.: +45 8921 2100 • www.fvc.dk/kursus

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

61


Produkt Information Red. J.H. System 2000 - Version 13 Gennem de sidste 25 år har B.V. Electronic været en af landets førende virksomheder, indenfor styring, regulering, overvågning og systemintegration i den danske forsyningsbranche. I April 2013 afholdt B.V. Elec­ tronic således en ”Tema- og ERFA-dag for System 2000”. Der var rigtig mange gode input fra brugerne, hvoraf flere allerede er blevet omsat til konkrete tiltag og nye funktioner. SCADA systemet System 2000 Version 13 indeholder en række nye tiltag og ad hoc funktioner med fokus på fremtidens krav til driftsanlæg indenfor brancherne fødevarer, vandværker, rensningsanlæg, fjernvarme og industri. • System 2000 Styreprogram - Styring og regulering for optimering af anlæggets kapacitet og drift System 2000 Kurver – Analyse af datagrundlag m.m. • System 2000 Anlæg og Vedligehold – Organisering af anlægsrelaterede dokumenter og data System 2000 Grafisk Overvågning – Webvindue for videoovervågning m.m. System 2000 Procesbilleder – Linktip og andre genvejsfunktioner System 2000 Driftsinformation – Indtast driftsnoter til den enkelte komponent • Kommunikationsmodul • Registrering af overløb • Alle nyheder i System 2000 - Version 13 B.V. Electronic A/S Tlf. 9752 5022 bve@bve.dk

Transportabel Multi 3410 set C, Multi 3410 set C, komplet til pH og ledningsevne.Robust vandtæt felt- og laboratorieinstrument Multi 3410 fra WTW med 1 stik til IDSsensorer/elektroder. Stort display med brugervenlig menu, GLP-funktioner og visning af elektrodestatus. Stor hukommelse. Leveres i praktisk kuffert med 1 stk. SenTix® 940 pH-elektrode og 1 stk. TetraCon® 925 ledningsevneelektrode, samt cd-rom, driver-software for USB, genopladelige batterier, pc-kabel og tilbehør. Kontakt Fagerbergs analyseafdeling på telf. 43290200 eller fagerberg@fagerberg.dk

62

”Produkt Information”   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bør kun bringes omtale af absolut nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Milestone DMA-1 – Direkte analyse af kviksølv 5-minutter - Direkte analyse af kviksølv i faststof-, væske- og gasprøver. DMA-1har samme teknologi som Milestone DMA-80, den mest succesfulde Direkte kviksølvanalysator på markedet med mere en 1.300 enheder installeret i 80 lande verden over. Ingen prøveforberedelse. Med DMA-1 kan der måles det totale kviksølvindhold direkte på prøven uden prøveforberedelse i form af syreoplukning eller anden vådkemisk behandling af prøven før analyse – hvilket betyder nemme og hurtige analyser til en meget lav pris, samtidig med at brug af farlige kemikalier ikke skal købes og håndteres. • Ingen prøveforberedelse • Ekstrem lav detektionsgrænse (DMA: 0.0015ng Hg • Begrænset mængde affald (Kviksølvet op samles på en lille trap) • Kalibrering er Matrix-uafhængig For yderligere information, kontakt Holm & Halby A/S Brian Wohlert, tlf.: 43269406, bw@holm-halby.dk Se også: www.analytisk.dk

Drifton A/S introducerer nu den peristaltisk slangepumpe LP-WT600-3J Den nye slangepumpe fra Drifton er en høj effektiv og præcis slangepumpe. Slangepumpen LP-WT600-3J har en høj IP-klasse, der gør den velegnet til fugtige og støvede driftsforhold. Den har en primer-knap til hurtig tømning og fyldning, og en memoryfunktion, der automatisk gemmer driftsparametrene.Den kan computerstyres via et RS485interface og har et 3-cifret LED display, der viser pumpens hastighed.Pumpen er velegnet til forskellige pumpehoveder og slanger, og det høje udgangsmoment gør, at den nemt kan drive to-kanals pumpehoveder og levere flowhastigheder fra 4.2 til 6000 mL/min pr. kanal.Pumpen er vedligeholdelsesfri, har et lavt vibrationsniveau og et højt udgangsmoment. Den har en børsteløs jævnstrømsmotor og hastighedsstyring i et lukket kredsløb. Du kan læse yderligere specifikationer eller købe den peristaltiske slangepumpe LP-WT600-3J på www.drifton.dk. (Drifton A/S er et binavn til Diatom A/S)

