Et nyt syn på øjenlidelser

Page 1

ET NYT SYN PÅ ØJENLIDELSER

FORSKNING • BEHANDLING • SELVHJÆLP


SIDE 2

DEN NYE GENERATION AF INFRARØD LYSBEHANDLING

INTRODUKTION

Vi har udarbejdet dette materiale for at hjælpe flere øjenpatienter til

De cellestimulerende og blodcirkulerende effekter af infrarød stråling

at forstå mekanismerne bag deres sygdom. Denne information skal

er ikke kun relevante for AMD-patienter, men kan erfaringsvis også

styrke den generelle viden om sygdommen AMD, og dermed også

give synsforbedring på en række andre øjenlidelser såsom grøn stær,

beslutningsgrundlaget for behandling. Vi vil derfor afdække - hvad er

grå stær, eftervirkninger af blodpropper og laseroperationer.

infrarød stråling og hvordan kan den påvirke sygdommen AMD. Såvel AMD som flere andre øjensygdomme bør ses i et større og mere Newton beviste i år 1666, at hvidt lys i virkeligheden indeholder et

hollistisk perspektiv end vi gør i dag. Vi ønsker derfor ikke kun at be-

uendeligt antal farver. I år 1800 opdagede Herschel, at der bag det

handle et sæt øjne, men også mennesket bag øjnene. Vi ved i dag,

røde lys findes et usynligt lys – den infrarøde stråling. I dag ved vi, at

at en lang række faktorer både kan forbedre og forværre synsfunk-

de livgivende og cellestimulerende effekter af infrarød stråling kan

tionen og udviklingen af AMD. Derfor har vi valgt, ikke kun at tilbyde

anvendes medicinsk og kan i visse tilfælde hjælpe på tilstande som

en behandling med et apparat, men et helt behandlingsprogram, som

medicin eller operationer er magtesløse overfor.

påvirker kroppen og øjet på flere forskellige måder. Vi betragter ikke øjet som en isoleret reservedel, men som et avanceret organ, der hænger sammen med hele kroppens tilstand på godt og ondt.

AMD er en sygdom i vækst og er i dag den største årsag til synstab i den vestlige verden. Kun få ting svækker livskvaliteten så meget som at miste synet og da levealderen konstant stiger, er AMD en af de sygdomme, der i høj grad hæmmer menneskers livskvalitet, på et tidspunkt, hvor man ellers efter et langt arbejdsliv skulle til at nyde livet. Der er ingen umiddelbar udsigt til, at hverken medicin eller operationer bliver løsningen på AMD-sygdommens fremmarch. Det er derfor nødvendigt at søge andetsteds for at finde svaret på denne udfordring.

Vi tog behandlingen med infrarødt lys til Danmark, og er i dag Nordeuropas mest erfarne på området. Vi samarbejder med en en tysk producent, hvilket har resulteret i udviklingen af et helt nyt apparat og en ny behandlingsmetode - Retina Light Med ønsket om at flere mennesker kan bevare synet – hele livet!

Infrarød stråling i behandlingen af AMD har været kendt siden det første forsøg i Heidelberg i 2008 og er indtil videre den mest sikre, effektive og billigste vej til forbedring af AMD sygdommens tilstand. Vi er derfor stolte af nu at kunne præsentere den nye infrarøde 40 hz teknologi til behandling af AMD, der er en videreudvikling af den første generation af apparater til infrarød stråling.

Thomas Borgå

Klinikchef og projektansvarlig


SIDE 3

INDHOLD 4 5 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 29

17

Et nyt syn på øjenlidelser Tør AMD Amslers test Våd AMD Grå stær Grøn stær Irriterede øjne Stressøje

Behandling

Oxidativ stress i cellernes kraftværker Effekten af infrarødt lys Den nye generation af infrarød behandling Forskellen på infrarødt lys og laser Individuelle forløb i et hollistisk perspektiv Svimmelhed

30 31 32 34 36

Forskning

38 40 42 43 44 44 44 53 54

Hvad kan du selv gøre?

58 59 60 61 62 64

Behandlingsforløb og ophold

66 66 68 70

Patientoplevelser

Studie i akupunktur og tør AMD Kliniske studier i infrarød behandling Dansk forskning i AMD og immunsystemet Genterapi og AMD

Lutein og zeaxanthin Måling af macula pigment Mitokondrie booster Areds studierne og kosttilskud Pårørende til en øjenpatient Kæmp imod din øjensygdom Akupressur og øjenøvelser LED skærmenes blå lys

Behandlingsforløb Behandlingsophold Overnatning Patienthotellet Attraktioner på Skive-egnen

Grethes historie Kundetilfredshed Presseomtale


SIDE 4

ET NYT SYN PÅ

ØJENLIDELSER

TØR AMD - VÅD AMD - GRÅ STÆR - GRØN STÆR STRESSØJE - IRRITEREDE ØJNE


SIDE 5

Tør AMD

I flere tilfælde oplever AMD-patienten også at se hallucinationer.

Tør AMD (aldersbetinget makula degeneration) - i tidligere dage kaldet

synsfeltet vil hjernen i nogle tilfælde forsøge at erstatte hullet med

øjenforkalkning - er uden sammenligning den største årsag til funktionel blindhed både i Danmark og i hele den vestlige verden. Lidelsen rammer 10-12% af danskerne på 60 år, og over 30% af de 80-årige. Dermed kan AMD karakteriseres som en folkesygdom, en lidelse, som forringer livskvaliteten markant hos ældre mennesker i de år, hvor man

Dette skyldes det faktum, at vores syn reelt set ikke er vores syn, men derimod hjernens tolkning af det vi ser. Hvis der er et stort "hul" i noget meningsfyldt. I visse tilfælde kan det være absurde ting, som f.eks. at en hvid kittel skiftevis bliver blomstret, ternet og prikket, eller man kan ligefrem se tegneseriefigurer eller andre helt groteske ting. Dette er et rent og skært "synsbedrag", fordi hjernen mistolker in-

ellers endelig har fået tiden til at læse bøger og rejse.

formationerne fra synet, og patienten er altid klar over, at de ikke

Tør AMD betragtes i det danske sundhedssystem som en lidelse, der

tienten om dette fænomen, for flere af patienterne tør ikke fortælle

ikke findes nogen behandling for, og patienterne efterlades dermed uden udsigt til andet end langsomt at skulle acceptere, at de mister

ser korrekt. Det er meget vigtigt, at de pårørende taler med AMD paderes nærmeste om det, i frygt for at blive stemplet som skøre eller demente.

synet. Det er vi uenige i for faktum er, at langt over halvdelen af patienterne er der tale om en form for dynamisk tilstand, som kan påvirkes og forbedres, og endda i enkelte tilfælde helt helbredes. Det er ikke alt, som kan behandles med medicin og operationer, heller ikke AMD. Der er imidlertid opstået andre behandlingsmuligheder, og der er derfor behov for et paradigmeskifte i anskuelsen af AMD, som faktisk ikke altid er en håbløs øjensygdom, men ofte kan forbedres markant med både livsstilsændringer og behandling.

Livet som AMD-patient

AMD-patienter bliver aldrig helt blinde, men mister gradvist det centrale syn. Det betyder, at hvis sygdommen når sit maksimum, vil man stadig være i stand til at se lys og mørke, og altså kunne se, hvor vinduerne eller døråbningerne befinder sig, men ikke ret meget mere. Så galt går man dog heldigvis ikke for de fleste, men det er meget normalt, at det centrale syn ødelægges så alvorligt, at det hverken er i stand til at genkende ansigter eller læse en bog. Det perifere syn ødelægges altså ikke, og dette er forklaringen på, at AMD-patienten kan vandre ned igennem gågaden uden at støde ind i nogen, og ofte forstår andre mennesker ikke, at AMD-patienten godt kan gå igennem byen, men ikke genkende dem og hilse på. Patienterne oplever meget ofte en tåge for det centrale syn, men andre gange kan der være tale om forvrængninger (lige linjer, som f.eks. en flagstang, bliver krum) eller sorte dansende "insekter". Der kan også være alvorlige problemer med kontrastsynet, som kommer til udtryk, når patienten f.eks skal ned af en beton­trappe, hvor det bliver vanskeligt at skelne trinnene fra hinanden.

Psykologisk bliver selv den stærkeste AMD-patient hårdt ramt. Forestil dig at få at vide af en specialist, at du bliver blind, at ingen kan hjælpe dig, og at det kun vil være et spørgsmål om tid før du mister synet. Det er et hårdt slag - et slag som rummer frygt ("hvornår vil det ske og hvor galt vil det gå?") og også en enorm følelse af håbløshed, fordi der kun er udsigt til at få det værre og værre, og ingen vil kunne komme en til hjælp. AMD-patienter er hyppigere deprimerede end resten af befolkningen. Det er en gammel diskussion om, hvad der kommer først - hønen eller ægget - for nogen mener, at depression måske kan være en af årsagerne til AMD. Andre vurderer at diagnosen i selv er så fortvivlende, at man her har årsagen til AMD-patienternes psykiske udfordringer.


SIDE 6

Hvad er tør AMD / Øjenforkalkning?

Årsagerne til tør AMD

Tør AMD er grundliggende en tilstand af affaldsstoffer, der over tid

Hvis vi skal blive klogere på hvorfor flere og flere mennesker i den

bliver opbygget i Bruchs membran. Igennem denne membran, skal

vestlige verden får sygdommen AMD, skal vi beskæftige os med, hvor-

der kunne passere frisk blod med ilt og næringsstoffer til photore-

for affaldsstofferne ophober sig i nethinden, da alle andre aspekter

ceptorene - eller lyssansecellerne, som de også ofte kaldes. Affalds-

af sygdommen til syvende og sidst er udsprunget af druserne med

stofferne ophober sig i såkaldte druser, som er bobler af affald, der

affaldsstoffer. Derfor er den eneste holdbare hjælp til en AMD-patient

sætter sig i Bruchs membran, og dermed både hæmmer forsyningen

at reducere druserne med affaldsstoffer, alt andet vil kun være symp-

af frisk blod til photoreceptorene, men også tilbageløbet af blod med

tombehandling.

affaldsstoffer. Resultatet bliver en selvforstærkende, ond spiral med yderligere ophobning af affaldsstoffer og mindre blodcirkulation.

Der er flere årsager til ophobning affaldsstoffer, og her skal øjnene ikke ses som en isoleret reservedel, men i stedet betragtes som et

Kroppen er klar over, at affaldstofferne ikke bør være der, og immun-

uhyre avanceret organ i dyb afhængighed af resten af kroppens

forsvaret går derfor til angreb på druserne med affaldsstoffer. Dette

funktioner. Synet er afhængig af dit blodtryk, blodsukker, din stres-

resulterer i inflammation, altså en betændelseslignende tilstand i

stilstand, om du er udhvilet eller træt, glad eller deprimeret. Øjnene

nethinden. Den manglende forsyning af frisk blod med ilt og nærings-

og synet er ligeledes under kraftig påvirkning af forskellige typer af

stoffer får photoreceptorene til at lide. Man kan sige, at cellerne både

medicin, og naturligvis spiller din kost også ind, fordi den skal forsyne

sulter og har åndenød, og denne tilstand fører først til oxidativ stress,

dig med vigtige næringsstoffer til vedligeholdelse og afgiftning af

dysfunktion, og i værste fald til egentlig celledød.

både krop og øjne.

I visse tilfælde forsøger kroppen, som en reaktion på den hårdt prø-

De officielle årsager til tør AMD er: Diabetes, tobaksrygning, arv (der

vede og hæmmede blodforsyning til photo­receptorene, at danne nye

er en øget risiko, hvis man har AMD i familien), aldring, sollys. Vores

blodkar som erstatning for de gamle. Lidt det samme som der sker i

erfaring er, at psykiske chok (ofte ægtefælles sygdom eller død) eller

i et ben med for højt blodtryk og åreforkalkning, hvor kroppen dan-

den stress, som grå stær operationer påfører øjet, kan være udslags-

ner åreknuder, altså ekstra blodårer, som skal kompensere for det

givende for udvikling eller forværring af AMD.

nedsatte kredsløb i de oprindelige blodkar. De nye blodkar er mere skrøbelige og hverken ligeså stærke eller smidige som de originale.

Højt medicinforbrug af f.eks gigtmedicin, lykkepiller eller binyrebark-

Derfor sprænger de nye blodkar nemt, og dette er farligt, da det kan

hormon ofte fremkalder eller forværrer ophobningen af affaldsstof-

oversvømme og ødelægge photoreceptorene på meget kort tid.

fer. Fordøjelsesproblemer igennem mange år, er også i stand til at svække og forurene kroppen langsomt. Dermed er selve diagnosen AMD (aldersbetinget makula degeneration) faktisk ret misvisende. For selv om alder bestemt er en kraftig faktor, er dåbsattesten altså langt fra det eneste parameter i udviklingen af AMD. Den langtidsholdbare hjælp til AMD-patienterne er at reducere affaldstofferne i nethinden. Når affaldsstof­ferne bliver færre, øges blodtilførslen til de nødlidende photoreceptorer og synet bliver bedre. Både øjenakupunktur og behandling med infrarødt lyd kan øge blodgennemstrømningen og dermed afgiftningen af nethinden. Man kan her

Normal nethinde

Tør AMD

forestille sig, at den øgede blodgennemstrømning tager affaldsstofferne med væk, som når en hævelse i et ben svinder ind, hvis der bliver større blodcirkulation i benet.

Bemærk den gule boble (en såkaldt druse) af affaldsstoffer som har ophobet sig imellem blodkarrene og photoreceptorerne.


SIDE 7

AMSLERS TEST Test dit syn med Amslers test

Amslers test har været brugt siden 1945 og er udviklet af den schweiziske øjenlæge Marc Amsler. Testen kan bruges derhjemme. Hvis du er over 60 år, er det en god idé at tage testen ofte f.eks. en gang om måneden. Testen bruges til at påvise AMD - Alderspletter på nethinden. Testen kan ikke stå alene og afslører ikke altid sygdommen. Har du mistanke om, at du har problemer med synet, bør du altid opsøge din læge eller øjenlæge.

- SÅDAN GØR DU 1. Bruger du læsebriller så tag dem på. 2. Dæk det ene øje og se nu direkte på den sorte prik i midten af gitteret. 3. Du skal kigge direkte på prikken hele tiden. 4. Linjerne skal se rette ud og ternene skal have den samme størrelse. 5. Tag først testen med det ene øje, derefter med det andet.

Hvis dele af kortet virker utydeligt eller forvrænget, kontakt da snarest din øjenlæge snarest for at få undersøgt syn og nethinde.


SIDE 8

VÅD AMD Våd AMD bør ikke betragtes som en selvstændig øjensygdom, men skal mere anskues som en proces, der forværrer den tørre AMD, og som gør lidelsen mere aggressiv og uforudsigelig. Alle våd AMD-patienter har altså en tør AMD som fundament for den våde, også selv om patienten i enkelte tilfælde først mærker symptomer, når den våde AMD tager fat. Omkring en tredjedel af alle tør AMD patienter, udvikler våd AMD med tiden. Ved våd AMD sprænger blodkarrene og oversvømmer lyssansecellerne, og dette er en katastrofe for synet, da det fører til celledød i lyssansecellerne (fotoreceptorerne).

Indsprøjtningsbehandlingen

Indsprøjtningsbehandlingerne er dermed hverken imponerende effektive eller ufarlige, og er desuden en rigtig dyr behandling for samfundet. Vi anbefaler dog altid at følge øjenafdelingens anvisninger. Akupunktur eller Medlouxx lysbehandlinger kan således ikke stå i stedet for injek­tioner. Der er ikke umiddelbart grund til at undlade behandling med akupunktur eller infrarøde lysbehandlinger, fordi man er i et forløb med indsprøjtningsbehandling – eller omvendt. Der er ikke grund til at tro, at de forskellige behandlingsmetoder interagerer negativt med hinanden. Tværtimod er det mere sandsynligt at konkludere, at en hurtig hjælp i mange tilfælde vil være en bedre hjælp.

”Lucentis-indsprøjtningerne” eller anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) hæmmer blodsprængningerne i nethinden, og bliver normalt tilbudt våd AMD patienterne på øjenafdelingerne i det offentlige sundhedssystem. Det siliconelignende stof, stopper i bedste fald blodsprængningen i nethinden, og dæmmer på den måde op for den katastrofe, som blodsprængningerne potentielt kan være for lyssansecellerne. Behandlingen forhindrer dog ikke nye sprængninger, og er derfor rent symptomatisk, da den underliggende tilstand med druser af affaldsstoffer, manglende blodcirkulation og inflammation i nethinden forbliver ubehandlet. Fordi denne tilstand giver iltmangel i lyssansecellerne, vil kroppen igen forsøge at danne nye blodkar, men da de nye kar er svage og porøse, vil risikoen for sprængninger igen være stor.

Årsager til våd AMD

Der er ingen tvivl om at indsprøjtningerne hjælper en del af våd AMD-

Da den våde AMD blot er en videreudvikling af den tørre AMD, er det

patienterne, omend stort set lige så mange oplever forværring af behandlingen, typisk pga. dannelsen af arvæv efter indsprøjtningerne. En anden og mere sjælden – men også væsentligt mere alvorlig – bivirkning ved indsprøjtningerne kan være endolftalmitis: Kronisk betændelse i det indre øje/nethinde. Dette sker, hvis der ved injektionen tages bakterier fra hornhinden helt ind i nethinden. Det er derfor uhyre vigtigt, at våd AMD patienten ikke har øjenbetændelse eller nogen form for bakteriel infektion på nethinden.

naturligt at de samme årsager kan ligges til grund for udviklingen af våd AMD som for udviklingen af tør AMD. Der er dog en tendens til at våd AMD patienter i højere grad har en forstyrret næringsoptagelse (det vi indenfor TCM/traditional chinese medicine kalder for en svag milt/pancreas energi). Det betyder på godt dansk, at våd AMD-patienterne ofte er kost-patienter, der ikke sjældent lider af en uopdaget fødevareintolerance, som har forstyrret tarmene, næringsoptagelsen, immunforsvaret og svækket bindevævet. Ikke sjældent vil våd AMD-patienten også have problemer med væskeophobning i kroppen.


SIDE 9

Fødevareintolerance kan vi i dag teste for med en serie af tyske laboratorieanalyser (imupro-serien). Blodprøverne foretages af vores 2

RETINA MAP CHANGE ANALYSE

tilknyttede sygeplejersker, testene analyseres i Tyskland og de vigtigste informationer oversættes til dansk, processen tager 14 dage. Priseksempel: kr. 2.500,- for blodprøve, analyse af 90 fødevarer, og efterfølgende gennemgang af testresultaterne (ca. 30 min. samtale). I det offentlige danske sundhedssystem tilbydes til sammenligning kun test for to typer af intolerance, gluten og lactose. Supplerende tarmbakterier (probiotika) hjælper i øvrigt flere af den type patienter. Probiotika kan indtages som en kapsel eller i pulverform rørt ud i vand, inden man går i seng. Som oftest er 1-3 måneders indtag nok til en væsentlig forbedring af fordøjelsen.

Vores erfaringer med våd AMD Vi har stort set de samme erfaringer med våd AMD som ved tør AMD. Dog kan våd AMD-patienterne hurtigere og mere dramatisk opleve forværringer af deres tilstand. Det kan som tidligere nævnt anbefales

OCT-scanning af nethinden for venstre øje på våd AMD-patient, 76 årig kvinde fra Nordjylland. Øverste foto er taget inden påbegyndt behandling d. 27 januar 2017, bemærk den store sorte bule, indeholdende væske, inflammation og affaldstoffer. Nederste foto er taget 3 mdr. senere, efter behandlingsforløb med akupunktur og infrarødt lys. Bemærk at den sorte plamage er helt opløst. Et tydeligt eksempel på behandlingens effektivitet.

for mange af våd AMD-patienterne at beskæftige sig med kosten, om end mange af patienterne har svært ved at forholde sig til ”at det skulle have noget med øjnene at gøre”. Den tilstand, som vi her kan behandle er faktisk ikke den akutte våde AMD, men i virkeligheden den bagvedliggende tilstand af tør AMD, som ligger til grund for den våde: Druser med affaldsstoffer, mangel på blodcirkulation, inflammation og celledød. Derfor er vores tilbud til våd AMD-patienterne de samme pakker som til tør AMD-patienterne. Dog vil der i akupunkturbehandlingen indgå flere punkter til styrkning af næringsoptagelse, immunsystem, bindevæv og fordøjelse.

Illustration: Ved våd AMD dannes der pga. iltmanglen i nethinden nye skrøbelige blodkar, som senere sprænges og oversvømmer lyssansecellerne med omgående synsstab til følge.


S I D E 10

GRÅ STÆR

Risici ved grå stær operation Operation for grå stær hjælper mange patienter og er derfor et hurtigt

(KATARAKT)

og fristende indgreb. Alligevel bør patienterne gøre sig nøje overvejel-

Grå stær (katarakt) er en tilstand af urenheder i øjets linse, som oftest tiltager med alderen. Cellerne i linsen udskiftes ikke løbende som mange andre celler i kroppen, men der lægges i stedet nye lag ovenpå de gamle. Det betyder, at synet sløres, og patienten tit har problemer med skarpt lys som f.eks. billygter.

ser, inden man får foretaget en grå stær operation. Grå stær operationer er en af de allerhyppigst forekommende årsager til tør AMD, også kendt som “øjenforkalkning”. Mere end hver anden af vores tør AMD-patienter har fået foretaget en grå stær operation umiddelbart inden de fik konstateret AMD, eller de har oplevet en markant forværring af AMD efter operationen.

Årsager til grå stær: •

Diabetes

Betændelse i regnbuehinden og andre øjenlidelser

Binyrebarkhormonbehandling (prednisolon, cortison, KOL og astma medicin, leddegigtmedicin) gennem længere tid

Øjenskader

Stresstilstande som udløser frie radikaler i kroppen

Affaldsstoffer (følge af medicinering, dårlig fordøjelse, stress, m.m.)

Behandling af grå stær med akupunktur og infrarødt lys Vi har igennem flere år behandlet grå stær patienter med akupunktur, og rigtig mange har både fået en mærkbar forbedring og en opbremsning af deres forværring. Princippet i behandlingen er at afgifte kroppen og styrke blodcirkulationen i øjnene. De fleste af de grå stær patienter, vi har, lider også af AMD, men vi har også haft patienter, der udelukkende har grå stær, og som har oplevet målbar forbedring af akupunkturbehandlingen.

Den typiske patienthistorie er, at først opleves en stor forbedring af synsevnen efter operationen, og patienten tænker “dette skulle jeg have gjort for mange år siden”. Men nogle uger efter grå stær operationer, opstår der pludseligt en tåge i det centrale syn. Patienten konsulterer straks øjenlægen, der stiller diagnosen tør AMD, og øjenlægen fortæller så patienten, at nu er der intet at gøre. Man skal bare indstille sig på gradvist at blive blind. Hvis man har haft tør eller våd AMD/øjenforkalkning i familien, eller har fået konstateret et begyndende stadie af denne lidelse, bør det derfor meget nøje overvejes om en grå stær operation er en god idé. Dette skal bero på en individuel vurdering, da man i hvert enkelt tilfælde må tage højde for risici for forværring af AMD – kontra gevin-

Øje med grå stær

Rask øje uden grå stær

Linse tåget af grå stær

Klar linse

sten ved fjernelse af den grå stær.


S I D E 11

GRÅ STÆR OPERATION: Øje med grå stær

1. Den syge linse fjernes Hornhinde

Snit

Iris

Snit Linseimplantat

2. Implantat indsat Linseimplantat

3. Implantat placeres i position Ny linse

"Mere end hver anden af vores tør AMD-patienter har fået foretaget en grå stær operation umiddelbart inden, de fik konstateret AMD, eller de har oplevet en markant forværring af AMD efter operationen"


S I D E 12

GRØN STÆR (GLAUKOM) Kronisk grøn stær er en øjenlidelse, som rammer en stor del af befolkningen over 40 år, og grøn stær kan med tiden føre til både blindhed og kikkertsyn. Øget tryk i øjet er som oftest en væsentlig årsag til udvikling­en af grøn stær, og derfor tilbydes patienterne medicinsk behandling i form af dråber som nedsætter øjets tryk. Mange patienter irriteres dog over at skulle dryppe øjnene flere gange dagligt, og søger derfor alternativer til dråberne. Vi har behandlet mange grøn stær patienter, både tilfælde hvor grøn stær var deres eneste øjenlidelse, og også de patienter, hvor grøn stær er blevet en tilstødende komplikation til andre øjensygdomme.

Årsager til grøn stær er: • • • • •

Længerevarende binyrebarkhormonbehandling (prednisolon, cortison, mm.) Forhøjet blodtryk Regnbuehindebetændelse Skader på øjet Kraftig nærsynethed


S I D E 13

Men der er også en arvelig tendens (som kan springe generationer

Infrarød behandling viste ved det schweiziske forsøg fra 2016, meget

over), og udviklingen af sygdommen tager til med alderen. Derudover

positive resultater på trykket i øjet for grøn stær patienterne. Forsø-

mener vi, at grøn stær skal betragtes som en inflammationstilstand,

get var egentligt med tør AMD-patienter, men en stor del af patien-

og bør behandles med samme indgangsvinkel som autoimmune syg-

terne i studiets gruppe 3 havde også grøn stær. I flere tilfælde var

domme. Derfor interesserer vi os for, om der kan være f.eks. fødevarer

det en positiv "bivirkning" af behandlingen, at trykket for grøn stær

eller andre stoffer, som forstyrrer immunsystemet, og dermed kan

patienterne blev væsentligt nedsat.

være en forstærkende eller vedligeholdende faktor til inflammation i kroppen - og i synsnerven. Hvis patienten har indikationer på dette

Vi anbefaler aldrig patienterne at stoppe eller reducere den af øjen-

(f.eks fordøjelsesproblemer, væskeophobning, eksem, leddegigt) an-

lægen anviste behandling med dråberne. Vi anvender samme frem-

befaler vi ofte en imupro100 fødevare-intolerancetest. Dette består af

gangsmåde, som ved alle andre forsøg på reduktion eller udtrapning

en blodprøve, der tages af vores autoriserede sygeplejerske, og der-

af medicinsk behandling:

efter sendes til analyse i Tyskland og senere oversættes i København. Vores øjenakupunktur har i rigtig mange tilfælde nedsat trykket i øjet

Behandling med øjenakupunktur/og eller infrarødt lys.

Kontrol ved øjenlægen: Viser det sig her, at trykket er faldet, kan øjenlægen reducere drypningsbehandlingen

væsentligt, og i et enkelt tilfælde opnåede en patient en halvering af trykket på blot 4 behandlinger.

Netværk der filtrerer øjenvæsken tilstoppes

Vedligeholdende behandling og løbende kontrol

Høj tryk

Aqueous humor Skade på synsnerven


S I D E 14

TØRRE, VÅDE OG IRRITEREDE ØJNE

Dette kan være en større udfordring end mange lige forestiller sig; tænk på hvor irriterende det er at have fået et fremmedlegeme i øjet, eller røg som svier og irriterer. At have denne tilstand mere eller mindre permanent, er en enorm belastning. Årsagerne til øjenirritation forbliver ofte lidt af en gåde, og øjenlægens behandling vil oftest være symptomatisk, i form af dråber med kunstig tårevæske. Øjendråberne hjælper kun kortvarigt, og mange patienter søger naturligt nok derfor svar på hvad årsagen er, eller leder efter en behandling som permanent kan give dem ro i øjnene igen.

Infrarød behandling og irriterede øjne Infrarødt lys virker antiinflammatorisk, og er dermed særdeles velegnet til at behandle den tørhed og irritation som der er i slimhinderne ved irriterede øjne. Der er god grund til at søge en anden løsning end øjendråberne, da langvarig drypning med øjendråber faktisk kan skabe tørre øjne, lidt som når patienter med tilstoppet næse bliver afhængige af deres næsespray for at kunne få luft igennem. Kolesteroldæmpende medicin giver ofte øjenirritation (kilde: Øjenforeningen), men flere typer af medicin kan give irritation i øjnene og man bør derfor være opmærksom på om den medicin man tager, har øjenirritation på bivirkningslisten. Flere af de øjendråber som bruges mod allergi (antihistaminer) eller i behandlingen af grøn stær/glaukom, kan også på sigt føre til nedsat tåreproduktion.

Det er vores erfaring, at langvarige problemer med fordøjelsen også kan give irriterede øjne, og at patienter som tilbringer lang tid dagligt foran en computerskærm også ofte oplever irritation.

Er det farligt? Tørre eller irriterede øjne er enormt irriterende, men sjældent farligt. Du bør dog være opmærksom hvis dit øje er rødt, hvis denne rødmen ledsages af eksempelvis kløe, smerter, klistrede øjne eller synstab. I så fald kan det være tegn på alvorligere tilstande, hvor du bør søge læge eller øjenlæge.

Vi har både patienter som opstarter infrarød behandling alene af denne årsag, men vi har også rigtig mange AMD og grøn stær patienter som også har tørre øjne, men ikke opsøgte os af denne årsag, men pga. af deres egentlige øjensygdom. Oftest oplever de patienter en stor lettelse allerede igennem den første behandlingsuge, og bagefter er de tit problemet helt kvit. Hvor vidt resultatet holder, afhænger naturligvis også årsagen. Hvis problemet ligger i kolesterolsænkende medicin som patienten forsat tager, vil øjneirritationen vende tilbage i løbet af et stykke tid, men har der været tale om en periodisk og mere tilfældig irritation, oplever patienterne ofte en permanent ro i øjnene efter behandlingen med infrarød.


S I D E 15

STRESSØJE/CSCR Alvorlig stress af kroppen eller behandling med binyrebark- hormon (prednisolon, cortison, m.m.) kan føre til synsfor- styrrelser og synstab. Øjet er følsomt og avanceret, og i den grad afhængig af resten af organismens velbefindende. Mange vil nikke genkendende til, at længere tids stress eller usund levevis fører til en mindre svækkelse af synet. Men ved voldsomme begivenheder i livet som f.eks. skils- misse, tab af ægtefælle eller børn, fyringer og arbejds- løshed, kan øjet blive svækket så kraftigt, at det giver mærkbart synstab og synsforstyrrelser. I fagsproget kaldes tilstanden årehindelækage eller CSCR (Central Serøs Cho- rio Retinopati), og opstår ved, at der sker udsivning af væske fra blodårene, som danner en blære i nethinden.

Behandling i det offentlige sundhedssystem Normalt observerer øjenlægen patienterne, men uden at iværksætte nogen form for behandling, som ved tør AMD patienterne. Men hvis tilstanden tager til og varer længe, kan kroppen danne nye vildsomme blodkar i nethinden (en tilstand lignende våd AMD). Og her kan det blive nødvendigt med laserbehandling hos øjenlægen eller indsprøjtninger, som hæmmer blodkardannelse, som vi kender fra våd AMD. Modtager patienten behandling med binyrebark- hormon bør det omgående stoppes, da binyrebarkhormon svækker nethinden og kan være skyld i dannelsen af blærer. Bemærk at binyrebarkhormon fin-

OCT-Scanning af stressøje

des i mange ind- tagsformer: dråber, salver, inhallationer (for astma og KOL), blokader og som medicin i tabletform.

Vores behandlingstilbud Vi behandler med infrarødt lys 850 nm for at afhjælpe oxidativ stress i øjet og øge blodcirkulationen hvilket kan opløse ødemer. Derudover behandler vi med akupunktur omkring øjnene i punkter, som stimulerer meridianer og blodcirkulation, og måske vigtigst af alt: Vi behandler stresstilstanden i kroppen (særligt leveren), så årsagen så vidt muligt afhjælpes med akupunktur og i nogle tilfælde med TFTøvelser (TankeFeltTerapi). Jo før patienten kommer i behandling jo bedre, og de fleste vi har haft i behandling er kommet til at se helt normalt igen relativt hurtigt.

OCT-scanning af nethinde med diagnosen stressøje, før og efter 7 behandlinger med akupunktur og infrarødt lys. Bemærk hvordan ødemet ("boblen” med væske) er kraftigt reduceret på det nederste billede. Patientens syn blev næsten normaliseret.


S I D E 16

BEHANDLING

INFRARØDT LYS - AKUPUNKTUR RÅDGIVNING


S I D E 17

Nordens mest erfarne specialklinik i infrarød øjenbehandling Igennem de seneste 6 år har behandling af AMD og andre øjenlidelser

Vi garanterer en proffesionel rådgivning og behandling, hvor vi ikke

med infrarødt lys været vores primære fokus i klinikken. Det er med

kun ser på dine øjne, men på dig som et helt menneske, idet øjenlidel-

rette vi kan kalde os Danmarks førende i behandling af AMD med in-

ser hænger sammen med dynamikkerne i hele kroppen.

frarødt lys, idet vi har gennemført over titusind behandlinger og hjulpet rigtig mange øjenpatienter til markante forbedringer..

Vi sætter en ære i at alle får en ordentlig behandling, og bliver grundigt informeret igennem processen. Alle patienter får en grundig

Vores nye behandlingsform Retinalight er blevet til i et samarbejde

og ærlig vurdering af mulighederne, og vi har altid tid til at besvare

med en tysk medicovirksomhed, der valgte os som samarbejdspartner

spørgsmål - og tid til at forklare hvad vi gør og hvorfor.

i udviklingen af et nyt specialfremstillet udstyr til infrarød øjenbehandling.


S I D E 18

850

nm

Mitochondrial respiration

infr

arø

dt l

ys

Cytochrome Oxidase C

ATP cAMP ROS Ca2+

Nitric Oxide


S I D E 19

Infrarød lysbehandling af oxidativ stress i cellernes kraftværker... I menneskets celler sidder bittesmå energikraftværker kaldet mito-

De processer resulterer i forhøjelse af ATP, og ATP er kendt for at være

chondrierne. Oxidativ stress i mitochondrierne spiller en afgørende

den vigtigste kilde til energi i celler.

rolle i udviklingen af AMD. Infrarød stråling stimulerer som sagt en lang række processor i mitochondrierne og kan dermed være dén

Herudover boostes det vigtige biokemiske molekyle CAMP, reaktive

mest effektive indgang til behandling af sygdommens udvikling.

oxygenarter og intracellulært calcium, der som en slags intracellulære budbringere sætter gang i en dominoeffekt, som derefter udløser

De infrarøde bølgelængder stimulerer mitokondrie-enzymet cyto-

en stigning i:

chrome Oxidase C, som resulterer i øget respiration og udveksling af stoffet nitrogenoxid (som er kemiske forbindelser mellem ilt og

Antiinflammatoriske processer

nitrogen). Derved stiger den mitokondrielle respiration, eller sagt på

Anticelledødsprocesser (anti-apoptotisk proteinproduktion)

en anden måde: ”kraftværkets vejrtrækning” øges. •

Reparation af cellerne og deres stofskifte

Stigning i cellens vækst og mobilitet

Øget forekomst af antioxidanter, som er kendt for at hæmme aldring

...kan starte en positiv spiral i retina

ti

ce

Oxidativ st ress i

g lo

Øget ene rgi p

mitochondrierne

Selvforstærkende positiv spiral

t de

rin

F

or

Selvforstærkende negativ spiral

drusen) toffer( alds aff af

ne ll er

et mråd o fra

i ion ukt rod

Oph obn ing

ge

t bl

o d cir k

u la t i o n til o

g

o fr a

mr

å

a

Infr

Effekterne af behandlingen

Kraftigere blodcirk ula tio n

AMD-sygdommens progression

Re

duk

ti o n

af affald st offe

us r (dr

en

Infrarødt lys stimulerer stofskiftet i mitochondrierne og bryder dermed AMD-sygdommens negative spiral og starter en postitiv dominoeffekt af selvforstærkende faktorer.

