SPENN 5/2020 - Magasinet for deg i næringslivet

Page 32

FAGSPENN //////////////////////////////////////////////

KORT&GODT KUNSTIG INTELLIGENS Hver fjerde norske bedrift vil ta i bruk kunstig intelligens i løpet av det neste året, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra ITselskapet Computas. Undersøkelsen viser også at hver tredje norske virksomhet nå mener kunstig intelligens er viktig å ta i bruk, mens hver fjerde virksomhet mener at automatisering av beslutninger og arbeidsprosesser har fått en høyere prioritet enn tidligere på grunn av konsekvensene av covid19. Kilde: Ledernytt.no /// MANGFOLD Bedrifter som har minst en tredjedel kvinner i ledelsen er i gjennomsnitt ti ganger mer profitable enn selskaper med kun menn i ledelsen. Det viser en studie av de 350 største britiske selskapene, utført av The Pipeline. Den viser at selskaper med kun menn i ledelsen har en gjennomsnittlig fortjeneste­ margin på 1,5 prosent. Til sammenligning har selskaper med minst en tredjedel kvinner i ledergruppen en gjennomsnittlig fortjenestemargin på 15,2 prosent. ­­ – Det er logisk at dersom en ledergruppe består av mennesker med forskjellig bakgrunn, er sjansen større for å tenke nytt og ulikt, sier Marie Louise Sunde, CEO i #Hunspanderer. Kilde: E24 ///

32 SPENN

DIN VENN, KONTRAKTEN Hvor mye tid, vurderinger og omtanke vier du inngåelse av virksomhetens kontrakter? Følger du opp frister og muligheter som kontrakten omtaler? Er det lenge siden du har sett gjennom kontraktene? Vet du om de fremdeles er aktive – eller hvor de er? Etter vår erfaring vil mange kjenne et stikk av usikkerhet, og langt flere burde det, om de tar spørsmålene ovenfor innover seg. I profesjonelle sammenhenger, med kunder, leverandører, partnere og medaksjonærer, er det ofte til sist det skrevne ord som avgjør om ditt eller din virksomhets formål oppnås. Alt fra hvilken pris som skal betales, til hva som skjer ved mislighold, eller dersom alle forutsetninger snus på hodet som følge av en pandemi, kan og bør i utgangspunktet være regulert og finne sin betryggende løsning i kontrakten. Hvor detaljert og omfattende kontrakten skal være må naturligvis avgjøres konkret, og det tjener ingen formål om avtalen er så tykk at den i praksis ikke leses. En godt gjennomtenkt kontrakt er et nyttig verktøy for en virksomhet. Gode rutiner for inngåelse, oppfølgning og ikke minst avslutning av kontraktene, er verken vanskelig eller særlig arbeidskrevende å oppnå, men det krever at man er bevisst viktigheten av dette. En overkommelig investering av tid og ressurser for å oppnå nevnte bevissthet og rutiner, kan raskt tjenes inn som følge av en mer effektiv oppfølgning av kontraktsforholdene, utnyttelse av muligheter (prisjusteringer, fornyelser, oppsigelser med mer) og avverging eller rask avklaring av konflikter som måtte oppstå. For eksempel vil omkostningene ved en tvist som følge av en uklar, eller manglende, avtaletekst raskt komme opp i store

beløp. I tillegg kommer faren for ikke å vinne frem slik at formålet med avtalen ikke oppnås overhodet. Følte du deg truffet innledningsvis? Start med å få oversikt over virksomhetens avtaler. Sjekk varighet, frister, muligheter og hva som må følges opp. Trenger du en standard avtalemal for dine vanligste kontrakter eller en ekstra runde med vurdering av risiko og alternativer i dine viktigste avtaler? Hva er for eksempel avtaleforholdets worst case, og hva skjer da? Involver organisasjonen, søk bistand – og vær beredt!

Martin Rødland og Karl Kristian Lofstad Advokatfirma Tofte


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.