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Ekstrem nøjagtig dosering i µl området Ny mikro-pumpe til væsker fra Bürkert Bürkert’s nye mikropumpe, type 7615, er en membranpumpe til nøjagtig dosering af væsker i µl området og den seneste udvidelse af produktportofolien til analyse, biomedicin og medicinske applikationer. Mikro-pumpen består af tre ventiler, og kan dosere fra 5 µl pr. pumpeslag med en nøjagtighed på +/- 2%. Den maksimale flowrate er 8 ml/min i begge retninger. Tekniske specifikationer: Medier: Neutrale og aggressive væsker Medietemperatur: +15 °C til 60 °C (FFKM), +5 °C til 60 °C (EPDM) Doseringsmængde: 5 µl/slag; max. 8 ml/min i begge retninger Pumpefrekvens: 5 Hz (standard), 10 Hz, 25 Hz, 40 Hz Længde på spændingspuls(puls mode): > 120 ms Doseringsnøjagtighed: < ± 2% Maximum afgangstryk: 1,0 bar Dimensioner: 50 x 28.5 x 70 mm (UNF ¼-28), 44 x 39.5 x 70 mm (flange) Vil du vide mere: Ring til vores salgsafdeling på tlf. 44 50 75 00, eller besøg vores hjemmeside www.burkert.dk.

Ny sensorteknologi øger produktiviteten og minimerer nedetid i komplekse applikationer Omron introducerer nu E3NC-serien af avancerede lasersensorer og matchende fiberforstærkere baseret på N-Smart teknologien, som gør det muligt at øge ydelsen væsentligt og at detektere med stor præcision selv i de mest komplekse sensor applikationer. E3NC-S kompakt CMOS lasersensor og E3NC-L kompakt lasersensor giver pålidelig og stabil detektering i applikationer, hvor andre sensorer ville kæmpe en hård kamp, og derved øges produktiviteten og nedetiden minimeres. E3NC-L serien af kompakte lasersensorer er blevet designet til at give mindre spot på længere afstande i forhold til traditionelle fotoaftastere. Derved er det muligt at detektere emner på meget kort eller lang afstand. E3NC forstærkere er tilgængelige enten med kabel (2 m), med stik eller med tilslutning til en EtherCAT-baseret kommunikationsenhed. EtherCAT er det netværk, som Omron har valgt til hele spektret af produkter i Sysmac Automatiseringsplatformen, herunder PLC’er, maskincontrollere, servodrev, vision systemer og sensorer. Få flere oplysninger på www.industrial.omron.dk

Ny trådløs gasdetektor for områdeovervågning

Aarhus Vand nomineret til miljøpris

Har du brug for sikker og pålidelig gasdetektering med enkel opsætning og trådløs kommunikation, er Oldham´s nye OLCT 80 med indbygget display og mulighed for Modbus RS485-kommunikation sandsynligvis lige instrumentet for dig. Denne nye stand-alone model er udviklet i overensstemmelse med de allerstrengeste krav og giver mulighed for trådløs forbindelse, selv i ATEX 1 områder, og er dermed den nye standard på gasdetekteringsmarkedet. Designet til at møde selv de mest krævende betingelser hos de største industrivirksomheder er OLCT 80 en landvinding, hvad angår teknisk formåen og kostoptimering. Detektoren håndterer op til 3 måleceller, og detekterer oxygen, brændbare og giftige gasser samt kølemidler, og sensorerne fås i fjernbetjent, flammesikret eller indbygget sikkerhedsversioner afhængigt af, hvilke gasser, der skal detekteres. En nyudviklet XP IR infrarød sensor er perfekt til brændbare gasser eller CO2.. For mere information kontakt GasDetect , Kim Møller Madsen, tlf. 42 42 50 70. E-mail: kmm@gasdetect.dk Se også www.gas.dk

Danmarks næststørste vandselskab, Aarhus Vand A/S, er netop blevet nomineret til årets CSR-Environment-pris for et projekt, der forvandler spildevand til miljørigtig gødning. Prisen overrækkes af miljøminister Ida Auken ved CSR Awards 2013 den 17. september i Holstebro.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