)

ys

tl rød


S I D E 20 S I D E 16 / 32

SYGDOMMEN AMD OG EFFEKTEN AF INFRARØDT LYS Uanset om man har diagnosen våd eller tør AMD, er tilstanden i første

Hvis blodcirkulationen i nethinden over længere tid er blevet hæm-

omgang altid startet med en ophobning af affaldsstoffer, som heref-

met pga. forurening af affaldsstoffer fra resten af kroppen, vil den

ter medfører mangel på blodforsyning til nethinden. Denne manglen-

manglende cirkulation ikke kun føre til mangel på ilt og næring for

de blodforsyning fører herefter til dysfunktion i cellerne og i værste

photoreceptorcellerne, men også at cellerne groft sagt ligeså lang-

fald senere celledød. Tilstanden er aldrig forbundet med smerter eller

somt begynder at blive kvalt i deres eget affald.

andre symptomer og AMD-patienter oplever kun sygdommen som forskellige grader af synsforringelse, der kan medføre alt fra relativ

Idet celler, som forbrænder med for lidt ilt, endda begynder at produ-

beskeden uskarphed i synet, til en næsten invaliderende tilstand hvor

cere mere syre, bliver dette oftest en selvforstærkende proces som

hele det centrale synsfelt er tilsløret i én stor tåge.

oftes får AMD-sygdommen til at accelerere. Med andre ord bliver tilstanden en ond cirkel af selvforstærkende omstændigheder, hvor

En af årsagerne til affaldsstoffernes ophobning stammer fra nethin-

cellen får mindre og mindre ilt og næring og syrer mere og mere til

dens egne celler. Photoreceptorcellerne bruger, som alle andre celler

i affaldstoffer.

eller kraftværker, ilt og næringsstoffer. Men cellerne producerer også affaldsstoffer som et biprodukt og er derfor som enhver anden hus-

Denne tilstand kaldes for oxidativt stress. Cellerne dør ikke i første

holdning eller fabrik næsten ligeså afhængig af at kunne bortskaffe

omgang af oxidativt stress, men cellerne vil langsomt blive dysfunk-

affaldsstoffer, som de har brug for at fremskaffe næringsstoffer.

tionelle, holde op med at passe deres arbejde (i dette tilfælde videregivelse af synssignaler til hjernen) og forsøge kun at varetage livsvigtige funktioner. Hvis den oxidative stress bliver tilstrækkelig langvarig og alvorlig, vil cellerne gå til grunde af mangel på ilt og næringsstoffer. En sådan celledød er katastrofal.

Infr

arø

dt l

ys Bindehinden (conjuctiva)

Årehinden (chorioidea)

Ciliær legemet (corpus ciliare) Regnbuehinden (iris) Linsen

Den gule plet (makula)

Pupillen

Glaslegemet (corpus vitreum)

Hornhinden (cornea) Forkammeret (camera interior)

Synsnerven (nervus opticus) Den optiske disk

Senehinden (sclera)


S I D E 21 S I D E 17 / 32

Mitochondrierne er photoreceptorcellernes kraftværker. Mitochondrier påvirkes kraftigt af infrarødt lys og øger efterfølgende deres energiproduktion markant. Denne øgede energiproduktion fører til en stigning af blodcirkulation som i flere tilfælde reducerer drusernes antal og størrelse – altså en ”god spiral” eller en selvforstærkende positiv effekt.

Photoreceptorcellerne optager lys og sender signal videre ind i synsnerven (og hjernen) om dét, de har set. Hjernen tolker herefter de tusindvis af informationer og præsenterer os for et billede af virkeligheden. Det som vi ser er således ikke virkeligheden, men hjernens tolkning af virkeligheden! Ved tør AMD kommer photoreceptorcellerne i underskud af ilt og næringsstoffer og får derfor sværere ved at passe deres arbejde. Patienten oplever oftest dette som en tåge eller grå/sorte pletter i synsfeltet. Ved fremskreden AMD kan cellerne dø og sker dette, kan de aldrig genoprettes. Der er dog en lang foregående proces inden og her har den infrarøde behandling et stort potentiale for forbedring af cellernes tilstand og ydeevne.

I Bruchs membran forsyner friskt blod RPE og photoreceptorcellerne med ilt og næringsstoffer og retur sendes blod med kuldioxid og affaldsstoffer. Ved tør AMD ophobes bittesmå ”bobler” med affaldsstoffer (såkaldte druse) imellem Bruchs membran og RPE, og hæmmer blodcirkulationen begge veje. Affaldsstofferne ophobes både pga. en generel forhøjet tilstand af affaldsstoffer i blodkredsløbet, men også som følge af, at affaldsstoffer fra RPE og photoreceptorcellerne får sværere ved at blive transporteret væk fra området. Altså en negativ selvforstærkende effekt. Bliver drusen kraftige kan de ”bule” i nethinden og give forvrængninger i synsfeltet. Tidligere mente man, at drusen indeholdte kalk - deraf den gamle diagnose øjenforkalkning. Men i dag ved vi, at drusen indeholder affaldstoffer. Studier viser, at drusen reduceres i mængde og antal efter behandling med infrarødt lys - angiveligt pga. øget blodcirkulation i området.

RPE – det retinale pigmentepithel – er en form for støttecelle til photoreceptorcellerne. Photoreceptorcellerne er højt specialiserede og har behov for hjælp af RPE cellerne for at kunne optage næring og bortafskaffe affaldsstoffer. Der er evidens for, at infrarødt lys kan reparere skader i både RPE og i photoreceptorcellerne.


S I D E 22

BEHANDLING I BLINK

DEN NYE GENERATION AF INFRARØD ØJENBEHANDLING 1. generations behandling: Kontinuerlig bølge

2. generations behandling: 40 hz Vi startede med at behandle 20 AMD patienter, som Medlouxx-behandlingen ikke havde hjulpet på, eller som kun havde haft et mindre godt resultat af Medlouxx-behandlingen. Ideen var at se, om det gjorde en forskel på denne gruppe af patienter, at få den samme lysbehandling, men i stedet givet i frekvenser. De 20 patienter fik alle 5 behandlinger over 5 sammenhængende dage. Til trods for at gruppen generelt var præget af patienter med fremskreden AMD og kraftigt synstab, og at de tidligere altså havde reageret mindre godt på infrarød behandling, oplevede hovedparten af patienterne forbedringer af synsevnen. Især langsynet blev tilsyneladende forbedret, så flere patienter nu så træer, biler eller hustage, når de kiggede ud af vinduet, hvilket de ikke kunne se før behandlingen. Vi har desuden siden sommeren 2018 kombineret de gavnlige effekter af infrarød stråling med en anden ny opdagelse. I 2016 blev der offentliggjort et laboratorieforsøg fra Massachusetts i USA, der viser, at hurtige lysglimt i en bestemte frekvens kan reducere nogle af de affaldstoffer, som ophobes i hjernecellerne ved alzheimers sygdom. De såkaldte “plaques” og “tangles”.

Som stroboskoplys, bare hurtigere 40 hz (40 blink i sekundet) med LED-lys direkte i øjet reaktiverede immunforsvaret og startede de vigtige gammabølger som alzheimerspatienter mangler. Herudover reducerede det blinkende lys nogle af de affaldstoffer, der ophobes i hjernecellerne ved alzheimers sygdom - de såkaldte “plaques” og “tangles”.

(40 blink i sekundet)

Alzheimers sygdommen er den hyppigste årsag til demens og rammer antageligt 4,6 millioner mennesker årligt på verdensplan. Sygdommen nedbryder personligheden, hukommelsen og patientens intellektuelle evner, men er også en kollosal belastning for de pårørerende, som presses ud i udmattende plejeforløb. Frekvensbehandlingen med 40 hz anvendes i dag i USA både med lys og lydbølger og der er gode chancer for at denne behandling vil kunne hjælpe nogle af de mange demente til bedre hukommelse og øget livskvalitet.

40 hz i behandlingen af AMD Indtil nu har man kun forsøgt infrarød behandling af AMD med en kontinuerlig bølge af lys, men da photoreceptorcellerne i nethinden til forveksling ligner hjerneceller, er der gode chancer for at erfaringerne med frekvensbehandling af hjerneceller også vil kunne overføres på photoreceptorcellerne i nethinden og dermed forbedre effekten af infrarød behandling af AMD-patienterne. I efteråret 2017 påbegyndte vi derfor udviklingsarbejdet med et nyt apparat til frekvensbehandling med infrarødt lys, og i sommeren 2018 stod den første prototype klar. Siden har mere end 90% af vores patienter valgt 40 hz behandlingen med de hurtige blink i stedet for den tidligere Medlouxx-behandling med kontinuerlig lysstråle. Omkring en fjerdedel af patienterne mener, at den nye frekvensbehandling hjælper dem bedre end den tidligere behandling og mindre end 5% mener det modsatte. Det er sjældent at patienterne mærker forbedring af synsevnen blot efter én enkelt behandling, men med den nye frekvensbehandling oplever vi oftere end før, at patienterne selv tilbagemelder, at de ser bedre og klarere umiddelbart efter behandlingen med de 40 hz.


S I D E 23

"Krillen"

Retinalight er sidste skud på stammen indenfor infrarød øjenbehandling - nu med 40 hz teknologi


S I D E 24

FORSKELLEN PÅ INFRARØDT LYS OG LASERLYS En af Einsteins teorier fra “mirakelåret” i 1905 lå til grund for udvik-

Lasere har altså i mange år været anvendt i det usynlige infrarøde

lingen af endnu en epokegørende opfindelse, nemlig laseren. På

spektrum imellem 700 nm og 1.000 nm, altså i de samme bølgelæng-

dette tidspunkt betragtede man kun lys som bølger, men Einstein

der der nu anvendes i behandling af sygdomme i nethinden som AMD.

opdagede at lys også kan optræde som partikler, såkaldte ”fotoner”.

I øjenbehandlingen ”bades” øjet i det cellestimulerende infrarøde lys.

Laserlys er fotoner hvis energi er elektromagnetisk forstærket, og

En sådan behandling udført med laserlys vil være skadelig for øjet, da

hvor bølgelængden på lyset er kohærent. Dette vil sige, at hvor nor-

det kohærente og kunstigt forstærkede laserlys er unaturligt for det

malt lys optræder i forskellige bølgelængder, har laserlys altid præcis

menneskelige øje.

den samme bølgelængde, og derfor optræder lyset altid som meget skarpt, kraftigt og præcist. Til trods for Einsteins opdagelse, skulle det

Det infrarøde lys som vi bruger til øjenbehandlingen er derfor ikke la-

alligevel først blive i 1960, at den første laser så dagens lys. Einstein

ser, men infrarødt lys sammenligneligt med de infrarøde stråler som

var travlt optaget med andre projekter.

naturligt optræder i solens livgivende stråler. Vi har blot sorteret alt andet end det infrarøde fra, så øjet kun får infrarød og ikke de skade-

I 60´erne rystede man på hovedet og kaldte opfindelsen af laseren

lige ultraviolette bølgelængder som også optræder i normalt sollys.

for ”løsningen på et problem som ikke findes”. Men i takt med at den

Herudover gives lyset i 40 blink i sekundet for at reducere affaldsstof-

kolde krig tog til, drømte mange om, at laserens kræfter skulle blive

fer og ad den vej optimere behandlingen.

anvendt som et dødbringende våben. Dette kom dog aldrig til at ske. I stedet fik laseren langsomt sin succes og udbredelse til fredelige

Der er ikke registreret bivirkninger af behandlingen i de forsøg, som

formål, bl.a. til kirurgiske indgreb hvor laserens utrolige præcision

er foretaget. Tværtimod er behandlingen blevet fremhævet som eks-

kom til sin ret. Ved øjenoperationer er strålen således tyndere end en

tremt sikker og det er heller ikke vores erfaring, at behandlingen fører

tusindedel af en millimeter!

til bivirkninger eller komplikationer udover øgning af ”søvn i øjnene” om morgenen, grundet stimuleringen af immunforsvaret i området.

Laser kan som alt andet lys være både synligt og usynligt, afhængig af om den optræder i bølgelængder, som vi mennesker kan se eller

Puds eller søvn i øjnene om morgenen er døde immunforsvarscel-

ej. Allerede tilbage i 1960´erne blev det bevist at laser i det infrarøde

ler som i nattens løb har kæmpet for at holde hornhinden ren - så

spektrum kunne fremme bl.a. hårvækst pga. de infrarødes bølgelæng-

behandlingen stimulerer givetvis immunsystemet til at ”rydde op” i

ders cellestimulerende egenskaber.

området.

Man fandt også hurtigt ud af at dobbelt dosis ikke var dobbelt virkning: Gav man for meget stråling, fremmede man ikke hårvæksten, men bremsede den i stedet - så med laserbehandling er det som med alt andet i tilværelsen- det handler om at finde balance - dobbelt så

Vidste du... •

Det infrarøde lys cellestimulerende effekt får planter til at gro og benyttes til bl.a. alt fra udrugning af kyllinger til moderne saunaer, hvor de øger stofskiftet og virker mere udrensende end traditionelle saunaovne.

Prøver af sved fra mennesker som har siddet i infrarød sauna viser således at der udskilles omkring 20 gange så mange affaldsstoffer i menneskets sved efter infrarød sauna end efter traditionel damp-sauna.

meget er sjældent dobbelt så godt.

Første generations infrarød behandling fra tyske Medlouxx


ANNONCE:

FIND DEN BEDSTE DIÆT FOR DIG STYRK DIT HELBRED OG ENERGI

Eksem Psoriasis Inflammation

Væskeophobning i kroppen

Oppustethed

Vægtproblem

Forstoppelse/diarre Hovedpine/migræne

VI KAN HJÆLPE DIG TIL ET SUNDERE LIV UDEN ALLERGI OG FØDEVAREINTOLERANCE

Ved at spise den rigtige mad, vil du beskytte og opretholde dit helbred, øge dit energiniveau og generelt føle dig yngre.

Spørg efter ImuPro fødevareintolerancetest hos din behandler www.hankomedico.dk, email: info@imupro.dk


S I D E 26 S I D E 22 / 32

INDIVIDUELLE FORLØB I ET HOLLISTISK PERSPEKTIV Alle behandlingsforløb indledes med en grundig samtale, hvor vi danner

Kosttilskud, vitaminer og mineraler. Ofte "rydder vi op" i indtaget

vi os det bedst mulige indtryk af patienten. Derfor spørger vi ind til em-

af kosttilskud eller tilretter, så der arbejdes optimalt mod de

ner, som ikke umiddelbart omhandler øjnene og synet, som f.eks. motion,

målsætninger, vi sammen har defineret

kostvaner, fordøjelse, søvnmønster, og medicinforbrug. Det er vigtigt for

Sidste og næste kommende kontrol ved øjenlægen

os, at patienterne forstår de grundlæggende principper i deres sygdom,

Sidste synsprøve ved optiker

og hvordan de selv kan være med til at forebygge at sygdommen bliver

Motion. Det er vigtigt at få rørt sig et par gange om ugen. Og på

værre. Mange ældre i dag, har et stort overskud og er stærkt motiveret for

et niveau, der passer til, hvad man kan og har lyst til. Her er det

selv at ændre livsstil, hvis det kan forbedre eller forebygge deres tilstand.

vigtigt at fokusere på de muligheder som man har, i stedet for tale

Vores indledende samtaler indeholder altid: •

Sygdomshistorien. Her er der særligt fokus på tilstande, som kan have været udslagsgivende for udviklingen af sygdommen eller svækkelse af øjnene og synsfunktionen. Herunder alvorlige sygdomme, stresspåvirkninger og operationer i øjnene

Nuværende medicinforbrug. Også hvis der tidligere i livet har været stort indtag af medicin

om evt. begrænsninger •

Arvelig disponering for AMD eller andre øjensygdomme

Andre ubalancer i kroppen, som f.eks: Svimmelhed, søvnforstyrrelser, tarmubalancer, depression eller stress.


S I D E 27

Samtalen afsluttes med en behandlingsplan: · Hvilket behandlingsforløb der er anbefalet og aftalt

· Hvilke kosttilskud, du skal tage, hvor meget og hvor længe · Hvilke reaktioner, du skal være opmærksom på · Hvornår vi vil evalurere resultatet af behandlingen På denne måde sikrer vi, at patienterne og de pårørende altid ved, hvilket mål vi arbejder mod, og eventuelle misforståelser undgås. Patienten ved også, hvornår vi sammen vurderer behandlingens resultat på baggrund af de undersøgelser, som øjenlægen eller optikeren har foretaget. Dette sikrer patienten et så overskueligt og letforståeligt behandlingsforløb som muligt.

Hvorfor stadig bruge akupunktur?

Hvis man sammenligner effekten af akupunktur og infrarødt lys på øjenlidelser, virker den infrarøde behandling både på flere patienter og med hurtigere og kraftigere resultater end akupunkturen kan levere. Hvorfor så stadig behandle med akupunktur for AMD og andre øjensygdomme? Vi går ind for at anskue patienten som et helt menneske, og ikke kun “et sæt øjne”. Øjensygdomme starter ikke nødvendigvis i øjnene, men kan være symptomer på ubalancer andre steder i kroppen, som eksempelvis ved forgiftning af leveren ved indtag af medicin eller usunde fødevarer, eller ved stresspåvirkning og alt hvad er deraf følger med øgning af affaldstoffer, forstyrret immunsystem og mangel på optimal blodforsyning.

Det giver derfor mening at se ting i en sammenhæng. Øjet får sin blodforsyning, ilt og næringsstoffer fra resten af kroppen, så øjet og synsfunktionen er fuldstændigt afhængig af resten af kroppens velbefindende. Derudover er der kredsløbet: Forestil jer kroppens blodkredsløb som et flodsystem, og hvor øjet er et kritisk punkt fordi floden skal ledes igennem en række meget smalle rør og filtre. Den mindste smule forurening vil sætte sig her som tilkalkning eller tilstopning og bremse eller forstyrre cirkulationen fremadrettet. Denne hollistiske tilgang er grunden til at vi stadig i de fleste tilfælde anbefaler at kombinere akupunktur med den infrarøde behandling. Kan vi med akupunkturen udrense leveren, stimulere immunsystemt, dæmpe stressniveauet og styrke næringsoptagelse og nattesøvn, så har vi ofte fat i årsagerne til sygdommen, og ikke kun en symptombehandling som hjælper øjet isoleret set.

Som vandet flyder i naturen flyder blodet i kroppen og en forurening et sted hurtigt spreder sig hurtigt og påvirker liv og funktioner i en stor radius. Luftfoto: Irrawaddy Delta, Myanmar


S I D E 28

Øjenakupunktur i praksis Akupunktur arbejder grundlæggende med kroppens energisystem, og kan opløse ubalancer i nervesystemet, styrke immunforsvaret, give øjnene næring og ny energi. I kinesisk medicin tillægger man en optimal leverfunktion stor betydning for øjnene, så vi bruger en stor del af behandlingen på at styrke leveren. Behandlingen består af kinesiske akupunkturpunkter, hvor der stikkes med små sterile engangsnåle i hænder, fødder og i ansigtet – men naturligvis aldrig direkte i øjnene. For få år siden var øjenakupunktur noget, der foregik to gange om dagen, og med indstik under fødderne og i håndoverfladerne. Under arbejdet med vores kliniske studie i akupunkturbehandling af tør AMD i 2014, opdagede vi at behandling under fødderne og i håndfladerne ikke giver bedre resultater end at ramme punkterne fra oversiden, og da behandling på forsiden er langt mere smertefrit end på bagsiden, har vi naturligvis hængt ved denne metode. Vi har heller fundet grund til at behandle to gange dagligt, de bedste resultater kommer med een daglig akupunkturbehandling kombineret med infrarødt lys.

Undersøgelser før og efter Vi har siden starten anbefalet synsundersøgelser før og efter behandlingsforløbet, så både patienter, pårørende og vi altid har en uvildig og høj faglig vurdering af, om behandlingen har hjulpet eller ej. Vi tror på, at det er vigtigt, at der er vandtætte skodder mellem behandler og den, der vurderer behandlingens resultat, derfor undersøger vi ikke selv patienterne. Vi samarbejder med en af Danmarks dygtigste optometrister om undersøgelserne, men det står patienterne frit for, om de ønsker at benytte dette tilbud, eller om de hellere vil vælge egen optiker eller øjenlæge til at vurdere resultaterne. Når vi hele tiden får en uvildig og objektiv feedback om effekten af behandlingerne, sikrer det, at vi kan give en kompetent og etisk forsvarlig rådgivning, men også at vi hele tiden vil lære af forløbene og bliver dygtigere i bestræbelserne på at højne effektivi- teten af behandlingerne.


S I D E 29

TILLÆGSBEHANDLING FOR SVIMMELHED Tillægsbehandling for svimmelhed

AMD-patienter lider ofte af svimmelhed, som formentlig skyldes de manglende informationer fra øjnene til hjernen, og en deraf følgende usikkerhed om hvordan kroppen skal spænde sine muskler for at kunne holde balancen i rummet. Hvis man ikke med et snuptag kan genskabe tabt synsinformation, kan man i stedet arbejde med hjernens bearbejdelse af informationerne. Hjernen udregner konstant en avanceret ligning med tre forskellige informationskilder: 1.

Synet fortæller om hvordan vi befinder os i forhold til de omkringliggende omgivelser 2.

Det indre øre informerer om centrifugalkraft

3.

Trykreceptorer under foden signalerer til hjernen om vores tyngdepunkt Informationerne “parres” i hjernen, og danner grund for vores balanceopfattelse. Er der mangel på information fra en eller flere af kilderne, opstår der usikkerhed i hjernen og denne usikkerhed mærker patienten som svimmelhed. Vi behandler denne svimmelhed med øreakupunktur. Denne specielle akupunkturform er oprindeligt udviklet i af lægen Paul Nogier i Frankrig, og i dag undervises der på universitetsniveau i øreakupunktur på universiterne i Lyon og Marseilles. Reflekspunkter på ørets overflade kan påvirke nervesystemet og hjernen, og

kan på den afhjælpe tilfælde af svimmelhed som er opstået som følge af mangel på synsinformation.


S I D E 30

FORSKNING

AKUPUNKTUR - INFRARØDT LYS GENTERAPI - IMMUNSYSTEMET


S I D E 31

VORES EGET

KLINISKE STUDIE STUDIE I AKUPUNKTURBEHANDLING AF TØR AMD, SKIVE 2014

Studiet viste manglende sammenhæng imellem patienternes subjektive opfattelse af synsmæssig livskvalitet, og de resultater som blev målt. Dette paradoks gik begge veje, Dette illustrerer at det er uhyre kompleks at måle en AMD patients syn, at det som man kan måle ikke altid er det samme som patienten oplever, og formentligt spiller psykologiske faktorer også en rolle. Patienterne modtog over de 6 måneder 30 behandlinger, fordelt med en overvægt af behandlinger i de første 3 måneder af forløbet. De forandringer som blev målt skete hovedsagelig de første 3 måneder. De sidste 3 måneder viste ikke nævneværdig forskel imellem målingen efter 3 måneder hvor patienten havde modtaget 20 behandlinger, og efter 6 måneder hvor patienten havde modtaget yderligere 10 behandlinger. Samlet set gik hele gruppen i gennemsnit lidt frem i visus over de 6 måneder (evnen til at aflæse bogstavstavler), men dog ikke sig-

Akupunktur er siden 1980´erne blevet tilbudt som en alternativ behandling til AMD patienter. Det eneste kliniske studie som er foretaget på området, kom først til i 2014, i et samarbejde imellem optometrist PhD Hans Bleshøy og akupunktør Thomas Borgå.

nifikant. AMD-patienter ser sjældent ens på begge øjne, og har således oftest ”et godt og et dårligt øje”. Kontrastsynet blev forbedret på 53% af de bedste øjne og på 32% af de dårligste. Til sammenligning blev 15 %

19 tør AMD patienter deltog i studiet, som forløb over 6 måneder. I perioden blev patienterne undersøgt før behandlingsforløbet, efter 3 måneder og efter 6 måneder. I undersøgelserne indgik OCT scanning, måling af visus, kontrastsyn samt en subjektiv måling af synsmæssig livskvalitet. I studiet modtog patientgruppen kosttilskuddet Cezin, det kan dog ikke forventes at de resultater som blev målt kan forklares med indtagelse af dette kosttilskud, da der er erfaring for at der går længere tid, før dette viser en målbar effekt.

af de bedste øjne målt til en forværring og 5 % af de dårligste, resten forblev uændret. Selvom resultaterne viste en gennemsnitlig fremgang på over halvdelen af gruppen, mangler man pga. den manglende kontrolgruppe at kunne sætte resultaterne i perspektiv. Hvis vi således skal blive klogere på effekten af akupunktur i relation til tør AMD vil det i fremtiden kræve et større studie, gerne med en kontrolgruppe og måske med endnu flere måleparametre. Indtil videre er dette studie

Studiet havde ingen kontrolgruppe, dvs. man ikke vil kunne sætte tal på hvordan det ville være gået hvis patienterne ikke havde modtaget behandling. Praktisk erfaring viser at tør AMD-patienter normalt

dog det mest grundige som er foretaget på området, og sætter for første gang tal på hvad man kan forvente af akupunkturbehandling i relation til tør AMD.

mister synsevne over tid, men også at udviklingen kan stå stille i længere perioder.

Vil du vide mere? Akupunkturstudiet kan i lighed med de andre omtalte studier i dette katalog, læses i sin helhed på vores hjemmeside.


S I D E 32

ØVRIGE KLINISKE STUDIER VERDEN OVER IVANDIC & IVANDIC, HEIDELBERG, TYSKLAND 2008

348 øjne på 203 patienter (kun øjne som har en målbar synsevne deltog i studiet). Patienterne havde både tør og våd AMD. 146 øjne havde også grå stær (cataract), 182 havde ikke grå stær men altså alene tør eller våd AMD. De sidste 20 øjne fungerede som en lille kontrolgruppe, der modtog placebo-behandling. Bølgelængder, behandlingstid og energimængde: -780 nm i 40 sekunder (7,5 mW/cm2)

TORPA II STUDIET, TORONTO, CANADA 2016:

Patienterne modtog kun 4 behandlinger i alt fordelt over 2 uger. Der blev efterfølgende målt en gennemsnitlig synsforbedring som førte til, at de kunne læse to linier mere på en bogstavstavle hos 97% AMD patienterne med grå stær. For AMD-patienterne uden grå stær var det tilsvarende tal 94,5%, altså ikke den store forskel på succesraten med eller uden grå stær. Herudover fik våd AMD patienterne reduceret deres ødemer og blødninger i nethinden. Det eneste kritikpunkt i dette studie var den relativt lille kontrolgruppe (placebogruppen). Det ændrer dog ikke ved, at resultaterne var forbløffende og var opnået ved relativt få og korte behandlinger. Der blev ikke rapporteret om bivirkninger ved behandlingen fra nogen af patienterne. Patientgruppen som fik ”snyde-lysbehandling” (placebo) opnåede ingen forbedringer, så patientens tiltro til behandlingens effekt har altså ikke været nok til at kunne løfte synsevnen. Konklusionen på studiet var, ”…at behandlingen gav AMD-patienterne signifikante forbedringer af synsevnen, uden nogen bivirkninger, og behandlingen kan muligvis hjælpe til at forhindre tab af synsevnen i fremtiden”.

Patienterne fik målt synet tre uger efter behandlingsforløbets afslutning. Her kunne patienterne i gennemsnit se 5,90 bogstaver mere på en synstavle (BSVA). Patienterne blev igen målt tre måneder efter behandlings afslutning, for at se om effekten var holdbar. Til tre måneders undersøgelsen så gruppen stadig 5,14 bogstaver mere på tavlen, hvilket indikerer, at nok var der en svag aftagning i effekten, men bestemt ikke dramatisk. Kontrastsynet blev ligeledes målt ved tre måneders testen og her var der en signifikant forbedring i gruppen. Forbedringerne var altså tydelige og set i et tre måneders perspektiv klart også relativt holdbare. Herudover blev der målt væsentlig reduktion i størrelsen på druserne med affaldsstoffer, hvilket i fremtiden formodentlig vil betyde bedre blodcirkulation i nethinden og dermed en sandsynlig forebyggelse af atrofi, celledød og deraf følgende synstab.

42 AMD-patienter, 9 behandlinger i alt fordelt over 3 uger. Bølgelængder, behandlingstid og energimængde: • •

670 nm i 88 sekunder (50-80 mW/cm2) 590 og 790 nm i 35 sekunder (4 mW og 0,6 mW)

Patienterne fik altså behandling med 3 forskellige bølgelængder.

Evnen til at aflæse en synstavle blev forbedret på over 90% af øjnene. 59,5% opnåede at kunne se mindst 5 bogstaver mere på synstavlen og 11,9% opnåede en forbedring på mindst 10 bogstaver på tavlen, hvilket må betegnes som betragtelige forbedringer.


S I D E 33

MEDLUXX-STUDIET, BASEL, SCHWEIZ 2016

Bølgelængder, behandlingstid og energimængde: - 830 nm i 2 minutter, 8 joule/cm2 Patienterne modtog otte behandlinger fordelt over fire uger. Der blev foretaget OCT-scanning af patienterne umiddelbart før og efter behandlingsforløbet, samt 6 og 11-12 måneder efter behandlingsforløbet. 19 ud af 34 patienter i gruppe 1 (56%) havde en målbar reduktion af drusen, og denne forbedring havde ikke ændret sig ved de efterfølgende halvårlige og helårlige kontroller. Samtlige af disse patienter rapporterede, at deres synsevne var forbedret og at de havde færre forstyrrelser i det centrale syn.

I studiet deltog 67 patienter med både tidlige og sene stadier af AMD. Som det ofte ses hos AMD patienterne, var en del af dem opereret for grå stær (katarakt). Patienterne blev opdelt i 3 grupper: • 34 Tør AMD patienter i tidligt, mellemliggende og sent stadie, manifisteret dannelse af druser og RPE abnormaliteter. • 16 tør AMD patienter med partielle atrofier af RPE. • 17 våd AMD patienter som tidligere havde modtaget anti-VEGF indprøjtningsbehandling. I denne gruppe havde flere af patienterne også andre øjenlidelser, såsom subretinal og epiretinal fibrose, makula-ødem og grøn stær (glaukom).

LIGHTSITE I (CDN) LIGHTSITE II (UK, D, E, I, F) & LIGHTSITE III (USA) Lightsite l studiet der blev afsluttet i 2020, omfattede 30 tør AMD patienter (46 øjne indgik i forsøget). Patienterne fik samme behandling som i Torpa ll studiet i 2016. Altså 3 forskellige bølgelængder af infrarødt lys i hvert øje. Patienterne fik igen 3 behandlinger i ugen, 3 uger i træk. Et halvt år fik patienterne 9 behandlinger igen efter samme procedure. Herefter fulgte man dem, for at se om forbedringerne som blev opnået var stabile. Resultaterne var positive, i gennemsnit steg de behandlede øjnes synsevne med 4 bogstaver målt en bogstavstavle. Over 50% af patienterne opnåede mere end 5 ekstra bogstaver i synsprøven og enkelte mere end 8 bogstaver. Der var ligeledes signifikante forbedringer i tykkelse/volume på drusen. Der blev ikke rapporteret nogle bivirkninger eller negative reaktioner på behandlingen. I foråret 2019 opstartede Lightsite ll studiet, der i lighed med det canadiske Lightsite l var et dobbelt blindet placebo kontrolleret forsøg, som skulle involvere 96 tør AMD patienter. Studiet blev gennemført af øjenlæger på 8 forskellige førende øjenklinikker i fem europæiske lande: Italien, Tyskland, Frankrig, Spanien og Storbritanien. Patienterne skulle undersøges med scanninger og synstests over en periode på 9-10 måneder for bl.a. størrelsen og mængden af drusen med affaldstoffer, visus (evnen til at aflæse bogstavstavler) og kontrastsyn. Lightsite 2 blev desværre ikke afviklet som forventet. Covid-19 betød massive aflysninger af planlagte behandlinger, så reelt blev studiet kraftigt nedskaleret. Det endte med at 44 patienter deltog med en gennemsnitsalder på 74,1 år og i gennemsnit var det 3,7 år siden de havde fået konstateret diagnosen tør AMD.

For yderligere 14 af patienterne i gruppe 1 (41%) skete der en total opbremsning af sygdommens udvikling igennem det år, de blev observeret i. I alt havde 97% af tør AMD patienterne således en signifikant og varig reduktion af degenereringsprocessen efter behandling med infrarød stråling. Der blev ikke registreret bivirkninger af behandlingen hverken under eller efter behandlingsforløbet.

32 øjne blev behandlet og 19 øjne indgik i placebogruppen. Resultatet viste 9 måneder efter opstart at der var signifikante forbedringer på den behandlede gruppe, og at i de efterfølgende 3 runder behandling blev der igen ikke observeret nogle sikkerhedsmæssige udfordringer ved behandlingen. Resultatet for gruppen af behandlede øjne viste en gennemsnitlig forbedring på 4 ekstra bogstaver, målt ved synsprøve med bogstavstavle. Placebogruppen viste faktisk også en let fremgang, dog kun på et halvt bogstav i gennemsnit pr. målt øje. 35% af de behandlede øjne opnåede mere end 5 ekstra bogstaver på synstavlen. I foråret 2022 blev der offentliggjort midtvejsresultater fra et tredje Lightsite-studie, denne gang foretaget på 10 forskellige øjenklinikker i USA. 100 tør AMD patienter deltager, 2/3 af dem bliver behandlet med infrarødt lys (igen i 3 forskellige bølgelængder) og 1/3 af gruppen blev behandlet med placebo. Denne gang modtager patienterne serien af 9 behandlinger hver 4. måned. Behandlinger hver 4. måned har nemlig tidligere vist at give et mere holdbart resultat. Forsøget er blevet evalueret 13 måneder efter behandlingens opstart, men vil observere patienterne samlet set over en 24 måneders periode. Gennemsnitsalderen var 75 år og patienterne have i gennemsnit fået konstateret AMD 4,9 år før opstart af behandling. Den gennemsnitlige forbedring målt på synstavler efter 13 måneder var denne gang hele 5,5 bogstaver for de behandlede patienter. I alle de omtalte Lightsite-studier er der anvendt behandlingsudstyr fra det canadiske firma LumiThera. I kan læse mere om studierne på LumiThera.com


S I D E 34

KÆMPE FONDSDONATION TIL

DANSK FORSKNING I AMD OG IMMUNSYSTEMET


S I D E 35

Velux Fonden har i 2018 doneret 12,5 million kr. til forskning i en sam-

Om dette bliver vejen frem, er dog svært at sige endnu, og vi kender

menhæng imellem udviklingen af AMD og forandringer i de hvide

hverken til hvor effektiv en sådan mulig medicinsk behandling vil

blodlegemer i immunforsvaret, som måske i fremtiden kommer til at

være, eller hvilke bivirkninger den i givet fald kunne træffe at have.

ændre på forståelsen for sygdommen AMD.

Men det er tiltrængt og forfriskende, at man i AMD-forskningen endelig begynder at se ud over øjet som et isoleret organ, men i stedet ser

Tilbage i 2013 offentligjorde øjenlæge og professor Torben Lykke Sø-

øjet som en del af en meget større helhed.

rensen fra Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus og Københavns Universitet en lovende nyhed. Man havde fundet en øget forekomst i blo-

I en sygdom, som er skabt af affaldsstoffer, virker det umiddelbart ra-

det af proteinet ”CD200” i et studie af 62 AMD patienter sammenlignet

tionelt at forske i hvor affaldsstofferne er opstået, hvorfor de ophober

med en kontrolgruppe med 44 personer uden AMD.

sig i øjet, og hvorfor de ikke bliver transporteret væk som de burde. Da øjet jo får sit blod fra resten af kroppens cirkulation, vil et hav af

Proteinstoffet CD200 sættes ofte i forbindelse med aldring, og ses

forskellige tilstande i fordøjelse, immunforsvar, lever og blod kunne

også i øget forekomst hos eksempelvis alzheimers-patienter. Studiet

spille ind. Når man står ved bredden og konstaterer en forurening, må

fra 2013 viste, at AMD patienter altså har en øget forekomst af dette

det give mening at ”kigge op ad åen” efter kilden til forureningen, i

stof i immunforsvaret til fælles, sammenlignet med patienter uden

stedet for blot at give op, hvis svaret ikke ligger umiddelbart lige for

AMD. Da immunforsvaret bl.a. har til opgave at ”rydde op” i kroppen og

ens fødder.

transportere affaldsstoffer væk, kunne en tese være, at denne defekt

Ikke desto mindre har denne mere holistiske tilgang til sygdommen

eller forstyrrelse i immunforsvaret ville øge ophobningen af affalds-

AMD stridt imod den konsensus, der har været hos sagkundskaben,

stoffer. Og netop ophobning af affaldstoffer i de såkaldte druser, som

om at nøglen til AMD skal findes i øjet. Det er derfor opløftende at

derved hindrer blodcirkulation og medfører ilt og næringsmangel i

Velux-fonden har givet et kæmpe løft til at give en anderledes og

photoreceptorcellerne, er årsagen til tør AMD.

spændende ide en reel chance.

Men som mange andre studier, stillede det flere nye spørgsmål end

Imens vi venter på hvad forskningsprojektet udmønter sig i, er der

svar. Er proteinstoffet årsagen til AMD, eller er det blot et resultat af

dog ingen grunde til at sidde på hænderne. Vi har allerede i dag mas-

en anden proces? Hvorfor er proteinstoffet opstået, og hvad gør vi for

ser af viden om faktorer, som kan irritere eller styrke immunforsvaret

at fjerne det? Og hjælper det overhovedet på synet eller sygdommens

og især kan et kritisk blik på kosten eller medicinforbruget samt en

udvikling, hvis vi i fremtiden kan fjerne eller reducere CD200?

lille smule motion ofte give en mærkbar lettelse i ophobningen af affaldsstoffer og mere fred i immunforsvarets kamptropper, hvilket gi-

Måske får vi svar på et eller flere af de spørgsmål i fremtiden. Forsk-

ver immunforsvaret ro til at passe de processer, det egentligt er skabt

ningsleder Torben Lykke Sørensen håber på, at man måske om nogle

til - nemlig forsvar og vedligeholdelse.

år vil kunne udvikle en form for immunterapi, som man i dag kender fra bl.a. kræftbehandling.

Du kan læse hele studiet fra 2013 på www.aku-huset.dk

Fakta

VELUX FONDEN er en såkaldt almennyttig fond, der støtter formål indenfor videnskab, kultur, sociale og miljømæssige formål. AMD-forskningsprojektet fik støtte, idet fonden også støtter projekter omkring aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. Formålene skal fremme det danske demokratiske samfund ”på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag”. Velux Fonden og Willum Fonden, som begge er stiftes af Velux grundlægger, uddelte i 2018 hele 888 millioner kroner til samfundsnyttige formål. Den samlede danske fondssektor (almene og erhvervsdrivende fonde) gav forrige år over 17 milliarder kroner tilbage til det danske samfund til velgørende og almennyttige formål.


S I D E 36

GENTERAPI OG AMD I Storbritannien har man igennem de seneste år forsket i en vaccine mod AMD. Man er i dag ved det andet ud af tre forsøg, som skal afdække potentilaet i vaccinen. I bedste fald vil en sådan vaccine kunne bremse forværringen af sygdommen. Det såkaldte komplementsystem er en del af menneskets immunforsvar og består af omkring 40 forskellige slags proteiner, også kaldet for faktorer. Dette komplementsystem hjælper mennesket i starten af livet, hvor det bekæmper infektioner og dermed fremmer menneskets overlevelse. Men i takt med den demografiske udvikling, hvor vi konstant bliver ældre og ældre, opstår der problemer. De affaldsstoffer som ophobes i nethinden kan nemlig blive angrebet af komplementsystemet, og dermed kan en del af kroppens eget immunforsvar på den måde blive en spiller i udviklingen og forværringen af AMD. En britisk virksomhed arbejder på en form for gen-vaccine, hvor man vil indsprøjte et virus med et kunstigt fremstillet gen i RPE-laget under photoreceptorcellerne (se figuren på side 19), og at dette måske vil kunne starte produktionen af et protein kaldet komplementfaktor 1, som nedregulerer angrebet på affaldsstofferne i nethinden fra komplementsystemet.

Virker en sådan vaccine efter hensigten, vil den i bedste fald kunne hæmme eller opbremse forværringen af tilstanden på en del af patienterne. Men behandlingen vil desværre ikke være i stand til at redde de celler som allerede er ramt af oxidativt stress eller celledød. Genvaccinen forventes at blive en dyr behandling, men hvis den gives tidligt til patienter som lige har fået konstateret AMD, vil den muligvis kunne gøre en stor forskel. En penetrering af øjet med en kanyle aldrig uden risiko for infektioner eller arvæv, og da vi ikke kender langtidseffekterne vil der formentlig gå en del år før vi ser genvaccinen godkendt som lægemiddel.


S I D E 37

BESØG FACEBOOK GRUPPEN "AMD-PATIENTER & PÅRØRENDE"

Sepcialklinikken Borgå har oprettet siden: "AMD-patienter & pårørende" med henblik på at skabe en platform og et fællesskab for alle de, der er berørte af AMD.

I Facebook gruppen med mere end 270 AMD berørte medlemmer, er der dagligt dialoger på tværs. Medlemmerne bruger hinanden, søger råd og Specialklinikken Borgå v. Thomas Borgå rådgiver ligeså dagligt ved spørgsmål stillet af patienterne. Du kan ligeledes finde relevant information fra patientforeninger som f.eks. "Øjenforeningen" og "Bevar dit Syn" Du kan også søge om at blive medlem. Søg på:

" AMD-patienter & pårørende"

BLIV KLOGERE PÅ DIN SYGDOM Se informationsvideoer på www.aku-huset.dk

Som patient har du krav på at blive ordentligt informeret om din sygdom, og dine muligheder for at forebygge eller få behandling. Vi afholder løbende informationsmøder til øjenpatienterne, da vi ønsker at løfte det generelle oplysningsniveau. Alle bør være klar over de grundlæggende principper i deres sygdoms udvikling, og hvad de selv er i stand til at handle på.

Se efter foredrag på hjemmesiden www.borgaa.com eller på Facebooksiderne “Specialklinikken Borgå” eller på “AMDpatienter & pårørende"


S I D E 38

HVAD KAN DU SELV GØRE? RÅD TIL PÅRØRENDE - PSYKOLOGISKE STRATEGIER OPSKRIFTER - ØVELSER


S I D E 39

Sprodt - sodt og sundt

STUVET GRØNKÅL Grønkål er en af de allerbedste kilder til lutein og zeaxanthin, som beskytter dit øje mod aldring og nedbrydning fra såkaldte frie radikaler og fra solens skadelige UV-stråler. Grønkål er både billigt og velsmagende, det handler bare om at lære at bruge den. Her er vores nyfortolkning af en gammelkendt klassiker, men sundere og med mere crunch og smag: •

Pluk bladene af stænglerne fra et helt grønkålshovede og skyl dem grundigt.

Tag en stor gryde, fyld den kun kvart op med vand og bring det i kog.

Smid grønkålsbladene i og lad dem dampe under låg i 3 minutter.

Hæld derefter det kogende vand fra, og lad grønkålene stå under rindende koldt vand i et minuts tid (den hurtige nedkølning modvirker at de bliver ”slatne”).

Hak derefter grønkålen groft

Svits grønkålen i olivenolie i 3 minutter sammen med 2 fed hakket hvidløg og ½ hakket muskatnød

Tilsat salt og friskkværnet peber

Tilsæt 1 dåse kokosmælk (alternativt kan bruges økologisk piskefløde)

Sluk for varmen og lad grønkålene stå og trække i et par minutter i kokosmælken


S I D E 40

LUTEIN OG ZEAXANTHIN – beskyttelse mod sol og frie radikaler

Lutein og zeaxanthin er vigtige pigmentstoffer, som har den funktion af de beskytter dine øjne mod skader forsaget af frie radikaler og UV lys.

Af Frede Damgård Dine øjne udsættes for både ilt og lys, hvilket fremmer produktionen af​​ skadelige iltfrie radikaler. Lutein og zeaxanthin nedbryder disse frie radikaler, så de ikke længere er i stand til at skade dine celler i øjet. Disse to carotenoider ser ud til at arbejde bedre sammen end alene, og de kan derfor bekæmpe frie radikaler mere effektivt, når de kombineres. Lutein og zeaxanthin er de eneste carotenoider i kosten, der ophobes i nethinden, og især i centrum af nethinden – også kaldet macula hvor AMD patienterne er ramt af degenerationsforandringer i cellerne – heraf betegnelsen AMD som står for Aldersbetinget Macula Degeneration.

Fordi de findes i koncentrerede mængder i makula, kaldes de derfor for makulære pigmenter. Da lutein og zeaxanthin fungerer som vigtige antioxidanter i macula, ved at beskytte dine øjne mod skadelige frie radikaler, mens det at en reduktion af disse antioxidanter over tid kan forringe øjnenes sundhed, og også påvirke andre øjenlidelser. Lutein og zeaxanthin fungerer også som en slags naturlig solbeskyttelse, da disse pigmentstoffer absorberer overskydende lysenergi. Dette beskytter dine øjne imod solens skadelige ultraviolette stråler (UV-lys), men reducerer også de skadelige virkninger af blåt lys som vi udsættes for fra de LED skærme som sidder i mobiltelefoner, iPads og computere.


S I D E 41

Der er naturligvis mange andre faktorer i udviklingen af øjensygdomme og AMD, men det er stadig vigtigt at have opmærksomhed på at få nok lutein og zeaxanthin, da de er vigtige for alle øjnes generelle sundhedstilstand. De to stoffer kan fås både som kosttilskud (se vores webshop), men optræder også naturligt i en række af fødevarer.

Madkilder til lutein og zeaxanthin

Selvom lutein og zeaxanthin er ansvarlige for de lyse farver på mange frugter og grøntsager, findes de faktisk i større mængder i bladgrønne grøntsager. Interessant nok, maskerer klorofylen i mørkegrønne grøntsager luteinog zeaxanthin pigmenter, så grøntsagerne ser grønne ud. De vigtigste kilder til disse carotenoider inkluderer grønkål, persille, spinat, broccoli og ærter. Grønkål er en af de ​​ bedste kilder til lutein, men appelsinsaft, honning melon, kiwi, rød peber, squash, blåbær og druer, er også gode kilder til lutein og zeaxanthin.

Frede Damgård

”Den danske kost er blevet for industrialiseret, for fed, vitamin- og mineralfattig og uden vitale - og livgivende stoffer.” Det mener Frede Damgaard, der igennem hele sit arbejdsliv har haft særlig fokus på kostens betydning for menneskets velbefindende. Han er en kendt foredragsholder og forfatter, og har siden 1974 undervist om helse, sundhed og ernæringsterapi i Danmark, Norge og Sverige.

Du kan faktisk også finde en anstændig mængde lutein og zeaxanthin i majs, durum-hvede og i gamle hvede sorter som spelt og enkorn. Derudover kan æggeblomme være en vigtig kilde til lutein og zeaxanthin, da æggeblommens høje fedtindhold kan forbedre absorptionen af​​ disse næringsstoffer. Fedtstoffer forbedrer absorptionen af ​​lutein og zeaxanthin, så det er en god ide at inkludere sundt fedt i din kost, såsom noget olivenolie i en grøn salat eller noget smør eller kokosnøddeolie når du tilbereder dine grøntsager. Så spis de mørkegrønne grøntsager, såsom grønkål, spinat og broccoli, og gerne sammen med gode fedtstoffer. Tilsæt gerne æggeblomme, peberfrugter og druer – så gør du noget godt for dine øjne på lang sigt.

”Hold hovedet koldt og fødderne varme – prop ikke for meget i dine tarme.” Frede Damgaard Mange sygdomme og skavanker kan helbredes eller bedres igennem kosten, og Frede Damgaard brænder for at oplyse og hjælpe mennesker til selv at kunne tage ansvar: ”Den føde som vi indtager er enten til skade eller gavn for organismen” fastslår han, og forsætter: ”Folk skal selv være aktive i deres helbreds processer – vi har selv et ansvar for bevarelse af vores egen sundhed”. Frede Damgård bruger diagnosemetoden irisanalyse, der fortæller om kroppens generelle tilstand. Ud fra denne analyse sammensætter han en kostplan, gerne i kombination urtepræparater eller kosttilskud. Frede Damgaard modtager i dag patienter i hans praksis i Aarhus. Du kan læse mere på www.frededamgaard.dk

3 enkle kostråd: • • •

Hold op med at spise, når mæthedsfølelsen første gang indtræder Spis varieret og efter årstiderne Gå efter naturlige råvarer og undgå så vidt muligt industrielt forarbejdet mad

En næringsrig og velafstemt kost, har vist sig at hjælpe rigtigt mange mennesker af med rigtig mange lidelser – eller i det mindste mindske deres gener.


S I D E 42

MÅLING AF

MACULA PIGMENT Macula pigment er et gult pigmentlag, som ligger foran og mellem synscellerne. Pigmentlaget består af farvestofferne Lutein og Zeaxanthin og har til formål at beskytte synscellerne mod UV lys og blåt lys. For meget blåt lys vil resultere i at der dannes frie radikaler, som giver cellerne stress. Jo mere macula pigment des bedre beskyttet er synscellerne og des færre frie radikaler. Dårligt pigmentlag er en af risikofaktorerne for at udvikle AMD. Man kan øge pigmentlaget ved et større indtag af Lutein / Zeaxanthin fra kosten eller kosttilskud. Derfor er det vigtigt at få målt lagets tykkelse og tæthed. Målingen burde være en selvfølgelig del af en synsundersøgelse, idet den tidligt kan afsløre patienter i risikogruppe for at udvikle AMD. Man kan så informere om forebyggende livsstil og tilbyde en follow-up måling indenfor et år. Nære familiemedlemmer til patienter med AMD bør få det målt i god tid, inden 50 år. Det giver mening at få det målt, da man netop kan rette op på et dårligt resultat ved et indtage Lutein / Zeaxanthin som kosttilskud, typisk 40 – 60% øgning på et år. Høje værdier er med til at stoppe udviklingen af sygdommen og giver desuden bedre skarphed og kontrast i synet. Målingen er nem at foretage, den kræver ingen bedøvelse - blot 10 minutter af din tid.

Thorkild Andersen Thorkild Andersen fra Aarhus har arbejdet indenfor medicinalindustrien i 40 år, de seneste 30 år indenfor produkter til øjne med bl.a udvikling og sammensætning af nye produkter indenfor kosttilskud. Thorkild Andersen har også været med i udviklingen af et instrument, som kan måle, hvor god bekyttelse øjet besidder i forhold til det blå lys og frie radikaler. Herudover står Thorkild Andersen bag udviklingen af det nye kosttilskud til stimulation af cellernes mitochondrier, som du kan læse om på næste side.

Vi tilbyder hvert kvartal som en service til vores patienter, en gratis måling af pigmentniveauet i øjet. Venligst kontakt os for tidspunkt og tidsbestilling til næste screening.


S I D E 43

NYT DANSK PRODUKT PÅ VEJ

MITOKONDRIE BOOSTER

Det er kendt at princippet bag øjenbehandling med infrarødt lys er at stimulere cellernes kraftværker mitochondrierne - Et nyt spændende dansk produkt går nu i samme retning Mitokondrierne beskytter sig selv med en naturlig produceret antioxidant kaldet Q10, som bliver brugt til at beskytte mod frie radikaler. Med alderen falder indholdet af Q10 og på et tidspunkt kan de ikke modstå presset fra de frie radikaler og cellerne lander i det, vi kalder oxidativt stress. Vi mærker det ikke med det samme, men over tid har vi mindre energi og forkølelsen varer længere end tidligere. Man ser store forandringer på mitokondrierne i nethindens overflade celler (RPE) hos personer med AMD afhængig af hvor hårdt ramt man er. Mitokondrierne har sit eget DNA system, så de kan duplikere sig selv og derved øge antallet af mitokondrier i cellen – ved AMD ser man et DNA som er ødelagt, det betyder mitokondrierne ikke kan duplikere sig selv. Det betyder mængden af mitokondrier bliver færre og mængden af energi til cellerne bliver mindre.

En ny strategi udover lysbehandling kunne være at stimulere mitokondrierne i deres funktion, så de ikke går til grunde , men forbliver intakte og i bedste fald danner nye friske mitokondrier. Thorkild Andersen fra Nutrahealth har sammensat et produkt som med sit indhold af L- Carnitine øger forbrændingen af Omega 3 fedtsyrer i mitokondrierne og derved giver mere energi til cellerne. Produktet indeholder extra Q10, som jo er den naturlige antioxidant i mitokondrierne. Desuden indeholder produktet et helt nyt vitaminlignende stof PQQ, som har bevist at have en positiv effekt på mitokondriernes funktion og tillige øge deres antal, PQQ er også en kraftig antioxidant, 5000 gange kraftigere end C-vitamin. Produktet indeholder også maximalt indhold af Curcumin (ekstrakt af gurkemeje) for at øge energiproduktionen og samtidig dæmpe den inflammation, som finder sted ved AMD. Produktet hedder Opthamin Eye-Boost, og vi er spændte på at se om vi ved at kombinere den infrarøde behandling med MitoBoost i fremtiden vil være i stand til at opnå endnu bedre resultater i kampen mod AMD.


S I D E 44

BESØG VORES WEBSHOP I mange år har det været kendt, at vitaminer og mineraler er vigtige for øjnene. Siden AREDS-studiernes konklusioner er interessen for kosttilskud steget, og vi tilbyder idag de bedste og mest efterspurgte produkter til øjenpatienter til meget attraktive priser.

Udover kosttilskud forhandler vi lægemidlet Nervus Opticus (homøopatisk medicin), som er et spændende supplement til rækken af vitaminer, mineraler og omega 3 fedtsyrer. Vi sender med GLS samme dag ved bestillinger inden kl. 16 - og I er altid naturligvis velkomne såfremt i måtte have spørgsmål.

Nervus Opticus er et homøopatisk middel fordelt i 10 armpuller, der ved indtagelse især er beregnet på patienter med øjenlidelser som grøn stær, grå stær og AMD.

Opthamin Krill er et kosttilskud udviklet specielt til AMD-patienter, med et ekstra højt indhold af lutein, som beskytter nethindens photoreceptorceller imod solens nedbrydende UV-stråling og bølgelængder af blåt lys fra LED-skærme.

Blueberry øjenvitaminet er blandt andet lavet på svenske blåbær, og blåbær er fantastiske for dine øjne på flere punkter. Blåbærrene indeholder for eksempel antioxidanter, som beskytter mod frie radikaler.

Kosttilskud specielt udviklet til AMD-patienter efter AREDS-studierne. Cezin bør kun indtages hvis øjenlægen har stillet diagnosen AMD. Indeholder store doser af C-vitamin, E-vitamin, zink, lutein, kobber, zeaxanthin.

LÆS MERE OG FIND VORES ØVRIGE PRODUKTER PÅ WWW.AKU-HUSET.DK


S I D E 45

AREDS STUDIERNE OG KOSTTILSKUD Kosttilskud som behandling

Kan vi få for meget lutein?

Den største undersøgelse (AREDS), hvor man direkte sammenlignede et specifikt kosttilskud i en specifik dosering, er blevet udført i USA under ledelse af det offentlige øjenforskningscenter National Eye Institute. Hos patienter med moderat fremskreden AMD viste studiet at højdosisbehandling med vitamin C, vitamin E, betacaroten, zink og kobber var forbundet med en risikoreduktion på op til 40% for alvorlig forværring i løbet af 5 år. Selvom behandlingen ikke var forbundet med væsentlige bivirkninger bør man være tilbageholdende med kosttilskud i unormale doser og behandlingen bør derfor kun tilbydes til de patienter, der ved en omhyggelig øjenundersøgelse kan vises at have øjenforandringer. Vi anbefaler det godkendte kosttilskud Opthamin Krill, som er sammensat med henblik på optimal optagelse af vitaminer og mineraler. Men vi bruger ofte også andre kosttilskud i kombination med behandlingerne. Vi foretager hver gang en individuel vurdering af, hvad der er bedst for den enkelte patient.

Vi kan godt få mere lutein end vi har brug for, men i modsætning til zink og C-vitamin udskilles overskydende luthein helt automatisk i blodet. Ved at øge dosis af luthein risikerer vi således ikke at nogen får forgiftningssymptomer, men øger alligevel chancen for positiv effekt af behandlingen.

Bedre optagelse af omega 3

For at den nødvendige afgiftning og vedligeholdelse kan finde sted i såvel kroppen som øjnene, skal der vitaminer og mineraler til. Tilskud af vitaminer som f.eks Cezin er ingen garanti, for at vi får nok næringsstoffer, da vi reelt ikke ved, hvor godt vi optager vitaminpillerne – dette er sandsynligvis ret individuelt. Der er derfor ingen tvivl om, at kosten er en vigtig faktor for udviklingen af AMD, og især for våd AMD-patienterne kan det være givtigt at beskæftige sig med, om der er fødevarer, som generer tarmsystemet eller forstyrrer næringsoptagelsen.

Omega 3 olien i Opthamin Krill kommer ikke fra fisk, men er udvundet af krill, som er et ganske lille krebsedyr. Krill optages bedre end traditionel fiskeolie, da krill er vandopløseligt, og da netop optagelsen af omega 3 øger optagelsen af vitaminerne, og bør krill derfor potentielt give en større effekt af vitaminbehandlingen.

Mindre dosis zink og C-vitamin I AREDS studierne, som er den forskning som er lavet af højdosis-vitaminbehandling og AMD, er det påvist i AREDS 2 studiet, at der kan opnås ligeså god effekt på AMD patienterne med lavere doser af zink og C-vitamin. Vi har oplevet at omkring en fjerdedel af patienterne har klaget over utilpashed eller tendens til diarre, hvis de har taget den dosis som AREDS 1 studiet foreskrev. I Opthamin Krill er der mindre zink og C-vitamin end i Cezin og Synvital, men da det ikke er påvist at de større doser skulle have større effekt, og det faktum at en del patienter har reageret negativt, er det vores vurdering at det giver mening at gå ned i dosis på zink og C-vitamin.

Kan vi måle en effekt af lutein? Som en ny service til vores patienter, vil vi fremover tilbyde en halvårlig kontrol af luteinniveauet, som faktisk kan måles med specialiseret udstyr, MPOD screening. Tallet for forekomsten af lutein skal helst ligge på mindst 35 og gerne 45, men vores måltal vil være 55. Hvis patienternes tal er på 55 eller derover, vil vi anbefale at gå ned på en mindre og vedligeholdende dosis.

Men har man ubalancer som f.eks irriteret tyktarm, hyppig forstoppelse eller diarré bør dette behandles. Vi an­befaler ofte probiotika (levende mælkesyrebakterier, som fås i enten kapsel eller pulverform) og i enkelte tilfælde blodprøver for fødevareintolerance, som foretages af vores tilknyttede sygeplejersker, og derefter sendes til Tyskland for laboratorieanalyse.

Krillolie er udvundet af mikrokrebsedyret krill som findes i de kolde have. Krill er kendt som “hvalernes føde”, og for at være usædvanligt rent. Derudover er krillolien vandopløselig i modsætning til almindelig fiskeolie som kræver fedtstof for at blive optaget i tarmen


S I D E 46

GURKEMEJEROD & CURCUMIN - ER GODT FOR DIG OG DINE ØJNE

Gurkemejerod & curcumin:

Antioxidanter hjælper desuden mod den nedbrydning som sker pga.

Naturens egen antiinflammatoriske medicin!

aldring, fordi antioxidanter beskytter mod de såkaldte frie radikaler.

Gurkemejerod stammer fra Indien, og er i Vesten kendt som det stof

Gurkemejerod skal altid varmes op, ellers kan vi ikke optage cur-

der giver karry den gule farve. Det er dog først de senere år, at vi i vores del af verden har fået øjnene op for at gurkemejeroden kan meget mere end at optræde som farvestof. Den lille orange rod indeholder stoffet curcumin, som er det stærkeste antiinflammatoriske stof i naturen (ja, også stærkere end ingefær…) og er en meget stærk antioxidant. Dette er interessant for bl.a. AMDpatienter, da inflammation er en spiller i AMD sygdommens udvikling.

cuminen og får dermed ikke de gavnlige effekter. Curcumin udgør kun omkring 3% af en gurkemejerod og kun lidt bliver optaget i blodbanen, men ønsker vi at øge optagelsen kan vi tilsætte friskkværnet sort peber som øger optagelsen af curcumin med op til 2000%.


S I D E 47

Gurkemejerods

Pandekager

Gurkemejerod virker stærkt antiinflammatorisk, sænker insulinproduktionen og dæmper derfor sukkertrang! Denne opskrift giver 10 sunde madpandekager, som smager fremragende og mætter endnu bedre end de smager: 3 modne bananer 6 økologiske æg 50 gram kokosmel 1 stang vanilje Kokosolie til stegning 20 gram gurkemejerod Fremgangsmåde: Skær skrællen af gurkemejeroden og hak den fint. Bland den med hakkede bananer og kokosmelet. Blend det sammen med de 6 hele æg, og tilsat til sidst vaniljekornene fra 1 stang vanilje og lidt friskkværnet peber og et drys salt. Smelt kokosolien på panden ved jævn varme (kokosolien må ikke blive osende!) hæl ”dejen” på og steg pandekagerne gyldne på begge sider.

Tip til servering: Gurkemejerodspandekager kan spises både lune og kolde, med eksempelvis tomater, og rød eller gul peber (gerne bagt i ovn, da tomater og rød peber øger næringsværdien når de er opvarmede), feta og friske basilikumblade. Men prøv dem også med røget laks, advokado og en dressing af cremefraiche, purløg og dild.

Themedgurkemejerod Det er en overraskelse for alle, at denne enkle the smager så godt som den gør – samtidigt er den uhyre let at lave: Skær en gurmejerod i tynde skiver, brug hvad der svarer til en lillefingers størrelse af roden. Put det i bunden af en the-kande og hæld kogende vand på. Du vil straks se at vandet farver sig gult, og at olien fra gurkemejeroden, den vigtige curcumin lægger sig som perler i vandoverfladen. Lad theen trække i 5-10 minutter, og derefter er den klar til at drikke. Advarsel: Gurkemejerod er ekstremt farvende, så brug ikke din dyreste kniv og det fineste skærebræt! Tip: Hvis du har problemer med en sød tand, så prøv at drikke et krus gurkemejerods-the inden du normalt ville have trang til søde sager. Gurkemejeroden sænker insulinproduktionen, og du vil efter at have indtaget et enkelt krus have overordentligt svært ved at indtage et stykke chokolade. Prøv selv!


S I D E 48

MEDFØLELSE FREM FOR MEDLIDENHED PÅRØRENDE TIL EN ØJENPATIENT:

Medlidenhed er at være med-lidende. Når du har medlidenhed med et andet menneske som man holder af lider du med vedkommende. Selvom det er menneskeligt forståeligt at føle medlidenhed, er det sjældent at medlidenhed fører noget gavnligt med sig for den lidende. Den lidende suger hurtigt medlidenheden til sig, men bliver alt for ofte senere i sygdomsforløbet passiv, opgivende, ansvarsfralæggende eller ligefrem urimelig og agressiv. Når man som pårørende udviser medlidenhed tildeler man den lidende en offerrolle, og sig selv rollen som den som skal forsøge at råde bod på lidelserne. De roller kan senere blive destruktive og svære at bryde ud af. Vi mennesker bliver nemt svage og sårbare når vi bliver ramt af sygdom, og bitterheden, håbløsheden og selvmedlidenheden tager nemt fat – og endnu nemmere hvis omgivelserne udviser medlidenhed. Samtidig er der noget umyndiggørende i medlidenhed. Vi sætter os på en anden og højere hylde end offeret som vi har medlidenhed med. Denne ulighed er farlig, fordi den ofte medfører at vi mister respekten og følelsen af ligeværdighed overfor det menneske som vi egenligt brændende ønskede at hjælpe – og den ægte medfølelse og næstekærlighed bliver afløst af irritation og indestængt vrede.

Pas på din energi Ofte skammer den medlidende sig over denne irritation, fordi at vi fejlagtigt har bildt os selv ind at vores kræfter og kærlighed er uopbrugelige ressourcer og at vi kan modstå alt. Derfor bliver irritationen i reglen ikke italesat, og vi tror derfor ikke at “offeret” eller den syge fornemmer vores træthed og irritation. Dette er en stor misforståelse. Vi skal huske at det som vi siger, kun er en meget lille del af det som omverdenen opfatter og afkoder. Betoningen af det som vi siger, og vores kropssprog tillægges langt større bestydning af vores medmennesker end de egentlige ord. Tænk bare på hvordan sætningen “det er godt nok synd for dig” kan være dobbelttydig. Sætningen kan siges medfølende og omsorgsfuldt, men ordene kan også siges sarkastisk, kritiserende og nedladende. Ordene er altså i virkeligheden af mindre betydning, det som tæller er måden som ordene kommer ud på. Er vi som pårørende først løbet tør for ægte medfølelse, fordi vi har overtrukket vores egen konto alt for længe, kommer vores irritation ud på den ene eller anden måde. Irritationen opfattes af den syge, og patienten føler sig endnu mere ensom og ulykkelig. Det er derfor vores forbandede ansvar som pårørende at være medfølende men aldrig medlidende. Pas på dine egne ressourcer og overtræk dem ikke. Sørg for at gøre “egoistiske” ting alene der lader din energi op, så du har noget at komme hjem til den anden med.

Bevar ligeværdet Drop medlidenheden og husk at se den lidende som et 100% ligeværdigt menneske, som man godt nok skal tage hensyn til og hjælpe – men at man også kan forvente noget af personen, fulstændigt ligesom før sygdommen indtraf. Når du behandler den lidende ligeværdigt, strammer vedkommende sig an, falder ikke så nemt i offerrollen og tager nemmere ansvar for sit eget liv og egen situation.


S I D E 49

Medlidenhed: Når man har medlidenhed med nogen, "lider" man med dem. Når man har medlidenhed, synes man at det er synd for den anden part, og definerer vedkommende som offer.

Selvforstærkende positiv spiral rm

l kr

av

Vis e od

åb

,h

At blande sig er også at vise tillid. Du viser en tillid til at den anden faktisk vil kunne løfte denne opgave, og denne tillid for den anden person til automatisk at tro mere på sig selv og på at projektet måske faktisk er muligt at gennemføre. En tilsvarende mangel på indblanding viser at du grundlæggende ikke har tillid til at det nytter noget at blande sig, fordi du opfatter den anden part som for svag eller stædig til at kunne ændre sin livssituation. Dette bliver alt for ofte en selvopfyldende profeti.

Får om so r

Når du beder den anden om at ændre livstil, f.eks at kvitte smøgerne eller spise mere grønt, er det naturligvis en indblanding i den andens liv og ret til at vælge sin egen vej. Men det er en indblanding som er drevet af omsorg og kærlighed, hvor et fravær af indblanding er udtryk for ligegyldighed og opgivenhed.

Føle r si gs e

et tyrk gs to

tte stø g go

Stil krav og vis tillid

sti

Når du ser den syge tage ansvar og kæmpe, stiger han eller hun i din agtelse, denne respekt mærker den anden, og pludselig har i faktisk gang i en situation hvor sygdommen har rykket jer sammen og styrket jeres forhold, i stedet for at sygdommen får lov til at skubbe en kile ind imellem jer.

Medfølelse er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Medfølelse kan også beskrives som evnen til at sætte sig i andres sted og forstå hvad det er som det andet menneske mærker

og

og

Motiver og ros, og vær ikke bange for at stille krav eller bede personen om at tage sig sammen. Det ansporer den syge til at tage ansvar for at bekæmpe sin sygdom, til at droppe smøgerne, sætte sig op på kondicyklen eller ikke kun leve af kød og kartofler.

ans

Mo

var

ti v

er

Den stærke pårørende

Er bevidst om at sine egne kræfter og humør ikke er uopbrugelige ressourcer

d

she

Tager ansvar for sine egne grænser

blø

ea

Opfordrer patienten til at kæmpe og ændre sit liv til det bedre, hvis det overhovedet er muligt

Selvforstærkende negativ spiral

to

og

Fral æg ge r

Roser patienten når vedkommende selv viser kampgejst og initiativ

ynk og ed nh

er

Har medfølelse med patientens fustrationer, men undgår at blive en skraldespand for brok

Får m edl ide

ær

ar nsv a sig

r sv

Hjælper patienten, men kun med ting som han eller hun ikke selv kan klare

B li v e

mg

ås

E

m nso

he

d


S I D E 50

KÆMP IMOD DIN ØJENSYGDOM ET OPRÅB TIL DIG SOM ØJENPATIENT

Tjekliste

10 ting som du selv kan gøre: 1.

Bekæmp aldring og frie radikaler i kroppen (kosttilskud og motion. Du skal have pulsen op i mindst en halv time minimum 2 gange i ugen, og gerne hver eneste dag)

2.

Reducer inflammation i kroppen (mindre sukker og transfedtsyre, mere omega 3 og curcumin, mm.)

3.

Afgift og udrens kroppen (behandlinger med f.eks. akupunktur eller zoneterapi, infrarød sauna samt diverse kosttilskud)

4.

Foretag øjenøvelser (se her i kataloget)

5.

Beskyt dine øjne (mod solens UV-stråling og blåt lys fra LED)

6.

Hvil øjnene (brug lydbøger og radio i stedet for fjernsyn)

7.

Brug kosttilskud ud fra AREDS-studiernes anbefalinger så du sikrer at de stoffer som skal være til stede for optimal afgiftning (f.eks. Opthamin)

8.

Stimuler cellerne og blodcirkulationen i øjnene (infrarød behandling som f.eks. Retinalight)

9.

Sørg for at få rigeligt søvn (mindst 7-8 timer, skab en rytme i hvornår du går i seng og står op, og ”gear ned” inden du skal sove, lad hjernen og øjnene få ro inden sengetid)

10.

Styrk din fordøjelse (i tilfælde af forstoppelse eller diarre så overvej en fødevareintolerancetest eller probiotika)


S I D E 51

At få stillet en alvorlig diagnose som f.eks. AMD medfører et chok, der i størrelsesorden kan sammenlignes med at miste en af sine nærmeste – og dette chok tager ofte et helt år at bearbejde. Det kan være svært at forstå for os som står udenfor, men udsigten til at miste sit synet er en af de mest voldsomme og angstprovokerende meldinger som man kan få. ”Det var ligesom verden gik i sort” hører vi tit AMD-patienter fortælle, efter at øjenlægen har stillet diagnosen. Få minutter efter står de på gaden med en pjece i hånden, imens de husker på ordene om at ”ingen vil kunne hjælpe dig”. Udsigten til blot gradvist at få det værre, uden at noget eller nogen er i stand til at hjælpe, er et ufattelig hårdt slag. Enkelte patienter kan ligefrem føle at livet ikke vil være værd at leve hvis de mister deres syn, og det kræver megen styrke at rejse sig efter denne melding, og forsat kunne se det lyse i tilværelsen og kunne give noget positivt til sine omgivelser. Men når chokket har lagt sig, skal man rejse sig. Mange øjenpatienter har snydt eller udskudt deres dystre prognose ved selv at handle på deres sygdom, og ligeså mange har mestret at få masser af livskvalitet til trods for et nedsat syn. Vi er som mennesker ofte tilbøjelige til at fokusere på hvad vi har mistet i stedet for hvad vi har fået eller stadig har. Eksempelvis gør det at tabe penge et større indtryk på os end det at vinde penge – lidt sammenligneligt fokuserer vi ofte på det vi ikke kan, eller som ikke fungerer i vores liv, i stedet for værdsætte alt det gode som faktisk er, og alt det vi stadig kan.

Så læn dig ikke tilbage og vent på at videnskaben løser det, måske sker det en dag og måske sker det ikke. Hvis der oprinder en dag, hvor man virkelig skulle finde en medicin mod komplekse tilstande som AMD eller grøn stær, som både er effektiv og uden alt for mange bivirkninger, kan det træffe at være for sent. Så rejs dig i stedet og tag ansvar, og gør en indsats for selv at passe på dit syn og forebygge sygdomsprocesser. Alene det at selv handle på sin sygdom fremfor at lade stå til, giver selvrespekt og håb - fremfor modløshed og pessimisme.

Hav tålmodighed og knæk kurven Det har formentligt taget mange år at udvikle din øjensygdom, så forvent ikke at langvarige skader retter sig på få uger. Et realistisk mål kan være en mindre forbedring og herefter en stabilisering eller langsom bedring. Tilstande som AMD og grøn stær bliver normalt kun værre med tiden, og det er kun et spørgsmål om i hvilket tempo den negative udvikling går. Vær derfor tålmodig, og betragt ikke en mindre forbedring og efterfølgende stabilisering eller langsom forbedring som en fiasko eller en skuffelse. I forhold til hvad der ville have sket hvis du ingenting havde gjort, er det faktisk en ret stor sejr at have vendt en negativ spiral til en positiv. Der er ingen af de 10 faktorer på modsatte side, som omgående vil skabe en revolution, men hvis du sætter ind på flere af områderne samtidigt og holder ved, er der gode chancer for at det med tiden vil have en mærkbar effekt, som kan knække kurven på din sygdoms udvikling.

Hvis vi derimod giver efter, og lader depressionen, frygten og mismodet få fat, påvirker det alle celler i vores organisme. Vores immunforsvar bliver svagere, vores søvnrytme forstyrres, vores fordøjelse påvirkes og ligeså langsomt svækkes og aldres kroppen hurtigere end den behøvede at gøre, og sygdomsprocesser tager kraftigere fat.

Det er hårdt at leve i frygt og angst – ikke mindst hvis man frygter at miste synet. Men du skal forsøge at huske på to ting: Bekymringer og angst hjælper ikke på din tilstand, faktisk tværtimod. I virkeligheden er det overordentligt svært at skelne det fysiske mekanismer i kroppen fra de psykiske. Lader du de negative tanker få fat, hæmmer det en lang række processer i dit system, som du har brug for at der fungerer optimalt.

Gør noget ved det som du kan ændre på, og erkend det som du ikke kan forandre

Måske tænker du at det er nemmere sagt end gjort, og det er sandt. Det er ikke let at bevare håb og humør når man har fået en hård diagnose, men det er det eneste som giver mening.

I vores sundhedssystem gøres der overraskende lidt ud af oplysning og forebyggelse, måske fordi det er tidskrævende og svært at bevise den nøjagtige effekt af. Derudover kan det være at være svært at motivere en stor del af patienterne, til at foretage ændringer i deres liv. Vi som mennesker bekendt vanedyr, ofte ligefrem en smule magelige af natur, og den mangelfulde information om sygdommen gør det let af indtage en passiv tilgang til sin sygdom: ”Nytter det overhovedet noget”, ”de sagde jo at ikke var noget at gøre” eller ”jeg satser på at der pludselig kommer en mirakelkur”. Ved en lang række af øjenlidelser findes der ingen mirakelkur, og ingen medicin eller operation der let vil kunne løse problemerne. Den indre del af øjet er som stilke der er groet ud af hjernen, og ligeså avanceret og umuligt at operere som i selve hjernen.

Tænk på at der findes mennesker som ikke blot har mistet noget af deres syn, men af den ene eller anden årsag har mistet synsevnen totalt, og alligevel har formået at få et fantastisk liv fyldt af glæde og mening, og endda skabe fantastisk kunst og unikke præstationer. Musikerne Stevie Wonder og Ray Charles eller forfatterne James Joyce og Helen Keller. Der findes toppolitikere, videnskabsfolk og sportsstjerner som har været blinde. I ekstremerne findes en østrigsk bjergbestiger som har besteget verdens højeste tinder! Hvis det er menneskeligt muligt at nå helt til verdens top – bogstaveligt talt – uden at kunne se overhovedet, så er det også muligt at få et godt og helt almindeligt liv, selv med et mindre synstab. Og når vi så kan se, at flere patienter faktisk ikke blot kan få et meningsfuldt liv med et synstab, men også forbedre sit syn, knække den nedadgående kurve og forblive der år efter år, så er der da noget at have en forsigtig optimisme i!


S I D E 52

Mariannes frosne

Chokoladekage Uden sukker, gær og mel – kun sunde ingredienser!

Alle vores patienter er overraskede over hvor fremragende denne chokoladekage smager. De fleste synes at den smager bedre end traditionel chokoladekage, og i denne version kan du spise den med god samvittighed. Du får nemlig hverken blodsukkerdrop eller deller på sidebenene, den indeholder kun ingredienser som er gode for dig: 1 liter økologiske dadler, blendes 5 dl mandler, hakkes efter hvor fint du ønsker dem 3 dl mørk kakao 2 dl kokosolie 2 stænger vanilje, finhakkes og lækkes i blød i vand dagen før Alle ingredienser røres sammen i en skål, og hældes bagefter i en form på ca. 20 x 30 cm. Frys kagen ned og tag den ud 10 minutter før den skal spises. Pynt evt. med blåbær, hindbær, mynteblade eller de smukke røde gojibær.


S I D E 53

AKUPRESSUR FOR SELVHJÆLP "Punkterne vist her med rødt, er dem vi benytter omkring øjnene ved akupunkturbehandling. Punkterne kan med fordel masseres for at stimulere blodcirkulationen i nethinden, hvilket blev bevist i et forsøg på universitet i Paderborn i Tyskland. Amerikanske forsøg med el-stimulation af punkterne har også vist effekt"

1)

2)

ØJENØVELSER Øjenøvelser styrker og udstrækker de øjenmotoriske muskler og øvelserne styrker samsynet og samarbejdet imellem de to hjernehalvdele. Lav øvelserne 3 gange om dagen. De vil i starten kunne frembringe ganske let kortvarig hovedpine. Efter kort tid mærker de fleste at de bliver hurtigere til at fokusere og gennemskimme en tekst. Øvelse 1: Lad en finger køre langsomt ind imod din næserod imens du fokuserer på den. Stop når det bliver anstrengende og du ikke kan fokusere mere Øvelse 2: Fokuser på en finger helt ude i kanten af dit synsfelt. Følg nu fingeren hele vejen "uret rundt” ligeså langsomt med øjnene (ikke hovedet / nakken!) og gentag derefter øvelsen blot "modsat uret rundt”.


S I D E 54

LED SKÆRMENES BLÅ LYS LED skærmenes blå lys skader dit syn

Har du nogensinde haft følelsen af at dit syn er blevet ringere efter en hel aftens med blikket ind i en ipad eller smartphone? Det er ikke bare noget som du bilder dig ind, for blåt lys i bølgelængderne 415 til 455 nm virker skadeligt for cellerne i nethinden. Blåt lys findes især i LED-skærme, men det er ikke ligegyldigt hvordan du bliver udsat for det blå lys. Skærmen på iphone´s og ipads udsender som bekendt så meget lys, at man kan bruge dem som lommelygter, selv uden lommelygtefunktionen tændt! Når du kigger ned i en smartphone kigger du altså ikke bare på din telefon – din telefon lyser også dig langt, langt ind i øjnene. Computerskærme og TV-skærme udstråler også blåt lys, men ikke så kraftigt at de direkte lyser ind i øjet, men nogen påvirkning vil der være. Ved kortvarig stråling vil den skadelige effekt på nethinden være relativ kortvarig, og kroppen vil i løbet af nogle timer have ”repareret” skaden. Men for personer som kigger mange timer dagligt i en tablet eller smartphone, kan skadepåvirkningen være så stor at øjet ikke når at have reparere sig selv før næste dosis blåt lys kommer. Det er derfor vigtigt ikke at udsætte sig selv for større doser blåt lys hver aften, og især hvis man er oppe i alderen, er opereret for grå stær eller har konstateret øjensygdommen AMD. Den nye behandling med infrarødt lys direkte ind i øjet for grå stær og AMD, baserer sig i virkeligheden på et lignende princip, men her bestråler man øjet jævnligt med infrarødt lys som virker cellestimulerende - og altså ikke cellenedbrydende som når du lyser dig selv ind i øjet med din mobiltelefon eller tablets blå lys.

Din alder betyder noget

Med alderen reduceres de stoffer som er med til at beskytte øjet mod det blå lys, bl.a. stoffet melanin. Derfor er man som 65 årig dobbelt så udsat for de skadelige effekter af blåt lys som når man er ung. Albinoer er også ekstra eksponeret for de skadelige virkninger af blåt lys, da deres øjne indeholder mindre melanin end resten af befolkningen. Har man øjen-folkesygdommen AMD, i gamle dage kendt som øjenforkalkning, er man endnu mere udsat, da AMD-patienterne allerede er udsat for en nedbrydningsproces i nethinden, som yderligere kan tage fart ved påvirkningen af blåt lys.

Vi påvirkes kraftigt af lys i forskellige bølgelængder

Lys er en del af det elektromagnetiske spektrum som starter med gamma-stråling og ender ved radiobølger (se figur). Synlige lysstråler er i princippet ikke anderledes i strukturen end usynlig stråling, den synlige stråling er blot muligt at se med det menneskelige øje, som er i stand til at se det lys som ligger i spektret fra 380 til 780 nm.

Bølgelængder under 380 nm er således usynlige for det menneskelige øje og klassificeres som ultra-violet (UV) og er potentielt skadeligt og bl.a. kræftfremkaldende. Bølgelængder på over 780 nm er også usynlige for det menneskelige øje, og klassificeres som infrarødt lys (IR). Infrarødt lys på 830 nm er således usynligt, men kan bruges i behandlingsøjemed, da det øger stofskiftet mitochondrierne, kraftværkerne i menneskets celler. Infrarødt stråling kan således anvendes med held til så forskellige ting som sårheling, altheimers, fertilitetsproblemer og øjenlidelser som grå stær og AMD/øjenforkalkning. Infrarød stråling må aldrig bruges ved cancer eller andre typer celleforandringer, da strålingen booster både gode og ”onde” celler. Turkis-blåt lys hjælper med at regulere vores døgnrytme, og påvirker derfor så vitale ting som hukommelse, humør og hormonbalance. Blåviolet lys derimod har bølgelængder som ligger tæt på UV-lys og indeholder derfor store mængder energi. Større doser af blå-violet lys vil derfor være skadeligt for det menneskelige øje, da det indeholder langt mere energi end turkisblåt lys og alle andre former for synligt lys. De mest ekstreme påvirkninger er at kigge direkte ind i solen eller ind i svejselys, som giver et bombardement af stråling i de skadelige bølgelængder omkring det ultraviolette og blå-violette spektrum.

Grå stær operationer, blåt lys og AMD

Der udføres omkring 50.000 grå stær operationer årligt i Danmark, og er du grå stær opereret skal du være særlig opmærksom på at undgå påvirkning af blåt lys. Ved en grå stær operation fjerner man øjets naturlige linse, og indsætter i stedet en kunstig linse af plastik. Øjets naturlige linse bremser faktisk en stor del af både af det blå lys, og beskytter dermed det indre øje og nethinden for en stor del af den skadelige påvirkning. Men sådan forholder det sig ikke med de indopererede kunstige linser, her kan blåt lys frit passere og trænge videre ind i nethinden og gøre skade. Den øgede manglende beskyttelse mod blåt lyser sandsynligvis forklaringen på at grå stær opererede oftere udvikler øjensygdommen AMD.

Beskyt dig mod sollys

Som AMD-patient skal du beskytte dig mod solens UV stråler, da de fremskynder udviklingen af tør AMD. Ofte mærker AMD-patienterne også selv, at de er meget følsomme over for stærkt lys. Få din optiker til at lave nogle ordentlige solbriller med UV-filter og sørg for at bruge dem.


S I D E 55

SYNLIGT LYS (380-700 NM) Gammastråling

Røntgenstråling

UV

Infrarød stråling

Radio bølger

Bemærk hvor lidt af det elektromagnetiske strålingsfelt som er synligt for det menneskelige øje. I spektret mellem 415 og 455 nm ligger de skadelige blå-violette stråler. UV-strålingen, som også er skadelig ligger derimod under 380 nm og er dermed usynlig for det menneskelige øje

For personer som kigger mange timer dagligt i en tablet eller smartphone, kan skadepåvirkningen være så stor, at øjet ikke når at reparere sig selv før næste dosis blåt lys kommer. Det er derfor vigtigt ikke at udsætte sig selv for større doser blåt lys hver aften, og især hvis man er oppe i alderen, er opereret for grå stær eller har konstateret øjensygdommen AMD.


S I D E 56


S I D E 57

JUICE OPSKRIFTER FRA BORGÅ Inden indtagelse af juicerne: Drik en skefuld Oil of Life for at sikre maksimal optagelse, og for tilsætning af vigtige omega 3 fedtsyrer. Ellers: Tilsæt juicerne 1 spiseskefuld Chiafrø. Når man bruger hele citroner eller lime, skal de naturligvis være usprøjtede/økologiske. Køb helst dansk og gerne årstidens grønt.

BORGÅS BASILIKUM BOOST Antiinflammatorisk og godt for tarmsystemet 1 hel basilikumplante (stænglerne kan også bruges, hvis de er bløde) 3-4 æbler 1 hel lime eller citron 1/3 ananas

BLODRENSENDE & BETACAROTEN 2-3 æbler 2 rødbeder 1 hel citron ingefær (tommelfinger)

KØLENDE OG ANTIINFLAMMATORISK

KALK OG MAGNESIUM

2- æbler 1/2 ananas en hel citron 2 store stængler rabarber stor håndfuld mynte

1/3 ananas 1 hel broccoli 1 stilk bladselleri 2 store håndfulde spinat 1 håndfuld frisk persille

2 cm ingefær 1 hel agurk 3 æbler 1 citron

FAQ Hvilken maskine har jeg brug for? Du har brug for en slowjuicer, den vil få det maksimale ud af frugten, både når det kommer til volumen og næringstoffer. Slowjuicere starter fra omkring 1.000 kr. og de bedste til hjemmebrug (f.eks en Vitt) koster cirka 3.000 kr. Men mindre kan gøre det. Hvis du er tvivl om, hvorvidt du vil hænge ved denne juicedille, så start med en stavblender, saftpresser eller hvad du nu måtte have stående og som samler støv i skabet. Kan man lave store portioner og gemme juicen til senere? Hele ideen med juice er jo, at det skal være friskt. Fordi det smager væsentligt bedre, og fordi det giver et helt andet boost af vitaminer og mineraler, end den fra butikken gør. Tænk på hvor hurtigt en overskåret avocado eller et æble kommer til at se trist ud – så har du svaret.


S I D E 58

BEHANDLINGSFORLØB & BEHANDLINGSOPHOLD

BEHANDLINGSFORLØB - BEHANDLINGSOPHOLD PRATISK INFORMATION - KUNDETILFREDSHED


S I D E 59

BEHANDLINGSFORLØB

Hos Specialklinikken Borgå foregår øjenbehandling altid efter samme overskuelige plan, der sikrer patienten et overskueligt behandlingsforløb

1

2 3

Opstart • • •

Grundig indledende samtale og journaloprettelse. Vi tilrettelægger en behandlingsplan og anbefalinger som du efterfølgende får udleveret eller sendt Medbring gerne sidste synsprøve som er foretaget, evt. journaler fra øjenlæge eller øjenafdeling og medicinliste Behandling med kosttilskud opstartes og du tilbydes en tid til pigmentscreening (inkluderet i prisen)

Behandling • •

10 behandlinger med infrarødt lys - eventuelt i kombination med øjenakupunktur Vi har løbende samtaler om processen og tager os tid til at besvare alle spørgsmål som I måtte have undervejs

Opfølgning • •

To uger efter behandlingsforløbets afslutning tager vi en samtale og evaluerer forløbet har forløbet tilfredstillende og tager en status på om den ønskede forbedring er opnået. Foretag gerne foretaget en synsprøve som pejlemærke (f.eks hos din optiker), men patientens egen subjektive vurdering vægter altid højest.

Opfølgning

Afslutning

Har behandlingerne hjulpet, anbefaler vi opfølgning behandling, typisk hver 4.- 6. uge. Mange vil over tid kunne opleve yderligere forbedring, om end det går langsommere end i starten.

Hvis behandlingerne ikke har givet mærkbar forandring anbefaler vi at indstille videre behandling, og herefter forsætte med kosttilskud


S I D E 60

BEHANDLINGSOPHOLD Som en ferie med dit helbred i fokus

På et behandlingsophold tåler man mere behandling over kort tid, end hvis man kører frem og tilbage hver dag. Dette skyldes at transporttid og køreture trætter kroppen, men hvis du derimod kan gå direkte ned på et værelse og tage en lur efter din daglige behandling, og ikke har andre gøremål end at slappe af og pleje dig selv - ja så restituerer kroppen hurtigere, og kan tåle flere behandlinger på kortere tid.

Da vi i sin tid startede med at tilbyde behandlingsophold, var det udelukkende af praktiske årsager, da en stor del af vores patienter simpelthen boede så langt væk at kørsel frem og tilbage ikke var en mulighed. I dag kan vi se at der er andre gode argumenter for at tage behandlingerne som et ophold, fremfor kørsel ud og hjem hver dag.

Mange vælger at tage en partner eller en ven med, eller blot få besøg et par af dagene. Andre vælger at kombinere øjenbehandlingerne med andre behandlinger, f.eks for rygproblemer. Dette giver faktisk ofte god mening i relation til øjenbehandlingerne, da det ofte fører til en markant reduktion af medicinforbrug for eksempelvis smerter eller neuropati.

På behandlingsopholdende sker der noget som er svært at forklare. Patienterne kommer ned i gear, sover mange timer i døgnet og tager ofte på små udflugter. Der bliver tid til reflektion og spørgsmål, vi lærer hinanden bedre at kende og ofte lærer patienterne også hinanden at kende.

UGE

UGE

UGE

INTENSIV BEHANDLING

INGEN BEHANDLING

INTENSIV BEHANDLING

Mandag eftermiddag: Ankomst og indlogering 1. konsultation med samtale, journaloprettelse, og første behandling

_______

Mandag eftermiddag: Ankomst og indlogering Statussamtale og 6. behandling

Tirsdag formiddag: 2. behandling og efterfølgende hvile Onsdag formiddag: 3. behandling og efterfølgende hvile Torsdag formiddag: 4. behandling og efterfølgende hvile Fredag formiddag: 5. behandling, statussamtale på ugen der er gået. Herefter hjemrejse

AFSLAPNING HJEMME

Tirsdag formiddag: 7. behandling og efterfølgende hvile Onsdag formiddag: 8. behandling og efterfølgende hvile Torsdag formiddag: 9. behandling og efterfølgende hvile Fredag formiddag: 10. behandling, statussamtale på ugen der er gået. Herefter hjemrejse Endelig evaluering foretages 2 uger efter.


S I D E 61

OVERNATNING PATIENTVÆRELSE 1: Værelset er på 20 m² og beliggende på 1. sal. Værelset danner en perfekt ramme for et vellykket ophold for et par eller en enkelt person, som sætter pris på albuerum. Værelset har østvendt fransk altan med kig til Krabbesholm Skov og Limfjorden i baggrunden. Indretning: Dobbeltseng, hvilestol, 2 kurvestole, bord og forskellige møbler til opbevaring.

PATIENTVÆRELSE 2: Værelset er beliggende på 1. sal og er på ca. 10 m². Værelset er vestvendt med kig til grønt areal og har således aftensol. Værelset er bedst egnet til en enkelt person, men den kan godt rumme et par. Indretning: Sovesofa, der i udslået form er 130 x 200 cm. Derudover forefindes 2 stole og et bord og indbygningsskabe.

PATIENTVÆRELSE 3: Værelset er beliggende for sig selv lidt tilbagetrukket fra receptionsområdet. Værelset har vindue både mod øst og syd, så det fremstår lyst og venligt. En ekstra charme ved dette værelse er, at det har loft i kip med synlige hanebjælker. Værelset har eget badeværelse der er totalrenoveret i 2021. Indretning: Dobbeltseng, hvilestol, cafébord og 2 stole og forskellige møbler til opbevaring.


S I D E 62

Velkommen til Patienthotellet Specialklinikken Borgå Baggrund

erhvervsejendom, da hudlæge Birge K. Nissen købte ejendommen, og skabte en af Jyllands største specialklinikker for hudsygdomme i det 290 kvadratmeter store hus. I sommeren 2017 købte vi huset, som er fantastisk egnet til klinik, med sine store, rolige, lyse rum.I gårdhaven er der næsten sydlandsk stemning med et væld af krydderurter, og beskrivelser af hvad man kan bru-

Vores patienter kommer fra hele landet, og kun omkring 20% stammer

ge dem til. Man kan som gæst frit benytte gårdhaven, hvor man næsten

fra lokalområdet. Hver uge har vi flere patienter fra Sjælland og Fyn, og

altid kan finde sol og læ, og de infrarøde varmere i den overdækkede

har hidtil måtte henvise til hoteller, kroer og bed & breakfast.

terrasse forlænger udesæsonen.

De tre værelser er fuldstændigt nyistandsat og nyindrettet i samar-

Omgivelserne

bejde med en indretningskonsulent. Ønsket har været at skabe en

Huset er meget attraktivt beliggende, da det er omgivet af grønne om-

stemning af hygge og kvalitet som på et pænt hotel. Det er vigtigt at

givelser og dermed overraskende roligt og ugenert, til trods for at man

patienterne kan nyde opholdet og slappe af, og vi vil gøre alt hvad vi

er beliggende kun få hundrede meter fra bykernen. Skov og strand er

kan for at jeres ophold bliver en dejlig oplevelse.

ikke længere væk end det kan nås på en rask gåtur. Kielgastvej var fra

Huset

gammel tid en af byens attraktive veje, hvor Skives bedre borgerskab fik bygget nogen af byens smukkeste villaer. Vejen bærer i dag præg af

Rammerne er en smuk og stemningsfuld funkisvilla i sydlandsk stil,

en dejlig ro til trods for den centrale beliggenhed, og det er en fornø-

bygget i år 1935, men løbende istandsat, så den i dag lever op til nu-

jelse at gå en tur og betragte de kønne gamle huse i kvarteret.

tidens standard. Huset blev oprindeligt opført til en grosserer som en privat liebhavervilla, men blev i 1992 ombygget og ændret til en ren


S I D E 63

Spisesteder Der er et bredt udvalg af restauranter i byen, som ligger i centrum (500-1000m) eller ved marinaen (1200-1500m).

Restaurant Strandtangen Indkøb

(ca. 2 km) er beliggende direkte på lystbådehav-

Der er under 300 meter til enden af gågadenettet (Nørreport), hvor der

nen, og serverer varieret mad af høj standard. Hver

forefindes en velassorteret Rema 1000 butik som har åbent alle ugens

dag er der frisk fisk leveret ind fra havet. Priserne

dage til kl. 21:00.

er i forhold til køkkenets kvalitet og stedets beliggenhed yderst rimelige. og vores kunder roser

Hertil går der også bybus, og ellers kan togstationen når med ca 10 mi-

stedet for virkelig spændende mad og god service.

nutters gang (gå igennem gågaden, den korteste og hyggeligste tur).

Hovedret: fra omkring kr. 200,-

Udover gågadens mange butikker forefindes et overdækket indkøbs-

Hereford Beefstouw

center “Søndercenteret” som også indeholder en Kvickly-butik. Overfor

er også beliggende ved lystbådehavnen, og er

banegården finder i Føtex.

kendt for sine bøffer af høj kvalitet. Det er en ekslusiv steakrestaurant, i smukke lokaler med pano-

Transport De fleste patienter kommer til os med bil, men klinikken ligger tæt på både bus og togstation. Togforbindelserne mod øst til Aarhus er gode.

ramaudsigt over fjorden. Hovedret: Regn med omkring kr. 300,-

Cafe Helmuth

Karup lufthavn ligger ca. 40 minutters kørsel væk og da priserne på både

på Posthustorvet (ligger i den anden ende af gåga-

fly og lufthavnstaxi er yderst rimelige, er det faktisk en oplagt mulighed

den) serverer lækre burgere, salater, pastaretter,

for patienter fra København.

mexicansk. Hovedret: ca. kr. 120,-

Vi udlåner gratis cyckler til gæster på patienthotellet.

Det Italienske Bøfhus 800 m fra klinikken er et populært sted kendt for gode bøffer og hyggelig atmosfære. Hovedret: ca kr. 220,-

Bistroen i Føtex (beliggende ved banegården- gå igennem gågaden derhen) har mange af vores patienter har rost for traditionel men ordentlig mad til yderst rimelige penge. Hovedret: ca. kr. 70,-


S I D E 64

UDFLUGTER

Selvom det er vigtigt med afslapning ugen igennem, har patienterne næsten altid også overskud til at komme ud og se lidt af området. Vi sætter en ære i at komme med gode råd, kort og brochurer så I for den bedst mulige oplevelse af jeres ophold. De fleste bliver overraskede over hvor mange smukke steder der findes på Skiveegnen, her nævner nogen stykker af de mest populære blandt vores patienter:

Krabbesholm Skov 500 meter fra klinikken starter en kuperet bøgeskov, og følger man stien igennem de hyggelige kolonihaver, er der ikke langt til Limfjorden, lystbådehavn og byens 2 bedste restauranter.

Jenle Jeppe Åkjærs kunstnerhjem formidler i dag fortællingen om en af vores vigtigste digtere og sangskrivere. Omgivet af smuk natur indbydes til en vandretur. En køretur på ca. 10 km.

Stenbjerg Den tætteste vej til Vesterhavet fra Skive, er den hyggelige lille autentiske by Stenbjerg. Her finder i en formidabel kro med hjemmelavet mad med råvarer fra Nationalpark Thy. De maleriske fiskerhuse på billedet, blev for år tilbage sat i stand af Mærsk fonden, og få steder ved Vestkysten er der så få turister og så storslået vildmarksnatur som i Thy. Der er cirka 45 min. kørsel til Stenbjerg ad A26. Nord for Stenbjerg finder I surfparadiset Klitmøller/Cold Hawaii og Hanstholmbunkeren som er det største aftryk fra 2. Verdenskrig i Danmark.

Flyndersø & Stubbergård Sø Kun 7 væk begynder Danmarks største hedesø-område, som byder på vandrestier igennem troldekrat. Midt på en halvø i Stubbergård Sø ligger der en seværdig klosterruin, og ”mosestien” med sine træbroer.

Kaas 20 km vest for Skive stikker Kås-hoved ud som et øde og forblæst sted i Limfjorden, men her er også fantastiske udsigter og et bjergtagende landskab.

Mors 25 km nord for Skive går Sallingsundbroen op til Limfjords-øen Mors. Den nordøstlige side af øen er klart den mest naturskønne, med de smukke udsigtspunkter Hanklit og Feggeklit.

Spøttrup Borg Danmarks bedst bevarede middelalderborg knejser i alt sin vælde, i Vestsallings smukke natur 20 km fra Skive finder man denne imponerende borg med voldgrave og dyster historie fra en mørk og svunden tid. Udenfor borgen forefindes en krydderurtehave med middelalderens lægeurter, og Spøttrup sø. I nærheden forefindes to hyggelige spisesteder direkte ved fjorden, Restaurant Gyldendal og Den Gamle Pavillion.


S I D E 65

Fur - vandreture og fossiler

30 km. og en kort sejltur væk, ligger limfjordsøen Fur, som imponerer med sin dramatiske nordlige kyststrækning. Det er en storslået oplevelse på en solskinsdag, som byder på fossiler, klinter og fantastiske udsigter. En travetur kan passende afsluttes med lidt til ganen på Fur Bryghus eller den hyggelige pandekagecafe Herrens Mark. Billedet er taget på årets lyseste aften fra Knudeklinterne med Livø i baggrunden.


S I D E 66

GRETHE FIK DIAGNOSEN AMD I 2013, MEN HAR STADIG...

MASSER AF LIVSKVALITET Grethe Pedersen fik konstateret tør AMD i sommeren 2013, men havde formentlig haft sygdommen nogen år forinden. I efteråret da hun opsøgte behandling, havde hun mistet omkring halvdelen af synet og var i overhængende fare for at miste sit kørekort. Synet var meget uklart og sløret, og hun havde svært ved at fokusere. Hendes øjenlæge mente, at hun skulle gå hjem og forberede sig på at blive blind, men det var Grethe ikke indstillet på, og i stedet tog hun sagen i egen hånd: “Dengang jeg fik at vide, at jeg bare skulle gå hjem og indstille mig på at blive blind, ja der gik verden i sort og jeg tænkte: det kan bare ikke være rigtigt!”.

"Du skal indstille dig på at blive blind" - øjenlægens vurdering i 2013

Hun havde hørt om et nyt klinisk studie, som søgte patienter med tør AMD for at afdække den mulige effekt af akupunkturbehandling, og ansporet af dette påbegyndte hun i november 2013 et behandlingsforløb med akupunktur. Grethe er pensioneret landmandskone, og som for mange andre mennesker der bor på landet, ville det at miste kørekortet betyde et stort tab af personlig frihed.

Snød den dystre prognose

Allerede efter en måneds behandling med akupunktur, mente hun selv at synet var bedre, og da hun kommer til kontrol i februar, fik hun at vide at tallene er gode nok til at kunne beholde kørekortet. TV2 Midt/Vest lavede dengang en reportage om forløbet, og Grethe delte sin begejstring og lettelse med seerne: “Det skal ud til alle, hvis de kan få ligeså meget fornøjelse ud af det som jeg har haft”. Udsendelsen blev set af mange, og få dage efter havde det givet så meget respons, at der var nok patienter til at opstarte Danmarks første studie med akupunkturbehandling af tør AMD. Siden da har hun gået til opfølgende behandling, og der er i gennemsnit gået imellem 1 og 2 måneder imellem hver behandling. Kort efter introduktionen af det infrarøde lys i Danmark, starter hun i marts 2017 med lysbehandling for første gang. Siden da har Grethe fået en kombination af infrarødt lys og akupunktur, om det er den ene eller anden behandling som har hjulpet er svært at afgøre, men hjulpet har det.


S I D E 67

Et aktivt liv

I dag ser Grethe 71% på højre øje og 72% på venstre. Altså markant bedre end da hun startede for snart 6 år siden, hvor synet var på omkring 50%, til trods for at hun altså har haft tør AMD i mindst 6 år og sansynligvis endnu længere. Grethe kører således stadig rundt i “den lille røde” som hun kalder sin Toyota, og kører selv de omkring 200 km ned og besøger børn og børnebørn på Fyn. Hendes syn er så skarpt at hun kan læse opskrifter - hvilket hun ikke kunne for år tilbage - og lave håndarbejde som kræver præcision og skarpsyn. Hun er et nysgerrigt menneske der deltager i ture og rejser. Således rejser hun gerne med andre aktive pensionister til Læsø, Fanø og endda helt til Østrig.

Der har også været modgang

Grethe har som alle andre mennesker oplevet både med og modgang, og som mange andre AMD-patienter har hun oplevet at synet er svinget op og ned med hvordan hun i øvrigt har haft det. Begivenheder som udløser fysisk og psykisk stress, påvirker ofte AMD tilstanden negativt og synet forringes. Sidste år kom således hun hjem og fandt ud af at der havde været indbrud i hendes hus og kort tid efter slog hun hovedet ved et fald. Dette fik synet til at gå lidt tilbage, men det rettede sig hurtigt igen ved blot få ekstra behandlinger med lidt kortere intervaller. Grethe lever et aktivt og godt liv med og igen masser af overskud til også at gøre noget godt for andre mennesker. Hun er et givende menneske som gerne stille op til frivilligt arbejde, både i “nørklerne” som syer tøj til den tredie verdens børn, og sælger genbrugstøj for at støtte velgørende formål. Hun er også aktiv frivillig på Spøttrup Borg, som er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Herudover har Grethe også haft overskud til at komme som besøgsven for enlige øjenpatienter, og gjort en forskel der ofte har kunne mærkes på humøret hos dem hun besøgte eller hjalp med indkøb eller gøremål. “Hvis man ikke har sit kørekort, og ikke kan gøre hvad man vil - Ja, man kan jo næsten ikke sætte sig ind i, hvordan det vil være” slutter Grethe.

DET SIGER ANDRE PATIENTER OM INFRARØD BEHANDLING I 40 HZ ”For et år siden var jeg så hårdt ramt på mit AMD øje, at jeg kun kunne se lys og skygge - alt var bare sløret. I dag kan jeg se mit vækkeur og jeg kan se bussen når den kommer, hvilket jeg slet ikke kunne før. Jeg har tidligere fået behandling med akupunktur og infrarødt lys, men er nu gået over til ren infrarød behandling med det nye apparat. Det virker umiddelbart bedre end det gamle, jeg kan især mærke forskel på langsynet, som virker mærkbart skarpere efter hver behandling.”

Grethe Andersen, 77 år. Tør AMD konstateret i 2011. ”Jeg påbegyndte den første infrarøde behandling kort tid efter, at jeg havde fået konstateret AMD og på det tidspunkt havde jeg allerede uklare områder i mit synsfelt. Allerede efter få gange var synet blevet skarpere, og gennem det første trekvarte år kunne min optiker måle, at mit syn var steget fra 50% til 70% på det ene øje. I efteråret 2018 prøvede jeg den nye behandling og jeg synes effekten af det nye apparat virker kraftigere.

Du kan indslaget fra TV2 Midt og Vest fra januar 2014 på nedenstående link: www.tvmidtvest.dk/artikel/akupunktur-maske-kur-til-ojensygdom

Jeg kan mærke at synet omgående bliver skarpere, i starten holdt det omkring 14 dage men det virker nu som om der går længere og længere før det aftager. Selvfølgelig får jeg ikke mit ungdoms syn igen, men der er for mig ingen tvivl om, at behandlingen har en forbedrende effekt.”

I august 2019 kørte vi en tur med Grethe “i den lille røde” og besøgte hende i Balling. Se filmen på vores hjemmeside:

Arnold Hansen, 68 år. Tør AMD konstateret i sommeren 2017.


S I D E 68

KUNDETILFREDSHED

Her er vores 7 bud på en bedre oplevelse for dig som kunde:

1. Anamnese

En grundig forundersøgelse, hvor der er afsat god tid til at få din sygdoms- og sundhedshistorie, så vi har den bedst mulige platform at bygge videre på. Du vil blive stillet mange spørgsmål, også nogen du måske ikke finder relevante. Ofte vil vi sammen sætte dine symptomer op i kronologisk orden, for at skabe et sammenhængende overblik eller for at lede efter en ”rød tråd” i dine udfordringer.

2. Diagnose

6. Faglighed

Vi følger med i alt hvad der rør sig indenfor denne del af sundhedssektoren. Så du kan forvente en behandler, der er fagligt velfunderet og med en viden, der er ”up to date”. Vi betragter mennesker ud fra en holistisk tankegang, det vil på godt dansk sige, at tingene hænger sammen, og at vi ikke behandler patienterne som defekte automobiler, men som hele mennesker.

7. Service

Derudover kan du forvente

Vi stiller en diagnose og forklarer dig baggrunden og teo- rien bag.

·

3. Mål

· Relevante informationsmaterialer og en opdateret hjemmeside.

Vi sætter et mål for behandlingsforløbet og kommer med en prognose om, hvor lang tid vi forventer, at det vil tage at nå det ønskede mål.

4. Etik & ordentlighed

Hvis vi vurderer, at du er bedre hjulpet et andet sted, er vi ikke bange for at sende dig videre. Hvis vi ikke opnår de ønskede resultater, inden for en rimelig tidshorisont stopper vi behandlingsforløbet – før du står med tømte lommer!

5. Punktlighed

Vi gør en stor indsats for at undgå forsinkelser, for vores tid er ikke vigtigere end klientens tid. Når man arbejder med mennesker, kan der sommetider ske uforudsete ting, men vi forsøger at lægge en realistisk tidsplan – og gør, hvad vi kan for at holde den. Forsinkelser på mere end 10 minutter bør være undtagelsen – ikke reglen!

Svar på alle henvendelser samme dag.

· Et hyggeligt ventemiljø med inspirerende og aktuelt læsestof & gratis friskbrygget kaffe, the og kakao samt frisk vand. ·

Gratis parkering uden for døren.

·

Indberetning til Sygeforsikringen Danmark

·

Opfyldelse af de private sundhedsforsikringers krav.

· At vi altid lever op til Sundhedsstyrelsens krav til RAB-godkendelse. · Vi genbruger aldrig nåle. Vi bruger kun sterile engangsnåle i bedste kvalitet.


S I D E 69


S I D E 70

ARTIKLER FRA PRESSEN Artikel bragt i Familejournalen, uge 50 i 2015

Artikel bragt i Familejournalen, august 2018

Artikel bragt i Familejournalen, uge 6 i 2017

Artikel bragt i Familejournalen, august 2014

Artiklerne kan læses i deres helhed på www.familiejournal.dk


S I D E 71

PATIENTHISTORIER

På vores hjemmeside har vi samlet en række videoer med historier fra vores patienter

Vi har samlet en række videoer på www.aku-huset.dk, hvor du kan høre en række af vores Læ s om vo res er pa tie nte rs erf ari ng i er ell k oo eb fac på vo res gru pp e “A MD -pa tie nte r og på rør en de ”

patienter fortælle deres historie. Hør f.eks. historien om Grethe der fik at vide af sin øjenlæge, at hun skulle indstille sig på at blive blind - eller historien om Bent der fik sit kørekort tilbage efter behandling med infrarødt lys.

Vi har samlet det hele på www.borgaa.com eller på Facebooksiderne “Specialklinikken Borgå” eller på “AMD-patienter & pårørende"


S I D E 20 / 32

ti infr

arø

dt l

ys

nm

Mitochondrial respiration

Cytochrome Oxidase C

Re

duk

ti o n

af affald st offe r (d

mitochondrierne

Kraftigere blodcirk ula tio n 850

Øget ene rgi p

i ion ukt rod

ådet r m ra o f g lo

ATP cAMP ROS Ca2+

Nitric Oxide

en s u r

)

Specialklinikken Borgå . Kielgastvej 3 . 7800 Skive . Tlf. 71 99 41 60 . www.borgaa.com