Aarhus Vand er nomineret til prisen for et forsøgsprojekt på Åby Renseanlæg, hvor virksomheden har etableret Danmarks første anlæg, der genindvinder fosfor fra spildevand og forædler det til et højkvalitets gødningsprodukt, som kan erstatte traditionel fosforgødning i landbruget. Struvit-projektet, som det kaldes, er ifølge driftsleder Louis Landgren fra Åby Renseanlæg, et bæredygtigt recirkulationsprojekt med store perspektiver: ”Vi har det problem, at struvit stopper rørene til; så ved at fjerne struvitten fra spildevandsslammet og forvandle det til et gødningsprodukt slår vi to fluer med et smæk. Vi fjerner et driftsproblem og sparer dermed både økonomiske og CO2-mæssige ressourcer. Samtidigt udnytter vi et spildprodukt og genbruger den knappe ressource fosfor. Aarhus Vand A/S

63


Planlagte aktivi­teter i 2013 Døgnkursus 2013 – 2. november Slamflokkens døgn 2014 7. - 8. maj i Tønder Årsmøde 2014 fredag 13. juni i Frederikshavn

Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om: • Referat fra: 'Døgnkursus 2013' 'Rensning af regnvand' 'Svovlbrinte problemer' 'Tilsætning af Polymer' •  Firma Nyt •  Produkt Information • Medlemsindlæg: husk at der også er behov for medlemsindlæg efter overstået sommerferie! *  Udskudte indlæg kan allerede nu mailes som PDF filer ved henvendelse til redaktionen. Send en mail til: red@ stf.dk med angivelse af hvilke artikler, der ønskes tilsendt. Tidligere bragte indlæg i bladet kan mailes som PDF-fil.

S p i l d e v a n d s t e k n i s k Ti d s s k r i f t deadlines og udgivelser 2013 HANDLING

DATO ÅR 2013

Tekst-deadline nr. 1 - 2013

4. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2013

18. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2013

15. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2013

29. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2013

24. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2013

8. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2013

9. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2013

30. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2013

18. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2013

2. december

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 51

64

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 31. maj uge 22

Af hensyn til Døgnkursus uge 44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013


Se rv

ice

alu |V e| s Re

po ns

ibi lity

Teknologier til det energiproducerende renseanlæg • Styringssystemet STAR Control® reducerer energi forbruget i procestankene med op til 30% • Exelys™ producerer op til 50% mere biogas og reducerer slammængden med 30%

Løsninger for bedre økonomi og miljø • Avanceret online styring • Optimering af beluftning • Øget biogasproduktion

• Forfiltrering mindsker energiforbruget med 30% og øger gasproduktionen med op til 60% • ANITA™ Mox reducerer kvælstof belastningen med op til 15% www.kruger.dk/tema Tlf: 39 69 02 22

• Rejektvandsbehandling • Slam til plast

Krüger er med til realiseringen af fremtidens energiproducerende renseanlæg i Billund. Scan koden eller læs mere på www.kruger.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 4 - 2013

65


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Billede af DESMI GRP pumpe monteret på Kongevejen i Helsingør

Ja tak til optimering af pumpeprogrammet! DESMI som systemleverandør i forbindelse med levering af nye DESMI GRP skærepumper til flere lokationer i Forsyning Helsingør Stabil drift, god service og høj kvalitet til borgerne er noget der betyder noget for Forsyning Helsingør. Derfor faldt valget på DESMI GRP pumper da pumpeprogrammet skulle optimeres. Efter besøg på fabrikken i Tyskland med introduktion til optimering, flowtest, kvalitetssikring og pumpetest var Forsyning Helsingør klar til optimering af deres pumper. Jørgen Kjærulf fra Forsyning Helsingør udtaler: “Gennem processen med bestilling, levering og montage har Forsyning Helsingør været tilfredese med oplevelsen og i den forbindelse har DESMI i høj grad levet op til deres slogan om pumpesystemløsninger, som kan henføres til”: • Troværdighed • Tillid • Førende samarbejdspartner Ovennævnte er blot en af DESMI´s referencer med fuld kundetilfredshed. Vi byder ind med forslag, som i dialog med kunden skaber netop den løsning, der giver kunden værdi for pengene i den daglige drift.

PROVEN TECHNOLOGY www.desmi.dk / 72 44 02 50

DESMI GRP Skærepumpe

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.

Profile for susanne brandt

SpildevandstekniskTidsskrift-2013-4  

SpildevandstekniskTidsskrift-2013-4  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded